Samsung | U32J590UQU | Samsung 32'' UHD monitor J590 Picture-by-Picture funkcija Vartotojo vadovas

Vartotojo instrukcija
U32J590UQ* U32J592UQ*
Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, siekiant pagerinti gaminio veikimo efektyvumą specifikacijos gali būti
keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Siekiant pagerinti kokybę, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
© Samsung Electronics
Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“.
Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama.
Visi kiti ne „Samsung Electronics“ prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.
••
Administracinis mokestis taikomas, jei:
‒‒ (a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų.
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
‒‒ (b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų,
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
••
Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie administracinio mokesčio dydį.
Turinys
Prieš naudojant gaminį
Įrenginio montavimo vieta
Laikymo saugos priemonės
4
4
Saugos priemonės
Valymas
Elektra ir saugumas
Diegimas
Veikimas
4
5
5
6
7
Pasiruošimas
Dalys10
Valdymo skydelis
10
Tiesioginių klavišų vadovas
11
Funkcinių klavišų vadovas
12
Eye Saver Mode, Brightness ir Contrast
konfigūravimas pradžios ekrane
14
Volume nustatymo keitimas
14
Prievadų tipai 15
Gaminio pokrypio reguliavimas
16
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
16
Monitoriaus perkėlimo atsargumo priemonės 17
Sieninio laikiklio komplekto / stalinio stovo
tvirtinimas
18
Diegimas
Stovo pritvirtinimas
Stovo nuėmimas
Šaltinio įrenginio prijungimas
ir naudojimas
Ekrano sąranka
SAMSUNG MAGIC Bright
Prieš pradėdami monitoriaus montavimą
perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
21
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
Prijungimas naudojant HDMI kabelį
Prijungimas HDMI-DVI laidu
Jungimas DP laidu
Kaip prijungti ausines
Maitinimo prijungimas 21
21
22
22
22
23
Tinkama laikysena naudojantis gaminiu
24
Tvarkyklės diegimas
24
Optimalios skiriamosios gebos nustatymas
24
25
Brightness26
Contrast26
Sharpness26
Color26
HDMI Black Level27
Eye Saver Mode27
Game Mode27
Response Time27
Picture Size28
Screen Adjustment28
19
19
20
2
Turinys
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
PIP/PBP Mode
Sąranka ir atkūrimas
29
FreeSync
34
Gedimų nustatymo ir
šalinimo instrukcija
PC/AV Mode37
Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“
klientų aptarnavimo centru
Gaminio tikrinimas
Skyros ir dažnio tikrinimas
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
40
40
40
40
Source31
DisplayPort Ver.37
Klausimai & Atsakymai
42
Picture Size31
Source Detection37
Contrast32
Key Repeat Time37
Size30
Eco Saving Plus36
Position30
Off Timer Plus36
Sound Source30
OSD (ekrano rodinio)
nustatymų reguliavimas
Power LED On37
Specifikacijos
Reset All37
Bendros
43
Information38
Standartinio signalo režimo lentelė
44
Programinės įrangos diegimas
Priedas
Transparency33
Language33
Display Time33
Easy Setting Box
Diegimo apribojimai ir problemos
Sistemos reikalavimai
39
39
39
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų
išlaidos)
48
Tai nėra gaminio defektas
48
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
48
Kita
48
3
01 skyrius
Prieš naudojant gaminį
Įrenginio montavimo vieta
Saugos priemonės
Palikite apie gaminį truputį tuščios erdvės, kad jis vėdintųsi. Pakilus vidaus temperatūrai, gali kilti
gaisras ir pažeisti gaminį. Įrengdami gaminį būtinai palikite ne mažiau nei pavaizduota erdvės.
――Išorė gali skirtis pagal produktą.
Įspėjimas
Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai susižeisti.
Dėmesio
Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti padaryta
žalos.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Laikymo saugos priemonės
10 cm (3.93 Inches)
10 cm (3.93 Inches)
Ant labai blizgių modelių paviršiaus gali atsirasti dėmių, jei netoliese naudojamas ultragarsinis
10 cm
10 cm
(3.93 Inches)
(3.93 Inches)
drėkintuvas.
――Jei reikia išvalyti gaminio vidų, kreipkitės į artimiausią „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą (ši paslauga
yra mokama).
Nespauskite monitoriaus ekrano rankomis ar kokiais kitais daiktais. Galite sugadinti10ekraną.
cm
(3.93 Inches)
4
Valymas
――Valydami būkite atsargūs, nes patobulintus LCD ekranus ir korpusus galima lengvai subraižyti.
――Valydami vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais.
Elektra ir saugumas
Įspėjimas
1 Išjunkite gaminį ir kompiuterį.
•• Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.
2 Atjunkite maitinimo laidą nuo gaminio.
•• Nenaudokite keleto gaminių, įjungtų į vieną maitinimo lizdą.
――Laikykite maitinimo kabelį už kištuko ir nelieskite kabelio šlapiomis rankomis. Antraip gali įvykti
elektros iškrova.
3 Monitorių valykite švaria, minkšta ir sausa servetėle.
4
•• Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis.
•• Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.
‒‒ Nenaudokite valymo priemonės, kurioje yra alkoholio, tirpiklio ar ploviklio, monitoriui valyti.
•• Maitinimo laido kištuką įjunkite į įžemintą maitinimo lizdą (taikoma tik 1 tipo izoliuotiems
įrenginiams).
‒‒ Ant monitoriaus tiesiogiai nepurkškite vandens arba valymo priemonės.
•• Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nepalikite maitinimo laido po sunkiu daiktu.
Norėdami nuvalyti gaminio korpusą, sušlapinkite minkštą ir sausą šluostę vandeniu ir gerai ją
•• Nedėkite maitinimo laido ar gaminio šalia šilumos šaltinių.
išgręžkite.
5 Baigę valyti prijunkite maitinimo laidą prie gaminio.
6 Įjunkite gaminį ir kompiuterį.
•• Aplink maitinimo laido kištuko kontaktus arba maitinimo lizdą susikaupusias dulkes valykite sausa
servetėle.
Dėmesio
•• Neištraukite maitinimo laido, kol gaminį naudojate.
•• Naudokite tik „Samsung“ maitinimo laidą, kurį gavote su gaminiu. Nenaudokite maitinimo laido
kištuko su kitais gaminiais.
•• Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo laidas.
‒‒ Kai iškyla problema, maitinimo laidas turi būti ištrauktas norint nutraukti gaminio maitinimą.
•• Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.
5
Diegimas
Įspėjimas
Dėmesio
•• Ant gaminio nedėkite žvakių, priemonės vabzdžiams naikinti ar cigarečių. Nemontuokite gaminio
šalia šilumos šaltinių.
•• Keldami nenumeskite gaminio.
•• Nemontuokite gaminio blogai ventiliuojamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje ar spintelėje.
•• Montuokite gaminį mažiausiai 10 cm nuo sienos, kad liktų vietos ventiliacijai.
•• Plastikinę pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
‒‒ Vaikai gali uždusti.
•• Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojančio paviršiaus (nesaugios lentynos, nuožulnaus
paviršiaus ir pan.)
‒‒ Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
‒‒ Stipriai vibruojančioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba gali kilti gaisras.
•• Nemontuokite gaminio transporto priemonėje ar vietoje, kurioje yra dulkių, drėgna (laša vanduo ir
pan.), alyvos ar dūmų.
•• Neguldykite gaminio ekranu į apačią.
•• Montuodami gaminį spintoje arba lentynoje žiūrėkite, kad neišsikištų apatinis gaminio priekinės
dalies kraštas.
‒‒ Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
‒‒ Montuokite gaminį tik tinkamo dydžio spintose ar lentynose.
•• Atsargiai pastatykite gaminį.
‒‒ Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
•• Neįprastoje vietoje (daugybės smulkių dalelių, cheminių medžiagų ar ekstremalios temperatūros
veikiamoje ar drėgnoje vietoje arba vietose, kur gaminys turėtų veikti nepertraukiamai ilgą laiką)
įmontuotas gaminys gali sugesti.
‒‒ Jei gaminį norite montuoti tokioje vietoje, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje ar prie karšto objekto, pvz.,
viryklės.
‒‒ Gali sutrumpėti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.
•• Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.
‒‒ Gaminys gali nukristi ir sužeisti vaikus.
•• Maistinis aliejus (pvz., sojos pupelių aliejus) gali pažeisti arba deformuoti gaminį. Saugokite gaminį
nuo aliejaus. Be to, nemontuokite arba nenaudokite gaminio virtuvėje ar šalia viryklės.
6
Veikimas
Įspėjimas
•• Gaminiu teka aukšta įtampa. Niekada patys neardykite, netaisykite ar neatlikite gaminio pakeitimų.
‒‒ Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Jei gaminį norite perkelti, pirma atjunkite nuo jo visus laidus, įskaitant maitinimo laidą.
•• Jei gaminys skleidžia keistus garsus, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo
laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Neleiskite vaikams persisverti per monitorių arba ant jo užlipti.
•• Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir pan.) ar lengvai
užsidegančių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminį (pro ventiliacijos angą ar įvesties /
išvesties prievadus ir pan.).
‒‒ Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į gaminį pateko vandens ar kitų
pašalinių medžiagų. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių daiktų ant gaminio.
‒‒ Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į gaminį pateko vandens ar kitų
pašalinių medžiagų. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
‒‒ Vaikai gali stipriai susižeisti.
•• Jei gaminys nukrito arba pažeidėte išorinį korpusą, išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą.
Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
‒‒ Jei toliau naudosite gaminį, gali kilti gaisras ar elektros iškrova.
•• Ant gaminio viršaus nepalikite sunkių ar vaikų mėgstamų daiktų (žaislų, saldumynų ir pan.).
‒‒ Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti žaislus ar saldumynus ir stipriai
sužeisti.
•• Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.
•• Nemeskite į gaminį daiktų ar kitaip jo nesutrenkite.
•• Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.
•• Įvykus dujų nuotėkiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kištuko. Be to, nedelsdami išvėdinkite
patalpą.
•• Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.
•• Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.
•• Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.
‒‒ Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
7
Dėmesio
•• Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas arba atsirasti
defektinių pikselių.
‒‒ Įjunkite energijos taupymo režimą arba naudokite judančio vaizdo ekrano užsklandą, jei gaminio
nenaudosite ilgą laiką.
•• Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilgą laiką (atostogausite ir pan.).
‒‒ Dėl susikaupusių dulkių ir karščio gali kilti gaisras, įvykti elektros nuotėkis ar iškrova.
•• Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.
‒‒ Jūsų regėjimas gali pablogėti.
•• Nejunkite kintamosios / nuolatinės srovės adapterių vieno šalia kito.
•• Prieš naudodami kintamosios / nuolatinės srovės adapterį, ištraukite jį iš plastikinio maišelio.
•• Saugokite, kad į kintamosios / nuolatinės srovės adapterį nepatektų vandens ir kad įrenginys
nesušlaptų.
‒‒ Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
‒‒ Nenaudokite gaminio lauke, ten jį gali paveikti lietus ar sniegas.
‒‒ Plaudami grindis stenkitės nesušlapinti kintamosios / nuolatinės srovės adapterio.
•• Nelaikykite kintamosios / nuolatinės srovės adapterio šalia jokio šildymo įrenginio.
‒‒ Kitaip gali kilti gaisras.
•• Laikykite kintamosios / nuolatinės srovės adapterį gerai vėdinamoje patalpoje.
•• Įstatykite maitinimo kištuką į AC/DC adapterį, kad pasigirstų spragtelėjimas.
•• Į maitinimo lizdą nebandykite jungti tik maitinimo kištuko.
•• Naudokite tik pridedamą AC/DC adapterį.
‒‒ Tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
•• Nejunkite AC/DC adapterio į maitinimo lizdą lubose.
‒‒ Tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
•• Sukdami AC/DC adapterio maitinimo kištuką neviršykite leistino diapazono (0–90°).
‒‒ Tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
•• Niekada nebandykite išrinkti surinkto maitinimo kištuko. (Surinkus jo nebegalima atskirti.)
•• Pateikiamo maitinimo kištuko niekada nenaudokite kitiems įrenginiams.
•• Atjungdami AC/DC adapterį nuo maitinimo lizdo laikykite už AC/DC adapterio korpuso ir traukite
aukštyn.
‒‒ Tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
•• Saugokite, kad ant AC/DC adapterio nenukristų jokie daiktai, ir saugokite jį nuo smūgių.
‒‒ Tai gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
•• AC/DC adapterį naudokite tik nuėmę plastikinę dangą.
‒‒ Priešingu atveju galima sukelti gaisrą.
•• Jei kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo adapterį padėsite laido įvestimi į viršų, į adapterį
galės patekti vanduo ar pašalinės medžiagos, o tai gali sutrikdyti adapterio veikimą.
Pasirūpinkite, kad kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo adapteris būtų padėtas ant plokščio
paviršiaus, pvz., stalo ar grindų.
8
•• Nelaikykite gaminio apvertę ar nejudinkite jo laikydami už stovo.
‒‒ Gaminys gali nukristi ir sugesti arba sužeisti.
•• Ilgą laiką žiūrėdami į ekraną per arti, galite pakenkti regėjimui.
•• Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.
•• Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5 minutes arba pažiūrėkite
į toli esančius objektus.
•• Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.
•• Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
•• Reguliuodami gaminio kampą ar stovo aukštį būkite atsargūs.
‒‒ Įstrigus rankai ar pirštui galite susižeisti.
‒‒ Per daug pakreiptas gaminys gali nukristi ir sužeisti.
•• Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.
‒‒ Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
•• Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.
‒‒ Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.
9
02 skyrius
Pasiruošimas
Dalys
Piktogramos
Aprašymas
Kelių krypčių mygtukas, padedantis naršyti.
JOG mygtukas
Valdymo skydelis
――Mygtukas JOG yra kairėje gaminio nugarėlės pusėje. Šiuo mygtuku
galite pereiti aukštyn, žemyn, į kairę ar dešinę arba naudoti kaip „Enter“
(įvesti).
Šis LED yra maitinimo būsenos indikatorius:
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
•• Maitinimas įjungtas (maitinimo mygtukas): Išjungti
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
•• Energijos taupymo režimas: Mirksi
Maitinimo indikatoriaus LED
•• Išjungtas maitinimas (maitinimo mygtukas): Įjungti
――Maitinimo indikatoriaus veikimas gali būti pakeistas pakeičiant meniu
nustatymus. (System → Power LED On) Dėl skirtingai diegiamų funkcijų
realiuose modeliuose šios funkcijos gali nebūti.
Funkcinių klavišų vadovas
Maitinimo
indikatoriaus LED
Paspauskite JOG mygtuką, kai ekranas yra įjungtas. Pasirodys
funkcinių klavišų vadovas. Jei pasirodžius vadovui norite pasiekti
ekrano meniu, atitinkamą krypties mygtuką paspauskite dar kartą.
――Funkcinių klavišų vadovas gali skirtis atsižvelgiant į funkciją ar gaminio
modelį. Žiūrėkite konkretaus gaminio informaciją.
JOG mygtukas
Funkcinių klavišų vadovas
AUKŠTYN
KAIRĖN
PASPAUSTI(ĮVESTI)
DEŠINĖN
ŽEMYN
Return
10
Tiesioginių klavišų vadovas
――Toliau pavaizduotas trumpinio mygtuko ekranas (OSD meniu) rodomas įjungus monitoriaus ekraną, pakeitus kompiuterio raišką ar įvesties šaltinį.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
•• AUKŠTYN / ŽEMYN: Sureguliuokite Brightness, Contrast, Eye Saver Mode.
•• KAIRĖN / DEŠINĖN: Sureguliuokite Volume.
•• PASPAUSTI(ĮVESTI): rodomas funkcinių klavišų vadovas.
11
Funkcinių klavišų vadovas
――Jei norite atidaryti pagrindinį meniu arba pasinaudoti kitais elementais, paspauskite JOG mygtuką, kad galėtumėte peržiūrėti funkcinių klavišų vadovą. Dar kartą paspaudę JOG mygtuką galėsite išeiti.
AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN: pereikite prie norimo elemento. Pakeitus fokusavimą, pasirodo kiekvieno elemento aprašymas.
PASPAUSTI(ĮVESTI): pasirinktas elementas bus pritaikytas.
Return
Piktogramos
Aprašymas
Pasirinkite , kad funkcinių klavišų vadovo ekrane JOG mygtuku galėtumėte pakeisti įvesties signalą. Jei pakeičiate įvesties signalą, viršutiniame kairiajame ekrano kampe pasirodo
pranešimas.
Pasirenkamas
, kai funkcinių klavišų vadovo ekrane paspaudžiamas JOG mygtukas.
Parodoma monitoriaus ekrano rodinio (angl. On Screen Display (OSD) funkcija.
OSD valdiklio užraktas: Išlaikomi esami parametrai arba užrakinamas OSD valdiklis, kad parametrai nebūtų netyčia pakeisti.
Įjungti / išjungti: jei norite užrakinti / atrakinti OSD valdiklius, kai ekrane rodomas pagrindinis meniu, paspauskite mygtuką KAIRĖN ir palaikykite 10 sek.
――Jei OSD valdiklis yra užrakintas, galite reguliuoti Brightness ir Contrast. Galima naudotis PIP/PBP.
Galima naudotis Eye Saver Mode. Taip pat galite peržiūrėti Information.
Pasirenkamas
, kai funkcinių klavišų vadovo ekrane paspaudžiamas JOG mygtukas.
Paspauskite mygtuką, jei būtina konfigūruoti PIP/PBP funkcijos nustatymus.
Pasirenkamas
, kad funkcinių klavišų vadovo ekrane JOG mygtuku galėtumėte išjungti monitorių.
――Dėl skirtingai diegiamų funkcijų realiuose modeliuose funkcinių klavišų vadovo parinktys gali skirtis.
12
Kai monitoriaus ekrane nieko nerodoma (t. y. kai įjungtas energijos taupymo režimas arba besignalis
režimas), šaltinio ir maitinimo parametrams pasirinkti galima naudoti 2 tiesioginius klavišus, kaip
parodyta toliau.
JOG mygtukas
Energijos taupymo / besignalis režimas
AUKŠTYN
Keisti šaltinį
Atgal
PASPAUSTI(ĮVESTI), palaikyti 2 sek.
Išjungti
Kai monitoriuje rodomas pagrindinis meniu, JOG mygtukas gali būti naudojamas keliais būdais.
JOG mygtukas
Veiksmas
AUKŠTYN / ŽEMYN
Perkeliama parinktis.
Išeinama iš pagrindinio meniu.
KAIRĖN
Papildomas sąrašas uždaromas neišsaugant reikšmės.
Sumažinama slankiklio reikšmė.
DEŠINĖN
PASPAUSTI(ĮVESTI)
Pereinama į kitą gylį.
Padidinama slankiklio reikšmė.
Pereinama į kitą gylį.
Reikšmė išsaugoma ir uždaromas papildomas sąrašas.
13
Eye Saver Mode, Brightness ir Contrast konfigūravimas
pradžios ekrane
Naudodami JOG mygtuką sureguliuokite Brightness, Contrast ir Eye Saver Mode.
Volume nustatymo keitimas
Galite reguliuoti Volume judindami JOG mygtuką aukštyn arba žemyn, kai nėra rodomas OSD meniu.
50
Volume
Mute
Contrast
Off
Eye Saver Mode
――Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Brightness
――Jei prijungto įvesties įrenginio garso kokybė prasta, gaminio „Auto Mute“ funkcija gali nutildyti garsą arba
atkuriamas garsas gali trūkinėti, kai prijungiamos ausinės arba garsiakalbiai. Nustatykite įvesties įrenginio
įvesties garsumą mažiausiai ties 20 %, o garsumą valdykite gaminio garsumo valdikliu (JOG mygtuką
KAIRĖN / DEŠINĖN).
――Kas yra funkcija „Auto Mute“?
――Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Eye Saver Mode
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Ši funkcija nutildo garsą ir pagerina garso kokybę, kai girdimas garso triukšmas arba kai įvesties signalas
yra silpnas – taip dažniausiai nutinka dėl įvesties įrenginio garsumo.
Brightness
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai
SAMSUNG
MAGICBright veikia Dynamic Contrast režimu.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eco Saving Plus.
――Jei norite suaktyvinti funkciją Mute, eikite į Volume valdymo ekraną ir, naudodami JOG mygtuką, pereikite
žemyn. Jei funkciją Mute norite išjungti, eikite į Volume valdymo ekraną ir padidinkite arba sumažinkite
Volume.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
Contrast
――Šiuo meniu negalima naudotis, kai SAMSUNG Bright nustatytas kaip Cinema arba Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas kaip On, o Size nustatytas kaip
PBP režimą).
(naudojant
14
Prievadų tipai
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai
neįspėjus. Žr. tikrąjį gaminį.
HDMI IN 1
Prievadas
HDMI IN 2
DP IN
DC 19V
Aprašymas
Gaminys prie šaltinio įrenginio prijungiamas HDMI arba HDMI ir DVI jungiamuoju laidu.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
――HDMI1 palaiko 3840 x 2160 esant 30 Hz
――HDMI2 palaiko 3840 x 2160 esant 60 Hz
DP IN
Prijungiama prie kompiuterio naudojant DP laidą.
Prijungiama prie garso išvesties įrenginio, pvz., ausinių.
――Garsas bus girdimas, kai naudojamas HDMI–HDMI arba DP laidas.
DC 19V
Prijungiama prie kintamosios / nuolatinės srovės adapterio.
15
Gaminio pokrypio reguliavimas
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
――Naudojant nuo vagystės apsaugantį užraktą, gaminį saugu naudoti net ir viešose vietose.
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
――Užrakto forma ir užrakinimo būdas priklauso nuo gamintojo. Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo
instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto.
-2° (±2°) ~ 15° (±2°)
Toliau aprašyta, kaip užfiksuoti nuo vagystės apsaugantį užraktą.
•• Monitoriaus pakreipimą galima reguliuoti.
•• Laikykite gaminį už apatinės dalies ir atsargiai jį pakreipkite.
1 Pritvirtinkite nuo vagystės apsaugančio užrakto laidą prie sunkaus daikto, pavyzdžiui, rašomojo
stalo.
2 Prakiškite vieną laido galą pro kilpą kitame gale.
3 Įkiškite nuo vagystės apsaugantį užraktą į tam skirtą angą galinėje gaminio pusėje.
4 Užfiksuokite užraktą.
‒‒ Nuo vagystės apsaugantį užraktą galima įsigyti atskirai.
‒‒ Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių
apsaugančio užrakto.
‒‒ Nuo vagystės apsaugančius užraktus galima įsigyti elektronikos prekių parduotuvėse arba
internetu.
16
Monitoriaus perkėlimo atsargumo priemonės
•• Draudžiama spausti ekraną.
•• Draudžiama suimti už ekrano perkeliant
monitorių.
•• Nelaikykite gaminio aukštyn kojomis tik už
stovo.
•• Perkeldami monitorių suimkite už apatinių
kampų ar kraštų.
17
Sieninio laikiklio komplekto / stalinio stovo tvirtinimas
――Išjunkite gaminio maitinimą ir ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.
1
•• Pastabos
‒‒ Ilgesnis nei standartinis varžtas gali pažeisti gaminio vidaus komponentus.
‒‒ Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių VESA keliamų specifikacijų,
varžtų ilgis gali skirtis, atsižvelgiant į specifikacijas.
‒‒ Nenaudokite varžtų, neatitinkančių VESA standartų. Nenaudokite pernelyg daug jėgos,
tvirtindami sieninio laikiklio komplektą arba stalinį stovą. Gaminys gali sugesti arba nukristi ir
ką nors sužeisti. „Samsung“ neatsako už nuostolius arba padarytą žalą naudojant netinkamus
varžtus arba tvirtinant sieninį komplektą ar stalinį stovą su per didele jėga.
2
‒‒ „Samsung“ neatsako už jokį gaminio sugadinimą ar asmeniui padarytą žalą naudojant kitus
sieninius komplektus nei nurodytieji arba mėginant patiems montuoti sieninį komplektą.
‒‒ Norėdami pritvirtinti gaminį prie sienos, turėtumėte įsigyti tvirtinimo prie sienos rinkinį, su
kuriuo galėsite pritvirtinti monitorių bent 10 cm atstumu nuo sienos paviršiaus.
3
‒‒ Būtinai naudokite sieninį komplektą, kuris atitinka nustatytus standartus.
4
‒‒ Jei monitorių norite pritvirtinti naudodami sienos laikiklį, nuo monitoriaus atjunkite stovą.
Matavimo vienetai: mm
C
Modelio
pavadinimas
U32J590UQ* /
U32J592UQ*
VESA varžtų skylių specifikacijos
(A * B) milimetrais
100,0 x 100,0
Standartinis varžtas
4,0 mm Φ, 0,7 žingsnis* 10,0 mm ilgis
Kiekis
4 EA
――Sieninio laikiklio netvirtinkite, jei gaminys įjungtas. Galite susižaloti, ištikus elektros šokui.
5
A Čia pritvirtinkite sieninio laikiklio komplektą arba stalinį stovą.
B Įdėkite INLAY (liet. įdėklas) taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
C Laikiklis (parduodama atskirai)
Sulygiuokite griovelius ir tvirtai priveržkite varžtus ant gaminio gembės prie atitinkamų sieninio
laikiklio komplekto arba stalinio stovo, kurį ketinate montuoti, dalių.
18
Diegimas
Stovo pritvirtinimas
――Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas aukštyn.
――Išorė gali skirtis pagal produktą.
1
Įkiškite stovo jungiklį į stovą kryptimi, nurodyta
paveikslėlyje.
2
Patikrinkite, ar stovo jungiklis tvirtai prijungtas.
3
Visiškai prisukite prijungimo varžtą stovo apačioje,
kad stovas būtų tvirtai prisuktas.
4
Ant grindų padėkite pakuotėje pridedamą
apsauginį polistireną (pagalvėlę) ir tik tada
padėkite gaminį ant polistireno ekranu žemyn,
kaip tai parodyta paveikslėlyje.
Jei polistireno nėra, naudokite storą kilimėlį.
5
Laikykite produkto korpusą ranka, kaip parodyta
paveikslėlyje. Įkiškite stovą į gaminio korpusą
rodyklės kryptimi taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
6
Prijunkite maitinimo ir duomenų laidą, kaip
parodyta paveikslėlyje.
- Dėmesio
Nespauskite monitoriaus. Galite sugadinti
monitorių.
19
Stovo nuėmimas
――Prieš nuimdami stovą nuo monitoriaus padėkite monitorių ant lygaus ir stabilaus paviršiaus ekraną nukreipdami žemyn.
――Išorė gali skirtis pagal produktą.
1
Ant grindų padėkite pakuotėje pridedamą
apsauginį polistireną (pagalvėlę) ir tik tada
padėkite gaminį ant polistireno ekranu žemyn,
kaip tai parodyta paveikslėlyje.
2
Norėdami atjungti stovą nuo monitoriaus, viena
ranka spauskite apatinę monitoriaus dalį, o kita
ranka judinkite stovą į šalis, kad tarp jų atsirastų
tarpas.
3
Viena ranka spauskite apatinę monitoriaus dalį, o
kita ranka traukite stovą rodyklės kryptimi, kaip
parodyta paveikslėlyje.
4
Išimkite stovo jungiklį pastumdami jį rodyklės
kryptimi, kaip parodyta paveikslėlyje.
Jei polistireno nėra, naudokite storą kilimėlį.
- Dėmesio
Nespauskite monitoriaus. Galite sugadinti
monitorių.
20
03 skyrius
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Prieš pradėdami monitoriaus montavimą
perskaitykite toliau pateikiamą informaciją.
1 Patikrinkite su monitoriumi pateikiamų laidų galų formas ir atitinkamų monitoriaus ir išorinių
įrenginių prievadų formas ir padėtis.
2 Prieš prijungdami signalų perdavimo laidus ištraukite monitoriaus ir išorinių įrenginių maitinimo
laidus iš maitinimo lizdo. Taip apsaugosite įrenginius nuo pažeidimų dėl trumpojo jungimo arba
viršsrovio.
3 Prijungę visus signalų perdavimo laidus, prijunkite monitoriaus ir išorinių įrenginių maitinimo
laidus prie maitinimo lizdo.
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
――Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
Prijungimas naudojant HDMI kabelį
Patikrinkite, ar monitoriaus ir išorinių įrenginių (pvz., kompiuterių ir priedėlių) maitinimo
laidai neprijungti prie maitinimo šaltinio.
4 Prieš pradėdami naudoti monitorių perskaitykite vartotojo vadovą ir susipažinkite su monitoriaus
funkcijomis, perspėjimais ir tinkamu naudojimu.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Jei norite matyti 3840 x 2160 30 Hz vaizdą, naudokite HDMI laidą, kuris palaiko 3840 x 2160 skiriamąją
gebą 30 Hz dažniu, prijungdami jį prie HDMI 1.
Įsitikinkite, kad HDMI šaltinio vaizdo plokštė palaiko 3840 x 2160 esant 30 Hz.
――Jei norite matyti 3840 x 2160 60 Hz vaizdą, naudokite HDMI laidą, kuris palaiko 3840 x 2160 skiriamąją
gebą 60 Hz dažniu, prijungdami jį prie HDMI 2.
Įsitikinkite, kad HDMI šaltinio vaizdo plokštė palaiko 3840 x 2160 esant 60 Hz.
――Jungdami HDMI laidą naudokite laidą, kurį gavote su monitoriaus komponentais. Jei naudosite kitą nei
„Samsung“ pridedamą HDMI laidą, vaizdo kokybė gali būti prasta.
21
Prijungimas HDMI-DVI laidu
Kaip prijungti ausines
Patikrinkite, ar monitoriaus ir išorinių įrenginių (pvz., kompiuterių ir priedėlių) maitinimo
laidai neprijungti prie maitinimo šaltinio.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Dėvėkite ausines, kai įjungiate garsą naudodami HDMI-HDMI ar DP laidą.
――Ausinių lizdas palaiko tik 3 laidininkų (TRS) tipą.
――Garso funkcija neveikia, jei šaltinio įrenginys prijungtas HDMI-DVI laidu.
――Optimalios skiriamosios gebos gali nepavykti pasiekti naudojant HDMI-DVI laidą.
Jungimas DP laidu
Patikrinkite, ar monitoriaus ir išorinių įrenginių (pvz., kompiuterių ir priedėlių) maitinimo
laidai neprijungti prie maitinimo šaltinio.
DP IN
――Norėdami atvaizduoti 3840 x 2160 esant 60 Hz, naudokite 3840 x 2160 esant 60 Hz palaikantį DP laidą.
Įsitikinkite, kad DP šaltinio vaizdo plokštė palaiko 3840 x 2160 esant 60 Hz.
22
Maitinimo prijungimas
1
2
DC 19V
3
4
1 Įkiškite maitinimo laido kištuką į kintamosios / nuolatinės srovės adapterį.
2 Kintamosios / nuolatinės srovės adapterio laidą prijunkite prie DC 19V prievado monitoriaus
galinėje pusėje.
3 Įjunkite kintamosios / nuolatinės srovės adapterį į maitinimo lizdą.
4 Norėdami įjungti, paspauskite monitoriaus nugarėlėje esantį JOG mygtuką.
――Įvesties įtampa įjungiama automatiškai.
23
Tinkama laikysena naudojantis gaminiu
Tvarkyklės diegimas
――Optimalią šio gaminio skyrą ir dažnį galite nustatyti šiam gaminiui tinkamas tvarkykles.
――Jei norite įdiegti naujausią gaminio tvarkyklės versiją, atsisiųskite ją iš „Samsung Electronics“ svetainės
http://www.samsung.com.
Optimalios skiriamosios gebos nustatymas
Pirmą kartą įjungus įsigytą gaminį, pasirodys informacinis pranešimas apie optimalios skiriamosios
gebos parametrą.
Gaminyje pasirinkite kalbą ir pakeiskite skiriamąją gebą kompiuteryje į optimalų nustatymą.
Naudokitės gaminiu tinkamai sėdėdami:
――Jei nepasirenkama optimali skiriamoji geba, pranešimas pasirodo iki trijų kartų per nustatytą laiko tarpą,
•• Ištiesinkite nugarą.
net jei gaminį išjungiate ir dar kartą įjungiate.
――Optimalią skiriamąją gebą taip pat galima pasirinkti kompiuterio valdymo skyde.
•• Stenkitės, kad tarp akių ir ekrano liktų 45–50 cm atstumas, ir žiūrėkite šiek tiek žemyn į ekraną.
•• Nukreipkite akis tiesiai į ekraną.
•• Kampą nustatykite taip, kad ekrane neatsispindėtų šviesa.
•• Laikykite dilbius statmenai žastams taip, kad dilbiai būtų tame pačiame lygyje kaip delnais žemyn
nukreiptos plaštakos.
•• Alkūnes laikykite sulenkę statmenai.
•• Sureguliuokite gaminio aukštį, kad galėtumėte sulenkti kelius 90 laipsnių kampu ar daugiau,
sėdėkite kulnais siekdami grindis, o rankas laikykite žemiau širdies lygio.
•• Kad palengvintumėte akių nuovargį, atlikite akių mankštą arba dažnai mirksėkite.
24
04 skyrius
Ekrano sąranka
Sukonfigūruokite tokius ekrano parametrus kaip šviesumas.
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei
pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto
apie tai neįspėjus.
PC režimu
•• Custom: Kaip reikalaujama, pritaikomas kontrastas ir šviesumas.
•• Standard: Gaunama vaizdo kokybė, tinkama dokumentams redaguoti ar naudotis internetu.
SAMSUNG MAGIC Bright
Šis meniu suteikia optimalią vaizdo kokybę, tinkamą aplinkai, kurioje gaminys bus naudojamas.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eco Saving Plus.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Gaminio ryškumą galite reguliuoti ir pritaikyti jį savo poreikiams.
•• Cinema: Nustatomas toks televizoriaus šviesumas ir ryškumas, kuris būtų tinkamas norint
mėgautis vaizdo įrašais ir DVD turiniu.
•• Dynamic Contrast: Naudojant automatinę kontrasto reguliavimo funkciją, nustatomas
subalansuotas šviesumas.
AV režimu
SAMSUNG
Kai išorinė įvestis sujungta HDMI/DP kabeliu, o PC/AV Mode nustatytas ties AV, MAGIC
Bright yra su
keturiais automatiniais vaizdo nustatymais (Dynamic, Standard, Movie ir Custom), kurie yra iš anksto
nustatomi gamykloje. Galite įjungti Dynamic, Standard, Movie arba Custom. Galite pasirinkti Custom,
kuris automatiškai prisimena jūsų asmeninius vaizdo nustatymus.
•• Dynamic: Pasirinkite šį režimŕ norėdami matyti ryškesnį vaizdŕ nei Standard režimu.
•• Standard: Pasirinkite šį režimŕ, kai aplinkoje daug šviesos. Be to, monitoriui veikiant šiuo režimu,
rodomas ryškus vaizdas.
•• Movie: Pasirinkite šį režimŕ tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energijŕ ir nevarginsite akių.
•• Custom: Pasirinkite šį režimŕ norėdami sureguliuoti vaizdŕ pagal savo pageidavimus.
25
Brightness
Sharpness
Nustatykite bendrą vaizdo skaistį (intervalas: 0~100)
Nustatykite, kad daiktų kontūrai būtų aiškesni arba ne tokie aiškūs (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, rodomas skaistesnis vaizdas.
Nustačius didesnę vertę, daiktų kontūrai tampa aiškesni.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai SAMSUNG Bright veikia Dynamic Contrast režimu.
――Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija SAMSUNG Bright nustatyta veikti Cinema arba Dynamic Contrast
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eco Saving Plus.
režimu.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.
MAGIC
MAGIC
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Contrast
Color
Nustatykite kontrastą tarp daiktų ir fono (intervalas: 0~100)
Reguliuojamas ekrano atspalvis.
Nustačius didesnę vertę, kontrastas paryškinamas, kad daiktai būtų matomi aiškiau.
――Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija SAMSUNG Bright nustatyta veikti Cinema arba Dynamic Contrast
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai SAMSUNG Bright veikia Cinema arba Dynamic Contrast režimu.
režimu.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
MAGIC
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas kaip On, o Size nustatytas kaip
PBP režimą).
(naudojant
MAGIC
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
•• Red: nustatykite raudonos spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė spalva.
•• Green: nustatykite žalios spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė spalva.
•• Blue: nustatykite mėlynos spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė spalva.
•• Color Tone: pasirinkite geriausiai jūsų žiūrėjimo poreikius atitinkantį spalvų toną.
‒‒ Cool 2: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu Cool 1 režimu.
‒‒ Cool 1: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu Normal režimu.
‒‒ Normal: Rodomas standartinis spalvos tonas.
‒‒ Warm 1: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu Normal režimu.
‒‒ Warm 2: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu Warm 1.
‒‒ Custom: Pritaikomas spalvos tonas.
――Kai išorinė įvestis prijungta per HDMI/DP jungtį, o režimas PC/AV Mode yra nustatytas ties AV, galima
pasirinkti keturias parinkties Color Tone spalvos temperatūros nuostatas (Cool, Normal, Warm ir Custom).
•• Gamma: reguliuokite vidutinį skaisčio lygį.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
26
HDMI Black Level
Game Mode
Jeigu DVD grotuvas arba TV priedėlis jungiamas su prietaisu HDMI laidu, atsižvelgiant į tai, koks
prijungtas pirminis prietaisas, gali pablogėti vaizdo kokybė (kontrastingumo / spalvų pablogėjimas,
„juodas ekranas“ ir pan.). Tokiu atveju vaizdo kokybę galima pagerinti naudojant HDMI Black Level
funkciją.
Konfigūruokite gaminio ekrano nustatymus, skirtus žaidimų režimui.
Tokiu atveju vaizdo kokybę atstatykite naudodami parinktį HDMI Black Level.
――Jei monitorius išsijungia, pereina į energijos taupymo režimą arba pakeičiamas įvesties šaltinis, Game
――Ši funkcija prieinama tik HDMI1 arba HDMI2 režime.
Naudokite šią funkciją žaisdami kompiuterinius žaidimus arba kai prijungta žaidimų konsolė, tokia kaip
„PlayStation™“ arba „Xbox™“.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Mode pereina į būseną Off, net jei ji nustatyta kaip On.
――Jei norite, kad Game Mode visada būtų įjungtas, pasirinkite Always On.
•• Normal: Šį režimą rinkitės, kai nepablogėjęs kontrastingumo santykis.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eco Saving Plus.
•• Low: Šį režimą rinkitės, norėdami sumažinti „juodo ekrano“ ir padidinti „balto ekrano“ intensyvumą,
pablogėjus kontrastingumo santykiui.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
――Su kai kuriais šaltinio įrenginiais HDMI Black Level funkcija gali būti nesuderinama.
――Funkcija HDMI Black Level veikia tik nustačius tam tikrą AV skiriamąją gebą, pvz., 720P esant 60 Hz ir
1080P esant 60 Hz.
Response Time
Pagreitinamas ekrano atsako greitis, kad ekrano vaizdas būtų ryškesnis ir natūralesnis.
Eye Saver Mode
――Jei nežiūrite vaizdo įrašų ir nežaidžiate, naudokite režimą Standard.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas kaip On, o Size nustatytas kaip
/
/
(naudojant PIP režimą).
Nustatoma optimali vaizdo kokybė, kad nebūtų varginamos akys.
„TÜV Rheinland Low Blue Light Content“ sertifikuoja gaminius, kurie atitinka mažesniems mėlynos
šviesoms lygiams keliamus reikalavimus. Kai Eye Saver Mode nustatyta kaip On, maždaug per valandą
400 nm mėlynos spalvos šviesos bangos ilgis sumažėja ir pasiekiama optimali vaizdo kokybė, kuri
leidžia išvengti akių nuovargio. Be to, mėlynos spalvos šviesos lygis yra mažesnis už gamyklinius
nustatymus ir atitinka „TÜV Rheinland“ taikomų „Low Blue Light Content“ standartų reikalavimus pagal
„TÜV Rheinland“ atliekamą testavimą.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
27
Picture Size
Screen Adjustment
Pakeiskite vaizdo dydį.
――Šiuo meniu galima naudotis, tik kai Screen Fit AV režimu yra nustatytas kaip Picture Size.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas kaip On, o Size nustatytas kaip
PBP režimą).
――Šia parinktimi negalima naudotis, kai įjungta funkcija FreeSync.
(naudojant
Kai 480P, 576P, 720P ar 1080P signalas siunčiamas AV režimu, o vaizdas ekrane rodomas įprastai, pasirinkite
Screen Fit ir sureguliuokite horizontalią padėtį naudodami 0–6 lygius.
H-Position & V-Position konfigūravimas
PC režimu
H-Position: Ekrano rodinys perkeliamas į kairę arba dešinę.
•• Auto: Rodomas vaizdas pagal įvesties šaltinio vaizdo formatą.
V-Position: Ekrano rodinys perkeliamas aukštyn arba žemyn.
•• Wide: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsižvelgiant į įvesties vaizdo formatą.
AV režimu
•• 4:3: rodomas vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio vaizdo formato
laidoms.
•• 16:9: rodomas vaizdas, kurio formatas – 16:9.
•• Screen Fit: Rodomas originalaus formato vaizdas be apkarpymo.
――Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.
――Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.
――Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant HDMI/DP laidą.
――Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų vaizdą (šiuos
signalus palaiko ne visi modeliai.).
――Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI/DP ir PC/AV Mode, nustatyta AV.
28
05 skyrius
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei
pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto
apie tai neįspėjus.
PIP/PBP Mode
Įjunkite arba išjunkite PIP/PBP Mode funkciją.
Naudojant PIP (paveikslėlis paveikslėlyje) funkciją ekranas padalijamas į dvi dalis. Vienas šaltinio
įrenginys rodomas pagrindiniame ekrane, o tuo pačiu metu kitas šaltinio įrenginys rodomas įterptuose
languose.
――PIP/PBP režimas yra suderinamas su „Windows 7“, „Windows 8“ ir „Windows 10“.
――Atsižvelgiant į naudojamos grafikos plokštės specifikacijas, funkcija PIP/PBP gali būti neprieinama. Jei
pasirinkus geriausią skiriamąją gebą ekranas PIP/PBP režime yra tuščias, eikite kompiuteryje į Valdymo
skydas → Ekranas → Ekrano skiriamoji geba ir spustelėkite Aptikti. (instrukcijos pagrįstos OS „Windows 7“).
Jei nustačius optimalią skiriamąją gebą ekranas yra tuščias, pakeiskite skiriamąją gebą į 1280 x 1024.
――Kai įjungiate ar išjungiate funkciją PIP/PBP arba kai pakeičiate ekrano dydį veikiant funkcijai PIP/PBP,
ekranas trumpam gali pradėti mirksėti arba vaizdas gali šiek tiek vėluoti.
Taip paprastai nutinka, kai kompiuteris arba monitorius yra prijungiamas prie dviejų ar daugiau įvesties
šaltinių. Tai visiškai nėra susiję su monitoriaus veikimu.
Ši problema dažniausiai kyla, kai vaizdo signalo perdavimas į monitorių vėluoja dėl grafikos plokštės
techninių savybių.
PBP (Paveikslėlis po paveikslėlio) funkcija perskiria ekraną per pusę ir ekrane vaizduoja išvestis iš
dviejų skirtingų įrenginių vienu metu ekrano kairėje ir dešinėje.
――Kad vaizdo kokybė būtų geriausia, o garsas atkuriamas tinkamai, rekomenduojame naudoti vaizdo plokštę ar
DVD įrenginį, kuris palaiko 4K (3840 x 2160 esant 30 Hz) skiriamąją gebą, prijungiant prie prievado HDMI1.
――Kad vaizdo kokybė būtų geriausia, o garsas atkuriamas tinkamai, rekomenduojame naudoti vaizdo plokštę ar
DVD įrenginį, kuris palaiko 4K (3840 x 2160 esant 60 Hz) skiriamąją gebą, prijungiant prie prievado HDMI2.
――Jei PIP/PBP funkcija įjungta, skiriamoji geba nebus automatiškai perjungta į optimalią, nes yra grafikos
plokštės ir „Windows“ sistemos nesuderinamumų.
Parinkčiai PIP/PBP Mode nustatykite Off. Arba monitorių išjunkite ir vėl įjunkite, tada naudodami
„Windows“ sąsają nustatykite optimalų skiriamosios gebos nustatymą.
29
Size
Sound Source
Pasirinkite ekrano skilties dydį ir vaizdo formatą.
Nustatykite ekraną, kurio garsą norite girdėti.
••
: pasirinkite piktogramą, jei norite naudoti PBP režimą, kurio optimali ekrano kairės ir dešinės
pusės skyra yra 1920 x 2160 (plotis x aukštis).
••
: pasirinkite piktogramą, jei norite naudoti PIP režimą, kurio optimali ekrano skilties skyra yra
720 x 480 (plotis x aukštis).
••
: pasirinkite piktogramą, jei norite naudoti PIP režimą, kurio optimali ekrano skilties skyra yra
1280 x 720 (plotis x aukštis).
••
: pasirinkite piktogramą, jei norite naudoti PIP režimą, kurio optimali ekrano skilties skyra yra
1920 x 1080 (plotis x aukštis).
PIP režimas
/
PBP režimas
/
Position
Iš prieinamų parinkčių išsirinkite ekrano skilties padėtį.
••
/
/
/
――Negalima, kai pasirinktas PBP režimas.
――Ekranas gali mirgėti, jei įėjimo signalas yra nestabilus.
30
Source
Picture Size
Pasirinkite kiekvieno ekrano šaltinį.
PIP režimas (galima pasirinkti veikiant PIP režimui (Size
/
/
))
――Pakeičiamas pagrindinio ekrano įvesties šaltinis.
PIP režimas (galima pasirinkti veikiant PIP režimui (Size
/
/
))
Pasirinkite ekrano skilties vaizdo dydį.
――Išskyrus esamą įvesties šaltinį, kiti du įvesties šaltiniai gali būti pasirenkami.
PC režimu
――Ekranas gali mirgėti, jei įėjimo signalas yra nestabilus.
•• Auto: vaizdas rodomas pagal kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo formatą.
――Pasirodžius funkcinių klavišų vadovui, spausdami JOG mygtuką KAIRĖN pasirinkite
•• Wide: vaizdas rodomas visame ekrane, neatsižvelgiant į kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo
formatą.
piktogramą, tada
paspauskite JOG mygtuką. Pagrindinis ekranas iš eilės persijungs į DisplayPort → HDMI1 → HDMI2.
PBP režimas (galima pasirinkti veikiant PBP režimui (Size
))
――Pakeičiamas pagrindinio ekrano įvesties šaltinis.
――Ekranas gali mirgėti, jei įėjimo signalas yra nestabilus.
paspauskite JOG mygtuką. Rodomas tas pats PBP šaltinio nustatymų meniu.
•• 4:3: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio
vaizdo formato laidoms.
•• 16:9: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 16:9.
――Veiksmo negalima atlikti, jei kairiojo ir dešiniojo ekranų įvesties signalas yra toks pat.
――Pasirodžius funkcinių klavišų vadovui, spausdami JOG mygtuką KAIRĖN pasirinkite
AV režimu
piktogramą, tada
•• Screen Fit: rodomas originalaus ekrano skilties vaizdas naudojant pradinį vaizdo formatą be jokio
apkarpymo.
――Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.
――Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.
――Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant HDMI/DP laidą.
――Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų vaizdą (šiuos
signalus palaiko ne visi modeliai.).
――Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI/DP ir PC/AV Mode, nustatyta AV.
31
PBP režimas (galima pasirinkti veikiant PBP režimui (Size
))
Contrast
Nustatykite kiekvieno padalyto ekrano Picture Size.
PC režimu
•• Auto: vaizdas rodomas pagal kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo formatą.
•• Wide: vaizdas rodomas visame ekrane, neatsižvelgiant į kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo
formatą.
AV režimu
•• 4:3: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio
vaizdo formato laidoms.
PIP režimas (galima pasirinkti veikiant PIP režimui (Size
/
/
))
Sureguliuokite ekrano skilties kontrastingumą.
PBP režimas (galima pasirinkti veikiant PBP režimui (Size
))
Sureguliuokite kiekvieno ekrano kontrastingumą.
•• 16:9: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 16:9.
•• Screen Fit: rodomas originalaus ekrano skilties vaizdas naudojant pradinį vaizdo formatą be jokio
apkarpymo.
――Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.
――Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.
――Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant HDMI/DP laidą.
――Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų vaizdą (šiuos
signalus palaiko ne visi modeliai.).
――Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI/DP ir PC/AV Mode, nustatyta AV.
32
06 skyrius
OSD (ekrano rodinio) nustatymų reguliavimas
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei
pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto
apie tai neįspėjus.
Language
Nustatykite meniu kalbą.
Transparency
Nustatykite šių meniu langų skaidrumą.
――Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu.
――Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio funkcijoms.
Display Time
Ekrano rodinių (angl. OSD) meniu nustatomas automatiškai pradingti, jei meniu nenaudojamas
nurodytą laiko tarpą.
Display Time gali būti naudojamas laiko tarpui, kuriam praėjus norėtumėte, kad ekrano rodinys
pradingtų, nustatyti.
33
07 skyrius
Sąranka ir atkūrimas
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei
pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto
apie tai neįspėjus.
•• Off: Atjunkite FreeSync.
•• Standard Engine: įjunkite bendrąsias AMD vaizdo plokštės FreeSync funkcijas.
•• Ultimate Engine: įjunkite FreeSync funkciją su didesne ekrano kadrų sparta. Veikiant šiam režimui
sumažinamas vaizdo iškraipymas (neįprastas ekrano ir turinio sinchronizavimas). Atminkite, kad
žaidžiant žaidimus ekranas gali mirgėti.
FreeSync
Naudojant FreeSync taikyti optimalią skiriamąją gebą.
FreeSync technologija, kuri padeda išvengti vaizdo skaidymo bei įprasto vėlavimo ir delsos.
Informacijos apie atnaujinimo dažnio nustatymo būdą ieškokite Klausimai & Atsakymai → Kaip pakeisti
dažnį?
Ši funkcija pašalins vaizdo skaidymą ir vėlavimą žaidžiant žaidimus. Sustiprinkite pojūčius žaidžiant
žaidimus.
――Ši funkcija FreeSync prieinama tik HDMI2 arba DisplayPort režimu.
Atsižvelgiant į monitoriaus modelį ir suderinamumą su AMD grafikos plokšte, ekrane rodomi FreeSync
meniu elementai gali skirtis.
Jei žaisdami žaidimą naudosite FreeSync funkciją, galimi šie požymiai:
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
――Monitoriaus garso kokybė gali būti prastesnė, jei įjungta funkcija FreeSync.
Naudodami FreeSync, naudokite gamintojo pridedamą „HDMI/DP“ laidą.
•• Ekranas gali mirgėti dėl naudojamos grafikos plokštės, žaidimo parinkčių nustatymų arba
leidžiamo vaizdo įrašo. Pabandykite atlikti šiuos veiksmus: sumažinkite žaidimo nustatymų
reikšmes, pakeiskite esamą FreeSync režimą į Standard Engine arba apsilankykite AMD svetainėje
ir, patikrinę grafikos plokštės tvarkyklės versiją, atnaujinkite ją į naujausią.
•• Kol naudojate FreeSync funkciją, ekranas gali mirgėti dėl vaizdo plokštės išvesties dažnio
svyravimų.
•• Atsižvelgiant į skiriamąją gebą, žaidimo metu gali kisti reakcijos laikas. Didesnė skiriamoji geba
paprastai sumažina atsako greitį.
•• Gali suprastėti monitoriaus garso kokybė.
――Jei naudodamiesi šia funkcija patiriate sunkumų, kreipkitės į „Samsung“ aptarnavimo centrą.
――Jei skiriamoji geba pakeičiama nustatant FreeSync į Standard Engine arba Ultimate Engine, vaizdas ekrane
gali būti suskaidytas. Nustatykite FreeSync kaip Off ir pakeiskite skiriamąją gebą.
――Funkcija negalima įrenginiuose (pvz., AV įrenginiuose), kuriuose nenaudojama AMD vaizdo plokštė.
Pritaikius šią funkciją ekranas gali veikti netinkamai.
34
Modeliai, nurodyti vaizdo plokštės sąraše, palaiko FreeSync
FreeSync galima naudoti tik su tam tikrais AMD vaizdo plokštės modeliais. Informacijos apie
palaikomas vaizdo plokštes ieškokite toliau pateikiamame sąraše:
Būtinai įdiekite naujausias oficialias grafikos tvarkykles iš AMD, kurios palaiko FreeSync.
――Daugiau papildomų AMD grafikos plokščių modelių, kurie palaiko FreeSync funkciją, pateikiama oficialioje
AMD svetainėje.
――Jei naudojatės kito gamintojo vaizdo plokšte, pasirinkite FreeSync Off.
――Kai funkcija FreeSync naudojama per HDMI sąsają, ji gali neveikti dėl dažnių juostos pralaidumo apribojimo
tam tikrose AMD vaizdo plokštėse.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Neataikoma 370
/ 370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
Kaip įjungti FreeSync?
1 OSD meniu FreeSync nustatykite kaip Standard Engine arba Ultimate Engine.
2 Įjunkite FreeSync naudodami AMD Radeon Settings:
Spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką → AMD Radeon Settings → Display
„AMD FreeSync“ funkcija turi būti nustatyta kaip „Įjungta“. Jei neįjungta, nustatykite kaip „Įjungta“.
35
Eco Saving Plus
Off Timer Plus
Valdydama ekrano skydo elektros srovę ,Eco Saving Plus funkcija sumažina energijos vartojimą.
――Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija SAMSUNG Bright nustatyta veikti Dynamic Contrast režimu.
Off Timer konfigūravimas
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.
Off Timer: Įjunkite Off Timer režimą.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
Turn Off After: Išjungimo laikmatis gali būti nustatomas 1–23 valandų diapazonu. Po nurodyto valandų
skaičiaus gaminys automatiškai išsijungs.
MAGIC
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
•• Off: Išjunkite funkciją Eco Saving Plus.
•• Auto: Palyginti su dabartiniais nustatymais, energijos sąnaudos automatiškai sumažinamos
maždaug 10 %.
(kiek sumažės energijos sąnaudos, priklauso nuo ekrano ryškumo).
•• Low: Palyginti su gamykliniais nustatymais, energijos sąnaudos sumažėja dar 25%.
•• High: Palyginti su gamykliniais nustatymais, energijos sąnaudos sumažėja dar 50%.
――Šią parinktį galite pasirinkti, tik kai Off Timer yra nustatytas kaip On.
――Kai kuriuose regionuose įsigytuose gaminiuose Off Timer yra nustatytas taip, kad automatiškai įsijungtų
praėjus 4 valandoms po gaminio įjungimo. Tai atliekama laikantis energijos tiekimo taisyklių. Jei nenorite,
kad laikmatis būtų įjungtas, eikite
→ System → Off Timer Plus ir nustatykite Off Timer kaip Off.
Eco Timer konfigūravimas
Eco Timer: Įjunkite Eco Timer režimą.
Eco Off After: Eco Timer galima nustatyti nuo 10 iki 180 min. Praėjus nustatytam laikui gaminys
automatiškai išsijungs.
――Šią parinktį galite pasirinkti, tik kai Eco Timer yra nustatytas kaip On.
36
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Parinkčiai PC/AV Mode nustatykite AV. Paveikslėlis padidės.
Kontroliuojamas spaudžiamo mygtuko atsako greitis.
Ši parinktis naudinga žiūrint filmą.
Galima pasirinkti Acceleration, 1 sec arba 2 sec. Jei pasirenkama No Repeat, komanda atsako tik
paspaudus mygtuką.
•• Nustatykite kaip „PC“, kai prijungiate prie kompiuterio.
•• Nustatykite kaip „AV“, kai prijungiate prie AV įrenginio.
――Tiekiama tik plačiaekraniams modeliams, pavyzdžiui, 16:9 arba 16:10.
――Jei monitorius (kai nustatytas į HDMI1, HDMI2, DisplayPort) yra energijos taupymo režime arba rodo
pranešimą Check Signal Cable, norėdami matyti rodinį ekrane (OSD) paspauskite piktogramą
Power LED On
. Galite
pasirinkti PC arba AV.
Sukonfigūruokite nustatymus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte LED apšvietimą gaminio apačioje.
•• Working: LED apšvietimas veikia, kai gaminys įjungiamas.
DisplayPort Ver.
•• Stand-by: LED apšvietimas veikia, kai gaminys išjungiamas.
Pasirinkite savo „Displayport“.
――Pasirinkus netinkamus nustatymus gali būti rodomas tuščias ekranas. Jei taip nutinka, patikrinkite
Reset All
prietaiso techninius duomenis.
――Jei monitorius (kai nustatytas į HDMI1, HDMI2, DisplayPort) yra energijos taupymo režime arba rodo
Visi gaminio parametrai atkuriami į numatytuosius gamyklinius parametrus.
pranešimą Check Signal Cable, norėdami matyti rodinį ekrane (OSD) paspauskite piktogramą
. Galite
pasirinkti 1.1 arba 1.2↑.
――Jei pasirinksite 1.1, didžiausia ekrano skiriamoji geba sumažės iki 2560 x 1440 dėl ribojamo HBR1
perdavimo greičio.
Source Detection
Pasirinkite Auto arba Manual įvesties signalo atpažinimo metodą.
――Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
37
Information
Rodomas dabartinis įvesties šaltinis, dažnis ir skiriamoji geba.
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
Exit
PIP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Exit
PBP
Picture
Information
LU********/**
S/N:**************
PIP/PBP
OnScreen Display
System
Information
HDMI1
****x****
**kHz **Hz
HDMI2
****x****
**kHz **Hz
Exit
――Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
38
08 skyrius
Programinės įrangos diegimas
Easy Setting Box
Sistemos reikalavimai
Operacinė sistema
Easy Setting Box leidžia naudotojams suskirstyti monitorių į keletą dalių.
Jei norite įdiegti naujausią „Easy Setting Box“ versiją, atsisiųskite ją iš „Samsung Electronics“ svetainės
http://www.samsung.com.
Techninė įranga
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Mažiausiai 32 MB atminties
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Mažiausiai 60 MB laisvos vietos standžiajame diske
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Programinė įranga gali neveikti tinkamai, jei po diegimo nepaleisite kompiuterio pakartotinai.
――Piktograma Easy Setting Box gali neatsirasti priklausomai nuo kompiuterio sistemos ir produkto
specifikacijų.
――Jei nuorodos piktogramos nėra, paspauskite klavišą F5.
Diegimo apribojimai ir problemos
Easy Setting Box diegimą gali įtakoti grafinė plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.
39
09 skyrius
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“
klientų aptarnavimo centru
――Prieš skambindami į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, patikrinkite gaminį, kaip aprašyta toliau. Jeigu
nepavyksta pašalinti gedimo, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
Sunkumai diegiant (kompiuterio veiksena)
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai sujungė gaminį bei kompiuterį ir ar jungtys yra tvirtai užfiksuotos.
Gaminio tikrinimas
Kai HDMI arba HDMI-DVI laidas prijungiamas prie gaminio ir kompiuterio, visose keturiose ekrano
pusėse atsiranda tuščių vietų.
Naudodami gaminio tikrinimo funkciją patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.
Tarpai ekrane neturi nieko bendra su gaminio veikimu.
Jei ekranas išjungtas, o maitinimo indikatorius blykčioja, nors gaminys tinkamai prijungtas prie
kompiuterio, atlikite savidiagnostikos testą.
Tarpai ekrane atsiranda dėl kompiuterio arba vaizdo plokštės. Norėdami išspręsti šią problemą,
nustatykite ekrano dydį grafikos plokštės HDMI arba DVI nustatymuose.
1 Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
2
Ištraukite kabelį iš gaminio.
3 Gaminys įjungiamas.
4 Jei pasirodo pranešimas Check Signal Cable, gaminys veikia įprastai.
――Jeigu vis vien rodomas tuščias ekranas, patikrinkite kompiuterio sistemą, vaizdo valdiklį ir laidą.
Skyros ir dažnio tikrinimas
Jei vaizdo plokštės nustatymų meniu nėra parinkties ekrano dydžiui nustatyti, įdiekite naujausią
vaizdo plokštės tvarkyklės versiją.
(Išsamesnės informacijos apie tai, kaip atlikti ekrano nustatymus, kreipkitės į vaizdo plokštės ar
kompiuterio gamintoją.)
Sunkumai dėl ekrano
Maitinimo LED lemputė yra išjungta. Ekranas neįsijungia.
Veikiant režimui, kuris viršija palaikomą skiriamąją gebą (žr. Standartinio signalo režimo lentelė),
trumpam pasirodys pranešimas Not Optimum Mode.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis.
――Rodoma skiriamoji geba gali skirtis, atsižvelgiant į kompiuterio sistemos nustatymus ir laidus.
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai prijungtas prie gaminio.
Pasirodys pranešimas Check Signal Cable.
Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris prijungtas prie gaminio, maitinimas.
40
Ekrane parodoma Not Optimum Mode.
Atkuriamas vaizdas trūkinėja.
Šis pranešimas pasirodo, kai kompiuterio vaizdo plokštės signalas viršija maksimalią gaminio
skiriamąją gebą ar dažnį.
Didelės raiškos didelių vaizdo įrašų failų atkūrimas gali trūkinėti. Taip gali nutikti dėl to, kad vaizdo
leistuvas nėra pritaikytas kompiuterio ištekliams.
Pakeiskite maksimalią skiriamąją gebą ir dažnį, kad jie atitiktų gaminio charakteristikas,
atsižvelgdami į standartinio signalo režimo lentelę (p.44).
Pabandykite failą paleisti naudodami kitą vaizdo leistuvą.
Ekrane vaizdai rodomi iškraipyti.
Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio.
Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane rodomas susiliejęs vaizdas.
Atjunkite visus priedus (vaizdo laido ilgintuvą ir pan.) ir mėginkite dar kartą.
Nustatykite rekomenduojamas skyros ir daţnio vertes.
Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas. Ekrano kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.
Patikrinkite, ar kompiuteriui nustatyta skyra ir dažnis neviršija gaminio skyros ir dažnio intervalo ribų.
Paskui, jei reikia, pakeiskite nuostatas vadovaudamiesi šioje instrukcijoje pateikiama įprastų signalo
režimų lentele (p.44) ir gaminio meniu Information.
Ekrane rodomas pernelyg skaistus vaizdas. Ekrane rodomas pernelyg tamsus vaizdas.
Sunkumai dėl garso
Nėra garso.
Patikrinkite garso kabelio jungtį arba sureguliuokite garsumą.
Patikrinkite garsumą.
Garsumas per silpnas.
Sureguliuokite garsumą.
Jei garsumas iđlieka per silpnas net ir po to, kai buvo nustatytas didţiausias leistinas lygis, nustatykite
garsumŕ kompiuterio garso plokđtëje arba atitinkamoje programinës árangos programoje.
Sureguliuokite Brightness ir Contrast.
Vaizdas yra, o garso nėra.
Ekrane rodomo vaizdo spalva nevienoda.
Garsas girdimas, jei įvesties įrenginys prijungtas HDMI-DVI laidu.
Pakeiskite Color parametrus.
Prijunkite įrenginį naudodami HDMI ar DP laidą.
Ekrane rodomo vaizdo šešėlinės ir iškraipytos spalvos.
Pakeiskite Color parametrus.
Balta spalva nėra visiškai balta.
Sunkumai dėl šaltinio įrenginio
Pakeiskite Color parametrus.
Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.
Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas 0,5–1 sekundę.
Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas, kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros
specialistas.
Gaminys veikia energijos taupymo veiksena.
Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę.
Tekstas yra susiliejęs.
Jei naudojate „Windows“ OS (pvz., „Windows 7“, „Windows 8“, „Windows 8.1“ arba „Windows 10“): eikite
į Valdymo skydas → Šriftai → Koreguoti „ClearType“ tekstą ir pakeiskite į Įjungti „ClearType“.
41
Klausimai & Atsakymai
――Daugiau reguliavimo instrukcijų rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės naudotojo vadove.
Kaip pakeisti dažnį?
Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje.
•• „Windows 7“: Eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Ekrano skiriamoji geba → Išplėstiniai parametrai → Ekranas ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus
parametrai.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Eikite į Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Ekrano skiriamoji geba → Išplėstiniai parametrai → Ekranas ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį
dalyje Monitoriaus parametrai.
•• „Windows 10“: Eikite į Parametrai → Sistema → Ekranas → Išplėstiniai ekrano parametrai → Ekrano adapterio ypatybės → Monitorius ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai.
Kaip pakeisti skyrą?
•• „Windows 7“: Eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Ekranas → Nustatyti skyrą ir nustatykite skyrą.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Eikite į Parametrai → Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Ekranas → Nustatyti skyrą ir nustatykite skyrą.
•• „Windows 10“: Eikite į Parametrai → Sistema → Ekranas → Išplėstiniai ekrano parametrai ir sureguliuokite skyrą.
Kaip įjungti energijos taupymo veikseną?
•• „Windows 7“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Personalizuoti → Ekrano užsklandos parametrai → Energijos vartojimo parinktys arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• Windows 8 (Windows 8.1): jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Personalizuoti → Ekrano užsklandos parametrai → Energijos
vartojimo parinktys arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows 10“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Parametrai → Personalizavimas → Užrakintas ekranas → Ekrano skirtojo laiko parametrai → Maitinimas & Miegas arba kompiuteryje
pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
42
10 skyrius
Specifikacijos
Bendros
Modelio pavadinimas
U32J590UQ* / U32J592UQ*
Dydis
32 klasė (31,5 in / 80,1 cm)
Rodymo sritis
698,4 mm (horizontaliai) x 392,85 mm (vertikaliai)
Pikselių žingsnis
0,181 mm (horizontaliai) x 0,181 mm (vertikaliai)
Didžiausias pikselių
sinchronizavimas
533,25 MHz (DisplayPort)
297,00 MHz (HDMI1)
594,00 MHz (HDMI2)
Maitinimo šaltinis
AC100-240V~ 50/60Hz
Pagal adapterio kintamosios srovės įtampą. Norėdami sužinoti apie
produkto pastoviosios srovės įtampą, žiūrėkite ant gaminio esančią
etiketę.
Signalų jungtys
HDMI, DisplayPort
Aplinkos sąlygos
Naudojimas
――„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-andPlay“. Dėl dvipusių monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos monitoriaus nuostatos.
Monitoriaus diegimas vyksta savaime. Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.
――Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1 pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis
arba tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
――Siekiant pagerinti kokybę, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai
neįspėjus.
――Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas.
――Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung Electronics“ svetainėje.
Temperatūra: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
43
Standartinio signalo režimo lentelė
Modelio pavadinimas
Sinchronizavimas
U32J590UQ* / U32J592UQ*
Horizontaliosios skleistinės dažnis
30–135 kHz
Vertikaliosios skleistinės dažnis
56–75 Hz (DisplayPort)
24–75 Hz (HDMI1/HDMI2)
Skyra
Optimali skyra
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
Didžiausia skyra
3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI2)
Jei iš jūsų kompiuterio perduodamas signalas atitinka toliau pateiktus standartinius signalo režimus, ekranas bus reguliuojamas automatiškai. Jeigu iš kompiuterio perduodamas nė vienos iš toliau išvardytų standartinio signalo veiksenų
neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors maitinimo LED indikatorius bus įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje pateikiamas vertes. Taip pat žr. grafinės plokštės vartotojo instrukciją.
Displayport
Skyra
Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz)
Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz)
Pikselių sinchronizavimas (MHz)
Sinchronizavimo poliškumas (H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
44
Displayport
Skyra
Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz)
Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz)
Pikselių sinchronizavimas (MHz)
Sinchronizavimo poliškumas (H / V)
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
Skyra
Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz)
Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz)
Pikselių sinchronizavimas (MHz)
Sinchronizavimo poliškumas (H / V)
HDMI1
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
45
HDMI1
Skyra
Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz)
Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz)
Pikselių sinchronizavimas (MHz)
Sinchronizavimo poliškumas (H / V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
Skyra
Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz)
Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz)
Pikselių sinchronizavimas (MHz)
Sinchronizavimo poliškumas (H / V)
HDMI2
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
46
HDMI2
Skyra
Horizontaliosios skleistinės dažnis (kHz)
Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz)
Pikselių sinchronizavimas (MHz)
Sinchronizavimo poliškumas (H / V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
CEA, 3840 x 2160
135,000
60,000
594,000
+/+
――Horizontaliosios skleistinės dažnis
Laikas, kuris sugaištamas nuskaityti vieną liniją nuo kairės iki dešinės ekrano pusės, vadinamas horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo ciklo atvirkštinė vertė vadinama horizontaliosios skleistinės dažniu. Horizontaliosios
skleistinės dažnis matuojamas hercais.
――Vertikaliosios skleistinės dažnis
Jei tas pats vaizdas kartojamas daug kartų per sekundę, jis atrodys natūralus. Kartojimo dažnis vadinamas „vertikalios skleistinės dažniu“ arba „atnaujinimo dažniu“ ir nurodomas hercais (Hz).
――Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti. Nustačius kitokią skyrą nei nurodyta, vaizdo kokybė gali pablogėti. Kad to būtų išvengta, rekomenduojama pasirinkti
optimalią turimam gaminiui nurodytą raišką.
――Kai kurios aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytos skyros gali būti nepasiekiamos dėl grafikos plokštės specifikacijų.
47
11 skyrius
Priedas
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
(klientų išlaidos)
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
――Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas techninės priežiūros
Jei gaminio gedimas atsirado dėl:
specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.
Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto
darbus.
•• Išorinio smūgio ar numetus.
•• Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“, naudojimo.
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.
•• Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja dėl gaminio naudojimo ar tiesiog sureguliuoja
parinktis gaminio neišrinkdamas.
•• Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių (interneto, antenos, laidinio signalo ir pan.)
•• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas
gaminys jau buvo įrengtas pirmą kartą.
•• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.
•• Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi, susijusio su kito gamintojo gaminiu.
•• Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba „Samsung
Electronics Co., Ltd“ partneris.
•• Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.
•• Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros jungties.
•• Naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.
Kita
•• Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių. (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.)
•• Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.
•• Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumuliatorius, dažų kasetė, fluorescencinės
lempos, galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)
•• Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.
――Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės priežiūros
•• Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš gaminio
vidaus.
paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.
•• Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.
48
Download PDF

advertising