Samsung | C24FG73FQU | Samsung 24'' lenktas Full HD monitorius FG73F, 1 milisek. reakcijos laikas Vartotojo vadovas

KASUTUSJUHEND
Mängumonitor
C*FG7*
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil
eelneva etteteatamiseta muuta.
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.
Muud kaubamärgid peale Samsung Electronicsi omade kuuluvad nende vastavatele omanikele.
••
Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
‒‒ (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
‒‒ (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
••
Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
Sisukord
Enne seadme kasutamist
Paigaldusruumi korrastamine
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
4
4
Ettevaatusabinõud4
Sümbolid4
Puhastamine5
Elekter ja ohutus
5
Installimine6
Kasutamine7
Ettevalmistused
Osad10
Juhtpaneel10
Funktsioonide juhend
11
Mänguseadistusnupp12
Suvandite Brightness, Contrast ja Sharpness seadete
muutmine13
Suvandi Volume seade muutmine
13
Tagakülg14
Toote kaldenurga ja kõrguse reguleerimine
15
Ekraani pööramine
16
Vargusevastane lukk
18
Ettevaatusabinõud monitori teisaldamisel
18
Installimine19
Aluse kokkupanek (ainult mudel C*FG70*)
19
Aluse kokkupanek (ainult mudel C*FG73*)
20
Aluse eemaldamine (SEINAKRONSTEINI
kinnitamiseks) (ainult mudel C*FG70*)
21
Aluse eemaldamine (SEINAKRONSTEINI
kinnitamiseks) (ainult mudel C*FG73*)
22
SEINAKRONSTEINI kinnitamine
Statiivi kinnitamine (ainult mudel C*FG70*)
Statiivi kinnitamine (ainult mudel C*FG73*)
23
24
25
Game
Picture Mode31
Refresh Rate32
Black Equalizer32
Allikaseadme ühendamine
ja kasutamine
Põhipunktid enne ühendamist
Response Time32
26
26
Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
26
26
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine DP-kaabli abil
27
27
Kõrvaklappide ühendamine
Toite ühendamine (C24FG70FQ* / C24FG73FQ* ainult
mudel)27
Toite ühendamine (C27FG70FQ* / C27FG73FQ* ainult
mudel)28
Ühendatud kaablite korrastamine (ainult mudel
C*FG70*)28
Ühendatud kaablite korrastamine (ainult mudel
C*FG73*)29
FreeSync33
Low Input Lag34
Screen Size34
Save Settings35
Ekraani seadistamine
Picture Mode36
Brightness37
Contrast37
Õige asend seadme kasutamisel
30
Sharpness37
Draiveri installimine
30
Color37
Optimaalse eraldusvõime seadistamine
30
HDMI Black Level38
Eye Saver Mode38
Screen Adjustment38
Kalibreerimise aruanne
38
2
Sisukord
Ekraanimenüü seadete reguleerimine
Tarkvara installimine
Tehnilised andmed
Language39
Easy Setting Box
43
Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid43
Süsteeminõuded43
Üldandmed47
Display Time39
Seadistamine ja lähtestamine
Arena Lighting (ainult mudel C*FG70*)
Volume41
Eco Saving Plus41
Off Timer41
PC/AV Mode41
Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega
kontakteerumist44
Toote testimine
44
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
44
Kontrollige järgmist.
44
Küsimused & vastused
48
Lisa
Tõrkeotsingu juhend
40
Standardsete signaalirežiimide tabel
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
50
Toode pole defektne
50
50
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Muu50
46
DisplayPort Ver.41
Source Detection42
Key Repeat Time42
Power LED On42
Reset All42
Information42
3
Peatükk 01
Enne seadme kasutamist
Paigaldusruumi korrastamine
Ettevaatusabinõud hoiustamisel
Jätke toote ümber ventileerimiseks kindlasti veidi ruumi. Sisetemperatuuri tõus võib põhjustada
tulekahju ja toodet kahjustada. Veenduge, et olete toote paigaldamisel jätnud vähemalt nii palju ruumi
kui allpool näidatud.
――Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Kõrgläikega mudelite puhul võivad pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses kasutatakse
ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.
――Kui soovite toote sisemust puhastada, võtke ühendust oma lähima Samsungi klienditeeninduskeskusega
(kehtida võib teenustasu).
Ettevaatusabinõud
10 cm
10 cm
10 cm
Ettevaatust
10 cm
ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE
Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE
KAANT. (EGA TAGAKAANT)
10 cm
SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.
HOOLDUSTÖÖDE VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD
PERSONALI POOLE.
See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge.
Selle seadme sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.
10 cm
See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis
puudutavad selle kasutamist ja hooldamist.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Sümbolid
Hoiatus
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga
lõppevad vigastused.
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara
kahjustamine.
4
Puhastamine
――Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
1
Lülitage seade ja arvuti välja.
2
Eraldage toitejuhe seadme küljest.
――Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla
elektrilöök.
3
Elekter ja ohutus
Hoiatus
•• Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.
•• Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.
•• Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
Kuvari puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.
•• Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
‒‒ Ärge kasutage kuvari puhastamiseks puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, lahusteid või
pindaktiivseid aineid.
•• Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).
‒‒ Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse seadmele.
4
Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja korralikult kuivaks
väänatud.
5
Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.
6
Lülitage seade ja arvuti sisse.
•• Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et toitejuhe ei jääks raskete
esemete alla.
•• Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.
•• Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
Ettevaatust
•• Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.
•• Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge kasutage toitejuhet teiste
seadmetega.
•• Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.
‒‒ Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.
•• Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
5
Installimine
Hoiatus
Ettevaatust
•• Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette. Ärge paigutage seadet
soojusallika lähedusse.
•• Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.
•• Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid või kapid.
•• Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.
•• Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.
‒‒ Lapsed võivad lämbuda.
•• Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind jne).
‒‒ Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
‒‒ Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki minna või tekkida
tulekahju.
•• Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne), õlisesse või suitsusesse
kohta.
•• Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.
•• Ärge asetage seadet selle esiküljele.
•• Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje alumine osa ei ulatuks
üle serva.
‒‒ Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
‒‒ Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
•• Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.
‒‒ Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
•• Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste ainete lähedusse,
äärmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse tingimustesse või kohta, kus seade peaks
pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.
‒‒ Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
‒‒ Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.
•• Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.
‒‒ Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
•• Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega köögi tööpindade
lähedusse.
6
Kasutamine
Hoiatus
•• Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti võtta, parandada ega muuta.
‒‒ Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Enne toote liigutamist eemaldage selle küljest kõik kaablid, sh toitekaabel.
•• Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe toitejuhe ja võtke
ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.
•• Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja väljundportidesse jne) metallesemeid
(pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).
‒‒ Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe.
Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid jne) ega
metallesemeid.
‒‒ Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe.
Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
‒‒ Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
•• Kui seade kukub maha või väliskorpus saab viga, lülitage toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel
võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
‒‒ Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
•• Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele meeldida (mänguasjad,
maiustused jne).
‒‒ Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või maiustusi kätte
saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.
•• Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel vooluvõrgust.
•• Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.
•• Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe ruumi.
•• Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või kergsüttivaid
aineid.
•• Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.
‒‒ Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
7
Ettevaatust
•• Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või
vigaseid piksleid.
‒‒ Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim või liikuva pildiga
ekraanisäästja.
•• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe seinakontaktist.
‒‒ Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või elektrilekke.
•• Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
‒‒ Teie nägemine võib halveneda.
•• Ärge pange vahelduvvoolu-/alalisvooluadaptereid kokku.
•• Eemaldage enne kasutamist vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri ümbert kilekott.
•• Ärge laske vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteril märjaks saada.
‒‒ Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
‒‒ Ärge kasutage seadet välitingimustes, kus see võib kokku puutuda vihma või lumega.
‒‒ Olge ettevaatlik, et vahelduvvoolu-/alalisvooluadapter ei saaks põranda pesemise ajal märjaks.
•• Ärge paigutage vahelduvvoolu-/alalisvooluadapterit soojusallikate lähedusse.
‒‒ Vastasel juhul võib tekkida tulekahju.
•• Hoidke vahelduvvoolu-/alalisvooluadapterit hästi ventileeritud kohas.
•• Kui paigutate vahelduvvoolu/alalisvoolu toiteadapteri nii, et see ripub ja juhtme sisenemiskoht
jääb ülespoole, võib adapterisse sattuda vett või muid võõrkehi ja see võib põhjustada adapteri töös
tõrkeid.
•• Lükake toitepistik vahelduvvoolu-alalisvooluadapterisse, kuni kuulete klõpsu.
•• Ärge lükake toitepistikut otse pistikupesasse.
•• Kasutage ainult kaasapandud vahelduvvoolu-alalisvooluadapterit.
‒‒ See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
•• Ärge lükake vahelduvvoolu-alalisvooluadapterit laes asuvasse pistikupesasse.
‒‒ See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
•• Toitepistiku pööramisel ei tohi ületada vahelduvvoolu-alalisvooluadapteri vahemikku (0 kuni 90°).
‒‒ See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
•• Toitepistikut ei tohi pärast monteerimist demonteerida. (Seda ei saa pärast monteerimist enam
osadeks võtta.)
•• Ärge kasutage toitepistikut ühegi teise seadme jaoks.
•• Kui eemaldate vahelduvvoolu-alalisvooluadapteri pistikupesast, hoidke kinni vahelduvvoolualalisvooluadapteri korpusest ja tõmmake üles.
‒‒ See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
•• Ärge pillake ühtki objekti vahelduvvoolu-alalisvooluadapterile ja vältige selle põrutamist.
‒‒ See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
•• Kasutage vahelduvvoolu-alalisvooluadapterit alles pärast plastkatte eemaldamist.
‒‒ Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju.
Veenduge, et vahelduvvoolu/alalisvoolu toiteadapter oleks pikali laual või põrandal.
8
•• Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda alusest kinni.
‒‒ Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.
•• Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine halveneda.
•• Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.
•• Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni aja tagant vähemalt viis minutit või vaadake kaugel
asuvat objekti.
•• Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda kuumaks.
•• Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
•• Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.
‒‒ Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.
‒‒ Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.
•• Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
‒‒ Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
•• Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.
‒‒ Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
9
Peatükk 02
Ettevalmistused
Osad
Osad
Kirjeldus
Mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida.
JOG-nupp
――JOG-nupp asub toote tagaküljel vasakul pool. Nuppu saab kasutada üles,
alla, vasakule või paremale liikumiseks või sisestusnupuna.
Juhtpaneel
See LED-tuli näitab toite olekut ja järgmisi režiime:
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
•• Toide sees (toitenupp): Väljas
etteteatamiseta muuta.
C*FG70*
•• Energiasäästurežiim: Vilgub
C*FG73*
Toite LED-tuli
JOG-nupp
ÜLES
VASAKULE
VAJUTUS(SISESTAMINE)
•• Toide väljas (toitenupp): Sees
――Toite indikaatortule sätteid saab muuta menüüst. (System → Power
LED On) Funktsioonide erinemise tõttu ei pruugi tegelikul mudelil seda
PAREMALE
funktsiooni olla.
Kui ekraan on sisse lülitatud, vajutage JOG-nuppu. Kuvatakse
funktsioonide juhend. Juhendi kuvamisel ekraanimenüü avamiseks
ALLA
Funktsioonide juhend
vajutage uuesti vastavat suunanuppu.
――Funktsioonide juhend võib olenevalt funktsioonist või toote mudelist
erineda. Vaadake tegelikku mudelit.
Kiirnuppude abiga pääsete juurde varem salvestatud kohandatud
mängurežiimidele.
Mänguseadistusnupp
Mänguseadistusnupp
Toite LED-tuli
Return
Funktsioonide juhend
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
――Mänguseadistusnupud asuvad monitori esiosa paremas alaservas.
Kohandatud mängurežiimi redigeerimiseks ja salvestamiseks avage
Game → Save Settings.
10
Funktsioonide juhend
――Peamenüüsse sisenemiseks või teiste üksuste kasutamiseks vajutage JOG-nuppu, et kuvataks funktsioonide
Ikoonid
Kirjeldus
Menu
juhend. Väljumiseks vajutage uuesti JOG-nuppu.
ÜLES/ALLA/VASAKULE/PAREMALE: saate liikuda soovitud
üksuseni. Üksuste kirjeldused kuvatakse fookuse muutumisel.
Source
VAJUTUS(SISESTAMINE): valitud üksus rakendatakse.
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus
.
Kuvatakse monitori funktsioonide ekraanimenüü.
Sisendsignaali muutmiseks valige funktsioonide juhendi ekraanil JOG. Kui sisendsignaali on muudetud, kuvatakse ekraani
nupu abil
vasakus ülanurgas teade.
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus
.
Vajutage, et aktiveerida või inaktiveerida Eye Saver Mode.
Eye Saver Mode
Kui funktsioon Eye Saver Mode on saadaval, ei ole saadaval järgmised
üksused.
•• Game → Picture Mode, Black Equalizer
•• Picture → Picture Mode, Brightness, Color
•• System → Eco Saving Plus
Return
Power Off
Funktsioonide menüüs valitakse JOG-nuppu liigutades üksus
lülitab monitori välja.
, mis
――Funktsioonide erinemise tõttu võivad funktsioonide juhendi suvandid tegeliku mudeli korral erineda.
11
Kui monitor ei kuva midagi (on energiasäästurežiimis või signaalita režiimis), saab allpool näidatud viisil
kahe suunanupu abil allikat ja toidet reguleerida.
Mänguseadistusnupp
JOG-nupp
Saate seadet kiiresti kontrollida alaservas oleva otseteenupu abil, kasutamata ekraanimenüüd. Saate
otse näha kolme erineva režiimi seadeid.
Energiasäästurežiim / signaalita režiim
ÜLES
Allika vahetamine
alla
VAJUTUS(SISESTAMINE) - vajutage nuppu
kahe sekundi jooksul
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
C*FG70*
C*FG73*
Toite väljalülitamine
Kui ekraanil kuvatakse peamenüü, saate kasutada nuppu JOG, nagu on selgitatud allpool.
JOG-nupp
Toiming
ÜLES/ALLA
Suvandite vahel liikumine.
Peamenüüst väljumine.
VASAKULE
Game Setting 3
Game Setting 2
Game Setting 1
Game Setting 3
Game Setting 2
Game Setting 1
Alamloendi sulgemine ilma väärtust salvestamata.
Väärtuse vähendamine liuguri puhul.
PAREMALE
VAJUTUS(SISESTAMINE)
Järgmisele tasandile liikumine.
Väärtuse suurendamine liuguri puhul.
Järgmisele tasandile liikumine.
Väärtuse salvestamine ja alamloendi sulgemine.
12
Suvandite Brightness, Contrast ja Sharpness seadete
muutmine
Saate suvandit Brightness, Contrast või Sharpness reguleerida, liigutades JOG-nuppu üles või alla, kui
ekraanimenüü ei ole kuvatud.
Suvandi Volume seade muutmine
Saate suvandit Volume reguleerida, liigutades JOG-nuppu vasakule või paremale, kui ekraanimenüü ei
ole kuvatud.
Volume
Sharpness
Brightness
50
Mute
100
Contrast
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Kui ühendatud sisendseadme helikvaliteet on halb, võib automaatne heli vaigistamise funktsioon Auto Mute
kõrvaklappide või kõlarite kasutamisel põhjustada heli vaigistamist või hakkimist. Seadke sisendseadme
helitugevuseks vähemalt 20% ja reguleerige helitugevust toote helitugevuse juhtnuppudega (JOG-nuppu
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Brightness
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
VASAKULE/PAREMALE).
――Mis on Auto Mute?
See funktsioon vaigistab heli, et parandada heliefekti helimüra või nõrga sisendsignaali korral, mis on
tavaliselt põhjustatud sisendseadme heliprobleemist.
――Funktsiooni Mute aktiveerimiseks minge suvandi Volume reguleerimise ekraanile ja kasutage seejärel JOG-
Contrast
nuppu, et liigutada fookus alla.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Cinema.
Funktsiooni Mute inaktiveerimiseks minge suvandi Volume reguleerimise ekraanile ja suurendage või
Sharpness
vähendage helitugevust, reguleerides suvandit Volume.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Cinema.
13
Tagakülg
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
etteteatamiseta muuta.
Port
Kirjeldus
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
Vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteri ühendamiseks.
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
Mõeldud hooldustehnikutele.
Võimaldab ühendada seadme heliväljundseadmega, nt
kõrvaklappidega.
14
Toote kaldenurga ja kõrguse reguleerimine
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
C*FG73*
C*FG70*
-2° (±2°) - 92° (±2°)
15° vasakule – 15° paremale (kokku 30°, ±2°)
-2,0°(±2,0°) ~ 92,0°(±2,0°)
-15,0°(±2,0°) vasakule ~ +15,0°(±2,0°) paremale
-2° (±2°) - 17° (±2°)
140 mm (0, +10 mm)
-3,0°(±2,0°) ~ 20,0°(±2,0°)
135,0 mm (135,0, ± 5,0 mm)
•• Monitori kaldenurk ja kõrgus on reguleeritavad.
•• Monitori kaldenurk ja kõrgus on reguleeritavad.
•• Kalde või kõrguse kohandamisel hoidke kinni mõlemast servast, et ülemäärane jõud ei kahjustaks
toodet.
•• Kalde või kõrguse kohandamisel hoidke kinni mõlemast servast, et ülemäärane jõud ei kahjustaks
toodet.
•• Pööramisel ja kõrguse reguleerimisel on piirang. Järgige toote pööramisel või kõrguse reguleerimisel
piirangut.
•• Pööramisel ja kõrguse reguleerimisel on piirang. Järgige toote pööramisel või kõrguse reguleerimisel
piirangut.
•• Aluse kõrgust reguleerides võite kuulda heli. See heli tekib, sest aluse sees olev pall liigub aluse
kõrguse reguleerimisel. Tegu on tavapärase heliga, mitte vigase tootega.
15
Ekraani pööramine
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Saate ekraani pöörata, nagu näidatud alltoodud joonisel.
C*FG73*
C*FG70*
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
――Reguleerige ekraani noolega näidatud suunas.
――Pöörake ekraani päripäeva, kuni see on täielikult vertikaalasendis.
――Reguleerige ekraani noolega näidatud suunas.
――Pöörake ekraani päripäeva, kuni see on täielikult vertikaalasendis.
――Ekraani keeramisel vastupäeva võite seadet kahjustada. Ekraani pööramine, kui seade on püstiselt või kõrgus
――Ekraani keeramisel vastupäeva võite seadet kahjustada. Ekraani pööramine, kui seade on püstiselt või kõrgus
pole reguleeritud maksimaalseks, võib samuti seadet kahjustada.
――Monitori pööramisel seadke suvandi Arena Lighting olekuks Off. Vaatamine otse monitori esikülje alumisel
pole reguleeritud maksimaalseks, võib samuti seadet kahjustada.
osal olevasse eredasse valgusesse ( A ) võib nägemist kahjustada. (ainult mudel C*FG70*)
16
Ettevaatust
C*FG70*
C*FG73*
•• Võtke monitori vasakust ja paremast servast kinni ning reguleerige selle kallet.
•• Võtke monitori vasakust ja paremast servast kinni ning reguleerige selle kallet.
90˚
90˚
•• Hoidke raami mõlemast servast kinni ja pöörake monitori. (Olge ettevaatlik, et te ei hoiaks otse LCDekraanist.)
•• Hoidke raami mõlemast servast kinni ja pöörake monitori. (Olge ettevaatlik, et te ei hoiaks otse LCDekraanist.)
•• Ekraani saab pöörata kuni 90° päripäeva, kui olete ekraani ees.
•• Ekraani saab pöörata kuni 90° päripäeva, kui olete ekraani ees.
17
Vargusevastane lukk
Ettevaatusabinõud monitori teisaldamisel
――Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
――Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase
lukustusseadme kasutusjuhendist.
etteteatamiseta muuta.
C*FG70*
•• Hoidke monitori
teisaldamisel kinni selle
alumisest osast.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
C*FG70*
C*FG73*
C*FG73*
•• Monitori teisaldamisel
pöörake see püstasendisse
ning hoidke kinni selle üla- ja
alaservast.
•• Ärge hoidke toodet alusest
hoides alaspidi.
1
Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
2
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
3
Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
4
Lukustage lukustusseade.
‒‒ Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.
‒‒ Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
‒‒ Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
C*FG70*
•• Olge ettevaatlik, et teie
sõrmed ei jääks millegi
vahele kinni.
18
Installimine
Aluse kokkupanek (ainult mudel C*FG70*)
1
2
3
4
5
A
Pange pakendis sisalduv kaitsev
stürovaht (pehmendus) põrandale ja
asetage toode sellele nii, et ekraan jääks
allapoole, nagu pildil näidatud.
Kinnitage alus monitori tagaküljele
noole suunas.
Kasutage tugevasti kinnitamiseks alusel
olevaid kruvisid.
B
Eemaldage TAGAKATTE ALAOSA
TAGAKATTE ÜLAOSA küljest joonisel
näidatud suunas.
Seadke monitori tagaküljel TAGAKATTE
ÜLAOSA paika ja suruge noole suunas
soonde.
――Kasutage kindlasti monitoriga kaasas
olnud vahtpolüstürooli (pehmendust).
6
Lükake TAGAKATTE ÜLAOSA noolte
suunas.
7
Seadke monitori tagaküljel TAGAKATTE
ALAOSA paika ja suruge noole suunas
soonde.
8
Suruge ühe käega alumist
vahtpolüstüreeni alla ja tõstke teise
käega aluse vart.
9
Kinnitage aluse põhi varre külge, nagu
joonisel näidatud. Veenduge, et aluse
varre ja põhja vahele ei jääks vahet.
10
Ühendage jala alus jala kaelaga ja
kinnitage tugevasti kahe alusel oleva
kruvi abil.
19
Aluse kokkupanek (ainult mudel C*FG73*)
1
2
3
4
5
A
Pange pakendis sisalduv kaitsev
stürovaht (pehmendus) põrandale ja
asetage toode sellele nii, et ekraan jääks
allapoole, nagu pildil näidatud.
Kinnitage alus monitori tagaküljele
noole suunas.
Kasutage tugevasti kinnitamiseks alusel
olevaid kruvisid.
B
Eemaldage TAGAKATTE ALAOSA
TAGAKATTE ÜLAOSA küljest joonisel
näidatud suunas.
Seadke monitori tagaküljel TAGAKATTE
ÜLAOSA paika ja suruge noole suunas
soonde.
――Kasutage kindlasti monitoriga kaasas
olnud vahtpolüstürooli (pehmendust).
6
Lükake TAGAKATTE ÜLAOSA noolte
suunas.
7
Seadke monitori tagaküljel TAGAKATTE
ALAOSA paika ja suruge noole suunas
soonde.
8
Suruge ühe käega alumist
vahtpolüstüreeni alla ja tõstke teise
käega aluse vart.
9
Kinnitage aluse põhi varre külge, nagu
joonisel näidatud. Veenduge, et aluse
varre ja põhja vahele ei jääks vahet.
10
Ühendage jala alus jala kaelaga ja
kinnitage tugevasti kahe alusel oleva
kruvi abil.
20
Aluse eemaldamine (SEINAKRONSTEINI kinnitamiseks) (ainult mudel C*FG70*)
――Enne aluse eemaldamist monitori küljest asetage monitor tasasele ja kindlale pinnale, nii et ekraan on allpool.
: Toode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.
1
Pange pakendis sisalduv kaitsev stürovaht
(pehmendus) põrandale ja asetage toode sellele nii,
et ekraan jääks allapoole, nagu pildil näidatud.
2
Sisestage spetsiaalne lahtimonteerimistihvt
sakkidesse A ja B , seejärel kasutage tihvti
hoovana TAGAKATTE ALAOSA tõstmiseks.
3
Eemaldage TAGAKATTE ALAOSA noole suunas.
4
Tõstke monitori tagaküljel TAGAKATTE ÜLAOSA
sõrmedega noolte suunas üles, nagu on pildil
näidatud.
――Kasutage kindlasti monitoriga kaasas olnud
vahtpolüstürooli (pehmendust).
5
Eemaldage TAGAKATTE ÜLAOSA noole suunas.
6
Keerake aluse kruvid lahti, nagu on pildil näidatud.
――Kruvisid kasutatakse ka SEINAKRONSTEINI
kinnitamiseks. Olge tähelepanelik, et kruvid ei
7
Tõstke alus üles ja eemaldage see.
Ettevaatust
Ärge suruge monitorile. Nii võite monitori
kahjustada.
läheks kaotsi.
21
Aluse eemaldamine (SEINAKRONSTEINI kinnitamiseks) (ainult mudel C*FG73*)
――Enne aluse eemaldamist monitori küljest asetage monitor tasasele ja kindlale pinnale, nii et ekraan on allpool.
: Toode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.
1
Pange pakendis sisalduv kaitsev stürovaht
(pehmendus) põrandale ja asetage toode sellele nii,
et ekraan jääks allapoole, nagu pildil näidatud.
2
Sisestage spetsiaalne lahtimonteerimistihvt
sakkidesse A ja B , seejärel kasutage tihvti
hoovana TAGAKATTE ALAOSA tõstmiseks.
3
Eemaldage TAGAKATTE ALAOSA noole suunas.
4
Tõstke monitori tagaküljel TAGAKATTE ÜLAOSA
sõrmedega noolte suunas üles, nagu on pildil
näidatud.
――Kasutage kindlasti monitoriga kaasas olnud
vahtpolüstürooli (pehmendust).
5
Eemaldage TAGAKATTE ÜLAOSA noole suunas.
6
Keerake aluse kruvid lahti, nagu on pildil näidatud.
――Kruvisid kasutatakse ka SEINAKRONSTEINI
kinnitamiseks. Olge tähelepanelik, et kruvid ei
7
Tõstke alus üles ja eemaldage see.
Ettevaatust
Ärge suruge monitorile. Nii võite monitori
kahjustada.
läheks kaotsi.
22
SEINAKRONSTEINI kinnitamine
――Lülitage toode välja ja eemaldage toitejuhe seinapistikupesast.
1
2
•• Märkused
‒‒ Standardsest pikkusest pikema kruvi kasutamine võib kahjustada toote seesmisi detaile.
‒‒ VESA standarditele mittevastava seinakinnituse kruvide pikkus võib olenevalt selle andmetest
olla erinev.
‒‒ Ärge kasutage kruvisid, mis ei vasta VESA standarditele. Ärge kasutage seinakinnituskomplekti või
lauaaluse kinnitamisel liigset jõudu. See võib toodet kahjustada või toode võib kukkuda, tekitades
vigastusi. Samsung ei võta vastutust sobimatute kruvide kasutamisel või liigse jõuga kinnitatud
seinakinnituskomplekti või lauaaluse kasutamisel tekkinud kahjustuste või vigastuste eest.
‒‒ Samsung ei võta vastutust määratust erineva või ise paigaldada üritatud seinakinnituskomplekti
kasutamisel tekkinud kahjustuste või vigastuste eest.
‒‒ Toote paigaldamiseks seinale ostke seinakinnituskomplekt, mida saab paigaldada seinast 10 cm
kaugusele või kaugemale.
‒‒ Kasutage kindlasti standarditele vastavat seinakinnituskomplekti.
3
4
‒‒ Monitori paigaldamiseks seinakinnituse abil eemaldage alus monitori küljest.
Ühik: mm
Mudeli nimi
C24FG70FQ* /
C24FG73FQ*
C27FG70FQ* /
C27FG73FQ*
A Kinnitage SEINAKRONSTEIN siia
B SEINAKRONSTEIN
Joondage monitoril B
tugevasti kinni.
VESA kruviaukude mõõdud
millimeetrites
75 x 75
Standardne kruvi
4 mm (Φ), 0,7 (keere) × 10 mm
(pikkus)
Kogus
4 tk
――Ärge kinnitage SEINAKRONSTEINI, kui monitor on sisse lülitatud. See võib põhjustada elektrilöögi ja tekitada
kehavigastusi.
A -ga, seejärel kinnitage, keerates aluselt eemaldatud kruvid (lk 21, lk 22)
23
Statiivi kinnitamine (ainult mudel C*FG70*)
――Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
: Toode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.
1
Pange pakendis sisalduv kaitsev stürovaht
(pehmendus) põrandale ja asetage toode sellele nii,
et ekraan jääks allapoole, nagu pildil näidatud.
2
Kinnitage alus monitori tagaküljele noole suunas.
3
Kasutage tugevasti kinnitamiseks alusel olevaid
kruvisid.
4
Seadke monitori tagaküljel TAGAKATTE ÜLAOSA
paika ja suruge noole suunas soonde.
――Kasutage kindlasti monitoriga kaasas olnud
vahtpolüstürooli (pehmendust).
5
Lükake TAGAKATTE ÜLAOSA noolte suunas.
6
Seadke monitori tagaküljel TAGAKATTE ALAOSA
paika ja suruge noole suunas soonde.
7
Pärast aluse kinnitamist tõstke toode
püstasendisse.
Ettevaatust
Ärge suruge monitorile. Nii võite monitori
kahjustada.
24
Statiivi kinnitamine (ainult mudel C*FG73*)
――Enne toote kokkupanemist asetage see tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
: Toode on kumer. Tootele tasasel pinnal surve avaldamine võib toodet kahjustada. Kui toode on asetatud esi- või tagaküljega vastu maad, ärge avaldage sellele survet.
1
Pange pakendis sisalduv kaitsev stürovaht
(pehmendus) põrandale ja asetage toode sellele nii,
et ekraan jääks allapoole, nagu pildil näidatud.
2
Kinnitage alus monitori tagaküljele noole suunas.
3
Kasutage tugevasti kinnitamiseks alusel olevaid
kruvisid.
4
Seadke monitori tagaküljel TAGAKATTE ÜLAOSA
paika ja suruge noole suunas soonde.
――Kasutage kindlasti monitoriga kaasas olnud
vahtpolüstürooli (pehmendust).
5
Lükake TAGAKATTE ÜLAOSA noolte suunas.
6
Seadke monitori tagaküljel TAGAKATTE ALAOSA
paika ja suruge noole suunas soonde.
7
Pärast aluse kinnitamist tõstke toode
püstasendisse.
Ettevaatust
Ärge suruge monitorile. Nii võite monitori
kahjustada.
25
Peatükk 03
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Põhipunktid enne ühendamist
――Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Lauaarvuti ühendamine ja kasutamine
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
――Pordid võivad erineda sõltuvalt tootest.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.
――Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Helifunktsioon ei ole toetatud, kui allikaseade on ühendatud HDMI-DVI-kaabli abil.
――Funktsiooni Interactive režiimis Arena Lighting ei toetata. See funktsioon töötab koos helisisendiga. (ainult
mudel C*FG70*)
26
Ühendamine DP-kaabli abil
DP IN
Toite ühendamine (C24FG70FQ* / C24FG73FQ* ainult
mudel)
C24FG70FQ*
2
1
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
――Soovitatav on kasutada alla 1,5 m pikkust DP-kaablit. Üle 1,5 m pikkuse kaabli kasutamine võib mõjutada
pildikvaliteeti.
3
Kõrvaklappide ühendamine
4
C24FG73FQ*
2
1
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
――Kasutage HDMI-HDMI või DP-kaabliga heli aktiveerimise korral kõrvaklappe.
――Suvandi Arena Lighting all on saadaval funktsioon Interactive. See funktsioon töötab koos audiosisendiga.
(ainult mudel C*FG70*)
3
4
1
Ühendage toitepistik vahelduvvoolu-alalisvooluadapteriga.
2
Ühendage vahelduvvoolu-alalisvooluadapteri kaabel monitori tagaküljel asuva pordiga DC 19V.
3
Ühendage vahelduvvoolu-alalisvooluadapter pistikupessa.
4
Monitori sisselülitamiseks vajutage monitori tagaküljel asuvat JOG-nuppu.
――Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
27
Toite ühendamine (C27FG70FQ* / C27FG73FQ* ainult
mudel)
C27FG70FQ*
Ühendatud kaablite korrastamine (ainult mudel
C*FG70*)
Ühendage kaablid sobivatesse pesadesse.
1
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
I IN 1
DC 19V
I IN 2
DP IN
VICE
SER
HDM
HDM
1
2
2
Viige kaablid noole suunas hoidiku alumisest osast läbi
hoidiku, nagu on pildil näidatud.
3
C27FG73FQ*
DC 19V
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
SERVICE
3
Tõmmake kaablit allapoole, et reguleerida selle pikkust.
4
1
Kasutage sama meetodit teiste kaablite korrastamiseks.
1
2
3
1
Ühendage toitekaabel vahelduvvoolu-/alalisvooluadapteriga. Seejärel ühendage vahelduvvoolu-/
alalisvooluadapter toote tagaküljel asuva DC 19V pordiga.
2
Järgmiseks ühendage toitekaabel toiteallikaga.
3
Monitori sisselülitamiseks vajutage monitori tagaküljel asuvat JOG-nuppu.
――Sisendpinge lülitatakse automaatselt ümber.
Ettevaatust
Hoidiku külge kinnitatud kaabli pööramisel võib kaabel lahti tulla või kahjustada saada. Sellisel juhul
eemaldage kõigepealt kaabel hoidiku küljest.
28
Ühendatud kaablite korrastamine (ainult mudel C*FG73*)
1
2
Alus on kokku pandud.
Keerake seade kõrgeimasse vertikaalasendisse.
Reguleerige ekraani noolega näidatud suunas.
――Võite kahjustada kuvarit, kui pöörate ekraani ilma
3
Ühendage vastavad kaablid.
4
Avage ALUSE KAELA KATTE VASAKPOOLNE OSA ja
keerake avatud osa alaservas.
kaldenurgata või vastupäeva.
5
6
Pange vastavad kaablid aluse kaela hoidikusse. Ärge Katke ALUSE KAELA KATTE VASAKPOOLNE OSA.
venitage kaablit. Soovitatav on panna ühte hoidikusse
kolm kaablit.
7
Keerake seade horisontaalasendisse.
8
Seadke välised kaablid paika.
29
Õige asend seadme kasutamisel
Draiveri installimine
――Saate tootele määrata sobivaima eraldusvõime ja sageduse, installides tootele vastavad draiverid.
――Toote draiveri uusima versiooni installimiseks laadige see alla Samsung Electronicsi veebisaidilt aadressil
http://www.samsung.com.
Optimaalse eraldusvõime seadistamine
Kui lülitate seadme esimest korda pärast ostmist sisse, kuvatakse teabesõnum optimaalse eraldusvõime
seadistamise kohta.
Valige toote keel ja määrake arvuti eraldusvõime optimaalne seadistus.
Kasutage seadet õiges asendis, mida on kirjeldatud allpool.
――Kui te ei vali optimaalset eraldusvõimet, kuvatakse sõnumit kolm korda määratletud ajal isegi siis, kui lülitate
•• Hoidke selg sirge.
seadme välja ja uuesti sisse.
――Optimaalse eraldusvõime saate valida ka lauaarvuti Juhtpaneelil.
•• Jätke silmade ja ekraani vahemaaks 45 kuni 50 cm ning vaadake ekraani suunas veidi allapoole.
――Värskendussageduse muutmiseks, säilitades kasutatava eraldusvõime, valige ekraanimenüüs suvandid Game
•• Hoidke silmi otse ekraani ees.
→ Refresh Rate.
•• Reguleerige ekraani nurka, et valgus ei peegelduks ekraanilt.
•• Hoidke käsivarsi täisnurga all õlavartega ja ühel joonel käeseljaga.
•• Hoidke küünarnukke õige nurga all.
•• Reguleerige seadme kõrgust nii, et teie põlved oleksid painutatud 90-kraadise või suurema nurga all
ning kannad oleksid vastu põrandat ja käed südamest madalamal.
•• Tehke silmaharjutusi või pilgutage tihedalt, see leevendab silmade väsimust.
30
Peatükk 04
Game
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
――Saadaolevad funktsioonid võivad sõltuvalt mudelist erineda. Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Režiimis PC
•• Custom: saate kohandada ekraanisätteid.
•• High-Brightness: saate maksimeerida ekraani heledust.
Picture Mode
•• FPS: saate suurendada FPS-mängu kuva tumedamate alade heledust. See režiim suurendab
See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.
•• RTS: saate suurendada värvitemperatuuri ja kontrastsussuhet, et parandada RTS-kuva ja minikaardi
nähtavust.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.
vaenlaste nähtavust FPS-mängu ajal.
•• RPG: see režiim on optimeeritud 3D-graafika ja kiirsõnumside jaoks RPG-mängu kuval.
•• AOS: saate suurendada kontrastsussuhet, et saavutada AOS-mängu kuva jaoks optimaalne
pildikvaliteet.
•• sRGB: saate reguleerida värvisüsteemi režiimile sRGB. See on selle monitori standardrežiim.
•• Cinema: võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu nautimiseks.
Režiimis AV
Kui välissisend on ühendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV,
on funktsioonil Picture Mode neli automaatset valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet (Dynamic,
Standard, Movie ja Custom). Te võite aktiveerida Dynamic, Standard, Movie või Custom seade. Valikuga
Custom saate automaatselt taastada oma personaalsed pildisätted.
•• Dynamic: Valige see režiim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui režiimis Standard.
•• Standard: Valige see režiim valgustatud ruumi puhul. Ühtlasi võimaldab see ka terava kujutise.
•• Movie: Valige see režiim hämara ruumi puhul. Nii säästate voolu ja ka silmad ei väsi ruttu ära.
•• Custom: Valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.
31
Refresh Rate
Response Time
Saate muuta ekraani värskendussagedust. Suurem värskendamissagedus võib vähendada silmade
väsimust.
――Kui te ei vaata filmi, on parim seadistada suvandi Response Time olekuks Standard või Faster.
•• DisplayPort : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
――See menüü pole saadaval, kui suvandi FreeSync puhul on valitud režiimStandard Engine või Ultimate Engine.
Saate kiirendada paneeli reageerimist, et muuta videod veelgi elavamaks ja loomulikumaks.
•• HDMI1, HDMI2 : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
――See menüü pole saadaval, kui suvandi FreeSync puhul on valitud režiimStandard Engine või Ultimate Engine.
――Suvandi Refresh Rate muutmine võib põhjustada ekraani värelust olenevalt arvuti graafikakaardist.
――See funktsioon on saadaval arvutis, mis on varustatud värskendussagedust muuta suutva graafikakaardiga.
Fikseeritud värskendussagedusega seadmetes (nt AV-seadmetes) pole see saadaval. Funktsiooni
rakendamine võib põhjustada ekraani talitlushäire.
Black Equalizer
Saate reguleerida tumedate alade heledust.
Väärtuse lähenemisel 1-le muutuvad ekraani tumedamad kohad heledamaks, võimaldades mängimise
ajal vaenlasi hõlpsamini leida. Mängimise ajal vaenlaste hõlpsamaks leidmiseks kasutage madalamat
väärtust.
Väärtuse lähenemisel 20-le muutuvad ekraani tumedamad kohad tumedamaks ja kontrastsus suureneb.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Cinema.
32
FreeSync
Menüü-üksus 2
FreeSync on lahendus, mis eemaldab ekraanilt poolitusartefakti ilma tavapärase viivituse ja
latentsusajata.
•• Standard Engine: lubage AMD graafikakaardi peamised FreeSynci funktsioonid.
See funktsioon eemaldab mängimise ajal poolitusefekti ja viivituse. Täiustage oma mängukogemust.
Monitoris kuvatud funktsiooni FreeSync menüü-üksused võivad erineda olenevalt monitori mudelist ja
ühilduvusest AMD graafikakaardiga.
Menüü-üksus 1
•• Off: funktsiooni FreeSync desaktiveerimine.
•• On: saate sisse lülitada AMD graafikakaartide funktsiooni FreeSync. Mõne mängu mängimisel võib
esineda aeg-ajalt vilkumist.
•• Off: funktsiooni FreeSync desaktiveerimine.
•• Ultimate Engine: lubage suurema kaadrisagedusega FreeSynci funktsioon. Selles režiimis
vähendatakse ekraani poolitusefekti (ekraani ja sisu tavatu sünkroonimine). Pange tähele, et ekraan
võib mängimise ajal väreleda.
Rakendage funktsiooni FreeSync kasutades optimaalset eraldusvõimet.
Värskendamissageduse seadistamismeetodi kohta teabe saamiseks vt Küsimused & vastused → Kuidas
muuta sagedust?
――Funktsiooni FreeSync saab kasutada ainult režiimis HDMI1, HDMI2 või DisplayPort mode.
Funktsiooni FreeSync kasutamise korral kasutage tootja HDMI/DisplayPorti kaablit.
Rakendage funktsiooni FreeSync kasutades optimaalset eraldusvõimet.
Kui kasutate mängu mängimise ajal funktsiooni FreeSync, võib esineda üks järgmistest probleemidest.
Värskendamissageduse seadistamismeetodi kohta teabe saamiseks vt Küsimused & vastused → Kuidas
muuta sagedust?
•• Ekraan võib olenevalt graafikakaardi tüübist, mängu suvandite seadistustest või video esitamisest
virvendada. Proovige teha järgnevat: vähendage mängu seadete väärtusi, kasutage praeguse
režiimi FreeSync asemel režiimi Standard Engine või külastage AMD veebilehte, et kontrollida oma
graafikadraiveri versiooni ja värskendada see uusimale versioonile.
――Funktsiooni FreeSync saab kasutada ainult režiimis HDMI1, HDMI2 või DisplayPort mode.
Funktsiooni FreeSync kasutamise korral kasutage tootja HDMI/DisplayPorti kaablit.
Kui kasutate mängu mängimise ajal funktsiooni FreeSync, võib esineda üks järgmistest probleemidest.
•• Ekraan võib olenevalt graafikakaardi tüübist, mängu suvandite seadistustest või video esitamisest
virvendada. Proovige teha järgnevat: vähendage mängu seadete väärtusi, kasutage praeguse režiimi
FreeSync asemel režiimi Off või külastage AMD veebilehte, et kontrollida oma graafikadraiveri
versiooni ja värskendada see uusimale versioonile.
•• Funktsiooni FreeSync kasutamise ajal võib ekraan graafikakaardi väljundsageduse varieerumise
tõttu virvendada.
•• Reageerimisaeg võib mängimise ajal olenevalt eraldusvõimest kõikuda. Üldiselt suurem
eraldusvõime pikendab reageerimisaega.
•• Monitori helikvaliteet võib halveneda.
――Kui teil tekib selle funktsiooni kasutamise ajal probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
――Kui muudate ekraani eraldusvõimet ajal, mil funktsioon on olekus On, võib kuva graafikakaardi tõttu aegajalt tühjeneda. Valige suvandi FreeSync seadeks Off ja muutke eraldusvõimet.
――AMD graafikakaardita seadmetes (nt AV-seadmetes) pole see funktsioon saadaval. Funktsiooni rakendamine
võib põhjustada ekraani talitlushäire.
Kuidas aktiveerida funktsiooni FreeSync?
1
2
•• Funktsiooni FreeSync kasutamise ajal võib ekraan graafikakaardi väljundsageduse varieerumise
tõttu virvendada.
•• Reageerimisaeg võib mängimise ajal olenevalt eraldusvõimest kõikuda. Üldiselt suurem
eraldusvõime pikendab reageerimisaega.
•• Monitori helikvaliteet võib halveneda.
――Kui teil tekib selle funktsiooni kasutamise ajal probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
――Kui eraldusvõimet muudetakse, kui suvandi FreeSync seadeks valitakse Standard Engine või Ultimate Engine,
võib esineda perioodilist kuva rebenemist. Valige suvandi FreeSync seadeks Off ja muutke eraldusvõimet.
――AMD graafikakaardita seadmetes (nt AV-seadmetes) pole see funktsioon saadaval. Funktsiooni rakendamine
võib põhjustada ekraani talitlushäire.
Kuidas aktiveerida funktsiooni FreeSync?
1
2
Valige funktsiooni FreeSync seadeks ekraanimenüüs Standard Engine või Ultimate Engine.
Aktiveerige FreeSync jaotises AMD Radeon Settings.
Tehke hiirega paremklõps ja seejärel valige → AMD Radeon Settings → Display.
Funktsioon AMD FreeSync peab olema sisse lülitatud. Lülitage see sisse, kui see ei ole veel
aktiveeritud.
Valige monitori ekraanimenüüs funktsiooni FreeSync seadeks On.
Aktiveerige FreeSync jaotises AMD Radeon Settings.
Tehke hiirega paremklõps ja seejärel valige → AMD Radeon Settings → Display.
Funktsioon AMD FreeSync peab olema sisse lülitatud. Lülitage see sisse, kui see ei ole veel
aktiveeritud.
33
Low Input Lag
Saate minimeerida sisendi viivitust kiirete reaktsioonide jaoks, vähendades videotöötlusaega.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon FreeSync.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Refresh Rate sätteks on valitud 60 Hz.
――Kui arvuti värskendussagedus erineb suvandi Refresh Rate seadest monitoris, ei pruugita seda funktsiooni
toetada.
Screen Size
Saate valida sobivaima kuvasuuruse ja -suhte.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon FreeSync.
Režiimis PC
•• Auto: võimaldab kuvada pilti vastavalt sisendallika kuvasuhtele.
•• Wide: võimaldab kuvada pilti täisekraanil sõltumata sisendallika kuvasuhtest.
Mudelid graafikakaartide loendis, mis toetavad funktsiooni FreeSync
Funktsiooni FreeSync saab kasutada ainult kindlate AMD graafikakaartide mudelitega. Vaadake allolevat
toetatud graafikakaartide loendit.
Installige kindlasti AMD uusimad ametlikud graafikadraiverid, mis toetavad funktsiooni FreeSync.
――Funktsiooni FreeSync toetavate muude AMD graafikakaardi mudelite puhul vaadake teavet AMD ametlikult
veebisaidilt.
――Määrake FreeSynci olekuks Off, kui kasutate mõne muu tootja graafikakaarti.
――Funktsiooni FreeSync rakendamisel HDMI-liidese kaudu ei pruugi see teatud AMD graafikakaartide ribalaiuse
•• 17" (4:3): saate kasutada 17-tollisel ekraanil kuvasuhet 4:3. Muude kuvasuhetega pilte ei kuvata.
•• 19" (4:3): saate kasutada 19-tollisel laiekraanil kuvasuhet 4:3. Muude kuvasuhetega pilte ei kuvata.
•• 19" Wide (16:10): saate kasutada 19-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:10. Muude kuvasuhetega pilte ei
kuvata.
•• 21.5" Wide (16:9): saate kasutada 21,5-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:9. Muude kuvasuhetega pilte
ei kuvata.
•• 22" Wide (16:10): saate kasutada 22-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:10. Muude kuvasuhetega pilte ei
kuvata.
•• 23" Wide (16:9): saate kasutada 23-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:9. Muude kuvasuhetega pilte ei
piirangu tõttu toimida.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
•• AMD Radeon RX480
kuvata.
34
Režiimis AV
•• 4:3: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 4 : 3. Sobib videote ja tavalise edastuse jaoks.
•• 16:9: võimaldab kuvada pilti kuvasuhtega 16 : 9.
•• Screen Fit: võimaldab kuvada pilti algupärase kuvasuhtega servi lõikamata.
•• 17" (4:3): saate kasutada 17-tollisel ekraanil kuvasuhet 4:3. Muude kuvasuhetega pilte ei kuvata.
•• 19" (4:3): saate kasutada 19-tollisel laiekraanil kuvasuhet 4:3. Muude kuvasuhetega pilte ei kuvata.
•• 19" Wide (16:10): saate kasutada 19-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:10. Muude kuvasuhetega pilte ei
kuvata.
Save Settings
Saate salvestada oma eelistuste alusel kuni kolm kohandatud mängurežiimi. Kohandatud
lemmikmängurežiimile juurdepääsemiseks vajutage monitori alaservas olevat mängurežiimi kiirnuppu.
――Kohandatud mängurežiimi redigeerimisel ja salvestamisel kustutatakse varasemad seaded. Olge režiimi
redigeerimisel ettevaatlik.
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
Mänguseadistusnupp
•• 21.5" Wide (16:9): saate kasutada 21,5-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:9. Muude kuvasuhetega pilte
ei kuvata.
Saate seadet kiiresti kontrollida alaservas oleva otseteenupu abil, kasutamata ekraanimenüüd. Saate
otse näha kolme erineva režiimi seadeid.
•• 22" Wide (16:10): saate kasutada 22-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:10. Muude kuvasuhetega pilte ei
kuvata.
C*FG70*
C*FG73*
•• 23" Wide (16:9): saate kasutada 23-tollisel laiekraanil kuvasuhet 16:9. Muude kuvasuhetega pilte ei
kuvata.
――Funktsiooni ei pruugita toetada sõltuvalt toote portidest.
――Ekraani suurust saab muuta, kui täidetud on järgmised tingimused.
――Digitaalne väljundseade on ühendatud HDMI/DP-kaabli abil.
――Sisendsignaal on 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt (iga mudel ei toeta kõiki
neid signaale.).
――Seda saab kasutada ainult juhul, kui väline sisend on ühendatud HDMI/DP-pesa kaudu ja režiim PC/AV
Mode on olekus AV.
(DisplayPort/HDMI1/HDMI2: see valik on saadaval, kui FreeSync on inaktiveeritud)
35
Peatükk 05
Ekraani seadistamine
Saate konfigureerida ekraanisätteid, nt heledust.
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
――Saadaolevad funktsioonid võivad sõltuvalt mudelist erineda. Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Režiimis PC
•• Custom: saate kohandada ekraanisätteid.
•• High-Brightness: saate maksimeerida ekraani heledust.
Picture Mode
•• FPS: saate suurendada FPS-mängu kuva tumedamate alade heledust. See režiim suurendab
See menüü pakub seadme kasutuskeskkonna jaoks optimaalset pildikvaliteeti.
•• RTS: saate suurendada värvitemperatuuri ja kontrastsussuhet, et parandada RTS-kuva ja minikaardi
nähtavust.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.
vaenlaste nähtavust FPS-mängu ajal.
•• RPG: see režiim on optimeeritud 3D-graafika ja kiirsõnumside jaoks RPG-mängu kuval.
•• AOS: saate suurendada kontrastsussuhet, et saavutada AOS-mängu kuva jaoks optimaalne
pildikvaliteet.
•• sRGB: saate reguleerida värvisüsteemi režiimile sRGB. See on selle monitori standardrežiim.
•• Cinema: võimaldab saavutada teleri heleduse ja teravuse, mis sobib videote ja DVD-sisu nautimiseks.
Režiimis AV
Kui välissisend on ühendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV,
on funktsioonil Picture Mode neli automaatset valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet (Dynamic,
Standard, Movie ja Custom). Te võite aktiveerida Dynamic, Standard, Movie või Custom seade. Valikuga
Custom saate automaatselt taastada oma personaalsed pildisätted.
•• Dynamic: Valige see režiim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui režiimis Standard.
•• Standard: Valige see režiim valgustatud ruumi puhul. Ühtlasi võimaldab see ka terava kujutise.
•• Movie: Valige see režiim hämara ruumi puhul. Nii säästate voolu ja ka silmad ei väsi ruttu ära.
•• Custom: Valige see režiim juhul, kui soovite pilti oma eelistustele vastavalt kohandada.
36
Brightness
Color
Saate reguleerida pildi üldist heledust. (Vahemik: 0~100)
Saate reguleerida ekraani värvitooni.
Kõrgem väärtus muudab pildi heledamaks.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eco Saving Plus.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Cinema.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
•• Red: võimaldab reguleerida punase värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda
intensiivsem on värv.
Contrast
Saate reguleerida objektide ja tausta vahelist kontrastsust. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus suurendab kontrastsust, nii et objektid kuvatakse selgemalt.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Cinema.
•• Green: võimaldab reguleerida rohelise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100),
seda intensiivsem on värv.
•• Blue: võimaldab reguleerida sinise värvi küllastuse taset. Mida suurem on väärtus (kuni 100), seda
intensiivsem on värv.
•• Color Tone: valige värvitoon, mis vastab teie vaatamisvajadustele.
‒‒ Cool 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Cool 1.
‒‒ Cool 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri jahedamaks kui režiimis Normal.
‒‒ Normal: võimaldab kuvada standardse värvitooni.
Sharpness
‒‒ Warm 1: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Normal.
‒‒ Warm 2: võimaldab seadistada värvitemperatuuri soojemaks kui režiimis Warm 1.
‒‒ Custom: võimaldab kohandada värvitooni.
Saate objektide piirjoone muuta selgemaks või hägusemaks. (Vahemik: 0~100)
Kõrgem väärtus muudab objektide piirjoone selgemaks.
――See menüü pole saadaval, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Cinema.
――Kui välissisend on ühendatud HDMI/DP kaudu ja funktsiooni PC/AV Mode olekuks on seadistatud AV, on
funktsioonil Color Tone neli värvitemperatuuri sätet (Cool, Normal, Warm ja Custom).
•• Gamma: võimaldab reguleerida heleduse keskmist taset.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
37
HDMI Black Level
Screen Adjustment
Kui DVD-mängija või digiboks ühendatakse tootega HDMI kaudu, võib pildikvaliteet olenevalt ühendatud
allikaseadmest halveneda (kontrastsus, värvide halvenemine, musta värvi tase jne). Sellisel juhul võib
pildikvaliteedi reguleerimiseks kasutada funktsiooni HDMI Black Level.
――See suvand on saadaval ainult juhul, kui funktsiooni PC/AV Mode olekuks on määratud AV.
Sellisel juhul parandage halvenenud pildikvaliteeti suvandi HDMI Black Level abil.
――See funktsioon pole saadaval režiimis HDMI1, HDMI2.
•• Normal: valige see režiim, kui kontrastsuse tase pole halvenenud.
•• Low: valige see režiim musta värvi taseme vähendamiseks ja valge värvi tasandi suurendamiseks, kui
kontrastsuse tase pole halvenenud.
――HDMI Black Level ei pruugi ühilduda osade lähteseadmetega.
――Funktsioon HDMI Black Level aktiveerub ainult teatud AV eraldusvõime puhul, nt 720p (60 Hz) ja 1080p (60
Hz).
――See menüü on saadaval ainult juhul, kui suvandi Screen Size olekuks on režiimis AV seadistatud Screen Fit.
Kui režiimis AV määratakse sisendsignaaliks 480p, 576p, 720p või 1080p ja monitor kuvab pilti normaalselt,
valige Screen Fit, et reguleerida horisontaalasendi taset 0–6.
Suvandi H-Position ja V-Position konfigureerimine
H-Position: Saate liigutada ekraani vasakule või paremale.
V-Position: Saate liigutada ekraani üles või alla.
Kalibreerimise aruanne
Eye Saver Mode
Selles aruandes esitatud andmed on mõõdetud saatmise ajal.
Saate määrata silmade lõõgastumiseks kõige sobivama pildikvaliteedi.
•• Sisendsignaal: HDMI
TÜV Rheinland „Low Blue Light Content” on sertifikaat toodetele, mis vastavad madalama sinise valguse
tasemete nõuetele. Kui režiim Eye Saver Mode on seatud olekusse On, langeb sinine valgus lainepikkusel
umbes 400 nm ja see kindlustab silmade lõõgastumiseks vajaliku optimaalse pildikvaliteedi. Samas
on sinise valguse tase vaikeseadetest madalam. Seda on testinud TÜV Rheinland ja see vastab TÜV
Rheinlandi sertifikaadi „Low Blue Light Content” nõuetele.
•• Kõik selles aruandes esitatud mõõtmised on tehtud saatmise ajal režiimil Custom.
•• Mõõtmised võivad erineda olenevalt mõõteseadmetest, mõõtmiskohast, süsteemi keskkonnast (nt
arvuti, graafikakaart jne) ja muudest muutujatest.
•• Osade toodete puhul ei asu see aruanne menüüs, vaid on kaasas eraldi paberkandjal.
38
Peatükk 06
Ekraanimenüü seadete reguleerimine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
――Saadaolevad funktsioonid võivad sõltuvalt mudelist erineda. Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Language
Display Time
Saate seadistada ekraanikuva (OSD) menüü automaatselt kaduma, kui menüüd ei kasutata määratletud
aja jooksul.
Suvandit Display Time saab kasutada määratlemaks aega, mille järel soovite, et OSD-menüü kaoks
ekraanilt.
Saate valida menüükeele.
――Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle.
――See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
39
Peatükk 07
Seadistamine ja lähtestamine
Igat funktsiooni on põhjalikult kirjeldatud. Täpsemalt vaadake enda toote juurest.
――Saadaolevad funktsioonid võivad sõltuvalt mudelist erineda. Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda.
Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
•• Off: Funktsiooni Arena Lighting deaktiveerimine.
•• Blinking: LED-tuli töötab kindla intervalliga.
•• Interactive: saate muuta LED-tule heledust automaatselt olenevalt arvuti helist.
Arena Lighting (ainult mudel C*FG70*)
――See režiim muudab valgustustaset, tuvastades monitori vastuvõetud helisignaali tugevuse. Arvuti
madalam helitugevus vähendab valgustustaset. Parema mängukogemuse tagamiseks on võimalik
helitugevust tõsta, parandades funktsiooni Arena Lighting valgustusefekti.
Saate konfigureerida ekraani alla paigutatud LED-tule toimimise viisi.
40
Volume
PC/AV Mode
Reguleerige suvandit Volume, liigutades JOG-nuppu VASAKULE/PAREMALE.
Määrake PC/AV Mode olekusse AV. Kujutise suurus kasvab.
See on mugav valik filmi vaatamisel kasutamiseks.
Eco Saving Plus
Funktsioon Eco Saving Plus vähendab energiatarbimist, reguleerides monitoripaneeli kasutatavat
elektrivoolu.
――See menüü pole saadaval, kui aktiveeritud on funktsioon Eye Saver Mode.
•• Valige „PC”, kui monitor on ühendatud arvutiga.
•• Valige „AV”, kui monitor on ühendatud audio-videoseadmega.
――Tarnitakse ainult laiekraaniga mudelite puhul (16:9 või 16:10).
――Kui monitori režiimiks on valitud HDMI1, HDMI2, DisplayPort ja ekraanil kuvatakse teade Check Signal Cable
või aktiveerub energiasäästurežiim, vajutage JOG-nuppu, et kuvada funktsiooninuppude ekraani, ning
seejärel valige ikoon
. Saate valida suvandi PC või AV.
•• Off: Funktsiooni Eco Saving Plus deaktiveerimine.
•• Auto: energiakulu vähendatakse automaatselt umbes 10% võrra hetkeseadistusest.
(Energiakulu vähendamise hulk sõltub ekraani heledusest.)
•• Low: Energiakulu vähendatakse 25% võrra vaikeseadistusest.
•• High: Energiakulu vähendatakse 50% võrra vaikeseadistusest.
DisplayPort Ver.
Saate valida oma kuvapordi.
――Valed seaded võivad põhjustada ekraanipildi kadumist. Kui see juhtub, kontrollige seadme tehnilisi andmeid.
――Kui monitor (režiimis HDMI1, HDMI2 või DisplayPort) on energiasäästurežiimis või kuvab teadet Check Signal
Cable või kui energiasäästurežiim aktiveerub, vajutage funktsiooninuppude kuva avamiseks nuppu JOG ja
Off Timer
seejärel valige ekraanimenüü kuvamiseks nupp . Saate valida suvandi 1.1 või 1.2.
――Kui valite protokolli DisplayPort 1.1 ribalaiuse piirangu puhul suvandi DisplayPort Ver. seadeks 1.1, ei suuda
Off Timer: saate lülitada sisse režiimi Off Timer.
graafikakaartide tegelik maksimaalne väljundvärskendussagedus saavutada 120 Hz / 144 Hz taset.
Turn Off After: Väljalülitustaimeri vahemikuks saate seadistada 1–23 tundi. Seade lülitub määratletud
tundide möödumisel automaatselt välja.
――See suvand on saadaval ainult juhul, kui funktsiooni Off Timer olekuks on määratud On.
――Osades piirkondades turul olevatel seadmetel on funktsiooni Off Timer olekuks määratud automaatselt 4
tundi pärast seadme sisselülitamist. Seda tehakse kooskõlas energiavarustuse eeskirjadega. Kui te ei soovi,
et taimer aktiveeruks, valige
→ System ning lülitage funktsioon Off Timer olekusse Off.
41
Source Detection
Information
Saate valida sisendsignaali tuvastamise meetodiks Auto või Manual.
Saate vaadata hetkel kasutatavat sisendallikat, sagedust ja eraldusvõimet.
Key Repeat Time
Valikud on Acceleration, 1 sec ja 2 sec. Kui valite No Repeat, reageerib käsk ainult ühe korra, kui nuppu
vajutatakse.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Game
Information
Picture
LS *********
Low Input Lag
System
Information
HDMI1
Exit
•• Stand-by: Toite LED-indikaator põleb, kui toode ei tööta.
Reset All
FreeSync
S/N :*************
Konfigureerige sätted, et toote alumises osas paiknev toite LED-indikaator sisse või välja lülitada.
•• Working: Toite LED-indikaator põleb, kui toode töötab.
On
Picture Mode: Custom
OnScreen Display
Power LED On
Refresh Rate
Off
****x****
** kHz ** Hz
――Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate taastada kõik seadme sätted vaikimisi tehasesätetele.
――Menüüs Save Settings salvestatud seadeid Game Setting 1, Game Setting 2 ja Game Setting 3 ei muudeta.
42
Peatükk 08
Tarkvara installimine
Easy Setting Box
Süsteeminõuded
Operatsioonisüsteem
Riistvara
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Vähemalt 32 MB muutmälu
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Vähemalt 60 MB vaba kõvakettaruumi
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Rakendus Easy Setting Boxvõimaldab kasutajatel jagada monitori ekraani mitmeks osaks.
Easy Setting Boxi uusima versiooni installimiseks laadige see alla Samsung Electronicsi veebisaidilt
aadressil http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Kui peale installimist arvutit ei taaskäivitata, ei pruugi tarkvara korralikult töötada.
――Sõltuvalt arvuti operatsioonisüsteemist ja toote tehnilistest andmetest ei pruugita ikooni Easy Setting Box
kuvada.
――Kui otseteeikoon ekraanile ei ilmu, vajutage funktsiooniklahvi F5.
Installimisega kaasnevad piirangud ja probleemid
Rakenduse Easy Setting Box installimist võivad mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgukeskkond.
43
Peatükk 09
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi
klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
――Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt. Probleemi püsimisel
pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.
Toote testimine
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan lülitub välja ja toiteindikaator vilgub vaatamata sellele, et seade on korralikult lauaarvutiga
ühendatud, viige läbi enesediagnoosi test.
Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Kontrollige, kas kaabel on seadme ja lauaarvuti vahel korralikult ühendatud ning kas ühenduspistikud
on kindlalt kinnitatud.
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVI-kaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.
Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks
reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.
1
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
2
Eraldage kaabel seadme küljest.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
3
Toote sisselülitamine.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
4
Kui kuvatakse teade Check Signal Cable, töötab seade normaalselt.
――Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
Ekraaniprobleem
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Režiimi puhul, mis ületab toetatud eraldusvõime (vt peatükki Standardsete signaalirežiimide tabel),
kuvatakse lühidalt teade Not Optimum Mode.
――Kuvatav eraldusvõime võib olenevalt arvuti süsteemiseadetest ja kaablitest varieeruda.
Kontrollige, kas toitekaabel on korralikult ühendatud.
Kuvatakse teade Check Signal Cable.
Kontrollige, kas kaabel on seadmega korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.
44
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
Heliprobleem
See teade kuvatakse siis, kui graafikakaardi signaal ületab seadme maksimaalse eraldusvõime või
sageduse.
Heli puudub.
Muutke maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust, nii et need sobiks seadme jõudlusega – leiate need
standardsete signaalirežiimide tabelist (lk 48).
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Helitugevus on liiga madal.
Kontrollige toote kaabliühendust.
Reguleerige helitugevust.
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti
helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
Video on saadaval, kuid heli pole.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev. Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Heli ei ole kuulda, kui sisendseadme ühendamisel kasutatakse HDMI-DVI-kaablit.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on toote nõuetega ühilduvas
vahemikus. Järgmisena, kui nõutud, muutke seadistusi, lähtudes standardsete signaalirežiimide
tabelist (lk 48) selles juhendis ja menüüst Information sellel tootel.
Kasutage seadme ühendamisel HDMI- või DP-kaablit.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Muutke suvandi Color sätteid.
Kontrollige helitugevust.
Allikaseadme probleem
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.
Ekraanil olevatel värvidel on vari ja need on moonutatud.
Muutke suvandi Color sätteid.
Valge ei ole päris valge.
Muutke suvandi Color sätteid.
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1 sekundi järel.
Toode on energiasäästurežiimis.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Tekst on hägune.
Kui kasutate Windowsi operatsioonisüsteemi (nt Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 või Windows 10)
avage Juhtpaneel → Fondid → ClearType'i teksti kohandamine ja muutke suvandit Lülita ClearType
sisse.
Video taasesitus on katkendlik.
Suuremahuliste kõrglahutusega videofailide taasesitus võib olla katkendlik. Selle põhjuseks võib olla
asjaolu, et videomängija ei ole optimeeritud arvutiressursi jaoks.
Proovige esitada faili mõne teise videomängijaga.
45
Küsimused & vastused
――Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.
Kuidas muuta sagedust?
Määrake sagedus oma graafikakaardil.
•• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Ekraani eraldusvõime → Täpsemad sätted → Kuvar ja muutke suvandit Värskendussagedus jaotises Kuvari sätted.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Ekraani eraldusvõime → Täpsemad sätted → Kuvar ja muutke suvandit Värskendussagedus jaotises Kuvari
sätted.
•• Windows 10: avage suvandid Sätted → Süsteem → Kuvamine → Täpsemad kuvasätted → Kuva adapteri atribuudid → Kuvar ja kohandage jaotises Kuvari sätted suvandit Ekraani värskendussagedus.
Kuidas saab muuta eraldusvõimet?
•• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 8 (Windows 8.1): valige suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 10: avage suvandid Sätted → Süsteem → Kuvamine → Täpsemad kuvasätted ja kohandage eraldusvõimet.
Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?
•• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta → Ekraanisäästja sätted → Toitesuvandid või avades arvuti BIOS SETUP-i.
•• Windows 8 (Windows 8.1): seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta → Ekraanisäästja sätted → Toitesuvandid või avades arvuti BIOS
SETUP-i.
•• Windows 10: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted → Isikupärastamine → Lukustuskuva → Ekraani ajalõpu sätted → Toide ja unerežiim või avades arvuti BIOS SETUP-i.
46
Peatükk 10
Tehnilised andmed
Üldandmed
Mudeli nimi
C24FG70FQ* / C24FG73FQ*
C27FG70FQ* / C27FG73FQ*
Suurus
Klass 24 (23,5 tolli / 59,8 cm)
Klass 27 (27,0 tolli / 68,6 cm)
Ekraani mõõtmed
521,3952 mm (H) x 293,2848 mm (V) 597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)
Piksli samm
0,27156 mm (H) x 0,27156 mm (V)
Maksimaalne pikslisagedus
HDMI: 297 MHz
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
DisplayPort: 346,5 MHz
Toiteallikas
AC 100 - 240 V – (+/- 10 %), 50/60 Hz ± 3 Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides
erineda.
Signaalikonnektorid
HDMI, DisplayPort
Keskkonnatingimused
Kasutamine
――Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-andPlay. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid. Monitori
installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.
――Paneelipunktid (pikslid)
Toote valmistamise omapära tõttu võib LCD-ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam või
tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
――Ülaltoodud tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
――See seade on B-klassi digitaalseade.
――Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
Temperatuur: 10–40 °C (50–104 °F)
Õhuniiskus: 10–80%, mittekondenseeruv
Hoiustamine
Temperatuur: -20–45 °C (-4–113 °F)
Õhuniiskus: 5–95%, mittekondenseeruv
47
Standardsete signaalirežiimide tabel
Sünkroonimine
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
30–168 kHz
Vertikaalsagedus
48–144 Hz
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 120 Hz (HDMI)
1920 x 1080 sagedusel 144 Hz (DisplayPort)
Maksimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 120 Hz (HDMI)
1920 x 1080 sagedusel 144 Hz (DisplayPort)
Kui signaali, mis kuulub järgmiste standardsete signaalirežiimide hulka, edastatakse lauaarvutist, reguleeritakse ekraani automaatselt. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide hulka, võib
ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Pikslisagedus (MHz)
Sünkroonitud polaarsus (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
48
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus (kHz)
Vertikaalsagedus (Hz)
Pikslisagedus (MHz)
Sünkroonitud polaarsus (H/V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 1920 x 1080
112,500
100,000
297,000
+/+
CEA, 1920 x 1080
135,000
120,000
297,000
+/+
CVT, 1920 x 1080 RB
166,587
143,981
346,500
+/-
――Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks. Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsagedust mõõdetakse kilohertsides (kHz).
――Vertikaalsagedus
Sama kujutise kordamine kümneid kordi sekundis võimaldab vaadata loomulikku pilti. Kordussagedust nimetatakse „vertikaalsageduseks” või „värskendussageduseks” ning seda tähistatakse ühikuga Hz.
――Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada.
Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.
49
Peatükk 11
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
――Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu järgmistel
juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
•• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
•• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
•• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või
partneri mehaanik.
•• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma
toodet lahti võtmata.
•• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
•• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)
•• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote esmakordset
paigaldamist.
•• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
Muu
•• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.
•• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
•• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
•• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba
jne)
•• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
•• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
――Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
•• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu
ostnud.
50
Download PDF

advertising