Samsung | SM-T700 | Samsung SM-T700 Vartotojo vadovas (Lollipop)

SM-T700
Lietotāja rokasgrāmata
Latvian. 06/2015. Rev.1.1
www.samsung.com
Saturs
Sākumā izlasi mani
Tīkla savienojamība
35Wi-Fi
36Internets
Darba sākšana
7
8
10
12
14
15
Komplekta saturs
Ierīces izkārtojums
Akumulatora uzlāde
Atmiņas kartes izmantošana
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana
Kustības un lietojamības
funkcijas
37Kustības
39 Vairāki logi
44Rīkjosla
44 Skārienekrāna jutības palielināšana
Pamatinformācija
16
19
22
26
26
28
30
31
33
34
Personalizēšana
Skārienekrāna lietošana
Sākuma ekrāna izkārtojums
Paziņojumi un ātro iestatījumu paneļi
Programmu atvēršana
Programmu instalēšana un
atinstalēšana
Teksta ievade
Ekrāna uzņemšana
Mani Faili
Enerģijas taupīšanas funkcija
Palīdzības informācijas skatīšana
45 Sākuma ekrāna un programmu saraksta
pārvaldīšana
51 Fona attēla un zvana signālu iestatīšana
52 Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
53 Finger Scanner
56 Privātais režīms
58 Vairāki lietotāji
59 Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās
ierīces
60 Kontu iestatīšana
2
Saturs
Kontakti
106WebEx
117Businessweek+
118Dropbox
119Evernote
120Flipboard
121 Hancom Office Viewer
124NYTimes
125 Google apps
61 Kontaktu pievienošana
62 Kontaktu pārvaldība
Kamera
65 Pamata uzņemšana
68 Uzņemšanas režīmi
71 Kameras iestatījumi
Savienošana ar citām ierīcēm
127Bluetooth
129 Wi-Fi Direct
131 Ātrais savienojums
133 SideSync 3.0
139 Remote PC
144 Screen Mirroring
146 Mobilā drukāšana
Galerija
74 Fotoattēlu vai video apskatīšana
76 Fotoattēlu vai video rediģēšana
82 Galerijas iestatījumi
Multivide
83Mūzika
86Video
Ierīces un datu pārvaldnieks
Noderīgas programmas un
funkcijas
147
148
149
150
89 Bērnu režīms
92 S Finder
93 S Planner
96 S Voice
98E-pasts
101Kalkulators
101Pulkstenis
102 Smart Remote
Ierīces atjaunināšana
Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru
Datu dublēšana un atjaunošana
Datu atiestatīšanas veikšana
Iestatīj.
151 Par iestatījumiem
151SAVIENOJUMI
155IERĪCE
160VISPĀRĪGI
165PROGRAMMAS
3
Saturs
Pieejamība
166 Par pieejamību
167 Sākuma pogas izmantošana, lai atvērtu
pieejamības izvēlnes
167 Balss komentāri (TalkBack)
178 Fonta lieluma mainīšana
178 Ekrāna palielināšana
178 Paziņojumu atgādinājumu iestatīšana
179 Ekrāna krāsu apgriešana
179 Krāsu pielāgošana
180 Zibspuldzes paziņojuma iestatīšana
180 Visu skaņu izslēgšana
180 Subtitru iestatījumi
181 Skaņas balansa pielāgošana
181 Mono audio
182Palīgizvēlne
184 Pieskaršanās un turēšanas aizkaves
iespēju iestatīšana
184 Saziņas vadība
185 Viena pieskāriena režīma izmantošana
185 Pieejamības iestatījumu pārvaldīšana
186 Citu noderīgu funkciju lietošana
Pielikums
187Traucējummeklēšana
192 Akumulatora izņemšana
4
Sākumā izlasi mani
Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas izlasiet šo rokasgrāmatu, lai nodrošinātu pareizu un drošu
ierīces lietošanu.
• Apraksti ir veidoti, vadoties pēc ierīces noklusējuma iestatījumiem.
• Noteiktas satura daļas var atšķirties šajā ierīcē atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja
vai ierīces programmatūras.
• Saturs (augstas kvalitātes saturs), kam nepieciešams augsts CPU un RAM lietojums, iespaidos
ierīces vispārējo veiktspēju. Ar saturu saistītās programmas var nedarboties pareizi atkarībā
no ierīces specifikācijām un vides, kur tās tiek izmantotas.
• Samsung neatbild par programmu, ko piegādājuši citi piegādātāji, izraisītām veiktspējas
problēmām.
• Samsung neuzņemas atbildību par veiktspējas vai nesaderības problēmām, kuru
cēlonis ir rediģēti reģistra iestatījumi vai modificēta operētājsistēmas programmatūra.
Operētājsistēmas pielāgošana, iespējams, var izraisīt ierīces un programmu darbības
traucējumus.
• Programmatūra, skaņas avoti, fona tapetes, attēli un pārējais šajā ierīcē nodrošinātais saturs
ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem
vai citiem mērķiem ir autortiesību pārkāpums. Lietotāji ir pilnībā atbildīgi par multivides
nelikumīgu izmantošanu.
• Noklusējuma programmas, kas ietvertas ierīces komplektācijā, var tikt atjauninātas un
vairs netikt atbalstītas bez iepriekšējā brīdinājuma. Ja Jums rodas jautājumi par ierīces
komplektācijā iekļautajām programmām, sazinieties ar Samsung servisa centru. Ja ir
jautājumi par lietotāju instalētām programmām, sazinieties ar pakalpojuma sniedzējiem.
• Ierīces operētājsistēmas modificēšana vai programmatūras instalēšana no neoficiāliem
avotiem var novest pie ierīces nepareizas darbības un datu bojāšanas vai zaudēšanas. Šādas
darbības ir Samsung licences līguma pārkāpums, kura gadījumā garantija tiek anulēta.
5
Sākumā izlasi mani
Instrukciju ikonas
Brīdinājums: situācijas, kad pastāv traumu gūšanas risks gan jums, gan klātesošajām
personām
Uzmanību: situācijas, kad iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus
Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija
6
Darba sākšana
Komplekta saturs
Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:
• Ierīce
• Īsā lietošanas pamācība
• Komplektā ar šo ierīci iekļautie objekti un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā
no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Komplektā iekļautie priekšmeti ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar
citām ierīcēm.
• Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Papildu piederumus varat iegādāties no vietējā Samsung produkcijas mazumtirgotāja.
Pirms iegādes pārliecinieties, vai tie ir saderīgi ar šo ierīci.
• Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus piederumus. Garantijas pakalpojumi
neattiecas uz izjauktu ierīces darbību neapstiprinātu piederumu izmantošanas
rezultātā.
• Visu piederumu pieejamība var mainīties un ir pilnībā atkarīga no ražošanas
uzņēmumiem. Plašāku informāciju par pieejamiem piederumiem skatiet Samsung
tīmekļa vietnē.
7
Darba sākšana
Ierīces izkārtojums
Apgaismojuma sensors
Skaļrunis
Mikrofons
Priekšējā kamera
Ieslēgšanas poga
Skaļuma poga
Skārienekrāns
Infrasarkanais sensors
Atmiņas kartes slots
Pēdējo izmantoto
programmu poga
Sākuma poga
Atgriešanās poga
Daudzfunkcionāla
kontaktligzda
GPS antena
Aizmugurējā kamera
Stiprinājuma vieta
Zibspuldze
Stiprinājuma vieta
Austiņu ligzda
Skaļrunis
8
Darba sākšana
• Neaizsedziet antenu ar rokām vai citiem objektiem. Tas var izraisīt savienojamības
problēmas vai iztukšot akumulatoru.
• Ir ieteicams izmantot Samsung apstiprinātu ekrāna sargu. Neapstiprināti ekrāna sargi
var likt sensoriem darboties kļūdaini.
• Neļaujiet ūdenim nonākt saskarē ar skārienekrānu. Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā
var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
Pogas
Poga
Funkcija
Iesl./izsl.
Pēdējās
izmantotās
programmas
Sākums
• Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.
• Nospiediet, lai ieslēgtu vai bloķētu ekrānu.
• Pieskarieties, lai atvērtu pēdējo izmantoto programmu
sarakstu.
• Pieskarieties un turiet, lai piekļūtu pašreizēja ekrāna
papildus iespējām.
• Nospiediet, lai ieslēgtu ekrānu, kamēr ekrāns ir bloķēts.
• Nospiediet, lai atgrieztos sākuma ekrānā.
• Nospiediet divreiz, lai palaistu S Voice.
• Nospiediet un turiet, lai palaistu Google.
Atpakaļ
• Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Skaļums
• Nospiediet, lai regulētu ierīces skaļumu.
9
Darba sākšana
Akumulatora uzlāde
Pirms sākat lietot akumulatoru, paņemiet lādēšanas ierīci un uzlādējiet akumulatoru.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus.
Neapstiprinātu uzlādes ierīču vai kabeļu izmantošana var izraisīt akumulatora eksploziju
vai ierīces bojājumus.
• Kad akumulatora enerģija ir zema, parādās tukša akumulatora ikona.
• Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt uzreiz pēc uzlādes ierīces
pievienošanas. Pirms ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram dažas minūtes uzlādēties.
• Ja vienlaicīgi izmantojat vairākas programmas, tīkla programmas vai programmas, kas
jāsavieno ar citu ierīci, tiek ātri iztukšots akumulators. Lai nepieļautu atvienošanos no
tīkla vai strāvas zudumu datu pārraides laikā, vienmēr izmantojiet šīs programmas,
kad akumulators uzlādēts pilnībā.
Pieslēdziet USB kabeli USB strāvas adapterim, un ieslēdziet USB kabeļa galu daudzfunkcionālā
kontaktligzdā.
Nepareiza uzlādes ierīces pievienošana var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus.
Nepareizas lietošanas rezultātā radušos bojājumus nesedz ierīces garantija.
10
Darba sākšana
• Ierīci var lietot tās uzlādes laikā, taču pilnīgai akumulatora uzlādei var būt
nepieciešams ilgāks laiks.
• Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienekrāns var nedarboties.
Šādā gadījumā atvienojiet uzlādes ierīci no tālruņa.
• Uzlādes laikā ierīce var uzkarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas
laiku vai veiktspēju. Ja akumulators uzkarst vairāk nekā parasti, uzlādes ierīce var
pārtraukt uzlādi.
• Ja ierīce pareizi neuzlādējas, kopā ar uzlādes ierīci nogādājiet to Samsung servisa
centrā.
Kad tālrunis uzlādēts pilnībā, atvienojiet to no uzlādes ierīces. Vispirms atvienojiet uzlādes ierīci
no tālruņa un pēc tam atvienojiet to no elektriskās kontaktligzdas.
Lai taupītu enerģiju, atvienojiet lādētāju no elektrotīkla, kad tas netiek izmantots.
Lādētājam nav ieslēgšanās/izslēgšanās slēdža, tādēļ laikā, kad lādētājs netiek izmantots,
tas jāatvieno no kontaktligzdas, lai novērstu nelietderīgu elektroenerģijas patēriņu.
Uzlādes laikā ierīcei jāatrodas elektriskās kontaktligzdas tuvumā.
Akumulatora enerģijas patēriņa samazināšana
Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot
funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:
• Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas pogu.
• Izmantojot uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
• Atslēdziet Bluetooth funkciju.
• Deaktivējiet Wi-Fi funkciju.
• Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
• Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
• Samaziniet ekrāna spilgtumu.
11
Darba sākšana
Atmiņas kartes izmantošana
Atmiņas kartes uzstādīšana
Ar šo ierīci ir saderīgas atmiņas kartes ar kapacitāti līdz 128 GB. Atkarībā no atmiņas kartes
ražotāja un tās tipa, dažas atmiņas kartes var nebūt saderīgas ar šo ierīci.
• Dažas atmiņas kartes var būt tikai daļēji saderīgas ar šo ierīci. Nesaderīgas atmiņas
kartes lietošana var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā arī kartē saglabātos datus.
• Esiet piesardzīgs un ievietojiet atmiņas karti ar pareizo pusi uz augšu.
• Ierīce atbalsta FAT un “exFAT” failu sistēmu atmiņas kartēm. Ievietojot karti, kas
formatēta citā failu sistēmā, saņemsiet pieprasījumu pārformatēt atmiņas karti.
• Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
• Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorija tiks parādīta mapē Mani
Faili → SD karte.
12
Darba sākšana
1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu.
2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
4 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.
Atmiņas kartes izņemšana
Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno. Sākuma ekrānā pieskarieties pie
Iestatīj. → VISPĀRĪGI → Krātuve → Izņemiet SD karti.
→
1 Atveriet atmiņas kartes slota pārsegu.
2 Iespiediet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces, un izvelciet to.
3 Aizveriet atmiņas kartes slota pārsegu.
Neizņemiet atmiņas karti, kamēr tiek veikta piekļuve informācijai vai tās pārsūtīšana.
Šādas rīcības rezultātā datus var pazaudēt vai bojāt, vai var arī bojāt atmiņas karti vai
ierīci. Samsung neuzņemas atbildību par zaudējumiem, tostarp datu zudumu, kas
radušies bojātu atmiņas karšu lietošanas rezultātā.
13
Darba sākšana
Atmiņas kartes formatēšana
Datorā formatēta atmiņas karte var nebūt saderīga ar šo ierīci. Formatējiet atmiņas karti ierīcē.
Sākuma ekrānā pieskarieties pie → Iestatīj. → VISPĀRĪGI → Krātuve → SD kartes
formatēšana → FORMATĒT SD KARTI → DZĒST VISU.
Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē saglabāto svarīgo datu
dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja
darbības rezultātā.
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Dažas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.
Kad jūs ierīci ieslēdzat pirmo reizi vai pēc datu atiestatīšanas veikšanas, sekojiet ekrānā
redzamajām instrukcijām, lai uzstādītu jūsu ierīci.
Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu ieslēgšanas pogu un pieskarieties pie Izslēgt.
Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās,
ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un pilnvarotā personāla norādījumus.
14
Darba sākšana
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana
Nospiežot ieslēgšanas pogu ekrāns tiek izslēgts un bloķēts. Arī, ekrāns tiek izslēgts un
automātiski bloķēts, ja ierīce noteiktu laiku netiek lietota.
Lai atbloķētu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas pogu vai sākuma pogu un ar pirkstu uzsitiet jebkurā
virzienā atbloķētās ekrāna daļas robežās.
Jūs varat mainīt atbloķēšanas kodu, lai atbloķētu ekrānu. Atsaucieties uz Ekrāna bloķēšanas
metodes mainīšana, lai skatītu vairāk informācijas.
15
Pamatinformācija
Skārienekrāna lietošana
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var
radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
• Lai nebojātu skārienekrānu, nepieskarieties tam ar asiem priekšmetiem un nespiediet
uz tā pārāk spēcīgi ar pirkstiem.
• Ierīce var neatpazīt skārienievadi ekrāna malu tuvumā, kas atrodas ārpus
skārienievades apgabala.
• Ilgāku laiku nelietojot skārienekrānu, var rasties pēcattēli (ekrāna iededzināšana) vai
dubultošanās. Izslēdziet skārienekrānu, kad nelietojat ierīci.
• Lietojot skārienekrānu, pieskarieties ar pirkstiem.
Pieskaršanās
Lai atvērtu programmu, atlasītu izvēlnē vienumu, nospiestu pogu uz ekrāna vai arī ievadītu
rakstzīmi, izmantojot ekrāna tastatūru, pieskarieties ar pirkstu.
16
Pamatinformācija
Pieskaršanās un turēšana
Pieskarieties un turiet vienumu uz ekrāna ilgāk par 2 sekundēm, lai piekļūtu pieejamajām
iespējām.
Vilkšana
Lai pārvietotu vienumu uz citu vietu, pieskarieties tam, turiet un velciet uz vēlamo vietu.
Pieskaršanās divreiz
Divreiz pieskarieties tīmekļa lapā vai attēlā, lai pietuvinātu. Pieskarieties vēl divas reizes, lai
atgrieztos.
17
Pamatinformācija
Uzsišana
Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā uzsitiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citu paneli.
Uzsitiet uz augšu vai uz leju, lai ritinātu pa tīmekļa vietni vai vienumu sarakstu, piemēram,
kontaktpersonu sarakstu.
Izvēršana un savilkšana
Lai pietuvinātu kādu daļu tīmekļa lapā, kartē vai attēlā, uzliekiet divus pirkstus uz ekrāna un
velciet katru uz savu ekrāna pusi, attālinot vienu no otra. Lai attālinātu attēlu, velciet pirkstus
kopā uz ekrāna.
18
Pamatinformācija
Sākuma ekrāna izkārtojums
Sākuma ekrāns
Sākuma ekrāns ir vieta, kur iespējams piekļūt visām ierīces funkcijām. Sākuma ekrānam ir divi
dažādu veidu paneļi. Klasiskā sākuma ekrāna panelis rāda logrīkus, īsceļus uz programmām
un vēl, un satura sākuma ekrāns, kas rāda satura logrīkus. Logrīki ir mazas lietotnes, kas palaiž
specifiskas lietotnes funkcijas, lai sniegtu informāciju un ērtu piekļuvi Sākuma ekrānā.
Lai skatītu citus paneļus, ritiniet pa kreisi vai pa labi vai pieskarieties vienam no ekrāna
indikatoriem ekrāna lejasdaļā. Informāciju par to, kā pielāgot sākuma ekrānu, skatiet nodaļā
Klasiskā sākuma ekrāna pārvaldīšana vai Satura sākuma ekrāna pārvaldīšana.
<Klasiskais sākuma ekrāns>
<Satura sākuma ekrāns>
19
Pamatinformācija
Programmu saraksts
Programmu sarakstā tiek parādītas visu programmu ikonas, tai skaitā nesen instalētās
programmas.
Sākuma ekrānā pieskarieties , lai atvērtu programmu sarakstu. Lai skatītu citus paneļus, ritiniet
pa kreisi vai pa labi vai izvēlieties ekrāna indikatoru ekrāna lejasdaļā. Lai pielāgotu programmu
sarakstu, atsaucieties uz Programmu saraksta pārvaldīšana.
Piekļūt
papildiespējām.
Programma
Ekrāna indikatori
20
Pamatinformācija
Indikatora ikonas
Indikatora ikonas parādās statusa joslā, ekrāna augšdaļā. Šajā tabulā ir uzskaitītas biežāk
izmantotās ikonas.
Dažās programmās statusa josla ekrāna augšdaļā var neparādīties. Lai parādītu statusa
joslu, velciet uz leju no ekrāna augšdaļas.
Ikona
Nozīme
Ir izveidots savienojums ar Wi-Fi
Bluetooth funkcija ir aktivizēta
GPS aktivizēts
Aktivizēta viedās palikšanas vai viedās pauzes funkcija
Sinhronizēts ar internetu
Aktivizēts modinātājs
Aktivizēts bez skaņas režīms
Aktivizēts vibrācijas režīms
Aktivizēts lidojuma režīms
Radusies kļūme vai jāievēro piesardzība
Akumulatora uzlādes līmenis
21
Pamatinformācija
Paziņojumi un ātro iestatījumu paneļi
Paziņojumu paneļa izmantošana
Ikreiz, kad saņemat jaunus paziņojumus, piemēram, ziņas, statusa joslā tiek parādītas indikatoru
ikonas. Lai skatītu vairāk informācijas par ikonām, atveriet paziņojumu paneli un skatiet detaļas.
Lai atvērtu paziņojumu paneli, velciet statusa joslu lejup. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet
joslu no ekrāna lejasdaļas augšup.
22
Pamatinformācija
Paziņojumu panelī iespējams izmantot sekojošas funkcijas.
Aktivizēt vai deaktivizēt
iespējas. Lai skatītu
detalizētākus iestatījumus,
pieskarieties iespējām un turiet tās nospiestas.
Palaist Iestatīj.
Skatīt visas ātro iestatījumu
pogas.
Palaidiet programmu
S Finder.
Palaist Ātrais savien.
Pieskarieties paziņojumam
un veiciet dažādas
darbības.
Nodzēst visus paziņojumus.
Pielāgojiet spilgtumu.
Ātro iestatījumu pogu pārkārtošana
Lai pārkārtotu ātro iestatījumu pogas paziņojumu panelī, pieskarieties
turiet vienumu un velciet vienumu uz citu vietu.
23
→
, pieskarieties un
Pamatinformācija
Ātro iestatījumu paneļa lietošana
Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt dažas funkcijas no paziņojumu paneļa. Lai aktivizētu vai
deaktivizētu vairāk funkciju, atveriet ātro iestatījumu paneli.
Lai atvērtu ātro iestatījumu paneli, velciet statusa joslu lejup ar diviem pirkstiem. Vai arī
pieskarieties uz paziņojumu paneļa. Lai aizvērtu ātro iestatījumu paneli, velciet joslu no ekrāna
lejasdaļas augšup.
24
Pamatinformācija
Pieskarieties sekojošajām iespējām, lai tās aktivizētu vai deaktivizētu. Jūs varat skatīt
detalizētākus iestatījumus, ja jūs pieskarieties un turiet pogu.
• Wi-Fi: atsaucieties uz Wi-Fi, lai skatītu vairāk informācijas.
• Lokācija: atsaucieties uz Atrašanās vieta, lai skatītu vairāk informācijas.
• Skaņa / Vibrēt / Bez skaņas: izvēlēties skaņas režīmu.
• Ekrāna pagrieš.: atļaujiet vai neatļaujiet interfeisa pagriešanu, kad pagriežat ierīci.
Dažas programmas neatbalsta ekrāna pagriešanu.
• Bluetooth: atsaucieties uz Bluetooth, lai skatītu vairāk informācijas.
• Adapt Display: kad jūs aktivizējiet šo režīmu, displejs tiek automātiski optimizēts dažādām
programmām.
• Īp. enerģ. taup.: atsaucieties uz Īpašais enerģijas taupīšanas režīms, lai skatītu vairāk
informācijas.
• Vairāklogu: atsaucieties uz Vairāki logi, lai skatītu vairāk informācijas.
• Rīkjosla: atsaucieties uz Rīkjosla, lai skatītu vairāk informācijas.
• Screen Mirroring: atsaucieties uz Screen Mirroring, lai skatītu vairāk informācijas.
• Sinhron.: kad jūs aktivizējiet šo funkciju, ierīce automātiski sinhronizē programmas, kā
piemēram, kalendāru un e-pastu.
• Lasīš. režīms: ja aktivizēsit šo režīmu, ierīce palīdzēs pasargāt jūsu acis, kad lasāt tumsā.
• Viedā sekošana: kad jūs aktivizējat šo funkciju, ekrāns paliek ieslēgts, kamēr jūs uz to
skatāties.
• Viedā pauze: kad jūs aktivizējat šo funkciju, atskaņošana tiek pauzēta, ja neskatieties uz
ekrānu.
• Enerģijas taup.: atsaucieties uz Enerģijas taupīšanas funkcija, lai skatītu vairāk informācijas.
• Lidojuma režīms: atsaucieties uz Lidojuma režīms, lai skatītu vairāk informācijas.
• Privātais rež.: atsaucieties uz Privātais režīms, lai skatītu vairāk informācijas.
• Skāriena jutība: atsaucieties uz Skārienekrāna jutības palielināšana, lai skatītu vairāk
informācijas.
25
Pamatinformācija
Programmu atvēršana
Sākuma ekrānā vai programmu sarakstā izvēlieties programmas ikonu, lai to atvērtu.
Lai atvērtu nesen lietoto programmu sarakstu, pieskarieties
ko atvērt.
un izvēlieties programmas ikonu,
Programmas aizvēršana
→ Uzdev. pārv. un tad izvēlieties BEIGT blakus programmai, lai to aizvērtu. Lai
Pieskarieties
aizvērtu visas darbojošās programmas, pieskarieties pie BEIGT VISU. Vai arī pieskarieties pie
→ Aizvērt visu.
Programmu instalēšana un atinstalēšana
Galaxy Apps
Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas.
Programmu sarakstā pieskarieties Galaxy Apps.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties
, lai meklētu atslēgvārdu.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties Instalēt. Lai pirktu un lejupielādētu maksas programmas, pieskarieties pogai, kur
redzama programmas cena.
Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties
Automātiski atjaunināt programmas, un tad izvēlieties iespēju.
26
→ Iestatījumi →
Pamatinformācija
Play veikals
Izmantojiet šo programmu, lai iegādātos un lejupielādētu programmas.
Programmu sarakstā pieskarieties Play veikals.
Programmu instalēšana
Pārlūkojiet programmas pēc kategorijas vai pieskarieties
, lai meklētu atslēgvārdu.
Izvēlieties programmu, lai skatītu informāciju par to. Lai lejupielādētu bezmaksas programmas,
pieskarieties INSTALĒT. Lai pirktu un lejupielādētu programmas, kur piemērotas maksas,
pieskarieties cenai un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.
Lai mainītu automātiskās atjaunināšanas iestatījumus, pieskarieties
Lietotņu automātiska atjaunināšana, un tad izvēlieties iespēju.
→ Iestatījumi →
Ieteikto programmu lejupielādēšana
Jūs varat skatīt un lejupielādēt programmas, kas paredzētas Galaxy ierīcēm.
Klasiskajā sākuma ekrānā, pieskarieties GALAXY Essentials logrīkam vai GALAXY Gifts logrīkam,
un tad pieskarieties blakus programmai.
Lai lejupielādētu visas programmas sarakstā, pieskarieties Lejupielādēt visu.
Programmu pārvaldīšana
Programmu atinstalēšana vai atspējošana
Lai atspējotu noklusējuma programmas, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties →
Atinstalēt/deaktivizēt programmas. parādās uz programmām, kuras jūs varat atspējot.
Izvēlieties programmu un pieskarieties DEAKTIVIZĒT.
Lai atinstalētu lejupielādētās programmas, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties →
Lejupielādētās programmas → Atinstalēt. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj.
→ PROGRAMMAS → Programmu pārvaldnieks, izvēlieties programmu, un tad pieskarieties
ATINSTALĒT.
27
Pamatinformācija
Programmu iespējošana
Programmu sarakstā pieskarieties → Rādīt deaktivizētās programmas, izvēlieties
programmas, un tad pieskarieties SAGLABĀT. Vai arī, programmu sarakstā, pieskarieties
Iestatīj. → PROGRAMMAS → Programmu pārvaldnieks, ritiniet uz DEAKTIVIZĒTS, izvēlieties
programmas, un tad pieskarieties AKTIVIZĒT.
• Programmu slēpšana: slēpt programmas tikai programmu sarakstā. Jūs varat turpināt
lietot slēptās programmas.
• Programmu atspējošana: atspējot izvēlētās noklusējuma programmas, kas nevar tikt
atinstalētas no ierīces. Jūs nevarat izmantot atspējotas programmas.
• Programmu atinstalēšana: atinstalēt lejupielādētās programmas.
Teksta ievade
Tastatūras izkārtojums
Tastatūra parādās automātiski, tiklīdz Jūs ievadāt tekstu, lai sūtītu ziņojumus, izveidotu piezīmes
u.c.
Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina
uz kādu no atbalstītajām valodām.
Dzēst iepriekšējo rakstzīmi.
Ievadīt pieturzīmes.
Pāriet uz jaunu rindu.
Ievadīt tekstu ar lielajiem
burtiem. Pieskarieties
divreiz, lai rakstītu tikai ar lielajiem burtiem.
Virziet kursoru.
Tastatūras iestatījumu
maiņa.
Ievadīt atstarpi.
28
Pamatinformācija
Ievades valodas mainīšana
Pieskarieties → Ievades valodas izvēle, un tad izvēlieties valodas, ko izmantosiet. Ja jūs
izvēlaties divas vai vairākas valodas, jūs varat pārslēgties starp ievades valodām velkot atstarpes
taustiņu pa kreisi vai pa labi.
Tastatūras papildfunkciju izmantošana
Pieskarieties un turiet , lai izmantotu dažādas funkcijas.
atkarībā no pēdējās izmantotās funkcijas.
vietā var parādīties citas ikonas
• : ievadīt tekstu ar balsi.
Mainīt valodu.
Atvērt tastatūru.
Sākt vai pauzēt teksta ievadi
ar balsi.
• : pārslēgties uz rokraksta režīmu.
Pārslēgties starp ciparu un
rakstzīmju atpazīšanas
režīmu.
Ievadīt ciparus, rakstzīmes
un simbolus izmantojot
tastatūru.
Pārslēgties uz standarta
tastatūru.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
29
Pamatinformācija
• : pievienot vienumu no starpliktuves.
• : tastatūras iestatījumu maiņa.
• : ievadīt emocijzīmes.
• : mainīt tastatūras veidu. Lai pārvietotu tastatūru uz citu vietu, velciet cilni.
Kopēšana un ielīmēšana
1 Pieskarieties un turiet virs teksta.
2 Velciet vai , lai izvēlētos vēlamo tekstu, vai pieskarieties Izv. visu, lai izvēlētos visu tekstu.
3 Pieskarieties Kopēt vai Izgriezt. Izvēlētais teksts tiek iekopēts starpliktuvē.
4 Novietojiet kursoru, kur jāievieto teksts un pieskarieties → Ielīmēt. Lai ielīmētu tekstu,
kuru iepriekš iekopējāt, pieskarieties
→ Starpliktuve.
Ekrāna uzņemšana
Uzņemiet ekrānuzņēmumu ierīces lietošanas laikā.
Nospiediet un turiet nospiestu sākuma pogu, vienlaicīgi ar ieslēgšanas pogu. Attēls tiks saglabāts
→ Albums → Screenshots mapē. Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas, jūs varat
Galerija →
rediģēt attēlu un koplietot to ar citiem.
Jūs varat arī uzņemt ekrānuzņēmumus citos veidos. Atsaucieties uz Velciet ar plaukstu, lai
fotografētu, lai skatītu vairāk informācijas.
Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.
30
Pamatinformācija
Mani Faili
Par maniem failiem
Izmantojiet šo programmu, lai piekļūtu dažādiem failiem, kas ir saglabāti ierīcē, vai citās atrašanās
vietās, kā piemēram mākoņkrātuves pakalpojumos.
Programmu sarakstā pieskarieties Mani Faili. Vai arī klasiskajā sākuma ekrānā pieskarieties
Skatīt failus, kas ir grupēti
pēc datuma.
Piekļūt papildiespējām.
Skatīt īsceļus uz mapēm vai
FTP serveriem.
Meklēt failus vai mapes.
.
Skatīt krātuves informāciju.
Mainīt skata režīmu.
Skatīt failus pēc
kategorijām.
Skatīt lejupielāžu vēsturi.
Skatiet failus, kas saglabāti
vai izveidoti noteiktās
programmās.
Skatīt failus, kas saglabāti
ierīcē.
31
Pamatinformācija
Pieskarieties pie un izmantojiet šādas iespējas:
• Izvēlēties: izvēlieties mapes vai failus, kuriem piemērot iespējas.
• Dzēst: izdzēsiet failus vai mapes.
• Pievienot FTP: pievienojiet FTP servera īsceļu izvēlnē Mapes.
• Meklēt tuvumā esošās ierīces: meklējiet ierīces, kurām aktivēta multivides kopīgošana.
• Rādīšanas iespējas: mainiet failu parādīšanas iespējas.
Failu skatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties Mani Faili.
Izvēlieties mapi, pieskarieties , un tad izmantojiet kādu no šīm iespējām:
• Izvēlēties: izvēlieties mapes vai failus, kuriem piemērot iespējas.
• Dzēst: izdzēsiet failus vai mapes.
• Kārtot pēc: kārtojiet failus vai mapes.
• Pievienot izlases mapēm: pievienot īsceļu uz mapi sadaļā Izlases mapes.
• Piev. īsceļu sākumam: pievienot klasiskajā sākuma ekrānā īsceļu uz failu vai mapi.
• Pievienot FTP: pievienojiet FTP servera īsceļu izvēlnē Mapes.
• Meklēt tuvumā esošās ierīces: meklējiet ierīces, kurām aktivēta multivides kopīgošana.
• Rādīšanas iespējas: mainiet failu parādīšanas iespējas.
Pieskarieties un turiet failu vai mapi, un tad izmantojiet sekojošajās iespējas:
• : koplietojiet failus ar citiem.
• : izdzēsiet failus vai mapes.
• : pārvietojiet failus vai mapes citā mapē.
• : kopējiet failus vai mapes citā mapē.
• → Pārdēvēt: pārdēvējiet failu vai mapi.
• → Pievienot izlases mapēm: pievienot īsceļu uz mapi sadaļā Izlases mapes.
• → Piev. īsceļu sākumam: pievienot klasiskajā sākuma ekrānā īsceļu uz failu vai mapi.
• → Saspiest: saspiediet failus vai mapes, lai izveidotu arhīva (zip) failu.
• → Dati: skatiet faila vai mapes datus.
32
Pamatinformācija
Enerģijas taupīšanas funkcija
Enerģijas taupīšanas režīms
Taupiet akumulatora enerģiju, ierobežojot ierīces funkcijas.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → VISPĀRĪGI → Enerģijas taupīšana, un tad
pieskarieties Enerģijas taupīšanas režīms slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro
iestatījumu paneli un pieskarieties Enerģijas taupīšana, lai to aktivizētu.
Izvēlieties no sekojošajām iespējām:
• Ierobežot veiktspēju: ierobežot dažādas iespējas, kā piemēram, izslēgt apgaismojumu
pēdējo programmu pogai un atgriešanās pogai.
• Pelēktoņu režīms: rādīt krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
Īpašais enerģijas taupīšanas režīms
Izmantojiet šo režīmu, lai pagarinātu ierīces akumulatora enerģiju. Īpašajā enerģijas taupīšanas
režīmā ierīce veic sekojošo:
• Rāda krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
• Ierobežo pieejamās programmas tikai galvenajām un izvēlētajām programmām.
• Deaktivizē Bluetooth funkciju.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → VISPĀRĪGI → Enerģijas taupīšana, un pieskarieties
Īpašais enerģijas taupīšanas režīms slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu
paneli un pieskarieties Īp. enerģ. taup., lai to aktivizētu.
Lai pievienotu programmu sākuma ekrānam, pieskarieties
un izvēlieties programmu.
Lai noņemtu programmu no sākuma ekrāna, pieskarieties → Noņemt, izvēlieties programmu
ar , un tad pieskarieties GATAVS.
Lai mainītu īpašā enerģijas taupīšanas režīma iestatījumus, kā piemēram tīkla savienojamību vai
skaņu, pieskarieties → Iestatījumi.
Lai deaktivizētu īpašo enerģijas taupīšanas režīmu, pieskarieties → Deakt. īpašo enerģ. taup.
rež.
Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis pirms beidzas akumulatora
enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no Jūsu ierīces
iestatījumiem un darbības apstākļiem.
33
Pamatinformācija
Palīdzības informācijas skatīšana
Lai skatītu palīdzības informācijai par to, kā lietot ierīci un programmas, atveriet programmu
sarakstu, pieskarieties Palīdzība.
Lai skatītu palīdzības informācijai, kamēr jūs lietojat programmu, pieskarieties → Palīdzība.
Dažas programmas var neiekļaut palīdzības informāciju.
34
Tīkla savienojamība
Wi-Fi
Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi tīklu, lai izmantotu internetu vai koplietotu multivides failus ar
citām ierīcēm. Atsaucieties uz Wi-Fi, lai iegūtu papildiespējas.
• Šī ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir piemērota izmantošanai visās Eiropas
valstīs. WLAN ES valstīs var izmantot slēgtās telpās bez ierobežojumiem, bet to nevar
izmantot ārpus telpām.
• Izslēdziet Wi-Fi, lai taupītu akumulatora enerģiju, ja tas netiek lietots.
1 Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → SAVIENOJUMI → Wi-Fi, un tad pieskarieties
Wi-Fi slēdzim, lai to aktivizētu.
2 Izvēlieties tīklu no Wi-Fi tīklu saraksta. Tīkli, kas prasa ievadīt paroli, parādās ar slēdzenes
ikonu.
3 Pieskarieties SAVIENOT.
Tiklīdz ierīce izveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu, ierīci atkārtoti izveidos savienojumu ar to
tīklu, katru reizi, kad tas ir pieejams, neprasot paroli.
Lai novērstu ierīces automātisku savienošanu ar tīklu, izvēlieties to no tīklu saraksta un
pieskarieties AIZMIRST.
35
Tīkla savienojamība
Wi-Fi tīklu pievienošana
Ja attiecīgais tīkls neparādās Wi-Fi tīklu sarakstā, pieskarieties pie Pievienot Wi-Fi tīklu saraksta
lejasdaļā. Ievadiet tīkla nosaukumu sadaļā Tīkla SSID, izvēlieties drošības tipu un ievadiet paroli,
ja tas nav atvērts tīkls, un pieskarieties pie SAVIENOT.
Internets
1 Programmu sarakstā pieskarieties Internets.
2 Pieskarieties adreses laukam.
3 Ievadiet adresi vai atslēgvārdu, un tad pieskarieties Aiziet!. Lai meklētu tīmeklī ar balsi,
pieskarieties .
Lasīt rakstu lasīšanas
režīmā.
Atsvaidzināt pašreizējo
tīmekļa lapu.
Doties uz iepriekš
apmeklētu lapu.
Piekļūt papildiespējām.
Aizvērt cilni.
Skatīt jūsu grāmatzīmes,
saglabātās lapas un neseno
interneta pārlūkošanas
vēsturi.
Atvērt mājas lapu.
Atvērt jaunu cilni.
36
Kustības un lietojamības
funkcijas
Kustības
Ja ierīce tiek pakļauta spēcīgu vibrāciju vai triecienu ietekmei, ir iespējams izraisīt
nevēlamu ievadi. Veiciet kustības precīzi.
Izsl. skaņu/apturēt
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Kustības, un tad pieskarieties Izsl.
skaņu/apturēt slēdzim, lai to aktivizētu.
Novietojot plaukstu uz ekrāna
Aizsedziet ekrānu ar plaukstu, lai izslēgtu signālu skaņu vai pauzētu multivides atskaņošanu.
Pieskarieties Izsl. skaņu/apturēt → Novietojot plaukstu uz ekrāna.
37
Kustības un lietojamības funkcijas
Viedā pauze
Kad jūs novēršaties no ekrāna atskaņošana tiek pauzēta automātiski. Tā tiek atsākta, kad no jauna
paskatieties uz ekrānu.
Pieskarieties Izsl. skaņu/apturēt → Viedā pauze.
Velciet ar plaukstu, lai fotografētu
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Kustības, un tad pieskarieties Velciet ar
plaukstu, lai fotografētu slēdzim, lai to aktivizētu.
Novietojiet jūsu rokas malu uz ekrāna un velciet to pāri ekrānam, no labās puses uz kreiso
→ Albums →
un otrādi, lai uzņemtu ekrānuzņēmumu. Attēls tiks saglabāts Galerija →
Screenshots mapē. Pēc ekrānuzņēmuma uzņemšanas, jūs varat rediģēt attēlu un koplietot to ar
citiem.
Ekrānuzņēmuma tveršana nav iespējama dažu programmu lietošanas laikā.
38
Kustības un lietojamības funkcijas
Vairāki logi
Par režīmu Vairāki logi
Izmantojiet šo funkciju, lai uz ekrāna strādātu divās programmās vienlaicīgi. Jūs varat izmantot šo
funkciju, lai skatītu e-pastus vai izmantotu internetu, kamēr jūs vienlaicīgi skatāties video.
Palaist režīmu Vairāki logi
1 Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Vairāki logi, un tad pieskarieties
Vairāki logi slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties
Vairāklogu, lai to aktivizētu.
2 Velciet savu pirkstu virzienā no labās ekrāna malas uz ekrāna vidusdaļu, lai atvērtu Vairāku
logu paleti. Vai arī pieskarieties un turiet
.
Vairāku logu
palete
39
Kustības un lietojamības funkcijas
3 Pieskarieties un turiet programmas ikonu, lai palaistu no Vairāku logu paletes, un velciet to
uz ekrānu.
Atlaidiet programmas ikonu, kad ekrāns paliek zils.
4 Pieskarieties un turiet citas programmas ikonu uz Vairāku logu paletes, un tad velciet to uz
jauno vietu.
Programmu ikonas, kas apzīmētas ar
vienlaicīgi.
var tik palaistas atsevišķos logos uz ekrāna
Programmu Vairāki logi kombināciju izveide
Izmantojiet šo funkciju, lai saglabātu pašreiz atvērto Vairāki logi programmu kombināciju.
1 Palaidiet divas programmas dalītā ekrāna Vairākos logos.
2 Atveriet vairāklogu joslu un pieskarieties pie → Izveidot.
Vairāku logu kombinācija tiek pievienota Vairāku logu paletes augšdaļā.
Lai dzēstu vairāku logu kombinācijas, atveriet Vairāku logu paleti, pieskarieties
izvēlieties vairāku logu kombināciju, un tad pieskarieties LABI.
40
→ Rediģēt,
Kustības un lietojamības funkcijas
Loga izmēra pielāgošana
Velciet apli starp programmu logiem uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu logu izmēru.
Vairāku logu iespēju lietošana
Kad jūs izmantojat vairāku logu programmas, izvēlieties programmas logu, un ap to parādīsies
zils rāmis. Pieskarieties aplim starp programmu logiem, lai piekļūtu sekojošajām iespējām:
41
Kustības un lietojamības funkcijas
• : pārslēgties starp vietām Vairāki logi programmās.
• : vilkt un nomest tekstu vai kopētus attēlus no viena loga uz otru. Pieskarieties un turiet
vienumu izvēlētajā logā un velciet to uz vietu citā logā.
Dažas programmas var neatbalstīt šo funkciju.
• : maksimizējiet logu.
• : aizvērt programmu.
42
Kustības un lietojamības funkcijas
Programmu pārkārtošana Vairāki logi ikonjoslā
Jūs varat pārkārtot programmas uz Vairāku logu paletes.
1 Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Vairāki logi, un tad pieskarieties
Vairāki logi slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties
Vairāklogu, lai to aktivizētu.
2 Atveriet Vairāku logu paleti un pieskarieties
→ Rediģēt.
Ierīce parāda pieejamās programmas, kuras Jūs varat izmantot Vairāki logi ikonjoslā.
3 Pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz Vairāki logi ikonjoslu.
4 Pieskarieties pie Gat.
43
Kustības un lietojamības funkcijas
Rīkjosla
Jūs varat vienkārši palaist dažādas programmas no rīkjoslas, lietojot citas programmas.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Rīkjosla, un tad pieskarieties Rīkjosla
slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī, atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties Rīkjosla, lai to
aktivizētu. parādās ekrānā.
Lai palaistu programmu, pieskarieties
un izvēlieties programmu.
Lai pārvietotu darbarīku kasti, pieskarieties
un velciet to uz citu vietu.
Lai mainītu programmas rīkjoslā, pieskarieties un turiet
Lai slēptu rīkjoslu, pieskarieties un turiet
, un tad velciet to uz Red.
, un tad velciet to uz Noņemt.
Skārienekrāna jutības palielināšana
Izmantojiet šo funkciju, lai darbotos ar ekrānu valkājot cimdus.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Displejs, un tad atzīmējiet Palielināt
skārienjutību. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties Skāriena jutība, lai to
aktivizētu.
• Izmantojiet ādas cimdus, lai ierīce labāk atpazītu pieskārienu ekrāna lietošanas laikā.
Citi materiāli var netikt atpazīti.
• Labākiem rezultātiem stingri pieskarieties ekrānam, kad izmantojat cimdus.
44
Personalizēšana
Sākuma ekrāna un programmu saraksta
pārvaldīšana
Klasiskā sākuma ekrāna pārvaldīšana
Vienumu pievienošana
Pieskarieties un turiet programmu vai mapi no sākuma ekrāna, un tad velciet to uz klasisko
sākuma ekrānu.
Lai pievienotu logrīkus, atveriet klasisko sākuma ekrānu, pieskarieties un turiet tukšu vietu,
pieskarieties Logrīki, pieskarieties un turiet logrīku, un tad velciet to uz klasisko sākuma ekrānu.
Vienuma pārvietošana un noņemšana
Pieskarieties un turiet vienumu uz klasiskā sākuma ekrāna, un tad velciet to uz jauno vietu.
Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.
Lai noņemtu vienumu, pieskarieties un turiet vienumu. Pēc tam velciet to uz Noņemt, kas tiek
parādīts ekrāna augšdaļā.
Mapes izveidošana
1 Klasiskajā sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet programmu un velciet to uz Izveidot mapi,
kas parādās ekrāna augšdaļā.
2 Ievadiet mapes nosaukumu.
3 Pieskarieties , izvēlieties programmas, kuras pārvietot uz mapi, un tad pieskarieties
SAGLABĀT.
45
Personalizēšana
Mapju pārvaldīšana
Lai pārdēvētu mapi, izvēlieties mapi, un tad pieskarieties esošajam mapes nosaukumam. Ievadiet
jauno mapes nosaukumu un pieskarieties Gat.
Lai mainītu mapes krāsu, izvēlieties mapi, pieskarieties , un tad izvēlieties krāsu.
Lai pārvietotu vairāk programmas uz mapi, pieskarieties un turiet programmu, un tad velciet to
uz mapi.
Lai pārvietotu programmu no mapes, izvēlieties mapi, pieskarieties un turiet programmu, un tad
velciet to uz jauno atrašanās vietu.
Paneļu pārvaldīšana
Klasiskajā sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu, lai pievienotu, pārvietotu vai
noņemtu paneli.
Lai pievienotu paneli, ritiniet pa kreisi uz pēdējo paneli, un tad pieskarieties
.
Lai pārvietotu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz
jauno atrašanās vietu.
Lai noņemtu paneli, pieskarieties un turiet paneļa priekšskatījumu, un pēc tam velciet to uz
Noņemt ekrāna augšpusē.
Lai iestatītu paneli kā galveno klasisko sākuma ekrānu, pieskarieties
.
Satura sākuma ekrāna pārvaldīšana
Satura sākuma ekrāns rāda satura logrīkus. Jūs varat tieši piekļūt programmai, izvēloties satura
logrīku, satura sākuma ekrānā.
46
Personalizēšana
Logrīka vai paneļa pievienošana
1 Sakniebiet kopā savus pirkstus uz satura sākuma ekrāna.
2 Logrīku ekrānā, izvēlieties paneli, kuru rediģēt vai pieskarieties
, lai izveidotu jaunu paneli
( 1 ). Izvēlieties logrīkus, kurus pievienot panelim, no ekrāna apakšējās rūts ( 2 ).
Ritiniet pa kreisi vai pa labi ekrāna apakšējajā rūtī, lai skatītu vairāk logrīku.
3 Pieskarieties pie GATAVS.
47
Personalizēšana
Logrīka izmēra pielāgošana
1 Satura sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet logrīku, kura izmēru jūs vēlaties mainīt.
2 Pielāgojiet logrīka izmēru velkot rāmi tam apkārt.
3 Pieskarieties
, lai saglabātu izmaiņu.
48
Personalizēšana
Logrīka pārvietošana
1 Satura sākuma ekrānā, pieskarieties un turiet logrīku.
2 Pieskarieties un turiet logrīku, un tad pārvietojiet to uz jauno vietu.
Lai sakārtotu logrīkus uz pašreizējā paneļa nejaušās atrašanās vietās, pieskarieties Mainīt
izkārtojumu.
Paneļa noņemšana
1 Sakniebiet kopā savus pirkstus uz satura sākuma ekrāna.
2 Logrīku ekrānā, pieskarieties un turiet paneli, lai to noņemtu.
3 Velciet paneli uz Noņemt, kas parādās ekrāna augšdaļā.
Vismaz vienam panelim ir jāpaliek satura sākuma ekrānā.
Programmu saraksta pārvaldīšana
Skata režīma mainīšana
Programmu sarakstā pieskarieties → Skatīt kā un izvēlieties šķirošanas metodi.
Programmu slēpšana
Slēpt programmas, kuras Jūs nevēlaties redzēt programmu sarakstā.
Programmu sarakstā pieskarieties → Slēpt programmas, izvēlieties programmas, un tad
pieskarieties SAGLABĀT.
Lai rādītu slēptās programmas, pieskarieties → Rādīt paslēptās programmas, izvēlieties
programmas, un tad pieskarieties SAGLABĀT.
49
Personalizēšana
Vienumu pārvietošana
Programmu sarakstā pieskarieties → Rediģēt. Pieskarieties un turiet vienumu un pārvietojiet to
jaunā vietā.
Lai vienumu pārvietotu uz citu paneli, velciet to uz ekrāna malu.
Lai pārvietotu vienumu uz jaunu paneli, velciet to uz Izveidot lapu, kas parādās ekrāna augšdaļā.
Jūs varat pārvietot mapes tikai mapju panelī.
Mapju izveidošana
1 Programmu sarakstā pieskarieties → Izveidot mapi.
2 Ievadiet mapes nosaukumu.
3 Pieskarieties , izvēlieties programmas, kuras pārvietot uz mapi, un tad pieskarieties
SAGLABĀT.
Jaunā mape tiek pievienota programmu saraksta mapju panelim.
Mapju pārvaldīšana
Lai pārdēvētu mapi, izvēlieties mapi un pieskarieties esošajam mapes nosaukumam. Ievadiet
jauno mapes nosaukumu un pieskarieties Gat.
Lai mainītu mapes krāsu, izvēlieties mapi, pieskarieties , un tad izvēlieties krāsu.
Lai pārvietotu vairāk programmas uz mapi, pieskarieties → Rediģēt un turiet programmu, un
tad velciet to uz mapi.
Lai pārvietotu programmu no mapes, pieskarieties → Rediģēt, izvēlieties mapi, pieskarieties
un turiet programmu, un tad velciet to uz programmu paneli. Ja jūs pārvietojat programmu no
mapes uz mapju paneli, tiek izveidota jauna mape.
50
Personalizēšana
Fona attēla un zvana signālu iestatīšana
Fona attēla iestatīšana
Iestatiet ierīcē saglabāto attēlu vai fotoattēlu kā fonu klasiskajam sākuma ekrānam vai bloķētam
ekrānam.
1 Uz klasiskā sākuma ekrāna, pieskarieties un turiet tukšā vietā, un tad pieskarieties Fona
attēli. Vai programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Fona attēls.
2 Izvēlieties ekrānu, kuru mainīt vai piemērot fona attēlu.
3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties no parādītajiem attēliem ekrāna lejasdaļā.
Lai izvēlētos ar ierīces kameru uzņemtos attēlus vai citus attēlus, pieskarieties No galerijas.
4 Pieskarieties IESTATĪT KĀ FONA ATTĒLU vai GATAVS.
Zvana signālu mainīšana
Mainiet paziņojumu zvana signālus.
Programmu ekrānā pieskarieties pie Iestatīj. → IERĪCE → Skaņas un paziņojumi → Paziņojuma
zvana signāls, izvēlieties zvana signālu un pēc tam pieskarieties pie LABI.
51
Personalizēšana
Ekrāna bloķēšanas metodes mainīšana
Jūs varat mainīt veidu, kā tiek bloķēts ekrāns, lai novērstu citu piekļuvi jūsu personiskajai
informācijai.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna
bloķēšana, un tad izvēlieties ekrāna bloķēšanas metodi. Lai ierīci atbloķētu, katru reizi ir jāievada
atbloķēšanas kods.
Ja aizmirsīsit atbloķēšanas kodu, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to
atiestatītu.
Figūra
Uzvelciet figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus, un no jauna uzvelciet figūru, lai to
apstiprinātu. Iestatiet rezerves PIN ekrāna atbloķēšanai gadījumā, ja aizmirstat figūru.
PIN
PIN sastāv tikai no cipariem. Ievadiet vismaz četrus ciparus un pēc tam ievadiet paroli, lai
apstiprinātu PIN.
Parole
Parole sastāv no rakstzīmēm un cipariem. Ievadiet vismaz četras rakstzīmes, tai skaitā ciparus un
simbolus, un pēc tam vēlreiz ievadiet paroli, lai to apstiprinātu.
Pirksta nospiedums
Reģistrējiet savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu. Atsaucieties uz Finger Scanner, lai
skatītu vairāk informācijas.
52
Personalizēšana
Finger Scanner
Labākai pirkstu nospiedumu atpazīšanai
Kad ierīcē skenējat savu pirkstu nospiedumus, ievērojiet, ka sekojošie apstākļi var ietekmēt
funkcijas veiktspēju:
• Sākuma poga satur pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensoru. Raugiet, lai Sākuma poga
netiktu saskrāpēta vai to nesabojātu metāla priekšmeti kā, piemēram, monētas, atslēgas un
kaklarotas.
• Ar ierīci piegādātā ekrāna aizsargplēve var izraisīt pirkstu nospiedumu atpazīšanas sensora
darbības traucējumus. Noņemiet ekrāna aizsargplēvi, lai uzlabotu pirkstu nospiedumu
jutību.
• Raugiet, lai pirkstu nospiedumu atpazīšanas zona un Jūsu pirksti būtu tīri un sausi.
• Ierīce var neatpazīt pirkstu nospiedumus, ko ietekmējušas krokas vai rētas.
• Ierīce var neatpazīt mazu vai tievu pirkstu nospiedumus.
• Lai uzlabotu atpazīšanas veiktspēju, reģistrējiet tās rokas pirkstu nospiedumus, ar kuru
visbiežāk veicat darbības ar ierīci.
• Nevelciet savu pirkstu pārāk ātri vai pārāk lēni. Velciet savu pirkstu mērenā ātrumā, lai ļautu
ierīcei to atpazīt.
• Sausās vidēs ierīcē var uzkrāties statiskā elektrība. Izvairieties no šīs funkcijas izmantošanas
sausās vidēs vai pirms funkcijas lietošanas izlādējiet statisko elektrību, pieskaroties metāla
objektam.
53
Personalizēšana
Pirkstu nospiedumu reģistrēšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → IERĪCE → Finger Scanner → Pirkstu nosp.
pārvaldn.
2 Ja Jūs reģistrējat vairākus pirkstu nospiedumus, parādās pirkstu nospiedumu atpazīšanas
uznirstošais logs. Skenējiet reģistrēto pirksta nospiedumu uz ierīces un pieskarieties
.
3 Novietojiet pirkstu uz pirkstu nospiedumu zonas, ekrāna centra lejasdaļā.
4 Pieskarieties un turiet ekrānu ar pirkstu nospiedumu zonā, un tad velciet savu pirkstu lejup,
pāri sākuma pogai.
Atkārtojiet šo darbību, izmantojot to pašu pirkstu, līdz pirksta nospiedums ir reģistrēts.
Ja salieciet savu pirkstu vai izmantojiet pirksta galu, ierīce var neatpazīt Jūsu pirkstu
nospiedumus.
5 Ja parādās uznirstošais logs, kurā prasa paroli, ievadiet alternatīvo paroli, pieskarieties
TURPINĀT, ievadiet alternatīvo paroli vēlreiz, lai to verificētu, un tad pieskarieties LABI. Tā
vietā, lai skenētu savu pirkstu nospiedumus, Jūs varat izmantot alternatīvo paroli.
6 Ja parādās pirkstu nospiedumu bloķēšanas uznirstošais logs, pieskarieties LABI. Jūs varat
izmantot savu pirkstu nospiedumus, lai atbloķētu ekrānu.
54
Personalizēšana
Reģistrēto pirkstu nospiedumu pārvaldīšana
Jūs varat dzēst vai pārdēvēt savus reģistrētos pirkstu nospiedumus.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → IERĪCE → Finger Scanner → Pirkstu nosp.
pārvaldn.
Lai dzēstu pirkstu nospiedumus, pieskarieties → Atcelt reģistrāciju, izvēlieties pirkstu
nospiedumus, un tad pieskarieties GATAVS.
Lai pārdēvētu pirksta nospiedumu, pieskarieties un turiet pirksta nospiedumu pieskarieties
un tad ievadiet jaunu nosaukumu, un tad pieskarieties LABI.
,
Alternatīvās paroles nomainīšana
Jūs varat mainīt savu paroli, ko izmantojat kā alternatīvu savu pirkstu nospiedumu skenēšanai.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Finger Scanner → Mainīt rezerves
paroli.
2 Skenējiet reģistrēto pirksta nospiedumu vai pieskarieties pie
3 Ievadiet jauno paroli un pieskarieties TURPINĀT.
4 Ievadiet paroli vēlreiz un pieskarieties LABI.
un ievadiet rezerves paroli.
Ekrāna atbloķēšana ar pirkstu nospiedumiem
Jūs varat atbloķēt ekrānu ar reģistrētajiem pirkstu nospiedumiem.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Finger Scanner → Ekrāna bloķēšana →
Pirksta nospiedums. Vai arī programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Bloķēšanas
ekrāns → Ekrāna bloķēšana → Pirksta nospiedums.
55
Personalizēšana
Samsung konta paroles pārbaudīšana
Izmantojiet pirkstu nospiedumus, lai verificētu sava Samsung konta paroli. Tā vietā, lai ievadītu
savu paroli, piemēram, kad iegādājaties saturu no Galaxy Apps, Jūs varat izmantot pirkstu
nospiedumu.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Finger Scanner → Verificēt Samsung
kontu, un tad pieskarieties ekrāna augšējajā labajā daļā esošajam slēdzim, lai to aktivizētu.
Privātais režīms
Par privāto režīmu
Izmantojiet šo režīmu, lai neļautu citiem piekļūt specifiskam saturam kā, piemēram, attēliem un
dokumentiem kas saglabāti ierīcē. Jūs varat saglabāt saturu specifiskā vietā un deaktivizēt privāto
režīmu, lai droši slēptu vienumus.
Satura slēpšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Privātais režīms, un tad pieskarieties
Privātais režīms slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un
pieskarieties Privātais rež., lai to aktivizētu.
Kad Jūs pirmo reizi aktivizējat privāto režīmu, iestatiet atbloķēšanas kodu un rezerves PIN.
2 Ievadiet privātā režīma atbloķēšanas kodu.
Kad šis režīms ir aktivizēts, ekrāna augšdaļā parādās .
56
Personalizēšana
3 Lai izvēlētos vienumus ko slēpt, pieskarieties un turiet vienumu sarakstā, atzīmējiet
vienumus ko izvēlēties, un tad pieskarieties → Pārvietot uz privāto krātuvi.
Vienumi, kas ir pārvietoti uz privāto režīmu, parādās ar
uz tiem.
4 Kad jūs esat izvēlējies vienumus ko slēpt, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties
Iestatīj. → IERĪCE → Privātais režīms, un tad pieskarieties Privātais režīms slēdzim, lai
to deaktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un pieskarieties Privātais rež., lai to
deaktivizētu.
Izvēlētie vienumi pazudīs no ekrāna.
Pārliecinieties, vai ir saglabāti visi faili un vai tie ir pareizi pārvietoti pirms privātā režīma
deaktivizēšanas.
Slēptā satura skatīšana
Jūs varat skatīt slēptos failus tikai, kad ir aktivizēts privātais režīms.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Privātais režīms, un tad pieskarieties
Privātais režīms slēdzim, lai to aktivizētu. Vai arī atveriet ātro iestatījumu paneli un
pieskarieties Privātais rež., lai to aktivizētu.
2 Ievadiet privātā režīma atbloķēšanas kodu.
3 Programmu sarakstā pieskarieties pie Mani Faili → Privāts.
Ekrānā parādās visi faili, kas ir pārvietoti uz privāto režīmu.
57
Personalizēšana
Vairāki lietotāji
Uzstādiet papildu lietotāju kontus, citiem lietotājiem, kas lieto ierīci, ar personalizētiem
iestatījumiem, kā piemēram, e-pasta kontiem, fona attēlu iestatījumiem, un vēl. Ir pieejami
sekojošie lietotāju kontu veidi.
• Īpašnieks: īpašnieka konts tiek izveidots tikai, kad ierīce tiek iestatīta pirmoreiz, un nevar tik
izveidots vairāk par vienu. Šim kontam ir pilnīga kontrole pār ierīci, ieskaitot lietotāju kontu
pārvaldību.
• Lietotājs: šis konts ļauj lietotājiem piekļūt savām programmām un saturam un pielāgot
ierīces iestatījumus, kas ietekmē visus kontus.
• Ierobežots profils: ierobežots konts, kas var piekļūt tikai programmām un saturam, ko ļauj
īpašnieka konts, un nevar izmantot pakalpojumus, kur nepieciešams pierakstīties.
Lietotāju pievienošana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Lietotāji.
2 Pieskarieties Pievienot lietotāju vai profilu → Lietotājs → LABI → IESTATĪT TŪLĪT.
3 Lai pabeigtu konta iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Ierobežoto kontu pievienošana
1 Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Lietotāji.
2 Pieskarieties pie → Pievienot lietotāju vai profilu → Ierobežots profils.
3 Iestatiet atbloķēšanas kodu, un tad izvēlieties programmas un saturu, kam ļauts piekļūt
ierobežotiem lietotājiem.
Lietotāju pārslēgšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Lietotāji.
2 Izvēlieties lietotāja kontu uz kuru pārslēgties, un tad atbloķējiet ierīci.
58
Personalizēšana
Lietotāju pārvaldīšana
Kad izmantojat īpašnieka kontu, jūs varat dzēst kontus vai mainīt kontu iestatījumus.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Lietotāji.
2 Pieskarieties pie blakus kontam un pēc tam izvēlieties vai noņemiet izvēli no
programmām un satura, lai ļautu vai ierobežotu piekļuvi no konta.
Lai izdzēstu kontu, pieskarieties pie
.
Datu pārsūtīšana no jūsu iepriekšējās ierīces
Dublēto kontu izmantošana
Jūs varat pārsūtīt dublētos datus no savas iepriekšējās ierīces uz jūsu jauno ierīci izmantojot
Google vai Samsung kontu. Atsaucieties uz Datu dublēšana un atjaunošana, lai skatītu vairāk
informācijas.
Samsung Smart Switch lietošana
Jūs varat pārsūtīt datus no iepriekšējās ierīces uz jaunu ierīci izmantojot Smart Switch
(mobilajiem un datoriem). Apmeklējiet www.samsung.com/smartswitch, lai iegūtu plašāku
informāciju.
Samsung Smart Switch nav atbalstīts dažās ierīcēs vai datoros.
Smart Switch Mobile lietošana
Izmantojiet šo programmu, lai pārsūtītu datus no iepriekšējās ierīces uz jauno ierīci. Jūs varat
lejupielādēt programmu no Galaxy Apps vai Play veikals.
1 Pieskarieties savā ierīcē Smart Switch.
2 Izvēlieties savā ierīcē iespēju atbilstoši iepriekšējās ierīces veidam un sekojiet ekrānā
redzamajām instrukcijām.
Ja iepriekšējā ierīce bija Android ierīce, uzinstalējiet šajā ierīcē Smart Switch Mobile
programmu. Sīkāku informāciju skatiet palīdzības sadaļā.
59
Personalizēšana
Smart Switch lietošana ar datoriem
Izmantojiet šo funkciju, lai importētu jūsu dublētos datus (no izvēlētu ražotāju
mobilajām ierīcēm) no datora uz jūsu ierīci. Jūs varat lejupielādēt programmu no
www.samsung.com/smartswitch.
1 Dublējiet datus no iepriekšējās mobilās ierīces uz datoru. Lai vairāk informācijas, sazinieties
ar ierīces ražotāju.
2 Palaidiet datorā Smart Switch programmu.
3 Savienojiet savu pašreizējo ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
4 Datorā, noklikšķiniet uz iepriekšējās ierīces ražotāja un sekojiet ekrānā redzamajām
instrukcijām, lai pārsūtītu datus uz jūsu ierīci.
Izmantojot Samsung Kies
Importējiet jūsu dublēto datu failu no jūsu datora, izmantojot Samsung Kies, lai atjaunotu
datus jūsu ierīcē. Jūs varat arī dublēt datus uz datoru, izmantojot Samsung Kies. Atsaucieties uz
Savienošana ar Samsung Kies, lai skatītu vairāk informācijas.
Kontu iestatīšana
Kontu pievienošana
Dažām programmām, kas tiek izmantotas Jūsu ierīcē, ir nepieciešams reģistrēts konts. Izveidojiet
kontus, lai nodrošinātu iespējami labāko pieredzi, lietojot savu ierīci.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → VISPĀRĪGI → Konti → Konta pievienošana un
izvēlieties konta pakalpojumu. Pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu
konta uzstādīšanu.
Lai sinhronizētu saturu ar jūsu kontiem, izvēlieties kontu un atzīmējiet vienumus, kurus
sinhronizēt.
Kontu noņemšana
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → VISPĀRĪGI → Konti, izvēlieties kontu, un tad
pieskarieties → Noņemt kontu.
60
Kontakti
Kontaktu pievienošana
Kontaktu pārvietošana no citam ierīcēm
Jūs varat pārvietot kontaktus no citas ierīces uz jūsu ierīci. Atsaucieties uz Datu pārsūtīšana no
jūsu iepriekšējās ierīces, lai skatītu vairāk informācijas.
Manuālā kontaktu izveidošana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kontakti → KONTAKTI.
2 Pieskarieties pie un ievadiet kontakta informāciju.
• : pievienot attēlu.
• /
: pievienot vai dzēst kontakta lauku.
3 Pieskarieties SAGLABĀT.
Kontaktu izveidošana no vizītkartēm
Uzņemiet vizītkartes fotoattēlu un ievāciet no tās kontaktinformāciju.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kontakti → KONTAKTI.
2 Pieskarieties → Vizītkartes → .
Lai izvēlētos vai pievienotu valodas atpazīšanai, pieskarieties → Mērķvaloda.
61
Kontakti
3 Novietojiet vizītkarti uz gludas virsmas un pagrieziet ierīci ainavorientācijā.
4 Pielāgojiet ierīci, lai karte ietilptu ekrānā redzamajos rāmjos. Kad rāmji paliek zaļi, ierīce
automātiski uzņem fotoattēlu. Ierīce arī nolasa kontaktinformāciju un pārveido to par
kontaktpersonu.
• Ja ierīce automātiski neuzņem fotoattēlu, pieskarieties
.
• Lai manuāli uzņemtu vizītkaršu fotoattēlus, pieskarieties → Automātiskā tveršana →
Izslēgt.
• Lai iegūtu tekstu no saglabātā attēla, pieskarieties → Ielādēt attēlu.
5 Rediģējiet vai pievienojiet vairāk informācijas un pieskarieties SAGLABĀT.
Kontaktu pārvaldība
Kontakta rediģēšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kontakti → KONTAKTI.
2 Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties rediģēt un pieskarieties .
3 Rediģējiet kontaktinformāciju vai pieskarieties PIEVIEN. CITU LAUKU, lai pievienotu vairāk
kontaktinformāciju.
4 Pieskarieties SAGLABĀT.
Kontakta dzēšana
Izvēlieties kontaktu, kuru vēlaties dzēst un pieskarieties
.
Kontakta koplietošana
Izvēlieties kontaktu, ko koplietot, pieskarieties → Kopīgot vizītkarti, izmantojot un izvēlieties
kopīgošanas metodi.
62
Kontakti
Grupu pārvaldīšana
Programmu sarakstā, pieskarieties Kontakti → GRUPAS.
Jaunas grupas izveidošana
Pieskarieties
, ievadiet grupas nosaukumu, un tad pieskarieties SAGLABĀT.
Kontaktu pievienošana grupai
Izvēlieties grupu un pēc tam pieskarieties → Pievienot dalībnieku. Izvēlieties kontaktpersonas,
ko vēlaties pievienot, un pēc tam pieskarieties pie GATAVS.
Grupas dzēšana
Pieskarieties → Dzēst grupas, izvēlieties lietotāja izveidotās grupas un tad pieskarieties
GATAVS.
E-pasta ziņas sūtīšana grupas dalībniekiem
Izvēlieties grupu, pieskarieties → Sūtīt e-pasta ziņu, izvēlieties biedrus, pieskarieties GATAVS,
ievadiet ziņojumu, un tad pieskarieties pogai sūtīt.
Kontaktpersonu apvienošana ar kontiem
Apvienojiet kontaktpersonas, kas ir saglabātas ierīcē Jūsu kontos.
Programmu sarakstā pieskarieties Kontakti → KONTAKTI.
Pieskarieties → Pārvietot ierīces kontaktus uz → Google vai Samsung account.
Kontaktu importēšana un eksportēšana
Importējiet kontaktus no glabāšanas pakalpojumiem uz savu ierīci, vai eksportējiet kontaktus no
ierīces uz glabāšanas paklapojumiem.
Programmu sarakstā pieskarieties Kontakti → KONTAKTI.
Pieskarieties → Iestatījumi → Kontaktu importēšana/eksportēšana un tad izvēlieties
importēšanas vai eksportēšanas iespēju.
63
Kontakti
Kontaktu meklēšana
Programmu sarakstā pieskarieties Kontakti → KONTAKTI.
Izmantojiet kādu no šīm meklēšanas metodēm:
• Ritiniet kontaktu sarakstā uz augšu vai uz leju.
• Velciet pirkstu gar indeksu kontaktpersonu saraksta kreisajā pusē, lai to ātri ritinātu.
• Pieskarieties meklēšanas laukā kontaktu saraksta augšpusē un ievadiet meklēšanas kritērijus.
Kad kontaktpersona ir izvēlēta, veiciet vienu no šīm darbībām:
• : pievienot kontaktu izlasei.
• : sastādiet e-pastu.
Kontaktpersonu īsceļu pievienošana klasiskajam sākuma ekrānam
Pievienojiet īsceļus kontaktiem, ar kuriem komunicējat bieži, uz klasiskā sākuma ekrāna.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kontakti → KONTAKTI.
2 Izvēlieties kontaktu.
3 Pieskarieties → Piev. īsceļu sākuma ekrānam.
64
Kamera
Pamata uzņemšana
Fotoattēlu uzņemšana vai video ierakstīšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kamera.
2 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietā, kur kamerai jāiestata fokuss.
3 Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties pie , lai ierakstītu video.
• Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai tuvinātu, vai satuviniet tos, lai tālinātu.
• Lai ieraksta laikā no video tvertu nekustīgu attēlu, pieskarieties pie
.
• Lai mainītu fokusu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vietai, kuru vēlaties iestatīt
fokusā. Lai iestatītu fokusu attēla centrā, pieskarieties pie .
Pārslēgšanās starp
priekšējo un
aizmugurējo
kamerām.
Parādīt pašreizējo
režīmu.
Sākt video
uzņemšanu.
Uzņemiet fotoattēlu.
Fotografēšanas
režīma maiņa.
Mainīt kameras
iestatījumus.
Skatīt jūsu uzņemtos
fotoattēlus un video.
65
Kamera
• Kad kamera netiek lietota, tā automātiski izslēdzas.
• Pārliecinieties, vai objektīvs ir tīrs. Pretējā gadījumā ierīce var nedarboties pareizi dažos
režīmos, kuros nepieciešama augsta izšķirtspēja.
• Priekšējais kameras objektīvs ir piemērots platleņķa fotoattēliem. Platleņķa fotoattēlos
var būt nelieli izkropļojumi un tas nenorāda uz ierīces veiktspējas problēmām.
Kameras īsceļu pārkārtošana
Jūs varat pārkārtot kameras īsceļus ātrai un vieglai piekļuvei priekšskatījuma ekrānā.
Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties . Pieskarieties vienumam un velciet to uz slotu ekrāna
kreisajā daļā.
Izmantojot kameru, ieteicams ievērot pieklājības normas
• Nefotografējiet un nefilmējiet citus cilvēkus bez viņu atļaujas.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tas ir aizliegts.
• Nefotografējiet un nefilmējiet vietās, kur tādējādi var pārkāpt citu personu privātumu.
66
Kamera
Attāl. skatu meklētājs
Izmantojiet savu ierīci kā citas ierīces skatu meklētāju. Jūs varat vadīt otru ierīci attālināti, lai
uzņemtu fotoattēlus vai video no attāluma. Jūsu ierīce rāda to pašu attēlu, kāds tiek rādīts
savienotajā ierīcē.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kamera.
2 Pieskarieties → Attāl. skatu meklētājs.
3 Pieskarieties WI-FI DIRECT IESTATĪJUMI, lai izveidotu savienojumu ar citu ierīci.
4 Priekšskatījuma ekrānā pieskarieties attēla vietai, kur ierīcei jāiestata fokuss.
5 Pieskarieties , lai uzņemtu fotoattēlu, kas redzams savienotās ierīces skatu meklētājā.
Nodrošiniet, ka ierīce, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu atbalsta remote viewfinder
režīmu.
67
Kamera
Uzņemšanas režīmi
Auto.
Izmantojiet šo režīmu, lai ļautu kamerai novērtēt apkārtējo vidi un noteikt piemērotāko fotoattēla
režīmu.
Programmu sarakstā, pieskarieties Kamera → Režīm → Auto.
Sejas uzlaboš.
Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu ar gaišākām sejām un izveidotu maigākus attēlus.
Programmu sarakstā, pieskarieties Kamera → Režīm → Sejas uzlaboš.
Shot & more
Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu sēriju un modificētu to, piemērojot dažādus
efektus, izmantojot uzņemšanas režīmus. Ierīce identificē fotoattēlus ar
sadaļā Galerija.
Tālummaiņas funkcija nav pieejama fotoattēlu uzņemšanai šajā režīmā.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Kamera.
2 Pieskarieties Režīm → Shot & more.
3 Pieskarieties pie .
Ierīce uzņem fotoattēlu sēriju un parāda pieejamos uzņemšanas režīmus.
4 Izvēlieties uzņemšanas režīmu un piemērojiet fotoattēliem efektu.
• Labākais fotoattēls: uzņemiet vairākus fotoattēlus un saglabājiet labāko no tiem. Ritiniet
pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus sērijas fotoattēlus. Ierīce iesaka labāko fotoattēlu un
identificē to ar .
68
Kamera
• Labākā seja: izņemiet vairākas fotoattēlu grupas un tās kombinējiet vislabākā iespējamā
attēla veidošanai. Pieskarieties dzeltenajam rāmim uz katras sejas un izvēlieties labāko
individuālo pozu katram objektam no tām pozām, kas redzamas ekrāna lejasdaļā. Pēc
tam sapludiniet attēlus vienā fotoattēlā. Ierīce iesaka labāko fotoattēlu un identificē to ar
.
• Dramatisks att.: uzņemiet fotoattēlu sēriju un kombinējiet tos, lai izveidotu attēlu, kas
parāda kustības pēdas. Pagariniet kustības pēdas attēlā, izvēloties vairāk fotoattēlus
no ekrāna lejasdaļas. Lai rediģētu izvēlēto fotoattēlu kustību pēdas, pieskarieties
un izvēlieties fotoattēlu. Pieskarieties Atjaunot, lai parādītu objekta kustību pēdas vai
pieskarieties Noņemt, lai dzēstu kustību pēdas. Rediģējiet fotoattēlu un pieskarieties pie
.
• Dzēšgumija: dzēsiet nevēlamus kustīgos objektus. Pieskarieties , lai dzēstu nevēlamus
kustīgus objektus. Pieskarieties , lai atjaunotu oriģinālo fotoattēlu.
• Panorāmas foto: piemērot efektu objekta fonam, kas liek objektam izskatīties ātrā
kustībā. Pieskarieties Objekti, lai izvēlētos objektu. Pieskarieties Kust. aizm., lai mainītu
fona miglas leņķi. Pieskarieties Leņķis → un uzvelciet apli ar savu pirkstu ap lielo apli,
lai pielāgotu miglošanas leņķi. Lai pielāgotu fona miglošanas līmeni, pieskarieties Kust.
aizm. un velciet pielāgošanas joslu.
5 Kad jūs esat beidzis rediģēt fotoattēlus, pieskarieties
.
Panorāma
Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlu, kas sastāv no vairākiem kopā savienotiem
fotoattēliem. Ierīce identificē fotoattēlu ar
sadaļā Galerija.
Programmu sarakstā, pieskarieties Kamera → Režīm → Panorāma.
Lai iegūtu vislabāko uzņēmumu, sekojiet šiem padomiem:
• Lēnām virziet kameru vienā virzienā.
• Saglabājiet attēlu rāmja ietvaros kameras skatu meklētājā.
• Izvairieties no fotoattēlu uzņemšanas ar nenoteiktu fonu, kā piemēram klajas debess,
vai parastas sienas.
69
Kamera
HDR (bagāt. tonis)
Izmantojiet šo režīmu, lai uzņemtu fotoattēlus ar bagātīgām krāsām un atveidojiet detalizāciju
pat spilgtās un tumšās vidēs.
Programmu sarakstā, pieskarieties Kamera → Režīm → HDR (bagāt. tonis).
Bez efekta
Ar efektu
Duālā kam.
Uzņemot ainavas fotoattēlu ar aizmugures kameru, ielaiduma logā parādās ar priekšējo kameru
uzņemts attēls vai video un otrādi. Izmantojiet šo funkciju, lai vienlaicīgi uzņemtu skaistas ainavas
fotoattēlu un pašportretu.
Programmu sarakstā pieskarieties Kamera → Režīm → Duālā kam., lai pārslēgtu uz duālās
kameras režīmu. Pieskarieties pie , lai uzņemtu fotoattēlu, un pieskarieties pie , lai ierakstītu
video.
Pārslēgšanās starp
priekšējo un
aizmugurējo
kamerām.
Pieskarieties, lai
izmainītu tā izmērus
vai pārvietotu uz citu
vietu.
Izvēlēties no
pieejamo
izkārtojumu klāsta.
70
Kamera
• Jūs varat ierakstīt video duālās kameras Full HD režīmā 5 minūšu garumā un līdz pat
10 minūtēm HD vai VGA režīmā.
• Skaņa tiek ierakstīta ar iekšējā mikrofona palīdzību kamēr video tiek ierakstīts šajā
režīmā.
Uzņemšanas režīmu pārvaldīšana
Izvēlieties uzņemšanas režīmus, ko parādīt režīmu izvēles ekrānā.
Programmu sarakstā, pieskarieties Kamera → Režīm → Pārv. rež.
Uzņemšanas režīmu lejupielādēšana
Lejupielādējiet citus uzņemšanas režīmus no Galaxy Apps.
Programmu sarakstā, pieskarieties Kamera → Režīm → Lejupielādēt.
Kameras iestatījumi
Programmu sarakstā pieskarieties Kamera →
pieejamas gan foto, gan video režīmā.
. Ne visas no tālāk uzskaitītajām iespējām ir
• Attēla lielums: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet lielāku
izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
• Sērijveida fotoattēli: uzņemiet kustīgu priekšmetu sērijveida fotoattēlus.
• Vāja apgaismojuma noteikšana: iestatiet ierīci automātiski noteikt tumšus apstākļus un
pielāgot fotoattēla spilgtumu bez zibspuldzes.
Šī funkcija nav pieejama, kad jūs ierakstāt video.
71
Kamera
• Sejas noteikš.: iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt to fotoattēlus.
• ISO: izvēlieties ISO vērtību. Tā kontrolē kameras jutību pret gaismu. Tā tiek mērīta vērtībās,
kas ekvivalentas filmu kamerām izmantojamajām vērtībām. Zemas vērtības ir piemērotas
nekustīgiem vai spilgti apgaismotiem objektiem. Lielākas vērtības ir piemērotas objektiem,
kas atrodas ātrā kustībā vai ir vāji izgaismoti.
• Mērīšanas režīmi: izvēlieties gaismas mērīšanas metodi. Tā nosaka gaismas vērtību
aprēķināšanas veidu. Centrēts mēra fona gaismu skata centrā. Punkts mēra gaismas vērtību
konkrētajā vietā. Matrica aprēķina vidējo vērtību visam skatam.
• Piesk., lai fotograf.: lai fotografētu, pieskarieties priekšskatījuma ekrānā redzamajam
attēlam.
• Saglabāt kā: iestatiet ierīci, lai saglabātu gan bagātīgu toņu, gan oriģinālo fotoattēlu vai tikai
bagātīgu toņu fotoattēlu.
• Videoklipa lielums: izvēlieties izšķirtspēju. Lai sasniegtu augstāku kvalitāti, izmantojiet
lielāku izšķirtspēju. Taču šādā gadījumā tiks patērēts lielāks ierīces atmiņas apjoms.
• Ierakstīšanas režīms: mainīt ierakstīšanas režīmu.
• Video stabiliz.: aktivējiet vai deaktivējiet prettriecienu aizsardzību. Prettriecienu aizsardzība
palīdz fokusēties, kad kamera atrodas kustībā.
• Efekti: izvēlieties filtru, ko izmantot, kad uzņemiet fotoattēlus vai ierakstāt video. Lai
lejupielādētu vairāk efektu, pieskarieties Lejupielādēt. Lai mainītu efektu kārtību vai slēptu
efektus no saraksta, pieskarieties Pārv. efektus.
• Zibspuldze: zibspuldzes aktivizēšana un deaktivizēšana.
• Taimeris: izmantojiet šo funkciju uzņemšanai ar noteiktu aizkavi.
• Skata režīms: mainīt priekšskatījuma ekrāna proporcijas.
• Atr. vietas atzīmes: pievienojiet fotoattēlam uzņemšanas vietas GPS birku.
• Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt
traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos.
• Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti
internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
72
Kamera
• Krātuves atr. vieta: izvēlieties vietu atmiņā, kur glabāt failus.
• Pārsk. att./video: iestatiet ierīci apskatīt fotoattēlus vai video pēc to uzņemšanas.
• Attāl. skatu meklētājs: jūs varat vadīt savu ierīci attāli, lai uzņemtu fotoattēlus vai video no
attāluma.
Šī funkcija var nebūt pieejama, tas ir atkarīgs no ierīces, ar kuru vēlaties izveidot
savienojumu.
• Baltā balanss: izvēlieties piemērotu baltā balansu, lai attēlu krāsu diapazons būtu atbilstošs
reālajai situācijai. Iestatījumi ir paredzēti noteiktiem apgaismojuma apstākļiem. Šie
iestatījumi ir līdzīgi baltā balansa ekspozīcijas siltuma diapazonam profesionālās kamerās.
• Ekspozīcijas vērtība: mainiet ekspozīcijas vērtību. Tā nosaka, cik daudz gaismas uztver
kameras sensors. Situācijās ar nepietiekamu apgaismojumu izmantojiet lielāku ekspozīcijas
vērtību.
• Režģa līnijas: iestatiet, lai parādītu skatu meklētāja vadlīnijas kompozīcijas veidošanas
atvieglošanai, izvēloties objektus.
• Skaļuma taustiņš: iestatiet ierīci, lai aizslēga un tālummaiņas funkciju pārvaldībai varētu
izmantot skaļuma pogu.
• Balss vadība: iestatiet ierīci uzņemt fotoattēlus ar balss komandu.
• Palīdzība: skatiet palīdzības informāciju par kameras lietošanu.
• Atjaunot iestatījumus: kameras iestatījumu maiņa.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā režīma.
73
Galerija
Fotoattēlu vai video apskatīšana
Satura skatīšana ierīcē
Programmu sarakstā, pieskarieties Galerija un izvēlieties attēlu vai video.
Uz video failu priekšskatījuma sīktēla ir redzama
ikona.
Lai slēptu vai parādītu izvēlnes joslu un priekšskatītu sīktēlus, pieskarieties ekrānam.
Nosūtīt attēlu citiem.
Modificēt attēlu.
Dodieties uz iepriekšējo
ekrānu.
Piekļūt papildiespējām.
Izdzēst attēlu.
Meklēt citas ierīces, lai
skatītu attēlu.
Attēlu un videoklipu
priekšskatījuma sīktēli.
74
Galerija
Citās ierīcēs saglabāta satura skatīšana
Meklējiet saturu, kas ir saglabāts citās ierīcēs, un skatiet to savā ierīcē.
Programmu sarakstā pieskarieties Galerija.
Piekļūšana saturam tuvumā esošā ierīcē
Pieskarieties
un izvēlieties ierīci no Tuvumā esošās ierīces, lai piekļūtu saturam. Varat skatīt
saturu, kas ir saglabāts ierīcēs ar aktivizētu satura koplietošanas funkciju.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → SAVIENOJUMI → Tuvumā esošās ierīces, un tad
pieskarieties Tuvumā esošās ierīces slēdzim, lai to aktivizētu. Atsaucieties uz Tuvumā esošās
ierīces, lai skatītu citus iestatījumus.
Šķirošanas iespējas izvēlēšanās
Attēli vai video jūsu ierīcē var tikt šķiroti pēc laika vai albuma. Jūs varat arī filtrēt attēlus un video
pēc kategorijas, kā piemēram, cilvēki.
Programmu sarakstā, pieskarieties Galerija →
, un tad izvēlieties šķirošanas iespēju.
Piekļūšana papildiespējām
Programmu sarakstā, pieskarieties Galerija un izvēlieties attēlu vai video. Pieskarieties pie un
izmantojiet šādas iespējas.
• Papildinformācija: skatīt vairāk informācijas par failu.
• Studio: rediģēt attēlus vai video studijas režīmā. Atsaucieties uz Fotoattēlu vai video
rediģēšana, lai skatītu vairāk informācijas.
• Pagriezt pa kreisi: pagrieziet attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
• Pagriezt pa labi: pagrieziet attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā.
• Apgriezt: apgrieziet attēlu.
• Pārdēvēt: pārdēvējiet failu.
• Slaidrāde: sāciet slaidrādi, kurā iekļauti pašreizējā mapē esošie attēli.
• Iestatīt kā: iestatiet attēlu kā fona attēlu vai kontaktpersonas attēlu.
• Drukāt: izdrukājiet attēlu, savienojot ierīci ar printeri. Atsaucieties uz Mobilā drukāšana, lai
skatītu vairāk informācijas.
75
Galerija
• Iestatījumi: mainiet galerijas iestatījumus.
Pieejamas iespējas var atšķirties atkarībā no izvēlētā faila.
Lai izvēlētos vairākus failus no failu saraksta, pieskarieties un turiet failu, un tad pieskarieties
citiem failiem. Kad faili ir izvēlēti, jūs varat koplietot vai dzēst tos tajā pašā laikā vai pieskarties ,
lai piekļūtu papildiespējām.
Fotoattēlu vai video rediģēšana
Fotostudija
Rediģējiet attēlus, piemērojot dažādus efektus.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Galerija.
2 Pieskarieties → Studio → Fotostudija.
3 Izvēlieties attēlu, kuru rediģēt.
76
Galerija
4 Rediģējiet attēlu piemērojot dažādus efektus.
Pielietot attēlam efektus.
Pielāgot attēla
piesātinājumu vai
spilgtumu.
Izrotāt attēlu pievienojot
uzlīmes.
Apgrieziet attēlu.
Zīmēt uz attēla.
Pagrieziet attēlu.
Ievietot uz attēla rāmi.
5 Kad jūs esat beidzis rediģēt attēlu, pieskarieties
6 Ievadiet faila nosaukumu un pieskarieties LABI.
→ Saglabāt kā.
Rediģētais fotoattēls tiek saglabāts mapē Studio. Lai atvērtu mapi, pieskarieties Galerija →
→ Albums → Studio.
77
Galerija
Kolāžu studija
Kombinēt vairākus attēlus, lai izveidotu kolāžu.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Galerija.
2 Pieskarieties → Studio → Kolāžu studija.
3 Izvēlieties attēlus, ko kombinēt un pieskarieties GATAVS.
4 Rediģējiet attēlu piemērojot dažādus efektus.
Pievienot attēlus.
Izdzēst attēlu.
Izdzēst attēlu.
Slēpt attēla paneli.
Mainīt kolāžas stilu.
Mainīt sadalījuma
izkārtojumu.
5 Kad jūs esat beidzis rediģēt attēlus, pieskarieties
.
Rediģētais attēls tiek saglabāts mapē Studio. Lai atvērtu mapi, pieskarieties Galerija →
→ Albums → Studio.
78
Galerija
Shot & more
Piemērot dažādus efektus jūsu uzņemtajiem attēliem.
Var izvēlēties tikai fotoattēlus, kas uzņemti uzņemšana un citi režīmā.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Galerija.
2 Pieskarieties → Studio → Shot & more.
3 Izvēlieties attēlu, kuru rediģēt.
4 Rediģējiet attēlu piemērojot dažādus efektus.
Radiet attēlu, kurā
redzamas gaismas pēdas.
Radīt labāko, iespējamo
attēlu.
Dzēst kustīgus objektus no
fona.
Saglabāt labāko fotoattēlu.
Lieciet objektam izskatīties,
kā ātrā kustībā.
5 Kad jūs esat beidzis rediģēt attēlu, pieskarieties
.
Rediģētais attēls tiek saglabāts mapē Studio. Lai atvērtu mapi, pieskarieties Galerija →
→ Albums → Studio.
79
Galerija
Video redaktors
Rediģēt vai izveidot video ar vairākiem attēliem un video.
Lai izmantotu šo funkciju, jums ir jālejupielādē un jāinstalē nepieciešamā programma.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Galerija.
2 Pieskarieties → Studio → Video redaktors.
3 Izvēlieties video, ko rediģēt un pieskarieties GATAVS.
Jūs varat arī izvēlēties attēlus, lai izveidotu video.
4 Rediģējiet video, piemērojot dažādus efektus.
Pievienot fona
mūziku vai pielietot
video klipam skaņas
efektus.
Atcelt vai no jauna
izpildīt pēdējo
darbību.
Automātiski rediģēt
video klipu.
Pievienot vairāk
attēlus.
Piekļūt
papildiespējām.
Pievienot vairāk
video.
Saglabāt videoklipu.
Ierakstīt video.
Atskaņot videoklipu.
Sadalīt vai apgriezt
video vai mainīt
video kārtību.
5 Kad jūs esat beidzis rediģēt video, pieskarieties EKSPORTĒT.
6 Izvēlieties saglabāšanas iespēju un pieskarieties LABI.
Rediģētais video tiek saglabāts mapē Export. Lai atvērtu mapi, pieskarieties Galerija →
→ Albums → Export.
80
Galerija
Video apgriešana
Apgrieziet video segmentus.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Galerija.
2 Pieskarieties → Studio → Video apgriešana.
3 Izvēlieties video, ko rediģēt.
4 Pārvietojiet sākuma atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo
beigu punktu, pieskarieties GATAVS.
Pašreizējā atrašanās vieta
Sākuma atzīme
Beigu atzīme
5 Ievadiet faila nosaukumu, un tad pieskarieties LABI, lai saglabātu video.
81
Galerija
Galerijas iestatījumi
1 Programmu sarakstā pieskarieties Galerija.
2 Pieskarieties → Iestatījumi.
3 Izmantojiet šādas iespējas:
• Atzīmes → Draugu atzīmēšana: atzīmējiet fotoattēlus ar informāciju, kā piemēram,
datumu un atrašanās vietu. Lai rediģētu atzīmes, pieskarieties informācijai uz attēla,
pieskarieties , rediģējiet detaļas, un tad pieskarieties GATAVS.
• Atzīmes → Sejas atzīme: piešķiriet atzīmes attēlā redzamajām sejām. Kad seja tiek
uztverta, ap to parādās dzeltens rāmis. Izvēlieties seju, pieskarieties Pievienot vārdu, un
tad izvēlieties kontaktpersonu, lai identificētu sejas atzīmi. Kad attēlā tiek parādīta sejas
atzīme, pieskarieties tai un piekļūstiet dažādām iespējām, piemēram, ziņojuma sūtīšanai
personai.
Kad jūs izmantojat Sejas atzīme, sejas atpazīšana var neizdoties atkarībā no sejas leņķa,
sejas lieluma, ādas krāsas, sejas izteiksmes, apgaismojuma vai fotografējamā cilvēka
valkātajiem aksesuāriem.
82
Multivide
Mūzika
Mūzikas atskaņošana
Programmu sarakstā pieskarieties Mūzika.
Izvēlieties mūzikas kategoriju un pēc tam izvēlieties atskaņojamo dziesmu.
Meklēt citas ierīces, lai
atskaņotu failu.
Pielāgot skaļumu.
Piekļūt papildiespējām.
Iestatīt failu kā iecienītāko
dziesmu.
Ieslēgt atskaņošanu
nejaušā secībā.
Mainīt atkārtošanas režīmu.
Atvērt atskaņošanas
sarakstu.
Skatīt ieteikto dziesmu
sarakstu, balstoties uz
pašreiz atskaņoto dziesmu.
Pāriet pie iepriekšējās
dziesmas. Pieskarieties un
turiet, lai ātri pārietu
atpakaļ.
Pauzēt un atsākt
atskaņošanu.
Pāriet pie nākamās
dziesmas. Pieskarieties un
turiet, lai ātri pārietu uz
priekšu.
83
Multivide
Lai klausītos dziesmas ar vienādu skaļuma līmeni, pieskarieties → Iestatījumi → Papildu, un
tad atzīmējiet Viedais skaļums.
Kad ir aktivizēta funkcija Viedais skaļums, skaņa var būt skaļāka par ierīces skaļuma
līmeni. Esiet piesardzīgi un izvairieties no ilglaicīgas skaļas skaņas klausīšanās, lai
nebojātu dzirdi.
Dažiem failiem nevar aktivizēt funkciju Viedais skaļums.
Lai iestatītu sev pielāgotu skaņu, klausoties dziesmas ar austiņām, pieskarieties pie →
Iestatījumi → Papildu → Adapt Sound → Ieslēgt.
Kad Jūs pirmo reizi aktivizējiet šo funkciju, pieskarieties SĀKT, lai pielāgotu skaņu. Ierīce sāk
skaņas testu sēriju, lai pielāgotu skaņas līmeni, un sāk pīkstēt. Pieskarieties JĀ, ja Jūs dzirdat
pīkstienu vai NĒ, ja nedzirdat. Atkārtojiet šo soli katrā testā, līdz skaņas pielāgošana ir pabeigta.
Tad, atzīmējiet Mūzikas skaņa un pieskarieties GAT., lai pielāgotu iespēju, kad jūs klausāties
mūziku.
Kad iestatāt skaņu 14. vai augstākā līmenī, skaņas pielāgošanas iespēja netiek pielāgota
mūzikas atskaņošanai. Kad iestatāt skaņu 13. vai zemākā līmenī, iespēja tiek no jauna
aktivizēta.
Dziesmas iestatīšana par modinātāja toni
Lai pašreiz atskaņoto dziesmu izmantotu kā modinātāja signālu, pieskarieties pie → Iestatīt kā
→ No sākuma vai Automātiskie ieteikumi, un izvēlieties iespēju, un tad pieskarieties GAT.
Atskaņošanas sarakstu izveide
Izveidojiet savu dziesmu izlasi.
Programmu sarakstā pieskarieties Mūzika.
Pieskarieties ATSKAŅ. SAR. → → Izveidot atskaņošanas sarakstu. Ievadiet nosaukumu un
pieskarieties pie LABI. Pieskarieties , izvēlieties dziesmas, kuras vēlaties ietvert, un pēc tam
pieskarieties GAT.
Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu pašreiz atskaņoto dziesmu, pieskarieties → Piev. atsk.
sar. un izvēlieties atskaņošanas sarakstu.
84
Multivide
Mūzikas atskaņošana atbilstoši noskaņai
Izmantojiet šo funkciju, lai atskaņotu mūziku, kas atbilst Jūsu noskaņai.
Programmu sarakstā pieskarieties Mūzika.
Pieskarieties MŪZIKAS LAUKUMS. Dziesmas tiek automātiski sakārtotas pēc noskaņas.
Pieskarieties noskaņas šūnai vai velciet vairākas šūnas, lai klausītos mūziku šūnās.
Dziesmu kategorijas tiek balstītas uz pieejamo informāciju par dziesmu. Dažas dziesmas
nevar tikt kategorizētas noskaņu šūnās.
Citās ierīcēs saglabātas mūzikas atskaņošana
Meklējiet mūziku, kas ir saglabāta citās ierīcēs, un atskaņojiet to savā ierīcē.
Programmu sarakstā pieskarieties Mūzika.
Piekļūšana mūzikai tuvumā esošā ierīcē
Pieskarieties TUVUMĀ ESOŠĀS IERĪCES un izvēlieties ierīci kurai lai piekļūt un atskaņot mūziku.
Jūs varat atskaņot dziesmu ierīcēs ar aktivizētu satura koplietošanas funkciju.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → SAVIENOJUMI → Tuvumā esošās ierīces, un tad
pieskarieties Tuvumā esošās ierīces slēdzim, lai to aktivizētu. Atsaucieties uz Tuvumā esošās
ierīces, lai skatītu citus iestatījumus.
85
Multivide
Video
Videoklipu atskaņošana
Programmu sarakstā pieskarieties Video.
Izvēlieties atskaņojamo video.
Piekļūt papildiespējām.
Pārslēgties uz uznirstošo
videoatskaņotāju.
Pielāgot skaļumu.
Meklēt citas ierīces, lai
atskaņotu failu.
Pāriet uz priekšu vai
atpakaļ, velkot joslu.
Atvērt atskaņošanas
sarakstu.
Mainīt ekrāna proporcijas.
Pāriet uz iepriekšējo
videoklipu. Pieskarieties un
turiet, lai ātri pārietu
atpakaļ.
Pāriet uz nākamo
videoklipu. Pieskarieties un
turiet, lai ātri pārietu uz
priekšu.
Pauzēt un atsākt
atskaņošanu.
86
Multivide
Uznirstošā video atskaņotāja lietošana
Izmantojiet šo funkciju, lai izmantotu citas programmas, neaizverot videoklipu atskaņotāju. Video
skatīšanas laikā pieskarieties , lai izmantotu uznirstošo video atskaņotāju.
Uz ekrāna attāliniet divus pirkstus vienu no otra, lai palielinātu atskaņotāja izmēru, vai satuviniet
tos, lai samazinātu izmēru. Lai pārvietotu atskaņotāju, velciet to uz citu vietu.
Attēlu uzņemšana
Lai izmantotu šo funkciju atskaņošanas laikā, pieskarieties → Iestatījumi, atzīmējiet Tvert, un
tad pieskarieties AIZVĒRT.
Pieskarieties
, lai uzņemtu attēlu no video atskaņošanas laikā.
Video koplietošana va dzēšana
Programmu sarakstā pieskarieties Video.
Pieskarieties un turiet video, pieskarieties
, un tad izvēlieties koplietošanas metodi.
Pieskarieties pie → Dzēst, izvēlieties videoklipus un pēc tam pieskarieties pie GAT.
Videoklipu rediģēšana
Programmu sarakstā pieskarieties Video.
Izvēlieties video, pieskarieties → Rediģēt → Studija → Video apgriešana. Pārvietojiet sākuma
atzīmi vēlamajā sākuma punktā, pārvietojiet beigu atzīmi uz vēlamo beigu punktu, pieskarieties
GATAVS, un tad pieskarieties LABI, lai saglabātu video.
Lai rediģētu videoklipus, izmantojot videoklipu rediģēšanas programmu, izvēlieties videoklipu
un pieskarieties pie → Rediģēt → Video redaktors.
87
Multivide
Citās ierīcēs saglabāto video atskaņošana
Meklējiet video, kas ir saglabāti citās ierīcēs un atskaņojiet tos savā ierīcē.
Programmu sarakstā pieskarieties Video.
Piekļūšana video tuvumā esošā ierīcē
Pieskarieties TUVUMĀ ESOŠĀS IERĪCES un izvēlieties ierīci kurai piekļūt un pēc tam, atskaņot
vēlamo video savā ierīcē. Jūs varat atskaņot video ierīcēs, kurās ir aktivizēta satura koplietošanas
funkcija.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → SAVIENOJUMI → Tuvumā esošās ierīces, un tad
pieskarieties Tuvumā esošās ierīces slēdzim, lai to aktivizētu. Atsaucieties uz Tuvumā esošās
ierīces, lai skatītu citus iestatījumus.
88
Noderīgas programmas un
funkcijas
Bērnu režīms
Bērnu režīma sākšana
Izmantojiet šo logrīku, lai nodrošinātu bērniem drošu vidi, ierobežojot bērnu piekļuvi noteiktām
programmām vai saturam.
Pirms izmantojiet šo logrīku, Jums tas ir jālejupielādē un jāinstalē. Klasiskajā sākuma ekrānā,
pieskarieties Bērnu režīms → INSTALĒT.
Lai sāktu bērnu režīmu, pieskarieties Bērnu režīms klasiskajā sākuma ekrānā vai programmu
sarakstā. Kad tas ir instalēts, logrīks parādās klasiskajā sākuma ekrānā un programmu sarakstā.
Kad Jūs pirmo reizi palaižat šo logrīku, pieskarieties IESTATĪT PIN KODU ekrāna lejasdaļā. Pēc tam
sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.
Ja Bērnu režīms tiek nejauši atinstalēts, Jūs to varat instalēt no jauna. Klasiskajā sākuma
ekrānā, pieskarieties un turiet tukšu vietu, pieskarieties Logrīki, pieskarieties un turiet
Bērnu režīms logrīku. Velciet logrīku uz klasisko sākuma ekrānu un pieskarieties Bērnu
režīms, lai to instalētu no jauna.
Bērnu režīma sākuma ekrāns
Sākuma ekrāns ir sākuma punkts, piekļuvei visām programmām bērnu režīmā.
Bērnu galerija
Bērnu multivide
Bērnu kamera
Bērnu zīmējums
Iziet no bērnu režīma.
Bērnu balss
Ierakstītājs
Piekļūt vecāku
kontrolei.
89
Noderīgas programmas un funkcijas
Izmantojiet šo programmu, lai skatītu saglabātos attēlus, zīmējumus, balss ierakstus un
multivides failus, kuriem Jūs ļaujat savam bērnam piekļūt.
Izmantojiet šo programmu, lai atskaņotu video. Pirms Jūs izmantojat šo programmu, pievienojiet
programmai video, kas nav saglabāti ierīcē. Atsaucieties uz Vecāku kontrole, lai skatītu vairāk
informācijas.
Izmantojiet šo programmu, lai radītu zīmējumu ar pildspalvu, otu un citiem rīkiem.
Izmantojiet šo programmu, lai ierakstītu vai atskaņotu balss ierakstus.
Izmantojiet šo programmu, lai uzņemtu fotoattēlus vai ierakstītu video.
90
Noderīgas programmas un funkcijas
Bērnu režīma spēļu zona
Ritiniet pa labi sākuma ekrānā, lai atvērtu bērnu režīma spēļu zonu.
Jūs varat darboties ar personāžiem, fona objektiem un vēl.
Vecāku kontrole
Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu ierobežojumus bērnu režīmam, lai kontrolētu piekļuvi
saturam un programmām. Jūs varat mainīt bērnu režīma iestatījumus, lietošanas laika
ierobežojumus un vēl.
Sākuma ekrānā pieskarieties
un ievadiet PIN.
Lai izietu no vecāku kontroles, pieskarieties sākuma pogai.
• Bērna vārds: skatīt un rediģēt bērna profilu.
• Dienas spēļu laika ierob.: iestatiet laika ierobežojumu, lai pārvaldītu Jūsu bērna lietošanu.
• Programmas: skatīt un pievienot programmas, ko ļauts izmantot bērnu režīmā.
• Multivide: ļaujiet saviem bērniem piekļūt noteiktiem attēliem un video, kas saglabāti ierīcē.
• Bērnu veikals: lejupielādējiet programmas bērniem no Galaxy Apps.
91
Noderīgas programmas un funkcijas
S Finder
Izmantojiet šo programmu, lai meklētu saturu ierīcē. Jūs varat piemērot dažādus filtrus un skatīt
meklēšanas vēsturi.
Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties S Finder.
Satura meklēšana
Pieskarieties meklēšanas laukam un ievadiet atslēgvārdu, vai pieskarieties
atslēgvārdu.
un pasakiet
Lai iegūtu precīzākus rezultātus, pieskarieties filtriem zem meklēšanas lauciņa.
Lai izvēlētos meklēšanas kategorijas, pieskarieties → Iestatījumi → Izvēl. meklēš. kategor.
Meklēšanas vēstures pārvaldīšana
Jūs varat skatīt vai dzēst savas pēdējās meklēšanas. Izvēlieties iepriekšējo meklēšanas vienumu,
lai veiktu meklēšanu vēlreiz.
Lai izdzēstu vēsturi, pieskarieties pie
blakus objektam.
Lai iestatītu ierīci nesaglabāt meklēšanas vēsturi, pieskarieties → Iestatījumi, un noņemiet izvēli
no Lietot meklēš. vēsturi.
92
Noderīgas programmas un funkcijas
S Planner
S Planner sākšana
Izmantojiet šo programmu, lai pārvaldītu notikumus un uzdevumus.
Programmu sarakstā pieskarieties S Planner.
Doties uz šīs dienas
datumu.
Mainīt skata režīmu.
Piekļūt papildiespējām.
Meklēt notikumus vai
uzdevumus.
Izveidot notikumus vai
uzdevumus.
Pieskarieties pie un izmantojiet šādas iespējas:
• Izvēlēties datumu, ko skatīt: doties uz specifisku datumu.
• Dzēst: dzēst notikumus vai uzdevumus.
• Sinhronizēt tagad: sinhronizēt notikumus un pasākumus ar jūsu kontiem.
• Kalendāri: izvēlēties kalendārus, ko rādīt.
• Iestatījumi: mainīt S Planner iestatījumus.
93
Noderīgas programmas un funkcijas
Notikumu vai uzdevumu izveide
1 Programmu sarakstā pieskarieties S Planner.
2 Pieskarieties pie . Vai arī izvēlieties datumu, kurā nav notikumu vai uzdevumu un
pieskarieties datumam vēlreiz.
Ja datumā jau ir saglabāti notikumi vai uzdevumi, pieskarieties datumam un pieskarieties
3 Izvēlieties vai nu notikumu vai uzdevumu un ievadiet detaļas.
• NOTIKUMS: iestatīt notikuma sākuma un beigu datumu. Jūs varat iestatīt papildu
atkārtošanas iestatījumu.
• UZDEVUMS: pievienot uzdevumu, kas jāpaveic noteiktā datumā. Jūs varat iestatīt
papildu prioritātes iestatījumu.
Izvēlēties vienumu.
Ievadīt nosaukumu.
Izvēlēties kalendāru, ko
izmantot vai ar ko
sinhronizēt.
Pievienojiet karti, kurā
norādīta notikuma norises
vieta.
Iestatīt šī pasākuma
sākuma un beigu datumu.
Pievienot vairāk
informāciju.
4 Pieskarieties GATAVS, lai saglabātu notikumu vai uzdevumu.
94
.
Noderīgas programmas un funkcijas
Notikumu un pasākumu sinhronizēšana ar jūsu kontiem
Programmu sarakstā pieskarieties S Planner.
Lai sinhronizētu notikumus un uzdevumus ar jūsu kontiem, pieskarieties → Sinhronizēt tagad.
Lai pievienotu kontus, ar kuriem sinhronizēt, pieskarieties → Kalendāri → Konta
pievienošana. Tad, izvēlieties kontu ar ko sinhronizēt un pierakstieties. Kad konts ir pievienots,
blakus konta nosaukumam parādās zaļš aplis.
Lai mainītu konta sinhronizācijas iespēju, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties Iestatīj. →
VISPĀRĪGI → Konti, un tad izvēlieties konta pakalpojumu.
Notikumu vai uzdevumu dzēšana
Programmu sarakstā pieskarieties S Planner.
Lai dzēstu notikumus vai uzdevumus, pieskarieties → Dzēst, izvēlieties notikumus vai
uzdevumus, un tad pieskarieties GATAVS → DZĒST.
Lai dzēstu notikumu vai uzdevumu tā skatīšanas laikā, pieskarieties → Dzēst → DZĒST.
Lai atzīmētu uzdevumus kā paveiktus, pieskarieties datumam, kurā ir uzdevumi un atzīmējiet
paveiktos uzdevumus.
Notikumu vai uzdevumu koplietošana
Programmu sarakstā pieskarieties S Planner.
Lai koplietotu notikumu vai uzdevumu tā skatīšanas laikā, pieskarieties → Koplietot,
izmantojot un izvēlieties kopīgošanas metodi.
95
Noderīgas programmas un funkcijas
S Voice
Par S Voice
Izmantojiet šo programmu, lai vadītu ierīci ar balsi, veicot dažādas funkcijas.
Programmu sarakstā pieskarieties S Voice. Vai divas reizes nospiediet Sākuma pogu.
Lai deaktivizētu piekļuvi, nospiežot sākuma pogu, pieskarieties → Settings → Open S Voice,
un tad noņemt izvēli no Open via the home key.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Valodas iestatīšana
Pieskarieties → Settings → General → Language, un pēc tam izvēlieties valodu.
Izvēlētā valoda tiek piemērota tikai S Voice, nevis valodai, kas tiek parādīta ierīcē.
S Voice lietošana
Palaižot programmu S Voice, ierīce sāk balss atpazīšanu un mikrofona ikona kļūst zila.
Sakiet balss komandu.
Ja ierīce atpazīs komandu, tā veiks atbilstošo darbību.
96
Noderīgas programmas un funkcijas
Padomi labākas balss atpazīšanas nodrošināšanai:
• Runājiet skaidri.
• Runājiet klusās vietās.
• Neizmantojiet aizvainojošus vai žargona vārdus.
• Izvairieties runāt dialektā.
Atkarībā no apkārtējiem apstākļiem vai runas veida, ierīce var neatpazīt izrunātās komandas vai
izpildīt neatbilstošas darbības.
S Voice pamodināšana gaidstāves režīmā
Ja S Voice funkcija netiek noteiktu laiku izmantota, tā automātiski pārslēdzas uz gaidstāves
režīmu.
Pieskarieties mikrofona ikonai vai pasakiet “Hi Galaxy”, lai ierīcē atsāktos balss atpazīšana.
Pamodināšanas komandas mainīšana
Jūs varat mainīt pamodināšanas komandu no “Hi Galaxy”. Pamodināšanas komanda tiek
izmantota, lai palaistu S Voice, kad ierīce ir gaidstāves režīmā.
Pieskarieties → Settings → Open S Voice → Voice wake-up → Set wake-up command.
Balss komentāru atspējošana
Pieskarieties → Disable Voice feedback. Ierīce aptur balss komentārus, tiklīdz Jūs pasakāt
komandas.
Nevēlamo balss komandu labošana
Jūs varat rediģēt balss komandas, ja ierīce tās neatpazīst pareizi.
Lai labotu balss komandu, pieskarieties pēdējam runas burbulim, kurā ir Jūsu izrunātais teksts, un
rediģējiet tekstu ar tastatūru.
97
Noderīgas programmas un funkcijas
E-pasts
E-pasta kontu iestatīšana
Programmu sarakstā pieskarieties E-pasts.
Pirmoreiz atverot E-pasts, iestatiet e-pasta kontu.
Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli. Pieskarieties pie TĀLĀK privātam e-pasta kontam, piem.,
Google Mail, vai pieskarieties pie MANUĀLA IESTAT. uzņēmuma e-pasta konta. Pēc tam, lai
pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lai iestatītu citu e-pasta kontu, pieskarieties pie → Iestatījumi → Konta pievienošana.
Ja jums ir vairāk nekā divi e-pasta konti, jūs varat vienu iestatīt kā noklusējuma kontu.
Pieskarieties → Iestatījumi, izvēlieties kontu, un tad pieskarieties Noklusējuma konts.
Ziņojumu sūtīšana
Programmu sarakstā pieskarieties E-pasts.
Pieskarieties
ekrāna augšējajā daļā, rakstītu ziņojumu.
Atmest ziņojumu.
Nosūtīt ziņojumu.
Pievienot saņēmējus.
Piekļūt papildiespējām.
Pievienot CC vai BCC.
Ievadīt tematu.
Ievietot ziņojumā failus vai
izmantot rediģēšanas
iespējas.
Ievadīt ziņojumu.
Pievienot attēlus, video un
citus.
Saglabāt ziņojumu
nosūtīšanai vēlāk.
Pievienot saņēmējus no
kontaktpersonu saraksta.
98
Noderīgas programmas un funkcijas
Piekļūšana papildiespējām
Kamēr rakstāt ziņojumu, pieskarieties un piekļūstiet papildiespējām.
• Ieplānota sūtīšana: sūtiet ziņojumu plānotā laikā.
• Ja ieplānotajā laikā ierīce ir izslēgta, nav pieslēgta tīklam vai tīkls ir nestabils, ziņojums
netiks nosūtīts.
• Šī funkcija ir balstīta uz laiku un datumu, kas iestatīts ierīcē. Ziņojumi var tikt nosūtīti
nepareizā laikā, ja pārvietosities starp dažādām laika joslām un tīkls neatjauninās
informāciju.
• Prioritāte: izvēlēties ziņojuma prioritātes līmeni.
• Drošības iespējas: iestatīt ziņojumam drosības iespējas.
99
Noderīgas programmas un funkcijas
Ziņojumu lasīšana
Programmu sarakstā pieskarieties E-pasts.
Izvēlieties e-pasta kontu, kas jālieto, un jaunās ziņas tiek ielādētas. Lai manuāli ielādētu jaunās
ziņas, pieskarieties pie .
Pieskarieties ziņai, lai to lasītu.
Atbildēt uz ziņojumu.
Pārsūtīt ziņojumu.
Sastādiet ziņojumu.
Izdzēst ziņojumu.
Piekļūt papildiespējām.
Pievienot šo e-pasta
adresi kontaktpersonu
sarakstam vai skatīt cits
iespējas.
Atzīmēt ziņojumu kā
atgādinājumu.
Atbildēt visiem adresātiem.
Atvērt pielikumus.
Pāriet uz iepriekšējo vai
nākamo ziņojumu.
100
Noderīgas programmas un funkcijas
Kalkulators
Izmantojiet šo programmu vienkāršu vai komplicētu aprēķinu veikšanai.
Programmu sarakstā pieskarieties Kalkulators.
Aprēķinu vēsturi varat skatīt ekrāna augšdaļā.
Lai notīrītu vēsturi, pieskarieties pie NOTĪRĪT VĒSTURI.
Pulkstenis
SIGNĀLS
Programmu sarakstā pieskarieties pie Pulkstenis → SIGNĀLS.
Modinātāja iestatīšana
Pieskarieties modinātāju sarakstā, iestatiet modinātāja laiku, izvēlieties dienas, kurās atkārtot
modinātāju, iestatiet dažādas iespējas, un tad pieskarieties SAGLABĀT. Lai aktivizētu vai
deaktivizētu modinātājus, pieskarieties blakus modinātājam modinātāju sarakstā.
• Atlikt: iestatiet intervālu un signāla atkārtošanas reižu skaitu iestatītajā periodā.
• Viedais modinātājs: iestatiet viedā modinātāja laiku un signālu. Viedais modinātājs
sākas mazā skaļumā dažas minūtes pirms paredzēts atskaņot plānoto modinātāju. Viedā
modinātāja skaļums pakāpeniski palielinās līdz jūs izslēdzat to, vai atskan iepriekš iestatītais
modinātājs.
Signālu apturēšana
Lai apturētu signālu, velciet ārpus lielā apļa. Ja jūs esat iepriekš iespējojis snaudas iespēju,
velciet
ārpus lielā apļa, lai atkārtotu modinātāju pēc noteikta laika.
Signālu dzēšana
Pieskarieties pie → Dzēst, izvēlieties modinātājus un pēc tam pieskarieties pie
101
.
Noderīgas programmas un funkcijas
PASAULES PULKSTENIS
Programmu sarakstā pieskarieties pie Pulkstenis → PASAULES PULKSTENIS.
Pulksteņu izveidošana
Pieskarieties
un ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties to pilsētu sarakstā.
Lai lietotu vasaras laiku, pieskarieties un turiet pulksteni un pieskarieties
.
Pulksteņu dzēšana
Pieskarieties pie → Dzēst, izvēlieties pulksteņus un pieskarieties pie GATAVS.
Smart Remote
Par Smart Remote
Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu savienojumu ar televizoru un izmantotu ierīci kā
tālvadības pulti. Jūs varat meklēt un izvēlēties televīzijas programmas un vadīt kanālus ar savu
ierīci.
Programmu sarakstā pieskarieties Smart Remote.
Pirms šīs funkcijas lietošanas pārliecinieties, vai ir izveidots savienojums ar Wi-Fi tīklu.
102
Noderīgas programmas un funkcijas
Pieslēgšana pie televizora
1 Programmu sarakstā pieskarieties Smart Remote.
2 Pieskarieties Choose Your Country or Region un izvēlieties valsti.
3 Izvēlieties reģionu un izvēlieties pārraides pakalpojumu.
4 Izvēlieties televizora ražotāju.
5 Nodrošiniet, ka jūsu ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts pret televizoru un pieskarieties
.
Tad, pieskarieties Yes, this code works, ja ierīce izslēdz televizoru.
Ja ierīce neizslēdz televizoru, pieskarieties Send code again vai No, try another code, un tad
atkārtojiet līdz televizors atpazīst signālu.
6 Izvēlieties kanāla avotu.
Parādās pieejamās televīzijas programmas.
103
Noderīgas programmas un funkcijas
Izmantot ierīci kā tālvadības pulti
Jūs varat ieslēgt vai izslēgt televizoru, pārlūkot kanālus vai pielāgot televizora skaļuma līmeni,
izmantojot ierīci kā tālvadības pulti.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Smart Remote.
2 Pieskarieties pie .
Televizora vadības izvēlnes
104
Noderīgas programmas un funkcijas
Televizora skatīšanās izmantojot ierīci
Izvēlieties televīzijas programmu no pieejamo programmu saraksta, lai skatītos savienotajā
televizorā. Pārliecinieties, vai Jūsu ierīces infrasarkanais ports ir pavērsts pret televizoru.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Smart Remote.
2 Izvēlieties kategoriju no ekrāna lejasdaļas.
Izvēlieties televīzijas programmu un pieskarieties Watch On TV.
Izvēlētā programma tiks rādīta pieslēgtajā televizorā.
Ekrānā parādās tālvadības pults panelis.
Programmas atgādinājumu iestatīšana
1 Izvēlieties televīzijas programmu, ko skatīties.
2 Pieskarieties Set Reminder, iestatiet modinātāju, lai atgādinātu jums par televīzijas
programmas sākuma laiku, un tad pieskarieties Set to.
Modinātājs atskan iepriekš iestatītajā laikā.
105
Noderīgas programmas un funkcijas
WebEx
Par WebEx
Izmantojiet šo programmu, lai rīkotu un apmeklētu telekonferences. Jūs varat izmantot dažādas
funkcijas, kā piemēram satura koplietošanu un HD video sapulci.
Pirms šīs programmas lietošanas
• Nodrošiniet, ka jūsu ierīce ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
• Nodrošiniet, ka jums ir WebEx konts.
• Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Šī programma var pareizi nestrādāt atkarībā no ugunsmūra un tīkla statusa.
106
Noderīgas programmas un funkcijas
Pierakstīšanās kontam
1 Programmu sarakstā pieskarieties WebEx.
2 Pieskarieties Create an account pierakstīšanās ekrānā.
3 Ekrānā parādīsies tīmekļa lapa, kurā var pievienoties WebEx.
Jūs nevarat izmantot šo programmu, ja ekrānā parādās uznirstošais logs, kas informē, ka
WebEx nav pieejams attiecīgajā reģionā.
4 Lai uzstādītu kontu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Dažas funkcijas nav pieejamas, kad beidzas izmēģinājuma laiks. Pārslēdzieties uz maksas
kontu, lai izmantotu visas WebEx funkcijas. Lai iegūtu vairāk informācijas, atsaucieties uz
WebEx tīmekļa lapu.
107
Noderīgas programmas un funkcijas
Sapulces seansa izveide
1 Pieskarieties WebEx programmu sarakstā un pieskarieties Sign in.
2 Ievadiet paroli un pieskarieties Sign in.
3 Ierīcē parādās WebEx ekrāns.
Izveidot sapulces seansu.
Atsvaidzināt sapulces
sarakstu.
Pievienojieties sapulces
seansam, ievadot seansa
numuru.
4 Pieskarieties
, lai izveidotu sapulces seansu.
108
Noderīgas programmas un funkcijas
5 Ievadiet sapulces tematu, iestatiet paroli, un tad pieskarieties Start now.
6 Pieskarieties pie
→ Connect using Internet.
109
Noderīgas programmas un funkcijas
7 Tiks ieslēgts mikrofons un ekrāna augšdaļā tiks parādīts simbols
. Jūs varat izveidot audio
sapulci ar citiem.
Koplietot ekrānu.
Ielūgt cilvēkus, vai
atgādināt ielūgtajiem par
sapulci.
Beigt sapulces seansu.
Pārbaudīt sapulces
informāciju.
Skatīt dalībniekus un tērzēt
ar tiem.
Skatīt seansa numuru.
Sākt vai beigt audio sapulci.
Ieslēgt vai izslēgt
mikrofonu.
Sākt vai beigt video sapulci.
Cilvēku aicināšana uz sapulci
Uzaiciniet citas personas uz sapulci, nosūtot ielūguma e-pastu. Jūs varat arī koplietot seansa
numuru vai seansa telefona numuru ar citiem, lai uzaicinātu tos uz sapulci.
Cilvēku uzaicināšana pa e-pastu
1 Pieskarieties pie → Invite by email.
2 Ievadiet e-pasta adresi un pieskarieties Send invitation.
110
Noderīgas programmas un funkcijas
Cilvēku uzaicināšana nosūtot seansa telefona numuru
Jūs varat uzaicināt citus uz sapulci, koplietojot seansa tālruņa numuru. Seansa tālruņa numurs
tiek izveidots, kad jūs izveidojiet sapulces seansu. Tas tiek piedāvāts ielūguma e-pastā, kopā ar
citu sapulces informāciju.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Pievienošanās sapulces seansam
Lai pievienotos sapulcei, izmantojiet kādu no sekojošajām metodēm.
Pievienošanās sapulcei pēc seansa numura
1 Programmu sarakstā pieskarieties WebEx.
2 Pierakstieties savā WebEx kontā.
3 Pieskarieties pie → Join by number.
111
Noderīgas programmas un funkcijas
4 Ievadiet seansa numuru, kuram pievienoties un pieskarieties Join.
Seansa numurs tiek izveidots, kad vadītājs izveido sapulces seansu. Ja jūs nezināt numuru,
sazinieties ar vadītāju.
5 Pieskarieties pie → Connect using Internet.
6 Tiks ieslēgts mikrofons un ekrāna augšdaļā tiks parādīts simbols
sapulci ar citiem.
112
. Jūs varat izveidot audio
Noderīgas programmas un funkcijas
Pievienošanās sapulcei, izvēloties kādu no My Meetings
1 Programmu sarakstā pieskarieties WebEx.
2 Pierakstieties savā WebEx kontā.
3 Izvēlieties sapulci no My Meetings un pieskarieties Join.
4 Pieskarieties pie → Connect using Internet.
5 Tiks ieslēgts mikrofons un ekrāna augšdaļā tiks parādīts simbols
audio sapulcei.
113
. Jūs varat pievienoties
Noderīgas programmas un funkcijas
Pievienošanās sapulcei no ielūguma e-pasta
Kad kāds ielūdz jūs uz sapulci, jūs saņemsiet uzaicinājuma e-pastu.
1 Atveriet uzaicinājuma e-pastu un pieskarieties saitei e-pastā.
2 Tiek palaists WebEx un parādās pierakstīšanās ekrāns.
3 Pierakstieties savā WebEx kontā.
Ja jūs jau esat pierakstījies savā kontā, ekrānā parādīsies sapulces ekrāns.
4 Pieskarieties pie → Connect using Internet.
5 Tiks ieslēgts mikrofons un ekrāna augšdaļā tiks parādīts simbols
. Jūs varat izveidot audio
sapulci ar citiem.
Pievienošanās sapulcei zvanot seansa telefona numuram
Jūs varat pievienoties sapulcei ar viedtālruni piezvanot uz seansa telefona numuru. Zvaniet
seansa telefona numuram, kas atrodams ielūguma e-pastā.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Sapulces vadīšana
Video sapulces vadīšana
1 Pieskarieties pie → Start my video.
2 Jūsu attēls tiek rādīts ekrāna kreisajā apakšējajā daļā.
Lai apturētu video sapulci, pieskarieties pie
114
→ Stop my video.
Noderīgas programmas un funkcijas
Audio sapulces vadīšana
1 Pieskarieties pie → Connect using Internet.
2 Tiks ieslēgts mikrofons un ekrāna augšdaļā tiks parādīts simbols
Lai izslēgtu savu skaņu, pieskarieties . Ikona mainās uz
Lai apturētu audio sapulci, pieskarieties pie
.
.
→ Leave audio conference.
Tērzēšana ar dalībniekiem
1 Pieskarieties , lai skatītu apmeklētāju sarakstu.
2 Izvēlieties konta nosaukumu un pieskarieties Chat.
3 Ekrānā parādās tērzēšanas logs.
Lai tērzētu ar visiem dalībniekiem, pieskarieties
→ Chat with everyone.
Ekrāna koplietošana
Koplietojiet savas ierīces pašreizējo ekrānu ar dalībniekiem. Tikai persona, kas nozīmēta kā
prezentētājs var koplietot kādu ekrānu. Persona, kas izveido sapulci, sapulces sākumā tiek
nozīmēta kā prezentētājs.
1 Ekrāna augšdaļā pieskarieties , ja jūs esat prezentētājs.
2 Ja šī ir pirmā reize, kad jūs izmantojat šo funkciju, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.
3 Uznirstošajā logā pieskarieties Share screen.
4 Kad aktivizēta ekrāna koplietošanas funkcija, ekrāna labajā augšējajā daļā parādīsies .
Prezentētāja ierīces ekrāna saturs tiks rādīts citu dalībnieku ierīču ekrānos.
Ekrāna koplietošanas funkcijas beigšana
Pieskarieties pie
ekrānu.
→ Stop sharing. Ierīce pārtrauc ekrāna koplietošanu un parāda sapulces
115
Noderīgas programmas un funkcijas
Prezentētāja maiņa
Sapulces vadītājs un pašreizējais prezentētājs var mainīt prezentētāju.
1 Pieskarieties un izvēlieties dalībnieku, kuru nozīmēt kā prezentētāju.
2 Pieskarieties Make presenter.
3 Blakus prezentētāja konta nosaukumam tiks parādīta ikona
.
Sapulces aizvēršanas vai iziešana no tās
Pieskarieties pie
→ End meeting vai Leave meeting.
Kad sapulces laikā notiek tīkla savienojuma kļūme
Ja sapulce joprojām notiek, no jauna pievienojieties sapulcei.
Ja sapulce ir beigusies, restartējiet sapulci.
116
Noderīgas programmas un funkcijas
Businessweek+
Izmantojiet šo programmu, lai saņemtu jaunākās ziņas par finansēm, uzņēmējdarbību, tirgus
datiem un vēl.
Programmu sarakstā pieskarieties Businessweek+.
Kad pirmo reizi atverat šo programmu, sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Raksta lejupielāde
1 Ritiniet izdevumus pēc datuma un priekšskatiet vāka attēlus.
Businessweek+ sākuma ekrānā, jūs varat izmantot vienu no sekojošajām iespējām.
• : mainiet skatīšanas režīmu.
• : piekļūstiet lejupielādēto izdevumu sarakstam.
• : piekļūstiet saglabātajiem rakstiem pēc kategorijas.
• : skatiet detalizētu informāciju par programmu vai mainiet iestatījumus.
2 Pieskarieties Download. Parādās attēls un parāda lejupielādes statusu.
Ritiniet vākus, lai lejupielādētu vairāk rakstu.
117
Noderīgas programmas un funkcijas
Rakstu atvēršana un skatīšana
Kad lejupielāde ir pabeigta, pieskarieties izdevuma vākam un ritiniet lapas.
Apskatot rakstu, jūs varat izmantot vienu no sekojošajām iespējām:
• : piekļūstiet lejupielādēto izdevumu sarakstam.
• : atskaņojiet pieejamo video vai audio klipu.
• : piekļūstiet saglabātajiem rakstiem pēc kategorijas.
• : skatiet un meklējiet dažādu uzņēmumu indeksu.
• : skatiet virsrakstus vai rakstus pēc kategorijas.
• : saglabājiet rakstu izgriezumu sarakstā.
• : mainiet fonta lielumu.
• : sūtiet pašreizējo lapu citiem.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no raksta kuru jūs skatāt.
Dropbox
Izmantojiet šo programmu, lai saglabātu failus un koplietotu ar citiem, izmantojot Dropbox
mākoņpakalpojumu. Kad jūs saglabājat failus Dropbox, jūsu ierīce tiek automātiski sinhronizēta
ar tīmekļa serveri un citām ierīcēm, kurās ir instalēts Dropbox.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Programmu sarakstā pieskarieties Dropbox.
Kad jūs palaižat šo programmu pirmo reizi, vai pārstartējiet to pēc datu atiestatīšanas veikšanas,
sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pabeigtu uzstādīšanu.
Izmantojiet šādas funkcijas:
• : augšupielādēt vai atvērt failus. Pieskarieties → Upload here, lai augšupielādētu failus.
• : skatīt augšupielādētos fotoattēlus vai video. Pieskarieties
failus vai izveidotu albumus.
• : atvērt failus izlases sarakstā.
• : skatīt paziņojumus.
118
, lai koplietotu vai dzēstu
Noderīgas programmas un funkcijas
Evernote
Izmantojiet šo programmu, lai izveidotu, sinhronizētu un koplietotu multivides piezīmes. Jūs
varat pievienot atzīmes, vai šķirot piezīmes piezīmju grāmatā tā, lai jūs varētu efektīvi pārvaldīt
savas idejas.
Programmu sarakstā pieskarieties Evernote.
Pierakstieties savā Evernote kontā. Ja jums tāda nav, izveidojiet Evernote kontu. Lai pabeigtu
iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Skatīt krātuves un konta
informāciju.
Meklēt piezīmes.
Sinhronizējiet piezīmes ar
savu kontu vai mainiet
iestatījumus.
Izveidot piezīmes ar
dažādām iespējām.
Skatīt atjauninātos
paziņojumus par
padomiem, kā izmantot
programmu un citas
funkcijas.
Skatīt piezīmes dažādos
režīmos.
119
Noderīgas programmas un funkcijas
Piezīmju sastādīšana
Jūs varat izveidot piezīmi izmantojot attēlus, balss ierakstus un citus pielikumus. Izvēlieties
iespēju piezīmes izveidošanai.
Piezīmes sastādīšanas laikā, izmantojiet sekojošajās iespējas:
• : iestatiet piezīmei atgādinājumu.
• : pievienojiet failus vai izmantojiet papildiespējas.
• : uzņemiet fotoattēlu un pievienojiet to piezīmei.
• → Save: saglabājiet piezīmi.
• → Notebook: izvēlieties saglabāšanas vietu.
• → Tags: pievienojiet piezīmei atzīmes.
• → Set location: pievienojiet piezīmei atrašanās vietu.
• → Settings: piekļūt papildiespējām.
Piezīmju dzēšana
Pieskarieties un turiet piezīmi, un tad pieskarieties Delete.
Flipboard
Izmantojiet šo programmu, lai skatītu sociālo tīklu atjauninājumus un ziņas tiešsaistē,
personalizētā žurnāla formātā.
Programmu sarakstā pieskarieties Flipboard.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Kad jūs palaižat šo programmu pirmo reizi, vai pārstartējiet to pēc datu atiestatīšanas veikšanas,
sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai pabeigtu uzstādīšanu.
Flipboard galvenajā ekrānā, izvēlieties no dažādiem ziņu rakstiem un abonementiem.
120
Noderīgas programmas un funkcijas
Hancom Office Viewer
Par Hancom Office Viewer
Izmantot šo programmu, lai apskatītu dokumentus dažādos formātos, tai skaitā izklājlapas un
prezentācijas.
Programmu sarakstā pieskarieties Hancom Office Viewer.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Dokumentu meklēšana
Programmu sarakstā pieskarieties Hancom Office Viewer.
Pieskarieties Atvērt, lai atvērtu dokumentu.
Šķirot dokumentus un
mapes.
Izveidot mapi.
Izvēlēties dokumentus vai
mapes.
Iegūt jaunos dokumentus
un mapes.
Mainīt skata režīmu.
Lai meklētu nesen lietotos dokumentus, pieskarieties Nesenie dokumenti.
121
Noderīgas programmas un funkcijas
Dokumentu lasīšana
Programmu sarakstā pieskarieties Hancom Office Viewer.
Pieskarieties dokumentam Nesenie dokumenti vai mapē.
Pieskarieties vai , un izmantojiet kādu no šīm funkcijām:
Tekstapstrādes programma
• Atrast: meklējiet tekstu.
• Tālummaiņa: mainiet skata lielumu.
• Dokumenta informācija: skatiet dokumenta datus, piemēram, virsrakstu, datumu un autoru.
• Rādīt/paslēpt komentārus: rādiet vai slēpiet dokumenta komentārus.
• Drukāt: izdrukājiet dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Atsaucieties uz Mobilā
drukāšana, lai skatītu vairāk informācijas.
• Sūtīt: nosūtiet dokumentu citām personām vai kopīgojiet to.
• Palīdzība: skatiet informāciju par Hancom Office Viewer.
Prezentācija
• Atrast: meklējiet tekstu.
• Tālummaiņa: mainiet skata lielumu.
• Dokumenta informācija: skatiet dokumenta datus, piemēram, virsrakstu, datumu un autoru.
• Slaidrāde: sāciet slaidrādi no pirmās lapas.
• No pašreizējā slaida: sāciet slaidrādi no pašreizējās lapas.
• Rādīt prezentētāja skatu: parādiet prezentācijas rīkus ierīcē, kad tā ir savienota ar ārējo
monitoru.
• Drukāt: izdrukājiet dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Atsaucieties uz Mobilā
drukāšana, lai skatītu vairāk informācijas.
• Sūtīt: nosūtiet dokumentu citām personām vai kopīgojiet to.
• Palīdzība: skatiet informāciju par Hancom Office Viewer.
122
Noderīgas programmas un funkcijas
Izklājlapa
• Atrast: meklējiet tekstu.
• Tālummaiņa: mainiet skata lielumu.
• Dokumenta informācija: skatiet dokumenta datus, piemēram, virsrakstu, datumu un autoru.
• Kārtot: sakārtojiet šūnas pēc noteiktiem kritērijiem.
• Rādīt formulas: skatiet formulas šūnās, nevis to aprēķinātos rezultātus.
• Sasaldēt rūtis: saglabājiet izvēlēto rindu tajā pat vietā.
• Režģlīnijas: rādiet vai slēpiet režģa līnijas.
• Rādīt visus komentārus: rādiet vai slēpiet dokumenta piezīmes.
• Drukas apgabals: izvēlieties lauku, ko drukāt.
• Drukāt: izdrukājiet dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Atsaucieties uz Mobilā
drukāšana, lai skatītu vairāk informācijas.
• Sūtīt: nosūtiet dokumentu citām personām vai kopīgojiet to.
• Palīdzība: skatiet informāciju par Hancom Office Viewer.
PDF
• Meklēt: meklējiet tekstu.
• Sūtīt: nosūtiet dokumentu citām personām vai kopīgojiet to.
• Rekvizīti: skatiet dokumenta datus, piemēram, virsrakstu, datumu un autoru.
• Tālummaiņa: mainiet skata lielumu.
• Paslēpt komentārus / Rādīt komentārus: rādiet vai slēpiet dokumenta komentārus.
• Vertikāla lapas ritināšana / Nepārtraukts skats / Horizontāla lapas ritināšana: mainīt skata
režīmu.
• Plūduma sakārtošanas skats: skatiet tikai dokumenta saturu (bez malām).
• Doties uz lapu: pārejiet uz norādīto lapu.
• Grāmatzīmes: skatiet dokumenta grāmatzīmes.
• Drukāt: izdrukājiet dokumentu, savienojot ierīci ar printeri. Atsaucieties uz Mobilā
drukāšana, lai skatītu vairāk informācijas.
Pieejamas funkcijas var atšķirties atkarībā no izvēlētā faila.
123
Noderīgas programmas un funkcijas
Dokumentu pārvaldīšana
Programmu sarakstā pieskarieties Hancom Office Viewer.
Kamēr pārlūkojat dokumentu, pieskarieties , izvēlieties dokumentus vai mapes, un tad
izmantojiet vienu no sekojošajām iespējām.
• : pārdēvējiet dokumentu vai mapi.
• : kopējiet dokumentus vai mapes uz citu mapi.
• : pārvietojiet dokumentus vai mapes uz citu mapi.
• : dzēsiet dokumentus vai mapes.
• : sūtiet dokumentus citiem vai kopīgojiet tos.
NYTimes
Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu rakstus un vēl.
Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
1 Programmu sarakstā pieskarieties NYTimes.
2 Lai pabeigtu iestatīšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Kad parādās NYTimes galvenais ekrāns, izmantojiet vienu no sekojošajām iespējām:
• : atsvaidziniet rakstu sarakstu.
• : meklējiet rakstus.
• : piekļūstiet papildiespējām vai mainiet iestatījumus.
3 Pieskarieties rakstam, ko vēlaties izlasīt.
Apskatot rakstu, jūs varat izmantot vienu no sekojošajām iespējām:
• : skatīt citu lietotāju komentārus par rakstu.
• : sūtiet pašreizējo lapu citiem.
• : saglabājiet rakstu savā sarakstā.
• : pievienojiet rakstam savas anotācijas.
• : piekļūstiet papildiespējām vai mainiet iestatījumus.
124
Noderīgas programmas un funkcijas
Google apps
Google nodrošina izklaides, sociālo tīklu un biznesa programmas. Jums var būt nepieciešamas
Google konts, lai piekļūtu dažām programmām. Atsaucieties uz Kontu iestatīšana, lai skatītu
vairāk informācijas.
Papildinformāciju par programmām skatiet katras programmas palīdzības izvēlnē.
Dažas programmas var nebūt pieejamas vai nosauktas savādāk atkarībā no reģiona vai
pakalpojumu sniedzēja.
Chrome
Meklēt informāciju un pārlūkot tīmekļa lapas.
Gmail
Sūtīt vai saņemt e-pastus izmantojot Google Mail pakalpojumu.
Google+
Koplietot savas ziņas un sekot atjauninājumiem, ko koplieto jūsu ģimene, draugi un citi. Jūs varat
arī dublēt savus fotoattēlus un video un vēl.
Maps
Atrast savu atrašanās vietu kartē, meklēt vietas un skatīt dažādu vietu atrašanās vietas
informāciju.
Play mūzika
Atklāt, klausīties un koplietot mūziku savā ierīcē.
Play filmas
Skatīties video, kas saglabāti jūsu ierīcē un lejupielādēt dažāda veida saturu no Play veikals.
Play grām.
Lejupielādēt dažādas grāmatas no Play veikals un lasīt tās.
125
Noderīgas programmas un funkcijas
Play kiosks
Lasīt ziņas un žurnālus, kas jūs interesē, vienā ērtā vietā.
Play spēles
Lejupielādēt spēles no Play veikals un spēlēt tās ar citiem.
Disks
Saglabāt savu saturu mākoņkrātuvē, piekļūt tai no jebkuras vietas un koplietot to ar citiem.
YouTube
Skatīties vai izveidot video un koplietot tos ar citiem.
Fotoattēli
Pārvaldīt fotoattēlus, albumus un video, ko jūs esat saglabājis ierīcē un augšupielādējis Google+.
Hangouts
Tērzēt ar saviem draugiem individuāli vai grupās un izmantot attēlus, emocijzīmes un video
zvanus, kamēr jūs tērzējat.
Google
Ātri meklēt vienumus internetā vai jūsu ierīcē.
Balss meklēšana
Ātri meklēt vienumus pasakot atslēgvārdu vai frāzi.
Google iestatījumi
Konfigurēt iestatījumus dažām Google piedāvātām funkcijām.
126
Savienošana ar citām ierīcēm
Bluetooth
Par Bluetooth
Bluetooth izveido tiešu bezvadu savienojumu starp divām ierīcēm nelielā attālumā. Izmantojiet
Bluetooth, lai apmainītos ar datiem vai multividi ar citām ierīcēm.
• Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu
izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth.
• Vienmēr pārliecinieties, vai Jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un
atbilstoši aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var
samazināties.
• Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var
nebūt saderīgas ar Jūsu ierīci.
• Bluetooth funkciju nedrīkst lietot nelegāliem mērķiem (piemēram, lai izveidotu failu
pirātiskas kopijas vai nelegāli noklausītos sakarus komerciāliem mērķiem).
Samsung neuzņemas atbildību par Bluetooth funkcijas nelegālas izmantošanas
rezultātā radītajiem zaudējumiem.
127
Savienošana ar citām ierīcēm
Savienošana pārī ar citām Bluetooth ierīcēm
1 Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → SAVIENOJUMI → Bluetooth pieskarieties
Bluetooth slēdzim, lai to aktivizētu, un tad pieskarieties MEKLĒT.
Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
Lai iestatītu ierīci kā redzamu citās ierīcēs, pieskarieties ierīces nosaukumam.
2 Izvēlieties ierīci, ar ko sapārot.
Ja Jūsu ierīce ir iepriekš sapārota ar otru ierīci, pieskarieties ierīces nosaukumam,
neapstiprinot automātiski radīto pieejas kodu.
Ja ierīce ar kuru vēlaties sapārot nav sarakstā, pieprasiet ka ierīce ieslēdz tās redzamības
iespēju.
3 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu abās ierīcēs, lai apstiprinātu.
Datu sūtīšana un saņemšana
Daudzas programmas atbalsta datu pārsūtīšanu, izmantojot Bluetooth. Jūs varat koplietot datus
kā, piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus ar citām Bluetooth ierīcēm. Sekojošās
darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
Attēla nosūtīšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Galerija.
2 Izvēlieties attēlu.
3 Pieskarieties → Bluetooth, un tad izvēlieties ierīci uz kuru pārsūtīt attēlu.
Ja ierīce ar kuru vēlaties sapārot nav sarakstā, pieprasiet ka ierīce ieslēdz tās redzamības
iespēju. Vai iestatiet savu ierīci kā redzamu citās ierīcēs.
4 Pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē.
128
Savienošana ar citām ierīcēm
Attēla saņemšana
Kad cita ierīce nosūta Jums attēlu, pieņemiet Bluetooth autorizācijas pieprasījumu. Saņemtais
→ Albums → Download mapē.
attēls tiks saglabāts Galerija →
Bluetooth ierīču atpārošana
1 Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → SAVIENOJUMI → Bluetooth.
Ierīce sarakstā parāda sapārotās ierīces.
2 Pieskarieties blakus ierīces nosaukumam, lai to atpārotu.
3 Pieskarieties Nesavienot pārī.
Wi-Fi Direct
Par Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct savieno ierīces tieši Wi-Fi tīklā, bez vajadzības izmantot piekļuves punktu.
Pieslēgšanās pie citām ierīcēm
1 Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → SAVIENOJUMI → Wi-Fi, un tad pieskarieties
Wi-Fi slēdzim, lai to aktivizētu.
2 Pieskarieties
→ Wi-Fi Direct.
Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
3 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Lai mainītu ierīces nosaukumu, pieskarieties → Pārdēvēt ierīci.
4 Pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē, lai apstiprinātu.
129
Savienošana ar citām ierīcēm
Datu sūtīšana un saņemšana
Jūs varat koplietot datus, kā piemēram, kontaktinformāciju vai multivides failus ar citām ierīcēm.
Sekojošās darbības ir piemērs attēla nosūtīšanai uz citu ierīci.
Attēla nosūtīšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Galerija.
2 Izvēlieties attēlu.
3 Pieskarieties → Wi-Fi Direct, un tad izvēlieties ierīci uz kuru pārsūtīt attēlu.
4 Pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu otrā ierīcē.
Attēla saņemšana
Kad cita ierīce nosūta jums attēlu, pieņemiet Wi-Fi Direct autorizācijas pieprasījumu. Saņemtais
→ Albums → Download mapē.
attēls tiks saglabāts Galerija →
Ierīces savienojuma pārtraukšana
1 Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → SAVIENOJUMI → Wi-Fi.
2 Pieskarieties → Wi-Fi Direct.
Ierīce sarakstā parāda savienotās ierīces.
3 Pieskarieties PĀRTRAUKT SAVIENOJUMU → LABI, lai atvienotu ierīces.
130
Savienošana ar citām ierīcēm
Ātrais savienojums
Par ātro savienojumu
Izmantojiet šo funkciju, lai ātri meklētu un izveidotu savienojumu ar tuvumā esošajām ierīcēm.
• Savienojuma metodes var atšķirties atkarībā no savienoto ierīču veida vai koplietotā
satura.
• Ierīces nosaukums var atšķirties atkarībā no Bluetooth ierīcēm, ar ko sapārot.
Piemēram, ierīces nosaukums var tikt rādīts kā BT MAC.
Pirms šīs funkcijas lietošanas
• Kad izveidojat savienojumu ar ierīci, kas atbalsta ātrā savienojuma funkciju, ieslēdziet ierīces
ekrānu, lai to padarītu uztveramu.
• Kad izveidojat savienojumu ar ierīci, kas neatbalsta ātrā savienojuma funkciju, nodrošiniet, ka
Wi-Fi Direct vai Bluetooth funkcija ir aktivizēta.
Pieslēgšanās pie citām ierīcēm
1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties Ātrais savien.
Ja šī ir pirmā reize, kad jūs izmantojat šo funkciju, izvēlieties redzamības iespēju un
pieskarieties pie SĀKT.
Kad tiek atvērts panelis, automātiski tiek aktivizētas Wi-Fi un Bluetooth funkcijas un ierīce
meklē tuvumā esošās ierīces.
2 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Nākamie soļi var atšķirties atkarībā no savienotās ierīces. Lai pabeigtu savienojuma izveidi
starp ierīcēm, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
Lai ļautu tuvumā esošajām ierīcēm meklēt jūsu ierīci un izveidot savienojumu ar to,
pieskarieties pie → Iestatīt ierīces redzamību → Padarīt manu ier.redzamu un pēc tam
izvēlieties iespēju.
131
Savienošana ar citām ierīcēm
Atkārtota ierīču meklēšana
Ja vēlamā ierīce nav redzama sarakstā, meklējiet ierīci.
Pieskarieties
un izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.
Ātrā savienojuma funkcijas deaktivizēšana
Lai atvienotu ātrās savienošanas funkciju, pieskarieties
.
ekrāna augšdaļā. Vai arī pieskarieties
Satura koplietošana
Koplietojiet saturu ar savienotajām ierīcēm.
1 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties Ātrais savien.
2 Izvēlieties ierīci no atklāto ierīču saraksta.
3 Izvēlieties multivides kategoriju.
4 Izvēlieties saturu, ko koplietot, un tad pieskarieties GATAVS.
Jūsu ierīce sūta saturu uz savienoto ierīci.
132
Savienošana ar citām ierīcēm
SideSync 3.0
Par SideSync 3.0
Izmantojiet šo programmu, lai vadītu ierīce ekrāna ar virtuālo viedtālruņa ekrānu savā
planšetdatorā.
• Savā planšetdatorā, skatiet ziņojumus vai izmantojiet viedtālruņa tērzēšanas istabu.
• Savā planšetdatorā, pieskarieties video, kas tiek atskaņotas viedtālrunī uz lielāka ekrāna.
• Vienkārši pārsūtiet failus starp jūsu planšetdatoru vai viedtālruni velkot un nometot failus.
Pirms šīs programmas lietošanas
• Jūsu planšetdatoram un viedtālrunim ir jāatbalsta Wi-Fi Direct.
• SideSync 3.0 ir jāinstalē gan jūsu planšetdatorā gan viedtālrunī.
Ja tas nav lejupielādēts nevienā ierīcē, lejupielādējiet to un instalējiet to no Galaxy Apps vai
Play veikals.
• SideSync 3.0 darbojas tikai ierīcēs ar Android versiju 4.4 vai jaunāku.
Jūsu planšetdatora un viedtālruņa savienošana
1 Savā planšetdatorā, pieskarieties SideSync 3.0 programmu sarakstā.
2 Viedtālrunī palaidiet SideSync 3.0.
133
Savienošana ar citām ierīcēm
3 Planšetdators automātiski meklē pieejamos viedtālruņus.
Izvēlieties vienu no atklātajiem viedtālruņiem.
4 Viedtālruņa ekrānā pieskarieties Labi.
134
Savienošana ar citām ierīcēm
5 Viedtālruņa virtuālais ekrāns tiek rādīts jūsu planšetdatorā un viedtālruņa ekrāns ir izslēgts.
135
Savienošana ar citām ierīcēm
Virtuālā viedtālruņa ekrāna izmantošana
Pārlūkojiet ekrānu un izmantojiet programmas virtuālajā viedtālruņa ekrānā. Jūs varat sūtīt vai
saņemt ziņojumus, vai tērzēt ar citiem.
• Dažas funkcijas, kā piemēram, Screen Mirroring, var nedarboties virtuālajā
viedtālruņa ekrānā.
• Viedtālruņa virtuālais ekrāns dažādiem viedtālruņiem var atšķirties.
Samazināt ekrānu.
Piekļūt papildiespējām.
Maksimizēt ekrānu, lai tas ietilptu
jūsu planšetdatora ekrānā.
Ekrāna pagriešana
Aizveriet SideSync 3.0.
Ekrāna uzņemšana
Atveriet to pašu tīmekļa lapu,
tīmekļa pārlūkā, jūsu
planšetdatorā.
Virtuālais viedtālruņa ekrāns
Pēdējo izmantoto programmu
poga
Atgriešanās poga
Sākuma poga
Virtuālā viedtālruņa ekrāna pārvietošana
Pieskarieties un velciet virtuāla viedtālruņa ekrāna augšējo malu, lai to pārvietotu uz citu vietu.
136
Savienošana ar citām ierīcēm
Virtuālā viedtālruņa ekrāna izmēra pielāgošana
1 Virtuālā viedtālruņa ekrāna labajā apakšējajā daļā, pieskarieties un turiet
2 Kad parādās rāmis, velciet rāmi, lai pielāgotu izmēru.
.
Teksta ievade
Kad jūs ievadiet tekstu virtuālajā viedtālruņa ekrānā, parādās planšetdatora tastatūra. Ievadiet
tekstu izmantojot tastatūru.
Pārslēgšanās starp viedtālruņa ekrānu un virtuālo viedtālruņa ekrānu
Nav iespējams vienlaicīgi izmantot viedtālruņa ekrānu un virtuālo viedtālruņa ekrānu. Kad jūs
planšetdatorā izmantojat virtuālo viedtālruņa ekrānu, viedtālruņa ekrāns izslēdzas.
Viedtālruņa ekrāna izmantošana
Nospiediet Sākuma pogu uz viedtālruņa, lai ieslēgtu viedtālruņa ekrānu un izslēgtu
planšetdatorā virtuālo viedtālruņa ekrānu.
137
Savienošana ar citām ierīcēm
Virtuālā viedtālruņa ekrāna izmantošana
Pieskarieties PĀRSLĒGT. UZ PLANŠETDAT. planšetdatora ekrānā, lai ieslēgtu virtuālo viedtālruņa
ekrānu un izslēgtu viedtālruņa ekrānu.
Mūzikas vai video atskaņošana planšetdatorā
Atskaņojiet viedtālrunī saglabāto mūziku vai video izmantojot planšetdatora ekrānu un skaļruni.
1 Atveriet mūzikas vai video failu planšetdatora virtuālajā viedtālruņa ekrānā.
2 Izvēlētais fails tiek atskaņots izmantojot viedtālruņa ekrānu un skaļruni.
Pielāgojiet skaļumu uz virtuālā viedtālruņa ekrāna vai planšetdatora atskaņošanas laikā.
Failu kopēšana starp ierīcēm
Failu kopēšana no viedtālruņa uz planšetdatoru
1 Pieskarieties un turiet failu virtuālajā viedtālruņa ekrānā.
2 Izvēlieties failus, kurus kopēt, pieskarieties un turiet izvēlēto failu, un tad velciet to uz
planšetdatora ekrānu.
3 Mani Faili tiek palaisti planšetdatora ekrānā. Izvēlieties mapi, kurā saglabāt failu, un tad
pieskarieties GATAVS.
Failu kopēšana no planšetdatora uz viedtālruni
1 Pieskarieties un turiet failu planšetdatora ekrānā.
2 Izvēlieties failus, kurus kopēt, pieskarieties un turiet izvēlēto failu, un tad velciet to uz virtuālo
viedtālruņa ekrānu.
3 Mani Faili tiek palaisti virtuālajā viedtālruņa ekrānā. Izvēlieties mapi, kurā saglabāt failu, un
tad pieskarieties GATAVS.
138
Savienošana ar citām ierīcēm
Zvanīšanas funkciju lietošana ar planšetdatoru
Jūs varat izmantot sava viedtālruņa zvanīšanas funkcijas ar planšetdatora skaļruni un mikrofonu.
Saņemiet ienākošo zvanu vai veiciet zvanu izmantojot virtuālo viedtālruņa ekrānu.
Lai iegūtu vairāk informācijas par zvana funkcijām, atsaucieties uz viedtālruņa lietotāja
rokasgrāmatu.
Remote PC
Remote PC sākšana
Izmantojiet šo programmu, lai skatītu un kontrolētu jūsu datora ekrānu savā ierīcē, pievienojot
savu ierīce un datoru ar Wi-Fi vai lokālo tīklu. Jūs varat arī vienkārši apskatīt un pārsūtīt failus starp
savu ierīci un datoru.
Pirms šīs programmas lietošanas
• Nodrošiniet, ka jums ir reģistrēts Samsung konts.
• Pārliecinieties, vai dators ir ieslēgts.
• Pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēts aģents.
• Lai izmantotu šo funkciju, veiciet sekojošo numurētā secībā:
1. Reģistrējiet ierīci ar savu Samsung kontu.
2. Reģistrējiet datoru ar savu Samsung kontu.
3. Attālināti savienojiet ierīci un datoru.
139
Savienošana ar citām ierīcēm
Ierīces reģistrēšana
1 Savā ierīcē, pieskarieties Remote PC programmu sarakstā.
2 Sagaidīšanas lapā, pieskarieties Tālāk.
Sākt programmu.
3 Pieskarieties PIERAKSTĪTIES, ievadiet savu Samsung kontu un paroli, un tad vēlreiz
pieskarieties IENĀKT.
Ja jums nav piereģistrēts Samsung konts, izpildiet ekrānā parādītās instrukcijas, lai to
izveidotu.
Datora reģistrēšana
1 Savā datorā, palaidiet tīmekļa pārlūku un apmeklējiet remotepc.rview.com.
2 Pierakstieties savā Samsung kontā.
Jums jāpierakstās tajā pašā Samsung kontā, kuru jūs izmantojat savā ierīcē.
3 Ja jūsu datorā nav instalēts aģents instalējiet to.
Sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai ievadītu datora nosaukumu, starpniekservera
iestatījumus un paroli. Lai iegūtu vairāk informācijas par starpniekservera iestatījumiem,
sazinieties ar sava tīkla administratoru.
parādīsies uz uzdevumjoslas, kad instalācija ir pabeigta.
140
Savienošana ar citām ierīcēm
4 Pieskarieties Pārbaudīt savienojumu (Refresh).
Attālināta ierīces un datora savienošana
1 Programmu sarakstā pieskarieties pie Remote PC.
2 Pieskarieties atsvaidzināt.
Skatīt datora
nosaukumu.
Attālināti savienojiet
ierīci un datoru.
3 Pieskarieties ON.
4 Ievadiet savienojuma paroli un pieskarieties LABI.
Pieskarieties Vai aizmirsāt savu paroli?, ja jūs neatceraties paroli.
5 Savienojums ir izveidots un jūs varat ierīcē attālināti vadīt datoru.
141
Savienošana ar citām ierīcēm
Datora vadīšana ierīcē
Pēc ierīču savienošanas, jūs varat ierīcē skatīt un vadīt sava datora ekrānu. Jūs varat arī atvērt vai
rediģēt failus datorā un pārsūtīt tos uz ierīci.
Ritināt ekrānu.
Piekļūt
papildiespējām.
Pieskarieties ekrānam un pieskarieties
Savienojuma statuss
ekrāna lejasdaļā, lai izmantotu sekojošos:
• Pele: parādiet peles rādītāju ierīces ekrānā.
• Tastatūra: atveriet tastatūru, lai ievadītu tekstu izvēlētajā teksta laukā.
• Attālais pārlūks: atveriet failu pārvaldnieku, lai meklētu failus un pārsūtītu failus starp
savienotajām ierīcēm.
• Pārslēgties uz citu logu: pārslēdzieties starp diviem monitoriem, ja dators ir savienots ar
diviem monitoriem.
• Aizvērt: aizvērt pašreiz strādājošo programmu.
• Vairāk:
– – Fiksētais ekrāns: bloķējiet ierīces ekrānu, lai deaktivizētu tālummaiņas un ritināšanas
funkcijas.
– – Savienojuma iestatījumi: mainiet savienojuma iestatījumus.
– – Ctrl + Alt + Delete: atvērt uzdevumu pārvaldnieku jūsu datorā.
– – Atvienot: aizveriet savienojumu starp ierīci un datoru.
142
Savienošana ar citām ierīcēm
Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru
1 Pieskarieties pie → Attālais pārlūks.
2 Pieskarieties un turiet failu datora failu pārlūka logā. Tad, velciet to uz ierīces pārvaldnieka
paneli. Jūs varat arī pārvietot failu otrā virzienā.
Datora failu
pārvaldnieks
Ierīces failu
pārvaldnieks
Ierīces un datora atvienošana
Savā ierīcē, pieskarieties
→ LABI.
Savā datorā, noklikšķiniet labo peles pogu
programmas.
uz uzdevumjoslas un izejiet no aģenta
143
Savienošana ar citām ierīcēm
Screen Mirroring
Par ekrāna atspoguļošanu
Izmantojiet šo funkciju, lai savienotu savu ierīci ar lielu ekrānu, izmantojot AllShare Cast
sargspraudni vai HomeSync, un kopīgotu saturu.
Ierīces ar iespējotu ekrāna
spoguļošanu (AllShare
Cast sargspraudnis,
HomeSync)
• Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Daži faili atskaņošanas laikā var tikt buferizēti, atkarībā no tīkla savienojuma.
• Lai taupītu enerģiju, deaktivējiet šo funkciju, kad tā netiek izmantota.
• Ja norādīsit Wi-Fi frekvenču joslu, AllShare Cast sargspraudņi vai HomeSync var netikt
atklāti vai pievienoti.
• Atskaņojot video vai spēlējot spēles televizorā, izvēlieties piemērotu televizora režīmu,
lai gūtu pēc iespējas pilnīgāku pieredzi.
144
Savienošana ar citām ierīcēm
Satura skatīšana televizorā
Pirms Jūs izveidojat savienojumu ar televizoru, savienojiet televizoru un ierīci ar iespējotu
ekrāna atspoguļošanu. Lai uzstādītu savienojumu, atsaucieties uz ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
Sekojošās darbības ir piemēri satura skatīšanai televizorā, kas savienots, izmantojot AllShare Cast
sargspraudni.
1 Savienojiet ierīci ar iespējotu ekrāna atspoguļošanu ar televizoru izmantojot HDMI kabeli.
2 Televizorā izvēlieties savienojuma režīmu kā, piemēram, HDMI režīmu, lai izveidotu
savienojumu ar ārējo ierīci.
3 Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → SAVIENOJUMI → Screen Mirroring.
Tiek uzrādītas atrastās ierīces.
4 Izvēlieties ierīci, ar ko izveidot savienojumu.
Jūsu ierīces ekrāns parādās televizora ekrānā.
Ja savienojat ierīci pirmoreiz, pieskarieties sarakstā sargspraudņa nosaukumam un turiet to
un ievadiet televizora ekrānā redzamo PIN kodu.
5 Atveriet vai atskaņojiet failu un kontrolējiet ekrānu ar ierīces taustiņiem.
145
Savienošana ar citām ierīcēm
Mobilā drukāšana
Savienojiet ierīci ar printeri, izmantojot Wi-Fi vai Wi-Fi Direct, un drukājiet attēlu vai dokumentus.
Daži printeri var nebūt saderīgi ar šo ierīci.
Pievienošana printerim
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → SAVIENOJUMI → Drukāšana, izvēlieties printera
veidu, un tad pieskarieties ekrāna augšējajā labajā daļā esošajam slēdzim, lai to aktivizētu. Ierīce
meklē printerus, kas savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu, kuru savienota Jūsu ierīce. Izvēlieties printeri,
ko izmantot kā noklusējuma printeri.
Lai manuāli pievienotu printerus, pieskarieties → Pievienot printeri → ADD PRINTER, ievadiet
informāciju, un tad pieskarieties OK.
Lai mainītu drukas iestatījumus, pieskarieties → Iestatījumi.
Satura drukāšana
Skatot saturu kā, piemēram, attēlus vai dokumentus, pieskarieties → Drukāt →
printeri, un tad izvēlieties printeri.
146
→ Visi
Ierīces un datu pārvaldnieks
Ierīces atjaunināšana
Ierīci ir iespējams jaunināt ar jaunāko programmatūru.
Jaunināšana bezvadu režīmā
Ir iespējams veikt ierīces programmatūras jaunināšanu, izmantojot bezvadu jaunināšanas
pakalpojumus (FOTA).
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → VISPĀRĪGI → Par ierīci → Programmat.
atjauninājumi → Atjaunināt tūlīt.
Jaunināšana ar Samsung Kies
Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes. Palaidiet Samsung
Kies un pievienojiet ierīci datoram. Samsung Kies automātiski atpazīs ierīci un pieejamu
atjauninājumu gadījumā parādīs tos dialoglodziņā. Lai sāktu jaunināšanu, dialoglodziņā
noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt. Vairāk informāciju par jaunināšanu skatiet Samsung Kies
palīdzībā.
• Ierīces jaunināšanas laikā neizslēdziet datoru un neatvienojiet USB kabeli.
• Ierīces jaunināšanas laikā nepievienojiet datoram citas multivides ierīces. Tas var
traucēt atjaunināšanas procesam.
147
Ierīces un datu pārvaldnieks
Failu pārsūtīšana starp ierīci un datoru
Pārvietojiet audio, video, attēlus vai cita veida failus no ierīces uz datoru un pretēji.
Neatvienojiet USB kabeli no ierīces, kad Jūs pārsūtāt failus. Tā neievērošana var izraisīt
datu zudumu vai ierīces bojājumus.
• Neatvienojiet ierīci no datora, kamēr Jūs atskaņojat ierīcē saglabātus failus savienotajā
datorā. Pēc tam, kad Jūs beidzat atskaņot failu, atvienojiet ierīci no datora.
• Ierīces var pareizi nesavienoties, ja tās ir savienotas, izmantojot USB centrmezglu.
Savienojiet ierīci tieši ar datora USB portu.
Ierīces pievienošana ar multivides funkcijām
1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2 Atveriet paziņojumu paneli un pieskarieties pie Pievienots kā multivides ierīce →
Multivides ierīce (MTP).
Pieskarieties pie Kamera (PTP), ja dators neatbalsta multivides pārsūtīšanas protokolu (MTP)
vai tam nav instalēts atbilstošais draiveris.
3 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
148
Ierīces un datu pārvaldnieks
Savienošana ar Samsung Kies
Samsung Kies ir datorprogramma, kas pārvalda multivides saturu un privāto informāciju ar
Samsung ierīcēm. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes.
1 Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Samsung Kies datorā tiek palaista automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista,
datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.
2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.
Datu dublēšana un atjaunošana
Saglabājiet savu personisko informāciju, programmu datus un iestatījumus droši savā ierīcē. Jūs
varat dublēt savu jutīgo informāciju uz dublējuma konta un tam piekļūt vēlāk.
Google konta izmantošana
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj.
2 Pieskarieties VISPĀRĪGI → Dublēšana un atiestatīšana un atzīmējiet Dublēt manus datus.
3 Pieskarieties Dublējuma konts un izvēlieties kontu, ko iestatīt kā dublēšanas kontu.
Lai atjaunotu datus, Jums ir jāpierakstās savā Google kontā, izmantojot iestatīšanas
vedni. Jūs varat palaist un atvērt iestatīšanas vedni, veicot ierīcē rūpnīcas datu
atiestatīšanu. Ja Jūs nepierakstāties savā Google kontā uzstādīšanas vednī, ierīce nevar
atjaunot dublētos datus.
149
Ierīces un datu pārvaldnieks
Samsung konta izmantošana
1 Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → VISPĀRĪGI → Konti → Konta pievienošana
→ Samsung account, un tad pierakstieties savā Samsung kontā.
2 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj.
3 Pieskarieties VISPĀRĪGI → Cloud → Dublējums, atzīmējiet vienumus ko dublēt,
pieskarieties DUBLĒT TŪLĪT → DUBLĒT.
Lai atjaunotu datus, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties Iestatīj. → VISPĀRĪGI →
Cloud → Atjaunot, izvēlieties vienumus, un tad pieskarieties ATJAUNOT TŪLĪT.
Datu atiestatīšanas veikšana
Dzēst visus iestatījumus un datus, kas atrodas ierīcē. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu,
pārliecinieties, vai ir dublēti visi ierīcē saglabātie svarīgie dati. Atsaucieties uz Datu dublēšana un
atjaunošana, lai skatītu vairāk informācijas.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → VISPĀRĪGI → Dublēšana un atiestatīšana →
Sākotnējo datu atiestate → ATIESTATĪT IERĪCI → DZĒST VISU. Ierīce tiek automātiski restartēta.
150
Iestatīj.
Par iestatījumiem
Izmantojiet šo programmu, lai konfigurētu ierīci, iestatītu iespējas un pievienotu kontus.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj.
Lai meklētu iestatījumus ievadot atslēgvārdus, pieskarieties
.
SAVIENOJUMI
Wi-Fi
Aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu un piekļūtu internetam vai
citām tīkla ierīcēm.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties SAVIENOJUMI → Wi-Fi, un tad pieskarieties Wi-Fi slēdzim, lai to
aktivizētu.
Lai izmantotu opcijas, pieskarieties pie .
• Papildu: pielāgojiet Wi-Fi iestatījumus.
• WPS spiedpoga: izmantojot WPS pogu, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
• WPS PIN koda ievade: izmantojot WPS Pin, tiek izveidots savienojums ar drošu Wi-Fi tīklu.
• Palīdzība: skatīt palīdzības informāciju par Wi-Fi.
151
Iestatīj.
Wi-Fi iemigšanas politikas iestatīšana
Pieskarieties → Papildu → Atstāt Wi-Fi ieslēgtu miega režīma laikā.
Tīkla paziņojuma iestatīšana
Ierīce var uztvert atvērtos Wi-Fi tīklus un parādīt ikonu statusa joslā, lai paziņotu par to
pieejamību.
Pieskarieties → Papildu un atzīmējiet Tīkla paziņojums, lai aktivizētu šo funkciju.
Bluetooth
Aktivizējiet Bluetooth funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties SAVIENOJUMI → Bluetooth, un tad pieskarieties Bluetooth
slēdzim, lai to aktivizētu.
Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie .
• Redzamības taimauts: iestatiet, cik ilgi ierīce būs redzama.
• Saņemtie faili: skatiet pa Bluetooth saņemtos failus.
• Pārdēvēt ierīci: mainīt ierīces nosaukumu.
• Palīdzība: skatīt palīdzības informāciju par Bluetooth.
Lidojuma režīms
Šis režīms deaktivizē visas ierīces bezvadu funkcijas. Iespējams lietot tikai tos pakalpojumus, kas
nav saistīti ar tīklu.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties SAVIENOJUMI → Lidojuma režīms.
152
Iestatīj.
Datu lietošana
Sekojiet līdzi savam izmantoto datu apjomam.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties SAVIENOJUMI → Datu lietošana.
Lai izmantotu citas iespējas, pieskarieties pie .
• Mobilie tīklāji: izvēlieties mobilos piekļuves punktus, lai neļautu fonā strādājošajām
programmām tos izmantot.
Atrašanās vieta
Mainiet iestatījumus atrašanās vietas informācijas atļaujām.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties SAVIENOJUMI → Atrašanās vieta, un tad pieskarieties
Atrašanās vieta slēdzim, lai to aktivizētu.
• Režīms: izvēlieties savu atrašanās vietas datu apkopošanas metodi.
• Pēdējie atrašanās vietas pieprasījumi: skatiet, kuras programmas pieprasa jūsu pašreizējās
atrašanās vietas informāciju un cik daudz akumulatora enerģijas patērē šīs programmas.
• Atraš. vietas pakalpojumi: skatiet, kādus atrašanās vietas pakalpojumus izmanto jūsu ierīce.
• Manas vietas: iestatiet profilus, kas tiks lietoti konkrētām atrašanās vietām, kad izmantosit
GPS, Wi-Fi vai Bluetooth funkcijas pašreizējās atrašanās vietas noteikšanai.
Citi tīkli
Pielāgojiet iestatījumus tīklu vadīšanai.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties SAVIENOJUMI → Citi tīkli.
VPN
Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN).
Ethernet
Ethernet iespēja ir pieejama, kad ierīcei pievienots Ethernet adapteris. Izmantojiet šo iespēju, lai
aktivizētu Ethernet funkciju un konfigurētu tīkla iestatījumus.
153
Iestatīj.
Tuvumā esošās ierīces
Mainīt iestatījumus satura koplietošanai, kad Jūs savienojat ierīci ar tuvumā esošajām ierīcēm.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties SAVIENOJUMI → Tuvumā esošās ierīces, un tad pieskarieties
Tuvumā esošās ierīces slēdzim, lai to aktivizētu.
• Ierīces nosaukums: skatiet savas ierīces multivides servera nosaukumu.
• Kopīgojamais saturs: iestatiet ierīci, lai kopīgotu saturu ar citām ierīcēm.
• Atļautās ierīces: skatiet ierīču sarakstu, kas var piekļūt jūsu ierīcei.
• Noraidītās ierīces: skatiet ierīču sarakstu, kurām ir bloķēta piekļuve jūsu ierīcei.
• Lejupielādēt uz: izvēlieties vietu multivides failu saglabāšanai.
• Saņemt failus no citām ierīcēm: iestatiet ierīci, lai pieņemtu augšupielādes no citām ierīcēm.
Drukāšana
Konfigurēt ierīcē instalēto printeru spraudņu iestatījumus. Jūs varat meklēt pieejamos printerus
vai pievienot kādu manuāli, lai drukātu failus, izmantojot Wi-Fi i vai mākoņpakalpojumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties SAVIENOJUMI → Drukāšana.
Screen Mirroring
Aktivizējiet ekrāna spoguļattēla funkciju un koplietojiet savu displeju ar citām personām.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties SAVIENOJUMI → Screen Mirroring.
154
Iestatīj.
IERĪCE
Skaņas un paziņojumi
Mainiet iestatījumus dažādām ierīces skaņām.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties IERĪCE → Skaņas un paziņojumi.
• Skaņas režīms: iestatīt ierīci izmantot skaņas režīmu vai klusuma režīmu.
• Vibrācijas intensitāte: pielāgojiet vibrozvana stiprumu.
• Paziņojuma zvana signāls: izvēlieties signālu notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām.
Displejs
Mainīt displeja iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties IERĪCE → Displejs.
• Fonts:
– – Fonta stils: mainiet displeja teksta fonta veidu.
– – Fonta lielums: mainiet fonta lielumu.
• Spilgtums: iestatiet displeja spilgtumu.
• Ekrāna pagriešana: iestatiet satura automātisku pagriešanu, ja ierīce tiek pagriezta.
– – Viedā pagriešana: iestatiet interfeisu nepagriezties atbilstoši jūsu sejas orientācijai.
• Viedā sekošana: iestatiet ierīci, lai tiktu novērsta displeja pretgaismas izslēgšana, kamēr
lūkojaties uz displeju.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.
• Ekrāna režīms:
– – Pielāgojamais displejs: lietojiet šo režīmu, lai optimizētu displeju atbilstoši displeja
iestatījumiem.
– – AMOLED kino: lietojiet šo režīmu, lai padarītu displeja toni košāku.
– – AMOLED foto: izmantojiet šo režīmu, lai displeja nokrāsa izskatītos kā patiesas krāsas.
– – Pamata: lietojiet šo režīmu vāji izgaismotā vidē, piemēram, tumšās telpās.
155
Iestatīj.
• Lasīšanas režīms: izvēlieties, kuras programmas izmantos lasīšanas režīmu. Lasīšanas režīmā
ierīce palīdz aizsargāt acis, kad lasāt naktī.
• Aut. pielāgot ekrāna toni: iestatiet ierīci taupīt enerģiju, pielāgojot displeja spilgtumu.
• Ekrānsaudzētājs: iestatiet ierīci aktivizēt ekrānsaudzētāju, kad ierīce tiek lādēta vai savienota
ar darbvirsmas dokstaciju.
• Taustiņa apgaismojuma ilgums pēc pieskaršanās: iestatiet laiku, cik ilgi paliek ieslēgts
Pēdējo programmu pogas un atgriešanās pogas apgaismojums.
• Palielināt skārienjutību: iestatiet ierīci ļaut skārienekrāna lietošanu, valkājot cimdus.
Atkarībā no cimdu materiāla, ierīce var neatpazīt noteikta skārienu komandas.
Fona attēls
Mainiet fona attēla iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties IERĪCE → Fona attēls.
• Sākuma ekrāns: izvēlieties fona attēlu klasiskajam sākuma ekrānam.
• Bloķēšanas ekrāns: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
• Sākuma un bloķēšanas ekrāns: izvēlieties fona attēlu klasiskajam sākuma ekrānam un
bloķētajam ekrānam.
Bloķēšanas ekrāns
Mainiet bloķēta ekrāna iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties IERĪCE → Bloķēšanas ekrāns.
• Ekrāna bloķēšana: mainiet ekrāna bloķēšanas metodi. Šīs iespējas var atšķirties atkarībā no
izvēlētās ekrāna bloķēšanas metodes.
• Pulksteņa logrīka opcijas: konfigurējiet pulksteņa logrīka iestatījumus.
– – Pulksteņa lielums: mainīt pulksteņa izmēru.
– – Rādīt datumu: iestatiet, lai ierīce rāda datumu un pulksteni.
156
Iestatīj.
• Īsceļi: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda programmu īsceļus un ļauj tos rediģēt.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Informācija par īpašnieku: ievadiet informāciju, kas tiks rādīta kopā ar pulksteni.
• Atbloķēšanas efekts: izvēlieties efektu, ko Jūs redzat, kad atbloķējat ekrānu.
• Palīdzības teksts: iestatiet, lai ierīce bloķētā ekrānā rāda palīdzības tekstu.
Vairāki logi
Iestatiet ierīci lietot vairāku logu režīmu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties IERĪCE → Vairāki logi, un tad pieskarieties Vairāki logi slēdzim,
lai to aktivizētu.
• Atvērt vairāklogu skatā: iestatiet, lai ierīce aktivizētu vairāklogu funkciju, kad atverat failus
no mapes Mani Faili vai Video. Ierīce aktivizē šo funkciju arī tad, kad Jūs skatāt ziņojumu
pielikumus.
Paziņojumu panelis
Pielāgojiet paziņojumu panelī rādāmos vienumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties IERĪCE → Paziņojumu panelis.
• Spilgtuma pielāgošana: iestatiet ierīci parādīt spilgtuma regulēšanas joslu paziņojumu
panelī.
• Ieteicamās programmas: iestatiet ierīci parādīt ieteicamo programmu sarakstu paziņojumu
panelī, balstoties uz Jūsu darbībām kā, piemēram, austiņu pievienošanas ierīcei.
• Iest. ātrās iestat. pogas: pārkārtojiet paziņojumu panelī redzamo ātro iestatījumu pogas.
Rīkjosla
Iestatiet ierīci lietot rīkjosla.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties IERĪCE → Rīkjosla, un tad pieskarieties Rīkjosla slēdzim, lai to
aktivizētu.
Skatīt programmu sarakstu, ko rādīt rīkjoslā. Lai rediģētu programmu sarakstu, pieskarieties pie
157
.
Iestatīj.
Kustības
Aktivizējiet kustību atpazīšanas funkciju un mainiet iestatījumus, kas kontrolē kustību atpazīšanu
ierīcē.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties IERĪCE → Kustības.
• Izsl. skaņu/apturēt:
– – Novietojot plaukstu uz ekrāna: iestatiet ierīci izslēgt signālu skaņu vai pauzēt multivides
atskaņošanu, kad pieskaraties ekrānam ar plaukstu.
– – Viedā pauze: iestatiet ierīci pauzēt video atskaņošanu, kad jūs novēršat skatienu no
ekrāna.
• Velciet ar plaukstu, lai fotografētu: iestatiet ierīci uzņemt ekrānuzņēmumu, velkot plaukstu
pa kreisi vai pa labi pāri ekrānam.
Pieejamība
Lietojiet šo funkciju, lai uzlabotu ierīces pieejamību. Atsaucieties uz Par pieejamību, lai skatītu
vairāk informācijas.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties IERĪCE → Pieejamība.
Lietotāji
Iestatīt un pārvaldīt lietotāju profilus personalizētiem iestatījumiem. Atsaucieties uz Vairāki
lietotāji, lai skatītu vairāk informācijas.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties IERĪCE → Lietotāji.
Privātais režīms
Iestatīt ierīci neļaut citiem piekļūt Jūsu privātajam saturam, aktivizējot privāto režīmu.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties IERĪCE → Privātais režīms, un tad pieskarieties Privātais režīms
slēdzim, lai to aktivizētu.
• Privātā rež. piekļ. veids: iestatiet vai mainiet atbloķēšanas metodi, lai aktivizētu privāto
režīmu.
158
Iestatīj.
Finger Scanner
Reģistrējiet ierīcē savu pirksta nospiedumu, lai nodrošinātu ierīci, vai pierakstītos savā Samsung
kontā.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties IERĪCE → Finger Scanner.
• Pirkstu nosp. pārvaldn.: reģistrēt vai dzēst pirkstu nospiedumu informāciju.
• Mainīt rezerves paroli: mainīt alternatīvo paroli, ko izmantot, ja ierīce neatpazīst pirksta
nospiedumu.
• Ekrāna bloķēšana: mainiet ekrāna bloķēšanas metodi.
• Verificēt Samsung kontu: iestatiet ierīci pārbaudīt savu Samsung kontu ar pirkstu
nospiedumiem.
159
Iestatīj.
VISPĀRĪGI
Konti
Pievienojiet e-pasta vai SNS kontus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties VISPĀRĪGI → Konti.
Cloud
Mainiet iestatījumus datu vai failu sinhronizācijai ar savu Samsung kontu vai Dropbox krātuves
mākoņpakalpojumu.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties VISPĀRĪGI → Cloud.
Dublēšana un atiestatīšana
Mainiet iestatījumu un datu pārvaldīšanas iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties VISPĀRĪGI → Dublēšana un atiestatīšana.
• Dublēt manus datus: iestatiet ierīci dublēt iestatījumus un programmu datus Google
serverī.
• Dublējuma konts: iestatiet vai rediģējiet savu Google dublējuma kontu.
• Automātiskā atjaunošana: iestatiet ierīci atjaunot iestatījumus un programmas datus, kad
programmas no jauna tiek instalētas ierīcē.
• Sākotnējo datu atiestate: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem un
dzēsiet visus datus.
Valoda un ievade
Teksta ievades iestatījumu maiņa. Dažas iespējas var nebūt pieejamas atkarībā no izvēlētās
valodas.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties VISPĀRĪGI → Valoda un ievade.
Valoda
Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un programmām.
160
Iestatīj.
Noklusējums
Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.
Samsung tastatūra
Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
• Ievades valodas izvēle: iestatiet teksta ievades valodas.
• Intuitīvais teksts: aktivizējiet teksta prognozēšanas režīmu jūsu rakstīto vārdu
prognozēšanai un vārdu piedāvājumu parādīšanai. Varat pielāgot arī vārdu ieteikšanas
iestatījumus.
• Automātiskā aizstāšana: iestatiet ierīci labot kļūdaini uzrakstītus un nepabeigtus vārdus
pieskaroties atstarpes taustiņam.
• Automātisks lielais burts: iestatiet ierīci automātiski lietot lielo burtu pēc teikuma beigu
pieturzīmēm, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
• Automātiska atstarpe: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto atstarpi starp vārdiem.
• Automātiskās pieturzīmes: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes
pieskarieties atstarpes joslai.
• Tastatūras vilkšana:
– – Nav: iestatiet ierīci, lai tā deaktivizētu tastatūras pavilkuma funkciju.
– – Nepārtraukta ievade: iestatiet, lai ierīcē var ievadīt tekstu, velkot pa tastatūru.
– – Kursora vadība: iespējojiet viedās tastatūras navigācijas funkciju, lai pārvietotu kursoru,
ritinot tastatūru.
• Skaņa: iestatiet ierīcei izdot skaņu, ja pieskaraties taustiņam.
• Vibrācija: iestatiet ierīces vibrāciju, ja pieskaraties taustiņam.
• Rakstzīmju priekšskatījums: iestatiet ierīci parādīt katras rakstzīmes, kurai pieskaraties, lielu
attēlu.
• Atjaunot iestatījumus: atiestatiet Samsung tastatūras iestatījumus.
Google rakstīšana ar balsi
• Izvēl. ievades valodas: iestatiet teksta ievades valodas.
• Bloķēt aizskar. vārdus: iestatiet, lai ierīce neatpazīst aizvainojošus vārdus balss ievadē.
• Runas atpazīšana bezsaistē: lejupielādējiet un instalējiet valodas datus balss ievadei
bezsaistē.
161
Iestatīj.
Teksta–runas iespējas
• Ieteicamā TTS programma: izvēlieties sarunas sintēzes programmu. Lai mainītu runas
sintēzes dziņeju iestatījumus, pieskarieties pie .
• Runas ātrums: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
• Klausīties paraugu: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
• Noklus. valodas statuss: skatiet teksta pārveides runā funkcijas noklusējuma valodas
statusu.
Rādītāja ātrums
Pielāgojiet ierīcei pievienotās peles vai skārienpaliktņa rādītāja ātrumu.
Datums un laiks
Piekļūstiet un mainiet šādus iestatījumus, lai kontrolētu, kā ierīce attēlo laiku un datumu.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties VISPĀRĪGI → Datums un laiks.
Ja akumulators paliek pilnībā izlādēts vai tiek izņemts no ierīces, tiek atiestatīts datums
un laiks.
• Automātisks datums un laiks: iestatiet automātisku laika un datuma atjaunināšanu,
pārvietojoties starp laika joslām.
• Iestatīt datumu: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
• Laika iestatīšana: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
• Izvēlēties laika joslu: iestatiet mājas laika joslu.
• Lietot 24 stundu formātu: iestatiet laika rādīšanu 24 stundu formātā.
• Izvēlēties datuma formātu: izvēlieties datuma formātu.
162
Iestatīj.
Piederumi
Mainiet piederumu iestatījumus.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties VISPĀRĪGI → Piederumi.
• Audio izeja: izvēlieties audio izvades formātu, kas jāizmanto, ja ierīce tiek savienota ar HDMI
ierīcēm. Dažas ierīces var neatbalstīt apkārtējās skaņas iestatījumus.
• Automātiskā atbloķēšana: iestatiet ierīci tā, lai tā automātiski atbloķētos, kad tiek atvērts
pārsegs.
Akumulators
Skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties VISPĀRĪGI → Akumulators.
• Rādīt akumul. uzlādes līmeni: iestatiet ierīci, lai tiktu parādīts akumulatora atlikušās uzlādes
līmenis.
Enerģijas taupīšana
Aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā iestatījumus. Atsaucieties uz Enerģijas
taupīšanas funkcija, lai skatītu vairāk informācijas.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties VISPĀRĪGI → Enerģijas taupīšana.
• Enerģijas taupīšanas režīms: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu un mainiet tā
iestatījumus.
– – Ierobežot veiktspēju: iestatiet ierīci ierobežot dažādas iespējas, kā piemēram, izslēgt
Pēdējo programmu pogas un atgriešanās pogas apgaismojumu.
– – Pelēktoņu režīms: iestatiet ierīci rādīt krāsas ekrānā kā pelēkus toņus.
• Īpašais enerģijas taupīšanas režīms: pagarināt gaidstāves laiku un samazināt akumulatora
patēriņu, rādot vienkāršāku izkārtojumu un ļaujot ierobežotu piekļuvi programmai.
Aptuvenais maksimālais gaidstāves laiks ir laiks, kas ir atlicis pirms beidzas akumulatora
enerģija, ja ierīce netiek izmantota. Gaidstāves laiks var atšķirties atkarībā no Jūsu ierīces
iestatījumiem un darbības apstākļiem.
163
Iestatīj.
Krātuve
Skatiet informāciju par ierīci un atmiņas karti vai formatējiet atmiņas karti.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties VISPĀRĪGI → Krātuve.
Formatējot atmiņas karti, no tās neatgriezeniski tiek izdzēsti visi dati.
Faktiski pieejamā vieta iekšējā atmiņā ir mazāka nekā norādīts, jo daļu atmiņas aizņem
operētājsistēma un noklusējuma programmas. Uzlabojot ierīci, pieejamā kapacitāte var
mainīties.
Drošība
Mainiet iestatījumus, lai nodrošinātu ierīces un SIM vai USIM kartes drošību.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties VISPĀRĪGI → Drošība.
• Ierīces administratori: skatiet ierīcē instalētos ierīces administratorus. Var atļaut, lai ierīces
administratori ierīcei pielieto jaunas politikas.
• Nezināmi avoti: iestatiet ierīci ļaut programmu instalēšanu no nezināmiem avotiem.
• Šifrēt ierīci: iestatiet paroli ierīcē saglabāto datu šifrēšanai. Paroli ir jāievada ikreiz, kad
ieslēdzat ierīci.
Pirms šī iestatījuma aktivizēšanas uzlādējiet akumulatoru, jo datu šifrēšana var aizņemt
vairāk par vienu stundu.
• Šifrēt ārējo SD karti: iestatiet, lai ierīce šifrē atmiņas kartē esošos failus.
Ja atjaunojat ierīces sākotnējos iestatījumus, kad ir aktivizēts šis iestatījums, ierīce nevarēs
nolasīt Jūsu šifrētos failus. Pirms ierīces atiestatīšanas deaktivizējiet šo iestatījumu.
• Tālvadības ierīces: iestatiet, lai ierīce atļauj vadīt nozagtu vai nozaudētu ierīcei attāli,
izmantojot internetu. Lai izmantotu šo funkciju, ir jāpierakstās savā Samsung kontā.
• Atvērt tīmekļa vietni: piekļūstiet tīmekļa vietnei Find my mobile (Atrast manu mobilo)
(findmymobile.samsung.com). Jūs varat izsekot vai vadīt savu nozagto ierīci no Find my
mobile tīkmekļa vietnes.
164
Iestatīj.
• Padarīt paroles redzamas: iestatiet ierīci parādīt paroles to ievadīšanas laikā.
• Droš. politikas atjaunin.: iestatiet, lai ierīce pārbaudītu un lejupielādētu drošības
atjauninājumus.
• Sūtīt drošības atskaites: iestatīt ierīci automātiski sūtīt atjauninātos drošības ziņojumus uz
Samsung.
• Krātuves veids: iestatiet akreditācijas datu failu krātuves tipu.
• Uzticamie akreditācijas dati: lietojiet sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu
dažādu programmu drošu izmantošanu.
• Instalēt no ierīces krātuves: instalējiet USB krātuvē glabātos šifrētos sertifikātus.
• Notīrīt akreditācijas datus: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet paroli.
Par ierīci
Piekļūsitet ierīces informācijai, rediģējiet ierīces nosaukumu vai atjauniniet ierīces
programmatūru.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties VISPĀRĪGI → Par ierīci.
PROGRAMMAS
Programmu pārvaldnieks
Skatiet un pārvaldiet ierīcē esošās programmas.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties PROGRAMMAS → Programmu pārvaldnieks.
Noklusējuma programmas
Izvēlieties noklusējuma iestatījumu programmu lietošanai.
Iestatījumu ekrānā, pieskarieties PROGRAMMAS → Noklusējuma programmas.
165
Pieejamība
Par pieejamību
Pieejamības izvēlnes piedāvā īpašas funkcijas cilvēkiem ar noteiktiem fiziskiem traucējumiem kā,
piemēram, vāju redzi vai dzirdes traucējumiem. Varat izmantot šādas funkcijas:
• TalkBack
• Fonta lieluma mainīšana
• Ekrāna palielināšana
• Paziņojumu atgādinājumi
• Ekrāna krāsu apgriešana
• Krāsu pielāgošana
• Visu skaņu izslēgšana
• Zibspuldzes paziņojums
• Skaņas balansa pielāgošana
• Mono audio režīms
• Subtitru iestatījumu pielāgošana
• Palīga izvēlnes
• Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju iestatīšana
• Mijiedarbības kontroles režīms
• Viena pieskāriena režīms
• Pieejamības iestatījumu pārvaldīšana
Lai izmantotu pieejamības izvēlnes, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE
→ Pieejamība.
166
Pieejamība
Sākuma pogas izmantošana, lai atvērtu
pieejamības izvēlnes
Jūs varat piekļūt pieejamības izvēlnēm, trīs reizes ātri nospiežot sākuma pogu.
• Pieejamība
• TalkBack
• Negatīvas krāsas
• Saziņas vadība
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība, un tad pieskarieties Tieša
piekļuve slēdzim, lai to aktivizētu. Pēc tam izvēlieties pieejamības izvēlni, kuru atvērt, kad Jūs trīs
reizes ātri nospiežat Sākuma pogu.
Ja izvēlēsities vairāk nekā vienu izvēlni, ierīce parādīs uznirstošo logu, kas Jums vaicās, kuru
izvēlni lietot katru reizi, kad Jūs trīs reizes ātri nospiedīsit Sākuma pogu. Lai pieejamības izvēlnēs
iespējotu Saziņas vadība, aktivizējiet funkciju. Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj.
→ IERĪCE → Pieejamība → Izveicība un mijiedarbība, un tad pieskarieties Saziņas vadība
slēdzim, lai to aktivizētu.
Balss komentāri (TalkBack)
TalkBack aktivizēšana vai deaktivizēšana
Kad aktivizējat TalkBack, ierīce skaļi nolasa ekrānā redzamo tekstu vai izvēlētās funkcijas. Šī
funkcija ir noderīga, ja jums ir grūtības saskatīt ekrānu.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze → TalkBack.
2 Pieskarieties slēdzim ekrāna augšdaļā, lai to aktivizētu.
Lai deaktivizētu TalkBack, pieskarieties slēdzim ekrāna augšdaļā un ātri pieskarieties jebkurā
vietā uz ekrāna.
3 Pieskarieties LABI.
Lai deaktivizētu TalkBack, pieskarieties LABI un ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz
ekrāna.
167
Pieejamība
Kad aktivizējat TalkBack, ierīce nodrošina balss komentārus un skaļi nolasa Jūsu izvēlētās
funkcijas. Turklāt ierīce nodrošina balss komentārus, kad izslēdzas ekrāns, ja Jums ir pienākuši
jauni paziņojumi utt.
Kad Jūs aktivizējat Atklāt pieskaroties, kamēr lietojat TalkBack, ierīce skaļi nolasa izvēlētos
vienumus. Vispirms ierīce skaļi nolasa ekrānā esošos vienumus, kad Jūs tiem pieskaraties. Pēc tam
ierīce veiks funkciju vai atvērs programmu, ja Jūs divreiz ātri pieskārsities jebkurā vietā uz ekrāna.
Ja Atklāt pieskaroties ir deaktivizēts, ierīce nevar veikt dažādas funkcijas, kurām ir nepieciešami
pirkstu žesti.
Lai aktivizētu Atklāt pieskaroties, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE
→ Pieejamība → Redze → TalkBack → IESTATĪJUMI, un tad atzīmējiet Atklāt pieskaroties.
Dažas funkcijas nav pieejamas, kamēr Jūs izmantojat TalkBack.
Ekrāna vadīšana ar pirkstu žestiem
Jūs varat izmantot dažādus pirkstu žestus, lai vadītu ekrānu, kad Jūs izmantojat TalkBack. Ja
Atklāt pieskaroties ir deaktivizēts, ierīce nevar veikt dažas no funkcijām, kurām ir nepieciešami
pirkstu žesti.
Lai aktivizētu Atklāt pieskaroties, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE
→ Pieejamība → Redze → TalkBack → IESTATĪJUMI, un tad atzīmējiet Atklāt pieskaroties.
• Ekrāna pārlūkošana: novietojiet pirkstu uz ekrāna un pārvietojiet savu pirkstu, lai pārlūkotu
ekrānu. Izvēlieties un turiet uz vienuma, un ierīce skaļi nolasīs vienumu. Kad atlaižat pirkstu,
zem Jūsu pirksta tiek izvēlēts vienums.
• Vienumu izvēlēšana: pieskarieties vienumam, lai to izvēlētos. Vai arī izvēlieties un turiet uz
vienuma, kamēr pārlūkojat ekrānu, un tad atlaidiet savu pirkstu.
• Izvēlētā vienuma atvēršana: kamēr izvēlētie vienumi tiek skaļi nolasīti, kad Jūs izdzirdat savu
vēlamo vienumu, atlaidiet savu pirkstu no vienuma. Pēc tam ātri divreiz pieskarieties jebkurā
vietā uz ekrāna.
• Iepriekšējā vienuma izvēlēšana: ātri ritiniet augšup vai pa kreisi uz ekrāna ar vienu pirkstu.
168
Pieejamība
• Nākamā vienuma izvēlēšana: ātri ritiniet lejup vai pa labi uz ekrāna ar vienu pirkstu.
• Sarakstu ritināšana: ritiniet ekrānu augšup vai lejup ar diviem pirkstiem.
• Atgriešanās iepriekšējajā lapā: ritiniet ekrānu pa labi ar diviem pirkstiem.
• Došanās uz nākamo lapu: ritiniet ekrānu pa kreisi ar diviem pirkstiem.
• Ekrāna atbloķēšana: ritiniet ekrānu jebkurā virzienā bloķētā ekrāna zonā ar diviem pirkstiem.
• Paziņojumu paneļa atvēršana: velciet ekrāna augšdaļu lejup ar diviem pirkstiem.
• Ātro iestatījumu paneļa atvēršana: velciet ekrāna augšdaļu lejup ar trīs pirkstiem.
Jūs varat konfigurēt TalkBack pirkstu žestu iestatījumus Žestu pārvaldība. Atsaucieties uz Pirkstu
žestu iestatījumu konfigurēšana, lai skatītu vairāk informācijas.
Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana
Kad izmantojat TalkBack, Jūs varat veikt darbības, izmantojot pirkstu žestus. Jūs varat veikt
darbības kā, piemēram, atgriezties iepriekšējā ekrānā, atvērt Sākuma ekrānu u.c. Konfigurējiet
pirkstu žestus pirms to lietošanas.
Vertikālo žestu iestatījumu konfigurēšana
Jūs varat izmantot divdaļīgos, vertikālos žestus, velkot savu pirkstu augšup un lejup no ekrāna
lejasdaļas vai otrādi.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze → TalkBack →
IESTATĪJUMI → Žestu pārvaldība → Divdaļīgie vertikālie žesti. Pēc tam izvēlieties kādu no
sekojošajām funkcijām:
• Pāriet uz pirmo un pēdējo ekrānā redzamo vienumu: kad Jūs ekrānā velkat pirkstu augšup
un tad lejup, ekrāna augšdaļā tiek izvēlēts pirmais vienums. Kad Jūs ekrānā velkat pirkstu
lejup un tad augšup, ekrāna lejasdaļā tiek izvēlēts pēdējais vienums.
• Secīgi mainīt lasīšanas precizitātes līmeni: kad Jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu augšup
un tad lejup, mainās lasīšanas vienība. Lasīšanas vienība mainās uz lapu, rindu, vārdu,
rakstzīmi un noklusējuma. Kad Jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu lejup un tad augšup,
lasīšanas vienības mainās pretējā kārtībā.
169
Pieejamība
Īsceļu žestu iestatījumu konfigurēšana
Izmantojiet šo funkciju, lai konfigurētu astoņus īsceļu žestus. Jūs varat konfigurēt žestus kā,
piemēram, pirksta vilkšanu augšup un tad pa labi, to neatlaižot, un citus. Jūs varat mainīt īsceļu
žestus vai piešķirt funkcijas tukšiem īsceļiem.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze → TalkBack →
IESTATĪJUMI → Žestu pārvaldība. Izvēlieties žestu, un tad piešķiriet tam funkciju.
Ir pieejamas tālāk uzskaitītās funkcijas:
• Poga Atpakaļ: atgriezieties iepriekšējajā ekrānā.
• Poga Sākums: atvērt sākuma ekrānu.
• Poga "Nesen izmantotās lietotnes": atvērt nesen izmantoto programmu sarakstu.
• Atvērt paziņojumus: atvērt paziņojumu paneli.
• Atvērt globālo kontekstizvēlni: atvērt globālo kontekstuālo izvēlni. Pieskarieties un turiet uz
ekrāna, lai atvērtu apaļo globālo konteksta izvēlni. Jūs varat izmantot funkcijas kā, piemēram,
Ātrā navigācija, Lasīt no sākuma, Izteikt pēdējo frāzi, un Lasīt, sākot ar nākamo vienumu.
Pēc tam pārlūkojiet izvēlnes, uzzīmējot apli ar savu pirkstu, to neatlaižot. Kad atrodat
vajadzīgo izvēlni, atlaidiet pirkstu no izvēlnes, lai to atlasītu.
Pieskarieties Pauzēt atsauksmes ekrāna kreisajā augšējajā daļā, lai pauzētu komentārus.
Pieskarieties TalkBack iestatījumi ekrāna labajā augšējajā daļā, lai piekļūtu TalkBack
iestatījumiem. Atsaucieties uz TalkBack iestatījumu konfigurēšana, lai skatītu vairāk
informācijas.
• Atvērt lokālo kontekstizvēlni: atvērt lokālo kontekstuālo izvēlni. Jūs varat izvēlēties vienību
teksta lasīšanai uz ekrāna. Kad izmantojat šo funkciju, ievadot tekstu, ir pieejamas tādas
konteksta izvēlnes kā, piemēram, kursora vadības izvēlne. Pieskarieties un turiet uz ekrāna,
lai atvērtu apaļo konteksta izvēlni. Pēc tam pārlūkojiet izvēlnes, uzzīmējot apli ar savu pirkstu,
to neatlaižot. Kad atrodat vajadzīgo izvēlni, atlaidiet pirkstu no izvēlnes, lai to atlasītu.
• Lasīt no sākuma: skaļi, secīgi lasīt vienumus, sākot no pirmā vienuma līdz pēdējam
vienumam.
• Lasīt, sākot ar nākamo vienumu: skaļi, secīgi lasīt vienumus sākot no vienuma blakus
izvēlētajam vienumam.
170
Pieejamība
Lasīšanas vienību mainīšana
Kad izmantojat TalkBack, Jūs varat klausīties tekstu, kas parādīts uz ekrāna. Jūs varat vilkt ar
pirkstu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos sev vēlamo tekstu. Pēc noklusējuma
ierīce skaļi nolasa tekstu izvēlētajā vietā. Vai arī Jūs varat iestatīt ierīci lasīt tekstu citas lasīšanas
vienībās kā, piemēram, rindās vai rindkopās.
Lasīšanas vienību mainīšana, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni
1 Izvēlieties kādu tekstu, ko lasīt.
2 Velciet pirkstu augšup un tad pa labi to neatlaižot, lai atvērtu lokālo kontekstuālo izvēlni.
3 Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Tiklīdz Jūs
izdzirdat Mainīt precizitāti, atlaidiet savu pirkstu.
4 Pieskarieties un turiet ekrānu vēlreiz un velciet apli ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Pēc
tam, kad Jūs izdzirdat vēlamo lasīšanas vienību, atlaidiet savu pirkstu.
Lai mainītu īsceļa žestu, lai atvērtu lokālo kontekstuālo izvēlni, atsaucieties uz Īsceļu žestu
iestatījumu konfigurēšana.
Lasīšanas vienību mainīšana, izmantojot divdaļīgos vertikālos žestus
Kad Jūs ātri ekrānā velkat savu pirkstu augšup un tad lejup, mainās lasīšanas vienība. Lasīšanas
vienība mainās uz lapu, rindu, vārdu, rakstzīmi, un tad noklusējuma. Kad Jūs ātri ekrānā velkat
savu pirkstu lejup un tad augšup, lasīšanas vienības mainās pretējā kārtībā.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze → TalkBack →
IESTATĪJUMI → Žestu pārvaldība → Divdaļīgie vertikālie žesti → Secīgi mainīt lasīšanas
precizitātes līmeni.
Jūs varat klausīties tekstu blakus pašreiz izvēlētajam tekstam, izmantojot pašreizējo lasīšanas
vienību. Lai klausītos nākamo teksta daļu, velciet savu pirkstu ekrānā lejup vai pa labi. Jūs varat
arī klausīties tekstu pirms pašreiz izvēlētā teksta, izmantojot pašreizējo lasīšanas vienību. Lai
klausītos iepriekšējo teksta daļu, velciet savu pirkstu ekrānā augšup vai pa kreisi.
171
Pieejamība
TalkBack pauzēšana
Atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to
neatlaižot. Kad Jūs izvēlaties Pauzēt atsauksmes ekrāna kreisajā augšējajā daļā, tiek pauzēts
TalkBack.
Kad TalkBack ir pauzēts, Jūs varat to atsākt, ieslēdzot ekrānu, vai ar citām metodēm. Lai mainītu
TalkBack atsākšanas metodi, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE →
Pieejamība → Redze → TalkBack → IESTATĪJUMI → Darbības atsākšana. Pēc tam izvēlieties
iespēju.
Lai mainītu īsceļa žestu, lai atvērtu globālo kontekstuālo izvēlni, atsaucieties uz Īsceļu žestu
iestatījumu konfigurēšana.
Ātrās navigācijas funkcijas izmantošana
Ar ātrās navigācijas funkciju Jūs varat piekļūt izvēlnēm, uzzīmējot apli uz ekrāna, neritinot uz
augšu vai uz leju, lai izvēlētu vienumu.
Atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un tad pa labi, to
neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu
izvēlnes. Kad Jūs izdzirdat Ātrā navigācija, atlaidiet savu pirkstu. Pieskarieties ekrānam vēlreiz
un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu izvēlnes. Kad Jūs izdzirdat vēlamo izvēlni,
atlaidiet savu pirkstu.
Attēlu marķējumu pievienošana un pārvaldīšana
Jūs varat piešķirt marķējumus attēliem uz ekrāna. Ierīce skaļi nolasa marķējumus, kad attēli tiek
izvēlēti. Pievienot nemarķētiem attēliem marķējumus, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni.
Atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā augšup un tad pa labi, to
neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu
izvēlnes. Kad Jūs izdzirdat birkas pievienošanas izvēlni, atlaidiet pirkstu, lai pievienotu birkas.
Lai skatītu marķējumus, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE →
Pieejamība → Redze → TalkBack → IESTATĪJUMI → Pārvaldīt pielāgotās iezīmes.
172
Pieejamība
TalkBack iestatījumu konfigurēšana
Savai ērtībai konfigurējiet TalkBack iestatījumus.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze → TalkBack →
IESTATĪJUMI. Vai arī atveriet globālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā lejup un
tad pa labi, to neatlaižot. Pēc tam velciet savu pirkstu uz ekrāna labo augšējo daļu un atlaidiet to,
tiklīdz Jūs izdzirdat TalkBack iestatījumi.
• Runas skaļums: pielāgot balss komentāru skaļuma līmeni.
Balss komentāru skaļums var būt atkarīgs no multivides skaļuma. Lai pielāgotu multivides
skaļumu, nospiediet skaļuma pogu uz augšu vai uz leju, kamēr klausieties balss komentārus.
Varat arī programmu sarakstā pieskarties pie Iestatīj. → IERĪCE → Skaņas un paziņojumi un
pēc tam vilkt multivides satura skaļuma pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi.
• lzmantot balss augstuma maiņu: iestatiet ierīci skaļi lasīt tekstu ar zemu tembru, kad tas
tiek ievadīts, izmantojot tastatūru.
• Tastatūras atbalss: iestatīt ierīci skaļi lasīt tekstu vai simbolus, kas ievadīti izmantojot
tastatūru. Jūs varat arī iestatīt tastatūras veidu, kuram piemērot šo funkciju.
• Runāt, kad ekrāns ir izslēgts: iestatīt ierīci nodrošināt balss komentārus, kad ekrāns ir
izslēgts.
• Sākt nepārtraukto lasīšanu, pakratot tālruni: iestatīt ierīci skaļi lasīt tekstu, kas ir redzams
ekrānā, kad Jūs pakratāt ierīci. Jūs varat izvēlēties dažādus kratīšanas ātrumus.
• Vibrācija: iestatiet ierīci vibrēt, kad Jūs pārlūkojat ekrānu.
• Skaņas signāls: iestatiet ierīci skanēt, kad Jūs regulējat ekrānu kā, piemēram, ritinot ekrānu
utt.
173
Pieejamība
• Uzsvērt runas audio: iestatīt ierīci pagriezt klusāk multivides skaļumu, kad ierīce skaļi nolasa
vienumu.
• Skaņas skaļums: pielāgot skaļumu, kādā tiek atskaņota skaņa, kad Jūs pieskaraties ekrānam,
lai to vadītu. Šī funkcija ir pieejama, kad ir izvēlēts Skaņas signāls.
• Atklāt pieskaroties: iestatīt ierīci skaļi nolasīt zem pirksta nospiestos vienumus. Pārvietojiet
pirkstu uz ekrāna, lai atrastu vajadzīgo vienumu. Kad izdzirdat vajadzīgo vienumu, atlaidiet
pirkstu no ekrāna un divreiz ātri pieskarieties ekrānam, lai atvērtu vienumu. Jūs varat doties
uz vēlamo lapu, ritinot ekrānu pa kreisi vai pa labi ar diviem pirkstiem. Lai apgūtu vairāk
par ekrāna kontrolēšanu izmantojot pārlūkot ar skārienu funkciju, atsaucieties uz Ekrāna
vadīšana ar pirkstu žestiem, lai iegūtu vairāk informācijas.
• Automātiski ritināt sarakstus: iestatīt ierīci automātiski ritināt pārējo sarakstu, kas nav
parādīts uz ekrāna un skaļi nolasīt vienumus.
• Atlasīšana, vienreiz pieskaroties: iestatīt ierīci atvērt izvēlēto vienumu, tam vienreiz
pieskaroties.
• Palaist funkcijas "Pārlūkot pieskaroties" ceļvedi: skatīt apmācību kursu par funkciju
„Pārlūkot ar skārienu”.
• Žestu pārvaldība: piešķirt darbības, ko veikt, izmantojot pirkstu žestus. Atsaucieties uz
Pirkstu žestu iestatījumu konfigurēšana, lai skatītu vairāk informācijas.
• Pārvaldīt pielāgotās iezīmes: skatīt Jūsu pievienotās birkas.
• Darbības atsākšana: izvēlieties metodi, lai atsāktu balss komentārus.
• Izstrādātāja iestatījumi: iestatīt iespējas programmu izveidei.
Ierīces izmantošana ar izslēgtu ekrānu
Iestatiet ierīci visu laiku turēt izslēgtu ekrānu, lai saglabātu Jūsu ekrānā redzamo saturu privātu.
Ekrāns neieslēdzas, kad Jūs nospiežat ārējās pogas vai tam pieskaraties. Neizslēdzas arī pašreiz
aktivizētās funkcijas.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze, un tad atzīmējiet
Tumšs ekrāns. Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt šo funkciju, divreiz nospiežot Ieslēgšanas pogu.
174
Pieejamība
Ātrās taustiņu ievades funkcijas lietošana
Iestatiet ierīci ievadīt rakstzīmi, kad Jūs atlaižat pirkstu no rakstzīmes uz tastatūras. Tā vietā, lai
atlaistu savu pirkstu un pieskartos ekrānam divreiz, Jūs varat izmantot šo funkciju, lai ievadītu
rakstzīmes.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze, un tad atzīmējiet
Ātrā taustiņu ievade.
Paroļu nolasīšana skaļi
Iestatiet ierīci skaļi nolasīt paroli, kad Jūs ievadāt paroli, kamēr ir aktivizēts TalkBack. Izmantojiet
šo funkciju, lai pārliecinātos, vai Jūs ievadāt pareizo paroli.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze, un tad atzīmējiet
Paroļu izrunāšana.
Teksta pārveides runā funkciju iestatīšana
Mainiet teksta pārveides runā funkciju iestatījumus, kas tiek izmantoti, kad ir aktivizēts TalkBack,
kā piemēram, valodas, ātrumu un vēl.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze → Teksta–runas
iespējas, un tad izmantojiet sekojošās iespējas:
• Samsung teksta pārveides runā programma: izvēlieties teksta pārveides runā
programmatūru.
• Runas ātrums: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
• Klausīties paraugu: kā piemēru noklausieties runātu tekstu. Ja ierīce nevar skaļi nolasīt
piemērus, pieskarieties → Instalēt balss datus, lai lejupielādētu un instalētu balss datus
teksta pārveides runā funkcijai.
• Noklus. valodas statuss: skatīt teksta-runas funkcijas pašreiz iestatītās valodas statusu.
175
Pieejamība
Teksta ievadīšana, izmantojot tastatūru
Lai parādītu tastatūru, pieskarieties blakus teksta ievades lauciņam, un tad ātri divreiz
pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
Kad pieskaraties tastatūrai ar pirkstu, ierīce skaļi nolasa rakstzīmes pogām zem Jūsu pirksta.
Kad Jūs izdzirdat vajadzīgo rakstzīmi, atlaidiet pirkstu no ekrāna, lai to izvēlētos. Tiek ievadīta
rakstzīme un ierīce skaļi nolasa tekstu.
Ja Ātrā taustiņu ievade nav aktivizēta, atlaidiet savu pirkstu no vēlamās rakstzīmes, un tad ātri
divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna. Lai aktivizētu ātrās ievades funkciju, programmu
sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze, un tad atzīmējiet Ātrā taustiņu
ievade.
Papildus rakstzīmju ievadīšana
Pieskarieties un turiet pogu uz tastatūras. Ja pogai ir pieejamas papildus rakstzīmes, virs
tastatūras parādās uznirstošais logs, rādot rakstzīmes. Lai izvēlētos rakstzīmi, velciet savu pirkstu
uz ekrāna, līdz jūs dzirdat rakstzīmi, kuru vēlaties, un tad atlaidiet to.
Ievades valodas mainīšana
Lai pievienotu ievades valodas, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties Iestatīj. → VISPĀRĪGI
→ Valoda un ievade. Pēc tam pieskarieties pie Samsung tastatūra → Ievades valodas izvēle
un izvēlieties valodas, ko izmantot.
Lai mainītu ievades valodu, pieskarieties pie
.
Teksta rediģēšana
Izmantojiet lokālo kontekstuālo izvēlni, lai pārvietotu kursoru vai kopētu un ielīmētu tekstu.
Atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni, velkot savu pirkstu ekrānā augšup un tad pa labi, to
neatlaižot. Pieskarieties un turiet ekrānu un velciet apli ap izvēlni ar savu pirkstu, lai pārlūkotu
izvēlni. Tiklīdz Jūs izdzirdat Mainīt precizitāti, atlaidiet savu pirkstu. Pieskarieties ekrānam vēlreiz
un velciet apli ap izvēlni, lai pārlūkotu izvēlnes. Tiklīdz Jūs izdzirdat vēlamo lasīšanas vienību,
atlaidiet savu pirkstu.
Kad rediģējat tekstu, Jūsu ērtībai iestatiet lasīšanas vienību vai nu vārdam, vai rakstzīmei. Izvēles
režīmā, ierīce izvēlas tekstu saskaņā ar savu izvēlēto lasīšanas vienību.
176
Pieejamība
Velciet savu pirkstu uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai klausītos tekstu. Kad skaļi nolasīts
teksts, kuru Jūs vēlaties rediģēt, izmantojiet sekojošās darbības:
• Teksta dzēšana: pieskarieties dzēšanas pogai uz tastatūras.
• Teksta atlasīšana, izmantojot izvēles režīmu: aktivizējiet izvēles režīmu, lai izvēlētos un
klausītos tekstu. Lai aktivizētu izvēles režīmu, atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un
izvēlieties Kursora vadīkla → leslēgt atlases režīmu. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai klausītos
tekstu pirms vai blakus pašreiz izvēlētajam tekstam. Lai deaktivizētu izvēles režīmu, atveriet
lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties Kursora vadīkla → lzslēgt atlases režīmu.
• Visa teksta izvēle: atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties Kursora vadīkla →
Atlasīt visu. Tiks izvēlēts viss dokumenta teksts.
• Teksta kopēšana vai apgriešana: izvēlieties tekstu, izmantojot lokālo kontekstuālo izvēlni. Pēc
tam atveriet lokālo kontekstuālo izvēlni un izvēlieties Kursora vadīkla. Izvēlieties Kopēt, lai
kopētu izvēlēto tekstu vai izvēlieties Izgriezt, lai izgrieztu izvēlēto tekstu. Izvēlētais teksts tiek
iekopēts starpliktuvē.
• Teksta ielīmēšana: novietojiet kursoru vietā, kur tekstam vajadzētu būt ievietotam, atveriet
lokālo kontekstuālo izvēlni, un tad izvēlieties Kursora vadīkla → Ielīmēt.
Teksta ievade ar balsi
Jūs varat ievadīt tekstu ar balsi. Lai parādītu tastatūru, pieskarieties blakus teksta ievades
lauciņam, un tad ātri divreiz pieskarieties jebkurā vietā uz ekrāna.
Kad Jūs pieskaraties un turat , ierīce parāda uznirstošo logu, kurā redzamas tastatūras iespējas.
Velciet savu pirkstu uz ekrāna, to neatlaižot. Kad izvēlēts , atlaidiet savu pirkstu. Pēc tam
izrunājiet vārdus, kurus vēlaties ievadīt teksta laukā. Izrunātie vārdi parādās ekrānā kā teksts, un
ierīce tos skaļi nolasa.
Lai ievadītu papildus tekstu, izvēlieties mikrofona pogu un izrunājiet vārdus.
Ievades valodas mainīšana
Ievadiet tekstu ar balsi, izvēlieties English (UK) un izvēlieties valodu, uz ko mainīt ievades valodu.
Lai pievienotu valodas sarakstam, izvēlieties English (UK) → Pievienot citas valodas,
pieskarieties slēdzim Automātiski, lai to deaktivizētu, un pēc tam izvēlieties valodas, ko izmantot.
177
Pieejamība
Fonta lieluma mainīšana
Izmantojiet šo funkciju, lai mainītu fonta lielumu. Ierīce nodrošina dažādus fonta lielumus, lai
padarītu ierīci ērtāku lietotājiem ar redzes traucējumiem. Fonta iestatījuma iestatīšana uz Milzīgs,
dažās programmās var nebūt pieejama.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze → Fonta lielums.
Ekrāna palielināšana
Izmantojiet šo funkciju, lai palielinātu ekrānu un, lai pietuvinātu noteiktu zonu.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze → Palielināšanas
žesti, un tad pieskarieties slēdzim ekrāna augšdaļā, lai to aktivizētu.
• Tuvināšana un tālināšana: ātri pieskarieties ekrānam trīs reizes, lai tuvinātu noteiktu zonu.
Ātri pieskarieties ekrānam vēl trīs reizes, lai atgrieztos.
• Ekrāna pārlūkošana ritinot: izmantojiet divus pirkstus, lai ritinātu palielināto ekrānu.
• Tālummaiņas koeficienta pielāgošana: pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem uz
palielinātā ekrāna. Pēc tam, lai pielāgotu koeficientu, attāliniet abus pirkstus vienu no otra vai
pietuviniet tos kopā.
• Ekrāna tastatūras nevar palielināt.
• Kad šī funkcija ir aktivizēta, dažu programmu veiktspēja, kā piemēram Kalkulators, var
tikt ietekmēta.
Paziņojumu atgādinājumu iestatīšana
Izmantojiet šo funkciju, lai saņemtu brīdinājumus par paziņojumiem, kurus neesat pārbaudījis
noteiktā laika posmā.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze → Paziņojuma
atgādinājums, un tad pieskarieties slēdzim ekrāna augšdaļā, lai to aktivizētu.
Lai iestatītu intervālus starp atgādinājumiem, pieskarieties Atgādinājuma intervāls.
178
Pieejamība
Ekrāna krāsu apgriešana
Izmantojiet šo funkciju, lai uzlabotu ekrāna redzamību un palīdzētu lietotājiem vienkāršāk atpazīt
tekstu. Kad šī funkcija ir aktivizēta, ierīce parāda negatīvu attēlu, kas apgriež ekrāna krāsas. Krāsu
apgriešana palielina kontrastu starp melno un balto.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze, un tad atzīmējiet
Negatīvas krāsas.
Krāsu pielāgošana
Izmantojiet šo funkciju, lai pielāgotu krāsu parādīšanas veidu ekrānā, ja Jums ir grūtības atšķirt
krāsas. Ierīce maina krāsas uz vieglāk atpazīstamām krāsām.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Redze.
2 Pieskarieties Krāsu pielāgošana slēdzim, lai to aktivizētu.
3 Pieskarieties SĀKT.
4 Sakārtojiet krāsu lauciņus pēc līdzības sākot no pamata krāsas.
5 Kad Jūs esat beidzis pielāgot krāsas, pieskarieties GAT.
Ja Jūs varat atšķirt krāsas, vairs nav nepieciešams neko pielāgot.
6 Ja krāsas nevar atšķirt, pieskarieties Kamera vai Attēls.
7 Velciet krāsu pielāgošanas joslu pa kreisi vai pa labi un pieskarieties GAT.
Lai no jauna pielāgotu krāsu, pieskarieties → Atkārtoti pielāgot krāsu.
179
Pieejamība
Zibspuldzes paziņojuma iestatīšana
Iestatiet zibspuldzei mirgošanas funkciju, kad tiek saņemts ienākošais zvans, jauni ziņojumi vai
paziņojumi.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Dzirde, un tad atzīmējiet
Zibspuldzes paziņojums.
Visu skaņu izslēgšana
Iestatiet ierīci izslēgt visas ierīces skaņas, kā piemēram, multivides skaņas.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Dzirde, un tad atzīmējiet
Izslēgt visas skaņas.
Subtitru iestatījumi
Samsung subtitri
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Dzirde → Samsung
subtitri (CC), un tad pieskarieties slēdzim ekrāna augšdaļā, lai to aktivizētu.
Izmantojiet šādas iespējas:
• Līdzinājums: mainiet subtitru atrašanās vietu.
• Fonts: mainiet fonta veidu.
• Fonta lielums: mainiet fonta lielumu.
• Apmale: mainiet subtitru teksta malu.
• Fonts: mainiet teksta krāsu un caurspīdīgumu.
• Fons: mainiet subtitru lodziņa fona krāsu un caurspīdīgumu.
• Uzrakstu logs: mainiet subtitru loga krāsu un caurspīdīgumu.
180
Pieejamība
Google subtitri
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Dzirde → Google
subtitri (CC), un tad pieskarieties slēdzim ekrāna augšdaļā, lai to aktivizētu.
Izmantojiet šādas iespējas:
• Valoda: izvēlieties ekrāna valodu, ko lietot subtitriem.
• Teksta lielums: mainiet fonta lielumu.
• Titru stils: mainiet subtitru stilu.
Skaņas balansa pielāgošana
Iestatiet ierīci pielāgot skaņas līdzsvaru, izmantojot austiņas.
Lai pielāgotu skaņas līdzsvaru, pievienojiet ierīcei austiņas. Programmu sarakstā pieskarieties
Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Dzirde → Skaņas līdzsvars. Velciet pielāgošanas joslu pa
kreisi vai pa labi, un pielāgojiet skaņas balansu, un tad pieskarieties LABI.
Mono audio
Iestatiet ierīci pārslēgt skaņas izvadi no stereo uz mono, kad ir pievienotas austiņas. Mono izvade
apvieno stereo skaņu vienā signālā, kas tiek atskaņots pa visiem austiņu skaļruņiem. Izmantojiet
šo ja jums ir dzirdes traucējumi, vai ja vienas austiņas lietošana ir ērtāka.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Dzirde, un tad atzīmējiet
Mono audio.
181
Pieejamība
Palīgizvēlne
Palīga īsceļa ikonas rādīšana
Iestatiet ierīci rādīt palīga īsceļa ikonu. Jūs varat izmantot ikonu, lai piekļūtu programmām,
funkcijām un iestatījumiem, pieskaroties palīga izvēlnēm ikonā. Vadiet ierīci, pieskaroties palīga
izvēlnēm ikonā, nepārlūkojot ekrānu. Kad funkcija tiek palaista, tiek aktivizēts Viena pieskāriena
režīms.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Izveicība un
mijiedarbība.
2 Pieskarieties Palīgizvēlne slēdzim, lai to aktivizētu.
Palīga īsceļa ikona tiek parādīta ekrāna labajā pusē.
3 Pieskarieties Palīgizvēlne → Galvenā roka, lai pārvietotu palīga īsceļa ikonu un ērtu vietu.
Piekļūšana palīga izvēlnēm
Palīga īsceļa ikona parādās kā peldoša ikona vieglai piekļuvei palīga izvēlnēm no jebkura ekrāna.
Kad Jūs pieskaraties palīga īsceļa ikonai, ikona nedaudz palielinās, un uz tās parādās palīga
izvēlnes. Pieskarieties bultai uz augšu vai uz leju, lai dotos uz citiem paneļiem, vai ritiniet ekrānu
uz augšu vai uz leju, lai izvēlētos citas izvēlnes.
182
Pieejamība
Kursora lietošana
Palīga izvēlnē pieskarieties Kursors. Ekrānā tiek parādīts kursors un skāriena zona, kurā var
vadīt kursoru. Jūs varat vadīt ekrānu ar nelielām pirkstu kustībām uz skāriena zonas. Velciet
savu pirkstu uz skāriena zonas, lai pārvietotu kursoru. Tāpat pieskarieties ekrānam, lai izvēlētu
vienumus zem kursora.
Izmantojiet šādas iespējas:
• /
: izvēlēties vienumu vai ritināt ekrānā pa kreisi vai pa labi.
• /
: ritināt ekrānā uz augšu vai uz leju.
• : pārvietot skāriena zonu uz citu vietu.
• : aizvērt skāriena zonu.
Lai mainītu kursora iestatījumus, atveriet programmu sarakstu, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE
→ Pieejamība → Izveicība un mijiedarbība, pieskarieties Palīgizvēlne slēdzim, lai to aktivizētu,
pieskarieties Palīgizvēlne, un tad izmantojiet iespējas sadaļā Skārienpal. un kursora iestat.
Papildināto palīdzības izvēlņu lietošana
Iestatiet ierīci parādīt papildus palīdzības izvēlnes izvēlētām programmām. Piemēram, kad jūs
palaižat Galerija, uz palīdzības izvēlnes parādās meklēšanas un rakstīšanas funkcijas.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Izveicība un
mijiedarbība → Palīgizvēlne → Assistant plus, pieskarieties slēdzim ekrāna augšdaļā, lai to
aktivizētu.
Palīga izvēlņu rediģēšana
Jūs varat izmantot šo funkciju, lai rediģētu izvēlnes palīdzības īsceļa ikonā.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Izveicība un
mijiedarbība pieskarieties Palīgizvēlne slēdzim, lai to aktivizētu, pieskarieties Palīgizvēlne, un
tad pieskarieties Rediģēt. Lai pievienotu vai dzēstu izvēlnes, pieskarieties vai .
183
Pieejamība
Pieskaršanās un turēšanas aizkaves iespēju
iestatīšana
Iestatiet pieskaršanās ekrānam un turēšanas atpazīšanas laiku.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Izveicība un
mijiedarbība → Pieskāriena un turēšanas aizkave, un tad izvēlieties iespēju.
Saziņas vadība
Aktivizējiet mijiedarbības kontroles režīmu, lai ierobežotu ierīces reakciju uz ievadēm, kad lietojat
programmas. Izmantojiet šo noderīgo režīmu, kad jūs vēlaties ļaut citiem tikai ierobežotu jūsu
multivides un datu piekļuvi un kontroli.
1 Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Izveicība un
mijiedarbība → Saziņas vadība.
2 Pieskarieties slēdzim ekrāna augšdaļā, lai to aktivizētu.
3 Vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu sākuma pogu un skaļuma pogu uz leju, kamēr
izmantojat programmu.
4 Pielāgojiet rāmja izmēru vai apvelciet līniju ap zonu, kuru Jūs vēlaties ierobežot.
5 Pieskarieties pie GAT.
Ierīce parāda ierobežoto zonu. Ja pieskaraties ekrānam vai nospiežat pogas, piemēram,
Sākuma pogu, tās šajā zonā nedarbosies.
Lai deaktivizētu mijiedarbības kontroles režīmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu
sākuma pogu un skaļuma pogu uz leju.
184
Pieejamība
Viena pieskāriena režīma izmantošana
Iestatiet ierīci, lai kontrolētu ienākošos zvanus vai paziņojumus, pieskaroties pogai, nevis to
velkot. Kad atskan modinātājs, pieskarieties pogai, lai apturētu modinātāju, pogas vilkšanas vietā.
Programmu sarakstā pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība, un tad atzīmējiet Viena
pieskāriena režīms.
Pieejamības iestatījumu pārvaldīšana
Pieejamības iestatījumu saglabāšana failā
Eksportēt pašreizējos pieejamības iestatījumus failā.
Programmu sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Pārvaldīt piekļuvi →
Importēt/eksportēt un pēc tam izvēlieties eksportēšanas iespēju. Pieejamības iestatījumu fails
tiek saglabāts izvēlētajā glabāšanas vietā.
Pieejamības iestatījumu faila importēšana
Importējiet pieejamības iestatījumu failu un atjauniniet pašreizējos iestatījumus.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Pārvaldīt piekļuvi →
Importēt/eksportēt, un tad izvēlieties importēšanas iespēju. Izvēlieties failu, kuru importēt un
pieskarieties GATAVS → LABI. Pieejamības iestatījumi tiks atjaunināti saskaņā ar importēto failu.
Pieejamības iestatījumu failu koplietošana
Koplietojiet pieejamības iestatījumu failus ar citiem, izmantojot e-pastu, Wi-Fi Direct, Bluetooth
u.c.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība → Pārvaldīt piekļuvi →
Koplietot, izmantojot. Pēc tam izvēlieties pieejamības failus un pieskarieties GATAVS. Izvēlieties
koplietošanas metodi un sekojiet ekrānā redzamajām instrukcijām, lai koplietotu failus.
185
Pieejamība
Pieejamības pakalpojumu skatīšana
Skatīt pieejamības pakalpojumus, kas instalēti šajā ierīcē.
Programmu sarakstā, pieskarieties Iestatīj. → IERĪCE → Pieejamība, un skatiet pieejamo
pieejamības pakalpojumu sarakstu sadaļā Pakalpojumi.
Citu noderīgu funkciju lietošana
• S Voice lietošana: jūs varat izmantot S Voice, lai veiktu dažādas funkcijas, izmantojot balss
komandas. Palaidiet S Voice un veiciet zvanus, sūtiet ziņojumus un skatiet uzdevumus.
Atsaucieties uz S Voice, lai skatītu vairāk informācijas.
• Meklēšana ar balsi: izmantojiet balss komandas, lai meklētu tīmekļa lapu saturu. Izmantojiet
šo funkciju, kad Jūs esat kustībā un nevarat izmantot rokas, lai ievadītu tekstu.
• Paziņojumu paneļa izmantošana: velciet statusa joslu lejup, lai atvērtu paziņojumu paneli.
Jūs varat skatīt neatbildētos zvanus, jaunos ziņojumus, pielāgot ekrāna spilgtumu un vēl.
Atsaucieties uz Paziņojumi un ātro iestatījumu paneļi, lai skatītu vairāk informācijas.
• Izmantojot vadības kustības: vadiet ierīci ar plaukstas kustībām vai žestiem. Atsaucieties uz
Kustības, lai skatītu vairāk informācijas.
• Pirkstu skenera lietošana: reģistrējiet savu pirkstu nospiedumus ierīcē, lai atbloķētu ekrānu
vai verificētu Samsung konta paroli. Atsaucieties uz Finger Scanner, lai skatītu vairāk
informācijas.
• Īsceļu izmantošana kontaktpersonām: pievienot īsceļus uz kontaktpersonām klasiskajā
sākuma ekrānā, lai ērtāk veiktu zvanus vai sūtītu ziņojumus. Atsaucieties uz Kontaktpersonu
īsceļu pievienošana klasiskajam sākuma ekrānam, lai skatītu vairāk informācijas.
186
Pielikums
Traucējummeklēšana
Pirms sazināties ar Samsung servisa centru, lūdzu, izmēģiniet sekojošos risinājumus. Dažas
situācijas var neattiekties uz Jūsu ierīci.
Kad ieslēdzat tālruni vai, kad to lietojat, ierīce pieprasa ievadīt vienu no
šiem kodiem:
• Parole: ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ir jāievada ierīcei iestatītā parole.
• PIN: izmantojot šo ierīci pirmoreiz vai gadījumā, ja ir aktivizēta PIN pieprasīšana, ir jāievada
komplektā ar SIM vai USIM karti iekļautais PIN. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni
Bloķēt SIM karti.
• PUK: jūsu SIM vai USIM karte ir bloķēta, parasti tādēļ, ka vairākas reizes pēc kārtas ir ievadīts
nepareizs PIN. Ievadiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto PUK kodu.
• PIN2: piekļūstot izvēlnei, kas pieprasa ievadīt PIN2, ir jāievada PIN2, kas iekļauts komplektā ar
SIM vai USIM karti. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Ierīce rāda tīkla vai pakalpojumu kļūdu ziņojumus
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz. Pārvietošanās laikā vairākkārt var parādīties
kļūdu ziņojumi.
• Dažas opcijas nav pieejamas bez abonēšanas. Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar
pakalpojumu sniedzēju.
Jūsu ierīci nevar ieslēgt
Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru pirms
ierīces ieslēgšanas.
187
Pielikums
Skārienekrāns reaģē pārāk lēni vai nepareizi
• Ja skārienekrānam uzliekat aizsargplēvi vai citus papildus aksesuārus, tas var nefunkcionēt
pareizi.
• Ja valkājat cimdus, ja Jūsu rokas nav tīras, kad pieskaraties skārienekrānam vai, ja pieskaraties
skārienekrānam ar asu priekšmetu vai pirkstu galiem, tas var nedarboties pareizi.
• Mitrās vietās vai ūdens iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
• Restartējiet ierīci, lai notīrītu īslaicīgas programmatūras kļūdas.
• Nodrošiniet, lai ierīces programmatūra tiktu atjaunināta uz jaunāko versiju.
• Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, dodieties uz vietējo Samsung servisa centru.
Ierīce sasalst vai rodas fatālas kļūdas
Ja ierīce sasalst vai uzkaras, iespējams, Jums būs jāaizver ciet programmas vai atkārtoti jāievieto
akumulators un vēlreiz jāieslēdz ierīce, lai tā atkal funkcionētu. Ja ierīce ir sasalusi un nereaģē,
turiet nospiestu ieslēgšanas pogu vienlaicīgi ar skaļuma pogu uz leju vismaz 7 sekundes, lai to
restartētu.
Ja šādā veidā problēma netiek novērsta, atjaunojiet rūpnīcā iestatītās vērtības. Programmu
sarakstā pieskarieties pie Iestatīj. → VISPĀRĪGI → Dublēšana un atiestatīšana → Sākotnējo
datu atiestate → ATIESTATĪT IERĪCI → DZĒST VISU. Pirms veicat sākotnējo datu atiestatīšanu,
atcerieties izveidot visu ierīcē saglabāto svarīgo datu dubultkopijas.
Ja problēma joprojām pastāv, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Bieži pazūd savienojums ar internetu
• Nodrošiniet, lai netiktu bloķēta ierīces iekšējā antena.
• Atrodoties zonās, kur ir vājš signāls vai slikta uztveramība, var tikt pārtraukti sakari. Iespējams,
Jūsu ierīcei nav savienojuma sakarā ar pakalpojuma sniedzēja problēmām bāzes stacijā.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
• Kad izmantojat ierīci kustībā, bezvadu tīkla pakalpojumi var tikt atvienoti sakarā ar
problēmām pakalpojuma sniedzēja tīklā.
188
Pielikums
Akumulatora ikona ir tukša
Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.
Akumulators neuzlādējas pareizi (tikai Samsung apstiprinātajām
uzlādes ierīcēm)
• Pārliecinieties, vai uzlādes ierīce ir savienota pareizi.
• Ja akumulatora termināļi ir netīri, akumulators var neuzlādēties pareizi vai ierīce var
izslēgties. Noslaukiet abus zelta krāsas kontaktus un mēģiniet uzlādēt akumulatoru atkārtoti.
• Dažām ierīcēm akumulatorus lietotājs pats nevar nomainīt. Lai nomainītu akumulatoru,
dodieties uz Samsung servisa centru.
Akumulators izlādējas ātrāk nekā tad, kad iegādājāties to pirmoreiz
• Ļoti aukstu vai ļoti karstu temperatūru ietekmē var samazināties akumulatora derīgā uzlāde.
• Akumulatora patēriņš palielinās, kad Jūs izmantojat ziņojumapmaiņas funkciju vai noteiktas
programmas, piemēram, spēles vai Internetu.
• Akumulators ir patērējams un derīgā uzlāde ar laiku kļūs īsāka.
Ierīce ir jūtami uzkarsusi
Izmantojot programmas, kuru darbības nodrošināšanai nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš,
vai ilgstoši izmantojot programmas nepārtrauktā laika posmā, ierīce var jūtami uzkarst. Tā ir
parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
Palaižot kameru, tiek parādīti kļūdas ziņojumi
Jūsu ierīcei ir jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora enerģijas apjomam, lai
darbinātu kameras programmu. Ja kameras palaišanas laikā tiek rādīti kļūdas ziņojumi, mēģiniet
veikt tālāk aprakstītās darbības:
• Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
• Restartējiet ierīci. Ja pēc šo darbību veikšanas kameras programma joprojām sagādā
problēmas, sazinieties ar Samsung servisa centru.
189
Pielikums
Fotoattēlu kvalitāte ir zemāka nekā priekšskatījumā
• Fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un Jūsu izmantotās fotoattēlu
uzņemšanas metodes.
• Ja uzņemat fotoattēlus tumšās vietās, naktī vai telpās, var rasties attēlu troksnis un asu attēlu
iegūšanai nebūs iespējams noregulēt objektīva fokusa garumu.
Multimediju failu atvēršanas laikā tiek parādīti kļūdu ziņojumi
Ja tiek parādīti kļūdu ziņojumi vai multivides faili nevar tikt atskaņoti, kad Jūs atverat tos savā
ierīcē, izmēģiniet sekojošās darbības:
• Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
• Nodrošiniet, lai mūzikas failam nebūtu iestatīta digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital
Rights Management — DRM). Ja failam ir iestatīta DRM aizsardzība, nodrošiniet, lai jūsu
rīcībā būtu atbilstoša licence vai atslēga šī faila atskaņošanai.
• Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta failu formātus. Ja faila formāts tiek atbalstīts kā, piemēram,
DivX vai AC3, instalējiet programmu, kas to atbalsta. Lai apstiprinātu failu formātus, kurus
atbalsta Jūsu ierīce, apmeklējiet www.samsung.com.
• Jūsu ierīce atbalsta fotoattēlus un video, kas uzņemti ar šo ierīci. Fotoattēli un video, kas
uzņemti ar citām ierīcēm, var nedarboties atbilstoši.
• Jūsu ierīce atbalsta multimediju failus, kurus autorizējis Jūsu tīkla pakalpojuma sniedzējs vai
papildu pakalpojumu sniedzējs. Noteikts saturs, kas pieejams Internetā, piemēram, zvanu
signāli, video vai fona attēli, var nedarboties atbilstoši.
Nevar atrast citas Bluetooth ierīces
• Nodrošiniet, lai šai ierīcei būtu aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
• Pārliecinieties, vai Bluetooth bezvada funkcija ir aktivizēta ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot
savienojumu.
• Nodrošiniet, lai šī ierīce un otra Bluetooth ierīce atrastos Bluetooth maksimālā
sasniedzamības diapazona (10 m) robežās.
Ja problēmu neizdodas novērst, rīkojoties atbilstoši šiem norādījumiem, sazinieties ar Samsung
servisa centru.
190
Pielikums
Savienojot ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums
• Pārliecinieties, vai USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
• Pārliecinieties, vai esat pareizi savā datorā instalējis un atjauninājis attiecīgo draiveri.
• Ja izmantojat operētājsistēmu Windows XP, nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta Windows XP
servisa pakotne 3 vai jaunāka.
• Nodrošiniet, lai datorā būtu instalēta programma Samsung Kies vai Windows Media Player
10 vai jaunāka versija.
Ierīce nevar atrast Jūsu pašreizējo atrašanās vietu
GPS signāls var tikt traucēts noteiktās vietās, piemēram, telpās. Šādos gadījumos uzstādiet ierīci,
lai izmantotu Wi-Fi vai mobilo tīklu, lai atrastu savu pašreizējo atrašanās vietu.
Dati, kas saglabāti ierīcē ir zuduši
Vienmēr izveidojiet dublējumkopijas visiem svarīgajiem datiem, kas saglabāti ierīcē. Pretējā
gadījumā Jūs nevarēsit atjaunot datus, ja tie tiks bojāti vai nozaudēti. Samsung nenes atbildību
par datu, kas saglabāti ierīcē, nozaudēšanu.
Ap ierīces korpusu parādās maza sprauga
• Šī sprauga ir nepieciešama ražošanas funkcija un var rādīties neliela daļu drebēšana vai
vibrēšana.
• Ar laiku berze starp detaļām var nedaudz palielināt šo spraugu.
191
Pielikums
Akumulatora izņemšana
• Lai izņemtu akumulatoru, apmeklējiet pilnvarotu apkopes centru, ņemot līdzi instrukcijas.
• Drošības dēļ nemēģiniet izņemt akumulatoru pats. Ja akumulators netiek izņemts pareizi,
var tikt bojāts akumulators un ierīce, izraisīti personiskie savainojumi un/vai tā rezultātā ierīce
var nebūt droša lietošanai.
• Samsung neuzņemas atbildību par bojājumiem vai zaudējumiem (neatkarīgi no tā, vai to
nosaka līgums vai likumā noteikts atlīdzināms kaitējums, tostarp nolaidība), kas var rasties,
neievērojot šos brīdinājumus un norādījumus, izņemot gadījumus, ja nāve vai personiski
savainojumi radušies Samsung nolaidības rezultātā.
1 Ievietojiet ierīces atvēršanas rīku spraugā starp ierīces ekrānu un aizmugures pārsegu.
Pēc tam, izmantojot rīku, sāciet atvienot ekrānu no aizmugures pārsega.
2 Ievietojiet rīku spraugā gar ierīces malu, ievērojot nelielus intervālus, un turpiniet ekrāna un
aizmugures pārsega atdalīšanu.
3 Kad ekrāns ir atbrīvots, atdaliet ekrānu no aizmugures pārsega.
Pēc tam novietojiet aizmugures pārsegu malā, bet ekrānu, pavērstu uz leju, uz līdzenas darba
virsmas.
4 Atvienojiet akumulatora savienotāju un noņemiet lenti.
5 Izņemiet akumulatoru.
192
Autortiesības
Autortiesības © 2015 Samsung Electronics
Šī rokasgrāmata ir aizsargāta saskaņā ar starptautisko autortiesību aizsardzības likumdošanu.
Šo rokasgrāmatu nedrīkst pavairot, izplatīt, tulkot vai nodot tālāk jebkādā formā vai veidā,
elektroniskā vai mehāniskā, tai skaitā, izveidojot fotokopijas, ierakstus vai uzglabāšanu jebkādā
informācijas glabāšanas un izgūšanas sistēmā, ne pilnībā, nedz fragmentāri, ja iepriekš nav
saņemta rakstiska atļauja no Samsung Electronics.
Preču zīmes
• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir Samsung Electronics reģistrētas preču zīmes.
• Bluetooth® ir visā pasaulē reģistrēta preču zīme, kas pieder Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir
Wi-Fi Alliance piederošas reģistrētas preču zīmes.
• Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
Download PDF

advertising