Samsung | SM-G928F | Samsung SM-G928F Vartotojo vadovas (Marshmallow)

SM-G928F
Kasutusjuhend
Estonian. 12/2016. Rev.1.1
www.samsung.com
Sisukord
Põhiline
64Sõnumid
67Internet
68E-post
69Kaamera
92Galerii
94 Smart Manager
96 S Planeerija
97 S Health
100 S Voice
102SideSync
111Muusika
112Video
113Helisalvesti
115 Minu Failid
116 Samsung Gear
116Memo
117Kell
118Kalkulaator
119 Google rakendused
4Üldteave
5 Pakendi sisu
6 Seadme osad
8Aku
14 SIM-või USIM-kaart
16 Seadme sisse- ja väljalülitamine
17Puuteekraan
20Avaleht
27 Lukustatud ekraan
28Servaekraan
37 Teavituste paneel
39 Teksti sisestamine
41Kuvahõive
42 Rakenduste avamine
42Mitmikaken
46 Andmete ülekandmine teie eelmiselt
seadmelt
48 Seade ja andmehaldus
51Kiirühendamine
54 Failide jagamine teistega
55Hädaabirežiim
Seaded
121Sissejuhatus
121Wi-Fi
123Bluetooth
125Lennurežiim
125 Mobiilne kuumkoht ja modem
126Andmekasutus
127Mobiilsidevõrgud
127 NFC ja maksed
Rakendused
56 Rakenduste installimine ja
deinstallimine
57Telefon
62Kontaktid
2
Sisukord
130 Veel ühenduseseadeid
132Rakendused
133 Helid ja värinad
133Teavitused
134 Mitte segada
134Ekraan
135Servaekraan
135 Täpsemad funktsioonid
136Taustpilt
136Teemad
137 Luk.ekraan ja turvalisus
141 Privaatsus ja turvalisus
144 Lihtne režiim
145Juurdepääs
145Kontod
146 Varunda ja lähtesta
147 Keel ja sisestus
147Aku
148Mälu
148 Kuupäev ja kellaaeg
149Kasutusjuhend
149 Teave seadme kohta
Lisa
150Juurdepääs
166Tõrkeotsing
172 Aku eemaldamine
3
Põhiline
Üldteave
Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne
seadme kasutama hakkamist läbi.
• Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
• Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast, mudeli üksikasjadest või
seadme tarkvarast osaliselt erineda.
• Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja muutmälukasutust, mõjutab
seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei
pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
• Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud
probleemide eest.
• Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on
tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras.
Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste
tööd.
• Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on
litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine
müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on
täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
• Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne
sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua
lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
• Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma
eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust
Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust
teenusepakkujaga.
• Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine
võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi
litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
4
Põhiline
• Olenevalt piirkonnast või mudelist vajavad mõned seadmed Föderaalse Sidekomisjoni
(FCC) heakskiitu. Kui teie seadmel on FCC heakskiit, saate vaadata seadme FCC ID-d. FCC ID
kuvamiseks toksake Rak.-d → Seaded → Teave seadme kohta → Aku teave.
Juhendavad ikoonid
Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele
Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid
Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo
Pakendi sisu
Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:
• Seade
• Kiirjuhend
• Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt
regioonist või teenusepakkujast erineda.
• Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste
seadmetega.
• Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
• Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et
need sobivad teie seadmele.
• Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute
kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
• Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval
olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.
5
Põhiline
Seadme osad
SIM-kaardi salv
Kõlar
LED indikaator
Eesmine kaamera
Lähedus-/valgussensor
Puuteekraan
Toitenupp
Servaekraan
Servaekraan
Avakuvaklahv
(sõrmejäljeandur)
Hiljutiste rakenduste
klahv
Tagasiliikumisklahv
Peakomplekti pesa
Valjuhääldi
Mikrofon
Mitmeotstarbeline pesa
Mikrofon
GPS antenn
Välk
Tagakaamera
Helitugevusnupp
NFC-antenn/juhtmevaba
laadimise mähis
Põhiantenn
6
Põhiline
• Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada
ühendusprobleeme või tühjendada akut.
• Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata
ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
• Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib
tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
• Kõvera ekraani värvid võivad vaateasendis sõltuvalt erineda.
Klahvid
Klahv
Funktsioon
Toide
Viimased
rakendused
Avakuva
• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks.
• Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.
• Toksake ja hoidke all, et käivitada jaotatud ekraani vaade.
• Vajutage ekraani sisselülitamiseks, kui ekraan on lukustatud.
• Vajutage avalehele naasmiseks.
• Vajutage ja hoidke Google käivitamiseks.
Tagasi
• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
Helitugevus
• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.
7
Põhiline
Aku
Aku laadimine
Laadige aku enne esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.
Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või
kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.
1 Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse
pessa.
Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest
tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.
2 Ühendage USB-toiteadapter pistikupessa.
8
Põhiline
3 Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti
seadmest ja seejärel pistikupesast.
Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laaduril
puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks
pistikupesast välja võtma. Laadur peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja
lihtsalt ligipääsetav.
Järelejääva laadimisaja vaatamine
Avage laadimise ajal avaleht ja toksake Rak.-d → Seaded → Aku.
Tegelik laadimisaeg võib varieeruda sõltuvalt teie seadme olekust ja
laadimistingimustest. Järelejäävat laadimise aega ei pruugita kuvada, kui laete seadet
väga külmades või kuumades oludes.
Akuenergia tarbimise vähendamine
Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.
• Optimeerige seadet, kasutades Smart Manager-i.
• Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenuppu vajutades unerežiimile.
• Aktiveerige energiasäästurežiim.
• Sulgege ebavajalikud rakendused.
• Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
• Deaktiveerige Wi-Fi, kui te seda ei kasuta.
• Deaktiveerige rakenduste automaatne sünkroonimine.
• Vähendage taustavalguse põlemisaega.
• Vähendage ekraani heledust.
9
Põhiline
Aku laadimise näpunäited ja ettevaatusabinõud
• Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
• Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul
mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
• Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad
ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Elektritoite kadumise vältimiseks
andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
• USB-toiteadapterist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama
voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.
• Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
• Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda.
Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
• Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie
seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise
lõpetada.
• Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.
10
Põhiline
Kiirlaadimine
Seadmesse on ehitatud kiirlaadimissüsteem. Te saate selle süsteemi abil akut kiiremini laadida,
kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.
Kiirlaadimisest
• Kiirlaadimissüsteem kasutab aku laadimise tehnoloogiat, mis laeb suurendatud
laadimisvõimsuse abil aku kiiremini. Seade toetab Samsungi kohanduvat
kiirlaadmissüsteemi ja tarkvara Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Seadmega kiirlaadimisfunktsiooni kasutamiseks ühendage seade akulaaduriga, mis toetab
kohanduvat kiirlaadimist või tarkvara Quick Charge 2.0.
Laadimiskiiruse tõstmine
Laadimiskiiruse tõstmiseks lülitage seade või selle ekraan aku laadimise ajaks välja.
• Kui toimub väljalülitatud seadme aku laadimine, kuvatakse ekraanile ikoon
.
• Kiirlaadimise funktsiooni ei saa kasutada, kui ekraan on sisse lülitatud. Laadimiskiiruse
suurendamiseks lülitage ekraan välja.
Kui kiiraadimise funktsioon ei ole aktiveeritud, toksake avalehel Rak.-d → Seaded → Aku ja
toksake seejärel Kiirlaadimine, et seda aktiveerida.
• Te ei saa sisseehitatud kiirlaadimissüsteemi kasutada, kui laete akut tavalise
akulaaduriga.
• Kui seade kuumeneb või ümbritseva keskkonna temperatuur tõuseb, või
laadimiskiirus automaatselt väheneda. See on tavaline tööolukord, mis väldib seadme
kahjustumist.
11
Põhiline
Juhtmevaba laadimine
Seadmesse on sisse ehitatud juhtmevaba laadimise mähis. Võite akut laadida juhtmevaba laadija
abil (müügil eraldi).
Juhtmevaba kiirlaadimine
Saate laadida oma seadet kiiremini, kasutades juhtmevaba kiirlaadimise funktsiooni. Selle
funktsiooni kasutamiseks peate kasutama laadurit ja juhtmevaba kiirlaadimise funktsiooni
toetavaid komponente.
Laadija sees asuv ventilaator võib tekitada juhtmevaba kiirlaadimise ajal müra.
Ventilaatori müra vähendamiseks peate deaktiveerima juhtmevaba kiirlaadimise
funktsiooni. Esmakordsel laadurisse asetamisel lisatakse teie seadme seadete
menüüsse valik sisse/välja. Toksake avalehel Rak.-d → Seaded → Aku ning seejärel
toksake Juhtmevaba kiirlaadimine funktsiooni deaktiveerimiseks. Selle funktsiooni
deaktiveerimine vähendab müra, kuid võib põhjustada aeglasemat laadimist.
Aku laadimine
1 Asetage seadme tagakülje keskosa juhtmevaba laadija keskele.
Saate kontrollida järelejäänud laadimisaega ekraanilt. Tegelik järelejäänud laadimisaeg võib
laadimistingimustest sõltuvalt erineda.
12
Põhiline
2 Peale aku täielikku laadimist eemaldage seade juhtmevabalt laadijalt.
• Kui seadme ja juhtmevaba laadija vahel on võõrkehi, ei pruugi seadme laadimine
korralikult toimuda.
• Kui kasutate juhtmevaba laadijat piirkondades, kus võrgusignaal on nõrk, võib
võrguühendus kaduda.
• Kasutage Samsungi heakskiiduga juhtmevabu laadijaid. Kui kasutate muid
juhtmevabu laadijaid, ei pruugi aku laadimine korralikult toimuda.
Energiasäästurežiim
Säästke akutoidet, piirates seadme funktsioone.
Toksake avalehel Rak.-d → Seaded → Aku → Energiasäästurežiim ning seejärel toksake selle
aktiveerimiseks lülitit.
Energiasäästurežiimi automaatseks aktiveerimiseks, kui akutoide jõuab teatud tasemele, toksake
Alusta energiasäästu ja tehke vastav valik.
Ülim energiasäästurežiim
Kasutage seda režiimi seadme akutoite pikendamiseks. Ülimas energiasäästurežiimis töötab
seade järgmiselt:
• Kuvab ekraanil värve halltoonides.
• Annab saadaval olevate rakenduste seast ligipääsu ainult hädavajalikele ja valitud
rakendustele.
• Deaktiveerib mobiilsideühenduse, kui ekraan lülitub välja.
• Deaktiveerib Wi-Fi ja Bluetooth funktsioonid.
Toksake avalehel Rak.-d → Seaded → Aku → Ülim energiasäästurežiim ning seejärel toksake
selle aktiveerimiseks lülitit.
Ülima energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks toksake VEEL → Desakt. ülim ener.säästurežiim.
Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
13
Põhiline
SIM-või USIM-kaart
SIM-või USIM-kaardi paigaldamine
Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart.
• Seadmega töötavad ainult nano-SIM-kaardid.
• Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse
saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
1
3
2
4
1 Sisestage väljutustihvt SIM-kaardi salves olevasse auku, et väljutada salv.
Veenduge, et väljutustihvt oleks augu suhtes risti. Vastasel juhul võite seadet kahjustada.
2 Tõmmake SIM-kaardi salv õrnalt SIM-kaardi salve pesast välja.
14
Põhiline
3 Asetage SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi salve nii, et kaardi kuldsed kontaktpinnad on
suunaga alla.
Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta
kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.
4 Sisestage SIM-kaardi salv õrnalt SIM-kaardi salve pesasse tagasi.
Sisestage ettevaatlikult SIM-kaardi salv, et ennetada SIM-kaartide kadumist või salvest
välja kukkumist.
SIM-või USIM-kaardi eemaldamine
1 Sisestage väljutustihvt SIM-kaardi salves olevasse auku, et väljutada salv.
2 Tõmmake SIM-kaardi salv õrnalt SIM-kaardi salve pesast välja.
3 Eemaldage SIM-või USIM-kaart.
4 Sisestage SIM-kaardi salv õrnalt SIM-kaardi salve pesasse tagasi.
15
Põhiline
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid
oma seadme seadistamiseks.
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake Toide VÄLJA.
Kui asute piirkonnas, kus juhtmevabade seadmete kasutamine on piiratud, nagu
lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
Seadme taaskäivitamine
Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja
helitugevuse vähendusnuppu kauem kui 7 sekundit.
Helitugevuse
vähendusnupp
Toitenupp
16
Põhiline
Puuteekraan
• Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised
laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
• Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega
ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.
• Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool
puutetundlikku piirkonda.
• Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või
kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
• Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.
Toksamine
Rakenduse avamiseks, menüüs valikute tegemiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraanil
oleva klaviatuuriga tähtede sisestamiseks toksake seda oma sõrmega.
17
Põhiline
Toksamine ja hoidmine
Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke üksust või ekraani kauem kui 2 sekundit.
Lohistamine
Üksusse teisaldamiseks toksake ja hoidke seda ning pukseerige see soovitud kohta.
Topelttoksamine
Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti
topeltkoputus.
18
Põhiline
Libistamine
Libistage teiste paneelide kuvamiseks avalehel või kõigi rakenduste ekraanil sõrmega vasakule
või paremale. Veebilehe või loendite, näiteks kontaktide, kerimiseks libistage üles või alla.
Sõrmede laiali- ja kokkusurumine
Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku.
Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.
19
Põhiline
Avaleht
Avaleht
Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste
otseteid jne.
Teiste paneelide vaatamiseks libistage sõrmega vasakule või paremale.
Avaleht võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
Servaekraani link
Vidin
Kaust
Rakendus
Ekraani näidikud
Lemmikrakendused
Rakenduste ekraani ikoon
20
Põhiline
Avalehe valikud
Saadavalolevatele suvanditele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed
ekraanil kokku. Avalehte saate isikupärastada avalehe paneele lisades, kustutades või ümber
paigutades. Samuti saate seada avalehele taustpildi, lisada avalehe vidinaid jm.
• Taustpildid: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
• Vidinad: avalehele vidinate lisamine. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad
väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt.
• Teemad: seadme teema muutmine. Liidese visuaalsed elemendid, näiteks värvid, ikoonid ja
taustapildid, muutuvad valitud teemast sõltuvalt.
• Ekr. ruudustik: ruudustiku suuruse muutmine, et kuvada avalehel või rakenduste ekraanil
rohkem või vähem objekte.
21
Põhiline
Flipboard Briefing
Võimaldab vaadata viimaseid artikleid erinevatest kategooriatest. Selle funktsiooni abil saate end
kursis hoida teid huvitavate uudistega.
Libistage avalehel sõrmega paremale, et avada funktsioon Flipboard Briefing. Artiklite
lehitsemiseks igas uudistekategoorias libistage sõrmega üles või alla.
Kui see funktsioon pole aktiivne, siis toksake avalehel tühjal alal ja hoidke seda all. Seejärel
libistage paremale ja toksake lülitile Briefing, et seda aktiveerida.
Üksuste lisamine
Toksake ja hoidke rakenduste ekraanil rakendust või kausta ning lohistage see seejärel avalehele.
Vidinate lisamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala, toksake Vidinad, toksake ja hoidke
vidinat ning lohistage see avalehele.
Üksuse teisaldamine ja eemaldamine
Toksake ja hoidke avalehel üksust ja lohistage see seejärel uude asukohta.
Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.
Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.
Üksuse eemaldamiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas olevale
suvandile Eemalda.
22
Põhiline
Kaustade loomine
1 Toksake ja hoidke avalehel rakendust all ning seejärel lohistage see teise rakenduse peale.
2 Lõpetage rakenduse allhoidmine, kui rakenduste ümber ilmub kaustaraam.
Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi.
3 Toksake Sisestage kausta nimi ja sisestage kausta nimi.
Kausta värvi muutmiseks toksake
.
Rohkemate rakenduste kausta lisamiseks toksake ja hoidke veel ühte rakendust all ning lohistage
see seejärel kausta.
Rakenduste viimiseks kaustast avalehele toksake kausta ja seejärel lohistage rakendus avalehele.
Rakenduste kaustast kustutamiseks toksake kausta ja lohistage rakendus, mida soovite
kustutada, ekraani ülaosas asuvale nupule Eemalda.
23
Põhiline
Paneelide haldamine
Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala.
Paneeli lisamiseks libistage vasakule ja toksake seejärel
.
Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude
kohta.
Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani
ülaservas asuvale suvandile Eemalda.
Paneeli põhiavaleheks seadmiseks toksake
.
Rakenduste ekraan
Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud
rakenduste ikoonid.
Toksake avalehel Rak.-d rakenduste ekraani avamiseks. Teiste paneelide vaatamiseks libistage
sõrmega vasakule või paremale.
Üksuste teisaldamine
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
Toksake rakenduste ekraanil MUUDA. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.
Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.
Kaustade loomine
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
1 Toksake rakenduste ekraanil MUUDA.
2 Toksake ja hoidke rakendust all ning lohistage see seejärel teise rakenduse peale.
24
Põhiline
3 Lõpetage rakenduse allhoidmine, kui rakenduste ümber ilmub kaustaraam.
Luuakse uus kaust, mis sisaldab valitud rakendusi.
Rakenduste ekraan võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
4 Toksake Sisestage kausta nimi ja sisestage kausta nimi.
Kausta värvi muutmiseks toksake
.
Rohkemate rakenduste kausta lisamiseks toksake ja hoidke veel ühte rakendust all ning lohistage
see seejärel kausta.
Kausta kustutamiseks valige kaust
viiakse üle rakenduste ekraanile.
-ga. Kustutatakse ainult kaust. Kaustas olevad rakendused
Üksuste ümberkorraldamine
Rakenduste ekraanil saate üksuseid ümberkorraldada tähestikulises järjekorras.
Toksake rakenduste ekraanil A-Z → SALVESTA.
25
Põhiline
Indikaatorikoonid
Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud
enimkasutatavad ikoonid.
Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks
lohistage see ekraani ülaosast alla.
Ikoon
Tähendus
Signaali pole
Signaali tugevus
Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
GPRS-võrk ühendatud
EDGE-võrk ühendatud
UMTS-võrk ühendatud
HSDPA-võrk ühendatud
HSPA+-võrk ühendatud
/
LTE-võrk ühendatud (LTE-toega mudelitel)
Wi-Fi on ühendatud
Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
GPS aktiveeritud
Kõne pooleli
Vastamata kõne
Uus teksti-või multimeediasõnum
Alarm aktiveeritud
Vaigistusrežiim aktiveeritud
Vibratsioonirežiim aktiveeritud
Lennurežiim aktiveeritud
Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
Aku laetuse tase
26
Põhiline
Lukustatud ekraan
Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning
lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.
Ekraaniluku avamiseks vajutage toitenuppu või avakuvaklahvi ja libistage suvalises suunas.
Te saate ekraani lukustamisviisi muuta, et takistada teiste juurdepääsu oma isiklikule teabele.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Luk.ekraan ja turvalisus → Ekraaniluku tüüp ja valige
seejärel ekraaniluku tüüp. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.
Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi
Teeninduskeskusesse.
Muster
Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster
selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu-PIN ekraani lukustuse avamiseks, kui olete mustri
unustanud.
PIN-kood
PIN koosneb ainult numbritest. Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage parool selle
kinnitamiseks uuesti.
27
Põhiline
Parool
Parool koosneb tähtedest, numbritest ja sümbolitest. Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa
arvatud vähemalt üks täht, ning seejärel sisestage kinnitamiseks parool uuesti.
Sõrmejäljed
Registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Lisateavet leiate jaotisest
Sõrmejäljetuvastus.
Servaekraan
Sissejuhatus
Erinevate servapaneelidega pääsete hõlpsalt ligi oma lemmikutele rakendustele, ülesannetele,
kontaktidele jms. Isegi kui ekraan on välja lülitatud, saate servaekraanilt vaadata teavet nagu
uudiseid, vastamata kõnesid ja sõnumimärguandeid ning vaadata öökella.
28
Põhiline
Servapaneelide kasutamine
Lohistage servapaneeli link ekraani keskele. Seejärel libistage servapaneelide vahetamiseks
vasakule või paremale.
Kui servapaneeli pide pole nähtaval, avage rakenduste ekraan, toksake Seaded → Servaekraan
→ Servapaneelid ning toksake lülitit selle aktiveerimiseks.
Servapaneelid
Servapaneeli link
Rakenduste serv
Tasks edge
People edge
29
Põhiline
Servapaneelide muutmine
Valige servaekraanil kuvatavaid paneele või muutke neid.
1 Lohistage servapaneeli link paneeli keskele.
2 Toksake , et servapaneeli seadete ekraani avada.
3 Märgistage kuvatavad servapaneelid.
Paneeli redigeerimiseks toksake
.
Täiendavete paneelide allalaadimiseks toksake LAADI ALLA.
Paneelide ümberkorraldamiseks toksake ÜMBERJÄRJESTAMINE ja lohistage
asukohta.
teise
Servapaneeli lingi seadistamine
Saate valida lingi asukohta, suurust ja läbipaistvust.
Lohistage servapaneeli link ekraani keskele. Seejärel toksake
→ Servapaneeli sanga seaded.
Rakenduste serv
Sagedasti kasutatud rakenduste kiirkäivitus.
1 Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
2 Rakenduste servapaneeli avamiseks libistage vasakule või paremale.
3 Valige käivitamiseks rakendus.
30
Põhiline
Rakenduste servapaneeli muutmine
Rakenduse lisamiseks toksake paneelil ja toksake rakenduste nimekirjas rakendusele. Paneelil
kausta loomiseks toksake ja hoidke nimekirjas Rakendusel ning lohistage see teise rakenduse
kohale Rakenduste servapaneelil. Lõpetage rakenduse allhoidmine, kui rakenduste ümber ilmub
kaustaraam.
Rakenduse kustutamiseks toksake paneelil rakendusele ja lohistage see paneeli ülaosas asuvale
valikule Eemalda.
Rakenduste järjekorra muutmiseks toksake rakendusel ja hoidke seda all ning lohistage see teise
kohta.
Saate redigeerida Rakenduste servapaneeli, toksates
.
ja seejärel toksates Rakenduste serva all
Tasks edge
Täitke kiirelt sageli kasutatavaid ülesandeid nagu sõnumite koostamine ja sündmuste loomine.
1 Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
2 Ülesannete servapaneeli avamiseks libistage vasakule või paremale.
3 Toksake ülesannet selle täitmiseks.
Ülesannete servapaneeli muutmine
Ülesande lisamiseks toksake paneelil
ja toksake ülesannete nimekirjas ülesandele.
Ülesande kustutamiseks toksake paneelil ülesandele ja lohistage see paneeli ülaosas asuvale
valikule Eemalda.
Ülesannete järjekorra muutmiseks toksake ülesandel ja hoidke seda all ning lohistage see teise
kohta.
Saate redigeerida ülesannete servapaneeli, toksates
.
31
ja seejärel toksates ülesannete serva all
Põhiline
People edge
Lisage People edge paneelile lemmikkontakte, et nendega kiirelt ühendust võtta ja neilt
saabunud teavitusi vaadata.
1 Lohistage servapaneeli link ekraani keskele.
2 People edge paneeli avamiseks libistage vasakule või paremale.
Kontaktide lisamine minu inimeste hulka
Lisage sageli kasutatavad kontaktid minu inimeste nimekirja prioriteetsete kontaktidena.
Ainult valiku Kontaktid alla salvestatud kontakte saab lisada minu inimeste nimekirja.
Valige värv, toksates
, ning valige lisatav kontakt.
Kontaktide järjekorra muutmiseks toksake ja hoidke all kontakti ikooni ja lohistage see teise
kohta.
Kontakti kustutamiseks toksake kontakti ikoonil ja lohistage see ekraani ülaosas asuvale valikule
Eemalda.
Saate redigeerida People edge paneeli, toksates
ja seejärel toksates People edge'i
all . Kontaktile määratud värvi muutmiseks toksake Minu inimesed ning seejärel toksake
kontakti värviikoonil.
32
Põhiline
Minu inimestelt saadud vastamata teavituste kuvamine
Kui teile on saabunud vastamata teavitus kontaktilt, kes on lisatud minu inimeste nimekirja,
ilmub servaekraanile kontaktiga seotud värvitoonis sakk.
Lohistage sakk ekraani keskosa poole, et vaadata üksikasju. Saate kontaktile kohe vastata,
toksates ühel suhtlusvalikul.
Minu inimestega kontakteerumine
Avage minu inimeste nimekiri ja toksake kontaktil. Ekraanile ilmuvad kommunikatsiooninupud.
Toksake soovitud nupul, et kontaktile helistada, sõnumit saata või e-kirja saata.
33
Põhiline
Serva valgustus
Servaekraani valgustus lülitub sisse, kui teile saabub kõne või teavitus ajal, mil seadme esikülg on
asetatud suunaga allapoole.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Servaekraan → Serva valgustus ning toksake selle
aktiveerimiseks lülitit.
Kui aktiveerite People edge funktsiooni, siis süttib servaekraani määratud värvi valgustus, kui
teile saabub kas kõne või teavitus prioriteetsetelt kontaktidelt.
Võite sissetulevatele kõnedele vastamisest keelduda, kasutades kohandatud
keeldumissõnumeid. Kui seadme esikülg on suunatud allapoole, hoidke kõnedest keeldumiseks
kahe sekundi jooksul sõrme seadme tagaküljel oleval anduril.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Servaekraan → Serva valgustus → Kiirvastus ning
seejärel toksake aktiveerimiseks lülitit.
Vaikimisi keeldumissõnumi muutmiseks toksake sõnumi tekstil valiku Kiirvastuse sõnum all.
34
Põhiline
Servakanalid
Kui ekraan on välja lülitatud, saab servaekraanil kuvada reaalajas uudiseid, vastamata kõnesid,
sõnumiteated ja muud teavet.
Serva voogude seadistamine
Määrake, millist infot servaekraanil kuvada.
1 Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Servaekraan.
2 Toksake Servakanalid ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
3 Märkige kuvatavad üksused.
Voo redigeerimiseks toksake
.
Täiendavete üksuste allalaadimiseks toksake LAADI ALLA.
Objektide ümberkorraldamiseks toksake JÄRJESTA ÜMBER. Seejärel toksake ja hoidke
üksusel ning lohistage see teise kohta.
Serva voogude vaatamine
1 Kui ekraan on välja lülitatud, libistage sõrmega servaekraanil üles ja seejärel alla või
vastupidi, et seda sisse lülitada.
35
Põhiline
2 Libistage servaekraanil sõrmega vasakule või paremale, et serva voogu kuvada.
Kui seadet teatud aja jooksul ei kasutata, lülitub servaekraan välja. Servaekraani
väljalülitumisaja seadete muutmiseks avage rakenduste ekraan ja toksake Seaded →
Servaekraan → Servakanalid → Servakanali seaded → Servakanali ajalõpp.
Öökell
Hoidke kell servaekraanil aktiivsena, et seda öösel vaadata.
1 Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Ekraan.
2 Toksake Öökell ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
3 Määrake, kui kaua öine kell aktiivne on.
• Öökella funktsiooni saab määrata maksimaalselt 12 tunniks.
• Öökella funktsioon deaktiveeritakse, kui akutoide on 15% või madalam.
36
Põhiline
Teavituste paneel
Teavituste paneeli kasutamine
Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal
indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage
üksikasju.
Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks
libistage ekraanil sõrmega ülespoole.
Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.
Menüü Seaded käivitamine.
Kiirseadete nupud
Rohkemate kiirseadete nuppude
kuvamine.
Heleduse reguleerimine.
Rakenduse Kiirühendamine
käivitamine.
Toksake teavitust ja teostage
erinevaid toiminguid.
Kõigi teavituste kustutamine.
Juurdepääs teavituste seadete
ekraanile.
Võite peita Kiirühendamine, kasutades teavituste paneelil olevat muutmise menüüd.
37
Põhiline
Kiirseadete nuppude kasutamine
Toksake osade funktsioonide aktiveerimiseks kiirseadete nuppudel. Libistage nuppude
alal sõrmega vasakule või paremale, et kuvada rohkem nuppe. Üksikasjalikumate seadete
kuvamiseks toksake nupul ja hoidke seda all.
Nuppude ümberkorraldamiseks toksake
seejärel lohistage nupp teise kohta.
→ REDIG., toksake nupul ja hoidke seda all ning
S Finder
Otsige mitmesugust sisu märksõna abil.
Sisu otsimine seadmes
Avage teavituste paneel ja toksake
→ S Finder.
Sisestage otsinguväljale märksõna või toksake
ja lausuge märksõna.
Täpsemate tulemuste saamiseks toksake otsinguvälja all Filtreeri ja valige seejärel filtri
üksikasjad.
Otsingukategooriate määramine
Te saate määrata otsingukategooriaid, et otsida sisu spetsiaalsetel otsinguväljadel.
Toksake VEEL → Asukoha otsimise valimine ja valige kategooriad.
38
Põhiline
Teksti sisestamine
Klaviatuuri paigutus
Sõnumite saatmiseks, memode loomiseks jms teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.
Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma
mõnele toetatud keelele.
Suure tähe sisestamine. Kõigi
tähtede suureks muutmiseks
toksake kaks korda.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
Kirjavahemärkide sisestamine.
Järgmisele reale hüppamine.
Klaviatuuri seadete muutmine.
Tühiku sisestamine.
Sisestuskeele muutmine
Toksake → Lisa sisestuskeeli ja valige seejärel kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam
keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt sisestuskeelelt teisele lülituda.
Klaviatuuri paigutuse muutmine
Toksake , valige suvandi Keeled ja tüübid alt keel ning valige seejärel kasutamiseks
klaviatuuripaigutus.
3x4 klaviatuur on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake
vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.
39
Põhiline
Klaviatuuri lisafunktsioonid
Toksake ja hoidke , et kasutada erinevaid funktsioone. Sõltuvalt viimati kasutatud funktsioonist
võivad ikooni asemele ilmuda muud ikoonid.
• : teksti häälsisestus.
Teksti häälsisestuse alustamine või
peatamine.
Klaviatuuri avamine.
• : lõikelaualt üksuse lisamine.
• : emotikonide sisestamine.
• : klaviatuuri seadete muutmine.
Kopeerimine ja kleepimine
1 Toksake ja hoidke teksti kohal.
2 Lohistage soovitud teksti valimiseks
3 Toksake Kopeeri või Lõika.
või , või toksake kogu teksti valimiseks Vali kõik.
Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.
4 Toksake ja hoidke kohta, kuhu tekst sisestada ja toksake Kleebi.
Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake Lõikelaud ja valige teksti.
40
Põhiline
Sõnastik
Otsige teatavaid funktsioone kasutades sõnade definitsioone, näiteks veebilehti sirvides.
1 Toksake ja hoidke sõna, mida soovite otsida.
Kui otsitav sõna ei ole märgistatud, lohistage soovitud teksti märgistamiseks
või .
2 Toksake valikute nimekirjas Sõnaraamat.
Kui sõnastikku ei ole eelnevalt seadmesse paigaldatud, toksake sõnastiku kõrval valikul
Manage dictionaries → , et see alla laadida.
3 Vaadake tähendust sõnastiku hüpikaknas.
Täisekraanile lülitumiseks toksake . Toksake ekraanil olevale definitsioonile, et kuvada
rohkem definitsioone. Sõna lisamiseks oma lemmiksõnade loendisse toksake üksikasjalikul
kuval või toksake Otsi veebist, et kasutada sõna otsingusõnana.
Kuvahõive
Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.
Vajutage ja hoidke avakuvaklahvi ja toitenuppu samaaegselt. Jäädvustatud pilte saate näha
valiku Galerii alt.
Samuti saate teha ekraanipilte, libistades käega vasakule või paremale üle ekraani. Kui see
funktsioon ei ole aktiveeritud, avage rakenduste ekraan, toksake Seaded → Täpsemad
funktsioonid → Pihuga libistamine, et jäädvustada ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist
teha.
41
Põhiline
Rakenduste avamine
Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.
Hiljuti kasutatud rakenduste loendist rakenduse avamiseks toksake
rakenduse aken.
ja valige hiljuti kasutatud
Rakenduse sulgemine
Toksake
ja lohistage hiljuti kasutatud rakenduse aken vasakule või paremale selle
sulgemiseks. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake SULGE KÕIK.
Mitmikaken
Sissejuhatus
Mitmikaken võimaldab teil jaotatud kraani vaates samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti
saate hüpikakna vaates samaaegselt kasutada mitut rakendust.
Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
Jaotatud ekraani vaade
Hüpikvaade
42
Põhiline
Jaotatud ekraani vaade
1 Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake .
2 Libistage sõrmega üles või alla ja toksake hiljuti kasutatud rakenduse aknas
.
Valitud rakendus käivitatakse ülemises aknas.
3 Mõne teise rakenduse käivitamiseks libistage vasakule või paremale.
Jaotatud ekraani vaate saate käivitada ka toksates ja hoides all valikut
43
.
Põhiline
Lisasuvandite kasutamine.
Kui te kasutate rakendusi jaotatud ekraani vaates, valige rakenduse aken ja toksake rakenduste
akende vahel oleval ringil, et pääseda ligi järgmistele valikutele:
• : rakenduste akende asukohtade muutmine.
• : teksti või kopeeritud piltide pukseerimine ühest aknast teise. Toksake ja hoidke valitud
aknas üksust ning lohistage see asukohta teises aknas.
Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.
44
Põhiline
• : akna minimeerimine.
• : akna maksimeerimine.
• : rakenduse sulgemine.
Akna suuruse reguleerimine
Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist ringi üles või alla.
Hüpikvaade
1 Käivitage rakenduste ekraanil rakendus, mida soovite kasutada hüpikakna vaates.
2 Lohistage ükskõik kummast ülanurgast diagonaalselt allapoole.
Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikakna vaates.
Sisu lohistamine.
Akna minimeerimine.
Rakenduse sulgemine.
Akna maksimeerimine.
45
Põhiline
Hüpikakende liigutamine
Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna ringil ja hoidke seda all ning lohistage see uude
asukohta.
Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt
Te saate eelmise seadme andmed üle kanda uude seadmesse rakenduse Samsung Smart Switch
kaudu.
Saadaval on rakenduse Samsung Smart Switch järgmised versioonid.
• Mobiiliversioon: mobiilseadmete vahel andmete edastamine. Rakenduse saate alla laadida
veebipoodidest Galaxy Apps või Play pood.
• Arvuti versioon: oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Rakenduse saate alla
laadida veebipoest www.samsung.com/smartswitch.
• Samsung Smart Switch ei ole mõnedes seadmetes või arvutites toetatud.
• Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte
www.samsung.com/smartswitch. Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage
ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.
Andmete ülekandmine mobiilseadmelt
Kandke andmeid üle oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele.
1 Laadige ja paigaldage oma mõlemas seadmes rakendus Smart Switch, kasutades poode
Galaxy Apps või Play pood.
2 Asetage seadmed üksteise lähedale.
46
Põhiline
3 Käivitage mõlemas seadmes Smart Switch.
4 Valige oma uuel seadmel nimekirjast eelmise seadme tüüp ja toksake ALUSTA.
5 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et eelmiselt seadmelt andmed üle kanda.
Varundamisandmete ülekandmine arvutist
Tehke oma eelmise seadme andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude
seadmesse.
1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte
www.samsung.com/smartswitch.
2 Käivitage arvutis Smart Switch.
Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia
seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu
juurde.
3 Ühendage oma eelmine seade arvutiga USB-kaabli abil.
4 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid seadme andmete varundamise kohta. Seejärel
ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.
5 Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.
6 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid andmete uude seadmesse ülekandmise kohta.
47
Põhiline
Seade ja andmehaldus
Seadme kasutamine eemaldatava kettana andmete
ülekandmiseks
Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.
Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada
andmekadu või seadme kahjustusi.
Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi.
Ühendage seade otse arvuti USB-pesaga.
1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
2 Avage teavituste paneel ning toksake seejärel Ühendatud meediumiseadmena →
Meediumifailide edastamine.
Toksake Piltide edastamine, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või kui
sobivat draiverit ei ole paigaldatud.
3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
Seadme värskendamine
Seadet saab uusima tarkvaraga värskendada.
Värskendamine õhu kaudu
Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse värskendada.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Teave seadme kohta → Laadi värskendused käsitsi
alla.
Kui toksate aktiveerimiseks lülitil Laadi värskendused autom. alla, laetakse
värskendused alla, kui seade ühendatakse Wi-Fi võrguga.
48
Põhiline
Uuendamine rakendusega Smart Switch
Ühendage seade arvutiga ja värskendage seadet uusima tarkvaraga.
1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks ja paigaldamiseks lehte
www.samsung.com/smartswitch.
2 Käivitage arvutis Smart Switch.
3 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
4 Kui saadaval on tarkvara uuendus, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid, et seadet uuendada.
• Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end uuendab.
• Ärge ühendage seadme värskendamise ajal arvutiga teisi meediumiseadmeid.
See võib uuendusprotsessi mõjutada. Enne uuendamist ühendage kõik teised
meediumiseadmed arvuti küljest lahti.
Andmete varundamine ja taastamine
Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate
varundada tundlikku teavet varunduskontole ja sinna hiljem juurde pääseda. Andmete
varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse logima. Lisateavet
leiate jaotisest Kontod.
Samsungi konto kasutamine
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Varunda ja lähtesta → Varunda minu andmed
Samsungi konto jaoks, valige varundatavad andmed ja toksake seejärel VARUNDA KOHE.
Seadme määramiseks automaatselt andmeid varundama toksake lülitil Automaatne
varundamine.
Andmete lähtestamiseks Samsungi konto abil toksake Taastamine. Hetkeandmed kustutatakse
seadmest valitud üksuste taastamiseks.
49
Põhiline
Google'i konto kasutamine
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Varunda ja lähtesta → Varunda minu andmed Google'i
konto jaoks ja toksake seejärel lülitil, et see aktiveerida. Toksake Varukonto ja valige konto
varunduskontoks.
Andmete lähtestamiseks Google'i konto abil toksake selle aktiveerimiseks lülitil Automaatne
taastamine. Kui te rakendused uuesti installite, taastatakse varundatud seaded ja andmed.
Andmete lähtestamine
Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete taastamist,
et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Lisateavet leiate jaotisest
Andmete varundamine ja taastamine.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Varunda ja lähtesta → Tehaseseadete lähtestamine →
LÄHTESTA SEADE → KUSTUTA KÕIK. Seade taaskäivitub automaatselt.
50
Põhiline
Kiirühendamine
Sissejuhatus
Otsi kiirelt lähedalasuvaid seadmeid, nagu näiteks Bluetooth peakomplekte või telereid, ning loo
nendega ühendus.
• Kui seade, mida ühendada soovite, ei toeta kiirühendust, aktiveerige enne seadmel
Kiirühenduse rakenduse käivitamist Wi-Fi Direct või Bluetooth-funktsioonid.
• Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt
erineda.
Teiste seadmetega ühendamine
1 Avage teavituste paneel ja toksake Kiirühendamine.
Wi-Fi ja Bluetooth-funktsioonid aktiveeritakse automaatselt.
2 Toksake Otsi läh.asuvaid seadmeid.
Kui eelnevalt ühendatud seadmed puuduvad, otsib seade automaatselt lähedalasuvaid
seadeid.
3 Valige loendist seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.
Järgmised sammud võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.
Seadme nähtavusseade muutmiseks toksake VEEL → Seaded → Seadme nähtavus ja valige
seejärel suvand.
51
Põhiline
Sisu jagamine
Jagage ühendatud seadmetega sisu.
1 Avage teavituste paneel ja toksake Kiirühendamine.
2 Toksake Otsi läh.asuvaid seadmeid.
3 Valige seadmete loendist seade.
4 Toksake Sisu jagamine ja valige meediakategooria.
5 Järgige ekraanil olevaid juhiseid selle kohta, kuidas sisu ühendatud seadmesse saata.
Järgmised sammud võivad valitud meediakategooriast sõltuvalt erineda.
Teleriga ühendamine
Ühendage oma seade teleriga, et vaadata seadme sisu suuremalt ekraanilt. Teil võib olla võimalik
kasutada ka muid funktsioone, olenevalt ühendatud telerist.
1 Lülitage teler sisse ja asetage seade teleri lähedale.
2 Avage teavituste paneel ning toksake Kiirühendamine → Otsi läh.asuvaid seadmeid.
3 Valige teler.
Ilmub nimekiri funktsioonidest, mida saate telerigia kasutada.
52
Põhiline
4 Valige funktsioon ja järgige funktsiooni kasutamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Võimalikud funktsioonid võivad erineda olenevalt telerist.
• Smart View: vaata oma seadme sisu teleri ekraanilt. Teil võib olla tarviis aktiveerida
teleri Ekraanipeegelduse funktsioon, olenevalt telerist, mida soovite ühendada. Kui teler
ei toeta Ekraanipeegelduse funktsiooni, kasutage selle funktsiooni võimaldamiseks
lisatarvikuid. Ühilduvateks lisatarvikuteks on muu hulgas HomeSync ja AllShare Casti
pordilukk.
• Telerist mobiilsesse seadmesse: vaadake telerit oma seadme ekraanilt. Saate jätkata
teleri vaatamist ka teise tuppa minnes.
• Kontrolli telerit: kasutage oma seadet teleri kaugjuhtimispuldina.
• Teleri heli mobiilsesse seadmesse: kuulake telerit vaadates heli läbi mobiilse seadme
kõlari. Teil on võimalik ühendada seadmega peakomplekt, et teised ei kuuleks teleri heli.
• Kiirülevaade teleris: seadistage teler nii, et see lülituks automaatselt sisse vastavalt
seadmes eelnevalt seadistatud ajale ja kuvaks ekraanil kellaaja, ilma ja teabe päevakava
kohta. Selle rakenduse kasutamiseks peavad teie seade ja teler olema ühendatud
samasse pääsupunkti.
• Registreeri TV / Deregistreeri TV: registreerige teler oma seadmesse, et kasutada
lisafunktsioone nagu kontrolli telerit ja kiirülevaade teleris.
• Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
• Kui teler ei toeta suure läbilaskevõimega digitaalse sisu kaitset (HDCP), ei saa te teleril
vaadata digitaalõiguste haldamise (DRM) kaitsega sisu.
Sisu voogesitus registreeritud teleris
Kui registreerite teleri oma seadmesse, saate teleri ja seadme sisu esitamise ajal kiiremini
ühendada.
Kui teie seade tuvastab registreeritud teleri, kui te vaatate sisu, ilmub seadme ekraanile
Toksake ikoonil, et edastada sisu seadmest telerisse.
• See funktsioon on vaikimisi toetatud ainult seadme galerii-rakendusega.
• Kui registreeritud teler on ühendatud elektripistukusse, saate seda funktsiooni
kasutada ka siis, kui teler on välja lülitatud.
53
ikoon.
Põhiline
Failide jagamine teistega
Jagage teistega faile lihtsa jagamisfunktsiooni abil. Alltoodud toimingud on näide piltide
jagamise kohta.
See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
1 Toksake rakenduste ekraanil Galerii.
2 Valige pilt.
3 Toksake Jaga → Lihtne jagamine.
Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud.
4 Valige saajad ja toksake VALMIS.
Kui saaja seadmele on saadetud kujutis, siis sellele seadmele ilmub teade. Toksake teatele, et
kujutist vaadata või alla laadida.
• Kui saajad pole oma telefoninumbrit kinnitanud või kui nende seadmed ei toeta
lihtsat jagamisfunktsiooni, siis saadetakse neile tekstisõnumiga link failide juurde. Link
aegub teatud aja möödudes.
• Failide jagamine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
54
Põhiline
Hädaabirežiim
Hädaabirežiimis läheb ekraan halltoonidesse, et vähendada akuenergia kulu. Mõningaid
rakendusi ja funktsioone ei saa kasutada. Hädaabirežiimis saate teha hädaabikõnesid, saata
teavet oma praeguse asukoha kohta teistele, käivitada hädaabialarmi jm.
Vajutage ja hoidke all toitenuppu ning toksake seejärel Hädaabirežiim.
Ligipääs lisavalikutele.
Välgu sisselülitamine.
Helialarmid.
Praeguse asukohateabe saatmine
sõnumiga.
Helistamine.
Interneti lehitsemine.
Lisarakenduste kasutusse
lisamine.
Allesjäänud akutoide ja
kasutusaeg
Hädaabikõne tegemine.
Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
Hädaabirežiimi deaktiveerimine
Hädaabirežiimi deaktiveerimiseks toksake VEEL → Desaktiveeri hädaabirežiim. Või vajutage ja
hoidke toitenuppu ning toksake seejärel Hädaabirežiim.
55
Rakendused
Rakenduste installimine ja deinstallimine
Galaxy Apps
Ostke ja laadige alla rakendusi. Saate laadida alla rakendusi, mis on mõeldud spetsiaalselt
Samsung Galaxy seadmetele.
Toksake rakenduste ekraanil Galaxy Apps.
See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake märksõna järgi otsimiseks OTSI.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
Automaatsete värskenduste seadete muutmiseks toksake VEEL → Seaded →
Värskenda rakendusi automaatselt ja tehke seejärel valik.
Play pood
Ostke ja laadige alla rakendusi.
Toksake rakenduste ekraanil Play pood.
Rakenduste installimine
Sirvige rakendusi kategooriate järgi või otsige neid märksõnade abil.
Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks INSTALLI.
Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid
juhiseid.
→ Seaded →
Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake
Rakenduste automaatne värskendamine ja valige seejärel suvand.
56
Rakendused
Rakenduste haldamine
Rakenduste desinstallimine või keelamine
Toksake rakenduste ekraanil MUUDA. Rakendustele, mida saate blokeerida või deinstallida,
ilmub ikoon . Valige rakendus ja toksake KEELA või OK. Samuti võite rakenduste ekraanil
toksata Seaded → Rakendused → Rakendusehaldur, valida rakenduse ning seejärel toksata
DESAKTIVEERI või DESINSTALLI.
• DESAKTIVEERI: blokeerige valitud vaikimisi rakendused, mida ei saa seadmest eemaldada.
• DESINSTALLI: deinstallige alla laaditud rakendused.
Rakenduste lubamine
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Rakendused → Rakendusehaldur →
Desaktiveeritud, valige rakendus ja toksake seejärel AKTIVEERI.
Telefon
Sissejuhatus
Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.
Helistamine
1 Toksake rakenduste ekraanil Telefon.
2 Sisestage telefoninumber.
Kui klaviatuur ei ilmu ekraanile, toksake klaviatuuri avamiseks
57
.
→
Rakendused
3 Toksake kas
häälkõne või
videokõne tegemiseks.
Ligipääs lisavalikutele.
Kontaktide loendisse numbri
lisamine.
Telefoninumbri eelvaatamine.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
Klaviatuuri peitmine.
Kiirvalimise kasutamine
Seadke kiirvalimise numbrid, et kiirelt kõnesid teha.
Numbri kiirvalimisse määramiseks toksake VEEL → Kiirvalimine, valige kiirvalimisnumber ja
seejärel valige kontakt.
Kõne tegemiseks toksake ja hoidke klaviatuuril kiirvalimisnumbrit. Kui kiirvalimisnumber on
10-kohaline või pikem, toksake selle esimes(t)el numbri(te)l, seejärel toksake ja hoidke viimast
numbrit.
Näiteks kui seate numbrit 123 kiirvalimisnumbriks, toksake 1, toksake 2, seejärel toksake ja
hoidke 3.
58
Rakendused
Lukustatud ekraaniga helistamine
Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
suurest ringist välja.
Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine
Toksake LOGI või KONTAKTID ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri
peal sõrmega paremale.
Rahvusvahelise kõne tegemine
1 Toksake klaviatuuri avamiseks , kui klaviatuur ei ilmu ekraanile.
2 Toksake ja hoidke 0 all, kuni ilmub + märk.
3 Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake
59
.
Rakendused
Sissetulevad kõned
Kõnele vastamine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Kõnest keeldumine
Sissetuleva kõne puhul lohistage
suurest ringist välja.
Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.
Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakenduste ekraan, toksake Telefon → VEEL →
Seaded → Kõne blokeerimine → Kõnest keeldumise sõnumid, sisestage sõnum ja toksake
seejärel .
Telefoninumbrite blokeerimine
Keelduge konkreetsetest saabuvatest kõnedest, lisades need numbrid oma blokeerimisnimekirja.
1 Toksake rakenduste ekraanil Telefon → VEEL → Seaded → Kõne blokeerimine →
Blokeeritute loend.
2 Toksake LOGI või KONTAKTID, et valida kontakt, ja toksake
.
Käsitsi numbri sisestamiseks toksake Sisestage telefoninumber. ja seejärel sisestage
telefoninumber.
Kui blokeeritud numbrid üritavad teiega ühendust saada, siis teid sellest ei teavitata. Kõned
logitakse kõnelogisse.
Samuti võite blokeerida sissetulevad kõned inimestelt, kes ei näita oma telefoninumbrit.
Toksake lülitit Anon. kõnede blokeerimine funktsiooni aktiveerimiseks.
Vastamata kõned
Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ikoon . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks
avage teavituste paneel. Samuti võite vastamata kõnede kuvamiseks toksata rakenduste ekraanil
Telefon → LOGI.
60
Rakendused
Valikud kõnede ajal
Häälkõne ajal
Võimalikud on järgnevad tegevused:
• OOTELE: kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks JÄTKA KÕNET.
• Lisa kõne: teise kõne tegemine.
• Lisahelitug.: helitugevuse suurendamine.
• Bluetooth: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
• Kõlar: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnelege seadme
ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
• Klaviatuur / Peida: avage või sulgege klaviatuur.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
• E-post: e-kirja saatmine.
• Sõnum: sõnumi saatmine.
• Internet: veebilehtede sirvimine.
• Kontaktid: kontaktide nimekirja avamine.
• S Planner: kalendri avamine.
• Memo: memo loomine.
• : kestva kõne lõpetamine.
Videokõne ajal
Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:
• VEEL: ligipääs lisavalikutele.
• Vaheta: lülitamine eesmisele ja tagakaamerale.
• : kestva kõne lõpetamine.
• Vaigista: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
61
Rakendused
Kontaktid
Sissejuhatus
Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.
Kontaktide lisamine
Kontaktide käsitsi loomine
1 Toksake rakenduste ekraanil Kontaktid.
2 Toksake ja valige salvestuskoht.
3 Sisestage kontaktteave.
• : pildi lisamine.
• /
: kontaktivälja lisamine või kustutamine.
4 Toksake SALVESTA.
Klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktide nimekirja lisamiseks avage rakenduste ekraan ja
toksake Telefon. Kui klaviatuur ei ilmu ekraanile, toksake klaviatuuri avamiseks . Sisestage
number ja toksake Lisa kontaktidesse.
Sissetulnud kõnedes või sõnumites oleva telefoninumbri kontaktide nimekirja lisamiseks avage
rakenduste ekraan ja toksake Telefon → LOGI → kontakt.
Kontaktide importimine
Kontaktide importimine teistest mäluseadmetest teie seadmesse.
Toksake rakenduste ekraanil Kontaktid → VEEL → Seaded → Impordi/ekspordi kontakte →
IMPORDI ja valige importimissuvand.
62
Rakendused
Kontaktide otsimine
Toksake rakenduste ekraanil Kontaktid.
Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:
• Kerige kontaktide loendis üles või alla.
• Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
• Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.
Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:
• : lemmikkontaktidesse lisamine.
• /
: hääl- või videokõne tegemine.
• : sõnumi koostamine.
• : e-kirja koostamine.
Profiili jagamine
Jagage teistega oma profiiliteavet, näiteks fotot ja olekusõnumit, kasutades profiilijagamise
funktsiooni.
• See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
• See funktsioon on kasutatav ainult nende kontaktidega, kes on oma seadmes
aktiveerinud profiilijagamise funktsiooni.
Toksake rakenduste ekraanil Kontaktid → Sinu profiil → Profiili jagamine ja toksake selle
aktiveerimiseks lülitit. Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie telefoninumber olema kinnitatud.
Saate vaadata oma kontaktide ajakohastatud profiilide teavet Kontaktid alt.
Jagatavate üksuste lisamiseks toksake Jagatud profiiliteave ning valige üksused.
Selle kontaktide rühma määramiseks, kellega soovite oma profiili jagada, valige kontaktide rühm
asukohas Jaga.
63
Rakendused
Kontaktide jagamine
Saate jagada teistega kontakte, kasutades erinevaid jagamise võimalusi.
1 Toksake rakenduste ekraanil Kontaktid.
2 Toksake VEEL → Jaga.
3 Valige kontaktid ja toksake JAGA.
4 Valige faili formaat.
5 Valige jagamisviis.
Sõnumid
Sissejuhatus
Saatke ja vaadake vestluse ajal sõnumeid.
Sõnumite saatmine
Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.
1 Toksake rakenduste ekraanil Sõnumid.
2 Toksake .
64
Rakendused
3 Lisage saajad ja sisestage sõnum.
Ligipääs lisavalikutele.
Saajate sisestamine.
Valige kontaktide loendist
kontakte.
Failide manustamine.
Sõnumi saatmine.
Sõnumi sisestamine.
Emotikonide sisestamine.
4 Toksake sõnumi saatmiseks SAADA.
Sõnumite vaatamine
Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.
Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.
1 Toksake rakenduste ekraanil Sõnumid.
2 Valige sõnumiloendist kontakt.
3 Vaadake oma vestlust.
65
Rakendused
Soovimatute sõnumite blokeerimine
Sõnumite blokeerimine kas konkreetsetelt numbritelt või teie blokeerimisnimekirjas olevaid
konkreetseid fraase sisaldavate sõnumite blokeerimine.
1 Toksake rakenduste ekraanil Sõnumid.
2 Toksake VEEL → Seaded → Sõnumite blokeerimine.
3 Toksake Blokeeritute loend.
Toksake blokeeritavate fraaside lisamiseks Blokeeri fraasid.
4 Toksake SIS. KAUST või KONTAKTID, et valida kontakt, ja toksake
.
Käsitsi numbri sisestamiseks toksake Sisestage number ja seejärel sisestage telefoninumber.
Kui saate sõnumeid blokeeritud numbritelt või blokeeritud fraasidega sõnumeid, siis nendest
teid ei teavitata. Toksake blokeeritud sõnumite vaatamiseks VEEL → Seaded → Sõnumite
blokeerimine → Blokeeritud sõnumid.
66
Rakendused
Sõnumiteatiste seadmine
Saate muuta teavitamise heli, ekraani võimalusi ja muud.
1 Toksake rakenduste ekraanil Sõnumid.
2 Toksake VEEL → Seaded → Teavitused ja aktiveerimiseks toksake lülitit.
3 Teavitamise seadete muutmine.
• Teavituse heli: teavitamise heli muutmine.
• Värin: sõnumi saabudes hakkab seade vibreerima.
• Hüpikkuva: sõnumite saabudes kuvatakse need hüpikaknas.
• Sõnumi eelvaade: seade kuvab teate sisu lukustatud ekraanil ja hüpikaknas.
Saate seada alarmsignaali, mis teatab teile intervalliga, et teil on vaatamata teateid. Toksake
rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Teavituse meeldetuletus ning toksake selle
aktiveerimiseks lülitit. Seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit Sõnumid.
Internet
Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile
mugavalt ligi pääseda.
1 Toksake rakenduste ekraanil Internet.
2 Toksake aadressivälja.
3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake Mine.
67
Rakendused
Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.
Ligipääs lisavalikutele.
Praeguse veebilehe
värskendamine.
Järjehoidjate, salvestatud
veebilehtede ja hiljutise ajaloo
kuvamine.
Avalehe avamine.
Brauseri vahelehtede halduri
avamine.
Eelmisele külastatud lehele
pöördumine.
E-post
E-posti kontode seadistamine
Seadistage E-post esmakordsel avamisel e-posti konto.
1 Toksake rakenduste ekraanil E-post.
2 Sisestage e-posti aadress ja parool ning toksake seejärel LOGI S.
Ettevõtte e-posti konto käsitsi registreerimiseks toksake KÄSITSI SEADIS.
3 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.
Veel ühe e-posti konto seadistamiseks toksake VEEL → Seaded → Lisa konto.
Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate ühe määrata vaikekontoks. Toksake VEEL →
Seaded → VEEL → Määra vaikekonto.
68
Rakendused
E-kirjade saatmine
1 Toksake e-kirja koostamiseks .
2 Lisage saajad ja sisestage e-kirja tekst.
3 Toksake e-kirja saatmiseks SAADA.
E-kirjade lugemine
Kui E-post on avatud, lülitub seade automaatselt uute e-kirjade otsimisele. Käsitsi e-kirjade
otsimiseks libistage ekraanil allapoole.
Toksake e-kirjale, et seda lugeda.
Kui e-posti sünkroniseerimine on keelatud, siis uusi e-kirju ei saa taastada. E-posti
sünkroniseerimise lubamiseks toksale VEEL → Seaded → teie konto nimi ja siis toksake
Sünkrooni konto aktiveerimiseks lülitit.
Kaamera
Sissejuhatus
Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.
Tavaline pildistamine
Te saate pildistada ja salvestada videoid. Vaadake oma fotosid ja videoid asukohas Galerii.
Toksake rakenduste ekraanil Kaamera.
Kaamera kasutamise reeglid
• Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
• Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.
69
Rakendused
Fotode jäädvustamine või videote salvestamine
1 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
2 Toksake pildistamiseks või video salvestamiseks . Fotoseeria tegemiseks toksake ja
hoidke
.
• Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
• Fotode või videode heleduse reguleerimiseks toksake ekraani. Kohandusriba ilmumisel
tirige kohandusriba või poole.
• Video salvestamise ajal sellest pildi tegemiseks toksake Hõive.
• Video salvestamise ajal fookuse muutmiseks toksake kohale, mida tahate fokuseerida.
Ekraani keskosa fookustamiseks toksake .
Hetkerežiim
Eelvaate pisipilt
Seadete ikoonide
peitmine või
näitamine.
Video salvestamine.
Kiirseaded
Pildistamine.
Lülitamine esi- ja
tagakaamerate vahel.
Kaamera seaded
Võtterežiimid
70
Rakendused
Libistage eelvaate ekraanil sõrmega paremale, et pääseda ligi võtterežiimide loendile. Samuti
võite sõrmega vasakule libistada, et näha jäädvustatud fotosid ja videoid.
• Eelvaate ekraan võib olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.
• Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
• Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget
eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.
• Eesmisel kaameral on lainurkobjektiiv. Lainurkfotodele võib jäädvustuda vähene
müra, mis ei viita seadme talitlusprobleemidele.
• Maksimaalne salvestusaeg võib olla lühem, kui salvestate kõrge lahutusvõimega
videot.
Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine
Fotode kiireks jäädvustamiseks käivitage lukustatud ekraanil Kaamera.
Lohistage lukustatud ekraanil ikoon
suurest ringist välja.
• See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
• Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil Kaamera
ja turvaseaded on aktiveeritud.
Kaamera kiirkäivitamine
Kaamera käivitamiseks vajutage kiiresti kaks korda avakuvaklahvi.
Mõned kaamera funktsioonid ei ole saadaval, kui valite lukustatud ekraanil Kaamera või
kui ekraan on lülitatud välja ning turvaseaded on aktiveeritud.
71
Rakendused
HDR (lai dünaamiline vahemik)
Tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage isegi eredates ning tumedates kohtades olevad
detailid.
HDR-režiimi aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks avage eelvaate ekraan ja toksake
jõuate soovitud valikuni.
, kuni
• Auto: seade aktiveerib automaatselt HDR-režiimi sõltuvalt pildistamistingimustest.
• On: HDR-režiim on aktiveeritud.
• Off: HDR-režiim on deaktiveeritud.
AF jälitamine
Kui valite objekti, mida jälgida, siis seade automaatselt teravustab objekti ka siis, kui objekt liigub
või kui kaamera asend muutub.
Funktsiooni aktiveerides ei saa te kasutada Video stabiliseerimise funktsiooni.
1 Toksake eelvaate ekraanil ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit AF jälitamine.
2 Toksake eelvaate ekraanile naasmiseks .
3 Toksake objektil, mida soovite jälitada.
72
Rakendused
4 Toksake pildistamiseks
või video salvestamiseks
.
Subjekti jälgimine võib järgnevatest tingimustest sõltuvalt ebaõnnestuda:
• Objekt on liiga suur või liiga väike.
• Subjekt liigub liiga palju.
• Subjekt on tagant valgustatud või pildistate pimedas kohas.
• Subjekti ja tausta värvid ja mustrid ühtivad.
• Objektil on horisontaalseid mustreid, näiteks ribikardinad.
• Kaamera väriseb liigselt.
• Video resolutsioon on kõrge.
Säri ja fookuse lukustamine
Suur valguse ja varjude kontrast ning objekti automaatsest fookusalast väljaspool asumine võib
sobiva säri saavutamise keeruliseks muuta. Lukustage fookus või säri ning seejärel pildistage.
Fokusseerimiseks toksake alale ja hoidke seda all, ala alla ilmub AF/AE-raam ning fookuse ja säri
sätted lukustatakse. Sätted on lukustatud ka pärast pildi tegemist.
Seda funktsiooni saab kasutada ainult mõnedes võtterežiimides.
73
Rakendused
Automaatrežiim
Automaatrežiim võimaldab kaameral hinnata ümbruskonda ja määrata foto jaoks sobiv režiim.
Toksake eelvaate ekraanil REŽIIM → Auto.
Professionaali režiim
Saate fotode jäädvustamise ajal käsitsi reguleerida mitmesuguseid võttesuvandeid, näiteks
säriväärtust ja ISO-tundlikkust.
Toksake eelvaate ekraanil REŽIIM → Pro. Valige suvandid ja kohandage seadeid ning seejärel
toksake foto jäädvustamiseks .
• : värvitooni valimine. Oma värvitooni loomiseks toksake Toon 1 või Toon 2.
• : fookusrežiimi muutmine. Lohistage reguleerimisriba valikute või
poole,
et fookust manuaalselt reguleerida. Automaatfookuse režiimile lülitumiseks lohistage
reguleerimisriba valiku AUTO poole.
• : valige sobiv valgetasakaal, et piltide värvid oleksid elutruud. Teil on võimalik määrata
värvi temperatuuri. Toksake
ja lohistage oma sõrme värvitemperatuuriribal.
• : valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused
sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad
kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad
fotodel põhjustada müra.
Kui katiku kiirus on määratud käsitsi, siis ei saa te seada ISO seadistust AUTO.
• : katiku kiiruse reguleerimine. Pikk säriaeg lubab rohkem valgust sisse ja seega muutub
foto heledamaks. See on ideaalne maastiku- või öisete fotode tegemiseks. Kiire säriaeg lubab
vähem valgust. See on ideaalne kiiresti liikuvate objektide pildistamiseks.
• : muutke säriväärtust. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage
halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
Kui katiku kiirus on määratud käsitsi, siis ei saa te muuta särituse väärtust. Särituse
väärtus muutub ja kuvatakse vastavalt katiku seatud kiirusele.
74
Rakendused
Praeguse seade kohandatud seadena salvestamine
Toksake eelvaate ekraanil Kohandatud → Praeg. seadete salv., valige nimi ja toksake seejärel
SALVESTA.
Salvestatud seadete rakendamiseks kaameras avage eelvaate ekraan, toksake Kohandatud ja
valige seejärel nimi.
Säriala ja fookusala eraldamine
Kasutage seda fuktsiooni sobiva särituse saavutamiseks, kui ere valgus mõjutab kontrastsust või
objekt asub väljaspool automaatset fookusala. Te saate eraldada säri- ja fookusalad ning valida
objektile säritaseme.
See funktsioon on saadaval ainult siis, kui te seate pro-režiimis säriaja ja fookuse olekusse
AUTO.
1 Toksake ja hoidke eelvaate ekraanil all ala, millele fokuseerida.
Fookusalale ilmub AF/AE raam.
75
Rakendused
2 Lohistage AF/AE raam särialale.
Säriala eraldadatakse fookusalast.
Valikuline fookus
Kastutage fookusest väljas efekti, et jätta kindlaid objekte fotolt välja.
1 Toksake eelvaate ekraanil REŽIIM → Valikuline fookus.
2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.
3 Toksake pildistamiseks .
4 Toksake eelvaate pisipildil.
5 Toksake ja valige üks järgnevatest:
• Lähedane fookus: objekti esiletõstmine ja tausta hägustamine.
• Kauge fookus: objekti hägustamine ja tausta esiletõstmine.
• Panoraami fookus: objekti ja tausta esiletõstmine.
76
Rakendused
6 Toksake SALVESTA.
• On soovitatav paigutada objektid seadmest kuni 50 cm kaugusele. Asetage objekt,
mida soovite fokusseerida, seadme lähedale.
• Veenduge pildistamise ajal, et objekti ja tausta vahel on piisav kaugus. Kaugus peab
olema rohkem kui kolm korda suurem kui kaugus seadme ja objekti vahel.
• Seadme jäädvustatud fotode kvaliteeti võivad mõjutada järgnevad tingimused:
– – Seade või objekt liigub.
– – Tugev taustvalgus, vähene valgus või te pildistate siseruumides.
– – Objektil või taustal puudub muster või see on ühevärviline.
Panoraam
Tehke horisontaalne või vertikaalne fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.
Toksake eelvaate ekraanil REŽIIM → Panoraam.
Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:
• Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
• Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis.
• Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.
77
Rakendused
Videokollaaž
Salvestage videoid ainulaadse videokollaaži loomiseks. Saate videosid muuta ning neid teistega
jagada.
1 Toksake eelvaate ekraanil REŽIIM → Videokollaaž.
2 Toksake , et valida üks järgnevatest:
• Kollaaž: mitme video salvestamine ja nende ühendamine videokollaažiks. Saate valida
kollaaži tüübi ja muuta ekraani suhet.
• Seeriad: ekraani kuvasuhte valimine ja erinevate stseenidega videoseeria salvestamine.
Salvestamise ajal salvestamise peatamine ja siis salvestamise jätkamine, et filmida
erinevaid stseene.
• Aegluubis: video salvestamine, et vaadata seda aegluubis videokollaažina.
Saate valida videote salvestusaja. Toksake
3 Toksake
ja tehke valik.
salvestamise alustamiseks.
Pärast video salvestamist ilmub ekraanile redigeerimisekraan.
78
Rakendused
4 Redigeerige videot, kasutades olemasolevaid võimalusi.
• Heli: salvestatud heli reguleerimine või taustamuusika lisamine.
• Aegl. osad: igas kaadris aegluubis mängitavate video osade valimine. See valik kuvatakse,
kui valite aegluubis video funktsiooni.
• Lõpusildid: video salvestuse kuupäeva ja kellaaja näitamine.
5 Kui olete redigeerimise lõpetanud, toksake video salvestamiseks SALVESTA.
Teistega video jagamiseks toksake JAGA.
Otseedastus
Salvestage ja jagage videosid erilistest hetkedest. Kutsuge pere ja sõbrad enda otseülekannet
vaatama. Lisateavet YouTube'i ülekandmise funktsiooni kohta leiate YouTube'i abimenüüst.
• See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
• Otseülekanne mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
Enne kui alustate
• Selle funktsiooni kasutamiseks peate minema oma Google'i kontole.
• Kui soovite oma otseülekande selle lõppedes automaatselt oma seadmesse salvestada, siis
avage eelvaate ekraan, toksake Seaded ja seejärel toksake Automaatne salvestamine ja
aktiveerimiseks lülitage. Saate oma videoid näha valiku Galerii alt.
Otseülekande alustamine
1 Toksake eelvaate ekraanil REŽIIM → Otseedastus.
2 Lugege läbi tingimused ja toksake KINNITA.
3 Oma kanali nime muutmiseks toksake vaikimisi nimele ja sisestage uus nimi.
79
Rakendused
4 Kui soovite oma otseülekande seada avalikuks või privaatseks, toksake Seaded →
Privaatsus.
5 Toksake Kutsu ja valige kontaktid.
Kui ülekanne algab, siis saadetakse video link valitud kontaktidele sõnumiga. Kutsutud
kontaktid saavad ülekannet vaadata lingile toksates.
6 Toksake
otseülekande alustamiseks.
Kui soovite otseülekande ajal rohkem inimesi kutsuda, toksake Jaga ja valige jagamise
meetod. Uute inimeste kutsumise ajaks teie ülekanne peatub. Uuesti salvestamise
alustamiseks toksake JÄTKA.
7 Otseülekande lõpetamiseks toksake
.
Otseülekanne laaditakse automaatselt YouTube'i. Teistega lingi jagamiseks toksake JAGA
LINKI.
Otseülekande vaatamine
Kutsutud kontaktid saavad ülekannet vaadata saadud video lingile toksates. Avalike ülekannete
puhul saavad kasutajad otsida YouTube'is teie kanali nime.
Teie otseülekande ajal saavad vaatajad seda „laikida” või „mitte laikida”.
80
Rakendused
Aegluubis
Salvestage video nii, et saate seda vaadata aegluubis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest
soovite esitada aegluubis.
1 Toksake eelvaate ekraanil REŽIIM → Aegluubis.
2 Toksake salvestamise alustamiseks.
3 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks
4 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.
5 Toksake .
.
Video hakkab esitama juhuslikult määratud aegluubis osa.
Aegluubis osade redigeerimine
1 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.
2 Toksake .
Video hakkab esitama juhuslikult määratud aegluubis osa.
3 Toksake esitamise peatamiseks .
4 Lohistage algussulg ja lõpusulg soovitud punkti, et seada esitatava video kestust.
81
Rakendused
5 Lohistage
, et valida video osa, mida esitada aegluubis.
Aegluubis esitatava osa veelgi täpsemaks määratlemiseks toksake ja hoidke seda all,
seejärel lohistage sõrmega vasakule või paremale, et sirvida läbi valitud osa kaader kaadri
haaval.
Sulu alustamine
Sulu lõpetamine
Aegluubis liikumise osa
6 Toksake aegluubis esitataval osal ja kasutage järgmisi valikuid:
• : sektsiooni kaheks jagamine.
• : ühe jagatud osa kustutamine.
• 1/8: valitud osa taasesituse kiiruse muutmine.
7 Toksake video eelvaate kuvamiseks .
8 Video salvestamiseks toksake EKSPORDI.
Kiire salv.
Salvestage video kiirliikumise režiimis. Saate määrata, milliseid osi oma videotest soovite esitada
kiirliikumisega.
Seda režiimi kasutades võib fookuskaugus lühemaks muutuda.
1 Toksake eelvaate ekraanil REŽIIM → Kiire salv.
2 Toksake salvestamise alustamiseks.
3 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks
82
.
Rakendused
4 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.
5 Toksake .
Video hakkab esitama juhuslikult määratud kiirliikumisosa.
Kiirliikumisosade redigeerimine
1 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.
2 Toksake .
Video hakkab esitama juhuslikult määratud kiirliikumisosa.
3 Toksake esitamise peatamiseks .
4 Lohistage algussulg ja lõpusulg soovitud punkti, et seada esitatava video kestust.
5 Lohistage , et valida video osa, mida esitada kiirliikumises.
Kiirliikumises esitatava osa veelgi täpsemaks määratlemiseks toksake ja hoidke seda all,
seejärel lohistage sõrmega vasakule või paremale, et sirvida läbi valitud osa kaader kaadri
haaval.
Sulu alustamine
Sulu lõpetamine
Kiirliikumise osa
6 Toksake kiirliikumisena esitataval osal ja kasutage järgmisi valikuid:
• : sektsiooni kaheks jagamine.
• : ühe jagatud osa kustutamine.
• 8x: valitud osa taasesituse kiiruse muutmine.
7 Toksake video eelvaate kuvamiseks .
8 Video salvestamiseks toksake EKSPORDI.
83
Rakendused
Virtuaalne võte
Jäädvustage fotode seeria, tehes objekti ümber ringe, et jäädvustada objekt mitmest nurgast.
Saate vaadata objekti eri nurkade alt, lohistades fotol sõrmega vasakule või paremale.
1 Toksake eelvaate ekraanil REŽIIM → Virtuaalne võte.
2 Seadke objekt eelvaate ekraani keskele ja toksake .
3 Liigutage seadet aeglaselt objekti ümber ühes suunas ja tehke veel pilte.
Kui nool muutub täiesti kollaseks või kui te objekti piiritlemise lõpetate, peatab seade piltide
tegemise automaatselt.
Virtuaalvõtetena tehtud fotode kuvamine
1 Toksake eelvaate ekraanil eelvaate pisipildil.
2 Toksake .
3 Lohistage sõrme ekraanil vasakule või paremale või päärake seadet aeglaselt vasakule või
paremale, et näha objekti erinevate nurkade alt.
84
Rakendused
End. teh. pilt
Tehke eesmise kaameraga autoportreesid. Saate ekraanil eelvaadata erinevaid efekte.
1 Toksake eelvaate ekraanil , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
2 Toksake REŽIIM → End. teh. pilt.
3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
4 Kui seade teie näo tuvastab, toksake enda pildistamiseks seadme tagaküljel asuval anduril.
Samuti võite pildistamiseks ekraanil toksata.
Pildistamisel oma peopesa kasutamiseks toksake ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Liigutuste juhtimine. Näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast peopesa
tuvastamist teeb seade mõne sekundi möödudes pilti.
85
Rakendused
Iluefektide lisamine
Enne autoportree tegemist saate muuta näojooni, näiteks oma nahatooni või näokuju.
See funktsioon on saadaval ainult End. teh. pilt ja Intervalli-võte režiimis.
1 Toksake eelvaate ekraanil .
2 Valige eelvaate ekraanil alltoodud võimalusest oma näole soovitud iluefekt:
• Kuju korrektuur: kui teie nägu jääb eelvaate ekraani servadele, siis ilmub see
moonutatud kujul. Lubage sel funktsioonil oma näo kuju korrigeerida. Pärast parandusi
võib taust tunduda mõnevõrra moonutatud.
• Kits. nägu: näokuju muutmine, mis teeb teie näo kitsamaks.
• Suur. sil.: muudab silmad tunduvalt suuremaks.
• Nahatoon: muudab naha heledamaks ja selgemaks.
3 Kui seade teie näo tuvastab, toksake enda pildistamiseks seadme tagaküljel asuval anduril.
Samuti võite pildistamiseks ekraanil toksata.
Lai selfie
Pildistage lai autoportree, et fotole rohkem inimest mahutada ja vältida nende väljajäämist.
1 Toksake eelvaate ekraanil , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
2 Toksake REŽIIM → Lai selfie.
3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
86
Rakendused
4 Kui seade teie näo tuvastab, toksake enda pildistamiseks seadme tagaküljel asuval anduril.
Samuti võite pildistamiseks ekraanil toksata.
Pildistamisel oma peopesa kasutamiseks toksake ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Liigutuste juhtimine. Näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast peopesa
tuvastamist teeb seade mõne sekundi möödudes pilti.
5 Laia autoportree tegemiseks pöörake seadet aeglaselt vasakule ja seejärel paremale või
vastupidi.
Seade jäädvustab täiendavaid fotosid, kui valge raam liigub pildiotsija kummasegi otsa.
• Veenduge, et valge raam jääb pildiotsija aknasse.
• Pildistatavad peavad laiade autoportreede pildistamise ajal paigal püsima.
• Eelvaate ekraanil kuvatava pildi ülemine ja alumine osa võivad olla välja lõigatud
sõltuvalt pildistamistingimustest.
87
Rakendused
Intervalli-võte
Jäädvustage autoportreede seeria kindla intervalliga ja salvestage soovitud fotod.
1 Toksake eelvaate ekraanil , et lülituda autoportreede tegemiseks eesmisele kaamerale.
2 Toksake REŽIIM → Intervalli-võte.
3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.
4 Iluefekti rakendamiseks toksake ja tehke valikud. Lisateavet leiate jaotisest Iluefektide
lisamine.
5 Kui seade teie näo tuvastab, toksake enda pildistamiseks seadme tagaküljel asuval anduril.
Samuti võite pildistamiseks ekraanil toksata.
Seade jäädvustab neli fotot kahesekundiliste intervallidega.
Pildistamisel oma peopesa kasutamiseks toksake ja toksake selle aktiveerimiseks
lülitit Liigutuste juhtimine. Näidake oma peopesa eesmisele kaamerale. Pärast peopesa
tuvastamist teeb seade mõne sekundi möödudes pilti.
6 Märgistage fotod, mida soovite salvestada, ja toksake SALVESTA.
Režiimide allalaadimine
Laadige täiendavaid võtterežiime alla veebipoest Galaxy Apps.
Toksake eelvaate ekraanil REŽIIM → Laadi alla.
Mõningatel allalaetud pildistamisrežiimidel puudub kõigile funktsioonidele ligipääs.
Paremale libistades režiimide nimekirja vaatamine ning vasakule libistades tehtud fotode
ja videode vaatamine ei pruugi saadaval olla.
88
Rakendused
Kaamera seaded
Kiirseaded
Kasutage eelvaate ekraanil järgmisi kiirseadeid.
Olemasolevad suvandid võivad olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast
erineda.
• : valige fotode ja videote jäädvustamise ajal kasutatav filtriefekt. Et määrata, kas loendis
kuvada teatud efekte või muuta nende järjekorda, toksake . Lisaefektide allalaadimiseks
toksake .
• : kasutage seda, et jäädvustada rikkalike värvidega fotosid ja reprodutseerida isegi
eredates ja tumedates kohtades olevaid detaile.
• : valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. Keskmestav
mõõtmine kasutab võtte keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada. Punktmõõtmine
kasutab võtte kontsentreeritud keskosas olevat valgust, et võtte säri arvutada.
Maatriksmõõtmine arvutab kogu kaadri keskväärtuse.
• : valige video salvestamise aeg.
• : muutke videokollaaži tüüpi või ekraani suhet. Saate videokollaažid salvestada ka
aegluubis.
• : valige viivitusaja pikkus, enne kui kaamera teeb automaatselt pilti.
• : kohaldage autoportreedele eelvaate-ekraanil iluefekte. Saate reguleerida nahatooni,
näokuju ja muud.
• : välgu sisse- või väljalülitamine.
• /
: fotode eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab
parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
Kui teete pilte eesmise kaameraga, võib foto eraldusvõime olla mõjutatud
valgustingimustest.
89
Rakendused
Kaamera seaded
Toksake eelvaate ekraanil
.
Olemasolevad suvandid võivad olenevalt võtterežiimist ja kasutatavast kaamerast
erineda.
• Video suurus (taga) / Video suurus (ees): valige videote jaoks eraldusvõime. Suurema
eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga video, kuid hõlvab rohkem
mäluruumi.
• Liigutuste juhtimine: määrake seade oma peopesa tuvastama, et saaksite seda kasutades
autoportreesid teha.
• Piltide salv. eelvaate järgi: eesmise kaameraga pildistades pöörake kujutis ümber, et luua
originaalstseeni peegelpilt.
• AF jälitamine: määrake seade valitud objekti jälitama ja sellele automaatselt fokuseerima
isegi siis, kui objekt või kaamera liigub.
• Video stabiliseer.: aktiveerige värinakaitse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise
ajal kaamera värinast tulenev hägus kujutis.
• Ruudustik: kuvage pildiotsija juhised, mis abistavad kompositsiooni loomist objektide
valimisel.
• Asukohasildid: lisab fotole GPS-i asukohasildi.
• GPS-signaal võib nõrgeneda piirkondades, kus signaali liikumine on takistatud, nagu
ehitiste vahel ja madalates kohtades, või halva ilmaga.
• Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks
lülitage asukohasiltide seade välja.
• Kuva pilte: seadme määramine näitama fotosid pärast nende jäädvustamist.
• Kiirkäivitus: määrake seade kaamerat käivitama, kui vajutate kaks korda avakuvaklahvil.
90
Rakendused
• RAW-failina salvestamine: määrake seade salvestama fotosid pakkimata RAW-failidena
(DNG failivormingus) pro-režiimis. RAW-failid säilitavad kõik foto andmed parima kvaliteedi
saamiseks, kuid nad võtavad rohkem mälumahtu. RAW-failide vaatamiseks vajate
pildivaatamise rakendust.
• Selle funktsiooni kasutamisel salvestatakse iga foto kahes, DNG- ja JPG-vormis.
Sarivõttega pildid salvestatakse ainult JPG-failidena.
• Saate oma JPG-faile näha valiku Galerii alt. DNG-faile saate vaadata või kustutada
DCIM → Camera failis.
• Hääljuhtimine: seadme seadistamine häälkaskude abil pildistama või videoid salvestama.
Võite pildistamiseks öelda „Smile”, „Cheese”, „Capture” või „Shoot”. Video salvestamiseks öelge
„Record video”.
• Helitugevusnuppude funktsioon: seadme määramine kasutama helitugevusnuppu katiku
või suumi funktsioonide kontrollimiseks.
• Lähtesta seaded: kaamera seadete lähtestamine.
91
Rakendused
Galerii
Sissejuhatus
Vaadake ja hallake seadmesse salvestatud fotosid ja videoid.
Piltide või videote kuvamine
1 Toksake rakenduste ekraanil Galerii.
2 Valige pilt või video.
Videofailid kuvavad eelvaates pisipildil
ikooni. Video taasesituseks toksake
Eelmisele kuvale naasmine.
.
Ligipääs lisavalikutele.
Pildi lisamine lemmikutesse.
Pildi jagamine teistega.
Pildi muutmine.
Pildi automaatne reguleerimine.
Pildi kustutamine.
Menüüde peitmiseks või näitamiseks toksake ekraanil.
92
Rakendused
Piltide või videote kustutamine
Pildi või video kustutamine
Valige pilt või video ja toksake ekraani all Kustuta.
Mitme pildi ja video kustutamine
1 Toksake ja hoidke galerii avalehel pilti või videot, mida soovite kustutada.
2 Kriipsmärgistage kustutatavad pildid või videod.
3 Toksake KUSTUTA.
Piltide või videote jagamine
Valige pilt või video, toksake ekraani all Jaga ning valige jagamismeetod.
93
Rakendused
Smart Manager
Sissejuhatus
Smart Manager annab ülevaate seadme aku, mälu, muutmälu ja süsteemi turvalisuse oleku
kohta. Samuti saate seadet automaatselt optimeerida kõigest ühe sõrmeliigutusega.
Kiire optimeerimisfunktsiooni kasutamine
Toksake rakenduste ekraanil Smart Manager → KUSTUTA KÕIK.
Kiire optimeerimise funktsioon parandab seadme jõudlust järgmiste tegevuste kaudu.
• Mälu osaline tühjendamine.
• Mittevajalike failide kustutamine ja taustal töötavate rakenduste sulgemine.
• Pahavara suhtes skannimine.
94
Rakendused
Smart Manager kasutamine
Toksake rakenduste ekraanil Smart Manager ja valige funktsioon.
Aku
Kontrollige olemasolevat akutoidet ja aega, kui kaua seadet veel kasutada saab. Seadmete puhul,
kus aku laetuse tase on madal, saate säästa energiat, kui aktiveerite energia säästmise funktsiooni
ja sulgete rakendused, mis kasutavad liiga palju akutoidet.
Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
Mälu
Kontrollige kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut. Saate kustuda kasutamata ja
ebavajalikke faile või deinstallida rakendusi, mida te enam ei kasuta.
RAM
Kontrollige saadaval oleva muutmälu mahtu. Seadme kiiruse suurendamiseks võite sulgeda
taustal olevad rakendusi ja vähendada kasutatava muutmälu mahtu.
Seadme turvalisus
Kontrollige seadme turvalisust. Selle funktsiooni abil skannitakse teie seadet pahavara suhtes.
95
Rakendused
S Planeerija
Sissejuhatus
Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või ülesanded oma planeerijasse.
Sündmuste loomine
1 Toksake rakenduste ekraanil S Planeerija.
2 Toksake või tehke topelttoks kuupäeval.
Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake
3 Sisestage sündmuste üksikasju.
Pealkirja sisestamine.
Sündmuse algus- ja
lõppkuupäeva seadmine.
Kasutamiseks või
sünkroonimiseks kalendri
valimine.
Lisage sündmusele toimumiskoha
kaart.
Alarmi seadistamine.
Ürituse asukoha sisestamine.
Lisaüksikasjade lisamine.
4 Sündmuse salvestamiseks toksake SALVESTA.
96
.
Rakendused
Ülesannete loomine
1 Toksake rakenduste ekraanil S Planeerija.
2 Toksake → Ülesanded.
3 Sisestage ülesande üksikasjad ja toksake tähtaja määramiseks TÄNA või HOMME.
Rohkemate detailide lisamiseks toksake
.
4 Ülesande salvestamiseks toksake SALVESTA.
Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Kontod, valige kontoteenus ja toksake seejärel lülitil
Sünkrooni Kalender, et sünkroonida sündmusi ja ülesandeid kontoga.
Sünkroonitavate kontode lisamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake S Planeerija → VEEL →
Halda kalendreid → Lisa konto. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto
on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval sinine ring.
S Health
Sissejuhatus
S Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke
treeningueesmärke, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit.
Rakenduse S Health käivitamine
Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma
seadme seadistamiseks.
1 Toksake rakenduste ekraanil S Health.
2 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.
97
Rakendused
S Health rakenduse kasutamine
Te saate rakenduse S Health menüüdest ja jälgimisseadmetest vaadata põhiteavet ja jälgida oma
tervist ning treenitust.
Toksake rakenduste ekraanil S Health.
Eesmärgid ja programmid
Jälgimisseadmed
• EESMÄRGID: sportimisega seotud igapäevaste eesmärkide seadmine ja edasimineku
jälgimine.
• PROGRAMMID: kohandatavate treeningprogrammide kasutamine.
• JÄLGIJAD: oma tegevuste, toitumise ja mõõtude jälgimine.
Rakenduse S Health ekraanile jälgimisseadmete, eesmärkide või programmide lisamiseks
toksake VEEL → Halda üksusi ning seejärel valige üksused valikute JÄLGIJAD, EESMÄRGID või
PROGRAMMID alt.
Et näha rohkem teavet rakenduse S Health funktsioonide kohta, toksake VEEL → Seaded
→ Spikker.
98
Rakendused
Lisateave
• Rakenduse S Health funktsioonid on ette nähtud kasutamiseks ainult sportimise ja tervisega
seotud eesmärkidel ning ei ole mõeldud haiguste või muude seisundite diagnoosimiseks,
raviks, leevendamiseks ega ennetamiseks.
• Teenuse S Health jaoks saada olevad funktsioonid ja lisatavad rakendused võivad riigiti
erineda erinevate kohalike seaduste ja eeskirjade tõttu. Enne kasutamiseks peaksite
kontrollima, millised funktsioonid ja rakendused on saadaval teie regioonis.
• S Healthi rakendusi ja teenust võidakse muuta või see lõpetada ilma eelneva
etteteatamiseta.
• Andmekogumise eesmärk on pakkuda teile soovitud teenust, sh lisateavet, mis suurendab
teie rahulolu, sünkroonida andmeid, andmeid analüüsida ning koostada statistikat, et
arendada ja pakkuda paremaid teenuseid. (Kuid kui logite oma Samsungi kontosse sisse
rakendusest S Health, võidakse andmete varundamise eesmärgil andmed serverisse
salvestada.) Isikuandmeid võib säilitada kuni selliste eesmärkide lõpetamiseni. Te saate
kustutada rakendusega S Health salvestatud isikliku teabe, kui kasutate andmete
lähtestamise suvandit seadete menüüs. Kui olete andmeid suhtlusvõrkudes jaganud või
mäluseadmetesse edastanud, peate need eraldi kustutama.
• Võite jagada ja/või sünkroonida oma andmeid teiste Samsungi teenustega või kolmandate
osapoolte sobivate teenustega, mille olete valinud, ning ka mistahes ühendatud
seadmetega. Sellised täiendavad teenused või kolmandate osapoolte seadmed saavad
rakenduses S Health olevale teabele ligi pääseda ainult teie selgesõnalise nõusoleku korral.
• Teie võtate kogu vastutuse suhtlusvõrgustikes jagatud või teistele edastatud andmete
ebasobiva kasutamise eest. Olge isiklike andmete jagamisel ettevaatlik.
• Kui seade on ühendatud mõõteriistadega, kinnitage korrektseks töötamiseks sideprotokoll.
Kui kasutate juhtmevaba ühendust, nagu Bluetooth, võivad teiste seadmete tekitatud
elektroonilised häired seadet mõjutada. Vältige seadme kasutamist teiste raadiolaineid
edastavate seadmete läheduses.
• Palun lugege rakenduse S Health kasutustingimusi ja privaatsuspoliitikat enne selle
kasutamist hoolikalt.
99
Rakendused
S Voice
Sissejuhatus
Tehke mitmesuguseid toiminguid lihtsalt rääkides.
Äratuskäskluse seadmine
Võite käivitada rakenduse S Voice, kasutades oma äratuskäsklust.
Kui käivitate rakendust S Voice esmakordselt, toksake START ja määrake oma äratuskäsklus.
Äratuskäskluse muutmiseks avage rakenduste ekraan ja toksake S Voice. Seejärel toksake →
Voice wake-up → Change wake-up command → START ja järgige ekraanil olevaid juhiseid.
Selleks, et seada äratuskäsku kasutades väljalülitatud ekraaniga seadet funktsiooni S Voice
käivitama, toksake ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit Wake up in secured lock.
Rakenduse S Voice kasutamine
1 Öelge eelseadistatud äratuskäsklus.
Samuti võite rakenduste ekraanil toksata S Voice.
Kui S Voice käivitatakse, alustab seade häältuvastust.
See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.
S Voice seaded
Häälkäskluste näidete kuvamine.
100
Rakendused
2 Öelge häälkäsk.
Kui seade käsu ära tunneb, sooritab seade vastava toimingu. Häälkäsu kordamiseks või
teistsuguse käsu lausumiseks toksake .
See rakendus lülitub automaatselt välja, kui seadet ei kasutata kindla perioodi vältel.
Nõuanded paremaks hääletuvastuseks
• Rääkige selgelt.
• Kasutage vaikses kohas.
• Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
• Katsuge hoiduda aktsendist.
Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.
Keele seadistamine
Toksake rakenduste ekraanil S Voice →
→ Language ja valige keel.
Valitud keel rakendatakse ainult rakendusele S Voice, mitte aga seadme kuvakeelena.
101
Rakendused
SideSync
Sissejuhatus
SideSync võimaldab teil hõlpsasti jagada oma ekraani ja andmeid Samsungi Androidi
nutitelefonide, tahvelarvutite ja mistahes muude arvutite vahel. Pärast oma seadmega
ühendamist ilmub ühendatud tahvelarvutile või arvutile virtuaalne ekraan. Saate juhtpaneelilt
või hüpikakendest vaadata teateid, nagu näiteks sõnumid.
Enne kui alustate
• Rakendus SideSync peab olema paigaldatud mõlemasse seadmesse, mida te ühendada
soovite. Kui SideSync ei ole paigaldatud, kasutage selle allalaadimiseks ja paigaldamiseks
ühte järgmistest viisidest:
– – Selleks, et laadida alla ja paigalda SideSync oma Samsungi Androidi tahvelarvutisse või
nutitelefoni, otsige SideSynci rakenduste poodidest Galaxy Apps või Play pood. Kui teie
seade ei toeta SideSynci, ei pruugi te seda rakendust leida.
– – Selleks, et laadida alla ja paigaldada SideSync oma arvutisse, külastage lehte
www.samsung.com/sidesync. Sellel veebilehel on esitatud ka teave SideSynci
puudutavate süsteeminõuete kohta.
• Nutitelefoni ja tahvelarvuti ühendamiseks peavad nad toetama Wi-Fi Direct ühendust.
• Nutitelefoni või tahvelarvuti juhtmevabaks ühendamiseks peavad nad olema ühendatud
sama juhtmevaba pääsupunktiga.
102
Rakendused
Arvutite või tahvelarvutite ühendamine
Arvutiga ühendamine
1 Ühendage oma nutitelefon arvutiga USB-kaabli abil.
Samuti võite mõlemad seadmed ühendada sama juurdepääsupunktiga.
2 Käivitage mõlemas seadmes SideSync.
3 Toksake mõlemas seadmes KÄIVITA.
Seadmed skaneerivad üksteist ja ühenduvad. Teie arvutisse ilmub juhtpaneel.
Tahvelarvuti ühendamine Wi-Fi Directi kaudu
1 Käivitage SideSync nii oma tahvelarvutis kui ka nutitelefonis.
2 Toksake mõlemas seadmes KÄIVITA.
Seadmed skaneerivad üksteist ja ühenduvad.
3 Valige oma nutitelefonis tuvastatud seadmete seast oma tahvelarvuti.
103
Rakendused
4 Võtke tahvelarvutis ühendustaotlus vastu.
Teie tahvelarvutisse ilmub juhtpaneel.
Seadmete automaatne ühendamine
Kui kaks seadet on eelnevalt ühendatud, saate need seada automaatselt ühendatavaks.
Automaatse ühendamisfunktsiooni aktiveerimiseks toksake nutitelefonis SideSync → VEEL →
Seaded ja siis toksake funktsiooni Seadmete automaatne ühendamine aktiveerimiseks lülitit.
Alternatiivselt toksake juhtpaneelil VEEL → Seaded → Ühendused ja aktiveerige automaatne
ühendusfunktsioon.
104
Rakendused
Esipaneeli kasutamine
Sagedamini kasutatavate programmide käivitamine või teadete vaatamine nutitelefonist.
Teatele koputades käivitub kas rakendus või programm. Järgmisel joonisel on esitatud
nutitelefoni juhtimisvälja kujutis arvutis.
Juhtpaneeli minimeerimine.
Ligipääs lisavalikutele.
Esipaneeli sulgemine.
Nutitelefoni virtuaalkuva sisse
lülitamine.
Rakenduste lisamine.
Toksake teavitust ja teostage
erinevaid toiminguid.
Te saate rakendusi ümber paigutada ja kustutada, kui klõpsate rakenduse ikoonil parema
hiireklahviga.
Meediumi taasesituse jätkamine
Saate muusika või video nutitelefonis peatada ja jätkata mahamängimist teise seadmega.
Valige juhtpaneelil muusika või video mängimise nupp. Taasesitus nutitelefonis peatub ja
mängimine jätkub teise seadmega.
Ühendatud seadmete muusikakontroller ja videoteade ilmub ainult siis, kui mängite
meediumifaile vaikimisi muusika- või videorakenduse kaudu.
Veebilehe jagamine
Saate oma nutitelefonis avada veebilehe ja kuvada seda ühendatud seadmete veebibrauseris.
Veebilehtede nutitelefonis sirvimisel ilmub juhtpaneelile veebi juurdepääsuteade. Valige
juhtpaneelil teade. Samal veebileht ilmub teie ühendatud seadmesse.
105
Rakendused
Nutitelefonis tugijaama jagamine
Kui internetiühendus puudub, saate nutitelefoni mobiilset andmesidet jagada arvutite või
tahvelarvutitega.
Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
Toksake juhtpaneelil VEEL → Aktiveeri mobiilne tööpunkt. Nutitelefoni mobiilne kuumkoht
aktiveerub.
Helistamise ja sõnumivahetuse funktsioonidega hüpikakende
kasutamine
Kui teie nutitelefonile tuleb kõne või sõnum, ilmub ühendatud seadme ekraanile hüpikaken.
Kui saate kõne, siis saate selle hüpikaknas vastu võtta või tagasi lükata. Kõne ajal kasutatakse
ühendatud seadme mikrofoni ja kõlarit.
Kui saate sõnumi, siis saate sellele vastata.
Virtuaalse ekraani kasutamine
SideSync kuvab ühe seadme ekraani täpselt samal kujul teises seadmes. Saate kasutada seadme
funktsioone virtuaalse ekraani kaudu. Järgnevalt näete kujutist arvutis olevast virtuaalsest
nutitelefoni ekraanist.
Toksake esipaneelil Phone screen.
• Mõned funktsioonid ei pruugi virtuaalse ekraani kaudu toimida.
• Virtuaalse ekraani välimus ja funktsioonid võivad sõltuvalt ühendatud seadmest
varieeruda.
106
Rakendused
Virtuaalse ekraani sulgemine.
Virtuaalse ekraani minimeerimine.
Toksake
Virtuaalse ekraani
maksimeerimine.
, et kasutada järgmisi suvandeid:
• Alati üleval: virtuaalne ekraan peab olema seadistatud alati pealmiseks.
• Pööra: ekraani pööramine.
• Akna läbipaistvus: virtuaalse ekraani läbipaistvusastme kohandamine.
• Jäädvusta: ekraanitõmmise jäädvustamine.
• Aktiveeri esitlusrežiim: nutitelefoni ekraani sisselülitamine, et seda nii arvutist kui ka
nutitelefonist juhtida. See funktsioon ei pruugi sõltuvalt ühendatud seadmest saadaval olla.
• Lisa lemmikutesse: aktiivse rakenduse lisamine juhtpaneelile.
Virtuaalse ekraani liigutamiseks klõpsake virtuaalse ekraani ülemisel osal ja lohistage see uude
kohta.
Virtuaalse ekraani suuruse reguleerimiseks asetage hiirekursor virtuaalse ekraani serva peale
ning seejärel klõpsake sellel ja lohistage seda.
107
Rakendused
Ekraanide vahel liikumine
Et kasutada oma nutitelefoni tegelikku ekraani, vajutage nutitelefoni toitenuppu või
avakuvaklahvi. Virtuaalne ekraan lülitub välja ning nutitelefoni ekraan lülitub sisse.
Virtuaalsele ekraanile naasmiseks klõpsake arvutis olevale virtuaalse nutitelefoni ekraanile või
toksake Lülitu tahvelseadmele tahvelarvutil. Tegelik ekraan lülitub välja ning virtuaalne ekraan
lülitub sisse.
Saate samaaegselt kuvada ja kontrollida virtuaalset ekraani ja ühendatud seadme
→ Aktiveeri esitlusrežiim, et lülitada sisse
ekraani. Toksake virtuaalsel ekraanil
ühendatud seadme ekraan. See funktsioon ei pruugi sõltuvalt ühendatud seadmest
saadaval olla.
Failide ja lõikepuhvri jagamine
Failide kopeerimine arvutisse
1 Toksake ja hoidke faili, et siseneda virtuaalse nutitelefoni ekraani muutmisrežiimi.
2 Märkige kopeeritavad failid.
3 Toksake ja hoidke valitud faile ning seejärel lohistage need väljaspoole virtuaalset ekraani.
Failid kopeeritakse nende jaoks määratud asukohta.
Näiteks, kui viite pildi nutitelefonist arvutis olevasse avatud Wordi dokumenti, siis see pilt
lisatakse Wordi dokumenti.
108
Rakendused
Failide kopeerimine nutitelefoni
Valige arvutis failid ja lohistage need juhtimisväljale või nutitelefoni virtuaalsele ekraanile. Failid
salvestatakse kausta Tools → Minu Failid → Seadme mälu → SideSync.
Virtuaalsel ekraanil sõnumit või e-kirja koostades lisatakse kopeeritud failid koostatava sõnumi
või e-kirja manusesse.
Kui nutitelefoni virtuaalne ekraan ja tegelik ekraan on sisse lülitatud, siis ei saa faile
jagada.
Lõikepuhvri jagamine
Saate ühendatud seadmete vahel mugavalt teksti kopeerida ja kleepida, kasutades lõikepuhvri
jagamise funktsiooni. Kopeerige või lõigake teksti virtuaalsel ekraanil ning kleepige see
tekstiväljale väljaspool virtuaalset ekraani või vastupidi.
Arvuti klaviatuuri ja hiire jagamine
Kasutage oma nutitelefoni ekraani topeltmonitorina ja kontrollige seda arvuti klaviatuuri ja
hiirega.
1 Toksake juhtpaneelil VEEL → Luba klaviatuuri ja hiire jagamine.
Kui virtuaalne ekraan on avatud, siis kaob see arvuti ekraanilt.
109
Rakendused
2 Liigutage hiirekursorit arvutiekraani vasakule või paremale servale, et liikuda oma
nutitelefoni ekraanile.
Hiirekursor ilmub nutitelefoni ekraanile.
3 Nutitelefonis saate oma arvuti klaviatuuri ja hiirt kasutada erinevateks tegevusteks, näiteks
teksti sisestamiseks, kopeerimiseks ja kleepimiseks ja valikute tegemiseks.
Selleks, et arvutit jälle hiire abil juhtida, viige kursor tagasi arvutiekraanile.
110
Rakendused
Muusika
Kuulake kategooriate järgi sorditud muusikat ja kohandage taasesituse seadeid.
Toksake rakenduste ekraanil Muusika.
Valige ekraani ülaosas kategooria ja valige seejärel pala, mida esitada.
Toksake muusikapleieri ekraani avamiseks ekraani alumises servas olevat albumi kujutist.
Ligipääs lisavalikutele.
Esitusloendi avamine.
Ligipääs helikvaliteedi ja -efektide
sätetele.
Faili määramine lemmikpalaks.
Helitugevuse reguleerimine.
Juhuesituse sisselülitamine.
Kordusrežiimi muutmine.
Eelmisele palale hüppamine.
Toksake ja hoidke
tagasikerimiseks.
Järgmisele palale hüppamine.
Toksake ja hoidke edasikerimiseks.
Taasesituse peatamine ja
jätkamine.
UHQ ülesskaleerija
Kasutage UHQ (eriti kõrge kvaliteediga) ülesskaleerimise funktsiooni, et parandada helikvaliteeti
ja saada originaaliga sarnasemat heli.
Ühendage seadmega peakomplekt. Muusika mängimise ajal toksake
ülesskaleerija selle aktiveerimiseks.
ja toksake UHQ
• Helikvaliteet võib sõltuvalt ühendatud peakomplektist varieeruda.
• Kui ühendate Bluetooth-peakomplekti, mis toetab UHQ-funktsiooni, saate kuulata
muusikat juhtmevabalt.
111
Rakendused
Video
Vaadake seadmesse salvestatud videoid ja kohandage taasesituse seadeid.
Toksake rakenduste ekraanil Video.
Valige esitatav videofail.
Ligipääs
lisavalikutele.
Taasesituse
peatamine ja
jätkamine.
Riba libistamise teel
edasi-tagasikerimine.
Helitugevuse
reguleerimine.
Ekraanisuhte
muutmine.
Eelmisele videole
hüppamine. Toksake
ja hoidke
tagasikerimiseks.
Lülitu ümber
hüpikvideopleierile.
Järgmisele videole
hüppamine. Toksake
ja hoidke
edasikerimiseks.
Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla,
helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.
Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.
112
Rakendused
Helisalvesti
Sissejuhatus
Kasutage erinevates olukordades, näiteks intervjuul, erinevaid salvestusrežiime. Seade võib
konverteerida teie hääle tekstiks ja eristada heliallikaid.
Helisalvestuste tegemine
1 Toksake rakenduste ekraanil Tools → Helisalvesti.
2 Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige otse mikrofoni.
Toksake
salvestamise peatamiseks.
Toksake heli salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks JÄRJEHOIDJA.
Salvestusrežiimi muutmine.
Salvestamise käivitamine.
3 Toksake salvestamise lõpetamiseks SALVESTA.
113
Rakendused
Salvestusrežiimi muutmine
Toksake rakenduste ekraanil Tools → Helisalvesti.
Valige heli salvestamise ekraani ülaservast režiim.
• STANDARDNE: see on tavaline salvestusrežiim.
• INTERVJUU: mikrofon on tundlik kahest suunast tulevate helide suhtes. Selles režiimis
võtavad seadme üla- ja alaosa vastu võrdses koguses heli.
• HÄÄLMEMO: seade salvestab teie häält ja teisendab selle samaaegselt ekraanitekstiks.
Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke seadet suu lähedal ning rääkige vaikses kohas
valjusti ja selgelt.
Kui häälmemo süsteemi keel ei lange kokku teie räägitava keelega, siis seade teie häält
ära ei tunne. Enne selle funktsiooni kasutamist toksake praegu kasutataval keelel, et
määrata häälmemode süsteemi keel.
Valitud helisalvestuste esitamine
Kui vaatate üle oma intervjuusalvestusi, saate teatavaid heliallikaid salvestuses vaigistada või
võimendada.
1 Toksake rakenduste ekraanil Tools → Helisalvesti.
2 Toksake Salvestised ja valige helisalvestus, mis on salvestatud intervjuurežiimis.
114
Rakendused
3 Teatavate heliallikate vaigistamiseks toksake
Ikoon muutub järgmiselt
vaigistatavale heliallikale vastavas suunas.
ja heli vaigistatakse.
Vaigistatud heliallikas
Vaigistamata heliallikas
Minu Failid
Pääsege ligi ja hallake selles seadmes või muudes asukohtades, näiteks pilvmäluteenustes,
asuvaid erinevaid faile.
Toksake rakenduste ekraanil Tools → Minu Failid.
Vaadake faile kategooria kaupa või vaadake faile, mis on talletatud seadmesse või pilves
hoiustamise teenusesse.
Selleks, et kontrollida kasutatud ja saadaval oleva mälumahu olekut, toksake MÄLUKASUTUS.
Failide või kaustade otsimiseks toksake OTSI.
115
Rakendused
Samsung Gear
Samsung Gear on rakendus, mis võimaldab juhtida Geariga ühendatud seadmeid. Kui ühendate
oma seadme Geariga, siis saate kohandada Geari seadeid ja rakendusi.
Toksake rakenduste ekraanil Tools → Samsung Gear.
Toksake LOO ÜHENDUS SEADMEGA GEAR, et ühendada oma seade Geariga. Pärast seda järgige
ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.
Memo
Looge memosid ja korrastage neid kategooria alusel.
Toksake rakenduste ekraanil Memo.
See rakendus võib asuda kaustas Tools sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.
Memode koostamine
Toksake memode loendis ikooni
suvandeid:
ja sisestage memo. Kasutage memo koostamise ajal järgmisi
• Kategooria: kategooria loomine või seadistamine.
• Ülesanded: iga rea algusesse märgistatavate kastide lisamine, et luua ülesannete nimekiri.
• Pilt: piltide lisamine.
• Joonistamine: joonistage või kirjutage sisestamiseks memosid. Saate valida pliiatsi jämedust
ja värvi.
• Hääl: lisamiseks salvestage heli tegemine.
Memo salvestamiseks toksake SALVESTA.
Memo redigeerimiseks toksake memo ja toksake seejärel memo sisu.
Memode otsimine
Toksake memode loendis OTSI ja sisestage märksõna, mille alusel memosid otsida.
116
Rakendused
Kell
Sissejuhatus
Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või
seadistage konkreetne kestus.
Alarm
Toksake rakenduste ekraanil Kell → Alarm.
Alarmide seadistamine
Määrake alarmi kellaaeg ja toksake SALVESTA.
Äratuse aja sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
Erinevate alarmivalikutega alarmi seadistamiseks toksake VALIKUD, määrake alarmivalikud ja
toksake seejärel SALVESTA.
Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmide loendis alarmi kõrval olevat
kellaikooni.
Alarmide peatamine
Toksake alarmi peatamiseks KEELDU. Kui te olete varem lubanud äratuse korduse, toksake valikul
KORDUS, et korrata alarmi pärast kindla aja möödumist.
Alarmide kustutamine
Toksake
alarmide nimekirjas oleval alarmil.
Maailmakell
Toksake rakenduste ekraanil Kell → Maailmakell.
Kellade loomine
Sisestage linna nimi või valige linn gloobuselt ja toksake seejärel
117
.
Rakendused
Kella kustutamine
Toksake kellal
.
Stopper
1 Toksake rakenduste ekraanil Kell → Stopper.
2 Toksake ALUSTA sündmuse ajavõtu käivitamiseks.
Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake RING.
3 Toksake ajavõtu peatamiseks PEATA.
Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake JÄTKA.
Ringiaegade kustutamiseks toksake LÄHTESTA.
Taimer
1 Toksake rakenduste ekraanil Kell → Taimer.
2 Seadistage kestus ja toksake seejärel ALUSTA.
Kestvuse sisestamisel klaviatuuri avamiseks toksake aja sisestamise väljale.
3 Kui taimer peatub, toksake KEELDU.
Kalkulaator
Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.
Toksake rakenduste ekraanil Kalkulaator.
Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade horisontaalpaigutusse. Kui Autom. pööram. on
keelatud, toksake teadusliku kalkulaatori kuvamiseks .
Arvutuste ajaloo nägemiseks toksake AJALUGU. Arvutuste ajaloo paneeli sulgemiseks toksake
KLAHVISTIK.
Ajaloo kustutamiseks toksake AJALUGU → KUSTUTA AJALUGU.
118
Rakendused
Google rakendused
Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele
ligipääsuks on teil vaja Google kontot. Lisateavet leiate jaotisest Kontod.
Rakenduste kohta rohkema teabe saamiseks külastage iga rakenduse abimenüüd.
Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval
olla või olla teisiti märgistatud.
Chrome
Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.
Gmail
Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.
Maps
Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti ja kuvage erinevate kohtade asukohateavet.
Play muusika
Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel.
Play filmid ja telesaated
Laadige vaatamiseks videoid alla keskkonnast Play pood.
Drive
Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.
YouTube
Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.
119
Rakendused
Photos
Otsige, hallake ja toimetage oma fotosid ja videoid erinevatest allikatest ühes kohas.
Hangouts
Vestelge oma sõpradega privaatselt või rühmades ning kasutage vestluse ajal pilte, emotikone ja
videokõnesid.
Google
Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.
Häälotsing
Otsige kiirelt üksusi, öeldes võtmesõna või fraasi.
120
Seaded
Sissejuhatus
Kohandage funktsioonide ja rakenduste seadeid. Mitmesuguseid seadesuvandeid
konfigureerides saate oma seadet rohkem isikupärastada.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded.
Seadete otsimiseks märksõnade abil toksake OTSI.
Sageli kasutatavate seadete nimekirja redigeerimiseks toksake MUUDA. Seejärel märgistage
lisamiseks objektid või tühistage märgistus objektide eemaldamiseks.
Wi-Fi
Ühendamine Wi-Fi-võrDguga
Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse
võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.
• Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis
Euroopa riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa
kasutada väljas.
• Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.
1 Toksake seadete ekraanil Wi-Fi ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.
Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga.
121
Seaded
3 Toksake ÜHENDA.
• Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli
küsimata, kui see on saadaval. Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks
valige loendist võrk ning toksake UNUSTA.
• Kui te ei saa Wi-Fi võrguga korralikult ühendust, taaskäivitage oma seadme Wi-Fi
funktsioon või juhtmevaba marsruuter.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.
1 Toksake seadete ekraanil Wi-Fi ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
2 Toksake Wi-Fi Direct.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi
Direct sisselülitamist.
3 Valige ühendamiseks seade.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Wi-Fi Directi ühenduste taotluse.
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad
toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1 Toksake rakenduste ekraanil Galerii.
2 Valige pilt.
122
Seaded
3 Toksake Jaga → Wi-Fi Direct ja valige seade, kuhu soovite pildi saata.
4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.
Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise
taotlemiseta.
Seadme ühenduse katkestamine
1 Toksake seadete ekraanil Wi-Fi.
2 Toksake Wi-Fi Direct.
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
3 Toksake seadmete lahtiühendamiseks seadme nimel.
Bluetooth
Sissejuhatus
Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on
sisse lülitatud.
• Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku,
edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
• Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud
seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub
takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
• Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei
pruugi teie seadmega ühilduda.
• Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest
piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).
Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.
123
Seaded
Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega
1 Toksake seadete ekraanil Bluetooth ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.
2 Valige sidumiseks seade.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist. Vaadake teise
seadme kasutusjuhendit.
Teie seade on teistele seadmetele nähtav, kui Bluetoothi seadete ekraan on avatud.
3 Aktsepteerige kinnitamiseks oma seadmes Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
Seadmed ühendatakse, kui teine seade võtab vastu Bluetoothi ühenduse loomise taotluse.
Andmete saatmine ja vastuvõtmine
Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetoothseadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud
näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.
1 Toksake rakenduste ekraanil Galerii.
2 Valige pilt.
3 Toksake Jaga → Bluetooth ning valige seejärel seade, kuhu pilt saata.
Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata
automaatselt loodud salasõna.
Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.
4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.
124
Seaded
Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine
1 Toksake seadete ekraanil Bluetooth.
Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.
2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval
3 Toksake Seo lahti.
.
Lennurežiim
Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid
võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
Toksake seadete ekraanil Lennurežiim.
Kontrollige, et seade oleks õhkutõusmise ja maandumise ajal väljalülitatud. Peale
õhkutõusmist võite kasutada seadme lennurežiimi, kui lennuki personal seda lubab.
Mobiilne kuumkoht ja modem
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste
seadmetega, kui võrguühendus ei ole saadaval. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi
kaudu.
Toksake seadete ekraanil Mobiilne kuumkoht ja modem.
Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
• Mobiilne Kuumkoht: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja
teiste seadmetega.
• Bluetooth-jagamine: Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu
jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.
• USB-modem: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks
arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta
modemina.
125
Seaded
Mobiilse kuumkoha kasutamine
Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste
seadmetega.
1 Toksake seadete ekraanil Mobiilne kuumkoht ja modem → Mobiilne kuumkoht.
2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Olekuribale ilmub ikoon
. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.
Mobiilsele kuumkohale parooli seadistamiseks toksake VEEL → Konfigureeri mob.
kuumkohta ja valige turvatase. Seejärel sisestage parool ja toksake SALVESTA.
3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.
4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.
Andmekasutus
Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.
Toksake seadete ekraanil Andmekasutus.
• Mobiilne andmeside: seadme seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude
andmeühendusi.
• Taustaandmed: seadistage seadmel taustal jooksvate rakenduste mobiilse andmeside
piiramine.
• Määra mobiilse andmeside piirang: määrake mobiilandmeside kasutuspiirangu
seadistamine.
→ Muuda tsüklit.
Jälgimisperioodi igakuise lähtestamiskuupäeva muutmiseks toksake
126
Seaded
Andmekasutuse piiramine
1 Toksake seadete ekraanil Andmekasutus ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit Määra
mobiilse andmeside piirang.
2 Piirangu määramiseks lohistage piirangu reguleerimisriba üles või alla.
3 Lohistage hoiatuste reguleerimisriba üles või alla, et määrata andmekasutuse hoiatustase.
Seade teavitab teid, kui olete jõudnud hoiatustasemele.
Mobiilsidevõrgud
Mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
Toksake seadete ekraanil Mobiilsidevõrgud.
• Andmesiderändlus: seadme seadistamine kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
• Pääsupunktide nimed: pääsupunktide nimede (APNid) määramine.
• Võrgurežiim: valige võrgu tüüp.
• Võrguoperaatorid: saadaolevate võrkude otsimine ja võrgu käsitsi registreerimine.
NFC ja maksed
Sissejuhatus
Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta.
Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid
pärast vajalike rakenduste allalaadimist.
Seadmes on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege seadet ettevaatlikult, et vältida NFCantenni kahjustamist.
127
Seaded
NFC-funktsiooni kasutamine
Kasutage NFC-funktsiooni teistele seadmetele piltide või kontaktide saatmiseks ja NFC-siltidelt
tooteinfo lugemiseks.
1 Toksake seadete ekraanil NFC ja maksed ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
2 Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenniala NFC-sildi lähedusse.
Sildil olev teave kuvatakse.
Veenduge, et seadme ekraani lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega
võta vastu andmeid.
Maksete tegemine NFC-funktsiooni abil
Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse
makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust
oma teenusepakkujaga.
1 Toksake seadete ekraanil NFC ja maksed ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
2 Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni alaga NFC-kaardilugejat.
Vaikimisi makserakenduse määramiseks avage seadete ekraan ja toksake NFC ja maksed →
Toksa ja maksa ning seejärel valige rakendus.
Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.
128
Seaded
Andmete saatmine
Võimaldage andmevahetust, kui teie seadme NFC-antenni puudutab teise seadme NFC-antenni.
1 Toksake seadete ekraanil NFC ja maksed ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
2 Toksake Android Beam ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
3 Valige üksus ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.
4 Kui ekraanile ilmub Puudutage, et üle kanda., toksake üksuse saatmiseks seadme ekraani.
Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus
ebaõnnestuda.
129
Seaded
Veel ühenduseseadeid
Valikud
Kohandage teiste funktsioonide juhtimise seadeid.
Toksake seadete ekraanil Veel ühenduseseadeid.
• Lähedalt seadmete otsim.: laske seadmel otsida lähedalasuvaid seadmeid, millega
ühenduda.
• Printimine: seadmesse installitud printeri pluginate seadete konfigureerimine. Te saate
failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Lisateavet leiate
jaotisest Printimine.
• MirrorLink: kasutage MirrorLinki funktsiooni oma seadme MirrorLinki rakenduste
juhtimiseks sõiduki pardaarvuti ekraanil. Lisateavet leiate jaotisest MirrorLink.
• Allalaadimisvõimendi: seadme seadmine alla laadima üle 30 MB suuruseid faile kiiremini
korraga Wi-Fi- ja mobbilsidevõrgu kaudu. Lisateavet leiate jaotisest Allalaadimisvõimendi.
• VPN: siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsetesse privaatvõrkudesse (VPNid).
Printimine
Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Võite ühendada seadme
printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printida pilte või dokumente.
Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
Printeri pluginate lisamine
Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.
1 Toksake seadete ekraanil Veel ühenduseseadeid → Printimine → Lae lisandmoodul alla.
2 Otsige printeri pluginat veebipoest Play pood.
3 Valige printeri plugin ja paigaldage see.
130
Seaded
4 Valige printeri plugin ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.
Printerite manuaalseks lisamiseks toksake VEEL → Lisa printer → ADD PRINTER.
Printimisseadete muutmiseks toksake VEEL → Printimise seaded.
Sisu printimine
Toksake sisu, näiteks piltide või dokumentide, kuvamise ajal Jaga → Prindi →
printerid ja valige seejärel printer.
→ Kõik
MirrorLink
Ühendage oma seade sõidukiga, et juhtida oma seadme MirrorLinki rakendusi sõiduki
pardaarvuti ekraanil.
Toksake seadete ekraanil Veel ühenduseseadeid → MirrorLink.
Teie seade ühildub sõidukitega, mis toetavad MirrorLinki versiooni 1.1 või uuemat
versiooni.
Seadme ühendamine sõidukiga MirrorLinki kaudu
Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, ühendage seade Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.
1 Siduge oma seade Bluetoothi abil sõidukiga.
Lisateavet leiate jaotisest Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega.
2 Ühendage oma seade sõidukiga USB-kaabli abil.
Kui seadmed on ühendatud, avage oma seadme MirrorLinki rakendused pardaarvuti
ekraanil.
MirrorLinki ühenduse katkestamine
Ühendage USB-kaabel oma seadme ja sõiduki küljest lahti.
131
Seaded
Allalaadimisvõimendi
Määrake seade suuremaid kui 30 MB faile kiiremini alla laadima korraga Wi-Fi- ja
mobiilsidevõrkude kaudu. Võimsam Wi-Fi-signaal võimaldab suuremaid allalaadimiskiirusi.
Toksake seadete ekraanil Veel ühenduseseadeid → Allalaadimisvõimendi.
• Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
• Failide allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
• Suurte failide allalaadimisel võib seade kuumeneda. Kui seade ületab seatud
temperatuuri, lülitatakse funktsioon välja.
• Ebastabiilsed võrgusignaalid võivad selle funktsiooni kiirust ja jõudlust mõjutada.
• Kui Wi-Fi- ja mobiilse võrguühenduse andmeedastuskiirused on märgatavalt erinevad,
võib seade kasutada ainult kõige kiiremat ühendust.
• See funktsioon toetab hüperteksti edastusprotokolli (HTTP) 1.1 ja hüperteksti
edastusprotokolli üle turvasoklite kihi (HTTPS). Antud funktsiooni ei saa kasutada
teiste protokollidega, nagu nt FTP.
Rakendused
Hallake seadme rakendusi ja muutke nende seadeid.
Toksake seadete ekraanil Rakendused.
• Rakendusehaldur: saate vaadata ja hallata om seadmes olevaid rakendusi.
• Vaikerakendused: valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.
• Rakenduse seaded: kohandage iga rakenduse seadeid.
132
Seaded
Helid ja värinad
Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.
Toksake seadete ekraanil Helid ja värinad.
• Helirežiim: seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
• Vibr. helistamise ajal: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja
helisema.
• Helitugevus: kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate
helitugevuse reguleerimine.
• Värina tugevus: teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
• Helin: helina seadete muutmine.
• Värina stiil: vibratsioonimustri valimine.
• Teavituse heli: valige teavituste vaikimisi heli. Samuti saate muuta iga rakenduse teavituste
seadeid.
• Puuteheli: puuteekraanilt rakenduse või suvandi valimisel seadmest kostuva heli
seadistamine.
• Ekraaniluku helid: seadme puuteekraani lukustamise või vabastamise helide seadistamine.
• Laadimisheli: seadistage seade tegema heli, kui see laaduriga ühendatakse.
• Värina tagasiside: seadistage seade vibreerima, kui toksate
puhul, näiteks üksuste toksamise ja all hoidmise korral.
või
ja teiste tegevuste
• Valimisklahvistiku puuteheli: klaviatuuril asuvate nuppude toksamisel kostuva heli
seadistamine.
• Klaviatuuriheli: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
• Klaviatuuri vibratsioon: seadistage seade klahvi puudutamisel vibreerima.
• Heli kvaliteet ja efektid: täiendavate heliseadete määramine.
Teavitused
Iga rakenduse teavituste seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Teavitused.
133
Seaded
Mitte segada
Vaigistab seadmel sissetulevad kõned ja teavituste helid, välja arvatud lubatud erandid.
Toksake seadete ekraanil Mitte segada.
• Aktiveeri kohe: „Mitte häirida” režiimi viivitamatu aktiveerimine.
• Luba ajastatuna: „Mitte häirida” režiimi eelnevalt seadistatud ajal aktiveerimine. Saate valida
päevi ning seadistada algus- ja lõppaegu.
• Luba erandid: kohandage lubatud erandite seadeid.
Ekraan
Kuvaseadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Ekraan.
• Heledus: ekraani heledusastme reguleerimine.
• Font: fondi suuruse ja tüübi muutmine.
• Ikoonide taustad: valige, kas kuvatakse varjutatud tausta, et ikoonid silma paistaksid.
• Ekraani kuvalõpp: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja
seadistamine.
• Nutikas olek: seadme ekraani taustvalguse seadistamine ekraani vaatamise ajal mitte välja
lülituma.
• Öokell: määrake seade kasutama servaekraani öösel kellana. Saate määrata, kui kaua öine
kell töötab.
• Ekraani režiim: ekraani režiimi muutmine, et kohandada ekraani värvi ja kontrastsust.
• LED-indikaator: seadme LED indikaatori sisselülitamise määramine ajaks, kui laetakse akut,
kui teile on teateid või kui salvestatakse heli.
• Ekr. hoidmine väljalül.: määrake seadet ennetama ekraani sisselülitamist, kui see on
pimedas kohas nagu taskus või kotis.
• Ekraanisäästja: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui seade laeb või on ühendatud
dokiga.
134
Seaded
Servaekraan
Muutke servaekraani seadeid. Lisateavet leiate jaotisest Servaekraan.
Toksake seadete ekraanil Servaekraan.
• Servapaneelid: seadistage seade kuvama servapaneele, näiteks sageli kasutatavaid
rakendusi, prioriteetseid kontakte, viimaseid uudiseid jms. Lisaks saate kohandada
servapaneeli lingi seadeid.
• Servakanalid: kohandage servaekraanil erinevate üksuste, näiteks uudiste ja
sõnumiteavituste kuvamise seadeid.
• Serva valgustus: määrake kõnede ja teavituste saabumisel servaekraani valgustus sisse
lülituma, kui seadme ekraan on asetatud allapoole.
• Teave servaekraani kohta: vaadake servaekraani versiooniteavet. Samuti saate vaadata
saadaolevaid uuendusi.
Täpsemad funktsioonid
Aktiveerige kasulikke funktsioone ning muutke seadeid, mis neid kontrollivad.
Toksake seadete ekraanil Täpsemad funktsioonid.
Seadme liigne raputamine või sellega kokkupuude võivad mõnedele funktsioonidele
soovimatut sisendit anda.
• Ühe käega kasutamine: seadistage seadme mugav ühe käega kasutamiseks ühe-käe
kasutusrežiim.
• Kaamera kiirkäivitus: määrake seade kaamerat käivitama, kui vajutate kaks korda
avakuvaklahvil.
• Hüpikvaate liigutus: määrake seade rakenduste ekraani hüpikvaates kuvama. Lisateavet
leiate jaotisest Hüpikvaade.
• Nutikas jäädvustamine: määrake seade pildistama sisu, mis jätkub üle mitme ekraani, ning
tehtud kuvatõmmist viivitamatult kärpima ja jagama.
135
Seaded
• Pihuga libistamine, et jäädvustada: seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist
peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale. Jäädvustatud pilte saate näha Galerii
alt.
Teatud rakenduste ja funktsioonide kasutamise puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist
teha.
• Otsekõne: seadme seadistamine helistama, kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal,
vaadates samaaegselt kõnesid, sõnumeid või kontakte.
• Nutikas märguanne: seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on
vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel
pinnal.
• Lihtne vaigistamine: seadme määramine sissetulevaid kõnesid või alarme vaigistama
peopesa liigutamise või seadme ekraani allapoole asetamise abil.
Taustpilt
Avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
Toksake seadete ekraanil Taustpilt.
Teemad
Rakendage seadmes erinevaid teemasid, et muuta avalehe, lukustatud ekraani ja ikoonide
visuaalseid elemente.
Toksake seadete ekraanil Teemad.
Rohkemate teemade allalaadimiseks toksake VEEL TEEMASID.
136
Seaded
Luk.ekraan ja turvalisus
Valikud
Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.
Toksake seadete ekraanil Luk.ekraan ja turvalisus.
Saadaolevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraanilukustuse viisist erineda.
• Ekraaniluku tüüp: ekraanilukustuse meetodi muutmine.
• Teave ja rakenduste otseteed: lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadete muutmine.
• Teavitused lukustusekraanil: määramine, kas näidata või mitte näidata teate sisu lukustatud
ekraanil, ja valimine, milliseid teateid näidata.
• Turvaluku seaded: ekraaniluku seadistuste muutmine.
• Sõrmejäljed: registreerige seadmes oma sõrmejälg, et seadet turvalisemaks muuta või oma
Samsungi kontosse sisse logida. Lisateavet leiate jaotisest Sõrmejäljetuvastus.
• Leia minu telefon: aktiveerige või deaktiveeriga funktsioon Find My Mobile. Külastage
rakenduse Find My Mobile veebilehte (findmymobile.samsung.com), et jälitada ja juhtida
oma kadunud või varastatud seadet.
• Tundmatud allikad: seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste
paigaldamist.
• Krüptitud andm. kaitsmine: krüpteerige seadme andmed, et teised neile ligi ei pääseks,
kui seade kaob või varastatakse. Krüpteeritud seadme kasutamiseks peate seadme andmed
iga kord enne seadme sisselülitamist dekrüpteerima. Võite seadistada, kas seadme andmed
dekrüpteeritakse automaatselt või nõutakse avamiskoodi. Krüpteeritud andmeid ei ole
võimalik varundada ega taastada. Kui sisestate koodi mitu korda järjest valesti ning ületate
lubatud katsete piirmäära, teostab teie seade tehase andmete taastamise.
• Muud turvaseaded: täiendavate turvaseadete konfigureerimine.
137
Seaded
Sõrmejäljetuvastus
Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida
ja salvestada. Pärast registreerimist saate seada seadme kasutama teie sõrmejälge alltoodud
eesmärkidel:
• Ekraani lukk
• Veebis sisselogimine
• Samsungi konto kinnitamine
• Samsung Pay
• See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
• Sõrmejälje tuvastaja kasutab iga sõrmejälje unikaalseid omadusi, et teie seadme
turvalisust tõsta. Tõenäosus, et sõrmejälje andur kaks sõrmejälge segamini ajab,
on väga väike. Siiski võib harvadel juhtudel andur kahte väga sarnast sõrmejälge
identseteks pidada.
• Kui kasutate ekraanilukustusmeetodina sõrmejälge, ei saa teie sõrmejälge pärast
seadme taaskäivitamist ekraani avamiseks kasutada. Peate seadme avama, kasutades
mustrit, PINi või parooli, mille määrasite sõrmejälje registreerimisel.
• Kui teie sõrmejälge ei tunnustata, siis peate viima oma seadme Samsungi
Teeninduskeskusesse, et seda nullida. Seejärel peate oma sõrmejäljed uuesti
registreerima.
Paremaks sõrmejälje tuvastuseks
Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi,
mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:
• Avakuvaklahv sisaldab sõrmejäljelugeri andurit. Veenduge, et avakuvaklahv poleks
kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
• Seadmega kaasasolev ekraanikaitse võib põhjustada sõrmejäljelugeri anduri tõrkeid.
Sõrmejäljetundlikkuse parandamiseks eemaldage ekraanikaitse.
• Veenduge, et sõrmejälje tuvastusala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.
• Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
• Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
138
Seaded
• Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada.
Veenduge, et katate terve avakuvaklahvi oma sõrmega.
• Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim
kasutatakse.
• Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni
kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest
elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.
Sõrmejälgede registreerimine
1 Toksake seadete ekraanil Luk.ekraan ja turvalisus → Sõrmejäljed → Sõrmejälje lisamine.
2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
Kui te pole ekraanilukustusmeetodit seadistanud, siis looge see.
3 Pange oma sõrm avakuvaklahvile.
4 Kui seade on teie sõrme tuvastanud, tõstke see üles ja asetage avakuvaklahvile.
Korrake seda toimingut, liigutades sõrme üles- või allapoole, kuni sõrmejälg on
registreeritud.
Kui oma sõrmejälge esmakordselt registreerite, aktiveeritakse automaatselt funktsioon
Sõrmejäljega avamine ning saate oma sõrmejälge ekraani avamiseks kasutada.
Sõrmejälgede kustutamine
Registreeritud sõrmejälgi saab kustutada.
1 Toksake seadete ekraanil Luk.ekraan ja turvalisus → Sõrmejäljed.
2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
3 Toksake MUUDA.
4 Märgistage kustatavad sõrmejäljed ja toksake EEMALDA.
139
Seaded
Samsungi konto parooli kinnitamine
Kasutage oma Samsungi konto parooli kinnitamiseks sõrmejälgi. Te saate parooli sisestamise
asemel kasutada sõrmejälge, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest Galaxy Apps.
1 Toksake seadete ekraanil Luk.ekraan ja turvalisus → Sõrmejäljed.
2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kinnitage Samsungi konto.
4 Logige oma Samsungi kontosse sisse.
Sõrmejälgede abil kontodesse sisselogimine
Te saate oma sõrmejälgi kasutada veebilehtesse sisselogimiseks, kui need toetavad paroolide
salvestamist.
See funktsioon on saadaval ainult veebilehtede kaudu, millele pääsete ligi Internet
rakendusega.
1 Toksake seadete ekraanil Luk.ekraan ja turvalisus → Sõrmejäljed.
2 Avage ekraan, kasutades eelnevalt seadistatud ekraanilukustusmeetodit.
3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Veebi sisselogimine.
4 Avage veebileht, kuhu soovite sõrmejälje abil sisse logida.
5 Sisestage oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebilehe sisselogimisnuppu.
6 Märgistage Logige sisse oma sõrmejälgedega ning toksake MÄLETA.
Te saate oma sõrmejälge kasutada oma konto ja parooli kinnitamiseks veebilehele
sisselogimisel.
140
Seaded
Sõrmejälgede kasutamine rakendusega Samsung Pay
Saate kasutada sõrmejälgi rakendusega Samsung Pay, et makseid kiirelt ja turvaliselt sooritada.
Lisateabe saamiseks vaadake Samsung Pay veebilehte (www.samsung.com/samsungpay).
Samsung Pay ei pruugi sõltuvalt teie regioonist või teenuseosutajast saadaval olla.
Privaatsus ja turvalisus
Valikud
Muutke oma privaatsuse ja turvalisuse tagamiseks seadeid.
Toksake seadete ekraanil Privaatsus ja turvalisus.
• Asukoht: muutke asukohateabe lubamise seadeid.
• Rakenduse load: vaadake nimekirja funktsioonidest ning rakendustest, millel on luba neid
kasutada. Saate kohandada ka lubade seadeid.
• Privaatsusrežiim: aktiveerige privaatsusrežiim, kui soovite vältida teiste ligipääsu oma
isiklikule sisule. Lisateavet leiate jaotisest Privaatsusrežiim.
• Saada diagnostika teave: määrake seade automaatselt seadme diagnostilist ja
kasutusteavet Samsungile saatma.
• Hädaabisõnumite saatmine: seadme seadistamine saatma hädaabisõnumeid toitenupu
kolmekordsel vajutusel. Koos sõnumitega saate saajatele saata ka helisalvestisi. Lisateavet
leiate jaotisest Hädaabisõnumite saatmine.
141
Seaded
Privaatsusrežiim
Peitke isiklik sisu seadmes, et vältida teiste ligipääsu sellele.
Privaatsusrežiimi aktiveerimine
1 Toksake seadete ekraanil Privaatsus ja turvalisus → Privaatsusrežiim ning toksake selle
aktiveerimiseks lülitit.
Kui te aktiveerite privaatsusrežiimi esmakordselt, järgige ekraanil olevaid juhiseid
privaatsusrežiimi ligipääsukoodi määramiseks.
2 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatrežiimi eelseatud ligipääsukoodi sisestamiseks.
Privaatrežiim aktiveeritakse ja olekuribale ilmub ikoon .
Peidetud sisu saab kuvada ja sellele ligi pääseda ainult siis, kui privaatsusrežiim
on aktiveeritud. Privaatses kaustas olevate objektide peitmiseks deaktiveerige
privaatsusrežiim.
Sisu peitmine
1 Käivitage rakenduste ekraanil üksuste peitmise rakendus.
2 Valige üksus ja toksake VEEL → Teisalda kausta Privaatne.
Kui privaatsusrežiim ei ole aktiveeritud, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatsusrežiimi
eelseadistatud ligipääsukoodi sisestamiseks.
Valitud üksused teisaldatakse privaatsesse kausta.
Peidetud sisu kuvamine
Peidetud üksusi saab kuvada ainult siis, kui privaatsusrežiim on aktiveeritud.
1 Toksake seadete ekraanil Privaatsus ja turvalisus → Privaatsusrežiim ning toksake selle
aktiveerimiseks lülitit.
2 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatrežiimi eelseatud ligipääsukoodi sisestamiseks.
3 Toksake rakenduste ekraanil Tools → Minu Failid → Privaatne.
Privaatkausta tõstetud üksused kuvatakse ekraanile.
142
Seaded
Sisu peidust väljavõtt
1 Toksake ja hoidke all üksusi privaatses kaustastas ning seejärel märgistage üksused, mida
soovite peidust välja tuua.
2 Toksake VEEL → Eemalda kaustast Privaatne.
3 Valige kaust, kuhu üksused liigutada, ja toksake seejärel VALMIS.
Üksused teisaldatakse valitud kausta.
Privaatsusrežiimi automaatne deaktiveerimine
Saate määrata seadme automaatselt privaatrežiimist väljuma iga kord, kui ekraan välja lülitub.
1 Toksake seadete ekraanil Privaatsus ja turvalisus → Privaatsusrežiim ning toksake selle
aktiveerimiseks lülitit.
2 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatrežiimi eelseatud ligipääsukoodi sisestamiseks.
3 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit Autom. desaktiveerimine.
Kui lubatud on valik Autom. desaktiveerimine, ei edasta seade faile privaatsesse kausta,
kui ekraan lülitub edastamise ajal välja.
Hädaabisõnumite saatmine
Vajutage hädaolukorras kiiresti kolm korda toitenuppu. Seade saadab sõnumid teie esmastele
kontaktidele. Sõnumid sisaldavad teie asukohateavet.
1 Toksake seadete ekraanil Privaatsus ja turvalisus → Hädaabisõnumite saatmine ning
toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
2 Järgige ekraanil olevaid juhiseid, et lisada esmaseid kontakte, kui te ei ole seda juba varem
teinud.
143
Seaded
Hädaabisõnumite saatmiseks koos helisalvestiste või fotodega toksake selle valiku
aktiveerimiseks lülitit Helisalvestise manustam. või Piltide manustamine.
Suvandi Piltide manustamine kasutamine ei pruugi olenevalt regioonist või
teenusepakkujast võimalik olla.
Esmaste kontaktide lisamine
Toksake seadete ekraanil Privaatsus ja turvalisus → Hädaabisõnumite saatmine → Saada
sõnumid: → LISA. Toksake Loo kontakt ja sisestage kontakti info või toksake Vali kontaktidest,
et lisada olemasolev kontakt esmase kontaktina.
Lihtne režiim
Lihtne režiim pakub lihtsamat kasutajakogemust, kasutades avalehel lihtsamat paigutust ja
suuremaid ikoone.
Mõned rakendusfunktsioonid ei pruugi lihtsas režiimis saadaval olla.
Lihtsasse režiimi lülitumine
1 Toksake seadete ekraanil Lihtne režiim → Lihtne režiim.
2 Valige rakendusi valiku Lihtsad rakendused alt, et kasutada lihtsamat paigutust.
3 Toksake VALMIS.
Standardrežiimi naasmine
Libistage avalehel sõrmega vasakule ning toksake Seaded → Lihtne režiim → Standardrežiim
→ VALMIS.
144
Seaded
Otseteede haldamine
Avalehele rakenduse otsetee lisamiseks libistage sõrmega vasakule, toksake
rakendus.
ja valige seejärel
Avalehel kontaktile otsetee lisamiseks libistage sõrmega paremale ja toksake
.
Avakuvalt otsetee kustutamiseks toksake MUUDA ja valige rakendus või kontakt ikooniga
.
Juurdepääs
Konfigureerige erinevaid seadeid, et parandada seadmele juurdepääsu. Lisateavet leiate jaotisest
Juurdepääs.
Toksake seadete ekraanil Juurdepääs.
Kontod
Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.
Kontode lisamine
Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme
parimaks kasutamiseks kontod.
1 Toksake seadete ekraanil Kontod → Lisa konto.
2 Valige kontoteenus.
3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Sisu sünkroonimiseks kontodega valige konto ja valige sünkroonimiseks üksusi.
145
Seaded
Samsungi kontode registreerimine
Mõningate Samsungi rakenduste kasutamiseks on teil vaja Samsungi kontot. Te saate oma
seadmesse salvestatud andmeid Samsungi kontole varundada või taastada. Samsungi teenuste
mugavaks kasutamiseks registreerige seadmes oma Samsungi konto.
1 Toksake seadete ekraanil Kontod → Lisa konto.
2 Toksake Samsung account.
3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Kui teie Samsungi konto on registreeritud, saate kasutada Samsungi kontot nõudvaid rakendusi
ilma sisselogimiseta.
Kontode eemaldamine
Toksake seadete ekraanil Kontod, valige konto nimi, valige eemaldatav konto ja toksake seejärel
VEEL → Eemalda konto.
Varunda ja lähtesta
Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.
Toksake seadete ekraanil Varunda ja lähtesta.
• Varunda minu andmed: tehke oma isiklikust informatsioonist ja rakenduste andmetest
varukoopia Samsungi serverisse. Samuti saate määrata seadme automaatselt andmeid
varundama.
• Taastamine: lähtestage Samsungi kontolt varasemalt varundatud isiklik informatsioon ja
rakenduste andmed.
• Varunda minu andmed: seadme seadistamine tegema seadetest ja rakenduste andmetest
Google'i serverisse varukoopia.
• Varukonto: Google'i varukonto loomine või muutmine.
• Automaatne taastamine: seadistage seade Google'i serverist automaatselt seadeid ja
rakenduste andmed taastama, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.
146
Seaded
• Automaatne taaskäivitus: määrake seade automaatselt optimeerima ja end optimaalse
jõudlusega taaskäivitama.
• Lähtesta seaded: seadme lähtestamine tehaseväärtustele ilma andmete kustutamiseta.
• Lähtesta võrguseaded: võrguühenduse seadete taastamine tehaseseadetele.
• Tehaseseadete lähtestamine: seadme lähtestamine tehaseväärtustele ja kõigi andmete
kustutamine.
Keel ja sisestus
Valige seadme keeli ja muutke asetust, näiteks klahvistikke ja häälsisestuse liike. Osad suvandid ei
pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.
Toksake seadete ekraanil Keel ja sisestus.
• Keel: kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeele valimine.
• Vaikeklaviatuur: valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.
• Samsungi klaviatuur: Samsungi klaviatuuri seadete muutmine.
• Google'i häälsisestamine: häälesisendi seadete muutmine.
• Tekst kõneks: kõnesünteesi seadete muutmine.
• Osuti kiirus: reguleerige seadmega ühendatud hiire või puuteplaadi osuti kiirust.
Aku
Kuvage teave akutoite kohta ja muutke energia säästmisega seotud valikuid.
Toksake seadete ekraanil Aku.
Alles olev kasutusaeg näitab seda, kui palju aega on aku tühjenemiseni. Alles olev
kasutusaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.
• AKU KASUTUS: saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.
• Energiasäästurežiim: energiasäästurežiimi aktiveerimine ja energiasäästurežiimi seadete
muutmine. Lisateavet leiate jaotisest Energiasäästurežiim.
147
Seaded
• Ülim energiasäästurežiim: ooteaja pikendamiseks ja akuenergia tarbimise vähendamiseks
lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakenduse juurdepääsu piiramine. Lisateavet leiate
jaotisest Ülim energiasäästurežiim.
• Rakenduse energiasääst: säästke akutoidet, optimeerides iga rakenduse akukasutust.
• Olekuribal toite kuvamine: määrake seadme aku laetuse kuvamine.
• Kiirlaadimine: valige, kas kasutada juhtmega kiirlaadimise funktsiooni, et oma seadet kiirelt
laadida.
• Juhtmeta kiirlaadimine: seadme seadistamine kasutama juhtmeta kiirlaadimise funktsiooni.
Selle funktsiooni aktiveerimisel võib juhtmeta laadijast kostuda müra. Selle funktsiooni
deaktiveerimine vähendab müra, kuid võib põhjustada aeglasemat laadimist.
See valik ilmub siis, kui laete oma seadet juhtmeta laadijaga, mis toetab juhtmeta
kiirelaadimise funktsiooni.
Mälu
Saate vaadata teavet oma seadme kohta.
Toksake seadete ekraanil Mälu.
Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna
operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme värskendamisel
võib saadolev maht muutuda.
Kuupäev ja kellaaeg
Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega
ja kuupäeva kuvab.
Toksake seadete ekraanil Kuupäev ja kellaaeg.
Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg
lähtestatakse.
• Automaatne kuupäev ja kellaaeg: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist
teise liikudes. Selle funktsiooni välja lülitamisel saate kuupäeva, aega ja ajavööndit käsitsi
seadistada.
• Kasuta 24-tunnist vormingut: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
148
Seaded
Kasutusjuhend
Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid
konfigureerida.
Toksake seadete ekraanil Kasutusjuhend.
Teave seadme kohta
Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.
Toksake seadete ekraanil Teave seadme kohta.
149
Lisa
Juurdepääs
Juurdepääsetavuse kohta
Parendage kasutatavust funktsioonidega, mis muudavad seadme hõlpsamini kasutatavaks neile,
kellel on nägemis- või kuulmispuue või kohmakad liigutused.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs.
Juurdepääsumenüüde avamine avakuvaklahviga
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Otsene juurdepääs ning toksake selle
aktiveerimiseks lülitit. Seejärel valige kuvatav juurdepääsumenüü, kui vajutate kolm korda kiiresti
avakuvaklahvi.
Pääsete ligi järgmistele juurdepääsumenüüdele.
• Juurdepääs
• Voice Assistant
• Universaallülitamine
• Suurendusaken
• Negatiivivärvid
• Hallskaala
• Värvi reguleerimine
• Infovahetuse juhtimine
150
Lisa
Voice Assistant (häälega tagasiside)
Funktsiooni Voice Assistant aktiveerimine ja deaktiveerimine
Funktsiooni Voice Assistant aktiveerimisel loeb seade ekraanil või valitud rakendustes oleva teksti
valjult ette, kui sellel üks kord toksate.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine → Voice Assistant ning
seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Seade alustab häältagasiside andmist.
Rakenduse Voice Assistant deaktiveerimiseks toksake lülitit ning toksake kiiresti kaks korda
ekraani mistahes alal.
Kui te aktiveerite funktsiooni Voice Assistant esmakordselt, käivitub pärast aktiveerimist juhend.
Saate seda taasesitada, toksates Voice Assistanti sp.
Teatud funktsioonid pole funktsiooni Voice Assistant kasutamise ajal saadaval.
Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine
Te saate Voice Assistanti kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi.
Liigutused ühe sõrmega
• Toksamine: sõrme all oleva teksti valjult ettelugemine. Ekraanil olevaga tutvumiseks asetage
sõrm ekraanile ja liigutage seda ekraanil.
• Kahekordne koputus: valitud objekti avamine. Ajal, mil valitud üksusi valjult ette loetakse,
eemaldage sõrm üksuselt, kui kuulete soovitud üksuse nime. Seejärel toksake ekraani
mistahes alal kiiresti kaks korda.
• Kaks korda toksamine ja sõrme ekraanil hoidmine: objekti liigutamine või saadaolevale
valikule ligipääsemine.
• Vasakule libistamine: eelmisele objektile liikumine.
• Paremale libistamine: järgmisele objektile liikumine.
• Üles või alla libistamine: muutke kõige hiljutisema kontekstimenüü seadeid. Teksti valimise
režiimis liigutage kursorit tagasi või edasi, et teksti valida.
151
Lisa
• Libistamine esmalt vasakule ja siis paremale ühe liigutusega: ekraanil üles liikumine.
• Libistamine esmalt paremale ja siis vasakule ühe liigutusega: ekraanil alla liikumine.
• Libistamine esmalt üles ja siis alla ühe liigutusega: esimesele ekraanil olevale objektile
liikumine. Teksti valimise režiimis liigutage kursor teksti algusesse.
• Libistamine esmalt alla ja siis üles ühe liigutusega: viimasele ekraanil olevale objektile
liikumine. Teksti valimise režiimis liigutage kursor teksti lõppu.
Liigutused kahe sõrmega
• Toksamine: häältagasiside peatamine või taaskäivitamine.
• Kaks korda toksamine: taasesituse käivitamine, peatamine või taaskäivitamine.
• Kolm korda toksamine: praeguse kellaaja, allesjäänud akutoite jms kontrollimine. Et muuta
seda, mida valjusti ette loetakse, avage rakenduste ekraan ja toksake Seaded → Juurdepääs
→ Nägemine → Voice Assistant → SEADED → Olekuriba teave.
• Kaks korda toksamine ja sõrme ekraanil hoidmine: teksti valimise režiimi lubamine või
keelamine.
• Vasakule libistamine: järgmisele lehele liikumine. Teksti valimise režiimis lõigake valitud tekst.
• Paremale libistamine: eelmisele lehele tagasi liikumine. Teksti valimise režiimis kleepige
valitud tekst.
• Libistamine üles: nimekirjas alla liikumine. Teksti valimise režiimis kopeerige valitud tekst.
• Libistamine alla: nimekirjas üles liikumine. Teksti valimise režiimis valige kogu tekst.
• Lukustatud ekraanil mistahes suunas libistamine: ekraani lukust lahti tegemine.
• Ekraani ülaosast sõrmega alla libistamine: teavituste paneeli avamine.
Liigutused kolme sõrmega
• Toksamine: objektide valjusti ettelugemisega alustamine ülalt alates.
• Kaks korda toksamine: lugemise alustamine järgmisest objektist.
• Kolm korda toksamine: viimati valitud teksti lugemine ja lõikepuhvrisse kopeerimine.
• Libistamine vasakule või paremale: kontekstimenüü avamine ja valikute läbivaatamine.
• Libistamine üles või alla: teksti lugemise ja valimise detailsuse muutmine.
152
Lisa
Kontekstimenüü kasutamine
Rakenduse Voice Assistant kasutamise ajal libistage kolme sõrmega vasakule või paremale.
Kuvatakse kontekstimenüü ja seade loeb valikud valjusti ette. Valikute läbivaatamiseks libistage
kolme sõrmega vasakule või paremale. Kui kuulete soovitud valikut, libistage sõrmega üles või
alla, et valikut kasutada või reguleerida valiku seadeid. Näiteks kuuldes valikut Seadme helit.,
saate reguleerida helitugevust sõrmega üles või alla libistades.
Pildisiltide lisamine ja haldamine
Te saate ekraanil olevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on
valitud. Lisage sildistamata piltidele silte, toksates kolme sõrmega kaks korda ekraanil ja hoides
sõrmi ekraanil.
Siltide haldamiseks avage rakenduste ekraan, toksake Seaded → Juurdepääs → Nägemine →
Voice Assistant → SEADED → Kohandatud siltide haldamine.
Rakenduse Voice Assistant seadete konfigureerimine
Konfigureerige funktsiooni Voice Assistant seadeid endale mugavamaks.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine → Voice Assistant →
SEADED.
• Kõne helitugevus: kõnetagasiside helitugevuse valimine.
• Kõne kiirus: kõnetagasiside jaoks kõne kiiruse valimine.
• Helikõrgus muutus: määrake seade klaviatuuri kasutamisel lugema teksti valjusti
teistsuguse helikõrgusega.
• Klahvistiku tagasiside: seadme sõrmealuse teksti valjusti lugemise määramine, kui
kasutatakse klaviatuuri.
• Räägi väljalülitatud ekraaniga: seadme seadistamine teateid valjusti lugema, kui ekraan on
välja lülitatud.
• Kasuta lähedussensorit: seadme seadistamine kõnetagasisidet peatama, kui asetate käe
seadme ülaosas oleva anduri kohale.
• Raputa lugemise jätkam.: seadme seadistamine ekraanil olevat teksti valjult ette lugema,
kui te seadet raputate. Te saate valida erinevate raputuskiiruste vahel.
153
Lisa
• Foneet. tähestiku ettelug.: seadistage seade ütlema sõna, mis algab tähega, mida
klaviatuuril toksate ja all hoiate.
• Kasutamisnippide ettelug.: seadistage seade lugema ette kasutusvihjeid, kui üksuse
libistamisega valite.
• Värina tagasiside: seadme seadistamine ekraani uurimisel värisema.
• Heli tagasiside: seadme seadistamine ekraani juhtimisel, nagu ekraani kerimisel jne helisid
kuuldavale tooma.
• Kõne heli on tähtsam: seadme seadistamine meediumi helitugevust vähendama, kui seade
üksust valjult ette loeb.
• Heli tagasiside helitugevus: selle helitugevuse kohandamine, mis kostab, kui te puudutate
juhtimiseks ekraani. See funktsioon on saadaval, kui funktsioon Heli tagasiside on
aktiveeritud.
• Suur kursor: seadistage seade üksuste toksamisel ilmuva kandilise kursori piire paksemaks
muutma.
• Tagasi ja hiljutise klahvide tagasiside: määrake seade esitama häältagasisidet, kui toksate
või
üks kord. Toksake kaks korda
või
kasutage klahve.
• Kiirmenüü: valige, milliseid kontekstimenüü suvandeid kuvada, kui kolme sõrmega vasakule
või paremale libistate.
• Kohandatud siltide haldamine: lisatud siltide haldamine.
• Olekuriba teave: valige objektid, mida loetakse valjusti ette, kui toksate kahe sõrmega
ekraanil kolm korda.
• Arendaja valikud: rakenduse arendamise suvandite seadistamine.
Väljalülitatud ekraaniga seadme kasutamine
Seadistage seade ekraani välja lülitama, et hoida ekraanil olev sisu privaatsena. Ekraan ei lülitu
sisse avakuvaklahvi vajutamisel või ekraani toksamisel. Hetkel aktiivsed funktsioonid ei lülitu
välja, kui ekraan on välja lülitatud.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine ning seejärel toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Tume ekraan. Te võite seda funktsiooni aktiveerida või deaktiveerida
toitenupu topeltvajutusega.
154
Lisa
Salasõnade valjult ettelugemine
Seadistage seade salasõna valjult ette lugema, kui sisestate salasõna aktiveeritud funktsiooniga
Voice Assistant.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine ning seejärel toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Öelge paroolid.
Kõnesünteesifunktsioonide seadistamine
Muutke aktiveeritud Voice Assistant funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide seadeid, nagu
keeled, kiirus jne.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine → Tekst kõneks ja kasutage
seejärel järgmisi funktsioone:
• Eelistatud TTS-mootor: kõnesünteesi funktsioonile mootori valimine.
• Kõne kiirus: kõnesünteesifunktsiooni jaoks kõne kiiruse reguleerimine.
• Vaikekeele olek: kõnesünteesifunktsioonile hetkel valitud keele oleku kuvamine.
Klaviatuuriga teksti sisestamine
Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani
suvalisel alal.
Kiire klahvisisestuse funktsiooni aktiveerimiseks avage rakenduste ekraan, toksake Seaded →
Juurdepääs → Nägemine ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit Kiire klahvisisestus.
Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrme all olevaid tähemärke valjult ette. Kui
kuulete soovitud tähemärki, eemaldage selle valimiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja
seade loeb teksti valjult ette.
Kui Kiire klahvisisestus ei ole aktiveeritud, eemaldage sõrm soovitud tähemärgilt ja toksake kaks
korda kiirelt ekraanil suvalisel alal.
Lisatähemärkide sisestamine
Klaviatuuri klahviga ligipääsetavate lisatähemärkide sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi. Klahvi
kohale kuvatakse hüpikaken ligipääsetavate tähemärkidega. Tähemärgi valimiseks lohistage oma
sõrme hüpikaknas, kuni kuulete soovitud tähemärki, ning eemaldage sõrm.
155
Lisa
Nägemine
Häälsiltidele helisalvestiste lisamine
Häälsilte saate kasutada sarnase kujuga objektide eristamiseks, lisades neile sildid. Saate
salvestada ja määrata helisalvestise NFC-toega häälsildile. Helisalvestis esitatakse, kui asetate
oma seadme sildi lähedale.
Aktiveerige enne selle funktsiooni kasutamist NFC-funktsioon.
1 Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine → Häälsilt.
Käivitatakse diktofon.
2 Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige otse mikrofoni.
3 Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake lõpetamiseks VALMIS.
4 Hoidke oma seadme tagakülge häälsildi kohal.
Helisalvestusel olev teave kirjutatakse häälsildile.
Fondi suuruse muutmine
Muutke ekraanil kuvatava kirja suurust. Fondi suuruse suvand Ülisuur ei pruugi teatud režiimides
saadaval olla.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine → Fondi suurus.
Suure kontrastsusega fondi kasutamine
Reguleerige fontide värvi ja piire, et teksti ja tausta vahelist kontrastsust suurendada.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine ning seejärel toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Kõrge kontrastiga fondid.
156
Lisa
Suure kontrastsusega klaviatuuri kasutamine
Suurendage Samsungi klaviatuuri suurust ja muutke klahvide värve, et teksti ja tausta vahelist
kontrasti suurendada.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine ning seejärel toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Kõrge kontr. klaviatuur.
Nuppude kujude kuvamine
Kuvage varjutatud taustaga nuppe, et nupud silma paistaksid.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine ning seejärel toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Nuppude kuju kuvamine.
Suurendusklaasi kasutamine
Aktiveerige suurendusklaas, et suumida ekraani ja näha sisu suuremat versiooni.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine → Suurendusaken ning
seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Ekraanile ilmub suurendusklaas.
Lohistage suurendusklaas sinna, kus soovite ekraanil olevat suurendatult vaadata.
Ekraani suurendamine
Suurendage ekraani ja suumige konkreetset ala.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine → Suurendamise liigutused
ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
• Sisse- ja väljasuumimine: toksake konkreetse ala sissesuumimiseks ekraani kiiresti kolm
korda. Tavakuvale naasmiseks toksake uuesti kiiresti kolm korda ekraanile.
• Ekraani kerides uurimine: libistage kahe või enama sõrmega üle suurendatud ekraani.
• Suumimisteguri reguleerimine: suruge kaks või rohkem sõrme suurendatud ekraanil kokku
või laiali.
Samuti saate ekraani ajutiselt suurendada, toksates seda kolm korda ja seejärel hoides. Ekraani
hoides libistage selle uurimiseks sõrmega. Tavakuvale naasmiseks eemaldage sõrm.
• Ekraanil olevaid klaviatuure ei saa suurendada.
• Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada teatud rakenduste, nagu
Telefon ja Kalkulaator, jõudlust.
157
Lisa
Ekraanil hallskaalarežiimi kasutamine
Kuvab ekraanil värve hallides toonides.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine ning toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Hallskaala.
Ekraanivärvide ümberpööramine
Ekraani nähtavuse parandamine, mis muudab kasutajate jaoks lihtsamaks ekraanil oleva teksti
lugemise.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine ning toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Negatiivivärvid.
Värvi reguleerimine
Reguleerige värvide kuvamist ekraanil, kui teil on raskusi värvide eristamisega. Seade muudab
värvid äratuntavamaks.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Nägemine → Värvi reguleerimine ning
seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Värvide reguleerimisprotsessi lõpetamiseks järgige
ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Kuulmine
Helituvastajad
Seadke seade värisema, kui see tuvastab uksekella heli või nutva imiku hääle.
Beebimonitor
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Kuulmine → Helituvastajad ja seejärel
toksake selle aktiveerimiseks lülitit Beebimonitor. Heli tuvastamise korral seade väriseb ja
märguanne salvestatakse logisse.
158
Lisa
Uksekella tuvastaja
1 Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Kuulmine → Helituvastajad ja
seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit Uksekella tuvastaja.
2 Oma uksekella heli salvestamiseks toksake
.
Seade tuvastab ja salvestab uksekella heli.
3 Toksake
ja helistage oma uksekella kontrollimaks, et see on õigesti salvestatud. Kui seade
tuvastab uksekella heli, toksake OK.
Uksekella heli muutmiseks toksake Muuda uksekella heli.
Heli tuvastamise korral seade väriseb ja märguanne salvestatakse logisse.
Välkteavituse seadistamine
Seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede, sõnumite või teavituste puhul.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Kuulmine ning toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Vilkuv teavitus.
Kõigi helide vaigistamine
Seadistage seade vaigistama kõiki seadme helisid, nagu meediumihelid, kaasa arvatud helistaja
hääl kõne aja.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Kuulmine ning toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Kõigi helide väljalülitamine.
Tiitrite seaded
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Kuulmine → Samsungi subtiitrid
(peittiitrid) või Google'i subtiitrid (peittiitrid) ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Valige tiitriseadete konfigureerimissuvand.
159
Lisa
Heli tasakaalustamine
Seadistage seadmel peakomplekti kasutamise ajal heli tasakaalustamine.
1 Ühendage seadmega peakomplekt ja pange see pähe.
2 Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Kuulmine.
3 Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba all olev Vasak/parem helitasakaal
vasakule või paremale.
Monoheli
Monoväljund kombineerib stereoheli üheks signaaliks, mida mängitakse läbi kõigi peakomplekti
kõlarite. Kasutage seda, kui teil on kuulmispuue või üks kõrvakuular on teie jaoks mugavam.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Kuulmine ning toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Monoheli.
Vilumus ja infovahetus
Universaallülitamine
Saate puuteekraani kontrollida, ühendades sellega välise lüliti, toksates ekraanil või liigutades
pead ja nägu.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Vilumus ja infovahetus →
Universaallülitamine ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit. Kui seadmes ei ole registreeritud
universaalseid lüliteid, toksake LISA LÜLITI ja määrake lülitid, millega seadet juhtida.
Universaalse lüliti funktsiooni aktiveerimiseks peab vähemalt üks lüliti olema seadmes
registreeritud.
Seadme juhtimiseks kasutatavate lülitite määramiseks toksake SEADED → Lülitid.
Selle funktsiooni deaktiveerimiseks vajutage avakuvaklahvi kolm korda.
160
Lisa
Abimenüü
Hõlbustusotsetee ikooni kuvamine
Seadke seade kuvama hõlbustusotsetee ikooni rakendustele, funktsioonidele ja asetustele ligi
pääsemiseks. Te saate seadet hõlpsasti juhtida, toksates ikooni hõlbustusmenüüsid.
1 Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Vilumus ja infovahetus →
Abimenüü.
2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ekraani paremasse alaserva.
3 Toksake hõlbustusotsetee ikooni mugavasse asukohta teisaldamiseks suvandit Domineeriv
käsi.
Ligipääs hõlbustusmenüüdele
Hõlbustusotsetee ilmub ujuvikoonina, hõlbustades ikoonile juurdepääsu mistahes kuvalt.
Kui te toksate hõlbustusotsetee ikooni, ikoon veidi laieneb ning ikoonile ilmuvad saadavalolevad
hõlbustusmenüüd. Toksake üles või alla noolt, et liikuda teistele paneelidele või libistage muude
menüüde valimiseks üles või alla.
161
Lisa
Kursori kasutamine
Toksake abimenüüs Kursor. Te saate juhtida ekraani väikeste sõrmeliigutustega puutealal. Kursori
liigutamiseks lohistage oma sõrme puutealal. Kursori all olevate üksuste valimiseks toksake
ekraani.
Kasutage järgmisi suvandeid:
• /
: ekraanil vasakule või paremale kerimine.
• /
: ekraanil üles või alla kerimine.
• : kursori asukohaala suurendamine.
• : puuteala teise asukohta teisaldamine.
• : puuteala sulgemine.
Kursoriseadete muutmiseks avage rakenduste ekraan, toksake Seaded → Juurdepääs →
Vilumus ja infovahetus → Abimenüü. Seejärel kohandage seadeid asukohas Puutepadja ja
kursori seaded.
Täiustatud abimenüüde kasutamine
Seadistage seade valitud rakendustele täiustatud abimenüüsid kuvama.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Vilumus ja infovahetus → Abimenüü
→ Assistant plus, toksake selle aktiveerimiseks lülitit ja valige seejärel rakendusi.
Lihtne ekraani sisselül.
Lülitage ekraan sisse, liigutades oma kätt seadme ülaosas oleva sensori kohal. Te saate ekraani
ühtegi klahvi vajutamata sisse lülitada. Kui te kasutate seda funktsiooni, asetage seade tasasele
pinnale nii, et ekraan on üleval pool, või hoidke seda kindlalt kinni, vältimaks selle liikumist.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Vilumus ja infovahetus → Lihtne
ekraani sisselül. ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
162
Lisa
Toksake ja hoidke all viivitust
Seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Vilumus ja infovahetus → Toksake ja
hoidke all viivitust ja valige seejärel suvand.
Infovahetuse juhtimine
Aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste kasutamise ajal seadme reageerimist
sisestustele.
1 Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Vilumus ja infovahetus →
Infovahetuse juhtimine.
2 Toksake selle aktiveerimiseks lülitit.
3 Vajutage ja hoidke rakenduse kasutamise ajal korraga avakuvaklahvi ja helitugevuse
vähendusnuppu.
4 Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata, joon.
5 Toksake VAL.
Seade kuvab piiratud ala. Piiratud ala ei reageeri, kui te seda puudutate ja seadme nupud on
välja lülitatud.
Infovahetuse juhtimisrežiimi deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke korraga avakuvaklahvi ja
helitugevuse vähendusnuppu.
163
Lisa
Suunalukk
Looge ekraaniluku eemaldamiseks suunakombinatsioon.
1 Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Suunalukk ning toksake selle
aktiveerimiseks lülitit.
2 Lohistage oma sõrme üles, alla, vasakule või paremale rohkem kui neli korda ja toksake
seejärel JÄTKA.
3 Tehke selle kinnitamiseks veel kord sama suunakombinatsioon ja toksake KINNITA.
4 Seadistage varu-PIN ekraani lukustuse avamiseks, juhuks kui olete kombinatsiooni
unustanud.
Teavituse meeldetuletus
Seadistage seade teavitama teid teavitustest, mida te pole vahepeal kontrollinud.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Teavituse meeldetuletus ning toksake
selle aktiveerimiseks lülitit.
Selleks, et määrata seadet vibreerima, kui teil on kontrollimata teavitusi, toksake selle
aktiveerimiseks lülitit Värin.
Meeldetuletuste vahele intervallide seadmiseks toksake Meeldetuletuse intervall.
Selleks, et määrata rakendusi teavitustest teatama, valige rakendused valiku Teavituste
kuvamine rakenduselt alt.
Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine
Kõnede vastamis- või lõpetamisviisi muutmine.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Kõnede vastuvõtm./lõpetam.
Valige soovitud viis.
164
Lisa
Üksikpuudutuse režiimi kasutamine
Nupu lohistamise asemel toksake alarmi helisemisel või sissetuleva kõne puhul alarmi
peatamiseks või kõnele vastamiseks nuppu.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit
Üksiktoksamise režiim.
Juurdepääsuseadete haldamine
Juurdepääsuseadete failina salvestamine
Eksportige hetkel kehtivad juurdepääsuseaded failina.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Halda juurdepääsu → Import/eksport
→ Ekspordi kausta Minu failid.
Juurdepääsuseadete faili importimine
Importige hõlbustusseadete fail ja uuendage hetkel kehtivaid seadeid.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Halda juurdepääsu → Import/
eksport → Impordi kaustast Minu failid. Valige importimiseks fail ja toksake VALMIS.
Juurdepääsuseadeid värskendatakse vastavalt imporditud failile.
Juurdepääsuseadete failide jagamine
Jaga juurdepääsuseadete faile teistega e-posti, Wi-Fi Directi, Bluetoothi jm kaudu.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Juurdepääs → Halda juurdepääsu → Jagamine. Valige
seejärel juurdepääsufailid ja toksake VALMIS. Valige jagamisviis ja järgige faili jagamiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
165
Lisa
Tõrkeotsing
Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud
olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.
Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe
järgnevatest koodidest:
• Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud
parooli.
• PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te
sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta
SIM-kaart.
• PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate
sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
• PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2.
Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja
proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
• Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke
ühendust oma teenusepakkujaga.
Teie seade ei lülitu sisse
Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti
täis.
166
Lisa
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
• Kui kinnitate puuteekraanile ekraanikaitsme või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan
korralikult toimida.
• Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate
ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
• Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
• Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
• Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
• Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.
Teie seade hangub või esineb parandamatu viga
Proovige järgmisi lahendusi. Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi
Teeninduskeskusega.
Seadme taaskäivitamine
Kui seade hangub või tardub, peate te sulgema rakendusi ja seadme välja ja seejärel uuesti sisse
lülitama.
Taaskäivitama sundmine
Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja
helitugevuse vähendusnuppu kauem kui 7 sekundit.
Seadme lähtestamine
Kui ülal toodud meetodid probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded.
Toksake rakenduste ekraanil Seaded → Varunda ja lähtesta → Tehaseseadete lähtestamine
→ LÄHTESTA SEADE → KUSTUTA KÕIK. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles
seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.
167
Lisa
Kõnesid ei ühendata
• Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
• Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.
Teised ei kuule teid kõnelemas
• Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
• Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
• Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.
Heli kajab kõne ajal
Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.
Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli
ebakvaliteetne
• Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
• Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse
probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise
kohta ja proovige uuesti.
• Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja
tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.
Aku ikoon on tühi
Aku on tühi. Laadige aku.
168
Lisa
Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)
• Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
• Külastage Samsungi teeninduskeskust ja laske aku välja vahetada.
Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt
• Kui seade või aku puutub kokku väga külmade või kuumade temperatuuridega, võib laetuse
tase väheneda.
• Akuenergia tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste
kasutamisel, nagu mängud ja internet.
• Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.
Teie seade on puudutamisel kuum
Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja
vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist
mõjutada.
Kui seade kuumeneb üle või on pika aja jooksul kuum, ärge seda mõnda aega kasutage. Kui
seade jätkuvalt üle kuumeneb, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
Kaamera käivitamisel ilmub veateade
Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu.
Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:
• Laadige aku.
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt
probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.
169
Lisa
Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale
• Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
• Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või
pildid võivad olla fookusest väljas.
Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade
Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane,
proovige järgnevat:
• Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
• Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on
DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
• Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei
ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute
kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.
• Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega
jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
• Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste
pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid
ei pruugi korralikult töötada.
Teist Bluetoothi seadet ei leita
• Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
• Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
• Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses
toimimisulatuses (10 m).
Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.
170
Lisa
Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust
• Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
• Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
• Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP
Service Pack 3.
Teie seade ei suuda tuvastada asukohta
Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes
olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.
Seadmele salvestatud andmed on kadunud
Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole
kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete
kaotsimineku eest.
Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe
• See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
• Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.
171
Lisa
Aku eemaldamine
• Aku eemaldamiseks peate koos juhenditega külastama autoriseeritud hoolduskeskust.
• Ohutuse huvides ei ole lubatud akut ise eemaldada. Valesti eemaldatud aku võib
kahjustada akut ennast ja seadet, tekitada vigastusi ja/või muuta seadme ohtlikuks.
• Samsung ei vastuta mistahes vigastuste või kahjude eest (ei lepinguliselt ega kaudselt,
sealhulgas hooletus) mis võivad tekkida käesolevate hoiatuste ja juhiste täpselt järgimata
jätmisest. Samsung vastutab üksnes surmajuhtumite või vigastuste eest, mille on
põhjustanud Samsungi enda hooletus.
1 Eemaldage seadmelt SIM-kaardi salv.
2 Et pehmendada liimi, mis tagakaant peamise seadme küljes hoiab, tuleb seadet kontrollitud
tasemeni soojendada, kasutades selleks ettenähtud temperatuuriga kontrollitud kambrit.
Kinnitage tagumise korpuse alumise otsa külge iminapaga eemaldusvahend ning samal ajal
seadet tugevalt kinni hoides tõmmake tagakaas eemale suunaga alt üles.
3 Keerake asetsemispaikade kruvid lahti ja eemaldage need ning eemaldage raam.
4 Ühendage aku ühenduspesa lahti ning tõmmake aku ettevaatlikult üksuse peamise kere
küljest eemale.
172
Copyright
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.
Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics' eelneva kirjaliku loata
reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil,
olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või
talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.
Kaubamärgid
• SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
• Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on Wi-Fi
Alliance registreeritud kaubamärgid.
• Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.
Download PDF