Samsung | S22C200BW | Samsung 24'' monitorius verslui, kuris yra lengvai montuojamas prie sienos Vartotojo vadovas

Vartotojo
instrukcija
S19C200NY
S19C200N
S19C200NW
S19C200BW
S19C200BR
S19C200NR
S20C200B
S22C200NY
S22C200N
S22C200B
S22C200BW
S22C210B
S23C200B
S24C200BL
Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis,
siekiant pagerinti gaminio veikimo efektyvumą
specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
BN46-00293A-09
Turinys
PRIEŠ NAUDOJANT
GAMINĮ
PASIRUOŠIMAS
ŠALTINIO ĮRENGINIO
PRIJUNGIMAS IR
NAUDOJIMAS
7
Autorių teisės
7
7
Šiame vadove naudojamos piktogramos
Saugos priemonių simboliai
8
Valymas
8
9
9
Valymas
Įrenginio montavimo vieta
Laikymo saugos priemonės
10
Saugos perspėjimai
10
11
13
Elektra ir saugumas
Diegimas
Veikimas
16
Tinkama produkto naudojimo padėtis
17
Turinio tikrinimas
17
18
Išėmimas iš pakuotės
Sudedamųjų dalių tikrinimas
19
Detalės
19
21
Priekiniai mygtukai
Galinė pusė
22
Diegimas
22
23
24
25
Stovo pritvirtinimas
Gaminio pokrypio reguliavimas
Sieninio laikiklio komplekto / stalinio stovo
tvirtinimas
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
26
Prieš prisijungiant
26
Ką patikrinti prieš prijungiant
26
Maitinimo prijungimas
Turinys
2
Turinys
EKRANO SĄRANKA
27
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
27
28
29
30
Jungimas prie AK
Tvarkyklės diegimas
Optimalios skiriamosios gebos nustatymas
Skiriamosios gebos keitimas naudojant
kompiuterį
34
Brightness
34
Brightness konfigūravimas
35
Contrast
35
Contrast konfigūravimas
36
Sharpness
36
Sharpness konfigūravimas
37
SAMSUNG MAGIC Bright
37
Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC
Bright
38
SAMSUNG MAGIC Angle
38
Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC
Angle“
40
SAMSUNG MAGIC Upscale
40
Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC
Upscale
41
Image Size
41
Image Size keitimas
43
H-Position ir V-Position
43
H-Position ir V-Position konfigūravimas
44
Coarse
44
Coarse reguliavimas
45
Fine
45
Fine reguliavimas
Turinys
3
Turinys
ATSPALVIO
KONFIGŪRAVIMAS
EKRANO RODINIO
SUMAŽINIMAS ARBA
PERKĖLIMAS
SĄRANKA IR ATKŪRIMAS
46
Red
46
Red konfigūravimas
47
Green
47
Green konfigūravimas
48
Blue
48
Blue konfigūravimas
49
Color Tone
49
Color Tone nuostatų konfigūravimas
50
Gamma
50
Gamma konfigūravimas
51
Language
51
Language keitimas
52
Menu H-Position ir Menu V-Position
52
Menu H-Position ir Menu V-Position
konfigūravimas
53
Display Time
53
Display Time konfigūravimas
54
Transparency
54
Transparency keitimas
55
Reset
55
Parametrų (Reset) inicijavimas
56
Eco Saving
56
„Eco Saving“ konfigūravimas
57
Off Timer
57
Kaip sukonfigūruoti parinktį Off Timer
58
Turn Off After
58
Turn Off After konfigūravimas
59
PC/AV Mode
59
PC/AV Mode konfigūravimas
Turinys
4
Turinys
INFORMACIJOS MENIU IR
KT.
PROGRAMINĖS ĮRANGOS
DIEGIMAS
GEDIMŲ NUSTATYMO IR
ŠALINIMO INSTRUKCIJA
SPECIFIKACIJOS
PRIEDAS
60
Key Repeat Time
60
Key Repeat Time konfigūravimas
61
Source Detection
61
Source Detection konfigūravimas
62
Customized Key
62
Customized Key konfigūravimas
63
INFORMATION
63
INFORMATION rodymas
64
Brightness ir Contrast konfigūravimas
pirminiame ekrane
65
Magic Tune
65
65
65
Kas yra MagicTune?
Programinės įrangos diegimas
Programinės įrangos šalinimas
67
MultiScreen
67
68
Programinės įrangos diegimas
Programinės įrangos šalinimas
69
Reikalavimai prieš kreipiantis į
„Samsung“ klientų aptarnavimo centrą
69
69
69
Gaminio tikrinimas
Skyros ir dažnio tikrinimas
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
71
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
73
Bendroji informacija
85
„PowerSaver“
87
Standartinė signalų režimo lentelė
101
Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE
Turinys
5
Turinys
107
Atsakomybė už mokamą techninę
priežiūrą (klientų išlaidos)
107
107
107
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Kita
108
Tinkamas išmetimas
108
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir
elektroninės įrangos atliekos)
109
Terminologija
RODYKLĖ
Turinys
6
Prieš naudojant gaminį
Autorių teisės
Siekiant pagerinti kokybę, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
© „Samsung Electronics“, 2012
Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“.
Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama.
„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows NT“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.
VESA, DPM ir DDC yra registruotieji Vaizdo elektronikos standartų asociacijos (angl. Video Electronics
Standards Association) prekių ženklai.

Administracinis mokestis taikomas, jei:

(a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų.
(pvz.: neperskaitėte šios vartotojo instrukcijos).

(b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų,
(pvz.: neperskaitėte šios vartotojo instrukcijos).

Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie administracinio
mokesčio dydį.
Šiame vadove naudojamos piktogramos
Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis
nuo to, kas pavaizduota paveikslėliuose.
Saugos priemonių simboliai
Įspėjimas
Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai susižeisti.
Dėmesio
Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti padaryta
žalos.
Šiuo simboliu pažymėta veikla yra draudžiama.
Būtina laikytis šiuo ženklu pažymėtų instrukcijų.
Prieš naudojant gaminį
7
Prieš naudojant gaminį
Valymas
Valymas
Valydami būkite atsargūs, nes patobulintus LCD ekranus ir korpusus galima lengvai subraižyti.
Valydami vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais.
1. Išjunkite monitorių ir kompiuterį.
2. Atjunkite maitinimo laidą nuo monitoriaus.
Laikykite maitinimo kabelį už kištuko ir nelieskite kabelio šlapiomis
rankomis. Antraip gali įvykti elektros iškrova.
3. Nušluostykite monitoriaus ekraną švaria, minkšta ir sausa šluoste.

Nenaudokite valymo priemonės, kurioje yra alkoholio,
tirpiklio ar ploviklio, monitoriui valyti.
!

Ant monitoriaus tiesiogiai nepurkškite vandens arba
valymo priemonės.
4. Norėdami nuvalyti monitoriaus korpusą, sušlapinkite minkštą ir sausą
servetėlę vandeniu ir gerai ją išgręžkite.
5. Nuvalę gaminį, prijunkite prie jo maitinimo laidą.
6. Įjunkite monitorių ir kompiuterį.
!
Prieš naudojant gaminį
8
Prieš naudojant gaminį
Įrenginio montavimo vieta

Palikite apie gaminį truputį tuščios erdvės, kad jis vėdintųsi. Pakilus vidaus temperatūrai, gali kilti
gaisras ir pažeisti gaminį. Įrengdami gaminį būtinai palikite ne mažiau nei pavaizduota erdvės.
Išorė gali skirtis pagal produktą.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Laikymo saugos priemonės
Jei reikia išvalyti monitoriaus vidų, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru (101puslapis).
(už suteiktą paslaugą reikės sumokėti mokestį.)
Prieš naudojant gaminį
9
Prieš naudojant gaminį
Saugos perspėjimai
Elektra ir saugumas
Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota
paveikslėliuose.
Įspėjimas
Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nejunkite daug gaminių į tą patį elektros lizdą.

Antraip lizdas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis.

Antraip gali įvykti elektros iškrova.
Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.

Dėl nepastovaus ryšio gali kilti gaisras.
!
Maitinimo laido kištuką įjunkite į įžemintą maitinimo lizdą (taikoma tik 1 tipo
izoliuotiems įrenginiams).
!

Galite patirti elektros iškrovą arba susižeisti.
Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nenusverkite maitinimo laido
sunkiu daiktu.

Dėl pažeisto maitinimo laido galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nedėkite maitinimo laido ar gaminio šalia šilumos šaltinių.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Pašalinkite pašalines medžiagas, pvz., dulkes, apie kištuko kontaktus ir nuvalykite
elektros lizdą sausa servetėle.
!

Kitaip gali kilti gaisras.
Prieš naudojant gaminį
10
Prieš naudojant gaminį
Dėmesio
Neištraukite maitinimo laido gaminiui veikiant.

Gaminį gali sugadinti elektros iškrova.
Maitinimo laidą naudokite tik „Samsung“ patvirtintiems gaminiams.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo
laidas.

!
Jei dėl gaminio iškyla problema, ištraukite maitinimo kabelį, kad būtų visiškai
nutrauktas gaminio maitinimas.
Įjungimo / išjungimo mygtuku negalima visiškai nutraukti gaminio maitinimo.
Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Diegimas
Įspėjimas
ANT GAMINIO NEDĖKITE ŽVAKIŲ, PRIEMONĖS VABZDŽIAMS NAIKINTI AR
CIGAREČIŲ. NEMONTUOKITE GAMINIO ŠALIA ŠILUMOS ŠALTINIŲ.

Kitaip gali kilti gaisras.
Venkite montuoti gaminį prastai vėdinamoje siauroje erdvėje, pvz., lentynoje ar
sieninėje spintoje.

Antraip gali kilti gaisras dėl pakilusios vidinės temperatūros.
Laikykite plastikinę gaminio pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Vaikai gali uždusti.
!
Prieš naudojant gaminį
11
Prieš naudojant gaminį
Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojančio paviršiaus (nesaugios
lentynos, nuožulnaus paviršiaus ir pan.).

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.

Stipriai vibruojančioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba gali kilti
gaisras.
Nemontuokite gaminio transporto priemonėje ar vietoje, kurioje yra dulkių, drėgna
(laša vanduo ir pan.), alyvos ar dūmų.

!
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje ar prie karšto
objekto, pvz., viryklės.

Antraip gali sutrumpėti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.
Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.

Gaminys gali nukristi ir sužeisti vaikus.
Maistinis aliejus, pavyzdžiui, sojos pupelių aliejus, gali pažeisti arba deformuoti
gaminį. Nemontuokite gaminio virtuvėje arba šalia virtuvės stalviršio.
Dėmesio
Saugokitės, kad montuojamo gaminio nenumestumėte.

Antraip gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
!
Neguldykite gaminio ekranu į apačią.

Taip galima pažeisti ekraną.
Montuodami gaminį spintoje arba lentynoje žiūrėkite, kad neišsikištų apatinis
gaminio priekinės dalies kraštas.

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.

Montuokite gaminį tik tinkamo dydžio spintose ar lentynose.
Prieš naudojant gaminį
12
Prieš naudojant gaminį
Atsargiai padėkite gaminį.

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.
!
SAMSUNG
Neįprastoje vietoje (daugybės smulkių dalelių, cheminių medžiagų ar ekstremalios
temperatūros veikiamoje vietoje arba oro uoste ar traukinių stotyje, kur gaminys
turėtų veikti nepertraukiamai ilgą laiką) įmontuotas gaminys gali sugesti.
!

Jei gaminį norite montuoti tokioje vietoje, prieš tai darydami susisiekite su
„Samsung“ klientų aptarnavimo centru (101puslapis).
Veikimas
Įspėjimas
Gaminiu teka aukšta įtampa. Nebandykite patys ardyti, taisyti ar keisti gaminio.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru
(101puslapis).
Prieš perkeldami gaminį, išjunkite maitinimo jungiklį ir atjunkite maitinimo laidą ir
visus kitus prijungtus laidus.
!

Kitaip gali būti pažeistas maitinimo laidas ir gali kilti gaisro ar elektros šoko
pavojus.
Jei gaminys skleidžia keistą garsą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami
ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru
(101puslapis).
!

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Neleiskite vaikams persisverti per monitorių arba ant jo užlipti.

Gaminys gali nukristi ir stipriai sužeisti jūsų vaiką.
Jei gaminys nukrito arba pažeidėte jo korpusą, išjunkite jį, ištraukite maitinimo
laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru (101puslapis).

Antraip galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nedėkite sunkaus daikto, žaislo ar saldumynų ant gaminio viršaus.

Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti žaislą ar
saldumynus ir stipriai sužeisti.
Prieš naudojant gaminį
13
Prieš naudojant gaminį
Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Nemeskite į gaminį daiktų ar kitaip jo nesutrenkite.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

Kitaip galite pažeisti maitinimo laidą, gaminys gali sugesti ir gali kilti gaisro ar
elektros šoko pavojus.
Įvykus dujų nuotėkiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kištuko. Be to,
nedelsdami išvėdinkite patalpą.
!
GAS

Kibirkščiavimas gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

Kitaip galite pažeisti maitinimo laidą, gaminys gali sugesti ir gali kilti gaisro ar
elektros šoko pavojus.
Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.

Gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras.
!
Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.

100
Antraip dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir pan.)
ar degių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminio ventiliacijos angą ar
prievadus.

Jei į gaminį pateko vandens ar bet kokia pašalinė medžiaga, išjunkite jį,
ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru (101puslapis).

Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių daiktų
ant gaminio.

Jei į gaminį pateko vandens ar bet kokia pašalinė medžiaga, išjunkite jį,
ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru (101puslapis).

Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
Prieš naudojant gaminį
14
Prieš naudojant gaminį
Dėmesio
Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas
arba atsirasti defektinių pikselių.

!
Jei neketinate naudoti gaminio ilgą laiko tarpą, įjunkite elektros energijos
taupymo režimą arba naudokite judančio vaizdo ekrano užsklandą.
-_!
Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilgą laiką
(atostogausite ir pan.).

Antraip dėl susikaupusių dulkių, perkaitimo, elektros šoko ar elektros
nuotėkio gali kilti gaisras.
Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.

Antraip galite pakenkti regėjimui.
!
Ilgą laiką žiūrėdami į ekraną per arti, galite pakenkti regėjimui.
!
Nelaikykite monitoriaus apvertę ar nejudinkite jo laikydami už stovo.

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.
Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5
minutes.
!

Taip sumažinsite akių nuovargį.
Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.
Su šiuo gaminiu naudojamus smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
!
Prieš naudojant gaminį
15
Prieš naudojant gaminį
Reguliuodami gaminio kampą ar stovo aukštį būkite atsargūs.
!

Antraip vaikų pirštai arba rankos gali įstrigti ir jie gali susižeisti.

Per daug pakreiptas gaminys gali nukristi ir sužeisti.
Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.

Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
Tinkama produkto naudojimo padėtis
Naudokitės gaminiu tinkamai sėdėdami.

Ištiesinkite nugarą.

Stenkitės, kad tarp akių ir ekrano liktų 45–50 cm atstumas, ir žiūrėkite šiek tiek
žemyn į ekraną.
Nukreipkite akis tiesiai į ekraną.

Kampą nustatykite taip, kad ekrane neatsispindėtų šviesa.

Laikykite dilbius statmenai žastams taip, kad dilbiai būtų tame pačiame lygyje kaip
delnais žemyn nukreiptos plaštakos.

Alkūnes laikykite sulenkę statmenai.

Sureguliuokite gaminio aukštį, kad galėtumėte sulenkti kelius 90 laipsnių kampu ar
daugiau, sėdėkite kulnais siekdami grindis, o rankas laikykite žemiau širdies lygio.
Prieš naudojant gaminį
16
1
1.1
Pasiruošimas
Turinio tikrinimas
1.1.1 Išėmimas iš pakuotės
1
Atidarykite pakuotės dėžę. Atidarydami pakuotę aštriu įrankiu stenkitės nepažeisti gaminio.
2
Ištraukite polistirolą iš gaminio.
3
Patikrinkite, ar yra visos sudedamosios dalys, ir nuimkite polistireną ir plastikinį maišelį.
Šis paveikslėlis yra tik pavyzdys.
4
Laikykite dėžę sausoje patalpoje, kad ateityje ją būtų galima panaudoti gaminiui gabenti.
1 Pasiruošimas
17
1
Pasiruošimas
1.1.2 Sudedamųjų dalių tikrinimas

Jei trūksta kokio nors komponento, susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio pirkote gaminį.

Tikrovėje sudedamosios dalys ir atskirai parduodamos prekės gali atrodyti kitaip negu tos, kurios
pavaizduotos paveikslėlyje.
Sudedamosios dalys
Greito parengimo vadovas
Garantijos kortelė(Neprieinama
kai kuriose vietovėse)
Vartotojo instrukcija
Maitinimo laidas
D-SUB laidas (parinktis)
DVI kabelis (parinktis)
Stovas
Stovo jungtis
Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.
1 Pasiruošimas
18
1
1.2
Pasiruošimas
Detalės
1.2.1 Priekiniai mygtukai
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
Klavišų vadovas
SAMSUNG
MAGIC
ANGLE
Piktogramos
AUTO
Aprašymas

Atidaromas arba uždaromas ekrano rodinių (OSD) meniu arba
grįžtama į paskutinį meniu.

OSD valdiklio užraktas: Išlaikomi esami parametrai arba užrakinamas
OSD valdiklis, kad parametrai nebūtų netyčia pakeisti. Įjungti:
Norėdami užrakinti OSD valdiklius, paspauskite mygtuką [ MENU ] 10
sekundžių. Išjungti: Norėdami atrakinti OSD valdiklius, paspauskite
MENU
mygtuką [ MENU ] ilgiau nei 10 sekundžių.
Jei OSD valdikliai yra užrakinti,

galima reguliuoti Brightness ir Contrast ir peržiūrėti
INFORMATION.

Funkciją Customized Key galima įjungti paspaudus mygtuką
[
]. (Customized Key galite pasirinkti, net kai OSD valdymas
užrakintas.)
Sukonfigūruokite Customized Key ir paspauskite [
]. Įjungiamos šios
parinktys.
SAMSUNG
MAGICAngle
SAMSUNG
- MAGIC
Bright - Eco Saving - Image Size
Norėdami sukonfigūruoti Customized Key, eikite į SETUP&RESET
→
Customized Key ir pasirinkite norimą režimą.
Pereinama į aukščiau ar žemiau esantį meniu arba OSD meniu
koreguojama parinkties vertė.
1 Pasiruošimas
19
1
Pasiruošimas
Piktogramos
Aprašymas
Šiuo mygtuku reguliuokite ekrano ryškumą ir kontrastą.
Patvirtinamas parinkimas meniu.
Spaudžiant mygtuką [
], kai OSD ekranas nerodomas, pasikeis
įvesties šaltinis (Analog/DVI). Jei įjungiate gaminį arba pakeičiate įvesties
šaltinį spausdami mygtuką [
], viršutiniame kairiajame ekrano
kampe pasirodo pranešimas, kad įvesties šaltinis pasikeitė.
Ši funkcija neprieinama produktams, turintiems tik analoginę sąsają.
Spauskite mygtuką [AUTO], norėdami automatiškai reguliuoti ekrano
nustatymus.
AUTO

Pakeitus skyrą „Display Properties“, bus aktyvinta funkcija Auto
Adjustment.

Ši funkcija prieinama tik Analog režime.
Įjungia ir išjungia ekraną.
Kai paspaudžiamas ant gaminio esantis valdymo mygtukas, prieš
atidarant ekrano meniu parodomas klavišų vadovas. (jame parodoma
paspausto mygtuko atliekama funkcija).
Klavišų vadovas
Jei pasirodžius vadovui norite pasiekti ekrano meniu, atitinkamą mygtuką
paspauskite dar kartą.
Klavišų vadovas gali skirtis atsižvelgiant į funkciją ar gaminio modelį. Žr.
tikrąjį gaminį.
1 Pasiruošimas
20
1
Pasiruošimas
1.2.2 Galinė pusė
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
DVI IN
DVI IN
Prievadas
RGB IN
RGB IN
POWER IN
POWER IN
Prievadai
Savo monitoriaus maitinimo laidą prijunkite prie galinėje prietaiso
dalyje esančio prievado POWER IN.
Prijungiamas prie kompiuterio DVI laidu.
[DVI IN] terminalas tiekiamas tik skaitmeniniams (DVI) modeliams.
Prijungiama prie kompiuterio D-SUB kabeliu.
1 Pasiruošimas
21
1
1.3
Pasiruošimas
Diegimas
1.3.1 Stovo pritvirtinimas
Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas
aukštyn.
Įkiškite stovo jungiklį į stovą
kryptimi, nurodyta paveikslėlyje.
Patikrinkite, ar stovo jungiklis
tvirtai prijungtas.
Visiškai prisukite prijungimo
varžtą stovo apačioje, kad stovas
būtų tvirtai prisuktas.
Ant stalo padėkite minkštą
audeklą, kad apsaugotumėte
produktą, ir padėkite jį ant
audeklo taip, kad jis būtų ekranu
aukštyn.
Laikykite pagrindinį produkto
- Dėmesio
korpusą rankomis, kaip parodyta Nelaikykite gaminio aukštyn
paveikslėlyje.
kojomis tik už stovo.
Įkiškite stovo jungiklį į stovą
kryptimi, kuri nurodyta
paveikslėlyje.
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
1 Pasiruošimas
22
1
Pasiruošimas
1.3.2 Gaminio pokrypio reguliavimas
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
-1° (±
2°) ~
20° (±
2°)

Galite reguliuoti monitoriaus pokrypį.

Laikykite gaminį už apatinės dalies ir atsargiai jį pakreipkite.
1 Pasiruošimas
23
1
Pasiruošimas
1.3.3 Sieninio laikiklio komplekto / stalinio stovo tvirtinimas
Prieš įrengdami
Išjunkite gaminio maitinimą ir ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.
Paklokite apsauginį audeklą arba paklotą ant
Laikykite pagrindinį produkto korpusą rankomis,
plokščio paviršiaus. Tada padėkite gaminį priekine kaip parodyta paveikslėlyje.
puse žemyn ant audeklo arba pakloto.
Pastumkite stovą rodyklės kryptimi, kaip parodyta
paveikslėlyje, ir atjunkite stovą.
Sieninio laikiklio komplekto / stalinio stovo tvirtinimas
2
1
A
3
4
B
A Čia pritvirtinkite sieninio laikiklio komplektą arba stalinį stovą
B Gembė (parduodama atskirai)
Sulygiuokite griovelius ir tvirtai priveržkite varžtus ant gaminio gembės prie atitinkamų sieninio laikiklio
komplekto arba stalinio stovo, kurį ketinate montuoti, dalių.
1 Pasiruošimas
24
1
Pasiruošimas
Pastabos

Ilgesnis nei standartinis varžtas gali pažeisti gaminio vidaus komponentus.

Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių VESA keliamų specifikacijų, varžtų
ilgis gali skirtis, atsižvelgiant į specifikacijas.

Nenaudokite varžtų, neatitinkančių VESA standartų. Nenaudokite pernelyg daug jėgos, tvirtindami
sieninio laikiklio komplektą arba stalinį stovą. Gaminys gali sugesti arba nukristi ir ką nors sužeisti.
„Samsung“ neatsako už nuostolius arba padarytą žalą naudojant netinkamus varžtus arba tvirtinant
sieninį komplektą ar stalinį stovą su per didele jėga.

„Samsung“ neatsako už jokį gaminio sugadinimą ar asmeniui padarytą žalą naudojant kitus
sieninius komplektus nei nurodytieji arba mėginant patiems montuoti sieninį komplektą.

Norėdami pritvirtinti gaminį prie sienos, turėtumėte įsigyti tvirtinimo prie sienos rinkinį, su kuriuo
galėsite pritvirtinti monitorių bent 10 cm atstumu nuo sienos paviršiaus.

Būtinai naudokite sieninį komplektą, kuris atitinka nustatytus standartus.
1.3.4 Nuo vagystės apsaugantis užraktas
Naudojant nuo vagystės apsaugantį užraktą, gaminį saugu naudoti net ir viešose vietose. Užrakto forma ir
užrakinimo būdas priklauso nuo gamintojo. Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje,
pridedamoje prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto. Blokavimo įtaisas parduodamas atskirai.
DVI IN
RGB IN
POWER IN
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
Toliau aprašyta, kaip užfiksuoti nuo vagystės apsaugantį užraktą.
1
Pritvirtinkite nuo vagystės apsaugančio užrakto laidą prie sunkaus daikto, pavyzdžiui, rašomojo
stalo.
2
3
4
Prakiškite vieną laido galą pro kilpą kitame gale.
Įkiškite nuo vagystės apsaugantį užraktą į tam skirtą angą galinėje gaminio pusėje.
Užfiksuokite užraktą.

Nuo vagystės apsaugantį užraktą galima įsigyti atskirai.

Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių
apsaugančio užrakto.

Nuo vagystės apsaugančius užraktus galima įsigyti elektronikos prekių parduotuvėse arba
internetu.
1 Pasiruošimas
25
2
2.1
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Prieš prisijungiant
DVI IN
POWER IN
RGB IN
2.1.1 Ką patikrinti prieš prijungiant

Prieš prijungdami šaltinio įrenginį perskaitykite su juo pristatytą vartotojo instrukciją.
Prievadų skaičius ir vieta priklauso nuo šaltinio įrenginio.

Maitinimo laidą junkite tik prijungę visus kitus laidus.
Priešingu atveju galite pažeisti gaminį.

2.2
Patikrinkite pageidaujamų jungčių prievadus galinėje gaminio pusėje.
Maitinimo prijungimas

Kad galėtumėte naudoti produktą, maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą ir į produkto [POWER IN]
prievadą.(Įvesties įtampa įjungiama automatiškai.)
POWER IN
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
26
2
2.3
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
2.3.1 Jungimas prie AK

Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.
Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
Prijungimas naudojant D-SUB laidą (analoginis)
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus. Prieš prijungdami maitinimo laidą
patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
RGB IN
1
Prijunkite D-SUB laidą prie [RGB IN] prievado produkto galinėje pusėje ir RGB prievadą
kompiuteryje.
2
Paspauskite [
], norėdami pakeisti įvesties šaltinį į Analog.
Ši funkcija neprieinama produktams, turintiems tik analoginę sąsają.
Jungimas DVI laidu
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus. Prieš prijungdami maitinimo laidą
patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
DVI IN
1
2
DVI laidą junkite į [DVI IN] prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į DVI prievadą kompiuteryje.
Paspauskite [
], norėdami pakeisti įvesties šaltinį į DVI.
[DVI IN] terminalas tiekiamas tik skaitmeniniams (DVI) modeliams.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
27
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.3.2 Tvarkyklės diegimas
1

Optimalią šio gaminio skyrą ir dažnį galite nustatyti šiam gaminiui tinkamas tvarkykles.

Diegimo tvarkyklė pateikiama kompaktiniame diske, kuris pristatomas kartu su gaminiu.

Jei pateiktas failas yra su defektais, apsilankykite „Samsung“ interneto svetainėje (http://
www.samsung.com) ir atsisiųskite failą.
Kartu su gaminiu pristatomą kompaktinį diską, kuriame įrašyta vartotojo instrukcija, įdėkite į CDROM diskasukį.
2
3
4
Spustelėkite "Windows Driver".
5
Eikite į „ekrano rodinio savybes“ ir patikrinkite, ar nustatyta tinkama skyra ir atnaujinimo dažnis.
Diegimo metu laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
Iš modelių sąrašo pasirinkite turimo gaminio modelį.
Išsamesnė informacija pateikiama operacinės sistemos „Windows“ instrukcijoje.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
28
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.3.3 Optimalios skiriamosios gebos nustatymas
Pirmą kartą įjungus įsigytą gaminį, pasirodys informacinis pranešimas apie optimalios skiriamosios gebos
parametrą.
Gaminyje pasirinkite kalbą ir pakeiskite skiriamąją gebą kompiuteryje į optimalų nustatymą.
The optimal resolution for this
monitor is as follows:
**** x **** **Hz
Use the above settings to set
the resolution on your PC.
English
EXIT
1
2
Spauskite [
AUTO
], kad pereitumėte prie pageidaujamos kalbos, ir spauskite [
].
Norėdami paslėpti informacinį pranešimą, spauskite [ MENU ].

Jei nepasirenkama optimali skiriamoji geba, pranešimas pasirodo iki trijų kartų per nustatytą laiko
tarpą, net jei gaminį išjungiate ir dar kartą įjungiate.

Optimalią skiriamąją gebą taip pat galima pasirinkti kompiuterio valdymo skyde.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
29
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.3.4 Skiriamosios gebos keitimas naudojant kompiuterį

Kad matytumėte optimalios kokybės vaizdą, kompiuterio valdymo skydelyje nustatykite skyrą ir
atnaujinimo dažnį.

Nepasirinkus optimalios skyros, TFT LCD ekrano vaizdo kokybė gali suprastėti.
Skyros keitimas naudojant „Windows XP“
Eikite į Valdymo skydas
1
Ekranas
Parametrai ir pakeiskite skiriamąją gebą.
2
3
**********
**** ****
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
30
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Skyros keitimas naudojant „Windows Vista“
Eikite į Valdymo skydas
Personalizavimas
Ekrano parametrai ir pakeiskite skiriamąją gebą.
1
2
3
4
***********
***********
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
31
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Skyros keitimas naudojant „Windows 7“
Eikite į Valdymo skydas
Ekranas
Ekrano skiriamoji geba ir pakeiskite skiriamąją gebą.
1
2
3
4
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
32
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Skyros keitimas naudojant „Windows 8“
Eikite į Parametrai
Valdymo skydas
Ekranas
Ekrano skiriamoji geba ir pakeiskite skiriamąją gebą.
1
2
3
4
5
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
33
3
3.1
Ekrano sąranka
Sukonfigūruokite tokius ekrano parametrus kaip šviesumas.
Brightness
Nustatykite bendrą vaizdo skaistį (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, rodomas skaistesnis vaizdas.
3.1.1
1

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.

Šis meniu yra negalimas, kai nustatyta Eco Saving.
Brightness konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PICTURE ir spauskite [
] ant gaminio.
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Brightness ir spauskite [
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
: Auto
4
Mygtuku [
AUTO
] reguliuokite Brightness.
3 Ekrano sąranka
34
3
3.2
Ekrano sąranka
Contrast
Nustatykite kontrastą tarp daiktų ir fono (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, kontrastas paryškinamas, kad daiktai būtų matomi aiškiau.
SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.
3.2.1
1
Contrast konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PICTURE ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Contrast ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
&XVWRP
SAMSUNG
MAGIC Angle
2II
SAMSUNG
MAGIC Upscale
2II
Image Size
Auto
4
Mygtuku [
AUTO
] reguliuokite Contrast.
3 Ekrano sąranka
35
3
3.3
Ekrano sąranka
Sharpness
Nustatykite, kad daiktų kontūrai būtų aiškesni arba ne tokie aiškūs (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, daiktų kontūrai tampa aiškesni.
3.3.1
1

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.

SAMSUNG
Šiuo meniu negalima naudotis, kai MAGIC
Upscale nustatytas kaip Mode1 arba Mode2.
Sharpness konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PICTURE ir spauskite [
] ant gaminio.
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Sharpness ir spauskite [
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Image Size
: Auto
AUTO
4
Mygtuku [
] reguliuokite Sharpness.
3 Ekrano sąranka
36
3
3.4
Ekrano sąranka
SAMSUNG MAGIC Bright
Šis meniu suteikia optimalią vaizdo kokybę, tinkamą aplinkai, kurioje gaminys bus naudojamas.

Šis meniu yra negalimas, kai nustatyta Eco Saving.

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija MAGIC
Angle.
Gaminio ryškumą galite reguliuoti ir pritaikyti jį savo poreikiams.
3.4.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC Bright
1
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PICTURE ir spauskite [
] ant gaminio.
Spauskite [
SAMSUNG
] norėdami pereiti prie MAGIC
Bright ir spauskite [
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
SAMSUNG
MAGIC Angle
ଥࢿ
Game
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Standard
Cinema
Dynamic Contrast
Auto
AUTO

Custom: Kaip reikalaujama, pritaikomas kontrastas ir šviesumas.

Standard: Gaunama vaizdo kokybė, tinkama dokumentams redaguoti ar naudotis internetu.

Game Gaunama vaizdo kokybė, tinkama žaisti žaidimus, kuriuose daug vaizdo efektų ir
dinaminių judesių.

Cinema: Nustatomas toks televizoriaus šviesumas ir ryškumas, kuris būtų tinkamas norint
mėgautis vaizdo įrašais ir DVD turiniu.

Dynamic Contrast : Naudojant automatinę kontrasto reguliavimo funkciją, nustatomas
subalansuotas šviesumas.
4
5
Norėdami pereiti prie pageidaujamos parinkties, paspauskite [
] ir [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
37
3
3.5
Ekrano sąranka
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Angle galite sukonfigūruoti parametrus, kad vaizdo kokybė būti optimali pagal jūsų
žiūrėjimo kampą.

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.

Šiuo meniu negalima naudotis S19C200NY ir S22C200NY modeliuose.
Gaminio kampą galite reguliuoti ir pritaikyti jį savo poreikiams.
3.5.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC Angle“
1
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PICTURE ir spauskite [
] ant gaminio.
Spauskite [
SAMSUNG
] norėdami pereiti prie MAGIC
Angle ir spauskite [
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
‫ࢽ࣏࢕ࡈی‬
SAMSUNG
Lean Back Mode 2
SAMSUNG
Standing Mode
ଥࢿ
MAGIC Angle
MAGIC Upscale
Image Size
Lean Back Mode 1
Side Mode
Group View
Custom
AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti tiesiai priešais gaminį.

Off

Lean Back Mode 1
② : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš šiek tiek žemesnės nei
gaminio padėties.

Lean Back Mode 2
③ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš žemesnės nei „Lean Back
Mode 1 režimo padėties.

Standing Mode
④ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš šiek tiek aukštesnės nei gaminio
padėties.

Side Mode
⑤ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš bet kurios gaminio pusės.
3 Ekrano sąranka
38
3
Ekrano sąranka

Group View: Pasirinkite šią parinktį, jei žiūrės daugiau nei vienas žmogus iš
① , ④ ir ⑤
padėčių.

Custom: Lean Back Mode 1 bus taikomas pagal numatytąjį parametrą, jei pasirenkama
Custom.
4
5
Norėdami pereiti prie pageidaujamos parinkties, paspauskite [
] ir [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
39
3
3.6
Ekrano sąranka
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
MAGICUpscale
funkciją, galima pagerinti vaizdo detalumą ir ryškumą.

Ši funkcija veikia efektyviau žemos skiriamosios gebos ekranuose.

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.
3.6.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį SAMSUNG MAGIC Upscale
1
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PICTURE ir spauskite [
] ant gaminio.
SAMSUNG
] norėdami pereiti prie MAGICUpscale ir spauskite [
] ant gaminio. Pasirodys
šis ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
Custom
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
Off
Auto
Mode1
Mode2
MAGIC Upscale
Image Size
Return
Return
Adjust
Move
AUTO
AUTO
AUTO
Enter
Enter
Palyginti su Mode1,Mode2 veikia efektyviau.
4
5
Paspauskite [
] ir pereikite prie pageidaujamos parinkties. Paskui paspauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
40
3
3.7
Ekrano sąranka
Image Size
Pakeiskite vaizdo dydį.
3.7.1
1
Image Size keitimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PICTURE ir spauskite [
] ant gaminio.
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Image Size ir spauskite [
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
$XWR
:LGH
MAGIC Upscale
Image Size
AUTO

Auto: Rodomas vaizdas pagal įvesties šaltinio vaizdo formatą.

Wide: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsižvelgiant į įvesties vaizdo formatą.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
6FUHHQ)LW
MAGIC Upscale
Image Size
AUTO

4:3: rodomas vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio vaizdo formato
laidoms.

16:9: rodomas vaizdas, kurio formatas – 16:9.
3 Ekrano sąranka
41
3
Ekrano sąranka

Screen Fit: Rodomas originalaus formato vaizdas be apkarpymo.
PICTURE
Brightness
Contrast
Sharpness
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
:LGH
6FUHHQ)LW
MAGIC Upscale
Image Size
AUTO

4:3: rodomas vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio vaizdo formato
laidoms.

Wide: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsižvelgiant į įvesties vaizdo formatą.(S19C200NW/
S19C200BW/S22C200BW)

Screen Fit: Rodomas originalaus formato vaizdas be apkarpymo.
Ekrano dydį galima keisti esant toliau nurodytoms sąlygoms, išskyrus S19C200NR ir S19C200BR
modeliuose.
4
5

Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant DVI laidą.

Įvesties signalas 480p, 576p, 720p, arba 1080p o monitorius gali rodyti normalų vaizdą (šiuos
signalus palaiko ne visi modeliai).

Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta DVI ir PC/AV Mode, nustatyta AV.
Norėdami pereiti prie pageidaujamos parinkties, paspauskite [
] ir [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
42
3
3.8
Ekrano sąranka
H-Position ir V-Position
H-Position: Ekrano rodinys perkeliamas į kairę arba dešinę.
V-Position: Ekrano rodinys perkeliamas aukštyn arba žemyn.
3.8.1
1

Šiuo meniu galima naudotis tik Analog režimu.

Šiuo meniu galima naudotis, tik kai Image Size AV režimu yra nustatytas kaip Screen Fit. Kai
480P, 576P, 720P ar 1080P signalas siunčiamas AV režimu, o vaizdas ekrane rodomas įprastai,
pasirinkite Screen Fit ir sureguliuokite horizontalią padėtį naudodami 0–6 lygius.
H-Position ir V-Position konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PICTURE ir spauskite [
] ant gaminio.
Spauskite [
] norėdami pereiti prie H-Position arba V-Position ir spauskite [
]. Pasirodys
šis ekrano rodinys:
PICTURE
PICTURE
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
4
Spauskite [
AUTO
] ir konfigūruokite H-Position arba V-Position.
3 Ekrano sąranka
43
3
3.9
Ekrano sąranka
Coarse
Nustatomas ekrano dažnis.
Galimas tik Analog režimu.
3.9.1
1
Coarse reguliavimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PICTURE ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Coarse ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
PICTURE
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
4
Mygtuku [
] reguliuokite Coarse.
3 Ekrano sąranka
44
3
Ekrano sąranka
3.10 Fine
Tikslus ekrano reguliavimas, norint gauti ryškų vaizdą.
Galimas tik Analog režimu.
3.10.1
1
Fine reguliavimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PICTURE ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Fine ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys šis ekrano
rodinys:
PICTURE
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
4
Reguliuokite Fine mygtuku [
].
3 Ekrano sąranka
45
4
Atspalvio konfigūravimas
SAMSUNG
Reguliuojamas ekrano atspalvis. Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema
arba Dynamic Contrast režimu.
4.1
Red
Sureguliuojama vaizde rodomos raudonos spalvos vertė. (intervalas: 0~100)
Didesnė vertė padidins spalvos intensyvumą.
4.1.1
1
Red konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie COLOR ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Red ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys šis ekrano
rodinys:
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
AUTO
4
Mygtuku [
] reguliuokite Red.
4 Atspalvio konfigūravimas
46
4
4.2
Atspalvio konfigūravimas
Green
Sureguliuojama vaizde rodomos žalios spalvos vertė. (intervalas: 0~100)
Didesnė vertė padidins spalvos intensyvumą.
4.2.1
1
Green konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie COLOR ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Green ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Gamma
:
Mode1
AUTO
4
Mygtuku [
] reguliuokite Green.
4 Atspalvio konfigūravimas
47
4
4.3
Atspalvio konfigūravimas
Blue
Sureguliuojama vaizde rodomos mėlynos spalvos vertė. (intervalas: 0~100)
Didesnė vertė padidins spalvos intensyvumą.
4.3.1
1
Blue konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie COLOR ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Blue ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys šis ekrano
rodinys:
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
:
Normal
Gamma
:
Mode1
AUTO
4
Mygtuku [
] reguliuokite Blue.
4 Atspalvio konfigūravimas
48
4
4.4
Atspalvio konfigūravimas
Color Tone
Nustatykite bendrą vaizdo spalvų toną.
SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija MAGIC
Angle.
4.4.1
1
Color Tone nuostatų konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie COLOR ir spauskite [
] ant gaminio.
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Color Tone ir spauskite [
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
Gamma
&RRO
&RRO
: ૲ࣱ
1RUPDO
:DUP
: ֻҖ
:DUP
&XVWRP
AUTO
4
5

Cool 2: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu Cool 1.

Cool 1: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu Normal režimu.

Normal: Rodomas standartinis spalvos tonas.

Warm 1: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu Normal režimu.

Warm 2: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu Warm 1.

Custom: Pritaikomas spalvos tonas.
Norėdami pereiti prie pageidaujamos parinkties, paspauskite [
] ir [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Atspalvio konfigūravimas
49
4
4.5
Atspalvio konfigūravimas
Gamma
Nustatykite vaizdo skaistį vidutiniame intervale (gama).
SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija MAGIC
Angle.
4.5.1
1
Gamma konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie COLOR ir spauskite [
] ant gaminio.
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Gamma ir spauskite [
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
COLOR
Red
:
Green
:
Blue
:
Color Tone
: Normal
Gamma
: Mode1
ֻҖ
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Norėdami pereiti prie pageidaujamos parinkties, paspauskite [
] ir [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 Atspalvio konfigūravimas
50
5
5.1
Ekrano rodinio sumažinimas arba perkėlimas
Language
Nustatykite meniu kalbą.
5.1.1
1

Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu.

Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio funkcijoms.
Language keitimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie MENU SETTINGS ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Language ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
'HXWVFK
(QJOLVK
(VSDxRO
)UDQoDLV
,WDOLDQR
0DJ\DU
3ROVNL
20
sec
3RUWXJXrV
ƧNJLjLjǁƿǀ
On
6YHQVND
7UNoH
ᣣᧄ⺆
ଞ˲߭
∝䇁
AUTO
4
5
Spauskite [
], kad pereitumėte prie pageidaujamos kalbos, ir spauskite [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 Ekrano rodinio sumažinimas arba perkėlimas
51
5
5.2
Ekrano rodinio sumažinimas arba perkėlimas
Menu H-Position ir Menu V-Position
Menu H-Position: Meniu padėtis perkeliama į kairę arba dešinę.
Menu V-Position: Meniu padėtis perkeliama aukštyn arba žemyn.
5.2.1
1
Menu H-Position ir Menu V-Position konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie MENU SETTINGS ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Menu H-Position arba Menu V-Position ir spauskite
[
] ant gaminio.
]. Pasirodys šis ekrano rodinys:
MENU SETTINGS
MENU SETTINGS
Language
English
Language
English
Menu H-Position
Menu H-Position
Menu V-Position
Menu V-Position
Display Time
20 sec
Display Time
20 sec
Transparency
On
Transparency
On
AUTO
4
Spauskite [
AUTO
] ir konfigūruokite Menu H-Position arba Menu V-Position.
5 Ekrano rodinio sumažinimas arba perkėlimas
52
5
5.3
Ekrano rodinio sumažinimas arba perkėlimas
Display Time
Ekrano rodinių (angl. OSD) meniu nustatomas automatiškai pradingti, jei meniu nenaudojamas nurodytą
laiko tarpą.
Display Time gali būti naudojamas laiko tarpui, kuriam praėjus norėtumėte, kad ekrano rodinys
pradingtų, nustatyti.
5.3.1
1
Display Time konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie MENU SETTINGS ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Display Time ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys
šis ekrano rodinys:
MENU SETTINGS
Language
English
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
20
sec
VHF
VHF
On
VHF
VHF
Transparency
AUTO
4
5
Norėdami pereiti prie pageidaujamos parinkties, paspauskite [
] ir [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 Ekrano rodinio sumažinimas arba perkėlimas
53
5
5.4
Ekrano rodinio sumažinimas arba perkėlimas
Transparency
Nustatykite šių meniu langų skaidrumą:
5.4.1
1
Transparency keitimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie MENU SETTINGS ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Transparency ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys
šis ekrano rodinys:
MENU SETTINGS
Language
English
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
20 sec
Transparency
On
Off
On
AUTO
4
5
Norėdami pereiti prie pageidaujamos parinkties, paspauskite [
] ir [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 Ekrano rodinio sumažinimas arba perkėlimas
54
6
6.1
Sąranka ir atkūrimas
Reset
Visi gaminio parametrai atkuriami į numatytuosius gamyklinius parametrus.
6.1.1 Parametrų (Reset) inicijavimas
1
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie SETUP&RESET ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Reset ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
Reset all settings?
Yes
EXIT
4
5
No
AUTO
Norėdami pereiti prie pageidaujamos parinkties, paspauskite [
] ir [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
55
6
6.2
Sąranka ir atkūrimas
Eco Saving
Valdydama ekrano vartojamą elektros srovę, funkcija Eco Saving sumažina energijos vartojimą.
SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.
6.2.1 „Eco Saving“ konfigūravimas
1
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie SETUP&RESET ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Eco Saving ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
ଥࢿ
Off
Off Timer
ଥࢿ
Off
Off
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
4
5

75 %: pakeičia ekrano energijos vartojimą į numatytąjį 75 % nustatymą.

50%: pakeičia ekrano energijos vartojimą į numatytąjį 50% nustatymą.

Off: Išjunkite funkciją Eco Saving.
Norėdami pereiti prie pageidaujamos parinkties, paspauskite [
] ir [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
56
6
6.3
Sąranka ir atkūrimas
Off Timer
Galite nustatyti, kad gaminys išsijungtų savaime.
6.3.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį Off Timer
1
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie SETUP&RESET ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Off Timer ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys šis
ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
Off
On
Turn Off After
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
4
5

Off: Išjungimo laikmatis išjungiamas, kad gaminys nebūtų automatiškai išjungtas.

On: Išjungimo laikmatis įjungiamas, kad gaminys būtų automatiškai išjungtas.
Norėdami pereiti prie pageidaujamos parinkties, paspauskite [
] ir [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
57
6
6.4
Sąranka ir atkūrimas
Turn Off After
Išjungimo laikmatis gali būti nustatomas 1–23 valandų diapazonu. Po nurodyto valandų skaičiaus
gaminys automatiškai išsijungs.
Šiuo meniu galima naudotis tik tada, kai Off Timer nustatytas į On.
6.4.1
1
Turn Off After konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie SETUP&RESET ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Turn Off After ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys
šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
10h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
4
Norėdami konfigūruoti Turn Off After, spauskite [
].
6 Sąranka ir atkūrimas
58
6
6.5
Sąranka ir atkūrimas
PC/AV Mode
Nustatykite PC/AV Mode į AV. Paveikslėlis padidės. Ši parinktis naudinga žiūrint filmą.
6.5.1
1

Ši funkcija nepalaiko analoginio režimo.

Tiekiama tik plačiaekraniams modeliams, pavyzdžiui, 16:9 arba 16:10.

Jei monitorius (kai yra nustatytas į skaitmeninį) veikia energijos taupymo režimu arba rodo
pranešimą Check Signal Cable, galite paspausti mygtuką [ MENU ], kad pasirodytų ekrano rodinys
(OSD). Galite pasirinkti PC arba AV.
PC/AV Mode konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie SETUP&RESET ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie PC/AV Mode ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio. Pasirodys
šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
10h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Manual
AUTO
PC/AV Mode
'9,
3&
$9
ೳ
AUTO
4
5
Norėdami pereiti prie pageidaujamos parinkties, paspauskite [
] ir [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
59
6
6.6
Sąranka ir atkūrimas
Key Repeat Time
Kontroliuojamas spaudžiamo mygtuko atsako greitis.
6.6.1
1
Key Repeat Time konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie SETUP&RESET ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Key Repeat Time ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
10h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Acceleration
Acceleration
1 sec
Manual
2 sec
No Repeat
AUTO

Galima pasirinkti Acceleration, 1 sec arba 2 sec. Jei pasirenkama No Repeat, komanda
atsako tik paspaudus mygtuką.
4
5
Norėdami pereiti prie pageidaujamos parinkties, paspauskite [
] ir [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
60
6
6.7
Sąranka ir atkūrimas
Source Detection
Įjungiamas Source Detection.
6.7.1
1
Source Detection konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie SETUP&RESET ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Source Detection ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
Reset
Eco Saving
Off
Off Timer
On
Turn Off After
10h
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
Manual
AUTO
4
5

Auto: Automatiškai atpažįstamas įvesties šaltinis.

Manual: Rankiniu būdu parenkamas įvesties šaltinis.
Norėdami pereiti prie pageidaujamos parinkties, paspauskite [
] ir [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
61
6
6.8
Sąranka ir atkūrimas
Customized Key
Galite pritaikyti Customized Key vadovaudamiesi šiais veiksmais.
6.8.1
1
Customized Key konfigūravimas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
3
Spauskite [
] norėdami pereiti prie SETUP&RESET ir spauskite [
Spauskite [
] norėdami pereiti prie Customized Key ir spauskite [
] ant gaminio.
] ant gaminio.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
SETUP&RESET
SAMSUNG
Customized Key
$FFHOHUDWLRQ
MAGIC Angle
SAMSUNG
MAGIC Bright
2Q
Eco Saving
Image Size
AUTO

4
5
SAMSUNG
MAGICAngle
SAMSUNG
- MAGIC
Bright - Eco Saving - Image Size
Norėdami pereiti prie pageidaujamos parinkties, paspauskite [
] ir [
].
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
62
7
7.1
INFORMACIJOS meniu ir kt.
INFORMATION
Rodomas dabartinis įvesties šaltinis, dažnis ir skiriamoji geba.
7.1.1
1
INFORMATION rodymas
Jei norite, kad būtų rodomas klavišų vadovas, paspauskite bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką.
Paskui, kad būtų rodomas atitinkamas meniu langas, paspauskite [ MENU ].
2
Spauskite [
] norėdami pereiti prie INFORMATION. Pasirodys esamas įvesties šaltinis, dažnis ir
skiriamoji geba.
PICTURE
COLOR
Analog
**kHz **Hz NP
**** x ****
MENU SETTINGS
Optimal Mode
**** x **** **Hz
SETUP&RESET
INFORMATION
EXIT
AUTO
Rodomi meniu elementai priklauso nuo modelio.
7 INFORMACIJOS meniu ir kt.
63
7
7.2
INFORMACIJOS meniu ir kt.
Brightness ir Contrast konfigūravimas pirminiame ekrane
Brightness arba Contrast reguliuokite naudodami pirminiame ekrane esančius mygtukus [
] (kai
nerodomas OSD meniu).
1
Jei norite, kad būtų rodomas pagrindinių funkcijų meniu (kai nerodomas meniu langas), paspauskite
bet kokį gaminio priekyje esantį mygtuką. Paskui paspauskite [
]. Pasirodys šis ekrano rodinys:
Brightness
100
Contrast
75
EXIT
2
3
Paspauskite mygtuką [
], jei norite kaitalioti Brightness ir Contrast nustatymus.
Brightness arba Contrast reguliuojamas mygtukais [
].
7 INFORMACIJOS meniu ir kt.
64
8
8.1
Programinės įrangos diegimas
Magic Tune
8.1.1 Kas yra MagicTune?
MagicTune – tai programinė įranga, reikalinga reguliuoti monitorių pateikiant išsamų monitoriaus funkcijų
aprašymą ir lengvai suprantamus naudojimo nurodymus.
Galite nustatyti produktą pele ir klaviatūra nenaudodami produkto valdymo mygtukų.
8.1.2 Programinės įrangos diegimas
1
2
Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo diską.
Pasirinkite sąrankos programą MagicTune.
Jei pagrindiniame rodinyje neatsiranda programinės įrangos diegimo išskleidžiamas rodinys, diskų
įrenginyje du kartus spustelėkite sąrankos failą MagicTune.
3
4
Pasirinkite diegimo kalbą ir spustelėkite [Toliau].
Užbaikite likusiais programinės įrangos diegimo pakopas pagal ekrane rodomas instrukcijas.

Programinė įranga gali neveikti tinkamai, jei po diegimo nepaleisite kompiuterio pakartotinai.

Piktograma MagicTune gali neatsirasti priklausomai nuo kompiuterio sistemos ir produkto
specifikacijų.

Jei nuorodos piktograma neatsiranda, spauskite klavišą F5.
Diegimo apribojimai ir problemos (MagicTune™)
MagicTune™ diegimą gali įtakoti grafinė plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.
Sistemos reikalavimai
Operacinė sistema

„Windows XP“, „Windows Vista“, „Windows7“, „Windows8“
8.1.3 Programinės įrangos šalinimas
Galite pašalinti MagicTune™ tik per parinktį [Pridėti arba šalinti programas], esančią „Windows“.
Norėdami pašalinti MagicTune™ atlikite nurodytus veiksmus.
8 Programinės įrangos diegimas
65
8
Programinės įrangos diegimas
1
Spustelėkite [Pradėti], pasirinkite [Nustatymai] ir iš meniu pasirinkite [Valdymo skydas].
Jei naudojate „Windows XP“, spustelėkite [Pradėti] ir meniu pasirinkite [Valdymo skydas].
2
3
4
5
6
Valdymo skyde du kartus spustelėkite piktogramą [Pridėti arba pašalinti programas].
Lange [Pridėti/šalinti] suieškokite ir pasirinkite MagicTune™, kad ją pažymėtumėte.
Spustelėkite [Keisti arba šalinti programas] pašalinti programinę įrangą.
Pasirinkite [Taip] šalinti MagicTune™.
Palaukite, kol atsidarys pranešimo langas, pranešantis, kad programinė įranga buvo sėkmingai
pašalinta.
Norėdami sulaukti techninės pagalbos, rasti dažnai klausiamų klausimų ir atsakymų arba
informacijos apie programinės įrangos MagicTune™ plėtojimą apsilankykite mūsų website(http://
www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).
8 Programinės įrangos diegimas
66
8
8.2
Programinės įrangos diegimas
MultiScreen
MultiScreen
„MultiScreen“ leidžia naudotojams suskirstyti monitorių į keletą dalių.
8.2.1 Programinės įrangos diegimas
1
2
Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo diską.
Pasirinkite sąrankos programą "MultiScreen".
Jei pagrindiniame rodinyje neatsiranda programinės įrangos diegimo išskleidžiamas rodinys, diskų
įrenginyje du kartus spustelėkite sąrankos failą "MultiScreen".
3
4
Ekrane atsidarius diegimo vedlio langui, spustelėkite [Toliau].
Diegimo metu laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

Programinė įranga gali neveikti tinkamai, jei po diegimo nepaleisite kompiuterio pakartotinai.

Piktograma "MultiScreen" gali neatsirasti priklausomai nuo kompiuterio sistemos ir produkto
specifikacijų.

Jei nuorodos piktograma neatsiranda, spauskite klavišą "F5".
Diegimo apribojimai ir problemos (MultiScreen)
"MultiScreen" diegimą gali įtakoti grafinė plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.
Operacinė sistema
"Operacinė sistema"

"Windows 2000"

"Windows XP Home Edition"

"Windows XP Professional"

"Windows Vista 32bit"

"Windows 7 32bit"

"Windows 8 32bit"
"MultiScreen" rekomenduojama operacinė sistema yra "Windows 2000" arba naujesnė.
"Techninė įranga"

Mažiausiai 32 MB atminties

Mažiausiai 60 MB laisvos vietos standžiajame diske
8 Programinės įrangos diegimas
67
8
Programinės įrangos diegimas
8.2.2 Programinės įrangos šalinimas
Spustelėkite [Pradėti], pasirinkite [Nustatymai] /[Valdymo skydas] ir tada du kartus spustelėkite,
[Pridėti arba šalinti programas].
Pasirinkite "MultiScreen" iš programų sąrašo ir spustelėkite mygtuką [Pridėti/Trinti].
8 Programinės įrangos diegimas
68
9
9.1
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Reikalavimai prieš kreipiantis į „Samsung“ klientų
aptarnavimo centrą
9.1.1 Gaminio tikrinimas
Prieš skambindami į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, patikrinkite gaminį, kaip aprašyta toliau.
Jeigu nepavyksta pašalinti gedimo, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
Naudodami gaminio tikrinimo funkciją patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.
Jei ekranas išjungtas, o maitinimo indikatorius blykčioja, nors gaminys tinkamai prijungtas prie
kompiuterio, atlikite savidiagnostikos testą.
1
2
3
4
Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
Ištraukite kabelį iš gaminio.
Įjunkite gaminio maitinimą.
Jei pasirodo pranešimas Check Signal Cable, gaminys veikia įprastai.
Jeigu vis vien rodomas tuščias ekranas, patikrinkite kompiuterio sistemą, vaizdo valdiklį ir laidą.
9.1.2 Skyros ir dažnio tikrinimas
Veikiant režimui, kuris viršija palaikomą skiriamąją gebą (žr. "10.3Standartinė signalų režimo lentelė"),
trumpam pasirodys pranešimas Not Optimum Mode.
9.1.3 Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
Sunkumai diegiant (kompiuterio veiksena)
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai sujungė gaminį bei
kompiuterį ir ar jungtys yra tvirtai užfiksuotos. (Žr.
"2.3Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
Sunkumai dėl ekrano
Maitinimo LED lemputė yra išjungta. Ekranas
neįsijungia.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo
kabelis. (Žr. "2.3Kompiuterio prijungimas ir
naudojimas")
Pasirodys pranešimas Check Signal Cable.
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai prijungtas prie
gaminio. (Žr. "2.3Kompiuterio prijungimas ir
naudojimas")
Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris prijungtas
prie gaminio, maitinimas.
9 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
69
9
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Sunkumai dėl ekrano
"Rodomas pranešimas „Not Optimum Mode“.
Šis pranešimas pasirodo, jei kompiuterio vaizdo
plokštės signalas viršija maksimalią gaminio
skiriamąją gebą ar dažnį.
Pakeiskite maksimalią skiriamąją gebą ir dažnį,
kad jie atitiktų gaminio charakteristikas,
atsižvelgdami į standartinio signalo režimo lentelę
(87puslapis).
Ekrane vaizdai rodomi iškraipyti.
Patikrinkite kabelio prijungimą prie gaminio (žr.
"2.3Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane
rodomas susiliejęs vaizdas.
Sureguliuokite Coarse (44puslapis) ir Fine
(45puslapis).
Atjunkite visus priedus (vaizdo laido ilgintuvą ir
pan.) ir mėginkite dar kartą.
Nustatykite rekomenduojamas skyros ir daţnio
vertes. (Žr. "10.1Bendroji informacija")
Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas.
Ekrano kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.
Patikrinkite, ar kompiuteriui nustatyta skyra ir
dažnis neviršija gaminio skyros ir dažnio intervalo
ribų. Paskui, jei reikia, pakeiskite nuostatas
vadovaudamiesi šioje instrukcijoje pateikiama
įprastų signalo režimų lentele (87puslapis) ir
gaminio meniu INFORMATION.
Ekrane rodomas pernelyg skaistus vaizdas.
Ekrane rodomas pernelyg tamsus vaizdas.
Sureguliuokite Brightness (34puslapis) ir
Contrast (35puslapis).
Ekrane rodomo vaizdo spalva nevienoda.
Pakeiskite COLOR parametrus. (Žr. "Atspalvio
konfigūravimas")
Ekrane rodomo vaizdo šešėlinės ir iškraipytos
spalvos.
Pakeiskite COLOR parametrus. (Žr. "Atspalvio
konfigūravimas")
Balta spalva nėra visiškai balta.
Pakeiskite COLOR parametrus. (Žr. "Atspalvio
konfigūravimas")
Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas
0,5–1 sekundę.
Gaminys veikia energijos taupymo veiksena.
Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet
kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę.
Sunkumai dėl šaltinio įrenginio
Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.
Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas,
kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros
specialistas.
9 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
70
9
9.2
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Klausimas
Kaip pakeisti dažnį?
Atsakymas
Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje.

„Windows XP“: Pasirinkite Valdymo skydas
temos
Ekranas
Parametrai
Išvaizda ir
Išplėstiniai
Monitorius ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje
Monitoriaus parametrai.

„Windows ME/2000“: Eikite į Valdymo skydelis
Nuostatos
Papildomos nuostatos
Ekranas
Monitorius ir
nustatykite lange Monitoriaus nuostatos rodomą parinktį
Kadrų dažnis.

„Windows Vista“: Pasirinkite Valdymo skydas
personalizavimas
parametrai
Personalizavimas
Išplėstiniai parametrai
Išvaizda ir
Ekrano
Ekranas ir
sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus
parametrai.

„Windows 7“: Pasirinkite Valdymo skydas
personalizavimas
Ekranas
Išplėstiniai parametrai
Išvaizda ir
Ekrano skiriamoji geba
Ekranas ir sureguliuokite
Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai.

„Windows 8“: Pasirinkite Parametrai
Išvaizda ir personalizavimas
skiriamoji geba
Valdymo skydas
Ekranas
Išplėstiniai parametrai
Ekrano
Ekranas ir
sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus
parametrai.
9 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
71
9
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Klausimas
Kaip pakeisti skyrą?
Atsakymas

„Windows XP“: eikite į Valdymo skydelis
Ekranas

Išvaizda ir temos
Nuostatos ir nustatykite skyrą.
„Windows ME/2000“: eikite į Valdymo skydelis
Ekranas
Nuostatos ir nustatykite skyrą.

„Windows Vista“: eikite į Valdymo skydelis
individualizavimas
Individualizuoti
Išvaizda ir
Ekrano nuostatos ir
nustatykite skyrą.

„Windows 7“: eikite į Valdymo skydelis
individualizavimas
Ekranas
Išvaizda ir
Nustatyti skyrą ir
nustatykite skyrą.

„Windows 8“: eikite į Parametrai
Išvaizda ir individualizavimas
Valdymo skydelis
Ekranas
Nustatyti skyrą
ir nustatykite skyrą.
Kaip įjungti energijos taupymo
veikseną?

„Windows XP“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite
į Valdymo skydelis
Išvaizda ir temos
Ekranas
Ekrano užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite
SĄRANKĄ „BIOS“.

„Windows ME/2000“: jei norite įjungti energijos taupymo
veikseną, eikite į Valdymo skydelis
Ekranas
Ekrano
užsklandos nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ
„BIOS“.

„Windows Vista“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną,
eikite į Valdymo skydelis
Individualizuoti
Išvaizda ir individualizavimas
Ekrano užsklandos nuostatos arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.

„Windows 7“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į
Valdymo skydelis
Individualizuoti
Išvaizda ir individualizavimas
Ekrano užsklandos nuostatos arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.

„Windows 8“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į
Parametrai
Valdymo skydelis
individualizavimas
Išvaizda ir
Individualizuoti
Ekrano užsklandos
nuostatos arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
Daugiau reguliavimo instrukcijų rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės naudotojo vadove.
9 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
72
10
Specifikacijos
10.1 Bendroji informacija
Modelio pavadinimas
S19C200NY
S19C200N
S19C200NW
Dydis
18,5 colių (47 cm)
18,5 colių (47 cm)
19,0 colių (48 cm)
Rodymo sritis
409,8 mm
(horizontaliai) x
230,4 mm
(vertikaliai)
409,8 mm
(horizontaliai) x
230,4 mm
(vertikaliai)
408,24 mm
(horizontaliai) x
255,15 mm
(vertikaliai)
Pikselių
žingsnis
0,300 mm
(horizontaliai) x
0,300 mm
(vertikaliai)
0,300 mm
(horizontaliai) x
0,300 mm
(vertikaliai)
0,2835 mm
(horizontaliai) x
0,2835 mm
(vertikaliai)
Horizontaliosio
s skleistinės
dažnis
30 ~ 81 kHz
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis
56 ~ 75 Hz
Ekranas
Sinchronizavimas
Ekrano spalva
Skyra
16,7M
Optimali skyra
1366x768@60Hz
1440x900@60Hz
Didžiausia
skyra
1366x768@60Hz
1440x900@75Hz
Didžiausias pikselių
sinchronizavimas
85MHz (analoginis)
85MHz (analoginis)
136MHz
(analoginis)
Šis gaminys vartoja 100–240 V įtampą,
Maitinimo šaltinis
Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali skirtis
pagal šalį.
Signalų jungtys
15 kontaktų – 15 kontaktų D-SUB kabelis, atjungiamas
Matmenys (plotis
x aukštis x gylis )
/ svoris
Be stovo
441,4 x 266,6 x
76,8 mm
441,4 x 266,6 x
76,8 mm
439,4 x 289,9 x
76,2 mm
Su stovu
441,4 x 348,8 x 170
mm / 2,8 kg
441,4 x 348,8 x 170
mm / 2,8 kg
439,4 x 373,6 x
170 mm / 3,1 kg
VESA tvirtinimo sąsaja
100 mm x 100 mm
(skirta naudoti su specialia (svirties) tvirtinimo technine įranga,)
Naudojimas
Temperatūra: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
Aplinka
10 Specifikacijos
73
10
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
S19C200NY
S19C200N
S19C200NW
„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema,
kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“.Dėl dvipusių
monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos
monitoriaus nuostatos.Monitoriaus diegimas vyksta
savaime.Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima
individualizuoti.
Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1
pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis arba tamsesnis.Tai
neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
10 Specifikacijos
74
10
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
S19C200BW
S19C200BR
S19C200NR
Dydis
19,0 colių (48 cm)
19,0 colių (48 cm)
19,0 colių (48 cm)
Rodymo sritis
408,24 mm
(horizontaliai) x
255,15 mm
(vertikaliai)
376,32 mm
(horizontaliai) x
301,06 mm
(vertikaliai)
376,32 mm
(horizontaliai) x
301,06 mm
(vertikaliai)
Pikselių
žingsnis
0,2835 mm
(horizontaliai) x
0,2835 mm
(vertikaliai)
0,294 mm
(horizontaliai) x
0,294mm (vertikaliai)
0,294 mm
(horizontaliai) x
0,294mm
(vertikaliai)
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis
30 ~ 81 kHz
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis
56 ~ 75 Hz
Ekranas
Sinchronizavimas
Ekrano spalva
Skyra
16,7M
Optimali skyra
1440x900@60Hz
1280x1024@60Hz
Didžiausia
skyra
1440x900@75Hz
1280x1024@75Hz
136MHz (analoginis,
skaitmeninis)
135MHz (analoginis,
skaitmeninis)
Didžiausias pikselių
sinchronizavimas
135MHz
(analoginis)
Šis gaminys vartoja 100–240 V įtampą,
Maitinimo šaltinis
Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali skirtis
pagal šalį.
15 kontaktų – 15 kontaktų D-SUB kabelis,
atjungiamas
Signalų jungtys
DVI-D į DVI-D jungtis, atjungiama
Matmenys (plotis
x aukštis x gylis )
/ svoris
15 kontaktų – 15
kontaktų D-SUB
kabelis,
atjungiamas
Be stovo
439,4 x 289,9 x 76,2
mm
407 x 336 x 77 mm
407 x 336 x 77 mm
Su stovu
439,4 x 373,6 x 170
mm / 3,1 kg
407 x 419 x 170 mm
/ 3,25 kg
407 x 419 x 170
mm / 3,25 kg
VESA tvirtinimo sąsaja
100 mm x 100 mm
(skirta naudoti su specialia (svirties) tvirtinimo technine įranga,)
Naudojimas
Temperatūra: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
Aplinka
10 Specifikacijos
75
10
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
S19C200BW
S19C200BR
S19C200NR
„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema,
kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“.Dėl dvipusių
monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos
monitoriaus nuostatos.Monitoriaus diegimas vyksta
savaime.Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima
individualizuoti.
Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1
pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis arba tamsesnis.Tai
neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
10 Specifikacijos
76
10
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
S20C200B
S22C200NY
S22C200N
Dydis
20,0 colių (50 cm)
21,5 colių (54 cm)
21,5 colių (54 cm)
Rodymo sritis
442,8 mm
(horizontaliai) x
249,08 mm
(vertikaliai)
476,64 mm
(horizontaliai) x
268,11 mm
(vertikaliai)
476,64 mm
(horizontaliai) x
268,11 mm
(vertikaliai)
Pikselių
žingsnis
0,27675 mm
(horizontaliai) x
0,27675 mm
(vertikaliai)
0,24825 mm
(horizontaliai) x
0,24825mm
(vertikaliai)
0,24825 mm
(horizontaliai) x
0,24825mm
(vertikaliai)
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis
30 ~ 81 kHz
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis
56 ~ 75 Hz
Ekranas
Sinchronizavimas
Ekrano spalva
Skyra
16,7M
Optimali skyra
1600x900@60Hz
1920x1080@60Hz
Didžiausia
skyra
1600x900@60Hz
1920x1080@60Hz
136MHz (analoginis,
skaitmeninis)
148MHz (analoginis)
Didžiausias pikselių
sinchronizavimas
Šis gaminys vartoja 100–240 V įtampą,
Maitinimo šaltinis
Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali skirtis
pagal šalį.
15 kontaktų – 15
kontaktų D-SUB
kabelis, atjungiamas
Signalų jungtys
DVI-D į DVI-D
jungtis, atjungiama
Matmenys (plotis
x aukštis x gylis )
/ svoris
15 kontaktų – 15 kontaktų D-SUB kabelis,
atjungiamas
Be stovo
473,8 x 284 x 78,2
mm
504,3 x 301,9 x
77,6 mm
504,3 x 301,9 x
77,6 mm
Su stovu
473,8 x 367,1 x 170
mm / 2,65 kg
504,3 x 385,35 x
185,0 mm / 3,5 kg
504,3 x 385,35 x
185,0 mm / 3,5 kg
VESA tvirtinimo sąsaja
100 mm x 100 mm
(skirta naudoti su specialia (svirties) tvirtinimo technine įranga,)
10 Specifikacijos
77
10
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
S20C200B
S22C200NY
Naudojimas
Temperatūra: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
S22C200N
Aplinka
„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema,
kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“.Dėl dvipusių
monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos
monitoriaus nuostatos.Monitoriaus diegimas vyksta
savaime.Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima
individualizuoti.
Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1
pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis arba tamsesnis.Tai
neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
10 Specifikacijos
78
10
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
Ekranas
S22C200B
S22C200BW
Dydis
21,5 colių (54 cm)
22,0 colių (55 cm)
Rodymo sritis
476,64 mm (horizontaliai) x
268,11 mm (vertikaliai)
473,76 mm (horizontaliai) x
296,1 mm (vertikaliai)
Pikselių žingsnis
0,24825 mm (horizontaliai)
x 0,24825mm (vertikaliai)
0,282 mm (horizontaliai) x
0,282mm (vertikaliai)
Horizontaliosios
skleistinės
dažnis
30 ~ 81 kHz
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis
56 ~ 75 Hz
Sinchronizavimas
Ekrano spalva
16,7M
Optimali skyra
1920x1080@60Hz
1680x1050@60Hz
Didžiausia skyra
1920x1080@60Hz
1680x1050@60Hz
148MHz (analoginis,
skaitmeninis)
146MHz (analoginis,
skaitmeninis)
Skyra
Didžiausias pikselių sinchronizavimas
Šis gaminys vartoja 100–240 V įtampą,
Maitinimo šaltinis
Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali
skirtis pagal šalį.
15 kontaktų – 15 kontaktų D-SUB kabelis, atjungiamas
Signalų jungtys
Matmenys (plotis x
aukštis x gylis ) / svoris
DVI-D į DVI-D jungtis, atjungiama
Be stovo
504,3 x 301,9 x 77,6 mm
502,4 x 329,8 x 77,4 mm
Su stovu
504,3 x 385,35 x 185,0
mm / 3,5 kg
502,4 x 413,5 x 185 mm /
3,85 kg
100 mm x 100 mm
VESA tvirtinimo sąsaja
(skirta naudoti su specialia (svirties) tvirtinimo technine
įranga,)
Naudojimas
Temperatūra: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
Aplinka
10 Specifikacijos
79
10
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
S22C200B
S22C200BW
„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria
sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“.Dėl
dvipusių monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis
optimizuojamos monitoriaus nuostatos.Monitoriaus
diegimas vyksta savaime.Tačiau pageidaujant, diegimo
nuostatas galima individualizuoti.
Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane
apytiksliai 1 pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis
arba tamsesnis.Tai neturi neigiamo poveikio gaminio
veikimui.
10 Specifikacijos
80
10
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
Ekranas
S22C210B
S23C200B
Dydis
21,5 colių (54 cm)
23,0 colių (58 cm)
Rodymo sritis
476,64 mm (horizontaliai) x
268,11 mm (vertikaliai)
509,76 mm (horizontaliai)
x 286,74 mm (vertikaliai)
Pikselių žingsnis
0,24825 mm (horizontaliai) x
0,24825mm (vertikaliai)
0,2655 mm (horizontaliai)
x 0,2655 mm (vertikaliai)
Horizontaliosios
skleistinės
dažnis
30 ~ 81 kHz
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis
56 ~ 75 Hz
Sinchronizavimas
Ekrano spalva
16,7M
Optimali skyra
1920x1080@60Hz
1920x1080@60Hz
Didžiausia skyra
1920x1080@60Hz
1920x1080@60Hz
148MHz (analoginis,
skaitmeninis)
148MHz (analoginis,
skaitmeninis)
Skyra
Didžiausias pikselių sinchronizavimas
Šis gaminys vartoja 100–240 V įtampą,
Maitinimo šaltinis
Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa
gali skirtis pagal šalį.
15 kontaktų – 15 kontaktų D-SUB kabelis, atjungiamas
Signalų jungtys
Matmenys (plotis x
aukštis x gylis ) / svoris
DVI-D į DVI-D jungtis, atjungiama
Be stovo
504,3 x 301,9 x 77,6 mm
542,9 x 321,4 x 76,3 mm
Su stovu
504,3 x 385,35 x 185,0 mm
/ 3,5 kg
542,9 x 404,65 x 185 mm
/ 3,25 kg
100 mm x 100 mm
VESA tvirtinimo sąsaja
(skirta naudoti su specialia (svirties) tvirtinimo technine
įranga,)
Naudojimas
Temperatūra: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
Aplinka
10 Specifikacijos
81
10
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
S22C210B
S23C200B
„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria
sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“.Dėl
dvipusių monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis
optimizuojamos monitoriaus nuostatos.Monitoriaus
diegimas vyksta savaime.Tačiau pageidaujant, diegimo
nuostatas galima individualizuoti.
Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane
apytiksliai 1 pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis
arba tamsesnis.Tai neturi neigiamo poveikio gaminio
veikimui.
10 Specifikacijos
82
10
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
Ekranas
S24C200BL
Dydis
23,6 colių (59 cm)
Rodymo sritis
521,28 mm (horizontaliai) x 293,22 mm (vertikaliai)
Pikselių
žingsnis
0,2715 mm (horizontaliai) x 0,2715 mm (vertikaliai)
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis
30 ~ 81 kHz
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis
56 ~ 75 Hz
Sinchronizavimas
Ekrano spalva
Skyra
16,7M
Optimali skyra
1920x1080@60Hz
Didžiausia
skyra
1920x1080@60Hz
Didžiausias pikselių
sinchronizavimas
148MHz (analoginis, skaitmeninis)
Šis gaminys vartoja 100–240 V įtampą,
Maitinimo šaltinis
Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali skirtis
pagal šalį.
15 kontaktų – 15 kontaktų D-SUB kabelis, atjungiamas
Signalų jungtys
Matmenys (plotis
x aukštis x gylis )
/ svoris
DVI-D į DVI-D jungtis, atjungiama
Be stovo
554,6 x 330,5 x 78,2 mm
Su stovu
554,6 x 412,35 x 185 mm / 4,1 kg
VESA tvirtinimo sąsaja
100 mm x 100 mm
(skirta naudoti su specialia (svirties) tvirtinimo technine įranga,)
Naudojimas
Temperatūra: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
Aplinka
10 Specifikacijos
83
10
Specifikacijos
Modelio pavadinimas
S24C200BL
„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema,
kuri suderinama su funkcija „Plug-and-Play“.Dėl dvipusių
monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos
monitoriaus nuostatos.Monitoriaus diegimas vyksta
savaime.Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima
individualizuoti.
Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1
pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis arba tamsesnis.Tai
neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
Siekiant pagerinti kokybę, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai
neįspėjus.
Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas
10 Specifikacijos
84
10
Specifikacijos
10.2 „PowerSaver“
Jeigu šiame gaminyje įdiegta energijos taupymo funkcija, suvartojama mažiau energijos, nes jei gaminys
tam tikrą laiką nėra naudojamas, ekranas išsijungia ir pasikeičia maitinimo LED lemputės spalva.
Energijos taupymo veiksena maitinimas neišjungiamas. Jei norite vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį
klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę. Energijos taupymo funkcija veikia, tik jei gaminys prijungtas prie
kompiuterio, kuriame įdiegta energijos taupymo funkcija.
„PowerSaver“
Įprastinio
veikimo režimas
„Energy Star“
energijos
sąnaudos
Energijos
taupymo
veiksena
Išjungtas
maitinimas
(maitinimo
mygtukas)
Maitinimo
indikatorius
Įjungtas
Įjungtas
Mirksi
Išjungti
Įprastai 19 vatų
13 vatų
Mažiau nei 0,1 W
Mažiau nei 0,1 W
Įprastai 19 vatų
13 vatų
Mažiau nei 0,1 W
Mažiau nei 0,1 W
Įprastai 19 vatų
15 vatų
Mažiau nei 0,1 W
Mažiau nei 0,1 W
Įprastai 19 vatų
15 vatų
Mažiau nei 0,1 W
Mažiau nei 0,1 W
Įprastai 19 vatų
16 vatų
Mažiau nei 0,1 W
Mažiau nei 0,1 W
Įprastai 19 vatų
16 vatų
Mažiau nei 0,1 W
Mažiau nei 0,1 W
Įprastai 19 vatų
16 vatų
Mažiau nei 0,1 W
Mažiau nei 0,1 W
Įprastai 24 vatų
21 vatų
Mažiau nei 0,1 W
Mažiau nei 0,1 W
Suvartojamos
energijos kiekis
(S19C200NY)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S19C200N)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S19C200NW)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S19C200BW)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S19C200BR)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S19C200NR)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S20C200B)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S22C200NY)
10 Specifikacijos
85
10
Specifikacijos
„PowerSaver“
Suvartojamos
energijos kiekis
Įprastinio
veikimo režimas
„Energy Star“
energijos
sąnaudos
Energijos
taupymo
veiksena
Išjungtas
maitinimas
(maitinimo
mygtukas)
Įprastai 24 vatų
21 vatų
Mažiau nei 0,1 W
Mažiau nei 0,1 W
Įprastai 24 vatų
21 vatų
Mažiau nei 0,1 W
Mažiau nei 0,1 W
Įprastai 24 vatų
19 vatų
Mažiau nei 0,1 W
Mažiau nei 0,1 W
Įprastai 24 vatų
21 vatų
Mažiau nei 0,1 W
Mažiau nei 0,1 W
Įprastai 25 vatų
22 vatų
Mažiau nei 0,1 W
Mažiau nei 0,1 W
Įprastai 30 vatų
22 vatų
Mažiau nei 0,1 W
Mažiau nei 0,1 W
(S22C200N)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S22C200B)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S22C200BW)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S22C210B)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S23C200B)
Suvartojamos
energijos kiekis
(S24C200BL)


Rodomas suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo veikimo sąlygų ir nuostatų
pakeitimų.(S**C200** modelio energijos taupymo režimas / maitinimas išjungtas (maitinimo
mygtukas): mažiau nei 0,1 W (esant analoginei įvesčiai), maks. 0,25 W )
ENERGY STAR® yra JAV registruotasis Jungtinių Valstijų aplinkos apsaugos agentūros (angl.
United States Environmental Protection Agency) ženklas.
„Energy Star“ energijos sąnaudos matuojamos atliekant bandymo metodą, pateiktą dabartiniame
„Energy Star®“ standarte.

Kad sumažintumėte elektros energijos sąnaudas iki 0 W, išjunkite maitinimo jungiklį, esantį galinėje
gaminio dalyje, arba atjunkite maitinimo kabelį. Įsitikinkite, ar atjungėte maitinimo kabelį, kai
ruošiatės nenaudoti gaminio ilgą laiką. Jei maitinimo jungiklis jau išjungtas ir pageidaujate sumažinti
elektros energijos suvartojimą iki 0 vatų, atjunkite maitinimo laidą.
10 Specifikacijos
86
10
Specifikacijos
10.3 Standartinė signalų režimo lentelė

Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti.
Todėl dėl kitokios nei nurodyta skiriamosios gebos gali suprastėti vaizdo kokybė. Kad to
išvengtumėte, rekomenduojama rinktis optimalią skiriamąją gebą, kuri nurodyta jūsų gaminio
ekrano dydžiui.

CDT monitorių (prijungtą prie kompiuterio) pakeitę LCD monitoriumi, patikrinkite dažnį. Jeigu LCD
monitorius nepalaiko 85 Hz dažnio, prieš pakeisdami CDT monitorių LCD monitoriumi, pakeiskite
vertikaliosios skleistinės dažnį į 60 Hz.
Jei iš jūsų kompiuterio perduodamas signalas atitinka toliau pateiktus standartinius signalo režimus,
ekranas bus reguliuojamas automatiškai. Jeigu iš kompiuterio perduodamas nė vienos iš toliau išvardytų
standartinio signalo veiksenų neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors maitinimo
LED indikatorius bus įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje pateikiamas vertes. Taip
pat žr. grafinės plokštės vartotojo instrukciją.
S19C200NY
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
10 Specifikacijos
87
10
Specifikacijos
S19C200N
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
10 Specifikacijos
88
10
Specifikacijos
S19C200NW
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
10 Specifikacijos
89
10
Specifikacijos
S19C200BW
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
10 Specifikacijos
90
10
Specifikacijos
S19C200BR
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
10 Specifikacijos
91
10
Specifikacijos
S19C200NR
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
10 Specifikacijos
92
10
Specifikacijos
S20C200B
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
10 Specifikacijos
93
10
Specifikacijos
S22C200NY
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Specifikacijos
94
10
Specifikacijos
S22C200N
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Specifikacijos
95
10
Specifikacijos
S22C200B
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Specifikacijos
96
10
Specifikacijos
S22C200BW
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
10 Specifikacijos
97
10
Specifikacijos
S22C210B
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Specifikacijos
98
10
Specifikacijos
S23C200B
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
10 Specifikacijos
99
10
Specifikacijos
S24C200BL
Skyra
Horizontaliosi
os skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavi
mas (MHz)
Sinchronizavim
o poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+

Horizontaliosios skleistinės dažnis
Laikas, kuris sugaištamas nuskaityti vieną liniją nuo kairės iki dešinės ekrano pusės, vadinamas
horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo ciklo atvirkštinė vertė vadinama horizontaliosios skleistinės
dažniu. Horizontaliosios skleistinės dažnis matuojamas hercais.

Vertikaliosios skleistinės dažnis
Jei tas pats vaizdas kartojamas daug kartų per sekundę, jis atrodys natūralus. Kartojimo dažnis
vadinamas „vertikalios skleistinės dažniu“ arba „atnaujinimo dažniu“ ir nurodomas hercais (Hz).
10 Specifikacijos
100
Priedas
Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE
Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie "Samsung" gaminius, prašome susisiekti su SAMSUNG
klientų aptarnavimo centrų.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421 4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
COLOMBIA
01-8000 112 112
Bogotá: 6001272
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Priedas
101
Priedas
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€
0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
Priedas
102
Priedas
EUROPE
CYPRUS
8009 4000 only from landline(+30)
210 6897691 from mobile and land
line
http://www.samsung.com
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.0180 5
7267864* (*0,14 €/Min. aus dem
dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,42 €/Min.)
http://www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30) 210
6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
lub +48 22 607-93-33 **
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
Priedas
103
Priedas
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700
7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF
0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:
7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Priedas
104
Priedas
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282 1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888 021-5699-7777
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864)
for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864)
for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864)
for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
065777444
Priedas
105
Priedas
MENA
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa
(Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
Cote D’ Ivoire
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
Priedas
106
Priedas
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų išlaidos)
Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas techninės
priežiūros specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.



Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja dėl gaminio naudojimo ar tiesiog sureguliuoja
parinktis gaminio neišrinkdamas.
Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių (interneto, antenos, laidinio signalo ir pan.)
Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas gaminys
jau buvo įrengtas pirmą kartą.

Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.

Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi, susijusio su kito gamintojo gaminiu.

Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.

Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.


Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš gaminio
vidaus.
Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto darbus.
Jei gaminio gedimas atsirado dėl:

Išorinio smūgio ar numetus.

Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“, naudojimo.

Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba „Samsung
Electronics Co., Ltd“ partneris.

Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.

Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros jungties.

Naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.
Kita

Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.).

Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai (akumuliatorius, dažų kasetė, fluorescencinės lempos,
galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)
Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės priežiūros
paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.
Priedas
107
Priedas
Tinkamas išmetimas
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir
jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su
kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta
galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir
skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus
nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai
turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas.
Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis
pramoninėmis atliekomis.
Priedas
108
Priedas
Terminologija
OSD (ekrano rodinys)
Ekrano rodinys (OSD) padeda konfigūruoti ekrano parametrus siekiant optimizuoti reikiamą vaizdo
kokybę. Naudodamiesi ekrano meniu, galite keisti ekrano šviesumą, atspalvį, dydį ir daugelį kitų
parametrų.
Gama
Gama meniu sureguliuojami pilki pustoniai, kurie ekrane atkuria vidutinius atspalvius. Jei reguliuojamas
šviesumas, pašviesinamas visas ekranas, tačiau jei reguliuojama gama, pašviesinamas tik vidutinis
šviesumas.
Pilki pustoniai
Spalvos intensyvumo pustoniai nurodo spalvų kaitą nuo tamsesnių iki šviesesnių ekrano vietų. Ekrano
šviesumo pakeitimai parodomi juodos ir baltos spalvos kaita, o pustoniai pateikiami tarpine spalva
tarp juodos ir baltos. Reguliuojant gama pustonių skalę, keičiamas vidutinis ekrano šviesumas.
Nuskaitymo dažnis
Nuskaitymo, arba atnaujinimo, dažnis nurodo ekrano atnaujinimų dažnį. Rodant vaizdą į ekraną
perduodami duomenys nuolatos atnaujinami, nors plika akimi tai nėra matoma. Ekrano atnaujinimų
skaičius vadinamas nuskaitymo dažniu ir yra matuojamas hercais (Hz). 60 Hz nuskaitymo dažnis
reiškia, kad duomenys siunčiami į ekraną 60 kartų per sekundę. Ekrano nuskaitymo dažnis priklauso
nuo kompiuterio vaizdo plokštės našumo ir monitoriaus charakteristikų.
Horizontaliosios skleistinės dažnis
Ant monitoriaus ekrano rodomi ženklai ar vaizdai sudaryti iš daugybės taškų (pikselių). Pikseliai
perduodami horizontaliomis eilutėmis, kurios vėliau išdėstomos vertikaliai, kad būtų sukurtas vaizdas.
Horizontalios skleistinės dažnis matuojamas kilohercais (kHz) ir rodo, kiek kartų per sekundę
horizontalios eilutės perduodamos ir rodomos monitoriaus ekrane. Horizontalios skleistinės dažnis
„85“ reiškia, kad vaizdą sudarančios horizontalios eilutės perduodamos 85 000 kartų per sekundę, o
horizontalios skleistinės dažnis nurodomas 85 kHz.
Vertikaliosios skleistinės dažnis
Vieną vaizdą sudaro daugybė horizontalių eilučių. Vertikalios skleistinės dažnis matuojamas hercais
(Hz) ir rodo, kiek vaizdų per sekundę gali sukurti tos horizontalios eilutės. Vertikalios skleistinės dažnis
„60“ reiškia, kad vaizdas perduodamas 60 kartų per sekundę. Vertikalios skleistinės dažnis taip pat
vadinamas „atnaujinimo dažniu“ ir veikia ekrano mirgėjimą.
Priedas
109
Priedas
Skyra
Skiriamoji geba – tai horizontalių ir vertikalių pikselių, sudarančių ekrano rodinį, skaičius. Jis nurodo
rodomo vaizdo detalumo laipsnį.
Didesnė skiriamoji geba ekrane parodo daugiau informacijos ir tinka norint tuo pačiu metu atlikti keletą
užduočių.
Pavyzdžiui, 1920 x 1080 skiriamoji geba sudaryta iš 1 920 horizontalių pikselių (horizontalios
skleistinės dažnis) ir 1 080 vertikalių pikselių (vertikali skiriamoji geba).
Plug & Play
Savaiminio diegimo funkcija galima automatiškai perduoti informaciją tarp monitoriaus ir kompiuterio,
siekiant sukurti optimalią ekrano aplinką.
Funkcijai „Plug & Play“ vykdyti monitorius naudoja VESA DDC (tarptautinį standartą).
Priedas
110
Rodyklė
A
M
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
klientų išlaidos 107
Mėlyna 48
MultiScreen 67
Atstatyti 55
Autorių teisės 7
P
PCAV režimas 59
B
Bendroji informacija 73
D
Detalės 19
Diegimas 22
E
Priedas 101
Prieš prisijungiant 26
R
Raudona 46
Reikalavimai prieš kreipiantis į Samsung
klientų aptarnavimo centrą 69
Ryškumas 36
Energijos taupymo režimas 56
S
G
Gama 50
Grubus 44
SAMSUNG MAGIC Angle 38
SAMSUNG MAGIC Bright 37
SAMSUNG MAGIC Upscale 40
Saugos perspėjimai 10
Skaidrumas 54
I
INFORMACIJA 63
Išjungimo laikmatis 57
Išjungti vėliau 58
K
Kalba 51
Skaistis 34
Spalvos tonas 49
Standartinė signalų režimo lentelė 87
Susisiekite su SAMSUNG WORLD WIDE 101
Š
Šaltinio aptikimas 61
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 71
Klavišas Kartojimo laikas 60
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas 27
Kontrastas 35
T
Tikslus derinimas 45
Tinkama produkto naudojimo padėtis 16
Tinkamas išmetimas 108
L
Laiko rodinys 53
Tinkintas klavišas 62
Turinio tikrinimas 17
Rodyklė
111
Rodyklė
V
Vaizdo dydis 41
Valymas 8
Ž
Žalia 47
Rodyklė
112
Download PDF

advertising