Samsung | WF9602N5W/YLE | Samsung Sunny Washer with Diamond Drum, 7 kg, White Vartotojo vadovas (User Manual)

WF9704N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9702N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9700N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9604N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9602N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9600N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
Pralka automatyczna
instrukcja obsługi
wyobraź sobie możliwości
Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
Aby otrzymać kompletną pomoc serwisową, należy
zarejestrować produkt na stronie internetowej:
www.samsung.com/register
WF9702N5-02770E_PL.indd 1
2010-8-23 16:27:04
funkcje nowej pralki firmy
Samsung
Nowa pralka zmieni Twoje podejście do prania. Od ogromnej pojemności do
oszczędności energii, pralka firmy Samsung posiada funkcje, które zmienią ciężki
obowiązek w czystą przyjemność.
• System Baby Care
Pralka firmy Samsung posiada specjalne programy prania chroniące odzież dla dzieci o
wrażliwej skórze.
Programy te redukują ryzyko podrażnienia skóry u dzieci poprzez minimalizowanie
pozostałości detergentu. Dodatkowo programy te klasyfikują pranie według specjalnych
kryteriów, dzięki czemu dzieci mogą czuć się świeżo za każdym razem, kiedy założą swoje
ubranie.
• Blokada
Funkcja Blokada zapewni, że ciekawskie ręce dziecka niczego nie zepsują w pralce.
Funkcja ta powstrzymuje dzieci przed bawieniem się włączaniem i wyłączaniem pralki i
automatycznie powiadamia, kiedy pralka zostaje włączona.
• Zatwierdzona do prania wełny
Pralka pozytywnie przeszła testy wymagane według specyfikacji firmy Woolmark Company
dla produktów wełnianych przeznaczonych do prania w pralkach.
Tkaniny powinny być prane zgodnie z instrukcjami na metce od ubrania według opisu firm
Woolmark i Samsung.
• Opóźnione zakończenie
Istnieje możliwość opóźnienia cyklu aż do 19 godzin (wartości zwiększane co godzinę),
co zwiększa wygodę korzystania z pralki szczególnie w przypadku, gdy musisz wyjść z
mieszkania.
• Szybkie pranie
Nie ma czasu do stracenia! Dzięki praniu, które trwa nie dłużej niż 30 minut, można wszędzie
zdążyć.
29-minutowy program szybkiego prania to świetne rozwiązanie dla osób żyjących na
wysokich obrotach. Teraz możesz wyprać swoje ulubione ubrania już w 29 minut!
• Program prania ręcznego i delikatnych tkanin
Odpowiednią metodę prania można określić przez dostosowanie temperatury, delikatnego
sposobu prania oraz ilości wody.
2_ funkcje nowej pralki firmy Samsung
WF9702N5-02770E_PL.indd 2
2010-8-23 16:27:04
• Ceramiczny podgrzewacz zapewniający trwałość i oszczędność
energii (w wybranych modelach)
Nowatorska technologia zawarta w ceramicznym podgrzewaczu zapewnia dwa razy większą
trwałość niż podgrzewacze tradycyjne.
Dzięki temu oszczędzasz pieniądze na naprawach. Dodatkowo podgrzewacz eliminuje wpływ
twardej wody i zapewnia oszczędność energii.
• Szerokie drzwiczki
Szerokie okno drzwiczek umożliwia łatwiejszy podgląd prania! Łatwiejsze wkładanie i
wyciąganie dużych elementów prania, jak np. pościeli, ręczników itp.
Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji
pralki Samsung. Znajduje się tutaj opis panelu sterowania, instrukcje dotyczące użytkowania
pralki oraz wskazówki jak najlepiej wykorzystać jej nowoczesne funkcje. Rozdział
„Rozwiązywanie problemów i kody informacyjne” na stronie 33 mówi, co należy zrobić jeśli
pralka nie będzie działać poprawnie.
funkcje nowej pralki firmy Samsung _3
WF9702N5-02770E_PL.indd 3
2010-8-23 16:27:04
zasady bezpieczeństwa
Gratulujemy zakupu nowej pralki Samsung ActivFresh™. Niniejsza instrukcja
zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji tego
urządzenia. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby w pełni
korzystać ze wszystkich funkcji tej pralki.
NIEZBĘDNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO
UŻYTKOWANIA
Prosimy gruntownie zapoznać się niniejszą instrukcją, w celu zapoznania się z warunkami bezpiecznej
obsługi i wszystkimi funkcjami urządzenia, i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu, w celu
korzystania z niej w razie potrzeby. Stosować to urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem, jak to opisano
w niniejszej instrukcji obsługi.
Ostrzeżenia i ważne instrukcje, dotyczące bezpiecznego użytkowania zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi, nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą nastąpić. Podczas instalacji,
konserwacji i obsługi pralki, należy zachować rozwagę i ostrożność, a także starannie się z nią obchodzić.
Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi obejmuje różne modele pralki, jej charakterystyka może nieznacznie
się różnić od opisanej w niniejszej instrukcji. W przypadku jakichkolwiek pytań, należy skontaktować się z
najbliższym punktem obsługi serwisowej, lub uzyskania pomocy i niezbędnych informacji na stronie
www.samsung.com.
WAŻNE SYMBOLE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE
BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA
Oznaczenia ikon i znaków w instrukcji obsługi:
OSTRZEŻENIE
Niebezpieczne i beztroskie postępowanie, może doprowadzić do
ciężkich obrażeń ciała, utraty życia lub uszkodzenia urządzenia.
PRZESTROGA
Niebezpieczne i beztroskie postępowanie, może doprowadzić do
obrażeń ciała, lub uszkodzenia urządzenia.
PRZESTROGA
W celu ograniczenia powstania pożaru, eksplozji, porażenia prądem
lub urazów ciała podczas stosowania pralki, należy przestrzegać
następujące instrukcje dotyczące bezpiecznego jej użytkowania:
NIE próbować.
NIE rozmontowywać.
NIE dotykać.
Postępować zgodnie z instrukcjami.
Odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieci.
Upewnić się, czy urządzenie jest uziemione w celu zapobieżenia
porażenia prądem.
Skontaktować się z centrum serwisowym.
Uwaga.
Celem niniejszych znaków ostrzegawczych jest zapobieganie urazom ciała.
Należy je gruntownie przestrzegać.
Po zapoznaniu się z niniejszym rozdziałem, należy przechowywać niniejszą instrukcję w
dostępnym miejscu, w celu korzystania z niej w razie potrzeby.
4_ zasady bezpieczeństwa
WF9702N5-02770E_PL.indd 4
2010-8-23 16:27:06
Zapoznać się z wszystkimi instrukcjami przed zastosowaniem tego urządzenia.
Istnieje potencjalne zagrożenie w przypadku stosowania elektrycznego wyposażenia
zawierającego ruchome elementy. W celu bezpiecznej obsługi tego urządzenia, należy
dokładnie zapoznać się z jego działaniem.
Nie należy pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w pralce lub na pralce. Trudno jest
otworzyć drzwiczki pralki od wewnątrz i uwięzione w środku dzieci mogą ulec poważnym
obrażeniom.
Urządzenie to, nie powinno być stosowane przez osoby (włączając dzieci) o ograniczonej
zdolności ruchowej czy upośledzonych, lub wykazujących się brakiem dostatecznej
OSTRZEŻENIE
wiedzy i doświadczenia chyba, że są one pod opieką osób odpowiedzialnych za ich
bezpieczeństwo lub zostały odpowiednio przeszkolone.
Młodsze dzieci powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych, by nie dopuścić do
zabaw w pobliżu urządzenia.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka (przewód zasilający) musi zostać
wymieniona przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną
osobę.
Urządzenie powinno być umiejscowione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur
odpływowych.
W przypadku pralek z otworami wentylacyjnymi u podstawy, upewnij się czy otwory nie są
zasłonięte przez dywan lub inne przedmioty.
Podłączyć urządzenie za pomocą nowych przyłączy. Nie należy używać starych przyłączy.
OZNAKOWANIE DOTYCZYCE UTYLIZACJI ODPADÓW
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
Właściwa utylizacja produktów elektrycznych i elektronicznych
(Odpady elektrycznego i elektronicznego wyposażenia)
(Stosowana w krajach Unii Europejskiej i innych krajach Europy za pomocą systemu
oddzielnego składowania)
Tego rodzaju oznakowanie na produkcie, jego akcesoriach czy znajdujących się w instrukcjach
obsługi oznacza, że taki produkt i jego elektroniczne komponenty (np. ładowarka, zestaw
słuchawkowy, przewód USB) nie powinny być składowane z innymi odpadami gospodarstwa
domowego po jego zużyciu. W celu zapobiegania możliwym zanieczyszczeniom środowiska czy
utracie zdrowia z powodu niekontrolowanego pozbywania się odpadów, należy je składować
oddzielnie od innych odpadów i odpowiednio utylizować, w celu ich ponownego użycia jako
materiałów odnawialnych.
Użytkownicy artykułów gospodarstwa domowego powinni zarówno kontaktować się z miejscem
zakupu danego towaru lub z lokalnym organem administracji, w celu uzyskania informacji, w jaki
sposób należy się ich pozbywać, aby były zdolne do ponownego wykorzystywania.
Podmioty gospodarcze, powinny kontaktować się z dostawcami, a także sprawdzać warunki
zakupu towarów zawartych w umowie. Produkt ten i jego elektroniczne akcesoria, nie powinny
być składowane z innymi odpadami przeznaczonymi do utylizacji.
zasady bezpieczeństwa _5
WF9702N5-02770E_PL.indd 5
2010-8-23 16:27:06
zasady bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE
WAŻNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Instalacja tego urządzenia musi być dokonywana przez wykwalifikowany personel
techniczny lub obsługę serwisową firmy.
- Niedostosowanie się to tego wymogu, może spowodować porażenie prądem
elektrycznym, pożar, eksplozję, uszkodzenie samego produktu lub urazy ciała.
Ponieważ urządzenie to jest ciężkie, dlatego należy zachować środki ostrożności podczas
jego podnoszenia
Podłączyć przewód zasilający do gniazdka sieciowego AC 220V/50Hz/15A lub o wyższym
prądzie znamionowym. Nie należy stosować jakichkolwiek przedłużaczy.
- Podłączanie urządzenia do tego samego gniazdka wraz z innymi urządzeniami za
pomocą rozgałęźników lub przedłużaczy, może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
- Upewnić się, czy napięcie zasilania i częstotliwość sieci odpowiada specyfikacjom
podanym na produkcie. Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować
porażenie prądem elektrycznym lub pożar. Podłączyć solidnie wtyczkę zasilania do
gniazdka sieciowego.
Regularnie usuwać wszelkie zanieczyszczenie takie jak kurz z końcówek stykowych wtyczki
zasilającej, i wycierać ją za pomocą suchej ściereczki.
- Odłączać wtyczkę zasilającą i czyścić za pomocą suchej ściereczki.
- Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
Podłączać wtyczkę zasilającą do gniazdka sieciowego w prawidłowym kierunku, aby
przewód zasilający swobodnie układał się na podłodze.
- Podłączanie wtyczki zasilającej do gniazdka sieciowego w nieprawidłowym kierunku,
może uszkodzić wewnętrzne przewody, powodując porażenie prądem elektrycznym lub
pożar.
Przechowywać wszelkie materiały opakowania z dala od dzieci, ponieważ mogą one
stanowić zagrożenie.
- Zabawy z opakowaniem mogą zagrażać zdrowiu i życiu dziecka.
W przypadku uszkodzenia urządzenia, wtyczki czy przewodu zasilającego, należy
skontaktować się z punktem obsługi serwisowej.
Urządzenie musi zostać prawidłowo uziemione.
Nie należy podłączać instalacji uziemiającej urządzenia do i instalacji gazowej, wodnej czy
telefonicznej.
- Takie działania mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, eksplozję lub
nieprawidłowe działanie produktu
- Nigdy nie należy podłączać przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego nie
posiadającego prawidłowej instalacji uziemiającej, dlatego należy się upewniać, czy
spełnia ono lokalne i krajowe wymagania energetyczne.
Nie instalować urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub łatwopalnych materiałów.
Nie należy również instalować tego urządzenia w wilgotnym, zakurzonym czy tłustym
miejscu, i narażonym na bezpośrednie światło słoneczne.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie panuje niska temperatura
- Mróz może powodować pękanie instalacji rurowej
Nie instalować urządzenia w miejscach narażonych na wycieki gazu.
- Takie działanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
6_ zasady bezpieczeństwa
WF9702N5-02770E_PL.indd 6
2010-8-23 16:27:07
Nie stosować elektrycznych transformatorów do podłączania urządzenia.
- Takie działanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Nie należy stosować uszkodzonej przewodu, wtyczki zasilającej czy luźnego gniazdka
sieciowego do zasilania urządzenia.
- Takie działanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Nie naprężać lub nadmiernie wyginać przewodu zasilającego urządzenia.
Nie należy także owijać i skręcać przewodu zasilającego.
Nie należy zahaczać przewodu zasilającego o metalowe przedmioty, umieszczać na nim
ciężkich przedmiotów lub pomiędzy nimi, a także umieszczać go za urządzeniem.
- Takie działanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
Nie odłączać wtyczki zasilającej pociągając za przewód.
- Odłączać wtyczkę zasilającą tylko przez bezpośredni uchwyt.
- Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
Nie należy umieszczać przewodu zasilającego i instalacji rurowej w miejscach, gdzie może
dojść do przypadkowego potknięcia.
PRZESTROGA
ZNAKI OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE INSTALACJI
Urządzenie to, powinno być zainstalowane w taki sposób, aby umożliwiało łatwy dostęp do
wtyczki zasilającej.
- Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
Zainstalować urządzenie na równym i stabilnym podłożu, zapewniającym odpowiednie
wsparcie dla jego ciężaru.
- Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować dodatkowe wibracje, hałas
lub nieprawidłowe działanie produktu.
OSTRZEŻENIE
WAŻNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
W przypadku zalania wodą urządzenia, należy natychmiast odciąć dostarczanie wody i jego
zasilanie, i skontaktować się a najbliższym punktem obsługi serwisowej.
- Nie należy dotykać wtyczki zasilającej mokrymi rękoma
- Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować porażenie prądem
elektrycznym
W przypadku wytwarzania przez urządzenie niepożądanych dźwięków, zapachu spalenizny
lub dymu, należy natychmiast odłączyć wtyczkę zasilającą I skontaktować się z najbliższym
punktem obsługi serwisowej.
- Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
W przypadku wycieku gazu (takich jak propan, gazów pod niskim ciśnieniem LP, itp.),
należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie bez odłączania wtyczki zasilającej. Nie
należy dotykać urządzenia lub jego przewodu zasilającego.
- Nie należy też stosować wentylatorów do wietrzenia.
- Jakakolwiek iskra, może spowodować eksplozje lub pożar.
Nie zezwalać dzieciom na zabawy w pobliżu pralki. Przed wyrzuceniem zmywarki na
śmieci, należy usunąć uchwyt jej drzwiczek.
- Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować uwięzienie dziecka wewnątrz
pralki.
zasady bezpieczeństwa _7
WF9702N5-02770E_PL.indd 7
2010-8-23 16:27:07
zasady bezpieczeństwa
Upewniać się, czy wszelkie opakowania (gąbki, styropian) zostały usunięte przed
użytkowaniem pralki.
Nie należy prać materiałów zanieczyszczonych benzyną, naftą, rozpuszczalnikiem,
alkoholem czy innymi łatwopalnymi lub wybuchowymi substancjami.
- Takie działanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar, lub eksplozję.
Nie należy otwierać drzwiczek pralki podczas jej działania (wysoka temperatura zmywania/
suszenia/wirowania).
- Wypływająca woda ze pralki może spowodować poparzenia lub sprawić, że podłoga
będzie bardzo śliska.
Takie działanie może spowodować urazy ciała.
- Otwieranie drzwiczek pralki podczas jej działania może ją uszkodzić lub spowodować
urazy ciała.
Nie należy wsuwać rąk pod pralkę.
- Takie działanie może spowodować urazy ciała.
Nie należy dotykać wtyczki zasilającej mokrymi rękoma.
- Takie działanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Nie należy wyłączać pralki w trakcie jej działania poprzez odłączanie wtyczki zasilającej.
- Powtórne podłączanie w takim przypadku wtyczki zasilającej do gniazdka sieciowego,
może wywołać iskrę elektryczną i spowodować porażenie prądem elektrycznym lub
pożar.
Nie zezwalać dzieciom bez nadzoru dorosłych na stosowanie pralki. Nie zezwalać dzieciom
na zabawę w pobliżu pralki
- Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować porażenie prądem
elektrycznym, poparzenia lub inne urazy ciała.
Nie należy wsuwać rąk lub umieszczać metalowych przedmiotów pod pralką w trakcie jej
działania.
- Takie działanie może spowodować urazy ciała.
Nie należy odłączać pralki poprzez pociąganie za przewód zasilający, tylko zawsze należy to
czynić chwytając za wtyczkę i zdecydowane wyciągnięcie jej z gniazdka sieciowego.
- Uszkodzenie przewodu zasilającego, może spowodować zwarcie, pożar lub porażenie
prądem elektrycznym
Nie należy podejmować samodzielnych napraw, demontażu czy dokonywać modyfikacji
urządzenia.
- Nie należy stosować innych bezpieczników (przewód miedziany, stalowy, itp.) tylko tych,
przewidzianych do standardowego zastosowania.
- W przypadku potrzeby naprawy lub ponownej instalacji pralki, należy skontaktować się z
najbliższym punktem obsługi serwisowej.
- Niedostosowanie się to tego wymogu, może spowodować porażenie prądem
elektrycznym, pożar, uszkodzenie samego produktu lub urazy ciała.
W przypadku przedostania się do pralki jakiejkolwiek obcej substancji, należy odłączyć ją
od gniazdka sieciowego i skontaktować się z najbliższym punktem obsługi serwisowej.
- Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
W przypadku, gdy wąż dostarczający wodę przypadkowo odłączy się od zaworu wodnego
i spowoduje zalanie pralki, należy odłączyć ją od gniazdka sieciowego.
- Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować porażenie prądem
8_ zasady bezpieczeństwa
WF9702N5-02770E_PL.indd 8
2010-8-23 16:27:07
elektrycznym lub pożar.
Odłączać wtyczkę zasilającą od gniazdka sieciowego podczas burzy lub, gdy pralka nie
będzie stosowana przez dłuższy okres czasu.
- Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
PRZESTROGA
ZNAKI OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
W przypadku zanieczyszczenia pralki przez obcą substancję, taką jak detergent, brud,
resztki jedzenia, odpady itp., należy odłączyć ją od gniazdka sieciowego i wyczyścić pralkę
za pomocą wilgotnej a następnie suchej ściereczki.
- Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować odbarwienia, odkształcenia,
pojawienie się rdzy lub uszkodzenie zmywarki.
Przednie okienko pralki może ulec pęknięciu podczas mocnego uderzenia. Należy ostrożnie
obchodzić się z pralką podczas jej stosowania.
- Stosowanie pralki z pękniętym okienkiem może spowodować urazy ciała.
Po przerwie w dostawie wody lub ponownym podłączaniu węża dostarczającego wodę,
należy ostrożnie otwierać zawór wodny.
Po dłuższych okresach nie stosowania pralki, także należy zachowywać ostrożność
podczas otwierania zaworu wodnego.
- Ciśnienie wewnątrz węża dostarczającym wodę lub instalacji rurowej, może powodować
uszkodzenia elementów pralki lub niepożądane wycieki wody.
W przypadku wystąpienia problemu z odpływem wody podczas działania pralki, należy
sprawdzić przyczynę uszkodzenia.
- Stosowanie pralki podczas jej zalania wodą, w wyniku uszkodzenia odpływu wody, może
spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar wywołany przebiciem prądu.
Umieszczać dokładnie pranie w pralce, aby skrawki materiału nie zostały przyciśnięte
drzwiczkami.
- Zahaczenia się prania o drzwiczki, może spowodować uszkodzenia prania lub samej
pralki, lub spowodować niepożądany wyciek wody.
Upewniać się, że zawór wodny jest wyłączony, gdy pralka nie jest stosowana.
- Upewnić się, że śruba na złączu węża dostarczającego wodę jest prawidłowo
dokręcona.
- Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować uszkodzenia pralki lub urazy
ciała.
Sprawdzić, czy uszczelka gumowa nie jest zanieczyszczona obcymi substancjami (odpady,
skrawki materiału itp.).
- Niedomknięcie drzwiczek pralki mogą spowodować niepożądane wycieki wody.
Otworzyć zawór wodny i sprawdzić, czy złącze węża doprowadzającego wodę jest
prawidłowo dokręcone, i czy nie występują wycieki wody podczas działania pralki.
- Luźne śruby na złączu węża doprowadzającego wodę, mogą spowodować wycieki
wody.
Ograniczenia zagrożenia występowania pożaru lub eksplozji:
- W pewnych warunkach, wodór może zostać produkowany w systemie gorącej wody, poprzez
nagrzewnicę wody, która nie była stosowana przez dwa lub więcej tygodni. WODÓR JEST GAZEM
WYBUCHOWYM W przypadku nie stosowania systemu gorącej wody przez okres dwóch tygodni
lub dłużej, należy włączyć wszystkie zawory z gorącą wodą znajdujące się w domu i pozwolić
spływać wodzie przez kilka minut przed stosowaniem pralki Takie działanie spowoduje uwolnienie
wodoru z całej instalacji. Ponieważ wodór jest gazem łatwopalnym, nie należy palić papierosów lub
przebywać z otwartym ogniem podczas dokonywania odgazowywania, a także wyjmować wtyczki
zasilającej pralkę z gniazdka sieciowego.
zasady bezpieczeństwa _9
WF9702N5-02770E_PL.indd 9
2010-8-23 16:27:07
zasady bezpieczeństwa
Nie należy stawać na górze urządzenia lub umieszczać na nim przedmiotów (takich jak
pranie, zapalone świece, papierosy, żywności, środki chemiczne, metalowe przedmioty,
itp.).
- Takie działania mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym, pożar,
nieprawidłowe działanie produktu lub urazy ciała.
Nie rozpylać takich substancji chemicznych jak środki owadobójcze na powierzchnię
urządzenia.
- Tego rodzaju substancje są nie tylko szkodliwe dla ludzkiego zdrowia, ale mogą również
powodować porażenie prądem elektrycznym, pożar lub nieprawidłowe działanie samego
produktu.
Nie umieszczać w pobliżu pralki przedmiotów, które wytwarzają pole elektromagnetyczne.
- Pole magnetyczne może spowodować urazy ciała w wyniku nieprawidłowego działania
urządzenia.
Ponieważ za chodzi wymiana wody o wysokiej temperaturze podczas cyklu działania pralki,
dlatego należy się wystrzegać bezpośredniego z kontaktu nią kontaktu.
- Nie dostosowanie się do tego wymogu, może spowodować poparzenia lub urazy ciała.
Nie należy prać, wirować czy suszyć wodoodpornych materiałów (*) chyba, że pralka
posiada specjalny program do prania tego rodzaju materiałów.
- Nie należy prać grubych, twardych materiałów nawet, gdy oznakowanie pralki wskazuje
co innego.
- Nie dostosowanie się do tego wymogu, może spowodować urazy ciała i uszkodzenie
pralki, ścian i podłogi z powodu nadmiernych wibracji.
* Wełniana pościel, płaszcze przeciwdeszczowe, kamizelki wędkarskie, kombinezony
narciarskie, śpiwory, zasłony okienne, pokrowce rowerowe, motocyklowe,
samochodowe, itp.
Nie stosować pralki, gdy opakowanie z detergentem zostało usunięte.
- Nie dostosowanie się do tego wymogu, może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub urazy ciała w wyniku wycieku wody.
Nie dotykać wnętrza pojemnika podczas lub zaraz po suszeniu, ponieważ jest gorący.
- Takie działanie może spowodować poparzenia.
Nie wsuwać rąk do opakowania z detergentem po jego otworzeniu.
- Takie działanie może spowodować urazy ciała, ponieważ ręka może zostać wciągnięta
przez urządzenie pobierające wodę. Nie należy umieszczać jakichkolwiek przedmiotów
(takich jak obuwie czy odpadki) innych niż pranie wewnątrz pralki.
- Nie dostosowanie się do tych wymogów, może spowodować uszkodzenie pralki, urazy
ciała, a nawet śmierć w przypadku zwierząt, w wyniku dodatkowych wibracji.
Nie naciskać przycisków za pomocą ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże itp.
- Takie działanie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub urazy ciała.
Nie należy prać odzieży zanieczyszczonej olejem, płynami do opalania czy tłustymi
substancjami, zwykle pochodzącymi z salonów masażu lub klinik odnowy biologicznej.
- Takie działanie może spowodować odkształcenia uszczelek, a w rezultacie wycieki wody.
Nie pozostawiać wybielacze pojemniku pralki metalowych przedmiotów, takich jak spinki
czy wybielacze przez dłuższy okres czasu.
- Takie działanie może spowodować rdzewienie pojemnika pralki.
- Po pojawieniu się rdzy na pojemniku pralki, zastosować środek czyszczący (neutralny)
na powierzchni pojemnika, a następnie użyć gąbki do oczyszczenia rdzy. Nigdy nie
należy stosować do tego celu szczotki drucianej.
10_ zasady bezpieczeństwa
WF9702N5-02770E_PL.indd 10
2010-8-23 16:27:07
Nigdy nie stosować bezpośrednio suchego detergentu i nie prać lub wirować prania
zanieczyszczonego przez środek czyszczący.
- Nie dostosowanie się do tego wymogu, może spowodować spontaniczny zapłon, w
wyniku ogrzania utleniającego się oleju.
Nie stosować gorącej wody do pralki pochodzącej z zewnętrznego urządzenia.
- Takie działanie może spowodować uszkodzenie pralki.
Nie stosować w pralce mydła do prania ręcznego.
- Nagromadzone i stwardniałe mydło wewnątrz pralki może ją uszkodzić, spowodować
przebarwienia prania, nieprzyjemne zapachy lub rdzę.
Nie należy prać dużych ilości prania, takich jak pościel w siatce do prania.
- Umieszczać bieliznę i skarpetki w siatce do prania i prać je razem z innym praniem.
- Nie dostosowanie się do tego wymogu, może spowodować uszkodzenia ciała w wyniku
dodatkowych wibracji pralki.
Nie należy stosować stwardniałego detergentu.
- Nagromadzenie się stwardniałego detergentu wewnątrz pralki może spowodować
wycieki wody.
W przypadku pralek wyposażonych w otwory wentylacyjne, znajdujące się u ich podstawy,
należy upewniać się czy nie są one zablokowane przez dywan lub innego rodzaju
przedmioty.
Upewniać się, że kieszenie odzieży przeznaczonej do prania są opróżnione.
- Twarde i ostre przedmioty, takie jak monety, spinki, gwoździe śruby lub kamienie, mogą
uszkodzić pralkę.
Nie należy prać odzieży z dużymi sprzączkami, guzikami lub innymi ciężkimi metalowymi
przedmiotami.
OSTRZEŻENIE
WAŻNE ZNAKI OSTRZEGAWCZE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA
Nie należy czyścić pralki przez bezpośrednie spryskiwanie jej wodą.
Nie stosować benzenu, rozpuszczalnika lub alkoholu do czyszczenia pralki.
- Takie działanie może spowodować odbarwienia, odkształcenia, uszkodzenia, porażenie
prądem elektrycznym lub pożar.
Przed czyszczeniem lub dokonywaniem konserwacji, należy odłączyć urządzenie od
gniazdka sieciowego.
- Niedostosowanie się do tego wymogu, może spowodować porażenie prądem
elektrycznym lub pożar.
zasady bezpieczeństwa _11
WF9702N5-02770E_PL.indd 11
2010-8-23 16:27:08
spis treści
KONFIGURACJA PRALKI
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
PRANIE
21
21
21
22
24
24
24
25
26
28
28
28
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
PRALKI
Sprawdzenie części
Spełnianie wymogów instalacji
Zasilanie i uziemienie
Dopływ wody
Odprowadzenie wody
Podłoga
Temperatura otoczenia
Instalacja we wnękach i małych
pomieszczeniach
Instalacja pralki
Pierwsze pranie
Podstawowe instrukcje
Korzystanie z panelu sterowania
Blokada
Wyłączenie dźwięku
Opóźnione zakończenie
Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli
Ręczne ustawianie parametrów prania
Informacje dotyczące detergentów i
dodatków
Jakiego detergentu użyć
Dozownik detergentów
31
31
32
32
Awaryjne odprowadzanie wody z pralki
Czyszczenie obudowy pralki
Czyszczenie dozownika i wnęki dozownika
detergentów
Czyszczenie filtra zanieczyszczeń
Czyszczenie filtra sitkowego w wężu
Naprawa zamarzniętej pralki
Przechowywanie pralki
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I
KODY INFORMACYJNE
33
34
Jeśli pralka...
Kody informacyjne
TABELA CYKLI
35
Tabela cykli
DODATEK
36
36
36
37
Tabela konserwacji tkanin
Ochrona środowiska
Deklaracja zgodności
Parametry techniczne
29
33
35
36
29
29
30
12_ spis treści
WF9702N5-02770E_PL.indd 12
2010-8-23 16:27:08
konfiguracja pralki
Osoba montująca pralkę powinna ściśle przestrzegać poniższych instrukcji, tak
aby pralka działała prawidłowo i nie stanowiła zagrożenia dla użytkownika podczas
prania.
01 KONFIGURACJA
SPRAWDZENIE CZĘŚCI
Należy ostrożnie rozpakować opakowanie zawierające pralkę i sprawdzić, czy zostały dostarczone
wszystkie części przedstawione poniżej. Jeśli okaże się, że pralka została uszkodzona w trakcie
przewożenia lub w komplecie nie ma wszystkich części, skontaktuj się z centrum obsługi klientów firmy
Samsung lub ze swoim sprzedawcą.
Dźwignia zwalniająca
Góra urządzenia
Dozownik
detergentów
Panel sterowania
Wtyczka
Drzwiczki
Wąż
odpływowy
Filtr zanieczyszczeń
Regulowane nóżki
Bęben
Rurka awaryjnego
odprowadzania wody
Pokrywa filtra
Klucz nastawny
Zaślepki na otwory
po śrubach
Wąż doprowadzający
wodę
Prowadnica węża
Zaślepka
konfiguracja pralki _13
WF9702N5-02770E_PL.indd 13
2010-8-23 16:27:09
konfiguracja pralki
SPEŁNIANIE WYMOGÓW INSTALACJI
Zasilanie i uziemienie
Aby zapobiec powstaniu ryzyka zapłonu, porażenia prądem lub uszkodzenia ciała, wszelkie
podłączenia i uziemienia muszą zostać wykonane zgodnie z najnowszą wersją Krajowego
Kodeksu Elektrycznego ANSI/FNPA nr 70 wraz z lokalnymi kodeksami i rozporządzeniami.
Właściciel odpowiada za zapewnienie odpowiedniego zasilania dla urządzenia.
OSTRZEŻENIE
Nie wolno używać przedłużacza.
Należy użyć wyłącznie przewodu dostarczonego wraz z pralką.
W czasie przygotowania do instalacji, należy się upewnić czy sieć zasilająca posiada:
• Bezpiecznik 15 A lub rozłącznik 220 V~240 V 50 Hz
• Osobne rozgałęzienie obsługujące wyłącznie pralkę
Pralka musi być uziemiona. W przypadku uszkodzenia pralki, uziemienie obniża ryzyko porażenia
prądem zapewniając odpływ prądu po linii najmniejszego oporu.
Wraz z pralką dostarczany jest przewód o wtyczce uziemiającej z trzema wtykami do
umieszczenia w odpowiednio zainstalowanym i uziemionym gniazdku.
Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych linii systemu
wodociągowego, gazowego lub rur z ciepłą wodą.
Niewłaściwe podłączenie przewodnika uziemiającego może spowodować porażenie prądem.
W przypadku braku pewności co do poprawnego sposobu uziemienia pralki, należy skorzystać z
pomocy elektryka lub pracownika serwisu. Nie należy modyfikować wtyczki dostarczonej wraz z
pralką. Jeśli nie pasuje ona do gniazdka, należy zlecić elektrykowi zainstalowanie odpowiedniego
gniazdka.
Dopływ wody
Pralka będzie się napełniać odpowiednio jeśli ciśnienie wody wynosi 50 kPa ~ 800 kPa.
Ciśnienie mniejsze niż 50 kPa może spowodować uszkodzenie zaworu wody, nie dopuszczając
do jego całkowitego zamknięcia. Może to także spowodować dłuższy czas napełniania pralki
niż przewidziany w ustawieniach, co z kolei może spowodować wyłączenie się pralki. (Pralka
posiada wbudowany wyłącznik czasowy, zaprojektowany aby zapobiec wypływowi nadmiaru
wody w przypadku, gdy dojdzie do poluzowania wewnętrznego węża).
Krany powinny znajdować się w odległości do 122 cm (4 stóp) od tylnej części pralki, aby
załączone węże doprowadzające wodę mogły sięgnąć urządzenia.
Większość sklepów specjalistycznych prowadzi sprzedaż węży tego typu o długościach aż
do 305 cm (10 stóp).
Można zmniejszyć ryzyko wycieku lub uszkodzeń spowodowanych wodą poprzez:
• Umieszczenie urządzenia w pobliżu kranów.
• Wyłączenie kranów, kiedy pralka nie pracuje.
• Regularne sprawdzanie, czy mocowania węża doprowadzającego wodę nie przeciekają.
OSTRZEŻENIE
Przed pierwszym uruchomieniem pralki należy sprawdzić, czy żadne z połączeń zaworu
wodnego i kranów nie przecieka.
14_ konfiguracja pralki
WF9702N5-02770E_PL.indd 14
2010-8-23 16:27:10
Odprowadzenie wody
Podłoga
Aby uzyskać najlepszą wydajność, pralka musi być zainstalowana na solidnym podłożu.
Drewniane podłoże może wymagać wzmocnienia, aby zminimalizować drgania lub nierówne
rozłożenie ciężaru. Wykładziny i inne miękkie powierzchnie wpływają na powstawanie drgań, co
może powodować nieznaczne ruchy pralki podczas wirowania.
Nie wolno instalować pralki na platformach ani innych źle podpartych konstrukcjach.
01 KONFIGURACJA
Zalecanym przez firmę Samsung rozwiązaniem jest rura pionowa o wysokości 46 cm (18
cali). Wąż odprowadzający musi być poprowadzony poprzez zacisk do rury pionowej. Rura
musi być na tyle duża, aby pomieścić średnicę zewnętrzną węża odprowadzającego. Wąż
odprowadzający mocowany jest fabrycznie.
Temperatura otoczenia
Nie należy instalować pralki w miejscach, gdzie woda może zamarznąć, ponieważ urządzenie
zawsze przechowuje pewną ilość wody wewnątrz zaworu, w pompie i w wężach. Zamarznięta
woda w przewodach może spowodować uszkodzenie pasów, pompy i innych komponentów.
Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach
Do sprawnego i bezpiecznego działania pralka potrzebuje następujących minimalnych
odstępów:
Po bokach – 25 mm
Z tyłu – 51 mm
Z góry – 25 mm
Z przodu – 465 mm
Jeśli pralka i suszarka są zainstalowane razem, frontowa część wnęki musi posiadać co najmniej
465 mm wolnej przestrzeni. Sama pralka nie ma żadnych określonych wymagań dotyczących
wolnej przestrzeni.
INSTALACJA PRALKI
KROK 1
Wybór miejsca montażu
Przed zainstalowaniem pralki należy upewnić się czy miejsce, w którym ma się znaleźć
urządzenie:
• posiada solidną, równą powierzchnię bez wykładziny ani innych elementów mogących
zatkać otwory wentylacyjne;
• znajduje się poza zasięgiem bezpośredniego nasłonecznienia;
• posiada odpowiednią wentylację;
• temperatura nie spada poniżej 0 °C (32 °F);
• znajduje się z dala od źródeł ciepła, takich jak olej lub gaz;
• posiada odpowiednią ilość wolnej przestrzeni, tak by pralka nie była ustawiona na
przewodzie zasilającym.
konfiguracja pralki _15
WF9702N5-02770E_PL.indd 15
2010-8-23 16:27:11
konfiguracja pralki
KROK 2
Usuwanie śrub transportowych
Przed instalacją pralki należy usunąć pięć śrub transportowych znajdujących się z tyłu
urządzenia.
1. Odkręć wszystkie śruby załączonym kluczem.
2. Przytrzymaj śrubę przy pomocy klucza nastawnego i wyjmij
przez szeroką część otworu. Powtórz powyższe czynności
w przypadku każdej śruby.
3. Na otwory nałóż dostarczone plastikowe zaślepki.
4. Zachowaj śruby transportowe w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby w przyszłości
zaistniała potrzeba przenoszenia pralki.
OSTRZEŻENIE
Opakowanie może być niebezpieczne dla dzieci; wszystkie materiały z opakowania
(plastikowe worki, styropian itp.) umieść w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Włóż zaślepkę (jedno z akcesoriów z
pakietu winylowego) do otworu, z którego
wyciągnięty został przewód zasilający, a
który znajduje się z tyłu urządzenia.
16_ konfiguracja pralki
WF9702N5-02770E_PL.indd 16
2010-8-23 16:27:12
KROK 3
Regulacja nóżek poziomujących
Podczas instalowania pralki należy upewnić się czy wtyczka zasilania, dopływ i odpływ
wody są łatwo dostępne.
01 KONFIGURACJA
1. Przesuń pralkę na właściwe miejsce.
2. Wypoziomuj pralkę
przekręcając ręcznie
nóżki poziomujące w
odpowiednim kierunku.
3. Po wypoziomowaniu pralki dokręć nakrętki za pomocą
klucza dostarczonego wraz z pralką.
KROK 4
Podłączanie dopływu i odpływu wody
Podłączanie węża doprowadzającego wodę
1. Podłącz ramię mocujące w kształcie litery L
podtrzymujące wąż doprowadzający zimną
wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.
Jeden koniec węża doprowadzającego
wodę musi być podłączony do pralki, a
drugi do kranu. Nie należy rozciągać węża
doprowadzającego wodę. Jeśli wąż jest
zbyt krótki, należy wymienić wąż na dłuższy,
wysokociśnieniowy.
2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego
wodę do kranu z zimną wodą i dokręć go
ręcznie. Jeśli to konieczne, możesz zmienić
położenie węża od strony pralki przez
poluzowanie mocowania, przekręcenie węża i
ponowne dokręcenie mocowania.
Czynności dla wybranych modeli z dodatkowym doprowadzeniem ciepłej wody:
1. Podłącz czerwone ramię mocujące wąż doprowadzający ciepłą wodę w kształcie litery L do
zaworu pobierającego ciepłą wodę z tyłu pralki. Dokręć ręcznie.
2. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego ciepłą wodę do kranu z ciepłą wodą i dokręć
go ręcznie.
3. Użyj części w kształcie litery Y, jeśli chcesz używać jedynie zimnej wody.
konfiguracja pralki _17
WF9702N5-02770E_PL.indd 17
2010-8-23 16:27:14
konfiguracja pralki
Podłączanie węża doprowadzającego wodę (w wybranych modelach)
1. Zdejmij złączkę z węża doprowadzającego wodę.
Złączka
Wąż
doprowadzający
wodę
2. Najpierw, używając śrubokręta krzyżakowego, poluzuj
cztery śruby na złączce. Następnie dokręć część (2)
złączki w kierunku wskazanym przez strzałkę do uzyskania
odstępu 5 mm.
1
5 mm
2
3. Podłącz złączkę do kranu, mocno dokręcając śruby
podczas przesuwania złączki od góry.
Obróć część (2) złączki w kierunku wskazanym przez
strzałkę i podłącz części (1) i (2).
Kran
1
2
4. Podłącz wąż doprowadzający wodę do złączki:
Po ściągnięciu części (3) wąż automatycznie
połączy się ze złączką, wydając odgłos
„kliknięcia”.
Po podłączeniu węża doprowadzającego wodę
do złączki upewnij się, czy podłączenie zostało
prawidłowo wykonane, pociągając za wąż
doprowadzający ku dołowi.
3
5. Podłącz drugi koniec węża doprowadzającego wodę do
wlotowego zaworu wody z tyłu pralki. Całkowicie dokręć
wąż w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
18_ konfiguracja pralki
WF9702N5-02770E_PL.indd 18
2010-8-23 16:27:17
6. Odkręć dopływ wody i upewnij się, czy zawór, kran lub
złączka nie przeciekają. Jeśli dochodzi do wycieku wody,
powtórz poprzednie kroki.
OSTRZEŻENIE
✗
✗
01 KONFIGURACJA
•
Nie należy korzystać z pralki, jeśli stwierdzono wyciek
wody. Może to spowodować porażenie prądem lub inne
obrażenia.
Jeśli kran jest gwintowany, podłącz do niego wąż w
sposób pokazany na rysunku.
Do doprowadzenia wody użyj najbardziej popularnego typu kranu. Jeśli końcówka
kranu jest kwadratowa lub zbyt duża, przed założeniem złączki na kran zdejmij pierścień
dystansujący.
konfiguracja pralki _19
WF9702N5-02770E_PL.indd 19
2010-8-23 16:27:19
konfiguracja pralki
Podłączanie węża odprowadzającego wodę
Koniec węża odprowadzającego wodę może być umieszczony w trzech miejscach:
1. Nad krawędzią zlewu: Wąż odprowadzający wodę musi być umieszczony na wysokości
pomiędzy 60 a 90 cm. Aby końcówka węża była zgięta, należy użyć dostarczonej plastikowej
prowadnicy. Aby wąż odprowadzający nie ruszał się, przymocuj prowadnicę węża za
pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu.
60 ~ 90 cm
Wąż odpływowy
Prowadnica węża
2. W odgałęzieniu rury odprowadzającej wodę ze zlewu: Odgałęzienie rury odprowadzającej
musi znajdować się powyżej syfonu, aby koniec węża znajdował się co najmniej 60 cm nad
podłogą.
3. W rurze odprowadzającej: Firma Samsung zaleca użycie pionowej rury o długości 65 cm;
rura nie może być krótsza niż 60 cm ani dłuższa niż 90 cm.
KROK 5
Zasilanie pralki
Podłącz przewód zasilający do gniazdka sieci elektrycznej 230 woltów 50 Hz, chronionej przez
bezpiecznik 15 A lub odpowiedni rozłącznik. (Więcej informacji na temat wymagań dotyczących
zasilania i uziemienia znajduje się na stronie 14).
20_ konfiguracja pralki
WF9702N5-02770E_PL.indd 20
2010-8-23 16:27:21
pranie
Dzięki pralce firmy Samsung, najtrudniejszą częścią prania będzie zdecydować,
które rzeczy wyprać najpierw.
PIERWSZE PRANIE
1. Naciśnij przycisk Power(Zasilania) ( ).
2. Dodaj niewielką ilość detergentu do przegródki
dozownika detergentów.
3. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
4. Naciśnij przycisk Start/Pause(Start/Pauza) (
02 PRANIE
Przed pierwszym praniem należy wykonać pełen program przy pustej pralce.
).
Spowoduje to usunięcie wody, która może pozostawać w
pralce po teście fabrycznym.
Przegródka
Przegródka
Przegródka
: Detergent do prania wstępnego lub krochmalenia.
: Detergent do prania zasadniczego, środek zmiękczający wodę, środek do
namaczania, wybielacz i środek do usuwania plam.
: Dodatki, np. środek do zmiękczania tkanin lub usztywniacz (krochmal)
(nie zapełniać ponad dolną krawędź (MAX) wkładki „A”).
PODSTAWOWE INSTRUKCJE
1. Włóż pranie do pralki.
OSTRZEŻENIE
Nie należy przeładowywać pralki. Aby określić pojemność dla każdego typu prania, spójrz
do tabeli na stronie 27.
• Upewnij się czy pranie nie blokuje zamknięcia drzwiczek, gdyż może to spowodować
wyciek wody.
• Detergent może pozostać w przedniej gumowej części pralki po zakończeniu cyklu
prania. Usuń pozostałości detergentu, gdyż mogą one spowodować wyciek wody.
• Nie pierz wodoodpornych przedmiotów.
2.
3.
4.
5.
Zatrzaśnij drzwiczki.
Włącz pralkę.
Dodaj detergent i inne dodatki do dozownika.
Wybierz odpowiedni cykl i opcje dla prania.
Podświetli się kontrolka prania, a na wyświetlaczu ukaże się szacowany czas cyklu.
6. Naciśnij przycisk Start/Pause(Start/Pauza)
.
pranie _21
WF9702N5-02770E_PL.indd 21
2010-8-23 16:27:29
pranie
KORZYSTANIE Z PANELU STEROWANIA
1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CYFROWY
WYŚWIETLACZ
GRAFICZNY
Wyświetla czas pozostały do zakończenia prania, wszystkie informacje
dotyczące cyklu i komunikaty o błędach.
PRZEŁĄCZNIK CYKLI
Wybierz model pracy bębna i prędkość wirowania dla cyklu.
Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Pranie ubrań z użyciem
przełącznika cykli” (patrz strona 25).
Cotton(Bawełna) ( ) - Średnio lub lekko zabrudzone tkaniny
bawełniane, bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itp.
Synthetics(Syntetyki) ( ) - Średnio lub lekko zabrudzone bluzki, koszule itp.
wykonane z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych
mieszanek.
Jeans(Dżinsy) ( ) - Wyższy poziom wody w praniu zasadniczym i
dodatkowe płukanie zapewniają, że na ubraniach nie pozostaną ślady
proszku do prania.
Sports Wear(Ubrania sportowe) ( ) - Cykl przeznaczony do odzieży
wodoodpornej lub powleczonej materiałami ochronnymi, który pozwala
zachować jej właściwy wygląd i świeżość.
Wool(Wełna) ( ) - Wyłącznie do tkanin wełnianych, przeznaczonych do
prania w pralkach. Ciężar prania nie powinien przekraczać 2 kg.
• Tryb wełny umożliwia pranie za pomocą delikatnych kołysanych ruchów.
Podczas prania, nieustannie odbywa się delikatne kołysanie i moczenie,
w celu ochrony wełnianych włókien przed kurczeniem / zniekształceniom
i uzyskania niezwykle delikatnego czyszczenia. Istnieje możliwość
zatrzymania tego trybu w dowolnym czasie.
• Zalecane jest stosowanie neutralnego detergentu w trybie wełny, w celu
poprawy dokładności prania i ochrony wełnianych włókien.
Cykl prania wełny zatwierdzony został przez firmę Woolmark
do prania produktów Woolmark przeznaczonych do prania w
pralkach pod warunkiem stosowania się do instrukcji zawartych na
metkach oraz tych wydanych przez producenta pralki, M0809 dla
modeli serii WF97*****, M0810 dla modeli serii WF96***** (Numer
certyfikatu wydany przez IWS NOM INEE Co., Ltd.)
Hand Wash(Pranie ręczne) ( ) - Bardzo delikatny cykl prania, taki jak
pranie ręczne.
Baby Care(Dziecięce) ( ) - Wysoka temperatura prania i dodatkowe
płukania zapewniają dokładne usunięcie resztek proszku.
Daily Wash(Pranie codzienne) ( ) - Do użytku przy praniu rzeczy
codziennego użytku, jak np. bielizna czy koszulki.
22_ pranie
WF9702N5-02770E_PL.indd 22
2010-8-23 16:27:31
4
5
6
7
( ) PRZYCISK
WYBORU PROGRAMU
PRANIA WSTĘPNEGO
( ) PRZYCISK
OPÓŹNIONE
ZAKOŃCZENIE
( ) PRZYCISK
WYBORU
TEMPERATURY
( ) PRZYCISK
WYBORU PŁUKANIA
( ) PRZYCISK
WYBORU PŁUKANIA
8
( ) PRZYCISK
WYBORU OPCJI
PRANIA
9
( ) PRZYCISK
WYBORU KRÓTKI
PROGRAM
02 PRANIE
3
Quick 29’(Szybkie pranie 29’) ( ) - Do prania lekko zabrudzonych
tkanin, których potrzebujesz natychmiast.
Drain(Odprowadzenie wody) ( ) - Służy do odprowadzenia wody z
pralki bez wirowania.
Spin(Wirowanie) ( ) - Pralka wykonuje dodatkowy cykl wirowania, aby
usunąć jeszcze więcej wody.
Rinse + Spin(Płukanie + Wirowanie) (
) - Do prania wymagającego
tylko płukania lub aby dodać zmiękczacz do tkanin.
Ten przycisk służy do wyboru programu prania wstępnego. Pranie wstępne jest
dostępne tylko z programami: Cotton(Bawełna) ( ), Synthetics(Syntetyki) ( ),
Jeans(Dżinsy) ( ), Sports Wear(Ubrania sportowe) ( ), Baby Care
(Dziecięce) ( ), Daily Wash(Pranie codzienne) ( ).
Należy wielokrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji
opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę).
Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym cykl prania zostanie zakończony.
Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedno z dostępnych
ustawień temperatury: (Zimna woda ( ), 30 °C, 40 °C, 60 °C i 95 °C).
Ten przycisk umożliwia dodanie cykli płukania. Można wykonać
maksymalnie pięć cykli płukania.
Sekwencyjne naciskanie tego przycisku umożliwia wybranie jednego z
dostępnych ustawień prędkości obrotów.
WF9704/WF9604
Wyłączenie kontrolek,
1400 obr./min
, 400, 800, 1200,
WF9702/WF9602
Wyłączenie kontrolek,
1200 obr./min
, 400, 800, 1000,
WF9700/WF9600
Wyłączenie kontrolek,
obr./min
, 400, 600, 800, 1000
“Bez wirowania ” - Pranie pozostaje w bębnie bez cyklu wirowania po
ostatnim odprowadzeniu wody.
“Zatrzymanie wody (Wyłączenie kontrolek)” - Pranie pozostaje
zamoczone w wodzie po ostatnim płukaniu. Przed wyjęciem prania musi
zostać uruchomiony program „Odprowadzenie wody” lub „Wirowanie”.
Należy kilkakrotnie nacisnąć ten przycisk, aby wybrać jedną z opcji
prania: Namaczanie
 Intensywne
 Łatwe prasowanie

Namaczanie
+ Intensywne
 Namaczanie
+
Łatwe prasowanie
 Intensywne
+ Łatwe prasowanie

Namaczanie
+ Intensywne
+ Łatwe prasowanie
 wyłącz
„Łatwe prasowanie
”: Opcja ta przygotowuje pranie w taki sposób,
aby ubrania dało się łatwo wyprasować.
„Intensywne ”: Naciśnij ten przycisk jeśli odzież jest mocno zabrudzona
i wymaga intensywnego prania. Czas trwania każdego cyklu jest dłuższy.
“Namaczanie
”: Opcja ta efektywnie usuwazabrudzenia z rzeczy
przez ich namaczanie.
• Funkcja Namaczanie jest wykonywana po 13 minutach od
rozpoczęcia cyklu.
• Namaczanie jest kontynuowane przez 30 minut w trakcie sześciu
cykli, gdzie jeden cykl namaczania obejmuje 1 minutę wirowania i
4 minuty spoczynku.
• Funkcja namaczania jest dostępna w następujących programach
prania: Cotton(Bawełna) ( ), Synthetics(Syntetyki) ( ), Jeans(Dżinsy)
( ), Sports Wear(Ubrania sportowe) ( ), Baby Care(Dziecięce) ( ),
Daily Wash(Pranie codzienne) ( ).
Aby skrócić czas prania, wybierz przycisk Time Saving (Krótki Program).
Czas prania zastaje skrócony. Możesz wybrać ten przycisk przy
programach Cotton(Bawełna) ( ), Synthetics(Syntetyki) ( ), Jeans(Dżinsy) ( ),
Sports Wear(Ubrania sportowe) ( ) i Baby Care(Dziecięce) ( ).
pranie _23
WF9702N5-02770E_PL.indd 23
2010-8-23 16:27:38
pranie
10
11
12
PRZYCISK
WYŁĄCZENIE
DŹWIĘKU
Przy każdym programie możesz wyłączyć dźwięk. Kiedy funkcja ta jest
wybrana, dźwięk zostaje wyłączony podczas każdego cyklu.
• W momencie aktywacji tej funkcji, pralka wydaje krótki dźwięk.
Lampka przycisku Sound Off(Wyłączenie dźwięku) oraz symbol
Sound Off(Wyłączenie dźwięku) są podświetlone.
• W momencie wyłączenia tej funkcji, pralka wydaje krótki dźwięk.
Lampka przycisku oraz symbol Sound Off(Wyłączenie dźwięku) są
wyłączone.
( ) PRZYCISK
WYBORU START/
PAUZA
Umożliwia wstrzymanie lub ponowne rozpoczęcie cyklu.
( ) PRZYCISK
ZASILANIA
Naciśnięcie powoduje włączenie pralki; ponowne naciśnięcie powoduje
jej wyłączenie. Pralka wyłączy się automatycznie, jeżeli przez 10 minut
nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
Blokada
Funkcja blokady rodzicielskiej umożliwia zablokowanie
przycisków, tak by wybrany cykl prania nie mógł zostać
zmieniony.
Włączanie/Wyłączanie
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, należy
nacisnąć jednocześnie przyciski Temp.(Temperatury) ( )
oraz Rinse(Płukanie) ( ) i przytrzymać je przez 3 sekundy.
“Po włączeniu funkcji zaświeci się wskaźnik „Blokada ”.
Gdy funkcja Blokada jest włączona, działa tylko
przycisk Power(Zasilania) ( ). Funkcja Blokada
pozostaje aktywna nawet po wyłączeniu zasilania oraz
po wyciągnięciu i ponownym podłączeniu przewodu
zasilającego.
3 SEK.
Wyłączenie dźwięku
Funkcję wyłączenia dźwięku można wybrać podczas każdego programu. Po wybraniu tej funkcji
dźwięk jest wyłączony we wszystkich programach. Nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu
zasilania ustawienie pozostaje niezmienione.
Włączanie/Wyłączanie
W przypadku włączenia lub wyłączenia funkcji Sound Off(Wyłączenie dźwięku) należy nacisnąć
przycisk Sound Off (Wyłączenie dźwięku) .Sound Off(Wyłączenie dźwięku)
i lampka
przycisku Sound Off (Wyłączenie dźwięku) będą podświetlone, gdy funkcja ta jest włączona.
Opóźnione zakończenie
Istnieje możliwość ustawienia pralki na dokończenie prania z opóźnieniem od 3 do 19 godzin
(w godzinnych odstępach). Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym cykl prania zostanie
zakończony.
1. Ustaw parametry prania ręcznie lub automatycznie.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Delay End(Opóźnionego Zakończenia) ( ), aby ustawić
żądane opóźnienie.
3. Naciśnij przycisk Start/Pause(Start/Pauza) ( ). Zaświeci się wskaźnik „Delay
End(Opóźnionego Zakończenia) ”, a zegar rozpocznie odliczanie do ustawionego czasu.
4. Aby anulować funkcję Opóźnionego zakończenia, naciśnij przycisk Power(Zasilania) ( ), a
następnie ponownie włącz pralkę.
24_ pranie
WF9702N5-02770E_PL.indd 24
2010-8-23 16:27:42
Pranie ubrań z użyciem przełącznika cykli
02 PRANIE
Pranie w niniejszej pralce jest proste dzięki automatycznemu systemowi sterowania Fuzzy
Control firmy Samsung. Po wybraniu programu prania urządzenie samo ustawi właściwą
temperaturę, czas i szybkość prania.
1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk Power(Zasilania) ( ).
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergent, środek zmiękczający i środek do prania wstępnego (jeśli jest to konieczne)
do odpowiednich przegródek dozownika detergentów.
Funkcja prania wstępnego jest dostępna tylko w przypadku cykli Cotton(Bawełna) ( ),
Synthetics(Syntetyki) ( ), Jeans(Dżinsy) ( ), Sports Wear(Ubrania sportowe) ( ), Baby
Care(Dziecięce) ( ) i Daily Wash(Pranie codzienne) ( ). Jest ona konieczna tylko w
przypadku silnego zabrudzenia tkaniny.
7. Skorzystaj z opcji Przełącznik cykli, aby wybrać odpowiedni cykl w zależności od typu
materiału: Cotton(Bawełna) ( ), Synthetics(Syntetyki) ( ), Jeans(Dżinsy) ( ),
Sports Wear(Ubrania sportowe) ( ), Wool(Wełna) ( ), Hand Wash(Pranie ręczne) ( ), Baby
Care(Dziecięce) ( ), Daily Wash(Pranie codzienne) ( ), Quick 29’(Szybkie pranie 29’) ( )
Odpowiednie wskaźniki na panelu sterowania zostaną podświetlone.
8. W tym momencie, naciskając odpowiednie przyciski, można ustawić temperaturę prania,
ilość płukania, szybkość wirowania i czas opóźnionego startu.
9. Naciśnij przycisk Start/Pause(Start/Pauza) ( ), aby rozpocząć pranie. Włączy się
wskaźnik przebiegu programu i na wyświetlaczu pojawi się czas pozostały do końca prania.
Opcja Pauza:
W ciągu 5 minut od rozpoczęcia prania możliwe jest jeszcze włożenie/wyciągnięcie rzeczy do
prania.
1. Naciśnij przycisk Start/Pause(Start/Pauza) ( ), aby odblokować drzwiczki.
Drzwiczki nie zostaną otwarte, jeśli woda jest zbyt GORĄCA lub jej poziom zbyt WYSOKI.
2. Po zamknięciu drzwiczek, naciśnij przycisk Start/Pause(Start/Pauza) (
uruchomić pranie.
), aby ponownie
Po zakończeniu prania:
Po zakończeniu całego cyklu prania pralka wyłączy się automatycznie.
1. Otwórz drzwiczki.
2. Wyjmij pranie.
pranie _25
WF9702N5-02770E_PL.indd 25
2010-8-23 16:27:49
pranie
Ręczne ustawianie parametrów prania
Można ręcznie ustawić parametry prania, nie korzystając z pokrętła wyboru cyklu.
1. Odkręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Naciśnij przycisk Power(Zasilania) ( ) na pralce.
3. Otwórz drzwiczki.
4. Włóż pranie, sztuka po sztuce, nie przeładowując bębna.
5. Zamknij drzwiczki.
6. Dodaj detergent i, jeśli to konieczne, środek do zmiękczania oraz detergent do prania
wstępnego do odpowiednich przegródek.
7. Naciśnij przycisk Temp.(Temperatury) ( ), aby ustawić temperaturę.
(Zimna woda ( ), 30 °C, 40 °C , 60 °C, 95 °C).
8. Naciśnij przycisk Rinse(Płukania) ( ), aby wybrać liczbę cykli płukania.
Można wykonać maksymalnie pięć cykli płukania.
Czas trwania prania zostanie odpowiednio wydłużony.
9. Naciśnij przycisk Spin(Wirowania) ( ), aby wybrać prędkość wirowania.
Funkcja zatrzymania płukania pozwala na wyjęcie z pralki wciąż mokrego prania.
( : Bez wirowania, Wyłączenie kontrolek : Zatrzymanie wody)
10. Naciśnij kilkakrotnie przycisk Delay End(Opóźnionego Zakończenia) ( ), aby wybrać
jedną z opcji opóźnionego zakończenia (od 3 do 19 godzin w odstępach co godzinę).
Wyświetlona godzina wskazuje czas, w którym cykl prania zostanie zakończony.
11. Naciśnij przycisk Start/Pause(Start/Pauza) ( ), aby rozpocząć pranie.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRANIA
Dzięki tym wskazówkom uzyskasz najczystsze i najbardziej efektywne pranie.
Zawsze sprawdzaj metki na ubraniach przed przystąpieniem do prania.
Pranie należy sortować według następujących kryteriów:
• Metka: Tkaniny bawełniane, mieszane, syntetyki, jedwab, wełna.
• Kolor: Rzeczy białe i kolorowe. Nowe, kolorowe tkaniny należy prać oddzielnie.
• Rozmiar: Równoczesne pranie rzeczy o różnych rozmiarach poprawia jakość prania.
• Delikatność: Delikatne tkaniny (wełna, jedwab, firanki) należy prać oddzielnie, używając
programu „Delikatne”. Informacje na temat zalecanego sposobu konserwacji można znaleźć
na metce lub w tabeli konserwacji tkanin w dodatku do niniejszej instrukcji.
Opróżnianie kieszeni:
Przed przystąpieniem do prania, należy opróżnić wszystkie kieszenie ubrań. Małe przedmioty o
nieregularnych kształtach, takie jak monety, noże, pinezki czy spinacze mogą uszkodzić pralkę.
Nie należy prać odzieży zawierającej duże sprzączki, guziki lub inne elementy wykonane z metali
ciężkich.
Metal w odzieży może uszkodzić samą odzież jak i bęben pralki. Przewiń na lewą stronę
ubrania z guzikami i haftami przed przystąpieniem do prania. Otwarte suwaki w spodniach lub
kurtkach mogą uszkodzić kosz wirówki. Przed praniem suwaki powinny zostać zamknięte i
unieruchomione przy pomocy sznurka.
Odzież z długimi sznurkami może zaczepić się o inne ubrania i doprowadzić do ich uszkodzenia.
Zabezpiecz odpowiednio sznurki przed przystąpieniem do prania.
Pranie wstępne bawełny
Twoja nowa pralka w połączeniu z nowoczesnymi detergentami zapewnia doskonałe efekty
prania, a jednocześnie oszczędza energię, wodę, detergenty i czas. Jeśli jednak bawełniane
rzeczy są bardzo brudne, należy skorzystać z programu prania wstępnego i detergentu na bazie
protein.
26_ pranie
WF9702N5-02770E_PL.indd 26
2010-8-23 16:27:49
Ustalanie objętości prania
Nie należy przeładowywać pralki, gdyż ma to negatywny wpływ na jakość prania. Aby określić
ilość prania, należy skorzystać z tabeli poniżej.
Typ tkaniny
Pojemność
WF9604
WF9602
WF9600
Cotton(Bawełna) ( )
- średnio/lekko zabrudzone
- mocno zabrudzone
7,0 kg
6,0 kg
Synthetics(Syntetyki) ( )
3,0 kg
2,5 kg
Jeans(Dżinsy) ( )
3,0 kg
2,5 kg
Sports Wear(Ubrania
sportowe) ( )
2,5 kg
2,0 kg
Wool(Wełna) ( )
2,0 kg
2,0 kg
Model
02 PRANIE
WF9704
WF9702
WF9700
• Jeśli pranie jest nierówno rozłożone (podświetli się napis „UE” na wyświetlaczu), rozłóż je
ponownie.
Nierówno rozłożone pranie może negatywnie wpłynąć na efektywność wirowania.
• Podczas prania pościeli lub kołder czas prania może zostać wydłużony lub efektywność
wirowania obniżona.
• Rekomendowany ciężar dla pościeli i kołder umieszczonych w pralce to 1,8 (kg) lub
mniej.
Staniki (do prania w wodzie) należy umieszczać w specjalnej
siatce do prania (do nabycia oddzielnie).
• Metalowe części staników mogą przebić się przez materiał i
uszkodzić pranie. Dlatego należy je umieścić w drobnej siatce do
prania.
• Małe, lekkie ubrania, takie jak skarpetki, rękawiczki i chusteczki
mogą utknąć w okolicach drzwiczek. Umieść je w drobnej siatce do
prania.
PRZESTROGA
Nie czyść samemu pustej siatki do prania. Może to spowodować nieprawidłowe
wibracje, które mogą przesunąć pralkę i spowodować poważny wypadek.
pranie _27
WF9702N5-02770E_PL.indd 27
2010-8-23 16:27:50
pranie
INFORMACJE DOTYCZĄCE DETERGENTÓW I DODATKÓW
Jakiego detergentu użyć
Rodzaj detergentu, który powinien zostać użyty, zależy od rodzaju tkaniny (bawełna, syntetyk,
tkanina delikatna, wełniana), koloru, temperatury prania oraz stopnia zabrudzenia. Należy
zawsze używać „niskopieniących się” detergentów, przeznaczonych do stosowania w pralkach
automatycznych.
Należy również postępować zgodnie z zaleceniami producenta detergentu z uwzględnieniem
ciężaru prania, stopnia zabrudzenia i twardości wody na danym terenie. Informacji na temat
twardości wody w danym ujęciu udziela lokalny zakład wodociągowy.
Nie należy używać stwardniałego i zakrzepniętego detergentu, gdyż jego resztki mogą
pozostać po cyklu płukania. Może to spowodować niepoprawne płukanie lub zatkanie
dozownika i przelanie się wody.
Prosimy zwrócić uwagę na następujące uwagi dotyczące trybu prania materiałów
wełnianych.
• Do prania materiałów wełnianych stosować tylko neutralny detergent w płynie.
• Stosowanie detergentu w proszku może powodować zacieki, doprowadzając materiał
do jego zniszczenia (wełna).
Dozownik detergentów
Pralka posiada oddzielne przegródki do dozowania detergentu i zmiękczacza do tkanin. Dodaj
odpowiednie dodatki do właściwych przegródek przed przystąpieniem do prania.
NIE wolno otwierać dozownika detergentów w czasie
pracy pralki.
1. Wysuń dozownik detergentów z lewej strony panelu
sterowania.
2. Dodaj zalecaną ilość detergentu bezpośrednio do
przegródki detergentu
przed uruchomieniem pralki.
3. W razie potrzeby dodaj zalecaną ilość zmiękczacza do
tkanin do przegródki zmiękczacza .
PRZESTROGA
NIE należy dodawać proszku ani płynu do prania do
przegrody środka zmiękczającego ( ).
MAX
4. Przy włączonej opcji Prania wstępnego dodaj zalecaną
ilość detergentu do przegródki prania wstępnego .
Podczas prania dużych rzeczy NIE należy używać
następujących rodzajów detergentów:
• Detergentów w formie tabletek i kapsułek
• Detergentów korzystających z kulki i siatki
Skoncentrowane lub gęste środki do zmiękczania tkanin muszą przed wlaniem do
dozownika zostać rozcieńczone niewielką ilością wody (stanowi to ochronę przed
zatkaniem dozownika i przelaniem się wody).
Zamykając szufladę dozownika uważaj, aby środek zmiękczający nie przelał się do
sąsiedniej przegrody.
28_ pranie
WF9702N5-02770E_PL.indd 28
2010-8-23 16:27:51
czyszczenie i konserwacja
pralki
Utrzymanie pralki w czystości gwarantuje jej poprawne działanie, zapobiega
niepotrzebnym naprawom i przedłuża żywotność urządzenia.
1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Otwórz pokrywę filtra za pomocą monety lub klucza.
Pokrywa
filtra
3. Pociągnij do siebie rurkę awaryjnego odprowadzania wody,
aby zdjąć ją z mocowania.
Rurka awaryjnego
odprowadzania
wody
03 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
AWARYJNE ODPROWADZANIE WODY Z PRALKI
4. Zdejmij zatyczkę zamykającą rurkę awaryjnego
odprowadzania wody.
5. Pozwól wodzie spłynąć do podstawionej miski.
Pozostająca ilość wody może być większa od
oczekiwanej, dlatego należy przygotować większą miskę.
6. Załóż zatyczkę z powrotem na rurkę awaryjnego
odprowadzania wody i załóż ją na mocowanie.
7. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.
Zakrętka
awaryjnego
odprowadzania
wody
CZYSZCZENIE OBUDOWY PRALKI
1. Wytrzyj wszystkie powierzchnie zewnętrzne pralki wraz z panelem sterowania miękką
szmatką i delikatnym środkiem czyszczącym.
2. Osusz obudowę za pomocą miękkiej szmatki.
3. Nie polewaj obudowy pralki wodą.
czyszczenie i konserwacja pralki _29
WF9702N5-02770E_PL.indd 29
2010-8-23 16:27:53
czyszczenie i konserwacja
pralki
CZYSZCZENIE DOZOWNIKA I WNĘKI DOZOWNIKA DETERGENTÓW
1. Naciśnij dźwignię zwalniającą po wewnętrznej
stronie dozownika i wyciągnij dozownik
detergentów.
2. Wyjmij separator ciekłych detergentów z
dozownika.
Dźwignia zwalniająca
Separator ciekłych
detergentów
3. Umyj wszystkie części pod bieżącą wodą.
4. Wyczyść wnękę dozownika za pomocą starej szczoteczki
do zębów.
5. Ponownie umieść separator ciekłych detergentów,
wciskając go mocno do dozownika.
6. Wsuń dozownik z powrotem na miejsce.
7. Aby usunąć resztki detergentu, wykonaj cykl płukania przy
pustym bębnie.
30_ czyszczenie i konserwacja pralki
WF9702N5-02770E_PL.indd 30
2010-8-23 16:27:54
CZYSZCZENIE FILTRA ZANIECZYSZCZEŃ
Zaleca się czyścić filtr na odpadki 5 lub 6 razy w roku, lub gdy zostanie wyświetlony komunikat o błędzie
„5E”. (patrz „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki” na poprzedniej stronie).
Przed czyszczeniem filtra, należy odłączać wtyczkę przewodu zasilającego.
1. Najpierw należy usunąć pozostającą wodę z pralki
(zapoznać się z „Awaryjne odprowadzanie wody z pralki”
na stronie 29.)
Nie należy usuwać filtra przed całkowitym spuszczeniem
wody z pralki, bo może to powodować niepożądane jej
wycieki.
2. Otwórz pokrywę filtra za pomocą klucza lub monety.
3. Odkręć zakrętkę otworu awaryjnego odprowadzania wody,
obracając ją w lewo, aby odprowadzić całą wodę.
4. Odkręć zakrętkę filtra na odpady.
Zakrętka filtra
zanieczyszczeń
5. Oczyść filtr z zanieczyszczeń. Sprawdź, czy wirnik pompy
znajdujący się za filtrem nie jest zablokowany.
6. Załóż z powrotem zakrętkę na filtr.
7. Zamknij z powrotem pokrywę filtra.
PRZESTROGA
03 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
PRZESTROGA
Nie należy otwierać korka filtru zatrzymującego resztki po praniu w
trakcie działania pralki, ponieważ powoduje to wycieki gorącej wody.
•
Zawsze należy zamykać filtr korkiem po jego czyszczeniu,
ponieważ brak filtru w pralce może powodować jej wadliwe
działanie lub wycieki wody.
•
Filtr powinien być prawidłowo zamontowany po jego czyszczeniu.
CZYSZCZENIE FILTRA SITKOWEGO W WĘŻU
Należy oczyścić filtr sitkowy węża co najmniej raz na rok, lub gdy wyświetli się komunikat o błędzie „4E”:
1. Zakręć kran doprowadzający wodę do pralki.
2. Odkręć wąż od tylnej ściany pralki. Aby zapobiec wytryśnięciu wody z węża z powodu
ciśnienia, zakryj wąż szmatką.
3. Delikatnie wyciągnij filtr sitkowy z końca węża za pomocą szczypiec i dokładnie wypłucz go
pod bieżącą wodą. Wyczyść także wewnętrzną i zewnętrzną stronę gwintowanej złączki.
4. Wciśnij filtr z powrotem na miejsce.
5. Przykręć wąż z powrotem do tylnej ściany pralki.
6. Upewnij się, czy połączenia są szczelne i odkręć kran.
czyszczenie i konserwacja pralki _31
WF9702N5-02770E_PL.indd 31
2010-8-23 16:27:56
czyszczenie i konserwacja
pralki
NAPRAWA ZAMARZNIĘTEJ PRALKI
Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 0 °C i pralka zamarznie:
1. Wyjmij wtyczkę pralki z gniazdka elektrycznego.
2. Polej ciepłą wodą kran doprowadzający wodę do pralki, aby poluzować wąż
doprowadzający.
3. Odłącz wąż i zanurz go w ciepłej wodzie.
4. Wlej ciepłą wodę do bębna pralki i pozostaw ją tam na 10 minut.
5. Podłącz wąż doprowadzający wodę z powrotem do kranu i sprawdź, czy pralka poprawnie
pobiera i odprowadza wodę.
PRZECHOWYWANIE PRALKI
Jeśli pralka będzie musiała być wyłączona z użytkowania przez dłuższy czas, zaleca się odprowadzenie
wody z pralki i odłączenie jej. Pralki mogą ulec zniszczeniu, jeśli woda pozostanie w wężach i
komponentach wewnętrznych przez dłuższy czas nieużywania.
1. Wybierz cykl Szybkie pranie 29’ i dodaj wybielacza do odpowiedniej przegródki.
Uruchom cykl przy pustej pralce.
2. Zakręć krany i odłącz węże doprowadzające wodę.
3. Odłącz pralkę z gniazdka elektrycznego i pozostaw otwarte drzwiczki pralki, aby umożliwić
swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz bębna.
Jeśli pralka znajdowała się w temperaturze zamarzania, odczekaj aż pozostała woda
stopnieje.
32_ czyszczenie i konserwacja pralki
WF9702N5-02770E_PL.indd 32
2010-8-23 16:27:58
rozwiązywanie problemów i
kody informacyjne
JEŚLI PRALKA...
ROZWIĄZANIE
Nie uruchamia się
•
•
•
•
Sprawdź, czy pralka jest podłączona do sieci.
Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte.
Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.
Sprawdź, czy został wciśnięty przycisk Start/Pauza.
Nie ma wody lub ma
niewystarczającą ilość
wody
•
•
•
•
Odkręć kran do oporu.
Sprawdź, czy wąż doprowadzający wodę nie jest zamarznięty.
Wyprostuj węże doprowadzające wodę.
Wyczyść filtr węża doprowadzającego wodę.
Ma pozostałości
detergentu w dozowniku po
zakończeniu cyklu prania
•
•
Sprawdź, czy ciśnienie wody jest wystarczające.
Upewnij się, czy detergent został dodany pośrodku dozownika
detergentów.
Drga lub działa zbyt głośno
•
Sprawdź, czy pralka jest ustawiona na równej powierzchni. W
przeciwnym wypadku wyreguluj wysokość nóżek.
Sprawdź, czy śruby transportowe zostały usunięte.
Sprawdź, czy obudowa pralki nie styka się z innym przedmiotem.
Sprawdź, czy pranie jest prawidłowo rozłożone.
•
•
•
Pralka nie odprowadza
wody i/lub nie wiruje
•
•
Drzwiczki się zatrzasnęły
lub nie można ich otworzyć
•
•
04 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
PROBLEM
Wyprostuj wąż odprowadzający wodę. Nie dopuść do skręcania się
węży.
Sprawdź, czy filtr na odpadki nie jest zapchany.
Należy upewnić się, iż w bębnie nie znajduje się woda.
Należy upewnić się, iż kontrolka zamknięcia drzwi nie świeci się.
Kontrolka gaśnie po opróżnieniu wody.
Jeśli to nie rozwiązało problemu, skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi klientów firmy Samsung.
rozwiązywanie problemów i kody informacyjne _33
WF9702N5-02770E_PL.indd 33
2010-8-23 16:27:58
rozwiązywanie problemów i
kody informacyjne
KODY INFORMACYJNE
W przypadku, gdy pralka nie działa poprawnie, na wyświetlaczu pojawi się kod informacyjny. Gdy to się
stanie, należy sprawdzić w poniższej tabeli zalecane rozwiązanie przed skontaktowaniem się z centrum
obsługi klientów.
SYMBOL KODU
ROZWIĄZANIE
dE
•
Zamknij drzwiczki.
4E
•
•
Sprawdź, czy kran doprowadzający wodę jest odkręcony.
Sprawdź ciśnienie wody.
5E
•
•
Wyczyść filtr zanieczyszczeń.
Sprawdź, czy wąż odprowadzający jest prawidłowo zainstalowany.
•
Pranie jest nierówno rozłożone. Ponownie rozłóż pranie. Jeśli
pierzemy tylko jedną rzecz, np. szlafrok lub parę dżinsów, końcowy
rezultat wirowania może nie być satysfakcjonujący, a na wyświetlaczu
może wyświetlić się komunikat „UE”.
•
Skontaktuj się z serwisem.
•
Wyświetlanie tej informacji następuje po wykryciu zbyt dużej ilości
piany. Zostaje ona również wyświetlana podczas usuwania piany.
Po zakończeniu usuwania piany, następuje normalny cykl działania
pralki.(Stanowi to jedno z wielu trybów funkcji pralki, nie mające
wpływu na je normalne działanie.)
•
Podczas występowania wahań napięcia zasilania, nastąpi
wstrzymanie działania pralki, co powoduje ochronę jej elementów
elektronicznych.
Po stabilizacji napięcia zasilania, cykl działania praIki zostanie
przywrócony automatycznie.
UE
cE/3E
Sud
Uc
•
Jeśli dany kod nie jest wymieniony w powyższej tabeli lub proponowane rozwiązanie nie usunęło problemu,
należy skontaktować się z serwisem firmy Samsung lub lokalnym sprzedawcą produktów firmy Samsung.
34_ rozwiązywanie problemów i kody informacyjne
WF9702N5-02770E_PL.indd 34
2010-8-23 16:27:58
tabela cykli
TABELA CYKLI
( do wyboru przez użytkownika)
Maks. ładunek (kg)
Cotton(Bawełna) (
)
Synthetics(Syntetyki) (
Jeans(Dżinsy) (
)
)
Sports Wear(Ubrania sportowe) (
Wool(Wełna) (
)
)
Hand Wash(Pranie ręczne) (
Baby Care(Dziecięce) (
)
)
Maks. temp.
( °C)
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
Pranie
wstępne
pranie
Środek
zmiękczający
7,0
6,0

tak

95
3,0
2,5

tak

60
3,0
2,5

tak

60
2,5
2,0

tak

60
2,0
2,0
-
tak

40
2,0
2,0
-
tak

40
3,0
3,0

tak

95
Daily Wash(Pranie codzienne) (
)
3,0
3,0

tak

60
Quick 29’(Szybkie pranie 29’) (
)
3,0
2,0
-
tak

60
Prędkość wirowania (MAKS.) obr./min
Opóźnione
zakończenie
Czas cyklu
prania (min)
1000

130
1200
1000

91
800
800
800

80
1200
1200
1000

74
800
800
800

35
400
400
400

32
)
1400
1200
1000

133
Daily Wash(Pranie codzienne) (
)
1200
1200
1000

62
Quick 29’(Szybkie pranie 29’) (
)
1400
1200
1000

29
PROGRAM
Cotton(Bawełna) (
)
Synthetics(Syntetyki) (
Jeans(Dżinsy) (
)
)
Sports Wear(Ubrania sportowe) (
Wool(Wełna) (
)
)
Hand Wash(Pranie ręczne) (
Baby Care(Dziecięce) (
)
WF9704
WF9604
WF9702
WF9602
WF9700
WF9600
1400
1200
1200
05 TABELA CYKLI
PROGRAM
DETERGENT
1.
2.
3.
4.
Cykl z praniem wstępnym trwa ok. 15 minut dłużej.
Czas trwania cyklu został zmierzony w warunkach określonych w standardzie IEC 60456 / EN 60456.
BAWEŁNA 60˚C+INTENSIVE to program, który posiada specyfikacje EN60456.
Czas trwania w konkretnych warunkach domowych może różnić się od wartości podanych w tabeli,
gdyż zależy od ciśnienia i temperatury dostarczanej wody oraz ilości i rodzaju prania.
5. Po wybraniu opcji Prania intensywnego czas trwania każdego cyklu wydłuża się.
tabela cykli _35
WF9702N5-02770E_PL.indd 35
2010-8-23 16:27:59
dodatek
TABELA KONSERWACJI TKANIN
Poniższe symbole oznaczają zalecenia dotyczące postępowania z konkretnymi tkaninami. Metki zawierają
cztery symbole w kolejności: pranie, wybielanie, suszenie i prasowanie oraz, w razie potrzeby, czyszczenie
chemiczne.
Symbole te są uniwersalnie używane przez producentów tkanin, zarówno krajowych, jak i importowanych.
Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby maksymalnie zwiększyć żywotność tkaniny i zmniejszyć
ryzyko problemów przy praniu.
Tkanina odporna.
Można prasować w temperaturze
maksymalnie 100 °C.
Tkanina delikatna.
Nie prasować.
Można prać w temperaturze 95 °C.
Można czyścić chemicznie z
użyciem rozpuszczalnika.
Można prać w temperaturze 60 °C.
Czyścić chemicznie wodą
utlenioną, benzyną, czystym
alkoholem lub tylko R113.
Można prać w temperaturze 40 °C.
Czyścić chemicznie paliwem
lotniczym, czystym alkoholem lub
tylko R113.
Można prać w temperaturze 30 °C.
Nie czyścić chemicznie.
Można prać ręcznie.
Suszyć w stanie rozłożonym.
Czyścić tylko chemicznie.
Można suszyć w stanie
rozwieszonym.
Można wybielać w zimnej wodzie.
Suszyć na wieszaku.
Nie wybielać.
Można suszyć w suszarce
bębnowej, w normalnej
temperaturze.
Można prasować w temperaturze
maksymalnie 200 °C.
Można suszyć w suszarce
bębnowej, w zmniejszonej
temperaturze.
Można prasować w temperaturze
maksymalnie 150 °C.
Nie suszyć w suszarce bębnowej.
OCHRONA ŚRODOWISKA
•
•
•
•
To urządzenie zostało wyprodukowane z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W
przypadku zużycia urządzenia przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących pozbywania się odpadów.
Odetnij przewód zasilający, aby nie można było podłączyć pralki do źródła zasilania. Zdejmij drzwiczki,
aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzasnąć się w środku.
Nie używać większej ilości detergentu niż zalecają jego producenci.
Wybielaczy i odplamiaczy używaj przed rozpoczęciem cyklu prania tylko wtedy, gdy jest to konieczne.
Oszczędzaj wodę i energię, włączając pralkę jedynie wtedy, gdy jest całkowicie wypełniona (dokładna
ilość prania zależy od zastosowanego programu).
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Urządzenie jest zgodne z europejskimi normami bezpieczeństwa, dyrektywą 93/68 i standardem EN 60335.
36_ dodatek
WF9702N5-02770E_PL.indd 36
2010-8-23 16:28:04
PARAMETRY TECHNICZNE
TYP
PRALKA ŁADOWANA OD FRONTU
WF9704/WF9702/WF9700/WF9604
WF9602/WF9600
Szer.600mm X głęb.550mm X wys.850mm
Szer.600mm X głęb.450mm X
wys.850mm
CIŚNIENIE WODY
50 kPa ~ 800 kPa
ZUŻYCIE WODY
56 ℓ
WAGA
MODEL
PRANIE
PRANIE I
PODGRZEWANIE
WODY
WIROWANIE
48 ℓ
WF9704
WF9702/
WF9700
WF9604
WF9602/WF9600
61 kg
59 kg
60 kg
56 kg
POJEMNOŚĆ PRANIA I WIROWANIA
POBÓR MOCY
7,0 kg
6,0 kg
WF9704/WF9702/WF9700
WF9604/WF9602/WF9600
220 V
150 W
150 W
240 V
150 W
150 W
220 V
2000 W
2000 W
240 V
2400 W
2400 W
MODEL
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
230 V
580 W
530 W
500 W
580 W
530 W
500 W
WYPOMPOWYWANIE
WODY
OPAKOWANIE
– WAGA
SZYBKOŚĆ
WIROWANIA
06 DODATEK
WYMIARY
34 W
MODEL
WF9704/WF9702/WF9700
WF9604
WF9602/WF9600
PAPIER
2,3 kg
2,3 kg
2,1 kg
ELEMENTY
PLASTIKOWE
1,2 kg
1,2 kg
1,0 kg
MODEL
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
obr./min
1400
1200
1000
1400
1200
1000
Wygląd i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie na korzyść bez powiadomienia.
dodatek _37
WF9702N5-02770E_PL.indd 37
2010-8-23 16:28:05
notatki
WF9702N5-02770E_PL.indd 38
2010-8-23 16:28:05
notatki
WF9702N5-02770E_PL.indd 39
2010-8-23 16:28:05
Skontaktuj się z firmą SAMSUNG
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące produktów Samsung, skontaktuj się Centrum Obługi
Klienta firmy SAMSUNG.
Kod produktu: DC68-02770E_PL
WF9702N5-02770E_PL.indd 40
2010-8-23 16:28:05
WF9704N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9702N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9700N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9604N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9602N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9600N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
Mosógép
használati útmutató
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy Samsung terméket vásárolt.
A teljesebb szolgáltatás érdekében kérjük, regisztrálja
termékét az alábbi weboldalon:
www.samsung.com/register
WF9702N5-02770E_HU.indd 1
2010-8-23 16:33:38
új samsung mosógépének
funkciói
Ez a mosógép megváltoztatja majd a szennyes mosásával kapcsolatos eddigi
érzéseit. A jelentős kapacitástól az energiahatékonyságig, ez a Samsung mosógép
minden olyan funkcióval rendelkezik, amely élvezetessé tehet egy nagyon is
hétköznapi házimunkát.
• Babaruha program
Samsung mosógépe olyan mosóprogramokat is tartalmaz, amelyek extra védelmet
biztosítanak az érzékeny bőrű gyermekek ruházatának.
Ezek a programok a mosószermaradványok minimalizálásával csökkentik a gyermekeknél
előforduló bőrirritációt. Emellett a programok különböző típusokba sorolják a szennyest, és a
mosás a szennyes jellemzőinek megfelelően történik, így a gyermekek öltözködéskor mindig
frissnek és tisztának érzik magukat.
• Gyermekzár
A gyermekzár funkció biztosítja, hogy a kíváncsiság vezérelte apró kezek ne férhessenek
hozzá a mosógéphez.
Ez a biztonsági funkció megakadályozza, hogy a gyermekek a mosógépet működtető
gombokkal játsszanak, valamint aktiválás esetén figyelmeztetéssel jelez.
• Woolmark által támogatott készülék
A készüléket tesztelték, és az megfelelt a Woolmark Company géppel mosható gyapjú
termékekre vonatkozó előírásainak.
A különféle anyagokat a ruházaton lévő címkén olvasható utasításoknak megfelelően kell
mosni, a Woolmark és a Samsung által megadott előírások szerint.
• Késleltetett befejezés
Akár 19 órával is késleltethet egy mosási ciklust, egyórás léptékekben növelve az időtartamot,
így még kényelmesebbé válik a mosógép használata, különösen akkor, amikor el kell mennie
otthonról.
• Gyorsmosás
Ha nincs vesztegetnivaló ideje... A 30 percnél is gyorsabb mosási programmal a lehető
leghamarabb végez.
29 perces Gyorsmosási programunk megoldást kínál a mozgalmas élet kihívásaira. Immár
kimoshatja kedvenc ruháit akár 29 perc alatt!
• Kímélő és kézi mosás program
A megfelelő hőmérséklet, kímélő mosási program és megfelelő mennyiségű víz beállításával
különleges körültekintéssel moshatja ruháit.
• Kerámia fűtőszál a tartósság és az energiatakarékosság
érdekében (meghatározott modellek)
A valóban innovatív kerámia fűtőszál kétszer olyan tartós, mint a normál fűtőszálak.
Így meglehetősen spórolhat a javításokon. Ráadásul megakadályozza a kemény vízből
származó vízkőlerakódást, és energiát takarít meg.
2_ új samsung mosógépének funkciói
WF9702N5-02770E_HU.indd 2
2010-8-23 16:33:38
• Széles ajtó
Az ajtó extra széles ablakkal rendelkezik, hogy kényelmesen megtekinthesse a mosás
folyamatát! Könnyedén betöltheti a mosnivalót, illetve kiveheti a mosott ruhát, különös
tekintettel a nagyobb méretű mosnivalókra, mint például ágynemű, törülközők stb.
A használati útmutató fontos információt tartalmaz új Samsung mosógépének beüzemelésével,
használatával és karbantartásával kapcsolatban. Ebben megtalálhatja a kezelőpanel leírását, a
mosógép használatával kapcsolatos utasításokat, valamint a készülék technikai újdonságnak
számító tulajdonságainak és funkcióinak legjobb kihasználására vonatkozó tippeket. A 33.
oldalon található „Hibaelhárítás és információkódok” rész segít meghatározni a szükséges
teendőket, ha valami gond lenne az új mosógéppel.
új samsung mosógépének funkciói _3
WF9702N5-02770E_HU.indd 3
2010-8-23 16:33:38
biztonsági információ
Gratulálunk az új Samsung ActivFresh™ mosógépe megvásárlásához! E
kézikönyv fontos információt tartalmaz készüléke üzembe helyezését, használatát
és gondozását illetően. Kérjük szánjon időt a kézikönyv elolvasására, hogy teljes
mértékben kihasználhassa mosógépe számos előnyét és szolgáltatását.
TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKRÓL
Az új készüléke használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen e kézikönyv tartalmát, hogy biztonságosan
és hatékonyan üzemeltethesse és megismerhesse nagyszámú szolgáltatását és funkcióját, és a jövőbeni
hivatkozás céljából tartsa biztonságos helyen a készülék közelében. Kizárólag a rendeltetésének
megfelelően és a használati utasításban leírt módon használja a készüléket.
A figyelmeztetések, felhívások és az azokat követő fontos biztonsági instrukciók nem térnek ki minden
lehetséges helyzetre. A mosógép beüzemelése, karbantartása és működtetése során a felhasználó
felelőssége az ésszerű, elővigyázatos, megfontolt cselekedet.
Mivel az alábbi használati utasítások többféle típusra vonatkoznak, az Ön mosógépének jellemzői
kismértékben eltérhetnek a kézikönyvben feltüntetettektől, és előfordulhat, hogy nem minden
figyelmeztetés érvényes rá. Amennyiben kérdése vagy gondja van, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
ügyfélszolgálattal, vagy a www.samsung.com oldalon is segítséghez, illetve információkhoz juthat.
FONTOS BIZTONSÁGI SZIMBÓLUMOK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
A használati útmutatóban található ikonok és jelzések jelentései:
Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely súlyos személyi
FIGYELMEZTETÉS sérülést, halált és/vagy anyagi kárt okozhat.
VIGYÁZAT!
Veszély vagy nem biztonságos üzemeltetés, mely személyi sérülést
és/vagy vagyoni kárt okozhat.
VIGYÁZAT!
A mosógép használata közben előforduló tűz- és robbanásveszély,
áramütés vagy egyéb személyi sérülés elkerüléséhez kövesse az alábbi
alapvető biztonsági előírásokat:
Ne kísérelje meg!
NE szerelje szét!
NE érintse meg!
Pontosan kövesse az utasításokat!
Húzza ki a tápkábel dugóját a fali aljzatból!
Az áramütés elkerüléséhez ügyeljen arra, hogy a készülék földelve legyen.
Segítségért forduljon a szervizközponthoz.
Megjegyzés
A figyelmeztető jelzések az Ön vagy mások sérülésének elkerülését szolgálják.
Pontosan kövesse a figyelmeztetésekben leírtakat.
Elolvasás után őrizze meg a leírást, és tartsa olyan helyen, hogy a későbbiekben is kéznél legyen.
A készülék használata előtt olvassa el az összes utasítást.
Az elektromossággal működő, mozgó alkatrészekkel rendelkező készülékek mindegyikénél
fennáll a sérülés veszélye. A készülék biztonságos működtetéséhez ismerje meg a készülék
működését, és használata során kellő óvatossággal járjon el.
4_ biztonsági információ
WF9702N5-02770E_HU.indd 4
2010-8-23 16:33:40
Ne hagyja, hogy gyermekek (vagy háziállatok) játsszanak a mosógépen vagy annak
belsejében. A mosógép ajtaja nem könnyen nyitható belülről, és a gyermekek súlyosan
megsérülhetnek, ha bennragadnak a mosógép belsejében.
FIGYELMEZTETÉS
A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermekeket is beleértve), akik
korlátozott testi, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem
rendelkeznek tapasztalattal vagy ismeretekkel a kezelésében, hacsak a biztonságukért
felelős személy nem gyakorol felügyeletet felettük vagy oktatta ki őket a készülék
kezelésében.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Ha a készülék csatlakozókábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében a gyártóval, a
gyártó szervizképviseletével, vagy hasonlóan képzett személlyel kell kicseréltetni.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhető legyen a tápkábel aljzata, a
vízellátó csapok és a vízelvezető csövek.
Ha a mosógép szellőzőnyílásai az alsó részén találhatók, ügyeljen arra, hogy a nyílásokat ne
fedje el szőnyeg vagy egyéb akadály.
Használjon új tömlőkészletet; a régi tömlőkészletet nem lehet újra felhasználni.
A WEEE-JELZÉSSEL KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK
A termék helyes ártalmatlanítása (Elhasználódott elektromos és
elektronikus berendezések)
(Az Európai Unióra és különálló hulladékgyűjtő rendszerekkel rendelkező más európai
országokra vonatkozóan)
A terméken, a kiegészítőkön vagy a dokumentáción szereplő szimbólum azt szemlélteti, hogy a
terméket és elektronikus részegységeit (pl. töltő, headset, USB-kábel) hasznos élettartama végén
nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen
a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse el a
többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladék anyagok
fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől
kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hova és hogyan vihetik el az elhasznált terméket a
környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi
szerződés feltételeit. A terméket és elektronikus kiegészítőit tilos a kereskedelmi forgalomból
származó egyéb hulladékkal keverni.
biztonsági információ _5
WF9702N5-02770E_HU.indd 5
2010-8-23 16:33:40
biztonsági információ
FIGYELMEZTETÉS
SÚLYOS SÉRÜLÉSRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK – ÜZEMBE
HELYEZÉS
A készülék üzembe helyezését csak felhatalmazott, képzett szerelő vagy szerviz végezheti.
- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, robbanást, termékproblémákat vagy sérülést
eredményezhet.
A készüléket óvatosan emelje meg, mert nehéz.
Csatlakoztassa a tápkábelt egy váltóáramú 220V/50Hz/15A fali aljzatba, amelyet kizárólag
ehhez a készülékhez használ. A készülékhez ne használjon hosszabbítót.
- A fali aljzat elosztóval vagy hoszabbító kábellel történő megosztása más készülékekkel
áramütést vagy tüzet eredményezhet.
- Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség, frekvencia és áramerősség megegyezik
a termék műszaki leírásában említettekkel. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet
eredményezhet. Meghibásodás – Szorosan dugja a tápkábel dugóját a fali aljzatba.
Rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot, pl. port vagy vizet a tápkábel dugójának
érintkezőiről és érintkezési pontjairól egy száraz törlőkendő segítségével.
- Húzza ki a tápkábel dugóját és tisztítsa meg egy száraz törlőkendővel.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.
A tápkábel dugóját a megfelelő irányban dugja a fali aljzatba, hogy a kábel a padló felé
nézzen.
- Ha a tápkábel dugóját fordítva dugják az aljzatba, a kábel elektromos vezetékei
megsérülhetnek és ez áramütést vagy tüzet eredményezhet.
Tárolja a csomagoló anyagokat a gyermekektől távol, mivel azok veszélyesek lehetnek rájuk
nézve.
- Ha egy gyermek a fejére húz egy zacskót, az fulladást okozhat.
Ha a készülék, a tápkábel dugója vagy maga a tápkábel megsérült, vegye fel a kapcsolatot
a legközelebbi szervizközponttal.
A készüléket megfelelően földelni kell.
A készülék földelését tilos úgy megoldani, hogy gázvezetékhez, műanyag vízvezetékhez,
vagy telefonvezetékhez csatlakoztatja.
- Ez áramütést, tüzet, robbanást vagy termékproblémákat eredményezhet.
- Soha ne dugja a tápkábelt nem megfelelően földelt aljzatba, továbbá győződjön meg
arról, hogy megfelel a helyi és nemzeti előírásoknak.
Ne telepítse a készüléket fűtőtest vagy gyúlékony anyag közelében.
Ne telepítse a készüléket párás, olajos vagy poros helyen, illetve a közvetlen napsütésnek
és víznek (esőcseppek) kitett helyen.
Ne telepítse a készüléket szélsőségesen hideg helyen.
- A fagy csőtörést okozhat.
Ne telepítse a készüléket gázszivárgásnak kitett helyen.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használjon transzformátort.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
Ne használja a tápkábel dugóját vagy a tápkábelt, ha sérült, illetve a fali aljzatot, ha kilazult.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
6_ biztonsági információ
WF9702N5-02770E_HU.indd 6
2010-8-23 16:33:40
Ne húzza vagy hajlítsa túlzott erővel a tápkábelt.
Ne csavarja meg vagy kösse csomóra a tápkábelt.
Ne akassza a tápkábelt fémtárgyra, ne tegyen rá nehéz tárgyakat, ne vezesse berendezési
tárgyak között, és ne tolja a készülék mögötti résbe.
- Ez áramütést vagy tüzet okozhat.
A dugót ne a tápkábelnél fogva húzza ki az aljzatból.
- A dugónál fogva húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.
Ne vezesse a tápkábelt és a tömlőket olyan helyen, ahol meg lehet bennük botlani.
VIGYÁZAT
ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK –
ÜZEMBE HELYEZÉS
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápkábel dugója elérhető legyen.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet a kóboráram miatt.
Olyan padlózaton üzemelje be és helyezze el vízszintesen a mosógépet, amely elbírja a
készülék súlyát.
- Ennek elmulasztása rendellenes vibrációt, mozgást, zajt, vagy termékproblémákat
eredményezhet.
FIGYELMEZTETÉS
SÚLYOS SÉRÜLÉSRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK –
HASZNÁLAT
Ha a készülék vizes lesz, azonnal zárja el a vizet és szüntesse meg az áramellátást, és
vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi szervizközponttal.
- Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati tápkábel dugóját.
- Ennek elmulasztása elektromos áramütést okozhat.
Ha furcsa hangokat hall a készülék belsejéből, illetve füstöt vagy egyéb szagot érez, azonnal
húzza ki a tápkábelt és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.
Gázszivárgás (pl. propángáz, folyékony propángáz stb.) esetén a tápkábel megérintése
nélkül azonnal szellőztessen ki. Ne érintse meg a készüléket vagy a tápkábelt.
- Ne használjon ventilátort a szellőztetéshez.
- A szikra robbanást vagy tüzet okozhat.
Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a mosógép belsejében vagy rajta. Ezen kívül, a
készülék leselejtezése esetén távolítsa el mosógép ajtajának karját.
- Ha egy gyermek bennragad a mosógép belsejében, megfulladhat.
Ne feledje a mosógép használatba vétele előtt eltávolítani az aljához rögzített csomagolást
(habszivacs, polisztirolhab).
biztonsági információ _7
WF9702N5-02770E_HU.indd 7
2010-8-23 16:33:41
biztonsági információ
Ne mosson a készülékkel gázolajjal, kerozinnal, benzinnel, festékhígítóval, alkohollal, illetve
egyéb gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagokkal szennyezett ruhadarabokat.
- Ez áramütést, tüzet vagy robbanást okozhat.
Működés közben ne nyissa ki erővel a mosógép ajtaját (forró vizes mosás/szárítás/
centrifugázás).
- A kifolyó víz égési sérülést okozhat és csúszóssá teheti a padlót.
Ez sérülést okozhat.
- Az ajtó erőltetésével megrongálhatja a terméket és személyi sérülést okozhat.
Ne tegye a kezét a mosógép alá.
- Ez sérülést okozhat.
Nedves kézzel ne érintse meg a hálózati tápkábel dugóját.
- Ez áramütést eredményezhet.
Ne kapcsolja ki a készüléket művelet közben a tápkábel kihúzásával.
- A tápkábel újbóli csatlakoztatása a fali aljzatba szikrát kelthet és áramütést vagy tüzet
okozhat.
Ne engedje, hogy gyermekek vagy beteg személyek felügyelet nélkül használják a
mosógépet. Ne engedje, hogy gyermekek másszanak a készülékbe.
- Ennek elmulasztása áramütést, égési sérülést vagy egyéb sérülést eredményezhet.
Ne tegye a kezét vagy fémtárgyakat a mosógép alá, miközben működik.
- Ez sérülést okozhat.
A készülék áramtalanítása érdekében ne magát a tápkábelt húzza. Mindig erősen fogja meg
a dugót és egyenesen húzza ki az aljzatból.
- A sérült tápkábel könnyen okozhat rövidzárlatot, tüzet és/vagy áramütést.
Ne kísérelje meg önállóan megjavítani, szétszerelni vagy módosítani a készüléket.
- Ne használjon az előírt biztosítéktól eltérőt (pl. rézdrót, acéldrót stb.).
- Ha a készülék javításra vagy áthelyezésre szorul, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi
szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést, tüzet, termékproblémákat vagy sérülést eredményezhet.
Ha idegen anyag, pl. víz jut a készülékbe, húzza ki a tápkábelt és vegye fel a kapcsolatot a
legközelebbi szervizközponttal.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.
Ha a víztömlő meglazul a csapon és elárasztja a készüléket, húzza ki a tápkábelt.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.
Villámlás esetén, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, húzza ki a
tápkábelt.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.
8_ biztonsági információ
WF9702N5-02770E_HU.indd 8
2010-8-23 16:33:41
VIGYÁZAT
ELŐVIGYÁZATOSSÁGRA FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK –
HASZNÁLAT
Ha idegen anyag, pl. mosószer, piszok, ételmaradék stb. szennyezi be a mosógépet, húzza
ki a tápkábelt és tisztítsa meg a mosógépet egy nedves, puha tisztítókendővel.
- Ennek elmulasztása elszíneződést, deformációt, sérülést vagy rozsdásodást
eredményezhet.
Az ajtó üvege erős ütéstől eltörhet. Óvatosan járjon el a mosógép használata közben.
- A törött üveg sérülést okozhat.
A vízszolgáltatás szüneteltetése vagy a víztömlő újracsatlakoztatása után lassan nyissa meg
a vízcsapot.
Ha hosszabb ideig nem használta a készüléket, lassan nyissa meg a vízcsapot.
- A víztömlőben vagy a vízvezetékben lévő légnyomás alkatrészek károsodását okozhatja
vagy vízszivárgást eredményezhet.
Ha működés közben vízleeresztési hiba történik, ellenőrizze, hogy nincs-e vízleeresztési
probléma.
- Ha a mosógépet vízleeresztési hiba miatt elárasztott állapotban használják, áramütést
vagy tüzet eredményezhet a kóboráram miatt.
A szennyest teljes mértékben töltse be a mosógépbe úgy, hogy nem akad az ajtóba.
- Ha a szennyes az ajtóba akad, károsodhat a szennyes ruha vagy a mosógép, illetve
vízszivárgást is eredményezhet.
Győződjön meg arról, hogy a vízcsapot elzárják, ha a mosógépet nem használják.
- Győződjön meg arról, hogy a víztömlő csatlakozóban lévő csavar szorosan meg van
húzva.
- Ennek elmulasztása anyagi kárt vagy személyi sérülést eredményezhet.
Ellenőrizze, hogy a gumialátéten nincs-e szennyeződés (pl. piszok, cérna stb.).
- Ha az ajtó nem záródik szorosan, vízszivárgást okozhat.
Hogy meggyőződjön a víztömlő csatlakozó szoros illeszkedéséről és hogy nincs-e
szivárgás, nyissa meg a vízcsapot a termék használata előtt.
- Ha a víztömlő csatlakozón lévő csavarok lazák, vízszivárgást okozhatnak.
A tűz- és robbanásveszély csökkentése érdekében:
- Bizonyos körülmények között hidrogéngáz keletkezhet olyan meleg vizes rendszerekben
– mint amilyen például a háztartásban használatos vízmelegítő –, amelyeket két hétig
vagy ennél hosszabb ideig nem használtak. A HIDROGÉNGÁZ ROBBANÁSVESZÉLYES.
Ha a vízmelegítő rendszert két hétig vagy ennél hosszabb ideig nem használta, a
mosógép használatba vételét megelőzően nyissa meg az otthonában lévő összes
melegvíz-csapot, és folyassa a vizet jó néhány percig. Ezzel a művelettel eltávolíthatja az
esetlegesen felgyülemlett hidrogéngázt. Mivel a hidrogéngáz gyúlékony, a művelet ideje
alatt ne dohányozzon, és kerülje a nyílt láng használatát. Gázszivárgás esetén a tápkábel
megérintése nélkül azonnal szellőztessen ki.
biztonsági információ _9
WF9702N5-02770E_HU.indd 9
2010-8-23 16:33:41
biztonsági információ
Ne álljon a készülék tetején és ne helyezzen tárgyakat (pl. szennyes, égő gyertya, égő
cigaretta, tányér, vegyszer, fémtárgy stb.) a készülékre.
- Ez áramütést, tüzet, termékproblémákat vagy személyi sérülést eredményezhet.
Ne szórjon tűzveszélyes permetet, mint például rovarölő szert a készülék felületére.
- Amellett, hogy az emberre nézve ártalmas, áramütést, tüzet vagy termékproblémákat
eredményezhet.
Ne helyezzen elektromágneses mezőt gerjesztő tárgyat a mosógép közelébe.
- Ez meghibásodás miatti személyi sérülést okozhat.
Mivel a forró mosási vagy szárítási program után leeresztett víz forró, ne nyúljon a vízbe.
- Ez égési vagy egyéb sérülést okozhat.
Ne mosson, centrifugázzon vagy szárítson vízálló üléseket, párnákat vagy ruházatot (*), ha a
készülék nem rendelkezik speciális programmal ezek mosásához.
- Akkor se mosson vastag, kemény párnákat a mosógéppel, ha a mosógép jelölés a
gondozási címkén szerepel.
- Ez személyi sérülést vagy a mosógép, a falak, a padló vagy a ruházat károsodását
okozhatja a rendellenes vibráció miatt.
* Gyapjú ágynemű, eső elleni ponyva, horgászmellény, sínadrág, hálózsák, gumibugyi,
melegítő, valamint kerékpár-, motorkerékpár és gépkocsi ponyva stb.
Ne működtesse a mosógépet, ha eltávolította a mosószertartót.
- Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat a vízszivárgás miatt.
Ne érintse meg a mosódob belsejét szárítás közben vagy közvetlenül utána, mert forró.
- Ez égési sérülést okozhat.
Ne nyúljon a mosószerdobozba, miután kinyitotta.
- Ez sérülést okozhat, mivel a keze beszorulhat a mosószer adagoló eszközbe. Szennyes
ruhaneműn kívül ne tegyen semmilyen tárgyat (pl. cipőt, ételmaradékot, állatot) a
mosógépbe.
- Ez a mosógép károsodását okozhatja, illetve kisállatok esetében súlyos vagy halálos
sérülést a rendellenes vibráció miatt.
Ne nyomja meg a gombokat hegyes tárgyakkal, pl. tűvel, késsel, körömmel stb.
- Ez áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
Ne mosson az általában a kozmetikai üzletekben kapható vagy masszőrök által használt
olajjal, krémmel, vagy testápolóval szennyezett ruhaneműt.
- Ez a gumitömítés deformálódását okozhatja, ami szivárgáshoz vezethet.
Ne hagyjon fémtárgyakat, pl. biztosítótűt vagy hajtűt, illetve fehérítőt hosszú ideig a
mosódobban.
- Ez a mosódob rozsdásodását okozhatja.
- Ha a dob felületén rozsda jelenne meg, öntsön (semleges) tisztítószert a felületre, és
tisztítsa meg szivaccsal. Semmilyen körülmények között ne használjon fémkefét.
Ne használjon vegytisztítószert közvetlenül és ne mosson, öblítsen vagy centrifugázzon
vegytisztítószerrel szennyezett ruhaneműt.
- Ez öngyulladást eredményezhet az olaj oxidációs hőjétől.
Ne használjon vízhűtő/-forraló berendezésből származó forró vizet.
- Ez a mosógép hibás működését okozhatja.
10_ biztonsági információ
WF9702N5-02770E_HU.indd 10
2010-8-23 16:33:41
Ne használjon kézmosó szappan a mosógépben.
- Ha megkeményedik és felgyülemlik a mosógépben, működési problémákat,
elszíneződést, rozsdásodást vagy rossz szagot okozhat.
A mosóhálóban ne mosson nagyméretű szennyest, pl. ágyneműt.
- A zoknikat és melltartókat helyezze a mosóhálóba és mossa külön azokat.
- Ennek elmulasztása sérülést eredményezhet a rendellenes vibráció miatt.
Ne használjon mosótablettát.
- Ha a mosógépben felgyülemlik, vízszivárgást okozhat.
Az olyan mosógépek esetében, amelyek alja szellőzőnyílásokat tartalmaz, ügyeljen arra,
hogy padlószőnyeg vagy egyéb tárgy nem takarja el a nyílásokat.
Győződjön meg arról, hogy a szennyes ruhanemű zsebei üresek.
- A kemény, éles tárgyak, pl. érmék, biztosítótűk, szögek, csavarok vagy kavicsok
súlyosan megrongálhatják a készüléket.
Ne mosson nagyméretű csattal, gombbal vagy egyéb nehéz fémtárggyal rendelkező
ruhaneműt.
FIGYELMEZTETÉS
SÚLYOS SÉRÜLÉSRE FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK – TISZTÍTÁS
A készüléket ne tisztítsa úgy, hogy közvetlenül permetezi rá a vizet.
Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztításához.
- Ez elszíneződést, deformációt, károsodást, áramütést vagy tüzet okozhat.
Tisztítás vagy karbantartás végzése előtt húzza ki a készülék tápkábelét a fali aljzatból.
- Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet eredményezhet.
biztonsági információ _11
WF9702N5-02770E_HU.indd 11
2010-8-23 16:33:41
tartalom
A MOSÓGÉP BEÜZEMELÉSE
13
13
14
14
14
15
15
15
15
15
EGY ADAG SZENNYES MOSÁSA
21
21
21
22
24
24
25
25
26
28
28
28
A MOSÓGÉP TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA
29
29
29
30
31
31
32
32
Alkatrészek ellenőrzése
Bekötéssel kapcsolatos követelmények
Tápellátás és földelés
Vízellátás
Vízleeresztés
Padlózat
Környezeti hőmérséklet
Beüzemelés fülkében vagy beépített
szekrényben
A mosógép beüzemelése
Az első mosás
Alapvető utasítások
A kezelőpanel használata
Gyermekzár
Hang kikapcsolása
Késleltetett befejezés
Ruhamosás a cikluskiválasztó gomb
használatával
Kézi vezérlésű mosás
Mosószerrel és adalékokkal kapcsolatos
információ
A megfelelő mosószer kiválasztása
Mosószer-adagoló rekesz
Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet
esetén
A gép külső tisztítása
A mosószer-adagoló rekesz és a
mosószerkifolyó tisztítása
A törmelékszűrő tisztítása
A víztömlő szitaszűrőjének tisztítása
Befagyott mosógép javítása
A mosógép tárolása
HIBAELHÁRÍTÁS ÉS
INFORMÁCIÓKÓDOK
33
34
Ellenőrizze az itt felsoroltakat, ha a
mosógépe...
Információkódok
MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT
35
Mosóprogram-táblázat
33
35
36
FÜGGELÉK
36
36
36
37
Anyagkezelési táblázat
Környezetvédelem
Megfelelési tanúsítvány
Műszaki jellemzők
12_ tartalom
WF9702N5-02770E_HU.indd 12
2010-8-23 16:33:42
a mosógép beüzemelése
Ügyeljen arra, hogy a bekötést végző szakember pontosan kövesse ezeket az
utasításokat, hogy az új mosógép megfelelően működjön, és használat közben ne
álljon fenn személyes sérülés veszélye.
Óvatosan csomagolja ki a mosógépet, és ellenőrizze, hogy az alább látható alkatrészek mindegyikét
megkapta-e. Ha a mosógép a szállítás során károsodott, illetve ha vannak hiányzó alkatrészek, forduljon a
Samsung ügyfélszolgálathoz vagy Samsung márkakereskedőjéhez.
Kioldókar
01 BEÜZEMELÉS
ALKATRÉSZEK ELLENŐRZÉSE
Fedél
Mosószer-adagoló
rekesz
Kezelőpanel
Csatlakozó
Ajtó
Kifolyótömlő
Törmelékszűrő
Szintezőlábak
Dob
Biztonsági kifolyótömlő
Szűrőfedél
Csavarkulcs
Csavarnyílás
tömítések
Vízellátó tömlő
Csővezető
Zárófedél
a mosógép beüzemelése _13
WF9702N5-02770E_HU.indd 13
2010-8-23 16:33:43
a mosógép beüzemelése
BEKÖTÉSSEL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK
Tápellátás és földelés
A tűzveszély, áramütés, illetve a személyi sérülés elkerülésének érdekében a kábelezést és
a földelést a Nemzeti elektronikus törvény ANSI/FNPA 70. számú, legújabb módosításának,
valamint a helyi törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően kell elvégezni. A készülék
tulajdonosának személyes felelőssége, hogy megfelelő elektromos szervizelést biztosítson a
készülékhez.
FIGYELMEZTETÉS
Ne használjon hosszabbítót.
Kizárólag a mosógéphez mellékelt tápkábelt használja.
A bekötés előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás megfelel-e a következő feltételeknek:
• 220 V~240 V 50 Hz 15 amperes biztosíték vagy áramkör-megszakító
• Különálló mellékáramkör, amely kizárólag a mosógépet látja el.
A mosógépet megfelelően földelni kell. A mosógép meghibásodása vagy műszaki hibája esetén
a földelés csökkenti az áramütés veszélyét úgy, hogy az elektromos áram számára a legkisebb
ellenállással rendelkező áramköri útvonalat biztosítja.
A mosógéphez háromágú, földelt csatlakozóval ellátott tápkábel tartozik, amelyet megfelelően
bekötött és földelt aljzatban kell használni.
Ne csatlakoztassa a földvezetéket műanyag vízvezetékcsövekhez, gázcsövekhez vagy
melegvíz-csövekhez.
A készülék földelő csatlakozójának nem megfelelő csatlakoztatása áramütést eredményezhet.
Ha nem biztos abban, hogy a mosógép megfelelően földelve van, konzultáljon szakképzett
villanyszerelővel vagy szervizessel. Ne módosítsa a mosógéphez mellékelt csatlakozót. Ha az
nem illeszkedik az aljzatba, megfelelő hálózati csatlakozóaljzat bekötéséhez hívjon szakképzett
villanyszerelőt.
Vízellátás
A mosógép akkor fog megfelelően feltöltődni vízzel, ha a víznyomás 50 kPa ~ 800 kPa között
van. Az 50 kPa-nál alacsonyabb víznyomás a vízszelep hibás működését okozhatja, mivel
nem teszi lehetővé, hogy a vízszelep teljesen zárjon. Az is előfordulhat, hogy a mosógépnek
a vezérlők által a megengedettnél tovább tart a feltöltés, melynek eredményeként a mosógép
kikapcsol. (A vezérlőkbe feltöltési időre vonatkozó korlátot építettek be, amely a túlfolyás/
elárasztás megakadályozására szolgál az egyik belső tömlő kilazulása esetén.)
A vízcsapoknak a mosógép hátoldalától számított 122 cm távolságra kell lenniük ahhoz, hogy a
mellékelt bemeneti víztömlők elérjenek a mosógépig.
A legtöbb vízvezeték-szaküzletben különböző hosszúságú, akár 305 cm hosszú bemeneti
víztömlőket is lehet kapni.
Csökkentheti a szivárgások és a vízkárok kockázatát a következők betartásával:
• A vízcsapok legyenek könnyen hozzáférhetők.
• Ha a mosógép épp nincs használatban, zárja el a vízcsapokat.
• Rendszeres időközönként ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a bemeneti víztömlő
illesztékeinél.
FIGYELMEZTETÉS
A mosógép első használata előtt ellenőrizze, hogy észlelhető-e szivárgás a vízszelep és a
csapok csatlakozásainál.
14_ a mosógép beüzemelése
WF9702N5-02770E_HU.indd 14
2010-8-23 16:33:44
Vízleeresztés
Padlózat
A legjobb teljesítmény érdekében a mosógépet szilárd szerkezetű padlózaton kell elhelyezni.
Előfordulhat, hogy a fapadlót meg kell erősíteni a vibráció és/vagy nem kiegyenlített terhelés
minimálisra csökkentéséhez. A szőnyeg, illetve sima felületű csempe hozzájárul a vibrációhoz, és
megnő annak az esélye, hogy a mosógép némileg elmozduljon a centrifugálási ciklus során.
01 BEÜZEMELÉS
A Samsung 46 cm magasságú függőleges nyomásszabályozó cső használatát javasolja. A
kifolyótömlőt a csővezetőn keresztül kell vezetni a függőleges nyomásszabályozó csőhöz.
A függőleges nyomásszabályozó csőnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy befogadja a
kifolyótömlő külső átmérőjét. A kifolyótömlőt gyárilag rögzítik.
Ne üzemelje be a mosógépet dobogón, illetve nem megfelelően alátámasztott építményen.
Környezeti hőmérséklet
Ne üzemelje be a mosógépet olyan helyeken, ahol a víz esetleg megfagyhat, mivel a mosógép
mindig visszatart valamennyi vizet a vízszelepben, szivattyúban és a tömlők környékén. A
vezetékekben megfagyott víz károsíthatja az ékszíjakat, a szivattyút, illetve egyéb alkatrészeket.
Beüzemelés fülkében vagy beépített szekrényben
A biztonságos és megfelelő üzemeltetéshez legalább a következő méretű szabad helyet kell
biztosítani az új mosógépnek:
Oldalt: 25 mm
Hátul: 51 mm
Fönt: 25 mm
Elöl: 465 mm
Ha a mosógépet szárítógéppel együtt üzemelik be, a fülke vagy beépített szekrény elülső
részénél legalább 465 milliméter akadálymentes szabad légterületet kell biztosítani. A mosógép
önálló beüzemelésénél nincs szükség ilyen szabvány méretű légtérre.
A MOSÓGÉP BEÜZEMELÉSE
1. LÉPÉS
A mosógép helyének kiválasztása
A mosógép beüzemelése előtt győződjön meg arról, hogy a helyszín rendelkezik a
következő jellemzőkkel:
•
•
•
•
•
•
Kemény, vízszintes felület, a szellőzést akadályozó szőnyeg vagy padlózat nélkül
Közvetlen napfénytől védett
Megfelelő szellőzéssel rendelkezik
A hőmérséklet nem lesz 0 ˚C alatti
Hőforrásoktól, például olaj-, vagy gáztüzhelytől távol van
Elegendő szabad területtel rendelkezik ahhoz, hogy a mosógép ne a tápkábelre legyen
ráhelyezve
a mosógép beüzemelése _15
WF9702N5-02770E_HU.indd 15
2010-8-23 16:33:44
a mosógép beüzemelése
2. LÉPÉS
Szállítási csavarok eltávolítása
A mosógép üzembe helyezése előtt távolítsa el az öt szállítási csavart a készülék hátuljáról.
1. A tartozékként kapott kulccsal lazítsa meg az összes
csavart.
2. Fogja meg a csavart a csavarkulcs segítségével, és húzza
ki a nyílás széles részén keresztül. Ugyanezt ismételje meg
az összes csavarral.
3. A mellékelt műanyag tömítésekkel tömje be a nyílásokat.
4. Őrizze meg a szállítási csavarokat arra az esetre, ha a mosógépet a jövőben el kellene
szállítania.
FIGYELMEZTETÉS
A csomagolóanyagok veszélyesek lehetnek a gyermekekre nézve; minden
csomagolóanyagot (műanyag zacskók, polisztirén stb.) tartson a gyermekektől távol.
Helyezze a biztonsági zárófedelet (a
műanyag csomagban található tartozék)
a nyílásra, ahonnan eltávolította a
készülék hátulján található tápkábelt.
16_ a mosógép beüzemelése
WF9702N5-02770E_HU.indd 16
2010-8-23 16:33:45
3. LÉPÉS
Szintezőlábak beállítása
A mosógép beüzemelésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel csatlakozója, valamint a
vízellátó-, és a kifolyótömlő könnyen hozzáférhető legyen.
01 BEÜZEMELÉS
1. Csúsztassa a helyére a mosógépet.
2. Igazítsa a mosógépet
vízszintes helyzetbe a
szintezőlábak szükség
szerinti, kézzel történő be-,
illetve kicsavarásával.
3. Ha a mosógép vízszintes helyzetben van, húzza meg a
biztosítóanyákat a mosógéphez mellékelt kulccsal.
4. LÉPÉS
Víz-, és lefolyó csatlakoztatása
A vízellátó tömlő bekötése
1. A hidegvíz-tömlő L-alakú illesztékét
csatlakoztassa a mosógép hátulján található
hidegvíz-bemenethez. Kézzel szorítsa meg.
A vízellátó tömlő egyik végét a mosógéphez,
másik végét a vízcsaphoz kell csatlakoztatni.
Ne nyújtsa meg a tömlőt. Ha a tömlő túl rövid,
cserélje ki egy hosszabb, magasnyomású
tömlőre.
2. A hidegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa
a mosdó hidegvíz-csapjára, és kézzel szorítsa
meg. Ha szükséges, elforgathatja a hidegvíztömlő mosógép felőli végét: lazítsa meg az
illesztéket, forgassa el a csövet, majd húzza
meg újra az illesztéket.
Meghatározott, egy további melegvíz-bemenettel rendelkező modelleknél:
1. A melegvíz-tömlő vörös, L-alakú illesztékét csatlakoztassa a mosógép hátulján található
vörös melegvízbemenethez. Kézzel szorítsa meg.
2. A melegvíz-tömlő másik végét csatlakoztassa a mosdó melegvízcsapjára, és kézzel szorítsa
meg.
3. Ha csak hideg vizet kíván használni, alkalmazzon Y-elosztót.
a mosógép beüzemelése _17
WF9702N5-02770E_HU.indd 17
2010-8-23 16:33:47
a mosógép beüzemelése
A vízellátó tömlő bekötése (meghatározott modellek)
1. A vízellátó tömlő végéről távolítsa el az illesztőegységet.
Illesztőegység
Vízellátó tömlő
2. Először egy + típusú csillagcsavarhúzóval lazítsa meg
az illesztőegység négy csavarját. Ezután fogja meg az
illesztőegységet, és a nyíl irányában forgassa el a (2) jelű
alkatrészt, míg 5 mm-es rés nem keletkezik.
1
5 mm
2
3. A csavarokkal szorosan rögzítse a vízcsaphoz az
illesztőegységet az illesztőegység felfelé emelése közben.
A nyíl irányába forgassa el a (2) jelű alkatrészt, majd
csatlakoztassa az (1) és a (2) jelű alkatrészt.
Vízcsap
1
2
4. Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt az illesztőegységre. A (3) jelű alkatrész elengedésekor
a tömlő automatikusan csatlakozik az
illesztőegységhez, és a művelet közben kattanás
hallható.
Miután csatlakoztatta a vízellátó tömlőt az
illesztékhez, a vízellátó tömlő lefelé húzásával
győződjön meg arról, hogy az megfelelően
csatlakozik.
3
5. A vízellátó tömlő másik végét csatlakoztassa a mosógép
hátulján lévő bejövő vízszelephez. A csövet az óra járásával
megegyező irányban teljesen csavarja be.
18_ a mosógép beüzemelése
WF9702N5-02770E_HU.indd 18
2010-8-23 16:33:50
6. Engedje meg a csapot, és győződjön meg arról, hogy nem
szivárog a víz a vízszelepnél, a csapnál vagy az illesztéknél.
Ha vízszivárgást észlel, ismételje meg az előző lépéseket.
FIGYELMEZTETÉS
✗
✗
01 BEÜZEMELÉS
•
Vízszivárgás esetén ne használja a mosógépet. Ez
áramütést vagy sérülést okozhat.
Ha a vízcsapnak csavarmenetű foglalata van, a vízcsövet a
jelzett módon csatlakoztassa a csaphoz.
A vízellátáshoz az általánosan elterjedt típusú foglalatot használja. Ha a csap foglalata
négyszögletű, illetve túl nagy, az illesztőegységre való csatlakoztatás előtt távolítsa el róla a
gyűrűt.
a mosógép beüzemelése _19
WF9702N5-02770E_HU.indd 19
2010-8-23 16:33:52
a mosógép beüzemelése
A kifolyótömlő csatlakoztatása
A kifolyótömlő végét háromféle módon lehet elhelyezni:
1. A mosdókagyló pereme fölött: A kifolyótömlőt 60 és 90 cm közötti magasságban kell
elhelyezni. A mellékelt műanyag csővezető használatával biztosítsa a tömlő kiöntőnyakának
meghajlását. A csővezetőt rögzítse kampóval a falhoz, vagy zsineggel a csaptelephez úgy,
hogy a kifolyótömlő ne tudjon elmozdulni.
60 ~ 90 cm
Kifolyótömlő
Csővezető
2. Csőelágazással a mosdókagylónál: A kifolyócső-elágazás a mosdókagyló szifonjánál
magasabban helyezkedjen el úgy, hogy a cső vége legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
3. Külön kifolyócsőben: 65 cm hosszúságú függőleges cső használata javasolt. A cső nem
lehet 60 cm-nél rövidebb, de a hossza ne lépje túl a 90 cm-t.
5. LÉPÉS
A mosógép energiaellátásának biztosítása
Csatlakoztassa a tápkábelt egy hálózati aljzathoz, 230 V 50 Hz jóváhagyott elektromos hálózati
csatlakozóhoz, amelyet 15 amperes biztosíték vagy ezzel egyenértékű áramkör-megszakító véd.
(Elektromossággal és földeléssel kapcsolatos további információt lásd a 14. oldalon.)
20_ a mosógép beüzemelése
WF9702N5-02770E_HU.indd 20
2010-8-23 16:33:54
egy adag szennyes mosása
Új Samsung mosógépével a szennyes ruhák mosásának legnehezebb része annak
eldöntése lesz, hogy melyik adagot mossa ki elsőként.
AZ ELSŐ MOSÁS
1. Nyomja meg a Power(Be-/kikapcsoló) ( ) gombot.
2. Töltsön egy kis mosószert a mosószer-adagoló rekesz
jelű részébe.
3. Nyissa meg a mosógép vízellátását biztosító vízcsapot.
4. Nyomja meg az Start/Pause(Indítás/Szünet) ( )
gombot.
Ezzel távozik a gyártó által végzett tesztelés során
esetlegesen a gépben maradt vízmennyiség.
Mosószer-adagoló rekesz
Mosószer-adagoló rekesz
Mosószer-adagoló rekesz
02 EGY ADAG SZENNYES MOSÁSA
Az első ruhamosás előtt egy teljes mosási ciklust üres készülékkel kell lefolytatnia (tehát szennyes
ruhák behelyezése nélkül).
jelű része: Mosószer előmosáshoz vagy keményítéshez.
jelű része: Mosószer főmosáshoz, vízlágyító, előáztató-, fehérítőés folttisztító szerek.
jelű része: Adalékok, pl. textilöblítő vagy -formáló (legfeljebb az
„A” jelű rész alsó pereméig (MAX) töltse meg)
ALAPVETŐ UTASÍTÁSOK
1. Töltse be a szennyes ruhát a mosógépbe.
Ne töltse túl a mosógépet. Az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltet-kapacitás
FIGYELMEZTETÉS meghatározásához lásd a 27. oldalon lévő táblázatot.
• Ügyeljen arra, hogy a mosnivaló ruha az ajtó becsukásakor ne csípődjön oda, mert ez
szivárgást okozhat.
• Előfordulhat, hogy egy mosási ciklust követően mosószer marad a mosógép elülső gumi
részében. Távolítsa el az összes mosószermaradványt, mivel ez vízszivárgást okozhat.
• Ne mosson a gépben vízhatlan dolgokat.
2.
3.
4.
5.
Csukja be az ajtót, amíg kattanó hangot nem hall.
Kapcsolja be a készüléket.
Töltsön mosószert és adalékokat az adagoló rekeszébe.
Válassza ki a mosótöltetnek megfelelő ciklust és beállítás(oka)t.
A mosás folyamatjelzője világítani kezd, és a várható mosási idő megjelenik a kijelzőn.
6. Nyomja meg az Start/Pause(Indítás/Szünet) ( ) gombot.
egy adag szennyes mosása _21
WF9702N5-02770E_HU.indd 21
2010-8-23 16:34:02
egy adag szennyes mosása
A KEZELŐPANEL HASZNÁLATA
1
2
1
DIGITÁLIS, GRAFIKUS
KIJELZŐ
2
CIKLUSKIVÁLASZTÓ
GOMB
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jelzi a ciklusból hátralévő mosási időt, a ciklussal kapcsolatos összes
információt, valamint a hibaüzeneteket.
Válassza ki a ciklushoz használni kívánt forgatási sémát és centrifugasebességet.
Részletes információt lásd a „Mosás a programválasztó gomb
használatával” című részt (25. oldal).
Cotton(Pamut) ( ) - Átlagosan vagy enyhén szennyezett pamut,
ágynemű, terítő, alsónemű, törülköző, ingek stb.
Synthetics(Műszálas) ( ) - Átlagosan vagy enyhén szennyezett blúzok,
ingek stb., poliészter (diolén, trevira), poliamid (perlon, nejlon) vagy más hasonló
anyagból.
Jeans(Farmer) ( ) - A főmosásnál alkalmazott magasabb vízszint,
valamint egy extra öblítés biztosítja, hogy az összes maradék mosópor
eltűnjön, amely esetleg nyomot hagyna a ruházaton.
Sports Wear(Sportruházat) ( ) - Használja vízhatlan, illetve bevonattal
rendelkező ruhadarabokhoz, hogy azok továbbra is jól nézzenek ki, és
frissnek érezze magát bennük.
Wool(Gyapjú) ( ) - Kizárólag géppel mosható gyapjú mosásához. A
maximális mosótöltet 2 kg.
• A gyapjú program gyengéd, ringató mozgással mossa a ruhaneműt.
Mosás közben folytatódik a gyengéd ringató és áztató mozgás, hogy
megvédje a gyapjúszálakat a zsugorodástól/torzulástól, és rendkívül
gyengéden kimossa a ruhát. A leállás nem a meghibásodás jele.
• A gyapjú programhoz semleges mosószer javasolt a hatékonyabb mosás
és a gyapjúszálak kímélete érdekében.
A mosógép gyapjúmosási ciklusát a Woolmark jóváhagyta a géppel
mosható Woolmark gyapjútermékek mosásához azzal a feltétellel, hogy
a termékeket a ruházaton lévő címkén szereplő utasításoknak, valamint
a mosógépgyártója által megadott utasításoknak megfelelően mossák,
M0809 a WF97***** sorozat esetén, M0810 a WF96***** sorozat esetén
(Az IWS NOM INEE Co., Ltd. által kiadott tanúsítvány száma)
Hand Wash(Kézi mosás) ( ) - A kézzel történő mosáshoz hasonló, könnyű
mosási ciklus.
Baby Care(Babaruha) ( ) - Magas hőmérsékletű mosás, valamint extra
öblítés biztosítja, hogy ne maradjon mosópor a vékony ruhadarabokon.
Daily Wash(Napi mosás) ( ) - Naponta használatos ruhadarabok,
például alsónemű és ingek mosására alkalmas program.
Quick 29’(29 perces gyorsmosás)( ) - Enyhén szennyezett ruhákhoz,
melyekre mindjárt szüksége van.
Drain(Ürítés) ( ) - A víz leengedése a mosógépből centrifugálás nélkül.
22_ egy adag szennyes mosása
WF9702N5-02770E_HU.indd 22
2010-8-23 16:34:04
3
5
6
( ) KÉSLELTETETT
BEFEJEZÉS
KIVÁLASZTÓ GOMBJA
( ) HŐMÉRSÉKLETVÁLASZTÓ GOMB
( )
ÖBLÍTÉSKIVÁLASZTÓ
GOMBJA
A gomb ismételt megnyomásával választhat a vízhőmérsékletre vonatkozó
különböző lehetőségek közül:(Hideg víz ( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C).
Öblítési ciklusok hozzáadásához nyomja meg ezt a gombot. Az öblítési
ciklusok maximális száma öt.
A gomb ismételt megnyomásával választhat a centrifugálási ciklushoz
rendelkezésre álló különböző sebességek közül.
7
8
9
( )
CENTRIFUGAKIVÁLASZTÓ GOMBJA
( )
MOSÁSI FOLYAMAT
KIVÁLASZTÓ GOMBJA
( ) GYORSMOSÁS
KIVÁLASZTÓ GOMB
WF9704/WF9604
Egy lámpa sem világít,
ford/perc
, 400, 800, 1200, 1400
WF9702/WF9602
Egy lámpa sem világít,
ford/perc
, 400, 800, 1000, 1200
WF9700/WF9600
Egy lámpa sem világít,
ford/perc
, 400, 600, 800, 1000
02 EGY ADAG SZENNYES MOSÁSA
4
( ) ELŐMOSÁSKIVÁLASZTÓ GOMB
Spin(Centrifuga) ( ) - Egy további centrifugálási ciklus végrehajtása
még több víz eltávolításához.
Rinse + Spin(Öblítés + Centrifuga) (
) - Olyankor használja, amikor
csak öblítésre van szükség, illetve textilöblítőt szeretne hozzáadni a
töltethez.
Az előmosás kiválasztásához nyomja meg a gombot. Az előmosás csak
a következő programokhoz áll rendelkezésre:
Cotton(Pamut) ( ), Synthetics(Műszálas) ( ), Jeans(Farmer) ( ), Sports
Wear(Sportruházat) ( ), Baby Care(Babaruha) ( ),
Daily Wash(Napi mosás) ( ).
A gomb ismételt megnyomásával választhat a késleltetett befejezési
opciók közül (3 - 19 óra, egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a
mosási ciklus befejezésének időpontját jelzi.
„Nincs centrifuga ” - A mosótöltet a mosógép által végzett utolsó vízleeresztés
után centrifugázás nélkül marad a dobban.
„Öblítőstop (Egy lámpa sem világít)” - A mosott ruha benne marad az utolsó
öblítővízben. A mosógép kinyitása előtt le kell futtatni egy Vízleeresztés vagy egy
Centrifuga ciklust.
A gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző mosási
lehetőségek közül: Áztatás
 Alapos mosás
 Könnyű vasalás
 Áztatás
+ Alapos mosás
 Áztatás
+ Könnyű vasalás
 Alapos mosás
+ Könnyű vasalás
 Áztatás
+
Alapos mosás
+ Könnyű vasalás
 ki
„Könnyű vasalás
”: Használja ezt, hogy a mosott ruhák könnyen
vasalhatók legyenek.
„Alapos mosás
”: Erősen szennyezett, intenzív mosást igénylő
mosnivaló esetén nyomja meg ezt a gombot. A rendszer mindegyik
ciklus időtartamát megnöveli.
„Áztatás
”: Használja ezt, hogy a szennyeződéseket hatékonyan
eltávolítsaa szennyes beáztatásával.
• Az Áztatás funkció 13 perccel növeli meg a mosási ciklust.
• A hat ciklusú Áztatás funkció 30 percig tart, minden ciklus 1 percig
centrifugál és 4 percig áztat.
• Az Áztatás funkció csak a következő mosási programokkal
használható: Cotton(Pamut) ( ), Synthetics(Műszálas) ( ),
Jeans(Farmer) ( ), Sports Wear(Sportruházat) ( ), Baby
Care(Babaruha) ( ) Daily Wash(Napi mosás) ( ).
Ha a mosáskor időt szeretne megtakarítani, válassza a Gyorsmosás
gombot. Ezzel csökkenti a mosási időt. Ezt a gombot Cotton(Pamut) ( ),
Synthetics(Műszálas) ( ), Jeans(Farmer) ( ),
Sports Wear(Sportruházat) ( ), Baby Care(Babaruha)( ) mosásához
választhatja.
egy adag szennyes mosása _23
WF9702N5-02770E_HU.indd 23
2010-8-23 16:34:10
egy adag szennyes mosása
10
11
12
HANG
KIKAPCSOLÁSAGOMB
Ezzel minden mosóprogramnál kikapcsolja a hangjelzést. Kiválasztása
után egyetlen ciklusban sem lesz hangjelzés.
• A Hang kikapcsolása funkció bekapcsolásakor rövid hangjelzés
hallatszik és a Sound Off(Hang kikapcsolása) gomb lámpája és a
„Sound off(Hang kikapcsolása)” kijelző kigyullad.
• Amikor a Hang kikapcsolása funkciót kikapcsolja, egy rövid
hangjelzés hallatszik. A gombon lévő lámpa, valamint a „Sound
off(Hang kikapcsolása)” kijelző kialszik.
( )
INDÍTÁS/SZÜNET
KIVÁLASZTÓ GOMBJA
Egy ciklus szüneteltetéséhez és újraindításához nyomja meg ezt a
gombot.
( )
BE-/KIKAPCSOLÁS
GOMB
A mosógép beindításához egyszer, a kikapcsoláshoz pedig még egyszer
nyomja meg ezt a gombot.
Ha a mosógép több mint 10 percig bekapcsolt állapotban van úgy, hogy
nem nyom meg rajta más gombokat, a gép automatikusan kikapcsol.
Gyermekzár
A gyermekzár funkció lehetővé teszi a gombok lezárását, hogy a
kiválasztott mosási ciklus ne legyen módosítható.
Bekapcsolás/Kikapcsolás
A gyermekzár bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához nyomja
meg egyszerre a Temp.(Hőmérséklet) ( )
és az Rinse(Öblítés) ( ) gombot, és tartsa lenyomva 3
másodpercig. „Gyermekzár ” világítani kezd a funkció
bekapcsolása esetén.
A gyermekzár funkció bekapcsolása esetén kizárólag a
Power(Be-/kikapcsoló) ( ) gomb működik. A
gyermekzár funkció még a készülék be- és kikapcsolása,
illetve a tápkábel kihúzása, majd csatlakoztatása esetén is
aktív marad.
3 MÁSODPERC
Hang kikapcsolása
A hang kikapcsolása funkció bármelyik program során kiválasztható. A funkció kiválasztása
esetén a hang mindegyik programnál ki lesz kapcsolva. A beállítás a készülék többszöri be-,
illetve kikapcsolása esetén is érvényben marad.
Bekapcsolás/Kikapcsolás
Ha a Hang kikapcsolása funkciót be-, illetve ki szeretné kapcsolni, nyomja meg a Sound
Off(Hang kikapcsolása)
gombot. Amikor ez a funkció be van kapcsolva, a „Sound off(Hang
kikapcsolása) ” kijelző és a Sound Off(Hang kikapcsolása) gomb lámpája világít.
24_ egy adag szennyes mosása
WF9702N5-02770E_HU.indd 24
2010-8-23 16:34:13
Késleltetett befejezés
Ruhamosás a cikluskiválasztó gomb használatával
Ez a mosógép a Samsung „Fuzzy Control” automatikus vezérlőrendszerével könnyebbé teszi a
ruhamosást. A mosóprogram kiválasztásakor a gép beállítja a megfelelő hőmérsékletet, a mosás
időtartamát és sebességét.
1. Nyissa meg a vízcsapot.
2. Nyomja meg a Power(Be-/kikapcsoló) ( ) gombot.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat egyenként, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát
tenne bele.
5. Csukja be a mosógép ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, öblítőt, valamint (szükség esetén) előmosószert a kijelölt rekeszekbe.
02 EGY ADAG SZENNYES MOSÁSA
Beállíthatja, hogy a mosógép automatikusan egy későbbi időpontban fejezze be a mosást;
a késleltetési idő 3 -19 óra lehet (egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a mosás
befejezésének időpontját jelzi.
1. Automatikusan vagy kézi vezérléssel állítsa be a mosógépet a mosni kívánt ruhatípusnak
megfelelően.
2. A késleltetési idő beállításához ismételten nyomja meg a Késleltetett befejezés ( )
gombot.
3. Nyomja meg az Start/Pause(Indítás/Szünet) ( ) gombot. A „Késleltetett befejezés ”
jelzőfénye világítani kezd, és az óra megkezdi a visszaszámlálást a beállított időpontig.
4. A késleltetett befejezés funkció törléséhez nyomja meg a Power(Be-/kikapcsoló) ( )
gombot, majd ismét kapcsolja be a mosógépet.
Az előmosás funkció csak a következő mosási ciklusok kiválasztása esetén áll
rendelkezésre: Cotton(Pamut) ( ), Synthetics(Műszálas) ( ), Jeans(Farmer) ( ), Sports
Wear(Sportruházat) ( ), Baby Care(Babaruha) ( ) és Daily Wash(Napi mosás) ( ). Erre
csak akkor van szükség, ha a mosnivaló erősen szennyezett.
7. A Cikluskiválasztó gomb használatával válassza ki a mosnivaló típusának megfelelő ciklust:
Cotton(Pamut) ( ), Synthetics(Műszálas) ( ), Jeans(Farmer) ( ), Sports Wear(Sportruházat)
( ), Wool(Gyapjú) ( ), Hand Wash(Kézi mosás) ( ), Baby Care(Babaruha) ( ), Daily
Wash(Napi mosás) ( ),Quick 29’(29 perces gyorsmosás)( ). A kezelőpanelen világítani
kezdenek az érintett jelzőfények.
8. Ekkor a megfelelő gomb segítségével beállíthatja a mosási hőmérsékletet, az öblítések
számát, a centrifugálás sebességét és a késleltetés idejét.
9. Nyomja meg az Start/Pause(Indítás/Szünet) ( ) gombot, és megkezdődik a mosási
folyamat.
A folyamatjelző világítani kezd, és a hátralévő mosási idő megjelenik a kijelzőn.
Szünet opció
A mosás indításától számított 5 percen belül lehetőség van további mosnivalók hozzáadására,
illetve mosnivalók eltávolítására.
1. Nyomja meg az Start/Pause(Indítás/Szünet) ( ) gombot az ajtó zárjának kioldásához.
Az ajtót nem lehet kinyitni ha a víz túl FORRÓ vagy a víz szintje túl MAGAS.
2. Az ajtó bezárása után nyomja meg az Start/Pause(Indítás/Szünet) (
újraindításához.
) gombot a mosás
A mosás végeztével:
A teljes mosási ciklus végén a gép automatikusan kikapcsol.
1. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
2. Vegye ki a mosott ruhát.
egy adag szennyes mosása _25
WF9702N5-02770E_HU.indd 25
2010-8-23 16:34:20
egy adag szennyes mosása
Kézi vezérlésű mosás
Végezhet kézi vezérlésű mosást a cikluskiválasztó gomb használatának mellőzésével.
1. Nyissa meg a vizet.
2. Nyomja meg a mosógép Power(Be-/kikapcsoló) ( ) gombját.
3. Nyissa ki a mosógép ajtaját.
4. Töltse be a mosnivaló ruhákat, lazán megtöltve a dobot anélkül, hogy túl sok ruhát tenne
bele.
5. Csukja be a mosógép ajtaját.
6. Adagoljon mosószert, valamint (szükség esetén) öblítőt és előmosószert a megfelelő
rekeszekbe.
7. Nyomja meg a Temp.(Hőmérséklet) ( ) gombot a hőmérséklet kiválasztásához.
(Hideg víz ( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C és 95 ˚C)
8. Az Rinse(Öblítés) ( ) gomb megnyomásával válassza ki az öblítések számát.
Az öblítési ciklusok maximális száma öt.
A mosás időtartama ennek megfelelően hosszabb lesz.
9. A Spin(Centrifuga) ( ) gombbal állítsa be a centrifuga sebességét.
Az öblítőstop funkció lehetővé teszi, hogy a mosógépből még vizes állapotban vehesse ki a
ruhákat. ( : Nincs centrifuga, Egy lámpa sem világít : Öblítőstop)
10. A Késleltetett befejezés ( ) gomb többszöri megnyomásával végighaladhat a késleltetett
befejezés lehetséges időpontjain (3 - 19 óra, egyórás léptékekben növelve). A kijelzett óra a
mosás befejezésének időpontját jelzi.
11. Nyomja meg a Start/Pause(Indítás/Szünet) ( ) gombot, és a mosógép elindítja a mosási
ciklust.
MOSÁSI ÚTMUTATÓ
A lehető legtisztább mosott ruháért és leghatékonyabb mosásért kövesse az alábbi egyszerű útmutatót.
Mosás előtt mindig ellenőrizze a ruhán lévő anyagkezelési címkét.
A mosnivalót a következő szempontoknak megfelelően válogassa szét, illetve mossa ki:
• Anyagkezelési címke: Válogassa szét a pamut-, kevertszálas, műszálas, selyem-, gyapjú- és
műselyem ruhákat.
• Szín: Válogassa szét a fehér és színes ruhát. Az új, színes ruhadarabokat külön mossa.
• Méret: Ha különböző méretű ruhadarabokat mos együtt, a mosás hatékonyabb lesz.
• Finom anyagok: A finom anyagokat mossa külön; az új, tiszta gyapjúból készült
ruhadarabokhoz, valamint a függönyökhöz és selyemanyagokhoz használja a kímélő mosás
programot. Ellenőrizze a mosni kívánt ruhadarabokon lévő címkéket, vagy nézze meg a
függelékben található anyagkezelési táblázatot.
A zsebek ürítése
Mosás előtt minden alkalommal ürítse ki a mosnivaló ruhák zsebeit. A kisméretű, szabálytalan
alakú, kemény tárgyak, például érmék, kések, tűk és gemkapcsok károsíthatják a mosógépet.
Ne mosson a gépben nagy kapcsokkal, gombokkal vagy egyéb nehéz fémtárggyal ellátott
ruhadarabokat.
A ruhákon lévő fém a ruházaton kívül a mosódobot is károsíthatja. Mosás előtt fordítsa a
visszájára a gombokkal ellátott, illetve hímzett ruhadarabokat. Ha a nadrágokon és kabátokon
lévő cipzár a mosás során lehúzott állapotban van, károsodhat a centrifugakosár. A cipzárakat
mosás előtt fel kell húzni, és zsineggel rögzíteni kell.
Előfordulhat, hogy a hosszabb zsinórokkal ellátott ruhadarabok belegabalyodnak más
ruhadarabokba, mely által károsítják azokat. Mosás előtt mindenképp ügyeljen a zsinórok
rögzítésére.
Pamut előmosása
Az új mosógépet korszerű mosószerekkel együtt használva kiváló mosási eredményt érhet el:
energiát, időt, vizet és mosószert takaríthat meg. Ha a pamut mosnivaló erősen szennyezett,
végezzen előmosást fehérjetartalmú mosószerrel.
26_ egy adag szennyes mosása
WF9702N5-02770E_HU.indd 26
2010-8-23 16:34:21
A töltési kapacitás meghatározása
Ne töltse túl a mosógépet, mert ezzel csökken a mosás hatékonysága. Az alábbi táblázat alapján
megállapíthatja az adott ruhafajtának megfelelő mosótöltetet.
Ruhaanyag típusa
Töltési kapacitás
WF9604
WF9602
WF9600
Cotton(Pamut) ( )
- átlagosan/enyhén szennyezett
- erősen szennyezett
7,0 kg
6,0 kg
Synthetics(Műszálas) ( )
3,0 kg
2,5 kg
Jeans(Farmer) ( )
3,0 kg
2,5 kg
Sports Wear(Sportruházat) ( )
2,5 kg
2,0 kg
Wool(Gyapjú) ( )
2,0 kg
2,0 kg
Mosógép típus
• Ha a mosótöltet nincs egyensúlyban (a kijelzőn világítani kezd az „UE” (Kiegyenlítetlen)
jelzőfénye), rendezze át a töltetet.
Ha a mosótöltet nincs kiegyenlítve, jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
• Ágynemű vagy ágytakarók mosása esetén a mosási idő hosszabb lehet, illetve
jelentősen csökkenhet a centrifugálás hatékonysága.
• Ágynemű vagy ágytakarók mosásához a javasolt töltési kapacitás 1,8 kg vagy ennél
kevesebb.
02 EGY ADAG SZENNYES MOSÁSA
WF9704
WF9702
WF9700
Ügyeljen arra, hogy a melltartókat (a vízben moshatókat)
mosóhálóba tegye (külön megvásárolható).
• A melltartók fémrészei áttörhetik az anyagot, és kárt tehetnek a
mosógép belsejében. Tehát ne feledje finom szövésű mosóhálóba
tenni a melltartókat.
• A kisméretű és könnyű ruhadarabokat, például a zoknikat,
kesztyűket, harisnyákat és zsebkendőket becsípheti a mosógép
ajtaja. Helyezze ezeket finom szövésű mosóhálóba.
VIGYÁZAT
A mosóhálót ne mossa önmagában, más szennyes ruha nélkül. Ez esetleg rendellenes
vibrációt okoz, amitől a mosógép elmozdulhat és sérülést okozhat.
egy adag szennyes mosása _27
WF9702N5-02770E_HU.indd 27
2010-8-23 16:34:22
egy adag szennyes mosása
MOSÓSZERREL ÉS ADALÉKOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ
A megfelelő mosószer kiválasztása
A felhasznált mosószer legyen a ruhaanyagnak (pamut, műszál, finom anyagok, gyapjú), a
színnek, a mosási hőmérsékletnek, a mosási foknak és a szennyezettség mértékének megfelelő.
Mindig automata mosógéphez ajánlott, fékezett habzású mosószert használjon.
Kövesse a mosószergyártó mosási súlyra, a szennyezettség mértékére és a helyi
vízkeménységre vonatkozó előírásait. Ha nincs tisztában a a vízkeménység mértékével,
érdeklődjön a helyi vízműveknél.
Ne használjon megkeményedett vagy megszilárdult mosószert, mert az ilyen mosószer
bennmaradhat az öblítési ciklusban. Előfordulhat, hogy ennek következtében a mosógép
nem öblít megfelelően, illetve eltömődhet a túlfolyó.
Kérjük, a gyapjúmosó-program használatakor tartsa be az alábbiakat.
• Csak gyapjú mosásához készült semleges, folyékony mosószert használjon.
• Por alakú mosószer használatakor a mosószer a ruhán maradhat, és károsíthatja az
anyagot (gyapjút).
Mosószer-adagoló rekesz
A mosógép külön adagolórekeszekkel rendelkezik a mosószer és a textilöblítő adagolásához.
A mosógép beindítása előtt töltse be az mosáshoz szükséges összes adalékot a megfelelő
rekeszbe.
A mosógép működése közben NE nyissa ki a mosószer-adagoló rekeszt.
1. Húzza ki a kezelőpanel bal oldalán található mosószeradagoló rekeszt.
2. A mosógép beindítása előtt töltse be a javasolt mennyiségű
jelű rekeszébe.
mosószert a mosószer-adagoló
3. Ha szükséges, töltse be a javasolt mennyiségű textilöblítőt
az adagoló
jelű rekeszébe.
VIGYÁZAT
NE TEGYEN se por alakú, se folyékony mosószert a
vízlágyító rekeszébe ( ).
4. Az előmosás opció használata esetén töltse be a javasolt
jelű
mennyiségű mosószert a mosószer-adagoló
rekeszébe.
Nagyobb méretű ruhadarabok mosása esetén NE
használja az alábbi típusú mosószereket.
MAX
• Tabletta és kapszula típusú mosószerek
• Labdát és hálót alkalmazó mosószerek
A koncentrátum típusú vagy sűrű textilöblítő- vagy
kondicionálószert az adagolóba való betöltés előtt egy kis
vízzel hígítani kell (ezzel megelőzi a túlfolyó eltömődését)
Miután textilöblítőt tett az öblítőrekeszbe, vigyázzon, hogy az ne löttyenjen ki, amikor
becsukja a mosószerfiókot.
28_ egy adag szennyes mosása
WF9702N5-02770E_HU.indd 28
2010-8-23 16:34:23
a mosógép tisztítása és
karbantartása
A mosógép tisztántartása javítja annak teljesítményét, kivédi a szükségtelen
javításokat, és meghosszabbítja a gép élettartamát.
1. Áramtalanítsa a mosógépet.
2. Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szűrő
fedelét.
Szűrőfedél
3. Húzza ki a biztonsági kifolyócsövet, és válassza le a
vezetőhorogról.
03 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
VÍZ LEERESZTÉSE A MOSÓGÉPBŐL VÉSZHELYZET ESETÉN
Biztonsági
kifolyótömlő
4. A biztonsági kifolyócsőből vegye ki a záródugót.
5. Várja meg, míg az összes víz kifolyik egy tálba.
A visszamaradó víz lehet, hogy több, mint amire számít.
Készítsen elő egy nagyobb edényt.
6. Helyezze vissza a dugót a biztonsági kifolyócsőre, majd
illessze vissza a biztonsági kifolyócsövet a vezetőhorogra.
7. Illessze a helyére a szűrő fedelét.
Biztonsági
vízleeresztő
záródugó
A GÉP KÜLSŐ TISZTÍTÁSA
1. Puha kendővel és kímélő, nem karcoló háztartási tisztítószerrel törölje le a mosógép minden
felületét és a kezelőpanelt.
2. Puha ronggyal törölje szárazra a megtisztított felületeket.
3. Ne öntsön vizet a mosógépre.
a mosógép tisztítása és karbantartása _29
WF9702N5-02770E_HU.indd 29
2010-8-23 16:34:24
a mosógép tisztítása és
karbantartása
A MOSÓSZER-ADAGOLÓ REKESZ ÉS A MOSÓSZERKIFOLYÓ
TISZTÍTÁSA
1. Nyomja le a mosószer-adagoló rekesz belső
oldalán lévő kioldókart, és húzza ki a rekeszt.
2. Távolítsa el a mosószer-adagoló rekeszből a
folyékony mosószer-elosztót
Kioldókar
Folyékony mosószerelosztó
3. Folyó víz alatt mosson meg minden alkatrészt.
4. A mosószer-kifolyót egy használt fogkefével tisztítsa meg.
5. Egy erőteljes nyomással helyezze vissza a folyékony
mosószer-elosztót a rekeszbe.
6. Tolja a helyére a rekeszt.
7. A mosószermaradék eltávolításához indítson egy öblítési
ciklust anélkül, hogy szennyes ruhát helyezne a dobba.
30_ a mosógép tisztítása és karbantartása
WF9702N5-02770E_HU.indd 30
2010-8-23 16:34:25
A TÖRMELÉKSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
Javasoljuk, hogy évente 5 - 6 alkalommal tisztítsa meg a törmelékszűrőt, illetve akkor, ha megjelenik az „5E”
hibaüzenet. (Lásd a „Víz leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén” című részt a 29. oldalon.)
Az ürítőszűrő tisztítása előtt ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati csatlakozódugót.
1. Először távolítsa el a maradék vizet (nézze meg „Víz
leeresztése a mosógépből vészhelyzet esetén” c. részt a
29. oldalon)
A maradék víz kiszivároghat, ha azt nem ereszti le, mielőtt
kiveszi a szűrőt.
2. Pénzérme vagy kulcs segítségével nyissa fel a szűrő
fedelét.
3. Balra forgatva csavarja le a biztonsági vízleeresztő-sapkát,
és folyassa ki az összes vizet.
4. Csavarja ki a törmelékszűrő-sapkát.
Törmelékszűrősapka
5. Mossa ki az összes szennyeződést a törmelékszűrőből.
Ellenőrizze, hogy az vízleeresztő szivattyú hajtócsavarja a
törmelékszűrő mögött nincs-e eltömődve.
6. Illessze a helyére a törmelékszűrő-sapkát.
7. Helyezze vissza a szűrő fedelét.
VIGYÁZAT
03 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
VIGYÁZAT
Ne nyissa ki az ürítőszelep-sapkát, ha a mosógép még mozgásban
van, vagy ha a forró víz kifolyhat.
•
A szűrő tisztítása után ellenőrizze, hogy visszatette-e a
szűrősapkát.. Ha a mosógépben nincs benne a szűrő, hibás működés vagy vízszivárgás léphet fel.
•
A szűrőt a tisztítás után kompletten vissza kell szerelni.
A VÍZTÖMLŐ SZITASZŰRŐJÉNEK TISZTÍTÁSA
A víztömlő szitaszűrőjét legalább évente egyszer tisztítsa ki, illetve akkor, ha megjelenik a „4E” hibaüzenet:
1. Zárja el a mosógép vízellátását.
2. Csavarja le a mosógép hátulján lévő tömlőt. Annak érdekében, hogy a tömlőben lévő
légnyomás miatt a víz ne áramolhasson ki hirtelen, fedje le a tömlő nyílását egy törlőruhával.
3. Fogóval óvatosan húzza ki a szitaszűrőt a tömlő végéből, és víz alatt öblítse tisztára. A
menetes csatlakozót is tisztítsa meg kívül-belül.
4. Tolja a helyére a szűrőt.
5. Rögzítse újra a tömlőt a mosógépre.
6. Győződjön meg arról, hogy a csatlakozási pontok nem szivárognak-e.
a mosógép tisztítása és karbantartása _31
WF9702N5-02770E_HU.indd 31
2010-8-23 16:34:27
a mosógép tisztítása és
karbantartása
BEFAGYOTT MOSÓGÉP JAVÍTÁSA
Ha a hőmérséklet fagypont alá kerül és a mosógépbe befagy a víz, tegye a következőket:
1.
2.
3.
4.
5.
Húzza ki a mosógépe elektromos csatlakozóját a hálózati aljzatból.
Öntsön meleg vizet a csapra, így kilazul a vízellátó tömlő.
Szerelje le a vízellátó tömlőt, és áztassa meleg vízben.
Öntsön meleg vizet a mosógép dobjába, és hagyja állni 10 percig.
Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt a vízcsapra, majd ellenőrizze, hogy a vízellátás és a
vízleeresztés szabályosan működik-e.
A MOSÓGÉP TÁROLÁSA
Ha hosszabb ideig kell tárolnia a mosógépet, ajánlatos leereszteni belőle a vizet, és kihúzni a hálózati
aljzatból. A mosógépek károsodhatnak, ha a tárolás előtt benne hagyják a vizet a tömlőkben és a belső
részekben.
1. Válassza ki a 29 perces gyorsmosás ciklust, és adagoljon fehérítőt a fehérítő-adagoló
rekeszbe. Futtassa le a mosógépen a ciklust mosnivaló ruhák betöltése nélkül.
2. Zárja el a vízcsapokat, és csatlakoztassa le a bemeneti tömlőket.
3. Húzza ki a mosógépet az elektromos hálózatból, és hagyja nyitva a mosógép ajtaját, hogy a
levegő szabadon átjárhassa a forgódobot.
Ha a mosógépet fagypont alatti hőmérsékleten tárolta, használat előtt hagyjon időt arra,
hogy a mosógépben visszamaradt jég kiolvadjon.
32_ a mosógép tisztítása és karbantartása
WF9702N5-02770E_HU.indd 32
2010-8-23 16:34:29
hibaelhárítás és
információkódok
ELLENŐRIZZE AZ ITT FELSOROLTAKAT, HA A MOSÓGÉPE...
MEGOLDÁS
Nem indul be
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a mosógép csatlakozik-e elektromos hálózathoz.
Ellenőrizze, hogy a mosógép ajtaja jól be van-e csukva.
Győződjön meg arról, hogy a vízellátó csap(ok) meg van(nak) nyitva.
Nyomja meg a Indítás/Szüneteltetés gombot.
Nincs víz, illetve nincs elég
víz a mosógépben
•
•
•
•
Nyissa meg a vízcsapot teljesen.
Ellenőrizze, hogy a vízellátó tömlő nincs-e befagyva.
Egyenesítse ki a vízellátó tömlőket.
Tisztítsa meg a vízellátó tömlőn lévő szűrőt.
Mosószer-adagoló
rekeszében a mosási
ciklus végeztével
mosószermaradék van
•
•
Ügyeljen arra, hogy a mosógép megfelelő víznyomással működjön.
Ügyeljen arra, hogy a betöltött mosószer a mosószer-adagoló rekesz
középső részéhez kerüljön.
Rezeg vagy túl zajos
•
•
•
•
Győződjön meg arról, hogy a mosógép egyenletes, sík felületen áll.
Ha a felület egyenetlen, állítsa be a mosógép szintezőlábait.
Ellenőrizze, hogy a szállítási csavarok el vannak-e távolítva.
Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá egyéb tárgyakhoz.
Ellenőrizze, hogy a mosótöltet egyensúlyban van-e.
A mosógép nem engedi
le a vizet és/vagy nem
centrifugál
•
•
Egyenesítse ki a kifolyótömlőt. Cserélje ki a megcsavarodott tömlőket.
Ellenőrizze, hogy a törmelékszűrő nincs-e eltömődve.
Ajtaja be van zárva, és nem
nyitható
•
•
Ellenőrizze, hogy a dobban lévő összes víz ürítése megtörtént-e.
Ellenőrizze, hogy az ajtózár jelzőfénye kialudt-e. Az ajtózár jelzőfénye
az ürítést követően alszik ki.
04 HIBAELHÁRÍTÁS
PROBLÉMA
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi Samsung ügyfélszolgálathoz.
hibaelhárítás és információkódok _33
WF9702N5-02770E_HU.indd 33
2010-8-23 16:34:29
hibaelhárítás és
információkódok
INFORMÁCIÓKÓDOK
A mosógép meghibásodása esetén információkód jelenhet meg a kijelzőn. Ebben az esetben az
ügyfélszolgálat felhívása előtt ellenőrizze ezt a táblázatot, és próbálja végrehajtani a javasolt megoldást.
KÓDJEL
MEGOLDÁS
dE
•
Csukja be a mosógép ajtaját.
4E
•
•
Ellenőrizze, hogy a vízcsap meg van-e nyitva.
Ellenőrizze a víznyomást.
5E
•
•
Tisztítsa meg a törmelékszűrőt.
Ellenőrizze, hogy a kifolyótömlő helyesen van-e felszerelve.
•
A mosótöltet nincs egyensúlyban. Rendezze át a töltetet. Ha csak
egy ruhadarabot kíván kimosni, például egy fürdőköpenyt vagy egy
farmert, előfordulhat, hogy a centrifugálás végső eredménye nem
elégséges, és a kijelzőn az „UE” hibaüzenet jelenik meg.
•
Hívja fel a márkaszervizt.
•
Ez akkor fordul elő, ha túl nagy habképződést érzékel. Akkor is
kijelzésre kerül, mialatt a habot eltávolítják. Amikor a hab eltávolítása
befejeződött, tovább folytatódik a normál ciklus. (Ez egyike a normál
műveleteknek. Ez a hibakód a nem-érzékelésből eredő hibák
megelőzésére szolgál.)
•
Ha a tápfeszültség nem stabil, a mosógép - elektromos egységeinek
védelme érdekében - megszakítja működését.
Ha visszatér a megfelelő tápfeszültség, a ciklus automatikusan
folytatódik.
UE
cE/3E
Sud
Uc
•
Ha az itt felsoroltaktól eltérő kód jelenik meg, illetve ha a javasolt megoldás nem segít a problémán, forduljon
a Samsung szervizközponthoz vagy a helyi Samsung márkakereskedőhöz.
34_ hibaelhárítás és információkódok
WF9702N5-02770E_HU.indd 34
2010-8-23 16:34:29
mosóprogram-táblázat
MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT
( felhasználói változat)
Maximális mosótöltet (kg)
Cotton(Pamut) (
)
Synthetics(Műszálas) (
Jeans(Farmer) (
)
)
Sports Wear(Sportruházat) (
Wool(Gyapjú) (
)
)
Hand Wash(Kézi mosás) (
Baby Care(Babaruha) (
)
)
Daily Wash(Napi mosás) (
)
Quick 29’
(29 perces gyorsmosás)(
)
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
Előmosás
Mosás
Öblítő
Maximális
hőmérséklet
(˚C)
7,0
6,0

igen

95
3,0
2,5

igen

60
3,0
2,5

igen

60
2,5
2,0

igen

60
2,0
2,0
-
igen

40
2,0
2,0
-
igen

40
3,0
3,0

igen

95
3,0
3,0

igen

60
3,0
2,0
-
igen

60
Centrifuga sebessége (MAX) ford./perc
MOSÓPROGRAM
Cotton(Pamut) (
)
Synthetics(Műszálas) (
Jeans(Farmer) (
)
)
Sports Wear(Sportruházat) (
Wool(Gyapjú) (
)
)
Hand Wash(Kézi mosás) (
Baby Care(Babaruha) (
)
)
Daily Wash(Napi mosás) (
Quick 29’
(29 perces gyorsmosás)(
)
)
Késleltetett
befejezés
Mosás időtartama
(perc)
1000

130
1200
1000

91
800
800
800

80
1200
1200
1000

74
800
800
800

35
400
400
400

32
1400
1200
1000

133
1200
1200
1000

62
1400
1200
1000

29
WF9704
WF9604
WF9702
WF9602
WF9700
WF9600
1400
1200
1200
05 MOSÓPROGRAM-TÁBLÁZAT
MOSÓPROGRAM
MOSÓSZER
1. Az előmosással futtatott ciklus kb. 15 perccel tovább tart.
2. A ciklusok időtartama az IEC 60456 / EN 60456 számú szabvány feltételeinek megfelelően került
megállapításra.
3. A PAMUT 60˚C+INTENZÍV program megfelel az EN60456 szabvány előírásainak.
4. A táblázatban megadott időtartamok háztartásonként eltérőek lehetnek, a különböző víznyomás,
vízhőmérséklet, mosótöltet és a mosnivaló típusa szerint.
5. Az intenzív mosás funkció kiválasztása esetén a rendszer mindegyik ciklus időtartamát megnöveli.
mosóprogram-táblázat _35
WF9702N5-02770E_HU.indd 35
2010-8-23 16:34:29
függelék
ANYAGKEZELÉSI TÁBLÁZAT
A következő szimbólumok anyagkezeléssel kapcsolatos útmutatóval szolgálnak. Az anyagkezelési címkék
négy szimbólumot tartalmaznak, a következő sorrendben: mosás, fehérítés, szárítás és vasalás, szükség
esetén vegytisztítás.
A szimbólumok használata egységes jelölést biztosít a honi és külföldi ruházati gyártók termékeinél. A
ruházati cikkek lehető leghosszabb élettartamának biztosításához, valamint a mosással kapcsolatos
problémák csökkentéséhez kövesse az anyagkezelési címkéken található útmutatót.
Ellenálló anyag
Vasalás max. 100 ˚C-on
Finom anyag
Ne vasalja
95 ˚C-on mosható
Bármilyen oldószerrel szárazon
tisztítható
Mosható 60 ˚C-on
Csak perkloriddal,
könnyűbenzinnel, tiszta alkohollal
vagy R113 tisztítószerrel szárazon
tisztítható
Mosható 40 ˚C-on
Csak repülő-üzemanyaggal, tiszta
alkohollal vagy R113 tisztítószerrel
szárazon tisztítható
Mosható 30 ˚C-on
Vegytisztítással nem tisztítható
Kézzel mosható
Kiterítve szárítsa
Csak vegytisztítással tisztítható
Felakasztva szárítható
Hideg vízben fehéríthető
Vállfára akasztva szárítsa
Fehéríteni tilos
Gépi szárítás normál hőmérsékleten
Vasalás max. 200 ˚C-on
Gépi szárítás csökkentett
hőmérsékleten
Vasalás max. 150 ˚C-on
Szárítógépben szárítani tilos
KÖRNYEZETVÉDELEM
•
•
•
•
A készülék újrafelhasználható anyagokból készült. Ha meg akar válni a készüléktől, kövesse a
helyi hulladék-elhelyezési előírásokat. Vágja le a tápkábelt, hogy a készüléket ne lehessen rákötni
áramforrásra. Távolítsa el a mosógép ajtaját, hogy állatok és kisgyermekek ne szorulhassanak be a
készülékbe.
Ne lépje túl a mosószergyártó által ajánlott mosószermennyiséget.
A mosási ciklus előtt csak akkor használjon folttisztító- és fehérítőszert, ha erre feltétlenül szükség van.
Vizet és áramot takaríthat meg, ha csak teli géppel mos (a mosótöltet pontos mennyisége az adott
mosóprogramtól függ).
MEGFELELÉSI TANÚSÍTVÁNY
A készülék megfelel az európai biztonsági szabványoknak, a 93/68 számú EK-irányelvnek és a 60335.
számú EN-szabványnak.
36_ függelék
WF9702N5-02770E_HU.indd 36
2010-8-23 16:34:34
MŰSZAKI JELLEMZŐK
TÍPUS
ELÖLTÖLTŐS MOSÓGÉP
WF9704/WF9702/WF9700/WF9604
WF9602/WF9600
600mm (sz.) X 550mm (mé.) X 850mm
(ma.)
600mm (sz.) X 450mm (mé.) X
850mm (ma.)
VÍZNYOMÁS
50 kPa ~ 800 kPa
VÍZTÖLTŐ KAPACITÁS
56 ℓ
ÖNSÚLY
WF9704
WF9702/
WF9700
WF9604
WF9602/
WF9600
61 kg
59 kg
60 kg
56 kg
MOSÁSI ÉS CENTRIFUGA-KAPACITÁS
TÍPUS
MOSÁS
ENERGIAFOGYASZTÁS
MOSÁS ÉS MELEGÍTÉS
KÖZBEN
CENTRIFUGA
48 ℓ
7,0 kg
6,0 kg
WF9704/WF9702/WF9700
WF9604/WF9602/WF9600
220 V
150 W
150 W
240 V
150 W
150 W
220 V
2000 W
2000 W
240 V
2400 W
2400 W
TÍPUS
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
230 V
580 W
530 W
500 W
580 W
530 W
500 W
SZIVATTYÚZÁSKOR
CSOMAGOLÁS SÚLY
CENTRIFUGA
FORDULATSZÁMA
06 FÜGGELÉK
MÉRETADATOK
34 W
TÍPUS
WF9704/WF9702/WF9700
WF9604
WF9602/
WF9600
PAPÍR
2,3 kg
2,3 kg
2,1 kg
MŰANYAG
1,2 kg
1,2 kg
1,0 kg
TÍPUS
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
fordulat/perc
1400
1200
1000
1400
1200
1000
A termék külseje és műszaki jellemzői a hatékonyabb működtetés érdekében előzetes figyelmeztetés nélkül
módosulhatnak.
függelék _37
WF9702N5-02770E_HU.indd 37
2010-8-23 16:34:34
jegyzet
WF9702N5-02770E_HU.indd 38
2010-8-23 16:34:34
jegyzet
WF9702N5-02770E_HU.indd 39
2010-8-23 16:34:34
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Kódszám: DC68-02770E_HU
WF9702N5-02770E_HU.indd 40
2010-8-23 16:34:34
WF9704N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9702N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9700N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9604N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9602N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9600N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
Pračka
návod k použití
možnosti bez hranic
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku
společnosti Samsung.
Chcete-li získat přístup k dalším službám,
zaregistrujte svůj výrobek na adrese
www.samsung.com/register
WF9702N5-02770E_CS.indd 1
2010-8-23 16:52:00
funkce nové pračky samsung
Nová pračka Samsung změní vaše představy o praní. Je vybavena celou řadou
funkcí od extra velké kapacity až po energeticky úsporný provoz, díky kterým se
běžné praní promění ve výjimečně příjemný zážitek.
• Systém Kojenecká péče
Pračka Samsung obsahuje prací programy, které chrání oblečení dětí s citlivou pokožku.
Tyto programy odstraní téměř beze zbytku prací prostředek z oblečení, a minimalizují tak
podráždění pokožky. Zároveň se v těchto programech rozlišují různé druhy prádla a prádlo se
pere podle odpovídající charakteristiky. Při oblékání budou děti vždy cítit svěží čistotu svého
oblečení.
• Dětská pojistka
Funkce dětské pojistky nedovoluje zvědavým ručičkám malých dětí měnit program pračky.
Tato bezpečnostní funkce znemožní vašim dětem hraní s ovládáním pračky a upozorní vás,
kdykoli je aktivována.
• Certifikováno pro vlnu
Pračka byla testována a vyhovuje povinné specifikaci Woolmark pro vlněné produkty vhodné
k praní v pračce.
Tkaniny perte podle pokynů na štítku oblečení v souladu se specifikací Woolmark a Samsung.
• Odložený konec
Cyklus lze odložit až o 19 hodin (v hodinových intervalech). Tato funkce pračky je velmi
praktická zvláště v případě, že musíte odejít.
• Quick Wash (Rychlý program)
Nemáte dost času? Méně než 30minutové praní vám ušetří čas, takže vše stihnete.
29minutový program Quick Wash (Rychlý program) je řešením pro váš uspěchaný životní styl.
Nyní si své oblíbené oblečení vyperete za pouhých 29 minut!
• Program pro jemné materiály a ruční praní
Šetrné ošetření prádla zajišťuje volba vhodné teploty, jemného praní a odpovídajícího množství
vody.
• Trvanlivé a energeticky úsporné keramické topné těleso
(vybrané modely)
Naše inovativní keramické topné těleso má ve srovnání s běžnými topnými tělesy
dvojnásobnou životnost.
Ušetří vám náklady na opravy. Navíc omezuje tvorbu vodního kamene způsobeného tvrdou
vodou a šetří energii.
2_ funkce nové pračky samsung
WF9702N5-02770E_CS.indd 2
2010-8-23 16:52:00
• Široká dvířka
Extra široký otvor dvířek umožňuje pohodlné sledování. Zároveň zajišťuje snadné vkládání a
vyjímání prádla, zejména velkých kusů, jako je například ložní prádlo nebo ručníky.
Tento návod obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vaší nové pračky
Samsung. V návodu naleznete popis ovládacího panelu, pokyny pro používání pračky a tipy
pro využití většiny moderních funkcí pračky. Jestliže se při používání své nové pračky setkáte
s problémem, vyhledejte informace v části „Odstraňování závad a kódy informací“ na straně 33.
funkce nové pračky samsung _3
WF9702N5-02770E_CS.indd 3
2010-8-23 16:52:00
bezpečnostní informace
Blahopřejeme k vaší nové pračce Samsung ActivFresh™. Tento návod obsahuje
důležité informace o instalaci, užívání a péči o váš přístroj. Věnujte prosím
čas prostudování tohoto návodu, abyste mohli plně využít početné výhody a
charakteristiky vaší pračky.
CO MUSÍTE VĚDĚT O BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH
Přečtěte si prosím důkladně tento návod, abyste věděli, jak bezpečně a efektivně ovládat rozsáhlé vlastnosti
a funkce vašeho přístroje a uložte jej na bezpečném místě blízko přístroje pro budoucí nahlédnutí. Používejte
tento přístroj pouze k účelu, pro nějž je určen tak, jak je popsáno v tomto návodu pro obsluhu.
Výstrahy a Důležité bezpečnostní instrukce v tomto návodu nepokrývají všechny možné podmínky a situace,
jež mohou nastat. Je vaší odpovědností používat zdravý rozum, opatrnost a pozornost při instalaci, údržbě
a obsluze vaší pračky.
Protože tento následující návod k obsluze zahrnuje různé modely, mohou se vlastnosti vaší pračky mírně
lišit od těch popsaných v tomto návodu a ne všechny výstražné značky a pokyny mohou být použitelné.
Máte-li jakékoliv otázky či obavy, kontaktujte prosím vaše nejbližší servisní středisko, nebo vyhledejte pomoc
a informace online na www.samsung.com.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A OPATŘENÍ
Co znamenají ikony a značky v tomto návodu pro uživatele:
VAROVÁNÍ
Rizika nebo nebezpečná konání, která mohou mít za následek vážné
zranění osob, smrt a/nebo škody na majetku.
UPOZORNĚNÍ
Rizika nebo nebezpečná konání, která mohou mít za následek zranění
osob a/nebo škody na majetku
UPOZORNĚNÍ
Pro snížení rizika požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem,
nebo zranění osob při užívání vaší pračky, držte se těchto základních
bezpečnostních opatření:
NEpokoušejte se.
NErozebírejte
NEdotýkejte se
Řiďte se přesně dle pokynů.
Odpojte vidlici zásuvky(zástrčku) od nástěnné zásuvky.
Ujistěte se, že je přístroj uzemněn, aby se zabránilo úrazu elektrickým
proudem.
Volejte servisní středisko pro pomoc.
Poznámka.
Tyto výstražné značky a pokyny jsou zde, aby zabránily zranění vás či jiných.
Řiďte se jimi prosím přesně.
Po přečtení této sekce ji uložte na bezpečném místě pro budoucí nahlédnutí.
Přečtěte si všechny instrukce před použitím přístroje.
Jako u všech zařízení užívajících elektřinu a pohyblivé části, potenciální rizika existují. Pro
bezpečnou obsluhu tohoto přístroje se obeznamte s jeho ovládáním a uplatněte opatrnost
při jeho užívání.
4_ bezpečnostní informace
WF9702N5-02770E_CS.indd 4
2010-8-23 16:52:02
Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají
obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.
VAROVÁNÍ
Tento přístroj není určen pro užívání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či
duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem, nebo
nedostaly pokyny týkající se použití přístroje od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
Je třeba dohlížet na děti, aby si nehrály s přístrojem.
Pokud dojde k poškození zástrčky (napájecího kabelu), smí ji vzhledem k bezpečnostnímu riziku
vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
Tento spotřebič umístěte tak, aby byl k dispozici přístup pro zástrčku napájecího kabelu, přívod vody
i vypouštěcí potrubí.
U praček s větracími otvory v základně je nutné zajistit, aby tyto otvory nebyly zakryty kobercem ani
jinou překážkou.
Používejte nové montážní sady hadic, nepoužívejte znovu staré hadice.
INSTRUKCE O OZNAČENÍ WEEE
Správná likvidace tohoto výrobku (vyřazené elektrické a elektronické
přístroje)
(Použitelné v Evropské Unii a v ostatních evropských zemích se systémy separovaného
sběru)
Toto označení na výrobku, příslušenství, či literatuře ukazuje, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, USB kabel) by neměl být na konci své
životnosti likvidován s ostatním domovním odpadem. Abyste předešli možnému narušení
životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte prosím tyto
položky od ostatních typů odpadu a recyklujte je zodpovědně a podpořte tak trvale udržitelné
znovuzpracování materiálových zdrojů.
Uživatelé v domácnostech by měli kontaktovat buď prodejnu, kde koupili tento výrobek, nebo
svůj vládní úřad ohledně detailů kam a jak mohou tyto položky dát k recyklaci bezpečné vůči
životnímu prostředí.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a ověřit podmínky kupní smlouvy.
Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by neměl být pro likvidaci směšován s ostatním
hospodářským odpadem.
bezpečnostní informace _5
WF9702N5-02770E_CS.indd 5
2010-8-23 16:52:02
bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO INSTALACI
Instalace tohoto přístroje musí být provedena kvalifikovaným technikem, nebo servisní
firmou.
- Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem, požár, výbuch, problémy s
výrobkem, nebo zranění.
Přístroj je těžký, buďte opatrní při jeho zvedání
Zapojte síťový kabel do nástěnné zásuvky s parametry AC 220V/50Hz/15A nebo vyššími a
užívejte tuto zásuvku pouze pro tento přístroj. Navíc, nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Sdílení nástěnné zásuvky dalšími přístroji použitím kabelu s vícenásobnou zásuvkou,
nebo prodloužení síťového kabelu může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k
požáru.
- Zajistěte, aby síťové napětí, frekvence a proud byly stejné, jako ty ze specifikace výrobku.
Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem nebo požár. Zasuňte vidlici
zásuvky( zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky.
Odstraňte běžným způsobem s užitím suché utěrky z kolíků a ze styčných bodů vidlice
zásuvky(zástrčky) všechny cizí látky jako prach nebo voda.
- Odpojte vidlici zásuvky( zástrčku) a očistěte ji suchou utěrkou.
- Důsledkem nedodržení může být úraz elektrickým proudem nebo požár.
Zasuňte vidlici zásuvky( zástrčku) do nástěnné zásuvky ve správném směru, takže kabel
směřuje k podlaze.
- Zasunete-li vidlici zásuvky( zástrčku) do zásuvky v opačném směru, mohou se elektrické
vodiče uvnitř kabelu poškodit a to může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Držte všechny obalové materiály bezpečně mimo dosah dětí, protože balící materiály
mohou být dětem nebezpečné.
- Když si dá dítě plastový pytel přes hlavu, může to vést k udušení.
Je-li poškozen přístroj nebo vidlice zásuvky( zástrčka) nebo síťový kabel, kontaktujte
nejbližší servisní středisko.
Tento přístroj musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte přístroj k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí nebo k
telefonnímu vedení.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu nebo problémům s
výrobkem
- Nikdy nezapojujte síťový kabel do zásuvky, která není správně uzemněná a ujistěte se, že
je v souladu s místními a národními kódy.
Neinstalujte tento přístroj blízko topného tělesa, hořlavého materiálu.
Neinstalujte přístroj do vlhkých, mastných nebo prašných míst, do míst vystavených
přímému slunečnímu záření a vodě (dešťovým kapkám).
Neinstalujte tento přístroj do míst s nízkou teplotou
- Mráz může způsobit prasknutí hadic
Neinstalujte tento přístroj do míst, kde může unikat plyn.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nepoužívejte elektrický transformátor.
- To by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
Nepoužívejte poškozenou vidlici zásuvky (zástrčku), poškozený síťový kabel nebo
6_ bezpečnostní informace
WF9702N5-02770E_CS.indd 6
2010-8-23 16:52:02
uvolněnou nástěnnou zásuvku.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Netahejte za síťový kabel nebo jej nadměrně neohýbejte.
Nekruťte nebo nezavazujte síťový kabel.
Nezavěšujte síťový kabel přes kovový předmět, neumísťujte na síťový kabel těžké předměty,
nevkládejte síťový kabel mezi předměty ani netlačte síťový kabel do prostoru za přístrojem.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Netahejte za síťový kabel, když odpojujete vidlici zásuvky (zástrčku).
- Odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) držením vidlice a tahem.
- Nedodržení může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.
Nepokládejte síťový kabel a hadice tam, kde o ně můžete zakopnout.
UPOZORNĚNÍ
VAROVNÉ POKYNY PRO INSTALACI
Tento přístroj by měl být umístěn takovým způsobem, aby byl v dosahu nástěnné zásuvky.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku
elektrického svodu.
Instalujte váš přístroj na rovnou a tvrdou podlahu, která může nést jeho váhu.
- Nedodržení může vést k nadměrným vibracím, pohybům, hluku nebo problémům s
výrobkem.
VAROVÁNÍ
ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ
Je-li přístroj zaplaven, vypněte ihned přívod vody a elektřiny a kontaktujte nejbližší servisní
středisko.
- Nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky) mokrýma rukama
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem
Vydává-li přístroj zvláštní hluk, zápach hoření nebo kouř, odpojte ihned vidlici zásuvky
(zástrčku) a kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
V případě úniku plynu ( jako propan, LP plyn, atd.) okamžitě větrejte bez dotyku vidlice
zásuvky (zástrčky). Nedotýkejte se přístroje ani síťového kabelu.
- Nepoužijte k větrání ventilátor.
- Jiskra může vést k výbuchu nebo požáru.
Nenechte děti hrát si na pračce nebo v ní. Navíc, když se zbavujete přístroje, odstraňte
páku dvířek pračky.
- Kdyby se uvnitř zachytilo, může dítě uvíznout a udusit se.
Ujistěte se, že jste před užitím pračky odstranili obaly ( molitan, polystyren) připevněné k
jejímu dnu.
bezpečnostní informace _7
WF9702N5-02770E_CS.indd 7
2010-8-23 16:52:02
bezpečnostní informace
Neperte věci znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, malířským ředidlem, alkoholem
nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
Neotvírejte násilím dvířka pračky, dokud je v provozu ( praní při vysoké teplotě/sušení/
odstřeďování).
- Voda vytékající z pračky může vést k popáleninám nebo způsobit kluzkou podlahu.
To může vést ke zranění.
- Otevření dvířek násilím může vést k poškození výrobku či ke zranění.
Nestrkejte ruku pod pračku.
- To může vést ke zranění.
Nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky) mokrýma rukama.
- To může vést k úrazu elektrickým proudem.
Nevypínejte během provozu přístroj odpojením vidlice zásuvky (zástrčky).
- Zasunutí vidlice zásuvky ( zástrčky) zpět do nástěnné zásuvky může způsobit jiskru a
vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Nenechte děti nebo nemohoucí osoby používat tuto pračku bez dozoru. Nedovolte dětem
vlézt do přístroje
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, popáleninám nebo zranění.
Nevkládejte ruku nebo kovový předmět pod pračku, když je v provozu.
- To může vést ke zranění.
Neodpojujte přístroj taháním za síťový kabel, vždycky pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji
rovně ze zásuvky.
- Poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem
Nepokoušejte se sami opravovat, rozebírat nebo upravovat přístroj.
- Nepoužívejte žádné pojistky ( jako měď, ocelový drát, atd.) jiné, než standardní pojistky.
- Je-li potřebná oprava nebo reinstalace přístroje, kontaktujte vaše nejbližší servisní
středisko.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s přístrojem
nebo ke zranění.
Vnikne-li jakákoli cizí látka, jako voda, do přístroje, odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) a
kontaktujte vaše nejbližší servisní středisko.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Jestliže se hadice přívodu vody uvolní z kohoutku a zaplaví přístroj, odpojte vidlici zásuvku
(zástrčku).
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
Odpojte vidlici zásuvky (zástrčku) , když není přístroj používán po delší časové období nebo
během bouře s hromy a blesky.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
8_ bezpečnostní informace
WF9702N5-02770E_CS.indd 8
2010-8-23 16:52:03
UPOZORNĚNÍ
VAROVNÉ POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ
Je-li pračka znečištěna cizími látkami jako detergenty, špína, zbytky potravin, atd., odpojte
vidlici zásuvky (zástrčku) a vyčistěte pračku vlhkou měkkou tkaninou.
- Nedodržení může vést k barevným skvrnám, změnám tvaru, poškození nebo rzi.
Přední sklo může být silným nárazem rozbito. Buďte při užívání pračky opatrní.
- Když je sklo rozbité, může to vést ke zranění.
Po výpadku dodávky vody nebo po opětovném připojení hadice přívodu vody otvírejte
kohoutek pomalu.
Otvírejte kohoutek pomalu po dlouhém období bez provozu.
- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo ve vodovodní trubce může vést k poškození
součástky nebo k unikání vody.
Pokud při provozu nastane závada vypouštění, zkontrolujte, jestli jde o problém odtoku.
- Je-li pračka při provozu zaplavena protože je problém v odtoku, může to vést k úrazu
elektrickým proudem, nebo požáru v důsledku elektrického svodu.
Vložte prádlo do pračky kompletně tak, aby nebylo zachyceno ve dvířkách.
- Je-li prádlo zachyceno ve dvířkách, může to vést k poškození prádla či pračky nebo
způsobit unikání vody.
Ujistěte se, že je kohoutek uzavřen, není-li pračka užívána.
- Ujistěte se, že je závit přípojky hadice přívodu vody řádně utažen.
- Nedodržení může vést k poškození majetku či ke zranění.
Zkontrolujte, zda není gumové těsnění znečištěno cizími látkami (odpad, nitě, atd.).
- Nejsou-li dvířka úplně uzavřena, může to vést k úniku vody.
Před použitím výrobku otevřete kohoutek a zkontrolujte, že je přípojka hadice přívodu vody
pevně utažena a že neuniká voda.
- Jsou-li závity nebo přípojka hadice přívodu vody volné, může to vést k úniku vody.
Pro snížení rizika požáru či výbuchu:
- Za jistých podmínek se může v horkovodním systému (jako je váš ohřívač vody), který
nebyl používán dva týdny či déle, vytvářet plyn vodík. PLYN VODÍK JE VÝBUŠNÝ.
Pokud nebyl váš horkovodní systém požíván dva týdny či déle, otevřete všechny
kohoutky teplé vody ve vašem domově a nechte vodu odtékat několik minut dříve, než
použijete vaši pračku. To uvolní veškerý vzniklý vodík. Protože je vodík hořlavý, nekuřte,
ani nepoužívejte otevřený plamen během této doby. Dochází-li k úniku plynu, ihned
větrejte a nedotýkejte se vidlice zásuvky (zástrčky).
bezpečnostní informace _9
WF9702N5-02770E_CS.indd 9
2010-8-23 16:52:03
bezpečnostní informace
Nestoupejte si na vršek přístroje, ani tam nepokládejte předměty ( jako prádlo, hořící svíčky,
zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty, atd.).
- To může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, problémům s výrobkem nebo ke
zranění.
Nestříkejte těkavé látky jako insekticidy na povrch přístroje.
- Kromě toho, že jsou lidem škodlivé, mohou také způsobit úraz elektrickým proudem,
požár nebo problémy s výrobkem.
Nedávejte předměty, které vytvářejí elektromagnetické pole, blízko pračky.
- Může to vést ke zranění v důsledku chybné funkce.
Protože voda odtékající během praní při vysoké teplotě nebo během sušení je horká,
nedotýkejte se jí.
- Může to vést k popáleninám nebo ke zranění.
Neperte, neodstřeďujte ani nesušte nepromokavá sedadla, rohože nebo oblečení (*), pokud
nemá váš přístroj speciální program k praní těchto věcí.
- Neperte tlusté tvrdé rohože, ani když na nich je označení “možno prát”.
- Může to vést ke zranění nebo k poškození pračky, stěn, podlahy či oblečení v důsledku
nadměrných vibrací.
* Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spací pytle, obaly plínek,
oblečení typu sweat suit, krycí plachty na kola, na motocykly a na auta, atd.
Nepoužívejte pračku, když je vyjmuta přihrádka na prací prášek.
- Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění v důsledku úniku vody.
Nedotýkejte se vnitřku bubnu během sušení či krátce po něm, protože je horký.
- Může to vést k popáleninám.
Po otevření přihrádky na prací prášek do ní nestrkejte ruku.
- Může to vést ke zranění, protože vaši ruku může zachytit mechanismus přísunu pracího
prášku. Nedávejte do pračky žádné jiné předměty, než prádlo (jako boty, zbytky potravin,
zvířata).
- Může to vést k poškození pračky, nebo ke zranění a smrti v případě domácích zvířat v
důsledku nadměrných vibrací.
Nestlačujte tlačítka pomocí ostrých předmětů jako jsou špendlíky, nože, hřebíky, atd.
- Může to vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění.
Neperte prádlo znečištěné oleji, krémy nebo pleťovými vodami pocházejícími obvykle z
obchodů péče o pleť nebo z masážních klinik.
- Může to vést k deformaci gumového těsnění a k úniku vody.
Nenechávejte v bubnu dlouhou dobu kovové předměty ( jako zavírací špendlíky či vlásenky)
nebo bělidla.
- Může to vést ke korozi bubnu.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch čistící prostředek
(neutrální) a použijte houbičku k očištění. Nikdy nepoužívejte kovový kartáč.
Nepoužívejte prášek suchého čištění přímo a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo
znečištěné práškem suchého čištění.
- Může to vést k samovolnému hoření nebo vznícení v důsledku tepla z oxidace oleje.
Nepoužívejte horkou vodu ze zařízení na chlazení/ohřev vody.
- Může to vést k problémům s pračkou.
10_ bezpečnostní informace
WF9702N5-02770E_CS.indd 10
2010-8-23 16:52:03
Nepoužívejte pro pračku přírodní mýdlo na ruce.
- Pokud ztvrdne a nahromadí se uvnitř pračky, může to vést k problémům s výrobkem,
barevným skvrnám, rzi nebo nepříjemným zápachům.
V prací síťce neperte velké kusy prádla jako lůžkoviny.
- Umístěte do prací síťky ponožky a podprsenky a perte je s ostatním prádlem.
- Nedodržení může vést ke zranění v důsledku nadměrných vibrací.
Nepoužívejte ztvrdlý prací prášek.
- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může to vést k úniku vody.
Pro pračky s ventilačními otvory v základně zajistěte, aby tyto otvory nebyly zacpané
kobercem nebo jakýmikoliv jinými překážkami.
Ujistěte se, že kapsy všeho oblečení pro praní jsou prázdné.
- Ostré, tvrdé předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky,šrouby nebo kameny
mohou způsobit rozsáhlé poškození přístroje.
Neperte oblečení s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovy.
VAROVÁNÍ
ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ
Nečistěte přístroj tak že přímo na něj stříkáte vodu.
Nepoužívejte k čištění přístroje benzen, ředidlo nebo alkohol.
- Může to vést k barevným skvrnám, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem
nebo požáru.
Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte přístroj od nástěnné zásuvky.
- Nedodržení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
bezpečnostní informace _11
WF9702N5-02770E_CS.indd 11
2010-8-23 16:52:03
obsah
INSTALACE PRAČKY
13
14
14
14
15
15
15
15
15
Kontrola dílů
Dodržení instalačních požadavků
Napájení elektrickým proudem a uzemnění
Přívod vody
Vypouštění
Podlaha
Teplota okolí
Instalace ve výklenku nebo v komoře
Instalace pračky
PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
21
21
22
24
24
24
25
26
28
28
28
První praní
Základní pokyny
Používání ovládacího panelu
Dětská pojistka
Vypnutý zvuk
Odložený konec
Praní oděvů pomocí voliče cyklu
Ruční zadání praní
Informace o pracím prostředku a přísadách
Volba vhodného pracího prostředku
Zásuvka pro prací prostředek
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRAČKY
29
29
30
Nouzové vypuštění pračky
Čištění vnějšího povrchu
Čištění zásuvky a přihrádky pro prací
prostředek
Čištění odpadového filtru
Čištění síťového filtru hadice vody
Oprava zamrzlé pračky
Skladování pračky
13
21
29
31
31
32
32
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A KÓDY
INFORMACÍ
33
34
Jestliže dojde k níže uvedeným problémům,
proveďte následující opatření.
Kódy informací
PŘEHLED CYKLŮ
35
Přehled cyklů
DODATEK
36
36
36
37
Informace o ošetřování materiálů
Ochrana životního prostředí
Prohlášení o shodě
Technické údaje
33
35
36
12_ obsah
WF9702N5-02770E_CS.indd 12
2010-8-23 16:52:03
instalace pračky
Z důvodu zajištění správného provozu pračky a minimalizace rizika zranění při
vlastním praní je nutné, aby osoba provádějící instalaci postupovala přesně podle
uvedených pokynů.
Pračku opatrně vybalte a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže zobrazené díly. Pokud se pračka
během přepravy poškodila nebo nebyly doručeny všechny díly, obraťte se okamžitě na zákaznické středisko
společnosti Samsung či na svého prodejce výrobků Samsung.
01 INSTALACE
KONTROLA DÍLŮ
Blokovací páčka
Horní pracovní
deska
Zásuvka pro prací
prostředek
Ovládací panel
Zástrčka
Dvířka
Vypouštěcí
hadice
Odpadový filtr
Nastavitelné
nožky
Vana
Nouzová vypouštěcí
trubice
Kryt filtru
Maticový klíč
Kryty otvorů pro
šrouby
Hadice přívodu
vody
Držák hadice
Kryt
instalace pračky _13
WF9702N5-02770E_CS.indd 13
2010-8-23 16:52:04
instalace pračky
DODRŽENÍ INSTALAČNÍCH POŽADAVKŮ
Napájení elektrickým proudem a uzemnění
Veškerá kabeláž i uzemnění musí vyhovovat národním elektrotechnickým předpisům ANSI/
FNPA, č. 70 v aktuálním znění a místním předpisům a nařízením z důvodu minimalizace rizika
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. Majitel spotřebiče zodpovídá za zajištění
odpovídajících elektrotechnických služeb pro dané zařízení.
VAROVÁNÍ
Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.
Během přípravy instalace zkontrolujte, zda je u zdroje napájení k dispozici:
• Pojistka nebo jistič pro 220 V – 240 V, 50 Hz, 15 A
• Samostatná proudová odbočka určená výhradně pro pračku
Pračka musí být uzemněná. V případě, že pračka funguje nesprávně nebo nefunguje vůbec,
snižuje uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože pro elektrický proud
představuje cestu nejmenšího odporu.
Pračka se dodává s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení
do správně nainstalované a uzemněné zásuvky.
Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí
ani k horkovodnímu potrubí.
Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým
proudem.
V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře
nebo servisního technika. Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze
zastrčit do zásuvky, pozvěte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.
Přívod vody
Pračka se bude správně napouštět při tlaku vody 50 kPa – 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa
může způsobovat selhání přívodního ventilu vody, protože ventil se nebude úplně zavírat.
Případně může napuštění pračky vodou trvat déle, než umožňují ovládací prvky, a pračka se
vypne. (U ovládacích prvků je k dispozici integrovaný limit doby napouštění, který brání přetečení
nebo zaplavení okolí, jestliže dojde k uvolnění některé vnitřní hadice.)
Dodané přívodní hadice dosáhnou k pračce v případě, že se přívodní kohouty nacházejí ve
vzdálenosti 122 cm od zadní strany pračky.
Obchody s instalatérským zbožím prodávají přívodní hadice různé velikosti až do délky
305 cm.
Riziko úniku vody a souvisejících škod lze omezit následujícími opatřeními:
• Zajistěte snadnou dostupnost přívodních kohoutů.
• Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
• Pravidelně kontrolujte, zda voda neuniká z tvarovek přívodní hadice.
VAROVÁNÍ
Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech
kohoutech, zda nedochází k případnému úniku vody.
14_ instalace pračky
WF9702N5-02770E_CS.indd 14
2010-8-23 16:52:06
Vypouštění
Podlaha
Chcete-li dosáhnout optimální výkon, umístěte pračku na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu
bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž.
Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším vibracím a pračka má sklon se při
odstřeďování mírně posouvat.
01 INSTALACE
Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 46 cm. Vypouštěcí hadice musí
být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací potrubí musí být
dostatečně velké, aby se do něj rozměrově vešel vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí
hadice je připevněna výrobcem.
Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.
Teplota okolí
Pračku neinstalujte v místech, kde může zamrzat voda, protože vždy zůstává trochu vody
v přívodním ventilu, v čerpadle a v hadicích. Zmrzlá voda v hadicích a potrubí může poškodit
hnací řemeny, čerpadlo a další díly.
Instalace ve výklenku nebo v komoře
Bezpečný a správný provoz nové pračky vyžaduje následující minimální světlé vzdálenosti:
Po stranách: 25 mm
Vzadu: 51 mm
Nahoře: 25 mm
Vpředu: 465 mm
Pokud instalujete společně s pračkou i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory
volný průduchový otvor o rozměru 465 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní průduchový
otvor nevyžaduje.
INSTALACE PRAČKY
KROK 1
Výběr umístění
Před instalací zajistěte, aby místo instalace splňovalo následující požadavky:
• Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci
vzduchu
• Mimo dosah přímého slunečního světla
• Dostatečné větrání
• Teplota neklesá pod 0 ˚C
• Mimo dosah zdrojů tepla, například naftových či plynových zařízení
• Dostatek volného prostoru, aby pračka nestála na napájecím kabelu
instalace pračky _15
WF9702N5-02770E_CS.indd 15
2010-8-23 16:52:06
instalace pračky
KROK 2
Demontáž přepravních šroubů
Před instalací pračky je třeba sejmout pět přepravních šroubů ze zadní části spotřebiče.
1. Pomocí dodaného montážního klíče povolte všechny
šrouby.
2. Uchopte šroub maticovým klíčem a protáhněte jej skrz širší
část otvoru. Tento postup opakujte u všech šroubů.
3. Otvory zakryjte dodanými plastovými kryty.
4. Přepravní šrouby bezpečně uložte pro případ, že byste v budoucnu chtěli pračku stěhovat.
VAROVÁNÍ
Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti. Uložte veškerý balicí materiál (plastové
obaly, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.
Do otvoru na zadní straně výrobku, ze
kterého jste vytáhli napájecí kabel, vložte
kryt (jedno z příslušenství v plastovém
pouzdře).
16_ instalace pračky
WF9702N5-02770E_CS.indd 16
2010-8-23 16:52:07
KROK 3
Nastavení vyrovnávacích nožek
Při instalaci pračky zajistěte snadnou dostupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody
a odtoku.
01 INSTALACE
1. Přesuňte pračku do správné polohy.
2. Otáčejte podle potřeby
vyrovnávacími nožkami,
aby se buď zasouvaly
nebo vysouvaly, až
dosáhnete správného
vyrovnání pračky.
3. Jakmile pračka dosáhne správného vyrovnání, utáhněte
matice pomocí klíče dodaného společně s pračkou.
KROK 4
Připojení hadice přívodu vody a vypouštění
Připojení hadice přívodu vody
1. Použijte tvarovku L pro hadici přívodu studené
vody a připojte ji k přívodu studené vody
v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
Hadici přívodu vody je třeba na jednom
konci připojit k pračce a na druhém konci
k přívodnímu kohoutu. Hadici přívodu vody
nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká,
vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.
2. Druhý konec hadice přívodu studené vody
napojte na dřezový/umyvadlový přívodní kohout
studené vody a utáhněte rukou. V případě
potřeby můžete změnit polohu hadice přívodu
vody na konci u pračky tím, že uvolníte
tvarovku, hadici otočíte a znovu tvarovku
upevníte.
Vybrané modely s doplňkovým přívodem teplé vody:
1. Použijte červenou tvarovku L pro hadici přívodu teplé vody a připojte ji k přívodu teplé vody
v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec hadice přívodu teplé vody napojte na dřezový/umyvadlový přívodní kohout teplé
vody a utáhněte rukou.
3. Chcete-li používat pouze studenou vodu, použijte tvarovku Y.
instalace pračky _17
WF9702N5-02770E_CS.indd 17
2010-8-23 16:52:09
instalace pračky
Připojení hadice přívodu vody (vybrané modely)
1. Odpojte adaptér od hadice přívodu vody.
Adaptér
Hadice
přívodu vody
2. Nejdříve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby
na adaptéru. Poté otáčejte částí (2) na adaptéru ve směru
šipky, až vznikne 5 mm mezera.
1
5 mm
2
3. Připojte adaptér k přívodu vody tím, že jej vysunete nahoru
a současně pevně utáhnete šrouby.
Otočte část (2) ve směru šipky a spojte části (1) a (2).
Přívodní
kohout
1
2
4. Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Jakmile
uvolníte část (3), hadice se automaticky spojí
s adaptérem (ozve se zaklapnutí).
Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru
zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste
ověřili pevnost připojení.
3
5. Napojte druhý konec hadice přívodu vody na přívodní
ventil vody v zadní části pračky. Zcela zašroubujte hadici ve
směru hodinových ručiček.
18_ instalace pračky
WF9702N5-02770E_CS.indd 18
2010-8-23 16:52:12
6. Zapněte přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká
z přívodního ventilu, kohoutu nebo adaptéru. Pokud voda
uniká, zopakujte předchozí kroky.
VAROVÁNÍ
✗
✗
01 INSTALACE
•
Jestliže uniká voda, nepoužívejte pračku. Může dojít
k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
Pokud má přívodní kohout šroubovací hrdlo, připojte
k němu hadici přívodu vody podle obrázku.
Pro přívod vody použijte nejběžnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš
velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.
instalace pračky _19
WF9702N5-02770E_CS.indd 19
2010-8-23 16:52:14
instalace pračky
Připojení vypouštěcí hadice
Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:
1. Umístění přes okraj umyvadla:Vypouštěcí hadici je třeba umístit do výšky v rozmezí 60 až
90 cm. Chcete-li zajistit ohnutí výpustě vypouštěcí hadice, použijte dodaný plastový držák
hadice. Připevněte držák háčkem ke zdi nebo provázkem ke kohoutku, aby byl znemožněn
pohyb vypouštěcí hadice.
60 – 90 cm
Vypouštěcí hadice
Držák hadice
2. Připevnění k potrubní odbočce odtoku z umyvadla: Potrubní odbočka odtoku musí být nad
sifonem dřezu/umyvadla v takové výšce, aby se konec hadice nacházel nejméně 60 cm nad
zemí.
3. Připojení k vypouštěcímu potrubí:Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku
o výšce 65 cm. Nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.
KROK 5
Napájení pračky
Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 230 V 50 Hz chráněné pojistkou 15 A
nebo srovnatelným jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické zapojení a uzemnění
získáte na straně 14.)
20_ instalace pračky
WF9702N5-02770E_CS.indd 20
2010-8-23 16:52:16
praní dávky prádla
U nové pračky Samsung bude asi nejnáročnějším úkolem rozhodování, kterou
dávku vyprat jako první.
PRVNÍ PRANÍ
1. Stiskněte tlačítko Power(Napájení) ( ).
2. Dejte malé množství pracího prostředku do přihrádky
zásuvky pro prací prostředek.
3. Pusťte do pračky vodu.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pause(Spustit/Pozastavit) (
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
Před prvním praním prádla je třeba spustit naprázdno celý cyklus (tj. bez náplně).
).
Tím z pračky odstraníte případný zbytek vody ze
zkušebního spuštění u výrobce.
Přihrádka
Přihrádka
Přihrádka
: Prací prostředek pro předpírku nebo škrob.
: Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovadlo vody, aviváž, bělicí prostředky a
prostředky pro odstraňování skvrn.
: Přísady, například změkčovadla látek či škrobicí přípravky (naplňte maximálně do
výše spodního okraje (MAX) části A).
ZÁKLADNÍ POKYNY
1. Vložte dávku prádla do pračky.
VAROVÁNÍ
Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Velikost dávky pro jednotlivé typy
prádla uvádí přehled na straně 27.
• Ujistěte se, že prádlo není zachycené v dvířkách, protože by mohla unikat voda.
• V přední gumové části pračky může po dokončení pracího cyklu zůstat zbytek pracího
prostředku. Tento prací prostředek odstraňte, aby nezpůsoboval únik vody.
• Neperte vodovzdorné kusy prádla.
2.
3.
4.
5.
Dvířka přitiskněte tak, aby se zablokovala západka.
Zapněte pračku.
Do přihrádky dávkovače přidejte prací prostředek a přísady.
Zvolte vhodný cyklus a volby pro dávku.
Rozsvítí se kontrolka indikátoru praní a na displeji se zobrazí odhadovaná doba cyklu.
6. Stiskněte tlačítko Start/Pause(Spustit/Pozastavit) ( ).
praní dávky prádla _21
WF9702N5-02770E_CS.indd 21
2010-8-23 16:52:23
praní dávky prádla
POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU
1
2
1
DIGITÁLNÍ GRAFICKÝ
DISPLEJ
2
VOLIČ CYKLU
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu, všechny informace o cyklu a
chybové zprávy.
Vyberte způsob praní a rychlost odstřeďování cyklu.
Podrobné informace naleznete v části „Praní oděvů pomocí voliče
cyklu“ (viz strana 25).
Cotton(Bavlna) ( ) - Středně či mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo,
stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd.
Synthetics(Syntetické materiály) ( ) - Středně nebo mírně znečištěné
halenky, košile atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolen, trevíra),
polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.
Jeans(Džínovina) ( ) - Vyšší hladina vody při hlavním praní a
prodloužené máchání, aby na oděvu nezůstaly stopy po pracím
prostředku.
Sports Wear(Sportovní oblečení) ( ) - Používejte pro vodovzdorné
nebo jinak odolné oblečení, u kterého chcete zachovat pěkný vzhled a
pocit svěžesti.
Wool(Vlna) ( ) - Pouze vlna určená pro praní v pračce. Dávka by měla
mít nižší hmotnost než 2 kg.
• Při programu vlna se prádlo pere za použití jemného kolébání. Během
praní pokračují chody jemného kolébání a namáčení, aby byla vlněná
vlákna chráněna před srážením/pokroucením a pro zvlášť jemné vyčištění.
Tento arytmický provoz není problémem.
• Pro zlepšené výsledky praní a pro zlepšenou péči o vlněná vlákna se k
programu vlna doporučuje neutrální prací prostředek.
Cyklus pro praní vlny této pračky byl schválen společností
Woolmark pro praní produktů Woolmark určených k praní v pračce
za předpokladu, že se produkty perou v souladu s pokyny na
oděvním štítku a v souladu s pokyny od výrobce této pračky M0809
řady WF97***** a M0810 řady WF96***** (číslo certifikátu vydaného
společností IWS NOM INEE Co., Ltd.)
Hand Wash(Ruční praní) ( ) - Velmi jemný prací cyklus odpovídající
ručnímu praní.
Baby Care(Kojenecká péče) ( ) - Praní při vysoké teplotě
s prodlouženým mácháním, aby na jemném oblečení nezůstávaly zbytky
pracího prášku.
Daily Wash(Denní praní) ( ) - Používejte pro každodenně nošené
oblečení, jako je například spodní prádlo a košile.
Quick 29’(Rychlý program) ( ) - Lehce zašpiněné oblečení, které chcete
rychle vyprat.
22_ praní dávky prádla
WF9702N5-02770E_CS.indd 22
2010-8-23 16:52:25
( ) TLAČÍTKO VOLBA
PŘEDPÍRKY
4
( ) TLAČÍTKO
ODLOŽENÝ KONEC
5
( ) TLAČÍTKO
TEPLOTA
6
( ) TLAČÍTKO
MÁCHÁNÍ
7
8
9
( ) TLAČÍTKO
ODSTŘEĎOVÁNÍ
( ) TLAČÍTKO VOLBA
PRANÍ
( ) TLAČÍTKO
VOLBY ÚSPORY
ČASU
Stisknutím tohoto tlačítka můžete přidávat další cykly máchání. Lze
přidat maximálně pět cyklů máchání.
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti
cyklu odstřeďování.
WF9704/WF9604
Všechny kontrolky zhasnuté,
1200, 1400 ot./min
, 400, 800,
WF9702/WF9602
Všechny kontrolky zhasnuté,
1000, 1200 ot./min
, 400, 800,
WF9700/WF9600
Všechny kontrolky zhasnuté,
800, 1000 ot./min
, 400, 600,
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
3
Drain(Vypouštění) ( ) - Pouze vypuštění vody z pračky bez
odstřeďování.
Spin(Odstřeďování) ( ) - Zvláštní odstřeďovací cyklus, kterým
odstraníte více vody z prádla.
Rinse + Spin(Máchání a odstřeďování) (
) - Používejte pro dávku,
kterou potřebujete pouze vymáchat nebo do které chcete přidat
změkčovadlo aplikované při máchání.
Toto tlačítko použijte při volbě předpírky. Předpírka je k dispozici pouze
s následujícími programy: Cotton(Bavlna) ( ), Synthetics(Syntetické
materiály) ( ), Jeans(Džínovina) ( ), Sports Wear(Sportovní oblečení)( ),
Baby Care(Kojenecká péče) ( ) a Daily Wash(Denní praní) ( ) .
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti funkce
Odložený konec (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech).
Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby
teploty vody: (Studená voda ( ), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C).
„Bez odstřeďování “ - Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném
vypuštění se neprovede žádný odstřeďovací cyklus.
„Zastavení máchání (Všechny kontrolky zhasnuté)“ - Prádlo zůstává
ponořeno ve vodě z posledního máchání. Před vyjmutím prádla z pračky
je třeba spustit cyklus pro vypuštění vody nebo pro odstřeďování.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete procházet dostupné
volby praní: Máčení
 Intenzivní praní
 Snadné žehlení

Máčení
+ Intenzivní praní
Máčení
+ Snadné žehlení

Intenzivní praní
+ Snadné žehlení
 Máčení
+
Intenzivní praní
+ Snadné žehlení
 vypnuto
„Snadné žehlení
“: Tato volba umožňuje připravit prádlo tak, aby se
snadněji žehlilo.
„Intenzivní praní
“: Stiskněte toto tlačítko, jestliže je prádlo silně
znečištěné a potřebuje důkladně vyprat. Prodlouží se doba trvání
každého cyklu.
„Máčení
“: Pomocí této volby účinně odstraníte skvrny z prádla
máčením.
• Funkce Máčení se spustí na 13 minut během pracího cyklu.
• Pokračuje dalších 30 minut šesti cykly, kdy se jeden cyklus máčení
skládá z 1 minuty odstřeďování a 4 minut čekání.
• Funkce Máčení je k dispozici u následujících pracích programů:
Cotton(Bavlna) ( ), Synthetics(Syntetické materiály)( ), Jeans(Džínovina)
( ), Sports Wear(Sportovní oblečení) ( ), Baby Care(Kojenecká péče) ( )
a Daily Wash(Denní praní) ( ).
Pro úsporu času při praní vašeho prádla zvolte tlačítko Úspora
času. Doba praní se zkrátí. Toto tlačítko můžete zvolit pro programy
Cotton(Bavlna)( ), Synthetics(Syntetické materiály)( ), Jeans(Džínovina)
( ), Sports Wear(Sportovní oblečení) ( ) a Baby Care(Kojenecká péče) ( ).
praní dávky prádla _23
WF9702N5-02770E_CS.indd 23
2010-8-23 16:52:31
praní dávky prádla
10
TLAČÍTKO VYPNUTÍ
ZVUKU
Při všech programech můžete vypnout zvuk. Když zvolíte tuto funkci, je
zvuk vypnut pro každý cyklus.
• Když je aktivována funkce vypnutí zvuku, ozve se krátké pípnutí a
rozsvítí se kontrolní světlo tlačítka Sound Off(Vypnutí zvuku) i
indikátor “Sound off(Vypnutí zvuku)”.
• Když je funkce vypnutí zvuku deaktivována, ozve se krátké pípnutí.
Kontrolní světlo na tlačítku i indikátor “Sound off(Vypnutí zvuku)”
zhasnou.
11
( ) TLAČÍTKO
SPUSTIT/POZASTAVIT
Stisknutím pozastavíte a znovu spustíte cyklus.
12
( ) TLAČÍTKO
NAPÁJENÍ
Jedním stisknutím pračku zapnete, dalším stisknutím pračku vypnete.
Pokud zůstane napájení pračky zapnuto po dobu delší než 10 minut,
aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.
Dětská pojistka
Funkce dětské pojistky umožňuje uzamknout tlačítka, aby
nebylo možné změnit zvolený prací cyklus.
Aktivace/deaktivace
Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky,
stiskněte a podržte současně po dobu 3 sekund tlačítka
Temp.(Teplota) ( ) a Rinse(Máchání) ( ). Po aktivaci této
funkce se rozsvítí kontrolka „Dětská pojistka “.
V případě aktivace funkce dětské pojistky funguje pouze
tlačítko Power(Napájení) ( ). Funkce dětské pojistky
zůstane aktivována i po zapnutí a vypnutí napájení nebo po
odpojení a připojení napájecího kabelu.
3 SEK.
Vypnutý zvuk
Funkci Vypnutý zvuk lze vybrat v průběhu libovolného programu. Zvolíte-li tuto funkci, vypne se
zvuk u všech programů. Nastavení se zachová i při opakovaném zapnutí a vypnutí napájení.
Aktivace/deaktivace
Když chcete aktivovat nebo deaktivovat funkci vypnutí zvuku, stiskněte tlačítko Sound
OFF(Vypnutí zvuku)
. Indikátor “Sound Off(Vypnutí zvuku) ” a kontrolní světlo na tlačítku
Sound off(Vypnutí zvuku) svítí, když je tato funkce aktivována.
Odložený konec
Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je odložení
o 3 až 19 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus
dokončí.
1. Ručně nebo automaticky nastavte pračku na druh praného prádla.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Delay End(Odložený konec) ( ) nastavte dobu odložení.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause(Spustit/Pozastavit) ( ). Rozsvítí se kontrolka „Delay
End(Odložený konec) “ a začne odpočítávání až do nastavené doby.
4. Chcete-li funkci Odložený konec zrušit, stiskněte tlačítko Power(Napájení) ( ), a pak
pračku znovu zapněte.
24_ praní dávky prádla
WF9702N5-02770E_CS.indd 24
2010-8-23 16:52:34
Praní oděvů pomocí voliče cyklu
Předpírka je k dispozici pouze při výběru cyklů Cotton(Bavlna) ( ), Synthetics(Syntetické
materiály) ( ), Jeans(Džínovina) ( ), Sports Wear(Sportovní oblečení) ( ), Baby
Care(Kojenecká péče) ( ) a Daily Wash(Denní praní) ( ).
Předpírka je nutná pouze v případech, že je prádlo silně znečištěné.
7. Pomocí voliče cyklu zvolte cyklus odpovídající danému typu materiálu:
Cotton(Bavlna) ( ), Synthetics(Syntetické materiály) ( ), Jeans(Džínovina) ( ), Sports
Wear(Sportovní oblečení) ( ), Wool(Vlna) ( ), Hand Wash(Ruční praní) ( ), Baby
Care(Kojenecká péče) ( ), Daily Wash(Denní praní) ( ) a Quick 29’(Rychlý program) ( ). Na
ovládacím panelu se rozsvítí příslušné kontrolky.
8. V tuto chvíli je možné pomocí příslušného tlačítka zvolit teplotu praní, délku máchání, rychlost
odstřeďování a dobu odložení.
9. Stiskněte tlačítko Start/Pause(Spustit/Pozastavit) ( ) a prací cyklus se spustí. Rozsvítí
se kontrolka průběhu a na displeji se zobrazí zbývající doba cyklu.
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
Automatický řídicí systém Fuzzy Control nové pračky Samsung usnadňuje praní prádla. Při
výběru programu pračka nastaví správnou teplotu, dobu a rychlost praní.
1. Otevřete dřezový/umyvadlový přívodní kohout.
2. Stiskněte tlačítko Power(Napájení) ( ).
3. Otevřete dvířka.
4. Vložte prádlo do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek, změkčovadlo a prášek pro předpírku
(pokud je to nutné).
Možnost pozastavení
Do 5 minut od začátku praní je možné přidat nebo odebrat kusy prádla.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pause(Spustit/Pozastavit) ( ), aby se odblokovala dvířka.
Dvířka nelze otevřít, pokud je voda příliš HORKÁ nebo pokud je hladina vody příliš
VYSOKO.
2. Uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko Start/Pause(Spustit/Pozastavit) (
znovu.
). Praní se spustí
Dokončení cyklu:
Po dokončení celého pracího cyklu se napájení automaticky vypne.
1. Otevřete dvířka.
2. Vyjměte prádlo.
praní dávky prádla _25
WF9702N5-02770E_CS.indd 25
2010-8-23 16:52:41
praní dávky prádla
Ruční zadání praní
Praní prádla můžete zadat ručně bez použití voliče cyklů.
1. Pusťte přívod vody.
2. Stiskněte tlačítko Power(Napájení) ( ) na pračce.
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte jednotlivé kusy prádla volně do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek a v případě potřeby také změkčovadlo či
prací prostředek pro předpírku.
7. Stisknutím tlačítka Temp.(Teplota) ( ) zvolte teplotu. (Studená voda ( ), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C
a 95 ˚C).
8. Stisknutím tlačítka Rinse(Máchání) ( ) zvolte požadovaný počet cyklů máchání.
Lze přidat maximálně pět cyklů máchání.
Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.
9. Stisknutím tlačítka Spin(Odstřeďování) ( ) zvolte rychlost odstřeďování.
Funkce pro zastavení máchání umožňuje vyjmout z pračky mokré kusy prádla.
( : Bez odstřeďování, Všechny kontrolky zhasnuté : Zastavení máchání)
10. Opakovaným stisknutím tlačítka Delay End(Odložený konec) ( ) můžete procházet
dostupné možnosti odloženého konce (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových
intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
11. Stiskněte tlačítko Start/Pause(Spustit/Pozastavit) ( ), prací cyklus se spustí.
POKYNY PRO MANIPULACI S PRÁDLEM
Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude vaše prádlo dokonale čisté a bude se prát
nejúčinnějším způsobem.
Před praním vždy zkontrolujte symboly pro ošetřování prádla na štítku.
Prádlo roztřiďte a perte podle následujících kritérií:
• Štítek pro ošetřování prádla: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetické materiály,
hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
• Barva: Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy prádla perte samostatně.
• Velikost: Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
• Citlivost: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž u čisté nové vlny, záclon a hedvábí
použijte prací cyklus pro jemné materiály. Zkontrolujte štítky na kusech prádla nebo vyhledejte
informace o ošetřování jednotlivých materiálů v dodatku.
Vyprázdnění kapes
Před každým praním vyprázdněte kapsy u oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované tvrdé
předměty, jako například mince, nožíky, špendlíky a sponky, by mohly pračku poškodit. Neperte
oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžšími kovovými předměty.
Kov na oblečení může poškodit oblečení i vanu. Oblečení s knoflíky a krajkami obraťte před
praním naruby. Jsou-li během praní otevřena zdrhovadla u kalhot a plášťů, může se poškodit
odstřeďovací koš. Zdrhovadla před praním zavřete a zajistěte provázkem.
Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení a poškodit je. Před
praním zkontrolujte, zda jsou všechny šňůrky zajištěny.
Předpírka bavlny
Nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky zaručuje vynikající výsledky při praní a
současně šetří energii, čas, vodu i prací prostředky. Pokud je však bavlněné prádlo zvláště silně
znečištěné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.
26_ praní dávky prádla
WF9702N5-02770E_CS.indd 26
2010-8-23 16:52:42
Určení kapacity dávky
Nepřeplňujte pračku. V opačném případě se prádlo nemusí vyprat náležitým způsobem. Pomocí
následujícího přehledu můžete určit kapacitu dávky pro praný typ prádla.
Typ látky
Kapacita dávky
WF9604
WF9602
WF9600
Cotton(Bavlna) ( )
- průměrné/mírné znečištění
- silné znečištění
7,0 kg
6,0 kg
Synthetics(Syntetické materiály)
( )
3,0 kg
2,5 kg
Jeans(Džínovina) ( )
3,0 kg
2,5 kg
Sports Wear
(Sportovní oblečení) ( )
2,5 kg
2,0 kg
Wool(Vlna) ( )
2,0 kg
2,0 kg
Model
02 PRANÍ DÁVKY PRÁDLA
WF9704
WF9702
WF9700
• Je-li prádlo nevyvážené (na displeji se rozsvítí kontrolka „UE“), rozložte dávku v pračce
jiným způsobem.
Při nerovnoměrném rozložení prádla se snižuje účinnost odstřeďování.
• V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit
účinnost odstřeďování.
• Pro lůžkoviny a ložní prádlo je doporučena kapacita dávky 1,8 kg nebo nižší.
Podprsenky (vhodné pro praní) perte v síťce na praní (nutné zakoupit samostatně).
• Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a poškodit ostatní
prádlo. Proto doporučujeme, abyste podprsenky prali v jemné síťce
na praní.
• Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice,
punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je
do jemné síťky na praní.
UPOZORNĚNÍ
Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace,
posunutí pračky a případná zranění.
praní dávky prádla _27
WF9702N5-02770E_CS.indd 27
2010-8-23 16:52:42
praní dávky prádla
INFORMACE O PRACÍM PROSTŘEDKU A PŘÍSADÁCH
Volba vhodného pracího prostředku
Druh pracího prostředku, který je třeba použít, závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály,
jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky
s nízkou mírou pěnění, které jsou určeny pro automatické pračky.
Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku související s hmotností náplně, stupněm
znečištění a tvrdostí vody v daném místě použití. Pokud neznáte tvrdost používané vody,
vyžádejte si informace od místní vodárenské společnosti.
Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během
cyklu máchání. Mohou způsobit nedostatečné vymáchání nebo ucpat přepad.
Mějte prosím na mysli následující, když používáte program Vlna.
• Pro vlnu používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek.
• Když použijete práškový prací prostředek, může zůstat na prádle a způsobit poškození
materiálu (vlny).
Zásuvka pro prací prostředek
Pračka je vybavena oddělenými přihrádkami pro dávkování pracího prostředku a změkčovadla.
Před praním přidejte každou přísadu do správné přihrádky.
Je-li pračka v chodu, NEOTVÍREJTE zásuvku pro prací prostředek.
1. Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek nalevo od ovládacího panelu.
2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství
pracího prostředku přímo do přihrádky pro prací prostředek
.
3. Je-li to nutné, přidejte doporučené množství změkčovadla
do přihrádky pro změkčovadlo .
UPOZORNĚNÍ
NEPŘIDÁVEJTE do přihrádky pro změkčovadlo ( ) žádný
práškový/tekutý prací prostředek.
4. Chcete-li použít předpírku, přidejte doporučené množství
pracího prostředku do přihrádky pro předpírku .
Při praní velkých kusů prádla NEPOUŽÍVEJTE následující
typy pracích prostředků.
• Prací prostředky ve formě tablet a kapslí
• Prací prostředky v kuličce nebo v síťce
MAXIMUM
Koncentrovaná nebo hustá změkčovadla a aviváže
je třeba před nalitím do dávkovače rozpustit v malém
množství vody, aby nedošlo k přetečení z důvodu ucpání.
Když po přidání změkčovadla látky do přihrádky pro oplachovací prostředek zavíráte
přihrádku pro prací prostředek, dejte pozor, aby změkčovadlo látky nepřeteklo.
28_ praní dávky prádla
WF9702N5-02770E_CS.indd 28
2010-8-23 16:52:43
čištění a údržba pračky
Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy
a má delší životnost.
NOUZOVÉ VYPUŠTĚNÍ PRAČKY
Kryt filtru
3. Tahem vpřed vyjměte nouzovou vypouštěcí trubici
z držáku.
03 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Otevřete kryt filtru pomocí mince nebo klíče.
Nouzová
vypouštěcí trubice
4. Sejměte kryt nouzového vypouštění, který uzavírá
nouzovou vypouštěcí trubici.
5. Vypusťte vodu do nádoby.
Možná zůstane víc vody, než jste očekávali. Připravte si
větší mísu.
6. Na nouzovou vypouštěcí trubici nasaďte znovu kryt a
připevněte ji k držáku.
7. Nasaďte kryt filtru.
Kryt
nouzového
vypouštění
ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU
1. Povrch pračky (včetně ovládacího panelu) otírejte měkkou tkaninou a neabrazivními čisticími
prostředky pro domácnost.
2. Povrch vytřete do sucha měkkým hadříkem.
3. Nelijte na pračku vodu.
čištění a údržba pračky _29
WF9702N5-02770E_CS.indd 29
2010-8-23 16:52:45
čištění a údržba pračky
ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY A PŘIHRÁDKY PRO PRACÍ PROSTŘEDEK
1. Stiskněte blokovací páčku uvnitř zásuvky pro
prací prostředek a vytáhněte ji ven.
2. Vyjměte ze zásuvky dělicí příčku tekutého
pracího prostředku.
Blokovací páčka
Dělicí příčka tekutého
pracího prostředku
3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte přihrádku zásuvky starým kartáčkem na zuby.
5. Vložte dělicí příčku tekutého pracího prostředku zpět do
zásuvky.
6. Zasuňte zásuvku zpět na místo.
7. Zbytky pracího prostředku odstraňte spuštěním cyklu
máchání bez náplně v bubnu.
30_ čištění a údržba pračky
WF9702N5-02770E_CS.indd 30
2010-8-23 16:52:46
ČIŠTĚNÍ ODPADOVÉHO FILTRU
Odpadový filtr doporučujeme čistit 5krát nebo 6krát ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva
„5E“. (Viz „Nouzové vypuštění pračky“ na předchozí straně.)
Před čištěním usazovacího filtru se ujistěte, že je kabel síťového
přívodu elektřiny odpojen.
1. Nejprve odstraňte zbývající vodu (přečtěte si „Nouzové
vypuštění pračky“ na straně 29.)
Jestliže vyjmete filtr bez vypuštění zbývající vody, může
zbývající voda vytékat ven.
2. Otevřete kryt filtru pomocí klíče nebo mince.
3. Odšroubujte kryt nouzového vypouštění otáčením vlevo a
vypusťte vodu.
4. Odšroubujte uzávěr odpadového filtru.
Uzávěr
odpadového
filtru
03 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
5. Vymyjte veškeré nečistoty nebo odstraňte předměty
zachycené v odpadovém filtru. Ověřte, zda není zablokován
pohon vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
6. Vraťte uzávěr odpadového filtru na původní místo.
7. Nasaďte kryt filtru.
UPOZORNĚNÍ
Neotvírejte víčko usazovacího filtru během chodu pračky, mohla by
vytékat horká voda.
•
Ujistěte se, že po vyčištění usazovacího filtru dáte zpět víčko
filtru. Když je filtr mimo pračku, může vaše pračka fungovat nesprávně, nebo propouštět vodu.
•
Po svém vyčištění musí být filtr kompletně sestaven.
ČIŠTĚNÍ SÍŤOVÉHO FILTRU HADICE VODY
Doporučujeme čistit síťový filtr hadice vody nejméně jednou ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová
zpráva „4E“.
1. Uzavřete přívod vody do pračky.
2. Odšroubujte hadici ze zadní části pračky. Zakryjte hadici utěrkou, aby z ní nevystříkla
natlakovaná voda.
3. Pomocí kleští jemně vysuňte síťový filtr z konce hadice a vypláchněte jej dočista pod tekoucí
vodou. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu konektoru se závitem.
4. Zasuňte filtr zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Ujistěte se, zda připojení těsní a neprosakuje voda. Pak otevřete přívodní kohout.
čištění a údržba pračky _31
WF9702N5-02770E_CS.indd 31
2010-8-23 16:52:48
čištění a údržba pračky
OPRAVA ZAMRZLÉ PRAČKY
Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne, postupujte následujícím způsobem:
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte pračku od elektrické sítě.
Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
Znovu připojte hadici přívodu vody k přívodnímu kohoutu a zkontrolujte, zda je přívod vody a
vypouštění v pořádku.
SKLADOVÁNÍ PRAČKY
V případě, že je nutné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Voda ponechaná
v hadicích a vnitřních částech může pračku poškodit.
1. Zvolte cyklus Rychlý program a do přihrádky na bělidlo přidejte bělidlo. Spusťte cyklus bez
naplnění pračky prádlem.
2. Zavřete přívodní kohouty a odpojte přívodní hadice.
3. Odpojte pračku od elektrické zásuvky a ponechte její dvířka otevřená, aby v bubnu cirkuloval
vzduch.
Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte ji před dalším použitím odstát,
aby roztála zmrzlá voda v pračce.
32_ čištění a údržba pračky
WF9702N5-02770E_CS.indd 32
2010-8-23 16:52:49
odstraňování závad a kódy
informací
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Pračka se nespustí
•
•
•
•
Ověřte, zda je pračka zapojena do elektrické sítě.
Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena.
Ověřte, zda jsou kohouty přívodu vody otevřeny.
Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.
Pračka se nenapustila
vodou nebo se napustila
nedostatečně
•
•
•
•
Pusťte naplno přívod vody.
Ověřte, zda nezamrzla hadice přívodu vody.
Narovnejte hadice přívodu vody.
Vyčistěte filtr na hadici přívodu vody.
V zásuvce pro prací
prostředek zůstává zbytek
pracího prostředku i po
ukončení pracího programu
•
•
Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody.
Ověřte, zda je prací prostředek přidán do střední části zásuvky pro
prací prostředky.
Pračka vibruje nebo je příliš
hlučná
•
Ověřte, zda pračka stojí na rovném povrchu. Pokud povrch rovný
není, vyrovnejte pračku pomocí nožek.
Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby.
Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů.
Ověřte, zda je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.
•
•
•
Pračka nevypouští vodu
nebo neodstřeďuje
•
•
Dvířka zůstávají zavřená
nebo nejdou otevřít
•
•
04 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
JESTLIŽE DOJDE K NÍŽE UVEDENÝM PROBLÉMŮM, PROVEĎTE
NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ.
Narovnejte vypouštěcí hadici. Dbejte, aby se na hadicích nevytvářely
smyčky.
Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr.
Ujistěte se, že je z bubnu vypuštěna veškerá voda.
Ujistěte se, že kontrolka zámku dvířek nesvítí. Kontrolka zámku dvířek
se vypne po vypuštění vody.
Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.
odstraňování závad a kódy informací _33
WF9702N5-02770E_CS.indd 33
2010-8-23 16:52:49
odstraňování závad a kódy
informací
KÓDY INFORMACÍ
Jestliže dojde k závadě pračky, mohou se na displeji zobrazit kódy informací. V takovém případě nejprve
vyhledejte informace v této tabulce a pokuste se provést navržené řešení ještě předtím, než se obrátíte na
zákaznické středisko.
KÓD
ŘEŠENÍ
dE
•
Zavřete dvířka.
4E
•
•
Ověřte, zda je otevřen kohout přívodu vody.
Zkontrolujte tlak vody.
5E
•
•
Vyčistěte odpadový filtr.
Ověřte, zda je správně nainstalována vypouštěcí hadice.
•
Dávka prádla je nevyvážená. Rozložte dávku v pračce jiným
způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla,
například koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný
výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se zobrazí
chybová zpráva „UE“.
•
Obraťte se na poprodejní servis.
•
Toto se objevuje, když je detekováno příliš velké množství pěny.
Také se zobrazuje během odstraňování pěny. Když je odstraňování
dokončeno, pokračuje normální cyklus. (Toto je jedna z normálních
operací. Je chybou předcházet neexistujícím poruchám).
•
Je-li napětí přiváděné elektřiny nestabilní, pračka se v zájmu ochrany
svých elektrických zařízení zastaví.
Když je přiváděno správné napětí, cyklus automaticky pokračuje.
UE
cE/3E
Sud
Uc
•
V případě, že se zobrazí jiné kódy nebo navržené řešení neodstraní problém, obraťte se na servisní středisko
společnosti Samsung nebo na místního prodejce výrobků Samsung.
34_ odstraňování závad a kódy informací
WF9702N5-02770E_CS.indd 34
2010-8-23 16:52:49
přehled cyklů
PŘEHLED CYKLŮ
( uživatelská volba)
Maximální náplň (kg)
Cotton(Bavlna) (
)
Synthetics(Syntetické
materiály) (
)
Jeans(Džínovina) (
)
Sports Wear(Sportovní
oblečení) (
)
Wool(Vlna) (
)
Hand Wash(Ruční praní)
( )
Baby Care(Kojenecká
péče) (
)
Daily Wash(Denní praní)
(
)
Quick 29’(Rychlý program) ( )
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
Předpírka
Praní
Změkčovadlo
Maximální
teplota
(˚C)
7,0
6,0

ano

95
3,0
2,5

ano

60
3,0
2,5

ano

60
2,5
2,0

ano

60
2,0
2,0
-
ano

40
2,0
2,0
-
ano

40
3,0
3,0

ano

95
3,0
3,0

ano

60
3,0
2,0
-
ano

60
05 PŘEHLED CYKLŮ
PROGRAM
PRACÍ PROSTŘEDEK
Rychlost odstřeďování (MAXIMÁLNÍ) ot./min
PROGRAM
Cotton(Bavlna) (
)
Synthetics(Syntetické
materiály) (
)
Jeans(Džínovina) (
)
Sports Wear(Sportovní
oblečení) (
)
)
Wool(Vlna) (
Hand Wash(Ruční praní)
( )
Baby Care(Kojenecká
péče) (
)
Daily Wash(Denní praní)
(
)
Quick 29’(Rychlý program) ( )
WF9704
WF9604
WF9702
WF9602
WF9700
WF9600
Odložený konec
Doba cyklu (min)
1400
1200
1000

130
1200
1200
1000

91
800
800
800

80
1200
1200
1000

74
800
800
800

35
400
400
400

32
1400
1200
1000

133
1200
1200
1000

62
1400
1200
1000

29
1.
2.
3.
4.
Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 15 minut déle.
Data o trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC 60456/EN 60456.
BAVLNA 60˚C+INTENZIVNÍ je program se specifikací EN60456.
Doba trvání programu se v jednotlivých domácnostech může lišit od hodnot v tabulce v důsledku
odchylek tlaku a teploty přívodu vody nebo dávky a typu prádla.
5. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodlužuje doba trvání každého cyklu.
přehled cyklů _35
WF9702N5-02770E_CS.indd 35
2010-8-23 16:52:50
dodatek
INFORMACE O OŠETŘOVÁNÍ MATERIÁLŮ
Následující symboly představují pokyny pro péči o oblečení. Štítky na oblečení obsahují čtyři symboly
v tomto pořadí: praní, bělení, sušení + žehlení a chemické čištění (v případě potřeby).
Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Zacházejte s oděvy podle pokynů na
štítku pro péči o oblečení, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.
Odolný materiál
Lze žehlit při maximální teplotě
100 ˚C
Jemné materiály
Nežehlit
Lze prát při teplotě 95 ˚C
Lze chemicky čistit libovolným
rozpouštědlem
Lze prát při teplotě 60 ˚C
Lze chemicky čistit pouze
perchloridem, benzínem, čistým
lihem nebo R113
Lze prát při teplotě 40 ˚C
Lze chemicky čistit pouze leteckým
benzínem, čistým lihem a R113
Lze prát při teplotě 30 ˚C
Nečistit chemicky
Lze prát ručně
Sušit ve vodorovné poloze
Čistit výhradně chemicky
Lze sušit pověšené
Lze bělit v chladné vodě
Sušit na ramínku
Nebělit
Sušit v sušičce při běžné teplotě
Lze žehlit při maximální teplotě
200 ˚C
Sušit v sušičce při nízké teplotě
Lze žehlit při maximální teplotě
150 ˚C
Nesušit v sušičce
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
•
•
•
•
Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat,
dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič
připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to
nezbytně nutné.
Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla (přesné množství
závisí na použitém programu).
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tento spotřebič splňuje evropské bezpečnostní normy, směrnici 93/68/EC a normu EN 60335.
36_ dodatek
WF9702N5-02770E_CS.indd 36
2010-8-23 16:52:54
TECHNICKÉ ÚDAJE
TYP
PRAČKA S PŘEDNÍM PLNĚNÍM
WF9704/WF9702/WF9700/WF9604
WF9602/WF9600
Š600mm X H550mm X V850mm
Š600mm X H450mm X V850mm
TLAK VODY
50 kPa ~ 800 kPa
OBJEM VODY
56 ℓ
ČISTÁ HMOTNOST
WF9704
WF9702/
WF9700
WF9604
WF9602/WF9600
61 kg
59 kg
60 kg
56 kg
KAPACITA PRANÍ A ODSTŘEĎOVÁNÍ
MODEL
PRANÍ
SPOTŘEBA
ENERGIE
PRANÍ A OHŘEV
ODSTŘEĎOVÁNÍ
48 ℓ
7,0 kg
6,0 kg
WF9704/WF9702/WF9700
WF9604/WF9602/WF9600
220 V
150 W
150 W
240 V
150 W
150 W
220 V
2000 W
2000 W
240 V
2400 W
2400 W
MODEL
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
230 V
580 W
530 W
500 W
580 W
530 W
500 W
ČERPÁNÍ
HMOTNOST
BALENÍ
OTÁČKY PŘI
ODSTŘEĎOVÁNÍ
06 DODATEK
ROZMĚRY
34 W
MODEL
WF9704/WF9702/WF9700
WF9604
WF9602/
WF9600
PAPÍR
2,3 kg
2,3 kg
2,1 kg
PLAST
1,2 kg
1,2 kg
1,0 kg
MODEL
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
ot./min
1400
1200
1000
1400
1200
1000
Vzhled a technické údaje výrobku mohou být za účelem zdokonalení změněny bez předchozího upozornění.
dodatek _37
WF9702N5-02770E_CS.indd 37
2010-8-23 16:52:55
poznámky
WF9702N5-02770E_CS.indd 38
2010-8-23 16:52:55
poznámky
WF9702N5-02770E_CS.indd 39
2010-8-23 16:52:55
Kontaktujte SAMSUNG po celém světě
Máte-li jakékoliv dotazy, nebo komentáře týkající se výrobků Samsung, spojte se prosím s centrem péče o
zákazníky SAMSUNG.
Kód č. DC68-02770E_CS
WF9702N5-02770E_CS.indd 40
2010-8-23 16:52:55
WF9704N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9702N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9700N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9604N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9602N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9600N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
Automatická práčka
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie produktu od
spoločnosti Samsung.
Pre poskytnutie kvalitnejších služieb a informácií
zaregistrujte váš produkt na adrese
www.samsung.com/register
WF9702N5-02770E_SK.indd 1
2010-8-23 16:55:55
Vlastnosti vašej novej práčky
Samsung
Vaša nová práčka zmení váš pocit z prania bielizne. Od super-vysokej kapacity až
po energetickú hospodárnosť, práčka Samsung má všetky vlastnosti aby zmenila
únavnú prácu na pôžitok.
• Starostlivosť o deti
Vaša práčka Samsung disponuje pracími programami, ktoré sú určené pre bielizeň detí s
citlivou pokožkou. Redukujú podráždenie detskej pokožky minimalizáciou zvyškov pracích
prostriedkov v bielizni. Bielizeň sa navyše dá roztriediť podľa rôznych typov. Pranie prebieha
v závislosti od typu detskej bielizne, takže deti sa môžu kedykoľvek po oblečení cítiť naozaj
príjemne.
• Detská poistka
Funkcia zámku bráni zvedavým malým rúčkam meniť nastavenia ovládacieho panela.
Zabezpečuje, aby deti náhodne neprerušili pranie a informuje v prípade, že je táto funkcia
aktívna.
• Certifikovaná pre vlnu
Práčka v testoch splnila špecifikácie organizácie Woolmark Company pre prateľné vlnené
produkty. Látka by mala byť praná podľa inštrukcií na odevnom štítku.
• Odložené ukončenie
Prací cyklus môžete odložiť až na 19 hodín v jednohodinových blokoch a zvýšiť tak komfort
prania špeciálne v prípadoch, keď musíte ísť preč.out.
• Rýchle pranie
Nestrácajte čas! Program kratší než 30 minút vám umožní vyraziť na stretnutie skôr, než ho
zmeškáte. Náš 29 min. rýchly program môže pomôcť pri riešení Vášho rušného života.
• Program pre jemné a ručné pranie
Špeciálna starostlivosť je zaručená primeranou teplotou, adekvátnym množstvom vody a
jemným pracím procesom.
• Keramické výhrevné teleso pre trvácnosť a šetrenie energiou
(vybrané moedly)
Naše skutočne inovatívne keramické výhrevné teleso vydrží dvakrát dlhšie ako bežné
výhrevné telesá. Vďaka tomu ušetríte peniaze za opravy. Navyše znižuje tvrdosť vody a šetrí
energiu.
2_ vlastnosti
WF9702N5-02770E_SK.indd 2
2010-8-23 16:55:55
• Široké dvierka
Extra široké dvierka s priezorom umožňujú pohodlné vloženie a vybratie bielizne, špeciálne
veľkorozmerných položiek ako sú uteráky či posteľná bielizeň.
Tento manuál obsahuje dôležité informácie o inštalácii, používaní a starostlivosti o vašu novú
práčku Samsung. Nájdete v ňom popis ovládacieho panelu, inštrukcie ako práčku používať a
tipy ako najlepšie využiť jej najmodernejšie vlastnosti a funkcie. Sekcia „Riešenie problémov a
informačné kódy“ na strane 33 vám povie, čo urobiť, ak sa niečo na vašej práčke pokazí.
vlastnosti _3
WF9702N5-02770E_SK.indd 3
2010-8-23 16:55:55
bezpečnostné informácie
Blahoprajeme k vašej novej práčke Samsung ActivFresh™. Tento návod obsahuje
dôležité informácie o inštalácii, užívaní a ošetrovaní vášho prístroja. Venujte prosím
čas preštudovaniu tohto návodu, aby ste mohli naplno využiť početné výhody a
charakteristiky vašej práčky.
ČO MUSÍTE VEDIEŤ O BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOCH
Prečítajte si prosím dôkladne tento návod, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozsiahle
vlastnosti a funkcie vášho prístroja a uložte ho na bezpečné miesto blízko prístroja pro budúce nahliadnutie.
Používajte tento prístroj iba k účelu, pro ktorý je určený tak, ako je popísané v tomto návode pro obsluhu.
Výstrahy a Dôležité bezpečnostné inštrukcie v tomto návodu nepokrývajú všechny možné podmienky a
situácie, aké môžu nastať. Je vašou odpovednosťou používať zdravý rozum, opatrnosť a pozornosť pri
inštalácii, údržbe a obsluhe vašej práčky.
Protože tento nasledujúci návod k obsluhe zahrnuje rôzne modely, môžu sa vlastnosti vašej práčky mierne
líšiť od tých popísaných v tomto návode a nie všetky výstražné značky a pokyny môžu byť použitelné. Ak
máte akékoľvek otázky či obavy, kontaktujte prosím vaše najbližšie servisné stredisko, alebo vyhľadajte
pomoc a informácie online na www.samsung.com.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ SYMBOLY A OPATRENIA
Čo znamenajú ikony a značky v tomto návode pro uživateľov:
VAROVANIE
Riziká alebo nebezpečné konania, které môžu mať za následok vážne
poranenie osôb, smrť a/alebo škody na majetku.
UPOZORNENIE
Riziká alebo nebezpečné konania, která môžu mať za následok
poranenie osôb a/alebo škody na majetku.
UPOZORNENIE
Pre zníženie rizika požiaru, výbuchu, elektrického úderu alebo
poranenia osôb pri užívaní vašej práčky, držte se týchto základných
bezpečnostných opatrení:
NEpokúšajte se.
NErozoberajte
NEdotýkajte se
Riaďte sa presne podľa pokynov.
Odpojte zástrčku od nástennej zásuvky.
Uistite sa, že je prístroj uzemnený, aby sa zabránilo elektrickému úderu.
Volajte servisné stredisko pre pomoc.
Poznámka.
Tieto výstražné značky a pokyny sú tu, aby zabránili poraneniu vás či iných.
Riaďte sa nimi prosím presne.
Po prečítaní tejto sekcie ju uložte na bezpečnom mieste pre budúce nahliadnutie.
Prečítajte si všetky inštrukcie pred použitím prístroja.
Ako u všetkých zariadení užívajúcich elektrinu a pohyblivé časti, potenciálne riziká existujú.
Pre bezpečné obsluhovanie tohto prístroja oboznámte sa s jeho ovládaním a uplatnite pri
jeho používání opatrnosť.
4_ bezpečnostné informácie
WF9702N5-02770E_SK.indd 4
2010-8-23 16:55:57
Nedovoľte aby sa deti (alebo domáce zvieratá) hrali okolo alebo vnútri zariadenia.
Dvierka práčky sa zvnútra otvárajú veľmi ťažko, a preto môže dôjsť k vážnemu poraneniu vo vnútri
práčky uväzneného dieťaťa.
VAROVANIE
Tento prístroj nie je určený pre užívanie osobami (včítane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými
či duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom,
alebo nedostali pokyny týkajúce sa použitia prístroja od osoby odpovednej za ich bezpečnosť.
Je treba dohliadnuť na deti, aby sa nehrali s prístrojom.
Aby sa predišlo nebezpečenstvu zverte výmenu poškodenej zástrčky alebo sieťovej šnúry výhradne
výrobcovi, autorizovanému servisnému pracovníkovi alebo náležite kvalifi kovanej osobe.
Zariadenie by malo byť umiestnené pri ľahko prístupnej elektrickej zásuvke, prívode vody s kohútikmi a
odtokových rúrach.
Pri práčkach, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, nesmie tieto otvory zakrývať koberec alebo
iné objekty.
V prípade nutnosti výmeny starej hadice použite výhradne novú hadicu.
INŠTRUKCIE O OZNAČENÍ WEEE
Správna likvidácia tohto výrobku (vyradené elektrické a elektronické
prístroje)
(Použitelné v Európskej Únii a v ostatních európskych krajinách so systémom
separovaného zberu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve, či literatúre ukazuje, že výrobok a jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) by nemal byť na konci svojej
životnosti likvidovaný s ostatným domovným odpadom. Aby ste predišli možnému narušeniu
životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte prosím
tieto položky od ostatných typov odpadu a recyklujte ich zodpovedne a podporte tak trvale
udržitelné znovuzpracovanie materiálových zdrojov.
Uživatelia v domácnostiach by mali kontaktovať buď predajňu, kde kúpili tento výrobok, alebo
svoj vládny úrad ohľadne detailov kam a ako môžu tieto položky dať k recyklácii bezpečnej voči
životnému prostrediu.
Podnikoví uživatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a jeho elektronické príslušenstvo by nemal byť pre likvidáciu zmiešaný s ostatným
hospodárskym odpadom.
bezpečnostné informácie _5
WF9702N5-02770E_SK.indd 5
2010-8-23 16:55:58
bezpečnostné informácie
VAROVANIE
ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRE INŠTALÁCIU
Inštalácia tohto prístroja musí byť vykonaná kvalifikovaným technikom, alebo servisnou
firmou.
- Dôsledkom nedodržania môže byť elektrický úder, požiar, výbuch, problémy s výrobkom,
alebo poranenia.
Prístroj je ťažký, buďte opatrní pri jeho zdvíhaní.
Zapojte sieťový kábel do nástennej zásuvky s parametrami AC 220V/50Hz/15A alebo
vyššími a užívajte túto zásuvku len pre tento prístroj. Navyše, nepoužívajte predlžovací
kábel.
- Súčasné využívanie nástennej zásuvky ďalšími prístrojami použitím kábla s viacnásobnou
zásuvkou, alebo predĺženie sieťového kábla môže viesť k elektrickému úderu alebo k
požiaru.
- Zaistite, aby sieťové napätie, frekvencia a prúd boli rovnaké, ako tie zo špecifikácie
výrobku. Dôsledkom nedodržania môže byť elektrický úder alebo požiar. Zasuňte
zástrčku pevne do nástennej zásuvky.
Odstráňte bežným zpôsobom s užitím suchej látky z kolíkov a zo styčných bodov
zástrčky všetky cudzie látky ako prach alebo voda.
- Odpojte zástrčku a očistite ju suchou látkou.
- Dôsledkom nedodržania môže byť elektrický úder alebo požiar.
Zasuňte zástrčku do nástennej zásuvky vo správnom smere, takže kábel smeruje k dlážke.
- Ak zasuniete zástrčku do zásuvky v opačnom smere, môžu sa elektrické vodiče vnútri
kábla poškodiť a to môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Držte všechny obalové materiály bezpečne mimo dosah detí, pretože baliace materiály
môžu byť pre deti nebezpečné.
- Ak si dá dieťa plastové vrecko na hlavu, môže to viesť k zaduseniu.
Ak je poškodený prístroj alebo zástrčka alebo sieťový kábel, kontaktujte najbližšie servisné
stredisko.
Tento prístroj musí byť náležite uzemnený.
Neuzemňujte prístroj k plynovému potrubiu, plastovému vodovodnému potrubiu alebo k
telefónnemu vedeniu.
- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, výbuchu alebo problémom s výrobkom.
- Nikdy nezapojujte sieťový kábel do zásuvky, ktorá nie je náležite uzemnená a uistite sa,
že je v súlade s miestnymi a národnými kódmy.
Neinštalujte tento prístroj blízko telesa kúrenia, horľavého materiálu.
Neinštalujte prístroj do vlhkých, mastných alebo prašných miest, do miest vystavených
priamemu slnečnému žiareniu a vode (dážďovým kvapkám).
Neinštalujte tento prístroj do miest s nízkou teplotou
- Mráz môže zpôsobiť prasknutie hadíc.
Neinštalujte tento prístroj do miest, kde môže unikať plyn.
- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Nepoužívajte elektrický transformátor.
- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Nepoužívajte poškodenú zástrčku, poškodený sieťový kábel alebo uvolnenú nástennú
zásuvku.
6_ bezpečnostné informácie
WF9702N5-02770E_SK.indd 6
2010-8-23 16:55:58
- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Neťahejte za sieťový kábel ani ho nadmerne neohýbajte.
Neskrúcajte ani nezaväzujte sieťový kábel.
Nezavesujte sieťový kábel cez kovový predmet, neumiestňujte na sieťový kábel ťažké
predmety , nevkladajte sieťový kábel medzi predmety ani netlačte sieťový kábel do priestoru
za prístrojom.
- To môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Neťahejte za sieťový kábel, keď odpojujete zástrčku.
- Odpojte zástrčku jej držaním a ťahom.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Nepokladajte sieťový kábel a hadice tam, kde sa o ne môžete potknúť.
UPOZORNENIE
VAROVNÉ POKYNY PRO INŠTALÁCIU
Tento prístroj by mal být umiestnený takým zpôsobom, aby bol v dosahu nástennej
zásuvky.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru v dôsledku elektrického
zvodu.
Inštalujte váš prístroj na rovnú a tvrdú dlážku, která môže niesť jeho váhu.
- Nedodržanie môže viesť k nadmerným vibráciám, pohybom, hluku alebo problémom s
výrobkom.
VAROVANIE
ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRE UŽÍVANIE
Ak je prístroj zaplavený, vypnite ihneď prívod vody a elektriny a kontaktujte najbližšie
servisné stredisko.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu
Ak prístroj vydáva zvláštny hluk, zápach horenia alebo dym, odpojte ihneď zástrčku a
kontaktujte najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie může viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
V prípade úniku plynu (ako propan, LP plyn, atď.) okamžite vetrajte bez dotyku zástrčky.
Nedotýkajte sa prístroja ani sieťového kábla.
- Nepoužite k vetraniu ventilátor.
- Iskra môže viesť k výbuchu alebo požiaru.
Nedovoľte deťom hrať sa na práčke alebo v nej. Navyše, keď sa prístroja zbavujete,
odstráňte páku dvierok práčky.
- Keby sa vo vnútri zachytilo, môže dieťa uviaznuť a udusiť sa.
Uistite sa, že ste pred užitím práčky odstránili obaly (molitan, polystyrén) pripevnené k jej
dnu.
bezpečnostné informácie _7
WF9702N5-02770E_SK.indd 7
2010-8-23 16:55:58
bezpečnostné informácie
Neperte veci znečistené benzínem, petrolejem, benzénem, maliarskym riedidlom, alkoholom
alebo inými horľavými či výbušnými látkami.
- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru alebo výbuchu.
Neotvárajte násilím dvierka práčky, dokiaľ je v prevádzke ( pranie pri vysokej teplote/
sušenie/odstreďovanie).
- Voda vytekajúca z práčky môže viesť k popáleninám alebo zpôsobiť klzkú dlážku.
To môže viesť k poraneniu.
- Otvorenie dvierok násilím môže viesť k poškodeniu výrobku či k poraneniu.
Nestrkajte ruku pod práčku.
- To môže viesť k poraneniu.
Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- To môže viesť k elektrickému úderu.
Nevypínajte pri prevádzke prístroj odpojením zástrčky.
- Zasunutie zástrčky späť do nástennej zásuvky môže zpôsobiť iskru a viesť k
elektrickému úderu alebo požiaru.
Nenechajte deti nebo nemohúce osoby používať túto práčku bez dozoru. Nedovoľte deťom
vliezť do prístroja.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu, popáleninám alebo poraneniu.
Nevkladajte ruku alebo kovový predmet pod práčku, keď je v prevádzke.
- To môže viesť k poraneniu.
Neodpojujte prístroj ťahaním za sieťový kábel, vždycky pevne zovrite zástrčku a vytiahnite ju
rovno zo zásuvky.
- Poškodenie kábla môže zpôsobiť zkrat, požiar a/alebo elektrický úder.
Nepokúšajte sa sami opravovať, rozoberať alebo upravovať prístroj.
- Nepoužívajte žiadne poistky ( ako měď, ocelový drôt, atď.) iné, ako štandardné poistky.
- Ak je potrebná oprava alebo reinštalácia prístroja, kontaktujte vaše najbližšie servisné
stredisko.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, problémom s prístrojom alebo k
poraneniu.
Ak vnikne akákoľvek cudzia látka, ako voda, do prístroja, odpojte zástrčku a kontaktujte
vaše najbližšie servisné stredisko.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
Ak sa hadica prívodu vody uvolní z kohútika a zaplaví prístroj, odpojte zástrčku.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úder alebo požiaru.
Odpojte zástrčku, když nie je prístroj v prevádzke dlhší časový úsek alebo pri búrke s
hromom a bleskom.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo požiaru.
8_ bezpečnostné informácie
WF9702N5-02770E_SK.indd 8
2010-8-23 16:55:58
UPOZORNENIE
VAROVNÉ POKYNY PRE UŽÍVANIE
Ak je práčka znečistená cudzími látkami ako detergenty, špina, zbytky potravín, atď.,
odpojte zástrčku a vyčistite práčku vlhkou mäkkou tkaninou.
- Nedodržanie môže viesť k farebným škvrnám, zmenám tvaru, poškodení alebo hrdzi.
Predné sklo sa môže silným nárazom rozbiť. Buďte pri užívaní práčky opatrní.
- Ak je sklo rozbité, môže to viesť k poraneniu.
Po výpadku dodávky vody alebo po opätovnom pripojení hadice prívodu vody otvárajte
kohútik pomaly.
Otvárajte kohútik pomaly po dlhom období bez prevádzky.
- Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúre môže viesť k poškodeniu
súčiastky alebo k unikaniu vody.
Ak pri prevádzke nastane závada vypúštania, zkontrolujte, či sa jedná o problém odtoku.
- Ak je práčka pri prevádzke zaplavená pretože je problém v odtoku, môže to viesť k
elektrickému úderu, alebo požiaru v dôsledku elektrického zvodu.
Vložte bielizeň do práčky kompletne tak, aby nebola zachytená vo dvierkach.
- Ak je bielizeň zachytená vo dvierkach, môže to viesť k poškodeniu bielizne či práčky
alebo zpôsobiť unikanie vody.
Uistite sa, že je kohútik zatvorený ak nie je práčka užívaná.
- Uistite sa, že je závit prípojky hadice prívodu vody riadne utiahnutý.
- Nedodržanie môže viesť k poškodeniu majetku či k poraneniu.
Prekontrolujte, či nie je gumové tesnenie znečistené cudzími látkami (odpad, nite, atď.).
- Ak nie sú dvierka úplne zatvorené, môže to viesť k úniku vody.
Pred použitím výrobku otvorte kohútik a prekontrolujte, či je prípojka hadice prívodu vody
pevne utiahnutá a či neuniká voda.
- Ak sú závity alebo prípojka hadice prívodu vody voľné, môže to viesť k úniku vody.
Pre zníženie rizika požiaru či výbuchu:
- Za istých podmienok se môže v horúcovodnom systéme (ako je váš ohrievač vody),
který nebol používaný dva týždne či dlhšie, vytvárať plyn vodík. PLYN VODÍK JE
VÝBUŠNÝ. Pokiaľ nebol váš horúcovodný systém požívný dva týždne či dlhšie, otvorte
všetky kohútiky teplej vody vo vašej domácnosti a nechajte vodu odtekať niekoľko minút
skôr, ako použijete vašu práčku. To uvolní všetok vytvorený vodík. Pretože je vodík
horľavý, nefajčite, ani nepoužívajte otvorený plameň behom tejto doby. Ak dochádza k
úniku plynu, ihneď vetrajte a nedotýkajte sa zástrčky.
bezpečnostné informácie _9
WF9702N5-02770E_SK.indd 9
2010-8-23 16:55:58
bezpečnostné informácie
Nestavajte sa na vršok prístroja, ani tam neodkladajte predmety (ako bielizeň, horiace
sviečky, zapálené cigarety, riad, chemikálie, kovové predmety, atď.).
- To môže viesť k elektrickému úderu, požiaru, problémom s výrobkom alebo k poraneniu.
Nestriekajte prchavé látky ako insekticídy na povrch prístroja.
- Okrem toho, že sú ľuďom škodlivé, môžu tiež zpôsobiť elektrický úder, požiar alebo
problémy s výrobkom.
Nedávajte predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole, blízko práčky.
- Môže to viesť k poraneniu v dôsledku chybnej funkcie.
Pretože voda odtekajúca behom prania pri vysokej teplote ale behom sušenia je horúca,
nedotýkajte sa jej.
- Môže to viesť k popáleninám alebo k poraneniu.
Neperte, neodstreďujte ani nesušte nepremokavá sedadlá, rohože alebo oblečenie (*),
pokiaľ nemá váš prístroj špeciálny program na pranie týchto vecí.
- Neperte hrubé tvrdé rohože, ani keď je na nich označenie “možné prať”.
- Môže to viesť k poraneniu alebo k poškodeniu práčky, stien, dlážky či oblečenia v
dôsledku nadmerných vibrácií.
* Vlnená posteľná bielizeň, pláštenky, rybárske vesty, lyžaarské nohavice, spacie vrecia,
obaly plienok, oblečenie typu sweat suit, zakrývacie plachty na bicykle, na motorky a na
autá, atď.
Nepoužívajte práčku, keď je schránka na prací prášok odstránená.
- Môže to viesť k elektrickému úderu alebo k poraneniu v dôsledku úniku vody.
Nedotýkajte sa vnútrajšku bubna behom sušenia či krátko po ňom, pretože je horúci.
- Môže to viesť k popáleninám.
Po otvorení schránky na prací prášok do nej nestrkajte ruku.
- Môže to viesť k poraneniu, pretože vašu ruku môže zachytiť mechanismus prísunu
pracieho prášku. Nedávajte do práčky žiadne iné predmety, okrem bielizne (ako topánky,
zbytky potravín, zvieratá).
- Môže to viesť k poškodeniu práčky, alebo k poraneniu a smrti v prípade domácich
zvierat v dôsledku nadmerných vibrácií.
Nestláčajte tlačidlá pomocou ostrých predmetov ako sú špendlíky, nože, klince, atď.
- Môže to viesť k elektrickému úderu alebo k poraneniu.
Neperte bielizeň znečistenú olejom, krémom alebo pleťovou vodou pochádzajúcimi obvykle
z obchodov starostlivosti o pleť alebo z masážnych kliník.
- Môže to viesť k deformácii gumového tesnenia a k úniku vody.
Nenechávajte v bubne dlhú dobu kovové predmety (ako zatváracie špendlíky či vlásenky)
alebo bielidlá.
- Môže to viesť ku korózii bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na povrch čistiaci prostriedok
(neutrálny) a použite k očisteniu špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefku.
Nepoužívajte prášok suchého čistenia priamo a neperte, neplákajte ani neodstreďujte
bielizeň znečistenú práškom suchého čistenia.
- Môže to viesť ku spontánnemu horeniu alebo vznieteniu v dôsledku tepla z oxidácie
oleja.
Nepoužívajte horúcu vodu zo zariadení na chladenie/ohrev vody.
- Môže to viesť k problémom s práčkou.
10_ bezpečnostné informácie
WF9702N5-02770E_SK.indd 10
2010-8-23 16:55:59
Nepouživajte pre práčku prírodné mydlo na ruky.
- Pokiaľ stvrdne a nahromadí sa vo vnútri práčky, môže to viesť k problémom s výrobkom,
farebným škvrnám, hrdzi alebo nepríjemným zápachom.
V pracej sieťke neperte veľké kusy bielizne ako posteľnú bielizeň.
- Dajte do pracej sieťky ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.
- Nedodržanie môže viesť k poraneniu v dôsledku nadmerných vibrácií.
Nepoužívajte stvrdnutý prací prášok.
- Pokiaľ sa nahromadí vnútri práčky, môže to viesť k úniku vody.
Pre práčky s ventilačnými otvormi v základni zaistite, aby tieto otvory neboli zapchaté
kobercom alebo akýmikoľvek inými prekážkami.
Uistite sa, že vrecká všetkého oblečenia pre pranie sú prázdne.
- Ostré, tvrdé predmety ako mince, zatváracie špendlíky, klince,šrouby alebo kamene
môžu zpôsobiť rozsiahle poškodenie prístroja.
Neperte oblečenie s veľkými prackami, gombíkmi alebo inými tažkými kovovými súčasťami.
VAROVANIE
ZÁVAŽNÉ VÝSTRAŽNÉ POKYNY PRE ČISTENIE
Nečistite prístroj tak že priamo naň striekate vodu.
Nepoužívajte na čistenie prístroja benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Môže to viesť k farebným škvrnám, deformácii, poškodeniu, elektrickému úderu alebo
požiaru.
Pred čistením alebo vykonávaním údržby odpojte prístroj od nástennej zásuvky.
- Nedodržanie môže viesť k elektrickému úderu alebo k požiaru.
bezpečnostné informácie _11
WF9702N5-02770E_SK.indd 11
2010-8-23 16:55:59
obsah
INŠTALÁCIA AUTOMATICKEJ
PRÁČKY
13
14
14
14
15
15
15
15
15
Kontrola dodávaného príslušenstva
Požiadavky na inštaláciu
Elektrické napájanie a uzemnenie
Prívod vody
Vypúšťanie vody
Požiadavky na podlahu
Teplota prostredia
Inštalácia do skríň alebo uzavretých priestorov
Inštalácia automatickej práčky
PRANIE BIELIZNE
21
21
22
24
24
25
25
26
28
28
28
Prvé pranie
Základné inštrukcie
Používanie ovládacieho panelu
Detská poistka
Vypnutie zvuku
Oneskorené ukončenie
Pranie bielizne pomocou ovládača programov
Manuálne nastavenie prania
Pracie prostriedky a prísady
Vhodné pracie prostriedky
Dávkovač pracieho prostriedku
ČISTENIE A ÚDRŽBA
AUTOMATICKEJ PRÁČKY
29
Núdzové vypustenie vody z automatickej
práčky
Čistenie vonkajšieho povrchu
Čistenie dávkovača pracieho prostriedku a
jeho vnútorných priestorov
Čistenie odpadového filtra
Čistenie vstupného filtra hadice na prívod
vody
Oprava zamrznutej automatickej práčky
Uskladnenie automatickej práčky
13
21
29
29
30
31
31
32
32
RIEŠENIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ
HLÁSENIA
33
34
V prípade poruchy práčky vykonajte
nasledovné opatrenia...
Chybové hlásenia
TABELUL CICLURILOR DE SPĂLARE
35
Tabelul ciclurilor de spălare
PRÍLOHA
36
36
36
37
Tabuľka starostlivosti o bielizeň
Ochrana životného prostredia
Prehlásenie o zhode
Technické údaje
33
35
36
12_ obsah
WF9702N5-02770E_SK.indd 12
2010-8-23 16:55:59
inštalácia automatickej práčky
Dbajte na to, aby inštalatér dôkladne dodržiaval inštalačné inštrukcie.
Zabezpečí sa tým, že práčka bude pracovať správne a počas priania nebudete
vystavený riziku poranenia.
Opatrne rozbaľte práčku a skontrolujte, či bolo spolu s práčkou dodané nasledovné príslušenstvo.
Ak sa automatická práčka počas prevozu poškodila alebo ak nemáte všetky uvedené položky, okamžite
kontaktujte zákaznícke centrum Samsung.
Uvoľňovací prvok
Horná plocha
01 INŠTALÁCIA
KONTROLA DODÁVANÉHO PRÍSLUŠENSTVA
Dávkovač pracieho
prostriedku
Ovládací panel
Zástrčka
Dvierka
Odtoková
hadica
Odpadový filter
Vyrovnávacia
nožička
Bubon
Núdzová vypúšťacia
hadička
Kryt filtra
Cheie fixă
Capace pentru
orificiile bolţurilor
Furtun de
alimentare cu apă
Ghidaj pentru
furtun
Upevňovací kryt
inštalácia automatickej práčky _13
WF9702N5-02770E_SK.indd 13
2010-8-23 16:56:00
inštalácia automatickej práčky
POŽIADAVKY NA INŠTALÁCIU
Elektrické napájanie a uzemnenie
Aby sa predišlo riziku požiaru alebo úrazom osôb, musia všetky napájacie káble, šnúry a
uzemnenia vyhovovať norme National Electrical Code ANSI/FNPA, No. 70 (posledná revízia),
miestnym bezpečnostným predpisom, normám a nariadeniam. Vlastník zariadenia je osobne
zodpovedný za to, aby bola zabezpečená adekvátna elektrická inštalácia zariadenia.
VAROVANIE
Nikdy nepoužívajte predlžovacie káble.
Používajte len sieťovú šnúru, ktorá je dodávaná s práčkou.
Pred inštaláciou skontrolujte, či má elektrický prívod nasledovné parametre:
• 220 V~240 V, 50 Hz, poistka alebo istič dimenzovaný na 15 A
• Samostatný napájací prívod pre napájanie práčky
Práčka musí byť uzemnená. V prípade poruchy alebo poškodenia práčky zabezpečí uzemnenie
ochranu pred úrazom elektrickým prúdom tak, že elektrickému prúdu poskytne zvod s
najmenším odporom.
Práčka je dodávaná s trojžilovou sieťovou šnúrou zabezpečujúcou uzemnenie po pripojení k
správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
Uzemňovací vodič nikdy nepripájajte k plastovému vodovodnému potrubiu, plynovému
potrubiu alebo potrubiu s horúcou vodou.
Nesprávne uzemnenie zariadenia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Ak ste si nie istý, či je vaša práčka správne uzemnená, obráťte sa na kvalifi kovaného elektrikára
alebo servisného pracovníka. Koncovku sieťovej šnúry dodávanej s práčkou neupravujte. Ak
koncovka nepasuje do elektrickej zásuvky, obráťte sa na kvalifi kovaného elektrikára, aby ju
vymenil za správnu.
Prívod vody
Práčka bude fungovať správne pri tlaku vody v rozmedzí 50 kPa ~ 800 kPa. Ak je tlak vody
menší ako 50 kPa, môže dôjsť k poruche ventilu. Ventil sa potom nebude zatvárať úplne.
Prípadne môže nastať situácia, že sa práčka bude napĺňať dlhšie ako je povolené ovládačmi a
dôjde k vypnutiu práčky. (Časový limit pre napĺňanie je stanovený ovládačmi ako prevencia pred
pretekaním/vytopením, ak dôjde k uvoľneniu vnútornej hadice.)
Vodovodné kohútiky musia byť vo výške do 122 cm a musia byť prístupné, aby sa mohol zapojiť
prívod vody.
Väčšina predajní s vodoinštalačným materiálom ponúka rôzne prívodové hadice až do dĺžky
305 cm.
Riziko úniku vodu a vytopenia znížite nasledovnými opatreniami:
• Vodovodné kohútiky budú ľahko prístupné.
• Keď práčku nepoužívate, zatvoríte vodovodné kohútiky.
• Pravidelne kontrolujte, či z prívodnej hadice neuniká voda.
VAROVANIE
Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či pri ventile alebo kohútikoch nedochádza k
úniku vody.
14_ inštalácia automatickej práčky
WF9702N5-02770E_SK.indd 14
2010-8-23 16:56:02
Vypúšťanie vody
Požiadavky na podlahu
Pre zabezpečenie správnej funkčnosti musí byť práčka umiestnená na rovnej a dostatočne
pevnej podlahe. Drevené podlahy musia byť vystužené, aby sa minimalizoval vplyv vibrácií
a/alebo nevyvážanej náplne práčky. Podlahy s kobercom a dražbou môžu spôsobovať to, že sa
počas odstreďovania môže práčka nepatrne pohybovať.
01 INŠTALÁCIA
Spoločnosť Samsung odporúča, aby bolo odtokové potrubie vo výške 46 cm. Odtoková hadica
musí byť do odtokového potrubia vedená cez odtokovú vodiacu lištu. Odtokové potrubie musí
mať dostatočný priemer, aby doň bolo možné vyústiť alebo zapojiť odtokovú hadicu. Odtoková
hadica je už namontovaná od výroby.
Práčku neinštalujte na vyvýšených plochách alebo na miestach s nedostatočne pevným
podkladom.
Teplota prostredia
Práčku neinštalujte na miestach, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože vo ventile, čerpadle
a hadiciach práčky ostáva vždy určité množstvo vody. Zamrznutie vody v potrubiach môže
spôsobiť poškodenie hnacieho remeňa, čerpadla a ďalších častí.
Inštalácia do skríň alebo uzavretých priestorov
Pre bezpečnú a správnu prevádzku práčky musí byť okolo nej zabezpečený minimálny voľný
priestor:
Bočné strany – 25 mm
Zadná strana – 51 mm
Vrchná strana – 25 mm
Predná strana – 465 mm
Ak sú spolu nainštalované práčka aj sušička, v prednej časti musí byť minimálne 465 mm
voľného otvoreného priestoru. Ak bude práčka umiestnená samostatne, takýto voľný otvorený
priestor nie je potrebný.
INŠTALÁCIA AUTOMATICKEJ PRÁČKY
KROK 1
Výber miesta
Pred inštaláciou automatickej práčky vyberte miesto s nasledujúcimi vlastnosťami:
• Podlaha s pevným a rovným povrchom bez koberca alebo podlahového materiálu, ktorý
môže blokovať ventilačné otvory
• Bez priameho slnečného žiarenia
• Dostatočné vetranie
• Prostredie kde teplota neklesne pod 0˚C
• Mimo tepelných zdrojov, ako napríklad pec na olej alebo plyn
• Dostatočný priestor, aby automatická práčka nestála na svojej sieťovej šnúre
inštalácia automatickej práčky _15
WF9702N5-02770E_SK.indd 15
2010-8-23 16:56:02
inštalácia automatickej práčky
KROK 2
Demontovanie prepravných skrutiek
Pred inštaláciou automatickej práčky musíte demontovať päť prepravných skrutiek v zadnej časti
zariadenia.
1. Všetky skrutky uvoľnite pomocou dodávaného kľúča.
2. Pomocou špeciálneho kľúča uchopte skrutku a vytiahnite
ju cez širokú časť každého otvoru. Postup zopakujte pre
každú skrutku.
3. Otvory zakryte dodanými plastovými krytmi.
4. Prepravné skrutky si uchovajte na bezpečnom mieste pre prípadné budúce premiestňovanie
práčky.
VAROVANIE
Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetok baliaci materiál (plastový obalový
materiál, polystyrén atď.) uchovajte mimo dosahu detí.
Zasuňte upevňovací kryt (jedno z
príslušenstva v plastovom vrecku) do
otvoru, z ktorého ste vybrali napájací kábel
na zadnej strane produktu.
16_ inštalácia automatickej práčky
WF9702N5-02770E_SK.indd 16
2010-8-23 16:56:03
KROK 3
Nastavenie vyrovnávacej nožičky
Práčku inštalujte pri ľahko prístupnej elektrickej zásuvke, prívode vody a odtokových rúrach.
1. Automatickú práčku umiestnite na svoje miesto.
01 INŠTALÁCIA
2. Vyrovnajte práčku
otáčaním vyrovnávacej
nožičky. Ručným
otáčaním ju nastavte do
požadovanej polohy.
3. Po vyrovnaní práčky dotiahnite pomocou dodávaného
kľúča maticu na nožičke.
KROK 4
Pripojenie k prívodu a odvodu vodu
Pripojenie prívodnej hadice vody
1. Zoberte vodovodnú koncovku tvaru L prívodnej
hadice vody a pripojte ju k prívodu studenej
vody v zadnej časti zariadenia. Ručne ju
dôkladne dotiahnite.
Prívodná hadica vody sa musí na jednej
strane pripojiť k automatickej práčke a na
druhej k vodovodnému kohútiku. Prívodnú
hadicu vody nenaťahujte. Ak je hadica príliš
krátka, vymeňte ju za dlhšiu vysokotlakovú
hadicu.
2. Druhý koniec prívodnej hadice vody pripojte
ku kohútiku so studenou vodou a ručne ju
dôkladne dotiahnite. V prípade potreby môžete
polohu prívodnej hadice vody opätovne zmeniť
na inú stranu automatickej práčky tak, že
uvoľníte koncovku, otočíte hadicu a koncovku
opätovne dôkladne dotiahnete.
Modely s ďalším prívodom pre teplú vodu:
1. Zoberte červenú vodovodnú koncovku tvaru L prívodnej hadice teplej vody a pripojte ju k
prívodu teplej vody v zadnej časti zariadenia. Ručne ju dôkladne dotiahnite.
2. Druhý koniec prívodnej hadice horúcej vody pripojte ku kohútiku s teplou vodou a ručne ju
dôkladne dotiahnite.
3. Ak chcete priviesť len studenú vodu, použite koncovku tvaru Y.
inštalácia automatickej práčky _17
WF9702N5-02770E_SK.indd 17
2010-8-23 16:56:05
inštalácia automatickej práčky
Pripojenie prívodnej hadice vody (Vybrané modely)
1. Z prívodnej hadice demontujte adaptér.
Adaptér
Prívodná
hadica vody
2. Najskôr pomocou krížového skrutkovača ‘+’ uvoľnite štyri
skrutky na adaptéri. Potom uchopte adaptér a otáčajte
časť (2) v smere šípky tak, aby vznikla medzera 5 mm.
1
5 mm
2
3. Pripojte adaptér k vodovodnému kohútiku tak, že ho
budete tlačiť smerom dohora a pevne pritiahnete skrutky.
Potom otáčajte časť (2) v smere šípky a spojte časť (1) s
časťou (2).
Vodovodný
kohútik
1
2
4. Pripojte prívodnú hadicu ku adaptéru. Po
uvoľnení časti (3) sa hadica automaticky pripojí ku
adaptéru, pričom zaznie ‘kliknutie’.
Po pripojení prívodnej hadice k adaptéru
si overte, či je pripojenie správne tak, že
potiahnete prívodnú hadicu nadol.
3
5. Druhý koniec prívodnej hadice vody pripojte k vstupnému
ventilu na prívod vody v zadnej časti práčky. Hadicu
pritiahnite v smere hodinových ručičiek na doraz.
18_ inštalácia automatickej práčky
WF9702N5-02770E_SK.indd 18
2010-8-23 16:56:08
6. Otvorte prívod vody a skontrolujte, či z ventilu, kohútika
alebo adaptéra neuniká voda. Ak dochádza k úniku vody,
zopakujte predchádzajúce kroky.
•
✗
✗
01 INŠTALÁCIA
Práčku nepoužívajte ak dochádza k úniku vody. Môže
VAROVANIE dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo poraneniu.
Ak má vodovodný kohútik závit, tak prívodnú hadicu vody
pripojte ku kohútiku podľa obrázka.
Pre prívod vody používajte bežný typ vodovodného kohútika. V prípade, že je vodovodný
kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred zasunutím adaptéra na kohútik
demontujte vymedzovací krúžok.
inštalácia automatickej práčky _19
WF9702N5-02770E_SK.indd 19
2010-8-23 16:56:10
inštalácia automatickej práčky
Pripojenie odtokovej hadice
Koniec odtokovej hadice sa môže umiestniť tromi spôsobmi:
1. Cez okraj umývadla: Odtoková hadica musí vyúsťovať vo výške medzi 60 a 90 cm. Aby
bol koniec odtokovej hadice prehnutý, použite dodávanú plastovú vodiacu lištu. Vodiacu
lištu zaistite pomocou háčika o stenu alebo pomocou špagátu ku kohútiku, aby ste
zabránili pohybu odtokovej hadice.
60 ~ 90 cm
Odtoková hadica
Vodiaca lišta hadice
2. K prípojke odtokového potrubia drezu: Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať
nad sifónom drezu tak, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad zemou.
3. K odtokovému potrubiu: Odporúčame používať vertikálne potrubie s výškou 65 cm.
Nemôže byť kratšie ako 60 cm a dlhšie ako 90 cm.
KROK 5
Elektrické napájanie automatickej práčky
Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky, ktorá poskytuje napätie 230 V, 50 Hz a je chránená
poistkou alebo ističom dimenzovaným na 15 A. (Viac podrobností o požiadavkách na elektrickú
sieť a uzemnenie pozri na str. 14.)
20_ inštalácia automatickej práčky
WF9702N5-02770E_SK.indd 20
2010-8-23 16:56:12
pranie bielizne
S novou práčkou Samsung je najťažšie určiť čo vyprať skôr.
PRVÉ PRANIE
Pred prvým praním bielizne musíte vykonať kompletný cyklus bez náplne (t.j. bez bielizne).
02 PRANIE BIELIZNE
1. Stlačte tlačilo Power (Napájanie)( ).
2. Do zásobníka
dávkovači pracieho prostriedku naplňte
trochu pracieho prostriedku.
3. Otvorte prívod vody do automatickej práčky.
4. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie)( ).
Týmto sa z práčky odstráni zvyšková voda, ktorá mohla
zostať v práčke po testovacej prevádzke u výrobcu.
Zásobník
Zásobník
Zásobník
: Prací prostriedok na predpieranie alebo škrob.
: Prací prostriedok na hlavné pranie, zmäkčovač vody, prostriedok na namáčanie,
bielidlo a prostriedok na odstraňovanie škvŕn.
: Prísady, napr. aviváž alebo škrob (nenapĺňajte vyššie ako je maximálna úroveň
(MAX) vyznačená pod písmenom “A”)
ZÁKLADNÉ INŠTRUKCIE
1. Do práčky vložte bielizeň.
VAROVANIE
Do práčky vkladajte len stanovené množstvo bielizne. Kapacitu várky pre každý typ bielizne
zistíte podľa tabuľky uvedenej na str. 27.
• Dbajte na to, aby sa bielizeň nezachytila v dvierkach, pretože to môže spôsobiť vytekanie
vody.
• Po ukončení pracieho cyklu môžu v prednej gumenej časti tesnenia zostať zvyšky
pracieho prostriedku. Tieto zvyšky pracieho prostriedku odstráňte, pretože môžu
spôsobovať únik vody.
• Neperte vodeodolné predmety.
2.
3.
4.
5.
Zatvorte dvierka tak, aby zacvakli.
Zapnite práčku.
Do zásobníka v dávkovači pracieho prostriedku pridajte prací prášok a prísady.
Zvoľte prací cyklus a nastavenia pre príslušnú várku bielizne.
Rozsvieti sa indikátor prania a na displeji sa zobrazí odhadovaný čas pracieho cyklu.
6. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie)(
).
pranie bielizne _21
WF9702N5-02770E_SK.indd 21
2010-8-23 16:56:20
pranie bielizne
POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELU
1
1
2
2
DIGITÁLNY
GRAFICKÝ DISPLEJ
VOLIČ CYKLU
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Zobrazuje ostávajúci čas pracieho cyklu, všetky informácie o pracom
cykle a chybové hlásenia
Vyberte schému a rýchlosť otáčania bubna pre prací cyklus
Pre detailné iinformácie vyhľadajte sekciu „Pranie s pomocou voliča
cyklu“ (pozri stranu 25)
Cotton(Bavlna)( ) - Pre stredne alebo mierne špinavé bavlnené prádlo,
posteľnú bielizeň, obrusy, spodné prádlo, uteráky, tričká, atď.
Synthetics(Syntetika)( ) - Pre stredne alebo mierne śpinavé blúzky, tričká
atď. vyrobené z polyesteru (diolén, trevira), polyamidu (perlón, nylón) alebo iných
podobných zmesí.
Jeans(Džínsovina)( ) - Vyšiia hladina vody v hlavnom praní a extra plákanie
zaisťujú, že neostane žiadny prací prášok, ktorý by mohol ostať na vašom
oblečení.
Sports Wear(Športové oblečenie)( ) - Použite na nepremokavé a
vodovzdorné oblečenie pre udržanie dobrého vzhľadu a čerstvého pocitu.
Wool(Vlna)( ) - Iba pre vlnu prateľnú v práčke. Várka by mala byť menšia ako
2,0 kg.
• Pri programe vlna sa bileizeň perie s použitím jemného kolísania.
Behom prania pokračuj) chody jemného kolísania a namáčania, aby
boli vlnené vlákna chránené voči zrážaniu/skrúcaniu a pre zvlášť
jemné vyčistenie. Táto arytmická prevádzka nie je problémom.
• Pre zlepšené výsledky prania a pre zlepšenú opateru vlnených vlákien sa k
programu vlna doporučuje neutrálny prací prostriedok.
Vlnový prací cyklus tejto práčky bol schválený organizáciou Woolmark pre
pranie vlnených produktov so značkou Woolmark prateĺných v práčke za
predpokladu, že sú prané podľa inštrukcií uvedených na odevnom štítku a
vydaných výrobcom práčky, M0809 pre sériu WF97*****, M0810 pre sériu
WF96***** (číslo certifikátu vydané IWS NOM INEE Co., Ltd.)
Hand Wash(Ručné pranie)( ) - Veľmi mierny prací cyklus jemný ako ručné
pranie
Baby Care(Starostlivosť o deti)( ) - Vysoká teplota prania a extra plákanie
zaisťujú, že na prádle nezostanú žiadne zvyšky pracieho prášku.
Daily Wash(Denné pranie)( ) - Použite na každodennú bielizeň ako je spodné
prádlo a tričká.
Quick 29’(Rýchle pranie 29’)( ) - Pre mierne špinavé odevy, ktroé
potrebujete mať rýchlo čisté.
Drain(Odvodnenie)( ) - Odvodnenie práčky bez odstredenia.
22_ pranie bielizne
WF9702N5-02770E_SK.indd 22
2010-8-23 16:56:22
Spin(Odstredenie)( ) - Uskutoční dodatočné odstredenie pre odstránenie
ďalšej vody.
Rinse+Spin(Plákanie a odstredenie)(
) - Použite pre várku, ktorá
potrebuje iba vyplákať alebo pre pridanie zmekčovača.
Stlačte toto tlačidlo pre výber predpierania. Predpieranie je možné iba pri
Cotton(Bavlna) ( ), Synthetics(Syntetika)( ), Jeans(Džínsovina)( ), Sports
Wear(Športovom oblečení)( ), Baby Care(Starostlivosť o deti) ( ), Daily
Wash(Denné pranie)( ).
( ) TLAČIDLO
VOĽBY ODLOŽENIA
UKONČENIA
Opakovane stláčajte toto tlačidlo pre výber dostupných možností
odloženia ukončenia prania (od 3 do 19 hodín v jednohodinových
úsekoch). Zobrazená hodina indikuje čas, kedy sa prací cyklus skončí.
5
( ) TLAČIDLO VOĽBY
TEPLOTY
Opakovane stláčajte toto tlačidlo pre výber dostupných možností teploty
vody (Studená voda( ), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C a 95 ˚C).
6
( ) TLAČIDLO
VOĽBY PLÁKANIA
Stlačte toto tlačidlo pre pridanie ďalších plákacích cyklov. Maximálny
počet je 5.
4
02 PRANIE BIELIZNE
( ) TLAČIDLO
VOĽBY
PREDPIERANIA
3
Opakovane stláčajte toto tlačidlo pre výber dostupných rýchlosti
odstreďovania.
7
( ) TLAČIDLO
VOĽBY
ODSTREĎOVANIA
WF9704/WF9604
Všetky indikátory vypnuté,
1400 otáčok za minútu
, 400, 800, 1200,
WF9702/WF9602
Všetky indikátory vypnuté,
1200 otáčok za minútu
, 400, 800, 1000,
WF9700/WF9600
Všetky indikátory vypnuté,
1000 otáčok za minútu
, 400, 600, 800,
“Bez odstreďovania ” - Bielizeň ostáva v bubne a po odvodnení nie je
uskutočnený odstreďovací cyklus.
“Pozastavenie (plákanie) (Všetky indikátory vypnuté)” -Bielizeň
ostáva namočená. Predtým, než môže byť prádlo vyložené musí byť
uskutočnený buď odvodňovací alebo odstreďovací cyklus.
8
9
( ) TLAČIDLO
VÝBERU SPÔSOBU
PRANIA
Opakovane stláčajte toto tlačidlo pre výber dostupných možností prania:
Namáčanie
 Intenzívne
 Ľahké žehlenie
 Namáčanie
+ Intenzívne
 Namáčanie
+ Ľahké žehlenie
 Intenzívne
+ Ľahké žehlenie
 Namáčanie
+ Intenzívne
+ Ľahké žehlenie
 vypnuté
“Ľahké žehlenie
”: použite túto možnosť aby ste bielizeň pripravili tak,
aby sa ľahko žehlila
“Intenzívne ”: Stlačte toto tlačidlo, keď je bielizeň veľmi špinavá a
potrebuje byť praná intenzívne. Trvanie cyklu sa pre každý cyklus zvyšuje
“Namáčanie
”: Použite túto možnosť pre efektívne odstránenie škvŕn pri
namáčaní bielizne.
• Funkcia namáčania sa uskutoční po 13 minútach pracieho cyklu
• Funkcia namáčania pokračuje nasledujúcich 30 minút šiestimi
cyklami, pričom jeden namáčací cyklus je tvorený 1 minútou otáčania
a 4 minútami stánia.
• Funkcia namáčania je dostupná iba v nasledujúcich pracích
programoch: Cotton(Bavlna)( ), Synthetics(Syntetika)( ),
Jeans(Džínsovina)( ), Sports Wear(Športovom oblečení)( ), Baby
Care(Starostlivosť o deti) ( ), Daily Wash(Denné pranie)( ).
( ) TLAČÍTKO
VOĽBY ÚSPORY
ČASU
Pre úsporu času pri praní vašej bielizne zvolte tlačítko Úspora času.
Doba prania se skráti. Toto tlačítko môžete zvoliť pre programy
Cotton(Bavlna)( ), Synthetics(Syntetika)( ), Jeans(Džínsovina)( ), Sports
Wear(Športovom oblečení)( ) a Baby Care(Starostlivosť o deti) ( ).
pranie bielizne _23
WF9702N5-02770E_SK.indd 23
2010-8-23 16:56:27
pranie bielizne
10
TLAČÍTKO VYPNUTIA
ZVUKU
Pri všetkých programech môžete vypnúť zvuk. Keď zvolíte túto funkciu,
je zvuk vypnutý pre každý cyklus.
• Keď je aktivovaná funkcia vypnutia zvuku, ozve se krátke pípnutie a
rozsvieti sa kontrolné svetlo tlačítka Sound Off (Vypnutie zvuku) aj
indikátor “Sound off(Vypnutie zvuku)”.
• Keď je funkcia vypnutia zvuku deaktivovaná, ozve se krátke pípnutie.
Kontrolné svetlo na tlačítku aj indikátor “Sound off(Vypnutie zvuku)”
zhasnú.
11
( ) TLAČIDLO
ŠTART/PAUZA
Stlačte pre pozastavenie a opätovné spustenie cyklu
12
( ) ZAPNUTIE/
VYPNUTIE
Prvým stlačením tlačidla zapnete práčku, opätovným stlačením práčku
vypnete. Ak je práčka ponechaná 10 minút bez aktivácie niektorého
tlačidla, práčka sa automaticky vypne.
Detská poistka
Funkcia detskej poistky vám dovoĺuje zablokovať tlačidlá tak,
aby prací cyklus, ktorý ste zvolili, nemohol byť zmenený.
Aktivácia/Deaktivácia
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať detskú poistku stlačte
naraz tlačidlo pre výber Temp.(Teploty)( ) a tlačidlo pre
Rinse(Plákanie)( ) a podržte ich stlačené po dobu 3 sekúnd.
Keď je funkcia zapnutá, svieti symbol Detskej poistky ( ).
Ak je funkcia Detskej poistky aktivovaná, funguje iba
tlačidlo Power (Napájanie)( ). Detská poistka zostáva
zapnutá aj po vypnutí a opätovnom zapnutí práčky alebo
po vytiahnutí a opätovnom zapojení zástrčky do el. siete.
3 SEK.
Vypnutie zvuku
Tlačidlo vypnutia zvuku môže byť stlačené počas hociktorého cyklu. Ak je vybraná táto funkcia,
zvuky sú vypnuté pre všetky cykly. Aj keď práčku opakovane vypnete a zapnete, nastavenie sa
zachováva.
Aktivácia/deaktivácia
Keď chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu vypnutia zvuku, stlačte tlačítko Sound
Off(Vypnutie zvuku)
. Indikátor“Sound Off(Vypnutie zvuku) ”a kontrolné svetlo na tlačítku
Sound Off(Vypnutie zvuku) svietia, keď je táto funkcia aktivovaná.
24_ pranie bielizne
WF9702N5-02770E_SK.indd 24
2010-8-23 16:56:30
Oneskorené ukončenie
Pranie bielizne pomocou ovládača programov
02 PRANIE BIELIZNE
Nastavením oneskorenia v rozmedzí od 3 do 19 hodín (v hodinových krokoch) môže nastaviť
práčku, aby automaticky ukončila pranie neskôr. Hodiny zobrazené na displeji indikujú čas kedy
sa prací cyklus ukončí.
1. Manuálne alebo automaticky nastavte práčku podľa typu bielizne určenej pre pranie.
2. Stláčajte tlačidlo Delay End ( ) (Oneskorené ukončenie), kým sa nezobrazí požadovaný
čas oneskorenia.
3. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie)( ). Rozsvieti sa indikátor oneskoreného
ukončenia “Delay End ”, a hodiny začnú odpočítavať nastavený čas.
4. Pre zrušenie oneskoreného ukončenia stlačte tlačidlo Power (Napájanie)( ) a následne opäť
zapnite práčku.
Táto nová automatická práčka umožňuje jednoduchšie pranie bielizne vďaka automatickému
riadiacemu systému “Fuzzy Control”. Po výbere programu práčka nastaví správnu teplotu, čas
prania a rýchlosť prania.
1. Otvorte vodovodný kohútik.
2. Stlačte tlačilo Power (Napájanie)( ).
3. Otvorte dvierka.
4. Postupne voľne uložte bielizeň do bubnu práčky do maximálnej úrovne.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušných zásobníkov pridajte prací prostriedok, zmäkčovač a prací prostriedok na
predpieranie (ak je potrebný).
Predpieranie je dostupné iba pri výbere pracích programov Cotton(Bavlna)( ),
Synthetics(Syntetika)( ), Jeans(Džínsovina)( ), Sports Wear(Športové oblečenie)( ),
Baby Care(Starostlivosť o deti)( ) a Daily Wash(Denné pranie)( ). Je nutné iba v prípade,
ak sú vaše odevy veľmi špinavé.
7. Použite tlačidlo pre výber príslušného cyklu podľa typu materiálu: Cotton(Bavlna)( ),
Synthetics(Syntetika)( ), Jeans(Džínsovina)( ), Sports Wear(Športové oblečenie)( ),
Wool(Vlna)( ), Hand Wash(Ručné pranie)( ), Baby Care(Starostlivosť o deti)( ), Daily
Wash(Denné pranie)( ), Quick 29’(Rýchle pranie 29’)( ).
Na ovládacom panely sa rozosvietia relevantné indikátory.
8. Teraz môžete stláčaním príslušných tlačidiel nastaviť teplotu prania, počet plákaní, rýchlosť
odstreďovania a čas oneskorenia.
9. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie)( ) a pranie sa začne. Indikátor procesu
sa rozsvieti a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas pracieho cyklu.
Možnosť pozastavenia
Do 5 minút od začiatku prania je možné pridať/vybrať kusy bielizne.
1. Stlačením tlačidla Start/Pause (Štart/Pozastavenie)( ) odistite dvierka.
Dvierka nie je možné otvoriť, keď je voda príliš HORÚCA alebo keď je úroveň vody
VYSOKÁ.
2. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie)(
praní.
) a pokračujte v
Po ukončení pracieho cyklu:
Po úplnom ukončení pracieho cyklu sa práčka automaticky vypne.
1. Otvorte dvierka.
2. Vyberte bielizeň.
pranie bielizne _25
WF9702N5-02770E_SK.indd 25
2010-8-23 16:56:37
pranie bielizne
Manuálne nastavenie prania
Oblečenie môžete dať prať manuálne bez použitia ovládača programov.
1. Otvorte prívod vody.
2. Stlačte tlačidlo Power (Napájanie)( ) na práčke.
3. Otvorte dvierka.
4. Postupne voľne uložte bielizeň do bubnu práčky do maximálnej úrovne.
5. Zatvorte dvierka.
6. Do príslušných zásobníkov pridajte prací prostriedok, a ak je to potrebné aj zmäkčovač alebo
prací prostriedok na predpieranie.
7. Stláčaním tlačidla pre nastavenie Temp.(Teploty) ( ) nastavte teplotu.
(Studená voda( ), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Stláčaním tlačidla Rinse(Plákanie) ( ) nastavte požadovaný počet cyklov plákania.
Maximálny počet cyklov plákania je päť.
Čas prania sa adekvátne predĺži.
9. Stláčaním tlačidla Spin(Odstreďovanie)( ) nastavte rýchlosť odstreďovania.
Funkcia pozastavenia plákania umožňuje z práčky vybrať oblečenie, ktoré je ešte stále
mokré. (
: Bez odstreďovania, Všetky indikátory vypnuté: Pozastavené plákanie)
10. Opakovane stláčajte tlačidlo Delay End ( ) (Oneskorené ukončenie) aby ste prechádzali
cez dostupné možnosti oneskoreného ukončenia (od 3 hodín po 19 hodín v hodinových
krokoch). Hodiny zobrazené na displeji indikujú čas kedy sa prací cyklus ukončí.
11. Stlačte tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie)( ) a práčka začne prací cyklus.
POKYNY PRE PRANIE
Postupujte podľa týchto jednoduchých pokynov a dosiahnete dokonalé a efektívne pranie.
Pred praním vždy skontrolujte štítok na oblečení.
Vašu bielizeň trieďte a perte podľa nasledujúcich kritérií:
• Štítok bielizne: Bielizeň roztrieďte na bavlnu, zmiešané tkaniny, syntetiká, hodváb, vlnu a
umelý hodváb.
• Farba: Roztrieďte bielu a farebnú bielizeň. Nové farebné kusy oblečenia perte samostatne.
• Veľkosť: Umiestnenie kusov oblečenia rôznych veľkostí do rovnakej várky zlepší účinok
prania.
• Citlivosť: Jemné oblečenie perte oddelene pomocou pracieho programu Jemná bielizeň pre
čisté nové vlnené oblečenie, záclony a hodvábne oblečenie. Skontrolujte štítky na oblečení,
ktoré periete alebo si pozrite tabuľku starostlivosti o bielizeň v prílohe.
Vyprázdnenie vreciek:
Pred každým praním vyprázdnite všetky vrecká na bielizni. Malé, nesúmerne tvarované tvrdé
objekty, ako napríklad mince, nožíky, zatváracie špendlíky a kancelárske spinky môžu poškodiť
práčku. Neperte bielizeň, ktorej súčasťou sú veľké spony, gombíky alebo podobné časti z
tvrdého kovu.
Kovové časti oblečenia môžu poškodiť samotné oblečenie a tiež bubon práčky. Pred praním
pozapínajte gombíky a ozdobené oblečenie otočte naruby. Ak sú počas prania na nohaviciach a
bundách odopnuté zipsy, môže dôjsť k poškodeniu koša na odstreďovanie. Pred praním je zipsy
potrebné zapnúť a zaistiť.
Oblečenie s dlhými šnúrkami sa môže zamotať s iným oblečením a môže sa poškodiť.
Pred spustením prania zaviažte všetky šnúrky na oblečení.
Predpieranie bavlny
Táto nová automatická práčka spolu s modernými pracími prostriedkami umožňuje dokonalé
pranie a šetrí energiu, čas, vodu a prací prostriedok. Ak je však bavlnená bielizeň obzvlášť
znečistená, použite predpieranie s pracím prostriedkom na báze proteínov.
26_ pranie bielizne
WF9702N5-02770E_SK.indd 26
2010-8-23 16:56:38
Určenie kapacity várky
Automatickú práčku nadmerne nezaťažujte, pretože sa vaša bielizeň nemusí správne oprať.
Podľa nižšie uvedenej tabuľky zistite kapacitu várky pre typ bielizne, ktorú periete.
Typ látky
Kapacita várky
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
Cotton(Bavlna)( )
- stredne/mierne špinavá
- veľmi špinavá
7,0 kg
6,0 kg
Synthetics(Syntetika)( )
3,0 kg
2,5 kg
Jeans(Džínsovina)( )
3,0 kg
2,5 kg
Sports Wear
(Športové oblečenie)( )
2,5 kg
2,0 kg
Wool(Vlna)( )
2,0 kg
2,0 kg
02 PRANIE BIELIZNE
Model práčky
• Ak je bielizeň v práčke nevyvážená (na displeji svieti “UE”), tak znížte várku.
Keď je bielizeň nevyvážená, účinnosť odstreďovania sa môže znížiť.
• Keď periete posteľnú bielizeň alebo periny, čas prania sa môže predĺžiť alebo sa môže
znížiť účinnosť odstreďovania.
• Pre posteľnú bielizeň alebo periny odporúčame používať várku s hmotnosťou 1,8 kg
alebo menej.
Podprsenky (určené na pranie) vkladajte do pracej sieťky (zakúpenej osobitne).
• Kovové časti podprseniek môžu prepichnúť materiál a poškodiť
bielizeň. Preto ich vkladajte do jemnej pracej sieťky.
• Malé časti oblečenia ako ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky
sa môžu zachytiť okolo dvierok. Preto ich vkladajte do jemnej pracej
sieťky.
UPOZORNENIE
Praciu sieťku neperte samostatne bez bielizne. Môžu pri tom vzniknúť neželané vibrácie,
ktoré spôsobia pohyb práčky a môže dôjsť k poraneniam.
pranie bielizne _27
WF9702N5-02770E_SK.indd 27
2010-8-23 16:56:39
pranie bielizne
PRACIE PROSTRIEDKY A PRÍSADY
Vhodné pracie prostriedky
Typ pracieho prostriedku, ktorý by ste mali použiť závisí od typu tkaniny (bavlna, syntetika, jemná
tkanina, vlna ), farby, teploty prania, stupňa znečistenia. Vždy používajte pracie prostriedky so
“zníženou penivosťou” určené pre automatické práčky.
Dodržiavajte odporúčania od výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sa týkajú hmotnosti bielizne,
stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete presnú tvrdosť napájacej vody,
kontaktujte príslušnú vodárenskú spoločnosť, ktorá má na starosti jej dodávku.
Nepoužívajte stvrdnuté alebo stuhnuté pracie prostriedky, pretože prací prostriedok sa pri
plákaní nemusí odstrániť. Môže dôjsť k tomu, že práčka nebude správne plákať alebo dôjde
k pretečeniu spôsobenému zablokovaním.
Keď používate program Vlna, majte prosím na mysli nasledujúce.
• Pre vlnu používajte len neutrálny tekutý prací prostriedok.
• Keď použijete práškový prací prostriedok, môže zostať na bielizni a zpôsobiť poškodenie
materiálu (vlny).
Dávkovač pracieho prostriedku
Automatická práčka má samostatné zásobníky určené na dávkovanie pracích prostriedkov a
aviváží. Pred spustením práčky pridajte pracie prostriedky do príslušných zásobníkov.
Po spustení práčky NEOTVÁRAJTE dávkovač pracieho prostriedku.
1. Vytiahnite dávkovač pracieho prostriedku na ľavej strane ovládacieho panelu.
2. Pred spustením práčky pridajte odporúčané množstvo
pracieho prostriedku priamo do zásobníka .
3. Ak je to potrebné, tak do zásobníka na aviváž
pridajte
aviváž.
UPOZORNENIE
NEPRIDÁVAJTE do priehradky na zmäkčovadlo ( )
žiadny práškový/tekutý prací prostriedok.
4. Ak používate predpieranie, pridajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku priamo do
.
zásobníka na predpieranie
Ak periete veľké kusy bielizne, NEPOUŽÍVAJTE
nasledovné typy pracích prostriedkov.
• Pracie prostriedky vo forme granúl alebo tabletiek
• Pracie prostriedky používajúce praciu guľu alebo sieť
Koncentrované alebo husté aviváže alebo kondicionéry
musia byť pred naliatím do zásobníka zriedené malým
množstvom vody (predídete tým pretečeniu v dôsledku
zablokovania prietoku).
MAX
Keď po pridaní zmäkčovadla látky do priehradky na
oplachovací prostriedok zavierate priehradku na prací prostriedok, dajte pozor, aby
zmäkčovadlo látky nepretieklo.
28_ pranie bielizne
WF9702N5-02770E_SK.indd 28
2010-8-23 16:56:40
čistenie a údržba automatickej
práčky
Tým, že vašu práčku budete udržiavať čistú, zvýšite jej prací účinok, zabránite
poruchám a zbytočným opravám a predĺžite jej životnosť.
03 ČISTENIE A ÚDRŽBA
NÚDZOVÉ VYPUSTENIE VODY Z AUTOMATICKEJ PRÁČKY
1. Odpojte práčku od elektrickej siete.
2. Otvorte kryt filtra pomocou mince alebo kľúča.
Kryt filtra
3. Potiahnutím núdzovej vypúšťacej hadičky smerom dopredu
ju vytiahnite z upínaciuho háčika.
Núdzová
vypúšťacia hadička
4. Odnímte núdzový vypúšťací uzáver, ktorým je uzavretá
núdzová vypúšťacia hadička.
5. Vypustite všetku vodu do nádoby.
Možno zostane viac vody, ako ste očakávali. Pripravte si
väčšiu misu.
6. Založte uzáver na núdzovú vypúšťaciu hadičku a hadičku
upevnite ju na upínací háčik.
7. Namontujte kryt filtra.
Núdzový
vypúšťací
uzáver
ČISTENIE VONKAJŠIEHO POVRCHU
1. Povrch automatickej práčky, vrátane ovládacieho panela, čistite pomocou jemnej handričky a
neabrazívnych jemných čistiacich prostriedkov.
2. Na vysušenie povrchov použite jemnú handričku.
3. Na automatickú práčku nelejte vodu.
čistenie a údržba automatickej práčky _29
WF9702N5-02770E_SK.indd 29
2010-8-23 16:56:41
čistenie a údržba automatickej
práčky
ČISTENIE DÁVKOVAČA PRACIEHO PROSTRIEDKU A JEHO
VNÚTORNÝCH PRIESTOROV
1. Zatlačte na uvoľňovací prvok vo vnútri
dávkovača pracieho prostriedku a dávkovač
vytiahnite von.
2. Z dávkovača pracieho prostriedku vyberte
zásobník na tekutý prací prostriedok.
Uvoľňovací prvok
Zásobník na tekutý prací
prostriedok
3. Umyte všetky časti pod tečúcou vodou.
4. Vyčistite vnútorné časti dávkovača pomocou starej zubnej
kefky.
5. Zásobník na tekutý prací prostriedok vráťte na svoje miesto
zasunutím do dávkovača.
6. Zasuňte dávkovač naspäť na svoje miesto.
7. Zvyšky čistiaceho prostriedku odstránite tak, že spustíte
plákanie bez bielizne.
30_ čistenie a údržba automatickej práčky
WF9702N5-02770E_SK.indd 30
2010-8-23 16:56:42
ČISTENIE ODPADOVÉHO FILTRA
Odpadový fi lter odporúčame čistiť 5- alebo 6-krát do roka alebo vtedy, ak sa na displeji zobrazí chybové
hlásenie “5E”. (Pozri kapitolu “Núdzové vypustenie vody z automatickej práčky” v predchádzajúcom texte.)
Pred čistením usadzovacieho filtra sa uistite, že je kábel sieťového prívodu elektriny odpojený.
1. Najprv odstráňte zvyšujúcu vodu (prečítajte si “Núdzové
vypustenie vody z automatickej práčky” na strane 29.)
Ak vyberiete filter bez vypustenia zvyšujúcej vody, môže
zvyšujúca voda vytekať von.
2. Otvorte kryt filtra pomocou mince alebo kľúča.
3. Otáčaním doľava odskrutkujte núdzový uzáver a vypustite
všetku vodu.
4. Odskrutkujte kryt odpadového filtra.
Kryt odpadového
filtra
03 ČISTENIE A ÚDRŽBA
UPOZORNENIE
5. Z odpadového filtra odstráňte akúkoľvek špinu alebo iný
materiál. Uistite sa, či nie je blokovaná vrtuľa odtokového
čerpadla za odpadovým fi ltrom.
6. Zaskrutkujte kryt odpadového filtra.
7. Namontujte kryt filtra.
UPOZORNENIE
Neotvárajte viečko usadzovacieho filtra behom chodu práčky, mohla
by vytekať horúca voda.
•
Uistite sa, že po vyčistení usadzovacieho filtra dáte späť viečko filtra. Keď je filter mimo práčku,
môže vaša práčka fungovať nesprávne, alebo prepúšťať vodu.
•
Filter musí byť po svojom vyčistení kompletne zostavený.
ČISTENIE VSTUPNÉHO FILTRA HADICE NA PRÍVOD VODY
Vstupný fi lter hadice na prívod vody by ste mali čistiť aspoň raz za rok alebo vtedy, keď sa na displeji
zobrazí chybové hlásenie “4E”:
1. Zatvorte prívod vody do automatickej práčky.
2. Odskrutkujte hadicu zo zadnej strany automatickej práčky. Aby nedošlo k vyšplechnutiu vody
z hadice spôsobenému tlakom vzduchu, zakryte hadicu handričkou.
3. Pomocou klieští jemne vytiahnite vstupný fi lter z konca hadice a opláchnite ho vodou, až
kým nebude čistý. Vyčistite tiež vnútornú a vonkajšiu stranu závitovej prípojky.
4. Zasuňte fi lter naspäť na svoje miesto.
5. Hadicu naskrutkujte späť na automatickú práčku.
6. Uistite sa, že cez prípojku neuniká voda a otvorte kohútik.
čistenie a údržba automatickej práčky _31
WF9702N5-02770E_SK.indd 31
2010-8-23 16:56:44
čistenie a údržba automatickej
práčky
OPRAVA ZAMRZNUTEJ AUTOMATICKEJ PRÁČKY
Ak teplota klesne pod bod mrazu a vaša automatická práčka zamrzne:
1.
2.
3.
4.
5.
Odpojte automatickú práčku od elektrickej siete.
Nalejte teplú vodu na prívodový kohútik, aby ste uvoľnili prívodnú hadicu vody.
Demontujte prívodnú hadicu vody a namočte ju do teplej vody.
Nalejte teplú vodu do bubna automatickej práčky a 10 minút ju v ňom nechajte.
Opätovne pripojte prívodnú hadicu vody k vodovodnému kohútiku a skontrolujte, či je
dodávka vody a odtekanie v poriadku.
USKLADNENIE AUTOMATICKEJ PRÁČKY
Ak práčku nebudete dlhšiu dobu používať, je ideálne ak z nej vypustíte vodu a odpojíte od prívodov.
Ak pred uskladnením práčky zostane v hadiciach alebo vnútorných častiach práčky voda, môže dôjsť k jej
poškodeniu.
1. Nastavte program Rýchle pranie 29’ a pridajte bielidlo do zásobníka bielidla. Spustite práčku
bez náplne.
2. Zatvorte prívodné kohútiky vody a odpojte prívodné hadice.
3. Odpojte práčku od elektrickej siete a nechajte otvorené dierka práčky, aby bola zabezpečená
dostatočná cirkulácia vzduchu vo vnútri bubnu práčky.
Ak bola práčka skladovaná v prostredí s teplotou pod bodom mrazu, tak pred jej
používaním nechajte práčku najskôr zohriať, aby sa rozmrazila zvyšková voda v práčke.
32_ čistenie a údržba automatickej práčky
WF9702N5-02770E_SK.indd 32
2010-8-23 16:56:46
riešenie problémov a chybové
hlásenia
PROBLÉM
RIEŠENIE
Práčka sa nespustí
•
•
•
•
V práčke nie je žiadna alebo •
nedostatok vody
•
•
•
Po dokončení pracieho
cyklu ostane prací
prostriedok v dávkovači
pracieho prostriedku
•
•
Práčka vibruje alebo je príliš •
hlučná
Skontrolujte, či je automatická práčka zapojená.
Skontrolujte, či sú pevne uzatvorené dvierka.
Skontrolujte, či sú otvorené kohútiky prívodu vody.
Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo Start/Pause (Štart/Pozastavenie).
Otvorte kohútiť prívodu vody úplne.
Skontrolujte, či je nie prívodná hadica vody zamrznutá.
Vystrite prívodové hadice vody.
Vyčistite fi lter v prívodovej hadici vody.
Skontrolujte, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným
tlakom vody.
Skontrolujte, či je prací prostriedok vložený v strednom zásobníku
dávkovača.
•
Skontrolujte, či je automatická práčka umiestnená na rovnom
povrchu. Ak povrch nie je rovný, tak nastavte nožičku automatickej
práčky tak, aby ste ju vyrovnali.
Skontrolujte, či sú demontované prepravné skrutky.
Skontrolujte, či sa automatická práčka nedotýka žiadneho iného
objektu.
Skontrolujte, či je várka bielizne vyvážená.
Automatická práčka
nevypúšťa vodu a/alebo
neodstreďuje
•
•
Vystrite odtokovú hadicu. Odstráňte zauzlenie hadice.
Skontrolujte, či odpadový fi lter nie je zanesený.
Dvierka sú zablokované
alebo sa nedajú otvoriť.
•
•
Presvedčte sa, že došlo k úplnému vypusteniu vody z bubna.
Presvedčte sa, že indikátor uzamknutia dvierok nesvieti. Indikátor
uzamknutia dvierok zhasne po vypustení.
•
•
04 RIEŠENIE PROGRAMOV
V PRÍPADE PORUCHY PRÁČKY VYKONAJTE NASLEDOVNÉ
OPATRENIA...
Ak sa problém nepodarí odstrániť, tak kontaktujte zákaznícke centrum Samsung.
riešenie problémov a chybové hlásenia _33
WF9702N5-02770E_SK.indd 33
2010-8-23 16:56:46
riešenie problémov a chybové
hlásenia
CHYBOVÉ HLÁSENIA
Ak sa vyskytne porucha práčky, na displeji sa môže zobraziť chybové hlásenie. V takom prípade skontrolujte
uvedený prehľad hlásení, a pred tým ako kontaktujete zákaznícke centrum Samsung sa pokúste vzniknutý
problém vyriešiť sami.
KÓD CHYBY
RIEŠENIE
dE
•
Zatvorte dvierka.
4E
•
•
Skontrolujte, či je otvorený kohútik prívodu vody.
Skontrolujte tlak vody.
5E
•
•
Vyčistite odpadový filter.
Skontrolujte, či je odtoková hadica namontovaná správne.
•
Várka bielizne je nevyvážená. Rozložte várku rovnomerne.
Ak je potrebné oprať len jeden kus oblečenia, ako napríklad župan
alebo džínsy, tak výsledok konečného odstreďovania nemusí byť
uspokojivý a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie „UE“.
•
Kontaktujte servisné stredisko.
•
Toto sa objavuje, keď je detektované príliš veľké množstvo peny.
Zobrazuje sa aj v priebehu odstraňovania peny. Keď je odstraňovanie
dokončené, pokračuje normálny cyklus. (Toto je jedna z normálnych
operácií. Je chybou predchádzať neexistujúcim poruchám).
•
Ak je napätie privádzanej elektriny nestále, práčka sa v záujme
ochrany svojich elektrických zariadení zastaví.
Keď je privádzané správne napätie, cyklus automaticky pokračuje.
UE
cE/3E
Sud
Uc
•
Ak sa chybové hlásenie nenachádza v uvedenom prehľade alebo ak sa problém nepodarí vyriešiť,
kontaktujte zákaznícke centrum Samsung alebo predajcu Samsung.
34_ riešenie problémov a chybové hlásenia
WF9702N5-02770E_SK.indd 34
2010-8-23 16:56:46
tabelul ciclurilor de spălare
TABELUL CICLURILOR DE SPĂLARE
( opţiunea utilizatorului)
MAX. NÁPLŇ (V kg)
Cotton(Bavlna)(
)
Synthetics(Syntetika)(
Jeans(Džínsovina)(
)
)
Sports Wear
(Športové oblečenie)(
Wool(Vlna)(
)
)
Hand Wash(Ručné pranie)(
)
Baby Care(Starostlivosť o deti)(
Daily Wash(Denné pranie)(
)
)
Quick 29’(Rýchle pranie 29’)(
)
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
Predpieranie
Pranie
Zmekčovač
Max. teplota
(˚C)
7,0
6,0

da

95
3,0
2,5

da

60
3,0
2,5

da

60
2,5
2,0

da

60
2,0
2,0
-
da

40
2,0
2,0
-
da

40
3,0
3,0

da

95
3,0
3,0

da

60
3,0
2,0
-
da

60
Max. rýchlosť odstreďovania (otáčky za minútu)
PROGRAM
Cotton(Bavlna)(
)
Synthetics(Syntetika)(
Jeans(Džínsovina)(
)
)
Sports Wear
(Športové oblečenie)(
Wool(Vlna)(
)
)
Hand Wash(Ručné pranie)(
)
Baby Care(Starostlivosť o deti)(
Daily Wash(Denné pranie)(
Quick 29’(Rýchle pranie 29’)(
)
)
)
Odloženie
ukončenia
Čas cyklu (min.)
1000

130
1200
1000

91
800
800
800

80
1200
1200
1000

74
800
800
800

35
400
400
400

32
1400
1200
1000

133
1200
1200
1000

62
1400
1200
1000

29
WF9704
WF9604
WF9702
WF9602
WF9700
WF9600
1400
1200
1200
05 TABUĽKA PROGRAMOV
PROGRAM
PRACÍ PROSTRIEDOK
1. Prací cyklus s predpieraním je dlhší o 15 min.
2. Údaje o trvaní pracích cyklov boli merané podľa štandardov špecifi kovaných normou IEC 60456 / EN
60456.
3. BAVLNA 60˚C+ INTENZÍVNY je program so špecifikáciou EN60456.
4. Čas cyklu, ktorý sa uvádza v tabuľkách sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť. Je to spôsobené
rozdielnymi hodnotami tlaku vody, teplotou napájacej vody, várkou a typom bielizne.
5. Ak je aktivovaná funkcia intenzívneho prania, predĺži sa čas každého pracieho cyklu.
tabelul ciclurilor de spălare _35
WF9702N5-02770E_SK.indd 35
2010-8-23 16:56:47
príloha
TABUĽKA STAROSTLIVOSTI O BIELIZEŇ
Nasledovné symboly označujú spôsob starostlivosti o bielizeň. Štítok na oblečení obsahuje štyri symboly v
nasledovanom poradí: pranie, bielenie, sušenie, žehlenie a niekedy aj suché čistenie.
Uvedené symboly slúžia pre stanovenie správnej starostlivosti o bielizeň a používajú ich domáci aj zahraniční
výrobcovia oblečenia. Pre zabezpečenie dlhej životnosti oblečenia a bezproblémového prania sa riaďte
nasledovnými pokynmi, ktoré zastupujú jednotlivé symboly uvádzané na štítkoch oblečenia.
Odolný materiál
Môže sa žehliť max. pri 100˚C
Jemné tkaniny
Nežehlite
Oblečenie sa môže prať pri 95°C
Môže sa čistiť pomocou
akéhokoľvek rozpúšťadla
Oblečenie sa môže prať pri 60°C
Suché čistenie len pomocou
perchloridu, technického benzínu,
čistého liehu alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri 40°C
Suché čistenie len pomocou
leteckého benzínu, čistého liehu
alebo R113
Oblečenie sa môže prať pri 30°C
Nemôže sa čistiť nasucho
Oblečenie sa môže prať v rukách
Sušte vystreté
Iba suché čistenie
Pri sušení sa môže zavesiť
Môže sa bieliť v studenej vode
Sušiť na vešiaku
Nebieliť
Sušiť v bubnovej sušičke pri bežnej
teplote
Môže sa žehliť max. pri 200˚C
Sušiť v bubnovej sušičke pri
zníženej teplote
Môže sa žehliť max. pri 150˚C
Nemôže sa sušiť v bubnovej
sušičke
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
•
•
•
•
Toto zariadenie je vyrobené z recyklovateľných materiálov. Ak sa rozhodnete toto zariadenie zlikvidovať,
tak dodržujte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie odpadov. Odrežte napájací kábel, aby sa
zariadenie nedalo pripojiť k zdroju napájania. Demontujte dvierka, aby sa v zariadení nemohli uväzniť
zvieratá a malé deti.
Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho
prostriedku.
Pred praním používajte produkty na odstraňovanie škvŕn a odfarbovače iba v prípade, že je to
nevyhnutné.
Šetrite vodu a elektrickú energiu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od
používaného programu).
PREHLÁSENIE O ZHODE
Toto zariadenie vyhovuje európskym bezpečnostným normám, smernici EC 93/68 a norme EN 60335.
36_ príloha
WF9702N5-02770E_SK.indd 36
2010-8-23 16:56:51
TECHNICKÉ ÚDAJE
TYP
PRÁČKA PLNENÁ SPREDU
WF9704/WF9702/WF9700/WF9604
WF9602/WF9600
L600mm X A550mm X Î850mm
L600mm X A450mm X Î850mm
TLAK VODY
50 kPa ~ 800 kPa
OBJEM VODY
56 ℓ
ČISTÁ HMOTNOSŤ
WF9704
WF9702/
WF9700
WF9604
WF9602/
WF9600
61 kg
59 kg
60 kg
56 kg
KAPACITA PRANIA
A ODSTREĎOVANIA
MODEL
PRANIE
PRÍKON
PRANIE A OHRIEVANIE
ODSTREĎOVANIE
48 ℓ
7,0 kg
6,0 kg
WF9704/WF9702/WF9700
WF9604/WF9602/WF9600
220 V
150 W
150 W
240 V
150 W
150 W
220 V
2000 W
2000 W
240 V
2400 W
2400 W
MODEL
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
230 V
580 W
530 W
500 W
580 W
530 W
500 W
ČERPANIE
HMOTNOSŤ
BALENIA
OTÁČKY
ODSTREĎOVANIA
06 PRÍLOHA
ROZMERY
34 W
MODEL
WF9704/WF9702/WF9700
WF9604
WF9602/
WF9600
PAPIER
2,3 kg
2,3 kg
2,1 kg
PLAST
1,2 kg
1,2 kg
1,0 kg
MODEL
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
ot./min.
1400
1200
1000
1400
1200
1000
Právo na zmeny vzhľadu produktu a technických údajov vyhradené.
príloha _37
WF9702N5-02770E_SK.indd 37
2010-8-23 16:56:51
poznámky
WF9702N5-02770E_SK.indd 38
2010-8-23 16:56:51
poznámky
WF9702N5-02770E_SK.indd 39
2010-8-23 16:56:51
Kontaktujte SAMSUNG v celom svete
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre týkajúce sa výrobkov Samsung,spojte sa prosím so strediskom
starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Code No. DC68-02770E_SK
WF9702N5-02770E_SK.indd 40
2010-8-23 16:56:51
WF9704N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9702N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9700N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9604N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9602N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9600N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
Pesumasina
kasutusjuhend
kujutle võimalusi
Täname, et ostsite selle Samsungi toote.
Põhjalikuma teeninduse saamiseks registreerige
oma toode aadressil:
www.samsung.com/register
WF9702N5-02770E_ET.indd 1
2010-8-23 16:59:16
teie uue pesumasina
funktsioonid
See pesumasin muudab teie suhtumist pesupesemisse. Samsungi pesumasina
omadused, mis põhinevad supervõimsusel ja energia kokkuhoiul, teevad tüütust
tööst naudingu.
• Süsteem beebipesu pesemiseks
Teie Samsungi pesumasinal on olemas pesuprogrammid, mis annavad lisakaitse tundliku
nahaga laste riietele.
Need programmid minimeerivad pesupulbrijääke pesus ja vähendavad nii laste nahaärritust.
Lisaks saab nende programmide alusel pesu eri liikidesse liigitada. Pesu pestakse vastavalt
pesu omadustele ja lapsed saavad selga alati puhtad ja värsked riided.
• Lapselukk
Lapselukufunktsioon tagab, et väikesed uudishimulikud lapsed ei saa pesumasinat ise lahti
teha.
See turvafunktsioon takistab lapsi pesumasina nuppudega mängimast ja annab teile märku,
kui pesumasin sisse lülitatakse.
• Tunnistatud villapesuks sobivaks
Pesumasin on edukalt läbinud Woolmark Company masinpestavate villaste riiete testi.
Riideid tuleks pesta vastavalt hooldussildil olevatele Woolmarki ja Samsungi poolt määratud
juhistele.
• Ajastatud lõpp
Saate ühetunnise täpsusega ajastada pesutsükli lõppema kuni 19 tunni pärast, mis võimaldab
pesumasinat mugavalt kasutada, eriti siis, kui peate kodust välja minema.
• Kiirpesu
Aega on vähe! Kui aega on vähe, päästab teid hädast lühike, alla 30-minutiline pesutsükkel.
Meie 29-minutiline kiirpesuprogramm on suurepärane lahendus kiire elutempo puhul. Nüüd
saate oma lemmikrõivad puhtaks üksnes 29 minutiga!
• Õrn- ja käsipesuprogramm
Spetsiaalne hooldus tagatakse õige temperatuuri, õrna pesutoimingu ja sobiva veekoguse
abil.
• Keraamiline kuumutusseade tagab kestvuse ja energiakokkuhoiu
(saadaval vaid valitud mudelitel)
Meie tõeliselt innovatiivne keraamiline kütteelement on tavalistest kaks korda vastupidavam.
See aitab teil hooldusremondi raha kokku hoida. Lisaks kõrvaldab see kareda vee toime ja
hoiab kokku energiat.
2_ omadused
WF9702N5-02770E_ET.indd 2
2010-8-23 16:59:17
• Suur luuk
Eriti suur luuk tagab hea ülevaate! Saate kergelt pesu masinasse panna ja välja võtta; eriti
mugav on see suurte esemete (voodiriided, vannilinad jms) puhul.
Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma uue Samsungi pesumasina paigalduse,
kasutuse ja hoolduse kohta. Samuti sisaldab see juhtpaneeli kirjeldust, pesumasina kasutamise
juhiseid ning näpunäiteid, kuidas kõiki uusimaid omadusi ja funktsioone võimalikult hästi ära
kasutada. Lk 33 asuv peatükk „Veaotsing ja infokoodid” aitab leida lahendusi, kui teie uuel
pesumasinal esineb probleeme.
omadused _3
WF9702N5-02770E_ET.indd 3
2010-8-23 16:59:17
ohutusalane teave
Õnnitleme Teid uue Samsung ActivFresh™ pesumasina omandamise puhul. See
kasutusjuhend sisaldab olulist infot masina paigaldamise, kasutamise ja hoolduse
kohta. Võtke aega ja lugege see kasutusjuhend läbi. Nii saate pesumasina erinevad
omadused ja funktsioonid täielikult ära kasutada.
MIDA PEATE TEADMA OHUTUSJUHISTE KOHTA
Palun lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. Nii võite olla kindel, et oskate oma uue masina
mitmesuguseid omadusi ja funktsioone ohutult ja tõhusalt kasutada. Hoidke kasutusjuhendit masina lähedal
kindlas kohas, et saaksite sellest tulevikus nõu ja abi. Kasutage masinat ainult selles kasutusjuhendis
kirjeldatud eesmärgil.
Selles kasutusjuhendis sisalduvad hoiatused ja olulised ohutusjuhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi
ning ilmneda võivaid olukordi. Pesumasina paigaldamisel, hooldamisel ja kasutamisel tuleb lähtuda tervest
mõistusest, olla ettevaatlik ja hoolikas. Selle eest vastutate Teie.
Kuna alljärgnevad kasutusjuhised käivad erinevate mudelite kohta, võivad Teie pesumasina tehnilised
näitajad kasutusjuhendis kirjeldatutest pisut erineda. On võimalik, et mitte kõik hoiatavad märgid ei sobi Teie
masinaga. Küsimuste või probleemide korral pöörduge lähimasse hoolduskeskusse või otsige abi ja infot
internetiaadressilt www.samsung.com.
TÄHTSAD OHUTUSSÜMBOLID JA ETTEVAATUSABINÕUD
Mida tähendavad selles kasutusjuhendis olevad ikoonid ja märgid:
HOIATUS
Ohud või ebaturvaline toimimisviis, mis võib põhjustada tõsiseid
kehavigastusi, surma ja/või materiaalset kahju.
ETTEVAATUST
Ohud või ebaturvaline toimimisviis, mis võib põhjustada kehavigastusi
ja/või materiaalset kahju.
ETTEVAATUST
Tule- või plahvatusohu, elektrilöögi või kehavigastuste ohu vähendamiseks
tuleb pesumasinat kasutades järgida järgnevaid põhilisi ohutusmeetmeid:
ÄRGE üritage.
ÄRGE võtke lahti.
ÄRGE puutuge.
Järgige juhiseid täpselt.
Eemaldage toitepistik seinakontaktist.
Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et pesumasin oleks maandatud.
Abi saamiseks helistage teenindusse.
Märkus.
Need hoiatustähised siin on mõeldud vältimaks Teie ja teiste inimeste vigastamist.
Palun järgige neid täpselt.
Pärast selle alajaotise läbilugemist hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas, et sellest
tulevikus abi ja nõu leida.
Enne masina kasutamist lugege kõik juhised läbi.
Nagu kõigi elektriseadmete puhul, milles on liikuvaid osi, tuleb arvestada võimalike ohtudega.
Masina ohutuks kasutamiseks tuleb selle töö endale selgeks teha ning olla kasutamisel hoolikas.
4_ ohutusalane teave
WF9702N5-02770E_ET.indd 4
2010-8-23 16:59:19
Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) pesumasina peal või sees mängida. Pesumasina luuki ei saa
seestpoolt kergesti avada. Lapsed võivad seadmesse kinni jäädes saada tõsiseid kehavigastusi.
HOIATUS
See masin ei ole mõeldud kasutamiseks füüsilise, sensoorse või vaimse puude või kogemuste
ja teadmisteta isikutele (sh lastele), kui nende ohutuse eest vastutavad isikud ei teosta nende üle
järelvalvet või ole neid masina kasutamise osas juhendanud.
Tuleb jälgida, et lapsed masinaga ei mängiks.
Kui pistik (toitejuhe) on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja, teenindustöötaja
või sarnast kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.
Seade tuleb paigaldada kohta, mille läheduses on olemas toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud.
Pesumasina puhul, mille ventilatsiooniava asub seadme põhjal, tuleks jälgida, et see poleks vaiba või
mõne muu esemega tõkestatud.
Kasutage uusi voolikukomplekte; vanu ei tohiks kasutada.
WEEE-TÄHIST PUUDUTAV JUHIS
Selle toote (elektroonikaromu) õige kõrvaldamine
(Kohaldatakse Euroopa Liidus ning muudes Euroopa riikides, kus on olemas
lahuskogumise süsteemid)
See tähis tootel, tarvikutel või kirjanduses näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisaseadmeid
(nt laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi nende tööea lõppedes kõrvaldada koos muude
majapidamisjäätmetega. Et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega kaasneda võivat kahju
keskkonnale või inimeste tervisele, palume need esemed muud tüpi jäätmetest eraldada ning
suunata need vastutustundlikult korduvkasutusse, et toetada materiaalsete ressursside säästvat
taaskasutust.
Kodukasutajad peaksid pöörduma kas toote müüja poole või kohalikku omavalitsusse, kus neid
nõustatakse, kus ja kuidas suunata need esemed keskkonnasõbralikku taaskasutusse.
Ettevõtted peaksid pöörduma tarnija poole ja uurima ostulepingu tingimusi. Seda toodet ning
selle elektroonilisi lisaseadmeid ei tohi kõrvaldada koos ettevõtte muude jäätmetega.
ohutusalane teave _5
WF9702N5-02770E_ET.indd 5
2010-8-23 16:59:19
ohutusalane teave
HOIATUS
PAIGALDAMISEGA SEOTUD TÕSISED HOIATUSMÄRGID
Selle masina peab paigaldama kvalifitseeritud tehnik või hooldusfirma.
- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus, probleemid
masinaga või vigastus.
Masin on raske, olge seda tõstes ettevaatlik.
Ühendage toitekaabel vahelduvvoolu 220V/50Hz/15A või neist näitajatest parema
seinakontaktiga ja kasutage kontakti ainult selle masina jaoks. Ka pikendusjuhet ei ole
lubatud kasutada.
- Seinakontakti jagamine teiste masinatega jagaja või pikenduskaabli abil võib põhjustada
elektrilöögi või tulekahju.
- Kontrollige, kas elektripinge, sagedus ja vool vastavad toote tehnilistes andmetes
toodule. Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju. Ühendage
toitepistik tugevasti seinakontakti.
Eemaldage toitepistiku kontaktidelt ja puutepunktidelt regulaarsete ajavahemike tagant
kuiva lapiga üleliigne ollus, nt tolm või vesi.
- Tõmmake toitepistik pesast välja ja pühkige kuiva lapiga puhtaks.
- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
Ühendage toitepistik seinakontaki õiges asendis, jälgides, et kaabel kulgeks põranda
suunas.
- Kui ühendate toitepistiku pessa vastupidises asendis, võite vigastada kaablis olevaid
traate ja tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Hoidke pakkematerjale kindlasti lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad lastele
ohtlikud olla.
- Kui laps tõmbab endale koti pähe, võib tagajärjeks olla lämbumine.
Masina, toitepistiku või toitekaabli vigastuse korral pöörduge lähimasse teeninduskeskusse.
See masin peab olema nõuetekohaselt maandatud.
Ärge maandage masinat gaasitoru, plastist veetoru ega telefonikaabli külge.
- Tagajärjeks võivad olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus või probleemid masinaga.
- Ärge kunagi ühendage toitekaablit pistikupessa, mis ei ole nõuetekohaselt maandatud,
ning veenduge, et see vastaks kohalikele ja üleriigilistele eeskirjadele.
Ärge paigaldage masinat küttekeha või süttiva materjali lähedusse.
Ärge paigaldage masinat niiskesse, õlisesse ega tolmusesse kohta, otsese päikesevalguse
kätte ega kohta, kuhu pääseb vesi (vihmapiisad).
Ärge paigaldage masinat madala temperatuuriga kohta.
- Külmaga võivad torud lõhkeda.
Ärge paigaldage masinat kohta, kus võib esineda gaasi lekkimist.
- Tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge kasutage elektritransformaatorit.
- Tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge kasutage defektset toitepistikut, toitekaablit ega logisevat seinakontakti.
- Tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge tõmmake toitekaablit ega painutage seda liigselt.
Ärge keerutage toitekaablit ega siduge seda sõlme.
Ärge riputage toitekaablit mõne metallist eseme külge, ärge asetage toitekaablile raskeid
6_ ohutusalane teave
WF9702N5-02770E_ET.indd 6
2010-8-23 16:59:19
esemeid, ärge pange toitekaablit esemete vahele ega suruge seda masina taha.
- Tagajärjeks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Toitepistikut seinakontaktist välja võttes ärge tirige toitekaablist.
- Toitepistikut eemaldades hoidke kinni pistikust.
- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
Ärge asetage toitekaablit ja voolikuid kohta, kus võite nende otsa komistada.
ETTEVAATUST
PAIGALDAMISEGA SEOTUD ETTEVAATUSMÄRGID
See masin tuleb paigutada selliselt, et oleks tagatud juurdepääs toitepistikule.
- Vastasel korral võib elektrileke põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Paigaldage masin tasasele kõvale pinnale, mis on selle kandmiseks küllalt tugev.
- Vastasel korral võib tagajärjeks olle ebanormaalne vibratsioon, liikumine, müra või
probleemid masinaga.
HOIATUS
KASUTAMISEGA SEOTUD TÕSISED HOIATUSMÄRGID
Masina üleujutamise korral katkestage koheselt vee pealevool ja vooluvarustus ning
pöörduge lähimasse teeninduskeskusse.
- Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Tagajärjeks võib olla elektrilöök.
Kui masinast kostub ebatavalist müra, tuleb põlemislõhna või suitsu, võtke toitepistik
koheselt seinakontaktist välja ja pöörduge lähimasse teeninduskeskusse.
- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
Gaasilekke korral (nt propaangaas, veeldatud naftagaas jne) õhutage koheselt ruumi ning
ärge puudutage toitepistikut. Ärge puudutage masinat ega toitekaablit.
- Ärge kasutage ventilaatorit.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Ärge lubage lastel pesumasina sees või peal mängida. Ühtlasi tuleb masinat utiliseerides
pesumasina uksekäepide ära võtta.
- Kui lapsed jäävad masinasse lõksu, võivad nad ära lämbuda.
Enne masina kasutamist eemaldage kindlasti selle põhja alla kinnitatud pakend (vahtkumm,
vahtplast).
ohutusalane teave _7
WF9702N5-02770E_ET.indd 7
2010-8-23 16:59:19
ohutusalane teave
Ärge peske masinas esemeid, millel on bensiini, petrooleumi, benseeni, värvilahustit,
alkoholi või muid süttivaid või plahvatusohtlikke aineid.
- Tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju või plahvatus.
Ärge avage jõudu kasutades pesumasina ust, kui masin töötab (kõrgel temperatuuril
pesemine/kuivatamine/tsentrifuugimine).
- Pesumasinast väljavoolav vesi võib tekitada põletushaavu või muuta põranda libedaks.
See võib põhjustada vigastusi.
- Ukse avamine jõudu kasutades võib masinat rikkuda või põhjustada vigastusi.
Ärge torgake kätt pesumasina alla.
- See võib põhjustada vigastusi.
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.
- Te võite saada elektrilöögi.
Ärge tõmmake masina väljalülitamiseks toitepistikut pesast välja ajal, mil masin veel töötab.
- Toitepistiku uuesti seinakontakti torkamine võib anda sädeme ja põhjustada elektrilöögi
või tulekahju.
Ärge lubage lastel ega haigetel inimestel ilma järelvalveta pesumasinat kasutada. Ärge
lubage lastel masinasse ronida.
- Tagajärjeks võivad olla elektrilöök, põletushaavad või vigastus.
Ärge sirutage kätt ega metallesemeid pesumasina alla, kui masin töötab.
- See võib põhjustada vigastusi.
Ärge hoidke kinni toitekaablist, kui ühendate masina vooluvõrgust lahti; haarake alati
tugevasti pistikust kinni ja tõmmake see otse pesast välja.
- Vigastatud toitekaabel võib põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.
Ärge püüdke masinat ise remontida, koost lahti võtta ega muuta.
- Ärge kasutage peale standardsete kaitsekorkide muid kaitsmeid (nt vask, terastraat jne).
- Kui masin vajab remonti või uuesti paigaldamist, pöörduge lähimasse
teeninduskeskusse.
- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök, tulekahju, probleemid tootega või
vigastus.
Kui masinasse on pääsenud võõrollust, nt vett, ühendage toitepistik lahti ja pöörduge
lähimasse teeninduskeskussse.
- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
Kui vee sissevõtuvoolik tuleb kraani küljest lahti ja ujutab masina üle, ühendage toitepistik
lahti.
- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
Kui masinat ei kasutata pikemat aega, samuti äikesetormi või välgu ajal, tuleb toitepistik
pistikupesast välja tõmmata.
- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
8_ ohutusalane teave
WF9702N5-02770E_ET.indd 8
2010-8-23 16:59:19
ETTEVAATUST
KASUTAMISEGA SEOTUD ETTEVAATUSMÄRGID
Kui pesumasin on saastunud selliste ainetega nagu puhastusvahend, mustus, toidujäägid
jne, võtke toitepistik pistikupesast välja ja puhastage pesumasinat niiske pehme lapiga.
- Vastasel korral võivad tagajärjeks olla plekid, deformeerumine, kahjustused või
roostetamine.
Tugeva löögi mõjul võib esiklaas puruneda. Olge pesumasinat kasutades hoolikas.
- Purunenud klaas võib põhjustada vigastusi.
Pärast veevarustuse katkemist või vee sissevõtuvooliku uuesti ühendamist keerake kraan
aeglaselt lahti.
Pärast pikaajalist mittekasutamist keerake kraan aeglaselt lahti.
- Õhurõhk vee sissevõtuvoolikus või veetorus võib mõne osa rikkuda või põhjustada
veelekke.
Kui töö käigus esineb vee äravooluga seotud rike, kontrollige võimalikke äravooluprobleeme.
- Kui kasutatakse pesumasinat, mis on äravooluga seotud probleemi tõttu üle ujutatud,
võib elektrileke põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Pesu masinasse pannes jälgige, et see ei jääks ukse vahele kinni.
- Kui pesu jääb ukse vahele kinni, võib tagajärjeks olla pesu või pesumasina rikkumine või
vee lekkimine.
Veenduge, et kraan on kinni keeratud, kui pesumasinat ei kasutata.
- Veenduge, et vee sissevõtuvooliku konnektori kruvi on korralikult kinni keeratud.
- Vastasel korral võib tagajärjeks olla materiaalne kahju või kehavigastus.
Kontrollige, et kummitihendil ei ole võõrkehi (jäätmeid, niiti vms).
- Kui uks ei ole korralikult kinni, võib tagajärjeks olla veeleke.
Enne toote kasutamist avage kraan ja kontrollige, et vee sissevõtuvooliku konnektor on
korralikult kinni keeratud ning et vett ei leki välja.
- Kui kruvid või vee sissevõtuvooliku konnektor on lahti, võib tagajärjeks olla vee lekkimine.
Tule- või plahvatusohu vähendamiseks:
- Teatud tingimustel võib sellises kuumaveesüsteemis nagu teie veekuumuti tekkida
gaasiline vesinik, kui süsteemi ei ole kasutatud kaks nädalat või kauem. GAASILINE
VESINIK ON PLAHVATUSOHTLIK. Kui teie kuumaveesüsteemi ei ole kasutatud kaks
nädalat või kauem, avage kõik majapidamises olevad kuumaveekraanid ja laske vett
mitu minutit voolata, enne kui hakkate pesumasinat kasutama. Nii pääseb süsteemi
kogunenud gaasiline vesinik välja. Kuna gaasiline vesinik on tuleohtlik, ei tohi sel ajal
suitsetada ega süüdata lahtist tuld. Gaasilekke korral õhutage koheselt ilma toitepistikut
puudutamata.
ohutusalane teave _9
WF9702N5-02770E_ET.indd 9
2010-8-23 16:59:19
ohutusalane teave
Ärge seiske masinal ega asetage sellele esemeid (nt pesu, süüdatud küünlad, süüdatud
sigaretid, lauanõud, kemikaalid, metallist esemed jne).
- Tagajärjeks võivad olla elektrilöök, tulekahju, probleemid tootega või kehavigastus.
Ärge piserdage masina pinnale selliseid lenduvaid aineid nagu nt putukamärk.
- Need on inimesele kahjulikud ning võivad lisaks põhjustada elektrilöögi, tulekahju või
tekitada probleeme masinaga.
Ärge asetage pesumasina lähedale esemeid, mis tekitavad elektromagnetilise välja.
- Tagajärjeks võib olla rikkest tingitud kehavigastus.
Kuna kõrgel temperatuuril pesemise või kuivatamise tsükli ajal väljavoolav vesi on tuline, ei
tohi seda puudutada.
- Tagajärjeks võivad olla põletushaavad või kehavigastus.
Ärge peske, tsentrifuugige ega kuivatage veekindlaid istmeid, matte või rõivaid (*), v.a. juhul,
kui masinal on selliste esemete pesemiseks spetsiaalne programm.
- Ärge peske pakse, kõvasid matte isegi mitte juhul, kui nende hooldussildil on
pesumasina tähis.
- Sellega kaasnev ebatavaline vibratsioon võib tekitada kehavigastusi või vigastada
pesumasinat, seinu, põrandat või rõivaid.
* Villased voodiriided, vihmakatted, kalastusvestid, suusapüksid, magamiskotid,
mähkmekatted, dressid ning jalgratta-, mootorratta-, autokatted jne.
Ärge laske pesumasinal töötada, kui pesuaine sahtel on ära võetud.
- Sellega kaasnev veeleke võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastuse.
Ärge sirutage kätt paaki kuivatamise ajal või vahetult pärast seda, sest paak on tuline.
- See võib põhjustada põletushaavu.
Pärast pesuaine sahtli avamist ärge sirutage sellesse kätt.
- Teie käsi võib pesuaine sisestusmehhanismi kinni jääda ning tagajärjeks on kehavigastus.
Ärge pange pesumasinasse muid objekte kui pesu (nt kingi, toidujääke, loomi).
- See võib pesumasina rikkuda või põhjustada koduloomade puhul ebatavalisest
vibratsioonist tingitud vigastusi või surma.
Ärge vajutage nuppudele selliste teravate objektidega nagu tihvtid, noad, küüned jms.
- Tagajärjeks võib olla elektrilöök või kehavigastus.
Ärge peske peske pesu, millel on õli, kreeme või losjoone, mida võib tavaliselt leida
nahahooldusvahenditega kauplevatest poodidest või massaažisalongidest.
- Nende toimel võib kummitihend deformeeruda ja põhjustada veelekke.
Ärge jätke pikemaks ajaks paaki selliseid metallobjekte nagu haaknõelad või
juukseklambrid, samuti mitte pleegitit.
- Nende toimel võib paak rooste minna.
- Kui paagi pinnale hakkab tekkima roostet, kasutage pinnal (neutraalset)
puhastusvahendit ja puhastage käsnaga. Ärge kunagi kasutage metallharja.
Ärge kasutage kuiva puhastusvahendit vahetult ning ärge peske, loputage ega
tsentrifuugige pesu, millel on kuiva puhastusvahendit.
- See võib põhjustada spontaanse põlemise või süttimise tingituna õli oksüdeerumise
soojusest.
Ärge kasutage vee jahutus-/soojendusseadmetest võetud tulist vett.
- Tagajärjeks võivad olla probleemid pesumasinaga.
10_ ohutusalane teave
WF9702N5-02770E_ET.indd 10
2010-8-23 16:59:20
Ärge kasutage pesumasinas looduslikku käteseepi.
- See hangub ja koguneb pesumasina sisemusse, mis võib põhjustada probleeme
masinaga, plekke, roostet või ebameeldivat lõhna.
Ärge peske pesuvõrgus selliseid suuri pesuesemeid nagu voodiriided.
- Pange sokid ja rinnahoidjad pesuvõrku ja peske neid koos muu pesuga.
- Vastasel korral võib ebatavaline vibratsioon põhjustada vigastusi.
Ärge kasutage tahkunud pesuainet.
- Kui see koguneb pesumasina sisemusse, võib tagajärjeks olla veeleke.
Kui pesumasina allosas on õhuavad, kontrollige, et vaip või muud esemed ei kataks neid
kinni.
Veenduge, et kõigi pesus olevate rõivaste taskud on tühjad.
- Kõvad teravad objektid, nt mündid, haaknõelad, kruvid või kivid, võivad masinat
tugevasti kahjustada.
Ärge peske suurte pannalde, nööpide või raskete metallmanustega rõivaid.
HOIATUS
PUHASTAMISEGA SEOTUD TÕSISED HOIATUSMÄRGID
Ärge piserdage puhastamiseks vett otse masinale.
Ärge kasutage masina puhastamiseks benseeni, lahustit või alkoholi.
- Tagajärjeks võivad olla plekid, deformeerumine, kahjustused, elektrilöök või tulekahju.
Enne puhastamist või hooldamist ühendage masin seinakontaktist lahti.
- Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöök või tulekahju.
ohutusalane teave _11
WF9702N5-02770E_ET.indd 11
2010-8-23 16:59:20
sisu
PESUMASINA TÖÖKORDA
SEADMINE
13
14
14
14
15
15
15
15
15
Osade kontrollimine
Paigaldusnõuded
Elektrivarustus ja maandamine
Veevarustus
Äravool
Põrand
Ruumi temperatuur
Paigaldamine suletud asukohta
Pesumasina paigaldamine
PESU PESEMINE
21
21
22
24
24
25
25
26
28
28
28
Pesemine esimest korda
Põhijuhised
Juhtpaneeli kasutamine
Lapselukk
Heli välja
Ajastatud lõpp
Pesu pesemine tsükli valijat kasutades
Käsipesu
Pesuvahend ja lisandid
Millist pesuvahendit kasutada
Pesuainesahtel
PESUMASINA PUHASTAMINE JA
HOOLDUS
29
29
30
31
32
32
32
Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras
Pesumasina välispinna puhastamine
Pesuainesahtli ja vaheosade puhastamine
Prahifiltri puhastamine
Veevooliku võrkfiltri puhastamine
Külmunud pesumasina parandamine
Pesumasina hoidmine
VEATEATED JA INFOKOODID
33
34
Kontrollige, kui teie pesumasin...
Infokoodid
TSÜKLITABEL
35
Tsüklitabel
LISA
36
36
36
37
Riiete hooldusmärgiste tabel
Keskkonnakaitse
Sobivusdeklaratsioon
Tehnilised andmed
13
21
29
33
35
36
12_ sisu
WF9702N5-02770E_ET.indd 12
2010-8-23 16:59:20
pesumasina töökorda
seadmine
01 TÖÖKORDA SEADMINE
Veenduge, et paigaldaja järgib neid juhiseid täpselt. Nii tagate, et teie uus
pesumasin töötab õigesti ja et teid ei varitse pesupesemisel kehavigastuse
tekkimise oht.
OSADE KONTROLLIMINE
Pakkige pesumasin hoolikalt lahti ja veenduge, et teil on olemas kõik alltoodud osad. Kui pesumasin on
saanud transportimisel viga või kui mõni osa on puudu, võtke ühendust Samsungi klienditeeninduse või
Samsungi edasimüüjaga.
Vabastuskang
Tööpind
Pesuainesahtel
Esipaneel
Pistik
Luuk
Väljalaskevoolik
Prahifilter
Reguleeritavad
jalad
Trummel
Hädaolukorra äravooluvoolik
Filtri kate
Mutrivõti
Poldiavade katted
Vee sissevõtuvoolik
Voolikujuhik
Korgi kinnitus
pesumasina töökorda seadmine _13
WF9702N5-02770E_ET.indd 13
2010-8-23 16:59:21
pesumasina töökorda
seadmine
PAIGALDUSNÕUDED
Elektrivarustus ja maandamine
Tulekahju, elektrilöögi või kehavigastuste ohu ärahoidmiseks tuleb kõigi juhtmete ning maanduse
paigaldamisel järgida riikliku elektriseaduse ANSI/FNPA nr 70 viimast seaduseparandust ja
kohalikke seadusi ning eeskirju. Seadme õige toimimise jaoks piisava elektrivarustuse tagamine
on seadme omaniku isiklik vastutus.
HOIATUS
Ärge kunagi kasutage pikendusjuhet.
Kasutage ainult pesumasinaga kaasasolevat juhet.
Enne paigaldamist veenduge, et teie kohalik elektrivarustus hõlmab järgmist:
• 220 V~240 V 50 Hz 15 A kaitsmeid või kaitselülitit;
• eraldi vooluring ainult pesumasina jaoks.
Pesumasin peab olema korralikult maandatud. Kui pesumasina töös tekivad vead või kui see
katki läheb, vähendab maandus elektrilöögi ohtu, juhtides elektrivoolu ohutusse kanalisse.
Teie pesumasina toitejuhe on varustatud kolmeharulise maanduspistikuga, mis tuleb paigutada
korralikult paigaldatud ja maandatud pistikupessa.
Ärge kunagi ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude või kuumaveetorude külge.
Valesti paigaldatud maandusjuhe võib kaasa tuua elektrilöögi.
Kui te pole kindel, kas pesumasin on ikka korralikult maandatud, pöörduge kindlasti elektriku
poole või teenindusse. Ärge vahetage pesumasina juurde kuuluvat toitepistikut. Kui pistik
pistikupessa ei lähe, paluge elektrikul paigaldada sobiv pistikupesa.
Veevarustus
Pesumasin täitub veega korralikult juhul, kui teie veesurve on 50 kPa kuni 800 kPa. Kui veesurve
on väiksem kui 50 kPa, võib tekkida vee sisselaskeava tõrge, mis ei lase aval täielikult sulguda.
Samuti võib pesumasina veega täitmine võtta kauem aega kui programm ette näeb ning masin
võib välja lülituda. (Veega täitumise ajalimiit on sisse programmeeritud ning mõeldud uputuse
vältimiseks juhuks, kui voolik peaks lahti tulema.)
Veekraanid peavad asetsema kuni 122 cm kaugusel teie pesumasina tagaküljest, sest
kaasasolevad veevoolikud kaugemale ei ulatu.
Enamikest ehitustarvikute kauplustest saab osta eri pikkusega, kuni 305 cm pikkuseid
veevoolikuid.
Lekete ja veeavariide ohtu saate vähendada järgmiselt.
• Veekraanid olgu kergesti ligipääsetavad.
• Kui pesumasinat ei kasutata, tuleb veekraanid kinni keerata.
• Veesissevõtuvoolikute ühendusi tuleks regulaarselt lekete osas üle vaadata.
HOIATUS
Enne pesumasina esmakordset kasutamist kontrollige lekete ennetamiseks kõik vee
sisselaskeavad ja kraanid üle.
14_ pesumasina töökorda seadmine
WF9702N5-02770E_ET.indd 14
2010-8-23 16:59:22
Äravool
Samsung soovitab kasutada 46 cm kõrgust äravoolutoru. Väljalaskevoolik tuleb juhtida vooliku
ühendusdetaili kaudu äravoolutorusse. Vertikaaltoru peab olema piisava jämedusega, et
mahutada väljalaskevoolikut. Väljalaskevoolik on seadmega ühendatud tehases.
Kõige parem on, kui pesumasin oleks paigaldatud valatud või plaaditud põrandale. Puupõrandat
tuleks vibratsiooni minimeerimiseks ja/või ebatasasuste kõrvaldamiseks kindlustada. Vaipkatted
ja pehmemad plaatpinnad soodustavad vibratsiooni tekkimist ja aitavad kaasa pesumasina
liikumisele tsentrifuugimise ajal.
Ärge paigaldage pesumasinat põrandale ehitatud platvormile või nõrgale pinnale.
Ruumi temperatuur
Ärge paigaldage pesumasinat kohta, kus vesi võib külmuda, sest pesumasinasse jääb alati
veidi vett (vee sissevõtuava, pumba ja vooliku piirkonda). Voolikutes olev külmunud vesi võib
klambreid, pumpa ja muid osasid kahjustada.
01 TÖÖKORDA SEADMINE
Põrand
Paigaldamine suletud asukohta
Ohutuks ja õigeks töötamiseks vajab teie pesumasin enda ümber vaba ruumi:
külgedel - 25 mm
taga - 51 mm
peal - 25 mm
ees - 465 mm
Kui pesumasin paigaldatakse koos kuivatiga, peab paigaldusruumi esiossa jääma vähemalt
465 mm takistusteta õhuruumi. Pesumasin üksinda spetsiaalset õhuava ei vaja.
PESUMASINA PAIGALDAMINE
1. SAMM
Sobiliku paiga leidmine
Enne pesumasina paigaldamist veenduge, et paigalduskohas oleksid järgmised tingimused.
•
•
•
•
•
•
tugev, ühtlane põrandapind ilma vaiba või ventilatsiooni takistava põrandakatteta
eemal otsesest päikesevalgusest
piisava ventilatsiooniga
ei ole külmumisohtu (alla 0 ˚C)
eemal soojusallikatest (nt õli või gaasi baasil töötavatest)
piisavalt ruumi, et pesumasin ei peaks toetuma oma toitejuhtmele
pesumasina töökorda seadmine _15
WF9702N5-02770E_ET.indd 15
2010-8-23 16:59:22
pesumasina töökorda
seadmine
2. SAMM
Transportimispoltide eemaldamine
Enne pesumasina paigaldamist tuleb seadme tagaküljelt eemaldada kõik viis transportimispolti.
1. Keerake kaasasoleva mutrivõtmega kõik poldid lahti.
2. Hoides mutrivõtmega polti, tõmmake see läbi ava laia osa
välja. Tehke nii iga poldiga.
3. Täitke augud komplekti kuuluvate plastkatetega.
4. Pange poldid kindlasse kohta, et saaksite neid pesumasina transportimisel edaspidi uuesti
kasutada.
HOIATUS
Pakendid võivad olla lastele ohtlikud; hoidke kogu pakkematerjal (plastikkotid, polüstüreen
jne) lastele kättesaamatus kohas.
Sisestage korgi kinnitus
(üks vinüülpakendis olevatest lisadest)
toote tagaküljel asuvasse auku, millest te
voolujuhtme välja tõmbasite.
16_ pesumasina töökorda seadmine
WF9702N5-02770E_ET.indd 16
2010-8-23 16:59:23
3. SAMM
Jalgade reguleerimine
Pesumasina paigaldamisel jälgige, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutoru oleksid kergesti
juurdepääsetavad.
01 TÖÖKORDA SEADMINE
1. Nihutage pesumasin oma kohale.
2. Seadke pesumasin paika,
keerates käega tugijalgu
sisse ja välja kuni sobiva
asendi saavutamiseni.
3. Kui masin on ühtlaselt paigal, keerake mutrid seadmega
kaasas oleva mutrivõtmega kinni.
4. SAMM
Ühendamine veevärgi ja äravooluga
Veevoolikuga ühendamine
1. Ühendage külma vee sissevõtuvooliku
L-liitmik seadme tagaküljel paikneva külma vee
sisselaskeavaga. Keerake käega kinni.
Sissevõtuvooliku üks ots peab olema
ühendatud pesumasinaga ja teine ots
veekraaniga. Ärge sissevõtuvoolikut venitage.
Kui voolik on liiga lühike, siis asendage see
pikema, suure surve jaoks mõeldud voolikuga.
2. Ühendage külmaveevooliku teine ots
külmaveekraaniga ja keerake käega kinni.
Kui vaja, võite muuta veevooliku pesumasinapoolse otsa asendit seda lahti ühendades,
voolikut pöörates ning uuesti kinni keerates.
Täiendava kuuma vee sissevõtuga valitud mudelite puhul
1. Ühendage punast värvi kuuma vee sissevõtuvooliku L-liitmik seadme tagaküljel paikneva
kuuma vee sisselaskeavaga. Keerake käega kinni.
2. Ühendage kuumaveevooliku teine ots oma kuumaveekraaniga ja keerake käega kinni.
3. Kasutage Y-voolikut juhul, kui soovite kasutada ainult külma vett.
pesumasina töökorda seadmine _17
WF9702N5-02770E_ET.indd 17
2010-8-23 16:59:25
pesumasina töökorda
seadmine
Veevoolikuga ühendamine (valitud mudelid)
1. Eemaldage adapter veevooliku küljest.
Adapter
Vee
sissevõtuvoolik
2. Kõigepealt lõdvendage ristpeakruvikeerajaga adapteri
nelja kruvi kinnitust. Edasi võtke adapter ja keerake osa (2)
noolega näidatud suunas, kuni tekib 5 mm laiune vahe.
1
5 mm
2
3. Ühendage adapter veekraaniga, tõstes adapterit ülespoole
ja keerates kruvid tugevalt kinni.
Keerake osa (2) noole suunas ja ühendage (1) ja (2).
Veekraan
1
2
4. Ühendage veevoolik adapteri külge. Kui
lasete osa (3) lahti, ühendub voolik klõpsuga
automaatselt adapteri külge.
Pärast veevooliku ja adapteri ühendamist
kontrollige, kas adapter on ikka korralikult kinni.
Selleks tõmmake veevoolikut allapoole.
3
5. Ühendage veevooliku teine ots pesumasina tagaosas
paikneva vee sisselaskeavaga. Keerake voolik päripäeva
täielikult sisse.
18_ pesumasina töökorda seadmine
WF9702N5-02770E_ET.indd 18
2010-8-23 16:59:28
6. Keerake vesi lahti ja jälgige, et vee sissevõtuava, kraani või
adapteri juures poleks lekkeid. Kui mõnes kohas esineb
leket, korrake eelmisi samme.
•
✗
✗
01 TÖÖKORDA SEADMINE
HOIATUS
Ärge kasutage pesumasinat, kui mõnest kohast lekib.
See võib kaasa tuua elektrilöögi või kehavigastuse.
Kui veekraanil on kruvikeeretega otsik, siis ühendage
veevoolik kraaniga pildil näidatud viisil.
Kasutatav veekraan peaks olema kõige levinumat tüüpi. Kui veekraan on kandilise avaga või
liiga suur, siis tuleks selle otsikurõngas enne adapteri paigaldamist eemaldada.
pesumasina töökorda seadmine _19
WF9702N5-02770E_ET.indd 19
2010-8-23 16:59:30
pesumasina töökorda
seadmine
Vee väljalaskevooliku paigaldamine
Väljalaskevooliku otsa võib paigaldada kolmel viisil.
1. Üle valamu serva: väljalaskevoolik peab olema asetatud kõrgusele 60 kuni 90 cm.
Väljalaskevooliku otsa painutamiseks kasutage komplektis olevat plastklambrit. Kinnitage
klamber konksuga seinale või nööriga kraani külge, et hoida väljalaskevoolikut liikumast.
60 - 90 cm
Välalaskevoolik
Voolikujuhik
2. Valamu äravoolutoru küljes: äravoolukoht peab asetsema valamu äravoolutoru põlvest
kõrgemal ning vooliku ots olgu põrandast vähemalt 60 cm kõrgusel.
3. Äravoolutorus: Samsung soovitab kasutada 65 cm kõrgust vertikaalset toru; see ei tohi olla
lühem kui 60 cm ega pikem kui 90 cm.
5. SAMM
Pesumasina vooluvõrku ühendamine
Ühendage toitejuhe seinakontakti, mis oleks 230-voldine 50 Hz pistikupesa koos 15-amprilise
kaitsme või voolutakistiga. (Lisateavet elektri- ja maandusnõuete kohta leiate lk 14.)
20_ pesumasina töökorda seadmine
WF9702N5-02770E_ET.indd 20
2010-8-23 16:59:32
pesu pesemine
Uue Samsungi pesumasina puhul kujuneb kõige raskemaks küsimus, millist pesu
esimesel korral pesta.
PESEMINE ESIMEST KORDA
1. Vajutage nuppu Power (Toide)( ).
2. Pange veidi pesuvahendit pesuvahendisahtli pesuvahendi
lahtrisse .
3. Lülitage sisse pesumasina veevarustus.
4. Vajutage nuppu Start/Pause (Start/Stopp)( ) .
Nii eemaldate kogu vee, mis võib olla pesumasinasse
jäänud tootja testi läbiviimisel.
Lahter
Lahter
Lahter
02 PESU PESEMINE
Enne esimest pesukorda peate te teostama täieliku pesutsükli ilma masinasse pesu panemata.
: Eelpesuvahend või tärgeldi.
: Pesuvahend põhipesu jaoks, veepehmendi, eelpesuvahend, pleegitusvahend ja
plekieemaldusvahend.
: Lisandid, nt pesupehmendi või töötlusvahend (ärge täitke üle jaotise „A” madalaima
(MAX) serva ).
PÕHIJUHISED
1. Asetage pesu pesumasinasse.
HOIATUS
Ärge pange masinat liiga täis. Pesu koguste määramiseks eri pesutüüpide puhul vaadake
tabelit lk 27.
• Jälgige, et pesu ei jääks luugi vahele, sest see võib põhjustada leket.
• Pesutsükli lõppedes võib pesumasina kummist luugirõnga vahele jääda pesupulbrijääke.
Eemaldage kõik pesupulbrijäägid, sest need võivad põhjustada leket.
• Ärge peske veekindlaid esemeid.
2.
3.
4.
5.
Luuk sulgub riivi sulgumisega.
Lülitage toide sisse.
Pange pesuainesahtlisse pesupulber ja lisavahendid.
Valige sobiv programm ja muud pesuvalikud.
Pesu indikaatortuli süttib ja näidikule ilmub hinnanguline pesutsükli aeg.
6. Vajutage nuppu Start/Pause (Start/Stopp)( ).
pesu pesemine _21
WF9702N5-02770E_ET.indd 21
2010-8-23 16:59:39
pesu pesemine
JUHTPANEELI KASUTAMINE
1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DIGITAALNE NÄIDIK
Kuvab järelejäänud pesutsükli aja, kogu info pesutsükli kohta ning
veateated.
TSÜKLI VALIJA
Valige tsükli jaoks trumli pöörlemiskiirus ja tsentrifuugimiskiirus.
Täpsemat teavet leiate jaotisest „Pesu pesemine tsükli valijat
kasutades” (vt lk 25).
Cotton (Puuvillane)( ) - keskmiselt või kergelt määrdunud puuvillane
pesu, voodipesu, laualinad, aluspesu, rätikud, särgid jne.
Synthetics (Sünteetika)( ) - keskmiselt või kergelt määrdunud pluusid,
särgid jne, mis on valmistatud polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist
(perlon, nailon) vm segakiust.
Jeans (Teksad)( ) - suurem veekogus põhipesul ja lisaloputus, et
riietele ei jääks inetuid pesupulbrijutte.
Sports Wear (Spordiriided)( ) - kasutage veekindlate või
impregneeritud riiete puhul, et säilitada nende värske väljanägemine.
Wool (Villane)( ) - ainult masinpestavate villaste esemete jaoks.
Pesukogus peaks olema väiksem kui 2 kilo.
• Villapesu tsükkel kasutab pesu pesemiseks helli liigutusi. Pesu vältel
kasutatakse pidevalt helli võtteid ja leotamist, et kaitsta villakiude
kokkutõmbumise ja moondumise eest ning tagada erakordselt õrn
puhastus. Pesemise peatamine ei ole probleem.
• Villapesu tsükliga soovitame parima pesutulemuse ning villakiudude
maksimaalse hoolitsuse tarbeks kasutada neutraalset pesupulbrit.
Villapesu tsükkel on selle pesumasina puhul saanud Woolmarki
heakskiidu, millega lubatakse pesta masinpestavaid Woolmarki
tooteid tingimusel, et esemeid pestakse vastavalt hooldussildil
olevatele ning käesoleva pesumasina tootja juhistele,
M0809 WF97***** seeria puhul, M0810 WF96***** seeria puhul
(sertifikaadi väljastaja IWS NOM INEE Co., Ltd.).
Hand Wash (Käsipesu)( ) - väga kerge pesutsükkel, mis sarnaneb
käsipesule.
Baby Care (Beebipesu)( ) - pesemine kõrgel temperatuuril ning
lisaloputused, et tagada pesuvahendi jääkide eemaldus õhukestelt
riietelt.
Daily Wash (Igapäevane pesu)( ) - kasutage igapäevaste esemete,
näiteks aluspesu ja särkide pesemiseks.
Quick 29’ (Kiirpesu 29 min)( ) - kergelt määrdunud riiete kiireks
pesuks.
Drain (Nõrgumine)( ) - vee väljalaskmine pesumasinast ilma
tsentrifuugimiseta.
22_ pesu pesemine
WF9702N5-02770E_ET.indd 22
2010-8-23 16:59:41
Spin (Tsentrifuugimine)( ) - täiendav tsentrifuugimine vee tugevamaks
eemaldamiseks.
Rinse + Spin (Loputus + Tsentrifuugimine)(
) - kasutage ainult
loputamist vajava pesu puhul või loputusvahendi lisamiseks.
EELPESU ( )
VALIMISE NUPP
Vajutage seda nuppu eelpesu valimiseks. Eelpesu on saadaval valikutega:
Cotton (Puuvillane)( ), Synthetics (Sünteetika)( ), Jeans (Teksad)( ),
Sports Wear (Spordiriided)( ), Baby Care (Beebipesu)( ), Daily Wash
(Igapäevane pesu)( ).
4
AJASTATUD LÕPU
( ) VALIKU NUPP
Vajutades korduvalt seda nuppu, saate liikuda olemasolevate ajastatud
lõpu valikute vahel (alates 3 tunnist kuni 19 tunnini, tunniajalise täpsusega).
Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.
5
TEMPERATUURI ( )
VALIKU NUPP
Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida saadaolevate
veetemperatuuride vahel. (Külm vesi ( ) , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ja 95 ˚C).
6
LOPUTUSE ( )
VALIKU NUPP
Vajutage seda nuppu loputustsüklite lisamiseks.
Maksimaalne loputustsüklite arv on viis.
02 PESU PESEMINE
3
Vajutades korduvalt seda nuppu, saate valida saadaolevate
pöörlemiskiiruste vahel.
7
TSENTRIFUUGIMISE
( ) VALIKU NUPP
WF9704/WF9604
Kõik tuled lülituvad välja,
1400 pööret minutis
, 400, 800, 1200,
WF9702/WF9602
Kõik tuled lülituvad välja,
1200 pööret minutis
, 400, 800, 1000,
WF9700/WF9600
Kõik tuled lülituvad välja,
1000 pööret minutis
, 400, 600, 800,
„No spin (Tsentrifuugimiseta) ” - pesu jäetakse pärast viimast vee
väljanõrgumist trumlisse ilma tsentrifuugimata.
„Rinse Hold (Peatatud loputus)(Kõik tuled lülituvad välja)” - pesu jääb
viimasesse loputusvette ligunema. Enne pesu väljavõtmist tuleb käivitada
programm Drain (Nõrgumine) või Spin (Tsentrifuugimine).
8
PESUVÕIMALUSE
( ) VALIKUNUPP
Vajutage korduvalt seda nuppu, et valida pesuvõimaluste vahel:
Soak (Leotamine)
� Intensive (Intensiivne)
�
Easy Iron (Hõlbus triikimine)
� Soak (Leotamine)
+
Intensive (Intensiivne)
� Soak (Leotamine)
+
Easy Iron (Hõlbus triikimine)
� Intensive (Intensiivne)
+
Easy Iron (Hõlbus triikimine)
� Soak (Leotamine)
+
Intensive (Intensiivne)
+ Easy Iron (Hõlbus triikimine)
� väljas
„Easy Iron (Hõlbus triikimine)
”: kasutage seda valikut pesu hõlpsaks
triikimiseks ette valmistamiseks.
„Intensive (Intensiivne)
”: kajutage seda nuppu, kui soovite pesta
väga määrdunud riideid, mida tuleb tugevalt pesta. Kõigi tsüklite aeg
läheb pikemaks.
„Soak (Leotamine)
”: kasutage seda valikut tõhusaks
plekieemalduseks oma riietelt pesu loputamise teel.
• Loputamise funktsiooni teostatakse 13 minuti vältel pesutsükli jooksul.
• Loputamise funktsioon jätkub 30 minuti jooksul kuues tsüklis, kus
üks tsükkel on loputustsükkel, mis tsentrifuugib 1 minuti ja seisab
4 minutit paigal.
• Loputamise funktsioon on saadaval ainult järgmiste programmidega:
Cotton (Puuvillane)( ), Synthetics (Sünteetika)( ),
Jeans (Teksad)( ), Sports Wear (Spordiriided)( ), Baby Care
(Beebipesu)( ), Daily Wash (Igapäevane pesu)( ).
pesu pesemine _23
WF9702N5-02770E_ET.indd 23
2010-8-23 16:59:47
pesu pesemine
9
AJASÄÄSTU (
VALIKU NUPP
10
HELI VÄLJA NUPP
11
START/STOPP (
VALIKU NUPP
12
TOITENUPP (
Aja säästmiseks pesu pesemisel vajutage ajasäästu nuppu.
Pesuaega vähendatakse. Saate seda nuppu valida pesutsüklitega
Cotton (Puuvillane)( ), Synthetics (Sünteetika)( ), Jeans (Teksad)( ),
Sports Wear (Spordiriided)( ), Baby Care (Beebipesu)( ).
)
)
Heli saab kõigi programmide jaoks välja lülitada. Selle funktsiooni
valimisel lülitatakse heli kõikide tsüklite jaoks välja.
• Kui funktsioon Heli välja on aktiveeritakse, süttivad nupu
Sound Off (Heli välja) ja tulukese „Sound Off (Heli välja)” lambid.
• Kui funktsioon Heli välja välja lülitatakse, lülitub sumisti välja ning
nupu ja tulukese „Sound Off (Heli välja)” lambid kustuvad.
)
Vajutades seda nuppu, saate programme peatada ja uuesti alustada.
Selle nupu vajutamine lülitab pesumasina toite sisse või välja.
Kui pesumasina on jäänud sisse rohkem kui kümneks minutiks, nii
et selle aja jooksul pole ühtegi nuppu puudutatud, lülitatakse toide
automaatselt välja.
Lapselukk
Lapseluku funktsioon lubab teil lukustada nupud nii, et
pesutsükli ajal muudatusi teha ei saa.
Aktiveerimine/deaktiveerimine
Funktsiooni Lapselukk aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks
vajutage samaaegselt nuppe Temp. (Temperatuur)( ) ja
Rinse (Loputus)( ) ning hoidke neid 3 sekundit all.
Kui funktsioon „Lapselukk ” sisse lülitatakse, süttib vastav tuli.
Kui lapseluku funktsioon on aktiveeritud, saab kasutada
vaid toitenuppu Power (Toide)( ). Lapseluku funktsioon
jääb sisse ka seadme sisse- ja väljalülitamisel või
voolujuhtme eemaldamisel või uuesti ühendamisel.
3 SEK.
Heli välja
Funktsiooni Heli välja saab valida kõigi programmide ajal. Selle funktsiooni valimisel lülitatakse heli
välja. See säte säilitatakse isegi siis, kui seade lülitatakse korduvalt sisse ja välja.
Aktiveerimine/deaktiveerimine
Kui soovite funktsiooni Heli välja aktiveerida või deaktiveerida, siis vajutage nuppu
Sound Off (Heli väljas). Kui funktsioon on aktiveeritud, süttivad tuluke „Heli väljas
Sound Off (Heli väljas).
” ja nupp
24_ pesu pesemine
WF9702N5-02770E_ET.indd 24
2010-8-23 16:59:49
Ajastatud lõpp
Pesu pesemine tsükli valijat kasutades
Teie uus pesumasin muudab Samsungi automaatse juhtimissüsteemi „Fuzzy Control” abil
pesupesemise lihtsaks. Pesuprogrammi valimisel määrab masin õige temperatuuri, pesutsükli aja
ja pesemiskiiruse.
1. Keerake veekraan lahti.
2. Vajutage nuppu Power (Toide)( ).
3. Avage luuk.
4. Asetage esemed ükshaaval trumlisse, ilma seda üle täitmata.
5. Sulgege luuk.
6. Lisage pesuvahend, pehmendi ja eelpesuvahend (vajadusel) sobivatesse lahtritesse.
02 PESU PESEMINE
Võite seada pesumasina tsükli lõpu automaatselt hilisemale ajale, valides 3 kuni 19 tundi hilisema
lõpuaja (1-tunniste vahemikena). Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.
1. Valige vastavalt pestavale pesutüübile käsitsi või automaatselt sobiv pesuprogramm.
2. Edasilükkamise aja seadmiseks vajutage nuppu Delay End (Ajastatud lõpp)( ).
3. Vajutage nuppu Start/Pause (Start/Stopp)( ).
„Ajastatud lõpp ” tuluke süttib ning kell käib valitud ajani.
4. Funktsiooni Delay End (Ajastatud lõpp) peatamiseks vajutage toitenuppu Power (Toide)( )
ning seejärel lülitage pesumasin uuesti sisse.
Eelpesu on saadaval ainult pesutsüklitega Cotton (Puuvillane)( ), Synthetics (Sünteetika)
( ), Jeans (Teksad)( ), Sports Wear (Spordiriided)( ), Baby Care (Beebipesu)( ) ning Daily
Wash (Igapäevane pesu)( ) .See on vajalik ainult siis, kui riided on väga mustad.
7. Kasutage ketast Cycle Selector (Tsükli valija), et valida materjalile sobiv pesutsükkel:
Cotton (Puuvillane)( ), Synthetics (Sünteetika)( ), Jeans (Teksad)( ), Sports Wear
(Spordiriided)( ), Wool (Villane)( ), Hand Wash (Käsipesu)( ), Baby Care (Beebipesu)( ),
Daily Wash (Igapäevane pesu)( ), Quick 29’ (Kiirpesu 29 min)( ). Juhtpaneelil süttivad
vastavad tulukesed.
8. Nüüd saate sobiva valikunupu abil määrata pesutemperatuuri, loputuskorrad,
tsentrifuugimiskiiruse ja ajastuse.
9. Vajutage nuppu Start/Pause (Start/Stopp)( ) ning masin alustab tsüklit. Süttib toimingule
vastav indikaatortuli ja näidikul kuvatakse järelejäänud tsükli kestus.
Peatamise võimalus
5 minuti jooksul pesutsükli algusest saab pesuesemeid masinasse lisada / sealt eemaldada.
1. Luugi avamiseks vajutage nuppu Start/Pause (Start/Stopp)( ).
Luuki ei saa avada, kui vesi on liiga KUUM või kui veetase on liiga KÕRGE.
2. Pärast luugi sulgemist vajutage pesutsükli taasalustamiseks nuppu Start/Pause (Start/Stopp)
( ).
Kui tsükkel on lõppenud
Pärast tsükli lõppemist lülitub toide automaatselt välja.
1. Avage luuk.
2. Võtke pesu välja.
pesu pesemine _25
WF9702N5-02770E_ET.indd 25
2010-8-23 16:59:56
pesu pesemine
Käsipesu
Pesu saab käsitsi pesta ka tsükli valijat kasutamata.
1. Keerake veevarustus sisse.
2. Vajutage pesumasina nuppu Power (Toide)( ).
3. Avage luuk.
4. Asetage esemed ükshaaval trumlisse, ilma seda üle täitmata.
5. Sulgege luuk.
6. Täitke pesuvahendi sahtli sobivad lahtrid pesuvahendiga ning vajadusel pehmendi ja
eelpesuvahendiga.
7. Temperatuuri valimiseks vajutage nuppu Temp. (Temperatuur)( ).
(Cold(Külm vesi), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C).
8. Soovitud loputuskordade arvu valimiseks vajutage nuppu Rinse (Loputus)( ).
Maksimaalne loputustsüklite arv on viis.
Pesutsükli aeg suureneb vastavalt.
9. Vajutage nuppu Spin (Tsentrifuugimine)( ) , et valida pöörete kiirus.
Loputuse peatamise funktsioon võimaldab pesumasinast välja võtta veel märgi riideid.
(
: No Spin (Tsentrifuugimiseta), Kõik tuled lülituvad välja : Rinse Hold (Loputuse
seiskamine)
10. Vajutades korduvalt nuppu Delay End (Ajastatud lõpp)( ) saate liikuda olemasolevate
ajastuse valikute vahel (alates 3 tunnist kuni 19 tunnini, tunniajalise täpsusega).
Näidikul kuvatav tund tähistab pesutsükli lõppemise aega.
11. Vajutage nuppu Start/Pause (Start/Stopp)( ) ning masin alustab tsüklit.
JUHISED PESU PESEMISEKS
Nende lihtsate nõuannete järgimine tagab tõhusaima pesemise ja puhtaima pesu.
Enne pesemist uurige alati riiete hooldussilti.
Sorteerige pesu järgnevate omaduste alusel.
• Hooldussilt: sorteerige pesu puuvillaseks, segakiuliseks, sünteetiliseks, siidist, villasest ja
kunstsiidist pesuks.
• Värv: eraldage valge ja värviline pesu. Peske uusi värvilisi esemeid eraldi.
• Suurus: erineva suurusega esemete koos pesemine parandab pesemistulemust.
• Tundlikkus: peske õrnu esemeid eraldi, kasutades pesuprogrammi Delicate (Õrnpesu), eriti
uute täisvillaste, kardinate ja siidriiete puhul. Kontrollige silte esemetel, mida te pesete või
vaadake riidehooldustabelit lisas.
Taskute tühjendamine
Enne iga pesu tühjendage kõigi riiete taskud. Väikesed, ebakorrapärase kujuga kõvad esemed
nagu mündid, noad, nõelad või kirjaklambrid võivad pesumasinat kahjustada. Ärge peske suurte
metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega esemeid.
Metall võib pesemisel kahjustada nii riideid kui ka trumlit. Nööpide või tikanditega riided tuleks
enne pesemist tagurpidi pöörata. Kui pükste või jakkide tõmblukud jäävad pesemise ajaks lahti,
võib see seadet kahjustada. Tõmblukud tuleks enne pesemist kinni tõmmata ja vajadusel niidiga
kinnitada.
Pikkade lahtiste nööridega riided võivad muude esemete külge kinni jääda ja rebeneda. Siduge
nöörid enne pesemist kindlasti kinni.
Puuvillase pesu eelpesu
Teie uus pesumasin koos tänapäevaste pesuvahenditega annab ideaalse pesutulemuse,
sealjuures energiat, aega, vett ja pesuvahendit kokku hoides. Kui teie puuvillane pesu on eriti
määrdunud, võite siiski kasutada eelpesuprogrammi ja valgupõhist pesuvahendit.
26_ pesu pesemine
WF9702N5-02770E_ET.indd 26
2010-8-23 16:59:56
Pesukoguse määramine
Ärge pange pesumasinat liiga täis, sest sel juhul ei pruugi pesu korralikult puhtaks minna.
Kasutage allolevat tabelit, et määrata pestavate riiete tüübile sobiv pesukogus.
Kanga tüüp
Pesukogus
WF9604
WF9602
WF9600
Cotton (Puuvillane)( )
- keskmiselt/kergelt
määrdunud
- tugevalt määrdunud
7,0 kg
6,0 kg
Synthetics (Sünteetika)( )
3,0 kg
2,5 kg
Jeans (Teksad)( )
3,0 kg
2,5 kg
Sports Wear (Spordiriided)( )
2,5 kg
2,0 kg
Wool (Villane)( )
2,0 kg
2,0 kg
Mudel
02 PESU PESEMINE
WF9704
WF9702
WF9700
• Kui pesukogus on vale (näidikul süttib tuli „UE”), siis lisage/eemaldage esemeid.
Vale pesukoguse puhul võib tsentrifuugimistulemus olla kehvem.
• Voodikatete või tekkide pesemisel võib pesuaeg pikeneda või tsentrifuugimistulemus
halveneda.
• Voodikatete või tekkide puhul on soovitatavaks pesukoguseks 1,8 kg või vähem.
Rinnahoidjate pesemisel pange need kindlasti pesuvõrku
(müüakse eraldi).
• Rinnahoidjate metallklambrid võivad teiste pesuesemete
kangamaterjali rikkuda. Seetõttu peske neid alati eraldi pesuvõrgus.
• Väikesed, kerged esemed nagu sokid, kindad ja taskurätikud
võivad luugi ümber kinni jääda. Paigutage need pesuvõrku.
ETTEVAATUST
Ärge peske ainult pesuvõrku ilma muu pesuta. See võib tekitada vibratsiooni, mis võib
omakorda pesumasinat paigast nihutada ja põhjustada õnnetusi või vigastusi.
pesu pesemine _27
WF9702N5-02770E_ET.indd 27
2010-8-23 16:59:57
pesu pesemine
PESUVAHEND JA LISANDID
Millist pesuvahendit kasutada
Pesuaine valik peaks olenema pestava kanga tüübist (puuvillane, sünteetika, õrnad materjalid,
villane), värvist, vee temperatuurist ja määrdumisastmest ja -tüübist. Kasutage alati vähese
vahutavusega pesuvahendeid, mis on mõeldud kasutamiseks automaatsetes pesumasinates.
Jälgige pesuvahendi tootjapoolseid soovitusi, mis põhinevad pesu kaalul, määrdumisastmel ja
teie piirkonna vee karedusel. Kui te ei tea, kui kare teie vesi on, küsige oma veevärgist järgi.
Ärge kasutage pesuvahendit, mis on kõvaks muutunud, sest nii võib see loputuse ajaks
pesuainelahtrisse jääda. Pesumasin ei pruugi sel juhul korralikult loputada; samuti võib
ummistuse tagajärjel tekkida uputus.
Kui kasutate villaste riiete programmi, pange palun tähele järgmist.
• Kasutage neutraalset vedelat pesuvahendit, mis on mõeldud ainult villaste riiete pesuks.
• Kui kasutate pesupulbrit, võib see riietesse jääda ning materjali (villa) kahjustada.
Pesuainesahtel
Teie pesumasinal on olemas eraldi lahtrid pesupulbri ja pesupehmendi jaoks. Enne pesutsükli
käivitamist kallake kõik pulbrid ja lisandid vastavatesse lahtritesse.
ÄRGE avage pesuainesahtlit ajal, kui pesumasin töötab.
1. Tõmmake lahti juhtpaneelist vasakul pool asuv pesuainesahtel.
2. Lisage soovitud koguses pesuvahendit otse
pesuainelahtrisse
enne, kui pesumasina käivitate.
3. Soovi korral lisage ettenähtud koguses pesupehmendit
otse pesupehmendilahtrisse .
ETTEVAATUST
ÄRGE lisage pulbrilist/vedelat pesuvahendit pehmendi
sahtlisse ( ).
4. Eelpesufunktsiooni kasutades lisage soovitud koguses
pesuvahendit ka eelpesulahtrisse .
Suurte esemete puhul ÄRGE kasutage järgmisi
pesuvahendeid.
• Tablett- või kapsel-tüüpi pesuvahendeid
• Pesupallis või võrgus olevaid vahendeid
MAKS.
Kontsentreeritud või paksema kanga jaoks ette
nähtud pesupehmendit tuleb enne pesuainesahtlisse
kallamist vähese veega lahjendada (hoiab ära võimaliku
ummistumise).
Olge ettevaatlik, et kangapehmendi pärast sahtli sulgemist üle ääre loputusvahendi sahtlisse
ei voolaks.
28_ pesu pesemine
WF9702N5-02770E_ET.indd 28
2010-8-23 16:59:58
pesumasina puhastamine ja
hooldus
Kui hoiate pesumasina puhta, tagate alati hea pesutulemuse, hoiate ära
remondivajaduse ja pikendate seadme eluiga.
1. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Avage filtri luuk mündi või võtme abil.
Filtri kate
03 PUHASTAMINE JA HOOLDUS
VEE VÄLJAVOOLU JUHTIMINE HÄDAOLUKORRAS
3. Tõmmake hädaolukorra äravooluvoolikut klambrikonksust
vabastamiseks enda poole
Hädaolukorra
äravooluvoolik
4. Eemaldage hädaolukorra väljavoolukork, mis sulgeb
hädaolukorra väljavoolutoru.
5. Laske kogu veel kaussi voolata.
Jääkvett võib olla veidi enam, kui ootasite. Pange valmis
suurem kauss.
6. Taaskinnitage kork hädaolukorra väljavoolutorule otsa
ning kinnitage hädaolukorra väljavoolutoru kinnitusklambri
külge.
7. Paigaldage filtri kate.
Hädaolukorra
äravoolukork
PESUMASINA VÄLISPINNA PUHASTAMINE
1. Puhastage pesumasina välispinda, ka esipaneeli, pehme riide ja mitteabrasiivse
puhastusvahendiga.
2. Pindade kuivatamiseks kasutage pehmet lappi.
3. Ärge kallake vett pesumasinale.
pesumasina puhastamine ja hooldus _29
WF9702N5-02770E_ET.indd 29
2010-8-23 17:00:00
pesumasina puhastamine ja
hooldus
PESUAINESAHTLI JA VAHEOSADE PUHASTAMINE
1. Vajutage pesuvahendi sahtli sees paiknevat
vabastusdetaili ja tõmmake sahtel välja.
2. Eemaldage pesuainesahtlist
vedelpesuvahendi jaotur.
Vabastuskang
Vedelpesuvahendi jaotur
3. Peske kõiki osi jooksva vee all.
4. Puhastage vanad pulbrijäägid vana hambaharja abil.
5. Asetage vedelpesuvahendi jaotur tagasi, lükates seda
tugevasti sahtlisse.
6. Lükake sahtel tagasi oma kohale.
7. Kõigi pesupulbrijääkide eemaldamiseks teostage
loputustsükkel ilma pesuta.
30_ pesumasina puhastamine ja hooldus
WF9702N5-02770E_ET.indd 30
2010-8-23 17:00:01
PRAHIFILTRI PUHASTAMINE
Soovitame prahifiltrit puhastada 5 või 6 korda aastas või juhul, kui näidikule ilmub veateade „5E”.
(Lähemalt vt eelmisel leheküljel jaotist „Vee väljavoolu juhtimine hädaolukorras”.)
Enne prügifiltri puhastamist eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
1. Kõigepealt eemaldage jääkvesi (vt „Vee väljavoolu juhtimine
hädaolukorras“ lk 29).
Kui eraldate filtri ilma jääkvett eemaldamata, võib jääkvesi
välja nirisema hakata.
2. Avage filtri kate mündi või võtme abil.
3. Eemaldage hädaolukorra kork, keerates seda vasakule,
ning laske kogu vesi välja voolata.
4. Keerake prahifiltri kork lahti.
Prahifiltri kork
5. Peske filter mustusest ja muust prahist puhtaks. Tehke
kindlaks, et äravoolupumba propellerkruvi filtri taga pole
blokeeritud.
6. Pange filtri kork tagasi.
7. Paigaldage filtri kate.
ETTEVAATUST
03 PUHASTAMINE JA HOOLDUS
ETTEVAATUST
Ärge avage prügifiltri kaant masina töötamise ajal, sest siis võib
kuum vesi välja voolata.
•
Veenduge, et panete filtri kaane pärast filtri puhastamist uuesti kinni. Kui masinas ei ole filtrit, võib
see halvasti töötada või lekkida.
•
Pärast filtri puhastamist tuleb see üleni uuesti paigaldada.
pesumasina puhastamine ja hooldus _31
WF9702N5-02770E_ET.indd 31
2010-8-23 17:00:02
pesumasina puhastamine ja
hooldus
VEEVOOLIKU VÕRKFILTRI PUHASTAMINE
Veevooliku sõelfiltrit tuleks puhastada vähemalt kord aastas või juhul, kui näidikule ilmub veateade „4E”:
1. Lülitage pesumasina veevarustus välja.
2. Keerake voolik pesumasina tagaküljelt lahti. Et vesi ei paiskuks vooliku rõhu tõttu suure jõuga
välja, katke vooliku ots lapiga.
3. Tõmmake näpitsatega ettevaatlikult sõelfilter vooliku otsast välja ja loputage see veega
puhtaks. Puhastage ka mähitud ühendajat seest ja väljast.
4. Pange filter tagasi.
5. Keerake voolik pesumasina külge tagasi.
6. Kontrollige, et ühendused on veekindlad ning keerake kraan lahti.
KÜLMUNUD PESUMASINA PARANDAMINE
Kui temperatuur langeb alla nulli ja teie pesumasin jäätub.
1.
2.
3.
4.
5.
Lülitage pesumasin vooluvõrgust välja.
Vooliku sulatamiseks kallake sooja vett veevarustuskraanist lähtuva vooliku otsikule.
Eemaldage veevarustusvoolik ja hoidke seda soojas vees.
Valage pesumasina trumlisse sooja vett ja hoidke seda seal umbes 10 minutit.
Ühendage veevarustusvoolik pesumasinaga ja kontrollige, kas veevarustus ja äravool
toimivad normaalselt.
PESUMASINA HOIDMINE
Kui teil on tarvis pesumasinat pikema aja vältel kasutamata hoida, tuleks vesi välja lasta ja vooluvõrgust välja
lülitada. Kui kasutuseta pesumasina voolikutesse või seadme sisse jääb vett, võib see masinat kahjustada.
1. Valige Quick 29’ (Kiirpesu 29 min) ja lisage pleegitusainet vastavasse lahtrisse. Käivitage
masin ilma sinna pesu panemata.
2. Keerake veekraanid kinni ja ühendage sissevõtuvoolikud lahti.
3. Eemaldage pesumasin vooluvõrgust ja jätke luuk lahti, et õhk pääseks trumlis liikuma.
Kui pesumasin on seisnud külma käes, siis laske sinna jäänud vesi enne uuesti kasutama
hakkamist seadmest välja voolata.
32_ pesumasina puhastamine ja hooldus
WF9702N5-02770E_ET.indd 32
2010-8-23 17:00:03
veateated ja infokoodid
KONTROLLIGE, KUI TEIE PESUMASIN...
LAHENDUS
Ei käivitu
•
•
•
•
Kontrollige, kas pesumasin on ühendatud vooluvõrku.
Kontrollige, kas luuk on korralikult kinni.
Veenduge, et veekraan(id) on lahti.
Kontrollige, kas vajutasite nupule Start/Pause (Start/Stopp).
Kas seadmes on vett või
kas seda on piisavalt
•
•
•
•
Keerake veekraan täielikult lahti.
Veenduge, et veevoolik poleks külmunud.
Keerake sissevõtuvoolikud sirgeks.
Puhastage sissevõtuvooliku filtrit.
Pesuvahendit jääb
pesuainesahtlisse kui
pesutsükkel on läbi
•
•
Veenduge, et pesumasin töötab piisava veesurvega.
Veenduge, et pesuvahend on pesuainesahtli keskmises lahtris.
Vibreerib või teeb liiga kõva
häält
•
•
•
•
Veenduge, et pesumasin asub tasasel pinnal. Kui pind pole tasane,
siis reguleerige seadme tasakaalu seadmiseks selle jalgu.
Veenduge, et transportimispoldid on eemaldatud.
Veenduge, et pesumasin ei ole mõne teise esemega kokkupuutes.
Veenduge, et pesukogus masinas on õige.
Pesumasin ei nõruta vett
välja ega/või tsentrifuugi
•
•
Seadke väljalaskevoolik sirgeks. Kõrvaldage voolikutelt sõlmed.
Veenduge, et prahifilter pole ummistunud.
Luuk on kinni või ei avane
•
•
Kontrollige, et kogu vesi on trumlist ära voolanud.
Kontrollige, et ukse lukustuse tuli on kustunud. Ukse lukustuse tuli
lülitub välja peale kogu vee ära voolamist.
04 VEAOTSING
PROBLEEM
Kui probleem ei kao, pöörduge kohaliku Samsungi klienditeeninduse poole.
veateated ja infokoodid _33
WF9702N5-02770E_ET.indd 33
2010-8-23 17:00:04
veateated ja infokoodid
INFOKOODID
Kui pesumasin ei tööta õigesti, võidakse näidikul kuvada infokood. Sel juhul kontrollige tabelit ja katsetage
soovitatud lahendust enne teenindusse pöördumist.
KOODI SÜMBOL
LAHENDUS
dE
•
Sulgege luuk.
4E
•
•
Veenduge, et veekraan on lahti.
Kontrollige survet.
5E
•
•
Puhastage prahifilter.
Veenduge, et äravoolutoru on korralikult paigaldatud.
•
Pesukogus pole õige. Reguleerige pesukogust. Kui vaid üks riideese
vajab pesemist, näiteks hommikumantel või teksapüksid, võib viimase
väänamise tulemus olla mitterahuldav ning näidikule ilmub teade „UE”.
•
Helistage müügijärgsesse teenindusse.
•
Seda näidatakse siis, kui avastatakse, et on tekkinud liiga palju vahtu.
Seda näidatakse ka siis, kui vahtu eemaldatakse. Kui eemaldamine
on lõppenud, jätkub tavaline tsükkel. (See on üks tavalistest
tööoperatsioonidest. See on veateade tuvastamata puuduste
vältimiseks.)
•
Kui võrgutoitepinge on ebastabiilne, siis pesumasin seiskub, et kaitsta
elektriseadmeid.
Kui õige pinge taastub, jätkub tsükkel automaatselt.
UE
cE/3E
Sud
Uc
•
Koodide puhul, mida selles tabelis pole, või juhul, kui pakutud lahendus probleemi ei kõrvalda, helistage
oma kohalikku Samsungi klienditeenindusse või Samsungi edasimüüjale.
34_ veateated ja infokoodid
WF9702N5-02770E_ET.indd 34
2010-8-23 17:00:04
tsüklitabel
TSÜKLITABEL
( kasutaja valik)
Maks. kogus (kg)
Cotton (Puuvillane)(
)
Synthetics (Sünteetika)(
Jeans (Teksad)(
)
)
Sports Wear (Spordiriided)(
Wool (Villane)(
)
)
Maks. temp.
(˚C)
WF9604
WF9602
WF9600
Eelpesu
Pesu
Pehmendi
7.0
6.0

jah

95
3.0
2.5

jah

60
3.0
2.5

jah

60
2.5
2.0

jah

60
2.0
2.0
-
jah

40
Hand Wash (Käsipesu)(
)
2.0
2.0
-
jah

40
Baby Care (Beebipesu)(
)
3.0
3.0

jah

95
3.0
3.0

jah

60
3.0
2.0
-
jah

60
Daily Wash (Igapäevane pesu)(
Quick 29’ (Kiirpesu 29 min)(
)
)
Tsentrifuugimiskiirus (maks.) rpm
PROGRAMM
Cotton (Puuvillane)(
)
Synthetics (Sünteetika)(
Jeans (Teksad)(
)
)
Sports Wear (Spordiriided)(
Wool (Villane)(
)
)
Ajastatud
lõpp
Tsükli aeg
(min)
1000

130
1200
1000

91
800
800
800

79
1200
1200
1000

74
800
800
800

39
WF9704
WF9604
WF9702
WF9602
WF9700
WF9600
1400
1200
1200
Hand Wash (Käsipesu)(
)
400
400
400

32
Baby Care (Beebipesu)(
)
1400
1200
1000

133
1200
1200
1000

71
1400
1200
1000

29
Daily Wash (Igapäevane pesu)(
Quick 29’ (Kiirpesu 29 min)(
)
)
05 TSÜKLITABEL
PROGRAMM
PESUVAHEND
WF9704
WF9702
WF9700
1.
2.
3.
4.
Koos eelpesuga on tsükli aeg 15 minutit pikem.
Programmi kestus on mõõdetud tingimustes, mis on määratud standardiga IEC 60456 / EN 60456.
COTTON 60˚C+INTENSIVE on programm, mis vastab EN60456 standardile.
Reaalsed kasutusajad majapidamises võivad erineda tabelis antud arvudest sõltuvalt veesurvest ja
temperatuurist, pesukogusest ja -tüübist.
5. Intensiivpesu tsükli valimisel pikeneb pesuaeg kõigi tsüklite puhul.
tsüklitabel _35
WF9702N5-02770E_ET.indd 35
2010-8-23 17:00:04
lisa
RIIETE HOOLDUSMÄRGISTE TABEL
Järgmised sümbolid käivad juhiste kohta riiete hoolduseks. Hooldussildid hõlmavad nelja sümbolit
järjestuses: pesemine, pleegitamine, kuivatamine ja triikimine, ning vajadusel kuivpuhastus.
Sümbolite kasutamine tagab, et neid järgitakse ühtemoodi nii kodu- kui ka välismaiste rõivatootjate poolt.
Järgige hooldussildi juhiseid, et tagada rõivaste pikem eluiga ja vähendada pesemisel tekkivaid probleeme.
Vastupidav materjal
Võib triikida temperatuuril maks.
100 ˚C
Õrn materjal
Mitte triikida
Eset võib pesta temperatuuril 95˚C
Võib kuivpuhastada igasuguse
lahusega
Eset võib pesta temperatuuril 60 ˚C
Kuivpuhastus ainult perkloraadi,
kergkütuse, puhta alkoholi või
R113-ga
Eset võib pesta temperatuuril 40 ˚C
Kuivpuhastus ainult aviobensiini,
puhta alkoholi või R113-ga
Eset võib pesta temperatuuril 30 ˚C
Mitte kuivpuhastada
Eset võib pesta käsitsi
Kuivatada tasapinnal
Ainult kuivpuhastus
Võib riputada kuivama
Võib pleegitada külmas vees
Kuivatada riidepuul
Mitte pleegitada
Trummelkuivatus,
normaaltemperatuuril
Võib triikida temperatuuril maks.
200 ˚C
Trummelkuivatus, madalamal
temperatuuril
Võib triikida temperatuuril maks.
150 ˚C
Mitte trummelkuivatust
KESKKONNAKAITSE
•
•
•
•
Antud toode on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate antud tootest vabaneda,
siis palun uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam
vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk nii, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni
jääda.
Ärge pange pesumasinasse rohkem pesuvahendit, kui on aine tootja poolt soovitatud.
Kasutage plekieemaldajaid ja pleegitajaid enne pesutsükli käivitamist ainult siis, kui see on hädavajalik.
Säästke vett ja elektrit, laadides iga kord masina täis (täpne kogus sõltub kasutatavast programmist).
SOBIVUSDEKLARATSIOON
Toode vastab Euroopa ohutusnõuetele, EÜ direktiivile 93/68 ja EN-i standardile 60335.
36_ lisa
WF9702N5-02770E_ET.indd 36
2010-8-23 17:00:09
TEHNILISED ANDMED
TÜÜP
EESTLAETAV PESUMASIN
WF9704/WF9702/WF9700/
WF9604
WF9602/WF9600
L600mm X S550mm X K850mm
L600mm X S450mm X K850mm
VEESURVE
50 kPa ~ 800 kPa
VEEKOGUS
56 ℓ
NETOKAAL
MUDEL
PESEMINE
ENERGIATARVE
PESEMINE JA
KUUMUTAMINE
TSENTRIFUUGIMISE
48 ℓ
WF9704
WF9702/
WF9700
WF9604
WF9602/
WF9600
61 kg
59 kg
60 kg
56 kg
PESU- JA VÄÄNAMISKOGUS
7,0 kg
6,0 kg
WF9704/WF9702/WF9700
WF9604/WF9602/WF9600
220 V
150 W
150 W
240 V
150 W
150 W
220 V
2000 W
2000 W
240 V
2400 W
2400 W
MUDEL
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604 WF9602
WF9600
230V
580 W
530 W
500 W
580 W
500 W
PUMPAMINE
PAKKEMATERJALI
KAAL
PÖÖRLEMISKIIRUS
06 LISA
MÕÕTMED
530 W
34 W
MUDEL
WF9704/WF9702/WF9700
WF9604
WF9602/
WF9600
PABER
2,3 kg
2,3 kg
2,1 kg
PLASTIK
1,2 kg
1,2 kg
1,0 kg
MUDEL
WF9704
WF9702
WF9700
rpm
1400
1200
1000
WF9604 WF9602
1400
1200
WF9600
1000
Toote pideva arendamise tõttu võivad selle välimus ja tehnilised näitajad eelneva teatamiseta muutuda.
lisa _37
WF9702N5-02770E_ET.indd 37
2010-8-23 17:00:09
meelespea
WF9702N5-02770E_ET.indd 38
2010-8-23 17:00:09
meelespea
WF9702N5-02770E_ET.indd 39
2010-8-23 17:00:09
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
Kui Teil on küsimusi või soovitusi seoses Samsungi toodetega,
võtke ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega.
Kood nr DC68-02770E_ET
WF9702N5-02770E_ET.indd 40
2010-8-23 17:00:09
WF9704N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9702N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9700N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9604N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9602N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9600N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
Veļas mazgājamā mašīna
Lietošanas rokasgrāmata
Iedomājieties iespējas
Paldies, ka iegādājāties Samsung ražojumu.
Lai saņemtu pilnu tehnisko apkalpošanu,
lūdzu, reģistrējiet savu izstrādājumu.
www.samsung.com/register
WF9702N5-02770E_LV.indd 1
2010-8-23 17:01:50
Jūsu jaunās Samsung veļas
mazgājamās mašīnas funkcijas
Jūsu jaunā veļas mazgājamā mašīna mainīs Jūsu uzskatus par veļas mazgāšanu.
Pārvērtiet ikdienišķu pienākumu patīkamā piedzīvojumā – Samsung veļas mašīnai ir
viss, kas nepieciešams, sākot ar īpaši lielo ietilpību un beidzot ar energoefektivitāti.
• Bērnu apģērba saudzēšanas sistēma
Jūsu Samsung veļas mašīna ir aprīkota ar mazgāšanas programmām, kas nodrošina bērniem
ar jutīgu ādu domāta apģērba aizsardzību.
Šīs programmas mazina bērnu ādas kairinājumu, samazinot mazgāšanas līdzekļa atlieku
daudzumu. Turklāt šīs programmas šķiro veļu dažādos veidos, un mazgāšana notiek, ņemot
vērā veļas atšķirības, tādējādi panākot, ka bērni katrā drēbju uzvilkšanas reizē jūtas svaigi un
tīri.
• Bērnu drošības aizsardzība
Bērnu drošības aizsardzības funkcija nodrošina, ka ziņkārīgi bērni nevar izmantot veļas
mašīnu.
Drošības funkcija neļaus jūsu bērniem spēlēties ar veļas mašīnu un brīdinās, ja viņi to ieslēgs.
• Apstiprināta vilnas mazgāšanai
Veļas mašīna ir pārbaudīta, un tai ir piešķirta Woolmark Company specifikācija, kas
nepieciešama iekārtām, kurās mazgā vilnas izstrādājumus.
Šādi izstrādājumi ir jāmazgā, ievērojot uz apģērba etiķetes redzamās, kā arī Woolmark un
Samsung sniegtās instrukcijas.
• Atliktā izslēgšana
Aizkavējiet cikla beigas līdz pat 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu un biežāk
izmantojiet iespēju izmantot veļas mašīnu tieši tad, kad jau jāiet projām.
• Ātrā mazgāšana
Nedrīkst zaudēt laiku? Mazgājiet ne ilgāk, kā 30 minūtes, un paspēsiet tieši pēdējā brīdī.
Mūsu Quick Wash ātrās mazgāšanas programma, kas strādā tieši 29 minūtes, palīdzēs jums
ietaupīt laiku. Tagad varat izmazgāt savas mīļākās drēbes tikai 29 minūtēs!
• Smalka auduma un ar rokām mazgājama apģērba mazgāšana
Īpašas rūpes nosaka attiecīgā temperatūra, maigā mazgāšana un attiecīgais ūdens
daudzums.
• Keramiskais sildītājs – enerģijas taupīšana un ilgāks darbmūžs
(īpašiem modeļiem)
Mūsu pilnīgi jaunā keramiskā sildītāja darbmūžs ir divreiz ilgāks nekā parastajiem sildītājiem.
To izmantojot, jūs ietaupīsiet naudu, ko izdotu par remontdarbiem. Turklāt keramiskais sildītājs
samazina ūdens cietības pakāpi un taupa enerģiju.
2_ funkcijas
WF9702N5-02770E_LV.indd 2
2010-8-23 17:01:50
• Platas durvis
Īpaši liels durtiņu atvērums ērtai pārskatīšanai! Jūs varat bez problēmām ielikt vai izņemt veļu,
jo īpaši, liela izmēra veļu, piemēram, dvieļus, gultas veļu u.c.
Šajā rokasgrāmatā ir sniegta svarīga informācija par jaunās Samsung veļas mazgājamās mašīnas
uzstādīšanu, izmantošanu un tehnisko apkopi. Šī informācija sniegta vadības paneļa aprakstā,
veļas mazgājamās mašīnas izmantošanas instrukcijās un padomos maksimāli produktīvai
iekārtas moderno funkciju un aprīkojuma izmantošanai. Sadaļā „traucējumu meklēšana un
informācijas kodi”, kas atrodas 33. lappusē, aprakstīts, kā rīkoties, ja jaunajai veļas mašīnai
rodas darbības traucējumi.
funkcijas _3
WF9702N5-02770E_LV.indd 3
2010-8-23 17:01:50
drošības informācija
Apsveicam jūs ar jaunās “Samsung ActivFresh™” veļas mazgājamās mašīnas
iegādi. Šī rokasgrāmata satur svarīgu informāciju par ierīces uzstādīšanu, lietošanu
un apkopi. Iesakām rūpīgi izlasīt šo rokasgrāmatu, lai jūs pilnībā spētu izmantot visas
jūsu veļas mazgājamās mašīnas priekšrocības un funkcijas.
KAS JUMS JĀZINA PAR DROŠĪBAS PASĀKUMIEM
Lai jūs zinātu, kā droši un efektīvi izmantot ierīces plašo funkciju klāstu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu
un glabājiet to drošā vietā ierīces tuvumā turpmākajām uzziņām. Izmantojiet ierīci tikai tai paredzētajiem
mērķiem, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
Brīdinājumi un svarīgi norādījumi par drošību, kas minēti šajā rokasgrāmatā, neiekļauj visus iespējamos
apstākļus un situācijas. Jūs esat atbildīgs par to, lai uzstādot un lietojot veļas mazgājamo mašīnu, kā arī,
veicot tās apkopi, jūs rīkotos atbilstoši, uzmanīgi un ar rūpību.
Tālāk sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz dažādiem modeļiem. Jūsu veļas mazgājamās mašīnas
tehniskās īpašības var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā sniegtā apraksta, tāpēc ne visi brīdinājumi ir
attiecināmi uz jūsu ierīci. Ja jums rodas jautājumi vai bažas, sazinieties ar tuvāko servisa centru vai meklējiet
palīdzību un informāciju tiešsaistē vietnē www.samsung.com.
SVARĪGI DROŠĪBAS SIMBOLI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
Ko apzīmē šajā rokasgrāmatā lietotās ikonas un zīmes:
BRĪDINĀJUMS!
Apdraudējums vai nedroša izmantošana, kas var radīt smagas traumas,
izraisīt nāvi un/vai bojāt mantu.
UZMANĪBU!
Apdraudējums vai nedroša izmantošana, kas var radīt traumas un/vai
bojāt mantu.
UZMANĪBU!
Lai mazinātu ugunsgrēka, eksplozijas, elektrošoka vai traumu draudus
veļas mazgājamās mašīnas lietošanas laikā, ievērojiet šādus galvenos
piesardzības pasākumus:
NEmēģiniet.
NEizjauciet.
NEaiztieciet.
Rūpīgi ievērojiet norādījumus.
Atvienojiet strāvas spraudni no kontaktligzdas.
Lai novērstu elektrošoka risku, pārliecinieties, vai veļas mazgājamā
mašīna ir iezemēta.
Piezvaniet uz tehniskās apkopes centru un lūdziet palīdzību.
Ņemiet vērā:
Šie brīdinājumi ļaus novērst traumu rašanās iespēju ne vien jums, bet arī apkārtējiem.
Lūdzam tos ievērot.
Pēc šīs sadaļas izlasīšanas glabājiet to drošā vietā turpmākajām uzziņām.
Pirms ierīces izmantošanas izlasiet visus norādījumus.
Šī ierīce tāpat kā jebkurš cits elektrisks aprīkojums vai ierīce, kurai ir kustīgas detaļas, var
radīt potenciālu apdraudējumu. Lai droši lietotu šo ierīci, izlasiet lietošanas noteikumus un
vienmēr rīkojieties piesardzīgi.
4_ drošības informācija
WF9702N5-02770E_LV.indd 4
2010-8-23 17:01:52
Neļaujiet bērniem (vai mājdzīvniekiem) spēlēties uz veļas mazgājamās mašīnas vai tās iekšpusē. No
veļas mašīnas iekšpuses ir grūti atvērt durtiņas un, ja bērni tajā tiek ieslēgti, viņi var gūt nopietnus
ievainojumus.
BRĪDINĀJUMS!
Šo ierīci nedrīkst lietot personas (tostarp bērni) ar fiziskiem, sensoriem vai garīgiem traucējumiem
vai personas, kurām ir nepietiekama pieredze vai zināšanas, izņemot gadījumus, ja šādu ierīces
izmantošanu uzrauga persona, kas ir atbildīga par šo cilvēku drošību.
Nodrošiniet, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.
Ja kontaktdakša (strāvas padeves vads) ir bojāta, lai novērstu iespējamās briesmas, tās nomaiņa jāveic
ražotājam, remonta dienesta pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.
Šī iekārta ir jānovieto strāvas spraudņa, ūdens padeves cauruļu un novadcauruļu tuvumā.
Ja veļas mazgājamās mašīnai ventilācijas atveres atrodas iekārtas apakšdaļā, tās nedrīkst aizsegt
paklājs vai citi šķēršļi.
Izmantojiet tikai jaunus cauruļu komplektus, veco atkārtota izmantošana ir aizliegta.
NORĀDĪJUMI PAR ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU
ATKRITUMU (EEIA) MARĶĒJUMU
Pareiza atbrīvošanās no šī izstrādājuma (elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumi)
(spēkā Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs, kurās darbojas dalītās vākšanas
sistēmas)
Šis marķējums uz izstrādājuma, piederumiem vai dokumentācijas norāda uz to, ka ne pašu
izstrādājumu, ne tā elektroniskos piederumus (piemēram, lādētāju, austiņas, USB kabeli) nedrīkst
izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu apkārtējai videi vai cilvēka
veselībai, ko rada nekontrolēta atbrīvošanās no atkritumiem, nošķiriet šāda veida atkritumus un
atbrīvojieties no tiem atbilstoši, tādējādi veicinot materiālo resursu ilgtspējīgu atkārtotu lietošanu.
Lietotājiem, kas izmanto izstrādājumus mājsaimniecībā, jāsazinās ar mazumtirgotāju, pie kura
konkrētais izstrādājums tika iegādāts, vai ar vietējās pašvaldības iestādi, lai saņemtu informāciju,
kur un kā ir iespējams nodot attiecīgos izstrādājumus videi draudzīgai pārstrādei.
Biznesa lietotājiem jāsazinās ar savu piegādātāju un vēlreiz jāpārbauda pirkuma līguma
noteikumi. Šo izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst izmest atkritumos kopā ar
citiem atkritumiem, kas radušies komerciālas darbības rezultātā.
drošības informācija _5
WF9702N5-02770E_LV.indd 5
2010-8-23 17:01:52
drošības informācija
BRĪDINĀJUMS!
ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR UZSTĀDĪŠANU
Šīs ierīces uzstādīšana jāveic kvalificētam speciālistam vai servisa uzņēmumam.
- Šī noteikuma neievērošana var radīt elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, ierīces
darbības traucējumus vai radīt traumas.
Ierīce ir smaga, tāpēc, to paceļot, ievērojiet piesardzību.
Barošanas vadu ieslēdziet 220V/50Hz/15A maiņstrāvas sienas kontaktligzdā un izmantojiet
šo kontaktligzdu vienīgi šai ierīcei. Neizmantojiet pagarinātājus.
- Vairāku ierīču pieslēgšana kontaktligzdai, izmantojot pagarinātāju vai pagarinot
barošanas vadu, var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
- Pārliecinieties, vai spriegums, frekvence un strāva atbilst izstrādājuma tehniskai
specifikācijai. Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Kontaktdakšu pilnībā ievietojiet sienas kontaktligzdā.
Kontaktdakšas spailes un kontaktpunktus regulāri atbrīvojiet no svešķermeņiem un vielām,
piemēram, putekļiem vai ūdens, noslaukot ar sausu lupatu.
- Izslēdziet kontaktdakšu no kontaktligzdas un notīriet to ar sausu lupatu.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Kontaktdakšu pareizā virzienā – ar vadu uz leju ieslēdziet sienas kontaktligzdā.
- Ja kontaktdakšu ievietosit kontaktligzdā pretējā virzienā, barošanas kabeļa elektrības
vadi var tikt bojāti un tas var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Visus iepakojuma materiālus glabājiet bērniem nepieejamā vietā, jo tie var būt bīstami.
- Uzliekot maisiņu uz galvas, bērns var nosmakt.
Ja ierīce, tās kontaktdakša vai barošanas vads ir bojāts, sazinieties ar tuvāko servisa centru.
Ierīcei ir jābūt pareizi iezemētai.
Neiezemējiet ierīci uz gāzes cauruli, plastmasas ūdens cauruli vai telefona kabeli.
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, eksploziju vai radīt ierīces darbības traucējumus.
- Nekad neieslēdziet barošanas vadu kontaktligzdā, kas nav pareizi iezemēta, un
pārliecinieties, vai tā atbilst vietējiem un nacionālajiem tehniskajiem standartiem.
Neuzstādiet ierīci sildītāja, viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
Neuzstādiet ierīci mitrā, eļļainā vai putekļainā vietā vai vietā, kas pakļauta tiešu saules staru
vai ūdens (lietus pilieni) iedarbībai.
Neuzstādiet šo ierīci vietā, kur ir zema temperatūra.
- Sala ietekmē caurules var saplīst.
Neuzstādiet šo ierīci vietā, kur var būt gāzes noplūde.
- Tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Neizmantojiet elektrības transformatoru.
- Tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Neizmantojiet bojātu kontaktdakšu, bojātu barošanas vadu vai vaļīgu kontaktligzdu.
- Tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Nevelciet barošanas vadu un pārmērīgi nesalociet to.
Nesavijiet un nesasieniet barošanas vadu.
Neaizāķējiet barošanas vadu aiz metāla priekšmetiem, nenovietojiet uz barošanas vada
smagus priekšmetus, neievietojiet barošanas vadu starp priekšmetiem un neiespiediet
barošanas vadu spraugā aiz ierīces.
6_ drošības informācija
WF9702N5-02770E_LV.indd 6
2010-8-23 17:01:53
- Tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Atslēdzot ierīci no strāvas padeves, nevelciet aiz barošanas vada.
- Kontaktdakšu izņemiet, turot kontaktligzdu.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Neatstājiet barošanas vadu un caurules tā, lai jūs varētu aiz tām aizķerties.
UZMANĪBU!
ĪPAŠA UZMANĪBA, VEICOT UZSTĀDĪŠANU
Šī ierīce ir jānovieto tā, lai nodrošinātu piekļuvi kontaktligzdai.
- Pretējā gadījumā elektrības noplūde var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Uzstādiet ierīci uz līdzenas un cietas grīdas, kas iztur ierīces svaru.
- Pretējā gadījumā ierīces pārmērīgas vibrācijas rezultātā tā var kustēties, radīt troksni vai
radīt ierīces darbības traucējumus.
BRĪDINĀJUMS!
ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR LIETOŠANU
Ja ierīce ir pārplūdusi, nekavējoties atslēdziet ūdens un elektrības padevi ierīcei un
sazinieties ar tuvāko servisa centru.
- Nepieskarieties kontaktligzdai ar mitrām rokām.
- Pretējā gadījumā var rasties elektrošoks.
Ja ierīce rada neparastas skaņas, jūtama deguma smaka vai parādās dūmi, nekavējoties
izslēdziet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar tuvāko servisa centru.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Gāzes (piemēram, propāna, šķidrinātās gāzes, utt.) noplūdes gadījumā nekavējoties
izvēdiniet telpu un nepieskarieties kontaktligzdai. Nepieskarieties ierīcei vai barošanas
vadam.
- Neizmantojiet ventilatoru.
- Dzirkstele var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.
Neļaujiet bērniem rotaļāties veļas mazgājamā mašīnā vai uz tās. Nododot veļas mazgājamo
mašīnu atkritumos, noņemiet tās durvju sviru.
- Ja bērns iekļūs veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē, viņš var tur iesprūst un nosmakt.
Pārliecinieties, vai pirms veļas mazgājamās mašīnas lietošanas no tās apakšas esat
noņēmis visu iepakojumu (putuplastu, putu polistirolu).
drošības informācija _7
WF9702N5-02770E_LV.indd 7
2010-8-23 17:01:53
drošības informācija
Nemazgājiet veļu, kas ir sasmērēta ar benzīnu, petroleju, benzolu, krāsu atšķaidītāju, spirtu
vai citām viegli uzliesmojošām vielām vai sprādzienbīstamām vielām.
- Tas var radīt elektrošoku, izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.
Kamēr veļas mazgājamā mašīna darbojas (augstas temperatūras/ žāvēšanas/ centrifūgas
režīmā), neatveriet tās durvis ar spēku.
- Ūdens, izplūstot no veļas mazgājamās mašīnas, var radīt apdegumus vai padarīt slidenu
grīdu.
Jūs varat gūt traumas.
- Durvju atvēršana ar spēku var bojāt izstrādājumu un jūs varat gūt traumas.
Nebāziet roku zem veļas mazgājamās mašīnas.
- Jūs varat gūt traumas.
Nepieskarieties kontaktligzdai ar mitrām rokām.
- Jūs varat gūt elektrošoku.
Nekad neizņemiet kontaktdakšu no kontaktligzdas, kamēr ierīce darbojas.
- Ieslēdzot kontaktdakšu atpakaļ kontaktligzdā, var rasties dzirksteļošana, kas izraisa
elektrošoku vai ugunsgrēku.
Neļaujiet bērniem vai nespējīgām personām bez uzraudzības izmantot šo veļas mazgājamo
mašīnu. Neļaujiet bērniem kāpt uz ierīces.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku, apdegumus vai izraisīt ugunsgrēku.
Nebāziet roku vai jebkādu metāla priekšmetu zem veļas mazgājamās mašīnas, kamēr tā
darbojas.
- Jūs varat gūt traumas.
Neatslēdziet ierīci no kontaktligzdas, velkot aiz barošanas vada. Vienmēr stingri satveriet
kontaktdakšu un izvelciet no kontaktligzdas.
- Vada bojājums var radīt īssavienojumu, izraisīt ugunsgrēku un/vai elektrošoku.
Nemēģiniet remontēt, izjaukt vai pārveidot ierīci.
- Neizmantojiet citus drošinātājus (piemēram, vara, tērauda vadu, utt.), izņemot standarta
drošinātājus.
- Ja ierīci ir nepieciešams remontēt vai uzstādīt atkārtoti, sazinieties ar tuvāko servisa
centru.
- Pretējā gadījumā var rasties elektrošoks, ugunsgrēks, ierīces darbības traucējumi vai
traumas.
Ja ierīcē iekļūst jebkādas vielas, izslēdziet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar
tuvāko servisa centru.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Ja ūdens šļūtenes savienojums ar krānu kļūst vaļīgs un ūdens pārpludina ierīci, izslēdziet
kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Izslēdziet kontaktdakšu no kontaktligzdas, ja nelietojat ierīci ilgāku laiku, vai negaisa/zibens
laikā.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
8_ drošības informācija
WF9702N5-02770E_LV.indd 8
2010-8-23 17:01:53
UZMANĪBU!
ĪPAŠA UZMANĪBA LIETOJOT IERĪCI
Ja veļas mazgājamā mašīna ir piesārņota ar kādu vielu, piemēram, tīrīšanas līdzekli,
netīrumiem, pārtikas atliekām, utt., izslēdziet kontaktdakšu no kontaktligzdas un notīriet
veļas mazgājamo mašīnu ar slapju un mīkstu lupatu.
- Pretējā gadījumā tas var radīt izbalēšanu, deformāciju, bojājumus vai rūsu.
Spēcīgs trieciens var bojāt ierīces durvju stiklu. Esiet piesardzīgi, izmantojot veļas
mazgājamo mašīnu!
- Bojāts stikls var radīt traumas.
Pēc ūdenspadeves traucējumiem vai, pievienojot ūdens šļūteni atkārtoti, lēni atveriet krānu.
Atveriet krānu lēni arī tad, ja ierīce ilgāku laiku nav tikusi lietota.
- Gaisa spiediens ūdens padeves šļūtenē vai ūdens caurulē var radīt detaļu bojājumus vai
noplūdes.
Ja ierīces lietošanas laikā rodas ūdens aizplūdes traucējumi, pārliecinieties, vai kanalizācijas
sistēma darbojas atbilstoši.
- Ja izmantosit veļas mazgājamo mašīnu laikā, kad tā ir pārplūdusi ūdens aizplūdes
traucējumu dēļ, elektrības noplūde var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku.
Mazgājamo veļu pilnībā ielieciet veļas mazgājamā mašīnā, lai neiespiestu to ierīces durvīs.
- Ja iespiedīsit veļu durvīs, jūs to varat sabojāt. Turklāt tas var bojāt veļas mazgājamo
mašīnu vai radīt ūdens noplūdi.
Pārliecinieties, vai laikā, kad jūs nelietojat veļas mazgājamo mašīnu, krāns ir aizgriezts.
- Pārliecinieties, vai ūdens šļūtenes savienojuma skrūve ir pietiekami cieši pievilkta.
- Pretējā gadījumā tas var izraisīt mantas bojājumus vai traumas.
Pārbaudiet, vai uz gumijas izolācijas nav jebkādu vielu (netīrumu, diegu, utt.).
- Ja ierīces durvis nav aizvērtas pilnībā, var rasties ūdens noplūde.
Pirms ierīces lietošanas atveriet krānu un pārbaudiet, vai ūdens padeves šļūtenes
savienojums ir cieši pievilkts un nav manāma ūdens noplūde.
- Ja skrūves vai ūdens padeves šļūtenes savienojums ir vaļīgs, var rasties ūdens noplūde.
Lai samazinātu ugunsgrēka vai eksplozijas draudus:
- Noteiktos apstākļos karstā ūdens sistēmā, piemēram, karstā ūdens sildītājā, kas netiek
lietots ilgāk nekā divas nedēļas, var rasties ūdeņraža gāze. ŪDEŅRAŽA GĀZE IR
SPRĀDZIENBĪSTAMA. Ja karstā ūdens sistēma netiek lietota ilgāk nekā divas nedēļas,
pirms veļas mazgājamās mašīnas lietošanas atveriet savā mājā visus karstā ūdens
krānus un vairākas minūtes ļaujiet ūdenim tecēt. Tādējādi jūs likvidēsit visu uzkrājušos
ūdeņraža gāzi. Tā kā ūdeņraža gāze ir viegli uzliesmojoša, to darot, nesmēķējiet un
neiededziet atklātu liesmu. Ja ir radusies gāzes noplūde, nekavējoties izvēdiniet telpu un
nepieskarieties kontaktligzdai.
drošības informācija _9
WF9702N5-02770E_LV.indd 9
2010-8-23 17:01:53
drošības informācija
Nekāpiet uz ierīces un nenovietojiet uz tās priekšmetus (piemēram, netīro veļu, iedegtas
sveces, aizdegtas cigaretes, šķīvjus, ķīmiskus līdzekļus, metāla priekšmetus, utt.).
- Tas var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku, radīt ierīces darbības traucējumus vai traumas.
Neizsmidziniet uz ierīces virsmas ātri iztvaikojošas vielas, piemēram, insekticīdus.
- Papildus tam, ka šīs vielas ir kaitīgas cilvēkam, tās var izraisīt elektrošoku, ugunsgrēku
vai radīt ierīces darbības traucējumus.
Veļas mazgājamās mašīnas tuvumā nenovietojiet priekšmetus, kas rada ap sevi
elektromagnētisko lauku.
- Nepareizas darbības rezultātā var rasties traumas.
Tā kā pēc veļas mazgāšanas augstas temperatūras režīmā vai pēc veļas žāvēšanas cikla
aizplūstošais ūdens ir karsts, nepieskarieties tam.
- Jūs varat gūt apdegumus vai traumas.
Nemazgājiet, neizgrieziet centrifūgā un nežāvējiet ūdens necaurlaidīgus sēdekļus, paklājus
vai apģērbu (*), ja vien jūsu ierīcei nav speciāla programma, kas ir paredzēta šo izstrādājumu
mazgāšanai.
- Nemazgājiet biezus, cietus paklājus pat, ja tiem uz etiķetes ir norāde par to, ka tie ir
mazgājami veļas mazgājamā mašīnā.
- Veļas mazgājamās mašīnas pārmērīgas vibrācijas rezultātā jūs varat gūt traumas vai
bojāt veļas mazgājamo mašīnu, sienas, grīdu vai apģērbu.
* vilnas gultasveļa, lietusmēteļi, makšķernieku apģērbs, slēpošanas bikses, guļammaisi,
autiņiem pārvelkamas biksītes, sporta tērpi, kā arī velosipēda, motocikla, mašīnas
pārsegi, utt.
Neieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu, ja veļas pulvera kastīte nav ievietota vietā.
- Noplūde var radīt elektrošoku vai traumas.
Žāvēšanas laikā vai uzreiz pēc tās nepieskarieties tvertnes iekšpusei, jo tā ir karsta.
- Jūs varat gūt apdegumus.
Pēc veļas pulvera kastītes atvēršanas nebāziet tajā roku.
- Jūs varat gūt traumas, jo roka var aizķerties aiz veļas pulvera ievadierīces. Neievietojiet
veļas mazgājamā mašīnā citus priekšmetus (piemēram, apavus, pārtikas atkritumus,
dzīvniekus), izņemot mazgājamo veļu.
- Veļas mazgājamās mašīnas pārmērīgas vibrācijas rezultātā tā var tikt bojāta, dzīvnieki var
gūt traumas vai var iestāties dzīvnieka nāve.
Nespiediet pogas, izmantojot asus priekšmetus, piemēram, kniepadatas, nažus, nagus, utt.
- Tas var radīt elektrošoku vai traumas.
Nemazgājiet veļas mazgājamā mašīnā veļu, kas ir sasmērēta ar eļļu, krēmiem vai losjoniem
(parasti kosmētikas veikalos vai masāžas kabinetos).
- Tas var deformēt gumijas izolāciju un radīt ūdens noplūdi.
Neatstājiet tvertnē uz ilgu laiku metāla priekšmetus, piemēram, saspraudes vai matadatas.
- Tas var radīt tvertnes rūsu.
- Ja uz tvertnes virsmas sāk veidoties rūsa, uzklājiet uz virsmas tīrīšanas līdzekli (neitrālu)
un ar sūkli notīriet to. Nekad neizmantojiet metāla birsti.
Nekad tiešā veidā neizmantojiet sausos tīrīšanas līdzekļus un nemazgājiet, neskalojiet un
neizgrieziet centrifūgā veļu, kas ir piesārņota ar sausajiem tīrīšanas līdzekļiem.
- Eļļas oksidācijas radītā karstuma rezultātā var rasties spontāna aizdegšanās vai
uzliesmošana.
Neizmantojiet karsto ūdeni no ūdens dzesēšanas/karsēšanas ierīcēm.
10_ drošības informācija
WF9702N5-02770E_LV.indd 10
2010-8-23 17:01:53
- Tas var radīt veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumus.
Neizmantojiet veļas mazgājamā mašīnā dabīgās ziepes, un veļas mazgāšanas līdzekli kas
paredzētas mazgāšanai ar rokām.
- Ja tās sacietē un nogulsnējas veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē, var rasties ierīces
darbības traucējumi, krāsas var izbalēt, var rasties rūsa vai nepatīkamas smakas.
Lielus veļas gabalus, piemēram, gultasveļu, nemazgājiet mazgāšanas maisiņā.
- Zeķes un krūšturus ielieciet mazgāšanas maisiņā un mazgājiet kopā ar citu veļu.
- Pretējā gadījumā pārmērīgas veļas mazgāšanas mašīnas vibrācijas rezultātā jūs varat gūt
traumas.
Neizmantojiet cietus mazgāšanas līdzekļus.
- Ja tie nogulsnējas veļas mazgājamās mašīnas iekšpusē, var rasties ūdens noplūde.
Nodrošiniet, lai veļas mazgājamai mašīnai ar ventilācijas atveri tās pamatnē, šī atvere netiktu
nosprostota ar paklāju vai kādu citu priekšmetu.
Pārliecinieties, vai visas mazgājamās veļas kabatas ir tukšas.
- Cieti, asi priekšmeti, piemēram, monētas, saspraudes, naglas, skrūves vai akmeņi var
radīt nopietnus ierīces bojājumus.
Nemazgājiet apģērbu ar lielām sprādzēm, pogām vai citiem smago metālu piederumiem.
BRĪDINĀJUMS!
ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR TĪRĪŠANU
Tīrot ierīci, nekad neizsmidziniet uz tās ūdeni.
Neizmantojiet tīrīšanai benzolu, atšķaidītāju vai spirtu.
- Tas var radīt izbalēšanu, deformāciju, bojājumus, elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
Pirms tīrīšanas vai, veicot apkopi, izslēdziet ierīci no kontaktligzdas.
- Pretējā gadījumā tas var radīt elektrošoku vai izraisīt ugunsgrēku.
drošības informācija _11
WF9702N5-02770E_LV.indd 11
2010-8-23 17:01:53
saturs
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS
IESTATĪŠANA
13
14
14
14
15
15
15
15
15
Detaļu pārbaudīšana
Uzstādīšanas prasību ievērošana
Elektrības padeve un iezemējums
Ūdens padeve
Noliešana
Virsma
Apkārtējā temperatūra
Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā
Veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšana
VEĻAS MAZGĀŠANA
21
21
22
24
24
25
25
26
28
Mazgāšana pirmo reizi
Galvenie norādījumi
Vadības paneļa izmantošana
Bērnu drošības aizsardzība
Skaņas izslēgšana
Atliktā izslēgšana
Drēbju mazgāšana, izmantojot cikla atlasītāju
Drēbju manuāla mazgāšana
Informācija par mazgāšanas līdzekļiem un
papildu piedevām
Kādu mazgāšanas līdzekli izmantot
Mazgāšanas līdzekļa atvilktne
13
21
28
28
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS
TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE
32
Ūdens novadīšana no veļas mazgājamās
mašīnas avārijas gadījumā
Ārpuses tīrīšana
Mazgāšanas līdzekļu atvilktnes un tās
padziļinājuma tīrīšana
Netīrumu filtra tīrīšana
Ūdens caurules sieta filtra tīrīšana
Sasalušas veļas mazgājamās mašīnas
remontēšana
Veļas mazgājamās mašīnas glabāšana
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA UN
INFORMĀCIJAS KODI
33
34
Pārbaudiet šīs vietas, ja...
Informācijas kodi
CIKLA TABULA
35
Cikla tabula
PIELIKUMS
36
36
36
37
Audumu kopšanas tabula
Vides aizsardzība
Paziņojums par atbilstību
Specifikācijas
29
33
35
36
29
29
30
31
32
32
12_ saturs
WF9702N5-02770E_LV.indd 12
2010-8-23 17:01:54
veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
DETAĻU PĀRBAUDĪŠANA
Uzmanīgi noņemiet iepakojumu no veļas mazgājamās mašīnas un pārliecinieties, vai ir saņemtas visas
turpmāk norādītās detaļas. Ja transportēšanas laikā radušies veļas mašīnas bojājumi vai arī komplektācijā
nav iekļautas visas detaļas, sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai savu Samsung
izplatītāju.
Atbrīvošanas svira
01 IESTATĪŠANA
Lai jaunā veļas mazgājamā mašīna darbotos pareizi un veļas mazgāšanas laikā
jums nedraudētu savainošanās, sekojiet, lai veļas mašīnas uzstādītājs rūpīgi ievērotu
instrukcijas.
Darba virsma
Mazgāšanas
līdzekļa atvilktne
Vadības panelis
Spraudnis
Durtiņas
Novadcaurule
Netīrumu filtrs
Regulējams balsts
Tvertne
Avārijas novadcaurulīte
Filtra vāciņš
Uzgriežņatslēga
Skrūves urbuma
vāciņi
Ūdens padeves
caurule
Elastīgās caurules
ieliktnis
Vada vāka
fiksators
veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana _13
WF9702N5-02770E_LV.indd 13
2010-8-23 17:01:55
veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
UZSTĀDĪŠANAS PRASĪBU IEVĒROŠANA
Elektrības padeve un iezemējums
Lai novērstu nevajadzīgu ugunsgrēka, elektrošoka vai traumu risku, vadošana un iezemēšana ir
jāveic atbilstoši dokumenta „National Electrical Code” ANSI/FNPA jaunākajam 70. izdevumam,
kā arī vietējiem noteikumiem un rīkojumiem. Iekārtas īpašnieks ir personiski atbildīgs par
adekvātu iekārtas tehnisko apkopi.
BRĪDINĀJUMS!
Nekad neizmantojiet pagarinātāju.
Izmantojiet tikai strāvas vadu, kas ir iekļauts veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā.
Kad gatavojaties uzstādīšanai, pārliecinieties, vai jūsu elektropadeves sistēma nodrošina:
• 220V~240V 50Hz 15 AMP drošinātāju vai jaudas slēdzi.
• Atsevišķu jaudas slēdzi, kas paredzēts tikai veļas mazgājamai mašīnai.
Veļas mazgājamā mašīna ir jāiezemē. Ja rodas veļas mazgājamās mašīnas bojājumi vai tā salūst,
zemējums samazinās elektrošoka risku, nodrošinot mazākas pretestības strāvas kanālu.
Veļas mazgājamās mašīnas komplektācijā ir iekļauts strāvas vads ar trīskontaktu zemēšanas
spraudni, ko jāizmanto pareizi uzstādītā un iezemētā kontaktligzdā.
Nekad nesavienojiet zemējuma vadu ar plastmasas santehnikas caurulēm, gāzes caurulēm
vai karstā ūdens caurulēm.
Nepareizi pievienojot aprīkojuma-iezemējuma vadu, iespējams izraisīt elektrošoku.
Ja neesat drošs, vai veļas mazgājamā mašīna ir pareizi iezemēta, palūdziet kvalificētam elektriķim
vai tehniskās apkopes darbiniekam to pārbaudīt. Nemodificējiet veļas mazgājamās mašīnas
komplektācijā iekļauto spraudni. Ja to nevar ievietot rozetē, nodrošiniet, ka kvalificēts elektriķis
uzstāda piemērotu rozeti.
Ūdens padeve
Veļas mazgājamā mašīna tiks pareizi piepildīta, ja ūdens spiediens būs no 50 kPa līdz 800 kPa.
Par 50 kPa mazāks ūdens spiediens var izraisīt ūdens vārsta darbības traucējumu, neļaujot tam
aizvērties. Vai arī veļas mazgājamās mašīnas piepildīšana var aizņemt vairāk laika, nekā atļauts,
tādējādi izraisot iekārtas izslēgšanos. (Kontroles mehānismos ir ieprogrammēts uzpildes laika
limits, kas noteikts, lai novērstu pārplūdi/applūšanu, ja iekšējā caurule kļūst vaļīga.)
Lai paredzētās ieplūdes caurules sniegtos līdz veļas mašīnai, ūdens krāniem ir jāatrodas 4 pēdu
(122 cm) augstumā aiz veļas mazgājamās mašīnas.
Vairumā santehnikas preču veikalu tiek pārdotas dažādu garumu ieplūdes caurules (līdz pat
10 pēdām (305 cm)).
Varat samazināt noplūžu un ūdens radītu bojājumu risku:
• nodrošinot ūdens krāniem viegli piekļuvi;
• izslēdzot krānus, kad neizmantojat veļas mazgājamo mašīnu;
• periodiski pārbaudot, vai ūdens ieplūdes cauruļu savienojumos nav radušās noplūdes.
BRĪDINĀJUMS!
Pirms izmantojat veļas mazgājamo mašīnu pirmoreiz, pārbaudiet, vai ar ūdens vārstu
saistītajos savienojumos un krānos nav radušās noplūdes.
14_ veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana
WF9702N5-02770E_LV.indd 14
2010-8-23 17:01:56
Noliešana
Samsung iesaka izmantot 18 collas (46 cm) augsta spiediena cauruli. Novadcaurule ir jāvirza
uz spiediena cauruli caur novadcaurules spaili. Spiediencaurulei ir jābūt pietiekami lielai, lai tajā
varētu ietilpt novadcaurules ārējās aploces diametrs. Novadcaurule tiek pievienota rūpnīcā.
01 IESTATĪŠANA
Virsma
Lai veļas mazgājamā mašīna darbotos pēc iespējas labāk, tā jāuzstāda uz stabilas virsmas.
Lai samazinātu vibrāciju un/vai nesimetrisku slodzi, koka grīda, iespējams, būs jānostiprina.
Ja novietosiet veļas mazgājamo mašīnu uz virsmas ar paklāju vai mīksta materiāla plāksnēm,
vibrācija var būt lielāka un centrifūgas izmantošanas laikā iekārta var nedaudz kustēties.
Nekad neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz platformas vai slikti nostiprinātas virsmas.
Apkārtējā temperatūra
Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu vietās, kur ūdens var sasalt, jo iekārtas ūdens vārstā, sūknī
un caurulēs vienmēr paliek nedaudz ūdens. Caurulēs sasalis ūdens var izraisīt siksnu, sūkņa un
citu sastāvdaļu bojājumus.
Uzstādīšana nišā vai palīgtelpā
Lai iekārta darbotos droši un pareizi, tā jāuzstāda vietās, kur iespējams šāds minimālais attālums:
Uz sāniem – 25 mm
Uz aizmuguri – 51 mm
Uz augšu – 25 mm
Uz priekšu – 465 mm
Ja gan veļas mazgājamā mašīna, gan žāvētājs ir novietoti blakus, telpas priekšpusē ir jābūt
vismaz 465 mm lielai nenoslēgtai gaisa atverei. Ja uzstādāt tikai veļas mazgājamo mašīnu, tai
nav nepieciešama gaisa atvere.
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS UZSTĀDĪŠANA
1. SOLIS
Novietošanas vietas izvēle
Pirms veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas pārliecinieties, vai novietojat to:
•
•
•
•
•
•
uz cietas, līdzenas virsma bez paklāja vai grīdas seguma, kas var traucēt ventilāciju;
vietā, kas neatrodas tiešos saules staros;
vietā, kur tiek nodrošināta piemērota ventilācija;
vietā, kur nebūs ļoti zemas temperatūras (zem 32 ˚F jeb 0 ˚C);
vietā, kas neatrodas siltuma avotu, piemēram, naftas vai gāzes, tuvumā;
tā, lai veļas mazgājamā mašīna neatrastos uz strāvas vada.
veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana _15
WF9702N5-02770E_LV.indd 15
2010-8-23 17:01:56
veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
2. SOLIS
Transportēšanas skrūvju noņemšana
Pirms veļas mazgājamās mašīnas uzstādīšanas no tās aizmugures jāizņem visas piecas
transportēšanas skrūves.
1. Noņemiet visas skrūves, izmantojot komplektācijā iekļauto
uzgriežņatslēgu.
2. Pieturiet skrūvi ar uzgriežņatslēgu un izvelciet to no atveres.
Atkārtojiet šo darbību ar katru skrūvi.
3. Ievietojiet atverēs komplektā iekļautos plastmasas vāciņus.
4. Uzglabājiet transportēšanas skrūves drošā vietā, lai varētu tās izmantot, ja kādreiz nāksies
veļas mazgājamo mašīnu pārvietot.
BRĪDINĀJUMS!
Iepakojuma materiāls var būt bīstams bērniem; uzglabājiet iepakojuma materiālu
(plastmasas maisus, polistirolu utt.) drošā, bērniem neaizsniedzamā vietā.
Ievietojiet vada vāka fiksatoru (viens
no piederumiem vinila pakā) caurumā,
no kura izvilkāt strāvas kabeli ierīces
aizmugurē.
16_ veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana
WF9702N5-02770E_LV.indd 16
2010-8-23 17:01:57
3. SOLIS
Līmeņošanas balstu regulēšana
Kad uzstādāt veļas mazgājamo mašīnu, pārliecinieties, ka strāvas spraudnim, ūdens
padeves caurulēm un novadcaurulei iespējams viegli piekļūt.
01 IESTATĪŠANA
1. Novietojiet veļas mazgājamo mašīnu vajadzīgajā pozīcijā.
2. Līmeņojiet veļas
mazgājamo mašīnu,
manuāli pagriežot
līmeņošanas balstu
nepieciešamajā virzienā.
3. Kad veļas mazgājamā mašīna ir nolīmeņota, izmantojot
iekārtas komplektācijā iekļauto uzgriežņatslēgu, pievelciet
uzgriežņus.
4. SOLIS
Ūdens caurules un novadcaurules pievienošana
Ūdens padeves caurules pievienošana
1. Savienojiet aukstā ūdens padeves caurules
L-veida savienojumu ar aukstā ūdens pievadu,
kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas
aizmugurē. Pievelciet ar roku.
Ūdens padeves caurule ar vienu galu
jāpievieno veļas mazgājamai mašīnai, bet ar
otru pie ūdens krānam. Nenostiepiet ūdens
padeves cauruli. Ja caurule ir pārāk īsa,
nomainiet to pret garāku augsta spiediena
cauruli.
2. Savienojiet aukstā ūdens padeves caurules
otru galu ar izlietnes aukstā ūdens krānu un
pievelciet ar roku. Ja nepieciešams, ūdens
padeves caurules galu, kas pievienots veļas
mazgājamai mašīnai, var pagriezt citā stāvoklī,
atbrīvojot savienojumu, pagriežot cauruli un
pievelkot savienojumu vēlreiz.
Atsevišķiem modeļiem ar papildu karstā ūdens ieplūdes cauruli:
1. Savienojiet karstā ūdens padeves caurules L-veida savienojumu ar sarkano karstā ūdens
pievadu, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Pievelciet ar roku.
2. Pievienojiet karstā ūdens padeves caurules otru galu izlietnes karstā ūdens krānam un
pievelciet ar roku.
3. Ja vēlaties izmantot tikai auksto ūdeni, izmantojiet Y-veida savienojumu.
veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana _17
WF9702N5-02770E_LV.indd 17
2010-8-23 17:01:59
veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
Ūdens padeves caurules (atsevišķiem modeļiem) pievienošana
1. Noņemiet adapteri no ūdens padeves caurules.
Adapteris
Ūdens
padeves
caurule
2. Vispirms, izmantojot krustveida skrūvgriezi, atbrīvojiet visas
četras adaptera skrūves. Pēc tam paņemiet adapteri un
pagrieziet tā detaļu (2) bultiņas virzienā, līdz ir izveidojusies
5 mm atstarpe.
1
5 mm
2
3. Pievienojiet adapteri ūdens krānam, stingri pievelkot
skrūves, vienlaicīgi paceļot adapteri virzienā uz augšu.
Pagrieziet detaļu (2) bultiņas virzienā un salieciet detaļas (1)
un (2) kopā.
Ūdens krāns
1
2
4. Pievienojiet ūdens padeves cauruli adapterim.
Kad atlaidīsit detaļu (3), atskanēs klikšķis un
caurule automātiski savienosies ar adapteri.
Kad savienosiet ūdens piegādes cauruli
ar adapteri, pārliecinieties, vai tā ir pareizi
pievienota, pavelkot ūdens piegādes cauruli uz
leju.
3
5. Savienojiet ūdens padeves caurules otru galu ar ūdens
ieplūdes vārstu, kas atrodas veļas mazgājamās mašīnas
aizmugurē. Ieskrūvējiet cauruli pulksteņrādītāju kustības
virzienā līdz galam.
18_ veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana
WF9702N5-02770E_LV.indd 18
2010-8-23 17:02:01
6. Ieslēdziet ūdens padevi un pārliecinieties, ka ūdens vārstā,
krānā vai adapterī nerodas noplūdes. Ja rodas ūdens
noplūdes, atkārtojiet iepriekš aprakstītās darbības.
•
✗
✗
01 IESTATĪŠANA
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet veļas mazgājamo mašīnu, ja radusies
ūdens noplūde. Šādi iespējams izraisīt elektrošoku vai gūt
ievainojumus.
Ja ūdens krāna galam ir vītne, savienojiet ūdens padeves
cauruli ar krānu, kā norādīts attēlā.
Ūdens padeves nodrošināšanai izmantojiet parasto ūdens krānu. Ja krānam ir kvadrātveida
forma vai ja tas ir pārāk liels, pirms krāna ievietošanas adapterī noņemiet starpgredzenu.
veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana _19
WF9702N5-02770E_LV.indd 19
2010-8-23 17:02:03
veļas mazgājamās mašīnas
iestatīšana
Novadcaurules pievienošana
Novadcaurules galu var novietot trīs veidos:
1. Pāri izlietnes malai. Novadcaurule jānovieto 60 līdz 90 cm augstumā. Lai saglabātu
novadcaurules uzgaļa liekumu, izmantojiet komplektā iekļauto izliekto plastmasas ieliktni. Lai
nepieļautu novadcaurules izkustēšanos, piestipriniet ieliktni pie sienas ar āķi vai pie krāna ar
sloksnīti.
60 ~ 90 cm
Novadcaurule
Elastīgās caurules ieliktnis
2. Izlietnes novadcaurules atzarojumā. Novadcaurules atzarojumam jāatrodas augstāk par
izlietnes sifonu, lai caurules gals atrastos vismaz 60 cm virs grīdas.
3. Novadcaurulē. Mēs iesakām izmantot 65 cm augstu vertikālu cauruli; tai jābūt vismaz 60 cm
garai, un tā nedrīkst būt garāka par 90 cm.
5. SOLIS
Veļas mazgājamās mašīnas darbināšana
Iespraudiet strāvas vadu kontaktligzdā, apstiprinātā 230 voltu 50 Hz elektriskajā rozetē,
ko aizsargā 15 amp drošinātājs vai atbilstošs jaudas slēdzis. (Plašāku informāciju par
elektrosistēmas un iezemējuma prasībām skatiet 14. lapā.)
20_ veļas mazgājamās mašīnas iestatīšana
WF9702N5-02770E_LV.indd 20
2010-8-23 17:02:05
veļas mazgāšana
Izmantojot jauno Samsung veļas mazgājamo mašīnu, grūtākais darbs būs izlemt,
kādu veļu mazgāt vispirms.
MAZGĀŠANA PIRMO REIZI
1. Nospiediet pogu Power (Ieslēgšana)( ).
2. Mazgāšanas līdzekļu atvilktnes nodalījumā ievietojiet
nedaudz mazgāšanas līdzekļa .
3. Pieslēdziet veļas mazgājamai mašīnai ūdens padevi.
4. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze)
( ).
Šādi no veļas mazgājamās mašīnas tiks novadīts ūdens,
kas tajā var būt atlicis pēc pārbaudes cikla.
Nodalījums
Nodalījums
Nodalījums
02 VEĻAS MAZGĀŠANA
Pirms pirmās drēbju mazgāšanas reizes jāveic pilns un tukšs mazgāšanas cikls (tas ir, neievietojot
veļu).
: Priekšmazgāšanas līdzeklim vai cietei.
: Galvenajam mazgāšanas līdzeklim, ūdens mīkstinātājam, mērcēšanas līdzeklim,
balinātājam un traipu tīrīšanas līdzeklim.
: Papildvielām, piemēram, auduma mīkstinātājam vai formas piešķīrējam
(neuzpildiet augstāk par ieliktņa „A” zemāko malu („MAX”)).
GALVENIE NORĀDĪJUMI
1. Ielieciet veļu veļas mazgājamajā mašīnā.
BRĪDINĀJUMS!
Nepārslogojiet veļas mazgājamo mašīnu. Lai noteiktu dažādu veļas veidu daudzumu,
izmantojiet tabulu, kas atrodas 27. lappusē.
• Pārliecinieties, vai veļa nav iesprūdusi durtiņās, jo tāpēc var rasties ūdens noplūde.
• Pēc mazgāšanas mazgāšanas līdzekļa paliekas var saglabāties uz mazgājamās mašīnas
priekšējās gumijotās daļas. Notīriet palikušo mazgāšanas līdzekli, pretējā gadījumā var
rasties ūdens noplūde.
• Nemazgājiet ūdensnecaurlaidīgu apģērbu.
2.
3.
4.
5.
Aizveriet durtiņas, līdz tās nofiksējas.
Ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.
Mazgāšanas līdzekļu nodalījumā ielieciet mazgāšanas līdzekli un papildlīdzekļus.
Izvēlieties attiecīgajam apģērbam atbilstošu ciklu un mazgāšanas opcijas.
Iedegsies mazgāšanas indikators un displeja būs redzams cikla ilgums.
6. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze)( ).
veļas mazgāšana _21
WF9702N5-02770E_LV.indd 21
2010-8-23 17:02:13
veļas mazgāšana
VADĪBAS PANEĻA IZMANTOŠANA
1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DIGITĀLAIS
GRAFISKAIS
DISPLEJS
Rāda atlikušo mazgāšanas cikla laiku, visu informāciju par ciklu un kļūdas
paziņojumus.
CIKLA ATLASĪTĀJS
Izvēlieties cikla griešanās veidu un centrifūgas ātrumu.
Detalizētu informāciju skatiet nodaļā „Drēbju mazgāšana, izmantojot
cikla atlasītāju” (skatiet 25. lappusi).
Cotton (Kokvilnas izstrādājumi)( ) - Fvai arī vidēji vai viegli netīri
kokvilnas izstrādājumi, gultas veļa, galdauti, apakšveļa, dvieļi, krekli utt.
Synthetics (Sintētikas izstrādājumi)( ) - vidēji vai viegli netīras blūzes,
krekli un citi poliestera (diolena, trevira), poliamīda (perlona, neilona) vai
līdzīgu audumu apģērbi.
Jeans (Džinsu izstrādājumi)( ) - lielāks ūdens daudzums un papildu
skalošana nodrošina, ka apģērbā nepaliek veļas pulveris, kas var notraipīt
jūsu apģērbu.
Sports Wear (Sporta apģērbs)( ) - izmantojiet ūdensnecaurlaidīgiem
audumiem, lai saglabātu to labo izskatu un nodrošināto svaiguma sajūtu.
Wool (Vilnas izstrādājumi)( ) - tikai veļas mašīnā mazgājamiem vilnas
izstrādājumiem. Slodzei ir jābūt mazākais par 2,0 kg.
• Vilnas izstrādājumu mazgāšanas režīmā veļa tiek mazgāta izmantojot
saudzējošas šūpošanas darbības. Mazgāšanas laikā tiek turpinātas
saudzējošās šūpošanas un mērcēšanas darbības, lai pasargātu vilnas
šķiedras no saraušanās / deformācijas un lai veiktu ļoti saudzīgu
mazgāšanu. Šī apturēšanas darbība nav problēma.
• Mazgāšanas rezultātus uzlabošanai un vilnas šķiedru saudzējošai
apstrādei vilnas mazgāšanas režīmam ir ieteicams izmantot neitrālu
mazgāšanas līdzekli.
Šīs veļas mazgājamās mašīnas vilnas mazgāšanas ciklu ir apstiprinājis
Woolmark, atļaujot to izmantot veļas mašīnā mazgājamiem Woolmark
vilnas izstrādājumiem, ja tos mazgā, ievērojot uz izstrādājuma
etiķetes sniegtās instrukcijas, kā arī norādījumus, ko sniedzis šīs veļas
mazgājamās mašīnas ražotājs, M0809, kas paredzēts WF97*****
sērijas modeļiem, M0810, kas paredzēts WF96***** sērijas modeļiem,
(sertifikāta numuru izsniedza IWS NOM INEE Co., Ltd.).
Handwash (Mazgāšana ar rokām)( ) - ļoti viegls mazgāšanas cikls,
kas ir tikpat maigs kā mazgāšana ar rokām.
Baby Care (Bērnu veļa)( ) - augstā mazgāšanas temperatūra un
papildu skalošana nodrošina, ka apģērbā nepaliek veļas pulveris, kas var
notraipīt smalkās drēbes.
Daily Wash (Ikdienas mazgāšana)( ) - izmantojiet, mazgājot ikdienā
velkamas drēbes, piemēram, apakšveļu un kreklus.
Quick 29’ (Ātrā mazgāšana - 29 minūtēs)( ) - viegli notraipītam
apģērbam, kas ir ātri jāizmazgā.
22_ veļas mazgāšana
WF9702N5-02770E_LV.indd 22
2010-8-23 17:02:15
Drain (Novadīšana)( ) - vienkārši novadiet ūdeni no veļas mazgājamās
mašīnas, neieslēdzot centrifūgas režīmu.
Spin (Centrifūga)( ) - lai izvadītu vairāk ūdens, izmanto papildu izgriešanas ciklu.
Rinse + Spin (Skalošana un centrifūga)(
) - izmantojiet veļai, kas ir tikai
jāizskalo, vai tad, ja skalošanas laikā vēlaties veļai pievienot mīkstinātāju.
Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos priekšmazgāšanu.
Priekšmazgāšana ir pieejama tikai: Cotton (Kokvilnas izstrādājumi)
( ), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi)( ), Jeans (Džinsu izstrādājumi)
( ), Sports Wear (Sporta apģērbs)( ), Baby Care (Bērnu veļa)( ) un
Daily Wash (Ikdienas mazgāšana)( ) mazgāšanas režīmiem.
4
ATLIKTĀ IZSLĒGŠANA
( ) ATLASES POGA
Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izvēlētos vienu no pieejamajām atliktās
izslēgšanas opcijām (no 3 līdz 19 stundām ar vienas stundas pieaugumu).
Displejā tiek parādīts laiks, kad mazgāšanas cikls tiks pabeigts.
5
TEMPERATŪRAS ( )
ATLASES POGA
Lai izvēlētos vienu no pieejamajām ūdens temperatūras opcijām, vēlreiz
nospiediet šo pogu: (auksts ūdens ( ) , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C un 95 ˚C).
6
SKALOŠANAS (
ATLASES POGA
Lai palielinātu skalošanas ciklu skaitu, nospiediet šo pogu. Maksimālais
skalošanas ciklu skaits ir pieci.
)
02 VEĻAS MAZGĀŠANA
3
PRIEKŠMAZGĀŠANAS
( ) ATLASES POGA
Atkārtoti nospiediet šo pogu, lai izvēlētos vienu no pieejamajām
centrifūgas cikla ātruma opcijām.
7
CENTRIFŪGAS (
ATLASES POGA
)
WF9704/WF9604
Visas lampiņas izslēgtas,
1400 apgr./min
, 400, 800, 1200,
WF9702/WF9602
Visas lampiņas izslēgtas,
1200 apgr./min
, 400, 800, 1000,
WF9700/WF9600
Visas lampiņas izslēgtas,
apgr./min
, 400, 600, 800, 1000
„No spin (Bez centrifūgas) ” - Veļa paliek cilindrā un pēc pēdējās
ūdens novadīšanas izgriešana nenotiek.
„Rinse Hold (Skalošanas aizture)(Visas lampiņas izslēgtas) ” - Veļa
paliek iemērkta pēdējās skalošanas ūdenī. Lai vēlāk veļu varētu izņemt,
jāieslēdz režīmi Drain (Ūdens novadīšana) vai Spin (Centrifūga).
8
MAZGĀŠANAS
OPCIJU ( ) ATLASES
POGA
Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai izvēlētos mazgāšanas opcijas:
Soak (Mērcēšana)
� Intensive (Intensīvā mazgāšana)
� Easy
Iron (Viegla gludināšana)
� Soak (Mērcēšana) + Intensive (Intensīvā
mazgāšana)
� Soak (Mērcēšana)
+ Easy Iron (Viegla gludināšana)
� Intensive (Intensīvā mazgāšana)
+ Easy Iron (Viegla gludināšana)
� Soak (Mērcēšana)
+ Intensive (Intensīvā mazgāšana)
+ Easy
Iron (Viegla gludināšana)
� izslēgts
„Easy Iron (Viegla gludināšana) ”: izmantojiet šo opciju, lai sagatavotu
savu veļu tā, lai to būtu viegli gludināt.
„Intensive (Intensīvā mazgāšana) ”: nospiediet šo pogu, ja veļa ir ļoti
netīra un tai ir nepieciešama intensīva mazgāšana. Cikla ilgumu katram
ciklam palielina.
„Soak (Mērcēšana)
”: izmantojiet šo opciju, lai efektīvi izmazgātu
traipus, iepriekš iemērcot veļu.
• Mērcēšanas funkcija tiks veikta 13 minūtes veļas mazgāšanas ciklalaikā.
• Mērcēšanas funkcija ilgst 30 minūtes sešu ciklu laikā, kad viens ir
mērcēšanas cikls, kas griež veļu 1 minūti un pēc tam neveic nekādas
kustības nākamās 4 minūtes.
• Mērcēšanas funkcija ir pieejama tikai šādām mazgāšanas programmām:
Cotton (Kokvilnas izstrādājumi)( ), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi)
( ), Jeans (Džinsu izstrādājumi)( ), Sports Wear (Sporta apģērbs)
( ), Baby Care (Bērnu veļa)( ) un Daily Wash (Ikdienas mazgāšana)( )
mazgāšanas režīmiem.
veļas mazgāšana _23
WF9702N5-02770E_LV.indd 23
2010-8-23 17:02:20
veļas mazgāšana
9
10
11
12
TAUPĪŠANAS ( )
ATLASES POGA
Lai ietaupītu laiku veļas mazgāšanas laikā, nospiediet laika taupīšanas pogu.
Mazgāšanas laiks tiek saīsināts. Jūs varat izmantot šo funkciju
Cotton (Kokvilnas izstrādājumi)( ), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi)( ),
Jeans (Džinsu izstrādājumi)( ), Sports Wear (Sporta apģērbs)( )
un Baby Care (Bērnu veļa)( ) mazgāšanas cikliem.
SKAŅAS
IZSLĒGŠANAS
POGA
Skaņu var izslēgta visiem cikliem. Izvēloties šo funkciju, visiem
cikliem tiek izslēgta skaņa.
• Kad ir aktivizēta skaņas izslēgšanas funkcija, lampiņa uz
Sound Off (Skaņas izslēgšana) pogas un
„Sound Off (Skaņas izslēgšana)” indikatora ir izgaismota.
• Kad skaņas izslēgšanas funkcija tiek deaktivizēta, ieslēgsies
brīdinājuma skaņas signāls un lampiņa uz pogas un
„Sound Off (Skaņas izslēgšana)” indikatora izslēgsies.
IEDARBINĀŠANA/
PAUZE ( ) ATLASES
POGA
Nospiediet, lai pauzētu un atsāktu ciklu.
IESLĒGŠANAS (
POGA
Lai ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu, nospiediet to vienreiz, bet, lai to
izslēgtu, nospiediet vēlreiz.
Ja veļas mazgājamā mašīna ir atstāta ieslēgta ilgāk par desmit minūtēm
bez pogu nospiešanas, strāvas padevi automātiski atslēdz.
)
Bērnu drošības aizsardzība
Bērnu drošības aizsardzības funkcija sniedz iespēju bloķēt
pogas, lai nevarētu mainīt izvēlēto mazgāšanas ciklu.
Aktivizēšana/dezaktivēšana
Ja vēlaties aktivizēt vai dezaktivēt bērnu drošības aizsardzības
funkciju, vienlaicīgi nospiediet un 3 sekundes turiet pogas
Temp. (Temperatūra)( ) un Rinse (Skalošana)( ).
Ja šī funkcija ir aktivizēta, izgaismojas poga
„Child Lock (Bērnu drošības aizsardzība) ”.
Ja ir aktivizēta bērnu drošības aizsardzības funkcija,
darbojas tikai poga Power (Ieslēgšana)( ).
Bērnu drošības aizsardzības funkcija ir ieslēgta arī tad,
ja veļas mazgājamā mašīna tiek ieslēgta un izslēgta vai arī
tiek pievienots vai atvienots strāvas vads.
3 SEK.
Skaņas izslēgšana
Visu ciklu laikā ir iespējams atlasīt skaņas izslēgšanas funkciju. Izvēloties šo funkciju, jebkurā
laikā tiek izslēgta skaņa. Iestatījums ir spēkā arī tad, ja veļas mazgājamā mašīna vairāk kārt tiek
ieslēgta un izslēgta.
Aktivizēšana/dezaktivēšana
Ja vēlaties aktivizēt vai deaktivizēt skaņas izslēgšanas funkciju, nospiediet pogu
Sound Off (Skaņas izslēgšana). „Sound Off (Skaņas izslēgšana) ”un lampiņa uz
Sound Off (Skaņas izslēgšana) pogas degs, kad šī funkcija ir aktivizēta.
24_ veļas mazgāšana
WF9702N5-02770E_LV.indd 24
2010-8-23 17:02:23
Atliktā izslēgšana
Drēbju mazgāšana, izmantojot cikla atlasītāju
02 VEĻAS MAZGĀŠANA
Veļas mazgājamo mašīnu var iestatīt, lai tā automātiski pabeigtu mazgāšanu vēlāk, izvēloties
atlikšanu par 3 līdz 19 stundām (ar 1 stundas pieaugumu). Displejā tiek parādīts laiks, kad
mazgāšanas cikls tiks pabeigts.
1. Manuāli vai automātiski iestatiet veļas mazgājamo mašīnu atbilstoši mazgājamo drēbju
veidam.
2. Atkārtoti nospiediet pogu Delay End (Atliktā izslēgšana)( ), līdz ir iestatīts
nepieciešamais atlikšanas laiks.
3. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze)( ) . Iedegsies indikators
„Delay End (Atliktā izslēgšana) ”, un pulkstenis sāks skaitīt laiku, līdz sasniegs iestatīto
laiku.
4. Lai atceltu atliktās izslēgšanas funkciju, nospiediet pogu Power (Ieslēgšana)( ), pēc tam
vēlreiz ieslēdziet veļas mazgājamo mašīnu.
Jūsu jaunā veļas mazgājamā mašīna atvieglo drēbju mazgāšanu, izmantojot Samsung
„Fuzzy Control” automātisko vadības sistēmu. Jūs izvēlaties mazgāšanas programmu, bet veļas
mazgājamā mašīna nosaka pareizo temperatūru, mazgāšanas laiku un ātrumu.
1. Atgrieziet izlietnes ūdens krānu.
2. Nospiediet pogu Power (Ieslēgšana)( ).
3. Atveriet durtiņas.
4. Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apģērba gabalus, nepārpildiet to.
5. Aizveriet durtiņas.
6. Attiecīgajos nodalījumos iepildiet mazgāšanas līdzekli, mīkstinātāju un priekšmazgāšanas
līdzekli (ja nepieciešams).
Priekšmazgāšana ir pieejama tikai Cotton (Kokvilnas izstrādājumi)( ), Synthetics (Sintētikas
izstrādājumi)( ), Jeans (Džinsu izstrādājumi)( ), Sports Wear (Sporta apģērbs)( ), Baby Care (Bērnu
veļa)( ) un Daily Wash (Ikdienas mazgāšana)( ) mazgāšanas cikliem.
Tā ir nepieciešama tikai tad, ja jūsu apģērbs ir ļoti netīrs.
7. Izmantojiet Cycle Selector (Cikla atlasītājs), lai izvēlētos ciklu, kas piemērots attiecīgajam
materiālam: Cotton (Kokvilnas izstrādājumi)( ), Synthetics (Sintētikas izstrādājumi)( ), Jeans (Džinsu
izstrādājumi)( ), Sports Wear (Sporta apģērbs) ( ), Wool (Vilnas izstrādājumi)( ), Handwash
(Mazgāšana ar rokām)( ), Baby Care (Bērnu veļa) ( ), Daily Wash (Ikdienas mazgāšana)( ) un
Quick 29’ (Ātrā mazgāšana - 29 minūtēs)( ) mazgāšanas ciklam. Vadības panelī iedegsies atbilstošie
indikatori.
8. Šajā brīdī, nospiežot atbilstošās opcijas pogu, varat noteikt mazgāšanas temperatūru,
skalošanu skaitu, centrifūgas ātrumu un palaišanas aizturi.
9. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze)( ), un veļas mazgājamā mašīna
sāks mazgāšanas ciklu. Iedegsies procesa indikators, un displejā tiks parādīts atlikušais cikla
laiks.
Opcija Pauzēšana
5 minūtes pēc mazgāšanas sākuma veļu ir iespējams pievienot/izņemt.
1. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze)( ), lai atbloķētu durtiņas.
Durtiņas nevar atvērt, ja ūdens ir pārāk KARSTS vai ūdens līmenis ir pārāk AUGSTS.
2. Kad durtiņas ir aizvērtas, nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze)(
atsāktu mazgāšanu.
), lai
Kad cikls ir pabeigts:
Pēc cikla pabeigšanas strāvas padeve tiks atslēgta automātiski.
1. Atveriet durtiņas.
2. Izņemiet veļu.
veļas mazgāšana _25
WF9702N5-02770E_LV.indd 25
2010-8-23 17:02:29
veļas mazgāšana
Drēbju manuāla mazgāšana
Drēbes var mazgāt arī manuāli, neizmantojot cikla atlasītāju.
1. Ieslēdziet ūdens padevi.
2. Nospiediet veļas mazgājamās mašīnas pogu Power (Ieslēgšana)( ).
3. Atveriet durtiņas.
4. Pa vienam brīvi ievietojiet tvertnē apģērba gabalus, to nepārpildot.
5. Aizveriet durtiņas.
6. Atbilstošajos nodalījumos iepildiet mazgāšanas līdzekli un, ja nepieciešams, mīkstinātāju vai
priekšmazgāšanas līdzekli.
7. Lai izvēlētos temperatūru, nospiediet pogu Temp. (Temperatūra)( ) .
(Cold(Auksts ūdens), 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Nospiediet pogu Rinse (Skalošana)( ), lai izvēlētos nepieciešamo skalošanas ciklu skaitu.
Maksimālais skalošanas ciklu skaits ir pieci.
Atbilstoši tiek palielinās mazgāšanas laiks.
9. Nospiediet pogu Spin (Centrifūga)( ) , lai izvēlētos centrifūgas ātrumu.
Skalošanas aizturēšanas funkcija ļauj no veļas mazgājamās mašīnas izņemt veļu, kas vēl ir
slapja. ( : No Spin (Bez centrifūgas), Visas lampiņas izslēgtas : Rinse Hold (Skalošanas aizture) )
10. Atkārtoti nospiediet pogu Delay End (Atliktā izslēgšana)( ), lai izvēlētos vienu
no pieejamajām atliktās izslēgšanas opcijām (no 3 līdz 19 stundām ar vienas stundas
pieaugumu).
Displejā tiek parādīts laiks, kad mazgāšanas cikls tiks pabeigts.
11. Nospiediet pogu Start/Pause (Iedarbināšana/pauze)( ), un veļas mazgājamā mašīna
sāks mazgāšanas ciklu.
VEĻAS MAZGĀŠANAS VADLĪNIJAS
Lai veļu varētu izmazgāt pēc iespējas tīrāk un efektīvāk, ievērojiet šos vienkāršos norādījumus.
Pirms mazgāšanas vienmēr apskatiet apģērba etiķeti ar tīrīšanas norādījumiem.
Šķirojiet un mazgājiet veļu, ņemot vērā šādus kritērijus:
• Tīrīšanas norādījumi uz etiķetes: šķirojiet atsevišķi kokvilnas, dažādu šķiedru, sintētikas, zīda,
vilnas un viskozes apģērbu.
• Krāsa: atdaliet balto un krāsaino veļu. Jaunu, krāsainu apģērbu mazgājiet atsevišķi.
• Lielums: ievietojot vienā mazgāšanas reizē dažāda lieluma gabalus, uzlabosiet mazgāšanas
procesu.
• Jutīgums: smalkus audumus mazgājiet atsevišķi un jauniem tīras vilnas apģērbiem, aizkariem
un zīda izstrādājumiem izmantojiet Delicate (Smalka auduma) mazgāšanas programmu.
Izlasiet mazgājamā apģērba etiķetes vai skatiet pielikumā audumu kopšanas tabulu.
Kabatu iztukšošana
Pirms katras mazgāšanas reizes iztukšojiet apģērba kabatas. Nelieli, cieti, neregulāras formas
objekti, piemēram, monētas, kabatas naži, adatas un papīra saspraudes var sabojāt veļas
mašīnu. Nemazgājiet veļas mazgājamajā mašīnā apģērbu, kam ir lielas sprādzes, pogas vai citi
smaga metāla elementi.
Apģērbā iestrādāti metāla objekti var sabojāt gan apģērbu, gan veļas mazgājamās mašīnas
tvertni. Pirms mazgāšanas izvērsiet drēbes ar pogām un izšuvumiem uz iekšpusi. Ja
mazgāšanas laikā ir atvērti bikšu vai žakešu rāvējslēdži, iespējams sabojāt centrifūgas tvertni.
Pirms mazgāšanas rāvējslēdži ir jāaizver un jānofiksē ar aukliņu.
Apģērbs ar garām auklām var savīties kopā ar citām drēbēm un tās sabojāt. Pirms mazgāšanas
noteikti nofiksējiet aukliņas.
Kokvilnas priekšmazgāšana
Jūsu jaunā veļas mazgājamā mašīna un modernie mazgāšanas līdzekļi nodrošinās ideālus
mazgāšanas rezultātus un ļaus taupīt enerģiju, laiku, ūdeni un mazgāšanas līdzekļus. Tomēr, ja
kokvilnas veļa ir ļoti netīra, veiciet priekšmazgāšanu ar proteīnus saturošu mazgāšanas līdzekli.
26_ veļas mazgāšana
WF9702N5-02770E_LV.indd 26
2010-8-23 17:02:30
Ievietošanas apjoma noteikšana
Nepārslogojiet veļas mašīnu, jo tas traucē izmazgāt veļu. Izmantojiet šo tabulu, lai noteiktu
ievietojamo daudzumu dažādiem mazgājamās veļas veidiem:
Auduma veids
Ievietojamais svars
WF9604
WF9602
WF9600
Cotton (Kokvilna)( )
- vidēji/nedaudz netīrs
- ļoti netīrs
7,0 kg
6,0 kg
Synthetics (Sintētikas izstrādājumi)( )
3,0 kg
2,5 kg
Jeans (Džinsu izstrādājumi)( )
3,0 kg
2,5 kg
Sports Wear (Sporta apģērbs)( )
2,5 kg
2,0 kg
Wool (Vilnas izstrādājumi)( )
2,0 kg
2,0 kg
Modelis
02 VEĻAS MAZGĀŠANA
WF9704
WF9702
WF9700
• Ja veļa nav vienmērīgi sadalīta (displejā iedegas indikators „UE”), izdariet to.
Nevienmērīgi sadalīta veļa var mazināt centrifūgas darbības efektivitāti.
• Mazgājot gultasveļu vai dūnu segas, mazgāšanas laiks var būt ilgāks un centrifūgas
efektivitāte - mazāka.
• Gultas veļai vai dūnu segām ieteicamais svars ir 1,8 kg vai mazāk.
Noteikti ielieciet krūšturus (mazgājamus ar ūdeni) mazgāšanas
tīklā (jāiegādājas papildus).
• Krūšturu metāla daļas var izdurties cauri materiālam un sabojāt veļu.
Tādēļ noteikti ievietojiet tos smalkā mazgāšanas tīklā.
• Mazi un viegli apģērba gabali, piemēram, zeķes, cimdi, zeķbikses
un kabatlakatiņi var aptīties ap durtiņām. Ievietojiet tos smalkā veļas
mazgāšanas tīklā.
UZMANĪBU!
Nemazgājiet mazgāšanas tīklu, ja tajā nav ievietota veļa. Tādā veidā ir iespējams izraisīt
pārmērīgu vibrāciju, kas var iekustināt mazgāšanas mašīnu un izraisīt negadījumu un
ievainojumus.
veļas mazgāšana _27
WF9702N5-02770E_LV.indd 27
2010-8-23 17:02:31
veļas mazgāšana
INFORMĀCIJA PAR MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻIEM UN PAPILDU
PIEDEVĀM
Kādu mazgāšanas līdzekli izmantot
Izmantojamo mazgāšanas līdzekli izvēlas, ņemot vērā auduma veidu (kokvilnas, sintētikas, smalki
audumi, vilnas izstrādājumi), krāsu, mazgāšanas temperatūru un netīrības pakāpi. Vienmēr
izmantojiet nedaudz putojošu veļas mazgāšanas līdzekli, kas ir paredzēts automātiskām veļas
mazgājamām mašīnām.
Rīkojieties saskaņā ar mazgāšanas līdzekļa ražotāja ieteikumiem un ņemiet vērā veļas svaru,
netīrības pakāpi un ūdens cietības pakāpi jūsu reģionā. Ja nezināt, kāda ir ūdens cietības
pakāpe, noskaidrojiet to ūdensapgādes iestādē.
Neizmantojiet cietinošu vai iestīvinošu mazgāšanas līdzekli, jo tas skalošanas cikla laikā
var palikt veļas mazgājamā mašīnā. Tas var traucēt skalošanu vai radīt veļas mazgājamās
mašīnas pārplūšanu.
Lietojot programmu vilnai, lūdzu, ņemiet vērā sekojošo:
• Izmantojiet neitrālo šķidro mazgāšanas līdzekli, kas domāts tikai vilnai.
• Lietojot veļas pulveri, tas var palikt veļā un sabojāt audumu (vilnu).
Mazgāšanas līdzekļa atvilktne
Veļas mazgājamā mašīnā ir atsevišķi nodalījumi mazgāšanas līdzeklim un auduma mīkstinātājam.
Pirms veļas mazgāšanas iepildiet visas veļas mazgāšanas papildvielas pareizajā nodalījumā.
Kad veļas mazgājamā mašīna darbojas, NEVERIET vaļā mazgāšanas līdzekļa atvilktni.
1. Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilktni, kas atrodas vadības
paneļa kreisajā pusē.
2. Pirms mazgāšanas iepildiet nodalījumā ieteikto mazgāšanas
līdzekļa daudzumu .
3. Ja nepieciešams, mīkstinātāja nodalījumā iepildiet ieteikto
auduma mīkstinātāja daudzumu .
UZMANĪBU!
NEPIEVIENOJIET pulveri/šķidro mazgāšanas līdzekli
mīkstinātāja nodalījumā ( ).
4. Ja izmantojas priekšmazgāšanas funkciju,
priekšmazgāšanas nodalījumā iepildiet ieteikto veļas
mazgāšanas līdzekļa daudzumu .
MAKS.
Ja mazgājat lielas drēbes, NEIZMANTOJIET šādus veļas
mazgāšanas līdzekļu veidus:
• tablešu un kapsulu veida mazgāšanas līdzekļus;
• mazgāšanas līdzekļus, kuriem jāizmanto bumbiņa vai tīkliņš.
Koncentrēts vai biezs auduma mīkstinātājs vai kondicionētājs pirms ieliešanas attiecīgajā
nodalījumā jāatšķaida ar nelielu daudzumu ūdens (novērš aizsprostošanās radītu pārplūdi).
Aizverot mazgāšanas līdzekļa atvilktni pēc auduma mīkstinātāja pievienošanas skalošanas
līdzekļa nodalījumā, uzmanieties, lai audumu mīkstinātāja nodalījums netiktu pārpildīts.
28_ veļas mazgāšana
WF9702N5-02770E_LV.indd 28
2010-8-23 17:02:32
veļas mazgājamās mašīnas
tīrīšana un tehniskā apkope
Regulāri tīros veļas mazgājamo mašīnu, iespējams uzlabot tās veiktspēju, izvairīties
no nevajadzīgiem remontdarbiem un pagarināt tās kalpošanas laiku.
03 TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE
ŪDENS NOVADĪŠANA NO VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS
AVĀRIJAS GADĪJUMĀ
1. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves.
2. Atveriet filtra vāciņu, izmantojot monētu vai atslēgu.
Filtra
vāciņš
3. Pavelciet uz priekšu avārijas novadcaurulīti, lai noāķētu to
no ieliktņa āķa.
Avārijas
novadcaurulīte
4. Noņemiet vāciņu, kas noslēdz avārijas novadcaurulīti.
5. Ļaujiet ūdenim izplūst kādā traukā.
Var paliekt pāri ūdens vairāk, nekā cerēts. Sagatavojiet
lielāku veļas bļodu.
6. Uzlieciet vāciņu atpakaļ uz avārijas novadcaurulītes un tad
nostipriniet to uz ieliktņa āķa.
7. Uzlieciet atpakaļ filtra vāku.
Avārijas
novadīšanas
vāciņš
ĀRPUSES TĪRĪŠANA
1. Noslaukiet veļas mazgājamās mašīnas virsmas, arī vadības paneli, ar mīkstu drāniņu un tīriet
ar neabrazīvu mazgāšanas līdzekli.
2. Virsmas nosusināšanai lietojiet mīkstu drāniņu.
3. Nelejiet ūdeni uz veļas mazgājamās mašīnas.
veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope _29
WF9702N5-02770E_LV.indd 29
2010-8-23 17:02:33
veļas mazgājamās mašīnas
tīrīšana un tehniskā apkope
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU ATVILKTNES UN TĀS PADZIĻINĀJUMA
TĪRĪŠANA
1. Nospiediet atbrīvošanas sviru, kas atrodas
mazgāšanas līdzekļu atvilktnes iekšpusē, un
izvelciet to ārā.
2. No mazgāšanas līdzekļa atvilktnes izņemiet
šķidrā mazgāšanas līdzekļa atdalītāju.
Atbrīvošanas svira
Šķidrā mazgāšanas
līdzekļa atdalītājs
3. Nomazgājiet visas detaļas zem tekoša ūdens.
4. Iztīriet atvilktnes padziļinājumu ar vecu zobu birsti.
5. Ievietojiet šķidrā mazgāšanas līdzekļa atdalītāju atpakaļ,
uzmanīgi iebīdot to atvilktnē.
6. Iebīdiet atvilktni atpakaļ.
7. Lai izņemtu atlikušo mazgāšanas līdzekli, veiciet tukšu
skalošanas ciklu (bez veļas cilindrā).
30_ veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope
WF9702N5-02770E_LV.indd 30
2010-8-23 17:02:34
NETĪRUMU FILTRA TĪRĪŠANA
Iesakām tīrīt netīrumu filtru 5 vai 6 reizes gadā vai arī tad, kad parādās kļūdas ziņojums „5E”.
(Iepriekšējā lapā skatiet nodaļu „Ūdens izlaišana no veļas mazgājamās mašīnas avārijas gadījumā”.)
Pirms atkritumu filtra tīrīšanas, pārliecinieties, ka strāvas vads ir atvienots.
1. Vispirms novadiet lieko ūdeni (skatīt „Ūdens izlaišana no
veļas mazgājamās mašīnas avārijas gadījumā” lpp. 29)
Ja izņemat filtru, neizvadot lieko ūdeni, tad tas var iztecēt.
2. Atveriet filtra vāciņu, izmantojot atslēgu vai monētu.
3. Noskrūvējiet avārijas novadīšanas vāciņu, pagriežot to pa
kreisi, un izlejiet visu ūdeni.
4. Atskrūvējiet netīrumu filtra vāciņu.
Netīrumu filtra
vāciņš
5. Nomazgājiet no filtra visus netīrumus un citas vielas.
Pārliecinieties, ka nav bloķēts ūdens sūkņa rats, kas
atrodas aiz netīrumu filtra.
6. Uzlieciet atpakaļ netīrumu filtra vāciņu.
7. Uzlieciet atpakaļ filtra vāciņu.
UZMANĪBU!
03 TĪRĪŠANA UN TEHNISKĀ APKOPE
UZMANĪBU!
Neatveriet atkritumu filtra vāciņu, kamēr mašīna darbojas, jo var
izplūst karstais ūdens.
•
Pārliecinieties, lai pēc filtra tīrīšanas tiktu uzlikts atpakaļ filtra vāciņš. Ja filtrs ir izņemts no mašīnas,
tad jūsu veļas mašīna nedarbosies pareizi, vai arī var sūkties ūdens.
•
Pēc filtra tīrīšanas tam jābūt pilnībā samontētam.
veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope _31
WF9702N5-02770E_LV.indd 31
2010-8-23 17:02:36
veļas mazgājamās mašīnas
tīrīšana un tehniskā apkope
ŪDENS CAURULES SIETA FILTRA TĪRĪŠANA
Tīriet ūdens caurules sieta filtru vismaz reizi gadā vai tad, kad parādās kļūdas ziņojums „4E”:
1. Izslēdziet veļas mazgājamās mašīnas ūdens padevi.
2. Noskrūvējiet cauruli veļas mazgājamās mašīnas aizmugurē. Lai novērstu caurulē esošā gaisa
spiediena izraisītu ūdens izšļākšanos, aizklājiet cauruli ar audumu.
3. Ar knaiblēm uzmanīgi izvelciet sieta filtru no caurules gala un skalojiet to ūdenī, līdz tas ir tīrs.
Iztīriet arī vītņotā savienotāja iekšpusi un ārpusi.
4. Iebīdiet filtru atpakaļ.
5. Pieskrūvējiet cauruli atpakaļ pie veļas mazgājamās mašīnas.
6. Pārliecinieties, vai savienojumi ir ūdensnecaurlaidīgi, un atgrieziet krānu.
SASALUŠAS VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS REMONTĒŠANA
Ja temperatūra nokrīt zem sasalšanas punkta, un jūsu veļas mazgājamā mašīna ir sasalusi:
1.
2.
3.
4.
5.
Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektropadeves.
Uzlejiet siltu ūdeni uz padeves krāna, lai atbrīvotu ūdens padeves cauruli.
Noņemiet ūdens padeves cauruli un iegremdējiet to siltā ūdenī.
Ielejiet veļas mazgājamās mašīnas cilindrā siltu ūdeni un pagaidiet 10 minūtes.
Atkal pievienojiet ūdens padeves cauruli ūdens krānam un pārbaudiet, vai ūdens padeve un
novadcaurule darbojas normāli.
VEĻAS MAZGĀJAMĀS MAŠĪNAS GLABĀŠANA
Ja veļas mazgājamā mašīna ir ilgstoši jāglabā, ieteicams izlaist tajā esošo ūdeni un atvienot to no padeves
sistēmām. Pirms uzglabāšanas, atstājot veļas mazgājamā mašīnas caurulēs un iekšējās sastāvdaļās ūdeni,
iespējams iekārtu sabojāt.
1. Atlasiet ciklu Quick 29’ (Ātrā mazgāšana 29 minūtēs) un balinātāja nodalījumā iepildiet
balinātāju. Veiciet tukšu mazgāšanas ciklu bez veļas.
2. Aizgrieziet ūdens krānu un atvienojiet ieplūdes caurules.
3. Atvienojiet veļas mazgājamo mašīnu no elektriskās rozetes un atstājiet vaļā veļas mazgājamās
mašīnas durtiņas, lai cilindrā cirkulētu gaiss.
Ja veļas mazgājamā mašīna tiek glabāta temperatūrā, kas zemāka par sasalšanas
temperatūru, pirms iekārtas izmantošanas atvēliet laiku, lai veļas mazgājamā mašīnā
palikušais ūdens var atkust.
32_ veļas mazgājamās mašīnas tīrīšana un tehniskā apkope
WF9702N5-02770E_LV.indd 32
2010-8-23 17:02:37
traucējumu meklēšana un
informācijas kodi
PĀRBAUDIET ŠĪS VIETAS, JA...
RISINĀJUMS
Nevarat iedarbināt veļas
mazgājamo mašīnu
•
•
•
•
Pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir pieslēgta elektrotīklam.
Pārliecinieties, ka durtiņas ir cieši aizvērtas.
Pārliecinieties, vai ūdens krāns(-i) ir atgriezts(-i).
Pārliecinieties, ka ir nospiesta poga Start/Pause (Iedarbināšana/pauze).
Veļas mazgājamajā
mašīnā nav ūdens vai nav
pietiekami daudz ūdens
•
•
•
•
Atgrieziet ūdens krānu līdz galam.
Pārliecinieties, ka ūdens padeves caurule nav aizsalusi.
Iztaisnojiet ūdens ieplūdes caurules.
Iztīriet ūdens ieplūdes caurules filtru.
Pēc mazgāšanas cikla
mazgāšanas līdzeklis
paliek mazgājamā līdzekļu
atvilktnē
•
Pārliecinieties, vai ūdens spiediens ir pietiekams veļas mazgājamās
mašīnas darbībai.
Pārliecinieties, vai mazgāšanas līdzeklis ir ievietots mazgāšanas līdzekļu
atvilktnes centrā.
Vibrācija ir pārāk skaļa
•
•
•
Pārliecinieties, vai veļas mazgājamā mašīna ir novietota uz līdzenas
virsmas. Ja virsma nav līdzena, noregulējiet veļas mazgājamās mašīnas
balstus, lai nolīmeņotu ierīci.
Pārliecinieties, ka ir noņemtas transportēšanas skrūves.
Pārliecinieties, ka veļas mazgājamā mašīna nesaskaras ar kādu citu
objektu.
Pārliecinieties, ka ievietotā veļa ir līdzsvarā.
•
•
Iztaisnojiet novadcauruli. Iztaisnojiet saliektās caurules.
Pārliecinieties, vai netīrumu filtrs nav nosprostojies.
•
•
No veļas mazgājamās
mašīnas neaiztek ūdens
un/vai nedarbojas
centrifūga
Durtiņas ir bloķētas vai tās •
nevar atvērt
•
04 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA
PROBLĒMA
Pārliecinieties, ka ūdens no veļas mašīnas trumuļa ir iztecējis.
Pārliecinieties, ka durtiņu aizslēga indikatora gaisma ir nodzisusi.
Kad ūdens būs iztecējis, durtiņu aizslēga indikatora gaisma nodzisīs.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar vietējo Samsung klientu apkalpošanas centru.
traucējummeklēšana un informācijas kodi _33
WF9702N5-02770E_LV.indd 33
2010-8-23 17:02:37
traucējummeklēšana un
informācijas kodi
INFORMĀCIJAS KODI
Ja rodas veļas mazgājamās mašīnas darbības traucējumi, displejā parādās informācijas kodi. Ja tā notiek,
pirms zvanīt uz klientu apkalpošanas centru, aplūkojiet šo tabulu un pamēģiniet ieteiktos risinājumus.
KODA SIMBOLS
RISINĀJUMS
dE
•
Aizveriet durtiņas.
4E
•
•
Pārliecinieties, vai ūdens krāns ir atgriezts.
Pārbaudiet ūdens spiedienu.
5E
•
•
Iztīriet netīrumu filtru.
Pārliecinieties, ka novadcaurule ir uzstādīta pareizi.
•
Veļas radītā slodze nav simetriska. Sadaliet slodzi vienmērīgi. Ja ir
jāmazgā tikai viens veļas gabals, piemēram, peldmētelis vai džinsi,
galīgais centrifūgas darbības rezultāts var būt neapmierinošs un
displeja ekrānā var parādīties „UE” kļūdas paziņojums.
•
Zvaniet klientu apkalpošanas centram.
•
Tas notiek, ja ir pārāk daudz putu. Putu noņemšana ir redzama. Pēc
putu noņemšanas turpināsies parastais darba cikls. (Šī ir viena no
parastajām darbībām. Tā ir kļūda, lai novērstu sensora defektus.)
•
Ja piegādātais barošanas spriegums ir nestabils, tad veļas mašīna
apstāsies, lai aizsargātu savas elektriskās ierīces.
Ja tiek piegādāts pareizais spriegums, tad cikls atsāksies automātiski.
UE
cE/3E
Sud
Uc
•
Ja parādās kodi, kas iepriekš nav norādīti, vai arī ar ieteikto risinājumu neizdodas novērst problēmu,
sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru vai vietējo Samsung izplatītāju.
34_ traucējummeklēšana un informācijas kodi
WF9702N5-02770E_LV.indd 34
2010-8-23 17:02:37
cikla tabula
CIKLA TABULA
( lietotāja izvēle)
Maks. slodze (kg)
MAZGĀŠANAS LĪDZEKLIS
WF9604
WF9602
WF9600
Priekšmazgāšana
7,0
6,0

jā

95
3,0
2,5

jā

60
3,0
2,5

jā

60
2,5
2,0

jā

60
)
2,0
2,0
-
jā

40
Handwash (Mazgāšana ar rokām)(
2,0
2,0
-
jā

40
3,0
3,0

jā

95
3,0
3,0

jā

60
3,0
2,0
-
jā

60
Atliktā
izslēgšana
Cikla ilgums
(min)
Cotton (Kokvilnas izstrādājumi)(
)
Synthetics (Sintētikas izstrādājumi)(
Jeans (Džinsu izstrādājumi)(
)
Sports Wear (Sporta apģērbs)(
Wool (Vilnas izstrādājumi)(
Baby Care (Bērnu veļa)(
)
)
)
)
Daily Wash (Ikdienas mazgāšana)(
)
Quick 29’
(Ātrā mazgāšana - 29 minūtēs)(
)
Mazgāšana Mīkstinātājs
Centrifūga (MAKS.) apgr./min
PROGRAMMA
Cotton (Kokvilnas izstrādājumi)(
)
Synthetics (Sintētikas izstrādājumi)(
Jeans (Džinsu izstrādājumi)(
)
)
Sports Wear (Sporta apģērbs)(
)
)
Wool (Vilnas izstrādājumi)(
)
Handwash (Mazgāšana ar rokām)(
Baby Care (Bērnu veļa)(
)
Daily Wash (Ikdienas mazgāšana)(
Quick 29’
(Ātrā mazgāšana - 29 minūtēs)(
)
)
WF9704
WF9604
WF9702
WF9602
WF9700
WF9600
1400
1200
1000

130
1200
1200
1000

91
800
800
800

79
1200
1200
1000

74
800
800
800

39
400
400
400

32
1400
1200
1000

133
1200
1200
1000

71
1400
1200
1000

29
05 CIKLA TABULA
Maks. temp.
(˚C)
WF9704
WF9702
WF9700
PROGRAMMA
1.
2.
3.
4.
Cikls ar priekšmazgāšanu ir aptuveni 15 minūtes ilgāks.
Programmas ilguma raksturlielumus nosaka atbilstoši IEC 60456 / EN 60456 standarta nosacījumiem.
Programma COTTON 60˚C+INTENSIVE atbilst EN60456 specifikācijām.
Ūdens padeves spiediena un temperatūras svārstību dēļ, kā arī ievietotās veļas svara un veļas veida
atšķirību dēļ, cikla ilgums atsevišķās mājās var atšķirties no tabulā norādītajām vērtībām.
5. Ja ir izvēlēta intensīvās mazgāšanas funkcija, visi cikli pagarinās.
cikla tabula _35
WF9702N5-02770E_LV.indd 35
2010-8-23 17:02:38
pielikums
AUDUMU KOPŠANAS TABULA
Audumu kopšanas veidus apzīmē šādi simboli. Tīrīšanas norādījumos uz etiķetes ir norādīti četri simboli
šādā secībā: mazgāšana, balināšana, žāvēšana un gludināšana un, ja nepieciešams, ķīmiskā tīrīšana.
Simbolu izmantošana palīdz nodrošināt vietējo un importēto preču ražotāju sniegtās informācijas
konsekvenci. Lai auduma kalpošanas laiks būtu maksimāli ilgs un lai samazinātu ar mazgāšanu saistītas
problēmas, ievērojiet uz etiķetes sniegtos tīrīšanas norādījumus.
Izturīgs materiāls
Var gludināt maks. 100 ˚C
temperatūrā
Smalks audums
Negludināt
Izstrādājumu drīkst mazgāt 95 °C
temperatūrā
Var tīrīt ķīmiski, izmantojot jebkuru
šķīdinātāju
Izstrādājumu var mazgāt 60 ˚C
temperatūrā
Var tīrīt sausā veidā tikai ar
perhlorīdu, benzīnu, tīru spirtu vai
šķīdinātāju R113
Izstrādājumu var mazgāt 40 ˚C
temperatūrā
Tīriet ķīmiski tikai ar aviācijas
degvielu, tīru spirtu vai R113
Izstrādājumu var mazgāt 30 ˚C
temperatūrā
Netīriet ķīmiski
Izstrādājumu drīkst mazgāt ar
rokām
Žāvējiet novietotu plakaniski
Tīriet tikai ķīmiskajā tīrītavā
Var žāvēt izkarinātu
Var balināt aukstā ūdenī
Žāvējiet uz drēbju pakaramā
Nebaliniet
Viegli mitrs, normāla siltuma režīms
Var gludināt maks. 200 ˚C
temperatūrā
Viegli mitrs, samazināta siltuma
režīms
Var gludināt maks. 150 ˚C
temperatūrā
Nežāvējiet neizlīdzinātu
VIDES AIZSARDZĪBA
•
•
•
•
Šī ierīce izgatavota no atkārtoti pārstrādājamiem materiāliem. Ja ierīce jāutilizē, lūdzu, ievērojiet vietējos
atkritumu savākšanas noteikumus. Nogrieziet strāvas padeves kabeli tā, lai ierīci nevarētu pievienot
strāvas avotam. Noņemiet durtiņas, lai dzīvnieki un mazi bērni nevarētu tikt ieslēgti ierīcē.
Nepārsniedziet mazgāšanas līdzekļa ražotāja norādījumos ieteikto mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
Traipu tīrīšanas līdzekļus un balinātājus lietojiet tikai pirms mazgāšanas cikla un tikai tad, ja noteikti
nepieciešams.
Taupiet ūdeni un elektroenerģiju, mazgājot vienīgi ar pilnu ielādi (precīzs daudzums ir atkarīgs no lietotās
programmas).
PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU
Šī iekārta atbilst Eiropas drošības standartiem, EK direktīvai 93/68 un EN standartam 60335.
36_ pielikums
WF9702N5-02770E_LV.indd 36
2010-8-23 17:02:42
SPECIFIKĀCIJAS
VEĻAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA AR IEVIETOŠANAS LŪKU
PRIEKŠPUSĒ
TIPS
WF9704/WF9702/WF9700/WF9604
WF9602/WF9600
P600mm X D550mm X A850mm
P600mm X D450mm X A850mm
ŪDENS SPIEDIENS
50 kPa ~ 800 kPa
ŪDENS IETILPĪBA
56 ℓ
NETO SVARS
WF9704
WF9702/
WF9700
WF9604
WF9602/
WF9600
61 kg
59 kg
60 kg
56 kg
MAZGĀŠANAS UN IZGRIEŠANAS
EFEKTIVITĀTE
MODELIS
MAZGĀŠANA
PATĒRĒTĀ
JAUDA
MAZGĀŠANA UN
KARSĒŠANA
CENTRIFŪGA
48 ℓ
7,0 kg
6,0 kg
WF9704/WF9702/WF9700
WF9604/WF9602/WF9600
220 V
150 W
150 W
240 V
150 W
150 W
220 V
2000 W
2000 W
240 V
2400 W
2400 W
MODELIS
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
230V
580 W
530 W
500 W
580 W
530 W
500 W
SŪKNĒŠANA
IEPAKOJUMA
SVARS
CENTRIFŪGAS
APGRIEZIENI
06 PIELIKUMS
IZMĒRI
34 W
MODELIS
WF9704/WF9702/WF9700
WF9604
WF9602/WF9600
PAPĪRS
2,3 kg
2,3 kg
2,1 kg
PLASTMASA
1,2 kg
1,2 kg
1,0 kg
MODELIS
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
apgr./min
1400
1200
1000
1400
1200
1000
Izstrādājuma pilnveidošanas rezultātā iekārtas izskats un specifikācijas var mainīties, iepriekš par to
nebrīdinot.
pielikums _37
WF9702N5-02770E_LV.indd 37
2010-8-23 17:02:43
atgādne
WF9702N5-02770E_LV.indd 38
2010-8-23 17:02:43
atgādne
WF9702N5-02770E_LV.indd 39
2010-8-23 17:02:43
Sazinieties ar SAMSUNG WORLD WIDE
Ja jums radušies jautājumi vai komentāri par Samsung produkciju, lūdzu, sazinieties
ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.
Kods Nr. DC68-02770E_LV
WF9702N5-02770E_LV.indd 40
2010-8-23 17:02:43
WF9704N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9702N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9700N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9604N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9602N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
WF9600N5(A/C/D/F/G/H/R/S/T/V/W/Z)
Skalbimo mašinos
naudotojo vadovas
tik pagalvokite apie galimybes
Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
Jei norite, kad būtų suteikta nuodugnesnė techninė
priežiūra, užregistruokite savo gaminį adresu
www.samsung.com/register
WF9702N5-02770E_LT.indd 1
2010-8-23 17:04:43
jūsų naujosios „Samsung“
skalbimo mašinos ypatybės
Jūsų naujoji skalbimo mašina pakeis jūsų požiūrį į patį skalbimą. Nuo didelės talpos
iki sunaudojamos energijos efektyvumo, Samsung skalbimo mašina turi visas
savybes, kad nuobodžius namų ruošos darbus paverstų malonumu.
• Kūdikių drabužėliai
Jūsų Samsung skalbimo mašinoje yra skalbimo programų, kurios papildomai apsaugo vaikų,
turinčių jautrią odą, drabužius.
Šios programos, sumažindamos skalbiklio likučius, mažina vaikų odos dirglumą. Be to, šios
programos rūšiuoja skalbinius į įvairias grupes ir juos skalbia pagal skalbinių rūšį, todėl vaikai,
kada beapsivilktų savo drabužius, jaučiasi gaivinančiai švarūs.
• Užraktas nuo vaikų
Užrakto nuo vaikų funkcija užtikrina, kad smalsūs vaikai nekaišiotų mažų rankyčių prie jūsų
skalbimo mašinos.
Ši apsaugos funkcija neleidžia vaikams žaisti su skalbimo mašinos valdymo mygtukais bei
įspėja jus, kai ji yra įjungta.
• Patvirtinta tinkama vilnai
Mašina buvo išbandyta ir atitiko „Woolmark Company“ keliamus reikalavimus skalbimo mašina
skalbiamiems vilnos gaminiams.
Medžiagos turėtų būti skalbiamos pagal drabužio etiketėje nurodytas instrukcijas, patikslintas
„Woolmark“ ir „Samsung“.
• Uždelsto veikimo pabaiga
Galite atidėti skalbimo ciklo pradžią iki 19 valandų, atidėjimo laiką didindami kas valandą; taip
savo skalbimo mašina naudositės dar patogiau, ypač kai turite išeiti.
• Greitasis skalbimas
Nešvaistykite laiko! Mažiau nei 30 minučių trunkantis skalbimas leis išeiti anksčiau ir
nepavėluoti.
29 minutes trunkantis Quick Wash (greitasis skalbimas) gali būti puiki išeitis užimtiems
žmonėms. Dabar mėgstamiausius drabužius galite išskalbti per 29 minutes!
• Švelnūs audiniai ir Skalbimas rankomis programa
Galima pasirinkti specialią priežiūrą, nustatant atitinkamą temperatūrą, švelnų skalbimą ir
atitinkamą kiekį vandens.
2_ funkcijos
WF9702N5-02770E_LT.indd 2
2010-8-23 17:04:43
• Keraminis šildytuvas ilgesniam tarnavimui ir energijos taupymui
(rinktiniai modeliai)
Mūsų novatoriškas keraminis šildytuvas yra dukart patvaresnis nei įprasti šildytuvai.
Tai sutaupo jūsų pinigus, kuriuos išleistumėte taisymui. Be to, jis minkština vandenį ir taupo
energiją.
• Plačios durelės
Itin plati durelių anga, kad geriau matytumėte! Lengvai įdėkite ir išimkite skalbinius, ypač tokius
didelius skalbinius, kaip patalynė, rankšluosčiai ir t.t.
Šiame vadove pateikta svarbi informacija apie jūsų naujosios Samsung skalbimo mašinos
prijungimą, naudojimą ir priežiūrą. Čia rasite valdymo skydelio aprašymą, skalbimo mašinos
naudojimo instrukcijas bei patarimus, kaip veiksmingiausiai naudotis jos pažangiausiomis
technologijomis ir funkcijomis. Gedimų diagnostika ir informacijos kodai“ skyrius, esantis 33
puslapyje nurodo, kaip elgtis jei jūsų naujosios mašinos veikimas sutriktų.
funkcijos _3
WF9702N5-02770E_LT.indd 3
2010-8-23 17:04:43
saugos informacija
Sveikiname įsigijus „Samsung ActivFresh™“ skalbyklę. Šiame vadove pateikiama
svarbi informacija apie šio prietaiso įrengimą, naudojimą ir priežiūrą. Tam, kad
išnaudotumėte visus šios skalbyklės privalumus bei savybes, perskaitykite šį vadovą.
KĄ REIKIA ŽINOTI APIE SAUGOS INSTRUKCIJAS
Perskaitykite visą šį vadovą – tada žinosite, kaip saugiai ir našiai naudoti savo naujojo prietaiso savybes
ir funkcijas; vadovą laikykite saugioje vietoje netoli prietaiso, kad jį galėtumėte paskaityti ateityje. Prietaisą
naudokite tik numatyta paskirtimi, kaip aprašyta šiame instrukcijų vadove.
Šiame vadove pateikti perspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos nenumato visų įmanomų sąlygų ir
aplinkybių, kurios gali susiklostyti. Skalbyklę įrengdami, prižiūrėdami ir naudodami privalote vadovautis
sveika nuovoka, būti atsargūs ir rūpestingi.
Toliau pateiktos instrukcijos taikomos įvairiems modeliams. Jūsų skalbyklės savybės gali šiek tiek skirtis nuo
šiame vadove aprašomų skalbyklių savybių, taip pat šiai skalbyklei gali būti taikome ne visi perspėjamieji
ženklai. Jei kiltų klausimų, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba pagalbos bei informacijos
ieškokite internete, tinklalapyje www.samsung.com.
SVARBŪS SAUGOS SIMBOLIAI IR ĮSPĖJIMAI
Šiame naudotojo vadove naudojamų piktogramų ir ženklų reikšmė:
ĮSPĖJIMAS
Pavojai arba nesaugus eksploatavimas, dėl kurio galite patirti rimtą
traumą, žūtį ir (arba) sugadinti turtą.
DĖMESIO
Pavojai arba nesaugus eksploatavimas, dėl kurio galite patirti traumą ir
(arba) sugadinti turtą.
DĖMESIO
Tam, kad naudodami skalbyklę sumažintumėte gaisro, sprogimo,
elektros smūgio arba traumos tikimybės, paisykite šių pagrindinių saugos
instrukcijų:
Nebandykite.
Neišardykite.
Nelieskite.
Tiksliai laikykitės nurodymų.
Ištraukite maitinimo laido kištuką iš sienos lizdo.
Įsitikinkite, kad skalbyklė būtų įžeminta, kad išvengtumėte elektros šoko.
Pagalbos kreipkitės į aptarnavimo centrą.
Pranešimas.
Šie perspėjamieji ženklai skirti jus ir kitus asmenis apsaugoti nuo traumų.
Prašom nepriekaištingai jų paisyti.
Perskaitę šį skyrių, jį laikykite saugioje vietoje, kad galėtumėte paskaityti vėliau.
Prieš eksploatuodami prietaisą perskaitykite visas instrukcijas.
Šis prietaisas, kaip ir bet kuri kita elektros ar judamųjų dalių turinti įranga, kelia potencialų
pavojų. Tam, kad prietaisą galėtumėte eksploatuoti saugiai, susipažinkite su jo
eksploatavimo procedūromis ir jį naudodami būkite atsargūs.
4_ saugos informacija
WF9702N5-02770E_LT.indd 4
2010-8-23 17:04:45
Neleiskite vaikams (ar gyvūnams) žaisti su prietaisu ar jame. Skalbimo mašinos durelės iš vidaus
lengvai neatsidaro, todėl vaikai gali rimtai susižeisti, jei užstrigtų viduje.
ĮSPĖJIMAS
Vaikams ir asmenims, nesugebantiems saugiai naudotis prietaisu dėl savo psichinio, jutiminio arba
protinio neįgalumo arba patirties bei žinių stokos, negalima naudotis šiuo prietaisu be už šių asmenų
saugumą atsakingų asmenų priežiūros ir nurodymų.
Vaikus prižiūrėkite, neleiskite jiems žaisti su prietaisu.
Jeigu kištukas (maitinimo laidas) pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas ar
įgaliotasis atstovas, ar atitinkamai kvalifikuotas asmuo.
Šis prietaisas turėtų būti pastatytas taip, kad lengvai pasiektų maitinimo lizdą, vandentiekio ir ištekėjimo
vamzdžius.
Jei skalbimo mašinos pagrinde yra ventiliacinės angos, užtikrinkite, kad jų neuždengtų kilimas ar kiti
daiktai.
Naudokite naują žarnelių rinkinį; senas rinkinys neturėtų būti naudojamas pakartotinai.
INSTRUKCIJOS DĖL EEĮ ATLIEKŲ (WEEE) ŽYMĖJIMO
Tinkamas gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos)
(galioja Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose įdiegtos atskiros
surinkimo sistemos)
Šis ant gaminio, priedų ar spausdintos medžiagos esantis žymėjimas nurodo, kad šio gaminio
bei jo elektronikos priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB laido), pasibaigus jų tarnavimo laikui,
negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis šiukšlėmis. Tam, kad nekontroliuojamai išmesdami
atliekas nepakenktumėte aplinkai arba žmogaus sveikatai, šiuos komponentus atskirkite
nuo kitokio tipo atliekų ir juos atsakingai perdirbkite – taip skatinsite tvarų materialiųjų išteklių
pakartotinį naudojimą.
Asmenims, prietaisą naudojantiems buityje, derėtų kreiptis į pardavėją, iš kurio asmuo pirko
šį gaminį, arba į vietos valdžios instituciją ir paprašyti informacijos apie tai, kur ir kaip galima
perduoti šiuos komponentus, kad jie būtų saugiai perdirbami nekenkiant aplinkai.
Asmenims, prietaisą naudojantiems komerciniais tikslais, derėtų kreiptis į tiekėją ir perskaityti
pirkimo sutarties nuostatas ir sąlygas. Šio gaminio ir jo elektronikos priedų negalima išmesti kartu
su kitomis komercinėmis atliekomis.
saugos informacija _5
WF9702N5-02770E_LT.indd 5
2010-8-23 17:04:45
saugos informacija
ĮSPĖJIMAS
ITIN SVARBŪS ĮRENGIMO PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI
Būtina, kad šį prietaisą įrengtų kvalifikuotas specialistas arba techninių paslaugų bendrovė.
- Jei nebus paisoma šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras,
sprogimas, sutrikti prietaiso veikimas arba asmuo gali patirti traumą.
Šis prietaisas sunkus, jį kelkite atsargiai.
Maitinimo laido kištuką įkiškite į AC 220 V / 50 Hz / 15 A sieninį arba aukštai esantį elektros
lizdą; šį lizdą naudokite tik šiam prietaisui prijungti. Nenaudokite ilginamojo laido.
- Jei sieninis lizdas bus naudojamas ir kitiems prietaisams jungti per šakotuvą arba
naudojant ilginamąjį laidą, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
- Patikrinkite, ar maitinimo įtampos, dažnio ir srovės stiprumo vertės yra tokios pačios,
kaip ir vertės, nurodytos gaminio specifikacijose. Jei šios vertės bus kitokios, asmuo gali
patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Elektros kištuką tvirtai įkiškite į sieninį elektros
lizdą.
Nuo elektros kištuko išvadų ir kontakto taškų sausu audiniu reguliariai valykite visas
pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ir vandenį.
- Ištraukite elektros kištuką ir jį nuvalykite sausu audiniu.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Elektros kištuką į sieninį lizdą kiškite tinkama kryptimi, kad laidas eitų link grindų.
- Jei elektros kištuką į lizdą kišite priešinga kryptimi, gali būti pažeisti kabelyje esantys
elektros laidai ir asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos vaikams gali
kelti pavojų.
- Jei vaikas ant galvos užsimaus maišelį, jis gali uždusti.
Pažeidus prietaisą, elektros kištuką arba elektros laidą, kreipkitės į artimiausią techninės
priežiūros centrą.
Šį prietaisą būtina tinkamai įžeminti.
Prietaisui įžeminti nenaudokite dujų vamzdžio, plastikinio vandentiekio vamzdžio ar telefono
linijos.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras,
sprogimas arba sutrikti prietaiso veikimas.
- Elektros kištuko niekada nekiškite į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas; taip pat
pasirūpinkite, kad lizdas tenkintų vietos ir valstybinius reikalavimus.
Prietaiso negalima įrengti arti šildytuvo ir lengvai užsiliepsnojančių medžiagų.
Prietaiso negalima įrengti drėgnoje, tepaluotoje, dulkėtoje vietoje, taip pat tiesioginiams
saulės spinduliams ar vandeniui (lietui) atviroje vietoje.
Prietaiso negalima įrengti vietoje, kurioje temperatūra yra žema.
- Dėl šerkšno gali sprogti vamzdžiai.
Prietaiso negalima įrengti vietoje, kurioje gali nutekėti dujų.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Nenaudokite elektros transformatoriaus.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Nenaudokite pažeisto elektros kištuko, elektros laido ar neįtvirtinto sieninio elektros lizdo.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Netemkite paėmę už elektros laido, jo smarkiai nesulenkite.
6_ saugos informacija
WF9702N5-02770E_LT.indd 6
2010-8-23 17:04:45
Elektros laido nesusukite, neužmegzkite mazgo.
Elektros laido nekabinkite ant metalinio daikto, ant elektros laido nedėkite sunkių daiktų, jo
nekiškite tarp daiktų, jo negrūskite į tarpą už prietaiso.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Ištraukdami elektros kištuką, netraukite paėmę už elektros laido.
- Elektros kištuką ištraukite suėmę už kištuko.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Elektros laido ir vamzdžių neklokite tokiose vietose, kur galėtumėte už jų užkliūti.
DĖMESIO
ĮSPĖJAMIEJI ĮRENGIMO ŽENKLAI
Prietaisą reikia įrengti taip, kad galėtumėte pasiekti elektros kištuką.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl elektros srovės nuotėkio asmuo gali patirti elektros
smūgį arba gali kilti gaisras.
Prietaisą įrenkite ant lygių, tvirtų grindų, galinčių išlaikyti prietaiso svorį.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali atsirasti nenormali vibracija, prietaisas gali imti judėti,
kelti triukšmą arba gali sutrikti jo veikimas.
ĮSPĖJIMAS
ITIN SVARBŪS NAUDOJIMO PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI
Jei prietaisas užtvindomas, nedelsdami atjunkite vandens tiekimą bei elektros maitinimą ir
kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Elektros kištuko nelieskite drėgnomis rankomis.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį.
Jei prietaisas skleidžia keistus garsus, degėsių kvapą arba atsiranda dūmų, nedelsdami
ištraukite elektros kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Atsiradus dujų nuotėkiui (pavyzdžiui, propano dujų, suskystintųjų dujų ir kt.), patalpą
nedelsdami išvėdinkite ir nelieskite elektros kištuko. Nelieskite prietaiso ir elektros laido.
- Nenaudokite ventiliatoriaus.
- Dėl žiežirbos gali kilti sprogimas arba gaisras.
Neleiskite vaikams žaisti skalbyklėje arba ant jos. Prietaisą išmesdami nuimkite skalbyklės
durelių svirtį.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, vaikas prietaise gali užsitrenkti ir uždusti.
Prieš naudodami prietaisą būtinai nuimkite skalbyklės apačioje pritvirtintas pakavimo
medžiagas (kempinę, polistirolą).
saugos informacija _7
WF9702N5-02770E_LT.indd 7
2010-8-23 17:04:46
saugos informacija
Neskalbkite benzinu, žibalu, benzolu, dažų skiedikliu, alkoholiu ar kitomis lengvai
užsiliepsnojančiomis ar sprogiomis medžiagomis užterštų gaminių.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras arba
sprogimas.
Naudodami prietaisą (kai vyksta skalbimas esant aukštai temperatūrai, džiovinimas,
gręžimas) nebandykite naudodami jėgą atidaryti skalbyklės durelių.
- Iš skalbyklės ištekėjęs vanduo gali nudeginti, grindys gali tapti slidžios.
Galite patirti traumą.
- Dureles atidarant naudojant jėgą, galite sugadinti gaminį arba patirti traumą.
Nekiškite rankų po skalbykle.
- Galite patirti traumą.
Elektros kištuko nelieskite drėgnomis rankomis.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį.
Kai prietaisas veikia, jo neišjunkite ištraukdami elektros kištuką.
- Elektros kištuką vėl įkišant į sieninį elektros lizdą, jis gali imti kibirkščiuoti, todėl galite
patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Neleiskite vaikams arba asmenims su negalia prietaiso naudoti be priežiūros. Neleiskite
vaikams lipti į prietaiso vidų.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, nudegti arba patirti
traumą.
Po veikiančia skalbykle nekiškite rankų arba metalinių daiktų.
- Galite patirti traumą.
Prietaiso nebandykite išjungti traukdami už elektros laido – visada tvirtai suimkite kištuką ir jį
iš lizdo traukite tiesiai.
- Dėl pažeisto elektros laido gali susidaryti trumpasis jungimas, kilti gaisras ir (arba) galite
patirti elektros smūgį.
Prietaiso nebandykite patys remontuoti, išmontuoti arba modifikuoti.
- Nenaudokite jokio saugiklio (pavyzdžiui, varinio, plieno laidų ir kt.); naudokite tik
standartinį saugiklį.
- Prireikus prietaisą remontuoti arba pakartotinai įrengti, kreipkitės į artimiausią techninės
priežiūros centrą.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, gali sutrikti prietaiso
veikimas arba asmuo gali patirti traumą.
Jei į prietaisą pateko pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, vandens, ištraukite elektros kištuką ir
kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Jei vandens tiekimo žarna atsijungia nuo čiaupo ir prietaisą užtvindo vanduo, ištraukite
elektros kištuką.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Ištraukite elektros kištuką, jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas arba griaudint / žaibuojant.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
8_ saugos informacija
WF9702N5-02770E_LT.indd 8
2010-8-23 17:04:46
DĖMESIO
ĮSPĖJAMIEJI NAUDOJIMO ŽENKLAI
Jei skalbyklė užteršiama pašalinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, plovikliu, nešvarumais,
maisto atliekomis ir pan., ištraukite elektros kištuką ir skalbyklę nuvalykite drėgnu, minkštu
audiniu.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali nublukti prietaiso spalva, jis gali deformuotis, būti
pažeistas arba surūdyti.
Nuo stipraus smūgio gali sudūžti priekinis stiklas. Skalbyklę naudokite atsargiai.
- Sudužus stiklui galite susižeisti.
Pašalinus vandens tiekimo triktį arba pakartotinai prijungiant vandens tiekimo žarną, čiaupą
atsukite lėtai.
Čiaupą atsukite lėtai ir po to, kai prietaisas ilgą laiką buvo nenaudojamas.
- Vandens tiekimo žarnoje arba vandentiekio vamzdyje esantis slėgis gali pažeisti kokią
nors prietaiso dalį arba gali atsirasti vandens nuotėkis.
Jei prietaisui veikiant sutrinka vandens išleidimas, patikrinkite, ar neatsirado gedimo,
susijusio su išleidimu.
- Jei dėl gedimo, susijusio su išleidimu, skalbyklė užtvindoma ir toliau naudojama, asmuo
gali patirti elektros smūgį, o dėl elektros nuotėkio gali kilti gaisras.
Skalbinius gerai sudėkite į skalbyklę, kad jų neprispaustų durelės.
- Jei durelės prispaudžia skalbinius, skalbiniai arba skalbyklė gali būti pažeisti, taip pat gali
ištekėti vanduo.
Kai skalbyklė nenaudojama, būtinai užsukite čiaupą.
- Pasirūpinkite, kad būtų tinkamai priveržtas vandens tiekimo žarnos jungties varžtas.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali būti apgadintas turtas arba asmuo gali patirti traumą.
Patikrinkite, ar guminiai tarpikliai neužteršti pašalinėmis medžiagomis (atliekomis, siūlais ir
kt.).
- Jei blogai uždaromos durelės, gali atsirasti vandens nuotėkis.
Prieš eksploatuodami gaminį atsukite čiaupą ir patikrinkite, ar tvirtai priveržtas vandens
tiekimo žarnos jungtis ir ar nėra vandens nuotėkio.
- Jei varžtas arba vandens tiekimo žarnos jungtis blogai priveržti, gali atsirasti vandens
nuotėkis.
Nurodymai gaisro arba sprogimo tikimybei sumažinti:
- Esant tam tikroms sąlygoms karšo vandens sistemoje, pavyzdžiui, dvi ar daugiau
savaičių nenaudojamame karšto vandens kaitintuve, gali atsirasti vandenilio dujų.
VANDENILIO DUJOS YRA SPROGSTAMOSIOS. Jei karšto vandens sistema nebuvo
naudota dvi ar daugiau savaičių, prieš naudodami skalbyklę atsukite visus namuose
esančius karšto vandens čiaupus ir leiskite vandeniui kelias minutes tekėti. Taip išleisite
visas susikaupusias vandenilio dujas. Vandenilio dujos lengvai užsiliepsnoja, todėl
atlikdami šią procedūrą nerūkykite ir neuždekite atviros liepsnos. Nutekėjus dujoms,
patalpą nedelsiant išvėdinkite; nelieskite elektros kištuko.
saugos informacija _9
WF9702N5-02770E_LT.indd 9
2010-8-23 17:04:46
saugos informacija
Ant prietaiso nesistokite, ant jo nedėkite jokių daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, degančių žvakių,
degančių cigarečių, lėkščių, chemikalų, metalinių daiktų ir pan.).
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį, gali sutrikti prietaiso
veikimas arba asmuo gali patirti traumą.
Ant prietaiso paviršiaus nepurkškite lakių medžiagų, pavyzdžiui, priemonių vabzdžiams
naikinti.
- Jos ne tik kenksmingos žmogui, bet asmuo gali patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras
arba sutrikti prietaiso veikimas.
Arti skalbyklės nelaikykite daiktų, kurie sukuria elektromagnetinį lauką.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali sutrikti prietaiso veikimas ir dėl to galite patirti traumą.
Vykstant skalbimui aukštos temperatūros vandenyje arba džiovinimo metu išleidžiamas
karštas vanduo, todėl jo nelieskite.
- Galite nusideginti arba patirti traumą.
Skalbti, gręžti arba džiovinti vandens nepraleidžiančius sėdynių užvalkalus, kilimėlius arba
drabužius (*) galima tik tuo atveju, jei prietaisas turi tokių gaminių skalbimo programą.
- Neskalbkite storų, kietų kilimėlių, net jei ant jų priežiūros etiketės yra skalbyklės ženklas.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl stiprios vibracijos asmuo gali patirti traumą arba gali
būti pažeista skalbyklė, sienos, grindys arba drabužiai.
* Vilnonė patalynė, apsiaustai nuo lietaus, žvejybos liemenės, slidinėjimo kelnės,
miegamieji maišai, sauskelnių apdangalai, maudymosi kostiumėliai, dviračių, motociklų,
automobilių uždengimo gaminiai ir kt.
Skalbyklės nenaudokite išėmę skalbiklio dėžutę.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl vandens nuotėkio asmuo gali patirti elektros smūgį
arba traumą.
Džiovinimo metu arba vos pasibaigus džiovinimui nelieskite būgno vidinių paviršių – jie
karšti.
- Galite nusideginti.
Atidarę skalbiklio dėžutę, į ją nekiškite rankos.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, ranką gali sugriebti skalbiklio ėmimo įtaisas ir galite patirti
traumą. Į skalbyklę dėkite tik skalbinius (nedėkite batų, maisto atliekų, gyvūnų).
- Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl stiprios vibracijos galite sugadinti skalbyklę, gyvūnai
gali patirti traumą arba žūti.
Mygtukų nespaudykite aštriais daiktais, pavyzdžiui, smeigtukais, peiliais, nagais ir pan.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba traumą.
Neskalbkite gaminių, užterštų aliejais, kremais ar losjonais, kurie paprastai parduodami
odos priežiūros parduotuvėse arba masažo centruose.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali deformuotis guminis tarpiklis ir atsirasti vandens
nuotėkis.
Būgne ilgam laikui nepalikite metalinių daiktų, pavyzdžiui, sąsagų arba plaukų smeigtukų,
taip pat baliklio.
- Dėl jų būgnas gali pradėti rūdyti.
- Jei būgno paviršiuje atsiranda rūdžių, paviršių sutepkite valomąja priemone (neutralaus
poveikio) ir ją nuvalykite kempine. Niekada nenaudokite metalinio šepečio.
Niekada tiesiogiai nenaudokite sauso valymo priemonių ir neskalbkite, nemirkykite ir
negręžkite skalbinių, kurie užteršti sauso valymo priemonėmis.
- Dėl jų gali įvykti spontaniškas užsidegimas, nes alyvai oksiduojantis susidaro karštis.
Nenaudokite karšto vandens iš aušinamųjų / kaitinamųjų prietaisų.
10_ saugos informacija
WF9702N5-02770E_LT.indd 10
2010-8-23 17:04:46
- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali sutrikti skalbyklės veikimas.
Skalbyklėje nenaudokite natūralaus rankų muilo.
- Jam sukietėjus ir susikaupus skalbyklės viduje, gali sutrikti gaminio veikimas, jis gali
prarasti spalvą, imti rūdyti arba gali atsirasti blogas kvapas.
Didelių gaminių, pavyzdžiui, patalynės neskalbkite skalbinių tinklelyje.
- Į skalbinių tinklelį dėkite kojines ir liemenėles; skalbkite kartu su kitais skalbiniais.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, dėl stiprios vibracijos galite patirti traumą.
Nenaudokite sukietintųjų skalbiklių.
- Jei skalbyklėje jų susikaups, gali atsirasti vandens nuotėkis.
Jei skalbyklės pagrinde yra ventiliacijos angos, pasirūpinkite, kad jų neuždengtų kilimas ar
kitos kliūtys.
Pasirūpinkite, kad visų drabužių, kuriuos skalbsite, kišenės būtų tuščios.
- Kieti, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, sąsagos, vinys, varžtai ar akmenukai, prietaisą
gali smarkiai apgadinti.
Neskalbkite drabužių su didelėmis sagtimis, sagomis ar kitomis sunkiomis metalinėmis
detalėmis.
ĮSPĖJIMAS
ITIN SVARBŪS VALYMO PERSPĖJAMIEJI ŽENKLAI
Prietaiso nevalykite tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
Prietaiso nevalykite benzolu, skiedikliu arba alkoholiu.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, gali pakisti prietaiso spalva, atsirasti deformacijų,
pažeidimų, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Prieš valydami arba vykdydami techninę priežiūrą, iš sieninio elektros lizdo ištraukite
prietaiso elektros kištuką.
- Jei nepaisysite šio nurodymo, asmuo gali patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
saugos informacija _11
WF9702N5-02770E_LT.indd 11
2010-8-23 17:04:46
turinys
SKALBIMO MAŠINOS PARUOŠIMAS
13
14
14
14
15
15
15
15
15
Dalių patikrinimas
Prijungimo reikalavimų atitikimas
Elektros tiekimas ir įžeminimas
Vandens tiekimas
Vandens išleidimas
Grindys
Aplinkos temperatūra
Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje
Skalbimo mašinos montavimas
SKALBINIŲ SKALBIMAS
21
21
22
24
24
25
25
Skalbiant pirmą kartą
Pagrindinės instrukcijos
Valdymo skydelio naudojimas
Užraktas nuo vaikų
Išjungtas garsas
Uždelsto veikimo pabaiga
Rūbų skalbimas naudojant Cycle selector
(ciklo selektorių)
Skalbimas rankiniu būdu
Informacija apie skalbimo priemones ir priedus
Kokį skalbiklį naudoti
Skalbimo priemonių stalčius
13
21
26
28
28
28
SKALBIMO MAŠINOS VALYMAS IR
PRIEŽIŪRA
29
29
29
30
31
32
32
32
Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo
mašinos
Išorės valymas
Skalbimo priemonės stalčiaus ir jo nišos
valymas
Nuosėdų filtro valymas
Vandens žarnelės tinklinio filtro valymas
Užšalusios skalbimo mašinos taisymas
Skalbimo mašinos sandėliavimas
GEDIMŲ DIAGNOSTIKA IR
INFORMACIJOS KODAI
33
34
Patikrinkite šiuos elementus, jei jūsų skalbimo
mašina...
Informacijos kodai
CIKLŲ LENTELĖ
35
Ciklų lentelė
PRIEDAS
36
36
36
37
Audinių priežiūros lentelė
Aplinkos apsauga
Atitikimo deklaracija
Specifikacijos
33
35
36
12_ turinys
WF9702N5-02770E_LT.indd 12
2010-8-23 17:04:47
skalbimo mašinos paruošimas
Pasirūpinkite, kad jūsų montuotojas atidžiai laikytųsi šių instrukcijų tam, kad jūsų
nauja skalbimo mašina dirbtų tinkamai ir kad nebūtų pavojaus susižeisti skalbiant.
DALIŲ PATIKRINIMAS
Fiksatoriaus svirtelė
Viršus
Skalbimo priemonių
stalčius
Valdymo skydelis
01 PARENGIMAS NAUDOJIMUI
Saugiai išpakuokite savo skalbimo mašiną ir įsitikinkite, kad gavote visas žemiau nurodytas dalis. Jei
skalbimo mašinai padaryta žala transportavimo metu arba komplekte trūksta dalių, kreipkitės į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą ar savo „Samsung“ atstovą.
Kištukas
Durelės
Vandens
išleidimo žarna
Nuosėdų filtras
Reguliuojamos
kojelės
Būgnas
Avarinio išleidimo
vamzdelis
Filtro dangtelis
Veržliaraktis
Varžtų angų
dangteliai
Vandens tiekimo
žarnelė
Žarnelės
kreiptuvas
Gaubtelio
fiksatorius
skalbimo mašinos paruošimas _13
WF9702N5-02770E_LT.indd 13
2010-8-23 17:04:48
skalbimo mašinos paruošimas
PRIJUNGIMO REIKALAVIMŲ ATITIKIMAS
Elektros tiekimas ir įžeminimas
Kad išvengtumėte nereikalingo gaisro, elektros šoko ar susižeidimų pavojaus, visas elektros laidų
vedimas ir įžeminimas turi būti atliktas remiantis nacionalinio elektros kodo „ANSI/FNPA“ Nr. 70
naujausia pataisa bei vietiniais kodais ir potvarkiais. Tinkama šio prietaiso elektros priežiūra yra
prietaiso savininko asmeninė atsakomybė.
ĮSPĖJIMAS
Niekada nenaudokite pailginimo laido.
Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris pateikiamas su jūsų skalbimo mašina.
Ruošiantis prijungimui, įsitikinkite, kad jūsų el. maitinimo lizdas siūlo:
• 220V~240V 50Hz 15 AMP saugiklį ar srovės pertraukiklį
• Atskirą linijos grandinę, teikiančią elektrą tik jūsų skalbimo mašinai
Jūsų skalbimo mašina turi būti įžeminta. Jei jūsų skalbimo mašina blogai veiktų ar sugestų,
jos įžeminimas, elektros srovę nuvesdamas mažiausios varžos keliu, sumažins elektros šoko
galimybę.
Prie jūsų skalbimo mašinos pridedamas maitinimo laidas, turintis trišakį įžeminimo laidą, skirtą
naudoti tinkamai įmontuotam ir įžemintam lizdui.
Niekada nejunkite įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar
karšto vandens vamzdžių.
Neteisingas įrenginio įžeminimo laido prijungimas gali baigtis elektros šoku.
Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku ar aptarnavimo specialistu, jei nesate tikri, ar skalbimo
mašina tinkamai įžeminta. Nemodifikuokite kištuko, kuris pateikiamas su skalbimo mašina. Jei jis
neatitinka lizdo, kvalifikuotas elektrikas turėtų įmontuoti tinkamą lizdą.
Vandens tiekimas
Jūsų skalbimo mašina tinkamai prisipildys, jei vandens slėgis yra 50 kPa ~ 800 kPa. Vandens
slėgis, mažesnis nei 50 kPa, gali sukelti vandens vožtuvo gedimą ir neleisti vandens vožtuvui iki
galo užsidaryti. Arba skalbimo mašina gali užtrukti ilgiau nei numatyta prisipildyti vandeniu, ko
pasekoje skalbimo mašina išsijungia. (Valdyme įdiegtas prisipildymo laiko limitas, suprojektuotas
taip, kad atsilaisvinus vidinei žarnelei, išvengtumėte persipildymo/patvinimo.)
Vandens čiaupai turi būti 4 pėdų (122 cm) atstumu nuo jūsų skalbimo mašinos nugaros, kad
pridedamos įleidimo žarnelės pasiektų jūsų skalbimo mašiną.
Dauguma santechnikos reikmenų parduotuvių parduoda įvairių ilgių įleidimo žarneles,
iki 10 pėdų (305 cm) ilgio.
Galite sumažinti pratekėjimo ir vandens padarytos žalos riziką:
• Jei vandens čiaupai lengvai pasiekiami.
• Užsukdami čiaupus, kai skalbimo mašina nenaudojama.
• Periodiškai patikrindami, ar vandens įleidimo žarnos nepraleidžia vandens.
ĮSPĖJIMAS
Prieš naudodami skalbimo mašiną pirmą kartą, patikrinkite visus vandens vožtuvo
sujungimus ir ar nekiauri čiaupai.
14_ skalbimo mašinos paruošimas
WF9702N5-02770E_LT.indd 14
2010-8-23 17:04:49
Vandens išleidimas
Grindys
Kad skalbimo mašina gerai veiktų, turi būti statoma ant tvirtai išklotų grindų. Gali prireikti
sutvirtinti medines grindis, kad sumažintumėte vibraciją ir/ar nesubalansuotą apkrovą. Kilimai ir
minkšti plytelių paviršiai yra pagalbiniai vibracijų ir jūsų skalbimo mašinos polinkio šiek tiek judėti
sukimosi ciklo metu faktoriai.
Niekada nemontuokite savo skalbimo mašinos ant pakylos ar menkai paremtos konstrukcijos.
Aplinkos temperatūra
Nemontuokite savo skalbimo mašinos vietose, kur vanduo gali užšalti, kadangi jūsų skalbimo
mašinos vandens vožtuve, siurblyje ir žarnelėse visada lieka šiek tiek vandens. Linijose užšalęs
vanduo gali pažeisti dirželius, siurblį ir kitus komponentus.
01 PARENGIMAS NAUDOJIMUI
„Samsung“ rekomenduoja 18 colių (46 cm) ilgio slėgimo vamzdį. Išleidimo žarnelė turi būti
nuvesta iki slėgimo vamzdžio per išleidimo žarnelės sąvaržą. Slėgimo vamzdis turi būti
pakankamai didelis, kad jame tilptų išorinis išleidimo vamzdžio skersmuo. Išleidimo žarnelė
pritvirtinama gamykloje.
Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje
Kad tinkamai ir saugiai veiktų, jūsų naujoji skalbimo mašina turėtų stovėti tokiu atstumu nuo kitų
daiktų:
Iš šonų - 25 mm
Iš galo - 51 mm
Iš viršaus - 25 mm
Iš priekio - 465 mm
Jei ir skalbimo mašina, ir džiovintuvas yra montuojami kartu, nišos ar sieninės spintos priekis turi
turėti mažiausiai 465 mm nekliudomą oro angą. Tik jūsų skalbimo mašinai nebūtina atskira oro
anga.
SKALBIMO MAŠINOS MONTAVIMAS
1 ŽINGSNIS
Vietos parinkimas
Prieš montuodami skalbimo mašiną, įsitikinkite, kad vieta:
•
•
•
•
•
•
Turi tvirtą, lygų paviršių be kiliminės ar grindų dangos, kuri kliudytų ventiliacijai
Yra apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos
Turi tinkamą vėdinimą
Neužšals (žemiau 32 ˚F ar 0 ˚C)
Yra toli nuo šilumos šaltinių, tokių kaip benzinas ar dujos
Turi pakankamai vietos tam, kad skalbimo mašina nestovėtų ant savo maitinimo laido.
skalbimo mašinos paruošimas _15
WF9702N5-02770E_LT.indd 15
2010-8-23 17:04:49
skalbimo mašinos paruošimas
2 ŽINGSNIS
Transportavimo varžtų pašalinimas
Prieš naudodami skalbimo mašiną, iš galinės jos dalies išimkite penkis transportavimo varžtus.
1. Atlaisvinkite visus varžtus pridedamu veržliarakčiu.
2. Prilaikykite varžtą veržliarakčiu ir ištraukite jį per plačiąją
angos dalį. Procedūrą kartokite kiekvienam varžtui.
3. Uždenkite angas su tam skirtais plastikiniais dangteliais.
4. Saugokite transportavimo varžtu, jei dar kartą prireiktų transportuoti jūsų skalbimo mašiną
ateityje.
ĮSPĖJIMAS
Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams; visas pakavimo medžiagas (plastikinius
maišus, polistirolą ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Įstatykite gaubtelio fiksatorių (viena iš
papildomų dalių, esančių plastikiniame
įpakavime) į skylę gaminio gale, iš kurios
pašalinote maitinimo laidą.
16_ skalbimo mašinos paruošimas
WF9702N5-02770E_LT.indd 16
2010-8-23 17:04:50
3 ŽINGSNIS
Stabilizavimo kojelių reguliavimas
Montuodami savo skalbimo mašiną, įsitikinkite, kad maitinimo laidas, vandens tiekimas ir
išleidimas yra lengvai prieinami.
01 PARENGIMAS NAUDOJIMUI
1. Įstumkite skalbimo mašiną į vietą.
2. Stabilizuokite skalbimo
mašiną ranka įsukdami ir
išsukdami stabilizavimo
kojeles tiek, kiek reikia.
3. Kai jūsų skalbimo mašina stabiliai stovi, priveržkite veržles
naudodamiesi veržliarakčiu, pridedamu su jūsų skalbimo
mašina.
4 ŽINGSNIS
Vandens tiekimo ir išleidimo prijungimas
Vandens tiekimo žarnelės prijungimas
1. Paimkite L formos alkūninę jungiamąją detalę,
skirtą šalto vandens tiekimo žarnai, ir prijunkite
ją prie šalto vandens įsiurbimo įrenginio,
esančio skalbyklės gale. Priveržkite ranka.
Vieną vandens tiekimo žarnelės galą reikia
prijungti prie skalbimo mašinos, o kitą – prie
vandens čiaupo. Neįtempkite vandens tiekimo
žarnelės. Jei žarnelė per trumpa, ją pakeiskite
ilgesne, aukštam slėgiui tinkama žarnele.
2. Kitą šalto vandens tiekimo žarnelės galą
prijunkite prie kriauklės šalto vandens
tiekimo čiaupo ir priveržkite ranka. Jei reikia,
galite pakeisti vandens tiekimo žarnelės
padėtį skalbimo mašinos gale, atlaisvindami
jungiamąją detalę, sukdami žarnelę ir iš naujo
priverždami jungiamąją detalę.
Rinktiniams modeliams su papildomu karšto vandens įsiurbimu:
1. Paimkite raudoną L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą karšto vandens tiekimo žarnelei
ir ją prijunkite prie raudono, karšto vandens įsiurbimo įrenginio, esančio skalbyklės gale.
Priveržkite ranka.
2. Kitą karšto vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie kriauklės karšto vandens tiekimo
čiaupo ir priveržkite ranka.
3. Naudokite Y formos dalį, jei norite naudoti šaltą vandenį.
skalbimo mašinos paruošimas _17
WF9702N5-02770E_LT.indd 17
2010-8-23 17:04:52
skalbimo mašinos paruošimas
Vandens tiekimo žarnelės prijungimas (rinktiniai modeliai)
1. Nuo vandens tiekimo žarnelės nuimkite adapterį.
Adapteris
Vandens
tiekimo
žarnelė
2. Pirmiausia kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite keturis
adapterio varžtus. Po to laikydami adapterį, rodyklės
kryptimi sukite (2) dalį tol, kol atsiras 5 mm tarpelis.
1
5 mm
2
3. Užmaukite adapterį ant čiaupo ir stumiant jį į viršų, stipriai
priveržkite varžtus.
Rodyklės kryptimi sukite (2) dalį ir sujunkite (1) ir (2).
Vandens
čiaupas
1
2
4. Prie adapterio prijunkite vandens tiekimo žarnelę.
Kai atleisite (3) dalį, žarnelė spragteldama
automatiškai prisijungs prie adapterio.
Vandens tiekimo žarnelę prijungus prie
adapterio, įsitikinkite, kad ji prijungta teisingai
patraukdami vandens tiekimo žarnelę žemyn.
3
5. Kitą vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie vandens
įleidimo vožtuvo, esančio skalbimo mašinos gale. Sukdami
pagal laikrodžio rodyklę, iki galo prisukite žarną.
18_ skalbimo mašinos paruošimas
WF9702N5-02770E_LT.indd 18
2010-8-23 17:04:55
6. Atsukite vandenį ir įsitikinkite, kad vanduo neprateka pro
vandens vožtuvą, čiaupą ar adapterį. Jei vanduo prateka,
pakartokite ankstesnius žingsnius.
•
✗
✗
01 PARENGIMAS NAUDOJIMUI
ĮSPĖJIMAS
Nenaudokite savo skalbimo mašinos, jei vanduo prateka.
Tai gali sukelti elektros šoką ar sužeidimą.
Jei vandens čiaupas turi užsukamo tipo čiaupą, prijunkite
vandens tiekimo žarną kaip parodyta.
Vandens tiekimui naudokite įprastinį čiaupą. Jei čiaupas yra kvadratinis arba per didelis,
prieš kišdami čiaupą į adapterį, nuimkite tarpinę.
skalbimo mašinos paruošimas _19
WF9702N5-02770E_LT.indd 19
2010-8-23 17:04:57
skalbimo mašinos paruošimas
Vandens išleidimo žarnelės prijungimas
Vandens išleidimo žarnelės galas gali būti naudojamas trijose pozicijose:
1. Uždėjus ant kriauklės krašto: Vandens išleidimo žarnelė turi būti 60 – 90 cm aukštyje.
Norėdami, kad jos galas būtų sulenktas, naudokite tam skirtą plastikinį žarnelės laikiklį. Kad
žarnelė negalėtų judėti, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu arba prie čiaupo virve.
60 ~ 90 cm
Vandens išleidimo žarnelė
Žarnelės kreiptuvas
2. Pritvirtinus prie kriauklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos: Išleidimo vamzdžio atšaka
turi būti virš kriauklės sifono, o žarnelės galas – ne mažesniame kaip 60 cm aukštyje virš
žemės.
3. Išleidimo vamzdyje: Mes rekomenduojame naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį; jis turi
būti ne trumpesnis kaip 60 cm ir ne ilgesnis kaip 90 cm.
5 ŽINGSNIS
Jūsų skalbimo mašinos prijungimas prie maitinimo
Prijunkite maitinimo laidą prie sienose įmontuotų el. maitinimo lizdų, 230 voltų 50 Hz patvirtinto
elektros tinklo lizdo, apsaugoto 15-amp saugikliu ar panašiu srovės pertraukikliu.
(Norėdami daugiau informacijos apie elektros ir įžeminimo reikalavimus, žr. 14 puslapį)
20_ skalbimo mašinos paruošimas
WF9702N5-02770E_LT.indd 20
2010-8-23 17:04:59
skalbinių skalbimas
Naudojantis naująja „Samsung“ skalbimo mašina, sunkiausia bus nuspręsti, kuriuos
skalbinius skalbti pirmiausia.
SKALBIANT PIRMĄ KARTĄ
1. Paspauskite mygtuką Power (maitinimas)( ).
2. Į skalbimo priemonių stalčiaus skalbiklio skyrių
įpilkite
šiek tiek skalbiklio.
3. Įjunkite vandens tiekimą skalbimo mašinai.
4. Paspauskite mygtuką
Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)( ).
Taip pašalinsite visą vandenį, kuris galėjo likti skalbyklėje
po gamintojo atlikto bandomojo ciklo.
Skyrius
Skyrius
Skyrius
: Nuskalbimo priemonė arba krakmolas.
: Pagrindinio skalbimo priemonė, vandens minkštiklis, išankstinio mirkymo priemonė,
baliklis ir dėmių išėmiklis.
: Priedai, pvz., audinių minkštiklis arba formavimo priemonė (pilkite ne daugiau nei
apatinis įdėklo „A“ kraštas (MAX)).
02 SKALBINIŲ KRŪVOS SKALBIMAS
Prieš pirmąjį skalbimą būtina atlikti visą skalbimo ciklą tuščia mašina (t.y. be skalbinių).
PAGRINDINĖS INSTRUKCIJOS
1. Įdėkite skalbinius į skalbimo mašiną.
ĮSPĖJIMAS
Neperkraukite skalbimo mašinos. Naudodamiesi lentele 27 psl. nustatykite skalbinių partijos
dydį, atsižvelgdami į skalbinių tipą.
• Įsitikinkite, kad tarp durelių nepateko skalbinių, nes tai gali sukelti vandens pratekėjimą.
• Pasibaigus skalbimo ciklui ant priekinės guminės skalbyklės dalies gali likti skalbiklio.
Pašalinkite bet kokį užsilikusį skalbiklį, nes jis gali sukelti vandens pratekėjimą.
• Neskalbkite nepralaidžių vandeniui gaminių.
2.
3.
4.
5.
Uždarykite dureles taip, kad jos užsisklęstų.
Įjunkite maitinimą.
Į dozatoriaus stalčių įpilkite skalbiklio ir priedų.
Pasirinkite skalbinių partijai tinkamą ciklą ir parinktis.
Užsidegs skalbimo indikatorius ir ekrane bus parodyta apytikslė ciklo trukmė.
6. Paspauskite mygtuką Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)( ).
skalbinių skalbimas _21
WF9702N5-02770E_LT.indd 21
2010-8-23 17:05:07
skalbinių skalbimas
VALDYMO SKYDELIO NAUDOJIMAS
1
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SKAITMENINIS
GRAFINIS EKRANAS
Parodo likusį skalbimo ciklo laiką, visą ciklo informaciją ir klaidų
pranešimus.
CIKLO SELEKTORIUS
Parinkite ciklui vartymo būdą ir apsisukimų greitį.
Išsamios informacijos ieškokite skyriuje „Rūbų skalbimas naudojant
Cycle selector (ciklo selektorių)“ (25 psl.).
Cotton (medvilnė)( ) - Vidutiniškai ar mažai suteptiems medvilniniams
audiniams, paklodėms ir užvalkalams, staltiesėms, apatiniams rūbams,
rankšluosčiams, marškiniams ir pan.
Synthetics (sintetika)( ) - Vidutiniškai ar mažai suteptoms palaidinėms,
marškiniams ir pan., pagamintiems iš poliesterio (dioleno, treviros),
poliamido (perlono, nailono) ar panašių derinių.
Jeans (džinsai)( ) - Pagrindinis skalbimas su didesniu kiekiu vandens ir
papildomu skalavimu, kad neliktų skalbiklio liekanų, galinčių palikti žymes
ant jūsų drabužių.
Sports Wear (sportinė apranga)( ) - Naudokite vandeniui nelaidiems ar
impregnuotiems apdarams, kad jie išlaikytų formą.
Wool (vilna)( ) - Tik skalbimo mašina skalbiamiems vilnos gaminiams.
Skalbinių partija turi būti mažesnė nei 2 kg.
• Vilnos skalbimo ciklo metu skalbiniai skalbiami nesmarkiu supimu.
Skalbimo metu vykdomas nesmarkus supimas ir mirkymas, kad vilnos
pluoštas nesusitrauktų, nebūtų deformuotas ir skalbiniai būtų išskalbti itin
švelniu būdu. Toks skalbyklės veikimo pertrūkis nėra triktis.
• Vilnos skalbimo ciklo metu rekomenduojama naudoti neutralų skalbiklį –
tada skalbimas bus kokybiškesnis, bus labiau tausojamas vilnos pluoštas.
Šios mašinos vilnos skalbimo ciklas, skirtas skalbimo mašina
skalbiamų vilnos audinių skalbimui, patvirtintas bendrovės
„Woolmark“, jei audiniai skalbiami pagal gaminio etiketės ir šių
mašinų M0809 iš WF97***** serijos, M0810 iš WF96***** serijos
gamintojo nurodymus. (Sertifikato numeris, išduotas
IWS NOM INEE Co., Ltd.).
Hand Wash (skalbimas rankomis)( ) - Labai lengvo skalbimo ciklas,
panašus į skalbimą rankomis.
Baby Care (kūdikių drabužėliai)( ) - Skalbimas aukšta vandens
temperatūra su papildomu skalavimu, kad neliktų skalbiklio liekanų
plonuose drabužėliuose.
Daily Wash (įprastas skalbimas)( ) – Naudokite kasdien nešiojamiems
gaminiams, kaip apatiniai drabužiai ir marškiniai.
Quick 29’ (spartus 29’)( ) - Lengvai suteptiems drabužiams, kurių jums
reikia greitai.
Drain (išleisti vandenį)( ) - Tik vandeniui išleisti iš skalbimo mašinos
neatliekant gręžimo.
Spin (gręžimas)( ) – Atlieka papildomą gręžimo ciklą, kad išgręžtų dar
geriau.
22_ skalbinių skalbimas
WF9702N5-02770E_LT.indd 22
2010-8-23 17:05:10
Rinse + Spin (skalauti ir išgręžti)(
) - naudokite partijoms, kurias
tereikia išskalauti arba skalavimui su audinių minkštikliu.
3
5
6
Paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte prewash (nuskalbimo)
funkciją. Prewash (nuskalbimas) galimas tik šiuose cikluose:
Cotton (medvilnė)( ), Synthetics (sintetika)( ),Jeans (džinsai)( ),Sports
Wear (sportinė apranga)( ), Baby Care (kūdikių drabužėliai)( ) ir Daily
Wash (įprastas skalbimas)( ).
UŽDELSTO VEIKIMO
PABAIGOS ( )
PASIRINKIMO
MYGTUKAS
Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kol įjungsite reikiamą uždelsto veikimo
pabaigos parinktį (nuo 3 iki 19 valandų vienos valandos žingsniu).
Rodoma valanda reiškia skalbimo ciklo pabaigos laiką.
TEMPERATŪROS ( )
PASIRINKIMO
MYGTUKAS
Pakartotinai spausdami šį mygtuką, pasirinkite vieną iš galimų vandens
temperatūros parinkčių:
(šaltas vanduo ( ) , 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ir 95 ˚C).
SKALAVIMO (
PASIRINKIMO
MYGTUKAS
Paspauskite šį mygtuką, jei norite pridėti papildomus skalavimo ciklus.
Maksimalus skalavimo ciklų skaičius yra penki.
)
Pakartotinai spauskite šį mygtuką ir pasirinkite vieną iš galimų gręžimo
greičių.
7
8
GRĘŽIMO ( )
PASIRINKIMO
MYGTUKAS
SKALBIMO
PARINKČIŲ ( )
PASIRINKIMO
MYGTUKAS
WF9704/WF9604
Visos lemputės užgęsta,
, 400, 800, 1200, 1400 a/m
WF9702/WF9602
Visos lemputės užgęsta,
, 400, 800, 1000, 1200 a/m
WF9700/WF9600
Visos lemputės užgęsta,
, 400, 600, 800, 1000 a/m
02 SKALBINIŲ KRŪVOS SKALBIMAS
4
NUSKALBIMO
( ) PASIRINKIMO
MYGTUKAS
„No spin (be gręžimo) “ - Skalbiniai lieka būgne, bet paskutinį kartą
išleidus vandenį gręžimas nevykdomas.
„Rinse Hold (skalavimo sulaikymas)(Visos lemputės užgęsta) “ –
Skalbiniai kurį laiką mirksta galutinio skalavimo vandenyje. Kad skalbinius
būtų galima išimti, turi būti atliktas ciklas Drain (vandens išleidimas) arba
Spin (gręžimas).
Paspauskite šį mygtuką, kad pakartotinai įjungtumėte galimas skalbimo parinktis:
Soak (mirkymas)
� Intensive (intensyvus)
�
Easy Iron (lengvas lyginimas)
� Soak (mirkymas)
+
Intensive (intensyvus)
� Soak (mirkymas)
+
Easy Iron (lengvas lyginimas)
� Intensive (intensyvus)
+
Easy Iron (lengvas lyginimas)
� Soak (mirkymas)
+
Intensive (intensyvus)
+ Easy Iron (lengvas lyginimas)
� išjungti
„Easy Iron (lengvas lyginimas)
“: Naudokite šią parinktį, jei norite, kad
paruoštus skalbinius būtų lengva lyginti.
„Intensive (intensyvus)
“: Spauskite šį mygtuką, jei skalbiniai yra labai
purvini ir jiems reikalingas intensyvus skalbimas. Kiekvienas ciklas yra
prailginamas.
„Soak (mirkymas)
“: Naudokite šią parinktį, kad pašalintumėte dėmes
iš skalbinų juos mirkydami.
• Skalbimių mirkymas atliekamas nuo skalbimo pradžios praėjus
13 minučių.
• Šešiuose skalbimo cikluose mirkymo funkcija tęsiama 30 minučių, o
viename cikle skalbiniai sukami 1 minutę ir po to mirkomi 4 minutes.
• Soak (mirkymo) funkcija galima tik šioms skalbimo programoms:
Cotton (medvilnė)( ), Synthetics (sintetika)( ), Jeans (džinsai)( ),
Sports Wear (sportinė apranga)( ), Baby Care
(kūdikių drabužėliai)( ), Daily Wash (įprastas skalbimas)( ).
skalbinių skalbimas _23
WF9702N5-02770E_LT.indd 23
2010-8-23 17:05:15
skalbinių skalbimas
9
10
11
12
LAIKO TAUPYMO(
PASIRINKIMO
MYGTUKAS
)
Norėdami sutaupyti laiką skalbiant, pasirinkite mygtuką
Time Saving (laiko taupymas). Skalbimo laikas sutrumpinamas.
Šį mygtuką galite pasirinkti skalbiant Cotton (medvilnė)( ), Synthetics
(sintetika)( ), Jeans (džinsai)( ), Sports Wear (sportinė apranga)( ),
Baby Care (kūdikių drabužėliai)( )
IŠJUNGTAS GARSAS
MYGTUKAS
Galima išjungti visų skalbimo ciklų garsą.
Pasirinkus šią funkciją, garsas išjungiamas visoms operacijoms.
• Kai Sound Off (Išjungtas garsas) funkcija yra įjungta, įsižiebia
Sound Off (Išjungtas garsas) mygtuko lemputė ir
„Sound Off (Išjungtas garsas)“ rodiklis.
• Kai Sound Off (Išjungtas garsas) funkcija yra išjungta, skambtelės
perspėjamasis garsas ir užges mygtuko lemputė, bei
„Sound Off (Išjungtas garsas)“ indikatorius.
PALEIDIMO/
SUSTABDYMO (
PASIRINKIMO
MYGTUKAS
Spauskite, jei norite laikinai sustabdyti ir vėl paleisti skalbimo ciklą.
MAITINIMO (
MYGTUKAS
)
)
Paspaudę vieną kartą - įjungsite skalbimo mašiną, paspaudę dar kartą
– išjungsite.
Jei įjungus skalbimo mašinos elektros tiekimą ilgiau kaip 10 minučių
nepaspaudžiamas joks mygtukas, mašinos maitinimas automatiškai
išsijungia.
Užraktas nuo vaikų
Funkcija Child Lock (užraktas nuo vaikų) leidžia užrakinti
mygtukus, kad nebūtų galima pakeisti jūsų pasirinkto skalbimo
ciklo.
Įjungimas/išjungimas
Jei norite įjungti arba išjungti funkciją Child Lock (užraktas nuo
vaikų), kartu nuspauskite mygtukus Temp. (temperatūra)
( ) ir Rinse (skalauti)( ) ir palaikykite 3 sekundes. „Child
Lock (užraktas nuo vaikų) “ užsižiebs, kai įjungsite šią
funkciją.
Įjungus funkciją Child Lock (užraktas nuo vaikų),
veikia tik Power (maitinimas)( ) mygtukas.
Funkcija Child Lock (užraktas nuo vaikų) lieka įjungta
net išjungus ir vėl įjungus maitinimą arba atjungus ir vėl
prijungus maitinimo laidą
3 SEK.
Išjungtas garsas
Sound Off (išjungtas garsas) funkciją galima pasirinkti visų operacijų metu. Pasirinkus šią funkciją,
garsas išjungiamas visoms operacijoms. Net kelis kartus įjungus ir vėl išjungus maitinimą, šis
nustatymas išlieka.
Įjungimas/išjungimas
Jei norite įjungti ar išjungti Sound Off (išjungtas garsas) funkciją, paspauskite mygtuką
Sound Off (išjungtas garsas). Šią funkciją įjungus, užsižiebs „Sound Off
(išjungtas garsas) “ ir Sound Off (išjungtas garsas) mygtuko lemputė.
24_ skalbinių skalbimas
WF9702N5-02770E_LT.indd 24
2010-8-23 17:05:17
Uždelsto veikimo pabaiga
Rūbų skalbimas naudojant Cycle selector (ciklo selektorių)
Jūsų naujoji skalbimo mašina palengvina drabužių skalbimą, nes naudoja bendrovės „Samsung“
automatinę valdymo sistemą „Fuzzy Control“. Kai pasirenkate skalbimo programą, mašina
nustato reikiamą temperatūrą, skalbimo trukmę ir skalbimo greitį.
1. Atsukite kriauklės vandens čiaupą.
2. Paspauskite mygtuką Power (maitinimas)( ).
3. Atidarykite dureles.
4. Po vieną laisvai sudėkite skalbinius į būgną, neprikraudami per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į atitinkamą skyrių įpilkite skalbiklio, minkštiklio ir nuskalbimo priemonės (jei reikia).
02 SKALBINIŲ KRŪVOS SKALBIMAS
Galite nustatyti skalbimo mašiną, kad automatiškai pabaigtų skalbimą vėliau, pasirinkdami delsą
nuo 3 iki 19 valandų (1 valandos žingsniu). Rodomas laikas reiškia skalbimo pabaigos laiką.
1. Rankiniu arba automatiniu būdu nustatykite skalbimo mašiną, atsižvelgdami į skalbiamų
drabužių tipą.
2. Pakartotinai spauskite mygtuką Delay End (uždelsto veikimo pabaiga)( ) tol, kol
nustatysite delsos laiką.
3. Paspauskite mygtuką Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)( ).
Užsidegs „Delay End (uždelsto veikimo pabaiga) “ indikatorius ir laikrodis pradės skaičiuoti
atgal, kol bus pasiektas nustatytas laikas.
4. Norėdami atšaukti funkciją Delay End (uždelsto veikimo pabaiga), paspauskite mygtuką
Power (maitinimas)( ), tada vėl įjunkite skalbimo mašiną..
Prewash (nuskalbimas) galimas tik šiuose cikluose: Cotton (medvilnė)( ), Synthetics
(sintetika)( ), Jeans (džinsai)( ), Sports Wear (sportinė apranga)( ), Baby Care (kūdikių
drabužėliai)( ) ir Daily Wash (įprastas skalbimas)( ) .
Jis būtinas tik tada, kai drabužiai labai sutepti.
7. Naudodamiesi Cycle Selector (ciklo selektorių), pasirinkite tinkamą ciklą pagal audinio
tipą: Cotton (medvilnė)( ), Synthetics (sintetika)( ), Jeans (džinsai)( ), Sports Wear (sportinė
apranga)( ), Wool (vilna)( ), Hand Wash (skalbimas rankomis)( ), Baby Care (kūdikių
drabužėliai)( ), Daily Wash (įprastas skalbimas)( ) ir Quick 29’ (spartus 29’)( ). Valdymo
skyde užsidegs atitinkami indikatoriai.
8. Šiuo metu, paspausdami atitinkamą mygtuką, galite nustatyti skalbimo temperatūrą,
skalavimų skaičių, gręžimo greitį, delsimo trukmę.
9. Paspauskite Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)( ) mygtuką ir prasidės skalbimas.
Užsidegs proceso indikatorius ir ekrane pasirodys likęs ciklo laikas.
Pauzės parinktis
5 minučių laikotarpyje nuo skalbimo pradžios, galite pridėti / išimti skalbiamus daiktus.
1. Paspauskite mygtuką Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)( ), kad atrakintumėte
dureles.
Durelių atidaryti negalima, jei skalbyklėje vanduo per KARŠTAS arba jo lygis per AUKŠTAS.
2. Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)(
kad tęstumėte skalbimą.
),
Kai ciklas baigiamas:
Visam ciklui pasibaigus, maitinimas išsijungs automatiškai.
1. Atidarykite dureles.
2. Išimkite skalbinius.
skalbinių skalbimas _25
WF9702N5-02770E_LT.indd 25
2010-8-23 17:05:24
skalbinių skalbimas
Skalbimas rankiniu būdu
Drabužius galite skalbti rankiniu būdu, nenaudodami ciklo parinkimo.
1. Atsukite vandenį.
2. Paspauskite skalbyklės mygtuką Power (maitinimas)( ).
3. Atidarykite dureles.
4. Po vieną laisvai sudėkite skalbinius į būgną, neprikraudami per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į atitinkamus skyrius įpilkite skalbimo priemonės, jei reikia, minkštiklio arba nuskalbimo
priemonės.
7. Paspauskite mygtuką Temp. (temperatūra)( ), kad pasirinktumėte temperatūrą.
(Cold(šaltas vanduo), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Paspauskite mygtuką Rinse (skalavimas)( ), kad pasirinktumėte reikiamą skalavimo ciklų
skaičių.
Maksimalus skalavimo ciklų skaičius yra penki.
Atitinkamai pailgės skalbimo trukmė.
9. Paspauskite mygtuką Spin (gręžimas)( ), kad pasirinktumėte gręžimo greitį.
Skalavimo sulaikymo programa leidžia išimti iš skalbimo mašinos dar šlapius drabužius.
(
: No Spin (be gręžimo), Visos lemputės užgęsta : Rinse Hold (skalavimo sulaikymas) )
10. Pakartotinai spauskite mygtuką Delay End (uždelsto veikimo pabaiga)( ), kad
pasirinktumėte galimą užlaikymo parinktį (nuo 3 iki 19 valandų vienos valandos žingsniu).
Rodomas laikas reiškia skalbimo pabaigos laiką.
11. Paspauskite Start/Pause (paleidimas/sustabdymas)( ) mygtuką ir skalbyklė pradės
vykdyti ciklą.
SKALBIMO REKOMENDACIJOS
Vadovaukitės šiomis paprastomis rekomendacijomis, kad skalbiniai būtų skalbiami kuo švariau ir efektyviau.
Prieš skalbdami visada patikrinkite ant rūbų esančią priežiūros etiketę.
Rūšiuokite ir skalbkite skalbinius pagal šias savybes:
• Priežiūros etiketę: rūšiuokite skalbinius į medvilninius, mišraus pluošto, sintetinius, šilkinius,
vilnonius ir dirbtinio šilko.
• Spalvą: atskirkite baltus ir spalvotus drabužius. Naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai.
• Dydį: skalbimas pagerės, jei kartu skalbsite įvairių dydžių gaminius.
• Jautrumą: gležnus audinius skalbkite atskirai, naujiems gaminiams iš grynos vilnos,
užuolaidoms ir šilkiniams gaminiams skalbti naudokite programą Delicate (švelnūs audiniai).
Žr. skalbiamų gaminių etiketes arba šios instrukcijos priede pateiktą audinių priežiūros
schemą.
Kišenių ištuštinimas
Prieš kiekvieną skalbimą ištuštinkite visas skalbinių kišenes. Maži, kieti netaisyklingos formos
daktai, tokie kaip monetos, peiliai, segtukai ir sąvaržėlės gali pakenkti jūsų skalbimo mašinai.
Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis ar kitomis sunkiomis metalinėmis dalimis.
Metalinės drabužių dalys gali sugadinti ir drabužius, ir skalbyklę. Drabužius su dekoratyvinėmis
sagomis ir išsiuvinėtus drabužius prieš skalbiant išverskite į kitą pusę. Jei skalbiant kelnių arba
švarkų užtrauktukai yra atsegti, gali būti pažeistas gręžimo krepšys. Skalbiant užtrauktukai turi
būti užsegti ir įtvirtinti virvele.
Drabužiai su ilgais raiščiais gali susipinti su kitais drabužiais ir juos pažeisti. Būtinai pririškite
raiščius prieš pradėdami skalbti.
Medvilnės nuskalbimas
Naudodami naująją skalbimo mašiną ir modernias skalbimo priemones, pasieksite geriausių
skalbimo rezultatų, taip pat sutaupysite energijos, laiko, vandens ir skalbimo priemonių. Tačiau,
jei medvilnė ypač nešvari, naudokite nuskalbimo funkciją su fermentų pagrindu pagaminta
skalbimo priemone.
26_ skalbinių skalbimas
WF9702N5-02770E_LT.indd 26
2010-8-23 17:05:25
Skalbinių partijos dydžio nustatymas
Neperkraukite skalbimo mašinos, antraip skalbiniai gali būti prastai išskalbti. Naudodamiesi toliau
pateikta lentele nustatykite skalbinių partijos dydį atsižvelgdami į skalbinių tipą.
Audinio tipas
Skalbinių partijos svoris
WF9604
WF9602
WF9600
Cotton (medvilnė)( )
- vidutiniškai/mažai sutepti
- labai sutepti
7,0 kg
6,0 kg
Synthetics (sintetika)( )
3,0 kg
2,5 kg
Jeans (džinsai)( )
3,0 kg
2,5 kg
Sports Wear (sportinė apranga)( )
2,5 kg
2,0 kg
Wool (vilna)( )
2,0 kg
2,0 kg
Modelis
02 SKALBINIŲ KRŪVOS SKALBIMAS
WF9704
WF9702
WF9700
• Jei skalbiniai nesurūšiuoti (ekrane dega „UE“), perskirstykite partiją.
Esant nesurūšiuotiems skalbiniams, gali sumažėti gręžimo efektyvumas.
• Skalbiant patalynę ar antklodes, skalbimo laikas gali pailgėti arba sumažėti gręžimo
efektyvumas.
• Patalynei ir antklodėms rekomenduojamas partijos dydis yra 1,8 kg ar mažiau.
Liemenėles (skalbiamas vandeniu) būtinai įdėkite į skalbimo
tinklą (įsigyjamas atskirai).
• Metalinės liemenėlių dalys gali išlysti per audinį ir sugadinti
skalbinius. Todėl būtinai įdėkite jas į tankų skalbimo tinklą.
• Maži, lengvi drabužiai, pvz., puskojinės, pirštinės, kojinės ir nosinės,
gali patekti tarp durelių. Įdėkite juos į tankų skalbimo tinklą.
DĖMESIO
Neskalbkite skalbimo tinklo vieno be kitų skalbinių. Tai gali sukelti
nenormalias vibracijas, dėl kurių gali pasislinkti mašina ir sužeisti žmones.
skalbinių skalbimas _27
WF9702N5-02770E_LT.indd 27
2010-8-23 17:05:26
skalbinių skalbimas
INFORMACIJA APIE SKALBIMO PRIEMONES IR PRIEDUS
Kokį skalbiklį naudoti
Skalbimo priemonę rinkitės atsižvelgdami į audinio tipą (medvilniniai, sintetiniai, jautrūs, vilnoniai
gaminiai), spalvą, skalbimo temperatūrą ir jų nešvarumą. Visada naudokite „mažai putojantį“
skalbiklį, skirtą automatinėms skalbimo mašinoms.
Vadovaukitės skalbimo priemonės gamintojo rekomendacijomis, atsižvelgdami į skalbinių svorį, jų
nešvarumą ir vandens kietumą jūsų regione. Jei nežinote, koks yra vandens kietumas, kreipkitės
į vandens tiekėją.
Nenaudokite sukietėjusio skalbiklio, nes jis gali likti skalavimo cikle. Dėl to mašina gali
skalauti netinkamai arba užsikimšti nutekamasis vamzdis.
Kai skalbiate naudodami vilnos programą, paisykite toliau pateiktų instrukcijų.
• Vilnai skalbti naudokite tik neutralaus poveikio skystą skalbiklį
• Jei naudosite skalbimo miltelius, jų gali likti skalbiniuose ir jie gali pažeisti medžiagą
(vilną).
Skalbimo priemonių stalčius
Jūsų skalbimo mašinoje yra atskiri skyriai skalbiklio ir audinių minkštiklio dozavimui. Prieš
paleisdami mašiną, supilkite visas skalbimo priemones į atitinkamus skyrius.
NEATIDARYKITE skalbimo priemonių stalčiaus veikiant skalbimo mašinai.
1. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių, esantį kairėje valdymo skydelio pusėje.
2. Prieš paleisdami mašiną, supilkite rekomenduojamą
skalbimo priemonės kiekį tiesiai į skalbiklio skyrių .
3. Įpilkite rekomenduojamą audinių minkštiklio kiekį į
minkštiklio skyrių , jei būtina.
DĖMESIO
Į minkštiklio skyrių ( )NEPILKITE jokių skalbiklio miltelių /
skystų skalbiklių.
4. Jei naudojate nuskalbimo funkciją, įpilkite rekomenduojamą
skalbiklio kiekį į nuskalbimo skyrių .
Jei skalbiate didelius gaminius, NENAUDOKITE šių tipų
skalbiklių.
• Tablečių arba kapsulių tipo skalbiklių
• Skalbiklių, naudojančių kamuolį arba tinklelį
MAKS.
Prieš pilant į dozatorių, koncentruotą arba tirštą audinių
minkštiklį reikia atskiesti trupučiu vandens
(kad neužsikimštų nutekamasis vamzdelis).
Į skalavimo skalbiklio skyrių įpylę medžiagos minkštiklio ir uždarydami skalbiklio stalčių
būkite atsargūs, kad medžiagos minkštiklis nepersilietų.
28_ skalbinių skalbimas
WF9702N5-02770E_LT.indd 28
2010-8-23 17:05:27
skalbimo mašinos valymas ir
priežiūra
Palaikydami skalbimo mašiną švarią, pagerinsite jos darbą, išvengsite nereikalingų
taisymų ir prailginsite jos tarnavimo laiką.
03 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
AVARINIS VANDENS IŠLEIDIMAS IŠ SKALBIMO MAŠINOS
1. Atjunkite skalbimo mašiną nuo el. lizdo.
2. Moneta arba raktu atidarykite filtro dangtelį.
Filtro
dangtelis
3. Ištraukite avarinio išleidimo vamzdelį ir atskirkite jį nuo
kreiptuvo laikiklio.
Avarinio išleidimo
vamzdelis
4. Nuimkite avarinio išleidimo vamzdelio užmovą.
5. Išleiskite visą vandenį į dubenį.
Likusio vandens gali būti daugiau nei tikėjotės. Paruoškite
didelį dubenį.
6. Vėl ant avarinio išleidimo vamzdelio uždėkite užmovą ir
pritvirtinkite vamzdelį prie kreiptuvo laikiklio.
7. Uždarykite filtro dangtelį.
Avarinio
išleidimo
užmova
IŠORĖS VALYMAS
1. Išorinius skalbimo mašinos paviršius, įskaitant valdymo skydelį, nušluostykite minkšta šluoste
ir neabrazyviniu buitiniu valikliu.
2. Nusausinkite paviršius švelnia šluoste.
3. Nepilkite ant skalbimo mašinos vandens.
skalbimo mašinos valymas ir priežiūra _29
WF9702N5-02770E_LT.indd 29
2010-8-23 17:05:28
skalbimo mašinos valymas ir
priežiūra
SKALBIMO PRIEMONĖS STALČIAUS IR JO NIŠOS VALYMAS
1. Skalbimo priemonės stalčiaus viduje
paspauskite fiksatoriaus svirtelę ir ištraukite
stalčių.
2. Išimkite iš skalbimo priemonių stalčiaus
pertvarą skystam skalbikliui.
Fiksatoriaus svirtelė
Pertvara skystam
skalbikliui
3. Visas dalis nuplaukite tekančiu vandeniu.
4.
5.
6.
7.
Stalčiaus nišas valykite senu dantų šepetėliu.
Tvirtai įstatykite pertvarą skystam skalbikliui į stalčių.
Įstumkite stalčių atgal į vietą.
Kad pašalintumėte visus skalbiklio likučius, įjunkite
skalavimo ciklą be skalbinių būgne.
30_ skalbimo mašinos valymas ir priežiūra
WF9702N5-02770E_LT.indd 30
2010-8-23 17:05:29
NUOSĖDŲ FILTRO VALYMAS
Rekomenduojame valyti nuosėdų filtrą 5 arba 6 kartus per metus, arba kai rodomas klaidos pranešimas
„5E“. (Žr. „Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo mašinos“, ankstesniame puslapyje.)
Prieš valydami nešvarumų filtrą, būtinai ištraukite maitinimo laido kištuką.
1. Pirmiausiai išleiskite likusį vandenį (skaitykite 29 puslapyje
esantį skyrelį „Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo
mašinos“).
Jei filtrą ištrauksite neišleidę likusio vandens, vanduo gali
ištekėti.
2. Moneta arba raktu atidarykite filtro dangtelį.
3. Sukdami į kairę atsukite vandens avarinio išleidimo užmovą
ir išleiskite visą vandenį.
4. Atsukite nuosėdų filtro dangtelį.
Nuosėdų filtro
dangtelis
03 VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
DĖMESIO
5. Nuplaukite nuo filtro visus nešvarumus ir kitas medžiagas.
Patikrinkite, ar neužblokuotas už filtro esantis išleidimo
siurblio sraigtas.
6. Įsukite atgal filtro dangtelį.
7. Uždarykite filtro dangtelį.
DĖMESIO
Nešvarumų filtro dangtelio neatidarykite skalbyklei veikiant, nes gali
pradėti tekėti karštas vanduo.
•
Išvalę filtrą, būtinai uždėkite filtro dangtelį. Jei filtras iš skalbyklės
išimtas, skalbyklė gali blogai veikti arba iš jos gali tekėti vanduo.
•
Filtrą išvalius, ji reikia gerai sumontuoti.
skalbimo mašinos valymas ir priežiūra _31
WF9702N5-02770E_LT.indd 31
2010-8-23 17:05:31
skalbimo mašinos valymas ir
priežiūra
VANDENS ŽARNELĖS TINKLINIO FILTRO VALYMAS
Rekomenduojame valyti vandens žarnelės tinklinį filtrą bent kartą per metus, arba kai rodomas klaidos
pranešimas „4E“:
1. Užsukite skalbimo mašinos vandens tiekimą.
2. Atsukite žarnelę nuo skalbimo mašinos galinės dalies. Kad dėl oro slėgio iš žarnelės
nepasipiltų vanduo, užkimškite ją skuduru.
3. Replėmis atsargiai ištraukite tinklinį filtrą iš žarnelės galo ir skalaukite jį vandeniu, kol išvalysite.
Taip pat nuvalykite srieginės jungiamosios dalies vidų ir išorę.
4. Įstatykite filtrą į vietą.
5. Prisukite žarnelę skalbimo mašinos galinėje dalyje.
6. Įsitikinkite, kad visi sujungimai yra sandarūs ir atsukite čiaupą.
UŽŠALUSIOS SKALBIMO MAŠINOS TAISYMAS
Jei yra neigiama temperatūra ir jūsų skalbimo mašina užšalo:
1.
2.
3.
4.
5.
Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros tinklo.
Pilkite šiltą vandenį ant vandens čiaupo, kad atšiltų vandens tiekimo žarnelė.
Atjunkite vandens tiekimo žarnelę ir užmerkite ją šiltame vandenyje.
Įpilkite šilto vandens į skalbimo mašinos būgną ir palikite 10 minučių.
Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo ir patikrinkite, ar vanduo tiekiamas ir
išleidžiamas normaliai.
SKALBIMO MAŠINOS SANDĖLIAVIMAS
Jei ilgesnį laiką nenaudosite skalbimo mašinos, geriausiai išleisti vandenį ir ją atjungti nuo elektros tinklo.
Skalbimo mašinos gali sugesti, jei sandėliuojant žarnelėse ir vidiniuose mazguose paliekamas vanduo.
1. Pasirinkite ciklą Quick 29’ (spartus 29’) ir įpilkite baliklio į baliklio skyrių. Atlikite skalbimo ciklą
be skalbinių.
2. Užsukite čiaupus ir atjunkite vandens tiekimo žarnas.
3. Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros lizdo ir palikite atviras skalbimo mašinos dureles, kad į
būgną galėtų patekti oras.
Jei laikėte skalbimo mašiną neigiamoje temperatūroje, prieš naudodami ją vėl, palaukite, kol
atitirps vandens likučiai skalbimo mašinoje.
32_ skalbimo mašinos valymas ir priežiūra
WF9702N5-02770E_LT.indd 32
2010-8-23 17:05:32
gedimų diagnostika ir
informacijos kodai
PATIKRINKITE ŠIUOS ELEMENTUS, JEI JŪSŲ SKALBIMO MAŠINA...
SPRENDIMAS
Nepasileidžia
•
•
•
•
Patikrinkite, ar skalbimo mašina prijungta prie elektros tinklo.
Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos.
Patikrinkite, ar atsuktas vandens tiekimo čiaupas.
Paspauskite mygtuką Start/Pause (paleidimas/sustabdymas).
Mašinoje nėra vandens
arba jo per mažai
•
•
•
•
Pilnai atsukite vandens čiaupą.
Patikrinkite, ar neužšalusi vandens tiekimo žarnelė.
Ištiesinkite vandens tiekimo žarneles.
Išvalykite filtrą vandens tiekimo žarnelėje.
Baigus skalbimo ciklą,
skalbimo priemonių
stalčiuje liko skalbiklio
•
Įsitikinkite, kad skalbimo mašina veikia esant pakankamam vandens
slėgiui.
Patikrinkite, ar skalbiklį pilate į skalbimo priemonių stalčiaus vidurį.
Skalbimo mašina vibruoja
arba veikia pernelyg
triukšmingai
•
•
•
•
•
Įsitikinkite, kad skalbimo mašina pastatyta ant lygaus paviršiaus. Jei
grindų paviršius nelygus, sureguliuokite skalbimo mašinos kojeles,
kad ji stovėtų lygiai.
Patikrinkite, ar išimti transportavimo varžtai.
Patikrinkite, ar skalbimo mašina nesiliečia su šalia esančiais daiktais.
Įsitikinkite, kad skalbinių partija subalansuota.
Skalbimo mašina neišleidžia •
vandens ir / arba negręžia
•
Ištiesinkite vandens išleidimo žarnelę. Ištiesinkite žarnelių kilpas.
Patikrinkite, ar neužsikimšęs nuosėdų filtras.
•
•
Patikrinkite, ar iš būgno išleistas visas vanduo.
Patikrinkite, ar nešviečia durų užrakinimo funkcijos lemputė.
Durų užrakinimo funkcijos lemputė užgęsta ištekėjus vandeniui.
Durelės neatsirakina arba
neatsidaro
04 GEDIMŲ DIAGNOSTIKA
PROBLEMA
Jei vis dar neatsidaro, kreipkitės į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
gedimų diagnostika ir informacijos kodai _33
WF9702N5-02770E_LT.indd 33
2010-8-23 17:05:33
gedimų diagnostika ir
informacijos kodai
INFORMACIJOS KODAI
Kai mašinos darbas sutrinka, ekrane galite pažiūrėti informacijos kodą. Jei taip atsitiko, išbandykite šioje
lentelėje siūlomą sprendimą, tada kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.
KODO SIMBOLIS
SPRENDIMAS
dE
•
Uždarykite dureles.
4E
•
•
Patikrinkite, ar vandens tiekimo čiaupas yra atsuktas.
Patikrinkite vandens slėgį.
5E
•
•
Išvalykite nuosėdų filtrą.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungta vandens išleidimo žarnelė.
•
Skalbinių partija nesubalansuota. Perskirstykite skalbinius. Jei
reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamasis
gręžimas gali prastai išgręžti, o ekrane atsirasti „UE“ klaidos
pranešimas.
•
Skambinkite klientų aptarnavimo centrui.
•
Klaida rodoma aptikus pernelyg daug putų. Ji taip pat rodoma putų
šalinimo metu. Putas pašalinus, pradedamas vykdyti įprastas ciklas.
(Toks veikimas yra normalus. Ši klaida skirta apsaugoti nuo trikčių
aptikimo funkcijos neveikimo).
•
Jei tiekiamos elektros įtampa nestabili, skalbyklės veikimas bus
pristabdytas siekiant apsaugoti jos elektros prietaisus.
Kai įtampa tampa normali, ciklas automatiška tęsiamas.
UE
cE/3E
Sud
Uc
•
Dėl visų čia neišvardintų kodų arba nepadėjus siūlomam sprendimui, kreipkitės į „Samsung“ klientų
aptarnavimo centrą arba vietinį „Samsung“ atstovą.
34_ gedimų diagnostika ir informacijos kodai
WF9702N5-02770E_LT.indd 34
2010-8-23 17:05:33
ciklų lentelė
CIKLŲ LENTELĖ
( vartotojo pasirinkimas)
Maksimalus kiekis(kg)
Cotton (medvilniniai audiniai)(
Synthetics (sintetika)(
Jeans (džinsai)(
)
)
)
Sports Wear (sportinė apranga)(
Wool (vilna)(
)
)
Hand Wash (skalbimas rankomis)(
)
Minkštiklis
Maks. temp.
(˚C)
taip

95

taip

60

taip

60
2,0

taip

60
2,0
2,0
-
taip

40
2,0
2,0
-
taip

40
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
7,0
6,0

3,0
2,5
3,0
2,5
2,5
Nuskalbimas skalbimas
Baby Care (kūdikių drabužėliai)(
)
3,0
3,0

taip

95
Daily Wash (įprastas skalbimas)(
)
3,0
3,0

taip

60
3,0
2,0
-
taip

60
Quick 29’ (spartus 29’)(
)
Gręžimo greitis (MAKS.) aps./min.
PROGRAMA
Cotton (medvilniniai audiniai)(
Synthetics (sintetika)(
Jeans (džinsai)(
)
)
Sports Wear (sportinė apranga)(
Wool (vilna)(
)
)
)
Hand Wash (skalbimas rankomis)(
)
Uždelsto veikimo
pabaiga
Ciklo trukmė
(min.)
1000

130
1200
1000

91
800
800
800

79
1200
1200
1000

74
800
800
800

39
400
400
400

32
WF9704
WF9604
WF9702
WF9602
WF9700
WF9600
1400
1200
1200
Baby Care (kūdikių drabužėliai)(
)
1400
1200
1000

133
Daily Wash (įprastas skalbimas)(
)
1200
1200
1000

71
1400
1200
1000

29
Quick 29’ (spartus 29’)(
)
05 CIKLO LENTELĖ
PROGRAMA
SKALBIKLIS
1.
2.
3.
4.
Ciklas su nuskalbimu užtrunka apie 15 minučių ilgiau.
Ciklo trukmės duomenys buvo išmatuoti standarte IEC 60456 / EN 60456 nurodytomis sąlygomis.
MEDVILNĖ 60 ˚C + INTENSYVUS – tai programa, pasižyminti EN60456 specifikacijomis.
Skalbimo trukmė konkrečiose naudojimo vietose gali skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių dėl tiekiamo
vandens slėgio ir temperatūros skirtumų, dėl skalbinių kiekio ir tipo.
5. Pasirinkus funkciją Intensive Wash (intensyvus skalbimas), prailginamas kiekvienas ciklas.
ciklų lentelė _35
WF9702N5-02770E_LT.indd 35
2010-8-23 17:05:34
priedas
AUDINIŲ PRIEŽIŪROS LENTELĖ
Šie simboliai nurodo kaip prižiūrėti drabužius. Priežiūros etiketėje pateikiami keturi simboliai tokia tvarka:
skalbimas, balinimas, džiovinimas / lyginimas ir valymas, jei būtina.
Šiuos simbolius vienodai naudoja vietiniai ir užsienio drabužių gamintojai. Vadovaukitės nurodymais
priežiūros etiketėje, kad drabužiai tarnautų kaip galima ilgiau ir turėtumėte kuo mažiau priežiūros rūpesčių.
Atspari medžiaga
Galima lyginti ne didesne kaip
100 ˚C temperatūra
Švelnus audinys
Nelyginti
Galima skalbti 95 ˚C temperatūroje
Galima valyti sausai naudojant bet
kokį valiklį
Galima skalbti 60 ˚C temperatūroje
Galima valyti sausai tik perchloridu,
švelnesniais degalais,
grynu alkoholiu ar R113
Galima skalbti 40 ˚C temperatūroje
Galima valyti sausai tik aviaciniu
kuru, grynu alkoholiu ar R113
Galima skalbti 30 ˚C temperatūroje
Sausas valymas draudžiamas
Galima skalbti rankomis
Džiovinti ištiesus
Tik sausas valymas
Džiovinti galima pakabinus
Galima balinti šaltame vandenyje
Džiovinti ant pakabos
Nebalinti
Galima džiovinti skalbyklėje,
įprastinis karštis
Galima lyginti ne didesne kaip
200 ˚C temperatūra
Galima džiovinti skalbyklėje,
mažesnis karštis
Galima lyginti ne didesne kaip
100 ˚C temperatūra
Džiovinti skalbyklėje draudžiama
APLINKOS APSAUGA
•
•
•
•
Ši skalbyklė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę išmesti skalbyklę, laikykitės vietinių atliekų
išmetimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad skalbyklės nebūtų galima prijungti prie maitinimo
šaltinio. Išimkite dureles, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti skalbyklės viduje.
Nenaudokite daugiau skalbimo priemonių nei rekomenduojama jų gamintojo instrukcijose.
Dėmių išėmėjus ir baliklius naudokite prieš skalbimo ciklą, tik jei būtina.
Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik pilnas skalbinių partijas (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo
naudojamos programos).
ATITIKIMO DEKLARACIJA
Ši skalbyklė atitinka Europos saugos standartus, EB direktyvą Nr. 93/68 ir EN standartą Nr. 60335.
36_ priedas
WF9702N5-02770E_LT.indd 36
2010-8-23 17:05:38
SPECIFIKACIJOS
TIPAS
SKALBYKLĖ SU PRIEKINĖMIS DURELĖMIS
WF9704/WF9702/WF9700/WF9604
WF9602/WF9600
W600mm X D550mm X H850mm
W600mm X D450mm X H850mm
VANDENS SLĖGIS
50 kPa ~ 800 kPa
VANDENS KIEKIS
56 ℓ
GRYNASIS SVORIS
WF9704
WF9702/
WF9700
WF9604
WF9602/WF9600
61 kg
59 kg
60 kg
56 kg
SKALBIMO IR GRĘŽIMO GALIA
MODELIS
SKALBIMAS
ENERGIJOS
SĄNAUDOS
SKALBIMAS IR
KAITINIMAS
GRĘŽIMO
48 ℓ
7,0 kg
6,0 kg
WF9704/WF9702/WF9700
WF9604/WF9602/WF9600
220 V
150 W
150 W
240 V
150 W
150 W
220 V
2000 W
2000 W
240 V
2400 W
2400 W
MODELIS
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
230V
580 W
530 W
500 W
580 W
530 W
500 W
SIURBIMAS
PAKETO SVORIS
GRĘŽIMO
APSUKOS
06 PRIEDAS
MATMENYS
34 W
MODELIS
WF9704/WF9702/WF9700
WF9604
WF9602/WF9600
POPIERIUS
2,3 kg
2,3 kg
2,1 kg
PLASTMASĖ
1,2 kg
1,2 kg
1,0 kg
MODELIS
WF9704
WF9702
WF9700
WF9604
WF9602
WF9600
aps./min.
1400
1200
1000
1400
1200
1000
Tobulinant gaminį, jo išvaizda ir techniniai duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.
priedas _37
WF9702N5-02770E_LT.indd 37
2010-8-23 17:05:38
atmintinė
WF9702N5-02770E_LT.indd 38
2010-8-23 17:05:38
atmintinė
WF9702N5-02770E_LT.indd 39
2010-8-23 17:05:38
Kreipkitės į „SAMSUNG“ VISAME PASAULYJE
Jei turite klausimų ar pastabų dėl „Samsung“ gaminių, kreipkitės į „SAMSUNG“ klientų
aptarnavimo centrą.
Kodo Nr.: DC68-02770E_LT
WF9702N5-02770E_LT.indd 40
2010-8-23 17:05:38
Download PDF

advertising