Samsung 24'' LED monitorius S24D391HL Vartotojo vadovas

Add to My manuals
89 Pages

advertisement

Samsung 24'' LED monitorius S24D391HL Vartotojo vadovas | Manualzz
Kasutusjuhend
S22D360H
S22D391H
S24D360HL
S24D391HL
S27D360H
S27D391H
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda,
samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise
eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
BN46-00384A-00
Sisukord
ENNE SEADME
KASUTAMIST
ETTEVALMISTUSED
ALLIKASEADME
ÜHENDAMINE JA
KASUTAMINE
EKRAANI SEADISTAMINE
7
Autoriõigus
7
Selles juhendis kasutatavad ikoonid
8
Puhastamine
9
Paigaldusruumi korrastamine
9
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
10
Ohutusabinõud
10
11
12
14
Sümbolid
Elekter ja ohutus
Installimine
Kasutamine
18
Õige hoiak toote kasutamisel
19
Sisu kontrollimine
19
Komponentide kontrollimine
20
Osad
20
22
Esiküljel olevad nupud
Tagakülg
23
Installimine
23
24
25
26
Statiivi kinnitamine
Aluse eemaldamine
Seadme kaldenurga reguleerimine
Vargusevastane lukk
27
Enne ühendamist
27
Põhipunktid enne ühendamist
27
Arvuti ühendamine ja kasutamine
27
29
30
31
Arvutiga ühendamine
Toite ühendamine
Draiveri installimine
Optimaalse eraldusvõime seadistamine
32
Brightness
32
Suvandi Brightness konfigureerimine
Sisukord
2
Sisukord
VÄRVITOONI
KONFIGUREERIMINE
33
Contrast
33
Suvandi Contrast konfigureerimine
34
Sharpness
34
Suvandi Sharpness konfigureerimine
35
Game Mode
35
Suvandi Game Mode konfigureerimine
36
SAMSUNG MAGIC Bright
36
SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine
38
SAMSUNG MAGIC Angle
(S22D360H / S22D391H)
38
SAMSUNG MAGIC Anglei seadistamine
40
SAMSUNG MAGIC Upscale
40
SAMSUNG MAGIC Upscalei seadistamine
41
Image Size
41
Suvandi Image Size muutmine
43
HDMI Black Level
43
Suvandi HDMI Black Level sätete
konfigureerimine
44
Response Time (S24D360HL /
S24D391HL / S27D360H / S27D391H)
44
Suvandi Response Time konfigureerimine
45
H-Position ja V-Position
45
Suvandi H-Position ja V-Position
konfigureerimine
47
Coarse
47
Suvandi Coarse reguleerimine
48
Fine
48
Suvandi Fine reguleerimine
49
Red
49
Suvandi Red konfigureerimine
Sisukord
3
Sisukord
EKRAANIMENÜÜ
LIIGUTAMINE
SEADISTAMINE JA
LÄHTESTAMINE
50
Green
50
Suvandi Green konfigureerimine
51
Blue
51
Suvandi Blue konfigureerimine
52
Color Tone
52
Suvandi Color Tone sätete muutmine
53
Gamma
53
Suvandi Gamma konfigureerimine
54
Language
54
Suvandi Language konfigureerimine
55
Menu H-Position ja Menu V-Position
55
Suvandi Menu H-Position ja Menu V-Position
konfigureerimine
56
Display Time
56
Suvandi Display Time konfigureerimine
57
Transparency
57
Suvandi Transparency muutmine
58
Reset All
58
Sätete lähtestamine (Reset All)
59
Eco Saving
59
Suvandi Eco Saving konfigureerimine
60
Off Timer
60
61
Sisselülitamise taimeri Off Timer seadistamine
Funktsiooni Turn Off After konfigureerimine
62
PC/AV Mode
62
Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine
63
Key Repeat Time
63
Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine
Sisukord
4
Sisukord
MENÜÜ INFORMATION JA
TEISED
TARKVARA INSTALLIMINE
TÕRKEOTSINGU JUHEND
TEHNILISED ANDMED
LISA
64
Source Detection
64
Suvandi Source Detection konfigureerimine
65
INFORMATION
65
Suvandi INFORMATION kuvamine
66
Suvandite Brightness ja Contrast
konfigureerimine avaekraanil
67
Easy Setting Box
67
68
Tarkvara installimine
Tarkvara arvutist eemaldamine
69
Enne Samsungi
klienditeeninduskeskusse pöördumist
vajalikud toimingud
69
69
69
Toote testimine
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kontrollige järgmist.
72
Küsimused ja vastused
74
Üldine
75
Energiasääst
76
Standardne signaalirežiimi tabel
78
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD
WIDE
84
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
84
84
84
Toode pole defektne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu
85
Õige kõrvaldamisviis
85
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
Sisukord
5
Sisukord
86
Mõisted
REGISTER
Sisukord
6
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on
keelatud.
Microsoft ja Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.

Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:

(a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

(b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
Selles juhendis kasutatavad ikoonid
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel
näidatust erineda.
Enne seadme kasutamist
7
Enne seadme kasutamist
Puhastamine
Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad
kriimustused kergesti.
Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
1. Lülitage kuvar ja arvuti välja.
2. Ühendage toitejuhe monitori küljest lahti.
Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.
Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
3. Puhastage monitori ekraani puhta, pehme ja kuiva riidelapiga.

Ärge kasutage kuvari puhastamiseks
puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahusteid
või pindaktiivseid aineid.
!

Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse
seadmele.
4. Kuvari välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja
korralikult kuivaks väänatud.
5. Pärast seadme puhastamist ühendage toitejuhe seadmega.
6. Lülitage kuvar ja arvuti sisse.
!
Enne seadme kasutamist
8
Enne seadme kasutamist
Paigaldusruumi korrastamine

Jätke toote ümber ventileerimiseks kindlasti veidi ruumi. Sisetemperatuuri tõus võib põhjustada
tulekahju ja toodet kahjustada. Veenduge, et olete toote paigaldamisel jätnud vähemalt nii palju
ruumi kui allpool näidatud.
Välimus võib olenevalt tootest erineda.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
Kui kuvari sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega
(lehekülg 78). (Teenus on tasuline.)
Enne seadme kasutamist
9
Enne seadme kasutamist
Ohutusabinõud
Ettevaatust
ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE
Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (EGA
TAGAKAANT). SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSTÖÖDE
VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge. Selle seadme
sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.
See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad
selle kasutamist ja hooldamist.
Sümbolid
Hoiatus
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga
lõppevad vigastused.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara
kahjustamine.
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
Enne seadme kasutamist
10
Enne seadme kasutamist
Elekter ja ohutus
Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Hoiatus
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge ühendage samasse seinakontakti liiga palju seadmeid.

Vastasel juhul võib seinakontakt üle kuumeneda ning tekkida tulekahju.
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

Ebastabiilne ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud
seadmed).
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Ärge asetage toitekaabli peale
raskeid esemeid.

Kahjustatud toitekaabel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Eemaldage pistiku ja seinakontakti ümbrusest võõrkehad (nt tolm) kuiva lapiga.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
!
Enne seadme kasutamist
11
Enne seadme kasutamist
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Kasutage toitejuhet ainult Samsungi poolt volitatud seadmetega.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.

Kui seadme kasutamisel tekib tõrge, eraldage toitekaabel, et katkestada
seadme toide täielikult.
!
Seadme toidet ei saa toitenupust täielikult välja lülitada.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Installimine
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette. Ärge
paigutage seadet soojusallika lähedusse.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet kitsastesse ja halva ventilatsiooniga kohtadesse, nt riiulid
või seinakapid.

Vastasel juhul võib suurenenud sisetemperatuuri tõttu tekkida tulekahju.
Pange seadme pakendamiseks mõeldud kilekott lastele kättesaamatusse kohta.

Lapsed võivad lämbuda.
!
Enne seadme kasutamist
12
Enne seadme kasutamist
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega
pind jne).

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.

Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki
minna või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),
õlisesse või suitsusesse kohta.
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi)
lähedusse.

Vastasel juhul võib seadme tööiga väheneda või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega
köögi tööpindade lähedusse.
Ettevaatust
Olge ettevaatlik, et seadme liigutamisel see ei kukuks.

Vastasel juhul võib tekkida tõrkeid seadme töös või kehavigastusi.
!
Ärge asetage seadet selle esiküljele.

Ekraan võib viga saada.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje
alumine osa ei ulatuks üle serva.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.

Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Enne seadme kasutamist
13
Enne seadme kasutamist
Pange seade ettevaatlikult tööpinnale.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.
!
SAMSUNG
!
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste
ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse
tingimustesse või kohta, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama),
võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.

Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi
klienditeeninduskeskusega (lehekülg 78).
Kasutamine
Hoiatus
Seade on kõrgepinge all. Ärge proovige seadet ise lahti võtta, parandada ega
muuta.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega (lehekülg 78).
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage toitekaabel ja kõik
teised ühendatud kaablid.
!

Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tulekahju või elektrilöök.
Kui seade tekitab imelikku heli, põlemislõhna või suitsu, eemaldage kohe toitejuhe
ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg 78).
!

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

Seade võib kukkuda ning last vigastada või tõsiselt haiget teha.
Kui seade kukub või välispind on viga saanud, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega (lehekülg 78).

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid, mänguasju ega maiustusi.

Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju
või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.
Enne seadme kasutamist
14
Enne seadme kasutamist
Kui väljas on äike või kui välk on seadmesse löönud, lülitage toide välja ja
eraldage toitejuhe.

!
Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tõrkeid seadme töös,
mis võib omakorda tekitada tulekahju või elektrilöögi.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage
kohe ruumi.
!
GAS

Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

Vastasel juhul võib toitekaabel viga saada ja tekkida tõrkeid seadme töös,
mis võib omakorda tekitada tulekahju või elektrilöögi.
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke
või kergsüttivaid aineid.

!
Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

100
Vastasel juhul võib suurenenud sisetemperatuuri tõttu tekkida tulekahju.
Ärge sisestage seadme ventilatsiooniavadesse ega portidesse metallesemeid
(pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega
(lehekülg 78).

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte,
pudeleid jne) ega metallesemeid.

Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage toide välja, eemaldage
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega
(lehekülg 78).

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Enne seadme kasutamist
15
Enne seadme kasutamist
Ettevaatust
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.

!
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim
või liikuva pildiga ekraanisäästja.
-_!
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe
seinakontaktist.

Vastasel juhul võib kogunenud tolmu, ülekuumenemise, elektrilöögi või
elektrilekke tõttu tekkida tulekahju.
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

Vastasel juhul võib teie nägemine halveneda.
!
Ärge pange alalisvooluadaptereid kokku.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Enne kasutamist eemaldage alalisvooluadapteri ümbert kilekott.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Ärge laske alalisvooluadapteril märjaks saada.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Ärge kasutage seadet välitingimustes, kus see võib kokku puutuda vihma või
lumega.

Olge ettevaatlik, et alalisvooluadapter ei saaks põranda pesemise ajal
märjaks.
Ärge paigutage alalisvooluadapterit soojusallikate lähedusse.

Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
Hoidke alalisvooluadapterit hästi ventileeritud kohas.
!
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine
halveneda.
!
Enne seadme kasutamist
16
Enne seadme kasutamist
Ärge hoidke kuvarit tagurpidi käes ja ärge hoidke kuvari liigutamisel seda alusest
kinni.

Seade võib kukkuda ja katki minna või põhjustada vigastusi.
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

Silmade väsimus leeveneb.
!
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib
muutuda kuumaks.
Hoiustage seadme väikesi lisatarvikuid väikestele lastele kättesaamatus kohas.
!
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.

Vastasel juhul võivad laste sõrmed või käed jääda seadmesse kinni ja viga
saada.
!

Kui kallutate seadet liiga palju, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Enne seadme kasutamist
17
Enne seadme kasutamist
Õige hoiak toote kasutamisel
Kasutage seadet õiges asendis, mida on kirjeldatud allpool.

Hoidke selg sirge.

Jätke silmade ja ekraani vahemaaks 45 kuni 50 cm ning vaadake ekraani suunas
veidi allapoole.
Hoidke silmi otse ekraani ees.

Reguleerige ekraani nurka, et valgus ei peegelduks ekraanilt.

Hoidke käsivarsi täisnurga all õlavartega ja ühel joonel käeseljaga.

Hoidke küünarnukke õige nurga all.

Reguleerige seadme kõrgust nii, et teie põlved oleksid painutatud 90-kraadise või
suurema nurga all ning kannad oleksid vastu põrandat ja käed südamest
madalamal.
Enne seadme kasutamist
18
1
1.1
Ettevalmistused
Sisu kontrollimine
1.1.1 Komponentide kontrollimine

Kui mõni osa on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme ostsite.

Eraldi müüdavate komponentide ja esemete välimus võib erineda pildil näidatust.
Komponendid
Kiirseadistusjuhend
Garantiikaart
Kasutusjuhend (valik)
(Pole saadaval osades
piirkondades)
HDMI-kaabel (valik)
HDMI-DVI-kaabel (valik)
D-Sub-kaabel (valik)
Alalisvooluadapter
(integreeritud) (valik)
Alalisvooluadapter
(eemaldatav) (valik)
Toitekaabel
(ainult koos eemaldatava
alalisvooluadapteriga).
Alus
Aluse konnektor
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.
1 Ettevalmistused
19
1
1.2
Ettevalmistused
Osad
1.2.1 Esiküljel olevad nupud
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Funktsioonide juhend
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
AU
MENU
GAME
MODE
SOURCE
AUTO
MENU
GAME
MODE
SOURCE
SAMSUNG
Ikoonid
MENU
Kirjeldus
Võimaldab avada või sulgeda ekraanikuva (OSD) menüü või naasta
viimati kasutatud menüüsse.

Ekraanimenüü juhtimise lukk: võimaldab säilitada hetkel kasutatavad
sätted või lukustada OSD-juhtimise, et vältida soovimatuid
muudatusi sätetes.

Luba: Ekraanimenüü juhtimise lukustamiseks vajutage ja hoidke
nuppu [ MENU] 10 sekundi jooksul all.

Keela: Ekraanimenüü juhtimise lukust avamiseks vajutage ja hoidke
nuppu [ MENU] 10 sekundi jooksul all.
Kui ekraanimenüü on lukus,
on suvandeid Brightness ja Contrast võimalik reguleerida. Game
Mode on saadaval. Võimalik on vaadata suvandit INFORMATION
Vajutage, et aktiveerida või inaktiveerida Game Mode
Kui funktsioon Game Mode on saadaval, ei ole saadaval järgmised
üksused.
S22D360H / S22D391H
SAMSUNG
SAMSUNG

PICTURE → Contrast, Sharpness, MAGIC
Bright, MAGIC
Angle,
SAMSUNG
Upscale
MAGIC

COLOR

SETUP&RESET → Eco Saving
S24D360HL / S24D391HL / S27D360H / S27D391H
SAMSUNG
SAMSUNG

PICTURE → Contrast, Sharpness, MAGIC
Bright, MAGIC
Upscale

COLOR

SETUP&RESET → Eco Saving
1 Ettevalmistused
20
1
Ettevalmistused
Ikoonid
Kirjeldus
Võimaldab liikuda ülemisse või alumisse menüüsse või reguleerida OSDmenüüs oleva suvandi väärtust.
Kasutage seda nuppu ekraani heleduse ja kontrastsuse muutmiseks.
Kinnitage menüüvalikut.
Kui vajutate nuppu [
] sel ajal, kui OSD-menüüd ei kuvata, vahetub
sisendallikas (Analog/HDMI). Kui lülitate seadme sisse või vahetate
sisendallikat nupu [
] abil, kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas
teade vahetatud sisendallikaga.
AUTO
Vajutage nuppu [AUTO] ekraaniseadete automaatseks reguleerimiseks.

Eraldusvõime muutmisel menüüs Display Properties
aktiveeritakse funktsioon Auto Adjustment.

Võimalik ainult režiimis Analog.
Lülitage ekraan sisse või välja.
Kui vajutate toote juhtnuppu, kuvatakse enne ekraanimenüü avanemist
funktsioonide juhend. (Juhend näitab vajutatud nupu funktsiooni.)
Juhendi kuvamisel ekraanimenüü avamiseks vajutage uuesti vastavat
nuppu.
Funktsioonide juhend
Funktsioonide juhend võib olenevalt funktsioonist või toote mudelist
erineda. Vaadake tegelikku mudelit.
Funktsiooninuppude leht näitab, kas Game Mode on aktiveeritud.

[
]: Off

[
]: On
1 Ettevalmistused
21
1
Ettevalmistused
1.2.2 Tagakülg
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Port
Kirjeldus
Võimaldab ühendada seadme alalisvooluadapteriga.
Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.
Võimaldab ühendada seadme lauaarvutiga D-SUB-kaabli abil.
1 Ettevalmistused
22
1
1.3
Ettevalmistused
Installimine
1.3.1 Statiivi kinnitamine

Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.

Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Sisestage jalg joonisel näidatud Kontrollige, kas jalg on kindlalt
suunas alusesse.
paigas.
Keerake aluse põhjal olev
ühenduskruvi lõpuni, nii et see
oleks korralikult kinni.
Katke laua pind toote
kaitsmiseks pehme riidega ja
asetage toode riidele, ekraan
allapoole.
- Ettevaatust
Hoidke seadme korpusest
joonisel näidatud viisil käega
kinni.
Ärge hoidke toodet alusest
hoides alaspidi.
Lükake kokkupandud alus
joonisel noolega tähistatud
suunas korpuse külge.
1 Ettevalmistused
23
1
Ettevalmistused
1.3.2 Aluse eemaldamine
Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Katke laua pind toote kaitsmiseks pehme riidega ja asetage
toode riidele, ekraan allapoole.
Aluse eemaldamiseks hoidke ühe käega aluse jalast kinni ja
lööge rusikaga kergelt vastu alust noolega näidatud suunas
Keerake aluse põhjal olevat ühenduskruvi, et alus jala küljest
eemaldada.
Võtke jalg alusest välja, tõmmates seda joonisel noolega
tähistatud suunas.
1 Ettevalmistused
24
1
Ettevalmistused
1.3.3 Seadme kaldenurga reguleerimine
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
-1° (±
2°) ~
20° (±
2°)

Kuvari kaldenurka on võimalik reguleerida.

Hoidke toodet alumisest osast ja reguleerige ettevaatlikult kallet.
1 Ettevalmistused
25
1
Ettevalmistused
1.3.4 Vargusevastane lukk
Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades. Lukustusseadme kuju
ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme
kasutusjuhendist. Lukustusseade on müügil eraldi.
Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
1
2
3
4
Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
Sisestage Kensingtoni lukk kuvari tagaküljel olevasse pesasse.
Lukustage lukustusseade.

Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.

Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
1 Ettevalmistused
26
2
2.1
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
2.1.1 Põhipunktid enne ühendamist

Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.

Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.

2.2
Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
Arvuti ühendamine ja kasutamine
2.2.1 Arvutiga ühendamine
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.

Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Seadme ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi)
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
RGB IN
1
2
Ühendage D-SUB-kaabel toote tagaküljel olevasse porti [RGB IN] ja arvuti porti RGB.
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.
(Lisateavet leiate teemast „2.2.2
3
Vajutage nuppu [
Toite ühendamine”.)
], et muuta sisendallikaks Analog.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
27
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
HDMI IN
1
2
Ühendage HDMI-kaabel toote tagaküljel asuvasse [HDMI IN]-porti ja arvuti HDMI-porti.
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.
(Lisateavet leiate teemast „2.2.2
3
Vajutage nuppu [
Toite ühendamine”.)
], et muuta sisendallikaks HDMI.
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist. Veenduge, et ühendasite
lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
HDMI IN
1
2
Ühendage HDMI-DVI-kaabel toote tagaküljel asuvasse [HDMI IN]-porti ja arvuti DVI-porti.
Ühendage alalisvooluadapter seadme ja seinakontaktiga. Seejärel lülitage arvuti toitelüliti sisse.
(Lisateavet leiate teemast „2.2.2
3
Vajutage nuppu [
Toite ühendamine”.)
], et muuta sisendallikaks HDMI.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
28
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.2 Toite ühendamine

Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Ühendus integreeritud alalisvooluadapteri abil

Ühendage toiteadapter toote tagaküljel asuvasse pessa [DC14V]. Ühendage toitejuhe
seinapistikupessa.
DC14V
Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
Ühendus eemaldatava alalisvooluadapteri abil

Ühendage toiteadapter toote tagaküljel asuvasse pessa [DC14V]. Ühendage toitekaabel
alalisvooluadapteriga. Seejärel ühendage DC-toiteadapter tootega. Ühendage toitejuhe
seinapistikupessa.
DC14V
Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
29
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.3 Draiveri installimine

Saate tootele määrata sobivaima eraldusvõime ja sageduse, installides tootele vastavad draiverid.

Installidraiver on tootega komplektis oleval CD-plaadil.

Kui pakutav fail on puudulik, külastage Samsungi kodulehte (http://www.samsung.com/) ja laadige
fail alla.
1
2
3
4
Sisestage tootega kaasas olev kasutusjuhendi CD-plaat CD-seadmesse.
5
Minge jaotisse Display Properties ja kontrollige, et eraldusvõime ja värskendussagedus on sobilikud.
Klõpsake suvandil "Windows Driver".
Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
Valige mudeliloendist oma toote mudel.
Lisateavet vaadake oma Windowsi kasutusjuhendist.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
30
2
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
2.2.4 Optimaalse eraldusvõime seadistamine
Kui lülitate seadme esimest korda pärast ostmist sisse, kuvatakse teabesõnum optimaalse eraldusvõime
seadistamise kohta.
Valige toote keel ja määrake arvuti eraldusvõime optimaalne seadistus.
6HWXS*XLGH
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
****x**** **Hz
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
(QJOLVK
5HWXUQ
1
2
Vajutage soovitud keelele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
Teabesõnumi peitmiseks vajutage nuppu [ MENU ] või [
].
].

Kui te ei vali optimaalset eraldusvõimet, kuvatakse sõnumit kolm korda määratletud ajal isegi siis,
kui lülitate seadme välja ja uuesti sisse.

Optimaalse eraldusvõime saate valida ka lauaarvuti Juhtpaneelil.
2 Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
31
3
Ekraani seadistamine
Saate konfigureerida ekraanisätteid, nt heledust.
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
3.1
Brightness
Saate reguleerida pildi üldist heledust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab pildi heledamaks.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks on seadistatud režiim Dynamic
Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.1.1 Suvandi Brightness konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Brightness, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
100
AUTO
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
100
Custom
Off
Wide
AUTO
4
5
Suvandi Brightness reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
32
3
3.2
Ekraani seadistamine
Contrast
Saate reguleerida objektide ja tausta vahelist kontrastsust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab kontrastsust, nii et objektid kuvatakse selgemalt.

SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.2.1 Suvandi Contrast konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Contrast, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
AUTO
Brightness
Contrast
100
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
Custom
Off
Wide
AUTO
4
5
Suvandi Contrast reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
33
3
3.3
Ekraani seadistamine
Sharpness
Saate objektide piirjoone muuta selgemaks või hägusemaks. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab objektide piirjoone selgemaks.

SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Upscale on režiimis Mode1 või Mode2.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.3.1 Suvandi Sharpness konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Sharpness, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
SAMSUNG
MAGIC Angle
Off
SAMSUNG
Off
MAGIC Upscale
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
100
AUTO
PICTURE
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
100
Custom
Off
Wide
AUTO
4
5
Suvandi Sharpness reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
34
3
3.4
Ekraani seadistamine
Game Mode
Konfigureerige toote ekraaniseaded mängurežiimile. Kasutage seda funktsiooni mängude mängimisel
arvutis või kui ühendatud on mängukonsool, nt PlayStation™ või Xbox™.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.4.1 Suvandi Game Mode konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Game Mode, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
AUTO
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Off
Off
SAMSUNG
On
Custom
SAMSUNG
Always On
Game Mode
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Optimizes image
settings for playing
games.
Off
Image Size
AUTO
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.

Kui monitor lülitub välja, energiasäästurežiimile või selle sisendallikas muutub, siis seadistatakse
režiimi Game Mode olekuks Off, isegi kui selle olekuks oli valitud On.

Kui soovite, et Game Mode oleks alati aktiveeritud, valige suvand Always On.
3 Ekraani seadistamine
35
3
3.5
Ekraani seadistamine
SAMSUNG MAGIC Bright
See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon MAGIC
Angle.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
Toote heledust saate vastavalt soovile reguleerida.
3.5.1
1
SAMSUNG MAGIC Brighti seadistamine
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
3
Vajutage seadmel nuppe [
SAMSUNG
], et liikuda funktsioonini MAGIC
Bright, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
SAMSUNG
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Angle
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Off
2200
AUTO
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Custom
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Cinema
Image Size
Dynamic Contrast Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
Off
2200
AUTO




Custom: võimaldab kohandada kontrastsust ja heledust vastavalt vajadusele.
Standard: võimaldab saavutada pildikvaliteedi, mis sobib dokumentide redigeerimiseks ja
interneti kasutamiseks.
Cinema: võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu
nautimiseks.
Dynamic Contrast: võimaldab automaatse kontrastsuse reguleerimise teel saavutada
tasakaalustatud heleduse.
3 Ekraani seadistamine
36
3
Ekraani seadistamine
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
Game Mode
60
Dynamic
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Movie
SAMSUNG
Custom
MAGIC Bright
MAGIC Angle
MAGIC Upscale
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Custom
Off
Off
Wide
AUTO
PICTURE
100
Brightness
75
Contrast
60
Sharpness
Game Mode
Dynamic
Custom
50
SAMSUNG
Standard
SAMSUNG
Movie
Off
2200
Custom
Wide
0
MAGIC Bright
MAGIC Upscale
Image Size
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Off
50
AUTO
Kui välissisend on ühendatud HDMI kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV,
SAMSUNG
on funktsioonil MAGIC
Bright neli automaatset valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet (Dynamic,
Standard, Movie ja Custom). Te võite aktiveerida Dynamic, Standard, Movie või Custom seade.
Valikuga Custom saate automaatselt taastada oma personaalsed pildisätted.
4
5

Dynamic: Valige see režiim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui režiimis Standard.

Standard: Valige see režiim valgustatud ruumi puhul. Ühtlasi võimaldab see ka terava kujutise.

Movie: Valige see režiim hämara ruumi puhul. Nii säästate voolu ja ka silmad ei väsi ruttu ära.

Custom: Valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
37
3
3.6
Ekraani seadistamine
SAMSUNG MAGIC Angle (S22D360H / S22D391H)
SAMSUNG
MAGICAngle
võimaldab konfigureerida sätteid, et saavutada optimaalne pildikvaliteet vastavalt
vaatenurgale.

SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
See funktsioon pakub teie eelistustele vastavat vaatenurka, heledust ja värvitooni.
3.6.1
1
SAMSUNG MAGIC Anglei seadistamine
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
SAMSUNG
], et liikuda funktsioonini MAGIC
Angle, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
100
Off
Contrast
Lean Back Mode 1
Sharpness
Lean Back Mode 2
Game Mode
MAGIC Bright
Side Mode
SAMSUNG
MAGIC Angle
Group View
SAMSUNG
Custom
MAGIC Upscale
75
60
Custom
Standing Mode
SAMSUNG
Select an angle that
best suits your viewing
position.
Off
Off
Wide
AUTO
4
1
1
5
5
2
3
① : valige see suvand, et vaadata seadet otse eest.

Off

Lean Back Mode 1
② : valige see suvand, et vaadata seadmest natuke madalamalt.

Lean Back Mode 2
③: valige see suvand, et vaadata seadmest madalamalt kui režiimis Lean
Back Mode 1.
3 Ekraani seadistamine
38
3
Ekraani seadistamine
④ : valige see suvand, et vaadata seadmest kõrgemalt.

Standing Mode

Side Mode

Group View: valige see suvand, kui vaatajaid on mitu ja vaadatakse asukohtadest
⑤ : valige see suvand, et vaadata seadet küljelt.
① , ④ ja
⑤.

4
5
Custom: Lean Back Mode 1 rakendub vaikimisi, kui valitud on suvand Custom.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
39
3
3.7
Ekraani seadistamine
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG
Funktsioon MAGIC
Upscale parendab pildikihtide detailsust ja eredust.
3.7.1
1

Funktsiooni efektid on paremini tajutavad madala eraldusvõimega piltidel.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Bright on režiimis Cinema või Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
SAMSUNG MAGIC Upscalei seadistamine
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
SAMSUNG
], et liikuda funktsioonini MAGIC
Upscale, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Custom
SAMSUNG
Off
SAMSUNG
Mode1
Off
SAMSUNG
Mode2
Wide
MAGIC Bright
MAGIC Angle
MAGIC Upscale
Enhance picture detail
and vividness.
Off
AUTO
PICTURE
Brightness
100
Contrast
Enhance picture detail
and vividness.
75
Sharpness
60
Game Mode
Custom
SAMSUNG
MAGIC Bright
Off
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Mode1
Off
Image Size
Mode2
Wide
Off
AUTO
Võrreldes režiimiga Mode1, on režiimil Mode2 tugevam efekt.
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
40
3
3.8
Ekraani seadistamine
Image Size
Saate muuta pildi suurust.
Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.8.1 Suvandi Image Size muutmine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Image Size, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
Režiimis PC
PICTURE
Image Size
HDMI Black Level
Auto
Wide
100
H-Position
75
V-Position
50
Coarse
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
50
Fine
2200
0
AUTO
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
Auto
Wide
AUTO

Auto: võimaldab kuvada pilti vastavalt sisendallika kuvasuhtele.

Wide: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata sisendallika kuvasuhtest.
3 Ekraani seadistamine
41
3
Ekraani seadistamine
Režiimis AV
PICTURE
Image Size
4:3
HDMI Black Level
16:9
H-Position
Screen Fit
100
V-Position
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
75
50
Coarse
50
Fine
2200
0
AUTO
PICTURE
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Game Mode
Off
SAMSUNG
MAGIC Bright
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Image Size
4:3
Auto
16:9
Wide
Screen Fit
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Wide
AUTO
4
5

4:3: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 4 : 3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.

16:9: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 16:9.

Screen Fit: võimaldab kuvada pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.

Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.

Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.

Digitaalne väljundseade on ühendatud HDMI-kaabli abil.

Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga
mudel ei toeta kõiki neid signaale.).

Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud HDMI-pesa kaudu ja
režiim PC/AV Mode on olekus AV.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
42
3
3.9
Ekraani seadistamine
HDMI Black Level
Kui DVD-mängija või digiboks ühendatakse tootega HDMI kaudu, võib pildikvaliteet olenevalt ühendatud
allikaseadmest halveneda (kontrastsus, värvide halvenemine, musta värvi tase jne). Sellisel juhul võib
pildikvaliteedi reguleerimiseks kasutada funktsiooni HDMI Black Level. Sellisel juhul parandage
halvenenud pildikvaliteeti suvandi HDMI Black Level abil.

Seda funktsiooni saab kasutada ainult režiimis HDMI.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.9.1 Suvandi HDMI Black Level sätete konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini HDMI Black Level, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Image Size
HDMI Black Level
H-Position
Normal
Low
V-Position
Coarse
Fine
AUTO
PICTURE
HDMI Black Level
Response Time
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Normal
Low
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
AUTO

Normal: valige see režiim, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.

Low: valige see režiim musta värvi taseme vähendamiseks ja valge värvi tasandi
suurendamiseks, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
HDMI Black Level ei pruugi ühilduda osade lähteseadmetega.
3 Ekraani seadistamine
43
3
Ekraani seadistamine
3.10 Response Time (S24D360HL / S24D391HL / S27D360H /
S27D391H)
Saate kiirendada paneeli reageerimist, et muuta videod veelgi elavamaks ja loomulikumaks.

Kui te ei vaata filmi, on parim seadistada suvandi Response Time olekuks Standard või Faster.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.10.1 Suvandi Response Time konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Response Time, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
HDMI Black Level
Response Time
Standard
H-Position
Faster
V-Position
Fastest
Coarse
Fine
0
AUTO
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
44
3
Ekraani seadistamine
3.11 H-Position ja V-Position
H-Position: Saate liigutada ekraani vasakule või paremale.
V-Position: Saate liigutada ekraani üles või alla.

Saadaval ainult režiimis Analog.

See menüü on saadaval ainult juhul, kui suvandi Image Size olekuks on režiimis AV seadistatud
Screen Fit. Kui režiimis AV määratakse sisendsignaaliks 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor
kuvab pilti normaalselt, valige Screen Fit, et reguleerida horisontaalasendi taset 0–6.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.11.1 Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
Vajutage nuppe [
[
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
].
], et liikuda suvandile H-Position või V-Position, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Image Size
Wide
HDMI Black Level
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
50
50
2200
0
AUTO
PICTURE
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
Faster
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
50
50
2200
0
AUTO
3 Ekraani seadistamine
45
3
Ekraani seadistamine
PICTURE
Image Size
Wide
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
50
50
2200
0
AUTO
PICTURE
Move the image
displayed on the
screen up or down.
HDMI Black Level
Response Time
H-Position
V-Position
Coarse
Fine
Faster
50
50
2200
0
AUTO
4
5
Vajutage nuppe [
], et konfigureerida suvandit H-Position või V-Position.
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
46
3
Ekraani seadistamine
3.12 Coarse
Saate reguleerida ekraani sagedust.

Saadaval ainult režiimis Analog.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.12.1 Suvandi Coarse reguleerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Coarse, ja seejärel vajutage nuppu [
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Image Size
Wide
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
Coarse
50
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
Adjust the screen
frequency.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
50
H-Position
50
V-Position
Coarse
2200
0
Fine
AUTO
4
5
Suvandi Coarse reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
47
3
Ekraani seadistamine
3.13 Fine
Saate peenhäälestada ekraani, et saavutada elav pilt.

Saadaval ainult režiimis Analog.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
3.13.1 Suvandi Fine reguleerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini PICTURE, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Fine, ja seejärel vajutage nuppu [
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
PICTURE
Image Size
Wide
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
HDMI Black Level
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
2200
Fine
0
AUTO
PICTURE
Fine-tune the screen
to get a vivid picture.
HDMI Black Level
Response Time
Faster
50
H-Position
50
V-Position
2200
Coarse
0
Fine
AUTO
4
5
Suvandi Fine reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
3 Ekraani seadistamine
48
4
Värvitooni konfigureerimine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
SAMSUNG
Saate reguleerida ekraani värvitooni. See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright
olekuks on seadistatud režiim Cinema või Dynamic Contrast. See menüü pole saadaval, kui
aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
4.1
Red
Saate reguleerida punase värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.
4.1.1 Suvandi Red konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Red, ja seejärel vajutage nuppu [
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Suvandi Red reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
49
4
4.2
Värvitooni konfigureerimine
Green
Saate reguleerida rohelise värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.
4.2.1 Suvandi Green konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Green, ja seejärel vajutage nuppu [
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
Adjust the green
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Suvandi Green reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
50
4
4.3
Värvitooni konfigureerimine
Blue
Saate reguleerida sinise värvi väärtust pildil. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab värvi intensiivsust.
4.3.1 Suvandi Blue konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Blue, ja seejärel vajutage nuppu [
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
Red
50
Green
50
Adjust the blue
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Blue
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO
4
5
Suvandi Blue reguleerimiseks kasutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
51
4
4.4
Värvitooni konfigureerimine
Color Tone
Saate reguleerida pildi üldist värvitooni.


SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon MAGIC
Angle.
SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või
Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
4.4.1 Suvandi Color Tone sätete muutmine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Color Tone, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
50
Red
Green
Blue
Color Tone
Gamma
Cool 2
Select a color tone
that best suits your
viewing needs.
50
Cool 1
50
Normal
Normal
Warm 1
Mode1
Warm 2
Custom
AUTO

Cool 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Cool 1.

Cool 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Normal.

Normal: võimaldab kuvada standardse värvitooni.

Warm 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Normal.

Warm 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Warm 1.

Custom: võimaldab kohandada värvitooni.
Kui välissisend on ühendatud HDMI kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV,
on funktsioonil Color Tone neli värvitemperatuuri sätet (Cool, Normal, Warm ja Custom).
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
52
4
4.5
Värvitooni konfigureerimine
Gamma
Saate reguleerida pildi heleduse keskmist vahemikku (Gamma).


SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon MAGIC
Angle.
SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või
Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.

Kuvari saadaolevad funktsioonid sõltuvad mudelist. Vaadake tegelikku mudelit.
4.5.1 Suvandi Gamma konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
3
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini COLOR, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Gamma, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Gamma
Adjust the middle level
of luminance.
Normal
Mode1
Mode1
Mode2
Mode3
AUTO
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
4 Värvitooni konfigureerimine
53
5
5.1
Ekraanimenüü liigutamine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
Language
Saate valida menüükeele.

Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle.

See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
5.1.1 Suvandi Language konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
].
Vajutage seadmel nuppe [
[
], et liikuda suvandini MENU SETTINGS, ja seejärel vajutage nuppu
], et liikuda suvandini Language, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
MENU SETTINGS
Language
Deutsch
Menu H-Position
English
Menu V-Position
Español
Display Time
Français
Transparency
Set the menu
language.
Italiano
Magyar
AUTO
4
5
Vajutage soovitud keelele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
54
5
5.2
Ekraanimenüü liigutamine
Menu H-Position ja Menu V-Position
Menu H-Position: Saate liigutada menüü asukohta vasakule või paremale.
Menu V-Position: Saate liigutada menüü asukohta üles või alla.
5.2.1 Suvandi Menu H-Position ja Menu V-Position konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
], et liikuda suvandini MENU SETTINGS, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Menu H-Position või Menu V-Position, ja
seejärel vajutage nuppu [
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
Move the menu
position to the left or
right.
100
2
20 sec
On
AUTO
MENU SETTINGS
Language
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
English
Move the menu
position up or down.
100
2
20 sec
On
AUTO
4
5
Vajutage nuppe [
], et konfigureerida suvandit Menu H-Position või Menu V-Position.
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
55
5
5.3
Ekraanimenüü liigutamine
Display Time
Saate seadistada ekraanikuva (OSD) menüü automaatselt kaduma, kui menüüd ei kasutata määratletud
aja jooksul.
Suvandit Display Time saab kasutada määratlemaks aega, mille järel soovite, et OSD-menüü kaoks
ekraanilt.
5.3.1 Suvandi Display Time konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
].
Vajutage seadmel nuppe [
[
], et liikuda suvandini MENU SETTINGS, ja seejärel vajutage nuppu
], et liikuda suvandini Display Time, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
Menu V-Position
Display Time
Transparency
5 sec
10 sec
20 sec
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
2
20 sec
On
200 sec
AUTO
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
56
5
5.4
Ekraanimenüü liigutamine
Transparency
Saate määrata menüüakende läbipaistvuse.
5.4.1 Suvandi Transparency muutmine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
].
Vajutage seadmel nuppe [
[
], et liikuda suvandini MENU SETTINGS, ja seejärel vajutage nuppu
], et liikuda suvandini Transparency, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
MENU SETTINGS
English
Language
100
Menu H-Position
2
Menu V-Position
20 sec
Display Time
Transparency
Configure the
transparency of the
menu windows.
Off
On
On
AUTO
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
5 Ekraanimenüü liigutamine
57
6
6.1
Seadistamine ja lähtestamine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
Reset All
Saate taastada kõik seadme sätted vaikimisi tehasesätetele.
6.1.1 Sätete lähtestamine (Reset All)
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Reset All, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
1R
AUTO
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
58
6
6.2
Seadistamine ja lähtestamine
Eco Saving
Funktsioon Eco Saving säästab energiat, kontrollides ekraanipaneeli kasutatavat elektrivoolu.

SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvand MAGIC
Bright on režiimis Dynamic Contrast.

See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
6.2.1 Suvandi Eco Saving konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
].
Vajutage seadmel nuppe [
[
], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu
], et liikuda suvandini Eco Saving, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
Reset All
Eco Saving
75%
Off Timer
50%
PC/AV Mode
Off
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
4
5

75%: ekraani voolutarbe seadmine vaiketasemega võrreldes 75%-le.

50%: ekraani voolutarbe seadmine vaiketasemega võrreldes 50%-le.

Off: Funktsiooni Eco Saving deaktiveerimine.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
59
6
6.3
Seadistamine ja lähtestamine
Off Timer
Te saate seadistada toote automaatselt välja lülituma.
6.3.1 Sisselülitamise taimeri Off Timer seadistamine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
4
], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Off Timer, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Off Timer, ja seejärel vajutage nuppu [
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Enable or disable the
Off Timer.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
Off Timer
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Enable or disable the
Off Timer.
AUTO
5
6

Off: inaktiveerib väljalülitustaimeri, et seade ei lülituks automaatselt välja.

On: aktiveerib väljalülitustaimeri, et seade lülituks automaatselt välja.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
60
6
Seadistamine ja lähtestamine
6.3.2 Funktsiooni Turn Off After konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
4
], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Off Timer, ja seejärel vajutage nuppu [
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini Turn Off After, ja seejärel vajutage nuppu
[
].
]. Kuvatakse järgmine ekraan.
Off Timer
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
AUTO
5
6
Vajutage nuppu [
], et konfigureerida suvandit Turn Off After.
Valitud säte rakendatakse.

Väljalülitustaimeri vahemikuks saate seadistada 1–23 tundi. Seade lülitub määratletud tundide
möödumisel automaatselt välja.

See suvand on saadaval ainult siis, kui suvandi Off Timer olekuks on seadistatud On.

Euroopa turule mõeldud toodete puhul on funktsioon Off Timer seatud automaatselt aktiveeruma
4 tundi pärast toote sisselülitamist. See on kooskõlas toiteallikat puudutavate eeskirjadega. Kui te
ei soovi, et taimer aktiveeruks, valige MENU → SETUP&RESET ning lülitage funktsioon Off
Timer olekusse Off.
6 Seadistamine ja lähtestamine
61
6
6.4
Seadistamine ja lähtestamine
PC/AV Mode
Seadke PC/AV Mode valikule AV. Kujutise suurus kasvab. See on mugav valik filmi vaatamisel
kasutamiseks.

See funktsioon ei toimi režiimis Analog.

Tarnitakse ainult laiekraaniga mudelite puhul (16:9 või 16:10).

Kui monitor (kui olekuks on seatud HDMI) on energiasäästurežiimil või sellel kuvatakse teade
Check Signal Cable (Kontrollige signaalikaablit), siis vajutage ekraanimenüü (OSD) kuvamiseks
nuppu MENU. Saate valida suvandi PC või AV.
6.4.1 Suvandi PC/AV Mode konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
].
Vajutage seadmel nuppe [
[
4
], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu
], et liikuda suvandini PC/AV Mode, ja seejärel vajutage nuppu
].
Vajutage seadmel nuppe [
], et liikuda suvandini HDMI, ja seejärel vajutage nuppu [
Seejärel vajutage uuesti nuppu [
].
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Set to AV to enlarge
the picture.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
AUTO
PC/AV Mode
HDMI
PC
Select the PC/AV mode
for the HDMI source.
AV
AUTO
5
6
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
62
6
6.5
Seadistamine ja lähtestamine
Key Repeat Time
Saate juhtida nupu reageerimisaega, kui seda vajutatakse.
6.5.1 Suvandi Key Repeat Time konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
].
Vajutage seadmel nuppe [
[
], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu
], et liikuda suvandini Key Repeat Time, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Acceleration
1 sec
Acceleration
2 sec
No Repeat
Auto
AUTO

Valikud on Acceleration, 1 sec ja 2 sec. Kui valite No Repeat, reageerib käsk ainult ühe korra,
kui nuppu vajutatakse.
4
5
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
63
6
6.6
Seadistamine ja lähtestamine
Source Detection
Aktiveerige suvand Source Detection.
6.6.1 Suvandi Source Detection konfigureerimine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage seadmel nuppe [
[
3
].
Vajutage seadmel nuppe [
[
], et liikuda suvandini SETUP&RESET, ja seejärel vajutage nuppu
], et liikuda suvandini Source Detection, ja seejärel vajutage nuppu
].
Kuvatakse järgmine ekraan.
SETUP&RESET
Decide how input
sources will be
detected.
Reset All
Off
Eco Saving
Off Timer
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Source Detection
Auto
Auto
Manual
AUTO
4
5

Auto: sisendallikas tuvastatakse automaatselt.

Manual: võimaldab valida sisendallika käsitsi.
Vajutage soovitud sättele liikumiseks nuppe [
] ja vajutage nuppu [
].
Valitud säte rakendatakse.
6 Seadistamine ja lähtestamine
64
7
7.1
Menüü INFORMATION ja teised
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
INFORMATION
Saate vaadata hetkel kasutatavat sisendallikat, sagedust ja eraldusvõimet.
7.1.1 Suvandi INFORMATION kuvamine
1
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu. Järgmiseks
vajutage nuppu [ MENU ], et kuvada vastav menüüekraan.
2
Vajutage nuppe [
], et liikuda suvandini INFORMATION. Kuvatakse hetkel kasutatav
sisendallikas, sagedus ja eraldusvõime.
INFORMATION
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
Analog
**kHz **Hz PP
**** x ****
Optimal Mode
**** x **** **Hz
INFORMATION
AUTO
Kuvatavad menüü-üksused võivad mudeliti erineda.
7 Menüü INFORMATION ja teised
65
7
7.2
Menüü INFORMATION ja teised
Suvandite Brightness ja Contrast konfigureerimine
avaekraanil
Käivitusekraani kuvamise ajal, kui menüüekraan pole saadaval, kasutage suvandi Brightness, Contrast
reguleerimiseks nuppe [
].
Brightness :


SAMSUNG
See menüü pole saadaval, kui suvandi MAGIC
Bright olekuks on seadistatud režiim Dynamic
Contrast.
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving.
Contrast :


1
SAMSUNG
See suvand pole saadaval, kui funktsiooni MAGIC
Bright režiimiks on valitud Cinema või Dynamic
Contrast.
See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Game Mode.
Funktsioonide juhendi kuvamiseks vajutage seadme esiküljel ükskõik millist nuppu (kui ei kuvata
ühtegi menüüekraani). Seejärel vajutage nuppu [
]. Kuvatakse järgmine ekraan.
Brightness
100
Contrast
75
2
3
Vajutage nuppu [
], et vahetada suvandite Brightness ja Contrast vahel.
Suvandi Brightness, Contrast reguleerimiseks kasutage nuppe [
].
7 Menüü INFORMATION ja teised
66
8
8.1
Tarkvara installimine
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Rakendus "Easy Setting Box"võimaldab kasutajatel jagada monitori ekraani mitmeks osaks.
8.1.1 Tarkvara installimine
1
2
Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.
Valige rakenduse "Easy Setting Box" installimisprogramm.
Kui tarkvara installimise hüpikaken peaekraanile ei ilmu, otsige CD-plaadilt üles rakenduse "Easy
Setting Box" installifail ja topeltklõpsake sellel.
3
4
Kui ilmub installiviisard, klõpsake nuppu Next (edasi).
Installi jätkamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.

Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni "Easy
Setting Box" kuvada.

Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.
Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid (rakendus "Easy Setting Box")
Rakenduse "Easy Setting Box" installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.
Süsteeminõuded
Operatsioonisüsteem

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Riistvara

Vähemalt 32 MB muutmälu

Vähemalt 60 MB vaba kõvakettaruumi
8 Tarkvara installimine
67
8
Tarkvara installimine
8.1.2 Tarkvara arvutist eemaldamine
Klõpsake nuppu alusta, valige kirje sätted/juhtpaneel ja seejärel topeltkõpsake ikoonil programmide
lisamine või eemaldamine.
rakenduste loendist "Easy Setting Box" ja klõpsake nuppu lisa/kustuta.
8 Tarkvara installimine
68
9
9.1
Tõrkeotsingu juhend
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse pöördumist
vajalikud toimingud
9.1.1 Toote testimine
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt. Probleemi püsimisel
pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan lülitub välja ja toiteindikaator vilgub vaatamata sellele, et seade on korralikult lauaarvutiga
ühendatud, viige läbi enesediagnoosi test.
1
2
3
4
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
Eraldage kaabel seadme küljest.
Toote sisselülitamine.
Kui kuvatakse teade Check Signal Cable, töötab seade normaalselt.
Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
9.1.2 Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Režiimi puhul, mis ületab toetatud eraldusvõime (vt peatükki „10.3 Standardne signaalirežiimi tabel”),
kuvatakse lühidalt teade Not Optimum Mode.
9.1.3 Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Probleemid
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Lahendused
Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti
vahel korralikult ühendatud ning kas
ühenduspistikud on kindlalt kinnitatud. (Vt
peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja kasutamine”)
9 Tõrkeotsingu juhend
69
9
Tõrkeotsingu juhend
Ekraaniprobleem
Probleemid
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Lahendused
Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult
ühendatud.
(Vt peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Kuvatakse teade Check Signal Cable.
Kontrollige, kas kaabel on seadmega korralikult
ühendatud.
(Vt peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on
sisse lülitatud.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse siis, kui graafikakaardi
signaal ületab seadme maksimaalse eraldusvõime
või sageduse.
Muutke maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust,
nii et need sobiks seadme jõudlusega – leiate
need standardsete signaalirežiimide tabelist
(lehekülg 76).
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
(Vt peatükki „2.2 Arvuti ühendamine ja
kasutamine”)
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Reguleerige suvandeid Coarse ja Fine
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne)
ning proovige uuesti.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud
tasemele. (Vt peatükki „10.1 Üldine”)
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi
eraldusvõime ning sagedus on toote nõuetega
ühilduvas vahemikus. Järgmisena, kui nõutud,
muutke seadistusi, lähtudes standardsete
signaalirežiimide tabelist (lehekülg 76) selles
juhendis ja menüüst INFORMATION sellel tootel.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandeid Brightness ja Contrast.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Muutke suvandi COLOR sätteid.
Ekraanil olevatel värvidel on vari ja need on
moonutatud.
Muutke suvandi COLOR sätteid.
Valge ei ole päris valge.
Muutke suvandi COLOR sätteid.
9 Tõrkeotsingu juhend
70
9
Tõrkeotsingu juhend
Probleemid
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga
0,5–1 sekundi järel.
Lahendused
Toode on energiasäästurežiimis.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage
klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Allikaseadme probleem
Probleemid
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Lahendused
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine,
viige arvuti hooldusesse.
Toote raamil paiknevad LED-tuled võivad sõltuvalt kasutaja vaatamisnurgast nähtavad olla.
Need tuled on kahjutud ja ei mõjuta toote omadusi ega jõudlust. Toote kasutamine on ohutu.
9 Tõrkeotsingu juhend
71
9
9.2
Tõrkeotsingu juhend
Küsimused ja vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.

Windows XP: Avage Juhtpaneel
Sätted
Täpsemalt
Ilme ja teemad
Kuva
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

Windows ME/2000: Minge lehele Juhtpaneel
Sätted
Täpsemalt
Kuva
Kuvar ja kohandage suvandit
Värskendussagedus Kuvari sättedi alt.

Windows Vista: Valige Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Isikupärastamine
Kuvasätted
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.

Windows 7: Valige Juhtpaneel
Kuva
Ilme ja isikupärastamine
Ekraani eraldusvõime
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit Värskendussagedus jaotises
Kuvari sätted.

Windows 8: Valige Sätted
Juhtpaneel
Ilme ja
isikupärastamine
Kuva
Ekraani eraldusvõime
Täpsemad sätted
Kuvar ning muutke suvandit
Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.
9 Tõrkeotsingu juhend
72
9
Tõrkeotsingu juhend
Küsimus
Kuidas saab muuta
eraldusvõimet?
Vastus

Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel
kujundused

Kuva
Ilme ja
Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel
Kuva
Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel
isikupärastamine
Isikupärastamine
Ilme ja
Kuvasätted ja
reguleerige eraldusvõimet.

Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel
isikupärastamine
Kuva
Ilme ja
Eraldusvõime reguleerimine ja
reguleerige eraldusvõimet.

Windows 8: valige suvandid Sätted
isikupärastamine
Kuva
Juhtpaneel
Ilme ja
Eraldusvõime reguleerimine ja
reguleerige eraldusvõimet.
Kuidas seadistada
energiasäästurežiimi?

Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja kujundused
Kuva
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides
suvandid Juhtpaneel
Kuva
Ekraanisäästja sätted, või
arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Juhtpaneel
Ilme ja isikupärastamine
Isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid
Sätted
Juhtpaneel
Isikupärastamine
Ilme ja isikupärastamine
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS
SETUP-i kaudu.
Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.
9 Tõrkeotsingu juhend
73
10
Tehnilised andmed
10.1 Üldine
Mudeli nimi
S22D360H /
S22D391H
S24D360HL /
S24D391HL
Suurus
21,5 tolli (54 cm)
23,6 tolli (59 cm)
27 tolli (68 cm)
Ekraani mõõtmed
476,64 mm (H) x
268,11 mm (V)
521,28 mm (H) x
293,22 mm (V)
597,89 mm (H) x
336,31 mm (V)
Punktisamm
0,24825 mm (H) x
0,24825 mm (V)
0,2715 mm (H) x
0,2715 mm (V)
0,3114 mm (H) x
0,3114 mm (V)
Paneel
Toiteallikas
Mõõtmed
(L × K × S) /
kaal
Keskkonnaalased
asjaolud
S27D360H /
S27D391H
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge juures. Kuna
standardpinge võib riigiti erineda, kontrollige toote tagaküljel
asuvat silti.
Ilma toeta
513,7 x 322,8 x
81,7 mm
547,3 x 332 x
80,1 mm
624,7 x 375,8 x
79,6 mm
Koos toega
513,7 x 389,4 x
209 mm / 3,15 kg
547,3 x 400,9 x
243,4 mm / 3,7 kg
624,7 x 444,7 x
243,4 mm / 4,7 kg
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Õhuniiskus: 10 % – 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Õhuniiskus: 5 % – 95 %, mittekondenseeruv
Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-andPlay. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid.
Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral
kohandada.
Paneelipunktid (pikslid)
Toote valmistamise omapära tõttu võib LCD-ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam
või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
Ülaltoodud tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
See seade on B-klassi digitaalseade.
10 Tehnilised andmed
74
10
Tehnilised andmed
10.2 Energiasääst
Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja juhtides toite LED-tule
olekut, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud. Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani
uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib
ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.
Energiasäästja
Energiatarve Energy
Stari järgi
Energiasäästurežiim
Toide väljas
(toitenupp)
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
Energiatarve
(S22D360H /
S22D391H)
21 W
Tüüpiline 0,3 W
alla 0,3 W
Energiatarve
(S24D360HL /
S24D391HL)
21 W
Tüüpiline 0,3 W
alla 0,3 W
Energiatarve
(S27D360H /
S27D391H)
22 W
Tüüpiline 0,3 W
alla 0,3 W


Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.
(Mudeli S**D360 / S**D391 energiasäästurežiim : Max 0,45 W)
ENERGY STAR® on USA keskkonnakaitseagentuuri (United States Environmental Protection
Agency) registreeritud märk.
Enegry Stari energiatarvet arvestatakse kehtiva Energy Star®-i standardi testimeetodiga.

Energiatarbe vähendamiseks nullile vatile lülitage seadme tagaküljel olev toitelüliti välja või eraldage
toitekaabel. Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, eraldage kindlasti toitekaabel. Energiatarve
vähendamiseks 0 vatini, kui toitelüliti puudub, ühendage toitekaabel lahti.
10 Tehnilised andmed
75
10
Tehnilised andmed
10.3 Standardne signaalirežiimi tabel

Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi
saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Seega võib mõni muu, siin määratlemata eraldusvõime
halvendada pildikvaliteeti. Selle vältimiseks soovitame valida seadme ekraanisuuruse jaoks
määratletud optimaalse eraldusvõime.

Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-monitori LCD-monitori vastu, kontrollige sagedust. Kui LCDmonitor ei toeta 85 Hz, muutke CDT-monitori kasutades vertikaalset sagedust 60 Hz-ni, enne kui
vahetate selle LCD-monitori vastu.
Sünkroonimine
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
30–81 kHz
Vertikaalsagedus
56–75 Hz
Optimaalne
eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne
eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Kui signaali, mis kuulub järgmiste standardsete signaalirežiimide hulka, edastatakse lauaarvutist,
reguleeritakse ekraani automaatselt. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide
hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele
tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Horisontaalsa
gedus
(kHz)
Vertikaalsage
dus
(Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
10 Tehnilised andmed
76
10
Tehnilised andmed
Eraldusvõime
Horisontaalsa
gedus
(kHz)
Vertikaalsage
dus
(Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+

Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsagedust
mõõdetakse kilohertsides (kHz).

Vertikaalsagedus
Sama kujutise kordamine kümneid kordi sekundis võimaldab vaadata loomulikku pilti.
Kordussagedust nimetatakse „vertikaalsageduseks” või „värskendussageduseks” ning seda
tähistatakse ühikuga Hz.
10 Tehnilised andmed
77
Lisa
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, siis pöörduge palun SAMSUNGI
klienditoe poole.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
(English)
http://www.samsung.com/ca_fr
(French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800 333 3733
http://www.samsung.com.ar
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421(Demais cidades e
regiões) 4004-0000 (Capitais e
grandes centros)
http://www.samsung.com.br
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01 8000 112 112
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
Lisa
78
Lisa
LATIN AMERICA
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
001-800-5077267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
(Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en
(English)
PARAGUAY
009 800 542 0001
http://www.samsung.com.py
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com/pe
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
000 405 437 33
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/ve
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864,€
0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
051 331 999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , share cost tariff
http://www.samsung.com/bg
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com/hr
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com/gr
Lisa
79
Lisa
EUROPE
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line(+30) 210
6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com/gr
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 **
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726
7864) TOLL FREE No.
http://www.samsung.com/ro
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902172678
http://www.samsung.com
Lisa
80
Lisa
EUROPE
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG (7267864, CHF
0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
(German)
http://www.samsung.com/ch_fr
(French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:
7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
(Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru
(Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk
(Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en
(English)
INDIA
1800 3000 8282 1800 266 8282
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888 (Toll Free) (021)
56997777
http://www.samsung.com/id
Lisa
81
Lisa
ASIA PACIFIC
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
http://www.samsung.com/ph
1-800-8-7267864 [Globe landline
and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg
TAIWAN
0800-32-9999
http://www.samsung.com/tw
THAILAND
0-2689-3232,
http://www.samsung.com/th
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com
MENA
ALGERIA
0800 100 100
http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
0800-22273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
06 5777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
http://www.samsung.com/pk/
Lisa
82
Lisa
MENA
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae
(English)
http://www.samsung.com/ae_ar
(Arabic)
SAUDI ARABIA
920021230
http://www.samsung.com/sa
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant
(English)
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com
BURUNDI
200
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr
Cote D’ Ivoire
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr
DRC
499999
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com/africa_en
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com
RWANDA
9999
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com
SUDAN
1969
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com
Lisa
83
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu
järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne



Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma
toodet lahti võtmata.
Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)
Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.

Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.

Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.

Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.

Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.

Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.

Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu
ostnud.
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.

Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.

Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.

Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või
partneri mehaanik.

Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.

Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.

Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu


Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba
jne)
Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
Lisa
84
Lisa
Õige kõrvaldamisviis
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete
jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle
elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja
lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete
kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste
tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need
esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta
kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja
sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks
mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Lisa
85
Lisa
Mõisted
OSD (ekraanikuva)
Ekraanikuva (OSD) võimaldab teil konfigureerida ekraani sätteid, et optimeerida pildikvaliteeti vastavalt
vajadusele. See võimaldab teil ekraanil kuvatavate menüüde abil muuta ekraani heledust, värvitooni,
suurust ja paljusid teisi sätteid.
Gamma
Gamma menüü reguleerib halliskaalat, mis tähistab ekraani keskmisi toone. Heleduse reguleerimisel
muutub kogu ekraan heledamaks, kuid gamma reguleerimisel muutub heledamaks ainult keskmine
heledus.
Halliskaala
Selle skaala moodustavad ekraani tumedamate ja heledamate piirkondade vahelise värvitugevuse
erinevuse tasemed. Ekraani heleduse muutusi väljendatakse musta ja valge variatsiooniga ning
halliskaala viitab musta ja valge vahele jäävale piirkonnale. Halliskaala muutmisel gamma reguleerimise
kaudu muutub ekraani keskmine heledus.
Skannimissagedus
Skannimissagedus ehk värskendussagedus on ekraani värskendamise sagedus. Kuvatavat pilti
värskendatakse sedamööda, kuidas edastatakse ekraani andmeid, värskendamine ise pole seejuures
silmaga nähtav. Ekraani värskendamiste arvu kutsutakse skannimissageduseks ning seda
mõõdetakse ühikuga Hz. 60 Hz skannimissagedus tähendab, et ekraani värskendatakse 60 korda
sekundis. Ekraani skannimissagedus sõltub lauaarvutis ja kuvaris olevate graafikakaartide jõudlusest.
Horisontaalsagedus
Kuvari ekraanil kuvatavad tähemärgid ja pildid koosnevad paljudest punktidest (pikslid). Piksleid
edastatakse horisontaalridadel, mis seejärel korrastatakse vertikaalselt, et luua pilti.
Horisontaalsagedust mõõdetakse ühikuga kHz ning see tähistab, kui mitu korda sekundis
edastatakse ja kuvatakse horisontaalridu kuvari ekraanil. Horisontaalsagedus 85 tähendab, et
horisontaaljooni, millest kujutis koosneb, edastatakse sekundis 85 000 korda. Horisontaalsagedust
näitab suurus 85 kHz.
Vertikaalsagedus
Üks pilt koosneb paljudest horisontaalridadest. Vertikaalsagedust mõõdetakse ühikuga Hz ning see
tähistab, kui mitu pilti saab luua sekundis eelmainitud horisontaalridadega. Vertikaalsageduse näitaja
60 tähendab, et pilti edastatakse 60 korda sekundis. Vertikaalsagedust nimetatakse ka
„värskendussageduseks” ja see mõjutab ekraani värelust.
Lisa
86
Lisa
Eraldusvõime
Eraldusvõime on ekraani moodustavate horisontaal- ja vertikaalpikslite arv. See kujutab monitori
detailsuse taset.
Kõrgem eraldusvõime kuvab ekraanil rohkem teavet ja on sobilik mitme toimingu teostamiseks
samaaegselt.
Näiteks eraldusvõime 1920 x 1080 koosneb 1920 horisontaalpikslist (horisontaalne eraldusvõime) ja
1080 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).
Näiteks eraldusvõime 1920 x 1200 koosneb 1920 horisontaalpikslist (horisontaalne eraldusvõime) ja
1200 vertikaalreast (vertikaalne eraldusvõime).
Plug & Play
Funktsioon Plug & Play võimaldab kuvari ja lauaarvuti vahel automaatselt teavet vahetada, et luua
optimaalne kuvakeskkond.
Monitor kasutab funktsiooni Plug & Play käivitamiseks rahvusvahelist standardit VESA DDC.
Lisa
87
Register
A
L
Aja kuvamine 56
Läbipaistvus 57
Allika tuvastus 64
Lähtesta kõik 58
Arvuti ühendamine ja kasutamine 27
Autoriõigus 7
M
Makseteenuse vastutus hind tarbijatele 84
E
Mõisted 86
Easy Setting Box 67
Mängurežiim 35
Energiasääst 59, 75
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse
pöördumist vajalikud toimingud 69
Enne ühendamist 27
O
Ohutusabinõud 10
Osad 20
G
Gamma 53
P
PC/AVrežiim 62
Peen 48
H
HDMI musta tase 43
Puhastamine 8
Punane 49
Heledus 32
I
Installimine 23
J
Jämehäälestus 47
R
Reaktsiooniaeg 44
Roheline 50
S
SAMSUNG MAGIC Angle 38
SAMSUNG MAGIC Bright 36
K
SAMSUNG MAGIC Upscale 40
Keel 54
Sinine 51
Klahvi kordamise aeg 63
Sisu kontrollimine 19
Kontrastsus 33
Standardne signaalirežiimi tabel 76
Kujutise suurus 41
Küsimused ja vastused 72
T
TEAVE 65
Teravus 34
Register
88
Register
V
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE 78
Väljalülitamise taimer 60
Värvitoon 52
Õ
Õige hoiak toote kasutamisel 18
Õige kõrvaldamisviis 85
Ü
Üldine 74
Register
89

advertisement

Key Features

  • 59.9 cm (23.6")
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 5 ms 250 cd/m² 1000:1
  • 21 W

Related manuals

Download PDF

advertisement