Samsung | U28E590D | Samsung 28'' UHD monitorius E590D, 1 milisek. reakcijos laikas Vartotojo vadovas

Vartotojo
instrukcija
U28E590D
U24E590D
Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis,
siekiant pagerinti gaminio veikimo efektyvumą
specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
BN46-00481B-09
Turinys
PRIEŠ NAUDOJANT
GAMINĮ
PASIRUOŠIMAS
ŠALTINIO ĮRENGINIO
PRIJUNGIMAS IR
NAUDOJIMAS
7
Autorių teisės
7
Šiame vadove naudojamos piktogramos
8
Valymas
9
Įrenginio montavimo vieta
9
Laikymo saugos priemonės
10
Saugos perspėjimai
10
11
12
14
Simboliai
Elektra ir saugumas
Diegimas
Veikimas
18
Tinkama produkto naudojimo padėtis
19
Turinio tikrinimas
19
Sudedamųjų dalių tikrinimas
20
Detalės
20
21
22
24
Valdymo skydelis
Tiesioginių klavišų vadovas
Funkcinių klavišų vadovas
Galinė pusė
25
Diegimas
25
26
27
28
28
Stovo pritvirtinimas
Stovo nuėmimas
Sieninio laikiklio komplekto / stalinio stovo
tvirtinimas
Gaminio pokrypio reguliavimas
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
29
Prieš prisijungiant
29
Ką patikrinti prieš prijungiant
Turinys
2
Turinys
EKRANO SĄRANKA
29
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
29
30
31
31
32
34
35
Prijungimas naudojant HDMI kabelį
Prijungimas naudojant DP laidą
Kaip prijungti ausines
Prijungtų kabelių sutvarkymas
Maitinimo prijungimas
Tvarkyklės diegimas
Optimalios skiriamosios gebos nustatymas
36
SAMSUNG MAGIC Bright
36
Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC
Bright“
38
Brightness
38
Brightness konfigūravimas
39
Contrast
39
Contrast konfigūravimas
40
Sharpness
40
Sharpness konfigūravimas
41
Color
41
Color konfigūravimas
43
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E590D)
43
Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC
Angle“
45
HDMI Black Level
45
HDMI Black Level nuostatų konfigūravimas
46
Eye Saver Mode
46
Eye Saver Mode konfigūravimas
47
Game Mode
47
Game Mode konfigūravimas
48
Response Time
48
Response Time konfigūravimas
Turinys
3
Turinys
49
Picture Size
49
Picture Size keitimas
51
Screen Adjustment
51
H-Position ir V-Position konfigūravimas
PIP/PBP NUOSTATŲ
KONFIGŪRAVIMAS
52
PIP/PBP
53
54
55
56
57
59
63
PIP/PBP Mode konfigūravimas
Size konfigūravimas
Position konfigūravimas
Sound Sourcekonfigūravimas
Sourcekonfigūravimas
Picture Size konfigūravimas
Contrast konfigūravimas
OSD NAUDOJIMAS
65
Transparency
65
Transparency keitimas
66
Language
66
Language konfigūravimas
67
Display Time
67
Display Time konfigūravimas
68
FreeSync
68
FreeSync konfigūravimas
71
Eco Saving Plus
71
Eco Saving Plus konfigūravimas
72
Off Timer
72
73
Kaip sukonfigūruoti parinktį Off Timer
Turn Off After konfigūravimas
74
PC/AV Mode
74
PC/AV Mode konfigūravimas
75
DisplayPort Ver.
75
DisplayPort Ver. konfigūravimas
SĄRANKA IR ATKŪRIMAS
Turinys
4
Turinys
76
Source Detection
76
Source Detection konfigūravimas
77
Key Repeat Time
77
Key Repeat Time konfigūravimas
78
Power LED On
78
Power LED On konfigūravimas
79
Reset All
79
Parametrų (Reset All) inicijavimas
80
Information
80
Information rodymas
81
Eye Saver Mode, Brightness ir Contrast
konfigūravimas pradžios ekrane
82
Parametro Volume konfigūravimas
pradiniame ekrane
82
Volume
PROGRAMINĖS ĮRANGOS
DIEGIMAS
83
Easy Setting Box
83
84
Programinės įrangos diegimas
Programinės įrangos šalinimas
GEDIMŲ NUSTATYMO IR
ŠALINIMO INSTRUKCIJA
85
Reikalavimai prieš kreipiantis į
„Samsung“ klientų aptarnavimo centrą
85
85
85
Gaminio tikrinimas
Skyros ir dažnio tikrinimas
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
88
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
90
Bendroji informacija
91
Energijos taupymas
92
Standartinė signalų režimo lentelė
INFORMACIJOS MENIU IR
KT.
SPECIFIKACIJOS
Turinys
5
Turinys
PRIEDAS
97
Atsakomybė už mokamą techninę
priežiūrą (klientų išlaidos)
97
97
97
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Kita
99
Tinkamas išmetimas
99
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir
elektroninės įrangos atliekos)
100
Terminologija
RODYKLĖ
Turinys
6
Prieš naudojant gaminį
Autorių teisės
Siekiant pagerinti kokybę, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
© „Samsung Electronics“, 2015
Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“.
Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama.
„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows NT“ yra registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.
VESA, DPM ir DDC yra registruotieji Vaizdo elektronikos standartų asociacijos (angl. Video Electronics
Standards Association) prekių ženklai.

Administracinis mokestis taikomas, jei:

(a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų.
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).

(b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų,
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).

Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie administracinio
mokesčio dydį.
Šiame vadove naudojamos piktogramos
Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis
nuo to, kas pavaizduota paveikslėliuose.
Prieš naudojant gaminį
7
Prieš naudojant gaminį
Valymas
Valydami būkite atsargūs, nes patobulintus LCD ekranus ir korpusus galima lengvai subraižyti.
Valydami vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais.
1. Išjunkite monitorių ir kompiuterį.
2. Atjunkite maitinimo laidą nuo monitoriaus.
Laikykite maitinimo kabelį už kištuko ir nelieskite kabelio šlapiomis
rankomis. Antraip gali įvykti elektros iškrova.
3. Nušluostykite monitoriaus ekraną švaria, minkšta ir sausa šluoste.

Nenaudokite valymo priemonės, kurioje yra alkoholio,
tirpiklio ar ploviklio, monitoriui valyti.
!

Ant monitoriaus tiesiogiai nepurkškite vandens arba
valymo priemonės.
4. Norėdami nuvalyti monitoriaus korpusą, sušlapinkite minkštą ir sausą
servetėlę vandeniu ir gerai ją išgręžkite.
5. Nuvalę gaminį, prijunkite prie jo maitinimo laidą.
6. Įjunkite monitorių ir kompiuterį.
!
Prieš naudojant gaminį
8
Prieš naudojant gaminį
Įrenginio montavimo vieta

Palikite apie gaminį truputį tuščios erdvės, kad jis vėdintųsi. Pakilus vidaus temperatūrai, gali kilti
gaisras ir pažeisti gaminį. Įrengdami gaminį būtinai palikite ne mažiau nei pavaizduota erdvės.
Išorė gali skirtis pagal produktą.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Laikymo saugos priemonės
Jei reikia išvalyti monitoriaus vidų, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru. (Už suteiktą
paslaugą imamas mokestis.)
Prieš naudojant gaminį
9
Prieš naudojant gaminį
Saugos perspėjimai
Dėmesio
ELEKTROS IŠKROVOS PAVOJUS – NEATIDARYKITE
Dėmesio : KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS IŠKROVOS RIZIKĄ, NENUIMKITE DANGČIO
(ARBA GALINĖS DALIES). NĖRA VIDINIŲ DALIŲ, KURIAS GALI PRIŽIŪRĖTI NAUDOTOJAS.
PALIKITE VISUS PRIEŽIŪROS DARBUS KVALIFIKUOTIEMS SPECIALISTAMS.
Šiuo simboliu nurodoma, kad viduje teka aukšta įtampa. Liestis prie bet kokių
vidinių produkto dalių pavojinga.
Šiuo simboliu nurodomi svarbūs pranešimai, susiję su šio produkto veikimu ir
technine priežiūra.
Simboliai
Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai susižeisti.
Įspėjimas
Dėmesio
Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti padaryta
žalos.
Šiuo simboliu pažymėta veikla yra draudžiama.
Būtina laikytis šiuo ženklu pažymėtų instrukcijų.
Prieš naudojant gaminį
10
Prieš naudojant gaminį
Elektra ir saugumas
Toliau pateikti paveikslėliai skirti tik informuoti. Tikri atvejai gali skirtis nuo to, kas pavaizduota
paveikslėliuose.
Įspėjimas
Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nejunkite daug gaminių į tą patį elektros lizdą.

Antraip lizdas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis.

Antraip gali įvykti elektros iškrova.
Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.

Dėl nepastovaus ryšio gali kilti gaisras.
!
Maitinimo laido kištuką įjunkite į įžemintą maitinimo lizdą (taikoma tik 1 tipo
izoliuotiems įrenginiams).
!

Galite patirti elektros iškrovą arba susižeisti.
Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nenusverkite maitinimo laido
sunkiu daiktu.

Dėl pažeisto maitinimo laido galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nedėkite maitinimo laido ar gaminio šalia šilumos šaltinių.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Pašalinkite pašalines medžiagas, pvz., dulkes, apie kištuko kontaktus ir nuvalykite
elektros lizdą sausa servetėle.
!

Kitaip gali kilti gaisras.
Prieš naudojant gaminį
11
Prieš naudojant gaminį
Dėmesio
Neištraukite maitinimo laido gaminiui veikiant.

Gaminį gali sugadinti elektros iškrova.
Maitinimo laidą naudokite tik „Samsung“ patvirtintiems gaminiams.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo
laidas.

!
Jei dėl gaminio iškyla problema, ištraukite maitinimo kabelį, kad būtų visiškai
nutrauktas gaminio maitinimas.
Įjungimo / išjungimo mygtuku negalima visiškai nutraukti gaminio maitinimo.
Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Diegimas
Įspėjimas
Ant gaminio nedėkite žvakių, priemonės vabzdžiams naikinti ar cigarečių.
Nemontuokite gaminio šalia šilumos šaltinių.

Kitaip gali kilti gaisras.
Venkite montuoti gaminį prastai vėdinamoje siauroje erdvėje, pvz., lentynoje ar
sieninėje spintoje.

Antraip gali kilti gaisras dėl pakilusios vidinės temperatūros.
Laikykite plastikinę gaminio pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Vaikai gali uždusti.
!
Prieš naudojant gaminį
12
Prieš naudojant gaminį
Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojančio paviršiaus (nesaugios
lentynos, nuožulnaus paviršiaus ir pan.).

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.

Stipriai vibruojančioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba gali kilti
gaisras.
Nemontuokite gaminio transporto priemonėje ar vietoje, kurioje yra dulkių, drėgna
(laša vanduo ir pan.), alyvos ar dūmų.

!
Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje ar prie karšto
objekto, pvz., viryklės.

Antraip gali sutrumpėti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.
Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.

Gaminys gali nukristi ir sužeisti vaikus.
Maistinis aliejus (pvz., sojos pupelių aliejus) gali pažeisti arba deformuoti gaminį.
Saugokite gaminį nuo aliejaus. Be to, nemontuokite arba nenaudokite gaminio
virtuvėje ar šalia viryklės.
Dėmesio
Saugokitės, kad montuojamo gaminio nenumestumėte.

Antraip gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
!
Neguldykite gaminio ekranu į apačią.

Taip galima pažeisti ekraną.
Montuodami gaminį spintoje arba lentynoje žiūrėkite, kad neišsikištų apatinis
gaminio priekinės dalies kraštas.

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.

Montuokite gaminį tik tinkamo dydžio spintose ar lentynose.
Prieš naudojant gaminį
13
Prieš naudojant gaminį
Atsargiai padėkite gaminį.

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.
!
SAMSUNG
Neįprastoje vietoje (daugybės smulkių dalelių, cheminių medžiagų ar ekstremalios
temperatūros veikiamoje ar drėgnoje vietoje arba vietose, kur gaminys turėtų
veikti nepertraukiamai ilgą laiką) įmontuotas gaminys gali sugesti.
!

Jei gaminį norite montuoti tokioje vietoje, prieš tai darydami susisiekite su
„Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
Veikimas
Įspėjimas
Gaminiu teka aukšta įtampa. Nebandykite patys ardyti, taisyti ar keisti gaminio.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
Jei gaminį norite perkelti, pirma atjunkite nuo jo visus laidus, įskaitant maitinimo
laidą.
!

Kitaip gali būti pažeistas maitinimo laidas ir gali kilti gaisro ar elektros šoko
pavojus.
Jei gaminys skleidžia keistą garsą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami
ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
!

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Neleiskite vaikams persisverti per monitorių arba ant jo užlipti.

Gaminys gali nukristi ir stipriai sužeisti jūsų vaiką.
Jei gaminys nukrito arba pažeidėte jo korpusą, išjunkite jį, ištraukite maitinimo
laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Antraip galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Nedėkite sunkaus daikto, žaislo ar saldumynų ant gaminio viršaus.

Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti žaislą ar
saldumynus ir stipriai sužeisti.
Prieš naudojant gaminį
14
Prieš naudojant gaminį
Griaudžiant ar žaibuojant išjunkite gaminį ir ištraukite maitinimo laidą.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Nemeskite į gaminį daiktų ar kitaip jo nesutrenkite.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
!
Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

Kitaip galite pažeisti maitinimo laidą, gaminys gali sugesti ir gali kilti gaisro ar
elektros šoko pavojus.
Įvykus dujų nuotėkiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kištuko. Be to,
nedelsdami išvėdinkite patalpą.
!
GAS

Kibirkščiavimas gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.

Kitaip galite pažeisti maitinimo laidą, gaminys gali sugesti ir gali kilti gaisro ar
elektros šoko pavojus.
Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.

Gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras.
!
Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.

100
Antraip dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir pan.)
ar degių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminio ventiliacijos angą ar
prievadus.

Jei į gaminį pateko vandens ar bet kokia pašalinė medžiaga, išjunkite jį,
ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru.

Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių daiktų
ant gaminio.

Jei į gaminį pateko vandens ar bet kokia pašalinė medžiaga, išjunkite jį,
ištraukite maitinimo laidą ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo
centru.

Gaminys gali sugesti arba gali kilti elektros šoko ar gaisro pavojus.
Prieš naudojant gaminį
15
Prieš naudojant gaminį
Dėmesio
Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas
arba atsirasti defektinių pikselių.

!
Jei neketinate naudoti gaminio ilgą laiko tarpą, įjunkite elektros energijos
taupymo režimą arba naudokite judančio vaizdo ekrano užsklandą.
-_!
Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilgą laiką
(atostogausite ir pan.).

Antraip dėl susikaupusių dulkių, perkaitimo, elektros šoko ar elektros
nuotėkio gali kilti gaisras.
Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.

Antraip galite pakenkti regėjimui.
!
Nejunkite nuolatinės srovės maitinimo adapterių vieno šalia kito.

Kitaip gali kilti gaisras.
Prieš naudodami nuolatinės srovės maitinimo adapterį, ištraukite jį iš plastikinio
maišelio.

Kitaip gali kilti gaisras.
Saugokite, kad į nuolatinės srovės maitinimo adapterį nepatektų vandens ar kad
įrenginys nesušlaptų.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Nenaudokite gaminio lauke, ten jį gali paveikti lietus ar sniegas.

Plaudami grindis stenkitės nesušlapinti nuolatinės srovės maitinimo
adapterio.
Nelaikykite nuolatinės srovės maitinimo adapterio šalia jokio šildymo įrenginio.

Kitaip gali kilti gaisras.
Laikykite nuolatinės srovės maitinimo adapterį gerai vėdinamoje patalpoje.
!
Prieš naudojant gaminį
16
Prieš naudojant gaminį
Jei kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo adapterį padėsite laido įvestimi į
viršų, į adapterį galės patekti vanduo ar pašalinės medžiagos, o tai gali sutrikdyti
adapterio veikimą.
!
Pasirūpinkite, kad kintamosios / nuolatinės srovės maitinimo adapteris būtų
padėtas ant plokščio paviršiaus, pvz., stalo ar grindų.
Ilgą laiką žiūrėdami į ekraną per arti, galite pakenkti regėjimui.
!
Nelaikykite monitoriaus apvertę ar nejudinkite jo laikydami už stovo.

Gaminys gali nukristi ir sudužti arba sužeisti asmenį.
Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.

Galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.
Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5
minutes.
!

Taip sumažinsite akių nuovargį.
Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.
Su šiuo gaminiu naudojamus smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
!
Reguliuodami gaminio kampą ar stovo aukštį būkite atsargūs.
!

Antraip vaikų pirštai arba rankos gali įstrigti ir jie gali susižeisti.

Per daug pakreiptas gaminys gali nukristi ir sužeisti.
Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.

Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.

Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.
Prieš naudojant gaminį
17
Prieš naudojant gaminį
Tinkama produkto naudojimo padėtis
Naudokitės gaminiu tinkamai sėdėdami:

Ištiesinkite nugarą.

Stenkitės, kad tarp akių ir ekrano liktų 45–50 cm atstumas, ir žiūrėkite šiek tiek
žemyn į ekraną.
Nukreipkite akis tiesiai į ekraną.

Kampą nustatykite taip, kad ekrane neatsispindėtų šviesa.

Laikykite dilbius statmenai žastams taip, kad dilbiai būtų tame pačiame lygyje kaip
delnais žemyn nukreiptos plaštakos.

Alkūnes laikykite sulenkę statmenai.

Sureguliuokite gaminio aukštį, kad galėtumėte sulenkti kelius 90 laipsnių kampu ar
daugiau, sėdėkite kulnais siekdami grindis, o rankas laikykite žemiau širdies lygio.
Prieš naudojant gaminį
18
1
1.1
Pasiruošimas
Turinio tikrinimas
1.1.1 Sudedamųjų dalių tikrinimas

Jei trūksta kokio nors komponento, susisiekite su prekybos atstovu, iš kurio pirkote gaminį.

Tikrovėje sudedamosios dalys gali atrodyti kitaip negu tos, kurios pavaizduotos paveikslėliuose.
Sudedamosios dalys
Greitos sąrankos vadovas
Garantijos kortelė
(Neprieinama kai kuriose
vietovėse)
Nustatymų vadovas
Vartotojo instrukcija
(parinktis)
Maitinimo laidas
(pateikiamas tik su atjungiamu
nuolatinės srovės adapteriu.)
Nuolatinės srovės adapteris
(integruotas)
(parinktis)
Nuolatinės srovės adapteris
(atjungiamas)
(parinktis)
HDMI kabelis (parinktis)
DP laidas (parinktis)
Stovo pagrindas
Stovo jungtis

Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.

Rekomenduojame naudoti tiekėjo pateikiamus HDMI ir DP laidus.

Gali būti, kad naudojant nedidelės spartos HDMI laidą arba ne HDMI-DVI laidą pasinaudoti
optimalia skiriamąja geba nebus galima.

Kad ekranas veiktų tinkamai ir atkurtų garsą, rekomenduojame naudoti 3840 x 2160 esant 60 Hz
palaikantį DP laidą. HDMI laidas, palaikantis 3840 x 2160 skiriamąją gebą 30 Hz dažniu, veiks, kai
jį prijungsite prie HDMI 1. HDMI laidas, palaikantis 3840 x 2160 skiriamąją gebą 60 Hz dažniu,
veiks, kai jį prijungsite prie HDMI 2.
1 Pasiruošimas
19
1
1.2
Pasiruošimas
Detalės
1.2.1 Valdymo skydelis
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
JOG mygtukas
!"#$
Piktogramos
'
(
%&
Aprašymas
Kelių krypčių mygtukas, padedantis naršyti.
JOG mygtukas
Mygtukas JOG yra kairėje gaminio nugarėlės pusėje. Šiuo mygtuku
galite pereiti aukštyn, žemyn, į kairę ar dešinę arba naudoti kaip
„Enter“ (įvesti).
Funkcinių klavišų vadovas
Paspauskite JOG mygtuką, kai ekranas yra įjungtas. Pasirodys funkcinių
klavišų vadovas. Jei pasirodžius vadovui norite pasiekti ekrano meniu,
atitinkamą krypties mygtuką paspauskite dar kartą.
Funkcinių klavišų vadovas gali skirtis atsižvelgiant į funkciją ar gaminio
modelį. Žiūrėkite konkretaus gaminio informaciją.
1 Pasiruošimas
20
1
Pasiruošimas
1.2.2 Tiesioginių klavišų vadovas
Kad būtų lengviau naudotis sparčiaisiais klavišais, toliau nurodytas ekrano rodinys (angl. „On Screen
Display“ (OSD) bus rodomas, jei įjungsite šaltinį arba monitorių.
Eye Saver Mode
Volume
Features
Eye Saver Mode Off

AUKŠTYN / ŽEMYN: Sureguliuokite Brightness / Contrast / Eye Saver Mode

KAIRĖN / DEŠINĖN: reguliuokite Volume.

PASPAUSTI(ĮVESTI): rodomas funkcinių klavišų vadovas.
1 Pasiruošimas
21
1
Pasiruošimas
1.2.3 Funkcinių klavišų vadovas
Jei norite atidaryti pagrindinį meniu arba pasinaudoti kitais elementais, paspauskite JOG mygtuką, kad
galėtumėte peržiūrėti funkcinių klavišų vadovą. Dar kartą paspaudę JOG mygtuką galėsite išeiti.
Return

AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN: pereikite prie norimo elemento. Pakeitus fokusavimą,
pasirodo kiekvieno elemento aprašymas.

PASPAUSTI(ĮVESTI): pasirinktas elementas bus pritaikytas.
Piktogramos
Aprašymas
Pasirinkite [
], kad funkcinių klavišų vadovo ekrane JOG mygtuku galėtumėte
pakeisti įvesties signalą. Jei pakeičiate įvesties signalą, viršutiniame kairiajame
ekrano kampe pasirodo pranešimas.
Pasirenkamas [
], kai funkcinių klavišų vadovo ekrane paspaudžiamas JOG
mygtukas. Parodoma monitoriaus ekrano rodinio (angl. On Screen Display (OSD)
funkcija.
OSD valdiklio užraktas: Išlaikomi esami parametrai arba užrakinamas OSD
valdiklis, kad parametrai nebūtų netyčia pakeisti. Įjungti / išjungti: jei norite
užrakinti / atrakinti OSD valdiklius, kai ekrane rodomas pagrindinis meniu,
paspauskite mygtuką KAIRĖN ir palaikykite 10 sek.
Jei OSD valdikliai yra užrakinti,
Galite reguliuoti Brightness ir Contrast. Yra PIP/PBP. Galima naudotis Eye
Saver Mode. Taip pat galite peržiūrėti Information.
Pasirenkamas [
mygtukas.
], kai funkcinių klavišų vadovo ekrane paspaudžiamas JOG
Paspauskite mygtuką, jei būtina konfigūruoti PIP/PBP funkcijos nustatymus.
Pasirenkamas [ ], kad funkcinių klavišų vadovo ekrane JOG mygtuku
galėtumėte išjungti monitorių.
Dėl skirtingai diegiamų funkcijų realiuose modeliuose funkcinių klavišų vadovo parinktys gali skirtis.
1 Pasiruošimas
22
1
Pasiruošimas
Atitinkamas funkcijas paleiskite naudodami esamas piktogramas ir aprašymus.
Kai monitoriaus ekrane nieko nerodoma (t. y. kai įjungtas energijos taupymo režimas arba besignalis
režimas), šaltinio ir maitinimo parametrams pasirinkti galima naudoti 2 tiesioginius klavišus, kaip
parodyta toliau.
JOG mygtukas
Energijos taupymo / besignalis
režimas
AUKŠTYN
Keisti šaltinį
Atgal
PASPAUSTI(ĮVESTI), palaikyti 2
sek.
Išjungti
Kai monitoriuje rodomas pagrindinis meniu, JOG mygtukas gali būti naudojamas keliais būdais.
JOG mygtukas
AUKŠTYN / ŽEMYN
Veiksmas
- Perkeliama parinktis.
- Išeinama iš pagrindinio meniu.
KAIRĖN
- Papildomas sąrašas uždaromas neišsaugant reikšmės.
- Sumažinama slankiklio reikšmė.
DEŠINĖN
PASPAUSTI(ĮVESTI)
- Pereinama į kitą gylį.
- Padidinama slankiklio reikšmė.
- Pereinama į kitą gylį.
- Reikšmė išsaugoma ir uždaromas papildomas sąrašas.
1 Pasiruošimas
23
1
Pasiruošimas
1.2.4 Galinė pusė
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
Prievadas
Apie prievadus
Prijungiama prie šaltinio įrenginio HDMI kabeliu.
HDMI 1 palaiko 3840 x 2160 30 Hz
HDMI 2 palaiko 3840 x 2160 60 Hz
Prijungiama prie kompiuterio naudojant DP laidą.
Prijungiama prie garso išvesties įrenginio, pvz., ausinių.
Garsas bus girdimas, kai naudojamas HDMI–HDMI arba DP
laidas.
Prijungiama prie nuolatinės srovės maitinimo adapterio.
1 Pasiruošimas
24
1
1.3
Pasiruošimas
Diegimas
1.3.1 Stovo pritvirtinimas
Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas
aukštyn.
Įkiškite stovo jungiklį į stovą
kryptimi, nurodyta
paveikslėlyje.
Patikrinkite, ar stovo jungiklis
tvirtai prijungtas.
Visiškai prisukite prijungimo
varžtą stovo apačioje, kad
stovas būtų tvirtai prisuktas.
Ant stalo padėkite minkštą
audeklą, kad apsaugotumėte
produktą, ir padėkite jį ant
audeklo taip, kad jis būtų
ekranu aukštyn.
Laikykite produkto korpusą
ranka, kaip parodyta
paveikslėlyje.
- Dėmesio
Nelaikykite gaminio aukštyn
kojomis tik už stovo.
Įkiškite stovą į gaminio korpusą
rodyklės kryptimi taip, kaip
parodyta paveikslėlyje.
1 Pasiruošimas
25
1
Pasiruošimas
1.3.2 Stovo nuėmimas
Ant stalo padėkite minkštą audeklą, kad apsaugotumėte
produktą, o patį produktą ant jo padėkite ekranu žemyn.
Jei nuo monitoriaus norite nuimti stovą, viena ranka būtinai
prispauskite apatinę monitoriaus dalį, o kita ranka patraukite ir
palenkite, kaip parodyta paveikslėlyje.
Atsukite varžtą stovo apačioje, kad atjungtumėte stovą.
Išimkite stovo jungiklį pastumdami jį rodyklės kryptimi, kaip
parodyta paveikslėlyje.
1 Pasiruošimas
26
1
Pasiruošimas
1.3.3 Sieninio laikiklio komplekto / stalinio stovo tvirtinimas
Išjunkite gaminio maitinimą ir ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.
1
2
3
4
Čia pritvirtinkite sieninio laikiklio komplektą arba stalinį stovą
Gembė (parduodama atskirai)
Sulygiuokite griovelius ir tvirtai priveržkite varžtus ant gaminio gembės prie atitinkamų sieninio laikiklio
komplekto arba stalinio stovo, kurį ketinate montuoti, dalių.
Pastabos

Ilgesnis nei standartinis varžtas gali pažeisti gaminio vidaus komponentus.

Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių VESA keliamų specifikacijų, varžtų
ilgis gali skirtis, atsižvelgiant į specifikacijas.

Nenaudokite varžtų, neatitinkančių VESA standartų. Nenaudokite pernelyg daug jėgos, tvirtindami
sieninio laikiklio komplektą arba stalinį stovą. Gaminys gali sugesti arba nukristi ir ką nors sužeisti.
„Samsung“ neatsako už nuostolius arba padarytą žalą naudojant netinkamus varžtus arba tvirtinant
sieninį komplektą ar stalinį stovą su per didele jėga.

„Samsung“ neatsako už jokį gaminio sugadinimą ar asmeniui padarytą žalą naudojant kitus
sieninius komplektus nei nurodytieji arba mėginant patiems montuoti sieninį komplektą.

Norėdami pritvirtinti gaminį prie sienos, turėtumėte įsigyti tvirtinimo prie sienos rinkinį, su kuriuo
galėsite pritvirtinti monitorių bent 10 cm atstumu nuo sienos paviršiaus.

Būtinai naudokite sieninį komplektą, kuris atitinka nustatytus standartus.

Jei monitorių norite pritvirtinti naudodami sienos laikiklį, nuo monitoriaus atjunkite stovą.
1 Pasiruošimas
27
1
Pasiruošimas
1.3.4 Gaminio pokrypio reguliavimas
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
-2° (±2.0°) – 20° (±2.0°)

Galite reguliuoti monitoriaus pokrypį.

Laikykite gaminį už apatinės dalies ir atsargiai jį pakreipkite.
1.3.5 Nuo vagystės apsaugantis užraktas
Naudojant nuo vagystės apsaugantį užraktą, gaminį saugu naudoti net ir viešose vietose. Užrakto forma ir
užrakinimo būdas priklauso nuo gamintojo. Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje,
pridedamoje prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto. Blokavimo įtaisas parduodamas atskirai.
Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
Toliau aprašyta, kaip užfiksuoti nuo vagystės apsaugantį užraktą.
1 Pritvirtinkite nuo vagystės apsaugančio užrakto laidą prie sunkaus daikto, pavyzdžiui, rašomojo
stalo.
2
3
4
Prakiškite vieną laido galą pro kilpą kitame gale.
Įkiškite nuo vagystės apsaugantį užraktą į tam skirtą angą galinėje gaminio pusėje.
Užfiksuokite užraktą.



Nuo vagystės apsaugantį užraktą galima įsigyti atskirai.
Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių
apsaugančio užrakto.
Nuo vagystės apsaugančius užraktus galima įsigyti elektronikos prekių parduotuvėse arba
internetu.
1 Pasiruošimas
28
2
2.1
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Prieš prisijungiant
2.1.1 Ką patikrinti prieš prijungiant

Prieš prijungdami šaltinio įrenginį perskaitykite su juo pristatytą vartotojo instrukciją.
Prievadų skaičius ir vieta priklauso nuo šaltinio įrenginio.

Maitinimo laidą junkite tik prijungę visus kitus laidus.
Priešingu atveju galite pažeisti gaminį.

2.2
Patikrinkite pageidaujamų jungčių prievadus galinėje gaminio pusėje.
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.

Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.

Jei naudosite kitą laidą nei pridėtasis su monitoriaus komponentais, monitorius gali nepalaikyti
geriausios skiriamosios gebos vaizdo atkūrimo.
2.2.1 Prijungimas naudojant HDMI kabelį
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus. Prieš prijungdami maitinimo laidą
patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
1
Naudodami HDMI laidą sujunkite [HDMI IN 1] arba [HDMI IN 2] prievadą galinėje gaminio dalyje su
HDMI prievadu kompiuteryje.
2
Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie gaminio ir maitinimo lizdo. Paskui įjunkite kompiuterio
maitinimo jungiklį. (Išsamesnės informacijos ieškokite "2.2.5
3
Maitinimo prijungimas".)
Kai įvesties šaltinis nėra nustatytas, jį galite pakeisti į HDMI 1 arba HDMI 2 spausdami JOG mygtuką
AUKŠTYN / ŽEMYN.

Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
29
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas

Jei norite matyti 3840 x 2160 30 Hz vaizdą, naudokite HDMI laidą, kuris palaiko 3840 x 2160
skiriamąją gebą 30 Hz dažniu, prijungdami jį prie HDMI 1.
Įsitikinkite, kad HDMI šaltinio vaizdo plokštė palaiko 3840 x 2160 esant 30 Hz.

Jei norite matyti 3840 x 2160 60 Hz vaizdą, naudokite HDMI laidą, kuris palaiko 3840 x 2160
skiriamąją gebą 60 Hz dažniu, prijungdami jį prie HDMI 2.
Įsitikinkite, kad HDMI šaltinio vaizdo plokštė palaiko 3840 x 2160 esant 60 Hz.

Jungdami HDMI laidą naudokite laidą, kurį gavote su monitoriaus komponentais.
Jei naudosite kitą nei „Samsung“ pridedamą HDMI laidą, vaizdo kokybė gali būti prasta.
2.2.2 Prijungimas naudojant DP laidą
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus. Prieš prijungdami maitinimo laidą
patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
DP IN
1
2
DP laidą junkite į [DP IN] prievadą galinėje prietaiso dalyje ir į DP prievadą kompiuteryje.
Prijunkite nuolatinės srovės adapterį prie gaminio ir maitinimo lizdo. Paskui įjunkite kompiuterio
maitinimo jungiklį. (Išsamesnės informacijos ieškokite "2.2.5
3
Maitinimo prijungimas".)
Kai įvesties šaltinis nėra nustatytas, jį galite pakeisti į DisplayPort spausdami JOG mygtuką
AUKŠTYN / ŽEMYN.

Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.

Norėdami atvaizduoti 3840 x 2160 esant 60 Hz, naudokite 3840 x 2160 esant 60 Hz palaikantį DP
laidą.
Įsitikinkite, kad DP šaltinio vaizdo plokštė palaiko 3840 x 2160 esant 60 Hz.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
30
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.3 Kaip prijungti ausines
Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus. Prieš prijungdami maitinimo laidą
patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
1
Prijunkite garso išvesties įrenginį, pvz., ausines, prie gaminio [
] prievado.
Garsas bus girdimas, tik jei vaizdo plokštės prievadai palaiko garso išvestį.
2.2.4 Prijungtų kabelių sutvarkymas
U28E590D
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
31
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.5 Maitinimo prijungimas
Maitinimo prijungimas naudojant integruotą nuolatinės srovės adapterį

Prijunkite maitinimo laido adapterį prie gaminio užpakalinėje pusėje esančio [DC 14V] lizdo. Įjunkite
maitinimo kabelį į maitinimo lizdą.
DC 14V
Įvesties įtampa įjungiama automatiškai.
Maitinimo prijungimas naudojant atjungiamą nuolatinės srovės adapterį

Prijunkite maitinimo kabelį prie nuolatinės srovės maitinimo adapterio. Tada nuolatinės srovės
adapterį prijunkite prie [DC 14V] prievado gaminio nugarėlėje. Maitinimo laidą prijunkite prie
maitinimo lizdo.
DC 14V
Įvesties įtampa įjungiama automatiškai.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
32
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Garso nustatymų keitimas sistemoje „Windows“
Valdymo skydas
→ Garsas → Garsiakalbiai → Garsiakalbių nustatymas
1
2
3
4
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
33
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.6 Tvarkyklės diegimas
1

Optimalią šio gaminio skyrą ir dažnį galite nustatyti šiam gaminiui tinkamas tvarkykles.

Diegimo tvarkyklė pateikiama kompaktiniame diske, kuris pristatomas kartu su gaminiu.

Jei pateiktas failas yra su defektais, apsilankykite „Samsung“ interneto svetainėje (http://
www.samsung.com/) ir atsisiųskite failą.
Kartu su gaminiu pristatomą kompaktinį diską, kuriame įrašyta vartotojo instrukcija, įdėkite į CDROM diskasukį.
2
3
4
Spustelėkite "Windows Driver".
5
Eikite į „ekrano rodinio savybes“ ir patikrinkite, ar nustatyta tinkama skyra ir atnaujinimo dažnis.
Diegimo metu laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.
Iš modelių sąrašo pasirinkite turimo gaminio modelį.
Išsamesnė informacija pateikiama operacinės sistemos „Windows“ instrukcijoje.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
34
2
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
2.2.7 Optimalios skiriamosios gebos nustatymas
Pirmą kartą įjungus įsigytą gaminį, pasirodys informacinis pranešimas apie optimalios skiriamosios gebos
parametrą.
Gaminyje pasirinkite kalbą ir pakeiskite skiriamąją gebą kompiuteryje į optimalų nustatymą.
6HWXS*XLGH
/DQJXDJH
(QJOLVK
7KHRSWLPDOUHVROXWLRQIRUWKLV
PRQLWRULVDVIROORZV
[+]
8VHWKHDERYHVHWWLQJVWRVHW
WKHUHVROXWLRQRQ\RXU3&
&XUUHQW5HVROXWLRQ[
&ORVH
1
2
Jei norite peržiūrėti kalbos nustatymų meniu, paspauskite JOG mygtuką.
Jei norite paslėpti pranešimą, JOG mygtuku pereikite prie Close. Tada paspauskite JOG mygtuką.

Jei nepasirenkama optimali skiriamoji geba, pranešimas pasirodo iki trijų kartų per nustatytą laiko
tarpą, net jei gaminį išjungiate ir dar kartą įjungiate.

Optimalią skiriamąją gebą taip pat galima pasirinkti kompiuterio valdymo skyde.
2 Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
35
3
Ekrano sąranka
Sukonfigūruokite tokius ekrano parametrus kaip šviesumas.
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
3.1
SAMSUNG MAGIC Bright
Šis meniu suteikia optimalią vaizdo kokybę, tinkamą aplinkai, kurioje gaminys bus naudojamas.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eco Saving Plus.

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija MAGIC
Angle.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.

Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Gaminio ryškumą galite reguliuoti ir pritaikyti jį savo poreikiams.
3.1.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC Bright“
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Picture, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
SAMSUNG
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie MAGIC
Bright, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Standard
Brightness
Standard
Cinema
Contrast
Cinema
Dynamic Contrast
Sharpness
Dynamic Contrast
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
Off
Return
Return

Custom: Kaip reikalaujama, pritaikomas kontrastas ir šviesumas.

Standard: Gaunama vaizdo kokybė, tinkama dokumentams redaguoti ar naudotis internetu.

Cinema: Nustatomas toks televizoriaus šviesumas ir ryškumas, kuris būtų tinkamas norint
mėgautis vaizdo įrašais ir DVD turiniu.

Dynamic Contrast: Naudojant automatinę kontrasto reguliavimo funkciją, nustatomas
subalansuotas šviesumas.
3 Ekrano sąranka
36
3
Ekrano sąranka
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Contrast
Sharpness
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Standard
Brightness
Standard
Movie
Contrast
Movie
Custom
Sharpness
Custom
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Black Level
Picture
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
Color
Off
HDMI Black Level
Low
Low
Eye Saver Mode
Off
AUTO
AUTO
Return
Return
SAMSUNG
Kai išorinė įvestis sujungta HDMI/DP kabeliu, o PC/AV Mode nustatytas ties AV, MAGIC
Bright yra
su keturiais automatiniais vaizdo nustatymais (Dynamic, Standard, Movie ir Custom), kurie yra iš
anksto nustatomi gamykloje. Galite įjungti Dynamic, Standard, Movie arba Custom. Galite
pasirinkti Custom, kuris automatiškai prisimena jūsų asmeninius vaizdo nustatymus.

Dynamic: Pasirinkite šį režimŕ norėdami matyti ryškesnį vaizdŕ nei Standard režimu.

Standard: Pasirinkite šį režimŕ, kai aplinkoje daug šviesos. Be to, monitoriui veikiant šiuo
režimu, rodomas ryškus vaizdas.

Movie: Pasirinkite šį režimŕ tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energijŕ ir nevarginsite
akių.

4
Custom: Pasirinkite šį režimŕ norėdami sureguliuoti vaizdŕ pagal savo pageidavimus.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
37
3
3.2
Ekrano sąranka
Brightness
Nustatykite bendrą vaizdo skaistį (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, rodomas skaistesnis vaizdas.
3.2.1
1

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eco Saving Plus.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
Brightness konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Picture, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Brightness, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
100
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
Adjust the brightness
level. Values closer to
100 mean a brighter
screen.
100
Contrast
Color
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
5
Picture
Return
Off
AUTO
Return
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite Brightness.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
38
3
3.3
Ekrano sąranka
Contrast
Nustatykite kontrastą tarp daiktų ir fono (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, kontrastas paryškinamas, kad daiktai būtų matomi aiškiau.

3.3.1
1
SAMSUNG
Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija MAGIC
Bright nustatyta veikti Cinema arba Dynamic
Contrast režimu.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas kaip On, o Size nustatytas kaip
(naudojant PBP režimą).
Contrast konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Picture, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Contrast, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
100
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
Adjust the contrast
level. Values closer to
100 mean a bigger
light/dark contrast.
100
Contrast
Color
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
5
Picture
Return
Off
AUTO
Return
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite Contrast.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
39
3
3.4
Ekrano sąranka
Sharpness
Nustatykite, kad daiktų kontūrai būtų aiškesni arba ne tokie aiškūs (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, daiktų kontūrai tampa aiškesni.

3.4.1
1
SAMSUNG
Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija MAGIC
Bright nustatyta veikti Cinema arba Dynamic
Contrast režimu.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.

Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Sharpness konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Picture, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Sharpness, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
100
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Custom
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
SAMSUNG
MAGIC Angle
Adjust the sharpness
of the picture.
Values closer to 100
mean a sharper image.
100
Contrast
Color
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
5
Picture
Return
Off
AUTO
Return
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite Sharpness.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
40
3
3.5
Ekrano sąranka
Color
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.

3.5.1
1
SAMSUNG
Reguliuojamas ekrano atspalvis. Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Cinema
arba Dynamic Contrast režimu.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.

SAMSUNG
Meniu Color Tone ir Gamma negalėsite naudotis, jei įjungsite MAGIC
Angle.

Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Color konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Picture, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Color, tada paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Brightness
Picture
Configure color
settings.
Configure color
settings.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
100
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
Color
Off
HDMI Black Level
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
AUTO
Return
Color
Red
50
Green
50
Blue
Return
Adjust the red
saturation level.
Values closer to 100
mean greater
intensity for the color.
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
AUTO

Off
Return
Red : nustatykite raudonos spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė
spalva.

Green : nustatykite žalios spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė
spalva.
3 Ekrano sąranka
41
3
Ekrano sąranka

Blue : nustatykite mėlynos spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė
spalva.

Color Tone : pasirinkite geriausiai jūsų žiūrėjimo poreikius atitinkantį spalvų toną.

Cool 2: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu Cool 1.

Cool 1: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu Normal režimu.

Normal: Rodomas standartinis spalvos tonas.

Warm 1: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu Normal režimu.

Warm 2: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu Warm 1.

Custom: Pritaikomas spalvos tonas.
Kai išorinė įvestis prijungta per HDMI/DP jungtį, o režimas PC/AV Mode yra nustatytas ties
AV, galima pasirinkti keturias parinktiesColor Tone spalvos temperatūros nuostatas (Cool,
Normal, Warm irCustom).

4
5
Gamma: reguliuokite vidutinį skaisčio lygį.

Mode1

Mode2

Mode3
Valdydami JOG mygtuką pereikite prie reikiamos parinkties ir paspauskite JOG mygtuką.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
42
3
3.6
Ekrano sąranka
SAMSUNG MAGIC Angle (U28E590D)
Funkcija
SAMSUNG
MAGIC Angle
galite sukonfigūruoti parametrus, kad vaizdo kokybė būti optimali pagal jūsų
žiūrėjimo kampą.

SAMSUNG
Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija MAGIC
Bright nustatyta veikti Cinema arba Dynamic
Contrast režimu.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.

Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Šia funkcija nustatomas jūsų pageidaujamas žiūrėjimo kampas, šviesumas ir atspalvis.
3.6.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį „SAMSUNG MAGIC Angle“
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Picture, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
SAMSUNG
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie MAGIC
Angle, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Contrast
Sharpness
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Black Level
Select an angle that
best suits your viewing
position.
100
Off
Lean Back Mode 1
75
60
Lean Back Mode 2
Standing Mode
Off
Side Mode
AUTO
Return
3 Ekrano sąranka
43
3
Ekrano sąranka
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Select an angle that
best suits your viewing
position.
Custom
Brightness
100
Group View
Contrast
75
Custom
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
Off
MAGIC Angle
HDMI Black Level
AUTO
Return
4
1
1
5
5
2
3

Off ① : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti tiesiai priešais gaminį.

Lean Back Mode 1 ② : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš šiek tiek žemesnės nei gaminio
padėties.

Lean Back Mode 2 ③ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš žemesnės nei „Lean Back
Mode 1 režimo padėties.

Standing Mode ④ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš šiek tiek aukštesnės nei gaminio
padėties.

Side Mode ⑤ : Pasirinkite šią parinktį, jei norite žiūrėti iš bet kurios gaminio pusės.

Group View: Pasirinkite šią parinktį, jei žiūrės daugiau nei vienas žmogus iš ① , ④ ir ⑤
padėčių.

Custom: Lean Back Mode 1 bus taikomas pagal numatytąjį parametrą, jei pasirenkama
Custom.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
44
3
3.7
Ekrano sąranka
HDMI Black Level
Jeigu DVD grotuvas arba TV priedėlis jungiamas su prietaisu HDMI laidu, atsižvelgiant į tai, koks
prijungtas pirminis prietaisas, gali pablogėti vaizdo kokybė (kontrastingumo / spalvų pablogėjimas,
„juodas ekranas“ ir pan.). Tokiu atveju vaizdo kokybę galima pagerinti naudojant HDMI Black Level
funkciją. Tokiu atveju vaizdo kokybę atstatykite naudodami parinktį HDMI Black Level
3.7.1
1

Ši funkcija prieinama tik HDMI 1 arba HDMI 2 režime.

Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
HDMI Black Level nuostatų konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Picture, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie HDMI Black Level, tada paspauskite
JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
U28E590D
U24E590D
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Picture
100
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
100
Contrast
75
Contrast
75
Sharpness
60
Sharpness
60
Color
SAMSUNG
MAGIC Angle
HDMI Black Level
Optimize HDMI picture
brightness and contrast
by adjusting the black
level of the video signal.
Color
Normal
Normal
Off
HDMI Black Level
Off
Low
Low
Eye Saver Mode
AUTO
AUTO
Return

Normal: Šį režimą rinkitės, kai nepablogėjęs kontrastingumo santykis.

Low: Šį režimą rinkitės, norėdami sumažinti „juodo ekrano“ ir padidinti „balto ekrano“
Return
intensyvumą, pablogėjus kontrastingumo santykiui.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
Su kai kuriais šaltinio įrenginiais HDMI Black Level funkcija gali būti nesuderinama.
3 Ekrano sąranka
45
3
3.8
Ekrano sąranka
Eye Saver Mode
Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Nustatoma optimali vaizdo kokybė, kad nebūtų varginamos akys.
„TÜV Rheinland Low Blue Light Content“ sertifikuoja gaminius, kurie atitinka mažesniems mėlynos
šviesoms lygiams keliamus reikalavimus. Kai Eye Saver Mode nustatyta kaip On, maždaug per valandą
400 nm mėlynos spalvos šviesos bangos ilgis sumažėja ir pasiekiama optimali vaizdo kokybė, kuri leidžia
išvengti akių nuovargio. Be to, mėlynos spalvos šviesos lygis yra mažesnis už gamyklinius nustatymus ir
atitinka „TÜV Rheinland“ taikomų „Low Blue Light Content“ standartų reikalavimus pagal „TÜV
Rheinland“ atliekamą testavimą.
3.8.1
1
Eye Saver Mode konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Picture, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Eye Saver Mode, tada paspauskite
JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
On
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
SAMSUNG
MAGIC Bright
Wide
Screen Adjustment
Set to an optimum
picture quality suitable
for eye relaxation.
100
Contrast
75
Sharpness
60
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
AUTO
4
Custom
Brightness
Response Time
Picture Size
Picture
Return
Off
On
AUTO
Return
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
46
3
3.9
Ekrano sąranka
Game Mode
Konfigūruokite gaminio ekrano nustatymus, skirtus žaidimų režimui. Naudokite šią funkciją žaisdami
kompiuterinius žaidimus arba kai prijungta žaidimų konsolė, tokia kaip „PlayStation™“ arba „Xbox™“.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.

Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
3.9.1
1
Game Mode konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Picture, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Game Mode, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
U28E590D
U24E590D
Picture
Optimizes image
settings for playing
games.
Eye Saver Mode
Picture
Game Mode
Off
Optimizes image
settings for playing
games.
Game Mode
Off
Response Time
On
Response Time
On
Picture Size
Always On
Picture Size
Always On
16:9
Screen Adjustment
Screen Adjustment
AUTO
4
AUTO
Return
Return
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

Game Mode išjungiamas (Off), kai monitorius įjungiamas, suaktyvinamas energijos taupymo
režimas arba pakeičiamas įvesties šaltinis.

Jei norite, kad Game Mode visada būtų įjungtas, pasirinkite Always On.
3 Ekrano sąranka
47
3
Ekrano sąranka
3.10 Response Time
Pagreitinamas ekrano atsako greitis, kad ekrano vaizdas būtų ryškesnis ir natūralesnis.

Kai nežiūrite filmo, Response Time geriausia nustatyti į Standard arba Faster.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas kaip On, o Size nustatytas kaip
/
(naudojant PIP režimą).
3.10.1
1
/
Response Time konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Picture, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Response Time, tada paspauskite
JOG mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Game Mode
Game Mode
Response Time
Response Time
Standard
Picture Size
Faster
Screen Adjustment
Fastest
Picture Size
16:9
Screen Adjustment
AUTO
4
Picture
Return
Off
Standard
Accelerate the panel
response rate to make
video appear more
vivid and natural.
Faster
Fastest
16:9
AUTO
Return
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
48
3
Ekrano sąranka
3.11 Picture Size
Pakeiskite vaizdo dydį.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas kaip On, o Size nustatytas kaip
(naudojant PBP režimą).

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija FreeSync.
3.11.1
1
Picture Size keitimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Picture, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Picture Size, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
PC režimu
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Auto
Screen Adjustment
Wide
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Response Time
Response Time
Picture Size
Picture
Picture Size
Auto
Screen Adjustment
Wide
16:9
AUTO
AUTO
Return

Auto: Rodomas vaizdas pagal įvesties šaltinio vaizdo formatą.

Wide: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsižvelgiant į įvesties vaizdo formatą.
Return
AV režimu
U28E590D
U24E590D
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
Picture
Game Mode
Response Time
Response Time
Picture Size
Picture Size
4:3
Screen Adjustment
16:9
Off
Screen Adjustment
Off
4:3
16:9
Screen Fit
16:9
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed on
screen.
16:9
Screen Fit
AUTO

Return
AUTO
Return
4:3: rodomas vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio vaizdo formato
laidoms.
3 Ekrano sąranka
49
3
Ekrano sąranka

16:9: rodomas vaizdas, kurio formatas – 16:9.

Screen Fit: rodomas originalaus ekrano skilties vaizdas naudojant pradinį vaizdo formatą be
apkarpymo.
4

Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.

Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.

Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant HDMI/DP laidą.

Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų
vaizdą (šiuos signalus palaiko ne visi modeliai.).

Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI/DP ir PC/AV Mode, nustatyta
AV.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
50
3
Ekrano sąranka
3.12 Screen Adjustment
3.12.1
H-Position ir V-Position konfigūravimas
H-Position: Ekrano rodinys perkeliamas į kairę arba dešinę.
V-Position: Ekrano rodinys perkeliamas aukštyn arba žemyn.
Šiuo meniu galima naudotis, tik kai Picture Size AV režimu yra nustatytas kaip Screen Fit. Kai 480P,
576P, 720P ar 1080P signalas siunčiamas AV režimu, o vaizdas ekrane rodomas įprastai, pasirinkite
Screen Fit ir sureguliuokite horizontalią padėtį naudodami 0–6 lygius.
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Picture, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Screen Adjustment, tada paspauskite
JOG mygtuką.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie H-Position arba V-Position, tada
paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
U28E590D
U24E590D
Picture
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Game Mode
Off
Response Time
Response Time
Picture Size
Faster
Off
Faster
Picture Size
Screen Fit
Screen Fit
Screen Adjustment
Screen Adjustment
AUTO
AUTO
Return
Screen Adjustment
H-Position
3
V-Position
3
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
AUTO
5
Return
Return
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite H-Position arba V-Position ir
paspauskite JOG mygtuką.
6
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
3 Ekrano sąranka
51
4
4.1
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
PIP/PBP
Naudojant PIP (paveikslėlis paveikslėlyje) funkciją ekranas padalijamas į dvi dalis. Vienas šaltinio įrenginys
rodomas pagrindiniame ekrane, o tuo pačiu metu kitas šaltinio įrenginys rodomas įterptuose languose.
PBP (Paveikslėlis po paveikslėlio) funkcija perskiria ekraną per pusę ir ekrane vaizduoja išvestis iš dviejų
skirtingų įrenginių vienu metu ekrano kairėje ir dešinėje.

Suderinama su „Windows 7“ ir „Windows 8“.

Atsižvelgiant į naudojamos grafikos plokštės specifikacijas, funkcija PIP/PBP gali būti neprieinama.
Jei pasirinkus geriausią skiriamąją gebą ekranas PIP/PBP režime yra tuščias, eikite kompiuteryje į
Valdymo skydas → Ekranas → Ekrano skiriamoji geba ir spustelėkite Aptikti (instrukcijos
pagrįstos OS „Windows 7“). Jei nustačius optimalią skiriamąją gebą ekranas yra tuščias, pakeiskite
skiriamąją gebą į 1280 x 1024.

Kai įjungiate ar išjungiate funkciją PIP/PBP arba kai pakeičiate ekrano dydį veikiant funkcijai PIP/
PBP, ekranas trumpam gali pradėti mirksėti arba vaizdas gali šiek tiek vėluoti.
Taip paprastai nutinka, kai kompiuteris arba monitorius yra prijungiamas prie dviejų ar daugiau
įvesties šaltinių.
Tai visiškai nėra susiję su monitoriaus veikimu.
Ši problema dažniausiai kyla, kai vaizdo signalo perdavimas į monitorių vėluoja dėl grafikos
plokštės techninių savybių.

Kad vaizdo kokybė būtų geriausia, o garsas atkuriamas tinkamai, rekomenduojame naudoti vaizdo
plokštę ar DVD įrenginį, kuris palaiko 4K (3840 x 2160 esant 30 Hz) skiriamąją gebą, prijungiant
prie prievado HDMI 1.

Kad vaizdo kokybė būtų geriausia, o garsas atkuriamas tinkamai, rekomenduojame naudoti vaizdo
plokštę ar DVD įrenginį, kuris palaiko 4K (3840 x 2160 esant 60 Hz) skiriamąją gebą, prijungiant
prie prievado HDMI 2.

Jei PIP/PBP funkcija įjungta, skiriamoji geba nebus automatiškai perjungta į optimalią, nes yra
grafikos plokštės ir „Windows“ sistemos nesuderinamumų. PIP/PBP Mode nustatykite kaip Off.
Arba monitorių išjunkite ir vėl įjunkite, tada naudodami „Windows“ sąsają nustatykite optimalų
skiriamosios gebos nustatymą.
4 PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
52
4
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
4.1.1
PIP/PBP Mode konfigūravimas
Įjunkite arba išjunkite PIP/PBP funkciją.
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PIP/PBP, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PIP/PBP Mode, tada paspauskite
JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
Turn PIP/PBP Mode
on or off.
PIP/PBP Mode
Off
Size
On
Offf
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
Return

4
Off / On
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
53
4
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
4.1.2
Size konfigūravimas
Pasirinkite ekrano skilties dydį ir vaizdo formatą.
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PIP/PBP, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Size, tada paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
Select the size and
aspect ratio of the
sub-screen.
PIP/PBP Mode
Size
Position
Sound Source
Source
Main:
HDMI 1
Picture Size
Contrast
75/100
Sub:
HDMI 2
Return

: pasirinkite piktogramą, jei norite naudoti PBP režimą, kurio optimali ekrano kairės ir
dešinės pusės skyra yra 1920 x 2160 (plotis x aukštis).

: pasirinkite piktogramą, jei norite naudoti PIP režimą, kurio optimali ekrano skilties skyra yra
720 x 480 (plotis x aukštis).

: pasirinkite piktogramą, jei norite naudoti PIP režimą, kurio optimali ekrano skilties skyra yra
1280 x 720 (plotis x aukštis).

: pasirinkite piktogramą, jei norite naudoti PIP režimą, kurio optimali ekrano skilties skyra yra
1920 x 1080 (plotis x aukštis).
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
54
4
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
4.1.3
Position konfigūravimas
Iš prieinamų parinkčių išsirinkite ekrano skilties padėtį.
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PIP/PBP, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Position, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Select the position of
the sub-screen from
the available options.
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Main:
HDMI 1
Contrast
Sub:
HDMI 2
Return
/

4
/
/
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

Negalima, kai pasirinktas PBP režimas.

Ekranas gali mirgėti, jei įėjimo signalas yra nestabilus.
4 PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
55
4
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
4.1.4
Sound Sourcekonfigūravimas
Nustatykite ekraną, kurio garsą norite girdėti.
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PIP/PBP, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Sound Source, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Balta piktogramos sritis reiškia, kad Sound Source yra iš pagrindinio ekrano / ekrano skilties arba
kairiojo / dešiniojo ekrano.
PIP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Main:
HDMI 1
Picture Size
Contrast
75
Sub:
HDMI 2
Return

/
PBP
PIP/PBP
PIP/PBP Mode
On
Set which screen you
want to hear the
sound for.
Size
Position
Sound Source
Source
Main:
HDMI 1
Picture Size
Contrast
75/100
Sub:
HDMI 2
Return

4
/
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
56
4
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
4.1.5
Sourcekonfigūravimas
Pasirinkite kiekvieno ekrano šaltinį.
PIP
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PIP/PBP, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Naudodami PIP režimą (Size
/
/
) spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN ir
pasirinkite Source, tada paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
Select the source for
each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
DisplayPort
Picture Size
HDMI 2
Contrast
Return
4

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

Pakeičiamas pagrindinio ekrano įvesties šaltinis.

Išskyrus esamą įvesties šaltinį, kiti du įvesties šaltiniai gali būti pasirenkami.

Ekranas gali mirgėti, jei įėjimo signalas yra nestabilus.

Pasirodžius funkcinių klavišų vadovui, spausdami JOG mygtuką KAIRĖN pasirinkite [
]
piktogramą, tada paspauskite JOG mygtuką. Pagrindinis ekranas iš eilės persijungs į DisplayPort
→ HDMI 1 → HDMI 2.
4 PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
57
4
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
PBP
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PIP/PBP, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Naudodami PBP režimą (Size
) spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN ir
pasirinkiteSource, tada paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
Select the source for
each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/100
Return
6RXUFH
HDMI 1
HDMI 2
$SSO\
&DQFHO
4
5

HDMI 1

HDMI 2

DisplayPort
Spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN ir pasirinkite kairįjį arba dešinįjį išorinės įvesties šaltinį.
Spauskite JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN ir pasirinkite Apply, tada paspauskite JOG mygtuką.
Jei pasirinkę Cancel paspausite JOG mygtuką, Source konfigūracija bus atšaukta ir grįšite į PIP/
PBP valdymo meniu.

Pakeičiamas pagrindinio ekrano įvesties šaltinis.

Ekranas gali mirgėti, jei įėjimo signalas yra nestabilus.

Veiksmo negalima atlikti, jei kairiojo ir dešiniojo ekranų įvesties signalas yra toks pat.

Pasirodžius funkcinių klavišų vadovui, spausdami JOG mygtuką KAIRĖN pasirinkite [
]
piktogramą, tada paspauskite JOG mygtuką. Rodomas tas pats PBP šaltinio nustatymų meniu.
4 PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
58
4
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
4.1.6
Picture Size konfigūravimas
Pasirinkite ekrano skilties vaizdo dydį.
PIP
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PIP/PBP, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Naudodami PIP režimą (Size
/
/
) spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN ir
pasirinkite Picture Size, tada paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PC režimu
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Auto
Picture Size
Wide
Contrast
75/75
Return

Auto: vaizdas rodomas pagal kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo formatą.

Wide: vaizdas rodomas visame ekrane, neatsižvelgiant į kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo
formatą.
AV režimu
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
4:3
16:9
Screen Fit
75/75
Return

4:3: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio
vaizdo formato laidoms.

16:9: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 16:9.

Screen Fit: rodomas originalaus ekrano skilties vaizdas naudojant pradinį vaizdo formatą be
jokio apkarpymo.
4 PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
59
4
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
4

Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.

Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.

Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant HDMI/DP laidą.

Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų
vaizdą (šiuos signalus palaiko ne visi modeliai.).

Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI/DP ir PC/AV Mode, nustatyta
AV.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
60
4
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
PBP
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PIP/PBP, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Naudodami PBP režimą (Size
) pauskite JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN ir pasirinkite Picture
Size, tada paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
Select the image size
for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/100
Return
PC režimu
3LFWXUH6L]H
$SSO\
Auto
Auto
&DQFHO

Auto: vaizdas rodomas pagal kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo formatą.

Wide: vaizdas rodomas visame ekrane, neatsižvelgiant į kiekvieno ekrano įvesties šaltinio vaizdo
formatą.
AV režimu
3LFWXUH6L]H
$SSO\
16:9
Wide
&DQFHO

4:3: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio
vaizdo formato laidoms.

16:9: rodomas ekrano skilties vaizdas, kurio formatas – 16:9.
4 PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
61
4
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas

Screen Fit: rodomas originalaus ekrano skilties vaizdas naudojant pradinį vaizdo formatą be
jokio apkarpymo.
4
5

Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.

Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.

Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant HDMI/DP laidą.

Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų
vaizdą (šiuos signalus palaiko ne visi modeliai.).

Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI/DP ir PC/AV Mode, nustatyta
AV.
Spausdami JOG mygtuką pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG mygtuką.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
62
4
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
4.1.7
Contrast konfigūravimas
PIP
Sureguliuokite ekrano skilties kontrastingumą.
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PIP/PBP, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Naudodami PIP režimą (Size
/
/
) spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN ir
pasirinkite Contrast, tada paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
Adjust the contrast
level for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75
75/75
Return
4
5
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite Contrast.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
63
4
PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
PBP
Sureguliuokite kiekvieno ekrano kontrastingumą.
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PIP/PBP, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Naudodami PBP režimą (Size
) spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN ir pasirinkite
Contrast, tada paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
PIP/PBP
Adjust the contrast
level for each screen.
PIP/PBP Mode
On
Size
Position
Sound Source
Source
Picture Size
Contrast
75/100
Return
&RQWUDVW
4
5
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite Contrast.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
4 PIP/PBP nuostatų konfigūravimas
64
5
5.1
OSD naudojimas
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
Transparency
Nustatykite šių meniu langų skaidrumą.
5.1.1
1
Transparency keitimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie OnScreen Display, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Transparency, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
OnScreen Display
Transparency
Off
Language
On
Configure the
transparency of the
menu windows.
Display Time
Return
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 OSD naudojimas
65
5
5.2
OSD naudojimas
Language
Nustatykite meniu kalbą.
5.2.1
1

Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu.

Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio funkcijoms.
Language konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie OnScreen Display, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Language, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
OnScreen Display
Set the menu
language.
Transparency
Language
Deutsch
Display Time
English
Español
Français
Italiano
Return
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 OSD naudojimas
66
5
5.3
OSD naudojimas
Display Time
Ekrano rodinių (angl. OSD) meniu nustatomas automatiškai pradingti, jei meniu nenaudojamas nurodytą
laiko tarpą.
Display Time gali būti naudojamas laiko tarpui, kuriam praėjus norėtumėte, kad ekrano rodinys
pradingtų, nustatyti.
5.3.1
1
Display Time konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie OnScreen Display, tada paspauskite
JOG mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Display Time, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
OnScreen Display
On
Transparency
Set how long the menu
window will remain on
screen for when it is
not in use.
Language
Display Time
5 sec
10 sec
20 sec
200 sec
Return
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
5 OSD naudojimas
67
6
6.1
Sąranka ir atkūrimas
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
FreeSync
6.1.1
1

Monitoriaus funkcijos gali skirtis priklausomai nuo modelio. Žr. tikrąjį gaminį.

FreeSync galite naudoti, kai šaltinio įrenginys prijungiamas per „DisplayPort 1.2“. Ši funkcija
neveikia, jei pasirenkamas DisplayPort Ver. 1.1 arba šaltinio įrenginys prijungiamas per HDMI.
Būtinai naudokite „Samsung“ DP laidą. Ne „Samsung“ DP laidai gali būti nesuderinami su gaminiu.

Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.

Monitoriaus garso kokybė gali būti prastesnė, jei įjungta funkcija FreeSync.
FreeSync konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie System, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie FreeSync, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
U28E590D
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
On
On
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
FreeSync technology
is solution that
eliminates screen
tearing without all the
usual lag and latency.
FreeSync can be
operated when you
use AMD's graphic
card with supporting
Freesync solution.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return

Off: išjunkite FreeSync.

On: įjunkite bendrąsias AMD vaizdo plokštės FreeSync funkcijas.
6 Sąranka ir atkūrimas
68
6
Sąranka ir atkūrimas
U24E590D
System
On
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Standard Engine
Off Timer
Ultimate Engine
PC/AV Mode
FreeSync technology
is solution that
eliminates screen
tearing without all the
usual lag and latency.
FreeSync can be
operated when you
use AMD's graphic
card with supporting
Freesync solution.
1.2
DisplayPort Ver.
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return

Off: išjunkite FreeSync.

Standard Engine: įjunkite bendrąsias AMD vaizdo plokštės FreeSync funkcijas.

Ultimate Engine: įjunkite FreeSync funkciją su didesne ekrano kadrų sparta. Veikiant šiam režimui
sumažinamas vaizdo iškraipymas (neįprastas ekrano ir turinio sinchronizavimas). Atminkite, kad
žaidžiant žaidimus ekranas gali mirgėti.
Jei FreeSync funkcija įjungta, žaidžiant žaidimus ekranas gali mirgėti.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
FreeSync technologija, kuri padeda išvengti vaizdo skaidymo bei įprasto vėlavimo ir delsos.
FreeSync galima naudoti su AMD vaizdo plokštėmis, kurios palaiko FreeSync technologiją.
FreeSync palaiko tik AMD vaizdo plokštės.
Jei naudojatės kito gamintojo vaizdo plokšte, pasirinkite FreeSync Off.
Susijusios informacijos ieškokite oficialioje AMD svetainėje.
FreeSync palaiko tik keli iš nurodytų AMD vaizdo plokščių tipų, be to, turite įdiegti naujausią AMD oficialią
„FreeSync“ tvarkyklę.

Radeon R9 290X/290

Radeon R9 285

Radeon R7 260X/260

AMD A10 „Kaveri“ APU (pvz., A10 7850K)

Daugiau papildomų AMD grafikos plokščių modelių, kurie palaiko FreeSync funkciją, pateikiama
oficialioje AMD svetainėje.

Jei FreeSync funkcija įjungta, atsako greitis žaidžiant gali svyruoti atsižvelgiant į skiriamąją gebą.
Didesnė skiriamoji geba paprastai sumažina atsako greitį.

Jei FreeSync funkcija įjungta, ekranas gali mirgėti atsižvelgiant į žaidimo pasirinkčių nustatymus.
Sumažindami žaidimo pasirinkčių nustatymų reikšmes pašalinti mirgėjimą. Problemą galima
išspręsti ir atsisiuntus naujausias tvarkykles iš AMD svetainės.
6 Sąranka ir atkūrimas
69
6
Sąranka ir atkūrimas
Spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką ir pasirinkite AMD Catalyst Control Center.
6 Sąranka ir atkūrimas
70
6
6.2
Sąranka ir atkūrimas
Eco Saving Plus
Valdydama ekrano vartojamą elektros srovę, funkcija Eco Saving Plus sumažina energijos vartojimą.
6.2.1
1

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.

Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Eco Saving Plus konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie System, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Eco Saving Plus, tada paspauskite
JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
System
Adjust the power
consumption of the
product to save energy.
FreeSync
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
Auto
PC/AV Mode
Low
DisplayPort Ver.
High
Source Detection
Key Repeat Time
Acceleration
Return

Off: Išjunkite funkciją Eco Saving Plus.

Auto: Palyginti su dabartiniais nustatymais, energijos sąnaudos automatiškai sumažinamos
maždaug 10 %.
(kiek sumažės energijos sąnaudos, priklauso nuo ekrano ryškumo).
4

Low: Palyginti su gamykliniais nustatymais, energijos sąnaudos sumažėja dar 25%.

High: Palyginti su gamykliniais nustatymais, energijos sąnaudos sumažėja dar 50 %.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
71
6
6.3
Sąranka ir atkūrimas
Off Timer
Galite nustatyti, kad gaminys išsijungtų savaime.
6.3.1 Kaip sukonfigūruoti parinktį Off Timer
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie System, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Off Timer, tada paspauskite JOG
mygtuką.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Off Timer, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
System
Enable or disable the
Off Timer.
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return
Off Timer
Enable or disable the
Off Timer.
Off Timer
Off
Turn Off After
On
Return
5

Off: Išjungimo laikmatis išjungiamas, kad gaminys nebūtų automatiškai išjungtas.

On: Išjungimo laikmatis įjungiamas, kad gaminys būtų automatiškai išjungtas.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
6
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
72
6
Sąranka ir atkūrimas
6.3.2
1
Turn Off After konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie System, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Off Timer, tada paspauskite JOG
mygtuką.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Turn Off After, tada paspauskite JOG
mygtuką. Pasirodys šis ekrano rodinys:
Off Timer
Off Timer
On
Set the monitor to
automatically turn off
after a certain time
period.
Turn Off After
Return
5
6
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite Turn Off After.
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.

Išjungimo laikmatis gali būti nustatomas 1–23 valandų diapazonu. Po nurodyto valandų skaičiaus
gaminys automatiškai išsijungs.

Šia parinktimi galima naudotis tik tada, kai funkcija Off Timer nustatyta į padėtį On.

Kai kuriuose regionuose įsigytuose gaminiuose Off Timer yra nustatytas taip, kad automatiškai
įsijungtų praėjus 4 valandoms po gaminio įjungimo. Tai atliekama laikantis energijos tiekimo
taisyklių. Jei nenorite, kad laikmatis būtų įjungtas, eikite MENU → System ir nustatykite Off
Timer kaip Off.
6 Sąranka ir atkūrimas
73
6
6.4
Sąranka ir atkūrimas
PC/AV Mode
Nustatykite PC/AV Mode į AV. Paveikslėlis padidės. Ši parinktis naudinga žiūrint filmą.
6.4.1
1

Tiekiama tik plačiaekraniams modeliams, pavyzdžiui, 16:9 arba 16:10.

Jei monitorius (kai nustatytas į HDMI 1, HDMI 2 arba DisplayPort) yra energijos taupymo režime
arba rodo pranešimą Check Signal Cable, norėdami matyti rodinį ekrane (OSD) paspauskite
mygtuką MENU. Galite pasirinkti PC arba AV.
PC/AV Mode konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie System, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie PC/AV Mode, tada paspauskite JOG
mygtuką.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie HDMI 1, HDMI 2 arba DisplayPort,
tada paspauskite JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
System
Set to AV to enlarge
the picture.
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Return
PC/AV Mode
Select the PC/AV mode
for the HDMI 1 source.
DisplayPort
HDMI 1
PC
HDMI 2
AV
Return
5
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
6
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
74
6
6.5
Sąranka ir atkūrimas
DisplayPort Ver.
Pasirinkite savo „Displayport“. „Displayport 1.1“ palaiko 1 didelės spartos bitais greitį, o 1.2 palaiko 2
didelės spartos bitais greitį.
6.5.1
1

Pasirinkus netinkamus nustatymus gali būti rodomas tuščias ekranas. Jei taip nutinka, patikrinkite
prietaiso techninius duomenis.

Jei monitorius (kai nustatytas į HDMI 1, HDMI 2 arba DisplayPort) yra energijos taupymo režime
arba rodo pranešimą Check Signal Cable, norėdami matyti rodinį ekrane (OSD) paspauskite
mygtuką [
]. Galite pasirinkti 1.1 arba 1.2.

Jei pasirinksite 1.1, didžiausia ekrano skiriamoji geba sumažės iki 2560 x 1440 dėl ribojamo HBR1
perdavimo greičio.
DisplayPort Ver. konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie System, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie DisplayPort Ver., tada paspauskite
JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Select your
Displayport.
Displayport 1.1
supports HBR 1,
while 1.2 supports
HBR 2.
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.1
Source Detection
1.2
Auto
Key Repeat Time
Return

4
1.1 / 1.2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
75
6
6.6
Sąranka ir atkūrimas
Source Detection
Įjungiamas Source Detection.
Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
6.6.1
1
Source Detection konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie System, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Source Detection, tada paspauskite
JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Decide how input
sources will be
detected.
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Auto
Source Detection
Manual
1.2
Auto
Key Repeat Time
Return
4

Auto: Automatiškai atpažįstamas įvesties šaltinis.

Manual: Rankiniu būdu parenkamas įvesties šaltinis.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
76
6
6.7
Sąranka ir atkūrimas
Key Repeat Time
Kontroliuojamas spaudžiamo mygtuko atsako greitis.
6.7.1
1
Key Repeat Time konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie System, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Key Repeat Time, tada paspauskite
JOG mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Configure the
response rate of a
button when the button
is pressed.
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
Source Detection
Key Repeat Time
Acceleration
1.2
1 sec
2 sec
No Repeat
Auto
Acceleration
Return

Galima pasirinkti Acceleration, 1 sec arba 2 sec. Jei pasirenkama No Repeat, komanda
atsako tik paspaudus mygtuką.
4
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
77
6
6.8
Sąranka ir atkūrimas
Power LED On
Sukonfigūruokite nustatymus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte LED apšvietimą gaminio apačioje.
6.8.1
1
Power LED On konfigūravimas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie System, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Power LED On, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
System
Set the status of the
power LED.
Power LED On
Working
Reset All
Stand-by
Stand-by
Return
4

Working: LED apšvietimas veikia, kai gaminys įjungiamas.

Stand-by: LED apšvietimas veikia, kai gaminys išjungiamas.
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
78
6
6.9
Sąranka ir atkūrimas
Reset All
Visi gaminio parametrai atkuriami į numatytuosius gamyklinius parametrus.
6.9.1 Parametrų (Reset All) inicijavimas
1
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie System, tada paspauskite JOG
mygtuką.
3
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Reset All, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
System
Power LED On
Stand-by
Return all the settings
for the product to the
default factory settings.
Reset All
Return
$OOWKHPHQXVHWWLQJVZLOOEHUHVHW
WRGHIDXOW
$UH\RXVXUH\RXZDQWWRUHVHW"
<HV
4
1R
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN pasirinkite reikiamą parinktį ir paspauskite JOG
mygtuką.
5
Pažymėta parinktis bus pritaikyta.
6 Sąranka ir atkūrimas
79
7
7.1
Informacijos meniu ir kt.
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
Information
Rodomas dabartinis įvesties šaltinis, dažnis ir skiriamoji geba.
7.1.1
1
Information rodymas
Kai rodomas funkcinių klavišų vadovas, spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN ir pasirinkite [
].
Tada paspauskite JOG mygtuką.
2
Spausdami JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN pereikite prie Information, tada paspauskite JOG
mygtuką.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Information
Picture
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
System
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
Information
Exit
PBP
Information
Picture
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 2
**** x ****
**kHz **Hz
Exit
PIP
Information
Picture
PIP/PBP
LU********/**
S/N:**************
OnScreen Display
System
Information
HDMI 1
**** x ****
**kHz **Hz
HDMI 2
**** x ****
**kHz **Hz
Exit
7 Informacijos meniu ir kt.
80
7
7.2
Informacijos meniu ir kt.
Eye Saver Mode, Brightness ir Contrast konfigūravimas
pradžios ekrane
Spausdami JOG mygtuką, sureguliuokite Brightness, Contrast ir Eye Saver Mode.
Eye Saver Mode

Negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas į On.
Brightness

SAMSUNG
Šio meniu pasirinkti negalima, kai MAGIC
Bright veikia Dynamic Contrast režimu.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eco Saving Plus.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
Contrast

1
SAMSUNG
Šia parinktimi negalima naudotis, kai funkcija MAGIC
Bright nustatyta veikti Cinema arba Dynamic
Contrast režimu.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Game Mode.

Šio meniu pasirinkti negalima, kai PIP/PBP Mode nustatytas kaip On, o Size nustatytas kaip
(naudojant PBP režimą).
Spaudžiant JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN, pasirodys toliau pateikiamas ekranas.
Pasirodys šis ekrano rodinys:
Contrast
Eye Saver Mode
Off
Brightness
2
Spauskite JOG mygtuką AUKŠTYN / ŽEMYN ir pasirinkite Brightness, Contrast arba Eye Saver
Mode.
3
Spauskite JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN ir sureguliuokite Brightness, Contrast arba Eye Saver
Mode nustatymus.
7 Informacijos meniu ir kt.
81
7
7.3
Informacijos meniu ir kt.
Parametro Volume konfigūravimas pradiniame ekrane
7.3.1
Volume
Sureguliuokite Volume naudodami JOG mygtuką, kai ekrane rodomas funkcinių klavišų vadovas.
1
Spaudžiant JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN, pasirodys toliau pateikiamas ekranas.
Volume
50
Mute
2
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite Volume.
JOG mygtuką spauskite žemyn ir įjunkite Mute. Gaminio ekrane bus parodytas toliau pateikiamas ekrano
rodinys.
Mute funkcija bus išjungta, kai monitoriaus garsumą pradėsite reguliuoti JOG mygtuką spausdami į
kairę ar dešinę.
Mute funkciją taip pat galima išjungti įjungiant monitorių ar suaktyvinant energijos taupymo režimą.

Jei prijungto įvesties įrenginio garso kokybė prasta, gaminio „Auto Mute“ funkcija gali nutildyti garsą
arba atkuriamas garsas gali trūkinėti, kai prijungiamos ausinės arba garsiakalbiai.
Nustatykite įvesties įrenginio įvesties garsumą mažiausiai ties 20 %, o garsumą valdykite gaminio
garsumo valdikliu (JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN).

Kas yra funkcija „Auto Mute“?
Ši funkcija nutildo garsą ir pagerina garso kokybę, kai girdimas garso triukšmas arba kai
įvesties signalas yra silpnas – taip dažniausiai nutinka dėl įvesties įrenginio garsumo.

Jei norite suaktyvinti funkciją Mute, eikite į Volume valdymo ekraną ir, naudodami JOG mygtuką,
pereikite žemyn.
Jei funkciją Mute norite išjungti, eikite į Volume valdymo ekraną ir padidinkite arba sumažinkite
Volume.
7 Informacijos meniu ir kt.
82
8
8.1
Programinės įrangos diegimas
Easy Setting Box
Easy Setting Box
"Easy Setting Box" leidžia naudotojams suskirstyti monitorių į keletą dalių.
8.1.1 Programinės įrangos diegimas
1
2
Į kompaktinių diskų įrenginį įdėkite diegimo diską.
Pasirinkite sąrankos programą "Easy Setting Box".
Jei pagrindiniame ekrane neatsidaro programinės įrangos diegimo išskleidžiamas ekranas,
suieškokite diskų įrenginyje ir du kartus spustelėkite sąrankos failą "Easy Setting Box".
3
4
Ekrane atsidarius diegimo vedlio langui, spustelėkite Toliau.
Diegimo metu laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų.

Programinė įranga gali neveikti tinkamai, jei po diegimo nepaleisite kompiuterio pakartotinai.

Piktograma "Easy Setting Box" gali neatsirasti priklausomai nuo kompiuterio sistemos ir
produkto specifikacijų.

Jei nuorodos piktogramos nėra, paspauskite klavišą F5.
Diegimo apribojimai ir problemos ("Easy Setting Box")
"Easy Setting Box" diegimą gali įtakoti grafinė plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.
Sistemos reikalavimai
Operacinė sistema

Windows XP 32Bit/64Bit

Windows Vista 32Bit/64Bit

Windows 7 32Bit/64Bit

Windows 8 32Bit/64Bit
Techninė įranga

Mažiausiai 32 MB atminties

Mažiausiai 60 MB laisvos vietos standžiajame diske
8 Programinės įrangos diegimas
83
8
Programinės įrangos diegimas
8.1.2 Programinės įrangos šalinimas
Spustelėkite Pradėti, pasirinkite Nustatymai/Valdymo skydas ir tada du kartus spustelėkite, Pridėti
arba šalinti programas.
Pasirinkite "Easy Setting Box" iš programų sąrašo ir spustelėkite mygtuką Pridėti/Trinti.
8 Programinės įrangos diegimas
84
9
9.1
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Reikalavimai prieš kreipiantis į „Samsung“ klientų
aptarnavimo centrą
9.1.1 Gaminio tikrinimas
Prieš skambindami į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, patikrinkite gaminį, kaip aprašyta toliau.
Jeigu nepavyksta pašalinti gedimo, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
Naudodami gaminio tikrinimo funkciją patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.
Jei ekranas išjungtas, o maitinimo indikatorius blykčioja, nors gaminys tinkamai prijungtas prie
kompiuterio, atlikite savidiagnostikos testą.
1
2
3
4
Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
Ištraukite kabelį iš gaminio.
Gaminys įjungiamas.
Jei pasirodo pranešimas Check Signal Cable, gaminys veikia įprastai.
Jeigu vis vien rodomas tuščias ekranas, patikrinkite kompiuterio sistemą, vaizdo valdiklį ir laidą.
9.1.2 Skyros ir dažnio tikrinimas
Veikiant režimui, kuris viršija palaikomą skiriamąją gebą (žr. "10.3 Standartinė signalų režimo lentelė"),
trumpam pasirodys pranešimas Not Optimum Mode.
9.1.3 Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
Sunkumai diegiant (kompiuterio veiksena)
Problemos
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.
Sprendimai
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai sujungė gaminį bei
kompiuterį ir ar jungtys yra tvirtai užfiksuotos. (Žr.
"2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
9 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
85
9
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Sunkumai dėl ekrano
Problemos
Sprendimai
Maitinimo LED lemputė yra išjungta. Ekranas
neįsijungia.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo
kabelis. (Žr. "2.2 Kompiuterio prijungimas ir
naudojimas")
Pasirodys pranešimas Check Signal Cable.
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai prijungtas prie
gaminio. (Žr. "2.2 Kompiuterio prijungimas ir
naudojimas")
Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris prijungtas
prie gaminio, maitinimas.
Rodomas pranešimas Not Optimum Mode.
Šis pranešimas pasirodo, kai kompiuterio vaizdo
plokštės signalas viršija maksimalią gaminio
skiriamąją gebą ar dažnį.
Pakeiskite maksimalią skiriamąją gebą ir dažnį,
kad jie atitiktų gaminio charakteristikas,
atsižvelgdami į standartinio signalo režimo lentelę
(92 puslapis).
Ekrane vaizdai rodomi iškraipyti.
Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio. (Žr.
"2.2 Kompiuterio prijungimas ir naudojimas")
Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas.
Patikrinkite, ar kompiuteriui nustatyta skyra ir
dažnis neviršija gaminio skyros ir dažnio intervalo
ribų. Paskui, jei reikia, pakeiskite nuostatas
vadovaudamiesi šioje instrukcijoje pateikiama
įprastų signalo režimų lentele (92 puslapis) ir
gaminio meniu Information.
Ekrano kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.
Ekrane rodomas pernelyg skaistus vaizdas.
Ekrane rodomas pernelyg tamsus vaizdas.
Sureguliuokite Brightness (38 puslapis) ir
Contrast (39 puslapis).
Ekrane rodomo vaizdo spalva nevienoda.
Pakeiskite Color parametrus. (Žr. "3.5 Color")
Ekrane rodomo vaizdo šešėlinės ir iškraipytos
spalvos.
Pakeiskite Color parametrus.
Balta spalva nėra visiškai balta.
Pakeiskite Color parametrus.
(Žr. "3.5 Color")
(Žr. "3.5 Color")
Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas
0,5–1 sekundę.
Gaminys veikia energijos taupymo veiksena.
Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet
kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę.
9 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
86
9
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Sunkumai dėl garso
Problemos
Nėra garso.
Sprendimai
Patikrinkite garso kabelio jungtį arba
sureguliuokite garsumą.
Patikrinkite garsumą.
Garsumas per silpnas.
Sureguliuokite garsumą.
Jei garsumas iđlieka per silpnas net ir po to, kai
buvo nustatytas didţiausias leistinas lygis,
nustatykite garsumŕ kompiuterio garso plokđtëje
arba atitinkamoje programinës árangos
programoje.
Sunkumai dėl šaltinio įrenginio
Problemos
Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.
Sprendimai
Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas,
kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros
specialistas.
LED indikatorių šviesos ant gaminio rėmo gali būti matomos priklausomai nuo naudotojo žiūrėjimo
kampo. Ši šviesa žmonėms nepavojinga ir neturi įtakos gaminio funkcijoms ir veikimui. Gaminį saugu
naudoti.
9 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
87
9
9.2
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Klausimas
Kaip pakeisti dažnį?
Atsakymas
Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje.






„Windows XP“: Pasirinkite Valdymo skydas
Išvaizda ir
temos
Ekranas
Parametrai
Išplėstiniai
Monitorius ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje
Monitoriaus parametrai.
„Windows ME/2000“: Eikite į Valdymo skydelis
Ekranas
Nuostatos
Papildomos nuostatos
Monitorius ir
nustatykite lange Monitoriaus nuostatos rodomą parinktį
Kadrų dažnis.
„Windows Vista“: Pasirinkite Valdymo skydas
Išvaizda ir
personalizavimas
Personalizavimas
Ekrano
parametrai
Išplėstiniai parametrai
Ekranas ir
sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus
parametrai.
„Windows 7“: Pasirinkite Valdymo skydas
Išvaizda ir
personalizavimas
Ekranas
Ekrano skiriamoji geba
Išplėstiniai parametrai
Ekranas ir sureguliuokite
Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai.
„Windows 8“: Pasirinkite Parametrai
Valdymo skydas
Išvaizda ir personalizavimas
Ekranas
Ekrano
skiriamoji geba
Išplėstiniai parametrai
Ekranas ir
sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus
parametrai.
„Windows 10“: Eikite į Parametrai
Sistema
Ekranas
Išplėstiniai ekrano parametrai
Ekrano adapterio
ypatybės
Monitorius ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį
dalyje Monitoriaus parametrai.
9 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
88
9
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Klausimas
Kaip pakeisti skyrą?
Atsakymas






Kaip įjungti energijos taupymo
veikseną?






„Windows XP“: eikite į Valdymo skydelis
Išvaizda ir temos
Ekranas
Nuostatos ir nustatykite skyrą.
„Windows ME/2000“: eikite į Valdymo skydelis
Nuostatos ir nustatykite skyrą.
Ekranas
„Windows Vista“: eikite į Valdymo skydelis
Išvaizda ir
individualizavimas
Individualizuoti
Ekrano nuostatos ir
nustatykite skyrą.
„Windows 7“: eikite į Valdymo skydelis
Išvaizda ir
individualizavimas
Ekranas
Nustatyti skyrą ir
nustatykite skyrą.
„Windows 8“: eikite į Parametrai
Išvaizda ir individualizavimas
ir nustatykite skyrą.
Valdymo skydelis
Ekranas
Nustatyti skyrą
„Windows 10“: Eikite į Parametrai
Sistema
Ekranas
Išplėstiniai ekrano parametrai ir sureguliuokite skyrą.
„Windows XP“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite
į Valdymo skydelis
Išvaizda ir temos
Ekranas
Ekrano užsklandos nuostatos
Energijos vartojimo
parinktys arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
„Windows ME/2000“: jei norite įjungti energijos taupymo
veikseną, eikite į Valdymo skydelis
Ekranas
Ekrano
užsklandos nuostatos
Energijos vartojimo parinktys arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
„Windows Vista“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną,
eikite į Valdymo skydelis
Išvaizda ir individualizavimas
Individualizuoti
Ekrano užsklandos nuostatos
Energijos vartojimo parinktys arba kompiuteryje pasirinkite
SĄRANKĄ „BIOS“.
„Windows 7“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į
Valdymo skydelis
Išvaizda ir individualizavimas
Individualizuoti
Ekrano užsklandos nuostatos
Energijos vartojimo parinktys arba kompiuteryje pasirinkite
SĄRANKĄ „BIOS“.
„Windows 8“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į
Parametrai
Valdymo skydelis
Išvaizda ir
individualizavimas
Individualizuoti
Ekrano užsklandos
nuostatos
Energijos vartojimo parinktys arba kompiuteryje
pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
„Windows 10“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite
į Parametrai
Personalizavimas
Užrakintas ekranas
Ekrano skirtojo laiko parametrai
Maitinimas & Miegas
arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
Daugiau reguliavimo instrukcijų rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės naudotojo vadove.
9 Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
89
10
Specifikacijos
10.1 Bendroji informacija
Modelio pavadinimas
Ekranas
U28E590D
U24E590D
Dydis
28 in (70 cm)
23,5 in (59 cm)
Rodymo
sritis
620,93 mm (horizontaliai) x
341,28 mm (vertikaliai)
521,28 mm (horizontaliai) x
293,22 mm (vertikaliai)
Pikselių
žingsnis
0,16 mm (horizontaliai) x
0,16 mm (vertikaliai)
0,4525 mm (horizontaliai) x
0,13575 mm (vertikaliai)
Maitinimo šaltinis
Kintamoji srovė 100–240 V ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali skirtis pagal
šalį.
Matmenys (P x
A x G) / svoris
Be stovo
660,9 x 381,3 x 73,5 mm
561,1 x 333,0 x 62,8 mm
Su stovu
660,9 x 468,5 x 187,1 mm /
5,28 kg
561,1 x 428,0 x 187,1 mm /
4,61 kg
VESA tvirtinimo sąsaja
75 mm x 75 mm
(skirta naudoti su specialia (svirties) tvirtinimo technine įranga.)
Aplinka
Naudojimas
Temperatūra: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-andPlay“. Dėl dvipusių monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos monitoriaus
nuostatos. Monitoriaus diegimas vyksta savaime. Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima
individualizuoti.
Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1 pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti
skaistenis arba tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
Siekiant pagerinti kokybę, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai
neįspėjus.
Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas
10 Specifikacijos
90
10
Specifikacijos
10.2 Energijos taupymas
Jeigu šiame gaminyje įdiegta energijos taupymo funkcija, suvartojama mažiau energijos, nes jei gaminys
tam tikrą laiką nėra naudojamas, ekranas išsijungia ir pasikeičia maitinimo LED lemputės spalva.
Energijos taupymo veiksena maitinimas neišjungiamas. Jei norite vėl įjungti ekraną, paspauskite bet kurį
klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę. Energijos taupymo funkcija veikia, tik jei gaminys prijungtas prie
kompiuterio, kuriame įdiegta energijos taupymo funkcija.
„PowerSaver“
„Energy Star“
bandymo sąlygos
Energijos taupymo
režimas
Išjungtas maitinimas
(maitinimo
mygtukas)
Maitinimo indikatorius
Išjungti
Mirksi
Įjungti
Suvartojamos energijos
kiekis (U28E590D)
Įprastai 29,6 W
Įprastai 0,3 W
Mažiau nei 0,3 W
Suvartojamos energijos
kiekis (U24E590D)
Įprastai 34,3 W
Įprastai 0,3 W
Mažiau nei 0,3 W


Rodomas suvartojamos energijos kiekis priklauso nuo veikimo sąlygų ir nuostatų pakeitimų.
ENERGY STAR® yra JAV registruotasis Jungtinių Valstijų aplinkos apsaugos agentūros (angl.
United States Environmental Protection Agency) ženklas.
„Energy Star“ energijos sąnaudos matuojamos atliekant bandymo metodą, pateiktą dabartiniame
„Energy Star®“ standarte.

Jei energijos sąnaudas norite sumažinti iki 0, atjunkite maitinimo laidą. Įsitikinkite, ar atjungėte
maitinimo kabelį, kai ruošiatės nenaudoti gaminio ilgą laiką. Jei maitinimo jungiklis jau išjungtas ir
pageidaujate sumažinti elektros energijos suvartojimą iki 0 vatų, atjunkite maitinimo laidą.
10 Specifikacijos
91
10
Specifikacijos
10.3 Standartinė signalų režimo lentelė

Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti.
Todėl dėl kitokios nei nurodyta skiriamosios gebos gali suprastėti vaizdo kokybė. Kad to
išvengtumėte, rekomenduojama rinktis optimalią skiriamąją gebą, kuri nurodyta jūsų gaminio
ekrano dydžiui.

CDT monitorių (prijungtą prie kompiuterio) pakeitę LCD monitoriumi, patikrinkite dažnį. Jeigu LCD
monitorius nepalaiko 85Hz dažnio, prieš pakeisdami CDT monitorių LCD monitoriumi, pakeiskite
vertikaliosios skleistinės dažnį į 60 Hz.
Modelio pavadinimas
Sinchronizavimas
Horizontaliosios skleistinės
dažnis
U28E590D / U24E590D
30–135 kHz (DisplayPort)
30–90 kHz (HDMI1)
30–135 kHz (HDMI2)
Skyra
Vertikaliosios skleistinės
dažnis
56–75 Hz (DisplayPort)
Optimali skyra
3840 x 2160 @ 60 Hz dažniu (DisplayPort)
24–75 Hz (HDMI1/HDMI2)
3840 x 2160 @ 30 Hz dažniu (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz dažniu (HDMI2)
Didžiausia skyra
3840 x 2160 @ 60 Hz dažniu (DisplayPort)
3840 x 2160 @ 30 Hz dažniu (HDMI1)
3840 x 2160 @ 60 Hz dažniu (HDMI2)
Jei iš jūsų kompiuterio perduodamas signalas atitinka toliau pateiktus standartinius signalo režimus,
ekranas bus reguliuojamas automatiškai. Jeigu iš kompiuterio perduodamas nė vienos iš toliau išvardytų
standartinio signalo veiksenų neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors maitinimo
LED indikatorius bus įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje pateikiamas vertes. Taip
pat žr. grafinės plokštės vartotojo instrukciją.
10 Specifikacijos
92
10
Specifikacijos
Displayport
Skyra
Horizontaliosios
skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavimas
(MHz)
Sinchronizavimo
poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-
10 Specifikacijos
93
10
Specifikacijos
HDMI1
Skyra
Horizontaliosios
skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavimas
(MHz)
Sinchronizavimo
poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
10 Specifikacijos
94
10
Specifikacijos
HDMI2
Skyra
Horizontaliosios
skleistinės
dažnis (kHz)
Vertikaliosios
skleistinės
dažnis (Hz)
Pikselių
sinchronizavimas
(MHz)
Sinchronizavimo
poliškumas
(H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1 152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160RB
133,313
59,997
533,250
+/-

Horizontaliosios skleistinės dažnis
Laikas, kuris sugaištamas nuskaityti vieną liniją nuo kairės iki dešinės ekrano pusės, vadinamas
horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo ciklo atvirkštinė vertė vadinama horizontaliosios skleistinės
dažniu. Horizontaliosios skleistinės dažnis matuojamas hercais.
10 Specifikacijos
95
10
Specifikacijos

Vertikaliosios skleistinės dažnis
Jei tas pats vaizdas kartojamas daug kartų per sekundę, jis atrodys natūralus. Kartojimo dažnis
vadinamas „vertikalios skleistinės dažniu“ arba „atnaujinimo dažniu“ ir nurodomas hercais (Hz).

Kai kurios aukščiau pateiktoje lentelėje nurodytos skyros gali būti nepasiekiamos dėl grafikos
plokštės specifikacijų.
10 Specifikacijos
96
Priedas
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą (klientų išlaidos)
Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas techninės
priežiūros specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.

Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja dėl gaminio naudojimo ar tiesiog sureguliuoja
parinktis gaminio neišrinkdamas.

Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių. (interneto, antenos, laidinio signalo ir pan.)

Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas gaminys
jau buvo įrengtas pirmą kartą.

Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.

Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi, susijusio su kito gamintojo gaminiu.

Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.

Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.

Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš gaminio
vidaus.

Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto darbus.
Jei gaminio gedimas atsirado dėl:

Išorinio smūgio ar numetus.

Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“, naudojimo.

Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba „Samsung
Electronics Co., Ltd“ partneris.

Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.

Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros jungties.

Naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.
Kita

Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių. (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.)
Priedas
97
Priedas

Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumuliatorius, dažų kasetė, fluorescencinės lempos,
galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)
Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės priežiūros
paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.
Priedas
98
Priedas
Tinkamas išmetimas
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(Valstybėse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)
Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir
jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su
kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta
galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir
skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus
nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai
turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas.
Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis
pramoninėmis atliekomis.
Priedas
99
Priedas
Terminologija
OSD (ekrano rodinys)
Ekrano rodinys (OSD) padeda konfigūruoti ekrano parametrus siekiant optimizuoti reikiamą vaizdo
kokybę. Naudodamiesi ekrano meniu, galite keisti ekrano šviesumą, atspalvį, dydį ir daugelį kitų
parametrų.
Gama
Gama meniu sureguliuojami pilki pustoniai, kurie ekrane atkuria vidutinius atspalvius. Jei reguliuojamas
šviesumas, pašviesinamas visas ekranas, tačiau jei reguliuojama gama, pašviesinamas tik vidutinis
šviesumas.
Pilki pustoniai
Spalvos intensyvumo pustoniai nurodo spalvų kaitą nuo tamsesnių iki šviesesnių ekrano vietų. Ekrano
šviesumo pakeitimai parodomi juodos ir baltos spalvos kaita, o pustoniai pateikiami tarpine spalva
tarp juodos ir baltos. Reguliuojant gama pustonių skalę, keičiamas vidutinis ekrano šviesumas.
Nuskaitymo dažnis
Nuskaitymo, arba atnaujinimo, dažnis nurodo ekrano atnaujinimų dažnį. Rodant vaizdą į ekraną
perduodami duomenys nuolatos atnaujinami, nors plika akimi tai nėra matoma. Ekrano atnaujinimų
skaičius vadinamas nuskaitymo dažniu ir yra matuojamas hercais (Hz). 60 Hz nuskaitymo dažnis
reiškia, kad duomenys siunčiami į ekraną 60 kartų per sekundę. Ekrano nuskaitymo dažnis priklauso
nuo kompiuterio vaizdo plokštės našumo ir monitoriaus charakteristikų.
Horizontaliosios skleistinės dažnis
Ant monitoriaus ekrano rodomi ženklai ar vaizdai sudaryti iš daugybės taškų (pikselių). Pikseliai
perduodami horizontaliomis eilutėmis, kurios vėliau išdėstomos vertikaliai, kad būtų sukurtas vaizdas.
Horizontalios skleistinės dažnis matuojamas kilohercais (kHz) ir rodo, kiek kartų per sekundę
horizontalios eilutės perduodamos ir rodomos monitoriaus ekrane. Kai horizontalios skleistinės dažnis
yra 85, vaizdą sudarančios horizontalios eilutės yra perduodamos 85 000 kartų per sek. Tuomet
horizontalios skleistinės dažnis yra 85 kHz.
Vertikaliosios skleistinės dažnis
Vieną vaizdą sudaro daugybė horizontalių eilučių. Vertikalios skleistinės dažnis matuojamas hercais
(Hz) ir rodo, kiek vaizdų per sekundę gali sukurti tos horizontalios eilutės. Vertikalios skleistinės dažnis
„60“ reiškia, kad vaizdas perduodamas 60 kartų per sekundę. Vertikalios skleistinės dažnis taip pat
vadinamas „atnaujinimo dažniu“ ir veikia ekrano mirgėjimą.
Priedas
100
Priedas
Skyra
Skiriamoji geba – tai horizontalių ir vertikalių pikselių, sudarančių ekrano rodinį, skaičius. Jis nurodo
rodomo vaizdo detalumo laipsnį.
Didesnė skiriamoji geba ekrane parodo daugiau informacijos ir tinka norint tuo pačiu metu atlikti keletą
užduočių.
Pavyzdžiui, 1920 x 1080 skiriamoji geba sudaryta iš 1920 horizontalių pikselių (horizontalioji skyra) ir
1080 vertikalių pikselių (vertikalioji skyra).
Pavyzdžiui, 1920 x 1200 skiriamoji geba sudaryta iš 1920 horizontalių pikselių (horizontalioji skyra) ir
1200 vertikalių pikselių (vertikalioji skyra).
Plug & Play
Savaiminio diegimo funkcija galima automatiškai perduoti informaciją tarp monitoriaus ir kompiuterio,
siekiant sukurti optimalią ekrano aplinką.
Funkcijai „Plug & Play“ vykdyti monitorius naudoja VESA DDC (tarptautinį standartą).
Priedas
101
Rodyklė
A
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas 29
Akių apsaugos režimas 46
Kontrastas 39
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
klientų išlaidos 97
Atstatyti viską 79
Autorių teisės 7
L
Laiko rodinys 67
LED maitinimo indikatoriaus įjungimas 78
B
Bendroji informacija 90
P
Papildomas energijos taupymo režimas 71
Prieš prisijungiant 29
D
Detalės 20
Diegimas 25
DisplayPort versija 75
R
Reakcijos laikas 48
Reikalavimai prieš kreipiantis į Samsung
klientų aptarnavimo centrą 85
E
Ryškumas 40
Easy Setting Box 83
Ekrano reguliavimas 51
Energijos taupymas 91
S
SAMSUNG MAGIC Angle 43
SAMSUNG MAGIC Bright 36
F
Saugos perspėjimai 10
FreeSync 68
Skaidrumas 65
Skaistis 38
H
Standartinė signalų režimo lentelė 92
HDMI tamsumo lygis 45
Š
I
Šaltinio aptikimas 76
INFORMACIJA 80
Išjungimo laikmatis 72
T
Terminologija 100
K
Kalba 66
KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 88
Tinkama produkto naudojimo padėtis 18
Tinkamas išmetimas 99
Turinio tikrinimas 19
Klavišas Kartojimo laikas 77
Rodyklė
102
Rodyklė
V
Vaizdo dydis 49
Valymas 8
Ž
Ždm rež 47
Rodyklė
103
Download PDF

advertising