Samsung | C49HG90DMU | Samsung 49'' lenktas QLED monitorius HG90D metal Quantum dot technologija Vartotojo vadovas

NAUDOTOJO VADOVAS
Žaidimų monitorius
C49HG90DM*
Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, siekiant pagerinti gaminio veikimo efektyvumą specifikacijos gali būti
keičiamos be išankstinio įspėjimo.
Siekiant pagerinti kokybę, šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.
© Samsung Electronics
Šio vadovo autorių teisės priklauso „Samsung Electronics“.
Naudoti ar kopijuoti šį vadovą dalimis ar visą be „Samsung Electronics“ leidimo draudžiama.
Visi kiti ne „Samsung Electronics“ prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.
••
Administracinis mokestis taikomas, jei:
‒‒ (a) iškvietėte inžinierių, tačiau jis neaptiko jokių gaminio defektų.
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
‒‒ (b) atnešėte prietaisą į remonto centrą, tačiau nebuvo aptikta jokių gaminio defektų,
(t. y., jei neperskaitėte šio naudotojo vadovo).
••
Prieš bet kokius remonto darbus ar atvykimą į namus, jus informuosime apie administracinio mokesčio dydį.
Turinys
Prieš naudojant gaminį
Įrenginio montavimo vieta
Laikymo saugos priemonės
4
4
Saugos priemonės
Valymas
Elektra ir saugumas
Diegimas
Veikimas
4
5
5
6
7
Pasiruošimas
Dalys
Valdymo skydelis
Funkcinių klavišų vadovas
Žaidimų nustatymo mygtukas
Brightness, Contrast ir Sharpness nustatymų
keitimas
Volume nustatymo keitimas
Galinė pusė
Programinės įrangos naujinimas per USB
Gaminio pokrypio ir aukščio nustatymas
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
9
9
10
11
Diegimas
Stovo tvirtinimas (pirmo tipo)
Stovo tvirtinimas (antro tipo)
Stovo nuėmimas (SIENINIO LAIKIKLIO
pritvirtinimas)
SIENINIO LAIKIKLIO pritvirtinimas
18
18
19
12
12
13
14
16
17
20
21
Šaltinio įrenginio prijungimas
ir naudojimas
Game
Picture Mode
28
Refresh Rate
29
Black Equalizer
29
Response Time
30
FreeSync
30
Low Input Lag
32
Screen Size
32
33
Ką patikrinti prieš prijungiant
22
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
Prijungimas naudojant HDMI kabelį
Jungimas DP laidu
Jungimas MINI DP laidu
Kaip prijungti ausines
Mikrofono prijungimas
Prijungimas naudojant garso laidą
22
22
22
23
23
23
23
Gaminio prijungimas prie kompiuterio kaip USB
HUB
Kompiuterio prijungimas prie gaminio
Gaminio naudojimas kaip USB HUB
Maitinimo prijungimas
Prijungtų kabelių sutvarkymas
24
24
24
25
26
Save Settings
Tinkama laikysena naudojantis gaminiu
27
Picture Mode
34
Tvarkyklės diegimas
27
Brightness
35
Optimalios skiriamosios gebos nustatymas
27
Contrast
35
Sharpness
35
Color
36
HDMI Black Level
36
Eye Saver Mode
36
Screen Adjustment
37
Kalibravimo ataskaita
37
PBP
37
Picture
2
Turinys
PBP Mode
Aspect Ratio
Screen1
Screen2
Sound Source
37
38
38
38
38
Power LED On
42
Reset All
42
Information
43
Programinės įrangos diegimas
OnScreen Display
Language
39
Display Time
39
System
Easy Setting Box
Diegimo apribojimai ir problemos
Sistemos reikalavimai
Specifikacijos
Bendros
49
Standartinio signalo režimo lentelė
50
Priedas
45
45
45
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
(klientų išlaidos)
Tai nėra gaminio defektas
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
Kita
52
52
52
52
Gedimų nustatymo ir
šalinimo instrukcija
Lighting
40
Local Dimming
40
Volume
40
Eco Saving Plus
41
Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“ klientų
aptarnavimo centru
46
Gaminio tikrinimas
46
Skyros ir dažnio tikrinimas
46
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
46
Off Timer
41
Klausimai & Atsakymai
PC/AV Mode
41
USB Super Charging
41
DisplayPort Ver.
42
HDMI Mode
42
Source Detection
42
Key Repeat Time
42
48
3
01 skyrius
Prieš naudojant gaminį
Įrenginio montavimo vieta
Saugos priemonės
Palikite apie gaminį truputį tuščios erdvės, kad jis vėdintųsi. Pakilus vidaus temperatūrai, gali kilti gaisras
ir pažeisti gaminį. Įrengdami gaminį būtinai palikite ne mažiau nei pavaizduota erdvės.
――Išorė gali skirtis pagal produktą.
Jei instrukcijų nesilaikoma, galima sunkiai arba mirtinai susižeisti.
Dėmesio
Jei nesilaikoma instrukcijų, žmonėms arba turtui gali būti padaryta
žalos.
10 cm
10 cm
10 cm
Įspėjimas
10 cm
10 cm
Laikymo saugos priemonės
Ant labai blizgių modelių paviršiaus gali atsirasti dėmių, jei netoliese naudojamas ultragarsinis
drėkintuvas.
――Jei reikia išvalyti gaminio vidų, kreipkitės į artimiausią „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą (ši paslauga yra
mokama).
4
Valymas
――Valydami vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais.
1
Išjunkite gaminį ir kompiuterį.
2
Atjunkite maitinimo laidą nuo gaminio.
――Laikykite maitinimo kabelį už kištuko ir nelieskite kabelio šlapiomis rankomis. Antraip gali įvykti elektros
iškrova.
3
Monitorių valykite švaria, minkšta ir sausa servetėle.
‒‒ Nenaudokite valymo priemonės, kurioje yra alkoholio, tirpiklio ar ploviklio, monitoriui valyti.
Elektra ir saugumas
Įspėjimas
•• Nenaudokite pažeisto maitinimo laido, kištuko ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.
•• Nenaudokite keleto gaminių, įjungtų į vieną maitinimo lizdą.
•• Nelieskite maitinimo laido kištuko drėgnomis rankomis.
•• Įkiškite maitinimo kištuką iki galo, kad jis neatsilaisvintų.
‒‒ Ant monitoriaus tiesiogiai nepurkškite vandens arba valymo priemonės.
•• Maitinimo laido kištuką įjunkite į įžemintą maitinimo lizdą (taikoma tik 1 tipo izoliuotiems
įrenginiams).
4
Norėdami nuvalyti gaminio korpusą, sušlapinkite minkštą ir sausą šluostę vandeniu ir gerai ją
išgręžkite.
•• Nelankstykite ir netraukite maitinimo laido per jėgą. Nepalikite maitinimo laido po sunkiu daiktu.
5
Baigę valyti prijunkite maitinimo laidą prie gaminio.
6
Įjunkite gaminį ir kompiuterį.
•• Nedėkite maitinimo laido ar gaminio šalia šilumos šaltinių.
•• Aplink maitinimo laido kištuko kontaktus arba maitinimo lizdą susikaupusias dulkes valykite sausa
servetėle.
Dėmesio
•• Neištraukite maitinimo laido, kol gaminį naudojate.
•• Naudokite tik „Samsung“ maitinimo laidą, kurį gavote su gaminiu. Nenaudokite maitinimo laido
kištuko su kitais gaminiais.
•• Žiūrėkite, kad niekas neužstotų maitinimo lizdo, prie kurio prijungtas maitinimo laidas.
‒‒ Kai iškyla problema, maitinimo laidas turi būti ištrauktas norint nutraukti gaminio maitinimą.
•• Ištraukdami maitinimo laidą iš maitinimo lizdo laikykite už kištuko.
5
Diegimas
Įspėjimas
Dėmesio
•• Ant gaminio nedėkite žvakių, priemonės vabzdžiams naikinti ar cigarečių. Nemontuokite gaminio
šalia šilumos šaltinių.
•• Keldami nenumeskite gaminio.
•• Nemontuokite gaminio blogai ventiliuojamoje vietoje, pvz., knygų lentynoje ar spintelėje.
•• Montuokite gaminį mažiausiai 10 cm nuo sienos, kad liktų vietos ventiliacijai.
•• Plastikinę pakuotę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
‒‒ Vaikai gali uždusti.
•• Nemontuokite gaminio ant nestabilaus ar vibruojančio paviršiaus (nesaugios lentynos, nuožulnaus
paviršiaus ir pan.)
‒‒ Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
‒‒ Stipriai vibruojančioje vietoje naudojamas gaminys gali sugesti arba gali kilti gaisras.
•• Nemontuokite gaminio transporto priemonėje ar vietoje, kurioje yra dulkių, drėgna (laša vanduo ir
pan.), alyvos ar dūmų.
•• Neguldykite gaminio ekranu į apačią.
•• Montuodami gaminį spintoje arba lentynoje žiūrėkite, kad neišsikištų apatinis gaminio priekinės
dalies kraštas.
‒‒ Gaminys gali nukristi ir sugesti, ir (arba) sužeisti.
‒‒ Montuokite gaminį tik tinkamo dydžio spintose ar lentynose.
•• Atsargiai pastatykite gaminį.
‒‒ Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
•• Neįprastoje vietoje (daugybės smulkių dalelių, cheminių medžiagų ar ekstremalios temperatūros
veikiamoje ar drėgnoje vietoje arba vietose, kur gaminys turėtų veikti nepertraukiamai ilgą laiką)
įmontuotas gaminys gali sugesti.
‒‒ Jei gaminį norite montuoti tokioje vietoje, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, karštyje ar prie karšto objekto, pvz., viryklės.
‒‒ Gali sutrumpėti gaminio naudojimo laikas arba kilti gaisras.
•• Nemontuokite gaminio vaikams pasiekiamoje vietoje.
‒‒ Gaminys gali nukristi ir sužeisti vaikus.
•• Maistinis aliejus, pavyzdžiui, sojos pupelių aliejus, gali pažeisti arba deformuoti gaminį.
Nemontuokite gaminio virtuvėje arba šalia virtuvės stalviršio.
6
Veikimas
Įspėjimas
•• Gaminiu teka aukšta įtampa. Niekada patys neardykite, netaisykite ar neatlikite gaminio pakeitimų.
‒‒ Dėl taisymo susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Jei gaminį norite perkelti, pirma atjunkite nuo jo visus laidus, įskaitant maitinimo laidą.
•• Jei gaminys skleidžia keistus garsus, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo laidą
ir susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Neleiskite vaikams persisverti per monitorių arba ant jo užlipti.
•• Nekiškite metalinių daiktų (valgomųjų lazdelių, monetų, plaukų smeigtukų ir pan.) ar lengvai
užsidegančių daiktų (popieriaus, degtukų ir pan.) į gaminį (pro ventiliacijos angą ar įvesties / išvesties
prievadus ir pan.).
‒‒ Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į gaminį pateko vandens ar kitų
pašalinių medžiagų. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
•• Nedėkite indų, kuriuose yra skysčio (vazų, puodų, butelių ir kt.) ar metalinių daiktų ant gaminio.
‒‒ Įsitikinkite, ar išjungėte gaminį ir ištraukėte maitinimo laidą, kai į gaminį pateko vandens ar kitų
pašalinių medžiagų. Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
‒‒ Vaikai gali stipriai susižeisti.
•• Jei gaminys nukrito arba pažeidėte išorinį korpusą, išjunkite maitinimą ir atjunkite maitinimo laidą.
Tada susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.
‒‒ Jei toliau naudosite gaminį, gali kilti gaisras ar elektros iškrova.
•• Ant gaminio viršaus nepalikite sunkių ar vaikų mėgstamų daiktų (žaislų, saldumynų ir pan.).
‒‒ Gaminys ar sunkūs daiktai gali nukristi vaikams bandant pasiekti žaislus ar saldumynus ir stipriai
sužeisti.
•• Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, gaminį išjunkite ir atjunkite maitinimo laidą.
•• Nemeskite į gaminį daiktų ar kitaip jo nesutrenkite.
•• Nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.
•• Įvykus dujų nuotėkiui, nelieskite gaminio ar maitinimo laido kištuko. Be to, nedelsdami išvėdinkite
patalpą.
•• Nekelkite ar nejudinkite gaminio traukdami už maitinimo laido ar bet kurio kabelio.
•• Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų šalia gaminio.
•• Įsitikinkite, ar ventiliacijos angų neužkimšo staltiesės ar užuolaidos.
‒‒ Dėl pakilusios vidinės temperatūros gali kilti gaisras.
7
Dėmesio
•• Jeigu ekrane ilgai rodomas nejudantis vaizdas, gali išdegti liekamasis vaizdas arba atsirasti
defektinių pikselių.
‒‒ Įjunkite energijos taupymo režimą arba naudokite judančio vaizdo ekrano užsklandą, jei gaminio
nenaudosite ilgą laiką.
•• Ištraukite maitinimo laidą iš lizdo, jei neketinate gaminio naudoti ilgą laiką (atostogausite ir pan.).
‒‒ Dėl susikaupusių dulkių ir karščio gali kilti gaisras, įvykti elektros nuotėkis ar iškrova.
•• Naudokite gaminį nustatę rekomenduojamą skiriamąją gebą ir dažnį.
‒‒ Jūsų regėjimas gali pablogėti.
•• Nelaikykite gaminio apvertę ar nejudinkite jo laikydami už stovo.
‒‒ Gaminys gali nukristi ir sugesti arba sužeisti.
•• Ilgą laiką žiūrėdami į ekraną per arti, galite pakenkti regėjimui.
•• Šalia gaminio nesinaudokite drėkintuvais ar virykle.
•• Naudodamiesi monitoriumi, kas valandą leiskite akims pailsėti ilgiau nei 5 minutes arba pažiūrėkite į
toli esančius objektus.
•• Nelieskite ekrano, kai gaminys įjungtas ilgą laiko tarpą, nes jis bus įkaitęs.
•• Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
•• Reguliuodami gaminio kampą ar stovo aukštį būkite atsargūs.
‒‒ Įstrigus rankai ar pirštui galite susižeisti.
‒‒ Per daug pakreiptas gaminys gali nukristi ir sužeisti.
•• Nedėkite ant gaminio sunkių daiktų.
‒‒ Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
•• Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per didelio garsumo.
‒‒ Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.
•• Keldami nenumeskite gaminio.
‒‒ Gaminys gali sugesti arba galite susižeisti.
8
02 skyrius
Pasiruošimas
Dalys
Dalys
Aprašymas
Kelių krypčių mygtukas, padedantis naršyti.
JOG mygtukas
Valdymo skydelis
――JOG mygtukas yra ekrano apatiniame dešiniajame kampe, jis
reguliuojamas 5 kryptimis – AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN /
PASPAUSTI (ĮVESTI).
Šis LED yra maitinimo būsenos indikatorius:
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
•• Maitinimas įjungtas (maitinimo mygtukas): Išjungti
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
•• Energijos taupymo režimas: Mirksi
Maitinimo indikatoriaus LED
•• Išjungtas maitinimas (maitinimo mygtukas): Įjungti
――Maitinimo indikatoriaus veikimas gali būti pakeistas pakeičiant meniu
nustatymus. (System → Power LED On) Dėl skirtingai diegiamų funkcijų
Maitinimo
indikatoriaus LED
realiuose modeliuose šios funkcijos gali nebūti.
Paspauskite JOG mygtuką, kai ekranas yra įjungtas. Pasirodys funkcinių
Žaidimų nustatymo mygtukas
Return
Funkcinių klavišų vadovas
Funkcinių klavišų vadovas
APAČIA (PRIEKINĖ DALIS)
klavišų vadovas. Jei pasirodžius vadovui norite pasiekti ekrano meniu,
atitinkamą krypties mygtuką paspauskite dar kartą.
――Funkcinių klavišų vadovas gali skirtis atsižvelgiant į funkciją ar gaminio
modelį. Žiūrėkite konkretaus gaminio informaciją.
Naudodami sparčiuosius mygtukus pereikite prie anksčiau išsaugotų
pasirinktinių žaidimo režimų.
KAIRĖN
DEŠINĖN
PASPAUSTI(ĮVESTI)
Žaidimų nustatymo mygtukas
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
――Žaidimų nustatymo mygtukai yra monitoriaus priekinės dalies apačioje,
dešinėje. Jei norite redaguoti ir išsaugoti pasirinktinį žaidimo režimą,
eikite į Game → Save Settings.
VIRŠUS (GALINĖ DALIS)
JOG mygtukas
9
Funkcinių klavišų vadovas
――Jei norite atidaryti pagrindinį meniu arba pasinaudoti kitais elementais, paspauskite JOG mygtuką, kad
galėtumėte peržiūrėti funkcinių klavišų vadovą. Dar kartą paspaudę JOG mygtuką galėsite išeiti.
AUKŠTYN / ŽEMYN / KAIRĖN / DEŠINĖN: pereikite prie norimo
elemento. Pakeitus fokusavimą, pasirodo kiekvieno elemento
aprašymas.
Piktogramos
Menu
Source
PASPAUSTI(ĮVESTI): pasirinktas elementas bus pritaikytas.
PBP
Aprašymas
Pasirenkamas
JOG mygtukas.
, kai funkcinių klavišų vadovo ekrane paspaudžiamas
Parodoma monitoriaus ekrano rodinio (angl. On Screen Display (OSD)
funkcija.
Pasirinkite
, kad funkcinių klavišų vadovo ekrane JOG mygtuku
galėtumėte pakeisti įvesties signalą. Jei pakeičiate įvesties signalą,
viršutiniame kairiajame ekrano kampe pasirodo pranešimas.
Pasirenkamas
JOG mygtukas.
, kai funkcinių klavišų vadovo ekrane paspaudžiamas
Paspauskite mygtuką, jei būtina konfigūruoti PBP funkcijos nustatymus.
Power Off
Return
Pasirenkamas
, kad funkcinių klavišų vadovo ekrane JOG mygtuku
galėtumėte išjungti monitorių.
――Dėl skirtingai diegiamų funkcijų realiuose modeliuose funkcinių klavišų vadovo parinktys gali skirtis.
10
Kai monitoriaus ekrane nieko nerodoma (t. y. kai įjungtas energijos taupymo režimas arba besignalis
režimas), šaltinio ir maitinimo parametrams pasirinkti galima naudoti 2 tiesioginius klavišus, kaip
parodyta toliau.
JOG mygtukas
Energijos taupymo / besignalis režimas
AUKŠTYN
Keisti šaltinį
Žaidimų nustatymo mygtukas
Nustatymą galite greitai peržiūrėti naudodamiesi sparčiosios prieigos mygtuku apačioje, nenaudodami
OSD meniu. Iš karto galite peržiūrėti trijų skirtingų režimų nustatymus.
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
Atgal
PASPAUSTI(ĮVESTI), palaikyti 2 sek.
Išjungti
Kai monitoriuje rodomas pagrindinis meniu, JOG mygtukas gali būti naudojamas keliais būdais.
JOG mygtukas
Game Setting 3
Game Setting 2
Veiksmas
AUKŠTYN / ŽEMYN
Game Setting 1
Perkeliama parinktis.
Išeinama iš pagrindinio meniu.
KAIRĖN
Papildomas sąrašas uždaromas neišsaugant reikšmės.
Sumažinama slankiklio reikšmė.
DEŠINĖN
PASPAUSTI(ĮVESTI)
Pereinama į kitą gylį.
Padidinama slankiklio reikšmė.
Pereinama į kitą gylį.
120
12
Black Equalizer
Game Setting 1
Response Time
Hz
Off
On
Refresh Rate
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Reikšmė išsaugoma ir uždaromas papildomas sąrašas.
――Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
――Rodomi vaizdai atitinka funkcijų būseną kaip ir atitinkamų funkcijų ekrano meniu nustatymai, kurie skiriasi
nuo realių reikšmių.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
11
Brightness, Contrast ir Sharpness nustatymų keitimas
Volume nustatymo keitimas
Galite reguliuoti Brightness, Contrast ar Sharpness judindami JOG mygtuką aukštyn arba žemyn, kai
nėra rodomas OSD meniu.
Galite reguliuoti Volume judindami JOG mygtuką aukštyn arba žemyn, kai nėra rodomas OSD meniu.
Volume
Sharpness
50
Mute
Brightness
100
Contrast
――Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
――Jei prijungto įvesties įrenginio garso kokybė prasta, gaminio „Auto Mute“ funkcija gali nutildyti garsą arba
atkuriamas garsas gali trūkinėti, kai prijungiamos ausinės arba garsiakalbiai. Nustatykite įvesties įrenginio
――Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Brightness
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eco Saving Plus.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
Contrast
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai Picture Mode veikia Cinema režimu.
įvesties garsumą mažiausiai ties 20 %, o garsumą valdykite gaminio garsumo valdikliu (JOG mygtuką KAIRĖN
/ DEŠINĖN).
――Kas yra funkcija „Auto Mute“?
Ši funkcija nutildo garsą ir pagerina garso kokybę, kai girdimas garso triukšmas arba kai įvesties signalas
yra silpnas – taip dažniausiai nutinka dėl įvesties įrenginio garsumo.
――Jei norite suaktyvinti funkciją Mute, eikite į Volume valdymo ekraną ir, naudodami JOG mygtuką, pereikite
žemyn.
Jei funkciją Mute norite išjungti, eikite į Volume valdymo ekraną ir padidinkite arba sumažinkite Volume.
Sharpness
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai Picture Mode veikia Cinema režimu.
12
Galinė pusė
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
POWER IN
Prievadas
Aprašymas
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Prievadas
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Gaminys prie šaltinio įrenginio prijungiamas HDMI arba HDMI ir DVI
jungiamuoju laidu.
Prijungiama prie kompiuterio naudojant DP laidą.
DP IN
MINI DP IN
/SERVICE
MIC IN
MIC OUT
1
2
(PC IN)
Aprašymas
Savo monitoriaus maitinimo laidą prijunkite prie galinėje prietaiso dalyje
esančio prievado POWER IN.
POWER IN
DP IN
Prijunkite prie USB įrenginio.
――Spartųjį įkrovimą galima atlikti tik naudojant
1
2
2 prievadą. Per šį
prievadą įrenginiai įkraunami greičiau nei per įprastinį USB prievadą.
Įkrovimo greitis priklauso nuo prijungtų prietaisų.
Prijungiama prie kompiuterio USB kabeliu. Suderinama su 3.0 arba
žemesne USB kabelio versija.
(PC IN)
――Šis prievadas gali būti prijungiamas tik prie kompiuterio.
Prijungiama prie kompiuterio naudojant MINI DP laidą.
MINI DP IN
Prijungiama prie garso išvesties įrenginio, pvz., ausinių.
/SERVICE
Skirta techninės priežiūros specialistams.
Prijunkite prie mikrofono.
MIC IN
Prijunkite prie kompiuterio.
MIC OUT
13
Programinės įrangos naujinimas per USB
1
2
Kai ekrane rodomas pranešimas, parodytas toliau pateiktame paveikslėlyje, pasirinkite Yes, kad
programinė įranga būtų atnaujinta.
3
Kai ekrane rodomas vaizdas, parodytas toliau pateiktame paveikslėlyje, pasirinkite Yes.
4
Prasidės programinės įrangos naujinimas.
Būtinai prijunkite USB diską prie USB 1 prievado. Programinę įrangą per USB galite atnaujinti tik
tada, kai monitoriaus ekranas veikia įprastai arba kai monitoriaus ekrane rodomas tikrinimo signalas.
USB 1
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
MINI DP IN
/SERVICE
MIC IN
MIC OUT
1
2
(PC IN)
Check Signal Cable
DisplayPort
Kai ekrane rodomas vaizdas, parodytas toliau pateiktame paveikslėlyje, paspauskite rodyklės žemyn
mygtuką ir palaikykite 5 sekundes.
Power Off
14
Pastaba
1
Palaikomi USB disko formatai yra FAT, FAT32 ir NTFS.
2
Jei naudojate modelį CHG90, įsitikinkite, kad kiekvienas atnaujinimo failas yra BIN formato failas,
atitinka CHG90 modelio pavadinimo taisyklę (m-HG949CCAA-****.*[4 skaičiai].bin, kur ****.* žymi
versijos numerį, o 4 skaičiai yra kontrolinė suma. Pavyzdžiui, „m-HG949CCAA-1000.0[6E80].bin“
atitinka CHG90 modelio pavadinimo taisyklę ir turi būti nukopijuotas į šakninį katalogą.
3
Įsitikinkite, kad USB diske yra tik vienas atnaujinimo failas kiekvienam modeliui, o tada vadovaukitės
šiame vadove pateikiamomis instrukcijomis.
4
Jeigu norite grąžinti arba atkurti ankstesnę versiją, pakeiskite failo pavadinimą į
m-HG949CCAA-0000.0[4 skaičiai], tada atlikite tuos pačius veiksmus.
5
Jei rodomas pranešimas No valid update files found. Please check your USB device and try again., tai
galėjo įvykti dėl tokių priežasčių.
‒‒ Prie USB 1 prievado neprijungtas USB diskas.
‒‒ Nepalaikomas USB disko formatas.
‒‒ USB diske nėra galiojančių naujinimo failų. (Naujinimo failų nėra arba neteisingi failų pavadinimai.)
6
Neišjunkite monitoriaus. Pasistenkite, kad atnaujinant nebūtų jokių pertraukimų. Jei atnaujinimo
procesas bus pertrauktas, monitorius grįš prie senosios gaminio versijos.
――Atkreipkite dėmesį, kad produkto versija negali būti tokia pati, kaip versija prieš šį atnaujinimą, jei anksčiau
buvo atlikti kiti naujinimai.
※ Kadangi gaminiui buvo pritaikytas HDR VESA sertifikavimas, vaizdo kokybės sąlygos buvo pakeistos. Jei
norite vaizdo kokybės, kuri buvo prieš naujinimą (iki 2018 m. birželio mėn.), galite pakeisti į Professional
režimą naudodami meniu.
15
Gaminio pokrypio ir aukščio nustatymas
Dėmesio
――Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio
specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai neįspėjus.
-2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
-15,0° (±2,0°) į kairę ~ 15,0° (±2,0°) į dešinę
•• Suimkite monitorių už kairės ir dešinės pusės ir sureguliuokite pakreipimą.
0 ~ 120,0 mm (±5,0 mm)
Jei sureguliavus gaminio pokrypį ir aukštį ekranas stovi nelygiai, atlikite šiuos veiksmus.
-4˚
+4˚
•• Monitoriaus pokrypį ir aukštį galima reguliuoti.
•• Kai reguliuojate pokrypį ar aukštį, laikykite iš abiejų pusių, kad nesugadintumėte gaminio dėl per
didelės jėgos.
•• Reguliuojant stovo aukštį gali būti girdimas triukšmas. Šis triukšmas reguliuojant stovo aukštį
atsiranda dėl stovo slankiklių viduje esančio rutulio. Tai normalu ir nėra gaminio gedimas.
•• Laikykite monitorių už kraštų abejose pusėse ir reguliuokite kampą, kad ekranas stovėtų lygiai.
(Nelaikykite tiesiogiai tik už LCD ekrano.)
•• Monitoriaus kampą galima reguliuoti nuo -4° iki +4°.
16
Nuo vagystės apsaugantis užraktas
――Naudojant nuo vagystės apsaugantį užraktą, gaminį saugu naudoti net ir viešose vietose.
――Užrakto forma ir užrakinimo būdas priklauso nuo gamintojo. Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo
instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių apsaugančio užrakto.
Toliau aprašyta, kaip užfiksuoti nuo vagystės apsaugantį užraktą.
1
Pritvirtinkite nuo vagystės apsaugančio užrakto laidą prie sunkaus daikto, pavyzdžiui, rašomojo
stalo.
2
Prakiškite vieną laido galą pro kilpą kitame gale.
3
Įkiškite nuo vagystės apsaugantį užraktą į tam skirtą angą galinėje gaminio pusėje.
4
Užfiksuokite užraktą.
‒‒ Nuo vagystės apsaugantį užraktą galima įsigyti atskirai.
‒‒ Išsamesnė informacija pateikiama vartotojo instrukcijoje, pridedamoje prie nuo vagysčių
apsaugančio užrakto.
‒‒ Nuo vagystės apsaugančius užraktus galima įsigyti elektronikos prekių parduotuvėse arba
internetu.
17
Diegimas
Stovo tvirtinimas (pirmo tipo)
――Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas aukštyn.
: Gaminys yra išlenktas. Jei gaminį padėsite ant plokščio paviršiaus ir paspausite, galite pažeisti gaminį. Nespauskite gaminio, jei jis guli ant žemės ekranu į viršų arba į apačią.
1
Dėmesio
Stovą už kakliuko laikykite abejomis, o ne viena
ranka, kad jis nenukristų ir nieko nesužeistų.
14
Priveržkite varžtus stovo kakliuko viršuje.
Nuimkite viršutinę ir priekinę apsaugas, tada padėkite
priekinę apsaugą ant stalo.
15
Įstatykite stovo pagrindą į stovo kakliuką paveikslėlyje
nurodyta kryptimi.
12
Ištraukite monitorių iš pakuotės (šį darbą
darykite dviese) ir padėkite monitorių ant
priekinės apsaugos.
16
Išardykite VIRŠUTINĮ GALINĮ DANGTELĮ.
13
Stovo kakliuką uždėkite ant monitoriaus, kaip
parodyta paveikslėlyje.
17
Surinkite VIRŠUTINĮ GALINĮ DANGTELĮ ant
stovo kakliuko, kaip parodyta paveikslėlyje.
18
Pasukite VIRŠUTINĮ GALINĮ DANGTELĮ pagal
laikrodžio rodyklę.
18
Stovo tvirtinimas (antro tipo)
――Prieš surinkdami produktą, padėkite jį ant plokščio ir stabilaus paviršiaus, kad ekranas būtų atverstas aukštyn.
: Gaminys yra išlenktas. Jei gaminį padėsite ant plokščio paviršiaus ir paspausite, galite pažeisti gaminį. Nespauskite gaminio, jei jis guli ant žemės ekranu į viršų arba į apačią.
1
Dėmesio
Stovą už kakliuko laikykite abejomis,
o ne viena ranka, kad jis nenukristų ir
nieko nesužeistų.
15
Surinkite VIRŠUTINĮ GALINĮ DANGTELĮ
ant stovo kakliuko, kaip parodyta
paveikslėlyje.
Stovo kakliuką uždėkite ant monitoriaus,
kaip parodyta paveikslėlyje.
6
1
Pasukite VIRŠUTINĮ GALINĮ DANGTELĮ
pagal laikrodžio rodyklę.
12
Priveržkite varžtus stovo kakliuko
viršuje.
71
Pastatykite monitorių, kaip parodyta
paveikslėlyje.
13
Įstatykite stovo pagrindą į stovo kakliuką
paveikslėlyje nurodyta kryptimi.
14
Išardykite VIRŠUTINĮ GALINĮ DANGTELĮ.
8
1
Nuimkite pakuotę.
19
Stovo nuėmimas (SIENINIO LAIKIKLIO pritvirtinimas)
――Prieš nuimdami stovą nuo monitoriaus padėkite monitorių ant lygaus ir stabilaus paviršiaus ekraną nukreipdami žemyn.
: Gaminys yra išlenktas. Jei gaminį padėsite ant plokščio paviršiaus ir paspausite, galite pažeisti gaminį. Nespauskite gaminio, jei jis guli ant žemės ekranu į viršų arba į apačią.
1
Pasukite VIRŠUTINĮ GALINĮ DANGTELĮ prieš
laikrodžio rodyklę.
5
Stovo kakliuko viršuje atsukite 4 varžtus.
2
Pakelkite VIRŠUTINĮ GALINĮ DANGTELĮ.
3
Išardykite VIRŠUTINĮ GALINĮ DANGTELĮ.
4
Nuimkite stovo pagrindą nuo stovo kakliuko.
6
Pakelkite ir nuimkite stovą.
Dėmesio
Nespauskite monitoriaus. Galite sugadinti
monitorių.
20
SIENINIO LAIKIKLIO pritvirtinimas
――Išjunkite gaminio maitinimą ir ištraukite maitinimo kabelį iš maitinimo lizdo.
1
2
•• Pastabos
‒‒ Ilgesnis nei standartinis varžtas gali pažeisti gaminio vidaus komponentus.
‒‒ Sieninių laikiklių, kuriems reikalingi varžtai neatitinka standartinių VESA keliamų specifikacijų,
varžtų ilgis gali skirtis, atsižvelgiant į specifikacijas.
‒‒ Nenaudokite varžtų, neatitinkančių VESA standartų. Nenaudokite pernelyg daug jėgos, tvirtindami
sieninio laikiklio komplektą arba stalinį stovą. Gaminys gali sugesti arba nukristi ir ką nors
sužeisti. „Samsung“ neatsako už nuostolius arba padarytą žalą naudojant netinkamus varžtus arba
tvirtinant sieninį komplektą ar stalinį stovą su per didele jėga.
‒‒ „Samsung“ neatsako už jokį gaminio sugadinimą ar asmeniui padarytą žalą naudojant kitus
sieninius komplektus nei nurodytieji arba mėginant patiems montuoti sieninį komplektą.
‒‒ Norėdami pritvirtinti gaminį prie sienos, turėtumėte įsigyti tvirtinimo prie sienos rinkinį, su kuriuo
galėsite pritvirtinti monitorių bent 10 cm atstumu nuo sienos paviršiaus.
‒‒ Būtinai naudokite sieninį komplektą, kuris atitinka nustatytus standartus.
3
4
‒‒ Jei monitorių norite pritvirtinti naudodami sienos laikiklį, nuo monitoriaus atjunkite stovą.
Matavimo vienetai: mm
Modelio
pavadinimas
C49HG90DM*
VESA varžtų skylių
specifikacijos milimetrais
100,0 x 100,0
Standartinis varžtas
4,0 mm Φ, 0,7 žingsnis* 10,0 mm ilgis
Kiekis
4 EA
――Netvirtinkite SIENINIO LAIKIKLIO, kai monitorius yra įjungtas. Galite patirti elektros šoką ir būti sužeisti.
A Pritvirtinkite SIENINĮ LAIKIKLĮ čia
B SIENINIS LAIKIKLIS
Išlygiuokite B su A ant monitoriaus, tada tvirtai priveržkite varžtais iš stovo (p.20).
21
03 skyrius
Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas
Ką patikrinti prieš prijungiant
Kompiuterio prijungimas ir naudojimas
――Prieš prijungdami šaltinio įrenginį perskaitykite su juo pristatytą vartotojo instrukciją.
Pasirinkite turimam kompiuteriui tinkamą prijungimo būdą.
Prievadų skaičius ir vieta priklauso nuo šaltinio įrenginio.
――Maitinimo laidą junkite tik tada, kai prijungsite visus kitus laidus.
――Jungiamosios detalės gali skirtis pagal gaminį.
――Pateikti prievadai gali skirtis atsižvelgiant į gaminį.
Prieš prijungdami maitinimo laidą patikrinkite, ar prijungėte pirminį šaltinį.
Priešingu atveju galite pažeisti gaminį.
――Patikrinkite pageidaujamų jungčių prievadus galinėje gaminio pusėje.
Prijungimas naudojant HDMI kabelį
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Jungimas DP laidu
DP IN
22
Jungimas MINI DP laidu
MINI DP IN
Kaip prijungti ausines
/SERVICE
Mikrofono prijungimas
MIC IN
Prijungimas naudojant garso laidą
MIC OUT
――Dėvėkite ausines, kai įjungiate garsą naudodami HDMI-HDMI, DP arba MINI DP laidą.
23
Gaminio prijungimas prie kompiuterio kaip
USB HUB
Kompiuterio prijungimas prie gaminio
Gaminio naudojimas kaip USB HUB
Naudodami gaminį kaip koncentratorių, prie gaminio prijunkite ir naudokite skirtingus įrenginius tuo
pačiu metu.
Kompiuteris negali tuo pačiu metu sujungti kelių įrenginių, nes jo įvesties / išvesties prievadų skaičius
yra ribotas. Naudodamiesi gaminio HUB funkcija, dirbsite produktyviau – galėsite tuo pačiu metu į
gaminio USB prievadus sujungti keletą įrenginių neprijungę jų prie kompiuterio.
――Gaminys gali veikti kaip HUB, prijungus jį prie kompiuterio USB kabeliu. Galite prijungti įrenginį tiesiai prie
gaminio ir, neprijungę jo prie kompiuterio, valdyti įrenginį per gaminį.
Jei gaminį norite naudoti kaip USB hub, prijunkite jį prie kompiuterio naudodami USB laidą.
(PC IN)
(PC IN)
Jei prie kompiuterio prijungti keli įrenginiai, daugybė kabelių aplink kompiuterį gali atrodyti
netvarkingai. Prijungus įrenginius tiesiai prie gaminio, tokio nepatogumo nebeliks.
Galinėje gaminio pusėje prijunkite USB kabelį prie
ir USB
ant kompiuterio.
――Kompiuterį prie gaminio galite prijungti naudodami USB 2.0 laidą. Jei norite išnaudoti visas USB 3.0 funkcijos
galimybes, gaminį su kompiuteriu junkite naudodami USB 3.0 laidą. Įsitikinkite, ar kompiuteris palaiko USB
Prijunkite mobilųjį įrenginį, pvz., MP3 leistuvą ar išmanųjį telefoną, prie gaminio, prijungę jį prie
kompiuterio. Tuomet galėsite valdyti įrenginį iš kompiuterio ar įkrauti įrenginio akumuliatorių.
3.0.
24
――Jei norite, kad USB prietaisas būtų aptiktas ir paleistas greičiau, prijunkite šį prietaisą prie gaminio USB 3.0
prievado. Skaitymo / rašymo sparta priklauso nuo USB prietaiso ir jūsų kompiuterio.
Maitinimo prijungimas
――Gaminys nepalaiko medijos atkūrimo. Jei norite paleisti USB prietaise esantį failą, prijunkite gaminį prie
kompiuterio kaip šakotuvą ir atkurkite failą savo kompiuteryje.
――Dėl USB problemų, susijusių su OS, diskų įrenginio programomis arba programine įranga, kreipkitės į
atitinkamus tiekėjus.
――Rinkoje gausu įvairių USB įrenginių ir mes negalime garantuoti, kad mūsų gaminiai yra suderinami su visais
POWER IN
USB įrenginiais.
――Išoriniam HDD reikalingas išorinis maitinimo šaltinis, todėl jį būtinai prijunkite prie maitinimo šaltinio.
――Spartusis įkrovimas gali būti atliekamas tik per prievadą
2. Pagal USB 3.0 akumuliatoriaus įkrovimo
2 gali palaikyti ne stipresnę kaip 1,5 A srovę. Tikroji srovės stiprio reikšmė
priklauso nuo įkraunamo įrenginio.
Jei srovės stipris per didelis arba yra išimtis, suaktyvinama apsauga nuo viršsrovio. Tai įprasti gaminio
nustatymai.
techninius duomenis
――USB prietaisai, kuriems būtinas didesnis srovės stipris, gali būti nepalaikomi.
A, o
Kad galėtumėte naudoti produktą, maitinimo laidą įjunkite į maitinimo lizdą ir į produkto POWER IN
prievadą.
――Įvesties įtampa įjungiama automatiškai.
1 palaiko maks. srovę iki 1,0
2 palaiko maks. srovę iki 1,5 A.
――Baterija gali būti įkrauta, jei naudojamas energijos taupymo režimas, tačiau jos įkrovimas negalimas, jei
gaminys yra išjungtas.
――Jei maitinimo laidas yra ištrauktas iš elektros lizdo, USB prietaiso įkrauti neįmanoma.
――USB prietaisas įsigyjamas atskirai.
25
Prijungtų kabelių sutvarkymas
: Ausinių laikiklis
: Žemyn
: Aukštyn
1
Prijunkite atitinkamus laidus.
6
Uždėkite GALINĮ STOVO KORPUSO
DANGTELĮ paveikslėlyje parodyta
kryptimi taip, kad nesimatytų fiksatorių.
10
Sutvarkykite laidus, kad jie nebūtų
užlenkti, o tada ištraukite juos per
LAIDO LAIKIKLIO įrenginį. Pakeitus
įrangos aukštį, turite sutvarkyti laidus
ir vėl ištraukti juos per LAIKIKLIO LAIDŲ
gembes.
2
Sutvarkykite laidus, kad jie nebūtų
užlenkti, ir ištraukite juos iš APATINIO
GALINIO DANGTELIO griovelių.
7
Stumkite GALINĮ STOVO KORPUSO
DANGTELĮ žemyn, kol jis visiškai uždengs
stovo kakliuką.
11
Atidarykite ausinių laikiklį spustelėdami
jį žemyn.
3
Pastumkite GALINĮ STOVO KORPUSO
DANGTELĮ paveikslėlyje parodyta
kryptimi.
4
Nuimkite GALINĮ STOVO KORPUSO
DANGTELĮ patraukdami jį paveikslėlyje
parodyta kryptimi.
8
Pakabinkite ausines.
Atitinkamus laidus įstatykite į stovo
kakliuko laikiklį. Netempkite laido.
Viename laikiklyje rekomenduojama
įstatyti tris laidus.
9
Jei reikia, sureguliuokite įrangos aukštį.
12
5
Pakabinkite LAIDO LAIKIKLĮ paveikslėlyje
parodyta kryptimi.
13
Pasukite ir pastumkite ausinių laikiklį
paveikslėlyje parodytomis kryptimis.
Dėmesio
Atidarykite APATINĮ GALINĮ DANGTELĮ
paveikslėlyje parodyta kryptimi.
26
Tinkama laikysena naudojantis gaminiu
Tvarkyklės diegimas
――Optimalią šio gaminio skyrą ir dažnį galite nustatyti šiam gaminiui tinkamas tvarkykles.
――Jei norite įdiegti naujausią gaminio tvarkyklės versiją, atsisiųskite ją iš „Samsung Electronics“ svetainės
http://www.samsung.com.
Optimalios skiriamosios gebos nustatymas
Pirmą kartą įjungus įsigytą gaminį, pasirodys informacinis pranešimas apie optimalios skiriamosios
gebos parametrą.
Gaminyje pasirinkite kalbą ir pakeiskite skiriamąją gebą kompiuteryje į optimalų nustatymą.
Naudokitės gaminiu tinkamai sėdėdami:
――Jei nepasirenkama optimali skiriamoji geba, pranešimas pasirodo iki trijų kartų per nustatytą laiko tarpą, net
•• Stenkitės, kad tarp akių ir ekrano liktų 45–50 cm atstumas, ir žiūrėkite šiek tiek žemyn į ekraną.
jei gaminį išjungiate ir dar kartą įjungiate.
――Optimalią skiriamąją gebą taip pat galima pasirinkti kompiuterio valdymo skyde.
•• Nukreipkite akis tiesiai į ekraną.
――Jei norite pakeisti atnaujinimo dažnį išlaikant dabartinę skiriamąją gebą, ekrano meniu pasirinkite Game →
•• Ištiesinkite nugarą.
Refresh Rate.
•• Kampą nustatykite taip, kad ekrane neatsispindėtų šviesa.
•• Laikykite dilbius statmenai žastams taip, kad dilbiai būtų tame pačiame lygyje kaip delnais žemyn
nukreiptos plaštakos.
•• Alkūnes laikykite sulenkę statmenai.
•• Sureguliuokite gaminio aukštį, kad galėtumėte sulenkti kelius 90 laipsnių kampu ar daugiau,
sėdėkite kulnais siekdami grindis, o rankas laikykite žemiau širdies lygio.
•• Kad palengvintumėte akių nuovargį, atlikite akių mankštą arba dažnai mirksėkite.
27
04 skyrius
Game
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei
pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie
PC režimu
tai neįspėjus.
Professional
Custom
Picture Mode
FPS
Picture Mode
RTS
Šis meniu suteikia optimalią vaizdo kokybę, tinkamą aplinkai, kurioje gaminys bus naudojamas.
•• Professional: optimizuoti vaizdo kokybę naudojant spalvų kalibravimą. (HDR su pritaikytu
kalibravimu)
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eco Saving Plus.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
•• Custom: Kaip reikalaujama, pritaikomas kontrastas ir šviesumas. (Pritaikytas HDR VESA
sertifikavimas)
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
•• FPS: Padidinkite FPS žaidimų ekrano tamsesnių vietų šviesumą. Naudojant šį režimą padidinamas
priešų matomumas žaidžiant FPS žaidimą.
On
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Picture Mode
Custom
Picture
Refresh Rate
120 Hz
OnScreen Display
Black Equalizer
12
System
Response Time
Standard
Information
FreeSync
Off
Low Input Lag
On
Wide
Screen Size
Save Settings
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
•• RTS: Sustiprinkite spalvų temperatūrą ir padidinkite kontrasto santykį, kad būtų ryškesnis RTS
ekranas ir minižemėlapis.
•• RPG: Šis režimas yra specialiai pritaikytas 3D grafikai ir tiesioginiams pranešimams RPG žaidimo
ekrane.
•• AOS: Padidinkite kontrasto santykį, kad vaizdo kokybė būtų optimaliai pritaikyta pagal AOS žaidimo
ekraną.
•• sRGB: sureguliuokite spalvų sistemą sRGB režimui. Tai yra standartinis šio monitoriaus režimas.
•• Cinema: Nustatomas toks televizoriaus šviesumas ir ryškumas, kuris būtų tinkamas norint mėgautis
vaizdo įrašais ir DVD turiniu.
Game Setting 1
――Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
28
AV režimu
Kai išorinė įvestis prijungta per HDMI / DP / MINI DP, o režimas PC/AV Mode yra nustatytas ties AV,
galima rinktis keturis automatinius Picture Mode vaizdo nustatymus (Dynamic, Standard, Movie ir
Custom), kurie nustatomi gamykloje. Galite įjungti Dynamic, Standard, Movie arba Custom. Galite
pasirinkti Custom, kuris automatiškai prisimena jūsų asmeninius vaizdo nustatymus.
Refresh Rate
Pakeiskite ekrano atnaujinimo greitį. Didesnis atnaujinimo greitis sumažina akių nuovargį.
•• DisplayPort, MiniDP : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
•• Dynamic: Pasirinkite šį režimŕ norėdami matyti ryškesnį vaizdŕ nei Standard režimu.
•• HDMI1, HDMI2 : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
•• Standard: Pasirinkite šį režimŕ, kai aplinkoje daug šviesos. Be to, monitoriui veikiant šiuo režimu,
rodomas ryškus vaizdas.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai FreeSync veikia Standard Engine arba Ultimate Engine režimu.
•• Movie: Pasirinkite šį režimŕ tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energijŕ ir nevarginsite akių.
――Funkcija galima kompiuteriuose, kurių vaizdo plokštės atnaujinimo dažnis gali būti keičiamas.
•• Custom: Pasirinkite šį režimŕ norėdami sureguliuoti vaizdŕ pagal savo pageidavimus.
――Atsižvelgiant į naudojamą kompiuterio grafikos plokštę, pakeitus Refresh Rate gali mirgėti ekranas.
Ji negalima įrenginiuose (pvz., AV įrenginiuose), kuriuose atnaujinimo dažnis yra fiksuotas. Pritaikius šią
funkciją ekranas gali veikti netinkamai.
――Kai naudojamas HDMI šaltinis, kompiuteryje ar vaizdo plokštės valdymo skydelyje keisdami ekrano
atnaujinimo dažnį galite pasirinkti tik 60 Hz arba dabartinę Refresh Rate nustatymo reikšmę.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
Black Equalizer
Sureguliuokite tamsių vietų šviesumą.
Reikšmei artėjant prie 1, tamsesnės ekrano zonos šviesėja, kad žaisdami galėtumėte lengviau surasti
priešus. Jei žaisdami norite lengviau surasti priešus, naudokite mažesnę reikšmę.
Reikšmei artėjant prie 20, tamsiosios ekrano zonos dar labiau patamsėja ir padidėja kontrastas.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai Picture Mode veikia Cinema režimu.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
29
Response Time
FreeSync
Padidinkite vaizdo ar žaidimų ekrano reakcijos laiką.
FreeSync technologija, kuri padeda išvengti vaizdo skaidymo bei įprasto vėlavimo ir delsos.
Faster ir Fastest režimais rodomi nesiliejantys, ryškesni greitai judančių objektų vaizdai, nes
analizuojamas skystųjų kristalų judėjimas ekrano skyde ir kontroliuojamas LED veikimas.
Ši funkcija pašalins vaizdo skaidymą ir vėlavimą žaidžiant žaidimus. Sustiprinkite pojūčius žaidžiant
žaidimus.
――Jei nežiūrite vaizdo įrašų ir nežaidžiate, naudokite režimą Standard.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai FreeSync veikia Standard Engine arba Ultimate Engine režimu.
Atsižvelgiant į monitoriaus modelį ir suderinamumą su AMD grafikos plokšte, ekrane rodomi FreeSync
meniu elementai gali skirtis.
――Jei Response Time nustatytas kaip Faster arba Fastest režimas, ekrano ryškumas sumažėja. Tai normalus
•• Off: Atjunkite FreeSync.
reiškinys ir nėra gaminio gedimas.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai Refresh Rate nustatytas į 60 Hz.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
•• Standard Engine: įjunkite bendrąsias AMD vaizdo plokštės FreeSync funkcijas.
•• Ultimate Engine: įjunkite FreeSync funkciją su didesne ekrano kadrų sparta. Veikiant šiam režimui
sumažinamas vaizdo iškraipymas (neįprastas ekrano ir turinio sinchronizavimas). Atminkite, kad
žaidžiant žaidimus ekranas gali mirgėti.
Naudojant FreeSync taikyti optimalią skiriamąją gebą.
Informacijos apie atnaujinimo dažnio nustatymo būdą ieškokite Klausimai & Atsakymai → Kaip pakeisti
dažnį?
――Ši funkcija FreeSync prieinama tik HDMI1, HDMI2, DisplayPort arba MiniDP režimu.
Naudodami FreeSync, naudokite gamintojo pridedamą „HDMI/DP/MINI DP“ laidą.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
Jei žaisdami žaidimą naudosite FreeSync funkciją, galimi šie požymiai:
•• Ekranas gali mirgėti dėl naudojamos grafikos plokštės, žaidimo parinkčių nustatymų arba leidžiamo
vaizdo įrašo. Pabandykite atlikti šiuos veiksmus: sumažinkite žaidimo nustatymų reikšmes,
pakeiskite esamą FreeSync režimą į Standard Engine arba apsilankykite AMD svetainėje ir, patikrinę
grafikos plokštės tvarkyklės versiją, atnaujinkite ją į naujausią.
•• Kol naudojate FreeSync funkciją, ekranas gali mirgėti dėl vaizdo plokštės išvesties dažnio svyravimų.
•• Atsižvelgiant į skiriamąją gebą, žaidimo metu gali kisti reakcijos laikas. Didesnė skiriamoji geba
paprastai sumažina atsako greitį.
•• Gali suprastėti monitoriaus garso kokybė.
――Jei naudodamiesi šia funkcija patiriate sunkumų, kreipkitės į „Samsung“ aptarnavimo centrą.
――Jei skiriamoji geba pakeičiama nustatant FreeSync į Standard Engine arba Ultimate Engine, vaizdas ekrane
gali būti suskaidytas. Nustatykite FreeSync kaip Off ir pakeiskite skiriamąją gebą.
――Funkcija negalima įrenginiuose (pvz., AV įrenginiuose), kuriuose nenaudojama AMD vaizdo plokštė. Pritaikius
šią funkciją ekranas gali veikti netinkamai.
――Optimaliems ekrano vaizdams užtikrinti, Brightness galima reguliuoti FreeSync režimu priklausomai nuo
įvesties turinio.
30
Kaip įjungti FreeSync?
Modeliai, nurodyti vaizdo plokštės sąraše, palaiko FreeSync
1
OSD meniu FreeSync nustatykite kaip Standard Engine arba Ultimate Engine.
2
Įjunkite FreeSync naudodami AMD Radeon Settings:
FreeSync galima naudoti tik su tam tikrais AMD vaizdo plokštės modeliais. Informacijos apie palaikomas
vaizdo plokštes ieškokite toliau pateikiamame sąraše:
Spustelėkite dešinįjį pelės mygtuką → AMD Radeon Settings → Display
„AMD FreeSync“ funkcija turi būti nustatyta kaip „Įjungta“. Jei neįjungta, nustatykite kaip „Įjungta“.
Būtinai įdiekite naujausias oficialias grafikos tvarkykles iš AMD, kurios palaiko FreeSync.
――Daugiau papildomų AMD grafikos plokščių modelių, kurie palaiko FreeSync funkciją, pateikiama oficialioje
AMD svetainėje.
――Jei naudojatės kito gamintojo vaizdo plokšte, pasirinkite FreeSync Off.
――Kai funkcija FreeSync naudojama per HDMI sąsają, ji gali neveikti dėl dažnių juostos pralaidumo apribojimo
tam tikrose AMD vaizdo plokštėse.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Neataikoma 370 / ••
370X)
••
•• AMD Radeon R9 Fury X
••
•• AMD Radeon R7 360
••
•• AMD Radeon R9 295X2
••
•• AMD Radeon R9 290X
AMD Radeon R9 290
AMD Radeon R9 285
AMD Radeon R7 260X
AMD Radeon R7 260
AMD Radeon RX 400 Series
31
Low Input Lag
Sumažinkite įvesties delsą, kad vaizdai būtų sklandūs ir sumažėtų vaizdo apdorojimo laikas.
AV režimu
•• 4:3: rodomas vaizdas, kurio formatas – 4:3. Tinka vaizdo įrašams ir standartinio vaizdo formato
laidoms.
――Rekomenduojame nustatyti 100 Hz, 120 Hz arba 144 Hz vaizdo plokštės atnaujinimo dažnį. Esant 60 Hz
•• 16:9: rodomas vaizdas, kurio formatas – 16:9.
funkcija negalima.
――Ši funkcija negalima, jei kompiuterio nuskaitymo dažnis skiriasi nuo Refresh Rate meniu nustatymų.
•• 21:9: rodomas vaizdas, kurio formatas – 21:9.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
•• 32:9: rodomas vaizdas, kurio formatas – 32:9.
•• Screen Fit: Rodomas originalaus formato vaizdas be apkarpymo.
•• 17" (4:3): 4:3 formatą naudokite 17 colių ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
Screen Size
•• 19" (4:3): 4:3 formatą naudokite 19 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus
rodomi.
Pasirinkite geriausią ekrano dydį ir formatą.
•• 19" Wide (16:10): 16:10 formatą naudokite 19 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato
vaizdai nebus rodomi.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
PC režimu
•• Auto: Rodomas vaizdas pagal įvesties šaltinio vaizdo formatą.
•• Wide: Rodomas vaizdas visame ekrane neatsižvelgiant į įvesties vaizdo formatą.
•• 21.5" Wide (16:9): 16:9 formatą naudokite 21,5 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato
vaizdai nebus rodomi.
•• 22" Wide (16:10): 16:10 formatą naudokite 22 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato
vaizdai nebus rodomi.
•• 17" (4:3): 4:3 formatą naudokite 17 colių ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus rodomi.
•• 23" Wide (16:9): 16:9 formatą naudokite 23 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai
nebus rodomi.
•• 19" (4:3): 4:3 formatą naudokite 19 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai nebus
rodomi.
•• 27" Wide (16:9): 16:9 formatą naudokite 27 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai
nebus rodomi.
•• 19" Wide (16:10): 16:10 formatą naudokite 19 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato
vaizdai nebus rodomi.
•• 21.5" Wide (16:9): 16:9 formatą naudokite 21,5 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato
vaizdai nebus rodomi.
•• 22" Wide (16:10): 16:10 formatą naudokite 22 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato
vaizdai nebus rodomi.
•• 23" Wide (16:9): 16:9 formatą naudokite 23 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai
nebus rodomi.
――Funkcija gali nebūti palaikoma atsižvelgiant į prievadus, pateiktus su gaminiu.
――Ekrano dydį galima keisti esant toliau pateiktoms sąlygoms.
――Skaitmeninės išvesties įrenginys yra prijungtas naudojant HDMI/DP/MINI DP laidą.
――Įvesties signalas yra 480p, 576p, 720p arba 1080p, o monitorius gali rodyti normalų vaizdą (šiuos signalus
palaiko ne visi modeliai.).
――Tai galima nustatyti tik, kai išorinė įvestis, prijungta HDMI/DP/MINI DP ir PC/AV Mode, nustatyta AV.
(DisplayPort/MiniDP/HDMI1/HDMI2: šią parinktį galima naudoti, kai išjungta „FreeSync“)
•• 27" Wide (16:9): 16:9 formatą naudokite 27 colių plačiajame ekrane. Skirtingų vaizdo formato vaizdai
nebus rodomi.
32
Save Settings
Galite išsaugoti iki trijų pasirinktinių žaidimo režimų, kurie pritaikyti pagal jūsų nuostatas. Paspauskite
žaidimo režimo spartųjį mygtuką apatinėje monitoriaus dalyje ir iškart pereisite prie reikiamo
pasirinktinio žaidimo režimo.
――Jei pakoreguosite ir išsaugosite pasirinktinį žaidimo režimą, ankstesni nustatymai bus ištrinti. Redaguodami
režimą būkite atsargūs.
•• Game Setting 1 / Game Setting 2 / Game Setting 3
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
Žaidimų nustatymo mygtukas
Nustatymą galite greitai peržiūrėti naudodamiesi sparčiosios prieigos mygtuku apačioje, nenaudodami
OSD meniu. Iš karto galite peržiūrėti trijų skirtingų režimų nustatymus.
33
05 skyrius
Picture
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei
pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie
PC režimu
tai neįspėjus.
Professional
Custom
Picture Mode
FPS
Picture Mode
RTS
Šis meniu suteikia optimalią vaizdo kokybę, tinkamą aplinkai, kurioje gaminys bus naudojamas.
•• Professional: optimizuoti vaizdo kokybę naudojant spalvų kalibravimą. (HDR su pritaikytu
kalibravimu)
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eco Saving Plus.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
•• Custom: Kaip reikalaujama, pritaikomas kontrastas ir šviesumas. (Pritaikytas HDR VESA
sertifikavimas)
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
12
Black Equalizer
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
FreeSync
•• FPS: Padidinkite FPS žaidimų ekrano tamsesnių vietų šviesumą. Naudojant šį režimą padidinamas
priešų matomumas žaidžiant FPS žaidimą.
On
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Custom
Game
Picture Mode
Picture
Brightness
OnScreen Display
Contrast
75
System
Sharpness
60
Information
Color
HDMI Black Level
Eye Saver Mode
100
Low
Off
Set to an optimum
picture quality suitable
for the working
environment.
•• RTS: Sustiprinkite spalvų temperatūrą ir padidinkite kontrasto santykį, kad būtų ryškesnis RTS
ekranas ir minižemėlapis.
•• RPG: Šis režimas yra specialiai pritaikytas 3D grafikai ir tiesioginiams pranešimams RPG žaidimo
ekrane.
•• AOS: Padidinkite kontrasto santykį, kad vaizdo kokybė būtų optimaliai pritaikyta pagal AOS žaidimo
ekraną.
•• sRGB: sureguliuokite spalvų sistemą sRGB režimui. Tai yra standartinis šio monitoriaus režimas.
•• Cinema: Nustatomas toks televizoriaus šviesumas ir ryškumas, kuris būtų tinkamas norint mėgautis
vaizdo įrašais ir DVD turiniu.
Screen Adjustment
――Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
34
AV režimu
Kai išorinė įvestis prijungta per HDMI / DP / MINI DP, o režimas PC/AV Mode yra nustatytas ties AV,
galima rinktis keturis automatinius Picture Mode vaizdo nustatymus (Dynamic, Standard, Movie ir
Custom), kurie nustatomi gamykloje. Galite įjungti Dynamic, Standard, Movie arba Custom. Galite
pasirinkti Custom, kuris automatiškai prisimena jūsų asmeninius vaizdo nustatymus.
•• Dynamic: Pasirinkite šį režimŕ norėdami matyti ryškesnį vaizdŕ nei Standard režimu.
•• Standard: Pasirinkite šį režimŕ, kai aplinkoje daug šviesos. Be to, monitoriui veikiant šiuo režimu,
rodomas ryškus vaizdas.
•• Movie: Pasirinkite šį režimŕ tamsioje aplinkoje. Taip taupysite elektros energijŕ ir nevarginsite akių.
•• Custom: Pasirinkite šį režimŕ norėdami sureguliuoti vaizdŕ pagal savo pageidavimus.
Brightness
Nustatykite bendrą vaizdo skaistį (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, rodomas skaistesnis vaizdas.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eco Saving Plus.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
Contrast
Nustatykite kontrastą tarp daiktų ir fono (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, kontrastas paryškinamas, kad daiktai būtų matomi aiškiau.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai Picture Mode veikia Cinema režimu.
Sharpness
Nustatykite, kad daiktų kontūrai būtų aiškesni arba ne tokie aiškūs (intervalas: 0~100)
Nustačius didesnę vertę, daiktų kontūrai tampa aiškesni.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai Picture Mode veikia Cinema režimu.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
35
Color
HDMI Black Level
Reguliuojamas ekrano atspalvis.
Jeigu DVD grotuvas arba TV priedėlis jungiamas su prietaisu HDMI laidu, atsižvelgiant į tai, koks
prijungtas pirminis prietaisas, gali pablogėti vaizdo kokybė (kontrastingumo / spalvų pablogėjimas,
„juodas ekranas“ ir pan.). Tokiu atveju vaizdo kokybę galima pagerinti naudojant HDMI Black Level
funkciją.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai Picture Mode veikia Cinema režimu.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
•• Red: nustatykite raudonos spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė
spalva.
•• Green: nustatykite žalios spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė spalva.
•• Blue: nustatykite mėlynos spalvos sodrumo lygį. Kuo reikšmė artimesnė 100, tuo intensyvesnė
spalva.
•• Color Tone: pasirinkite geriausiai jūsų žiūrėjimo poreikius atitinkantį spalvų toną.
‒‒ Cool 2: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu Cool 1 režimu.
‒‒ Cool 1: Nustatoma, kad spalva būtų šaltesnė negu Normal režimu.
Tokiu atveju vaizdo kokybę atstatykite naudodami parinktį HDMI Black Level.
――Ši funkcija veikia tik HDMI1, HDMI2 režimu.
•• Normal: Šį režimą rinkitės, kai nepablogėjęs kontrastingumo santykis.
•• Low: Šį režimą rinkitės, norėdami sumažinti „juodo ekrano“ ir padidinti „balto ekrano“ intensyvumą,
pablogėjus kontrastingumo santykiui.
――Su kai kuriais šaltinio įrenginiais HDMI Black Level funkcija gali būti nesuderinama.
――Funkcija HDMI Black Level veikia tik nustačius tam tikrą AV skiriamąją gebą, pvz., 720P ir 1080P.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
‒‒ Normal: Rodomas standartinis spalvos tonas.
‒‒ Warm 1: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu Normal režimu.
‒‒ Warm 2: Nustatoma, kad spalva būtų šiltesnė negu Warm 1.
Eye Saver Mode
‒‒ Custom: Pritaikomas spalvos tonas.
――Kai išorinė įvestis prijungta per HDMI/DP/MINI DP jungtį, o režimas PC/AV Mode yra nustatytas ties AV,
galima pasirinkti keturias parinkties Color Tone spalvos temperatūros nuostatas (Cool, Normal, Warm ir
Custom).
•• Gamma: reguliuokite vidutinį skaisčio lygį.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
Nustatoma optimali vaizdo kokybė, kad nebūtų varginamos akys.
„TÜV Rheinland Low Blue Light Content“ sertifikuoja gaminius, kurie atitinka mažesniems mėlynos
šviesoms lygiams keliamus reikalavimus. Kai Eye Saver Mode nustatyta kaip On, maždaug per valandą
400 nm mėlynos spalvos šviesos bangos ilgis sumažėja ir pasiekiama optimali vaizdo kokybė, kuri leidžia
išvengti akių nuovargio. Be to, mėlynos spalvos šviesos lygis yra mažesnis už gamyklinius nustatymus ir
atitinka „TÜV Rheinland“ taikomų „Low Blue Light Content“ standartų reikalavimus pagal „TÜV Rheinland“
atliekamą testavimą.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
36
Screen Adjustment
PBP
――Šią parinktį galite pasirinkti, tik kai PC/AV Mode yra nustatytas kaip AV.
PBP nustatymų konfigūracija.
――Šiuo meniu galima naudotis, tik kai Screen Fit AV režimu yra nustatytas kaip Screen Size.
Kai 480P, 576P, 720P ar 1080P signalas siunčiamas AV režimu, o vaizdas ekrane rodomas įprastai, pasirinkite
Screen Fit ir sureguliuokite horizontalią padėtį naudodami 0–6 lygius.
PBP Mode
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
Įjunkite arba išjunkite PBP Mode funkciją.
H-Position & V-Position konfigūravimas
PBP (Paveikslėlis po paveikslėlio) funkcija perskiria ekraną į dvi dalis ir vienu metu ekrano kairėje ir
dešinėje pateikia išvestis iš dviejų skirtingų šaltinių.
H-Position: Ekrano rodinys perkeliamas į kairę arba dešinę.
――PBP režimas yra suderinamas su „Windows 7“, „Windows 8“ ir „Windows 10“.
V-Position: Ekrano rodinys perkeliamas aukštyn arba žemyn.
――Įsitikinkite, kad grafikos plokštė palaiko PBP funkciją. Apsilankykite grafikos plokštės gamintojo svetainėje ir
patikrinkite bei atnaujinkite tvarkyklę į naujausią versiją.
――Kai įjungiate ar išjungiate funkciją PBP arba kai pakeičiate ekrano dydį veikiant funkcijai PBP, ekranas
Kalibravimo ataskaita
trumpam gali pradėti mirksėti arba vaizdas gali šiek tiek vėluoti.
Šios ataskaitos duomenys išmatuoti Professional režimu pristatymo metu.
Ši problema dažniausiai kyla, kai vaizdo signalo perdavimas į monitorių vėluoja dėl grafikos plokštės
•• Matmenys gali skirtis atsižvelgiant į matavimo įrangą, matavimo vietą, sistemos aplinką (pvz.,
kompiuterio, vaizdo plokštės ir t. t.) ir kitus kintamuosius.
•• Įvesties signalas: HDMI
•• Kiekvienas šios ataskaitos matavimas pagrįstas Professional režimu pristatymo metu.
Taip paprastai nutinka, kai kompiuteris arba monitorius yra prijungiamas prie dviejų ar daugiau įvesties
šaltinių. Tai visiškai nėra susiję su monitoriaus veikimu.
techninių savybių.
――Jei PBP funkcija įjungta, skiriamoji geba nebus automatiškai perjungta į optimalią, nes yra grafikos plokštės ir
„Windows“ sistemos nesuderinamumų.
Parinkčiai PBP Mode nustatykite Off. Arba monitorių išjunkite ir vėl įjunkite, tada naudodami „Windows“
sąsają nustatykite optimalų skiriamosios gebos nustatymą.
•• Kai kuriuose produktuose ši ataskaita nepateikiama meniu, bet pateikiama kaip atskira spausdinta
ataskaita.
37
Aspect Ratio
Sound Source
Pasirinkite kiekvieno ekrano vaizdo dydį.
Nustatykite ekraną, kurio garsą norite girdėti.
•• 16:9(16:9): pasirinkite šią parinktį, jei norite naudoti PBP režimą, kurio optimali ekrano kairės ir
dešinės pusės skyra yra 1920 x 1080 (plotis x aukštis).
•• 21:9(11:9): pasirinkite šią parinktį, jei norite naudoti PBP režimą, kurio optimali ekrano kairės pusės
skyra yra 2560 x 1080 (plotis x aukštis), o optimali ekrano dešinės pusės skyra yra 1280 x 1080 (plotis
x aukštis).
•• 11:9(21:9): pasirinkite šią parinktį, jei norite naudoti PBP režimą, kurio optimali ekrano kairės pusės
skyra yra 1280 x 1080 (plotis x aukštis), o optimali ekrano dešinės pusės skyra yra 2560 x 1080 (plotis
x aukštis).
Screen1
Pasirinkite įvesties šaltinį, kurį norite matyti 1 ekrane.
Screen2
Pasirinkite įvesties šaltinį, kurį norite matyti 2 ekrane.
38
06 skyrius
OnScreen Display
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei
pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie
Display Time
tai neįspėjus.
Ekrano rodinių (angl. OSD) meniu nustatomas automatiškai pradingti, jei meniu nenaudojamas nurodytą
laiko tarpą.
Language
Display Time gali būti naudojamas laiko tarpui, kuriam praėjus norėtumėte, kad ekrano rodinys
pradingtų, nustatyti.
Nustatykite meniu kalbą.
――Kalbos nuostatos pakeitimas bus taikomas tik ekrano rodinio meniu.
――Jis nebus taikomas kitoms kompiuterio funkcijoms.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
FreeSync
On
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Language
Picture
Display Time
English
Set the menu language.
20 sec
OnScreen Display
System
Information
――Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
39
07 skyrius
System
Pateikiamas išsamus kiekvienos funkcijos aprašymas. Daugiau informacijos ieškokite rinkinyje.
――Funkcijos, kuriomis galite naudotis, priklauso nuo modelio. Dalių spalva ir forma gali būti kitokia, nei
pavaizduota paveikslėlyje. Siekiant pagerinti kokybę, gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie
Local Dimming
tai neįspėjus.
Automatiškai valdykite atskirų ekrano sričių ryškumą ir sustiprinkite kontrastą.
•• Off: Išjunkite funkciją Local Dimming.
Lighting
•• Auto: Local Dimming automatiškai aktyvinamas arba išaktyvinamas atsižvelgiant į tai, ar turinys yra
HDR.
――Kai monitorius aptinka, jog įvesties vaizdo signale yra HDR informacija, informacijos meniu ir šaltinio
Sukonfigūruokite, kaip veiks ekrano gale esantis LED apšvietimas.
meniu rodys HDR. Tokiu atveju reikia pasirinkti „Auto“. (žr. Information)
•• Off: Išjunkite funkciją Lighting.
•• On: įjungia Local Dimming funkciją.
•• On: įjungia Lighting funkciją.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai Response Time veikia Faster arba Fastest režimu.
12
Black Equalizer
120
Hz
Response Time
Refresh Rate
Off
――Jei nežiūrite vaizdo įrašų ir nežaidžiate, naudokite režimą Off arba Auto. Kitaip ekranas gali mirgėti.
On
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
Game
Lighting
Off
Picture
Off
OnScreen Display
Local Dimming
Volume
System
Eco Saving Plus
Off
Information
Off Timer
50
Configure how the LED
lighting placed under the
screen works.
Volume
Spausdami JOG mygtuką KAIRĖN / DEŠINĖN sureguliuokite Volume.
PC/AV Mode
USB Super Charging
Off
DisplayPort Ver.
1.2
――Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
40
Eco Saving Plus
PC/AV Mode
Valdydama ekrano skydo elektros srovę ,Eco Saving Plus funkcija sumažina energijos vartojimą.
Parinkčiai PC/AV Mode nustatykite AV. Paveikslėlis padidės.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Eye Saver Mode.
Ši parinktis naudinga žiūrint filmą.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija Local Dimming.
•• Nustatykite kaip „PC“, kai prijungiate prie kompiuterio.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
•• Nustatykite kaip „AV“, kai prijungiate prie AV įrenginio.
•• Off: Išjunkite funkciją Eco Saving Plus.
――Tiekiama tik plačiaekraniams modeliams, pavyzdžiui, 16:9, 16:10, 21:9 arba 32:9.
•• Auto: Palyginti su dabartiniais nustatymais, energijos sąnaudos automatiškai sumažinamos maždaug
10 %.
――Jei monitoriuje įjungtas HDMI1, HDMI2, DisplayPort, MiniDP režimas, o ekrane matote užrašą Check Signal
(kiek sumažės energijos sąnaudos, priklauso nuo ekrano ryškumo).
•• Low: Palyginti su gamykliniais nustatymais, energijos sąnaudos sumažėja dar 25%.
Cable arba įjungiamas energijos taupymo režimas, paspauskite JOG mygtuką, kad būtų rodomas funkcinių
mygtukų langas ir pasirinkite
piktogramą. Galite pasirinkti PC arba AV.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
•• High: Palyginti su gamykliniais nustatymais, energijos sąnaudos sumažėja dar 50%.
USB Super Charging
Off Timer
Naudodami gaminio
•• Off: Atjunkite USB Super Charging.
Off Timer: Įjunkite Off Timer režimą.
Turn Off After: Išjungimo laikmatis gali būti nustatomas 1–23 valandų diapazonu. Po nurodyto valandų
skaičiaus gaminys automatiškai išsijungs.
――Šią parinktį galite pasirinkti, tik kai Off Timer yra nustatytas kaip On.
――Kai kuriuose regionuose įsigytuose gaminiuose Off Timer yra nustatytas taip, kad automatiškai įsijungtų
praėjus 4 valandoms po gaminio įjungimo. Tai atliekama laikantis energijos tiekimo taisyklių. Jei nenorite,
kad laikmatis būtų įjungtas, eikite
2 prievadą galite greitai įkrauti prijungto šaltinio įrenginio akumuliatorių.
→ System ir nustatykite Off Timer kaip Off.
•• On: Įjunkite šią funkciją, kad galėtumėte greitai įkrauti prie
įrenginį.
――Greitojo įkrovimo funkcija galima naudojant prievadą
2 prievado prijungtą šaltinio
2. Įkrovimo greitis gali skirtis priklausomai nuo
prijungto įrenginio.
――Greitas akumuliatoriaus įkrovimas gali būti nepalaikomas ir (arba) kai kurių mobiliųjų įrenginių įkrovimas gali
trukti ilgiau.
――Kai
2 prievado greitojo įkrovimo funkcija išjungta, naudodami šį prievadą galite įkrauti ir perduoti
duomenis įprastu greičiu.
――Jei prie
2 prievado prijungtas USB 2.0 ar senesnis įrenginys ir yra įjungta greitojo krovimo funkcija,
duomenų neįmanoma perduoti, bet prijungus USB 3.0, duomenų perdavimas galimas.
※ Šie prievadai gali būti nesuderinami su naujais USB įrenginiais, kurie bus pagaminti ateityje.
――Jei įrenginys, pvz., pelė, klaviatūra arba atminties saugojimo įrenginys, yra prijungtas prie prievado
2 ir
tai yra USB 2.0 ar senesnis įrenginys, išjunkite greitąjį įkrovimą.
――Jei greitasis įkrovimas įjungtas naudojant OSD nustatymų meniu, visi prie monitoriaus USB 1–2 prievadų
prijungti įrenginiai atpažįstami iš naujo. Tai užtikrina optimalų įkrovimą.
※ Prieš įjungdami greitąjį įkrovimą uždarykite visus prie USB prievadų prijungtų atminties įrenginių failus.
41
DisplayPort Ver.
Key Repeat Time
Pasirinkite savo „DisplayPort“ versiją.
Kontroliuojamas spaudžiamo mygtuko atsako greitis.
――Pasirinkus netinkamus nustatymus gali būti rodomas tuščias ekranas. Jei taip nutinka, patikrinkite prietaiso
Galima pasirinkti Acceleration, 1 sec arba 2 sec. Jei pasirenkama No Repeat, komanda atsako tik
paspaudus mygtuką.
techninius duomenis.
――Jei monitorius (kai nustatyta HDMI1, HDMI2, DisplayPort arba MiniDP) veikia energijos taupymo režimu, jame
rodomas pranešimas Check Signal Cable arba energijos taupymo režimas suaktyvinamas, paspauskite JOG
mygtuką, kad būtų parodytas funkcinio mygtuko ekranas, tada pasirinkite mygtuką
ekrano meniu. Galite pasirinkti 1.1, 1.2 arba 1.2↑.
, kad būtų parodytas
――Jei DisplayPort Ver. nustatote kaip 1.1, kad būtų ribojamas DisplayPort 1.1 protokolo dažnių juostos
pralaidumas, realus didžiausias vaizdo plokščių išvesties atnaujinimo dažnis nepasieks 120 Hz/144 Hz lygio.
――Jei pasirenkate 1.2↑, monitorius gali palaikyti iki 3840 x 1080 @ 144 Hz ir 10 bitų spalvų įvesties signalus.
Power LED On
Sukonfigūruokite nustatymus, kad įjungtumėte arba išjungtumėte LED apšvietimą gaminio apačioje.
•• Working: LED apšvietimas veikia, kai gaminys įjungiamas.
•• Stand-by: LED apšvietimas veikia, kai gaminys išjungiamas.
HDMI Mode
Pasirinkite ir naudokite HDMI režimą.
――Palaikomas įrenginys ir skiriamoji geba gali skirtis pagal versiją.
――Kai versija pakeičiama, ekranas gali mirksėti.
――Jei nustatote HDMI Mode į 1.4, kai kurie didelės raiškos formatai gali būti nepalaikomi dėl HDMI 1.4 protokolo
Reset All
Visi gaminio parametrai atkuriami į numatytuosius gamyklinius parametrus.
――Game Setting 1, Game Setting 2 ir Game Setting 3 išsaugoti Save Settings nebus pakeisti.
juostos pločio ribojimo.
――Jei nustatymas yra netinkamas, gali būti rodomas tuščias ekranas. Tokiu atveju patikrinkite įrenginio
technines specifikacijas.
――Nustatykite HDMI Mode į 1.4, kai nėra garso išvesties iš DVD, prijungto prie mūsų gaminio.
――Šio meniu pasirinkti negalima, kai įjungta funkcija PBP.
Source Detection
Pasirinkite Auto arba Manual įvesties signalo atpažinimo metodą.
42
Information
HDR
Automatiškai nustatykite optimalų HDR efektą, atsižvelgdami į vaizdo šaltinį.
Jeigu HDR signalas buvo apdorotas kai kuriuose įrenginiuose (grafikos plokštėje / leistuve ir t. t.),
signalas nepateiks jokių HDR metaduomenų, todėl jis nebus atpažintas kaip HDR signalas. Tokiu atveju
Local Dimming turės būti įjungtas rankiniu būdu, kad būtų užtikrintas optimalus HDR efektas.
Rodomas dabartinis įvesties šaltinis, dažnis ir skiriamoji geba.
12
Black Equalizer
120
Off
Hz
Response Time
Refresh Rate
Dėl HDR („High Dynamic Range“) technologijos labai kruopščiai pritaikomas šaltinio kontrastas, todėl
vaizdas tampa labai panašus į tą, kurį mato žmogaus akis.
On
FreeSync
Low Input Lag
Picture Mode: Custom
12
Information
Game
LC********/**
Picture
OnScreen Display
Black Equalizer
120
Response Time
Refresh Rate
On
FreeSync
Low Input Lag
S/N:**************
Picture Mode: Custom
System
Information
Game
Information
HDMI1
****x****
** kHz ** Hz
HDR
LC********/**
Picture
Exit
Off
Hz
OnScreen Display
S/N:**************
System
Information
HDMI1
――Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
Exit
****x****
** kHz ** Hz
――Rodomas vaizdas gali skirtis atsižvelgiant į tai, koks modelis.
43
Būtinos sąlygos norint naudoti HDR:
1
Naudojant HDR palaikančią grafikos plokštę kartu su HDR palaikančiu žaidimu ir prijungus prie šio
gaminio HDMI / DP / MINI DP prievado, HDR efektas gali būti įjungtas.
――Norėdami sužinoti, ar grafikos plokštė ir žaidimas palaiko HDR, apsilankykite jų gamintojų žiniatinklio
svetainėse. Kartais tam, kad būtų galimas HDR efektas, turi būti įdiegtos naujausios grafikos plokštės
tvarkyklės versijos arba žaidimų naujinimai.
2
Kai „Blu-Ray“ DVD leistuvu, palaikančiu HDMI 2.0a, atkuriamas UHD „Blu-ray Disc“ su UHDA (arba
HDR) logotipu, HDR efektas gali būti įjungtas.
3
Kai „Xbox One S“ žaidžiamas „Microsoft Xbox“ HDR žaidimas arba leidžiamas UHD „Blu-ray Disc“ su
UHDA (arba HDR) logotipu, HDR efektas gali būti įjungtas.
4
Kai „PS4“ / „PS4 Pro“ žaidžiamas „Sony“ AG HDR žaidimas, HDR efektas gali būti įjungtas.
――Norėdami rasti informacijos apie „Xbox One S“ / „PS4“ (Pro) žaidimus, palaikančius HDR, apsilankykite
oficialiose „Xbox“ / „PS4“ žiniatinklio svetainėse.
* Kai HDR įjungiamas automatiškai, kai kurios funkcijos, tokios kaip Color / Eye Saver Mode, išjungiamos
automatiškai.
* Norėdami įjungti HDR efektą HDMI prievadui, turite nustatyti HDMI Mode į 2.0 OSD meniu.
* Norėdami įjungti HDR efektą DP prievadui, turite nustatyti DisplayPort Ver. į 1.2↑ OSD meniu ir įjungti 10
bitų spalvų išvestį grafikos plokštės nustatymuose.
* Ši funkcija negalima, kai įjungta PBP.
44
08 skyrius
Programinės įrangos diegimas
Easy Setting Box
Sistemos reikalavimai
Operacinė sistema
Techninė įranga
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Mažiausiai 32 MB atminties
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Mažiausiai 60 MB laisvos vietos standžiajame diske
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Easy Setting Box leidžia naudotojams suskirstyti monitorių į keletą dalių.
Jei norite įdiegti naujausią „Easy Setting Box“ versiją, atsisiųskite ją iš „Samsung Electronics“ svetainės
http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Programinė įranga gali neveikti tinkamai, jei po diegimo nepaleisite kompiuterio pakartotinai.
――Piktograma Easy Setting Box gali neatsirasti priklausomai nuo kompiuterio sistemos ir produkto specifikacijų.
――Jei nuorodos piktogramos nėra, paspauskite klavišą F5.
Diegimo apribojimai ir problemos
Easy Setting Box diegimą gali įtakoti grafinė plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.
45
09 skyrius
Gedimų nustatymo ir šalinimo instrukcija
Reikalavimai prieš susisiekiant su „Samsung“
klientų aptarnavimo centru
――Prieš skambindami į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, patikrinkite gaminį, kaip aprašyta toliau. Jeigu
nepavyksta pašalinti gedimo, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
Gaminio tikrinimas
Naudodami gaminio tikrinimo funkciją patikrinkite, ar gaminys veikia sklandžiai.
Jei ekranas išjungtas, o maitinimo indikatorius blykčioja, nors gaminys tinkamai prijungtas prie
kompiuterio, atlikite savidiagnostikos testą.
1
Išjunkite ir kompiuterio, ir gaminio maitinimą.
2
Ištraukite kabelį iš gaminio.
3
Gaminys įjungiamas.
4
Jei pasirodo pranešimas Check Signal Cable, gaminys veikia įprastai.
Patikrinkite toliau išvardytus dalykus.
Sunkumai diegiant (kompiuterio veiksena)
Ekranas vis įsijungia ir išsijungia.
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai sujungė gaminį bei kompiuterį ir ar jungtys yra tvirtai užfiksuotos.
Kai HDMI arba HDMI-DVI laidas prijungiamas prie gaminio ir kompiuterio, visose keturiose ekrano
pusėse atsiranda tuščių vietų.
Tarpai ekrane neturi nieko bendra su gaminio veikimu.
Tarpai ekrane atsiranda dėl kompiuterio arba vaizdo plokštės. Norėdami išspręsti šią problemą,
nustatykite ekrano dydį grafikos plokštės HDMI arba DVI nustatymuose.
Jei vaizdo plokštės nustatymų meniu nėra parinkties ekrano dydžiui nustatyti, įdiekite naujausią vaizdo
plokštės tvarkyklės versiją.
(Išsamesnės informacijos apie tai, kaip atlikti ekrano nustatymus, kreipkitės į vaizdo plokštės ar
kompiuterio gamintoją.)
――Jeigu vis vien rodomas tuščias ekranas, patikrinkite kompiuterio sistemą, vaizdo valdiklį ir laidą.
Sunkumai dėl ekrano
Skyros ir dažnio tikrinimas
Veikiant režimui, kuris viršija palaikomą skiriamąją gebą (žr. Standartinio signalo režimo lentelė),
trumpam pasirodys pranešimas Not Optimum Mode.
――Rodoma skiriamoji geba gali skirtis, atsižvelgiant į kompiuterio sistemos nustatymus ir laidus.
Maitinimo LED lemputė yra išjungta. Ekranas neįsijungia.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis.
Pasirodys pranešimas Check Signal Cable.
Patikrinkite, ar kabelis tinkamai prijungtas prie gaminio.
Patikrinkite, ar įjungtas įrenginio, kuris prijungtas prie gaminio, maitinimas.
46
Ekrane parodoma Not Optimum Mode.
Sunkumai dėl garso
Šis pranešimas pasirodo, kai kompiuterio vaizdo plokštės signalas viršija maksimalią gaminio skiriamąją
gebą ar dažnį.
Nėra garso.
Pakeiskite maksimalią skiriamąją gebą ir dažnį, kad jie atitiktų gaminio charakteristikas, atsižvelgdami
į standartinio signalo režimo lentelę (p.50).
Patikrinkite garso kabelio jungtį arba sureguliuokite garsumą.
Ekrane vaizdai rodomi iškraipyti.
Garsumas per silpnas.
Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio.
Sureguliuokite garsumą.
Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane rodomas susiliejęs vaizdas.
Atjunkite visus priedus (vaizdo laido ilgintuvą ir pan.) ir mėginkite dar kartą.
Jei garsumas iđlieka per silpnas net ir po to, kai buvo nustatytas didţiausias leistinas lygis, nustatykite
garsumŕ kompiuterio garso plokđtëje arba atitinkamoje programinës árangos programoje.
Patikrinkite garsumą.
Nustatykite rekomenduojamas skyros ir daţnio vertes.
Vaizdas yra, o garso nėra.
Ekrane rodomas nestabilus ir virpantis vaizdas. Ekrano kairėje pusėje rodomas šešėlinis vaizdas.
Garsas girdimas, jei įvesties įrenginys prijungtas HDMI-DVI laidu.
Patikrinkite, ar kompiuteriui nustatyta skyra ir dažnis neviršija gaminio skyros ir dažnio intervalo ribų.
Paskui, jei reikia, pakeiskite nuostatas vadovaudamiesi šioje instrukcijoje pateikiama įprastų signalo
režimų lentele (p.50) ir gaminio meniu Information.
Prijunkite įrenginį HDMI laidu, DP laidu arba MINI DP laidu.
Ekrane rodomas pernelyg skaistus vaizdas. Ekrane rodomas pernelyg tamsus vaizdas.
Sureguliuokite Brightness ir Contrast.
Ekrane rodomo vaizdo spalva nevienoda.
Pakeiskite Color parametrus.
Ekrane rodomo vaizdo šešėlinės ir iškraipytos spalvos.
Sunkumai dėl šaltinio įrenginio
Kompiuteriui kraunantis girdimas pypsėjimas.
Jei įkraunant kompiuterį girdimas pypsėjimas, kompiuterį turi patikrinti techninės priežiūros
specialistas.
Pakeiskite Color parametrus.
Balta spalva nėra visiškai balta.
Pakeiskite Color parametrus.
Ekrane nėra vaizdo, o LED lemputė mirksi kas 0,5–1 sekundę.
Gaminys veikia energijos taupymo veiksena.
Jei norite grįžti į ankstesnį ekraną, paspauskite bet kurį klaviatūros klavišą arba pajudinkite pelę.
Tekstas yra susiliejęs.
Jei naudojate „Windows“ OS (pvz., „Windows 7“, „Windows 8“, „Windows 8.1“ arba „Windows 10“): eikite į
Valdymo skydas → Šriftai → Koreguoti „ClearType“ tekstą ir pakeiskite į Įjungti „ClearType“.
Atkuriamas vaizdas trūkinėja.
Didelės raiškos didelių vaizdo įrašų failų atkūrimas gali trūkinėti. Taip gali nutikti dėl to, kad vaizdo
leistuvas nėra pritaikytas kompiuterio ištekliams.
Pabandykite failą paleisti naudodami kitą vaizdo leistuvą.
47
Klausimai & Atsakymai
――Daugiau reguliavimo instrukcijų rasite kompiuterio ar vaizdo plokštės naudotojo vadove.
Kaip pakeisti dažnį?
Nustatykite dažnį grafinėje plokštėje.
•• „Windows 7“: Eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Ekrano skiriamoji geba → Išplėstiniai parametrai → Ekranas ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai.
•• „Windows 8 (Windows 8.1)“: Eikite į Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Ekranas → Ekrano skiriamoji geba → Išplėstiniai parametrai → Ekranas ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį
dalyje Monitoriaus parametrai.
•• „Windows 10“ (ankstesnė versija): Eikite į Parametrai → Sistema → Ekranas → Išplėstiniai ekrano parametrai → Ekrano adapterio ypatybės → Monitorius ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus
parametrai.
•• „Windows 10“ (1703 ir vėlesnės versijos): Eikite į Parametrai → Sistema → Ekranas → Ekrano adapterio ypatybės → Monitorius ir sureguliuokite Atnaujinimo dažnį dalyje Monitoriaus parametrai.
Kaip pakeisti skyrą?
•• „Windows 7“: Eikite į Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Ekranas → Nustatyti skyrą ir nustatykite skyrą.
•• „Windows 8 (Windows 8.1)“: Eikite į Parametrai → Valdymo skydelis → Išvaizda ir individualizavimas → Ekranas → Nustatyti skyrą ir nustatykite skyrą.
•• „Windows 10“ (ankstesnė versija): Eikite į Parametrai → Sistema → Ekranas → Išplėstiniai ekrano parametrai ir sureguliuokite skyrą.
•• „Windows 10“ (1703 ir vėlesnės versijos): Eikite į Parametrai → Sistema → Ekranas ir sureguliuokite skyrą.
Kaip įjungti energijos taupymo veikseną?
•• „Windows 7“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Personalizuoti → Ekrano užsklandos parametrai → Energijos vartojimo parinktys arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows 8 (Windows 8.1)“: jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Parametrai → Valdymo skydas → Išvaizda ir personalizavimas → Personalizuoti → Ekrano užsklandos parametrai → Energijos
vartojimo parinktys arba kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows 10“ (ankstesnė versija): jei norite įjungti energijos taupymo veikseną, eikite į Parametrai → Personalizavimas → Užrakintas ekranas → Ekrano skirtojo laiko parametrai → Maitinimas & Miegas arba
kompiuteryje pasirinkite SĄRANKĄ „BIOS“.
•• „Windows 10“ (1703 ir vėlesnės versijos): Eikite į Parametrai → Maitinimas & Miegas ir nustatykite.
48
10 skyrius
Specifikacijos
Bendros
Modelio pavadinimas
C49HG90DM*
Dydis
49 klasė (48,9 in / 124,2 cm)
Rodymo sritis
1195,8 mm (horizontaliai) x 336,3 mm (vertikaliai)
Pikselių žingsnis
0,3114 mm (horizontaliai) x 0,3114 mm (vertikaliai)
Didžiausias pikselių
sinchronizavimas
660 MHz
Maitinimo šaltinis
AC100-240V~ 50/60Hz
Žr. etiketę galinėje gaminio pusėje, nes įprasta įtampa gali skirtis pagal šalį.
Signalų jungtys
HDMI, DisplayPort, MINI DisplayPort
Aplinkos sąlygos
Naudojimas
――„Plug-and-Play“
Šį monitorių galima įdiegti ir naudoti kartu su bet kuria sistema, kuri suderinama su funkcija „Plug-andPlay“. Dėl dvipusių monitoriaus ir kompiuterio mainų duomenimis optimizuojamos monitoriaus nuostatos.
Monitoriaus diegimas vyksta savaime. Tačiau pageidaujant, diegimo nuostatas galima individualizuoti.
――Ekrano taškai (pikseliai)
Dėl šio gaminio gamybos specifikos LCD ekrane apytiksliai 1 pikselis iš milijono (1 ppm) gali būti skaistenis
arba tamsesnis. Tai neturi neigiamo poveikio gaminio veikimui.
――Siekiant pagerinti kokybę, anksčiau pateiktos gaminio specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto apie tai
neįspėjus.
――Šis įrenginys yra B klasės skaitmeninis aparatas.
――Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung Electronics“ svetainėje.
Temperatūra: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Drėgnis: 10–80 proc., be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Drėgnis: 5–95 proc., be kondensacijos
49
Standartinio signalo režimo lentelė
Sinchronizavimas
Skyra
Horizontaliosios skleistinės dažnis
30–170 kHz
Vertikaliosios skleistinės dažnis
24–144 Hz
Optimali skyra
3840 x 1080 @ 120 Hz (HDMI)
3840 x 1080 @ 144 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
Didžiausia skyra
3840 x 1080 @ 120 Hz (HDMI)
3840 x 1080 @ 144 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
Jei iš jūsų kompiuterio perduodamas signalas atitinka toliau pateiktus standartinius signalo režimus, ekranas bus reguliuojamas automatiškai. Jeigu iš kompiuterio perduodamas nė vienos iš toliau išvardytų
standartinio signalo veiksenų neatitinkantis signalas, gali būti rodomas tuščias ekranas, nors maitinimo LED indikatorius bus įjungtas. Tokiu atveju pakeiskite nuostatas pagal lentelėje pateikiamas vertes. Taip pat žr.
grafinės plokštės vartotojo instrukciją.
Skyra
Horizontaliosios skleistinės dažnis
(kHz)
Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz)
Pikselių sinchronizavimas (MHz)
Sinchronizavimo poliškumas (H / V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
50
Skyra
Horizontaliosios skleistinės dažnis
(kHz)
Vertikaliosios skleistinės dažnis (Hz)
Pikselių sinchronizavimas (MHz)
Sinchronizavimo poliškumas (H / V)
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
VESA CVT, 3840 x 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
166,608
144,000
653,103
+/-
――Horizontaliosios skleistinės dažnis
Laikas, kuris sugaištamas nuskaityti vieną liniją nuo kairės iki dešinės ekrano pusės, vadinamas horizontaliuoju ciklu. Horizontaliojo ciklo atvirkštinė vertė vadinama horizontaliosios skleistinės dažniu. Horizontaliosios skleistinės
dažnis matuojamas hercais.
――Vertikaliosios skleistinės dažnis
Jei tas pats vaizdas kartojamas daug kartų per sekundę, jis atrodys natūralus. Kartojimo dažnis vadinamas „vertikalios skleistinės dažniu“ arba „atnaujinimo dažniu“ ir nurodomas hercais (Hz).
――Dėl ekrano tipo šiam gaminiui galima nustatyti tik vieną skyros vertę optimaliai vaizdo kokybei gauti. Nustačius kitokią skyrą nei nurodyta, vaizdo kokybė gali pablogėti. Kad to būtų išvengta, rekomenduojama pasirinkti optimalią
turimam gaminiui nurodytą raišką.
51
11 skyrius
Priedas
Atsakomybė už mokamą techninę priežiūrą
(klientų išlaidos)
Gaminio gedimas dėl kliento kaltės
――Kreipiantis dėl techninės priežiūros esant negarantiniam gedimui už apsilankymą pas techninės priežiūros
Jei gaminio gedimas atsirado dėl:
specialistą toliau nurodytomis aplinkybėmis galime taikyti mokestį.
Gaminio gedimas atsirado dėl netinkamo kliento naudojimosi juo arba netinkamai atlikus remonto
darbus.
•• Išorinio smūgio ar numetus.
•• Eksploatacinių medžiagų ar atskirai įsigyjamų gaminių, kurių nenurodo „Samsung“, naudojimo.
Tai nėra gaminio defektas
•• Remonto darbų, kuriuos atliko ne įgaliotasis techninės priežiūros specialistas arba „Samsung
Electronics Co., Ltd“ partneris.
Gaminio valymas, reguliavimas, konsultacija, pakartotinis įrengimas ir kt.
•• Konstrukcijos pakeitimo ar gaminio remonto, kurį atliko klientas.
•• Jei techninės priežiūros specialistas konsultuoja dėl gaminio naudojimo ar tiesiog sureguliuoja
parinktis gaminio neišrinkdamas.
•• Gaminio naudojimo prijungus prie netinkamos įtampos šaltinio arba netinkamos elektros jungties.
•• Jei gedimas atsirado dėl išorinių aplinkos veiksnių (interneto, antenos, laidinio signalo ir pan.)
•• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai ar prie jo prijungiami papildomi įrenginiai, kai įsigytas gaminys
jau buvo įrengtas pirmą kartą.
•• Jei gaminys įrengiamas pakartotinai perkeliant jį į kitą vietą arba namą.
•• Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi, susijusio su kito gamintojo gaminiu.
•• Naudotojo vadove pateikiamų įspėjimų nesilaikymo.
Kita
•• Jei gaminys sugenda dėl stichinių nelaimių. (žaibo, gaisro, žemės drebėjimo, potvynio ir pan.)
•• Jei klientas prašo konsultacijos dėl naudojimosi tinklu ar kito gamintojo programa.
•• Jei išnaudojami eksploataciniai komponentai. (akumuliatorius, dažų kasetė, fluorescencinės lempos,
galvutė, vibratorius, lempa, filtras, juostelė ir pan.)
•• Jei klientas prašo įdiegti programinę įrangą ir ją sukonfigūruoti gaminyje.
――Jei klientas prašo techninės priežiūros dėl nebrokuoto gaminio, gali būti taikomas techninės priežiūros
•• Jei techninės priežiūros specialistas pašalina / išvalo dulkes ar įstrigusias medžiagas iš gaminio
vidaus.
paslaugų mokestis. Pirmiausia perskaitykite naudotojo vadovą.
•• Jei klientas prašo papildomo įrengimo įsigijęs gaminį su pristatymu į namus ar internetu.
52
Download PDF

advertising