Samsung | 2243BW | Samsung 2043BW Pamata Lietošanas instrukcija

LCD MONITOR
quick start guide
2043BW/2043BWX/2243BW/2243BWX
ii
Ievads
Iepakojuma saturs
Piezīme
Pārliecinieties, vai kopā ar monitoru ir iekļauti arī tālāk uzskaitītie priekšmeti.
Ja kāds no priekšmetiem trūkst, sazinieties ar izplatītāju.
Lai iegādātos papildpiederumus, sazinieties ar vietējo izplatītāju.
Izpakošana
1. veids
Monitors un vienkāršais statīvs
Piezīme
MagicRotation programma nevar darboties, jo vienkāršais statīvs neatbalsta pagriešanas funkciju.
2. veids
Monitors un statīvs ar regulējamu augstumu
(HAS)
Rokasgrāmatas
Uzstādīšanas pamācība
Garantijas karte
(Nav pieejams visos reģionos.)
8
Lietošanas pamācība
Ievads
Kabeļi
D-Sub kabelis
Strāvas vads
DVI kabelis (opcija)
Citi ieteikumi
Lupatiņa tīrīšanai
Piezīme
Iekļauta tikai melnu un glancētu modeļu aprīkojumā.
Jūsu monitors
Sākotnējie iestatījumi
Atlasiet valodu, izmantojot augšupvērsto vai lejupvērsto taustiņu.
Pēc 40 sekundēm redzamais saturs pazudīs.
Izslēdziet un ieslēdziet barošanas pogu. Tas atkal būs redzams.
To var parādīt ne vairāk kā (3) reizes. Noregulējiet datora izšķirtspēju, pirms ir sasniegts maksimālais
reižu skaits.
Piezīme
Ekrānā redzamā izšķirtspēja ir šīs ierīces optimālā izšķirtspēja.
Pielāgojiet sava datora izšķirtspēju tā, lai tā sakristu ar šīs ierīces optimālo izšķirtspēju.
9
Ievads
Priekšpuse
MENU poga [IZVĒLNE/ ]
Izmantojiet, lai atvērtu ekrāna izvēlni un izietu no izvēlnes. Izmanto arī, lai izietu
no OSD izvēlnes vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
Customized Key[
]
Pielāgotai pogai varat izmantot funkciju customize key, atbilstoši jūsu vēlmēm.
Piezīme
Nepieciešamās funkcijas pielāgoto taustiņu varat konfigurēt izvēlnē Setup > Customized Key.
Brightness poga [ ]
Kad uz ekrāna nav redzams OSD, nospiediet pogu, lai pielāgotu spilgtumu.
>> Noklikšķiniet šeit, lai skatītu animācijas klipu
Regulēšanas pogas [
]
Izmantojiet šīs pogas, lai pielāgotu izvēlnes elementus.
Ievadīšanas taustiņš [
] / SOURCE poga
Izmantojiet, lai aktivizētu izcelto izvēlnes elementu.
Nospiediet pogu ' /AVOTS', pēc tam atlasiet video signālu, ja OSD ir izslēgts.
(Ja piespiež pogu
/AVOTS, lai mainītu ievada režīmu, ekrāna augšējā kreisajā
stūrī parādās paziņojums, kas informē par pašreizējo režīmu - analogo vai digitālo
ievada signālu.)
10
Ievads
Piezīme
Ja esat atlasījis digitālo režīmu, monitors ir jāpievieno pie videokartes DVI porta,
izmantojot DVI kabeli.
>> Noklikšķiniet šeit, lai skatītu animācijas klipu
AUTO poga
Lietojiet šo pogu, lai izmantotu funkciju automātiska pielāgošana.
>> Noklikšķiniet šeit, lai skatītu animācijas klipu
Strāvas padeves poga [
]
Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu un izslēgtu monitoru.
Strāvas padeves indikators
Parasti ekspluatācijas laikā tas ir zils, bet, monitoram saglabājot iestatījumus, tas
vienreiz iemirgojas.
Piezīme
Lai iegūtu plašāku informāciju par enerģijas taupīšanas funkcijām, skatiet enerģijas taupīšanas režīma aprakstu rokasgrāmatā. Enerģijas taupīšanas nolūkā IZSLĒDZIET monitoru, kad tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku
neuztraties pie tā.
Aizmugure
Piezīme
Monitora aizmugures konfigurācija var atšķirties, atkarībā no produkta.
Vienkāršais statīvs
Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):
POWER pieslēgvieta
Savienojiet monitora strāvas vadu ar POWER pieslēgvietu, kas atrodas monitora
aizmugurē.
DVI IN pieslēgvieta
Pievienojiet DVI kabeli DVI IN pieslēgvietai monitora aizmugurē.
RGB IN pieslēgvieta
11
Ievads
Pievienojiet D-sub kabeli 15 tapu RGB IN pieslēgvietai monitora aizmugurē.
Kensington Lock
"Kensington lock" ir ierīce, ko lieto sistēmas nostiprināšanai, kad to uzstāda sabiedriskā vietā. (Nostiprināšanas ierīce jāiegādājas atsevišķi.) Lai uzzinātu vairāk par
nostiprināšanas ierīces lietošanu, sazinieties ar pārdevēju.
Piezīme
Lai uzzinātu vairāk par kabeļu savienošanu, skatiet Savienošanas kabeļi.
Kabeļu stiprinājuma gredzens
•
Izmantojot stiprinājuma gredzenu, sastipriniet kabeļus, kā parādīts attēlā.
12
SyncMaster 2043BW/2043BWX
Savienojumi
Savienošanas kabeļi
Savienojiet monitora strāvas vadu ar power pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.
Iespraudiet monitora strāvas vadu tuvākajā kontaktligzdā.
Izmantojiet jūsu datoram piemērotu savienojumu.
D-sub (Analogā) savienotāja izmantošana videokartē.
•
Savienojiet signāla kabeli ar 15 tapu D-sub pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.
[RGB IN]
DVI (Digitālā) savienotāja izmantošana videokartē.
•
Savienojiet DVI kabeli ar DVI ievades pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.
[DVI IN]
Pievienošana Macintosh datoram.
•
Pieslēdziet monitoru Macintosh datoram, izmantojot D-sub savienotājkabeli.
Piezīme
Ja monitors ir savienots ar datoru, tos var ieslēgt un izmantot.
13
Savienojumi
Statīva izmantošana
Monitora salikšana
Vienkāršais statīvs
Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):
Monitors un pamatne
Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):
A. Statīva aizturis
Pamatnes pievienošana
Šis monitors pieņem 75,0 mm x 75,0 mm lielu, ar VESA saderīgu montāžas saskarnes plātni.
14
Savienojumi
Vienkāršais statīvs
Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):
A. Monitors
B. Montāžas saskarnes plātne (pārdod atsevišķi)
1.
Izslēdziet monitoru un atvienojiet strāvas vadu.
2.
Novietojiet LCD monitoru uz līdzenas virsmas ar priekšpusi uz leju, apakšā paliekot kaut ko
mīkstu, lai aizsargātu ekrānu.
3.
Izskrūvējiet četras skrūves un noņemiet statīvu no LCD monitora.
4.
Izvietojiet montāžas saskarnes plātni pret caurumiem aizmugures vāka montāžas plātnē un pieskrūvējiet to ar četrām skrūvēm, ko saņēmāt kopā ar pleca tipa pamatni, pie sienas montējamam
kronšteinam vai cita veida pamatnei.
•
Nelietojiet skrūves, kas garākas par standarta izmēru, jo tās var bojāt monitora
iekšpusi.
•
Sienas stiprinājumiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām,
skrūvju garums var atšķirties atkarībā no specifikācijas.
•
Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.
Nepievelciet skrūves pārāk cieši, lai izvairītos no ierīces sabojāšanas vai krišanas,
kas var radīt savainojumus.
Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.
•
Samsung neuzņemas atbildību par ierīces sabojāšanos vai cilvēku savainošanos,
ja tiek lietoti nevis VESA, bet citi sienas stiprinājumi, kas neatbilst specifikācijām, vai ja lietotājs neievēro ierīces uzstādīšanas instrukcijas.
•
Lai piestiprinātu monitoru pie sienas, nopērciet sienas kronšteinu komplektu, kas
ļauj uzstādīt monitoru vismaz 10 cm attālumā no sienas.
•
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko Samsung tehniskās apkopes
centru. Samsung Electronics nav atbildīgs par ierīces bojājumiem, kurus izraisījusi nepareiza pamatnes izmantošana.
•
Lūdzu, izmantojiet sienas stiprinājumu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.
15
Savienojumi
SyncMaster 2243BW/2243BWX
Savienošanas kabeļi
Savienojiet monitora strāvas vadu ar power pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.
Iespraudiet monitora strāvas vadu tuvākajā kontaktligzdā.
Izmantojiet jūsu datoram piemērotu savienojumu.
D-sub (Analogā) savienotāja izmantošana videokartē.
•
Savienojiet signāla kabeli ar 15 tapu D-sub pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.
[RGB IN]
DVI (Digitālā) savienotāja izmantošana videokartē.
•
Savienojiet DVI kabeli ar DVI ievades pieslēgvietu, kas atrodas monitora aizmugurē.
[DVI IN]
Pievienošana Macintosh datoram.
•
Pieslēdziet monitoru Macintosh datoram, izmantojot D-sub savienotājkabeli.
Piezīme
Ja monitors ir savienots ar datoru, tos var ieslēgt un izmantot.
16
Savienojumi
Statīva izmantošana
Monitora salikšana
Vienkāršais statīvs
Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):
Monitors un pamatne
Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):
A. Statīva aizturis
Pamatnes pievienošana
Šis monitors pieņem 100,0 mm x 100,0 mm lielu, ar VESA saderīgu montāžas saskarnes plātni.
17
Savienojumi
Vienkāršais statīvs
Statīvs ar regulējamu augstumu (HAS):
A. Monitors
B. Montāžas saskarnes plātne (pārdod atsevišķi)
1.
Izslēdziet monitoru un atvienojiet strāvas vadu.
2.
Novietojiet LCD monitoru uz līdzenas virsmas ar priekšpusi uz leju, apakšā paliekot kaut ko
mīkstu, lai aizsargātu ekrānu.
3.
Izskrūvējiet četras skrūves un noņemiet statīvu no LCD monitora.
4.
Izvietojiet montāžas saskarnes plātni pret caurumiem aizmugures vāka montāžas plātnē un pieskrūvējiet to ar četrām skrūvēm, ko saņēmāt kopā ar pleca tipa pamatni, pie sienas montējamam
kronšteinam vai cita veida pamatnei.
•
Nelietojiet skrūves, kas garākas par standarta izmēru, jo tās var bojāt monitora
iekšpusi.
•
Sienas stiprinājumiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām,
skrūvju garums var atšķirties atkarībā no specifikācijas.
•
Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.
Nepievelciet skrūves pārāk cieši, lai izvairītos no ierīces sabojāšanas vai krišanas,
kas var radīt savainojumus.
Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.
•
Samsung neuzņemas atbildību par ierīces sabojāšanos vai cilvēku savainošanos,
ja tiek lietoti nevis VESA, bet citi sienas stiprinājumi, kas neatbilst specifikācijām, vai ja lietotājs neievēro ierīces uzstādīšanas instrukcijas.
•
Lai piestiprinātu monitoru pie sienas, nopērciet sienas kronšteinu komplektu, kas
ļauj uzstādīt monitoru vismaz 10 cm attālumā no sienas.
•
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko Samsung tehniskās apkopes
centru. Samsung Electronics nav atbildīgs par ierīces bojājumiem, kurus izraisījusi nepareiza pamatnes izmantošana.
•
Lūdzu, izmantojiet sienas stiprinājumu, kas atbilst starptautiskajiem standartiem.
18
Traucējummeklēšana
Pašpārbaudes funkcijas pārbaude
Piezīme
Jūsu monitors ir aprīkots ar pašpārbaudes funkciju, kas ļauj pārbaudīt, vai monitors darbojas pareizi.
Pašpārbaudes funkcijas pārbaude
1.
Izslēdziet gan savu datoru, gan monitoru.
2.
Atvienojiet video kabeli no datora aizmugurējās daļas.
3.
Ieslēdziet monitoru.
Ja monitors darbojas pareizi, redzēsiet lodziņu, kas tālāk attēlots ilustrācijā.
Šis paziņojums parādās arī normālas darbības laikā, ja atvieno vai sabojā video kabeli.
4.
Izslēdziet monitoru un vēlreiz pievienojiet video kabeli, pēc tam ieslēdziet gan datoru, gan monitoru.
Ja monitora ekrāns pēc iepriekš aprakstīto darbību veikšanas paliek tukšs, pārbaudiet video kontrolleri
un datorsistēmu; jūsu monitors darbojas pareizi.
Brīdinājuma ziņojumi
Ja kaut kas nav kārtībā ar ievades signālu, uz ekrāna parādās ziņojums, vai arī tas izdziest, kaut arī
strāvas padeves indikatora LED signāls vēl arvien deg. Ziņojums var norādīt, ka monitors ir ārpus
skenēšanas diapazona, vai arī, ka nepieciešams pārbaudīt signāla kabeli.
Vide
Monitora novietojums un pozīcija var ietekmēt monitora kvalitāti un citas iespējas.
Ja monitora tuvumā atrodas kāds zemfrekvences skaļrunis, atvienojiet to no strāvas avota un novietojiet
citā telpā.
Aizvāciet visas elektroniskās ierīces, piemēram, radio, fēnus, pulksteņus un telefonus, kas atrodas 3
pēdu (viena metra) attālumā no monitora.
Noderīgi padomi
Monitors atjauno no datora saņemtos signālus. Tāpēc, ja ir radusies problēma datorā vai videokartē,
monitors var izdzist, krāsas var kļūt blāvas, var rasties troksnis, video režīms var nebūt atbalstīts, utt.
55
Traucējummeklēšana
Šādā gadījumā vispirms pārbaudiet problēmas cēloni un tad sazinieties ar Tehniskās apkopes centru
vai izplatītāju.
Monitora darbības apstākļu noteikšana
Ja ekrānā nav attēla, vai arī, ja parādās ziņojums "Not Optimum Mode", "Recommended Mode"
1680 x 1050 60 Hz, atvienojiet kabeli no datora, kamēr monitors vēl arvien darbojas.
Ja uz ekrāna parādās ziņojums vai ekrāns kļūst balts, monitors ir izmantojams darbam.
Šādā gadījumā meklējiet problēmu datorā.
Kontrolsaraksts
Piezīme
Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos, vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas
sadaļā redzamo tālruņa numuru vai sazinieties ar izplatītāju.
Ekrānā nav attēlu. Es nevaru ieslēgt monitoru.
Q:
Vai strāvas vads ir pievienots pareizi?
A:
Pārbaudiet strāvas vada savienojumu un pievadi.
Q:
Vai ekrānā redzat "Check Signal Cable"?
A:
(Savienojums, izmantojot D-sub kabeli)
Pārbaudiet signāla kabeļa savienojumu.
(Savienots, izmantojot DVI kabeli)
Ja pēc monitora pareizas pieslēgšanas, ekrānā joprojām redzat kļūdas paziņojumu, pārliecinieties, vai ir iestatīts analogais monitora statuss.
Ja pēc monitora pareizas pieslēgšanas ekrānā joprojām redzat (kļūdas) paziņojumu, pārliecinieties, vai ir iestatīts analogais monitora statuss. Nospiediet pogu ‘ /SOURCE’, lai monitors
vēlreiz pārbaudītu ienākošā signāla avotu.
Q:
Ja strāvas padeve ir ieslēgta, atsāknējiet datoru, lai ieraudzītu sākotnējo ekrānu (pieteikšanās
ekrānu), ko var redzēt.
A:
Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās ekrāns) ir redzams, atsāknējiet datoru lietošanas režīmā
(Windows ME/XP/2000 versijai – drošajā režīmā), un tad nomainiet videokartes frekvenci.
(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)
Ja sākotnējais ekrāns (pieteikšanās ekrāns) neparādās, sazinieties ar tehniskās apkopes centru
vai izplatītāju.
Q:
Vai jūs ekrānā redzat "Not Optimum Mode", "Recommended Mode" 1680 x 1050 60 Hz?
A:
Šis paziņojums parādās, kad signāls no videokartes pārsniedz maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, ko monitors var pareizi uztvert.
A:
Pielāgojiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, ko monitors var pareizi uztvert.
A:
Ja displejs pārsniedz SXGA vai 75 Hz, parādās ziņojums"Not Optimum Mode", "Recommended Mode" 1680 x 1050 60 Hz. Ja displejs pārsniedz 85 Hz, displejs darbosies pareizi, taču
56
Traucējummeklēšana
ziņojums "Not Optimum Mode", "Recommended Mode" 1680 x 1050 60 Hz parādīsies uz
vienu minūti un tad izzudīs.
Šīs minūtes laikā lūdzam nomainīt ekrāna iestatījumus uz ieteiktajiem.
(Ja sistēmu atsāknē, šo paziņojumu parāda atkārtoti.)
Q:
Ekrānā nav redzams attēls. Vai strāvas padeves indikators mirgo ar 1 sekundes intervālu?
A:
Monitors atrodas enerģijas taupīšanas režīmā.
A:
Nospiediet jebkuru taustiņu uz tastatūras, lai aktivizētu monitoru un ekrānā atjaunotu attēlu.
A:
Ja joprojām nav attēla, nospiediet pogu " /SOURCE ". Pēc tam nospiediet jebkuru taustiņu
uz tastatūras, lai aktivizētu monitoru un ekrānā atjaunotu attēlu.
Q:
Savienots, izmantojot DVI kabeli?
A:
Jūs varat iegūt tukšu ekrānu, ja sāknējat sistēmu pirms DVI kabeļa pievienošanas vai ja atslēdzat
un vēlreiz pieslēdzat DVI kabeli, kamēr sistēma darbojas, jo noteikta tipa video kartes nepārsūta
video signālus. Pieslēdziet DVI kabeli un tad atsāknējiet sistēmu.
Es neredzu ekrāna displeju.
Q:
Vai esat bloķējis Ekrāna displeja (OSD) izvēlni, lai netiktu veiktas izmaiņas?
A:
Atbloķējiet OSD, vismaz 5 sekundes turot nospiestu pogu [MENU /
].
Ekrāns rāda nepareizas krāsas vai tikai melnbaltu attēlu.
Q:
Vai ekrāns rāda tikai vienu krāsu, it kā lūkojoties uz ekrānu caur celofāna papīru?
A:
Pārbaudiet signāla kabeļa savienojumu.
A:
Pārbaudiet, vai videokarte ir pilnīgi ievietota tās slotā.
Q:
Vai ekrāna krāsas kļuvušas savādas pēc programmas palaišanas vai lietojumprogrammu nesaskaņotības dēļ?
A:
Atsāknējiet datoru.
Q:
Vai videokarte ir iestatīta pareizi?
A:
Iestatiet videokarti, kā norādīts videokartes rokasgrāmatā.
Ekrāns pēkšņi ir kļuvis nelīdzsvarots.
Q:
Vai esat mainījis videokarti vai draiveri?
A:
Lietojot ekrāna displeju (OSD), pielāgojiet attēla pozīciju un lielumu.
Q:
Vai esat pielāgojis monitora izšķirtspēju vai frekvenci?
A:
Pielāgojiet izšķirtspēju un frekvenci videokartē.
(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)
Q:
Iespējams, videokartes signālu cikla dēļ attēls būs nestabils. Pielāgojiet parametru Position (izvietojums), skatot OSD izvēlni.
57
Traucējummeklēšana
Ekrānam nav fokusa vai ekrāna displeju (OSD) nevar pielāgot.
Q:
Vai esat pielāgojis monitora izšķirtspēju vai frekvenci?
A:
Pielāgojiet videokartes izšķirtspēju un frekvenci.
(Skatiet Iepriekš iestatītie laika režīmi.)
LED indikators mirgo, bet uz ekrāna nav nekādu attēlu.
Q:
Vai, izvēlnē pārbaudot režīmu "Display Timing" (Displeja Laiks), frekvence ir pielāgota pareizi?
A:
Pielāgojiet frekvenci pareizi, izmantojot videokartes rokasgrāmatu un Iepriekš iestatītos laika
režīmus.
(Maksimālā frekvence izšķirtspējā var mainīties, atkarībā no produkta.)
Ekrānā tiek rādītas tikai 16 krāsas. Ekrāna krāsas ir mainījušās pēc videokartes maiņas.
Q:
Vai sistēmas "Windows" krāsas ir iestatītas pareizi?
A:
Windows XP :
Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).
A:
Windows ME/2000 :
Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).
Q:
Vai videokarte ir iestatīta pareizi?
A:
Iestatiet videokarti, kā norādīts videokartes rokasgrāmatā.
Tiek rādīts ziņojums "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC)
monitor found" (Neatpazīts monitors, atrasts Plug & Play (VESA DDC)
monitors).
Q:
Vai esat uzstādījis monitor draiver?
A:
Instalējiet monitora draiveri saskaņā ar Monitora draiveris.
Q:
Lai pārliecinātos, ka funkcija Plug & Play (VESA DDC ) tiek atbalstīta, skatiet videokartes
rokasgrāmatu.
A:
Instalējiet monitora draiveri saskaņā ar Monitora draiveris.
Pārbaudiet, vai MagicTune™ darbojas.
Q:
MagicTune™ raksturpazīme ir atrodama tikai datoros (ar VGA), ar operētājsistēmu Windows
OS, kas atbalsta Plug and Play.
A:
Lai pārbaudītu, vai jūsu dators ir piemērots MagicTune™ raksturpazīmei, rīkojieties saskaņā ar
tālākajām norādēm (operētājsistēmā Windows XP).
"Control Panel" (Vadības panelis) → "Performance and Maintenance" (Veiktspēja un uzturēšana) → "System" (Sistēma) → "Hardware" (Aparatūra) → "Device Manager" (Ierīču pārvald58
Traucējummeklēšana
nieks) → "Monitors" (Monitori) → Pēc Plug and Play monitora izdzēšanas, atrodiet "Plug and
Play monitor", ar jaunas aparatūras meklēšanu.
A:
MagicTune™ ir papildu programmatūra monitoram. Dažas video kartes var neatbalstīt jūsu
monitoru. Ja rodas problēma ar videokarti, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai pārbaudītu, vai
jūsu videokarte ir saderīgo videokaršu sarakstā.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ nedarbojas pareizi.
Q:
Vai esat mainījuši savu datoru vai tā videokarti?
A:
Lejupielādējiet jaunāko programmu. Programmu var lejupielādēt http://www.samsung.com/
monitor/magictune
Q:
Vai instalējāt programmu?
A:
Pēc programmas pirmreizējās instalēšanas atsāknējiet datoru. Ja programmas kopija jau ir instalēta, noņemiet to, atsāknējiet datoru un pēc tam vēlreiz instalējiet programmu. Lai pēc
instalēšanas vai atinstalēšanas programma darbotos normāli, ir jāatsāknē dators.
Piezīme
Apmeklējiet MagicTune™ tīmekļa vietni un lejupielādējiet MagicTune™ MAC instalācijas programmatūru.
Ja ar monitoru rodas problēmas, veiciet šādas darbības.
Pārbaudiet, vai strāvas vads un video kabeļi ir pareizi pievienoti datoram.
Pārbaudiet, vai sāknējot datoru, tas nopīkst vairāk nekā 3 reizes.
(Ja tas pīkst vairāk nekā 3 reizes, pieprasiet datora mātesplates apkopi.)
Ja jūs esat instalējis jaunu videokarti vai pats uzstādījis datoru, pārbaudiet, vai ir instalēts adaptera
(video) draiveris un monitora draiveris.
Pārbaudiet, vai video ekrāna skenēšanas frekvence ir iestatīta robežās no 56 Hz līdz 75 Hz.
(Nepārsniedziet 75 Hz, lietojot maksimālo izšķirtspēju.)
Ja rodas problēmas ar adaptera (video) draivera instalēšanu, sāknējiet datoru "Safe Mode" režīmā,
noņemiet komponentu "Display Adapter", kas atrodams, noklikšķinot uz "Control Panel" (Vadības
panelis) → "System" (Sistēma) → "Device Administrator" (Ierīču administrators) un tad atsāknējiet
datoru, lai atkārtoti instalētu adaptera (video) draiveri.
Piezīme
Ja problēmas atkārtojas, sazinieties ar pilnvarotu tehniskās apkopes centru.
Jautājumi un atbildes
Q:
Kā es varu mainīt frekvenci?
A:
Frekvenci var mainīt, pārkonfigurējot videokarti.
A:
Ievērojiet, ka videokartes atbalsts var būt atšķirīgs atkarībā no izmantojamā diskdziņa versijas.
(Sīkāku informāciju skatiet datora vai videokartes rokasgrāmatā.)
Q:
Kā es varu pielāgot izšķirtspēju?
59
Traucējummeklēšana
A:
Windows XP:
Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).
A:
Windows ME/2000:
Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Settings" (Iestatījumi).
* Lai iegūtu detalizētāku informāciju, sazinieties ar videokartes ražotāju.
Q:
Kā es varu iestatīt Power Saving (Enerģijas taupīšanas) funkciju?
A:
Windows XP:
Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Appearance and Themes" (Izskats un dizaini) → "Display" (Displejs) → "Screen Saver" (Ekrānsaudzētājs).
Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).
A:
Windows ME/2000:
Izšķirtspējas iestatīšana: "Control Panel" (Vadības panelis) → "Display" (Displejs) → "Screen
Saver" (Ekrānsaudzētājs).
Funkciju var iestatīt datora programmā BIOS-SETUP. (Skatīt Windows/datora rokasgrāmatu).
Q:
Kā es varu notīrīt korpusu/LCD paneli?
A:
Atvienojiet strāvas vadu un notīriet monitoru ar mīkstu lupatiņu, lietojot vai nu tīrīšanas šķīdumu
vai tīru ūdeni.
Neatstājiet šķīduma paliekas, kā arī nenoskrāpējiet korpusu. Nepieļaujiet, ka monitora iekšpusē
nokļūst ūdens.
Piezīme
Pirms meklējat palīdzību, pārbaudiet šajā nodaļā ietverto informāciju, lai pārliecinātos, vai nav iespējams atrisināt problēmu saviem spēkiem. Ja jums nepieciešama palīdzība, zvaniet uz Informācijas
sadaļā redzamo tālruņa numuru vai sazinieties ar izplatītāju.
60
Download PDF

advertising