Samsung | RL40EGSW | Samsung RL40ECPS Vartotojo vadovas

Külmkapp
Kasutusjuhend
ET
Kujutage ette võimalusi
Täname ostmast Samsungi toodet.
Täieliku teeninduse saamiseks, registreerige toode
aadressil
www.samsung.com/global/register
teie uue külmkapi omadused
TEIE UUE KÜLMKAPI PÕHIOMADUSED
Teie Samsungi külmkapp on varustatud uuenduslike säilitus ja energiasäästlike
omadustega.
• Kaudne külmutamine ja jäävaba
Külmkapp külmutab kaudselt ja on jäävaba oma automaatse jäävaba funktsiooniga ja
ühtlaselt jaotunud temperatuuriga sahtlites.
• Kahepoolne
Temperatuuri külmkapis ja sügavkülmutis saab kuvada ja reguleerida eraldi.
• Parempoolne/vasakpoolne ukse avamine
Ukse avamist saab reguleerida vastavalt kasutaja harjumustele.
Lihtsaks edaspidiseks viitamiseks, kirjutage
mudel ja seerianumber ülesse. Te leiate oma
mudelinumbri vasakul pool külmkapi seina.
2_omadused
Mudel # _______________
Seerianumber # ________
ohutusjuhised
OHUTUSJUHISED
HOIATUS
HOIATUS
• Enne seadme kasutamist, lugege see kasutusjuhend põhjalikult läbi ja jätke allles
edaspidiseks.
• Kuna need kasutusjuhendid tulevad erinevate mudelite kohta, siis võivad Teie külmkapi
omadused kasutusjuhendis kirjeldatust veidike erineda.
KASUTATUD HOIATUSSÜMBOLID
HOIATUS
Viitab, et surma või tõsise vigastuse riskile.
Viitab kehavigastusele või materiaalsele kahjule.
HOIATUS
TEISED SÜMBOLID
Tähendab midagi, mida EI TOHI teha.
Tähendab midagi, mida EI TOHI hajutada.
Tähendab midagi, mida EI TOHI puutuda.
Tähendab midagi, mida tuleb järgida.
Tähendab, et peate pistiku seinakontaktist lahti ühendama.
Tähendab, et maandust on vaja, et vältida elektrišokki.
On soovitatav, et selle sümboliga asju käsitleks parandusmehaanik.
Need ohutusmärgid on siin, et ennetada vigastusi Teile ja teistele.
Järgige neid eriti iseäranis.
Pärast selle sektsiooni lugemist hoidke see alles ohutus kohas edaspidiseks.
• Seda külmkappi tuleb õigesti paigutada, vastavuses kasutusjuhendiga, enne kui seda
kasutama hakatakse.
• Kasutage seda seadeldist ainult eesmärgipäraselt nagu kirjeldatud selles kasutusjuhendis.
• Tungivalt on soovitatav, et hooldustööd viiks läbi kvalifitseeritud mehaanik. R600a või R134a
mudelit võib kasutada jahutusvahendina. Kontrollige kompresseerimiskleepsu seadeldise
tagaküljel ja kasutusvõimsuskleebist külmkapi sees, et näha, millist jahutusvahendit
kasutatakse.
• R600a jahtusvahendil on gaasiks maagaas mis on kooskõlas keskkonnaga, olgugi,
et tuleohtlik. Transportides ja paigaldades seadeldist, olge ettevaatlikud, et ühtki osa
külmutusahelas ei vigastataks.
• Jahtusvahendi leke torudest võib süttida või põhjustada silmavigastuse. Vea avastamise
korral vältige lahtist tuld või potentsiaalset tuleallikat ning õhutage ruumi, kus seadeldis
asub, mitu minutit.
ohutusjuhised_3
ohutusjuhised
HOIATUS
• Gaasi-õhu segu süttimine, kui viga jahutusvahendis ilmneb, sõltub jahutusvahendi kogusest ja
ruumi suurusest, kus seadeldis asub.
• Ärge kunagi käivitage seadeldist, kui see näib olevat vigastustega. Kahtluse korral
kontakteeruge edasimüüjaga.
Ruumis peab olema 1 m3 pinda iga 8g R600a jahtusvahendi kohta.
• Jahutusvahendi kogus vastavas seadeldises on näidatud indetifitseerimisplaadil seadeldise
sees.
• Palun visake oma pakkematerjalid ära keskkonnasõbralikul viisil.
• Tõmmake toitekaabel seinakontaktist välja enne külmkapi sisemise lambi vahetamist.
Vastasel juhul riskite elektrišokiga.
TÕSISED OHUTUSMÄRGID
HOIATUS
• Ärge paigaldage oma külmkappi niiskesse kohta või kuhugile, kus see võib veega kokku
puutuda.
• - Elektriseadme murenenud isolatsioon võib põhjustada elektrišoki või tule.
• Ärge pange külmkappi otsese päikesevalguse või kuuma kätte mis tuleb ahjult, radiaatorilt või
teistelt seadmetelt.
• Võimaldage piisavalt ruumi, et paigaldada külmkapp tasasele pinnale. Kui Teie külmkapp ei
ole loodis, ei pruugi jahutussüsteem korrektselt toimida.
• Ärge ühendage mitut elektriseadeldist ühte pikendusjuhtmesse. Külmkapp tuleks alati
paigaldada iseseisvasse vooluallikasse, millel on sama pinge nagu väärtusplaadil.
See võimaldab parima töövõime ja samuti väldib majade elektrijuhtmestiku ülekoormust, mis
võib viia tulekahjuni ülekuumenenud juhtmete tõttu.
• Ärge kunagi ühendage külmkappi vooluvõrgust lahti, tõmmates juhtmest. Alati haarake
pistikust kindlalt ning tõmmake otse seinakontaktist välja.
- Juhtme vigastamine võib viia lühise, tule ja/või elektrišokini.
• Veenduge, et toitejuhe ei oleks lömastatud või vigastatud külmkapi taga.
• Ärge väänake toitejuhet tugevalt või asetage tugevaid esemeid selle peale.
- See võib põhjustada tuleohtu.
• Laske toitejuhe parandada või vahetada koheselt tootja või parandustöötaja poolt kui see on
muutunud vigaseks või räbaldunud.
• Ärge kasutage juhet mis näitab mõranemise või kulumise märke oma pikkuses või kummaski
otsas.
Kui toitejuhe on vigane, laske see koheselt tootja või parandusmehaaniku poolt vahetada.
• Liigutades külmkappi, olge ettevaatlikud, et mitte rullude üle toitejuhmest või seda vigastada.
• Ärge sisestage toitejuhet märgade kätega.
• Ühendage külmkapp seinakontaktist välja enne puhastamist ning hooldustööde tegemist.
• Ärge kasutage märga või niisket riiet, et puhastada toitejuhet.
• Eemaldage igasugune võõras materjal või tolm pistiku klemmidelt.
- Vastasel juhul eksisteerib tuleoht.
• Kui külmkapp on lahti ühendatud seinakontaktist, tuleks oodata vähemalt kümme minutit enne
selle tagasiühendamist.
• Kui seinakontakt on lahti, ärge ühendage pistikut.
Eksisteerib elektrišoki või tule oht.
• Seadeldis tuleb asetada nii,et pistikule on võimalik peale paigaldamist ligi pääseda.
• Külmkapp tuleb maandada.
- Külmkapp tuleb maandada, et vältida igasugust toiteleket või elektrišokki mida võib
põhjustada vooluleke külmkapist.
4_ohutusjuhised
• Ärge kunagi kasutage gaasitorusid, telefoniliine või teisi potentsiaalseid
kergendusvardaid maandusena.
- Maanduspistiku vale kasutamine võib lõppeda elektrišokiga.
• Ärge üritage hajutada või parandada külmkappi ise.
- Te võite riskida tulekahju, rikke ja/või kehavigastusega.
• Kui tunnete farmatseutilist lõhna või suitsu, tõmmake toitejuhe koheselt seinast välja ning
kontakteeruge Samsungi elektroonika hoolduskeskusega.
• Hoidke ventilatsiooniavad lahtisena seadeldise liideses või sisseehitatud struktuuris ning vabastage
nad ummistustest.
• Ärge kasutage mehaanilisi või muid vahendeid, mida tootja ei ole soovitanud, et kiirendada
sulamisprotsessi.
• Ärge vigastage jahutusahelat.
• Ärge kasutage elektrilisi seadmeid seadeldise toidusektsioonis kui need ei ole tootja poolt
soovitatud.
• Enne sisemise tule vahetamist, kõrvaldage seadeldis seinakontaktist.
• Kui kogete tule vahetamisel raskusi, kontakteeruge edasimüüjaga.
• See seadeldis ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele(kaasa arvatud lapsed), kelle on vähesed
füüsilised-, tajumis- või vaimsed võimed või vähesed kogemused ja teadmine, kui neid ei jälgita või
ei anta juhiseid kasutamiseks isiku poolt, kes vastutab nende ohutuse eest.
• Lapsi tuleks jälgida, veendumaks et nad ei mängi seadeldisega.
• Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see vahetada tootja, parandusmehaaniku või sarnase
kvalifitseeritud meeskonna poolt, et vältida ohte.
• Ärge laske lastel ukse küljes rippuda. Vastasel korral võib juhtuda tõsine õnnetus.
• Ärge katsuge külmkapi seinu seest või säilitatavat toitu märgade kätega.
- See võib põhjustada külmanäpistust.
• Kui külmkappi ei kasutata pikka aega, tõmmake pistik seinast välja.
- Isolatsiooni kulumine võib põhjustada tulekahju.
• Ärge hoidke asju külmkapi peal.
- Kui Te avate või sulgete ukse, võivad asjad Teile pähe kukkuda ning põhjustada
kehavigastuse ja/või materiaalse kahju.
OHUTUSMÄRGID
HOIATUS
• See toode on mõeldud ainult toidu hoidmiseks koduses keskkonnas.
• Tootja poolt soovitatud säilitusajast tuleks kinni pidada.
Viidake vastavatele juhistele
• Pudeleid tuleks hoida tihedalt üksteise vastas, et nad välja ei kukuks.
• Ärge hoidke karboniseeritud või kihisevaid jooke sügavkülmutuses
• Ärge ületäidke külmkappi toiduga.
- Kui Te avate ukse, võivad asjad välja kukkuda ja põhjustada kehavigastuse või tekitada
materiaalset kahju.
• Ärge pange pudeleid või klaastaarat sügavkülma.
- Kui nende sisu jäätub, võib klaas puruneda ning põhjustada kehavigastuse.
• Ärge pihustage kergesti süttivaid gaase külmkapi läheduses.
- Vastasel juhul eksisteerib tule- või plahvatuse oht.
• Ärge otse pihustage vett külmkappi sisse või välja.
Eksisteerib elektrišoki või tule oht.
• Ärge hoidke lenduvaid või süttivaid aineid külmkapis.
- Benseen, lahustid, alkohol, eeter, vedelgaas ja teised sarnased tooted võivad põhjustada
plahvatusi.
• Ärge külmutage uuesti toidu mis täielikult ülessulanud.
• Ärge hoidke farmatseutilisi tooteid, teaduslikke materjale või temperatuuritundlikke tooteid
külmkapis.
- Asjad, mis nõuavad kindlat temperatuuri, eitohiks külmkapis hoida.
• Ärge pange vett täis nõusid külmkappi.
- Maha loksumisel eksisteerib tulekahju või elektrilise šoki oht.
ohutusjuhised_5
ohutusjuhised
OHUTUSMÄRGID PUHASTAMISEKS
• Ärge sisestage oma käsi seadeldise alla.
- Teravad ääred võivad põhjustada kehavigastusi.
• Ärge pange sõrmi või teisi asju dispensatsioonauku.
- See võib põhjustada kehavigastusi või materjaalset kahju.
• Kui külmkapp on lahti ühendatud seinakontaktist, tuleks oodata vähemalt viis minutit
enne selle tagasiühendamist.
OHUTUSMÄRGID JÄÄTMETE ÄRAVEOKS
• Selle või teiste külmkappide äraviskamisel, eemaldage uksed, hinged jms et väiksed
lapsed või loomad ei saaks külmkapi sisse kinni jääda.
• Jätke sahtlid oma kohale, et lapsed ei saaks lihtsasti sisse ronida.
R600a või R134a on kasutatav külmutina. Kontrollige kompresseerimiskleepsu
seadeldise tagaküljel ja kasutusvõimsuskleebist külmkapi sees, et näha, millist
jahutusvahendit kasutatakse. Kui see toode sisaldab süttivat gaasi(jahuti R600a),
pöörduge kohaliku edasimüüja poole, et see toode ohutult ära visata.
• Tsüklopentaani kasutatakse isolatsioonis puhumisgaasina. Gaasid isolatsioonimaterjalis
vajavad spetsiaalset käitlemist selles protseduuris. Kontakteeruge oma kohaliku
edasimüüjaga, et see toode ohutult ära visata. Veenduge, et ühtegi toru seadeldise taga
ei vigastataks ära viskamisel. Torud tuleb katki teha lahtises õhus.
HOIATUS
Voolukatkestuse korral helistage kohalikku elektrivõrkude kontorisse ja küsige neilt, kaua see
aega võtab.
Enamik voolukatkestuse, mis on parandatud mõne tunni jooksul ei mõjuta Teie külmkapi
töötamist.
Kuigi, Te peaksite vähendama uste avamiste arvu sel ajal, kui elekter ära on.
Kui peaks olema voolukatkestus rohkem kui 24ks tunniks, eemaldage kogu külmutatud toit.
Ustel või jäsemetel, mis on varustatud lukkude ja võtmetega, tuleks võtmed ära panna laste
käeulatusest ja mitte külmkapi juurde, et vältida lastel lukustamast väljastpoolt.
6_ohutusjuhised
ohutusjuhised
LISANIPID ÕIGEKS KASUTAMISEKS
• Peale paigaldamist laske külmkapil seista kaks tundi.
• Et saada tootelt parimat töövõimet,
- Ärge asetage toitu liiga ligidale ventilatsiooniavadele seadeldise taga, kuna see võib
takistada vaba õhu liikumist sügavkülmutis.
- Mässige toit korralikult kokku või asetage õhukindlatesse sahtlitesse enne kui panete
need sügavkülma
- Ärge pange värskelt toodetud toitu juba külmunud toidu juurde.
• Kui Te olete eemal vähem kui kolm nädalat, ei ole vajadust külmkappi seinakontaktist
eemaldada. Küll aga eemaldage kogu toit, kui lähete ära rohkem kui kolmeks nädalaks.
Kõrvaldage külmkapp seinakontaktist, puhastage, loputage ja kuivatage see.
• Kui külmkapiga on kaasas võti, tuleks see laste käeulatusest ning külmkapist eemale
panna.
• Seadeldis ei pruugi toimida alati(ainete sulamise või liialt kuuma temperatuuri võimalus
sügavkülmutis) kui asetada pikemaks ajaks allapoole temperatuuri, millel seadeldis on
ette nähtud töötama.
• Ärge hoidke toitu, mis läheb ruttu halvaks madalal temperatuuril, näiteks banaanid,
melonid.
• Asetage jäänõu selleks tootja poolt ette nähtud kohta, et saavutada optimaalne
jäätamine.
• Kui Teie seadeldis on jäävaba, tähendab see seda, et Teie külmkappi pole vaja käsitsi
üles sulatada, sest seda tehakse automaatselt.
• Temperatuuri tõus sulamise ajal vastab ISO nõutele. Aga kui soovite vältida lainetavat
temperatuuride tõusu sügavkülmutis, samal ajal kui sulatate seadeldist, mässige
külmutatud toit mitmesse paberikihti, näiteks ajalehtedesse.
• Igasugune temperatuuride tõus sügavkülmutis võib lühendada säilitusaega.
ohutusjuhised_7
sisu
OMA KÜLMKAPI
ÜLESSEADMINE
09
09
Külmkapi/külmuti paigaldamine
ohutusmärgid puhastamiseks
10
10
13
14
15
Külmkapi/külmuti ettevalmistamine
Kontrollomaduste kasutamine
Toidu hoidmine külmkapis
Jää valmistamine
Veedispensatsiooni kasutamine
(valikuline)
Tavalise pudeli paigaldamine
Veedispensaatori puhastamine
Sisemise tule paigaldamine
Uksehinge suuna muutmine
Külmkapi/külmuti vaatamine
09
OMA KÜLMKAPI
KASUTAMINE
10
16
17
18
18
23
PROBLEEMI
KÕRVALDAMINE
25
TEHNILISED
PARAMEETRID
26
08_sisu
külmkapi paigaldamine
Külmkapi/külmuti paigaldamine
• Kui seade ei ole tasakaalus, võib esineda ebatavalisi helisid ning halba jahutamist.
• Oodake vähemalt üks tund, enne kui ühendate seadme vooluvõrku.
2. Külmkapi/külmuti puhastamine
• Pühkige ja puhastage seadeldis seest-ja väljastpoolt puhtaks pehme riidega.
3. Ühendage külmkapp/külmuti seinakontakti, mida kasutatakse ainult selle
seadme jaoks.
• Seadeldis tuleb korralikult maandada.
4. Asetage toit külmkapp/külmutisse.
• On soovitatav oodata 2-3 tundi jahtumiseks, enne kui panete toidu külmkappi.
OHUTUSMÄRGID PUHASTAMISEKS
Seadeldis on eestpoolt kõrgem kui tagant, seetõttu saab ust sulgeda palju lihtsamalt.
1. Seadeldis kaldub vasakule.
Pöörake vasakut reguleerimisjalga noolega näidatud suunas,
lapikkruvikeerajaga kuni seadeldis on tasakaalus.
2. Seadeldis kaldub paremale.
Pöörake paremat reguleerimisjalga noolega näidatud suunas,
lapikkruvikeerajaga kuni seadeldis on tasakaalus.
3. Jätke piisavalt ruumi sahtlite avamiseks.
vähemalt
Sellises olekus saab sahtleid lihtsasti avada.
vähemalt
1046 mm sügavus, kui
uksed on avatud
vähemalt
vähemalt
üles seadmine_9
01 ÜLES SEADMINE
1. Võimaldage adekvaatset ruumi ja paigaldage külmkapp/külmuti kindlale,
loodis põrandale.
külmkapi kasutamine
Külmkapi/külmuti ettevalmistamine
Seadeldise ettevalmistamiseks kasutamiseks ja kontrollimiseks,
et see toimib korrektselt, toimige järgnevalt.
• Paigaldage kõik sahtlid ja sektsioonid, mis eemaldati transportimiseks, õigesse
asendisse.
• Puhastage külmkapp/külmuti ja lisaseadmed, et eemaldada igasugune tolm, mis võis
koguneda pakkimise ja transpordi käigus.
• Sisemine tuli süttib, kui külmkapi uks on avatud.
• Seadke temperatuur kõige külmemale ja laske seadeldise töötada üks tund. Külmuti
peaks minema kergelt külmaks ja mootor peaks töötama kergelt ilma suminata.
• Teie külmkapp/külmuti toimib kompressori abil, mis lülitub töötama, et saavutada
sisemist temperatuuri. Esimese viie minuti jooksul peale käivitamist võib see olla veidi
lärmakas. See on tavaline ega näita vea märke.
Pange toit kappi, kui külmkapp on saavutanud küllaltki madala temperatuuri. See võtab
mõne tunni aega, enne kui külmkapp jõuab õige temperatuurini.
• Kui seadeldis ei toimi korrektselt, kontrollige vooluallikat. Kui probleem püsib,
kontakteeruge edasimüüjaga.
Kontrollomaduste kasutamine
A.RL40E*, RL40H*, RL40Z*
1. Kasutamisnupud 
• Välja lülitamiseks hoidke 3 sekundit all.
Ärge hajutage külmkappi, kui see on sisse lülitatud.
- See võib põhjustada elektrišoki või teisi vigastusi.
10_kasutamine
2. Külmkapi temperatuurinupp
3. Sügavkülmiku temperatuurinupp
• Tavalisel mudelil on näidatav temperatuur (2) sügavkülmiku temperatuuri säte
• Sügavkülmiku temperatuuri muutmiseks:
- VAJUTAGE FRE.TEMP. nuppu.
Hetketemperatuuri säte on näidatud(2).
- 2Vajutage FRE.TEMP nuppu ühe korra või rohkem kuni nõutud temperatuur on
näidatud (2).
Temperatuur vahetub järjestikkuselt. Peale -25°C, displei läheb tagasi -14°C peale.
• Sügavkülmiku temperatuurivahemik: -14°C kuni -25°C.
4. Puhkusenupp
• Kui Te lähete pikale puhkusele või ärireisile või ei vaja külmkappi, vajutage
puhkusenuppu.
• Külmik lülitub välja, aga sügavkülmik jätkab külmutamist.
• Puhkuseindikaator (3) jääb sisse kui puhkusefunktsioon toimib.
HOIATUS
- Te peate külmkapi tühjaks tegema, enne kui vajutate puhkusenuppu (3).
- Kui Te olete eemal vähem kui kolm nädalat, ei ole vajadust külmkappi
seinakontaktist eemaldada. Kuid kui lähete ära rohkem kui kolmeks nädalaks,
eemaldage toit, võtke külmkapp seinast välja ning puhastage, loputage ja
kuivatage see.
5. Superkülmutus nupp
•
•
•
•
Lülitage kiire külmutamise funktsioon sisse või välja.
Kasutage seda, kui soovite toitu kiiresti külmutada.
Superkülmutuse indikaator (4) jääb sisse, kui kiire külmutamise funktsioon töötab.
Kui see funktsioon on valitud, jääb külmutusseade sisse ning toodab väga madalat
temperatuuri sügavkülmas.
• Superkülmutusfunktsioon lülitub automaatselt välja. Kui kiirkülmutusprotsess on
lõpetatud, lülitub Superkülmutus indikaator (4) välja ja sügavkülmik lülitub tagasi
eelnevale temperatuurisättele.
• Et vabastada Superkülmutusfunktsioon, vajutage nuppu uuesti.
Kui Te soovite külmutada suurt hulka toitu, seadke sügavkülmiku temperatuur kõige
külmemale, enne kui lülitate sisse Superkülmutusnupu.
kasutamine_11
02 KASUTAMINE
• Külmkapi temperatuuri muutmiseks:
- VAJUTAGE REF.TEMP. nuppu.
Hetketemperatuuri säte on näidatud(1).
- Vajutage REF.TEMP nuppu ühe korra või rohkem kuni nõutud temperatuur on
näidatud (1).
- Kui lõpetate külmkapi temperatuuri sättimise, siis külmkapi
temperatuuridisplei vilgub 5 korda.
Temperatuur vahetub järjestikkuselt. Peale +7°C, displei läheb tagasi +1°C peale.
Külmkapi temperatuurivahemik: +1°C kuni +7°C.
külmkapi kasutamine
6. Alarminupp
• Kui Te lülitate sisse alarminupu, on see aktiveeritud ja näidatud (5).
Alarm lülitub teatud aja pärast välja, kui külmkapi uks hoitakse lahti.
• Kui Te tahate alarmi välja lülitada siis, kui alarm on sisse lülitatud, vajutage nuppu ühe korra veel, et
alarm välja lülitada.
• Sügavkülmikul ei ole alarmfunktsiooni, et näidata kas uks on lahti või mitte.
Kui Superkülmutus, puhkusefunktsioon on juba valitud ja Te vajutate ühte
• teistest nuppudest, siis praegune funktsioon tühistatake ning valitakse see funktsioon,
mille nuppu vastavalt vajutati.
B.RL40S*,RL40W*
1. Toitenupp
• Välja lülitamiseks hoidke 3 sekundit all.
Ärge hajutage külmkappi, kui see on sisse lülitatud.
- See võib põhjustada elektrišoki või teisi vigastusi.
2. Temperatuuri kontrollimisnupp
• Vajutage temperatuuri konrollimise nuppu, et kontrollida külmkapi temperatuuri.
• Alguses on temperatuuri keskpunkt valitud.
On viis temperatuurisätet, esindatud viie indikaatortulega (1).
• Kui kõik tuled põlevad, on temperatuur kõige külmem.
• Vajutage Temperatuuri kontrollimisnuppu ühe korra või rohkem kuni nõutud temperatuur
on seatud.
• Sügavkülmiku temperatuur on reguleeritud automaatselt vastavalt sellele, kuidas
reguleeritakse külmiku temperatuuri.
Kui soovite külmutada suurt hulka toitu, seadke sügavkülmiku temperatuur kõige külmemale
vähemalt 24 tundi enne toidu külmutamist.
12_kasutamine
TOIDU HOIDMINE KÜLMIKUS VÕI SÜGAVKÜLMAS
Toitu seadeldises hoides, järgige alljärgnevaid soovitusi:
Toidu hoidmine külmkapis
SÄILITUSRIIUL
• Asetage toit säilituskonteineritesse ja võtke asjad välja sobivate
intervallidega.
• Säilitusriiul on purunematu, läbipaistvast materjalist ning seda võib
käsitleda ohutult.
KANDIK
• Selles sahtlis võib hoida puu- ja juurvilju.
• Kui Teil läheb rohkem ruumi vaja, et säilitada puu- ja juurvilju, on võimalik
sahtlid eemaldada.
• Deklareeritud värske toidu säilitusmaht on arvutatud siis, kui sahtlid on
eemaldatud.
PIIMAKAITSE
• Asetage sellesse sahtlisse munarest(munarest on mõeldud munade
säilitamiseks):
• Säilitage väikese pakendiga toidud nagu piim, jogurt ja karastusjoogid.
VAHELDUV
KAITSE
• Säilitage rasvased toidud nagu või ja juust.
• Säilitage väikese pakendiga toidud nagu piim, jogurt ja karastusjoogid.
SUUR PUDELI
KAITSE
• Säilitage väiksed pudelid ja kartongpakendid (1 liitrised) nagu õlu, piim,
mahl, suured pudelid ja kartongpakendid (1,5 liitrised).
kasutamine_13
02 KASUTAMINE
• Laske soojal toidul ning jookidel maha jahtuda enne nende külmkappi panekut.
• Veenduge, et toit on sisse mässitud või kaetud õhukindlatesse anumatesse enne nende
hoidmist. See välistab toidu kuivamise, värvi või lõhna kao ja aitab hoida värskust. See
ennetab lõhnade segunemist.
• Ärge kunagi laske õlil või rasval sattuda kontakti plastikseadmete või uksetihenditega kuna
need materjalid võivad muutuda poorseks.
• Ärge kunagi hoidke seadeldises lõhkeaineid. Kangeid alkohole tuleks hoida ainult
püstises asendis tihedalt suletud anumates.
külmkapi kasutamine
Toidu hoidmine sügavkülmas
• Säilitage värske liha ja kala või kuivatatud toid, mis on jagatud sobiva
suurusega portsjonitesse.
SÜGAVKÜL• Ärge hoidke toitu, mis läheb ruttu halvaks madalal temperatuuril, näiteks
MUTI SAHTEL
banaanid, melonid.
• Ärge pange värskelt toodetud toitu juba külmunud toidu juurde.
• Ärge hoidke karboniseeritud või kihisevaid jooke sügavkülmutuses
• Kui Teie seadeldis on jäävaba, tähendab see seda, et Teie külmkappi pole vaja käsitsi üles
sulatada, sest seda tehakse automaatselt.
• Temperatuuri tõus sulamise ajal võib sobida ISO standarditega, kuid kui soovite ennetada
lainetavat temperatuuri külmutatud toitudel kui sulamine toimub seadeldises. Palun mässige
külmutatud toit mitmesse ajalehepaberikihti.
• Seadeldis ei pruugi toimida alati(ainete sulamise või liialt kuuma temperatuuri võimalus
sügavkülmutis) kui asetada pikemaks ajaks allapoole temperatuuri, millel seadeldis on ette nähtud
töötama.
• Suurema ruumi saamiseks võite eemaldada ülemise ja keskmise sügavkülma sahtli kuna see
ei mõjuta soojuslikke ega mehaanilisi karaktereid. Deklareeritud toidu hoiustamissuurus on
arvutatud siis, kui sahtlid on eemaldatud.
Jää valmistamine
1. Valage vesi jääkuubikute valmistajasse.
• Täitke jäävalmistaja umbes 80% ulatuses veega.
2. Asetage jäävalmistaja sügavkülmuti sahtlisse.
3. Jääkuubikute väljavõtmiseks:
• Väänake jääkuubikute valmistajat kergelt.
Plahvatusoht
HOIATUS
• Külmkapi külmemad osad on tagapaneelil. Seal on parim hoida delikatesstoite.
• Klaaspudeleid, milles on vedelikud ei tohiks kunagi hoida sügavkülmas, kuna klaas
võib plahvatada kui nende sisu jäätub.
Kiire jää valmistamine
• Et valmistada suures koguses jääd kiiresti, vajutage "Superkülmutus" nuppu, et valida
kiire külmutamise funktsioon.
14_kasutamine
Veedispensatsiooni kasutamine (valikuline)
Veedispensaatoriga saab jahutatud vett kiiresti kätte, ilma et peaks ust avama. Lisaks, saate säästa
elektrit kuni 30% kuna ei pea nii palju kordi ust avama.
02 KASUTAMINE
Kui veedispensaatorit ei kasutata, on soovitatav teha
järgnevat
1. Kinnitage veevaruseade kindlalt kinnitusauku.
• Ust ei suleta automaatselt kui veevaruseade on välja tõmmatud
pikemat aega, et vältida külma leket.
Veepaagi täitmine
1. Vajutage ümmargust korki ja täitke veepaak joogiveega.
• Ärge täitke veepaaki liialt(umbes 4.2 liitrit).
See võib põhjustada ülevoolamise kui ust avatakse ja suletakse.
• Ärge täitke kuuma veega, mis on kuumem kui 50°C.
2. Vajutage veedispensaatorikangi tassiga.
kasutamine_15
külmkapi kasutamine
TAVALISE PUDELI PAIGALDAMINE
1. Vajutage fikseerivat kangi, tõstke eksklusiivne veepaak
ülesse, seejärel eemaldage see.
2. Eemaldage veevaruseade eksklusiivsest veepaagist,
seejäärel seadke veevaruseadme sisemine soon
tavalisele mineraalveepudelile ja kinnitage see
pöörates seda.
3. Keerake veevaruseade ümber, seejärel kinnitage see
asendis kinnitamisaugus.
• Sorisevat häält võib kuulda kui õhk siseneb veepudelisse tavalisest mineraalveest või
joogipudelist.
• Mõned tavalised mineraalveepudelid või joogipudelid ei pruugi sobida veevaruseadmega,
sõltuvalt nende suurusest.
• Kui vesi ei tule hooba vajutades sobivalt välja, vajutage seda uuesti.
• Ärge kasutage karboniseeritud jooke, nagu koka-koola, siider või limonaadid. Kui Te vajutate
nuppu, võib jook välja pursata süsihappegaasi tõttu tekkinud rõhust pudeli ülemises osas .
• Parema hügieeni tarvis ei ole soovitatav kasutada suure suhkrusisaldusega jooke (mahlad,
karastusjoogid).
• Te võite kasutada pudelis mineraalvett või keedetud kraanivett kui see ei sisalda osakesi.
16_kasutamine
Veedispensaatori puhastamine
Dispensaatornõu
Ühendage tee
Pühkige ühendustee ja ümbritsev ala puhtaks niiske lapiga.
Veepaak/varu seade
1. Tõmmake kork ülespoole ja vabastage konksud
mõlemalt poolt.
2. Vabastage veevaruseade seda noolega näidatud
suunas keerates ja eemaldage see.
3. Pühkige suur kork ja eksklusiivne veepaak puhtaks
sooja vee ja puhastusainega.
• Hoidke korgist ja tõmmake seda ülespoole, et see
eemaldada. Puhastage kork.
4. Peale veevaruseadme puhastamist pehme harjaga,
vajutage veevaruseadme kasutushooba, seejärel
puhastage see jooksva vee all.
HOIATUS
• Puhastage veepaaki pidevalt, kui kasutate seda tee või muude sarnaste jookide
hoidmiseks. Kasutage ainult filtreeritud teed.
• Parema hügieeni tarvis ei ole soovitatav kasutada suure suhkrusisaldusega jooke
(mahlad, karastusjoogid).
• Väljavõtte saab puhastada, pühkides paaki lapiga, mida on niisutatud veiniäädika
või soolveega.
• Kontrollige, et kummist tihend veevaruseadmel ei oleks maha tulnud või vigastatud
terava esemega. Vastasel korral võib see lekkida.
kasutamine_17
02 KASUTAMINE
1. Tõmmake nõu sõrmedega välja.
2. Tühjendage dispensaatornõust vesi, seejärel puhastage puhta vee ja puhastusainega.
külmkapi kasutamine
SISEMISE TULE VAHETAMINE
Alati ühendage seade vooluvõrgust lahti, kui vahetate külmkapi tuld. Vastasel korral on
elektrišoki oht.
1.Vajutage korgi kumbagi otsa ja tõmmake enda poole.
2.Hõõglamp
• Pöörake sisemist tuld, et seda välja tõmmata ja vahetada uue vastu.
3.Vajutage katet ettepoole.
Uksehinge suuna muutmine
- Lugege juhendeid täielikult ja täpselt
HOIATUS
• Enne ukse suuna muutmist veenduge, et külmkapp on vooluvõrgust lahti ühendatud, võttes
stepsli seinast välja. Te peaksite võtma sisu ja lisaseadmed nagu uksepiirik, ustelt välja. Olge
ettevaatlikud, et mitte uksi maha visata paigaldamisel.
1. Hoidke osasid ettevaatlikult, et vältida värvi kriimustamist.
2. Laotage kõik kruvid nende osade juurde laiali, et vältida nende kasutamist
valedes kohtades.
3. Võimaldage mittekriipivat tööpinda ustele. (nt. tekk)
4. Uste suuna vahetamisel ei tohiks külmkappi määrida õliga.
- Tööriistad, mida Te vajate
Kruvikeeraja
18_kasutamine
8 mm/10 mm mutrivõti
Ukse kiigu tagurpidi keeramine (1)
EESMINE KATE
KRUVI B
02 KASUTAMINE
PEALMINE
KUPPEL AUK
VASAKPOOLE
HINGE KATE
PAREMPOOLNE HINGE KATE
KÄIGUGA HING
KAPSLIGA HINGE AUK
PAREMPOOLNE
HINGE KATE
KRUVI A
KAPI KRUVI KATE
KRUVI F
KAPSLIGA HINGE AUK
KESKMINE HING
KRUVI E
KRUVI A
ARMATUUR
KRUVI D
JALG
ALUMISE HINGE
FIKSAATOR
ALUMISE HINGE
PEATAJA
ALUMINE HING
KRUVI D
KÄIGUGA
HING
ÜLEMINE KATE
VAHEUKSE KATE
JALG
KRUVI
KÄEPIDEME
KATE
KRUVI C
UKSE AUGU
KATE
UKSEPEATI
KÄEPIDEME
KATE
KRUVIKATE
KÄEPIDE
KRUVI C
KRUVI G
UKSE AUGU KATE
UKSEPEATI
KRUVI G
kasutamine_19
külmkapi kasutamine
1. Võtke maha kruvi B, mis hoiab kinni ülemist, eesmist katet ja seejärel ülemine, eesmine kate.
Tõmmake välja juhtmesisendid.
Võtke maha parempoolne ülemine kattehing, kruvi A, ülemine parempoolne hing, ülemine katteuks ja
külmkapi uks.
Võtke maha ja fikseerige käiguga hing teisele poole ülemisele hingele.
Võtke maha ülemine augukate ülemiselt pealmiselt kattelt ja paigaldage see parempoolsele ülemisele
kattele.
2. Võtke alla kruvi A, kruvi E ja keskmine hing fiksaatorhingelt ja seejärel sügavkülmuti uks.
Võtke maha HINGE AUGU KATE, KRUVI KATE ning KRUVI F ja paigaldage need paremale.
3. Kergelt kallutage seadeldis vähem kui 45 kraadi, eemaldage parempoolne jalg ja vabastage kruvi D.
Võtke maha parempoolne alumine hing. Seejärel võtke maha alumine fiksaatorhing, käiguga hing ja
alumine stopperhing
Keerake teistpidi alumine stopperhing ja kinnitage see vasakule alumise hinge külge alumise
fiksaatorhinge ja käiguga hingega.
4. Võtke maha vasak jalg ja vabastage kruvi D.
Võtke maha ja paigaldage tugevdus paremale. Seejärel kinnitage jalg.
5. Võtke maha kruvi G, ja stopperuks sügavkülmaukselt ja paigaldage need uksest vasakule.
Võtke maha hoideukse kate, käepideme kruvi kate, kruvi C, alumine käepideme riiv ja vaheukse kate
ning paigaldage need paremale poole ust.
Paigaldage auguuksekate vasakule poole ust.
6. Fikseerige keskmine hing kruviga A ja kruviga E ning paigaldage sügavkülmiku ukse alumine fiksaator
hing vasakule ja paigaldage jalg.
Pange külmkapp liikumatult ja paigaldage külmkapiuks.
Kinnitage ülemine hing kruviga A.
7. Kinnitage juhtmesisestused õigesti
Paigaldage ülemine vasakpoolne hingekate ja katke see ülemise uksekattega.
8. Paigaldage Ülemine eesmine kate ja viimaseks kinnitage kruvi B.
20_kasutamine
Ukse kiigu tagurpidi keeramine (2)
EESMINE KATE
02 KASUTAMINE
ÜLEMINE
HINGE KATE
KAPSLIGA HINGE AUK
KRUVI A
KÄIGUGA HING
KAPSLIGA HINGE AUK
KAPI KRUVI KATE
KRUVI F
KESKMINE HING
KRUVI A
KRUVI B
ARMATUUR
KUUSKANTKRUVI
(KRUVI D)
ALUMINE
HING
ALUMISE HINGE PEATAJA
ALUMISE HINGE FIKSAATOR
KÄIGUGA HING
JALG
JALG
VAHEUKSE KATE
KUUSKANTKRUVI
KRUVI D
KATE
ÜLEMINE
UKS
UKSEPEATI
KRUVI G
UKSEPEATI
KRUVI G
kasutamine_21
külmkapi kasutamine
1. Võtke maha hing ja käiguga hing ja paigaldage need vastaspoolele ülemist hinge.
Võtke maha ülemine uksekate ja külmkapiuks
2. Võtke maha kruvi A, kruvi E ja keskmine hing fiksaatorhingelt ja seejärel külmkapiuks.
Võtke maha hingeaugu kate, kapi kruvi kate ja kruvi F vasakult poolt ja paigaldage need paremale.
3. Kergelt kallutage seadeldis vähem kui 45 kraadi, eemaldage parempoolne jalg ja vabastage kruvi D.
Seejärel võtke maha alumine fiksaatorhing, käiguga hing ja alumine stopperhing
Keerake teistpidi alumine stopperhing ja kinnitage see vasakule alumise hinge külge alumise
fiksaatorhinge ja käiguga hingega.
4. Võtke maha vasak jalg ja vabastage kruvi D.
Võtke maha ja paigaldage tugevdus paremale.
Seejärel paigaldage jalg.
5. Võtke maha kruvi G ja stopperuks külmkapilt ja sügavkülmiku ukselt ja paigaldage nad vasakule poolt
uksi.
Võtke maha ukse augu kate ja vaheukse kate ja paigaldage need vasakule poolt ust.
6. Fikseerige keskmine hing kruviga A ja kruviga E ning paigaldage sügavkülmiku ukse alumine fiksaator
hing vasakule ja paigaldage jalg.
Pange külmkapp liikumatult ja paigaldage külmkapiuks.
Kinnitage ülemine hing kruviga A.
22_kasutamine
ÜLEVAADE KÜLMIKUST/SÜGAVKÜLMIKUST(RL40EVRL40H*/
RL40S*/RL40Z*)
Munarest
Lambikate
Jäänõu
Õhutusventilatsiooni kate
Vahelduv kaitse
Sälitusriiul
Temperatuur
Ülemine juurviljanõu
Pudelikaitse
Külmutatud ruumi nõukate
Külmutatud ruumi nõu
Ülemine sahtel
Keskmine sahtel
Alumine sahtel
SISEMISED
LISASEADMED
UKSEKOMPLEKTI
LISASEADMED
Sälitusriiul
3
Külmutatud ruumi nõukate
1
Ülemine juurviljanõu (ainult RL40Z*)
1
Külmutatud ruumi nõu
1
Ülemine sahtel
1
Keskmine sahtel
1
Alumine sahtel
1
Piimakaitse
1
Vahelduv kaitse
4
Pudelikaitse
1
Munarest
Jäänõu
1
1
kasutamine_23
02 KASUTAMINE
Piimakaitse
ÜLEVAADE KÜLMIKUST/SÜGAVKÜLMIKUST(RL40W*)
Piimakaitse
Munarest
Jäänõu
Lambikate
Õhutusventilatsiooni kate
Munakaitse
Väike kaitse
Sälitusriiul
Temperatuur
Pudelikaitse
Kandik
Ülemine sahtel
Keskmine sahtel
Alumine sahtel
SISEMISED
LISASEADMED
UKSEKOMPLEKTI
LISASEADMED
24_kasutamine
Sälitusriiul
4
Kandik
1
Ülemine sahtel
1
Keskmine sahtel
1
Alumine sahtel
1
Piimakaitse
1
Munakaitse
1
Väike kaitse
2
Pudelikaitse
1
Munarest
1
Jäänõu
1
probleemi kõrvaldamine
PROBLEEMI
LAHENDAMINE
See seadeldis ei toimi
üldse või temperatuur
on liialt kõrge
• Kontrollige,et toitejuhe on korralikult ühendatud.
• Kas temperatuurikontroll on eesmisel paneelil korralikult seatud?
• Ega Päike ei paista seadmele või pole läheduses soojendusseadmeid?
• Ega seadeldise tagus poleks liialt lähedal seinale?
Toit külmkapis
on jäätunud
• Kas temperatuurikontoll eesmisel paneelil on seatud kõige külmemale
temperatuurile?
• Ega ümbritsev temperatuur pole liialt madal?
• Ega Te pole pannud sooja toitu külmkappi?
Imelikud hääled
• Kontrollige, kas seadeldis on paigaldatud stabiilsele, loodis põrandale.
• Ega seadeldise tagus poleks liialt lähedal seinale?
• Ega võõrkehad pole kukkunud seadeldise taha või selle alla?
• Ega seadeldise kompressorist ei tule müra?
• Tiksuvat häält võib kuulda seadeldise seest; see on tavaline.
• Hääl tuleb sellest, et erinevad lisaseadmed tõmbuvad kokku või
laienevad.
Seadeldise eesmised
nurgad ja küljed
on soojad ning
nendele hakkab
kondensatsioon
tekkima
• Kuumuskindlad torid on paigaldatud seadeldise eesmistesse
nurkadesse, et vältida kondensatsiooni.
Kui ümbritsev temperatuur tõuseb, ei pruugi see alati olla efektiivne.
Kuigi - see pole ebanormaalne.
• Väga kuivas kliimas võib kondensatsioon tulla seadeldise välimistelt
pindadelt kui õhuniiskus satub kontakti seadeldise jaheda pinnaga.
Võite kuulda
vedeliku mulisemist
seadeldises
• See on külmkapp, mis külmutab seadeldise sisemust.
Seadeldise sees
on halb lõhn
• Te ei sulgenud toitu.
• Kontrollige, et toit oleks kaetud ja veenduge, et külma sissevõtukoht
oleks puhas.
Seadeldise seintel
on kiht jääd
• Kas õhu väljalaskekoht on seadeldisel ühendatud ülesse?
• Pange toit võimalikult hajusalt, et võimaldada ventilatsiooni.
• Kas uks on täielikult suletud?
Kui konditsioon tekib
seadeldise sisemistele
seintele ja juurviljade
peale
• Võib juhtuda kui suure veesisaldusega toit on jäetud katmata niiskesse
keskkonda või uks on jäetud lahti pikaks ajaks.
• Hoidke toitu kaetult või suletult konteineris.
Elektrisäästmise nippe
• Paigaldage seadeldis jahedasse, kuiva ruumi, milles on hea
ventilatsioon. Veenduge, et seadeldis ei ole otsese päikesevalguse
käes, ega pandud soojusallika lähedusse(näiteks radiaator).
• Ärge kunagi blokeerige seadeldise õhtusavasid või reste.
• Laske soojal toidul maha jahtuda enne kui panete selle seadeldisse.
• Pange külmutatud toit külmikkuse sulamiseks.
Te võite kasutada külmutatud toitude madalat temperatuuri, et jahutada
toitu külmkapis.
• Ärge hoidke seadeldise ust liialt kaua lahti, kui võtate külmkapist toitu
välja või panete toitu sisse.
Mida vähem aega on uks lahti, seda vähem jääd tekib sügavkülma.
probleemi kõrvaldamine_25
Tehnilised Parameetrid
MUDEL
KIRJELDUS
Kliimatüüp
Elektrilöögi kaitseklass
Efektiivne maht (L)
Efektiivne kogumaht
Külmkapp
RL40E*
Sügavkülmik
Märgitud Pinge / Sagedus / Vooluhulk
Kogu sisendvõimsus (W)
Jääeemaldi võimsus (W)
Lambi maksimumvõimsus (W)
Elektritarve kwh/24h (25°C)
Külmutamisvõimsus kg/24h
Külmutusaine ja täitekogus
Kaal (kg)
(L) (mm)
Kogusuurus
(S) (mm)
(K) (mm)
RL40S*
306
221
306
221
85
85
RL40H*
SN-ST
I
306
221
85
RL40W*
RL40Z*
298
213
300
215
85
85
220V-240V/50Hz/0.48A
100
250
30
0.970
0.970
0.781
0.962
0.964
10
R-600a,0.056Kg
74
74
74
75
75
600 595 600 595 600 595 600 595 600 595
685 646 685 646 685 646 685 646 685 646
1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881 1881
Välistemperatuuri piirid
Külmkapp/sügavkülmuti on mõeldud töötamaks väliskeskkonna temperatuuril mis on ette määratud
temperatuuri klassiga, markeeritud väärtusplaadil.
Temperatuuriklass
Sümbol
Pikendatud temperatuurid
Soe
Subtroopiline
Troopiline
SN
N
ST
T
Välistemperatuur
Maksimum
Miinimum
32°C (90F)
10°C (50F)
32°C (90F)
16°C (61F)
38°C (100F)
18°C (64F)
43°C (109F)
18°C (64F)
Sisemist temperatuuri võivad mõjutada sellised tegurid nagu külmkapi/sügavkülmuti asukoht,
väliskeskkonna temperatuur ja kui tihedalt ust avatakse. Sättige temperatuur vastavalt nendele
teguritele.
26_tehnilised parameetrid
Taaskäitlemine
Korrektne toote ära viskamine
Elektroonika & elektroonilise aparatuuri prügi
(Sobiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides
eraldi kogumissüsteemiga)
Märge, mis on näidatud tootel või selle kirjanduses, viitab, et seda ei
tohiks ära visata koos olmeprügiga selle kasutusaja lõppedes. Et vältida
võimalikku kahju keskkonnale või inimelule kontrollimatust jäätmete
teisaldamisest, palun eraldage see toode tavalistest jäätmetest ja
taaskäidelge see mõistvalt, et toetada talutavat materjaliressursside
taaskasutamist.
Majapidamiskasutajad peaksid kontakteeruma edasimüüjaga, kust toode
osteti või kohaliku valitsuse kabinetiga, info saamiseks, kuidas ja kuhu
tuleks see seade viia, et seda keskkonnasõbralikult taaskäidelda.
Ärikasutajad peaksid kontakteeruma tarnijaga ja kontrollima tingimusi
tootelepingus. Seda toodet ei tohi segada koos olmeprügiga jäätmete
ära viskamisel.
MEMO
MEMO
Küsimused või kommentaarid?
Kood nr. DA68-01759V REV(0.0
)
Download PDF

advertising