Samsung | WF0704W7V/YLE | Samsung WF0704W7V/YLE Vartotojo vadovas

WF0704W7(E/N/S/V/W)
WF0702W7(E/N/S/V/W)
WF0704Y7(E/N/S/V/W)
WF0702Y7(E/N/S/V/W)
Veļas mazgājamā mašīna
Lietošanas rokasgrāmata
Iedomājieties iespējas
Paldies, ka iegādājāties Samsung ražojumu.
Lai saņemtu pilnu tehnisko apkalpošanu, lūdzu,
reģistrējiet savu izstrādājumu
www.samsung.com/register
Jaunās Samsung veļas
mazgājamās mašīnas funkcijas
Jaunā veļas mazgājamā mašīna mainīs jūsu uzskatus par veļas mazgāšanu. Sākot
ar tās īpašo Eco Bubble (Ekoloģiskās burbuļu mazgāšanas) funkciju, līdz pat tās
energoefektivitātei — jaunā Samsung veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar visām
nepieciešamajām funkcijām, lai padarītu veļas mazgāšanu maksimāli vienkāršu un
patīkamu.
Ţ )RIVèMNEWXEYTòĒERE
Pateicoties īpašajai Bubble Generator (Burbuļu ģeneratora) sistēmai un Samsung Quiet Drive
(Klusās piedziņas) invertora motoram, šis modelis nodrošina vēl efektīvāku enerģijas patēriņu,
salīdzinot ar standarta A klases veļas mazgājamajām mašīnām.
Ţ )GS&YFFPI)OSPSèMWOÍFYVFYúYQE^KÍĒERE
Samsung efektīvā Eco Bubble (Ekoloģiskās burbuļu mazgāšanas) funkcija nodrošina labākus
mazgāšanas rezultātus un uzlabotu audumu kopšanu. Eco Bubble (Ekoloģiskās burbuļu
mazgāšanas) funkcija ļauj mazgāšanas līdzeklim izplatīties vienmērīgāk un iespiesties auduma
šķiedrās ātrāk un efektīvāk.
Ţ 5YMGO;EWLiXVÍQE^KÍĒERE
Nedrīkst zaudēt laiku? Quick Wash (Ātrās mazgāšanas) programma palīdzēs jūsu aizņemtajā
dzīvē — tagad varat izmazgāt savas mīļākās drēbes (līdz 2 kg) tikai 15 minūtēs!
Ţ 5YMIX(VMZI/PYWÍWTMIH^MĀEWQSXSVW
Samsung unikālais Quiet Drive (Klusās piedziņas) motors darbojas bez siksnām un citiem
līdzīgiem mehānismiem, tādējādi samazinot vibrācijas un nodrošinot klusāku un izturīgāku
veļas mazgājamās mašīnas darbību.
Ţ )GS(VYQ'PIER)OSPSèMWOÍXZIVXRIWXòVòĒERE
Pateicoties Eco Drum Clean (Ekoloģiskās tvertnes tīrīšanas) funkcijai veļas mazgājamā
mašīna tiek uzturēta tīra, neizmantojot nekādus ķīmiskus mazgāšanas līdzekļus vai balinātāju.
Nodrošiniet, ka veļas mazgājamās mašīnas tvertne vienmēr ir tīra un bez specifiska aromāta,
izmantojot specializēto tīrīšanas programmu.
Ţ &EF]'EVI&áVRYZIúE
Samsung veļas mazgājamā mašīna ir aprīkota ar mazgāšanas programmām, kas nodrošina
bērniem ar jutīgu ādu domāta apģērba aizsardzību. Šīs programmas mazina bērnu ādas
kairinājumu, samazinot mazgāšanas līdzekļa atlieku daudzumu. Turklāt šīs programmas šķiro
veļu dažādos veidos, un mazgāšana notiek, ņemot vērā veļas atšķirības, tādējādi panākot, ka
bērni katrā drēbju uzvilkšanas reizē jūtas svaigi un tīri.
Ţ %TWXMTVMRÍXEZMPREWQE^KÍĒEREM
Veļas mašīna ir pārbaudīta, un tai ir piešķirta Woolmark Company specifikācija, kas
nepieciešama iekārtām, kurās mazgā vilnas izstrādājumus. Šis apzīmējums norāda uz
Woolmark specifikāciju vēl augstāka līmeņa sertificēšanu, kas garantē ne tikai atbilstošu
mazgāšanas veiktspēju, bet arī vilnas izstrādājumu apkopi. Šādi izstrādājumi ir jāmazgā,
ievērojot uz apģērba etiķetes redzamās, kā arī Woolmark un Samsung sniegtās instrukcijas.
2_ Jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas funkcijas
Ţ ,ERH;EWL1E^KÍĒEREEVVSOÍQ
Īpašas rūpes nosaka attiecīgā temperatūra, maigā mazgāšana un attiecīgais ūdens
daudzums.
Ţ (IPE])RH%XPMOXÍWM^WPáKĒEREWJYROGMNE
Aizkavējiet cikla beigas līdz pat 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu, un biežāk
izmantojiet iespēju izmantot veļas mazgājamo mašīnu tieši tad, kad jau jāiet projām.
Ţ &áVRYHVSĒòFEWEM^WEVH^òFEWJYROGMNE
Bērnu drošības aizsardzības funkcija nodrošina, ka mazi bērni nevar izmantot veļas
mazgājamo mašīnu. Drošības funkcija neļaus bērniem spēlēties ar veļas mazgājamo mašīnu
un brīdinās, ja viņi to ieslēgs.
Ţ (MKMXÍPEMWKVEIJWOEMWHMWTPINW
Digitālā grafiskā displeja vadības panelis ir ļoti uzskatāms un vienkārši lietojams — nekādu
grūtību un problēmu. Turklāt digitālais grafiskais displejs ir ne tikai vienkārši lietojams, bet ļauj
ātri un precīzi noregulēt mazgāšanas ciklu tā, lai mazgāšanas rezultāti būtu lieliski.
Ţ 4PEXEWHYVXMĀEW
Īpaši liels durtiņu atvērums ērtai pārskatīšanai! Jūs varat bez problēmām ielikt vai izņemt veļu it
īpaši liela izmēra veļu, piemēram, dvieļus, gultas veļu u.c.
Šajā rokasgrāmata ir sniegta svarīga informācija par jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas
uzstādīšanu, izmantošanu un tehnisko apkopi. Šī informācija ir sniegta vadības paneļa aprakstā,
veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas instrukcijās un padomos maksimāli produktīvai
iekārtas moderno funkciju un aprīkojuma izmantošanai. Sadaļā „Traucējummeklēšanas un
informācijas kodi”, kas atrodama 37. lpp., aprakstīts, kā rīkoties, ja jaunajai veļas mazgājamajai
mašīnai rodas darbības traucējumi.
Jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas funkcijas _3
Drošības informācija
Apsveicam ar jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas iegādi. Šajā
rokasgrāmata ir sniegta svarīga informācija par šīs iekārtas uzstādīšanu, izmantošanu
un tehnisko apkopi. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai varētu pilnībā
izmantot veļas mazgājamās mašīnas funkcijas un sniegtās priekšrocības.
/%7.i>-2%4%6(63«&%7-27869/'-.i1
Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu to, ka zināt, kā droši un efektīvi izmantot jaunās
iekārtas plašo funkciju klāstu, un noglabājiet to drošā vietā iekārtas tuvumā, lai izmantotu to arī turpmāk.
Izmantojiet šo iekārtu tikai tai paredzētajiem mērķiem, kā aprakstīts šajā lietošanas rokasgrāmatā.
Šajā rokasgrāmatā norādītie brīdinājumi un svarīgākās drošības instrukcijas var neietvert visus iespējamos
apstākļus un situācijas. Jūs pats esat atbildīgs par saprātīgu rīcību, piesardzību un rūpību veļas mazgājamās
mašīnas uzstādīšanas, tehniskās apkopes un izmantošanas laikā.
Tā kā zemāk aprakstītās lietošanas instrukcijas ir attiecināmas uz dažādiem modeļiem, veļas mazgājamās
mašīnas īpašības var nedaudz atšķirties no rokasgrāmatā aprakstītajām īpašībām, un uz to var neattiekties
visas brīdinājuma zīmes. Ja rodas kādi jautājumi vai šaubas, sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru
vai meklējiet palīdzību un informāciju tiešsaistē vietnē www.samsung.com.
&¸8-7/i/i7(63«&%7236i()792(63«&%74%7i/91«SMOSRYZEM^òQNYRS^òQIĒENÍVSOEWKVÍQEXÍ
BRĪDINĀJUMS!
Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt FòWXEQEWXVEYQEW
RÍZMYRZEMòTEĒYQEFSNÍNYQYW
UZMANĪBU!
Riskantas vai nedrošas darbības, kas var izraisīt XVEYQEWYRZEM
òTEĒYQEFSNÍNYQYW.
UZMANĪBU!
Lai mazinātu ugunsgrēka, sprādziena, elektrošoka vai traumu risku,
veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas laikā ievērojiet šos drošības
norādījumus:
NEmēģiniet.
NEizjauciet.
NEaiztieciet.
Rūpīgi ievērojiet norādījumus.
Atvienojiet strāvas kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas.
Lai novērstu elektrošoka risku, pārliecinieties, ka veļas mazgājamā
mašīna ir iezemēta.
Piezvaniet uz tehniskās apkopes centru un lūdziet palīdzību.
Piezīme
«SFVòHMRÍNYQE^òQNYQáVöMWMVTEWEVKÍXNĠWYRGMXYWRSMIZEMRSNYQMIQ
0ĠH^YVĠTòKMMIZáVSNMIXXENÍWMIXZIVXSWRSVÍHòNYQYW
4áGĒòWRSHEúEWM^PEWòĒEREWRSKPEFÍNMIXXSHVSĒÍZMIXÍPEMM^QERXSXYEVòXYVTQÍO
4_ Drošības informācija
Pirms iekārtas izmantošanas izlasiet visas instrukcijas.
Lietojot šo un citas iekārtas, kuru darbināšanai izmanto elektrību un kurām ir kustīgas
detaļas, pastāv potenciāla bīstamība. Lai iekārtas lietošana būtu droša, iepazīstieties ar tās
lietošanas instrukcijām un tās darbības laikā ievērojiet piesardzību.
Neļaujiet bērniem (vai mājdzīvniekiem) spēlēties uz veļas mazgājamās mašīnas vai tās
iekšpusē. No veļas mazgājamās mašīnas iekšpuses ir grūti atvērt durtiņas un, ja bērni tajā
tiek ieslēgti, viņi var gūt nopietnus ievainojumus.
&6(-2i.917
Šī iekārta nav paredzēta personām (tajā skaitā bērniem) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem
traucējumiem, ar pieredzes vai zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas atbildīga par viņu
drošību, nav sniegusi instrukcijas par iekārtas izmantošanu.
Bērni ir jāuzrauga, lai tie nerotaļātos ar iekārtu.
Ja kontaktdakša (strāvas padeves vads) ir bojāta, lai novērstu iespējamās briesmas, tās
nomaiņa jāveic ražotājam, tehniskās apkopes centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai
personai.
Šī iekārta ir jānovieto strāvas kontaktligzdas, ūdens padeves cauruļu un novadcauruļu
tuvumā.
Ja veļas mazgājamās mašīnas ventilācijas atveres atrodas iekārtas apakšdaļā, tās nedrīkst
aizsegt paklājs vai citi šķēršļi.
Izmantojiet tikai jaunus cauruļu komplektus, veco atkārtota izmantošana ir aizliegta.
%6;)))1%6‘}.9197%-788-236i(.91Pareiza šī izstrādājuma utilizācija (Elektrisko un elektronisko iekārtu
atkritumi)
(Pielietojams Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs ar atsevišķām savākšanas
sistēmām)
Uz šī izstrādājuma, tā piederumiem vai dokumentācijā ietvertais marķējums norāda, ka pēc
kalpošanas mūža beigām to un tā elektroniskos piederumus (piem., lādētāju, austiņas, USB
kabeli) nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu
dabai vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu iznīcināšana, lūdzam nošķirt to
no pārējiem atkritumiem un pārstrādāt atbildīgi, tādējādi veicinot materiālo resursu atkārtotu,
ilgtspējīgu izmantošanu.
Lietotājiem mājsaimniecībās jāsazinās ar mazumtirgotājiem, pie kuriem viņi iegādājušies
šo izstrādājumu, vai vietējās varas institūcijās jānoskaidro, kā droši atbrīvoties no šāda tipa
izstrādājumiem.
Biznesa lietotājiem jāsazinās ar saviem piegādātajiem un jāpārbauda piegādes līguma noteikumi
un nosacījumi. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst utilizēt kopā ar pārējiem
komerciālajiem atkritumiem.
Drošības informācija _5
Drošības informācija
&6(-2i.917
%69>78i(«%297%-788%74%«-7:%6+%7&6(-2i.91%
>1)7
Šīs iekārtas uzstādīšanu jāveic kvalificētam tehniskajam speciālistam vai tehniskās apkopes
centra pārstāvim.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu, iekārtas
darbības traucējumus vai traumas.
Iekārta ir smaga, tādēļ esiet uzmanīgs tās celšanas laikā.
Iespraudiet strāvas vadu maiņstrāvas 220-240 V/50 Hz vai jaudīgākā sienas kontaktligzdā,
un izmantojiet šo kontaktligzdu tikai ar šo iekārtu. Neizmantojiet pagarinātāju.
- Sienas kontaktligzdas koplietošana ar citām iekārtām, izmantojot sadalītāju vai
pagarinātāju, var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, vai sienas kontaktligzdas spriegums, frekvence un strāvas specifikācijas
atbilst izstrādājuma specifikācijām. Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai
ugunsgrēku. Cieši iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
Regulāri ar sausu drāniņu notīriet no strāvas kontaktdakšas termināļiem un kontaktpunktiem
visus svešķermeņus, piemēram, putekļus vai ūdeni.
- Atvienojiet strāvas kontaktdakšu un notīriet to ar sausu drāniņu.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Iespraudiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā pareizajā virzienā tā, lai vads ir
pavērsts virzienā uz grīdu.
- Ja iespraudīsiet strāvas kontaktdakšu sienas kontaktligzdā pretējā virzienā, kabelī esošās
vada dzīslas var tikt bojātas un tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus drošā, bērniem neaizsniedzamā vietā, jo
iepakojuma materiāli var būt bīstami bērniem.
- Ja bērns pārmauc maisu pār galvu, tas var nosmakt.
Ja iekārta, strāvas kontaktdakša vai strāvas vads ir bojāts, sazinieties ar tuvāko tehniskās
apkopes centru.
Šī iekārta ir pareizi jāiezemē.
Neiezemējiet iekārtu pie gāzes pievades caurules, plastmasas ūdens caurules vai tālruņa
līnijas.
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, sprādzienu vai iekārtas darbības traucējumus
- Nekad nespraudiet strāvas vadu sienas kontaktligzdā, kas nav pareizi iezemēta, un
pārliecinieties, ka tā atbilst vietējiem un starptautiskajiem noteikumiem.
Neuzstādiet šo iekārtu tuvu apsildes ierīcēm vai viegli uzliesmojošiem materiāliem.
Neuzstādiet šo iekārtu mitrās, taukainās vai putekļainās vietās, kā arī vietās, kas pakļautas
tiešai saules staru vai ūdens (lietus) iedarbībai.
Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta zemām temperatūrām.
- Sals var izraisīt cauruļu plīsumus
Neuzstādiet šo iekārtu vietā, kurā tā var tikt pakļauta gāzes noplūdei.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Neizmantojiet elektrības transformatoru.
- Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
Neizmantojiet bojātu strāvas kontaktdakšu, strāvas vadu vai vaļīgu sienas kontaktligzdu.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
6_ Drošības informācija
Pārmērīgi nevelciet vai nelociet strāvas vadu.
Nesavijiet vai nesieniet strāvas vadu mezglā.
Nekariniet strāvas vadu uz metāla priekšmetiem un nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus,
tā vietā ievietojiet strāvas vadu starp priekšmetiem vai iebīdiet to aiz iekārtas tam
paredzētajā vietā.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Nevelciet aiz strāvas vada strāvas kontaktdakšas atvienošanas laikā.
- Atvienojiet to, turot aiz strāvas kontaktdakšas.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Neatstājiet strāvas vadu vai caurules vietā, kurās varat aiz tām aizķerties un paklupt.
9>1%2&9
%69>78i(«%297%-788%74-)7%6(>&%7>1)7
Šī iekārta ir jāuzstāda strāvas kontaktligzdas tuvumā.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku, kas radušies strāvas
noplūdes dēļ.
Uzstādiet iekārtu uz līdzenas un cietas grīdas, kas var izturēt tās svaru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt pārmērīgu vibrāciju, kustību, troksni vai iekārtas
darbības traucējumus.
&6(-2i.917
%6-)/i68%7->1%283«%297%-788%74%«-7:%6+%7
&6(-2i.91%>1)7
Ja iekārta ir applūdusi, nekavējoties noslēdziet ūdens padevi un atvienojiet strāvas avotu, kā
arī sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku.
Ja iekārta rada dīvainu troksni vai no tās nāk deguma smaka vai dūmi, nekavējoties
atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar tuvāko tehniskās apkopes centru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Ja notikusi gāzes noplūde (piemēram, propāna gāzes, dabasgāzes u.c.), nekavējoties
izvēdiniet telpu un nepieskarieties strāvas kontaktdakšai. Nepieskarieties iekārtai vai strāvas
vadam.
- Neizmantojiet ventilatoru.
- Dzirkstele var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
Neļaujiet bērniem spēlēties uz veļas mazgājamās mašīnas vai tās iekšpusē. Turklāt, pirms
atbrīvošanās no iekārtas, noņemiet veļas mazgājamās mašīnas durtiņu sviru.
- Ja veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē ir iesprostots bērns, tas var nosmakt.
Pārliecinieties, ka pirms iekārtas lietošanas esat noņēmis visus iepakojuma materiālus
(poraino materiālu, putu stirola putas), kas piestiprināti veļas mazgājamās mašīnas apakšā.
Drošības informācija _7
Drošības informācija
Nemazgājiet ar benzīnu, petroleju, benzolu, krāsu šķīdinātāju, spirtu vai citām viegli
uzliesmojošām un sprāgstošām vielām notraipītas drēbes.
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai sprādzienu.
Nemēģiniet atvērt veļas mazgājamās mašīnas durtiņas ar spēku tās darbības laikā
(mazgāšanas augstā temperatūrā/žāvēšanas/centrifūgas režīma laikā).
- No veļas mazgājamās mašīnas plūstošais ūdens var izraisīt apdegumus vai padarīt grīdu
slidenu.
Tas var izraisīt traumas.
- Durtiņu atvēršana ar spēku var izraisīt izstrādājuma bojājumus vai traumas.
Nelieciet roku zem veļas mazgājamās mašīnas.
- Tas var izraisīt traumas.
Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai ar mitrām rokām.
- Tas var izraisīt elektrošoku.
Neizslēdziet iekārtu, atvienojot strāvas kontaktdakšu iekārtas darbības laikā.
- Atkārtota strāvas kontaktdakšas pievienošana sienas kontaktligzdai var radīt dzirksteli un
izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Neļaujiet bērniem vai nevarīgām personām bez uzraudzības izmantot veļas mazgājamo
mašīnu. Neļaujiet bērniem rāpties uz iekārtas.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, apdegumus vai traumas.
Nelieciet roku vai kādu metāla priekšmetu zem veļas mazgājamās mašīnas tās darbības
laikā.
- Tas var izraisīt traumas.
Neatvienojiet iekārtu no strāvas avota, velkot aiz strāvas vada, bet vienmēr cieši satveriet
strāvas kontaktdakšu un izvelciet to no kontaktligzdas.
- Strāvas vada bojājumi var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku.
Nemēģiniet pats remontēt, izjaukt vai pārveidot iekārtu.
- Neizmantojiet tādus drošinātājus (piemēram, vara, tērauda stiepļu u.c.), kas nav
standarta drošinātāja.
- Ja nepieciešams veikt iekārtas remontu vai atkārtotu uzstādīšanu, sazinieties ar tuvāko
tehniskās apkopes centru.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, iekārtas darbības
traucējumus vai traumas.
Ja ūdens padeves caurule ir atvienojusies no ūdens krāna un iekārta ir applūdusi, atvienojiet
strāvas kontaktdakšu.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Atvienojiet strāvas kontaktdakšu, kad iekārtu nav paredzēts ilgstoši izmantot, kā arī pērkona
negaisa laikā.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
8_ Drošības informācija
9>1%2&9
%6-)/i68%7->1%283«%297%-788%74-)7%6(>&%7>1)7
Kad veļas mazgājamajā mašīnā ir iekļuvuši svešķermeņi, piemēram, mazgāšanas līdzeklis,
netīrumi, ēdiena atliekas u.c., atvienojiet strāvas kontaktdakšu un iztīriet veļas mazgājamo
mašīnu ar mitru un mīkstu drāniņu.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus vai tvertnes
rūsēšanu.
Durtiņu priekšējais stikls var saplīst, ja pret to tiek pielietots pārmērīgs spēks. Ņemiet to vērā
veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas laikā.
- Stiklam saplīstot, tas var izraisīt traumas.
Pēc ūdens padeves pārrāvuma vai pēc ūdens padeves caurules atkārtotas pievienošanas,
lēnām atgrieziet ūdens krānu.
Lēnām atgrieziet ūdens krānu arī tad, ja veļas mazgājamā mašīna nav izmantota ilgāku laiku.
- Ūdens padeves caurulē vai ūdens caurulē esošā gaisa spiediens var izraisīt tās
bojājumus vai ūdens noplūdi.
Ja iekārtas darbības laikā rokas ūdens novadīšanas kļūda, pārbaudiet, vai ūdens
novadīšanas sistēmā nav radusies kāda problēma.
- Ja veļas mazgājamā mašīna tiek izmantota arī pēc tam, kad tā ir applūdusi ūdens
novadīšanas sistēmā radušās problēmas dēļ, tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku,
kas radušies strāvas noplūdes dēļ.
Ievietojiet veļu veļas mazgājamajā mašīnā pilnībā, lai tā neieķertos durtiņās.
- Ja veļa ieķeras durtiņās, tas var radīt veļas vai veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, kā
arī izraisīt ūdens noplūdi.
Pārliecinieties, ka ūdens krāns ir aizgriezts, kamēr veļas mazgājamā mašīna netiek
izmantota.
- Pārliecinieties, ka skrūves un ūdens padeves caurules savienotājs ir pareizi nostiprināti.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt īpašuma bojājumus vai traumas.
Regulāri pārbaudiet, vai gumijas blīvē vai pie stikla durtiņām nav uzkrājušies kādi
svešķermeņi (piem., netīrumi, pavedieni, mati u.c.).
- Ja iekārtas durtiņās ir ieķēries kāds svešķermenis vai tās nav pilnībā aizvērtas, var rasties
ūdens noplūde.
Pirms izstrādājuma izmantošanas atgrieziet ūdens krānu un pārbaudiet, vai ūdens padeves
caurules savienotājs ir pareizi nostiprināts un nekur nerodas ūdens noplūdes.
- Ja skrūves vai ūdens padeves caurules savienotājs ir vaļīgs, tas var izraisīt ūdens
noplūdi.
Jūsu iegādāto ierīci paredzēts izmantot tikai mājsaimniecības vajadzībām.
Ierīces izmantošana komerciālām vajadzībām tiek uzskatīta par nepareizu lietošanu. Šajā
gadījumā uz izstrādājumu netiks attiecināta Samsung standarta garantija, un Samsung
neuzņemsies nekādu atbildību par ierīces darbības traucējumiem vai bojājumiem, kas
radušies neatbilstošas lietošanas rezultātā.
Drošības informācija _9
Drošības informācija
Nekāpiet uz iekārtas, kā arī nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, veļu, aizdedzinātas
sveces, aizdedzinātas cigaretes, traukus, ķīmiskas vielas, metāla priekšmetus u.c.).
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, iekārtas darbības traucējumus vai traumas.
Neizsmidziniet uz iekārtas virsmas gaistošas vielas, piemēram, insekticīdus.
- Tās ir ne tikai kaitīgas cilvēkiem, bet arī var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku vai iekārtas
darbības traucējumus.
Nenovietojiet veļas mazgājamās mašīnas tuvumā priekšmetus, kas rada elektromagnētisko lauku.
- Tas var izraisīt traumas, kas radušās iekārtas darbības traucējumu dēļ.
Tā kā mazgāšanas augstā temperatūrā vai žāvēšanas cikla laikā novadītais ūdens ir karsts,
nepieskarieties tam.
- Tas var izraisīt apdegumus vai traumas.
Nemazgājiet, negrieziet centrifūgā vai nežāvējiet ūdensnecaurlaidīgus materiālus, pārklājus vai
apģērbu (*), ja vien iekārtai nav īpaša mazgāšanas programma, kas paredzēta šādu priekšmetu
mazgāšanai.
- Nemazgājiet biezus, cietus pārklājus pat tad, ja uz to kopšanas etiķetes ir norādīts veļas
mazgājamās mašīnas simbols.
- Tas var izraisīt traumas vai veļas mazgājamās mašīnas, sienu, grīdas vai apģērba bojājumus,
kas radušies pārmērīgu vibrāciju dēļ.
* Vilnas gultas veļu, lietus mēteļus, makšķernieku vestes, slēpošanas bikses, guļammaisus,
autiņbiksīšu pārvalkus, sporta komplektus, velosipēdu, motociklu un mašīnu pārklājus u.c.
Nelietojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja tajā nav ievietota mazgāšanas līdzekļa atvilktne.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas, kas radušies ūdens noplūdes dēļ.
Nepieskarieties tvertnes iekšpusei žāvēšanas laikā vai uzreiz pēc tās, jo tā ir karsta.
- Tas var izraisīt apdegumus.
Nelieciet roku mazgāšanas līdzekļa atvilktnē pēc tās atvēršanas.
- Tas var izraisīt traumas, jo jūsu roka var iesprūst mazgāšanas līdzekļa pievades ierīcē.
Neievietojiet veļas mazgājamajā mašīnā priekšmetus, kas nav veļa (piemēram, apavus, ēdiena
atliekas, dzīvniekus).
- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas bojājumus, traumas (vai mājdzīvnieku gadījumā
nāvi), kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.
Nespiediet pogas, izmantojot asus priekšmetus, piemēram, adatas, nažus, nagus u.c.
- Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas.
Nemazgājiet ar eļļām, krēmiem vai losjoniem, kurus parasti izmanto ādas kopšanas līdzekļu
veikalos vai klīnikās, kurās veic masāžu, notraipītu veļu.
- Tas var izraisīt gumijas blīves deformāciju un ūdens noplūdi.
Neatstājiet tvertnē ilgstoši metāla priekšmetus, piemēram, drošības adatas vai matadatas, vai
balinātāju.
- Tas var izraisīt tvertnes rūsēšanu.
- Ja uz tvertnes virsmas ir redzama rūsa, apstrādājiet virsmu ar tīrīšanas līdzekli (neitrālu) un pēc
tam noslaukiet ar sūkli. Nekad neizmantojiet metāla suku.
Nekad nelietojiet ķīmiskās tīrīšanas līdzekli tieši veļas mazgājamajā mašīnā un nemazgājiet,
neskalojiet un negrieziet centrifūgā ar ķīmiskās tīrīšanas līdzekli apstrādātu veļu.
- Tas var izraisīt pašaizdegšanos vai uzliesmošanu, kas radušies eļļas oksidēšanās laikā radušās
karstuma dēļ.
Neizmantojiet karsto ūdeni no ūdens dzesēšanas/sildīšanas ierīcēm.
- Tas var izraisīt veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumus.
10_ Drošības informācija
Neizmantojiet veļas mazgājamajā mašīna neitrālu mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts
mazgāšanai ar rokām.
- Ja tas sacietē un uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt
izstrādājuma darbības traucējumus, krāsas maiņu, tvertnes rūsēšanu un nepatīkamu
smaku.
Nemazgājiet liela izmēra veļu, piemēram, gultas veļu, ievietojot to mazgāšanas tīklā.
- Ievietojiet mazgāšanas tīklā zeķes vai krūšturus un mazgājiet tos kopā ar pārējo veļu.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt traumas, kas radušās pārmērīgu vibrāciju dēļ.
Neizmantojiet sacietējušu mazgāšanas līdzekli.
- Ja tas uzkrājas veļas mazgājamās mašīnas iekšienē, tas var izraisīt ūdens noplūdi.
Ja veļas mazgājamās mašīnas ventilācijas atveres atrodas iekārtas apakšdaļā, tās nedrīkst
aizsegt paklājs vai citi šķēršļi.
Pārliecinieties, ka visu mazgājamo apģērbu kabatas ir iztukšotas.
- Cieti un asi priekšmeti, piemēram, monētas, drošības adatas, naglas, skrūves vai akmeņi
var radīt nopietnus iekārtas bojājumus.
Nemazgājiet veļas mazgājamajā mašīnā apģērbu, kam ir lielas sprādzes, pogas vai citi
smaga metāla elementi.
&6(-2i.917
%686«%297%-788%74%«-7:%6+%7&6(-2i.91%>1)7
Netīriet iekārtu, izsmidzinot ūdeni tieši uz tās virsmas.
Neizmantojiet benzolu, šķīdinātāju vai spirtu, lai tīrītu iekārtu.
- Tas var izraisīt krāsas maiņu, deformāciju, bojājumus, elektrošoku vai ugunsgrēku.
Pirms tīrīšanas vai apkopes darbu veikšanas, atvienojiet iekārtu no sienas kontaktligzdas.
- Šīs prasības neievērošana var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Drošības informācija _11
Saturs
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS
IESTATĪŠANA
13
VEĻAS MAZGĀŠANA
21
13
14
14
14
15
15
15
15
15
Detaļu pārbaudīšana
Uzstādīšanas prasību ievērošana
Elektrības padeve un iezemējums
Ūdens padeve
Novadīšana
Virsma
Apkārtējā temperatūra
Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā
Veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana
21
21
22
25
25
26
26
27
28
29
29
30
Mazgāšana pirmo reizi
Galvenie norādījumi
Vadības paneļa izmantošana
Bērnu drošības aizsardzības funkcija
Skaņas izslēgšana
Atliktā izslēgšana
Mans cikls
Eco Bubble (Ekoloģiskā burbuļu mazgāšana)
Drēbju mazgāšana, izmantojot cikla atlasītāju
Drēbju manuāla mazgāšana
Veļas mazgāšanas vadlīnijas
Informācija par mazgāšanas līdzekļiem un
papildu piedevām
Kādu mazgāšanas līdzekli izmantot
Mazgāšanas līdzekļa atvilktne
Šķidrais mazgāšanas līdzeklis (atsevišķiem modeļiem)
30
31
31
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS
TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE
32
33
32
34
34
35
35
36
36
Eco Drum Clean (Ekoloģiskā tvertnes tīrīšana)
Ūdens novadīšana no veļas mazgājamās
mašīnas avārijas gadījumā
Netīrumu filtra tīrīšana
Ārpuses tīrīšana
Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes un tās
padziļinājuma tīrīšana
Ūdens caurules sieta filtra tīrīšana
Sasalušas veļas mazgājamās mašīnas remontēšana
Veļas mazgājamās mašīnas glabāšana
37
38
Pārbaudiet šīs vietas, ja...
Informācijas kodi
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS
KALIBRĒŠANA
39
Kalibrēšanas režīms
CIKLU TABULA
40
Ciklu tabula
PIELIKUMS
41
41
41
42
Audumu kopšanas tabula
Vides aizsardzība
Paziņojums par atbilstību
Mājsaimniecībā izmantojamo sadzīves veļas
mazgājamo mašīnu informācijas lapa
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA UN
INFORMĀCIJAS KODI
37
39
40
41
12_ Saturs
Veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
()8%”94i6&%9(«%2%
Uzmanīgi noņemiet iepakojumu no veļas mazgājamās mašīnas un pārliecinieties, vai ir saņemtas visas
turpmāk norādītās detaļas. Ja transportēšanas laikā radušies veļas mazgājamās mašīnas bojājumi vai arī
komplektācijā nav iekļautas visas detaļas, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai savu
Samsung izplatītāju.
(EVFEZMVWQE
%XFVòZSĒEREWWZMVE
1E^KÍĒEREW
PòH^IOúEEXZMPOXRI
:EHòFEWTERIPMW
/SRXEOXHEOĒE
(YVXMĀEW
2SZEHGEYVYPI
0òQIĀSĒEREW
FEPWXW
2IXòVYQYIJPXVW
8ZIVXRI
%ZÍVMNEWRSZEHGEYVYPòXI
*MPXVEZÍGMĀĒ
%YOWXÍĠHIRW
9^KVMIĮĀEXWPáKE
7OVĠZIW
YVFYQEZÍGMĀM
/EVWXÍĠHIRW
EXWIZMĒöMIQ
QSHIúMIQ
ĠHIRWTEHIZIWGEYVYPI
)PEWXòKÍW
GEYVYPIWMIPMOXRMW
«öMHVÍ
QE^KÍĒEREW
PòH^IOúE
RSHEPòNYQW
EXWIZMĒöMIQ
QSHIúMIQ
7OVĠZIWYVFYQEZÍGMĀM: skrūves urbuma vāciņu skaits ir atkarīgs no modeļa (3-5 vāciņi).
Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana _13
01 IESTATĪŠANA
Lai jaunā veļas mazgājamā mašīna darbotos pareizi un veļas mazgāšanas laikā jums
nedraudētu savainošanās, sekojiet, lai veļas mazgājamās mašīnas uzstādītājs rūpīgi
ievērotu instrukcijas.
Veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
9>78i(«%2%746%7&9-):}63«%2%
)PIOXVòFEWTEHIZIYRMI^IQáNYQW
&6(-2i.917
Nekad neizmantojiet pagarinātāju.
Izmantojiet tikai strāvas vadu, kas ir iekļauts veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā.
Kad gatavojaties uzstādīšanai, pārliecinieties, vai jūsu elektropadeves sistēma nodrošina:
š 220-240 V maiņstrāvas/50 Hz drošinātāju vai jaudas slēdzi;
š Atsevišķu jaudas slēdzi, kas paredzēts tikai veļas mazgājamai mašīnai.
Veļas mazgājamā mašīna ir jāiezemē. Ja rodas veļas mazgājamās mašīnas bojājumi vai tā salūst,
zemējums samazinās elektrošoka risku, nodrošinot mazākas pretestības strāvas kanālu.
Veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā ir iekļauts strāvas vads ar trīskontaktu zemēšanas
kontaktdakšu, ko jāizmanto pareizi uzstādītā un iezemētā kontaktligzdā.
Nekad nesavienojiet zemējuma vadu ar plastmasas santehnikas caurulēm, gāzes caurulēm
vai karstā ūdens caurulēm.
Nepareizi pievienojot aprīkojuma-iezemējuma vadu, iespējams izraisīt elektrošoku.
Ja neesat drošs, vai veļas mazgājamā mašīna ir pareizi iezemēta, palūdziet kvalificētam elektriķim
vai tehniskās apkopes darbiniekam to pārbaudīt. Nemodificējiet veļas mazgājamās mašīnas
komplektācijā iekļauto kontaktdakšu. Ja to nevar ievietot kontaktligzdā, nodrošiniet, ka kvalificēts
elektriķis uzstāda piemērotu kontaktligzdu.
¸HIRWTEHIZI
Veļas mazgājamā mašīna tiks pareizi piepildīta, ja ūdens spiediens būs no 50 kPa līdz 800 kPa.
Par 50 kPa mazāks ūdens spiediens var izraisīt ūdens vārsta darbības traucējumu, neļaujot tam
aizvērties. Vai arī veļas mazgājamās mašīnas piepildīšana var aizņemt vairāk laika, nekā atļauts,
tādējādi izraisot iekārtas izslēgšanos. (Kontroles mehānismos ir ieprogrammēts uzpildes laika
limits, kas noteikts, lai novērstu pārplūdi/applūšanu, ja iekšējā caurule kļūst vaļīga.)
Lai paredzētās ieplūdes caurules sniegtos līdz veļas mazgājamajai mašīnai, ūdens krāniem ir
jāatrodas 120 cm attālumā no veļas mazgājamās mašīnas.
Vairumā santehnikas preču veikalu tiek pārdotas dažādu garumu ieplūdes caurules (līdz pat
305 cm).
Jūs varat samazināt noplūžu un ūdens radītu bojājumu risku:
š 1RGURđLQRWYLHJOXSLHNùXYLğGHQVNUÌQLHP
š $L]JULHĭRWNUÌQXVNDGQHL]PDQWRMDWYHùDVPD]JÌMDPRPDđñQX
š 3HULRGLVNLSÌUEDXGRWYDLğGHQVLHSOğGHVFDXUXùXVDYLHQRMXPRVQDYUDGXđÌVQRSOğGHV
&6(-2i.917
Pirms izmantojat veļas mazgājamo mašīnu pirmoreiz, pārbaudiet, vai ar ūdens vārstu
saistītajos savienojumos un krānos nav radušās noplūdes.
14_ Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana
2SZEHòĒERE
Samsung iesaka izmantot 65 cm augstu spiediena cauruli. Novadcaurule ir jāvirza uz spiediena
cauruli caur novadcaurules spaili. Spiediena caurulei ir jābūt pietiekami lielai, lai tajā varētu ietilpt
novadcaurules ārējās aploces diametrs. Novadcaurule tiek pievienota rūpnīcā.
Lai veļas mazgājamā mašīna darbotos pēc iespējas labāk, tā jāuzstāda uz stabilas virsmas.
Lai samazinātu vibrāciju un/vai nesimetrisku slodzi, koka grīda, iespējams, būs jānostiprina.
Ja novietosiet veļas mazgājamo mašīnu uz virsmas ar paklāju vai mīksta materiāla plāksnēm,
vibrācija var būt lielāka un centrifūgas izmantošanas laikā iekārta var nedaudz kustēties.
Nekad neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz platformas vai slikti nostiprinātas virsmas.
%TOÍVXáNÍXIQTIVEXĠVE
Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu vietās, kur ūdens var sasalt, jo iekārtas ūdens vārstā, sūknī
un caurulēs vienmēr paliek nedaudz ūdens. Caurulēs sasalis ūdens var izraisīt siksnu, sūkņa un
citu sastāvdaļu bojājumus.
9^WXÍHòĒERERMĒÍZEMTEPòKXIPTÍ
Lai iekārta darbotos droši un pareizi, tā jāuzstāda vietās, kur iespējams šāds minimālais attālums:
Uz sāniem – 25 mm
Uz aizmuguri – 50 mm
Uz augšu – 25 mm
Uz priekšu – 465 mm
Ja gan veļas mazgājamā mašīna, gan žāvētājs ir novietoti blakus, telpas priekšpusē ir jābūt
vismaz 465 mm lielai nenoslēgtai gaisa atverei. Ja uzstādāt tikai veļas mazgājamo mašīnu, tai
nav nepieciešama gaisa atvere.
:)”%71%>+i.%1i71%«2%79>78i(«%2%
1. SOLIS
2SZMIXSĒEREWZMIXEWM^ZáPI
Pirms veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas pārliecinieties, vai novietojat to:
š
š
š
š
š
š
8]FLHWDVOñG]HQDVYLUVPDEH]SDNOÌMDYDLJUñGDVVHJXPDNDVYDUWUDXFàWYHQWLOÌFLMX
9LHWÌNDVQHDWURGDVWLHđRVVDXOHVVWDURV
9LHWÌNXUWLHNQRGURđLQÌWDSLHPàURWDYHQWLOÌFLMD
9LHWÌNXUQHEğVùRWL]HPDVWHPSHUDWğUDV]HPŇ&
9LHWÌNDVQHDWURGDVVLOWXPDDYRWXSLHPàUDPQDIWDVYDLJÌ]HVWXYXPÌ
7ÌODLYHùDVPD]JÌMDPÌPDđñQDQHDWUDVWRVX]VWUÌYDVYDGD
Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana _15
01 IESTATĪŠANA
:MVWQE
Veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
2. SOLIS
8VERWTSVXáĒEREWWOVĠZNYRSĀIQĒERE
Pirms veļas mazgājamās maš īnas uzstādīšanas no tās aizmugures jāizņem visas transportēš
anas skrūves.
1. Noņemiet visas skrūves, izmantojot komplektācijā iekļauto
uzgriežņatslēgu.
3TGMNE
2. Pieturiet skrūvi ar uzgriežņatslēgu un izvelciet to no atveres.
Atkārtojiet šo darbību ar katru skrūvi.
3TGMNE
3. Ievietojiet atverēs komplektā iekļautos plastmasas vāciņus.
3TGMNE
4. Uzglabājiet transportēšanas skrūves drošā vietā, lai varētu tās izmantot, ja kādreiz nāksies
veļas mazgājamo mašīnu pārvietot.
&6(-2i.917
Iepakojuma materiāls var būt bīstams bērniem; uzglabājiet iepakojuma materiālu
(plastmasas maisus, polistirolu utt.) drošā, bērniem neaizsniedzamā vietā.
16_ Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana
3. SOLIS
0òQIĀSĒEREWFEPWXYVIKYPáĒERE
Kad uzstādāt veļas mazgājamo mašīnu, pārliecinieties, ka strāvas kontaktdakšai, ūdens
padeves caurulēm un novadcaurulei iespējams viegli piekļūt.
01 IESTATĪŠANA
1. Novietojiet veļas mazgājamo mašīnu vajadzīgajā pozīcijā.
2. Līmeņojiet veļas
mazgājamo mašīnu,
manuāli pagriežot
līmeņošanas balstu
nepieciešamajā virzienā.
3. Kad veļas mazgājamā mašīna ir nolīmeņota, izmantojot
iekārtas komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu, pievelciet
uzgriežņus.
4. SOLIS
¸HIRWGEYVYPIWYRRSZEHGEYVYPIWTMIZMIRSĒERE
Ūdens padeves caurules pievienošana
1. Savienojiet aukstā ūdens padeves caurules
L-veida savienojumu ar aukstā ūdens pievadu,
kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas
aizmugurē. Pievelciet ar roku.
3TGMNE
Ūdens padeves caurule ar vienu galu jāpievieno
veļas mazgājamai mašīnai, bet ar otru pie
ūdens krāna. Nenostiepiet ūdens padeves
cauruli. Ja caurule ir pārāk īsa, nomainiet to
pret garāku augsta spiediena cauruli.
2. Savienojiet aukstā ūdens padeves caurules otru
galu ar izlietnes aukstā ūdens krānu un pievelciet
ar roku. Ja nepieciešams, ūdens padeves
caurules galu, kas pievienots veļas mazgājamai
mašīnai, var pagriezt citā stāvoklī, atbrīvojot
savienojumu, pagriežot cauruli un pievelkot
savienojumu vēlreiz.
%XWIZMĒöMIQQSHIúMIQEVTETMPHYOEVWXÍĠHIRWMITPĠHIWGEYVYPM
1. Savienojiet karstā ūdens padeves caurules L-veida savienojumu ar sarkano karstā ūdens
pievadu, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Pievelciet ar roku.
2. Pievienojiet karstā ūdens padeves caurules otru galu izlietnes karstā ūdens krānam un
pievelciet ar roku.
3. Ja vēlaties izmantot tikai auksto ūdeni, izmantojiet Y-veida savienojumu.
Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana _17
Veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
Ūdens padeves caurules pievienošana
1. Noņemiet adapteri no ūdens padeves caurules.
%HETXIVMW
ĠHIRW
TEHIZIW
GEYVYPI
2. Vispirms, izmantojot krustveida skrūvgriezi, atskrūvējiet
visas četras adaptera skrūves. Pēc tam paņemiet
adapteri un pagrieziet tā detaļu (2) bultiņas virzienā, līdz ir
izveidojusies 5 mm atstarpe.
1
QQ
2
3. Savienojiet adapteri ar ūdens krānu, cieši pievelkot skrūves
un vienlaicīgi paceļot adapteri uz augšu.
Pagrieziet detaļu (2) bultiņas virzienā un savienojiet (1) ar (2).
¸HIRWOVÍRW
1
2
4. Pievienojiet ūdens padeves cauruli adapterim.
Kad atlaidīsit detaļu (3), atskanēs klikšķis un
caurule automātiski savienosies ar adapteri.
Kad savienosiet ūdens padeves cauruli
ar adapteri, pārliecinieties, vai tā ir pareizi
pievienota, pavelkot ūdens padeves cauruli uz
leju.
3
5. Savienojiet ūdens padeves caurules otru galu ar ūdens
ieplūdes vārstu, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas
aizmugurē. Ieskrūvējiet cauruli pulksteņrādītāja kustības
virzienā līdz galam.
18_ Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana
3TGMNE
6. Ieslēdziet ūdens padevi un pārliecinieties, ka ūdens vārstā,
krānā vai adapterī nerodas noplūdes. Ja rodas ūdens
noplūdes, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības.
&6(-2i.917
Neizmantojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja radusies ūdens
noplūde. Tas var izraisīt elektrošoku vai traumas.
š Ja ūdens krāna galam ir vītne, savienojiet ūdens padeves
cauruli ar krānu, kā norādīts attēlā.
Ūdens padeves nodrošināšanai izmantojiet parasto ūdens krānu. Ja krānam ir kvadrātveida
forma vai ja tas ir pārāk liels, pirms krāna ievietošanas adapterī noņemiet starpgredzenu.
Aqua Hose ūdens caurules pievienošana (atsevišķiem modeļiem)
Aqua Hose ūdens caurule tika izveidota, lai nodrošinātu ideālu
aizsardzību pret ūdens noplūdēm.
Tā tiek pievienota pie ūdens padeves caurules, un tā
automātiski atslēdz ūdens padevi, ja šī caurule ir bojāta. Tā arī
attēlo brīdinājuma indikatoru.
š Pievienojiet ūdens padeves cauruli pie krāna, kā norādīts
attēlā.
Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana _19
01 IESTATĪŠANA
✗
✗
Veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
Novadcaurules pievienošana
Novadcaurules galu var novietot trīs veidos:
1. Pāri izlietnes malai: Novadcaurule jānovieto 60 līdz 90 cm augstumā. Lai saglabātu
novadcaurules uzgaļa liekumu, izmantojiet komplektā iekļauto izliekto plastmasas elastīgās
caurules ieliktni. Lai nepieļautu novadcaurules izkustēšanos, piestipriniet ieliktni pie sienas ar
āķi vai pie krāna ar sloksnīti.
60-90 cm
2SZEHGEYVYPI
)PEWXòKÍWGEYVYPIWMIPMOXRMW
2. Izlietnes novadcaurules atzarojumā: Novadcaurules atzarojumam jāatrodas augstāk par
izlietnes sifonu, lai caurules gals atrastos vismaz 60 cm virs grīdas.
3. Novadcaurulē: Mēs iesakām izmantot 65 cm augstu vertikālu cauruli; tai jābūt vismaz 60 cm
garai, un tā nedrīkst būt garāka par 90 cm.
60-90 cm
Spiediena novadcaurules:
š PLQLPÌODLVGLDPHWUVŠFP
š PLQLPÌOÌQRYDGñđDQDVNDSDFLWÌWHşOLWULPLQğWà
5. SOLIS
:IúEWQE^KÍNEQÍWQEĒòREWHEVFMRÍĒERE
Iespraudiet strāvas vadu kontaktligzdā, apstiprinātā 220-240 V/50 Hz elektriskajā rozetē, ko
aizsargā drošinātājs vai atbilstošs jaudas slēdzis. (Plašāku informāciju par elektrosistēmas un
iezemējuma prasībām skatiet 14. lpp.)
20_ Veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana
Veļas mazgāšana
Izmantojot jauno Samsung veļas mazgājamo mašīnu, grūtākais darbs būs izlemt,
kādu veļu mazgāt vispirms.
1%>+i«%2%4-6136)->-
1. Nospiediet pogu Power (Ieslēgšana).
2. Mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumā
ievietojiet
nedaudz mazgāšanas līdzekļa.
3. Pieslēdziet veļas mazgājamai mašīnai ūdens padevi.
4. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze).
Šādi no veļas mazgājamās mašīnas tiks novadīts ūdens,
kas tajā var būt atlicis pēc pārbaudes cikla.
2SHEPòNYQW
2SHEPòNYQW
: Priekšmazgāšanas līdzeklim vai cietei.
: Galvenajam mazgāšanas līdzeklim, ūdens mīkstinātājam, mērcēšanas līdzeklim,
balinātājam un traipu tīrīšanas līdzeklim.
Lai izmantotu šķidro mazgāšanas līdzekli, izmantojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumu
(skatiet atbilstošā modeļa rokasgrāmatas 31. lpp.). Nelietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa
nodalījumā sauso mazgāšanas līdzekli.
2SHEPòNYQW
: Papildvielām, piem., auduma mīkstinātājam vai formas piešķīrējam (neuzpildiet
augstāk par ieliktņa „A” zemāko malu („MAX”))
+%0:)2-)236i(.911. Ielieciet veļu veļas mazgājamajā mašīnā.
&6(-2i.917
Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu. Lai noteiktu dažādu veļas veidu daudzumu,
izmantojiet tabulu, kas atrodas 30. lpp.
š 3ÌUOLHFLQLHWLHVYDLYHùDQDYLHõàUXVLHVGXUWLÿÌVMRWDVYDUL]UDLVñWğGHQVQRSOğGL
š 3àFPD]JÌđDQDVFLNODEHLJÌPPD]JÌđDQDVOñG]HNùDSDOLHNDVYDUVDJODEÌWLHVX]YHùDV
mazgājamās mašīnas priekšējās gumijotās daļas. Notīriet palikušo mazgāšanas līdzekli,
jo pretējā gadījumā tas var izraisīt ūdens noplūdi.
š 1HSLHVNDULHWLHVGXUWLÿXVWLNODPYHùDVPD]JÌMDPÌVPDđñQDVGDUEñEDVODLNÌMRWÌVYDUEğW
karstas.
š 1HPàçLQLHWDWYàUWPD]JÌđDQDVOñG]HNùDDWYLONWQLYDLQHWñUXPXıOWUXYHùDVPD]JÌMDPÌV
mašīnas darbības laikā, jo no tiem var izplūst karsts ūdens vai tvaiks.
š 1HPD]JÌMLHWğGHQVQHFDXUODLGñJXDSçàUEXL]PDQWRMRWQRUPÌODVPD]JÌđDQDVFLNOXNDV
nav āra apģērbu mazgāšanas programma.
2.
3.
4.
5.
Aizveriet durtiņas, līdz tās nofiksējas.
Ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.
Mazgāšanas līdzekļu nodalījumā ielieciet mazgāšanas līdzekli un papildlīdzekļus.
Izvēlieties attiecīgajam apģērbam atbilstošu ciklu un mazgāšanas opcijas.
Iedegsies mazgāšanas indikators un displeja būs redzams cikla ilgums.
6. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze).
Veļas mazgāšana _21
02 VEĻAS MAZGĀŠANA
Pirms pirmās veļas mazgāšanas reizes jāveic pilns un tukšs mazgāšanas cikls (tas ir, neievietojot
veļu).
Veļas mazgāšana
:%(&%74%2)”%->1%283«%2%
1
1
2
DIGITĀLAIS GRAFISKAIS
DISPLEJS
3
4
5
6
1
7
8
9
10
11
12
13
Rāda atlikušo mazgāšanas cikla laiku, visu informāciju par ciklu un kļūdas
paziņojumus.
Izvēlieties cikla griešanās veidu un centrifūgas ātrumu.
Detalizētu informāciju skatiet sadaļā „Drēbju mazgāšana, izmantojot cikla
atlasītāju”. (skatiet 28. lpp.)
'SXXSR/SOZMPREWM^WXVÍHÍNYQM - vidēji vai viegli netīriem kokvilnas
izstrādājumiem, gultas veļai, galdautiem, apakšveļai, dvieļiem, krekliem utt.
7]RXLIXMGW7MRXáXMOEWM^WXVÍHÍNYQM - vidēji vai viegli netīras blūzes, krekli un
citi poliestera (diolena, trevira), poliamīda (perlona, neilona) vai līdzīgu audumu
apģērbi.
(IRMQ(ĮMRWYM^WXVÍHÍNYQM - lielāks ūdens daudzums un papildu skalošana
nodrošina, ka apģērbā nepaliek veļas pulveris, kas var notraipīt apģērbu.
&IHHMRK+YPXEWZIúE - gultas pārklājiem, palagiem, segas pārvalkiem utt.
Lai iegūtu vislabākos rezultātus, mazgājiet vienā mazgāšanas reizē līdz 1,8
kg un tikai viena veida gultas veļu.
2
CIKLA ATLASĪTĀJS
22_ Veļas mazgāšana
(EVO+EVQIRX8YQĒMEYHYQM - pateicoties papildu skalošanai un
samazinātajam centrifūgas ātrumam, jūsu mīļākās tumšās drēbes tiks maigi
mazgātas un vienmērīgi izskalotas.
(EMP];EWL-OHMIREWQE^KÍĒERE - izmantojiet, mazgājot ikdienā velkamas
drēbes, piemēram, apakšveļu un kreklus.
)GS(VYQ'PIER)OSPSèMWOÍXZIVXRIWXòVòĒERE - izmantojiet tvertnes tīrīšanai.
Tā iztīra tvertnē uzkrājušos netīrumus un iznīcina baktērijas. Šo funkciju ieteicams
lietot regulāri (pēc katrām 40 mazgāšanas reizēm). Nav nepieciešams izmantot
nekādus mazgāšanas līdzekļus vai balinātāju.
7YTIV)GS;EWLTEĒMIOSPSèMWOÍQE^KÍĒERE - zemāka temperatūra un
Eco Bubble (Ekoloģiskās burbuļu mazgāšanas) funkcija nodrošina ideālus
mazgāšanas rezultātus un augstu energoefektivitāti.
3YXHSSV'EVIiVEETèáVFW - izmantojiet, lai mazgātu āra apģērbu, piemēram,
kalnu kāpšanas, slēpošanas un sporta apģērbu. Ar šo programmu var mazgāt
arī tādus audumus, kuros izmantota īpaša apdare vai šķiedras, piemēram,
spandekss, „stretch” un mikrošķiedra.
&EF]'EVI&áVRYZIúE - augstā mazgāšanas temperatūra un papildu
skalošana nodrošina, ka apģērbā nepaliek veļas pulveris, kas var notraipīt
smalkās drēbes.
Vilnas mazgāšanas ciklu ir apstiprinājis Woolmark, atļaujot
to izmantot veļas mašīnā mazgājamiem Woolmark vilnas
izstrādājumiem, ja tos mazgā, ievērojot uz izstrādājuma etiķetes
sniegtās instrukcijas, kā arī norādījumus, ko sniedzis šīs veļas
mazgājamās mašīnas ražotājs, M1001 (sertifikāta numuru
izsniedza I.W.S. Nominee Co., Ltd.).
,ERH;EWL1E^KÍĒEREEVVSOÍQ - ļoti viegls mazgāšanas cikls, kas ir tikpat
maigs kā mazgāšana ar rokām.
7TMR'IRXVMJĠKE - lai izvadītu vairāk ūdens, izmanto papildu izgriešanas ciklu.
6MRWI7TMR7OEPSĒEREYRGIRXVMJĠKE - izmantojiet veļai, kas ir tikai jāizskalo,
vai tad, ja skalošanas laikā vēlaties veļai pievienot mīkstinātāju.
3
PRIEKŠMAZGĀŠANAS
ATLASES POGA
Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos priekšmazgāšanu. Priekšmazgāšana ir pieejama
tikai šādām mazgāšanas programmām:
Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi), Denim
(Džinsu izstrādājumi), Bedding (Gultas veļa), Dark Garment (Tumši audumi), Daily
Wash (Ikdienas mazgāšana), Baby Care (Bērnu veļa).
4
ATLIKTĀS IZSLĒGŠANAS
ATLASES POGA
Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izvēlētos vienu no pieejamajām atliktās
izslēgšanas opcijām (no 3 līdz 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu).
Displejā tiek parādīts laiks, kad mazgāšanas cikls tiks pabeigts.
5
TEMPERATŪRAS
ATLASES POGA
Lai izvēlētos vienu no pieejamajām ūdens temperatūras opcijām, vēlreiz
nospiediet šo pogu: (Auksts ūdens Ň&Ň&Ň&XQŇ&
6
SKALOŠANAS ATLASES
POGA
Nospiediet šo pogu, lai palielinātu skalošanas ciklu skaitu. Maksimālais
skalošanas ciklu skaits ir pieci.
Atkārtoti nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vienu no pieejamajām centrifūgas cikla
ātruma opcijām.
7
CENTRIFŪGAS ATLASES
POGA
WF0704
, 400, 800, 1200, 1400 apgr./min
WF0702
, 400, 800, 1000, 1200 apgr./min
“No spin (Bez centrifūgas) ” - veļa paliek cilindrā un pēc pēdējās ūdens
novadīšanas izgriešana nenotiek.
Veļas mazgāšana _23
02 VEĻAS MAZGĀŠANA
;SSP:MPREWM^WXVÍHÍNYQM - tikai veļas mašīnā mazgājamiem vilnas
izstrādājumiem. Slodzei ir jābūt mazākai par 2,0 kg.
š Vilnas mazgāšanas režīmā veļa tiek mazgāta, izmantojot maigas, šūpojošas
kustības. Mazgāšanas cikla laikā maigās, šūpojošās kustības un mērcēšana
tiek turpināta, lai tādējādi aizsargātu vilnas šķiedras no saraušanās/
deformācijas un vienlaicīgi nodrošinātu to izcilu tīrību. Šī neregulārā darbība
nav veļas mazgājamās mašīnas darbības problēma.
š Vilnas mazgāšanas režīmā ieteicams izmantot neitrālu mazgāšanas līdzekli, lai
tādējādi uzlabotu mazgāšanas rezultātus un vienlaicīgi nodrošinātu uzlabotu
vilnas šķiedru kopšanu.
Veļas mazgāšana
8
9
OPCIJU ATLASES POGA
ĀTRĀS MAZGĀŠANAS
ATLASES POGA
Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izvēlētos mazgāšanas opcijas:
Easy Iron (Viegla gludināšana) Soak (Mērcēšana) Intensive (Intensīvā
mazgāšana) Easy Iron (Viegla gludināšana) + Soak (Mērcēšana) Easy Iron
(Viegla gludināšana) + Intensive (Intensīvā mazgāšana) Soak (Mērcēšana) +
Intensive (Intensīvā mazgāšana) Easy Iron (Viegla gludināšana) + Intensive
(Intensīvā mazgāšana) + Soak (Mērcēšana) izslēgts
“Easy Iron (Viegla gludināšana)”: izmantojiet šo opciju, lai sagatavotu veļu tā, lai
to būtu viegli gludināt.
“Soak (Mērcēšana)”: izmantojiet šo opciju, lai efektīvi izmazgātu traipus, iepriekš
iemērcot veļu.
š Mērcēšanas funkcija tiks veikta veļas mazgāšanas cikla 13. minūtē.
š Mērcēšanas funkcija ilgst 30 minūtes sešu ciklu laikā, kad viens ir
mērcēšanas cikls, kas griež veļu 1 minūti un pēc tam neveic nekādas
kustības nākamās 4 minūtes.
š Mērcēšanas funkcija ir pieejama tikai šādām mazgāšanas programmām:
Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi),
Denim (Džinsu izstrādājumi), Bedding (Gultas veļa),
Daily Wash (Ikdienas mazgāšana), Baby Care (Bērnu veļa).
“Intensive (Intensīvā mazgāšana)”: nospiediet šo pogu, ja veļa ir ļoti netīra un tai
ir nepieciešama intensīva mazgāšana. Cikla ilgumu katram ciklam palielina.
Viegli notraipītam apģērbam, kas ir ātri jāizmazgā un kura slodze ir mazāka par
2 kg. Cikls ilgst aptuveni 15 minūtes, bet var atšķirties no norādītā cikla ilguma,
atkarībā no ūdens spiediena, ūdens cietības, ūdens ieplūdes temperatūras,
istabas temperatūras, mazgājamā apģērba veida, daudzuma un netīrības
pakāpes, izmantotā mazgāšanas līdzekļa, slodzes balansa, svārstībām
elektroenerģijas piegādē un citām papildu izvēlētajām opcijām.
š Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izvēlētos cikla ilgumu: 15min (15 min.)
20min (20 min.) 30min (30 min.) 40min (40 min.) 50min (50 min.)
60min (60 min.) Off (Izslēgts)
&6(-2i.917
Sausā/šķidrā mazgāšanas līdzekļa apjoms nedrīkst pārsniegt 20 g (uz 2 kg
veļas), jo pretējā gadījumā mazgāšanas līdzeklis var palikt apģērbā.
10
EKOLOĢISKĀS
BURBUĻU MAZGĀŠANAS
ATLASES POGA
Ekoloģiskās burbuļu mazgāšanas funkcija ir ieslēgta pēc noklusējuma.
Nospiediet ekoloģiskās burbuļu mazgāšanas funkcijas opciju pogu vienreiz,
lai noņemtu atlasi un IZSLĒGTU burbuļu ģeneratoru (tiek attēlots panelī), vai
nospiediet to vēlreiz, lai IESLĒGTU funkciju.
š Dažos mazgāšanas ciklos ekoloģiskās burbuļu mazgāšanas funkcijai ir jābūt
IESLĒGTAI (tā būs redzama panelī un ģenerators būs ieslēdzies automātiski).
š Citos mazgāšanas ciklos šī opcija nav nepieciešama un ģenerators būs
automātiski IZSLĒGTS.
š Lai nodrošinātu labākus rezultātus, vairākos ciklos šo opciju ir iespējams
regulēt manuāli (kas ievērojami ietekmēs panelī redzamo mazgāšanas laiku)
(plašāku informāciju meklējiet 27. lpp.).
11
IEDARBINĀŠANAS/
PAUZES ATLASES POGA
Nospiediet, lai pauzētu un atsāktu ciklu.
12
MANA CIKLA ATLASES
POGA
Izvēlieties savu iemīļotāko ciklu, tajā skaitā temperatūru, centrifūgu, netīrības
pakāpi, mazgāšanas opcijas utt.
IESLĒGŠANAS POGA
Lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu, nospiediet to vienreiz, bet, lai to izslēgtu,
nospiediet vēlreiz.
Ja veļas mazgājamā mašīna ir atstāta ieslēgta ilgāk par 10 minūtēm bez pogu
nospiešanas, strāvas padevi automātiski atslēdz.
13
24_ Veļas mazgāšana
&áVRYHVSĒòFEWEM^WEVH^òFEWJYROGMNE
Bērnu drošības aizsardzības funkcija sniedz iespēju bloķēt pogas, lai nevarētu mainīt izvēlēto
mazgāšanas ciklu.
Aktivizēšana/dezaktivēšana
Ja ir aktivizēta bērnu drošības aizsardzības funkcija,
darbojas tikai poga Power (Ieslēgšana). Bērnu drošības
aizsardzības funkcija ir ieslēgta arī tad, ja veļas mazgājamā
mašīna tiek ieslēgta un izslēgta vai arī tiek pievienots vai
atvienots strāvas vads.
7)/
7OEĀEWM^WPáKĒERE
Visu ciklu laikā ir iespējams atlasīt skaņas izslēgšanas funkciju. Izvēloties šo funkciju, jebkurā
laikā tiek izslēgta skaņa. Iestatījums ir spēkā arī tad, ja veļas
mazgājamā mašīna vairākkārt tiek ieslēgta un izslēgta.
Aktivizēšana/dezaktivēšana
Ja vēlaties aktivizēt vai dezaktivēt skaņas izslēgšanas funkciju,
vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes turiet pogas
Spin (Centrifūga) un Option (Opcijas). Ja šī funkcija ir
aktivizēta, ir izgaismota poga
„Sound off (Skaņas izslēgšana) ”.
7)/
Veļas mazgāšana _25
02 VEĻAS MAZGĀŠANA
Ja vēlaties aktivizēt vai dezaktivēt bērnu drošības aizsardzības funkciju, vienlaicīgi nospiediet un 3
sekundes turiet pogas Temp. (Temperatūra) un Rinse (Skalošana). Ja šī funkcija ir aktivizēta,
izgaismojas poga „Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība) ”.
Veļas mazgāšana
%XPMOXÍM^WPáKĒERE
Veļas mazgājamo mašīnu var iestatīt, lai tā automātiski pabeigtu mazgāšanu vēlāk, izvēloties
atlikšanu par 3 līdz 19 stundām (ar 1 stundas pieaugumu). Displejā tiek parādīts laiks, kad
mazgāšanas cikls tiks pabeigts.
1. Manuāli vai automātiski iestatiet veļas mazgājamo mašīnu atbilstoši mazgājamās veļas
veidam.
2. Atkārtoti nospiediet pogu Delay End (Atliktā izslēgšana), līdz ir iestatīts nepieciešamais
atlikšanas laiks.
3. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze).
Iedegsies indikators „Delay End (Atliktā izslēgšana) ”, un pulkstenis sāks skaitīt laiku, līdz
sasniegs iestatīto laiku.
4. Lai atceltu atliktās izslēgšanas funkciju, nospiediet pogu Power (Ieslēgšana), pēc tam
vēlreiz ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.
1ERWGMOPW
Šī opcija ļauj jums aktivizēt pielāgoto mazgāšanas režīmu (temperatūru, centrifūgu, netīrības
pakāpi utt.) ar vienas pogas pieskārienu.
Nospiežot pogu My Cycle (Mans cikls), varat ielādēt un izmantot zem My Cycle (Mans cikls)
saglabātās opcijas. Mirgos atlasītā mazgāšanas režīma un opciju gaismas indikatori.
Varat iestatīt visas My Cycle (Mans cikls) režīma opcijas sekojošā veidā.
1. Ieslēdziet ūdens padevi.
2. Nospiediet pogu Power (Ieslēgšana).
3. Atlasiet mazgāšanas ciklu, izmantojot Cikla atlasītāju.
4. Pēc mazgāšanas cikla atlases iestatiet pārējās opcijas.
Lai uzzinātu katram mazgāšanas ciklam pieejamos opciju iestatījumus, skatiet 40. lpp.
pieejamo „Ciklu tabulu”.
5. Varat režīmā My Cycle (Mans cikls) saglabāt atlasīto mazgāšanas ciklu un tā opcijas,
nospiežot un ilgāk nekā 3 sekundes, turot nospiestu pogu My Cycle (Mans cikls). Atlasītais
mazgāšanas cikls un opcijas tiks attēlotas nākamajā reizē, kad atlasīsiet My Cycle (Mans
cikls) funkciju.
Varat mainīt My Cycle (Mans cikls) iestatījumus, atkārtojot augstāk aprakstīto procedūru.
Nākamajā reizē, kad atlasīsiet My Cycle (Mans cikls) funkciju, tiks attēloti pēdējie izmantotie
iestatījumi.
Ja nospiedīsiet pogu My Cycle (Mans cikls) un atlaidīsiet to 3 sekunžu laikā pēc tās
nospiešanas, parādīsies iepriekš saglabātais mazgāšanas režīms un tā opcijas. Ja
nospiedīsiet un turēsiet nospiestu My Cycle (Mans cikls) pogu 3 sekundes vai ilgāk, tiks
saglabāts šobrīd iestatītais mazgāšanas režīms un tā opcijas un LED indikators mirgos 3
sekundes.
26_ Veļas mazgāšana
)GS&YFFPI)OSPSèMWOÍFYVFYúYQE^KÍĒERE
Eco Bubble (Ekoloģiskās burbuļu mazgāšanas) funkcija ļauj mazgāšanas līdzeklim izplatīties vienmērīgāk un
iespiesties auduma šķiedrās ātrāk un efektīvāk.
Mazgāšanas režīms
Cotton (Kokvilnas izstrādājumi),
Synthetics (Sintētikas izstrādājumi),
Denim (Džinsu izstrādājumi),
Bedding (Gultas veļa),
Dark Garment (Tumši audumi),
Daily Wash (Ikdienas mazgāšana)
Burbuļu funkcija
Pieejama
Pieejama
Super Eco Wash (Īpaši ekoloģiskā mazgāšana),
Outdoor Care (Āra apģērbs),
Baby Care (Bērnu veļa),
Wool (Vilnas izstrādājumi),
Hand Wash (Mazgāšana ar rokām)
Eco Drum Clean (Ekoloģiskā tvertnes tīrīšana)
Burbuļu funkcijas atcelšana
Nav pieejama
Nav pieejama
-
š $WNDUñEÌQRPD]JÌđDQDVUHĭñPDYDUL]PDQWRWGDĭÌGDVEXUEXùXIXQNFLMDV
Eco Bubble (Ekoloģiskā burbuļu mazgāšana) ir atlasīta pēc noklusējuma. Nospiediet to
vienreiz, lai noņemtu atlasi no burbuļu opcijas, vai nospiediet to vēlreiz, lai atlasītu to.
1.
2.
3.
4.
Atveriet durtiņas, ievietojiet veļu mazgājamā mašīnā un aizveriet durtiņas.
Nospiediet pogu Power (Ieslēgšana).
Atlasiet funkciju.
Iepildiet atbilstošajos mazgāšanas līdzekļa atvilktnes
nodalījumos veļas daudzumam atbilstošu mazgāšanas
līdzekļa un auduma mīkstinātāja daudzumu un aizveriet
mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
Ţ Iepildiet atbilstošu mazgāšanas līdzekļa daudzumu
mazgāšanas līdzekļa atvilktnes mazgāšanas līdzekļa
un veļas mīkstinātāju mīkstinātāja
nodalījumā
nodalījumā
tā, lai to līmenis nebūtu augstāks par
ieliktņa „A” zemāko malu („MAX”).
Ţ Kad atlasīta priekšmazgāšana, iepildiet mazgāšanas līdzekli arī priekšmazgāšanas
nodalījumā .
Ţ Lai izmantotu šķidro mazgāšanas līdzekli, izmantojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa
nodalījumu (skatiet sadaļu „Šķidrais mazgāšanas līdzeklis” 31. lpp.).
Nelietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā sauso mazgāšanas līdzekli.
5. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze).
Ţ Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze), lai sāktu mazgāšanu.
Ţ Veļas daudzums tiek noteikts automātiski un tiek uzsākta veļas mazgāšana.
Ţ Tiklīdz veļas mazgājamā mašīna ir uzsākusi darbu, jūs nevarat pievienot vai atlasīt burbuļu
funkciju.
š ,]PDQWRMRWQRUÌGñWRPD]JÌđDQDVOñG]HNùDGDXG]XPXWLHNLHJğWVSLHWLHNDPVEXUEXùX
apjoms.
š /ğG]XWñULHWQHWñUXPXıOWUXUHJXOÌUL3HULRGLVNDWñUñđDQDSDOñG]QRGURđLQÌWSLHWLHNDPX
burbuļu apjomu.
š $WNDUñEÌQRPD]JÌđDQDVOñG]HNùDXQPD]JÌMDPÌVYHùDVEXUEXùLYDUWLNWDEVRUEàWLXQYDU
likties, ka to ir maz.
š /DLJDQEXUEXùXçHQHUàđDQDWLHNX]VÌNWDOñG]DUPD]JÌđDQDVFLNODVÌNXPXYDUSDLHW
vairākas minūtes, pirms tie ir redzami.
Veļas mazgāšana _27
02 VEĻAS MAZGĀŠANA
Burbuļu funkcija ir pieejama visos mazgāšanas režīmos, izņemot Eco Drum Clean
(Ekoloģiskās tvertnes tīrīšanas) režīmu, un ir pieejamas sekojošas funkcijas.
Veļas mazgāšana
(VáFNYQE^KÍĒEREM^QERXSNSXGMOPEEXPEWòXÍNY
Jaunā veļas mazgājamā mašīna atvieglo drēbju mazgāšanu, izmantojot Samsung „Fuzzy Control”
automātisko vadības sistēmu. Jūs izvēlaties mazgāšanas programmu, bet veļas mazgājamā
mašīna nosaka pareizo temperatūru, mazgāšanas laiku un ātrumu.
1. Atgrieziet izlietnes ūdens krānu.
2. Nospiediet pogu Power (Ieslēgšana).
3. Atveriet durtiņas.
4. Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apģērba gabalus, nepārpildiet to.
5. Aizveriet durtiņas.
6. Attiecīgajos nodalījumos iepildiet mazgāšanas līdzekli, mīkstinātāju un priekšmazgāšanas
līdzekli (ja nepieciešams).
Priekšmazgāšana ir pieejama tikai Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētikas
izstrādājumi), Denim (Džinsu izstrādājumi), Bedding (Gultas veļa), Dark Garment (Tumši
audumi), Daily Wash (Ikdienas mazgāšana) un Baby Care (Bērnu veļa) mazgāšanas cikliem.
Tā ir nepieciešama tikai tad, ja apģērbs ir ļoti netīrs.
7. Izmantojiet Ciklu atlasītāju, lai izvēlētos ciklu, kas piemērots attiecīgajam materiālam:
Cotton (Kokvilnas izstrādājumi), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi), Denim (Džinsu
izstrādājumi), Bedding (Gultas veļa), Dark Garment (Tumši audumi), Daily Wash (Ikdienas
mazgāšana), Super Eco Wash (Īpaši ekoloģiskā mazgāšana), Outdoor Care (Āra apģērbs),
Baby Care (Bērnu veļa), Wool (Vilnas izstrādājumi) un Hand Wash (Mazgāšana ar rokām).
Vadības panelī iedegsies atbilstošie indikatori.
8. Šajā brīdī, nospiežot atbilstošās opcijas pogu, varat noteikt mazgāšanas temperatūru,
skalošanu skaitu, centrifūgas ātrumu un atlikšanas laiku.
9. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze), un veļas mazgājamā mašīna sāks
mazgāšanas ciklu. Iedegsies procesa indikators, un displejā tiks parādīts atlikušais cikla laiks.
4EY^IWSTGMNE
5 minūtes pēc mazgāšanas sākuma veļu ir iespējams pievienot/izņemt.
1. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze), lai atbloķētu durtiņas.
Durtiņas nevar atvērt, ja ūdens ir pārāk KARSTS vai ūdens līmenis ir pārāk AUGSTS.
2. Kad durtiņas ir aizvērtas, nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze), lai atsāktu
mazgāšanu.
/EHGMOPWMVTEFIMKXW
Pēc cikla pabeigšanas strāvas padeve tiks atslēgta automātiski.
1. Atveriet durtiņas.
2. Izņemiet veļu.
28_ Veļas mazgāšana
(VáFNYQERYÍPEQE^KÍĒERE
:)”%71%>+i«%2%7:%(02-.%7
Lai veļu varētu izmazgāt pēc iespējas tīrāk un efektīvāk, ievērojiet šos vienkāršos norādījumus.
Pirms mazgāšanas vienmēr apskatiet apģērba kopšanas etiķeti ar tīrīšanas norādījumiem.
«öMVSNMIXYRQE^KÍNMIXZIúYĀIQSXZáVÍĒÍHYWOVMXáVMNYW
š Kopšanas etiķete: šķirojiet atsevišķi kokvilnas, dažādu šķiedru, sintētikas, zīda, vilnas un
viskozes apģērbu.
š Krāsa: atdaliet balto un krāsaino veļu. Jaunu, krāsainu apģērbu mazgājiet atsevišķi.
š Lielums: ievietojot vienā mazgāšanas reizē dažāda lieluma gabalus, uzlabosiet mazgāšanas
procesu.
š Jutīgums: smalkus audumus mazgājiet atsevišķi un jauniem tīras vilnas apģērbiem, aizkariem
un zīda izstrādājumiem izmantojiet smalkiem audumiem paredzēto mazgāšanas programmu.
Izlasiet mazgājamā apģērba etiķetes vai skatiet pielikumā audumu kopšanas tabulu.
/EFEXYM^XYOĒSĒERE
Pirms katras mazgāšanas reizes iztukšojiet apģērba kabatas. Nelieli, cieti neregulāras formas
objekti, piemēram, monētas, kabatas naži, adatas un papīra saspraudes var sabojāt veļas
mazgājamo mašīnu. Nemazgājiet veļas mazgājamajā mašīnā apģērbu, kam ir lielas sprādzes,
pogas vai citi smaga metāla elementi.
Apģērbā iestrādāti metāla objekti var sabojāt gan apģērbu, gan veļas mazgājamās mašīnas
tvertni. Pirms mazgāšanas izvērsiet drēbes ar pogām un izšuvumiem uz iekšpusi. Ja
mazgāšanas laikā ir atvērti bikšu vai žakešu rāvējslēdži, iespējams sabojāt centrifūgas tvertni.
Pirms mazgāšanas rāvējslēdži ir jāaizver un jānofiksē ar aukliņu.
Apģērbs ar garām auklām var savīties kopā ar citām drēbēm un tās sabojāt. Pirms mazgāšanas
noteikti nofiksējiet aukliņas.
/SOZMPREWTVMIOĒQE^KÍĒERE
Jaunā veļas mazgājamā mašīna un modernie mazgāšanas līdzekļi nodrošinās ideālus
mazgāšanas rezultātus un ļaus taupīt enerģiju, laiku, ūdeni un mazgāšanas līdzekļus. Tomēr, ja
kokvilnas veļa ir ļoti netīra, veiciet priekšmazgāšanu ar proteīnus saturošu mazgāšanas līdzekli.
Veļas mazgāšana _29
02 VEĻAS MAZGĀŠANA
Drēbes var mazgāt arī manuāli, neizmantojot cikla atlasītāju.
1. Ieslēdziet ūdens padevi.
2. Nospiediet veļas mazgājamās mašīnas pogu Power (Ieslēgšana).
3. Atveriet durtiņas.
4. Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apģērba gabalus, to nepārpildot.
5. Aizveriet durtiņas.
6. Atbilstošajos nodalījumos iepildiet mazgāšanas līdzekli un, ja nepieciešams, mīkstinātāju vai
priekšmazgāšanas līdzekli.
7. Lai izvēlētos temperatūru, nospiediet pogu Temp. (Temperatūra).
$XNVWVğGHQVŇ&Ň&Ň&Ň&
8. Nospiediet pogu Rinse (Skalošana), lai izvēlētos nepieciešamo skalošanas ciklu skaitu.
Maksimālais skalošanas ciklu skaits ir pieci.
Atbilstoši tiek palielinās mazgāšanas laiks.
9. Nospiediet pogu Spin (Centrifūga), lai izvēlētos centrifūgas ātrumu.
( : No spin (Bez centrifūgas))
10. Atkārtoti nospiediet pogu Delay End (Atliktā izslēgšana), lai izvēlētos vienu no pieejamajām
atliktās izslēgšanas opcijām (no 3 līdz 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu). Displejā
tiek parādīts laiks, kad mazgāšanas cikls tiks pabeigts.
11. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze), un veļas mazgājamā mašīna sāks
mazgāšanas ciklu.
Veļas mazgāšana
-IZMIXSĒEREWETNSQERSXIMOĒERE
Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu, jo tas traucē izmazgāt veļu. Izmantojiet šo tabulu, lai
noteiktu ievietojamo daudzumu dažādiem mazgājamās veļas veidiem.
Auduma veids
Ievietojamais svars
1SHIPMW
WF0704 / WF0702
'SXXSR/SOZMPREWM^WXVÍHÍNYQM
ZMHáNMRIHEYH^RIXòVW
úSXMRIXòVW
7,0 kg
7]RXLIXMGW7MRXáXMOEWM^WXVÍHÍNYQM
3,0 kg
(IRMQ(ĮMRWYM^WXVÍHÍNYQM
3,0 kg
&IHHMRK+YPXEWZIúE
1,8 kg
3YXHSSV'EVIiVEETèáVFW
2,0 kg
;SSP:MPREWM^WXVÍHÍNYQM
2,0 kg
š -DYHùDQDYYLHQPàUñJLVDGDOñWDGLVSOHMÌLHGHJDVLQGLNDWRUVŚUE”), izdariet to.
Nevienmērīgi sadalīta veļa var mazināt centrifūgas darbības efektivitāti.
š 0D]JÌMRWJXOWDVYHùXYDLJXOWDVSÌUYDONXVPD]JÌđDQDVODLNVYDUEğWLOJÌNVXQFHQWULIğJDV
efektivitāte — zemāka.
š *XOWDVYHùDLYDLJXOWDVSÌUYDONLHPLHWHLFDPDLVVYDUVLUNJYDLPD]ÌN
Noteikti ielieciet krūšturus (mazgājamus ar ūdeni) mazgāšanas tīklā (jāiegādājas
papildus).
š .UğđWXUXPHWÌODGDùDVYDUL]GXUWLHVFDXULPDWHULÌODPXQVDERMÌWYHùX
Tādēļ noteikti ievietojiet tos smalkā mazgāšanas tīklā.
š 0D]LXQYLHJOLDSçàUEDJDEDOLSLHPàUDP]HõHVFLPGL]HõELNVHV
un kabatlakatiņi var aptīties ap durtiņām. Ievietojiet tos smalkā
mazgāšanas tīklā.
9>1%2&9
Nemazgājiet mazgāšanas tīklu, ja tajā nav ievietota veļa. Tādā veidā ir iespējams izraisīt
pārmērīgu vibrāciju, kas var iekustināt veļas mazgājamo mašīnu un izraisīt negadījumu un
traumas.
-2*361i'-.%4%61%>+i«%2%70(>)/”-)1924%4-0(9
4-)():i1
/ÍHYQE^KÍĒEREWPòH^IOPMM^QERXSX
Izmantojamo mazgāšanas līdzekli izvēlas, ņemot vērā auduma veidu (kokvilnas, sintētikas,
smalki audumi, vilnas izstrādājumi), krāsu, mazgāšanas temperatūru un netīrības pakāpi.
Vienmēr izmantojiet nedaudz putojošu mazgāšanas līdzekli, kas ir paredzēts automātiskām veļas
mazgājamām mašīnām.
Rīkojieties saskaņā ar mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumiem un ņemiet vērā veļas svaru,
netīrības pakāpi un ūdens cietības pakāpi jūsu reģionā. Ja nezināt, kāda ir ūdens cietības
pakāpe, noskaidrojiet to ūdensapgādes iestādē.
Neizmantojiet sacietējušu vai sabiezējušu mazgāšanas līdzekli, jo tas skalošanas cikla laikā
var palikt veļas mazgājamā mašīnā. Tas var traucēt skalošanu vai radīt veļas mazgājamās
mašīnas pārplūšanu.
30_ Veļas mazgāšana
1E^KÍĒEREWPòH^IOúEEXZMPOXRI
Veļas mazgājamā mašīnā ir atsevišķi nodalījumi mazgāšanas līdzeklim un auduma mīkstinātājam.
Pirms veļas mazgāšanas iepildiet visas veļas mazgāšanas papildvielas pareizajā nodalījumā.
Nemēģiniet atvērt mazgāšanas līdzekļa atvilktni veļas mazgājamās mašīnas darbības laikā, jo no
tās var izplūst karsts ūdens vai tvaiks.
02 VEĻAS MAZGĀŠANA
1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni, kas atrodas vadības
paneļa kreisajā pusē.
2. Pirms mazgāšanas iepildiet nodalījumā ieteikto mazgāšanas
līdzekļa daudzumu .
Lai izmantotu šķidro mazgāšanas līdzekli, izmantojiet šķidrā
mazgāšanas līdzekļa nodalījumu (skatiet atbilstošā modeļa
rokasgrāmatas sadaļu „Šķidrais mazgāšanas līdzeklis”).
š Nelietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā sauso
mazgāšanas līdzekli.
3. Ja nepieciešams, mīkstinātāja nodalījumā iepildiet ieteikto
auduma mīkstinātāja daudzumu . Neuzpildiet augstāk par
„MAX FILL” ( ) atzīmi.
9>1%2&9
NEievietojiet veļas mīkstinātāja nodalījumā ( ) sauso/šķidro
mazgāšanas līdzekli.
4. Ja izmantojat priekšmazgāšanas funkciju, priekšmazgāšanas
nodalījumā iepildiet ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu .
Ja mazgājat lielas drēbes, NEIZMANTOJIET šādus veļas
mazgāšanas līdzekļu veidus:
š 7DEOHđXXQNDSVXOXYHLGDPD]JÌđDQDVOñG]HNùXV
š 0D]JÌđDQDVOñG]HNùXVNXULHPMÌL]PDQWREXPELÿDYDL
tīkliņš.
1%/7
Koncentrēts vai biezs auduma mīkstinātājs vai kondicionētājs
jāatšķaida ar nelielu daudzumu ūdens, pirms to ielej
attiecīgajā nodalījumā (novērš pārplūdes aizsprostošanos).
Uzmanieties, lai nerodas veļas mīkstinātāja pārplūde, kad aizverat mazgāšanas līdzekļa atvilktni
pēc veļas mīkstinātāja pievienošanas skalošanas mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumā.
«öMHVEMWQE^KÍĒEREWPòH^IOPMWEXWIZMĒöMIQQSHIúMIQ
Lai izmantotu šķidro mazgāšanas līdzekli, ievietojiet šķidrā
mazgāšanas līdzekļa nodalījumu mazgājamā līdzekļa atvilktnes
galvenā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā un ielejiet tajā šķidro
mazgāšanas līdzekli.
š 1HX]SLOGLHWYLUVŚ0$;ŘOñQLMDV
š ,]PDQWRMRWVDXVRPD]JÌđDQDVOñG]HNOLL]ÿHPLHWđõLGUÌ
mazgāšanas līdzekļa nodalījumu no mazgāšanas līdzekļa
atvilktnes. Sausais mazgāšanas līdzeklis netiks vienmērīgi
izšķīdināts, ja tas būs iebērts šķidrā mazgāšanas līdzekļa
nodalījumā.
š 3àFPD]JÌđDQDVPD]JÌđDQDVOñG]HNùDDWYLONWQàYDUEğW
palicis neliels ūdens daudzums.
«öMHVÍ
QE^KÍĒEREW
PòH^IOúE
RSHEPòNYQW
Veļas mazgāšana _31
Veļas mazgājamās mašīnas
tīrīšana un tehniskā apkope
Regulāri tīros veļas mazgājamo mašīnu, iespējams uzlabot tās veiktspēju, izvairīties
no nevajadzīgiem remontdarbiem un pagarināt tās kalpošanas laiku.
)'3(691'0)%2)/303„-7/i8:)682)786«%2%
Šis mazgāšanas režīms ir pašattīrīšanās režīms, kas likvidē veļas mazgājamajā mašīnā izveidojušos
pelējumu.
1. Nospiediet pogu Power (Ieslēgšana).
2. Ar Cikla atlasītāju atlasiet ECO Drum Clean (Ekoloģiskās
tvertnes tīrīšanas) režīmu.
Ţ Varat izmantot tikai atliktās izslēgšanas funkciju.
Ţ Ekoloģiskās tvertnes tīrīšanas laikā ūdens temperatūra ir
LHVWDWñWDX]Ň&
Jūs nevarat mainīt temperatūru.
3. Iepildiet veļas mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumā
un aizveriet
atbilstošu mazgāšanas līdzekļa daudzumu
mazgāšanas līdzekļa atvilktni (kad veicat tvertnes tīrīšanu,
izmantojot tvertnes mazgāšanas līdzekli).
Ţ Pārliecinieties, ka tvertnes tīrīšanai izmantojat ieteicamo
mazgāšanas līdzekli.
Ţ Ir pieejami sausie un šķidrie tvertnes mazgāšanas līdzekļi.
Šķidro mazgāšanas līdzekli var izmantoto tikai tad, ja
veļas mazgājamajai mašīnai ir šķidrā mazgāšanas līdzekļa
nodalījums (papildaprīkojums).
4. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze).
Ţ Nospiežot pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze), tiek uzsākta ekoloģiskā tvertnes
tīrīšana.
9>1%2&9
š Izmantojot ekoloģiskās tvertnes tīrīšanas režīmu, tvertni var izmazgāt arī neizmantojot
mazgāšanas līdzekli.
š Nekad neizmantojiet ekoloģiskās tvertnes tīrīšanas režīmu, kad veļas mazgājamajā mašīnā
ir ievietota veļa. Tas var izraisīt audumu bojājumus vai veļas mazgājamās mašīnas darbības
problēmas.
š 1HNDGQHL]PDQWRMLHWHNRORçLVNÌVWYHUWQHVWñUñđDQDVUHĭñPÌSDUDVWXPD]JÌđDQDV
līdzekli.
š ,]PDQWRMLHWWLNDLQRPD]JÌđDQDVOñG]HNùDUDĭRWÌMDLHWHLNWÌWYHUWQHVPD]JÌđDQDV
līdzekļa daudzuma.
š Tā kā hlora balinātāja izmantošana var izraisīt izstrādājuma krāsas maiņu, izmantojiet tikai
skābekļa balinātājus.
š Sausais mazgāšanas līdzeklis: izmantojiet [sausais balinātājs] vai [tikai tvertnes tīrīšanai
paredzēts mazgāšanas līdzeklis].
š Šķidrais mazgāšanas līdzeklis: izmantojiet [šķidrais skābekļa balinātājs] vai [tikai tvertnes
tīrīšanai paredzēts mazgāšanas līdzeklis].
32_ Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope
¸()2723:%(«%2%23:)”%71%>+i.%1i71%«2%7
%:i6-.%7+%(.91i
1. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves.
2. Atveriet filtra vāciņu, piespiežot un pavelkot aiz tā roktura.
*MPXVE
ZÍGMĀĒ
3. Atveriet avārijas novadīšanas vāciņu, pavelkot to uz āru.
%ZÍVMNEW
RSZEHòĒEREW
ZÍGMĀĒ
4. Satveriet vāciņu aiz avārijas novadcaurulītes gala un lēnām
izvelciet aptuveni 15 cm uz āru.
5. Ļaujiet ūdenim izplūst kādā traukā.
%ZÍVMNEW
RSZEHGEYVYPòXI
Ūdens apjoms var būt lielāks, nekā gaidīts. Sagatavojiet
liela izmēra bļodu.
6. Pievienojiet atpakaļ avārijas novadīšanas vāciņu un
novadcaurulīti.
7. Uzlieciet atpakaļ filtra vāciņu.
Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope _33
03 TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE
)OSPSèMWOÍWXZIVXRIWXòVòĒEREWEYXSQÍXMWOÍFVòHMRÍNYQEJYROGMNE
š Ja pēc mazgāšanas deg displeja „Ekoloģiskās tvertnes
tīrīšanas” indikators un cikla atlasītāja lampiņa, tas norāda,
ka nepieciešams veikt tvertnes (cilindra) tīrīšanu. Šādā
gadījumā izņemiet no veļas mazgājamās mašīnas veļu,
ieslēdziet barošanu un veiciet cilindra tīrīšanu, izmantojot
ECO Drum Clean (Ekoloģiskās tvertnes tīrīšanas) režīmu.
š Ja esat nolēmis neveikt tvertnes tīrīšanu, izmantojot
ekoloģiskās tvertnes tīrīšanas režīmu, displeja „Ekoloģiskās
tvertnes tīrīšanas” indikators un cikla atlasītāja lampiņa
izslēdzas. Tomēr displeja „Ekoloģiskās tvertnes tīrīšanas”
indikators un cikla atlasītāja lampiņa ieslēdzas atkal pēc
divām mazgāšanas reizēm. Ņemiet vērā, ka, neveicot
mazgāšanu, neradīsies nekādas ar veļas mazgājamās
mašīnas darbību saistītas problēmas.
š Lai gan parasti ekoloģiskās tvertnes tīrīšanas automātiskā
brīdinājuma funkcija tiek aktivizēta aptuveni vienu reizi
mēnesī, tās aktivizēšanās biežums var būt atkarīgs no
veļas mazgājamās mašīnas lietošanas biežuma.
š .DGLHVOàG]DVEUñGLQÌMXPDIXQNFLMDOğG]XYHLFLHWDUñ
netīrumu filtra tīrīšanu (skatiet sadaļu „Netīrumu filtra
tīrīšana” 34. lpp.). Pretējā gadījumā var pasliktināties burbuļu funkcijas veiktspēja.
Veļas mazgājamās mašīnas
tīrīšana un tehniskā apkope
2)86919*-086%86«%2%
Iesakām tīrīt netīrumu filtru 5 vai 6 reizes gadā vai arī tad, kad parādās kļūdas paziņojums „5E”. (Skatiet
iepriekšējās nodaļas sadaļu „Ūdens izlaišana no veļas mazgājamās mašīnas avārijas gadījumā”.)
Ja netīrumu filtrā ir uzkrājušies svešķermeņi, var pasliktināties burbuļu funkcijas darbība.
Pirms netīrumu filtra tīrīšanas, pārliecinieties, ka esat atvienojis strāvas vadu.
9>1%2&9
1. Vispirms noteciniet lieko ūdeni (skatiet sadaļu „Ūdens
izlaišana no veļas mazgājamās mašīnas avārijas gadījumā”
33.lpp.).
Ja izņemsies filtru pirms tam nenotecinot lieko ūdeni,
liekais ūdens var tecēt ārā uz grīdas.
2. Atveriet filtra vāciņu, izmantojot atslēgu vai monētu.
3. Noskrūvējiet avārijas novadīšanas vāciņu, pagriežot to pa
kreisi, un izlejiet visu ūdeni.
4. Atskrūvējiet netīrumu filtra vāciņu.
2IXòVYQYIJPXVE
ZÍGMĀĒ
5. Nomazgājiet no filtra visus netīrumus un citas vielas.
Pārliecinieties, ka nav bloķēts ūdens sūkņa rats, kas
atrodas aiz netīrumu filtra.
6. Uzlieciet atpakaļ netīrumu filtra vāciņu.
7. Uzlieciet atpakaļ filtra vāciņu.
9>1%2&9
Nemēģiniet atvērt netīrumu filtra vāciņu veļas mašīnas darbības laikā,
jo pa to var izplūst karsts ūdens.
š 3ÌUOLHFLQLHWLHVNDSàFWñUñđDQDVSLHYLHQRMDWıOWUDYÌFLÿXDWSDNDù-DıOWUVQDYLHYLHWRWVYHùDV
mazgājamajā mašīnā, tā var nedarboties vai var rasties ūdens noplūde.
š 3àFıOWUDWñUñđDQDVWDPMÌEğWSLOQñEÌX]VWÌGñWDPDWSDNDù
i6497)786«%2%
1. Noslaukiet veļas mazgājamās mašīnas virsmas, arī vadības paneli, ar mīkstu drāniņu un tīriet
ar neabrazīvu mazgāšanas līdzekli.
2. Virsmas nosusināšanai lietojiet mīkstu drāniņu.
3. Nelejiet ūdeni uz veļas mazgājamās mašīnas.
34_ Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope
1%>+i«%2%70(>)/”%%8:-0/82)7928i74%(>-”-2i.91%
86«%2%
%XFVòZSĒEREWWZMVE
«öMHVÍQE^KÍĒEREWPòH^IOúE
RSHEPòNYQWTETMPHETVòOSNYQW
1òOWXMRÍXÍNEEXHEPòXÍNW
3. Nomazgājiet visas detaļas zem tekoša ūdens.
4. Iztīriet atvilktnes padziļinājumu ar vecu zobu birsti.
5. Ievietojiet mīkstinātāja atdalītāju un šķidrā mazgāšanas
līdzekļa nodalījumu (papildaprīkojums) atpakaļ, uzmanīgi
iebīdot to atvilktnē.
6. Iebīdiet atvilktni atpakaļ.
7. Lai izņemtu atlikušo mazgāšanas līdzekli, veiciet tukšu
skalošanas ciklu (bez veļas cilindrā).
¸()27'%9690)77-)8%*-086%86«%2%
Tīriet ūdens caurules sieta filtru vismaz reizi gadā vai tad, kad parādās kļūdas paziņojums „4E”:
1. Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi.
2. Noskrūvējiet cauruli veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Lai novērstu caurulē esošā gaisa
spiediena izraisītu ūdens izšļākšanos, aizklājiet cauruli ar audumu.
3. Ar knaiblēm uzmanīgi izvelciet sieta filtru no caurules gala un skalojiet to ūdenī, līdz tas ir tīrs.
Iztīriet arī vītņotā savienotāja iekšpusi un ārpusi.
4. Iebīdiet filtru atpakaļ.
5. Pieskrūvējiet cauruli atpakaļ pie veļas mazgājamās mašīnas.
6. Pārliecinieties, vai savienojumi ir ūdensnecaurlaidīgi, un atgrieziet krānu.
Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope _35
03 TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE
1. Nospiediet atbrīvošanas sviru, kas atrodas
mazgāšanas līdzekļa atvilktnes iekšpusē, un
izvelciet to ārā.
2. Izņemiet mīkstinātāja atdalītāju un
šķidrā mazgāšanas līdzekļa nodalījumu
(papildaprīkojums) no mazgāšanas līdzekļa
atvilktnes.
Veļas mazgājamās mašīnas
tīrīšana un tehniskā apkope
7%7%09«%7:)”%71%>+i.%1i71%«2%76)1328}«%2%
Ja temperatūra nokrīt zem sasalšanas punkta, un jūsu veļas mazgājamā mašīna ir sasalusi:
1.
2.
3.
4.
5.
Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves.
Uzlejiet siltu ūdeni uz padeves krāna, lai atbrīvotu ūdens padeves cauruli.
Noņemiet ūdens padeves cauruli un iegremdējiet to siltā ūdenī.
Ielejiet veļas mazgājamās mašīnas cilindrā siltu ūdeni un pagaidiet 10 minūtes.
Atkal pievienojiet ūdens padeves cauruli ūdens krānam un pārbaudiet, vai ūdens padeve un
novadcaurule darbojas normāli.
:)”%71%>+i.%1i71%«2%7+0%&i«%2%
Ja veļas mazgājamā mašīna ir ilgstoši jāglabā, ieteicams izlaist tajā esošo ūdeni un atvienot to no padeves
sistēmām. Pirms uzglabāšanas, atstājot veļas mazgājamā mašīnas caurulēs un iekšējās sastāvdaļās ūdeni,
iespējams iekārtu sabojāt.
1. Atlasiet ciklu Cotton (Kokvilnas izstrādājumi) un balinātāja nodalījumā iepildiet balinātāju.
Pēc tam nospiediet pogu Quick Wash (Ātrā mazgāšana) un veiciet tukšu mazgāšanas
ciklu bez veļas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ieplūdes caurules.
3. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektriskās rozetes un atstājiet vaļā veļas mazgājamās
mašīnas durtiņas, lai cilindrā cirkulētu gaiss.
Ja veļas mazgājamā mašīna tiek glabāta temperatūrā, kas zemāka par sasalšanas
temperatūru, pirms iekārtas izmantošanas atvēliet laiku, lai veļas mazgājamā mašīnā
palikušais ūdens var atkust.
36_ Veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope
Traucējummeklēšana un
informācijas kodi
4i6&%9(-)8«7:-)8%7.%
RISINĀJUMS
2IZEVEXMIHEVFMRÍXZIúEW
QE^KÍNEQSQEĒòRY
š
š
š
š
Pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir pieslēgta elektrotīklam.
Pārliecinieties, ka durtiņas ir cieši aizvērtas.
Pārliecinieties, vai ūdens krāns(-i) ir atgriezts(-i).
Pārliecinieties, ka ir nospiesta poga Start/Pause (Iedarbināšana/
pauze).
:IúEWQE^KÍNEQENÍ
QEĒòRÍREZĠHIRWZEMREZ
TMIXMIOEQMHEYH^ĠHIRW
š
š
š
š
Atgrieziet ūdens krānu līdz galam.
Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav aizsalusi.
Iztaisnojiet ūdens ieplūdes caurules.
Iztīriet ūdens ieplūdes caurules filtru.
4áGQE^KÍĒEREWGMOPE
QE^KÍĒEREWPòH^IOPMW
TEPMIOQE^KÍĒEREWPòH^IOúE
EXZMPOXRá
š Pārliecinieties, vai ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās
mašīnas darbībai.
š Pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzeklis ir ievietots mazgāšanas
līdzekļa atvilktnes centrā.
:MFVÍGMNEMVTÍVÍOWOEúE
š Pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz līdzenas
virsmas. Ja virsma nav līdzena, noregulējiet veļas mazgājamās
mašīnas balstus, lai nolīmeņotu iekārtu.
š Pārliecinieties, ka ir noņemtas transportēšanas skrūves.
š Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nesaskaras ar kādu citu
objektu.
š Pārliecinieties, ka ievietotā veļa ir līdzsvarā.
2SZIúEWQE^KÍNEQÍW
QEĒòREWRIEM^XIOĠHIRWYR
ZEMRIHEVFSNEWGIRXVMJĠKE
š Iztaisnojiet novadcauruli. Iztaisnojiet saliektās caurules.
š Pārliecinieties, vai netīrumu filtrs nav nosprostojies.
(YVXMĀEWMVFPSöáXEWZEMXÍW
RIZEVEXZáVX
š Durtiņas atvērsies tikai 3 minūtes pēc veļas mazgājamās mašīnas
darbības beigām vai pēc strāvas atslēgšanas.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.
Traucējummeklēšana un informācijas kodi _37
04 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
PROBLĒMA
Traucējummeklēšana un
informācijas kodi
-2*361i'-.%7/3(Ja rodas veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumi, displejā parādās informācijas kodi. Ja tā notiek,
pirms zvanīt uz klientu apkalpošanas centru, aplūkojiet zemāk redzamo tabulu un pamēģiniet ieteiktos
risinājumus.
KODA SIMBOLS
RISINĀJUMS
dE
š Aizveriet durtiņas.
š Pārliecinieties, ka durtiņas ir cieši aizvērtas.
4E
š Pārliecinieties, vai ūdens krāns ir atgriezts.
š Pārbaudiet ūdens spiedienu.
š Iztīriet ūdens caurules sieta filtrus.
5E
š Iztīriet netīrumu filtru.
š Pārliecinieties, ka novadcaurule ir uzstādīta pareizi.
š Iztīriet ūdens caurules sieta filtru.
UE
š Veļas radītā slodze nav simetriska. Sadaliet slodzi vienmērīgi. Ja ir
jāmazgā tikai viens veļas gabals, piemēram, peldmētelis vai džinsi,
galīgais centrifūgas darbības rezultāts var būt neapmierinošs un
displeja ekrānā var parādīties „UE” kļūdas paziņojums.
cE/3E/Uc
š Zvaniet klientu apkalpošanas centram.
Ja parādās kodi, kas iepriekš nav norādīti, vai arī ar ieteikto risinājumu neizdodas novērst problēmu,
sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai vietējo Samsung izplatītāju.
38_ Traucējummeklēšana un informācijas kodi
Veļas mazgājamās mašīnas
kalibrēšana
/%0-&6}«%2%76)ƍ17
Veļas mazgājamās mašīnas kalibrēšana _39
05 VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS KALIBRĒŠANA
Samsung veļas mazgājamā mašīna automātiski nosaka veļas svaru. Lai noteiktu veļas svaru ar vēl lielāku
precizitāti, lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet Kalibrēšanas režīmu. Kalibrēšanas
režīms tiek izpildīts, sekojot zemāk norādītajiem soļiem.
1. Izņemiet no veļas mazgājamās mašīnas veļu vai citu saturu un izslēdziet to.
2. Vienlaicīgi nospiediet pogas Temp (Temperatūra) un Delay End (Atliktā izslēgšana), un pēc tam
nospiediet pogu Power (Ieslēgšana).
Veļas mazgājamā mašīna ieslēdzas.
3. Nospiediet pogu Start (Iedarbināšana), lai aktivizētu „Calibration Mode (Kalibrēšanas režīmu)“.
4. Veļas mazgājamās mašīnas tvertne aptuveni 3 minūtes griežas pulksteņrādītāja un pretēji
pulksteņrādītāja kustības virzienam.
5. Kad „Calibration Mode (Kalibrēšanas režīms)“ ir beidzies, displejā parādās „End(En) (Beidzies)“, un veļas
mazgājamā mašīna automātiski izslēdzas. Tagad veļas mazgājamā mašīna ir gatava lietošanai.
Ciklu tabula
'-/098%&90%
(z lietotāja izvēle)
Centrifūgas ātrums
(MAKS.) apgr./min
MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS
PROGRAMMA
Maks. slodze
(kg)
Maks. temp.
(˚C)
Priekšmazgāšana Mazgāšana Mīkstinātājs
WF0704
WF0702
'SXXSR/SOZMPREWM^WXVÍHÍNYQM
7.0
z
jā
z
95
1400
1200
7]RXLIXMGW7MRXáXMOEWM^WXVÍHÍNYQM
3.0
z
jā
z
60
1200
1200
(IRMQ(ĮMRWYM^WXVÍHÍNYQM
3.0
z
jā
z
60
800
800
&IHHMRK+YPXEWZIúE
1.8
z
jā
z
40
800
800
(EVO+EVQIRX8YQĒMEYHYQM
4.0
z
jā
z
40
1200
1200
(EMP];EWL-OHMIREWQE^KÍĒERE
3.0
z
jā
z
60
1400
1200
)GS(VYQ'PIER
)OSPSèMWOÍXZIVXRIWXòVòĒERE
-
-
-
-
60
400
400
7YTIV)GS;EWL
TEĒMIOSPSèMWOÍQE^KÍĒERE
4.0
-
jā
z
40
1200
1200
3YXHSSV'EVIiVEETèáVFW
2.0
-
jā
z
40
1200
1200
&EF]'EVI&áVRYZIúE
4.0
z
jā
z
95
1400
1200
;SSP:MPREWM^WXVÍHÍNYQM
2.0
-
jā
z
40
800
800
,ERH;EWL1E^KÍĒEREEVVSOÍQ
2.0
-
jā
z
40
400
400
PROGRAMMA
Eco Bubble
(NRORçLVNÌ
burbuļu
mazgāšana)
Intensive
(Intensīvā
mazgāšana)
Soak
(Mērcēšana)
Easy Iron (Viegla
gludināšana)
Delay end
(Atliktā
izslēgšana)
Quick Wash (Ātrā
mazgāšana)
'SXXSR/SOZMPREWM^WXVÍHÍNYQM
z
z
z
z
z
z
7]RXLIXMGW7MRXáXMOEWM^WXVÍHÍNYQM
z
z
z
z
z
-
(IRMQ(ĮMRWYM^WXVÍHÍNYQM
z
z
z
z
z
-
&IHHMRK+YPXEWZIúE
z
z
z
z
z
-
(EVO+EVQIRX8YQĒMEYHYQM
z
z
-
z
z
-
(EMP];EWL-OHMIREWQE^KÍĒERE
z
-
z
z
z
-
)GS(VYQ'PIER
)OSPSèMWOÍXZIVXRIWXòVòĒERE
-
-
-
-
z
-
7YTIV)GS;EWL
TEĒMIOSPSèMWOÍQE^KÍĒERE
z
z
-
z
z
-
3YXHSSV'EVIiVEETèáVFW
z
-
-
-
z
-
&EF]'EVI&áVRYZIúE
z
z
z
z
z
-
;SSP:MPREWM^WXVÍHÍNYQM
z
-
-
-
z
-
,ERH;EWL1E^KÍĒEREEVVSOÍQ
z
-
-
-
z
-
1. Cikls ar priekšmazgāšanu ir aptuveni 15 minūtes ilgāks.
2. Programmas ilguma raksturlielumus nosaka atbilstoši IEC 60456 / EN 60456 standarta nosacījumiem.
Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet Kalibrēšanas režīmu (sk. 39. lpp.).
3. Daily Wash (Ikdienas mazgāšana): īsa programma pārbaudīšanas iestādēm.
4. Ūdens padeves spiediena un temperatūras svārstību dēļ, kā arī ievietotās veļas svara un veļas veida
atšķirību dēļ, cikla ilgums atsevišķās mājās var atšķirties no tabulā norādītajām vērtībām.
5. Ja ir izvēlēta intensīvās mazgāšanas funkcija, visi cikli pagarinās.
40_ Ciklu tabula
Pielikums
%9(919/34«%2%78%&90%
Izturīgs materiāls
9DUJOXGLQÌWPDNVŇ&
temperatūrā
Smalks audums
Negludināt
Izstrādājumu drīkst mazgāt 95 °C
temperatūrā
Var tīrīt ķīmiski, izmantojot jebkuru
šķīdinātāju
Izstrādājumu var mazgāt 60°C
temperatūrā
Var tīrīt sausā veidā tikai ar
perhlorīdu, benzīnu, tīru spirtu vai
šķīdinātāju R113
Izstrādājumu var mazgāt 40°C
temperatūrā
Tīriet ķīmiski tikai ar aviācijas
degvielu, tīru spirtu vai R113
Izstrādājumu var mazgāt 30°C
temperatūrā
Netīriet ķīmiski
Izstrādājumu drīkst mazgāt ar
rokām
Žāvējiet novietotu plakaniski
Tīriet tikai ķīmiskajā tīrītavā
Var žāvēt izkarinātu
Var balināt aukstā ūdenī
Žāvējiet uz drēbju pakaramā
Nebaliniet
Viegli mitrs, normāla siltuma režīms
9DUJOXGLQÌWPDNVŇ&
temperatūrā
Viegli mitrs, samazināta siltuma
režīms
9DUJOXGLQÌWPDNVŇ&
temperatūrā
Nežāvējiet neizlīdzinātu
:-()7%->7%6(>&%
š Šī iekārta ir izgatavota no atkārtoti pārstrādājamiem materiāliem. Ja iekārta jāutilizē, lūdzu, ievērojiet
vietējos atkritumu savākšanas noteikumus. Nogrieziet strāvas vadu tā, lai iekārtu nevarētu pievienot
strāvas avotam. Noņemiet durtiņas, lai dzīvnieki un mazi bērni nevarētu tikt ieslēgti ierīcē.
š Nepārsniedziet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
š Traipu tīrīšanas līdzekļus un balinātājus lietojiet tikai pirms mazgāšanas cikla un tikai tad, ja noteikti
nepieciešams.
š Taupiet ūdeni un elektroenerģiju, mazgājot vienīgi ar pilnu ielādi (precīzs daudzums ir atkarīgs no lietotās
programmas).
4%>-š3.9174%6%8&-078&9
Šī ierīce atbilst Eiropas drošības standartiem, EK direktīvai 93/68 un EN standartam 60335.
Pielikums _41
07 PIELIKUMS
Audumu kopšanas veidus apzīmē šādi simboli. Tīrīšanas norādījumos uz etiķetes ir norādīti četri simboli
šādā secībā: mazgāšana, balināšana, žāvēšana un gludināšana un, ja nepieciešams, ķīmiskā tīrīšana.
Simbolu izmantošana palīdz nodrošināt vietējo un importēto preču ražotāju sniegtās informācijas
konsekvenci. Lai auduma kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgs un lai samazinātu ar mazgāšanu saistītas
problēmas, ievērojiet uz etiķetes sniegtos tīrīšanas norādījumus.
Pielikums
1i.7%-12-)'&i->1%283.%137%(>:)7:)”%71%>+i.%13
1%«29-2*361i'-.%70%4%
Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1061/2010
Samsung
1SHIúERSWEYOYQW
-IXMPTòFE
WF0704
kg
WF0702
7
Energoefektivitāte
2S%ZMWIJIOXòZÍOEMWPòH^(ZMWRIIJIOXòZÍOEMW
A+++
A+++
(QHUçLMDVSDWàULÿđ
+EHEWZáVXEMWIRIVèMNEWTEXáVMĀĒ%)C'1)
kWh/gadā
160
160
)RIVèMNEWTEXáVMĀĒ)CXTVSKVEQQEM'SXXSRcň'/SOZMPREWM^WXVÍHÍNYQMcň'TMPRÍRSWPSH^á
kWh
0,89
0,89
)RIVèMNEWTEXáVMĀĒ)CXTVSKVEQQEM'SXXSRcň'/SOZMPREWM^WXVÍHÍNYQMcň'HEúáNÍRSWPSH^á
kWh
0,63
0,63
)RIVèMNEWTEXáVMĀĒ)CXTVSKVEQQEM'SXXSRcň'/SOZMPREWM^WXVÍHÍNYQMcň'HEúáNÍRSWPSH^á
kWh
0,46
0,46
W
0,45
0,45
7ZáVXÍNEYHEM^WPáKXÍVIĮòQÍ4CS
7ZáVXÍNEYHEMIWPáKXENÍVIĮòQÍ4CP
+EHEWZáVXEMWĠHIRWTEXáVMĀĒ%;CG2)
W
5
5
l/gadā
9400
9400
A
B
apgr./min
1400
1200
47
56
Centrifūgas efektivitātes klase 3)
2S%ZMWIJIOXòZÍOÍPòH^+ZMWRIIJIOXòZÍOÍ
1EOWMQÍPEMWGIRXVMJĠKEWÍXVYQW
%XPMOYĒÍQMXVYQEWEXYVW
%
&RWWRQbŇ&.RNYLOQDVL]VWUÌGÌMXPLbŇ&
XQbŇ&.RNYLOQDVL]VWUÌGÌMXPLbŇ&
+ Intensive (Intensīvā mazgāšana) + Eco
Bubble (Ekoloģiskās burbuļu mazgāšana)4)
3URJUDPPDVNXUÌPDWWLHFLQÌPDX]X]OñPHVXQLQIRUPÌFLMDVODSÌQRUÌGñWÌLQIRUPÌFLMD
Programmas laiks standarta programmai
'SXXSRcň'/SOZMPREWM^WXVÍHÍNYQMcň'TMPRÍRSWPSH^á
min.
201
201
'SXXSRcň'/SOZMPREWM^WXVÍHÍNYQMcň'HEúáNÍRSWPSH^á
min.
181
181
'SXXSRcň'/SOZMPREWM^WXVÍHÍNYQMcň'HEúáNÍRSWPSH^á
min.
161
161
7ZáVXEMWPEMOWMIWPáKXENÍVIĮòQÍ
min.
2
2
1E^KÍĒERE
dB (A) re 1 pW
54
54
'IRXVMJĠKE
dB (A) re 1 pW
73
73
*DLVDYDGñWÌDNXVWLVNÌWURNđÿDHPLVLMDV
Izmēri
-IVòGIWM^QáVM
Augstums
mm
844
Platums
mm
598
Dziļums 5)
mm
600
2IXSWZEVW
kg
66
&VYXSWZEVW
kg
69
-ITEOSNYQEWZEVW
kg
3
¸HIRWWTMIHMIRW
kPa
50-800
Elektriskie savienojumi
7TVMIKYQW
V
220-240
7XVÍZEWTEXáVMĀĒ
W
2000-2400
*VIOZIRGI
Hz
Piegādātāja nosaukums
42_ Pielikums
50
Samsung Electronics Co., Ltd.
Pielikums _43
07 PIELIKUMS
1. Gada enerģijas patēriņa aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas programmas mazgāšanas
cikliem pie 60 °C un 40 °C pie pilnas un daļējas ielādes un patēriņa izslēgtā un ieslēgtā režīmā.
Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.
2. Gada ūdens patēriņa aprēķins ir balstīts uz 220 standarta kokvilnas programmas mazgāšanas
cikliem pie 60 °C un 40 °C pie pilnas un daļējas ielādes. Faktiskais ūdens patēriņš būs atkarīgs no
ierīces izmantošanas.
3. Centrifugēšanas funkcija ir ļoti nozīmīga, ja drēbju žāvēšanai izmantojat veļas žāvētāju.
Veļas žāvēšanas enerģijas izmaksas ir ievērojami lielākas nekā veļas mazgāšanas izmaksas.
Drēbju mazgāšana ar lielu centrifūgas ātruma iestatījumu palīdz ietaupīt enerģiju pēc tam žāvējot
tās veļas žāvētājā.
4. „Standard Cotton 60 °C (Standarta kokvilnas izstrâdâjumi 60 °C)” un „Standard Cotton 40 °C
(Standarta kokvilnas izstrâdâjumi 40 °C)” programmas, kuras var atlasît, pievienojot Cotton 60
°C (Kokvilnas izstrâdâjumi 60 °C) un Cotton 40 °C (Kokvilnas izstrâdâjumi 40 °C) programmâm
Intensive (Intensîvâs mazgâđanas) funkciju, ir piemçrotas vidçji notraipîtas kokvilnas veďas
mazgâđanai un tâs ir energoefektîvâkâs (attiecîbâ uz űdens un enerěijas patçriňu) đâda veida
veďas mazgâđanas programmas.
Izvēloties Eco Bubble (Ekoloģiskās burbuļu mazgāšanas) funkcija, vienmēr tiek ieslēgtas Cotton
bŇ&6WDQGDUWDNRNYLOQDVL]VWUÌGÌMXPLbŇ&XQ6WDQGDUG&RWWRQbŇ&6WDQGDUWDNRNYLOQDV
L]VWUÌGÌMXPLbŇ&SURJUDPPDV
Lūdzu, pēc veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas palaidiet Kalibrēšanas režīmu (sk. 20. lpp.).
Šajās programmās faktiskā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās temperatūrās.
5. Ierīces attālums līdz sienai nav iekļauts dziļuma parametros.
JAUTĀJUMI VAI KOMENTĀRI?
Valsts
ZVANIET
VAI APMEKLĒJIET MŪS
TIEŠSAISTĒ
ALBANIA
42 27 5755
www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
www.samsung.com
SERBIA
0700 Samsung (0700 726 7864)
www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
www.samsung.com
Kods Nr. DC68-03047B-02_LV
Download PDF

advertising