Samsung | S27E330H | Samsung 27'' Full HD monitorius E330H, 1 milisek. reakcijos laikas Vartotojo vadovas

Lietošanas rokasgrāmata
S27E330H
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt
mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
© Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.
Preču zīmes, kas nav Samsung Electronics, pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
••
Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
‒‒ (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
‒‒ (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
••
Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu veikšanas vai
mājas izsaukuma.
Saturā rādītājs
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi
4
4
Drošības pasākumi
Simboli
Tīrīšana
Elektrība un drošība
Instalēšana
Darbība
4
4
5
5
6
7
Sagatavošana
Detaļas
Vadības panelis
Tiešo taustiņu ceļvedis
Funkcijas taustiņu ceļvedis
Brightness, Contrast un Sharpness iestatījumu
maiņa
Aizmugurējā puse
Izstrādājuma slīpuma pielāgošana
Pretnozagšanas slēdzene
Sienas montāžas komplekta vai galda
virsmas statīva uzstādīšana
9
9
10
11
Instalēšana
Statīva pievienošana
Statīva noņemšana
16
16
17
12
13
13
14
Avota ierīces pievienošana
un izmantošana
Image Size
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas 18
Response Time25
Datora pievienošana un lietošana
Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli
(analogā tipa)
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Savienojuma izveide, izmantojot
HDMI-DVI kabeli
Pievienošana elektrotīklam
18
H-Position & V-Position25
18
19
Coarse25
Pareiza poza izstrādājuma lietošanai
20
Krāsu nianšu konfigurēšana
Draivera instalēšana
21
Red
26
Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
21
Green
26
Blue
26
HDMI Black Level25
Fine25
19
19
Color Tone27
Ekrāna iestatīšana
Gamma27
Brightness22
Contrast22
Sharpness22
15
24
Eye Saver Mode23
Game Mode23
SAMSUNG MAGIC Bright
23
SAMSUNG MAGIC Angle
24
SAMSUNG MAGIC Upscale
24
Ekrāna izmēru un atrašanās
vietas maiņa
Language
28
Menu H-Position & Menu V-Position
28
Display Time
28
Transparency
28
2
Saturā rādītājs
Iestatīšana un atiestate
Specifikācijas
Reset All
29
Vispārīgi
36
Eco Saving Plus
29
Standarta signālu režīmu tabula
37
Off Timer
30
PC/AV Mode
30
Key Repeat Time
30
Source Detection
30
Power LED On
30
INFORMATION
31
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta
dēļ
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Citi gadījumi
39
39
39
39
Programmatūras instalēšana
Easy Setting Box
32
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu
apkalpošanas centru
Izstrādājuma pārbaude
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
33
33
33
33
Jautājumi un atbildes
35
3
1. nodaļa
Pirms izstrādājuma lietošanas
Uzstādīšanas vietas nodrošināšana
Drošības pasākumi
Pārliecinieties, ka ventilācijas nolūkā ap izstrādājumu ir pietiekami daudz brīvas vietas. Iekšējās
temperatūras kāpums var izraisīt aizdegšanos un bojāt izstrādājumu. Pārliecinieties, ka izstrādājuma
uzstādīšanas laikā ap to tiek atstāts pietiekami daudz vietas, kā norādīts zemāk.
Uzmanību
NEATVĒRT! PASTĀV ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS
Uzmanību : LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU,
NEATVERIET PĀRSEGU. (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU)
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU NOMAINĪT
LIETOTĀJS.
APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM
DARBINIEKIEM.
10 cm
10 cm
Šis simbols norāda, ka izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums.
10 cm
Saskare ar jebkuru izstrādājuma iekšpusē esošu detaļu ir bīstama.
10 cm
Šis simbols brīdina, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta rakstiska
informācija par attiecīgo darbību un apkopi.
10 cm
Simboli
Brīdinājums
Uzglabāšanas piesardzības pasākumi
Uzmanību
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus ievainojumus.
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu bojājumi.
Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots ultraskaņas
viļņu mitrinātājs.
――Ja vēlaties veikt izstrādājuma iekšpuses tīrīšanu, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru (tas
ir maksas pakalpojums).
4
Tīrīšana
――Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneļa ārpusi var viegli saskrāpēt.
――Tīrot ievērojiet šādas darbības.
Elektrība un drošība
Brīdinājums
1 Izslēdziet izstrādājumu un datoru.
•• Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu kontaktligzdu.
2 Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.
•• Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.
――Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā
var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
3 Monitora slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu drānu.
‒‒ Monitora tīrīšanai nelietojiet tīrīšanas līdzekli, kura sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvā
viela.
‒‒ Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz izstrādājuma.
4 Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu, sausu drānu, no kuras kārtīgi
izgriezts liekais ūdens.
5 Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas vadu.
6 Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.
•• Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām.
•• Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.
•• Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām ierīcēm).
•• Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus priekšmetus uz strāvas vada.
•• Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.
•• Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas, izmantojiet sausu drānu.
Uzmanību
•• Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.
•• Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto strāvas vadu. Nelietojiet
stāvas vadu ar citiem izstrādājumiem.
•• Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu priekšmetu.
‒‒ Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu strāvas padevi izstrādājumam.
•• Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.
5
Instalēšana
Brīdinājums
Uzmanību
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes. Neuzstādiet izstrādājumu
karstuma avota tuvumā.
•• Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.
•• Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram, grāmatplauktā vai skapī.
•• Uzstādot izstrādājumu pie sienas, nodrošiniet, lai starp izstrādājumu un sienu būtu brīva vieta
(vismaz 10 cm) ventilācijai.
•• Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
‒‒ Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
•• Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis, slīpa virsma utt.).
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
‒‒ Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var tikt sabojāts vai var
izraisīt ugunsgrēku.
•• Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts putekļiem, mitrumam
(piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai dūmiem.
•• Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.
•• Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma apakšējā mala
neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
‒‒ Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.
•• Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta smalku putekļu, ķīmisku vielu,
pārmērīgas temperatūras vai liela mitruma līmeņa ietekmei, vai vietā, kur izstrādājums tiks
darbināts nepārtraukti ilgu laika periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veiktspēju.
‒‒ Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru .
•• Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu, piemēram, krāsns,
iedarbībai.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums vai izraisīts ugunsgrēks.
•• Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.
•• Pārtikā lietojamā eļļa (piemēram, sojas pupiņu eļļa) var sabojāt vai deformēt izstrādājumu.
Neturiet izstrādājumu eļļas tuvumā. Tāpat neuzstādiet un nelietojiet izstrādājumu virtuvē vai plīts
tuvumā.
6
Darbība
Brīdinājums
•• Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai modificēt
izstrādājumu.
‒‒ Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Lai pārvietotu izstrādājumu, vispirms no tā atvienojiet visus kabeļus, tostarp strāvas kabeli.
•• Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus, nekavējoties atvienojiet strāvas
vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.
•• Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu spraudītes) vai viegli
uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru, sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai
ievades/izvades portos).
‒‒ Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet
strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram, vāzes, podus, pudeles)
vai citus metāla priekšmetus.
‒‒ Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet
strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
‒‒ Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.
•• Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas
vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
‒‒ Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas piesaista bērnu uzmanību
(piemēram, rotaļlietas, saldumus).
‒‒ Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai smagie priekšmeti var krist,
izraisot nopietnus savainojumus.
•• Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.
•• Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.
•• Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam. Nekavējoties
izvēdiniet telpas.
•• Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas vielas.
•• Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.
‒‒ Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
7
Uzmanību
•• Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti
pikseļi.
‒‒ Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai
kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.
•• Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma laikā), atvienojot strāvas
vadu no kontaktligzdas.
‒‒ Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai
elektriskās strāvas noplūdi.
•• Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo tas ir karsts.
•• Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
•• Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties uzmanīgi.
‒‒ Jūsu roka vai pirksts var iesprūst un tikt savainots.
‒‒ Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un radīt savainojumus.
•• Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
‒‒ Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
•• Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.
‒‒ Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
•• Nenovietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapterus vienu uz otra.
•• Pirms maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera lietošanas noņemiet no tā plastmasas maisiņu.
•• Neļaujiet barošanas avota ierīcē iekļūt ūdenim un nepakļaujiet ierīci mitruma iedarbībai.
‒‒ Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
‒‒ Nelietojiet izstrādājumu ārpus telpām, kur tas var tikt pakļauts lietus vai sniega iedarbībai.
‒‒ Mazgājot grīdu, nesamitriniet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri.
•• Nenovietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri blakus sildierīcēm.
‒‒ Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
•• Glabājiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri labi vēdinātās telpās.
•• Ja maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris tiek novietots, karājoties pāri malai, ar tā vada pieslēgvietu
vērstu uz augšu, adapterī var iekļūt ūdens vai citi svešķermeņi un izraisīt kļūdainu adaptera
darbību.
Novietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri horizontālā stāvoklī uz galda vai grīdas.
•• Neturiet izstrādājumu apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz statīva.
‒‒ Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt ievainojumus.
•• Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var pasliktināties redze.
•• Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.
•• Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.
8
2. nodaļa
Sagatavošana
Detaļas
Ikonas
Apraksts
Šī gaismas diode ir strāvas statusa indikators, kas darbojas kā:
•• Ieslēgts (ieslēgšanas/izslēgšanas poga): Izslēgts
Vadības panelis
Strāvas gaismas diode
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
Pretējā gadījumā var tikt veikta nepareiza darbība.
•• Izslēgts (ieslēgšanas/izslēgšanas poga): Ieslēgts
――Enerģijas indikatora darbību var pārslēgt, veicot izmaiņas izvēlnē.
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
――Lai aktivizētu izstrādājuma pogu, spiediet pogu precīzi tās gravējumu
•• Enerģijas taupīšanas režīms: Mirgo
(SETUP&RESET
/
/
/
/
Power LED On) Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā
modelī šī funkcija var nebūt pieejama.
vietās.
Funkcijas taustiņu ceļvedis
Kad ekrāns ir ieslēgts, nospiediet pogu . Tiks parādīts funkcijas
taustiņu ceļvedis. Lai piekļūtu ekrāna izvēlnei, kad tiek rādīts šis
ceļvedis, vēlreiz nospiediet atbilstošo virziena pogu.
――Funkcijas taustiņu ceļvedis dažādām funkcijām vai izstrādājuma
modeļiem var atšķirties. Lūdzu, skatiet iegādāto izstrādājumu.
Strāvas gaismas
diode
Apļveida JOG poga
Funkcijas taustiņu ceļvedis
Pārvietoties augšup
Pārvietoties pa labi
Pārvietoties pa kreisi
Pārvietoties lejup
Return
Nospiešana(ieslēgt, apstiprināt izvēli)
9
Tiešo taustiņu ceļvedis
――Tālāk redzamais īsceļu pogu ekrāns (ekrāna displeja izvēlne) tiek parādīts tikai tad, ja tiek ieslēgts monitora ekrāns, tiek mainīta datora izšķirtspēja vai tiek mainīts ievades avots.
――Funkciju pogu lapā var redzēt, vai Eye Saver Mode ir aktivizēts.
: On
: Off
Brightness
Auto Adjustment
Features
Eye Saver Mode Off
•• Nospiediet pogu
/
: pielāgojiet elementu Brightness, Contrast, Sharpness.
•• Nospiediet pogu
/
: automātiski pielāgojiet ekrāna iestatījumus.
――Mainot izšķirtspēju zem displeja rekvizītiem, tiks aktivizēta Auto Adjustment funkcija.
――Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā Analog.
•• Nospiediet pogu
: parādiet funkcijas taustiņu ceļvedi.
10
Funkcijas taustiņu ceļvedis
――Lai atvērtu galveno izvēlni vai lietotu citus elementus, nospiediet pogu
; tiks parādīts funkcijas taustiņu ceļvedis. Lai aizvērtu ceļvedi, atkārtoti nospiediet pogu
Nospiediet pogu
/
/
/
Nospiediet pogu
: tiks lietots izvēlētais elements.
.
: pārvietojieties uz vajadzīgo elementu. Mainoties fokusam, tiks parādīts katra elementa apraksts.
Return
Ikonas
Apraksts
Izvēlieties
un pārvietojiet
Izvēlas
, pārvietojot
pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā, lai mainītu ievades signālu. Mainot ievades signālu, ekrāna augšējā kreisajā stūrī tiks parādīts ziņojums.
pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
Tiek parādīts monitora funkcijas ekrāna displejs.
OSD vadības bloķēšana: saglabājiet pašreizējos iestatījumus vai bloķējiet ekrāna displeja vadību, lai novērstu netīšas iestatījumu izmaiņas.
Iespējot/atspējot: lai bloķētu/atbloķētu ekrāna displeja vadību, kad tiek parādīta galvenā izvēlne, nospiediet pogu
un turiet to nospiestu 10 sekundes.
――Ja ekrāna displeja vadība ir bloķēta, varat pielāgot elementus Brightness un Contrast. Ir pieejama funkcija Eye Saver Mode.
SETUP&RESET
Ir pieejama funkcija Power LED On. Varat skatīt ziņojumu INFORMATION.
Izvēlas
, pārvietojot
pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
Nospiediet, lai aktivizētu vai deaktivizētu Eye Saver Mode.
Ja ir pieejama funkcija Eye Saver Mode, tālāk minētie elementi nav pieejami.
•• PICTURE
Brightness, Game Mode, MAGICBright, MAGICAngle
SAMSUNG
SAMSUNG
•• COLOR
•• SETUP&RESET
Izvēlas
Eco Saving Plus
, lai izslēgtu monitoru, pārvietojot
pogu funkcijas taustiņu ceļveža ekrānā.
――Funkcionālu variāciju dēļ iegādātajā modelī funkcijas taustiņu ceļveža opcijas var atšķirties.
11
Ja ekrānā nekas netiek rādīts (piemēram, režīms Enerģijas taupīšana vai režīms Nav signāla), divi tiešie
taustiņi var tikt izmantoti (parādīts zemāk), lai pārvaldītu avotu un strāvu.
Brightness, Contrast un Sharpness iestatījumu maiņa
Apļveida JOG poga
Kad tiek parādīta īsceļu pogu lapa, sākumā ekrānā pielāgojiet elementa Brightness, Contrast un
Sharpness iestatījumus, izmantojot apļveida JOG pogu.
Režīms Enerģijas taupīšana/Nav signāla
Avota maiņa
Sharpness
NOSPIEDIET pogu
un turiet 2 sekundes
Izslēgšana
Kad monitorā tiek parādīta galvenā izvēlne, JOG pogu var izmantot, kā norādīts tālāk.
Apļveida JOG poga
Darbība
/
100
Brightness
Contrast
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Brightness
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.
MAGIC
Pārvietošanās iespēja
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.
Izejiet no galvenās izvēlnes.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
Aizveriet apakšsarakstu, nesaglabājot vērtību.
Contrast
Samaziniet slīdņa vērtību.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
Pārvietojieties uz nākamo apakšlīmeni.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
MAGIC
Palieliniet slīdņa vērtību.
Sharpness
Pārvietojieties uz nākamo apakšlīmeni.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
Saglabājiet vērtību un aizveriet apakšsarakstu.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
12
Aizmugurējā puse
Izstrādājuma slīpuma pielāgošana
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
-2,0° (±2,0°) ~ 20,0° (±2,0°)
-1,0° (±1,0°) ~ 20,0° (±2,0°) (tikai modeļiem LS27E330HZ*)
•• Varat pielāgot izstrādājuma slīpumu.
•• Satveriet izstrādājumu aiz tā apakšējās daļas un uzmanīgi pielāgojiet slīpumu.
Pieslēgvieta
Apraksts
Avota ierīces pievienošanai, izmantojot HDMI kabeli vai HDMI-DVI
kabeli.
Savienojuma izveide ar datoru, izmantojot D-SUB kabeli.
Maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera pievienošanas vieta.
13
Pretnozagšanas slēdzene
――Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.
――Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai informācijai
skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu. Bloķēšanas ierīce
jāiegādājas atsevišķi.
Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:
1 Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
2 Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
3 Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē.
4 Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.
‒‒ Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.
‒‒ Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja
rokasgrāmatu.
‒‒ Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai tiešsaistē.
14
Sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
uzstādīšana
――Izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas kabeli no kontaktligzdas.
1
2
A
•• Piezīmes
‒‒ Izmantojot skrūvi, kas ir garāka par standarta garumu, var tikt bojātas izstrādājuma iekšējās
detaļas.
‒‒ Sienas stiprinājuma nepieciešamo skrūvju garums neatbilst VESA standartiem un var atšķirties
atkarībā no specifikācijām.
‒‒ Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standartiem. Nepievienojiet sienas montāžas
komplektu vai galda virsmas statīvu ar pārāk lielu spēku. Izstrādājums var tikt bojāts vai nokrist,
izraisot traumas. Samsung nav atbildīgs par jebkādiem bojājumiem vai traumām, kas radušās
neatbilstošu skrūvju izmantošanas vai sienas montāžas komplekta vai galda virsmas statīva
pievienošanas ar pārāk lielu spēku rezultātā.
‒‒ Samsung nav atbildīgs par jebkādiem izstrādājuma bojājumiem vai traumām, kas radušās,
izmantojot sienas montāžas komplektu, kas nav norādītais, vai pašrocīgas šāda sienas montāžas
komplekta uzstādīšanas gadījumā.
3
4
B
‒‒ Lai uzstādītu izstrādājumu pie sienas, pārliecinieties, ka esat iegādājies sienas montāžas
komplektu, kuru var uzstādīt 10 cm vai lielākā attālumā no sienas.
‒‒ Izmantojiet sienas montāžas komplektu, kas atbilst standartiem.
‒‒ Lai monitoru uzstādītu, izmantojot sienas montāžas komplektu, atvienojiet statīva pamatni no
monitora.
Mērvienība: mm
Modeļa nosaukums
A Pievienojiet sienas montāžas komplektu vai galda virsmas statīvu šeit
B Kronšteins (nopērkams atsevišķi)
Nolīdziniet izstrādājuma aizmugurē esošās balsteņa gropes ar atbilstošajām sienas montāžas
komplekta vai galda virsmas statīva daļām un cieši pieskrūvējiet balsteņa skrūves.
S27E330H
VESA skrūvju caurumu izmēri
milimetros
75,0 x 75,0
Standarta
skrūve
M4
Daudzums
4
――Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā
var rasties savainojumi.
15
Instalēšana
Statīva pievienošana
――Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
1
Ievietojiet statīva savienotāju statīvā tādā
virzienā, kā parādīts attēlā.
5
Ievietojiet statīva augšdaļu savienojuma atverē
tādā virzienā, kā parādīts attēlā.
2
Pārbaudiet, vai statīva savienotājs ir kārtīgi
pievienots.
6
Turiet izstrādājuma korpusu ar roku, kā tas ir
parādīts attēlā.
Turiet un grieziet salikto statīvu, līdz tas tiek
cieši fiksēts atbalsta pozīcijā.
3
Pievelciet skrūvi statīva apakšpusē līdz galam,
lai tā pilnībā nofiksētos.
4
Novietojiet mīkstu drānu uz galda, lai tā
pasargātu ierīci, un novietojiet monitoru uz tās
tā, lai ierīces priekšpuse būtu uz leju.
7
Iebīdiet salikto statīvu korpusā bultiņas virzienā,
kā tas ir parādīts attēlā.
- Uzmanību
Neturiet izstrādājumu augšpēdus tikai aiz
statīva.
16
Statīva noņemšana
――Pirms ierīces salikšanas, novietojiet ierīci uz līdzenas un stabilas virsmas tā, lai ekrāns būtu uz leju.
――Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
1
Novietojiet mīkstu drānu uz galda, lai tā pasargātu
ierīci, un novietojiet monitoru uz tās tā, lai ierīces
priekšpuse būtu uz leju.
2
Turot statīvu ar vienu roku, pasitiet ar dūri uz statīva
pamatnes augšdaļas bultiņas norādītajā virzienā, lai
atvienotu statīvu no monitora.
3
Grieziet savienojošo skrūvi statīva apakšpusē, lai to
atdalītu.
4
Izņemiet statīva savienotāju no statīva, velkot to
bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā.
17
3. nodaļa
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas
Datora pievienošana un lietošana
――Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.
Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.
Avota ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ierīces.
――Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Atkarībā no izstrādājuma tajā pieejamie porti var atšķirties.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
Strāvas vada pievienošana citu savienojumu izveidošanas laikā var radīt izstrādājuma bojājumus.
――Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma aizmugurējā daļā.
Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli (analogā
tipa)
RGB IN
18
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
HDMI IN
Pievienošana elektrotīklam
Strāvas savienojums, izmantojot integrētu līdzstrāvas/maiņstrāvas
adapteri
1
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
HDMI IN
2
3
1 Pievienojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri izstrādājuma aizmugurē esošajai DC 14V
pieslēgvietai.
2 Pēc tam pievienojiet barošanas kabeli barošanas kontaktligzdai.
3 Nospiediet
pogu monitora aizmugurē, lai ieslēgtu monitoru.
――Ieejas spriegums tiek pārslēgts automātiski.
19
Strāvas savienojums, izmantojot noņemamo līdzstrāvas/maiņstrāvas
adapteri
Pareiza poza izstrādājuma lietošanai
1
2
3
Lietojot izstrādājumu, ieņemiet pareizu pozu:
•• Iztaisnojiet muguru.
•• Pielāgojiet leņķi tā, lai ekrānā neatspīdētu gaisma.
•• Novietojiet apakšdelmus perpendikulāri augšdelmiem un vienā līmenī ar plaukstu augšpusi.
1 Pievienojiet strāvas kabeli maiņstrāvas/līdzstrāvas adapterim. Pēc tam pievienojiet maiņstrāvas/
līdzstrāvas adapteri izstrādājuma aizmugurē esošajai DC 14V pieslēgvietai.
2 Pēc tam pievienojiet barošanas kabeli barošanas kontaktligzdai.
3 Nospiediet
•• Novietojiet elkoņus taisnā leņķī.
•• Pielāgojiet izstrādājuma atrašanās augstumu, lai jūs varētu salocīt ceļus 90 grādu vai platākā leņķī,
papēžus novietot uz grīdas un rokas — zemāk par sirds atrašanās līmeni.
pogu monitora aizmugurē, lai ieslēgtu monitoru.
――Ieejas spriegums tiek pārslēgts automātiski.
20
Draivera instalēšana
――Varat iestatīt izstrādājuma optimālo izšķirtspēju un frekvenci, uzstādot atbilstošos izstrādājuma draiverus.
――Lai instalētu jaunāko izstrādājuma draivera versiju, lejupielādējiet to no Samsung Electronics tīmekļa
vietnes http://www.samsung.com.
Optimālas izšķirtspējas iestatīšana
Ieslēdzot izstrādājumu pirmo reizi pēc tā iegādes, tiks parādīts informatīvais ziņojums par optimālākās
izšķirtspējas iestatīšanu.
Izvēlieties izstrādājuma valodu un nomainiet datora izšķirtspēju uz optimālo iestatījumu.
――Ja optimālākā izšķirtspēja nav izvēlēta, ziņojums pēc noteikta laika tiks parādīts trīs reizes, pat ja
izstrādājums tiks atkārtoti izslēgts un ieslēgts.
――Optimālāko izšķirtspēju var izvēlēties arī datora izvēlnē Vadības panelis.
21
4. nodaļa
Ekrāna iestatīšana
Konfigurējiet ekrāna iestatījumus, piemēram, spilgtumu.
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
Brightness
Contrast
Pielāgojiet vispārējo attēla spilgtumu. (Diapazons: 0~100)
Pielāgojiet kontrastu starp objektiem un to fonu. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība liks attēlam izskatīties spilgtākam.
Augstāka vērtība palielinās kontrastu, tādējādi liekot objektam izskatīties skaidrākam.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Dynamic Contrast.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
MAGIC
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
PICTURE
100
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
SAMSUNG
Custom
SAMSUNG
Off
MAGIC Bright
MAGIC Angle
Adjust the
brightness level.
Values closer
to 100 mean a
brighter screen.
Sharpness
Lieciet objektu līnijām izskatīties skaidrākām vai vairāk izplūdušām. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība liks objektu līnijām izskatīties skaidrākām.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Upscale ir režīmā Mode1 vai Mode2.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
22
Eye Saver Mode
SAMSUNG MAGIC Bright
Iestatiet optimālu attēla kvalitāti, kas ir piemērota acu atpūtināšanai.
Šī izvēlne nodrošina visoptimālāko attēla kvalitāti, kas piemērota izstrādājuma lietošanas videi.
TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” ir to izstrādājumu sertifikācija, kuri atbilst zemāka zilās krāsas
līmeņa prasībām. Ja iestatīsit Eye Saver Mode stāvoklī 'On', zilā gaisma, kuras viļņa garums ir aptuveni
400 nm, samazināsies, tādējādi nodrošinot optimālo attēla kvalitāti acu atpūtināšanai. Turklāt
zilās gaismas līmenis ir zemāks nekā noklusējuma iestatījumos, un to ir pārbaudījis uzņēmums TÜV
Rheinland un sertificējis kā atbilstošu TÜV Rheinland “Low Blue Light Content” standartu prasībām.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eco Saving Plus.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
Spilgtumu varat pielāgot atbilstoši savām vajadzībām.
Režīmā PC
Game Mode
Konfigurējiet ierīces ekrāna iestatījumus, ko izmantot spēļu režīmā.
Izmantojiet šo funkciju, kad spēlējat spēles datorā vai kad pievienojat spēļu konsoli, piemēram,
PlayStation™ vai Xbox™.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Kad monitors izslēdzas, pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu vai maina ievades avotus, Game Mode
tiek izslēgts Off pat tad, ja iestatīts stāvoklī On.
――Ja vēlaties, lai Game Mode būtu aktivizēts visu laiku, izvēlieties Always On.
•• Custom: pielāgojiet vēlamo kontrastu un spilgtumu.
•• Standard: iegūstiet attēla kvalitāti, kas piemērota dokumentu rediģēšanai vai interneta lietošanai.
•• Cinema: iegūstiet tādu televizora attēla spilgtumu un asumu, kas ir piemērots video un DVD satura
skatīšanai.
•• Dynamic Contrast: iegūstiet vienmērīgu spilgtumu, izmantojot automātisko kontrasta pielāgošanu.
Režīmā AV
SAMSUNG
Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI, un PC/AV Mode ir iestatīts uz AV, MAGIC
Bright
ir pieejami četri iepriekš rūpnīcā iestatīti automātiski attēla iestatījumi (Dynamic, Standard, Movie
un Custom). Jūs varat aktivēt Dynamic, Standard, Movie vai Custom iestatījumus. Varat izvēlēties
pielāgotos iestatījumus Custom, kas automātiski izsauc jūsu personalizētos attēla iestatījumus.
•• Dynamic: Izvēloties šo režīmu, ekrāna attēls ir asāks nekā Standard Standard režīmā.
•• Standard: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir spilgta. Tas nodrošina asu attēlu.
•• Movie: Izvēlieties šo režīmu, ja apkārtējā vide ir tumša. Šis režīms ietaupīs enerģiju un mazāk
nogurdinās acis.
•• Custom: Izvēlieties šo režīmu, ja vēlaties noregulēt sev tīkamu attēlu.
23
SAMSUNG MAGIC Angle
SAMSUNG MAGIC Upscale
MAGICAngle
SAMSUNG
Funkcija MAGIC
Upscale var uzlabot attēla detaļu slāņus un attēla spilgtumu.
SAMSUNG
ļauj konfigurēt iestatījumus, lai, atkarībā no jūsu skata leņķa, iegūtu visoptimālāko attēla
kvalitāti.
Šī funkcija sniedz acīmredzamu efektu zemas izšķirtspējas attēliem.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir iestatīta režīmā Cinema vai Dynamic Contrast.
MAGIC
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode vai Eye Saver Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
Leņķi varat pielāgot atbilstoši savām vajadzībām.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Režīms Mode2 rada izteiktāku efektu salīdzinājumā ar režīmu Mode1.
4
1
2
1
5
5
Image Size
3
Mainiet attēla izmēru.
Režīmā PC
•• Off
1
•• Auto: parādiet attēlu atbilstoši ievades avota proporcijām.
: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties tieši iepretim izstrādājumam.
•• Lean Back Mode 1
izstrādājumu.
2
: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties nedaudz zemāk par pašu
•• Wide: parādiet attēlu pilnekrāna režīmā, neņemot vērā ievades avota proporcijas.
•• Lean Back Mode 2
Back Mode 1.
3
: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties zemāk nekā režīmā Lean
Režīmā AV
•• Standing Mode
izstrādājumu.
•• Side Mode
5
4
•• 4:3: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 4:3. Tā ir piemērota videoklipiem un standarta apraidei.
: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties augstāk par pašu
•• 16:9: parādiet attēlu, izmantojot proporciju 16:9.
•• Screen Fit: parādiet attēlu, izmantojot sākotnējo proporciju bez nogriešanas.
: izvēlieties šo opciju, lai skatītu attēlu, atrodoties izstrādājuma sānos.
•• Group View: izvēlieties šo opciju, lai attēlu varētu skatīt vairākas personas, atrodoties vietās
4 , un 5 .
•• Custom: Ja izvēlēta funkcija Custom, pēc noklusējuma tiks lietota opcija Lean Back Mode 1.
――Šī funkcija var netikt atbalstīta atkarībā no izstrādājumā uzstādītajiem portiem.
1
,
――Ekrāna izmēru maiņa ir iespējama, ja ir izpildīti šādi nosacījumi.
――Izmantojot HDMI kabeli, ir pievienota digitālā izvades ierīce.
――Ievades signāls ir 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p, un monitors rāda parastā režīmā (ne visi modeļi atbalsta
visus šos signālus.).
――Šo var iestatīt tikai tad, ja ārējais ievads ir pievienots, izmantojot HDMI, un PC/AV Mode ir iestatīts kā AV.
24
HDMI Black Level
H-Position & V-Position
Ja DVD atskaņotājs vai satelītuztvērēja bloks ar izstrādājumu ir savienoti, izmantojot HDMI, atkarībā no
pievienotās avota ierīces var rasties attēla kvalitātes pasliktināšanās (kontrasts/krāsu pasliktināšanās,
melnās krāsas līmenis u.c.). Tādos gadījumos var lietot HDMI Black Level, lai pielāgotu attēla kvalitāti.
H-Position: Pārvietojiet ekrānu uz labo vai kreiso pusi.
Šādā gadījumā uzlabojiet slikto attēla kvalitāti, izmantojot opciju HDMI Black Level.
――Šī izvēlne ir pieejama tikai tad, ja parametrs Image Size ir režīmā AV un ir iestatīts uz Screen Fit.
――Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā HDMI.
•• Normal: Atlasiet šo režīmu, ja nav kontrasta pasliktināšanās.
•• Low: Izvēlēties šo režīmu, lai samazinātu melnās krāsas līmeni un palielinātu baltās krāsas līmeni,
ja ir kontrasta pasliktināšanās.
――Opcija HDMI Black Level var nebūt saderīga ar dažām avota ierīcēm.
Response Time
Lai videoattēls izskatītos vēl spilgtāks un dabiskāks, palieliniet paneļa atbildes laiku.
――Ja neskatāties filmu, elementu Response Time ir ieteicams iestatīt režīmā Standard vai Faster.
V-Position: Pārvietojiet ekrānu uz augšu vai uz leju.
――Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā Analog.
Ja 480 p, 576 p, 720 p vai 1080 p signāls ir iestatīts režīmā AV un monitors rāda parastā režīmā, izvēlieties
iestatījumu Screen Fit, lai pielāgotu horizontālu pozīciju līmenī 0-6.
Coarse
Pielāgojiet ekrāna frekvenci.
――Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā Analog.
Fine
Lai iegūtu spilgtu attēlu, izvēlieties elementu Fine.
――Šī funkcija ir pieejama tikai režīmā Analog.
25
5. nodaļa
Krāsu nianšu konfigurēšana
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
Pielāgojiet ekrāna krāsu nianses. Šī izvēlne nav pieejama, ja funkcija MAGICBright ir režīmā Cinema vai Dynamic Contrast. Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode vai Eye Saver Mode.
Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
SAMSUNG
Red
Green
Pielāgojiet attēla sarkanās krāsas vērtību. (Diapazons: 0~100)
Pielāgojiet attēla zaļas krāsas vērtību. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība palielina krāsas intensitāti.
Augstāka vērtība palielina krāsas intensitāti.
COLOR
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Adjust the red
saturation level.
Values closer to
100 mean greater
intensity for the
color.
Blue
Pielāgojiet attēla zilās krāsas vērtību. (Diapazons: 0~100)
Augstāka vērtība palielina krāsas intensitāti.
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
26
Color Tone
Pielāgojiet vispārējo attēla krāsu toni.
•• Cool 2: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā Cool 1.
•• Cool 1: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu aukstāka nekā režīmā Normal.
•• Normal: parādiet standarta krāsu toni.
•• Warm 1: Iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā Normal.
•• Warm 2: iestatiet krāsas temperatūru, lai tā būtu siltāka nekā režīmā Warm 1.
•• Custom: pielāgojiet krāsas toni.
――Kad ārējais ievades avots ir pievienots, izmantojot HDMI, un PC/AV Mode ir iestatīts uz AV, Color Tone ir
pieejami četri krāsu temperatūras iestatījumi (Cool, Normal, Warm un Custom).
Gamma
Ļauj pielāgot attēla vidējā diapazona spilgtumu (gammas vērtību).
•• Mode1 / Mode2 / Mode3
27
6. nodaļa
Ekrāna izmēru un atrašanās vietas maiņa
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
Language
Menu H-Position & Menu V-Position
Iestatiet izvēlnes valodu.
Menu H-Position: Pārvietojiet izvēlnes novietojumu uz labo vai kreiso pusi.
――Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju.
Menu V-Position: Pārvietojiet izvēlnes novietojumu uz augšu vai uz leju.
――Tā neattiecas uz citām datora funkcijām.
MENU SETTINGS
Language
English
Menu H-Position
100
Menu V-Position
2
Display Time
20 sec
Transparency
On
Set the menu
language.
Display Time
Iestatiet, lai ekrāna displejs automātiski izzustu, ja izvēlne netiek lietota noteiktu laika periodu.
Iestatījumu Display Time var lietot, lai norādītu laika periodu, pēc kura ekrāna displeja izvēlnei būtu
jāpazūd.
Transparency
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Iestatiet izvēlnes logu caurspīdīgumu.
28
7. nodaļa
Iestatīšana un atiestate
Ir pieejams detalizēts katras funkcijas apraksts. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet ierīci.
Pieejamās funkcijas dažādiem izstrādājuma modeļiem var atšķirties. Skatiet iegādāto izstrādājumu.
Reset All
Eco Saving Plus
Atjaunojiet visus izstrādājuma iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
Eco Saving Plus funkcija samazina enerģijas patēriņu, kontrolējot monitora paneļa izmantoto
elektrisko strāvu.
SETUP&RESET
Reset All
Eco Saving Plus
Off
Off Timer Plus
PC/AV Mode
Key Repeat Time
Acceleration
Source Detection
Auto
Power LED On
Stand-by
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
――Šī opcija nav pieejama, ja funkcija SAMSUNG Bright ir režīmā Dynamic Contrast.
MAGIC
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Eye Saver Mode.
――Šī izvēlne nav pieejama, ja ir iespējota funkcija Game Mode.
•• Off: izmantojiet, lai deaktivizētu Eco Saving Plus funkciju.
•• Auto: enerģijas patēriņš automātiski tiks samazināts par aptuveni 10% salīdzinājumā ar pašreizējo
iestatījumu.
(Enerģijas patēriņa samazinājums ir atkarīgs no ekrāna spilgtuma.)
•• Low: enerģijas patēriņš tiks samazināts par 25% salīdzinājumā ar noklusējuma iestatījumu.
•• High: enerģijas patēriņš tiks samazināts par 50% salīdzinājumā ar noklusējuma iestatījumu.
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
29
Off Timer
Key Repeat Time
Off Timer: Ieslēdziet Off Timer režīmu.
Noregulējiet pogas reaģēšanas ātrumu, kad poga ir nospiesta.
Turn Off After: Izslēgšanās taimeri var iestatīt diapazonā no 1 līdz 23 stundām. Pēc norādītā laika
beigām izstrādājums tiks automātiski izslēgts.
Var izvēlēties iestatījumu Acceleration, 1 sec vai 2 sec. Ja tiek izvēlēts iestatījums No Repeat, nospiežot
pogu, komanda atbild tikai vienreiz.
――Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja opcijas Off Timer iestatījums ir On.
――Izstrādājumiem atsevišķu reģionu tirgos opcija Off Timer ir iestatīta automātiski aktivizēties 4 stundas pēc
izstrādājuma ieslēgšanas. Tas tiek darīts saskaņā ar elektroenerģijas padeves noteikumiem. Ja nevēlaties,
lai taimeris tiktu aktivizēts, dodieties uz sadaļu MENU
SETUP&RESET un iestatiet funkciju Off Timer
Source Detection
stāvoklī Off.
Kā ievades signāla atpazīšanas metodi iestatiet Auto vai Manual.
PC/AV Mode
Power LED On
Iestatiet funkciju PC/AV Mode kā AV. Attēla izmērs tiks palielināts.
Šī opcija ir noderīga, kad skatāties filmu.
•• Iestatiet uz "PC", ja savienots ar datoru.
•• Iestatiet uz "AV", ja savienots ar AV ierīci.
――Šī funkcija neatbalsta Analog režīmu.
Konfigurējiet iestatījumus, lai iespējotu vai atspējotu izstrādājuma apakšdaļā esošo strāvas gaismas
diodi.
•• Working: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir ieslēgts.
•• Stand-by: strāvas gaismas diode deg, kad izstrādums ir izslēgts.
――Tiek piegādāts tikai platekrāna modeļiem, kā piemēram 16:9 vai 16:10.
――Ja monitors (kad iestatīts HDMI režīmā) atrodas enerģijas taupīšanas režīmā vai attēlo paziņojumu Check
Signal Cable, nospiediet pogu, lai parādītu Ekrāna displeja (OSD) MENU. Jūs varat izvēlēties PC vai AV.
30
INFORMATION
Skatiet pašreizējo ievades avotu, frekvenci un izšķirtspēju.
PICTURE
COLOR
MENU SETTINGS
SETUP&RESET
INFORMATION
INFORMATION
LS********/**
S / N : ***************
Analog
**kHz **Hz **
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
31
8. nodaļa
Programmatūras instalēšana
Easy Setting Box
Sistēmas prasības
OS
Datora aparatūra
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Vismaz 32 MB atmiņas
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Vismaz 60 MB brīvas vietas cietajā diskā
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Easy Setting Box ļauj lietotājiem izmantot ekrānu, iedalot to vairākās sadaļās.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Lai instalētu jaunāko Easy Setting Box versiju, lejupielādējiet to no Samsung Electronics tīmekļa
vietnes
http://www.samsung.com.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Programmatūra var nedarboties pareizi, ja nerestartējat datoru pēc instalēšanas.
――Atkarībā no datora sistēmas un ierīces specifikācijām ikona Easy Setting Box var arī neparādīties.
――Ja neparādās īsinājumikona, nospiediet taustiņu F5.
Instalācijas ierobežojumi un problēmas
Easy Setting Box instalāciju var ietekmēt grafiskā karte, mātes plate un tīkla vide.
32
9. nodaļa
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung
klientu apkalpošanas centru
――Pirms sazināties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, veiciet sekojošo izstrādājuma pārbaudi. Ja
problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
Izstrādājuma pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un datoram un vai savienotāji ir cieši
noslēgti.
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir
redzami tukši laukumi.
Ja ekrāns ir izslēgts un, lai gan izstrādājums ir pareizi pieslēgts datoram, mirgo jaudas indikators,
veiciet pašdiagnostikas pārbaudi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
1 Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2 Atvienojiet kabeli no izstrādājuma.
3 Ieslēdziet izstrādājumu.
4 Ja tiek parādīts paziņojums Check Signal Cable, izstrādājums darbojas pareizi.
――Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo problēmu,
pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru,
atjauniniet grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu, sazinieties ar
grafiskās kartes vai datora ražotāju.)
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Ekrāna problēma
Ja iestatītais režīms pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju (sk. sadaļu Standarta signālu režīmu tabula), uz
īsu brīdi tiks parādīts paziņojums Not Optimum Mode
Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.
――Parādītā izšķirtspēja var atšķirties atkarībā no datora sistēmas iestatījumiem un kabeļiem.
Pārbaudiet, vai kabelis ir pareizi pievienots
Tiek parādīts paziņojums Check Signal Cable.
Pārliecinieties, vai kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
33
Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode.
Teksts ir izplūdis.
Šis paziņojums tiek parādīts, ja grafikas kartes signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo izšķirtspēju
vai frekvenci.
Ja izmantojat operētājsistēmu Windows (piem., Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vai Windows 10):
Fonti
Pielāgot ClearType tekstu un izvēlieties Ieslēgt ClearType.
izvēlieties Vadības panelis
Mainiet maksimālo izšķirtspēju un frekvenci, lai tās atbilstu izstrādājuma veiktspējai; plašāku
informāciju skatiet sadaļā "Standarta signālu režīmu tabula" (37. lpp.).
Videofails tiek demonstrēts neskaidri.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Demonstrējot lielus augstas izšķirtspējas videofailus, tie var būt neskaidri. Tā var būt, ja
videoatskaņotājs nav optimizēts datora resursu izmantošanai.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu.
Mēģiniet demonstrēt failu citā videoatskaņotājā.
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Pielāgojiet opcijas Coarse un Fine.
Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.
Skaņas ierīces problēma
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Ekrāns izskatās nestabils un trīc. Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.
Pārbaudiet, vai datora izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu saderīgu izšķirtspējas
un frekvences iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet iestatījumus atbilstoši
šīs rokasgrāmatas „Standarta signāla režīma tabulas” iestatījumiem (37. lpp.) un izstrādājuma
INFORMATION izvēlnes iestatījumiem.
――Atkarībā no skatīšanās leņķa var būt redzami izstrādājuma rāmī esošie LED indikatori. Šis apgaismojums
cilvēku veselībai nekaitē un neietekmē arī izstrādājuma funkcijas vai veiktspēju. Izstrādājuma lietošana ir
droša.
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast.
Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.
Maniet opcijas COLOR iestatījumus
Ekrānā redzamajām krāsām ir ēna un tās ir izkropļotas.
Maniet opcijas COLOR iestatījumus
Baltā krāsa neizskatās balta.
Maniet opcijas COLOR iestatījumus
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
34
Jautājumi un atbildes
――Plašāku informāciju par pielāgošanu skatiet datora vai grafikas kartes rokasgrāmatā.
Kā es varu mainīt frekvenci?
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.
•• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis
Izskats un motīvi
•• Windows ME/2000: Dodieties uz Vadības panelis
•• Windows Vista: Dodieties uz Vadības panelis
pieejama zem Monitora iestatījumiem.
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis
intensitāte.
Displejs
Iestatījumi
Iestatījumi
Izskats un personalizācija
Sistēma
Vadības panelis
Displejs
Papildu
Papildu
Izskats un personalizācija
•• Windows 8 (Windows 8.1): dodieties uz Iestatījumi
pielāgojiet elementu Atsvaidzes intensitāte.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi
intensitāte.
Displejs
Monitors un pielāgojiet opciju Atsvaidzes intensitāte, kas pieejama zem Monitora iestatījumiem.
Personalizācija
Displejs
Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Atsvaidzes intensitāte.
Displeja iestatījumi
Ekrāna izšķirtspēja
Izskats un personalizācija
Papildu displeja iestatījumi
Papildu iestatījumi
Papildu iestatījumi
Displejs
Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Atsvaidzes
Ekrāna izšķirtspēja
Displeja adaptera rekvizīti
Monitors un pielāgojiet opciju Atsvaidzes intensitāte, kas
Papildu iestatījumi
Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi
Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Ekrāna atsvaidzes
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
•• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis
Izskats un dizaini
•• Windows ME/2000: dodieties uz Vadības panelis
•• Windows Vista: dodieties uz Vadības panelis
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis
Displejs
Izskats un personalizācija
Sistēma
Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
Izskats un personalizācija
•• Windows 8 (Windows 8.1): dodieties uz Iestatījumi
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi
Displejs
Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
Vadības panelis
Displejs
Personalizēt
Displejs
Displeja iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
Izskats un personalizācija
Displejs
Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
Papildu displeja iestatījumi un pielāgojiet izšķirtspēju.
Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?
•• Windows XP: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis
Izskats un motīvi
•• Windows ME/2000: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis
•• Windows Vista: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis
iestatījumus.
•• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Vadības panelis
iestatījumus.
Izskats un personalizācija
Vadības panelis
Personalizēšana
Ekrānsaudzētāja iestatījumi
Ekrānsaudzētāja iestatījumi
Izskats un personalizācija
•• Windows 8 (Windows 8.1): iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi
izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 10: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi
iestatījumus.
Displejs
Displejs
Personalizēt
Personalizēt
Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
Ekrānsaudzētāja iestatījumi
Ekrānsaudzētāja iestatījumi
Izskats un personalizācija
Bloķēšanas ekrāns
Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
Personalizēt
Ekrāna taimauta iestatījumi
Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS
Enerģijas opcijas vai izmantojiet datora BIOS
Ekrānsaudzētāja iestatījumi
Enerģijas opcijas vai
Enerģija un miega režīms vai izmantojiet datora BIOS
35
10. nodaļa
Specifikācijas
Vispārīgi
Modeļa nosaukums
S27E330H
Izmērs
27 collu klase (27 collas / 68 cm)
Displeja laukums
597,6 mm (H) x 336,15 mm (V)
Pikseļa solis
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maksimālais pikseļu taktētājs
148,5 MHz (analogais, HDMI)
Strāvas padeve
AC 100 - 240 V - (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs, skatiet izstrādājuma aizmugurē esošo uzlīmi.
Signāla savienotāji
D-SUB, HDMI
Vides apstākļi
Darbība
Temperatūra: 10 C – 40 C (50 F – 104 F) / Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F) / Mitrums: 5% – 95%, nekondensējošs
――Plug & Play
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr
uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
――Paneļa punkti (pikseļi)
Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) LCD paneļa pikseļu var izskatīties gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
――Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, augstāk norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
――Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce
――Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.
36
Standarta signālu režīmu tabula
Modeļa nosaukums
Sinhronizācija
Izšķirtspēja
S27E330H
Horizontālā frekvence
30 – 81 kHz
Vertikālā frekvence
56 – 75 Hz
Optimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ja signāls, kas pieder pie tālāk norādītajiem standarta signāla režīmiem, tiek pārsūtīts no jūsu datora, ekrāns tiek pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem standarta signālu
režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
MAC, 640 x 480
35,000
70,087
28,322
-/+
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
37
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence (kHz)
Vertikālā frekvence (Hz)
Pikseļu taktētājs (MHz)
Sinhronizācijas polaritāte (H/V)
VESA DMT, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz labajai malai, sauc par horizontālo ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc par horizontālo frekvenci. Horizontālā frekvence tiek
mērīta kHz vienībās.
――Vertikālā frekvence
Viena un tā paša attēla atkārtošana neskaitāmas reizes sekundē ļauj skatīt dabiskus attēlus. Atkārtošanas biežums tiek dēvēts par vertikālo frekvenci vai atsvaidzes intensitāti un tiek norādīts hercos (Hz).
――Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla
kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
――Nomainot CDT monitoru (pievienots datoram) ar LCD monitoru, pārbaudiet tā frekvenci. Ja LCD monitors neatbalsta 85 Hz, pirms LCD monitora pievienošanas nomainiet vertikālo frekvenci uz 60 Hz, izmantojot CDT monitoru.
38
11. nodaļa
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
――Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa par
•• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta
cita veida darbība.
•• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo
iespējas, neizjaucot izstrādājumu.
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:
•• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav
norādījis.
•• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu
uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
•• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
•• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
•• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
•• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek
pievienotas papildu ierīces.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
•• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
•• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.
Citi gadījumi
•• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.)
•• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa,
vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
――Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds
bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
•• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai
televīzijas starpniecību.
39
Download PDF