Samsung | GT-N5100 | Samsung GT-N5100 Vartotojo vadovas

GT-N5100
Naudotojo vadovas
www.samsung.com
Apie šį vadovą
Kadangi šis prietaisas pagamintas vadovaujantis aukštais „Samsung“ standartais ir
technologijomis, jame galimi aukštos kokybės mobilieji ryšiai ir pramogos. Šis naudotojo vadovas
yra skirtas išsamiai aprašyti prietaiso funkcijas ir ypatybes.
• Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia perskaitykite šį vadovą.
• Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
• Paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
• Galutiniame produkte arba dėl paslaugų teikėjo ir operatorių suteikiamos programinės
įrangos turinys gali skirtis. Jis taip pat gali kisti be išankstinio įspėjimo. Norėdami naujausios
šio vadovo versijos apsilankykite „Samsung“ svetainėje www.samsung.com.
• Turinys (aukštos kokybės turinys), kuris naudoja daug CPU arba RAM išteklių, turi įtakos
visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti,
atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis yra naudojamas.
• Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir
papildomos paslaugos gali skirtis.
• Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų.
„Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“
programos.
• „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registrų
nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti
operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir gali pradėti veikti netinkamai.
• Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams
ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir
naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai
yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
• Už duomenų paslaugas, pavyzdžiui, susirašinėjimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio
sinchronizavimo, ar vietos naudojimo paslaugas gali būti imami papildomi mokesčiai.
Kad nepatirtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite tinkamą mokėjimo planą. Norėdami
išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.
2
Apie šį vadovą
• Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti atnaujintos be
išankstinio įspėjimo ir prietaisas gali jų nepalaikyti. Jei turite klausimų apie su prietaisu
pateikiamas programas, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru. Dėl
naudotojo įdiegtų programų teiraukitės paslaugų teikėjo.
• Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinės įrangos ne iš oficialių
šaltinių prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali
susigadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai ir taip pažeisite
garantijos sąlygas.
Instrukcinės piktogramos
Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus
Perspėjimas: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą
Pastaba: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija
Autoriaus teisės
© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2013
Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.
Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet
kokiu būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet
kokiuose informaciniuose puslapiuose ir gavimo sistemose be išankstinio raštiško „Samsung
Electronics“ leidimo.
3
Apie šį vadovą
Prekių ženklai
• „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
• „Android“ logotipas, „Google™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Google
Play™ Store“ ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
• „Bluetooth®“ yra registruotasis pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
• „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra
registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
• Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.
„DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi
Corporation“ arba jos filialų prekių ženklai ir yra naudojami
pagal licenciją.
APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠŲ FORMATĄ
„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo įrašo formatas, sukurtas „Rovi Corporation“ filialo „DivX,
LLC“. Tai oficialiai „DivX Certified®“ patvirtintas prietaisas, kuris išlaikė griežtus bandymus,
siekiant patvirtinti, kad jame galima atkurti „DivX“ vaizdo įrašus. Išsamesnės informacijos
bei failų konvertavimo į „DivX“ vaizdo įrašus programinės įrangos įrankius rasite tinklalapyje
www.divx.com.
APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS PAREIKALAVUS
„DivX Certified®“ sertifikuotą prietaisą reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti „DivX Video-onDemand“ (VOD) turinio filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, iš prietaiso sąrankos meniu
pasirinkite dalį „DivX VOD“. Išsamesnės informacijos apie užsiregistravimą ieškokite tinklalapyje
vod.divx.com.
„DivX Certified®“ sertifikuotas leisti „DivX®“ vaizdo įrašus ne aukštesnės, nei HD 720p kokybės,
įskaitant papildomą turinį.
4
Turinys
Pradžia
36 Programų ekranas
37Žinynas
37 Teksto įvedimas
39 Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
40 Paskyrų kūrimas
41 Failų perkėlimas
42 Prietaiso sauga
44 Prietaiso naujinimas
8 Prietaiso išvaizda
9Mygtukai
10 „S“ rašiklis
10 Komplekto turinys
11 SIM arba USIM kortelės įdėjimas
12 Akumuliatoriaus krovimas
15 Atminties kortelės įdėjimas
17 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
17 Prietaiso laikymas
18 Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
18 Garsumo keitimas
18 Perjungimas į tylųjį režimą
Ryšiai
45Telefonas
51Adresatai
54Pranešimai
56 El. paštas
57 Google Mail
59Pokalbiai
60Google+
60Messenger
61ChatON
Pagrindai
19
20
23
25
25
26
30
31
32
33
35
35
Indikacinės piktogramos
Naudojimasis jutikliniu ekranu
Valdymo judesiai
Puslapio draugelis
Kelių langų režimo aktyvinimas
„S“ rašiklio naudojimas
Peržiūra „S“ rašiklį laikant virš ekrano
Sparčioji komanda
Pranešimų piktogramos
Pradžios ekranas
Valdiklių naudojimas
Programų naudojimas
Žiniatinklis ir tinklai
62Internetas
63Chrome
64„Bluetooth“
65 „AllShare Cast“
66 AllShare Play
5
Turinys
67 Group Play
68 Smart Remote
101Dropbox
101Žadintuvas
102 Pasaulio laikrodis
103Skaičiuot.
103 S Voice
104Google
105 Paieška balsu
105 Mano failai
106Atsisiuntimai
Medija
69 Muzikos grotuvas
70Fotoaparatas
77Galerija
80 Paper Artist
81 Vaizdo įrašų
82YouTube
84Flipboard
Kelionės ir vietos nustatymas
107Žemėlap.
108Vietinis
109Navigacija
Programos ir medijos
parduotuvės
85
86
86
87
88
88
88
89
89
89
90
„Google Play“
„Samsung Apps“
Game Hub
Music Hub
„Play“ knygos
„Play“ filmai
„Google Play“
Play Magazines
Readers Hub
Video Hub
Learning Hub
Nustatymai
110 Apie nustatymus
110„Wi-Fi“
111Bluetooth
111 Duomenų naudojimas
112 Daugiau nustatymų
113 Pradžios ekrano režimas
113 Blokavimo režimas
114Garsas
114Ekranas
115Saugykla
116 Energijos taupymo režimas
116Akumuliatorius
116 Programų tvarkyklė
116 Vietos nustat. paslaugos
117 Užrakinimo ekranas
118Sauga
Priemonės
91
95
96
98
„S Note“
aNote HD
S Planner
Polaris Office
6
Turinys
119 Kalba ir įvestis
121„Cloud“
122 Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš
naujo
122 Pridėti paskyrą
122Judesys
122 „S“ Pen
123Priedai
123 Data ir laikas
124Pasiekiamumas
125 Kūrėjų parinktys
126 Apie įrenginį
Trikčių diagnostika
7
Pradžia
Prietaiso išvaizda
Priekinis
fotoaparatas
Ausinė
Mikrofonas telefono
garsiakalbiui
Artumo /
šviesos jutiklis
Maitinimo mygtukas
Garsumo mygtukas
Jutiklinis ekranas
IrLED
Pradžios ekrano
mygtukas
Grįžimo mygtukas
Meniu mygtukas
Universali jungtis
Mikrofonas
Ausinių lizdas
GPS antena
Pagrindinė antena
Galinis fotoaparatas
Atminties kortelės
anga
SIM kortelės anga
„S“ rašiklis
Garsiakalbis
Garsiakalbis
8
Pradžia
Prietaiso viršutinėje dalyje esantis mikrofonas veikia tik tuomet, kai naudojatės garsiakalbiu ar
filmuojate vaizdo įrašus.
• Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšių
problemas arba išnaudoti daugiau akumuliatoriaus.
• Nenaudokite apsauginių ekrano plėvelių. Tai gali trikdyti jutiklinio ekrano veikimą.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis
ekranas gali sugesti.
Mygtukai
Mygtukas
Funkcija
• Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite
paspaudę.
Įjungimo
Meniu
Pradžios
• Jei prietaise įvyksta kritinių klaidų, jis nebereaguoja į komandas
ar užstringa, paspauskite ir laikykite paspaudę 8–10 sek. taip iš
naujo paleisdami prietaisą.
• Norėdami užrakinti ar atrakinti prietaisą, paspauskite. Išsijungus
ekranui prietaisas pereina į užrakto režimą.
• Norėdami atidaryti dabartinio ekrano galimas parinktis,
palieskite.
• Norėdami paleisti „Google Search“ palaikykite palietę Pradžios
ekrane.
• Norėdami grįžti į Pradžios ekraną, paspauskite.
• Norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą,
paspauskite ir laikykite paspaudę.
• Norėdami paleisti „S Voice“, paspauskite du kartus.
• Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.
Grįžimo atgal
• Norėdami įjungti arba išjungti kelių langų režimą, palieskite ir
laikykite.
Garsumo
• Norėdami keisti prietaiso garsumą, paspauskite.
9
Pradžia
„S“ rašiklis
„S“ rašiklio
mygtukas
„S“ rašiklio galiukas
Pavadinimas
Funkcija
„S“ rašiklio galiukas
• Atlikite pagrindinius veiksmus „S“ rašikliu. (20 psl.)
„S“ rašiklio
mygtukas
• Atlikite pažangius veiksmus „S“ rašikliu. (26 psl.)
Komplekto turinys
Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:
• Prietaisas
• Trumpasis darbo pradžios vadovas
Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė
įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.
10
Pradžia
• Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo
regiono ar paslaugų teikėjo.
• Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais
prietaisais.
• Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
• Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo.
Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
• Kiti priedai gali būti nesuderinami su šiuo prietaisu.
• Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus priedus. Netinkamų priedų sukeltas netinkamas
veikimas nėra dengiamas garantijos.
• Visi priedai gali būti negalimi. Tai priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami
daugiau informacijos apie galimus priedus, žr „Samsung“ svetainėje.
SIM arba USIM kortelės įdėjimas
Įdėkite mobiliųjų telefonų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę.
Su prietaisu veikia tik „MicroSIM“ kortelės.
1 Įdėkite SIM arba USIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.
11
Pradžia
• Nekiškite atminties kortelės į SIM kortelės angą. Atminties kortelei įstrigus SIM kortelės
angoje, nugabenkite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą, kad šio
centro specialistai išimtų atminties kortelę.
• Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele.
„Samsung“ neatsako už jokius nuostolius ar nepatogumus, kuriuos galėjo sukelti
pamestos ar pavogtos kortelės.
2 Stumkite SIM arba USIM kortelę, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.
SIM arba USIM kortelės išėmimas
Stumtelėkite SIM ar USIM kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.
Akumuliatoriaus krovimas
Įkraukite akumuliatorių įkrovikliu prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą.
Naudokitės tik „Samsung“ patvirtintais įkrovikliais, akumuliatoriais ir laidais. Naudojantis
netinkamais įkrovikliais ar kabeliais gali susprogti akumuliatorius arba galite sugadinti
prietaisą.
12
Pradžia
• Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio
akumuliatoriaus pranešimas.
• Jei akumuliatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto,
kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite
išsieikvojusį akumuliatorių.
Įkrovimas naudojant įkroviklį
USB laidą prijunkite prie USB adapterio ir prijunkite USB adapterio laido galą prie universalios
jungties.
Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl
netinkamo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
• Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
• Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, jutiklinis ekranas gali neveikti.
Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
• Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso
naudojimo ar darbo laiko. Jei akumuliatoriaus įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali
nustoti krauti.
• Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio
aptarnavimo centrą.
13
Pradžia
Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo įkroviklio. Pirmiausia atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir tik
tada atjunkite jį nuo elektros lizdo.
Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi
maitinimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip
neeikvodami veltui elektros. Įkraunant prietaisą reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo.
Akumuliatoriaus įkrovimo lygio tikrinimas
Įkraudami akumuliatorių, kol prietaisas išjungtas, toliau pateikiamos piktogramos parodys
akumuliatoriaus įkrovimo lygį:
Įkraunama
Visiškai įkrauta
Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas
Prietaise įdiegtos parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją. Pritaikius šias parinktis
ir išjungus funkcijas fone, prietaiso akumuliatorius ilgiau neišsenka:
• Kai prietaiso nenaudojate, paspaudę Maitinimo mygtuką, perjunkite jį į miego režimą.
• Užduočių valdikliu uždarykite nenaudojamas programas.
• Išjunkite „Bluetooth“ funkciją.
• Išjunkite „Wi-Fi“ funkciją.
• Išjunkite programų automatinio sinchronizavimo funkciją.
• Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
• Sumažinkite ekrano ryškumą.
14
Pradžia
Atminties kortelės įdėjimas
Prietaise galima naudoti iki 64 GB talpos atminties korteles. Priklausomai nuo atminties kortelės
gamintojo ir jos tipo, kai kurios atminties kortelės gali būti nesuderinamos su prietaisu.
• Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su prietaisu. Jei
naudosite nepritaikomas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties
kortelę ar sugadinti kortelėje laikomus duomenis.
• Patikrinkite, ar atminties kortelę dedate teisinga puse į viršų.
• Prietaisas palaiko tik FAT failų sistemos atminties korteles. Jei įdėsite kita failų sistema
suformatuotą kortelę, prietaisas paprašys iš naujo formatuoti atminties kortelę.
• Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelių naudojimo laiką.
• Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, jos failų katalogas atsiranda vidinės atminties
extSdCard aplanke.
1 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.
2 Stumkite atminties kortelę į angą, kol ji užsifiksuoja reikiamoje vietoje.
15
Pradžia
Atminties kortelės išėmimas
Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti. Pradžios ekrane palieskite
Progr. → Nustatymai → Saugykla → Atjungti SD kortelę.
Stumtelėkite atminties kortelę, kad ji atsilaisvintų iš prietaiso, tuomet ištraukite ją.
Nebandykite išimti atminties kortelės, kol prietaisas siunčia ar bando pasiekti informaciją.
Tai padarę galite prarasti duomenis ar sugadinti ar pažeisti atminties kortelę ar prietaisą.
„Samsung“ neatsako už nuostolius, dėl neteisingo pažeistos atminties kortelės
naudojimo, įskaitant duomenų praradimą.
Atminties kortelės formatavimas
Kompiuteryje suformatuota atminties kortelė gali būti nesuderinama su prietaisu. Atminties
kortelę formatuokite prietaise.
Pradžios ekrane palieskite Progr. → Nustatymai → Saugykla → Formatuoti SD kortelę →
Formatuoti SD kortelę → Trinti viską.
Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių
prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl
duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.
16
Pradžia
Prietaiso įjungimas ir išjungimas
Pirmą kartą įjungdami prietaisą vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte
prietaisą.
Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką kelias sekundes.
• Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse,
vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
• Jei norite išjungti belaides funkcijas, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo
mygtuką bei palieskite Lėktuvo režimas.
Jei norite išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir tuomet
palieskite Išjungti.
Prietaiso laikymas
Neuždenkite antenos srities rankomis ar kitais objektais. Tai gali sukelti ryšių problemas arba
išnaudoti daugiau akumuliatoriaus.
17
Pradžia
Prietaiso užrakinimas ir atrakinimas
Nesinaudodami prietaisu, užrakinkite jį, kad būtų išvengta nepageidaujamų veiksmų. Paspaudus
Maitinimo mygtuką, išjungiamas ekranas ir prietaisas pradeda veikti užrakto režimu. Jei prietaisu
nesinaudojama tam tikrą laiko tarpą, jis užsirakina automatiškai.
Jei norite atrakinti prietaisą, kai jutiklinis ekranas išjungtas, paspauskite Maitinimo arba Pradžios
ekrano mygtuką, palieskite bet kur ekrane ir tuomet perbraukite pirštu bet kuria kryptimi.
Garsumo keitimas
Jei norite keisti skambėjimo tono garsumą arba muzikos ar vaizdo įrašo grojimo garsumą,
paspauskite Garsumo mygtuką aukštyn arba žemyn.
Perjungimas į tylųjį režimą
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Paspauskite ir laikykite paspaudę Garsumo mygtuką, kol jis persijungs į tylųjį režimą.
• Paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką ir palieskite Nutildyti arba Vibruoti.
• Ekrano viršuje atidarykite pranešimų sritį ir palieskite Garsas arba Vibruoti.
18
Pagrindai
Indikacinės piktogramos
Ekrano viršuje rodomos piktogramos pateikia informacijos apie prietaiso būseną. Žemiau
esančioje lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.
Piktograma
Reikšmė
Nėra signalo
Signalo stiprumas
Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
Prisijungta prie GPRS tinklo
Prisijungta prie EDGE tinklo
Prisijungta prie UMTS tinklo
Prisijungta prie HSDPA tinklo
Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo
„Bluetooth“ funkcija įjungta
GPS ryšys įjungtas
Skambinama
Praleisti skambučiai
Sinchronizuota su žiniatinkliu
Prijungta prie kompiuterio
Neįdėta SIM arba USIM kortelė
Nauja teksto arba multimedijos žinutė
Įjungtas žadintuvas
Įjungtas tylusis režimas
Įjungtas vibracijos režimas
Įjungtas lėktuvo režimas
19
Pagrindai
Piktograma
Reikšmė
Klaida arba perspėjimas
Akumuliatoriaus įkrovos lygis
Naudojimasis jutikliniu ekranu
Jei norite naudotis jutikliniu ekranu, naudokitės tik pirštais arba „S“ rašikliu.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros
iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
• Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis
ekranas gali sugesti.
• Norėdami nepažeisti jutiklinio ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais, nespauskite jo
stipriai pirštų galais.
• Jei paliksite jutiklinį ekraną įjungtą ir nenaudojamą ilgą laiką, gali atsirasti povaizdžių
(gali sudegti ekranas) arba šešėlių. Kai nesinaudojate prietaisu, išjunkite jutiklinį
ekraną.
Judesiai pirštais
Lietimas
Jei norite atidaryti programą, pasirinkti meniu elementą, paspausti ekrane rodomą mygtuką ar
naudojantis ekrano klaviatūra įvesti simbolį, palieskite elementą pirštu.
20
Pagrindai
Vilkimas
Jei norite piktogramą, miniatiūrą ar peržiūrą perkelti į naują vietą, palieskite ir laikykite elementą
ir tuomet vilkite elementą į naują vietą.
Palietimas du kartus
Palieskite du kartus tinklalapį, žemėlapį ar vaizdą, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite grįžti,
palieskite du kartus dar kartą.
21
Pagrindai
Perbraukimas
Jei norite matyti kitą skydelį, Pradžios ar programų ekrane perbraukite kairėn ar dešinėn. Jei
norite slinkti tinklalapyje ar sąraše, pvz., adresatų, perbraukite aukštyn ar žemyn.
Suspaudimas
Atitraukite du pirštus tinklalapyje, žemėlapyje ar vaizde, jei norite priartinti jo dalį. Jei norite
nutolinti, suspauskite.
22
Pagrindai
Valdymo judesiai
Prietaisą galima valdyti paprastais judesiais.
Prieš naudodami judesius įsitikinkite, kad judesio funkcija yra aktyvinta. Pradžios ekrane
palieskite Progr. → Nustatymai → Judesys, tada vilkite Judesys jungiklį dešinėn.
Ekrano pasukimas
Daugelis programų gali rodyti vaizdą vertikalioje ar horizontalioje padėtyje. Pasukus prietaisą
ekranas automatiškai prisitaiko prie naujosios vaizdo rodymo padėties.
Jei norite išvengti automatinio ekrano pasukimo, atidarykite pranešimų sritį ir panaikinkite
Ekrano sukimas žymėjimą.
• Naudojantis kai kuriomis programomis negalima pasukti ekrano.
• Kai kurios programos rodo skirtingą ekraną priklausomai nuo padėties. Pasukus
skaičiuoklę į horizontalią padėtį, ji tampa moksline.
23
Pagrindai
Brūkštelėjimas
Jei norite užfiksuoti ekrano nuotrauką, brūkštelėkite ranka per ekraną. Vaizdas išsaugomas
Galerija → Screenshots. Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti
negalima.
Uždengimas
Uždenkite ekraną delnu, jei norite pristabdyti medijos leidimą.
24
Pagrindai
Puslapio draugelis
Naudokitės šia funkcija norėdami naudoti programas pagal atliekamus veiksmus. Puslapiai, susiję
su atliekamais veiksmais pasirodo, kai:
• Ištraukiate „S“ rašiklį iš angos.
• Kai prie prietaiso prijungiate ausines arba stotelę.
• Kai naudojatės tarptinkliniu ryšiu.
Kelių langų režimo aktyvinimas
Naudokitės šia funkcija norėdami, kad ekrane vienu metu būtų rodomos dvi veikiančios
programos.
• Gali veikti tik kelių langų režimo skydelyje esančios programos.
• Paleidus programas su multimedijos failais, pvz., muziką ar vaizdo įrašus, bus grojamas
garsas iš abiejų failų.
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Norėdami naudotis kelių langų režimu, programų ekrane palieskite Nustatymai → Ekranas ir
tada pažymėkite žymimąjį langelį ties Keli langai.
Kelių langų skydelio naudojimas
Norėdami aktyvinti kelių langų režimo skydelį palaikykite palietę . Kelių langų režimo skydelis
pasirodo ekrano kairiojoje pusėje. Pasirinkite vieną programą, o kitą programą vilkite į naują
vietą. Norėdami išjungti kelių langų režimo skydelį dar kartą palaikykite palietę .
Norėdami keisti skydelių dydį, vilkite tarp programų skydelių esančią juostą aukštyn arba žemyn.
Norėdami rodyti arba slėpti skydelį, palieskite jo rankenėlę. Kai skydelis atidarytas, palaikykite
palietę rankenėlę ir vilkite į ekrano kraštą, kad pajudintumėte skydelį. Kai skydelis paslėptas,
palaikykite palietę rankenėlę ir vilkite ją aukštyn arba žemyn, kairėn arba dešinėn, kad ją
pajudintumėte.
25
Pagrindai
„S“ rašiklio naudojimas
Naudodamiesi pridedamu „S“ rašikliu galite nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas.
Veiksmai, atlikti „S“ rašikliu ir laikant paspaudus mygtuką, suteikia papildomo funkcionalumo,
pvz., galite užfiksuoti ekraną.
Norėdami naudotis „S“ rašikliu, ištraukite jį iš angos.
Ištraukus „S“ rašiklį iš angos prietaisas jį atpažįsta ir:
• Įjungia jutiklinį ekraną (jei jis išjungtas).
• Paleidžia „Popup Note“.
• Atidaro „S“ rašiklio puslapį (iš Pradžios ekrano).
• „S“ rašiklio galiukas nekeičiamas. Jei galiukas taps bukas, įsigykite naują „S“ rašiklį.
• Jeigu „S“ rašiklis blogai veikia, nugabenkite jį į „Samsung“ techninio aptarnavimo
centrą. Daugiau informacijos apie „S“ rašiklį ieškokite „Samsung“ svetainėje.
• Kad „S“ rašiklis kuo geriau veiktų, dažniausiai laikykite jį statmeną jutikliniam ekranui ir
stenkitės nerašyti pasukus aštriu kampu.
26
Pagrindai
Meniu atidarymas
Norėdami atidaryti galimų parinkčių ekraną, paspauskite „S“ rašiklio mygtuką ir pieškite
Paskiausio veiksmo atšaukimas
Norėdami atšaukti paskiausią veiksmą, paspauskite „S“ rašiklio mygtuką ir pieškite
27
.
.
Pagrindai
Ekrano kopijų fiksavimas
Paspaudę „S“ rašiklio mygtuką laikykite palietę ekraną, kol išgirsite spragtelėjimą. Ekrano vaizdas
išsaugomas Galerija → Screenshots aplanke.
Galima piešti ar rašyti ant ekrano vaizdo arba jį apkarpyti. Keistas vaizdas išsaugomas Galerija →
IMG_edited aplanke.
Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.
Paleidžia „Popup Note“
Norėdami paleisti „Popup Note“, paspaudę „S“ rašiklio mygtuką du kartus palieskite ekraną.
28
Pagrindai
Teksto žymėjimas
Norėdami pažymėti tekstą, paspaudę „S“ rašiklio mygtuką ir vilkite kairėn arba į dešinėn norimu
pažymėti tekstu. Jei vilksite tarp linijų, galite pažymėti nenorimo teksto. Norėdami pažymėti tik
norimą tekstą, vilkite teksto viduriu arba vilkite teksto žymėjimo piktogramas.
Samsung UserManual
„Quick“ komandos paleidimas
Norėdami paleisti „Quick“ komandą, paspaudę „S“ rašiklio mygtuką vilkite „S“ rašiklį ekranu
aukštyn.
Norėdami paleisti priskirtą programą ar funkciją, „Quick“ komandos ekrane nupieškite gesto
komandą.
29
Pagrindai
Vaizdo pasirinkimas ir fiksavimas
Paspaudę „S“ rašiklio mygtuką pieškite liniją aplink norimą pažymėti sritį. Pasirinktas plotas
išsaugomas Galerija → Screenshots aplanke. Ekrano apačioje pasirinkite vieną iš pasirodžiusių
programų, kurią norėsite naudoti su pasirinkta sritimi, piktogramą.
Peržiūra „S“ rašiklį laikant virš ekrano
Kai „S“ rašiklį laikote šalia ekrano, ekrane pasirodo rodyklė. Judėkite rodykle prie failų, temų
ar parinkčių ir taip peržiūrėkite turinį ar informaciją iškylančiuose languose. Galite slinkti per
skydelius ar sąrašus rodyklę nutempdami iki ekrano krašto (viršaus, apačios, kairės ar dešinės).
30
Pagrindai
Sparčioji komanda
Naudokitės šia funkcija norėdami paskambinti, siųsti žinutę arba ieškoti turinio nupiešdami
komandos gestą ekrane. Jei norite paleisti Sparčioji komandą, paspaudę „S“ rašiklio mygtuką
vilkite „S“ rašiklį ekranu aukštyn.
Judesių komandų pridėjimas
Palieskite → → Pasirinkite programą arba Rinktis funkc. / nustat. Pasirinkite programą
arba funkciją → parinktis. Nubrėžkite naują judesio komandą ir tuomet palieskite Atlikta.
Judesių komandų naudojimas
Jei norite paleisti programų ar funkcijų, nubrėžkite judesio komandą.
Atlikdami specifiškesnes užduotis, po judesio komandos nubrėžkite raktažodį, pvz., vardą ar
telefono numerį. Pvz., nubrėžus „@“, bus paleista el. pašto programa. Pridėjus gavėjo vardą po „@“,
atsidarys el. laiško rašymo ekranas, kad galėtumėte siųsti el. laišką gavėjui.
31
Pagrindai
Pranešimų piktogramos
Pranešimų piktogramos pasirodo būsenos juostoje ekrano viršuje. Jos praneša apie praleistus
skambučius, naujas žinutes, įvykius kalendoriuje, prietaiso būseną ir kt. Norėdami atidaryti
pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Jei norite matyti papildomų įspėjimų, slinkite
sąrašu. Norėdami uždaryti pranešimų sritį vilkite ekrano apačioje pateikiamą juostą.
Pranešimų skydelyje galite peržiūrėti savo prietaiso būseną ir naudoti šias parinktis:
• Wi-Fi: įjungti ar išjungti „Wi-Fi“ funkciją.
• GPS: įjungti arba išjungti GPS funkciją.
• Skaitymo rež.: įjungti arba išjungti skaitymo režimą. Skaitymo režimu, prietaisas padės
apsaugoti jūsų akis skaitant naktį. Norėdami pasirinkti programas, kurios bus naudojamos,
palieskite Nustatymai → Ekranas → Skaitymo režimas.
• Garsas: įjungti arba išjungti tylųjį režimą. Galite nustatyti, kad tyliajame režime prietaisas
vibruotų ar neskleistų jokio garso.
• Ekrano sukimas: leisti arba drausti suktis sąsajai, kai pasukate prietaisą.
• Bluetooth: įjungti arba išjungti „Bluetooth“ funkciją.
• Mob. duomenys: įjungti arba išjungti duomenų ryšį.
• Blokav. režimas: įjungti arba išjungti blokavimo režimą. Blokavimo režimu prietaisas blokuos
pranešimus. Norėdami pasirinkti, kuris pranešimas bus blokuojamas, palieskite Nustatymai
→ Blokavimo režimas.
• Sinch.: įjungti arba išjungti automatinį programų sinchronizavimą.
• Keli langai: nustatykite naudoti kelių langų režimą.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
32
Pagrindai
Pradžios ekranas
Pradžios ekrane yra pradžios taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame
rodomos indikacinės piktogramos, valdikliai, programų nuorodos ir kt.
Pradžios ekrane gali būti keletas skydelių. Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar
dešinėn.
Pradžios ekrano režimo keitimas
Pradžios ekranas veikia pagrindiniu ir paprastuoju režimu. Paprastajame režime pridėdami
nuorodų į Pradžios ekraną galite pasiekti mėgstamiausiuosius adresatus, programas ir
nustatymus.
Norėdami perjungti į paprastąjį režimą, Pradžios ekrane palieskite Progr. → Nustatymai →
Pradžios ekrano režimas → Paprastas režimas → Taikyti.
Elementų pertvarkymas
Programos piktogramos pridėjimas
Pradžios ekrane palieskite Progr., palieskite ir laikykite programos piktogramą ir tuomet vilkite ją į
skydelio rodinį.
Elemento pridėjimas
Tinkinkite Pradžios ekraną pridėdami valdiklių, aplankų ar puslapių.
Palieskite ir laikykite tuščią sritį Pradžios ekrane ir tuomet pasirinkite vieną iš šių kategorijų:
• Programos ir valdikliai: pridėti valdiklių arba programų į Pradžios ekraną.
• Aplankas: sukurkite naują aplanką.
• Puslapis: sukurkite naują puslapį.
Elemento perkėlimas
Palieskite ir laikykite elementą, tada nuvilkite jį į naują vietą. Jei norite perkelti ją į kitą skydelį,
vilkite į ekrano kraštą.
33
Pagrindai
Elemento pašalinimas
Palieskite ir laikykite elementą ir vilkite jį į Pradžios ekrano viršuje esančią šiukšliadėžę. Kai
šiukšliadėžė taps raudona, paleiskite jį.
Skydelių pertvarkymas
Naujo skydelio pridėjimas
Palieskite
→ Redaguoti puslapį →
.
Skydelio perkėlimas
→ Redaguoti puslapį, bakstelėkite ir palaikykite pranešimų sritį, tada nutempkite
Palieskite
ją į kitą vietą.
Skydelio pašalinimas
→ Redaguoti puslapį, bakstelėkite ir palaikykite pranešimų sritį, tada nutempkite
Palieskite
ją į ekrano apačioje esančią šiukšliadėžę.
Ekrano fono nustatymas
Nustatykite prietaise saugomą vaizdą ar nuotrauką kaip Pradžios ekrano foną.
Pradžios ekrane palieskite
iš šių:
→ Nustatyti ekrano foną → Pradžios ekranas, ir pasirinkite vieną
• Galerija: matyti prietaiso fotoaparatu nufotografuotas nuotraukas ar vaizdus, atsiųstus iš
interneto.
• Interaktyvūs ekrano fonai: matyti animuotus vaizdus.
• Ekrano fonai: matyti ekrano fonų vaizdus.
Tuomet pasirinkite vaizdą ir palieskite Nust. ekrano foną. Arba pasirinkite vaizdą, keiskite jo dydį
vilkdami rėmelį ir tuomet palieskite Atlikta.
34
Pagrindai
Valdiklių naudojimas
Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją pradžios ekrano
rodinyje. Jei norite jais naudotis, pridėkite valdiklių iš valdiklių skydelio į Pradžios ekraną.
• Kai kurie valdikliai jungiasi prie žiniatinklio paslaugų. Už žiniatinklio valdiklio
naudojimą gali reikėti papildomai mokėti.
• Galimi valdikliai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.
Valdiklių pridėjimas į Pradžios ekraną
Pradžios ekrane palieskite Progr. → Valdikliai. Valdiklių skydelyje slinkite kairėn ar dešinėn ir
tuomet palieskite ir laikykite valdiklį, jei norite jį pridėti į Pradžios ekraną.
Nustatymų nuorodų valdiklių naudojimas
Pradžios ekrane palieskite Progr. → Valdikliai, tuomet norėdami atidaryti nustatymų parinkčių
sąrašą palieskite ir laikykite palietę Nustatymų trumpinys. Pasirinkite nustatymų parinktį, kurią
norite pridėti į Pradžios ekraną kaip nuorodą.
Programų naudojimas
Prietaise gali veikti įvairių skirtingų tipų programų – nuo medijos iki internetinių.
Programos atidarymas
Pradžios ar Programų ekrane pasirinkite programos piktogramą, kad ją atidarytumėte.
Paskiausiai naudotų programų atidarymas
Jei norite atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą, paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano
mygtuką.
Jei norite atidaryti, pasirinkite programos piktogramą.
35
Pagrindai
Programos uždarymas
Uždarykite nenaudojamas programas taip tausodami akumuliatoriaus energiją ir išlaikydami
prietaiso našumą.
Paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką, palieskite ir tuomet šalia programos
palieskite Baig., kad uždarytumėte ją. Kad uždarytumėte visas veikiančias programas, palieskite
Baigti viską. Arba paspauskite ir laikykite Pradžios ekrano mygtuką ir tuomet palieskite .
Programų ekranas
Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.
Jei norite atidaryti Programų ekraną, pradžios ekrane palieskite Progr.
Jei norite peržiūrėti kitus skydelius, slinkite kairėn ar dešinėn.
Programų pertvarkymas
→ Redaguoti, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į kitą vietą.
Palieskite
Jei norite perkelti ją į kitą skydelį, vilkite į ekrano kraštą.
Aplankų tvarkymas
Kad būtų patogiau naudotis, susijusias programas patalpinkite į aplanką.
→ Redaguoti, bakstelėkite ir palaikykite programą, tada nutempkite ją į Kurti
Palieskite
aplanką. Įveskite aplanko pavadinimą ir palieskite Gerai. Dėkite programas į naują aplanką jas
vilkdami ir tuomet palieskite Įraš., jei norite išsaugoti išdėstymą.
Skydelių pertvarkymas
Suspauskite ekrane, palieskite ir laikykite skydelio rodinį ir tuomet vilkite jį į naują vietą.
36
Pagrindai
Programų diegimas
Naudokitės programų parduotuvėmis, pavyzdžiui „Samsung Apps“, kad galėtumėte atsisiųsti ir
įsidiegti programas.
Programų šalinimas
Palieskite
→ Pašalinti, ir tada pasirinkite norimą pašalinti programą.
Iš anksto į prietaisą įdiegtų programų pašalinti negalima.
Programų bendrinimas
Bendrinkite atsiųstas programas su kitais el. paštu, „Bluetooth“ ar kitais būdais.
→ Bendrinti programas, pasirinkite programą, palieskite Atlikta, tada pasirinkite
Palieskite
bendrinimo metodą. Tolimesni žingsniai priklauso nuo pasirinkto režimo.
Žinynas
Norėdami sužinoti, kaip naudotis prietaisu ir programomis arba konfigūruoti svarbius
nustatymus, žr. žinyno informaciją.
Programų ekrane palieskite Žinynas. Jei norite peržiūrėti patarimus, pasirinkite elementą.
Teksto įvedimas
Jei norite įvesti tekstą, naudokitės „Samsung“ klaviatūra ar balso įvesties funkcija.
Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą
į palaikomą kalbą.
37
Pagrindai
Klaviatūros tipo keitimas
Palieskite bet kurį teksto įvesties laukelį, atidarykite pranešimų sritį, palieskite Pasirinkite įvesties
būdą, tada pasirinkite norimą naudoti klaviatūros tipą.
„Samsung“ klaviatūros naudojimas
Nustatykite „Samsung“ klaviatūros
parinktis.
Ištrinkite ankstesnį simbolį.
Įveskite lūžį iki kitos eilutės.
Įveskite didžiąją raidę.
Įveskite didžiąją raidę.
Įveskite skyrybos ženklus.
Pridėkite elementą iš iškarpinės.
Įveskite tarpą.
Rašymas didžiosiomis raidėmis
Prieš įvesdami simbolį palieskite
. Jei norite rašyti tik didžiosiomis raidėmis, palieskite dukart.
Kalbų klaviatūrų keitimas
Pridėkite klaviatūros kalbas ir tada, norėdami pakeisti klaviatūros kalbą, tarpo klavišu slinkite
kairėn arba dešinėn.
Rašymas ranka
Palieskite ir palaikykite , palieskite , tada rašykite žodį pirštu arba „S“ rašikliu. Siūlomi žodžiai
rodomi įvedant simbolius. Pasirinkite siūlomą žodį.
38
Pagrindai
Teksto įvedimas balsu
Aktyvinkite balso įvesties funkciją ir kalbėkite į mikrofoną. Prietaisas rodys, ką pasakėte.
Jei prietaisas teisingai nesupranta jūsų žodžių, palieskite pabrauktą tekstą ir išskleidžiamajame
sąraše pasirinkite alternatyvų žodį ar žodžių junginį.
Jei norite keisti kalbą ar pridėti balsu atpažįstamų kalbų, palieskite dabartinę kalbą.
Kopijavimas ir įklijavimas
Jei norite pažymėti daugiau ar mažiau teksto, palieskite ir palaikykite virš teksto, vilkite ar ,
tada norėdami kopijuoti palieskite → Kopijuoti, o norėdami iškirpti – Iškirpti. Pažymėtas
tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
Jei norite jį įklijuoti į teksto įvedimo laukelį, palieskite ir palaikykite toje vietoje, kur norėtumėte
įterpti, ir tuomet palieskite Įklijuoti.
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo
Jei norite naudotis internetu ar bendrinti medijos failus su kitais prietaisais, prijunkite prietaisą
prie „Wi-Fi“ tinklo. (110 psl.)
„Wi-Fi“ įjungimas ir išjungimas
Atidarykite pranešimų sritį ir tuomet palieskite Wi-Fi, jei norite įjungti ar išjungti.
• Jūsų prietaisas naudojasi neharmonizuotu dažniu ir skirtas naudoti visose Europos
šalyse. WLAN galima naudotis ES be jokių apribojimų, bet negalima naudotis lauke.
• Jei norite taupyti akumuliatoriaus energiją, nesinaudodami telefonu išjunkite „Wi-Fi“.
39
Pagrindai
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų
Programų ekrane palieskite Nustatymai → „Wi-Fi“, tada vilkite „Wi-Fi“ jungiklį dešinėn.
Pasirinkite tinklą iš aptiktų „Wi-Fi“ tinklų sąrašo, jei reikia, įveskite slaptažodį ir tuomet palieskite
Jungtis. Slaptažodžio reikalaujantys tinklai rodomi su spynos piktograma. Kai prietaisas
prisijungs prie „Wi-Fi“ tinklo, jis automatiškai jungsis prie jo, kai bus galima.
„Wi-Fi“ tinklų pridėjimas
Jei norimas tinklas nerodomas tinklų sąraše, tinklų sąrašo apačioje palieskite Pridėti „Wi-Fi“
tinklą. Tinklo SSID įveskite tinklo pavadinimą, pasirinkite apsaugos tipą ir įveskite slaptažodį, jei
tai nėra atviras tinklas, ir tuomet palieskite Išsaugoti.
„Wi-Fi“ tinklų pamiršimas
Bet kurį naudotą tinklą, įskaitant dabartinį, galima pamiršti, kad prietaisas prie jo automatiškai
nesijungtų. Tinklų sąraše pasirinkite tinklą ir tuomet palieskite Pamiršti.
Paskyrų kūrimas
„Google“ programoms, pvz., „Google Play “, būtina „Google“ paskyra, o „Samsung Apps“ būtina
„Samsung“ paskyrą. Jei naudodamiesi prietaisu norite patirti daugiausia įspūdžių, susikurkite
„Google“ ar „Samsung“ paskyrą.
Paskyrų pridėjimas
Jei norite neprisijungę sukurti „Google“ paskyrą, vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis
atidarant „Google“ programą.
Jei norite prisijungti prie „Google“ paskyros ar sukurti naują, programų ekrane palieskite
Nustatymai → Pridėti paskyrą → Google. Tuomet palieskite Naujas, jei norite kurti naują,
arba palieskite Esama ir tuomet, norėdami baigti paskyros sąranką, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis. Prietaise galima naudotis daugiau nei viena „Google“ paskyra.
Taip pat susikurkite „Samsung“ paskyrą.
40
Pagrindai
Paskyrų šalinimas
Programų ekrane palieskite Nustatymai, pasirinkite paskyros pavadinimą, tada Paskyros,
pasirinkite norimą pašalinti paskyrą ir tuomet palieskite Pašalinti paskyrą.
Failų perkėlimas
Perkelkite garso, vaizdo įrašų, vaizdų ar kitų tipų failus iš prietaiso į kompiuterį ar atvirkščiai.
Toliau pateikiamus failų formatus palaiko programos. Prietaiso programinės įrangos
versija gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
• Muzikos įrašai: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac ir flac
• Vaizdai: bmp, gif, jpg ir png
• Vaizdo įrašai: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf ir mkv
• Dokumentai: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf ir txt
Prijungimas prie „Samsung Kies“
„Samsung Kies“ yra kompiuterinė programa, kuri tvarko ir sinchronizuoja medijos bibliotekas,
adresatus ir kalendorius su „Samsung“ prietaisais. Atsisiųskite „Samsung Kies“ iš „Samsung“
svetainės.
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
„Samsung Kies“ paleidžiama kompiuteryje automatiškai. Jeigu „Samsung Kies“ automatiškai
nepaleidžiama, dukart spustelėkite „Samsung Kies“ piktogramą kompiuteryje.
2 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.
41
Pagrindai
Prijungimas prie „Windows Media Player“
Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtas „Windows Media Player“ leistuvas.
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2 Atidarykite „Windows Media Player“ ir sinchronizuokite muzikos failus.
Prijungti kaip medijos prietaisą
1 Prijunkite prietaisą prie kompiuterio USB laidu.
2 Atidarykite pranešimų sritį, tada palieskite Prijungtas kaip medijos įrenginys → Medijos
įrenginys (MTP).
Jei kompiuteris nepalaiko medijos perkėlimo protokolo (MTP) ar jame nėra įdiegta
atitinkama tvarkyklė, palieskite Fotokamera (PTP).
3 Perkelkite failus iš prietaiso į kompiuterį ir atvirkščiai.
Prietaiso sauga
Naudodamiesi saugos funkcijomis neleiskite kitiems naudotis ar pasiekti prietaise saugomus
asmeninius duomenis ir informaciją. Atrakinant prietaisą, prašoma įvesti atrakinimo kodą.
Nustatyti atrakinti atpažinus veidą
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas →
Atrakinimas veidu.
Veidas turi būti rėmelyje, kad jį užfiksuotumėte. Tuomet, jei norite atrakinti ekraną, nustatykite
atsarginį atrakinimo PIN kodą ar seką, jei atrakinimas atpažinus veidą nesuveiktų.
42
Pagrindai
Nustatyti atrakinti atpažinus veidą ir balsą
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas → Veidas
ir balsas.
Veidas turi būti rėmelyje, kad jį užfiksuotumėte, tuomet nustatykite balso komandą. Tuomet,
jei norite atrakinti ekraną, nustatykite atsarginį atrakinimo PIN kodą ar seką, jei atrakinimas
atpažinus veidą ar balsą nesuveiktų.
Sekos nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas →
Šablonas.
Sujungdami keturis ar daugiau taškų nubrėžkite seką, tuomet nubrėžkite ją dar kartą, kad
patvirtintumėte. Nustatykite atsarginį ekrano atrakinimo PIN kodą, jei pamirštumėte seką.
PIN kodo nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas → PIN
kodas.
Įveskite bent keturis skaičius, tuomet, norėdami jį patvirtinti, įveskite slaptažodį.
Slaptažodžio nustatymas
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Užrakinimo ekranas → Ekrano užraktas →
Slaptažodis.
Įveskite bent keturis ženklus (įskaitant skaičius ir simbolius), tuomet, norėdami jį patvirtinti,
įveskite slaptažodį.
43
Pagrindai
Prietaiso atrakinimas
Paspauskite Maitinimo ar Pradžios ekrano mygtuką ir įjunkite ekraną, tuomet įveskite atrakinimo
kodą.
Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, norėdami jį atkurti nuneškite prietaisą į „Samsung“
klientų aptarnavimo centrą.
Prietaiso naujinimas
Prietaisą galima atnaujinti naujausia programinės įrangos versija.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Naujinimas su „Samsung Kies“
Paleiskite „Samsung Kies“ ir prijunkite prietaisą prie kompiuterio. „Samsung Kies“ automatiškai
atpažins prietaisą ir, jei tokių bus, dialogo langelyje rodys galimus atnaujinimus. Jei norite pradėti
naujinimą, dialogo langelyje spustelėkite naujinimo mygtuką. Informacijos apie naujinimą
ieškokite „Samsung Kies“ žinyne.
• Kol prietaisas naujinamas, neišjunkite kompiuterio ir neatjunkite USB laido.
• Kol prietaisas naujinamas, neprijunkite kitų medijos prietaisų prie kompiuterio. Taip
galite pakenkti naujinimo procesui.
Naujinimas belaidžiu būdu
Prietaiso programinė įranga gali būti tiesiogiai atnaujinama naudojantis programines aparatines
įrangos belaide paslauga.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Apie įrenginį → Programinės įrangos naujinys →
Atnaujinti.
44
Ryšiai
Telefonas
Naudokitės šia programa, norėdami paskambinti ar atsiliepti į skambutį.
Programų ekrane palieskite Telefonas.
Skambinimas
Skambinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Klaviatūra: naudodamiesi skaičių klaviatūra įveskite numerį ir palieskite .
• Žurnalai: skambinti pasirenkant numerį iš įeinančių ir išeinančių skambučių bei žinučių
istorijos.
• Parankiniai: skambinti pasirenkant numerį iš mėgstamiausiųjų adresatų sąrašo.
• Adresatai: skambinti pasirenkant numerį iš adresatų sąrašo.
Spartusis numerių rinkimas
Norėdami skambinti sparčiuoju numerių rinkimu, palaikykite palietę atitinkamą skaičių.
Numerio spėjimas
Įvedant numerius klaviatūra rodomi automatiniai numerio spėjimai. Jei norite skambinti,
pasirinkite vieną iš jų.
45
Ryšiai
Adresatų radimas
Jei norite adresatų sąraše rasti adresatą, įveskite vardą, telefono numerį ar el. pašto adresą.
Įvedant simbolius, rodomi spėjami adresatai. Jei norite skambinti, pasirinkite vieną iš jų.
Skambinimas į užsienį
Palieskite ir laikykite 0, kol pasirodys ženklas +. Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono
numerį ir tuomet palieskite .
Skambinimo metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
• : sustabdyti skambutį. Arba paspauskite ir laikykite ausinių mygtuką. Palieskite , jei
norite grįžti prie sustabdyto skambučio, arba paspauskite ir laikykite ausinių mygtuką.
• Įtr. sakm.: rinkti antrą numerį.
• Klaviat.: atidaryti klaviatūrą.
• Garsiak.: aktyvinti garsiakalbį. Naudodamiesi garsiakalbiu prietaisą laikykite atokiau nuo
ausų.
• Papildom. gars.: padidinti garsumą.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
• Ausinės: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
• Sukeisti: persijungti tarp dviejų skambučių.
• Sujungti: kai esate sujungę du skambučius, galite skambinti keliems kontaktams vienu
metu. Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Ši funkcija galima tik jei veikia
skambinimo keliems paslauga.
• → Adresatai: atidaryti adresatų sąrašą.
• → Žinutė: išsiųsti žinutę.
• → „S Note“: kurti pastabą.
46
Ryšiai
• → Perkelti: sujungti pirmąjį asmenį su antruoju. Tai atjungs jus nuo pokalbio.
• → Konf. skambučių valdymas: atlikti privatų pokalbį su vienu asmeniu konferencinio
skambučio metu arba atjungti vieną asmenį nuo konferencinio pokalbio.
Adresatų pridėjimas
Norėdami į adresatų sąrašą pridėti telefono numerį naudodamiesi klaviatūra, įveskite numerį ir
palieskite
.
Skambučių žurnalų žiūrėjimas
Norėdami peržiūrėti gaunamų ir siunčiamų skambučių istoriją, palieskite Žurnalai.
Norėdami filtruoti skambučių žurnalą palieskite
→ Rodyti pagal, tada pasirinkite parinktį.
Fiksuotojo rinkimo numeris
Galima nustatyti prietaisą apriboti skambinimą numeriais tik su tam tikrais kodais. Šie kodai
saugomi SIM arba USIM kortelėje.
→ Skambučio nustatymai → Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai
Palieskite
→ Fiksuotojo rinkimo numeriai → Įjungti FDN, ir tada įveskite PIN2, pateikiamą kartu su SIM
arba USIM kortele. Palieskite FDN sąrašas ir pridėkite numerių.
Skambučių draudimas
Galima nustatyti prietaisą neleisti atlikti tam tikrų skambučių. Pvz., skambinimas į užsienį gali būti
išjungtas.
→ Skambučio nustatymai → Skambučio nustatymai → Papildomi nustatymai
Palieskite
→ Skambučių draudimas, pasirinkite skambučio tipą, pasirinkite skambučių draudimo parinktį
ir įveskite slaptažodį.
47
Ryšiai
Priimami skambučiai
Atsiliepimas į skambutį
Kai jums skambina, vilkite
už apskritimo ribų arba paspauskite ausinių mygtuką.
Jei veikia skambučių atidėjimo paslauga, jums gali skambinti kitas asmuo. Kai atsiliepiama į
antrąjį skambutį, pirmasis skambutis sustabdomas.
Skambučio atmetimas
Kai jums skambina, vilkite
už apskritimo ribų arba paspauskite ir laikykite ausinių mygtuką.
Jei atmetę skambutį norite siųsti žinutę, palieskite Atmesti skambutį su žinute. Norėdami
→ Skambučio nustatymai → Skambučio nustatymai →
sukurti atmetimo žinutę, palieskite
Nustatyti atmet. žinutes.
Automatiškai atmesti skambučius iš nepageidaujamų adresatų
→ Skambučio nustatymai → Skambučio nustatymai → Skambučio atmetimas,
Palieskite
vilkite Automatinio atmetimo režimas jungiklį dešinėn, tada palieskite Automatinio atmetimo
sąrašas. Palieskite , įveskite numerį, priskirkite kategoriją ir palieskite Išsaugoti.
Praleisti skambučiai
Jei praleidžiate skambutį, būsenos juostoje rodoma
sąrašą, atidarykite pranešimų sritį.
. Jei norite peržiūrėti praleistų skambučių
Skambučių atidėjimas
Skambučių atidėjimas yra paslaugų teikėjo teikiama paslauga. Naudotojas gali naudotis šia
paslauga norėdamas laikinai sustabdyti dabartinį skambutį ir persijungti į įeinantį skambutį. Ši
paslauga negalima vaizdo skambučiams.
→ Skambučio nustatymai → Skambučio
Norėdami naudotis šia paslauga, palieskite
nustatymai → Papildomi nustatymai → Laukiantis skambutis.
48
Ryšiai
Skambučių nukreipimas
Galima nustatyti prietaisą, kad įeinantys skambučiai būtų siunčiami nurodytu numeriu.
→ Skambučio nustatymai → Skambučio nustatymai → Skamb. persiuntimas ir
Palieskite
pasirinkite skambučio tipą ir sąlygą. Įveskite numerį ir palieskite Įjungti.
Skambučio baigimas
Jei norite baigti skambutį, palieskite Bg.pok. Arba paspauskite ausinių mygtuką.
Vaizdo skambučiai
Skambinimas su vaizdu
Norėdami atlikti vaizdo skambutį, įveskite numerį arba pasirinkite adresatą iš adresatų sąrašo ir
palieskite Vaizdo skambutis.
Vaizdo skambučio metu
Galima atlikti tokius veiksmus:
• Užfiksuoti: užfiksuoti kitos šalies vaizdą.
• Įrašymas: įrašyti kitos šalies vaizdo įrašą.
Daugelyje šalių įrašyti skambučius be kito asmens išankstinio leidimo neteisėta.
• Perjungti fot.: perjungti iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.
• Klaviatūra: atidaryti klaviatūrą.
• Garsiakalbis: išjungti garsiakalbio funkciją.
• Nutildyti: išjungti mikrofoną, kad kita šalis negalėtų jūsų girdėti.
• Ausinės: perjungti į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
49
Ryšiai
• → Nerodyti manęs: nerodyti kitam asmeniui jūsų vaizdo.
• → Siunčiamas paveikslėlis: pasirinkite rodomą kitam asmeniui paveikslėlį.
• → Animuoti jaustukai: pridėti emocinių piktogramų prie vaizdo.
• → Temos rodinys: pridėti dekoratyvinių piktogramų prie vaizdo.
• → Įj. anim. filmo rod.: keisti peržiūros režimą į animacijų rodinį.
Vaizdų sukeitimas
Jei norite sukeisti vaizdus, vilkite bet kurio pašnekovo vaizdą ant kito pašnekovo vaizdo.
50
Ryšiai
Adresatai
Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti adresatus, telefonų numerius ir el. pašto adresus bei
kitą informaciją.
Programų ekrane palieskite Adresatai.
Adresatų tvarkymas
Adresato sukūrimas
Palieskite
ir įveskite adresato duomenis.
• : pridėti vaizdą.
• /
: pridėti arba trinti adresato laukelį.
Adresato redagavimas
Pasirinkite norimą redaguoti adresatą, tada palieskite
.
Adresato trynimas
Palieskite
.
Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas
→ Sparčiojo rinkimo nustatymas, pasirinkite sparčiojo rinkimo numerį, tada jame
Palieskite
pasirinkite adresatą. Jei norite pašalinti sparčiojo rinkimo numerį, palieskite ir palaikykite jį ir
tuomet palieskite Pašalinti.
Adresatų paieška
Naudokitės vienu iš šių paieškos būdų:
• Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
• Jei norite greitai slinkti adresatų sąrašu, vilkite pirštą kairiajame jo šone esančia rodykle.
• Palieskite adresatų sąrašo viršuje esantį paieškos laukelį ir įveskite paieškos kriterijus.
51
Ryšiai
Pasirinkę adresatą, atlikite vieną iš šių veiksmų:
• : pridėti mėgstamiausiųjų adresatų.
• /
: skambinti paprastai arba su vaizdu.
• : kurti žinutę.
• : kurti el. laišką.
Adresatų importavimas ir eksportavimas
Sinchronizavimas su „Google Contacts“
Palieskite
→ Sujungti su „Google“.
Su „Google Contacts“ sinchronizuojami adresatai rodomi adresatų sąraše su
.
Jei adresatas pridedamas į prietaisą ar ištrinamas iš jo, jis taip pat pridedamas į ar ištrinamas iš
„Google Contacts“ ir atvirkščiai.
Sinchronizavimas su „Samsung Contacts“
Palieskite
→ Sujungti su „Samsung“.
Su „Samsung Contacts“ sinchronizuojami adresatai rodomi adresatų sąraše su
.
Jei adresatas pridedamas į prietaisą ar ištrinamas iš jo, jis taip pat pridedamas į ar ištrinamas iš
„Samsung Contacts“ ir atvirkščiai.
Adresatų importavimas
→ Importuoti / eksportuoti → Importuoti iš SIM kortelės, Importuoti iš SD
Palieskite
kortelės arba Import. iš vid. telef. atmin.
52
Ryšiai
Adresatų eksportavimas
→ Importuoti / eksportuoti → Eksportuoti į SIM kortelę, Eksportuoti į SD
Palieskite
kortelę arba Eksport. į vid. telef. atmintį.
Adresatų bendrinimas
→ Importuoti / eksportuoti → Bendrinti vardo kortelę naudojant, pasirinkite
Palieskite
adresatus, palieskite Atlikta, tada pasirinkite bendrinimo būdą.
Mėgstamiausieji adresatai
Palieskite
ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:
• Ieškoti: ieškoti adresatų.
• Įtraukti į parankinius: pridėti adresatus prie mėgstamiausiųjų.
• Pašalinti iš mėgstamiausių: pašalinti adresatus iš mėgstamiausiųjų.
• Tinklelio vaizdas / Sąrašo vaizdas: peržiūrėti adresatų sąrašą tinklelio ar lentelės formatu.
Adresatų grupės
Adresatų pridėjimas į grupę
Pasirinkite grupę ir palieskite
palieskite Atlikta.
→ Pridėti narį. Pasirinkite norimus pridėti adresatus ir tuomet
Grupių tvarkymas
Palieskite
ir tuomet atlikite vieną iš šių veiksmų:
• Ieškoti: ieškoti adresatų.
• Trinti grupes: pasirinkite naudotojo pridėtą grupę ir tuomet palieskite Trinti. Numatytųjų
grupių trinti negalima.
• Redaguoti: keisti grupės nustatymus.
53
Ryšiai
• Pridėti narį: pridėti narį prie grupės.
• Pašalinti narį: pašalinti narius iš grupės.
• Siųsti žinutę: siųsti žinutę grupės nariams.
• Siųsti el. laišką: siųsti el. laišką grupės nariams.
• Pakeisti tvarką: palieskite ir laikykite
kitą vietą ir tuomet palieskite Atlikta.
šalia grupės pavadinimo, vilkite aukštyn ar žemyn į
Žinutės ar el. laiško siuntimas grupės nariams
Pasirinkite grupę, palieskite
palieskite Atlikta.
→ Siųsti žinutę arba Siųsti el. laišką, pasirinkite narius, tada
Vizitinė kortelė
Sukurti vizitinę kortelę ir siųsti ją kitiems.
Palieskite Sukurkite profilį, įveskite duomenis tokius kaip telefono numeris, el. pašto adresas
ir pašto adresas, tuomet palieskite Išsaugoti. Jei informacija apie naudotoją išsaugoma, kai
nustatote prietaisą, pasirinkite vizitinę kortelę AŠ, ir tuomet palieskite , jei norite redaguoti.
Palieskite
→ Bendrinti vardo kortelę naudojant ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
Pranešimai
Naudokitės šia programa norėdami siųsti teksto žinutes (SMS) arba multimedijos žinutes (MMS).
Programų ekrane palieskite Pranešimai.
Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą, kai busite už namie
teikiamų paslaugų zonos. Norėdami išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.
54
Ryšiai
Žinučių siuntimas
Palieskite
, pridėkite gavėjų, įveskite žinutės tekstą ir tuomet palieskite
.
Norėdami pridėti gavėjų, naudokitės vienu iš šių būdų:
• Įveskite telefono numerį.
• Palieskite
, pasirinkite adresatų ir tuomet palieskite Atlikta.
Jei norite kurti multimedijos žinutę, naudokitės šiais būdais:
• Palieskite
ir pridėkite vaizdo įrašų, adresatų, pastabų, įvykių ir kitų elementų.
• Norėdami įterpti šypsenėlę palieskite
• Norėdami įvesti temą palieskite
→ Įterpti šypsenėlę.
→ Pridėti temą.
Suplanuotų žinučių siuntimas
→ Suplanuota žinutė. Nustatykite laiką ir datą, tada palieskite
Kurdami žinutę palieskite
Gerai. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.
• Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba tinklas
nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
• Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laidas ir data gali
būti neteisingi, jei keliaujate skirtingomis laiko juostomis ir tinklas neatnaujina
informacijos.
Gautų žinučių peržiūrėjimas
Gautos žinutės sugrupuojamos į žinučių gijas pagal adresatą.
Jei norite žiūrėti iš asmens gautą žinutę, pasirinkite adresatą.
Balso pranešimo klausymas
Klaviatūroje palieskite ir laikykite 1 ir tuomet vadovaukitės paslaugų teikėjo instrukcijomis.
55
Ryšiai
El. paštas
Naudokitės šia programa, norėdami siųsti ar peržiūrėti el. laišką.
Programų ekrane palieskite El. paštas.
El. pašto paskyrų kūrimas
Sukurti el. pašto paskyrą pirmą kartą atidarius El. paštas.
Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį. Jei norite kurti asmeninę el. pašto paskyrą, pvz., „Google
Mail“, palieskite Kitas arba, jei norite kurti įmonės el. pašto paskyrą, palieskite Rankinis nustat.
Tuomet, norėdami baigti kūrimą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
Norėdami nustatyti kitą el. pašto paskyrą palieskite
→ Nustatymai → Pridėti paskyrą.
Žinučių siuntimas
Palieskite norimą naudoti el. pašto paskyrą ir tuomet ekrano viršuje palieskite
gavėjus, temą bei laiško turinį ir tuomet palieskite Siųsti.
Jei norite pridėti gavėją iš adresatų sąrašo, palieskite
. Įveskite
.
Norėdami pridėti daugiau gavėjų, palieskite +Cc/Bcc.
Jei norite pridėti vaizdo įrašų, adresatų, pastabų, įvykių ir kitų elementų, palieskite
.
Norėdami į žinutę įterpti paveikslėlių, adresatų, vietos informaciją ir kt., palieskite
.
Suplanuotų žinučių siuntimas
Kurdami žinutę palieskite . Pažymėkite Siunčiamas tvarkaraštis, nustatykite laiką ir datą, tada
palieskite Atlikta. Prietaisas siųs žinutę nurodytu laiku ir nurodytą dieną.
• Jei prietaisas numatytą laiką išjungtas, neprisijungęs prie tinklo, arba tinklas
nestabilus, žinutė nebus išsiųsta.
• Ši funkcija veikia pagal prietaiso laiko ir datos nustatymą. Laidas ir data gali
būti neteisingi, jei keliaujate skirtingomis laiko juostomis ir tinklas neatnaujina
informacijos.
56
Ryšiai
Laiškų skaitymas
Pasirinkite norimą naudoti paskyrą ir nauji laiškai bus gaunami. Jei norite rankiniu būdu gauti el.
laiškus, palieskite .
Jei norite skaityti laišką, palieskite jį.
Atsakykite į žinutę.
Kurkite žinutę.
Persiųskite žinutę.
Trinkite žinutę.
Pridėkite šį el. pašto adresą prie
adresatų sąrašo.
Pažymėkite žinutę kaip priminimą.
Atidarykite priedus.
Eikite į ankstesnę ar tolimesnę
žinutę.
Jei norite atidaryti priedą, palieskite priedų skirtuką, ir tuomet palieskite
išsaugotumėte.
šalia priedo, kad jį
Google Mail
Naudokitės šia programa norėdami greitai ir iš karto pasiekti „Google Mail“ paslaugą.
Programų ekrane palieskite „Google Mail“.
• Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
• Priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo, ši programa gali būti kitaip pavadinta.
57
Ryšiai
Žinučių siuntimas
Bet kurioje pašto dėžutėje palieskite
SIŲSTI.
, įveskite gavėjus, temą, laiško turinį ir tuomet palieskite
Norėdami pridėti daugiau gavėjų, palieskite +KOP. /NEMAT. KOP.
Norėdami pridėti vaizdų, palieskite
.
Jei norite išsaugoti laišką ir siųsti jį vėliau, palieskite
Palieskite
→Įšsaugoti juodraštį.
→ Pridėti vaizdo įrašą kad pridėtumėte vaizdo įrašą.
Norėdami pradėti iš naujo palieskite
→ Atmesti.
Laiškų skaitymas
Trinkite šią žinutę.
Išsaugokite žinutę ilgam laikui.
Pridėkite etiketę prie šios žinutės.
Pažymėkite žinutę kaip neskaitytą.
Pridėkite šį el. pašto adresą prie
adresatų sąrašo.
Persiųskite šią žinutę kitiems.
Atsakykite visiems gavėjams.
Pažymėkite žinutę kaip priminimą.
Atsakykite į šią žinutę.
Peržiūrėkite priedą.
58
Ryšiai
Etiketės
„Google Mail“ naudojami ne aplankai, o etiketės. Kai veikia „Google Mail“ ji rodo žinutes,
pažymėtas Gautos žinutės.
Jei norite į laišką pridėti etiketę, pasirinkite laišką, palieskite
priskirti etiketę.
ir tuomet pasirinkite norimą
Pokalbiai
Naudokitės šia programa norėdami kalbėtis su kitais „Google Talk“ programa.
Programų ekrane palieskite Pokalbiai.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Viešasis profilis
Jei norite keisti pasiekiamumo būseną, paveikslėlį ar būsenos pranešimą, draugų sąrašo viršuje
palieskite paskyros ID.
Draugų pridėjimas
Palieskite
, įveskite norimo pridėti draugo el. pašto adresą ir tuomet palieskite ATLIKTA.
Kalbėjimas su draugais
Iš draugų sąrašo pasirinkite draugą, ekrano apačioje esančiame laukelyje įveskite žinutę ir tuomet
palieskite .
Norėdami prie pokalbio pridėti draugą palieskite
Jei norite baigti pokalbį, palieskite
→ Pridėti prie pokalbio.
→ Baigti pokalbį.
59
Ryšiai
Persijungimas tarp pokalbių
Slinkite kairėn ar dešinėn.
Pokalbio istorijos trynimas
Pokalbiai išsaugomi automatiškai. Norėdami trinti pokalbio istoriją palieskite
pokalbio istoriją.
→ Išvalyti
Google+
Naudokitės šia programa norėdami neprarasti ryšio su žmonėmis naudodamiesi „Google“
socialinio tinklo paslauga.
Programų ekrane palieskite Google+.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Norėdami pakeisti kategoriją palieskite Visi draugų ratai, tada slinkite aukštyn arba žemyn
norėdami peržiūrėti įrašus iš jūsų draugų ratų.
Norėdami naudotis kitomis socialinio tinklo funkcijomis, palieskite
.
Messenger
Naudokitės šia programa norėdami kalbėtis su kitais „Google+“ momentinio susirašinėjimo
paslauga.
Programų ekrane palieskite Messenger.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Iš draugų sąrašo pasirinkite draugą, ekrano apačioje esančiame laukelyje įveskite žinutę ir tuomet
palieskite .
60
Ryšiai
ChatON
Naudokitės šia programa norėdami bendrauti su bet kokiu prietaisu, kuris turi mobiliojo telefono
numerį.
Programų ekrane palieskite ChatON.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Sukurkite bičiulių sąrašą įvesdami telefono numerius ar „Samsung“ paskyrų el. pašto adresus arba
pasirinkdami bičiulius iš siūlomųjų sąrašo.
Jei norite pradėti kalbėti, pasirinkite bičiulį.
Norėdami prietaise sinchronizuoti adresatus su „ChatON“ palieskite Nustatymai → Sinchr.
adresatus.
61
Žiniatinklis ir tinklai
Internetas
Naudokitės šia programa norėdami naršyti internete.
Programų ekrane palieskite Internetas.
Tinklalapių peržiūra
Palieskite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio adresą ir tuomet palieskite Eiti.
Peržiūrinėdami tinklalapį ir norėdami juo pasidalyti ar jį išsaugoti ar atspausdinti, palieskite
.
Naujo puslapio atidarymas
Palieskite
.
Norėdami pereiti į kitą tinklalapį, pavadinimo laukelyje slinkite kairėn arba dešinėn ir palieskite
norėdami pasirinkti puslapį.
Paieška žiniatinklyje balsu
Palieskite adreso laukelį, palieskite , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš
pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Adresyno įrašai
Norėdami įtraukti į adresyną lankomą tinklalapį palieskite
Jei norite atidaryti į adresyną įrašytą tinklalapį, palieskite
62
.
ir pasirinkite.
Žiniatinklis ir tinklai
Naršymo istorija
Palieskite → Istorija norėdami atidaryti tinklalapį iš paskiausiai lankytų tinklalapių sąrašo.
→ Valyti istoriją.
Norėdami išvalyti istoriją palieskite
Palieskite → Istorija → Dažniausiai lankomas norėdami atidaryti tinklalapį iš dažniausiai
lankomų tinklalapių sąrašo.
Nuorodos
Palieskite ir palaikykite tinklalapio nuorodą, jei norite atidaryti ją naujame puslapyje, išsaugoti ar
kopijuoti.
Norėdami peržiūrėti išsaugotus tinklalapius, palieskite
→ Atsisiųsti elem.
Tinklalapių bendrinimas
Norėdami pasidalyti tinklalapio adresu su kitais palieskite
→ Bendrinti puslapį.
Norėdami dalytis tinklalapio dalimi, palaikykite palietę norimą tekstą, tada palieskite
Dalytis.
→
Chrome
Naudokitės šia programa, norėdami ieškoti informacijos ir naršyti tinklalapius.
Programų ekrane palieskite Chrome.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Tinklalapių peržiūra
Palieskite adreso lauką, tada įveskite žiniatinklio adresą arba paieškos kriterijų.
Naujo puslapio atidarymas
Palieskite → Nj. skirt.
Norėdami pereiti į kitą tinklalapį, pavadinimo laukelyje slinkite kairėn arba dešinėn ir palieskite
norėdami pasirinkti puslapį.
63
Žiniatinklis ir tinklai
Paieška žiniatinklyje balsu
Palieskite adreso laukelį, palieskite , ištarkite raktažodį ir tuomet pasirinkite vieną iš
pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
Sinchronizavimas su kitais prietaisais
Sinchronizuokite atidarytus skirtukus ir žymes, kad galėtumėte jomis pasinaudoti kituose
prietaisuose įdiegtose „Chrome“, būdami prisijungę per tą pačią „Google“ paskyrą.
Norėdami peržiūrėti kituose prietaisuose atvertus skirtukus, palieskite → Kiti įrenginiai. Jei
norite atidaryti tinklalapį, pasirinkite jį.
Norėdami peržiūrėti žymas, palieskite → Žymės.
„Bluetooth“
„Bluetooth“ sukuria tiesioginę belaidę jungtį tarp dviejų prietaisų, esančių netoli vienas kito.
Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais prietaisais.
• „Samsung“ nėra atsakinga už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą,
perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
• Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių
šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
• Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti
nesuderinami su jūsų prietaisu.
• Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių
kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais
sumetimais).
„Samsung“ neatsako už neigiamą poveikį dėl neteisėto „Bluetooth“ funkcijos
naudojimo.
Norėdami įjungti „Bluetooth“ Programų ekrane palieskite Nustatymai → Bluetooth, tada vilkite
Bluetooth jungiklį dešinėn.
64
Žiniatinklis ir tinklai
Suporavimas su kitais „Bluetooth“ įrenginiais
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Bluetooth → Nuskait, ir parodomi aptikti prietaisai.
Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite suporuoti, ir tuomet abiejuose prietaisuose priimkite
automatiškai sugeneruotą slaptažodį, kad patvirtintumėte.
Duomenų siuntimas ir gavimas
Dauguma programų palaiko duomenų siuntimą „Bluetooth“ ryšiu. Pavyzdžiui, Galerija.
Atidarykite Galerija, pasirinkite vaizdą, palieskite → „Bluetooth“, tada pasirinkite vieną iš
„Bluetooth“ prietaisų. Tuomet, norėdami gauti vaizdą, kitame prietaise sutikite su „Bluetooth“
prieigos suteikimo užklausa. Persiųstas failas yra išsaugomas „Bluetooth“ aplanke. Jei gaunamas
adresatas, jis automatiškai pridedamas į adresatų sąrašą.
„AllShare Cast“
Jei norite prijungti prietaisą prie didelio ekrano su „AllShare Cast“ raktu ir tuomet bendrinti turinį,
naudokitės šia funkcija.
• Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
• Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
• Taupydami energiją, nesinaudodami „AllShare Cast“ funkcija išjunkite ją.
• Jei apibrėšite „Wi-Fi“ dažnių diapazoną, „AllShare Cast“ raktas gali būti nerastas arba
prie jo gali būti neprisijungiama.
• Jei leidžiate vaizdo įrašus ar žaidimus televizoriuje, pasirinkite atitinkamą televizoriaus
režimą, kad patirtumėte daugiausia įspūdžių su „AllShare Cast“.
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Daugiau nustatymų → AllShare Cast, tada vilkite
AllShare Cast jungiklį dešinėn. Pasirinkite prietaisą, atidarykite arba leiskite failą, ir tuomet
prietaiso klavišais valdykite ekraną.
65
Žiniatinklis ir tinklai
AllShare Play
Naudokitės šia programa norėdami internetu leisti informaciją, išsaugotą įvairiuose prietaisuose.
Galite leisti bet kokį failą bet kokiame įrenginyje ir siųsti jį į kitą įrenginį arba žiniatinklio saugyklos
serverį.
Norėdami naudotis šia programa, reikia prisijungti prie „Samsung“ paskyros ir registruoti du ar
kelis prietaisus kaip failų serverius. Registravimo būdai gali skirtis priklausomai nuo įrenginio tipo.
→ DUK.
Norėdami išsamesnės informacijos palieskite
Programų ekrane palieskite AllShare Play.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Failų siuntimas
Pasirinkite prietaisą ar tinklalapio saugyklą, pasirinkite failą ir tuomet palieskite
.
Failų bendrinimas
Pasirinkite prietaisą ar tinklalapio saugyklą, pasirinkite failą, palieskite
parinkčių:
ir naudokitės viena iš šių
• Group Play: bendrinkite ekraną su keliais kitais prietaisais, prijungtais prie to paties „Wi-Fi“
tinklo.
• Facebook / Twitter / Flickr / Picasa: įkelkite failus į socialinių tinklų svetainę.
Failų leidimas nuotoliniuose prietaisuose
Pasirinkite prietaisą ar tinklalapio saugyklą, pasirinkite failą, palieskite
prietaisą.
ir tuomet pasirinkite
• Palaikomi failų formatai gali skirtis, priklausomai nuo prijungto įrenginio, atliekančio
medijos leistuvo funkciją.
• Priklausomai nuo tinklo ryšio, kai kurie leidžiami failai gali būti kaupiami.
66
Žiniatinklis ir tinklai
Grupinio atkūrimo funkcijos naudojimas
Bendrinkite ekranus su keliais prietaisais, prijungtais prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
Pasirinkite medijos kategoriją, pasirinkite failus juos pažymėdami ir tada palieskite →
Grupinis atkūrimas. Norėdami pradėti grupinį leidimą, įveskite PIN kodą ir palieskite Atlikta.
Kitame prietaise prisijunkite prie grupinio leidimo įvesdami PIN kodą.
Informacijos tvarkymas žiniatinklio saugyklos serveryje
Pasirinkite žiniatinklio saugyklos serverį ir tuomet peržiūrėkite bei tvarkykite failus.
Group Play
Naudokitės šia funkcija norėdami dalytis vaizdais, dokumentais ir muzika su kitais prietaisais,
kurie prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
Programų ekrane palieskite Group Play.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Failų bendrinimas
1 Palieskite Pradžia → Dalytis paveikslėliu, Bendrinti dokumentą, arba Dalytis muzika,
pasirinkite failus, kuriuos norite bendrinti ir tada palieskite Atlikta.
2 Įveskite PIN kodą ir palieskite Atlikta.
Prisijungimas prie kito Grupinio atkūrimo
Palieskite Prisijungti → prie kito prietaiso, įveskite PIN kodą, tada palieskite Atlikta.
67
Žiniatinklis ir tinklai
Smart Remote
Naudokitės šia programa norėdami prisijungti prie asmeninio televizoriaus, kad galėtumėte
žiūrėti savo mėgstamiausias laidas ir filmas.
Programų ekrane palieskite Smart Remote.
Pirmiausia turite prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo ir įsitikinti, kad prietaiso infraraudonoji
jungtis nukreipta į televizorių.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Prijungimas prie televizoriaus
Prijunkite prietaisą prie televizoriaus norėdami matyti jo ekraną dideliame paviršiuje ir prietaisu
nuotoliniu būdu valdyti televizorių.
Palieskite Choose Your Country or Region, pasirinkite regioną ir televizoriaus prekės ženklą ir
vadovaukitės instrukcijomis ekrane, norėdami priregistruoti televizorių prie prietaiso. Žingsniai
gali keistis pagal jūsų pasirinktas parinktis.
Suasmenintos televizijos žiūrėjimas
Pasirinkite iš televizijos programų pasiūlymų, kurie pateikiami pagal jūsų pasirinkimus
registruojant televizorių, arba pasirinkite kategoriją ekrano viršuje. Pasirinkite televizijos
programą ir palieskite Watch On TV. Pasirinkta programa pasirodys prijungtame televizoriuje.
Norėdami valdyti televizorių, naudokite mygtukus, esančius dešinėje ekrano pusėje, valdymo
srityje.
Programų priminimų nustatymas
Palieskite laiką ekrano viršuje ir pasirinkite laiką, kada norėsite žiūrėti televizijos programą.
Norėdami, kad jums būtų priminta apie televizijos programą, pasirinkite programą, palieskite
ir nustatykite signalo laiką.
68
Medija
Muzikos grotuvas
Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos.
Programų ekrane palieskite Muzikos grotuvas.
• Prietaiso programinės įrangos versija gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
• Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.
Muzikos paleidimas
Pasirinkite muzikos kategoriją ir tuomet norimą groti dainą.
Norėdami atidaryti muzikos grotuvo ekraną, palieskite albumo paveikslėlį.
Atverskite grojaraštį.
Nustatykite failą, kaip
mėgstamiausią takelį.
Peržiūrėkite išsamią failo
informaciją.
Išjunkite garsą.
Pasirinkite garso efektą.
Keiskite garsumą.
Įjunkite maišymą.
Keiskite pakartojimo režimą.
Iš naujo paleiskite grojamą dainą
arba peršokite prie ankstesnės.
Norėdami greitai judėti atgal,
palaikykite palietę.
Peršokite prie kitos dainos.
Norėdami greitai judėti į priekį,
palaikykite palietę.
Laikinai sustabdykite ir tęskite
atkūrimą.
69
Medija
Nustatyti dainą kaip skambėjimo toną
Norėdami dabar grojamą dainą naudoti kaip skambėjimo toną, palieskite
→ Skambučio tonas.
→ Nustatyti kaip
Grojaraščių kūrimas
Sukurti savo dainų rinkinį.
Palieskite → Kurti grojaraštį. Įveskite pavadinimą ir palieskite Gerai. Pasirinkite norimas
įtraukti dainas ir tuomet palieskite Atlikta.
Norėdami pridėti dabar grojančią dainą prie grojaraščio palieskite
→ Prid. grojar.
Muzikos grojimas pagal nuotaiką
Groti muziką, sugrupuotą pagal nuotaiką. Grojaraštį automatiškai sukuria prietaisas. Kai
pridedama nauja daina, palieskite Muzikos kvadratas → .
Palieskite Muzikos kvadratas ir pasirinkite nuotaikos elementą. Arba vilkdami pirštu pasirinkite
kelis langelius.
Fotoaparatas
Naudokitės šia programa norėdami fotografuoti arba įrašyti vaizdo įrašus.
Jei norite peržiūrėti prietaiso fotoaparatu padarytas nuotraukas ir vaizdo įrašus, naudokitės
Galerija. (77 psl.)
Programų ekrane palieskite Fotoaparatas.
Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
Fotografavimo etiketas
• Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
• Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų
privatumą.
70
Medija
Fotografavimas
Fotografavimas
Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą. Kai objektas
sufokusuojamas, fokusavimo rėmelis taps žalias. Jei norite fotografuoti, palieskite
.
Naudokite norėdami
fotografuoti nuotraukas
su užlaikymu.
Parodo, kuria saugykla
naudojamasi.
Perjungti iš priekinio į
galinį fotoaparato
objektyvą ir atvirkščiai.
Perjunkite iš
fotografavimo į vaizdo
įrašų režimą ir atvirkščiai.
Keiskite fotografavimo
režimą.
Nustatykite, kiek šviesos
pateks ant fotoaparato
jutiklio.
Norėdami pateikti
nuotraukas, atidarykite
vaizdų žiūryklę.
Keiskite fotoaparato
nustatymus.
Pasirinkite tarp įvairių
galimų efektų.
Scenos režimas
Naudojantis iš anksto nustatytais nustatymais yra paprasčiau fotografuoti naudojantis
nukreipimo ir fotografavimo funkcija.
Palieskite
→ Scenos režimas.
• Portretas: naudokite šį nustatymą fotografuodami žmones.
• Peizažas: šį nustatymą naudokite norėdami nufotografuoti mėlyną dangų arba įvairesnių
spalvų peizažus.
• Sportas: naudokite šį nustatymą fotografuodami gretai judančius objektus.
• Vakarėlis / patalpoje: naudokite šį nustatymą fotografuodami gerai apšviestose patalpose.
• Pliaž./Snieg.: naudokite šį nustatymą fotografuodami gerai apšviestose ar saulėtose vietose
lauke.
71
Medija
• Saulėlydis: naudokite šį nustatymą, jei norite išgauti ryškesnių spalvų ar didesnio
kontrastingumo.
• Aušra: naudokite šį nustatymą, jei norite išgauti labai subtilių spalvų.
• Rudens spalva: naudokite šį nustatymą fotografuodami fono peizažą su raudonuoju
poslinkiu.
• Tekstas: naudokite šį nustatymą fotografuodami knygas ar plakatus.
• Žvakės šviesa: naudokite šį nustatymą fotografuodami priešais tamsų foną esančius ryškios
šviesos vaizdus.
• Foninis apšvietimas: naudokitės šiuo nustatymu, kai už objektų yra ryškių šviesų.
• Naktis: naudokitės šiuo nustatymu, norėdami fotografuoti tamsesnėje aplinkoje.
Fotografavimo režimas
Galimi keli nuotraukos efektai.
Palieskite
→ Fotografavimo režimas.
• Vienas kadras: fotografuoti vieną nuotrauką.
• Panorama: fotografuoti iš keleto kartu sujungtų nuotraukų padarytą nuotrauką.
• Nuotraukų bendrinimas: siųskite nuotrauką tiesiai į kitą prietaisą naudodamiesi „Wi-Fi
Direct“.
• Bičiulio nuotraukos bendrinimas: nustatykite prietaisą atpažinti nuotraukoje pažymėtą
veidą ir išsiųsti nuotrauką tam asmeniui. Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo
veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.
• Šyps. fotogr.: fotografuokite kai objektas šyspsosi.
• Anim.film.: nufotografuokite nuotrauką, kuri atrodytų kaip paveikslėlis.
Panoraminės nuotraukos
Panoraminė nuotrauka yra platus peizažo vaizdas, susidedantis iš kelių atskirų kadrų.
Palieskite
→ Fotografavimo režimas → Panorama.
Palieskite
ir nukreipkite fotoaparatą bet kuria kryptimi. Kai sulygiuojami du panoramos
vadovo rėmeliai, fotoaparatas automatiškai panoramine seka fotografuos kitą kadrą. Jei norite
baigti fotografuoti, palieskite
dar kartą.
72
Medija
Vaizdo įrašų filmavimas
Vaizdo įrašo filmavimas
Slinkite nuotraukų / vaizdo įrašų jungiklį į vaizdo įrašo piktogramą ir tuomet palieskite
pradėtumėte filmuoti. Jei norite baigti įrašymą, palieskite .
, kad
Mastelio keitimo funkcija gali neveikti filmuojant didžiausia skyra.
Įrašymo režimas
Naudokite norėdami
fotografuoti nuotraukas
su užlaikymu.
Perjungti iš priekinio į
galinį fotoaparato
objektyvą ir atvirkščiai.
Parodo, kuria saugykla
naudojamasi.
Perjunkite iš
fotografavimo į vaizdo
įrašų režimą ir atvirkščiai.
Keiskite įrašymo režimą.
Pasirinkite tarp įvairių
galimų efektų.
Norėdami leisti vaizdo
įrašus, paleiskite vaizdo
įrašų leistuvą.
Keiskite fotoaparato
nustatymus.
Nustatykite, kiek šviesos
pateks ant fotoaparato
jutiklio.
73
Medija
Jei norite keisti įrašymo režimą, palieskite
.
• Įprastas: naudokite šį režimą filmuodami įprasta kokybe.
• MMS aprib.: naudokite šį režimą filmuodami prastesne kokybe siuntimui žinute.
• El. pašto apribojimai: naudokite šį režimą norėdami sumažinti kokybę, kad išsiųstumėte el.
paštu.
Vaizdo priartinimas ar nutolinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Jei norite priartinti arba atitolinti vaizdą, naudokite garsumo mygtuką.
• Jei norite didinti, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami nutolinti.
• Mastelio keitimo funkcija gali neveikti filmuojant didžiausia skyra.
• Priartinimo / nutolinimo efektas galimas naudojantis mastelio funkcija vaizdo įrašo
filmavimo metu.
74
Medija
Fotoaparato nustatymų konfigūravimas
Jei norite konfigūruoti fotoaparato nustatymus, palieskite . Ne visos toliau pateikiamos
parinktys yra galimos ir fotografavimo, ir filmavimo režimuose. Galimos parinktys gali skirtis
priklausomai nuo naudojamo režimo.
• Redaguoti nuorodas: pertvarkyti nuorodas pagal dažnai naudojamas parinktis.
• Naud. garsumo mygt. kaip: nustatykite garsumo mygtuką naudoti valdant užrakto ar
mastelio keitimo funkciją.
• GPS žymėjimas: prie nuotraukos pridėti vietos GPS žymę.
• Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti
užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
• Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija
nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.
• Autoportretas: fotografuoti save.
• Savirašos funkcija: filmuoti save.
• Fotografavimo režimas: keisti fotografavimo režimą.
• Įrašymo režimas: keisti įrašymo režimą.
• Efektai: rinkitės iš įvairių galimų efektų.
• Scenos režimas: keisti scenos režimą.
• Ekspozicijos vertė: keisti ekspozicijos vertę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant
fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
• Fokusavimo rež.: pasirinkti fokusavimo režimą. Aut. fokus. kontroliuoja fotoaparatas. Makro
skirtas fotografuoti objektus iš labai arti.
• Laikmatis: naudokitės juo, jei norite fotografuoti nuotraukas su užlaikymu.
• Raiška: pasirinkite raišką. Jei norite aukštesnės kokybės nuotraukų, nustatykite didesnę
raišką. Tačiau didesnės raiškos nuotraukos užims daugiau vietos.
75
Medija
• Baltos spalvos balansas: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotrauka sudarytų
tikroviškų spalvų diapazoną. Šie nustatymai skirti tam tikro apšvietimo situacijoms. Šie
nustatymai panašūs į profesionalių fotoaparatų baltos spalvos balanso karščio diapazoną.
• ISO: nustatykite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Ji matuojama
juostinių fotoaparatų ekvivalentais. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai
apšviestus objektus. Aukštesnė – greitai judančius ar prasčiau apšviestus.
• Matavimas: pasirinkti matavimo būdą. Apibrėžia kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai.
Centruotas apskaičiuoja fono apšvietimą scenos centre. Taškas – matuojamas apšvietimas
tam tikroje vietoje. Matrica pateikia visos scenos vidurkius.
• Matomumas lauke: naudokite šį nustatymą fotografuodami lauke esant geram apšvietimui.
• Instrukcijos: rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti
kompoziciją.
• Kontekstinis failo pavadinimas: nustatykite fotoaparatą rodyti kontekstines žymas.
• Fotografuokite balsu: nustatyti fotoaparatą fotografuoti pagal balso komandas.
• Išsaugoti kaip apverstą: apversti vaizdą, kad būtų sukurtas originalios scenos veidrodinis
vaizdas.
• Nuotraukos kokybė: nustatyti nuotraukų kokybės lygį. Aukštesnės kokybės nuotraukos
užima daugiau vietos.
• Vaizdo įrašo kokybė: nustatyti vaizdo įrašų kokybės lygį.
• Laikmena: pasirinkite atminties vietą saugyklai.
• Nustatymas iš naujo: nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
Trumpiniai
Pertvarkykite nuorodas, kad galėtume lengvai pasiekti įvairiais fotoaparato parinktis.
Palieskite
→ Redaguoti nuorodas.
Palaikykite palietę parinktį ir vilkite ją į vietą kairiajame ekrano krašte. Kitų piktogramų vietą
sąraše galima keisti paliečiant jas ir velkant.
76
Medija
Galerija
Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdus ir vaizdo įrašus.
Programų ekrane palieskite Galerija.
• Prietaise įdiegta programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
• Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.
Vaizdų peržiūra
Paleidus Galerija pateikiami galimi aplankai. Kai kita programa, pvz., El. paštas, išsaugo vaizdą,
jam patalpinti automatiškai sukuriamas aplankas download. Taip pat užfiksavus ekrano kopiją
sukuriamas aplankas Screenshots. Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį.
Aplanke vaizdai rodomi pagal sukūrimo datą. Jei norite peržiūrėti vaizdą visame ekrane,
pasirinkite jį.
Jei norite peržiūrėti kitą ar ankstesnį elementą, slinkite kairėn arba dešinėn.
Vaizdo priartinimas ar nutolinimas
Jei norite priartinti vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų:
• Palieskite du kartus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte.
• Atitraukite du pirštus bet kurioje vietoje, kad priartintumėte. Suspauskite, kad nutolintumėte,
arba palieskite du kartus, kad grįžtumėte.
Vaizdo įrašų paleidimas
Peržiūros režimu vaizdo įrašuose rodoma
palieskite .
piktograma. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą ir
77
Medija
Vaizdų redagavimas
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
ir naudokitės šiomis funkcijomis:
• Veido žymė: užregistruokite vaidus nuotraukoje kaip veido žymes.
• Žymos bičiulis: nustatykite fotoaparatą rodyti kontekstines žymas.
• Pridėti orų žymą: pridėkite oro žymų.
• Nuotraukos rėmelis: naudokitės šia funkcija, norėdami parašykite pastabą po vaizdu.
Redaguotas vaizdas išsaugotas aplanke Nuotraukos rėmelis.
• Fotopastaba: naudodamiesi šia funkcija parašykite pastabą vaizdo užpakalinėje dalyje.
Palieskite , jei norite redaguoti pastabą.
• Kopijuoti į iškarpinę: kopijuoti į iškarpinę.
• Sukti į kairę: sukti prieš laikrodžio rodyklę.
• Sukti į dešinę: sukti pagal laikrodžio rodyklę.
• Apkarpyti: keisti mėlyno rėmelio dydį, kad būtų apkarpytas vaizdas ir išsaugotas rėmelyje.
• Redaguoti: paleiskite Paper Artist arba Nuotraukų redagavimo priemonė norėdami
redaguoti nuotrauką.
• Nustatyti kaip: nustatyti vaizdą kaip ekrano foną ar kontakto vaizdą.
• Bičiulio nuotraukos bendrinimas: siųsti vaizdą asmeniui, kurio veidas pažymėtas vaizde.
• Spausdinti: spausdinti naudojantis USB ar „Wi-Fi“ jungtimi. Prietaisas suderinamas tik su kai
kuriais „Samsung“ spausdintuvais.
• Pervardyti: pervardyti failą.
• Ieškoti netoliese esančių įrenginių: ieškoti prietaisų, kuriuose aktyvintas medijos
bendrinimas.
• Išsami informacija: peržiūrėti išsamią informaciją apie vaizdą.
Mėgstamiausi vaizdai
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
norėdami pridėti jį prie mėgstamiausių sąrašo.
78
Medija
Vaizdų trynimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Aplanke palieskite
palieskite .
→ Pasirinkite elementą, pasirinkite vaizdus juos pažymėdami, tada
• Peržiūrėdami vaizdą palieskite
.
Vaizdų bendrinimas
Naudokitės vienu iš šių būdų:
• Aplanke palieskite
→ Pasirinkite elementą, pasirinkite vaizdus juos pažymėdami, tada
palieskite , norėdami juos nusiųsti kitiems.
• Peržiūrėdami vaizdą palieskite
tinkluose.
, jei norite siųsti jį kitiems ar bendrinti socialiniuose
Nustatyti kaip ekrano foną
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
ar priskirti jį adresatui.
→ Nustatyti kaip norėdami nustatyti vaizdą kaip fono vaizdą
Veidų žymėjimas
→ Veido žymė → Įjungta. Aplink atpažintą veidą bus
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
rodomas geltonas rėmelis. Palieskite veidą, palieskite Pridėti vardą ir tuomet pasirinkite arba
pridėkite adresatą.
Kai vaizde atsiranda veido žymė, palieskite ją ir naudokitės galimomis parinktimis, pvz.,
skambinimu ar žinučių siuntimu.
Veido aptikimas gali neveikti priklausomai nuo veido kampo, dydžio, odos spalvos, veido
išraiškos, apšvietimo ar asmens dėvimų aksesuarų.
79
Medija
„Tag Buddy“ naudojimas
→Žymos bičiulis norėdami pamatyti kontekstines žymes (orą,
Peržiūrėdami vaizdą palieskite
vietą, datą ir asmens vardą) atidarant vaizdą.
Paper Artist
Naudokitės šia programa norėdami, kad vaizdai atrodytų kaip iliustracijos su linksmais efektais ir
rėmais.
Programų ekrane palieskite Paper Artist.
Jei norite redaguoti vaizdą, naudokite meninius įrankius. Redaguotas vaizdas išsaugotas Galerija
→ aplanke Paper Pictures.
Pasirinkite esamą vaizdą.
Pasidalykite vaizdu.
Fotografuokite.
Išsaugokite vaizdą.
Pieškite teptuku. Norėdami
pakeiskite teptuko storį,
palieskite du kartus.
Pritaikykite rėmelius vaizdui.
Ištrinkite priešinius. Norėdami
pakeiskite trintuko dydį, palieskite
du kartus.
Pieškite rašikliu. Norėdami
pakeiskite rašiklio storį, palieskite
du kartus.
Pritaikykite efektus vaizdui.
80
Medija
Vaizdo įrašų
Naudokitės šia programa norėdami leisti vaizdo įrašus.
Programų ekrane palieskite Vaizdo įrašų.
• Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano.
Kiekvieną kartą, kai leisdami „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus užrakinate ekraną, vienas
iš galimų nuomos kartų bus prarastas.
• Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
• Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.
Vaizdo įrašų paleidimas
Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
Pasirinkite garso efektą.
Keiskite garsumą.
Sumažinkite vaizdo
įrašo ekrano rodinio
dydį.
Išjunkite garsą.
Peršokite prie kito
vaizdo įrašo. Norėdami
greitai judėti į priekį,
palaikykite palietę.
Judėkite pirmyn arba
atgal slinkdami juostą.
Pakeiskite ekrano
santykį.
Įterpkite žymą.
Laikinai sustabdykite ir
tęskite atkūrimą.
Iš naujo paleiskite
grojamą vaizdo įrašą
arba peršokite prie
ankstesnio. Norėdami
greitai judėti atgal,
palaikykite palietę.
81
Medija
Vaizdo įrašų trynimas
Palieskite
→ Trinti, pasirinkite vaizdo įrašus juos pažymėdami, tada palieskite Trinti.
Vaizdo įrašų bendrinimas
→ Bendrinti per, pasirinkite bendrinimo būdą, pasirinkite vaizdo įrašus juos
Palieskite
pažymėdami, tada palieskite Bendrinti.
„Popup“ vaizdo įrašų leistuvo naudojimas
Naudokitės šia funkcija norėdami atidaryti kitas programas neuždarydami vaizdo įrašų leistuvo.
Jei norite naudotis iškylančiu leistuvu, peržiūrėdami vaizdo įrašus palieskite .
Jei norite didinti leistuvą, atitraukite du pirštus ekrane, arba suspauskite, norėdami sumažinti.
Norėdami perkelti grotuvą, vilkite jį į kitą vietą.
YouTube
Naudokitės šia programa norėdami peržiūrėti vaizdo įrašus „YouTube“ svetainėje.
Programų ekrane palieskite YouTube.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
82
Medija
Vaizdo įrašų peržiūra
Palieskite ir tuomet įveskite raktažodį. Pasirinkite vieną iš rodomų paieškos rezultatų ir
žiūrėkite vaizdo įrašą.
Jei norite peržiūrėti visame ekrane, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai.
Ieškokite vaizdo įrašų.
Nusiųskite URL
kitiems.
Laikinai sustabdykite
arba tęskite atkūrimą.
Pridėkite vaizdo įrašą
prie grojaraščio.
Judėkite pirmyn arba
atgal slinkdami juostą.
Pasukite ekraną į stačią
orientaciją.
Keiskite rodymo
kokybę.
Vaizdo įrašų bendrinimas
Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą, palieskite
ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
Vaizdo įrašų įkėlimas
Pasirinkite savo paskyrą, palieskite
tuomet palieskite ĮKELTI.
, pasirinkite vaizdo įrašą, įveskite vaizdo įrašo informaciją ir
83
Medija
Flipboard
Norėdami pasiekti suasmenintus žurnalus, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Flipboard.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Norėdami pradėti naudoti „Flipboard“, perbraukite pasveikinimo puslapį kairėn, palieskite Darbo
pradžia, pasirinkite naujienų temas ir tuomet palieskite Sukurti jūsų „Flipboard“.
Pasirinkite numerio ar kitą temą, perbraukite „Flipboard“ puslapius ir tuomet pasirinkite norimą
skaityti straipsnį.
Skaitydami straipsnį, naudokitės šiomis piktogramomis:
• : grįžti į ankstesnį puslapį.
• : peržiūrėti kitus komentarus apie straipsnį.
• : dalytis straipsnius per „Twitter“.
• : bendrinti straipsnį su kitais.
• : pridėti straipsnį prie mėgstamiausių sąrašo „Twitter“.
84
Programos ir medijos
parduotuvės
„Google Play“
Naudokitės šia programa norėdami pirkti ir atsisiųsti jūsų prietaisui galimas programas ir galimus
žaidimus.
Programų ekrane palieskite „Google Play“.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Programų diegimas
Naršykite programas pagal kategorijas, arba palieskite
, jei norite ieškoti raktažodžio.
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite Įdiegti.
Jei programa mokama, palieskite kainą ir, norėdami užbaigti pirkimą, vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis.
• Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma,
pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų
skydelį ir palieskite piktogramą.
• Jei norite diegti iš kitų šaltinių atsisiųstų programų, Programų ekrane palieskite
Nustatymai → Sauga → Nežinomi šaltiniai.
Programų šalinimas
Pašalinkite „Google Play“ įsigytas programas.
Palieskite
Pašalinti.
, įdiegtų programų sąraše pasirinkite norimą ištrinti programą, tada palieskite
85
Programos ir medijos parduotuvės
„Samsung Apps“
Naudokitės šia programa norėdami įsigyti ir atsisiųsti „Samsung“ skirtas programas. Jei norite
gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.samsungapps.com.
Programų ekrane palieskite „Samsung Apps“.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Programų diegimas
Naršykite programas pagal kategorijas. Jei norite pasirinkti kategoriją, palieskite
Jei norite ieškoti programos, ekrano viršuje palieskite
raktažodį.
.
ir tuomet paieškos laukelyje įveskite
Pasirinkite programą, jei norite peržiūrėti informaciją. Jei norite ją atsisiųsti, palieskite Gauti arba
Pirkti.
Kai galima nauja įdiegtos programos versija, ekrano viršuje atsiranda piktograma,
pranešanti apie atnaujinimą. Jei norite atnaujinti programą, atidarykite pranešimų
skydelį ir palieskite piktogramą.
Game Hub
Naudokitės šia programa norėdami pasiekti žaidimus.
Programų ekrane palieskite Game Hub.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Slinkite į kairę ar į dešinę ir iš „Samsung Apps“ pasirinkite norimą atsisiųsti žaidimą.
86
Programos ir medijos parduotuvės
Music Hub
Naudokitės šia programa norėdami leisti muziką ir pirkti dainas ar albumus iš „Music Hub“
katalogo.
Užsiprenumeravę „Music Hub“ papildomas paslaugas, galėsite:
• sinchronizuoti asmeninę muzikos kolekciją į saugyklos debesyje serverį,
• transliuoti nesutrumpintas dainas iš „Music Hub“ katalogo,
• atrasti muziką gaudami tinkintas rekomendacijas ir
• klausytis asmeninės radijo stoties.
Norėdami išsamesnės informacijos, palieskite
→ Pagalba.
Programų ekrane palieskite Music Hub.
• Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
• Kai kurios funkcijos gali būti ženklinamos skirtingai, priklausomai nuo prenumeratos
sąlygų.
• Kai kurios ypatybės, įskaitant transliacijos paslaugas, gali būti neprieinamos,
priklausomai nuo regiono ar paslaugų tiekėjo.
MANO MUZIKA
Tai suteiks visą muziką kompiuteriui, kuriame įdiegta „Music Hub“. Galite kurti naujus grojaraščius
ir automatiškai sinchronizuoti kompiuteriu. Norėdami leisti muziką, pasirinkite muzikos
kategoriją, tada pasirinkite dainą, kurią norite leisti.
KATALOGAS
Tai suteiks muzikos katalogą, skirtą muzikos paieškai ir transliavimui. Norėdami transliuoti
muziką, pasirinkite muzikos kategoriją, tada pasirinkite dainą, kurią norite leisti. Norėdami pirkti
dainas, palieskite šalia dainos esantį , tada palieskite pirkimo parinktį.
RADIJO STOTIS
Klausykite muzikos per savo asmeninę radijo stotį.
87
Programos ir medijos parduotuvės
„Play“ knygos
Naudokitės šia programa norėdami skaityti ir atsisiųsti knygų failus.
Programų ekrane palieskite „Play“ knygos.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Slinkdami į kairę ar į dešinę pasirinkite knygos failą. Skaitydami knygos failą palieskite
norite pasirinkti papildomų parinkčių.
Jei norite pirkti knygas, palieskite
, jei
.
„Play“ filmai
Jei norite žiūrėti, atsisiųsti ir išsinuomoti filmus ir TV laidas, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite „Play“ filmai.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Ekrano viršuje pasirinkite kategoriją, tuomet pasirinkite groti ar išsinuomoti filmą, TV laidą ar
vaizdo įrašą.
„Google Play“
Naudokitės šia programa norėdami klausytis muzikos prietaise arba transliuoti muziką iš
„Google“ debesies paslaugos.
Programų ekrane palieskite „Google Play“.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Grokite muzikos įrašus pasirinkdami muzikos kategoriją arba bendrinkite dainas su kitais
įkeldami jas į „Google“ debesies saugyklą.
88
Programos ir medijos parduotuvės
Play Magazines
Naudokitės šia programa norėdami skaityti ir atsisiųsti žurnalus.
Programų ekrane palieskite Play Magazines.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Pasirinkite kategoriją ir tuomet – žurnalą.
Readers Hub
Naudokitės šia programa norėdami atsisiųsti ir skaityti knygų failus.
Programų ekrane palieskite Readers Hub.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Pasirinkite norimą skaityti knygą. Norėdami atsisiųsti knygos failus, eikite į „Readers Hub Store“.
Video Hub
Jei norite pasiekti ir pirkti vaizdo įrašus, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Video Hub.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Pasirinkite kategoriją ir tuomet – vaizdo įrašą.
89
Programos ir medijos parduotuvės
Learning Hub
Naudokitės šia programa norėdami pasiekti mokomąją medžiagą.
Programų ekrane palieskite Learning Hub.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Pasirinkite kategoriją ir tuomet – vaizdinę pamoką ar knygą.
90
Priemonės
„S Note“
Naudokitės šia programa norėdami sukurti užrašą vaizdais ir balso įrašymu.
Programų ekrane palieskite „S Note“.
Pastabų šablonų pasirinkimas
Palieskite
ir pasirinkite vieną iš šių šablonų:
• Pastaba / Nemokama pastaba / įrašas: kurti paprastą pastabą tuščiame puslapyje.
• Pastaba apie susitikimą: kurti įrašą apie susitikimus, konferencijas ar paskaitas.
• Žurnalas: kurti multimedijos pastabą įterpiant multimedijos failų.
• Dienoraštis: kurti dienoraštį su nuotraukomis.
• Receptas: kurti savo receptą.
• Keliauti: kurti rašinį apie kelionę.
• Gulsčia pastaba: kurti pastabą, kai nuotrauka yra gulsčioje padėtyje.
• Gimtadienis: sukurkite gimtadienio kortelę.
91
Priemonės
Pastabų rašymas
Ištrinkite užrašą.
Panaikinkite ir gražinkite pastarąjį
veiksmą.
Įveskite užrašą.
Kurkite naują užrašą.
Naudokite produktyvumo
įrankius.
Išsaugokite užrašą.
Užsirašykite arba nupieškite
užrašą.
Slėpkite įrankių juostą.
Įrašykite veiksmus, kai piešiate
užrašą.
Informacijos ieškokite šiame
tinklalapyje.
Sukurkite norimą įterpti garso
įrašą.
Pridėkite papildomą puslapį prie
šio užrašo.
Įterpkite multimedijos failą.
Perjunkite į peržiūros režimą.
Pieškite tik su „S“ rašikliu.
Trindami pastabą, palieskite
, norėdami pakeisti trintuko tipą, palieskite
pakeisti trintuko dydį arba Valyti viską, norėdami ištrinti pastabą.
92
, norėdami
Priemonės
Pakeiskite rašiklio spalvą.
Pakeiskite linijos storį.
Atidarykite rašiklio nustatymų
skydelį. Jei išsaugojote rašiklio
profilį, atidarykite jį.
Pakeiskite rašiklio tipą.
Išsaugokite esamus nustatymus,
kaip rašiklio profilį.
Pridėkite naują spalvą, siūlomą
spalvų parinkiklio.
Norėdami pakeisit lapo foną palieskite
Nordami pridėti žymių palieskite
→ Keisti foną.
→ Prid. žymą.
Multimedijos failų ar balso įrašų įterpimas
Norėdami įterpti multimedijos failų palieskite
. Jei norite įterpti balso įrašą, palieskite .
Naudojimasis produktyvumo įrankiais
Palieskite
• ir pasirinkite vieną iš šių įrankių:
: konvertuoti nupieštą formą.
• : konvertuoti ranka parašytą formulę į aiškiai išdėstytą. Palieskite Ieškoti, jei norite gauti
išsamios informacijos apie formulę.
• : konvertuoti ranka parašytą pastabą.
93
Priemonės
Pastabų naršymas
Naršykite pastabų miniatiūras slinkdami aukštyn ar žemyn.
→ Naujinti.
Norėdami sinchronizuoti užrašus su „Samsung“ paskyra palieskite
Norėdami rūšiuoti užrašus pagal datą, pavadinimą ar kitaip, palieskite
→ Rūšiuoti pagal.
→ Sąrašo vaizdas.
Norėdami pakeisti peržiūros režimą palieskite
Norėdami sukurti užrašą importuodami PDF, vaizdo failą ar užrašą, palieskite
→ Importuoti.
→ Eksportuoti.
Norėdami eksportuoti pastabas kitokiu failo formatu, palieskite
→ Bendrinti per.
Norėdami siųsti užrašą kitiems palieskite
→ Kurti aplank.
Norėdami sukurti aplanką palieskite
→ Pakeisti tvarką.
Norėdami pakeisit užrašų tvarką palieskite
→ Kopijuoti.
Norėdami kopijuoti užrašus palieskite
Norėdami perkelti užrašus į kitą aplanką palieskite
→ Perkelti.
Norėdami pakeisti „S Note“ nustatymus palieskite
→ Nustatymai.
Norėdami pasiekti pagalbos naudojant „S Note“ informaciją, palieskite
→ Žinynas.
Pastabos peržiūrėjimas
Jei norite atidaryti pastabą, palieskite jos miniatiūrą.
Norėdami pereiti prie kitų pastabos puslapių, palieskite
Norėdami sukurti užrašą palieskite
arba .
→ Sukurti pastabą.
Norėdami siųsti užrašą kitiems palieskite
→ Bendrinti per.
Norėdami išsaugoti užrašą kaip vaizdo ar PDF failą palieskite
→ Redaguoti puslapius.
Norėdami pridėti ar ištrinti puslapius, palieskite
Norėdami ištrinti užrašą palieskite
Nordami pridėti žymių palieskite
→ Eksportuoti.
→ Trinti.
→ Prid. žymą.
→ Kurti įvykį.
Norėdami išsaugoti užrašą kaip įvykį palieskite
Norėdami pridėti užrašo nuorodą prie Pradžios ekrano palieskite
Norėdami spausdinti užrašą USB arba „Wi-Fi“ ryšiu palieskite
suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.
→ Nustatyti kaip trumpinį.
→ Spausdinti. Prietaisas
Norėdami užrašą nustatyti kaip ekrano fone arba priskirti adresatui, palieskite
kaip.
94
→ Nustatyti
Priemonės
aNote HD
Naudokitės šia programa norėdami kurti pastabą.
Programų ekrane palieskite aNote HD.
Pastabų rašymas
Norėdami kurti pastabą, palieskite
.
Norėdami pridėti trumpą įrašą, palieskite
.
Pereiti į ankstesnį ekraną.
Pasirinkite pirmenybę.
Pasirinkite norimą išsaugoti
aplanką.
Pridėkite įrašo etiketę.
Perkelkite žymeklį iki kito
tabuliacijos ženklo.
Įterpkite paveikslėlį, vietą ar ranka
rašytą įrašą.
Panaikinkite ir gražinkite pastarąjį
veiksmą.
Perkelti žymeklį.
Įterpkite žymėjimo laukelį.
Įterpkite rutuliuką.
Įterpkite brūkšnelį.
Pastabų naršymas
Pasirinkite aplanką ir naršykite pastabose, slinkdami pastabų sąrašą aukštyn arba žemyn.
Norėdami peržiūrėti pastabas kalendoriaus režimu, palieskite
Norėdami ieškoti pastabų palieskite
.
.
Norėdami ištrinti arba perkelti pastabą, palieskite
.
Norėdami pakeisti pastabų sąrašo peržiūros režimą, palieskite
.
Norėdami rūšiuoti pastabas pagal datą, pavadinimą ar pirmenybę, palieskite
Norėdami ištrinti arba perkelti aplanką, palieskite
95
.
.
Priemonės
Pastabos peržiūrėjimas
Jei norite atidaryti pastabą, palieskite ją.
Norėdami pereiti prie kitos pastabos, palieskite
arba .
Norėdami keisti pastabos nustatymus, palieskite
.
Norėdami įterpti paveikslėlį, vietą ar ranka rašytą įrašą, palieskite
Norėdami ištrinti pastabą palieskite
.
.
Norėdami užrakinti pastabą, kad kiti negalėtų jo redaguoti, palieskite
.
S Planner
Naudokitės šia programa norėdami tvarkyti įvykius ir užduotis.
Programų ekrane palieskite S Planner.
Įvykių ar užduočių kūrimas
Palieskite
ir tuomet naudokitės vienu iš šių būdų:
• Pridėti įvykį: įvesti įvykį su pasirenkamu pakartojimo nustatymu.
• Pridėti užduotį: įvesti įvykį su pasirenkamu pirmumo nustatymu.
• Pridėti įrašą: norėdami priskirti datą, kurkite ranka rašytą įrašą.
Jei norite greičiau pridėti įvykį ar užduotį, palieskite datą, kad pasirinktumėte ją ir palieskite dar
kartą.
96
Priemonės
Įveskite pavadinimą ir nurodykite, kurį kalendorių naudoti ar su kuriuo sinchronizuoti. Tuomet
palieskite Redaguoti įvykio inf. arba Redaguoti užduoties inf., jei norite pridėti daugiau
išsamios informacijos, pvz., kaip dažnai kartojamas įvykis, kada nustatyta įspėti apie įvykį iš
anksto arba kur jis vyks.
Pridėti žemėlapį, rodantį įvykio vietą. Vieta laukelyje įveskite vietą, šalia laukelio palieskite
tuomet paliesdami ir laikydami pasirodžiusį žemėlapį nurodykite tikslią vietą.
ir
Pridėti pastabą iš „S Note“. Palieskite Pastabos ir tuomet kurkite naują pastabą arba pasirinkite iš
jau esančių.
Pridėti vaizdą. Palieskite Vaizdai ir tuomet fotografuokite arba pasirinkite iš jau esančių vaizdų.
Sinchronizavimas su „Google Calendar“
Programų ekrane palieskite Nustatymai → Google, tada Paskyros → „Google“ paskyra → Sinch.
kalendorius → Sinch. dabar. Norėdami rankiniu būdu sinchronizuoti atnaujinimą Programų
→ Sinchronizuoti.
ekrane palieskite S Planner →
→ Nustat. → Peržiūrėti
Norėdami pamatyti sinchronizuotą įvykį ar užduotį, palieskite
nustatymus → Kalendoriai → Ekranas, pasirinkite „Google“ paskyrą ir palieskite Gerai.
Kalendoriaus tipo keitimas
Palieskite viršutinį kairįjį ekrano kampą ir tuomet pasirinkite vieną iš skirtingų kalendorių tipų,
įskaitant mėnesių, savaičių ir kitus. Jei norite keisti kalendoriaus tipą, galite naudoti suspaudimo
judesį. Pvz., atlikite suspaudimo judesį, jei norite keisti mėnesių kalendorių į metų bei atlikite
atitraukimo judesį, jei norite iš metų kalendoriaus vėl grįžti prie mėnesių.
Įvykių paieška
Palieskite
ir tada norėdami ieškoti įveskite raktažodį.
Norėdami peržiūrėti šios dienos įvykius, ekrano viršuje palieskite Šiandien.
97
Priemonės
Įvykių trynimas
Pasirinkite data, tada palieskite
→ Trinti.
Įvykių bendrinimas
Pasirinkite įvykį, palieskite
→ Bendrinti per ir tuomet pasirinkite bendrinimo būdą.
Polaris Office
Naudokitės šia programa norėdami redaguoti dokumentus įvairiais formatais, įskaitant
skaičiuokles ir pateiktis.
Programų ekrane palieskite Polaris Office.
Kai kurios funkcijos gali būti negalimos, priklausomai nuo failo tipo.
Kurkite dokumentą.
Norėdami peržiūrėti naujausius
dokumentus, slinkite aukštyn arba
žemyn.
Ieškokite pagal dokumentų
formatus.
Peržiūrėkite ir valdykite
dokumentus tinkle.
Ieškokite aplankuose.
Peržiūrėkite mėgstamiausius
dokumentus.
98
Priemonės
Dokumentų kūrimas
Palieskite
ir tada pasirinkite dokumento tipą.
Norėdami redaguoti dokumentą naudokitės ekrano viršuje pateikiama redagavimo juosta.
→ Išsaugoti, įveskite failo pavadinimą, pasirinkite aplanką,
Norėdami baigti, palieskite
kuriame norite išsaugoti, ir tada palieskite Išsaugoti.
Dokumentų skaitymas
Palieskite failą Naujausi dokumentai. Arba palieskite Naršyklė, Clouds, Formos tipas arba
Adresynai ir tada pasirinkite norimą atidaryti failą.
→ Rodyti skaidrių peržiūrą.
Norėdami pradėti skaidrių rodymą, palieskite
Norėdami ieškoti teksto dalies dokumente, palieskite
Palieskite
.
ir tuomet naudokitės viena iš šių funkcijų:
Dokumentas
• Išsaugoti kaip: išsaugoti dokumentą kitu pavadinimu.
• PDF eksportas: išsaugoti dokumentą kaip PDF failą.
• Rasti ir pakeisti: ieškoti, arba pakeisti tekstą.
• Puslapio išdėstymas: keisti puslapių maketą.
• Viso pločio vaizdas: peržiūrėti tik dokumento turinį, be paraščių.
• Priartinti / atitolinti: keisti peržiūros dydį.
• Komponuoti tekstą: pertvarkyti tekstą taip, kad jis tilptų ekrane.
• Atmena įjungta: žiūrėti dokumento komentarus.
• TTS: skaityti dokumentą, naudojant teksto įgarsinimo ypatybę.
• spausdinti: spausdinti dokumentą naudojant USB jungtimi ar „Wi-Fi“ ryšį. Prietaisas
suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.
99
Priemonės
Pristatymas
• Rodyti skaidrių peržiūrą: pradėti skaidrių rodymą.
• Išsaugoti kaip: išsaugoti dokumentą kitu pavadinimu.
• PDF eksportas: išsaugoti dokumentą kaip PDF failą.
• Rasti ir pakeisti: ieškoti, arba pakeisti tekstą.
• Vieno skaidrės vaizdas: žiūrėti skaidres po vieną.
• Priartinti / atitolinti: keisti peržiūros dydį.
• spausdinti: spausdinti dokumentą naudojant USB jungtimi ar „Wi-Fi“ ryšį. Prietaisas
suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.
Skaičiuoklė
• Išsaugoti kaip: išsaugoti dokumentą kitu pavadinimu.
• Rasti ir pakeisti: ieškoti, arba pakeisti tekstą.
• apsaugoti darbalapio: užrakinkite lapą, kad kiti negalėtų jo redaguoti.
• užšaldyti: išlaikyti pasirinktą eilutę toje pačioje vietoje.
• Perskaičiuoti: perskaičiuoti funkcijas lape.
• Rūšiuoti: rūšiuoti langelius pagal specifinį kriterijų.
• Filtras: peržiūrėti langelius filtruotus pagal specifinį kriterijų.
• Priartinti / atitolinti: keisti peržiūros dydį.
• spausdinti: spausdinti dokumentą naudojant USB jungtimi ar „Wi-Fi“ ryšį. Prietaisas
suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.
Tekstas
• Išsaugoti kaip: išsaugoti dokumentą kitu pavadinimu.
• TTS: skaityti dokumentą, naudojant teksto įgarsinimo ypatybę.
• spausdinti: spausdinti dokumentą naudojant USB jungtimi ar „Wi-Fi“ ryšį. Prietaisas
suderinamas tik su kai kuriais „Samsung“ spausdintuvais.
100
Priemonės
Dropbox
Jei norite išsaugoti failus ir bendrinti juos su kitais per „Dropbox“ debesies saugyklą, naudokitės
šia programa. Išsaugojus failus „Dropbox“ įrenginys automatiškai sinchronizuojamas su
žiniatinklio serveriu ir visais kitais kompiuteriais, kuriuose įdiegta „Dropbox“.
Programų ekrane palieskite Dropbox.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Įjungę „Dropbox“ pirmą kartą, palieskite Start, jei norite jį aktyvinti. Vadovaukitės ekrane
pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte sąranką.
Įjungus „Dropbox“, nuotraukos ir vaizdo įrašai, padaryti su prietaiso fotoaparatu, yra automatiškai
įkeliami į „Dropbox“. Norėdami peržiūrėti įkeltas nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite .
→ Upload here → Photos or videos arba
Norėdami įkelti failus į „Dropbox“ palieskite →
Other files. Norėdami atidaryti failus „Dropbox“, pasirinkite failą.
Norėdami pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, žiūrėdami nuotraukas ar vaizdo įrašus, palieskite
Norėdami atidaryti failus mėgstamiausiųjų sąraše, palieskite .
.
Žadintuvas
Naudokitės šia programa norėdami nustatyti svarbių įvykių priminimo skambučius arba signalus.
Programų ekrane palieskite Žadintuvas.
Įjunkite arba išjunkite šį signalą.
101
Priemonės
Signalų nustatymas
Palieskite , nustatykite signalo pradžios laiką, pasirinkite dienas, kuriomis signalas bus
kartojamas, ir palieskite Išsaugoti.
• Snausti: nustatykite intervalą ir kiek kartų signalas būtų kartojamas po nustatyto laiko.
• Sumanusis žadintuvas: nustatykite, kad signalas nuskambėtų prieš nustatytą laiką.
Žadintuvo signalų išjungimas
Norėdami stabdyti signalą vilkite į didžiojo rato išorę. Norėdami kartoti signalą po tam tikro
nustatyto laiko vilkite
į didžiojo rato išorę.
Žadintuvo signalų trynimas
Palieskite ir laikykite signalą ir tuomet palieskite Trinti.
Pasaulio laikrodis
Naudokite šią programą, norėdami pasitikrinti laiką bet kurioje pasaulio vietoje.
Programų ekrane palieskite Pasaulio laikrodis.
Laikrodžių kūrimas
Palieskite
, įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite miestą iš gaublio ir tada palieskite
Jei norite nustatyti vasaros laiką, palieskite ir laikykite laikrodį ir tuomet palieskite DST
nustatymai.
Laikrodžių trynimas
Palieskite
, pasirinkite laikrodžius ir tada palieskite Trinti.
102
.
Priemonės
Skaičiuot.
Šia programa naudokitės atlikdami sudėtingus ar paprastus skaičiavimus.
Programų ekrane palieskite Skaičiuot.
Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčias. Jei Ekrano
→ Mokslinis skaičiuotuvas.
sukimas yra išjungtas, palieskite
Jei norite matyti skaičiavimų istoriją, palieskite
Norėdami išvalyti istoriją palieskite
, kad paslėptumėte klaviatūrą.
→ Išvalyti istoriją.
Norėdami pakeisti istorijos simbolių dydį palieskite
→ Teksto dydis.
S Voice
Naudokitės šia programa norėdami balsu nurodyti rinkti numerį, siųsti žinutę, įrašyti įrašą ir kita.
Programų ekrane palieskite S Voice.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Štai keletas balso komandų pavyzdžių:
• „Open music“ (atidaryti muzikos įrašus)
• „Launch calculator“ (paleisti skaičiuoklę)
• „Call Lulu mobile“ (skambinti Lulu į mobilųjį telefoną)
• „Dial Lulu work“ (skambinti Lulu į darbo telefoną)
• „Check schedule“ (patikrinti tvarkaraštį)
103
Priemonės
Geresnio balso atpažinimo patarimai
• Kalbėkite aiškiai.
• Kalbėkite netriukšmingose vietose.
• Nenaudokite įžeidžiančių žodžių ar žargono.
• Venkite kalbėti tarminiu akcentu.
Prietaisas gali neatpažinti jūsų komandų arba atlikti nenorimus veiksmus priklausomai nuo
aplinkos, kurioje esate, ir kaip kalbate.
Google
Jei norite ieškoti ne tik internete, bet ir programose bei jų turinyje, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Google.
Paieška prietaise
Palieskite paieškos laukelį ir tuomet įveskite raktažodį. Arba palieskite , ištarkite raktažodį ir
tuomet pasirinkite vieną iš pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
Jei programa nepateikia jokių rezultatų, pasirodo žiniatinklio naršyklė, rodanti paieškos
rezultatus.
Paieškos apimtis
→ Nustatymai → Paieška
Norėdami pasirinkti kuriose programose ieškoti palieskite
planšetiniu kompiuteriu, tada pažymėkite elementus, kurių norite ieškoti.
104
Priemonės
„Google“ dabar
Norėdami peržiūrėti „Google“ dabar korteles, kuriose rodomas dabartinis oras, visuomeninio
transporto informacija, kitas susitikimas ir kita tada, kada to labiausiai reikia, paleiskite „Google
Search“.
Pirmą kartą paleidę „Google Search“ prisijunkite prie „Google“ dabar. Norėdami pakeisti „Google“
→ Nustatymai → „Google“ dabar.
dabar nustatymus palieskite
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Paieška balsu
Naudokitės šia programa norėdami ieškoti tinklalapių balsu.
Programų ekrane palieskite Paieška balsu.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Kai ekrane pasirodo Kalb. dabar, ištarkite raktažodį ar paieškos frazę. Pasirinkite vieną iš
pasirodžiusių siūlomų raktažodžių.
Mano failai
Naudokitės šia programa norėdami pasiekti visų tipų prietaise esančius failus, pvz., vaizdus,
vaizdo įrašus, dainas ir garso įrašus.
Programų ekrane palieskite Mano failai.
Jei norite atidaryti aplanką, pasirinkite jį. Jei norite grįžti į pagrindinį aplanką, palieskite
norite grįžti į šakninį katalogą, palieskite .
Aplanke naudokitės viena iš šių funkcijų:
• : ieškoti failų.
• : keisti peržiūros režimą.
• : kurti aplanką.
• Laikas: rūšiuoti failus ar aplankus.
105
. Jei
Priemonės
Pasirinkite failą ar aplanką jį pažymėdami ir tada naudokite vieną iš šių funkcijų:
• : kopijuoti failus ir aplankus į kitą aplanką.
• : perkelti failus ir aplankus į kitą aplanką.
• : trinti failus ar aplankus.
• : siųsti failus kitiems.
• → Pervardyti: pakeisti failo ar aplanko pavadinimą.
• → Išsami informacija: žiūrėti išsamią failo ar aplanko informaciją.
Atsisiuntimai
Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami programose, naudokitės šia programa.
Programų ekrane palieskite Atsisiuntimai.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami iš interneto, palieskite Interneto atsisiunt. arba
palieskite Kiti atsisiuntimai, jei norite matyti, kokie failai atsiunčiami kitose programose, pvz., El.
paštas.
Pasirinkite failą, kad atidarytumėte jį tinkama programa.
106
Kelionės ir vietos nustatymas
Žemėlap.
Naudokitės šia programa norėdami nurodyti prietaiso buvimo vietą, ieškoti vietų ar gauti
nuorodų.
Programų ekrane palieskite Žemėlap.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Vietų paieška
Palieskite Iešk. žemėl., įveskite adresą ir tuomet palieskite . Jei norite matyti išsamią vietos
→ Vietinis.
informaciją, pasirinkite vietą. Norėdami ieškoti vietų netoliese, palieskite
Kai vieta bus rasta, palieskite
ir naudokitės viena iš šių funkcijų:
• Išvalyti žemėlapį: žemėlapio išvalymas.
• Nustatyti pasiek. neprisij.: išsaugoti tam tikros srities žemėlapį, kad galima būtų jį peržiūrėti
atsijungus nuo interneto.
• Vietinis: ieškoti vietų šalia.
• Sluoksniai: pateikiami keli sluoksniai, pvz., vaizdus iš palydovo, eismo informaciją ir kita.
• „Platuma “: bendrinkite vietą su draugais.
• Mano vietos: neprisijungę peržiūrėkite žemėlapius, žvaigždutėmis pažymėtas vietas,
naujausias vietas ir kt.
• Nustatymai: keisti žemėlapio nustatymus.
• Žinynas: peržiūrėkite informaciją apie naudojimąsi žemėlapiu.
Jei norite peržiūrėti dabartinę vietą, palieskite
.
Jei norite didinti ar mažinti žemėlapio vaizdą, atitraukite du pirštus ekrane, norėdami priartinti,
arba suspauskite, norėdami nutolinti.
107
Kelionės ir vietos nustatymas
Gaukite nuorodų vykti į tikslą
1 Palieskite
2 Palieskite
.
ir tuomet pasirinkite pradžios ir pabaigos vietos įvedimo būdą:
• Mano dabartinė buvimo vieta: naudoti dabartinę vietą kaip pradžios vietą.
• Kontaktai: pasirinkite iš adresatų sąrašo.
• Taškas žemėlapyje: nurodykite tikslią vietą paliesdami žemėlapį.
• Mano vietos: pasirinkite iš mėgstamiausių vietų sąrašo.
3 Pasirinkite keliavimo būdą, pvz., važiavimą automobiliu, viešuoju transportu ar ėjimą, ir
tuomet palieskite Pradėti.
4 Pasirinkite vieną iš pasirodžiusių kelių.
Vietinis
Naudokitės šia programa norėdami ieškoti netoliese esančių restoranų, bankų, autobuso stotelių
ir kita.
Programų ekrane palieskite Vietinis.
Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Pasirinkite vietos kategoriją ir tuomet iš paieškos rezultatų pasirinkite vietą.
• Žemėlapyje: nurodyti vietą žemėlapyje.
• Kryptys: ieškoti maršruto iki vietos.
• Skambinti: skambinti vietos telefono numeriu.
→ Pridėti paiešką, esantį kategorijų sąraše,
Norėdami pridėti vietų kategoriją, palieskite
norėdami ieškoti, teksto laukelyje įveskite raktažodį.
108
Kelionės ir vietos nustatymas
Navigacija
Naudokitės šia programa norėdami ieškoti maršruto iki tikslo.
Programų ekrane palieskite Navigacija.
• Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė buvimo vieta ir kiti navigacijos duomenys gali
skirtis nuo realios vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas,
eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Vairuodami laikykitės visų
saugumo įspėjimų ir taisyklių.
• Ši programa galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
Kelionės tikslą nurodykite vienu iš šių metodų:
• Ištarkite kelionės tikslo adresą.
• Įveskite kelionės tikslo adresą.
• Pasirinkite kelionės tikslo adresą iš adresatų sąrašo.
• Pasirinkite kelionės tikslą iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.
Kai randamas maršrutas, norėdami nuvykti į kelionės tikslą, vadovaukitės ekrane pateikiamomis
instrukcijomis.
109
Nustatymai
Apie nustatymus
Naudodamiesi šia programa galite konfigūruoti prietaisą, nustatyti programos parinktis ir pridėti
paskyras.
Programų ekrane palieskite Nustatymai.
„Wi-Fi“
Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo ir pasiekti internetą ir kitus tinkle esančius prietaisus,
aktyvinkite „Wi-Fi“ funkciją.
Norėdami naudotis parinktimis palieskite
.
• Išsamiau: tinkinkite „Wi-Fi“ nustatymus.
• WPS naujienų žinučių mygtukas: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS mygtuku.
• WPS PIN įrašas: prisijunkite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo su WPS PIN kodu.
„Wi-Fi“ miego režimo nustatymo politika
Nustatymų ekrane palieskite „Wi-Fi“ →
įjungtą.
→ Išsamiau → Laukimo režimu laikyti „Wi-Fi“
Kai ekranas yra išjungtas, prietaisas automatiškai išjungia „Wi-Fi“ ryšius. Tada, jei prietaisas
nustatytas naudotis duomenų tinklais, jis automatiškai prisijungs prie jų. Gali būti taikomi
duomenų persiuntimo mokesčiai. Norėdami išvengti sąskaitų už duomenų atsisiuntimą,
šią parinktį nustatykite į Visada.
Tinklo pranešimų nustatymas
Prietaisas gali aptikti atvirus „Wi-Fi“ tinklus ir, jei yra, būsenos juostoje parodyti piktogramą.
Norėdami aktyvinti šią funkciją nustatymų ekrane palieskite „Wi-Fi“ →
norėdami aktyvinti šią funkciją pažymėkite Tinklo pranešimas.
110
→ Išsamiau ir
Nustatymai
„Wi-Fi Direct“
„Wi-Fi Direct“ sujungia du prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą, nereikalaudamas prieigos taško.
Nustatymų ekrane palieskite „Wi-Fi“ → „Wi-Fi Direct“.
Bluetooth
Įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir keiskitės informacija nedideliais atstumais.
Duomenų naudojimas
Nuolatos stebėkite, kiek nepanaudotos prietaiso atminties ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų
kuo mažiau atminties.
• Mobilieji duomenys: nustatykite, kad būtų galima naudoti duomenų ryšius bet kuriame
mobiliojo ryšio tinkle.
• Nustatyti mob. duom. apribojimą: nustatykite mobiliųjų duomenų naudojimo apribojimą.
• Duomenų naudojimo ciklas: norėdami stebėti per mėnesį naudojamų duomenų kiekį,
įveskite nustatymo iš naujo kas mėnesį datą.
Norėdami naudoti daugiau parinkčių palieskite
.
• Tarptinklinis duomenų siuntimas: nustatykite, kad būtų galima naudoti duomenų ryšius,
kai vyksta tarptinklinis duomenų siuntimas.
• Apriboti fono duomenis: nustatykite, jei norite išjungti sinchronizavimą fone, kai naudojatės
mobiliuoju tinklu.
• Automatinis duomenų sinchronizavimas: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus,
kalendorių, el. paštą, žymes ir socialinių tinklų vaizdų duomenis automatiškai.
• Rodyti „Wi-Fi“ naudojimą: nustatykite rodyti duomenų, siunčiamų „Wi-Fi“ ryšiu, kiekį.
• Mobiliosios saitvietės: ieškokite kito mobiliojo prietaiso mobiliojo tinklo ir naudokite jį.
111
Nustatymai
Daugiau nustatymų
Tinkinkite nustatymus, kad galėtumėte valdyti ryšius su kitais įrenginiais ar tinklais.
Lėktuvo režimas
Taip išjungsite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.
Mobilieji tinklai
• Mobilieji duomenys: naudokitės norėdami keistis paketiniais duomenimis per tinklo
tarnybas.
• Tarptinklinis duomenų siuntimas: jei keliaujate arba jūsų tinklas neprieinamas, norėdami
prietaisu prisijungimui prie kito tinklo naudokite tarptinklinį ryšį.
• Prieigos taškų pavadinimai: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
• Tinklo režimas: pasirinkite tinklo tipą.
• Tinklo operatoriai: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.
Siejimas ir nešioj. saitvietė
• Mobilioji „Wi-Fi“ saitvietė: naudokitės mobiliąja „Wi-Fi“ siejimo funkcija, kad galėtumėte
bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“
tinklą.
• USB jungiamas: naudokitės USB siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso
mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB jungtį. Prijungus prietaisą prie kompiuterio,
jis naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas.
• „Bluetooth“ siejimas: naudokitės „Bluetooth“ siejimo funkcija, kad galėtumėte bendrinti
savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per „Bluetooth“.
• Pagalba: sužinokite daugiau apie USB, „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ siejimą.
VPN
Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN).
112
Nustatymai
Įrenginiai netoliese
• Failų bendrinimas: suaktyvinkite medijos bendrinimą ir leiskite kitiems DLNA palaikantiems
prietaisams naudoti jūsų prietaise saugomus medijos failus.
• Bendrinamas turinys: nustatykite, kad jūsų turinys būtų bendrinimas su kitais įrenginiais.
• Įrenginio vardas: įveskite savo prietaiso medijos serverio pavadinimą.
• Leidžiamų įrenginių sąrašas: peržiūrėkite įrenginių, kuriems leidžiama prisijungti prie jūsų
įrenginio, sąrašą.
• Neleistinų įrenginių sąrašas: peržiūrėkite įrenginių, kuriems neleidžiama prisijungti prie
jūsų įrenginio, sąrašą.
• Atsisiųsti į: pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti medijos failus.
• Įkelti iš kitų prietaisų: nustatykite prietaisą iš kitų įrenginių priimti įkeliamus failus.
„AllShare Cast“
Įjunkite „AllShare Cast“ funkciją ir bendrinkite savo ekrano rodinius su kitais.
„Kies“ naudojant „Wi-Fi“
Prijunkite prietaisą prie „Samsung Kies“ per „Wi-Fi“ tinklą.
Pradžios ekrano režimas
Pasirinkite Pradžios ekrano režimą (pagrindinis arba paprastas).
Blokavimo režimas
Nustatykite, kurie pranešimai bus blokuojami, arba nustatykite leisti konkrečių adresatų
skambučių įspėjimus veikiant blokavimo režimui.
113
Nustatymai
Garsas
Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.
• Garsumas: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, telefonų sistemos garsų ir
įspėjamųjų garso lygį.
• Vibravimo intensyvumas: keiskite vibravimo jėgą.
• Įrenginio skambučio tonas: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
• Įrenginio vibracija: pridėkite arba pasirinkite vibravimo derinius.
• Numatytieji pranešimai: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, pvz.,
gautas žinutes, praleistus skambučius ir signalus.
• Vibruoti, kai skamba: nustatykite, kad pranešdamas apie įeinančius skambučius įrenginys
vibruotų ir grotų skambučio toną.
• Skambinimo klaviat. tonas: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus liečiant mygtukus
klaviatūroje.
• Lietimo garsai: nustatykite prietaisą skleisti garsus, jutikliniame ekrane pasirinkus programą
ar parinktį.
• Ekrano užrakto garsas: nustatykite prietaisą skambėti užrakinant ar atrakinant jutiklinį
ekraną.
• "Haptic" atsakas: nustatykite prietaisą vibruoti, kai liečiate mygtukus.
Ekranas
Pakeiskite ekrano nustatymus.
• Ekrano fonas:
– – Pradžios ekranas: pasirinkite pradžios ekrano rodinio foną.
– – Užrakinimo ekranas: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
– – Pradžios ir užrakinimo ekranai: pasirinkite pradžios ir užrakinto ekrano rodinio foną.
• Pranešimų skydelis: tinkinkite pranešimų srityje rodomus elementus.
• Keli langai: nustatykite naudoti kelių langų režimą.
• Puslapio bičiulis: nustatykite prietaisą atidaryti kontekstinius puslapius pagal jūsų veiksmus.
114
Nustatymai
• Ekrano režimas: pasirinkite ekrano režimą.
– – Dinaminis: naudodamiesi šiuo režimu ekrano toną padarykite gyvesnį.
– – Standartinis: naudokite šį režimą būdami įprastinėje aplinkoje.
– – Filmas: naudokite šį režimą būdami mažai apšviestose aplinkose, pvz., tamsiame
kambaryje.
• Skaitymo režimas: pasirinkite programas, kurios bus naudojamos skaitymo režimu.
Skaitymo režimu, prietaisas padės apsaugoti jūsų akis skaitant naktį.
• Ryškumas: nustatykite ekrano ryškumą.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Išmanusis laukimas: nustatykite, kad ekrano foninis apšvietimas neišsijungtų jums žiūrint į
ekraną.
• Šrifto stilius: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą.
• Šrifto dydis: pakeiskite šrifto dydį.
• Pageriniti įskaitomumą: padarykite tekstą aiškesnį, kad skaityti būtų lengviau.
• Jutik. mygt. šviet. truk.: nustatykite jutiklinių mygtukų foninio apšvietimo trukmę.
• Rodyti akumul. įkrovos proc.: nustatykite prietaisą rodyti, kiek dar yra akumuliatoriaus
įkrovos.
Saugykla
Peržiūrėkite prietaiso ir atminties kortelės atminties informaciją arba formatuokite ją.
Formatavus atminties kortelę, visi joje įrašyti duomenys bus ištrinti.
Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje atmintyje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį
užima operacinė sistema ir numatytosios programos.
115
Nustatymai
Energijos taupymo režimas
Aktyvinkite energijos taupymo režimą ir pakeiskite šio režimo nustatymus.
• CPU energijos taupymas: nustatykite, kad įrenginyje būtų ribojamas tam tikrų sistemos
išteklių naudojimas.
• Ekrano energijos taupymas: nustatykite, kad būtų sumažintas įrenginio ekrano ryškumas.
• Išjungti lietimo atsaką: nustatykite prietaisą išjungti vibravimą, kai liečiate mygtukus.
• Sužinokite apie energijos taupymo režimą: sužinokite kaip sumažinti akumuliatoriaus
energijos naudojamą kiekį.
Akumuliatorius
Stebėkite, kiek akumuliatoriaus energijos suvartoja jūsų prietaisas.
Programų tvarkyklė
Peržiūrėkite ir tvarkykite prietaiso programas.
Vietos nustat. paslaugos
Norėdami gauti vietos informacijos leidimų, keiskite nustatymus.
• Naud. belaidžius tinklus: nustatykite naudoti „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus, kuriais
norėtumėte ieškoti esamos vietos.
• Naudoti GPS palydovus: nustatykite GPS funkciją rasti esamą vietą.
• Vietos ir „Google“ paieška: nustatykite su „Google“ paieška ir kitoms „Google“ paslaugomis
naudoti esamą vietą.
116
Nustatymai
Užrakinimo ekranas
Pakeiskite prietaiso saugos nustatymus.
• Ekrano užraktas: įjunkite ekrano užrakto funkciją.
• Ekrano užrakinimo parinktys: pakeiskite užrakinto ekrano nustatymus. Šios funkcijos
taikomos tik nustačius užrakinimo braukiant parinktį.
– – Spartusis mygtukas: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomi programų
trumpiniai ir galėtumėte juos redaguoti.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
– – Infojuosta: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomos naujienos arba
informacija apie akcijas.
Ši funkcija galima ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
– – Laikrodis: nustatykite laikrodžio rodymo vietą užblokuotame ekrane.
– – Dvigubas laikrodis: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomas dvigubas
laikrodis.
– – Oras: nustatykite prietaisą užrakintame ekrane rodyti orų informaciją ir pakeisti orų
ekrano nustatymus.
– – Bangavimo efektas: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomas bangavimo
efektas.
– – Rašiklio efektas: keiskite rašalo efekto spalvą. Rašalo efektas yra galimas tik su „S“ rašikliu.
– – Pagalbos tekstas: nustatykite, kad užrakintame ekrane būtų rodomas pagalbos tekstas.
– – Pažadinti užrakintame ekrane: nustatykite prietaisą atpažinti žadinimo komandą, kai
ekranas užrakintas.
– – Nustatyti pažad. komandą: nustatykite, kad pažadinimo komanda paleistų „S Voice“ ar
atliktų nurodytą funkciją.
• lššok. past. užrak. ekrane: nustatykite, kad paspaudus „S“ rašiklio mygtuką ir du kartus
palietus užrakintą ekraną būtų paleidžiamas „Popup Note“.
• Informac. apie savininką: įveskite informaciją apie save, kuri bus rodoma užrakinus ekraną.
117
Nustatymai
Sauga
Keiskite įrenginio ir SIM arba USIM kortelės apsaugos nustatymus.
• Šifruoti įrenginį: nustatykite slaptažodį ir užšifruokite įrenginyje saugomus duomenis.
Kiekvieną kartą įjungdami prietaisą, turite įvesti slaptažodį.
Prieš įjungdami šį nustatymą, įkraukite akumuliatorių, kadangi duomenų šifravimas gali
trukti ilgiau nei valandą.
• Šifruoti išorinę SD kortelę:
– – Šifruoti: nustatykite, kad įrašius failus atminties kortelėje jie būtų užšifruoti.
– – Visas užšifravimas: nustatykite, kad visi atminties kortelėje saugomi failai būtų užšifruoti.
– – Pašalinti multimedijos failus: nustatykite, kad būtų užšifruoti visi atminties kortelėje
saugomi failai, išskyrus medijos failus.
Nustačius prietaisą į gamintojo numatytuosius parametrus, įjungus šį nustatymą,
prietaisas negalės skaityti užšifruotų failų. Išjunkite nustatymą prieš nustatydami
prietaisą iš naujo.
• Nuotoliniai valdikliai: nustatykite leisti valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą nuotoliniu būdu
per internetą. Norėdami naudotis šia funkcija turite prisijungti prie „Samsung“ paskyros.
– – Paskyros registracija: pridėkite arba peržiūrėkite „Samsung“ paskyrą.
– – Naud. belaidžius tinklus: nustatykite leisti rinkti duomenis apie vietą ir nustatyti pamesto
ar pavogto prietaiso vietą „Wi-Fi“ ryšiu arba mobiliaisiais tinklais.
• SIM pakeitimo įspėjimas: įjunkite funkciją „rasti mano mobilųjį prietaisą“.
• Sv.leškoti mano mobiliojo: pasiekite „SamsungDive“ svetainę (www.samsungdive.com).
„SamsungDive“ svetainėje galite stebėti ir valdyti pamestą ar pavogtą prietaisą.
• Įdiekite SIM kortelės užraktą:
– – Užblokuoti SIM kortelę: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš
naudojantis prietaisu.
– – Pakeisti SIM kortelės PIN kodą: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
118
Nustatymai
• Paversti slaptažodį matomu: kad būtų saugiau, prietaisas pagal numatytuosius nustatymus
slepia slaptažodžius. Nustatykite prietaisą rodyti slaptažodžius juos įvedant.
• Įrenginio administratoriai: peržiūrėkite nustatytus prietaiso administratorius. Galite leisti
prietaiso administratoriams taikyti prietaisui naujas nuostatas.
• Nežinomi šaltiniai: pasirinkite įdiegti programas iš bet kokio šaltinio. Jei nepasirinkta,
galėsite atsisiųsti programas tik iš „Google Play“.
• Patikimi kredencialai: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus
ir saugius duomenis.
• Įdiegti iš įrenginio saugyklos: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
• Išvalyti kredencialus: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite
slaptažodį.
Kalba ir įvestis
Pakeisti teksto įvesties nustatymus. Kai kurios parinktys gali būti negalimos, priklausomai nuo
pasirinktos kalbos.
Kalba
Nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).
Numatytoji
Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.
„Google“ rašymas balsu
Norėdami pakeisti įvedimo balsu nustatymus palieskite
.
• Pasirink. Įvest. kalb.: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
• Blokuoti įžeidž. žodžius: nustatykite, kad per įvestį balsu įrenginys neatpažintų įžeidžiančių
žodžių.
• Atsis. kalb. atpaž. nepris.: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu
neprisijungus.
119
Nustatymai
„Samsung“ klaviatūra
Norėdami pakeisti „Samsung“ klaviatūros nustatymus palieskite
.
Galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
• Įvesties kalbos: pasirinkite teksto įvesties kalbas.
• Nuspėjamasis tekstas: aktyvinkite teksto nuspėjimo režimą, kad būtų bandoma nuspėti
žodžius pagal tai, ką jau įvedėte, ir būtų rodomi pasiūlymai. Be to, galite pasirinkti žodžių
numatymo nustatymus.
• Nuolatinė įvestis: nustatykite įvesti tekstą braukiant per klaviatūrą.
• Žymeklio valdiklis: norėdami judinti žymeklį slenkant klaviatūra, įjunkite arba išjunkite
išmaniosios klaviatūros navigacijos funkciją.
• Rašiklio aptikimas: nustatykite prietaisą atidaryti rankraščio skydelį, kai laukelį paliečiate „S“
rašikliu.
• Rankraštis: pakeiskite rankraščio režimo nustatymus, pavyzdžiui, atpažinimo laiką, rašiklio
storį ar spalvą.
• Išsamiau:
– – Automatinis rašymas iš didžiosios raidės: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąjį
simbolį keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko
arba šauktuko.
– – Automatinis skyrimas tarpais: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp
žodžių.
– – Automatinis skyrybos ženklų naudojimas: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus
spustelėjus tarpo juostą.
– – Simbolių peržiūra: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvieno paliesto simbolio vaizdą.
– – Vibracija bakst. klavišą: nustatykite prietaisą vibruoti palietus klavišą.
– – Garsas bakst. klavišą: nustatykite prietaisą skleisti garsą palietus klavišą.
• Vadovas: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.
• Nustatyti iš naujo: nustatykite „Samsung“ klaviatūros nustatymus iš naujo.
120
Nustatymai
Balso atpažinimo funkcija
Pasirinkite balso atpažinimo modulį.
Paieška balsu
• Kalba: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
• Kalbos išvestis: nustatykite prietaisą naudoti balso funkcijas, kad įspėtu jus apie atliekamą
veiksmą.
• Blokuoti įžeidž. žodžius: slėpkite įžeidžiamus žodžius balso atpažinimo rezultatuose.
• Atsis. kalb. atpaž. nepris.: atsisiųskite ir įdiekite kalbos duomenis, skirtus įvesti balsu
neprisijungus.
Teksto įgarsinimo išvestis
• Pageidaujamas TTS modulis: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite
kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
• Kalbėjimo sparta: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
• Klausykite pavyzdžio: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
• Vairavimo režimas: aktyvinkite vairavimo režimą norėdami nustatyti prietaisą skaityti turinį
balsu ir nurodyti vairavimo režimu naudojamas programas.
Rodyklės greitis
Nustatykite prie prietaiso prijungtos pelės arba manipuliatoriaus rodyklės greitį.
„Cloud“
Pakeikite duomenų sinchronizavimo nustatymus ar failus „Samsung“ paskyroje ar „Dropbox“
saugykloje debesyje.
121
Nustatymai
Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo
Pakeiskite nustatymus, kuriais tvarkomi nustatymai ir duomenys.
• Kurti atsar. duom. kopiją: nustatykite prietaisą sukurti atsargines nustatymų ir programų
duomenų kopijas „Google“ serveryje.
• Atsarginė paskyros kopija: nustatykite arba redaguokite „Google“ atsarginio kopijavimo
paskyrą.
• Automatinis atkūrimas: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti nustatymus ir programų
duomenis, pakartotinai įdiegus programas.
• Gamintojo duomenų atkūrimas: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir
ištrinkite savo duomenis.
Pridėti paskyrą
Pridėkite el. pašto ar SNS paskyrą.
Judesys
Įjunkite judesio atpažinimo funkciją ir pakeiskite nustatymus, kuriais valdomas įrenginio judėjimo
atpažinimas.
• Užfiksuoti braukiant delnu: nustatykite, kad ekrane rodomą vaizdą užfiksuotumėte
braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę.
• Jei norite nutildyti / pristabdyti, palieskite delnu: nustatykite, kad palietus ekraną delnu,
būtų pristabdytas medijos atkūrimas.
• Sužinokite apie rankų judesius: peržiūrėkite mokomąją informaciją apie valdymo judesius.
„S“ Pen
Pakeiskite „S“ rašiklio naudojimo nustatymus.
• Rašiklio prijungimo / atjungimo garsas: nustatykite prietaisą skleisti garsą, kai „S“ rašiklis
įdedamas ar ištraukiamas iš angos.
• Atidaryti iššok. Pastabą: nustatykite paleisti „Popup Note“, kai iš angos ištraukiamas „S“
rašiklis.
122
Nustatymai
• Akumuliatoriaus energijos taupymas: nustatykite ekraną nereaguoti į kitus „S“ rašiklius, kai
„S“ rašiklis įterptas.
• Peržiūra gestais: nustatykite rodyti „S“ rašiklio rodyklę, kai jį laikote virš ekrano.
• Garsas ir lietimo atsakas: nustatykite prietaisą skleisti garsus ir vibruoti užvedus ant failų,
temų ar parinkčių.
• Sparčiųjų komandų nustatymai: konfigūruokite „Quick“ komandos nustatymus.
• „S Pen“ žinynas: gaukite „S“ rašiklio naudojimo pagalbos informaciją.
Priedai
Pakeiskite priedo nustatymus.
• Stotelės garsas: nustatykite, kad prijungus arba atjungus prietaisą nuo stalinės stotelės
pasigirstų signalas.
• Garso išvesties režimas: nustatykite, kad būtų naudojamas stotelės garsiakalbis, kai
prietaisas prijungiamas prie automobilio ar stalinės stotelės.
• Garso išvestis: pasirinkite garso išvesties formatą, kuris bus naudojamas įrenginį prijungus
prie HDMI įrenginių. Kai kurie prietaisai gali nepalaikyti erdvinio garso nustatymo.
Data ir laikas
Pasiekite ir keiskite toliau pateikiamus nustatymus, valdydami, kaip prietaisas pateikia laiką ir
datą.
Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš
naujo.
• Automatinė data ir laikas: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiką ir datą kertant
laiko juostas.
• Nustatyti datą: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
• Nustatyti laiką: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
• Automatinė laiko juosta: nustatykite, kad esant skirtingose laiko juostose informacija apie
jas būtų gaunama iš tinklo.
• Pažymėti laiko juostą: nustatykite pagrindinę laiko juostą.
• 24 val. laiko formatas: laiką rodyti 24 valandų formatu.
• Pažymėti datos formatą: pasirinkite datos formatą.
123
Nustatymai
Pasiekiamumas
Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis
fizinėmis negaliomis. Siekdami pagerinti prietaiso pasiekiamumą, pasirinkite ir pakeiskite šiuos
nustatymus.
• Automatiškai pasukamas ekranas: nustatykite automatinio pasukimo, kai pasukate
prietaisą, sąsają.
• Baigėsi ekrano laikas: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano
apšvietimą.
• Sakykite slaptažodžius: nustatykite, kad įrenginys balsu perskaitytų slaptažodžius, įvestus
„Talkback“.
• Atsiliep. į skamb. / jų baigimas:
– – Pradžios mygyukas atsiliepia į skambučius: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį,
paspaudus Pradžios ekrano mygtuką.
– – Atsiliepkite į skambučius balsu: nustatykite balso komanda atsiliepti į skambutį ar jį
atmesti.
– – Pok. baig. įj./išj. mygt.: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus Maitinimo
mygtuką.
• Pasiekiamumo trumpinys: pridėkite greitąją prieigą prie Pasiekiamumas nustatymų greitos
prieigos meniu, kuris atsidaro palaikius paspaudus Maitinimo mygtuką.
• TalkBack: suaktyvinkite „Talkback“, kuria galite naudotis balso funkcijomis.
• Šrifto dydis: pakeiskite šrifto dydį.
• Negatyvo spalvos: pakeiskite ekrane rodomas spalvas ir pagerinkite matomumą.
• Teksto įgarsinimo išvestis:
– – Pageidaujamas TTS modulis: pasirinkite kalbos sintetinimo modulį. Norėdami pakeiskite
kalbos sintetinimo modulio nustatymus palieskite .
– – Kalbėjimo sparta: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
– – Klausykite pavyzdžio: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
– – Vairavimo režimas: aktyvinkite vairavimo režimą norėdami nustatyti prietaisą skaityti
turinį balsu ir nurodyti vairavimo režimu naudojamas programas.
124
Nustatymai
• Padidinti žiniatinklio prieinamumą: nustatykite, kad programos įdiegtų žiniatinklio
scenarijus, kad jų žiniatinklio turinys taptų prieinamesnis.
• Garso balansas: derinkite garso balansą naudodami dvigubas ausines.
• Monogarsas: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
• Išjungti visus garsus: išjunkite visus įrenginio garsus.
• Bakstelėkite ir palaikykite, kad atidėtumėte: nustatykite ekrano bakstelėjimo ir laikymo
atpažinimo trukmę.
Kūrėjų parinktys
Pakeiskite nustatymus programos kūrimui.
• Darbalaukio atsarginės kopijos slaptažodis: nustatykite, kad atsarginiai duomenys būtų
saugomi slaptažodžiu.
• Toliau veikti budrumo režimu: nustatykite, kad keičiant akumuliatorių ekranas neišsijungtų.
• Apsaugoti SD kortelę: nustatykite prašyti patvirtinti duomenų nuskaitymą iš atminties
kortelės.
• USB derinimas: įjunkite USB derinimo režimą, kad galėtumėte USB kabeliu prijungti savo
prietaisą prie kompiuterio.
• Leisti menamas vietoves: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti
siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti.
• Pasirinkite programą, kurią norite derinti: nustatykite programas surasti ir pašalinti klaidas
bei apsaugoti nuo jų, kai klaidų radimas ir šalinimas pristabdytas.
• Palaukite, kol bus paleista derinimo priemonė: nustatykite, kad pasirinktos programos
nebūtų paleidžiamos, kol bus paleista derinimo priemonė.
• Rodyti palietimus: nustatykite, kad jums palietus ekraną, būtų rodomas žymeklis.
• Rodyti rodyklės vietą: nustatykite, kad jums palietus ekraną, būtų rodomos žymeklio
koordinatės ir pėdsakai.
• Rodyti išdėstymo ribas: nustatykite rodyti kraštines.
• Rodyti GPU peržiūros naujinius: nustatykite, kad GPU atnaujinamos ekrano vietos blyksėtų.
125
Nustatymai
• Rodyt ekrano naujinimus: nustatykite, kad atnaujinamos ekrano vietos blyksėtų.
• Animacijų lygis lange: pasirinkite iškylančiųjų langų atidarymo ir uždarymo greitį.
• Perėjimo animacijų lygis: pasirinkite perjungimo iš vieno ekrano į kitą greitį.
• Animacijų trukmės skalė: pasirinkite kaip ilgai bus rodomi iškylantieji langai.
• Išjungti aparatūros perdengimą: nustatykite slėpti techninės įrangos perdangas.
• Įjungti GPU vaizdų gener.: jei norite pagerinti grafinį atkūrimą, pasirinkite 2D grafikos
spartintuvo nustatymą.
• Griežtasis režimas: nustatykite, kad įrenginio ekranas blyksėtų, kai programos atlieka ilgas
operacijas.
• Rodyti CPU naudojimą: nustatykite, kad būtų rodomi visi aktyvūs procesai.
• GPU atvaizdavimo profilis: nustatykite tikrinti GPU vaizdų generavimo laiką.
• Įjungti vietos nustatymo priemones: nustatykite fiksuoti programų ir sistemos veikimo
informaciją.
• Nesaugoti veiksmų: nustatykite, kad paleidus naują programą veikianti programa būtų
uždaryta.
• Apriboti foninius procesus: nustatykite, kad būtų apribotas fone veikiančių procesų
skaičius.
• Rodyti visus ANR: nustatykite, kad įrenginys jus įspėtų apie nereaguojančias programas,
kurios paleistos fone.
Apie įrenginį
Pasiekite prietaiso informaciją ir naujinkite prietaiso programinę įrangą.
126
Trikčių diagnostika
Kai įjungiate ar naudojatės prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:
• Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
• PIN: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įgalintas prašyti PIN kodo, turite įvesti ant SIM
arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami „Užblokuoti
SIM kortelę“ meniu.
• PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN
kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
• PIN2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele
suteiktą PIN2 kodą. Norėdami išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.
Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
• Be abonemento negalėsite pasiekti kai kurių parinkčių. Daugiau informacijos galite gauti iš
paslaugų teikėjo.
Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai ar netinkamai
Jei prietaisas yra su jutikliniu ekranu, kuris veikia netinkamai, išbandykite šiuos veiksmus:
• Nuimkite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano apdangas. Apsauginės apdangos gali
trukdyti prietaisui atpažinti įvestį ir nėra rekomenduojamos naudoti su jutiklinį ekraną
turinčiais prietaisais.
• Liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos turi būti švarios ir sausos.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą, taip išvalydami bet kokias laikinas programines triktis.
• Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
• Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, pristatykite jį į „Samsung“ techninio
aptarnavimo centrą.
127
Trikčių diagnostika
Prietaisas nebereaguoja arba patiria kritinių klaidų
Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas arba išjungti
ir iš naujo įjungti prietaisą, kad galėtumėte jį vėl valdyti. Jei prietaisas užstringa ir į nieką
nebereaguoja, paspauskite ir laikykite paspaudę Maitinimo mygtuką 8–10 sek. Prietaisas
automatiškai paleidžiamas iš naujo.
Jei tai neišsprendžia problemos, atlikite gamintojo duomenų atkūrimą. Programų ekrane
palieskite Nustatymai → Atsarginis kopijavimas ir nustatymas iš naujo → Gamintojo
duomenų atkūrimas → Nust.įr. iš naujo → Trinti viską.
Skambučiai yra atmetami
Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio su
tinku. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
Nepavyksta paskambinti
• Patikrinkite, ar paspaudėte Rinkimo mygtuką.
• Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, kuriu bandote skambinti.
Nepavyksta priimti skambučių
• Patikrinkite, ar prietaisas įjungtas.
• Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, kuris bandote skambinti.
Kiti negirdi jūsų skambučio metu
• Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
• Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
• Jei naudojatės ausinėmis, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.
128
Trikčių diagnostika
Prasta garso kokybė
• Patikrinkite, ar neužstojate prietaiso vidinės antenos.
• Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, galite netekti ryšio.
Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
Nesujungia skambinant iš adresatų
• Patikrinkite, ar adresatų sąraše saugomas teisingas numeris.
• Jei reikia, įveskite numerį iš naujo ir išsaugokite.
• Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo adresatui, kuriam bandote skambinti.
Prietaisas pypsi ir akumuliatoriaus piktograma tuščia
Akumuliatorius išsekęs. Norėdami ir toliau naudotis prietaisu, įkraukite arba pakeiskite
akumuliatorių.
Akumuliatorius neįsikrauna tinkamai arba prietaisas vis išsijungia
Naudotojas negali keisti į šį prietaisą įmontuoto akumuliatoriaus. Jei kyla problemų su
akumuliatoriumi arba reikia jį pakeisti, nuneškite prietaisą į „Samsung“ techninio aptarnavimo
centrą.
Palietus juntama, kad prietaisas įkaitęs
Naudojant programas, kurios vartoja daugiau energijos arba naudojant programas ilgą laiką,
prietaisas gali pasidaryti karštas paliesti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų
prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
129
Trikčių diagnostika
Paleidžiant fotoaparatą pasirodo klaidų žinutės
„Samsung“ prietaise turi būti pakankamai laisvos atminties ir akumuliatoriaus energijos, kad
būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų žinutes paleidžiant fotoaparato
programą, išbandykite šiuos veiksmus:
• Įkraukite akumuliatorių arba pakeiskite jį visiškai įkrautu.
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą. Jei ir po šių veiksmų kyla problemų su fotoaparato
programa, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru.
Atidarant muzikinius failus pasirodo klaidų žinutės
Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų „Samsung“ prietaise negalima paleisti. Jei atidarant
muzikinius failus pasirodo klaidų žinutės, išbandykite šiuos veiksmus:
• Atlaisvinkite šiek tiek atminties perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
• Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei
apsaugotas, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.
• Patikrinkite, ar prietaisas palaiko šį failų tipą.
Kitas „Bluetooth“ prietaisas neaptiktas
• Patikrinkite, ar jūsų prietaise aktyvinta belaidė „Bluetooth“ funkcija.
• Jei reikia, patikrinkite, ar kitame prietaise, su kuriuo bandote susijungti, aktyvinta belaidė
„Bluetooth“ funkcija.
• Patikrinkite, ar jūsų prietaise ir kitas „Bluetooth“ prietaisas nėra už „Bluetooth“ ryšio veikimo
ribų (10 m).
Jei aukščiau pateikti patarimai nepadėjo išspręsti problemos, susisiekite su „Samsung“ techninio
aptarnavimo centru.
130
Trikčių diagnostika
Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta nustatyti ryšio
• Patikrinkite, ar USB kabelis, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegtos ir atnaujintos tinkamos tvarkyklės.
• Jei naudojatės „Windows XP“, patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Windows XP Service Pack
3“ ar naujesnė versija.
• Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta „Samsung Kies 2.0“ arba „Windows Media Player 10“ ar
aukštesnė versija.
Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas
• Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
• Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių, tarpas gali šiek tiek padidėti.
131
Dalis turinio (priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar programinės įrangos versijos) gali
būti kitokia, nei jūsų prietaise galimas turinys, ir keistis be išankstinio įspėjimo.
www.samsung.com
Lithuanian. 04/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising