Samsung | C27H711QEU | Samsung 27'' lenktas WQHD monitorius H711Q, Quantum dot technologija Vartotojo vadovas

Lietošanas rokasgrāmata
C*H71*
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt
mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
© Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.
Preču zīmes, kas nav Samsung Electronics, pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
••
Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
‒‒ (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
‒‒ (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
••
Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu veikšanas vai
mājas izsaukuma.
Saturā rādītājs
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi
4
4
Drošības pasākumi
Simboli
Tīrīšana
Elektrība un drošība
Instalēšana
Darbība
4
4
5
5
6
7
Sagatavošana
Detaļas
Vadības panelis
Tiešo taustiņu ceļvedis
Funkcijas taustiņu ceļvedis
Brightness, Contrast un Sharpness iestatījumu
maiņa
Aizmugurējā puse
Izstrādājuma slīpuma pielāgošana
Pretnozagšanas slēdzene
Piesardzības pasākumi monitora pārvietošanas
laikā
10
10
11
12
Instalēšana
Statīva pievienošana
Statīva noņemšana
16
16
17
13
14
14
15
15
Avota ierīces pievienošana
un izmantošana
Pirms monitora uzstādīšanas izlasiet tālāk
sniegto informāciju.
Ekrāna iestatīšana
18
Datora pievienošana un lietošana
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI
(+līdzstrāvas ligzda) kabeli
Pievienošana, izmantojot DP-MINI DP kabeli
Pievienošana elektrotīklam
Pievienoto kabeļu sakārtošana
18
Pareiza poza izstrādājuma lietošanai
22
Draivera instalēšana
22
Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
22
18
19
19
20
SAMSUNG MAGIC Bright
23
Brightness
24
Contrast
24
Sharpness
24
Color
24
SAMSUNG MAGIC Upscale
25
HDMI Black Level
25
Eye Saver Mode
25
Game Mode
25
Response Time
25
Picture Size
26
Screen Adjustment
26
Ekrāna displeja iestatījumu
pielāgošana
Transparency27
Position27
Language27
Display Time27
2
Saturā rādītājs
Iestatīšana un atiestate
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
FreeSync
28
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu
apkalpošanas centru
Izstrādājuma pārbaude
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
Eco Saving Plus
30
33
33
33
33
Off Timer
30
PC/AV Mode
30
DisplayPort Ver.
30
Jautājumi un atbildes
35
Source Detection
30
Key Repeat Time
31
Specifikācijas
Power LED On
31
Vispārīgi
36
Reset All
31
Standarta signālu režīmu tabula
37
Information
31
Pielikums
Programmatūras instalēšana
Easy Setting Box
Instalācijas ierobežojumi un problēmas
Sistēmas prasības
32
32
32
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma
defekta dēļ
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Citi gadījumi
39
39
39
39
3
1. nodaļa
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
Drošības pasākumi
Pārliecinieties, ka ventilācijas nolūkā ap izstrādājumu ir pietiekami daudz brīvas vietas. Iekšējās
temperatūras kāpums var izraisīt aizdegšanos un bojāt izstrādājumu. Pārliecinieties, ka izstrādājuma
uzstādīšanas laikā ap to tiek atstāts pietiekami daudz vietas, kā norādīts zemāk.
Uzmanību
NEATVĒRT! PASTĀV ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS
Uzmanību : LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU,
NEATVERIET PĀRSEGU. (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU)
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU NOMAINĪT
LIETOTĀJS.
APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE
KVALIFICĒTIEM DARBINIEKIEM.
10 cm
10 cm
Šis simbols norāda, ka izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums.
Saskare ar jebkuru izstrādājuma iekšpusē esošu detaļu ir bīstama.
10 cm
Šis simbols brīdina, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta
rakstiska informācija par attiecīgo darbību un apkopi.
10 cm
10 cm
Simboli
Brīdinājums
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi
Uzmanību
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus
ievainojumus.
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu
bojājumi.
Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots ultraskaņas
viļņu mitrinātājs.
――Ja vēlaties veikt izstrādājuma iekšpuses tīrīšanu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru (tas
ir maksas pakalpojums).
Nespiediet monitora ekrānu ar rokām vai citiem priekšmetiem. Pretējā gadījumā var sabojāt ekrānu.
4
Tīrīšana
――Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneļa ārpusi var viegli saskrāpēt.
――Tīrot ievērojiet šādas darbības.
Elektrība un drošība
Brīdinājums
1 Izslēdziet izstrādājumu un datoru.
•• Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu kontaktligzdu.
2 Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.
•• Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.
――Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā
var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
3 Monitora slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu drānu.
‒‒ Monitora tīrīšanai nelietojiet tīrīšanas līdzekli, kura sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvā
viela.
‒‒ Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz izstrādājuma.
4 Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu, sausu drānu, no kuras kārtīgi
izgriezts liekais ūdens.
5 Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas vadu.
6 Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.
•• Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām.
•• Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.
•• Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām ierīcēm).
•• Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada.
•• Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.
•• Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas, izmantojiet sausu drānu.
Uzmanību
•• Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.
•• Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto strāvas vadu. Nelietojiet
stāvas vadu ar citiem izstrādājumiem.
•• Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu priekšmetu.
‒‒ Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu strāvas padevi izstrādājumam.
•• Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.
5
Instalēšana
Brīdinājums
Uzmanību
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes. Neuzstādiet izstrādājumu
karstuma avota tuvumā.
•• Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.
•• Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram, grāmatplauktā vai skapī.
•• Uzstādot izstrādājumu pie sienas, nodrošiniet, lai starp izstrādājumu un sienu būtu brīva vieta
(vismaz 10cm) ventilācijai.
•• Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
‒‒ Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
•• Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis, slīpa virsma utt.).
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
‒‒ Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var tikt sabojāts vai var
izraisīt ugunsgrēku.
•• Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts putekļiem, mitrumam
(piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai dūmiem.
•• Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.
•• Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma apakšējā mala
neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
‒‒ Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.
•• Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta smalku putekļu, ķīmisku vielu,
pārmērīgas temperatūras vai liela mitruma līmeņa ietekmei, vai vietā, kur izstrādājums tiks
darbināts nepārtraukti ilgu laika periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veiktspēju.
‒‒ Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru .
•• Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu, piemēram, krāsns,
iedarbībai.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums vai izraisīts ugunsgrēks.
•• Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.
•• Pārtikā lietojamā eļļa (piemēram, sojas pupiņu eļļa) var sabojāt vai deformēt izstrādājumu.
Neturiet izstrādājumu eļļas tuvumā. Tāpat neuzstādiet un nelietojiet izstrādājumu virtuvē vai plīts
tuvumā.
6
Darbība
Brīdinājums
•• Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai modificēt
izstrādājumu.
‒‒ Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Lai pārvietotu izstrādājumu, vispirms no tā atvienojiet visus kabeļus, tostarp strāvas kabeli.
•• Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas
vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.
•• Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu spraudītes) vai viegli
uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru, sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai
ievades/izvades portos).
‒‒ Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet
strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram, vāzes, podus, pudeles)
vai citus metāla priekšmetus.
‒‒ Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet
strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
‒‒ Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.
•• Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas
vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
‒‒ Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas piesaista bērnu uzmanību
(piemēram, rotaļlietas, saldumus).
‒‒ Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai smagie priekšmeti var krist,
izraisot nopietnus savainojumus.
•• Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.
•• Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.
•• Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam. Nekavējoties
izvēdiniet telpas.
•• Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas vielas.
•• Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.
‒‒ Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
7
Uzmanību
•• Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti
pikseļi.
‒‒ Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai
kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.
•• Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma laikā), atvienojot strāvas
vadu no kontaktligzdas.
‒‒ Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai
elektriskās strāvas noplūdi.
•• Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.
‒‒ Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
•• Ievietojiet barošanas kontaktspraudni maiņstrāvas/līdzstrāvas adapterī, līdz atskan klikšķis.
•• Nepievienojiet barošanas kontaktspraudni tieši strāvas kontaktligzdai.
•• Izmantojiet tikai komplektācijā ietilpstošo maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri.
‒‒ Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
•• Nepievienojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri strāvas kontaktligzdai, kas atrodas griestos.
‒‒ Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
•• Pagrieziet barošanas kontaktspraudni, lai tas uz maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera nepārsniegtu
0–90° leņķi.
‒‒ Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
•• Nenovietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapterus vienu uz otra.
•• Pēc salikšanas nekad neizjauciet barošanas kontaktspraudni (pēc salikšanas to nedrīkst atdalīt).
•• Pirms maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera lietošanas noņemiet no tā plastmasas maisiņu.
•• Nekad neizmantojiet komplektācijā ietilpstošo barošanas kontaktspraudni citām ierīcēm.
•• Novērsiet ūdens iekļuvi maiņstrāvas/līdzstrāvas barošanas ierīcē un nepakļaujiet ierīci mitruma
iedarbībai.
•• Atvienojot maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri no strāvas kontaktligzdas, turiet maiņstrāvas/
līdzstrāvas adaptera korpusu un velciet to uz augšu.
‒‒ Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
‒‒ Nelietojiet izstrādājumu ārpus telpām, kur tas var tikt pakļauts lietus vai sniega iedarbībai.
‒‒ Mazgājot grīdu, nesamitriniet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri.
•• Nenovietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri blakus sildierīcēm.
‒‒ Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
‒‒ Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
•• Nenometiet priekšmetus uz maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera un nepakļaujiet to triecieniem.
‒‒ Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
•• Pirms lietošanas izņemiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri no plastmasas iepakojuma.
‒‒ Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
•• Glabājiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri labi vēdinātās telpās.
•• Ja maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris tiek novietots, karājoties pāri malai, ar tā vada pieslēgvietu
vērstu uz augšu, adapterī var iekļūt ūdens vai citi svešķermeņi un izraisīt kļūdainu adaptera
darbību.
Novietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri horizontālā stāvoklī uz galda vai grīdas.
8
•• Neturiet izstrādājumu apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz statīva.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt ievainojumus.
•• Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var pasliktināties redze.
•• Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.
•• Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis vai skatieties uz objektiem
tālumā.
•• Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo tas ir karsts.
•• Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
•• Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties uzmanīgi.
‒‒ Jūsu roka vai pirksts var iesprūst un tikt savainots.
‒‒ Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un radīt savainojumus.
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
9
2. nodaļa
Sagatavošana
Detaļas
Ikonas
Apraksts
Vairākvirzienu poga, kas palīdz pārvietoties izvēlnēs.
JOG poga
Vadības panelis
――JOG poga atrodas ekrāna apakšdaļas centrā; to var vadīt
piecos virzienos — UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA LABI/PA KREISI/
CENTRĀ(NOSPIEST).
Šī gaismas diode ir strāvas statusa indikators, kas darbojas kā:
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
•• Ieslēgts (ieslēgšanas/izslēgšanas poga): Izslēgts
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
•• Enerģijas taupīšanas režīms: Mirgo
•• Izslēgts (ieslēgšanas/izslēgšanas poga): Ieslēgts
――Kad izstrādājums izslēdzas, tiek iedegts barošanas indikators,
lai varētu vieglāk atrast JOG pogu. Ja izstrādājums darbojas
enerģijas taupīšanas režīmā vai izslēgtā režīmā tumšā vietā,
Strāvas gaismas diode
Return
Strāvas gaismas diode
UZ LEJU (UZ PRIEKŠU)
Funkcijas taustiņu ceļvedis
barošanas indikatora gaismu var atstarot izstrādājuma apakšā
esošais statīvs.
――Enerģijas indikatora darbību var pārslēgt, veicot izmaiņas izvēlnē.
(System
Power LED On) Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā
modelī šī funkcija var nebūt pieejama.
――Funkcijas Power LED On noklusējuma iestatījums ir Stand-by.
Lai funkciju Power LED On iestatītu stāvoklī Working, tādējādi
novēršot acu nogurumu, ko rada barošanas indikatora gaisma,
rīkojieties šādi:
System
Power LED On
Working
PA KREISI
PA LABI
CENTRĀ(NOSPIEST)
UZ AUGŠU (UZ AIZMUGURI)
JOG poga
(Indikators tiek ieslēgts, kad tiek ieslēgta barošana, un izslēgts,
kad barošana tiek izslēgta.)
Kad ekrāns ir ieslēgts, nospiediet JOG pogu. Tiks parādīts
funkcijas taustiņu ceļvedis. Lai piekļūtu ekrāna izvēlnei, kad tiek
Funkcijas taustiņu ceļvedis rādīts šis ceļvedis, vēlreiz nospiediet atbilstošo virziena pogu.
――Funkcijas taustiņu ceļvedis dažādām funkcijām vai izstrādājuma
modeļiem var atšķirties. Lūdzu, skatiet iegādāto izstrādājumu.
10
Tiešo taustiņu ceļvedis
――Tālāk redzamais īsceļu pogu ekrāns (ekrāna displeja izvēlne) tiek parādīts tikai tad, ja tiek ieslēgts monitora ekrāns, tiek mainīta datora izšķirtspēja vai tiek mainīts ievades avots.
――Funkciju pogu lapā var redzēt, vai Eye Saver Mode ir aktivizēts.
: On
: Off
Režīms HDMI / DisplayPort
Brightness
Features
Eye Saver Mode Off
――HDMI / DisplayPort režīma iespēja
••
: pielāgojiet elementu Brightness, Contrast, Sharpness.
••
: parādiet funkcijas taustiņu ceļvedi.
11
Funkcijas taustiņu ceļvedis
――Lai atvērtu galveno izvēlni vai lietotu citus vienumus, nospiediet JOG pogu; tiks parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis. Lai aizvērtu, atkārtoti nospiediet JOG pogu.
UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA KREISI/PA LABI: pārvietojieties uz vajadzīgo elementu. Mainoties fokusam, tiks parādīts katra elementa apraksts.
CENTRĀ(NOSPIEST): tiks lietots izvēlētais elements.
Return
Ikonas
Apraksts
Izvēlieties
un pārvietojiet JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā, lai mainītu ievades signālu. Mainot ievades signālu, ekrāna augšējā kreisajā stūrī tiks parādīts ziņojums.
Izvēlas
, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
Tiek parādīts monitora funkcijas ekrāna displejs.
OSD vadības bloķēšana: saglabājiet pašreizējos iestatījumus vai bloķējiet ekrāna displeja vadību, lai novērstu netīšas iestatījumu izmaiņas.
Iespējot/atspējot: lai bloķētu/atbloķētu ekrāna displeja vadību, kad tiek parādīta galvenā izvēlne, nospiediet KREISO pogu un turiet to nospiestu desmit sekundes.
――Ja ekrāna displeja vadība ir bloķēta, varat pielāgot elementus Brightness un Contrast. Ir pieejama funkcija Eye Saver Mode.
System
Ir pieejama funkcija FreeSync, Power LED On. Varat skatīt ziņojumu Information.
Izvēlas
, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
Nospiediet, lai aktivizētu vai deaktivizētu Eye Saver Mode.
Ja ir pieejama funkcija Eye Saver Mode, tālāk minētie elementi nav pieejami.
•• Picture
•• System
Izvēlas
Bright, Brightness, Color, Game Mode
Eco Saving Plus
, lai izslēgtu monitoru, pārvietojot JOG pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
――Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī funkcijas taustiņu ceļveža opcijas var atšķirties.
12
Ja ekrānā nekas netiek rādīts (piemēram, režīms Enerģijas taupīšana vai režīms Nav signāla), divi tiešie
taustiņi var tikt izmantoti (parādīts zemāk), lai pārvaldītu avotu un strāvu.
Brightness, Contrast un Sharpness iestatījumu maiņa
JOG poga
Funkcijas Brightness, Contrast vai Sharpness varat pielāgot, kustinot JOG pogu UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA
KREISI/PA LABI, kad netiek rādīta ekrāna displeja izvēlne.
Režīms Enerģijas taupīšana/Nav signāla
UZ AUGŠU
Avota maiņa
Sharpness
Uz leju
NOSPIEDIET UN TURIET NOSPIESTU divas
sekundes
Izslēgšana
100
Brightness
Contrast
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Kad monitorā tiek parādīta galvenā izvēlne, JOG pogu var izmantot, kā norādīts tālāk.
Brightness
JOG poga
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija
Darbība
UZ AUGŠU/UZ LEJU
Pārvietošanās iespēja
Izejiet no galvenās izvēlnes.
PA KREISI
Aizveriet apakšsarakstu, nesaglabājot vērtību.
Samaziniet slīdņa vērtību.
PA LABI
CENTRĀ(NOSPIEST)
Pārvietojieties uz nākamo apakšlīmeni.
Palieliniet slīdņa vērtību.
Pārvietojieties uz nākamo apakšlīmeni.
Saglabājiet vērtību un aizveriet apakšsarakstu.
Bright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
Contrast
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija
Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
Sharpness
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija
Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija
Upscale ir režīmā Mode1 vai Mode2.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
13
Aizmugurējā puse
Izstrādājuma slīpuma pielāgošana
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
-2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
Pieslēgvieta
Apraksts
DC 19V
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera pievienošana, izmantojot HDMI
(+līdzstrāvas ligzda) kabeli.
•• Varat pielāgot izstrādājuma slīpumu.
•• Satveriet izstrādājumu aiz tā apakšējās daļas un uzmanīgi pielāgojiet slīpumu.
Savieno ar datoru, izmantojot DP-MINI DP kabeli.
Avota ierīces pievienošana, izmantojot HDMI (+līdzstrāvas ligzda)
kabeli.
14
Pretnozagšanas slēdzene
Piesardzības pasākumi monitora pārvietošanas laikā
――Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.
――Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai informācijai
skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:
•• Nespiediet tieši uz ekrāna.
•• Pārvietojot monitoru, neturiet to aiz ekrāna.
1 Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
2 Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
3 Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē.
4 Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.
‒‒ Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.
•• Pārvietošanas laikā turiet monitoru aiz tā apakšējās daļas.
‒‒ Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja
rokasgrāmatu.
‒‒ Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai tiešsaistē.
15
Instalēšana
Statīva pievienošana
――Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.
:Š
is izstrādājums ir izliekts. Izdarot spiedienu uz izstrādājumu, kad tas atrodas uz līdzenas virsmas, izstrādājums var tikt sabojāts. Kad ierīce ir novietota uz virsmas ar ekrānu uz augšu vai uz leju, neizdariet uz to
spiedienu.
1
2
Novietojiet statīva kātu uz monitora, kā parādīts
Pievienojiet kabeļus.
attēlā. Novietojiet statīva kāta tukšo apli iepretim
monitora pilnajam aplim un pagrieziet statīva kātu
pulksteņrādītāju kustības virzienā, līdz statīva kāta
pilnais aplis ir pretī monitora pilnajam aplim.
3
Aizveriet AIZMUGURĒJĀ PĀRSEGA APAKŠĒJO
PANELI.
4
Paceliet statīva kātu.
5
Ievietojiet statīva pamatni statīva kātā tādā
virzienā, kā parādīts attēlā.
- Uzmanību
Nespiediet monitoru uz leju. Pretējā gadījumā var
sabojāt monitoru.
16
Statīva noņemšana
――Pirms statīva noņemšanas novietojiet monitoru uz līdzenas un stabilas virsmas ar ekrānu uz leju.
:Š
is izstrādājums ir izliekts. Izdarot spiedienu uz izstrādājumu, kad tas atrodas uz līdzenas virsmas, izstrādājums var tikt sabojāts. Kad ierīce ir novietota uz virsmas ar ekrānu uz augšu vai uz leju, neizdariet uz to
spiedienu.
1
2
4
3
2-3 cm
Izņemiet statīva pamatni no statīva kāta.
5
Ievietojiet tievu nūjiņu statīva izstumšanas
caurumā un pagrieziet statīva kātu pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam, kā parādīts
attēlā.
Paceliet statīva kātu.
Izjauciet un noņemiet AIZMUGURĒJĀ PANEĻA
APAKŠDAĻU.
Atvienojiet kabeļus.
6
Paceliet un noņemiet statīvu.
- Uzmanību
Nespiediet monitoru uz leju. Pretējā gadījumā var
sabojāt monitoru.
17
3. nodaļa
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Pirms monitora uzstādīšanas izlasiet tālāk
sniegto informāciju.
1 Pārbaudiet monitora komplektācijā iekļautā kabeļa abu galu formu un salīdziniet ar monitora un
ārējo ierīču atbilstošo portu formām un atrašanās vietām.
2 Pirms signāla kabeļu pievienošanas atvienojiet monitora un ārējo ierīču barošanas kabeļus no
strāvas kontaktligzdas, lai izvairītos no ierīces bojājumiem īssavienojuma vai strāvas pārslodzes
gadījumā.
Datora pievienošana un lietošana
Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI (+līdzstrāvas
ligzda) kabeli
3 Pēc visu signāla kabeļu pievienošanas pievienojiet monitora un ārējo ierīču barošanas kabeļus
strāvas kontaktligzdai.
4 Pirms uzstādītā monitora lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu, lai iepazītos ar monitora
Pārbaudiet, vai monitora un ārējo ierīču, piemēram, datora vai televizora pierīces, barošanas
kabeļi nav savienoti ar strāvas kontaktligzdu.
funkcijām, drošības norādījumiem un informāciju par pareizu lietošanu.
HDMI IN
18
Pievienošana, izmantojot DP-MINI DP kabeli
Pārbaudiet, vai monitora un ārējo ierīču, piemēram, datora vai televizora pierīces, barošanas
kabeļi nav savienoti ar strāvas kontaktligzdu.
Pievienošana elektrotīklam
――Ieejas spriegums tiek pārslēgts automātiski.
1
2
MINI DP IN
Pievienojiet strāvas kontaktdakšu maiņstrāvas/
līdzstrāvas adapterim.
3
Pievienojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri
strāvas kontaktligzdai.
Pievienojiet AC/DC adaptera kabeli HDMI
(+līdzstrāvas ligzda) kabeļa DC 19V pieslēgvietai.
4
JOG poga atrodas ekrāna apakšdaļas centrā; to var
vadīt piecos virzienos — UZ AUGŠU/UZ LEJU/PA
LABI/PA KREISI/CENTRĀ(NOSPIEST).
19
Pievienoto kabeļu sakārtošana
Kā norādīts attēlā, ievietojiet garu instrumentu (piemēram, koka irbulīti vai pildspalvu) spraugā starp aizmugurējā paneļa apakšpaneli un aizmugurējo paneli 2–3 cm dziļumā kā sviru. Pēc tam atveriet un noņemiet
aizmugurējā paneļa apakšpaneli.
Veicot attēlā redzamās darbības, ievietojiet kabeļus un iztaisnojiet tos.
Esiet uzmanīgs, lai netiktu iespiesti jūsu pirksti.
2
1
3
4
2-3 cm
20
A DP-MINI DP kabelis
B HDMI (+līdzstrāvas ligzda) kabelis
5
A
B
6
A
A
7
A
B
A
A
B
B
8
B
B
B
9
10
A
B
21
Pareiza poza izstrādājuma lietošanai
Draivera instalēšana
――Varat iestatīt izstrādājuma optimālo izšķirtspēju un frekvenci, uzstādot atbilstošos izstrādājuma draiverus.
――Lai instalētu jaunāko izstrādājuma draivera versiju, lejupielādējiet to no Samsung Electronics tīmekļa
vietnes http://www.samsung.com.
Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
Ieslēdzot izstrādājumu pirmo reizi pēc tā iegādes, tiks parādīts informatīvais ziņojums par optimālākās
izšķirtspējas iestatīšanu.
Izvēlieties izstrādājuma valodu un nomainiet datora izšķirtspēju uz optimālo iestatījumu.
Lietojot izstrādājumu, ieņemiet pareizu pozu:
――Ja optimālākā izšķirtspēja nav izvēlēta, ziņojums pēc noteikta laika tiks parādīts trīs reizes, pat ja
•• Iztaisnojiet muguru.
izstrādājums tiks atkārtoti izslēgts un ieslēgts.
――Optimālāko izšķirtspēju var izvēlēties arī datora izvēlnē Vadības panelis.
•• Starp ekrānu un acīm saglabājiet 45–50 cm lielu attālumu un skatieties ekrānā, skatienu vēršot
nedaudz uz leju.
•• Acis pozicionējiet tieši iepretim ekrānam.
•• Pielāgojiet leņķi tā, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.
•• Novietojiet apakšdelmus perpendikulāri augšdelmiem un vienā līmenī ar plaukstu augšpusi.
•• Novietojiet elkoņus taisnā leņķī.
•• Pielāgojiet izstrādājuma atrašanās augstumu, lai jūs varētu salocīt ceļus 90 grādu vai platākā leņķī,
papēžus novietot uz grīdas un rokas — zemāk par sirds atrašanās līmeni.
•• Veiciet acīm paredzētus vingrojumus vai mirkšķiniet biežāk acis; tas palīdzēs novērst acu
nogurumu.
22
4. nodaļa
Ekrāna iestatīšana
Konfigurējiet ekrāna iestatījumus, piemēram, spilgtumu.
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
SAMSUNG MAGIC Bright
Režīmā PC
Šī izvēlne nodrošina visoptimālāko attēla kvalitāti, kas piemērota izstrādājuma lietošanas videi.
•• Standard: iegūstiet attēla kvalitāti, kas piemērota dokumentu rediģēšanai vai interneta lietošanai.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
•• Cinema: iegūstiet tādu televizora attēla spilgtumu un asumu, kas ir piemērots video un DVD satura
skatīšanai.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
•• Dynamic Contrast: iegūstiet vienmērīgu spilgtumu, izmantojot automātisko kontrasta pielāgošanu.
Spilgtumu varat pielāgot atbilstoši savām vajadzībām.
•• Basic Color: Šajā modelī tiek atbalstīta fotohroma stacijas lietošana. Pārslēdzot šajā režīmā, krāsu
apgabals tiek koriģēts, pielāgojot to sRGB standarta krāsu gammai.
•• Custom: pielāgojiet vēlamo kontrastu un spilgtumu.
Picture
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Set to an
optimum picture
quality suitable
for the working
environment.
Color
Off
Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI/MINI DP, un PC/AV Mode ir iestatīts uz
Bright ir pieejami četri iepriekš rūpnīcā iestatīti automātiski attēla iestatījumi (Dynamic,
AV,
Standard, Movie un Custom). Jūs varat aktivēt Dynamic, Standard, Movie vai Custom iestatījumus.
Varat izvēlēties pielāgotos iestatījumus Custom, kas automātiski izsauc jūsu personalizētos attēla
iestatījumus.
•• Dynamic: Izvēloties šo režīmu, ekrāna attēls ir asāks nekā Standard Standard režīmā.
HDMI Black Level
•• Standard: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir spilgta. Tas nodrošina asu attēlu.
Return
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Režīmā AV
•• Movie: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir tumša. Šis režīms ietaupīs enerģiju un mazāk
nogurdinās acis.
•• Custom: Izvēlieties šo režīmu, ja vēlaties noregulēt sev tīkamu attēlu.
23
Brightness
Color
Pielāgojiet vispārējo attēla spilgtumu. (Diapazons: 0~100)
Pielāgojiet ekrāna krāsu nianses.
Augstāka vērtība liks attēlam izskatīties spilgtākam.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija
Bright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
•• Red: pielāgojiet sarkanās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku
krāsas intensitāti.
•• Green: pielāgojiet zaļās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku
krāsas intensitāti.
Contrast
Pielāgojiet kontrastu starp objektiem un to fonu. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība palielinās kontrastu, tādējādi liekot objektam izskatīties skaidrākam.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija
Bright ir iestatīta režīmā Cinema, Dynamic Contrast vai Basic Color.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
Bright ir režīmā Cinema, Dynamic Contrast vai Basic Color.
•• Blue: pielāgojiet zilās krāsas piesātinājuma līmeni. Vērtības, kas ir tuvāk 100, apzīmē augstāku
krāsas intensitāti.
•• Color Tone: izvēlieties krāsas toni, kas vislabāk atbilst jūsu skatīšanās vajadzībām.
‒‒ Cool 2: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā Cool 1.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
‒‒ Cool 1: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā Normal.
Sharpness
‒‒ Warm 2: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā Warm 1.
‒‒ Normal: parādiet standarta krāsu toni.
‒‒ Warm 1: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā Normal.
‒‒ Custom: pielāgojiet krāsas toni.
――Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI/MINI DP, un PC/AV Mode ir iestatīts uz AV, Color
Lieciet objektu līnijām izskatīties skaidrākām vai vairāk izplūdušām. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība liks objektu līnijām izskatīties skaidrākām.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija
Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
Tone ir pieejami četri krāsu temperatūras iestatījumi (Cool, Normal, Warm un Custom).
•• Gamma: pielāgojiet spilgtuma vidējo līmeni.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
Upscale ir režīmā Mode1 vai Mode2.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
24
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
Funkcija
Iestatiet optimālu attēla kvalitāti, kas ir piemērota acu atpūtināšanai.
Upscale var uzlabot attēla detaļu slāņus un attēla spilgtumu.
Šī funkcija sniedz acīmredzamu efektu zemas izšķirtspējas attēliem.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija
Bright ir iestatīta režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Režīms Mode2 rada izteiktāku efektu salīdzinājumā ar režīmu Mode1.
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” ir to izstrādājumu sertifikācija, kuri atbilst zemāka zilās krāsas
līmeņa prasībām. Ja iestatīsit Eye Saver Mode stāvoklī 'On', zilā gaisma, kuras viļņa garums ir aptuveni
400 nm, samazināsies, tādējādi nodrošinot optimālo attēla kvalitāti acu atpūtināšanai. Turklāt
zilās gaismas līmenis ir zemāks nekā noklusējuma iestatījumos, un to ir pārbaudījis uzņēmums TÜV
Rheinland un sertificējis kā atbilstošu TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartu prasībām.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija
Bright ir režīmā Basic Color.
HDMI Black Level
Game Mode
Ja DVD atskaņotājs vai satelītuztvērēja bloks ar izstrādājumu ir savienoti, izmantojot HDMI, atkarībā no
pievienotās avota ierīces var rasties attēla kvalitātes pasliktināšanās (kontrasts/krāsu pasliktināšanās,
melnās krāsas līmenis u.c.). Tādos gadījumos var lietot HDMI Black Level, lai pielāgotu attēla kvalitāti.
Konfigurējiet ierīces ekrāna iestatījumus, ko izmantot spēļu režīmā.
Šādā gadījumā uzlabojiet slikto attēla kvalitāti, izmantojot opciju HDMI Black Level.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija
――Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā HDMI.
Izmantojiet šo funkciju, kad spēlējat spēles datorā vai kad pievienojat spēļu konsoli, piemēram,
PlayStation™ vai Xbox™.
Bright ir režīmā Basic Color.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
•• Normal: Atlasiet šo režīmu, ja nav kontrasta pasliktināšanās.
――Kad monitors izslēdzas, pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu vai maina ievades avotus, Game Mode
•• Low: Izvēlēties šo režīmu, lai samazinātu melnās krāsas līmeni un palielinātu baltās krāsas līmeni,
ja ir kontrasta pasliktināšanās.
tiek izslēgts Off pat tad, ja iestatīts stāvoklī On.
――Ja vēlaties, lai Game Mode būtu aktivizēts visu laiku, izvēlieties Always On.
――Opcija HDMI Black Level var nebūt saderīga ar dažām avota ierīcēm.
――Funkcija HDMI Black Level tiek aktivizēta tikai tad, ja ir izvēlēta noteikta AV izšķirtspēja, piemēram, 720P
un 1080P.
Response Time
Lai videoattēls izskatītos vēl spilgtāks un dabiskāks, palieliniet paneļa atbildes laiku.
――Ja neskatāties filmu, elementu Response Time ir ieteicams iestatīt režīmā Standard vai Faster.
25
Picture Size
Screen Adjustment
Mainiet attēla izmēru.
――Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja parametrs Picture Size ir režīmā AV un ir iestatīts uz Screen Fit.
――Šī opcija nav pieejama, ja ir iespējota funkcija FreeSync.
Režīmā PC
•• Auto: parādiet attēlu atbilstoši ievades avota proporcijām.
•• Wide: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā ievades avota proporcijas.
Ja 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p signāls ir iestatīts režīmā AV un monitors rāda parastā režīmā, izvēlieties
iestatījumu Screen Fit, lai pielāgotu horizontālu pozīciju līmenī 0-6.
Elementa H-Position un V-Position konfigurēšana
H-Position: Pārvietojiet ekrānu uz labo vai kreiso pusi.
V-Position: Pārvietojiet ekrānu uz augšu vai uz leju.
Režīmā AV
•• 4:3: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un standarta apraidei.
•• 16:9: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 16:9.
•• Screen Fit: parādiet attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.
――Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.
――Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.
――Izmantojot HDMI (+līdzstrāvas ligzda)/DP-MINI DP kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.
――Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne visi modeļi atbalsta
visus šos signālus.).
――Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI/MINI DP, un PC/AV Mode ir
iestatīts kā AV.
26
5. nodaļa
Ekrāna displeja iestatījumu pielāgošana
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
Transparency
Position
Iestatiet izvēlnes logu caurspīdīgumu.
Pielāgojiet izvēlnes novietojumu.
OnScreen Display
On
Transparency
Position
Language
Configure the
transparency
of the menu
windows.
Language
English
Display Time
Iestatiet izvēlnes valodu.
20 sec
――Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju.
――Tā neattiecas uz citām datora funkcijām.
Return
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Display Time
Iestatiet, lai ekrāna displejs automātiski izzustu, ja izvēlne netiek lietota noteiktu laika periodu.
Iestatījumu Display Time var lietot, lai norādītu laika periodu, pēc kura ekrāna displeja izvēlnei būtu
jāpazūd.
27
6. nodaļa
Iestatīšana un atiestate
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
FreeSync
FreeSync tehnoloģija ir risinājums, kas samazina pārrāvumus ekrānā bez ierastās aiztures un
gaidīšanas laika.
System
FreeSync
Off
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
PC/AV Mode
DisplayPort Ver.
1.2
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
FreeSync
technology is
solution that
eliminates screen
tearing without all
the usual lag and
latency. FreeSync
can be operated
when you use
AMD's graphic card
with supporting
Freesync solution.
Return
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Šī funkcija novērš pārrāvumus ekrānā un aizturi spēļu spēlēšanas laikā. Uzlabojiet savu spēļu
baudījumu.
•• Off : izmantojiet, lai atspējotu opciju FreeSync.
•• Standard Engine: Aktivizējiet AMD grafikas kartes galvenās FreeSync funkcijas.
•• Ultimate Engine: Aktivizējiet FreeSync funkciju ar lielāku ekrāna kadru maiņas ātrumu. Ekrāna
pārrāvumi (nepareiza satura sinhronizēšana ekrānā) šajā režīmā tiek samazināta. Ņemiet vērā, ka
spēļu spēlēšanas laikā var būt novērojama ekrāna mirgoņa.
Iespējojot funkciju FreeSync, lūdzu, izmantojiet maksimālo ekrāna atsvaidzes intensitātes vērtību, lai
nodrošinātu funkcijas FreeSync optimālo darbību.
Kā izvēlēties ekrāna atsvaidzes intensitātes iestatīšanas metodi, lūdzu, skatiet sadaļā Jautājumi un
atbildes Kā es varu mainīt frekvenci?
――Lietojot funkciju FreeSync, izmantojiet monitora ražotāja nodrošināto HDMI (+līdzstrāvas ligzda)/DP-MINI
DP kabeli.
Ja spēles spēlēšanas laikā izmantosit funkciju FreeSync, var rasties šādi simptomi:
•• Atkarībā no grafikas kartes veida, spēļu iespēju iestatījumiem vai demonstrētā videoklipa var
būt novērojama ekrāna mirgoņa. Mēģiniet rīkoties šādi: samaziniet spēles iestatījumu vērtības,
nomainiet pašreizējo FreeSync režīmu uz Standard Engine vai apmeklējiet AMD tīmekļa vietni, lai
uzzinātu savas grafikas kartes draivera versiju un atjauninātu to uz jaunāko versiju.
•• Funkcijas FreeSync lietošanas laikā var būt novērojama ekrāna mirgoņa, jo var mainīties grafikas
kartes izejas signāla frekvence.
•• Atkarībā no izšķirtspējas spēles laikā var būt mainīgs reaģēšanas ātrums. Augstāka izšķirtspēja
parasti palielina atbildes laiku.
――Ja rodas problēmas ar šīs funkcijas lietošanu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
28
Grafikas karšu sarakstā esošie modeļi atbalsta funkciju FreeSync
Funkciju FreeSync var izmantot tikai kopā ar noteiktiem AMD grafikas karšu modeļiem. Atbalstītās
grafikas kartes skatiet šajā sarakstā:
Pārliecinieties, vai esat instalējis jaunākos oficiālos AMD grafikas draiverus, kas atbalsta funkciju
FreeSync.
――Lai uzzinātu par citiem AMD grafikas karšu modeļiem, kas atbalsta FreeSync funkciju, apmeklējiet oficiālo
AMD tīmekļa vietni.
――Ja izmantojat cita ražotāja grafikas karti, izvēlieties FreeSync Off.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Kā aktivizēt FreeSync?
1 Ekrāna displeja izvēlnē izvēlieties funkcijas FreeSync iestatījumu Standard Engine vai Ultimate
Engine.
2 Izvēlnē AMD Radeon Settings aktivizējiet funkciju FreeSync:
Noklikšķiniet ar peles labo taustiņu
AMD Radeon Settings
Display
Funkcijas "AMD FreeSync" iestatījumam ir jābūt "Ieslēgts". Ja tā nav, izvēlieties opciju "Ieslēgts".
29
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Eco Saving Plus funkcija samazina enerģijas patēriņu, kontrolējot monitora paneļa izmantoto
elektrisko strāvu.
Iestatiet funkciju PC/AV Mode kā AV. Attēla izmērs tiks palielināts.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija
Bright ir režīmā Dynamic Contrast.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
•• Off: izmantojiet, lai deaktivizētu Eco Saving Plus funkciju.
•• Auto: enerģijas patēriņš automātiski tiks samazināts par aptuveni 10% salīdzinājumā ar pašreizējo
iestatījumu.
Šī opcija ir noderīga, kad skatāties filmu.
•• Iestatiet uz "PC", ja savienots ar datoru.
•• Iestatiet uz "AV", ja savienots ar AV ierīci.
――Tiek piegādāts tikai platekrāna modeļiem, kā piemēram 16:9 vai 16:10.
――Ja monitors darbojas HDMI/DisplayPort režīmā un ekrānā tiek rādīts paziņojums Check Signal Cable vai
tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, nospiediet JOG pogu, lai tiktu parādīts funkciju pogu ekrāns, un
pēc tam izvēlieties ikonu
. Jūs varat izvēlēties PC vai AV.
(Enerģijas patēriņa samazinājums ir atkarīgs no ekrāna spilgtuma.)
•• Low: enerģijas patēriņš tiks samazināts par 25% salīdzinājumā ar noklusējuma iestatījumu.
•• High: enerģijas patēriņš tiks samazināts par 50% salīdzinājumā ar noklusējuma iestatījumu.
DisplayPort Ver.
Izvēlieties savu displeja portu. Displeja ports 1.1 atbalsta Augstu bitu pārraidi 1, un Displeja ports 1.2
atbalsta Augstu bitu pārraidi 2.
Off Timer
――Nepareizu iestatījumu dēļ ekrāna attēls var pazust. Tādā gadījumā skatiet ierīces tehniskās prasības.
――Ja monitors darbojas HDMI/DisplayPort režīmā un ekrānā tiek rādīts paziņojums Check Signal Cable vai
Off Timer: Ieslēdziet Off Timer režīmu.
tiek aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms, nospiediet JOG pogu, lai tiktu parādīts funkciju pogu ekrāns, un
Turn Off After: Izslēgšanās taimeri var iestatīt diapazonā no 1 līdz 23 stundām. Izstrādājums tiks
automātiski izslēgts pēc norādītā laika.
pēc tam izvēlieties ikonu
. Jūs varat izvēlēties 1.1 vai 1.2.
――Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas Off Timer iestatījums ir On.
――Izstrādājumiem atsevišķu reģionu tirgos opcija Off Timer ir iestatīta automātiski aktivizēties 4 stundas pēc
izstrādājuma ieslēgšanas. Tas tiek darīts saskaņā ar elektroenerģijas padeves noteikumiem. Ja nevēlaties,
lai taimeris tiktu aktivizēts, dodieties uz sadaļu
Source Detection
System un iestatiet funkciju Off Timer stāvoklī Off.
Kā ievades signāla atpazīšanas metodi iestatiet Auto vai Manual.
30
Key Repeat Time
Information
Noregulējiet pogas reaģēšanas ātrumu, kad poga ir nospiesta.
Skatiet pašreizējo ievades avotu, frekvenci un izšķirtspēju.
Var izvēlēties iestatījumu Acceleration, 1 sec vai 2 sec. Ja tiek izvēlēts iestatījums No Repeat, nospiežot
pogu, komanda atbild tikai vienreiz.
Picture
Power LED On
OnScreen Display
Information
LC***********
S/N:*********
System
Konfigurējiet iestatījumus, lai iespējotu vai atspējotu izstrādājuma apakšdaļā esošo strāvas gaismas
diodi.
Information
HDMI
****x****
**kHz **Hz
•• Working: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir ieslēgts.
•• Stand-by: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir izslēgts.
Exit
Reset All
Picture
Atjaunojiet visus izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
OnScreen Display
Information
LC***********
S/N:*********
System
Information
DisplayPort
****x****
**kHz **Hz
Exit
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
31
7. nodaļa
Programmatūras instalēšana
Easy Setting Box
Sistēmas prasības
OS
Easy Setting Box ļauj lietotājiem izmantot ekrānu, iedalot to vairākās sadaļās.
Lai instalētu jaunāko Easy Setting Box versiju, lejupielādējiet to no Samsung Electronics tīmekļa
vietnes http://www.samsung.com.
――Programmatūra var nedarboties pareizi, ja nerestartējat datoru pēc instalēšanas.
Datora aparatūra
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Vismaz 32 MB atmiņas
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Vismaz 60 MB brīvas vietas cietajā diskā
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Atkarībā no datora sistēmas un ierīces specifikācijām ikona Easy Setting Box var arī neparādīties.
――Ja neparādās īsinājumikona, nospiediet taustiņu F5.
Instalācijas ierobežojumi un problēmas
Easy Setting Box instalāciju var ietekmēt grafiskā karte, mātes plate un tīkla vide.
32
8. nodaļa
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung
klientu apkalpošanas centru
――Pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, veiciet sekojošo izstrādājuma pārbaudi. Ja
problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
Izstrādājuma pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un datoram un vai savienotāji ir cieši
noslēgti.
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI (+līdzstrāvas ligzda) kabeli, ekrāna visās
malās ir redzami tukši laukumi.
Ja ekrāns ir izslēgts un, lai gan izstrādājums ir pareizi pieslēgts datoram, mirgo jaudas indikators,
veiciet pašdiagnostikas pārbaudi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
1 Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2 Atvienojiet kabeli no izstrādājuma.
3 Ieslēdziet izstrādājumu.
4 Ja tiek parādīts paziņojums Check Signal Cable, izstrādājums darbojas pareizi.
――Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo problēmu,
pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru,
atjauniniet grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu, sazinieties ar
grafiskās kartes vai datora ražotāju.)
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Ekrāna problēma
Ja iestatītais režīms pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju (sk. sadaļu Standarta signālu režīmu tabula), uz
īsu brīdi tiks parādīts paziņojums Not Optimum Mode
Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.
――Parādītā izšķirtspēja var atšķirties atkarībā no datora sistēmas iestatījumiem un kabeļiem.
Pārbaudiet, vai kabelis ir pareizi pievienots
Tiek parādīts paziņojums Check Signal Cable.
Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
33
Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode.
Videofails tiek demonstrēts neskaidri.
Šis paziņojums tiek parādīts, ja grafikas kartes signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo izšķirtspēju
vai frekvenci.
Demonstrējot lielus augstas izšķirtspējas videofailus, tie var būt neskaidri. Tā var būt, ja
videoatskaņotājs nav optimizēts datora resursu izmantošanai.
Mainiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, lai tās atbilstu izstrādājuma veiktspējai; plašāku
informāciju skatiet sadaļā "Standarta signālu režīmu tabula" (37. lpp.).
Mēģiniet demonstrēt failu citā videoatskaņotājā.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu.
Skaņas ierīces problēma
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.
Ekrāns izskatās nestabils un trīc. Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Pārbaudiet, vai datora izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu saderīgu izšķirtspējas
un frekvences iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet iestatījumus atbilstoši
šīs rokasgrāmatas „Standarta signāla režīma tabulas” iestatījumiem (37. lpp.) un izstrādājuma
Information izvēlnes iestatījumiem.
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast.
Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.
Maniet opcijas Color iestatījumus
Ekrānā redzamajām krāsām ir ēna un tās ir izkropļotas.
Maniet opcijas Color iestatījumus
Baltā krāsa neizskatās balta.
Maniet opcijas Color iestatījumus
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Teksts ir izplūdis.
Ja izmantojat operētājsistēmu Windows (piem., Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vai Windows 10):
Fonti
Pielāgot ClearType tekstu un izvēlieties Ieslēgt ClearType.
izvēlieties Vadības panelis
34
Jautājumi un atbildes
――Plašāku informāciju par pielāgošanu skatiet datora vai grafikas kartes rokasgrāmatā.
Kā es varu mainīt frekvenci?
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.
•• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis
Izskats un motīvi
•• Windows ME/2000: Dodieties uz Vadības panelis
•• Windows Vista: Dodieties uz Vadības panelis
pieejama zem Monitora iestatījumiem.
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis
Displejs
Iestatījumi
Iestatījumi
Izskats un personalizācija
Sistēma
Displejs
Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Atsvaidzes intensitāte.
Monitors un pielāgojiet opciju Atsvaidzes intensitāte, kas pieejama zem Monitora iestatījumiem.
Personalizācija
Displejs
Vadības panelis
Papildu
Papildu
Izskats un personalizācija
•• Windows 8 (Windows 8.1): dodieties uz Iestatījumi
pielāgojiet elementu Atsvaidzes intensitāte.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi
Displejs
Displeja iestatījumi
Ekrāna izšķirtspēja
Papildu iestatījumi
Izskats un personalizācija
Papildu displeja iestatījumi
Papildu iestatījumi
Displejs
Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Atsvaidzes intensitāte.
Ekrāna izšķirtspēja
Displeja adaptera rekvizīti
Monitors un pielāgojiet opciju Atsvaidzes intensitāte, kas
Papildu iestatījumi
Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi
Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Ekrāna atsvaidzes intensitāte.
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
•• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis
Izskats un dizaini
•• Windows ME/2000: dodieties uz Vadības panelis
•• Windows Vista: dodieties uz Vadības panelis
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis
Displejs
Izskats un personalizācija
Sistēma
Personalizēt
Displejs
Vadības panelis
Displejs
Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
Izskats un personalizācija
•• Windows 8 (Windows 8.1): dodieties uz Iestatījumi
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi
Displejs
Displeja iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
Izskats un personalizācija
Displejs
Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
Papildu displeja iestatījumi un pielāgojiet izšķirtspēju.
Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?
•• Windows XP: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis
Izskats un motīvi
•• Windows ME/2000: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis
•• Windows Vista: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis
•• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis
Displejs
Izskats un personalizācija
Personalizēšana
Ekrānsaudzētāja iestatījumi
Ekrānsaudzētāja iestatījumi
Izskats un personalizācija
•• Windows 8 (Windows 8.1): iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi
izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 10: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi
Displejs
Personalizēt
Personalizēt
Vadības panelis
Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
Ekrānsaudzētāja iestatījumi
Ekrānsaudzētāja iestatījumi
Izskats un personalizācija
Bloķēšanas ekrāns
Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
Personalizēt
Ekrāna taimauta iestatījumi
Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
Ekrānsaudzētāja iestatījumi
Enerģijas opcijas vai
Enerģija un miega režīms vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
35
9. nodaļa
Specifikācijas
Vispārīgi
Modeļa nosaukums
C27H711QE*
C32H711QE*
――Plug & Play
Izmērs
27 collu klase (26,9 collas / 68,4 cm) 32 collu klase (31,5 collas / 80,0 cm)
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu
apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek
Displeja laukums
596,74 mm (H) x 335,66 mm (V)
697,34 mm (H) x 392,26 mm (V)
automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
Pikseļa solis
0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)
0,2724 mm (H) x 0,2724 mm (V)
Maksimālais pikseļu
taktētājs
241 MHz (HDMI, MINI DisplayPort)
Strāvas padeve
AC 100 - 240 V - (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs, skatiet
izstrādājuma aizmugurē esošo uzlīmi.
Signāla savienotāji
HDMI, MINI DisplayPort
Vides apstākļi
Darbība
――Paneļa punkti (pikseļi)
Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) LCD paneļa pikseļu var izskatīties
gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
――Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, augstāk norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
――Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.
――Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.
Temperatūra: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Mitrums: 5 % – 95 %, nekondensējošs
36
Standarta signālu režīmu tabula
Sinhronizācija
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence
30 – 90 kHz
Vertikālā frekvence
48 – 75 Hz
Optimālā izšķirtspēja
2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI), 2560 x 1440 @ 60 Hz (MINI DisplayPort)
Maksimālā izšķirtspēja
2560 x 1440 @ 60 Hz (HDMI), 2560 x 1440 @ 60 Hz (MINI DisplayPort)
Ja signāls, kas pieder pie tālāk norādītajiem standarta signāla režīmiem, tiek pārsūtīts no jūsu datora, ekrāns tiek pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem standarta signālu
režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
37
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA CVT, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
――Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz labajai malai, sauc par horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Horizontālā frekvence tiek
mērīta kHz vienībās.
――Vertikālā frekvence
Viena un tā paša attēla atkārtošana neskaitāmas reizes sekundē ļauj skatīt dabiskus attēlus. Atkārtošanas biežums tiek dēvēts par vertikālo frekvenci vai atsvaidzes intensitāti un tiek norādīts hercos (Hz).
――Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla
kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
――Nomainot CDT monitoru (pievienots datoram) ar LCD monitoru, pārbaudiet tā frekvenci. Ja LCD monitors neatbalsta 85 Hz, pirms LCD monitora pievienošanas nomainiet vertikālo frekvenci uz 60 Hz, izmantojot CDT monitoru.
38
10. nodaļa
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas,
ko sedz klients)
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
――Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa par
•• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta
cita veida darbība.
•• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo
iespējas, neizjaucot izstrādājumu.
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:
•• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav
norādījis.
•• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu
uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
•• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
•• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
•• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
•• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek
pievienotas papildu ierīces.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
•• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
•• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.
Citi gadījumi
•• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.)
•• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa,
vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
――Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds
bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
•• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai
televīzijas starpniecību.
39
Download PDF

advertising