Samsung | SAMSUNG EX2F | Samsung SMART CAMERA EX2F Vartotojo vadovas

See kasutusjuhend sisaldab
üksikasjalikke juhiseid kaamera
kasutamise kohta. Palun lugege seda
juhendit hoolikalt.
Klõpsake teemat
Levinumad küsimused
Lühiülevaade
Sisukord
Kasutusjuhend
Põhifunktsioonid
EX2F
Pildistusvalikud
Lisafunktsioonid
Taasesitus/Redigeerimine
Traadita võrk
Seaded
Lisad
Indeks
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Pidage alati kinni järgnevatest ettevaatusabinõudest ja soovitustest. See võimaldab vältida ohtlikke olukordi ning tagada kaamera parimad
tööomadused.
Hoiduge pildistatavate objektide nägemise kahjustamisest.
Ärge kasutage välku inimestele või loomadele väga lähedal
(lähemal kui 1 meeter). Kui kasutate välku objekti silmadele
liiga lähedal, võib see põhjustada ajutisi või püsivaid
nägemiskahjustusi.
Hoiatus – olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi teile või
teistele inimestele
Ärge võtke kaamerat koost lahti ega üritage seda remontida.
See võib põhjustada elektrilöögi või kahjustada kaamerat.
Hoidke kaamera kättesaamatuna lastele ja lemmikloomadele.
Hoidke kaamerat ja kõiki lisatarvikuid väikelastele ja loomadele
kättesaamatus kohas. Väikesed osad võivad allaneelamisel
põhjustada lämbumist või raskeid vigastusi. Ka liikuvad osad ja
lisatarvikud võivad tekitada füüsilist ohtu.
Ärge kasutage kaamerat kergsüttivate või plahvatusohtlike gaaside
ja vedelike läheduses.
See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
Ärge asetage kaamerasse kergsüttivaid materjale ega hoidke neid
kaamera läheduses.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Ärge jätke kaamerat pikaks ajaks otsese päikesevalguse kätte ega
kuuma kohta.
Pikaajaline päikese käes või äärmusliku temperatuuriga kohas
olemine võib tekitada kaamera sisedetailidele jäädavaid
kahjustusi.
Ärge käsitsege kaamerat märgade kätega.
See võib põhjustada elektrilöögi.
1
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Vältige südamestimulaatorite häirimist.
Häirimise vältimiseks säilitage vähemalt 15 cm vahemaa kaamera
ja südamestimulaatori vahel, nagu seda soovitavad tootjad ning
sõltumatu uurimisasutus Wireless Technology Research. Kui teil
on põhjust kahtlustada, et kaamera häirib südamestimulaatori
või meditsiiniseadme tööd, lülitage kaamera viivitamatult välja
ja võtke suuniste saamiseks ühendust südamestimulaatori või
meditsiiniseadme tootjaga.
Ärge katke kaamerat ega laadijat teki või muu esemega.
Kaamera võib üle kuumeneda, see omakorda võib rikkuda
kaamera või põhjustada tulekahju.
Ärge käsitsege äikese ajal toitekaablit ega minge laaduri lähedale.
See võib põhjustada elektrilöögi.
Kui kaamerasse satub vedelik või võõrkeha, lahutage viivitamatult
kõik toiteallikad, nt aku või laadija, seejärel võtke ühendust
Samsungi teeninduskeskusega.
Pidage kinni igasugustest nõuetest, mis keelavad kaamera
kasutamise teatud aladel.
• Vältige teiste elektroonikaseadmete segamist.
• Lennukis viibides lülitage kaamera välja. Kaamera võib häirida
lennuki seadmete tööd. Järgige kõiki lennuliini nõudeid ja
lülitage kaamera lennuliini personali nõudmisel välja.
• Lülitage kaamera välja meditsiiniseadmete läheduses. Kaamera
võib segada meditsiiniseadmete tööd haiglates ja muudes
tervishoiuasutustes. Järgige kõiki nõudeid, hoiatussilte ja
meditsiinipersonali korraldusi.
2
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Ärge puudutage välku selle süttimise ajal.
Põlemise ajal on välklamp väga kuum ja võib põhjustada põletuse.
Ettevaatust – olukorrad, mis võivad kahjustada kaamerat või
muid seadmeid
Kui kasutate vahelduvvoolulaadijat, lülitage kaamera välja, enne
kui laadija toite lahutate.
Nõude eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Kaamera pikaajalisel hoiustamisel eemaldage kaamerast aku.
Kaamerasse jäetud aku võib aja jooksul lekkida või korrodeeruda
ja põhjustada kaamerale tõsiseid kahjustusi.
Kui akut ei kasutata, eraldage see vooluvõrgust.
Nõude eiramine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Kasutage üksnes autentseid, tootja poolt soovitatud liitium-ioonvaruakusid. Ärge kahjustage ega kuumutage akut.
See võib põhjustada tulekahju või vigastusi.
Ärge kasutage akude laadimiseks vigast toitekaablit, pistikut või
logisevat pesa.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid,
kaableid ja lisaseadmeid.
• Sobimatud akud, laadijad, kaablid või lisaseadmed võivad
põhjustada aku plahvatuse, kahjustada kaamerat või põhjustada
vigastusi.
• Samsung ei vastuta sobimatute akude, laadijate, kaablite või
lisaseadmete kasutamisest tingitud kahjude või vigastuste eest.
Ärge laske laadijal sattuda kontakti aku +/- klemmidega.
See võib põhjustada tule- või elektrilöögiohtu.
Ärge laske kaameral kukkuda ega saada tugevaid lööke.
See võib kahjustada ekraani või väliseid või sisemisi osi.
Ärge kasutage akusid mitteotstarbekohaselt.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
3
Tervisekaitse- ja ohutusteave
Olge juhtmete või adapterite ühendamisel ning akude ja
mälukaartide paigaldamisel ettevaatlik.
Kui surute pistikut jõuga, ühendate kaabli valesti või paigaldate
aku või mälukaardi valesti, võite sellega kahjustada porte,
pistikupesi ja lisaseadmeid.
Peate USB kaabli väikese otsa enda kaamerasse ühendama.
Kui sisestate vale kaabliotsa, võite oma faile kahjustada. Tootja ei
vastuta andmete kaotsimineku eest.
Vältige teiste elektroonikaseadmete segamist.
Teie kaamera väljastab raadiosignaale (RF), mis võivad häirida
varjestamata või halvasti varjestatud elektroonikaseadmeid,
nt südamestimulaatoreid, kuuldeaparaate, meditsiiniseadmeid
ning muid kodus või sõidukites olevaid elektroonikaseadmeid.
Elektroonikaseadmete häirimisega seotud probleemide
lahendamiseks pöörduge elektroonikaseadmete tootjate poole.
Soovimatute häirete vältimiseks kasutage ainult Samsungi poolt
heakskiidetud seadmeid ja lisaseadmeid.
Hoidke magnetribaga kaardid kaamera kerest eemal.
Kaardil olev info võib kahjustuda või kustuda.
Ärge kasutage kunagi kahjustatud laadijat, akut või mälukaarti.
See võib põhjustada elektrilöögi, kaamera rikke või tulekahju.
Ärge asetage kaamerat magnetvälja sisse ega lähedusse.
See võib põhjustada kaamera talitlushäireid.
Kasutage oma kaamerat normaalses asendis.
Vältige kokkupuudet kaamera siseantenniga.
Ärge kasutage kahjustatud ekraaniga kaamerat.
Kui klaas- või akrüülosad on purunenud, siis pöörduge kaamera
parandamiseks Samsung Electronicsi teeninduskeskusse.
Andmete edastamine ja vastutus
• WLAN-i kaudu saadetavad andmed võivad lekkida, nii et vältige
tundlikke andmete saatmist avalikes kohtades või avatud
võrkudes.
• Kaamera tootja ei vastuta mingi andmeedastuse eest, mis rikub
autoriõigust, kaubamärke või intellektuaalomandit käsitlevaid
õigusakte või avalikku sündsust käsitlevaid reegleid.
Kontrollige enne kasutamist, kas kaamera töötab korralikult.
Tootja ei vastuta mis tahes failide kaotsimineku või kahjustamise
eest, kahjustamisest, kui see on tingitud kaamera rikkest või
väärkasutusest.
4
Kasutusjuhendi kokkuvõte
Põhifunktsioonid
Autoriõiguse teave
• Microsoft Windows ja Windowsi logo on ettevõtte Microsoft
Corporation registreeritud kaubamärgid.
• Mac on Apple Corporationi registreeritud kaubamärk.
• microSD™, microSDHC™ ja microSDXC™ on
SD Associationi registreeritud kaubamärgid.
• HDMI, HDMI logo ja termin „High
Definition Multimedia Interface” on
HDMI Licensing LLC kaubamärgid
või registreeritud kaubamärgid.
• Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED ja Wi-Fi logo on organisatsiooni
Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
• Selles kasutusjuhendis kasutatavad kaubamärgid ja ärinimed
kuuluvad vastavatele omanikele.
14
Siin on teavet teie kaamera ehituse, ikoonide ja
pildistamise põhifunktsioonide kohta.
Lisafunktsioonid
40
Kuidas režiimi valides teha pilte või salvestada videot.
Pildistusvalikud
64
Kuidas võtterežiimis valikuid määrata.
Taasesitus/Redigeerimine
95
Siin on teavet selle kohta, kuidas pilte või videoklippe
vaadata ning pilte ja videoklippe redigeerida. Samuti
saate teada, kuidas ühendada kaamera arvuti, teleri,
kõrglahutus- või 3D-teleriga.
• Kaamera tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu
võidakse kaamera funktsioonide täiendamiseks ette
teatamata muuta.
• Soovitame kasutada kaamerat riigis, kust te selle ostsite.
• Kasutage kaamerat vastutustundlikult ja täitke kõiki
kohaldatavaid seadusi ja määrusi.
• Ilma eelneva loata on selle kasutusjuhendi taaskasutus või
levitamine keelatud.
Traadita võrk
126
Kuidas luua ühendust juhtmevabasse kohtvõrku
(WLAN) ja kasutada funktsioone.
Seaded
148
Siit leiate teavet kaamera seadete konfigureerimise
kohta.
Lisad
Teave veateadete, tehniliste andmete ja hoolduse
kohta.
5
154
Selles kasutusjuhendis kasutatavad tähised
Võtterežiim
Tähis
Nutikas Automaatne
T
Programmeerimine
p
Avaprioriteet
A
Säriprioriteet
h
Käsitsi
M
Magic Plus
g
Film
v
Wi-Fi
w
Selles kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid
Ikoon
Funktsioon
Lisateave
Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Pildistusrežiimi ikoonid
Need ikoonid ilmuvad tekstis juhul kui funktsioon on mõnes
režiimis kasutatav. Vt alltoodud näidist.
Märkus: režiim g ei pruugi toetada kõigi stseenide või režiimide
jaoks ette nähtud funktsioone.
Näiteks:
Kasutatav režiimides
Programmeerimine,
Avaprioriteet,
Säriprioriteet ning
Film
6
[ ]
Kaamera nupud. Näiteks [Katik] tähistab päästikut.
( )
Seonduva teabe leheküljenumber
“
Toimingu tegemiseks vajalike valikute või menüüde
järjekord, näiteks: valige Näotuvastus “ Normaalne
(tähendab, et esmalt tuleb valida Näotuvastus ja seejärel
Normaalne).
*
Märkus
Selles kasutusjuhendis kasutatavad väljendid
Päästiku vajutamine
• Vajutage nupp [Katik] pooleldi alla: vajutage päästik pooleldi alla
• Vajutage nuppu [Katik]: vajutage päästik täiesti alla
Säritus (eredus)
Särituse määrab valguse hulk, mis siseneb kaamerasse.
Säri saate muuta säriaja, ava väärtuse ja ISO tundlikkuse abil.
Särituse muutmisega lähevad fotod tumedamaks või heledamaks.
S Normaalne säritus
Nupu [Katik] pooleldi alla
vajutamine
Nupu [Katik] vajutamine
Objekt, taust ja kompositsioon
• Objekt: stseeni põhiobjekt, nt isik, loom või kompositsioon
• Taust: objekti ümbritsevad esemed
• Kompositsioon: objekti ja tausta kombinatsioon
Taust
Kompositsioon
Objekt
7
S Ülesäritatud (liiga ere)
Levinumad küsimused
Levinumate probleemide lahendamine pildistusvalikute muutmise abil.
Objekti silmad on
punased.
Selle põhjuseks on kaamera välgu peegeldus.
Punasilmsus või
Punas. parandus. (lk 68)
• Seadistage välgu valikuks
Punas. parandus. (lk 109)
• Kui foto on juba tehtud, valige redigeerimismenüüst
Piltidel on tolmutäpid. Kui õhus on tolmuosakesed, võivad need välgu kasutamisel pildile jääda.
• Lülitage välk välja või hoiduge pildistamisest tolmuses kohas.
• ISO tundlikkuse reguleerimine. (lk 71)
Fotod on udused.
Selle põhjuseks võib olla pildistamine nõrga valgusega või kaamera väär hoidmine.
Objekti on teravuse tagamiseks kasutage pildistabilisaatori funktsiooni või vajutage nupp [Katik]
poolenisti alla. (lk 38)
Fotod on öösel
pildistamisel udused.
Kui kaamera üritab rohkem valgust sisse lasta, säriaeg suureneb. See võib kaamera paigalhoidmise
keeruliseks muuta ning põhjustada kaamera rappumise.
• Valige režiimis g Stseen “ Öö. (lk 48)
• Lülitage välk sisse. (lk 69)
• ISO tundlikkuse reguleerimine. (lk 71)
• Kaamera värisemise vältimiseks kasutage statiivi.
Objektid on
Kui valgusallikas asub objekti taga või kui heledate ja tumedate alade vahel on suur kontrast, võib objekt
tagavalguse tõttu liiga jääda liiga tumedaks.
tumedad.
• Vältige päikese suunas pildistamist.
• Valige režiimis g Stseen “ Tagavalgus. (lk 48)
Sundvälk. (lk 69)
• Seadistage välgu valikuks
• Reguleerige säritust. (lk 82)
Punkt. (lk 84)
• Kui ere objekt on kaadri keskel, seadke mõõtmise valikuks
8
Lühiülevaade
Inimeste pildistamine
• g režiim > Stseen > Iluvõte f 49
• g režiim > Pilt-pildis f 55
• Režiim Punasilmsus/Punas. parandus
(punasilmsuse vältimiseks või korrigeerimiseks)
f 68
• Näotuvastus f 77
• Autoportree f 77
Öösel või pimedas pildistamine
• g režiim > Stseen > Öö, Päikeseloojang, Koit
f 48
• Välguvalikud f 68
• ISO tundlikkus (valgustundlikkuse
reguleerimiseks) f 71
Tegevuste pildistamine
• h režiim f 46
• Suurel-kiirusel sarivütterežiim f 87
• Eelpildistamine f 88
Teksti, putukate või lillede
pildistamine
• g režiim > Stseen > Tekst f 48
• Makro f 72
Tegevuste pildistamine
panoraamis
• g režiim > Panoraam > Tegevus Panoraam
f 52
Särituse (ereduse) reguleerimine
• g režiim > HDR f 57
• ISO tundlikkus (valgustundlikkuse
reguleerimiseks) f 71
• EV (säri reguleerimiseks) f 82
• Mõõtmine f 84
• WB BKT f 88
• AE BKT f 88
Maastike pildistamine
• g režiim > Stseen > Maastik f 48
• g režiim > Panoraam f 50
3D Pildistamine
• g režiim > Stseen > 3D-foto f 50
• g režiim > Panoraam > 3D-panoraam f 50
Kaamera värisemise
vähendamine
• Pildi stabiliseeriminef 37
9
Efektide rakendamine fotodel
•
•
•
•
•
g režiim > Võluraam f 53
g režiim > Lõigatud võte f 54
g režiim > Kunstiline pintsel f 56
Nutikas filter efektid f 90
Kujutise korrigeerimine (suvandite Kontrast,
Teravus või Küllastus reguleerimiseks) f 93
• Failide vaatamine kategooriate järgi Nutikas
albumis f 99
• Failide vaatamine pisipiltidena f 100
• Kõigi mälukaardil olevate failide kustutamine
f 101
• Failide vaatamine slaidiseansina f 104
• Failide vaatamine teleris, HDTV-s või 3D
TV's f 112
• Kaamera ühendamine arvutiga f 115
• Foto- ja videojagamisportaalide kasutamine
f 135
• Fotode või videote saatmine e-postiga f 139
• Heli ja helitugevuse reguleerimine f 150
• Ekraani ereduse reguleerimine f 150
• Kuvatava keele muutmine f 150
• Kuupäeva ja kellaaja seadistamine f 151
• Enne teeninduskeskusega
kontakteerumist f 170
Sisukord
Põhifunktsioonid .......................................................................14
Lisafunktsioonid ........................................................................40
Pakendi sisu ...................................................................... 15
Kaamera ehitus ................................................................. 16
Nupu Smart Link kasutamine ........................................... 19
Ekraani kasutamine ......................................................... 20
Rihma kinnitamine ........................................................... 20
Objektiivikatte kinnitamine ................................................ 21
Aku ja mälukaardi paigaldamine ..................................... 22
Aku laadimine ja kaamera sisselülitamine ..................... 23
Aku laadimine .................................................................. 23
Kaamera sisselülitamine .................................................. 23
Algseadistamine ................................................................ 24
Ikoonid ................................................................................ 26
Režiimikuva kasutamine .................................................. 27
Režiimikuva valimine ....................................................... 27
Ikoonid režiimikuval ......................................................... 27
Menüüde või valikute valimine ........................................ 29
[MENU] kasutamine ......................................................... 29
[Fn] kasutamine ............................................................... 31
Ekraani ja heli seadistamine ............................................ 32
Ekraani tüübi seadistamine .............................................. 32
Heli seadistamine ............................................................ 33
Pildistamine ....................................................................... 34
Suurendamine ................................................................. 35
Kaamera värisemise vähendamine .................................. 37
Nõuanded selgema pildi saamiseks ............................... 38
Nutika automaatse režiimi kasutamine .......................... 41
Režiimi Programmeerimine kasutamine ........................ 43
Režiimi Avaprioriteet, Säriprioriteet või Käsitsi
kasutamine ......................................................................... 44
Režiimi Avaprioriteet kasutamine ..................................... 45
Režiimi Säriprioriteet kasutamine ..................................... 46
Režiimi Käsitsi kasutamine .............................................. 47
Režiimi Magic Plus kasutamine ....................................... 48
Stseenirežiimi kasutamine ............................................... 48
Režiimi Iluvõte kasutamine .............................................. 49
3D foto režiimi kasutamine ............................................... 50
2D või 3D panoraamrežiimi kasutamine. .......................... 50
Tegevus Panoraam režiimi kasutamine ............................ 52
Võluraami režiimi kasutamine .......................................... 53
Režiimi Lõigatud võte kasutamine .................................... 54
Pilt-pildis režiimi kasutamine ............................................ 55
Režiimi Kunstiline pintsel kasutamine ............................... 56
HDR režiimi kasutamine .................................................. 57
Loova filmitegija režiimi kasutamine ................................. 58
Videorežiimi kasutamine .................................................. 60
Kõrge-kiirusega videode salvestamine. ............................ 62
Režiimi Nutikas stseenituvastus kasutamine .................... 63
10
Sisukord
Pildistusvalikud .........................................................................64
Näotuvastuse kasutamine ............................................... 77
Näotuvastus .................................................................... 77
Autoportree tegemine ...................................................... 77
Naeratuse pildistamine .................................................... 78
Silmade pilgutamise tuvastamine ..................................... 79
Nutika näotuvastuse kasutamine ..................................... 79
Nägude registreerimine lemmikutena (My Star) ................ 80
Näpunäiteid nägude tuvastamise kohta ........................... 81
Heleduse ja värvi reguleerimine ...................................... 82
Särituse käsitsi reguleerimine (EV) .................................. 82
Säriarvu lukustamine ....................................................... 83
Mõõtmisvaliku muutmine ................................................. 84
Valgusallika valimine (valge tasakaal) .............................. 84
Valangurežiimide kasutamine .......................................... 87
Suurel Kiirusel valangurežiimis piltide jäädvustamine ....... 87
Piltide jäädvustamine Eelpildistamise režiimis .................. 88
Toetatud piltide jäädvustamine ......................................... 88
Nutika filtri efektide rakendamine ................................... 90
ND-filtri efekti rakendamine ............................................. 92
Piltide töötlemine .............................................................. 93
Suumi helitugevuse vähendamine .................................. 94
Eraldusvõime ja kvaliteedi valimine ............................... 65
Eraldusvõime valimine ..................................................... 65
Foto kvaliteedi määramine ............................................... 66
Taimeri kasutamine ........................................................... 67
Pildistamine pimedas ....................................................... 68
Punasilmsuse vältimine ................................................... 68
Välgu kasutamine ............................................................ 68
Välgu kasutamine ............................................................ 69
ISO tundlikkuse reguleerimine ......................................... 71
Kaamera fookuse muutmine ............................................ 72
Makrofunktsiooni kasutamine ........................................... 72
Automaatse fookuse kasutamine ..................................... 72
Valitud alale fokuseerimine .............................................. 74
Jälitamise automaatse fookuse kasutamine ..................... 75
Fookuse piirkonna reguleerimine ..................................... 76
11
Sisukord
Taasesitus/Redigeerimine .......................................................95
Traadita võrk ...........................................................................126
Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis ................ 96
Taasesitusrežiimi käivitamine ........................................... 96
Fotode vaatamine .......................................................... 102
Videoklipi esitamine ....................................................... 105
Foto redigeerimine .......................................................... 107
Fotode suuruse muutmine ............................................. 107
Foto pööramine ............................................................. 107
Nutika filtri efektide rakendamine ................................... 108
Piltide töötlemine ........................................................... 109
Printimisjärjestuse loomine (DPOF) ............................... 110
Failide vaatamine teleris, HDTV-s võ 3D teleris ........... 112
Failide ülekanne arvutisse ............................................. 115
Failide teisaldamine Windowsi operatsioonisüsteemiga
arvutisse ........................................................................ 115
Failide ülekanne Mac OS-iga arvutisse .......................... 116
Arvutis asuvate programmide kasutamine .................. 117
CD-l leiduvate programmide installimine ........................ 117
Programmi iLauncher kasutamine .................................. 118
Programmi Samsung RAW Converter kasutamine ......... 121
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete
konfigureerimine ............................................................. 127
WLAN ühenduse loomine .............................................. 127
Logimisbrauseri kasutamine .......................................... 129
Näpunäited võrguühenduse kohta ................................. 129
Teksti sisestamine .......................................................... 130
Fotode ja videote saatmine nutitelefoni ....................... 132
Nutitelefoni kasutamine kaugjuhtimispäästikuna ....... 133
Foto- ja videojagamisportaalide kasutamine ............... 135
Veebisaidi kasutamine ................................................... 135
Fotode ja videote üleslaadimine ..................................... 135
Fotode või videote saatmine e-postiga ........................ 137
E-posti sätete muutmine ................................................ 137
Fotode või videote saatmine e-postiga ........................... 139
Fotode üleslaadimine pilveserverisse .......................... 140
Fotode ja videote saatmine automaatse
varunduse abil ................................................................ 141
Automaatvarunduse programmi arvutisse installimine .... 141
Fotode ja videote saatmine arvutisse ............................. 141
Fotode või videote vaatamine TV Linkiga teleris ........ 143
Fotode saatmine funktsiooniga Wi-Fi Direct ............... 145
Teave funktsiooni Wake on LAN (WOL) kohta ............. 146
12
Sisukord
Seaded ....................................................................................148
Seadete menüü ................................................................ 149
Seadete menüü avamine ............................................... 149
Seadete menüü kasutamine .......................................... 150
Lisad ........................................................................................154
Tõrketeated ...................................................................... 155
Kaamera hooldus ............................................................ 157
Kaamera puhastamine ................................................... 157
Kaamera kasutamine ja hoidmine .................................. 158
Teave mälukaartide kohta .............................................. 160
Teave aku kohta ............................................................ 163
Valikuliste lisatarvikute kasutamine ............................. 167
Valikuliste välklampide kasutamine ................................ 167
Valikulise optilise pildiotsija kasutamine .......................... 167
Kaugjuhtimispäästiku kasutamine .................................. 168
Mikrofoni kasutamine ..................................................... 168
Tavaobjektiivi kasutamine .............................................. 169
Enne teeninduskeskusse pöördumist .......................... 170
Kaamera tehnilised andmed .......................................... 173
Sõnastik ........................................................................... 178
Deklaratsioon ametlikes keeltes ................................... 184
Indeks ............................................................................... 186
13
Põhifunktsioonid
Siin on teavet teie kaamera ehituse, ikoonide ja pildistamise põhifunktsioonide kohta.
Pakendi sisu ……………………………………
15
Kaamera ehitus
16
19
20
20
21
………………………………
Nupu Smart Link kasutamine ………………
Ekraani kasutamine …………………………
Rihma kinnitamine ……………………………
Objektiivikatte kinnitamine ……………………
Aku ja mälukaardi paigaldamine
……………
22
Aku laadimine ja kaamera sisselülitamine …… 23
Aku laadimine ……………………………… 23
Kaamera sisselülitamine …………………… 23
Algseadistamine ………………………………
24
Ikoonid …………………………………………
26
Režiimikuva kasutamine ……………………… 27
Režiimikuva valimine ………………………… 27
Ikoonid režiimikuval ………………………… 27
Menüüde või valikute valimine ……………… 29
[MENU] kasutamine ………………………… 29
[Fn] kasutamine ……………………………… 31
Ekraani ja heli seadistamine ………………… 32
Ekraani tüübi seadistamine ………………… 32
Heli seadistamine …………………………… 33
Pildistamine …………………………………… 34
Suurendamine ……………………………… 35
Kaamera värisemise vähendamine ………… 37
Nõuanded selgema pildi saamiseks …………
38
Pakendi sisu
Toote karbis on järgmised esemed.
Kaamera
Vahelduvvooluadapter /
USB-kaabel
Taaslaetav aku
Rihm
Kasutusjuhendi CD-ROM
• Illustratsioonid võivad tootega koos tarnitud esemetest mõnevõrra erineda.
• Komplekti mittekuuluvaid lisaseadmeid saate osta jaemüüjalt või Samsungi
Kiirjuhend
Objektiivikate /
Objektiivikatte rihm
teeninduskeskusest. Samsung ei vastuta probleemide eest, mis on tingitud heakskiitmata
lisaseadmete kasutamisest.
Valikulised lisatarvikud
Optiline pildiotsija
Välk
Kaamerakott
Akulaadija
Mälukaart
Mälukaart /
Mälukaardi adapter
Põhifunktsioonid 15
HDMI-kaabel / A/V-kaabel
Mikrofon
Kaugjuhtimispäästik
Kaamera ehitus
Enne kui alustate, tutvuge kaamera osade ja funktsioonidega.
Toitenupp
Päästikurežiimi valimise ketas (lk 19)
Režiimi valimise ketas (lk 18)
Välk
Katikunupp
Mikrofon
Kaamerarihma aas (lk 20)
Objektiiv
Kaamerarõngas
Eemaldage rõngas ja
paigaldage valikuline
konversioonobjektiiv
AF-sihiku valgustus/taimeri tuli
Esipaneelil asuv ratas
Siseantenn*
* Vältige siseantenni puudutamist
juhtmevaba võrgu kasutamise
ajal.
Akupesa kaas
Mälukaardi ja aku sisestamiseks
Statiivi kinnitus
Põhifunktsioonid 16
Kaamera ehitus
Tarvikujalas
Tarvikujalase kate
Suurendamise nupp
• Võtterežiimis: suurendamine või
vähendamine
• Taasesitusrežiimis: foto piirkonna
suurendamine või failide vaatamine
pisipiltidena või helitugevuse
suurendamine.
Välgupäästik
Olekutuli
• Vilgub: kui kaamera arvutis loetud
fotot või videod salvestab, kui kaamera
on fookusest väljas, kui on probleem
aku laadimisega, kui kaamera
ühendub WLAN-ga või saadab fotot
või kui Automaatkuva väljas reziim on
sisselülitatud
• Põleb: ajal mil kaamera on arvutiga
ühendatud, aku laeb või ajal mil kujutis
on fookuses
HDMI-port
HDMI-kaabli jaoks
USB ja A / V port
Sobib USB- ja A/V-kaablitele
Ekraan
Nupud
(lk 18)
Põhifunktsioonid 17
Kaamera ehitus
Režiimi valimise ketas
Nupud
Nupp
Kirjeldus
Video salvestamise alustamine.
• Kohandatud säriarvu lukustamine võtterežiimis.
• Kuvatud faili kaitsmine taasesitusrežiimis.
Valikutele või menüüdele ligipääsemine.
Ikoon
T
Juurdepääs valikutele võtterežiimis.
Navigatsiooninupule vajutades:
Kirjeldus
Nutikas Automaatne: pildistamine, lastes kaameral
tuvastada ja valida stseenirežiimi automaatselt.
p
Programmeerimine: saate pildistamiseks valikuid
seadistada (välja arvatud katiku kiirus ja ava väärtus).
A
Avaprioriteet: kaamera valib katiku kiiruse vastavalt käsitsi
määratud apertuuri väärtusele.
Alla liikumine
h
Välguvaliku muutmine
Vasakule
liikumine
Säriprioriteet: kaamera valib apertuuri väärtuse vastavalt
käsitsi määratud katiku kiirusele.
M
Funktsiooni Smart Link
nupp: eelseadistatud Wi-Fi
funktsiooni käivitamine.
Käsitsi: kohandage erinevaid kaamera seadeid, sh. katiku
kiirus ja apertuuri väärtus.
Paremale
liikumine
g
Magic Plus: erinevate efektidega foto tegemine.
v
Film: kohandage seadeid video salvestamiseks.
Põhifunktsioonid
Muud
funktsioonid
D
Ekraanivaliku muutmine
Üles liikumine
c
Makrovaliku muutmine
F
t
Navigatsiooninuppu pöörates:
• Liikuge soovitud valikule või menüüle;
• Ava väärtuse kohandamine võtterežiimis;
• Taasesitusrežiimis failide kerimine.
w
Esiletõstetud valiku või menüü kinnitamine.
Taasesitusrežiimi sisenemine.
Taasesitusrežiimis failide kustutamine.
Põhifunktsioonid 18
Wi-Fi: ühenduse loomine juhtmevaba kohtvõrguga ja
funktsioonide kasutamine.
Kaamera ehitus
Nupu Smart Link kasutamine
Sõidurežiimi valimise ketas
Nupu [Smart Link] abil saab mugavalt sisse lülitada Wi-Fi
funktsiooni.
Ikoon
Kirjeldus
Üksikvõtte tegemine.
Tehke võte 2-sekundilise viivitusega.
• Vajutage nuppu [Smart Link] enda määratud Wi-Fi funktsiooni
aktiveerimiseks. Kaamera aktiveerib määratud funktsiooni.
Võtte tegemine 10-sekundilise viivitusega.
Valikukahvli variandi kohaselt,
• Jäädvustage 3 erineva valge tasakaaluga pilti.
• Kolme erineva säritusega foto tegemine.
Nupu Smart Link valiku määramine
• Võtterežiimis teeb kaamera nupu [Katik] vajutamise ajal
järjest kuni 10 fotot.
• Videosalvestusrežiimis salvestab kaamera suure
kiirusega videoid.
Võtete tegemine enne nupu [Katik] täiesti alla vajutamist.
Te saate valida Wi-Fi funktsiooni, mis käivitatakse nupu
[Smart Link] vajutamisel.
1
2
3
Vajutage võtte- või taasesitusrežiimis [m].
Valige n “ Nutikas ühendus Smart Link (Wi-Fi nupp).
Valige soovitud Wi-Fi funktsioon. (lk 152)
Põhifunktsioonid 19
Kaamera ehitus
Ekraani kasutamine
Rihma kinnitamine
Kui soovite teha fotosid suure või väikese nurga all või pildistada
autoportreed, keerake ekraani 180° võrra väljapoole või pöörake
üles või alla. Ekraani saab pöörata maksimaalselt 90° allapoole
või 180° ülespoole.
Kaamera mugavaks kandmiseks kinnitage rihm.
• Kui te ekraani ei kasuta, pange ta kokku.
• Pöörake ekraani ainult lubatud ulatuses. Vastasel korral võib
kaamera saada kahjustada.
Põhifunktsioonid 20
Kaamera ehitus
Objektiivikatte kinnitamine
Kaameraobjektiivi kaitseks kinnitage objektiivikate objektiivikatte
rihma abil.
Kui soovite kinnitada korraga nii objektiivikatte kui ka rihma, siis algul
kinnitage rihm aasa külge ja seejärel objektiivikate kaamerarihma külge.
Põhifunktsioonid 21
Aku ja mälukaardi paigaldamine
Siin on teavet selle kohta, kuidas paigaldada kaamerasse akut ja mälukaarti.
Aku ja mälukaardi eemaldamine
Lükake õrnalt kaarti, kuni see
kaamera küljest vabaneb,
seejärel tõmmake see pilust
välja.
Mälukaart
Paigaldage mälukaart nii,
et kuldsed kontaktid jäävad
allapoole.
Akulukk
Mälukaart
Aku vabastamiseks lükake riivi
allapoole.
Paigaldage aku nii, et
Samsungi logo jääb allapoole.
Taaslaetav aku
Taaslaetav aku
Mälukaardi adapteri kasutamine
Mikromälukaartide kasutamiseks selle toote, arvuti
või mälukaardilugejaga sisestage kaart
mälukaardiadapterisse.
Kui mälukaarti ei ole sisestatud, ei saa kaamerat korralikult kasutada.
Sisestage mälukaart enne kaamera kasutamist.
Põhifunktsioonid 22
Aku laadimine ja kaamera sisselülitamine
Aku laadimine
Kaamera sisselülitamine
Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku
laadima. Ühendage USB kaabli väike ots enda kaamerasse ning
lülitage selle teine ots AC-laadijasse.
Kaamera sisse- või väljalülitamiseks vajutage nuppu [POWER].
• Kaamera esmakordsel sisselülitamisel ilmub algseadistuskuva.
(lk 24)
Olekutuli
• Punane tuli sees: laadimine
• Punane tuli väljas: täis laetud
• Punane tuli vilgub: tõrge
Kaamera sisselülitamine taasesitusrežiimis
Vajutage [P]. Kaamera lülitub sisse ja läheb kohe esitusrežiimi.
Kasutage ainult koos kaameraga tarnitud AC-laadijat ja USB kaablit. Juhul
kui te kasutate teist AC laadijat (näiteks SAC-48), ei pruugi kaamera aku
laadida või korralikult töötada.
Kui lülitate kaamera sisse, vajutades 5 sekundi vältel nuppu [P], siis ei tee
kaamera ühtki heli.
Põhifunktsioonid 23
Algseadistamine
Kaamera esmakordsel sisselülitamisel ilmub alghäälestuskuva. Järgige allpool toodud samme, et seadistada kaamera põhiseadistused.
Keel eelseadistatakse riigi või piirkonna kohaselt, kus kaamera müügile tuleb. Keelt saab soovi järgi muuta.
1
Vajutage [c], et valida Ajavöönd ning vajutage seejärel
[t] või [o].
2
Vajutage [D/c], et valida Kodu ning vajutage seejärel
[o].
4
Vajutage [c], et valida Kuupäev/aeg ning valige seejärel
[t] või [o].
Kuupäev/aeg
Kuu Päev
• Teise riiki reisides toksake valikut Välisriik, seejärel valige uus
ajavöönd.
3
Aasta Tund min
Valige [F/t], et valida ajavöönd ning seejärel vajutage
[o].
• Suveaja määramiseks vajutage [D].
Välju
Ajavöönd : Kodu
• Ekraan võib erineda, olenevalt valitud keelest.
5
6
Vajutage [F/t], et valida mõni üksus.
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [D/c], et
määrata kuupäev ja kellaaeg ning seejärel vajutage [o].
London
Tagasi
Seadista
DST
Põhifunktsioonid 24
Algseadistamine
7
Vajutage [c], et valida Kuupäeva tüüp ning seejärel [t]
või [o].
8
Valige [D/c], et valida kuupäeva tüüp ning seejärel
vajutage [o].
9
Vajutage [c], et valida Ajatüüp ning vajutage seejärel
[t] või [o].
10
Valige [D/c], et valida ajatüüp ning seejärel vajutage
[o].
11
Vajutage [m], et lülituda pildistusrežiimi.
Põhifunktsioonid 25
Ikoonid
Kaamera ekraanile kuvatavad ikoonid muutuvad vastavalt valitud režiimile või määratud valikutele, eelnevalt kollaselt vilkudes.
1
Ikoon
Kirjeldus
Bracket režiim
2
3 Pildistamisinfo
Ikoon
Kirjeldus
ND-filter sees
Ava väärtus
Fookuse piirkond
Säriaeg
Allesjäänud salvestusaeg
2 Pildistusvalikud (paremal)
3
1 Pildistusvalikud (vasakul)
Ikoon
Kirjeldus
Ikoon
Kirjeldus
Nutikas suum sees
Foto eraldusvõime
Säriarv
Automaatne särilukk sees
Teha jäänud fotode arv
Mälukaart ei ole sisestatud
Pildistusrežiim
Pidev autofookus sees
ISO tundlikkus
Foto kvaliteet
Valge tasakaal
Video eraldusvõime
Nutikas filter
Mõõtmine
Praegune kuupäev ja kellaaeg
Pildi reguleerimine
(teravus, kontrast ja küllastus)
Kaadrikiirus
Autofookuse raam
Näotuvastus
Välk
Kaamera värisemine
Näo retušeerimine
Heli salvestus sees
Suuminäidik
Näo toon
Optiline pildistabilisaator (OIS)
Suumimäär
Lihtvõtte režiim
Autofookus
Kiirvõtte režiim
Taimer
Eelpildistamise režiim
Põhifunktsioonid 26
•
•
•
•
: täis laetud
: osaliselt laetud
: tühi (lae)
: laadija on ühendatud*
Histogramm (lk 32)
* Kui kaamera on sisse lülitatud, siis akut ei laeta.
Režiimikuva kasutamine
Režiimikuva valimiseks keerake režiimi valimise ketast ja seejärel valige vastavat režiimikuva ikooni abil soovitud režiim.
Režiimikuva valimine
Ikoonid režiimikuval
Võtte- või esitusrežiimis keerake režiimikuva ekraanile toomiseks
režiimi valimise ketast.
<Magic Plus>
Ikoon
Kirjeldus
Stseen: pildistamine valikutega, mis on eelhäälestatud
konkreetse stseeni jaoks. (lk 48)
Panoraam: pildiseeria jäädvustamine ja ühendamine
panoraampildi loomiseks. (lk 50)
Võluraam: erinevate raamiefektidega foto tegemine. (lk 53)
1
Lõigatud võte: mitme foto pildistamine ja neile eelnevalt
määratud paigutuse valimine. (lk 54)
Pilt-pildis: taustafoto pildistamine ning väiksema foto või
video paigutamine esiplaanile. (lk 55)
Stseen
Panoraam Võluraam Lõigatud
võte
Pilt-pildis Kunstiline
pintsel
Nr.
HDR
Kunstiline pintsel: pärast foto jäädvustamist salvestatakse
video, mis kirjeldab filtri rakendamist fotole. (lk 56)
2
HDR: stseenide jäädvustamine rõhuga pooltoonidel,
vähendades tumedaid ja eredaid alasid. (lk 57)
Loov
filmitegija
Loov filmitegija: lihtne filmitegemine fotode või videote
alusel. (lk 58)
Kirjeldus
1
Praegune režiimikuva
• Mõnele teisele režiimikuvale liikumiseks keerake režiimi
valimise ketast.
2
Režiimiikoonid
• Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage
[D/c/F/t], et kerida soovitud režiimile ning
vajutage seejärel [o], et režiim avada.
Põhifunktsioonid 27
Režiimikuva kasutamine
<Wi-Fi>
Ikoon
Kirjeldus
MobileLink: fotode ja videote nutitelefoni saatmine. (lk 132)
Remote Viewfinder: nutitelefoni kasutamine katiku
kaugavamiseks ning kaamera kuva eelvaade nutitelefoni
ekraanil. (lk 133)
Sotsiaalvõrgus jagamine: fotode või videote
failijagamisportaalidesse üleslaadimine. (lk 135)
E-post: kaamerasse salvestatud fotode ja videote e-postiga
saatmine. (lk 139)
Pilv: fotode üleslaadimine pilveserverisse. (lk 140)
Automaatne varundamine: kaameraga tehtud fotode ja
videote juhtmevabalt arvutisse saatmine. (lk 141)
TV Link: kaameraga tehtud fotode ja videote
laiekraanteleris vaatamine. (lk 143)
Põhifunktsioonid 28
Menüüde või valikute valimine
Valiku või menüü valimiseks vajutage [m] või [f].
[MENU] kasutamine
Eelmisesse menüüsse naasmine
Valikute valimiseks vajutage [m] ning pöörake seejärel
navigatsiooniklahvi või vajutage [D/c/F/t] või [o].
1
2
Eelmisesse menüüsse naasmiseks vajutage uuesti nuppu
[m].
Vajutage võtterežiimis [m].
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [D/c/F/t],
et kerida menüü või valikuni.
või
3
Vajutage [o], et kinnitada esiletõstetud valik või menüü.
Põhifunktsioonid 29
Võtterežiimi naasmiseks vajutage [Katik] poolenisti alla.
Menüüde või valikute valimine
4
Näiteks valiku Valge tasakaal valimiseks
programmeerimisrežiimis:
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse p.
2
Vajutage [m].
Foto suurus
Kvaliteet
EV
ISO
ISO-laiendus
Valge Tasakaal
Välk
Välju
5
Foto suurus
Kvaliteet
EV
ISO
ISO-laiendus
Valge Tasakaal
Välk
Välju
3
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [D/c], et
valida Valge Tasakaal ning vajutage seejärel [t] või [o].
Teisalda
Pöörake navigatsiooninuppu või esipaneelil asuvat ratast või
vajutage [F/t], et valida Valge tasakaal.
Valge Tasakaal : Päevavalgus
Teisalda
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [D/c], et
valida a ning vajutage seejärel [t] või [o].
Tagasi
6
7
Reguleerimine
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
Pildistusrežiimi naasmiseks vajutage [m].
Põhifunktsioonid 30
Menüüde või valikute valimine
3
[Fn] kasutamine
Pildistusvalikutele pääsete juurde, vajutades nuppu [f], kuid
mõned valikud ei ole saadaval.
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [D/c/F/t],
.
et kerida valikuni
Valge Tasakaal : Automaatne VT
Näiteks valiku Valge tasakaal valimiseks
programmeerimisrežiimis:
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse p.
Välju
4
2
Reguleerimine
Valge tasakaalu reguleerimiseks keerake esipaneelil
asuvat ratast.
Vajutage klahvi [f].
Valge Tasakaal: Pilvine
EV: 0
Välju
Välju
Reguleerimine
Reguleerimine
• Vajutage [o], pöörake navigatsiooninuppu või vajutage
[F/t] ja seejärel vajutage [o], et oma sätted salvestada.
5
Võtterežiimi naasmiseks vajutage [m].
Põhifunktsioonid 31
Ekraani ja heli seadistamine
Kuidas muuta põhilist ekraaniteavet ja helisätteid.
Ekraani tüübi seadistamine
Histogrammide kohta
Pildistamise või Taasesituse režiimide jaoks saate valida ekraani
tüübi. Iga tüüp kuvab erineva pildistamise või taasesitamise
informatsiooni. Vt alltoodud tabel.
Histogramm on graafik, mis näitab, kuidas valgus fotol jaotub.
Juhul kui histogrammi kõrge ots on vasakul, on foto alasäristatud
ja jääb tumedaks. Juhuk kui histogrammi kõrge ots on paremal,
on foto ülesäristatud ja jääb ülevaldustatud. Tippude kõrgus sõltub
värviteabest. Mida rohkem on mingit kindlat värvi, seda kõrgem
on tipp.
Kuvab kogu pildistamise
info.
S Alasäristatud
Ekraani tüübi muutmiseks vajutage mitu korda [D].
Režiim
Ekraani tüüp
Pildistamine
•
•
•
•
Taasesitus
• Peidab kogu praeguse faili teabe.
• Kuvab kogu praeguse faili teabe, v.a pildistussätted
ja histogramm.
• Kuvab kogu praeguse faili teabe.
Peidab kogu pildistamisteabe.
Peidab kogu pildistamisteabe, v.a ülemise rea teave.
Kuvab kogu pildistamisteabe.
Kuvab histogrammi.
Põhifunktsioonid 32
S Hästi säristatud
S Ülesäristatud
Ekraani ja heli seadistamine
Heli seadistamine
Valikute kuvamise seadmine
Režiimis Magic Plus kuvatavaid valikuid on võimalik peita või
näidata.
Lülitage sisse või välja heli, mida kaamera esitab ajal mil erinevaid
funktsioone kasutate.
Vajutage korduvalt [o].
1
2
3
• Valikute kuva peitmine.
• Valikute kuva näitamine.
Iluvõte
Vajutage võtte- või esitusrežiimis [m].
Valige n “Helid “ Lühike piiks.
Tehke valik.
Valik
Kirjeldus
Väljas
Kaamera ei tee ühtegi heli.
Sees
Kaamera teeb heli.
Valikute kuva
Paneel välja
Kodu
S Näiteks stseenirežiimil
Põhifunktsioonid 33
Pildistamine
Kuidas Nutikas Automaatne lihtsalt ja kiiresti pilte teha.
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse T.
2
Joondage kaadris olev objekt.
3
Vajutage nupp [Katik] fokuseerimiseks pooleldi alla.
4
5
Vajutage pildistamiseks [Katik].
6
Pildistusrežiimi naasmiseks vajutage [P].
• Roheline raam tähendab, et subjekt on fookuses.
• Punane raam tähendab, et objekt on fookusest väljas.
Vajutage jäädvustatud pildi vaatamiseks [P].
• Pildi kustutamiseks vajutage [l] ning valige Jah.
Nõuandeid selgemate piltide saamiseks leiate leheküljelt 38.
Põhifunktsioonid 34
Pildistamine
Suurendamine
Digitaalne suum
pAhMg
Digitaalset suumi toetatakse võtterežiimis vaikimisi. Kui
suurendate võtterežiimis ning suumi indikaator jääb digitaalsesse
ulatusse, kasutab teie kaamera Digitaalset suumi. Kasutades
korraga 3,3-kordset optilist ja 4-kordset digitaalset suumi, on
võimalik saavutada kuni 13,2-kordne suurendus.
Suumi muutes saate teha lähivõtteid.
Optiline ulatus
Suuminäidik
Digitaalne ulatus
Suumimäär
Suumi välja
• Digitaalne suum ei ole kasutatav näotuvastamise valikus, nutika filtri
Suumi sisse
efektiga, jälitamise AF valikuga või käsitsi fokuseerimisel.
• Kui kasutate pildistamisel digitaalset suumi, võib foto kvaliteet olla
tavapärasest madalam.
• Midal aiemale te suumi nupu pöörate, seda kiiremini kaamera
suurendab või vähendab.
• Suuminupu pööramise ajal võib ekraanil näidatav suumisune
muutuda ebaühtlaselt.
Põhifunktsioonid 35
Pildistamine
Nutikas suum
pAhM
Saate kasutada 4,4-kordset nutikat suumi, mis võimaldab teil
suumida väiksema pildikvaliteedi kaoga kui optiline ja digitaalne
suum. Kui kasutate korraga nii optilist, nutikat kui ka digitaalset
suumi, on võimalik saavutada kuni 13,2-kordne suurendus.
Optiline ulatus + Nutikas vahemik
Nutika suumi seadistamine
1
2
3
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ Nutikas suum.
Tehke valik.
Ikoon
Suuminäidik
Kirjeldus
Väljas: nutikas suum on deaktiveeritud.
Digitaalne ulatus
Sees: nutikas suum on aktiveeritud.
• Nutikas suum ei ole kasutatav valikute Näotuvastus või Jälitamise AF,
nutika filtri efekti ega käsitsifookuse korral.
• Seda funktsiooni ei saa kasutada juhul, kui sõidurežiimi ketas on
seatud valikule Pidev, Eelpildistamine või Konsool.
• Kui kasutate pildistamisel Nutikat suumi, võib foto kvaliteet
halveneda.
Põhifunktsioonid 36
Pildistamine
Kaamera värisemise vähendamine
pAhMgv
Optilise ja digitaalse pildistabilisaatori funktsiooni abil saab
vähendada kaamera värisemist ja vältida uduste piltide tegemist.
S Enne parandamist
1
2
3
S Pärast parandamist
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a või V “ Kujutise stabiliseerija.
Tehke valik.
Ikoon
Kirjeldus
Väljas: optilise pildistabilisaatori funktsioon on välja
lülitatud.
OIS: optilise pildistabilisaatori funktsioon on aktiivne.
DUAL IS: optilise ja digitaalse pildistabilisaatori
funktsioon on aktiivne.
Kasutatavad valikud võivad võttetingimustest sõltuvalt erineda.
Põhifunktsioonid 37
• Pildi stabiliseerimine ei pruugi korralikult töötada järgmistel juhtudel:
- kui te liigutate kaamerat, järgnedes liikuvale objektile;
- kui te kasutate digitaalset suumi;
- kui kaamera väriseb liiga palju;
- kui säriaeg on pikk (nt öövõtete puhul);
- kui aku on liiga tühi;
- lähivõtte puhul.
• Kui kasutate pildistabilisaatori funktsiooni statiiviga, võivad pildid
jääda udused pildi stabiliseerimise anduri värina tõttu. Kui kasutate
statiivi, lülitage pildistabilisaatori funktsioon välja.
• Kui kaamera saab löögi või kukub maha muutub ekraan häguseks.
Kui see juhtub, siis lülitage kaamera välja, seejärel uuesti sisse.
Nõuanded selgema pildi saamiseks
Kaamera õigesti hoidmine
Kaamera värisemise vähendamine
Kontrollige, ega midagi
ei jää läätse, välklambi
ega mikrofoni ette.
Kaamera värisemise optiliseks vähendamiseks
valige pildi stabiliseerimine. (lk 37)
Kui kuvatakse
Katiku nupu pooleldi alla vajutamine
Vajutage nupp [Katik] pooleldi alla ja
reguleerige fookust. Kaamera muudab
teravust ja säri automaatselt.
Kaamera värisemine
Kaamera muudab ava ja säriaega
automaatselt.
Fookuseraam
• Kui fookusraam muutub roheliseks,
siis vajutage pildistamiseks nuppu
[Katik].
• Kui fookusraam on punane, siis
muutke kompositsiooni ja vajutage
[Katik] uuesti alla.
Kui pildistate pimedas, siis hoiduge seadistamast välgu valikuks
Aeglane sünk või Väljas. Ava püsib kauem avatuna ning kaamera
stabiilsena hoidmine selge pildi jäädvustamiseks võib olla raskem.
• Kasutage statiivi või seadistage välgu valikuks Sundvälk. (lk 69)
• ISO tundlikkuse reguleerimine. (lk 71)
Põhifunktsioonid 38
Objekti fookusesse saamine
Objekti võib olla raske fokuseerida järgmistel juhtudel:
- objekti ja tausta vahel on liiga väike kontrast (nt kui objekt kannab
riideid, mis on värvilt taustaga sarnased);
- kui objekti taga olev valgusallikas on liiga hele;
- objekt on särav või peegeldav;
- kui objektil on horisontaalsed mustrid, näiteks ribakardinad;
- objekt ei asu kaadri keskel.
• Kui pildistate nõrgas valguses
Lülitage välk sisse.
(lk 69)
• Kui objektid liiguvad kiiresti
Kasutage funktsiooni
Suurel-kiirusel
sarivütterežiim või
Eelpildistamine. (lk 87)
Fookuseluku kasutamine
Vajutage nupp [Katik] fokuseerimiseks pooleldi alla. Kui
objekt on fookuses, saate kompositsiooni muutmiseks kaadri
ümber paigutada. Kui olete valmis, vajutage pildistamiseks
nuppu [Katik].
Põhifunktsioonid 39
Lisafunktsioonid
Kuidas režiimi valides teha pilte või salvestada videot.
Nutika automaatse režiimi kasutamine ………
41
Režiimi Programmeerimine kasutamine ……
43
Režiimi Avaprioriteet, Säriprioriteet või Käsitsi
kasutamine ……………………………………
Režiimi Avaprioriteet kasutamine ……………
Režiimi Säriprioriteet kasutamine ……………
Režiimi Käsitsi kasutamine …………………
44
45
46
47
Režiimi Magic Plus kasutamine ………………
Stseenirežiimi kasutamine ……………………
Režiimi Iluvõte kasutamine …………………
3D foto režiimi kasutamine …………………
48
48
49
50
2D või 3D panoraamrežiimi kasutamine. ……
Tegevus Panoraam režiimi kasutamine ………
Võluraami režiimi kasutamine ………………
Režiimi Lõigatud võte kasutamine ……………
Pilt-pildis režiimi kasutamine …………………
Režiimi Kunstiline pintsel kasutamine ………
HDR režiimi kasutamine ……………………
Loova filmitegija režiimi kasutamine …………
50
52
53
54
55
56
57
58
Videorežiimi kasutamine ……………………… 60
Kõrge-kiirusega videode salvestamine. ……… 62
Režiimi Nutikas stseenituvastus
kasutamine ………………………………… 63
Nutika automaatse režiimi kasutamine
Nutikas automaatrežiimis valib teie kaamera automaatselt sobivad sätted lähtudes tuvastatud stseenist.
Nutikas automaatrežiim on kasulik juhul, kui te ei ole erinevatele oludele sobivate sätetega tuttav.
1
2
Keerake režiimi valimise ketas asendisse T.
Ikoon
Kirjeldus
Joondage kaadris olev objekt.
Tagantvalgustusega portreed
• Kaamera valib automaatselt stseeni. Ekraani vasakusse
ülaserva ilmub vastava stseeni ikoon. Ikoonid on loetletud
järgnevalt.
Portreed
Objektide lähivõtted
Teksti lähivõtted
Päikeseloojangud
Selge taevas
Metsased alad
Lähivõtted värvikirevatest objektidest
Ikoon
Kirjeldus
Kaamerat stabiliseeritakse statiiviga
(pimedas pildistamisel)
Maastikud
Aktiivselt liikuvad objektid
Erevalge taustaga stseenid
Ilutulestikud (statiivi kasutamisega)
Öised maastikud (kui välk on väljas)
Pimedad siseruumid
Osaliselt valgustatud
Öised portreed
Lähivõtted kohtvalgustusega
Tagantvalgustusega maastikud
Portreed kohtvalgustusega
Lisafunktsioonid 41
Nutika automaatse režiimi kasutamine
3
4
Vajutage nupp [Katik] fokuseerimiseks pooleldi alla.
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
• Kui kaamera sobivat stseenirežiimi ei tuvasta, siis kasutab see
T režiimi vaikemääranguid.
• Olenevalt objekti paiknemisest või valgustusest ei pruugi kaamera
valida portreerežiimi isegi sellisel juhul kui nägu on tuvastatud.
• Sõltuvalt võttetingimustest, nagu kaamera värin, valgustus või
kaugus objektini, ei pruugi kaamera valida õiget stseenirežiimi.
režiimi tuvastada isegi statiivi
kasutamisel.
• Režiimis T kulutab kaamera akut enam, kuna muudab sobiva
stseeni valimiseks sageli määranguid.
• Kui objekt liigub, ei pruugi kaamera
Lisafunktsioonid 42
Režiimi Programmeerimine kasutamine
Programmeerimisrežiimis on võimalik määrata enamikku valikuid peale säriaja ja ava, viimased määrab kaamera automaatselt.
1
2
Keerake režiimi valimise ketas asendisse p.
3
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
4
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
Määrake soovitud valikud.
• Valikute loendi leiate jaotisest „Pildistusvalikud“. (lk 64)
Lisafunktsioonid 43
Režiimi Avaprioriteet, Säriprioriteet või Käsitsi kasutamine
Fotode säritust saab reguleerida ava väärtuse ja säriajaga. Neid valikuid saab kasutada režiimides Avaprioriteet, Säriprioriteet ja Käsitsi.
Ava väärtus
Apertuur on ava, mis laseb kaamerasse valgust. Apertuuri korpus
sisaldab õhukesi metallplaate mis avanevad ja sulgevad, et
apertuuri laiendada või kitsendada ning võimaldada valgusel
kaamerasse siseneda. Ava suurus on tihedalt seotud foto
heledusega: mida suurem on ava, seda heledam on foto; mida
väiksem on ava, seda tumedam on foto. Suurem apertuuri väärtus
tähendab väiksemat apertuuri mõõtu. Näiteks ava väärtusega
5.6 tähendab suuremat ava kui 11.
Säriaeg
Säriaeg on foto ereduse puhul oluline tegur, see viitab ajale mis
kulub katiku avanemiseks ja sulgemiseks. Pika säriaja korral
on valgustamise aeg pikem. Kui tingimused ei muutu, tuleb foto
eredam, kuid kiirelt liikuvad objektid hägustuvad. Lühikese säriaja
korral on aga valgustamise aeg lühem. Fotod on tumedamad, kuid
liikuvad objektid jäädvustatakse selgemana.
S Aeglane säriaeg
S Väike apertuuri väärtus
(apertuuri suurus on suur.)
S Suur apertuuri väärtus
(apertuuri suurus on väike.)
Lisafunktsioonid 44
S Kiire säriaeg
Režiimi Avaprioriteet, Säriprioriteet või Käsitsi kasutamine
Režiimi Avaprioriteet kasutamine
Avaprioriteedirežiimis saate ava väärtuse käsitsi määrata ja
kaamera valib sobiva säriaja automaatselt.
1
2
3
Seadistage valikud.
4
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
5
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
Keerake režiimi valimise ketas asendisse A.
Ava väärtuse reguleerimiseks pöörake navigatsiooninuppu.
• Valikute loendi leiate jaotisest „Pildistusvalikud“. (lk 64)
• Lisateavet ava väärtuse kohta leiate leheküljelt 44.
Kui valite ISO-arvuks Automaatne, ei muutu säriaeg ava väärtuse
muutumisel alati automaatselt. Kaamera leiab pildistamise ajal sobiva
säriaja, muutes automaadelt ISO-arvu. ISO-arvu käsitsi muutmiseks
vajutage [m] ja valige a “ ISO “ sobiv väärtus.
Lisafunktsioonid 45
Režiimi Avaprioriteet, Säriprioriteet või Käsitsi kasutamine
Režiimi Säriprioriteet kasutamine
Säriprioriteedirežiimis saate säriaja käsitsi määrata ja kaamera
valib sobiva ava väärtuse automaatselt.
1
2
3
Seadistage valikud.
4
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
5
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
Keerake režiimi valimise ketas asendisse h.
Säriaja seadistamiseks keerake esipaneelil asuvat ratast.
• Valikute loendi leiate jaotisest „Pildistusvalikud“. (lk 64)
• Lisateavet säriaja kohta leiate leheküljelt 44.
Kui valite ISO-arvuks Automaatne, ei muutu ava väärtus säriaja muutumisel
alati automaatselt. Kaamera leiab pildistamise ajal sobiva säriaja, muutes
automaadelt ISO-arvu. ISO-arvu käsitsi muutmiseks vajutage [m] ja
valige a “ ISO “ sobiv väärtus.
Lisafunktsioonid 46
Režiimi Avaprioriteet, Säriprioriteet või Käsitsi kasutamine
Režiimi Käsitsi kasutamine
4
Seadistage valikud.
5
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
6
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
Käsitsirežiimis saate ise määrata nii ava väärtuse kui ka säriaja.
1
2
3
Keerake režiimi valimise ketas asendisse M.
Säriaja seadistamiseks keerake esipaneelil asuvat ratast.
Ava väärtuse reguleerimiseks pöörake navigatsiooninuppu.
• Valikute loendi leiate jaotisest „Pildistusvalikud“. (lk 64)
Lisafunktsioonid 47
Režiimi Magic Plus kasutamine
Režiimis Magic Plus saate teha erinevate efektidega fotosid.
Stseenirežiimi kasutamine
Valik
Kirjeldus
Režiimis Stseen saate pildistada konkreetse stseeni jaoks
eelhäälestatud valikutega.
Maastik
Vaikelustseenide ja maastike jäädvustamine.
Tekst
Trükitud või elektrooniliste dokumentide selge
jäädvustamine.
Päikeseloojang
Päikeseloojangu pildistamine loomulike punaste
ja kollaste toonidega.
Koit
Päikesetõusu pildistamine.
Tagavalgus
Tagant valgustatud objektide pildistamine.
Rand ja lumi
Vähendage liivalt või lumelt peegelduva
päikesevalguse tõttu alavalgustatud subjekte.
3D-foto
Jäädvustage stseene 3D efektiga (3D efekt
töötab ainult 3D teleri või muu 3D monitoriga).
1
2
3
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g.
Valige
.
Valige stseen.
• Kui valikute kuva ei ilmu, vajutage [o] või vajutage [m] “
g “ Vali stseen ja seejärel valige soovitud stseen.
4
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
5
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
Iluvõte
Paneel välja
Kodu
Valik
Kirjeldus
Iluvõte
Portree tegemine näo puuduste peitmise
võimalusega.
Öö
Jäädvustage stseene öösel või madalas
valguses (soovitatav on kasutada statiivi).
Lisafunktsioonid 48
Režiimi Magic Plus kasutamine
8
Režiimi Iluvõte kasutamine
Iluvõtte režiimis saate teha portreid näo puuduste peitmise
võimalusega.
1
2
3
4
5
6
• Näiteks võib iluvigade peitmiseks suurendada Näo viimistluse
sätet.
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g.
Valige
Näo toon
Väljas
Näo viimistlus
Tase 1
Näotuvastus
Tase 2
Foto suurus
Tase 3
Kvaliteet
Välk
Nutikas FR-redigeerimine
.
Valige Iluvõte.
Vajutage [m].
Valige a “ Näo toon.
Tagasi
Tehke valik.
• Näiteks võib naha heledamaks muutmiseks suurendada sätet
Näo toon.
Väljas
Näo toon
Tase 1
Näo viimistlus
Tase 2
Näotuvastus
Tase 3
Foto suurus
Kvaliteet
Välk
Nutikas FR-redigeerimine
Tagasi
7
Tehke valik.
Seadista
9
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
10
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
Iluvõtte režiimi kasutamisel seatakse fookuskaugus valikule Automaatmakro.
Seadista
Valige Näo viimistlus.
Lisafunktsioonid 49
Režiimi Magic Plus kasutamine
3D foto režiimi kasutamine
2D või 3D panoraamrežiimi kasutamine.
3D foto režiimis saate jäädvustada 3D efektiga stseene.
Panoraamrežiimis saate jäädvustada laia panoraamstseeni ühele
fotole. jäädvustage ja kombineerige pildiseeria panoraampildi
loomiseks.
1
2
3
4
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g.
5
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
Valige
.
Valige 3D-foto.
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
S Pildistamisnäidis
• Kaamera jäädvustab kaks fotot nii JPEG kui ka MPO
failivormingus.
.
• 3D foto režiimis on resolutsioon automaatselt
• 3D foto režiimis ei ole mõned pildistusvalikud saadaval.
• MPO faili mis toetab 3D effekti, saate vaadata ainult MPO-ühilduval
ekraanil, nagu näiteks 3D teler või 3D monitor. Kaamera ekraanil
saate vaadata ainult JPEG faile.
• Kasutage MPO failide vaatamiseks 3D teleril või 3D monitoril
sobivaid 3D prille.
1
2
3
4
5
6
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g.
Valige
.
Vajutage klahvi [m].
Valige a “ Panoraam “ Reaalajas panoraam või
3D-panoraam.
Pildistusrežiimi naasmiseks vajutage [m].
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
• Seadke kaamera kohakuti pildistatava stseeni üla- või ala-,
parema või vasaku servaga.
Lisafunktsioonid 50
Režiimi Magic Plus kasutamine
7
8
Vajutage ja hoidke pildistamiseks [Katik] nuppu.
• Panoraampilte jäädvustades saavutate parima kvaliteedi, kui väldite
Hoidke all nuppu [Katik] ning liigutage kaamerat
panoraamvõtte tegemise suunas.
• 3D panoraamržiimis saate stseeni jäädvustada ainult
horisontaalsuunas.
• Kui pildiotsija on järgmise stseeni jaoks joondatud, jäädvustab
kaamera järgmise foto automaatselt.
•
•
9
Kui olete lõpetanud, vabastage [Katik].
•
•
• Kui olete kõik vajalikud pildid jäädvustanud, ühendab kaamera
need ühte panoraamfotosse.
•
Lisafunktsioonid 51
järgnevat:
- kaamera liigutamine liiga kiirelt või aeglaselt;
- liiga vähene kaamera liigutamine järgneva kujutise
jäädvustamiseks;
- kaamera liigutamine ebaühtlastel kiirustel;
- kaamera raputamine;
- kaamera suuna muutmine pilti jäädvustades;
- pimeduses pildistamine;
- lähedal asuvate liikuvate objektide pildistamine;
- pildistamine oludes kus eredus või valguse värv on muutlik.
Tehtud fotod salvestatakse automaatselt ning pildistamine peatatakse
järgmistel tingimustel:
- kui muudate pildistamise ajal võttesuunda
- kui liigutate kaamerat liiga kiiresti
- kui te ei liiguta kaamerat
Panoraamrežiimi valimine lülitab välja digitaalse ja optilise suumi
funktsioonid. Kui valite panoraamrežiimi, ajal mil lääts on sisse
suumitud, suumib kaamera automaatselt välja ja vaikimisi määratud
lähteasendisse.
Panoraamvõtte režiimis ei ole mõned pildistusvalikud saadaval.
Kaamera võib pildistamise katkestada kompsitsiooni või objekti
liikumise tõttu.
Fotode kvaliteedi parandamiseks panoraamrežiimis, ei pruugi teie
kaamera jäädvustada stseeni lõppu kui lõpetate kaamera liigutamise.
Täieliku stseeni jäädvustamiseks liigutage kaamerat veidi kaugemale
punktist kus soovite stseeni lõpetada.
Režiimi Magic Plus kasutamine
• 3D panoraamvõtte režiimis ei pruugi kaamera jäädvustada stseeni
algust või lõppu. Selle põhjuseks on 3D efekti iseloom. Täieliku
stseeni jäädvustamiseks liikuge veidi eespool alguspunktist ja
kaugemal lõpupunktist mida soovite jäädvustada.
• 3D panoraamvõtte režiimis jäädvustatakse pildid nii JPEG kui ka
MPO failivormingutes.
• MPO faili mis toetab 3D effekti, saate vaadata ainult MPO-ühilduval
ekraanil, nagu näiteks 3D teler või 3D monitor. Kaamera ekraanil
saate vaadata ainult JPEG faile.
• Kasutage MPO failide vaatamiseks 3D teleril või 3D monitoril
sobivaid 3D prille.
Tegevus Panoraam režiimi kasutamine
Tegevus Panoraam režiimis saate jäädvustada ja kombineerida
fotoseeriaid liikuvatest objektidest.
S Pildistamisnäidis
1
2
3
4
5
6
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g.
Valige
.
Vajutage klahvi [m].
Valite a “ Panoraam “ Tegevus Panoraam.
Pildistusrežiimi naasmiseks vajutage [m].
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
• Seadke kaamera kohakuti pildistatava stseeni vasaku või
parema servaga.
7
Vajutage ja hoidke pildistamiseks [Katik] nuppu.
Lisafunktsioonid 52
Režiimi Magic Plus kasutamine
8
Võluraami režiimi kasutamine
Hoidke all nuppu [Katik] ning liigutage kaamerat
panoraamvõtte tegemise suunas.
• Juhul kui tegemist on enam kui ühe liikuva objektiga ei pruugi
kaamera õiget objekti ära tunda.
• Kui objektid jäävad pildistamisel juhisraamist väljapoole, et
taba kaamera objektide liikumist.
9
Kui olete lõpetanud, vabastage [Katik].
• Kaamera ühendab võtted automaatselt üheks pildiks.
Võluraami režiimis saate fotodele rakendada erinevaid
raamiefekte. Sõltuvalt valitud raamist muutub fotode kuju ja
meeleolu.
1
2
3
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g.
Valige
.
Tehke valik.
• Panoraampilte jäädvustades saavutate parima kvaliteedi, kui väldite
järgnevat:
- kaamera liigutamine liiga kiirelt või aeglaselt;
- liiga vähene kaamera liigutamine järgneva kujutise
jäädvustamiseks;
- kaamera liigutamine ebaühtlastel kiirustel;
- kaamera raputamine;
- kaamera suuna muutmine pilti jäädvustades;
- pimeduses pildistamine;
- lähedal asuvate liikuvate objektide pildistamine;
- pildistamine oludes kus eredus või valguse värv on muutlik.
• Kaameral võib panoraampiltide salvestamiseks aega minna.
• Tegevus Panoraam režiimis ei ole mõned pildistusvalikud saadaval.
Fresko
Paneel välja
Kodu
4
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
5
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
Võluraami režiimis on resolutsioon automaatselt
Lisafunktsioonid 53
.
Režiimi Magic Plus kasutamine
Režiimi Lõigatud võte kasutamine
Lõigatud võtte režiimis saate pildistada mitu fotot ning need siis
valmispõhjale paigutada.
1
2
3
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g.
Valige
.
4
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
5
Vajutage pildistamiseks [Katik].
• Korrake samme 4 ja 5, et pildistada ülejäänud fotod.
• Uuesti pildistamiseks vajutage [l].
Valige lõigatud võtte stiil.
• Lõigatud võtte režiimis määratakse eraldusvõimeks automaatselt
• Jaotusjoone teravuse reguleerimiseks vajutage [m] ja
valige a “ Joone hägustamine “ soovitud väärtus.
• Nutika filtri kasutamiseks osal võttest vajutage [m] ja
valige a “ Nutikas filter “ soovitud suvand. Saate igal foto
osal kasutada erinevat nutika filtri efekti.
• Lõigatud võtte režiimis saab kasutada piiratud hulka nutika filtri
Paneel välja
Kodu
Lisafunktsioonid 54
või väiksem.
valikuid.
Režiimi Magic Plus kasutamine
Pilt-pildis režiimi kasutamine
Režiim pilt-pildis võimaldab pildistada täismõõdus taustfoto ning
seejärel väiksema foto või video esiplaanile paigutada.
1
2
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g.
3
Teravustamiseks vajutage nupp [Katik] poolenisti alla ning
taustfoto pildistamiseks vajutage [Katik] lõpuni alla.
Valige
.
• Video lõpliku suuruse seadmiseks video lisamisel vajutage
[m] ning valige V “ Filmi mõõtmed “ soovitud video
suurus.
• Taustfoto valimiseks varem pildistatud fotode hulgast vajutage
[m] ja seejärel valige a “ Vali kujutis “ soovitud foto.
Valida ei saa videofaili või fotot, mis on jäädvustatud Reaalajas
panoraami režiimis.
4
5
Lisamiskoha muutmiseks vajutage [o] ja pöörake
navigatsiooninuppu või vajutage [D/c/F/t].
6
7
8
Pöörake esiratast sisestussuuruse muutmiseks.
Vajutage sätte salvestamiseks [o].
Teravustamiseks vajutage nupp [Katik] poolenisti alla ning
foto pildistamiseks ja lisamiseks vajutage [Katik] lõpuni
alla.
• Sisestamisaken muutub suuremaks, kui te nupu [Katik]
pooleldi alla vajutate, et saaksite kontrollida, kas objekt on
fookuses või mitte.
(Video salvestamine).
• Video jäädvustamiseks vajutage
Jäädvustamise lõpetamiseks ja video lisamiseks vajutage
(Video salvestamine).
uuesti
Foto salvestamiseks taustpildina vajutage [o].
• Taustpildi uuesti pildistamiseks vajutage [m].
Võta uuesti
Raami seaded
Lisafunktsioonid 55
Režiimi Magic Plus kasutamine
• Taustfotode pildistamise ajal on resolutsioon automaatselt
•
•
•
•
•
•
•
•
ning
kõik pildistatud fotod salvestatakse.
Lõplikud pilt-pildis fotod või videod salvestatakse ühe ühendfailina;
taustale lisatud fotosid või videoid eraldi ei salvestata.
Kui lisate foto, seatakse ühendfaili eraldusvõime automaatselt
väärtusele
.
Kui lisate video, seatakse ühendfaili eraldusvõime automaatselt
väärtusele
või väiksemaks.
Taustfoto tegemisel ei pöörata vertikaalasendis jäädvustatud fotot
automaatselt.
Sisestusakna maksimaalne suurus on 1/4 kogu ekraani suurusest
ning suuruse muutmisel säilib kuvasuhe muutumatuna.
Pikim video, mida taustfotole saab lisada, on 20 minutit.
Pilt-pildis režiimis saab kasutatav suumivahemik olla väiksem kui
muudes pildistamisrežiimides.
Kui valige salvestatud fotode hulgast taustafoto, võivad olenevalt
kuvasuhtest pildiserva tekkida mustad ribad.
Režiimi Kunstiline pintsel kasutamine
Režiimis Artistic Brush võite pildistada foto ning seejärel vaadata
videot filtriefekti rakendamise kohta pildile.
1
2
3
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g.
Valige
.
Valige filter.
Akvarell
Paneel välja
Kodu
Valik
Kirjeldus
Akvarell
Rakendage vesivärvi efekti.
Multifilm
Rakendage koomiksi efekti.
Visand
Pliiatsijoonise efekti rakendamine.
Lisafunktsioonid 56
Režiimi Magic Plus kasutamine
4
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
5
Vajutage pildistamiseks [Katik].
HDR režiimi kasutamine
• Pärast foto jäädvustamist käivitub automaatselt video, mis
kirjeldab filtri rakendamist fotole.
HDR (High Dynamic Range) režiimis jäädvustab teie kaamera
pilte erinevate säristustega ning seejärel katab alasäristatud
pildi eredad alad ning ülesäristatud piltide tumedad alad. Saate
jäädvustada pehmete, rikkalike värvidega fotosid.
või väiksem.
• Režiimis Artistic Brush on resolutsioon automaatselt
• Režiimi Artistic Brush korral salvestatakse nii foto, millel on kasutatud
filtrit, kui ka video filtriefekti rakendamise kohta.
• Režiimis Artistic Brush saab kasutatav suumivahemik olla väiksem
kui muudes pildistamisrežiimides.
• Kunstilise pintsli režiimis võib piltide salvestamine kauem aega võtta.
• Režiimis Kunstiline pintsel salvestatud videot ei saa kaamera
juhtmevaba ühenduse kaudu üles laadida.
S Ilma HDR
efektita
S Koos HDR
efektiga
1
2
3
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g.
4
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
Valige
.
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
• Kaamera jäädvustab 2 pilti ning ühendab need seejärel
automaatselt üheks pildiks.
Lisafunktsioonid 57
Režiimi Magic Plus kasutamine
• HDR effekti võib mõjutada kaamera rappumine, valgustus, objekti
•
•
•
•
4
liikumine ning pildistamise keskkond.
HDR režiimis ei saa kasutada välku.
HDR režiimis võib piltide salvestamine kauem aega võtta.
HDR režiimi kasutades võib ekraanil kuvatav eelvaatekujutis ning
jäädvustatud kujutis ilmneda veidi suuremalt kui ilma selle efektita
jäädvustatud pilt.
Liikuva objekti HDR-režiimis pildistamisel võib tekkida järelhelendus.
Valige Vali ning seejärel valige failid.
• Peate valima vähemalt 2 faili.
• Kui valite kausta, valitakse iga foto selles kaustas.
video, valitakse iga selles kaustas olev video
• Kui valite
salvestamise ajal jäädvustatud foto.
• Valige Sega, et lasta kaameral pilte ja videosid juhuslikult
valitada. Video ei saa olla pikem kui 3 minutit.
Valige pilt
Vali
Loova filmitegija režiimi kasutamine
Sega
Loova filmitegija režiimis saate mälukaardile salvestatud piltidest
ja videodest lihtsalt videosid teha.
Tagasi
Loova filmitegijaga filmi tegemine
1
2
3
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g.
Valige
Seadista
• Loova filmitegija režiimis tehtud videoid ei saa valida.
• Valida ei saa RAW-vormingus faile.
• Kui valite RAW+JPEG-vormingu, kasutatakse režiimis Loov
.
filmitegija filmide tegemiseks vaid JPEG-faile.
Valige + filmi loomine.
• Valida on võimalik kuni 60 fotot ja 10 videot.
5
6
Vajutage valiku kinnitamiseks [f].
Vajutage [t], et valida Teema ning valige seejärel teema.
Lisafunktsioonid 58
Režiimi Magic Plus kasutamine
7
8
9
Vajutage [t], et valida Muusika ning valige muusika.
Vajutage [t], et valida Filmi mõõtmed nung valige
seejärel video suurus.
Vajutage [t], et valida Loomine ning valige seejärel
Loomise alustamine.
• Kui teie kaameral ei ole piisavalt vaba mälu filmi
salvestamiseks, ei saa te valida valikut Loomise alustamine.
Kustutage mälu vabastamiseks mälukaardilt faile. (lk 101)
• Juhul kui Loomise alustamine valikut valides ilmub
hüpiksõnum, valige Filmi mõõtmed valiguga väiksem video
suurus.
• Video renderdamine võib olenevalt valitud failide arvust ja
suurusest võtta kauem aega.
• Video renderdamise tühistamiseks vajutage [m].
Vaadake loova filmitegija režiimis tehtud filmi
1
2
3
4
Keerake režiimi valimise ketas asendisse g.
Valige
.
Vajutage video valimiseks [D/c].
Vajutage video taasesitamiseks [o].
Lisafunktsioonid 59
Video vaatamiseks taasesitamise režiimis, vajutage [P]. (lk 96)
Videorežiimi kasutamine
Filmirežiimis saab kohandada seaded sobivaks kuni 20 minuti pikkuste täiskõrglahutusega (1920 X 1080) videote salvestamiseks. Kaamera
salvestab videod MP4 (H.264) failidena.
• MP4 (H.264) on rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide ISO-IEC ja ITU-T poolt kehtestatud suure tihendussuhtega videovorming.
• Kui kasutate väikese kirjutuskiirusega mälukaarti, ei pruugi kaamera videoid korralikult salvestada. Videosalvestised võivad olla rikutud või mitte võimaldada õiget
taasesitamist.
• Madala kirjutuskiirusega mälukaardid ei toeta kõrglahutusega ja suure kiirusega videoid. Kõrglahutusega või suure kiirusega videote salvestamiseks kasutage
suurema kirjutuskiirusega mälukaarte.
• Kui aktiveerite video salvestamise ajal pildistabiliseerimisfunktsiooni, võib kaamera salvestada ka selle funktsiooni töö käigus tekkivad helid.
• Video salvestamise ajal suumides võib kaamera salvestada suurenduse töö käigus tekkivat müra. suumimise heli vähendamiseks kasutage Sound Alive
funktsiooni. (lk 94)
1
2
Keerake režiimi valimise ketas asendisse v.
3
Salvestamise alustamiseks vajutage
(Video salvestamine).
4
Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti
(Video salvestamine).
• Teatud režiimis võite alustada video salvestamist, vajutades
(Video salvestamine), seejuures ei ole vaja pöörata režiimiketast
asendisse v.
• Videoraam võib video salvestamise ajal olenevalt video
resolutsioonist ja kaadrikiirusest väiksemana tunduda.
• Kui te ei tee video salvestamise ajal 3 minuti jooksul ühtegi tegevust,
muutub ekraan hämaraks. Ekraani aktiveerimiseks kasutage
kaamera mistahes funktsiooni. Kui kasutate TOITE, suurendamise,
katiku või video salvestamise nuppe, sooritab kaamera määratud
funktsiooni ka siis kui ekraan on hämardatud.
Määrake soovitud valikud.
• Valikute loendi leiate jaotisest „Pildistusvalikud“. (lk 64)
Lisafunktsioonid 60
Videorežiimi kasutamine
Salvestuse peatamine
Video salvestamise ajal piltide jäädvustamine
Kaameraga on võimalik salvestuse ajal videot ajutiselt peatada.
Selle funktsiooniga saab ühte videosse salvestada erinevaid
stseene.
Teil on võimalus video salvestamise ajal jäädvustada ka ilma
pildistamistržiimi ümber lülitamata pilte (kuni 6 pilti).
Video salvestamise ajal
jäädvustatud pildid.
• Vajutage [o], et teha salvestamise ajal paus.
• Vajutage nuppu [c], et mitte liikuda edasi automaatse
teravustamise juurde.
• Jätkamiseks vajutage [o].
• Vajutage[Katik], et jäädvustada video salvestamise ajal pilte.
• Jäädvustatud pildid salvestatakse automaatselt.
• Jäädvustatud kujutiste suurust muudetakse automaatselt, olenevalt
salvestatud video suurusest.
• Suure-kiirusega videode salvestamise ajal ei saa pilte jäädvustada.
• Pilte ei saa jäädvustada ajal mil olete video salvestamise pausile
pannud.
• Video lindistamise ajal jäädvustatud piltide kvaliteet võib olla
tavaoludes jäädvustatud piltidest madalam.
Lisafunktsioonid 61
Videorežiimi kasutamine
Kõrge-kiirusega videode salvestamine.
1
Keerake režiimi valimise ketas asendisse v.
Kaadrikiiruseid reguleerides saate salvestada kõrge-kiirusega
videosid. Kõrge kiirusega videod taasesitatakse 30 FPS juures
aegluubis, olenemata video kaadrikiirusest.
2
Keerake sõidureziimi valimise ketast.
• Suurel kiirusel videot saab salvestada üksnes režiimis v.
Ikoon
• Aeglase kirjutamiskiirusega mälukaardid ei toeta kõrge kiirusega
Kirjeldus
192 X 144 (480 fps): salvestab 480 kaadrit sekundis
(kuni 10 sekundi jooksul).
video salvestamist.
• Kõrge kiirusega videode salvestamise ajal ei saa määrata nutika filtri
384 X 288 (240 fps): salvestab 240 kaadrit sekundis
(kuni 10 sekundi jooksul).
effekte ega nutika stseenituvastuse režiimi.
• Kõrge kiirusega videod ei toeta hääle salvestamist.
• Kõrgkiirusega video pildikvaliteet võib olla madalam kui
640 X 480 (120 fps): salvestab 120 kaadrit sekundis
(kuni 10 sekundi jooksul).
normaalkiirusega video kvaliteet.
3
Salvestamise alustamiseks vajutage
(Video salvestamine).
4
Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti
(Video salvestamine).
Lisafunktsioonid 62
Videorežiimi kasutamine
Režiimi Nutikas stseenituvastus kasutamine
Ikoon
Nutikas stseenituvastusrežiimis valib teie kaamera automaatselt
sobivad sätted lähtudes tuvastatud stseenist.
1
2
3
4
5
Maastikud
Päikeseloojangud
Keerake režiimi valimise ketas asendisse v.
Selge taevas
Vajutage klahvi [m].
Metsased alad
Valige V “ Nutikas stseenituvastus “ Sees.
Pildistusrežiimi naasmiseks vajutage [m].
6
Salvestamise alustamiseks vajutage
(Video salvestamine).
7
Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti
(Video salvestamine).
Joondage kaadris olev objekt.
• Kaamera valib automaatselt stseeni. Ekraani vasakusse
ülaserva ilmub vastava stseeni ikoon.
Kirjeldus
• Kui kaamera sobivat stseenirežiimi ei tuvasta, siis kasutab see nutika
stseenituvastusrežiimi vaikemäärangut.
• Sõltuvalt võttetingimustest, nagu kaamera värin, valgustus või
kaugus objektini, ei pruugi kaamera valida õiget stseenirežiimi.
• Nutika filtri efektid pole Nutikas stseenituvastuses kasutatavad.
Lisafunktsioonid 63
Pildistusvalikud
Kuidas võtterežiimis valikuid määrata.
Eraldusvõime ja kvaliteedi valimine ………… 65
Eraldusvõime valimine ……………………… 65
Foto kvaliteedi määramine ………………… 66
Taimeri kasutamine ……………………………
67
Pildistamine pimedas …………………………
Punasilmsuse vältimine ………………………
Välgu kasutamine ……………………………
Välgu kasutamine ……………………………
ISO tundlikkuse reguleerimine ………………
68
68
68
69
71
Kaamera fookuse muutmine …………………
Makrofunktsiooni kasutamine ………………
Automaatse fookuse kasutamine ……………
Valitud alale fokuseerimine …………………
Jälitamise automaatse fookuse kasutamine …
Fookuse piirkonna reguleerimine ……………
72
72
72
74
75
76
Näotuvastuse kasutamine ……………………
Näotuvastus …………………………………
Autoportree tegemine ………………………
Naeratuse pildistamine ………………………
77
77
77
78
Silmade pilgutamise tuvastamine ……………
Nutika näotuvastuse kasutamine ……………
Nägude registreerimine lemmikutena
(My Star) ……………………………………
Näpunäiteid nägude tuvastamise kohta ……
79
79
80
81
Heleduse ja värvi reguleerimine ………………
Särituse käsitsi reguleerimine (EV) …………
Säriarvu lukustamine …………………………
Mõõtmisvaliku muutmine ……………………
Valgusallika valimine (valge tasakaal) ………
82
82
83
84
84
Valangurežiimide kasutamine …………………
87
Suurel Kiirusel valangurežiimis piltide
jäädvustamine ……………………………… 87
Piltide jäädvustamine Eelpildistamise
režiimis ……………………………………… 88
Toetatud piltide jäädvustamine ……………… 88
Nutika filtri efektide rakendamine ……………
90
ND-filtri efekti rakendamine ……………………
92
Piltide töötlemine ………………………………
93
Suumi helitugevuse vähendamine ……………
94
Eraldusvõime ja kvaliteedi valimine
Siin on teavet selle kohta, kuidas muuta pildi eraldusvõime ja kvaliteedi sätteid.
Eraldusvõime valimine
Ikoon
Kui suurendate eraldusvõimet, suureneb ka pildi või videoklipi
pikslite arv, mis võimaldab printimist suuremale paberile või
kuvamist suuremal ekraanil. Kui kasutate kõrget eraldusvõimet,
suureneb ka faili maht.
Foto resolutsiooni määramine
1
2
3
Kirjeldus
1920 X 1080: printimiseks A5-formaadis paberile
panoraamproportsioonis (16 : 9) või taasesitamiseks
kõrglahutusteleris.
1024 X 768: e-kirjale manustamiseks.
TpAhMg
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ Foto suurus.
Tehke valik.
Ikoon
Kirjeldus
4000 X 3000: printimiseks A1-formaadis paberile.
4000 X 2672: printimiseks A2-formaadis paberile
laiproportsioonis (3 : 2).
Video resolutsiooni määramine
1
2
3
TpAhMgv
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige V “ Filmi mõõtmed.
Tehke valik.
Ikoon
Kirjeldus
1920X1080: ülikvaliteetsed HD-failid taasesitamiseks
kõrglahutusteleris.
4000 X 2248: printimiseks A2-formaadis paberile
panoraamproportsioonis (16 : 9) või taasesitamiseks
kõrglahutusteleris.
1280X720: HD-failid taasesitamiseks kõrglahutusteleris.
3264 X 2448: printimiseks A2-formaadis paberile.
640X480: SD-failid taasesitamiseks analoogteleris.
2832 X 2832: printimiseks A3-formaadis paberile
proportsioonis 1 : 1.
Jagamiseks: veebisaidile postitamiseks juhtmevaba
võrgu kaudu (maksimaalne pikkus 30 s).
2592 X 1944: printimiseks A4-formaadis paberile.
1984 X 1488: printimiseks A5-formaadis paberile.
Pildistusvalikud 65
Eraldusvõime ja kvaliteedi valimine
Foto kvaliteedi määramine
Mis on RAW-vorminguga failid?
pAhMg
Määrake pildikvaliteedi seade. Pildi suurem kvaliteet tähendab
ka suuremaid faile. Kaamera tihendab ja salvestab tehtud fotod
JPEG-vormingus.
1
2
3
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ Kvaliteet.
Tehke valik.
Ikoon
Sageli teisendatakse kaameraga jäädvustatud failid JPEGvormingusse ja salvestatakse mällu kaamera võtteaegsete sätete
kohaselt. RAW-vorminguga faile ei teisendata JPEG-vormingusse
ja need salvestatakse mällu muutusteta. RAW-vorminguga failide
faililaiendiks on „SRW“ (näiteks „SAM_0001 SRW“).
RAW-vorminguga failide säritust, valge tasakaalu, tooni, kontrasti
ja värve saab reguleerida ja kaliibrida tarkvara CD-l leiduva
programmi Samsung RAW Converter abil. (Vaadake lk 121.)
Kirjeldus
Üliterav: tehke ülihea kvaliteediga pilte.
Terav: tehke hea kvaliteediga pilte.
Normaalne: tehke normaalse kvaliteediga pilte.
RAW: fotod jäädvustatakse ja salvestatakse
muudatusteta.
RAW + üliterav: fotode jäädvustamine ülihea
kvaliteediga ja RAW-vormingus.
RAW + terav: fotode jäädvustamine hea kvaliteediga ja
RAW-vormingus.
RAW + normaalne: fotode jäädvustamine
tavakvaliteediga ja RAW-vormingus.
Kui valite režiimiks Pidev, Eelpildistamine või Konsool, pole võimalik fotode
jäädvustamine RAW-vormingus ja RAW suvandiks määratakse Üliterav.
Pildistusvalikud 66
Taimeri kasutamine
TpAhMgv
Siin on teavet selle kohta, kuidas viivitusega pildistamiseks taimerit seadistada.
1
Keerake sõidurežiimi ketas valikule
▲ Võtte tegemine
2-sekundilise
viivitusega.
2
või
.
▲ Võtte tegemine
10-sekundilise
viivitusega.
Vajutage taimeri käivitamiseks nuppu [Katik].
• AF-sihiku/taimeri tuli vilgub. Kaamera teeb määratud ajal võtte
automaatselt.
• Taimeri tühistamiseks vajutage nuppu [Katik].
• Olenevalt valitud näotuvastusfunktsioonist ei pruugi mõned taimeri
funktsioonid olla kasutatavad.
Pildistusvalikud 67
Pildistamine pimedas
Kuidas teha pilte öösel või nõrgas valguses.
Punasilmsuse vältimine
Välgu kasutamine
pg
Kui te pildistate inimest pimedas ning välku kasutades, siis võib
inimese silmadesse jääda punane kuma. Selle ärahoidmiseks
valige Punasilmsus või Punas. parandus. Vt ka välguvalikuid
lõigus „Välgu kasutamine“.
S Enne parandamist
S Pärast parandamist
Välklambi väljalükkamiseks vajaduse korral tuleb lükata
välgupäästikut.
Kui välklamp on kinni, ei toimi välk hoolimata valitud suvandist.
Kui välklamp välja lükatakse, toimib välk valitud suvandi kohaselt.
• Kasutusvälisel ajal hoidke välklampi kinnisena, et hoida ära selle
kahjustamine.
• Välklambi jõuga lahtitegemine võib kahjustada kaamerat.
Sulgemiseks vajutage see õrnalt alla.
Pildistusvalikud 68
Pildistamine pimedas
Välgu kasutamine
TpAhMg
Ikoon
Kirjeldus
Kui pildistate pimedas või vajate piltidele enam valgust, siis
kasutage välku.
Automaatne: kui objekt või taust on tume, siis toimib välk
automaatselt.
1
Välklambi väljalükkamiseks vajaduse korral tuleb lükata
välgupäästikut.
2
Vajutage võtterežiimis [F].
Punasilmsus:
• Kui objekt või taust on tume, siis sähvatab välk
punasilmsuse vähendamiseks kaks korda;
• 2 välgu vahel on paus. Enne teist välku ei tohi
liigutada.
Sundvälk:
• Välk käivitub alati;
• Kaamera reguleerib valgusintensiivsust automaatselt.
Aeglane sünk:
• Kasutatakse välku ja katik jääb kauemaks avatuks;
• Selle valiku kasutamine on soovitav siis, kui tahate
tausta detailide esiletoomiseks tabada valgusfooni;
• Uduste piltide vältimiseks kasutage statiivi;
• Kui pildistate nõrga valgusega, siis kuvab kaamera
.
värinahoiatuse ikooni
Välk : Automaatne
Tagasi
3
Reguleerimine
Punas. parandus:
• Kui objekt või taust on tume, siis välk toimib ja
kaamera korrigeerib punasilmsust tarkvaraanalüüsi
abil;
• 2 välgu vahel on paus. Enne teist välku ei tohi
liigutada.
Tehke valik.
Ikoon
Kirjeldus
Väljas:
• Välku ei kasutata.
• Kui pildistate nõrga valgusega, siis kuvab kaamera
.
värinahoiatuse ikooni
Kasutatavad valikud võivad võttetingimustest sõltuvalt erineda.
Automaatne: kaamera valib režiimis Nutikas automaatne
tuvastatud stseeni jaoks sobiva välguseadistuse.
Pildistusvalikud 69
Pildistamine pimedas
• Kui valite Autoportree või Pilgut. tuvastus, ei saa välku kasutada.
• Veenduge, et objektid oleksid välgust soovitataval kaugusel. (lk 174)
• Kui välguvalgus peegeldub või kui õhus on palju tolmu, võivad fotole
4
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [F/t], et
reguleerida intensiivsust.
ilmuda väikesed täpid.
Välk : Automaatne
• Seda funktsiooni ei saa kasutada juhul, kui sõidurežiimi ketas on
seatud valikule Pidev, Eelpildistamine või Konsool.
• Teatud režiimides saate valida ka välgu, kui vajutate [m] ja valite
seejärel a “ Välk.
-2
Tagasi
Välgu intensiivsuse reguleerimine
Kohandage välgu intensiivsust, et vältida ülevalgustatud või
alavalgustatud pilte.
1
2
3
5
+2
Seadista
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
Vajutage võtterežiimis [F].
• Välgu intensiivsuse reguleerimisest ei pruugi kasu olla järgmistel
juhtudel:
- objekt on kaamerale liiga lähedal;
- ISO-tundlikkus on suur;
- säriarv on liiga suur või liiga väike.
• Mõnedes pildistusrežiimides ei saa seda funktsiooni kasutada.
Liikuge soovitud valikule.
Vajutage [D].
Pildistusvalikud 70
Pildistamine pimedas
ISO tundlikkuse reguleerimine
ISO tundlikkuse laiendamine
pAhM
ISO tundlikkus on filmi valgustundlikkuse mõõt defineerituna
Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt. Mida
kõrgema ISO tundlikkuse te valite, seda tundlikumaks valguse
suhtes teie kaamera muutub. Kasutage kõrgemat ISO tundlikkust,
et jäädvustada paremaid pilte ning vähendada kaamera värisemist
ajal mil välku ei kasutata.
1
2
3
ISO tundlikkust saab laiendada kuni tasemeni ISO 12800.
1
2
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ ISO-laiendus “ Sees.
ISO 12800 puhul määratakse eralduseks automaatselt
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ ISO.
Tehke valik.
• Valige objekti eredusest ja valgustusest lähtudes sobiva
.
ISO tundlikkuse määramiseks
Kõrgem ISO tundlikkus võib põhjustada suurema pildimüra.
Pildistusvalikud 71
.
Kaamera fookuse muutmine
Kuidas reguleerida kaamera fookust vastavalt objektile ja võttetingimustele.
Makrofunktsiooni kasutamine
pAhMgv
Kuidas kasutada sellistest objektide nagu lilled või putukad
lähivõtete tegemiseks makrot.
Automaatse fookuse kasutamine
pAhMg
Teravate piltide tegemiseks valige sobiv fookus vastavalt teie
vahemaale objektist.
1
Vajutage võtterežiimis [c].
Fookus: Autom. teravustamine (normaalne)
Tagasi
• Uduste piltide vältimiseks püüdke hoida kaamerat kindlalt.
• Kui vahemaa objektini on väiksem kui 50 cm, lülitage välk välja.
Pildistusvalikud 72
Seadista
Kaamera fookuse muutmine
2
Tehke valik.
Ikoon
Fookuskauguse käsitsi reguleerimine
Kirjeldus
Autom. teravustamine (normaalne): teravustamine
objektidele, mis on kaugemal kui 40 cm. Kaugemal kui
100 cm, kui kasutate suumi.
Käsitsifookus: objektile teravustamiseks tuleb
reguleerida fookuskaugust käsitsi. (lk 73)
Makro: käsitsi teravustamine objektidele, mis on 1–40 cm
kaugusel kaamerast. 40–100 cm, kui kasutate suumi.
1
2
3
4
pAhMg
Vajutage võtterežiimis [c].
Kerige valikuni Käsitsifookus.
Vajutage [D].
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [F/t], et
reguleerida fookuskaugust.
Automaatmakro:
• Teravustamine objektidele, mis on kaugemal kui 1 cm.
Kaugemal kui 40 cm, kui kasutate suumi.
• Mõne režiimi puhul määratakse see suvand
automaatselt. Käsitsi ei saa seda määrata.
Fookus: Käsitsifookus
Kasutatavad valikud võivad võttetingimustest sõltuvalt erineda.
Tagasi
5
Seadista
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
• Kui reguleerite fookuskaugust käsitsi ja objekt on fookusest väljas,
võib foto udune tulla.
• Kui kasutate seda funktsiooni, pole võimalik kasutada fookuse
piirkonna ja näotuvastuse valikuid ega valikut Nutikas suum.
Pildistusvalikud 73
Kaamera fookuse muutmine
Valitud alale fokuseerimine
5
6
pAhMg
Saate fokuseerida enda poolt valitud alale.
1
2
3
4
Vajutage võtterežiimis [m].
Vajutage [o].
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
• Fookuse piirkonna muutmiseks vajutage nuppu [o].
Valige a “ Fookuse piirkond “ Valimise AF.
• Koos selle funktsiooniga ei saa kasutada näotuvastuse ja nutika
Pildistusrežiimi naasmiseks vajutage [m].
• Seda funktsiooni saab kasutada ainult juhul, kui sõidurežiimi ketas on
suumi valikuid ega nutika filtri efekte.
seatud valikule Üksik.
Vajutage [o] ning pöörake seejärel navigatsiooninuppu
või vajutage [D/c/F/t], et liigutada raam soovitud
alale.
Seadista
Pildistusvalikud 74
Kaamera fookuse muutmine
5
Jälitamise automaatse fookuse kasutamine
Vajutage pildistamiseks nuppu [Katik].
pAhMg
Jälitamise AF võimaldab objekti jälitada ja fokuseerida ka siis, kui
te ise liigute.
1
2
3
4
• Juhul kui te fookuse piirkonda ei vali, ilmub fookuse raam ekraani
keskele.
• Objekti jälitamine võib nurjuda järgmistel juhtudel:
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ Fookuse piirkond “ Jälitamise AF.
Pildistusrežiimi naasmiseks vajutage [m].
•
Fokuseerige objekt, mida jälitada soovite ja vajutage
nuppu [o].
•
• Objekti ümber ilmub fookuseraam, mis objekti jälitab, kui te
kaameraga liigute.
•
•
•
Jälitamise AF
• Valge raam tähendab, et teie kaamera jälitab objekti.
• Roheline raam tähendab, et objekt on fookuses, kui te nupu
[Katik] pooleldi alla vajutate.
Pildistusvalikud 75
- objekt on liiga väike;
- objekt liigub liiga palju;
- kui objektile langeb valgus tagant või kui pildistate pimedas;
- objekti ja tausta värv või muster langevad kokku;
- kui objektil on horisontaalsed mustrid, näiteks ribakardinad;
- kui kaamera väriseb liiga tugevalt.
Kui objekti jälgimine ei õnnestu, siis ilmub fookusraam ühekordse
joonega valge äärisena ( ).
Kui kaamera ei suuda objekti jälitada, tuleb teil jälitatav objekt uuesti
valida.
Kui kaamera ei suuda teravustada, siis muutub fookusraam
ühekordse joonega punaseks ääriseks ( ).
Koos selle funktsiooniga ei saa kasutada näotuvastuse valikuid,
nutikat suumi ega nutika filtri efekte.
Seda funktsiooni saab kasutada ainult juhul, kui sõidurežiimi ketas on
seatud valikule Üksik.
Kaamera fookuse muutmine
Fookuse piirkonna reguleerimine
pAhMg
Selgemad pildid saate, kui valite sobiva fookuse piirkonna
vastavalt objekti asukohale stseenil.
1
2
3
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ Fookuse piirkond.
Tehke valik.
Ikoon
Kirjeldus
Keskele AF: teravustab kaadri keskele (sobib juhul, kui
objektid asuvad kaadri keskmes või selle lähedal).
Mitu AF: fokuseerib üheksast võimalikust alast ühele või
mitmele.
Valimise AF: teravustatakse teie valitud piirkonnale.
(lk 74)
Jälitamise AF: teravustatakse objektile ja jälgitakse
seda. (lk 75)
Kasutatavad pildistamise valikud võivad võtterežiimist sõltuvalt erineda.
Pildistusvalikud 76
Näotuvastuse kasutamine
pAhMg
Kui kasutate Näotuvastust, siis suudab teie kaamera automaatselt ära tunda inimnägusid. Kui fokuseerite inimese näole, reguleerib kaamera
särituse automaatselt. Suletud silmade tuvastamiseks kasutage funktsiooni Pilgut. tuvastus, naeratuse jäädvustamiseks funktsiooni
Pilt naeratamisel. Kasutada saab ka funktsiooni Nutikas näo tuvastamine, mis registreerib näod ja seab nendele fokuseerimise tähtsuse
järjekorda.
Näotuvastus
Autoportree tegemine
Kaamera tuvastab ühes stseenis automaatselt kuni 10 nägu.
Soovi korral saate pildistada iseennast. Kaamera määrab
fookuskauguse lähivõtte jaoks ning annab valmis olles piiksuga
märku.
1
2
3
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ Näotuvastus “ Normaalne.
1
2
3
4
Võtterežiimi naasmiseks vajutage [m].
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ Näotuvastus “ Autoportree.
Võtterežiimi naasmiseks vajutage [m].
Komponeerige võte läätsega enda poole.
Kaamerale lähim nägu
või nägu mis asub stseeni
keskkohale kõige lähemal,
ilmub valges fookusraamis
ning ülejäänud näod ilmuvad
hallides fookusraamides.
Mida lähemal te objektidele olete, seda kiiremini tuvastab kaamera näod.
Pildistusvalikud 77
Näotuvastuse kasutamine
5
Kui kuulete lühikest helisignaali, vajutage nuppu [Katik].
Naeratuse pildistamine
Kaamera teeb automaatselt võtte, kui tuvastab naeratava näo.
1
2
3
4
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ Näotuvastus “ Pilt naeratamisel.
Võtterežiimi naasmiseks vajutage [m].
Komponeerige pilt.
• Kaamera teeb automaatselt võtte, kui tuvastab naeratava näo.
Kui lülitate valiku Helitugevus sätetes välja, siis kaamera ei piiksu. (lk 150)
Kui objekt naeratab laialt,
tuvastab kaamera naeratuse
kergemini.
Pildistusvalikud 78
Näotuvastuse kasutamine
Silmade pilgutamise tuvastamine
Nutika näotuvastuse kasutamine
Kui kaamera tuvastab suletud silmad, siis teeb see automaatselt
2 võtet järjest.
Kaamera registreerib automaatselt näod, mida sageli pildistate.
Funktsioon Nutikas näotuvastamine annab fookuse prioriteedi
automaatselt sellistele ja lemmiknägudele.
1
2
3
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ Näotuvastus “ Pilgut. tuvastus.
Võtterežiimi naasmiseks vajutage [m].
1
2
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ Näotuvastus “ Nutikas näo tuvastamine.
: näod, mis te olete registreerinud lemmikutena.
(Nägude lemmikuks registreerimise kohta vt lk 80.)
: näod, mille kaamera on automaatselt registreerinud.
•
•
• Olenevalt valgustingimustest, objekti poosi järskudest muutustest
ning sellest, kas objekt kannab prille või mitte, võib kaamera näod
valesti ära tunda ja registreerida.
• Kaamera suudab automaatselt registreerida kuni 12 nägu. Kui
kaamera tunneb ära uue näo ning 12 nägu on juba registreeritud, siis
asendab see madalaima prioriteediga näo uue vastu välja.
Pildistusvalikud 79
Näotuvastuse kasutamine
Nägude registreerimine lemmikutena (My Star)
4
Oma lemmiknäod saab registreerida, et seada nende
fokuseerimine ja säritus tähtsuse järjekorda.
1
2
3
Vajutage võtterežiimis [m].
Näo registreerimiseks vajutage [o].
• Kui olete fotode registreerimise lõpetanud, kuvatakse nägude
loend.
.
• Teie lemmiknäod tähistatakse nägude loendis tähisega
• Registreerida saab kuni 8 lemmiknägu.
• Lemmiknäo registreerimisel välk ei toimi.
• Kui registreerite sama nägu kaks korda, võite ühe neist nägude
Valige a “ Nutikas FR-redigeerimine “ My Star.
Joondage objekti nägu ovaalse juhtjoonega ja vajutage
näo registreerimiseks [Katik].
loendist kustutada.
• Äsja registreeritud nägu paikneb loendi alguses.
Lemmiknägude järjestuse muutmine
1
2
Tagasi
Seadista
• Nägude registreerimisel pildistage üht isikut korraga.
• Jäädvustage parimate tulemuste saavutamiseks subjekti näost 5 pilti:
üks eest, vasakult, paremalt, ülalt ja alt.
• Vasakult, paremalt, ülalt ja alt pilte jäädvustades, juhendage subjekti
3
4
5
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ Nutikas FR-redigeerimine “ Nägude
loend.
Vajutage [f] ja seejärel valige Redigeeri kohta.
Valige lemmiknägu ja seejärel vajutage [o].
Näo asetuse muutmiseks pöörake navigatsiooninuppu või
vajutage [F/t] ja seejärel vajutage [f].
sedasi, et ta ei pööraks enda pead rohkem kui 30 kraadi.
• Saate näo registreerida ka juhul kui salvestate subjekti näost vaid
Lemmiknägude järjestuse muutmise kohta taasesitusrežiimis vaadake jaotist
„Lemmiknägude hindamine“ lk 97.
ühe pildi.
Pildistusvalikud 80
Näotuvastuse kasutamine
Näpunäiteid nägude tuvastamise kohta
Lemmiknäo kustutamine
1
2
3
4
5
6
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ Nutikas FR-redigeerimine “ Nägude loend.
Vajutage [f] ja seejärel valige Tühistada My Star?.
Valige lemmiknägu ja seejärel vajutage [o].
Vajutage [l].
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah.
Lemmiknäo kustutamise kohta taasesitusrežiimis vaadake jaotist
„Lemmiknägude kustutamine“ lk 98.
• Kui kaamera tuvastab näo, jälitab see tuvastatud nägu
automaatselt.
• Näotuvastus ei pruugi toimida, kui:
- objekt on kaamerast kaugel (Fookusraam kuvatakse Pilt
naeratamisel ja Pilgut. tuvastuse puhul oranžina);
- kui objekt on liiga hele või liiga tume;
- kui objekt ei ole näoga kaamera poole;
- kui objekt kannab päikeseprille või maski;
- objekti näoilme muutub märgatavalt;
- objekt on tagant valgustatud või on valgustingimused ebastabiilsed.
• Näotuvastust ei saa kasutada, kui olete valinud nutika filtri
efektid, kujutise korrigeerimise, nutika suumi, valimise AF-i,
jälitamise AF-i või käsitsifookuse.
• Näotuvastuse valikuid määrates, määratakse AF piirkonnaks
automatselt Mitu AF.
• Seda funktsiooni ei saa kasutada juhul, kui sõidurežiimi ketas on
seatud valikule Pidev, Eelpildistamine või Konsool.
• Tuvastatud nägude pildistamisel registreeritakse need nägude
loendis.
• Registreeritud nägusid saab taasesitusrežiimis tähtsuse
järjestuses vaadata. (lk 97) Ka siis, kui näod on edukalt
registreeritud, ei pruugita neid taasesitusrežiimis klassifitseerida.
• Võtterežiimis tuvastatud nägu ei pruugi ilmuda näoloendisse ega
nutikasse albumisse.
Pildistusvalikud 81
Heleduse ja värvi reguleerimine
Siin on teavet selle kohta, kuidas parema pildikvaliteedi saamiseks heledust ja värvi reguleerida.
Särituse käsitsi reguleerimine (EV)
pAhv
3
Ümbritseva valguse intensiivsusest sõltuvalt võivad pildid jääda
liiga heledad või liiga tumedad. Sellisel juhul võite parema pildi
saamiseks reguleerida säritust.
Valige särituse reguleerimiseks arv.
• Säri suurendamisega muutub foto eredamaks.
EV: 1
Tagasi
S Tumedam (-)
1
2
Seadista
S Neutraalne (0) S Heledam (+)
4
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
Vajutage võtterežiimis [m].
• Kui olete säri häälestanud, salvestatakse see häälestus
automaatselt. Üle- või alasärituse vältimiseks peate võib-olla säriarvu
hiljem muutma.
Valige a või V “ EV.
• Kui te ei suuda otsustada, milline on sobiv säritus, valige suvand
AE BKT (Auto Exposure Bracket – automaatne särikahvel) (lk 89)
ja jäädvustage särikahvlile vastavad fotod. Kaamera teeb järjest
kolm fotot, kõik erineva säriajaga: normaalne, alavalgustatud ja
ülevalgustatud. (lk 88)
Pildistusvalikud 82
Heleduse ja värvi reguleerimine
Säriarvu lukustamine
Särituse reguleerimine esipaneelil asuva ratta abil
1
2
3
pAhV
Kohandatud säriarv lukustub [L] vajutamisel ja jääb
lukustatuks kuni [L] uue vajutuseni.
Vajutage võtterežiimis esipaneelil asuvat ratast.
Särituse reguleerimiseks keerake esipaneelil asuvat ratast.
1
2
Reguleerige säritust käsitsi. (lk 82)
Vajutage [L].
• AEL-i ikoon süttib.
Sätete salvestamiseks vajutage uuesti esipaneelil asuvat
ratast või [o].
Pildistusvalikud 83
Heleduse ja värvi reguleerimine
Mõõtmisvaliku muutmine
pAhMvg
Mõõtmisrežiim viitab viisile, kuidas kaamera mõõdab valguse
hulka. Piltide heledus ja valgustus erineb valitud mõõtmisrežiimist
sõltuvalt.
1
2
3
Vajutage võtterežiimis [m].
Valgusallika valimine (valge tasakaal)
pAhMv
Pildi värv sõltub valgusallika tüübist ja kvaliteedist. Kui tahate,
et teie pildi värvid oleksid realistlikud, valige valgustingimustega
sobiv värvustasakaalu häälestus, nt Automaatne VT, Päevavalgus,
Pilvine, Volfram.
Valige a või V “ Mõõtmine.
Tehke valik.
Ikoon
Kirjeldus
Mitu:
• Kaamera jagab kaadri mitmeks väljaks ning mõõdab
iga välja valgustugevust;
• See sobib tavalistele piltidele.
Punkt:
• Kaamera mõõdab ainult kaadri keskel oleva valguse
intensiivsust;
• Kui objekt pole kaadri keskmes, ei pruugi pilt särituda
korrektselt;
• Sobib tagavalgusega objektile.
Keskel:
• Kaamera arvestab kogu kaadri keskmise
valgustatuse nii, et rõhk on asetatud keskele;
• Sobib piltidele, kus objektid on kaadri keskel.
Automaatne VT
Päevavalgus
Pilvine
Volfram
Pildistusvalikud 84
Heleduse ja värvi reguleerimine
1
2
3
Vajutage võtterežiimis [m].
Eelmääratud valge tasakaalu valikute kohandamine
Eelmääratud valge tasakaalu suvandeid saab kohandada, välja
arvatud Automaatne VT ja Kas.seadistus.
Valige a või V “ Valge Tasakaal.
Tehke valik.
Ikoon
Kirjeldus
Automaatne VT: valgustingimustest lähtuv automaatne
valge tasakaalu määramine.
Päevavalgus: õues, päikeselisel päeval tehtavad pildid.
Pilvine: õues, pilvisel päeval või varjus tehtavad pildid.
Fluorestseeriv_H: päevavalguslambi või 3-kanalilise
luminofoorlambi valguses pildistamiseks.
1
2
3
4
5
Fluorestseeriv_L: pildistamiseks valge luminofoori
valguses.
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a või V “ Valge Tasakaal.
Kerige soovitud valikuni.
Vajutage [D].
Koordinaatide väärtuse kohandamiseks pöörake
navigatsiooninuppu või vajutage [D/c/F/t], et
reguleerida iga väärtust.
Valge Tasakaal: Päevavalgus
Volfram: siseruumides hõõglambi- või halogeenlambi
valgel pildistamiseks.
Kas.seadistus: ise määratud valge tasakaalu sätete
kasutamine. (lk 86)
Värvitemp.: võimaldab reguleerida valgusallika
värvitemperatuuri. (lk 86)
Tagasi
6
Seadista
•
•
•
•
G: roheline
A: kollane
M: punane
B: sinine
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
Pildistusvalikud 85
Heleduse ja värvi reguleerimine
Valge tasakaalu kohandamine
Värvitemperatuuri reguleerimine
Värvustasakaalu saab kohandada, pildistades valget pinda, nt
paberilehte sellistes valgustingimustes, milles tahate pildistada.
Värvustasakaalu funktsioon aitab teil foto värvid sobitada tegelike
värvidega.
1
2
3
4
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a või V “ Valge Tasakaal.
Kerige valikuni Kas.seadistus.
1
2
3
4
5
Suunake objektiiv valgele paberilehele ning vajutage
nuppu [Katik].
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a või V “ Valge Tasakaal.
Kerige valikuni Värvitemp..
Vajutage [D].
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [F/t], et
reguleerida värvide soojust.
• Võite teha soojemates toonides foto kõrgema
värvitemperatuuriseadega ja külmemates toonides foto
madalamate värvitemperaturiseadega.
Valge Tasakaal: Värvitemp.
Tagasi
6
Seadista
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
Pildistusvalikud 86
Valangurežiimide kasutamine
pAhM
Kiiresti liikuvate objektide tabamine või loomulike näoilmete ja žestide tabamine fotodel võib olla raske. Raske võib olla ka särituse korrektne
reguleerimine ning õige valgusallika valimine. Sellistel juhtudel valige üks valangurežiimidest.
Ikoon
Kirjeldus
Pidev (5 kaadrit sekundis): jäädvustatakse järjest
5 fotot sekundis. (Ühe valanguga saab teha kuni
10 fotot.)
Pidev (10 kaadrit sekundis): jäädvustatakse järjest
10 fotot sekundis. (Ühe valanguga saab teha kuni
10 fotot.)
Suurel Kiirusel valangurežiimis piltide
jäädvustamine
2
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
1
3
Vajutage ja hoidke all klahvi [Katik].
Keerake sõidureziimi valimise ketast.
• Kaamera teeb pilte nii kaua, kuni hoiate all nuppu [Katik].
• Välku, nutikat suumi, näotuvastuse ja nutika filtri valikuid ei saa
Ikoon
Kirjeldus
Üksik: üksikvõtte tegemine. Üksik ei ole kõrge kiirusega
valangu valik.
Pidev (3 kaadrit sekundis): jäädvustatakse järjest
3 fotot sekundis. (Ühe valanguga saab teha kuni
10 fotot.)
Pildistusvalikud 87
kasutada, kui sõidurežiimi valimise ketas on seatud valikule Pidev,
Eelpildistamine või Konsool.
• Olenevalt mälukaardi mahutavusest ja sooritusvõimest, võib piltide
jäädvustamine kauem aega võtta.
• Kaamera kuvab alati enne pildistamisrežiimi naasmist jäädvustatud
pildid.
Valangurežiimide kasutamine
Piltide jäädvustamine Eelpildistamise režiimis
Toetatud piltide jäädvustamine
Eelpildistamise režiimis alustab kaamera pildistamist enne kui
olete katiku nupu täielikult alla vajutanud. Juhul kui te ei soovi
kaotada paari esimest olulist kaadrit, kasutage seda režiimi ning
valige peale pildistamist parimate tulemustega foto.
Saate kasutada automaatset toetamisfunktsiooni, et jäädvustada
mitu fotot samast objektist erinevate seadete väärtustega mida on
veidi muudetud, näiteks säritus ja valge tasakaal.
1
2
Keerake sõidurežiimi ketas valikule
.
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
• Kaamera salvestab järjestikku 9 kaadrit. Kui vabastate nupu
[Katik] liiga kiirelt, jäädvustab kaamera vähem kui 9 pilti.
3
1
2
Keerake sõidurežiimi ketas valikule.
3
Vajutage nuppu [Katik].
.
Sättige objekt kaadrisse ning vajutage nupp [Katik]
teravustamiseks poolenisti alla.
• Kaamera salvestab järjestikku 3 kaadrit.
Vajutage nuppu [Katik].
• Kaamera jäädvustab viimase foto ning salvestab automaatselt
kõik 10 fotot, mis tehti, kui hoidsite nuppu [Katik] poolenisti all.
• Kui te ei vajuta nuppu [Katik] täielikult alla, ei salvestata pilte,
mille te tegite ajal mil hoidsite [Katik] nuppu poolenisti all.
Pildistusvalikud 88
Foto tegemiseks võib kuluda rohkem aega. Parimate tulemuste
saavutamiseks kasutage statiivi.
Valangurežiimide kasutamine
Valikukahvli valimine
1
2
3
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a “ Konsool.
Valige toetamise valik.
Ikoon
Kirjeldus
WB BKT: jäädvustage 3 erineva valge tasakaaluga pilti.
AE BKT: jäädvustatakse kolm valitud säritusega pilti.
4
Kohandage valitud valgusallika värvi (valge tasakaal) või
valige säri väärtus.
5
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
Pildistusvalikud 89
Nutika filtri efektide rakendamine
pAhMvg
Rakendage ainulaadsete piltide loomiseks oma fotodele ja videotele erinevaid filtriefekte.
Kasutatavad filtrid režiimides programmeerimine, avaprioriteet,
katikuprioriteet ja käsitsi
Miniatuur
Kalasilm
1
2
3
Vinjettimine
Visand
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a või V “ Nutikas filter.
Valige mõni efekt.
Valik
Kirjeldus
Normaalne
Efektita
Miniatuur
Objektile miniatuurse välimuse andmiseks tilt-shiftefekti rakendamine.
Vinjettimine
Rakendage Lomo kaamerate retro-värve, suurt
kontrasti ja tugevat vinjetiefekti.
Akvarell
Rakendage vesivärvi efekti.
Õlimaal
Rakendage õlimaali efekti.
Multifilm
Rakendage koomiksi efekti.
Ristfilter
Lisage jooni mis levivad eredatest objektidest
eemale, et imiteerida ristfiltri visuaalset efekti.
Visand
Pliiatsijoonise efekti rakendamine.
Pehme
teravustamine
Peidab näo puudusi või annab unenäolise ilme.
Kalasilm
Moonutab lähedalasuvaid objekte, et imiteerida
kalasilm-objektiivi mõju.
Vana film
Vintaažfilmi efekti rakendamine.
Pooltooni täpp
Pooltooniefekti rakendamine.
Klassikaline
Kasutab mustvalge efekti.
Pildistusvalikud 90
Nutika filtri efektide rakendamine
Valik
Kirjeldus
Valik
Kirjeldus
Retro
Seepiatoonis pilt.
Klassikaline
Kasutab mustvalge efekti.
Suumim võte
Hägustage foto servasid, et rõhutada keskel
asuvaid objekte.
Retro
Seepiatoonis pilt.
• Olenevalt tehtud valikust võib resolutsioon muutuda automaatselt
väärtusele
Videorežiimis kasutatavad filtrid
või väiksemaks.
• Kui valite Miniatuur, kuvatakse ka miniatuuri salvestamise aeg ning
Valik
Kirjeldus
Normaalne
Efektita
Paletiefekt 1
Loob terava kontrasti ja tugevate värvidega elava
mulje.
•
Paletiefekt 2
Muudab stseenid puhtaks ja selgeks.
•
Paletiefekt 3
Rakendab pehme pruuni tooni.
Paletiefekt 4
Tekitab külma ja monotoonse ilme.
Miniatuur
Objektile miniatuurse välimuse andmiseks
tilt-shift-efekti rakendamine.
Vinjettimine
Rakendage Lomo kaamerate retro-värve, suurt
kontrasti ja tugevat vinjetiefekti.
Pooltooni täpp
Pooltooniefekti rakendamine.
Visand
Pliiatsijoonise efekti rakendamine.
Kalasilm
Moonutab lähedalasuvaid objekte, et imiteerida
kalasilm-objektiivi mõju.
•
•
Pildistusvalikud 91
see on lühem kui tegelik salvestamisaeg.
Kui valite Miniatuur, ei saa te videosalvestamise ajal salvestada
video heli ega eraldada videost stoppkaadreid.
Olenevalt tehtud valikust võib salvestuskiirus muutuda automaatselt
väärtusele
ja resolutsioon väärtusele
või väiksemaks.
Kui võtate kasutusele funktsiooni Nutikas filter efektid, ei saa te
kasutada funktsioonide Nutikas suum ega Näotuvastus valikuid ning
kujutise korrigeerimise ja funktsioonide Jälitamise AF ja Valimise AF
võimalusi.
Seda funktsiooni ei saa kasutada juhul, kui sõidurežiimi ketas on
seatud valikule Pidev, Eelpildistamine või Konsool.
ND-filtri efekti rakendamine
TpAhMgv
ND-filtrit (neutraalse tiheduse filtrit) kasutatakse valguse intensiivsuse vähendamiseks, säilitades samal ajal algsed värvid. ND-filter on
kasulik, kui pildistate eredalt valgustatud kohas ja kasutate suurt ava väärtust või pikka säriaega.
1
2
3
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige a või V “ ND-filter.
Tehke valik.
Ikoon
Kirjeldus
Väljas: ND-filter ei ole aktiivne.
Sees: ND-filter on aktiivne.
Pildistusvalikud 92
Piltide töötlemine
pAhM
Piltide teravuse, küllastatuse ja kontrasti häälestamine.
1
2
3
Vajutage võtterežiimis [m].
4
Valige a “ Kujutise korrigeerimine.
Väärtuste kohandamiseks pöörake navigatsiooninuppu või
esipaneelil asuvat ratast või vajutage [F/t].
Kontrast
Tehke valik.
• Kontrast
• Teravus
• Küllastus
Vähendab värvi ja heledust.
+
Suurendab värvi ja heledust.
Teravus
Kujutise korrigeerimine: Kontrast
Kontrast
Tagasi
Pehmendab piltide servi (sobib piltide
redigeerimisel arvutis).
+
Teravdab servi, et parandada piltide kirkust.
See võib suurendada ka müra piltidel.
Küllastus
Seadista
5
Kirjeldus
-
Teravus
Küllastus
Kirjeldus
-
Kirjeldus
-
Vähendab küllastust.
+
Suurendab küllastust.
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
• Kui te efekti rakendada ei soovi (sobib printimiseks), valige 0.
• Kui võtate kasutusele mõne funktsiooni Kujutise korrigeerimine
valikutest, ei saa te kasutada funktsiooni Nutikas filter efekte ega
funktsiooni Näotuvastus võimalusi.
Pildistusvalikud 93
Suumi helitugevuse vähendamine
pAhMgv
Kui kasutate video salvestamise ajal suumi, võib kaamera salvestada videole ka suumimisheli. Suumimüra vähendamiseks kasutage
funktsiooni Vaikne suum.
1
2
3
Vajutage võtterežiimis [m].
Valige v “ Hääl.
Tehke valik.
Ikoon
Kirjeldus
Vaikne suum sees: lülitab funktsiooni Helifilm sisse
et suumimisheli summutada.
Vaikne suum väljas: lülitab funktsiooni Helifilm välja.
Kaamera võib salvestada suumimisheli.
Summutus: heli ei salvestata.
• Kui kasutate funktsiooni Vaikne suum, ärge blokeerige mikrofoni.
• Funktsiooniga Vaikne suum tehtud salvestused võivad tegelikest
helidest erineda.
Pildistusvalikud 94
Taasesitus/Redigeerimine
Siin on teavet selle kohta, kuidas pilte või videoklippe vaadata ning pilte ja videoklippe redigeerida. Samuti
saate teada, kuidas ühendada kaamera arvuti, teleri, kõrglahutus- või 3D-teleriga.
Fotode või videote vaatamine
esitusrežiimis …………………………………
Taasesitusrežiimi käivitamine ………………
Fotode vaatamine ……………………………
Videoklipi esitamine …………………………
96
96
102
105
Foto redigeerimine ……………………………
Fotode suuruse muutmine ……………………
Foto pööramine ………………………………
Nutika filtri efektide rakendamine ……………
Piltide töötlemine ……………………………
Printimisjärjestuse loomine (DPOF) …………
107
107
107
108
109
110
Failide vaatamine teleris,
HDTV-s võ 3D teleris ………………………… 112
Failide ülekanne arvutisse …………………… 115
Failide teisaldamine Windowsi
operatsioonisüsteemiga arvutisse …………… 115
Failide ülekanne Mac OS-iga arvutisse ……… 116
Arvutis asuvate programmide kasutamine
…
CD-l leiduvate programmide installimine ……
Programmi iLauncher kasutamine ……………
Programmi Samsung RAW Converter
kasutamine …………………………………
117
117
118
121
Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis
Kuidas esitada fotosid või videoid ning kuidas hallata faile.
Taasesitusrežiimi käivitamine
Pildifaili informatsioon
Taasesitusrežiimi abil saate vaadata teie kaamerasse salvestatud
pilte ning esitada videoid.
1
2
Vajutage [P].
• Kuvatakse kõige viimane fail.
• Kui kaamera on väljas, lülitub see sisse ja kuvab kõige viimase
faili.
ISO
Välk
Foto suurus
Kuupäev
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [F/t], et
kerida läbi failide.
• Failide vahel kiirelt liikumiseks toksake ja hoidke [F/t].
Failiteave
Väljas
Histogramm
Album / suum lähemale
Ikoon
Kirjeldus
Praegune fail / kõik failid
Formaatide või koodekite ühildumatuse tõttu võib muu kaameraga pildistatud
failide redigeerimine või esitamine mitte õnnestuda. Redigeerige või esitage
neid faile arvutit või muud seadet kasutades.
Ava väärtus
Säriaeg
Kausta nimi – faili nimi
3D režiimis jäädvustatud pilt
Kõrge kiirusega sarivõtterežiimis või Eelpildistamise
režiimis salvestatud foto (Failide vaatamine kaustana,
lk 98).
Kaitstud fail
Prindijärjestus on määratud (DPOF)
Faili andmete kuvamiseks ekraanil, toksake [D].
Taasesitus/Redigeerimine 96
Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis
Lemmiknägude hindamine
Videofaili informatsioon
Saate järjestada enda lemmiknäod.
1
2
Valige O “ Näoloendi redigeerimine “ Redigeeri kohta.
Redigeeri kohta
Filmi mõõtmed
Kuupäev
Album
Esita
Ikoon
Taasesitusrežiimis vajutage [m].
Jäädvustamine
Kirjeldus
Praegune fail / kõik failid
Tagasi
Kausta nimi – faili nimi
Käesolev taasesitusaeg
3
4
Video pikkus
V
Videofail
Vali
Valige loendist nägu ning toksake seejärel [o].
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [F/t], et muuta
näo asetust ning seejärel vajutage [f].
Video hõlmab salvestamise ajal jäädvustatud kujutisi
Loova filmitegija režiimis tehtud video
Kaitstud fail
Video salvestamise ajal jäädvustatud pilt
Faili andmete kuvamiseks ekraanil toksake [D].
Taasesitus/Redigeerimine 97
Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis
Lemmiknägude kustutamine
Failide vaatamine kaustana
Saate kustutada enda lemmiknäod.
1
2
Taasesitusrežiimis vajutage [m].
3
4
5
Valige nägu, seejärel toksake valikut [o].
Kõrge kiirusega sarivõtterežiimis või Eelpildistamise režiimis
salvestatud fotod ilmuvad kaustana.
Valige O “ Näoloendi redigeerimine “ Tühistada My
Star?.
1
Pöörake taasesitamise režiimis navigatsiooninuppu või
vajutage [F/t], et kerida soovitud kaustani.
• Kaamera esitab kaustas olevad pildid automaatselt.
Vajutage [l].
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah.
Üksik vaade
Album / suum lähemale
2
3
Kausta avamiseks vajutage [o].
4
Taasesituse režiimi naasmiseks vajutage [o].
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [F/t], et
kerida läbi failide.
Taasesitus/Redigeerimine 98
Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis
Failide vaatamine kategooriate kaupa Nutikas albumis
Failide vaatamine kategooriate, nt kuupäeva, näo või failitüübi
kaupa.
1
2
3
Pöörake taasesitusrežiimis nuppu [Suum] vasakule.
Vajutage [m].
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [F/t], et
kerida läbi failide.
• Failide vahel kiirelt liikumiseks toksake ja hoidke [F/t].
5
Taasesitusrežiimi naasmiseks pöörake nuppu [Suum]
paremale või vajutage nuppu [o].
Kaameral võib nutika albumi avamiseks, kategooria vahetamiseks või failide
ümberkorraldamiseks kuluda veidi aega.
Valige Filter “kategooria.
Filter
Jaga(Wi-Fi)
4
Tüüp
Kuupäev
Nädal
Esivaade
Tagasi
Seadista
Valik
Kirjeldus
Tüüp
Võimaldab vaadata faile tüübi järgi.
Kuupäev
Võimaldab vaadata faile salvestamise kuupäeva
järgi.
Nädal
Võimaldab vaadata faile salvestamise nädalapäeva
järgi.
Esivaade
Võimaldab vaadata faile äratuntud nägude ja
lemmiknägude järgi (kuni 20 inimest).
Taasesitus/Redigeerimine 99
Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis
Failide vaatamine pisipiltidena
Failide kaitsmine
See funktsioon võimaldab vaadata failide pisipilte.
Faile on võimalik kogemata kustutamise eest kaitsta.
Pisipiltide vaatamiseks (3 korraga) keerake
esitusrežiimis nuppu [Suum] vasakule. Kui soovite
kuvada rohkem pisipilte (15 või 40 korraga) keerake
nuppu [Suum] veel üks või kaks korda vasakule.
Eelnevasse vaatesse naasmiseks keerake nuppu
[Suum] paremale.
1
2
Taasesitusrežiimis vajutage [m].
3
Kerige failini, mida soovite kaitsta, ning vajutage [o].
Valige O “ Kaitse “ Vali.
• Kõigi failide kaitsmiseks valige Kõiki “ Lukusta.
• Valiku tühistamiseks vajutage uuesti nuppu [o].
Kaitstud fail
Menüü
Vali
Toiming
Kirjeldus
Failide vahel
liikumine
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage
[D/c/F/t].
Failide kustutamine Vajutage [l] ning valige seejärelJah.
4
Seadista
Vajutage [f].
• Kaitstud faili ei saa kustutada ega pöörata.
• Taasesitusrežiimis tuleb faili kaitsmiseks vajutada nuppu [L].
Kui kerite videofailini või kaustani pisipiltide vaates, esitab kaamera
automaatselt kas kaustas oleva video või pildid.
Taasesitus/Redigeerimine 100
Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis
Esitusrežiimis kustutamiseks failide valimine.
Failide kustutamine
Mitme faili kustutamine
Võimalik on valida ka mitu faili ning kustutada need korraga.
Üksiku faili kustutamine
Teil on võimalik valida üks fail ning see kustutada.
1
2
Taasesitusrežiimis vajutage [l].
3
Kerige failini, mida soovite kustutada, ning vajutage [o].
4
5
Vajutage [l].
1
2
Valige esitusrežiimis fail ja vajutage nuppu [l].
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah.
• Nutika albumi või pisipiltide vaates failide vaatamiseks, vajutage faili
kustutamiseks [l].
• Faile kaustana vaadates vajutage kõigi kaustas olevate failide
kustutamiseks [l].
• Konkreetse pildi kustutamiseks kaustast, avage kaust, valige fail
ning vajutage seejärel [l].
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Mitmikkustutamine.
• Saate mitut faili taasesitamise režiimis korraga kustutada ka
vajutades nuppu [m] ning valides seejärel O “
Kustuta “ Vali.
• Valiku tühistamiseks vajutage uuesti nuppu [o].
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah.
Taasesitus/Redigeerimine 101
Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis
Kõigi failide kustutamine.
Võimalik on valida ka kõik failid ning kustutada need korraga.
1
2
3
Taasesitusrežiimis vajutage [m].
Fotode vaatamine
Foto osa suurendamine või fotode vaatamine slaidiesitusena.
Foto suurendamine
Valige O “ Kustuta “ Kõiki.
Foto ühe osa suurendamiseks keerake
taasesitusrežiimis nuppu [Suum]. Välja suumimiseks
keerake nuppu [Suum] vasakule.
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah.
• Kõik kaitsmata failid kustutatakse.
Suurendatud piirkond
Suumimäär
(maksimaalne suumimäär
sõltub foto resolutsioonist).
Kärbi
Taasesitus/Redigeerimine 102
Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis
Toiming
Panoraampiltide vaatamine
Kirjeldus
Vaadake panoraamrežiimis jäädvustatud pilte.
Suurendatud piirkonna
liigutamine
Vajutage [D/c/F/t].
Suurendatud foto
kärpimine
Vajutage [o] ning valige seejärel Jah.
(Kärbitud foto salvestatakse uue failina.
Algne foto säilib oma esialgsel kujul.)
1
Pöörake taasesitamise režiimis navigatsiooninuppu või
vajutage [F/t], et kerida soovitud panoraampildini.
• Ekraanile kuvatakse terve panoraamfoto.
2
Vajutage klahvi [o].
3
Taasesituse režiimi naasmiseks vajutage [m].
Kui vaatate teise kaameraga tehtud fotosid, võib suumimäär olla erinev.
• Kaamera kerib automaatselt horisontaalset panoraamfotot
vasakult paremale või vertikaalset panoraamfotot ülalt alla.
Seejärel lülitub kaamera Taasesitusrežiimis.
• Panoraamfoto esitamise ajal vajutage pausile panemiseks või
jätkamiseks [o].
• Kui panoraamfoto taasesitus jääb pausile, vajutage
[D/c/F/t], et liigutada fotot kas horisontaalselt
või vertikaalselt, olenevalt suunast kuhu liikusite fotot
jäädvustades.
• Kaamera kerib panoraamfotot automaatselt ainult juhul kui pildi
pikem serv on vähemalt kaks korda pikem kui lühem serv.
• 3D-panoraamvõtte režiimis jäädvustatud foto esitatakse kaamera
ekraanil 2D-panoraamfotona. 3D efekti vaatamiseks ühendage
kaamera 3D teleri või 3D monitoriga. (lk 114)
Taasesitus/Redigeerimine 103
Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis
Slaidiesituse mängimine
* Vaikesäte
Fotode slaidiesitusele efektide ja heli lisamine. Slaidiesituse
funktsioon ei toimi videote puhul.
1
2
3
Taasesitusrežiimis vajutage [m].
Valige
Valik
Kirjeldus
Efekt
• Kaadrivahetusefekti määramine.
(Väljas, Rahulik*, Särav, Lõõgastav, Elav, Mahe)
• Efektide tühistamiseks valige Väljas.
• Kui kasutate Efekti valikut, seadistatakse piltide
vaheline intervall 3 sekundi peale.
Muusika
Taustaheli määramine.
.
Määrake slaidiseansi efekti valik.
• Slaidiseansi käivitamiseks vaikeefektidega jätkake 4. sammust.
* Vaikesäte
Valik
Kirjeldus
4
Valige Käivita “ Esita.
Käivita
Määrake, kas slaidiesitust korrata või mitte.
(Esita*, Korduv esitus)
5
Slaidiesituse vaatamine.
Pildid
Võimaldab määrata fotod, mida slaidiseansina vaadata.
• Kõiki*: kõigi fotode vaatamine slaidiseansina.
• Kuupäev: teatud kuupäeval tehtud fotode vaatamine
slaidiseansina.
• Vali: valitud fotode vaatamine slaidiseansina.
Intervall
• Võimaldab fotodevahelise intervalli määramist.
(1 s*, 3 s, 5 s, 10 s)
• Intervalli määramiseks peate Efekt valikuks panema
Väljas.
• Valige Korduv esitus, et slaidiesitlust korduvesitada.
• Slaidiesituse peatamiseks vajutage [o].
• Slaidiesituse jätkamiseks vajutage [o].
• Vajutage [o], ning seejärel vajutage [F/t], et peatada slaidiesitlus
ja naasta Taasesituse režiimi.
• Helitugevuse muutmiseks pöörake nuppu [Suum] vasakule või
paremale.
Taasesitus/Redigeerimine 104
Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis
Videoklipi esitamine
Video kärpimine
Esitusrežiimis saab videot vaadata ning seejärel mängiva video
osi eraldada või kärpida. Eraldatud või kärbitud lõigud saab
salvestada uute failidena.
1
Toksake video vaatamise ajal nuppu [o] punktis, millest
tahate kärpimist alustada.
1
2
2
3
4
5
Keerake [Suum] paremale ning vajutage [o].
Valige taasesitusrežiimis video ja vajutage nuppu [o].
Vaadake videot.
Hetke taasesituse aeg/
Video pikkus
Punktis, kus soovite kärpimise lõpetada, vajutage [o].
Pöörake nuppu [Suum] paremale.
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah.
• Algne video peaks olema vähemalt 10 sekundi pikkune.
• Kaamera salvestab redigeeritud video uute failidena.
Paus
Peata
Toiming
Kirjeldus
Failis tagasi liikumine
Vajutage [F]. (Kui vajutate [F], liigub
kaamera tagasi inkrementidena 2X,
4X ja 8X.)
Taasesituse peatamine
või jätkamine
Vajutage [o].
Failis edasi liikumine
Vajutage [t]. (Kui vajutate [t],
liigub kaamera edasi inkrementidena
2X, 4X ja 8X.)
Helitugevuse
reguleerimine
Keerake nuppu [Suum] vasakule või
paremale.
Taasesitus/Redigeerimine 105
Fotode või videote vaatamine esitusrežiimis
Pildi eraldamine videost
1
Vajutage video vaatamise ajal [o] punktis, millest tahate
pildi teha.
2
Vajutage [c].
• Pildi eraldusvõime on sama kui algsel videol.
• Eraldatud pilt salvestatakse uue failina.
Taasesitus/Redigeerimine 106
Foto redigeerimine
Teave fotode redigeerimise kohta.
• Kaamera salvestab redigeeritud foto uue failina.
• Kui redigeerite fotosid, siis salvestab kaamera need automaatselt madalama resolutsiooniga. Keeratud või käsitsi muudetud suurusega fotode resolutsiooni
automaatselt ei vähendata.
• Te ei saa fotot kausta vaatamise ajal redigeerida. Kaustas asuva foto redigeerimiseks vajutage kausta avamiseks [o] ning seejärel kerige fotoni.
• Redigeerida ei saa fotosid, mis jäädvustati panoraam- või 3D-foto režiimis, samuti mitte RAW-vorminguga faile.
Fotode suuruse muutmine
Foto pööramine
Muutke foto suurust ja salvestage see uue failina.
1
2
3
Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [m].
Valige e “ Suuruse muutmine.
Tehke valik.
1
2
3
Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [m].
Valige e “ Pööramine.
Tehke valik.
Pööramine : Paremale 90˚
Suuruse muutmine2592 X 1944
1984 X 1488
Pööramine
1024 X 768
Nutikas filter
Kujutise korrigeerimine
Tagasi
Tagasi
Seadista
Seadista
Kaamera kirjutab originaalfaili üle.
Kasutatavad suuruse muutmise valikud sõltuvad foto algsest suurusest.
Taasesitus/Redigeerimine 107
Foto redigeerimine
Nutika filtri efektide rakendamine
Valik
Kirjeldus
Eriefektide rakendamine fotodel.
Multifilm
Rakendage koomiksi efekti.
Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [m].
Ristfilter
Lisage jooni mis levivad eredatest objektidest
eemale, et imiteerida ristfiltri visuaalset efekti.
Valige e “ Nutikas filter.
Visand
Pliiatsijoonise efekti rakendamine.
Valige mõni efekt.
Pehme
Peidab näo puudusi või annab unenäolise ilme.
teravustamine
1
2
3
Nutikas filter: Normaalne
Tagasi
Seadista
Valik
Kirjeldus
Normaalne
Efektita
Miniatuur
Objektile miniatuurse välimuse andmiseks
tilt-shift-efekti rakendamine.
Vinjettimine
Rakendage Lomo kaamerate retro-värve,
suurt kontrasti ja tugevat vinjetiefekti.
Akvarell
Rakendage vesivärvi efekti.
Õlimaal
Rakendage õlimaali efekti.
Kalasilm
Moonutab lähedalasuvaid objekte, et imiteerida
kalasilm-objektiivi mõju.
Vana film
Vintaažfilmi efekti rakendamine.
Pooltooni
täpp
Pooltooniefekti rakendamine.
Klassikaline
Kasutab mustvalge efekti.
Retro
Seepiatoonis pilt.
Suumim võte
Hägustage foto servasid, et rõhutada keskel
asuvaid objekte.
Taasesitus/Redigeerimine 108
Foto redigeerimine
Piltide töötlemine
Nägude retušeerimine
Siit leiate informatsiooni selle kohta kuidas parandada
punasilmsust, kohandada nahatooni, eredust, kontrasti või
küllastust. Kaamera salvestab redigeeritud foto uue failina, kuid
võib selle madalamale resolutsioonile konverteerida.
Punasilmsuse eemaldamine
1
2
Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [m].
3
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
Valige e “ Kujutise korrigeerimine “
Punas. parandus.
1
2
3
4
5
Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [m].
Valige e “ Kujutise korrigeerimine.
Kerige valikuni Näo viimistlus.
Vajutage [D].
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [F/t], et
reguleerida nahatooni.
• Numbri kasvades muutub nahatoon heledamaks.
6
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
Taasesitus/Redigeerimine 109
Foto redigeerimine
Ereduse, kontrasti ja küllastatuse reguleerimine
1
2
3
Müra lisamine fotole
Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [m].
Valige e “ Kujutise korrigeerimine.
Liikuge soovitud reguleerimisvalikule.
Ikoon
1
2
3
Valige taasesitusrežiimis foto ja vajutage nuppu [m].
Valige e “ Kujutise korrigeerimine “ Lisa müra.
Salvestamiseks vajutage [o].
Kirjeldus
Eredus
Printimisjärjestuse loomine (DPOF)
Kontrast
Fotode valimine printimiseks ning prindivalikute salvestamine
Digital Print Order Formati (DPOF) vormingus. Mugavaks
printimiseks DPOF-ühilduvatel printeritel salvestatakse see teave
teie mälukaardil kausta MISC.
Küllastus
4
5
Vajutage [D].
6
Vajutage sätete salvestamiseks [o].
Pöörake navigatsiooninuppu või vajutage [F/t], et
reguleerida valikut.
1
2
Taasesitusrežiimis vajutage [m].
Valige O “ DPOF “ Standard “ Vali.
• Kõigi fotode printimiseks valige Kõiki.
Taasesitus/Redigeerimine 110
Foto redigeerimine
3
Kerige printimiseks fotoni, keerake koopiate arvu
valimiseks [Suum] vasakule või paremale, seejärel
vajutage [f].
• Kui valite Kõiki, vajutage [D/c], et valida koopiate arv
ning vajutage seejärel [o].
4
5
Vajutage [m].
6
Kerige printimiseks fotoni, keerake formaadi valimiseks
[Suum] vasakule või paremale, seejärel vajutage [f].
Valige O “ DPOF “ Suurus “ Vali.
• Vali Kõiki, et valida printimissuurus kõigi fotode jaoks.
• Kui valite Kõiki, vajutage [D/c], et valida printimise suurus
ning vajutage seejärel [o].
Fotode printimine pisipiltidena
Trükkige pilte pisipiltidena, et neid kõiki korraga kontrollida.
1
2
3
Taasesitusrežiimis vajutage [m].
Select O “ DPOF “ Register.
Kui ilmub hüpiksõnum, valige Jah.
• Mälukaardi võite viia DPOF-toega fototöökotta, samuti saate printida
fotod kodus otse DPOF-ühilduvale printerile.
• Paberist suuremate mõõtmetega fotodel lõigatakse vasak ja parem
serv ära. Jälgige, et fotode mõõtmed sobiksid valitud paberiga.
• Kui määratlete printimissuuruse, saate fotosid printida ainult
vorminguga DPOF 1.1 ühilduvate printeritega.
Taasesitus/Redigeerimine 111
Failide vaatamine teleris, HDTV-s võ 3D teleris
Kuidas näidata pilte või videoid, ühendades kaamera A/V-kaabli abil teleriga.
1
2
3
Vajutage võtte- või esitusrežiimis [m].
4
5
Lülitage kaamera ja teler välja.
Valige n “ Videoväljund.
Valige oma riigile või regioonile sobiv videosignaali väljund.
(lk 153)
Ühendage kaamera A/V-kaabli abil teleriga.
Heli
Videoklipp
6
Lülitage teler sisse ning valige teleripuldi abil A/V
videosisendi režiim.
7
Lülitage kaamera sisse.
8
Kasutage fotode vaatamiseks ja videoklippide esitamiseks
kaamera nuppe.
• Kaamera läheb teleriga ühendamisel automaatselt
esitusrežiimi.
• Olenevalt teleri mudelist võib esineda digitaalset müra ning osa pildist
ei pruugi olla nähtav.
• Olenevalt teleri sätetest ei pruugi pildid olla teleriekraani keskel.
Taasesitus/Redigeerimine 112
Failide vaatamine teleris, HDTV-s võ 3D teleris
Failide vaatamine HDTV-s
Saate vaadata kõrgekvaliteedilisi ja kokku pakkimata fotosid ja
videoklippe HDTV-st, kasutades valikulist HDMI-kaablit. HDMI
funktsiooni toetab enamik HDTV-sid.
1
2
3
4
5
6
Lülitage kaamera sisse.
7
Failide vaatamisel kasutage kaamera nuppe või kui teleril
on olemas funktsioon Anynet+, siis kõrglahutusteleri
kaugjuhtimispulti.
Vajutage võtte- või esitusrežiimis [m].
Valige n “ HDMI suurus.
Valige HDMI eraldusvõime. (lk 153)
Lülitage kaamera ja HDTV välja.
Ühendage kaamera valikulise HDMI-kaabli abil HDTV-ga.
• Kui teil on funktsiooniga Anynet+ ühilduv Samsungi
kõrglahutusteler ja te olete kaamera Anynet+ funktsiooni sisse
lülitanud, lülitub kõrglahutusteler automaatselt sisse ning
kuvab kaamera ekraani, kaamera aga lülitub automaatselt
taasesitusrežiimi.
• Kui kaameras on Anynet+ välja lülitatud või teleril ei ole
funktsiooni Anynet+, siis teler automaatselt sisse ei lülitu.
Lülitage teler käsitsi sisse.
• Kui teie kõrglahutusteler toetab Anynet+(CEC) profiile, siis lülitage
kaamera ja teleri juhtimiseks teleri puldist funktsioon Anynet+
kaamera seadete menüüs (lk 152) sisse.
• Anynet+ võimaldab juhtida kõiki ühendatud Samsungi A/V-seadmeid
teleri puldist.
• Kaamera ja kõrglahutusteleri vahelise ühenduse loomise aeg võib
olla erinevat tüüpi mälukaartide puhul erinev. Kiirem mälukaart
ei pruugi tingimata tagada kiiremat HDMI-edastust, sest kaardi
põhiülesandeks on parandada edastuskiirust võtte ajal.
Taasesitus/Redigeerimine 113
Failide vaatamine teleris, HDTV-s võ 3D teleris
Failide vaatamine 3D-teleris
3D foto või 3D panoraami režiimis jäädvustatud fotosid saate
vaadata 3D telerist.
1
2
3
4
5
6
Lülitage kaamera sisse.
7
Vajutage [c], et lülituda 3D TV-režiim.
8
Lülitage enda teleri 3D funktsioon sisse.
9
3D-fotode vaatamisel kasutage kaamera nuppe või
kui teleril on olemas funktsioon Anynet+, siis 3D-teleri
kaugjuhtimispulti.
Vajutage võtte- või esitusrežiimis [m].
Valige n “ HDMI suurus.
Valige HDMI eraldusvõime. (lk 153)
Lülitage kaamera ja 3D teler välja.
Ühendage kaamera valikulise HDMI-kaabli abil 3D teleriga.
• Kui teil on funktsiooniga Anynet+ ühilduv Samsungi 3D-teler
ja te olete kaamera Anynet+ funktsiooni sisse lülitanud, lülitub
3D-teler automaatselt sisse ning kuvab kaamera ekraani,
kaamera aga lülitub automaatselt taasesitusrežiimi.
• Kui kaameras on Anynet+ välja lülitatud või teleril ei ole
funktsiooni Anynet+, siis teler automaatselt sisse ei lülitu.
Lülitage teler käsitsi sisse.
• Vajutage uuesti [c], et lülituda 2D TV-režiim.
• Täpsemat teavet selleks leiate oma teleri kasutusjuhendist.
• Te ei saa vaadata MPO faili 3D efektiga telerites, mis ei toeta seda
failivormingut.
• Kasutage MPO failide vaatamiseks 3D teleril sobivaid 3D prille.
Ärge vaadake enda kaameraga jäädvustatud 3D kujutisi 3D teleril või
3D monitoril pikema aja jooksul. See võib põhjustada ebameeldivaid
sümptomeid, näiteks silmade kurnatust, väsimust, iiveldust ja muud.
Taasesitus/Redigeerimine 114
Failide ülekanne arvutisse
Failide ülekandmiseks kaamera mälukaardilt arvutisse ühendage kaamera arvutiga.
Failide teisaldamine Windowsi
operatsioonisüsteemiga arvutisse
4
Valige arvutis Minu arvuti “ Irdketas “ DCIM “
100PHOTO.
Kuidas ühendada kaamerat arvutiga irdkettana.
5
Lohistage või salvestage failid oma arvutisse.
Kaamera ühendamiseks irdkettana peab arvuti kasutama Windows XP,
Windows Vista või Windows 7 operatsioonisüsteemi.
1
2
Lülitage kaamera välja.
Ühendage kaamera ja arvuti USB-kaabli abil.
Peate USB kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama. Kui sisestate
vale kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta andmete
kaotsimineku eest.
3
Lülitage kaamera sisse.
Kaamera lahutamine (Windows XP puhul)
Windows Vista ja Windows 7 puhul on USB-kaabli lahutamise
viisid sarnased.
1
Kui olekutuli kaameral vilgub, oodake, kuni see vilkumise
lõpetab.
2
Klõpsake arvutiekraani alaserva tööriistariba paremas
otsas .
3
4
5
Klõpsake hüpikteadet.
Klõpsake dialoogiakent, mis näitab ohutut eemaldamist.
Eemaldage USB-kaabel.
• Arvuti tuvastab kaamera automaatselt.
Taasesitus/Redigeerimine 115
Failide ülekanne arvutisse
Failide ülekanne Mac OS-iga arvutisse
Kui ühendate kaamera Mac-arvutiga, tunneb arvuti seadme
automaatselt ära. Failid saab otse kaamerast ilma ühtegi
programmi installimata arvutisse edastada.
Toetatakse on Mac OS 10.5 või uuemat versiooni.
1
2
3
Lülitage kaamera sisse.
4
5
Topeltklõpsake irdketta ikooni.
• Arvuti tunneb kaamera automaatselt ära ja kuvab irdketta
ikooni.
Lohistage või salvestage failid oma arvutisse.
Lülitage kaamera välja.
Ühendage kaamera USB-kaabli abil Mac-arvutiga.
Peate USB kaabli väikese otsa kaamerasse ühendama. Kui sisestate
vale kaabliotsa võite faile kahjustada. Tootja ei vastuta andmete
kaotsimineku eest.
Taasesitus/Redigeerimine 116
Arvutis asuvate programmide kasutamine
Faile saab vaadata ja redigeerida kaameraga kaasas olevate programmide abil. Ka saate faile juhtmevabalt arvutisse saata.
CD-l leiduvate programmide installimine
1
2
3
4
5
CD-l asuvad programmid
Programmeerimine
Kirjeldus
iLauncher
Failide vaatamine multimeediumivaaturiga,
kaamera püsivara uuendamine ja
link programmi PC Auto Backup
allalaadimiseks.
Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
PC Auto Backup
Salvestatud failide Wi-Fi kaudu ühendatud
arvutisse saatmine.
Installimise lõpuleviimiseks klõpsake nupul Exit (Välju) ja
seejärel taaskäivitage arvuti.
Samsung RAW Converter
RAW-vorminguga failide redigeerimine.
Sisestage installi-CD sellega ühilduvasse CD-seadmesse.
Valige installitav keel.
Valige installitav programm.
Taasesitus/Redigeerimine 117
Arvutis asuvate programmide kasutamine
Programmi iLauncher kasutamine
• Nõuded on üksnes soovituslikud. Olenevalt arvuti seisukorrast ei
pruugi iLauncher õigesti töötada isegi siis, kui arvuti vastab nõuetele.
iLauncher võimaldab faile multimeediumivaaturi abil taasesitada ja
annab lingi programmi PC Auto Backup allalaadimiseks.
• Kui teie arvuti ei vasta nõuetele, võib esineda tõrkeid videote
esitamisel.
Windowsi operatsioonisüsteemi nõuded
Üksus
Nõuded
Protsessor
Intel® Core™ 2 Duo 1,66 GHz või kiirem/
AMD Athlon X2 Dual-Core 2,2 GHz või kiirem
Muutmälu
Vähemalt 512 MB RAM
(soovitav 1 GB või enam)
Operatsioonisüsteem*
Windows XP SP2, Windows Vista või
Windows 7
Kõvaketta maht
250 MB või enam (soovitav 1 GB või enam)
Muud
• CD-ROM-seade
• 1024 x 768 pikslit, 16-bit värvikuvaga
ühilduv ekraan (soovitav 1280 X 1024
pikslit, soovitav 32-bit värviekraan)
• USB 2.0 port
• nVIDIA Geforce 7600GTvõi parem/
ATI X1600seeria või parem
• Microsoft DirectX 9.0c või parem
Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud ebasobivate, näiteks ise
koostatud arvutite kasutamisest.
Mac OS-i nõuded
Üksus
Nõuded
Operatsioonisüsteem
Mac OS 10.5 või uuem
(välja arvatud PowerPC)
Muutmälu
Vähemalt 256 MB muutmälu
(soovitatav 512 MB või enam)
Kõvaketta maht
Vähemalt 110 MB
Muud
USB-port, CD-seade
Kui kasutate Mac OS-iga arvutit, saab kasutada üksnes püsivara uuendust.
* iLauncheri 32-bitine versioon installitakse ka 64-bitise Windows XP,
Windows Vista ja Windows 7 korral.
Rakenduse iLauncher avamine
Valige arvutis Start → All Programs → Samsung → iLauncher
→ Samsung iLauncher. Arvutis, kus on kasutusel Mac OS,
klõpsake valikutel Rakendused → Samsung → iLauncher.
Taasesitus/Redigeerimine 118
Arvutis asuvate programmide kasutamine
Multimeediumivaaturi kasutamine
Multimeediumivaaturi abil saab faile esitada. Rakenduse Samsung iLauncher kuval tehke topeltklõps valikul Multimedia Viewer.
• Multimeediumivaatur toetab järgmisi vorminguid:
- Videod: MP4 (video: H.264, heli: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Fotod: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Teiste tootjate seadmetega salvestatud failide taasesitus ei pruugi olla sujuv.
Fotode vaatamine
1
Nr.
2
3
!
0
9 8
7
6
5 4
Taasesitus/Redigeerimine 119
Kirjeldus
1
Faili nimi
2
Suurendatud piirkond
3
Histogramm
4
Valitud faili avamine.
5
Histogrammi nupp
6
Vasakule pööramine / paremale pööramine.
7
Eelmise või järgmise faili juurde liikumine.
8
Foto vaatamine ekraani suurusena.
9
Foto vaatamine originaalsuuruses.
0
Suurendamine või vähendamine
!
2D- ja 3D-režiimi vahetamine.
Arvutis asuvate programmide kasutamine
Videote vaatamine
1
Nr.
8
2
7 6 5 4
3
Taasesitus/Redigeerimine 120
Kirjeldus
1
Faili nimi
2
Helitugevuse reguleerimine.
3
Valitud faili avamine.
4
Järgmise faili juurde liikumine.
5
Peata
6
Pause
7
Eelmise faili juurde liikumine.
8
Edenemisriba
Arvutis asuvate programmide kasutamine
Püsivara uuendamine
Rakenduse Samsung iLauncher kuval tehke topeltklõps valikul
Firmware Upgrade.
Programmi PC Auto Backup allalaadimine
Rakenduse Samsung iLauncher kuval tehke topeltklõps valikul
PC Auto Backup. Teavet programmi PC Auto Backup installimise
kohta vt lk 141.
Programmi Samsung RAW Converter
kasutamine
Sageli teisendatakse kaameraga jäädvustatud failid JPEGvormingutesse ja salvestatakse mällu kaamera võtteaegsete
sätete kohaselt. RAW-vorminguga faile ei teisendata JPEGvormingutesse ja need salvestatakse mällu muutusteta.
Programmi Samsung RAW Converter saate kaliibrida fotode
säritust, valge tasakaalu, toone, kontrasti ja värve.
Programmi Samsung RAW Converter avamine
Valige arvutis start “ Kõik programmid “ Samsung RAW
Converter “ Samsung RAW Converter.
Taasesitus/Redigeerimine 121
Arvutis asuvate programmide kasutamine
Programmi Samsung RAW Converter kasutajaliidese kasutamine
Kui soovite täpsemat teavet programmi Samsung RAW Converter kasutamise kohta, klõpsake valikutel Help (Spikker) →
Open software manual (Ava tarkvara kasutusjuhend).
1
2
3
4
Nr.
Kirjeldus
Nr.
Kirjeldus
1
Menüü
3
Redigeerimistööriistad
2
Tööriistariba
4
Redigeerimistööriistade peenreguleerimise akna avamine
või sulgemine
Taasesitus/Redigeerimine 122
Arvutis asuvate programmide kasutamine
RAW-vorminguga failide redigeerimine
RAW-vorminguga failide redigeerimine programmiga Samsung
RAW Converter võimaldab säilitada kõrge kvaliteedi. Redigeerida
saate ka JPEG- ja TIFF-vorminguga faile.
Kujutise särituse reguleerimine
1
Valige File (Fail) “ Open file (Ava fail) ja avage soovitud
fail.
▲ Algne kujutis
p režiim, ava: f = 8,
säriaeg: 1/15 s,
ISO = 100
2
3
Valige redigeerimistööriistade hulgast
• Kujutise heledust saate vaadata histogrammi aknast.
.
▲ Muudetud kujutis pärast
särituse korrigeerimist
Reguleerige säritust kerimisriba abil.
▲ Algne kujutis
Taasesitus/Redigeerimine 123
▲ Muudetud kujutis pärast
särituse korrigeerimist
Arvutis asuvate programmide kasutamine
Kujutise tooni reguleerimine
1
Valige File (Fail) “ Open file (Ava fail) ja avage soovitud
fail.
2
3
Valige redigeerimistööriistade hulgast
.
Reguleerige tooni kerimisriba abil.
▲ Algne kujutis
p režiim, ava: f = 8,
säriaeg: 1/15 s,
ISO = 100
Taasesitus/Redigeerimine 124
▲ Muudetud kujutis pärast
kontrasti korrigeerimist
Arvutis asuvate programmide kasutamine
RAW-vorminguga failide salvestamine JPEG-/TIFF-vormingus
1
Valige File (Fail) “ Open file (Ava fail) ja avage soovitud
fail.
2
Valige File (Fail) “ One scene development (Ühe stseeni
ilmutamine).
3
Valige failivorming (JPEG ja TIFF) ning seejärel
Development (Ilmutamine).
Taasesitus/Redigeerimine 125
Traadita võrk
Kuidas luua ühendust juhtmevabasse kohtvõrku (WLAN) ja kasutada funktsioone.
WLAN-iga ühenduse loomine ja
võrgusätete konfigureerimine …………………
WLAN ühenduse loomine ……………………
Logimisbrauseri kasutamine …………………
Näpunäited võrguühenduse kohta …………
Teksti sisestamine ……………………………
127
127
129
129
130
Fotode ja videote saatmine nutitelefoni ……… 132
Nutitelefoni kasutamine
kaugjuhtimispäästikuna ……………………… 133
Foto- ja videojagamisportaalide
kasutamine …………………………………… 135
Veebisaidi kasutamine ……………………… 135
Fotode ja videote üleslaadimine …………… 135
Fotode või videote saatmine e-postiga ……… 137
E-posti sätete muutmine …………………… 137
Fotode või videote saatmine e-postiga ……… 139
Fotode üleslaadimine pilveserverisse
……… 140
Fotode ja videote saatmine automaatse
varunduse abil ………………………………… 141
Automaatvarunduse programmi arvutisse
installimine …………………………………… 141
Fotode ja videote saatmine arvutisse ……… 141
Fotode või videote vaatamine
TV Linkiga teleris ……………………………… 143
Fotode saatmine funktsiooniga
Wi-Fi Direct …………………………………… 145
Teave funktsiooni Wake on LAN (WOL)
kohta …………………………………………… 146
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine
Siin on teavet selle kohta, kuidas mõne WLAN-i levialas olles pöörduspunkti (AP) kaudu ühendust luua. Kuidas konfigureerida
võrguühendust.
WLAN ühenduse loomine
1
2
3
4
Ikoon
Kirjeldus
WPS-võrgu pöörduspunkt (AP)
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
Valige
,
,
,
või
Turvaline pöörduspunkt (AP)
.
Signaali tugevus
Vajutage [m] ning valige Wi-Fi seadistus.
Valitavate AP sätete avamiseks vajutage [t]
• Teatud režiimide korral vajutage [m] või järgige kuvatavaid
juhiseid, kuni ilmub kuva AP-säte.
• Kaamera otsib automaatselt kasutatavaid AP seadmeid.
Valige AP.
Värskenda
Samsung 1
Samsung 2
Samsung 3
Lisa raadiovõrk
WPS-i nupuga ühendus
• Kui valite turvalise AP, siis ilmub hüpikaken. WLAN-ga
ühendumiseks sisestage nõutavad salasõnad. Teavet teksti
sisestamise kohta vt jaotisest „Teksti sisestamine“. (lk 130)
• Kui ilmub sisselogimiskuva, vaadake jaotist „Logimisbrauseri
kasutamine“. (lk 129)
• Kui valite ebaturvalise AP, siis loob kaamera kohe ühenduse.
• Kui valite WPS-profiili toetava AP, valige WPS PIN ning
sisestage AP-seadme PIN-kood. Samuti saate luua ühenduse
WPS-profiili toetava pääsupunktiga, kui valite kaameras WPS-i
nupuga ühendus ja vajutate pääsupunkti seadmel nuppu
WPS.
Tagasi
• Valige WPS-i nupuga ühendus, kui soovite luua ühenduse
WPS AP-ga.
• Valitavate AP-de värskendamiseks vajutage Värskenda.
• AP käsitsi lisamiseks valige Lisa raadiovõrk.
Traadita võrk 127
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine
IP-aadressi määramine käsitsi
Võrguvalikute seadistamine
1
2
Valige kuval AP-säte soovitud pääsupunkt ja vajutage [t].
Tehke kõik valikud ja sisestage nõutav teave.
Valik
Kirjeldus
Autentimine
Võrgu autentimistüübi valimine.
Andmekrüpteering
Võimaldab valida krüptimistüübi.
Võrguparool
Sisestage võrgu salasõna.
IP säte
IP-aadressi käsitsi määramine.
WPS PIN
Sisestage pääsupunkti seadme PIN-kood.
1
2
3
Valige kuval AP-säte soovitud pääsupunkt ja vajutage [t].
Valige IP säte “ Manuaalne.
Tehke kõik valikud ja sisestage nõutav teave.
Traadita võrk 128
Valik
Kirjeldus
IP
IP-aadressi sisestamiseks.
Alamvõrgu mask
Alamvõrgu maski sisestamiseks.
Lüüs
Lüüsi sisestamiseks.
DNS-server
DNS aadressi sisestamine.
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine
Logimisbrauseri kasutamine
Näpunäited võrguühenduse kohta
Teatud AP-d, failijagamissaidid ning pilveserverid võimaldavad
sisselogimisandmete sisestamist logimisserveri kaudu.
• Võrguühenduse kvaliteedi määrab AP.
• Mida suurem on vahemaa kaamera ja pääsupunkti vahel, seda
kauem võtab aega ühenduse loomine võrguga.
• Kui lähedalasuv seade kasutab teie kaameraga sama
raadiosagedust, siis võib see ühenduse katkestada.
• Kui teie pääsupunkti nimi pole inglise keeles, ei pruugi kaamera
seadet leida või nimi võib olla vääral kujul.
• Võrgusätete või parooli saamiseks võtke ühendust kas
võrguadministraatori või võrguteenuse pakkujaga.
• Kui WLAN nõuab autentimist teenusepakkuja juures, siis ei
pruugi ühenduse loomine olla võimalik. WLAN-iga ühenduse
loomiseks võtke ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.
• Olenevalt krüpteeringu tüübist võib numbrite arv paroolis
erineda.
• Kõigis kohtades ei pruugi WLAN-ühenduse loomine olla
võimalik.
• Kaamera võib kuvada pääsupunktide loendis ka WLAN-i toega
printeri. Printeri kaudu ei saa võrguühendust luua.
• Võrgu ja teleriga samaaegselt kaamerat ühendada ei saa.
Samuti ei saa te võrguühenduse ajal vaadata fotosid ja videoid
teleril.
• Võrku ühendumisega võivad kaasneda täiendavad tasud. Kulud
sõltuvad teie lepingu tingimustest.
Nupp
Kirjeldus
[D/c/F/t]
Liikuge üksusele või kerige lehekülge.
[o]
Valige üksus.
[m]
Saate valida järgmisi suvandeid:
• Eelmine lk: viib tagasi eelmisele leheküljele.
• Järgmine lk: viib järgmisele leheküljele.
• Laadi uuesti: lehekülje uuesti laadimine.
• Peata: peatab lehekülje laadimise.
• Välju: logimisbrauseri sulgemine.
[l]
Sulgege logimisbrauser.
• Üksuste valimise võimalikkus oleneb leheküljest, millega olete
ühenduses. See ei tähenda tõrget.
• Leheküljest olenevalt ei tarvitse logimisbrauser pärast sisselogimist
automaatselt sulguda. Sel juhul sulgege logimisbrauser nupu [l]
vajutusega ja jätkake seejärel toimingutega.
• Lehekülje mahust või ühenduskiirusest olenevalt võib
logimislehekülje avamine kesta kauem. Sel juhul oodake, kuni
kuvatakse sisselogimisinfo.
Traadita võrk 129
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine
• Kui kasutate ühenduseks WLAN-i, proovige AP-de loendist
mõnd muud AP-d.
• Välisriikides võite ühenduse saada ka mõne tasuta WLANvõrguga.
• Ekraanile võib ilmuda sisselogimisaken, kui valite mõne
võrguteenusepakkuja tasuta WLAN-i. WLAN-ga ühendumiseks
sisestage oma tunnus ja salasõna. Lisateavet registreerimise või
teenuste kohta küsige võrguteenuse pakkujalt.
• Olge ettevaatlik isikuandmete sisestamisega pääsupunkti
ühenduse jaoks. Ärge sisestage oma kaamerasse maksu- või
krediitkaardiandmeid. Tootja ei vastuta võimalike probleemide
eest, mis on tingitud selliste andmete sisestamisest.
• Kasutatavad võrguühendused sõltuvad riigist.
• Teie kaamera WLAN-funktsioonid peavad vastama teie
piirkonnas kehtivatele raadiosidenõuetele. Vastavuse
tagamiseks kasutage WLAN-funktsioon ainult riigis, kus te
kaamera ostsite.
• Võrgusätete muutmise protsess võib võrgutingimustest sõltuvalt
erineda.
• Ärge looge ühendust võrguga, mille kasutamiseks teil puudub
õigus.
• Enne võrguga ühendumist jälgige, et aku oleks täielikult laetud.
• Kui DHCP-serverit käepärast pole, siis tuleb Auto IP abil võrku
ühendumiseks teha fail autoip.txt ja kopeerida see sisestatud
mälukaardile.
• Režiimides 3D-foto ja 3D-panoraam jäädvustatud fotosid ei saa
üles laadida ega saata.
• Failide edastamisel teise seadmesse ei pruugi seade neid
toetada. Sellisel juhul kasutage failide taasesitamiseks arvutit.
Teksti sisestamine
Kuidas sisestada teksti. Alltoodud tabelis esitatud ikoonide abil
saate liigutada kursorit, kasutada suur- ja väiketähti jne. Pöörake
navigatsiooninuppu või vajutage [D/c/F/t], et liikuda
soovitud klahvi juurde, ja vajutage seejärel [o], et see kasutada
seda klahvi sisestamiseks.
Valmis
Tühista
Ikoon
Traadita võrk 130
Tagasilüke
Kirjeldus
Kustutab viimase märgi.
Liigutab kursorit.
ABC-režiimis suur- või väiketähtede valimiseks.
Sisestab laiendi .com.
Lülitab sümbolirežiimile.
WLAN-iga ühenduse loomine ja võrgusätete konfigureerimine
Ikoon
Kirjeldus
Lülitab ABC-režiimile.
Lisab tühiku.
Valmis
Kuvatud teksti salvestamine.
Teksti sisestamisjuhendi vaatamine.
• Olenemata kuvakeelest saate kasutada üksnes inglise tähti.
• Otse valikuni Valmis liikumiseks vajutage [P].
• Sisestada saab maksimaalselt 128 märki.
Traadita võrk 131
Fotode ja videote saatmine nutitelefoni
Kaamera loob WLAN-i kaudu ühenduse nutitelefoniga, mis toetab funktsiooni MobileLink. Fotode ja videote saatmine nutitelefoni abil on
üsna lihtne.
• Funktsiooni MobileLink toetavad ainult Galaxy seeria telefonid, mille operatsioonisüsteemi versioon on vähemalt Android 2.2. Kui teie nutitelefon kasutab
operatsioonisüsteemi Android 2.1, siis uuendage operatsioonisüsteem vähemalt versioonile Android 2.2. Seda funktsiooni toetab ka 7- ja 10,1-tollise ekraaniga
Galaxy Tab. Funktsiooni võivad toetada ka muud seadmed, milles on vähemalt Android 2.2, kuid nende seadmete puhul ei garanteeri Samsung funktsiooni
toimimist.
• Enne funktsiooni kasutamist peate installima oma telefoni või seadmesse rakenduse Samsung MobileLink. Rakenduse saate alla laadida kas Samsung Appsi või
Play Store kaudu.
• Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
• Vaadata kuni 1000 faili ja saata kuni 100 faili korraga.
4
Lülitage nutitelefonis sisse rakendus Samsung MobileLink.
Kaameras valige Kõik kujutised või Valitud kujutised, et
valida failid, mida nutitelefoniga jagada.
5
6
Valige kaameras Jah.
• Kui valisite Valitud kujutised, siis puudutage pärast
jagatavate failide valimist kaameras nuppu Jaga.
• Kui valisite Valitud kujutised, kuvatakse nutitelefonis üksnes
valitud failid.
7
Valige nutitelefonis Kopeeri.
1
2
Keerake kaamera režiimi valimise ketas asendisse w.
3
Valige kaameras
.
• Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta, valige
Järgmine.
• Lugege tähelepanelikult ekraanile kuvatavaid juhiseid kaamera
valimise ja ühendamise kohta.
• Nutitelefoniga saab korraga ühendada ainult ühe kaamera.
Valige nutitelefonis kaamerast failid, mida soovite
nutitelefoniga saata.
• Kaamera saadab failid.
Traadita võrk 132
Nutitelefoni kasutamine kaugjuhtimispäästikuna
Kaamera loob ühenduse nutitelefoniga WLAN kaudu. Funktsiooni Remote Viewfinder abil saab mobiiltelefoni kasutada
kaugjuhtimispäästikuna. Tehtud foto kuvatakse nutitelefonis.
• Funktsiooni Remote Viewfinder toetavad ainult Galaxy seeria telefonid, mille operatsioonisüsteemi versioon on vähemalt Android 2.2. Kui teie nutitelefon kasutab
operatsioonisüsteemi Android 2.1, siis uuendage operatsioonisüsteem vähemalt versioonile Android 2.2. Seda funktsiooni toetab ka 7- ja 10,1-tollise ekraaniga
Galaxy Tab. Funktsiooni võivad toetada ka muud seadmed, milles on vähemalt Android 2.2, kuid nende seadmete puhul ei garanteeri Samsung funktsiooni
toimimist.
• Enne funktsiooni kasutamist peate installima oma telefoni või seadmesse rakenduse Remote Viewfinder. Rakenduse saate alla laadida kas Samsung Appsi või
Play Store kaudu.
1
2
Keerake kaamera režiimi valimise ketas asendisse w.
3
Lülitage oma nutitelefonil rakendus Remote Viewfinder
sisse.
Valige kaameras
4
Määrake nutitelefonil järgmised võttesuvandid.
Ikoon
.
Kirjeldus
Välguvalik
• Kui ilmub hüpiksõnum rakenduse allalaadimise kohta, valige
Järgmine.
Taimeri valik
Foto suurus
• Lugege tähelepanelikult ekraanile kuvatavaid juhiseid kaamera
valimise ja ühendamise kohta.
• Nutitelefoniga saab korraga ühendada ainult ühe kaamera.
• Selle funktsiooni kasutamise ajaks lülitatakse osa kaamera
nuppudest välja.
• Selle funktsiooni kasutamisel teie nutitelefoni suuminupp ja
päästik ei toimi.
• Režiim Remote Viewfinder toetab ainult fotoformaate
ja
.
Traadita võrk 133
Nutitelefoni kasutamine kaugjuhtimispäästikuna
5
Teravustamiseks toksake ja hoidke oma nutitelefonil
6
Pildistamiseks vabastage
.
• Fookussuvandiks määratakse automaatselt multi-AF.
.
• Foto salvestatakse teie kaameras.
• Foto salvestamiseks nutitelefoni toksake fotot ekraani alaosas.
Foto formaadiks seatakse 640 X 360.
• Selle funktsiooni kasutamisel sõltub ideaalne vahemaa kaamera ja
nutitelefoni vahel teie ümbrusest.
• Selle funktsiooni kasutamiseks peab nutitelefon olema kaamerast
maksimaalselt 7 m kaugusel.
vabastamist kulub pildistamiseks pisut aega.
• Peale mobiiltelefonil
• Funktsioon Remote Viewfinder lülitub välja, kui:
-
nutitelefonile tuleb kõne;
kas kaamera või nutitelefon lülitatakse välja;
mälu on täis;
üks seadmetest kaotab ühenduse raadiokohtvõrguga;
Wi-Fi ühendus on nõrk või ebastabiilne.
Traadita võrk 134
Foto- ja videojagamisportaalide kasutamine
Kuidas oma fotosid või videoid failijagamisportaalidesse üles laadida. Kasutatavad portaalid kuvatakse teie kaameras.
Veebisaidi kasutamine
Fotode ja videote üleslaadimine
1
2
3
1
2
4
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
Valige
.
Valige veebisait.
• Kaamera püüab viimati kasutatud AP seadme abil luua
automaatselt ühenduse WLAN-ga.
• Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud, siis otsib
see kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk 127)
Sisestage oma ID ja salasõna ning valige Sisselogimine.
• Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotist „Teksti sisestamine“.
(lk 130)
“ ID.
• Loendist ID valimiseks valige
• Kui olete varem olnud veebilehele sisse logitud, võidakse teid
sisse logida automaatselt.
Veebisaidi külastamine kaamera abil.
Kerige failideni, mille soovite üles laadida, ning vajutage
[o].
• Valida on võimalik kuni 20 faili. Kogumaht võib olla
maksimaalselt 10 MB.
3
Valige Upload.
• Kui avasite Facebooki, valige Upload “ Laadi üles.
• Kui olete Facebooki kasutaja, saate lahtri Kommentaar
valides kommentaare sisestada. Teavet teksti sisestamise
kohta vt jaotist „Teksti sisestamine“. (lk 130)
Selle funktsiooni kasutamiseks peab teil olema failijagamisportaalis konto.
Traadita võrk 135
Foto- ja videojagamisportaalide kasutamine
• Mahupiirangut ületavaid faile ei saa üles laadida. Üleslaaditava
•
•
•
•
•
•
•
foto maksimaalne resolutsioon on 2M ja pikim üleslaaditav video
on selline, mis on salvestatud
abil. Kui valite foto, mille
resolutsioon on suurem kui 2M, siis vähendatakse selle resolutsiooni
automaatselt.
Fotode või videote üleslaadimise meetod võib valitud portaalist
sõltuvalt erineda ja osa funktsioonidest ei pruugi olla saadaval.
Kui te ei pääse veebisaidile tulemüüri või kasutaja autentimise sätete
tõttu ligi, saate abi oma võrguadministraatorilt või võrguteenuse
pakkujalt.
Üleslaaditud fotode ja videote pealkirjaks võib automaatselt saade
nende salvestamise kuupäev.
Fotode üleslaadimise ja veebilehtede avanemise kiirust võib
mõjutada teie Interneti-ühenduse kiirus.
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
Fotosid ja videoid saab jagamiskeskkondadesse üles laadida ka
taasesitusrežiimis. Selleks tuleb vajutada [m] ja valida seejärel
“ soovitud veebisait.
Albumi nimeks saab teie kaameramudeli nimi.
Traadita võrk 136
Fotode või videote saatmine e-postiga
Kuidas muuta e-posti menüüs olevaid sätteid ning saata kaameras salvestatud fotosid ja videoid e-kirjaga.
5
E-posti sätete muutmine
Valige väli Nimi, sisestage oma nimi ja valige Valmis.
E-posti menüüs saab muuta sätteid teabe salvestamiseks. Samuti
saate määrata või muuta e-posti parooli. Teavet teksti sisestamise
kohta vt jaotist „Teksti sisestamine“. (lk 130)
Saatja säte
Nimi
Teabe salvestamine
1
2
3
4
E-post
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
Salvesta
Valige
.
Lähtestamine
Tagasi
• Kaamera püüab viimati kasutatud AP seadme abil luua
automaatselt ühenduse WLAN-ga.
• Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud, siis otsib
see kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk 127)
6
Valige väli E-post, sisestage oma e-posti aadress ja valige
Valmis.
Vajutage [m].
7
Muudatuste salvestamiseks valige Salvesta.
Valige Saatja säte.
• Oma teabe kustutamiseks valige Lähtestamine.
Traadita võrk 137
Fotode või videote saatmine e-postiga
E-posti parooli määramine
1
2
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
3
4
Vajutage [m].
5
6
7
8
Kui ilmub hüpikaken, vajutage [o].
Valige
E-posti parooli muutmine
.
• Kaamera püüab viimati kasutatud AP seadme abil luua
automaatselt ühenduse WLAN-ga.
• Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud, siis otsib
see kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk 127)
Valige Parooli seadmine “ Sees.
• Parooli väljalülitamiseks valige Väljas.
Sisestage 4-numbriline parool.
Sisestage parool uuesti.
Kui ilmub hüpikaken, vajutage [o].
1
2
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
3
4
5
6
7
8
Vajutage [m].
Valige
.
• Kaamera püüab viimati kasutatud AP seadme abil luua
automaatselt ühenduse WLAN-ga.
• Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud, siis otsib
see kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk 127)
Valige Muuda parooli.
Sisestage oma kehtiv 4-numbriline parool.
Sisestage uus 4-numbriline parool.
Sisestage uus parool uuesti.
Kui ilmub hüpikaken, vajutage [o].
Kui olete parooli unustanud, saate selle lähtestada, kui valite
paroolisisestuskuval Lähtestamine. Selle teabe lähtestamisel kustutatakse
varem salvestatud kasutaja seadistusandmed, e-posti aadress ja hiljuti
saadetud e-kirjade loend.
Traadita võrk 138
Fotode või videote saatmine e-postiga
Fotode või videote saatmine e-postiga
Kuidas saata kaameras salvestatud fotosid ja videoid e-postiga.
Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotist „Teksti sisestamine“.
(lk 130)
1
2
3
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
Valige
.
• Kaamera püüab viimati kasutatud AP seadme abil luua
automaatselt ühenduse WLAN-ga.
• Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud, siis otsib
see kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk 127)
5
6
Valige Järgmine.
7
8
Valige Next.
9
Valige Saada.
Kerige failini, mida soovite saata, ning vajutage [o].
• Valida on võimalik kuni 20 faili. Kogumaht võib olla
maksimaalselt 7 MB.
Valige väli Kommentaar, sisestage oma kommentaar ning
valige Valmis.
Valige väli Saatja, sisestage oma e-posti aadress ja valige
Valmis.
• Kui te olete oma teabe eelnevalt salvestanud, siis sisestatakse
see automaatselt. (lk 137)
4
Valige väli Adressaat, sisestage soovitud e-posti aadress
ja valige Valmis.
“ aadress.
• Varasema adressaadi valimiseks loendist valige
• Adressaatide lisamiseks valige . Sisestada saab kui
30 adressaati.
• Aadressi kustutamiseks loendist valige .
Traadita võrk 139
• Võib näida, et foto edastamine õnnestus, kuid vastuvõtja e-posti
•
•
•
•
•
konto vigade tõttu võidakse selle vastuvõtmisest siiski keelduda või
see rämpspostiks lugeda.
Kui võrguühendust pole saadaval või kui e-posti sätted on valed, ei
pruugi e-posti saatmine olla võimalik.
Kui fail ületab mahupiirangut, ei saa e-kirja saata. Saadetava foto
maksimaalne resolutsioon on 2M ja pikim saadetav video on selline,
mis on salvestatud
abil. Kui valite foto, mille resolutsioon on
suurem kui 2M, siis vähendatakse selle resolutsiooni automaatselt.
Kui te ei saa e-kirja tulemüüri või kasutaja autentimise sätete tõttu
saata, saate abi oma võrguadministraatorilt või võrguteenuse
pakkujalt.
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
E-posti on võimalk saata ka taasesitusrežiimis. Selleks tuleb vajutada
[m] ja valida seejärel
“ E-post.
Fotode üleslaadimine pilveserverisse
Te saate oma fotod üles laadida SkyDrive. Fotode üleslaadimiseks peate enne kaamera ühendamist külastama Microsofti veebisaiti ja seal
registreeruma.
1
2
3
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
Valige
4
Logige sisse, kasutades oma tunnust ja salasõna.
5
Kerige fotodele, mida soovite üles laadida, ning vajutage
[o].
6
Valige Upload.
.
Valige SkyDrive.
• Kui ilmub hüpiksõnum konto loomise kohta, valige OK.
• Kaamera püüab viimati kasutatud AP abil luua automaatselt
ühenduse WLAN-ga.
• Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud, siis otsib
see kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk 127)
• Teavet teksti sisestamise kohta vt jaotist „Teksti sisestamine“.
(lk 130)
• Kui loote ühenduse SkyDrive'iga, vaadake jaotist
„Logimisbrauseri kasutamine“. (lk 129)
• Fotosid ja videoid saab pilveserverisse üles laadida ka
taasesitusrežiimis. Selleks vajutage [m] ja valige seejärel
“
soovitud pilveserver.
• Kui kaamera mälus ei ole ühtki fotot, ei saa seda funktsiooni kasutada.
• Fotode üleslaadimisel SkyDrive'i muudetakse nende suurust selliselt,
et faili maht oleks 2M. Fotode kuvasuhe säilitatakse.
Traadita võrk 140
Fotode ja videote saatmine automaatse varunduse abil
Kaameraga tehtud fotosid ja videoid saab arvutisse saata juhtmevabalt. Automaatse varundamise funktsioon toimib ainult
operatsioonisüsteemiga Windows.
Automaatvarunduse programmi arvutisse
installimine
1
2
3
Fotode ja videote saatmine arvutisse
Installige arvutisse iLauncher. (lk 117)
1
2
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
3
Suvandite seadmiseks vajutage [m].
4
Varundamise käivitamiseks vajutage [o].
Ühendage USB-kaabli abil kaamera ja arvuti.
Kui ekraanile ilmub automaatvarundusprogrammi ikoon,
tehke sellel topeltklõps.
• Automaatvarundusprogramm installitakse arvutisse.
Installimise lõpuleviimiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
4
5
Eemaldage USB-kaabel.
Ühendage kaamera ja arvuti uuesti USB-kaabli abil.
• Kaamera talletab arvuti andmed, et tal oleks võimalik arvutisse
faile saata.
Enne programmi installimist veenduge, et arvuti on võrku ühendatud. Kui
internetiühendus puudub, siis peate programmi installima komplektis olevalt
CD-lt.
Valige
.
• Kui ilmub juhis, vajutage [o].
• Arvuti automaatseks väljalülitamiseks pärast edastamise
lõppemist valite Lülita arvuti pärast varundamist välja “
Sees.
• Saatmise tühistamiseks vajutage [o].
• Varundamiseks ei saa valida üksikuid faile. See funktsioon
varundab ainult uued kaameras olevad failid.
• Varundamise edenemist näidatakse arvuti kuvaril.
• Kui edastamine on lõppenud, lülitub kaamera umbes
30 sekundi möödudes automaatselt välja. Eelmisele kuvale
naasmiseks valige Tühista, et vältida kaamera automaatset
väljalülitumist.
Traadita võrk 141
Fotode ja videote saatmine automaatse varunduse abil
• Kui arvuti toetab funktsiooni Wake on LAN (WOL, võrgukäivitus),
saate arvuti automaatselt sisse lülitada, otsides seda oma kaameras.
(lk 146)
• Kui ühendate kaamera raadiokohtvõrku, siis valige arvutiga
ühendatud pääsupunkt.
• Kaamera otsib saadaolevaid pääsupunkte, isegi kui ühendute uuesti
samasse pääsupunkti.
• Kui te failide saatmise ajal kaamera välja lülitate või aku eemaldate,
siis failiedastus katkeb.
• Korraga on failide saatmiseks võimalik arvutiga ühendada ainult üht
kaamerat.
• Varundamine võib katkeda võrguoludest tingituna.
• Fotosid ja videoid saab arvutisse saata ainult üks kord. Faile pole
•
•
•
•
•
võimalik korduvalt saata, isegi kui ühendate oma kaamera teise
arvutiga.
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
Enne selle funktsiooni kasutamist tuleb Windowsi tulemüür ja ka
võimalikud muud tulemüürd välja lülitada.
Saata on võimalik maksimaalselt 1000 faili.
Arvutitarkvaras tuleb serveri nimi sisestada ladina tähtedega ega tohi
sisaldada üle 48 märgi.
Kui samal aajal luuakse mitut tüüpi failid, siis selle funktsiooniga
saadetakse arvutisse ainult pildifailidl (JPG).
Traadita võrk 142
Fotode või videote vaatamine TV Linkiga teleris
TV Link on tehnoloogia meediafailid jagamiseks sama AP-ga ühendatud kaamera ja teleri vahel. Selle tehnoloogia abil saate teleris fotosid ja
videoid vaadata.
1
2
Keerake režiimi valimise ketas asendisse w.
3
Ühendage oma teler pääsupunkti seadme kaudu
juhtmevabasse võrku.
Valige
4
.
• Kui ilmub juhis, vajutage [o].
• Kaamera püüab viimati kasutatud AP seadme abil luua
automaatselt ühenduse WLAN-ga.
• Kui kaamera pole varem WLAN-ühenduses olnud, siis otsib
see kättesaadavaid AP-seadmeid. (lk 127)
Otsige teleris üles kaamera ja sirvige jagatud fotosid või
videoid.
• Teavet kaamera otsimise ning fotode või videote sirvimise
kohta teleris leiate teleri kasutusjuhendist.
• Olenevalt teleri tüübist või võrgu seisundist ei pruugi video
mängida sujuvalt. Kui see juhtub, salvestage video ümber
või
ja mängige uuesti. Kui videod üle
kvaliteediga
juhtmeta võrgu teie teleril sujuvalt ei mängi siis proovige oma
kaamera teleriga ühendada A/V-kaabli abil.
• Täpsemat teavet leiate oma teleri kasutusjuhendist.
AP
Traadita võrk 143
Fotode või videote vaatamine TV Linkiga teleris
• Jagada on võimalik kuni 1000 fotot või videot.
• Teleris saate vaadata üksnes oma kaameraga tehtud pilte või
videoid.
• Juhtmevaba ühenduse ulatus teie kaamera ja teleri ümber sõltub
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
pääsupunkti tehnilistest andmetest.
Kui kaamera on ühendatud 2 teleriga, võib esitus olla aeglasem.
Fotosid ja videoid jagatakse nende originaalformaadis.
Seda funktsiooni saate kasutada üksnes TV Linkiga teleriga.
Jagatud fotosid ega videoid ei salvestata telerisse, kuid need võib
salvestada kaamerasse teleri tehniliste andmete kohaselt.
Fotode ja videote teisaldamine telerisse võib võtta pisut aega
olenevalt võrguühendusest, jagatavate failide arvust ja suurusest.
Kui lülitate kaamera teleris fotode või videote vaatamise ajal välja
(näiteks akut eemaldades) siis peab teler kaamerat ikkagi ühenduses
olevaks.
Fotode või videote järjestus kaameras võib erineda järjestusest
teleris.
Olenevalt sellest, kui palju fotosid või videoid te jagada tahate, võib
nende laadimiseks ja alghäälestuseks kuluda pisut aega.
Teleripuldi pidev kasutamine või teleril muude toimingute tegemine
fotode või videote vaatamise ajal võib häirida selle funktsiooni
normaalset tööd.
Kui te faile kaameras ümber korraldate või sordite, samal ajal
neid teleris vaadates, siis tuleb teil teleris olevate failide loendi
uuendamiseks alghäälestus uuesti teha.
Kui kaamera mälus ei ole ühtki faili, ei saa seda funktsiooni kasutada.
Soovitame kasutada teleri pääsupunktiga ühendamiseks
võrgukaablit. See vähendab miinimumini voogesituse võimaliku
„hakkimise“.
Traadita võrk 144
Fotode saatmine funktsiooniga Wi-Fi Direct
Kui kaamera ühendatakse raadiokohtvõrgu kaudu seadmega, mis toetab funktsiooni Wi-Fi Direct, saate fotosid sellesse seadmesse saata.
Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
1
2
3
4
5
Lülitage telefonis sisse suvand Wi-Fi Direct.
Seadke kaamera taasesitusrežiimi ja kerige fotole.
Vajutage [m] ja valige
Kui seade on valitud, lubage kaameral seadmega
ühenduda.
• Foto saadetakse seadmesse.
“ Wi-Fi Direct.
• Üksikpildivaates saate valida korraga ainult ühe foto.
• Pisipildivaates tuleb mitme foto valimiseks kerida pisipilte ja
vajutada [o]. Kui olete fotode valimise lõpetanud, valige
Next.
Valige kaamera Wi-Fi Directi seadmete loendist soovitud
seade.
• Veenduge, et seadme Wi-Fi Directi suvand on sisselülitatud.
• Võite ka valida oma kaamera seadme Wi-Fi Directi seadmete
loendist.
Traadita võrk 145
• Kui kaamera mälus ei ole ühtki fotot, ei saa seda funktsiooni
kasutada.
• Kui teil ei õnnestu luua ühendust Wi-Fi Directi seadmega, siis
uuendage seadme püsivara kõige uuemaks versiooniks. Mõned
seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Teave funktsiooni Wake on LAN (WOL) kohta
WOL-funktsiooni abil saate oma arvuti kaamerast automaatselt sisse lülitada. See funktsioon on kasutatav viimase 5 aasta jooksul toodetud
Samsungi lauaarvutites (ei ole kasutatav kõik-ühes arvutites).
Kõik muud muudatused teie arvuti BIOS-i sätetes peale allpool kirjeldatute võivad arvutit kahjustada. Tootja ei vastuta kahjude eest, mille põhjuseks on teie arvuti BIOS-i sätete
muutmine.
Arvuti seadmine unerežiimist ärkama
1
2
Klõpsake Start, seejärel avage Control Panel (Juhtpaneel).
3
Tehke paremklõps suvandil Local Area (Lähivõrk),
seejärel klõpsake Properties (Omadused).
4
Klõpsake Configure (Konfigureerimine) “ sakk Power
manage (Energiahaldus) “ Allow this device to wake
the computer (Luba seadmel arvutit äratada).
5
6
Klõpsake OK.
Häälestage võrguühendus.
• Windows 7:
Klõpsake Network and Internet (Võrk ja Internet) “
Network and Sharing Center (Võrgu- ja jagamiskeskus) “
Change adapter settings (Adapteri sätete muutmine).
• Windows Vista:
Klõpsake Network and Internet (Võrk ja Internet) “
Network and Sharing Center (Võrgu- ja jagamiskeskus) “
Manage network connections (Võrguühenduste haldamine).
• Windows XP:
Klõpsake Network and Internet Connection (Võrgu- ja
Internetiühendus)“ Network Connection (Võrguühendus).
Käivitage arvuti uuesti.
Traadita võrk 146
Teave funktsiooni Wake on LAN (WOL) kohta
Arvuti seadmine sisse lülituma
1
Lülitage arvuti sisse ja vajutage algkäivituse ajal klahvi F2.
2
Valige sakk Advanced (Täiendatud) “ Power
management Setup (Energiahalduse seadistus).
3
Valige Resume on PME (Jätka PME-s) “ Enabled
(Lubatud).
4
Muudatuste salvestamiseks ja algkäivituse jätkamiseks
vajutage klahvi F10.
5
6
Klõpsake Start, seejärel avage Control Panel (Juhtpaneel).
• Ilmub BIOS häälestusmenüü.
7
8
Valige võrguadapteri draiverid.
Klõpsake vahekaarti Advanced (Täpsem) ja seejärel
funktsiooni WOL menüüd.
• Seda funktsiooni ei saa kasutada läbi tulemüüri või kui on installitud
turvatarkvara.
• Wol-funktsiooniga arvuti sisselülitamiseks peab arvutil olema aktiivne
Häälestage võrguühendus.
• Windows 7:
Klõpsake Network and Internet (Võrk ja Internet) “
Network and Sharing Center (Võrgu- ja jagamiskeskus) “
Change adapter settings (Adapteri sätete muutmine).
• Windows Vista:
Klõpsake Network and Internet (Võrk ja Internet) “
Network and Sharing Center (Võrgu- ja jagamiskeskus) “
Manage network connections (Võrguühenduste haldamine).
• Windows XP:
Klõpsake Network and Internet Connection (Võrgu- ja
Internetiühendus) “ Network Connection (Võrguühendus).
Traadita võrk 147
kohtvõrguühendus. Kontrollige, kas arvuti võrgupordi märgutuli põleb.
See näitab, et kohtvõrguühendus on aktiivne.
• Olenevalt teie arvutimudelist, võib kaamera olla võimeline arvutit ainult
äratama.
• Olenevalt teie arvuti operatsioonisüsteemist või draiveritest võib
funktsiooni WOL häälestusmenüü nimi olla erinev.
- Häälestusmenüü nime näiteid: Enable PME, Wake on LAN jne.
- Häälestusmenüü väärtuste näiteid: Enable, Magic packet jne.
Seaded
Siit leiate teavet kaamera seadete konfigureerimise kohta.
Seadete menüü
…………………………………………… 149
Seadete menüü avamine ……………………………… 149
Seadete menüü kasutamine …………………………… 150
Seadete menüü
Kuidas kaamerat konfigureerida.
Seadete menüü avamine
1
2
3
Tehke valik.
Vajutage võtte- või esitusrežiimis [m].
Helitugevus
Keskmine
Valige n “ soovitud üksus.
Käivitusheli
Väljas
Katiku heli
Sees
Lühike piiks
Sees
AF heli
Sees
Helid
Spikrijuhendi kuva
Sees
Juhis
Väljas
Kuupäeva/aja kuva
Ekraani eredus
Väljas
Kiirvaade
1s
Automaatkuva väljas
Välju
Tagasi
Teisalda
Automaatne
Sees
4
Teisalda
Seaded 149
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage nuppu [m].
Seadete menüü
Seadete menüü kasutamine
* Vaikesäte
* Vaikesäte
Üksus
Helid
Üksus
Kirjeldus
Võimaldab seadistada kaamera helisid ja
helitugevust.
• Helitugevus: kõigi helide tugevuse
määramine.
(Väljas, Vaikne, Keskmine*, Vali)
• Käivitusheli: võimaldab määrata, kas
kaamera pööramisel kõlab heli.
(Väljas*, Sees)
• Katiku heli: võimaldab määrata, kas
päästiku allavajutamisel kõlab heli.
(Väljas, Sees*)
• Lühike piiks: võimaldab määrata,
kas nuppude vajutamisel ja režiimide
vahetamisel kõlab heli. (Väljas, Sees*)
• AF heli: võimaldab määrata, kas päästiku
poolenisti allavajutamisel kõlab heli.
(Väljas, Sees*)
Spikrijuhendi kuva
Võimaldab kuvada valiku või menüü
lühikirjelduse. (Väljas, Sees*)
Juhis
Võimaldab valida juhiku stseeni loomiseks.
(Väljas*, 3 X 3, 2 X 2, Rist, Diagonaal)
Kuupäeva/aja kuva
Määrake, kas kaabera ekraanil kuvatakse
kuupäeva ja aega või mitte. (Väljas*, Sees)
Ekraani eredus
Kiirvaade
Kirjeldus
Võimaldab reguleerida ekraani eredust.
(Automaatne*, Tume, Normaalne, Ere)
Esitusrežiimis fikseeritakse Normaalne, isegi
kui valite Automaatne.
Määrab tehtud pildi vaatamise kestuse enne
võtterežiimi naasmist. (Väljas, 1 s*, 3 s)
Kui te ei tee 60 sekundi vältel ühtegi
toimingut, siis lülitub kaamera ekraan
automaatselt välja ja oleku märgutuli hakkab
vilkuma. (Väljas, Sees*)
Automaatkuva väljas
• Ekraani automaatse väljalülitumise
korral tuleb kaamera edasi kasutamiseks
vajutada mis tahes nuppu peale nupu
[POWER].
• Kui jätate selle funktsiooni seadistamata,
tuhmub ekraan siiski 60 sekundit pärast
viimast toimingut, et energiat säästa.
Võrguinfo
Valige oma kaamera MAC-aadress ja
seerianumber.
Keel
Kuvateksti keele määramine.
Seaded 150
Seadete menüü
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
* Vaikesäte
Üksus
• Ajavöönd: asukoha ajavööndi
määramine. Teise riiki reisides toksake
valikut Välisriik, seejärel valige vastav
ajavööndit. (Kodu*, Välisriik)
• Kuupäev/aeg: võimaldab määrata
kuupäeva ja kellaaja.
• Kuupäeva tüüp: kuupäeva vormingu
määramine. (AAAA/KK/PP,
KK/PP/AAAA*, PP/KK/AAAA)
Võimaldab määrata, kuidas faile nimetada.
• Lähtestamine: uue mälukaardi
sisestamisel, mälukaardi vormindamisel
või kõigi failide kustutamisel 0001-st
algava failinumeratsiooni määramine.
• Seeria*: uue mälukaardi sisestamisel,
mälukaardi vormindamisel või kõigi failide
kustutamisel viimasest failinumbrist
algava numeratsiooni määramine.
• Esimese kausta vaikenimi on 100PHOTO
Oleneb valitud keelest võib vaikimisi
määratud kuupäeva tüüp erineda.
Kuupäev ja kellaaeg
• Ajatüüp: kellaaja vormingu määramine.
(12 h*, 24 h)
• Jäljend: võimaldab määrata, kas tehtud
fotodel on ka kuupäev ja kellaaeg.
(Väljas*, Kuupäev, Kuup. ja kell)
Kirjeldus
ja esimese faili vaikenimi on SAM_0001.
Faili nr.
• Kuupäev ja kellaaeg kuvatakse foto
alumises paremas nurgas.
• Mõned printerimudelid ei pruugi
kuupäeva ja kellaaega korralikult
printida.
• Fotol ei kuvata kuupäeva ja
kellaaega mõnes stseenirežiimis,
panoraamirežiimis ega pilt-pildis
režiimis tehtud võtete korral.
Seaded 151
• Failinumbrid kasvavad ühekaupa alates
numbrist SAM_0001 kuni numbrini
SAM_9999.
• Kausta number suureneb ühekaupa
numbrist 100PHOTO(SAM_0001SAM_0999) kuni numbrini
999PHOTO(SAM_9000-SAM_9999).
• Ühte kausta saab salvestada
maksimaalselt 1000 faili.
• Kaamera määrab failinimed vastavalt
standardile Design rule for Camera File
system (DCF). Kui te tahtlikult faili nime
muudate, ei pruugi kaamera suuta faile
esitada.
Seadete menüü
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
* Vaikesäte
Üksus
Määrab kaamera automaatse väljalülitumise,
kui määratud aja jooksul toiminguid ei tehta.
(Väljas, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)
Automaatne väljalülitus
• Aku vahetamisel teie konfiguratsioon
Vormindage mälukaart. Vormindamine
kustutab kõik failid, k.a kaitstud failid.
(Jah, Ei)
Formaatima
ei muutu.
• Kaamera ei lülitu automaatselt välja,
kui see on ühendatud arvuti või
raadiokohtvõrguga või kui parajasti
esitatakse slaidiseanssi või videot.
Võimaldab valida Wi-Fi funktsiooni, mis
käivitatakse nupu [t] vajutamisel.
Nutikas ühendus Smart
(MobileLink*, Remote Viewfinder,
Link (Wi-Fi nupp)
Sotsiaalvõrgus jagamine, E-post, Pilv,
Automaatne varundamine, TV Link)
AF lamp
Määrake valguse automaatne sisselülitumine
pimedas kohas teravustamise abistamiseks.
(Väljas, Sees*)
Konversioonobjektiiv
Seadistage tavaobjektiivi kasutamine, kui teil
see on. (Väljas*, Sees)
Kirjeldus
Kui kasutate teist marki kaameras,
mälukaardilugejas või arvutis vormindatud
kaarti, võib see põhjustada vigu. Palun
vormindage mälukaart kaameras, enne kui
seda fotode jäädvustamiseks kasutate.
Lähtestamine
Menüüde ja pildistusvalikute lähtestamine.
Kuupäeva, kellaaega, keelt ja videoväljundi
sätteid ei lähtestata. (Jah, Ei)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Määrake, kas juhtida oma Anynet+(CEC)
profiile toetava HD-teleriga ühendatud
kaamerat teleripuldist või mitte.
• Väljas: failide vaatamine ilma HDTV
kaugjuhtimispuldi abita.
• Sees*: kaamera juhtimine HDTV
kaugjuhtimispuldiga.
Seaded 152
Seadete menüü
* Vaikesäte
Üksus
Kirjeldus
Valige HDMI-kaabli kaudu HD teleril
näidatavate fotode resolutsioon.
(NTSC: 1080i*, 720p, 480p/
PAL: 1080i*, 720p, 576p)
HDMI suurus
• Kui HDTV valitud eraldusvõimet ei
toeta, valib HDTV automaatselt järgmise
madalama eraldusvõime.
• Kui valite 480p või 576p, siis kaamera
teleriga ühendamisel esitusmenüüsid
ega Nutika albumi funktsioone kasutada
ei saa.
Videoväljund
Teie regiooni videosignaali väljundi
määramine.
• NTSC: USA, Kanada, Jaapan, Korea,
Taiwan, Mehhiko jne
• PAL (toetab ainult BDGHI-d): Austraalia,
Austria, Belgia, Hiina, Taani, Inglismaa,
Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia,
Kuveit, Malaisia, Holland, Uus-Meremaa,
Norra, Singapur, Hispaania, Rootsi,
Šveits, Tai jne
Avat. lähtek. lit.-d
Avatud lähtekoodiga tarkvara litsentsiteabe
kuvamine.
Seaded 153
Lisad
Teave veateadete, tehniliste andmete ja hoolduse kohta.
Tõrketeated ………………………………………………… 155
Kaamera hooldus ……………………………………………
Kaamera puhastamine …………………………………
Kaamera kasutamine ja hoidmine ………………………
Teave mälukaartide kohta ………………………………
Teave aku kohta ………………………………………
157
157
158
160
163
Valikuliste lisatarvikute kasutamine
167
167
167
168
168
………………………
Valikuliste välklampide kasutamine ……………………
Valikulise optilise pildiotsija kasutamine ………………
Kaugjuhtimispäästiku kasutamine ………………………
Mikrofoni kasutamine …………………………………
Tavaobjektiivi kasutamine ………………………………… 169
Enne teeninduskeskusse pöördumist
…………………… 170
Kaamera tehnilised andmed ……………………………… 173
Sõnastik ……………………………………………………… 178
Deklaratsioon ametlikes keeltes …………………………… 184
Indeks
……………………………………………………… 186
Tõrketeated
Tõrketeate kuvamisel proovige järgmisi abinõusid.
Tõrketeade
Soovituslik abinõu
Tõrketeade
Soovituslik abinõu
Kaardi tõrge
• Lülitage kaamera välja, seejärel uuesti sisse.
• Eemaldage mälukaart, seejärel pange see
sisse tagasi.
• Vormindage mälukaart.
DCF Full Error
Saate SD, SDHC või SDXC kaardi lukustada,
et vältida failide kustutamist. Pildistamiseks
eemaldage mälukaardi lukustus.
Failide nimed ei vasta DCF-standardile.
Teisaldage mälukaardil olevad andmed
arvutisse, seejärel vormindage kaart. Seejärel
avage menüü Sätted ning valige Faili nr. “
Lähtestamine. (lk 151)
Seade ei ole
ühendatud.
Võrguühendus katkes fotode edastamise ajal.
Valige TV Link seade uuesti.
Faili tõrge
Kustutage kahjustatud fail või võtke ühendust
teeninduskeskusega.
Failisüsteemi ei
toetata.
Kaamera ei toeta sisestatud mälukaardi FATfailistruktuuri. Vormindage mälukaart kaameras.
Kaart lukustatud
Kaarti ei toetata.
Teie kaamera ei toeta sisestatud mälukaarti.
Sisestage SD, SDHC või SDXC mälukaart.
Ühendus
ebaõnnestus.
• Kaamera ei saa valitud pöörduspunkti abil
võrguga ühendust luua. Valige mõni muu AP
ja proovige uuesti.
• Kaameraga ei õnnestu teiste seadmetega
ühendust luua. Proovige uuesti.
Lähtestamine
nurjus.
Kehtetu salasõna.
Lisad 155
• Lülitage võrgus olevad TV Link-seadmed
sisse.
• Kaamera ei suuda leida TV Link-seadet.
Teise kaamerasse failide edastamise parool on
vale. Sisestage õige parool uuesti.
Tõrketeated
Tõrketeade
Soovituslik abinõu
Patarei/aku
tühjeneb
Paigaldage laetud aku või laadige aku.
Mälu täis
Kustutage mittevajalikud failid või sisestage uus
mälukaart.
Pildifaile ei ole
Tehke fotosid või sisestage fotosid sisaldav
mälukaart.
Foto edastamine
nurjus.
Võrguühendus katkes fotode edastamise ajal.
Proovige TV Link-funktsioon uuesti sisse lülitada.
• Kaameraga ei õnnestu fotot teistesse
seadmetesse saata. Proovige uuesti.
Edastamine nurjus. • Kaamera ei suuda saata e-kirja või fotot
TV Link-seadmesse edastada. Kontrollige
võrguühendust ja proovige uuesti.
Lisad 156
Kaamera hooldus
Kaamera puhastamine
Kaamera korpus
Pühkige õrnalt pehme ja kuiva lapiga.
Kaamera objektiiv ja ekraan
Kasutage tolmu eemaldamiseks õhuga puhastuspintslit ja pühkige
objektiivi õrnalt pehme lapiga. Kui tolm ei eemaldu, kandke
puhastuspaberi tükile objektiivi puhastusvahendit ja pühkige
õrnalt.
• Ärge kunagi kasutage seadme puhastamisel benseeni, vedeldeid ega
alkoholi. Need lahused võivad kaamerat kahjustada või väärtalitlusi
põhjustada.
• Ärge vajutage objektiivi katte peale ega kasutage selle puhastamisel
õhuga puhastuspintslit.
Lisad 157
Kaamera hooldus
Kaamera kasutamine ja hoidmine
Kaamera kasutamiseks ja hoidmiseks ebasobivad kohad
• Vältige kaamera sattumist väga madala või kõrge temperatuuri
kätte.
• Vältige kaamera kasutamist kohtades, mis on väga kõrge
niiskusega või kus niiskus järsult muutub.
• Vältige kaamera sattumist otsese päikesevalguse kätte ning
selle hoidmist kuumades, halvasti õhutatud kohtades, nt suvel
autos.
• Kaitske tõsiste vigastuste vältimiseks kaamerat ja selle ekraani
löökide, rohmaka kohtlemise ja ülemäärase vibratsiooni eest.
• Ärge kasutage ega hoiustage kaamerat tolmuses, määrdunud,
niiskes või halvasti ventileeritud kohas, kuna see võib
kahjustada liikuvaid osi ja sisedetaile.
• Ärge kasutage kaamerat kütuste, põlevate materjalide ega
tuleohtlike kemikaalide läheduses. Ärge hoiustage ega kandke
tuleohtlikke vedelikke, gaase ega plahvatusohtlikke materjale
koos kaamera või selle lisatarvikutega.
• Ärge hoidke kaamerat kohas, kus on koitõrjevahendeid.
Kasutamine rannas või kaldal
• Kui kasutate kaamerat rannas või muudes sarnastes kohtades,
hoidke seda liiva ja mustuse eest.
• Teie kaamera pole veekindel. Ärge katsuge akut, adapterit ega
mälukaarti märgade kätega. Kaamera kasutamine märgade
kätega võib kahjustada kaamerat.
Ladustamine pikemaks ajaks
• Kui jätate kaamera pikemaks ajaks seisma, pange see
tihendatud konteinerisse koos absorbendiga, nt silikageeliga.
• Pikemaks ajaks seisma jäetaval kaameral võtke akud
välja. Kaamerasse jäetud aku võib aja jooksul lekkida või
korrodeeruda ja põhjustada kaamerale tõsiseid kahjustusi.
• Kui akud pole kasutuses, tühjenevad need aja jooksul ja enne
kasutamist peab need uuesti laadima.
• Kui kaamera sisselülitamisel on aku olnud kaamerast eraldatud
üle 40 tunni, võib praeguse kuupäeva ja kellaaja lähtestada.
Lisad 158
Kaamera hooldus
Kaamera ettevaatlik kasutamine niisketes keskkondades
Kui viite kaamera külmast keskkonnast sooja ja niiskesse, siis
võib objektiivil või kaamera sisemuses moodustuda kondensaat.
Sellisel juhul lülitage kaamera välja ja oodake vähemalt 1 tund.
Kui mälukaardile tekib kondensaat, siis võtke kaart kaamerast
välja ja oodake tagasipanekuga, kuni kogu niiskus on aurustunud.
Muud ettevaatusabinõud
• Ärge vehkige rihma otsas rippuva kaameraga. See võib
vigastada teid ja teisi ning kahjustada kaamerat.
• Ärge kaamerat värvige, sest värv võib takistada liikuvate osade
liikumist ja häirida kaamera tööd.
• Lülitage kaamera välja, kui te seda ei kasuta.
• Teie kaamera koosneb õrnadest osadest. Vältige lööke kaamera
pihta.
• Kaitske ekraani väliste jõudude eest ja kui te seda ei kasuta, siis
hoidke seda karbis. Kaitske kaamerat kriimustuste eest, hoides
seda eemal liivast, teravatest esemetest ja lahtistest müntidest.
• Ärge kasutage kaamerat, mille ekraan on katki. Klaasi- või
akrüülikillud võivad vigastada teie käsi ja nägu. Viige kaamera
parandamiseks Samsungi hoolduskeskusse.
• Ärge pange kaameraid, akusid, laadureid ega lisaseadmeid
kütteseadmete lähedale, peale ega sisse, näiteks
mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile. Seadmed võivad
deformeeruda, üle kuumeneda, põlema süttida või plahvatada.
• Ärge laske otsesel päikesevalgusel objektiivile paista, kuna see
võib muuta pildisensori laiguliseks või seda kahjustada.
• Kaitske objektiivi sõrmejälgede ja kriimustuste eest. Puhastage
objektiivi pehme ja puhta objektiivilapiga.
• Väljast tuleva löögi puhul võib kaamera välja lülituda. See on
mõeldud mälukaardi kaitseks. Kasutamiseks lülitage kaamera
uuesti sisse.
• Kasutamise ajal võib kaamera kuumeneda. See on normaalne
ega tohiks kaamera kasutusiga või toimimist mõjutada.
• Kui kasutate kaamerat madalatel temperatuuridel, siis võib selle
sisselülitumine võtta aega, värv võib ajutiselt muutuda, samuti
võivad ilmuda järelkujutised. Neil puhkudel pole tegu rikkega
ning need korrigeeruvad iseenesest kui kaamera naaseb
normaaltemperatuurile.
• Kaamera pinda kattev värv või metallosad võivad tundliku
nahaga inimestel põhjustada allergiat, naha sügelemist,
ekseemi või paistetust. Kui puutute mõne sellise sümptomiga
kokku, lõpetage viivitamatult kaamera kasutamine ja
konsulteerige arstiga.
• Ärge sisestage kaamera avaustesse või pesadesse võõrkehi.
Vale kasutuse tagajärjel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii
alla.
• Ärge laske kaamerat hooldada kvalifitseerimata personalil ega
proovige seda ise hooldada. Kahjustused, mis on tekkinud
kvalifitseerimata hoolduse tagajärjel, ei kuulu garantii alla.
Lisad 159
Kaamera hooldus
Teave mälukaartide kohta
Toetatud mälukaardid
See toode toetab SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High
Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), microSD,
microSDHC või microSDXC mälukaarte.
Mälukaardi maht
Mälumaht võib olla erinev sõltuvalt jäädvustatavatest stseenidest,
võttetingimustest või mälukaardist. Need mahud põhinevad 2 GB
SD kaardil:
Fotod
Suurus
Üliterav
Terav
Normaalne
277
313
503
Kirjutuskaitse lüliti
254
349
558
Etikett (esiküljel)
286
392
623
335
457
721
333
456
719
512
691
1060
819
1081
1588
1095
1418
2009
2165
2610
3284
Terminal
Faile saab kustutamise eest kaitsta, kasutades SD, SDHC või
SDXC mälukaartidel kirjutuskaitse lülitit. Lukustamiseks libistage
lüliti alla ja avamiseks üles. Pilte või videosid jäädvustades avage
kaart.
Mälukaardi adapter
Mälukaart
Mikromälukaartide kasutamiseks selle toote, arvuti või
mälukaardilugejaga sisestage kaart mälukaardiadapterisse.
Lisad 160
Kaamera hooldus
Suurus
RAW
RAW +
üliterav
RAW +
terav
RAW +
normaalne
73
51
59
69
74
54
61
71
76
57
64
73
78
60
67
75
78
60
67
75
83
69
74
80
87
77
81
85
89
81
84
87
91
87
88
90
Videod
Suurus
1920 X 1080
1280 X 720
640 X 480
Jagamiseks
640 X 480
384 X 288
192 X 144
480 fps
240 fps
120 fps
30 fps
-
-
-
Ligikaudu
19' 05"
-
-
-
Ligikaudu
29' 38"
-
-
-
Ligikaudu
57' 16"
-
-
-
Ligikaudu
716' 50"
-
-
Ligikaudu
24' 52"
-
-
Ligikaudu
32' 49"
-
-
Ligikaudu
26' 02"
-
-
-
Ülaltoodud arvud on mõõdetud suumi kasutamata. Suumi kasutamisel
võib kasutatav salvestusaeg muutuda. Salvestuse koguaja määramiseks
salvestati järjest mitu videoklippi.
Lisad 161
Kaamera hooldus
Ettevaatusabinõud mälukaartide kasutamisel
• Vältige mälukaardi hoidmist väga külmas või väga kuumas
kohas (alla 0° C / 32° F või üle 40° C / 104° F). Mälukaart võib
väga kõrgel või madalal temperatuuril mitte töötada.
• Sisestage mälukaart õigetpidi. Mälukaardi sisestamine valetpidi
võib kaamerat ja mälukaarti kahjustada.
• Ärge kasutage mälukaarte, mis on vormindatud teistes
kaamerates või arvutis. Vormindage mälukaart oma kaameraga
ümber.
• Mälukaardi sisestamiseks või väljavõtmiseks lülitage kaamera
välja.
• Ärge eemaldage mälukaarti ega lülitage kaamerat välja kui tuli
vilgub, kuna see võib kahjustada andmeid.
• Kui mälukaardi kasutusiga on läbi saanud, ei saa kaardile
rohkem fotosid salvestada. Kasutage uut mälukaarti.
• Ärge painutage, pillake maha ega lööge või survestage
mõjutage mälukaarti tugevalt.
• Vältige mälukaartide kasutamist või hoidmist tugeva
magnetvälja läheduses.
• Vältige mälukaartide kasutamist või hoidmist kõrgel
temperatuuril, suures niiskuses või korrodeerivate ainete
läheduses.
• Vältige mälukaartide kokkupuudet vedelike, mustuse ja
võõrkehadega. Kui kaart on määrdunud, pühkige seda enne
kaamerasse panekut pehme lapiga.
• Vältige vedelike, mustuse ja võõrainete kokkupuudet
mälukaartide ja mälukaardipesaga. See võib mälukaartide või
kaamera töös tõrkeid põhjustada.
• Kui kannate mälukaarti kaasas, kasutage selle kaitsmiseks
staatiliste laengute eest ümbrist.
• Teisaldage olulised andmed muudele kandjatele, nt kõvakettale,
CD-le või DVD-le.
• Kui kasutate kaamerat pikka aega, siis võib mälukaart
soojeneda. See on normaalne ega viita rikkele.
Tootja ei vastuta andmete kaotsimineku eest.
Lisad 162
Kaamera hooldus
Teave aku kohta
Aku tööiga
Kasutage ainult Samsungi heakskiidu saanud akusid.
Aku tehnilised andmed
Tehnilised andmed
Kirjeldus
Mudel
SLB-10A
Type
Liitiumioonaku
Aku mahtuvus
1030 mAh
Pinge
3,7 V
Laadimisaeg*
(juhul kui kaamera on välja lülitatud)
Ligikaudu 240 min
Keskmine pildistamisaeg/
Fotode arv
Katsetingimused
(täielikult laetud akuga)
Aku tööiga mõõdeti järgnevatel
tingimustel: režiimis p, pimedas,
eraldusvõimega , kvaliteediga Fine,
OIS sisselülitatud.
1. Seadke välklamp suvandile Sundvälk,
tehke üks võte ja suumige sisse või
välja.
Fotod
Ligikaudu
130 min/ligikaudu 2. Seadke välklamp suvandile Väljas,
tehke üks võte ja suumige sisse või
260 pilti
välja.
* Aku laadimine ühenduses arvutiga võib võtta kauem aega.
3. Sooritage sammud 1 ja 2, oodates iga
sammu vahel 30 sekundit. Korrake
protsessi 5 minuti vältel ning lülitage
kaamera seejärel üheks minutiks
välja.
4. Korrake toiminguid 1 kuni 3.
Videod
Ligikaudu
90 min
Salvestage videoid
ning 30 kdr sek.
resolutsiooniga
• Ülaltoodud arvud on mõõdetud Samsungi standardite järgi ja võivad tegelikust
kasutusest sõltuvalt teistsugused olla.
• Salvestuse koguaja määramiseks salvestati järjest mitu videoklippi.
• Võrgufunktsioonide kasutamisel tühjeneb aku kiiremini.
Lisad 163
Kaamera hooldus
Patarei/aku tühjenemise sõnum
Ettevaatusabinõud aku kasutamisel
Kui aku on täielikult tühjenenud, siis muutub aku ikoon punaseks
ja ilmub sõnum „Patarei/aku tühjeneb”.
Kaitske akusid, laadijaid ja mälukaarte vigastuste eest
Vältige akude sattumist kontakti metallesemetega, kuna see võib
tekitada ühenduse aku + ja – klemmide vahel ning põhjustada aku
ajutise või püsiva kahjustuse, tulekahju või elektrilöögi.
Märkused aku kasutamise kohta
• Vältige akude hoidmist väga külmas või väga kuumas kohas
(alla 0° C / 32° F või üle 40° C / 104° F). Ekstreemsed
temperatuurid võivad vähendada akude laadimismahutavust.
• Kui kasutate kaamerat pikka aega, siis võib ala akukambri
ümber soojeneda. See ei mõjuta kaamera normaalset
kasutamist.
• Pistiku väljavõtmiseks pesast ärge tirige juhtmest, kuna see võib
põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
• Temperatuuridel alla 0° C / 32° F võib aku mahtuvus ja tööga
väheneda.
• Aku mahtuvus võib madalatel temperatuuridel väheneda, kuid
taastub normaalsel temperatuuril.
Märkused aku laadimise kohta
• Kui näidikutuli ei põle, veenduge, et aku on paigaldatud õigesti.
• Kui kaamera on laadimise ajal sisse lülitatud, siis akut ei laeta.
• Ärge kaamerat aku laadimise ajal kasutage. See võib
põhjustada tule- või elektrilöögiohtu.
• Pistiku väljavõtmiseks pesast ärge tirige juhtmest, kuna see võib
põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
• Oodake kaamera sisselülitamisega seni, kuni aku on vähemalt
10 minutit laadinud.
• Kui ühendate kaamera välistoiteallikasse, kui aku on tühi,
põhjustab mõningate energiakulukate funktsioonide kasutamine
kaamera väljalülitumise. Kaamera normaalseks kasutamiseks
laadige aku täis.
Lisad 164
Kaamera hooldus
• Toitekaabli ühendamisel laetud akuga kaameraga lülitub
olekutuli ligikaudu 30 minutiks sisse.
• Välgu kasutamine ja videote salvestamine tühjendab akut
kiiresti. Laadige akut seni, kuni punane olekutuli kustub.
• Kui olekutuli vilgub punasena, ühendage kaabel uuesti või
eemaldage aku ja paigaldage uuesti.
• Kui laete akut ning kaabel on ülekuumenenud või kui
temperatuur on liiga kõrge, võib olekutuli punasena vilkuda.
laadimine algab, kui aku jahtub.
• Akude ülelaadimine võib aku tööiga lühendada. Kui laadimine
on lõpetatud, ühendage kaabel kaamera küljest lahti.
• Ärge toitekaablit väänake ega asetage selle peale raskeid asju.
See võib kaablit kahjustada.
Akude ja laadijate hoolas käsitsemine ning käitlemine
• Ärge kunagi visake akusid tulle. Järgige akude utiliseerimisel
kõiki kohalikke nõudeid.
• Ärge kunagi pange akusid ega kaameraid kütteseadmete peale
ega sisse, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile. Akud
võivad ülekuumenemisel plahvatada.
Märkused ühendatud arvutiga laadimise kohta
• Kasutage ainult kaasasolevat USB-kaablit.
• Aku ei pruugi laadida, kui:
- kui kasutate USB-jaoturit;
- kui arvutiga on ühendatud muid USB-seadmeid;
- kui ühendate kaabli arvuti esiküljel asuva pordiga;
- kui teie arvuti USB-port ei toeta standardset toiteväljundit
(5 V, 500 mA).
Lisad 165
Kaamera hooldus
• Ärge võtke akut koost lahti ega torgake seda teravate
esemetega.
• Jälgige, et aku ei jääks tugeva surve või raskuse alla.
• Aku ei tohi saada tugevasti põrutada, näiteks kõrgelt alla
kukkuda.
• Ärge jätke akut temperatuurile 60° C (140° F) või üle selle.
• Aku ei tohi kokku puutuda niiskuse ega vedelikega.
• Aku ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nt päike,
tuli jms.
Aku hooletu või ebaõige käsitsemine võib kaasa
tuua kehavigastusi või lõppeda surmaga. Ohutuse
tagamiseks järgige aku õige käsitsemise juhiseid.
• Vale käsitsemise tagajärjel võib aku süttida või
plahvatada. Kui märkate aku juures deformatsioone,
pragusid või muid kõrvalekaldeid, lõpetage viivitamatult
aku kasutamine ja võtke ühendust teeninduskeskusega.
• Kasutage ainult autentseid, tootja poolt soovitatud
akulaadijaid ning adaptreid ja laadige akusid ainult
käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
• Ärge pange akusid küttekehade lähedusse ega ülemäära
kuuma keskkonda, nt suvel suletud autosse.
• Ärge pange akut mikrolaineahju.
• Vältige aku kasutamist soojades, niisketes kohtades,
näiteks saunas või duširuumis.
• Ärge jätke seadet pikemaks ajaks kergesti
süttivatele materjalidele, näiteks voodile, vaibale või
elektrisoojendusega tekile.
• Ärge jätke sisselülitatud seadet pikemaks ajaks
kinnisesse kohta.
• Jälgige, et akuklemmid ei puutuks vastu metallist esemeid
(kaelakeed, mündid, võtmed või käekellad).
• Kasutage üksnes autentseid, tootja poolt soovitatud
liitium-ioon-varuakusid.
Kasutuselt kõrvaldamise juhised
• Aku kasutuselt kõrvaldamisel tuleb olla hoolikas.
• Ärge visake akut tulle.
• Utiliseerimisnõuded võivad riigiti või regiooniti erineda.
Utiliseerige akud vastavalt kohalikele ja riiklikele nõuetele.
Aku laadimise juhised
Laadige akut ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
Vale laadimise tagajärjel võib aku süttida või plahvatada.
Lisad 166
Valikuliste lisatarvikute kasutamine
Valikuliste välklampide kasutamine
Valikulise optilise pildiotsija kasutamine
Kinnitage valikuline välklamp kaamera tarvikujalasele. Eemaldage
tarvikujalase kate ja paigaldage välklamp tarvikujalasele.
Kinnitage valikuline optiline pildiotsija kaamera tarvikujalasele.
Eemaldage tarvikujalase kate ja paigaldage optiline pildiotsija
tarvikujalasele.
• Kaamera ühildub järgmiste välklambitüüpidega: SEF42A
• Välklambi üksikasju vaadake välklambiga kaasasolevast juhendist.
• Ärge lükake vaikevälklampi välja, kui valikuline välklamp on
ühendatud.
Lisad 167
Valikuliste lisatarvikute kasutamine
Kaugjuhtimispäästiku kasutamine
Valikulise kaugjuhtimispäästiku kasutamine vähendab kaamera
värisemist miinimumini ja võimaldab teil teha pikema säriajaga
selgemaid pilte. Kaugjuhtimispäästiku üksikasju vaadake
kaugjuhtimispäästikuga kaasasolevast juhendist.
Mikrofoni kasutamine
Valikulise mikrofoni abil saab vähendada ümbruse müra. Mikrofoni
kohta leiate täpsemat teavet mikrofoniga kaasas olevast juhendist.
Lisad 168
Tavaobjektiivi kasutamine
Kui teil on just Samsungi kaamerale mõeldud tavaobjektiiv, saate selle kinnitamisega suurendada oma kaamera võtteraadiust ja –sügavust.
1
Eemaldage tavaline kaamerarõngas seda vastupäeva
keerates.
3
4
Vajutage võtte- või taasesitusrežiimis [m].
Valige n “ Konversioonobjektiiv “ Sees.
• Pärast konversioonobjektiivi kasutusele seadistamist ei saa enam
kasutada optilist ega digitaalset suumi.
• Kui te pärast konversioonobjektiivi paigaldamist ei vali suvandi
Konversioonobjektiiv väärtuseks Sees, lülitab nupu [Suum]
vasakule või paremale keeramine kaamera välja.
2
Paigaldage konversioonobjektiiv, keerates seda
vastupäeva, kuni see oma kohale lukustub.
Lisad 169
Enne teeninduskeskusse pöördumist
Kui teil on probleeme kaamera kasutamisega, proovige enne teeninduskeskusega ühendusevõttu järgmisi probleemilahendusprotseduure.
Kui olete soovitatud lahendusi proovinud ja probleem ei kao, võtke ühendust kaupluse või teeninduskeskusega.
Kui toote kaamera teeninduskeskusesse, tooge kindlasti ka kõik muud komponendid, mis võisid vea tekkele kaasa aidata, nt mälukaart ja aku.
Olukord
Soovituslik abinõu
Kaamerat ei saa sisse
lülitada
• Kontrollige, et aku oleks sees.
• Kontrollige, et aku oleks õigesti sees.
(lk 22)
• Laadige aku.
Kaamera lülitub
ootamatult välja
• Laadige aku.
• Kaamera võib olla automaatse
väljalülitumise režiimis. (lk 152)
• Kaamera võib välja lülituda, et hoida ära
mälukaardi kahjustamist löögi tagajärjel.
Lülitage kaamera uuesti sisse.
Aku tühjeneb kiiresti
• Aku võib kiiremini tühjeneda madalatel
temperatuuridel (alla 0° C / 32° F).
Soojendage akut taskus.
• Välgu kasutamine ja videote salvestamine
tühjendab akut kiiresti. Vajadusel laadige.
• Akud on kuluvad osad, mille peab aja
jooksul välja vahetama. Kui aku hakkab
väga kiiresti tühjenema, hankige uus.
Olukord
Soovituslik abinõu
Ei saa pildistada
• Mälukaardil ei ole ruumi. Kustutage
mittevajalikud failid või sisestage uus
mälukaart.
• Vormindage mälukaart.
• Mälukaart on kahjustatud. Hankige uus
mälukaart.
• Veenduge, et kaamera on sisse lülitatud.
• Laadige aku.
• Veenduge, et aku on paigaldatud õigesti.
Kaamera pilt tardub
Eemaldage aku ja paigaldage uuesti.
Kaamera kuumeneb
Kasutamise ajal võib kaamera kuumeneda.
See on normaalne ega tohiks kaamera
kasutusiga või toimimist mõjutada.
Välk ei tööta
• Välklambi väljalükkamiseks lükake
välgupäästikut.
• Välgu valikuks võib olla seadistatud
Väljas. (lk 69)
• Teatud režiimides ei saa välku kasutada.
Lisad 170
Enne teeninduskeskusse pöördumist
Olukord
Soovituslik abinõu
Välk hakkab ootamatult
tööle
Välgu võib esile kutsuda staatiline elekter.
Kaamera ei ole rikkis.
Kuupäev ja kellaaeg
on valed
Määrake ekraani seadetes kuupäev ja
kellaaeg. (lk 151)
Ekraan või nupud ei
tööta korralikult
Eemaldage aku ja paigaldage uuesti.
Kaamera ekraan
reageerib loiult
Kui kasutate kaamerat väga madalatel
temperatuuridel, siis võib see põhjustada
kaamera ekraani rikke või värvikao. Et
kaamera ekraan töötaks korralikult, kasutage
kaamerat mõõdukatel temperatuuridel.
Tõrge mälukaardi
kasutamisel
• Lülitage kaamera välja, seejärel uuesti
sisse.
• Eemaldage mälukaart, seejärel pange
see sisse tagasi.
• Vormindage mälukaart.
Vt täpsemalt „Ettevaatusabinõud
mälukaartide kasutamisel“. (lk 162)
Faile ei saa taasesitada
Kui muudate faili nime, ei pruugi kaamera
faili taasesitada (faili nimi peab vastama
DCF-standardile). Kui satute sellisesse
olukorda, esitage faile oma arvutis.
Olukord
Soovituslik abinõu
Foto on udune
• Veenduge, et seadistatud fookusevalik on
lähivõtte tegemiseks sobilik. (lk 72)
• Veenduge, et objektiiv on puhas. Kui ei
ole, puhastage see. (lk 157)
• Veenduge, et objekt on välgu mõjualas.
(lk 174)
Foto värvid ei klapi
tegelikega
Väär värvitasakaal võib põhjustada
ebarealistlikke värve. Valige valgusallikaga
sobiv, korrektne värvitasakaal. (lk 84)
Foto on liiga ere
Foto on ülesäritatud.
• Välk ei tööta. (lk 69)
• Reguleerige ISO tundlikkust. (lk 71)
• Reguleerige säriarvu. (lk 82)
Foto on liiga tume
Foto on alasäritatud.
• Lülitage välk sisse. (lk 69)
• Reguleerige ISO tundlikkust. (lk 71)
• Reguleerige säriarvu. (lk 82)
Teler ei kuva fotosid
• Kontrollige, et kaamera oleks teleriga A/Vkaabli abli korrektselt ühendatud.
• Veenduge, et teie mälukaardil on pilte.
Lisad 171
Enne teeninduskeskusse pöördumist
Olukord
Soovituslik abinõu
Olukord
Soovituslik abinõu
Teie arvuti ei tunne
kaamerat ära
• Veenduge, et USB-kaabel on õigesti
ühendatud.
• Veenduge, et kaamera on sisse lülitatud.
• Veenduge, et kasutate toetatavat
operatsioonisüsteemi.
Teler või arvuti
ei suuda kuvada
SDXC mälukaardile
salvestatud fotosid ja
videoid
SDXC mälukaardid kasutavad exFAT
failisüsteemi. Kontrollige enne kaamera
seadmega ühendamist, et välisseade oleks
exFAT failisüsteemiga ühilduv.
Arvuti katkestab
kaamera ühenduse
failide edastamise ajal
Failide edastust võib häirida staatiline
elekter. Ühendage USB-kaabel lahti ja
ühendage uuesti.
Arvuti ei tunne SDXC
mälukaarti ära
Arvuti ei esita
videoklippe
Videod ei pruugi mõnes
videoesitusprogrammis mängida.
Kaameraga jäädvustatud videofaile saab
esitada multimeediumivaaturis, mille võite
installida arvutisse koos rakendusega
iLauncher. (lk 117)
SDXC mälukaardid kasutavad exFAT
failisüsteemi. SDXC mälukaartide
kasutamiseks Windows XP
operatsioonisüsteemiga arvutis laadige
Microsofti veebilehelt alla exFAT
süsteemiajur.
Ei saa määrata DPOFvormingut RAWkvaliteediga failidele
RAW-kvaliteediga failidele pole DPOFvormingut võimalik määrata.
iLauncher ei tööta
korralikult
• Sulgege iLauncher ja käivitage programm
uuesti.
• Olenevalt teie arvuti näitajatest ja
keskkonnast ei pruugi programm
automaatselt käivituda. Sellisel juhul
klõpsake operatsioonisüsteemi Windows
käitavas arvutis valikutel start “ Kõik
programmid “ Samsung “ iLauncher
“ Samsung iLauncher. Arvutis, kus on
kasutusel Mac OS, klõpsake valikutel
Rakendused “ Samsung “ iLauncher.
Nupu [L] vajutamine Teatud võtterežiimides ei saa säriarvu
ei lukusta säriarvu
lukustada.
Väline välklamp või
mikrofon ei tööta
Lisad 172
Veenduge, et välisseade on nõuetekohaselt
paigaldatud ja sisse lülitatud.
Kaamera tehnilised andmed
Pildiandur
Lainurk (W)
Tüüp
1/1,7" (ligikaudu 9,33 mm) BSI CMOS
Pildipiksleid
Ligikaudu 12,4 megapikslit
Piksleid kokku
Ulatus
Ligikaudu 12,76 megapikslit
Objektiiv
Fookuskaugus
Schneider-KREUZNACHi objektiiv f= 5,2–17,2 mm
(35 mm filmi ekvivalent: 24–80 mm)
Suhtelise ava
vahemik
F1.4 (W)–F2.7 (T), kaasas ND-filter
Digitaalne suum
40–100 cm
40 cm–lõpmatus
Käsitsifookus
1 cm–lõpmatus
40 cm–lõpmatus
F1.4–F3.8 (Lainurk)
F3.9–F7.7 (Lainurk)
1/8–1/2000 s
1/8–1/4000 s
Programmeerimine
1–1/2000 s
1–1/4000 s
Öö
8–1/2000 s
8–1/4000 s
Käsitsi
30–1/2000 s
30–1/4000 s
Tüüp
AMOLED
Säritus
Funktsioon
3,0" (7,6 cm) VGA, 614 000 punkti (PenTile),
pööratav
Juhtimine
Tüüp
1–40 cm
1 cm–lõpmatus
Automaatne
Ekraan
TTL autofookus (Mitu AF, Keskele AF, Valimise AF,
Näotuvastus AF, Jälitamise AF,
Nutika näotuvastamise AF), Käsitsifookus
Makro
Automaatmakro
Säriaeg
Stoppkaadri režiim: 1,0–4,0X
(Nutikas suum: 1,33X, optiline suum: 3,3X)
Fokuseerimine
Tele (T)
Normaalne (AF) 40 cm–lõpmatus 100 cm–lõpmatus
Programmeerimise AE, Säriprioriteedi AE,
Avaprioriteedi AE, Käsisäri
Mõõtmine
Mitu, Punkt, Keskel, Näotuvastus
Kompensatsioon
±2EV (1/3 EV samm)
Lisad 173
Kaamera tehnilised andmed
ISO ekvivalent
Automaatne, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400*,
ISO 12800*
* Kasutatav ainult juhul, kui on aktiveeritud
ISO-laiendus.
Välk
Režiim
Automaatne, Punasilmsus, Sundvälk, Aeglane sünk,
Väljas, Punas. parandus
Ulatus
• Lai: 0,9–7,8 m (ISO Automaatne)
• Tele: 0,8–4,1 m (ISO Automaatne)
Välgu
kompenseerimine
±2EV (1/2 EV samm)
Laadimisaeg
Ligikaudu 4 s
Värina vähendus
Efekt
• Nutikas filter: Normaalne, Miniatuur, Vinjettimine,
Pildistamisrežiim
Videovõtterežiim
Pehme teravustamine, Vana film, Pooltooni täpp,
Visand, Kalasilm, Klassikaline, Retro, Õlimaal,
Multifilm, Akvarell, Ristfilter, Suumim võte
• Kunstiline pintsel
• Kujutise korrigeerimine: Kontrast, Teravus,
Küllastus
Nutikas filter: Normaalne, Paletiefekt 1,
Paletiefekt 2, Paletiefekt 3, Paletiefekt 4, Miniatuur,
Vinjettimine, Pooltooni täpp, Visand, Kalasilm,
Klassikaline, Retro
Valge tasakaal
Režiim
Automaatne VT, Päevavalgus, Pilvine,
Fluorestseeriv_H, Fluorestseeriv_L, Volfram,
Kas.seadistus, Värvitemp.
Mikroreguleerimine
Seitsme sammu võrra värvidega oranž/sinine/
roheline/fuksiinpunane
DUAL IS [optiline stabilisaator (OIS) + digitaalne stabilisaator (DIS)]
Kuupäeva printimine
Kuup. ja kell, Kuupäev, Väljas
Lisad 174
Kaamera tehnilised andmed
Võtte
Taasesitus
• Režiimid: Nutikas Automaatne (Portree, Öine
Fotod
portree, Tagavalgusega portree, Öö, Tagavalgus,
Maastik, Valge, Loomulik roheline, Sinine taevas,
Päikeseloojangu taevas, Makro, Makrotekst,
Makrovärv, Statiiv, Liikumine, Ilutulestik,
Küünal, Kohtvalgustus, Kohtvalgustus (makro),
Kohtvalgustus (portree)), Programmeerimine,
Avaprioriteet, Säriprioriteet, Käsitsi, Stseen
(Iluvõte, Öö, Maastik, Tekst, Päikeseloojang, Koit,
Tagavalgus, Rand ja lumi, 3D-foto), Magic Plus
(Panoraam, Võluraam, Lõigatud võte, Pilt-pildis,
Kunstiline pintsel, HDR)
• Valang: Üksik, Suurel kiirusel (10 fps, 5 fps,
3 fps), Eelpildistamine, Konsool (WB, AE), Taimer
• Taimer: 10 s, 2 s
• ND-filtri efekt: Sees, Väljas
• Režiimid: Nutikas stseenituvastus (Maastik,
•
Videod
•
•
•
•
•
Sinine taevas, Loomulik roheline,
Päikeseloojangu taevas), Film, Magic Plus
(Pilt-pildis)
Vorming: MP4 (H.264) (Maksimaalne
salvestusaeg: 20 min)
Suurus: 1920 X 1080, 1280 X 720, 640 X 480,
320 X 240
Suurel kiirusel: 480 fps (192 X 144),
240 fps (384 X 288), 120 fps (640 X 480)
Vaikne suum: Vaikne suum sees, Vaikne suum
väljas, Summutus
Kujutise stabiliseerija: Väljas, OIS, Dual IS
Jäädvustamine salvestuse ajal
• Tüüp: Üksikpilt, Pisipildid, Muusika ja efektidega
Fotod
Videod
mitme slaidi esitlus, Filmiklipp, Nutikas album*,
Loov filmitegija
* Nutika albumi kategooria: Tüüp, Kuupäev, Nädal,
Esivaade
• Redigeeri: Suuruse muutmine, Pööramine,
Kujutise korrigeerimine, Nutikas filter, Kärbi
• Effekt: Kujutise korrigeerimine (Punas. parandus,
Näo viimistlus, Eredus, Kontrast, Küllastus,
Lisa müra), Nutikas filter (Normaalne, Miniatuur,
Vinjettimine, Pehme teravustamine, Vana film,
Pooltooni täpp, Visand, Kalasilm, Klassikaline,
Retro, Õlimaal, Multifilm, Akvarell, Ristfilter,
Suumim võte)
Redigeerimine: Loov filmitegija, stoppkaadri
eraldamine, ajakärbe
Hoiustamine
Meediumid
Failivorming
Välismälu (valikuline): SD-kaart (tagatud 1–2 GB),
SDHC-kaart (tagatud kuni 32 GB), SDXC-kaart
(tagatud kuni 64 GB)
• Stoppkaader: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1
• Videoklipid: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/
H.264, Audio: AAC)
Lisad 175
Kaamera tehnilised andmed
Traadita võrk
2 GB SD-kaardi korral: fotode arv
Mobile Link, Remote Viewfinder, Sotsiaalvõrgus jagamine, E-post, Pilv,
Automaatne varundamine, TV Link, Wi-Fi Direct
Üliterav
Terav
Normaalne
4000 X 3000
277
313
503
4000 X 2672
254
349
558
Liidesed
4000 X 2248
286
392
623
3264 X 2448
457
721
Digitaalne
väljundpesa
USB 2.0
335
2832 X 2832
333
456
719
Helisisend/väljund
Sisekõlar (Mono), mikrofon (Stereo)
2592 X 1944
512
691
1060
1984 X 1488
819
1081
1588
Videoväljund
• A/V: NTSC, PAL (valitav)
• HDMI 1.4: NTSC, PAL (valitav)
1920 X 1080
1095
1418
2009
1024 X 768
2165
2610
3284
Alalisvoolu
sisendpesa
5V
RAW +
RAW +
terav normaalne
Vooluallikas
RAW
RAW +
üliterav
4000 X 3000
73
51
59
69
Taaslaetav aku
Liitium-ioonaku (SLB-10A, 1030 mAh)
4000 X 2672
74
54
61
71
Ühenduse tüüp
Mikro USB (7 otsaga)
4000 X 2248
76
57
64
73
Vooluallikas võib piirkonnast sõltuvalt teistsugune olla.
3264 X 2448
78
60
67
75
2832 X 2832
78
60
67
75
2592 X 1944
83
69
74
80
1984 X 1488
87
77
81
85
1920 X 1080
89
81
84
87
1024 X 768
91
87
88
90
Pildi suurus
Need näitajad on mõõdetud Samsungi
standardtingimustel ja võivad võtteoludest ja
kaamera konfiguratsioonist sõltuvalt erineda.
Lisad 176
Kaamera tehnilised andmed
Mõõtmed (L x K x P)
112,1 x 62,4 x 27,55 mm (ilma väljaulatuvate osadeta)
Kaal
286 g (ilma aku ja mälukaardita)
Töötemperatuur
0–40° C
Tööniiskus
5–85 %
Tarkvara
iLauncher, Samsung RAW Converter
Tehnilised andmed võivad jõudluse parandamiseks muutuda ette
teatamata.
Lisad 177
Sõnastik
AEB (Automaatne särikahvel)
See funktsioon teeb automaatselt erineva säritusega mitu pilti,
aidates teil saada sobivalt säritatud foto.
DCF (Kaamera failisüsteemi projekteerimise reeglid)
Digitaalkaamerate failivormingu ja failisüsteemi defineerimiseks
Jaapani Elektroonika- ja Infotehnoloogiatööstuse Assotsiatsiooni
(JEITA) poolt loodud spetsifikatsioon.
AF (Autofookus)
Süsteem, mis teravustab kaamera objektiivi objektile automaatselt.
Teie kaamera kasutab automaatseks teravustamiseks kontrasti.
Ava
Ava määrab valguse hulga, mis kaamera andurile jõuab.
Kaamera värin (Hägusus)
Kui kaamera katiku lahtioleku ajal liigub, siis võib pilt jääda
uduseks. Seda juhtub tihemini siis, kui säriaeg on pikk. Kaamera
värisemise vältimiseks suurendage tundlikkust, kasutage välku
või lühendage säriaega. Samuti võite kaamera stabiliseerimiseks
kasutada statiivi, DIS- või OIS-funktsioone.
Kompositsioon
Kompositsioon tähendab fotograafias objektide paigutust fotol.
Tavaliselt annab hea kompositsiooni ühe kolmandiku reeglist
kinnipidamine.
Teravussügavus
Kaugus lähima ja kaugeima rahuldavalt terava punkti vahel fotol.
Teravussügavus sõltub objektiivi avast, fookuskaugusest ning
kaamera ja objekti vahelisest kaugusest. Näiteks väiksem ava
suurendab teravussügavust ning hägustab kompositsiooni tausta.
Digitaalne suum
Funktsioon, mis suurendab kunstlikult suumobjektiiviga
saavutatavat suumi (optilist suumi). Digitaalse suumi kasutamisel
halveneb pildi kvaliteet koos suurenduse kasvuga.
DPOF (Digital Print Order Format, digitaalse prindijärjestuse
vorming)
Vorming prinditeabe, nt valitud piltide ja koopiate arvu
kirjutamiseks mälukaardile. DPOF-ühilduvad printerid, mida leiab
mõnedes fototöökodades, saavad seda teavet kaardilt mugavaks
printimiseks lugeda.
Lisad 178
Sõnastik
EV (Säri väärtus)
Kõik kaamera säriaja ja ava kombinatsioonid, mis annavad
tulemuseks sama särituse.
Fookuskaugus
Kaugus objektiivi keskosast fookuseni (millimeetrites). Pikemad
fookuskaugused tingivad kitsama vaatevälja ning objekti
suurendamise. Lühemad fookuskaugused tingivad laiema
vaatenurga.
EV kompenseerimine
See funktsioon võimaldab teil muuta kiiresti kaamera poolt
mõõdetud säriväärtust määratud sammu võrra, parandamaks
fotode säritust. EV kompensatsiooni seadmine väärtusele -1,0
EV muudab pildi astme võrra tumedamaks, väärtus 1,0 EV astme
võrra heledamaks.
Histogramm
Pildi ereduse graafiline kujutis. Horisontaaltelg vastab pildi
eredusele ning vertikaaltelg pikslite arvule. Suured näitajad
graafikul vasakul (liiga tume) või paremal (liiga hele) annavad
tunnistust väärast säritusest.
Exif (Exchangeable Image File Format, pildifaili vahetusvorming)
Digitaalkaamerate pildifaili vormingu defineerimiseks Jaapani
Elektroonikatööstuse Arengu Assotsiatsiooni (JEIDA) poolt loodud
spetsifikatsioon.
Säritus
Valguse hulk, mis kaamera andurile pääseb. Säri kontrollitakse
säriaja, ava ja ISO tundlikkuse kombinatsiooni abil.
Välk
Välklamp, mis võimaldab nõrga valgusega oludes saavutada
piisava säri.
H.264/MPEG-4
Rahvusvaheliste standardiorganisatsioonide ISO-IEC ja ITU-T
poolt kehtestatud suure tihendussuhtega videovorming. See
Joint Video Teami (JVT) poolt loodud koodek pakub madalatel
bitikiirustel head videokvaliteeti.
Pildiandur
Digitaalkaamera füüsiline detail, mis sisaldab pildi iga piksli
asukohta. Iga pildipunkt jäädvustab sellele särituse ajal
langeva valguse ereduse. Levinud anduritüüpideks on CCD
(laengsidestusseadis) ja CMOS (täiend-metalloksiidpooljuht).
Lisad 179
Sõnastik
ISO tundlikkus
Kaamera valgustundlikkus, mis põhineb filmikaamerates
kasutatava filmi ekvivalendil. Kõrgema ISO tundlikkuse korral saab
kaamera kasutada lühemat säriaega, mis vähendab kaamera
värinast ja nõrgast valgusest tingitud hägusust. Samas on suure
tundlikkusega tehtud pildid tundlikumad müra suhtes.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Digitaalsete piltide kaoline tihendusmeetod. JPEG-pildid on
tihendatud, et vähendada nende failisuurust pildi resolutsiooni
minimaalse vähenemise juures.
LCD (Vedelkristallekraan)
Tarbeelektroonikas levinud ekraanitüüp. Selline ekraan vajab
värvide esitamiseks eraldiseisvat tagavalgustust, nt CCFL või
LED.
Makro
See funktsioon võimaldab teil teha lähivõtteid väga väikestest
objektidest. Makrofunktsiooni kasutamisel suudab kaamera
teravustada väikestele objektidele praktiliselt elusuuruses (1:1).
Mõõtmine
Mõõtmine viitab viisile, kuidas kaamera mõõdab säri määramiseks
valgushulka.
MJPEG (Motion JPEG)
Videovorming, mis on tihendatud nagu JPEG-pilt.
MPO (Multi Picture Object)
Pildifaili formaat mis sisaldab ühes failis mitut kujutist. MPO
fail tagab MPO-ühilduvatel ekraanidel 3D effekti, näiteks 3D
monitoridel või 3D teleritel.
Müra
Digitaalfotol olevad valesti tõlgendatud pikslid, mis ilmnevad
valesti paiknevate või juhuslike eredate pikslitena. Müra tekib
tavaliselt siis, kui pildistatakse kõrge tundlikkusega või kui
tundlikkus pimedas kohas automaatselt määratakse.
OIS (Optiline pildistabilisaator)
Funktsioon tasandab pildistamise ajal reaalajas kaamera
rappumist ja vibreerimist. Digitaalse stabilisaatoriga võrreldes ei
toimu seejuures pildi kvaliteedi halvenemist.
Optiline suum
See on üldsuum, mis suurendab kujutist objektiivi abil ega
halvenda pildi kvaliteeti.
Lisad 180
Sõnastik
Kvaliteet
Digitaalfoto tihendussuhte väljendus. Suurema kvaliteediga
piltidel on madalam tihendussuhe, mis tavaliselt tähendab ühtlasi
suuremat faili.
Vinjettimine
Pildi ereduse või küllastatuse vähenemine pildi servades võrreldes
pildi keskosaga. Vinjettimisega saab koondada tähelepanu pildi
keskel olevatele objektidele.
Resolutsioon
Digitaalfoto pikslite arv. Suurema resolutsiooniga pildid sisaldavad
rohkem piksleid ning on enamasti detailsemad kui madala
resolutsiooniga pildid.
Värvustasakaal (Valge tasakaal)
Värvi (tavaliselt põhivärvide punase, rohelise ja sinise)
intensiivsuse häälestamine pildil. Värvustasakaalu häälestamise
eesmärgiks on saavutada pildi värvide korrektne esitus.
Säriaeg
Säriaeg on katiku avamise ja sulgemise vahele jääv aeg. See on
oluline tegur foto heleduse määramisel, kuna muudab läbi ava
pääsevat ning andurile jõudvat valgushulka. Lühike säriaeg jätab
valguse läbipääsemiseks vähem aega ning pilt jääb tumedam,
samuti „külmutab“ see liikuvad objektid.
Nutikas suum
Nutikas suum võimaldab teil suumida väiksema pildikvaliteedi
kaoga kui optiline suum ja digitaalne suum.
Lisad 181
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab,
et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt,
USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude
olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega
seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele
ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage
need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult
taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu
taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Selline tähistus akul, dokumentidel vői pakendil näitab, et toote akusid
ei tohi kasutusaja lőppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega.
Keemilised elemendid Hg, Cd, vői Pb näitavad, et aku elavhőbeda,
kaadmiumi vői plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest
suurem. Kui akusid ei käidelda őigel viisil, vőib nende sisu pőhjustada
tervise-vői keskkonnakahjustusi.
Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide
taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake
need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude
tagastussüsteemi abil.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima
ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi
tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud
Seda seadet võib kasutada kõigis EL riikides.
Prantsusmaal võib seda seadet kasutada üksnes siseruumides.
PlanetFirst esindab Samsung Electronicsi pühendumist
kestlikule arengule ja sotsiaalsele vastutustundele
ökoloogilise äri ja juhtimise kaudu.
Lisad 182
ELECTRONICS
Vastavusdeklaratsioon
ja Öko-disaini direktiivile (2009/125/EC), mida rakendatakse
määrusega (EC) nr. 278/2009 väliste elektriallikate puhul.
Toote andmed
Järgnevale
Toode :
DIGIKAAMERA
EL esindaja
Mudel(id) : EX2F
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
Deklaratsioon ja rakendatavad standardid
Käesolevaga kinnitame, et toode (tooted) vastavad
Telekommunikatsiooni seadete direktiivile (1999/5/EC),
Madalpinge direktiivile (2006/95/EC) ja Elektromagneetilise
vastavuse direktiiv (2004/108/EC):
EN 60950-1:2006+A1:2010
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 55022:2006+A1 :2007
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 300 328 v1.7.1
EN 301 489-1 v1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
(CE MÄRGISTUSE LISAMISE ALGUSAASTA 2012)
26. juuni 2012
Joong-Hoon Choi /
Laboratooriumi juht
(Väljaandmise aeg ja koht)
(Volitatud isiku nimi ja allkiri)
* See ei ole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi
teeninduskeskuse aadressi või telefoninumbri leidmiseks
vaadake garantiikaarti või võtke ühendust oma seadme
edasimüüjaga.
EN62311 :2008
Lisad 183
Deklaratsioon ametlikes keeltes
Riik
Deklaratsioon
Cesky
Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento digitální fotoaparát je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk
Samsung Electronics erklærer herved, at digitale kameraer overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
Hiermit erklärt Samsung Electronic, dass sich die Digitalkamera in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen
einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics digitaalkaamera vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele
teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung Electronics declares that this digital camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español
Por medio de la presente Samsung Electronics declara que la cámara digital cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras
disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Ελληνική
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Samsung Electronics ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
Par la présente Samsung Electronic déclare que l'appareil photo numérique est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
Con la presente Samsung Electronicsdichiara che questa fotocamera digitale è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni stabilite
dalla Direttiva 1999/5/CE.
Latviski
Ar šo Samsung Electronics deklarē, ka digitālā kamera atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Lietuvių
Šiuo Samsung Electronics deklaruoja, kad šis skaitmeninis fotoaparatas, atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat de digitale camera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen
van richtlijn 1999/5/EG.
Lisad 184
Deklaratsioon ametlikes keeltes
Riik
Deklaratsioon
Malti
Hawnhekk, Samsung Electronics, tiddikjara li din il-kamera diġitali hi konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta'
Direttiva 1999/5/KE.
Magyar
A Samsung Electronics kijelenti, hogy ez a digitális fényképezőgép megfelel az 1999/5/EK irányelv alapvetõ követelményeinek és egyéb
vonatkozó elõírásainak.
Polski
Niniejszym firma Samsung Electronics oświadcza, że ten aparat cyfrowy jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português
Samsung Electronics declara que esta câmera digital está conforme os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
Samsung Electronics izjavlja, da je ta digitalni fotoaparat v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že tento digitálny fotoaparát spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/
ES.
Suomi
Samsung Electronics vakuuttaa täten että tämä digitaalikamera on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin
muiden ehtojen mukainen.
Svenska
Härmed intygar Samsung Electronicsatt dessa digitalkameror står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Български
С настоящото Samsung Electronics декларира, че този цифров фотоапарат е в съответствие със съществените изисквания и другите
приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕК.
Română
Prin prezenta, Samsung Electronics, declară că această cameră foto digitală este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE.
Norsk
Samsung Electronicserklærer herved at dette digitalkameraet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/
EF.
Türkiye
Bu belge ile, Samsung Electronics bu dijital kameranın 1999/5/EC Yönetmeliginin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu
beyan eder.
Íslenska
Hér með lýsir Samsung Electronics því yfir að þessi stafræna myndavél sé í samræmi við grunnkröfur og önnur ákvæði tilskipunar 1999/5/EB.
Lisad 185
Indeks
A
Ava väärtus 44
F
AEB
(Automaatne särikahvel) 89
A/V pesa 17
Failide edastamine
AF heli 150
D
AF-i tuli 152
AF-sihiku valgustus
Asukoht 16
Seaded 152
Digitaalne suum 35
Digital Print Order Format,
digitaalse prindijärjestuse
vorming (DPOF) 110
Ajasätted 24
Ajavööndi sätted 24, 151
E
Aku
Ekraani eredus 150
Ettevaatusabinõu 164
Laadimine 23
Sisestamine 22
Anynet+ 152
Arvutiga ühendamine
Mac 116
Windows 118
Automaatne
varundamine 141
Ekraani tüüp 32
Eraldusvõime
Pildistusrežiim 65
Taasesitusrežiim 107
Eredus
Pildistusrežiim 82
Taasesitusrežiim 110
H
Automaatne varundamine 141
E-post 137
Mac 116
Windows 118
Failide kaitsmine 100
Failide kustutamine 101
HDMI suurus 153
HDTV 113
Heliseaded 33
I
Ikoonid
Failide vaatamine
Kaust 98
Nutikas album 99
Pisipildid 100
Slaidiseanss 104
TV 112
Fookuse piirkond
Jälitamise AF 76
Keskele AF 76
Mitmik-AF 76
Valimise AF 76
Fotode redigeerimine 107
Funktsiooninupp 18
Autoportree 77
Lisad 186
Taasesitusrežiim 96
Võtterežiim 26
iLauncher 118
ISO tundlikkus 71
J
Jäljend 151
Indeks
K
Kuupäev/aeg 151
Kaamera hooldus 157
Küllastus
Taasesitusrežiim 110
Võtterežiim 93
Kaamera lahutamine 115
Kaamera tehnilised
andmed 173
Katikunupp 16
Keelesätted 150
Kiirvaade 150
Kontrast
Pildistusrežiim 93
Taasesitusrežiim 110
Kujutise korrigeerimine
Eredus
Pildistusrežiim 82
Taasesitusrežiim 110
Kontrast
Taasesitusrežiim 110
Võtterežiim 93
Küllastus
Taasesitusrežiim 110
Võtterežiim 93
Lisa müra 110
Punasilmsus 109
Teravus 93
Mälukaart
Ettevaatusabinõu 162
Vaheleht 22
My Star
Asetus 97
Registreerimine 80
Tühistamine 98
L
Laadimine 23
Lähtestamine 152
Nägude retušeerimine
Pildistusrežiim 49
Taasesitusrežiim 109
Näotuvastus 77
O
Olekutuli 17
N
Naeratuse pildistamine 78
P
M
ND-filter 92
Pakendi sisu 15
Makro
Nutikas album 99
Panoraam
Automaatmakro 73
Käsitsifookus 73
Makro 73
Menüü nupp 18
Mõõtmine
Keskele 84
Mitu 84
Punkt 84
Nutikas filter
Pildistamisrežiim 90
Taasesitusrežiim 108
Video salvestamise režiim 91
3D panoraam 50
Reaalajas panoraam 50
Tegevus Panoraam 52
Pildi eraldamine videost 106
Nutikas näotuvastus 79
Pildi kvaliteet 66
Nutikas suum 36
Pildi stabiliseerimine 37
Nutika stseenituvastuse
režiim 63
Pisipildid 100
Lisad 187
Portreede pildistamine
Autoportree 77
Naeratuse pildistamine 78
Nutikas näotuvastus 79
Näotuvastus 77
Punasilmsus 69
Punas. parandus 69
Režiim Iluvõte 49
Silmapilgutuse
tuvastamine 79
Puhastamine
Ekraan 157
Kaamera korpus 157
Objektiiv 157
Punasilmsus
Pildistusrežiim 68
Taasesitusrežiim 109
Pööramine 107
R
S
T
Remote Viewfinder 133
Silmade pilgutamise
tuvastamine 79
Taasesitusnupp 18
Režiim Avaprioriteet 45
Slaidiseanss 104
Režiim Film 60
Statiivi kinnitus 16
Režiim Iluvõte 49
Stseenirežiim 48
Režiimi valimise ketas 18
Suum
Režiim Käsitsi 47
Suumi heli sätted 60
Suumi kasutamine 35
Suurendusnupp 17
Režiim Magic Plus
HDR 57
Kunstiline pintsel 56
Loov filmitegija 58
Lõigatud võte 54
Pilt-pildis 55
Võluraam 53
Taasesitusrežiim 96
Taimer
Taimeri tuli 16
Võtterežiim 67
Teeninduskeskus 170
Teravus 93
Toitenupp 16
Suurendamine 102
Traadita võrk 127
Sõidurežiimi valimise
ketas 19
TV Link 143
Tõrketeated 155
Säritus 82
Režiim Nutikas
automaatne 41
U
Režiim Programmeerimine 43
USB-pesa 17
Režiim Säriprioriteet 46
Ruudujoon 150
Lisad 188
Indeks
V
Vormindamine 152
Vajutage päästik poolenisti
alla 38
Välk
Aeglane sünkroonimine 69
Automaatne 69
Intensiivsus 70
Punasilmsus 69
Punasilmsuse parandus 69
Sundvälk 69
Väljas 69
Valangurežiimid
Eelpildistamine 88
Konsool 88
Suurel Kiirusel 87
Valge tasakaal 84
Valikulised lisatarvikud 15
Veebisait
Avamine 135
Fotode ja videote
üleslaadimine 135
3
3D TV 114
3D võtte režiim 50
Video
Taasesitusrežiim 105
Võtterežiim 60
Videote redigeerimine
Jäädvustan 106
Kärbin 105
Videoväljund 153
Lisad 189
Müügijärgse hoolduse ja päringute tegemise kohta leiate
teavet garantiidokumendist, mis oli ostetud tootega kaasas,
või meie veebilehelt www.samsung.com.
Download PDF

advertising