IepazƯstiet savu kameru
Instrukcijas
Lietojiet kameru šƗdi.
Programmatnjras
iestatƯšana
UzƼemiet attƝlu
Ievietojiet USB kabeli
PƗrbaudiet, vai kamera
ir ieslƝgta
PƗrbaudiet [Removable
Disk] [NoƼemamais disks]
Pateicamies, ka iegƗdƗjƗties Samsung digitƗlo kameru!
Lai lietotu kameru kopƗ ar datoru,
vispirms instalƝjiet programmatnjru.
PƝc tam kamerƗ uzglabƗtos attƝlus
varƝs pƗrsnjtƯt uz datoru un rediƧƝt ar
attƝlu rediƧƝšanas programmu. (89.lpp.)
UzƼemiet attƝlu. (19. lpp.)
Ievietojiet komplektƗ iekƺauto USB
kabeli datora USB pieslƝgvietƗ
un kameras USB savienojuma
terminƗlƯ. (91. lpp.)
PƗrbaudiet, vai kamera ir ieslƝgta.
Ja tƗ ir izslƝgta, nospiediet
kameras pogu, lai to ieslƝgtu.
Atveriet Widnows EXPLORER
un sameklƝjiet [Removable Disk]
(NoƼemamais disks). (92. lpp.)
Pirms šƯs kameras izmatošanas, lnjdzu, rnjpƯgi izlasiet lietotƗja
rokasgrƗmatu.
Ja nepieciešama tehniskƗ apkope, lnjdzu, nogƗdƗjiet tehniskƗs
apkopes centrƗ kameru un miniet tƗs kƺnjmes cƝloni (piemƝram,
baterija/akumulators, atmiƼas karte utt.).
Pirms kameras izmantošanas (piemƝram, pirms ceƺojuma vai
kƗda svarƯga notikuma), lnjdzu, pƗrbaudiet, vai tƗ darbojas pareizi,
tƗdƝjƗdi pasargƗjot sevi no vilšanƗs. Samsung neuzƼemas
atbildƯbu par ka-meras kƺnjmes dƝƺ radƯtiem zaudƝjumiem vai
bojƗjumiem.
GlabƗjiet šo rokasgrƗmatu drošƗ vietƗ.
Ja attƝlu kopƝšanai no atmiƼas kartes savƗ datorƗ izmantojat
karšu lasƯtƗju, attƝli var tikt bojƗti. PƗrsnjtot ar šo kameru uzƼemtos
attƝlus uz savu datoru, pƗrliecinieties, vai kameras savienošanai
ar datoru izmantojat komplektƗ iekƺauto USB kabeli. ƻemiet vƝrƗ,
ka ražotƗjs neuzƼemas atbildƯbu par atmiƼas kartƝ esošo attƝlu
zaudƝjumu vai bojƗjumiem karšu lasƯtƗja izmantošanas dƝƺ.
ŠƯs rokasgrƗmatas saturs un attƝli var tikt mainƯti bez iepriekšƝja
brƯdinƗjuma kameras funkciju jauninƗšanas nolnjkos.
Ä Microsoft Windows un Windows logo ir Amerikas SavienotajƗs
ValstƯs un/vai citƗs valstƯs esošƗ uzƼƝmuma Microsoft Corporation
reƧistrƝtas preþzƯmes.
Ä Adobe un Reader ir preþu zƯmes vai reƧistrƝtas preþu zƯmes
SavienotajƗs ValstƯs un/vai citƗs valstƯs.
Ä Visi šajƗ rokasgrƗmatƗ redzamie zƯmoli un produktu nosaukumi
ir attiecƯgo uzƼƝmumu reƧistrƝtas preþzƯmes.
1
Briesmas
BrƯdinƗjums
BRIESMAS liecina par nenovƝršami bƯstamu situƗciju, kas var
izraisƯt nƗvi vai nopietnu ievainojumu gadƯjumƗ, ja netiek novƝrsta.
BRƮDINƖJUMS liecina par potenciƗli bƯstamu situƗciju, kas var
izraisƯt nƗvi vai nopietnu ievainojumu gadƯjumƗ, ja netiek novƝrsta.
NemƝƧiniet nekƗdƗ veidƗ pƗrveidot šo kameru. Tas var izraisƯt
aizdegšanos, savainojumus, elektrošoku vai nopietnas problƝmas
jums vai jnjsu kamerai. IekšƝjo apskati, apkopi un remontu
drƯkst veikt tikai izplatƯtƗjs vai Samsung kameru servisa centra
speciƗlisti.
Lnjdzu, nelietojiet šo produktu tuvu uzliesmojošƗm vai
sprƗgstošƗm gƗzƝm, jo tas var paaugstinƗt sprƗdziena risku.
Neizmantojiet kameru, ja tajƗ iekƺuvis jebkƗda veida šƷidrums
vai svešƷermenis. IzslƝdziet kameru un pƝc tam atvienojiet
barošanas avotu. Sazinieties ar savu dƯleri vai Samsung kameru
servisa centru. Neturpiniet kameras izmantošanu, jo tas var
izraisƯt aizdegšanos vai elektrošoku.
Neievietojiet un nemetiet metƗliskus vai viegli uzliesmojošus
svešƷermeƼus kamerƗ caur piekƺuves vietƗm, piemƝram, atmiƼas
kartes slotu vai baterijas/akumulatora nodalƯjumu. Tas var izraisƯt
aizdegšanos vai elektrošoku.
Neaiztieciet kameru ar mitrƗm rokƗm. Tas var radƯt elektrošoka risku.
2
Nelietojiet zibspuldzi pƗrlieku tuvu cilvƝkiem vai dzƯvniekiem.
Zibspuldzes novietošana pƗrƗk tuvu objekta acƯm var izraisƯt
redzes bojƗjumus.
DrošƯbas nolnjkos glabƗjiet šo produktu un tƗ piederumus
bƝrniem un dzƯvniekiem neaizsniedzamƗs vietƗs, lai izvairƯtos no
negadƯjumiem, piemƝram,
- baterijas/akumulatora vai nelielu kameras piederumu norƯšanas.
Ja negadƯjums tomƝr noticis, lnjdzu, nekavƝjoties konsultƝjieties
ar Ɨrstu.
- IespƝjams savainoties ar kameras kustƯgajƗm daƺƗm.
Ilgstoši lietojot, baterija/akumulators un kamera var sakarst, un
tas var izraisƯt kameras kƺnjmi. ŠƗdƗ gadƯjumƗ dažas minnjtes
nelietojiet kameru, lai ƺautu tai atdzist.
NeatstƗjiet kameru vietƗs, kas pakƺautas ƗrkƗrtƯgi augstai
temperatnjrai, piemƝram, hermƝtiskos transportlƯdzekƺos, tiešos
saules staros vai citƗs ƺoti karstƗs vietƗs. Pakƺaušana ƗrkƗrtƯgi
augstai temperatnjrai var neatgriezeniski ietekmƝt kameras
iekšƝjos komponentus un izraisƯt aizdegšanos.
Izmantojot kameru, neapsedziet ne kameru, ne lƗdƝtƗju. Tas
var radƯt sakaršanu un deformƝt kameras korpusu vai izraisƯt
aizdegšanos. Izmantojiet kameru un tƗs piederumus labi
vƝdinƗmƗs vietƗs.
UzmanƯbu
UZMANƮBU liecina par potenciƗli bƯstamu situƗciju, kas var izraisƯt
nelielu vai mƝrenu ievainojumu gadƯjumƗ, ja netiek novƝrsta.
IztecƝjusi, pƗrkarsusi vai bojƗta baterija/akumulators var izraisƯt
aizdegšanos vai ievainojumus.
- Izmantojiet kamerai atbilstošas specifikƗcijas baterijas/akumulatoru.
- Neradiet Ưssavienojumu, nekarsƝjiet un neizmetiet bateriju/akumulatoru ugunƯ.
- Neievietojiet bateriju/akumulatoru ar pretƝju polaritƗti.
IzƼemiet bateriju/akumulatoru, ja kameru nav paredzƝts izmantot
ilgƗku laiku. PretƝjƗ gadƯjumƗ no baterijas/akumulatora var iztecƝt
korodƝjošs elektrolƯts un paliekoši bojƗt kameras komponentus.
Neizmantojiet zibspuldzi, kamƝr tƗ atrodas kontaktƗ ar rokƗm vai objektiem. Nepieskarieties
zibspuldzei pƝc tam, kad tƗ vairƗkkƗrt izmantota. Tas var izraisƯt apdegumus.
Ja izmantojat maiƼstrƗvas lƗdƝtƗju, nepƗrvietojiet ieslƝgtu kameru. PƝc
lietošanas izslƝdziet kameru un tikai pƝc tam atvienojiet kabeli no sienas
rozetes. Pirms kameras pƗrvietošanas pƗrliecinieties, vai ir atvienoti visi ar
citƗm ierƯcƝm savienojošie vadi vai kabeƺi. Tos neatvienojot, var tikt bojƗti
vadi vai kabeƺi un izraisƯta aizdegšanƗs vai elektrošoks.
Nepieskarieties objektƯvam vai tƗ vƗciƼam, lai izvairƯtos no neskaidra
attƝla uzƼemšanas vai iespƝjamas kameras kƺnjmes izraisƯšanas.
UzƼemot attƝlu, neaizsedziet objektƯvu vai zibspuldzi.
Izmantojot šo kameru zemƗs temperatnjrƗs, var norisinƗties šƗdi
procesi. TƗs nav kameras darbƯbas kƺnjmes, un parasti normƗlƗ
temperatnjrƗ kameras sniegums atjaunosies.
- LCD monitora ieslƝgšana aizƼem ilgƗku laiku, un krƗsas var atšƷirties no objekta.
- Mainot kompozƯciju, LCD monitorƗ var aizkavƝties iepriekšƝjƗ
attƝla elementu nomaiƼa.
KredƯtkartes, atrodoties futrƗƺa tuvumƗ, var tikt demagnetizƝtas.
NeatstƗjiet kartes ar magnƝtisko lenti futrƗƺa tuvumƗ.
Datora USB pieslƝgvietai pievienojot 20 kontaktu savienotƗju, pastƗv
ƺoti liela iespƝja izraisƯt datora kƺnjmes. Nekad nepievienojiet 20 kontaktu
savienotƗju datora USB pieslƝgvietai.
Saturs
GATAVS 007 SistƝmas karte
007
007
008
008
009
010
010
011
011
011
012
014
015
Iepakojuma saturs
Pieejams atsevišƷi
Funkciju identificƝšana
Priekšpuse un augšpuse
Aizmugure
Apakšpuse
5 funkciju poga
AutomƗtiskƗ taimera indikators
Kameras statusa indikators
RežƯma ikona
Pievienošana barošanas avotam
AtmiƼas kartes ievietošana
AtmiƼas kartes izmantošanas instrukcijas
IERAKSTƮŠANA 017 LCD monitora indikators
018
019
019
019
020
021
021
022
KƗ izmantot izvƝlni
IerakstƯšanas režƯma startƝšana
Atlases režƯmi
Gudrâ automâtiskâ reĠîma
izmantoÿana
KƗ izmantot režƯmu AutomƗtisks
KƗ izmantot režƯmu Programma
KƗ izmantot režƯmu DIS
RežƯma Foto palƯdzƯbas ceƺvedis
izmantošana
3
Saturs
023
023
025
025
025
026
027
027
027
027
029
029
031
031
033
035
035
035
036
4
036
037
038
038
ReĠîma Âdas retuÿçÿana lietošana
KƗ izmantot režƯmu Sižets
KƗ izmantot režƯmu Filma
Filmas ierakstƯšana bez skaƼas
Pauzes filmas ierakstƯšanas laikƗ
(secƯgƗ ierakstƯšana)
Lietas, kuras fotografƝjot jƗƼem vƝrƗ
Kameras pogu lietošana kameras
iestatƯšanai
Poga BAROŠANA
Poga AIZVARS
Poga TƖLUMMAIƻA
Poga Info (DISP) / Uz augšu
Poga Makro / Uz leju
Fokusa bloƷƝšana
Poga Zibspuldze / Pa kreisi
Poga AutomƗtiskais taimeris / Pa labi
Poga MENU (IzvƝlne)
Poga OK (Labi)
Funkcijas
KƗ ieslƝgt funkcijas, izmantojot pogu
IZVƜLNE
EkspozƯcijas kompensƗcija
BaltƗ balanss
ISO
Sejas noteikšana
040
040
041
041
042
042
043
043
044
045
046
046
047
Sejas tonis
Sejas retušƝšana
AttƝla izmƝrs
KvalitƗte/Kadru Ɨtrums
ACB
MƝrƯšana
RežƯms Dzinis
AutomƗtiskƗs fokusƝšanas tips
Fotostil.Izv.
AttƝl.pielƗg.
Balss atgƗdne
Balss ierakstƯšana
Filmas ierakstƯšana bez balss
IESTATƮŠANA 048 SkaƼas izvƝlne
048
048
048
048
048
049
049
049
049
049
050
SkaƼa
Skaƺums
SƗkuma skaƼa
Aizvara skaƼa
PƯkstiena skaƼa
AF skaƼa
IestatƯšanas izvƝlne
Displejs
Valoda
Funkcijas apraksts
SƗkuma attƝls
Saturs
050
050
050
051
051
051
052
052
052
053
053
054
054
055
Displeja spilgtums
Ɩtrais skats
ParƗdƯt saglabƗto
IestatƯjumi
AtmiƼas formatƝšana
InicializƝšana
Datuma / laika / datuma tipa
iestatƯšana
Laika josla
Faila nosaukums
UzƼemšanas datuma ieraksts
AutomƗtiskƗ izslƝgšana
AutomƗtiskƗs fokusƝšanas indikators
Video izejas tipa izvƝle
USB iestatƯšana
ATSKAƻOT 056 AtskaƼošanas režƯma palaišana
056
056
057
057
058
058
059
059
FiksƝta attƝla atskaƼošana
Filmas atskaƼošana
Filmas uzƼemšanas funkcija
Balss ieraksta atskaƼošana
Balss atgƗdnes atskaƼošana
LCD monitora indikators
Kameras pogu lietošana kameras
iestatƯšanai
AtskaƼošanas/rƗdƯšanas režƯma poga
059
059
062
062
063
063
064
066
066
067
067
068
070
070
070
071
071
072
072
072
072
073
Poga SƯktƝls / PalielinƗjums
Albums
Poga Info (DISP) / Up
(InformƗcija/Uz augšu)
AtskaƼot un pauzƝt / OK poga
Pogas Pa kreisi / Pa labi / Uz leju /
IZVƜLNE
Poga Delete (DzƝst)
AtskaƼošanas funkcijas iestatƯšana ar
LCD displeju
RediƧƝt
IzmƝra maiƼa
AttƝla pagriešana
Fotostil.Izv.
AttƝl.pielƗg.
ApskatƯt
DaudzkƗrtƝjas slƯdrƗdes sƗkšana
SƗciet daudzkƗrtƝju slƯdrƗdi
AttƝlu atlase
DaudzkƗrtƝjas slƯdrƗdes efektu
konfigurƝšana
AtskaƼošanas intervƗla iestatƯšana
Fona mnjzikas iestatƯšana
Failu opcijas
AttƝlu dzƝšana
AttƝlu aizsargƗšana
5
Saturs
073
074
076
077
078
078
079
079
081
082
084
Balss atgƗdne
DPOF
KopƝt uz karti
PictBridge
PictBridge: AttƝla izvƝle
PictBridge: DrukƗšanas iestatƯjumi
PictBridge: AtiestatƯt
SvarƯgas piezƯmes
BrƯdinƗjuma indikators
Pirms sazinƗšanƗs ar apkopes centru
TehniskƗs ƯpašƯbas
PROGRAM 087 PiezƯmes par programmatnjru
MATNjRA 087 SistƝmas prasƯbas
088
089
091
094
095
098
098
099
6
InformƗcija par programmatnjru
Programmatnjras iestatƯšana
Datora režƯma palaišana
NoƼemamƗ diska izƼemšana
Samsung Master
USB dziƼa iestatƯšana operƝtƗjsistƝmai
MAC
OperƝtƗjsistƝmas MAC USB dziƼa
lietošana
BUJ (biežƗk uzdotie jautƗjumi)
SistƝmas karte
Pirms šƯ produkta izmantošanas, lnjdzu, pƗrliecinieties, vai jums ir pareizais saturs. Saturs var atšƷirties atkarƯbƗ no pƗrdošanas reƧiona. Lai
iegƗdƗtos papildu aprƯkojumu, sazinieties ar tuvƗko Samsung dƯleri vai Samsung servisa centru. ZemƗk attƝlotƗs detaƺas un palƯgierƯces var
atšƷirties no reƗlƗ izskata
Iepakojuma saturs
Kamera
Akumulators
MaiƼstrƗvas adapterisr /
USB kabelis
Kameras futrƗlis
AudiovizuƗlais
kabelis
Kameras siksniƼa
Programmatnjras
kompaktdisks (sk. 88. lpp.)
LietotƗja rokasgrƗmata,
produkta garantija
Pieejams atsevišƷi
SD/SDHC/MMC atmiƼas karte
(sk. 16. lpp.)
7
Funkciju identificƝšana
Priekšpuse un augšpuse
Skaƺrunis
Poga Aizvars
Poga IeslƝgt/izslƝgt
AutomƗtiskƗ taimera
indikators /Af indikatorss
Zibspuldze
ObjektƯvs/
objektƯva vƗciƼš
Mikrofons
8
Funkciju identificƝšana
Aizmugure
Kameras statusa indikators
Poga TƗlummaiƼa Tele(T)
(DigitƗlƗ tƗlummaiƼa)
Poga TƗlummaiƼa Wide(W) (SƯktƝls)
RežƯmu skala
USB / AV / lƯdzstrƗvas spaile
LCD monitors
Poga MENU
Poga Fn/DzƝst
Kameras siksniƼas
cilpiƼa
AtskaƼošanas/rƗdƯšanas režƯma poga
5 funkciju poga
9
Funkciju identificƝšana
5 funkciju poga
Apakšpuse
Baterijas/
akumulatora turƝtƗjs
poga informƗcija /
Uz augšu
AtmiƼas kartes slots
Poga LABI /
AtskaƼot un pauzƝt
AutomƗtiskais taimeris/
Poga Pa labi
Zibspuldze/
Poga Pa kreisi
Baterijas/akumulatora nodalƯjums
Baterijas/akumulatora
nodalƯjuma vƗciƼš
Makro/Poga Uz leju
TrijkƗja ligzda
Ä Lai atvƝrtu baterijas/akumulatora nodalƯjuma vƗciƼu, bƯdiet to iepriekš
redzamajƗ virzienƗ.
10
Funkciju identificƝšana
AutomƗtiskƗ taimera indikators
Ikona
Statuss
Apraksts
- PirmƗs 8 sekundes indikators mirgo ar 1
sekundes intervƗlu.
Mirgošana
- PirmƗs 2 sekundes indikators mirgo ar 0,25
sekundes intervƗlu.
Mirgošana
Divas sekundes indikators mirgo Ɨtri ar
0,25 sekunžu intervƗlu.
AttƝls tiks uzƼemts pƝc aptuveni desmit sekundƝm un
Mirgošana
vƝl pƝc divƗm sekundƝm tiks uzƼemts otrais attƝls
Mirgošana
Nospiežot pogu Aizvars, attƝls tiek uzƼemts
atbilstoši objekta kustƯbai.
RežƯma ikona
PapildinformƗciju par kameras režƯmu iestatƯjumu skatiet 19 . lpp.
REŽƮMS
Gudrais
AutomƗtisks
autom. režƯms
REŽƮMS
FotografƝšanas
Ceƺvedis
PƗrsnjtot datus ar datoru Indikators mirgo (LCD monitors izslƝdzas)
REŽƮMS
AktivizƝjoties AF
Kadru
vadierƯce
Nakts
Portrets
BƝrni
Ainava
TuvplƗns
Teksts
RƯtausma
Saulriets
Pretgaisma
Salnjts
Pludmale/
sniegs
IKONA
REŽƮMS
IKONA
Kad USB kabelis ir ievietots printerƯ Indikators mirgo
Indikators ieslƝdzas
(kamera fokusƝjas uz objektu)
Indikators mirgo (kamera nefokusƝjas uz
objektu)
Filma
SIŽETS
REŽƮMS
Indikators mirgo
Sižets
Ɩdas
retušƝšana
IKONA
Apraksts
Indikators ieslƝdzas un izslƝdzas, kad kamera
IeslƝgts
ir gatava attƝla uzƼemšanai.
Indikators mirgo, saglabƗjot attƝla datus, un izslƝdzas,
PƝc attƝla uzƼemšanas
kad kamera ir gatava nƗkamƗ attƝla uzƼemšanai.
LƗdƝjoties zibspuldzes
Indikators mirgo
baterijai/akumulatoram
Kad USB kabelis ir
Iedegas indikators (LCD monitors izslƝdzas,
ievietots datorƗ
tiklƯdz ierƯce ir palaista)
Printerim drukƗjot
DIS
IKONA
Kameras statusa indikators
Statuss
Programma
IKONA
11
Pievienošana barošanas avotam
JƗizmanto uzlƗdƝjamƗ baterija/akumulators SLB-10A, kas
iekƺauts kameras komplektƗcijƗ. Pirms kameras izmantošanas
pƗrliecinieties, vai baterija/akumulators ir uzlƗdƝts.
SLB-10A uzlƗdƝjamas baterijas/akumulatora specifikƗcija
Modelis
SLB-10A
Tips
Litija jons
Jauda
1050mAh
Spriegums
3,7V
LƗdƝšanas laiks
Aptuveni 180 min.
AttƝlu skaits un baterijas/akumulatora kalpošanas laiks: SLB-10A lietošana
Baterijas/akumulatora kalpošanas
laiks/AttƝlu skaits
FiksƝts
attƝls
Filma
ApstƗkƺi
Izmantojot pilnƯgi uzlƗdƝtu bateriju/
akumulatoru, automƗtisko režƯmu,
12M lielu attƝlu precƯzƗ attƝlu kvalitƗtƝ,
Aptuveni 160 min. attƝlu uzƼemšanas intervƗls ir: 30 sek.
/ Aptuveni 320
Mainot tƗlummaiƼas pozƯciju no Plats uz
uzƼƝmumi
Tele pƝc katra uzƼƝmuma. Izmantojot
zibspuldzi katram otrajam uzƼƝmumam.
Izmantojot kameru 5 minnjtes un pƝc
tam to izslƝdzot uz 1 minnjti.
Izmantojot pilnƯgi uzlƗdƝtu bateriju/
Aptuveni 125 min. akumulatoru, 640x480 attƝla izmƝrs,
30 fps kadru Ɨtrumus
Ä Šie lielumi tiek mƝrƯti Samsung noteiktajos standarta apstƗkƺos
un uzƼemšanas apstƗkƺos un var atšƷirties atkarƯbƗ no lietotƗja
izmantotajƗm metodƝm.
12
SvarƯga informƗcija par baterijas/akumulatora izmantošanu.
Kad kameru neizmantojat, izslƝdziet to.
IzƼemiet bateriju/akumulatoru, ja kameru nav paredzƝts izmantot
ilgƗku laiku. Ja baterija/akumulators tiek atstƗts kamerƗ, laika
gaitƗ tas var izlƗdƝties un iztecƝt.
Zema temperatnjra (zem 0 °C) var ietekmƝt baterija/akumulatora
veiktspƝju un saƯsinƗt tƗ kalpošanas laiku.
NormƗlƗ temperatnjrƗ baterijas/akumulatora veiktspƝja parasti
atjaunojas.
Ilgstoši izmantojot kameru, tƗs korpuss var sasilt. Tas ir pavisam
normƗli.
Ja Jnjs pievienojat maiƼstrƗvas adapteri USB kabelim, Jnjs varat
to izmantot kƗ maiƼstrƗvas kabeli un ar to uzlƗdƝt rezerves
bateriju.
- MaiƼstrƗvas kabeƺa izmantošana
: Savienojiet maiƼstrƗvas adapteri
ar USB kabeli. To var izmantot kƗ
barošanas kabeli.
- USB kabeƺa izmantošana
: IzƼemiet maiƼstrƗvas adapteri.
Izmantojot USB kabeli, varat
lejupielƗdƝt uzglabƗtos attƝlus
savƗ datorƗ (91. lpp.) vai piegƗdƗt
strƗvu savai kamerai.
Pievienošana barošanas avotam
SvarƯga informƗcija par USB kabeƺa izmantošanu.
Izmantojiet pareizas specifikƗcijas USB kabeli.
Ja kamera ir pievienota datoram, izmantojot USB centrmezglu: pievienojiet kameru tieši datoram.
Ja kamera un citas ierƯces ir pievienotas datoram vienlaikus:
noƼemiet pƗrƝjƗs ierƯces.
Dators kameru nevar atrast, ja tƗ ir pieslƝgta pie priekšƝjƗ
USB porta. ŠƗdƗ gadƯjumƗ izmantojiet USB portus datora
aizmugurƝ.
Ja datora USB pieslƝgvieta neatbilst strƗvas izvades standartam
(5 V, 500 mA), kamera netiks uzlƗdƝta.
Pirms jebkƗdu kabeƺu vai maiƼstrƗvas adaptera ievietošanas
pƗrbaudiet virzienus. Neievietojiet tos ar spƝku. TƗdƝjƗdi kabeli
vai kameru var salauzt.
Ja maiƼstrƗvas lƗdƝtƗja lƗdƝšanƗs gaismas diodes pƝc uzlƗdƝjamas
baterijas/akumulatora ievietošanas neieslƝdzas vai mirgo, lnjdzu,
pƗrliecinieties, vai baterija/akumulators ir ievietots pareizi.
Ja bateriju/akumulatoru lƗdƝjat, kad kamera ir ieslƝgta, to
nebnjs iespƝjams pilnƯgi uzlƗdƝt. LƗdƝjot bateriju/akumulatoru,
izslƝdziet kameru.
MaiƼstrƗvas adaptera lƗdƝšanƗs indikators
UzlƗdes indikators
Tiek lƗdƝta
KƗ lƗdƝt uzlƗdƝjamu bateriju/akumulatoru
Deg sarkanais indikators
LƗdƝšana ir pabeigta
Deg zaƺais indikators
LƗdƝšanas kƺnjda
OranžƗ gaismas diode nedeg vai mirgo
Ja lƗdƝšanai ievietojat pilnƯgi izlƗdƝtu bateriju/akumulatoru, kameru
uzreiz neieslƝdziet. Iemesls ir zems baterijas/akumulatora lƯmenis.
Pirms kameras izmantošanas lƗdƝjiet bateriju/akumulatoru vismaz 10
minnjtes.
Neizmantojiet zibspuldzi bieži un nefilmƝjiet filmu ar neilgƗ laikƗ uzlƗdƝtu
pilnƯgi tukšu bateriju/akumulatoru. Pat ja lƗdƝtƗjs ir ievie-tots, kamera
var izslƝgties, jo uzlƗdƝjamƗ baterija/akumulators atkal izlƗdƝjas.
13
Pievienošana barošanas avotam
AtmiƼas kartes ievietošana
Ievietojiet bateriju/akumulatoru, kƗ parƗdƯts
Ievietojiet atmiƼas karti, kƗ parƗdƯts.
- Ja kamera pƝc baterijas/
akumulatora ievietošanas
neieslƝdzas, lnjdzu,
pƗrliecinieties, vai baterija/
akumulators ir ievietots ar
atbilstošu polaritƗti (+/-).
- Pirms atmiƼas kartes
ievietošanas izslƝdziet kameru.
- AtmiƼas kartes priekšpusi
vƝrsiet pret kameras (LCD
monitora) aizmuguri, bet kartes
kontaktus - pret kameras
(objektƯva) priekšpusi.
- Ja baterijas/akumulatora
nodalƯjuma vƗciƼš ir atvƝrts,
nespiediet to. Tas var radƯt
baterijas/akumulatora
nodalƯjuma vƗciƼa bojƗjumus.
- Neievietojiet atmiƼas karti
pretƝjƗ virzienƗ. TƗdƝjƗdi var
tikt bojƗts atmiƼas kartes slots.
Baterijas/akumulatora apstƗkƺus, kas tiek rƗdƯti LCD monitorƗ,
raksturo þetri indikatori.
Baterijas/
akumulatora
indikators
Maza baterijas/
Maza baterijas/
akumulatora jauda
akumulatora jauda
Baterija/
(gatavojieties
Baterijas/
(gatavojieties to
to uzlƗdƝt vai
akumulatora akumulators ir
uzlƗdƝt vai izmantot
izmantot papildu
statuss pilnƯbƗ uzlƗdƝts
papildu bateriju/
bateriju/akumulaakumulatoru)
toru)
Tukša baterija/
akumulators
(uzlƗdƝjiet vai
izmantojiet
papildu bateriju/
akumulatoru)
Ä Izmantojot kameru un bateriju/akumulatoru vidƝ, kas ir ƗrkƗrtƯgi auksta vai
karsta, baterijas/akumulatora stƗvoklis LCD monitorƗ var atšƷirties no faktiskƗ
baterijas/akumulatora stƗvokƺa.
14
AtmiƼas kartes izmantošanas instrukcijas
FormatƝjiet pirmoreiz izmantojamu, jaunu atmiƼas karti
(sk. 51. lpp.), ja tƗ satur kameras neatpazƯtus datus vai ar citu
kameru tvertus attƝlus.
IzslƝdziet kameru vienmƝr, kad ievietojat vai izƼemat atmiƼas karti.
AtkƗrtota atmiƼas kartes izmantošana ar laiku samazinƗs tƗs
veikstpƝju. TƗdƗ gadƯjumƗ jƗiegƗdƗjas jauna atmiƼas karte.
AtmiƼas kartes nolietošanos Samsung garantija nesedz.
AtmiƼas karte ir elektroniskƗs precƯzijas ierƯce.
Nelokiet, nemetiet un nepakƺaujiet atmiƼas ierƯci smagiem triecieniem.
NeglabƗjiet atmiƼas karti vidƝ ar spƝcƯgu elektronisko vai
magnƝtisko lauku, piemƝram, blakus skaƺruƼiem vai TV
uztvƝrƝjiem.
Lnjdzu, neizmantojiet vai neglabƗjiet to vidƝ, kur ir ƗrkƗrtƯgi augsta
temperatnjra.
Uzmaniet, lai atmiƼas karte nekƺnjtu netƯra vai nenonƗktu saskarƝ
ar jebkƗda veida šƷidrumu. PretƝjƗ gadƯjumƗ notƯriet atmiƼas karti
ar mƯkstu drƗniƼu.
Lnjdzu, glabƗjiet atmiƼas karti tƗs futrƗlƯ, ja to neizmantojat.
Ilgstošas izmantošanas laikƗ vai pƝc tƗs, iespƝjams, ievƝrosit, ka
atmiƼas karte ir silta. Tas ir pavisam normƗli.
Neizmantojiet atmiƼas karti, kas ir lietota citƗ digitƗlajƗ kamerƗ.
Lai lietotu šƗdu atmiƼas karti jnjsu kamerƗ, formatƝjiet to šajƗ
kamerƗ.
Nelietojiet atmiƼas karti, kura ir formatƝta citƗ digitƗlajƗ kamerƗ
vai atmiƼas karšu lasƯtƗjƗ.
Ja atmiƼas karte ir kƗdƗ no turpmƗk minƝtajƗm situƗcijƗm,
ierakstƯtie dati var tikt bojƗti:
- Nepareizi izmantojot atmiƼas karti.
- IzslƝdzot kameru vai izƼemot atmiƼas karti, kamƝr tiek veikta
ierakstƯšana, dzƝšana (formatƝšana) vai lasƯšana.
Samsung nav atbildƯgs par zaudƝtajiem datiem.
SvarƯgus datus ieteicams nokopƝt citos medijos kƗ dublikƗtu,
piemƝram, disketƝs, cietajos diskos, kompaktdiskos, utt.
Ja nav pietiekami daudz atmiƼas:
tiks parƗdƯts paziƼojums [Memory Full] (AtmiƼa pilna), un kamera
nedarbosies. Lai optimizƝtu kameras atmiƼas daudzumu, nomainiet
atmiƼas karti vai izdzƝsiet nevajadzƯgos atmiƼas kartƝ uzglabƗtos
attƝlus.
NeizƼemiet atmiƼas karti, kamƝr kameras statusa indikators
mirgo, jo tas var izraisƯt atmiƼas kartƝ esošo datu zudumu.
15
AtmiƼas kartes izmantošanas instrukcijas
ŠajƗ kamerƗ var izmantot SD/SDHC atmiƼas kartes, kƗ arƯ MMC
(multimediju kartes).
Izmantojot 1 GB lielu SD atmiƼu, noteiktƗ fotografƝšanas jauda
bnjs šƗda. Šie lielumi ir aptuveni, jo attƝlu ietilpƯbu var ietekmƝt tƗdi
mainƯgie kƗ objekta fotografƝšanas veids un atmiƼas kartes tips.
IerakstƯtƗ
attƝla izmƝrs
Kartes kontakti
RakstƯšanas
aizsargslƝdzis
ApzƯmƝjums
FiksƝts
attƝls
[SD (droša digitƗlƗ) atmiƼas karte]
SD/SDHC atmiƼas kartei ir rakstƯšanas aizsargslƝdzis, kas
pasargƗ attƝlu failus no dzƝšanas vai formatƝšanas. PabƯdot
slƝdzi uz SD/SDHC atmiƼas kartes lejasdaƺu, dati tiks aizsargƗti.
PabƯdot slƝdzi uz SD/SDHC atmiƼas kartes augšdaƺu, datu
aizsardzƯba tiks atcelta.
Pirms attƝla uzƼemšanas pabƯdiet slƝdzi uz SD/SDHC atmiƼas
kartes augšdaƺu.
Super Fine
(ƹoti augsta)
Aptuveni
169
Aptuveni
196
Aptuveni
231
Aptuveni
246
Aptuveni
365
Aptuveni
548
Aptuveni
986
-
*Filma
-
Fine
Normal 30 FPS 15 FPS
(Augsta) (NormƗla)
Aptuveni Aptuveni
240
365
Aptuveni Aptuveni
270
411
Aptuveni Aptuveni
308
481
Aptuveni Aptuveni
328
519
Aptuveni Aptuveni
493
705
Aptuveni Aptuveni
680
759
Aptuveni Aptuveni
1095
1232
Aptuveni Aptuveni
13'42"
27'04"
Aptuveni Aptuveni
45'42" 01:19'07"
Poga TƗlummaiƼa nedarbojas filmas ierakstƯšanas laikƗ.
IerakstƯšanas laiku var mainƯt tƗlummaiƼas darbƯba.
Jnjs varat ierakstƯt 4 GB lielus vai 2 stundu ilgus videoklipus.
16
LCD monitora indikators
LCD monitors parƗda informƗciju par fotografƝšanas funkcijƗm un izvƝlƝm.
Nr.
5
Apraksts
Ikona AtmiƼas karte/
Ikona IekšƝjƗ atmiƼa
Ikonas
-
6
Baterija/akumulators
14. lpp.
7
Zibspuldze
31. lpp.
8
AutomƗtiskais taimeris
33. lpp.
9
Makro
29. lpp.
10
Fotostil.Izv.
44. lpp.
11
Sejas noteikšana
38. lpp.
12
Sejas tonis
40. lpp.
AttƝl.pielƗg. / Bez skaƼas
13
/ Sejas retušƝšana
14
[AttƝls un pilns stƗvoklis]
Nr.
1
Apraksts
Ikonas
Lappuse
IerakstƯšanas režƯms
19. lpp.
OptiskƗs/ DigitƗlƗs
2 tƗlummaiƼas josla/ DigitƗlƗs
tƗlummaiƼas lƯmenis
27. lpp.
3
46. lpp.
4
Balss atgƗdne
Atlikušo uzƼƝmumu skaits
Atlikušais laiks
00001
00:00:00
16. lpp.
Lappuse
Datums/laiks
45/
47/40. lpp.
2009/08/01 01:00 PM
52. lpp.
15 Kameras vibrƗciju brƯdinƗjums
26. lpp.
16 Kadra automƗtiskƗ fokusƝšana
43. lpp.
17
DziƼa režƯms
43. lpp.
18
MƝrƯšana
42. lpp.
19 AttƝla kvalitƗte / Kadru Ɨtrums
41. lpp.
20
AttƝla izmƝrs
41. lpp.
21
ISO
38. lpp.
22
BaltƗ balanss
37. lpp.
23 EkspozƯcijas kompensƗcija
36. lpp.
17
KƗ izmantot izvƝlni
1. IeslƝdziet kameru un nospiediet pogu MENU (IzvƝlne). Tiek atvƝrta izvƝlne katram kameras režƯmam.
EV
Funkcijas
SkaƼa
EkrƗns
IestatƯjumi
BaltƗ balanss
ISO
Sejas noteikšana
FotogrƗfijas izmƝrs
KvalitƗte
ACB
Iziet
MainƯt
2. Lai pƗrvietotos pa izvƝlnƝm, izmantojiet uz augšu un uz leju vƝrstƗs pogas.
EV
Funkcijas
SkaƼa
EkrƗns
IestatƯjumi
BaltƗ balanss
ISO
Sejas noteikšana
Nospiediet pogu
UZ AUGŠU vai
UZ LEJU.
FotogrƗfijas izmƝrs
Skaƺums
Funkcijas
SƗkuma skaƼa
SkaƼa
Aizvara skaƼa
EkrƗns
PƯkstieni
IestatƯjumi
Af skaƼa
KvalitƗte
ACB
Iziet
MainƯt
Iziet
MainƯt
3. Izmantojiet kreiso un labo pogu, lai pƗrvietotos pa apakšizvƝlnƝm.
Skaƺums
Funkcijas
SƗkuma skaƼa
SkaƼa
Aizvara skaƼa
EkrƗns
PƯkstieni
IestatƯjumi
Af skaƼa
Iziet
MainƯt
Nospiediet pogu
PA KREISI vai PA
LABI.
Skaƺums
:VidƝjs
SƗkuma skaƼa
:IzslƝgts
Aizvara skaƼa
:1
PƯkstieni
:1
Af skaƼa
:IeslƝgts
Iziet
Atpakaƺ
Nospiediet pogu
PA KREISI vai
PA LABI.
Skaƺums
:VidƝjs
IzslƝgts
SƗkuma skaƼa
:IzslƝgts
Zems
Aizvara skaƼa
VidƝjs
:1
Augsts
:1
PƯkstieni
Af skaƼa
Atpakaƺ
4. IzvƝlieties apakšizvƝlni un nospiediet OK pogu, lai saglabƗtu iestatƯjumus un atgrieztos iepriekšƝjƗ logƗ.
18
:IeslƝgts
IestatƯt
IerakstƯšanas režƯma startƝšana
Atlases režƯmi
Gudrâ automâtiskâ reĠîma izmantoÿana (
Jnjs varat izmantot RežƯmu ciparripu kameras aizmugurƝ, lai atlasƯtu
piemƝrotu režƯmu.
Kamera automâtiski izvçlas kameras uzstâdîjumus atbilstoÿi
situâcijai. Tas ir noderîgi, ja nepârzinât kameras uzstâdîjumus, kas
domâti daĠâdâm situâcijâm.
KƗ lietot režƯmu skalu
IzvƝlieties uzƼemšanas režƯmu, pagriežot režƯmu skalu izvƝlƝtajƗ
pozƯcijƗ.
)
1. PagrieĠot reĠîmu ciparripu, izvçlieties
Gudro automâtisko reĠîmu.
2. FotoaparƗts automƗtiski izvƝlas
skatu. EkrƗna augšƝjƗ kreisajƗ stnjrƯ
parƗdƯsies atbilstošƗ režƯma ikona.
3. Lai uzĖemtu attçlu, nospiediet aizvara pogu.
Filmas klips
Sižetu režƯms
Gudrais automâtiskais
reĠîms
IzvƝlieties punktu
Ɩdas retušƝšanas
režƯms
IzvƝlieties punktu
FotografƝšanas
palƯdzƯbas ceƺveža režƯms
RežƯms Programma
ReĠîms DIS
Ja kamera neatpazîs atbilstoÿo situâcijas reĠîmu, tâ izmantos
noklusçjuma iestatîjumus.
Pat, ja kamera noteiks, ka attçlâ ir seja, tâ var neizvçlçties portreta
reĠîmu, balstoties uz objekta atraÿanâs vietu vai apgaismojumu.
Kamera var neizvçlçties pareizo reĠîmu atkarîbâ no fotografçÿanas
vides, piemçram, kameras vibrâcijas, apgaismojums un attâlums
lîdz objektam.
[Nakts] režƯms atpazƯst sižetus, tikai izslƝgtas zibspuldzes
gadƯjumƗ. Kamera, atrodoties uz trijkƗja, pirms pƗrslƝgšanƗs uz
[TrijkƗjis] režƯmu, noteiktu laika momentu pƗrbaudƯs fotografƝšanas
apstƗkƺus.
Pat ja izmantojat trijkâji, kamera var neizvçlçties trijkâja režîmu
atkarîbâ no objekta kustîbas.
19
IerakstƯšanas režƯma startƝšana
Katrs sižets tiek atpazƯts pƝc šƗdiem apstƗkƺiem:
[Ainava]
20
(
) : FotografƝjot brƯvƗ dabƗ
[Balts]
(
) : FotografƝjot ƺoti spožƗ apgaismojumƗ
[Nakts]
(
) : Fotografçjot nakts siĠetus
[Nakts portrets]
(
) : Fotografçjot cilvçkus nakts laikâ ârpus
telpâm
[Pretgaisma]
(
) : Fotografçjot no aizmugures apgaismotu
ainavu bez portreta
[Pretgaismas portrets] (
) : Fotografçjot no aizmugures apgaismotu
cilvçka portretu
[Portrets]
(
) : Fotografçjot cilvçka portretu
[Makro]
(
) : Fotografçjot tuvplâna objektus
[Makro teksts]
(
) : Fotografçjot tekstu ćoti tuvâ attâlumâ
[Trijkâjis]
(
) : Fotografçjot nekustîgu objektu, ja tiek
izmantots trijkâjisa
[Kustîba]
(
) : Fotografçjot kustîgus objektus
KƗ izmantot režƯmu AutomƗtisks (
)
Lnjdzu, izvƝlieties šo režƯmu, lai fotografƝtu Ɨtri, viegli un ar minimƗlu
lietotƗja mijiedarbƯbu.
1. Ievietojiet baterijas/akumulatorus
(14. lpp.). Ievietojiet baterijas/akumulatorus, Ƽemot vƝrƗ polaritƗti (+ / -).
2. Ievietojiet atmiƼas karti (14. lpp.).
TƗ kƗ šai kamerai ir 31 MB iekšƝjƗ
atmiƼa, nav nepieciešamƯbas ievietot
atmiƼas karti. Ja atmiƼas karte nav
ievietota, attƝls tiks uzglabƗts iekšƝjƗ atmiƼƗ. Ja atmiƼas karte
ir ievietota, attƝls tiks uzglabƗts atmiƼas kartƝ.
3. Aizveriet baterijas/akumulatora nodalƯjuma vƗku.
4. Lai ieslƝgtu kameru, nospiediet barošanas pogu.
5. Pagriežot režƯmu skalu, izvƝlieties režƯmu AutomƗtisks.
6. PavƝrsiet kameru pret objektu un kompozicionƝjiet attƝlu,
izmantojot LCD monitoru.
7. Lai tvertu attƝlu, nospiediet aizvara pogu.
Ja, lƯdz pusei nospiežot aizvara pogu, automƗtiskƗs fokusƝšanas
kadrs kƺnjst sarkans, kamera nevar fokusƝties uz objektu. TƗdƗ
gadƯjumƗ kamera nevar skaidri uztvert attƝlu.
UzƼemot attƝlu, neaizsedziet objektƯvu vai zibspuldzi.
IerakstƯšanas režƯma startƝšana
KƗ izmantot režƯmu Programma (
)
IzvƝloties automƗtisko režƯmu, kamera tiks konfigurƝta ar
optimƗlajiem iestatƯjumiem. Visas funkcijas, izƼemot diafragmas
atvƝruma vƝrtƯbu un aizvara Ɨtrumu, joprojƗm var konfigurƝt
manuƗli.
1. Pagriežot režƯmu skalu, izvƝlieties
režƯmu Programma. (19. lpp.)
2. Nospiediet IzvƝlnes pogu, lai
nokonfigurƝtu papildus funkcijas.
TurpmƗko informƗciju skatiet 35. lpp.
KƗ izmantot režƯmu DIS (
)
RežƯms DigitƗlƗ attƝla stabilizƗcija (DIS).
Ar šo režƯmu tiek samazinƗta kameras vibrƗciju ietekme un var
iegnjt labi eksponƝtu attƝlu blƗvƗ apgaismojumƗ.
1. Pagriežot režƯmu skalu, izvƝlieties
režƯmu DIS. (19. lpp.)
2. PavƝrsiet kameru pret objektu un
kompozicionƝjiet attƝlu, izmantojot
LCD monitoru.
3. Lai uzƼemtu attƝlu, nospiediet pogu
Shutter (Aizvars).
Izmantojot režƯmu DIS, jƗƼem vƝrƗ:
1. RežƯmƗ DIS nedarbojas digitƗlƗ tƗlummaiƼa.
2. DIS netiek aktivizƝta, ja apgaismojums ir spilgtƗks nekƗ
luminiscƝjošais apgaismojums.
3. Ja apgaismojums ir mazƗks nekƗ luminiscƝjošais apgaismojums, netiek parƗdƯts kameras vibrƗciju brƯdinƗjuma indikators
( Ã ). Lai iegnjtu vislabƗkos rezultƗtus, fotografƝjiet tikai
situƗcijƗs, kur netiek parƗdƯts kameras vibrƗciju brƯdinƗjuma
indikators ( Ã ).
4. Ja objekts ir kustƯgs, tvertais attƝls var bnjt izplnjdis.
5. TƗ kƗ DIS izmanto kameras digitƗlo signƗla procesoru, kamerai, iespƝjams, vajadzƝs nedaudz vairƗk laika, lai apstrƗdƗtu
un saglabƗtu attƝlus.
21
IerakstƯšanas režƯma startƝšana
RežƯma Foto palƯdzƯbas ceƺvedis izmantošana (
Foto palƯdzƯbas ceƺveža pieejamƗs funkcijas
)
LƯdzekƺi, kurus izmantot, ja attƝls nav fokusƗ
LƯdzekƺi, ar kuriem novƝrst kameras vibrƗcijas
LƯdzekƺi, kurus izmantot vƗja apgaismojuma apstƗkƺos
LƯdzekƺi, kurus izmantot, regulƝjot spilgtumu
LƯdzekƺi, kurus izmantot, regulƝjot krƗsas
PalƯdz lietotƗjam noskaidrot pareizo fotografƝšanas
metodi un ietver potenciƗlo problƝmu risinƗjumu.
Tas arƯ ƺauj lietotƗjam izmƝƧinƗt vislabƗko fotografƝšanas veidu.
FotografƝšanas Ceƺvedis
FotografƝšanas Ceƺvedis
FotografƝšanas Ceƺvedis
Funkcijas, ko izmanto, kad attƝls nav fokusƗ
Funkcijas, ko izmanto, kad attƝls nav fokusƗ
Lai iestat. fokusu, nosp. aizvara pogu lƯdz pusei
Funkcijas kameras vibrƗciju novƝršanai
SliktƗ apgaismojumƗ izmantojamƗs funkcijas
Spilgtuma regulƝšanai izmantojamƗs funkcijas
KrƗsu regulƝšanai izmantojamƗs funkcijas
Nospiežot pogu
Pa kreisi/Pa labi
Nospiežot OK (LABI)
MainƯt
Lai iestat. fokusu uz obj. 80 cm vai lielƗkƗ attƗl.
Lai iestat. fokusu uz obj. par 80 cm tuvƗkƗ attƗl.
Lai iestatƯtu fokusu uz cilvƝku sejƗm
Atpakaƺ
FotografƝšanas Ceƺvedis
Nospiežot pogu
Pa kreisi/Pa labi
Nospiežot OK (LABI)
Atpakaƺ
MainƯt
1/2
FokusƝšanas statusu var
pƗrbaudƯt lƯdz pusei nospiežot
aizvara pogu
- Zaƺš: fokusƝšana izdevƗs
- Sarkans: fokusƝšana neizdevƗs
TreniƼš
Nospiežot pogu
Uz augšu
Nospiežot pogu Uz
augšu/Uz leju
FotografƝšanas Ceƺvedis
Nospiežot pogu Aizvars
VadierƯces saraksts
DarbƯba sƗkas, kad
nospiež aizvara pogu.
Nospiežot OK (LABI)
VadierƯces saraksts
[Funkcija, kuru var izmantot tad, kad ir grnjti veikt fokusƝšanu]
22
Kad fokusƝšana izdevusies,
nospiediet aizvara pogu lƯdz
galam, lai fotografƝtu. Ja
fokusƝšana neizdodas, vƝlreiz lƯdz
pusei nospiediet aizvara pogu.
Atpakaƺ
TreniƼš
2/2
IerakstƯšanas režƯma startƝšana
ReĠîma Âdas retuÿçÿana lietošana (
TƗlƗk ir norƗdƯti sižetu režƯmi.
)
UzĖemiet portretus un iestatiet opcijas, kas slçpj sejas nepilnîbas.
1. Izmantojot ciparripu, izvçlieties reĠîmu
Âdas retuÿçÿana. (19. lpp.)
2. Spiediet pogu Uz augÿu/Uz leju izvçlnç
[Funkcijas], lai izvçlçtos reĠîmu [Sejas
tonis] vai [Sejas retuÿçÿana].
3. Spiediet pogu Pa kreisi/Pa labi, lai
izvçlçtos vçlamâs funkcijas reĠîmiem
[Sejas tonis] vai [Sejas retuÿçÿana].
Pçc tam nospiediet pogu Labi.
4. Lai uzĖemtu attçlus, nospiediet aizvara pogu.
KƗ izmantot režƯmu Sižets (
)
Lai dažƗdƗs fotografƝšanas situƗcijƗs viegli konfigurƝtu optimƗlos
iestatƯjumus, izmantojiet izvƝlni.
1. Pagriežot režƯmu skalu, izvƝlieties
režƯmu Sižets. (19. lpp.)
2. PavƝrsiet kameru pret objektu un
kompozicionƝjiet attƝlu, izmantojot
LCD monitoru.
3. Lai tvertu attƝlu, nospiediet pogu
Aizvars.
[Kadru vadierƯce]
(
) : IzvƝlieties šo režƯmu, ja vƝlaties, lai
kƗds cits uzƼemtu attƝlu no Jnjsu
izvƝlƝtƗ leƼƷa.
[Nakts]
(
) : Izmantojiet to fiksƝtu attƝlu
fotografƝšanai naktƯ vai citos tumšos
apstƗkƺos.
[Portrets]
(
) : Lai uzƼemtu cilvƝka attƝlu.
[BƝrni]
(
) : Lai fotografƝtu Ɨtri pƗrvietojošos
objektus, piemƝram, bƝrnus.
[Ainava]
(
) : Lai fotografƝtu attƗlas ainavas.
[TuvplƗns]
(
) : Mazu objektu, piemƝram, augu un
kukaiƼu fotografƝšana tuvplƗnƗ.
[Teksts]
(
) : Izmantojiet šo režƯmu dokumenta
fotografƝšanai.
[RƯtausma]
(
) : Saulrietu fotografƝšanai.
[Saulriets]
(
) : Dienas sƗkuma sižetiem.
[Pretgaisma]
(
) : Portretiem bez pretgaismas
izraisƯtƗm ƝnƗm.
[Salnjts]
(
) : Salnjtu sižeti.
[Pludmale/sniegs]
(
) : OkeƗna, ezera, pludmales un
sniega ainavu sižetiem.
Kadru vadƯba: aizbƯdƗs
23
IerakstƯšanas režƯma startƝšana
Ŷ RežƯma [Kadru vadierƯce] izmantošana
IzvƝlieties [Kadru vadierƯce] režƯmu, ja vƝlaties, lai kƗds cits uzƼemtu
attƝlu no Jnjsu izvƝlƝtƗ leƼƷa.
1. UzƼemiet attƝlu no Jnjsu izvƝlƝtƗ
leƼƷa.
- Ap uzƼemtƗs fotogrƗfijas
malƗm parƗdƗs rƗmis.
Aizvara Ɨtruma un diafragmas/ atvƝruma vƝrtƯbas maiƼa
Atcelt kadru: OK
PalƯgs
2. Cita persona var uzƼemt šo
kadru, nostƗdot skata leƼƷi tƗ, lai
tas sakristu ar iepriekš uzƼemtƗs
fotogrƗfijas rƗmi.
Atcelt kadru: OK
Atcelt kadru: OK
24
Ŷ Kâ izmantot režîmu [Ilga laika aizvars]
ŠƯ kamera automƗtiski pielƗgo aizvara Ɨtrumu un diafragmu/
atvƝrumu apkƗrtƝjam apgaismojumam. TomƝr režƯmƗ Nakts
aizvara Ɨtrumu un diafragmu/atvƝrumu var iestatƯt pƝc vajadzƯbas.
1. Atlasiet režƯmu [Nakts]. (23. lpp.)
2. Nospiediet pogu Fn, un tiks parƗdƯta
izvƝlne Ilga laika aizvars.
3. KonfigurƝjiet Ilga laika aizvara vƝrtƯbu
ar 5 funkciju pogu.
4. Nospiediet pogu Fn vƝlreiz. Jnjsu
iestatƯtƗ vƝrtƯba tiks saglabƗta, un
režƯms pƗrslƝgsies uz režƯmu Nakts
sižets.
3.5
1S
Ilga laika aizvars
Iziet
VirzƯt
IerakstƯšanas režƯma startƝšana
KƗ izmantot režƯmu Filma (
)
Filmu var ierakstƯt tik ilgi, kamƝr to atƺauj atmiƼas apjoma
pieejamais ierakstƯšanas laiks.
1. Pagriežot režƯmu skalu, izvƝlieties
režƯmu Filmas klips. (LCD monitorƗ
tiek parƗdƯta režƯma Filma ikona un
pieejamais ierakstƯšanas laiks.)
2. PavƝrsiet kameru pret objektu un
kompozicionƝjiet attƝlu, izmantojot
LCD monitoru.
3. Vienreiz nospiediet pogu Aizvars, un filma tiks ierakstƯta, lƯdz
beigsies pieejamais ierakstƯšanas laiks. Atlaižot aizvara pogu,
filma joprojƗm tiks ierakstƯta. Lai ierakstƯšanu pƗrtrauktu, vƝlreiz
nospiediet pogu Aizvars.
Ä TƗlƗk ir norƗdƯti attƝlu izmƝri un veidi.
- AttƝla izmƝrs
: 640x480, 320x240 (var izvƝlƝties)
- Filmas faila veids : AVI (MJPEG)
- Kadru Ɨtrums
: 30 FPS, 15 FPS (var izvƝlƝties)
Filmas ierakstƯšana bez skaƼas
Filmu var ierakstƯt bez skaƼas.
1.-3. darbƯba ir tƗdas pašas kƗ režƯmam
FILMA.
4. Nospiediet pogu IzvƝlne.
5. Nospiediet pogas Uz augšu / Uz leju, lai
atrastu [Funkcijas] izvƝlni un nospiediet
labo pogu.
6. Ar pogƗm Uz augšu / Uz leju atlasiet izvƝlni [Voice] un nospiediet
pogu OK.
7. Nospiežot pogu Pa kreisi / Pa labi, atlasiet izvƝlni [IzslƝgt].
8. ospiediet pogu OK. Filmu var ierakstƯt bez skaƼas.
Ä TurpmƗko informƗciju skatiet 47. lpp.
Pauzes filmas ierakstƯšanas laikƗ (secƯgƗ ierakstƯšana)
Ar šo kameru, ierakstot filmu, nevƝlamu ainu laikƗ ierakstƯšanu var
pƗrtraukt. Izmantojot šo funkciju, filmƗ var ierakstƯt savus mƯƺƗkos
sižetus, neveidojot daudzas filmas.
SecƯgƗs ierakstƯšanas izmantošana
1.-2. darbƯba ir tƗdas pašas kƗ režƯmam FILMA.
3. Nospiediet aizvara pogu, un filmas tiks
ierakstƯtas, lƯdz beigsies pieejamais
ierakstƯšanas laiks. Atlaižot aizvara
pogu, filmas joprojƗm tiks ierakstƯtas.
4. Lai uz brƯdi nopauzƝtu ierakstƯšanu,
ApturƝt
IerakstƯt
nospiediet pogu OK.
5. Lai atsƗktu ierakstƯšanu, vƝlreiz nospiediet pogu OK.
6. Lai ierakstƯšanu pƗrtrauktu, vƝlreiz nospiediet pogu Aizvars.
25
Lietas, kuras fotografƝjot jƗƼem vƝrƗ
Pogas Aizvars nospiešana lƯdz pusei.
Lai apstiprinƗtu fokusu un zibspuldzes baterijas/akumulatora
uzlƗdi, viegli nospiediet pogu Aizvars. Lai fotografƝtu, nospiediet
aizvara pogu lƯdz galam.
[Viegli nospiežot pogu Aizvars]
[Nospiežot pogu Aizvars]
PieejamƗs atmiƼas apjoms var atšƷirties atbilstoši fotografƝšanas
apstƗkƺiem un kameras iestatƯjumiem.
Ja vƗja apgaismojuma apstƗkƺos atlasƯts režƯms Zibspuldze izslƝgta,
LƝna sinhronizƗcija vai DIS, LCD monitorƗ var parƗdƯties kameras
vibrƗciju brƯdinƗjuma indikators ( Ã ). ŠƗdƗ gadƯjumƗ izmantojiet
trijkƗji, atbalstiet kameru uz stingras virsmas vai mainiet uz režƯmu
FotografƝšana ar zibspuldzi.
FotografƝšana pret gaismu: Lnjdzu, nefotografƝjiet pret sauli.
PretƝjƗ gadƯjumƗ fotogrƗfija ir tumša.
Lai fotografƝtu pret gaismu, sižeta
fotografƝšanas režƯmƗ lietojiet [Pretgaisma] (sk. 23. lpp.), papildinƗjuma
zibspuldzi (sk. 32. lpp.), punkta
mƝrƯšanu (sk. 42. lpp.), ekspozƯcijas
kompensƗciju (sk. 36. lpp.) vai
funkciju ACB (Auto Contrast Balance
(AutomƗtiskais kontrasta balanss)
(sk. 42. lpp.).
Tverot attƝlu, izvairieties no objektƯva vai zibspuldzes aizsegšanas.
KompozicionƝjiet attƝlu, izmantojot LCD monitoru.
26
Dažos apstƗkƺos automƗtiskƗs fokusƝšanas sistƝma var
nedarboties kƗ paredzƝts.
- FotografƝjot objektu, kuram ir neliels kontrasts.
- Ja objekts ir stipri atstarojošs vai mirdzošs.
- Ja objekts pƗrvietojas lielƗ ƗtrumƗ.
- Ja ir spƝcƯgi atstarojoša gaisma vai ƺoti spilgts fons.
- Ja objektam ir tikai horizontƗlas lƯnijas vai arƯ objekts ir ƺoti
šaurs (piemƝram, stienis vai karoga masts).
- Ja apkƗrtne ir tumša.
Kameras pogu lietošana kameras iestatƯšanai
Poga TƖLUMMAIƻA
IerakstƯšanas režƯma funkciju var iestatƯt, izmantojot kameras pogas.
Ja netiek parƗdƯta izvƝlne, šƯ poga
darbojas kƗ OPTISKƖ TƖLUMMAIƻA vai
DIGITƖLƖ TƖLUMMAIƻA. Šai kamerai ir
5X optiskƗs tƗlummaiƼas un 5X digitƗlƗs
tƗlummaiƼas funkcija. Izmantojot tƗs abas,
kopƝjais tƗlummaiƼas koeficients ir 25X.
Poga BAROŠANA
Izmanto, lai ieslƝgtu/izslƝgtu kameru.
Ja norƗdƯtajƗ laikƗ nenotiek nekƗda darbƯba,
kamera izslƝdzas automƗtiski, lai taupƯtu
baterijas/akumulatora kalpošanas laiku.
PlašƗku informƗciju par automƗtiskƗs
izslƝgšanƗs funkciju skatiet 53. lappusƝ.
Poga AIZVARS
Izmanto attƝla uzƼemšanai vai balss ierakstƯšanai režƯmƗ
IERAKSTƮŠANA.
RežƯmƗ FILMA
Nospiežot lƯdz galam pogu Aizvars,
sƗkas filmas ierakstƯšanas process.
Vienreiz nospiežot pogu Aizvars,
filma tiek ierakstƯta, lƯdz atmiƼƗ
pietiek pieejamƗ ierakstƯšanas laika.
Lai ierakstƯšanu pƗrtrauktu, vƝlreiz
nospiediet pogu Aizvars.
RežƯmƗ FIKSƜTAIS ATTƜLS
LƯdz pusei nospiežot aizvara pogu, tiek aktivizƝta automƗtiskƗ
fokusƝšana un pƗrbaudƯts zibspuldzes stƗvoklis. LƯdz galam
nospiežot pogu Aizvars, tiek uzƼemts un saglabƗts attƝls. Atlasot
balss atgƗdnes ierakstƯšanu, ierakstƯšana sƗksies pƝc tam, kad
kamera bnjs saglabƗjusi attƝla datus.
TELE tƗlummaiƼa
OptiskƗ tƗlummaiƼa TELE : nospiežot pogu TƖLUMMAIƻA T.
TƗdƝjƗdi objekts tiks tuvinƗts, t.i.,
izskatƯsies, ka objekts ir tuvƗk.
DigitƗlƗ tƗlummaiƼa TELE : Ja izvƝlƝta maksimƗlƗ (5X)
optiskƗ tƗlummaiƼa, nospiežot
pogu TƖLUMMAIƻA T, tiek
aktivizƝta digitƗlƗs tƗlummaiƼas
programmatnjra. Atlaižot pogu
TƖLUMMAIƻA T, digitƗlƗ tƗlummaiƼa
tiek apturƝta pie nepieciešamƗ
iestatƯjuma. Ja sasniegta maksimƗlƗ
digitƗlƗ tƗlummaiƼa (5X), nospiežot
pogu TƖLUMMAIƻA T, nekas
nemainƯsies.
Nospiežot pogu
TƖLUMMAIƻA
T
Nospiežot pogu
TƖLUMMAIƻA
T
[PLAŠƖ tƗlummaiƼa]
[TELE tƗlummaiƼa]
[DigitƗlƗ tƗlummaiƼa 5.0X]
27
Poga TƖLUMMAIƻA
PLAŠƖ tƗlummaiƼa
OptiskƗ tƗlummaiƼa PLAŠƖ : Nospiežot pogu TƖLUMMAIƻA W.
TƗdƝjƗdi objekts tiks tƗlinƗts, t.i.,
izskatƯsies, ka objekts atrodas tƗlƗk.
NepƗrtraukti spiežot pogu TƖLUMMAIƻA
W, kamerai tiks iestatƯts minimƗlais
tƗlummaiƼas iestatƯjums, t.i., izskatƯsies,
it kƗ objekts atrastos iespƝjami tƗlu no
kameras.
Nospiežot pogu
TƖLUMMAIƻA
W
[TELE tƗlummaiƼa]
Nospiežot pogu
TƖLUMMAIƻA
W
[OptiskƗ tƗlummaiƼa 2X]
[PLAŠƖ tƗlummaiƼa]
DigitƗlƗ tƗlummaiƼa PLAŠƖ : Ja darbojas digitƗlƗ tƗlummaiƼa,
nospiežot pogu TƖLUMMAIƻA W,
digitƗlƗ tƗlummaiƼa tiek samazinƗta pa
OptiskƗ tƗlummaiƼa
soƺiem. Atlaižot pogu TƖLUMMAIƻA
W, digitƗlƗs tƗlummaiƼas darbƯba
tiek apturƝta. Nospiežot pogu
DigitƗlƗ tƗlummaiƼa
TƖLUMMAIƻA W, digitƗlƗ tƗlummaiƼa
tiks samazinƗta, un pƝc tam tƗ turpinƗs
samazinƗt optisko tƗlummaiƼu lƯdz
minimƗlƗ iestatƯjuma sasniegšanai.
Nospiežot pogu
TƖLUMMAIƻA
W
[DigitƗlƗ tƗlummaiƼa 5.0X]
28
Nospiežot pogu
TƖLUMMAIƻA
W
[TELE tƗlummaiƼa]
[PLAŠƖ tƗlummaiƼa]
Lai apstrƗdƗtu attƝlus, kas uzƼemti, izmantojot digitƗlo
tƗlummaiƼu, kamerai, iespƝjams, vajadzƝs nedaudz vairƗk laika.
Veltiet šai darbƯbai pietiekami daudz laika.
Ja filmas uzƼemšanas laikƗ tiek nospiestas pogas TƗlummaiƼa,
balss netiks ierakstƯta.
Izmantojot digitƗlo tƗlummaiƼu, iespƝjams, pamanƯsit attƝla
kvalitƗtes pasliktinƗšanos.
Lai skatƯtu skaidrƗku digitƗlƗs tƗlummaiƼas attƝlu, lƯdz pusei
nospie-diet pogu Aizvars maksimƗlƗs optiskƗs tƗlummaiƼas
pozƯcijƗ un vƝlreiz nospiediet pogu TƗlummaiƼa T.
Dažos sižetu režƯmos (Nakts sižets, BƝrni, Teksts, TuvplƗns,
Salnjts), režƯmƗ DIS, filmu režƯmƗ, kƗ arƯ režƯmƗ Sejas oteikšana
digitƗlo tƗlummaiƼu nevar aktivizƝt.
Uzmanieties no pieskaršanƗs objektƯvam, lai izvairƯtos no
neskaidru attƝlu uzƼemšanas un, iespƝjams, nepareizas kameras darbƯbas izraisƯšanas. Ja attƝls ir neskaidrs, izslƝdziet un
atkal ieslƝdziet kameru, lai mainƯtu objektƯva pozƯciju.
Uzmanieties, lai nepiespiestu objektƯvu, jo tas var izraisƯt nepareizu kameras darbƯbu.
PƝc kameras ieslƝgšanas uzmanieties, lai nepieskartos kameras kustƯgajƗm objektƯva daƺƗm, jo tas var radƯt miglainu un
neskaidru attƝlu.
Uzmanieties, lai nepieskartos objektƯvam, izmantojot
tƗlummaiƼas pogu.
Poga Info (DISP) / Uz augšu
Poga Makro (
KamƝr redzama izvƝlne, poga Uz augšu darbojas kƗ virziena poga.
IerakstƯšanas vai atskaƼošanas režƯmƗ, nospiežot šo pogu tiks
sniegta informƗcija par attƝlu.
KamƝr redzama izvƝlne, poga Uz leju darbojas kƗ virziena poga. Ja
izvƝlne nav redzama, pogu MAKRO ( ) / UZ LEJU varat izmantot
makro attƝlu uzƼemšanai. TƗlƗk ir redzami attƗlumu diapazoni.
Spiediet pogu Makro, lƯdz LCD monitorƗ parƗdƗs nepieciešamais
makrorežƯma indikators.
[FotografƝšanas ekrƗns]
) / Uz leju
[InformƗcijas ekrƗns]
[AutomƗtiskƗ fokusƝšana]
[AutomƗtisks makro (
[Makro (
)]
)]
29
Poga Makro (
) / Uz leju
Fokusa režƯma un fokusa diapazona veidi (W: plašs, T: tele)
(MƝrvienƯba: cm)
RežƯms
Fokusa veids
Fokusa
diapazons
AutomƗtisks (
AutomƗtisks makro (
W : 10 ~ bezgalƯba
T : 50 ~ bezgalƯba
RežƯms
Fokusa veids
Fokusa
diapazons
RežƯms
Fokusa veids
Fokusa
diapazons
NormƗls
W : 10 ~ 80
T : 50 ~ 80
W : 80 ~ bezgalƯba
T : 80 ~ bezgalƯba
RežƯms DIS (
W : 10 ~ bezgalƯba
T : 50 ~ bezgalƯba
)
)
NormƗls
Makro
NormƗls
o
o
o
o
o
o
o
o
)
)
AutomƗtisks makro (
AutomƗtisks makro
o
NormƗls
W : 80 ~ bezgalƯba
T : 80 ~ bezgalƯba
Programma (
Makro (
RežƯms
)
)
PieejamƗ fokusƝšanas metode pƝc ierakstƯšanas režƯma
( o : var atlasƯt, : fokusa diapazons BezgalƯba)
o
o
RežƯms
Sižets
AutomƗtisks makro
Makro
o
W : 80 ~ bezgalƯba
T : 80 ~ bezgalƯba
o
o
o
Ja atlasƯts režƯms Makro, Ưpaši izvairieties no kameras vibrƗcijƗm.
RežƯmƗ Makro fotografƝjot 40 cm (PlašƗ tƗlummaiƼa) vai 50 cm
(Tele tƗlummaiƼa) diapazonƗ, atlasiet režƯmu ZIBSPULDZE
IZSLƜGTA.
NormƗls
o
o
o
o
o
o
o
30
Fokusa bloƷƝšana
Poga Zibspuldze (
Lai fokusƝtu objektu, kas nav novietots attƝla centrƗ, izmantojiet
funkciju Fokusa bloƷƝšana.
Ja LCD monitorƗ tiek parƗdƯta izvƝlne,
nospiežot pogu PA KREISI, kursors
pƗrvietojas uz kreiso sleju.
Ja LCD monitorƗ netiek parƗdƯta izvƝlne,
poga PA KREISI darbojas kƗ poga
ZIBSPULDZE ( ).
Funkcijas Fokusa bloƷƝšana izmantošana
1. PƗrliecinieties, vai objekts atrodas autofokusƝšanas kadra centrƗ.
2. LƯdz pusei nospiediet pogu AIZVARS. Ja iedegas zaƺais
automƗtiskƗs fokusƝšanas kadrs, tas nozƯmƝ, ka kamera
ir fokusƝta uz objektu. Lai izvairƯtos no nevƝlama attƝla
uzƼemšanas, uzmanieties, lai aizvara pogu nenospiestu lƯdz
galam.
3. KamƝr poga AIZVARS joprojƗm ir nospiesta tikai lƯdz pusei,
pƗrvietojiet kameru, lai veiktu attƝla atkƗrtotu kompozicionƝšanu
pƝc nepieciešamƯbas, un pƝc tam lƯdz galam nospiediet pogu
AIZVARS, lai uzƼemtu fotogrƗfiju. Atlaižot pirkstu no pogas
AIZVARS, fokusa bloƷƝšanas funkcija tiks atcelta.
) / Pa kreisi
[AutomƗtiskƗs zibspuldzes izvƝle]
RežƯma Zibspuldze izvƝle
1. IzvƝlieties vajadzƯgo ierakstƯšanas režƯmu, izƼemot [Filma] un
[DIS]. (19. lpp.)
2. Spiediet pogu Zibspuldze, lƯdz LCD monitorƗ parƗdƗs
nepieciešamais zibspuldzes režƯma indikators.
3. LCD monitorƗ tiek parƗdƯts zibspuldzes režƯma indikators.
Izmantojiet pareizo zibspuldzi atbilstoši videi.
Zibspuldzes diapazons
ISO
1. UzƼemamais
attƝls.
2. LƯdz pusei nospiediet
pogu AIZVARS un
fokusƝjiet objektu.
3. AtkƗrtoti
kompozicionƝjiet
attƝlu un lƯdz galam
nospiediet pogu
AIZVARS.
NormƗls
PLAŠS
AUTOMƖTISKS 0.8~3.4
(MƝrvienƯba: m)
Makro
AutomƗtisks makro
TELE
PLAŠS
TELE
PLAŠS
TELE
0.8~2.1
0.4~0.8
0.5~0.8
0.4~3.4
0.5~2.1
31
Poga Zibspuldze (
) / Pa kreisi
Ja jnjs pƝc zibspuldzes izvƝles nospiežat aizvara pogu, pirmƗ
zibspuldze nozibsnƯ, lai pƗrbaudƯtu uzƼemšanas apstƗkƺus
(zibspuldzes attƗlumu un jaudas attiecƯbu). NepƗrvietojiet
kameru lƯdz otrajam zibspuldzes uzliesmojumam.
Izmantojot zibspuldzi bieži, tiek samazinƗts baterijas/akumulatora
kalpošanas ilgums.
NormƗlos darbƯbas apstƗkƺos zibspuldzes atkƗrtotƗs uzlƗdes
laiks parasti ir 4 sekundes. Ja baterija/akumulators ir vƗjš,
uzlƗdes laiks ir ilgƗks.
Zibspuldzes funkcija nedarbojas režƯmƗ DIS, Landscape
(Ainava), Close up (TuvplƗns), Text (Teksts), Sunset (Saulriets),
Dawn (SaullƝkts), Firework (Salnjts) un režƯmƗ Filma.
UzƼemiet fotogrƗfijas zibspuldzes diapazonƗ.
AttƝla kvalitƗte nav garantƝta, ja objekts atrodas pƗrƗk tuvu vai
arƯ ir ƺoti atstarojošs.
FotografƝjot vƗjƗ apgaismojumƗ ar zibspuldzi, uzƼemtajƗ attƝlƗ
var bnjt balts plankums. Plankumu rada zibspuldzes gaisma,
atstarojoties no atmosfƝras putekƺiem.
Zibspuldzes režƯma indikators
Ikona
Zibspuldzes režƯms
Apraksts
AutomƗtiskƗ
zibspuldze
Ja objekts vai fons ir tumšs, kameras
zibspuldze darbosies automƗtiski.
AutomƗtiskais
ar sarkano
acu efekta
samazinƗšanu
Ja objekts vai fons ir tumšs, kameras
zibspuldze darbosies automƗtiski un
samazinƗs sarkano acu efektu,
izmantojot sarkano acu efekta
samazinƗšanas funkciju.
PapildinƗjuma
zibspuldze
Zibspuldze uzplaiksnƗs neatkarƯgi
no pieejamƗs gaismas. Zibspuldzes
intensitƗte tiks kontrolƝta automƗtiski, lai
tƗ atbilstu dominƝjošiem apstƗkƺiem.
LƝnƗ
sinhronizƗcija
Zibspuldze darbojas lƝnƗ aizvara ƗtrumƗ,
lai iegnjtu lƯdzsvarotu pareizo ekspozƯciju.
VƗja apgaismojuma apstƗkƺos LCD
monitorƗ tiek parƗdƯts kameras vibrƗcijas
brƯdinƗjuma indikators ( Ã ).
KonstatƝjot uzƼƝmumu ar “sarkanƗm
Sarkano acu efekta
acƯm”, šajƗ režƯmƗ sarkano acu efekts tiks
samazinƗšana
samazinƗts automƗtiski.
IzslƝgta
zibspuldze
32
Zibspuldze neuzplaiksnƗs.
Atlasiet šo režƯmu, uzƼemot attƝlus
vietƗ vai situƗcijƗ, kur fotografƝšana ar
zibspuldzi ir aizliegta. UzƼemot attƝlu vƗja
apgaismojuma apstƗkƺos, LCD monitorƗ
tiks parƗdƯts ka-meras vibrƗciju
brƯdinƗjuma indikators ( Ã ).
Poga Zibspuldze (
Poga AutomƗtiskais taimeris (
) / Pa kreisi
Pieejamais zibspuldzes režƯms pƝc ierakstƯšanas režƯma
( o : var atlasƯt)
RežƯms
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
) / Pa labi
Ja LCD monitorƗ tiek parƗdƯta izvƝlne, nospiežot pogu Pa labi,
kursors pƗrvietojas uz labo sleju.
Ja LCD monitorƗ netiek parƗdƯta izvƝlne, poga PA LABI darbojas kƗ
poga AutomƗtisks taimeris ( ). ŠƯ funkcija tiek izmantota, ja arƯ
fotogrƗfs vƝlas tikt uzƼemts fotogrƗfijƗ.
o
o
o
o
o
Sižets
RežƯms
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
AutomƗtiskƗ taimera darbƯbas laikƗ, izmantojot pogu
AutomƗtisks taimeris, automƗtiskƗ taimera funkcija tiek atcelta.
Lai novƝrstu kameras vibrƗciju, izmantojiet trijkƗji.
RežƯmƗ Filma darbosies tikai automƗtisks taimeris 10SEC (10 sek.).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ViedƗs automƗtiskƗs zibspuldzes (
režƯmƗ [Viedais automƗtiskais].
) ikona parƗdƯsies
33
Poga AutomƗtiskais taimeris (
) / Pa labi
AutomƗtiskƗ taimera izvƝle
KustƯbas taimeris
1. IzvƝlieties ierakstƯšanas režƯmu, izƼemot
balss ierakstƯšanas režƯmu. (19. lpp.)
KustƯba
Pogas Aizvars nospiešana pƝc
kustƯbas taimera iestatƯšanas
2. Spiediet pogu AUTOMƖTISKAIS TAIMERIS
( ) / PA LABI, lƯdz LCD monitorƗ parƗdƗs
nepieciešamƗ režƯma indikators. LCD
monitorƗ parƗdƗs ikona 10 sekundes, 2
sekundes, DivkƗršs automƗtisks taimeris
vai KustƯbas taimeris.
Nosaka objekta kustƯbu
KustƯba nav noteikta
KustƯbas taimera darbƯbas gaita ir šƗda. (izƼemot režƯmu Filma)
3. Nospiežot pogu AIZVARS, attƝls tiks
uzƼemts pƝc norƗdƯtƗ laika beigƗm.
[10 SEC (10 sek.)
automƗtiskƗ taimera izvƝle]
AutomƗtiskƗ taimera režƯma indikators
Ikona
RežƯms
Apraksts
10SEC (10 sek.)
Nospiežot aizvara pogu, intervƗls lƯdz attƝla
automƗtisks
uzƼemšanai ir 10 sekundes.
taimeris
34
Ikona un automƗtiskƗ taimera indikators
Mirgošana (ar 1 sekundes
intervƗlu)
Mirgošana (ar 0,25 sekunžu
intervƗlu)
IeslƝdziet, un attƝls tiks uzƼemts
pƝc 2 sekundƝm
2SEC (2 sek.)
automƗtisks
taimeris
Nospiežot aizvara pogu, intervƗls lƯdz attƝla
uzƼemšanai ir 2 sekundes.
DivkƗršs
automƗtisks
taimeris
AttƝls tiks uzƼemts pƝc apmƝram 10 sekundƝm,
un pƝc 2 sekundƝm tiks uzƼemts otrais attƝls.
Izmantojot zibspuldzi, 2 sekunžu automƗtiskais
taimeris var aizkavƝties vairƗk nekƗ 2 sekundes
atbilstoši zibspuldzes uzlƗdes laikam.
KustƯbas
taimeris
Kamera nosaka objekta kustƯbu 6 sekundes
pƝc pogas Aizvars nospiešanas, un attƝls tiek
uzƼemts pƝc kustƯbas apstƗšanƗs.
KustƯbas taimera izvƝle Pogas Aizvars nospiešana KompozƯcijas apstiprinƗšana (6 sek. laikƗ)*1 Noteikšanas sƗkums
(SpƝcƯgi šnjpojiet rokas)*2 Noteikšana pƗrtraukta (nekustieties) AttƝla uzƼemšana (pƝc 2 sek.)
*1: Kamera nosaka objekta kustƯbu 6 sekundes pƝc pogas Aizvars nospiešanas, tƗpƝc
apstipriniet kompozƯciju 6 sekunžu laikƗ.
*2: SpƝcƯgi kustiniet Ʒermeni vai rokas.
KustƯbas taimeris šƗdos gadƯjumos var nedarboties.
Fokusa attƗlums ir vairƗk nekƗ 3 m.
EkspozƯcija ir pƗrƗk spilgta vai
tumša
Pretgaismas apstƗkƺos.
KustƯba ir nenozƯmƯga
KustƯba tiek noteikta Ɨrpus tƗ
sensora centrƗlƗs daƺas (50%),
kur kustƯba tiek atpazƯta.
Ja kamera 30 sekundes nejnjt
kustƯbu vai arƯ kamera nejnjt mieru
pƝc tam, kad ir jutusi kustƯbu.
KustƯbas taimera
noteikšanas diapazons
Poga MENU (IzvƝlne)
Funkcijas (
- Nospiežot pogu MENU (IzvƝlne), LCD monitorƗ tiek parƗdƯta ar
katru kameras režƯmu saistƯtƗ izvƝlne. Nospiežot to vƝlreiz, LCD
atgriežas sƗkotnƝjƗ rƗdƯjumƗ.
- IzvƝlnes opciju var parƗdƯt, ja atlasƯts režƯms :
FILMA un FIKSƜTAIS ATTƜLS. Atlasot režƯmu balss
ierakstƯšana, izvƝlne nav pieejama.
Izmantojiet izvƝlnes, kas ƺauj ieslƝgt funkcijas vai Fn pogu, lai atvƝrtu zemƗk
redzamƗs izvƝlnes:
RežƯms
EV
Funkcijas
SkaƼa
EkrƗns
[Pogas MENU (IzvƝlne)
nospiešana]
IestatƯjumi
BaltƗ balanss
ISO
Sejas noteikšana
FotogrƗfijas izmƝrs
KvalitƗte
ACB
Iziet
[IzvƝlne izslƝgta]
MainƯt
[IzvƝlne ieslƝgta]
(Funkcijas)
Poga OK (Labi)
- Ja LCD monitorƗ tiek parƗdƯta izvƝlne, šo pogu izmanto kursora
pƗrvietošanai apakšizvƝlnƝ vai datu apstiprinƗšanai.
EV
Funkcijas
BaltƗ balanss
SkaƼa
ISO
EkrƗns
Sejas noteikšana
IestatƯjumi
Iziet
IzvƝlne
Pieejamais režƯms
Lappuse
EV
36. lpp.
BaltƗ balanss
37. lpp.
ISO
38. lpp.
Sejas noteikšana
38. lpp.
Sejas tonis
40. lpp.
Sejas retušƝšana
40. lpp.
FotogrƗfijas izmƝrs /
Video uzƼemšanas
izšƷirtspƝja
41. lpp.
KvalitƗte / Kadru
Ɨtrums
41. lpp.
ACB
42. lpp.
MƝrƯšana
42. lpp.
Dzinis
43. lpp.
Fokusa apgabals
43. lpp.
EV
BaltƗ balanss
[Nospiežot
OK (LABI)]
ISO
Sejas noteikšana
FotogrƗfijas izmƝrs
FotogrƗfijas izmƝrs
KvalitƗte
KvalitƗte
ACB
ACB
MainƯt
)
Iziet
Fotostil.Izv.
44. lpp.
AttƝl.pielƗg.
45. lpp.
Voice
46. lpp.
Atpakaƺ
35
Funkcijas (
)
KƗ ieslƝgt funkcijas, izmantojot pogu IZVƜLNE
1. PieejamƗ režƯmƗ nospiediet pogu MENU.
2. Nospiediet pogas Uz augšu / Uz leju, lai atrastu izvƝlni [Funkcijas]
un nospiediet labo/OK pogu.
Funkcijas
EV
BaltƗ balanss
SkaƼa
ISO
EkrƗns
Sejas noteikšana
IestatƯjumi
EV
FotogrƗfijas izmƝrs
KvalitƗte
Sejas noteikšana
FotogrƗfijas izmƝrs
KvalitƗte
ACB
ACB
Iziet
MainƯt
Iziet
Atpakaƺ
3. Atlasiet nepieciešamo izvƝlni, nospiežot pogu Uz augšu/uz leju,
un pƝc tam nospiediet pogu OK .
EV
EV
BaltƗ balanss
BaltƗ balanss
ISO
ISO
Poga Uz
augšu/uz leju
Sejas noteikšana
FotogrƗfijas izmƝrs
KvalitƗte
Sejas noteikšana
FotogrƗfijas izmƝrs
KvalitƗte
ACB
Iziet
ACB
Atpakaƺ
Iziet
Atpakaƺ
4. Atlasiet nepieciešamo izvƝlni, nospiežot pogu Pa kreisi/pa labi,
un pƝc tam nospiediet pogu OK .
BaltƗ balanss
Dienasgaisma
Poga Pa
kreisi/pa labi
Atpakaƺ
36
VirzƯt
EkspozƯcijas kompensƗcija
ŠƯ kamera automƗtiski pielƗgo ekspozƯciju atbilstoši apkƗrtƝjam
apgaismojumam. No [EV] izvƝlnes var arƯ izvƝlƝties ekspozƯcijas
vƝrtƯbu.
BaltƗ balanss
ISO
LabƗ / OK
poga
Izmantojiet Fn pogu kameras aizmugurƝ, lai ƗtrƗk atvƝrtu un
ieslƝgtu regulƗri izmantotƗs izvƝlnes.
Atpakaƺ
VirzƯt
EkspozƯcijas kompensƝšana
EV
1. IzvƝlnƝ Funkcijas nospiediet pogas Uz
).
augšu / Uz leju, lai atlasƯtu [EV] (
2. Lai iestatƯtu nepieciešamo ekspozƯcijas
kompensƗcijas
Atpakaƺ
VirzƯt
koeficientu, izmantojiet pogas PA
KREISI un PA LABI.
3. Nospiediet pogu OK (Labi). Jnjsu iestatƯtƗ vƝrtƯba tiks
saglabƗta, un ekspozƯcijas kompensƗcijas iestatƯšanas režƯms
aizvƝrsies. Mainot ekspozƯcijas vƝrtƯbu, ekspozƯcijas indikators
(
) tiks parƗdƯts LCD monitora kreisajƗ pusƝ.
Ä NegatƯvƗ ekspozƯcijas kompensƗcijas vƝrtƯba samazina
ekspozƯciju. ƻemiet vƝrƗ, ka pozitƯva ekspozƯcijas kompensƗcijas
vƝrtƯba palielina ekspozƯciju un LCD monitors izskatƯsies balts vai
arƯ jnjs neiegnjsiet labus attƝlus.
Funkcijas (
)
PielƗgota baltƗ balansa izmantošana
BaltƗ balanss
BaltƗ balansa kontrole ƺauj pielƗgot krƗsas,
lai tƗs izskatƯtos dabiskƗkas.
BaltƗ balanss
Atpakaƺ
RežƯms
AutomƗtisks bb
Dienasgaisma
MƗkoƼains
Ikona
BaltƗ balansa iestatƯjumi var nedaudz atšƷirties atbilstoši
fotografƝšanas videi. Varat izvƝlƝties visatbilstošƗko baltƗ balansa
iestatƯjumu dotajai fotografƝšanas videi, iestatot pielƗgoto baltƗ
balansu.
VirzƯt
Apraksts
Kamera automƗtiski izvƝlas piemƝrotos
baltƗ balansa iestatƯjumus atbilstoši
dominƝjošiem apgaismojuma apstƗkƺiem.
FotografƝšanai ƗrƗ.
AttƝlu uzƼemšanai, kad debesis ir
mƗkoƼainas un apmƗkušƗs.
FluorescƝjošs_h
FotografƝšanai ar trƯs veidu fluorescƝjošƗ
apgaismojuma dienas gaismas veidiem.
FluorescƝjošs_l
FotografƝšana baltƗ fluorescƝjošƗ
apgaismojumƗ.
Volframs
FotografƝšanai volframa (standarta
gaismas spuldzƯte) apgaismojumƗ.
LietotƗja iest.
1. Atlasiet baltƗ balansa izvƝlni
PIELƖGOTAIS (
) un kameras
priekšƗ novietojiet balta papƯra lapu,
lai LCD monitorƗ bnjtu redzama tikai
balta krƗsa.
Balts papƯrs
2. Poga OK (LABI) : atlasa iepriekšƝjo pielƗgoto baltƗ balansu.
Poga Aizvars : saglabƗ jauno pielƗgoto baltƗ balansu.
- PielƗgotƗ baltƗ balansa vƝrtƯba tiek piemƝrota, sƗkot ar nƗkamo
uzƼemamo attƝlu.
- LietotƗja konfigurƝtais baltƗ balanss paliek spƝkƗ lƯdz tƗ
pƗrrakstƯšanai.
Atƺauj lietotƗjam iestatƯt baltƗ balansu
atbilstoši fotografƝšanas apstƗkƺiem.
Ä DažƗdi apgaismojuma apstƗkƺi var radƯt lieku krƗsu uz jnjsu attƝliem.
37
Funkcijas (
)
ISO
Sejas noteikšana
UzƼemot attƝlus, var izvƝlƝties ISO jutƯgumu. Kameras Ɨtrums vai
specifiskais gaismas jutƯgums tiek novƝrtƝts ar ISO skaitƺiem.
Ja jnjs izmantojat sejas atpazƯšanas opcijas, jnjsu kamera var atpazƯt cilvƝka seju.
Kad notiek fokusƝšanƗs uz cilvƝka seju,
tiek regulƝts arƯ sejas gaišums. Jnjs varat
uzƼemt arƯ noteiktas sejas izteiksmes,
izmantojot pašportreta, smaida uzƼƝmumu
vai mirkšƷinƗšanas noteikšanu.
[AutomƗtisks] : Kameras jutƯgums tiek
automƗtiski mainƯts ar
mainƯgajiem, piemƝram,
apgaismojuma vƝrtƯbu vai
objekta spilgtumu.
ISO
Atpakaƺ
VirzƯt
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] :
VienƗdos apgaismojuma apstƗkƺos aizvara
Ɨtrumu var palielinƗt, palielinot ISO jutƯgumu. TomƝr attƝls var bnjt
piesƗtinƗts ar gaismu. Jo lielƗka ISO vƝrtƯba, jo augstƗks kameras
jutƯgums pret gaismu un lƯdz ar to tai ir lielƗkas iespƝjas uzƼemt
attƝlus vƗjƗ apgaismojumƗ. TomƝr attƝla trokšƼa lƯmenis pieaugs,
palielinoties ISO vƝrtƯbai un padarot attƝlu raupjƗku.
Ä Kad [Kust. tverš.] ir iestatƯta, ISO Ɨtrums tiks iestatƯts uz
AUTOMƖTISKS.
Ä [ISO] ir ieslƝgts tikai [Programma] vai [FotografƝšanas Ceƺvedis]
režƯmƗ.
Ä Ja atlasƯta izvƝlne ISO 3200, attƝla izmƝrs tiek fiksƝts kƗ mazƗks
par 3M.
Atpakaƺ
VirzƯt
NormƗla
Šis režƯms automƗtiski nosaka objekta sejas pozƯciju un pƝc tam
iestata fokusu un ekspozƯciju. Atlasiet šo režƯmu, lai Ɨtri un vienkƗrši
veidotu sejas portretus.
Ä AtlasƗmie režƯmi: Auto(AutomƗtisks), Program(Programma), DIS,
Photo Help Guide (FotografƝšanas Ceƺvedis),
Beauty Shot(Ɩdas retušƝšana), Portrait(Portrets),
Children(BƝrni), Beach & Snow(Pludmale/sniegs)
1. AutomƗtiskƗs fokusƝšanas rƗmja
izmƝrs un pozƯcija tiek automƗtiski
iestatƯta uz objekta seju.
2. LƯdz pusei nospiediet pogu
Aizvars. AktivizƝjot fokusu, fokusa
rƗmis kƺnjst zaƺš.
3. Lai uzƼemtu attƝlu, lƯdz galam
nospiediet pogu Aizvars.
38
Sejas noteikšana
Funkcijas (
)
Ar šo funkciju var noteikt lƯdz pat 10 personƗm.
Ja kamera vienlaikus atpazƯst daudzus cilvƝkus, tƗ
fokusƝjas uz tuvƗko personu.
ŠajƗ režƯmƗ nav aktivizƝta digitƗlƗ tƗlummaiƼa.
Ja kamera nosaka mƝrƷa seju, virs tƗs tiks parƗdƯts baltƗs krƗsas
fokusa rƗmis, bet virs pƗrƝjƗm sejƗm pelƝkas krƗsas fokusa
rƗmis. Lai fokusƝtos uz seju, lƯdz pusei nospiediet pogu Aizvars,
un baltais fokusa rƗmis kƺnjs zaƺš.
Ja sejas noteikšana neizdodas, atgriezieties iepriekšƝjƗ AF
režƯmƗ.
Dažos apstƗkƺos šƯ funkcija var nedarboties pareizi.
- Ja cilvƝkam ir tumšas brilles vai seja ir daƺƝji paslƝpta.
- Ja fotografƝtƗ persona neskatƗs uz kameru.
- Kamera nenosaka seju, ja ir pƗrƗk tumši vai spilgti apstƗkƺi.
- Starp kameru un cilvƝku ir pƗrƗk liels attƗlums.
MaksimƗlais pieejamais sejas noteikšanas diapazons ir 2.5 m
(plats).
Jo tuvƗk atrodas objekts, jo ƗtrƗk kamera var atpazƯt objektu.
[Ɩdas retušƝšana], [Portrets] un [BƝrni] režƯmƗ, funkcija
[Sejas noteikšana ] ir iestatƯta pƝc noklusƝjuma vƝrtƯbas.
Pašportrets
UzƼemot pašportretus, objekta seja tiek noteikta automƗtiski, lai ƗtrƗk
un ƝrtƗk izveidotu pašportretus.
Ä AtlasƗmie režƯmi: Auto(AutomƗtisks), Program(Programma), DIS,
Photo Help Guide (FotografƝšanas Ceƺvedis),
Beauty Shot(Ɩdas retušƝšana), Portrait(Portrets),
Children(BƝrni), Beach & Snow(Pludmale/sniegs)
1. Sevis filmƝšanai pavƝrsiet kameras
objektƯvu pret objekta seju.
Tas automƗtiski nosaka objekta seju, un ir
dzirdama vadoša skaƼa.
2. SƗciet filmƝšanu, nospiežot pogu Aizvars.
Ja seja tiek atrasta ekrƗna centrƗ, atkƗrtoti atskan skaƼas
signƗls, kas ir ƗtrƗks, atšƷirƯbƗ no signƗliem, kuri ir dzirdami, ja
seja neatrodas centrƗ.
Smaida uzƼƝmums
Ä AtlasƗmie režƯmi: Auto(AutomƗtisks), Program(Programma),
DIS,Photo Help Guide (FotografƝšanas Ceƺvedis),
Beauty Shot(Ɩdas retušƝšana), Portrait(Portrets),
Children(BƝrni), Beach & Snow(Pludmale/sniegs)
Kamera automƗtiski uzƼem attƝlu, nosakot
seju arƯ tad, ja jnjs nenospiežat pogu Aizvars.
Nospiežot pogu Aizvars, attƝls tiek uzƼemts
ierastajƗ veidƗ. UzƼemot attƝlu ar smaida
uzƼƝmumu, kamerai bnjs vieglƗk noteikt
cilvƝka smaidošo seju, ja ir redzami zobi vai
cilvƝkam saglabƗjot smaidošu seju.
39
Funkcijas (
)
MirkšƷ.detekt
Ä AtlasƗmie režƯmi: Auto(AutomƗtisks), Program(Programma), DIS,
Photo Help Guide (FotografƝšanas Ceƺvedis),
Beauty Shot(Ɩdas retušƝšana), Portrait(Portrets),
Children(BƝrni), Beach & Snow(Pludmale/sniegs)
Ja, nospiežot pogu Aizvars, objekta acis
ir aizvƝrtas, kamera uzƼem 2 pastƗvƯgus
uzƼƝmumus, un attƝli tiek saglabƗti.
Ja, nospiežot pogu Aizvars, objekta acis
nav aizvƝrtas, kamera uzƼem tikai vienu
attƝlu.
Smaidošas sejas vai acu mirkšƷinƗšanas noteikšana var
nebnjt pieejama, ja rodas kƗda no šeit minƝtajƗm situƗcijƗm:
- Ja cilvƝks ir uzlicis saulesbrilles.
- Ja cilvƝks neskatƗs tieši kamerƗ.
- Ja vides apgaismojums ir pƗrƗk spilgts vai pƗrƗk tumšs,
lai noteiktu cilvƝka seju.
- Ja kamera atrodas pƗrƗk tƗlu no cilvƝka. (Oranžas krƗsas
fokusƝšanas zƯme.)
- GadƯjumƗ, kad novƝrojama gaismas atstarošanƗs vai ja ir
pƗrƗk spilgts fona apgaismojums.
40
Sejas tonis
ŠƯ izvƝlne ƺauj kontrolƝt Ɨdas toni bildƝs, kuras uzƼem Ɨdas
retušƝšanas režƯmƗ. Jo augstƗku lƯmeni izvƝlƝsieties, jo gaišƗks bnjs
Ɨdas tonis.
1. Nospiežot pogas Uz augšu/Uz leju,
atlasiet apakšizvƝlni [Sejas tonis].
2. IzvƝlaties nepieciešamo sejas toni,
spiežot pogas Pa kreisi / Pa labi, un
pƝc tam nospiežot pogu OK.
3. Lai uzƼemtu attƝlu, nospiediet pogu
Shutter (Aizvars).
Sejas tonis
Atpakaƺ
VirzƯt
Sejas retušƝšana
ŠƯ izvƝle, Ɨdas retušƝšanas režƯmƗ, ƺauj Ɨdai pirms uzƼemšanas
izskatƯties tƯrai un skaistai. Jo augstƗks izvƝlƝtais lƯmenis, jo
efektƯvƗka kontrole.
1. Nospiežot pogas Uz augšu/Uz leju, atlasiet apakšizvƝlni [Sejas retušƝšana].
2. IzvƝlaties vƝlamo sejas retušƝšanas
lƯmeni, spiežot pogas Pa kreisi / Pa
labi, un pƝc tam nospiežot pogu OK.
3. Lai uzƼemtu attƝlu, nospiediet pogu
Shutter (Aizvars).
Sejas retušƝšana
Atpakaƺ
VirzƯt
Funkcijas (
)
AttƝla izmƝrs
KvalitƗte/Kadru Ɨtrums
AttƝla izmƝru var izvƝlƝties atbilstoši pielietojumam.
Varat atlasƯt saspiešanas koeficientu atbilstoši uzƼemto attƝlu lietojumam.
Jo augstƗks saspiešanas koeficients, jo zemƗka attƝla kvalitƗte.
(MƝrvienƯba: pixel)
FiksƝta Ikona
attƝla
4000X 3984X 3968X 3264X 2592X 2048X 1024X
režƯms IzmƝrs
3000 2656 2232 2448 1944 1536
768
RežƯms
Filma
RežƯms
RežƯms FIKSƜTS ATTƜLS
Ikona
ApakšizvƝlne ƹoti augsta
Ikona
640X480
IzmƝrs
320X240
Faila
formƗts
jpeg
Augsta
NormƗla
30 fps
15 fps
jpeg
jpeg
avi
avi
Video uzƼemšanas izšƷirtspƝja
FotogrƗfijas izmƝrs
KvalitƗte
Atpakaƺ
RežƯms FILMA
VirzƯt
[RežƯms FIKSƜTS ATTƜLS]
Atpakaƺ
VirzƯt
[RežƯms FILMA]
Jo augstƗka izšƷirtspƝja, jo mazƗks pieejamo uzƼƝmumu skaits,
tƗpƝc ka augstas izšƷirtspƝjas attƝliem ir nepieciešams vairƗk
atmiƼas.
Atpakaƺ
Kadru Ɨtrums
VirzƯt
[RežƯms FIKSƜTS ATTƜLS]
Atpakaƺ
VirzƯt
[RežƯms FILMA]
Šis faila formƗts ir saderƯgs ar DCF (Kameras failu sistƝmas
dizaina noteikums).
JPEG (ApvienotƗ fotografƝšanas speciƗlistu grupa) :
JPEG ir apvienotƗs fotografƝšanas speciƗlistu grupas
izstrƗdƗtais attƝlu saspiešanas standarts. Šis saspiešanas veids
parasti tiek izmantots fotoattƝlu un grafiku saspiešanai, jo ar to
var efektƯvi saspiest failus.
41
Funkcijas (
)
ACB
MƝrƯšana
ŠƯ funkcija paredzƝta automƗtiskai kontrasta regulƝšanai, uzƼemot
fotogrƗfijas vidƝ ar lielu ekspozƯcijas atšƷirƯbu, piemƝram, pretgaismƗ
vai ar lielu kontrastu. ŠƯ funkcija regulƝ spilgtumu automƗtiski un ƺauj
skaidri nofotografƝt objektu.
Ja nevarat iegnjt piemƝrotu ekspozƯciju, varat mainƯt mƝrƯšanas
metodi, lai uzƼemtu spilgtƗkus attƝlus.
- [ACB] ApakšizvƝlnes: [IzslƝgt], [IeslƝgt]
ACB
Atpakaƺ
Ä ACB funkcija ir pieejama [Programma] režƯmos.
VirzƯt
[Daudzpunktu] ( )
MƝrƯšana
: EkspozƯcija tiek
aprƝƷinƗta, pamatojoties uz attƝla apgabalƗ
pieejamo vidƝjo gaismu.
TomƝr aprƝƷinam ir
Atpakaƺ
VirzƯt
nosliece uz attƝla apgabala centra pusi. Tas ir
piemƝrots vispƗrƝjai izmantošanai.
[Punkts] ( ) : Gaisma tiek mƝrƯta tikai taisnstnjra apgabalam
LCD monitora centrƗ. Tas ir piemƝroti, ja objekts ir
pareizi novietots centrƗ, neƼemot vƝrƗ pretgaismu.
[Centrs ] ( ) : EkspozƯcija tiek aprƝƷinƗta, pamatojoties uz
attƝla apgabalƗ pieejamo vidƝjo gaismu. TomƝr
aprƝƷinam ir nosliece uz attƝla apgabala centra
pusi. Tas ir piemƝroti, fotografƝjot mazus objektus,
piemƝram, puƷes un kukaiƼus.
Ä Ja objekts nav fokusa apgabala centrs, neizmantojiet punkta
mƝrƯšanu, jo tas var izraisƯt ekspozƯcijas kƺnjdu. ŠƗdos apstƗkƺos
labƗk izmantojiet ekspozƯcijas kompensƗciju.
42
Funkcijas (
)
RežƯms Dzinis
AutomƗtiskƗs fokusƝšanas tips
Varat izvƝlƝties pastƗvƯgo uzƼemšanu, viens, kust. tverš., un AEB
(AutomƗtiskƗ ekspozƯcijas tveršana).
Varat atlasƯt vƝlamo fokusa apgabalu
atbilstoši uzƼemšanas apstƗkƺiem.
[Viens] (
)
[PastƗvƯgs] (
[Kust. tverš.] (
[AEB] (
)
: UzƼemiet tikai vienu
attƝlu.
Dzinis
) : AttƝli tiks uzƼemti
nepƗrtraukti lƯdz pogas
Aizvars atlaišanai.
) : Ja poga Aizvars tiek
Atpakaƺ
VirzƯt
turƝta nospiesta, šƗdi
tiek uzƼemti 5 kadri sekundƝ. PƝc pastƗvƯgƗs
uzƼemšanas pabeigšanas attƝli tiek uzglabƗti
un atskaƼoti aizmugurƝjƗ LCD monitorƗ.
MaksimƗlais uzƼƝmumu skaits ir 30, un attƝlu
izmƝrs tiek fiksƝts kƗ VGA.
: UzƼemiet trƯs attƝlu sƝriju dažƗdƗs
ekspozƯcijƗs: standarta ekspozƯcija (0,0 EV),
ƯsƗ ekspozƯcija (-1/2 EV) un pƗrgaismojums
(+1/2 EV).
Augsta izšƷirtspƝja un attƝla kvalitƗte palielina faila
saglabƗšanas laiku, kas paildzina gaidstƗves laiku.
Ja atlasƯta apakšizvƝlne [PastƗvƯgs], [Kust. tverš.], [AEB],
zibspuldze automƗtiski izslƝgsies.
Ja atmiƼƗ pieejams mazƗk par 3 attƝliem, [AEB]
uzƼemšana nav pieejama.
VislabƗk [AEB] uzƼemšanai ir izmantot trijkƗji, jo katra
attƝla faila saglabƗšanas laiks ir ilgƗks, un var rasties
kameras vibrƗciju izraisƯta izplnjšana.
Fokusa apgabals
Atpakaƺ
[Centra AF] (
)
[Daudzpunktu AF] (
VirzƯt
: Taisnstnjra apgabals LCD monitora
centrƗ tiks fokusƝts.
) : ŠƯ kamera izvƝlas visus pieejamos AF
punktus no 9 AF punktiem
[Centra AF]
[Daudzpunktu AF]
Ä Kad kamera fokusƝjas uz objektu, automƗtiskƗs fokusƝšanas
kadrs kƺnjst zaƺš. Kad kamera nefokusƝjas uz objektu,
automƗtiskƗs fokusƝšanas rƗmis kƺnjst sarkans.
43
Funkcijas (
)
PielƗgota krƗsa: varat mainƯt attƝla
vƝrtƯbas R (sarkans),
G (zaƺš) un B (zils).
Fotostil.Izv.
Jnjs varat papildinƗt attƝlu ar dažƗdiem
efektiem, nelietojot attƝlu rediƧƝšanas
programmatnjru.
Fotostil.Izv.
Atpakaƺ
VirzƯt
1. Atlasiet nepieciešamo fotografƝšanas stila selektoru, nospiežot
pogu Left/Right (Pa kreisi/Pa labi) un pogu OK (LABI).
Atpakaƺ
VirzƯt
Atpakaƺ
VirzƯt
- Poga Uz augšu/uz leju : IzvƝlas R (sarkans),
G (zaƺš) un B (zils).
- Poga Pa kreisi/pa labi: Maina vƝrtƯbas
2. Lai uzƼemtu attƝlu, nospiediet pogu Shutter (Aizvars).
RežƯms Stils
NormƗls
Apraksts
Neizmanto nevienu stilu
Maigs
Izmanto maigu stilu
DzƯvƯgs
Izmanto dzƯvu, spilgtu stilu
Mežs
Izmanto dabiski tƯru stilu
Retro
Izmanto brnjno toƼu stilu
VƝss
Izmanto vƝsu stilu
MierƯgs
Izmanto mierƯgu stilu
Klasisks
Izmanto klasisku stilu
NegatƯvs
Iestata nofotografƝto attƝlu negatƯvƗ.
IndividuƗls
RGB krƗsu
modelis
44
Ikona
Nosaka RGB krƗsu modeƺa toni, lai izveidotu jnjsu
fotogrƗfijas stilu.
Kad izvçlçts attçla stils, sejas noteikšanas funkcija nav pieejama.
Uzstâdot fotografçÿanas stilu Maigs vai Dzîvs, piesâtinâjuma
funkcija nav pieejama.
Kad uzstâdîts fotografçÿanas stils Negatîvs, kontrasta funkcija
nav pieejama.
Funkcijas (
)
AttƝl.pielƗg.
PiesƗtinƗjums
Varat mainƯt attƝla piesƗtinƗjumu.
Kontrasts
Varat mainƯt attƝla kontrastu.
1. Nospiežot pogas Uz augšu/Uz leju,
atlasiet apakšizvƝlni [Kontrasts].
2. Mainiet kontrastu, nospiežot pogu
Left/Right (Pa kreisi/pa labi).
3. Lai uzƼemtu attƝlu, nospiediet pogu
Shutter (Aizvars).
1. Nospiežot pogas Uz augšu/Uz leju,
atlasiet apakšizvƝlni [PiesƗtinƗjums].
2. Mainiet piesƗtinƗjumu, nospiežot
pogu Left/Right (Pa kreisi/pa labi).
3. Lai uzƼemtu attƝlu, nospiediet pogu
Shutter (Aizvars).
AttƝl.pielƗg.
Kontrasts
Asums
AttƝl.pielƗg.
Kontrasts
Asums
PiesƗtinƗjums
Atpakaƺ
VirzƯt
PiesƗtinƗjums
Atpakaƺ
VirzƯt
Kad uzstâdîts fotografçÿanas stils Negatîvs, kontrasta funkcija
Uzstâdot fotografçÿanas stilu Maigs vai Dzîvs, piesâtinâjuma
funkcija nav pieejama.
nav pieejama.
Asums
Varat pielƗgot uzƼemamƗ attƝla asumu.
Asuma efektu pirms attƝla uzƼemšanas
nevar pƗrbaudƯt LCD monitorƗ, jo šƯ
funkcija tiek piemƝrota tikai pƝc uzƼemtƗ
attƝla saglabƗšanas atmiƼƗ.
AttƝl.pielƗg.
Kontrasts
Asums
PiesƗtinƗjums
Atpakaƺ
VirzƯt
1.Nospiežot pogas Uz augšu/Uz leju, atlasiet apakšizvƝlni [Asums].
2. Mainiet asumu, nospiežot pogu Left/Right (Pa kreisi/pa labi).
3. Lai uzƼemtu attƝlu, nospiediet pogu Shutter (Aizvars).
45
Funkcijas (
)
Balss atgƗdne
Balss ierakstƯšana
UzglabƗtajam fiksƝtajam attƝlam varat
pievienot balsi aiz kadra. (Maks. 10 sek.)
Balsi var ierakstƯt tik ilgi, kamƝr pietiek
pieejamƗ ierakstƯšanas laika (maks. 10
stundas).
AtgƗdne
Ieraksts
Atpakaƺ
VirzƯt
- Ja LCD monitorƗ tiek parƗdƯts balss
atgƗdnes indikators, iestatƯjums ir
pabeigts.
Lai ierakstƯtu balsi, nospiediet pogu
Aizvars.
- Vienreiz nospiediet pogu Aizvars, un
balss tiks ierakstƯta, lƯdz beigsies
pieejamais ierakstƯšanas laiks (maks.
10 stundas). LCD monitorƗ tiks
parƗdƯts ierakstƯšanas laiks. PƝc
pogas Aizvars atlaišanas balss
joprojƗm tiks ierakstƯta.
- Lai ierakstƯšanu pƗrtrauktu, vƝlreiz
nospiediet pogu Aizvars.
- Faila veids : *.wav
- Nospiediet pogu Aizvars un uzƼemiet
attƝlu. AttƝls tiek uzglabƗts atmiƼas
kartƝ.
- Balss atgƗdne tiks ierakstƯta desmit
sekundƝs kopš attƝla uzglabƗšanas
brƯža. SkaƼas ierakstƯšanas laikƗ
nospiežot pogu Aizvars, balss atgƗdne
tiek apturƝta.
46
Atpakaƺ
ApturƝt
IerakstƯt
VirzƯt
Iziet
[Balss ierakstƯšanas režƯms]
Funkcijas (
)
Pauzes balss ierakstƯšanas laikƗ
Filmas ierakstƯšana bez balss
Izmantojot šo funkciju, savus iecienƯtos
balss klipus varat ierakstƯt balss
ierakstƯšanas failƗ, un nav jƗizveido
vairƗki balss ierakstƯšanas faili.
Filmu var ierakstƯt bez balss.
ApturƝt
IerakstƯt
[Balss ierakstƯšanas režƯms]
RežƯmƗ Filma no izvƝlnes [Voice]
atlasiet [IzslƝgt]. (
) ikona parƗdƯsies
LCD monitorƗ. Nospiediet pogu Aizvars,
un filma bez balss tiks ierakstƯta, kamƝr
pietiks atmiƼas.
IzslƝgt
Atpakaƺ
VirzƯt
1. Lai uz brƯdi nopauzƝtu ierakstƯšanu, nospiediet pogu OK.
2. Lai atsƗktu ierakstƯšanu, vƝlreiz nospiediet pogu OK.
3. Lai ierakstƯšanu pƗrtrauktu, vƝlreiz nospiediet pogu Aizvars.
25 cm starp jums un kameru (mikrofonu) ir vislabƗkais
atstatums skaƼas ierakstƯšanai.
Ja balss ierakstƯšanas pauzes laikƗ tiek izslƝgta kamera, balss
ierakstƯšana ir atcelta.
47
SkaƼas izvƝlne
ŠajƗ režƯmƗ varat iestatƯt skaƼas iestatƯjumus. IestatƯšanas izvƝlni var
izmantot visos kameras režƯmos, izƼemot Balss ierakstƯšanas režƯmu.
Ar norƗdi * apzƯmƝtie vienumi ir noklusƝjuma iestatƯjumi.
Ä IzvƝlnes var tikt mainƯtas bez iepriekšƝja brƯdinƗjuma.
Aizvara skaƼa
Varat izvƝlƝties aizvara skaƼu.
- Aizvara skaƼa : [IzslƝgts], [1]*, [2], [3]
Skaƺums
:VidƝjs
SƗkuma skaƼa
SkaƼa (  )
:IzslƝgts
Aizvara skaƼa
:1
IzslƝgts
PƯkstieni
1
:1
Af skaƼa
2
:IeslƝgts
3
Skaƺums
Atpakaƺ
IestatƯt
Varat izvƝlƝties sƗkuma, aizvara, pƯkstiena un AF skaƼas skaƺumu.
- ApakšizvƝlne [Skaƺums] : [IzslƝgts],
[Zems],
[VidƝjs]*,
[Augsts]
Skaƺums
SƗkuma skaƼa
Aizvara skaƼa
PƯkstieni
:VidƝjs
IzslƝgts
:IzslƝgts
Zems
VidƝjs
:1
Augsts
:1
Af skaƼa
Atpakaƺ
:IeslƝgts
IestatƯt
SƗkuma skaƼa
Varat izvƝlƝties skaƼu, kas, kameru ieslƝdzot, vienmƝr tiek
aktivizƝta.
- SƗkuma skaƼa : [IzslƝgts]*, [1], [2], [3]
48
- ApakšizvƝlne [PƯkstieni] : [IzslƝgts],
[1]*, [2], [3]
Skaƺums
:VidƝjs
SƗkuma skaƼa
:IzslƝgts
Aizvara skaƼa
:1
PƯkstieni
:1
IzslƝgts
Af skaƼa
1
:IeslƝgts
3
Atpakaƺ
:VidƝjs
SƗkuma skaƼa
:IzslƝgts
IzslƝgts
Aizvara skaƼa
1
:1
PƯkstieni
2
:1
Atpakaƺ
Ja jnjs iestatƗt skaƼu uz [IeslƝgts], spiežot pogas, atskanƝs skaƼas
signƗls, signalizƝjot par kameras darba statusu.
2
Skaƺums
Af skaƼa
PƯkstiena skaƼa
3
:IeslƝgts
IestatƯt
IestatƯt
SkaƼa (  )
IestatƯšanas izvƝlne
AF skaƼa
ŠajƗ režƯmƗ var izvƝlƝties pamatiestatƯjumus. IestatƯšanas izvƝlni var
izmantot visos kameras režƯmos, izƼemot Balss ierakstƯšanas režƯmu.
Ar norƗdi * apzƯmƝtie vienumi ir noklusƝjuma iestatƯjumi.
Ä IzvƝlnes var tikt mainƯtas bez iepriekšƝja brƯdinƗjuma.
Ja izvƝlƝsities AF skaƼas iestatƯjumu On (IeslƝgt), AF skaƼa tiks
aktivizƝta, nospiežot aizvara pogu lƯdz pusei, lai varƝtu pƗrbaudƯt
kameras darbƯbas statusu.
- ApakšizvƝlne [Af skaƼa] : [IzslƝgts],
[IeslƝgts]*
Skaƺums
SƗkuma skaƼa
:VidƝjs
:IzslƝgts
Aizvara skaƼa
:1
PƯkstieni
:1
Af skaƼa
:IeslƝgts
IzslƝgts
IeslƝgts
Atpakaƺ
IestatƯt
Displejs (
)
Valoda
LCD monitorƗ var aplnjkot valodu
izvƝles sarakstu. Valodas iestatƯjums
saglabƗjas, pat ja baterija tiek izƼemta
un ievietota atpakaƺ.
Language
Funkcijas apraksts
:Latviešu
Latviešu
:IeslƝgts
SƗkuma attƝls
:IzslƝgts
Displ. spil.
:AutomƗtisks
Ɩtrais skats
:0.5sek
EnerƧijas taupƯšana
:IzslƝgts
Atpakaƺ
IestatƯt
Funkcijas apraksts
Jnjs varat izvƝlƝties vai funkcijas apraksti, ierakstƯšanas režƯmƗ, tiks
attƝloti logƗ.
- Funkcijas apraksta apakšizvƝlne
[IzslƝgt] : Funkciju „Funkcijas apraksts”
nevar aktivizƝt.
[IeslƝgt]* : Tiek attƝlots funkcijas
nosaukums un apraksts.
Language
Funkcijas apraksts
SƗkuma attƝls
Displ. spil.
:Latviešu
:IeslƝgts
IzslƝgts
:IzslƝgts
IeslƝgts
:AutomƗtisks
Ɩtrais skats
:0,5 sek.
EnerƧijas taupƯšana
:IzslƝgts
Atpakaƺ
IestatƯt
49
Displejs (
)
SƗkuma attƝls
Ɩtrais skats
Jnjs varat izvƝlƝties attƝlu, kas vispirms parƗdƯsies monitorƗ ikreiz,
kad kamera tiks ieslƝgta.
Ja pirms attƝla uzƼemšanas ieslƝgsiet ƖtrƗ skata funkciju, tikko
uzƼemto attƝlu varƝsiet aplnjkot LCD monitorƗ uz laika sprƯdi, kas
izvƝlƝts opcijas [Ɩtrais skats] iestatƯjumos. Ɩtrais skats ir pieejams
tikai nekustƯgiem attƝliem.
- ApakšizvƝlnes
Language
:Latviešu
: [IzslƝgts]*, [Logotips], [Lietot.att.]
Funkcijas apraksts
:IeslƝgts
- Lai lietotu saglabƗtu attƝlu kƗ sƗkuma
SƗkuma attƝls
:IzslƝgts
Off
Displ. spil.
:AutomƗtisks
attƝlu, izmantojiet opciju [SƗkuma attƝls]
Ɩtrais skats
:0.5sek
izvƝlnƝ [IzmƝra maiƼa] atskaƼošanas
EnerƧijas taupƯšana
:IzslƝgts
režƯmƗ.
Iziet
Atpakaƺ
- SƗkuma attƝlu nevar izdzƝst ar opcijƗm
[DzƝst] un [FormƗts].
- LietotƗja izvƝlƝtos attƝlus var dzƝst, izmantojot izvƝlni [AtiestatƯt].
- ApakšizvƝlnes
[IzslƝgts] : ƖtrƗ skata funkciju nevar
aktivizƝt.
[0,5 sek.]*, [1 sek.], [3 sek.]
: UzƼemtais attƝls parƗdƗs un ir
redzams izvƝlƝto laika sprƯdi.
Language
Funkcijas apraksts
SƗkuma attƝls
:Latviešu
:IeslƝgts
:IzslƝgts
Displ. spil.
IzslƝgts
:AutomƗtisks
Ɩtrais skats
0,5 sek.
:0.5sek
1 sek.
:IzslƝgts
EnerƧijas taupƯšana
3 sek.
Atpakaƺ
IestatƯt
ParƗdƯt saglabƗto
Ja izvƝlƝsities funkcijas [EnerƧijas taupƯšana] iestatƯjumu On (IeslƝgt)
un noteiktu laika sprƯdi neveiksit darbƯbas ar kameru, LCD monitors
automƗtiski izslƝgsies.
Displeja spilgtums
Jnjs varat regulƝt LCD spilgtumu.
- ApakšizvƝlnes : [AutomƗtisks]*, [Tumšs],
[NormƗls], [Spilgts]
Language
:Latviešu
Funkcijas apraksts
:IeslƝgts
SƗkuma attƝls
:IzslƝgts
Displ. spil.
AutomƗtisks
:AutomƗtisks
Ɩtrais skats
Tumšs
:0.5sek
NormƗls
:IzslƝgts
Spilgts
EnerƧijas taupƯšana
Atpakaƺ
IestatƯt
- ApakšizvƝlnes
[IzslƝgts]* : LCD monitors neizslƝgsies.
[IeslƝgts] : Ja norƗdƯto laika sprƯdi (aptuveni 30 sek.) ar kameru
netiek veiktas darbƯbas, tƗs
barošana automƗtiski pƗriet
tukšgaitas režƯmƗ (Kameras
stƗvokƺa indikators: Mirgo).
Language
Funkcijas apraksts
:Latviešu
:IeslƝgts
SƗkuma attƝls
:IzslƝgts
Displ. spil.
:AutomƗtisks
Ɩtrais skats
EnerƧijas taupƯšana
Atpakaƺ
:0.5sek
IzslƝgts
:IzslƝgts
IeslƝgts
IestatƯt
Ä AtskaƼošanas režƯmƗ nevar iestatƯt izvƝlni [EnerƧijas taupƯšana].
50
IestatƯjumi ( ” )
AtmiƼas formatƝšana
InicializƝšana
ŠƯ funkcija ir paredzƝta atmiƼas formatƝšanai. Ja atmiƼai piemƝrosit
funkciju [FormƗts], tiks dzƝsti visi attƝli, ieskaitot aizsargƗtos attƝlus.
Pirms atmiƼas formatƝšanas noteikti lejupielƗdƝjiet svarƯgos attƝlus
datorƗ.
Tiek atgrieztas visu kameras izvƝlƼu un funkciju iestatƯjumu
noklusƝjuma vƝrtƯbas. TomƝr netiek mainƯtas funkciju DATE / TIME
(Datums/laiks), LANGUAGE (Valoda) un VIDEO OUT (Video izeja)
vƝrtƯbas.
- ApakšizvƝlnes
[JƗ] : ParƗdƗs lodziƼš, kurƗ var apstiprinƗt
izvƝli. IzvƝlieties
opciju [JƗ]. ParƗdƗs ziƼojums
[Notiek formatƝšana], un atmiƼa
tiek formatƝta. Ja palaidƯsit funkciju
FORMAT (FormƗts) atskaƼošanas
režƯmƗ, parƗdƯsies ziƼojums
[FormatƝšana ir pabeigta]
[NƝ]* :AtmiƼa netiks formatƝta.
FormƗts
AtiestatƯt
JƗ
NƝ
Dat.un laiks
: IzslƝgts
Laika josla
:London
Faila Nr.
:SƝrija
Ieraksts
AutomƗtiskais izsl. režƯms
Atpakaƺ
:IzslƝgts
:3 min
IestatƯt
- ApakšizvƝlnes
[JƗ] : ParƗdƗs lodziƼš, kurƗ var
apstiprinƗt izvƝli. IzvƝlieties
izvƝlni [JƗ], lai atjaunotu visus
noklusƝjuma iestatƯjumus.
[NƝ]* : Netiek atjaunoti noklusƝjuma
iestatƯjumi.
FormƗts
AtiestatƯt
Dat.un laiks
Laika josla
JƗ
NƝ
: IzslƝgts
:London
Faila Nr.
:SƝrija
Ieraksts
:IzslƝgts
AutomƗtiskais izsl. režƯms
:3 min
Atpakaƺ
IestatƯt
Noteikti piemƝrojiet funkciju [FormƗts] šƗdƗm atmiƼas kartƝm.
- Jaunai atmiƼas kartei vai atmiƼas kartei, kura nav formatƝta
- AtmiƼas kartei, kurƗ ir faili, kurus kamera neatpazƯst, kƗ arƯ faili,
kas ir uzƼemti ar citu kameru.
- VienmƝr formatƝjiet atmiƼas karti ar šo kameru. Ja ievietosit citƗs
kamerƗs, atmiƼas karšu lasƯtƗjos vai datoros formatƝtas atmiƼas
kartes, parƗdƯsies ziƼojums [Kartes kƺnjda].
51
IestatƯjumi ( ” )
Datuma / laika / datuma tipa iestatƯšana
Faila nosaukums
Jnjs varat mainƯt uzƼemtajos attƝlos redzamo datumu un laiku, kƗ
arƯ iestatƯt datuma tipu. IestatƯjums [Laika josla] ƺauj parƗdƯt vietƝjo
datumu un laiku LCD monitorƗ, ceƺojot ƗrvalstƯs.
- Datuma tips : [Gggg/mm/dd], [Mm/dd/gggg],
[Dd/mm/gggg], [IzslƝgts]*
FormƗts
AtiestatƯt
Dat.un laiks
: IzslƝgts
Laika yyyy
josla mm dd
2009 / 08 / 01
Faila Nr.
:London
13:00
Ieraksts
AutomƗtiskais izsl. režƯms
Iziet
IzslƝgts
:SƝrija
:IzslƝgts
:3 min
Atpakaƺ
Laika josla
PieejamƗs pilsƝtas:
Laika josla
Londona, Kaboverde, Vidusatlantija,
Buenosairesa, ƻnjfaundlenda, Karakasa,
Lapasa, ƻujorka, Maiami, ýikƗga,
Dallasa, Denvera, FƯniksa, Losandželosa,
London
Sanfrancisko, Aƺaska, Honolulu, Havaja,
[GMT +00:00] 2009/08/01 01:00 PM
Atpakaƺ
Vasaras laiks
Samoa, Midveja, Velingtona, Oklenda,
Ohotska, Guama, Sidneja, DƗrvina, Adelaida, Seula, Tokija,
Beižina, Honkonga, Bangkoka, Džakarta, Jangona, Alma-Ata,
Katmandu, Mumbaja, ƻnjdeli, Taškenta, Kabula, Abnj DabƯ,
TeherƗna, Maskava, AtƝnas, Helsinki, Roma, ParƯze, BerlƯne
Ä DST: vasaras laiks
52
ŠƯ funkcija ƺauj izvƝlƝties failu nosaukumu piešƷiršanas formƗtu.
[AtiestatƯt] : Kad ir piemƝrota atiestatƯšanas
FormƗts
AtiestatƯt
funkcija, nƗkamais faila nosauDat.un laiks
: IzslƝgts
kums sƗksies no 0001 pat
Laika josla
:London
pƝc formatƝšanas, visu failu
Faila Nr.
:SƝrija
AtiestatƯt
Ieraksts
:IzslƝgts
dzƝšanas vai jaunas atmiƼas
SƝrija
AutomƗtiskais izsl. režƯms
:3 min
kartes ievietošanas.
Atpakaƺ
IestatƯt
[SƝrija]* : Jauniem failiem tiek piešƷirti
numuri, kas seko iepriekšƝjai secƯbai, pat ja tiek
izmantota jauna atmiƼas karte, vai arƯ ja ir veikta
formatƝšana vai visu attƝlu dzƝšana.
- PirmƗs uzglabƗtƗs mapes nosaukums ir 100PHOTO, un pirmƗ
faila nosaukums ir SAM_0001.
- Failu nosaukumi tiek piešƷirti secƯgi, sƗkot ar SAM_0001 SAM_0002 ~ SAM_9999.
- MapƝm tiek piešƷirti secƯgi numuri no 100 lƯdz 999 šƗdƗ veidƗ:
100PHOTO 101PHOTO ~ 999PHOTO.
- MaksimƗlais iespƝjamais failu skaits mapƝ ir 9999.
- KopƗ ar atmiƼas karti izmantotie faili atbilst formƗtam DCF
(Design rule for Camera File systems). Ja attƝla faila nosaukums
tiks mainƯts, to, iespƝjams, nevarƝs atskaƼot.
IestatƯjumi ( ” )
UzƼemšanas datuma ieraksts
AutomƗtiskƗ izslƝgšana
FiksƝtos attƝlos ir iespƝjams iekƺaut opciju DATE / TIME (Datums/laiks).
ŠƯ funkcija izslƝdz kameru, ja tƗ netiek lietota noteiktu laika sprƯdi,
lai novƝrstu lieku baterijas/akumulatora patƝriƼu.
- ApakšizvƝlnes
[IzslƝgts]*
: AttƝla failƗ netiek ierakstƯts
datums un laiks.
[Datums]
: AttƝla failƗ tiek ierakstƯts
tikai Datums.
[Dat. un laiks] : AttƝla failƗ tiek ierakstƯts
Dat. un laiks.
FormƗts
AtiestatƯt
Dat.un laiks
Laika josla
Faila Nr.
Ieraksts
AutomƗtiskais izsl. režƯms
Atpakaƺ
: IzslƝgts
:London
IzslƝgts
:SƝrija
Datums
:IzslƝgts
Dat. un laiks
:3 min
IestatƯt
Ä Datuma un laika ieraksts atrodas fiksƝtƗ attƝla labajƗ apakšƝjƗ stnjrƯ.
Ä Ieraksta funkcija ir pieejama tikai fiksƝtiem attƝliem.
Ä AtkarƯbƗ no printera ražotƗja un drukƗšanas režƯma, attƝlƗ
iekƺautais datums var tikt izdrukƗts nepareizi.
- ApakšizvƝlnes
[IzslƝgts]* : IzslƝgšanas funkcija
nedarbojas.
[1 min.], [3 min.]*, [5 min.], [10 min.]
: Barošana tiek automƗtiski atslƝgta,
ja kamera netiek lietota norƗdƯto laika
sprƯdi.
FormƗts
AtiestatƯt
Dat.un laiks
: IzslƝgts
IzslƝgts
Laika josla
:London
1 min.
Faila Nr.
:SƝrija
3 min.
Ieraksts
AutomƗtiskais izsl. režƯms
Atpakaƺ
5 min.
:IzslƝgts
10 min.
:3 min
IestatƯt
- IzslƝgšanas iestatƯjums paliek spƝkƗ pƝc baterijas/akumulatora
nomainƯšanas.
- ƻemiet vƝrƗ, ka automƗtiskƗs izslƝgšanas funkcija nedarbojas,
ja kamera ir savienota ar datoru/printeri, vai arƯ tiek atskaƼota
daudzkƗrtƝja slƯdrƗde, balss ieraksts vai filma.
53
IestatƯjumi ( ” )
AutomƗtiskƗs fokusƝšanas indikators
Video izejas tipa izvƝle
AutomƗtiskƗs fokusƝšanas indikatoru var ieslƝgt un izslƝgt.
Filmas režƯma izvades signƗls no kameras var bnjt NTSC vai PAL
formƗta. Izvades tipa izvƝli nosaka ierƯce (monitors, televizors, utt.),
pie kuras kamera tiek pieslƝgta. PAL režƯms atbalsta tikai BDGHI.
- ApakšizvƝlnes
[IzslƝgts] : AF indikators neiedegas vƗjƗ
apgaismojumƗ.
[IeslƝgts]* : AF indikators iedegas vƗjƗ
apgaismojumƗ.
Af indikators
Video izeja
USB
Atpakaƺ
:IeslƝgts
IzslƝgts
:NTSC
IeslƝgts
:AutomƗtisks
IestatƯt
Pievienošana ƗrƝjam monitoram
Ja kamera ir pievienota ƗrƝjam
monitoram, LCD monitorƗ esošo
attƝlu un izvƝlnes vienlaikus var
aplnjkot gan ƗrƝjƗ monitorƗ, gan
LCD monitorƗ.
Af indikators
:IeslƝgts
Video izeja
:NTSC
NTSC
:AutomƗtisks
PAL
USB
Atpakaƺ
Dzeltens - Video
Balts - SkaƼa
54
IestatƯt
IestatƯjumi ( ” )
- NTSC : ASV, KanƗda, JapƗna, Dienvidkoreja, TaivƗna, Meksika.
- PAL : AustrƗlija, Austrija, BeƺƧija, ƶƯna, DƗnija, Somija,
VƗcija, LielbritƗnija, Holande, ItƗlija, Kuveita, Malaizija,
JaunzƝlande, Singapnjra, SpƗnija, Zviedrija, Šveice,
Taizeme, NorvƝƧija.
- Ja kƗ monitors tiek izmantots televizors, ir jƗizvƝlas televizora
ƗrƝjais vai AV kanƗls.
- ƖrƝjƗ monitorƗ bnjs manƗms digitƗlais troksnis, taþu tas nav
bojƗjums.
- Ja attƝls neatrodas ekrƗna centrƗ, novietojiet to centrƗ ar televizora vadƯbas ierƯþu palƯdzƯbu.
- Ja kamera ir pievienota ƗrƝjam monitoram, atsevišƷas attƝla
daƺas, iespƝjams, nebnjs redzamas.
- Ja kamera ir pievienota ƗrƝjam monitoram, izvƝlne bnjs redzama
ƗrƝjƗ monitorƗ un izvƝlnes funkcijas bnjs vienƗdas ar LCD monitorƗ
norƗdƯtajƗm.
USB iestatƯšana
Ja kamera ir iestatƯta, lai automƗtiski savienotos ar datoru vai printeri,
izmantojot USB kabeli, Jnjs varat manuƗli iestatƯt [Dators] vai [Printeris].
-[USB] apakšizvƝlnes:
[AutomƗtisks]* : AutomƗtiski ieslƝdz ƗrƝjo
Af indikators
:IeslƝgts
Video izeja
:NTSC
iekƗrtu, kas savienota ar
USB
:AutomƗtisks
AutomƗtisks
USB kabeli.
Dators
Printeris
[Dators]
: PƗrslƝdzas uz datora
savienojuma režƯmu,
Atpakaƺ
IestatƯt
ja ƗrƝjƗ iekƗrta netiek
automƗtiski atpazƯta.
[Printeris] : PƗrslƝdzas uz printera savienojuma režƯmu, ja ƗrƝjƗ
iekƗrta netiek automƗtiski atpazƯta.
55
AtskaƼošanas režƯma palaišana
IeslƝdziet kameru un, nospiežot pogu AtskaƼošanas režƯms,
atlasiet režƯmu AtskaƼot ( Î ). Tagad kamera var atskaƼot atmiƼƗ
uzglabƗtos attƝlus.
Ja kamerƗ ir ievietota atmiƼas karte, visas kameras funkcijas
attiecas tikai uz atmiƼas karti.
Ja kamerƗ nav ievietota atmiƼas karte, visas kameras funkcijas
attiecas tikai uz iekšƝjo atmiƼu.
FiksƝta attƝla atskaƼošana
1. Nospiežot pogu AtskaƼošanas
režƯms, atlasiet režƯmu ATSKAƻOT
( Î ).
2. LCD monitorƗ tiek parƗdƯts
pƝdƝjais atmiƼƗ uzglabƗtais
attƝls.
3. ApskatƗmo attƝlu atlasiet,
nospiežot pogu Pa kreisi/pa labi.
Ä Lai Ɨtri atskaƼotu attƝlus, turiet
nospiestu pogu Pa kreisi vai Pa
labi.
56
Filmas atskaƼošana
1. Atlasiet ierakstƯto filmu, kuru vƝlaties
atskaƼot, izmantojot pogu Pa kreisi/pa labi.
2. Lai atskaƼotu filmas failu, nospiediet
pogu OK.
- Lai nopauzƝtu filmas faila atskaƼošanu,
AtskaƼot
atkƗrtoti nospiediet pogu OK.
- VƝlreiz nospiežot pogu OK, tiks
restartƝts filmas fails.
- Lai filmu atskaƼošanas laikƗ attƯtu,
nospiediet pogu Pa kreisi. Lai filmu
Ɨtri pƗrtƯtu uz priekšu, nospiediet
pogu Pa labi.
- Lai apturƝtu filmas faila atskaƼošanu,
nospiediet pogu OK un pƝc tam kreiso vai labo pogu.
Tveršana
AtskaƼošanas režƯma palaišana
Filmas uzƼemšanas funkcija
Balss ieraksta atskaƼošana
Varat uzƼemt fiksƝtus attƝlus no filmas.
1. Atlasiet balss ierakstu, kuru vƝlaties atskaƼot,
ar pogu Left/Right (Pa kreisi/Pa labi).
2. Lai atskaƼotu ierakstƯtu balss failu,
nospiediet pogu OK.
- Lai nopauzƝtu ierakstƯta balss faila
atskaƼošanu, atkƗrtoti nospiediet pogu OK.
AtskaƼot
- Lai atsƗktu balss faila atskaƼošanu,
nospiediet pogu OK.
- Lai pƗrtƯtu balss ieraksta failu tƗ atskaƼošanas laikƗ, vƝlreiz
nospiediet pogu Left (Pa kreisi). Lai tƯtu balss failu Ɨtri uz
priekšu, nospiediet pogu Right (Pa labi).
- Lai apstƗdinƗtu balss atgƗdnes atskaƼošanu, nospiediet Uz leju
pogu.
KƗ uzƼemt filmu
1. AtskaƼojot filmas failu nospiediet pogu
OK. PƝc tam nospiediet pogu Uz leju.
2. PauzƝtƗ filma tiek saglabƗta jaunƗ
faila nosaukumƗ.
AtskaƼot
Ä UzƼemtƗ filma ir tƗda paša izmƝra kƗ
sƗkotnƝjƗ filma (640x480, 320x240).
Ä Nospiežot pogu uz leju filmas sƗkumƗ,
pirmais filmas kadrs tiks saglabƗts kƗ
fiksƝts attƝls.
Tveršana
[PauzƝts]
[Nospiediet pogu uz leju]
57
AtskaƼošanas režƯma palaišana
LCD monitora indikators
Balss atgƗdnes atskaƼošana
LCD monitorƗ redzama fotografƝšanas informƗcija par parƗdƯto attƝlu.
1. Atlasiet fiksƝto attƝlu, kuram ir balss
atgƗdne.
2. Lai atskaƼotu balss atgƗdni, nospiediet
pogu OK.
- Lai nopauzƝtu balss atgƗdnes
atskaƼošanu, atkƗrtoti nospiediet
pogu OK.
- Lai atsƗktu balss atgƗdnes
atskaƼošanu, nospiediet pogu OK.
AtskaƼot
Pauze
58
Nr.
1
Apraksts
AtskaƼošanas režƯms
Ikona
2
Balss atgƗdne
73. lpp
3
DPOF
74. lpp
4
5
AizsargƗt
Mapes un faila nosaukums
6
7
8
9
10
11
12
13
Î
Lappuse
56. lpp
100-0010
73. lpp
52. lpp
Indikators AtmiƼas karte
-
Baterija/akumulators
ISO
Diafragmas atvƝruma vƝrtƯba
Aizvara Ɨtrums
Zibspuldze
AttƝla izmƝrs
IerakstƯšanas datums
80~3200
F3.5 ~ F5.5
8~1/2,000
On/Off
4000x3000 ~ 1024x768
2009/08/01
14. lpp
38. lpp
31. lpp
41. lpp
52. lpp
Kameras pogu lietošana kameras iestatƯšanai
Poga SƯktƝls ( º ) / PalielinƗjums ( í )
AtskaƼošanas režƯmƗ varat izmantot pogas uz kameras, lai Ɲrti
iestatƯtu atskaƼošanas režƯma funkcijas.
Albums
AtskaƼošanas/rƗdƯšanas režƯma poga
Ja kamera ieslƝgta, nospiežot pogu
POWER, varat vienreiz nospiest pogu
AtskaƼošanas režƯms, lai pƗrslƝgtos
režƯmƗ AtskaƼošana; lai atkal pƗrslƝgtos
režƯmƗ IerakstƯšana, nospiediet to
vƝlreiz.
Varat skatƯt vairƗkus attƝlus, palielinƗt atlasƯto attƝlu un apgriezt, kƗ
arƯ saglabƗt attƝla atlasƯto apgabalu.
1. Pçc tam, kad attçls ticis atskaĖots,
nospiediet Sîktçla pogu, lai palaistu
Albuma reĠîmu.
2. Spiediet pogu Pa kreisi/Pa labi, lai
izvçlçtos vçlamo attçlu.
3. Nospiediet pogu Digitâlâ tâlummaiĖa, lai
atgrieztos pie parastâ displeja reĠîma.
Kameru var ieslƝgt ar pogu AtskaƼošanas režƯms. Kamera
tiek ieslƝgta režƯmƗ AtskaƼošana. Lai izslƝgtu kameru, vƝlreiz
nospiediet pogu AtskaƼošanas režƯms.
RežƯms Veids: lai izvƝlƝtos režƯmu Veids, turiet nospiestu pogu
AtskaƼošanas režƯms ilgƗk par 3 sekundƝm.
RežƯmƗ Veids nebnjs darbƯbas skaƼas, efektu
skaƼas, sƗkšanas skaƼas un aizvara skaƼas. Lai
atceltu režƯmu Veids, ieslƝdziet kameru, nospiežot
POWER pogu.
SƯktƝla pogas
nospiešana ( º )
PalielinƗjuma pogas
nospiešana ( í )
11
12
FiltrƝt
[Izcelts attƝls]
1
3
5
2009/08/01
[Albums 3 – Sîktçlu logs]
59
Poga SƯktƝls ( º ) / PalielinƗjums ( í )
Failu meklƝšana vai dzƝšana
Ŷ Albuma filtrs
1. Nospiediet Sîktçla pogu sadaćâ Albums.
2. Katru reizi, nospieĠot Sîktçla pogu,
kategorijas faili tiek parâdîti uz Albuma
ekrâna.
3. IezƯmƝjiet failu, nospiežot pogas Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi.
4. Nospiediet DzƝst ( Õ ) pogu, lai izdzƝstu izvƝlƝto attƝlu.
1. Nospiediet pogu IZVÇLNE sadaćâ
Albums.
2. Izvçloties vçlamo kategoriju, jĦs varat
grupçt un meklçt failus, izmantojot pogu
Uz augÿu/Uz leju.
Veids
Datums
KrƗsa
NedƝƺa
11
12
Atpakaƺ
1
3
5
IestatƯt
Ŷ InformƗcija par katru kategoriju
11
12
1
FiltrƝt
3
5
2009/08/01
[3-Sîktçlu logs]
11
12
FiltrƝt
1
3
5
2009/08/01
[9-Sîktçlu logs]
11
12
FiltrƝt
1
3
5
2009/08/01
Kategorija
[20-Sîktçlu logs]
Veids
Datums
Ɣ Atkarîbâ no ierakstîtâ datu apjoma, bĦs nepiecieÿamas
vairâkas sekundes, lai tiktu veikta Albuma funkcija vai tiktu
izvçlçta kategorija. Tomçr tâ nav kćĦda darbîbâ. LĦdzu,
uzgaidiet, kamçr parâdâs albuma ekrâns.
60
Apraksts
Tiek šƷirots pƝc failu tipa. (piem., attƝls,
video vai balss)
Tiek šƷirots pƝc uzƼemšanas datumiem.
KrƗsa
Tiek šƷirots pƝc galvenƗs izvƝlƝtƗs krƗsas.
NedƝƺa
Tiek šƷirots pƝc uzƼemšanas nedƝƺƗm.
Faila formƗts
AttƝli, Video,
Balss
Poga SƯktƝls ( º ) / PalielinƗjums ( í )
AttƝla palielinƗjums
1. IzvƝlieties attƝlu, kuru vƝlaties
palielinƗt, un nospiediet palielinƗjuma
pogu.
2. Nospiežot 5 funkciju pogu, varat skatƯt
dažƗdas attƝla daƺas.
3. Nospiežot pogu thumbnail (sƯktƝls),
tƗlummaiƼa tiks atjaunota sƗkotnƝjƗ
pilna izmƝra attƝlƗ.
- To, vai parƗdƯtais attƝls ir palielinƗts
skatƯjums, varat noteikt, pƗrbaudot
attƝla palielinƗjuma indikatoru, kas
redzams LCD displeja augšƝjƗ
Apgriezt
kreisƗ stnjrƯ. (Ja attƝls nav palielinƗts
skatƯjums, indikators nebnjs redzams.) Varat pƗrbaudƯt arƯ
palielinƗjuma apgabalu.
- Filmas un WAV failus nevar palielinƗt.
- Ja attƝls ir palielinƗts, var zust tƗ kvalitƗte.
MaksimƗlais palielinƗjuma koeficients ir proporcionƗls attƝla izmƝram
AttƝla izmƝrs
MaksimƗlais
X10,2 X10,2
palielinƗjums
X9,3
X10,2
X8,1
X6,4
X3,2
Apgriešana: varat iegnjt vajadzƯgo attƝla daƺu un saglabƗt to atsevišƷi.
1. IzvƝlieties attƝlu, kuru vƝlaties
palielinƗt, un nospiediet palielinƗjuma
pogu. Nospiediet pogu OK un tiks
parƗdƯts paziƼojums.
PieskaƼot?
JƗ
NƝ
2. Nospiežot pogu Up/Down
(Uz augšu/Uz leju), izvƝlieties
ApstiprinƗt
vajadzƯgo apakšizvƝlni un
nospiediet pogu OK (LABI).
- [JƗ] : Apgrieztais attƝls tiks saglabƗts kƗ jauns faila nosaukums un bnjs redzams LCD displejƗ.
- [NƝ] : Apgriešanas izvƝlne pazudƯs.
Ä Ja atmiƼƗ nav pietiekami vietas apgrieztƗ attƝla saglabƗšanai,
attƝlu nevar apgriezt.
61
Poga Info ( DISP ) / Up (InformƗcija/Uz augšu)
AtskaƼot un pauzƝt / OK poga
Kad LCD displejƗ redzama izvƝlne UP (UZ AUGŠU), poga darbojas
kƗ virzienu poga.
Kad LCD displejƗ izvƝlne nav redzama, nospiežot pogu Info
(InformƗcija), LCD displejƗ tiks parƗdƯta attƝla informƗcija.
AtskaƼošanas režƯmƗ poga atskaƼot un pauzƝt / OK darbojas šƗdi:
Poga Info ( DISP )
(InformƗcija)
Poga Info ( DISP )
(InformƗcija)
Poga Info ( DISP )
(InformƗcija)
- kad LCD monitorƗ redzama izvƝlne, pogu OK (LABI) izmanto ar
5 funkciju pogu mainƯto datu apstiprinƗšanai.
- Ja tiek atskaƼots fiksƝts attƝls ar balss atgƗdni,balss fails vai filma
·ApturƝšanas režƯmƗ: Tiek atskaƼots fiksƝts attƝls ar balss
atgƗdni, balss fails vai filma.
·AtskaƼošanas laikƗ : AtskaƼošana ƯslaicƯgi tiek pƗrtraukta.
·PauzƝšanas režƯmƗ : AtskaƼošana tiek atjaunota
AtskaƼot
[Balss atskaƼošana tiek
apturƝta]
62
Pauze
ApturƝt
[Notiek balss atskaƼošana]
AtskaƼot
ApturƝt
[Balss atskaƼošana tiek
pauzƝta]
Pogas Pa kreisi / Pa labi / Uz leju / IZVƜLNE
Poga Delete ( Õ ) (DzƝst)
Pogas PA KREISI / PA LABI / UZ LEJU / IZVƜLNE aktivizƝ šƗdas
funkcijas.
Tiek dzƝsti atmiƼas kartƝ saglabƗtie attƝli.
- Poga LEFT (PA KREISI) : kamƝr redzama izvƝlne, poga LEFT
(PA KREISI) darbojas kƗ virziena poga. Kad
izvƝlne nav redzama, nospiediet pogu LEFT (PA
KREISI), lai atlasƯtu iepriekšƝjo attƝlu.
- Poga RIGHT (PA LABI) : kamƝr redzama izvƝlne, poga RIGHT
(PA LABI) darbojas kƗ virziena poga. Kad
izvƝlne nav redzama, nospiediet pogu RIGHT
(PA LABI), lai atlasƯtu nƗkamo attƝlu.
- Poga DOWN (UZ LEJU) : KamƝr redzama izvƝlne, poga Uz leju
darbojas kƗ virziena poga.
- Poga MENU (IZVƜLNE) : nospiežot pogu MENU (IZVƜLNE), LCD
displejƗ tiks parƗdƯta atskaƼošanas
režƯma izvƝlne. VƝlreiz nospiežot pogu,
LCD tiks atgriezts sƗkotnƝjƗ stƗvoklƯ.
1. Nospiežot pogu Left / Right (Pa kreisi/Pa labi), izvƝlieties attƝlu,
kuru vƝlaties dzƝst, un nospiediet pogu DELETE ( Õ ) (DZƜST).
DzƝst failu
DzƝst failu
JƗ
NƝ
VairƗku failu dzƝš.
JƗ
NƝ
VairƗku failu dzƝš.
11
IestatƯt
[Viens attƝls]
12
1
3
5
IestatƯt
[SƯktƝla attƝls]
2. Lai pievienotu vairƗkus attƝlus izdzƝšanai, dodieties uz izvƝlni
[VairƗku failu dzƝš.].
- Poga Left/Right (Pa kreisi/Pa labi)
: izvƝlas attƝlus
- Poga OK (LABI) : pƗrbauda dzƝšanu
- Poga Fn
: dzƝš atlasƯtos
Iepr.
NƗkamais
attƝlus.
AtlasƯt
DzƝst
3. Nospiežot pogu Up/Down (Uz augšu/Uz leju), atlasiet
vajadzƯgƗs apakšizvƝlnes vƝrtƯbas un pƝc tam nospiediet pogu
OK (LABI).
- Ja atlasƯts [JƗ] : dzƝš atlasƯtos attƝlus.
- Ja atlasƯts [NƝ] : atceƺ "DzƝst attƝlu".
63
AtskaƼošanas funkcijas iestatƯšana ar LCD displeju
ATSKAƻOŠANAS režƯma funkcijas var mainƯt, izmantojot LCD displeju.
AtskaƼošanas režƯmƗ, nospiežot pogu MENU (IZVƜLNE), LCD displejƗ
tiek parƗdƯta izvƝlne. AtskaƼošanas režƯmƗ iestatƗmƗs izvƝlnes ir šƗdas.
Lai uzƼemtu attƝlu pƝc atskaƼošanas izvƝlnes iestatƯšanas, nospiediet
režƯma pogu PLAY (ATSKAƻOT) vai pogu SHUTTER (aizvars).
IzvƝlnes
cilne
GalvenƗ
izvƝlne
IzmƝra maiƼa
Pagriezt
RediƧƝt
(
)
Fotostil.Izv.
ApakšizvƝlne
2592X1944
1024X768
1800X1200
1920X1080
Pa labi 90˚
180˚
VertikƗli
NormƗls
DzƯvƯgs
Retro
MierƯgs
NegatƯvs
AttƝl.pielƗg.
ApskatƯt
(
)
MultislƯdrƗde
(
)
64
ACB
Sejas
retušƝšana
Kontrasts
Piev.trokšƼus
Viens, 3, 9, 20
SƗkt
AttƝli
AtskaƼot / AtkƗrt.atsk.
Visu
AtlasƯt
68. lpp
PiesƗtinƗjums
-
GalvenƗ
izvƝlne
Efekts
Lappuse
2048X1536
2592X1728
66. lpp
2592X1458
SƗkuma attƝls
Pa kreisi 90˚
HorizontƗli
67. lpp
Maigs
Mežs
VƝss
67. lpp
Klasisks
IndividuƗls RGB
krƗsu modelis
Sark.acu lab.
Spilgtums
IzvƝlnes
cilne
MultislƯdrƗde
(
)
IntervƗls
DzƝst
AizsargƗt
Balss
AtgƗdne
DPOF
70. lpp
Datums
-
70. lpp
71. lpp
KopƝt uz karti
Papildu
izvƝlne
IzslƝgts
MierƯgs
-
PatƯkams
Lauku
-
Spilgts
DzƯvƯgs
-
Spožs
MierƯgs
-
1, 3, 5, 10 sek.
IzslƝgts
Mnjzika
Failu
opcijas
(
)
ApakšizvƝlne
Migla
PƗrdomƗts Rudens
-
Lappuse
71. lpp
72. lpp
-
Dawn
ViesƯbas
-
Pilieni
Ceƺojums
-
AtlasƯt
-
Visu
JƗ / NƝ
AtlasƯt
-
Visu
AtbloƷƝt / BloƷƝt
IzslƝgts
-
IeslƝgts
-
Standarts
AtlasƯt / Visu /
Atcelt
Indekss
JƗ / NƝ
IzmƝrs
AtlasƯt / Visu /
Atcelt
JƗ
-
NƝ
-
72. lpp
72. lpp
73. lpp
73. lpp
74. lpp
~
75. lpp
76. lpp
AtskaƼošanas funkcijas iestatƯšana ar LCD displeju
ŠƯ izvƝlne pieejama, ja kamera ar USB kabeli pievienota PictBridge
atbalstƯtam printerim (tiešs savienojums ar kameru; nopƝrkams
atsevišƷi).
IzvƝlnes cilne GalvenƗ izvƝlne
AttƝli
IzmƝrs
❹
IzkƗrtojums
ApakšizvƝlne
Papildu izvƝlne
Viens attƝls
-
Visi attƝli
-
AutomƗtisks
-
AtklƗtne
-
KartƯte
-
4X6
-
L
-
2L
-
Letter
-
A4
-
A3
-
AutomƗtisks
-
Pilns
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Indekss
-
IzvƝlnes cilne GalvenƗ izvƝlne
Lappuse
Tips
78. lpp.
KvalitƗte
❹
Datums
Faila
nosaukums
78. lpp.
AtiestatƯt
ApakšizvƝlne
Papildu izvƝlne Lappuse
AutomƗtisks
-
VienkƗršs
-
Foto
-
Ɩtrais foto
-
AutomƗtisks
-
IzslƝgts
-
NormƗla
-
Augsta
-
AutomƗtisks
-
IzslƝgts
-
IeslƝgts
-
AutomƗtisks
-
IzslƝgts
-
IeslƝgts
-
JƗ
-
NƝ
-
78. lpp.
79. lpp.
Ä IzvƝlnes var tikt mainƯtas bez iepriekšƝja brƯdinƗjuma.
65
RediƧƝt (
)
IzmƝra maiƼa
Mainiet uzƼemto attƝlu izšƷirtspƝju (izmƝru). Atlasiet [Start image]
(SƗkuma attƝls), lai saglabƗtu to kƗ sƗkuma attƝlu.
1. Nospiediet režƯma pogu play
(atskaƼot) un nospiediet pogu MENU.
2. RediƧƝšanas izvƝlnƝ nospiediet pogas
Uz augšu/Uz leju, lai atrastu [IzmƝra
maiƼa] ( ) cilni un nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet nepieciešamo apakšizvƝlni,
spiežot pogas Pa kreisi / Pa labi, un
pƝc tam nospiežot pogu OK.
IzmƝra maiƼa
Atpakaƺ
AttƝla izmƝra maiƼas tipi
VirzƯt
( o : valitav)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
66
o
o
o
o
o
o
- Lielu attƝlu varat samazinƗt, bet nav iespƝjama pretƝja darbƯba.
- IzmƝru var mainƯt vienƯgi JPEG attƝliem. Filmas (AVI), balss
ieraksta (WAV) failu izmƝrus nevar mainƯt.
- IzšƷirtspƝju varat mainƯt vienƯgi tiem failiem, kas saspiesti JPEG
4:2:2 formƗtƗ.
- MainƯtƗ izmƝra attƝlam bnjs jauns faila nosaukums. [SƗkuma
attƝls] tiek saglabƗts nevis atmiƼas kartƝ, bet iekšƝjƗ atmiƼƗ.
- Ja tiek saglabƗts jauns lietotƗja attƝls, viens no diviem lietotƗja
attƝliem pƝc kƗrtas tiks dzƝsts.
- Ja mainƯtƗ izmƝra attƝlam nepietiek vietas atmiƼƗ, LCD monitorƗ
tiek parƗdƯts paziƼojums [AtmiƼa pilna], un mainƯtƗ izmƝra attƝlu
saglabƗt nav iespƝjams.
RediƧƝt (
)
AttƝla pagriešana
Fotostil.Izv.
Jnjs varat pagriezt saglabƗtos attƝlus par dažƗdiem grƗdiem.
Izmantojot šo funkciju, attƝliem var pievienot dažƗdus efektus.
1. Nospiediet atskaƼošanas režƯma pogu
un nospiediet pogu MENU.
2. RediƧƝšanas izvƝlnƝ nospiediet pogas
Uz augšu/Uz leju, lai atrastu [AttƝla
pagriešana] ( ) cilni un nospiediet
pogu OK.
3. Atlasiet nepieciešamo apakšizvƝlni,
spiežot pogas Pa kreisi / Pa labi, un pƝc
tam nospiežot pogu OK.
1. Nospiediet atskaƼošanas režƯma
pogu un nospiediet pogu MENU.
2. RediƧƝšanas izvƝlnƝ nospiediet pogas
Uz augšu/Uz leju, lai atrastu [Fotostil.
Izv.] (
) cilni un nospiediet pogu OK.
3. Atlasiet nepieciešamo apakšizvƝlni,
spiežot pogas Pa kreisi / Pa labi, un
pƝc tam nospiežot pogu OK.
Pagriezt
Atpakaƺ
VirzƯt
RežƯms Stils
NormƗls
Pa labi 90˚
Atpakaƺ
Pa kreisi 90˚
VirzƯt
[ ô : Pa labi 90˚]
:pagriež attƝlu pulksteƼrƗdƯtƗja
kustƯbas virzienƗ
Atpakaƺ
Atpakaƺ
VirzƯt
Atpakaƺ
VirzƯt
VertikƗli
VirzƯt
[
: HorizontƗli]
: pagriež attƝlu horizontƗli
Atpakaƺ
VirzƯt
Apraksts
Neizmanto nevienu stilu
180˚
[ ó : Pa kreisi 90˚]
[ õ : 180˚]
: pagriež attƝlu pretƝji
: pagriež attƝlu par 180
pulksteƼrƗdƯtƗja kustƯbas virzienam grƗdiem
HorizontƗli
Ikona
Fotostil.Izv.
Atpakaƺ
VirzƯt
[ ® : VertikƗli]
: pagriež attƝlu vertikƗli
Maigs
Izmanto maigu stilu
DzƯvƯgs
Izmanto dzƯvu, spilgtu stilu
Mežs
Izmanto dabiski tƯru stilu
Retro
Izmanto brnjno toƼu stilu
VƝss
Izmanto vƝsu stilu
MierƯgs
Izmanto mierƯgu stilu
Klasisks
Izmanto klasisku stilu
NegatƯvs
Iestata nofotografƝto attƝlu negatƯvƗ.
IndividuƗls
RGB krƗsu
modelis
Nosaka RGB krƗsu modeƺa toni, lai izveidotu jnjsu
fotogrƗfijas stilu.
4. MainƯtais attƝls ir saglabƗts kƗ jauns faila nosaukums.
Ja rƗdƗt pagriezto attƝlu LCD displejƗ, attƝla kreisajƗ un labajƗ
pusƝ var bnjt redzamas tukšas vietas.
67
RediƧƝt (
)
IndividuƗls RGB krƗsu modelis
Sarkano acu efekta noƼemšana
Jnjs varat mainƯt attƝla krƗsas
R (sarkans), G (zaƺš) un B (zils)
vƝrtƯbas.
Sarkano acu efektu no uzƼemtƗ attƝla var noƼemt.
Atpakaƺ
- Poga OK (LABI) : PielƗgotƗs krƗsas
izvƝle/iestatƯšana
- Poga Up / Down (Uz augšu/Uz leju)
: atlasa R, G, B
- Poga Left/Right (Pa kreisi/Pa labi)
: maina vƝrtƯbas
Atpakaƺ
VirzƯt
Atpakaƺ
VirzƯt
Sejas retušƝšana
1. Nospiediet pogu Play (AtskaƼot) un pƝc tam nospiediet pogu
MENU.
2. RediƧƝšanas izvƝlnƝ nospiediet pogas Uz augšu/Uz leju, lai atrastu
[AttƝl.pielƗg.] (
) cilni un nospiediet pogu OK.
ACB
Jnjs varat automƗtiski regulƝt tumšƗs zonas gaišumu, ko izraisƯjis
nepietiekams gaismas daudzums.
68
Sark.acu lab.
VirzƯt
AttƝl.pielƗg.
1. IzvƝlieties (
) spiežot pogas Pa
kreisi/Pa labi, un pƝc tam nospiežot
pogu OK.
2. ParƗdƗs ziƼojums [Izveidot jaunu
attƝlu], un attƝls tiek saglabƗts ar jaunu
faila nosaukumu.
1. IzvƝlieties ( ) spiežot pogas Pa
kreisi/Pa labi, un pƝc tam nospiežot
pogu OK.
2. ParƗdƗs ziƼojums [Izveidot jaunu
attƝlu, un attƝls tiek saglabƗts ar jaunu
faila nosaukumu.
ACB
Atpakaƺ
VirzƯt
Jnjs varat attƝlƗ redzamo Ɨdu padarƯt tƯru un skaistu.
1. IzvƝlieties (
) spiežot pogas Pa
kreisi/Pa labi, un pƝc tam nospiežot
pogu OK. ParƗdƯsies josla Ɨdas
retušƝšanas lƯmeƼa izvƝlei.
2. Mainiet sejas retušƝšanas vƝrtƯbu,
spiežot pogas Pa kreisi/Pa labi.
3. Nospiediet pogu OK (Labi), un attƝls tiks
saglabƗts ar jaunu faila nosaukumu.
Sejas retušƝšana
Atpakaƺ
VirzƯt
RediƧƝt (
)
Spilgtuma kontrole
PiesƗtinƗjuma kontrole
Varat mainƯt attƝla spilgtumu.
1. IzvƝlieties (
) spiežot pogas Pa
kreisi/Pa labi, un pƝc tam nospiežot
pogu OK. ParƗdƯsies josla spilgtuma
lƯmeƼa izvƝlei.
2. Mainiet spilgtumu, nospiežot pogu
Left/Right (Pa kreisi/pa labi).
3. Nospiediet pogu OK (Labi), un attƝls
tiks saglabƗts ar jaunu faila nosaukumu.
Varat mainƯt attƝla piesƗtinƗjumu.
Spilgtums
Atpakaƺ
VirzƯt
Kontrasta kontrole
PiesƗtinƗjums
Atpakaƺ
VirzƯt
TrokšƼa efekts
Varat mainƯt attƝla kontrastu.
1. IzvƝlieties ( ) spiežot pogas Pa
kreisi/Pa labi, un pƝc tam nospiežot
pogu OK. ParƗdƯsies josla kontrasta
lƯmeƼa izvƝlei.
2. Mainiet kontrastu, nospiežot pogu Left/
Right (Pa kreisi/pa labi).
3. Nospiediet pogu OK (Labi), un attƝls tiks
saglabƗts ar jaunu faila nosaukumu.
1. IzvƝlieties (
) spiežot pogas Pa kreisi/Pa labi, un pƝc tam nospiežot pogu
OK. ParƗdƯsies josla piesƗtinƗjuma
lƯmeƼa izvƝlei.
2. Mainiet piesƗtinƗjumu, nospiežot pogu
Left/Right (Pa kreisi/pa labi).
3. Nospiediet pogu OK (Labi), un attƝls tiks
saglabƗts ar jaunu faila nosaukumu.
FotoattƝlam varat pievienot troksni, lai iegnjtu klasiskƗku izjnjtu.
Kontrasts
Atpakaƺ
VirzƯt
1. IzvƝlieties (
) spiežot pogas Pa
kreisi/Pa labi, un pƝc tam nospiežot
pogu OK.
2. ParƗdƗs ziƼojums [Izveidot jaunu
attƝlu], un attƝls tiek saglabƗts ar jaunu
faila nosaukumu.
Piev.trokšƼus
Atpakaƺ
VirzƯt
69
ApskatƯt (
DaudzkƗrtƝjas slƯdrƗdes sƗkšana ( )
)
JĦs varat apskatît sîktçlus un viegli grupçt vai meklçt tâdus liela
apjoma failus, kâ fotogrâfijas un video.
1. Nospiediet pogu IZVÇLNE
atskaĖoÿanas sadaćâ.
2. Izvçlieties vçlamo izvçlni, nospieĠot
pogas Uz augÿu/Uz leju.
3. Nospiediet pogu LABI, un parâdîsies
izvçlçtais sîktçla ekrâns.
1. Nospiediet pogu play mode (atskaƼošanas režƯms) un nospiediet
pogu menu (izvƝlne).
2. Nospiediet pogas Uz augšu / Uz leju un atlasiet izvƝlnes cilni
[MultislƯdrƗde].
Viens
3
9
20
Iziet
AttƝlus var parƗdƯt vienƗ laidƗ ar iepriekš iestatƯtiem intervƗliem.
DaudzkƗrtƝja slƯdrƗdi varat skatƯties, pievienojot kameru ƗrƝjƗm
monitoram.
Atpakaƺ
SƗciet daudzkƗrtƝju slƯdrƗdi
DaudzkƗrtƝju slƯdrƗdi var sƗkt tikai izvƝlnƝ [SƗkt].
SƗkt
1. Ar pogƗm Up / Down (Uz augšu/Uz
AtskaƼot
AttƝli
:Visu
AtkƗrt.atsk.
leju) atlasiet izvƝlni [SƗkt] un nospiediet
Efekts
:IzslƝgts
pogu Right (Pa labi).
IntervƗls
:1 sek.
Mnjzika
:IzslƝgts
2. Atlasiet vajadzƯgo apakšizvƝlni,
nospiežot pogu UP / DOWN (UZ
Atpakaƺ
IestatƯt
AUGŠU/ UZ LEJU).
[AtskaƼot] : daudzkƗrtƝjƗ slƯdrƗde tiek slƝgta pƝc viena
cikla.
[AtkƗrt.atsk.] : daudzkƗrtƝjƗ slƯdrƗde tiek atkƗrtota lƯdz tƗs
atcelšanai.
3. Nospiediet pogu OK (LABI), un daudzkƗrtƝjƗ slƯdrƗde tiks
uzsƗkta.
- Lai nopauzƝtu slƯdrƗdi, atkƗrtoti nospiediet pogu OK.
- VƝlreiz nospiežot pogu OK, tiks restartƝta MultislƯdrƗde.
- Lai apturƝtu MultislƯdrƗdi, nospiediet pogu OK un pƝc tam
Kreiso vai Labo pogu.
70
DaudzkƗrtƝjas slƯdrƗdes sƗkšana ( )
AttƝlu atlase
DaudzkƗrtƝjas slƯdrƗdes efektu konfigurƝšana
Varat atlasƯt attƝlus apskatei
1. Ar pogƗm Up / Down (Uz augšu/Uz
leju) atlasiet izvƝlni [AttƝli] un nospiediet
pogu Right (Pa labi).
DaudzkƗrtƝjai slƯdrƗdei var izmantot unikƗlus ekrƗna efektus.
SƗkt
AttƝli
Efekts
IntervƗls
:Visu
Visu
:IzslƝgts
Datums
:1
AtlasƯt sek.
Mnjzika
:IzslƝgts
2. Atlasiet vajadzƯgo apakšizvƝlni,
nospiežot pogu UP / DOWN (UZ
Atpakaƺ
IestatƯt
AUGŠU/ UZ LEJU).
[Visu]
: tiek atskaƼoti visi atmiƼƗ saglabƗtie attƝli.
Nospiediet pogu OK (LABI), lai saglabƗtu
konfigurƗciju.
[Datums] : tiek atskaƼoti visi norƗdƯtajƗ datumƗ uzƼemtie
attƝli. Nospiediet pogu OK (LABI), lai saglabƗtu
konfigurƗciju.
[AtlasƯt] : atskaƼo tikai atlasƯtos attƝlus. AtlasƯtos attƝlus
var saglabƗt kƗ [IzvƝle1], [IzvƝle2] un [IzvƝle3].
Ja atlasƯto attƝlu saglabƗsit ar komandu [Jauna
IzvƝle], tas tiks saglabƗts kƗ [IzvƝle1]. Taþu, ja jaunu
attƝlu vƝlreiz saglabƗsit, izmantojot [Jauna IzvƝle],
iepriekšƝjais attƝls, kas saglabƗts kƗ [IzvƝle1],
automƗtiski tiks saglabƗts kƗ [IzvƝle2]. AttƝlus, kas
saglabƗti kƗ [IzvƝle1], [IzvƝle2] un [IzvƝle3], var
mainƯt un atcelt. Nospiediet pogu Fn, lai saglabƗtu
konfigurƗciju.
1. Atlasiet apakšizvƝlni [Efekts], nospiežot
pogu UP / DOWN (UZ AUGŠU/UZ
LEJU), un nospiediet pogu RIGHT (PA
LABI).
2. Ar pogu Up / Down (Uz augšu/Uz leju)
atlasiet vajadzƯgo efektu.
SƗkt
Efekts
IzslƝgts
:Visu
MierƯgs
:IzslƝgts
PatƯkams
IntervƗls
:1 sek.
Lauku
Mnjzika
Spilgts
:IzslƝgts
DzƯvƯgs
AttƝli
Atpakaƺ
IestatƯt
3. Nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinƗtu iestatƯjumu.
3. Lai sƗktu daudzkƗrtƝju slƯdrƗdi, izvƝlnƝ [SƗkt] atlasiet [AtskaƼot]
vai [AtkƗrt.atsk.].
71
DaudzkƗrtƝjas slƯdrƗdes sƗkšana ( )
Failu opcijas (
AtskaƼošanas intervƗla iestatƯšana
1. Nospiediet pogu play mode (atskaƼošanas režƯms) un nospiediet pogu
menu (izvƝlne).
2. Nospiediet pogas Uz augšu / Uz leju un atlasiet izvƝlnes cilni [Failu opcijas].
Iestatiet daudzkƗrtƝjas slƯdrƗdes atskaƼošanas intervƗlu.
1. Atlasiet apakšizvƝlni [IntervƗls], nospiežot
pogu UP / DOWN (UZ AUGŠU/UZ LEJU),
un nospiediet pogu RIGHT (PA LABI).
2. Ar pogƗm Up / Down (Uz augšu/Uz leju)
atlasiet vajadzƯgo intervƗlu.
3. Nospiediet pogu OK (LABI), lai saglabƗtu
konfigurƗciju.
SƗkt
AttƝli
Efekts
:Visu
:IzslƝgts
IntervƗls
1 sek.
:1 sek.
Mnjzika
3 sek.
:IzslƝgts
5 sek.
10 sek.
Atpakaƺ
IestatƯt
IelƗdes laiks atkarƯgs no attƝla izmƝra un kvalitƗtes.
KamƝr atskaƼo daudzkƗrtƝjo slƯdrƗdi, tiek parƗdƯts tikai pirmais
FILMAS faila kadrs.
KamƝr atskaƼo daudzkƗrtƝjo slƯdrƗdi, balss ieraksta fails netiek
parƗdƯts.
IntervƗla izvƝlnes funkcijas vienƯgi izvƝlnƝ [IzslƝgts].
)
AttƝlu dzƝšana
Tiek dzƝsti atmiƼas kartƝ saglabƗtie attƝli.
1. Nospiediet pogu Up / Down (Uz augšu/Uz
DzƝst
AtlasƯt
AizsargƗt
leju) un izvƝlieties izvƝlnes cilni [DzƝst].
Visu
Balss AtgƗdne
:IzslƝgt
PƝc tam nospiediet pogu Right (Pa labi).
DPOF
2. Nospiežot pogu UP / DOWN (Uz augšu/
KopƝt uz karti
Uz leju), atlasiet vajadzƯgo apakšizvƝlni un
nospiediet pogu OK (LABI).
Atpakaƺ
IestatƯt
[AtlasƯt] : tiek parƗdƯts izvƝles logs
dzƝšamajam attƝlam.
- Up/ Down/ Left/ Right (Uz augšu / Uz leju
/ Pa kreisi / Pa labi) : IzvƝlieties attƝlu
- Poga OK (LABI) : izvƝlieties attƝlu
dzƝšanai. (Ë atzƯme)
AtlasƯt
DzƝst
- Poga Fn : nospiediet pogu Fn, lai
parƗdƯtu apstiprinƗjuma
paziƼojumu. IzvƝlieties izvƝlni
DzƝst visu(s) failu(s)?
[JƗ] un nospiediet pogu OK, lai
JƗ
NƝ
dzƝstu ar V atzƯmƝtos attƝlus.
[Visu] : parƗda apstiprinƗjuma logu.
IestatƯt
Atlasiet izvƝlni [JƗ] un nospiediet
pogu OK (LABI), lai dzƝstu visus neaizsargƗtos attƝlus. Ja
neaizsargƗtu attƝlu nav, tiek dzƝsti visi attƝli un parƗdƗs
paziƼojums [Nav attƝlu faila].
3. PƝc dzƝšanas ekrƗns mainƗs uz atskaƼošanas režƯma ekrƗnu.
11
Fona mnjzikas iestatƯšana
Iestatiet daudzkƗrtƝjas slƯdrƗdes mnjziku.
1. Atlasiet apakšizvƝlni [Mnjzika], nospiežot
pogu UP / DOWN (UZ AUGŠU/UZ LEJU),
un nospiediet pogu RIGHT (PA LABI).
2. Ar pogƗm Up / Down (Uz augšu/Uz leju)
atlasiet vajadzƯgo mnjziku.
3. Nospiediet pogu OK (LABI), lai
saglabƗtu konfigurƗciju.
72
SƗkt
AttƝli
Efekts
IntervƗls
Mnjzika
Atpakaƺ
IzslƝgts
Migla:Visu
:IzslƝgts
PƗrdomƗts
Rudens
:1 sek.
Augstiene
:IzslƝgts
ViesƯbas
IestatƯt
12
1
3
5
Failu opcijas (
)
Ja visi faili saglabƗti atmiƼas kartƝ, tiks dzƝsti visi neaizsargƗtie
faili DCIM apakšfolderƯ. Atcerieties, ka tƗ tiks neatgriezeniski
izdzƝsti visi neaizsargƗtie attƝli. Pirms dzƝšanas uzsƗkšanas
svarƯgi attƝli jƗsaglabƗ datorƗ. SƗkuma attƝls tiek saglabƗts
kameras iekšƝjƗ atmiƼƗ (t.i., nevis atmiƼas kartƝ) un netiks
dzƝsts, pat ja izdzƝsƯsit visus failus no atmiƼas kartes.
AttƝlu aizsargƗšana
[Visu] : aizsargƗ / atbrƯvo visus
saglabƗtos attƝlus
- Ja aizsargƗjat attƝlu, LCD displejƗ
bnjs redzama aizsardzƯbas ikona.
(NeaizsargƗtam attƝlam nav indikatora)
- AttƝls BLOƶƜTƖ režƯmƗ bnjs
aizsargƗts no [DzƝst] funkcijas, taþu
NEBNjS aizsargƗts no [FormatƝt]
funkcijas.
AizsargƗt visu?
BloƷƝt
AtbloƷƝt
IestatƯt
To izmanto noteiktu attƝlu aizsargƗšanai no nejaušas izdzƝšanas (bloƷƝ).
Tas arƯ noƼem aizsardzƯbu iepriekš aizsargƗtiem attƝliem (atbloƷƝ).
1. Nospiediet pogu Up / Down (Uz augšu/
Uz leju) un izvƝlieties izvƝlnes cilni
[AizsargƗt]. PƝc tam nospiediet pogu
Right (Pa labi).
2. Nospiežot pogu UP / DOWN (Uz augšu/
Uz leju), izvƝlieties vajadzƯgo apakšizvƝlni
un nospiediet pogu OK (LABI).
[AtlasƯt] : tiek parƗdƯts izvƝles
logs aizsargƗjamajam /
atbrƯvojamajam attƝlam.
- Up / Down / Left / Right (Uz augšu / Uz
leju / Pa kreisi / Pa labi) : izvƝlieties
attƝlu
- Poga OK (LABI) : aizsargƗ /
atbrƯvo attƝlu
- Poga Fn : jnjsu veiktƗs izmaiƼas tiks
saglabƗtas un izvƝlne
pazudƯs.
Balss atgƗdne
DzƝst
AizsargƗt
Balss AtgƗdne
AtlasƯt
:IzslƝgt
Visu
SaglabƗtajam fiksƝtajam attƝlam varat pievienot balsi.
DPOF
KopƝt uz karti
DzƝst
Atpakaƺ
IestatƯt
AizsargƗt
Balss AtgƗdne
:IzslƝgt
IzslƝgts
DPOF
IeslƝgts
KopƝt uz karti
Atpakaƺ
11
12
AtlasƯt
1
3
5
IestatƯt
[Balss atgƗdnes izvƝlne]
SƗkt
[Gatavs ierakstam]
ApturƝt
[Notiek balss ieraksts]
IestatƯt
- Piespiediet aizvara pogu, lai veiktu 10 sekundes garu balss
ierakstu un pievienotu to uzglabƗtajam fiksƝtajam attƝlam.
- Lai apturƝtu ierakstƯšanu, nospiediet pogu SHUTTER (aizvars).
73
Failu opcijas (
)
DPOF
DPOF(DigitƗlƗs drukƗšanas secƯbas formƗts) ƺauj iekƺaut
drukƗšanas informƗciju atmiƼas kartes MISC mapƝ. IzvƝlieties
drukƗjamos attƝlus un izdruku skaitu.
Kad tiks atskaƼots attƝls ar DPOF informƗciju, LCD displejƗ bnjs
redzams DPOF indikators. PƝc tam attƝlus varƝs izdrukƗt ar
PDOF printeri vai lielƗkƗ skaitƗ fotolaboratorijƗs.
ŠƯ funkcija nav pieejama filmu un balss ieraksta failiem.
DrukƗjot platleƼƷa attƝlus platleƼƷa drukƗ, 8 % no attƝla kreisƗs
un labƗs puses, iespƝjams, netiks izdrukƗti. PƗrbaudiet, vai jnjsu
printeris, drukƗjot attƝlu, var atbalstƯt platleƼƷa attƝlu. DrukƗjot
attƝlu fotolaboratorijƗ, lnjdziet, lai attƝlu izdrukƗ kƗ platleƼƷa
attƝlu. (DažƗs laboratorijƗs platleƼƷa izmƝra izdruka var nebnjt
pieejama.)
Standarts
ŠƯ funkcija ƺauj iegult saglabƗtƗ attƝla drukƗšanas daudzuma
informƗciju.
1. Nospiediet pogu Up / Down (Uz
augšu/Uz leju) un atlasiet izvƝlnes
cilni [DPOF]. PƝc tam nospiediet
pogu Right (Pa labi).
DzƝst
AizsargƗt
Balss IzvƝlieties
AtgƗdne attƝlu
:IzslƝgt
AtlasƯt
Visu
KopƝt uz kartiAtcelt
DPOF
2. Nospiediet vƝlreiz pogu Right
(Pa labi), un tiks parƗdƯta
apakšizvƝlne [Standarts].
Standarts
Indekss
IzmƝrs
Atpakaƺ
3. Nospiežot pogu Up / Down (Uz augšu/
Uz leju), atlasiet vajadzƯgo apakšizvƝlni
un nospiediet pogu OK (LABI).
[AtlasƯt] : tiek parƗdƯts izvƝles logs
Apjoms
drukƗjamajam attƝlam.
- Up/ Down/ Left/ Right (Uz augšu / Uz leju
/ Pa kreisi / Pa labi) : izvƝlieties
drukƗjamo attƝlu.
- Poga TƖLUMMAIƻA : izvƝlieties
izdruku skaitu.
[Visu]: konfigurƝjiet izdruku skaitu
Apjoms
visiem attƝliem, izƼemot filmu
un balss failus.
- Poga Uz augšu/uz leju: izvƝlieties izdruku skaitu
[Atcelt] : atceƺ drukƗšanas iestatƯjumu.
11
12
IestatƯt
1
3
01
IestatƯt
4. Nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinƗtu iestatƯjumu.
Ja attƝlam ir DPOF instrukcijas, tiks parƗdƯts indikators DPOF (
74
5
IestatƯt
).
Failu opcijas (
)
Indekss
AttƝli (izƼemot filmas un balss failu) tiek drukƗti kƗ indeksa tips.
1. Nospiediet pogu Up / Down (Uz
augšu/Uz leju) un atlasiet izvƝlnes
cilni [DPOF]. PƝc tam nospiediet
pogu Right (Pa labi).
2. IzvƝlieties izvƝlni [Indekss] un
nospiediet labo pogu vƝlreiz. Tiks
parƗdƯta apakšizvƝlne.
DzƝst
AizsargƗt
Balss AtgƗdne
IestatƯt indeksu?
DPOF
JƗ
KopƝt uz karti NƝ
:IzslƝgt
Standarts
Indekss
IzmƝrs
Atpakaƺ
IestatƯt
3. IzvƝlieties vajadzƯgo apakšizvƝlni, nospiežot pogu UP / DOWN
(UZ AUGŠU/ UZ LEJU).
Ja atlasƯts [JƗ] : AttƝls tiks drukƗts indeksa formƗtƗ.
Ja atlasƯts [NƝ] : Atceƺ indeksa drukƗšanas iestatƯjumu.
4. Nospiediet pogu OK (LABI), lai apstiprinƗtu iestatƯjumu.
DrukƗšanas izmƝrs
DrukƗjot atmiƼas kartƝ saglabƗtos attƝlus, varat norƗdƯt drukƗšanas
izmƝru. IzvƝlne [IzmƝrs] pieejama tikai DPOF 1.1 saderƯgiem printeriem.
1. Nospiediet pogu Up / Down (Uz augšu/
Uz leju) un atlasiet izvƝlnes cilni [DPOF].
PƝc tam nospiediet pogu Right (Pa labi).
DzƝst
AizsargƗt
BalssIzvƝlieties
AtgƗdne attƝlu
AtlasƯt
Visu
KopƝt uz kartiAtcelt
DPOF
2. IzvƝlieties izvƝlni [IzmƝrs] un nospiediet labo
pogu vƝlreiz. Tiks parƗdƯta apakšizvƝlne.
:IzslƝgt
Standarts
Indekss
IzmƝrs
Atpakaƺ
3. Nospiežot pogu UP / DOWN (Uz
augšu/Uz leju), izvƝlieties vajadzƯgo
apakšizvƝlni un nospiediet pogu OK
(LABI).
[AtlasƯt] : tiek parƗdƯts izvƝles logs, lai
mainƯtu drukƗšanas izmƝru
parƗdƯtajam attƝlam.
IzmƝrs
- Up/ Down/ Left/ Right (Uz augšu / Uz leju
/ Pa kreisi / Pa labi) : izvƝlieties attƝlu.
- Poga TƖLUMMAIƻA : maina drukƗšanas
izmƝru.
3X5
- Poga Fn : jnjsu veiktƗs izmaiƼas tiks
saglabƗtas un izvƝlne pazudƯs.
[Visu] : maina drukƗšanas izmƝru
IzmƝrs
visiem saglabƗtajiem attƝliem.
- Poga Uz augšu/uz leju : izvƝlieties drukƗšanas izmƝru.
- Poga OK (LABI): apstiprina mainƯto iestatƯjumu.
[Atcelt] : atceƺ visus drukƗšanas izmƝru iestatƯjumus.
11
12
1
IestatƯt
3
5
IestatƯt
IestatƯt
Ä DPOF [IzmƝrs] papildu izvƝlne : atceƺ, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
AtkarƯbƗ no ražotƗja un printera modeƺa drukƗšanas atcelšana
var noritƝt ilgƗk, printerim apstrƗdƗjot darbƯbu.
75
Failu opcijas (
)
KopƝt uz karti
Tas ƺauj kopƝt attƝlu failus, filmas un balss ieraksta failus atmiƼas kartƝ.
1. Atlasiet izvƝlnes cilmi [KopƝt uz karti],
nospiežot pogu Up / Down (Uz augšu /
Uz leju). PƝc tam nospiediet pogu Right
(Pa labi).
DzƝst
AizsargƗt
Balss AtgƗdne
:IzslƝgt
DPOF
KopƝt uz karti
JƗ
NƝ
2. Nospiežot pogu UP / DOWN (Uz
Atpakaƺ
IestatƯt
augšu/Uz leju), izvƝlieties vajadzƯgo
apakšizvƝlni un nospiediet pogu OK (LABI).
- [JƗ] : visi iekšƝjƗ atmiƼƗ saglabƗtie attƝli, filmas un balss ierakstu faili tiek kopƝti atmiƼas kartƝ pƝc paziƼojuma [KopƝ]
parƗdƯšanas. Kad kopƝšana pabeigta, ekrƗns atgriežas
atskaƼošanas režƯmƗ.
- [NƝ] : atceƺ "KopƝt uz karti".
76
Ja iekšƝjƗ atmiƼƗ saglabƗto attƝlu kopƝšanai atmiƼas kartƝ
nebnjs pietiekami vietas (31 MB), komanda [KopƝt uz karti]
kopƝs vienƯgi dažus attƝlus un parƗdƯs paziƼojumu [AtmiƼa
pilna]. PƝc tam sistƝma atgriezƯsies atskaƼošanas režƯmƗ.
Lnjdzu, sekojiet, lai pirms atmiƼas kartes ievietošanas
kamerƗ nevajadzƯgie faili tiktu izdzƝsti, atbrƯvojot vietu.
Ja pƗrvietojat iekšƝjƗ atmiƼƗ uzglabƗtos attƝlus uz karti ar
funkciju [KopƝt uz karti], kartƝ tiks izveidots nƗkamais faila
numurs, lai izvairƯtos no faila nosaukuma dublƝšanas.
- Ja iestatƯjumu izvƝlnƝ [Faila Nr.] iestatƯts [AtiestatƯt]:
kopƝto failu nosaukumi sƗkas pƝc pƝdƝjƗ uzglabƗtƗ faila
nosaukuma.
- Ja iestatƯjumu izvƝlnƝ [Faila Nr.] iestatƯts
[SƝrija]: kopƝto failu nosaukumi sƗkas pƝc pƝdƝjƗ
uzƼemtƗ faila nosaukuma. PƝc [KopƝt uz karti] izpildes
pƝdƝjƗs kopƝtƗs mapes pƝdƝjais uzglabƗtais attƝls tiek
parƗdƯts LCD monitorƗ.
PictBridge
Varat izmantot USB kabeli šƯs kameras savienojumam ar printeri,
kas atbalsta PictBridge (iegƗdƗjams atsevišƷi), un drukƗt uzglabƗtos
attƝlus tieši. Filmas un balss failus nevar drukƗt.
IestatƯjumi kameras savienošanai ar printeri
1. Ar USB kabeli savienojiet kameru un printeri.
2. LƯdzko tiks ieslƝgta kamera, tƗ automƗtiski atpazƯs printeri un
nodrošina ar to savienojumu.
VienkƗršƗ drukƗšana
Pievienojot kameru printerim
atskaƼošanas režƯmƗ, attƝlu varat
vienkƗrši izdrukƗt.
- Nospiežot pogu Left/Right (Pa kreisi/pa labi)
: tiek atlasƯts iepriekšƝjais/nƗkamais attƝls.
- Nospiežot OK (LABI)
: pašlaik parƗdƯtais attƝls tiks drukƗts
printera noklusƝjuma režƯmƗ.
DrukƗt
IzvƝlne
Ä Ja automƗtiskais savienojums neizdodas, uzstƗdiet [USB] izvƝlni
uz [Printeris]. (55. lpp.)
Ä Printerim, kas spƝj atpazƯt ƗrƝjos diskus, uzstƗdiet [USB] izvƝlni
uz [Printeris].
Kameras pievienošana printerim
77
PictBridge: AttƝla izvƝle
PictBridge: DrukƗšanas iestatƯjumi
Varat izvƝlƝties drukƗjamos attƝlus.
DrukƗtajiem attƝliem varat izvƝlƝties izvƝlnes Paper Size (PapƯra
izmƝrs), Print Layout (DrukƗšanas izkƗrtojums), Paper Type (PapƯra
tips), Print Quality (DrukƗšanas kvalitƗte), Date Print (Datuma
izdruka) un File Name Print (Faila nosaukuma izdruka).
DrukƗšanas kopiju skaita iestatƯšana
AttƝli
:Viens attƝls
1. Nospiediet pogu Menu (IzvƝlne), un
Viens attƝls
IzmƝrs
Visi:AutomƗtisks
attƝli
tiks parƗdƯta PictBridge izvƝlne.
IzkƗrtojums
:AutomƗtisks
2. Ar pogƗm Up / Down (Uz augšu/Uz
Tips
:AutomƗtisks
leju) atlasiet izvƝlni [AttƝli] un
KvalitƗte
:AutomƗtisks
nospiediet pogu Right (Pa labi).
Atpakaƺ
IestatƯt
3. Ar pogu Up / Down (Uz augšu/Uz leju)
atlasiet vajadzƯgo apakšizvƝlni un nospiediet pogu OK (LABI).
- IzvƝlieties [Viens attƝls] vai [Visi attƝli]. Bnjs redzams ekrƗns
(kƗds parƗdƯts turpmƗk), kurƗ varat iestatƯt drukƗjamo kopiju
skaitu.
1. Nospiediet pogu Menu (IzvƝlne), un tiks
parƗdƯta izvƝlne PictBridge.
2. Ar pogƗm Up / Down (Uz augšu/uz leju)
atlasiet vajadzƯgo izvƝlni un nospiediet
pogu Right (Pa labi).
3. Ar pogƗm Up / Down (Uz augšu/uz leju)
atlasiet vajadzƯgo apakšizvƝlnes vƝrtƯbu
un pƝc tam nospiediet pogu OK (Labi).
IzvƝlne
0
1
Apjoms
IestatƯt
Apjoms
IestatƯt
78
IzkƗrtojums
Tips
KvalitƗte
Atpakaƺ
:Viens attƝls
AutomƗtisks
:AutomƗtisks
AtklƗtne
KartƯte
:AutomƗtisks
4x6
L :AutomƗtisks
2L
:AutomƗtisks
IestatƯt
ApakšizvƝlne
AutomƗtisks, AtklƗtne, KartƯte,
4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Iestatiet uz vienas papƯra
loksnes drukƗjamo attƝlu skaitu
AutomƗtisks, Pilns, 1, 2, 4,
8, 9, 16, Indekss
Iestatiet drukƗšanas papƯra
kvalitƗti
AutomƗtisks, VienkƗršs, Foto,
Ɩtrais foto
KvalitƗte
Iestatiet drukƗjamƗ attƝla kvalitƗti
AutomƗtisks, IzvƝles,
NormƗla, Augsta
Datums
Iestatiet, vai drukƗt datumu
AutomƗtisks, IzslƝgts, IeslƝgts
Iestatiet, vai drukƗt faila nosaukumu
AutomƗtisks, IzslƝgts, IeslƝgts
IzkƗrtojums
[Ja atlasƯts [Visi attƝli]]
- Nospiediet pogu Up / Down (Uz augšu/uz leju) un izvƝlieties
izdruku skaitu.
- Ja atlasƯts [Viens attƝls]: ar pogu Left / Right (Pa kreisi/pa labi)
izvƝlieties citu attƝlu. PƝc cita attƝla
izvƝles atlasiet cita attƝla izdruku skaitu.
- PƝc izdruku skaita iestatƯjuma nospiediet pogu OK (LABI), lai
saglabƗtu.
- Nospiediet pogu Shutter (Aizvars), lai atgrieztos izvƝlnƝ bez
izdruku skaita iestatƯjuma.
4. Nospiediet atskaƼošanas režƯma pogu ( Î ), un attƝli tiks izdrukƗti.
IzmƝrs
Iestatiet drukƗšanas papƯra
izmƝru
IzmƝrs
[Ja atlasƯts [Viens attƝls]]
Funkcija
AttƝli
Tips
Faila
nosaukums
Ä Dažas izvƝlnes opcijas visi printeri neatbalsta. Ja opcija netiek atbalstƯta,
izvƝlnes joprojƗm redzamas LCD monitorƗ, bet tƗs nevar izvƝlƝties.
PictBridge: AtiestatƯt
SvarƯgas piezƯmes
InicializƝ lietotƗja mainƯtƗs konfigurƗcijas.
Noteikti ievƝrojiet turpmƗk minƝtos piesardzƯbas pasƗkumus!
1. Ar pogu Up / Down (Uz augšu/uz leju)
atlasiet izvƝlnes cilni [AtiestatƯt]. PƝc tam
nospiediet pogu Right (Pa labi).
2. Ar pogƗm Up / Down (Uz augšu/uz leju)
atlasiet vajadzƯgo apakšizvƝlnes vƝrtƯbu
un pƝc tam nospiediet pogu OK (Labi).
Datums
:AutomƗtisks
Faila nosaukums
AtiestatƯt
:AutomƗtisks
JƗ
NƝ
NƝ
Atpakaƺ
IestatƯt
Ja atlasƯts [JƗ] : visi drukƗšanas un attƝla iestatƯjumi tiks
atiestatƯti.
Ja atlasƯts [NƝ] : iestatƯjumi netiks atiestatƯti.
Ä DrukƗšanas noklusƝjuma iestatƯjumi var bnjt dažƗdi un ir atkarƯgi
no printera ražotƗja. Printera noklusƝjuma iestatƯjumus skatiet
printera lietošanas instrukcijƗ.
ŠƯ ierƯce satur sarežƧƯtas elektroniskas sastƗvdaƺas.
Neizmantojiet un neuzglabƗjiet ierƯci šƗdos apstƗkƺos.
- VietƗs ar izteikti mainƯgu temperatnjru un gaisa mitrumu.
- NetƯrƗs un putekƺainƗs vietƗs.
- TiešƗ saules gaismƗ vai transporta lƯdzekƺos karstƗ laikƗ.
- VietƗs, kas ir pakƺautas spƝcƯgiem magnƝtiskajiem laukiem vai
pƗrmƝrƯgƗm vibrƗcijƗm.
- SprƗgstošu un viegli uzliesmojošu vielu tuvumƗ.
NeuzglabƗjiet kameru putekƺainƗs vietƗs, ƷimikƗliju (piemƝram,
naftalƯna un naftalƯna bumbiƼu) tuvumƗ, augstƗ temperatnjrƗ
un mitrumƗ. UzglabƗjiet kameru kopƗ ar silƯcija dioksƯda gƝlu
hermƝtiski slƝgtƗ futrƗlƯ, ja negrasƗties to izmantot ilgu laiku.
Smiltis var Ưpaši kaitƝt kamerai.
- Piesargieties, lai smiltis neiekƺnjtu kamerƗ, ja izmantojat to
pludmalƝ, kƗpƗs vai citƗs smilšainƗs vietƗs.
- Šo nosacƯjumu neievƝrošana var izraisƯt kameras kƺnjmes, kƗ
arƯ padarƯt to nelietojamu.
RƯkošanƗs ar kameru
- NekƗdƗ gadƯjumƗ nemetiet kameru un nepakƺaujiet to
spƝcƯgiem triecieniem un vibrƗcijƗm.
- Sargiet lielo LCD monitoru no triecieniem. Kad kamera netiek
lietota, glabƗjiet to futrƗlƯ.
- FotografƝšanas brƯdƯ neaizsedziet objektƯvu un zibspuldzi.
79
SvarƯgas piezƯmes
- Kamera nav njdensdroša.
Lai novƝrstu bƯstamu elektrošoku, nekƗdƗ gadƯjumƗ neturiet
kameru slapjƗs rokƗs.
- Lietojot kameru mitrƗs vietƗs, piemƝram, pludmalƝ vai pie
peldbaseina, piesargieties, lai kamerƗ neiekƺnjtu smiltis un njdens.
Šo nosacƯjumu neievƝrošana var izraisƯt kameras kƺnjmes, kƗ arƯ
padarƯt to nelietojamu.
Krasas temperatnjras maiƼas var radƯt traucƝjumus.
- Ja kamera no aukstas vides nonƗk siltƗ un mitrƗ vidƝ, uz
elektroniskajƗm daƺƗm var izveidoties kondensƗts. ŠƗdƗ gadƯjumƗ
izslƝdziet kameru un nelietojiet to vismaz 1 stundu, lai ƺautu mitrumam izžnjt. Mitrums var uzkrƗties arƯ uz atmiƼas kartes. ŠƗdƗ
gadƯjumƗ izslƝdziet kameru un izƼemiet atmiƼas karti. ƹaujiet
mitrumam nožnjt.
BrƯdinƗjums par objektƯva lietošanu
- Ja objektƯvs ir pakƺauts tiešai saules gaismai, tas var izraisƯt
attƝlu sensora izbalƝšanu un bojƗjumus.
- Piesargieties, lai uz objektƯva virsmas neparƗdƯtos pirkstu
nospiedumi un nenokƺnjtu svešƷermeƼi.
Ja digitƗlƗ kamera netiek lietota ilgu laiku, var notikt elektriskƗ
izlƗde. Ja kameru nav paredzƝts izmantot ilgu laiku, vƝlams
izƼemt bateriju/akumulatoru un atmiƼas karti.
Ja kamera tiek pakƺauta elektroniskiem traucƝjumiem, tƗ
izslƝdzas, lai pasargƗtu atmiƼas karti.
80
Kameras apkope
- Lietojiet mƯkstu slotiƼu (pieejama fotopreþu veikalos), lai rnjpƯgi
notƯrƯtu objektƯvu un LCD monitoru. Ja tas nelƯdz, var izmantot
objektƯva tƯrƯšanai paredzƝtu papƯru un šƷidrumu.
TƯriet kameras korpusu ar mƯkstu drƗniƼu. Piesargieties, lai
kamera nenonƗktu saskarƝ ar šƷƯdinƗtajiem, piemƝram, benzolu, lƯdzekƺiem pret kukaiƼiem, atšƷaidƯtƗjiem utt. Tas var bojƗt
kameras korpusu, kƗ arƯ ietekmƝt tƗs darbƯbu. NeuzmanƯga
lietošana var izraisƯt LCD monitora bojƗjumus. Sargiet kameru
no bojƗjumiem un, kad kamera netiek lietota, vienmƝr glabƗjiet
to drošƯbas futrƗlƯ.
NemƝƧiniet izjaukt un pƗrveidot kameru.
AtsevišƷos gadƯjumos statiskƗ elektrƯba var izraisƯt zibspuldzes
uzplaiksnƯšanos. Kamerai tas nekaitƝ, un tƗ nav kƺnjme.
Kad attƝli tiek augšupielƗdƝti un lejupielƗdƝti, datu pƗrraidi var
ietekmƝt statiskƗ elektrƯba. ŠƗdƗ gadƯjumƗ atvienojiet USB kabeli,
pievienojiet to atpakaƺ un vƝlreiz mƝƧiniet veikt pƗrraidi.
Pirms nozƯmƯgiem notikumiem un ceƺojumiem vƝlams pƗrbaudƯt
kameras stƗvokli.
- UzƼemiet fotogrƗfiju, lai pƗrbaudƯtu kameru, un sagatavojiet
rezerves bateriju/akumulatoru.
- Samsung neuzƼemas atbildƯbu par kameras bojƗjumiem.
Ja kamera netiek ilgu laiku lietota, datums un laiks var pieƼemt
noklusƝtos iestatƯjumus automƗtiskas baterijas izlƗdƝšanƗs dƝƺ.
ŠƗdƗ gadƯjumƗ, pirms ierakstƯšanas, iestatiet pareizu datumu un
laiku.
BrƯdinƗjuma indikators
LCD displejƗ var parƗdƯties dažƗdi brƯdinƗjumi.
[Card Error] (Kartes kƺnjda)
AtmiƼas kartes kƺnjda
IzslƝdziet kameru un ieslƝdziet to vƝlreiz
VƝlreiz ievietojiet atmiƼas karti
Ievietojiet un formatƝjiet atmiƼas karti (51. lpp.)
[Card Locked] (BloƷƝta karte)
AtmiƼas karte ir bloƷƝta
SD/SDHC atmiƼas karte: PƗrbƯdiet aizsardzƯbas slƝdzi uz
atmiƼas kartes augšdaƺu
[File Error] (Faila kƺnjda)
Faila kƺnjda
IzdzƝsiet failu.
AtmiƼas kartes kƺnjda
Sazinieties ar kameru apkopes centru.
[Low Battery] (Zems baterijas lƯmenis)
Baterijas/akumulatora lƯmenis ir zems
Ievietojiet jaunu bateriju/akumulatoru.
[Memory Full] (AtmiƼa pilna)
AtmiƼas karte vai iekšƝjƗ atmiƼa ir pilna.
A Ievietojiet jaunu atmiƼas karti.
A IzdzƝsiet nevajadzƯgos attƝlu failus
[No Image File] (Nav attƝlu faila)
AtmiƼƗ nav uzglabƗts neviens attƝls
UzƼemiet attƝlus
Ievietojiet atmiƼas karti, kurƗ ir attƝli
81
Pirms sazinƗšanƗs ar apkopes centru
Lnjdzu, pƗrbaudiet šƗdus aspektus
Kameru nevar ieslƝgt
Baterijas/akumulatora lƯmenis ir zems
Ievietojiet jaunu bateriju/akumulatoru. (14. lpp.)
Baterija/akumulators ir ievietots nepareizi (nav ievƝrota
polaritƗte).
Ievietojiet bateriju/akumulatoru atbilstoši polaritƗtes zƯmƝm (+, -).
Kamera izslƝdzas darba laikƗ
Baterija/akumulators ir tukšs
Ievietojiet jaunu bateriju/akumulatoru.
Kamera izslƝdzas automƗtiski
VƝlreiz ieslƝdziet kameru.
DarbƯba ir pƗrtraukta zemƗ temperatnjrƗ Ɨrpus kameras
izmantošanas temperatnjras diapazona.
Sasildiet kameru un bateriju/akumulatoru, ievietojot tos
kabatƗ un pƝc tam, tieši pirms fotografƝšanas, ielieciet
bateriju/akumulatoru kamerƗ un fotografƝjiet.
Kamera neuzƼem attƝlus, kad tiek nospiesta aizvara poga
AtmiƼas apjoms nav pietiekams
IzdzƝsiet liekos attƝlu failus
AtmiƼas karte nav formatƝta
FormatƝjiet atmiƼas karti (51. lpp.)
AtmiƼas karte ir nolietojusies
Ievietojiet jaunu atmiƼas karti
AtmiƼas karte ir bloƷƝta
Skatiet kƺnjdas ziƼojumu [Card Locked] (BloƷƝta karte)
Kamera ir izslƝgta
IeslƝdziet kameru
Baterija/akumulators ir tukšs
Ievietojiet jaunu bateriju/akumulatoru (14. lpp.)
Baterija/akumulators ir ievietots nepareizi (nav ievƝrota
polaritƗte).
Ievietojiet bateriju/akumulatoru atbilstoši polaritƗtes zƯmƝm (+, -)
Darba laikƗ kamera pƝkšƼi pƗrtrauc darbƯbu
Kamera pƗrtrauca darbƯbu kƺnjmes dƝƺ
IzƼemiet bateriju/akumulatoru, ievietojiet to atpakaƺ un
ieslƝdziet kameru
AttƝli ir neskaidri
FotografƝjot objektu, netika iestatƯts piemƝrots makro režƯms
IzvƝlieties piemƝrotu makro režƯmu, lai uzƼemtu skaidru
attƝlu.
AttƝls tika uzƼemts, neievƝrojot zibspuldzes diapazonu
UzƼemiet attƝlu zibspuldzes diapazona ietvaros
ObjektƯvs ir netƯrs
NotƯriet objektƯvu
82
Pirms sazinƗšanƗs ar apkopes centru
Zibspuldze neuzplaiksnƗs
Ir izvƝlƝts izslƝgtas zibspuldzes režƯms
AtspƝjojiet izslƝgtas zibspuldzes režƯmu
AttiecƯgajƗ kameras režƯmƗ nevar izmantot zibspuldzi
Skatiet zibspuldzes instrukciju (31. lpp.)
ƖrƝjƗ monitorƗ nav attƝlu
ƖrƝjais monitors nav pareizi savienots ar kameru
PƗrbaudiet savienojumus un vadus
AtmiƼas kartƝ ir neatbilstoši faili
Ievietojiet atmiƼas karti ar atbilstošiem failiem
ParƗdƗs nepareizs datums un laiks
Ir iestatƯts nepareizs datums un laiks vai arƯ ir atgriezti kameras
noklusƝjuma iestatƯjumi
Atiestatiet pareizu datumu un laiku
Izmantojot datora pƗrlnjkprogrammu, neparƗdƗs fails [Removable
Disk] (NoƼemamais disks)
Kabelis ir nepareizi pievienots
PƗrbaudiet savienojumu
Kamera ir izslƝgta
IeslƝdziet kameru
OperƝtƗjsistƝma nav Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3.
vai arƯ dators neatbalsta USB
InstalƝjiet Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 datorƗ,
kas atbalsta USB.
Kameras pogas nedarbojas
Kameras kƺnjme
IzƼemiet bateriju/akumulatoru, ievietojiet to atpakaƺ un
ieslƝdziet kameru
Kartes kƺnjda radƗs, kamƝr karte atradƗs kamerƗ.
Nepareizs atmiƼas kartes formƗts
FormatƝjiet atmiƼas karti
AttƝlus nevar atskaƼot
Nepareizs faila nosaukums (neatbilst DCF formƗtam)
Nemainiet attƝlu failu nosaukumus
AttƝla krƗsas atšƷiras no fotografƝjamƗ objekta krƗsƗm
Nepareizi iestatƯts baltƗ balanss vai efekti
IzvƝlieties piemƝrotus baltƗ balansa un efektu iestatƯjumus
AttƝli ir pƗrƗk spilgti
EkspozƯcija ir pƗrƗk liela
Atiestatiet ekspozƯcijas kompensƗciju
Atseviÿíos gadîjumos daća no LCD ekrâna neieslçdzas vai
parâdâs pleíis.
Lai gan LCD ekrâns tiek ražots, izmantojot augstâkâs
tehnoloČijas, dažreiz smalkie pikseći var netikt apgaismoti, kâ
arî var parâdîties sarkani, balti vai zili pleíi.
Ĉis fenomens neietekmç uzĖemto attçlu kvalitâti un netiek
uzskatîts par bojâjumu.
UzƼemot spoža objekta attƝlu uz LCD ekrƗna parƗdƗs vertikƗla lƯnija.
Ja objekts atstaro spožu gaismu var parƗdƯties pelƝkas,
melnas, sarkanas vai purpura krƗsas vertikƗlas lƯnijas.
Šo fenomenu sauc par traipu un tas neietekmƝ uzƼemto
attƝlu kvalitƗti. Tas nav bojƗjums.
83
TehniskƗs ƯpašƯbas
AttƝlu sensors - Tips : 1/2,3" CCD
- EfektƯvie pikseƺi : Aptuveni 12,2 megapikseƺi
- KopƝjais pikseƺu skaits : Aptuveni 12,4 megapikseƺi
ObjektƯvs
- FokusƝšanas garums : SAMSUNG objektƯva f = 6,3 ~ 31,5mm
(35mm filmas ekvivalents : 35 ~ 175mm)
- F Nr. : F3,5(W) ~ F5,5(T)
- DigitƗlƗ tƗlummaiƼa : ·FiksƝta attƝla režƯms :1,0X ~ 5,0X
·AtskaƼošanas režƯms : 1,0X ~ 10,2X
(atkarƯbƗ no attƝla lieluma)
LCD Monitors - 2,7" krƗsu TFT LCD (230.000 punktu)
FokusƝšana
- Tips : TTL automƗtiskƗ fokusƝšana
(Multi-AF, Centra AF)
- Diapazons
NormƗls
Plats
Tele
80cm ~ bezgalƯba
Aizvars
EkspozƯcija
84
Zibspuldze
- RežƯmi : AutomƗtisks, AutomƗtisks ar sarkano
acu efekta samazinƗšanu, PapildinƗjuma
zibspuldze, LƝnƗ sinhronizƗcija, IzslƝgta
zibspuldze, Sarkano acu efekta labošana
- Diapazons : Plats : 0,4m ~ 3,4m,
Tele : 0,5m ~ 2,1m
- PƗrlƗdes laiks : Aptuveni 4 sek. (Apm. 5 sekundes,
ja akumulators ir gandrƯz tukšs)
Asums
- Bezkontrastu+, Bezkontrastu, NormƗls, DzƯvs, DzƯvs+
BaltƗ balanss
- AutomƗtisks, Dienasgaisma, MƗkoƼains,
FluorescƝjošs_H, FluorescƝjošs_L, PielƗgots
Balss ierakstƯšana - Balss ieraksts (maks. 10 stundas)
- Balss atgƗdne fiksƝtƗ attƝlƗ (maks. 10 sek.)
Makro
AutomƗtisks makro
10cm ~ 80cm
10cm ~ bezgalƯba
Datuma ieraksts - Datums, Datums un laiks, IzslƝgts
(pƝc lietotƗja izvƝles)
50cm ~ 80cm
50cm ~ bezgalƯba
FotografƝšana
- AutomƗtisks : 1 ~ 1/2.000 sek.
(AEB, PastƗvƯgs 1/4 ~ 1/2.000 sek.),
Nakts ainava : 8 ~ 1/2.000 sek.
- VadƯba : Programma AE
- MƝrƯšana : Multi, Punkts, Centra vidƝjais svƝrtais
- KompensƗcija : ±2EV (1/3EV pakƗpes)
- ISO : AutomƗtisks, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 (var atlasƯt 3 M vai mazƗk)
- FiksƝts attƝls
·RežƯms : Gudrais autom. režƯms, AutomƗtisks,
Programma, DIS, FotografƝšanas
Ceƺvedis, Sižets, Ɩdas retušƝšana
·Sižets : Kadru vadierƯce, Nakts, Portrets, BƝrni,
Ainava, TuvplƗns, Teksts, RƯtausma,
Saulriets, Pretgaisma, Salnjts,
Pludmale/sniegs
·FotografƝšana : Viens, PastƗvƯga,
KustƯbas tveršana, AEB
·AutomƗtiskais taimeris : 10 sek., 2 sek., DivkƗršs,
KustƯbas taimeris
TehniskƗs ƯpašƯbas
Ä Gudrais autom. režƯms
: Makro, Makro teksts, Balts, Ainava, Kustîba,
Trijkâjis, Nakts, Nakts portrets, Pretgaisma,
Pretgaismas portrets, Portrets
- Filma
·Ar vai bez audio (pƝc lietotƗja izvƝles,
ierakstƯšanas laiks: maks. - 2 stundas)
·IzmƝrs : 640x480, 320x240
·Kadru Ɨtrums : 30 fps, 15 fps
·5X optiskƗ tƗlummaiƼa un tƗlummaiƼas
klusinƗšana
·Filmas rediƧƝšana (iegultƗ): Pauze atskaƼošanas
laikƗ, FiksƝtƗ attƝla uzƼemšana, laika apgriešana.
AtmiƼa
4000X
3000
- Vide
·IekšƝjƗ atmiƼa: Aptuveni 31 MB zibatmiƼa
·ƖrƝjƗ atmiƼa (pƝc izvƝles) :
MMC karte (lƯdz garantƝtam 2GB)
SD karte (lƯdz garantƝtiem 4GB)
SDHC karte (lƯdz garantƝtiem 8GB)
- Faila formƗts
·FiksƝtie attƝli : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
·Filmas : AVI (MJPEG)
·Audio : WAV
- AttƝla lielums
3984X
2656
3968X
2232
3264X
2448
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
- Apjoms (1 GB izmƝrs)
Super Fine Aptuveni Aptuveni Aptuveni Aptuveni Aptuveni Aptuveni Aptuveni
(ƹoti augsta) 169
196
231
246
365
548
986
Fine Aptuveni Aptuveni Aptuveni Aptuveni Aptuveni Aptuveni Aptuveni
(Augsta)
240
270
308
328
493
680
1095
Normal Aptuveni Aptuveni Aptuveni Aptuveni Aptuveni Aptuveni Aptuveni
365
411
481
519
705
759
1232
(NormƗla)
Ä Šie mƝrƯjumi tika veikti Samsung pieƼemtos standarta apstƗkƺos,
tie var bnjt atšƷirƯgi atkarƯbƗ no fotografƝšanas apstƗkƺiem un
kameras iestatƯjumiem.
Efekts
- Efekts : Fotostil.Izv. , AttƝl.pielƗg. (Asums,
Kontrasts, PiesƗtinƗjums)
- RediƧƝšana : IzmƝra maiƼa, Pagriezt, Fotostil.
Izv., AttƝl.pielƗg. (ACB, Sark.acu
lab., Sejas retušƝšana, Spilgtums,
Kontrasts, PiesƗtinƗjums, Piev.
trokšƼus)
AttƝlu atskaƼošana - Tips: Viens attƝls, sƯktƝli, daudzkƗrtƝja slƯdrƗde,
filma, Albums
Interfeiss
- DigitƗlƗs izvades savienotƗjs : USB 2,0
- Audio : Mono
- Video izvade: NTSC, PAL
(pƝc lietotƗja izvƝles)
- LƯdzstrƗvas ievades savienotƗjs : 4,2V
85
TehniskƗs ƯpašƯbas
Barošanas avots
- UzlƗdƝjama baterija: SLB-10A, 3,7V
(1050mAh)
Ä PievienotƗ baterija/akumulators var
atšƷirties atkarƯbƗ no pƗrdošanas
reƧiona.
IzmƝri (PxAxD)
- 97 x 59 x 24,5mm
(neskaitot izvirzƯjumus)
Svars
- Aptuveni 139g
(neskaitot baterijas/akumulatoru un karti)
Darba temperatnjra
- 0 ~ 40°C
DarbƯbas mitrums
- 5 ~ 85%
Programmatnjra
- Samsung Master, Adobe Reader
TehniskƗs ƯpašƯbas var tikt mainƯtas bez iepriekšƝja brƯdinƗjuma.
Visas preþu zƯmes pieder to attiecƯgajiem Ưpašniekiem.
86
PiezƯmes par programmatnjru
Pirms lietošanas, lnjdzu, rnjpƯgi izlasiet lietošanas instrukciju.
- NekƗdƗ gadƯjumƗ nedrƯkst pilnƯgi vai daƺƝji kopƝt vai pavairot
programmatnjru vai lietošanas instrukciju.
- Programmatnjras autortiesƯbas paredz to izmantot tikai kopƗ ar
kameru.
- Ja tiks konstatƝta ražošanas laikƗ pieƺauta kameras kƺnjme (šƗda
iespƝja ir neliela), mƝs salabosim vai nomainƯsim kameru.
TomƝr mƝs neuzƼemamies atbildƯbu par jebkƗdu veidu
bojƗjumiem, ko izraisƯjusi nepareiza lietošana.
- PaštaisƯta datora, kƗ arƯ ražotƗja garantijƗ neiekƺauta datora un
operƝtƗjsistƝmas lietošana Samsung garantijƗ nav paredzƝta.
- Lai saprastu šo instrukciju, ir nepieciešamas pamatzinƗšanas
datoru un operƝtƗjsistƝmu lietošanƗ.
SistƝmas prasƯbas
Windows
Macintosh
Power Mac G3 vai jaunƗka
Dators ar procesoru, kas
versija
pƗrsniedz Pentium III 500MHz OperƝtƗjsistƝmai Mac OS
USB
(ieteicams - Pentium III 800MHz) 10.3 vai jaunƗkƗm versijƗm
savienojuma Windows 2000 / XP / Vista
Vismaz 256 MB RAM
specifikƗcijas Vismaz 256 MB RAM
(ieteicams - virs 512 MB)
(ieteicams - virs 512 MB)
110 MB brƯvas cietƗ diska
250 MB brƯvas cietƗ diska
atmiƼas
atmiƼas (ieteicams - virs 1 GB)
1024x768 pikseƺi, 16 bitu krƗsu
Programmatnjras displeja monitors (ieteicams
24 bitu krƗsu displejs)
atbalsta
specifikƗcijas Microsoft DirectX 9.0c vai
jaunƗka versija
Ä TƗ nav saderƯga ar Windows XP un Vista 64-bit Edition.
Ä SAMSUNG neatbild par defektiem vai bojƗjumiem, kas radušies,
izmantojot neautorizƝtus datorus, tostarp ne ražošanas ceƺƗ saliktus
personƗlos datorus.
87
InformƗcija par programmatnjru
Kad kameras komplektƗ iekƺautais kompaktdisks ir ievietots
CD-ROM diskdzinƯ, automƗtiski ir jƗatveras šƗdam logam.
Ä ŠajƗ rokasgrƗmatƗ ilustrƗcijƗm
izmantotie ekrƗna attƝli iegnjti,
izmantojot Windows versiju
angƺu valodƗ.
Samsung Master: ŠƯ ir universƗla multivides programmatnjra.
Ar šo programmatnjru var lejupielƗdƝt, aplnjkot, rediƧƝt un saglabƗt
digitƗlos attƝlus un filmas. ŠƯ programmatnjra ir saderƯga tikai ar
Windows.
88
Jums ir jƗnogaida 5 - 10 sekundes (atkarƯbƗ no datora
veiktspƝjas), lai tiktu palaista automƗtiskƗs iestatƯšanas
programma. Ja ietvars neparƗdƗs, palaidiet programmu
[Windows Explorer] un CR-ROM dziƼa saknes direktorijƗ
izvƝlieties programmu [Installer.exe].
Programmatnjras iestatƯšana
Lai lietotu kameru kopƗ ar datoru, vispirms instalƝjiet
programmatnjru. PƝc tam kamerƗ uzglabƗtos attƝlus varƝs pƗrsnjtƯt
uz datoru un rediƧƝt ar attƝlu rediƧƝšanas programmu.
2. InstalƝjiet kƗ arƯ programmas DirectX, Samsung Master
izvƝloties monitorƗ redzamo pogu. Ja jnjsu datorƗ jau ir instalƝta
jaunƗkƗ DirectX versija, atkƗrtota šƯs programmas instalƝšana
nav nepieciešama.
Jnjs varat apmeklƝt Samsung vietni internetƗ.
http: // www.samsungcamera.com : Angƺu valodƗ
http: // www.samsungcamera.co.kr : Korejiešu valodƗ
1. ParƗdƯsies automƗtiskƗs
palaišanas ietvars.
AutomƗtiskƗs palaišanas
ietvarƗ noklikšƷiniet uz
izvƝlnes [Samsung Digital
Camera Installer] (Samsung
digitƗlƗs kameras instalƝtƗjs).
89
Programmatnjras iestatƯšana
3. RestartƝjiet datoru un pievienojiet tam kameru ar USB kabeƺa
palƯdzƯbu.
4. IeslƝdziet kameru.
AtvƝrsies dialoglodziƼš [Found
New Hardware Wizard] (Atrasts
jauns aparatnjras vednis), un
dators atpazƯs kameru.
Ä Ja jnjsu operƝtƗjsistƝma ir
Windows XP/ Vista, atvƝrsies
attƝlu skatƯšanas programma.
90
Programmatnjras iestatƯšana
Lietošanas instrukcijas PDF formƗta dokumenti ir iekƺauti
šƯs kameras programmatnjras kompaktdiskƗ. MeklƝjiet šos
PDF failus ar programmu Windows Explorer. Pirms PDF
failu atvƝršanas ir jƗinstalƝ programmatnjras kompaktdiskƗ
iekƺautais Adobe Reader. InstalƝjiet Adobe Reader no
komplektƗ iekƺautƗ kompaktdiska. Ja nav pieejams
internets, instalƝjiet Adobe Reader no izpildƗmƗ faila, kas
atrodams kompaktdiskƗ.
Lai veiktu pareizu Adobe Reader 6.0.1 instalƝšanu,
vispirms ir jƗinstalƝ Internet Explorer 5.01 vai jaunƗka
versija. ApmeklƝjiet "www.microsoft.com" un atjauniniet
programmu Internet Explorer.
Datora režƯma palaišana
Ja pievienosit USB kabeli datora USB pieslƝgvietai un ieslƝgsit
kameru, tƗ automƗtiski pƗrslƝgsies datora savienojuma režƯmƗ.
ŠajƗ režƯmƗ uzglabƗtos attƝlus var lejupielƗdƝt datorƗ, izmantojot
USB kabeli.
Kameras iestatƯjumi savienojumam
1. IeslƝdziet kameru
2. Pievienojiet kameru datoram ar komplektƗ iekƺauto USB
kabeli.
3. LƯdzko tiks ieslƝgta kamera, tƗ automƗtiski atpazƯs datoru un
nodrošina ar to savienojumu.
Ä Ja automƗtiskais savienojums neizdodas, uzstƗdiet [USB]
izvƝlni uz [Dators]. (55. lpp.)
91
Datora režƯma palaišana
Kameras pievienošana datoram.
UzglabƗto attƝlu lejupielƗde
KamerƗ uzglabƗtos fiksƝtos attƝlus var lejupielƗdƝt datora
cietajƗ diskƗ un izdrukƗt vai rediƧƝt ar fotogrƗfiju rediƧƝšanas
programmatnjru.
1. Pievienojiet kameru datoram ar
USB kabeli.
2. Datora darbvirsmƗ izvƝlieties [My
computer] (Mans dators) un veiciet
dubultklikšƷi uz [Removable Disk
DCIM 100PHOTO].
ParƗdƯsies attƝlu faili.
Kameras atvienošana no datora
Skatiet 94. lappusi (NoƼemamƗ diska noƼemšana).
92
3. IzvƝlieties attƝlu un nospiediet
peles labo pogu.
Datora režƯma palaišana
4. AtvƝrsies uznirstošƗ izvƝlne.
NoklikšƷiniet uz izvƝlnes elementa
[Cut] (Izgriezt) vai [Copy] (KopƝt).
- [Cut] (Izgriezt) : izvƝlƝtais fails tiek
izgriezts.
- [Copy] (KopƝt) : faili tiek kopƝti.
5. NoklikšƷiniet uz mapes, kurƗ vƝlaties ielƯmƝt failu.
- Izmantojot [Samsung Master], atmiƼƗ uzglabƗtos attƝlus var
aplnjkot datora monitorƗ, kƗ arƯ kopƝt vai pƗrvietot attƝlu failus.
MƝs iesakƗm pƗrkopƝt attƝlus uz datoru, lai tos aplnjkotu.
AttƝlu atvƝršanu tieši no noƼemamƗ diska var kavƝt negaidƯta
atvienošanƗs.
Ja noƼemamajƗ diskƗ (Removable Disk) tiek augšupielƗdƝts
fails, kas nav uzƼemts ar šo kameru, LCD monitorƗ režƯmƗ
PLAY (AtskaƼot) parƗdƗs ziƼojums [File Error] (Faila kƺnjda), un
režƯmƗ THUMBNAIL (SƯktƝls) nekas nav redzams.
6. Nospiediet peles labo pogu,
lai atvƝrtu uznirstošo izvƝlni.
NoklikšƷiniet uz [Paste]
(IelƯmƝt).
7. AttƝla fails tiek pƗrsnjtƯts no
kameras uz datoru.
93
NoƼemamƗ diska izƼemšana
Windows 2000/XP/Vista
(EkrƗna rƗdƯjums var atšƷirties no redzamajiem attƝliem; tas
atkarƯgs no Windows operƝtƗjsistƝmas).
1. PƗrbaudiet, vai starp kameru un datoru notiek faila pƗrsnjtƯšana.
Ja kameras stƗvokƺa indikators mirgo, pagaidiet, kamƝr tas
pƗrstƗj mirgot un sƗk degt nepƗrtraukti.
2. UzdevumjoslƗ veiciet dubultklikšƷi
uz ikonas [Unplug or Eject
Hardware] (Atvienot vai izgrnjst
aparatnjru).
3. AtvƝrsies logs [Unplug or Eject
Hardware] (Atvienot vai izgrnjst
aparatnjru). IzvƝlieties [USB Mass
Storage Device] (USB lielapjoma
atmiƼas ierƯce) un noklikšƷiniet uz
pogas [Stop] (ApturƝt).
4. AtvƝrsies logs [Stop a Hardware
device] (ApturƝt aparatnjras ierƯci).
IzvƝlieties [USB Mass Storage Device]
(USB lielapjoma atmiƼas ierƯce) un
noklikšƷiniet uz pogas [OK] (Labi).
94
5. ParƗdƯsies logs [Safe to Remove
Hardware] (Aparatnjras noƼemšana
ir droša). NoklikšƷiniet uz pogas [OK]
(Labi).
6. AtvƝrsies logs [Unplug or Eject
Hardware] (Atvienot vai izgrnjst
aparatnjru). NoklikšƷiniet uz pogas
[Close] (AizvƝrt), un noƼemamo
disku var droši izƼemt.
[DubultklikšƷis!]
7. Atvienojiet USB kabeli.
Samsung Master
Ar šo programmatnjru var lejupielƗdƝt, aplnjkot, rediƧƝt un saglabƗt
attƝlus un filmas. ŠƯ programmatnjra ir saderƯga tikai ar Windows.
Lai palaistu programmu, noklikšƷiniet uz [Start Programs Samsung Samsung Master] (SƗkt / Programmas / Samsung /
Samsung Master).
AttƝlu lejupielƗde
1. Pievienojiet kameru datoram.
2. Kad kamera tiks pievienota
datoram, parƗdƯsies attƝlu
lejupielƗdes logs.
- Lai lejupielƗdƝtu uzƼemtos
attƝlus, izvƝlieties pogu [Select
All] (IzvƝlƝties visu).
- LogƗ izvƝlieties vajadzƯgo mapi
un noklikšƷiniet uz pogas [Select All] (IzvƝlƝties visu). Jnjs
varat saglabƗt uzƼemtos attƝlus un izvƝlƝto mapi.
- Ja noklikšƷinƗsit uz pogas [Cancel] (Atcelt), lejupielƗde tiks
atcelta.
3. NoklikšƷiniet uz pogas [Next >]
(NƗkamais >).
4. IzvƝlieties galamƝrƷi un izveidojiet
mapi, kurƗ tiks saglabƗti lejupielƗdƝtie
attƝli un mapes.
- Mapju nosaukumus var veidot
hronoloƧiskƗ secƯbƗ, un attƝli
tiks lejupielƗdƝti.
- Tiks izveidots jnjsu izvƝlƝtais
mapes nosaukums, un attƝli tiks
lejupielƗdƝti.
- AttƝli tiks lejupielƗdƝti pƝc
iepriekš izveidotas mapes
izvƝlƝšanas.
5. NoklikšƷiniet uz pogas [Next >]
(NƗkamais >).
6. AtvƝrsies blakus attƝlƗ redzamais
logs. IzvƝlƝtƗs mapes galamƝrƷis
parƗdƯsies loga augšdaƺƗ.
NoklikšƷiniet uz pogas [Start]
(SƗkt), lai lejupielƗdƝtu attƝlus.
7. ParƗdƯsies lejupielƗdƝtie attƝli.
95
Samsung Master
AttƝlu skatƯtƗjs : Jnjs varat aplnjkot uzglabƗtos attƝlus.
AttƝlu rediƧƝšana: Jnjs varat rediƧƝt nekustƯgu attƝlu.
- TurpmƗk ir uzskaitƯtas attƝlu skatƯtƗja funkcijas.
Ì IzvƝlƼu josla: Jnjs varat atlasƯt izvƝlnes. File (Fails), Edit (RediƧƝt),
View (SkatƯt), Tools (RƯki), Change functions
(MainƯt funkcijas), Auto download (AutomƗtiskƗ
lejupielƗde), Help (PalƯdzƯba) utt.
Í AttƝlu izvƝles logs: ŠajƗ logƗ var izvƝlƝties vajadzƯgos attƝlus.
Vides tipa atlases izvƝlne: ŠajƗ izvƝlnƝ var atlasƯt attƝlu skatƯtƗja, attƝlu
rediƧƝšanas un filmu rediƧƝšanas funkcijas.
PriekšskatƯjuma logs: Jnjs varat priekšskatƯt attƝlu vai filmu un
pƗrbaudƯt multivides informƗciju.
TƗlummaiƼas josla: Jnjs varat mainƯt priekšskatƯjuma izmƝru.
Mapes rƗdƯjuma logs: Jnjs varat noskaidrot izvƝlƝtƗ attƝla mapes
atrašanƗs vietu.
AttƝlu rƗdƯjuma logs: ParƗdƗs izvƝlƝtƗs mapes attƝli.
- TurpmƗk ir uzskaitƯtas attƝlu rediƧƝšanas funkcijas.
Ì RediƧƝšanas izvƝlne: Jnjs varat atlasƯt šƗdas izvƝlnes.
[Tools] (RƯki): IzvƝlƝto attƝlu var apgriezt, kƗ arƯ mainƯt tƗ
lielumu. Skatiet izvƝlni [Help] (PalƯdzƯba).
[Adjust] (PielƗgot): Jnjs varat mainƯt attƝlu kvalitƗti. Skatiet
izvƝlni [Help] (PalƯdzƯba).
[Retouch] (Retuša): Jnjs varat pƗrveidot attƝlu, kƗ arƯ papildinƗt to
ar efektiem. Skatiet izvƝlni [Help] (PalƯdzƯba).
Í ZƯmƝšanas rƯki: RƯki attƝla rediƧƝšanai.
AttƝlu rƗdƯjuma logs: IzvƝlƝtais attƝls ir parƗdƯts šajƗ logƗ.
PriekšskatƯjuma logs: Jnjs varat priekšskatƯt pƗrveidoto attƝlu.
Ä Papildu informƗciju skatiet programmas Samsung Master izvƝlnƝ [Help] (PalƯdzƯba).
96
Ä FiksƝtu attƝlu, kas rediƧƝts ar Samsung Master, nevar atskaƼot kamerƗ.
Ä Papildu informƗciju skatiet programmas Samsung Master izvƝlnƝ
[Help] (PalƯdzƯba).
Samsung Master
Filmas rediƧƝšana: Jnjs varat apvienot fiksƝtu attƝlu, filmu,
stƗstƯjumu un mnjzikas failus vienƗ filmƗ.
Ä AtsevišƷas filmas, kas saspiestas ar Samsung Master
nesaderƯgu kodƝtƗju-dekodƝtƗju.
Ä Papildu informƗciju skatiet programmas Samsung Master izvƝlnƝ
[Help] (PalƯdzƯba).
- TurpmƗk ir uzskaitƯtas filmu rediƧƝšanas funkcijas.
Ì RediƧƝšanas izvƝlne
: Jnjs varat atlasƯt šƗdas izvƝlnes.
[Add Media] (Pievienot vidi) : Jnjs varat pievienot filmai citus vides
elementus.
[Edit Clip] (RediƧƝt klipu) : Jnjs varat mainƯt spilgtumu, kontrastu,
krƗsas un krƗsu piesƗtinƗjumu.
[Effects] (Efekti)
: Jnjs varat pievienot efektu.
[Set Text] (IestatƯt tekstu) : Jnjs varat pievienot tekstus.
[Narrate] (StƗstƯjums)
: Jnjs varat pievienot stƗstƯjumu.
[Produce] (ProducƝt)
: Jnjs varat saglabƗt rediƧƝto multivides failu
ar jaunu nosaukumu.
Jnjs varat izvƝlƝties failu tipus AVI, Windows
media (wmv) un Windows media (asf).
Í Kadra rƗdƯjuma logs: Jnjs varat ievietot šajƗ logƗ multivides vienumu.
97
USB dziƼa iestatƯšana operƝtƗjsistƝmai MAC
OperƝtƗjsistƝmas MAC USB dziƼa lietošana
1. OperƝtƗjsistƝmai MAC paredzƝts USB dzinis nav iekƺauts
programmatnjras kompaktdiskƗ, jo šƯ operƝtƗjsistƝma atbalsta
ka-meras dzini.
2. MAC operƝtƗjsistƝmas versijas pƗrbaude palaides laikƗ.
ŠƯ kamera ir saderƯga ar MAC OS 10.3.
3. Savienojiet kameru ar Macintosh datoru un ieslƝdziet kameru.
4. PƝc kameras pievienošanas darbvirsmƗ parƗdƯsies jauna ikona.
1. Veiciet dubultklikšƷi uz jaunƗs darbvirsmas ikonas, un atmiƼƗ
parƗdƯsies mape.
2. IzvƝlieties attƝla failu un kopƝjiet vai pƗrvietojiet to uz MAC.
98
Vispirms pabeidziet augšupielƗdi no datora uz kameru, pƝc
tam izƼemiet noƼemamo disku, izmantojot komandu Extract
(Izgrnjst).
BUJ (biežƗk uzdotie jautƗjumi)
Ja USB savienojumƗ radusies kƺnjme, lnjdzu, pƗrbaudiet šƗdus aspektus.
1. gadƯjums
USB kabelis nav pievienots vai arƯ tas nav komplektƗ
iekƺautais USB kabelis.
Izmantojiet komplektƗ iekƺauto USB kabeli.
2. gadƯjums
Jnjsu dators neatpazƯst kameru. ReizƝm kamera var
parƗdƯties sadaƺƗ [Unknown Devices] (NezinƗmas
ierƯces) programmƗ Device Manager.
IzslƝdziet kameru, izƼemiet USB kabeli, ievietojiet to
atpakaƺ un ieslƝdziet kameru.
3. gadƯjums
Failu pƗrsnjtƯšanas laikƗ notikusi neparedzƝta kƺnjme.
IzslƝdziet un ieslƝdziet kameru. VƝlreiz pƗrsnjtiet failu.
4. gadƯjums
Tiek izmantots USB centrmezgls.
Ja dators un centrmezgls nav saderƯgi, savienojot
kameru un datoru var rasties problƝmas. Ja vien
iespƝjams, sa-vienojiet kameru tieši ar datoru.
5. gadƯjums
Vai datoram ir pievienoti vairƗki USB kabeƺi?
Ja kameras un datora savienojuma laikƗ datoram
ir pievienots vƝl kƗds USB kabelis, kamera var nedarbo-ties pareizi. ŠajƗ gadƯjumƗ atvienojiet otru USB
kabeli un kamerai pievienojiet tikai vienu USB kabeli.
6. gadƯjums
Atverot programmu Device Manager (noklikšƷinot uz Start (Settings) Control Panel (Performance and Maintenance) System (Hardware) Device Manager),
ir redzami ieraksti Unknown Devices vai Other Devices ar
dzeltenu jautƗjuma zƯmi (?) vai arƯ ieraksti ar izsaukuma zƯmi (!).
Ar peles labo pogu noklikšƷiniet uz jautƗjuma (?) vai
izsaukuma (!) zƯmes un izvƝlieties opciju "Remove"
(NoƼemt). RestartƝjiet datoru un vƝlreiz pievienojiet
kameru.
7. gadƯjums
DažƗs aizsargprogrammƗs (Norton Anti Virus, V3 u.c.)
dators var neatpazƯt kameru kƗ izƼemamo disku.
Apturiet aizsargprogrammas un pievienojiet kameru
datoram. InformƗciju par ƯslaicƯgu aizsargprogrammu
atspƝjošanu skatiet attiecƯgƗs programmas instrukcijƗ.
8. gadƯjums
Kamera ir pievienota USB pieslƝgvietai, kas atrodas
datora priekšpusƝ.
Ja kamera ir pievienota USB pieslƝgvietai, kas atrodas
datora priekšpusƝ, dators kameru var neatpazƯt.
Pievienojiet kameru USB pieslƝgvietai, kas atrodas datora
aizmugurƝ.
99
BUJ (biežƗk uzdotie jautƗjumi)
Ja nav instalƝts DirectX 9.0c (vai jaunƗka versija)
InstalƝjiet DirectX 9.0c (vai jaunƗku versiju)
1) Ievietojiet kameras komplektƗ iekƺauto kompaktdisku
2) Palaidiet programmu Windows Explorer, izvƝlieties mapi
[CD-ROM drive:\ DirectX] un noklikšƷiniet uz faila
DXSETUP.exe.DirectX tiks instalƝts. Lai lejupielƗdƝtu DirectX, apmeklƝjiet vietni: http://www.microsoft.com/directx
Ar kameru savienots dators pƗrstƗj reaƧƝt Windows palaišanas laikƗ.
ŠajƗ gadƯjumƗ atvienojiet kameru no datora, un
operƝtƗjsistƝma Windows tiks palaista. Ja šƗda kƺnjme gadƗs
atkƗrtoti, atspƝjojiet programmu Legacy USB Support un
restartƝjiet datoru. Legacy USB Support var atrast BIOS
iestatƯšanas izvƝlnƝ. (BIOS iestatƯšanas izvƝlnes dažƗdu
ražotƗju datoriem ir atšƷirƯgas, un dažƗm BIOS izvƝlnƝm nav
opcijas Legacy USB Support) Ja nevarat nomainƯt šo izvƝlni
pats, sazinieties ar datora vai BIOS ražotƗju.
Ja filmu nevar izdzƝst, noƼemamo disku nevar izgrnjst vai failu
pƗrraides laikƗ parƗdƗs kƺnjdas ziƼojums.
Ja ir instalƝta tikai programma Samsung Master, iepriekš
minƝtƗs kƺnjmes mƝdz notikt.
- Aizveriet programmu Samsung Master, noklikšƷinot uz
Samsung Master ikonas uzdevumu joslƗ.
- InstalƝjiet visas programmatnjras kompaktdiskƗ iekƺautƗs
lietojumprogrammas.
100
ŠƯ izstrƗdƗjuma bateriju pareiza utilizƗcija
ŠƯ izstrƗdƗjuma bateriju pareiza utilizƗcija
(PiemƝrojama Eiropas SavienƯbƗ un citƗs Eiropas
valstƯs ar atsevišƷƗm bateriju nodošanas sistƝmƗm.)
Šis marƷƝjums uz baterijas, rokasgrƗmatƗ vai uz iepakojuma norƗda,
ka šƯ izstrƗdƗjuma bateriju pƝc tƗs kalpošanas laika beigƗm nedrƯkst
izmest ar citiem sadzƯves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzƯmƝti
ƷƯmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norƗda, ka baterija satur
dzƯvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielƗks par EK DirektƯvƗ
2006/66 minƝtajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidƝtas,
šƯs vielas var radƯt kaitƝjumu cilvƝku veselƯbai vai videi.
Lai aizsargƗtu dabas resursus un veicinƗtu materiƗlu otrreizƝju
izmantošanu, šƷirojiet baterijas atsevišƷi no citiem atkritumu
veidiem un nododiet tƗs otrreizƝjai pƗrstrƗdei, izmantojot bateriju
vietƝjo bezmaksas nodošanas sistƝmu.
ŠƯ izstrƗdƗjuma komplektƗcijƗ iekƺautƗs uzlƗdƝjamƗs baterijas
nomaiƼa nav jƗveic lietotƗjam. Lai iegnjtu informƗciju par tƗs nomaiƼu,
sazinieties ar savu pakalpojuma sniedzƝju.
Pareiza atbrƯvošanƗs no šƯ produkta
Pareiza atbrƯvošanƗs no šƯ produkta (nolietots elektriskais
un elektroniskais aprƯkojums) (Applicable in the European
Union and other European countries with separate collection systems (Eiropas savienƯbƗ un citƗs Eiropas valstƯs
paredzƝts izmešanai atsevišƷi))
Šis uzraksts uz produkta vai tƗ komplektƗ iekƺautajƗ literatnjrƗ
nozƯmƝ, ka, kad tƗ kalpošanas laiks beigsies, to nedrƯkstƝs izmest
kopƗ ar citiem sadzƯves atkritumiem. Lai novƝrstu iespƝjamu
kaitƝjumu videi vai cilvƝku veselƯbai, ko var izraisƯt pavirša atkritumu
izmešana, lnjdzu, neizmetiet šo produktu kopƗ ar citiem atkritumiem,
bet nododiet to atkƗrtotai pƗrstrƗdei, lai taupƯtu dabas resursus. Lai
iegnjtu informƗciju par šƯ priekšmeta nodošanu atkƗrtotai pƗrstrƗdei,
sazinieties ar šƯ produkta izplatƯtƗju vai ar attiecƯgƗs pašvaldƯbas
dienestu. LietotƗjiem - juridiskƗm personƗm ir jƗsazinƗs ar
piegƗdƗtƗju un jƗpƗrbauda pirkuma lƯguma noteikumi. Šo produktu
nedrƯkst izmest kopƗ ar citiem sadzƯves atkritumiem.
Samsung Eco marƷƝjums
Tas ir uzƼƝmuma Samsung marƷƝjums, ko izmanto,
lai patƝrƝtƗjus efektƯvƗk informƝtu par Samsung
pasƗkumiem saistƯbƗ ar videi nekaitƯgiem izstrƗdƗjumiem.
Šis marƷƝjums simbolizƝ Samsung nemitƯgos centienus
radƯt videi nekaitƯgus izstrƗdƗjumus.
101
Download PDF

advertising