Samsung | GT-P1000 | Samsung GT-P1000 Vartotojo vadovas (Gingerbread)

GT-P1000
Lietotāja rokasgrāmata
Šīs rokasgrāmatas lietošana
Apsveicam ar Samsung P1000 iegādi. Šī jaudīgā ierīce, kuru varat paņemt
visur sev līdz, sniedz jums labāko no tīmekļa un mobilas datora izmantošanas
vieglā, ļoti daudzveidīgā platformā, kas atbilst jūsu aktīvajam dzīvesstilam.
Veidots uz Google Android operētājsistēmas bāzes, P1000 sniedz jums piekļuvi
tūkstošiem noderīgu un izklaidējošu lietojumprogrammu, lai bagātinātu jūsu
pieredzi ar mobilo internetu.
Ar integrēto bezvadu piekļuvi un atsaucīgu skārienekrānu ir iespējams uzturēt
daudzpusēju ziņojumapmaiņu un izmantot videozvanu lietojumprogrammas,
lasīt grāmatas un avīzes; jūs varat saņemt jaunākās ziņas, sporta notikumus
un laika prognozi, pārvaldīt savus multivides un darba failus, kā arī pārlūkot
tīmeklī kartes, uzņēmumu atrašanās vietas un daudz ko citu.
Izlasīt pirms ierīces izmantošanas
• Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet visus drošības norādījumus un šo
rokasgrāmatu, lai nodrošinātu drošu un pareizu izmantošanu.
• Šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti ir balstīti uz šīs ierīces noklusējuma
iestatījumiem.
• Šajā rokasgrāmatā izmantotie attēli un ekrānuzņēmumi var atšķirties no
faktiskā izstrādājuma.
2
Šīs rokasgrāmatas lietošana
• Šīs lietotāja rokasgrāmatas saturs var atšķirties no izstrādājuma vai no
pakalpojumu sniedzēju vai nesēju nodrošinātās programmatūras un var tikt
mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai skatītu lietošanas rokasgrāmatas
jaunāko versiju, apmeklējiet www.samsung.com.
• Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces,
programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
• Šīs lietotāja rokasgrāmatas formatējums un piegādes veids ir balstīts uz
Google Android operētājsistēmām un var atšķirties atkarībā no lietotāja
operētājsistēmas.
• Lietojumprogrammas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona
un aparatūras specifikācijām. Samsung nenes atbildību par veiktspējas
problēmām, kuras izraisījušas trešo pušu lietojumprogrammas.
• Samsung nenes atbildību par veiktspējas problēmām vai nesaderībām,
kuras radušās lietotāja veiktas reģistru rediģēšanas rezultātā.
• Mobilās ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot vietnei
www.samsung.com.
• Skaņas avoti, fona attēli un šajā ierīcē nodrošinātie attēli ir licencēti
ierobežotai izmantošanai starp Samsung un to attiecīgajiem īpašniekiem.
Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir
likumu par autortiesībām pārkāpšana. Samsung neuzņemas atbildību par
lietotāju veiktiem autortiesību pārkāpumiem.
• Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai varētu to izmantot nākotnē.
Instrukcijās izmantotās ikonas
Autortiesības
Pirms sākšanas iepazīstieties ar šajā rokasgrāmatā izmantotajām ikonām.
Autortiesības © 2012 Samsung Electronics
Šo lietotāja rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.
Nevienu šīs lietotāja rokasgrāmatas daļu nedrīkst reproducēt, izplatīt, tulkot
vai pārraidīt jebkādā veidā, elektroniskā vai mehāniskā, ieskaitot kopēšanu,
ierakstīšanu vai uzglabāšanu jebkādās informācijas glabāšanas un izgūšanas
sistēmās bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no Samsung Electronic.
Brīdinājums!—situācijas, kurās iespējams izraisīt traumas sev vai
citiem.
Uzmanību!—situācijas, kurās iespējams izraisīt ierīces vai cita
aprīkojuma bojājumus.
Piezīme—piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija.
Preču zīmes
• SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir reģistrētas Samsung Electronics preču
zīmes.
►
Skatīt—lappuses ar saistītu informāciju, piemēram:
► 12 lpp. (atbilst tekstam „skat. 12. lpp.”).
→
[
Pēc tam—iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu noteiktu
darbību, piemēram: Izvēlņu režīmā izvēlieties Iestatījumi →
Bezvadu funkcija un tīkls (attēlo izvēli Iestatījumi, pēc kuras tiek
veikta izvēle Bezvadu funkcija un tīkls).
]
• Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™,
YouTube™, Android Market™ un Google Talk™ ir Google, Inc. preču zīmes.
• Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme.
• Oracle un Java ir Oracle un/vai tā filiāļu reģistrētas preču zīmes. Pārējās preču
zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
• Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.
• Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas
preču zīmes.
Kvadrātiekavas—ierīces taustiņi, piemēram: [ ] (attēlo iesl./izsl./
bloķēšanas taustiņš).
Šīs rokasgrāmatas lietošana
3
• DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX,
Inc. preču zīmes un to izmantošana ir licencēta.
• Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder
to attiecīgajiem īpašniekiem.
PAR DIVX VIDEO
DivX® ir DivX, Inc. izveidots digitālā video formāts. Šī ierīce oficiāli ir DivX
Certified® (DivX sertificēta) un atskaņo DivX. Apmeklējiet vietni
www.divx.com, lai uzzinātu plašāku informāciju un iegūtu programmatūras
rīkus savu failu konvertēšanai uz DivX video.
DivX Certified®, lai atskaņotu DivX® video līdz HD 720p, tajā skaitā Premium
saturu
Var atskaņot DivX® video līdz HD 1080p
PAR DIVX VIDEO PĒC PIEPRASĪJUMA
Šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē, lai atskaņotu iegādātas DivX video-pēcpieprasījuma (VOD) filmas. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu
izvēlnē dodieties uz sadaļu DivX VOD. Dodieties uz vod.divx.com, lai saņemtu
papildu informāciju, kas ir nepieciešama reģistrācijas pabeigšanai.
4
Šīs rokasgrāmatas lietošana
Saturs
Salikšana ......................................................................... 8
Komplektācija ....................................................................................... 8
Akumulatora uzlāde ............................................................................ 8
Ievietojiet SIM vai USIM karti ............................................................ 9
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) ............................... 10
Darba sākšana .............................................................. 12
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana ....................................................
Iepazīšanās ar ierīci . .........................................................................
Skārienekrāna lietošana . ................................................................
Iepazīšanās ar sākumekrānu ..........................................................
Piekļuve lietojumprogrammām ....................................................
Ierīces pielāgošana ...........................................................................
Teksta ievade . ....................................................................................
12
13
16
17
18
19
22
Tīmeklis ......................................................................... 25
Pārlūks .................................................................................................
Readers Hub .......................................................................................
Ziņas un laika prognoze ..................................................................
Pulse .....................................................................................................
Samsung Apps ...................................................................................
Market . ................................................................................................
YouTube . .............................................................................................
Ikdienas apskats ................................................................................
Kartes ...................................................................................................
Latitude ...............................................................................................
Vietas . ..................................................................................................
Navigācija ...........................................................................................
Google meklēšana ............................................................................
Saturs
25
28
28
29
29
30
30
31
32
32
33
33
33
5
Sakari ............................................................................. 34
Savienojamība ............................................................. 56
Google Mail ........................................................................................
E-pasts . ................................................................................................
Tērzēšana ............................................................................................
Ziņas .....................................................................................................
Zvanīšana ............................................................................................
Social Hub ...........................................................................................
Savienojumi ar datoru .....................................................................
Wi-Fi . ....................................................................................................
Mobilā tīkla koplietošana ...............................................................
Bluetooth ............................................................................................
AllShare ...............................................................................................
GPS .......................................................................................................
Savienojumi ar TV (TV izejas režīms) . ..........................................
VPN savienojumi ...............................................................................
34
35
36
37
38
42
Izklaide .......................................................................... 43
Mūzika .................................................................................................
Music Hub ...........................................................................................
Kamera . ...............................................................................................
Video ...................................................................................................
Galerija . ...............................................................................................
43
44
45
50
50
Personiskā informācija ............................................... 52
Kontakti ............................................................................................... 52
Kalendārs ............................................................................................ 54
Piezīme ................................................................................................ 55
6
Saturs
56
57
58
59
61
62
62
63
Rīki . ................................................................................ 65
e-grāmata ...........................................................................................
ThinkFree Office ................................................................................
Mani faili ..............................................................................................
Lejupielādes .......................................................................................
Fotorāmis ............................................................................................
Modinātājs ..........................................................................................
Kalkulators ..........................................................................................
65
65
66
68
68
68
69
Uzdevumu pārvaldnieks .................................................................
Pasaules pulkstenis ..........................................................................
Meklēšana ar balsi ............................................................................
Rokraksta piezīmes . .........................................................................
70
70
70
70
Iestatījumi ..................................................................... 72
Piekļuve iestatījumu izvēlnei .........................................................
Bezvadu funkcija un tīkls ................................................................
Zvana iestatījumi . .............................................................................
Skaņa . ..................................................................................................
Displejs ................................................................................................
Atrašanās vieta un drošība .............................................................
Programmas .......................................................................................
Konti un sinhronizācija ....................................................................
Konfidencialitāte ...............................................................................
SD karte un ierīces krātuve .............................................................
Meklēt ..................................................................................................
Valoda un teksts ................................................................................
72
72
73
74
75
75
76
77
77
77
77
77
Balss ievade un izvade .....................................................................
Pieejamība ..........................................................................................
Datums un laiks .................................................................................
Par ierīci ...............................................................................................
78
79
79
79
Traucējummeklēšana . ................................................ 80
Drošības pasākumi ...................................................... 83
Alfabētiskais rādītājs . ................................................. 89
Saturs
7
Salikšana
Komplektācija
Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:
• mobilā ierīce;
• USB strāvas adapteris;
• datora datu kabelis;
• austiņas;
• īsā lietošanas pamācība.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai
nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces
darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.
• Ierīces komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un
piederumiem, kas pieejami reģionā vai ko piedāvā pakalpojumu
sniedzējs.
• Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču
izplatītāja.
• Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo ierīci darbojas vislabāk.
• Piederumi, kas netiek nodrošināti kopā ar ierīci, var būt nesaderīgi.
8
Salikšana
Akumulatora uzlāde
Ierīcei ir iebūvēts akumulators. Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru.
Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus. Lietojot
neapstiprinātus lādētājus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt
bojāta.
• Akumulatora uzlādei izmantojiet tikai komplektā iekļauto lādētāju.
Akumulatora uzlādei nevar izmantot datora datu kabeli.
• Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma
signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni.
Akumulatora ikona arī būs tukša. Ja akumulatora uzlādes līmenis
kļūst pārāk zems, ierīce automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru,
lai varētu turpināt lietot ierīci.
1 Savienojiet datora datu kabeli ar USB strāvas adapteri un pēc tam datora
datu kabeli pievienojiet pie universālā kontaktligzda.
USB strāvas adaptera forma var mainīties atkarībā no reģiona.
Nepareizi pievienots datora datu kabelis var izraisīt nopietnus ierīces vai
USB strāvas adaptera bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem,
kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
2 USB strāvas adapteri pieslēdziet pie strāvas kontaktligzdas.
• Ierīces uzlādes laikā ierīci drīkst lietot, taču pilnīgai akumulatora
uzlādei var būt nepieciešams ilgāks laiks.
• Veicot ierīces uzlādēšanu, skārienjūtīgais ekrāns un taustiņi var
nestrādāt dēļ nestabilā barošanas avota. Šajā gadījumā, atvienojiet
USB barošanas adapteri no strāvas rozetes vai atvienojiet no ierīces
datora datu kabeli.
• Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina
ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
• Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung
servisa centrā.
3 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (akumulatora ikona kļūst nekustīga),
atvienojiet USB uzlādes adapteri un datora datu kabeli no ierīces un pēc
tam – no elektrības kontaktligzdas.
Lai taupītu enerģiju, kad nelietojat ierīci, atvienojiet USB strāvas
adapteri. USB strāvas adapterim nav ieslēgšanas slēdža, tāpēc, lai
pārtrauktu strāvas padevi, tas ir jāatvieno no kontaktligzdas. Lietošanas
laikā USB strāvas adapterim jābūt kontaktligzdas tuvumā.
Ievietojiet SIM vai USIM karti
Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes
moduļa (SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram,
personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.
Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM (Universal
Subscriber Identity Module – universālā abonenta identitātes moduļa) karte.
• Lai izmantotu mikro SIM karti, mikro SIM karte vispirms jāievieto SIM
adapterī. Ievietojot mikro SIM karti bez SIM adaptera, var sabojāt karti
vai ierīci.
• Ievietojot vai izņemot SIM karti no ierīces, uzmanieties, lai neatdalītu
mikro SIM karti no SIM adaptera.
SIM vai USIM kartes ievietošana.
1 Atveriet SIM kartes slota pārsegu ierīces sānā.
2 Ievietojiet SIM vai USIM karti.
Salikšana
9
• Ievietojiet SIM vai USIM karti ierīcē tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu
vērsti lejup.
• Neievietojiet atmiņas karti SIM karšu slotā.
1 Atveriet atmiņas kartes slota vāciņu.
2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.
3 Aizveriet SIM kartes slota vāciņu.
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)
Lai saglabātu papildu failus, jāievieto atmiņas karte. Šī ierīce ir saderīga ar
microSD™ un microSDHC™ atmiņas kartēm ar maksimālo kapacitāti 32 GB
(atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).
Atmiņas kartēm Samsung izmanto apstiprinātos rūpnieciskos
standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci.
Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti, kā
arī kartē saglabātos datus.
• Ierīce atbalsta tikai FAT failu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat
karti, kas formatēta citā failu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt
atmiņas karti.
• Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas
laiku.
• Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes failu direktorijs būs
redzams mapē external_sd, iekšējā atmiņā.
10 Salikšana
3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.
4 Aizveriet atmiņas kartes pārsegu.
››Atmiņas kartes izņemšana
Pirms atmiņas kartes izņemšanas tā ir droši jāatvieno.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → SD karte un ierīces krātuve →
Izņemiet SD karti → Labi.
2 Atveriet atmiņas kartes pārsegu.
3 Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.
4 Izbīdiet atmiņas karti no atmiņas kartes slota.
Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst
tai, jo šādi var zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.
››Atmiņas kartes formatēšana
Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet
atmiņas karti tikai ierīcē.
Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → SD karte un ierīces krātuve →
Izņemiet SD karti → Labi → Formatēt karti SD → Formatēt karti SD →
Dzēst visu.
Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu ierīcē
saglabāto svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas
uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.
Salikšana 11
Darba sākšana
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu ierīci:
1 Nospiediet un turiet [ ].
2 Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc ekrānā
redzamajām instrukcijām.
Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu [ ] un tad izvēlieties Izslēgts → Labi.
››Pārslēgties uz lidojuma režīmu
Lidojuma režīmā var izslēgt visus vadu savienojumus un izmantot beztīkla
pakalpojumus vietās, kur vadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram,
lidmašīnās un slimnīcās.
Lai aktivizētu lidojuma režīmu, izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija
un tīkls → Lidojuma režīms. Varat arī nospiest un turēt [ ] un izvēlēties
Lidojuma režīms.
Lai deaktivizētu lidojuma režīmu un izmantotu bezvada savienojumus,
izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls un noņemiet atzīmi no
izvēles rūtiņas blakus Lidojuma režīms.
››Pārslēgties uz klusuma režīmu
• Turiet nospiestu [ ] un izvēlieties Klusuma režīms.
• Atveriet īsceļu paneli ekrāna augšpusē un izvēlieties Klusums.
Ierīci var iestatīt brīdināšanai par dažādiem notikumiem klusuma
režīmā. Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Skaņa → Vibrēt →
Vienmēr vai Tikai klusuma režīmā. Pārslēdzoties uz Klusuma režīmu,
parādīsies
vietā.
12 Darba sākšana
Iepazīšanās ar ierīci
Cipars
››Ierīces izkārtojums
Priekšējais kameras objektīvs
2
Austiņu kontaktligzda
3
Apgaismojuma sensors
9
4
Mikrofons
10
5
Sākuma taustiņš
11
6
Izvēļņu taustiņš
7
Skaļrunis
8
Universālā kontaktligzda
9
Iekšējā antena
10
Zibspuldze
1
2
3
4
12
13
14
Funkcija
1
5
11
Aizmugurējais kameras objektīvs
15
12
Iesl./izsl./bloķēšanas taustiņš
6
16
13
Skaļuma taustiņš
14
Atmiņas kartes slots
15
SIM kartes slots
16
Taustiņš Atpakaļ
17
Taustiņš Meklēšana
7
8
17
7
Darba sākšana 13
››Taustiņi
Taustiņš
››Indikatora ikonas
Funkcija
Iesl./izsl./
bloķēšana
Skaļums
Izvēne
Mājas lapa
Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet
ātrajām izvēlnēm (turiet nospiestu); bloķējiet
skārienekrānu.
Pielāgojiet ierīces skaļumu.
Atveriet pieejamo iespēju sarakstu pašreizējā
ekrānā.
Atgriešanās sākumekrānā, pēdējo izmantoto
lietojumprogrammu saraksta atvēršana (turiet
nospiestu).
Atpakaļ
Atgriešanās iepriekšējā ekrānā.
Meklēt
Gaidīšanas režīmā atveriet Google meklēšanas
lietojumprogrammu; atveriet meklēšanas
ievades logu citu lietojumprogrammu
lietošanas laikā; palaidiet balss komandu
funkciju (turiet nospiestu).
Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un
pakalpojumu sniedzēja.
Ikona
Apraksts
Nav signāla
Signāla stiprums
GPRS tīkls pievienots
EDGE tīkls pievienots
UMTS tīkls pievienots
HSDPA tīkls pievienots
Pieejamo WLAN atvēršana
Aktivizēts WLAN
Bluetooth savienojums aktivizēts
Pievienotas Bluetooth austiņas
GPS datu saņemšana
Notiek saruna
Aizturēts zvans
14 Darba sākšana
Ikona
Apraksts
Ikona
Apraksts
Aktivizēts brīvroku skaļrunis
Paziņojums par notikumu
Neatbildēts zvans
Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
Sinhronizēts ar internetu
Aktivizēts klusuma režīms
Datu augšupielāde
Aktivizēts vibrēšanas režīms
Datu lejupielāde
Aktivizēts lidojuma režīms
Aktivizēta zvanu pāradresācija
Notiek mūzikas atskaņošana
Pievienots datoram
Mūzikas atskaņošana ir apturēta
Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
Aktivizēta USB piesaiste
Aktivizēts WLAN karstais punkts
1
Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
Jauna e-pasta ziņa
Akumulatora uzlādes līmenis
Nevar uzlādēt
Nav ievietota SIM vai USIM karte
10:00
Pareizs laiks
1. Ja tiks izmantots lādētājs, kuru nav apstiprinājis Samsung, šis indikators
neparādīsies.
Jauns Google Mail
Jauna balss pasta ziņa
Aktivizēts modinātājs
Darba sākšana 15
Skārienekrāna lietošana
• Velciet un nometiet: lai pārvietotu vienumu, ar pirkstu pieskarieties
Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties vienumus vai izpildīt funkcijas.
Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.
• Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, neizmantojiet asus priekšmetus.
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm.
Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
• Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar ūdeni. Mitrās vietās vai ūdens
iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.
• Pieskarieties divreiz: lai tuvinātu vai tālinātu, kad skatāt fotoattēlus, divreiz
objektam un turiet to nospiestu, pēc tam velciet pirkstu.
ātri pieskarieties ar pirkstu.
››Skārienekrāna pagriešana
• Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas
Ierīcē ir iebūvēts kustību sensors, kas nosaka tās orientāciju. Pagriežot ierīci,
interfeiss automātiski pagriežas atbilstoši orientācijai.
Lai saskarne saglabātu esošos iestatījumus, atveriet saīsnes paneli, kas atrodas
ekrāna augšpusē un izvēlieties Pagriešanas bloķēšana.
• Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos
››Skārienekrāna bloķēšana vai atbloķēšana
noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo
veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns
nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti
vai pildspalvu.
Skārienekrāna pārvaldīšana.
• Pieskāriens: vienreiz pieskarieties ar pirkstu, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni,
opciju vai lietojumprogrammu.
• Vilkšana: pieskarieties ekrānam un velciet pirkstu uz augšu, uz leju, pa labi
vai pa kreisi, lai piekļūtu vienumiem sarakstā.
• Pieskarieties un turiet nospiestu: lai atvērtu uznirstošo iespēju sarakstu,
pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
16 Darba sākšana
Kad ierīce noteiktu laiku netiek lietota, tā izslēdz skārienekrānu un to
automātiski bloķē, lai novērstu nevēlamas ierīces darbības. Lai skārienekrānu
bloķētu manuāli, nospiediet [ ].
Lai atbloķētu, ieslēdziet ekrānu nospiežot [ ] un pavelkot pa labi, līdz
tas sasniedz punktu. Iestatot ekrāna bloķēšanu, jāievada PIN vai parole, vai
jāuzvelk figūra. ► 20 lpp.
Iepazīšanās ar sākumekrānu
Cipars
Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā, redzams sākumekrāns. Sākumekrānā var skatīt
ierīces statusu un piekļūt izvēlnes režīmam. Ritiniet pa kreisi vai pa labi uz
sākumekrāna paneli.
1
6
2
Funkcija
4
Atvērt tīmekļa pārlūku.
5
Piekļūt izvēlnes režīmam.
6
Izvēlēties punktu ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz
attiecīgo paneli.
7
Palaist e-pasta programmu.
››Vienumu pievienošana sākumekrānam
Sākumekrānu var pielāgot savām vajadzībām, pievienojot programmām
palaišanas īsceļus vai papildu objektus, logrīkus vai mapes.
Lai sākumekrānam pievienotu papildu vienumu.
3
4
7
5
Šis ekrāns var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Cipars
Funkcija
1
Uzrāda indikatora ikonas un ierīces pašreizējo statusu.
2
Meklēt tīmeklī ar Google meklēšanas logrīku.
3
Palaist lietojumprogrammas ar īsceļiem.
1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [
2 Izvēlieties vienuma kategoriju.
] → Pievienot.
• Logrīki: pievienot logrīkus. Logrīki ir nelielas lietotnes, kas nodrošina
ērtas funkcijas un informāciju gaidīšanas ekrānā.
• Īsceļi: pievienojiet īsceļus objektiem, piemēram, lietojumprogrammām,
grāmatzīmēm un kontaktiem.
• Mapes: izveidojiet jaunu mapi vai pievienojiet mapes kontaktiem.
• Fona attēli: iestatiet fona attēlu.
3 Izvēlieties vienumu, ko pievienot sākumekrānam.
Darba sākšana 17
››Vienumu pārvietošana uz sākumekrānu
1 Pieskarieties un turiet pārvietojamo vienumu, līdz tas kļūst pelēks.
2 Velciet vienumu uz vēlamo vietu.
››Vienumu noņemšana no sākumekrāna
1 Pieskarieties vienumam un turiet to nospiestu, lai noņemtu.
Atkritne atrodas sākumekrāna apakšdaļā.
2 Pārvelciet vienumu uz atkritni.
3 Kad vienums un atkritne kļūst sarkani, atlaidiet vienumu.
››Lietojumprogrammai pievienojiet īsceļu
1 Izvēļņu režīmā paturiet nospiestu lietojumprogrammas ikonu.
Lietojumprogrammas īsceļa ikona tiek pievienota sākumekrānam.
2 Pārvietojiet ikonu uz nepieciešamo vietu vai citu sākumekrāna paneli.
››Īsceļu paneļa izmantošana
Gaidīšanas režīmā vai lietojumprogrammas izmantošanas laikā pieskarieties
indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu īsceļu paneli. Lai
paslēptu sarakstu, pavelciet saraksta apakšu uz augšu.
Varat skatīt ierīces pašreizējo statusu un izmantot sekojošas opcijas.
• Wi-Fi: aktivizējiet vai deaktivizējiet WLAN funkciju.
• Bluetooth: aktivizējiet vai deaktivizējiet Bluetooth funkciju.
• GPS: aktivizējiet vai deaktivizējiet GPS funkciju.
• Klusums: aktivizējiet vai dezaktivējiet klusuma režīmu.
• Pagriešanas bloķēšana: aktivizējiet vai deaktivizējiet rotēšanas bloķēšanu.
Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
Piekļuve lietojumprogrammām
1 Lai piekļūtu izvēļņu režīmam, gaidīšanas režīmā izvēlieties Programmas.
2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam izvēlnes ekrānam.
3 Izvēlieties lietojumprogrammu.
4 Lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet [ ]; lai atgrieztos
sākumekrānā, nospiediet [
18 Darba sākšana
].
››Lietojumprogrammu kārtošana
Lietojumprogrammas var reorganizēt lietojumprogrammu sarakstā, mainot
to kārtību.
Ierīces pielāgošana
Izmantojiet visas ierīces iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.
1 Izvēļņu režīmā nospiediet [ ] → Rediģēt.
2 Pieskarieties lietojumprogrammai un turiet to nospiestu.
3 Velciet lietojumprogrammas ikonu uz vēlamo vietu.
4 Nospiediet [ ] → Saglabāt.
››Displeja valodas maiņa
1
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Datums un laiks.
2 Izvēlieties laika zonu, iestatiet laiku un datumu un mainiet citas opcijas.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Valoda un teksts → Izvēlēties
valodu.
2 Izvēlieties nepieciešamo valodu.
››Piekļuve nesen izmantotajām lietojumprogrammām
››Pašreizējā laika un datuma iestatīšana
2
››Atlasiet fona attēlu sākumekrānam
Turiet nospiestu [ ], lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu
sarakstu.
Izvēlieties lietojumprogrammu.
››Uzdevumu pārvaldnieka izmantošana
Jūsu ierīce ir paredzēta vairākuzdevumu režīmam. Tā vienlaicīgi var darbināt
vairāk par vienu lietotni. Tomēr vairākuzdevumu režīms var izraisīt „uzkāršanos”,
„sasalšanu”, atmiņas problēmas un papildu elektroenerģijas patēriņu. Lai
izvairītos no šīm problēmām, izslēdziet nevajadzīgās programmas, izmantojot
uzdevumu pārvaldnieku.
1 Gaidīšanas režīmā nospiediet [ ] → Fona attēls.
2 Izvēlieties attēla mapi → norādiet attēlu.
3 Izvēlieties Saglabāt, Iestatīt fona attēlu vai Iestatīt tapeti.
Samsung nav atbildīgs par jebkādu ierīces noklusējuma attēlu vai fona
attēlu izmantošanu.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Uzdevumu pārvaldnieks → Aktīvās
programmas.
2 Lai aizvērtu lietojumprogrammu izvēlieties Iziet.
Lai aizvērtu visas aktīvās lietojumprogrammas, izvēlieties Aizvērt.
Darba sākšana 19
››Animācijas aktivizēšana, pārslēdzot logus
Varat iestatīt pārejas efektu, kas būs redzams pārslēdzot ierīces logus.
1 Izvēļnu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Displejs → Animācija.
2 Izvēlieties animācijas iespēju.
››Displeja spilgtuma pielāgošana
1 Izvēļnu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Displejs → Spilgtums.
2 Notīriet izvēlnes blakus opcijai Automātiska spilgtuma kontrole.
3 Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtuma līmeni.
4 Izvēlieties Labi.
Displeja spilgtuma līmenis ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.
››Iestatiet ekrāna bloķēšanu
Skārienekrānu var bloķēt ar atbloķēšanas figūru vai paroli, lai neļautu citiem
lietot ierīci bez jūsu atļaujas.
• Kad ekrāna bloķēšana būs iestatīta, ierīce pieprasīs ievadīt
atbloķēšanas kodu ik reizi, ieslēdzot ierīci vai atbloķējot
skārienekrānu.
• Ja aizmirsīsiet PIN kodu vai paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa
centrā, lai to atbloķētu.
• Samsung neuzņemas atbildību par drošības kodu vai personīgās
informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla
programmatūra.
Atbloķēšanas figūras iestatīšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Atrašanās vieta un drošība →
Iestatīt ekrāna bloķēš. → Figūra.
2 Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus, izvēlieties Nākamais.
3 Uzzīmējiet figūru, velkot ar pirkstu un savienojot vismaz 4 punktus.
4 Izvēlieties Turpināt.
5 Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu.
6 Izvēlieties Apstiprināt.
Iestatiet atbloķēšanas PIN kodu
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Atrašanās vieta un drošība →
Iestatīt ekrāna bloķēš. → PIN.
2 Ievadiet jauno PIN kodu (ciparu kombināciju) un izvēlieties Turpināt.
3 Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties Labi.
20 Darba sākšana
Iestatiet atbloķēšanas paroli
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Atrašanās vieta un drošība →
2
3
Iestatīt ekrāna bloķēš. → Parole.
Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties Turpināt.
Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties Labi.
››SIM vai USIM kartes bloķēšana
Ierīci var bloķēt, aktivizējot PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti.
1
2
Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Atrašanās vieta un drošība →
Iestatīt SIM kartes bloķēšanu → Bloķēt SIM karti.
Ievadiet PIN kodu un izvēlieties Labi.
Ja ir iespējots PIN kods, tad ik reizi, ieslēdzot ierīci vai piekļūstot izvēlnēm,
jāievada PIN kods.
• Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM
karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN
atbloķēšanas atslēga (PUK).
• Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu,
nogādājiet šo karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.
››Mobilā meklētāja aktivizēšana
Ja kāds jūsu ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, mobilā meklētāja funkcija
automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu
jums atrast un atgūt ierīci.
Lai izmantotu šo funkciju, jums ir nepieciešams Samsung konts ierīces attālai
vadībai no tīmekļa.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Atrašanās vieta un drošība →
Funkcijas Mobile Tracker iestatīšana.
2 Ievadiet paroli un izvēlieties Labi.
3 Izvēlieties Labi, lai turpinātu.
4 Ievadiet savu e-pasta adresi un sava Samsung konta paroli, un pēc tam
5
6
7
8
9
izvēlieties Pieteikties.
Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties Pierakstīties.
Izvēlieties Pieņemt, kad esat iepazinies ar noteikumiem un nosacījumiem.
Ievadiet tālruņa numuru, norādot arī valsts kodu (ar +).
Ievadiet sūtītāja vārdu.
Ievadiet adresātiem nosūtāmo īsziņas tekstu.
Izvēlieties Saglabāt.
Darba sākšana 21
Teksta ievade
Tekstu var ievadīt, izvēloties rakstzīmes virtuālajā tastatūrā.
Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda
jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām. ► 77 lpp.
››Teksta ievades metodes maiņa
Pieskarieties teksta ievades laukam un turiet to nospiestu, un izvēlieties
Ievades metode → norādiet teksta ievades metodi (Swype vai Samsung
tastatūru).
››Teksta ievade ar Swype tastatūru
3 Pie pēdējā burta atlaidiet pirkstu.
4 Kad tiek parādīts pareizais vārds, izvēlieties
5
, lai ievadītu atstarpi. Ja
parādītais vārds nav pareizs, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.
Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai pabeigtu tekstu.
• Varat arī pieskarties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
• Varat arī pieskarties taustiņam un turēt to nospiestu, lai ievadītu
rakstzīmes, kas redzamas taustiņu augšdaļā. Ja pieskarsities taustiņam
un turēsiet to nospiestu, līdz parādīsies rakstzīmju saraksts, varēsiet
ievadīt īpašās rakstzīmes, simbolus un numurus.
Varat izmantot arī šādus taustiņus:
1 Izvēlieties vārda pirmo burtu un velciet pirkstu uz otro burtu, neatlaižot
pirkstu no ekrāna.
2 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.
1
2
3
4
Cipars
22 Darba sākšana
5
6
7
8
Funkcija
1
Pārslēgt lielos un mazos burtus.
2
Piekļūt Swype padomu ekrānam; mainīt teksta ievades
metodi (pieskarieties un turiet nospiestu).
Cipars
Funkcija
Cipars
Funkcija
3
Pārslēgt starp simbolu režīmu un burtciparu režīmu.
1
Pārslēgt lielos un mazos burtus.
4
Nomainīt ievades valodu; šī ikona ir aktīva tikai tad, kad
teksta ievadīšanai esat iestatījis vairāk kā 2 valodas. ► 78 lpp.
2
Paslēpt tastatūru.
3
Pārslēgt starp ciparu/simbolu režīmu un ABC režīmu.
5
Izdzēst rakstzīmes.
6
Sākt jaunu rindu.
4
7
Ievadiet tekstu ar balsi.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās
rakstīšanas valodas.
5
8
Ievietot atstarpi.
››Teksta ievade ar Samsung tastatūru
Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus; varat izmantot šādus taustiņus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nomainīt ievades valodu; šī ikona ir aktīva tikai tad, kad
teksta ievadīšanai esat iestatījis vairāk kā 2 valodas. ► 78 lpp.
Ievadiet tekstu ar balsi; šī ikona ir aktīva tikai tad, kad jūs
aktivizējiet balss ievades funkciju Samsung tastatūrai.
► 78 lpp.
Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no izvēlētās
rakstīšanas valodas.
6
Ievietot atstarpi.
7
Notīrīt ievadi.
8
Sākt jaunu rindu.
9
Piekļūt tastatūras iestatījumiem; mainīt teksta ievades
metodi (pieskarieties un turiet nospiestu).
10
Ievadīt bieži izmantotos simbolus.
Darba sākšana 23
››Teksta kopēšana un ielīmēšana
Ievadot tekstu, iespējams lietot kopēšanas un ielīmēšanas funkciju, lai
izmantotu tekstu citās lietojumprogrammās.
1 Novietojiet kursoru uz teksta, ko kopēsiet.
2 Izvēlieties .
3 Izvēlieties Atlasīt vārdu vai Atlasīt visu, lai atlasītu izvēlēto tekstu.
4 Velciet vai , lai izvēlētos tekstu, ko vēlaties.
5 Lai ievietotu tekstu starpliktuvē, izvēlieties Kopēt kopēšanai vai Izgriezt
izgriešanai.
6 Citā lietojumprogrammā novietojiet kursoru, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
7 Izvēlieties → Ielīmēt, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.
24 Darba sākšana
Tīmeklis
2 Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet turpmāk minētos taustiņus.
Tīmekļa pakalpojumiem ir nepieciešams datu savienojums. Sazinieties ar savu
operatoru, lai izvēlētos labāko datu plānu.
1
Pārlūks
Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās
grāmatzīmes.
• Par piekļuvi tīmeklim un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu
maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu
sniedzēju.
• Tīmekļa pārlūka izvēlne var būt apzīmēta dažādi, tas atkarīgs no
pakalpojumu sniedzēja.
• Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
››Tīmekļa lapu pārlūkošana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Pārlūks, lai palaistu savu mājas lapu.
Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL ievades lauku, ievadiet
tīmekļa lapas adresi un izvēlieties .
2
3
4
5
6
Šis ekrāns var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
Cipars
Funkcija
1
Pārvietoties atpakaļ vai uz priekšu pa tīmekļa lapām;
aplūkot neseno tīmekļa vēsturi (pieskarieties un turiet
nospiestu).
2
Atvērt numura sastādīšanas ekrānu.
3
Atgādinājuma izveide.
Tīmeklis 25
Cipars
4
5
6
Funkcija
Atvērt sarakstu ar saglabātajām grāmatzīmēm, bieži
apmeklētajām lapām un neseno tīmekļa vēsturi.
Atvērt jaunu logu vai pārslēgties starp dotajā brīdī
atvērtajiem logiem.
Atkārtoti ielādēt pašreizējo mājas lapu; kamēr ierīce
ielādē tīmekļa lapas, ikona nomainās uz .
Pārlūkojot tīmekļa lapas, iespējams izmantot vairākus vienumus.
• Lai pievienotu grāmatzīmi pašreizējai tīmekļa lapai, nospiediet [
]→
Pievienot grāmatzīmi.
• Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet [ ] → Meklēt lapā.
• Lai apskatītu no tīmekļa lejupielādētos vienumus, nospiediet [ ] →
Lejupielāžu pārvaldnieks.
• Lai pielāgotu ekrāna spilgtumu, nospiediet [ ] → Spilgtums.
• Lai pielāgotu pārlūka iestatījumus, nospiediet [ ] → Iestatījumi.
• Lai izdrukātu tīmekļa lapu vai ekrānu caur pievienotu printeri, nospiediet
[ ] → Vairāk → Drukāt. Ierīce ir saderīga tikai ar Samsung printeriem.
• Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, nospiediet [ ] → Vairāk →
Koplietot lapu.
• Lai skatītu sīkāku informāciju par lapu, nospiediet [ ] → Vairāk → Lapas
inf.
26 Tīmeklis
››Informācijas meklēšana ar balsi
Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Pārlūks.
2 Izvēlieties URL ievades lauku.
3 Izvēlieties .
4 Izvēlieties Speak now.
5 Ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā.
Ierīce meklēs informāciju un tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.
››Vairāku lapu atvēršana
Varat atvērt vairākas lapas un pārslēgties starp tām uz priekšu un atpakaļ.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Pārlūks.
2 Izvēlieties .
Uz ikonas redzamais numurs apzīmē šobrīd atvērto logu skaitu.
Iespējams turēt atvērtus ne vairāk par 6 logiem.
3 Izvēlieties , lai atvērtu jaunu logu.
4 Piekļūstiet citai tīmekļa lapai jaunajā logā.
5 Lai starp šobrīd atvērtajiem logiem pārslēgtos uz priekšu un atpakaļ,
izvēlieties
un izvēlieties attiecīgo tīmekļa lapu.
››Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām
Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli.
Pievienojiet grāmatzīmi
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Pārlūks.
2 Nospiediet [ ] → Pievienot grāmatzīmi.
3 Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi.
Lai izveidotu grāmatzīmi skatītajai tīmekļa lapai, pārejiet uz 5. darbību.
4 Izvēlieties Noklusējums no nolaižamās izvēlnes un izvēlieties grāmatzīmju
mapi (ja nepieciešams).
5 Izvēlieties Labi.
→ Grāmatzīmes,
Lai izmantotu grāmatzīmju opcijas, izvēlieties
pieskarieties un turiet grāmatzīmi.
• Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties Atvērt.
• Lai atvērtu tīmekļa lapu jaunā logā, izvēlieties Atvērt jaunā logā.
• Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi sākumekrānam, izvēlieties Piev. īsceļu
sākumam.
• lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, izvēlieties Koplietot saiti.
• lai nokopētu tīmekļa lapas adresi, izvēlieties Kop. saites URL.
• lai lietotu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties Iestatīt kā
sākumlapu.
• lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties Dzēst grāmatzīmi.
Rediģēt grāmatzīmes
Lai izveidotu jaunu grāmatzīmju mapi.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Pārlūks.
2 Izvēlieties → Grāmatzīmes → Rediģēt → Jauna mape.
3 Ievadiet grāmatzīmes mapes nosaukumu un izvēlieties Labi.
Lai izdzēstu grāmatzīmes mapi vai iegrāmatotās tīmekļa lapas.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Pārlūks.
2 Izvēlieties → Grāmatzīmes → Rediģēt → Dzēst.
3 Izvēlieties grāmatzīmju mapes vai iegrāmatotās tīmekļa lapas un izvēlieties
Dzēst → Dzēst.
››RSS plūsmas adreses pievienošana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Pārlūks.
2 Pāriet uz tīmekļa lapu, kurai ir RSS plūsma.
3 Izvēlieties URL ievades laukā.
Tīmeklis 27
4 Izvēlieties RSS plūsmu, ko vēlaties nosūtīt.
5 Abonēt RSS plūsmu.
Kad abonētā plūsma tiks atjaunināta, jūs saņemsiet paziņojumu par
atjauninājumu.
››Piekļūstiet visbiežāk apmeklētajām lapām vai
nesenajai vēsturei
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Pārlūks.
2 Izvēlieties → Biežāk apmekl. vai Vēsture.
3 Izvēlieties tīmekļa lapu, kurai vēlaties piekļūt.
Readers Hub
Uzziniet, kā lietot integrēto lasītāju mezglu, lai piekļūtu dažādai lasāmvielai.
Dažas funkcijas var būt nepieejamas,
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Readers Hub.
2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet atrunu un izvēlieties Pieņ.
3 Izvēlieties lasāmā materiāla attēlu.
4 Meklējiet un lejupielādējiet lasāmvielu no tiešsaistes veikala.
28 Tīmeklis
Ziņas un laika prognoze
Uzziniet, kā atrast jaunāko laikapstākļu informāciju un izlasīt svarīgākos ziņu
rakstus.
››Skatīt informāciju par laikapstākļiem
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Ziņas un laika prognoze.
2 Ekrāna augšpusē izvēlieties Weather.
Ierīce noteiks jūsu patreizējo atrašanās vietu un attēlos informāciju par
laikapstākļiem.
Iespējams nomainīt atrašanās vietu, lai uzzinātu laikapstākļus citos
reģionos. Nospiediet [ ] → Iestatījumi → Weather iestatījumi un
noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus Izmantot manu atrašanās
vietu. Pēc tam dodieties uz Iestatiet atrašanās vietu un norādiet vietu.
››Lasīt ziņu rakstus
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Ziņas un laika prognoze.
2 Ekrāna augšpusē izvēlieties ziņu tematu.
3 Izvēlieties rakstu ko vēlaties atvērt.
Lai pievienotu ziņu tematus, nospiediet [
iestatījumi → Atlasīt ziņu tēmas.
] → Iestatījumi → Ziņu
››Lasīšanas lietojumprogrammas iestatījumu
Pulse
Varat izmantot lasīšanas lietojumprogrammu Pulse, lai, izmantojot ierīci, ziņu
tēmu izlasei pievienotu plūsmas un lasītu ziņu rakstus.
››Plūsmu lasīšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Pulse.
2 Palaižot šo lietojumprogrammu pirmoreiz, uzsitiet pa ekrānu un notīriet
3
4
5
6
padomu.
Izvēlieties , lai atjauninātu plūsmas.
Ritiniet uz augšu vai leju, lai izvēlētos plūsmas avotu.
Ritiniet pa kreisi vai pa labi un izvēlieties plūsmu.
Plūsmas lasīšanas laikā izmantojiet šādas opcijas:
• lai augšupielādētu plūsmu sociālajās tīmekļa vietnēs, izvēlieties
.
• lai nosūtītu plūsmu citām personām, izvēlieties .
• Lai atgrieztos plūsmu sarakstā, izvēlieties .
››Plūsmu avotu pārvaldība
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Pulse.
2 Lai skatītu plūsmu avotu sarakstu, izvēlieties .
3 Izvēlieties vai , lai pievienotu vai dzēstu plūsmu.
vai
pielāgošana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Pulse.
2 Nospiediet [ ] → Settings, lai pielāgotu rādīšanas vai sinhronizācijas
lietojumprogrammas Pulse iestatījumus.
Samsung Apps
Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši un ērti lejupielādēt tieši
ierīcē plašu lietojumprogrammu klāstu. Samsung Apps piedāvā plašu spēļu,
ziņu, atsauces materiālu, sociālās tīklošanas rīku, logrīku, ar veselību saistītu
lietojumprogrammu un citu objektu klāstu, kā arī sniedz tūlītēju piekļuvi lielai
mobilo rīku izvēlei.
Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās lietotnes padarīs jūsu ierīci
viedāku. Atklājiet lietojumprogrammu aizraujošās iespējas un padariet savu
mobilo dzīvi vēl labāku!
• Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
• Plašākai informācijai apmeklējiet www.samsungapps.com.
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Samsung Apps.
2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet noteikumus un
nosacījumus, un izvēlieties Pieņ.
3 Meklējiet un lejupielādējiet vajadzīgās lietojumprogrammas.
Tīmeklis 29
Market
YouTube
Uz Android platformas ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot
papildu lietojumprogrammas. Android Market nodrošina vienkāršāku un
ātrāku veidu, kā iegādāties spēles un mobilās lietojumprogrammas.
• Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
• Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām
iekšējā atmiņā.
Uzziniet, kā skatīties un augšupielādēt videoklipus ar YouTube.
Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
››Lejupielādējiet un instalējiet lietojumprogrammu
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Market.
2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet noteikumus un
nosacījumus, un izvēlieties Accept.
››Videoklipu skatīšanās
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties YouTube.
2 Palaižot lietojumprogrammu pirmoreiz, izvēlieties Accept.
3 Izvēlieties sarakstā videoklipu.
4 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
5 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.
2
3 Meklējiet failu vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to.
››Lietojumprogrammas atinstalēšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Market.
2 Nospiediet [ ] → My apps.
3 Izvēlieties vienumu, ko vēlaties dzēst.
4 Izvēlieties Uninstall → OK.
30 Tīmeklis
1
Cipars
Funkcija
1
Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
2
Izmainīt attēla kvalitāti.
››Videoklipu augšupielāde
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties YouTube.
2 Nospiediet [ ] → Upload un izvēlieties videoklipu. Pārejiet pie
3
4
5
6
7
8
9
8. darbības.
Ja vēlaties augšupielādēt jaunus videoklipus, izvēlieties
, lai ieslēgtu
kameru.
Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos
pielāgojumus.
Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
Izvēlieties Saglabāt, lai augšupielādētu ierakstīto videoklipu.
Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties Pierakstīties (ja
nepieciešams).
Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties Upload.
Ikdienas apskats
Uzziniet, kā iegūt laika apstākļu prognozi, informāciju par akcijām un
jaunumiem, kā arī šīs dienas plānu.
3 Pielāgojiet šos iestatījumus, lai pielāgotu ikdienas apskatu ekrānus:
Iespēja
Funkcija
Izvēlieties pilsētu
Pievienojiet pilsētas laika prognozei.
Akcijas izvēle
Automātiskā
atsvaidzināšana
Logrīku
automātiskā
ritināšana
Vienība
Pievienojiet uzņēmumus informācijai par
akcijām.
Iestatiet ikdienas apskatu ekrānu automātisku
atjaunināšanu ar jaunāko informāciju.
Iestatiet ikdienas apskata ekrāna logrīku, lai tas
automātiski rādītu vairāk informācijas.
Izvēlieties temperatūras vienību izmantošanai
laika prognozē.
››Aplūkot ikdienas apskatu
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Ikdienas apskats.
2 Izvēlieties , lai atjauninātu informāciju.
3 Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu informāciju.
››Pielāgojiet ikdienas apskata iestatījumus
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Ikdienas apskats.
2 Nospiediet [ ] → Iestatījumi → norādiet apskata pakalpojumu.
Tīmeklis 31
3 Ievadiet sākuma atrašanās vietas un beigu atrašanās vietas adresi.
Kartes
Uzziniet, kā lietot Google Maps™, lai uzmeklētu savu atrašanās vietu, meklētu
kartes ielām, pilsētām vai valstīm un iegūtu braukšanas norādījumus.
››Noteiktas atrašanās vietas meklēšana
5
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Maps.
2 Palaižot lietojumprogrammu pirmoreiz, izvēlieties Labi.
6
Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.
3 Nospiediet [ ] → Meklēt.
4 Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties
.
• Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties .
• Lai skatītu visu meklēšanas rezultātu sarakstu, izvēlieties
• Lai tuvinātu vai tālinātu, izvēlieties
vai
.
• Lai meklētu atrašanās vietu savā tuvumā, izvēlieties .
• Lai kartei pievienotu slāņus, izvēlieties .
• Lai skatītu pašreizējo atrašanās vietu, izvēlieties .
7
.
››Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Maps.
2 Nospiediet [ ] → Norādes.
4
Latitude
Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt draugu
atrašanās vietas Google Latitude™ palīdzību.
Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Latitude.
Ierīce automātiski pievienojas Latitude.
] → Pievienot draugus → Atlasīt no Kontaktpersonām
vai Pievienot, izmantojot e-pasta adresi.
Izvēlieties draugu, kuru vēlaties pievienot, vai ievadiet e-pasta adresi un
izvēlieties Pievienot draugus.
2 Nospiediet [
3
32 Tīmeklis
Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai norādītu vietu kartē, izvēlieties
→ Kontaktpersonas vai Punkts kartē.
Izvēlieties ceļošanas metodi (automašīna, autobuss, iešana kājām) un
izvēlieties Sākt.
Izvēlieties ceļojuma maršrutu, lai apskatītu plašāku informāciju par
ceļojumu (ja nepieciešams).
.
Izvēlieties
Maršruts ir norādīts kartē. Lai skatītu atsevišķu maršruta daļu, izvēlieties
vai
.
Kad esat beidzis, nospiediet [ ] → Notīrīt karti.
4 Izvēlieties Jā.
5
Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās
vietas.
Nospiediet [ ] → Sk. karti.
Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.
Vietas
Uzziniet, kā meklēt atrašanās vietu savā tuvumā.
Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Vietas.
2 Izvēlieties kategoriju.
3
4
Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.
Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.
Lai apskatītu vietu uz kartes, izvēlieties
.
Lai apskatītu vietas maršrutu, izvēlieties
.
Navigācija
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Navigācija.
2 Palaižot lietojumprogrammu pirmoreiz, izvēlieties Pieņemt.
3 Ievadiet galamērķi, izmantojot vienu no šīm metodēm.
• Ierunājiet galamērķi: izrunājiet galamērķi, piemēram, „Doties uz
galamērķi”.
• Ievadīt galamērķi: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
• Kontaktpersonas: izvēlieties galamērķi no savu kontaktu adresēm.
• Ar zvaigznīti: izvēlieties galamērķi no saraksta, ar jūsu iecienītākajām
vietām.
4 Lai beigtu navigāciju, nospiediet [
] → Beigt navigāciju.
Google meklēšana
Jūs varat uzmeklēt ierīcē esošās lietojumprogrammas un noteiktus datus
tīmeklī.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Google Search.
2 Ievadiet meklējamo datu pirmo burtu vai vārdu.
3 Izvēlieties vienuma nosaukumu, kuram vēlaties piekļūt.
Iemācieties lietot GPS navigācijas sistēmu, lai atrastu un parādītu jūsu
atrašanās vietu ar balss palīdzību.
Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
Tīmeklis 33
Sakari
Google Mail
Jaunas e-pasta ziņas no Google Mail™ var saņemt ierīces iesūtnē. Piekļūstot
šai lietotnei, parādās iesūtnes ekrāns. Virsraksta joslā tiek attēlots kopējais
neizlasīto ziņu skaits, un nelasītās ziņas tiek attēlotas treknrakstā. Ja kādai ziņai
esat piešķīris uzlīmi, tad tā tiek attēlota krāsainā lodziņā uz ziņas.
• Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
• Google Mail izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt
apzīmēta atšķirīgi.
››E-pasta ziņu sūtīšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Google Mail.
2 Palaižot lietojumprogrammu pirmoreiz, izvēlieties Labi.
3 Nospiediet [ ] → Rakstīt.
4 Ievadiet vārdu vai adresi adresāta laukā.
5 Ievadiet tēmu un ziņas tekstu.
34 Sakari
6 Lai pievienotu attēla failu, nospiediet [
7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties .
] → Pievienot → failu.
››E-pasta ziņas skatīšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Google Mail.
2 E-pasta ziņas atlasīšana.
Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.
• Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties
.
• Lai atbildētu uz ziņu, norādot visus saņēmējus, izvēlieties → Atbildēt
visiem.
• Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → Pārsūtīt.
• Lai ziņu atzīmētu ar zvaigznīti, izvēlieties .
• Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties Priekšskatīt. Lai saglabātu to savā ierīcē,
izvēlieties Lejupielādēt.
• Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties Arhivēt.
• Lai dzēstu ziņu, izvēlieties Dzēst.
• Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties
vai
.
››E-pasta kārtošana pēc uzlīmēm
Varat organizēt savus e-pastus, apzīmējot ziņas ar uzlīmēm vai pievienojot
zvaigznītes, lai atzīmētu svarīgas ziņas. Varat kārtot ziņas, atlasot pēc uzlīmēm.
Uzlīmes pievienošana ziņai
1 Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.
2 Izvēlieties Mainīt iezīmes.
3 Izvēlieties pievienojamo uzlīmi un izvēlieties Labi.
Zvaigznītes pievienošana ziņai
3 Izvēlieties Nākamais (galvenajiem e-pasta kontiem) vai Manuāla iestat.
(citiem uzņēmuma e-pasta kontiem).
4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
5 Lai pievienotu citus e-pasta kontus, nospiediet [
] → Konta
pārvaldnieks → Konta pievienošana un atkārtojiet 2.-4. darbību.
1 Iesūtnes ekrānā pieskarieties ziņai un turiet to.
2 Izvēlieties Atzīmēt ar zvaigznīti. Tiek aktivizēta zvaigznītes ikona blakus
Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas
jūsu ierīcē. Ja izveidojāt vairāk par diviem kontiem, iespējams pārslēgties no
viena e-pasta konta uz citu; augšējā kreisajā ekrāna stūrī izvēlieties konta
nosaukumu un izvēlieties to kontu, kurā jūs vēlaties saņemt ziņas.
Filtrēt ziņas
››E-pasta ziņu sūtīšana
ziņai.
1 Iesūtnes ekrānā nospiediet [ ] → Doties uz iezīmēm.
2 Izvēlieties to ziņu uzlīmi, kuras vēlaties apskatīt.
E-pasts
Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma
e-pasta kontu.
››E-pasta konta iestatīšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties E-pasts.
2 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties E-pasts → un e-pasta kontu.
2 Izvēlieties .
3 Pievienot ziņas saņēmējus.
• Manuāli ievadiet e-pasta adreses, tās atdalot ar semikolu vai komatu.
• No sarakstiem izvēlieties e-pasta adreses, izvēloties .
4 Izvēlieties Cc/Bcc lauku un pievienojiet vēl citus adresātus.
5 Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.
6 Izvēlieties teksta ievades lauku un ievadiet e-pasta ziņojuma tekstu.
Sakari 35
7 Izvēlieties Pievienot un pievienojiet failu.
8
Varat pievienot multivides failus, kontaktus vai atrašanās vietas informāciju.
Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties Sūtīt.
Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks
aizturēta mapē Izsūtne, līdz atgriezīsities tiešsaistē un savā pakalpojumu
zonā.
››E-pasta ziņas skatīšana
Atverot e-pasta kontu, jūs bezsaistē varat apskatīt iepriekš saņemtās e-pasta
ziņas vai izveidot savienojumu ar e-pasta serveri, lai apskatītu jaunās ziņas. Pēc
e-pasta ziņu ielādes tās var apskatīt bezsaistes režīmā.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties E-pasts → un e-pasta kontu.
2 Nospiediet , lai atjauninātu ziņu mapi.
3 E-pasta ziņas atlasīšana.
Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas opcijas.
• Lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ziņu, izvēlieties
vai
• Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, izvēlieties .
• Lai izveidotu piezīmi, izvēlieties .
• Lai pārvietotu ziņas uz citu mapi, izvēlieties .
• Lai dzēstu ziņu, izvēlieties .
→ Atbildēt.
• Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties
36 Sakari
→ Pārsūtīt.
• Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties
• Lai izveidotu jaunu ziņu, izvēlieties .
• Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties pielikumu. Lai saglabātu to savā ierīcē,
izvēlieties
.
• Lai izdrukātu ziņu caur pievienotu printeri, nospiediet [
ir saderīga tikai ar Samsung printeriem.
] → Drukāt. Ierīce
Tērzēšana
Uzziniet, kā tērzēt ar draugiem un ģimenes locekļiem, izmantojot Google
Talk™.
Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
››Draugu pievienošana draugu sarakstam
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Talk.
.
Draugu sarakstā reizē redzami visi jūsu Google Talk kontakti.
2 Nospiediet [ ] → Pievienot draugu.
3 Ievadiet drauga e-pasta adresi un izvēlieties Nosūtīt ielūgumu.
Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, draugs tiek pievienots jūsu draugu
sarakstam.
››Tērzēšanas sākšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Talk.
2 No draugu saraksta izvēlieties draugu. Atveras tērzēšanas ekrāns.
3 Ievadiet ziņu un izvēlieties Sūtīt.
4
5
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [ ] → Vairāk → Ievietot
smaidiņu.
Lai pārslēgtos starp aktīvām tērzēšanām, nospiediet [ ] → Pārslēgt
tērzēšanas sarunas.
Lai beigtu tērzēšanu, nospiediet [ ] → Beigt tērzēt.
Ziņas
Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) un multiziņas (MMS), un kā
skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.
Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla
pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku
informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
››Īsziņas sūtīšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Ziņas.
2 Izvēlieties .
3 Pievienot ziņas saņēmējus.
• Manuāli ievadiet tālruņa numurus, tos atdalot ar semikolu vai komatu.
• No sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus, izvēloties .
4 Izvēlieties Ievadiet ziņu šeit un ievadiet ziņas tekstu.
5
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [ ] → Ievietot smaidiņu.
Lai ievietotu tekstu no kontakta, kalendāra vai piezīmes, nospiediet [
→ Importēt tekstu.
Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties Sūtīt.
]
››Multiziņas sūtīšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Ziņas.
2 Izvēlieties .
3 Pievienot ziņas saņēmējus.
• Manuāli ievadiet tālruņa numurus vai e-pasta adreses, tās atdalot ar
semikolu vai komatu.
• No sarakstiem izvēlieties tālruņa numurus vai e-pasta adreses,
izvēloties
.
Kad ievadīsit e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņojumu par multiziņu.
Sakari 37
4 Izvēlieties Ievadiet ziņu šeit un ievadiet ziņas tekstu.
››Balss pasta ziņu noklausīšanās
5
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Tālrunis → Tālrunis, pieskarieties un turiet
2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.
6
7
Lai pievienotu emocijikonas, nospiediet [ ] → Ievietot smaidiņu.
Lai ievietotu tekstu no kontakta, kalendāra vai piezīmes, nospiediet [ ]
→ Importēt tekstu.
un pievienojiet objektu.
Izvēlieties
Varat izvēlēties failu no failu saraksta vai izveidot jaunu fotoattēlu vai video.
Nospiediet [ ] → Pievienot tēmu un pievienojiet ziņas tēmu.
Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties Sūtīt.
››Īsziņas vai multiziņas skatīšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Ziņas.
2
3
Ziņas ir sagrupētas pēc kontaktiem un tiek attēlotas kā ziņapmaiņas
pavediens.
Izvēlieties kontaktu.
Multiziņām izvēlieties ziņu, lai skatītu detaļas.
Ja ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad
gadījumā, ja jūs neatbildat uz ienākošajiem zvaniem, zvanītāji var atstāt balss
ziņas. Piekļūšana balss pastkastei un balss pasta ziņu klausīšanās
.
Pirms piekļūšanas serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Šo
numuru iespējams saņemt pie pakalpojumu sniedzēja.
Zvanīšana
Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, lai varētu veikt un atbildēt uz zvaniem,
izmantojot zvana laikā pieejamās opcijas un pielāgojot ar zvaniem saistītās
funkcijas.
• Brīvroku skaļruņa funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad notiek
zvana savienojums. Lai nebojātu dzirdi, lietojot brīvroku skaļruni,
neturiet ierīci tuvu ausij.
• Varat zvanīt vai atbildēt uz zvaniem ar pievienotajām austiņām vai
izvēles Bluetooth austiņām.
Izmantojot austiņas, lai nebojātu dzirdi, izmantojiet zemākā skaļuma
iestatījumus, kas nepieciešami, lai dzirdētu zvanu. Ilgstoša skaļu skaņu
klausīšanās var bojāt dzirdi.
38 Sakari
››Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu
Zvanu veikšanai, atbildēšanai, beigšanai vai atteikšanai iespējams izmantot
gan taustiņus, gan skārienekrānu.
Zvanīšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Tālrunis → Tālrunis un ievadiet reģiona kodu un
tālruņa numuru.
2 Lai sāktu balss zvanu, izvēlieties Zvanīt.
Lai sāktu video zvanu, izvēlieties Videozvans.
3 Pievienojiet pievienotās austiņas vai izvēles Bluetooth austiņas (ja
4
nepieciešams).
Lai beigtu zvanu, izvēlieties Beigt.
• Lai saglabātu biežāk zvanītos numurus, izmantojiet tālruņu katalogu.
► 52 lpp.
• Lai ātri piekļūtu zvanu arhīvam un atkārtotu pēdējos izsauktos
numurus, izvēlieties Tālrunis → Žurnāli.
Atbildēšana uz zvanu
1 Ienākošā zvana laikā velciet
pa labi, līdz ekrānā ir redzams Pieņemt.
Kad ierīce zvana, nospiediet un pieturiet skaļuma taustiņu, lai izslēgtu
zvana signālu.
2 Lai beigtu zvanu, izvēlieties Beigt.
Zvana atteikšana
Ienākošā zvana laikā velciet
pa kreisi, līdz ekrānā ir redzams Atteikt.
Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.
Lai ienākošo zvanu atteikuma gadījumā nosūtītu ziņu, izvēlieties Noraidīt
zvanu ar ziņu.
Vispirms iestatiet teksta paziņojumu, kas jānosūta zvanītājiem. Izvēļņu
režīmā izvēlieties Iestatījumi → Zvana iestatījumi → Noraidīt ar ziņu.
Tad nospiediet [ ] → Izveidot jaunu un izveidojiet teksta ziņu.
Starptautiska numura izsaukšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Tālrunis → Tālrunis un pieskarieties, un turiet
, lai ievietotu rakstzīmi +.
2 Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa
numuru), pēc tam izvēlieties Zvanīt vai Videozvans, lai veiktu zvanu.
››Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās opcijas
Sarunas laikā var izmantot šādas opcijas.
• Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
• Lai aizturētu zvanu, izvēlieties Aizturēt. Lai atsāktu aizturētu sarunu, vēlreiz
izvēlieties Atsākt.
• Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties Piev. zv. un zvaniet citam numuram.
• Lai atbildētu uz otru zvanu, izvēlieties Pieņemt, kad atskan zvana gaidīšanas
signāls. Ierīcē būs redzams jautājums, vai pirmo sarunu vēlaties pabeigt vai
aizturēt. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvana gaidīšanas pakalpojums.
Sakari 39
• Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties
.
• Lai dzirdētu otru sarunas partneri un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth
austiņas, izvēlieties .
• Lai atvērtu tālruņu katalogu, nospiediet [ ] → Kontakti.
• Lai pievienotu jaunu piezīmi, nospiediet [ ] → Piezīme.
• Lai nosūtītu e-pasta ziņojumu, nospiediet [ ] → E-pasts vai Google Mail.
• Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties Pārslēgties.
• Lai sarunātos ar vairākiem sarunbiedriem (konferences zvans), veiciet
otru zvanu vai atbildiet uz to un, kad savienojums ar otro sarunbiedru ir
izveidots, izvēlieties Saplūdināt šūnas. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē
konferences zvana pakalpojums.
• Lai izveidotu savienojumu ar dalībnieku, kura zvans tika aizturēts, nospiediet
[ ] → Pārsūtīt. Jūsu zvans tiks pārtraukts.
››Opciju izmantošana video zvana laikā
Video zvana laikā var izmantot vairākas opcijas.
• Lai ierakstītu video zvanu, izvēlieties .
• Lai uzņemtu ekrāna attēlu, izvēlieties
.
• Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties
.
• Lai dzirdētu otru sarunas partneri un sarunātos ar to, izmantojot Bluetooth
austiņas, izvēlieties .
• Lai pārslēgtos no priekšējā uz aizmugurējo kameras objektīvu, izvēlieties
Pārslēgt uz kameru.
40 Sakari
• Lai sarunbiedram nerādītu savu attēlu, izvēlieties Paslēpt mani.
• Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, izvēlieties Tastatūra.
• Lai atlasītu citu attēlu, ko redzēs sarunbiedrs, nospiediet [ ] → Izejošs
attēls.
• Lai pielāgotu video zvana iestatījumus, nospiediet [ ] → Iestatījumi.
• Lai pielāgotu ekrāna spilgtumu, nospiediet [ ] → Spilgtuma iestatījumi.
• Lai piemērotu neskaidra attēla efektu, nospiediet [ ] → Neskaidra attēla
efekts.
››Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana
Ierīce attēlos neatbildētos zvanus. Lai izsauktu neatbildētā zvana numuru,
atveriet īsceļu paneli un izvēlieties neatbildēto zvanu atgādinājumu.
››Papildfunkciju lietošana
Iespējams izmantot dažādas citas ar zvaniem saistītas funkcijas, piemēram,
automātisko noraidīšanu, fiksēto numuru režīmu (FDN) vai zvanu
pāradresāciju.
Automātiskās noraidīšanas iestatīšana
Zvanu pārsūtīšanas iestatīšana
Lai automātiski noraidītu zvanus no noteiktiem numuriem, izmantojiet
automātisko noraidīšanu. Lai aktivizētu automātiskās noraidīšanas funkciju un
iestatītu noraidāmo numuru sarakstu.
Zvanu pāradresācija ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus
uz citu jūsu norādīto numuru. Šo funkciju iespējams iestatīt atsevišķi dažādiem
apstākļiem, kad nevarat atbildēt uz zvaniem, piemēram, ja jūs jau runājat pa
tālruni vai esat ārpus pakalpojumu zonas.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Zvana iestatījumi →
Automātiska noraidīšana.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Zvana iestatījumi → Zvanu
noraidīšanu.
Izvēlieties Automātiskais noraidīto saraksts.
Nospiediet [ ] → Izveidot jaunu.
Ievadiet numuru, ko vēlaties noraidīt, un izvēlieties Saglabāt.
Lai pievienotu papildu numurus, atkārtojiet 4.-5. darbību.
2
3
2 Izvēlieties Aktivizēt automātisko noraidīšanu, lai aktivizētu automātisko
3
4
5
6
Fiksēto numuru režīma (FDN) izmantošana
Fiksēto numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus
FDN sarakstā saglabātajiem numuriem. FDN režīma aktivizēšana aprakstīta
turpmāk tekstā.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Zvana iestatījumi → Fiksēto
pārsūtīšana.
Lai sāktu video zvanu, izvēlieties Iestatījumi → Zvana iestatījumi →
Video zvans → Video zvana pārsūtīšana.
Izvēlieties nosacījumu.
Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties Aktivizēt.
Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.
Zvanu gaidīšanas iestatīšana
Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu sarunas
laikā. Šī funkcija ir pieejama tikai balss zvaniem.
Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Zvana iestatījumi → Papildu
iestatījumi → Zvanu gaidīšana. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.
zvanu numuri → Aktivizēt fiksēto zvanu numurus.
2 Ievadiet SIM 2 vai USIM kartes kodu un izvēlieties Labi.
3 Izvēlieties Fiksēto zvanu numuru saraksts un pievienojiet kontaktus, kas
tiks izmantoti fiksēto numuru režīmā.
Sakari 41
››Zvanu arhīvu apskatīšana
Varat apskatīt savu zvanu arhīvus, kas sakārtoti pēc to veida.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Tālrunis → Žurnāli.
2 Nospiediet [ ] → Skatīt pēc → opciju, lai sakārtotu zvanu arhīvus.
3 Izvēlieties arhīvu, lai apskatītu tā detaļas.
Detalizētajā skatā var izsaukt numuru, sūtīt numuram ziņu vai pievienot
numuru tālruņu katalogam.
Social Hub
Uzziniet, kā piekļūt Social Hub™, integrētajai sakaru lietojumprogrammai
e-pastam, ziņojumiem, tūlītējai ziņapmaiņai, kontaktpersonu un kalendāra
informācijai. Lai uzzinātu detalizētāku informāciju, apmeklējiet vietni
socialhub.samsungapps.com.
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Social Hub.
2 Skatiet un izmantojiet Social Hub nodrošināto saturu.
42 Sakari
Izklaide
4 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.
1
2
3
Mūzika
7
8
Uzziniet, kā ar mūzikas atskaņotāju jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko
mūziku.
››Mūzikas failu pievienošana ierīcei
Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.
• Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa. ► 25 lpp.
• Lejupielādējiet no datora, izmantojot Samsung Kies. ► 56 lpp.
• Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 60 lpp.
• Kopējiet atmiņas kartē. ► 56 lpp.
• Sinhronizēšana ar Windows Media Player 11. ► 56 lpp.
››Mūzikas atskaņošana
Darbības pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz ierīci vai atmiņas karti.
1
2
3
Izvēļņu režīmā izvēlieties Mūzika.
Izvēlieties mūzikas kategoriju.
Izvēlieties mūzikas failu.
4
5
6
Cipars
9
10
11
Funkcija
1
Apskatiet faila informāciju.
2
Iestatiet failu kā iecienītu skaņdarbu.
3
Pielāgot skaļumu.
4
Pārvietot uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai
pieskaroties tai.
5
Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
Izklaide 43
Cipars
››Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana
Funkcija
6
Restartēt atskaņošanu; pārlēkt atpakaļ (uzsitiet 2
sekunžu laikā); skenēt atpakaļ failā (pieskarieties un
turiet nospiestu).
7
Atvērt mūzikas sarakstu.
8
Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu.
9
10
11
Mainīt atkārtošanas režīmu (izslēgts, viena faila
atkārtošana vai visu failu atkārtošana).
Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (pieskarieties un
turiet nospiestu).
Apturēt atskaņošanu; izvēlieties
atskaņošanu.
Iespēja
Funkcija
Ekvalaizers
Izvēlieties noklusēto ekvalaizera veidu.
Efekts
Izvēlieties skaņas efektu.
Mūzikas izvēlne
Izvēlieties mūzikas kategorijas, ko attēlot mūzikas
bibliotēkas ekrānā.
, lai atsāktu
››Atskaņošanas saraksta izveide
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Mūzika → Atskaņ. saraksti.
2 Nospiediet [ ] → Jauns atskaņojumu saraksts.
3 Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties Gatavs.
4 Izvēlieties pievienojamos failus un pēc tam izvēlieties Pievienot.
Atskaņošanas laikā jūs varat pievienot failus atskaņošanas sarakstam,
nospiežot [ ] → Pievienot atskaņošanas sarakstam.
44 Izklaide
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Mūzika.
2 Nospiediet [ ] → Iestatījumi.
3 Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet iestatījumus.
Music Hub
Piekļūstiet tiešsaistes mūzikas veikalam, lai atrastu un nopirktu savas
iecienītākās dziesmas. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet www.7digital.com.
Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Music Hub.
2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet atrunu un izvēlieties OK.
3 Meklējiet un priekšskatiet vai nopērciet savas iecienītākās dziesmas.
Kamera
Cipars
Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var
uzņemt līdz 2048x1536 pikseļu (3,2 megapikseļi) izšķirtspējā; video – 720x480
pikseļu izšķirtspējā.
• Kameras interfeiss parādās tikai ainavas orientācijā.
• Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to
nelietojat.
• Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no uzņemamā skata vai
fotografēšanas apstākļiem.
››Fotografēšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Kamera, lai ieslēgtu kameru.
2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
3 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
1
2
3
7
4
5
8
6
9
Funkcija
1
Kameras statusa un iestatījumu pārbaudīšana.
• : izšķirtspēja
•
: fotogrāfiju skaits, ko iespējams uzņemt
(atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam)
• : noklusētā atmiņas vieta
2
Fotografēšanas režīma maiņa.
3
Skata režīma maiņa.
4
Mainīt zibspuldzes iestatījumu; iespējams manuāli
ieslēgt vai izslēgt zibspuldzi, kā arī iestatīt kameru
automātiski izmantot zibspuldzi, kad nepieciešams.
5
Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
6
Kameras iestatījumu maiņa.
7
Pārslēgšana uz videokameru.
8
Fotoattēlu uzņemšana.
9
Atvērt attēlu skatītāju, lai aplūkotu uzņemtos fotoattēlus.
4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties
.
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
Izklaide 45
Pēc fotoattēlu uzņemšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai apskatītu
uzņemtos fotoattēlus.
• Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus. Varat arī ekrāna
apakšpusē uzsist pa ekrānu un ritināt attēlu sīktēlus.
• Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un bīdiet
tos prom vienu no otra (sabīdiet pirkstus tuvāk, lai tālinātu) vai divreiz
pieskarties ekrānam.
• Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, nospiediet [ ] → Koplietot.
• Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai kontakta ID attēlu, ko attēlo zvana
laikā, nospiediet [ ] → Iestatīt kā.
• Lai dzēstu fotoattēlu, nospiediet [ ] → Dzēst.
››Fotoattēla uzņemšana, izmantojot dažādiem skatiem
iepriekš iestatītas iespējas
Kamerai ir iepriekš noteikti iestatījumi dažādiem skatiem. Iespējams vienkārši
atlasīt fotoattēla uzņemšanas apstākļiem un objektiem atbilstīgāko režīmu.
Piemēram, uzņemot fotoattēlus naktī, izvēlieties nakts režīmu, kurā izmanto
ilgstošāku ekspozīciju.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Kamera, lai ieslēgtu kameru.
2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
→ norādiet skatu.
3 Izvēlieties
4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
46 Izklaide
››Fotoattēlu sērijas uzņemšana
Uzņemt kustīgu objektu fotoattēlu sēriju ir pavisam vienkārši. Tas ir noderīgi,
fotografējot bērnus, kas rotaļājas, vai sporta sacensības.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Kamera, lai ieslēgtu kameru.
2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
3 Izvēlieties → Nepārtraukts.
4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5 Pieskarieties un turiet .
Kamera turpinās uzņemt fotoattēlus, līdz jūs atlaidīsit kameras aizslēgu.
››Panorāmas fotoattēla uzņemšana
Izmantojot panorāmas fotografēšanas režīmu, iespējams uzņemt platus
panorāmas fotoattēlus. Šis režīms ir piemērots dabasskatu fotografēšanai.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Kamera, lai ieslēgtu kameru.
2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
3 Izvēlieties → Panorāma.
4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5 Lai uzņemtu pirmo fotoattēlu, izvēlieties .
6 Lēnām pārvietojiet ierīci jebkurā virzienā un savietojiet zaļo rāmi ar skatu
7
meklētāju.
Kad zaļais rāmis un skatu meklētājs ir savietots, kamera automātiski
uzņems nākamo fotoattēlu.
Vēlreiz veiciet 6. darbību, lai pabeigtu panorāmas fotoattēla uzņemšanu.
››Fotoattēlu uzņemšana smaidoša foto režīmā
Kamera spēj atpazīt cilvēku sejas un palīdzēt smaidošu seju fotografēšanā.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Kamera, lai ieslēgtu kameru.
2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
3 Izvēlieties → Smaidošs uzņ.
4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5 Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu.
6 Izvēlieties .
Ierīce atpazīst cilvēkus attēlā un uztver to smaidus. Kad objekts pasmaida,
ierīce automātiski uzņem fotoattēlu.
››Fotoattēlu uzņemšana pašportreta foto režīmā
Varat fotografēt sevi, droši izmantojot priekšējo kameras objektīvu.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Kamera, lai ieslēgtu kameru.
2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
3 Izvēlieties → Pašuzņēmums.
4 Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
››Pielāgot kameras iestatījumus
Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties
iespējām.
→ Attēls, lai piekļūtu attiecīgajām
Iespēja
Funkcija
Izšķirtspēja
Izšķirtspējas opciju maiņa.
Baltā balanss
Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma
apstākļiem.
Efekti
Piemērot īpašu efektu.
ISO
Pielāgojiet kameras attēlu sensora jutīgumu.
Attēla kvalitāte
Iestatiet fotoattēlu kvalitātes līmeni.
Izklaide 47
Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties
attiecīgajiem iestatījumiem.
→ Iestatīšana, lai piekļūtu
Iestatījums
Funkcija
Pārskatīt
Iestatīt kameru parādīt uzņemto attēlu.
GPS
Aizslēga skaņa
Krātuve
Nodzēst
Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas
informāciju.
Lai uzlabotu GPS signālus, centieties nefotografēt
vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram,
starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos
laikapstākļos.
Iestatiet, lai kameras aizslēgs, uzņemot fotoattēlu, raida
skaņas signālu.
Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu
atmiņā.
1
Cipars
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Kamera, lai ieslēgtu kameru.
2 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
3 Lai pārslēgtu uz videokameru, noslidiniet uz leju.
2
6
3
7
4
5
8
Funkcija
2
Videokameras statusa un iestatījumu pārbaude.
• : izšķirtspēja
•
: videomateriāla garums, ko iespējams
uzņemt (atbilstoši pieejamajam atmiņas apjomam)
• : noklusētā atmiņas vieta
Ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu multiziņai vai
saglabātu parasti).
3
Mainīt zibspuldzes iestatījumu.
4
Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību.
5
Videokameras iestatījumu maiņa.
6
Pārslēgšanās uz kameru.
1
Atjaunot kameras iestatījumus.
››Videoklipa ierakstīšana
48 Izklaide
4 Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
Cipars
5
6
Funkcija
7
Videoklipa ierakstīšana.
8
Atvērt attēlu skatītāju, lai aplūkotu ierakstītos
videoklipus.
Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
Videoklips tiek automātiski saglabāts.
Iespējams, kamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartē,
kurai ir neliels datu pārraides ātrums.
Pēc videoklipu ierakstīšanas izvēlieties attēlu skatītāja ikonu, lai skatītu
ierakstītos videoklipus.
• Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus. Varat arī ekrāna
apakšpusē uzsist pa ekrānu un ritināt video sīktēlus.
• Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties vai nospiediet [ ] → Atskaņot.
• Lai nosūtītu videoklipu citām personām, nospiediet [ ] → Koplietot.
• Lai dzēstu videoklipu, nospiediet [ ] → Dzēst.
››Videokameras iestatījumu pielāgošana
Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties
→ Video, lai piekļūtu šīm opcijām.
Iespēja
Funkcija
Baltā balanss
Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma
apstākļiem.
Efekti
Piemērot īpašu efektu.
Video kvalitāte
Iestatiet videoklipu kvalitātes līmeni.
Pirms video uzņemšanas izvēlieties
iestatījumiem.
→ Iestatīšana, lai piekļūtu šiem
Iestatījums
Funkcija
Audio ierakstīšana
Iestatiet, vai ierakstīt/neierakstīt audio.
Pārskatīt
Iestatiet kameru parādīt ierakstīto videoklipu.
Aizslēga skaņa
Krātuve
Nodzēst
Iestatīt, lai kameras aizslēgs, ierakstot videoklipu,
rada skaņas signālu.
Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu
atmiņā.
Atjaunot videokameras iestatījumus.
Izklaide 49
Video
Cipars
Uzziniet, kā izmantot videoklipu atskaņotāju, lai atskaņotu dažādus videoklipu
veidus.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Video.
2 Ekrāna augšpusē izvēlieties kategoriju.
3 Izvēlieties atskaņojamo video.
4 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
5 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.
1
4
2
5
Funkcija
2
Pielāgot displeja spilgtumu.
3
Atgriezties pie iepriekšējā faila.
4
Aktivizēt 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu.
5
Mainīt video ekrāna proporcijas.
6
Pievienot grāmatzīmes izvēlētajos punktos.
7
Pārvietoties uz nākamo failu.
8
Apturēt atskaņošanu; izvēlieties
atskaņošanu.
, lai atsāktu
Galerija
6
3
Cipars
1
50 Izklaide
7
8
Funkcija
Pielāgot skaļumu.
Uzziniet, kā skatīt fotoattēlus un atskaņot videoklipus, kas ir saglabāti ierīces
atmiņā un atmiņas kartē.
››Fotoattēla skatīšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Galerija.
2 Izvēlieties mapi.
3 Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties
pusē.
vai
ekrāna augšā, labajā
4 Izvēlieties fotoattēlu (bez ikonas), ko vēlaties skatīt.
Iespējams izdrukāt fotoattēlus, pievienojot printeri un nospiežot [
→ Citi → Drukāt. Ierīce ir saderīga tikai ar Samsung printeriem.
Drukājamie failu formāti var mainīties atkarībā no printera.
]
››Videoklipa atskaņošana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Galerija.
2 Izvēlieties mapi.
3 Lai mainītu skatīšanas režīmu, izvēlieties
4
5
6
vai
ekrāna augšā, labajā
pusē.
Izvēlieties videoklipu (ar ikonu), kuru vēlaties atskaņot.
Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
Atskaņošanu regulējiet ar virtuālajiem taustiņiem. ► 50 lpp.
Izklaide 51
Personiskā informācija
Kontakti
Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai biznesa kontaktu sarakstu.
Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, tālruņu numurus, e-pasta adreses,
dzimšanas dienas u.c. informāciju.
››Kontakta izveide
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Kontakti.
2 Izvēlieties .
3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
4
5
Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot
kontaktu.
Ievadiet kontaktinformāciju.
Izvēlieties Gatavs, lai pievienotu kontaktu atmiņai.
52 Personiskā informācija
Kontaktu iespējams izveidot arī zvanīšanas ekrānā.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Tālrunis → Tālrunis.
2 Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties pie
3 Izvēlieties .
4 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
5
6
.
Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot
kontaktu.
Ievadiet kontaktinformāciju.
Izvēlieties Gatavs, lai pievienotu kontaktu atmiņai.
››Kontakta atrašana
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Kontakti.
2 Izvēlieties meklēšanas lauku un ievadiet nepieciešamā vārda pirmos
burtus.
3 Kontaktu sarakstā izvēlieties kontaktpersonas vārdu.
Kad kontakts ir atrasts, iespējams veikt sekojošas darbības.
• Lai dzēstu kontaktu, izvēlieties vai .
• Lai sūtītu ziņu, izvēlieties .
• Lai nosūtītu e-pasta ziņojumu, izvēlieties e-pasta adresi.
• Lai rediģēt kontakta informāciju, izvēlieties Rediģēt.
• Lai dzēstu kontaktu, izvēlieties Dzēst.
››Vizītkartes izveide
››Kopēt vai pārvietot kontaktus
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Kontakti.
2 Nospiediet [ ] → Vairāk → Mans profils.
3 Ievadiet savus personiskos datus.
4 Izvēlieties Gatavs.
Kontaktu kopēšana vai pārvietošana no SIM vai USIM kartes uz ierīci.
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Kontakti.
2 Nospiediet [ ] → Importēt/eksportēt → Importēt no SIM kartes.
3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
››Kontaktu grupas izveide
Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt
ziņu vai e-pastu visai grupai. Vispirms izveidojiet grupu.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Kontakti → Grupas.
2 Izvēlieties .
3 Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties zvana signālu grupai.
4 Izvēlieties Gatavs.
Lai pievienotu vai rediģētu biedrus, nospiediet [
dalībniekus.
] → Rediģēt grupas
4
5
Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot
kontaktu.
Nospiediet [ ] → Kopēt ierīcē vai Pārvietot uz ierīci.
Izvēlieties kontaktus kopēšanai vai izņemšanai un izvēlieties Gatavs.
Kontaktu kopēšana vai pārvietošana no ierīces uz SIM vai USIM karti.
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Kontakti.
2 Nospiediet [ ] → Importēt/eksportēt → Eksportēt uz SIM karti.
3 Izvēlieties kontaktus kopēšanai vai pārvietošanai un izvēlieties Kopēt vai
Pārvietot → Labi.
Personiskā informācija 53
››Kontaktu importēšana vai eksportēšana
Kontakta failu (vcf formātā) importēšana no atmiņas kartes uz ierīci.
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Kontakti.
2 Nospiediet [ ] → Importēt/eksportēt → Importēt no SD kartes.
3 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
4
5
Ja ir vairāk par vienu kontu, izvēlieties kontu kuram vēlaties pievienot
kontaktu.
Izvēlieties iespēju importēt vienu kontakta failu, vairākus kontakta failus vai
visus kontakta failus un izvēlieties Labi.
Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un izvēlieties Labi.
Kontaktu eksportēšana no ierīces uz atmiņas karti.
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Kontakti.
2 Nospiediet [ ] → Importēt/eksportēt → Eksportēt uz SD karti.
3 Izvēlieties Labi, lai apstiprinātu.
54 Personiskā informācija
Kalendārs
Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus
un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.
››Kalendāra skata maiņa
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Kalendārs.
2 Izvēlieties skata režīmu kalendāra augšpusē.
• Diena: visas dienas saraksts pa stundām
• Nedēļa: visas nedēļas saraksts ar katras dienas grafika ierakstiem
• Mēnesis: tekošā mēneša saraksts pa dienām.
• Saraksts: saraksts ar visiem grafika ierakstiem
››Notikuma izveide
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Kalendārs.
2 Izvēlieties .
3 Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4 Izvēlieties Gatavs.
››Notikumu apskate
Lai apskatītu šodienas grafiku.
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Kalendārs.
2 Izvēlieties Šodien.
3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.
Piezīme
Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to saglabātu un skatītu vēlāk.
››Atgādinājuma izveide
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Kalendārs.
2 Izvēlieties kalendārā datumu.
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Piezīme.
2 Izvēlieties .
3 Ievadiet piezīmes tekstu.
4 Izvēlieties Gatavs.
3
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Piezīme.
2 Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.
Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.
Lai pārietu uz noteiktu dienu, ievadot datumu manuāli, nospiediet [ ] →
Atvērt, ievadiet datumu, izvēloties + vai -, un izvēlieties Iestatīt.
Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.
Iespējams nosūtīt notikumu citiem, izvēloties Sūtīt, izmantojot →
opciju.
››Notikuma signāla apturēšana
Ja kādam kalendāra notikumam iestatījāt signālu, norādītajā laikā parādīsies
notikuma atgādinājuma ikona.
››Atgādinājumu apskate
• Atgādinājumu varat pārsūtīt citiem, nospiežot [
] → Sūtīt,
izmantojot → opciju.
• Atgādinājumus iespējams izdrukāt, pievienojot printeri un nospiežot
[ ] → Drukāt. Ierīce ir saderīga tikai ar Samsung printeriem.
1 Atveriet īsceļu paneli ekrāna augšpusē.
2 Izvēlieties atgādinātāju, lai skatītu vairāk informācijas par šo notikumu.
3 Lai pārslēgtu atgādinājumu uz snaudu vai noraidītu to, izvēlieties Iestatīt
visiem snaudas režīmu vai Noraidīt visus.
Personiskā informācija 55
Savienojamība
Savienojumi ar datoru
››Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player
Pārliecinieties, vai datorā ir instalēts Windows Media Player.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → USB
iestatījumi → Multivides atskaņotājs.
Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot komplektācijā iekļauto
datora datu kabeli dažādos USB savienojuma režīmos. Savienojot ierīci ar
datoru, iespējams sinhronizēt failus ar Windows Media Player, tieši pārsūtīt
datus no savas ierīces un uz to, kā arī izmantot programmu Samsung Kies.
2 Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].
3 Izmantojot datora datu kabeli, savienojiet ierīces universālo kontaktligzdu
››Savienojums ar Samsung Kies
4
5
Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu
var lejupielādēt Samsung tīmekļa vietnē (www.samsung.com/kies).
Samsung Kies strādā uz Windows un Macintosh datoriem.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → USB
2
3
4
iestatījumi → Samsung Kies.
Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet taustiņu [ ].
Izmantojot datora datu kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu
ar datoru.
Palaidiet Samsung Kies un izmantojiet bezvadu savienojumus vai kopējiet
datus un failus.
Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.
56 Savienojamība
6
7
ar datoru, kur instalēta programma Windows Media Player.
Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja
nepieciešams).
Izvēlieties un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas
sarakstā.
Sāciet sinhronizāciju.
››Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas
ierīci
Ierīci var pievienot datoram kā noņemamu disku un piekļūt failu direktorijam.
Ja ierīcē ir ievietota atmiņas karte, var piekļūt arī atmiņas kartes failu
direktorijam, izmantojot ierīci kā atmiņas kartes lasītāju.
Atmiņas kartes failu direktorijs tiks attēlots kā noņemamais disks,
atsevišķi no iekšējās atmiņas.
1 Ja vēlaties pārsūtīt failus no atmiņas kartes vai uz to, ievietojiet atmiņas
Wi-Fi
2
Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos
jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 a/b/g/n
standartiem.
Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā,
kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.
Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai
visās Eiropas valstīs. WLAN bez ierobežojumiem var izmantot visā ES,
izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.
3
4
5
6
7
karti ierīcē.
Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → USB
iestatījumi → Lielapjoma atmiņa.
Izmantojot datora datu kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu
ar datoru.
Kad tas pievienots, izvēlieties Ieslēgt USB krātuvi → Labi.
Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.
Kad tas ir pabeigts, izvēlieties Izslēgt USB krātuvi.
Lai atvienotu ierīci no datora, Windows uzdevumu joslā noklikšķiniet
uz USB ierīces ikonas un noklikšķiniet uz lielapjoma atmiņas ierīces
drošas atvienošanas iespējas ikonas. Tad atvienojiet datora datu kabeli
no datora. Citādi var zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus vai sabojāt
atmiņas karti.
››WLAN funkcijas aktivizēšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls →
Wi-Fi iestatījumi.
2 Izvēlieties Wi-Fi, lai aktivizētu WLAN funkciju.
Aktīvs WLAN, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu
akumulatora enerģiju, aktivizējiet WLAN tikai, kad tas nepieciešams.
Savienojamība 57
››WLAN atrašana un savienojuma izveide
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls →
2
3
4
Wi-Fi iestatījumi.
Ierīce automātiski meklē pieejamos WLAN.
Tīklu sadaļā izvēlieties Wi-Fi tīkli.
Ievadiet tīkla paroli (ja nepieciešams).
Izvēlieties Savienot.
››Manuāla WLAN pievienošana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → Wi2
3
4
Fi iestatījumi → Piev. Wi-Fi tīklu.
Ievadiet tīkla SSID un izvēlieties drošības veidu.
Iestatiet drošības iestatījumus pēc izvēlētā drošības veida.
Izvēlieties Saglabāt.
››Pieslēgšanās WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātu
iestatīšanu (WPS)
Aizsargātam tīklam var pievienoties, izmantojot WPS pogu vai WPS PIN.
Savienojuma izveide ar WLAN, izmantojot WPS pogu,
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcijas un tīkls→
Wi-Fi iestatījumi → WPS pogas savienojums.
2 Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu piekļuves punktā.
Savienojuma izveide ar WLAN, izmantojot WPS PIN kodu,
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls →
Wi-Fi iestatījumi.
2 Izvēlieties tīklu, kas apzīmēts ar WPS ikonu, un izvēlieties WPS PIN.
3 Pie piekļuves punkta ievadiet PIN kodu un nospiediet sākšanas pogu.
Mobilā tīkla koplietošana
Iemācieties iestatīt savu ierīci kā bezvadu modemu vai bezvadu piekļuves
punktu datoriem un koplietot ierīces mobilo tīkla savienojumu.
58 Savienojamība
››Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot WLAN
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls →
2
3
Piesaiste un pārv. tīklājs.
Izvēlieties Pārv. Wi-Fi tīklāja iestatījumi → Pārvietojams Wi-Fi tīklājs, lai
aktivizētu WLAN tīklāju.
Izvēlieties Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, lai pielāgotu WLAN tīklāju:
Iespēja
Funkcija
Tīkla SSID
Skatiet un rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts
ārējām ierīcēm.
Drošība
Izvēlieties drošības veidu.
4 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties Saglabāt.
5 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citas ierīces pieejamo savienojumu
sarakstā un pievienojieties tīklam.
Jūsu ierīce koplieto mobilā tīkla savienojumu ar citu ierīci.
››Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot USB
1 Izmantojot datora datu kabeli, savienojiet daudzfunkcionālo ierīces ligzdu
ar datoru.
2 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls →
Piesaiste un pārv. tīklājs.
3 Izvēlieties USB piesaiste, lai aktivizētu USB savienojuma funkciju.
Ierīce koplietos jūsu datora mobilā tīkla savienojumu.
Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles
rūtiņas blakus USB piesaiste.
Tīkla savienojuma koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no
datora operētājsistēmas.
Bluetooth
Bluetooth ir neliela darbības rādiusa bezvadu saziņas tehnoloģija, kas palīdz
apmainīties ar informāciju apmēram 10 m attālumā, neizveidojot fizisku
savienojumu.
Lai pārraidītu informāciju ar Bluetooth, ierīces nav īpaši jāizvieto. Ja ierīces
atrodas pietiekami tuvu viena otrai, tās savstarpēji var apmainīties ar
informāciju arī tad, ja atrodas dažādās telpās.
• Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri
vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot
Bluetooth bezvadu funkciju.
• Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no
uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi,
darbības attālums var samazināties.
• Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis
Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.
Savienojamība 59
››Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls →
2
Bluetooth iestatījumi.
Izvēlieties Bluetooth, lai ieslēgtu Bluetooth bezvadu funkciju.
››Citu Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls →
2
3
Bluetooth iestatījumi → Meklēt ierīces.
Izvēlieties ierīci.
Ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu vai otras ierīces Bluetooth
PIN kodu, ja tai tāds ir, un izvēlieties Labi. Vai arī izvēlieties Pieņemt, lai
saskaņotu savas ierīces un ierīces PIN kodu.
Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina
savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga,
ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.
Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var
būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN
kods, jums tas ir jāievada.
60 Savienojamība
››Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju
1 Atbilstīgajā lietojumprogrammā vai mapē Mani faili izvēlieties failu vai
2
3
objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu, atgādinājumu vai
multivides failu.
Nospiediet [ ] → Koplietot, Sūtīt, izmantojot vai Sūtīt vizītkarti pa →
Bluetooth.
Bluetooth iespējotas ierīces meklēšana un savienošana pārī.
››Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu
funkciju
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls →
2
3
Bluetooth iestatījumi → Uztverams.
Jūsu ierīce 120 sekundes būs redzama citām Bluetooth ierīcēm.
Pēc uzaicinājuma ievadiet Bluetooth bezvadu funkcijas PIN kodu un
izvēlieties Labi (ja nepieciešams).
Izvēlieties Pieņemt, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja
nepieciešams).
Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē.
AllShare
Uzziniet, kā izmantot DLNA (mājas ciparu tīklu alianses) pakalpojumu, kas
ar WLAN palīdzību dod iespēju koplietot multivides failus starp jūsu mājas
ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Vispirms jāaktivizē WLAN funkcija un jāpievieno WLAN profils. ► 57 lpp.
››DLNA iestatījumu pielāgošana multivides failu
koplietošanai
Lai ļautu citām ierīcēm, kam ir DLNA funkcija, piekļūt multivides failiem savā
ierīcē, jums jāaktivizē multivides koplietošana.
Atkarībā no ierīcēm, iespējams, atsevišķus failus nevarēs atskaņot ierīcēs
ar DLNA funkciju.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties AllShare.
2 Nospiediet [ ] → Iestatījumi.
3 Pielāgojiet iestatījumus, lai pielāgotu DLNA funkciju.
Iespēja
Funkcija
Multivides servera
nosaukums
Ievadiet savas ierīces nosaukumu kā multivides
serveri.
Ieslēgt videoklipu koplietošanu, attēlu
koplietošanu vai mūzikas koplietošanu ar citām
ierīcēm, kam ir DLNA funkcija.
Multivides
koplietošana
Iespēja
Funkcija
Tīkla piekļuves
punkts
Augšupielādēt no
citām ierīcēm
Noklusējuma
atmiņa
Izvēlieties savienojuma profilu izmantošanai
DLNA savienojumiem.
Noteikt, vai atļaut/neatļaut augšupielādes no
citām ierīcēm.
Izvēlēties atmiņas vietu lejupielādētu multivides
failu saglabāšanai.
››Failu atskaņošana citā ierīcē ar DLNA funkciju
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties AllShare.
Jūsu ierīce automātiski meklē ierīces ar DLNA funkciju.
2 Zem Serveris izvēlieties ierīci kā multivides serveri – to ierīci, kur ir
multivides faili.
3 Zem Parādīšanas ierīce, izvēlieties atskaņotāju — to, kurš atskaņos
multivides failu.
4 Izvēlieties Nākamais.
5 Izvēlieties multivides kategoriju → failu.
6 Regulējiet atskaņošanu ar savas ierīces ikonām.
Atskaņošanai var būt nepieciešams buferis, atkarībā no tīkla
savienojuma un pievienotā servera.
Savienojamība 61
GPS
Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju.
Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus.
Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties no šīs ierīces izmantošanas šādos
apstākļos:
• starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās;
• nelabvēlīgos laika apstākļos;
• augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā.
Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties iebūvētajai antenai
un neaizsedziet šo zonu ar rokām vai citiem objektiem.
Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
››Aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus
Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu
atrašanās vietu un meklētu karti.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Atrašanās vieta un drošība.
62 Savienojamība
2 Aktivizējiet vietas pakalpojumus, pielāgojot šādus iestatījumus:
Iespēja
Funkcija
Lietot bezvadu
tīklus
Lietot GPS
satelītus
Iestatiet lietošanai WLAN un/vai mobilo tīklu, lai
noteiktu savu atrašanās vietu.
iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu
atrašanās vietu.
Savienojumi ar TV (TV izejas režīms)
Uzziniet, kā savienot ierīci ar TV un skatīt ierīces interfeisu TV ekrānā.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Displejs → TV izeja.
2 Izvēlieties TV sistēma.
3 Izvēlieties savam reģionam atbilstīgu video kodēšanas sistēmu.
Iespēja
Funkcija
PAL
Austrālija, Austrija, Beļģija, Ķīna, Dānija, Lielbritānija,
Somija, Vācija, Itālija, Kuveita, Malaizija, Nīderlande,
Jaunzēlande, Norvēģija, Singapūra, Spānija, Zviedrija,
Šveice, Taizeme
NTSC
Kanāda, Japāna, Koreja, Meksika, Taivāna, ASV
4 Pārliecinieties, ka televizors ir ieslēgts, un savienojiet ierīci ar televizoru,
››VPN savienojumu iestatīšana
5
2 Izvēlieties VPN veidu.
3 Pielāgojiet savienojuma informāciju.
izmantojot TV izejas kabeli.
Attiecīgās krāsas TV izejas kabeļa galus iespraudiet televizora atbilstīgās
krāsas A/V pieslēgvietās.
Ieslēdziet TV ārējās ievades režīmu.
Ekrānā parādās ierīces saskarne.
• TV ekrāna kvalitātes vai video sistēmu atšķirību dēļ failus, iespējams,
nevarēs pareizi parādīt.
• Bluetooth stereo austiņas nestrādās TV izejas režīmā.
VPN savienojumi
Varat izveidot virtuālos privātos tīklus (VPN) un droši pievienoties saviem
privātajiem tīkliem, izmantojot tādu publisko tīklu kā internets.
Jūsu ierīcei jābūt konfigurētai ar interneta piekļuvi. Ja jums neizdodas
piekļūt internetam, jārediģē savienojumi. Ja nezināt savienojuma
informāciju, kas jāievada, vērsieties pie pakalpojuma sniedzēja.
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → VPN
iestatījumi → VPN pievienošana.
Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no VPN veida.
Iespēja
Funkcija
VPN nosaukums
Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Iestatīt VPN
serveri
Ievadiet VPN servera IP adresi.
Aktivizēt Šifrēšana
Iestatiet VPN servera šifrēšanu.
Iestatīt IPsec
iepriekš koplietoto
atslēgu
Aktivizēt
L2TP slepenā
informācija
Iestatīt L2TP
slepeno informāciju
Ievadiet iepriekškoplietoto kodu.
Iestatiet, lai izmantotu L2TP slepeno paroli.
Ievadiet L2TP slepeno paroli.
Savienojamība 63
Iespēja
Iestatīt lietotāja
sertifikātu
Iestatīt CA
sertifikātu
DNS meklēšanas
domēni
Funkcija
Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko VPN serveris
izmanto, lai jūs identificētu. Varat importēt
sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos
no tīmekļa.
Izvēlieties sertifikāta pilnvaras (SP) sertifikātu,
ko VPN serveris izmanto, lai jūs identificētu.
Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai
lejupielādēt tos no tīmekļa.
Ievadiet domēna nosaukuma servera (DNS)
adresi.
4 Kad esat beidzis, nospiediet [
] → Saglabāt.
››Pievienojieties privātam tīklam
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls → VPN
iestatījumi.
2 Izvēlieties privātu tīklu, kam pievienoties.
3 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli un izvēlieties Savienot.
64 Savienojamība
Rīki
e-grāmata
Uzziniet, kā atvērt un lasīt grāmatu failus.
››Lasīt grāmatas
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties e-grāmata.
2 Grāmatplauktā izvēlieties grāmatu.
3 Grāmatas lasīšanas laikā izmantojiet šādas opcijas.
• Lai pāršķirtu lappuses, velciet pirkstu pa kreisi vai pa labi, vai arī
pieskarieties blakus lappuses kreisajai vai labajai malai.
• Lai aplūkotu saturu, grāmatzīmes vai izcēlumus, izvēlieties .
• Lai pielāgotu fontu, spilgtuma un motīva iestatījumus, izvēlieties .
• Lai skatītu grāmatas detaļas, izvēlieties .
• Lai atzīmētu ar grāmatzīmi pašreizējo lapu, izvēlieties .
• Lai izceltu tekstu, pieskarieties un turot vārdu izvēlieties Marķēt no
uzlecošā loga.
››Vārdnīcas izmantošana, lai atrastu vārdu
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties e-grāmata.
2 Atveriet grāmatu.
3 Pieskarieties un turiet vārdu, atlaidiet pirkstu no ekrāna, kad parādās lupa.
4 Izvēlieties Vārdnīca no uzlecošā loga.
››Grāmatas failu importēšana
Varat importēt grāmatu failus (epub formātā) no atmiņas kartes.
• Grāmatu failus ir jāsaglabā atmiņas kartē.
• Netiek atbalstīti grāmatu faili ar DRM aizsardzību.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties e-grāmata.
2 Nospiediet [ ] → Importēt.
3 Izvēlieties importēšanai paredzētos grāmatu failus un izvēlieties Labi.
ThinkFree Office
Uzziniet, kā ierīcē izveidot un aplūkot dokumentu failus. Ja jums ir konti
ThinkFree tīmekļa pakalpojuma izmantošanai, varat dokumentus pārvaldīt
tiešsaistē. Šī lietojumprogramma atbalsta šādus failu formātus: txt, doc, docx,
xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.
Rīki 65
››Jauna dokumenta izveide
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties ThinkFree Office.
2 Pirmo reizi palaižot lietojumprogrammu, izlasiet gala lietotāja atrunu un
izvēlieties Accept.
4 Pēc nepieciešamības apskatiet un rediģējiet dokumentu.
• Lai tuvinātu vai tālinātu, izmantojiet divu pirkstu tālummaiņu; novietojiet
divus pirkstus uz ekrāna un lēni satuviniet vai attāliniet tos.
] → Find.
Pēc rediģēšanas saglabājiet dokumentu.
• Lai dokumentā meklētu tekstu, nospiediet [
3 Lai aktivizētu ThinkFree Office, izvēlieties Activate now → Close.
4 Izvēlieties My Docs.
5 Nospiediet [ ] → New → dokumenta veids.
6 Ievadiet dokumenta nosaukumu un izvēlieties Labi.
7 Ievadiet dokumenta saturu, izmantojot rīkus ekrāna augšējā labajā pusē.
8 Kad tas ir pabeigts, izvēlieties no rīkjoslas.
5
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties ThinkFree Office.
2 Izvēlieties My Docs → dokumentu.
3 Izvēlieties teksta kodējuma veidu (ja nepieciešams).
Mani faili
››Dokumenta apskatīšana un rediģēšana ierīcē
66 Rīki
››Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties ThinkFree Office.
2 Izvēlieties Online.
3 Ievadiet savu lietotājvārdu un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad
izvēlieties Sign in.
4 Pēc nepieciešamības apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.
Uzziniet, kā ātri un viegli piekļūt visiem attēliem, videoklipiem, mūzikai, skaņas
klipiem un citu veidu failiem, kas saglabāti jūsu ierīcē un atmiņas kartē.
››Atbalstītie failu formāti
››Izveidot mapi
Veids
Formāts
Attēls
bmp, gif, jpg, png
Video
3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodeks: MPEG4, H.263,
Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Mūzika
mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac
• Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās
programmatūras.
• Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas
brīdī var rasties kļūda.
• Nebloķējiet ierīces ekrānu, atskaņojot DivX video pēc pieprasījuma.
Katru reizi, kad bloķējat ekrānu DivX video pēc pieprasījuma
atskaņošanas laikā, viena no jums pieejamajām izīrēšanas reizēm tiek
dzēsta.
››Atvērt failu
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Mani faili.
2 Nospiediet [ ] → Jauna mape.
3 Ievadiet nosaukumu un izvēlieties Gatavs.
››Kopēt vai izgriezt failus
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Mani faili → Izvēlēt.
2 Izvēlieties mapes/failus kopēšanai vai izgriešanai.
3 Izvēlieties Kopēt vai Izgriezt.
4 Dodaties uz jauno mapi un izvēlieties Ievietot.
››Dzēst failus
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Mani faili → Izvēlēt.
2 Izvēlieties mapes vai failus dzēšanai.
3 Izvēlieties Dzēst → Dzēst.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Mani faili.
2 Izvēlieties Vārds no nolaižamās izvēlnes un izvēlieties failu saraksta
kārtošanas opciju.
3 Izvēlieties mapi.
Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties
4 Izvēlieties atveramo failu.
.
Rīki 67
Lejupielādes
Uzziniet, kā pārvaldīt failu arhīvus, ko esat lejupielādējis no tīmekļa un e-pasta.
1
2
3
Izvēļņu režīmā izvēlieties Downloads.
Izvēlieties lejupielādes mapi.
Lai atvērtu lejupielādēto failu, izvēlieties arhīvu.
Lai dzēstu arhīvu, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties Delete.
Fotorāmis
Šo ierīci var izmantot kā digitālo kadru un skatīt pulksteni vai slaidrādi, vai
atskaņot mūzikas failus.
››Skatīt pulksteni
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Fotorāmis.
2 Lai apskatītu ikonas, pieskarieties ekrānam.
3 Izvēlieties Pulkstenis.
4 Nospiediet [ ] → Pulksteņa veids, lai izmainītu pulksteņa stilu.
5 Izvēlieties pulksteni un izvēlieties Labi.
68 Rīki
››Slaidrādes apskate
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Fotorāmis.
2 Lai apskatītu ikonas, pieskarieties ekrānam.
3 Izvēlieties Slaidrāde.
4 Nospiediet [ ] → Pievienot slaidrādei.
5 Izvēlieties mapes un izvēlieties Gat.
Lai izmainītu slaidrādes efektu, nospiediet [
] → Slaidrādes efekti.
››Mūzikas failu atskaņošana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Fotorāmis.
2 Lai apskatītu ikonas, pieskarieties ekrānam.
3 Izvēlieties Mūzika → mūzikas failu.
Modinātājs
Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.
››Jauna modinātāja signāla iestatīšana
››Mainīt pulksteņa stilu
››Modinātāja signāla pārtraukšana
Kalkulators
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Modinātājs.
2 Izvēlieties vai nospiediet [ ] → Pievienot signālu.
3 Iestatiet modinātāja datus.
4 Kad esat pabeidzis, izvēlieties Gatavs.
Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
• Lai pārtrauktu signālu, velciet pa labi, līdz tas sasniedz punktu.
• Lai atkārtotu signālu pēc noteikta laika, velciet pa kreisi, līdz tas sasniedz
punktu.
››Modinātāja signāla dzēšana
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Modinātājs.
2 Nospiediet [ ] → Dzēst signālu.
3 Izvēlieties dzēšamos modinātāju signālus.
4 Izvēlieties Dzēst.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Modinātājs.
2 Pieskarieties pulksteņa attēlam.
3 Velciet pa kreisi vai labi uz ekrāna apakšējo stūri.
4 Izvēlieties Iest.pulkst.veidu.
Uzziniet, kā veikt matemātiskus aprēķinus ar savu ierīci tāpat, kā ar parastu
kalkulatoru.
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Kalkulators.
2 Lai veiktu matemātiskas pamatdarbības, lietojiet taustiņus, kas atbilst
kalkulatora displejam.
Lai iegūtu ainavas skatu kalkulatora izmantošanai, pagrieziet ierīci.
Varat dzēst vai deaktivizēt modinātājus, pieskaroties un turot
modinātāju, un izvēloties Dzēst signālu vai Deaktivizēt modinātāju.
Rīki 69
4 Lai pievienotu vēl citus pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.-3. darbību.
Uzdevumu pārvaldnieks
Ar uzdevumu pārvaldnieku varat skatīt palaisto lietojumprogrammu un
atmiņas informāciju.
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Uzdevumu pārvaldnieks.
2 Izmantojiet šādas iespējas.
• Aktīvās programmas: parādīsies visu ierīcē pašlaik darbināto
programmu saraksts.
• Lejupielādēts: skatiet pilnu atmiņas apjomu, kas izmantots ierīcē
instalētajām lietojumprogrammām.
• RAM : pārbaudīt un pārvaldīt RAM atmiņu.
• Krātuve: skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
• Palīdzība: skatīt palīdzības informāciju par ilgstošu akumulatora
darbību.
Lai piemērotu pulksteņiem vasaras laiku, nospiediet [ ] → Vasaras
laika iestatījumi. Pieskaroties pulkstenim, pašreizējais laiks tiek
pielāgots uz priekšu par 1 vai 2 stundām.
Meklēšana ar balsi
Uzziniet, kā izmantot balss komandas funkciju, lai sastādītu numuru, nosūtītu
ziņu vai meklētu atrašanās vietas un informāciju ar balsi.
Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Voice Search.
2 Izvēlieties Speak now.
3 Ierunājiet komandu mikrofonā.
Pasaules pulkstenis
Rokraksta piezīmes
Uzziniet, kā apskatīt laiku citos reģionos.
Uzziniet, kā izveidot skices, lietojot dažādus rīkus.
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Pasaules pulkstenis.
2 Izvēlieties vai nospiediet [ ] → Pievienot pilsētu.
3 Ievadiet pilsētas nosaukumu vai izvēlieties no saraksta.
1 Izvēlņu režīmā izvēlieties Rokraksta piezīmes.
2 Izvēlieties Izveidot piezīmi.
Lai pasaules kartē izvēlētos pilsētu, izvēlieties
70 Rīki
.
3 Izveidojiet skici ar šādiem rīkiem:
Rīks
Funkcija
Rakstiet vai zīmējiet uz ekrāna.
Dzēsiet skici.
Ievadiet ievadāmo tekstu.
Izvēlieties līnijas biezumu vai līnijas, teksta un fona krāsu.
Pievienojiet slaidus.
• Atpakaļ: Skatiet skices priekšskatījumu.
• Kartes: Ievietojiet vietas informāciju.
• Atzīme: Pievienojiet birkas nosaukumu.
• Drukāt: Izdrukājiet skici.
• Zīm.akt.: Notīriet ieslēgto slaidu.
4
• Izvēlieties
• Izvēlieties
, lai atceltu pēdējo darbību.
, lai no jauna veiktu pēdējo darbību.
Kad esat beidzis, nospiediet [ ] → Saglabāt.
→
→
Rīki 71
Iestatījumi
Piekļuve iestatījumu izvēlnei
1 Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi.
2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un iespēju.
Bezvadu funkcija un tīkls
Mainiet bezvadu tīkla savienojumu iestatījumus.
››Lidojuma režīms
Visu bezvadu funkciju atspējošana ierīcē. Iespējams lietot tikai tos
pakalpojumus, kas nav saistīti ar tīklu.
››Wi-Fi iestatījumi
• Wi-Fi: ieslēdziet WLAN funkciju vai izslēdziet to. ► 57 lpp.
• Tīkla paziņojums: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts tīkls.
• WPS pogas savienojums: pieslēdzieties WLAN, izmantojot Wi-Fi aizsargātas
iestatīšanas (WPS) pogu.
• Piev. Wi-Fi tīklu: pievienojiet WLAN piekļuves punktus manuāli.
72 Iestatījumi
››Bluetooth iestatījumi
• Bluetooth: ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju. ► 60 lpp.
• Ierīces nosaukums: iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
• Uztverams: iestatiet, lai jūsu ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
• Meklēt ierīces: meklējiet pieejamās Bluetooth ierīces.
››Piesaiste un pārv. tīklājs
• USB piesaiste: aktivizējiet mobilā USB tīkla savienojuma funkciju, lai
koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem, izmantojot USB. Kad
būs izveidots savienojums ar datoru, jūsu ierīce tiks izmantota kā bezvadu
modems. ► 59 lpp.
• Pārv. Wi-Fi tīklāja iestatījumi:
-- Pārvietojams Wi-Fi tīklājs: aktivizējiet pārvietojamā Wi-Fi tīklāja funkciju,
lai koplietotu ierīces mobilā tīkla savienojumu ar datoriem vai citam
ierīcēm, izmantojot WLAN funkciju. ► 59 lpp.
-- Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju: uzstādiet tīkla iestatījumus WLAN
tīklājam.
• Palīdzība: uzziniet vairāk par USB un WLAN koplietošanu.
››VPN iestatījumi
Iestatiet un pievienojieties virtuālajiem privātajiem tīkliem (VPN). ► 63 lpp.
››Mobilie tīkli
››Fiksēto zvanu numuri
pakešdatus.
• Datu viesabonēšana: iestatiet ierīci pievienoties citam tīklam, ja izmantojat
viesabonēšanu vai ja jūsu mājas tīkls nav pieejams.
• Piekļuves punktu nosaukumi: iestatiet piekļuves punkta nosaukumus
(APN).
• Tīkla režīms: izvēlieties tīkla veidu.
• Tīkla operatori: meklējiet pieejamos tīklus un izvēlieties viesabonēšanas
tīklu.
numuru režīmu, lai ierobežotu zvanus, atļaujot zvanus tikai numuriem
fiksēto numuru sarakstā. Jums jāievada SIM 2 vai USIM kartes PIN2 kods un
jārestartē ierīce.
• Mainīt PIN2: mainiet PIN2, ko izmanto primārā PIN koda aizsardzībai. Ja SIM
vai USIM karte ir bloķēta, šī izvēlne tiek mainīta uz Atbloķēt PIN2.
• Fiksēto zvanu numuru saraksts: iestatiet kontaktu sarakstu fiksētajai
zvanīšanai.
• Lietot pakešdatus: iestatiet, lai tīkla pakalpojumos atļautu izmantot
››USB iestatījumi
Aktivizēt dažādus USB savienojuma režīmus, kad jūs pievienojat savu datoru.
► 56 lpp.
››Sinhronizēt
Iestatiet sinhronizēšanas profilus un sinhronizējiet datus ar norādīto tīmekļa
serveri.
Zvana iestatījumi
Zvanīšanas funkciju iestatījumu pielāgošana.
• Aktivizēt fiksēto zvanu numurus: aktivizējiet vai deaktivizējiet fiksēto
››Balss pasts
Lai saņemtu balss pastu, izvēlieties savu pakalpojumu sniedzēju vai iestatiet
citu pakalpojumu sniedzēju.
››Balss pasta numurs
ievadiet numuru piekļūšanai balss pasta serverim. Šo numuru jūs iegūsit no
pakalpojumu sniedzēja.
››Video zvans
• Oriģinālais attēls: izvēlieties attēlu, kas tiks rādīts sarunbiedram.
• Rādīt mani: nosakiet, vai sarunas partneris redzēs jūsu dzīvo attēlu vai
iepriekš iestatītu attēlu.
• Izmantot zvana neizdošanās opcijas: izvēlieties, vai mēģināt balss zvana
veikšanu, ja video zvana savienojums neizdodas, vai nemēģināt.
• Video zvana pārsūtīšana: pāradresējiet ienākošos video zvanus uz citu
numuru.
Iestatījumi 73
››Zvanu pārsūtīšana
Pāradresējiet ienākošos balss zvanus uz citu numuru.
››Atbildēšana uz zvanu
• Atbildes režīms: iestatiet vai ierīce pēc noteikta laika automātiski atbildēs
uz zvaniem.
• Automatic answering: iestatiet laika periodu pirms ierīce automātiski
atbildēs uz zvaniem.
››Automātiska noraidīšana
Aktivizējiet vai atspējojiet automātiskās noraidīšanas funkciju un nosakiet
zvanītāju sarakstu, kuri automātiski jānoraida.
››Noraidīt ar ziņu
Pievienojiet vai rediģējiet ziņu, kas jāsūta zvanītājam, ja jūs zvanu atsakāt.
››Papildu iestatījumi
• Zvanītāja ID: ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
• Zvanu gaidīšana: aktivizējiet zvanu gaidīšanu, lai pieņemtu ienākošu zvanu
sarunas laikā.
74 Iestatījumi
Skaņa
Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.
• Klusuma režīms: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas,
izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
• Vibrēt: iestatiet ierīces vibrēšanu dažādos gadījumos.
• Skaļums: pielāgojiet skaļuma līmeni zvana signālam, mūzikai, video,
paziņojuma signāliem, ierīces sistēmai un atgādinājumiem.
• Tālruņa zvana signāls: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem
balss zvaniem.
• Video zvana signāls: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem
video zvaniem.
• Paziņojuma zvana signāls: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par
notikumiem, piemēram, ienākošajām ziņām un neatbildētajiem zvaniem.
• Pieskaršanās skaņas toņi: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad
nospiežat zvanīšanas ekrāna taustiņus.
• Skaņas izvēle: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad skārienekrānā
izvēlaties lietojumprogrammu vai opciju.
• Ekrāna bloķēšanas skaņas: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad
bloķēsiet vai atbloķēsiet ekrānu.
• Skāriena atbilde: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņiem.
• Vibrācijas intensitāte: pielāgojiet skāriena atbildes vibrēšanas intensitāti.
Displejs
Atrašanās vieta un drošība
Mainiet displeja iestatījumus.
• Fona attēli:
-- Sāk.ekrāna fona attēls: izvēlieties fona attēlu sākuma ekrānam.
-- Bloķ.ekr. fona attēls: izvēlieties fona attēlu bloķētam ekrānam.
• Fonta stils: mainiet displeja teksta fonta veidu. Varat lejupielādēt fontus no
Android Market, izvēloties Iegūt fontus tiešsaistē.
• Spilgtums: iestatiet displeja spilgtumu.
• Baltās krāsas blīvums: izmainiet krāsas blīvumu baltajiem toņiem.
• Melnās krāsas blīvums: izmainiet krāsas blīvumu melnajiem toņiem, lai
uzlabotu attēla dziļumu.
• Piesātinājums: izmainiet krāsu piesātinājumu.
• Animācija: iestatiet, lai ierīce attēlo animāciju, kad pārslēdzaties starp
logiem.
• Ekrāna taimauts: iestatiet, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja
apgaismojumu.
• Enerģijas taupīšanas režīms: aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu.
Enerģijas taupīšanas režīmā ierīce taupa enerģiju, pielāgojot displeja baltā
balansu un spilgtumu.
• TV izeja: lai izveidotu pareizu savienojumu ar televizoru, izvēlieties savam
reģionam atbilstīgu video kodēšanas sistēmu. ► 62 lpp.
• Horizontāla kalibrēšana: kalibrējiet akselerometru, lai pielāgotu ierīces
horizontālo asi labākai kustību atpazīšanai.
Mainiet iestatījumus, kas nodrošina jūsu ierīces un SIM vai USIM kartes, kā arī
GPS funkcijas drošību.
• Lietot bezvadu tīklus: iestatiet lietošanai WLAN un/vai mobilo tīklu, lai
noteiktu savu atrašanās vietu.
• Lietot GPS satelītus: iestatiet lietošanai GPS satelītu, lai noteiktu savu
atrašanās vietu.
• Iestatīt ekrāna bloķēš.: iestatiet atbloķēšanas drošības kodu. Kad būsit
iestatījuši savu drošības kodu, šī opcija tiek mainīta uz Mainīt ekrāna
bloķēšanu.
-- Nav: atspējot ekrāna bloķēšanu.
-- Figūra: iestatiet atbloķēšanas figūru ekrāna atbloķēšanai.
-- PIN: iestatiet PIN (ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
-- Parole: iestatiet paroli (burtu un ciparu kombināciju) ekrāna atbloķēšanai.
• Iestatīt SIM kartes bloķēšanu.
-- Bloķēt SIM karti: aktivizējiet vai deaktivējiet PIN bloķēšanas funkciju, lai
pirms ierīces lietošanas tiktu pieprasīts PIN kods.
-- Mainīt SIM kartes PIN kodu: mainiet PIN kodu, ko izmanto piekļuvei SIM
vai USIM datiem.
• Mobilais meklētājs: aktivizējiet vai deaktivizējiet mobilā meklētāja funkciju,
kas palīdz atrast ierīci, ja tā ir pazaudēta vai nozagta. ► 21 lpp.
Iestatījumi 75
• Funkcijas Mobile Tracker iestatīšana: aktivizējot mobilo meklētāju, varat
pielāgot šos iestatījumus.
Iestatījumu opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu
sniedzēja.
-- Iestatiet adresātu: iestatiet funkciju, lai tālrunis nosūta adresātiem
meklēšanas ziņu, kad tas ir pazaudēts.
-- Samsung konts: iestatiet Samsung tīmekļa kontu, lai no attāluma vadītu
pazudušo ierīci.
-- Mainīt paroli: mainiet mobilā meklētāja funkcijas paroli.
-- Palīdzība: piekļūstiet palīdzības informācijai par mobilā meklētāja
funkciju.
• Redzamās paroles: pēc noklusējuma ierīce drošības dēļ attēlo jūsu paroli ar.
iestatiet ierīci, lai tā attēlo paroli veidā, kādā jūs to ievadāt.
• Izvēl. ierīces administratorus: apskatiet ierīcē instalētos administratorus.
Ierīces administratorus ir iespējams aktivizēt, piemērojot ierīcei jaunas
tiesības.
• Lietot drošus akreditācijas datus: lietojiet sertifikātus un akreditācijas
datus, lai nodrošinātu dažādu lietojumprogrammu drošu izmantošanu.
• Instalēt šifrētos sertifikātus no SD kartes: instalējiet šifrētus sertifikātus,
kas ir saglabāti atmiņas kartē.
• Iestatīt paroli: izveidojiet un apstipriniet paroli, lai piekļūtu akreditācijas
datiem.
• Notīrīt krātuvi: dzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces un atiestatiet
paroli.
76 Iestatījumi
Programmas
Mainiet iestatījumus instalēto lietotņu pārvaldīšanai.
• Nezināmi avoti: izvēlieties lejupielādēt lietojumprogrammas no
jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo opciju, iespējams lejupielādēt
lietojumprogrammas tikai no Android Market.
• Pārvaldīt programmas: piekļūstiet to lietojumprogrammu sarakstam,
kas ir instalētas ierīcē, un pārbaudiet to informāciju. Iespējams arī apskatīt
lietojumprogrammas, kas ir palaistas vai atrodas atmiņas kartē.
• Palaistie pakalpojumi: apskatiet izmantotos pakalpojumus un piekļūstiet
tiem, lai pārvaldītu.
• Atmiņas lietojums: skatiet pieejamo atmiņu un atmiņu, ko izmanto
lietojumprogrammas.
• Akumulatora lietojums: skatiet atvērto lietojumprogrammu patērētās
enerģijas daudzumu.
• Izstrāde:
-- USB atkļūdošana: izvēlieties, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot
datora datu kabeli. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas attīstībai.
-- Atstāt nomodā: iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ierīces ekrāns
paliek ieslēgts.
-- Atļaut neīstas atrašanās vietas: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas
un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas
pārvaldnieka pakalpojumam. Šis ir paredzēts lietojumprogrammas
attīstībai.
• Samsung Apps: izvēlieties tīkla savienojumu (Wi-Fi vai pakešdatu tīklu), lai
saņemtu lietojumprogrammu atjaunināšanas paziņojumus no Samsung
Apps.
Konti un sinhronizācija
Meklēt
Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet
sinhronizēšanas kontus.
• Fona dati: izvēlieties šo iestatījumu, lai lietotu automātiskās sinhronizēšanas
funkciju. Automātiskā sinhronizēšana tiks veikta fonā, neatverot
lietojumprogrammas, un dati tiks sinhronizēti.
• Automātiska sinhronizācija: iestatiet ierīci automātiski sinhronizēt
kontaktu, kalendāra un e-pasta datus.
Google meklēšanas iestatījumu mainīšana.
• Google search:
-- Show web suggestions: iestatiet ierīci, lai tā attēlo padomus, kamēr jūs
ievadāt atslēgvārdu.
-- Use My Location: iestatiet ierīci izmantot savu pašreizējo atrašanās vietu
Google meklēšanai un citiem Google pakalpojumiem.
-- Search history: iestatiet ierīci rādīt sava Google konta meklēšanas vēsturi.
-- Manage search history: pārvaldiet savu Google konta meklēšanas
vēsturi.
• Searchable items: izvēlieties to vienumu veidus, kas iekļaujami jūsu
meklēšanā.
• Clear shortcuts: notīriet informāciju no nesenām meklēšanām.
Konfidencialitāte
• Dublēt manus datus: iestatiet iestatījumu un lietojumprogrammu datu
dublēšanu Google serverī.
• Automātiskā atjaunošana: iestatiet, lai atjaunotu iestatījumus un
lietojumprogrammu datus, kad lietojumprogrammas tiek instalētas ierīcē
no jauna.
• Sākotnējo datu atiestate: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām
vērtībām un dzēsiet visus datus.
Valoda un teksts
SD karte un ierīces krātuve
Izvēlieties displeja valodu visām izvēlnēm un lietojumprogrammām.
Pārbaudiet atmiņas karšu un savas ierīces atmiņas informāciju un formatējiet
ārējo vai iekšējo atmiņu.
Mainiet teksta ievades iestatījumus.
››Izvēlēties valodu
››Iev. metodes izvēle
Izvēlieties noklusēto tastatūras tipu teksta ievadei.
Iestatījumi 77
››Swype
• Language: izvēlieties teksta ievadei izmantojamās valodas.
Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda
jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.
• Keypad size: izvēlieties tastatūras izmēru.
• Word prediction: iestatiet, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un
attēlo vārdu ierosinājumus.
• Audio feedback: iestatiet brīdinājumu, ja divreiz pieskaroties ievadei netiek
piedāvāti alternatīvi vārdi.
• Vibrate on keypress: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.
• Enable tip indicator: iestatiet, lai norādot uz ātro palīgu mirgotu padoma
indikators.
• Auto-spacing: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp
vārdiem.
• Auto-capitalization: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu
pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai
izsaukuma zīmes.
• Show complete trace: iestatiet displeju parādīt vilkšanas pēdas uz
tastatūras.
• Word choice window: iestatiet, cik bieži tiks attēlots vārdu saraksts.
• Speed vs. accuracy: iestatiet attiecību starp ātrumu un precizitāti.
• Swype help: piekļūstiet palīdzības informācijai par Swype tastatūras
izmantošanu.
• Tutorial: uzziniet, kā ātrāk ievadīt tekstu ar Swype tastatūru.
• Version: apskatiet versijas informāciju.
78 Iestatījumi
››Samsung tastatūra
• Rakstīšanas valoda: izvēlieties teksta ievadei izmantojamās valodas.
Tekstu nevar ievadīt jebkurā valodā. Lai ievadītu tekstu, rakstības valoda
jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.
• XT9: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ievadītu tekstu ar paredzošo ievades metodi.
• XT9 papildu iestatījumi: aktivizējiet XT9 režīma papildiestatījumus,
piemēram, automātisku vārda pabeigšanu, automātisku labošanu vai
automātisku aizvietošanu, un izveidojiet paši savu vārdu sarakstu.
• Automātiska punkta ievietošana: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad
jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
• Automātiska lielo burtu aktivizēšana: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk
tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta,
jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
• Balss ievade: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi
Samsung tastatūrā.
• Apmācība: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Samsung tastatūru.
Balss ievade un izvade
Izmainiet balss atpazīšanas iestatījumus teksta pārveides runā funkcijai.
››Balss atpazīšanas iestatījumi
• Language: izvēlieties valodu Google balss atpazīšanai.
• SafeSearch: iestatīt noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas
rezultātos.
• Block offensive words: slēpt balss meklēšanas rezultātos atrastos
aizvainojošos vārdus.
››Teksta pārveide runā iestatījumi
• Klausīties paraugu: kā piemēru noklausieties runātu tekstu. Instalējiet balss
datus, lai lietotu teksta pārveidošanas runā funkciju.
• Vienmēr lietot manus iestatījumus: iestatiet ierīci, lai tā lieto iestatījumus,
kurus jūs nosakāt lietojumprogrammās, nevis noklusētos iestatījumus.
• Noklusējuma programma: iestatīt izmantojamo runas sintēzes dzinēju.
• Instalēt balss datus: lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta
pārveides runā funkcijai.
• Runas ātrums: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
• Valoda: izvēlieties valodu teksta pārveides runā funkcijai.
• Programmas: apskatīt Android Market lejupielādējamos teksta pārveides
runā dzinējus.
Pieejamība
Mainiet pieejamības funkciju iestatījumus.
• Pieejamība: aktivizējiet lejupielādēto pieejamības lietojumprogrammu,
piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas
reakciju.
• Pieejamības pakalpojumi: izvēlieties izmantojamo pieejamības
lietojumprogrammu. Šī opcija ir pieejama, ja ierīcē ir lejupielādētas
pieejamības lietojumprogrammas.
• Ies./izs.taust.beidz sar.: iestatiet ierīci, lai beigtu zvanu, nospiežot
[ ].
Datums un laiks
Lai noteiktu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu, piekļūstiet
iestatījumiem un mainiet tos.
• Automātiski: iestatiet automātiski atjaunināt laiku, mainoties laika zonām.
• Iestatīt datumu: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
• Izvēlēties laika joslu: iestatiet pašmāju laika zonu.
• Iestatīt laiku: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
• Lietot 24 stundu formātu: iestatiet, lai laiks tiktu attēlots 24 stundu formātā.
• Izvēlieties datuma formātu: izvēlieties datuma formātu.
Par ierīci
Piekļūstiet informācijai par savu ierīci, pārbaudiet tās statusu un uzziniet, kā
lietot ierīci.
Iestatījumi 79
Traucējummeklēšana
Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots
aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:
Kods
Parole
PIN
PUK
PIN2
Iespējamais problēmas risinājums
Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu
iestatīto ierīces paroli.
Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda
pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts
kopā ar SIM vai USIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt,
izmantojot izvēlni Bloķēt SIM karti.
Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes
nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada
pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai
USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju,
sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus.
• Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt.
Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi
Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk
minētajām norādēm.
• Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi
var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar
skārienekrāniem.
• Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
• Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
• Pārliecinieties, vai lietojat ierīces programmatūras jaunāko versiju.
• Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet to vietējā Samsung
servisa centrā.
Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes
Gadījumā, ja ierīce sastingst vai uzkaras, jums vajadzētu aizvērt programmas
vai atiestatīt ierīci, lai atjaunotu tās darbību. Ja jūsu ierīce reaģē, bet
programma ir sastingusi, aizveriet programmu, izmantojot uzdevumu
pārvaldnieku. Ja ierīce sastingst vai uzkaras, turiet nospiestu [ ] apmēram
8–10 sekundes. Ierīce tiks atsāknēta automātiski.
Ja problēma šādā veidā netiek atrisināta, atiestatiet sākotnējos datus. Izvēļņu
režīmā izvēlieties Iestatījumi → Konfidencialitāte → Sākotnējo datu
atiestate → Atiestatīt ierīci → Dzēst visu.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
Zvani atvienojas
lūdziet pakalpojumu sniedzējam.
Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
• Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju
80 Traucējummeklēšana
Izejošie zvani nesavienojas
Ierīce pīkst, mirgo akumulatora ikona
• Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
• Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
• Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.
Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai
varētu turpināt ierīces lietošanu.
Ienākošie zvani nesavienojas
Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties
no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (iepazīstieties ar vietējiem
normatīvajiem aktiem, lai iegūtu norādījumus par pareizu utilizēšanu).
• Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
• Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
• Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.
Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā
• Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
• Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
• Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.
Slikta audio kvalitāte
• Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
• Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt.
Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas
• Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
• Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
• Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.
Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas
Jūtams, ka ierīce ir sakarsusi
Izmantojot lietojumprogrammas, kam nepieciešams vairāk elektroenerģijas,
vai, ilgstoši lietojot ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta
parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi
Lai varētu palaist Samsung mobilās ierīces kameras lietojumprogrammu,
jābūt pietiekamam pieejamās atmiņas un akumulatora jaudas daudzumam.
Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk
minētajām norādēm.
• Uzlādējiet akumulatoru.
• Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas
ierīces.
• Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl
joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.
Traucējummeklēšana 81
Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi
Atsevišķus mūzikas failus ar šo Samsung mobilo ierīci nevarēs atskaņot dažādu
iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi,
rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.
• Atbrīvojiet daļu atmiņas, pārnesot failus uz datoru vai dzēšot failus no savas
ierīces.
• Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību
pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir
nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
• Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.
Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce
• Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
• Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta
tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
• Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā
Bluetooth diapazona robežās (10 metri).
Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar
Samsung servisa centru.
Savienojot ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots
• Pārliecinieties, ka izmantotais datora datu kabelis ir savietojams ar jūsu ierīci.
• Pārliecinieties, ka jūsu datorā ir instalēti un atjaunināti attiecīgie draiveri.
82 Traucējummeklēšana
Drošības pasākumi
Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot
Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.
• Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai
Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma
vai sprādziena
• Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu
Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes
ir vaļīgas
• Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti
šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
• Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena
ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.
Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem
Nepieskarieties strāvas vadam ar slapjām rokām un neatvienojiet lādētāju,
velkot to aiz vada
• Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
• Pārāk augsta vai zema temperatūra var deformēt ierīci, samazināt akumulatora elektrisko ietilpību,
Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu
• Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp
Kamēr ierīce lādējas, neizmantojiet to un nepieskarieties tai ar slapjām rokām
• Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.
Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru
kā arī saīsināt ierīces un akumulatora kalpošanas ilgumu.
akumulatora „+” un „-” spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis
Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas
ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un
noteikumus
Nelietojiet ierīci negaisa laikā
Izslēdziet ierīci, ja tā norādīts
Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.
Ņemiet vērā visus noteikumus, kas ierobežo mobilās ierīces lietošanu kādā noteiktā teritorijā.
Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces
Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā
Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto
apkopes centru.
Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču
darbību.
Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam
Drošības pasākumi 83
Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā
• Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt
Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt motorizētu transportlīdzekļu
elektronisko ierīču darbību
tā darbību.
Jūsu ierīces radiofrekvences signāli var traucēt jūsu mašīnas elektronisko ierīču darbību. Lai iegūtu
vairāk informācijas, sazinieties ar ražotāju.
neatrodas elektrokardiostimulators.
Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās
ierīces izmantošanu automašīnā
• Ja ierīce tomēr jāizmanto, raugieties, lai tā neatrastos tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora.
• Lai mazinātu elektrokardiostimulatora darbības traucējumus, lietojiet ierīci tajā ķermeņa pusē, kurā
Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību
varētu traucēt radiofrekvenču signāli
Ja jūs pats izmantojat kādu medicīnas iekārtu, sazinieties ar šīs iekārtas ražotāju, lai pārliecinātos, vai tās
darbību neietekmē radiofrekvenču signāli.
Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar tā ražotāju, lai uzzinātu vai tā
darbību neietekmē radiofrekvenču signāli
Dažu dzirdes aparātu darbību var ietekmēt jūsu ierīces radiofrekvenču signāli. Sazinieties ar ražotāju, lai
pārliecinātos, vai iespējams droši lietot dzirdes aparātu.
Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē
• Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
• Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes punktos), kā arī degvielas vai ķīmisku
vielu tuvumā un spridzināšanas vietās.
• Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus
vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.
Izslēdziet ierīci, atrodoties lidaparātā
Ierīci izmantot lidaparātos ir aizliegts. Ierīces radiofrekvences signāli var traucēt lidaparāta
elektroniskajām navigācijas ierīcēm.
84 Drošības pasākumi
Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci.
Jūsu un apkārtējo drošībai rīkojieties saprātīgi un ņemiet vērā tālāk minētos padomus.
• Izmantojiet brīvroku ierīci.
• Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi
iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
• Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Bezvadu ierīcei jāatrodas tādā attālumā, lai jūs
tai varētu piekļūt, nenovēršot skatienu no ceļa. Ja saņemat zvanu nepiemērotā brīdi, ļaujiet uz zvanu
atbildēt balss pastam.
• Paziņojiet sarunu biedram, ka šobrīd vadāt automašīnu. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva
satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt
bīstama.
• Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu
kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
• Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms
iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada
automašīna. Ja jums jāzvana, ievadiet tikai dažus ciparus, pārliecinieties par situāciju uz ceļa,
ielūkojieties spoguļos, un tikai tad turpiniet.
• Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet saviem
sarunu biedriem, ka vadāt automašīnu, un atlieciet uz vēlāku laiku sarunas, kas varētu novērst jūsu
uzmanību.
• Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Zvaniet uz vietējo ārkārtas situāciju numuru, ja radies
ugunsgrēks, satiksmes negadījums vai nepieciešama medicīniska palīdzība.
• Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja pamanāt satiksmes negadījumu,
nelikumīgu darbību vai ārkārtas situāciju, kas apdraud cilvēku dzīvības, zvaniet uz vietējo ārkārtas
situāciju numuru.
• Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja pamanāt
saplīsušu automašīnu, kas nerada nopietnus draudus, sabojājušos satiksmi regulējošu ierīci,
nenozīmīgu satiksmes negadījumu, kurā nav cietušo, vai automašīnu, par kuru jūs zināt, ka tā ir
nozagta, zvaniet palīdzības dienestam, kas nav paredzēts ārkārtas situācijām.
Mobilās ierīces apkope un izmantošana
Neļaujiet ierīcei samirkt
• Mitrums un visu veidu šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskos savienojumus.
• Izslēdziet ierīci, ja tā ir nokļuvusi mitrumā. Ar dvieli nožāvējiet ierīci un nogādājiet to apkalpošanas
centrā.
Neglabājiet ierīci kopā ar tādiem priekšmetiem kā monētas, atslēgas vai
kaklarotas
• Ierīce var deformēties vai sākt darboties kļūdaini.
• Ja akumulatora spailes saskaras ar metāla objektiem, akumulators var uzliesmot.
Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā
• Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
• Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes,
caurlaides vai iekāpšanas kartes.
• Neizmantojiet somas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet ierīci ilgstošai
magnētisko lauku ietekmei.
Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai
augstspiediena konteineru tuvumā
• Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar
• Var rasties akumulatora sūce.
• Ierīce var pārkarst un uzliesmot.
Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās
Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem
šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.
Putekļi var traucēt ierīces darbībai.
Neglabājiet ierīci uz nelīdzenas virsmas
Ja ierīce nokritīs, tā var tikt bojāta.
Neglabājiet ierīci karstās vai aukstās vietās. Izmantojiet ierīci no -20 °C līdz 45 °C
temperatūrā
• Aizvērtā automašīnā jūsu ierīce var eksplodēt, jo temperatūra automašīnā var sasniegt līdz 80 °C.
• Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa.
• Glabājiet akumulatoru no -20 °C līdz 45 °C temperatūrā.
• Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
• Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.
Neizmantojiet zibspuldzi pārāk tuvu cilvēku vai dzīvnieku acīm
Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt
acis.
Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana
• Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas
ilgumu.
• Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
• Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
• Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.
Drošības pasākumi 85
Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus
un detaļas
• Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt
kļūdainu ierīces darbību.
• Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas,
kuras nav apstiprinājis Samsung.
Nekošļājiet un nesūkājiet ierīci vai akumulatoru
• Šādi rīkojoties, ierīci var sabojāt vai tā var eksplodēt.
• Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.
Runājot pa ierīci:
Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties
Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.
Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli
Citādi krītot jūs varat savainoties vai bojāt ierīci.
Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci
• Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Lai veiktu apkopi,
nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā.
• Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.
Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces
• turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni;
• runājiet tieši mikrofonā;
• centieties neaizskart ierīces iekšējo antenu. Citādi zvana kvalitāte var pasliktināties vai ierīce var sākt
Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret krāsu vai
produkcijas metāliskajām daļām, jums var būt niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Šajā gadījumā
vairs nelietojiet šo produkciju un konsultējieties ar savu ārstu.
• neturiet ierīci pārlieku cieši, taustiņus spiediet uzmanīgi, centieties mazināt reižu skaitu, cik nospiežat
• Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
• Notīriet akumulatora spailes ar kokvilnas drāniņu vai dvieli.
• Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.
raidīt vairāk radiofrekvences signālus nekā vajadzīgs;
taustiņus, izmantojot tālruņa īpašās funkcijas, piemēram, sagatavju vai paredzamā teksta iespējas, kā
arī centieties ierīci izmantot ar pārtraukumiem.
Dzirdes saudzēšana
• Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
• Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
• Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet
tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
Ierīces tīrīšana:
Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts
Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā,
lai to salabotu.
Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem
Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem
Neļaujiet ierīci izmantot bērniem
Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus,
bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.
86 Drošības pasākumi
Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā
• Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu
transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
• Nenovietojiet ierīci un tās piederumus gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi
uzstādīts bezvadu aprīkojums, strauji piepūšoties gaisa spilvenam, var izraisīt nopietnus
savainojumus.
Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti
Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās
garantija.
Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes
• Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai
bojāt karti vai ierīci.
• Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem
traucējumiem.
• Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir
netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.
Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem
Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz
attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.
Neaizmirstiet regulāri dublēt svarīgos datus
Samsung neatbild par datu zudumu.
Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus
Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus, ko esat ierakstījis citiem, bez to īpašnieku atļaujas.
Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas
rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.
Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu
Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības (ES) standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un
telekomunikācijas ierīču izstarotās radiofrekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem
standartiem aizliegts pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (īpašo
absorbcijas koeficientu jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.
Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 1,07 vati uz kilogramu. Parastas
lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo ierīce ir veidota tā, lai izstarotu
tikai tādu daudzumu RF enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes
stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, ierīce samazina kopējo RF enerģijas
iedarbību.
Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šīs ierīces atbilstību
Direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām (RTTE).
Nēsājot izstrādājumu vai lietojot to, kamēr tas atrodas ķermeņa tiešā tuvumā, ievērojiet 5
mm attālumu no ķermeņa, lai nodrošinātu atbilstību prasībām attiecībā uz pakļaušanu RF
izstarojumam.
Izstrādājuma pareiza likvidēšana
(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)
(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu
savākšanu)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais
marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes
ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar
citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu
varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un
disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām
jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma
nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem
iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
Drošības pasākumi 87
Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija
(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru
nodošanas sistēmām)
Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī
izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem
sadzīves atkritumiem.
Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur
dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.
Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus
atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru
vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.
Lietotājs nevar nomainīt šajā produktā iebūvēto pārlādējamo bateriju. Par baterijas maiņu
interesējieties pie sava pakalpojumu sniedzēja.
Atruna
Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā
autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs
un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu
vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs.
Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu
sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot,
radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai
pakalpojumus.
„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG
NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS.
UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET
NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU
KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU
PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG
NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR
LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM,
88 Drošības pasākumi
NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM
ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS
RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA
IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.”
Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs
garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi
tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda.
Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura
šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.
Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un
pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem
ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.
Alfabētiskais rādītājs
akumulators
uzlāde 8
AllShare 61
atgādinājumi
izveide 55
skatīšana 55
atmiņas karte
formatēšana 11
ievietošana 10
izņemšana 11
automātiskā noraidīšana 41
balss pasts 38
balss zvani
atbildēšana 39
opciju izmantošana 39
veikšana 39
Bluetooth
aktivizēšana 60
datu saņemšana 60
datu sūtīšana 60
ierīču atrašana un savienošana pārī 60
digitālais kadrs 68
DLNA
skat. AllShare
e-grāmata
importēšana 65
lasīšana 28, 65
lejupielādēšana 28
e-pasts
kontu iestatīšana 35
skatīšana 36
sūtīšana 35
failu pārvaldnieks
atbalstītie failu formāti 67
failu atvēršana 67
failu dzēšana 67
failu kopēšana vai izgriešana 67
fiksēto numuru režīms 41
fotoattēli
panorāmas fotoattēla uzņemšana 46
sava foto uzņemšana 47
sērijas uzņemšana 46
skatīšana 50
uzņemšana 45
uzņemšana, izmantojot skatus 46
uzņemšana smaidoša uzņēmuma režīmā 47
gaidīšanas ekrāns
vienumu noņemšana 18
vienumu pārvietošana 18
vienumu pievienošana 17
galerija
fotoattēlu skatīšana 50
videoklipu atskaņošana 51
Google Mail 34
Google Maps 32
Google Talk 36
ierīce
ieslēgšana vai izslēgšana 12
iestatījumi 72
indikatora ikonas 14
īsceļu panelis 18
izkārtojums 13
pielāgošana 19
taustiņi 14
Alfabētiskais rādītājs 89
iestatījumi
atrašanās vieta un drošība 75
balss ievade un izvade 79
bezvadu un tīkls 72
datums un laiks 79
displejs 75
konfidencialitāte 77
konti un sinhronizēšana 77
lietojumprogrammas 76
lokalizēšana un teksts 77
meklēšana 77
par ierīci 79
pieejamība 79
SD karte un ierīces atmiņa 77
skaņa 74
zvana iestatījumi 73
ikdienas apskats 31
internets
sk. tīmekļa pārlūks
izvēlnes ekrāns
kārtošana 19
piekļuve 18
īsziņas
skatīšana 38
sūtīšana 37
90 Alfabētiskais rādītājs
kalendārs
notikumu apskate 55
notikumu izveide 54
kamera
fotoattēlu uzņemšana 45
kameras pielāgošana 47
videokameras pielāgošana 49
videoklipu ierakstīšana 48
klusuma režīms 12
komplektācija 8
kontakti
importēšana vai eksportēšana 54
izveide 52
kopēšana 53
laiks un datums, iestatīšana 19
lejupielādes pārvaldnieks 68
lidojuma režīms 12
market 30
meklēšana ar balsi 70
mobilais meklētājs 21
modinātāji
deaktivēšana 69
izveide 69
pārtraukšana 69
multiziņas
skatīšana 38
sūtīšana 37
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide 44
failu pievienošana 43
mūzikas atskaņošana 43
pasaules pulkstenis 70
piekļuves kodi 80
PIN bloķēšana 21
Pulse 29
Samsung Apps 29
Samsung Kies 56
savienojumi
Bluetooth 59
dators 56
DLNA 61
WLAN 57
Savienojumi ar datoru
lielapjoma atmiņa 56
Samsung Kies 56
Windows Media Player 56
SIM karte
bloķēšana 21
instalēšana 9
sinhronizācija 56
skārienekrāns
bloķēšana 16
izmantošana 16
skices atgādinājums 70
spilgtums, displejs 20
tālruņu katalogs
grupu izveide 53
kontaktu atrašana 52
kontaktu izveide 52
teksta atgādinājumi 55
teksta ievade 22
ThinkFree Office 65
tīmekļa pārlūks
atvērt vairākas lapas 26
grāmatzīmju pievienošana 27
informācijas meklēšana ar balsi 26
RSS plūsmu pievienošana 27
tīmekļa lapu pārlūkošana 25
TV izejas režīms 62
USIM karte
bloķēšana 21
instalēšana 9
uzdevumu pārvaldnieks 70
valoda 77
videoklipi
atskaņošana 50, 51
uzņemšana 48
videoklipu atskaņotājs 50, 51
video zvani
atbildēšana 39
opciju izmantošana 40
veikšana 39
VPN savienojumi
izveide 63
pievienojas 64
Windows Media Player 56
WLAN
aktivizēšana 57
tīklu atrašana un savienojuma izveide 58
WPS izmantošana 58
YouTube
videoklipu augšupielāde 31
videoklipu skatīšanās 30
ziņas
e-pasta kontu iestatīšana 35
e-pasta sūtīšana 35
multiziņas sūtīšana 37
piekļuve balss pastam 38
teksta sūtīšana 37
zvani
atbildēšana 39
atteikšana 39
gaidīšana 41
konferences 40
neatbildēto zv. apskatīšana 40
opcijas balss zvana laikā 39
opcijas video zvana laikā 40
pārsūtīšana 41
starptautiskie numuri 39
veikšana 39
zvanu žurnāls 42
zvanu gaidīšana 41
zvanu pārsūtīšana 41
zvanu žurnāls 42
Alfabētiskais rādītājs 91
Atbilstības deklarācija (R&TTE)
Mēs,
Samsung Electronics,
saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,
GSM WCDMA Wi-Fi mobilais tālrunis : GT-P1000
uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo
dokumentu prasībām.
DrošībaEN 60950-1 : 2006 +A11 : 2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAREN 62311 : 2008
EN 50371 : 2002
IEC 62209-2 : 2010
Padomes rekomendācija 1999/519/EC
EMCEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RadioEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
EN 300 440-2 V1.2.1 (05-2008)
Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst
visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.
Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un
izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168
Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:
Samsung Electronics QA Lab.
un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010. 08. 24 Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs
(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)
* Š ī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa
numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura
iegādājāties savu izstrādājumu.
Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.
Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana
1. Lejupielādējiet jaunāko Kies versiju Samsung tīmekļa vietnē
(www.samsung.com/kies) un instalējiet to datorā.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties Iestatījumi → Bezvadu funkcija un tīkls →
USB iestatījumi → Samsung Kies.
3. Savienojiet ierīci ar datoru, izmantojot datora datu kabeli.
Plašāku informāciju skatiet lietojumprogrammas Kies palīdzības sadaļā.
www.samsung.com
Latvian. 01/2012. Rev. 1.1
Download PDF