Samsung | S19A10N | Samsung 19'' LED monitorius S19A10N Vartotojo vadovas

SyncMaster S19A10N
Monitors
Lietošanas rokasgrāmata
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma, lai
uzlabotu veiktspēju, specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšējā brīdinājuma.
Satura rādītājs
GALVENIE DROŠĪBAS PASĀKUMI
Pirms darba uzsākšanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Uzglabāšana un apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Monitora tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
Drošības pasākumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4
IERĪCES UZSTĀDĪŠANA
Iepakojuma saturs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Statīva uzstādīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Savienošana ar datoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
Kensington Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
IERĪCES LIETOŠANA
Standarta signāla režīmu tabula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Ierīces vadības pogas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
MagicTune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
Monitora pašdiagnoze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Pirms apkopes pieprasīšanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
Bieži uzdotie jautājumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
PAPILDU INFORMĀCIJA
Specifikācijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Enerģijas taupīšanas funkcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE
(SAMSUNG VISĀ PASAULĒ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas
uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm) . . . . . . . . . . 5-4
1
Galvenie drošības pasākumi
1-1
Pirms darba uzsākšanas
Šajā rokasgrāmatā lietotās ikonas
IKONA
NOSAUKUMS
NOZĪME
Uzmanîbu
Apzīmē gadījumus, kad funkcija var nestrādāt vai iestatījums var tikt atcelts.
Piebilde
Apzīmē ieteikumu vai padomu, kā izpildīt funkciju.
Šīs rokasgrāmatas lietošana
•
Pirms lietojat šo ierīci, pilnībā iepazīstieties ar drošības pasākumiem.
•
Ja rodas kāda problēma, skatiet sadaļu „Problēmu novēršana“.
Autortiesību paziņojums
Lai uzlabotu veiktspēju, šīs rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
Autortiesības © 2011 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības saglabātas.
Šīs rokasgrāmatas autortiesības ir Samsung Electronics, Co., Ltd īpašums.
Šīs rokasgrāmatas saturu nedrīkst jebkādā veidā ne atveidot, ne izplatīt, ne izmantot – ne daļēji, ne pilnībā bez rakstiskas
Samsung Electronics, Co., Ltd atļaujas.
SAMSUNG logotips un SyncMaster ir reģistrētas Samsung Electronics, Co., Ltd preču zīmes.
Microsoft, Windows un Windows NT ir reģistrētas Microsoft Corporation preču zīmes.
VESA, DPM un DDC ir reģistrētas Video Electronics Standard Association preču zīmes.
Galvenie drošības pasākumi
1-1
1-2
Uzglabāšana un apkope
Ārējās virsmas un ekrāna apkope
Tīriet ierīci ar mīkstu, sausu drānu.
•
Netīriet ierīci ar viegli uzliesmojošām vielām, piemēram,
benzolu vai šķīdinātāju, vai ar mitru drānu. Šādas rīcības
rezultātā var rasties problēmas ierīces darbībā.
•
Neskrāpējiet ekrānu ar nagiem vai asu objektu.
Šādas rīcības rezultātā ierīce var tikt saskrāpēta vai sabojāta.
•
Netīriet ierīci, smidzinot ūdeni tieši uz tās.
Ja ūdens nokļūst ierīcē, tā var aizdegties, var rasties
elektrošoks vai problēmas ierīces darbībā.
•
Ja tiek izmantots ultraskaņas mitrinātājs, uz īpaši spīdīgiem
modeļiem var rasties balti plankumi materiāla raksturīgo
īpašību dēļ.
Ierīces krāsa un izskats var būt atšķirīgi atkarībā no modeļa.
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
•
Ievērojiet prasītos attālumus starp izstrādājumu un citiem objektiem (piem. sienām), lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks iekšējās pārkaršanas dēļ.
Uzstādiet šo izstrādājumu tā, lai tiktu ievēroti attēlā norādītie prasītie attālumi.
Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Ja uzstādāt izstrādājumu, izmantojot statīvu
Par paliekošiem attēliem
•
Ilgu laiku rādot nekustīgu attēlu, ekrānā var rasties paliekošs attēls vai plankums. Ja ierīci nelietojat ilgāku laiku, iestatiet
enerģijas taupīšanas režīmu vai ekrānsaudzētāju.
•
Paneļu ražotāju tehnoloģisko ierobežojumu dēļ šīs ierīces veidotie attēli var izskatīties gaišāki vai tumšāki, nekā tie ir
patiesībā (par aptuveni 1 d/m (daļas uz miljonu) pikseļiem).
Apakšpikseļu skaits pēc paneļa veida: Apakšpikseļu skaits = maksimālā horizontālā izšķirtspēja x maksimālā vertikālā
izšķirtspēja x 3
Piemērs) Ja maksimālā izšķirtspēja ir 1920 x 1080, apakšpikseļu skaits ir 1920 x 1080 x 3 = 6.220.800.
1-2
Galvenie drošības pasākumi
1-3
Monitora tīrīšana
Monitora tīrīšana
•
Šis jaunākās paaudzes monitora panelis un korpuss ir viegli saskrāpējams, tāpēc tam ir nepieciešamas īpašas rūpes. Tīriet
monitoru, veicot šādas darbības.
1. Izslēdziet monitoru un datoru.
2. Atvienojiet monitora strāvas kabeli.
Lai izvairītos no elektrošoka, pārliecinieties, ka kabeļa atvienošanas laikā esat to satvēris aiz
spraudņa, kā arī nepieskarieties kabelim ar mitrām rokām.
3. Noslaukiet monitoru, izmantojot mīkstu, viegli samitrinātu un izspiestu drāniņu.
•
Nelietojiet tīrīšanas līdzekli, kas satur spirtu vai šķīdinātājus vai satur virsmaktīvas vielas.
Pretējā gadījumā ierīces korpuss var zaudēt krāsu vai saplaisāt, vai arī var nolobīties
paneļa pārklājums.
• Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz monitora.
Pretējā gadījumā šķidrums var iesūkties monitorā un izraisīt aizdegšanos, elektrošoku vai
monitora darbības traucējumus.
4. Tīriet monitora korpusu ar mīkstu drāniņu, kas samērcēta nelielā ūdens daudzumā.
5. Kad esat pabeidzis tīrīšanu, pievienojiet monitoram strāvas kabeli.
6. Ieslēdziet monitoru un datoru.
Glabāšanas drošības pasākumi
•
Lietojot ultraskaņas gaisa mitrinātāju, uz īpaši spīdīgas ierīces var parādīties baltas krāsas traipi.
Lai iztīrītu monitora iekšpusi, sazinieties ar tuvāko apkopes centru (maksas pakalpojums).
Galvenie drošības pasākumi
1-3
1-4
Drošības pasākumi
Drošības pasākumiem lietotās ikonas
IKONA
NOSAUKUMS
NOZĪME
Brīdinājums
Ja netiek izpildīti pasākumi, kas ir apzīmēti ar šo zīmi, var rasties nopietni savainojumi vai
pat iestāties nāve.
Uzmanîbu
Ja netiek izpildīti pasākumi, kas ir apzīmēti ar šo zīmi, var rasties nopietni savainojumi vai
tikt sabojāts īpašums.
Zīmju nozīme
Nedarīt.
Jāievēro.
Neizjaukt.
Spraudkontaktam ir jābūt atvienotam no sienas
kontaktligzdas.
Nepieskarties.
Jābūt iezemētam, lai novērstu elektrošoku.
Saistītas ar strāvu
Sekojošos attēlos izmantotie ierīces attēli ir domāti uzziņai un tie var atšķirties no faktiskās ierīces.
Brīdinājums
Izvairieties no bojāta strāvas vada vai kontaktdakšas, vai bojātas vai vaļīgas kontaktligzdas izmantošanas.
•
Pretējā gadījumā sienas kontaktligzda
pārkarstot var izraisīt ugunsgrēku.
Kārtīgi ievietojiet spraudkontaktu.
•
Pretējā gadījumā varat izraisīt
elektrošoku.
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku.
Pārliecinieties, vai strāvas vads pievienots
iezemētai kontaktligzdai (tikai iekārtām ar 1.
klases izolāciju).
Izvairieties pārlieki saliekt vai savīt strāvas
vadu, kā arī novietot uz vada smagus objektus.
•
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai savainojumus.
Uzglabājiet strāvas vadu un ierīci prom no
sildītāja.
•
1-4
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Izvairieties pievienot vai atvienot strāvas
padevi ar slapjām rokām.
•
Izvairieties no vairāku elektrisku ierīču pievienošanas vienai sienas kontaktligzdai.
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Pretējā gadījumā bojāta strāvas vada
dēļ varat gūt elektrošoku vai arī var
izcelties ugunsgrēks.
Ja spraudkontakta dakšas vai sienas kontaktligzda ir pārklāti ar putekļiem, notīriet tās
ar sausu drānu.
•
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku.
Galvenie drošības pasākumi
Uzmanîbu
Izstrādājuma darbības laikā izvairieties no
strāvas kontaktdakšas atvienošanas.
•
Pretējā gadījumā elektriskais šoks var
sabojāt izstrādājumu.
Pārliecinieties, vai tiek lietots tikai mūsu
uzņēmuma piegādātais strāvas vads. Turklāt nelietojiet citas elektriskās ierīces strāvas vadu.
•
Kad atvienojat strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas, turiet to aiz kontaktdakšas nevis aiz vada.
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Pievienojiet spraudkontaktu tādai sienas
kontaktligzdai, ko var viegli aizsniegt.
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Ja ierīces darbībā rodas problēma, ir
jāatvieno spraudkontakts, lai pilnībā
atslēgtu strāvas padevi. Strāvas padevi
nevar atvienot pilnībā, izmantojot tikai
ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Saistītas ar uzstādīšanu
Brīdinājums
Izvairieties no degošu sveču, odu repelentu
vai cigarešu novietošanas uz izstrādājuma,
un neuzstādiet izstrādājumu sildītāja tuvumā.
•
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku.
Izvairieties no izstrādājumu uzstādīšanas
vietās ar sliktu ventilāciju, piemēram, grāmatu plaukta vai skapja iekšpusē.
•
•
Pretējā gadījumā varat gūt
savainojumus.
•
Pārliecinieties, vai tiek izmantots
norādītais sienas stiprinājums.
Ventilācijas dēļ uzstādiet ierīci vismaz 10
cm attālumā no sienas.
•
Pretējā gadījumā iekšējās pārkaršanas
dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Sargājiet ierīces iepakojuma plastmasas
maisiņus no bērniem.
•
Palūdziet uzstādīšanas inženierim vai attiecīgajam uzņēmumam uzstādīt ierīci uz sienas.
Uzvelkot plastmasas maisiņus uz
galvas, bērni var nosmakt.
Galvenie drošības pasākumi
Pretējā gadījumā iekšējās pārkaršanas
dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas
vietās, kas ir nestabilas vai pakļautas pārmērīgām vibrācijām, piemēram, nestabila
vai vienpusīga plaukta.
•
Ierīce var nokrist un tā rezultātā tikt
sabojāta vai arī jūs varat iegūt
savainojumus.
•
Izmantojot monitoru vietā, kas ir
pakļauta pārmērīgām vibrācijām, var
rasties problēmas ierīces darbībā vai
izcelties ugunsgrēks.
1-4
Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas
vietās, kas pakļauta putekļu, mitruma
(sauna), eļļas, dūmu vai ūdens (lietus piles)
iedarbībai, un no uzstādīšanas transportlīdzeklī.
Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas
vietās, kas pakļautas tiešu saules staru
iedarbībai, un no izstrādājuma uzstādīšanas karstuma avota, piemēram, uguns vai
sildītāja, tuvumā.
•
•
Tas var izraisīt elektrošoku vai
ugunsgrēku.
Tas var samazināt ierīces ekspluatācijas
ilgumu vai izraisīt ugunsgrēku.
Izvairieties no izstrādājuma uzstādīšanas
viegli aizsniedzamā augstumā, kur to var
aizsniegt bērni.
•
Ja bērns pieskaras ierīcei, tā var nokrist
un izraisīt ievainojumus.
•
Tā kā priekšpuse ir smagāka, uzstādiet
ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas.
Uzmanîbu
Neļaujiet ierīcei nokrist pārvietošanas laikā.
•
Šādas rīcības rezultātā var rasties
problēmas ierīces darbībā vai
ievainojumi.
Kad uzstādāt ierīci uz skapīša vai plaukta,
pārliecinieties, vai ierīces priekšpuse
nesniedzas pāri skapīša vai plaukta malai.
•
Pretējā gadījumā ierīce var nokrist un tai
var rasties darbības traucējumi, vai tā
var izraisīt ievainojumus.
•
Izmantojiet izstrādājuma izmēram
piemērotu skapīti vai plauktu.
Nenovietojiet ierīci uz grīdas ar priekšpusi
uz leju.
•
Tas var sabojāt ierīces paneli.
Novietojot ierīci, apejieties ar to uzmanīgi.
•
Pretējā gadījumā var rasties problēmas
ar izstrādājumu vai varat gūt
savainojumus.
Ja ierīce ir uzstādīta vietā, kurā darba apstākļi ievērojami mainās, apkārtējās vides dēļ
var rasties nopietnas darbības kvalitātes
problēmas. Šādā gadījumā uzstādiet ierīci
tikai pēc konsultācijas ar vienu no mūsu
apkopes inženieriem par šo tematu.
•
1-4
Vietas, kurās ir daudz mikroskopisku
putekļu, ķīmikālijas, pārāk augsta vai
pārāk zema temperatūra, liels mitrums,
piemēram lidostas vai stacijas, kurās
ierīce tiek lietota nepārtraukti ilgu laiku
un tā tālāk.
Galvenie drošības pasākumi
Saistītas ar lietošanu
Brīdinājums
Tā kā ierīcē ir augsts spriegums, nekad
neuzstādiet, neremontējiet vai nemodificējiet to pats.
•
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku vai gūt elektrisko šoku.
•
Ja ierīce ir jāsalabo, sazinieties ar
apkopes centru.
Ja ierīce izdala dīvainas skaņas, deguma
smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet
spraudkontaktu un sazinieties ar apkopes
centru.
•
Kad tīrāt izstrādājumu, nesmidziniet ūdeni
tieši uz izstrādājuma daļām.
•
Pārliecinieties, ka ūdens nenokļūst
ierīcē.
•
Pretējā gadījumā tas var izraisīt
ugunsgrēku, varat gūt elektrisko šoku
vai arī var rasties problēmas ar
izstrādājumu.
Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai
rāpties uz tā.
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Pretējā gadījumā tas var izraisīt
izstrādājuma nokrišanu, kas savukārt
var izraisīt savainojumus vai nāvi.
Ja ierīce nokrīt vai ir sabojāts tās korpuss,
izslēdziet to un atvienojiet strāvas vadu.
Sazinieties ar apkopes centru.
Izvairieties no dažādu priekšmetu, piemēram, rotaļlietu vai cepumu, novietošanas uz
izstrādājuma.
•
•
Pretējā gadījumā varat izraisīt
ugunsgrēku vai gūt elektrisko šoku.
Ja bērns pārkaras pār ierīci, lai satvertu
kādu priekšmetu, ierīce vai priekšmets
var nokrist un izraisīt ievainojumus vai
pat nāvi.
Ja rodas pērkons vai zibens, atvienojiet
strāvas vadu un nekādā ziņā nepieskarieties antenas kabelim, jo tas ir bīstami.
Izvairieties no priekšmetu nomešanas uz
izstrādājuma vai pret izstrādājumu vērstiem
triecieniem.
•
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Izvairieties no izstrādājuma pārvietošanas,
pavelkot aiz elektrības vada vai antenas
kabeļa.
Ja ir radusies gāzes noplūde, nepieskarieties ierīcei vai strāvas kontaktdakšai un
nekavējoties izvēdiniet telpu.
•
•
Jebkura dzirkstele var izraisīt
sprādzienu vai ugunsgrēku.
•
Pērkona vai zibens vētras laikā
nepieskarieties strāvas vadam vai
antenas kabelim.
Pretējā gadījumā varat gūt elektrisko
šoku, izraisīt ugunsgrēku vai arī dēļ
bojājuma kabelim var rasties problēmas
ar izstrādājumu.
Izvairieties no izstrādājuma pacelšanas vai
pārvietošanas, turot tikai aiz elektrības vada
vai signāla kabeļa.
Izvairieties no uzliesmojošu aerosolu vai
objektu novietošanas uz izstrādājuma vai
lietošanas tā tuvumā.
•
•
Pretējā gadījumā varat gūt elektrisko
šoku, izraisīt ugunsgrēku vai arī dēļ
bojājuma kabelim var rasties problēmas
ar izstrādājumu.
Galvenie drošības pasākumi
Tas var izraisīt sprādzienu vai
ugunsgrēku.
1-4
Pārliecinieties, vai neesat nobloķējis ventilācijas atveri ar galdautu vai aizkaru.
•
Pretējā gadījumā iekšējās pārkaršanas
dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Izvairieties no metāla objektu, piemēram
ēdamo irbuļu, monētu, matadatu vai uzliesmojošu objektu ievietošanu izstrādājumā
(atverēs, pieslēgvietās u.c.).
•
Ja ierīcē iekļūst svešķermeņi vai ūdens,
izslēdziet strāvas padevi, atvienojiet
strāvas vadu un sazinieties ar apkopes
centru.
•
Pretējā gadījumā var rasties problēmas
ar izstrādājumu, varat gūt elektrisko
šoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Izvairieties no trauku ar šķidrumiem, piemēram, vāžu, puķupodu, dzērienu, kosmētikas
līdzekļu vai medikamentu, vai metāla
objektu novietošanas virs izstrādājuma.
•
Ja ierīcē iekļūst svešķermeņi vai ūdens,
izslēdziet strāvas padevi, atvienojiet
strāvas vadu un sazinieties ar apkopes
centru.
•
Pretējā gadījumā var rasties problēmas
ar izstrādājumu, varat gūt elektrisko
šoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Uzmanîbu
Ilgu laiku rādot nekustīgu attēlu, ekrānā var
rasties paliekošs attēls vai plankums.
•
Ja ierīci nelietojat ilgāku laiku,
izmantojiet enerģijas taupīšanas režīmu
vai iestatiet ekrānsaudzētāju kustīga
attēla režīmā.
Iestatiet ierīcei atbilstošu izšķirtspēju un
frekvenci.
•
Pretējā gadījumā tas var izraisīt acu
savainojumus.
Ilgstoši skatoties ierīci no pārāk tuva attāluma var sabojāt jūsu redzi.
Ja ierīci nelietojat ilgāku laiku, piemēram,
aizbraucat no mājām, atvienojiet strāvas
vadu no sienas kontaktligzdas.
•
Izvairieties no izstrādājuma apgriešanas
otrādi un nepārvietojiet to, turot tikai aiz statīva.
•
•
1-4
Tā rezultāta ierīce var nokrist un tikt
sabojāta vai izraisīt ievainojumus.
Izvairieties lietot mitrinātāju vai plīti netālu
no produkta.
•
Ir svarīgi atpūtināt acis (5 minūtes katru
stundu), kad skatāties izstrādājuma ekrānā
ilgus laika periodus.
Pretējā gadījumā var sakrāties putekļi
un izraisīt ugunsgrēku pārkaršanas vai
īssavienojuma dēļ vai radīt elektrošoku.
Pretējā gadījumā varat gūt elektrošoku
vai izraisīt ugunsgrēku.
Tā kā displeja panelis ir karsts pēc ilgstošas
lietošanas, nepieskarieties ierīcei.
Tas mazinās jebkādu acu pārpūli.
Galvenie drošības pasākumi
Uzglabājiet mazos piederumus vietā, kur
tiem nevar piekļūt bērni.
Esiet uzmanīgi, kad regulējat monitora leņķi
vai statīva augstumu.
•
Ja iespiedīsit roku vai pirkstu, varat to
savainot.
•
Ja ierīce ir pārlieku atliekta, tā var
nokrist un izraisīt ievainojumus.
Izvairieties no smagu priekšmetu novietošanas virs izstrādājuma.
•
Pretējā gadījumā var rasties problēmas
ar izstrādājumu vai varat gūt
savainojumus.
Pareizas pozas uzturēšana, lietojot šo ierīci
Lietojot šo ierīci saglabājiet pareizu pozu.
Galvenie drošības pasākumi
•
Iztaisnojiet muguru.
•
Ekrānam jābūt 45~50 cm attālumā no acīm. Skatieties lejup ekrānā ar seju tā virzienā.
•
Noregulējiet ierīces leņķi tā, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.
•
Turiet elkoņus pareizā leņķi un rokas vienā līmenī ar plaukstām.
•
Turiet elkoņus pareizā leņķī.
•
Novietojiet papēžus uz grīdas, kamēr ceļi ir 90 grādu vai lielākā leņķī, un turiet rokas tādā
pozīcijā, lai tās būtu zemāk par sirdi.
1-4
2
Ierīces uzstādīšana
2-1
Iepakojuma saturs
•
Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai iepakojumā ir iekļautas visas tālāk minētās sastāvdaļas.
•
Saglabājiet iepakojuma kasti, gadījumam, ja vēlāk ir nepieciešams pārvietot ierīci.
Monitors
IEKĎAUTĀS FUNKCIJAS
Uzstādīšanas pamācība
Ierīces garantija
D-Sub kabelis
Statīva savienotājs
(Nav pieejams visos reģionos.)
Statīvs
Strāvas vads
Komplektācijā iekļautie kabeli var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
2-1
Ierīces uzstādīšana
2-2
Statīva uzstādīšana
Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.
Ievietojiet statīva savienotāju statīvā tādā virzienā, kā parādīts attēlā.
Pārbaudiet, vai statīva savienotājs ir kārtīgi pievienots.
Pievelciet skrūvi statīva apakšpusē līdz galam, lai tā pilnībā nofiksētos.
Novietojiet mīkstu drānu uz galda, lai tā pasargātu ierīci, un novietojiet monitoru uz tās tā,
lai ierīces priekšpuse būtu uz leju.
Turiet ierīces korpusu ar roku, kā parādīts attēlā.
Iebīdiet salikto statīvu korpusā bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā.
Ierīces uzstādīšana
2-2
- Uzmanîbu
Izvairieties no ierīces pacelšanas, turot tikai aiz statīva.
Demontāža ir montāžas darbību veikšana pretējā secībā.
2-2
Ierīces uzstādīšana
2-3
Savienošana ar datoru
Savienojošā detaļa var atšķirties atkarībā no ierīces modeļa.
1. Izveidojiet ierīces savienojumu ar datoru atkarībā no datora atbalstītās video izejas.
•
Ja grafiskā karte nodrošina D-Sub (Analog) izvadi,
•
savienojiet ierīces [RGB IN] pieslēgvietu ar datora [D-Sub] pieslēgvietu, izmantojot D-Sub kabeli.
2. Lai izmantotu ierīci, pievienojiet barošanas kabeli ierīces [POWER] pieslēgvietai un barošanas izvadam.
(Ieejas spriegums tiek pārslēgts automātiski.)
Kad ierīce ir savienota ar datoru, varat to ieslēgt un lietot.
3. Kabeļus var nostiprināt, kā norādīts attēlā.
Ierīces uzstādīšana
2-3
2-4
Kensington Lock
Kensington Lock ir ierīce pret zagšanu, kas ļauj lietotājiem nostiprināt ierīci tā, lai to varētu droši lietot sabiedriskās vietās. Tā kā
bloķēšanas ierīces forma un izmantošanas veids var atšķirties atkarībā no modeļa un izgatavotāja, detalizētu informāciju skatiet
Lietotāja rokasgrāmatā, kas ir pievienota bloķēšanas ierīcei.
Jums jāiegādājas Kensington Lock atsevišķi.
Lai bloķētu ierīci, rīkojieties šādi:
1. Aplieciet Kensington bloķēšanas kabeli ap kādu lielu, nekustīgu priekšmetu, piemēram, ap galdu vai krēslu.
2. Kabeļa galu ar pievienoto slēdzeni izveriet cauri cilpai Kensington bloķēšanas kabeļa galā.
3. Ievietojiet bloķēšanas ierīci monitora Kensington ligzdā (
4. Saslēdziet slēdzeni (
2-4
).
).
•
Šīs ir vispārējās norādes. Precīzu informāciju skatiet Lietotāja rokasgrāmatā, kas ir pievienota bloķēšanas ierīcei.
•
Nostiprinošo ierīci var iegādāties elektronikas preču veikalā, tiešsaistes veikalā vai apkopes centrā.
Ierīces uzstādīšana
3
Ierīces lietošana
3-1
Standarta signāla režīmu tabula
Šī ierīce nodrošina vislabāko attēla kvalitāti, izmantojot optimālās izšķirtspējas iestatījumu. Optimālā izšķirtspēja ir atkarīga
no ekrāna izmēra.
Tāpēc vizuālā kvalitāte ir pasliktināta, ja nav iestatīta optimālā izšķirtspēja atbilstoši paneļa izmēram. Ir ieteicams iestatīt
ierīces optimālo izšķirtspēju.
Ja no datora saņemtais signāls atbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns tiek iestatīts automātiski. Tomēr, ja no
datora saņemtais signāls neatbilst sekojošajiem signālu režīmiem, var parādīties tukšs ekrāns. Tādēļ veiciet tā konfigurāciju,
ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
S19A10N
DISPLEJA REŽĪMS
HORIZONTĀLĀ
FREKVENCE (KHZ)
VERTIKĀLĀ
FREKVENCE (HZ)
PIKSEĻU
TAKTĒTĀJS (MHZ)
SINHRONIZĀCIJAS
POLARITĀTE (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
Horizontālā frekvence
Laiku, kas nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju ekrānā no galējās kreisās pozīcijas līdz galējai labajai pozīcijai, sauc par
horizontālo ciklu un horizontālā cikla apgriezto lielumu sauc par horizontālo frekvenci. Horizontālā frekvence ir izteikta kHz
vienībās.
Vertikālā frekvence
Panelim ir jāparāda viens un tas pats attēls ekrānā desmitiem reižu katru sekundi, lai cilvēki redzētu attēlu. Šo frekvenci sauc par
vertikālo frekvenci. Vertikālā frekvence ir izteikta Hz vienībās.
Ierīces lietošana
3-1
3-2
Ierīces vadības pogas
Ierīces vadības pogas
Šī izstrādājuma strāvas padeves (ieslēgšanas/izslēgšanas), spilgtuma, kontrasta un automātiskās regulēšanas funkcijas
var izmantot tikai nospiežot strāvas padeves pogu.
FUNKCIJA
Ieslēgšana/izslēgšana
APRAKSTS
Lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrānu, nospiediet un turiet nospiestu strāvas padeves pogu, līdz
ekrāns ieslēdzas vai izslēdzas.
•
Lai izslēgtu izstrādājumu, nospiediet un ne vairāk kā 5 sekundes turiet nospiestu strāvas
padeves pogu.
•
Lai ieslēgtu izstrādājumu, nospiediet strāvas padeves pogu.
Plašāku informāciju par enerģijas taupīšanas funkciju, skatiet enerģijas taupīšanas
funkcija sadaļā Plašāka informācija. Kad nelietojat ierīci ilgāku laiku, ir ieteicams
atvienot strāvas vadu, lai minimizētu strāvas patēriņu.
Spilgtums, kontrasts un automātiskā regulēšana
Lai izmantotu spilgtuma, kontrasta vai automātiskās regulēšanas funkcijas, nospiediet un
vismaz 5 sekundes turiet nospiestu strāvas padeves pogu.
Lai izvēlnes ekrānā izvēlētos izvēlnes vienumu, nospiediet un turiet nospiestu strāvas padeves pogu, līdz tiek atlasīts vēlamais izvēlnes vienums. Lai pārietu uz citu izvēlnes vienumu,
uz brīdi nospiediet strāvas padeves pogu.
3-2
Ierīces lietošana
3-3
MagicTune
Kas ir MagicTune ?
MagicTune ir programmatūra, kas palīdz noregulēt monitoru, sniedzot plašus monitora funkciju aprakstus un viegli saprotamas
vadlīnijas.
Lietotāji var noregulēt ierīci ar peli un tastatūru, neizmantojot ierīces vadības pogas.
Programmatūras instalēšana
1. Lai lejupielādētu MagicTune versiju, apmeklējiet Samsung oficiālo tīmekļa vietni.
HTTP://WWW.SAMSUNG.COM
2. Pabeidziet atlikušās programmatūras instalēšanas darbības atbilstoši ekrānā redzamajām instrukcijām.
•
Programmatūra var nedarboties pareizi, ja nerestartējat datoru pēc instalēšanas.
•
Atkarībā no datora sistēmas un ierīces specifikācijām ikona MagicTune var arī neparādīties.
•
Ja neparādās īsinājumikona, nospiediet taustiņu F5.
Instalācijas ierobežojumi un problēmas (MagicTune™)
MagicTune™ instalāciju var ietekmēt grafiskā karte, mātes plate un tīkla vide.
Sistēmas prasības
OS
•
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Programmatūras noņemšana
Programmu MagicTune™ var noņemt, tikai izmantojot operētājsistēmas Windows iespēju [Pievienot vai noņemt programmas ].
Lai noņemtu MagicTune™, izpildiet šādas darbības:
1. Noklikšķiniet uz [Sākt], izvēlieties [Iestatījumi] un izvēlnē atlasiet [Vadības panelis].
Operētājsistēmā Windows XP noklikšķiniet uz [Sākt] un izvēlnē atlasiet [Vadības panelis].
2. Divreiz uzklikšķiniet uz [Add or Remove Programs] (Pievienot vai noņemt programmas) ikonas vadības panelī.
3. Logā [Pievienot/noņemt] atrodiet un izvēlieties MagicTune™ tā, lai tā būtu izcelta.
4. Noklikšķiniet uz [Mainīt vai noņemt programmas], lai noņemtu programmatūru.
5. Izvēlieties [Jā], lai sāktu MagicTune™ noņemšanu.
6. Pagaidiet, līdz parādās paziņojuma lodziņš, kas informē, ka programmatūra ir pilnībā noņemta.
Lai saņemtu tehnisko atbalstu, atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem (FAQ) vai informāciju par MagicTune™
programmatūras atjauninājumiem, lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.
Ierīces lietošana
3-3
4
Traucējummeklēšana
4-1
Monitora pašdiagnoze
•
Ir iespējams pārbaudīt, vai produkts darbojas pareizi, izmantojot pašdiagnozes funkciju.
•
Ja pēc tam, kad izstrādājums ir pareizi pievienots datoram, vēl joprojām redzams tukšs ekrāns, izmantojiet
pašdiagnostikas funkciju un veiciet sekojošas darbības.
1. Izslēdziet ierīci un datoru.
2. Atdaliet signāla kabeli no produkta.
3. Ieslēdziet ierīci.
4. Ja izstrādājums darbojas pareizi, ekrānā parādās <Check Signal Cable> ikona.
Šādā gadījumā, ja atkal ir redzams tukšs ekrāns, pārliecinieties, vai nav problēmas ar datoru vai savienojumu. Ierīce darbojas
pareizi.
4-1
Traucējummeklēšana
4-2
Pirms apkopes pieprasīšanas
Pirms apkopes pieprasīšanas pēc iegādes, lūdzu, pārbaudiet tālāk aprakstītos punktus. Ja problēma turpinās, lūdzu,
sazinieties ar tuvāko Samsung Electronics apkopes centru.
PARĀDĀS TUKŠS EKRĀNS/ES NEVARU IESLĒGT IERĪCI
Vai strāvas vads ir pievienots pareizi?
Pārbaudiet strāvas vada stāvokli.
Vai ekrānā ir redzama <Check Signal Cable> ikona?
Pārbaudiet kabeli, kas savieno datoru un ierīci.
Vai ekrānā ir redzama <Optimum resolution> ikona?
Tas notiek, ja signāls no grafiskās kartes pārsniedz maksimālo ierīces izšķirtspēju vai frekvenci.
Šādā gadījumā, iestatiet ierīcei piemērotu izšķirtspēju un frekvenci.
Does the screen display <power saving mode> icon and go
black after five seconds?
1. Šī ikona parādīsies pirms izstrādājums pārslēdzas
enerģijas taupīšanas režīmā. Lai atjaunotu normālu tā
darbību, veiciet peles klikšķi vai nospiediet jebkuru
tastatūras taustiņu.
2. When the product is in power-saving mode, the screen will
display <power saving mode> icon immediately if you press
this button, and will go to power-saving mode again in five
seconds.
3. Kad ekrānā ir redzama <power saving mode> ikona,
nospiežot šo pogu, monitors izslēgsies.
KRĀSA IR DĪVAINA/ATTĒLS TIEK RĀDĪTS MELNBALTĀS KRĀSĀS
Vai viss ekrāns tiek rādīts vienā krāsā, kā skatoties uz ekrānu
caur celofāna papīru?
Pārbaudiet kabeļa savienojumu ar datoru.
Vai grafiskā karte ir konfigurēta pareizi?
Iestatiet grafisko karti, ievērojot lietotāja rokasgrāmatā norādīto.
Pilnībā no jauna ievietojiet grafisko karti datorā.
DISPLEJA LAUKUMS PĒKŠŅI PĀRVIETOJAS UZ MALU VAI UZ CENTRU.
Vai mainījāt grafisko karti vai draiveri?
Nospiediet šo pogu, lai palaistu automātiskās regulēšanas
funkciju.
Vai nomainījāt izšķirtspēju un frekvenci uz tādu, kas ir piemērota ierīcei?
Iestatiet piemērotu grafiskās kartes izšķirtspēju un frekvenci,
Vai grafiskā karte ir konfigurēta pareizi?
skatiet (Standarta signālu režīmu tabula)
Iestatiet grafisko karti, ievērojot lietotāja rokasgrāmatā norādīto.
ATTĒLIEM NAV FOKUSA.
Vai nomainījāt izšķirtspēju un frekvenci uz tādu, kas ir piemērota ierīcei?
Traucējummeklēšana
Iestatiet piemērotu grafiskās kartes izšķirtspēju un frekvenci,
skatiet (Standarta signālu režīmu tabula)
4-2
TIEK RĀDĪTAS 16 BITU KRĀSAS (16 KRĀSAS). KRĀSA IR IZMAINĪJUSIES PĒC GRAFISKĀS KARTES MAIŅAS.
Vai instalējāt ierīces draiveri?
Windows XP : Vēlreiz iestatiet krāsu, izvēlotiesControl Panel
(Vadības panelis) → Appearance and Themes (Izskats un
dizaini) →Display (Displejs)→Settings (Iestatījumi).
Windows ME/2000 : Vēlreiz iestatiet krāsu, izvēloties Vadības
panelis → Displejs → Iestatījumi.
Windows Vista : jūs varat mainīt krāsu iestatījumus, atlasot
Vadības panelis → Izskats un personalizēšana → Personalizēšana → Displeja iestatījumi.
Windows 7 : Lai mainītu krāsu iestatījumus, atlasiet Vadības
panelis → Izskats un personalizēšana→ Displejs → Pielāgot
izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors.
(Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet datora Windows lietotāja rokasgrāmatu.)
Vai grafiskā karte ir konfigurēta pareizi?
Vēlreiz konfigurējiet krāsu atbilstoši jaunās grafiskās kartes
draiverim.
SĀKNĒJOT DATORU, ATSKAN ĪSI SKAŅAS SIGNĀLI.
Ja īsie skaņas signāli atskan 3 vai vairākas reizes datora sāknēšanas laikā, lūdzu, pieprasiet datora apkopi.
4-2
Traucējummeklēšana
4-3
Bieži uzdotie jautājumi
BIEŽĀK UZDOTĀKIE JAUTĀJUMI!
Kā es varu izmainīt video signāla frekvenci (atsvaidzes intensitāti)?
LŪDZU, IZMĒĢINIET ŠĀDAS DARBĪBAS!
Ir jāmaina grafiskās kartes frekvence.
Windows XP : Lai mainītu frekvenci, izvēlieties Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs→ Iestatījumi → Papildus
→ Monitors un tad sadaļā Monitora iestatījumi izmainiet
atsvaidzes intensitāti.
Windows ME/2000 : Lai mainītu frekvenci, izvēlieties Control
Panel (Vadības panelis) → Display (Displejs) → Settings
(Iestatījumi) → Advanced (Papildus) → Monitor (Monitors) un
tad sadaļā Monitor Settings (Monitora iestatījumi) izmainiet
atsvaidzes intensitāti.
Windows Vista : Lai mainītu frekvenci, atlasiet Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizācija → Displeja
iestatījumi → Papildu iestatījumi → Monitors un tad sadaļā
Monitora iestatījumi izmainiet atsvaidzes intensitāti.
Windows 7 : Lai mainītu frekvenci, atlasiet Vadības panelis→
Izskats un personalizēšana→Displejs → Pielāgot izšķirtspēju
→ Papildu iestatījumi → Monitors, un tad sadaļā Monitora
iestatījumi izmainiet atsvaidzes intensitāti.
(Lai uzzinātu vairāk, skatiet datora vai grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatu.)
Kā es varu izmainīt izšķirtspēju?
Windows XP : Mainiet izšķirtspēju, izvēloties: Control Panel
(Vadības panelis) → Appearance and Themes (Izskats un
dizaini) →Display (Displejs)→Settings (Iestatījumi).
Windows ME/2000 : Mainiet izšķirtspēju, izvēloties Vadības
panelis → Displejs → Iestatījumi.
Windows Vista : jūs varat mainīt izšķirtspēju, atlasot Vadības
panelis → “Izskats un personalizēšana → Personalizēšana →
Displeja iestatījumi.
Windows 7 : Lai mainītu izšķirtspēju, atlasiet Control Panel
(Vadības panelis)→ Appearance and Personalization
(Izskats un personalizēšana) → Display (Displejs) → Adjust
resolution (Pielāgot izšķirtspēju).
(Lai uzzinātu vairāk, skatiet datora vai grafiskās kartes lietotāja rokasgrāmatu.)
Kā es varu lietot enerģijas taupīšanas funkciju?
Windows XP : Konfigurējiet to, izvēloties Vadības panelis →
Izskats un dizaini → Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatīšana
vai datora BIOS iestatījumos.
Windows ME/2000 : Konfigurējiet to, izvēloties Vadības panelis → Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatīšana, vai datora
BIOS iestatījumos.
Windows Vista : mainiet iestatījumus, atlasot Vadības panelis
→ Izskats un personalizēšana → Personalizēšana → Ekrānsaudzētājs . Jūs varat arī izmantot datora BIOS iestatījumu
izvēlni.
Windows 7 : mainiet iestatījumus, atlasot Vadības panelis →
Izskats un personalizēšana → Personalizēšana → Ekrānsaudzētājs . Jūs varat arī izmantot datora BIOS iestatījumu izvēlni.
(Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet datora Windows lietotāja rokasgrāmatu.)
Traucējummeklēšana
4-3
5
Papildu informācija
5-1
Specifikācijas
MODEĻA NOSAUKUMS
Panelis
Sinhronizācija
Izmērs
18,5collas (47 cm)
Displeja laukums
409,8 mm (horizontāli) x 230,4 mm (vertikāli)
Pikseļu izmērs
0,300 mm (horizontāli) x 0,300 mm (vertikāli)
Horizontāli
30 ~ 81 kHz
Vertikāli
56 ~ 75 Hz
Displeja krāsa
Izšķirtspēja
S19A10N
16,7 M
Optimālā izšķirtspēja
1366x768 @ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1366x768 @ 60 Hz
RGB analogais
Ievades signāls, pārtraukts
0,7 Vp-p ± 5%
Atsevišķa H/V sinhronizācija, kompozīts, SOG
TTL līmenis (V augsts ≥ 2,0V, V zems ≤ 0,8V)
Maksimālais pikseļu taktētājs
89MHz (Analogā)
Strāvas padeve
Šī ierīce atbalsta 100-240 V. Tā kā standarta spriegums var būt atšķirīgs dažādās valstīs, lūdzu, pārbaudiet etiķeti ierīces aizmugurē.
Signāla kabelis
15 tapu un 15 tapu D-sub kabelis, atdalāms
Izmēri (PxAxD) / Svars
443,4 x 283,0 x 65,7 mm (bez statīva)
443,4 x 366,6 x 214,2 mm (ar statīvu) / 2,9 kg
Vides apsvērumi
Darbība
Darbības temperatūra : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Mitrums :10 %~80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Uzglabāšanas temperatūra : -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Mitrums: 5%~95%, nekondensējošs
Sasvērums
-1˚ ~ 21˚
Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce
5-1
Papildu informācija
5-2
Enerģijas taupīšanas funkcija
Šajā monitorā ir iebūvēta enerģijas pārvaldības sistēma, saukta par enerģijas taupītāju. Šī sistēma samazina enerģijas patēriņu,
pārslēdzot monitoru uz zemu enerģijas patēriņa režīmu, kad tas zināmu laiku netiek lietots. Monitors automātiski atgriežas
normālas darbības stāvoklī, ja tiek nospiests kāds tastatūras taustiņš. Enerģijas taupīšanas nolūkā IZSLĒDZIET monitoru, kad
tas nav nepieciešams, vai arī, kad ilgāku laiku neuztraties pie tā. Enerģijas taupīšanas sistēma darbojas ar VESA DPM saderīgu
datorā instalētu videokarti. Lai šo funkciju iestatītu, izmantojiet datorā instalētu utilītprogrammu.
STĀVOKLIS
NORMĀLA DARBĪBA
ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS
REŽĪMS
IZSLĒGTS
Enerģijas patēriņš
24 vati
0,3 vati
0,3 vati
(Tipiskais)
Ja nav strāvas padeves atslēgšanas pogas, enerģijas patēriņš ir "0" tikai tad, ja ir atvienots strāvas vads.
Papildu informācija
5-2
5-3
Sazinieties ar SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG VISĀ PASAULĒ)
•
Ja vēlaties jautāt vai komentēt Samsung izstrādājumus, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
From mobile 02-482 82 00
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
EUROPE
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/
min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
5-3
Papildu informācija
EUROPE
CZECH
800-SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/
Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG
(7267864) From landline & mobile :
(+30) 210 6897691
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€
0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678)
http://www.samsung.com
+48 22 607-93-33
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
From landline : 08010-SAMSUNG
(7267864)
http://www.samsung.com
From landline & mobile : (+40) 21 206
01 10
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
Turkey
444 77 11
http://www.samsung.com
Papildu informācija
http://www.samsung.com/ch_fr/
(French)
5-3
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MONGOLIA
UKRAINE
http://www.samsung.com
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for
PLDT
http://www.samsung.com
1-800-3-SAMSUNG(726-7864)for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for
Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
VIETNAM
5-3
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Papildu informācija
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
Papildu informācija
5-3
5-4
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un
elektroniskām ierīcēm)
(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām
nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu
varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti
nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās
ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
5-4
Papildu informācija
Download PDF

advertising