Samsung | YP-GI1CW | Samsung YP-GI1CW Vartotojo vadovas

YP-GI1
Kasutusjuhend
www.sar-tick.com
Seade vastab asjakohasele kehtivale SARpiirnormile 2,0 W/kg. Määratletud SAR
maksimumväärtused on esitatud selle
juhendi jaotises SAR andmed.
Kokkupuute piiramiseks raadiosagedusliku
energiaga kasutage toote kandmisel
või keha lähedal hoidmisel tunnustatud
lisaseadet, näiteks hoidikut, või hoidke
toode muul viisil vähemalt 1,5 cm kaugusel
kehapinnast. Ärge unustage, et toode võib
energiat kiirata ka kõnevälisel ajal.
Juhendi kasutamine
Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiilseadme! See
seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja
kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi side- ja
meelelahutusvõimalusi.
See kasutusjuhend on loodud spetsiaalselt selleks, et tutvustada
teile seadme funktsioone ja omadusi.
Teave juhendi kohta
Et saaksite oma seadet turvaliselt ja õigesti kasutada, lugege
enne seadme kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja
see juhend hoolikalt läbi.
●● Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme
vaikeseadetel.
●●
Juhendi kasutamine
2
Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt
tegelikust tootest erineda.
●● Selles juhendis sisalduv sisu võib tootest või teenusepakkujate
pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse ilma ette
teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate
aadressilt www.samsung.com.
●● Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest,
tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
●● Selle juhendi vorming ja edastusviis põhineb
Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja
operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
●● Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti
või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung
ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude
tootjate rakendused.
●● Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse
eest, mida põhjustavad muudetud registriseaded või
operatsioonisüsteem. Operatsioonisüsteemi muutmise
üritused võivad põhjustada seadme või rakenduste töös
häireid.
●● Seadme tarkvara saab täiendada aadressil
www.samsung.com.
●● Selles seadmes sisalduv tarkvara heliallikad, taustapildid,
pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks
Samsung’i ja muude vastavate omanike jaoks. Nende
materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel
eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei
vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
●● Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.
●●
Juhendi kasutamine
3
Juhendavad ikoonid
Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida
võib:
Hoiatus—olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada
Ettevaatust—olukorrad, mis võivad teie seademeid
kahjustada.
Märkus—märkused, näpunäited või lisateave
►
Vt—leheküljed asjakohase teabega, näiteks: ► lk. 12
(tähendab, et vaadake lehekülge 12)
→
Seejärel—valikute või menüüde järjekord, mida peab
toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: avage
ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Teave seadme kohta (kujutab Seaded, millele järgneb
Teave seadme kohta)
[ ]
Nurksulud—seadme klahvid ja nupud, näiteks: [
(tähistab menüüklahvi)
]
Copyright
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.
Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva
kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada
mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis
elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine,
salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja
esitamise süsteemis.
Juhendi kasutamine
4
Kaubamärgid
SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung
Electronics registreeritud kaubamärgid.
●● Androidi logo, Google Search , Google Maps , Google
™
™
Mail™, YouTube™, Android Market™, ning Google Talk™ on
ettevõtte Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
●● Bluetooth on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt
®
registreeritud kaubamärk.
●● Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle
sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed
võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
●● Windows Media Player on ettevõtte Microsoft Corporationi
®
registreeritud kaubamärk.
●● Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED
®
™
™ ja Wi-Fi
logo on Wi-Fi Alliance’i registreeritud kaubamärgid.
●● DivX , DivX Certified ning
®
®
nendega seotud logid on
ettevõtte Rovi Corporation või
selle tütarettevõtete registreeritud
kaubamärgid ning neid
kasutatakse litsentsi alusel.
●● Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende
omanikele.
●●
Juhendi kasutamine
5
TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA
DivX® on digitaalne videovorming mille on loonud ettevõtte
Rovi Corporation tütarettevõte DivX, LLC. Tegemist on ametliku
DivX Certified® seadmega mis taasesitab DivX vormingus
videofaile. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks
DivX-videoteks leiate saidilt www.divx.com.
DivX Certified® on vajalik DivX® premium-sisuga video
mängimiseks eraldusvõimega kuni 640x480
TEAVE FUNKTSIOONI DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA
See DivX-i serdiga (DivX Certified®) tuleb DivX VOD sisu
mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks
leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat
teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate
aadressilt vod.divx.com.
Juhendi kasutamine
6
Sisukord
Kokkupanek . ........................................................... 11
Pakendi sisu ............................................................................ 11
Aku paigaldamine ................................................................. 12
Aku laadimine ........................................................................ 13
Mälukaardi sisestamine (valikuline) ................................. 15
Lisage (valikuline) käerihm ................................................. 17
Alustamine . ............................................................. 18
Seadme sisse- ja väljalülitamine . ...................................... 18
Seadme tundmaõppimine . ................................................ 19
Puuteekraani kasutamine ................................................... 22
Puuteekraani ja klahvide lukustamine või
vabastamine ........................................................................... 23
Ootekuva tundmaõppimine .............................................. 24
Rakenduste kasutamine ...................................................... 26
Seadme kohandamine . ....................................................... 29
Teksti sisestamine ................................................................. 32
Laadige rakendusi alla Android Market’ist ..................... 34
Failide alla laadimine veebist ............................................. 35
Andmete sünkroniseerimine ............................................. 35
Side . .......................................................................... 37
Google Mail . ........................................................................... 37
E-post ....................................................................................... 39
Google Talk ............................................................................. 41
ChatON .................................................................................... 42
Messenger . ............................................................................. 42
Sisukord
7
Google+ ................................................................................... 43
Social Hub ............................................................................... 43
Meelelahutus . ......................................................... 44
Muusika ................................................................................... 44
Videod ...................................................................................... 47
Kaamera . ................................................................................. 48
Galerii ....................................................................................... 57
FM-raadio ................................................................................ 59
Isiklik teave .............................................................. 62
Kontaktid . ............................................................................... 62
Kalender .................................................................................. 65
Memo ....................................................................................... 66
Helisalvesti .............................................................................. 67
Veeb .......................................................................... 68
Internet .................................................................................... 68
Maps ......................................................................................... 71
Latitude . .................................................................................. 73
Places . ...................................................................................... 74
Navigeerimine . ...................................................................... 75
YouTube ................................................................................... 76
Samsung Apps ....................................................................... 77
Market ...................................................................................... 78
News & Weather . ................................................................... 79
Ühenduvus . ............................................................. 80
Bluetooth ................................................................................ 80
Wi-Fi .......................................................................................... 83
Sisukord
8
AllShare . .................................................................................. 85
TV ühendused ........................................................................ 87
Arvutiühendused .................................................................. 88
VPN ühendused ..................................................................... 90
Tööriistad ................................................................. 93
Kell ............................................................................................ 93
Kalkulaator . ............................................................................ 95
Allalaad. üksused .................................................................. 95
Google Search ........................................................................ 96
Kies air ...................................................................................... 96
Minu failid ............................................................................... 97
Quickoffice .............................................................................. 98
Tegumihaldur ......................................................................... 99
Voice Search ......................................................................... 100
Seaded .................................................................... 101
Seadete menüü avamine .................................................. 101
Juhtmevaba võrk ja võrgud . ............................................ 101
Heli .......................................................................................... 102
Ekraan .................................................................................... 102
Asukoht ja turvalisus .......................................................... 103
Rakendused .......................................................................... 104
Kontod ja sünkroonimine ................................................. 105
Privaatsus .............................................................................. 106
Hoiustamine ......................................................................... 106
Keel ja klaviatuur ................................................................. 106
Helisisend ja -väljund ......................................................... 107
Juurdepääs ........................................................................... 108
Kuupäev ja kellaaeg . .......................................................... 109
Teave seadme kohta ........................................................... 109
Sisukord
9
Tõrkeotsing ............................................................ 110
Ohutusabinõud . ................................................... 113
Register . ................................................................. 124
Sisukord
10
Kokkupanek
Pakendi sisu
Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:
●● seade
●● aku
●● kiirjuhend
Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud tarkvara. Piraatvõi seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua kaasa
kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.
Seadmega kaasasolevad esemed ning pakutav
lisavarustus võivad sõltuvalt riigist või teenusepakkujast
erineda.
●● Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
●● Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige
sobivamad.
●● Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie
seadmega ühilduda.
●●
Kokkupanek
11
Aku paigaldamine
1 Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke [
Toide väljas → OK, et seda välja lülitada.
] ja valige
2 Eemaldage tagakaas.
Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks tagakaant eemaldades
enda sõrmeküüsi.
3 Sisestage aku.
Antenn asub seadme tagaküljel ülaosas. Ärge eemaldage
antenni katvat kleebist, kuna see võib antenni kahjustada.
Kokkupanek
12
4 Asetage tagumine kaas enda kohale tagasi.
Aku laadimine
Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt aku
laadima.
Seadet saab laadida reisilaadijaga või ühendades arvuti USBkaabliga.
Kasutage ainult Samsungi tunnustatud laadureid ja
kaableid. Tunnustamata laadijad või kaablid võivad
põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada.
Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade
tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku
saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja.
Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
●● Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole seadme
sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui laadija on
ühendatud. Võimaldage tühjenenud akul enne seadme
sisse lülitamise proovimist mõned minutid laadida.
●●
Kokkupanek
13
››Reisilaadijaga laadimine
1 Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise pesaga.
Laadija valesti ühendamine võib põhjustada seadmele
tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest tingitud kahjustusi
garantii ei kata.
2 Ühendage laadija suur ots vooluvõrku.
Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku
täitumine kauem aega võtta.
●● Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse
toite tõttu toimida. Kui see nii juhtub, siis eraldage
laadija seadme küljest.
●● Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on
normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist
mõjutada.
●● Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi
teeninduskeskusesse.
●●
3 Kui aku on täielikult laetud, eraldage kõigepealt laadija
seadmest ja seinakontaktist.
Ärge eemaldage akut enne laadija eemaldamist. See võib
seadet kahjustada.
Kui te reisiadaptrit ei kasuta, võtke see energia säästmiseks
pistikust välja. Reisiadaptril ei ole toitelülitit, seega
tuleb teil see toite katkestamiseks pistikust välja võtta.
Kasutamise ajal peaks reisiadapter jääma pistikupesa
lähedusse.
Kokkupanek
14
››USB-kaabliga laadimine
Enne laadimist hoolitsege selle eest, et arvuti oleks sisse
lülitatud.
1 Ühendage arvuti USB-kaabli üks ots (Micro-USB)
mitmeotstarbelise pesaga.
2 Ühendage arvuti USB-kaabli teine ots arvuti USB-pordiga.
Kasutatava arvuti USB-kaabli tüübist sõltuvalt võib
laadimise algamine pisut aega võtta.
3 Kui aku on täielikult laetud, siis lahutage esmalt USB-kaabel
seadmest, seejärel arvutist.
Mälukaardi sisestamine (valikuline)
Täiendavate multimeediafailide salvestamiseks tuleb sisestada
mälukaart. Teie seade toetab microSD™ või microSDHC™
mälukaarte mahuga kuni 32 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja
tüübist).
Samsung kasutab mälukaartide puhul heakskiidetud
standardeid, kuid mõnede tootjate mälukaardid ei pruugi
teie seadmega siiski sobida. Ühildumatu mälukaardi
kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada ja
kaardil olevad andmed rikkuda.
Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FATfailistruktuuri. Kui sisestate mõne muu failistruktuuriga
kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
●● Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab
mälukaartide tööiga.
●● Kui sisestate mälukaardi seadmesse, kuvatakse kaustas
external_sd mälukaardi failikataloog.
●●
Kokkupanek
15
1 Eemaldage tagakaas ja aku.
2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad
allapoole.
3 Lükake mälukaart pilusse, kuni see paigale lukustub.
4 Paigaldage aku ja tagakaas.
››Mälukaardi eemaldamine
Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle
ühendus katkestada.
1 Valige ooterežiimis Rakendused → Seaded →
Hoiustamine → Katkesta SD-kaardi ühendus → OK.
2 Eemaldage tagakaas ja aku.
3 Suruge mälukaarti ettevaatlikult, kuni see seadmest eraldub.
4 Mälukaardi eemaldamine.
5 Paigaldage aku ja tagakaas.
Kokkupanek
16
››Mälukaardi vormindamine
Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada
ühildumatust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult
seadmes.
Valige ooterežiimis Rakendused → Seaded → Hoiustamine
→ Katkesta SD-kaardi ühendus → OK → Vorminda SDkaart → Vorminda sisemälu → Kustuta kõik.
Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes
asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.
Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat
andmekadu.
Lisage (valikuline) käerihm
1 Eemaldage tagakaas.
2 Libistage käerihm läbi pilu ning ühendage aasaga üle
väikese projektsiooni.
3 Asetage tagumine kaas enda kohale tagasi.
Kokkupanek
17
Alustamine
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all [ ]. Kui te
lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage seade
järgides ekraanijuhiseid.
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke [ ] seejärel valige
Toide väljas → OK.
●● Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine
on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki
väljapandud hoiatusi ja juhiseid.
●● Seadme kasutamiseks ainult võrguvabade teenuste
tarbeks, lülituge lennurežiimile. Vajutage ja hoidke [ ]
ning valige Lennurežiim.
Alustamine
18
Seadme tundmaõppimine
››Seadme ehitus
Kõlar/valjuhääldi
Esikaamera objektiiv
Puuteekraan
Avakuvaklahv
Tagasiliikumise klahv
Kõlar/valjuhääldi
Menüüklahv
Mitmeotstarbeline
pesa
Peakomplekti pistik
GPS antenn1
Tagakaamera
objektiiv
Toite-/lähtestuse/
lukustusnupp
Helitugevusnupp
Tagakaas
1. Kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage antenni piirkonda
või katke seda piirkonda oma käega või esemetega.
Alustamine
19
››Klahvid
Klahv
Funktsioon
Toide/
Lähtestamine1/
Lukk
Seadme sisselülitamine (vajutage
ja hoidke all); kiirmenüüdesse
sisenemine (vajutage ja hoidke all);
seadme lähtestamine (vajutage
ja hoidke all 8-10 sekundit
ja vabastage); puuteekraani
lukustamine.
Menüü
Avage praegusel kuval
kasutatavad valikud; avage
ooterežiimis Google’i
otsingurakendus (vajutage
ja hoidke all); avage otsingu
sisestamise aken ajal mil kasutate
mõningaid rakendusi (vajutage ja
hoidke all).
Avakuva
Ootekuvale naasmine; hiljuti
kasutatud rakenduste loendi
avamine (vajutage ja hoidke all).
Tagasi
Eelmisele kuvale naasmine.
Helitugevus
Reguleerige seadme helitugevust.
1. Kui teie seadmel esineb tööd katkestavaid vigu, katkestusi,
hangumist, võib funktsionaalsuse taastamiseks olla vajalik seadme
lähtestamine.
Alustamine
20
››Indikaatorikoonid
Kuvatavad ikoonid võivad riigist või teenusepakkujast
sõltuvalt erinevad olla.
Ikoon
Selgitus
Avage leitud Wi-Fi AP-d
Ühendatud Wi-Fi AP-ga
AllShare pooleli
Kies air pooleli
Bluetooth aktiveeritud
Liidetud Bluetoothiga telefoni või stereopeakomplektiga
GPS aktiveeritud
Veebiga sünkroonitud
Andmete üleslaadimine
Andmete allalaadimine
Ühendatud arvutiga
Uus e-kiri
Uus Google Mail
Alarm aktiveeritud
Sündmuse teade
Vaikne režiim aktiveeritud
Lennurežiim aktiveeritud
Värinarežiimi käivitamine
Alustamine
21
Ikoon
Selgitus
Muusika esitus pooleli
Muusika esitus ajutiselt peatatud
FM raadio on taustal sisse lülitatud
Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
Aku laetuse tase
10:00 AM
Praegune kellaaeg
Puuteekraani kasutamine
Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi
valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani
kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.
●● Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage
teravaid esemeid.
●● Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega
kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad
põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
●● Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus
või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani
talitlushäireid.
Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage
enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
●● Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid
väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks
toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei
reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.
●●
Alustamine
22
Juhtige puuteekraani järgmiste toimingutega:
●● Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või
avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
●● Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake
üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
●● Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks
toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
●● Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke
sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
●● Topelttoksamine: fotode või veebilehtede suurendamiseks või
vähendamiseks toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.
●● Pitsitus: ajage sõrmed harali ja tõmmake siis kokku.
●● Juhul kui te seadet määratud perioodi jooksul
kasutanud ei ole, lülitab seade puuteekraani
automaatselt välja. Ekraani sisselülitamiseks vajutage
[ ] või ootekuvaklahvi.
●● Saate seadistada taustavalgustuse aega. Avage
ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Ekraan → Ekraani ajalõpp.
Puuteekraani ja klahvide lukustamine või
vabastamine
Soovimatute seadme funktsioonide kasutamise vältimiseks
saate puuteekraani ja klahvid lukustada.
Lukustamiseks vajutage [ ]. Avamiseks lülitage ekraan sisse,
vajutades [ ] või lähtekuvaklahvi, toksake ekraani ja lohistage
suurest ringist välja.
Võite aktiveerida ekraaniluku funktsiooni, et kaitsta oma
isiklikke andmeid ning seadmesse salvestatud teavet.
► lk. 31
Alustamine
23
Ootekuva tundmaõppimine
Kui seade on ooterežiimis, näete ootekuva. Ootekuvalt pääsete
vaatama indikaatorikoone, vidinaid, otseteid rakenduste juurde
ning teisi esemeid.
Ootekuval on mitu paneeli. Ootekuvapaneelil liikumiseks
kerige vasakule või paremale. Teise võimalusena võite valida
ekraani alaosas asuva täpi, mille abil saate otse vastavale
ootekuvapaneelile liikuda.
››Ootekuvale elementide lisamine
Ootekuva saab kohandada rakenduste otseteede või
rakendustes, vidinates või kaustades asuvate üksuste otseteede
lisamisega. Ootekuvale elementide lisamine,
1 Vajutage [
alal.
] → Lisa või toksake ja hoidke ootekuva tühjal
2 Valige üksusekategooria → üksus:
Vidinad: lisa vidinaid. Vidinad on väikesed rakendused,
mis pakuvad mugavaid funktsioone ja ooteekraanil
kuvatavat teavet.
●● Otseteed: üksuste (nt rakendused, järjehoidjad ja
kontaktid) otseteede lisamine.
●● Kaustad: uue kausta loomine või kontaktide jaoks
kaustade lisamine.
●● Taustpildid: taustapildi määramine.
●●
››Elementide liigutamine ootekuval
1 Toksake ja hoidke liigutatavat elementi, kuni see muutub
halliks.
2 Lohistage element soovitud kohta.
Alustamine
24
››Ootekuvalt üksuste eemaldamine
1 Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
Ootekuva allserva ilmub prügikasti ikoon.
2 Lohistage element prügikasti.
3 Kui element muutub punaseks, laske see lahti.
››Teadete paneeli kasutamine
Toksake ooterežiimis või mõne rakenduse kasutamise ajal
indikaatorikoonide ala ja lohistage sõrme teavituste paneeli
avamiseks allapoole. Saate aktiveerida või de-aktiveerida
juhtmevaba ühendusega omadusi ning saada ligipääsu
teavituste nimekirjale, nagu näiteks uued e-kirjad, eelolevad
üritused ning töötlemise olek. Paneeli peitmiseks lohistage
loendi alläärt ülespoole.
Teadete paneelil saate kasutada järgmisi valikuid.
●● Wi-Fi: Wi-Fi-ühenduse aktiveerimine või desaktiveerimine.
► lk. 83
●● Bluetooth: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või
deaktiveerimiseks. ► lk. 80
●● GPS: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
●● Heli/Värin: värinarežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
●● Autom. Pööram.: automaatse pööramise funktsiooni
aktiveerimine või deaktiveerimine.
Saadaolevate valikute valik sõltub teie piirkonnast ja
teenusepakkujast.
Alustamine
25
››Lisage või eemaldage ootekuvalt paneele
Saate vidinate organiseerimiseks lisada või eemaldada ootekuva
paneele, vastavalt enda eelistustele ja vajadustele.
1 Vajutage ooterežiimis [
] → Muuda.
Võite ka asetada kaks sõrme ekraanile ning need muutmise
režiimile üleminekuks kokku suruda.
2 Lisage või eemaldage paneele, kasutades järgnevaid
omadusi:
●● Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke all paneeli
pisipilti ning lohistage see ekraani alaosas olevasse
prügikasti.
●● Uue paneeli lisamiseks valige
.
●● Paneelide järjestuse muutmiseks toksake ja hoidke all
paneeli pisipilti ning lohistage see soovitud asukohta.
3 Kui olete lõpetanud, vajutage [
].
Rakenduste kasutamine
Seadme rakendustele juurdepääsuks,
1 Valige ooterežiimis Rakendused, et saada juurdepääsu
rakenduste loendile.
2 Raskenduste kuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või
paremale.
Samuti võite valida ekraani alaosas asuva täpi, mille abil
saate otse vastavale kuvale liikuda.
Alustamine
26
3 Valige rakendus.
Google poolt pakutavate rakenduste kasutamiseks peab
teil olema Google konto. Juhul kui teil Google kontot ei
ole, registreerige endale Google konto.
●● Saate lisada rakendusele otsetee, toksates ja hoidke
rakenduse ikooni rakenduste loendis. Saate ikooni
liigutada ootekuval soovitud asukohale.
●●
4 Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [
]; ootekuvale
naasmiseks vajutage lähtekuvaklahvi.
●● Enne asukohateenuste kasutamiseks, näiteks kaardi
ja navigeerimise rakendused või veebiteenuste
kasutamist, hoolitsege selle eest, et juhtmevaba
ühendus oleks aktiivne.
●● Teie seadmes on sisseehitatud liikumisandur, mis
suudab tuvastada seadme asendit. Juhul kui pöörate
seadet mõningate omaduste kasutamise ajal,
pöörab kasutajaliides automaatselt maastikuvaatele.
Seadistamaks seadet sedasi, et seadet pöörates
kasutajaliidest ei pöörataks, valige Seaded → Ekraan
→ Ekraani automaatne pööramine.
››Rakenduste korraldamine
Saate rakendusi rakenduste loendis korraldada, muutes nende
järjekorda või grupeerides neid erinevatesse kategooriatesse
mis sobivad teie eelistuste ja vajadustega.
1 Vajutage rakenduste loendis [ ] → Muuda.
2 Toksake rakendust ja hoidke all.
3 Lohistage rakenduse ikoon soovitud kohta.
4
Saate liigutada rakenduse ikooni ka teisele põhimenüü
ekraanile.
Vajutage [ ] → Salvesta.
Alustamine
27
Põhimenüü ekraanide järjestuse muutmiseks,
1 Asetage rakenduste loendis kaks sõrme ekraanile ja vajutage
kokku.
2 Toksake ja hoidke ekraani pisipilti all ning lohistage see
soovitud asukohta.
››Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine
1 Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamiseks vajutage ja hoidke
all ootekuvaklahvi.
2 Valige kasutatav rakendus.
››Tegumihalduri kasutamine
Teie seade on paljutegumiline seade. See võib töötada enam
kui ühe rakendusega korraga. Sellele vaatamata, võib mitme
tegumi rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist,
mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende
probleemide vältimiseks, sulgege tegumihaldurit kasutavad
ebavajalikud programmid.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige
Tegumihaldur → Aktiivsed rakendused.
Näete kõikide teie seadmes praegu töötavate rakenduste
loendit.
2 Rakenduse sulgemiseks valige Välju.
Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige Välju kõigist.
Alustamine
28
Seadme kohandamine
Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie
eelistustele.
››Õige kuupäeva ja kellaaja määramine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Kuupäev ja kellaaeg.
2 Määrake aeg ja kuupäev ning muutke teisi valikuid.
››Lülitage puuteheli sisse või välja
Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded → Heli
→ Kuuldav valik.
››Kohandage seadme helitaset
Vajutage helitaseme reguleerimiseks helinuppu üles või alla.
Seadme erinevate helide helitugevuse reguleerimiseks
avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige Seaded
→ Heli → Helitugevus.
››Ümberlülitumine vaiksesse režiimi
Seadme vaiksele režiimile või sellelt ära lülitamiseks, tehke ühte
järgnevast:
●● Avage kuva ülaosas teavituste paneel ja valige Sound.
●● Vajutage ja hoidke [ ] ning valige Vaikne režiim.
Seate seadistada seadet teid ka vaikses režiimis
erinevatest sündmustest teavitama. Avage ooterežiimis
rakenduste loend ja valige Seaded → Heli → Värin →
Alati või Ainult vaikses režiimis. Kui lülitute vaiksesse
režiimi kuvatakse,
kohas kus tavaliselt kuvatakse .
Alustamine
29
››Akende vahel liikumise animatsiooni
aktiveerimine
Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Ekraan → Animatsioon → Mõned animatsioonid või Kõik
animatsioonid.
››Ootekuva taustapildi valimine
1 Vajutage ooterežiimis [ ] → Taustpilt → sobiv valik.
2 Valige pilt.
3 Kui valisite pildi galeriist, valige Salvesta.
Kui te valisite elava taustapildi, valige Määra taustpildiks.
Kui te valisite taustapildi, valige Määra taustpildiks →
Salvesta.
Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või
taustapiltide kasutuse eest.
››Ekraani heleduse reguleerimine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Ekraan → Heledus.
2 Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.
3 Valige OK.
Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku
tühjeneb.
Alustamine
30
››Ekraaniluku seadmine
Soovi korral saate ekraani lukustada avamise mustri või salasõna
abil, mis takistab teistel inimestel ilma teie loata teie seadme
kasutamist.
●● Pärast ekraaniluku seadistamist küsib seade
lukustuskoodi iga kord, kui selle sisse lülitate või
vabastate puuteekraani lukustusest.
●● Kui unustasite oma mustri või parooli, tooge seade
lähtestamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
●● Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe
kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud
illegaalse tarkvara kasutamisest.
Avamise mustri seadistamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Asukoht ja turvalisus → Määra ekraanilukk → Muster.
2 Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning
valige Järgmine.
3 Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt nelja
punkti ühendav joon.
4 Valige Jätka.
5 Joonistage muster kinnitamiseks uuesti.
6 Valige Kinnita.
Lukustuse PIN koodi määramine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Asukoht ja turvalisus → Määra ekraanilukk → PIN.
2 Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige Jätka.
3 Sisestage PIN uuesti ja valige OK.
Alustamine
31
Avamise salasõna määramine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Asukoht ja turvalisus → Määra ekraanilukk → Parool.
2 Sisestage uus salasõna (tähed ja numbrid) ja valige Jätka.
3 Sisestage parool uuesti ja valige OK.
Teksti sisestamine
Saate teksti sisestada kas virtuaalsel klaviatuuril tähemärke
valida või sisestades teksti käsikirjaliselt ekraanil.
Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks
tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.
► lk. 106
››Teksti sisestamine Samsungi klahvistikuga
1 Valige
→ Vertikaalpaigutusrežiimi klahvitüübid ja
valige tekstisisestusmeetod.
Saate valida ühe klahvidega sisestusmeetoditest (QWERTY
või 3x4 klahvid) või käsikirjalise sisestusmeetodi.
2 Sisestage tekst, valides tähtede ja numbrite klahve või
kirjutades ekraanile.
Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.
1
2
3
4
5
6
7
Alustamine
32
Number
Funktsioon
1
Täheregistri muutmine.
2
Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel
ümberlülitumine.
3
Teksti sisestamine häälega; see ikoon on
kättesaadav ainult siis, kui te olete Samsungi
klaviatuurile aktiveerinud häälsisestuse.
●● See valik on saadaval ainult ajal mil
juhtmevaba ühendus on aktiivne.
●● See omadus ei pruugi kõigi
sisendkeeltega saadaval olla.
4
Sisestatu kustutamine.
5
Uue rea alustamine.
6
Juurdepääs klahvistiku seadetele; klahvistiku
tüübi muutmine (toksake ja hoidke all).
7
Tühiku lisamine.
››Teksti kopeerimine ja kleepimine
Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise
funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.
1 Asetage kursor tekstile mida soovite kopeerida.
2 Valige .
3 Valige Vali sõna või Vali kõik.
4 Lohistage soovitud teksti valimiseks või .
5 Valige teksti kopeerimiseks lõikelauale Kopeeri ja
lõikamiseks Lõika.
Alustamine
33
6 Kui olete teises rakenduses, asetage kursor kohale kuhu
soovite teksti asetada.
7 Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale
→ Kleebi.
Laadige rakendusi alla Android Market’ist
Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab
laiendada lisarakenduste installimisega. Android Marketist saab
hõlpsalt ja kiirelt mänge ja mobiilirakendusi hankida.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● Teie seade salvestab allalaaditud rakenduste
kasutajafailid sisemällu.
››Rakenduse paigaldamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Play pood.
2 Valige Nõustu kui kuvatakse kasutustingimused.
3 Otsige faili või rakendust ning laadige see alla.
››Rakenduse desinstallimine
1 Android Marketi avakuval vajutage [
2 Valige üksus, mille soovite kustutada.
3 Valige Desinstalli → OK.
Alustamine
34
] → My Apps.
Failide alla laadimine veebist
Veebist alla laetud failid võivad sisaldada viiruseid mis
võivad kahjustada teie seadet. Riskide vähendamiseks
laadige faile alla ainult usaldusväärsetest allikatest.
Mõned meediafailid sisaldavad autoriõiguseid kaitsvat
Digital Rights Management lahendust. See kaitse võib
takistada mõningate failide allalaadimist, kopeerimist,
muutmist või edastamist.
Failide alla laadimiseks veebist,
1 Valige ooterežiimis Internet.
2 Otsige faili või rakendust ning laadige see alla.
Muudelt veebisaitidelt kui Android Market alla laaditud
rakenduste installimiseks tuleb valida Seaded → Rakendused
→ Tundmatud allikad → OK.
Andmete sünkroniseerimine
Saate sünkroniseerida andmeid erinevate veebiserveritega ning
teha enda andmetest tagavarakoopiaid või andmeid taastada.
Peale sünkroniseerimise lõpetamist jääb teie seade veebiga
ühendatuks. Juhul kui veebis tehakse mistahes muudatusi,
ilmub uuendatud informatsioon teie seadmes ning
sünkroniseerimine algab automaatselt, ka vastupidi.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
Alustamine
35
››Seadistage serveri konto
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Kontod ja sünkroonimine.
Valige Lisa konto → konto tüüp.
2
3 Järgige konto seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhendeid.
››Aktiveerige automaatne sünkroonimine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Kontod ja sünkroonimine.
2 Valige Automaatne sünkroonimine.
3 Valige konto.
4 Valige rakendused mida soovite sünkroonida.
Rakenduste välja jätmiseks automaatsest sünkroonimisest,
tühjendage soovitud rakenduste kõrval olevad kastid.
››Andmete käsitsi sünkroonimine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Kontod ja sünkroonimine.
2 Valige konto.
3 Vajutage [ ] → Sünkrooni kohe. Teie seade alustab
sünkroonimiseks valitud andmete sünkroonimist.
Alustamine
36
Side
Google Mail
Soovi korral saate Google Mail™-ist uued kirjad oma
sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse
sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja
lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● See Google Maili menüü võib teenusepakkujast
sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.
››E-kirja saatmine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Google Mail.
2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige OK.
3 Vajutage [ ] → Compose.
4 Sisestage adressaadiväljale nimi või aadress.
5 Sisestage teema ja sõnumi sisu.
6 Pildifaili manustamiseks vajutage [ ] → Attach → fail.
7 Sõnumi saatmiseks valige .
››E-kirjade vaatamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Google Mail.
2 Valige e-kiri.
Side
37
Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.
●● Sõnumile vastamiseks valige ikoon
.
●● Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud,
valige → Reply all.
●● Sõnumi teistele edasisaatmiseks valige → Forward.
●● Sõnumile tähe lisamiseks valige ikoon
.
●● Manuse vaatamiseks valige Preview. Manuse salvestamiseks
seadmesse valige Download.
●● Sõnumi arhiveerimiseks valige Archive.
●● Sõnumi kustutamiseks valige Delete.
●● Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige
või .
››E-kirjade korraldamine siltide järgi
Soovi korral saate e-kirju korraldada neid sildistades või olulisi
sõnumeid täheikooniga märgistades. Siis saab neid sildifiltri abil
sortida.
Sõnumile sildi lisamine
1 Toksake sisendkaustakuval sõnumit ja hoidke seda all.
2 Valige Change labels.
3 Valige lisatav silt ja seejärel OK.
Sõnumite filtreerimine
1 Vajutage sisendkaustakuval [ ] → Go to labels.
2 Valige silt, millega märgistatud sõnumeid vaadata soovite.
Side
38
E-post
Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma
isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.
››E-posti konto seadistamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige E-post.
2 Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3 Valige Järgmine (üldkontode puhul) või Käsitsi seadist.
(teiste ettevõtete kontode puhul).
4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse
sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud mitu kontot, saate
nende vahel ümber lülituda. Selleks vajutage [ ] → Kontod ja
valige see, mille sõnumeid alla laadida soovite.
››E-kirja saatmine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige E-post →
e-posti konto.
2 Vajutage [ ] → Koosta.
3 Lisage sõnumile adressaate.
Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need
üksteisest semikooloni või komaga.
●● Valige loendist e-posti aadressid, valides suvandid
adressaadi väljalt.
●●
4 Kui soovite rohkem adressaate lisada, valige koopia- või
pimekoopiaväli.
5 Valige teema väli ja sisestage teema.
Side
39
6 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.
7 Valige Manusta ja lisage fail.
Faili saate valida faililoendist või teha ise foto, video- või
heliklipi.
8 Valige sõnumi saatmiseks Saada.
Juhul kui olete võrguta, säilitatakse seadet sõnumite
loendi nimekirjas kuni olete ühendatud.
››E-kirja vaatamine
Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem
allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite
vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade
allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige E-post →
e-posti konto.
2 Vajutage sõnumiloendi värskendamiseks [
Värskenda.
]→
3 Valige e-kiri.
Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.
●● Sõnumile vastamiseks vajutage [
] → Vasta.
●● Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks vajutage [
] → Edasta.
●● Sõnumi kustutamiseks vajutage [
] → Kustuta.
●● Sõnumi liigutamiseks teise kausta vajutage [
] → Teisalda
kausta.
●● Sõnumis olevate piltide laadimiseks vajutage [
] → Kuva
pildid.
●● Allalaadimiste ajaloo vaatamiseks vajutage [
] → Veel →
Teksti suurus.
●● E-postiaadressi telefoniraamatusse lisamiseks vajutage [
]
→ Veel → Vaata kontakte.
Side
40
Sõnumi sündmusena salvestamiseks vajutage [ ] → Veel →
Salvesta kalendrisse.
●● Manuse vaatamiseks kerige ekraani alla ja valige
manuseüksus. Manuse salvestamiseks seadmesse valige .
●●
Google Talk
Õppige kuidas pere ja sõpradega vestelda, kasutades Google
Talk™.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
››Sõbraloendisse sõprade lisamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Talk.
Sõbraloendis kuvatakse kõik teie Google Talki kontaktid.
Vajutage [ ] → Add friend.
2
3 Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige Send invitation.
Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie
sõbraloendisse.
››Vestluse alustamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Talk.
2 Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuva.
3 Sisestage sõnum ja valige Send.
Emotikoni lisamiseks vajutage [
smiley.
] → More → Insert
4 Aktiivsete vestluste vahel ühest teise liikumiseks vajutage
[
] → Switch chats.
5 Vestluse lõpetamiseks vajutage [
Side
41
] → End chat.
ChatON
Vaadake, kuidas ChatONi abil pere ja sõpradega vestelda. See
on seadmetüübist ja ja operatsioonisüsteemist sõltumatu,
mobiiltelefoninumbritel põhinev lühisõnumteenus. Vestluse ajal
võite saata multimeediafaile ja muid andmeid, näiteks fotosid,
videoid ja kontaktnumbreid ning animeeritud sõnumeid.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige ChatON.
2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige enda regioon ning
→ Järgmine. Lugege kasutustingimused läbi ning valige
Nõustu.
3 Järgige konto seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhendeid.
4 Alustage oma pere ja sõpradega kohe vestlust.
Messenger
Vaadake, kuidas sõpradele ja perekonnaliikmetele saata
lühisõnumeid ja neid vastu võtta lühisõnumiteenuse Google+
messengeri abil.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Messenger.
Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto
seadistamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.
2 Sisestage sõnum ja saate see.
Side
42
Google+
Vaadake, kuidas kasutada Google’i suhtlusringiteenuseid. Võite
luua rühmi ühiste huvide ja seisukohtadega inimestele, saata ja
vastu võtta lühisõnumeid ning üles laadida oma fotosid.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Google+.
Juhul kui käivitate rakenduse esimest korda, järgige konto
seadistamiseks ekraanile kuvatavaid juhiseid.
2 Valige sotsiaalvõrgu funktsioon.
Social Hub
Siit leiate informatsiooni Social Hub™, integreeritud
kommunikatsioonirakenduse kasutamiseks SNS-i, e-posti,
lühisõnumite, kontaktide või kalendri informatsiooni jaoks.
Lisateavet leiate saidilt socialhub.samsungapps.com.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Social Hub.
2 Kontrollige ja kasutage Social Hub rakenduse kaudu alla
laetud sisu.
Side
43
Meelelahutus
Muusika
Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel
olles muusikat kuulata. Muusikamängija toetab järgmisi
failivorminguid: mp3, ogg, aac, wma, flac.
●● Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast
tulenevalt toetatud.
●● Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide
avamisel tõrkeid esineda.
●● Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
●● Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende
kodeerimisest olla häiritud.
››Muusikafailide lisamine seadmesse
Alustage failide edastamisest seadmesse või mälukaardile ühel
järgmistest viisidest:
●● traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine;
► lk. 68
●● Programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine; ► lk. 88
●● Bluetoothi kaudu vastuvõtmine; ► lk. 82
●● mälukaardile kopeerimine; ► lk. 89
●● Windows Media Playeriga sünkroonimine 11. ► lk. 89
››Muusika esitamine
Pärast muusikafailide edastamist seadmesse või mälukaardile
tehke järgmist.
1 Valige ooterežiimis Muusika.
2 Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.
Meelelahutus
44
3 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.
Ikoon
Funktsioon
Heliefekti valimine.
Helitugevuse reguleerimine.
Juhuesitusrežiimi aktiveerimine.
Valige lõik, mida korrata soovite.
Kordusrežiimi muutmine (väljalülitus, faili
kordamine või ühe faili kordamine).
Esituse taasalustamine; eelmisele failile
hüppamine (toksake kaks korda); failis tagasi
liikumine (toksake ja hoidke all).
Taasesituse peatamine; taasesituse
jätkamiseks valige .
Järgmisele failile hüppamine; failis edasi
liikumine (toksake ja hoidke all).
Muusikamängijat saate juhtida peakomplekti kaudu.
Ooterežiimis vajutage peakomplekti nuppu ja hoidke
all, et käivitada muusikapleier. Esituse alustamiseks või
peatamiseks vajutage peakomplekti nuppu.
Muusika mängimise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.
●● Muusikafaili lisamiseks kiirloendisse vajutage [
] → Lisa
kiirl.-e.
●● Muusika kuulamiseks Bluetooth-peakomplekti abil vajutage
[ ] → Bluetoothi kaudu. Seda funktsiooni ei saa kasutada,
kui te ühendate oma seadmega peakomplekti.
●● Muusikafaili saatmiseks vajutage [
] → Jaga muusikat.
Meelelahutus
45
Muusikafaili kasutamiseks märguandehelina vajutage [ ] →
Määra märguande tooniks.
●● Muusikafaili lisamiseks esitusloendisse vajutage [
] → Lisa
esitusloendisse.
●●
››Esitusloendi loomine
1 Valige ooterežiimis Muusika → Esitusloendid.
2 Vajutage [ ] → Loo.
3 Sisestage oma uuele esitusloendile nimi ja valige Salvesta.
4 Valige Lisa muusika.
5 Valige failid, mida lisada soovite ja valige Lisa.
››Loo lisamine kiirloendisse
Soovi korral saate lugusid kiirloendisse lisada ning
esitusloendina salvestada. Esitatava loo kiirloendisse lisamiseks
vajutage [ ] → Lisa kiirl.-e.
Kiirloendisse minekuks valige MP3-mängija põhikuval
Esitusloendid → Kiirloend. Kiirloendi salvestamiseks
esitusloendina vajutage [ ] → Salv. loendina.
››MP3-mängija seadete kohandamine
1 Valige ooterežiimis Muusika.
2 Vajutage [ ] → Seaded.
3 MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil.
Valik
Funktsioon
SoundAlive
Heliefekti valimine.
Esituskiirus
Määrake muusikafaili taasesitamise
kiirus.
Meelelahutus
46
Valik
Funktsioon
Muusika
menüü
Muusikateegi kuval kuvatavate
muusikakategooriate valimine.
Muusikaesituse Valige taasesitamise ajal kuvatav
kuva
visualisatsioon.
Videod
Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi
videoid vaadata. Videomängija toetab järgmisi failivorminguid:
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Koodek: MPEG-4, H.263, Sorenson
Spark, H.264, VC-1, DivX®).
●● Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal
seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video
esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste
arv ühe võrra.
●● Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast
tulenevalt toetatud.
●● Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide
avamisel tõrkeid esineda.
●● Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
●● Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende
kodeerimisest olla häiritud.
●● Mõnda faili ei saa käivitada, kui Adobe Flash Player ei
ole värskendatud. Laadige Marketist alla uusim mängija
versioon.
1 Valige ooterežiimis Videod.
2 Valige esitatav videofail.
3 Pöörake seade rõhtpaigutusega vaatele.
Meelelahutus
47
4 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi ikoone.
Ikoon
Funktsioon
Videokuva suhte muutmine.
Reguleerib kuva heledust.
Eelmisele failile hüppamine; failis tagasi
liikumine (toksake ja hoidke all).
Taasesituse peatamine; taasesituse
jätkamiseks valige .
Järgmisele failile hüppamine; failis edasi
liikumine (toksake ja hoidke all).
Helitugevuse reguleerimine.
Peatage taasesitus ja naaske esitusloendisse.
Kaamera
Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab
teha eraldusvõimega kuni 1600 x 1200 pikslit (2 megapikslit) ja
videoid eraldusvõimega kuni 640 x 480 pikslit.
●● Toksake ekraani, et pildiotsijas ikoonid peita või kuvada.
●● Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub
see automaatselt välja.
●● Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest
sõltuvalt erineda.
Meelelahutus
48
››Pildistamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kaamera.
2 Pöörake seadet horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks
vastupäeva.
3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake
seaded.
1
2
7
3
4
5
8
6
9
Number
Funktsioon
1
Kaamera oleku ja seadete kontrollimine.
●●
: eraldusvõime
●●
: säri mõõtmise tüüp
●●
: fotode arv, mida saab teha (vastavalt
saadaolevale mälule)
●●
: vaikesalvestuskoht
2
Valige eesmise ja tagumise kaamera läätse
vahel.
3
Pildistusrežiimi muutmine.
4
Stseenirežiimi muutmine.
5
Heleduse reguleerimine.
6
Kaamera seadete muutmine.
7
Videokaamera aktiveerimine.
Meelelahutus
49
Number
Funktsioon
8
Pildistamine.
9
Vaadake viimasena salvestatud fotot.
4 Valige pildistamiseks
.
Foto salvestatakse automaatselt.
Tehtud fotode vaatamiseks valige pärast pildistamist .
●● Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
●● Lähemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja
libistage need laiali. Kaugemale suumimiseks libistage sõrmed
kokku. Võite valida ka või , või ekraanil kaks korda
toksata.
●● Foto saatmiseks valige Jaga.
●● Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks, valige
Määra.
●● Foto kustutamiseks valige Kustuta.
››Pildistamine eelseadistatud valikutega
erinevates stseenides
Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded.
Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele
objektidele sobiv režiim.
Näiteks kui teete fotosid öösel, valige öörežiim, mis kasutab
suuremat säritust.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kaamera.
2 Pöörake seadet horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks
vastupäeva.
→ stseen → .
3 Valige
4 Reguleerige vastavalt soovile.
5 Valige pildistamiseks .
Meelelahutus
50
››Pildiseeria tegemine
Soovi korral saate hõlpsalt liikuvast objektist fotoseeria teha.
See on kasulik näiteks mängivate laste või spordiürituse
pildistamisel.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kaamera.
2 Pöörake seadet horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks
vastupäeva.
→ Pidev.
Valige
3
4 Reguleerige vastavalt soovile.
5 Toksake ja hoidke all . Kaamera jätkab fotode tegemist,
kuni nupu vabastate.
››Panoraampildi pildistamine
Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte.
See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kaamera.
2 Pöörake seadet horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks
vastupäeva.
→ Panoraam.
Valige
3
4 Reguleerige vastavalt soovile.
5 Valige esimese pildi tegemiseks .
6 Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja sättige
roheline raam pildiotsijasse.
Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera
automaatselt järgmise foto.
7 Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 6.
Meelelahutus
51
››Pildistamine naeratuse võtte režiimis
Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama
teil neid naeratavana pildistada.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kaamera.
2 Pöörake seadet horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks
vastupäeva.
→ Naeratuse võte.
Valige
3
4 Reguleerige vastavalt soovile.
5 Suunake kaamera objektiiv objektile ja valige
.
Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused.
Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.
››Pildistamine autoportreerežiimis
Endast saab tänu esikaamera objektiivile mugavalt pilte teha.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kaamera.
2 Pöörake seadet horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks
vastupäeva.
3 Valige .
4 Reguleerige vastavalt soovile.
5 Valige pildistamiseks .
Meelelahutus
52
››Kaamera seadete kohandamine
Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne
pildistamist → :
Valik
Funktsioon
Taimer
Valige pildistamisele eelneva viiteaja
kestvus.
Eraldusvõime
Eraldusvõime muutmine.
Valge tasakaal
Värvitasakaalu muutmine
valgustingimustele vastavaks.
Efektid
Eriefekti lisamine.
Mõõtmine
Valige säriaja mõõtmise tüüp.
Pildi kvaliteet
Fotode kvaliteeditaseme määramine.
Enne pildistamist valige järgnevate seadete kasutamiseks
→ :
Seade
Funktsioon
Juhised
Kuvage eelneval leheküljel juhtruudud.
GPS
Kaamera seadistamine fotodele
asukohateavet kaasama.
●● GPS-signaali parandamiseks ärge
pildistage tingimustes, kus signaal
võib olla häiritud, nagu ehitiste
vahel, madalates kohtades või halva
ilmaga.
●● Teie asukoht võib olla näidatud
veebi üleslaetud fotodel. Selle
vältimiseks lülitage GPS-siltide
seadmine välja.
Meelelahutus
53
Seade
Funktsioon
Eelvaade
Kaamera seadistamine tehtud pilti kuvama.
Katiku heli
Kaamera katiku seadistamine pildistamisel
heli esitama.
Hoiustamine
Saate valida tehtud videotele salvestuskoha.
Lähtesta
Taastage menüüde ja pildistamisvalikute
algseaded.
››Videoklipi salvestamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kaamera.
2 Pöörake seadet horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks
vastupäeva.
3 Valige videokaamera aktiveerimiseks .
4 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake
seaded.
1
5
2
6
3
7
4
Meelelahutus
54
Number
Funktsioon
1
Videokaamera oleku ja seadete kontrollimine.
●●
: eraldusvõime
●●
: video pikkus, mida saab
salvestada (vastavalt saadaolevale mälule)
●●
: vaikesalvestuskoht
2
Heleduse reguleerimine.
3
Eraldusvõime muutmine.
4
Videokaamera seadete muutmine.
5
Kaamera aktiveerimine.
6
Videoklipi salvestamine.
7
Vaadake viimasena salvestatud videot.
5 Valige salvestamise alustamiseks
6 Salvestamise lõpetamiseks valige
.
.
Videoklipp salvestatakse automaatselt.
Aeglase edastuskiiruse puhul ei pruugi kaamera videoid
mälukaardile õigesti salvestada.
Peale video salvestamist valige salvestatud klippide vaatamiseks
.
●● Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
●● Video saatmiseks valige Jaga.
●● Video esitamiseks valige Esita.
●● Video kustutamiseks valige Kustuta.
Meelelahutus
55
››Videokaamera seadete kohandamine
Järgmistele valikutele juurdepääsemiseks valige enne video
salvestamist → :
Valik
Funktsioon
Taimer
Valige video salvestamisele eelneva viiteaja
kestvus.
Valge tasakaal
Värvitasakaalu muutmine
valgustingimustele vastavaks.
Efektid
Eriefekti lisamine.
Video kvaliteet
Videote kvaliteeditaseme määramine.
Järgmistele seadetele juurdepääsemiseks valige enne video
salvestamist → :
Seade
Funktsioon
Juhised
Kuvage eelneval leheküljel juhtruudud.
Audio
salvestamine
Heli sisse- või väljalülitamine.
Eelvaade
Kaamera seadistamine salvestatud videot
kuvama.
Hoiustamine
Saate valida tehtud fotodele mälu asukoha.
Lähtesta
Taastage menüüde ja salvestamisvalikute
algseaded.
Meelelahutus
56
Galerii
Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata seadme mälusse
salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.
››Toetatud failivormingud
Tüüp
Vorming
Pilt
Faililaiend: bmp, gif, jpg, png.
●● Faililaiend: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Video
●● Koodek: MPEG-4, H.263, Sorenson Spark,
H.264, VC-1, DivX®
Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal
seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video
esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste
arv ühe võrra.
●● Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast
tulenevalt toetatud.
●● Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide
avamisel tõrkeid esineda.
●● Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
●● Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende
kodeerimisest olla häiritud.
●●
››Foto vaatamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Galerii.
2 Valige kaust.
3 Valige vaaterežiimi muutmiseks ekraani paremas ülaosas
või
.
4 Valige vaadatav foto (ilma ikoonita).
Meelelahutus
57
Foto vaatamisel saate kasutada järgmisi suvandeid:
●● Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
●● Lähemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja
libistage need laiali. Kaugemale suumimiseks libistage sõrmed
kokku. Võite valida ka või , või ekraanil kaks korda
toksata.
●● Valitud kaustas slaidiseansi käivitamiseks valige Slaidiseanss.
Toksake slaidiesitluse peatamiseks ekraani.
●● Foto saatmiseks valige Menüü → Jaga → valik.
●● Foto kustutamiseks valige Menüü → Kustuta → Kinnita
kustutamine.
●● Täiendavate funktsioonide kasutamiseks valige Menüü →
Veel ja valige üks järgnevatest valikutest:
-- Üksikasjad: foto üksikasjade vaatamine.
-- Määra: määrake foto kas taustpildiks või kontakti pildiks.
-- Kärbi: lõikuge fotolt kujutis.
-- Pööra vasakule: pöörake pilti vastupäeva.
-- Pööra paremale: pöörake pilti päripäeva.
››Videoklipi esitamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Galerii.
2 Valige kaust.
3 Valige esitatav video (ikooniga ).
4 Pöörake seade rõhtpaigutusega vaatele.
5 Esitust kontrollige virtuaalnuppudega. ► lk. 48
Meelelahutus
58
››Jagage pilte või videoid
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Galerii.
2 Valige kaust.
3 Vajutage [ ] ning valige pildi- või videofailid.
4 Valige Jaga → jagamisvalik.
FM-raadio
Siit leiate infot selle kohta kuidas FM raadioga muusikat ja
uudiseid kuulata. FM raadio kuulamiseks peate ühendama
peakomplekti, mis on ühtlasi ka raadio antenniks.
››Kuulake FM raadiot
1 Ühendage peakomplekt seadmega.
2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige FM-raadio.
FM raadio otsib ja salvestab saadaval olevad jaamad
automaatselt.
FM-raadio esmakordsel sisselülitamisel alustatakse
automaatset häälestamist.
3 Valige kõigi jaamade loendist soovitud raadiojaam ja
vajutage FM-raadio kuvale naasmiseks [
Meelelahutus
59
].
4 Juhtige FM raadiot järgnevate nuppudega:
1
5
2
3
3
4
Number
Funktsioon
1
Lülitage FM-raadio sisse või välja.
2
Sageduse täppishäälestamine.
3
Otsige saadaval olevat raadiojaama.
4
Lisage hetkel aktiivne raadiojaam lemmikute
nimekirja.
5
Helitugevuse reguleerimine.
››Salvestage raadiojaam automaatselt
1 Ühendage peakomplekt seadmega.
2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige FM-raadio.
3 Vajutage [ ] → Otsi → soovitud otsimisvalik.
FM raadio otsib ja salvestab saadaval olevad jaamad
automaatselt.
4 Valige kõigi jaamade loendist soovitud raadiojaam ja
vajutage FM-raadio kuvale naasmiseks [
Meelelahutus
60
].
››Lisage raadiojaam lemmikute nimekirja
1 Ühendage peakomplekt seadmega.
2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige FM-raadio.
3 Kerige soovitud raadiojaamani.
4 Raadiojaama lemmikute loendisse lisamiseks valige +.
››FM-raadio seadete kohandamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige FM-raadio.
2 Vajutage [ ] → Seaded.
3 FM-raadiot saab kohandada järgmiste seadete abil.
Valik
Funktsioon
PIIRKOND
Teie piirkonna valimine.
Taustamuusika
esitamine
Muude rakenduste kasutamise ajal
taustal FM-raadio esitamise lubamine
või keelamine. Kui see funktsioon
on sisse lülitatud, saate FM-raadiot
teavituste paneelilt juhtida.
Kuva jaama ID
Seadistage raadiojaama tunnuse
näitamine FM-raadio kuval;
jaamatunnused kuvatakse vaid
jaamade puhul, mis seda infot jagavad.
Teine sagedus
Seadistage FM-raadio jaam nõrga
signaali korral uuesti raadiojaamale
häälestuma.
FM automaatselt FM-raadio seadistamine kindla ajal järel
välja
automaatselt välja lülituma.
Meelelahutus
61
Isiklik teave
Kontaktid
Juhised isiklike ja ärikontaktide loomiseks ja haldamiseks.
Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid,
lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki
kontaktiteavet.
››Kontakti loomine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Valige .
3 Valige salvestuskoht.
Kui teil on enam kui üks konto, siis valige üks konto, millele
soovite kontakti lisada.
4 Sisestage kontaktandmed.
Uue eseme lisamiseks valige
valige .
. Eseme kustutamiseks
5 Valige kontakti lisamiseks mällu Salvesta.
››Kontakti otsimine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Kerige kontaktiloendis üles või alla.
3 Valige kontakti nimi.
Kui olete kontakti leidnud, saate teha järgmist:
●● e-posti aadressi valides e-kirja saata.
●● kontaktandmeid muuta, vajutades [
] → Muuda.
Isiklik teave
62
››Nimekaardi loomine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Vajutage [ ] → Minu profiil.
3 Sisestage oma isiklikud andmed.
4 Valige Salvesta.
Nimekaardi saate saata, manustades selle e-kirjale või
edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni kaudu.
››Kontaktide laadimine kogukonnakontodest
Soovi korral saate vaadata oma kogukonnaveebisaitide kontode
loendit ja valida mõne, et sealt mõne kontakti oma seadme
kontaktide hulka lisada.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Vajutage [ ] → Kuva sõbrad.
3 Valige konto.
››Kontaktirühma loomine
Kontaktirühmade loomise teel saate hallata mitut kontakti
korraga ja rühmale e-kirju saata. Alustage rühma loomisest.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kontaktid →
Rühmad.
2 Vajutage [ ] → Loo.
3 Sisestage rühma nimi ja valige Salvesta.
Isiklik teave
63
››Kontaktide importimine ja eksportimine
Kontaktifailide (vcf vormingus) importimiseks mälukaardilt oma
seadmesse,
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Vajutage [ ] → Import/Eksport → Impordi SD-kaardilt.
3 Valige salvestuskoht.
Kui teil on enam kui üks konto, siis valige üks konto, millele
soovite kontakti lisada.
4 Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi
kontaktifailide importimise suvand ja vajutage OK.
5 Valige imporditav kontaktide fail ja valige OK.
Kontaktide eksportimiseks oma seadmelt mälukaardile,
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Vajutage [ ] → Import/Eksport → Ekspordi SD-kaardile.
3 Kinnitamiseks valige Jah.
››Sotsiaalvõrgusaitide vaatamine
Sotsiaalvõrgusaitidel, nagu Facebook, MySpace ja Twitter, saate
end oma sõprade eluga kursis hoida.
Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kontaktid →
Tegevused.
Isiklik teave
64
Kalender
Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid,
iganädalasi ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest
sündmustest teavitamiseks märguandeid.
››Sündmuse loomine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kalender.
2 Vajutage [ ] → Loo.
3 Kui kalendri sünkroniseerimise kohta ilmub hoiatus, valige
OK.
4 Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
5 Valige Salvesta.
››Sündmuste vaatamine
Kalendrivaate muutmiseks tehke järgmist.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kalender.
2 Valige kalendri ülaosas kuvamisrežiim.
Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kalender.
2 Valige kalendrist kuupäev.
Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva
sisestades vajutage [ ] → Mine, sisestage kuupäev,
valides + või -, ja valige Määra.
●● Tänase kuupäeva valimiseks vajutage [
] → Täna.
●●
3 Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.
Isiklik teave
65
››Sündmusealarmi peatamine
Kui seate kalendrisündmuse meeldetuletuseks alarmi, kuvatakse
määratud ajal sündmusealarmi ikoon.
1 Avage ekraani ülaosas teavituste paneel.
2 Valige sündmuse üksikasjade vaatamiseks märguanne.
3 Märguande kordamiseks või lõpetamiseks valige Korda
kõiki või Keeldu kõigist.
Memo
Õppige kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem
vaadata.
››Memo koostamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Memo.
2 Valige Loo mem. või vajutage [ ] → Loo.
3 Sisestage memo tekst.
4 Klahvistiku peitmiseks vajutage klahvi [ ].
5 Valige taustavärvi muutmiseks soovitud värv.
6 Valige Salvesta.
››Memode vaatamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Memo.
2 Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.
●●
●●
Memo redigeerimiseks valige .
Memo kustutamiseks valige → OK.
Memo saatmiseks teistele toksake ja hoidke seda all ning
valige Saatmisviis → sobiv suvand.
Isiklik teave
66
Helisalvesti
Vaadake, kuidas kasutada seadme helisalvestit.
››Häälmemo salvestamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Helisalvesti.
2 Valige salvestamise alustamiseks Salvesta.
3 Rääkige mikrofoni.
4 Kui olete memo salvestamise lõpetanud, valige Lõpeta.
Teie memo salvestatakse automaatselt.
5 Kui soovite veel häälmemosid salvestada, valige kuva allosas
Salvesta.
››Häälmemo esitamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Helisalvesti.
2 Valige Loend.
3 Valige esitamiseks häälmemo.
Häälmemo saab teistele saata, valides [
sobiv suvand.
Isiklik teave
67
] → Jaga →
Veeb
Veebiteenuste kasutamiseks on vaja andmesideühendust.
Internet
Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma
lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.
●● Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt piirkonnast ja
teenusepakkujast olla tähistatud erinevalt.
●● Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja
teenusepakkujast.
››Veebilehtede sirvimine
1 Valige ooterežiimis Internet, et avada määratud avaleht.
Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli,
sisestage veebilehe aadress ja valige .
2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.
1
Number
2
Funktsioon
1
Sisestage soovitava veebilehe aadress.
2
Salvestatud järjehoidjate, tihti külastatud
veebilehtede ja hiljutise Interneti-ajaloo
avamine.
Veeb
68
Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid.
●● Lähemale suumimiseks pange kaks sõrme ekraanile ja
libistage need laiali. Kaugemale suumimiseks libistage sõrmed
kokku. Võite ka ekraanil kaks korda toksata.
●● Uue akna avamiseks vajutage [
] → Uus aken.
●● Hetkel aktiivsete akende vaatamiseks vajutage [
]→
Aknad. Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel
edasi-tagasi liikuda.
●● Avatud veebilehele taaslaadimiseks vajutage [
] → Värsk.
●● Ajaloos järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage [
]→
Edasta.
●● Avatud veebilehele järjehoidja lisamiseks vajutage [
]→
Lisa järjehoidja.
●● Hetkel avatud veebilehe otsetee lisamiseks ootekuvale
vajutage [ ] → Veel → Lisa otsetee avaekraanile.
●● Veebilehel teksti otsimiseks vajutage [
] → Veel → Otsi
lehelt.
●● Veebilehe üksikasjade vaatamiseks vajutage [
] → Veel →
Lehe teave.
●● Veebilehe aadressi teistele saatmiseks vajutage [
] → Veel
→ Jaga lehekülge.
●● Allalaadimiste ajaloo vaatamiseks vajutage [
] → Veel →
Allalaad.
●● Brauseri seadete kohandamiseks vajutage [
] → Veel →
Seaded.
››Teabe otsimine hääle abil
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Valige ooterežiimis Internet.
2 Valige aadressiväli.
3 Valige ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni.
Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.
Veeb
69
››Lemmikveebilehtede järjehoidjasse lisamine
Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi
lisada. Järjehoidja lisamiseks,
1 Valige ooterežiimis Internet.
2 Valige → Järjehoidjad.
3 Valige Lisa või vajutage [ ] → Viimati kuvatud lehekülje
järjehoidja.
4 Sisestage lehe nimi ja veebiaadress.
5 Valige OK.
Järjehoidjate nimekirjas, toksake ja hoidke järjehoidjat ning
kasutage järgnevaid valikuid:
●● Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige Ava.
●● Veebilehe avamiseks uues aknas valige Ava uues aknas.
●● Järjehoidja üksikasjade redigeerimiseks valige Muuda
järjehoidjat.
●● Järjehoidja otsetee lisamiseks ootekuvale valige Lisa otsetee
avaekraanile.
●● Veebilehe aadressi saatmiseks valige Jaga linki.
●● Veebilehe aadressi kopeerimiseks valige Kop. lingi URL.
●● Järjehoidja kustutamiseks valige Kustuta järjehoidja.
●● Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige Määra
avaleheks.
Veeb
70
››Hiljuti külastatud lehtede või hiljutise ajaloo
vaatamine
1 Valige ooterežiimis Internet.
2 Valige → Enim külastatud või Ajalugu.
3 Valige veebileht, mida vaadata soovite.
Saate veebilehe järjehoidjate nimekirja lisade, valides
paremal pool oleva tähe.
Maps
Siin on teavet selle kohta, kuidas Google Maps™-i abil oma
asukohta tuvastada, kaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning
teejuhiseid hankida.
Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme
kasutamist järgnevates tingimustes:
●● hoonete vahel, tunnelites või maa-alustes käikudes või
hoonetes sees
●● halva ilmaga
●● kõrgepinge või elektromagnetiliste väljade mõjupiirkonnas
●● päikesekaitsekilega kaetud sõidukis
Kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage antenni
piirkonda või katke seda piirkonda oma käega või
esemetega.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● Enne asukohapõhiste teenuste kasutamist hoolitsege
selle eest, et juhtmevaba ühendus oleks aktiivne.
●●
Veeb
71
››Aktiveerige asukohapõhised teenused Google
Maps rakenduse kasutamiseks
Oma asukoha määramiseks ja kaardil otsimiseks tuleb teil
aktiveerida asukoha määramise teenused.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Asukoht ja turvalisus.
2 Asukoha määramise teenuste aktiveerimiseks, kohandage
järgmisi seadeid:
Valik
Funktsioon
Kasuta traadita
võrke
Seadistage, kasutamaks Wi-Fi võrku
enda asukoha leidmiseks.
Kasuta GPSsatelliite
Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide
kasutamine.
››Kindla asukoha otsimine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Maps.
2 Kui käivitate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks
OK.
Kaart näitab teie praegust asukohta.
Vajutage [ ] → Search või valige Search Maps.
3
4 Sisestage asukoha märksõna ja valige
.
Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .
●● Kõigi otsingutulemuste loendi vaatamiseks, valige
.
●● Suurendamiseks või vähendamiseks valige
või
.
●● Kaardile kihtide lisamiseks valige
.
●● Praeguse asukoha vaatamiseks valige
.
●● Kaardi kompassivaate valimiseks, mille suund muutub
vastavalt seadme liigutamisele, valige .
●●
Asukohale tähe lisamiseks valige kohanime mull →
Veeb
72
.
››Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Maps.
2 Vajutage [ ] → Directions.
3 Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või asukohale
osutamiseks kaardil valige → Contacts, Point on map või
My Places.
4 Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel Get
5
directions.
Teekond kuvatakse kaardil. Valitud reisimisviisist olenevalt
võite näha ka mitut teekonda. Valige reisi üksikasjade
vaatamiseks teekond ning valige , et vaadata teekonda
kaardil. Ainult ühe teekonnaosa vaatamiseks, valige või
.
Kui olete lõpetanud, vajutage [ ] → Clear Map.
Latitude
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas Google Latitude™ abil
jagada oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende
asukohti.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● Enne asukohapõhiste teenuste kasutamist hoolitsege
selle eest, et juhtmevaba ühendus oleks aktiivne.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Latitude.
2
Seade liitub automaatselt Latitude’ga.
Vajutage → Select from Contacts või Add via email
address.
Veeb
73
3 Valige sõber, kelle lisada soovite, või sisestage e-posti
aadress ning valige Add friends.
4 Valige Yes.
5
Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet
jagada.
Vajutage [ ] → Map view.
Teie sõprade asukohad on kaardil tähistatud nende
fotodega.
Places
Siit leiate informatsiooni selle kohta kuidas lähiümbrusest kohti
otsida.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● Enne asukohapõhiste teenuste kasutamist hoolitsege
selle eest, et juhtmevaba ühendus oleks aktiivne.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Places.
2 Valige kategooria.
Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud
kategooriaga seotud objekte.
3 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.
4 Teabe vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.
Objekti vaatamiseks kaardil valige Map.
Teekonna vaatamiseks asukohta, valige Directions.
Teekonna asukoha telefoninumbri vaatamiseks, valige Call.
Veeb
74
Navigeerimine
Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha
leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.
●● Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht
ning muud navigatsiooniandmed võivad oleneda
tegeliku asukoha teabest. Pöörake alati tähelepanu
liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele,
mis võivad teie sõitu mõjutada, ning järgige sõidu ajal
kõiki hoiatusi ja reegleid.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● Enne asukohapõhiste teenuste kasutamist hoolitsege
selle eest, et juhtmevaba ühendus oleks aktiivne.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige
Navigeerimine.
2 Kui käivitate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks
Nõustu.
3 Sisestage oma asukoht, kasutades ühte järgmistest
meetoditest:
●● Öelge sihtkoht: öelge oma sihtkoht, nt “Navigate to
destination”.
●● Trüki sihtkoht: sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
●● Kontaktid: valige oma sihtkoht kontaktide aadresside
seast.
●● Tärniga tähistatud kohad: valige sihtkoht oma tärniga
tähistatud kohtade seast.
4 Järgige ekraanil kuvatavaid navigatsiooniteenuse
kasutamise juhiseid.
Veeb
75
YouTube
Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube’is videoid vaadata ja
jagada.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
››Videode vaatamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige YouTube.
2 Valige loendist video.
3 Pöörake seade rõhtpaigutusega vaatele.
4 Esituse juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.
2
1
Number
Funktsioon
1
Riba lohistamise teel failis mingisse kohta
liikumine.
2
Kuva kvaliteedi muutmine.
Veeb
76
››Videode üleslaadimine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige YouTube.
2 Vajutage [ ] → Üleslaadimine ja valige video. Jätkake
sammust 8.
Kui soovite üleslaadimiseks uue video teha, valige kaamera
sisselülitamiseks .
3 Pöörake seadet horisontaalpaigutusega vaate saavutamiseks
vastupäeva.
4 Suunake kaamera objektiiv sellele, mida salvestada soovite,
ja reguleerige objektiivi vastavalt vajadusele.
5 Valige salvestamise alustamiseks .
6 Salvestamise lõpetamiseks valige .
7 Valige salvestatud video üleslaadimiseks Salvesta.
8 Valige oma Google’i konto, kui see on YouTube’iga lingitud.
Võite ka valida Lisage konto ning YouTube’i sisselogimiseks
konto luua.
9 Vajutage Laadi üles ja valige video.
Samsung Apps
Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi
otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult
mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi,
navigeerimisvõimalust, terviserakendusi ja palju muud, mis
täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.
Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele
muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil
suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com.
Veeb
77
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Samsung
Apps.
2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige enda regioon ning
→ OK. Lugege kasutustingimused läbi ning valige Nõustu.
3 Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need alla.
Market
Saate Android Marketist alla laadida mänge või muid rakendusi.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Play pood.
2 Kui käivitate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks
Nõustu.
3 Otsige faili ja laadige see seadmesse alla. ► lk. 34
Veeb
78
News & Weather
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas vaadata ilmateadet, lugeda
tähtsamaid uudiseid ja muid artikleid.
››Ilmateate kuvamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige News &
Weather.
2 Valige ekraani ülaosas Weather.
Seade kontrollib teie asukohta ja kuvab vastava ilmateate.
Teil on võimalik mõne teise paiga ilmateate vaatamiseks
asukohta muuta. Vajutage [ ] → Settings → Weather
settings ja tühjendage Use my location kõrval olev
märkeruut. Seejärel valige asukoht Set location kaudu.
››Uudiste lugemine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige News &
Weather.
2 Kerige ekraani ülaosas uudiste teema.
3 Valige avamiseks artikkel.
Uudiste teema lisamiseks vajutage [ ] → Settings →
News settings → Select news topics.
Veeb
79
Ühenduvus
Bluetooth
Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia,
millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada
umbes kuni 10 m kauguselt.
Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise
suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses,
saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.
●● Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu
saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku,
edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
●● Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja
vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja
mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi,
võib töötamisala olla väiksem.
●● Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG
poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega
ühilduda.
››Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Juhtmevaba võrk ja võrgud → Bluetoothi seaded.
2 Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige Bluetooth.
Ühenduvus
80
››Muude Bluetooth seadmete otsimine ja
sideühenduse loomine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Juhtmevaba võrk ja võrgud → Bluetoothi seaded → Otsi
seadmeid.
2 Valige seade.
3 Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi
PIN-kood (kui see on olemas) ja valige OK. Teise võimalusena
võite oma ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida
valiku Nõustu.
Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või
nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse
loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid
teenuseid.
Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi PINkood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see
sisestada.
››Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete
saatmine
1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu
kontakt, memo või meediafail, või valige Minu failid.
2 Valige andmete Bluetooth’i abil saatmise valik.
Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.
3 Bluetoothiga seadme otsimine ja sideühenduse loomine.
Ühenduvus
81
››Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete
vastuvõtmine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Juhtmevaba võrk ja võrgud → Bluetoothi seaded →
Leitav.
Teie seade on 120 sekundi jooksul muudele Bluetoothseadmetele nähtav.
2 Kui seda küsitakse, sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige
OK. Teise võimalusena võite oma ja teise seadme vahelise
PIN-i sobitamiseks valida valiku Nõustu.
3 Avage teadete paneel ja valige seadmest andmete
vastuvõtmisega nõustumiseks Nõustu (vajaduse korral).
Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta bluetooth.
Peale kontakti vastuvõtmist salvestatakse see automaatselt
telefoniraamatusse.
››Helistamine telefoni liitmise teel
Saate oma seadme abil helistada, kui see on Bluetoothiga
telefoniga liidetud.
Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt looma
kontakti.
1 Aktiveerige telefonis Bluetooth, et telefon leida ja seadmega
liita.
2 Otsige kontakte ja helistage seadme abil.
Pärast numbri valimist saate helistada kummastki liidetud
seadmest, valides seadme hüpikmenüüst.
Ühenduvus
82
Wi-Fi
Juhised seadme traadita ühenduse kaudu IEEE 802.11 b/g/n
standardile vastava WLAN-võrgu aktiveerimiseks või sellega
ühenduse loomiseks.
Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega,
kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.
Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib
kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. Wi-Fi-funktsiooni
saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides,
kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.
››Wi-Fi aktiveerimine
Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Juhtmevaba võrk ja võrgud → Wi-Fi seaded → Wi-Fi.
Taustal aktiivne Wi-Fi kasutab akutoidet. Aku säästmiseks
aktiveerige Wi-Fi ainult siis, kui seda vajate.
››Wi-Fi AP leidmine ja sellega ühenduse loomine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Juhtmevaba võrk ja võrgud → Wi-Fi seaded.
Seade otsib automaatselt saadaolevaid Wi-Fi AP-sid.
2 Valige jaotises Wi-Fi võrgud soovitud võrk.
3 Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).
4 Valige Ühenda.
Ühenduvus
83
››Wi-Fi AP käsitsi lisamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Juhtmevaba võrk ja võrgud → Wi-Fi seaded → Lisa Wi-Fi
võrk.
2 Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3 Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse
seaded.
4 Valige Salvesta.
››Wi-Fi AP-ga WPS-i (Wi-Fi Protected Setup) abil
ühenduse loomine
WPS’i kasutades saate ühenduda turvatud võrku. Wi-Fi AP-ga
ühenduse loomiseks WPS-i abil tehke järgmist.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Juhtmevaba võrk ja võrgud → Wi-Fi seaded.
2 Valige WPS-i nupuga ühendus.
3 Vajutage kahe minuti jooksul pääsupunktiseadmel WPS-i
nuppu.
Wi-Fi AP-ga ühenduse loomiseks WPS PIN-i abil toimige
järgmiselt.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Juhtmevaba võrk ja võrgud → Wi-Fi seaded.
2 Valige Secured with WEP-ga tähistatud võrk ja valige WPS-i
PIN-kood.
3 Sisestage pääsupunktiseadmes PIN ja vajutage
käivitusnuppu.
Ühenduvus
84
AllShare
Vaadake, kuidas kasutada DLNA-teenust (Digital Living Network
Alliance), millega saate Wi-Fi abil kasutada meediafaile kõigis
kodustes seadmetes, kus DLNA on lubatud.
Peate esmalt aktiveerima Wi-Fi funktsiooni ja lisama Wi-Fi profiili.
► lk. 83
●● Esituskvaliteet oleneb sisuliigist.
●● Teatud tüüpi failide esitamine võib olenevalt nende
kodeerimisest olla häiritud.
››DLNA seadete kohandamine meediafailide
ühiskasutuseks
Et teised DLNA-toega seadmed saaksid teie seadmes asuvaid
meediafaile kasutada, tuleb aktiveerida meedia ühiskasutus.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige AllShare.
2 Vajutage [ ] → Seaded.
3 DLNA-funktsiooni saab kohandada järgmiste seadete abil.
Valik
Funktsioon
Seadme nimi
Seadmele kui meediaserverile nime
sisestamine.
Jagage videoid
Lülitage sisse videote ühiskasutus
muude DLNA-toega seadmete jaoks.
Jaga fotosid
Lülitage sisse piltide ühiskasutus
muude DLNA-toega seadmete jaoks.
Jaga muusikat
Lülitage sisse muusika ühiskasutus
muude DLNA-toega seadmete jaoks.
Ühenduvus
85
Valik
Funktsioon
Üleslaadimine
teistest
seadmetest
Muudest seadmetest üleslaadimisega
nõustumise määramine.
Vaikemälu
Alla laaditud meediumifailide vaikimisi
salvestuskoha valimine.
››Oma failide esitamine muudes DLNA-toega
seadmetes
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige AllShare.
2 Valige Minu seade.
3 Valige meediakategooria ja fail.
4 Valige esitaja – see mis meediumfaile esitab. Taasesitus algab
valitud mängijas.
5 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.
Taasesitus võib võrguühendusest ja ühendatud serverist
sõltuvalt puhverdatud olla.
››Ühe seadme failide taasesitamine teisel
seadmel
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige AllShare.
2 Valige Kaugseade.
Teie seade otsib automaatselt DLNA-toega seadmeid.
3 Valige meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina –
mis sisaldab meediumfaile.
4 Valige meediakategooria ja fail.
5 Valige esitaja – see mis meediumfaile esitab.
Taasesitus algab valitud mängijas.
6 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.
Ühenduvus
86
TV ühendused
Siit leiate informatsiooni enda seadme kasutamise kohta
Samsung Smart TV puldina üle Wi-Fi ühenduse.
See valik on saadaval ainult telekatega mis toetavad
juhtmevabu pulte.
1 Ühendage seade ja Samsungi Smart TV sama Wi-Fi AP-ga.
2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Samsung
Smart View.
3 Valige loendist enda telekas.
Kui te enda telekat ei leia, valige loendi värskendamiseks
Refresh.
4 Kui ilmub teade, valige OK.
5 Valige puldi seadete kohandamiseks Seaded.
Valik
Funktsioon
TouchpadSensitivity of Left/
Right
Kohandage tundlikkuse taset
puuteekraanil vasakule või paremale
kerimiseks.
TouchpadSensitivity of UP/
Down
Kohandage tundlikkuse taset
puuteekraanil üles või alla
kerimiseks.
TV/BD Model
Region
Valige teleka ja Blu-ray (BD) süsteemi
regioon.
6 Valige teleri juhtimiseks TV Remote või mängude
juhtimiseks Game control.
Ühenduvus
87
Arvutiühendused
Siin on teavet selle kohta, kuidas USB kaabli abil oma seadet
eri USB-ühendusviiside kaudu arvutiga ühendada. Ühendades
seadme lauaarvutiga, saate Windows Media Playeriga
sünkroniseerida faile, edastada andmeid otse oma seadmest ja
oma seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi.
››Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine
Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud.
Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt
(www.samsung.com/kies).
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Juhtmevaba võrk ja võrgud → USB-seaded → Samsung
Kies.
2 Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi kodunuppu.
3 Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku
kaudu arvutiga.
4 Tehke topeltklõps arvutis oleval Samsung Kies ikoonil, et
käivitada Samsung Kies.
5 Teisaldage või sünkroonige Samsung Kiesi ja seadme vahel
mobiiliandmeid, näiteks kontakte, kalendreid, muusikat ja
fotosid.
Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.
Ühenduvus
88
››Windows Media Playeriga sünkroonimine
Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded
→ Juhtmevaba võrk ja võrgud → USB-seaded →
Meediumipleier.
2 Ooterežiimi naasmiseks vajutage klahvi kodunuppu.
3 Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku
kaudu arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
4 Avage muusikafailide sünkroonimiseks Windows Media
Player.
5 Sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi või muutke seda
(vajaduse korral).
6 Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need
sünkroonimisloendisse.
7 Käivitage sünkroonimine.
››Massmäluseadmena ühendamine
Soovi korral saate seadme ühendada arvutiga eemaldatava
kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda. Kui
sisestate seadmesse mälukaardi, pääsete juurde ka mälukaardi
failikataloogile, kasutades seadet mälukaardilugejana.
Mälukaardi failikataloog kuvatakse eemaldatava kettana,
mis on sisemälust eraldi.
1 Kui soovite faile mälukaardilt või mälukaardile edastada,
paigaldage mälukaart seadmesse.
2 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded
→ Juhtmevaba võrk ja võrgud → USB-seaded →
Massmälu.
Ühenduvus
89
3 Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku
kaudu arvutiga.
4 Kui on ühendatud, valige Ühendage mälu arvutiga → OK.
5 Avage failide vaatamiseks kaust.
6 Kopeerige failid arvutist oma seadmesse või mälukaardile.
7 Kui olete lõpetanud, valige Eemaldage mäluseade arvutist.
Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake
Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel
massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel
eemaldage USB kaabel arvuti küljest. Vastasel juhul
võivad mälukaardil asuvad andmed kaotsi minna või võite
mälukaarti kahjustada.
VPN ühendused
Saate luua VPN võrke ning ühendada enda privaatvõrku
turvaliselt läbi avaliku võrgu, nagu internet.
Teie seade peaks olema juba internetiühendusega
seadistatud. Juhul kui teil on raskuseid internetile
juurdepääsuga, tuleb teil muuta ühendusi. Juhul kui te
ei ole kindel, millist ühenduse informatsiooni sisestada,
küsige enda teenusepakkujalt.
››VPN ühenduste seadistamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Juhtmevaba võrk ja võrgud → VPN-i seaded → Lisa VPN.
2 Valige VPN tüüp.
Ühenduvus
90
3 Kohandage ühenduse informatsiooni.
Saadaval olevad valikud võivad sõltuvalt VPN tüübist
erineda.
Valik
Funktsioon
VPN-i nimi
Sisestage VPN serveri nimi.
Määra VPN-i
server
Sisestage VPN serveri IP aadress.
Luba Krüptimine
Seadistage VPN serveri
krüpteerimiseks.
Määra IPsec
eeljagatud võti
Sisestage eel-jagatud võti.
Luba L2TP
saladus
L2TP salajase parooli kasutamise
määramine.
Määra L2TP
saladus
Sisestage L2TP salasõna.
Määra kasutaja
sertifikaat
Valige kasutaja sertifikaat, mida VPN
server teie tuvastamiseks kasutab.
Saate sertifikaate importida VPN
serverist või neid veebist alla laadida.
Määra CA
sertifikaat
Valige CA sertifikaat, mida VPN server
teie tuvastamiseks kasutab. Saate
sertifikaate importida VPN serverist või
neid veebist alla laadida.
DNS-otsingu
domeenid
Sisestage domeeninime serveri (DNS)
aadress.
4 Kui olete lõpetanud, vajutage [
Ühenduvus
91
] → Salvesta.
››Ühenduge privaatvõrguga
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded →
Juhtmevaba võrk ja võrgud → VPN-i seaded.
2 Valige privaatvõrk.
3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige Ühenda.
Ühenduvus
92
Tööriistad
Kell
Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ning juhtida alarme ja
maailmakelli. Teil on ka stopperi ja taimeri kasutuse võimalus.
››Uue alarmi määramine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kell →
Märguanne.
2 Valige Loo märguanne või vajutage [ ] → Loo.
3 Määrake alarmi üksikasjad.
4 Simuleeritud loodushäälte aktiveerimiseks alarmekraaniga
enne põhialarmi, valige Nutikas alarm kõrval olev
kontrollkast.
5 Kui olete lõpetanud, valige Salvesta.
››Alarmi kinnipanek
Kui alarm kõlab, tehke järgmist.
●● Alarmi peatamiseks lohistage
suurest ringist välja.
●● Alarmi kordusperioodiks vaigistamiseks lohistage
suurest
ringist välja.
››Alarmi kustutamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kell →
Märguanne.
2 Vajutage [ ] → Kustuta.
3 Valige kustutavad alarmid.
4 Valige Kustuta.
Tööriistad
93
››Maailmakella loomine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kell →
Maailmakell.
2 Valige Lisa linn või vajutage [ ] → Lisa.
3 Sisestage linna nimi või valige mõni linnade loendist.
Linna valimiseks maailma kaardi vaates valige
.
4 Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake samme 2-3.
Äratuskella kasutamiseks kindlal kellaajal, toksake kellale
ja hoidke seda all ning valige DST-seaded.
››Stopperi kasutamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kell →
Stopper.
2 Valige stopperi käivitamiseks Käivita.
3 Ringiaegade salvestamiseks valige Ring.
4 Kui olete lõpetanud, valige Lõpeta.
5 Salvestatud aegade tühistamiseks valige Lähtesta.
››Taimeri kasutamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kell →
Taimer.
2 Määrake aeg, mida hakatakse tagasi loendama.
3 Valige tagasiloendamise käivitamiseks Käivita.
Kui taimer taustal tagasi loendab, saab samal ajal kasutada
muid funktsioone. Vajutage ootekuvaklahvi või [ ] ja avage
soovitud teine rakendus.
4 Kui taimer on käinud lõpuni, lohistage
välja.
Tööriistad
94
suurest ringist
Kalkulaator
Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või
lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.
››Arvutamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kalkulaator.
2 Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage
klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.
Teadusliku kalkulaatori kasutamiseks pöörake seadet
vastupäeva rõhtpaigutusega vaatesse. Kui lülitate
automaatse pööramise välja, vajutage [ ] →
Teaduskalkulaator.
››Arvutusajaloo vaatamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kalkulaator.
2 Tehke arvutus.
3 Valige kalkulaatori sulgemiseks .
Kuvatakse arvutusajalugu.
4 Ajaloo kustutamiseks vajutage [
] → Kustuta ajalugu.
Allalaad. üksused
Siit leiate informatsiooni veebist alla laadimise logide
haldamiseks.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Allalaad.
üksused.
2 Valige allalaadimise kaust.
3 Allalaaditud faili avamiseks valige logi.
Logi kustutamiseks valige kontrollkast ja valige seejärel
Kustuta.
Tööriistad
95
Google Search
Teil on võimalik otsida oma seadmes olevaid rakendusi ja faile
ning veebist konkreetseid andmeid.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Google
Search.
2 Kui käivitate selle rakenduse esimest korda, määrake kas
kuvada teie Google konto otsingute ajalugu või mitte.
3 Sisestage otsimiseks täht või sõna.
4 Valige otsitav üksus.
Kies air
Kies air võimaldab seadmeid Wi-Fi abil ühendada. Võite brauseri
kaudu vaadata ja juhtida meediafaile, kontakte, sõnumeid ja
muid seadmesse salvestatud andmeid.
››Kies airi seadete kohandamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kies air.
2 Vajutage [ ] → Seaded.
3 Muutke järgmisi valikuid:
Valik
Funktsioon
Seadme nimi
Vaadake või muutke seadme nime.
Juurdepääsu
taotlus
Valige volitamispäringute vastuvõtmine
teistest seadmetest Kies airi kasutamise
ajal.
Luba nähtavus
Muutke seade teistele seadmetele
nähtavaks.
Tööriistad
96
Valik
Funktsioon
Kuvalõpp
Määrake ajavahemik, enne kui seade
ühenduse suleb.
Lukusta sisu
Valige andmetüüp, mida te ei soovi
teistele seadmetele näidata.
Lähtesta
seaded
Seadete lähtestamine tehaseväärtustele.
››Seadme ühendamine Wi-Fi abil teise seadmega
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Kies air →
Käivita.
2 Sisestage arvuti veebibrauserisse Kies airi näidatav
veebiaadress.
3 Valige Luba (vajaduse korral).
Kui ühendus on loodid, näete oma seadme andmeid teises
seadmes.
4 Ühenduse lõpetamiseks valige Lõpeta.
Minu failid
Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele,
videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmes ja
mälukaardil salvestatud failidele juurde pääseda.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Minu failid.
2 Valige kaust.
Failikataloogis ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks
valige Üles.
●● Kodukataloogi naasmiseks valige Avaleht.
●●
Tööriistad
97
3 Valige avamiseks fail.
Kui vajutate kaustas [ ], saate kasutada järgmisi valikuid:
●● Faili saatmiseks valige Jaga.
●● Uue kausta loomiseks valige Loo kaust.
●● Failide või kaustade kustutamiseks valige Kustuta.
●● Kuvarežiimi muutmiseks valige Kuvaviis.
●● Failide või kaustade sortimiseks valige Loetle.
●● Failide lisavalikute, nagu teisaldamine, kopeerimine ja nime
muutmine, kasutamiseks valige Veel.
Quickoffice
Vaadake, kuidas avada Wordi, Exceli, PowerPointi ja PDF-faile,
mis on salvestatud seadmesse või mälukaardile.
››Quickoffice’i dokumendi avamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Quickoffice.
2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel registreeruge
siduskasutajaks või jätke registreerumine vahele.
3 Valige Quickoffice’i programm.
4 Valige SD-kaart → dokumendi fail.
Wordi, Exceli või PowerPointi failide loomiseks tuleb luua
Quickoffice’i konto ja osta litsents.
Tööriistad
98
››Quickoffice’i värskendamine
Võite alla laadida programmivärskendusi, uusi Quickoffice’i
tooteid ja eripakkumisi.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Quickoffice.
2 Valige VÄRSKENDA.
››Dokumentide haldamine veebis
Võite alla laadida programmivärskendusi, uusi Quickoffice’i
tooteid ja eripakkumisi.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Quickoffice.
2 Valige Kontod → teenus.
3 Valige Jätka (vajaduse korral).
4 Sisestage oma kontole juurdepääsuks e-postiaadress ning
valige OK.
5 Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente, nagu
soovite.
Tegumihaldur
Tegumihalduriga saate vaadata praegu töötavate rakendusi,
rakenduste pakettide suurust ja teavet mälu kohta ning või
jälgida RAM mälu.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige
Tegumihaldur.
2 Kasutage järgmisi valikuid:
●●
Aktiivsed rakendused: näete kõikide teie seadmes
praegu töötavate rakenduste loendit.
Tööriistad
99
Allal.-tud: vaadake mälu kogumahtu mida kasutatakse
seadmesse paigaldatud rakenduste tarbeks.
●● RAM: siit saate kontrollida ja hallata oma seadme RAM
mälu.
●● Hoiustamine: siit näete seadme ja mälukaardi kasutatud
ja vaba ruumi.
●● Spikker: vaadake spikrit aku tööea pikendamise ja RAM-i
halduri kohta.
●●
Voice Search
Siit leiate informatsiooni selle kohta, kuidas kasutada
asukohtade ja informatsiooni otsimiseks häälkäskluseid.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Voice Search.
2 Valige Speak now (vajaduse korral).
3 Lausuge häälkäsklus mikrofoni.
4 Valige otsitav üksus (vajaduse korral).
Tööriistad
100
Seaded
Seadete menüü avamine
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige Seaded.
2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.
Juhtmevaba võrk ja võrgud
Siin saate muuta traadita ühenduste seadeid.
››Lennurežiim
Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul
saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
››Wi-Fi seaded
Wi-Fi: Wi-Fi sisse- või väljalülitamine. ► lk. 83
●● Võrguteade: teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud
võrk on saadaval.
●● WPS-i nupuga ühendus: looge ühendus Wi-Fi AP-ga,
kasutades nuppu Wi-Fi Protected Setup (WPS).
●● Lisa Wi-Fi võrk: Wi-Fi AP käsitsi lisamine.
●●
››Bluetoothi seaded
Bluetooth: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
► lk. 80
●● Seadme nimi: seadmele Bluetooth-nime määramine.
●● Leitav: seadme muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks
muutmine.
●● Otsi seadmeid: saadaolevate Bluetooth-seadmete otsimine.
●●
Seaded
101
››USB-seaded
Saate aktiveerida erinevaid USB-ühendusrežiime pärast seda,
kui olete oma seadme arvutiga ühendanud. ► lk. 88
››VPN-i seaded
Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private
Network). ► lk. 90
Heli
Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.
●● Vaikne režiim: vaikse režiimi aktiveerimine, mille tulemusel
vaigistatakse kõik helid peale meediahelide ja alarmide.
●● Värin: määrake, millal seade erinevate sündmuste puhul
vibreerib.
●● Helitugevus: reguleerige meediahelide, märguandehelide,
süsteemihelide ja teatehelinate helitugevust.
●● Teate helin: sündmustest, nt sissetulevatest sõnumitest ja
kalendrisündmustest teavitava helina valimine.
●● Kuuldav valik: puuteekraanil rakenduse või suvandi valimisel
kostuva heli määramine.
●● Ekraaniluku helid: sättige oma seade häälitsema, kui te
lukustate või vabastate puuteekraani.
Ekraan
Ekraani seadete muutmiseks.
●● Taustpildid:
-- Avaleht:
Taustpilt: ootekuvale taustpildi valimine.
-- Lukusta ekraan:
Taustpilt: valige ekraanile kuvatav pilt, kui ekraan on
lukustatud.
Seaded
102
Kella asend: määrake kella asukoht lukustatud ekraanil. See
funktsioon ei toimi, kui ekraanilukustus on aktiveeritud.
●● Fondi laad: kuvatava teksti fonditüübi muutmine. Fonte saab
alla laadida Android Marketist, valides Hangi fondid võrgust.
●● Heledus: ekraani heledusastme määramine.
●● Ekraani automaatne pööramine: seadme pööramisel sisu
automaatse pööramise lubamine või keelamine.
●● Animatsioon: akende vahel liikumisel animatsiooni kuvamise
määramine.
●● Ekraani ajalõpp: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne
kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
●● Güroskoobi kalibreer.: güroskoobi kalibreerimine seadme
pöörlemistundlikkuse häälestamiseks.
●● Asetage seade kalibreerimiseks stabiilsele alusele.
Kalibreerimine võib ebaõnnestuda, kui seade
kalibreerimise ajal väriseb või liigub.
●● Kalibreerige güroskoop kallutamise ja pööramise
ning liikumismängude jaoks, et näidata libisemis- ja
planeerimata manöövreid.
Asukoht ja turvalisus
Muutke seadeid, et turvata enda seadet ja GPS omadusi.
●● Kasuta traadita võrke: seadistage, et kasutada Wi-Fi võrku
asukoha leidmise jaoks.
●● Kasuta GPS-satelliite: asukoha leidmiseks GPS-satelliitide
kasutamine.
Seaded
103
Määra ekraanilukk: määrake lukustusest vabastamiseks
turvakood. Kui te olete turvakoodi määranud, ilmub selle
valiku asemele Muuda ekraanilukku.
-- Puudub: keela ekraanilukk.
-- Muster: ekraani lukust avamise mustri määramine.
-- PIN: määrake ekraaniluku avamiseks PIN (numbriline).
-- Parool: määrake ekraaniluku avamiseks salasõna (tähed ja
numbrid).
●● Nähtavad paroolid: selle valikuga saate seadme seadistada
parooli sisestamisel seda kuvama.
●● Vali seadme administraatorid: seadmele installitud
seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite
rakendamiseks oma seadmel saate aktiveerida
seadmeadministraatorid.
●● Kasuta turvalisi volitusi: käsitleb sertide ja volituste
kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
●● Installi SD-kaardilt: mälukaardil salvestatud krüptitud sertide
installimine.
●● Määra parool: volitustele juurdepääsuks kasutatava parooli
loomine ja kinnitamine.
●● Tühjenda mälu: volituste seadmest kustutamine ja parooli
lähtestamine.
●●
Rakendused
Nende seadete abil saate hallata installitud rakendusi.
●● Tundmatud allikad: rakenduste allalaadimise lubamine mis
tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla
laadida vaid Android Marketist.
●● Halda rakendusi: seadmesse installitud rakenduste loendi
avamine ja rakenduseteabe kuvamine.
Seaded
104
Töötavad teenused: kasutatavate teenuste vaatamine ja
haldamine.
●● Mälukasutus: siit näete seadme rakenduste poolt kasutatud
ja vaba ruumi seadmes.
●● Akukasutus: vaadake kui palju voolu teie seade kasutab.
●● Arendus:
-- USB-silumine: USB kaabli abil seadme ja arvuti ühendamise
valimine. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
-- Ole ärkvel: seadme ekraani sisselülitatud oleku määramine
aku laadimise ajaks.
-- Luba teeseldud asukohti: teeseldud asukohtade ja
teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri
teenusele testimise eesmärgil. See on vajalik rakenduste
arenduse jaoks.
●● Samsung Apps: määrake, et saada märguandeid uute
Samsung Apps rakenduste kohta.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●●
Kontod ja sünkroonimine
Nende seadete abil saate kohandada automaatse
sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks
kontosid.
●● Taustaandmed: selle seade valimisega saate kasutada
automaatse sünkroonimise funktsiooni. Automaatne
sünkroonimine töötab taustal ega ava andmete
sünkroonimiseks rakendusi.
●● Automaatne sünkroonimine: seadme seadistamine
kontaktide, kalendri ja e-posti andmeid automaatselt
sünkroonima.
Seaded
105
Privaatsus
Nende seadete abil saate hallata oma seadeid ja andmeid.
●● Varunda minu andmed: seadme seadete varundamine
Google’i serveris ja sealt taastamine.
●● Automaatne taastamine: sättige seade rakenduste andmeid
varukoopiast automaatselt taastama, kui need on installitud
teie seadmesse.
●● Tehaseseadete lähtestamine: seadete lähtestamine
tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.
Hoiustamine
Siin saate vaadata mälukaartide ja seadme mäluteavet ning
vormindada seadme USB-mälu või mälukaarti.
Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt püsivalt kõik
andmed.
Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui
määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja
vaikerakendused hõivavad osa mälust.
Keel ja klaviatuur
Siin saate kohandada tekstisisestust.
››Vali keel
Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.
››Valige sisestusviis
Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.
››Samsungi klahvid
●●
Vertikaalpaigutusrežiimi klahvitüübid: vaikesisestusviisi
(nt QWERTY-klaviatuur, traditsiooniline klaviatuur või käsitsi
ekraanile kirjutamine) valimine.
Seaded
106
●●
Sisestuskeeled: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks
tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.
XT9: XT9-režiimi aktiveerimine teksti sisestamiseks ennustava
tekstisisestuse režiimi abil.
●● XT9 lisaseaded: XT9-režiimi täpsemate funktsioonide (nt
automaatne lõpetamine, automaatne parandamine või
automaatne asendamine) aktiveerimine ja oma sõnaloendi
seadistamine.
●● Sõrme liigutamine klahvidel: luba või keela klaviatuuri
libistamise funktsioon teksti sisestusrežiimis. Sisestusrežiimide
vahel saate vahetada kerides klaviatuuril vasakule või
paremale.
●● Automaatne suur algustäht: seadme seadistamine
kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat
tähte suurtähestama.
●● Käsitsikirjutamise seaded: kohanda käsitsikirjutamise režiimi
tuvastusaega.
●● Helisisend: aktiveerige häälsisestusrežiim teksti sisestamiseks
hääle abil Samsungi klaviatuurilt.
●● Automaatne punkt: seadistage seade sisestama punkti, kui
te topelttoksate tühikuklahvile.
●● Õpetus: teave Samsungi klahvistiku abil teksti sisestamise
kohta.
●●
Helisisend ja -väljund
Hääletuvasti ja tekst-kõneks-funktsiooni seadete muutmine.
››Hääletuvastuse seaded
Language: valige Google hääletuvasti keel.
●● SafeSearch: ebasündsa teksti ja/või piltide filtreerimine
häälotsingu tulemuste seast.
●●
Seaded
107
●●
Block offensive words: häälotsingu tulemuste seas
tuvastatud solvavate sõnade peitmine.
››Funktsiooni Tekst kõneks seaded
Kuula näidet: etteloetud teksti näite kuulamine.
Kasuta alati minu seadeid: valige rakenduste all tehtud
sätetest erinev kõnelemiskiirus ja keelesätted.
●● Vaikemootor: kasutatava kõnesünteesimootori määramine.
●● Installi hääleandmed: teksti kõneks muutmise funktsiooni
jaoks hääleandmete allalaadimine ja installimine.
●● Kõne kiirus: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne
kiiruse valimine.
●● Keel: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks keele valimine.
●● Mootorid: tekst-kõneks-mootorite vaatamine.
●●
●●
Juurdepääs
Muutke omadustele juurdepääsu sätteid.
●● Juurdepääs: aktiveerige juurdepääsetavus rakendusele,
mille olete alla laadinud, mis on varustatud heli, meloodia või
vibratsiooni tagasisidega, nagu haugata või löö.
●● Juurdepääsu teenused: kasutatava juurdepääsurakenduse
valimine.
●● Monoheli: monoheli kuulamine ühe kuulari kasutamise ajal.
●● Juurdepääsu otsetee: juurdepääsusätete lisamine
kiirmenüüsse, mis kuvatakse [ ] vajutamisel ja allhoidmisel.
Seaded
108
Kuupäev ja kellaaeg
Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva
ja kellaaega seadmes kuvatakse.
Kui aku tühjeneb või eemaldatakse kauemaks kui mõneks
minutiks, siis kuupäev ja kellaaeg nullitakse.
Määra kuupäev: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
Vali ajavöönd: koduse ajavööndi määramine.
●● Määra aeg: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
●● Kasuta 24-tunnist vormingut: kellaaja 24-tunnises
vormingus kuvamise määramine.
●● Vali kuupäevavorming: kuupäevavormingu määramine.
●●
●●
Teave seadme kohta
Seadme kohta käiva informatsiooni vaatamine ja seadme oleku
kontrollimine.
Seaded
109
Tõrkeotsing
Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid
Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda.
Minge teise kohta ja proovige uuesti.
●● Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida.
Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
●●
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti,
proovige üht järgmistest lahendustest.
●● Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada
seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata
puutetundlike seadmete puhul kasutada.
●● Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal
puhtad ja kuivad.
●● Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade
eemaldamiseks seade.
●● Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile
täiendatud.
●● Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma
kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.
Seade hangub või sel on parandamatud tõrked
Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks
osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine.
Kui seade ei reageeri, siis vajutage ja hoidke all 8–10 sekundi [ ]
all ja vabastage. Seade taaskäivitub automaatselt.
Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele
lähtestamine. Avage ooterežiimis rakenduste loend ja valige
Seaded → Privaatsus → Tehaseseadete lähtestamine →
Lähtesta telefon → Kustuta kõik.
Seade piiksub ja akuikoon on tühi
Aku on tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige või
asendage aku.
Tõrkeotsing
110
Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja
Akuklemmid võivad olla määrdunud. Pühkige mõlemaid
kuldseid metallribasid puhta, pehme riidega ja proovige
uuesti laadida.
●● Kui aku ei lae enam täielikult täis, vahetage see uue aku vastu
välja. Vana aku äraviskamisel järgige kohalikke õigusakte.
●●
Seade läheb tuliseks
Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või
kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna.
See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist
mõjutada.
Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated
Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks
töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera
käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.
●● Laadige aku või vahetage see täis laetud aku vastu välja.
●● Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või
kustutades need seadmest.
●● Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete
järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge
Samsungi teeninduskeskusesse.
FM-raadio käivitamisel kuvatakse tõrketeated
Teie Samsungi mobiilsideseadme FM-raadio rakendus kasutab
antennina peakomplekti. Kui peakomplekt pole ühendatud, ei
saa FM-raadio raadiojaamade signaale vastu võtta. FM-raadio
kasutamiseks veenduge, et peakomplekt on õigesti ühendatud.
Seejärel otsige ja salvestage saadaolevad raadiojaamad.
Kui te pärast nende nõuannete järgimist FM-raadiot ikka
kasutada ei saa, proovige soovitud raadiojaama mõne
muu raadiovastuvõtjaga kuulata. Kui te raadiojaama teise
vastuvõtjaga kuulete, võib see tähendada, et teie seade vajab
hooldust. Pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.
Tõrkeotsing
111
Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated
Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi
mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide
avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.
●● Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või
kustutades need seadmest.
●● Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights
Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on
faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
●● Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.
Teist Bluetooth-seadet ei leita
Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles
seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
●● Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole
üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi
(10 meetrit).
●●
●●
Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda,
pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.
Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust
●●
●●
Veenduge, et USB kaabel sobib teie seadmega.
Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja
need on ka uuendatud.
Tõrkeotsing
112
Ohutusabinõud
Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne
seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.
Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu
Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega
logisevaid seinapesasid
Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija
eemaldamisel kaablist
Ärge toitekaablit painutage ega vigastage
Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade
kätega
Ärge laadijat ega akut lühistage
Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage
Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud
Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal
Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.
Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut
Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma
lähimast volitatud teeninduskeskusest.
Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel ettevaatlik
• Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks
kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad
põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
• Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja seadmete
kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
• Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu
mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad
ülekuumenemisel plahvatada.
• Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat välist
survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.
Ohutusabinõud
113
Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest
• Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri kätte.
• Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada
seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
• Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib tekitada
ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid ajutiselt või
püsivalt kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.
Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega
aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju
Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja
Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.
Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal
Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie
seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.
Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal
• Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm,
kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
• Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist
vähemalt 15 cm kaugusel.
• Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage
seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.
Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses,
mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad
Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas
raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.
Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe
saamiseks ühendust aparaadi tootjaga
Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida.
Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.
Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja
• Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku
eemaldada.
• Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
Ohutusabinõud
114
• Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega
õhkimisalal.
• Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid
koos seadme, selle osade või tarvikutega.
Lennukis lülitage seade välja
Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki
elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.
Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida
mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd
Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto
elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.
Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete
kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju
Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage
mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse
tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.
• Kasutage vabakäeseadet.
• Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid.
Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib
tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine
Hoidke seade kuivana
• Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi
vooluringe kahjustada.
• Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse
lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei
lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel
kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
• Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga
kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
Ohutusabinõud
115
Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades
Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.
Ärge hoidke seadet kaldus pindadel
Kui seade maha kukub, võib see viga saada.
Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage
seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C
• Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki
sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
• Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto
armatuurlauale).
• Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.
Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid,
võtmed ja kaelakeed
• See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
• Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada
tuleohtu.
Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal
• Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku
tühjendada.
• Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas
krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
• Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge
laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest
pikka aega rõõmu tunda.
Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade
toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal
ega sees
• Aku võib lekkida.
• Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.
Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda
• Teie seadme ekraan võib katki minna.
• Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada
või põhjustada nende rikkeid.
Ohutusabinõud
116
Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on
ülekuumenenud
Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada
põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.
Juhul kui teie seadmel on kaameravälk või -valgustus, ärge
kasutage välku inimeste või lemmikloomade silmade lähedal
Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi
kahjustada.
Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik
• Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani
silmadele liiga lähedal.
• Videotes esinevate või Flash’i põhiste mängude mängimisel tekkival
pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või
minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe
seadme kasutamine.
Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski
Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil
sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite
tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või
muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet
lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause.
Juhul kui teil esineb ka sellise kasutamise ajal või järel ebamugavustunnet,
lõpetage kasutamine ning konsulteerige arstiga.
Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga
• Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib
lühendada nende tööiga.
• Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist
uuesti täis laadida.
• Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
• Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.
Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja
lisavarustust
• Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga
vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
• Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või
lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.
Ohutusabinõud
117
Ärge seadet ega akut hammustage ega imege
• See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
• Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.
Ärge sisestage seadet või kaasasolevaid lisaseadmeid silmadesse,
kõrvadesse või suhu
See võib põhjustada lämbumise või muid tõsiseid vigastusi.
Seadme kasutamisel:
• Rääkige otse mikrofoni.
• Ärge seadmesisest antenni puudutage. Vastasel korral võib kõnekvaliteet
halveneda või seadme kiiratava raadiosagedusliku energia tase suureneda.
Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu
• Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
• Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu
kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
• Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake
helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või
muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis
kuulmiseks vajalik.
• Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist
elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas
või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist
staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.
Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik
Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.
Ärge kandke seadet tagataskus või vööl
Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.
Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda
• Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii
kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
• Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatusvõi tuleohtu.
Ohutusabinõud
118
Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid
Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku
toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see
põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma,
lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.
Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist
• Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
• Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
• Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.
Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki
Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade
parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt
Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist
Ärge lubage lastel seadet kasutada
Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad
end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile
asjatuid arveid tekitavad.
Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik
• Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus
on turvaliselt kinnitatud.
• Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle
toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel
avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.
Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega
hooldustehnikul
Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning
muuta kehtetuks tootjagarantii.
Ohutusabinõud
119
Käsitsege mälukaarte ettevaatlikult
• Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib
põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
• Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud
elektrilise müra eest.
• Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega
metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.
Hoidke enda isiklikke ja olulisi andmeid kindlalt
• Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid.
Samsung ei vastuta andmete kadumise eest.
• Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel
lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise
vältimiseks.
• Lugege rakendusi alla laadides hoolikalt ekraanil olevaid lube. Olge eriliselt
ettevaatlik rakendustega millel on juurdepääs paljudele funktsioonidele või
märkimisväärsele hulgale teie isiklikest andmetest.
• Kontrollige regulaarselt, et teie kontosid ei oleks kasutatud loata või
kahtlasel viisil. Juhul kui leiate mistahes märke enda isiklike andmete
väärkasutusest võtke õhendust enda teenusepakkujaga, et kustutada enda
konto andmed.
• Juhul kui seadme kaotate või see varastatakse, muutke teie isiklike andmete
kaitsmiseks enda kontode salasõnad.
• Vältige tundmatutest allikatest pärinevate rakenduste kasutamist ning
lukustage enda seade mustri, salasõna või PIN koodi abil.
Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale
Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele
isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste
seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud
kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust
kasutamisest.
Ohutusabinõud
120
Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave
KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE JUHENDITELE
RAADIOLAINETEGA KOKKUPUUTE PUHUKS
Teie mobiiliseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. See on disainitud mitte
ületama raadiolainetega kokkupuude piirnorme (raadiosageduste
elektromagnetilised väljad) mida on soovitatud rahvusvaheliste juhenditega.
Need juhendid on välja töötanud iseseisev teadusorganisatsioon (ICNIRP)
ning arvestatud on märkimisväärse turvapuhvriga, tagamaks kõigi turvalisust,
olenemata nende vanusest ja tervislikust seisundist.
Raadiolainetega kokkupuute juhised kasutavad mõõtühikut, mida tuntakse
kui erineelduvuskiirust (Specific Absorption Rate; SAR). Lubatud SAR piirmäär
mobiilsetele seadmetele on 2,0 W/kg.
SAR testid viiakse läbi standardsetes tööasendites oludes mil seade saadab selle
kõrgeimal sertifitseeritud jõudlusel kõigil testitud sageduslaiustel. Selle seadme
kõrgeimad SAR väärtused on vastavalt ICNIRP juhistele järgnevad:
Maksimaalne SAR selle mudeli puhul ning olud milledes see jäädvustati
Pea SAR
0,084 W/kg
Kehal-kantud SAR
0,04 W/kg
Kasutamise ajal on selle seadme reaalsed SAR väärtused reeglina oluliselt
madalamad kui allpool toodud väärtused. Seda seetõttu, et süsteemi tõhususe
ja võrgu minimaalse segamise huvies vähendatakse teie seadme jõudlust
automaatselt juhtudel mil kõne sooritamiseks ei ole tarvis täit jõudlust. Mida
madalam on seadme jõudlus, seda madalam on selle SAR väärtus.
Seadmel on läbi viidud kehal-kantud SAR testimine, kasutades selleks heaks
kiidetud lisavarustust või oludes kus keha ja seadme vahele jääb vahemaa on
1,5 cm. Raadiolainetega kokkupuute juhistele vastamiseks kehal-kandmisel,
peaks seadet kasutama heaks kiidetud lisavarustusega või olema paigutatud
kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kasutate heaks kiitmata lisavarustust,
veenduge, et lisavarustus ei sisaldaks mistahes metallkomponente ning see
asetaks seadme kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele.
Maailma Terviseorganisatsioon, Ameerika Ühendriikide Toidu ja Ravimiamet
ning muud vastavad organisatsioonid soovitavad kokkupuute vähendamiseks
kasutada käed-vabad lisaseadet, mis võimaldab juhtmevaba seadme
kasutamise ajal hoida peast ja kehast eemal, või vähendada seadme kasutamise
kestust.
Lisainformatsiooni leiate külastades veebilehte www.samsung.com/sar ning
otsides enda seadet mudeli numbri järgi.
Ohutusabinõud
121
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on
eraldi kogumissüsteemid.)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel
näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija,
peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel
kõrvaldada koos muude olmejäätmetega.
Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud
võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada
materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed
muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu
kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu
tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna
muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks
(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on
kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)
Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote
akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude
olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad,
et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi
2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende
sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.
Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist,
eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku,
tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.
Ohutusabinõud
122
Lahtiütlus klausel
Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad
kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-,
kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja
teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud
on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või
teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on
sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu
kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine,
üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete
loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.
„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA
KUJUL”. SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID
OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT
LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT,
GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE
KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA
SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA
TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI
JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE,
ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE
VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI
TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE
VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE
VÕIMALUSEST ON TEATATUD”.
Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või
katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb
mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate
osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil
puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung
selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu
kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.
Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest.
Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava
sisu või teenuse pakkujale.
Ohutusabinõud
123
Register
aku
FM raadio
alarmid
fotod
laadimine 13
paigaldamine 12
jaamade salvestamine 60
kuulamine 59
desaktiveerimine 93
kinnipanek 93
loomine 93
autoportree
pildistamine 52
pildistamine naeratuse
võttega 52
pildistamine
panoraamvõttega 51
salvestamine 49
seeria pildistamine 51
vaatamine 57
allalaadimised
failid 35
haldamine 95
rakendused 34
AllShare 85
Arvutiühendused
galerii
massmälu 89
Samsung Kies 88
Windows Media Player 89
failivormingud 57
fotode vaatamine 57
videote esitus 58
Bluetooth
Google'i otsing 96
Google Latitude 73
Google Mail 37
Google Maps 71
Google Talk 41
heledus, ekraan 30
helisalvesti
aktiveerimine 80
andmete saatmine 81
andmete vastuvõtmine 82
helistamine 82
seadmete otsimine ja
ühenduse loomine 81
DLNA
vt AllShare
esitamine 67
salvestus 67
e-post
konto seadistamine 39
saatmine 39
vaatamine 40
internet
vt veebibrauser
kaamera
failihaldur 97
kaamera kohandamine 53
pildistamine 49
Register
124
MP3-mängija
videode salvestamine 54
videokaamera
kohandamine 56
esitusloendi loomine 46
failide lisamine 44
muusika esitamine 44
kaart
asukohtade otsimine 72
asukohtade otsimine
lähedusest 74
asukohtade sõpradega
jagamine 73
juhiste hankimine 73
navigatsiooni
kasutamine 75
mälukaart
eemaladamine 16
sisestamine 15
vormindamine 17
ootekuva
paneelide lisamine 26
üksuste lisamine 24
pakkige lahti 11
puuteekraan
kalender
sündmuse loomine 65
sündmuse vaatamine 65
kasutamine 22
lukustamine 23
kalkulaator 95
kellaaja ja kuupäeva
määramine 29
Kies air 96
kontaktid
Quickoffice 98
Samsung Apps 77
Samsung Kies 88
seade
ehitus 19
indikaatorikoonid 21
klahvid ja nupud 20
kohandamine 29
seaded 101
sisse- ja väljalülitamine 18
teadete paneel 25
importimine 64
loomine 62
otsimine 62
lennurežiim 18
maailmakell 94
memod
loomine 66
vaatamine 66
seaded
asukoht ja turvalisus 103
ekraan 102
heli 102
häälsisestus ja -väljund 107
juhtmevaba võrk ja
võrgud 101
juurdepääs 108
menüükuva
kasutamine 26
rakenduste
korraldamine 27
Register
125
veebibrauser
keel ja klaviatuur 106
kontod ja
sünkroonimine 105
kuupäev ja kellaaeg 109
privaatsus 106
rakendused 104
seadme info 109
säilitamine 106
järjehoidjate lisamine 70
veebilehtede sirvimine 68
videod
esitamine 47, 58
salvestamine 54
videomängijas 47, 58
VPN ühendused
Smart View 87
social hub 43
stopper 94
sõnumid
loomine 90
ühendumine 92
Wi-Fi
aktiveerimine 83
võrgu otsimine ja ühenduse
loomine 83
e-kirja saatmine 39
e-posti kontode
seadistamine 39
Windows Media Player 89
ühendused
sünkroonimine
veebikontodega 35
Windows Media
Player'iga 89
arvuti 88
Bluetooth 80
DLNA 85
TV 87
WLAN 83
taimer 94
tegumihaldur 99
tekstisisestus 32
tekstmemod 66
telefoniraamatust
YouTube
videote vaatamine 76
videote üleslaadimine 77
kontakti loomine 62
kontakti otsimine 62
nimekaardi loomine 63
rühma loomine 63
uudised & ilm 79
vaikne režiim 29
Register
126
Vastavuse deklaratsioon
Toote üksikasjad
Järgnevale
Tootele : Mobile Internet Device (MID) (mobiilne internetiseade)
Mudel(id) : YP-GI1
Toodetud:
F1: Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3 Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-city, Gyeonggi-Do, Korea
F2: Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province China
(Tehase nimi ja aadress)
Deklaratsioon & Kohandatavad standardid
Deklareerime käesolevaga, et ülalpool kirjeldatud toode vastab olulistele nõudmistele
mis on toodud direktiivides R&TTE (1995/5/ EÜ), madalapingedirektiiv (2006/95/EÜ) ning
üldine elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv (2004/108/EÜ), rakendades standardeid:
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1:2009
ETSI EN 300 328 V1.7.1 WLAN
ETSI EN 300 328 V1.7.1 BT
EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 55022:2006/A1:2007
EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003
EN 60950-1:2006+A1:2010
ETSI EN 300 440-1 V1.5.1
ETSI EN 300 440-2 V1.3.1
Esimese CE märgise andmise kuupäev: 2012
Esindus Euroopa Liidus
Esindus Euroopa Liidus:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
8. veebruar 2012
(väljaandmise koht ja kuupäev)
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(volitatud isiku nimi ja allkiri)
* Tegemist ei ole Samsungi teeninduskeskuse aadressiga. Samsungi teeninduskeskuse aadressi või
telefoninumbri leiate garantiikaardilt või võttes ühendust jaemüüjaga, kellelt toote ostsite.
Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle
kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.
Kiesi installeerimine (PC Sync)
1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt
alla (www.samsung.com/kies) ja installige oma
arvutisse.
2. Uhendage enda seade USB kaabli abil arvutiga.
3. Topelt-klõpsake Samsung Kies programmi
käivitamiseks enda arvutis Samsung Kies’i ikoonile.
Lisateavet leiate Kiesi spikrist.
www.samsung.com
Estonian. 12/2013. Rev. 1.3
Download PDF

advertising