Samsung | 971P | Samsung 971P Vartotojo vadovas

SyncMaster 971P
Modelis
SyncMaster 971P
Žymėjimai
Nepaisydami šiuo simboliu pažymėtų nurodymų, rizikuojate susižeisti ir sugadinti įrangą.
Draudžiama
Visuomet būtina perskaityti ir suprasti
Neardykite
Ištraukite kištuką iš elektros lizdo
Nelieskite
Įžeminkite, kad išvengtumėte elektros
smūgio
Maitinimas
Jei nenaudojate kompiuterio ilgą laiką, įjunkite kompiuteryje DPMS režimą. Jei
naudojate ekrano užsklandą, nustatykite joje aktyvaus ekrano režimą.
Vaizdai pateikti tik siekiant informuoti, jie nėra taikytini visais atvejais (arba visose šalyse).
Nenaudokite pažeisto arba atsilaisvinusio kištuko.
z
Jis gali sukelit elektros smūgį arba gaisrą.
Neištraukinėkite kištuko už laido ir nelieskite kištuko drėgnomis
rankomis.
z
Jis gali sukelit elektros smūgį arba gaisrą.
Naudokite tik atitinkamai įžemintą kištuką ir elektros lizdą.
z
Dėl netinkamo įžeminimo galite patirti elektros smūgį, taip pat gali
sugesti įranga.
Gerai įkiškite maitinimo kištuką, kad jis neatsilaisvintų.
z
Netinkamas sujungimas gali sukelti gaisrą.
Nelenkite kištuko ir laido pernelyg stipriai, nedėkite ant jų sunkių daiktų,
kurie gali pažeisti kištuką arba laidą.
z
Jei nepaisysite šių nurodymų, galite patirti elektros smūgį arba sukelti
gaisrą.
Nejunkite į elektros lizdą pernelyg daug ilgintuvų arba kištukų.
z
Tai gali sukelti gaisrą.
Neatjunkite maitinimo laido, kai monitorius naudojamas.
z
Atjungimas gali sukelti viršįtampį, o šis gali sugadinti monitorių.
Nenaudokite maitinimo laido, jei jungtis arba kištukas dulkėti.
z
z
Jei maitinimo laido jungtis ar kištukas dulkėti, nuvalykite juos sausa
šluoste.
Naudojant maitinimo laidą, kurio kištukas ar jungtis dulkėti, galimas
elektros smūgis ar gaisras.
Įdiegimas
Prieš montuodami produktą vietoje, kurioje yra daug dulkių, labai aukšta arba
labai žema temperatūra, pernelyg didelis drėgnumas, kur naudojami cheminiai
tirpalai ir ten, kur produktas ilgą laiką veikia be pertraukos, pvz., oro uostuose ir
stotyse, susisiekite su įgaliotu techninės priežiūros centru.
Priešingu atveju, monitorius gali patirti rimtų gedimų.
Pastatykite monitorių ten, kur nedaug drėgmės ir kuo mažiau dulkių.
z
Kitaip monitoriuje gali susidaryti elektros kibirkštys arba kilti gaisras.
Pernešdami monitorių į kitą vietą, būkite atsargūs, kad jo
nenumestumėte.
z
Taip galite susižaloti arba pažeisti gaminį.
Vitrinoje arba lentynoje monitoriaus pagrindą montuokite taip, kad
pagrindo galas neišsikištų iš vitrinos ar lentynos.
z
Nukritęs gaminys gali sugesti ar sužeisti aplinkinius.
Nedėkite gaminio nestabilioje ar mažo paviršiaus vietoje.
z
Dėkite gaminį ant lygaus ir stabilaus paviršiaus, antraip gaminys gali
nukristi ir sužaloti pro šalį einančius asmenis, ypač vaikus.
Nedėkite gaminio ant grindų.
z
Yra pavojus suklupti už jo užkliuvus, ypač vaikams.
Bet kokius degius daiktus, pvz., žvakes, insekticidus ar cigaretes,
laikykite toliau nuo gaminio.
z
Antraip gali kilti gaisras.
Visus šildymo prietaisus laikykite atokiai nuo maitinimo laido.
z
Išsilydžiusi jo danga gali tapti elektros smūgio arba gaisro priežastimi.
Nemontuokite gaminio blogai ventiliuojamose vietose, pvz., lentynoje,
spintoje ir pan.
z
Vidinės gaminio temperatūros padidėjimas gali sukelti gaisrą.
Pastatykite monitorių atsargiai.
z
Kitaip rizikuojate jį pažeisti arba sudaužyti.
Nestatykite monitoriaus ekranu žemyn.
z
Taip galite pažeisti TFT skystųjų kristalų ekrano paviršių.
Sieninį kronšteiną turi pritvirtinti kvalifikuotas specialistas.
z
z
Dėl montažo, kurį atliko ne kvalifikuotas specialistas, galimi sužeidimai.
Visuomet naudokite tvirtinimo įtaisą, nurodytą vartotojo instrukcijoje.
Montuodami gaminį, būtinai atitraukite jį nuo sienos (ne mažiau kaip 10
cm (4 col.)) ventiliacijos sumetimais.
z
Dėl blogos ventiliacijos gali padidėti vidinė gaminio temperatūra, o dėl to
gali sutrumpėti komponentų eksploatacijos trukmė ir suprastėti gaminio
veikimo kokybė.
Plastikinę pakuotę (maišelį) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
z
Žaisdami su plastikine pakuote (maišeliu) vaikai gali uždusti.
Valymas
Valydami monitoriaus korpusą arba TFT skystųjų kristalų ekrano paviršių,
šluostykite šiek tiek sudrėkintu minkštu audiniu.
Nepurkškite plovimo priemonės tiesiog ant monitoriaus.
z
Tai gali pažeisti monitorių, sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
Naudokite rekomenduojamą plovimo priemonę ir minkštą audinį.
Jei jungtis tarp kištuko ir kontaktų apdulkėjusi arba joje yra nešvarumų,
kruopščiai nuvalykite ją sausu skudurėliu.
z
Dėl nešvarios jungties galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Prieš valydami gaminį būtinai atjunkite maitinimo laidą.
z
Antraip tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo ir nušluostykite gaminį minkštu ir
sausu audeklu.
z
Nenaudokite cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzolo, alkoholio,
skiediklių, insekticidų, oro gaiviklių, tepalų ar dezinfekavimo priemonių.
Kreipkitės į Techninės priežiūros centrą arba Klientų aptarnavimo
centrą, kad vieną kartą per metus išvalytų prietaiso vidų.
z
Prižiūrėkite, kad prietaiso vidus visuomet būtų švarus.
Dėl ilgainiui susikaupusių prietaiso viduje dulkių gali pasireikšti veikimo
sutrikimai arba kilti gaisras.
Kita
Nenuimkite dangčio (arba galinės sienelės).
z
z
Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
Monitoriaus aptarnavimą patikėkite kvalifikuotam aptarnavimo centro
personalui.
Jei jūsų monitorius neveikia normaliai - o ypač, jei iš jo sklinda neįprasti
garsai arba kvapai - nedelsdami ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir
ckreipkiėts į įgaliotą atstovą arba aptarnavimo centrą.
z
Tai gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
Laikykite gaminį toliau nuo vietų, kuriose yra alyvų, dūmų ar drėgmės;
nemontuokite jo transporto priemonėje.
z
Priešingu atveju gali pasireikšti veikimo sutrikimai ir susidaryti elektros
z
smūgio arba gaisro pavojus.
Ypač venkite naudotis monitoriumi arti vandens arba lauke, kur galimas
lietaus arba sniego poveikis.
Jei monitorius nukrito arba pažeistas jo korpusas, išjunkite monitorių ir
ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo. Tuomet kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą.
z
Monitorius gali sugesti ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
Laikykite monitorių išjungtą, jei lauke griaustinis ir žaibuoja, arba jei
monitorius ilgą laiką nenaudojamas.
z
Monitorius gali sugesti ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
Nemėginkite traukti monitoriaus, tempdami už laido ar signalo kabelio.
z
Monitorius gali sugesti, sukelti elektros smūgį arba gaisrą dėl pažeisto
laido.
Do not išneškite monitorius dešinėn arba kairėn by pulling only the wire
arba the signalas laidai žarnos.
z
Monitorius gali sugesti, sukelti elektros smūgį arba gaisrą dėl pažeisto
laido.
Neuždenkite monitoriaus korpuso ventiliacijos angų.
z
Dėl blogos ventiliacijos monitorius gali sugesti arba sukelti gaisrą.
Nedėkite ant monitoriaus indų su vandeniu, cheminių medžiagų ir
smulkių metalinių daiktų.
z
z
Priešingu atveju gali pasireikšti veikimo sutrikimai ir susidaryti elektros
smūgio arba gaisro pavojus.
Jei į monitorių pateko pašalinių medžiagų, ištraukite maitinimo laido
kištuką iš elektros lizdo ir kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Laikykite gaminį atokiai nuo lengvai užsidegančių cheminių purškiklių ir
kitų degių medžiagų.
z
Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.
Niekuomet nekiškite metalinių daiktų į monitoriaus korpuso angas
z
Taip galite patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą arba susižeisti.
Nekaišiokite metalinių daiktų, pvz., metalinių valgomųjų lazdelių, laidų ir
grąžtų, arba degių daiktų, pvz., popieriaus ir degtukų, į ventiliacijos
angą, ausinių lizdą ar garso/vaizdo (AV) lizdus.
z
Tai gali sukelti gaisrą arba elektros smūgį. Jei į gaminį patektų pašalinių
medžiagų arba vandens, išjunkite gaminį, ištraukite maitinimo jungtį iš
el. tinklo lizdo ir kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Jei ilgą laiką žiūrite į nekintantį ekraną, gali susidaryti liekamojo vaizdo
efektas arba vaizdas gali susilieti.
z
Jei ilgesnį laiką būsite ne prie monitoriaus, įjunkite energijos taupymo
režimą arba nustatykite judantį ekrano užsklandos paveikslėlį.
Nustatykite konkretų modelį atitinkančius raišką ir dažnį.
z
Netinkami raiška ir dažnis gali pakenkti jūsų regėjimui.
19 colla (48 cm)
- 1280 x 1024
Ilgą laiką žiūrint į monitorių pernelyg artimu kampu gali pablogėti jūsų
regėjimas.
Akių nuovargio sumažinimui po kiekvienos valandos darbo su
monitoriumi padarykite bent penkių minučių pertrauką.
Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar nelygaus paviršiaus arba
vietoje, kuri gali vibruoti.
z
Nukritęs gaminys gali sugesti ar sužeisti aplinkinius. Jei naudosite
gaminį vietoje, kuri vibruoja, gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė
arba kilti gaisras.
Perkeldami monitorių į kitą vietą, išjunkite maitinimo jungiklį ir ištraukite
iš elektros lizdo maitinimo laidą.
Prieš perkeldami monitorių į kitą vietą, būtinai atjunkite visus laidus,
įskaitant antenos kabelį bei prijungimo prie kitų įrenginių kabelius.
z
Jei kabelio neatjungsite, perkeliant jis gali būti pažeistas ir sukelti gaisrą
arba elektros smūgį.
Montuokite gaminį vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jie gali ant jo
užsikabinti ir jį sugadinti.
z
Krisdamas gaminys gali sužeisti ar net atimti gyvybę.
Jei nenaudojate gaminio ilgą laiką, ištraukite jo maitinimo laidą iš lizdo.
z
To nepadarius susikaupęs purvas arba pablogėjusi izoliacija gali skleisti
šilumą ir sukelti elektros smūgį arba gaisrą.
Nedėkite ant gaminio daiktų, kuriuos mėgsta vaikai (ir kitų jiems
patrauklių daiktų).
z
Vaikai gali mėginti lipti ant gaminio, kad juos pasiektų. Gaminys gali
kristi ir taip sužeisti ar net mirtinai sužaloti.
Keldami arba judindami monitorių, neapverskite jo, jei laikote tik už
stovo.
z
Dėl to monitorius gali nukristi ir būti pažeistas, o taip pat galite susižeisti
patys.
Tinkama laikysena, naudojantis monitoriumi
Naudodamiesi monitoriumi, stenkitės išlaikyti tinkamą laikyseną.
z
z
z
z
z
z
z
Sėdėkite tiesiai.
Išlaikykite 45 ~ 50 cm atstumą tarp akių ir monitoriaus
ekrano. Pastatykite monitorių tiesiai priešais save ir
žiūrėkite į ekraną šiek tiek iš viršaus.
Pakreipkite monitorių 10 ~ 20 laipsnių į viršų.
Sureguliuokite monitoriaus aukštį taip, kad jo viršus būtų
šiek tiek žemiau akių lygio.
Sureguliuokite monitoriaus posvyrio kampą taip, kad ant
ekrano nebūtų šviesos atspindžių.
Stenkitės laikyti rankas sulenktas statmenai. Plaštakas
laikykite taip, kad jų viršus būtų tame pačiame lygyje kaip ir
dilbis.
Alkūnes laikykite sulenkę statmenai.
Kelius laikykite sulenkę didesniu nei 90 laipsnių kampu.
Pėdas laikykite ant grindų. Rankas laikykite žemiau širdies
lygio.
Modelis
SyncMaster 971P
Ypatybių sąrašas
z
„Magic Contrast“: Realizuoja sodrių spalvų kontrastą santykiu 4000:1.
z
„Magic Speed“: Sparčiu, 6 ms, atsako greičiu, suteikia ryškų ekraną be liekamųjų vaizdų
z
„Magic Stand“: Reguliuojamo aukščio stovu (iki 60 mm) suteikia platų pritaikomumą.
z
„Magic Rotation“: Automatiškai pritaiko ekraną monitoriaus kampui, kai pastarasis
pakeičiamas naudojant sukimo funkciją.
Įsitikinkite, jog jūsų monitoriaus pakuotėje yra toliau išvardyti elementai. Jei ko nors trūksta,
ckreipkitės į savo prekybos atstovą.
Kreipkitės į vietos prekybos agentą, jei norite įsigyti papildomų elementų.
Išpakavimas
Monitorius
Instrukcija
Greito parengimo
instrukcija
Garantijos kortelė
(Yra ne visose rinkose)
Vartotojo vadovo,
monitoriaus tvarkyklės,
Natural Color
programinės įrangos,
AutoRotation
programinės įrangos
„DVI su D-SUB“ kabelį
Maitinimo laidas
Nuolatinės srovės
adapteris
Kabelis
USB laidas
(A – B tipas)
Kita
Valymo šluostė
Parduodamas atskirai
DVI kabelis
Šiam gaminiui naudokite tik nurodytus DVI/D-Sub ir DVI kabelius. Norėdami įsigyti
papildomą DVI/D-Sub arba DVI kabelį, susiekite su vietiniu gaminio prekybos atstovu.
Iš priekio
Customized
Key
[ ]
Pagal savo pageidavimus, pasirenkamiesiems mygtukams galite priskirti
funkcijas. (Pasirenkamojo klavišo funkcijos)
Kaip reguliuoti : MagicTune → Pasirinktinai → Custom Key →
MagicBright, MagicColor, Auto Setup, Source Select, Color Tone
1) MagicBright
MagicBright – tai nauja funkcija, pateikianti optimalią peržiūros aplinką
pagal peržiūrimo vaizdo kontekstą. Šiuo metu siūlomi 7 skirtingi
režimai : Custom, Text, Internet, Game, Sport, Movie ir Dynamic
Contrast. Kiekvienas režimas turi skirtingą iš anksto nustatytą ryškumo
vertę. Jūs galite lengvai pasirinkti tarp 7 nustatymų, spausdami
mygtuką „MagicBright“.
>>Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.
2) MagicColor
MagicColor – tai nauja technologija, kurią Samsung sukūrė specialiai
skaitmeniniam vaizdui pagerinti, kad natūralios spalvos būtų
vaizduojamos ryškiau, neprarandant vaizdo kokybės.
>>Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.
3) Auto Setup
Paspauskite šį mygtuką prisitaikymui prie įeinančio signalo Analog.
>>Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.
4) Source Select
Pasirinkite vaizdinį signalą. (Analog (Analoginis)/Digital (Skaitmeninis))
>>Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.
5) Color Tone
Atspalvį galima keisti.
>>Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.
Maitinimo
indikatorius /
Maitinimo
mygtukas
Normaliomis darbo sąlygomis šviečia mėlyna šviesa, ir mirksi –
monitoriaus reguliavimo metu.
Šį mygtuką naudokite monitoriaus maitinimui įjungti ir išjungti, įvesties
šaltiniui pakeisti arba atlikti Auto Adjustment.
[
]
1) Maitinimo įjungimas/išjungimas
aspaudus maitinimo mygtuką monitorius įsijungia/išsijungia.
>>Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.
2) Įėjimo signalo šaltinis
Paspaudus maitinimo mygtuką vieną kartą sumirksi mėlyna šviesa ir
tuomet įvesties šaltinį galima pakeisti į Analog arba Digital.
>>Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.
3) Automatinė korekcija
Paspaudus maitinimo mygtuką du kartus sumirksi mėlyna šviesa ir taip
aktyvuojama Auto Adjustment funkcija. (Tik su Analog)
>>Spragtelėkite čia, jei norite pamatyti animacinę iliustraciją.
Mygtukai esantys monitoriaus dešinėje yra jutikliniai mygtukai.
Pirštu lengvai palieskite mygtuką.
Išsamiau apie energijos taupymo funkcijas skaitykite PowerSaver skyrelyje. Energijos
taupymo sumetimais išjunkite monitorių, kai jo nereikia arba kai paliekate jį be priežiūros
ilgesniam laikui.
Iš galo
(Monitoriaus konfigūracija iš galo gali būti skirtinga, priklausomai nuo konkretaus gaminio.)
Kensington Lock (Kensington užraktas) :
Kensington užraktas – tai prietaisas, kuris fiziškai užblokuoja
sistemą, kai ji naudojama viešose vietose. (Užrakinimo prietaisas
įsigyjamas atskirai.)
Apie fiksavimo prietaiso naudojimą teiraukitės pardavimo
vietoje.
DVI :
Connect the DVI/D-Sub cable to the DVI port on the back of your
monitor.
DC 12V :
Prijunkite elektros liniją prie tiesioginės srovės maitinimo šaltinio ir
įkiškite į tinkamą elektros maitinimo lizdą.
UP (USB aukštynkrypčio srauto prievadas) :
Monitoriaus
USB kabeliu.
UP prievadą ir kompiuterio USB prievadą sujunkite
DOWN (USB žemynkrypčio srauto prievadas) :
USB monitoriaus
kabeliu.
z
z
DOWN prievadą ir USB įrenginį sujunkite USB
Tam, kad galėtumėte naudoti
DOWN
(Žemynkryptė jungtis), turite prijungti
UP
Aukštynkryptis kabelis ) prie kompiuterio (PC).
Šio monitoriaus
UP jungtį ir kompiuterio USB
jungtį sujunkite USB kabeliu, pateiktu su šiuo
monitoriumi.
Išsamiau apie laidų prijungimą skaitykite Monitoriaus prijungimas skyrelyje.
Modelis
SyncMaster 971P
Monitoriaus prijungimas
1.
Prijunkite elektros liniją prie tiesioginės srovės maitinimo šaltinio ir įkiškite į tinkamą elektros
maitinimo lizdą.
2.
Naudokite tinkamą jūsų kompiuteriui jungtį.
2-1. Vaizdo plokštės D-sub (analoginės) jungties naudojimas.
Prijunkite monitoriaus DVI lizdą prie kompiuterio D-Sub lizdo, naudodami DVI/D-Sub
kabelį.
2-2.
Prijungta prie Macintosh.
Prijunkite monitorių prie Macintosh kompiuterio, naudodamiesi „DVI su D-SUB“
jungiamuoju kabeliu.
Įjunkite kompiuterį ir monitorių. Jei monitoriuje matote vaizdą, įdiegimas baigtas.
Ja jūs datoram DVI konektoru esat pievienojis pareizi, taču ekrāns ir tukšs vai mirgojošs,
pārbaudiet vai monitors ir iestatīts analogajā režīmā. Tokiu atveju išjunkite maitinimą ir vėl
įjunkite, kad monitorius iš naujo patikrintų įėjimo signalus.
Monitoriaus sukimas
Monitoriaus sukimas
(Sukant monitorių apie jo ašį, sukimosi kampas rodomas monitoriaus ekrane.)
0°
90°
Kai sukate ekraną, monitoriaus posvyrio kampas turi būti nuo 45 iki 60 laipsnių, t.y. toks,
kad nepaliestų pagrindo. Kreipdami ekraną atgal, nepakreipkite jo daugiau nei 65 laipsnius.
Monitoriaus tvarkyklės diegimas (Automatinis)
Kai operacinė sistema paprašys nurodyti monitorius tvarkyklę, įdėkite į kompiuterį
prie šio monitoriaus pateiktą kompaktinį diską. Tvarkyklės įdiegimas šiek tiek
skirtingas įvairiose operacinėse sistemose. Elkitės pagal jūsų turimos operacinės
sistemos pateikiamus nurodymus.
Paruoškite tuščią diskelį ir atsisiųskite tvarkyklės programos failą iš čia nurodytos interneto
svetainės.
z
Interneto svetainė:
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (JAV)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korėjai)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kinijai)
1. Įdėkite kompaktinį diską į CD-ROM kaupiklį.
2. Spragtelėkite "Windows".
3. Pasirinkite savo monitoriaus modelį pateiktame modelių sąraše, tuomet spragtelėkite
"gerai" mygtuką.
4. Jei lange matote šį pranešimą, spustelėkite mygtuką „Continue Anyway”. Tada
spustelėkite mygtuką „OK“. (Microsoft® Windows® XP operacinė sistema)
Ši monitoriaus tvarkyklė pažymėta patvirtinančiu MS logotipu, jos įdiegimas nepažeis
jūsų sistemos. Patvirtinta tvarkyklė bus paskelbta Samsung monitorių antraštiniame
puslapyje
http://www.samsung.com/
5. Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas baigtas.
Monitoriaus tvarkyklės diegimas (Rankiniu būdu)
Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux
Kai operacinė sistema paprašys nurodyti monitorius tvarkyklę, įdėkite į kompiuterį
prie šio monitoriaus pateiktą kompaktinį diską. Tvarkyklės įdiegimas šiek tiek
skirtingas įvairiose operacinėse sistemose. Elkitės pagal toliau pateiktus
nurodymus, atitinkančius jūsų turimą operacinę sistemą.
Paruoškite tuščią diskelį ir atsisiųskite tvarkyklės programos failą iš čia nurodytos interneto
svetainės.
z
Interneto svetainė:
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (JAV)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korėjai)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kinijai)
Microsoft® Windows Vista™ operacinė sistema
1. Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite instrukcijos kompaktinį diską.
2. Spustelėkite (Start(pradėti)) ir "Control Panel"(valdymo skydas). Tada du kartus
spustelėkite "Appearance and Personalization"(išvaizda ir personalizavimas).
3. Spustelėkite "Personalization"(personalizavimas) ir – "Display Settings"(ekrano
parametrai).
4. Spustelėkite "Advanced Settings…"(išplėstiniai parametrai...).
5. Skirtuke "Monitor"(monitorius) spustelėkite "Properties"(ypatybės). Jei mygtukas
"Properties"(ypatybės) neaktyvus, tai jūsų monitoriaus konfigūracija baigta. Monitorių
galima naudoti.
Jei rodomas pranešimas „Windows needs…“ („Windows“ reikia…“), kaip parodyta
pavyzdyje, spustelėkite "Continue"(tęsti).
Ši monitoriaus tvarkyklė pažymėta patvirtinančiu MS logotipu, jos įdiegimas
nepažeis jūsų sistemos.
Patvirtinta tvarkyklė bus paskelbta Samsung monitorių antraštiniame
puslapyje
http://www.samsung.com/
6. Skirtuke "Driver"(tvarkyklė) spustelėkite "Update Driver..."(naujinti tvarkyklę...).
7. Pažymėkite "Browse my computer for driver software"(kompiuteryje ieškoti
programos tvarkyklės) ir spustelėkite "Let me pick from a list of device drivers on my
computer"(leisti pasirinkti iš mano kompiuteryje esančių įrenginių tvarkyklių sąrašo).
8. Spustelėkite "Have Disk…"(naudoti diską…), pasirinkite aplanką (pavyzdžiui, D:\Drive),
kuriame yra tvarkyklės sąrankos rinkmena, ir spustelėkite "OK"(gerai).
9. Iš monitorių sąrašo pasirinkite jūsų monitorių atitinkantį modelį ir spustelėkite
"Next"(toliau).
10. Toliau pateikiamuose ekranuose iš eilės spustelėkite "Close"(uždaryti) →
"Close"(uždaryti) → "OK"(gerai) → "OK"(gerai).
Microsoft® Windows® XP operacinė sistema
1. Įdėkite kompaktinį diską į CD-ROM kaupiklį.
2. Spragtelėkite "Start" —> "Control Panel", tuomet spragtelėkite "Appearance and Themes"
piktogramą.
3. Spragtelėkite "Display" piktogramą ir pasirinkite "Settings" kortelę, tuomet spragtelėkite
"Advanced..".
4. Spragtelėkite "Properties" mygtuką "Monitor" kortelėje ir pasirinkite "Driver" kortelę.
5. Spragtelėkite "Update Driver.." ir pasirinkite "Install from a list or..", tuomet spragtelėkite
"Next" mygtuką.
6. Pasirinkite "Don't search, I will.." tuomet spragtelėkite "Next" ir spragtelėkite "Have disk".
7. Spragtelėkite "Browse" mygtuką, pasirinkite A:(D:\Driver) ir nurodykite savo monitorių
modelių sąraše, tuomet spragtelėkite "Next" mygtuką.
8. Jei lange matote šį pranešimą, spustelėkite mygtuką „Continue Anyway”. Tada spustelėkite
mygtuką „OK“.
Ši monitoriaus tvarkyklė pažymėta patvirtinančiu MS logotipu, jos įdiegimas nepažeis jūsų
sistemos. Patvirtinta tvarkyklė bus paskelbta Samsung monitorių antraštiniame tinklalapyje
http://www.samsung.com/
9. Spragtelėkite "Close" mygtuką, toliau keletą kartų spragtelėkite "OK" mygtuką.
10. Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas baigtas.
Microsoft® Windows® 2000 operacinė sistema
Jei pamatysite pranešimą "Digital Signature Not Found" dėl savo monitoriaus, atlikite
tokius veiksmus.
1. Spragtelėkite "OK" mygtuką "Insert disk" lange.
2. Spragtelėkite "Browse" mygtuką "File Needed" lange.
3. Pasirinkite A:(D:\Driver), tuomet spragtelėkite "Open" mygtuką ir spragtelėkite "OK" mygtuką.
Kaip įdiegti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Spragtelėkite "Start", "Settings", "Control Panel".
Dukart spragtelėkite "Display" piktogramą.
Pasirinkite "Settings" kortelę, tuomet spragtelėkite "Advanced..".
Pasirinkite "Monitor".
1
Jei "Properties" mygtukas neaktyvus, reiškia jūsų monitorius įdiegtas teisingai.
variantas: Nutraukite diegimą
2
Jei "Properties" mygtukas aktyvus, spragtelėkite "Properties" mygtuką, tuomet
variantas: nuosekliai pereikite prie tolesnių veiksmų.
Spragtelėkite "Driver", tuomet spragtelėkite "Update Driver.." ir spragtelėkite "Next"
mygtuką.
Pasirinkite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver" (pateikti žinomų tvarkyklių sąrašą, kad galėčiau pasirinkti reikiamą), tuomet
spragtelėkite "Next" ir spragtelėkite "Have disk".
Spragtelėkite "Browse" mygtuką, tuomet pasirinkite A:(D:\Driver).
Spragtelėkite "Open" mygtuką, tuomet spragtelėkite "OK" mygtuką.
Pasirinkite reikiamą monitoriaus modelį ir spragtelėkite "Next" mygtuką, tuomet vėl
spragtelėkite "Next" mygtuką.
10. Spragtelėkite "Finish" mygtuką, tuomet "Close" mygtuką.
Jei pamatysite "Digital Signature Not Found" langą, tuomet spragtelėkite
"Yes"mygtuką. Ir spragtelėkite "Finish" mygtuką, o tuomet "Close" mygtuką.
Microsoft® Windows® Millennium operacinė sistema
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Spragtelėkite "Start", "Settings", "Control Panel".
Dukart spragtelėkite "Display" piktogramą.
Pasirinkite "Settings" kortelę ir spragtelėkite "Advanced Properties" mygtuką.
Pasirinkite "Monitor" kortelę.
Spragtelėkite "Change" mygtuką "Monitor Type" srityje.
Pasirinkite "Specify the location of the driver" (nurodyti tvarkyklės vietą).
Pasirinkite "Display a list of all the drivers in a specific location.." (pateikti visų tvarkyklių
sąrašą konkrečioje vietoje), tuomet spragtelėkite "Next" mygtuką.
Spragtelėkite "Have Disk" mygtuką
Nurodykite A:\(D:\driver), tuomet spragtelėkite "OK" mygtuką.
Spragtelėkite "Show all devices" ir pasirinkite monitorių, atitinkantį prie kompiuterio
prijungtą, tuomet spragtelėkite "OK".
Toliau spragtelėkite "Close" mygtuką ir "OK" mygtukus, kol uždarysite ekrano parametrų
dialogo langą.
Microsoft® Windows® NT operacinė sistema
1. Spragtelėkite Start, Settings, Control Panel, tuomet dukart spragtelėkite Display
piktogramą.
2. Ekrano registracijos informacijos lange spragtelėkite Settings kortelę, tuomet spragtelėkite
All Display Modes (visi ekrano režimai).
3. Pasirinkite norimą režimą (raišką, spalvų skaičių ir vertikaliosios skleistinės dažnį), tuomet
spragtelėkite OK.
4. Jei spustelėję Test matote, kad ekranas dirba tinkamai, spustelėkite mygtuką Apply. Jei
ekranas neveikia normaliai, perjunkite kitą ekrano režimą (sumažinkite raišką, spalvų skaičių
arba dažnį).
Pastaba: Jei nėra nurodyta režimų All Display Modes srityje, pasirinkite raišką ir
vertikaliosios skleistinės dažnį pagal nurodymus skyrelyje Paruošti ekrano režimai,
esančiame instrukcijoje vartotojui.
Linux operacinė sistema
Kad galėtumėte įvykdyti X-Window, turite sukurti X86Config failą, t.y., sistemos nustatymų failą.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Paspauskite Enter pirmajame ir antrajame ekrane, kuriuos pamatysite, atlikę X86Config failą.
Trečiojo ekrano paskirtis yra pelės nustatymas.
Nustatykite prie kompiuterio prijungtą pelę.
Kito ekrano paskirtis yra klaviatūros nustatymas.
Nustatykite su kompiuteriu naudojamą klaviatūrą.
Tolesniame ekrane atliekamas jūsų monitoriaus nustatymas.
Visų pirma, nustatykite savo monitoriaus horizontaliosios skleistinės dažnį. (Dažnį galite
nurodyti tiesiogiai.)
8. Nustatykite savo monitoriaus vertikaliosios skleistinės dažnį. (Dažnį galite nurodyti
tiesiogiai.)
9. Įveskite savo monitoriaus modelio pavadinimą. Ši informacija neturi poveikio X-Window
vykdymui.
10. Jūsų monitoriaus nustatymas baigtas.
Įvykdykite X-Window, atlikę kitos reikiamos aparatinės įrangos nustatymus.
Natural Color
Natural Color Programinė įranga
Viena pastarųjų problemų naudojant kompiuterius yra tai, jog spausdintuvu išspausdintų arba
skenuotų su skeneriu ar nufotografuotų skaitmeniniu fotoaparatu paveikslėlių spalvos
neatitinka monitoriuje vaizduojamų.
Natural Color programinė įranga pukiai išsprendžia šią problemą. Tai spalvų tvarkymo
sistema, kurią sukūrė Samsung Electronics kartu su Korea Electronics & Telecommunications
Research Institute (ETRI). Ši sistema naudojama tik Samsung monitoriuose ir užtikrina, kad
paveikslėlių spalvos monitoriuje tiksliai atitiktų išspausdintų arba skenuotų paveikslėlių
spalvas.
Išsamesnės informacijos ieškokite programinės įrangos Pagalbos sistemoje (F1).
Kaip įdiegti Natural Color programinę įrangą
Įdėkite su Samsung monitoriumi pateiktą kompaktinį diską į kompiuterio CD-ROM kaupiklį.
Netrukus pamatysite įžanginį programos įdiegimo langą. Spragtelėkite Natural Color
įžanginiame ekrane, kad įdiegtumėte Natural Color programinę įrangą. Norėdami įdiegti
programą rankiniu būdų, įdėkite kompaktinį diską, gautą su Samsung monitoriumi, į
kompaktinių diskų įrenginį, spustelėkite Windows mygtuką [Start] ir pasirinkite [Run...].
Įrašykite D:\color\NCProSetup.exe ir paspauskite <Enter> klavišą.
(Jei kaupiklis, kuriame įdėtas kompaktinis diskas yra ne D:\, įrašykite atitinkamą kaupiklio
raidę.)
Kaip pašalinti Natural Color programinę įrangą
Pasirinkite „Setting” / „Control Panel” iš „Start” meniu ir tada dukart spustelėkite „Add/Delete
a program”.
Pasirinkite įdiegtų programų sąraše Natural Color ir tuomet spragtelėkite [Add/Remove]
mygtuką.
Modelis
SyncMaster 971P
Diegimas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Įdėkite įdiegimo kompaktinį diską į CD-ROM kaupiklį.
Spragtelėkite AutoRotation įdiegimo failą.
Pasirinkite įdiegimo kalbą ir spragtelėkite „Next“.
Ekrane atsidarius diegimo vedlio langui, spustelėkite „Next“ (toliau).
Patvirtinkite, jog sutinkate su naudojimo sąlygomis, pažymėdami „I accept the terms of the license agreement“.
Pasirinkite katalogą, kuriame įdiegsite programą AutoRotation.
Spragtelėkite „Install“.
Pamatysite „Installation Status“ dialogo langą.
Spragtelėkite „Finish“.
Baigus įdiegimą, jūsų kompiuterio darbo lauke atsiras vykdomoji piktograma MagicRotation, MagicTune™.
Dukart spragtelėkite piktogramą, kad paleistumėte programą.
MagicTune™ vykdymo piktogramos gali nebūti, priklausomai nuo
kompiuterio sistemos arba monitoriaus specifikacijos. Jei taip atsitiks,
paspauskite F5 klavišą.
Diegimo problemos (MagicTune™)
Diegiant MagicTune™, gali pasireikšti tam tikrų veiksnių, pvz., vaizdo plokštės, pagrindinės plokštės ar
tinklo aplinkos įtaka.
Diegiant MagicTune™, gali pasireikšti tam tikrų veiksnių, pvz., vaizdo plokštės, pagrindinės plokštės ar
tinklo aplinkos įtaka. Jei diegimo metu iškiko problemų, žr. skyrelį „Sutrikimų pašalinimas“.
Reikalavimai sistemai
Operacinės sistemos
z
z
z
z
z
MAC OS X
Windows 2000
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows Vista™
MagicTune™ rekomenduojama naudoti su operacine sistema
Windows®2000 ar naujesne.
Aparatinė įranga
z
z
32 MB arba daugiau atminties
60 MB arba daugiau vietos standžiajame diske
* Jei norite išsamesnės informacijos, apsilankykite MagicTune™ interneto svetainėje.
Diegimo problemos (MagicRotation)
MagicRotation diegimui įtakos gali turėti vaizdo plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo sąlygos.
Jei diegimo metu atsiranda sutrikimų, žr. „Trikčių diagnostika ir šalinimas" .
Apribojimas
1. Kad MagicRotation veiktų tinkamai, turėtų būti įdiegta vaizdo tvarkyklė.
Turėtų būti įdiegta naujausia vaizdo tvarkyklė, gauta iš pardavėjo.
2. Jei kurios nors programos, pvz., Windows® Media Player, Real Player ir kt. 90, 180 ir 270 laipsnių
padėtyse netinkamai rodo filmų failus, atlikite tai:
{ Uždarykite programą.
{ Pasirinkite padėtį (90, 180, 270), kurioje norite naudoti programą.
{ Iš naujo paleiskite programą.
Daugeliu atvejų tai išsprendžia problemą.
3. Programos, kurios naudoja OpenGL ir DirectDraw (trimačių brėžinių braižymas), neveiks pasirinktu
padėties režimu (90, 180, 270).
pvz., trimačiai žaidimai
4. DOS terpėje veikiančios programos viso ekrano režimu neveiks pasirinkus padėties režimą (90, 180,
270).
5. Windows® 98, ME ir NT 4.0 operacinės sistemos nepalaiko dvigubo režimo.
6. MagicRotation nepalaiko 24 bitų vienam taškui (gylis vitais/spalvų kokybė).
7. Jei keičiate vaizdo plokštę, prieš tai patartina pašalinti MagicRotation programinę įrangą.
Sistemai keliami reikalavimai
Operacinė sistema
z
z
z
z
z
MAC OS X
Windows 2000
Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows Vista™
Aparatinė įranga
z
z
Atmintis nuo 128 MB (rekomenduojama)
Kietojo disko talpa nuo 60 MB
Atnaujinimų paketai
z
z
Rekomenduojama, kad jūsų sistemoje būtų įdiegtas naujausias atnaujinimų paketas.
Windows® NT 4.0 operacinėje sistemoje rekomenduojama įdiegti Internet Explorer 5.0 ar naujesnę
versiją su „aktyvaus darbalaukio“ komponentu.
* Daugiau informacijos rasite MagicRotation tinklalapyje.
* Windows® yra registruotas Microsoft Corporation,Inc. prekės ženklas.
Šalinimas
Programą AutoRotation pašalinti galima tik per „Add or Remove Programs“ pasirinktį Windows® valdymo
skydelyje.
Atlikite šiuos veiksmus, jei norite pašalinti AutoRotation.
1. Pereikite į [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] ir meniu pažymėkite [Control Panel]. Jei programa įdiegta
Windows® XP sistemoje, pereikite į [Control Panel], esantį [Start] meniu.
2. Spragtelėkite „Add or Remove Programs“ piktogramą valdymo skydelyje
3. „Add or Remove Programs“ ekrane pereikite toliau, kad surastumėte „AutoRotation“. Spragtelėkite,
kad išryškintumėte elementą.
4. Spragtelėkite „Change/Remove“ mygtuką, kad pašalintumėte programą.
5. Spragtelėkite „Yes“, kad pradėtumėte programos šalinimo procesą.
6. Palaukite, kol ekrane pamatysite „Uninstall Complete“ dialogo langą.
Apsilankykite AutoRotation interneto svetainėje – ten galėsite pasinaudoti technine AutoRotation parama,
sužinoti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus ir atsisiųsti programos atnaujinimus.
Apžvalga
|
OSD režimas
|
Spalvų kalibravimas
|
Sutrikimų pašalinimas
Apžvalga
kas yra MagicTune™
Monitoriaus efektyvumas gali būti skirtingas, priklausomai nuo grafinės plokštės, valdančiojo
kompiuterio, apšvietimo sąlygų ir kitų aplinkos veiksnių. Norėdami monitoriuje išgauti geriausią vaizdą,
turite sureguliuoti jį pagal savo specifinius nustatymus. Deja, rankinio valdymo priemonės vaizdui
sureguliuoti dažnai atrodo sudėtingos. Tinkamam sureguliavimui (suderinimui) reikia programos, kuria
būtų lengva naudotis, ir kuri nuosekliais veiksmais padėtų išgauti geriausią bendrą vaizdo kokybę.
Daugeliu atvejų net ir paprastai reguliuojant ryškumą arba kontrastą, reikia sudėtinio lygio, ekrano
(OSD) meniu, kuriuos nelengva suprasti, navigacijos. Be to, nėra atsiliepimų, kuriais galima būtų
pasinaudoti, tinkamai nustatant monitoriaus valdiklius. „MagicTune™“ yra programinės įrangos funkcija,
kuri lydės jus derinimo proceso metu, pateikdama lengvai suprantamas instrukcijas ir foninius vaizdus,
sukurtus kiekvienam monitoriaus valdikliui.
Pagrindinės funkcijos
MagicTune™ tai taikomoji monitoriaus reguliavimo ir spalvų derinimo programa, kurioje naudojamas
vaizdo duomenų kanalo komandų sąsajos (Display Data Channel Command Interface – DDC/CI)
protokolas. Visi vaizdo nustatymai valdomi programine įranga, kad nereikėtų naudotis monitoriaus
ekrano meniu (OSD). MagicTune™ suderinama su Windows® 2000, XP Home ir XP Professional.
MagicTune™ rekomenduojama naudoti su operacine sistema Windows® 2000 ar naujesne.
MagicTune™ suteikia galimybę greitai ir tiksliai suderinti vaizdo parametrus, lengvai išsaugoti ir pritaikyti
geriausiai jums tinkančias monitoriaus konfigūracijas.
OSD režimas
OSD režimas suteikia galimybę lengvai koreguoti monitoriaus nustatymus neatliekant iš anksto
nustatytos veiksmų sekos. Lengvai pasiekiami meniu elementai, kuriuos norite nustatyti.
Apžvalga
|
OSD režimas
|
Spalvų kalibravimas
|
Sutrikimų pašalinimas
MagicTune™ suteikia galimybę greitai ir tiksliai suderinti vaizdo
parametrus, lengvai išsaugoti ir pritaikyti geriausiai jums tinkančias
monitoriaus konfigūracijas.
z
z
z
Priklausomai nuo konkretaus monitoriaus techninių
sąlygų, OSD režimas gali neatitikti naudojimo
instrukcijoje pateiktų paaiškinimų.
Kai veikia pasukimo funkcija, dalis MagicTune™
programos gali neveikti tinkamai.
Automatinis pasukimas: vaizdas ekrane automatiškai
pasisuks, pasukus monitorių.
Norėdami pasinaudoti automatinio sukimo funkcija, atlikite
toliau nurodytus veiksmus.
z Įdiekite savo kompiuteryje sukimo programą (MagicRotation) ir
MagicTune™ .
z Paleiskite MagicTune™
z Option (parinktis) -> Preference (nuostata) -> Spustelėkite
įjungimo užduočių meniu esantį laukelį.
z
z
MagicTune™ valdymo režimas įvairių modelių monitoriuose
skiriasi.
Galimas monitoriaus pakreipimo kampas priklauso nuo
monitoriaus modelio.
OSD režimas
OSD režimas suteikia galimybę lengvai pakoreguoti nustatymus visuose monitoriuose.
Pažymėjus kiekvieną valdymo lango viršuje esančių kortelių, parodomas pagalbinių meniu
reguliavimo pasirinkčių sąrašas. Pažymėjus kiekvieną iš kortelių, atvaizduojamas atitnkamų
meniu elementų sąrašas. Kad būtų galima greitai koreguoti monitoriaus nustatymus, OSD
režimas suteikia galimybę lengvai ir patogiai pasiekti visas korteles ir pagalbinių meniu
elementus.
Bendrieji mygtukai
OK (gerai)
Pritaiko atliktus pakeitimus ir uždaro MagicTune™ .
Reset
(atstatyti)
Nustato gamintojo rekomenduojamas aktyviajame valdymo lange
nurodytų parametrų reikšmes.
Picture kortelės valdymo priemonės
Suteikia galimybę vartotojui nustatyti norimas ekrano nustatymų reikšmes.
Brightness
Visą ekraną padaro ryškesnį arba tamsesnį. Jei nustatytas netinkamas
ryškumo lygis, tamsiose srityse vaizdo detalės gali būti nematomos.
Sureguliuokite ryškumą, kad išgautumėte geriausią vaizdą.
Contrast
Reguliuoja ryškumo skirtumą tarp ryškiausių ir tamsiausių ekrano sričių.
Nulemia vaizdo aiškumą.
Resolution
(skyra)
švardija visas programos palaikomas vaizdavimo skyras.
MagicBright yra nauja funkcija, padedanti išgauti optimalią peržiūros
aplinką pagal jūsų žiūrimą vaizdą.
MagicBright™
1. Text : Normalus ryškumas Dokumentacijos peržiūrai ir darbui su
tekstu.
2. Internet : Vidutinis ryškumas Darbui su mišraus pobūdžio vaizdais,
pavyzdžiui, tekstu ir paveikslėliais.
3. Game : Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, žaidimui.
4. Sport : Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, sporto programoms.
5. Movie : Didelis ryškumas Judančių vaizdų peržiūrai, pavyzdžiui, DVD
arba Video CD.
6. Dynamic Contrast : Dinaminio kontrasto funkcija automatiškai
aptinka gauto vaizdo signalo pasiskirstymą ir pakoreguoja jį taip, kad
būtų sukurtas optimalus kontrastas.
7. Custom : Nors mūsų inžinieriai kruopščiai parinko išankstinių
nustatymų reikšmes, jomis išgautas vaizdas jūsų akims gali būti
nepriimtinas. Jei taip yra, sureguliuokite ryškumą ir kontrastą,
naudodamiesi OSD meniu.
MagicBright valdymo režimas įvairių modelių monitoriuose
skiriasi. Kai kurie monitoriai palaiko tik keturis režimus.(Text,
Internet, Entertain, Custom)
Color kortelės valdymo priemonės
Reguliuoja monitoriaus fono arba vaizdo spalvų „šiltumą“.
MagicColor (MagicColor režimas) ir Gamma (Gamma režimas) bus
rodoma tik tuose monitoriuose, kurie palaiko šias funkcijas.
Atspalvį galima keisti.
z
z
ColorTone
Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 Cool 7
Off
(atspalvis)
ColorTone režimas įvairių modelių monitoriuose skiriasi. Kai
kurie monitoriai palaiko tik keturis režimus. ( Warm, Normal,
Cool, Custom)
Color Control Reguliuoja monitoriaus rodomo vaizdo spalvas.
Galite nustatyti norimą monitoriuje rodomo vaizdo atspalvį.
(spalvų
reguliavimas)
z R- G - B
Procesas, kuriuo optimizuojamos ir palaikomos jūsų pasirinktos spalvos.
Pastebėsite, jog MagicTune™ ypač naudinga, jei esate vienas iš tų, kurie
Calibration
(kalibravimas) mėgsta matyti vaizdus su tiksliai atkurtomis visomis jų detalėmis –įskaitant
paveikslėlius internete ir skaitmenine kamera ar skaitytuvu sukurtus.
MagicColor – tai nauja technologija, kurią Samsung sukūrė specialiai
skaitmeniniam vaizdui pagerinti, kad natūralios spalvos būtų vaizduojamos
ryškiau, neprarandant vaizdo kokybės.
MagicColor
1. OFF : sugrįžta į pradinį režimą.
2. DEMO : vaizdas prieš pritaikant MagicColor rodomas dešinėje, o
vaizdas pritaikius MagicColor – kairėje.
3. Full : ypač aiškiai rodo ryškias natūralias spalvas.
4. Intelligent : aiškiai rodo ne tik ryškias natūralias spalvas, bet ir
tikroviškesnius natūralius odos pustonius.
5. MagicZone
{ MagicZone režimas, padidindamas šviesumą, sodrumą,
atspalvius tam tikrose ekrano vietose, užtikrina aiškų ir ryškų
rodomos animacijos ar nuotraukų vaizdą. Pasižymi paprasto
naudojimo sąsaja: jūsų daugialypės terpės programos rodomų
vaizdų dalis paryškinam automatiškai aptinkant ir išryškinant
norimą sritį atliekant vilkimo veiksmą.
{ Kai pelės žymeklis yra suaktyvintas (
)jį būtina padaryti
neaktyvų (norint jį naudoti kitiems tikslams): paspauskite
dešinįjį pelės klavišą arba suaktyvintą žymeklį ( )perkelkite
ant užduočių juostos ir spustelėkite pelės klavišu. Žymeklį
padarius neaktyvų, simbolis ekrane pasikeičia į buvusį prieš
suaktyvinimą.
{ MagicZone režimas ypač tinkamas judantiems vaizdams rodyti.
{ Auto Detect (automatinis aptikimas): Paleidus filmus su
tam tikromis rodymo programomis, MagicZone automatiškai
vizualiai išskiria rodymo ekraną (ši funkcija palaikoma Gom,
Adrenalin, KCP, Window Media Power DVD ir pan.
programose). Gali būti išskiriamos ir tam tikros kitos
programos, bet gali kilti ir problemų.
{
Užduočių dėklo meniu
HUE
Reguliuojami atspalviai.
Saturation Reguliuojamas spalvų sodrumas.
Brightness Reguliuojamas šviesumas.
Sharpness
Reguliuojamas skirtumas tarp šviesiausių ir
tamsiausių ekrano vietų.
Zone Off
Išjungia zoną, kurią užfiksavote.
Reset
Grąžina į numatytuosius, pardavėjo
nustatytus nustatymus.
z
z
Atsižvelgiant į monitoriaus modelį, Color Control,
Sharpness, Contrast, ColorTone ir Brightness
nebus reguliuojami MagicColor režimais Full ir
Intelligent.
MagicTune™ režimas išnyks, jeigu naudosite MagicZone
režimą; po sureguliavimo uždarius MagicZone režimą,
vėl bus rodomas MagicTune™ režimas. (Sistemos
užduočių dėklas yra nepažymėtas)
z
MagicTune™ režimas išnyks, jeigu naudosite MagicZone
režimą; po sureguliavimo uždarius MagicZone režimą,
MagicTune™ režimas nebebus rodomas. (Sistemos
užduočių dėklas yra pažymėtas.)
MagicColor režimas įvairių modelių monitoriuose skiriasi.
MagicZone režimas bus rodomas, jeigu monitorius
palaiko šią funkciją.
Color Innovation (Spalvos inovacija) funkcija suteikia optimalias spalvas
efektyviam žiūrėjimui su WCG-CCFL, kuris Samsung Electronics buvo
pritaikytas pirmą kartą.
Color
Innovation
z
z
z
Brilliant : Pasirinkę Brilliant (Puikus) galėsite matyti aiškesnį ir
gyvesnį vaizdą.
Mild : Pasirinkę Mild (Švelnus) galėsite matyti natūralesnį ir švelnesnį
vaizdą.
Custom : Jei spalva jums nepatinka, su meniu spalvomis ir ekrano
meniu reguliuokite ją pagal savo poreikį.
gamos reguliavimas pakeičia spalvų ryškumą vidutiniu ryškumu.
Gamma
Gamos režimas įvairių modelių monitoriuose skiriasi. Kai kurie
monitoriai palaiko tik tris režimus (Mode1, Mode2, Mode3)
6-Color
Taip vadinamas procesas, optimizuojantis spalvą pagal vartotojo poreikius
ir išsaugantis optimizuotą spalvą. Magictune padės vartotojams, norintiems
žiūrėti vaizdus, įskaitant interneto vaizdus bei vaizdus, gautus skaitmeniniu
fotoaparatu arba skeneriu naudojantis Windows operacine sistema.
z
z
z
Saturation - Spalvai reguliuoti.
Hue - Spalvos tonui reguliuoti.
Reset - Grąžinti gamyklinius numatytuosius monitoriaus nustatymus.
Image kortelės valdymo priemonės
Skirtas reguliuoti Fine (smulkus), Coarse (stambus) ir padėties vertes.
z
Image Setup
z
z
Fine (tiksliai): Pašalina trikdžius, pvz., horizontalias juostas.
Jei trikdžiai išlieka net po tikslaus reguliavimo, pakartokite jį,
sureguliavę dažnį (taktinį dažnį).
Coarse (grubiai): Pašalina trikdžius, pvz., vertikalias juostas.
Atliekant grubų reguliavimą, vaizdo sritis ekrane gali pasislinkti. Galite
grąžinti ją į ekrano vidurį, naudodamiesi Horizontal Control meniu.
Auto Setup : Tikslaus, grubaus bei padeties nustatymu reik mes
sureguliuojamos automati kai.
Position
(padėtis)
Vykdykite šiuos nurodymus, kad pakeistumėte viso vaizdo padėtį
monitoriaus ekrane horizontalia, vertikaliai kryptimi.
Sharpness
Vykdykite šiuos nurodymus, jei norite pakeisti vaizdo matmenis.
Option kortelės valdymo priemonės
Galite konfigūruoti MagicTune™ , naudodamiesi šiomis pasirinktimis.
Atidaro Preferences dialogo langą. Pritaikytos pirmenybės žymimajame
langelyje pažymėtos „V“ ženklu. Įjunkite arba išjunkite norimą pirmenybę,
pastatydami žymeklį ties atitinkamu langeliu ir spragtelėdami.
Preferences
(parinktys)
Source
Select
Color
Weakness
Transparency
Enable task tray menu(Leisti užduočių dėklės meniu.)
- Jei norite patekti į MagicTune™ meniu, spustelėkite piktogramą,
esančią [task tray menu] (užduočių meniu).
Meniu nerodomi, jei [Options] (pasirinktys) → [Basic Settings]
(pagrindiniai nustatymai) esanti atranka [Enable System Tray] (įgalinti
sistemos užduočių dėklą) yra panaikinta.
z
z
Analog
Digital
z
z
Taip vadinamas procesas, optimizuojantis spalvą ir išsaugantis optimizuotą
spalvą atliekant Dalinio daltonizmo aklumo testą.
Off - Atšaukti dalinio daltonizmo režimą.
Custom - Dalinio daltonizmo testas
Reset - Grąžinti gamyklinius numatytuosius monitoriaus nustatymus.
z
z
z
Kai prie monitoriaus prijungti išoriniai A/V įrenginiai, pavyzdžiui, vaizdo
magnetofonai ar DVD grotuvai, PIP funkcija suteikia galimybę stebėti
vaizdą iš šių įrenginių mažame lange, rodomame ant PC Video signalo.
PIP
PIP
Įjungia arba išjungia PIP ekraną.
Source
Parenka PIP įėjimo signalo šaltinį.
Size
Keičia PIP lango dydį.
Position
Keičia PIP lango vietą.
Pagal savo pageidavimus, pasirenkamiesiems mygtukams galite priskirti
funkcijas.
Customized
Key
MagicBright
Nustatykite pasirenkamąjį klavišą į „MagicBright“.
MagicColor
Nustatykite pasirenkamąjį klavišą į „MagicColor“.
Auto Setup
Nustatykite pasirenkamąjį klavišą į „Auto Setup“.
Source Select
Nustatykite pasirenkamąjį klavišą į „Source Select“.
ColorTone
Nustatykite pasirenkamąjį klavišą į „ColorTone“.
Support kortelės valdymo priemonės
Parodo Asset ID ir programos versijos numerį, suteikia galimybę pasinaudoti pagalbos
funkcija.
Apsilankykite MagicTune™ interneto svetainėje arba spragtelėkite, kad
Help (pagalba)
atidarytumėte Help failus (Instrukcija vartotojui), jei reikia pagalbos
įdiegiant arba naudojantis MagicTune™ . Instrukcija vartotojui
atsidaro paprastame naršyklės lange.
Kliento monitorius gali būti valdomas iš serverio.
(Kad ši programa būtų naudojama kaip kliento programa, turi būti
įdiegta serverio programa.)
Asset ID
(įrenginio
identifikatorius)
Version (versija)
Apžvalga
|
Pasirinkę tinkinimo žymimąjį langelį, esantį apačioje, galite
įvesti savo asmeninus duomenis.
User Name
Rodo užregistruotą kompiuterio vartotojo
vardą.
User ID
Rodo užregistruotą kompiuterio vartotojo
identifikatorių.
Server IP
Užsirašykite serverio IP adresą
Department
Užsirašykite skyriaus pavadinimą.
Location
Užsirašykite vietą
Parodo Magic Tune versiją.
OSD režimas
|
Spalvų kalibravimas
|
Sutrikimų pašalinimas
Color Calibration (Spalvų kalibravimas)
1. Color Calibration (Spalvų kalibravimas)
„Spalvų kalibravimas“ padės išgauti jūsų monitoriuje optimalias spalvas.
Atlikite toliau nurodytus 5veiksmus, kad išgautumėte monitoriuje optimalias spalvas.
1. „Ryškumo reguliavimo juostos“ slankikliu nustatykite vienodą kontrolinės dėmės ir fono rašto
ryškumą.
2. Jei „Kontrolinė dėmė“ yra specifinio atspalvio, paslinkite „Spalvų pavyzdžio skritulio“ žymeklį
atitinkamo atspalvio link.
=> Tinkamai sureguliavus, kontrolinė dėmė turi būti be specifinio atspalvio.
3. Baigę reguliavimą 1 veiksme, spragtelėkite „Next“mygtuką.
4. Kartokite procedūras 1), 2), 3) likusiems 2–5 žingsniams.
5. Kalibravimo rezultatą galite lengvai pamatyti,spragtelėdami „Preview“ mygtuką!
Kaip keli vartotojai gali naudotis sureguliuotomis spalvų reikšmėmis
Apibrėžimas
Kai monitoriumi naudojasi keli vartotojai, kiekvienam jų su spalvų kalibravimo priemonėmis
sureguliuotas spalvų reikšmes galima išsaugoti ir jomis naudotis. Išsaugotomis spalvų reikšmėmis
gali naudotis iki 5 vartotojų.
1. Kaip išsaugoti sureguliuotas spalvų reikšmes:
Paspauskite Next (toliau), kad jis pasikeistų į Apply (pritaikyti), tuomet galėsite išsaugoti
sureguliuotas spalvų reikšmes. Galima išsaugoti net 5 reikšmes.
2. Kaip pritaikyti išsaugotas spalvų reikšmes:
Paspauskite Multi User (keli vartotojai) mygtuką pagrindiniame ekrane, kad galėtumėte
pasirinkti ir panaudoti vieną išsaugotų spalvų reikšmių.
2. Preview (Peržiūra)
„Spalvų kalibravimo“ lange paspauskite „Preview“ mygtuką.
Pamatysite aukščiau pavaizduotą paveikslėlį.
1. Paspauskite „View Calibrated“ mygtuką, kad pamatytumėteatlikto kalibravimo
rezultatą.
2. Paspauskite „View Uncalibrated“ mygtuką, kad pamatytumėtepradinį vaizdą.
Apžvalga
|
OSD režimas
|
Spalvų kalibravimas
|
Sutrikimų pašalinimas
Sutrikimų pašalinimas
Dabartinė skaičiavimo sistema nesuderinama su MagicTune™.
Paspauskite OK ir spustelėkite "Shortcut to the
MagicTune™site" (MagicTune™nuorodą), jei norite aplankyti mūsų
pagrindinį puslapį ir gauti daugiau informacijos.
Jei jūsų vaizdo plokštė neįtraukta į sąrašą "Available" (galima), gali
įvykti klaida. (Naujausios ir seniausios vaizdo plokštės gali būti
nesuderinamos.)
Apsilankykite mūsų pagrindiniame puslapyje ir skaitykite skyrių
„Trikčių diagnostika“.
Jei plokštės gamintojas modifikavo vaizdo plokštės tvarkyklę arba
vaizdo lustą, klaida gali įvykti net ir jei vaizdo plokštė yra sąraše.
Apsilankykite mūsų pagrindiniame puslapyje ir skaitykite skyrių
„Trikčių diagnostika“.
Įsitinkite, ar jūsų monitorius pagamintas Samsung. Kitų gamintojų
gaminiai gali sukelti klaidas.
Šią funkciją palaiko tik Samsung gaminiai.
Klaida gali įvykti ir jei jūsų monitorius pagamintas Samsung, bet yra
seno modelio. Įsitinkite, ar jūsų monitorius suderinamas su
MagicTune™.
ŠŠią funkciją palaiko tik mūsų pagrindiniame puslapyje išvardyti
monitoriai. Patikrinkite monitorių prieš jį įsigydami, nes senų modelių
monitoriai nesuderinami.
Jei nėra informacijos apie naudojamo monitoriaus EDID
(išplėstinius ekrano identifikavimo duomenis), įvyksta klaida. Taip
nutinka, jei pradedant jūsų darbalaukyje Start > Setup > Control
Panel > System > Hardware > Device Manager > pasirenkama
Monitor (monitorius), esamas "Plug-and-play monitor" (Plug-andplay monitorius) pašalinamas ir ieškoma naujos techninės įrangos,
bet sistemai nepavyksta rasti jokio "Plug-and-play monitoriaus".
Apsilankykite mūsų pagrindiniame puslapyje ir skaitykite skyrių
„Trikčių diagnostika“.
Klaida įvyksta, jei monitorius keičiamas nauju atjungus sistemos
maitinimą, bet neįjungus sistemos iš naujo.
Prieš naudodami MagicTune™, iš naujo įjunkite sistemą po kiekvieno
monitoriaus keitimo.
Klaida įvyksta, jei netinkamai įdiegta vaizdo plokštės tvarkyklė. Taip
nutinka, jei naudojamos vaizdo plokštės sąrašas nėra rodomas
įprastai. Tai galite patikrinti taip: Start > Setup > System >
Hardware > Device Manager > Display Adapter.
Apsilankykite vaizdo plokštės gamintojo pagrindiniame puslapyje ir
atsisiųskite bei įdiekite naujausią tvarkyklę. Norėdami išsamesnės
informacijos apie vaizdo plokštę, kreipkitės į plokštės gamintoją.
Tinkam± veikim± u¾tikrinsite i¹ naujo ējungdami sistem±.
Klaida įvyksta, jei įdiegus MagicTune™sistema neįjungiama iš
naujo.
(Taikoma tik Win98SE ir WinMe.)
Prieš naudodami, iš naujo įjunkite sistemą.
Siekdami geriausios MagicTune™kokybės, sureguliuokite optimalią
skiriamąją gebą. Informacijos apie optimalią skiriamąją gebą žr.
Vartotojo vadove.
Jei nesureguliuosite optimalios skiriamosios gebos ir atliksite Color
Calibration (spalvų kalibravimą), negalėsite nustatyti optimalios
monitoriaus būklės.
Informacijos apie optimalią skiriamąją gebą žr. vadove.
Ši vaizdo plokštė nesuderinama su MagicTune™.
Įdiekite naują vaizdo plokštės tvarkyklę.
Klaida įvyksta, jei netinkamai įdiegta vaizdo plokštės tvarkyklė. Taip
nutinka, jei naudojamos vaizdo plokštės sąrašas nėra rodomas
įprastai. Tai galite patikrinti taip: Start > Setup > System >
Hardware > Device Manager > Display Adapter.
Apsilankykite vaizdo plokštės gamintojo pagrindiniame puslapyje ir
atsisiųskite bei įdiekite naujausią tvarkyklę. Norėdami išsamesnės
informacijos apie vaizdo plokštę, kreipkitės į plokštės gamintoją.
Highlight (ryškinimo) programa naudoja ryšio linijas, todėl prieš
pradėdami naudoti MagicTune™uždarykite Ryškinimo programą.
Tam tikri Samsung CDT monitoriai yra suderinami su (Highlight)
ryškinimo funkcija. Vienu metu naudojantis Ryškinimo funkcija ir
MagicTune™programa, jos yra nesuderinamos ir sukelia klaidas.
Prieš naudodami MagicTune™būtinai išjunkite Ryškinimą.
Sutrikimų pašalinimas
MagicTune™gali neveikti, jei pakeisite monitorių, atnaujinsite tvarkyklę arba pakeisite
vaizdo plokštės parametrus MagicTune™veikimo metu. Jei taip atsitiko, paleiskite sistemą
iš naujo.
Simptomas
Ką reikia
patikrinti
Patikrinkite jei
MagicTune™neveikia
tinkamai.
MagicTune™
funkcija veikia
tik
asmeniniuose
kompiuteriuose
(VGA) su
savaiminį
diegimą
palaikančia
Window OS.
Sprendimai
* Norėdami patikrinti, ar jūsų
asmeniniame kompiuteryje gali veikti
MagicTune™ funkcija, atlikite toliau
nurodytus veiksmus (kai Windows® yra
XP):
Control Panel (valdymo skydelis) ->
Performance and Maintenance
(vykdymas ir priežiūra) -> System
(sistema) -> Hardware (aparatūra) ->
Device Manager (įtaisų tvarkytuvė) ->
Monitors (monitoriai) -> Ištrynę
savaiminio diegimo monitorių,
ieškodami naujos aparatūros raskite
„Plug and play monitor“ (savaiminio
diegimo monitorių)
MagicTune™– tai papildoma
monitoriaus programinė įranga. Tam
tikros vaizdo plokštės gali būti
nesuderinamos su jūsų monitoriumi. Jei
kiltų problemų dėl vaizdo plokštės,
apsilankykite mūsų svetainėje ir
pasitikrinkite jos pavadinimą
suderinamų vaizdo plokščių sąraše.
http://www.samsung.com/monitor/magicTune
MagicTune™ veikia
netinkamai.
Ar keitėte
kompiuterį arba
grafinę plokštę?
Įsidiekite naujausią programą.
Programą galima atsisiųsti iš
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Ar įdiegėte
programą?
Įdiegę programą pirmą kartą, iš naujo
paleiskite kompiuterį. Jeigu programos
kopija jau įdiegta, ją pašalinkite, iš
naujo paleiskite kompiuterį ir vėl
įdiekite programą. Tam, kad
kompiuteris veiktų gerai, įdiegus ar
pašalinus programą, jį reikia paleisti iš
naujo.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje ir atsisiųskite MagicTune™MAC
diegimo programinę įrangą.
Apsilankykite MagicTune™interneto svetainėje – ten galėsite pasinaudoti technine
MagicTune™parama, sužinoti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus ir atsisiųsti
programos atnaujinimus.
Apžvalga
|
Sąsaja
|
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Apžvalga
Kas yra MagicRotation?
Paprastai kompiuterio ekranas leidžia vartotojui dirbti tik horizontaliu režimu.
Dabartiniame informacijos amžiuje daugiau vartotojų nori matyti dokumentus, interneto tinklalapius, el.
pašto laiškus ir kt. taip, kaip jie atrodo tikrovėje. Šio tipo dokumentus, tekstus ir kt. patogiau žiūrėti
vertikaliu režimu, kai ekrane gali būti matomas visas turinys. Tai žymiai pagerina produktyvumą –
vartotojas gali perjunginėti horizontalų ir vertikalų režimus.
Samsung Electronics, Inc. sukurta MagicRotation programinė įranga vartotojui pasiūlo sukimo funkciją
(0, 90, 180, 270 laipsnių padėtis); tai palengvina kompiuterio ekrano naudojimą, žiūrėjimą ir padidina
vartotojo darbo našumą.
Pagrindinės funkcijos
MagicRotation gali būti naudojama Windows® 2000, XP Home ir XP Professional operacinėse sistemose.
* Windows® ™ yra registruotas Microsoft Corporation, Inc. prekės ženklas.
Apžvalga
|
Sąsaja
|
Trikčių diagnostika ir šalinimas
z
z
Kai veikia pasukimo funkcija, dalis MagicTune™ programos gali
neveikti tinkamai.
AutoRotation : Jums sukant monitorių, "magiška ašis" automatiškai
pasuks jį 90, 180, 0 laipsnių kampu.
z
z
z
Norėdami įjungti AutoRotation, laikykitės toliau pateiktų
nurodymų.
Įdiekite savo kompiuteryje sukimo programą (MagicRotation) ir
MagicTune™ .
Paleiskite MagicTune™
Option → Preference → Įjungimo užduočių meniu laukelyje
pažymėkite "V".
* Galimas monitoriaus pakreipimo kampas priklauso nuo
monitoriaus modelio.
Sąsaja
Užduočių juostos meniu
Meniu pasirodys, spustelėjus dešinįjį
pelės klavišą.
Sukti : Ekranas bus pasuktas 90 laipsnių kampu
Pasukti iki 0 laipsnių kampo: Ekranas nuo esamo pasukimo kampo bus
pasuktas iki 0 kampo.
Pasukti iki 90 laipsnių kampo : Ekranas nuo esamo pasukimo kampo bus
pasuktas iki 90 laipsnių kampo.
Pasukti iki 180 laipsnių kampo: Ekranas nuo esamo pasukimo kampo bus
pasuktas iki 180 laipsnių kampo.
Pasukti iki 270 laipsnių kampo: Ekranas nuo esamo pasukimo kampo bus
pasuktas iki 270 laipsnių kampo.
Klavišų deriniai: Yra numatytieji klavišų deriniai; vartotojas gali juos keisti.
Juos gali klaviatūra nustatyti vartotojas, pakeitęs esamą klavišų derinį.
Vartotojas gali sukurti klavišų derinį iš Shift, Ctrl, Alt ir įprastų klavišų. Jei
paspaudžiamas tik įprastas klavišas, bus nustatytas Alt + įprasto klavišo
derinys.
Help (žinynas): Rodomas MagicRotation programos žinynas.
About (apie): Rodoma programos versija ir programos autorinės teisės.
Exit (išeiti): Išeinama iš MagicRotation programos.
Apžvalga
|
Sąsaja
|
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Prieš skambinant į techninio aptarnavimo tarnybą
z
MagicRotation programinė įranga, suteikianti ekrano sukimo galimybę, veikia su
įdiegta vaizdo tvarkykle, gauta iš jūsų vaizdo plokštės pardavėjo. Jei įdiegta vaizdo
tvarkyklė dirba netinkamai, arba yra defektų, jų bus ir įdiegus MagicRotation
programinę įrangą.
Bet koks netinkamas/atsitiktinis funkcionavimas, kylantis dėl įdiegtos vaizdo
tvarkyklės problemų, atsiranda ne dėl MagicRotation programinės įrangos.
Norėdami patikrinti, ar problemas sukelia įdiegta vaizdo tvarkyklė, galite atlikti
šiuos diagnostinius veiksmus:
1. Patikrinkite, ar problema atsiranda ir 0 laipsnių padėtyje (horizontalus
režimas), ir 90 laipsnių padėtyje (vertikalus režimas).
2. Patikrinkite, ar problema atsiranda naudojant skirtingą spalvų gylį (8/16/32
bitai vienam taškui) ir skirtingą skiriamąją gebą (800 x 600, 1024 x 768).
3. Patikrinkite, ar problema egzistuoja neįdiegus MagicRotation programinės
įrangos.
Jei problema pasikartoja atliekant kurį nors/visus paminėtus veiksmus, problema
gali slypėti jūsų įdiegtoje vaizdo tvarkyklėje:
Kad išspręstumėte problemą, turite atlikti šuos veiksmus:
1. Pašalinkite MagicRotation programinę įrangą.
2. Iš savo vaizdo plokštės pardavėjo įsigykite naujausią vaizdo tvarkyklę.
Naujausias ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL ir kitų gamintojų vaizdo tvarkykles
galima lengvai parsisiųsti iš jų tinklalapių.
3. Įdiekite naujausią vaizdo tvarkyklę
4. Įdiekite MagicRotation programinę įrangą. Daugeliu atvejų tai turėtų išspręsti
problemą.
z
z
MagicRotation gali neveikti keičiant monitorių arba atnaujinant vaizdo plokštės
tvarkyklę, kai veikia MagicRotation.
Jei taip atsitinka, iš naujo paleiskite sistemą.
Jei reikalinga MagicRotation techninė pagalba, apsilankykite MagicRotation
tinklalapyje; jame rasite FAQs (dažniausiai užduodami klausimai) ir programinės
įrangos atnaujinimų.
Modelis
SyncMaster 971P
Ką reikia patikrinti
Prieš skambindami telefonu į aptarnavimo centrą, perskaitykite šiame skyrelyje pateiktą
informaciją, galbūt pavyks išspręsti problemas patiems. Jei jums reikia pagalbos,
paskambinkite garantijos kortelėje nurodytu telefonu, Informacijos skyrelyje nurodytu
telefonu arba kreipkitės į savo prekybos atstovą.
Simptomas
Ekrane nėra vaizdo.
Neina įjungti
monitoriaus.
Ką reikia patikrinti
Sprendimai
Ar teisingai prijungtas
maitinimo laidas?
Patikrinkite, ar teisingai prijungtas maitinimo
laidas bei elektros tiekimą.
Ar matote ekrane
pranešimą "
(Sujungta „DVI-A su D-Sub“ kabeliu)
Patikrinkite signalo kabelio prijungimą.
(Sujungta DVI kabeliu)
Jei, tinkamai prijungę monitorių, ekrane
tebematote klaidos pranešimą, patikrinkite, ar
tikrai nustatyta analoginė monitoriaus būsena.
Paspauskite mygtuką, jei norite, kad monitorius
pakartotinai patikrintų įėjimo signalo šaltinį.
"No Connection
Check Signal
Cable" ?
Jei maitinimas įjungtas,
iš naujo įkraukite
kompiuterį, kad
pamatytumėte įžanginį
(registracijos) ekraną.
Jei matote įžanginį (registracijos) ekraną, iš
naujo įkraukite kompiuterį atitinkamu režimu
("saugus režimas" Windows ME/XP/2000
sistemoje), tuomet pakeiskite vaizdo plokštės
darbo dažnį.
(Išsamiau skaitykite skyrelyje Paruošti
monitoriaus režimai)
Pastaba: Jei įžanginio (registracijos) ekrano
nematyti, kreipkitės į aptarnavimo centrą arba
savo prekybos atstovą.
Šį pranešimą galite matyti tuomet, kai signalas iš
vaizdo plokštės viršija didžiausią galimą raišką ir
dažnį, kurį tinkamai gali apdoroti monitorius.
Can you see Ar matote
ekrane pranešimą "Not
Optimum Mode",
"Recommended
Mode 1280 x 1024 60
Hz"?
Sureguliuokite didžiausią raišką ir dažnį, kuriuos
monitorius gali tinkamai apdoroti.
Ekrane nėra vaizdo.
Monitorius yra PowerSaver režime.
Paspauskite klavišą klaviatūroje arba pajudinkite
pelę, kad monitorius pereitų į aktyvų darbo
režimą ir ekrane vėl pamatytumėte vaizdą.
Sujungta DVI kabeliu?
Jei pakrausite sistemą neprijungę DVI kabelio
arba atjungsite ir vėl prijungsite DVI kabelį
sistemai veikiant, gali pasirodyti juodas ekranas,
nes tam tikrų tipų vaizdo plokštės nesiunčia
vaizdo signalų.
Prijunkite DVI kabelį ir tada perkraukite sistemą.
Ekrane vaizduojamos
keistos spalvos arba
vaizdas tik juodai
baltas.
Netikėtai ekranas tapo
išbalansuotas.
Ar ekrane vaizduojama
tik viena spalva, lyg
žiūrint į ekraną pro
spalvotą plėvelę?
Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalo laidas.
Ar spalvos ekrane
tampa keistos paleidus
tam tikrą programą
arba dėl konfliktų tarp
atskirų programų?
Perkraukite kompiuterį.
Ar vaizdo plokštė
nustatyta tinkamai?
Tinkamai nustatykite vaizdo plokštę pagal vaizdo
plokštės instrukcijoje pateiktus nurodymus.
Ar pakeitėte vaizdo
plokštę arba tvarkyklę?
Sureguliuokite vaizdo padėtį ekrane ir jo dydį
naudodamiesi MagicTune™ programą.
Ar reguliavote
monitoriaus raišką arba
dažnį?
Sureguliuokite vaizdo plokštės raišką ir dažnį.
(Išsamiau skaitykite skyrelyjeParuošti
monitoriaus režimai).
Įsitikinkite, jog vaizdo plokštė iki galo įstatyta į
lizdą.
Ekranas gali būti išbalansuotas dėl vaizdo plokštės signalo virpesių. Vėl
sureguliuokite padėtį naudodamiesi MagicTune™ programą.
Vaizdas ekrane
neaiškus arba
negalima sureguliuoti
MagicTune™
programą.
Ar reguliavote
monitoriaus raišką arba
dažnį?
Sureguliuokite vaizdo plokštės raišką ir dažnį.
(Išsamiau skaitykite skyrelyjeParuošti
monitoriaus režimai).
Ekrane vaizduojama tik
16 spalvų. Spalvos
ekrane pasikeitė
tuomet, kai pakeitėte
vaizdo plokštę.
Ar teisingai nustatytos
spalvos Windows
sistemoje?
Windows ME/XP/2000 :
Tinkamai nustatykite spalvas per Control Panel,
Display, Settings.
Ar vaizdo plokštė
nustatyta tinkamai?
Tinkamai nustatykite vaizdo plokštę pagal vaizdo
plokštės instrukcijoje pateiktus nurodymus.
Pateikiamas
pranešimas
"Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" (Neatpažintas
monitorius, aptiktas
"Įjunk ir dirbk" (VESA
DDC) monitorius).
Ar įdiegėte monitoriaus
tvarkyklę?
Patikrinkite jei
MagicTune™ neveikia
tinkamai.
Vaizdo plokštės
Įdiekite monitoriaus tvarkyklę pagal nurodymus
instrukcijoje
išsiaiškinkite, ar plokštė skyrelyje Monitoriaus tvarkyklės įdiegimas.
suderinama su funkcija
"Įjunk ir dirbk" (VESA
DDC).
MagicTune™ funkcija
veikia tik asmeniniuose
kompiuteriuose (VGA)
su savaiminį diegimą
palaikančia Window
OS.
* Norėdami patikrinti, ar jūsų asmeniniame
kompiuteryje gali veikti MagicTune™ funkcija,
atlikite toliau nurodytus veiksmus (kai Windows™
yra XP):
Control Panel (valdymo skydelis) → Performance
and Maintenance (vykdymas ir priežiūra) →
System (sistema) → Hardware (aparatūra) →
Device Manager (įtaisų tvarkytuvė) → Monitors
(monitoriai) → Ištrynę savaiminio diegimo
monitorių, ieškodami naujos aparatūros raskite
„Plug and play monitor“ (savaiminio diegimo
monitorių).
MagicTune™ – tai papildoma monitoriaus
programinė įranga. Tam tikros vaizdo plokštės
gali būti nesuderinamos su jūsų monitoriumi. Jei
kiltų problemų dėl vaizdo plokštės, apsilankykite
mūsų svetainėje ir pasitikrinkite jos pavadinimą
suderinamų vaizdo plokščių sąraše.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ veikia
netinkamai.
Ar keitėte kompiuterį
arba grafinę plokštę?
Įsidiekite naujausią programą.
Programą galima atsisiųsti iš
http://www.samsung.com/monitor/magictune
Ar įdiegėte programą?
Įdiegę programą pirmą kartą, iš
naujo paleiskite kompiuterį. Jeigu
programos kopija jau įdiegta, ją
pašalinkite, iš naujo paleiskite
kompiuterį ir vėl įdiekite programą.
Tam, kad kompiuteris veiktų gerai,
įdiegus ar pašalinus programą, jį
reikia paleisti iš naujo.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje ir atsisiųskite MagicTune™ MAC diegimo
programinę įrangą.
Jei dėl monitoriaus iškilo problemų, patikrinkite tokius dalykus.
1. Patikrinkite, ar tinkamai prijungti maitinimo laidas ir laidas prie kompiuterio.
2. Patikrinkite, ar kompiuteris supypsi daugiau nei 3 kartus įkrovos metu.
(Jei taip, kreipkitės dėl kompiuterio pagrindinės plokštės remonto.)
3. Jei įdiegėte naują vaizdo plokštę arba jei surinkote kompiuterį, patikrinkite, ar teisingai įdiegtos
vaizdo plokštės ir monitoriaus tvarkyklės.
4. Patikrinkite, ar vaizdo ekrano peržiūros santykis yra 56 Hz ~ 75 Hz.
(Neviršykite 60 Hz, jei naudojate didžiausią galimą raišką.)
5. Jei kilo problemų įdiegiant vaizdo plokštės tvarkyklę, iš naujo įkraukite kompiuterį saugiu režimu
(Safe Mode), pašalinkite vaizdo adapterį per "Control Panel, System, Device Manager", tuomet
iš naujo įkraukite kompiuterį, kad įdiegtumėte adapterio (vaizdo) tvarkyklę iš naujo.
Jei problemos iškyla pakartotinai, kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.
Klausimai ir atsakymai
Klausimas
Kaip galėčiau pakeisti dažnį?
Atsakymas
Dažnį pakeisti galima keičiant vaizdo plokštės nustatymus.
Atkreipkite dėmesį, jog vaizdo plokštės galimybės gali būti
skirtingos, priklausomai nuo naudojamos tvarkyklės.
Kaip galėčiau reguliuoti raišką?
Windows ME/XP/2000: Raišką nustatykite per Control Panel,
Display, Settings.
* Išsamesnės informacijos kreipkitės į vaizdo plokštės gamintoją.
Kaip galėčiau įjungti energijos
taupymo funkciją?
Windows ME/XP/2000: Nustatykite šią funkciją per kompiuterio
BIOS-SETUP arba ekrano užsklandos nustatymus. (Išsamiau
skaitykite Windows/kompiuterio instrukcijoje).
Kaip turėčiau valyti korpuso
išorę ir kineskopą?
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo, tuomet
nuvalykite monitorių minkštu audiniu su valymo priemonės tirpalu
arba švariu vandeniu.
Nepalikite plovimo priemonės likučių ir nesubraižykite korpuso.
Neleiskite vandeniui pakliūti į monitoriaus vidų.
Savęs patikrinimo funkcija
Savęs patikrinimo funkcija | Perspėjimo pranešimai | Aplinka | Naudingi patarimai
Jūsų monitoriuje yra savęs patikrinimo funkcija, kuria galite patikrinti, ar jūsų monitorius
tinkamai veikia.
Savęs patikrinimo funkcija
1. Išjunkite kompiuterį ir monitorių.
2. Atjunkite vaizdo signalo laiką nuo kompiuterio jungties galinėje sienelėje.
3. Įjunkite monitorių.
Jei monitorius veikia tinkamai, pamatysite iliustracijoje parodytą lauką.
Šis laukas pradedamas rodyti, jei normalaus veikimo metu atjungiamas arba pažeidžiamas
vaizdo kabelis.
4. Išjunkite monitorių ir vėl prijunkite vaizdo signalo laidą; tuomet įjunkite kompiuterį ir monitorių.
Jei monitoriaus ekranas išlieka tamsus sėkmingai atlikus anksčiau nurodytą procedūrą,
patikrinkite vaizdo kontrolerį ir kompiuterio sistemą; jūsų monitorius veikia tinkamai.
Perspėjimo pranešimai
Jei yra problema, susijusi su įėjimo signalais, ekrane atvaizduojamas pranešimas arba
ekranas išlieka tamsus net tuomet, kai švyti maitinimo indikatorius. Pranešimas gali
nurodyti, jog signalas yra už monitoriaus darbo diapazono ribų arba jog reikia patikrinti
signalo laidą.
Aplinka
Monitoriaus vieta ir padėtis gali turėti įtakos vaizdo kokybei ir kitoms monitoriaus
savybėms.
z Jei prie monitoriaus yra žemų tonų garsiakalbis, atjunkite ir perkelkite garsiakalbį į kitą
vietą.
Pašalinkite visus elektroninius įrenginius, pavyzdžiui, radijo aparatus, ventiliatorius,
laikrodžius ir telefonus, esančius prie monitoriaus arčiau nei 3 pėdų (vieno metro) atstumu.
z
Naudingi patarimai
z
z
Monitorius atkuria iš kompiuterio gaunamus vaizdo signalus. Taigi, jei yra kompiuterio arba
vaizdo plokštės gedimas, monitoriaus ekranas gali tapti tamsus, pablogėti spalvos, atsirasti
trukdžiai, nutrūkti sinchronizacija ir t.t. Šiuo atveju pirmiausia išsiaiškinkite problemos šaltinį,
tuomet kreipkitės į aptarnavimo centrą arba savo prekybos atstovą.
Monitoriaus būklės įvertinimas
Jei ekrane nėra vaizdo arba atvaizduojamas pranešimas "Not Optimum
Mode","Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz", atjunkite laidą nuo kompiuterio, kuomet
monitorius tebėra įjungtas.
{
{
Jei ekrane atsiranda pranešimas arba jei ekranas tampa baltas, reiškia monitorius veikia
normaliai.
Šiuo atveju išsiaiškinkite gedimą kompiuteryje.
Modelis
SyncMaster 971P
Bendrieji duomenys
Bendrieji duomenys
Modelio pavadinimas
SyncMaster 971P
Skystųjų kristalų ekranas
Tipas
19" colio įstrižainė (48 cm)
Vaizdo sritis
376,32 mm (horizontaliai) x 301,056 mm(vertikaliai)
Pixel Pitch
0,294 mm (horizontaliai) x 0,294 mm (vertikaliai)
Sinchronizacija
Horizontaliai
30 ~ 81 kHz
Vertikaliai
56 ~ 75 Hz
Ekrano spalvų skaičius
16,7 M spalvos
Raiška
Optimali raiška
1280 x 1024@60 Hz
Didžiausia raiška
1280 x 1024@75 Hz
Įėjimo signalas, ribotas
Analoginis RGB, su DVI (Digital Visual Interface – skaitmeninė vaizdo sąsaja) suderinamas
skaitmeninis RGB, 0,7 Vp-p ± 5 %, teigiamai ryškus 75 Ω ±10 %
Atskiras H/V sinchronizavimas, sudėtinis, SOG, TTL lygis, teigiamas arba neigiamas
Didžiausia taškų vaizdavimo sparta
140 MHz
Maitinimas
AC 100 ~ 240 VAC(±10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz
Signalo laidas
„DVI-A su D-SUB“ kabelį , atjungiamas
DVI-I – DVI-I jungtis, atjungiama (pasirinktinė)
Matmenys (Plotis x Aukštis x Gylis) / Svoris
423 x 433 x 228 mm(16,7 x 17 x 9 colio) / 6 kg / 13,2 svarų
348 x 72 x 425 mm(13,7 x 2,8 x 16,7 colio) / 6 kg / 13,2 svarų (Kai sulankstytas stovas)
Reikalavimai aplinkai
Darbo
Temperatūra: 10 °C - 40 °C(50 °F - 104 °F)
Drėgmė: 10 % ~ 80 %, be kondensacijos
Saugojimo
Temperatūra: -20 °C ~ 45 °C(-4 °F ~ 113 °F)
Drėgmė: 5 % ~ 95 %, be kondensacijos
"Įjunk ir dirbk" galimybė
Šis monitorius gali būti įdiegtas bet kurioje sistemoje, atitinkančioje "Įjunk ir dirbk" reikalavimus.
Geriausios darbo sąlygos ir monitoriaus parametrai pasiekiami tuomet, kai monitorius suderintas su
kompiuterio sistema. Daugeliu atvejų monitoriaus įdiegimas vyksta automatiškai, nebent vartotojas
norėtų pasirinkti kitokius nustatymus.
Taškų priimtinumas
Šiame gaminyje panaudotas TFT skystųjų kristalų ekranas, pagamintas naudojant sudėtingą
puslaidininkių technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1ppm (vienas i milijono). Tačiau
retkarčiais gali būti pastebimi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos taškai,
taip pat retkarčiais galima pastebėti juodus taškus. Tai nėra blogos kokybės požymis ir gaminį
galima naudoti nejaučiant diskomforto.
z
Pavyzdžiui, šiame gaminyje yra 3.932.160 sudėtinių TFT LCD vaizdo elementų.
Pastaba: Konstrukcija ir techniniai duomenys gali būti pakeičiami iš anksto neperspėjus.
B klasės įranga (nuolatinio naudojimo Informacijos ryšio įranga)
Šis gaminys atitinka namų vartojimo elektromagnetinio atitikimo direktyvas ir gali būti naudojamas
visose srityse, taip pat namuose.
(B klasės įranga skleidžia mažiau elektromagnetinių bangų nei A klasės įranga.)
Nors jų modelių pavadinimai (sutrumpinti pavadinimai) yra vienodi, gali skirtis
gaminių veikimas arba specifikacijos; tai priklauso nuo modelio kodo.
PowerSaver
Šiame monitoriuje yra vidinė maitinimo valdymo sistema, vadinama PowerSaver. Ši sistema taupo
energiją, perjungdama monitorių į mažos galios režimą, jei tam tikrą laiką monitoriumi nesinaudojote.
Monitorius automatiškai sugrįžta į normalų darbo režimą, kai pajudinate kompiuterio pelę arba
paspaudžiate mygtuką klaviatūroje. Energijos taupymo sumetimais išjunkite monitorių, kai jo nereikia
arba kai paliekate jį be priežiūros ilgesniam laikui. PowerSaver sistema veikia su atitinkančia VESA
DPMS reikalavimus kompiuterio vaizdo plokšte. Nustatykite šią funkciją, naudodamiesi jūsų
kompiuteryje įdiegta programine įranga.
Būsena
Normalus darbo
režimas
Energijos taupymo
režimas
Išjungta
EPA/ENERGY 2000
Maitinimo indikatorius
Mėlynas
Off (išjungti)
Off (išjungti)
Galios suvartojimas
Mažiau nei 36 W
Mažiau nei 1 W
(Išjungtas režimas)
Mažiau nei 1 W
Šis monitorius atitinka EPA ENERGY STAR® ir ENERGY2000
reikalavimus, kuomet naudojamas su kompiuteriu, turinčiu VESA
DPMS funkcijų galimybę.
Būdama ENERGY STAR® partneriu, SAMSUNG nustatė, jog šis
gaminys atitinka ENERGY STAR® energetinio efektyvumo direktyvas.
Paruošti monitoriaus režimai
Jei iš kompiuterio gaunamas signalas atitinka vieną iš toliau išvardytų paruoštų monitoriaus režimų,
ekranas bus sureguliuojamas automatiškai. Tačiau, jei signalas yra kitoks, ekranas gali užtemti,
nepaisant švytinčio maitinimo indikatoriaus. Pagal vaizdo plokštės instrukciją sureguliuokite ekraną,
kaip nurodyta toliau.
1 Lentelė. Paruošti monitoriaus režimai
(kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis
(Hz)
Taškų
vaizdavimo
sparta
(MHz)
Sinchronizacijos
signalo
poliškumas
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Ekrano režimas
Horizontaliosios
skleistinės dažnis
Horizontaliosios skleistinės dažnis
Laikas, per kurį nubrėžiama vaizdo eilutė nuo dešiniojo iki kairiojo
ekrano krašto, yra vadinamas horizontaliosios skleistinės ciklas, o
atvirkščias horizontaliosios skleistinės ciklui skaičius vadinamas
horizontaliosios skleistinės dažnis. Matavimo vienetai: kHz
Vertikaliosios skleistinės dažnis
Kaip fluorescentinė lempa, ekranas tą patį vaizdą turi atvaizduoti
ekrane daugelį kartų per sekundę, kad vartotojas galėtų jį matyti. Šių
vaizdo atkūrimų skaičius per sekundę vadinamas vertikaliosios
skleistinės dažniu arba vaizdo atnaujinimo sparta. Matavimo vienetai:
Hz
Modelis
SyncMaster 971P
Kreipkitės į SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG PASAULYJE)
Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie „Samsung“ gaminius, kreipkitės į
SAMSUNG vartotojų aptarnavimo centrą.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
4004-0000
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(7267864)
(€ 0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805-121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-7267864
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8 800 080 1188
http://www.samsung.kz
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN
140-1234
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1800 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Terminai
Atstumas tarp taškų
Vaizdas monitoriaus ekrane sudarytas iš raudonų, žalių ir mėlynų taškų. Kuo arčiau vienas kito
yra taškai, tuo didesnė raiška. Nuotolis tarp dviejų tos pačios taškų yra vadinamasis 'taško
žingsnis' (Dot Pitch). Vienetai: mm
Vertikaliosios skleistinės dažnis
Vaizdas ekrane turi būti atkuriamas daug kartų per sekundę, kad vartotojas ekrane galėtų
matyti paveikslėlį. Šių vaizdo atkūrimų skaičius per sekundę vadinamas Vertikaliosios
skleistinės dažniu arba Vaizdo atnaujinimo sparta. Vienetai: Hz
Pavyzdys:
Jei ta pati šviesa kartojasi 60 kartų per sekundę, tai laikoma 60 Hz.
Horizontaliosios skleistinės dažnis
Laikas, per kurį nubrėžiama vaizdo eilutė nuo dešiniojo iki kairiojo ekrano krašto, yra
vadinamas horizontaliosios skleistinės ciklas. Atvirkščias horizontaliosios skleistinės ciklui
skaičius yra vadinamas horizontaliosios skleistinės dažnis. Vienetai: kHz
Vaizdavimo pakaitomis ir nuoseklaus vaizdavimo būdai
Būdas, kai horizontalios eilutės ekrane vaizduojamos nuosekliai nuo viršaus iki apačios,
vadinamas tiesioginiu vaizdavimo būdu (Non-Interlace), tuo tarpu būdas, kai iš pradžių
atvaizduojamos visos nelyginės, o tuomet visos lyginės eilutės, vadinamas vaizdavimo
pakaitomis būdu (Interlace). Daugumoje monitorių naudojamas tiesioginis vaizdavimo būdas,
kadangi juo užtikrinamas aiškus vaizdas. Vaizdavimo pakaitomis būdas naudojamas
televizoriuose.
Įjunk ir dirbk
Tai funkcija, užtikrinanti geriausią vaizdo kokybę vartotojui, kadangi kompiuteris ir monitorius
gali automatiškai keistis informacija. Šis monitorius atitinka tarptautinį VESA DDC funkcijos
"Įjunk ir dirbk" standartą.
Tikslumas
Taškų, iš kurių sukuriamas vaizdas ekrane vertikalia ir horizontalia kryptimi, skaičius
vadinamas 'raiška'. Tai skaičius, parodantis ekrano tikslumą. Didelė raiška naudinga atliekant
keletą užduočių, kadangi ekrane galima atvaizduoti daugiau informacijos.
Pavyzdys: Jei raiška yra 1280 X 1024, tai reiškia, jog vaizdas ekrane sudarytas iš 1280
taškų horizontalia kryptimi (horizontali raiška) ir 1024 eilučių vertikalia kryptimi
(vertikali raiška).
Geresniam vaizdavimui
1. Sureguliuokite kompiuterio raišką ir ekrano atkūrimo dažnį (vertikaliosios skleistinės dažnį)
kompiuterio valdymo pulte, kaip aprašyta toliau, kad galėtumėte mėgautis geriausia vaizdo
kokybe. Vaizdo kokybė gali būti nevienoda, jei geriausia vaizdo kokybė neužtikrinama iki TFT
skystųjų kristalų ekrano.
{
{
Raiška: 1280 x 1024
Vertikaliosios skleistinės dažnis (atkūrimo dažnis): 60 Hz
2. Šiame gaminyje panaudotas TFT skystųjų kristalų ekranas, pagamintas naudojant sudėtingą
puslaidininkių technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1ppm (vienas iš milijono). Tačiau
retkarčiais gali būti pastebimi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos
taškai, taip pat retkarčiais galima pastebėti juodus taškus. Tai nėra blogos kokybės požymis
ir gaminį galima naudoti nejaučiant diskomforto.
{
Pavyzdžiui, šiame gaminyje yra 3.932.160 sudėtinių TFT LCD vaizdo elementų.
3. Valydami monitoriaus išorę ir ekrano paviršių, naudokite nedidelį rekomenduojamo valiklio
kiekį ir nupoliruokite minkštu sausu skudurėliu. Valydami skystųjų kristalų ekrano sritį,
nespauskite, tik švelniai nutrinkite nešvarumus. Jei paspausite pernelyg stipriai, ekrane gali
atsirasti dėmė.
4. Jei nesate patenkinti vaizdo kokybe, galite ją pagerinti, atlikdami "automatinio sureguliavimo
funkciją" ekrane, kuris atvaizduojamas paspaudus lango uždarymo mygtuką. Jei po
automatinio sureguliavimo tebėra matomi triukšmai, naudokite TIKSLAUS/GRUBAUS
sureguliavimo funkciją.
5. Jei ilgą laiką žiūrite į nekintantį ekraną, gali susidaryti liekamojo vaizdo efektas arba vaizdas
gali susilieti.
Jei ilgesnį laiką būsite ne prie monitoriaus, įjunkite energijos taupymo režimą arba nustatykite
judantį ekrano užsklandos paveikslėlį.
Įgaliojimai
Informacija šiame dokumente gali būti keičiama iš anksto apie tai nepranešant.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Visos teisės saugomos.
Bet koks kopijavimas be išankstinio Samsung Electronics Co., Ltd. leidimo raštu griežtai
draudžiamas.
Samsung Electronics Co., Ltd. neatsako už čia esančias klaidas ar netyčinius arba priežastinius
nuostolius dėl šios medžiagos pateikimo, jos savybių ar panaudojimo.
Samsung yra Samsung Electronics Co., Ltd. registruotas prekinis ženklas; Microsoft, Windows ir
Windows NT yra Microsoft Corporation registruoti prekiniai ženklai; VESA, DPMS ir DDC yra Video
Electronics Standard Association registruoti prekiniai ženklai; ENERGY STAR® pavadinimas ir
logotipas yra JAV Aplinkosaugos Agentūros (EPA) registruoti prekiniai ženklai. Būdama ENERGY
STAR® Partneris, Samsung Electronics Co., Ltd. nustatė, jog šis gaminys atitinka ENERGY
STAR® energetinio efektyvumo direktyvas. Visi kiti čia paminėti gaminių pavadinimai gali būti
atitinkamų jų savininkų prekiniai ženklai arba registruoti prekiniai ženklai.
MÉXICO
IMPORTADO POR:
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:
Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
INFORMACIJA APIE GAMINĮ (kaip išvengti liekamojo vaizdo efekto)
Skystųjų kristalų (LCD) monitoriuose ir televizoriuose gali pasireikšti liekamojo vaizdo efektas
pereinant nuo vieno vaizdo prie kito, ypač jei ilgą laiką buvo rodomas nejudantis vaizdas.
Šio vadovo paskirtis – parodyti kaip naudotis skystųjų kristalų (LCD) gaminiais, kad juose
nepasireikštų liekamojo vaizdo efektas.
Garantija
Garantija netaikoma jokiems defektams, atsiradusiems dėl vaizdo sulaikymo.
Išdegintiems defektams garantija netaikoma.
Kas yra liekamojo vaizdo efektas?
Normalaus skystųjų kristalų (LCD) ekrano darbo metu liekamojo vaizdo efektas
nepasireiškia. Tačiau jei ilgą laiką rodomas tas pats vaizdas, tarp abiejų skystąjį kristalą
gaubiančių elektrodų susikaupia tam tikras elektrinio krūvio skirtumas. Dėl to skystieji
kristalai gali susikaupti tam tikrose ekrano srityse. Taigi, perjungiant ekrane kitą vaizdą,
anksčiau rodytas vaizdas išlieka. Liekamojo vaizdo efektas pasireiškia visuose vaizdą
sudarančiuose gaminiuose, įskaitant ir skystųjų kristalų (LCD) gaminius. Tai ne gaminio
defektas.
Kad išvengtumėte liekamojo vaizdo efekto savo skystųjų kristalų (LCD) monitoriuje,
atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus patarimus
Išjungtas maitinimas, ekrano užsklanda arba energijos taupymo režimas
Pavyzdys)
z Naudodami pastovų režimą, išjunkite maitinimą.
- Išjunkite maitinimą 4 valandoms po 20 darbo valandų
- Išjunkite maitinimą 2 valandoms po 12 darbo valandų
z Jei galite, naudokite ekrano užsklandą
- Rekomenduojama vienspalvė arba judančio vaizdo ekrano užsklanda.
z Monitoriaus išjungimą nustatykite su PC Display Properties Power Scheme
(ekrano savybės, maitinimo schema).
Patarimai pagal konkrečias panaudojimo sritis
Oro uostai, tranzitinės stotys, vertybinių popierių biržos, bankai ir valdymo
sistemos
Rekomenduojame nustatyti vaizdo sistemą kaip nurodyta toliau:
Rodykite informaciją su logotipu arba judančio vaizdo ciklą.
Ciklas: 1 valandą rodoma informacija, o po jos 1 minutę rodomas logotipas arba
judantis vaizdas.
Periodiškai keiskite spalvinę informaciją (naudokite 2 skirtingas spalvas).
Pavyzdys) Kas 30 minučių cikliškai keiskite spalvinę informaciją panaudodami 2
spalvas.
Stenkitės nenaudoti spalvų derinio, kuriame labai skiriasi simbolių ir fono
skaistis.
Stenkitės nenaudoti pilkų atspalvių, kurie ypač lengvai sukelia liekamojo vaizdo
efektą.
z Venkite: spalvų, kurių skaistis labai skirtingas (juoda ir balta, pilka)
Pavyzdys)
Rekomenduojamos nuostatos: ryškios spalvos, kurių skaistis skiriasi nedaug
- Kas 30 minučių keiskite simbolių ir fono spalvas.
Pavyzdys)
z
- Kas 30 minučių judesiu keiskite simbolius.
Pavyzdys)
Geriausias būdas apsaugoti monitorių nuo liekamojo vaizdo efekto – nustatyti,
kad kompiuteryje arba sistemoje įsijungtų ekrano užsklandos programa, kai jais
nesinaudojate.
Naudojant skystųjų kristalų (LCD) monitorių normaliomis sąlygomis, liekamojo vaizdo
efektas gali nepasireikšti.
Normalios sąlygos apibrėžiamos kaip nuolat besikeičiantis vaizdas. Jei skystųjų kristalų
(LCD) ekranas ilgą laiką (daugiau nei 12 valandų) rodo fiksuotą vaizdą, tarp vaizdo
elemento skystąjį kristalą (LC) valdančių elektrodų gali atsirasti nedidelis įtampos
skirtumas. Įtampos skirtumas tarp elektrodų ilgainiui didėja, todėl skystasis kristalas
išsenka. Kai tai atsitinka, ankstesnis vaizdas gali būti matomas ekrane ir tuomet, kai
rodomas kitas vaizdas.
Kad to neatsitiktų, susidariusį įtampų skirtumą reikia sumažinti.
Mūsų LCD monitorius pagal defektinių vaizdo elementų kiekį atitinka ISO13406-2 II
klasės reikalavimus.
Tinkamas produkto atliekų tvarkymas
(atitarnavusi elektros ir elektronikos įranga) - Tik Europai
Šis ženklas, pateikiamas ant produkto ar jo dokumentacijoje, nurodo, kad
pasibaigus produkto tarnavimo laikui, jo negalima išmesti kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų
išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai, ir siekiant skatinti aplinką
tausojantį antrinių žaliavų panaudojimą, pašom atskirti jį nuo kitų rūšių atliekų
ir atiduoti perdirbti.
Informacijos, kur ir kaip pristatyti šį produktą saugiai perdirbti, privatūs
vartotojai turėtų kreiptis arba į parduotuvę, kurioje šį produktą pirko, arba į
vietines valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties
sąlygas. Šis produktas tvarkant atliekas negali būti sumaišytas su kitomis
atliekomis.
Download PDF

advertising