Samsung | 971P | Samsung 971P Vartotojo vadovas

SyncMaster 971P
Draiveri installimine
Programmi installimine
Seletav märkus
Selle sümboliga tähistatud juhiste ignoreerimine võib põhjustada vigastusi ja kahjustada
seadet.
Keelatud
Tähtis! Tingimata alati lugeda ja
loetust aru saada.
Ärge demonteerige
Ühendage pistik seinakontaktist lahti
Ärge puudutage
Maandus (elektrilöögi vältimiseks)
Toide
Kui arvutit ei kasutata pikema aja vältel, seadke see DPMS-rezhiimile. Kui
kasutate ekraanisäästjat, aktiveerige see.
Ärge kasutage kahjustunud või lahtist pistikut.
z
Elektrilöögi või tulekahju oht!
Ärge ühendage pistikut seinakontaktist lahti kaablit tirides ega
puudutage pistikut märgade kätega.
z
Elektrilöögi või tulekahju oht!
Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja pistikupesa.
z
Nõuetele mittevastav maandus võib põhjustada elektrilöögi või
kahjustada seadet.
Sisestage toitepistik kindlalt, nii et ta lahti ei tuleks.
z
Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
Ärge painutage ülemäärast jõudu kasutades pistikut ega kaablit, ärge
asetage nende peale raskeid esemeid, vältimaks võimalikke kahjustusi.
z
Selle nõude ignoreerimisega kaasneb elektrilöögi või tulekahju oht.
Ärge ühendage ühte seinakontakti liiga palju pikendusjuhtmeid.
z
Tulekahju oht!
Ärge tõmmake toitejuhet pistikust välja, kui monitor töötab.
z
Sellega võib kaasneda pingelaine, mis võib monitori kahjustada.
Ärge kasutage toitejuhet, kui kontakt või pistik on tolmused.
z
z
Installimine
Kasutage kontakti või pistiku tolmust puhastamiseks kuiva lappi.
Tolmuse pistiku või kontakti kasutamine võib põhjustada elektrilööki või
süttimist.
Kui paigaldate seadme kas väga tolmustesse, kõrgete või madalate
temperatuuridega ehk suure niiskusega kohtadesse, aga ka keemiliste
ainetega saastatud keskkonda, või kohtadesse, nagu
näiteks jaamad, lennujaamad jne, kus see peaks töötama 24 tundi järjest, siis
igal juhul konsulteerige volitatud teeninduskeskustega.
Kui te seda ei tee, siis võite seadet tõsiselt kahjustada.
Paigutage monitor madala niiskusesisalduse ja madala tolmu
kontsentratsiooniga ruumi.
z
Sellega väldite elektrilööki või seadme süttimist.
Ärge monitori teisaldamise käigus maha pillake.
z
Sellega väldite seadme kahjustumist ja vigastuste teket.
Paigaldage kuvari alus vitriini või riiulile selliselt, et selle ääred ei
ulatuks üle vitriini või riiuli serva.
z
Seadme kukkumine võib põhjustada vigastusi nii seadmele kui ka
kasutajale.
Ärge paigutage seadet ebakindlale või liiga kitsale alusele.
z
Asetage seade tasasele kindlale alusele, kuna mahakukkumisel võib
seade põhjustada tõsiseid vigastusi, eriti lastele.
Ärge asetage seadet põrandale.
z
Eeskätt lapsed võivad sellele otsa komistada.
Hoidke kõik kergestisüttivad esemed (nt küünlad, putukatõrjevahendid
või sigaretid) seadmest eemal.
z
Vastasel korral kujutavad nad endast tulekahjuohtu.
Hoidke kõik kütteseadmed toitekaablist eemal.
z
Sulanud kaabliisolatsioon võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.
Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, näiteks
raamaturiiulisse või kappi.
z
Temperatuuri tõus seadmes võib põhjustada tulekahju.
Paigutage monitor ettevaatlikult oma kohale.
z
Sellega väldite seadme kahjustumist või selle rikkeid.
Ärge paigaldage monitori nii, et selle tööpind jääb allapoole suunatuks.
z
TFT-LCD'i pinna kahjustumise oht!
Seinakonsooli paigaldamiseks pöörduge kvalifitseeritud tehniku poole.
z
Ebapädeva isiku poolt teostatud paigaldustööd võivad põhjustada
vigastusi.
z
Kasutage alati paigaldusseadet (vt. kasutusjuhendit).
Seadme paigaldamisel veenduge, et see oleks ventilatsiooni tagamiseks
seinast piisavalt eemal (vähemalt 10 cm).
z
Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada toote sisetemperatuuri tõusu,
mille tulemusel väheneb toote eluiga ja töövõime.
Hoidke plastikpakend (-kott) lastele kättesaamatus kohas.
z
Plastikpakend (-kott) võib mänguhoos lapsed lämbumisohtu seada.
Puhastamine
Kui puhastate monitori korpust või TFT-LCD ekraani pinda, kasutage kergelt
niisutatud, pehmet lappi.
Ärge pihustage puhastusvahendit otse monitorile.
z
See võib põhjustada vigastusi, elektrilööki või süttimist.
Kasutage soovitatud puhastusvahendit koos pehme lapiga.
Kui pistiku ja kontakti vahel olev liitmik on tolmune või määrdunud,
puhastage see korralikult kuiva lapiga.
z
Määrdunud liitmik võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Enne seadme puhastamist eemaldage kindlasti toitepistik vooluallikast.
z
Vastasel korral kujutab see elektrilöögi või tulekahjuohtu.
Eemaldage toitejuhe vooluallikast ja puhastage seade tolmust pehme,
kuiva lapiga.
z
Ärge kasutage puhastamiseks vaha, benseeni, lahustit,
putukatõrjevahendit, õhuvärskendajat, määrdeid või pesuvahendeid.
Võtke ühendust teeninduskeksuse või klienditeenindusega, et kord
aastas seadme sisemust puhastada.
z
Hoidke seadme sisemus puhtana. Pika aja jooksul seadme sisemusse
kogunenud tolm võib põhjustada häireid selle töös või tekitada tulekahju.
Muu
Ärge eemaldage katet (ega tagaosa).
z
z
Sellega võite põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Jätke hooldustööde sooritamine vastava kvalifikatsiooniga teenindava
personali ülesandeks.
Kui monitor ei tööta normaalselt - eriti juhtudel, mil võib tajuda
ebaharilikke seadmest lähtuvaid hääli või lõhnu - ühendage kuvar
viivitamatult lahti ja kontakteeruge volitatud edasimüüja või
teeninduskeskusega.
z
Elektrilöögi või tulekahju oht!
Hoidke seade eemal õlistest, suitsustest või niisketest kohtadest; ärge
paigutage seda sõidukisse.
z
z
See võib põhjustada tõrkeid, elektrilöögi või tulekahju.
Olge eriti ettevaatlik, kasutades monitori vee läheduses või vabas õhus,
kus seade võib kokku puutuda lumega või jääda otsese päikesevalguse
kätte.
Kui monitor kukub maha või selle korpus kahjustub, lülitage seade välja
ja ühendage võrgupistik seinakontaktist lahti.
Võtke ühendust Teeninduskeskusega.
z
Monitor võib töötada tõrgetega, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.
Äikese ja müristamise ajal lahutage monitor vooluvõrgust ja hoiduge
seadet teatud aja jooksul kasutamast.
z
Monitor võib töötada tõrgetega, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.
Ärge nihutage monitori, sikutades seda üksnes juhtmest või
signaalikaablist.
z
Nii toimides võite kahjustada kaablit ja põhjustada seeläbi seadme
rikke, elektrilöögi või tulekahju.
Ärge nihutage monitori vasakule ega paremale kaablit või
signaalikaablit tõmmates.
z
Nii toimides võite kahjustada kaablit ja põhjustada seeläbi seadme
rikke, elektrilöögi või tulekahju.
Ärge katke kinni monitori korpuse ventilatsiooniavasid.
z
Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada seadme rikke või tulekahju.
Ärge asetage monitorile veeanumaid, keemiatooteid ega väikseid
metallesemeid.
z
z
See võib põhjustada tõrkeid, elektrilöögi või tulekahju.
Kui kuvarisse satub võõrkeha, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja
võtke ühendust teeninduskeskusega.
Hoidke aerosoolid ja muud kergestisüttivad ained seadmest eemal.
z
Plahvatuse või tulekahju oht!
Ärge sisestage monitori avadesse metallesemeid.
z
Need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või tekitada vigastusi.
Ärge sisestage ventilatsiooniavadesse, kõrvaklappide ega AV-liidese
portidesse metallesemeid nagu vardad, traadijupid ja puurid või
tuleohtlikke materjale nagu paberitükid ja tikud.
z
See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju. Kui seadmesse satuvad
võõrkehad või vesi, siis lülitage seade välja, eemaldage toitepistik
seinakontaktist ja võtke ühendust Teeninduskeskusega.
Kui vaatate liikumatut ekraani pikema aja jooksul, võib ilmuda
jääkkujutis või pilt võib hägustuda.
z
Kui peate kuvarist pikema aja vältel eemal viibima, lülitage sisse
energiasäästure iim või seadke ekraanisäästjaks liikuv pilt.
Seadke eraldusvõime ja sagedus antud mudeli jaoks sobivale tasemele.
z
Eraldusvõime ja sageduse ebaõigelt valitud seaded võivad kahjustada
nägemist.
19 tolli (48 cm) - 1280 X 1024
Olge ettevaatlik ja veenduge, et adapter ei ole kontaktis veega ega
seeläbi ka niiske.
z
z
z
See võib põhjustada tõrkeid, tekitada elektrilöögi ja tulekahju.
Ärge kasutage adapterit vee lähedal ega väljas, eriti kui sajab vihma või
lund
Pestes veega põrandaid, toimige ettevaatlikult, et vältida adapteri
märjaks saamist.
Hoidke kõiki toiteadaptereid eraldi.
z
Tuleohtlik.
Hoidke toiteadapter igasugustest küttekehadest eemal.
z
Tuleohtlik.
Enne kasutamist eemaldage toiteadapteri kileümbris ja visake see ära.
z
Tuleohtlik.
Hoidke toiteadapterit alati hea ventilatsiooniga paigas.
Kuvari pidev vaatamine liiga väikese nurga alt võib nägemist
kahjustada.
Et alandada silmade väsimust, tuleks monitori kasutamisel anda igas
tunnis silmadele vähemalt viis minutit puhkust.
Ärge paigaldage seadet kõikuvale, ebatasasele pinnale või kohtadesse,
kus esineb vibratsiooni.
z
Seadme kukkumine võib põhjustada vigastusi nii seadmele kui ka
kasutajale. Seadme kasutamine kohtades, kus esineb vibratsiooni,
lühendab toote kasutusiga ja võib põhjustada tulekahju.
Kuvari teisaldamisel eemaldage toitejuhe vooluvõrgust. Veenduge, et
kõik kaablid ja teisi seadmeid ühendavad juhtmed on lahti ühendatud,
enne kui monitori asukohta muudate.
z
Kaabli lahti ühendamata jätmisel võib see kahjustuda ja põhjustada
tulekahju või elektrilöögi.
Paigutage seade lastele kättesaamatusse kohta, kuna sellele otsa
ronides võivad nad seadet kahjustada.
z
Allakukkumisel võib seade põhjustada vigastusi või isegi surma.
Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, siis lülitage ta vooluvõrgust välja.
z
Vastasel korral võib koguneva tolmu tõttu tõusnud temperatuur või
õhenenud isolatsioon põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Ärge asetage seadmele lapse jaoks ahvatlevaid esemeid.
z
Lapsed võivad ahvatleva asja kättesaamiseks üritada seadme otsa
ronida. Seade võib maha kukkuda ja tekitada vigastusi või isegi surma.
Õige istumisasend monitori kasutamisel
z
z
z
z
z
Silmade hoidmiseks tehke iga tunni järel 10-minutiline paus.
Paigutage monitor nii, et see jääks silmade kõrgusest veidi
allapoole.
Paigutage LCD ekraanipaneeli nurk selliselt, et paneel oleks
suunatud allapoole.
Paigutage LCD ekraanipaneel selliselt, et valguspeegeldus
oleks minimaalne.
Hoidke käsivarred küünarnukist allpool põranda suhtes
paralleelselt ja asetage sõrmed õrnalt klaviatuurile.
Funktsioonide loend
z
Magic Contrast : rakendab sügavat värvikontrastsust tasemel 1500:1.
z
Magic Speed : tagab selge, ilma järelkujutiseta ekraanipildi suure reageerimiskiirusega
6ms.
z
Magic Stand : tagab hea reguleeritavuse reguleeritava kõrgusega toe abil (kuni 60 mm).
z
Magic Rotation: kohandab automaatselt ekraanipilti vastavalt valitud monitori nurgale, kui
seda pööramisfunktsiooni abil muudetakse.
Palun veenduge selles, et monitori komplekti kuuluvad järgmised artiklid. Kui mistahes
nimetused puuduvad, võtke ühendust edasimüüjaga.
Võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga, et osta lisaseadmeid.
Lahtipakkimine
Monitor
Juhend
Kiirjuhend
Garantiikaart
(Pole saadaval kõikides
keskustes)
Kasutusjuhend,
Monitori draiver,
Natural Color tarkvara,
AutoRotation tarkvara
"DVI - D-SUB"-kaabel
Toitekaabel
DC Adapter
Kaabel
DVI-kaabel
Muud
Puhastuslapp
Kasutage selle tootega ainult selleks ette nähtud kaableid, näiteks DVI/D-Sub ja DVIkaablit. Täiendavate DVI/D-Sub või DVI-kaablite ostmiseks võtke ühendust toote
edasimüüjaga.
Esiosa
Customized Key
[ ]
Kohandatavale nupule võite määrata mõne funktsiooni omal valikul.
(Kohandatava klahvi funktsioon)
Kuidas reguleerida : MagicTune → Valikuline → Custom Key →
MagicBright, MagicColor, Auto Setup, Source Select, Color Tone
1) MagicBright
MagicBright on uus funktsioon, mis võimaldab optimeerida
vaatamiskeskkonda sõltuvalt vaadatava pildi sisust. Praegu on
saadaval 7 neli erinevat režiimi : Custom, Text, Internet, Game, Sport
ja Movie, Dynamic Contrast. Igal režiimil on oma eelnevalt
konfigureeritud heledusaste. Hõlpsasti saate 7 sätte valida, kui
vajutate nuppu 'MagicBright'.
>>Klõpsake siia, et vaadata animeeritud klippi.
2) MagicColor
MagicColor on uus Samsungi poolt välja töötatud tehnoloogia, mis
parandab digitaalkujutise kvaliteeti ja tagab loomulikud ja selgemad
värvid.
>>Klõpsake siia, et vaadata animeeritud klippi.
3) Auto Setup
Sissetulevale Analog-signaalile isehäälestumiseks vajutage seda
nuppu.
>>Klõpsake siia, et vaadata animeeritud klippi.
4) Source Select
Valige videosignaal. (analoog-/digitaal-)
>>Klõpsake siia, et vaadata animeeritud klippi.
5) Color Tone
Värvitooni võib muuta.
>>Klõpsake siia, et vaadata animeeritud klippi.
Võimsustaseme
indikaator /
Voolulüliti
[ ]
Sinine valgus põleb ühtlaselt tavalise töörežiimi puhul ja vilgub monitori
sätete reguleerimisel. Kasutage seda nuppu monitori toite sisse- ja
väljalülitamiseks, sisendallika muutmiseks või automaatseks
häälestamiseks (Auto Adjustment).
1) On/Off-lüliti
Toitenupu abil saate monitori sisse ja välja lülitada.
>>Klõpsake siia, et vaadata animeeritud klippi.
2) Sisendsignaali
Toitenupule vajutades saab valida analoog- (Analog) või digitaalse
(Digital) sisendallika vahel, millest annab märku ühekordne sinine
vilkumine.
>>Klõpsake siia, et vaadata animeeritud klippi.
3) Automaathäälestus
Toitenupule vajutades aktiveeritakse automaatse häälestuse
funktsioon Auto Adjustment , mida tähistab kahekordne sinine
vilkumine.
(ainult analoogrežiim Analog )
>>Klõpsake siia, et vaadata animeeritud klippi.
Monitori paremal küljel asuvad nupud on puutetundlikud.
Puudutage sõrmega õrnalt nuppu.
Edasised energia säästmise funktsioone hõlmavad instruktsioonid leiate kasutusjuhendi
PowerSaver'i alajaotusest. Energia kokkuhoiuks lülitage monitor VÄLJA, kui seadet ei
vajata või seda ei kasutata pikema aja vältel.
Tagaosa
(Monitori tagaosa konfiguratsioon võib erinevate toodete lõikes varieeruda.)
Kensingtoni lukk :
Kensingtoni lukk on seade süsteemi lukustamiseks avalikus kohas
kasutamisel. (Lukuseadet müüakse eraldi.)
Lukustusseadme kasutamise kohta küsige lisateavet selle
müüjalt.
DVI :
Ühendage oma monitori DVI-liides arvutiga DVI/D-Sub-kaabli abil.
DC 12V :
Ühendage toitejuhtme pistik seinakontakti ja selle teine ots
vastavasse toiteporti.
UP (USB üleslaadimisport):
Ühendage monitori
UP-port ja arvuti USB-port USB-kaabliga.
DOWN (USB allalaadimisport):
Ühendage monitori USB
kaabliga.
z
z
DOWN-port ja USB-seade USB-
DOWN-pordi (allalaadimispordi) kasutamiseks
tuleb
UP-kaabel (üleslaadimiskaabel )
arvutiga ühendada.
Kasutage monitori
UP-pordi ja arvuti USBpordi ühendamiseks kindlasti monitoriga
kaasasolevat USB-kaablit.
Edasine informatsioon kaabliühenduste kohta on toodud alajaotuses Monitori ühendamine.
Monitori ühendamine
1.
Ühendage toitejuhtme pistik seinakontakti ja selle teine ots vastavasse toiteporti.
2-1.
Kasutades videokaardil ( analoog ) D-Sub-pistikut
Ühendage oma monitori DVI-liides arvuti D-Sub-liidesega DVI/D-Sub-kaabli abil.
2-2.
Ühendatud Macintosh'iga
Ühendage monitor Macintoshi arvutiga, kasutades " DVI to D-SUB" ühenduskaablit.
2-3.
Macintoshi vanema mudeli puhul peate te monitori ühendamiseks kasutama spetsiaalset
Mac'i adapterit.
3.
Lülitage arvuti ja monitor sisse. Kui monitorile ilmub kujutis, on installeerimine lõpetatud.
Kui monitori nõuetekohasel ühendamisel, kasutades DVI-pistikut, jääb ekraan tühjaks või
kujutis hägusaks, kontrollige kas monitori olekuks on seatud "analogue". Nüüd vajutage
sisendsignaalide ülekontrollimiseks monitori parempoolses servas asuvat toitenuppu või
vasakul pool asuvat kohandatud nuppu.
Kallutamine
Kallutamine
(Kuvari pööramisel kuvatakse pööramisnurk seadme ekraanil.)
0°
90°
Ekraani pööramisel jälgige, et monitori kaldenurk oleks vahemikus 45 kuni 65 kraadi, sest
nii ei puutu see vastu aluspinda. Ekraani tahapoole kallutamisel ei tohi kaldenurk olla
suurem kui 65 kraadi.
Monitori draiveri installimine (Automaatne)
Sisestage monitori komplekti kuuluv CD-ROM, kui monitori draiveri
operatsioonisüsteem vastava instruktsiooni ekraanile kuvab. Draiveri installeerimine
erineb mõnevõrra operatsioonisüsteemiti. Järgige instruktsioone, lähtuvalt arvuti
operatsioonisüsteemist.
Veebilehekülg :http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor/ (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Hiina)
1. Sisestage CD CD-draiverisse.
2. Valige "Windows".
3. Valige loendist monitori mudel, seejärel klõpsake "OK" -nupule.
4. Kui kuvatakse järgmine sõnumiaken, siis klõpsake nuppu "Jätka igal juhul"(Continue
Anyway). Seejärel klõpsake nuppu "OK". (Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® XP)
See monitori draiver on atesteerimist kinnitava MS'i logo all ning käesolev installeerimine ei
kahjusta teie süsteemi. Atesteeritud draiver riputatakse üles Samsung Monitor'i
koduleheküljele
http://www.samsung.com/.
5. Monitori draiveri installeerimine on lõpetatud.
Monitori draiveri installimine (Käsitsi)
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
Sisestage monitori komplekti kuuluv CD-ROM, kui monitori draiveri
operatsioonisüsteem vastava instruktsiooni ekraanile kuvab. Draiveri installeerimine
erineb mõnevõrra operatsioonisüsteemiti. Järgige instruktsioone, lähtuvalt teie
arvuti operatsioonisüsteemist.
Pange valmis tühi diskett ja laadige siintoodud veebileheküljelt alla draiveri programmi fail.
Veebilehekülg :http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor/ (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor/ (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Hiina)
Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® XP
1. Sisestage CD CD-draiverisse.
2. Valige "Start" --> "Juhtpaneel" ("Control Panel"), seejärel klõpsake "Välimus ja
teemad" ("Appearance and Themes") -ikoonile.
3. Klõpsake "Kuva" ("Display") -ikoonile ja valige vahekaart "Seadistused" ("Settings"),
seejärel "Lisafunktsioonid" ("Advanced..").
4. Klõpsake "Funktsioonid" ("Properties") -nupule vahekaardil "Monitor" ja valige vahekaart
"Draiver" ("Driver").
5. Valige "Värskenda draiver.." ("Update Driver..") ja seejärel "Installeeri loendist või .."
"Install from a list or.."); nüüd klõpsake "Next" -nupule.
6. Valige esmalt "Ära otsi, ma.." ("Don't search, I will.."), siis "Next" ja seejärel "Sisesta
ketas" ("Have disk").
7. Klõpsake "Sirvi" ("Browse") -nupule, seejärel valige A:(D:\Driver) ja loendist oma monitori
mudel ning klõpsake "Next" -nupule.
8. Kui kuvatakse järgmine sõnumiaken, siis klõpsake nuppu "Jätka igal juhul"(Continue
Anyway). Seejärel klõpsake nuppu "OK".
See monitori draiver on atesteerimist kinnitava MS'i logo all ning käesolev installeerimine ei
kahjusta teie süsteemi. Atesteeritud draiver riputatakse üles Samsung Monitor'i
koduleheküljele
http://www.samsung.com/.
9. Klõpsake "Sulge" ("Close") -nupule, seejärel "OK" -nupule.
10. Monitori draiveri installeerimine on lõpetatud.
Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® 2000
Kui monitorile kuvatakse tekst "Digitaalset allkirja ei leitud" ("Digital Signature Not
Found"), toimige järgnevalt.
1. Valige "OK" -nupp aknas "Sisesta kettas" ("Insert disk").
2. Klõpsake "Sirvi" ("Browse") -nupule aknas "Vajalik fail" ("File Needed").
3. Valige A:(D:\Driver), klõpsake "Ava" ("Open") -nupule ja seejärel "OK" -nupule.
Kuidas installeerida?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Valige "Start" , "Seadistus" ("Setting") , "Juhtpaneel" ("Control Panel").
Tehke topeltklõps ikoonile "Kuva" ("Display").
Valige vahekaart "Seadistused" ("Settings") ja seejärel "Lisafunktsioonid" ("Advanced..").
Valige "Monitor".
Variant1:Kui nupp 'Funktsioonid' ('Properties') ei ole aktiivne, on monitor nõuetekohaselt
konfigureeritud. Palun peatage installeerimine.
Variant2:Kui nupp 'Funktsioonid' ('Properties') on aktiivne, klõpsake
'Funktsioonid' ('Properties') -nupule ning järgige alltoodud juhiseid.
Valige "Draiver" ("Driver"), "Värskenda draiver.." ("Update Driver..") ja seejärel klõpsake
"Next" -nupule.
Valige "Kuvage teadaolevate draiverite loend selle seadme jaoks, et saaksin valida
vastava draiveri" ("Display a list of the known drivers for this device so that I can
choose a specific driver"), seejärel "Next" ja "Sisesta ketas" ("Have disk").
Klõpsake "Sirvi" ("Browse") -nupule, seejärel valige A:(D:\Driver).
Klõpsake "Ava" ("Open") -nupule, seejärel "OK" -nupule.
Valige monitori mudel ja klõpsake "Next" -nupule.
Klõpsake "Lõpeta" ("Finish") -nupule, seejärel "Sulge" ("Close") -nupule.
Kui avaneb aken "Digitaalset allkirja ei leitud" ("Digital Signature Not Found"), siis
klõpsake "Yes" -nupule. Nüüd klõpsake "Lõpeta" ("Finish") -nupule ja seejärel
"Sulge" ("Close") -nupule.
Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® Millennium
1. Valige "Start" , "Seadistus" ("Setting") , "Juhtpaneel" ("Control Panel").
2. Tehke topeltklõps ikoonile "Kuva" ("Display").
3. Valige vahekaart "Seadistused" ("Settings") ja klõpsake "Lisafunktsioonid" ("Advanced
Properties") -nupule.
4. Valige vahekaart "Monitor".
5. Klõpsake "Muuda" ("Change") -nupule alajaotuses "Monitori tüüp" ("Monitor Type").
6. Valige "Määrake draiveri asukoht" ("Specify the location of the driver").
7. Valige "Kuvage vastavas kataloogis paiknevate draiverite loend.." ("Display a list of all
the driver in a specific location..", seejärel klõpsake "Next" -nupule.
8. Klõpsake "Sisesta ketas" ("Have Disk") -nupule.
9. Valige A:\(D:\driver), seejärel klõpsake "OK" -nupule.
10. Valige "Näita kõiki seadmeid" ("Show all devices") ja seejärel määratlege monitor, mis
kattub teie poolt juba arvutiga ühendatuga, ning klõpsake "OK" -nupule.
11. Jätkake, klõpsates "Sulge" ("Close") - ja "OK" -nupule, lõpetades installeerimise
dialoogiboksi "Kuva funktsioonid" ("Display Properties") sulgemisega.
Operatsioonisüsteem Microsoft® Windows® NT
1. Valige "Start", "Seadistused" ("Settings"), "Juhtpaneel" (" Control Panel") ja seejärel
tehke topeltklõps "Kuva" ("Display") -ikoonile.
2. Aknas "Kuva registreerimise informatsioon" ("Display Registration Information")
klõpsake vahekaardile "Seadistused" ("Settings") ja valige seejärel "Kõik
kuvarezhiimid" ("All Display Modes").
3. Valige rezhiim, mida soovite kasutada (resolutsioon, värvide arv, vertikaalne sagedus) ja
klõpsake seejärel "OK" -nupule.
4. Klõpsake nuppu Apply (Rakenda), kui ekraan pärast nupu Test (Test) klõpsamist korralikult
töötab. Kui ekraan ei toimi normaalselt, valige teine rezhiim (madalam resolutsioon, väiksem
värvide arv või sagedus).
Kui "Kõik kuvarezhiimid" ("All Display Modes") ei paku ühtegi rezhiimi, valige
resolutsiooni tase ja vertikaalne sagedus kasutusjuhendi alajaotusest Kuvarezhiimide
eelseadistus(Preset Display Modes).
Operatsioonisüsteem Linux
X-Window System'i kasutamiseks peate te looma faili X86Config (süsteemi paigaldusfaili tüüp).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kui faili X86Config on loodud, valige Enter esimeses ja teises kuvaaknas.
Kolmas kuvaaken on hiire seadistamiseks.
Seadke hiir oma arvuti järgi paika.
Järgmine kuvaaken on klaviatuuri valimiseks.
Seadke klaviatuur oma arvuti järgi paika.
Järgmine kuvaaken on monitori häälestamiseks.
Kõigepealt seadke paika monitori horisontaalne sagedus. (Te võite sisestada sageduse
otse.)
8. Seadke paika monitori vertikaalne sagedus. (Te võite sisestada sageduse otse.)
9. Sisestage monitori mudeli nimetus. See informatsioon ei mõjuta vahetult X-Window
süsteemi.
10. Te olete lõpetanud monitori häälestamise.
Rakendage X-Window süsteemi pärast soovitatud riistvara teiste komponentide
häälestamist.
Natural Color Pro
Natural Color Pro Software Program (Trakvaraprogramm loomulike värvide tagamiseks)
Üks arvutite kasutamisega seonduvaid hiljutisi probleeme on olnud see, et trükiseadmel
prinditud kujutiste värvid või teised skanneriga või digitaalkaameraga skaneeritud kujutised ei
kattu monitoril nähtavate värvidega.
Nimetatud probleemi lahendab tarkvaraprogramm 'Natural Color Pro'. See on värvide
haldamise süsteem, mille on töötanud välja Samsung Electronics koostöös Korea Electronics
& Telecommunications Research Institute'iga (ETRI). Seda süsteemi, mis muudab monitoril
olevate kujutiste värvid samasugusteks prinditud ja skaneeritud kujutiste värvidega,
rakendatakse üksnes Samsungi monitorides.
Täpsema informatsiooni saamiseks klikkige tarkvaraprogrammi elektroonilise abimehe ikoonile
Help (F1).
'Natural Color Pro' tarkvaraprogrammi installeerimine
Sisestage Samsungi monitori komplekti kuuluv CD-ROM. Programmi installeerimise esmases
kuvas valige Natural Color Pro, et tarkvaraprogrammi installeerida. Pragrammi käsitsi
salvestamiseks sisestage CD-ROM-draivi Samsungi monitoriga kaasasolev CD, klõpsake
seejärel Windowsi nuppu [Start] ja valige siis käsk [Run...] (Käivita.).
Valige D:\color\eng\setup.exe ja vajutage seejärel <enter>-nuppu.
(Kui CD draiviks ei ole D:\, valige vastav draiv).
'Natural Color Pro' tarkvaraprogrammi kustutamine
Valige menüü "Start" käsk "Setting" / "Control Panel" (Sätted/Juhtpaneel) ja topeltklõpsake
seejärel käsku "Add/Delete a program" (Programmide lisamine/kustutamine).
Valige loendist Natural Color Pro ja klikkige seejärel [Lisa/Kustuta] -nupule.
Installi
1. Insert the inSisestage CD-ROM draivi installimise CD.
2. Klõpsake AutoRotation'i installimise failile.
3. ige installimise keel, klõpsake "Next".
4. Kui ilmub installiviisard, klõpsake nuppu "Next" (Edasi).
5. Valige "Ma nõustun litsentsilepingu tingimustega", et aktsepteerida kasutustingimusi.
6. Valige AutoRotation programmi installimiseks kaust.
7. Klõpsake "Installi".
8. Avaneb dialoogiaken "Installimise staatus" ("Installation Status")
9. Klõpsake "Lõpeta".
10. Avaneb dialoogiaken "Installimise staatus" ("Installation Status") Kui installimine on lõpetatud, ilmub töölauale
täitmisikoon MagicRotation, MagicTune™.
Topeltklõpsake ikoonile, et programmi käivitada.
MagicTune™ täitmisikoon võib jääda nähtavale ilmumata, sõltuvalt
arvutisüsteemi või monitori spetsifikatsioonist. Kui nii juhtub, vajutage
F5 klahvi.
Probleemid installimisel (MagicTune™)
MagicTune™ installimist võivad mõjutada sellised faktorid nagu videokaart, emaplaat ja võrgukeskkond.
Kui installimisel esineb tõrkeid, vt punkti"Veaotsing".
Nõuded süsteemile
Operatsioonisüsteemid
z
z
z
z
z
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
98 SE
Me
2000
XP Home Edition
XP Professional
Soovitatav on MagicTune™'iga kasutada rakendust Windows™
2000 või sellest uuemat versiooni.
Riistvara
z
z
Mälumaht 32MB ja rohkem
Kõvaketta maht 25MB ja rohkem
* Täpsemat informatsiooni leiate MagicTune™'i veebisaidilt.
Probleemid installimisel (MagicRotation)
MagicRotationi installimist võivad mõjutada järgmised tegurid: videokaart, emaplaat ning võrgu
konfiguratsioon.
Kui Teil on installimisega probleeme vt peatükki "Veaotsing".
Piirangud
1. Et MagicRotation korralikult töötaks, peab "kuvadraiver" olema korralikult laaditud.
Installitav "kuvatraiver" peab olema tootja poolt pakutav draiveri värskeim versioon.
2. Kui mõned rakendused, näiteks Windows™i Media Player, Real Player, jt, ei kuva filmifaile
suundades 90, 180 ja 270 korralikult, toimige järgmiselt:
{ Sulgege rakendus.
{ Valige rakenduse vaatamiseks soovitud suund (90,180,270).
{ Taasavage rakendus.
Enamikel juhtudel on probleem sellega lahendatud.
3. Süsteeme OpenGL ja DirectDraw (3D joonestamine) kasutavad rakendused ei tööta valitud
suunareŸiimidel (90,180,270).
nt 3D mängud
4. Operatsioonisüsteemi DOS rakendused ei tööta täisekraanreŸiimil valitud suunareŸiimidel (90, 180,
270).
5. KahereŸiimilisust ei toetata operatsioonisüsteemides Windows™ 98, ME, NT 4.0.
6. MagicRotation ei paku tuge värvussügavuse puhul 24 bitti piksli kohta (bitisügavus/ värvikvaliteet).
7. Enne graafikakaardi vahetamist on soovitav MagicPointi tarkvara desinstallida.
Süsteeminõuded
Operatsioonisüsteemid
z
z
z
z
z
z
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
98 SE
Me
NT 4.0
2000
XP Home Edition
XP Professional
Riistvara
z
z
128 MB või rohkem mälu (soovitatavalt)
25 MB või rohkem kõvakettaruumi
Teeninduspaketid
z
z
On soovitav, et installite oma süsteemi värskeima teeninduspaketi.
Operatsioonisüsteemi Windows™ NT 4.0 puhul on soovitav, et installite Internet Explorer 5.0'i või
rohkem koos aktiivsete töölaua komponentidega.
* Lisateabe saamiseks külastage MagicRotation'i veebisaiti.
* Windows™ on ettevõtte Microsoft Corporation,Inc. registreeritud kaubamärk.
Desinstallimine
AutoRotation programmi võib eemaldada ainult Windows™'i juhtpaneelil olevat suvandit "Add or Remove
Programs" ("Lisa või eemalda programme") kasutades.
Läbige järgmised sammud, et AutoRotation'i eemaldada.
1. Minge alajaotusse [Tusk Tray] ' [Start] ' [Settings] ja valige menüüs [Control Panel]. Kui programm
töötab operatsioonisüsteemis Windows™ XP, minge [Start] menüüs [Control Panel]-sse.
2. Klõpsake ikoonile "Add or Remove Programs" ("Lisa või eemalda programme") juhtpaneelil.
3. Kuvas Add or Remove Programs" ("Lisa või eemalda programme") kerige alla, kuni leiate
AutoRotation'i. Klõpsake sellel, et seda esile tõsta.
4. Klõpsake "Change/Remove" ("Muuda/Eemalda") nupule, et programmi eemaldada.
5. Klõpsake "Yes", et desinstallimise toimingut alustada.
6. Oodake, kuni kuvatakse dialoogiaken "Uninstall Complete" ("Desinstallimine lõpetatud").
Külastage AutoRotation'i veebisaiti AutoRotation'iga seotud tehnilistes küsimustes abi saamiseks, tutvuge
FAQ (KKK) rubriigis toodud küsimuste ja vastustega ja tarkvara uuendustega.
Ülevaade
|
OSD režiim
|
Värvi kalibreerimine
|
Veaotsing
Ülevaade
Mis on MagicTune™
Monitori töövõime võib varieeruda. Selle määravad ära videokaart, hostarvuti, valgustingimused ja teised
keskkondlikud tegurid. Parima pildi saamine eeldab monitori kohandamist vastavalt teie individuaalsetele
sätetele. Kahjuks on juhtnuppude abil sobiva seadistuse leidmine sageli raskelt teostatav. Korralikuks
häälestamiseks on vaja lihtsate toimingutega samm-sammulist programmi, mis tagaks optimaalse pildi
kvaliteedi.
Enamasti nõuab isegi heleduse (Brightness) või kontrastsuse (Contrast) lihtsam reguleerimine sisenemist
mitmetasandilisse ekraanimenüüsse (OSD), mille käsitsemine võib siiski osutuda keeruliseks. Peale selle
ei ole monitori häälestamisel võimalik saada tagasisidet õige seadistuse leidmiseks. MagicTune™ on
utiliit, mis suunab monitori iga parameetri seadmisel teie toiminguid lihtsate sammude ja taustale
kuvatavate mallide abil. Kuvari iga kasutaja seaded võib salvestada. Kuvari parameetrite valimine mitme
või ühe kasutajaga keskkonnas (vastavalt tunnussuuruste ja keskkonna valgustingimuste erinevatele
eelmääratletud seadetele) toimub lihtsalt.
Põhifunktsionaalsus
MagicTune™ on utiliit, mis võimaldab kontrollida monitori parameetreid ja muuta värvi seadeid,
kasutades Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protokolli. Kõiki kuvari seadeid
kontrollitakse tarkvaraprogrammi kaudu, mistõttu ekraanimenüüd (OSD) pole vaja kasutada.
MagicTune™ toetab operatsioonisüsteeme Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home ja XP Professional.
Soovitatav on MagicTune™'iga kasutada rakendust Windows™ 2000 või sellest uuemat versiooni.
MagicTune™ võimaldab kuva kiirelt ja täpselt häälestada ning salvestada hõlpsalt seaded, mis teile kõige
paremini sobivad.
OSD režiim
OSD režiim võimaldab hõlpsalt monitori häälestada, ilma vajaduseta läbida eelmääratletud sammud.
Te võite hõlpsalt menüüs soovitud elemendi juurde pääseda, et seda häälestada.
|
Ülevaade
OSD režiim
|
Värvi kalibreerimine
|
Veaotsing
MagicTune™ võimaldab kuva kiirelt ja täpselt häälestada ning salvestada hõlpsalt seaded, mis
teile kõige paremini sobivad.
z
z
z
Ekraanimenüü (OSD) võib toimida viisil, mis on vastuolus kasutusjuhendis
toodud selgitustega, sõltuvalt monitori spetsifikatsioonist.
Kui Pivot toimib, võib osa MagicTune™ programmist funktsioneerida
tavapärasest erinevalt
AutoRotation : Magic-pöördtelje abil saate kuvarit pöörata 90, 180 kraadi
võrra.
Programmi Rotation käivitamiseks järgige alltoodud juhiseid.
Palun installige oma arvutisse programmid Rotation ja MagicTune™ 3.6.
z Avage MagicTune™ 3.6 menüü
z
Option → Preference → (Valikud → Eelistused → ) klõpsake tegumisalve
avamiseks väikest kastikest.
z
z
z
MagicTune™-juhtimisrežiim on eri kuvarimudelitel erinev.
Monitori lubatud pööramisnurk oleneb monitori mudelist.
OSD režiim
OSD režiim teeb seadete muutmise kõigil monitoridel lihtsaks. Kui valida kontrollakna ülaosas mis tahes sakk,
kuvatakse häälestamiseks alammenüü elementide üldkirjeldused. Mis tahes saki valimisel kuvatakse menüüde
loend. OSD režiim võimaldab kiire ja mugava juurdepääsu kõigile sakkidele ja alammenüü elementidele, et
monitori seadeid kiiresti muuta.
Nupu määratlus
OK
Jõustab mis tahes muudatused ja väljub MagicTune™'ist.
Reset
(Lähtesta)
Restores the display settings to the factory settings.
Cancel
(Tühista)
Väljub MagicTune™'ist ilma tehtud muudatusi jõustamata.
Kui te pole kontrollaknas ühtegi muudatust teinud, ei kaasne "Cancel"
ikoonile klõpsamisega mingeid toiminguid.
Pildi saki määratlus
Võimaldab kasutajal muuta seadeid, lähtudes soovitud väärtustest.
Brightness
Muudab kogu ekraani heledamaks või tumedamaks. Kujutiste detailsus tumedates
kohtades võib kannatada, kui heledust ei seata asjakohasele tasemele. Reguleerige
heledust, lähtudes vaatamiseks kõige sobivamast seadistusest.
Contrast
Reguleerige heleduse erinevust ekraani heledates ja tumedates kohtades. Määratleb
kujutiste teravuse.
Resolution
Loetleb kõik saadaolevad monitori eraldusvõimed, mida programm toetab.
MagicBright™ on uus funktsioon, mis võimaldab optimeerida vaatamiskeskkonda
sõltuvalt vaadatava pildi sisust. Praegu on saadaval 7 neli erinevat režiimi : Custom,
Text, Internet, Game, Sport ja Movie, Dynamic Contrast. Igal režiimil on oma
eelnevalt konfigureeritud heledusaste. Hõlpsasti saate 7 sätte valida, kui vajutate
nuppu 'MagicBright™'.
MagicBright™
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tekst : Rasket teksti sisaldavate dokumentide või tööde jaoks.
Internet : Erinevate kujutistega, nagu tekst ja graafika, töötamiseks.
Game : Filmide vaatamiseks (näiteks DVD või VCD).
Animatsioonide, liikuvate kujutiste (sport) vaatamis.
Movie : Filmide vaatamiseks (näiteks DVD või VCD).
Custom : Kuigi parameetrid on hoolikalt meie inseneride poolt valitud, võivad
eelkonfigureeritud väärtused osutuda teie silmadele mittesobivateks, lähtuvalt
teie eelistustest. Sellisel juhul reguleerige OSD menüüst heledust ja
kontrastsust.
7. Dynamic Contrast : Dynamic Contrast võimaldab automaatselt tuvastada
visuaalsete sisendsignaalide jaotust ja seda reguleerida optimaalse
kontrastsuse saamiseks.
MagicBright-juhtimisrežiim on eri kuvarimudelitel erinev. Mõni
kuvarimudel toetab ainult nelja režiimi.(Text, Internet, Entertain,
Custom)
Värvi saki määratlus
Reguleerib monitori tausta või kujutise värvi "soojust".
Funktsioone MagicColor ja Gamma saab kasutada ainult vastavaid
funktsioone toetavate kuvarite puhul.
Värvitooni võib muuta.
z
z
Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
Off
Color Tone
(värvitoon)
De Color Tone <kleurtint>-modus verschilt per monitormodel.
Sommige beeldschermen ondersteunen slechts vier modi( Warm,
Normal, Cool, Custom)
Reguleerib monitori kujutise värvi.
Color Control
Te võite muuta monitori värvi teile sobivaks.
(värvihaldus)
z
R- G - B
Toiming, mille kaudu teie valitud värve optimeeritakse ja seatakse. Funktsioon
Kalibreerimine MagicTune™ on eriti kasulik juhul, kui olete üks neist, kes soovivad näha kujutise
(Calibration) kõiki detaile selgelt ja teravalt esitatuna, kaasa arvatud veebilehtedel leiduvad
kujutised ja need, mis on toodetud digitaalkaamera või skänneriga.
MagicColor on uus Samsungi poolt välja töötatud tehnoloogia, mis parandab
digitaalkujutise kvaliteeti ja tagab loomulikud ja selgemad värvid.
MagicColor
1. OFF : Tagasi esialgsesse režiimi
2. DEMO : Ekraanipilt enne MagicColor'i rakendamist on toodud paremal,
ekraanipilt pärast MagicColor'i rakendamist on toodud vasakul.
3. Full : Tagab elavad loomulikud värvid ja kujutise selguse.
4. Intelligent : Ei taga mitte ainult elavaid loomulikke värve, vaid kuvab elutruult
ja selgelt ka naha loomuliku värvi.
z
z
Sõltuvalt kuvari mudelist ei ole Color Control, Sharpness,
Contrast, Color Tone ja Brightness muudetavad
MagicColori režiimides Full ja Intelligent.
De Magic Color-modus verschilt per monitormodel.
Gamma reguleerimine muudab värvide heleduse keskmiseks.
De gammamodus verschilt per monitormodel. Sommige beeldschermen
ondersteunen slechts drie modi (Mode1, Mode2, Mode3)
Gamma
Kujutise saki määratlus
Seadistab väärtused Fine (Peen) , Coarse (Jäme) ja Position (Paigutus).
z
Kujutise
häälestamine
(Image Setup)
z
z
Fine : Eemaldab müra nagu näiteks horisontaalsed triibud.
Kui müra ei kao isegi pärast peenhäälestamist, korrake tegevust
pärast sageduse reguleerimist (kella kiirus).
Coarse : Eemaldab müra nagu näiteks vertikaalsed triibud.
Tavalise häälestamise käigus võib kujutise ala asukoht ekraanil
muutuda. Võite viia selle keskele, kasutades Horizontal
kontrollmenüüd.
Auto Setup : Selle nupu abil saate automaatselt reguleerida
sissetulevat arvutisignaali. Väärtused (Peen, Üld ja Asend)
reguleeritakse automaatselt.
Position
(Asend)
Järgige neid juhiseid, et muuta monitori kogu kuva horisontaalset,
vertikaalset positsiooni.
Sharpness
Järgige neid juhiseid, et reguleerida kujutise selgust.
Suvandi saki määratlus
Te võite MagicTune™'i konfigureerida, kasutades järgmisi suvandeid.
Toob esile häälestuse dialoogiakna. Kasutatavatel häälestustel on
märkeruudus "V". Mis tahes häälestuse deaktiveerimiseks sättige kursor
ruudu kohale ja klõpsake.
Preferences
(Häälestus)
z
z
Source
Select
z
z
Enable task tray menu(Aktiveeri tegumiriba menüü) .
- MagicTune™ menüüdele ligipääsemiseks klõpsake tegumisalve [task
tray menu] ikooni.
Menüüsid ei kuvata, kui valikute [Options] -> [Basic Settings] (Valikud '
Põhisätted) käsk [Enable System Tray] (Võimalda süsteemisalv) pole
valitud.
Select Language (Vali keel)- Valitud keel mõjutab ainult OSD
(ekraanimenüü) keelt.
Analog
Digital
Kohandatavale nupule võite määrata mõne funktsiooni omal valikul.
Customized
Key
MagicBright
Seadke kohandatud klahvi valikuks MagicBright.
MagicColor
Seadke kohandatud klahvi valikuks MagicColor.
Auto Setup
Seadke kohandatud klahvi valikuks Auto Setting.
Source Select
Seadke kohandatud klahvi valikuks Select Input.
Seadke kohandatud klahvi valikuks Adjust Background
Color.
Color Tone
Toe saki määratlus
Näitab vara ID'd ja programmi versiooni numbrit ning võimaldab kasutada abi-funktsiooni.
Help
(Abi)
Külastage MagicTune™'i veebisaiti või avage hiireklõpsuga 'Help' failid
(kasutusjuhend), kui vajate mis tahes abi MagicTune™'i installimiseks või
käitamiseks. Kasutusjuhend avaneb põhibrauseri aknas.
Asset ID
(Vara ID)
U kunt de server gebruiken om het client-beeldscherm te controleren.
(Het serverprogramma dient geïnstalleerd te zijn om dit programma als
client te kunnen gebruiken)
Version
(Versioon)
Ülevaade
|
User Name
Geeft de gebruikersnaam weer die geregistreerd is
op de pc.
User ID
Geeft de gebruikers-ID weer die geregistreerd is op
de pc.
Server IP
Schrijf de server-IP op.
Department
Schrijf de afdeling op.
Location
Schrijf de locatie op.
Kuvab MagicTune™'i versiooni numbri.
OSD režiim
|
Värvi kalibreerimine
|
Color Calibration(Värvi kalibreerimine)
1. Color Calibration(Värvi kalibreerimine)
"Color Calibration" ("Värvi kalibreerimine") aitab teil seada monitorile kõige optimaalsemad
värvid.
Monitorile kõige optimaalsemate värvide seadmiseks läbige järgnevad 5 sammu.
1. Kontrollige "Brightness control bar" ("Heleduse kontrollriba"), et sobitada omavahel
heleduse "kontroll-lappi" ja taustamustrit.
2. Kui te leiate "kontroll-lapil" teatud värvitooni, liigutage kontrollkursorit "värviringil"
viidatud värvitooni suunas.
=> Kui häälestamine on asjakohasel viisil lõpetatud, ei leia te .kontrollribalt mitte
ühtegi värvitooni.
3. Kui te lõpetate häälestamise 1. sammus, klõpsake nupule "Next".
4. Sammude 2 kuni 5 puhul korrake toiminguid 1), 2) ja 3).
5. Te võite kalibreerimise efekti hõlpsalt hinnata, klõpsates nupule "Preview" (eelvaade).
Kuidas erinevad kasutajad võivad kasutada värvide häälestatud parameetreid.
Veaotsing
Mõiste
Kui monitori kasutajaid on mitu, võib värvi parameetreid, mida on häälestatud värvi
kalibreerimise (Color calibration) kaudu, salvestada ja kasutada.
1. Kuidas salvestada värvi häälestatud parameetrid:
PVajutage Järgmine (Next), et muuta see funktsioon Rakenda (Apply) toiminguks,
misjärel võite värvi häälestatud parameetrid salvestada.
Salvestada saab 5 erinevat seadet.
2. Kuidas värvi salvestatud seadet kasutada:
Vajutage Erinevate kasutajate (Multi User) nuppu põhikuvas, et valida ja kasutada
ühte salvestatud värvi seadet.
2. Preview(Eelvaade)
Vajutage "Preview" ("Eelvaade") nuppu "Color Calibration'il" ("Värvikalibreerimine").
Te näete ülaltoodud pilti.
1. Vajutage "View Calibrated" ("Vaata kalibreeritult") nuppu, et hinnata äsja seatud
kalibreeringu efekti.
2. Vajutage "View Uncalibrated" ("Vaata kalibreerimata") nuppu, et näha algset kujutist.
Ülevaade
|
OSD režiim
|
Värvi kalibreerimine
Veaotsing
Praegune arvutisüsteem ei ühildu MagicTune™'iga.
Lisateabe vaatamiseks meie koduleheküljel vajutage nuppu OK ja
klõpsake ikooni "Otsetee MagicTune™'i saidile".
Tõrge võib tekkida, kui loend "Saadaval" teie video/graafikakaarti ei
sisalda.
(Kõige uuemad või vanemad kaardid ei pruugi ühilduda.)
Palun külastage meie veebisaiti ja vaadake jaotist veaotsingu kohta.
Kui kaardi valmistaja on videokaardi draiverit või graafikakaarti
muutnud, võib tekkida tõrge isegi juhul, kui videokaart on loendis
olemas.
Palun külastage meie veebisaiti ja vaadake jaotist veaotsingu kohta.
|
Veaotsing
Kontrollige, kas teie monitor on toodetud Samsungi poolt.
Teiste tootjate poolt valmistatud tooted võivad põhjustada tõrkeid.
Seda funktsiooni toetavad ainult Samsungi tooted.
Tõrge võib tekkida ka siis, kui teie monitor on küll toodetud
Samsungi poolt, kuid on vananenud.
Kontrollige, kas teie monitor saab MagicTune™'i toetada.
Seda funktsiooni toetavad vaid need monitorid, mis on registreeritud
meie koduleheküljel.
Enne monitori ostmist veenduge, et tegemist ei oleks vananenud
mudeliga, mida ei toetata.
Tõrge tekib, kui olemasoleva monitori kohta puudub teave EDID
(laiendatud kuvaidentifitseerimisandmed).
See juhtub siis, kui valida menüü Start > käsk Setup (Sätted)>
käsk Control Panel (Juhtpaneel)> käsk System (Süsteem)>
vahekaart Hardware (Riistvara)> sektsioon Device Manager
(Seadmehaldur)>valida käsk Monitor, olemasolev "Plug-and-play
monitor" (isehäälestuv monitor) eemaldada ja otsida uut riistvara,
aga süsteem ei suuda isehäälestuvat monitori leida.
Palun külastage meie veebisaiti ja vaadake jaotist veaotsingu kohta.
Tõrge tekib siis, kui süsteemi toide on monitori väljavahetamisel
välja lülitatud, kuid süsteemi pole taaskäivitatud.
Kui kasutate MagicTune™'i, tuleb monitori väljavahetamisel süsteem
alati taaskäivitada.
Tõrge tekib, kui videokaardi draiver pole korralikult installitud.
See juhtub siis, kui videokaardiloend pole õigesti kuvatud. Seda
saate kontrollida, kui valite menüü Start > käsu Setup (Sätted)>
käsu System (Süsteem)> vahekaardi Hardware (Riistvara)>
sektsiooni Device Manager (Seadmehaldur)> käsu Display Adapter
(Kuva adapter).
Külastage videokaardi valmistaja kodulehekülge ja laadige alla ning
installige uusim draiver.
Lisateavet videokaardi kohta küsige kaardi valmistajalt.
Seadme normaalseks toimimiseks taaskäivitage süsteem.
Tõrge tekib, kui pärast MagicTune™'i installimist süsteemi ei
taaskäivitata.
(Ainult rakenduste Win98SE ja WinMe puhul.)
Enne kasutamist taaskäivitage süsteem.
MagicTune™'i parima tulemuse jaoks valige optimaalne eraldusvõime.
Optimaalse eraldusvõime kohta leiate lisateavet kasutusjuhendist.
Kui te optimaalset eraldusvõimet ei vali ja teostate värvide
kalibreerimist, siis ei saa monitorile optimaalset olekut seada.
Optimaalse eraldusvõime kohta lugege kasutusjuhendist.
See videokaart ei toeta MagicTune™'i.
Palun installige uus videokaardi draiver.
Tõrge tekib, kui videokaardi draiver pole korralikult installitud.
See juhtub siis, kui videokaardiloend pole õigesti kuvatud. Seda
saate kontrollida, kui valite menüü Start > käsu Setup (Sätted)>
käsu System (Süsteem)> vahekaardi Hardware (Riistvara)>
sektsiooni Device Manager (Seadmehaldur)> käsu Display Adapter
(Kuva adapter).
Külastage videokaardi tootja kodulehekülge ja laadige alla ning
installige uusim draiver.
Lisateavet videokaardi kohta küsige kaardi valmistajalt.
Kuna programm Highlight kasutab sideliine,
siis tuleb enne MagicTune™'i sisselülitamist programmist HIghlight
väljuda.
Mõned Samsung CDT monitorid toetavad funktsiooni Highlight.
MagicTune™'i ja funktsiooni Highlight üheaegne kasutamine tekitab
konflikti ja põhjustab tõrkeid.
Enne funktsiooni Highlight ksutamist tuleb MagicTune™ VÄLJA
lülitada.
Veaotsing
MagicTune™ võib mitte toimida, kui monitor on välja vahetatud või kui graafikakaardi
draiverit on uuendatud ajal, mil MagicTune™ töötab. Sellisel juhul taaskäivitage süsteem.
Vea
kirjeldus
Kontroll-loend
Kontrollige,
kas
MagicTune™
toimib
korralikult.
MagicTune™ on olemas
vaid VGA standardiga
Windowsi arvutitel, mis
toetavad
isehäälestusfunktsiooni
Plug and Play.
Lahendused
* Et teada saada, kas teie arvuti
sobib funktsiooni MagicTune™
jaoks, järgige allpooltoodud
(Windows™ iXP puhul);
Juhtpaneel -> Toimingud ja haldus ->
Süsteem -> Riistvara -> Seadmehaldur
-> Monitorid -> Pärast Plug and Playmonitori kustutamist leidke "Plug and
Play monitor" uue riistvara hulgast.
MagicTune™ on monitori juurde kuuluv
lisatarkvara. Mõned graafikakaardid ei
pruugi teie monitori toetada. Kui teil
tekib graafikakaardiga probleeme, siis
külastage meie veebisaiti ja uurige
ühilduvate graafikakaartide loendit.
http://www.samsung.com/monitor/magicTune
MagicTune™
ei tööta
korralikult.
z
z
Kas olete arvutit või
graafikakaarti
vahetanud?
Laadige alla uusim programm.
Programmi saab alla laadida veebilehelt
http://www.samsung.com/monitor/magicTune
Külastage MagicTune™'i veebisaiti MagicTune™'iga seotud tehnilistes küsimustes
abi saamiseks, tutvuge FAQ (KKK) rubriigis toodud küsimuste ja vastustega ja
tarkvara uuendustega.
Külastage meie veebisaiti ja laadige alla MagicTune™ MACi installitarkvara.
Ülevaade
|
Liides
|
Veaotsing
Ülevaade
Mis on MagicRotation?
Traditsiooniliselt võimaldavad kuvarid vaadata kujutist ekraanil vaid horisontaalpaigutusreŸiimil.
Tänapäeva infoajastul loeb aga üha rohkem inimesi arvutiekraanil dokumente, veebilehti, elektronkirju
jm. Palju sobivam selliste rakenduste kuvamiseks on vertikaalpaigutusreŸiim. VertikaalpaigutusreŸiimi
puhul on ekraanil nähtav kogu elektrondokumendi sisu. Selline sujuv horisontaal- ja vertikaalreŸiimi
vahetamise võimalus muudab elektrondokumentide kuvamise tunduvalt mugavamaks.
Samsung Electronicsi MagicRotation tarkvara võimaldab kasutada pööramise funktsiooni (suunad: 0, 90,
180, 270), mis hõlbustab kuvariekraani optimaalset kasutamist, parandades vaateulatust ning muutes
elektrondokumentide kuvamise mugavamaks.
Põhifunktsioonid
MagicRotation toetab operatsioonisüsteeme Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home ja XP
Professional.
* Windows™ on ettevõtte Microsoft Corporation,Inc. registreeritud kaubamärk.
Ülevaade
z
z
|
Liides
|
Kui AutoRotation toimib, võib osa MagicTune™ programmist
funktsioneerida tavapärasest erinevalt
AutoRotation : Magic-pöördtelje abil saate kuvarit pöörata 90, 180
või 0 kraadi võrra.
z
z
z
Programmi Magic AutoRotation käivitamiseks järgige
alltoodud juhiseid.
Palun installige oma arvutisse programmid Rotation ja MagicTune™
3.6.
Avage MagicTune™ 3.6 menüü
Option → Preference → Salvemenüü kuvamiseks klõpsake väikest
kasti "V".
* Monitori lubatud pööramisnurk oleneb monitori mudelist.
Liides
Tegumiriba menüü
Menüü avaneb parema hiireklõpsuga.
Rotate : Ekraanipilti pööratakse 90 kraadi
Rotate to 0 : Ekraanipilti pööratakse 0 kraadi olemasolevast nurgast.
Veaotsing
Rotate to 90 : Ekraanipilti pööratakse 90 kraadi olemasolevast nurgast.
Rotate to 180 : Ekraanipilti pööratakse 180 kraadi olemasolevast nurgast.
Rotate to 270 : Ekraanipilti pööratakse 270 kraadi olemasolevast nurgast.
Hot key : Kiirklahvid on seatud vaikimisi ja nende valikuid saab kasutaja
muuta.
Pärast olemasoleva kiirklahviseade muutmist saab kasutaja klaviatuuri abil
määrata uue seade. Kiirklahviseadeid saab luua klahvikombinatsioonide Shift,
Ctrl, Alt ja üldklahvide abil. Kasutades ainult üldklahvi, määratakse
kombinatsiooniks ikkagi Alt+üldklahv.
Help : Kuvatakse MagicRotation i spikker HELP.
About : Kuvatakse programmi versioon ja autoriõigused.
Exit : Väljutakse programmist MagicRotation.
Ülevaade
|
Liides
|
Veaotsing
Veaotsing
Enne tehnilise toe teenindusse helistamist
z
Ekraani pööramise võimaldamiseks kasutab MagicRotationi tarkvara installitud
"kuvadraiverit", mida pakub teie graafikakaardi tootja. Kui installitud "kuvadraiver"
ei tööta korralikult või selles on vead, siis MagicRotationi tarkvara installimisel need
vead ei kao.
Ükski installitud "kuvadraiveri" probleemidest tingitud vigane/vale toiming ei ole
põhjustatud MagicRotationi tarkvara poolt.
Et välja selgitada, kas probleem on seotud installitud "kuvadraiveriga" toimige
järgmiselt:
1. Kontrollige, kas probleem esineb mõlema, nii 0-suuna
(horisontaalpaigutusreŸiimi), kui ka 90-suuna (vertikaalpaigutusreŸiimi)
puhul.
2. Kontrollige, kas probleem esineb erinevate värvussügavuste puhul (8/16/32
bitti piksli kohta) ja erinevate eraldusvõimereŸiimide puhul (800 x 600, 1024
x 768).
3. Kontrollige, kas probleem esineb ka siis, kui MagicPointi tarkvara pole
installitud.
Kui probleem esinev korduvalt ühe või kõigi eelmainitud võimaluste puhul, võib
tegu olla installitud "kuvadraiveri" probleemiga.
Probleemi lahendamiseks toimige järgmiselt:
1. Desinstallige MagicRotationi tarkvara.
2. Hankige oma graafikakaardi tootjalt värskeim "kuvadraiveri" versioon.
Värskeimad "kuvadraiveri" versioonid on lihtsalt allalaaditavad ATI, NVIDIA,
MATROX'i, INTEL'i, jt vastavatelt veebisaitidelt.
3. Installige "kuvadraiveri" värskeim versioon.
4. Installige MagicRotationi tarkvara. Enamikel juhtudel lahendab see
probleemi.
z
z
MagicRotation ei pruugi tööle hakata, kui olete vahetanud monitori või uuendanud
draiverit või graafikakaarti MagicRotationiga töötamise ajal.
Sellisel juhul peate süsteemi restartima.
Tehnilise toe saamiseks külastage MagicRotationi veebisaiti, samuti leiate siit
vastused korduma kippuvatele küsimustele (FAQs) ning tarkvarauuendused.
Kontroll-loend
Enne teeninduse poole pöördumist tutvuge siintoodud informatsiooniga, et üritada tekkinud
probleemidele ise lahendust leida. Kui te vajate abi, helistage palun garantiikaardil antud
telefoninumbril või telefonil, mis on toodud informatiivses alajaotuses või võtke ühendust
edasimüüjaga.
Vea kirjeldus
Ekraanil pole kujutist.
Monitori sisselülitamine ei õnnestu.
Kontroll-loend
Lahendused
Kas toitekaabel on
korralikult ühendatud?
Kontrollige toitekaabli ühendust ja toiteliini.
Kas ekraanile kuvatakse
tekst "No Connection
Check Signal Cable" ?
(Ühendatud "DVI-A - D-SUB"-kaabel )
Kontrollige, kas arvuti on ühendatud korralikult
(Ühendatud kasutades DVI-kaablit)
Kui pärast seda, kui monitor on nõuetekohaselt
ühendatud, kuvatakse ekraanile veateade,
kontrollige kas monitori olekuks on seatud
"analogue". Veenduge, et monitor parem- ja
vasakpoolseid sisendiallika funktsioone
kasutades veelkord sisendsignaale kontrolliks.
Kui toide on sisse
lülitatud, rebuutige
(taaskäivitage) arvuti, et
näha esialgset kuva
('login screen').
Kui nähtavale tuleb esialgne kuva ('login
screen'), buutige (alglaadige) arvuti vastavas
rezhiimis (Windows ME/XP/2000 puhul 'safe
mode' ja muutke seejärel videokaardi
sagedust.
(Vt. alajaotust Ajastuse eelseadistused)
Märkus: Kui esialgset kuva ('login screen')
nähtavale ei tule, võtke ühendust
teeninduskeskuse või edasimüüjaga.
Kas ekraanile kuvatakse
tekst "Not Optimum
Mode", "Recommended
Mode 1280 x 1024 60
Hz"
("Sünkroniseerimine jääb
väljapoole etteantud
vahemikku")?
Te võite seda teadet näha siis, kui videokaardi
signaal ületab antud monitorile ettenähtud
maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust.
Ekraanil pole kujutist.
Monitor on PowerSaver-rezhiimis.
Reguleerige monitori ettenähtud maksimaalset
eraldusvõimet ja sagedust.
Vajutage klaviatuuri klahvi või liigutage hiirt
monitori aktiveerimiseks ja selleks, et ekraanile
ilmuks taas kujutis.
Kui ka see ei õnnestu, siis püüdke rakendada
monitori parem- ja vaskpoolsed sisendiallika
funktsioone või proovige liigutada hiirt või
vajutage mõnda klaviatuuri klahvi.
Kas ekraanile
kuvatakse ainult üks
värv ning monitorile
vaatamine tundub
toimuvat justkui läbi
tsellofaanpaberi?
Ekraanil on äkitselt
tekkinud disbalanss.
Ühendatud DVI-kaablit
kasutades?
Tulemuseks võib olla tühi ekraan, kui te
alglaadite süsteemi enne DVI-kaabli
ühendamist või ühendate DVI-kaabli lahti ja
ühendate selle uuesti süsteemi käitamise ajal,
kuna teatavat tüüpi graafikaplaadid ei edasta
videosignaale. Ühendage DVI-kaabel ja
alglaadige seejärel süsteem.
Kontrollige signaalikaabli
ühendust.
Veenduge selles, et videokaart on korralikult
oma kohale paigaldatud.
Kas ekraani värvid on
muutunud "imelikeks"
pärast teatava programmi
käivitamist või tulenevalt
krahhist erinevate
aplikatsioonide
rakendamisel?
Rebuutige (taaskäivitage) arvuti.
Kas videokaart on
korralikult häälestatud?
Häälestage videokaart (vt. videokaardi
kasutusjuhendit).
Kas te olete vahetanud
videokaarti või draiverit?
Reguleerige ekraani kujutise asendit ja
suurust, kasutades MagicTune™ programm .
Kas te olete reguleerinud
monitori eraldusvõimet
või sagedust?
Reguleerige eraldusvõimet ja sagedust
videokaardil.
(Vt. alajaotust Ajastuse eelseadistused).
Ekraan võib olla disbalansseeritud lähtuvalt videokaardi signaali tsüklist.
Kohandage asendit MagicTune™ programm abil.
Ekraan on fookusest
Kas te olete reguleerinud
väljas või MagicTune™ eraldusvõimet ja
programm pole
sagedust monitoril?
võimalik reguleerida.
Reguleerige videokaardi eraldusvõimet ja
sagedust.
(Vt. alajaotust Ajastuse eelseadistused).
Ekraanile kuvatakse
üksnes 16 värvi.
Pärast videokaardi
seadistuse muutmist
muutuvad ka ekraani
värvid.
Kas Windows'i värvid on
korralikult reguleeritud?
Windows ME/XP/2000 puhul:
seadke värvid korralikult paika (valige
Juhtpaneel, Displei, Seadistused - Control
Panel, Display, Settings.)
Kas videokaart on
korralikult häälestatud?
Teostage videokaardi nõuetekohane
häälestamine, toetudes videokaardi
kasutusjuhendis toodud informatsioonile.
Ekraanile kuvatakse
tekst "Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found".
Kas te olete installeerinud
monitori draiveri?
Tutvuge videokaardi
kasutusjuhendiga,
kontrollimaks Plug & Play
(VESA DDC) funktsiooni
toe olemasolu.
Installeerige monitori draiver vastavalt draiveri
installeerimise instruktsioonidele.
Kontrollige, kas
MagicTune™ toimib
korralikult.
MagicTune™ on olemas
vaid VGA standardiga
Windowsi arvutitel, mis
toetavad
isehäälestusfunktsiooni
Plug and Play.
*Et teada saada, kas teie arvuti sobib
funktsiooni MagicTune™ jaoks, järgige
allpooltoodud (Windows™ iXP puhul);
Juhtpaneel → Toimingud ja haldus → Süsteem
→ Riistvara → Seadmehaldur → Monitorid →
Pärast Plug and Play-monitori kustutamist
leidke "Plug and Play monitor" uue riistvara
hulgast.
MagicTune™ on monitori juurde kuuluv
lisatarkvara. Mõned graafikakaardid ei pruugi
teie monitori toetada. Kui teil tekib
graafikakaardiga probleeme, siis külastage
meie veebisaiti ja uurige ühilduvate
graafikakaartide loendit.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ei tööta
korralikult.
Kas olete arvutit või
graafikakaarti
vahetanud?
Laadige alla uusim programm. Programmi
saab alla laadida veebilehelt
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Külastage meie veebisaiti ja laadige alla MagicTune™ MACi installitarkvara.
Monitoriga seonduvate probleemide ilmnemisel kontrollige järgmisi asjaolusid.
1. Veenduge selles, et toitekaabel ja kaabel on korralikult arvutiga ühendatud.
2. Kontrollige, kas arvuti annab buutimisel rohkem kui 3 helisignaali (piiksu).
(Kui jah, siis vajab arvuti emaplaat järelteenindust).
3. Kui te installeerisite uue videokaardi või koostasite ise arvuti, veenduge selles, et adapteri (video)
draiver ja monitori draiver on installeeritud.
4. Kontrollige, kas videoekraani skannimistasemeks on seatud 56 Hz ~ 75 Hz.
(Ärge kasutage kõrgemat taset kui 75 Hz, kui rakendate maksimaalset eraldusvõimet).
5. Kui teil on probleeme adapteri (video) draiveri installeerimisega, buutige arvuti rezhiimis 'Safe
Mode', valige "Juhtpaneel, Süsteem, Seadme haldur" ("Control Panel, System, Device
Administrator"), eemaldage Display Adapter ja rebuutige arvuti, et installeerida uuesti adapteri
(video) draiver.
Korduvate probleemide ilmnemisel kontakteeruge volitatud edasimüüjaga.
Küsimused & vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Sagedust saab muuta videokaardi ümberkonfigureerimisega.
Arvestage asjaoluga, et videokaardi tugi võib varieeruda, sõltuvalt
kasutatava draiveri versioonist.
(Detailsemat informatsiooni leiate arvuti või videokaardi
kasutusjuhendist.)
Kuidas reguleerida
eraldusvõimet?
Windows ME/XP/2000: Eraldusvõime reguleerimiseks valige
Juhtpaneel (Control Panel), Displei (Display), Seadistused
(Settings).
* Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduge videokaardi tootja
poole.
Kuidas reguleerida Power
Saving -funktsiooni?
Windows ME/XP/2000: Valige arvuti või ekraanisäästja funktsioon
BIOS-SETUP (Täpsemad detailid leiate Windows'i / arvuti
kasutusjuhendist).
Kuidas puhastada monitori
korpust/kineskoopi?
Ühendage toitekaabel lahti ja puhastage seejärel monitori pehme
lapiga, kasutades puhastusvahendi lahust või puhast vett.
Eemaldage kõik puhastusvahendi jäägid ning vältige korpuse
kriimustamist. Ärge laske veel monitori sisemusse valguda.
Monitori läbipaistva katte
nurkades on näha valged
laigud.
Selle nähtuse põhjuseks on valguse peegeldumine läbi
läbipaistva katte. (Prismaefekt) Nurga alt vaadatuna või olenevalt
langeva valguse suunast võib monitori värv paista pisut erinev.
(Katke läbipaistva katte ülaosa sõrmedega. Seepeale võib laik
kaduda.)
Diagnostika
Diagnostika kontroll | Hoiatussõnumid | Ümbritsev keskkond | Kasulikke vihjeid
Monitori üheks funktsiooniks on diagnostika (enesekontrolli süsteem), mis võimaldab kindlaks
teha, kas kuvar töötab laitmatult.
Diagnostika kontroll
1. Lülitage välja nii arvuti kui ka monitor.
2. Ühendage arvuti tagaosast lahti videokaabel.
3. Lülitage monitor sisse.
Kui kuvar töötab korralikult, näete alltoodud joonisel olevat kasti.
Kast kuvatakse normaalsel töötamisel, kui videokaabel on lahti ühendatud või katki.
4. Lülitage monitor välja ja ühendage videokaabel lahti; seejärel lülitage sisse nii arvuti kui ka
monitor.
Kui monitori ekraan jääb pärast eeltoodud protseduuri läbimist tühjaks, vaadake üle
videokontroller ja arvutisüsteem; monitor funktsioneerib normaalselt.
Hoiatussõnumid
Kui midagi on lahti sisendsignaaliga, ilmub ekraanile vastav teade või jääb ekraan tühjaks,
kuigi toiteindikaator LED on aktiivne. Teade võib osutada asjaolule, et monitori
laotussagedus jääb väljapoole etteantud vahemikku või viidata vajadusele kontrollida
signaalikaablit.
Ümbritsev keskkond
Monitori asukoht ja asend võivad avaldada mõju pildi kvaliteedile ja teistele kuvari
funktsioonidele.
z
Kui monitori läheduses on mõni madalsagedusvaljuhääldi, ühendage see lahti ja
paigutage teise ruumi.
z
Paigutage mujale kõik elektroonikaseadmed - raadiod, ventilaatorid, telefonid - mis
asetsevad monitorile lähemal kui üks meeter.
Kasulikke vihjeid
z
Monitor taastekitab arvutilt saadavaid visuaalseid signaale. Seetõttu võib arvuti või videokaardiga
seonduvate probleemide ilmnemisel monitori ekraan tühjaks jääda, värvide kvaliteet
ebarahuldavaks osutuda, tekkida müra, sünkroniseerimine väljapoole etteantud vahemikku jääda
jne. Sellisel juhul kontrollige kõigepealt probleemi allikat ning võtke seejärel ühendust
teeninduskeskusega või edasimüüjaga.
z
Monitori töövõime hindamine.
Kui ekraanil pole kujutist või esile tuleb sõnum "Not Optimum Mode","Recommended mode
1280 x 1024 60 Hz" , ühendage kaabel arvuti küljest lahti siis, kui monitor on veel sisse lülitatud.
{ Kui ekraanile ilmub teade või see muutub valgeks, on monitor töökorras.
{ Sel juhul otsige viga arvutist.
Generelle specifikationer
Üldinformatsioon
Mudeli nimetus
SyncMaster 971P
LCD-paneel
Suurus
Diagonaal: 19,0 tolli (48 cm)
Nähtav ala
376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Punktisamm
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Tüüp
a-si TFT aktiivmaatriks
Sünkroniseerimine
Horisontaalne
30 ~ 81 kHz
Vertikaalne
56 ~ 75 Hz
Ekraani värvid
16,7 M värvid
Eraldusvõime
Optimaalne eraldusvõime
1280 x 1024@60 Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1280 x 1024@75 Hz
Sisendsignaal, lõpetatud
Analoog-RGB, DVI-ga (digitaalne videoliides) ühilduv digitaalne RGB.
0,7 Vp-p±5 %, positiivne heledus, 75 Ω ±10 %
Eraldi H/V sünkroonimine, komposiit-, SOG-, TTL-tase, positiivne või negatiivne
Maksimaalne pikslisagedus
140 MHz
Toide
AC 100 ~ 240 VAC(±10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz
Signaalikaabel
"DVI-A - D-SUB"-kaabel , eemaldatav, 1,8 m
DVI-I kuni DVI-I-konnektor, eemaldatav, 2,0 m (valikuline)
Tarbitav võimsus
Vähem kui 36 W
Mõõtmed (laius x sügavus x kõrgus)/Kaal
423 x 228 x 433 mm(16.7 x 9 x 17 tolli) / 6 kg
348 x 425 x 72 mm(13,7 x 16,7 x 2,8 tolli) / 6 kg (Kui tugi on kokku vajutatud)
Ümbritsev keskkond
Töökeskkond
Temperatuur: 0 °C ~ 50 °C(32 °F ~ 122 °F)
Niiskus: 20 % ~ 95 % ('non-condensing')
Ladustamine
Temperatuur: -20 °C ~ 65 °C(-4 °F ~ 49 °F)
Niiskus: 5 % ~ 95 % ('non-condensing')
Plug & Play (PNP)
Selle monitori võib installeerida mistahes Plug & Play'ga ühilduvasse süsteemi. Monitori ja
arvutisüsteemi koos toimimine loob parimad töötingimused ning tagab kuvari sobiva seadistuse.
Enamikel juhtudel toimub monitori installeerimine automaatselt, väljaarvatud juhud, mil kasutaja
soovib valida alternatiivseid seadistusi.
Vastuvõetav punkt
TFT LCD ekraan on valmistatud eesrindlikku pooljuhttehnoloogiat kasutades, antud toote pretsisioon
on 1ppm (miljondik osa) (või kõrgem). Kuid PUNASE, ROHELISE, SINISE ja VALGE värvi pikslid
tunduvad olevat mõnikord heledad või on näha musti piksleid. See ei tulene toote halvast kvaliteedist
ega takista selle kasutamist.
z
Näiteks selle toote puhul on TFT LCD alapikslite arv 3.932.160.
Märkus: Toote disain ja spetsifikatsioonid võivad ette teatamata muutuda.
B-klassi seade (info-kommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Käesolev seade on kooskõlas elektromagnetilise ühilduvuse direktiividega kodukasutajaile ja seda
võib kasutada kõigis piirkondades, sealhulgas tavalistes elamupiirkondades.
(B-klassi seade kiirgab vähem elektromagnetmõjureid kui A-klassi seade.)
PowerSaver
Sellel monitoril on sisseehitatud toitehaldussüsteem PowerSaver. Antud süsteem säästab energiat,
lülitades monitori madalamale energiatarbimise rezhiimile, kui kuvarit pole teatava aja jooksul
kasutatud. Monitor naaseb automaatselt tavapärasesse töörezhiimi, kui liigutate arvuti hiirt või vajutate
klaviatuuri klahvi. Energia säästmiseks lülitage monitor VÄLJA (OFF), kui seda ei vajata või pikema aja
vältel ei kasutata. PowerSaver'i süsteem toimib teie arvutisse installeeritud VESA DPMS'iga ühilduva
videokaardiga. Selle funktsiooni häälestamiseks kasutage arvutisse installeeritud utiliiti.
Olek
Normaaltalitlus
Energiasäästurežiim
Toide väljas
EPA / ENERGY 2000
Toiteindikaator
Sinine
Must
Must
Tarbitav võimsus
Vähem kui 36 W
Vähem kui 1 W
(Off-režiim)
Vähem kui 1 W
See monitor on kooskõlas EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000
spetsifikatsioonidega, kui seda kasutatakse arvutiga, millel on VESA
DPMS-funktsioon.
ENERGY STAR®'i partnerina on Samsung Electronics Co., Ltd.
kindlaks määranud, et see toode vastab energiakasutuse efektiivsuse
osas ENERGY STAR®'i direktiividele.
Forudindstillede skærmtilstande
Kui arvuti poolt edastatav signaal kattub järgmise ajastuse eelseadistusega, häälestub ekraan
automaatselt. Ent kui signaal on erinev, võib ekraan jääda tühjaks, kui toiteindikaator (LED) on
aktiivne. Videokaardi kasutusjuhendist leiate juhised ekraani häälestamiseks (vt. allolevat
informatsiooni).
Tabel 1. Ajastuse eelseadistused
Kuvarezhiim
Horisontaalne
sagedus
(kHz)
Vertikaalne
sagedus
(Hz)
Pikslisagedus
(MHz)
Sünkr.
polaarsus
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horisontaalne sagedus
Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat
äärt vasakuga - skaneerimiseks, nimetatakse horisontaalseks tsükliks
(Horizontal Cycle). Horisontaalse tsükli ümberpööratud näitu
nimetatakse horisontaalseks sageduseks (Horizontal Frequency).
Mõõtühik: kHz.
Vertikaalne sagedus
Sarnaselt luminofoorlambiga peab kuvar kordama sama kujutist palju
kordi ühes sekundis, kuvamaks kasutaja jaoks ekraanile kujutist. Selle
korduva protsessi toimumise sagedust sekundis nimetatakse
vertikaalseks sageduseks (Vertical Frequency) või
värskendussageduseks (Refresh Rate). Mõõtühik: Hz.
Võtke ühendust SAMSUNGIGA KOGU MAAILMAS (SAMSUNG WORLD-WIDE)
Kui teil on Samsungi toodete kohta küsimusi või kommentaare, siis pöörduge
palun SAMSUNGI klienditeeninduse poole.
North America
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
38 322 887
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
09 693 79 554
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06 40 985 985
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
199 153 153
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0850 123 989
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
http://www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
http://www.samsung.com/uk
CIS
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
2862 6001
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1800 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mea
Terminoloogia
Punktisamm
Monitoril olev kujutis koosneb punastest, rohelistest ja sinistest punktidest. Mida lähemal on
punktid üksteisele, seda kõrgem on eraldusvõime. Vahemaad kahe sama värvi punkti vahel
nimetatakse punktisammuks ('Dot Pitch'). Mõõtühik: mm.
Vertikaalne sagedus
Ekraani tuleb mitmeid kordi sekundis värskendada, et pikslid analoogkujule viia ja kuvarile
saata.
Selle korduva protsessi toimumise sagedust ühes sekundis nimetatakse vertikaalseks
sageduseks (Vertical Frequency) või värskendussageduseks (Refresh Rate). Mõõtühik: Hz.
Näide:
Kui sama tuli vilgub 60 korda sekundis, on tegu sagedusega 60 Hz.
Horisontaalne sagedus
Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat äärt vasakuga skaneerimiseks, nimetatakse horisontaalseks tsükliks (Horizontal Cycle). Horisontaalse tsükli
ümberpööratud näitu nimetatakse horisontaalseks sageduseks (Horizontal Frequency).
Mõõtühik: kHz.
'Interlace'- ja 'Non-Interlace' -meetodid
Ekraani horisontaalridade näitamist järjest ülalt alla nimetatakse 'Non-Interlace' -meeetodiks;
paaritute ridade ja seejärel paaris ridade näitamist nimetatakse 'Interlace'-meetodiks (nn.
ülerealaotus). Enamikes monitorides kasutatakse 'Non-Interlace' -meeetodit, tagamaks
kujutise selgust. 'Interlace' -meetod on kasutusel televiisorites.
Plug & Play
See on funktsioon, mis tagab kasutajale parima kvaliteediga kujutise, võimaldades arvutil ja
monitoril omavahel automaatselt informatsiooni vahetada. Antud monitor vastab
rahvusvaheliselt aktsepteeritud Plug & Play funktsiooni standardile, milleks on VESA DDC.
Eraldusvõime
Horisontaalsete ja vertikaalsete punktide - mida kasutatakse kujutise moodustamiseks koguhulka nimetatakse eraldusvõimeks (resolution). See number viitab kuva kvaliteedile.
Kõrge eraldusvõime on hea mitmete erinevate ülesannete samaaegseks sooritamiseks, kuna
ekraanile saab paigutada korraga rohkem informatsiooni.
Näide: Kui eraldusvõime on 1280 x 1024, tähendab see, et kuva koosneb 1280
horisontaalpunktist (horisontaalne eraldusvõime) ja 1024 vertikaalpunktist
(vertikaalne eraldusvõime).
Parema kuvare iimi saavutamiseks
1. Reguleerige arvuti resolutsiooni ja ekraani värskendussagedust arvuti juhtpaneelilt, nagu
allpool kirjeldatud, nautimaks parimat pildi kvaliteeti. Ekraanipilt võib olla ebaühtlane, kui
TFT-LCD pildi kvaliteet pole parim.
{
{
Eraldusvõime: 1280 x 1024
Vertikaalsagedus (värskendussagedus): 60 Hz
2. TFT LCD ekraan on valmistatud eesrindlikku pooljuhttehnoloogiat kasutades, antud toote
pretsisioon on 1ppm (miljondik osa) (või kõrgem). Kuid PUNASE, ROHELISE, SINISE ja
VALGE värvi pikslid tunduvad olevat mõnikord heledad või on näha musti piksleid. See ei
tulene toote halvast kvaliteedist ega takista selle kasutamist.
{
Näiteks selle toote puhul on TFT LCD alapikslite arv 3.932.160.
3. Kui te puhastate monitori ja selle korpust väljastpoolt, tarvitage palun, nagu soovitatud,
väheses koguses puhastusvahendit ning kasutage pehmet ja kuiva lappi. LCD pinda tuleb
küürida õrnalt, mitte liiga jõuliselt. Liigse jõu rakendamisest tulenevalt võib pinnale tekkida
plekk.
4. Kui teid pildi kvaliteet ei rahulda, saate seda parendada, kasutades automaathäälestuse
funktsiooni ekraanimenüüs mis tuleb esile siis, kui vajutatakse akna sulgemise nuppu. Kui
pärast automaathäälestust siiski müra täielikult kadunud ei ole, kasutage FINE / COARSE
funktsiooni.
5. Kui vaatate liikumatut ekraani pikema aja jooksul, võib ilmuda jääkkujutis või pilt võib
hägustuda.
Kui peate kuvarist pikema aja vältel eemal viibima, lülitage sisse energiasäästure iim või
seadke ekraanisäästjaks liikuv pilt.
Volitused
Selles dokumendis toodud informatsioon võib ette teatamata muutuda.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Kõik õigused reserveeritud.
Antud informatsiooni mistahes viisil reprodutseerimine ilma Samsung Electronics Co., Ltd.'i
kirjaliku loata on rangelt keelatud.
Samsung Electronics Co., Ltd. ei võta endale vastutust siin esinevate ega juhuslike või
kaskaadrikete eest, mis tulenevad antud materjali hankimise viisist või selle rakendamisest.
Samsung on Samsung Electronics Co., Ltd.'i registreeritud kaubamärk; Microsoft, Windows ja
Windows NT on Microsoft Corporation'i registreeritud kaubamärgid; VESA, DPMS ja DDC on
Video Electronics Standard Association'i registreeritud kaubamärgid ; ENERGY STAR®'i nimi ja
logo on U.S. Environmental Protection Agency' (EPA) registreeritud kaubamärgid. ENERGY
STAR®'i partnerina on Samsung Electronics Co., Ltd. kindlaks määranud, et see toode vastab
energiakasutuse efektiivsuse osas ENERGY STAR®'i direktiividele. Kõik teised siintoodud nimed
võivad olla vastavatele omanikele kuuluvad kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.
MÉXICO
IMPORTADO POR:
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:
Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
TOOTEKIRJELDUS (Säilkuvast tuleneva moonutuseta)
LCD monitoridel ja teleritel võib ühelt kujutiselt teisele lülitudes ilmneda säilkuvast (kujutise
alalhoidmisest) tulenev moonutus, eriti pärast liikumatu kujutise pikaajalist kuvamist
Käesoleva juhendi eesmärgiks on näidata LCD toodete õiget kasutusviisi, et vältida säilkuvast
tulenevaid moonutusi.
Garantii
Garantii ei hõlma järelkujutise tõttu tekkinud mis tahes kahjustusi.
Garantii ei hõlma luminofoori kulumiskahjustusi.
Mis on säilkuvast tulenev moonutus?
LCD paneeli normaalse funktsioneerimise korral säilkuva ei esine. Ent kui sama kujutis
on kuvatud pikema aja jooksul, tekib vedelkristalli kapseldava kahe elektroodi vahel
kerge elektrilaengute erinevus. Selle tulemusel võib vedelkristall ekraanil teatud
kohtadesse koguneda. Seega säilib uuele videokujutisele lülitudes eelmine
kujutis.Kõigil monitoridel (kaasa arvatud LCD) esineb säilkuvast tulenevaid moonutusi.
Tegemist ei ole toote defektiga.
Palun järgige alltoodud juhiseid, et kaitsta oma LCD kuvarit säilkuva eest.
Power Off, Screen Saver või Power Save re iim
Näide)
z Kui kasutate liikumatut kujutist, lülitage toide välja.
- Pärast seda, kui kuvarit on kasutatud 24 tundi, lülitage toide 4 tunniks
välja.
- Pärast seda, kui kuvarit on kasutatud 12 tundi, lülitage toide 2 tunniks
välja.
z Kasutage võimalusel ekraanisäästjat.
- Soovitatav on kasutada ühe värviga ekraanisäästjat või liikuvat kujutis.
z Aktiveerige PC kuva toiteskeemis (PC Display Properties Power Scheme)
monitori automaatse väljalülitamise funktsioon.
Soovitusi erirakendusteks
Näide) Lennujaamad, transiidikeskused, väärtpaberiturud, pangad ja
kontrollsüsteemid.
Kuvari häälestamisel on soovitatav järgida alltoodud juhiseid:
Kuvage informatsioon koos logo või liikuva kujutise tsükliga.
Näide) Tsükkel: 'a' järel kuvage informatsioon 1 tunniks Kuvage logo või kujutis
1 minutiks.
Muutke perioodiliselt värviskeemi (kasutage 2 erinevat värvi).
Näide) Vaheldage värviskeemi 2 värviga iga 30 minuti järel.
Vältige märkide kombinatsiooni ja taustavärvi, mille heledus erineb suurel
määral.
Ärge kasutage halle värvitoone, mis võivad hõlpsalt säilkuvast tulenevaid
moonutusi põhjustada.
Vältida: väga erineva heledusega värve (must ja valge, hall)
Näide)
z
Soovitatavad seaded: heledad värvid, mille heledus erineb vähesel määral.
- Muutke märkide värvi ja taustavärvi iga 30 minuti järel
Näide)
z
- Every 30 minutes, change the characters with movement.
Näide)
Parim viis monitori kaitsmiseks säilkuva vastu on aktiveerida PC või süsteemi
ekraanisäästja, kui kuvarit ei kasutata.
Säilkuvast tulenevaid moonutusi ei pruugi esineda, kui LCD paneel funktsioneerib
normaaltingimustel.
Normaaltingimuste all mõeldakse pidevalt vahelduvaid videokujutisi. Kui LCD paneelil
kuvatakse pikema aja jooksul teatud kujutist (üle 12 tunni), võib vedelkristalli piksleid
töötlevate elektroodide vahel tekkida kerge elektrilaengute erinevus. Elektrilaengute
erinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul, tekitades vedelkristallide kalde.
Sellisel juhul võib kujutise vahetumisel näha ka eelmist kujutist.
Selle vältimiseks tuleb vähendada kogunenud elektrilaengute erinevust.
See LCD monitor vastab ISO13406-2 nõuetele (Pixel fault Class II).
Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed) - Ainult Euroopa
Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi
kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et
vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju
tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete
vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja
suunake taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote
müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu
tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud
kaubandusjäätmete hulka.
Download PDF