Samsung | SC4350 | Samsung SC4335 Vartotojo vadovas

DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
UK
Page 1
ßÌÒÚÛ͈¥fl ÔÓ
ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª
SC4325,SC4330,SC4331,SC4335,SC432A,SC4350
POCC KR.AE95.B11849
16.05.2008
15.05.2011
POCC RU.0001.11AE95
èËÎÓÒÓÒ
❈ 삇ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˆ¥ ¥ÌÒÚÛ͈¥ª, ÔÂ¯ Ì¥Ê ÓÁÔÓ˜‡ÚË ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥˛ ‚ËÓ·Û.
❈ èËÁ̇˜ÂÌËÈ Î˯ ‰Îfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‚ ÔËÏ¥˘ÂÌÌflı.
á‡ÂπÒÚÛÈÚ ‚‡¯ ÔÓ‰ÛÍÚ Ì‡ Ò‡ÈÚ¥ www.samsung.com/global/register
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 2
LJÊÎË‚¥ Á‡ıÓ‰Ë ·ÂÁÔÂÍË
1. 삇ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ¥ÌÒÚÛ͈¥˛. èÂ‰ ‚‚¥ÏÍÌÂÌÌflÏ ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ̇ÔÛ„‡ Û
‚‡¯¥È ÂÎÂÍÚÓÏÂÂÊ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ̇ÔÛÁ¥, ‚͇Á‡Ì¥È ̇ Ô‡ÒÔÓÚÌ¥È Ú‡·Î˘ˆ¥ ̇
ÌËÊÌ¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ ÔË·‰Û.
2. èéèÖêÖÑÜÖççü : ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ‰Îfl ˜Ë˘ÂÌÌfl ‚ÓÎÓ„Ëı ÍËÎËÏ¥‚ ‡·Ó
Ô¥‰ÎÓ„. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ‰Îfl ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ‚Ó‰Ë.
3. ÅÛ‰¸Ú ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÔËθÌËÏË, ÍÓÎË ÔËÎÓÒÓÒÓÏ ÍÓËÒÚÛ˛Ú¸Òfl ‰¥ÚË ‡·Ó flÍ˘Ó ÌËÏ
ÍÓËÒÚÛ˛Ú¸Òfl ·¥Îfl ‰¥ÚÂÈ. ç ‰ÓÁ‚ÓÎflÈÚ ‰¥ÚflÏ „‡ÚË Á ÔËÎÓÒÓÒÓÏ. ç¥ÍÓÎË ÌÂ
Á‡Î˯‡ÈÚ Ô‡ˆ˛˛˜ËÈ ÔËÎÓÒÓÒ ·ÂÁ ̇„Îfl‰Û. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ Ú¥Î¸ÍË Á‡
ÔËÁ̇˜ÂÌÌflÏ, flÍ ÓÔËÒ‡ÌÓ ‚ ‰‡Ì¥È ¥ÌÒÚÛ͈¥ª.
4. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ, flÍ˘Ó ‚ ̸ÓÏÛ Ì ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÈ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ. ôÓ·
Á‡·ÂÁÔ˜ËÚË Ï‡ÍÒËχθÌÛ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ Ó·ÓÚË ÔËÎÓÒÓÒ‡, ‚ˉ‡ÎflÈÚ ÔËÎ ¥Á
ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇, Ì ‰Ó˜¥ÍÛ˛˜ËÒ¸ ÈÓ„Ó Á‡ÔÓ‚ÌÂÌÌfl.
5. ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÂÊËÏ Stop/ëÚÓÔ (‡·Ó Min/Ï¥Ì)ÔÂ‰ ‚ÏË͇ÌÌflÏ ¯ÚÂÔÒÂθÌÓª ‚ËÎÍË ‚
ÂÎÂÍÚ˘ÌÛ ÓÁÂÚÍÛ.
6. ç ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ ÔËÎÓÒÓÒ ‰Îfl ÔË·Ë‡ÌÌfl Ò¥ÌËÍ¥‚, „‡fl˜Ó„Ó ÔÓÔÂÎÛ Ú‡
̉ÓÍÛÍ¥‚. ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ Á̇ıÓ‰ÊÂÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒ‡ ·¥Îfl ÍÛıÓÌÌËı ÔÎËÚ Ú‡ ¥Ì¯Ëı
‰ÊÂÂÎ ÚÂÔ·. Ç¥‰ ̇‰Ï¥ÌÓ„Ó ÚÂÔ· Ô·ÒÚËÍÓ‚¥ ‰ÂڇΥ ÔË·‰Û ÏÓÊÛÚ¸
‰ÂÙÓÏÛ‚‡ÚËÒfl Ú‡ ÁÌ·‡‚ËÚËÒfl.
7. ìÌË͇ÈÚ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒÓÏ Ú‚Â‰Ëı Ú‡ „ÓÒÚËı Ô‰ÏÂÚ¥‚, Ú‡Í flÍ ‚ÓÌË
ÏÓÊÛÚ¸ ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË ‰ÂڇΥ ÔËÎÓÒÓÒ‡. ç ÒÚ‡‚‡ÈÚ ̇ ¯Î‡Ì„Ó‚¥ Á’π‰Ì‡ÌÌfl. çÂ
ÒÚ‡‚Ú ‚‡ÊÍ¥ ˜¥ ̇ ¯Î‡Ì„. ç Á‡ÚÛÎflÈÚ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡Î¸ÌËÈ ‡·Ó ‚ËÔÛÒÍÌËÈ ÓÚ‚ÓË.
8. èÂ‰ ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌflÏ ‚¥‰ ÓÁÂÚÍË ‚ËÏÍÌ¥Ú¸ ÔËÎÓÒÓÒ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ‚ËÏË͇˜‡ ̇
ÍÓÔÛÒ¥ ÔË·‰Û. èÂ‰ Á‡Ï¥ÌÓ˛ Ï¥¯ÍÛ ‰Îfl ÔËÎÛ ‡·Ó ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇ ‚¥‰Íβ˜¥Ú¸
ÔËÎÓÒÓÒ ‚¥‰ ÓÁÂÚÍË. ôÓ· ÛÌËÍÌÛÚË Û¯ÍÓ‰ÊÂ̸, ÔË ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌ¥ ‚ËÎÍË ‚¥‰ ÓÁÂÚÍË
·Â¥Ú¸ ÛÍÓ˛ Á‡ Ò‡ÏÛ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Úfl„Ì¥Ú¸ Á‡ ¯ÌÛ.
9. ñÂÈ ÔË·‰ Ì ÔËÁ̇˜ÂÌËÈ ‰Îfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‰¥Ú¸ÏË ‡·Ó ¥Ì‚‡Î¥‰‡ÏË ·ÂÁ
ÔËθÌÓ„Ó Ì‡„Îfl‰Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸ÌÓª ÓÒÓ·Ë Á ÏÂÚÓ˛ Á‡·ÂÁÔ˜ÂÌÌfl ·ÂÁÔ˜ÌÓ„Ó
ÍÓËÒÚÛ‚‡ÌÌfl ÔË·‰ÓÏ. èËθÌÛÈÚÂ, ˘Ó· χΥ ‰¥ÚË Ì „‡ÎËÒfl ÔË·‰ÓÏ.
10. èÂ‰ ˜Ë˘ÂÌÌflÏ Ú‡ ÚÂıÌ¥˜ÌËÏ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌflÏ ÔË·‰Û ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚¥‰Íβ˜ËÚË
ÈÓ„Ó ‚¥‰ ÓÁÂÚÍË.
11. ç ÂÍÓÏẨÛπÚ¸Òfl ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜ÂÏ.
12. üÍ˘Ó ‚‡¯ ÔËÎÓÒÓÒ Ô‡ˆ˛π ÌÂÔ‡‚ËθÌÓ, ‚¥‰Íβ˜¥Ú¸ ÊË‚ÎÂÌÌfl Ú‡
ÔÓÍÓÌÒÛθÚÛÈÚÂÒfl Á ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌËÏ ÒÂ‚¥ÒÌËÏ Ô‰ÒÚ‡‚ÌËÍÓÏ.
13. üÍ˘Ó ¯ÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÓ, Á ÏÂÚÓ˛ ÛÌËÍÌÂÌÌfl Ì·ÂÁÔÂÍË ‚¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ
·ÛÚË Á‡Ï¥ÌÂÌËÈ ‚ËÓ·ÌËÍÓÏ, ÈÓ„Ó ÒÂ‚¥ÒÌËÏ Ô‰ÒÚ‡‚ÌËÍÓÏ ‡·Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ
Í‚‡Î¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÓ˛ ÓÒÓ·Ó˛.
14. ç ÔÂÂÌÓÒ¥Ú¸ ÔËÎÓÒÓÒ, ÚËχ˛˜Ë ÈÓ„Ó Á‡ ¯Î‡Ì„. ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ Û˜ÍÛ Ì‡
ÍÓÔÛÒ¥.
UK-1
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 3
1 á·Ë‡ÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒ‡
▼
éèñßü
îÛÌ͈¥Ó̇θ̥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
áÄëíÖêÖÜÖççü
ç ̇ÚËÒ͇ÈÚ ̇ ÍÌÓÔÍÛ Û˜ÍË
ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇ Ô¥‰˜‡Ò
ÔÂÂÌÂÒÂÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒÛ.
ç‡ ˜‡Ò Á·Â¥„‡ÌÌfl
Ù¥ÍÒÛÈÚ ̇҇‰ÍÛ ‰Îfl
Ô¥‰ÎÓ„Ë Û ÒÔˆ¥‡Î¸ÌÓÏÛ
Ù¥ÍÒ‡ÚÓ¥.
UK-2
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 4
2 äéêàëíìÇÄççü èàãéëéëéå
2-1 ÇÏË͇ÌÌfl – ÇËÏÍÌÂÌÌfl ÔËÎÓÒÓÒÛ
1) åÓ‰Âθ Á „ÛÎflÚÓÓÏ ÇÍÎ /
2) åÓ‰Âθ Á Ô·‚ÌËÏ „ÛÎflÚÓÓÏ
̇ ÍÓÔÛÒ¥
ÇËÍÎ
2-2 òÌÛ ÊË‚ÎÂÌÌfl
èêàåßíäÄ
èË ‚¥‰Íβ˜ÂÌÌ¥ ‚ËÎÍË ‚¥‰
ÓÁÂÚÍË ·Â¥Ú¸ Á‡ Ò‡ÏÛ ‚ËÎÍÛ,
‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ.
2-3 êÖÉìãûÇÄççü èéíìÜçéëíß
1) íßãúäà åéÑÖãß á èéÇáìçäéÇàå êÖÉìãüíéêéå
èéíìÜçéëíß (ç ‚ ÛÒ¥ı ÏÓ‰ÂÎflı)
• èéëìçúíÖ ì èéáàñßû STOP (ëÚÓÔ)
èËÎÓÒÓÒ ·Û‰Â ‚ËÏÍÌÂÌËÈ (ÔÂÂȉ ‚ ÂÊËÏ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl)
• èéëìçúíÖ ÇèÖêÖÑ ì èéáàñßû åÄï (å‡ÍÒËÏÛÏ)
ÇÒÏÓÍÚÛ‚‡Î¸Ì‡ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ Ô·‚ÌÓ Ô¥‰‚ˢÛπÚ¸Òfl ‰Ó χÍÒËÏÛÏÛ.
2) åéÑÖãß á êÖÉìãüíéêéå / ÇàåàäÄóÖå
- òãÄçÉ
- äéêèìë (íßãúäà åéÑÖãß á
êÖÉìãüíéêéå )
ôÓ· ÁÏÂ̯ËÚË ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ Ô¥‰ ˜‡Ò
˜Ë˘ÂÌÌfl Á‡‚¥Ò, χÎÂ̸ÍËı ÍËÎËÏ¥‚ Ú‡
¥Ì¯Ëı ΄ÍËı Ú͇ÌËÌ, ÔÓÒÛ̸ÚÂ
ÔÓ‚¥ÚflÌÛ Á‡ÒÛ‚ÍÛ ‰Ó ‚¥‰ÍËÚÚfl ÓÚ‚ÓÛ.
MIN = ÑÎfl ‰ÂΥ͇ÚÌËı ÔÓ‚ÂıÓ̸,
̇ÔËÍ·‰, Ú˛Î¥‚.
MAX = ÑÎfl Ú‚Â‰Ëı Ô¥‰ÎÓ„ Ú‡ ÒËθÌÓ
Á‡·Û‰ÌÂÌËı ÍËÎËÏ¥‚
UK-3
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 5
▼
2-4 äéêàëíìÇÄççü ÄäëÖëìÄêÄåà íÄ ∫ï éÅëãìÉéÇìÇÄççü
îÛÌ͈¥Ó̇θ̥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÁÌflÚËÒfl ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÏÓ‰ÂÎ¥.
íêìÅäÄ
ÑÓ‚ÊË̇ ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª ÚÛ·ÍË
„Ûβ˛πÚ¸Òfl ÔÂÂÒÛ‚‡ÌÌflÏ ‚ÔÂ‰
‡·Ó ̇Á‡‰ ÍÌÓÔÍË „Û₇ÌÌfl
‰Ó‚ÊËÌË, ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌÓª ÔÓÒÂ‰ËÌ¥
ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÓª ÚÛ·ÍË.
ÄäëÖëìÄêà
ôßíäÄ Ñãü ÇàÑÄãÖççü èàãì
ô¥Ú͇ ‰Îfl ‚ˉ‡ÎÂÌÌfl
ÔËÎÛ Á Ï·Υ‚, ÔÓÎˈ¸,
ÍÌË„ ÚÓ˘Ó.
éèñßü
ôÓ· ÔÂ‚¥ËÚË ÚÛ·ÍÛ Ì‡ ̇fl‚Ì¥ÒÚ¸
Á‡ÒÏ¥˜ÂÌÌfl, ‚¥‰’π‰Ì‡ÈÚÂ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ¥˜ÌÛ ÚÛ·ÍÛ Ú‡ ̇ÒÚÓÈÚÂ
̇ ̇ÈÍÓÓÚ¯Û ‰Ó‚ÊËÌÛ. ñÂ
‰ÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ‚ˉ‡ÎËÚË ÒÏ¥ÚÚfl, ˘Ó
·ÎÓÍÛπ ÚÛ·ÍÛ.
èêàëíêßâ Ñãü óàôÖççü ôßãàç
åÓ‰Âθ Á Ô·‚ÌËÏ „ÛÎflÚÓÓÏ Ì‡ ÍÓÔÛÒ¥
‰Îfl ˜Ë˘ÂÌÌfl ˘¥ÎËÌ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl
ÔË·Ë‡ÌÌfl ‡‰¥‡ÚÓ¥‚ ·‡Ú‡ÂÈ, ˘¥ÎËÌ,
ÍÛÚ¥‚, Ï¥Ê ÔӉۯ͇ÏË ‰Ë‚‡ÌÛ.
ÑÎfl ÂÙÂÍÚË‚ÌÓª Ó·ÓÚË
ÔËÎÓÒÓÒ‡ ˜ËÒÚ¥Ú¸ ˘¥ÚÍÛ ‰Îfl
Ô¥‰ÎÓ„Ë Ì‡Ò‡‰ÍÓ˛ ‰Îfl
˜Ë˘ÂÌÌfl ˘¥ÎËÌ.
ḁ́ϥڸ ÔÓÁÓ ÔÓÍËÚÚfl ·‡‡·‡ÌÛ ‰Îfl ÁÛ˜ÌÓª ˜ËÒÚÍË
éèñßü
Š èË·Ë‡ÌÌfl
ÍËÎËÏÛ
ŠèË·Ë‡ÌÌfl
Ô¥‰ÎÓ„Ë
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÔÂÂÏË͇˜ ˘¥ÚÍË
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ÚËÔÛ ÔÓ‚ÂıÌ¥ Ô¥‰ÎÓ„Ë.
UK-4
üÍ˘Ó ‚ı¥‰ÌËÈ ÓÚ‚¥
Á‡·ÎÓÍÓ‚‡ÌËÈ, ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛
‚ˉ‡Î¥Ú¸ Á Ì¸Ó„Ó ‚Ò ÒÏ¥ÚÚfl.
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 6
3 ÇàÑÄãÖççü èàãì á èàãéáÅßêçàäÄ
1
üÍ˘Ó ¥‚Â̸ ÔËÎÛ
‰ÓÒfl„ÌÂ ÔÓÏ¥ÚÍË
̇ÔÓ‚ÌÂÌÌfl, ‡·Ó Ô¥‰ ˜‡Ò
ÔË·Ë‡ÌÌfl ÔÓÏ¥ÚÌÓ
ÁÌËÁË·Ҹ ÔÓÚÛÊÌ¥ÏÚ¸
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl, ‚ˉ‡Î¥Ú¸
ÔËÎ ¥Á ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇.
4
ÇËÍË̸Ú ÔËÎ Û
ÒÏ¥ÚÚπ‚ËÈ ·‡Í.
2
3
ÇËÈÏ¥Ú¸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ,
̇ÚËÒÌÛ‚¯Ë ÍÌÓÔÍÛ Ì‡ Û˜¥.
5
ḁ́ϥڸ Í˯ÍÛ
ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇.
6
á‡ÍËÈÚ Í˯ÍÛ
ÔËÎÓÁ·¥ÌË͇.
ÇËÔÓÓÊÌ¥Ú¸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ Û Ô·ÒÚËÍÓ‚ËÈ Ï¥¯ÓÍ
(ÂÍÓÏẨӂ‡ÌÓ ‰Îfl ÚËı, ıÚÓ ÒÚ‡Ê‰‡π ̇ ‡ÒÚÏÛ / ‡ÎÂ„¥˛)
èêàåßíäÄ
èËÎÓÁ·¥ÌËÍ ÏÓÊ̇ ÔÓÏËÚË Ô¥‰ ıÓÎÓ‰ÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛.
UK-5
èÂ‰ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÌÌflÏ ‚ÒÚ‡‚ÚÂ
ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ Û ÍÓÔÛÒ ÔËÎÓÒÓÒ‡,
˘Ó· ÔÓ˜ÛÚË Á‚ÛÍ Í·ˆ‡ÌÌfl.
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 7
äÄëÖíà Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó îßãúíêÄ
44-1.óàôÖççü
äéãà ëãßÑ óàëíàíà äÄëÖíì Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó îßãúíêÄ
- üÍ˘Ó Ô¥‰ ˜‡Ò ÔË·Ë‡ÌÌfl ‚¥‰Ï¥˜‡πÚ¸Òfl ÔÓÏ¥ÚÌ ÁÌËÊÂÌÌfl ÔÓÚÛÊÌÓÒÚ¥ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl,
ÔÂ‚¥Ú ˜Ë Ì Á‡·Ë·Ҹ ͇ÒÂÚ‡ Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡ flÍ ÔÓ͇Á‡ÌÓ ÌËʘÂ.
ÇÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸
ÔËÎÓÒÓÒ‡ Û ÔÓÁˈ¥˛ «åÄï»
êÖÉìãüíéê çÄ êìóñß
üÍ˘Ó ‚¥‰Ï¥˜‡πÚ¸Òfl ÔÓÏ¥ÚÌ ÁÌËÊÂÌÌfl ÔÓÚÛÊÌÓÒÚ¥
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl, ÍÓÎË ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡Î¸ÌËÈ ÓÚ‚¥
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl Û 10 ÒÏ Ì‡‰ Ô¥‰ÎÓ„Ó˛, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ
ÔÓ˜ËÒÚËÚË Ù¥Î¸Ú.
èêàåßíäÄ
üÍ˘Ó ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ‚¥‰Ï¥˜‡πÚ¸Òfl ÔÓÏ¥ÚÌ ÁÌËÊÂÌÌfl ÔÓÚÛÊÌÓÒÚ¥ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl, ÔÓÚ¥·ÌÓ
Ó˜ËÒÚËÚË Í‡ÒÂÚÛ Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡ (4-2).
UK-6
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 8
4-2 óàëíäÄ èõãÖÇéÉé ·ÎÓ͇
1
2
ḁ́ϥڸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ Ú‡ Ú‡ ‚ËÈÏ¥Ú¸ ͇ÒÂÚÛ
Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡ flÍ
ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ Ï‡Î˛ÌÍÛ.
3
ÇËÈÏ¥Ú¸ „Û·ÍÛ Ú‡ ٥θÚ Á ÍÓÔÛÒÌÓ„Ó
٥θÚÛ ‰Îfl ÔËÎÛ.
4
èÓÏËÈÚ ÔÓËÒÚÛ ÔÓÍ·‰ÍÛ ¥ ٥θÚ
‚Ó‰Ó˛.
5
чÈÚ „Û·ˆ¥ ¥ ٥θÚÛ ÔÓÒÓıÌÛÚ Ë Û Ú¥Ì¥
ÔÓÚfl„ÓÏ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê 12 „ Ó‰ËÌ.
6
ÇÒÚ‡‚Ú „Û·ÍÛ ¥ ٥θÚ Û ÍÓÔÛÒ ÌËÈ
٥θÚ.
èÓÏ¥ÒÚ¥Ú¸ Á¥·‡ÌÛ Í‡ÒÂÚÛ
Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡ Û ÍÓÔÛÒ
ÔËÎÓÒÓÒ‡.
èêàåßíäÄ :
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ٥θÚ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛
‚ËÒÓıÌÛ‚ ÔÂ‰ ÈÓ„Ó ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌflÏ Û
ÔËÎÓÒÓÒ. Ç¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ ÒÓıÌÛÚË
˘Ó̇ÈÏÂ̯ 12 „Ó‰ËÌ.
UK-7
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 9
5 óàôÖççü îßãúíêÄ áÄïàëíì ÑÇàÉìçÄ
ÇËÈÏ¥Ú¸ ÔËÎÓÁ·¥ÌËÍ ¥ ͇ÒÂÚÛ
Ô‰ÏÓÚÓÌÓ„Ó Ù¥Î¸Ú‡.
ÇËÈÏ¥Ú¸ ٥θÚ Á‡ıËÒÚÛ ‰‚Ë„Û̇ ¥Á
ÔËÎÓÒÓÒ‡. ÇËÚÛÒ¥Ú¸ ÔËÎ ¥Á ٥θÚ‡ Ú‡
‚ÒÚ‡ÌÓ‚¥Ú¸ ÈÓ„Ó Ì‡Á‡‰ Û ÔËÎÓÒÓÒ.
6 óàôÖççü ÇàèìëäçéÉé îßãúíêÄ
éèñßü - åßäêéîßãúíê
ôÓ· ‚ËÈÌflÚË Ù¥Î¸Ú, ̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ̇
‡ÏÍÛ Û Á‡‰Ì¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ ÍÓÔÛÒÛ
ÔËÎÓÒÓÒ‡.
ÇËÈÏ¥Ú¸ Ú‡ Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ Á‡ÒÏ¥˜ÂÌËÈ ‚ËÔÛÒÍÌËÈ
٥θÚ.
éèñßü
èêàåßíäÄ :
áÏ¥ÌÌ¥ ٥θÚË ÏÓÊ̇ Ôˉ·‡ÚË Û ‚‡¯Ó„Ó
Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó ‰ËÒÚË·’˛ÚÓ‡ Samsung.
UK-8
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 10
- ì ÇàèÄÑäì ÇàçàäçÖççü çÖëèêÄÇçéëíÖâ
çÖëèêÄÇçßëíú
Ñ‚Ë„ÛÌ Ì Ô‡ˆ˛π
èêàóàçÄ ëèéëßÅ
Ç¥‰ÒÛÚÌπ ÖÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl
Ç¥‰Íβ˜ÂÌÌfl ÔË ÔÂ„¥‚¥
èÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸ ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl ç‡Ò‡‰Í‡, ‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡Î¸ÌËÈ ¯Î‡Ì„
ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÁÌËÊÛπÚ¸Òfl
‡·Ó Ú۷͇ Á‡ÒÏ¥˜ÂÌ¥
ÇàèêÄÇãÖççü 0
èÂ‚¥Ú ¯ÌÛ, ‚ËÎÍÛ ¥ ÓÁÂÚÍÛ.
чÈÚ ÔË·‰Ó‚¥ ÓÒÚË„ÌÛÚË
èÂ‚¥ÚÂ, ˜Ë Ì Á‡ÒÏ¥˜ÂÌ¥ ˆ¥ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË, ¥
flÍ˘Ó Ú‡Í, ‚ˉ‡Î¥Ú¸ ¥Á ÌËı ÒÏ¥ÚÚfl.
òÌÛ Ì ‰Ó ͥ̈fl
ÁÏÓÚÛπÚ¸Òfl
èÂ‚¥ÚÂ, ˜Ë Ì ÔÂÂÍÛÚË‚Òfl ¯ÌÛ
ÇËÚfl„Ì¥Ú¸ ¯ÌÛ ̇ 2-3 ÏÂÚË Ú‡
ÊË‚ÎÂÌÌfl.
̇ÚËÒÌ¥Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ÁÏÓÚÛ‚‡ÌÌfl ¯ÌÛ‡
èÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó ‚¥Ì ÁÏÓÚÛπÚ¸Òfl ¥‚ÌÓÏ¥ÌÓ.
èËÎÓÒÓÒ ÌÂ
‚ÒÏÓÍÚÛπ ·Û‰
í¥˘Ë̇ ‡·Ó ÓÚ‚¥ Û ¯Î‡Ì„Û èÂ‚¥Ú ¯Î‡Ì„ ¥ Û ‡Á¥
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥ Á‡Ï¥Ì¥Ú¸ ÈÓ„Ó
çËÁ¸Í‡ èÓÚÛÊÌ¥ÒÚ¸
‚ÒÏÓÍÚÛ‚‡ÌÌfl
î¥Î¸Ú Á‡·ËÚËÈ ÔËÎÓÏ
èÂ‚¥Ú ٥θÚ ¥ Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥ ÔÓ˜ËÒÚ¥Ú¸ ÈÓ„Ó Á„¥‰ÌÓ
Á ̇‚‰ÂÌËÏË ¥ÌÒÚÛ͈¥flÏË
чÌÌËÈ ÔËÎÓÒÓÒ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ̇ÒÚÛÔÌËÏ ÌÓχÚË‚ÌËÏ ‚ËÏÓ„‡Ï :
ÑËÂÍÚË‚Ë Öåë: 2004/108/EEC
ÑËÂÍÚË‚Ë Á ·ÂÁÔÂÍË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÔË·‰¥‚ Á ÌËÁ¸ÍÓ˛ ̇ÔÛ„Ó˛: 2006/95/EC
UK-9
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
RU
Page 11
àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
èõãÖëéë
❈ èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ˝ÚÛ ËÌÒÚÛÍˆË˛.
❈ ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ÚÓθÍÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÔÓÏ¢ÂÌËË.
❈ чÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ·˚ÚÛ ÔË ÌÓχθÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
❈ àÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂθ ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ô‡‚Ó ÏÂÌflÚ¸ ‰ËÁ‡ÈÌ Ë ÒÔˆËÙË͇ˆËË ·ÂÁ
Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËfl.
á‡„ËÒÚËÛÈÚÂÒ¸ ‚ ÍÎÛ·Â Samsung ̇ Ò‡ÈÚ www.samsung.com/global/register
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 12
LJÊÌ˚ ÏÂ˚ Ô‰ÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË
1. ÇÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ËÌÒÚÛÍˆË˛. èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ, ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ̇ÔflÊÂÌË ÒÂÚË
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ Ì‡ Ô‡ÒÔÓÚÌÓÈ Ú‡·Î˘Í Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
2. èêÖÑìèêÖÜÑÖçàÖ : Ì ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ÂÒÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ ÒÚÓËÚ Ì‡ ‚·ÊÌÓÏ ÍÓ‚ËÍ ËÎË ÔÓÎÛ.
ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl Ò·Ó‡ ‚Ó‰˚.
3. ÖÒÎË Í‡ÍËÏ -ÎË·Ó ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÔË·ÓÓÏ ÔÓθÁÛ˛ÚÒfl ‰ÂÚË, ÎË·Ó ÂÒÎË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂ
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ‰ÂÚÂÈ, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ Ú˘‡ÚÂθÌÓ ̇·Î˛‰ÂÌËÂ. çÂ
ÔÓÁ‚ÓÎflÈÚ ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Ë„Û¯ÍË. ç ‰ÓÔÛÒ͇ÈÚ ÔÓθÁÓ‚‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡Ï ·ÂÁ
̇·Î˛‰ÂÌËfl. àÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ÚÓθÍÓ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ ‚ ̇ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËË.
4. ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ ·ÂÁ ·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË. éÔÛÒÚÓ¯‡ÈÚ ·ÛÌÍÂ ‰Ó ÚÓ„Ó Â„Ó
ÔÓÎÌÓ„Ó Á‡ÔÓÎÌÂÌËfl, ˝ÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ÎÛ˜¯Û˛ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¸.
5. èÂ‰ ‚Íβ˜ÂÌËÂÏ ‚ËÎÍË ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ ‚ ÓÁÂÚÍÛ ÔÂ‚‰ËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌË "Stop" (ÓÒÚ‡ÌÓ‚ ) ËÎË "Min".
6. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl Ò·Ó‡ ÒÔ˘ÂÍ, ‰˚Ïfl˘Â„ÓÒfl ÔÂÔ· ËÎË ÓÍÛÍÓ‚. ÑÂÊËÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚‰‡ÎË
ÓÚ ÍÛıÓÌÌ˚ı ÔÎËÚ ËÎË ‰Û„Ëı ËÒÚÓ˜ÌËÍÓ‚ ÚÂÔ·. íÂÔÎÓ ÏÓÊÂÚ ÔË‚ÂÒÚË Í ‰ÂÙÓχˆËË ËÎË
Ó·ÂÒˆ‚˜˂‡Ì˲ Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
7. àÁ·Â„‡ÈÚ ۷ÓÍË ÊÂÒÚÍËı, ÓÒÚ˚ı Ô‰ÏÂÚÓ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒÓÏ, ÔÓÒÍÓθÍÛ ÓÌË ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸ ‰ÂÚ‡ÎË
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡. ç ÒÚ‡‚¸Ú ÌË˜Â„Ó Ì‡ ¯Î‡Ì„. ç ·ÎÓÍËÛÈÚ ÔÓÚ˚ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ËÎË ‚˚·ÓÒ‡.
8. èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ‚˚ÌÛÚ¸ ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl, ‚˚Íβ˜ËÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÌÓÔÍÛ Ì‡ ÍÓÔÛÒÂ.
èÂ‰ ÒÏÂÌÓÈ Ô˚ÎÂ‚Ó„Ó Ï¯͇ ËÎË ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ ‰Îfl Ô˚ÎË ‚˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË ÒÂÚË ÔËÚ‡ÌËfl. ÇÓ
ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ÔË ËÁ‚ΘÂÌËË ‚ËÎÍË ËÁ ÓÁÂÚÍË ‰ÂÊËÚÂÒ¸ Á‡ ‚ËÎÍÛ, ‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ.
9. чÌÌÓ ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì Ô‰̇Á̇˜ÂÌÓ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ò··˚ÏË ËÎË ÒÎ˯ÍÓÏ ˛Ì˚ÏË Î˛‰¸ÏË ·ÂÁ
̇·Î˛‰ÂÌËfl ÒÓ ÒÚÓÓÌ˚ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó Îˈ‡, ˜ÚÓ ‰ÓÎÊÌÓ Ó·ÂÒÔ˜ËÚ¸ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡. å‡ÎÓÎÂÚÌË ‰ÂÚË ‰ÓÎÊÌ˚ ̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ÔÓ‰ ̇·Î˛‰ÂÌËÂÏ ‚ ˆÂÎflı ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ÓÌË ÌÂ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÎË Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚ ͇˜ÂÒÚ‚Â Ë„Û¯ÍË.
10. ÇËÎÍÛ ËÁ ÓÁÂÚÍË ÒΉÛÂÚ ËÁ‚ÎÂ͇ڸ ÔÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˜ËÒÚÍË ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
11. ç ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ¯ÌÛ Û‰ÎËÌËÚÂÎfl.
12. ÖÒÎË ‚‡¯ Ô˚ÎÂÒÓÒ Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ ‰ÓÎÊÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ, ÓÚÍβ˜ËÚÂ Â„Ó ÓÚ ÒÂÚË Ë Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ Í
ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓÏÛ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂβ ÔÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÏÛ Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲.
13. ÖÒÎË ÒÂÚ‚ÓÈ ¯ÌÛ ÔÓ‚ÂʉÂÌ, Â„Ó ‰ÓÎÊÂÌ Á‡ÏÂÌËÚ¸ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂθ ËÎË ‰ÒÚ‡‚ËÚÂθ ÔÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÏÛ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲, ÎË·Ó ‚Ó ËÁ·ÂʇÌË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl ÓÔ‡ÒÌÓÈ ÒËÚÛ‡ˆËË, Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È ÒÔˆˇÎËÒÚ.
14. ç ÔÂÂÌÓÒËÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ, ‰Âʇ Â„Ó Á‡ ¯Î‡Ì„. ÑÎfl ÔÂÂÌÓÒÍË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Û˜ÍÓÈ.
15. è˚ÎÂÒÓÒ Ô‰̇Á̇˜ÂÌ ‰Îfl Û·ÓÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı Ô˚θ˛.
16. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒ ‰Îfl Û·ÓÍË ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı Ôˢ‚˚ÏË ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË (̇ÔËÏÂ,
Ò‡ı‡Ì˚È ÔÂÒÓÍ, ÒÓθ, ÏÛ͇ Ë Ô. Ò˚ÔۘˠÔÓ‰ÛÍÚ˚), ‡ Ú‡ÍÊ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÂÈ, Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı
ÒÚÓËÚÂθÌ˚ÏË Ï‡ÚÂˇ·ÏË (̇ÔËÏÂ, ÔÓ·ÂÎ͇, ÔÂÒÓÍ, ÁÂÏÎfl, ˆÂÏÂÌÚ Ë Ô.) Ë ÒÚË‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÓ¯ÍÓÏ.
17. è˚ÎÂÒÓÒ ÓÒ̇˘ÂÌ Ò‡ÏÓ‚ÓÒڇ̇‚ÎË‚‡˛˘ËÏÒfl ‡‚ÚÓχÚÓÏ ÚÂÏ˘ÂÒÍÓÈ Á‡˘ËÚ˚, ÓÚÍβ˜‡˛˘ËÏ
ÔËÚ‡ÌË Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ÔË Â„Ó ÔÂ„‚Â. èÂ„‚ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‚˚Á‚‡Ì Á‡ÒÓÂÌËÂÏ ÙËθÚ‡, ̇҇‰ÍË,
ÚÛ·ÍË ËÎË ¯Î‡Ì„‡, ‡ Ú‡ÍÊ ‰ÎËÚÂθÌ˚Ï ‚ÂÏÂÌÂÏ ‡·ÓÚ˚. èÓÒΠÛÒÚ‡ÌÂÌËfl Ô˘ËÌ˚ ÔÂ„‚‡
Ë ÓÒÚ˚‚‡ÌËfl ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl, Ô˚ÎÂÒÓÒ ‚Íβ˜‡ÂÚÒfl ‡‚ÚÓχÚ˘ÂÒÍË.
RU-1
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 13
1 ëÅéêäÄ èõãÖëéëÄ
▼
éèñàü
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ‡Á΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
éëíéêéÜçé
èÓʇÎÛÈÒÚ‡, Ì ̇ÊËχÈÚ ̇
ÍÌÓÔÍÛ Û˜ÍË ·ÛÌÍÂ‡ ‰Îfl
ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË ÔË
ÔÂÂÌÓÒÍ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡.
èË ı‡ÌÂÌËË, «Ô‡ÍÛÈÚ »
ÌËÊÌÂÂ ÒÓÔÎÓ.
RU-2
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 14
2 ùäëèãìÄíÄñàü èõãÖëéëÄ
2-1 ÇäãûóÖçàÖ -ÇõäãûóÖçàÖ
1) ÇÄêàÄçí ùãÖåÖçíéÇ ìèêÄÇãÖçàü
2) ÇÄêàÄçí Çäã /Çõäã
çÄ äéêèìëÖ
2-2 ëÖíÖÇéâ òçìê
èêàåÖóÄçàÖ
èË ËÁ‚ΘÂÌËË ‚ËÎÍË ËÁ
ÓÁÂÚÍË ‰ÂÊËÚÂÒ¸ Á‡ ‚ËÎÍÛ,
‡ Ì Á‡ ¯ÌÛ
2-3 ìèêÄÇãÖçàÖ èàíÄçàÖå
1) íéãúäé Ñãü èõãÖëéëÄ ë ÇõäãûóÄíÖãÖå çÄ êìóäÖ (ÇÄêàÄçí)
• èÖêÖåÖëíàíÖ ÇõäãûóÄíÖãú Ç èéãéÜÖçàÖ
è˚ÎÂÒÓÒ ‚˚Íβ˜‡ÂÚÒfl (ÔÂÂÍβ˜‡ÂÚÒfl ‚ ÂÊËÏ ÓÊˉ‡ÌËfl)
• ëÑÇàçìíú ÇèÖêÖÑ Ñé åÄäëàåÄãúçéÉé
åÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Ô·‚ÌÓ Û‚Â΢˂‡ÂÚÒfl ‰Ó χÍÒËχθÌÓÈ
‚Â΢ËÌ˚.
2) ÇÄêàÄçí ìèêÄÇãÖçàü çÄ äéêèìëÖ / íàè Çäã /Çõäã
- òãÄçÉ
- äéêèìë (íéãúäé Ñãü èõãÖëéëÄ
ë ìèêÄÇãÖçàÖå çÄ äéêèìëÖ )
óÚÓ·˚ ÛÏÂ̸¯ËÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌË ‰Îfl
˜ËÒÚÍË Á‡Ì‡‚ÂÒÂÈ, Ì·Óθ¯Ëı
ÍÓ‚ËÍÓ‚ Ë ‰Û„Ëı ΄ÍËı χÚÂˇÎÓ‚,
ÔÓÚflÌËÚ Á‡ Á‡˘ÂÎÍÛ ‰Ó ÓÚÍ˚ÚËfl
ÓÚ‚ÂÒÚËfl.
MIN = ÑÎfl ˜Û‚ÒÚ‚ËÚÂθÌÓÈ
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË, ̇ÔËÏÂ, ‰Îfl
˜ËÒÚÍË Ú˛ÎË.
MAX = ÑÎfl ˜ËÒÚÍË ÊÂÒÚÍËı ÔÓÎÓ‚ Ë
ÒËθÌÓ Á‡„flÁÌÂÌÌ˚ı ÍÓ‚Ó‚.
RU-3
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 15
▼
2-4 äÄä èéãúáéÇÄíúëü çÄëÄÑäÄåà à éÅëãìÜàÇÄçàÖ çÄëÄÑéä
ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ ÓÚ΢‡Ú¸Òfl ‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÏÓ‰ÂÎË.
íêìÅäÄ
éÚ„ÛÎËÛÈÚ ‰ÎËÌÛ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË
Ò‰‚Ë„‡fl ÍÌÓÔÍÛ „ÛÎËÓ‚ÍË
‰ÎËÌ˚, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓÈ ‚
ˆÂÌÚ ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÓÈ ÚÛ·ÍË,
‚ÔÂ‰ ËÎË Ì‡Á‡‰.
çÄëÄÑäà
ìÅéêäÄ èõãà
óÚÓ·˚ ÔÓ‚ÂËÚ¸ ̇΢ËÂ
Á‡„flÁÌÂÌËfl ‚ ÚÛ·ÍÂ, ÓÚ‰ÂÎËÚÂ
ÚÂÎÂÒÍÓÔ˘ÂÒÍÛ˛ ÚÛ·ÍÛ Ë
χÍÒËχθÌÓ ÛÏÂ̸¯Ëڠ ‰ÎËÌÛ.
ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎËÚ Î„ÍÓ Û‰‡ÎËÚ¸ „flÁ¸,
̇ÍÓÔË‚¯Û˛Òfl ‚ ÚÛ·ÍÂ.
ôÂ΂‡fl ̇҇‰Í‡
è‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ôÂ΂‡fl ̇҇‰Í‡ Ô‰̇Á̇˜Â̇
Ï·ÂÎË, ÔÓÎÓÍ, ÍÌË„ Ë Ú.‰. ‰Îfl ˜ËÒÚÍË ‡‰Ë‡ÚÓÓ‚, ÛÁÍËı
ÏÂÒÚË, Û„ÎÓ‚, Á‡ÁÓÓ‚ ÏÂʉÛ
Á‡Ì‡‚ÂÒ͇ÏË.
éèñàü
ÑÎfl ·Óθ¯ÂÈ
˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË, ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ
ÔÓÎÓ‚Û˛ ˘ÂÚÍÛ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛
˘Â΂ÓÈ Ì‡Ò‡‰ÍË.
ÑÎfl ÛÔÓ˘ÂÌËfl ˜ËÒÚÍË ÒÌËÏËÚ ÔÓÁ‡˜ÌÛ˛ Í˚¯ÍÛ ·‡‡·‡Ì‡
éèñàü
ŠóËÒÚ͇
ÍÓ‚‡
ŠóËÒÚ͇
ÔÓ·
éÚ„ÛÎËÛÈÚ ÔÓÎÓÊÂÌËfl ‚ıÓ‰ÌÓ„Ó ˚˜‡„‡
‚ Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÔÓ·.
RU-4
ÖÒÎË ‚ıÓ‰ÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ
Á‡ÒÓÂÌÓ, ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ Û‰‡ÎËÚÂ
Á‡„flÁÌÂÌËÂ.
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 16
3 éèìëíéòÖçàÖ ÍÓÌÚÂÈÌÂ‡ Ñãü ìãéÇãÖççéâ èõãà
1
2
3
ä‡Í ÚÓθÍÓ ÛÓ‚Â̸ Ô˚ÎË ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰ÓÒÚË„‡ÂÚ
χÍÒËχθÌÓÈ ÓÚÏÂÚÍË, ÎË·Ó
ÂÒÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl àÁ‚ÎÂÍËÚ ÍÓÌÚÂÈÌÂ, ̇ʇ‚ ̇
ÍÌÓÔÍÛ.
Á‡ÏÂÚÌÓ Ô‡‰‡ÂÚ, ÓÔÛÒÚÓ¯ËÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË.
4
Ç˚ÚflıÌËÚ Ô˚θ ‚
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ÏÛÒÓÌ˚È.
5
ëÌËÏËÚ Í˚¯ÍÛ.
6
á‡ÍÓÈÚ Í˚¯ÍÛ.
èÂ‰ ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂÏ, ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ
ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË
‚ ÍÓÔÛÒ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ‰Ó ˘ÂΘ͇.
àÁ‚ΘÂÌË Ô˚ÎË ‚ Ô·ÒÚËÍÓ‚˚È Ô‡ÍÂÚ
(ÂÍÓÏẨÛÂÚÒfl ‰Îfl Îˈ ÒÚ‡‰‡˛˘Ëı ‡ÒÚÏÓÈ /‡ÎÎÂ„ËÂÈ)
èêàåÖóÄçàÖ
Ç˚ ÏÓÊÂÚ ÒÔÓÎÓÒÌÛÚ¸ ÍÓÌÚÂÈÌÂ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ
Ô˚ÎË ıÓÎÓ‰ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÈ.
RU-5
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 17
èõãÖÇéÉé åÖòäÄ
44-1.óàëíäÄ
äéÉÑÄ ëãÖÑìÖí óàëíàíú èõãÖÇéâ åÖòéä
- ÖÒÎË ‚Ó ‚ÂÏfl ˜ËÒÚÍË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ô‡‰‡ÂÚ, ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡,
ÔÓ‚Â¸Ú Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ, Í‡Í Û͇Á‡ÌÓ ÌËÊÂ.
ÇÍβ˜ËÚ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡ ̇ «åÄï»
ìèêÄÇãÖçàÖ çÄ êìóäÖ
ÖÒÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Á‡ÏÂÚÌÓ Ô‡‰‡ÂÚ
ÍÓ„‰‡ ‚ıÓ‰ÌÓ ÓÚ‚ÂÒÚË ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÓ Ì‡
‡ÒÒÚÓflÌËË 10 ÒÏ Ì‡‰ ÔÓÎÓÏ, Â„Ó ÒΉÛÂÚ
ÔÓ˜ËÒÚËÚ¸.
èêàåÖóÄçàÖ
ÖÒÎË ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl Á‡ÏÂÚÌÓ, ÌÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ, ÒÌËʇÂÚÒfl ÓÔÛÒÚÓ¯ËÚÂ
Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ (4-2), Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÈ ËÎβÒÚ‡ˆËË.
RU-6
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 18
4-2 óàëíäÄ èõãÖÇéÉé ·ÎÓ͇
1
2
ëÌËÏËÚ ‰Îfl ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË Ë
Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ, Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡
ËÒÛÌÍÂ.
àÁ‚ÎÂÍËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ËÁ
Ô‡ÍÂÚ‡ ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
3
4
èÓÏÓÈÚ ‚ ‚Ӊ „Û·˜‡Ú˚È ˝ÎÂÏÂÌÚ Ë
ÍÓÔÛÒ ‚ÓÁ‰Û¯ÌÓ„Ó ÙËθÚ‡ Ô˚΂ӄÓ
·ÎÓ͇.
èÓÒÛ¯ËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ‚ ÚÂÌË ‚
Ú˜ÂÌË Ì ÏÂÌ 12 ˜‡ÒÓ‚.
5
6
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ „Û·ÍÛ Ë ÙËθÚ ‚ Ô‡ÍÂÚ
‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
ÇÒÚ‡‚¸Ú Ô˚΂ÓÈ ·ÎÓÍ ‚ ÍÓÔÛÒ
Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
èêàåÖóÄçàÖ
ÔÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂ‰ ÔÓÏ¢ÂÌËÂÏ ‚
Ô˚ÎÂÒÓÒ ÙËθÚ ·˚Î ÒÛıËÏ. Ö„Ó ÒΉÛÂÚ
ÒÛ¯ËÚ¸ ‚ Ú˜ÂÌË 12 ˜‡ÒÓ‚.
RU-7
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 19
5 óàëíäÄ îàãúíêÄ, áÄôàôÄûôÖÉé ùãÖäíêéÑÇàÉÄíÖãú
àÁ‚ÎÂÍËÚ ·ÎÓÍ ‰Îfl Ò·Ó‡
ÛÎÓ‚ÎÂÌÌÓÈ Ô˚ÎË Ë Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ.
àÁ‚ÎÂÍËÚ ÙËθÚ Á‡˘Ë˘‡˛˘ËÈ
˝ÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ ËÁ Ô˚ÎÂÒÓÒ‡.
Ç˚ÚflıÌËÚÂ Ë ‚˚·ÂÈÚ Ô˚θ ËÁ ÙËθÚ‡
Ë ‚ÒÚ‡‚¸ÚÂ Â„Ó Ó·‡ÚÌÓ ‚ Ô˚ÎÂÒÓÒ.
6 óàëíäÄ ÇõïéÑçéÉé îàãúíêÄ
éèñàü – åàäêéîàãúíê
óÚÓ·˚ ÒÌflÚ¸ ÙËθÚ ̇ÊÏËÚ ̇
Á‡ÍÂÔÎÂÌÌÛ˛ ‰Âڇθ ‡Ï˚ ‚ Á‡‰ÌÂÈ
˜‡ÒÚË ÍÓÔÛÒ‡.
ëÌflÚ¸ Ë Á‡ÏÂÌËÚ¸ Á‡ÒÓÂÌÌ˚È ‚˚ıÓ‰ÌÓÈ
ÙËθÚ.
éèñàü
èêàåÖóÄçàÖ
îËθÚ˚ ‰Îfl Á‡ÏÂÌ˚ ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË Û
‚‡¯Â„Ó ÏÂÒÚÌÓ„Ó ‰ËÒÚË·¸˛ÚÓ‡ Samsung.
ËÎË ‚ ‡‚ÚÓËÁÓ‚‡ÌÌ˚ı ÒÂ‚ËÒÌ˚ı ˆÂÌÚ‡ı
ÍÓÏÔ‡ÌËË ë‡ÏÒÛÌ„ ùÎÂÍÚÓÌËÍÒ.
RU-8
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 20
- Öëãà ì ÇÄë Çéáçàäãà èêéÅãÖåõ
èêéÅãÖåÄ
èêàóàçÄ
ìëíêÄçÖçàÖ
ùÎÂÍÚÓ‰‚Ë„‡ÚÂθ Ì éÚÒÛÚÒÚ‚ÛÂÚ ÔÓ‰‡˜‡ ÔËÚ‡ÌËfl.
èÓ‚Â¸Ú ¯ÌÛ, ‚ËÎÍÛ Ë ÓÁÂÚÍÛ.
Á‡ÔÛÒ͇ÂÚÒfl.
ë‡·ÓڇΠÏÂı‡ÌËÁÏ ÓÚÍβ˜ÂÌËfl чÈÚ Ô˚ÎÂÒÓÒÛ ÓÒÚ˚Ú¸.
ÔË ÔÂ„‚Â.
èÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÒÌËʇÂÚÒfl ç‡Ò‡‰Í‡, ‚Ò‡Ò˚‚‡˛˘ËÈ
ÒË· ‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËfl.
¯Î‡Ì„ ËÎË Ú۷͇ Á‡ÒÓÂÌ˚.
èÓ‚ÂËÚ¸ Ô˚ÎÂÒÓÒ Ì‡ ̇΢ËÂ
Á‡ÒÓÂÌËÈ, ÔË Ì‡Î˘ËË Û‰‡ÎËÚ¸.
òÌÛ Ì ÒχÚ˚‚‡ÂÚÒfl èÓ‚Â¸ÚÂ, ˜ÚÓ·˚ ¯ÌÛ ÌÂ
‰Ó ÍÓ̈‡.
·˚Î ÔÂÂÍÛ˜ÂÌ Ë ÌÂ
Á‡‰Â‚‡Î Á‡ ˜ÚÓ-ÎË·Ó.
Ç˚ÚflÌÛÚ¸ ¯ÌÛ ̇ 2-3 ÏÂÚ‡ Ë
̇ʇڸ ÍÌÓÔÍÛ ÔÂÂÏÓÚÍË.
è˚ÎÂÒÓÒ Ì ÒÓ·Ë‡ÂÚ í¢Ë̇ ËÎË ÓÚ‚ÂÒÚË ‚
„flÁ¸.
¯Î‡Ì„Â.
èÓ‚ÂËÚ¸ ¯Î‡Ì„ Ë ÔË
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Á‡ÏÂÌËÚ¸.
çËÁÍÓ ËÎË Ô‡‰‡˛˘Â îËθÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
‚Ò‡Ò˚‚‡ÌËÂ.
Á‡ÔÓÎÌÂÌ Ô˚θ˛.
èÓʇÎÛÈÒÚ‡, ÔÓ‚Â¸Ú ÙËθÚ Ë,
ÔË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÔÓ˜ËÒÚËÚÂ,
Í‡Í ÔÓ͇Á‡ÌÓ Ì‡ ËÎβÒÚ‡ˆËflı.
è˚ÎÂÒÓÒ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ ÒÎÂ‰Û˛˘Ëı Òڇ̉‡ÚÓ‚:
ÑËÂÍÚË‚‡ ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓχ„ÌËÚÌÓÈ ÒÓ‚ÏÂÒÚËÏÓÒÚË: 2004/108/EEC
êÛÍÓ‚Ó‰fl˘Ë Û͇Á‡ÌËfl ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÌËÁÍÓ‚ÓθÚÌ˚ı ÛÒÚÓÈÒÚ‚:2006/95/EC
è˚ÎÂÒÓÒ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ú·ӂ‡ÌËflÏ êéëíÖëí
-íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà
åéÑÖãú
SC4325
SC4330
SC4331
SC4335
SC432A
SC4350
ÇÖë(äÉ)
êÄáåÖêõ(mm)
åéôçéëíú ÇëÄëõ èéíêÖÅãüåÄü çÄèêüÜÖçàÖ óÄëíéíÄ
áçÖê Éàü(W)
ÇÄçàü(W)
(V)
(Hz)
·ÛÚÚÓ
·ÂÁ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ·ÛÚÚÓ ·ÂÁ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË
350
350
350
350
340
360
1600
1600
1600
1600
1500
1800
230
230
230
230
230
230
50
50
50
50
50
50
RU-9
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.2
6.5
6.5
6.5
6.9
6.4
7.0
280 X 238 X 395
280 X 238 X 395
280 X 238 X 395
280 x 238 X 395
280 x 238 X 395
280 x 238 X 395
316 X 502 X 310
316 X 502 X 310
316 X 502 X 310
316 x 502 X 310
316 x 502 X 310
316 x 502 X 310
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
LT
Page 21
Naudojimo instrukcijos
DULKIÐ SIURBLYS
❈ Prieš naudodamiesi siurbliu atidžiai perskaitykite instrukcijas.
❈ Naudokite tik namie.
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 22
SVARBIOS APSAUGOS PRIEMONñS
1. Atidžiai perskaitykite visas instrukcijas. Prieš ∞jungdami patikrinkite, ar jsð maitinimo tinklo
∞tampa yra tokia pati, kokia nurodoma ant dulkið siurblio duomenð plokštelòs.
2. DñMESIO : Dulkið siurblio nenaudokite, kai kilimas ar grindys šlapios. Siurblio nenaudokite
vandeniui ∞siurbti.
3. Prietaisà naudojant vaikams ar šalia jð, juos reikia atidžiai prižiròti. Dulkið siurblio neleiskite
naudoti kaip žaislo. Øjungto dulkið siurblio niekada nepalikite be priežiros.
Dulkið siurbl∞ naudokite tik pagal paskirt∞, kaip aprašyta šiose instrukcijose.
4. Dulkið siurblio nenaudokite be dulkið maišelio. Kad siurblys veiktð efektyviai, dulkið maišel∞
ištuštinkite jam neprisipildžius iki galo.
5. Prieš ∞kišdami šakut∏ ∞ elektros llizdà, perjunkite dulkið siurbl∞ ∞ padòt∞ Stop (arba Min).
6. Dulkið siurblio nenaudokite degtukams, pelenams ar cigareãið nuorkoms surinkti. Dulkið
siurbl∞ laikykite atokiai nuo viryklið ir kitð šilumos šaltinið. Šiluma gali deformuoti plastikines
prietaiso dalis ir pakeisti jð spalvà.
7. Dulkið siurbliu stenkitòs nesurinkinòti kietð, aštrið daiktð, nes jie gali sugadinti siurblio dalis.
Nestovòkite ant žarnos. Žarnos nespauskite. Neuždenkite ∞siurbimo ar išmetimo angos.
8. Prieš išjungdami iš maitinimo tinklo, dulkið siurbl∞ išjunkite naudodami ant korpuso esant∞
jungikl∞. Prieš keisdami dulkið maišel∞ ar dulkið talpyklà jungikl∞ ištraukite iš maitinimo tinklo.
Kad prietaiso nesugadintumòte, jungikl∞ ištraukite laikydami už jo paties, o ne traukdami už
laido.
9. Šis prietaisas neskirtas naudoti jauniems ar silpniems žmonòms be priežiros, arba juos
turi prižiròti atsakingas žmogus, kad užtikrintð saugð prietaiso naudojimà. Mažus vaikus
btina prižiròti, kad jie nežaistð su prietaisu.
10. Prieš valant ar remontuojant prietaisà jungikl∞ reikia ištraukti iš maitinimo lizdo.
11. Pailginimo kabelio naudoti nerekomenduojama.
12. Jei dulkið siurblys veikia netinkamai, išjunkite maitinimo šaltin∞ ir pasitarkite su ∞galiotu
aptarnavimo agentu.
13. Jei maitinimo kabelis pažeistas, j∞ turi pakeisti gamintojas, aptarnavimo agentas arba
panašios kvalifikacijos asmuo, kad išvengtumòte gròsmòs.
14. Dulkið siurblio neneškite laikydami j∞ už laido. Naudokite ant siurblio esanãià rankenà.
LT-1
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 23
1DULKIÐ SIURBLIO MONTAVIMAS
PASIRINKTIS
▼
Priklausomai nuo modelio savybòs gali skirtis.
ØSPñJIMAS
Nešdami mašinà nenuspauskite
mygtuko ant dulkið maišelio
rankenos.
Nenaudodami ∞statykite
grindð antgal∞.
LT-2
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 24
SIURBLIO NAUDOJIMAS
22-1DULKIÐ
ØJUNGIMO / IŠJUNGMO JUNGIKLIS
1) KORPUSO VALDYMO TIPAS
2) ØJUNGIMO / IŠJUNGIMO TIPAS
2-2 MAITINIMO LAIDAS
PASTABA
Kištukà ištraukdami iš maitinimo
tinklo, laikykite už kištuko, o ne
už laido.
2-3 MAITINIMO VALDYMAS
1) TIK SLENKAMO TIPO VALDIKLIS (pasirinktinai)
• PASLINKITE Ø SUSTABDYMO PADñTØ
Vakuuminis siurblys išsijungia (laukimo režimas)
• PASLINKITE Ø PRIEKØ IKI MAKSIMUMO
Øsiurbimo galia sklandžiai padidòja iki maksimumo.
2) KORPUSO VALDYMO TIPAS / ØJUNGIMO/IŠJUNGIMO TIPAS
- ŽARNA
Jei norite sumažinti ∞siurbimà valydami
užuolaidas, kilimòlius ir kitus lengvus
audinius, patraukite už oro kaišãio, kol
atsidarys anga.
- KORPUSAS (TIK KORPUSO VALDYMO TIPAS)
MIN = Delikatiems paviršiams, pvz.,
tinklinòms užuolaidoms.
MAX = Kietoms grindims ir itin purviniems
kilimams.
LT-3
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 25
▼
2-4 KAIP NAUDOTI IR REMONTUOTI PRIEDUS
Priklausomai nuo modelio savybòs gali skirtis.
VAMZDIS
Teleskopinio vamzdžio ilg∞
sureguliuokite teleskopinio
vamzdžio cente esant∞ ilgio
reguliavimo mygtukà paslinkdami
pirmyn ir atgal.
PRIEDAI
ŠEPETYS DULKñMS VALYTI
Jei norite patikrinti, ar nòra
užsikimšimð, atskirkite teleskopin∞
vamzd∞ ir sutrumpinkite
sureguliuodami j∞. Taip galima
lengviau pašalinti vamzdyje
užsikimšusias atliekas.
ANGÐ VALYMO ØRANKIS
Šepetys dulkòms
Angð valymo ∞rankis
valyti nuo baldð,
radiatoriams, plyšiams,
lentynð, knygð ir t. t. kampams, tarpams
tarp pagalvòlið.
PASIRINKTIS
Efektyvaus valymo
grindð antgalis su
angð valymo
∞rankiu.
Tam, kad btð lengviau siurbti, atskirkite permatomà bgno dangtel∞.
PASIRINKTIS
ŠKilimð
valymas
ŠGrindð
valymas
Øleidžiamà svirt∞ sureguliuokite
pagal grindð paviršið.
LT-4
Jei ∞leidimas užsikimš∏s,
pašalinkite atliekas.
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 26
3 DULKIÐ MAIŠEILIO IŠTUŠTINIMAS
1
2
3
Dulkòms palietus
užsipildymo dulkòmis
žym∏ arba valant žymiai
Dulkið maišel∞ ištraukite
suprastòjus ∞siurbimui
ištuštinkite dulkið maišel∞. paspausdami mygtukà.
4
5
Dulkes išmeskite ∞
šiukšliadòž∏.
Nuimkite dulkið
maišelio dangt∞.
6
Uždarykite dulkið
maišelio dangtel∞.
- Ištuštinkite ∞ plastikin∞ maišel∞
(rekomenduojama sergantiems astma ar alergiškiems žmonòms)
PASTABA
Dulkið maišel∞ galima praplauti šaltu vandeniu
LT-5
Prieš naudodami dulkið
maišel∞ pastumkite ∞ dulkið
siurblio pagrindin∞ korpusà, kol
išgirsite spragtelòjimà.
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 27
PAKETO VALYMAS
44-1.DULKIÐ
KADA VALYTI DULKIÐ PAKETÑ
- Jei ∞siurbimas žymiai sumažòjo valant, patikrinkite dulkið pakuot∏, kaip nurodyta toliau.
Siurblio galià nustatykite ties
„MAX“
RANKENOS VALDYMAS
Jei ∞siurbimas žymiai sumažòjo, o ∞leidimas pakib∏s 10
cm virš grindð, išvalykite j∞.
PASTABA
Kai ∞siurbimas nuolat žymiai mažòja, ištuštinkite dulkið pakuot∏ (4-2), kaip parodyta
toliau pateiktame paveikslòlyje.
LT-6
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 28
4-2 DULKIÐ PAKUOTñS VALYMAS
1
2
Išimkite dulkið maišel∞ ir dulkið pakuot∏ kaip
parodyta.
3
Kempin∏ ir filtrà išimkite iš dulkið
pakuotòs
4
Dulkið pakuotòs kempin∏ ir filtrà išplaukite
vandeniu.
5
Kempinei ir filtrui leiskite išdžiti
šešòlyje ilgiau kaip 12 val.
6
Kempin∏ ir filtrà ∞dòkite ∞ dulkið pakuot∏.
Surinktà dulkið pakuot∏ ∞dòkite ∞
pagrindin∞ korpusà.
PASTABA
Patikrinkite, ar filtras visiškai išdžiuv∏s, tik
tada ∞dòkite j∞ ∞ dulkið siurbl∞. Jam išdžiti
skirkite 12 val.
LT-7
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 29
5 VARIKLIO APSAUGOS FILTRO VALYMAS
Išimkite ir dulkið maišel∞, ir dulkið
pakuot∏.
Iš dulkið siurblio išimkite variklio
apsaugos filtrà. Išpurtykite iš jo dulkes ir
∞dòkite ∞ prietaisà.
6 IŠLEIDIMO FILTRO VALYMAS
PASIRINKTINAI – MIKRO FILTRAS
Noròdami nuimti, paspauskite
pritvirtintà ròmo dal∞, esanãià
pagrindinio korpuso gale.
Išimkite ir pakeiskite užsikimus∞ išòjimo
filtrà.
PASIRINKTIS
PASTABA
Pakeiãiamð filtrð galite gauti iš vietinio
Samsung platintojo.
LT-8
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 30
- JEI IŠKILO PROBLEMÐ
PROBLEMA
PRIEŽASTIS
Variklis neužsiveda. Nòra maitinimo šaltinio.
Šiluminis išjungimas.
SPRENDIMAS 0
Patikrinkite kabel∞, kištukà ir lizdà.
Leiskite atvòsti.
Øsiurbimo jòga
palaipsniui mažòja.
Užsikimš∏s antgalis, ∞siurbimo žarna ar Patikrinkite, ar niekas
vamzdis.Užsikimš∏s antgalis, ∞siurbimo neužsikimš∏ ir pašalinkite
žarna ar vamzdis.
užsikimšimus.
Laidas visiškai
ne∞sitraukia.
Patikrinkite, ar laidas
nesusisuk∏s ar nevienodai
susivynioj∏s.
Laidà ištraukite 2-3 m ir
paspauskite laido suvyniojimo
mygtukà.
Dulkið siurblys
nesurenka purvo.
Žarnoje yra ∞trkimas arba
skylò.
Patikrinkite žarnà ir prireikus
pakeiskite.
Nedidelis arba
mažòjantis
∞traukimas
Filtras pilnas dulkið.
Patikrinkite filtrà ir, jei reikia,
išvalykite kaip nurodyta
instrukcijose.
Dulkið siurblys yra patvirtintas žemiau esanãiais reglamentais
EMC Reglamentas : 2004/108/EEC
Žemos Øtampos Saugumo Reglamentas: 2006/95/EC
LT-9
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
ET
Page 31
Kasutusjuhend
TOLMUIMEJA
❈ Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult juhiseid.
❈ Ainult sisekasutuseks.
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 32
OHUTUSNÕUDED
1. Lugege kõik juhised tähelepanelikultläbi. Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas
elektrivõrgu pinge vastab seadme põhja all olevale andmesildile.
2. Hoiatus : Ärge kasutage tolmuimejat, kui vaip või põrand on märg. Ärge kasutage seadet vee
koristamiseks.
3. Lapsed võivad seadet kasutada ainult vanemate järelevalvel; kasutage seadet ettevaatlikult, kui
lapsed on lähedal. Ärge lubage tolmuimejaga mängida. Ärge jätke töötavat tolmuimejat
järelevalveta. Kasutage tolmuimejat ainult ettenähtud otstarbel, mida kirjeldab see juhend.
4. Ärge kasutage seadet ilma tolmukonteinerita. Seadme tõhususe säilitamiseks tühjendage
tolmukonteiner enne selle täitumist.
5. Enne pistiku sisestamist seinakontakti libistage regulaator asendisse Stop (või Min).
6. Ärge koristage tolmuimejaga tikke, hõõguvat sütt või sigaretikonisid. Hoidke tolmuimeja eemal
ahjust ja muudest küttekehadest. Kuumus võib seadme pinda ja osi kahjustada.
7. Vältige kõvade, teravate esemete tõmbamist tolmuimejasse, mis võivad tolmuimejat
kahjustada. Ärge astuge vooliku peale. Ärge toetage raskusi vooliku peale. Ärge ummistage
imi- või väljalaskeava.
8. Lülitage seadmel olev voolulüliti välja enne toitepistiku elektrikontaktist eemaldamist. Enne
tolmukoti või tolmukonteineri vahetamist eemaldage toitepistik elektrikontaktist. Kahjustuste
vältimiseks võtke kinni pistikust ja ärge tõmmake kaablist.
9. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või puudega inimestele ilma vastutava isiku
tähelepaneliku järelevalveta, kelle ülesandeks on tagada tegevuse ohutus. Jälgige, et lapsed ei
saaks seadmega mängida.
10. Pistik tuleb elektrikontaktist eemaldada enne seadme puhastamist või hooldamist.
11. Pikendusjuhtme kasutamine ei ole soovitav.
12. Kui tolmuimeja ei tööta normaalselt, lülitage see välja ja konsulteerige tootjat esindava
hooldustehnikuga.
13. Kui toitejuhe on katki, tuleb ohtude vältimiseks see vahetada seadme tootja, tema
teenindusagendi või vastava kvalifikatsiooniga tehniku poolt.
14. Ärge kandke tolmuimejat voolikust kinni hoides. Kasutage tolmuimeja küljes olevat käepidet.
ET-1
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 33
1 TOLMUIMEJA KOKKUPANEK
LISASEADMED
▼
Varustus oleneb mudelist.
HOIATUS
Ärge vajutage seadme
kasutamise ajal tolmukonteineri
nupule.
Säilitamise ajaks asetage
tolmuimeja otsik
hoidekohale.
ET-2
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 34
2 TOLMUIMEJA KASUTAMINE
2-1 VOOLULÜLITI
1) KEERELÜLITIGA
2) SEES/VÄLJAS-LÜLITIGA
2-2 VOOLUKAABEL
MÄRKUS
Pistiku eemaldamise
elektrokontaktist võtke kinni
pistikust ja ärge tõmmake
juhtmest.
2-3 VÕIMSUSE LÜLITI
1) LIUGLÜLITI (lisavarustus)
• LÜKAKE STOPP-ASENDISSE
Tolmuimeja lülitub välja (ooterežiim)
• LÜKAKE ASENDISSE MAX
Imemisvõimsus suureneb sujuvalt maksimumvõimsuseni.
2) KEERELÜLITIGA/VOOLULÜLITIGA
- VOOLIK
Imemisvõimsuse vähendamiseks riiete,
kergete vaipade ja muude kangaste
puhastamisel lükake klappi, kuni auk on
lahti.
- KEERE (AINULT KEERELÜLITIGA SEADMEL)
MIN = Õrnade pindade, näiteks kardinate
puhastamiseks.
MAX = Kõva pinna ja määrdunud vaiba
puhastamiseks.
ET-3
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 35
▼
2-4 VARUSTUSE KASUTAMINE JA HOOLDUS
Varustus oleneb mudelist.
TORU
Teleskooptoru pikkuse
muutmiseks lükake toru
keskel olevat nuppu ettevõi tahapoole.
VARUSTUS
HARIOTSIK
Mööbli, riiulite,
raamatute jne
tolmust
puhastamiseks.
LISASEADMED
Ummistuse kontrollimiseks võtke
toru vooliku küljest ära ja lükake
teleskooptoru kokku. Nii on
torusse kogunenud prahti kergem
eemaldada.
PRAOOTSIK
Praootsikuga
Põrandaotsikut võite
puhastatakse radiaatorid, vajadusel puhastada
praod, nurgad
praootsiku abil.
diivanipadja vahed.
Eemaldage läbipaistev trummel lihtsamaks puhastamiseks.
LISASEADMED
ŠVaiba
puhasta
mine
ŠPõranda
puhasta
mine
Reguleerige põrandaotsik
vastavalt koristatavale pinnale.
ET-4
Kui ava on ummistunud,
eemaldage takistus täielikult.
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 36
3 TOLMUKONTEINERI TÜHJENDAMINE
1
2
3
Kui tolmu on kogunenud
täis-märgini või
imemisvõime on
märgatavalt vähenenud, Vajutage nuppu ja eemaldage
tühjendage
tolmukonteiner.
tolmukonteiner.
4
Visake ära konteinerisse
kogunenud tolm.
5
Eemaldage
tolmukonteineri kaas.
6
Sulgege
tolmukonteineri kaas.
Tühjendage kilekotti
(soovitus astmaatikule ja allergikule)
MÄRKUS
Tolmukonteinerit võib külma veega loputada.
ET-5
Enne kasutamist lükake
tolmukonteiner tolmuimeja keresse
tagasi, kuni kuulete klõpsatust.
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 37
PUHASTAMINE
44-1.TOLMUPAKI
MILLAL TOLMUPAKKI PUHASTADA?
- Kui seadme imemisvõimsus väheneb märgatavalt, kontrollige, kas joonisel näidatud kohta
on kogunenud tolmu.
Lükake imemisvõimsuse lüliti
asendisse MAX.
KÄEPIDEME LÜLITI
Kui imemisvõimsus on otsikut 10 cm kõrgusel põrandast
hoides märgatavalt vähenenud, puhastage otsik.
MÄRKUS
Kui olukord ei parane, puhastage tolmupakk (4-2) vastavalt järgmistele joonistele.
ET-6
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 38
4-2 TOLMUPAKI PUHASTAMINE
1
2
Eemaldage tolmukonteiner ja tolmukott
vastavalt joonisele.
Eemaldage käsn ja filter tolmukotist.
3
4
Peske tolmupaki käsna ja filtrit veega.
Laske käsnal ja filtril varjus
vähemalt 12 tundi kuivada.
5
6
Asetage käsn ja filter tolmukotti.
Asetage kokkupandud tolmupakk
tagasi seadme keresse.
MÄRKUS
Enne filtri paigaldamist veenduge, et see
oleks täiesti kuivanud. Laske
12 tundi kuivada.
ET-7
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 39
5 MOOTORI KAITSEFILTRI PUHASTAMINE
Eemaldage seadmest tolmukonteiner ja
tolmukott.
Eemaldage mootori katisefilter.
Raputage ja kloppige filter puhtaks ning
asetage seadmesse tagasi.
6 VÄLJALASKEFILTRI PUHASTAMINE
MIKROFILTER
Suruge seadme kere taga olevale
fikseeritud raamiosale, et see
eemaldada.
Eemaldage umbes väljalaskefilter ja
paigaldage uus filter.
VARIANDID
MÄRKUS
Küsige uut filtrit Samsungi kohalikult
müügiesindajalt.
ET-8
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 40
- VÕIAMLIKUD PROBLEEMID
PROBLEEM
PÕHJUS
LAHENDUS 0
Mootor ei käivitu.
Puudub elekter
Termokaitse on avanenud.
Kontrollige kaablit, pistikut ja
elektrikontakti. Laske jahtuda.
Imemisvõimsus
väheneb järkjärgult.
Otsik, voolik või toru on
umbes.
Kontrollige ummistust ja
kõrvaldage see.
Seade ei keri kaablit
tagasi.
Kontrollige, kas kaabel ei ole
sõlmes või ebaühtlaselt
keritud.
Tõmmake kaabel 2-3 m võrra
välja ja laske tagasi kerida.
Tolmuimeja ei korista
mustust.
Voolikus on pragu või auk.
Kontrollige voolikut ja asendage
uuega, kui vaja.
Imemisvõimsus on
väike või vähenenud
Filter on tolmu täis.
Kontrollige filtrit ja vajadusel
puhastage seda vastavalt juhistele.
Käesolev tolmuimeja on kinnitatud nõuetele vastavaks järgmiselt:
EMC (elektromagnetiline ühilduvus) direktiiv : 2004/108/EEC
Madalpinge direktiiv: 2006/95/EC
ET-9
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
LV
Page 41
Lietošanas norÇd¥jumi
PUTEKπSÌCîJS
❈ Pirms ier¥ces lietošanas rp¥gi izlasiet visus šeit sniegtos norÇd¥jumus.
❈ Ier¥ce lietojama tikai telpÇs!
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 42
SVAR±GI NORÅD±JUMI JÌSU DROŠ±BAI
1. Rp¥gi izlasiet visus norÇd¥jumus. Pirms putek∫scïja ieslïgšanas pÇrliecinieties, vai
spriegums jsu elektrot¥klÇ ir tÇds pats, kÇ norÇd¥ts datu plÇtnï ier¥ces apakšda∫Ç.
2. BR±DINÅJUMS. Neizmantojiet putek∫scïju mitru paklÇju un gr¥du uzkopšanai.
Neizmantojiet putek∫scïju dens savÇkšanai.
3. Ja mÇjsaimniec¥bas ier¥ces tiek lietotas bïrnu tuvumÇ vai tÇs izmanto paši bïrni, arvien
nepieciešams tos rp¥gi pieskat¥t. Ne∫aujiet ar putek∫scïju rota∫Çties. Nekad neatstÇjiet
ieslïgtu putek∫scïju bez uzraudz¥bas. Izmantojiet putek∫scïju tikai atbilstoši šeit
sniegtajiem norÇd¥jumiem un tikai tÇm vajadz¥bÇm, kam tas paredzïts.
4. Neizmantojiet putek∫scïju, ja tajÇ nav ievietota putek∫u tilpne. Lai nodrošinÇtu optimÇlu
putek∫scïja darb¥bu, arvien iztukšojiet putek∫u tilpni, iekams tÇ piln¥gi piepild¥ta.
5. Pirms pievienot putek∫scïja vadu elektr¥bas kontaktligzdai, poga jÇpab¥da Stop (vai Min)
poz¥cijÇ.
6. Neizmantojiet putek∫scïju, lai savÇktu sïrkoci¿us, kvïlojošus pelnus un izsmïÞus.
Sekojiet, lai putek∫scïjs neatrastos pavardu un citu karstuma avotu tuvumÇ. Putek∫scïja
plastmasas deta∫as karstuma ietekmï var deformïties un zaudït krÇsu.
7. Izvairieties no putek∫scïja izmantošanas cietu, asu priekšmetu savÇkšanai, jo tie var bojÇt
ier¥ci. NekÇpiet uz putek∫scïja š∫tenes. Nenovietojiet uz š∫tenes smagus priekšmetus.
Nenosprostojiet iepldes un izpldes atveres.
8. Pirms putek∫scïja atvienošanas no elektrot¥kla izslïdziet ier¥ci, izmantojot slïdzi uz tÇs
korpusa. Pirms putek∫u maisi¿u un putek∫u tvert¿u nomai¿as iz¿emiet putek∫scïja
kontaktdakšu no kontaktligzdas. Lai nepie∫autu bojÇjumus, atvienošanu veiciet, satverot un
pavelkot kontaktdakšu, nevis elektrokabeli.
9. Bïrni un fiziski nespïc¥gi cilvïki šo ier¥ci var lietot tikai tad, ja tos kÇds pienÇc¥gi pieskata,
nodrošinot, ka ier¥ces izmantošana nerada nekÇdu apdraudïjumu. Mazi bïrni ir jÇpieskata,
lai nepie∫autu, ka tie ar ier¥ci spïlïjas.
10. Pirms ier¥ces t¥r¥šanas un apkopes tÇ jÇatvieno no kontaktligzdas.
11. Lietot pagarinÇtÇja elektrokabeli nav ieteicams.
12. Ja putek∫scïjs pienÇc¥gi nedarbojas, atvienojiet to no elektrot¥kla un konsultïjieties ar
ražotÇja pilnvarotu tehniskÇs apkopes uz¿ïmumu.
13. Ja bojÇts elektrokabelis, tas jÇnomaina ražotÇjam, tÇ pilnvarotam tehniskÇs apkopes
uz¿ïmumam vai kÇdam citam pienÇc¥gas kvalifikÇcijas speciÇlistam, lai nepie∫autu nekÇdu
risku tÇlÇkÇ ekspluatÇcijÇ.
14. NepÇrnïsÇjiet putek∫scïju, turot to aiz š∫tenes. Izmantojiet šim nolkam putek∫scïja
rokturi.
LV-1
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 43
1PUTEKπSÌCîJA SAGATAVOŠANA DARBAM
VARIANTI
▼
DažÇdiem mode∫iem var bt pieejams atšÞir¥gs apr¥kojums.
UZMAN±BU!
PÇrnïsÇjot putek∫scïju,
nenospiediet putek∫u tilpnes
roktura pogu!
Novietojot putek∫scïju
uzglabÇšanai, nostipriniet
gr¥das kopšanas uzgali, kÇ
parÇd¥ts attïlos.
LV-2
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 44
LIETOŠANA
22-1PUTEKπSÌCîJA
IESL./IZSL. SLîDZIS
1) KOMBINîTÅ TIPA
2) VIENKÅRŠÅ TIPA
2-2 ELEKTROKABELIS
NB!
Atvienojot putek∫scïju no
kontaktligzdas, satveriet un pavelciet
kontaktdakšu, nevis elektrokabeli.
2-3 JAUDAS REGULîŠANA
1) TIKAI IER±CîM AR PAKÅPENISKAS REGULîŠANAS SLîDZI
(papildiespïja)
• PAVIRZOT STÅVOKL± "STOP"
Putek∫scïjs izslïgsies un pÇries gatav¥bas rež¥mÇ
• VIRZOT UZ "MAX" PUSI
Ieskšanas jauda pakÇpeniski palielinÇsies un sasniegs maksimumu.
2) IER±CîM AR VIENKÅRŠÅ / KOMBINîTÅ TIPA SLîDZI
- AR ATVERI ŠπÌTENES ROKTUR±
Lai samazinÇtu skšanas jaudu, t¥rot
drapïjumu, nelielus paklÇjus un citas
plÇnas tekstilijas, atveriet gaisa aizvaru.
- AR SLîDZI UZ IER±CES KORPUSA (TIKAI
IER±CîM AR KOMBINîTÅ TIPA SLîDZI)
MIN = saudzïjamÇm virsmÇm, piem.,
aizkariem.
MAX = cietÇm gr¥dÇm un ∫oti net¥riem
paklÇjiem.
LV-3
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 45
▼
2-4 KÅ LIETOT UN KOPT PUTEKπSÌCîJA PIEDERUMUS
DažÇdiem mode∫iem var bt pieejams atšÞir¥gs apr¥kojums.
CAURULE
Lai iestat¥tu nepieciešamo
teleskopiskÇs caurules
garumu, pab¥diet turp un
atpaka∫ garuma regulïšanas
pogu caurules vidusda∫Ç.
PIEDERUMI
PUTEKπU SUKA
Lai cauruli att¥r¥tu no
nosprostojumiem, atvienojiet
un sab¥diet to l¥dz
minimÇlajam garumam. Tad
cauruli bs vieglÇk att¥r¥t.
UZGALIS SPRAUGU T±R±ŠANAI
Putek∫u suka
Spraugu t¥r¥šanas uzgalis
mïbelïm, plauktiem, radiatoriem, grti pieejamÇm
vietÇm un striem,
grÇmatÇm u. tml.
polsterïjuma salaidumiem.
VARIANTI
Lai gr¥du kopšanas uzgalis
darbotos efekt¥vÇk,
periodiski izt¥riet to ar
uzgali spraugu t¥r¥šanai.
Lai t¥r¥šana btu viegla, atvienojiet caursp¥d¥go cilindru.
VARIANTI
ŠT¥rot
paklÇjus
ŠT¥rot
gr¥du
Ja iepldes atvere ir nosprostota,
PÇrslïdziet uzga∫a sviru atbilstoši jÇveic tÇs piln¥ga att¥r¥šana.
t¥rÇmÇs virsmas veidam.
LV-4
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 46
3 PUTEKπU TILPNES IZTUKŠOŠANA
1
2
Iztukšojiet tilpni, kad tÇ
piepild¥ta l¥dz atz¥mei
"Pilns", kÇ ar¥ tad, ja
ieskšanas intensitÇte ir
ievïrojami samazinÇta.
4
3
Nospiediet pogu, lai iz¿emtu
tilpni.
5
Iztukšojiet tilpni
atkritumu tvertnï.
No¿emiet tilpnes
vÇku.
6
Uzlieciet tilpnes vÇku.
Ja jums ir astma vai alerÆija, putek∫u tilpni ieteicams
iztukšot plastmasas maisi¿Ç.
NB!
Putek∫u tilpni var skalot ar aukstu deni.
LV-5
Lai tilpni uzstÇd¥tu, virziet to
putek∫scïja korpusÇ tik ilgi,
l¥dz atskan fiksatora klikšÞis.
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 47
SAVÅKŠANAS BLOKA T±R±ŠANA
44-1PUTEKπU
KAD VEIKT PUTEKπU SAVÅKŠANAS BLOKA T±R±ŠANU
- Ja ieskšanas intensitÇte ir ievïrojami samazinÇta, veiciet putek∫u savÇkšanas bloka
pÇrbaudi, kÇ norÇd¥ts zemÇk.
Ieslïdziet maksimÇlo (MAX)
skšanas jaudu.
ROKTURA VAD±BAS BLOKS
Ja ieskšanas intensitÇte ir ievïrojami samazinÇta,
uzga∫a iepldes atverei atrodoties 10 cm atstatumÇ no
gr¥das, nepieciešams veikt tÇ t¥r¥šanu.
NB!
Ja ieskšanas intensitÇte joprojÇm ir ievïrojami samazinÇta, veiciet putek∫u
savÇkšanas bloka t¥r¥šanu, ievïrojot sada∫Ç 4-2 sniegtos norÇd¥jumus.
LV-6
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 48
4-2 PUTEKπU SAVÅKŠANAS BLOKA T±R±ŠANA
1
2
Iz¿emiet putek∫u tilpni un savÇkšanas bloku,
kÇ parÇd¥ts attïlÇ.
3
Iz¿emiet no savÇkšanas bloka skli.
4
IzmazgÇjiet savÇkšanas bloka skli un
filtru ar deni.
πaujiet sklim un savÇkšanas blokam
žt ïnÇ vismaz 12 stundas.
5
6
Ievietojiet skli putek∫u savÇkšanas blokÇ.
Ievietojiet aizvïrto putek∫u
savÇkšanas bloku putek∫scïja
korpusÇ.
NB!
Pirms filtra ievietošanas putek∫scïjÇ
pÇrliecinieties, ka tas ir piln¥gi izžuvis.
πaujiet filtram žt 12 stundas.
LV-7
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 49
5 DZINîJA AIZSARGFILTRA T±R±ŠANA
Iz¿emiet putek∫u tilpni un savÇkšanas
bloku.
Iz¿emiet no putek∫scïja dzinïja
aizsargfiltru. Att¥riet filtru no putek∫iem un
ievietojiet to atpaka∫ putek∫scïjÇ.
6 IZPLÌDES FILTRA T±R±ŠANA
JA UZSTÅD±TS MIKROFILTRS
Atbilstoši uzspiežot, no¿emiet
korpusa paka∫da∫Ç nostiprinÇto
filtra rÇmi.
Nomainiet nosprostoto izpldes filtru.
VARIANTI
NB!
Filtri nomai¿ai pieejami pie vietïjiem
Samsung ražojumu izplat¥tÇjiem.
LV-8
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 50
- IER±CES DARB±BAS TRAUCîJUMI UN TO NOVîRŠANA
PROBLîMAS
IEMESLI
RISINÅJUMI
Nav iedarbinÇms
dzinïjs.
Nav sprieguma.
PÇrbaudiet elektrokabeli, kontaktdakšu un
Atslïdzies termoslïdzis. kontaktligzdu. πaujiet ier¥cei atdzist.
PakÇpeniski
samazinÇs
ieskšanas jauda.
Nosprostots uzgalis,
š∫tene vai caurule.
PÇrbaudiet, vai nav radies
nosprostojums, un to likvidïjiet.
Elektrokabelis
uztinas tikai da∫ïji.
Elektrokabelis var bt
samezglojies vai
nevienmïr¥gi uzt¥ts.
Izvelciet 2–3 m kabe∫a un nospiediet
uzt¥šanas pogu.
Putek∫scïjs
nesavÇc putek∫us.
BojÇta š∫tene.
PÇrbaudiet un, ja nepieciešams,
nomainiet š∫teni.
Ieskšanas
intensitÇte ir maza
vai samazinÇs.
Filtrs ir nosprostots
ar putek∫iem.
PÇrbaudiet un, ja nepieciešams, izt¥riet
filtru atbilstoši šajÇ instrukcijÇ sniegtajiem
norÇd¥jumiem.
Šis putek∫u scïjs ir apstiprinÇts:
EMC Direkt¥va : 2004/108/EEC
Zemsprieguma Droš¥bas Direkt¥va: 2006/95/EC
LV-9
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
MEMO
Page 51
DJ68-00387C(0.7)
5/27/08 11:41 AM
Page 52
DJ68-00387C REV(0.7)
Download PDF

advertising