Samsung | GT-S5660 | Samsung GT-S5660 Lühike juhend

GT-S5660
Kiirjuhend
Lisateavet leiate kasutusjuhendist aadressil
www.samsungmobile.com.
Täname teid, et ostsite selle Samsungi mobiilseadme! See
seade põhineb Samsungi harukordsetel tehnoloogiatel ja
kõrgetel standarditel ning pakub teile kõrgekvaliteedilisi
side- ja meelelahutusvõimalusi.
• Selle kasutusjuhendi sisu võib erineda nii tegelikust
tootest kui teenusepakkujate ja sideettevõtete poolt
pakutavast tarkvarast ning seda võib muuta ette
hoiatamata.
• Seadmega kaasasolevad esemed ning
pakutav lisavarustus võivad sõltuvalt riigist või
teenusepakkujast erineda.
• Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
• Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige
sobivamad.
• Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie
seadmega ühilduda.
Juhendavad ikoonid
Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist
leida võib.
Hoiatus – olukorrad, mis võivad vigastusi
põhjustada
Ettevaatust – olukorrad, mis võivad teie telefoni
või muid seadmeid kahjustada
2
Märkus – märkused, näpunäited või lisateave
[ ]
Nurksulud – seadme nupud
Autoriõigus
Autoriõigus © 2011 Samsung Electronics
Selle juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse
seadustega.
Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi
eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida
või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil,
olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas
kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes
andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.
Kaubamärgid
• SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung
Electronics registreeritud kaubamärgid.
• Androidi logo, Google Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Android Market™ ja Google Talk™ on
ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.
•
ja
are ettevõtte SRS Labs, Inc
kaubamärgid. Headphone ja WOW HD tehnoloogiad
on kasutusel SRS Labs, Inc. litsentsi alusel.
• Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc.
ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
3
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logo ja Wi-Fi logo on ettevõtte
Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja
sobib kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLANfunktsiooni saab piiranguteta kasutada Euroopa Liidus
siseruumides, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal
välistingimustes.
• Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad
nende omanikele.
4
Kokkupanek
SIM või USIM kaardi ja aku paigaldamine
1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke selle
väljalülitamiseks all [ ] ja valige Toide väljas.
2. Eemaldage tagakaas.
3. Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed
kontaktid jäävad allapoole.
5
4. Paigaldage aku.
5. Asetage tagakaas tagasi.
6
Aku laadimine
Enne seadme esmakordset kasutamist peate kõigepealt
aku laadima.
Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud
laadijaid ja kaableid. Mitteametlikud laadijad või
kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või
seadet kahjustada.
1. Ühendage laadija väiksem ots mitmeotstarbelise
pesaga.
Laadija valesti ühendamine võib põhjustada
seadmele tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest
tingitud kahjustusi garantii ei kata.
7
2. Ühendage laadija suurem ots vooluvõrku.
Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel
ebastabiilse toite tõttu toimida. Kui see nii juhtub,
siis eraldage laadija seadme küljest.
3. Kui aku on täielikult laetud, siis lahutage esmalt
reisiadapter seadmest, seejärel vooluvõrgust.
Ärge eemaldage akut, kui laadija on ühendatud.
See võib seadet kahjustada.
Kui te reisiadaptrit ei kasuta, võtke see energia
säästmiseks pistikust välja. Reisiadaptril
ei ole toitelülitit, seega tuleb teil see toite
katkestamiseks pistikust välja võtta. Kasutamise
ajal peaks reisiadapter jääma pistikupesa
lähedusse.
8
Alustamine
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all [ ]. Kui te
lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage see,
järgides ekraanijuhiseid.
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [
valige Toide väljas.
] ning
• Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete
kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja
haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja
volitatud isikute juhiseid.
• Seadme ainult selliste teenuste kasutamiseks,
mis võrku ei vaja, lülituge lennurežiimi.
9
Seadme tundmaõppimine
Lähedussensor
Helitugevusnupp
Kuular
Puuteekraan
Avakuvaklahv
Menüüklahv
Mikrofon
Peakomplekti
pesa
Toite-/
lukustusnupp
Mälukaardi ava
Siseantenn
10
Tagasiliikumise
klahv
Mitmeotstarbeline
pesa
Kõlar/valjuhääldi
Kaamera objektiiv
Tagakaas
Klahvid
Klahv
Funktsioon
Toide/Lukk
Seadme sisselülitamine (vajutage ja
hoidke all); kiirmenüüdesse sisenemine
(vajutage ja hoidke all); puuteekraani
lukustamine.
Menüü
Avatud kuval saadaolevate valikute
loendi avamine.
Avakuva
Ootekuvale naasmine; hiljuti kasutatud
rakenduste loendi avamine (vajutage ja
hoidke all).
Tagasi
Eelmisele kuvale naasmine.
Helitugevuse reguleerimine.
Helitugevus
11
Puuteekraan
Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi
valida ja funktsioone kasutada. Kontrollige puuteekraani,
seda toksates, toksates ja hoides või üle selle lohistades.
Ootekuva
Kui seade on ooterežiimis, näete ootekuva. Ootekuval
saate näha näidikuikoone, vidinaid, rakenduste otseteid
ja muudki.
Ootekuval on mitu paneeli. Mõnele ootekuvapaneelile
liikumiseks kerige vasakule või paremale.
Indikaatorikoonid
Näidikuikoonid annavad ekraani ülaservas teavet signaali
tugevuse, seadme oleku ja kellaaja kohta, samuti muud
teavet.
Otseteede paneel
Otseteede paneelilt saate kasutada otseteede menüüsid
ja pääseda teavituste loendisse uute sõnumite, lähenevate
sündmuste ning töötlemisoleku kohta. Toksake
näidikuikoonide ala ekraani ülaservas ning otseteede
paneeli avamiseks lohistage sõrmega alla. Paneeli
peitmiseks lohistage loendi alläärt ülespoole.
12
Rakenduste kasutamine
1. Valige menüürežiimi minekuks ooterežiimis ikoon
.
2. Menüükuvade vahel liikumiseks kerige vasakule või
paremale.
3. Valige rakendus.
4. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [ ];
ootekuvale naasmiseks vajutage avakuvaklahv.
Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine
Hiljuti kasutatud rakenduste vaatamiseks vajutage ja
hoidke all avakuvaklahvi.
Mitme rakenduse käivitamine
Kuna seade võimaldab mitmel rakendusel ühel ajal
töötada, saate teha eri toiminguid korraga.
Korraga mitme rakenduse käivitamiseks tuleb ühe
rakenduse kasutamise ajal vajutada ooterežiimi minekuks
Kodu nuppu, seejärel valida teine käivitatav rakendus.
13
Teksti sisestamine
Teksti saab sisestada virtuaalnuppudega või
käsikirjarežiimis. Samuti saab kasutada teksti
kopeerimiseks ja kleepimiseks muutmissuvandeid.
Swype klaviatuur
Swype klaviatuuriga saab teksti sisestada, libistades üle
klaviatuuri märkide. Toksake sõna esimest tähte, lohistage
üle järgmiste ning laske sõrm viimase tähe kohal lahti.
Samsungi klahvistik
Samsungi klaviatuur pakub erinevaid klaviatuuritüüpe (nt
QWERTY ja 3x4), samuti käsikirjarežiimi.
QWERTY või 3x4 klaviatuuriga teksti sisestamisel saab
kasutada ennustava teksti funktsiooni. See funktsioon
ennustab sisestatavat sõna ja kuvab soovitused.
Teksti sisestades keerake seadet, et kuvada
laiekraanasetusega QWERTY klaviatuur.
14
Helistamine ja kõnele vastamine
Helistada saab kas telefoninumbrit sisestades või valides
numbri kontaktiloendist. Samuti saate hiljuti valitud
numbritele uuesti helistamiseks kasutada kõnelogi.
Helistamine
Avage valimiskuva, sisestage telefoninumber ja valige
ikoon .
Kõnele vastamine
Sissetuleva kõne korral lohistage
punktini.
paremale kuni
Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine
Teil on võimalik luua ja saata tekstisõnumeid (SMS),
multimeediasõnumeid (MMS) ja e-kirju ning vaadata ja
hallata saadetud ja vastuvõetud sõnumeid.
Kui saadate või võtate sõnumeid vastu
väljaspool oma kodust teeninduspiirkonda,
võivad lisanduda lisatasud. Lisateabe saamiseks
pöörduge oma teenusepakkuja poole.
15
Teksti- ja multimeediumsõnumi saatmine
Te saate luua ja saata kas lihtsa tekstsõnumi või teksti, pilte,
video- ning helifaile sisaldava multimeediumsõnumi.
E-kiri
E-kirjade saatmiseks oma seadmelt saab kasutada e-posti
rakendust. Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist peate
lisama e-posti konto.
Internetiga ühenduse loomine
Juhtmevaba võrguühenduse loomiseks saab kasutada
WLAN-funktsiooni või mobiilvõrgu ühendust. Saate
avada veebirakendusi ja sirvida veebilehti. Saate panna
järjehoidjatesse oma lemmik-veebilehti või kasutada
mitmesuguseid veebisuvandeid.
Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine
võib olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge
oma teenusepakkuja poole.
16
Ohutusabinõud
Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne
seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.
Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu
Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega
logisevaid seinapesasid
Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija
eemaldamisel kaablist
Ärge toitekaablit painutage ega vigastage
Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet
märgade kätega
Ärge laadijat ega akut lühistage
Ärge laadijat ega akut maha kukutage ega põrutage
Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks
kiidetud
Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal
Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.
Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut
Teavet liitiumioonakude ohutu kasutuselt kõrvaldamise kohta saate oma
lähimast volitatud teeninduskeskusest.
17
Olge akude ja akulaadijate käsitsemisel ja äraviskamisel
ettevaatlik
• Kasutage ainult spetsiaalselt teie seadmele loodud, Samsungi poolt heaks
kiidetud akusid ja akulaadijaid. Sobimatud akud ja akulaadijad võivad
põhjustada tõsiseid vigastusi või seadme rikkuda.
• Ärge kunagi visake akusid ega seadmeid tulle. Kasutatud akude ja
seadmete kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke eeskirju.
• Ärge asetage kunagi akusid või seadmeid kütteseadmete, nagu
mikrolaineahjud, pliidid või radiaatorid, peale ega sisse. Akud võivad
ülekuumenemisel plahvatada.
• Ärge kunagi muljuge ega torgake akut. Ärge avaldage akule tugevat
välist survet – see võib põhjustada lühise või aku ülekuumenemise.
Kaitske seadet, akusid ja laadijaid kahjustuste eest
• Ärge jätke seadet või akusid väga külma või väga kuuma temperatuuri
kätte.
• Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada
seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
• Ärge laske akudel kokku puutuda metallesemetega, kuna see võib
tekitada ühenduse aku pluss- (+) ja miinusklemmi (-) vahel ning akusid
ajutiselt või püsivalt kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.
Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel
piirangutega aladel kõiki ohutust käsitlevaid
hoiatusi ja eeskirju
Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja
Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.
Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal
Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie
seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.
18
Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal
• Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui
15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
• Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist
vähemalt 15 cm kaugusel.
• Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike,
kasutage seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.
Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses,
mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad
Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas
raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.
Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe
saamiseks ühendust aparaadi tootjaga
Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid
häirida. Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust
selle tootjaga.
Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja
• Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku
eemaldada.
• Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
• Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal
ega õhkimisalal.
• Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid
koos seadme, selle osade või tarvikutega.
Lennukis lülitage seade välja
Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki
elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.
Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida
mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd
Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto
elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.
19
Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete
kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju
Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage
mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste
ohutuse tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi
näpunäiteid.
• Kasutage käed-vabadseadet.
• Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine
ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub
mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
• Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme
juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma. Kui teile helistatakse ebasobival
hetkel, laske kõnepostiteenusel kõnele vastata.
• Öelge inimesele, kellega räägite, et te juhite parajasti autot. Tihedas
liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm,
lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
• Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid.
Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib
tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
• Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid
siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned
ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi helistama, valige
vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning jätkake valimist.
• Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad
tähelepanu kõrvale juhtida. Öelge oma vestluskaaslasele, et te juhite
autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu juhtimiselt kõrvale
juhtida, edasi.
• Kasutage seadet abi kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või
meditsiinilise hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
• Aidake oma seadme abil teisi hädasolijaid. Kui näete pealt liiklusõnnetust,
kuritegu või tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul
hädaabinumbril.
• Helistage vajadusel autoabi või mõnel muul mittehädaabi numbril. Kui
näete katki läinud autot, mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki,
väikest liiklusõnnetust, kus keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt
varastatud autot, helistage autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi
numbril.
20
Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine
Hoidke seade kuivana
• Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi
vooluringe kahjustada.
• Kui seade on märjaks saanud, eemaldage aku ilma seadet sisse lülitamata.
Kuivatage seade rätikuga ja viige see teeninduskeskusse.
• Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga
kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades
kohtades
Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.
Ärge hoidke seadet kaldus pindadel
Kui seade maha kukub, võib see viga saada.
Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage
seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 50 °C
• Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki
sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
• Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto
armatuurlauale).
• Hoidke seadet temperatuurivahemikus 0 °C kuni 40 °C.
Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid,
võtmed ja kaelakeed
• See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
• Kui akuklemmid puutuvad kokku metallesemetega, võib see põhjustada
tuleohtu.
Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal
• Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku
tühjendada.
• Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas
krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
• Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid.
Ärge laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma
seadmest pikka aega rõõmu tunda.
21
Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade
toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite
lähedal ega sees
• Aku võib lekkida.
• Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.
Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda
• Teie seadme ekraan võib katki minna.
• Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi
vigastada või põhjustada nende rikkeid.
Juhul kui teie seadmel on kaameravälk või -valgustus, ärge
kasutage välku inimeste või lemmikloomade silmade lähedal
Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või
silmi kahjustada.
Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga
• Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib
lühendada nende tööiga.
• Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne
kasutamist uuesti täis laadida.
• Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
• Kasutage akusid ainult sihtotstarbeliselt.
Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid
ja lisavarustust
• Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga
vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
• Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või
lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.
Ärge seadet ega akut hammustage ega imege
• See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
• Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.
22
Seadmega rääkides, pidage meeles järgmist
• Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
• Rääkige otse mikrofoni.
• Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine
võib halvendada kõne kvaliteeti või põhjustada seda, et seade edastab
rohkem raadiosageduslikku signaali kui tarvis.
• Ärge hoidke seadet liiga kõvasti käes ega vajutage klahve liiga tugevalt
ning kasutage erifunktsioone, mis vähendavad vajalike klahvivajutuste
arvu (näiteks mallid ja ennustav tekst) ja tehke sageli pause.
Kuulmise kaitsmine
• Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
• Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib
tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
• Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake
helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või
muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis
kuulmiseks vajalik.
Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik
Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.
Ärge kandke seadet tagataskus või vööl
Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.
Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda
• Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii
kehtida. Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
• Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada
plahvatus- või tuleohtu.
Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid
Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku
toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see
põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma,
lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.
23
Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist
• Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
• Puhastage aku klemme vatitupsu või rätikuga.
• Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.
Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki
Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma
seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt
Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist
Ärge lubage lastel seadet kasutada
Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida, kuna nad võivad
end või teisi sellega vigastada, seadet kahjustada või teha kõnesid, mis teile
asjatuid arveid tekitavad.
Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla
ettevaatlik
• Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud
varustus on turvaliselt kinnitatud.
• Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle
toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel
avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.
Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega
hooldustehnikul
Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada
ning muuta kehtetuks tootjagarantii.
Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik
• Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib
põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
• Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete
tekitatud elektrilise müra eest.
• Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega
metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.
24
Tagage juurdepääs hädaabiteenustele
Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine
seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud
piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole
pöördumiseks.
Varundage kindlasti kõik olulised andmed
Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.
Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale
Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale
teistele isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda
autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide
eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide
ebaseaduslikust kasutamisest.
Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave
Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja
telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet
inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid,
mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks
neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.
Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,791 W/kg.
Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel
on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat,
kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt
võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid
mõjutava raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.
Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme
vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu
lõppseadmete (R&TTE) direktiivile. Lisateavet SAR-i ja EL-i nõuete kohta
leiate Samsungi veebilehelt.
25
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on
eraldi kogumissüsteemid.)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel
näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija,
peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel
kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida
jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku
kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada
materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed
muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu
ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu
tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna
muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks
(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on
kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.)
Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et
toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos
muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb
näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on
EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel
viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.
Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist,
eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku,
tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.
26
Lahtiütlus klausel
Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad
kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-,
kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu
ja teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks.
Keelatud on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu
omaniku või teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool
sätestatut, on sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud
seadme kaudu kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti
avaldamine, üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine,
teisendtoodete loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.
„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA
KUJUL”. SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID
OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT
LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE
AINULT, GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS
SOBIVUSE KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU
KÄTTESAADAVA SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST,
ÕIGUSPÄRASUST EGA TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA
LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL,
VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE, ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI
TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE VÕI MIS TAHES MUUDE
KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI TEENUSTEST,
NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE VÕI
MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE
VÕIMALUSEST ON TEATATUD”.
Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada
või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või
teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse
kolmandate osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle
Samsungil puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata
ütleb Samsung selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest
selle seadme kaudu kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise
eest.
Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse
eest. Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse
vastava sisu või teenuse pakkujale.
27
Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)
Meie,
Samsung Electronics
võtame ainuvastutuse, et toode
GSM WCDMA Wi-Fi mobiiltelefon : GT-S5660
millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele
normatiivsetele dokumentidele.
Ohutus EN 60950-1 : 2006 + A11:2009
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMC EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Raadiovõrk EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid
on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele
nõuetele.
Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ
10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine
toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:
Samsung Electronics QA Lab.
See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.02.09
Joong-Hoon Choi / Labori juhataja
(väljaandmise koht ja kuupäev)
(volitatud isiku nimi ja allkiri)
* See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi
või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma
toote ostsite.
Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle
kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.
Kiesi installimine (PC Sync)
1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla
(www.samsungmobile.com) ja installige oma
arvutisse.
2. Ühendage seade arvuti andmesidekaabli abil
arvutiga. Samsung Kies käivitub automaatselt.
Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, siis tehke
topeltklõps Samsung Kies-i ikoonil oma arvutis.
Lisateavet leiate Kiesi spikrist.
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
GH68-33724A
Estonian. 03/2011. Rev. 1.0
Download PDF