Samsung | GT-P7320 | Samsung GT-P7320 Vartotojo vadovas

GT-P7320
Kasutusjuhend
Juhendi kasutamine
Õnnitleme teid Samsung’i mobiilse seadme ostu puhul. See
kerge, kuid võimas kõikjale kaasa võetav seade asetab Internetija mobiiliandmetöötluse teie mugavasse käeulatusse ning
sobib oma mitmekesisusega kindlasti teie aktiivse elustiiliga.
Tuginedes Google Android operatsioonisüsteemile, annab see
Samsung’i mobiiliseade teile ligipääsu tuhandetele kasulikele
ning meelelahutuslikele rakendustele, mis rikastavad teie
mobiilset veebikogemust.
Integreeritud traadita interneti juurdepääsuga ning
puutetundliku ekraaniga saate igal ajal raamatuid ja ajalehti;
hoida ennast kursis viimaste uudiste, sporditulemuste ja ilmaga;
hallata enda multimeedia ja ärifaile; ning sirvida veebis kaarte,
ettevõtete asukohtasid jpm.
Teave juhendi kohta
Oma seadme turvaliseks ja õigeks kasutamiseks lugege enne
selle kasutama hakkamist kõik ettevaatusabinõud ja see
juhend hoolikalt läbi.
●● Selles juhendis toodud kirjeldused põhinevad seadme
vaikesätetel.
●● Juhendis kasutatud pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt
tegelikust tootest erineda.
●● Selles juhendis kirjeldatud sisu võib tootest või
teenusepakkujate pakutavast tarkvarast erineda ning seda
võidakse ilma ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima
versiooni leiate aadressilt www.samsung.com.
●● Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad seadmest,
tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
●● Selle kasutusjuhendi vorming ja edastusviis põhineb Google
Androidi operatsioonisüsteemidel ning võib kasutaja
operatsioonisüsteemist sõltuvalt erineda.
●●
Juhendi kasutamine
2
Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti
või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung
ei vastuta jõudlusprobleemide eest, mida põhjustavad muude
tootjate rakendused.
●● Samsung ei vastuta jõudlusprobleemide ega ühildumatuse
eest, mida põhjustavad muudetud registriseaded või
operatsioonisüsteem. Operatsioonisüsteemi muutmise
üritused võivad põhjustada seadme või rakenduste töös
häireid.
●● Mobiilseadme tarkvara saab täiendada aadressil
www.samsung.com.
●● Selles seadmes sisalduv tarkvara heliallikad, taustapildid,
pildid ja muu sisu on litsentseeritud piiratud kasutamiseks
Samsung’i ja muude vastavate omanike jaoks. Nende
materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel
eesmärkidel on autoriõiguseseaduste rikkumine. Samsung ei
vastuta sellise kasutajapoolse autoriõiguse rikkumise eest.
●● Hoidke juhend tuleviku jaoks alles.
●●
Juhendavad ikoonid
Alustuseks on kasulik tutvuda ikoonidega, mida juhendist leida
võib.
Hoiatus—olukorrad, mis võivad vigastusi põhjustada.
Ettevaatust—olukorrad, mis võivad teie seadet või
muid seadmeid kahjustada.
Märkus—märkused, näpunäited või lisateave.
►
Vt—leheküljed asjakohase teabega, näiteks: ► lk. 12
(tähendav “vt. lk 12”)
Juhendi kasutamine
3
→
Seejärel—valikute või menüüde järjekord, mida peab
toimingu teostamisel silmas pidama, näiteks: Avage
rakenduste loend ja valige Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud (tähendab Seaded, seejärel
Juhtmevaba võrk ja võrgud)
[ ]
Nurksulud—seadme klahvid ja nupud, näiteks: [ ]
(tähendab toiteklahv/lähtestamise/lukustusklahv)
Autoriõigus
Autoriõigus © 2012 Samsung Electronics
Selle juhendi kasutamist käsitlevad autoriõiguseseadused.
Selle juhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva
kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada
mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis
elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine,
salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja
esitamise süsteemis.
Kaubamärgid
●●
SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung
Electronics registreeritud kaubamärgid.
●●
Androidi logo, Google Search™, Google Maps™, Google
Mail™, YouTube™, Android Market™, ning Google Talk™ on
ettevõtte Google, Inc. registreeritud kaubamärgid.
●●
Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt
registreeritud kaubamärk.
Juhendi kasutamine
4
●●
Oracle ning Java on ettevõtte Oracle ja/või selle
sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid. Teised nimed
võivad olla samuti omanikele kuuluvad kaubamärgid.
Windows Media Player® on ettevõtte Microsoft Corporationi
registreeritud kaubamärk
●●
on ettevõtte SRS Labs, Inc. kaubamärk. WOW HD
tehnoloogiaid kasutatakse ettevõtte SRS Labs, Inc. litsentsi
alusel.
●●
●●
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo on Wi-Fi Alliance’i registreeritud
kaubamärgid.
DivX®, DivX Certified® ning
nendega seotud logid on
ettevõtte Rovi Corporation või
selle tütarettevõtete registreeritud
kaubamärgid ning neid
kasutatakse litsentsi alusel.
●● Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende
omanikele.
●●
Juhendi kasutamine
5
TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA
DivX® on digitaalne videovorming mille on loonud ettevõtte
Rovi Corporation tütarettevõte DivX, LLC. Tegemist on ametliku
DivX Certified® seadmega mis taasesitab DivX vormingus
videofaile. Lisateavet ja tarkvaratööriistu failide teisendamiseks
DivX-videoteks leiate saidilt www.divx.com.
DivX Certified® DivX® video esitamiseks kuni HD 720p
resolutsiooniga, sh kvaliteetsisu
Võib taasesitada DivX® videot resolutsiooniga kuni HD 1080p.
TEAVE DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA
See DivX-i serdiga (DivX Certified®) tuleb DivX VOD sisu
mängimiseks registreerida. Registreerimiskoodi saamiseks
leidke seadme seadistusmenüüst DivX VOD jaotis. Täiendavat
teavet selle kohta, kuidas oma registreerimine lõpule viia, leiate
aadressilt vod.divx.com.
Juhendi kasutamine
6
Sisukord
Kokkupanek . ........................................................... 11
Pakendi sisu ............................................................................ 11
Paigaldage SIM või USIM kaart .......................................... 12
Laadige aku ............................................................................ 12
Alustamine . ............................................................. 15
Seadme sisse- ja väljalülitamine . ...................................... 15
Seadme tundmaõppimine . ................................................ 16
Puuteekraani kasutamine ................................................... 20
Avakuva tundmaõppimine . ............................................... 22
Rakenduste kasutamine ...................................................... 25
Seadme kohandamine . ....................................................... 26
Teksti sisestamine ................................................................. 31
Veeb .......................................................................... 37
Brauser ..................................................................................... 37
Pulse ......................................................................................... 41
Market ...................................................................................... 42
YouTube ................................................................................... 43
Kaardid . ................................................................................... 44
Latitude . .................................................................................. 45
Places . ...................................................................................... 46
Navigeerimine . ...................................................................... 47
Readers Hub ........................................................................... 48
Samsung Apps ....................................................................... 48
Sisukord
7
Side . .......................................................................... 49
Sõnumid .................................................................................. 49
Google Mail . ........................................................................... 51
E-post ....................................................................................... 52
Talk ............................................................................................ 55
Social Hub ............................................................................... 56
Meelelahutus . ......................................................... 57
MP3-mängija .......................................................................... 57
Music Hub ............................................................................... 59
Kaamera . ................................................................................. 60
Videomängija ......................................................................... 67
Galerii ....................................................................................... 68
Fotoredaktor .......................................................................... 70
Isiklik teave .............................................................. 72
Kontaktid . ............................................................................... 72
Kalender .................................................................................. 76
Memo ....................................................................................... 77
Ühenduvus . ............................................................. 79
Arvutiühendused .................................................................. 79
Wi-Fi .......................................................................................... 81
Wi-Fi Direct . ............................................................................ 83
Bluetooth ................................................................................ 84
AllShare . .................................................................................. 86
Mobiilne võrgujagamine . ................................................... 89
GPS . .......................................................................................... 90
VPN-ühendused .................................................................... 91
Sisukord
8
Tööriistad ................................................................. 94
Alarm ........................................................................................ 94
Arvuti . ...................................................................................... 95
Allalaadit. failid ...................................................................... 95
eRaamat . ................................................................................. 95
Google’i otsing ....................................................................... 97
Minu failid ............................................................................... 97
Pliiatsi memo .......................................................................... 99
Polaris Office . ....................................................................... 100
Häälotsing ............................................................................. 102
Maailmakell .......................................................................... 103
Seaded .................................................................... 104
Seadete menüü avamine .................................................. 104
Juhtmevaba võrk ja võrgud . ............................................ 104
Heli .......................................................................................... 106
Ekraan .................................................................................... 107
Energiasäästurežiim ........................................................... 108
Asukoht ja turvalisus .......................................................... 109
Rakendused .......................................................................... 110
Kontod ja sünkroonimine ................................................. 111
Liikumisanduri seaded . ..................................................... 112
Tulemüür ............................................................................... 112
Privaatsus .............................................................................. 112
Hoiustamine ......................................................................... 113
Keel ja sisestus ..................................................................... 113
Juurdepääs ........................................................................... 117
Kuupäev ja kellaaeg . .......................................................... 118
Teave seadme kohta ........................................................... 118
Sisukord
9
Tõrkeotsing ............................................................ 119
Ohutusabinõud . ................................................... 123
Register . ................................................................. 133
Sisukord
10
Kokkupanek
Pakendi sisu
Veenduge, et teie tootekarbis on järgmised esemed:
●● mobiilne seade
●● kiirjuhend
Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarkvara.
Piraat- või seadusvastase tarkvara kasutamine võib tuua
kaasa kahjustusi ja tõrkeid, mis ei kuulu tootjagarantii alla.
Seadmega kaasasolevad esemed võivad sõltuvalt riigist
või teenusepakkuja poolt pakutavast tarkvarast ja
lisatarvikutest erineda.
●● Tarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt.
●● Kaasasolevad tarvikud on teie seadme jaoks kõige
sobivamad.
●● Muud kui kaasasolevad tarvikud ei pruugi teie
seadmega ühilduda.
●●
Kokkupanek
11
Paigaldage SIM või USIM kaart
Kui tellite mobiilsideteenuse, saate endale SIM kaardi koos
tellimuse üksikasjadega, nagu teie PIN-kood ja valikulised
teenused. UMTS- või HSDPA-teenuste kasutamiseks saate
soetada USIM-kaardi.
SIM või USIM kaardi paigaldamiseks,
1 Avage SIM kaardi pilu kaas.
2 Paigaldage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid
jäävad allapoole.
3 Sulgege SIM kaardi pilu kaas.
Laadige aku
Teie seadmel on sisse ehitatud aku. Enne seadme esmakordset
kasutamist peate kõigepealt aku laadima.
Kasutage ainult Samsungi poolt tunnustatud laadijaid.
Tunnustamata laadijad võivad põhjustada aku
plahvatamist või seadet kahjustada.
Kokkupanek
12
Laadige akut ainult laadijaga. USB kaabliga ei saa akut
laadida.
●● Kui aku on tühi, kostub hoiatustoon ja kuvatakse teade
tühja aku kohta. Aku ikoon on samuti tühi. Kui aku
saab liiga tühjaks, lülitub seade automaatselt välja.
Seadme kasutamise jätkamiseks laadige seadme aku.
●● Juhul kui aku on täielikult tühjenenud, ei ole
seadme sisse lülitamine võimalik, isegi juhul kui USB
toiteadapter on ühendatud. Võimaldage tühjenenud
akul enne seadme sisse lülitamise proovimist mõned
minutid laadida.
●●
1 Ühendage USB kaabel USB toiteadapteriga ja seejärel
torgake USB kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.
USB vooluadapteri kuju võib teie regioonist olenevalt
erineda.
USB kaabli valesti ühendamine võib põhjustada seadmele
või USB toiteadapterile tõsiseid kahjustusi. Väärkasutusest
tingitud kahjustusi garantii ei kata.
Kokkupanek
13
2 Torgake USB toiteadapter seinakontakti.
Seadet saab laadimise ajal kasutada, kuid siis võib aku
täitumine kauem aega võtta.
●● Kui seade laeb, siis ei pruugi puutepaneel ebastabiilse
toite tõttu toimida. Sellisel juhul eemaldage USB
toiteadapter voolupistikust või eemaldage USB kaabel
seadmest.
●● Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on
normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist
mõjutada.
●● Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadija Samsungi
teeninduskeskusesse.
●●
3 Kui aku on täielikult laetud, eraldage kõigepealt USB
toiteadapter ja USB kaabel seadme küljest ja seejärel
vooluvõrgust.
Energia saastmiseks uhendage USB vooluadapter
ajaks, mil seda ei kasutata, vooluvorgust lahti.
USB vooluadapteril ei ole voolululitit, seega tuleb
vooluvarustuse katkestamiseks USB vooluadapter
seinapistikust lahti uhendada. USB vooluadapter peaks
kasutamise ajal jaama pistiku lahedusse.
Kokkupanek
14
Alustamine
Seadme sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks tehke järgmist.
1 Vajutage ja hoidke all klahvi [ ].
2 Kui te lülitate oma seadme esimest korda sisse, seadistage
see, järgides ekraanijuhiseid.
Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [ ] ning valige
Toide väljas → OK.
››Lennurežiimile lülitumine
Lennurežiimis saate keelata kõik juhtmevabad ühendused ja
kasutada aladel, kus juhtmevabad seadmed on keelatud, nt
lennukites ja haiglates, ainult võrku mittekasutavaid teenuseid.
Lennurežiimi aktiveerimiseks minge Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud → Lennurežiim. Samuti võite vajutada ja hoida
[ ] ning seejärel valida Airplane mode.
Lennurežiimi deaktiveerimiseks ja juhtmevabade ühenduste
kasutamiseks minge Seaded → Juhtmevaba võrk ja võrgud ja
puhastage märkeruut Lennurežiim.
Alustamine
15
Seadme tundmaõppimine
››Seadme ehitus
5
1
2
6
3
4
4
7
8
12
9
13
10
11
Alustamine
16
Number
Funktsioon
1
Toiteklahv/Lähtestamise/Lukustusklahv
2
Helitugevusnupp
3
Valgussensor
4
Kõlar/valjuhääldi
5
SIM kaardi pilu
6
Esikaamera objektiiv
7
Mitmeotstarbeline pesa
8
Mikrofon
9
Tagakaamera objektiiv
10
1
Välk
11
12
13
GPS antenn
2
Peakomplekti pesa
Põhiantenn
1. Kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage antenni piirkonda
või katke seda oma käe või muude esemetega.
2. Peakomplekti ebaõige ühendamine võib kahjustada teie
peakomplekti pesa või peakomplekti.
Alustamine
17
››Klahvid
Klahv
Funktsioon
Seadme sisselülitamine (vajutage
ja hoidke all); kiirmenüüdesse
Toide/
sisenemine (vajutage ja hoidke all);
Lähtestamine1/
seadme lähtestamine (vajutage
Lukustus
ja hoidke all 8-10 sekunfit);
puuteekraani lukustamine.
Helitugevus
Helitugevuse reguleerimine.
1. Kui teie seadmel esineb tööd katkestavaid vigu, katkestusi,
hangumist, võib funktsionaalsuse taastamiseks olla vajalik seadme
lähtestamine.
››Indikaatorikoonid
Ekraani alaosas kuvatavad ikoonid võivad riigist või
teenusepakkujast sõltuvalt erinevad olla.
Ikoon
Selgitus
Signaali pole
Signaali tugevus
GPRS-võrk ühendatud
EDGE-võrk ühendatud
HSDPA-võrk ühendatud
UMTS-võrk ühendatud
LTE-võrk ühendatud
Leitud Wi-Fi APde avamine
Alustamine
18
Ikoon
Selgitus
Wi-Fi AP ühendatud
Bluetooth aktiveeritud
GPS-andmete vastuvõtt
Veebiga sünkroonitud
Andmete üleslaadimine
Andmete allalaadimine
Ühendatud arvutiga
USB-sidumine aktiveeritud
Wi-Fi-sidumine aktiveeritud
Uus e-kiri
Uus Google Mail
Alarm aktiveeritud
Sündmuse teade
Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
Lennurežiim aktiveeritud
Muusika esitus pooleli
Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
1
Aku laetuse tase
Laadimine ebaõnnestus
Praegune kellaaeg
1. Juhul kui kasutate Samsungi poolt heaks kiitmata laadijat,
indikaatorit ei ilmu.
Alustamine
19
Puuteekraani kasutamine
Teie seadme puuteekraan võimaldab teil hõlpsalt üksusi
valida ja funktsioone kasutada. Siin on teavet puuteekraani
kasutamiseks vajalike põhiliste toimingute kohta.
●● Et puuteekraani mitte kriimustada, ärge kasutage
teravaid esemeid.
●● Ärge lubage puuteekraanil muude elektriseadmetega
kokku puutuda. Elektrostaatilised lahendused võivad
põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
●● Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus
või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani
talitlushäireid.
Puuteekraani optimaalseks kasutamiseks eemaldage
enne seadme kasutamist ekraanilt kaitsekile.
●● Puuteekraanil on kiht, mis tuvastab inimkeha kiiratavaid
väikesi elektrilaenguid. Parima tulemuse saavutamiseks
toksake puuteekraani sõrmeotsaga. Puuteekraan ei
reageeri teravate esemete (nagu pliiats) puudutustele.
●●
Puuteekraani saab juhtida järgmiste toimingutega:
●● Toksamine: menüü, valiku või rakenduse valimiseks või
avamiseks puudutage üks kord sõrmega.
●● Lohistamine: mõnele loendis asuvale üksusele liikumiseks
toksake ja lohistage sõrme üles, alla, vasakule või paremale.
●● Toksamine ja allhoidmine: hüpikloendi avamiseks toksake
üksust ja hoidke seda all kauem kui 2 sekundit.
●● Lohistamine: elemendi teisaldamiseks toksake seda ja hoidke
sõrme selle peal ning seejärel lohistage soovitud kohta.
●● Topelttoksamine: Fotode suurendamiseks või vähendamiseks
toksake sõrmega kiiresti kaks korda järjest.
Alustamine
20
››Puuteekraani pööramine
Teie seadmes on sisseehitatud liikumisandur, mis suudab
tuvastada seadme asendit. Kui te pöörate seadet, pööratakse
kasutajaliidest automaatselt vastavalt seadme suunale.
Et liides püsiks seadme pööramisel samas asendis, valige
süsteemiriba parem pool ning seejärel valige teadete paneelilt
Autom. pööram.
››Puuteekraani lukustamine või vabastamine
Kui te ei kasuta seadet kindla ajavahemiku jooksul, lülitab teie
seade ekraani välja ja lukustab automaatselt puuteekraani,
et vältida mis tahes soovimatuid toiminguid seadmel.
Puuteekraani lukustamiseks käsitsi vajutage [ ].
Luku avamiseks lülitage ekraan sisse nupus [ ] ja lohistades
ükskõik millisess suunas ringi ääreni.
Takistamaks teiste isikute juurdepääsu teie isiklikele
andmetele ning seadmesse salvestatud informatsioonile,
saate aktiveerida ekraaniluku funktsiooni. ► lk. 28
Alustamine
21
Avakuva tundmaõppimine
Kui seade on ooterežiimis, näete avakuva. Avakuvalt pääsete
vaatama seadme olekut ja kasutama menüü režiimi.
Avakuvapaneelil liikumiseks kerige vasakule või paremale.
1
2
3
4
5
Ülaltoodud kuva võib piirkonnast ja teenusepakkujast
sõltuvalt erineda.
Number
Funktsioon
1
Otse vastavale paneelile liikumiseks valige
ekraani ülaosas asuv täpp.
2
Otsige oma seadmes olevaid rakendusi ja faile
ning veebist konkreetseid andmeid Google
Search vidina abil.
3
Ligipääs rakenduste loendile.
4
Avakuva kohandamine.
5
Süsteemiriba (vaadake järgmist peatükki).
Alustamine
22
Süsteemiriba
Süsteemiriba saate kasutada kiireks navigeerimiseks erinevatele
ekraanidele, avada rakendusi, vaadata süsteemi kohta käivait
andmeid ning palju muud.
1
2
3
4
Number
5
6
Funktsioon
1
Hetkel kuvatava ekraani jäädvustamine.
2
Eelmisele kuvale naasmine.
3
Kodukuvale naasmine; juurdepääs
tegumihaldurile (toksake ja hoidkel).
4
Avage loend hiljuti kasutatud rakendustest;
juurdepääs rakenduste loendile (toksake ja
hoidke).
5
Näidikuikoonide ja seadme oleku kuvamine;
teadistuspaneeli avamine.
6
Miniatuurse rakenduste paneeli avamine.
››Avakuvale üksuste lisamine
Avakuva saab kohandada rakenduste otseteede või
rakendustes, vidinates või kaustades olevate üksuste otseteede
lisamisega.
Avakuvale üksuste lisamiseks:
1 Valige avakuval .
2 Valige üksusekategooria.
Vidinad: Lisa vidinaid. Vidinad on väikesed rakendused,
mis pakuvad mugavaid funktsioone ja teavet.
●● Rak. otseteed: lisage otseteid rakenduste juurde.
●●
Alustamine
23
●●
●●
Tautspildid: taustapildi määramine.
Veel: üksuste nagu järjehoidjate, kontaktide ja kaartide
otseteede lisamine.
3 Valige avakuvale lisatav element.
››Avakuvale üksuste teisaldamine
1 Toksake ja hoidke liigutatavat elementi, kuni ilmub avakuva
ruudustik.
2 Lohistage element soovitud kohta.
››Avakuvalt üksuste eemaldamine
1 Toksake eemaldatavat üksust ja hoidke all.
Avakuva allserva ilmub prügikasti ikoon.
2 Lohistage element prügikasti.
3 Kui element muutub punaseks, laske see lahti.
››Otsetee lisamine rakendusele
1 Rakenduste loendis toksake ja hoidke rakenduse ikooni ja
lohistage see avaekraani paneelile ekraani allservas.
Avakuvale lisatakse rakenduse jaoks otsetee ikoon.
2 Liigutage ikoon soovitud kohta või liigutage see avakuva
teisele paneelile.
Alustamine
24
››Teavituste paneeli kasutamine
Avaekraanil või rakenduse kasutamisel valige süsteemiriba
parem külg ja seejärel valige teavituspaneelil valik.
Teil on võimalik vaadata seadme olekut ja kasutada järgmisi
suvandeid:
●● Wi-Fi: Wi-Fi-funktsiooni aktiveerimine või desaktiveerimine.
●● Teavitused: Seadme seadistamine erinevatest sündmustest
teavitamiseks.
●● GPS: GPS funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
●● Heli/Värin: värinarežiimi aktiveerimine või desaktiveerimine.
●● Autom. pööram.: aktiveerige või deaktiveerige automaatne
pööramine.
●● Bluetooth: Bluetooth-ühenduse funktsiooni aktiveerimine või
desaktiveerimine.
●● Lennurežiim: lennurežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
Saate reguleerida ka ekraani heledust või pääseda seadete
menüüsse.
Saadaolevad valikud võivad piirkonnast ja
teenusepakkujast sõltuvalt erineda.
Rakenduste kasutamine
1 Avage avaekraanil rakenduste loend ja valige Rakendused
2
rakenduste loendi avamiseks.
Valige Kõik → rakendus.
Allalaaditud rakenduste vaatamiseks valige Minu
rakendused.
3 Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage
naasmiseks vajutage
.
Alustamine
25
; ootekuvale
››Hiljuti kasutatud rakenduste kasutamine
1 Valige hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks.
2 Valige rakendus.
››Tegumihalduri kasutamine
Teie seade on paljutegumiline seade. See võib töötada enam
kui ühe rakendusega korraga. Sellele vaatamata, võib mitme
tegumi rakendamine põhjustada katkestusi, hangumist,
mäluprobleeme või täiendavat elektri tarbimist. Nende
probleemide vältimiseks, sulgege tegumihaldurit kasutavad
ebavajalikud programmid.
1 Toksake ja hoidke all .
2 Rakenduse sulgemiseks valige
.
Kõigi aktiivsete rakenduste sulgemiseks valige Lõpeta.
Seadme kohandamine
Seadet saab nii kohandada, et see vastaks rohkem teie
eelistustele.
››Ekraani keele muutmine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Keel ja
sisestus → Vali keel.
2 Valige soovitud keel.
››Õige kuupäeva ja kellaaja määramine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Kuupäev ja
kellaaeg.
2 Valige oma ajavöönd, sättige kella ja kuupäeva ning muutke
teisi valikuid.
Alustamine
26
››Puute heli sisse- või väljalülitamine
Avage rakenduste loend ning valige Seaded → Heli →
Kuuldav valik.
››Helitugevuse reguleerimine
1 Vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.
2 Valige ja lohistage liugureid helide, teavituste ja
märguannete helitugevuse reguleerimiseks.
››Ümberlülitumine vaiksesse režiimi
Avaekraanil või rakenduse kasutamisel valige süsteemiriba
parem külg ja seejärel valige teavituspaneelil Heli.
Saate seadistava seadet ennast erinevatest sündmustest
teavitama ka vaikses režiimis. Avage rakenduste loend
ning valige Seaded → Heli → Värin → Alati või Ainult
vaikses režiimis. Kui lülitute vaiksesse režiimi, ilmub
Värin, mitte Vaikne.
››Avakuva taustapildi valimine
1 Valige avakuval
2 Valige pildikaust.
→ Taustpildid.
Kui valisite Galerii või Taustpildid, valige Avaekraani
taustpilt.
3 Valige pilt.
Alustamine
27
4 Kui valite reaalaja taustapildi, valige Määra taustpildiks.
Kui te valite pildi galeriist, liigutage ja muutke valitud pildi
osa ristküliku suurust ning valige OK.
Samsung ei vastuta seadmes sisalduvate vaikepiltide või
taustapiltide kasutuse eest.
››Akende vahel liikumise animatsiooni
aktiveerimine
Seadme kasutamisel on teil võimalik määrata akende vahelise
ülemineku efekt.
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Ekraan →
Animatsioon.
2 Valige animatsioonivalik.
››Ekraani heleduse reguleerimine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Ekraan →
Heledus.
2 Tühjendage valiku Automaatne heledus kõrval olev
märkeruut.
3 Lohistage heleduse reguleerimiseks liugurit.
4 Valige OK.
Ekraani heledusaste mõjutab seda, kui kiiresti seadme aku
tühjeneb.
››Määrake ekraanilukk
Soovi korral saate ekraani lukustada avamise mustri või parooli
abil, mis takistab teistel inimestel ilma teie loata teie seadme
kasutamist.
Alustamine
28
Pärast ekraaniluku seadistamist küsib seade
avamiskoodi iga kord, kui selle sisse lülitate või
puuteekraani lukustusest vabastate.
●● Kui unustasite oma PIN-i või parooli, tooge seade
lähtestamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
●● Samsung ei vastuta turvakoodide ega isikliku teabe
kadumise ega muude kahjude eest, mis on tingitud
illegaalse tarkvara kasutamisest.
●●
Avamise mustri seadistamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Asukoht ja
turvalisus → Lukustusekraani konfigureerimine →
Muster.
2 Vaadake ekraanil kuvatavaid juhiseid ja näidismustreid ning
valige Järgmine.
3 Joonistage muster, lohistades sõrmega vähemalt nelja
punkti ühendav joon.
4 Valige Jätka.
5 Joonistage muster kinnitamiseks uuesti.
6 Valige Kinnita.
Lukustuse PIN koodi määramine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Asukoht ja
turvalisus → Lukustusekraani konfigureerimine → PIN.
2 Sisestage uus PIN (numbriline) ja valige Jätka.
3 Sisestage PIN uuesti ja valige OK.
Alustamine
29
Avamise salasõna määramine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Asukoht ja
turvalisus → Lukustusekraani konfigureerimine →
Parool.
2 Sisestage uus salasõna (alfanumeeriline) ja valige Jätka.
3 Sisestage parool uuesti ja valige OK.
››SIM või USIM kaardi lukustamine
Seadme saab lukustada SIM või USIM kaardiga kaasasoleva PINkoodi aktiveerimise teel.
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Asukoht ja
turvalisus → Seadista SIM-kaardi lukk → Lukusta SIMkaart.
2 Sisestage oma PIN-kood ja valige OK.
Pärast PIN-luku aktiveerimist peate iga kord, kui seadme sisse
lülitate, PIN-koodi sisestama.
●● Kui sisestate PIN-koodi liiga palju kordi valesti, läheb
SIM või USIM kaart lukku. SIM või USIM kaardi lukust
avamiseks tuleb sisestada PUK-kood.
●● Kui sisestate vale PUK-koodi ja blokeerite nii SIM või
USIM kaardi, tooge kaart blokeerimise eemaldamiseks
teenusepakkuja juurde.
››Aktiveerige mobiili leidmise rakendus
funktsioon
Kui keegi sisestab teie seadmesse uue SIM või USIM kaardi,
saadab mobiilijälituse funktsioon automaatselt kontaktnumbri
määratud adressaatidele, et aidata teil tuvastada seadme
asukohta ja seda tagasi saada.
Selle võimaluse kasutamiseks, peab teil olema seadme
veebipõhist kaugjuhtimist võimaldav Samsung konto.
Alustamine
30
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Asukoht ja
turvalisus → SIM-i muutuse hoiatus.
2 Lugege kasutustingimusi ning valige märkeruut valiku
Nõustun kõikide ülalolevate tingimustega kõrval ning
valige Nõustu.
3 Valige Logi sisse.
Samsungi konto loomiseks valige Registreeru.
4 Sisestage oma Samsungi kontoga seotud e-posti aadress ja
parool ning valige Logi sisse.
5 Valige SIM-i muutuse hoiatus.
6 Sisestage oma Samsungi konto parool ning valige OK.
7 Valige Märguandesõn. adressaadid.
8 Sisestage uuesti oma Samsungi konto parool ning valige OK.
9 Sisestage telefoninumber koos riigikoodiga (koos
plussmärgiga +).
10Sisestage adressaatidele saadetav tekstsõnum.
11Valige Valmis.
Teksti sisestamine
Teksti saab sisestada, valides märke virtuaalsel klahvistikul või
käsitsi ekraanile kirjutades, või sõnu mikrofoni kõneledes.
Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks
tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.
► lk. 113
Alustamine
31
››Klaviatuuri tüübi muutmine
Klaviatuuri tüüpi saab muuta. Valige süsteemiribal
ning
valige klaviatuuritüüp (Android'I klaviatuur, Samsung'i klaviatuur
või Swype).
ja häälega
Samuti võite teksti sisestada häälega. Valige
sisestamise valik, vastavalt soovitud keelele.
››Teksti sisestamine Anroid-klaviatuuriga
Valige teksti sisestamiseks alfanumeerilised klahvid ja te saate
kasutada järgmisi klahve:
1
2
3
4
5
Number
6
7
3
8
9
Funktsioon
1
Kursori liigutamine järgmisele
tekstisisestusväljale.
2
Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel
ümberlülitumine.
3
Täheregistri vahetamine.
4
Sisendkeele muutmine; juurdepääs klahvistiku
seadetele; klaviatuuri tüübi muutmine või
häälsisestuse funktsiooni altiveerimine (toksake
ja hoidke).
5
Emotikoni sisestamine; emotikonide loendi
avamine (toksake ja hoidke).
6
Sisestatu kustutamine.
7
Uue rea või välja alustamine.
Alustamine
32
Number
Funktsioon
8
Teksti sisestamine häältuvastusega.
Olenevalt valitud sisestuskeelest, ei pruugi
see omadus alati saadaval olla.
9
Tühiku lisamine.
››Teksti sisestamine Samsungi klahvistikuga
Valige teksti sisestamiseks alfanumeerilised klahvid ja te saate
kasutada järgmisi klahve:
1
2
3
4
5
6
Number
7
8
3
9
10
11
12
Funktsioon
1
Minimeerige virtuaalne klaviatuur.
2
Kursori liigutamine järgmisele
tekstisisestusväljale.
3
Täheregistri vahetamine.
4
Numbri-/sümbolirežiimi ja ABC-režiimi vahel
ümberlülitumine.
5
Klaviatuuri seadete avamine; klaviatuuri
tüübi muutmine või häälsisestuse funktsiooni
altiveerimine (toksake ja hoidke).
6
Tühiku lisamine.
Alustamine
33
Number
Funktsioon
7
Sisestatu kustutamine.
8
Uue rea alustamine.
9
Manustage objekt.
10
Teksti sisestamine häältuvastusega.
Olenevalt valitud sisestuskeelest, ei pruugi
see omadus alati saadaval olla.
11
Käsitsi kirjutamise klahvistikule lülitumine.
12
Emotikoni sisestamine; emotikonide loendi
avamine (toksake ja hoidke).
Saate aktiveerida XT9 ennustava tekstisisestuse režiimi, kui
valite → XT9. Kui sisestate sõna esimesed kaks tähte, ilmub
võimalike sõnade loend.
Käsitsikirjutamise režiimis saate teksti muutmiseks
kasutada erinevaid liigutusi. Lisainformatsiooni liigutuste
kohta leiate, kui valite → Käsitsikirjutamise seaded
→ Liigutuste juhend.
››Teksti sisestamine Swype-klaviatuuriga
1 Valige sõna esimene märk ja lohistage sõrm ekraanilt
tõstmata järgmisele märgile.
Alustamine
34
2 Jätkake niimoodi sõna lõpuni.
3 Viimasel märgil tõstke sõrm ekraanilt.
4 Kui sõna kuvatakse õigesti, valige tühiku sisestamiseks
Kui õiget sõna ei kuvata, valige kuvatavast loendist mõni
muu sõna.
5 Korrake teksti lõpuni kirjutamiseks samme 1-4.
Samuti võite toksida teksti sisestamiseks klahve.
●● Klahvi ülaservas olevate tähtede sisestamiseks toksake
ja hoidke klahvi all. Kui te toksate ja hoiate klahvi all,
kuni ilmub märgiloend, saate sisestada erimärke ja
sümboleid.
●●
Samuti saate kasutada järgmisi ikoonidega klahve.
1
2
3
4
5
6
Number
7
8
3
9
10
11
Funktsioon
1
Muutke sisendkeelt.
2
Kursori liigutamine järgmisele
tekstisisestusväljale.
Alustamine
35
.
Number
Funktsioon
3
Täheregistri vahetamine.
4
Sõnastikku soovitatav sõna või uue sõna
sisestamine; abiteabe avamine (toksake ja hoidke
all).
5
Sümbolirežiimi ja ABC režiimi vahel
ümberlülitumine.
6
Numbrirežiimi ja redigeerimisrežiimi vahel
ümberlülitumine.
7
Sisestatu kustutamine.
8
Uue rea alustamine.
9
Minimeerige virtuaalne klaviatuur.
10
Teksti sisestamine häältuvastusega
Olenevalt valitud sisestuskeelest, ei pruugi
see omadus alati saadaval olla.
11
Tühiku lisamine.
››Teksti kopeerimine ja kleepimine
Teksti sisestamisel saab kasutada ka kopeerimise ja kleepimise
funktsiooni, mille abil saab teksti muudes rakendustes kasutada.
1 Toksake ja hoidke sõnal.
2 Lohistage ( ) või , et valida soovitud teksti
3 Valige teksti kopeerimiseks lõikelauale Kopeeri ja
lõikamiseks Lõika.
4 Toksake ja hoidke teises rakenduses all tekstisisestusvälja.
5 Valige teksti sisestamiseks lõikelaualt tekstisisestusväljale
Kleebi.
Alustamine
36
Veeb
Brauser
Siin on teavet selle kohta, kuidas pääseda ligi oma
lemmikveebilehtedele ja kuidas neid järjehoidjateks muuta.
●● Veebi kasutamine ja meediumite allalaadimine võib
olla tasuline. Lisateabe saamiseks pöörduge oma
teenusepakkuja poole.
●● Veebibrauseri menüü võib sõltuvalt regioonist või
teenusepakkujast olla tähistatud erinevalt.
●● Saadaolevate ikoonide valik sõltub teie piirkonnast ja
teenusepakkujast.
››Veebilehtede sirvimine
1 Avage rakenduste loend ja valige Internet kodulehekülje
käivitamiseks.
Kindla veebilehe avamiseks valige URL-i sisestamise väli,
sisestage veebilehe aadress ja valige .
2 Veebilehtedel liikumiseks saate kasutada järgmisi klahve.
5
6
7
1
2
3
4
8
Ülaltoodud kuva võib piirkonnast ja teenusepakkujast
sõltuvalt erineda.
Veeb
37
Number
Funktsioon
1
Käesoleva akna sulgemine.
2
Varem avatud veebilehtede vahel edasi ja
tagasi liikumine.
3
Avatud veebilehe uuesti laadimine; kuni
seade veebilehti laeb, kuvatakse selle ikooni
asemel .
4
Uue akna avamine.
5
Info otsimine.
6
Veebbrauseri valikuloendi avamine.
7
Salvestatud järjehoidjate ja hiljutise Internetiajaloo avamine.
8
Avatud veebilehele järjehoidja lisamine.
Veebilehtede sirvimisel saate kasutada järgmisi valikuid.
●● Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake
need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku.
Suurendada saab ka ekraani topelttoksates.
●● Uue akna avamiseks valige
→ Uus vahekaart.
●● Uue akna avamiseks ilma küpsiseid salvestamata valige
→
Uus anonüümne aken.
●● Veebilehel teksti otsimiseks valige
→ Otsi lehelt.
●● Veebilehe aadressi (URL-i) saatmiseks valige
→ Jaga
lehekülge.
●● Veebilehe salvestamiseks ja selle hilisemaks lugemiseks ilma
võrguühenduseta, valige → Salvesta leht.
Veeb
38
Lehe üksikasjade vaatamiseks valige → Lehe teave.
Veebist alla laaditud asjade vaatamiseks valige →
Allalaadit. failid.
●● Veebilehe printimiseks valige
→ Prindi. Teie seade ühildub
ainult mõningate Samsungi printeritega.
●● Brauseri seadete kohandamiseks valige
→ Seaded.
●●
●●
››Teabe otsimine hääle abil
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Avage rakenduste loend ja valige Internet.
2 Valige .
3 Valige ja lausuge otsingusõna seadme mikrofoni.
Seade otsib otsingusõnaga seotud teavet ja veebilehti.
››Mitme lehe avamine
Soovi korral saate avada mitu lehte ja nende vahel edasi-tagasi
liikuda.
1 Avage rakenduste loend ja valige Internet.
2 Valige uue akna avamiseks .
3 Teise veebilehe vaatamine uues aknas.
4 Avatud akende vahel edasi-tagasi liikumiseks valige akna
pealkiri.
Veeb
39
››Lemmikveebilehtedele järjehoidjate lisamine
Kui te teate veebilehe veebiaadressi, saate järjehoidja käsitsi
lisada.
Järjehoidja lisamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Internet.
2 Valige → .
Võite valida ka
käesoleva veebilehe järjehoidjaks.
3 Sisestage lehe nimi ja veebiaadress.
4 Valige Järjehoidjad rippmenüüst ja valige lisamiseks
järjehoidja asukoht (vajadusel).
5 Valige OK.
Järjehoidja suvandite kasutamiseks valige , toksake ning
hoidke järjehoidjat:
●● Veebilehe avamiseks praeguses aknas valige Ava.
●● Veebilehe avamiseks uues aknas valige Ava uues
vahekaardis.
●● Järjehoidja muutmiseks valige Muuda järjehoidjat.
●● Järjehoidja otsetee lisamiseks avakuvale valige Lisa otsetee
avaekraanile.
●● Veebilehe aadressi saatmiseks valige Jaga linki.
●● Veebilehe aadressi kopeerimiseks valige Kop. lingi URL.
●● Järjehoidja kustutamiseks valige Kustuta järjehoidja.
●● Veebilehe kasutamiseks brauseri avalehena valige Määra
avaleheks.
Veeb
40
Järjehoidja kausta loomine
1 Avage rakenduste loend ja valige Internet.
2 Valige → → Uus kaust.
3 Sisestage järjehoidjate kausta nimi ja valige Valmis.
››Hiljutisele ajaloo avamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Internet.
2 Valige → Ajalugu.
3 Valige veebileht, mida vaadata soovite.
Pulse
Pulset lugejat saate kasutada oma lemmikteemade
uuendamiseks ja uute artiklite lisamiseks oma seadmesse.
››Uuenduste lugemine
1 Avage rakenduste loend ja valige Pulse.
2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige OK ja toksake
ekraanil vihje puhastamiseks.
3 Valige
uuendusteks.
Lemmikute loendisse lisatud uudisvoogude lugemiseks
.
valige
4 Uue uuenduse allika leidmiseks kerige üles või alla.
5 Uuenduse valimiseks kerige vasakule või paremale.
Veeb
41
6 Uuenduse lugemisel saate kasutada järgmisi suvandeid:
Uudisvoo lisamiseks enda lemmikute loendisse, valige .
Uuenduste üleslaadimiseks üldistele veeblehtedele valige
või .
●● Uuenduse saatmiseks valige
.
●● Uuenduste loendisse naasmiseks valige
.
●●
●●
››Uuenduste allikate haldamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Pulse.
2 Valige uuenduste allikate loendi vaatamiseks.
3 Valige või uuenduse allika lisamiseks või
kustutamiseks.
Market
Platvormil Android põhineva seadme funktsionaalsust saab
laiendada lisarakenduste installimisega. Android Marketist saab
hõlpsalt ja kiirelt mänge ja mobiilirakendusi hankida.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
››Laadige rakendus alla ja installige see.
1 Avage rakenduste loend ja valige Market.
Võite valida ka Turg ralenduste loendi ülaservas paremal.
2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige Nõustu.
3 Leidke fail või rakendus ja laadige see alla.
Veeb
42
››Rakenduse desinstallimine
1 Avage rakenduste loend ja valige Market.
2 Valige .
3 Valige üksus, mille soovite kustutada.
4 Valige Desinstalli → OK.
YouTube
Siin on teavet selle kohta, kuidas YouTube’is videoid vaadata ja
jagada.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
››Videote vaatamine
1 Avage rakenduste loend ja valige YouTube.
2 Valige loendist video.
3 Toksake videoekraanil ja valige , et kuvada täisekraani.
4 Esitust kontrollige virtuaalnuppudega.
››Videote üleslaadimine
1 Avage rakenduste loend ja valige YouTube.
2 Valige Your Channel.
3 Valige enda Google konto, juhul kui see on YouTube’ga
ühendatud. Võite valida ka Add account ning sedistada
YouTube kasutamiseks uue konto.
4 Valige Upload ja seejärel valige video.
5 Sisestage üleslaadimise üksikasjad ja valige Upload.
Veeb
43
Kaardid
Siin on teavet selle kohta, kuidas Google Maps™-i abil oma
asukohta tuvastada, kaardilt tänavaid, linnu või riike otsida ning
teejuhiseid hankida.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
››Kindla asukoha otsimine
1 Avage rakenduste loend ja valige Maps.
2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige OK.
Kaart näitab teie praegust asukohta.
3 Valige Search Maps.
4 Sisestage asukoha märksõna ja valige
.
Asukoha otsimiseks häälkäsklusega valige .
5 Valige asukoht mille üksikasju vaadata soovite.
Praeguse asukoha vaatamiseks valige .
Seadet liigutades suunda muutvale kaardi kompassvaatele
lülitumiseks valige .
●● Lähedaöasuva asukoha otsumiseks valige .
●● Kindla sihtkoha teejuhiste hankimiseks valige
.
●● Kaardile kihtide lisamiseks valige
.
●● Muude valikute loendi avamiseks valige
.
●● Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake
need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku.
●● Asukohale tähe lisamiseks valige kohanime all asuv mull
→ .
●●
●●
Veeb
44
››Kindla sihtkoha teejuhiste hankimine
1 Avage rakenduste loend ja valige Maps.
2 Valige .
3 Sisestage alguspunkti ja sihtkoha aadressid.
Aadressi sisestamiseks kontaktiloendist või asukohale
osutamiseks kaardil või tärniga tähistatud asukohale, valige
→ Contacts, Point on map või My Places.
4 Valige liikumisviis (auto, buss või jalgsi) ja seejärel Go.
5 Valige teekonna üksikasjade vaatamiseks reisimarsruut
(vajaduse korral).
6 Kui olete lõpetanud, valige
→ Clear Map.
Latitude
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas Google Latitude™ abil
jagada oma asukohateavet sõpradega ja vaadata nende
asukohti.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Avage rakenduste loend ja valige Latitude.
2
Seade liitub automaatselt Latitude’ga.
Valige → Add friends → Select from Contacts või Add
via email address.
3 Valige sõber, keda lisada soovite, või sisestage e-posti
aadress ning valige Add friends.
Veeb
45
4 Valige Yes.
Kui sõber kutse aktsepteerib, saategi temaga asukohateavet
jagada.
5 Valige loendist sõber.
Teie sõprade asukohad on kaardil tähistatud nende
fotodega.
Places
Õpi enda ümbruskonnas objekti otsima.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Avage rakenduste loend ja valige Places.
2 Valige kategooria.
Teie seade otsib teie asukoha läheduses olevaid valitud
kategooriaga seotud objekte.
3 Üksikasjade vaatamiseks valige objekti nimi.
4 Andmete vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:
Objekti vaatamiseks kaardil valige Map.
Teekonna vaatamiseks asukohta, valige Directions.
●● Tänava taseme sisse lülitamiseks valige Street view.
●●
●●
Veeb
46
Navigeerimine
Õppige kasutama GPS navigatsioonisüsteemi oma asukoha
leidmiseks ja näitamiseks häälkäskluste abil.
●● Navigatsioonikaardid, teie hetkeasukoht ning muud
navigatsiooniandmed võivad erineda teie reaalsest
asukohast. Peaksite alati pöörama tähelepanu
teeoludele, liiklusele ning mistahes muudele
asjaoludele mis võivad mõjutada teie sõitu ning järgima
sõidu vältel kõiki ohutusteadaandeid ja nõudeid.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Avage rakenduste loend ja valige Navigeerimine.
2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel valige Nõustu.
3 Sisestage oma asukoht, kasutades ühte järgmistest
meetoditest:
●● Öelge sihtkoht: Öelge oma sihtkoht, nt “Juhata sihtkohta.”
●● Trüki sihtkoht: sisestage oma sihtkoht klaviatuuri abil.
●● Kontaktid: valige oma sihtkoht kontaktide aadresside
seast.
●● Tärniga tähistatud kohad: Valige sihtkoht oma tärniga
tähistatud kohtade seast.
4 Järgige kaardil näidatud või häälgiidina esitatud teekonda.
5
Juhiste vaatamiseks tekstivormis, valige .
Navigeerimise lõpetamiseks valige → Exit Navigation.
Veeb
47
Readers Hub
Vaadake kuidas avada erinevaid tekste lugemiseks.
Mõned funktsioonid ei pruugi olla hetkel kasutatavad.
1 Avage rakenduste loend ja valige Readers Hub.
2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lahtiütlust ja
valige Kinnita.
3 Valige lugemismaterjali pilt.
4 Otsige siduspoest lugemisvara ja laadige see alla.
Samsung Apps
Samsung Appsi abil saate hõlpsalt mitmesuguseid rakendusi
otse seadmesse alla laadida. Samsung Apps sisaldab rikkalikult
mänge, uudiserakendusi, viiterakendusi, sotsiaalvõrgurakendusi,
navigeerimisvõimalust, terviserakendusi ja palju muud, mis
täiustavad teie mobiilikasutust tunduvalt.
Tänu Samsung Appsi täielikult optimeeritud rakendustele
muutub teie seade veelgi nutikamaks abiliseks. Laske neil
suurepärastel rakendustel oma mobiilikasutust parandada.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● Lisateavet leiate veebisaidilt www.samsungapps.com.
1 Avage rakenduste loend ja valige Samsung App.
2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege kasutustingimusi
ja valige Nõustu.
3 Leidke teile meeldivad rakendused ning laadige need alla.
Veeb
48
Side
Sõnumid
Õppige kuidas saata tekstisõnumeid (SMS),
multimeediasõnumeid (MMS) ning vaadata ja hallata vaadatud
ja vastuvõetud sõnumeid.
●● See funktsioon võib olla saadaval sõltuvalt teie
teenusepakkujas LTE võrgust. Lisateabe saamiseks
pöörduge oma teenusepakkuja poole.
●● Kui saadate või võtate sõnumeid vastu väljaspool oma
kodust teeninduspiirkonda, võivad lisanduda lisatasud.
Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja
poole.
››Tekstsõnumi saatmine
1 Avage rakenduste loend ja valige Sõnumid.
2 Valige .
3 Lisage sõnumi saajad.
Sisestage telefoninumbrid käsitsi, eraldades need
teineteisest semikooloni või komaga.
●● Valige telefoninumbrid nimekirjast, valides
.
●●
4 Valige Siia sisestage sõnum ning sisestage enda sõnumi
tekst.
5 Valige sõnumi saatmiseks Saada.
Side
49
››Multimeediumsõnumi saatmine
1 Avage rakenduste loend ja valige Sõnumid.
2 Valige .
3 Lisage sõnumi saajad.
Sisestage telefoninumbrid või e-posti aadressid käsitsi,
eraldades need teineteisest semikooloni või komaga.
●● Valige telefoninumbrid või e-posti aadressid nimekirjast,
valides .
Kui sisestate e-posti aadressi, teisendab seade sõnumi
multimeediasõnumiks.
●●
4 Valige → Lisa teema ja sisestage sõnumile teema.
5 Valige Siia sisestage sõnum ning sisestage enda sõnumi
tekst.
6 Valige
ja lisage üksus.
Faili saate valida faililoendist või teha ise foto või videoklipi.
7 Valige sõnumi saatmiseks Saada.
››Tekst- või multimeediumsõnumi vaatamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Sõnumid.
Teie sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse
rühmitatud nagu sõnumsiderakenduses.
2 Valige kontakt.
3 Multimeediumsõnumi puhul üksikasjade vaatamiseks valige
sõnum.
Side
50
Google Mail
Soovi korral saate Google Mail™-ist uued kirjad oma
sisendkausta alla laadida. Selle rakenduse avamisel kuvatakse
sisendkaust. Lugemata e-kirjade koguarv kuvatakse tiitliribal ja
lugemata e-kirjad kuvatakse paksus kirjas.
●● See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
●● See Google Maili menüü võib teie regioonist või
teenusepakkujast sõltuvalt teistmoodi tähistatud olla.
››E-kirja saatmine
1 Avage rakenduste loend ja valige Google Mail.
2 Valige .
3 Sisestage adressaadiväljale nimi või aadress.
4 Sisestage teema ja sõnumi sisu.
5 Valige → fail, millele lisada kujutisfail.
6 Valige sõnumi saatmiseks Send.
››E-kirja vaatamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Google Mail.
2 Valige e-kiri.
Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.
●● Liikumiseks eelmisele või järgmisele sõnumile valige Older või
Newer.
●● E-kirja otsimiseks valige
.
●● Uue sõnumi loomiseks valige
.
Side
51
Sõnumi arhiveerimiseks valige .
Sõnumi kustutamiseks valige .
●● Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiks valige
→ Mark
unread.
●● Sõnumi märkimiseks olulisena, valige
→ Mark important.
●● Sõnumile sildi lisamiseks valige
→ Change labels.
●● Sõnumi paigutamiseks rämpsposti hulka
→ Report spam.
●● Sõnumi peitmiseks valige
→ Mute. Sõnumi viimiseks
sisendkausta valige All Mail ja lohistage sõnum Inbox.
●● Sõnumite uuesti laadimiseks valige
→ Refresh.
●● E-posti seadete kohandamiseks valige
→ Settings.
●● Sõnumile vastamiseks valige ikoon
.
●● Sõnumile vastamiseks, nii et kõik adressaadid oleks kaasatud,
valige
.
●● Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks valige
.
●● Sõnumile tähe lisamiseks valige ikoon
.
●● Manuse vaatamiseks valige View. Manuse salvestamiseks
seadmesse valige Save.
●●
●●
E-post
Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata ja saata sõnumeid oma
isikliku e-posti konto või ettevõttekonto kaudu.
››E-posti konto seadistamine
1 Avage rakenduste loend ja valige E-post.
2 Sisestage oma e-posti aadress ja parool.
3 Valige Järgmine (üldlevinud e-posti kontode puhul) või
Käsitsi seadis. (muude ettevõtte e-posti kontode puhul).
Side
52
4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5 Uute e-posti kontode lisamiseks valige
→ Seaded →
Lisa konto ja korrake eelpool näidatud samme 2-4.
Kui olete e-posti konto seadistamise lõpetanud, laaditakse
sõnumid seadmesse alla. Kui olete loonud enam kui kaks kontot,
saate nende vahel ümber lülituda; valige ekraani vasakus
ülanurgas konto nimi ja valige see, mille sõnumeid alla laadida
soovite.
››E-kirja saatmine
1 Avage rakenduste loend ja valige E-post → e-posti konto.
2 Valige .
3 Lisage sõnumi saajad.
Sisestage e-posti aadressid käsitsi, eraldades need
teineteisest semikooloni või komaga.
●● Valige e-posti aadressid nimekirjast, valides
.
●●
4 Valige +Koopia/pimekoopia ja lisage teised saajad.
Iseennast saate saajate loendisse lisada kui valite +Me.
5 Valige teema väli ja sisestage teema.
6 Valige tekstisisestusväli ja sisestage e-kirja tekst.
7 Valige → manustatavad failid.
8 Valige sõnumi saatmiseks Saada.
Kui seade on ühenduseta režiimis või asute väljaspool
teeninduspiirkonda, jääb sõnum väljundkausta, kuni
seade on taas ühenduses ja teeninduspiirkonnas.
Side
53
››E-kirja vaatamine
Kui avate mõne oma e-posti konto, saate vaadata varem
allalaaditud e-kirju ühenduseta režiimis või luua uute sõnumite
vaatamiseks ühenduse e-posti serveriga. Pärast e-kirjade
allalaadimist saate neid ühenduseta režiimis vaadata.
1 Avage rakenduste loend ja valige E-post → e-posti konto.
2 Valige , et uuendada sõnumite loendit.
3 Valige e-kiri.
Sõnumivaates saate kasutada järgmisi valikuid.
●● E-kirja otsimiseks valige
.
●● Sõnumite uuesti laadimiseks valige
.
●● Uue sõnumi loomiseks valige
.
●● Sõnumile vastamiseks valige ikoon
.
●● Sõnumi kellelegi edasisaatmiseks valige
.
●● Sõnumi kustutamiseks valige
.
●● Sõnumi märkimiseks lugemata sõnumiks valige
→ Märgi
kui lugemata.
●● Sõnumi teisaldamiseks teise kausta valige
→ Teisalda.
●● Sõnumite vaatamiseks kategooriate kaupa, valige
→
Loendi järgi.
●● Kuvarežiimi muutmiseks valige
→ Kuvarežiim.
●● Taustavärvi muutmiseks valige
→ Tausta värvus.
●● Sõnumi printimiseks valige
→ Prindi. Teie seade ühildub
ainult mõningate Samsungi printeritega.
●● E-posti seadete kohandamiseks valige
→ Seaded.
●● Sõnumile tähe lisamiseks valige ikoon
.
●● Manuse salvestamiseks seadmesse, valige manuse sakk →
.
Side
54
Talk
Õppige kuidas pere ja sõpradega vestelda, kasutades Google
Talk™.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
››Oleku määramine
1 Avage rakenduste loend ja valige Talk.
2 Sisestage oma Google konto ning valige Sign in (vajadusel).
3 Kohandage oma olek, kuva ja ekraaniteated.
››Sõbraloendisse sõprade lisamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Talk.
Sõbraloendis kuvatakse kõik teie Google Talki kontaktid.
2 Valige .
3 Sisestage sõbra e-posti aadress ja valige Send invitation.
Kui sõber teie kutse aktsepteerib, lisatakse ta teie
sõbraloendisse.
››Vestluse alustamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Talk.
2 Valige sõbraloendist soovitud sõber. Avaneb vestluskuva.
3 Sisestage sõnum ja valige .
Sõbra lisamiseks vestusesse valige
4 Vestluse lõpetamiseks valige
Side
55
.
→ Add to chat.
Social Hub
Siin on teavet selle kohta, kuidas kasutada Social Hub™-i,
integreeritud siderakendust e-posti, sõnumite, kontaktide või
kalendriteabe kasutamiseks. Lisateavet leiate saidilt
socialhub.samsungapps.com.
1 Avage rakenduste loend ja valige Social Hub.
2 Kui kasutate seda rakendust esmakordselt, lisage konto või
jätke see samm hilisemaks seadistamiseks vahele.
3 Valige ekraani vasakust ülaosast kategooria.
4 Nüüd saate Social Hub’i pakutavat sisu vaadata ja kasutada.
Side
56
Meelelahutus
MP3-mängija
Siin on teavet selle kohta, kuidas MP3-mängijaga liikvel olles
muusikat kuulata. MP3-mängija toetab järgmisi failivorminguid:
mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a, wma (Koodek: mp3, aac,
aac+, eaac+, flac, wma, vorbis)
●● Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast
tulenevalt toetatud.
●● Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide
avamisel tõrkeid esineda.
●● Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt
erineda.
●● Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise
viisist korrektselt mängida.
››Muusikafailide lisamine seadmesse
Alustage failide ülekandmist oma seadmesse:
●● Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine.
► lk. 37
●● Programmi Samsung Kies abil arvutist allalaadimine. ► lk. 79
●● Bluetoothi kaudu vastuvõtmine. ► lk. 86
●● Windows Media Player 11-ga sünkroonimine. ► lk. 80
››Muusika esitamine
Peale muusikafailide seadmesse edastamist,
1 Avage rakenduste loend ja valige MP3-mängija.
2 Valige mõni muusikakategooria → mõni muusikafail.
3 Toksake ekraami paremas servas muusikapleieri väljale.
4 Esitust kontrollige virtuaalnuppudega.
Meelelahutus
57
Muusika esitamisel kasutage järgnevaid valikuid:
●● Muusikafaili esituslindile lisamiseks valige
→ Lisa
esitusloendisse.
●● Muusika kuulamiseks läbi Bluetooth’i peakomplekti, valige
→ BT kaudu. See valik ei ole kasutatav kui ühendate
seadmega peakomplekti.
●● Muusikafaili teistele saatmiseks valige
→ Jaga:.
●● Muusikafaili määramiseks alarmitoonina, valige
→ Määra
märguande tooniks.
●● MP3-mängija seadete kohandamiseks valige
→ Seaded.
●● Virtuaalne 5.1 surround-heli kogemus mitmekanalist
sisu kuulates, näiteks DVD-filmide puhul.
●● WOW HD
™ parandab oluliselt helikvaliteeti, pakkudes
dünaamilist 3D meelelahutuse võimalust sügava ja
rikkaliku bassiheli ning kõrge sagedusega selgusega.
››Esitusloendi loomine
1 Avage rakenduste loend ja valige MP3-mängija →
Esitusloendid.
Valige → Uus esitusloend.
2
3 Sisestage oma uue esitusloendi nimi ja valige Valmis.
4 Muusikafailide esitlusloendisse lisamiseks valige seejärel
valige muusikafailid mida lisada soovite ning valige Valmis.
Meelelahutus
58
››MP3-mängija seadete kohandamine
1 Avage rakenduste loend ja valige MP3-mängija.
2 Valige → Seaded.
3 MP3-mängijat saab kohandada järgmiste seadete abil.
Valik
Funktsioon
Ekvalaiser
Ekvalaiseri vaiketüübi valimine.
Heliefektid
Heliefekti valimine.
Muusika
automaatselt
välja
MP3-mängija seadistamine kindla ajal
järel automaatselt välja lülituma.
Muusika
menüü
Muusikateegi kuval kuvatavate
muusikakategooriate valimine.
Music Hub
Saate siseneda veebipõhisesse muusikapoodi ning otsida ja osta
enda lemmiklugusid. Te võite lisade soovitud failid loendisse ja
allalaaditud muusikafaile esitada.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Avage rakenduste loend ja valige Music Hub.
2 Kui avate rakenduse esimest korda, valige kinnitamiseks
Kinnita.
3 Otsige lugusid ning eelkuulake või ostke enda
lemmiklugusid.
Meelelahutus
59
Kaamera
Õppige kuidas teha ja vaadata fotosid ja videoid. Fotosid saab
teha eraldusvõimega kuni 2048 x 1536 pikslit (3,2 megapikslit) ja
videoid eraldusvõimega kuni 1280 x 720 pikslit.
●● Kui te kaamerat määratud aja jooksul ei kasuta, lülitub
see automaatselt välja.
●● Mälumaht võib pildistamisstseenidest või -tingimustest
sõltuvalt erineda.
››Pildistamine
1 Avage rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks
Kaamera.
2 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake
seaded.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Number
Funktsioon
1
Välguseade muutmine. Välku saab käsitsi
sisse ja välja lülitada või seadistada kaamera
välku vajadusel automaatselt kasutama.
2
Lülitamine eesmisele või tagumisele
objektiivile.
Meelelahutus
60
Number
Funktsioon
3
Pildistusrežiimi muutmine.
4
Pildistamisele eelneva viivituse aja
määramine.
5
Reguleerige säriarvu.
6
Kaamera seadete muutmine.
7
Videokaamera aktiveerimine.
8
Pildistamine.
9
Jäädvustatud või lindistatud fotode ja
videode vaatamiseks avage pildivaatur.
3 Toksake eelvaatekuval kohta, millele soovite fokuseerida.
Fookuseraam liigub kohta, mida toksasite, ja muutub
roheliseks, kui objekt on fookuses.
4 Valige pildistamiseks
.
Foto salvestatakse automaatselt.
Peale fotode tegemist valige fotode vaatamiseks pildivaataja
ikoon.
●● Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale. Võite
ka ekraanile toksata ja kerida ekraani allosas asuvate fotode
pisipiltide vahel.
●● Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake
need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku.
Suurendada saab ka ekraani topelttoksates.
●● Foto saatmiseks teistele valige Jaga:.
●● Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks, valige
Määra.
●● Foto kustutamiseks valige Kustuta.
●● Galerii avamiseks valige Ava galerii.
Meelelahutus
61
››Pildistamine eelseadistatud valikutega
erinevates stseenides
Teie kaameral on eri stseenide jaoks eelmääratletud seaded.
Teil tuleb vaid valida pildistustingimustele ja pildistatavatele
objektidele sobiv režiim. Näiteks kui teete fotosid öösel, valige
öörežiim, mis kasutab suuremat säritust.
1 Avage rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks
Kaamera.
Valige → Stseeni režiim → stseen.
2
3 Reguleerige vastavalt soovile.
4 Valige pildistamiseks .
››Pildistamine autoportreerežiimis
Endast saab tänu esikaamera objektiivile mugavalt pilte teha.
1 Avage rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks
Kaamera.
2 Valige .
3 Reguleerige vastavalt soovile.
4 Valige pildistamiseks .
Meelelahutus
62
››Pildistamine naeratuse võtte režiimis
Kaamera on võimeline ära tundma inimeste nägusid ja aitama
teil neid naeratavana pildistada.
1 Avage rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks
Kaamera.
Valige → Naeratusvõte.
2
3 Reguleerige vastavalt soovile.
4 Suunake kaamera objektiiv objektile ja valige
.
Seade tuvastab pildile jäävad inimesed ja nende naeratused.
Kui objekt naeratab, pildistab seade automaatselt.
››Panoraampildi pildistamine
Panoraamvõtte režiimi abil saate pildistada laiu panoraampilte.
See režiim on mugav lahendus maastike pildistamisel.
1 Avage rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks
Kaamera.
Valige → Panoraam.
2
3 Reguleerige vastavalt soovile.
4 Valige esimese pildi tegemiseks .
5 Liigutage seadet aeglaselt soovitud suunas ja sättige
roheline raam pildiotsijasse.
Kui roheline raam on pildiotsijasse sätitud, teeb kaamera
automaatselt järgmise foto.
6 Panoraampildi lõpuleviimiseks korrake sammu 5.
Meelelahutus
63
››Tegevuse pildistamine
Soovi korral saate teha liikuvast objektist mitu järjestikust pilti ja
need siis üheks liikumist kajastavaks pildiks kombineerida.
1 Avage rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks
Kaamera.
Valige → Tegevusvõte.
2
3 Reguleerige vastavalt soovile.
4 Valige esimese pildi tegemiseks .
5 Liigutage seadet liikuvale objektile järgnemiseks.
Seade teeb järgnevad foto automaatselt.
6 Jätkake objektile järgnemist, kuni seade on teinud kõik
tegevusvõtteks vajalikud fotod.
››Kaamera seadete kohandamine
Järgmiste valikute juurde pääsemiseks valige enne pildistamist
.
Valik
Funktsioon
Fookuse režiim
Lähivõtete tegemine või kaamera objektile
fokusseerimine.
Stseeni režiim
Stseenirežiimi muutmine.
Valge tasakaal
Värvitasakaalu muutmine
valgustingimustele vastavaks.
Efektid
Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge,
rakendamine.
Eraldusvõime
Eraldusvõime muutmine.
Mõõtmine
Säri mõõtmise tüübi valimine.
Meelelahutus
64
Valik
Funktsioon
GPS-i silt
Kaamera seadistamine fotodele
asukohateavet kaasama.
●● GPS-signaali parandamiseks ärge
pildistage tingimustes, kus signaal
võib olla häiritud, nagu ehitiste
vahel, madalates kohtades või halva
ilmaga.
●● Teie asukoht võib ilmuda veebi üles
laetud fotodel. Selle vältimiseks
lülitage GPS-sildi seadistus välja.
››Videoklipi salvestamine
1 Avage rakenduste loend ja valige kaamera käivitamiseks
Kaamera.
2 Lohistage videokaamera sisselülitamiseks ekraani parema
ülaosa liugurit.
3 Suunake kaamera objektiiv soovitud objektile ja määrake
seaded.
7
1
2
3
4
5
8
9
6
10
Meelelahutus
65
Number
Funktsioon
1
Muutke välgu seadeid; saate välku käsitsi
sisse või välja lülitada.
2
Lülituge esiküljel asuvale kaamerale ning
salvestage video iseendast.
3
Salvestusrežiimi muutmine
(multimeediasõnumile manustamiseks või
tavapäraseks salvestuseks).
4
Video salvestamisele eelneva viivituse aja
määramine.
5
Reguleerige säriarvu.
6
Videokaamera seadete muutmine.
7
Video pikkus, mida saab salvestada (vastavalt
saadaolevale mälule).
8
Kaamera aktiveerimine.
9
Video salvestamine.
10
Jäädvustatud või lindistatud fotode ja
videode vaatamiseks avage pildivaatur.
4 Valige salvestamise alustamiseks
5 Salvestamise lõpetamiseks valige
.
.
Videoklipp salvestatakse automaatselt.
Meelelahutus
66
Video salvestamise järel valige salvestatud video vaatamiseks
pildivaaturi ikoon.
●● Videote vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale. Võite
ka ekraanile toksata ja kerida ekraani allosas asuvate videote
pisipiltide vahel.
●● Video esitamiseks valige
.
●● Video saatmiseks valige Jaga:.
●● Video kustutamiseks valige Kustuta.
●● Galerii avamiseks valige Ava galerii.
››Videokaamera seadete kohandamine
Enne video salvestamist, valige
järgnevatele valikutele:
, et saada juurdepääsu
Valik
Funktsioon
Valge tasakaal
Värvitasakaalu muutmine
valgustingimustele vastavaks.
Efektid
Mõne eriefekti, nagu seepia või mustvalge,
rakendamine.
Eraldusvõime
Eraldusvõime muutmine.
Videomängija
Siin on teavet selle kohta, kuidas videomängija abil eri tüüpi
videoid vaadata.
Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal
seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video
esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste arv
ühe võrra.
Meelelahutus
67
1 Avage rakenduste loend ja valige Videomängija.
2 Valige ekraani ülaosas vaatamise režiim.
3 Valige esitatav videofail.
4 Esitust kontrollige virtuaalnuppudega.
Video vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid:
●● Video saatmiseks teistele valige
→ Jaga:.
●● Subtiitrite kuvamiseks valige
→ Subtiitrid. See valik
kuvatakse ainult juhul kui video toetab subtiitrifali.
●● Värviefektide rakendamiseks valige
→ Värvitoon.
●● Välitingimustes nähtavuse aktiveerimiseks valides
asjakohaseid valgustingimusi, valige → Välitingimuste
nähtavus
●● Video üksikasjade vaatamiseks valige
→ Üksikasjad.
Galerii
Siin on teavet selle kohta, kuidas vaadata seadme mällu ja
mälukaardile salvestatud fotosid ja esitada seal asuvaid videoid.
››Toetatud failivormingud
Tüüp
Vorming
Pilt
●● Laiend: bmp, gif, jpg, png
Video
●● Laiend: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm
●● Koodek: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark,
DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8
Meelelahutus
68
Ärge lukustage nõudmisel DivX-video esitamise ajal
seadme ekraani. Iga kord, kui te nõudmisel DivX-video
esitamisel ekraani lukustate, väheneb rendikasutuste
arv ühe võrra.
●● Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast
tulenevalt toetatud.
●● Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide
avamisel tõrkeid esineda.
●● Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt
erineda.
●● Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise
viisist korrektselt mängida.
●●
››Foto vaatamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Galerii.
2 Valige kaust.
3 Valige vaadatav foto (ilma ikoonita).
Foto vaatamise ajal saate kasutada järgmisi valikuid.
●● Fotode vahel liikumiseks kerige vasakule või paremale.
●● Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake
need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku.
Suurendada saab ka ekraani topelttoksates.
Juhul kui oleke aktiveerinud kallutusliigutused, saate sisse
või välja suumida kui toksate ja hoiate kahte punkti enda
sõrmedega ning kallutate seadet ette või tahapoole.
Meelelahutus
69
Piltide slaidishow käivitamiseks valige . Slaidiseansi
lõpetamiseks toksake ekraani.
●● Foto saatmiseks valige
.
●● Foto kustutamiseks valige .
●● Foto üksikasjade vaatamiseks valige
→ Üksikasjad.
●● Foto vastupäeva pööramiseks valige
→ Pööra vasakule.
●● Foto päripäeva pööramiseks valige
→ Pööra paremale.
●● Foto seadmiseks taustpildiks või kontakti pildiks, valige
→
Määra pilt.
●● Kujutise kadreerimiseks fotost valige
→ Kärbi.
●● Foto printimiseks Wi-Fi või USB ühendust kasutades valige
→ Prindi. Teie seade ühildub ainult mõningate Samsungi
printeritega.
●● Foto kopeerimiseks valige
→ Kopeeri.
●● Liikumistuvastuse kasutamiseks valige
→ Liikumisanduri
seaded.
●●
››Videoklipi esitamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Galerii.
2 Valige kaust.
3 Valige esitatav video (ikooniga ).
4 Esitust kontrollige virtuaalnuppudega.
Fotoredaktor
Saate redigeerida pilte ning lisada erinevaid effekte.
1 Avage rakenduste loend ja valige Fotoredaktor.
2 Valige Vali pilt → kaust → pilt.
Saate luua uue foto, valides Pildista.
Meelelahutus
70
3 Valige
→ OK ja lohistage sõrm üle ala, mille soovite
valida.
●● Valikutööriista tüübi muutmiseks, valige
.
●● Valiku piiri vähendamiseks või sellele lisamiseks, valige
, või . Kui valite Haara, saate kohandada valiku
suurust kui valite .
●● Valiku vastupidiseks pööramiseks, valige
.
4 Valige Valmis.
5 Kasutage foto redigeerimiseks järgmisi valikuid:
Valik
Funktsioon
Pöörake või ümberpöörake pilt.
Muutke pildi suurust, lohistades ristkülikut või
valides 100% → valik.
Kärpige kujutist ristkülikut liigutades või
lohistades.
Värviefekti rakendamine.
Filtriefekti rakendamine.
Lisatööriistade kasutamine.
●●
●●
Valige
Valige
, et tühistada enda viimane tegevus.
, et taas sooritada enda viimane tegevus.
6 Redigeerige kujutist vastavalt soovile ning valige Valmis.
7 Kui olete lõpetanud, valige .
8 Sisestage fotole nimi ja valige OK.
Meelelahutus
71
,
Isiklik teave
Kontaktid
Õppige looma ja haldama isiklike või ärikontaktide loendeid.
Loendisse saab salvestada nimesid, mobiiltelefoninumbreid,
lauatelefoninumbreid, e-posti aadresse, sünnipäevi ja muudki
kontaktiteavet.
››Kontakti loomine
1 Avage rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Valige .
3 Valige salvestuskoht.
Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele
soovite kontakti lisada.
4 Sisestage kontaktandmed.
5 Kontakti lisamiseks mällu valige Valmis.
››Kontaktide taastamine kontolt
Võite oma kontaktid oma kindla konto abil taasleida.
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Kontod ja
2
sünkroonimine.
Valige konto → Sünkrooni Kontaktid → oma kontaktide
loendi sünkroniseerimiseks.
Uuendatud kontaktide loend taastatakse ja salvestatakse
teie seadmesse automaatselt.
Isiklik teave
72
››Kontakti otsimine
1 Avage rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Valige Otsi kontakte ja sisestage nime esimesed tähed.
3 Valige oma kontakti nimi.
Kui olete kontakti leidnud, saate kasutada järgnevaid valikuid:
Sõnumi saatmiseks valige .
●● E-kirja saatmniseks valige e-posti aadress.
●● Kontaktandmete muutmiseks valige
.
●● Kontakti kustutamiseks valige
→ OK.
●● Kontakti määramiseks lemmikute hulka, valige
.
●●
››Kontaktide importimine ja eksportimine
Kontaktifailide (vcf vormingus) importimiseks oma seadme USB
mälult.
1 Avage rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Valige → Import/Eksport → Import from USB storage.
3 Valige salvestuskoht.
Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele
soovite kontakti lisada.
4 Valige kas üksiku kontaktifaili, mitme kontaktifaili või kõigi
kontaktifailide importimise suvand ja vajutage OK.
5 Valige imporditav kontaktide fail ja valige OK.
Isiklik teave
73
Kontaktide eksportimine teie seadme USB mällu.
1 Avage rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Valige → Import/Eksport → Export to USB storage.
3 valige kinnitamiseks OK.
››Kontaktide kopeerimine või teisaldamine
Kontaktide kopeerimiseks SIM- või USIM-kaardilt oma seadmele
1 Avage rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Valige → Import/Eksport → Impordi SIM-kaardilt.
3 Valige salvestuskoht.
Juhul kui teil on enam kui üks konto, valige konto, millele
soovite kontakti lisada.
4 Valige kontaktid ja seejärel Kopeeri või Teis.
Kontaktide kopeerimiseks oma seadmelt SIM- või USIM-kaardile
1 Avage rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Valige → Import/Eksport → Ekspordi SIM-kaardile.
3 Valige kontaktid ja seejärel Kopeeri või Teis. → OK.
Isiklik teave
74
››Nimekaardi loomine
1 Avage rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Valige → Minu profiil.
3 Sisestage oma isiklikud andmed.
4 Valige Valmis.
Nimekaardi saate saata, manustades selle sõnumile või
e-kirjale või edastades selle traadita Bluetooth-funktsiooni
kaudu.
››Kontaktide laadimine kogukonnakontodest
Soovi korral saate vaadata oma kogukonnaveebisaitide kontode
loendit ja valida mõne, et sealt mõne kontakti oma kontaktide
hulka lisada.
1 Avage rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Valige → SNS-sõprade kuvamine.
3 Valige konto.
4 Valige kontaktid → Valmis.
››Kontaktirühma loomine
1 Avage rakenduste loend ja valige Kontaktid.
2 Valige Rühmad → .
3 Sisestage rühmale nimi.
4 Valige Redigeeri liikmeid.
5 Valige kontaktirühmast liikmed ning valige Valmis.
6 Kui olete lõpetanud, valige Valmis.
Isiklik teave
75
Kalender
Siin on teavet selle kohta, kuidas luua ja hallata igapäevaseid,
iganädalasi ja igakuiseid sündmusi ning seadistada olulistest
sündmustest teavitamiseks märguandeid.
››Kalendrivaate muutmine
1 Avage rakenduste loend ja valige Kalender.
2 Valige kalendri ülaosas kuvamisrežiim.
Päev: Üks täispäev tunniste plokkidena
Nädal: määratud kohtumiste loend päevade kaupa ühe
täisnädala jooksul
●● Kuu: Jooksev kuu päevaste plokkidena
●● Loend: Kõigi määratud kohtumiste loend
●●
●●
››Sündmuse loomine
1 Avage rakenduste loend ja valige Kalender.
2 Valige .
3 Kui kuvatakse alarmsõnum kalendri sünkroniseerimise
kohta, valige Valmis.
4 Sisestage vajalikud sündmuse üksikasjad.
5 Valige Valmis.
››Sündmuste vaatamine
Tänase ajakava vaatamiseks
1 Avage rakenduste loend ja valige Kalender.
2 Valige Täna.
3 Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.
Isiklik teave
76
Kindla kuupäeva sündmuste vaatamiseks tehke järgmist.
1 Avage rakenduste loend ja valige Kalender.
2 Valige kalendrist kuupäev.
Kindlale kuupäevale liikumiseks käsitsi kuupäeva sisestades
või
,
vajutage → Mine, sisestage kuupäev, valides
ja valige Määra.
3 Valige sündmus, mille üksikasju vaadata soovite.
››Sündmusealarmi peatamine
Kui seate kalendrisündmuse meeldetuletuseks alarmi, kuvatakse
määratud ajal sündmusealarmi ikoon.
1 Valige süsteemiribast.
2 Valige sündmuse üksikasjade vaatamiseks märguanne.
3 Märguande kordamiseks või eiramiseks valige märkeruut
soovitavate sündmuste kõrvalt ning seejärel Kordus või Eira.
Memo
Õppige kuidas salvestada olulist teavet, et seda saaks hiljem
vaadata.
››Memo koostamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Memo.
2 Valige .
3 Sisestage memo tekst.
4 Valige Valmis.
Isiklik teave
77
››Memode vaatamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Memo.
2 Valige memo, mille üksikasju vaadata soovite.
Lisafunktsioonide kasutamiseks memoga valige
Tööriist
.
Funktsioon
Kustutage memo.
Muutke memo taustavärvi.
Lukustage memo.
Printimige memo üle USB või WiFi ühenduse.
Laadige memo üles sotsiaalmeedia
veebisaitidele.
Saatke memo teistele.
Isiklik teave
78
Ühenduvus
Arvutiühendused
Siin on teavet selle kohta, kuidas USB kaabli abil oma seadet
eri USB-ühendusviiside kaudu arvutiga ühendada. Ühendades
seadme lauaarvutiga, saate Windows Media Playeriga
sünkroniseerida faile, edastada andmeid otse oma seadmest ja
oma seadmesse ning kasutada Samsung Kies programmi.
Arvutiühenduste kasutamiseks peate deaktiveerima USB
veaotsingu režiimi. Avage rakenduste loend ja valige Seaded →
Rakendused → Arendus ning tühjendage seejärel märkeruut
USB-silumine kõrvalt.
››Programmiga Samsung Kies ühenduse loomine
Veenduge, et Samsung Kies on teie arvutisse installitud.
Programmi saate alla laadida Samsungi veebisaidilt
(www.samsung.com/kies).
Samsung Kies töötab nii Windows’i kui Macintosh’i
arvutites.
1 Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku
kaudu arvutiga. Samsung Kies käivitub automaatselt.
Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps
arvuti Samsung Kies ikoonil.
2 Kopeerige failid arvutist seadmesse.
Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.
Ühenduvus
79
››Windows Media Playeriga sünkroonimine
Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.
1 Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku
kaudu arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
Ühenduse loomisel kuvatakse arvuti ekraanil hüpikaken.
2 Avage muusikafailide sünkroonimiseks Windows Media
Player.
3 Sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi või muutke seda
(vajaduse korral).
4 Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need
sünkroonimisloendisse.
5 Käivitage sünkroonimine.
››Massmäluseadmena ühendamine
Soovi korral saate seadme ühendada arvutiga eemaldatava
kettana ja niimoodi failikataloogile juurde pääseda.
1 Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku
kaudu arvutiga.
2 Avage failide vaatamiseks kaust.
3 Kopeerige failid arvutist seadmesse.
Seadme ja arvuti ühenduse katkestamiseks klõpsake
Windowsi tegumiribal USB-seadme ikooni ja seejärel
massmäluseadme ohutu eemaldamise valikut. Seejärel
eemaldage USB kaabel arvuti küljest. Vastasel juhul võite
kaotada oma seadmesse salvestatud andmed või oma
seadet kahjustada.
Ühenduvus
80
Wi-Fi
Juhised seadme traadita ühenduse kaudu IEEE 802.11 a/b/g/n
standardile vastava Wi-Fi-võrgu aktiveerimiseks või sellega
ühenduse loomiseks.
Nii saate ühenduse luua Interneti või muude võrguseadmetega,
kui pääsupunkt või Wi-Fi-punkt on saadaval.
Seade kasutab mitteharmoneeruvat sagedust ja sobib
kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. Wi-Fi-t saab
piiranguteta kasutada Euroopa Liidus siseruumides, kuid
seda ei saa kasutada Prantsusmaal välistingimustes.
››Wi-Fi-funktsiooni aktiveerimine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud.
2 Valige Wi-Fi, et aktiveerida Wi-Fi-funktsioon.
Taustal aktiivne Wi-Fi kasutab akutoidet. Aku säästmiseks
aktiveerige Wi-Fi ainult siis, kui seda vajate.
››Wi-Fi AP leidmine ja sellega ühenduse loomine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud → Wi-Fi seaded.
Seade otsib automaatselt saadaolevaid Wi-Fi APsid.
2 Valige jaotises Wi-Fi võrgud soovitud võrk.
3 Sisestage võrgu parool (vajaduse korral).
4 Valige OK.
Ühenduvus
81
››Wi-Fi AP käsitsi lisamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud → Wi-Fi seaded → Lisa Wi-Fi võrk.
2 Sisestage võrgu SSID ja valige turvalisuse tüüp.
3 Määrake valitud turvalisuse tüübile vastavalt turvalisuse
seaded.
4 Valige Salvesta.
››Ühenduse loomine Wi-Fi APga WPS-i (Wi-Fi
Protected Setup) kaudu
WPS-i abil saab luua ühenduse turvalise võrguga.
Wi-Fi APga ühenduse loomiseks WPSi nupuga
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud → Wi-Fi seaded.
2 Valige WPS ühiduvana kuvatav võrk ja valige
Võrguseadistus kõrval asul rippmenüü.
Valige WPS-i kommertsnupp → OK.
3
4 Vajutage kahe minuti jooksul pääsupunktiseadmel WPS-i
nuppu.
WPS-i PIN-i abil Wi-Fi-iga ühenduse loomiseks tehke järgmist.
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud → Wi-Fi seaded.
2 Valige WPS ühiduvana kuvatav võrk ja valige
Võrguseadistus kõrval asul rippmenüü.
3 Valige WPS-i PIN-kood pääsupunktist või WPS-i PIN-kood
sellest seadmest → OK.
4 Sisestage pääsupunktiseadmes PIN ja vajutage
käivitusnuppu.
Ühenduvus
82
››Määrake staatilise IP seaded
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud → Wi-Fi seaded.
2 Valige võrkude loendist juurdepääsupunkt.
3 Valige IP seaded kõrval olev rippmenüü.
4 Valige Staatiline.
5 Muutke juurdepääsupunkti IP seadeid, näiteks IP aadressi,
võrgu eesliite pikkust, Gateway, DNS.
6 Valige OK.
Wi-Fi Direct
Vaadake kuidas kasutada funktsiooni Wi-Fi Direct kahe seadme
ühendamiseks Wi-Fi abil, ilma pääsupunkti vajamata.
››Ühendage enda seade teise Wi-Fi seadmega
1 Avage ooterežiimis rakenduste loend ning valige Seaded
→ Juhtmevaba võrk ja võrgud → Wi-Fi Directi seaded →
OK → Wi-Fi Direct.
2 Vajutage → Otsi.
3 Valige seade ja seejärel Ühenda.
Seadmed on ühendatud kui teise seadme omanik ühenduse
heaks kiidab.
Ühenduvus
83
››Andmete saatmine üle Wi-Fi
1 Valige sobivast rakendusest mõni üksus, nagu memo,
meediumifail või veebiaadress või valige suvand Minu failid.
2 Valige andmete Wi-Fi abil saatmise valik.
Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.
3 Wi-Fi seadme otsimine ja valimine.
››Andmete vastuvõtmine üle Wi-Fi
Küsimisel valige OK, et kinnitada valmisolekut andmete
vastuvõtmiseks. Vastuvõetud andmed salvestatakse kausta
ShareViaWifi.
Bluetooth
Bluetooth on lühikese levialaga traadita side tehnoloogia,
millega saab teavet ilma füüsilise ühenduse loomiseta edastada
umbes kuni 10 m kauguselt.
Bluetoothi kaudu teabe edastamiseks ei pea seadmed üksteise
suhtes kohakuti asuma. Kui seadmed on teineteise leviulatuses,
saab teavet vahetada ka nii, et seadmed asuvad eri ruumides.
●● Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu
saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku,
edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
●● Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja
vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja
mis täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi,
võib töötamisala olla väiksem.
●● Mõned seadmed, eriti testimata või Bluetooth SIG
poolt heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega
ühilduda.
Ühenduvus
84
››Bluetooth-funktsiooni sisselülitamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud.
2 Bluetooth-funktsiooni sisselülitamiseks valige Bluetooth.
››Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega
ühenduse loomine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud → Bluetoothi seaded → Otsi
lähedalolevaid seadmeid.
2 Valige seade.
3 Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi
PIN-kood (kui see on olemas) ja valige OK. Teise võimalusena
võite oma ja teise seadme vahelise PIN-i sobitamiseks valida
valiku Nõustu.
Kui teise seadme omanik sisestab sama PIN-koodi või
nõustub ühendusega, on ühendus loodud. Kui ühenduse
loomine õnnestub, otsib seade automaatselt saadaolevaid
teenuseid.
Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel ja
vabakäeautokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetoothi
PIN-kood, nagu 0000. Kui teisel seadmel on PIN, tuleb see
sisestada.
Ühenduvus
85
››Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete
saatmine
1 Valige sobivast rakendusest mõni fail või üksus, nagu
kontakt, kalendrisündmus, memo või meediumifail.
2 Valige andmete Bluetooth’i abil saatmise valik.
Valiku valimise meetod võib andmetüübiti erineda.
3 Bluetoothi võimaldava seadme otsimine ja ühenduse
loomine
››Bluetooth-funktsiooni kaudu andmete
vastuvõtmine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud → Bluetoothi seaded → Nähtav.
2 Kui seda küsitakse, sisestage Bluetoothi PIN-kood ja valige
OK (vajaduse korral).
3 Valige süsteemiribal
ja valige Nõustu, et kinnitada
valmisolekut seadmelt andmete vastu võtmiseks.
Vastuvõetud andmed salvestatakse vastavalt tüübile sobivasse
rakendusse või kausta. Avage avaekraanil rakenduste
loend ja valige Seaded → Juhtmevaba võrk ja võrgud →
Bluetoothi seaded → Näita vastuvõetud faile → kontakti faili
kontektiloendisse importimiseks.
AllShare
Vaadake, kuidas kasutada DLNA-teenust (Digital Living Network
Alliance) meediafailide jagamiseks üle Wi-Fi kõigi koduste DLNAga seadmete vahel.
Ühenduvus
86
››DLNA seadete kohandamine meediafailide
ühiskasutuseks
Et teised DLNA-toega seadmed saaksid teie seadmes asuvaid
meediafaile kasutada, tuleb aktiveerida meedia ühiskasutus.
Mõni fail ei pruugi mõnes DLNA-toega seadmes mängida.
1 Avage rakenduste loend ja valige AllShare.
2 Valige .
3 DLNA-funktsiooni saab kohandada järgmiste seadete abil.
Valik
Funktsioon
Meediumiserveri nimi
Seadmele kui meediaserverile nime
sisestamine.
Jaga
meediume
Lülitage sisse video- kujutiste ja
muusikajagamine teiste DLNAvõimeliste seadmetega.
Võrgu
pääsupunkt
DLNA-ühenduste jaoks kasutatava
ühenduseprofiili valimine.
Üleslaadimine
teistest
seadmetest
Muudest seadmetest üleslaadimisega
nõustumise määramine.
››Oma failide esitamine muudes DLNA-toega
seadmetes
1 Avage rakenduste loend ja valige AllShare.
2 Valige Minu seade.
3 Valige meediakategooria ja mõni fail.
Ühenduvus
87
4 Valige mängija, mis meediumifaili mängib. Taasesitus
käivitub valitud mängijas.
5 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.
Taasesitus võib võrguühendusest ja ühendatud serverist
sõltuvalt puhverdatud olla.
››Muude seadmete failide esitamine oma
seadmes
1 Avage rakenduste loend ja valige AllShare.
2 Valige meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina.
3 Valige meediakategooria ja mõni fail.
Taasesitus käivitub valitud mängijas.
4 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.
››Ühes seadmes sisalduvate failide esitamine
teises seadmes
1 Avage rakenduste loend ja valige AllShare.
2 Valige meediumifaile sisaldav seade meediumiserverina.
3 Valige meediakategooria ja mõni fail.
Taasesitus käivitub valitud mängijas.
4 Valige
.
Teie seade otsib automaatselt DLNA-toega seadmeid.
5 Valige mängija, mis meediumifaili mängib.
6 Esituse juhtimiseks kasutage oma seadme ikoone.
Ühenduvus
88
Mobiilne võrgujagamine
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas kasutada oma seadet
juhtmevaba modemi või juhtmevaba pääsupunktina arvutite
või teiste seadmete jaoks ning kuidas jagada oma seadme
mobiilvõrguühendust.
››Seadme mobiilvõrgu jagamine Wi-Fi kaudu
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud → Modem ja kaasaskantav kuumkoht.
2 Valige Wi-Fi sidumise käivitamiseks Kaasaskantav Wi-Fi
kuumkoht.
3 Valige Konfig. kaasask. Wi-Fi kuumkohta, et määrata
seadme seadmed pääsupunktina kasutamiseks.
Valik
Funktsioon
Võrgu SSID
Välisseadmetele kuvatava teie seadme
nime vaatamine ja muutmine.
Turvalisus
Valige turbetüüp.
4 Kui olete lõpetanud, valige Salvesta.
5 Teisest seadmest, otsige saada olevast ühenduste loendist
üles oma seadme nimi ja ühenduge võrku.
Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teise seadmega.
Ühenduvus
89
››Seadme mobiilvõrgu jagamine USB kaudu
1 Ühendage USB kaabli abil seade mitmeotstarbelise pistiku
kaudu arvutiga.
2 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud → Modem ja kaasaskantav kuumkoht.
3 Valige USB sidumisfunktsiooni aktiveerimiseks USB-modem.
Teie seade jagab mobiilset võrguühendust teie arvutiga.
Võrguühenduse jagamise lõpetamiseks, tühjendage
märkeruut USB-modem.
Võrguühenduse jagamismeetod võib erineda sõltuvalt
lauaarvuti operatsioonisüsteemist.
GPS
Teie seadmel on GPS-i (globaalne positsioneerimissüsteem)
vastuvõtja. Õppige aktiveerima asukohapõhiseid teenuseid.
Paremate GPS-signaalide vastuvõtmiseks vältige oma seadme
kasutamist järgnevates tingimustes:
●● hoonete vahel, tunnelites või maaalustes käikudes või
hoonetes sees
●● halva ilmaga
●● kõrgepinge või elektromagnetiliste väljade mõjupiirkonnas
●● päikesekaitsekilega sõidukis
kui kasutate GPS funktsiooni, ärge puudutage siseantenni
piirkonda või katke seda piirkonda oma käega või
esemetega.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
Ühenduvus
90
››Asukohateenuste aktiveerimine
Oma asukoha määramiseks ja kaardi otsimiseks, tuleb teil
aktiveerida asukoha määramise teenused.
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Asukoht ja
turvalisus.
2 Asukoha määramise teenuste aktiveerimiseks, kohandage
järgmisi seadeid:
Valik
Funktsioon
Kasuta traadita
võrke
Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude kasutamine
oma asukoha leidmiseks.
Kasuta GPSsatelliite
Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide
kasutamine.
Kasuta
Seadme seadistamine Google’i
asukohaandmeid
otsingu ja muude teenuste jaoks teie
Google'i otsingu
olemasolevat asukohta kasutama.
jaoks
VPN-ühendused
Teil on võimalik luua virtuaalseid privaatvõrke (VPN) ja
ühendada oma privaatvõrke turvaliselt avalike võrkude, nt
internetiga.
Teie seade peaks juba olema internetiühenduseks
konfigureeritud. Kui teil on internetti pääsemisega
probleeme, siis peate muutma ühendusi. Kui teil
pole ühenduste jaoks vajalikke andmeid, küsige oma
teenusepakkujalt.
Ühenduvus
91
››VPN-ühenduse loomine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud → VPN-i seaded → Lisa VPN.
2 Valige VPN tüüp.
3 Kohandage ühenduse infot.
Saadaolevad valikud võivad VPN tüübist sõltuvalt erineda.
Valik
Funktsioon
VPN-i nimi
VPN serveri nimi.
Määra VPN-i
server
VPN serveri IP-aadressi sisestamine.
Luba
Krüptimine
VPN serveri krüptimise määrang.
Määra IPsec
eeljagatud võti
Eeljagatud võtme sisestamine.
Luba L2TP
saladus
Seadistage kasutamiseks L2TP parool.
Määr. L2TP
turbetase
Sisestage L2TP parool.
Määra kasutaja
sert.
VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks
kasutatava kasutajaserdi valik. Serdi
saate importida VPN-serverilt või laadida
veebist alla.
Ühenduvus
92
Valik
Funktsioon
Määra CA
sertifikaat
VPN-serveri poolt teie tuvastamiseks
kasutatava serdiasutuse (CA) serdi valik.
Serdi saate importida VPN-serverilt või
laadida veebist alla.
DNS-otsingu
domeenid
Nimeserveri (DNS) aadressi sisestamine.
4 Kui olete lõpetanud, valige
→ Salvesta.
››Privaatvõrguga ühendumine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded → Juhtmevaba
võrk ja võrgud → VPN-i seaded.
2 Valige ühendumiseks privaatvõrk.
3 Sisestage kasutajanimi ja parool ning valige Ühenda.
Ühenduvus
93
Tööriistad
Alarm
Siin on teavet selle kohta, kuidas määrata ja juhtida alarme.
››Uue alarmi määramine
1 Avage rakenduste loend ja valige Alarm.
2 Valige .
3 Määrake alarmi üksikasjad.
4 Kui olete lõpetanud, valige Valmis.
››Alarmi kinnipanek
Kui alarm kõlab, tehke järgmist.
●● Alarmi peatamiseks lohistage
ükskõik millises suunas kuni
see jõuab ringi ääreni.
●● Alarmi kordamiseks peale määratud ajaperioodi, lohistage
ükskõik millises suunas kuni see jõuab ringi ääreni.
››Alarmi kustutamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Alarm.
2 Valige kustutavad alarmid.
3 Valige Kustuta → OK.
Märguandeid kustutada ja deaktiveerida saate
märguannet toksates ja hoides ning seejärel valides
Kustuta alarm või Deaktiveeri märguanne.
Tööriistad
94
Arvuti
Õppige kuidas seadmes sarnaselt tavakalkulaatorile või
lauaarvutile matemaatilisi arvutusi teha.
1 Avage rakenduste loend ja valige Kalkulaat.
2 Põhiliste matemaatiliste tehete sooritamiseks kasutage
klahve, mis vastavad kalkulaatori kuval olevatele.
Allalaadit. failid
Siin on teave kuidas hallata veebist või e-kirjadest allalaetud
faile.
1 Avage rakenduste loend ja valige Allalaad.
2 Valige allalaadimise kaust.
3 Allalaaditud faili avamiseks valige logi.
Logi kustutamiseks valige märkeruut ja seejärel .
eRaamat
Õppige raamatufailide ja PDF failide avamist ja lugemist.
››Raamatute lugemine
1 Avage rakenduste loend ja valige eRaamat.
2 Kui avate rakenduse esimest korda, lugege lahtiütlust ja
valige Kinnita.
3 Valige raamaturiiulist raamat.
4 Lehekülgede liigutamiseks, lohistage oma sõrme vasakule
või paremale või toksake lehekülje vasemale või paremale
servale.
Tööriistad
95
5 Toksake ekraanile ning kasutage järgmisi valikuid:
Sisukorra, järjehoidjate või esiletõstude vaatamiseks valige
.
●● Kirjatüübi ja teemade seadete kohandamiseks valige
.
●● Ekraani ereduse reguleerimiseks, valige .
●● Tekst kõneks funktsiooni kasutamiseks raamatu lugemisel,
valige → Loe.
●● Teksti otsimiseks raamatus valige .
●● Avatud leheküljele järjehoidja panemiseks valige .
●● Sõna kopeerimiseks toksake ja hoidke sõna ning valige
hüpikaknast Kopeeri.
●● Memu lisamiseks toksake ja hoidke sõna ning valige
hüpikaknas Memo.
●● Sõna otsimiseks veebist toksake ja hoidke sõna ning valige
hüpikaknast Otsi.
●●
6 Looge joonistatud memo järgmiste tööriistadega:
Tööriist
Funktsioon
Teksti esiletõstmine.
Joonistage raamatule.
Kustutage joonistus või esiletõstmine.
Pliiatsi ja esiletõstmise seadete kohandamine.
››Raamatufailide importimine
Raamatufaile (epub ja pdf vormingutes) saab importida
sisemälust.
●● Mõningad DRM-kaitsega raamatufailid pole toetatud.
●● Saate raamatu veebipõhisest raamatupoest osta, valides
.
Tööriistad
96
1 Avage rakenduste loend ja valige eRaamat.
2 Valige → Import.
3 Valige imporditavad raamatufailid ja valige Valmis.
Google’i otsing
Teil on võimalik otsida oma seadmes olevaid rakendusi ja faile
ning veebist konkreetseid andmeid.
1 Avage rakenduste loend ja valige Google Search.
2 Sisestage otsimiseks täht või sõna.
Informatsiooni otsimiseks häälega, valige .
3 Valige soovitud kirje.
Minu failid
Siit saate teada, kuidas kiiresti ja hõlpsalt kõigile oma piltidele,
videotele, muusikale, heliklippidele ja muudele seadmesse
salvestatud failidele juurde pääseda.
››Toetatud failivormingud
Tüüp
Vorming
Pilt
●● Laiend: bmp, gif, jpg, png
Video
●● Laiend: mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm
●● Koodek: mpeg4, H.264, H.263, Sorenson Spark,
DivX®, DivX3, vc-1, wmv7/8, mp43, vp8
●● Laiend: mp3, aac, ogg, flac, mp4, 3gp, m4a,
Muusika
wma, wav, imy, mid, xmf, ota
●● Koodek: mp3, aac, aac+, eaac+, flac, wma, vorbis,
midi, amr-nb/wb, pcm, ac3 (ainult videoga)
Tööriistad
97
Mõned failivormingud pole seadme tarkvarast
tulenevalt toetatud.
●● Kui failimaht ületab vaba mäluruumi, võib failide
avamisel tõrkeid esineda.
●● Taasesituse kvaliteeb võib sisu tüübist tulenevalt
erineda.
●● Mõningad failid ei pruugi olenevalt nende kodeerimise
viisist korrektselt mängida.
●●
››Avage fail
1 Avage rakenduste loend ja valige Minu failid.
2 Valige ekraani ülemisest paremast nurgast rippmenüü ning
valige valikutest faililoendi sortimissuvand.
3 Valige kaust.
●●
●●
Failipuus ühe taseme võrra üles liikumiseks valige
Failipuus tippu naasmiseks, valige .
4 Valige avamiseks fail.
››Looge kaust
1 Avage rakenduste loend ja valige Minu failid.
2 Valige .
3 Sisestage nimi ja valige Valmis.
Tööriistad
98
.
››Failide kopeerimine või liigutamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Minu failid.
2 Valige kopeeritavate failide või kaustade kõrval asuv
märkeruut.
3 Valige või .
4 Leidke kaust ja valige
.
››Failide saatmine
1 Avage rakenduste loend ja valige Minu failid.
2 Valige saadetavate failide kõrval asuvad märkeruudud.
3 Valige → an valik.
››Failide kustutamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Minu failid.
2 Valige kustutatavate failide või kaustade kõrval asuv
3
märkeruut.
Valige → Jah.
Pliiatsi memo
Siit leiate informatsiooni memode visandamise kohta erinevate
tööriistadega.
1 Avage rakenduste loend ja valige Pliiatsi memo.
2 Valige .
Tööriistad
99
3 Looge joonistatud memo järgmiste tööriistadega:
Tööriist
Funktsioon
Sisestage tekst.
Kirjutage või joonistage ekraanile.
Kustutage visand.
Kohandage tööriista seaded.
Samuti saate kasutada järgmisi valikuid:
●● Foto, memo või kaardi lisamiseks valige
→ Sisesta.
●● Valige
, et tühistada enda viimane tegevus.
●● Valige
, et taas sooritada enda viimane tegevus.
4 Kui olete lõpetanud, valige Valmis.
Polaris Office
Siin on teave selle kohta kuidas oma seadmes luua või vaadata
Microsoft Word, Excel, PowerPoint ja Adobe PDF faile.
››Uue dokumendi loomine
1 Avage rakenduste loend ja valige Polaris Office.
2 Rakenduse esmakordsel käivitamisel registreerige online
kasutaja või jätke registreerimine vahele.
Valige Uus fail → dokumendi tüüp.
3
4 Sisestage dokumendi sisu.
5 Kui olete lõpetanud, valige .
6 Sisestage dokumendi nimi ja valige asukoht salvestamiseks.
7 Valige Salvesta.
Tööriistad
100
››Dokumendi avamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Polaris Office.
2 Valige Local Storage → dokumendifail.
Hiljuti avatud faili avamiseks valige fail valikust Uuemad
failid.
3 Vaadake dokumenti nagu soovitud.
Saadaolevad valikud võivad dokumendi ttüübist sõltuvalt
erineda.
Dokumendi (Wordi, Exceli või tekstifail) redigeerimise
jaoks tööriistariba avamiseks valige .
●● Sisse suumimiseks asetage kaks sõrme ekraanile ja lükake
need aeglaselt laiali. Välja suumimiseks lükake need kokku.
Võite valida ka → valik.
●● Teksti otsimiseks dokumendis valige
.
●● Avatud leheküljele järjehoidja panemiseks valige
→
Kirjaklamber.
●● Dokumendi kohandamiseks ekraanile mahtumiseks,
valige → tagasivool teksti.
●● Faili saatmiseks valige
→ Saada.
●● Tekst kõneks funktsiooni kasutamiseks dokumendi
lugemisel, valige → Tekstilugeja.
●● Faili printimiseks valige
→ Prindi. Teie seade ühildub
ainult mõningate Samsungi printeritega.
●●
Tööriistad
101
››Dokumentide haldamine veebis
Konto lisamiseks,
1 Avage rakenduste loend ja valige Polaris Office.
2 Valige Lisa konto.
3 Sisestage oma kontole juurdepääsuks oma e-posti aadress ja
parool ning valige OK.
Dokumentide haldamiseks,
1 Avage rakenduste loend ja valige Polaris Office.
2 Valige Web Storage → konto.
3 Vaadake ja hallake serveris asuvaid dokumente, nagu
soovite.
Häälotsing
Siit leiate infot selle kohta kuidas kasutada asukohtade ja info
otsimiseks häälkäskluseid.
See funktsioon ei pruugi teie piirkonnast või
teenusepakkujast sõltuvalt saadaval olla.
1 Avage rakenduste loend ja valige Voice Search.
2 Valige Speak now (vajaduse korral).
3 Lausuge häälkäsklus mikrofoni.
4 Valige soovitud kirje.
Tööriistad
102
Maailmakell
Juhised teise regiooni kellaaja vaatamiseks.
1 Avage rakenduste loend ja valige Maailmakell.
2 Valige .
3 Sisestage linna nimi või valige linn loendist.
Saate linna valida ka maailmakaardilt.
.
4 Valige
5 Rohkemate maailmakellade lisamiseks korrake ülaltoodud
samme 2-4.
Äratuskella kasutamiseks kindlal kellaajal, toksake kellale
ja hoidke seda all ning valige DST-seaded.
Tööriistad
103
Seaded
Seadete menüü avamine
1 Avage rakenduste loend ja valige Seaded.
2 Valige seadekategooria ja sobiv valik.
Juhtmevaba võrk ja võrgud
Siin saate muuta traadita ühenduste seadeid.
››Lennurežiim
Siin saate keelata seadme kõik traadita funktsioonid. Sel juhul
saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.
››Wi-Fi
Wi-Fi sisse- või väljalülitamine.
››Wi-Fi seaded
Wi-Fi: Wi-Fi sisse- või väljalülitamine. ► lk. 81
Võrguteade: teavitamise seadistamine puhuks, kui avatud
võrk on saadaval.
●● Wi-Fi puhkerežiimi reegel: võimaldab määrata, millal seade
Wi-Fi välja lülitab.
●● Lisa Wi-Fi võrk: Wi-Fi AP-de käsitsi lisamine.
●●
●●
››Wi-Fi Directi seaded
Wi-Fi Direct: Wi-Fi Directi aktiveerimine kahe seadme
ühendamiseks Wi-Fi abil ilma pääsupunktita. ► lk. 83
●● Seadme nimi: vaatake või muutke enda seadme nime.
●●
Seaded
104
●●
●●
Olek: vaadake ühenduse staatust.
Ühenda Wi-Fi Direct lahti: Ühendage oma seade lahti.
››Kies Wi-Fi kaudu
Ühendage enda seade Samsung Kies tarkvaraga üle Wi-Fi.
››Bluetooth
Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
››Bluetoothi seaded
Bluetooth: Bluetooth-funktsiooni sisse- või väljalülitamine.
► lk. 85
●● Seadme nimi: seadmele Bluetooth-nime määramine.
●● Nähtav: seadme muudele Bluetooth-seadmetele nähtavaks
muutmine.
●● Nähtavuse ajalõpp: määrake ajaperiood, mil teie seade on
leitav.
●● Näita vastuvõetud faile: Bluetooth juhtmevaba funktsiooni
kaudu saadud failide vaatamine.
●● Otsi lähedalolevaid seadmeid: saadaolevate Bluetoothseadmete otsimine.
●●
››Modem ja kaasaskantav kuumkoht
USB-modem: aktiveerige USB ühendus, et jagada oma
seadme mobiilset internetiühendust lauaarvutiga USB kaudu.
Kui teie seade on ühendatud lauaarvutiga, kasutatakse seda
juhtmeta modemina. ► lk. 90
●● Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht: Aktiveerige Wi-Fi kuumkoht,
et jagada oma seadme mobiilset võrku arvuti või mõne muu
seadmega läbi Wi-Fi ühenduse. ► lk. 89
●●
Seaded
105
Konfig. kaasask. Wi-Fi kuumkohta: määrake võrguseadmed
seadme kasutamiseks pääsupunktina.
●● Spikker: Lisateave USB ja Wi-Fi modemi kohta.
●●
››VPN-i seaded
Siin saate seadistada ja ühenduda VPN-i (Virtual Private
Network). ► lk. 91
››Mobiilsidevõrgud
Kasuta pakettandmesidet: pakettandmesidevõrkude
lubamine võrguteenuste jaoks.
●● Andmesiderändlus: selle määramine, kas seade loob
rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse
mõne muu võrguga.
●● Pääsupunktide nimed: pääspunktide nimede (APN)
määramine.
●● Võrgurežiim: valige võrgu tüüp.
●● Võrguoperaatorid: saadaolevate võrkude otsimine ja
rändluse jaoks võrgu valimine.
●●
Heli
Muutke oma seadme erinevate helide sätteid.
●● Värin: määrake, millal seade erinevate sündmuste puhul
vibreerib.
●● Helitugevus: reguleerige teavituste helitugevust ( ),
meediumihelid ( ), alarmi helinatoonid ( ), ning
süsteemihelid ( ).
●● Värina tugevus: värinatagasiside intensiivsuse reguleerimine.
●● Teavituse helin: sündmustele teavitusheli valimine.
●● Kuuldav valik: puuteekraanil rakenduse või valiku valimisel
kostuva heli määramine.
Seaded
106
Ekraaniluku helid: sättige oma seade häälitsema, kui te
lukustate või vabastate puuteekraani.
●● Puutetagasiside: seadme seadistamine klahvide
puudutamisel värisema.
●●
Ekraan
Ekraani seadete muutmiseks.
●● Heledus: aktiveerige automaatne eredus või määrake ekraani
eredus.
●● Ekraanikuva:
-- Fondi laad: kuvatava teksti fonditüübi muutmine. Fonte
saab alla laadida Android Marketist, valides Hangi fondid
võrgust.
-- Avaleht:
Taustpilt: kodukuvale taustpildi valimine.
-- Lukusta ekraan:
Taustpilt: valige pilt mis kuvatakse ajal kui ekraan on
lukustatud.
●● Ekraani režiim: valige ekraani režiim.
●● Ekraani automaatne pööramine: seadme pööramisel sisu
automaatse pööramise lubamine või keelamine.
●● Animatsioon: akende vahel liikumisel animatsiooni kuvamise
määramine.
●● Aegumine: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui
ekraani taustvalguse välja lülitab.
●● Kiirkäivitus: valige otsetee lisamiseks rakendus. Saate
rakenduse käivitada, kui valite .
●● Ekraanitoite aut. regul.: määrake, et säästa energiat ekraani
heledust reguleerides.
●● Horisont. kalibreerimine: Kalibreerige kiirendusmõõtur,
et kohandada horisontaaltelge liikumise paremaks
tuvastamiseks.
Seaded
107
Energiasäästurežiim
Kasuta kohan. ener.säästu: Aktiveerib energiasäästurežiimi
madala akutaseme korral automaatselt.
●● Kohandatud energiasäästu seaded:
-- Energiasäästurežiim sees: Valige aku täituvuse tase
energiasäästurežiimi jaoks.
-- Lülita Wi-Fi välja: deaktiveerige Wi-Fi omadused ajaks mil
seade ei ole Wi-Fi kuumkohta ühendatud.
-- Lülita Bluetooth välja: Lülitage Bluetooth ühendus välja
ajaks mil seda ei kasutata.
-- Lülita GPS välja: Lülitage GPS välja ajaks mil seda ei
kasutata.
-- Lülita sünkroon. välja: Lülitage sünkroniseerimine välja
ajaks mil seade ei sünkroniseeri veebiserveriga.
-- Heledus: Aktiveerige energiasäästurežiimi jaoks mõeldud
heleduse seaded.
-- Heledus: Määrake energiasäästurežiimi jaoks mõeldud
heledus.
-- Aegumine: Aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui
ekraani taustvalguse välja lülitab.
●● Lisateave energiasäästu kohta: Õppige aku kasutamist
vähendama.
●●
Seaded
108
Asukoht ja turvalisus
Muutke seadeid, et turvata enda seadet ja GPS omadusi.
●● Kasuta traadita võrke: Wi-Fi ja/või mobiilivõrkude
kasutamine oma asukoha leidmiseks.
●● Kasuta GPS-satelliite: Asukoha leidmiseks GPS-satelliitide
kasutamine.
●● Kasuta asukohaandmeid Google'i otsingu jaoks: Seadme
seadistamine Google’i otsingu ja muude teenuste jaoks teie
olemasolevat asukohta kasutama.
●● Lukustusekraani konfigureerimine: Määrake ekraaniluku
avamise viis.
-- Väljas: keela ekraanilukk.
-- Mitteturvaline: Määrake ekraaniluku kasutamiseks ilma PIN
koodi, salasõna või mustrita.
-- Muster: Ekraani lukust avamise mustri määramine.
-- PIN: määrake ekraaniluku avamiseks PIN (numeeriline).
-- Parool: määrake ekraaniluku avamiseks parool
(alfanumeeriline).
●● Omaniku teave: Muutke teksti mida soovite ekraaniluku
režiimis kuvada.
●● Seadme krüptimine: PIN-koodi või salasõna seadistamine
seadme krüpteerimiseks sellesse salvestatud andmete või info
kaitsmiseks. Kui seade on krüpteeritud, peate te sisestama
parooli iga kord, kui seadme sisse lülitate. Kõigepealt peate
laadima aku, sest seadme krüpteerimine võtab rohkem kui
tunni.
●● SIM-i muutuse hoiatus: mobiilijälituse funktsiooni (aitab
kadunud või varastatud seadet leida) aktiveerimine või
desaktiveerimine. ► lk. 30
Seaded
109
Märguandesõn. adressaadid: kadunud seadmest saadetava
jälitussõnumi adressaatide määramine.
●● Kaugjuhtimine: Määrake kaotatud seadme juhtimiseks üle
veebi.
●● Seadista SIM-kaardi lukk:
-- Lukusta SIM-kaart: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne
seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või
desaktiveerimine.
-- Muuda SIM-kaardi PIN-koodi: SIM või USIM kaardi
andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
●● Nähtavad paroolid: Selle valikuga saate seadme seadistada
parooli sisestamisel seda kuvama.
●● Seadme administraatorid: Seadmele installitud
seadmeadministraatorite vaatamine. Uute reeglite
rakendamiseks oma seadmel saate aktiveerida
seadmeadministraatorid.
●● Kasuta turvalisi volitusi: käsitleb sertide ja volituste
kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
●● Installi USB-mälust: USB-le salvestatud krüpteeritud
sertifikaatide installimine.
●● Määra parool: volitustele juurdepääsuks kasutatava parooli
loomine ja kinnitamine.
●● Tühjenda mälu: volituste seadmest kustutamine ja parooli
lähtestamine.
●●
Rakendused
Nende seadete abil saate hallata installitud rakendusi.
●● Halda rakendusi: seadmesse installitud rakenduste loendi
avamine ja rakenduseteabe kuvamine.
●● Töötavad teenused: kasutatavate teenuste vaatamine ja
haldamine.
Seaded
110
Mälukasutus: Näitab võimalikku mälu ja rakenduste poolt
kasutatud mälu.
●● Akukasutus: Vaadake kui palju voolu teie seade kasutab.
●● Tundmatud allikad: rakenduste allalaadimise lubamine mis
tahes allikast. Kui te seda valikut ei vali, saate rakendusi alla
laadida vaid Android Marketist.
●● Arendus:
-- USB-silumine: USB kaabli abil seadme ja arvuti ühendamise
valimine. See on vajalik rakenduste arenduse jaoks.
-- Ole ärkvel: seadme ekraani sisselülitatud oleku määramine
aku laadimise ajaks.
-- Luba teeseldud asukohti: teeseldud asukohtade ja
teenuste teabe saatmise lubamine asukohahalduri
teenusele testimise eesmärgil. See on vajalik rakenduste
arenduse jaoks.
●● Samsung Apps: Samsung Appsist uute rakenduse kohta
teate saamiseks kasutatava võrguühenduse (Wi-Fi või
pakettandmeside) valimine.
●●
Kontod ja sünkroonimine
Nende seadete abil saate kohandada automaatse
sünkroonimise funktsiooni ja hallata sünkroonimise jaoks
kontosid.
●● Taustaandmed: selle seade valimisega saate kasutada
automaatse sünkroonimise funktsiooni. Automaatne
sünkroonimine töötab taustal ega ava andmete
sünkroonimiseks rakendusi.
●● Automaatne sünkroonimine: seadme seadistamine
kontaktide, kalendri ja e-posti andmeid automaatselt
sünkroonima.
Seaded
111
Liikumisanduri seaded
Muutke seadeid, mis kontrollivad teie seadme liikumisandureid.
●● Liikumise aktiveerimine: Määrake liikumise aktiveerimise
kasutamiseks.
●● Suumimiseks kallutage: Määrake, et Galeriis asuvatel piltidel
või veebilehti sirvides seadet edasi ja tagasi kallutades sisse
ja välja suurendada (toksake ja hoidke soovitud kohas kahe
sõrmega).
●● Redig.-ks panoraamige: Määrake, et liigutada üksust teisele
leheküljele juhul kui seda toksate ja hoiate ning seadet
vasakule või paremale panoraamite.
Tulemüür
Muutke seadeid mis lubavad või takistavad rakenduste
juurdepääsu internetile.
●● Kasuta IP tulemüüri: aktiveerige interneti tulemüür mis aitab
teie rakendusi kaitsta.
●● IP tulemüüri seaded: määrake kohandatud tulemüüri seaded
rakendusele, kas valides kas lubada, blokeerida või kasutada
vaikeseadeid või võrguühendust.
●● Vaikereeglistiku seaded: määrake vaikeseaded, millega kas
lubate või blokeerite rakenduse juurdepääsu internetile.
Privaatsus
Varunda minu andmed: Määrake, et teha enda seadetest ja
rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
●● Varukonto: lisab ja näitab teie Google kontot teie andmete
varundamiseks.
●●
Seaded
112
Automaatne taastamine: määrake, et taastada enda
seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja
rakenduste andmed.
●● Tehaseseadete lähtestamine: seadete lähtestamine
tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.
●●
Hoiustamine
Teie seadme mälu info kontrollimine.
Keel ja sisestus
Teksti sisestaja, hääletuvasti ja tekst-kõneks-funktsiooni seadete
muutmine.
››Vali keel
Siin saate valida kõigi menüüde ja rakenduste kuvakeele.
››Hääletuvastuse seaded
Language: Valige Google hääletuvasti keel.
●● SafeSearch: Ebasündsa teksti ja/või piltide filtreerimine
häälotsingu tulemuste seast.
●● Block offensive words: Häälotsingu tulemuste seas
tuvastatud solvavate sõnade peitmine.
●●
››Funktsiooni Tekst kõneks seaded
●●
Kuula näidet: etteloetud teksti näite kuulamine. Siin
saate teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks installida
hääleandmed.
Seaded
113
Kasuta alati minu seadeid: määrake, et kasutada kõnekiirust
ja keele seadeid rakendustes salvestatud seadete asemel.
●● Vaikemootor: Kasutatava kõnesünteesimootori määramine.
●● Installi hääleandmed: teksti kõneks muutmise funktsiooni
jaoks hääleandmete allalaadimine ja installimine.
●● Kõne kiirus: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne
kiiruse valimine.
●● Keel: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks keele valimine.
●● Mootorid: seadme tekst-kõneks-mootorite vaatamine.
●●
››Praegune sisestusmeetod
Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.
››sisestusmeetodi valija
Määrab seadme peitma või kuvama tekstisisestuse seadete
ikooni (
). Kui te valite Automaatne, peidab või kuvab teie
seade automaatselt ikooni, mis põhineb klaviatuuril.
››Sisestusmeetodite konfigureerimine
●●
Swype
-- Swype: määrab seadme Swype-klaviatuuri kasutama.
-- Seaded:
Valige sisestusmeetod: klaviatuuri tüübi muutmine.
Kuidas Swype'i kasutada: teave Swype-klaviatuuri abil
teksti sisestamise kohta.
Isiklik sõnaraamat: oma enda sõnaraamatu loomine.
Sõnad ilmuvad teie sõnastikust teksti sisestamisel
sõnasoovitusena.
Seaded
114
Eelistused:
▪▪ Heliline tagasiside: Seadistage märguanne juhuks
kui te topelt-toksate sõna ja teie poolt sisestatule ei ole
alternatiivseid sõnu.
▪▪ Klahvivajutusvibra: seadme seadistamine klahvi
puudutamisel värisema.
▪▪ Näita vihjeid: määrake seade automaatselt tegevuste
kohta saadaval olevaid vihjeid kuvama.
▪▪ Automaatne sõnavahe: seadme seadistamine sõnade
vahele automaatselt tühikut lisama.
▪▪ Auto-suurtähestamine: seadme seadistamine
kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk)
järgnevat tähte suurtähestama.
▪▪ Kuva täielik piiritlus: Määrake, et kuvada jälge sõrme
lohistamisest klaviatuuril.
▪▪ Sõna soovitamine: määrake seade soovitusi kuvama ajal
mil teksti sisestate. See funktsioon on saadaval vaid inglise
keele puhul.
▪▪ Kiirus vs täpsus: kiiruse ja täpsuse vahelise tasakaalu
määramine.
▪▪ Lähtesta Swype'i sõnastik: kustutage sõnad, mille olete
sõnaraamatusse lisanud.
▪▪ Versioon: versiooniteabe kuvamine.
Keelevalikud: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
●● Android keyboard
-- Android keyboard: määrab seadme Android-klaviatuuri
kasutama.
-- Aktiivsed sisestusmeetodid: Valige klaviatuuri ja hääle
sisestuskeel.
Seaded
115
-- Seaded:
Auto-capitalization: seadme seadistamine
kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk)
järgnevat tähte suurtähestama.
Vibrate on keypress: seadme seadistamine klahvi
puudutamisel värisema.
Sound on keypress: Seadme seadistamine klahvi
puudutamise helile.
Auto correction: Häälestage seade kirjavigu automaatselt
parandama.
Show correction suggestions: seadme seadistamine sõnu
vastavalt teie sisestusele ennustama ja soovitusi kuvama.
●● Samsungi klahvid
-- Samsungi klahvid: määrab seadme Samsungi-klaviatuuri
kasutama.
-- Seaded:
Sisestuskeel: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
Kõigis keeltes ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks
tuleb kirjutuskeel muuta mõnele toetatud keelele.
XT9: XT9-režiimi aktiveerimine teksti sisestamiseks
ennustava tekstisisestuse režiimi abil.
XT9 lisaseaded: XT9-režiimi täpsemate funktsioonide (nt
automaatne lõpetamine, automaatne parandamine või
automaatne asendamine) aktiveerimine ja oma sõnaloendi
seadistamine.
Automaatne punkt: Seadistage seade sisestama punkti, kui
te topelttoksate tühikuklahvile.
Heli klahvivajutusel: Seadme seadistamine klahvi
puudutamise helile.
Automaatne suur algustäht: seadme seadistamine
kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk)
järgnevat tähte suurtähestama.
Seaded
116
Helisisend: aktiveerige häälsisestusrežiim teksti
sisestamiseks hääle abil Samsungi klaviatuurilt.
Käsitsikirjutamise seaded: kohandage käsikirjarežiimi
jaoks seadeid, nagu näiteks tuvastusaeg, pliiatsi jämedus või
pliiatsi värv.
Õpetus: teave Samsungi klahvistiku abil teksti sisestamise
kohta.
Juurdepääs
Muutke omadustele juurdepääsu sätteid.
●● Juurdepääs: Aktiveerige juurdepääsetavus rakendusele,
mille olete alla laadinud, mis on varustatud heli, meloodia või
vibratsiooni tagasisidega, nagu haugata või löö.
●● Juurdepääsurakendused: Kasutatava juurdepääsurakenduse
valimine. See suvand on kasutatav ainult siis, kui olete
juurdepääsurakendused oma seadmesse alla laadinud.
●● Laadi alla juurdepääsu skriptid: Google juurdepääsu
skriptide lubamise seadistamine.
●● Toksake ja hoidke all viivitust: määrake ekraani toksamisel
ning hoidmisel kasutatav tuvastusaeg.
●● Taskulamp: taskulambi sisse- või väljalülitamine.
●● Monoheli: lülitage ühe kõrvaklapiga heli kuulamise ajaks sisse
monoheli.
●● Juurdepääsu otsetee: lisage kiirmenüüsse otsetee
juurdepääsu seadete juurde, mis ilmub juhul kui vajutate ja
hoiate all [ ] klahvi.
Seaded
117
Kuupäev ja kellaaeg
Järgmiste seadete abil saate reguleerida seda, kuidas kuupäeva
ja kellaaega seadmes kuvatakse.
Juhul kui aku püsib täielikult tühjana või eemaldatakse
seadmest, lähtestatakse kellaaeg ja kuupäev.
Automaatne kuupäev ja kellaaeg: kellaaja ja kuupäeva
automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
●● Määra kuupäev: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
●● Määra aeg: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
●● Valige ajavöönd: koduse ajavööndi määramine.
●● Kasuta 24-tunnist vormingut: kellaaja 24-tunnises
vormingus kuvamise määramine.
●● Vali kuupäevavorming: kuupäevavormingu määramine.
●●
Teave seadme kohta
Siin saate vaadata seadme teavet, seadme olekut ja seadet
kasutama õppida.
Seaded
118
Tõrkeotsing
Seadme sisselülitamisel või selle kasutamise ajal palub
see teil sisestada ühe järgmistest koodidest:
Kood
Võimalik lahendus
Parool
Kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud,
peate sisestama seadme parooli.
PIN
Seadme esmakordsel kasutamisel või kui PINkoodi päringu funktsioon on aktiveeritud, tuleb
sisestada SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PINkood. Funktsiooni saate deaktiveerida menüü
Lukusta SIM-kaart kaudu.
PUK
SIM- või USIM-kaart on blokeeritud. See juhtub
tavaliselt siis, kui sisestate mitu korda järjest vale
PIN-koodi. Sisestada tuleb teenusepakkujalt
saadud PUK-kood.
PIN2
PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb
sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma
teenusepakkuja poole.
Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid
Kui olete nõrga leviga piirkonnas, võib ühendus katkeda.
Minge teise kohta ja proovige uuesti.
●● Mõnedele valikutele ligi pääsemiseks tuleb need tellida.
Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
●●
Tõrkeotsing
119
Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti
Kui teie seadmel on puuteekraan ja see ei reageeri õigesti,
proovige üht järgmistest lahendustest.
●● Eemaldage puuteekraanilt kaitsekile. Kaitsekile võib takistada
seadmel teie sisestusi tuvastamast ning neid ei soovitata
puutetundlike seadmete puhul kasutada.
●● Veenduge, et teie käed on puuteekraani toksamise ajal
puhtad ja kuivad.
●● Taaskäivitage võimalike ajutiste tarkvaravigade
eemaldamiseks seade.
●● Veenduge, et teie seadme tarkvara on uusimale versioonile
täiendatud.
●● Kui puuteekraan on kriibitud või vigane, viige see oma
kohalikku Samsungi teeninduskeskusesse.
Seade hangub või sel on parandamatud tõrked
Kui seade hangub, võib töötamise taastamiseks tarvilikuks
osutuda programmide sulgemine või seadme taaskäivitamine.
Kui seade ei reageeri, siis vajutage ja hoidke all 8–10 sekundi
vältel [ ]. Seade taaskäivitub automaatselt.
Kui see probleemi ei lahenda, teostage tehaseandmetele
lähtestamine. Avage rakenduste loend ja valige Seaded →
Privaatsus → Tehaseseadete lähtestamine → Lähtesta
seade → Kustuta kõik.
Seade piiksub ja akukujutis on tühi
Teie aku on liiga tühi. Seadme kasutamise jätkamiseks laadige
seadme aku.
Aku ei lae korralikult või seade lülitub välja
Juhul kui aku ei lae enam täielikult, tuleb see asendada
uue akuga. Viige enda seade enda kohalikku Samsungi
teeninduskeskusesse.
Tõrkeotsing
120
Seade läheb tuliseks
Kui kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem võimsust või
kasutate neid pikema aja jooksul, võib seade tuliseks minna.
See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist
mõjutada.
Kaamera käivitamisel kuvatakse tõrketeated
Samsungi mobiilseadmel peab kaamerarakenduse korralikuks
töötamiseks piisavalt mälu ja akutoidet olema. Kui kaamera
käivitamisel kuvatakse tõrketeated, proovige üht järgmistest.
●● Laadige aku.
●● Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või
kustutades need seadmest.
●● Taaskäivitage seade. Kui teil on pärast nende nõuannete
järgimist endiselt kaamerarakendusega probleeme, pöörduge
Samsungi teeninduskeskusesse.
Muusikafailide avamisel kuvatakse tõrketeated
Mõnesid muusikafaile ei pruugita teie Samsungi
mobiilsideseadmes eri põhjustel esitada. Kui muusikafailide
avamisel seadmes kuvatakse tõrketeated, proovige järgmist.
●● Vabastage mäluruumi, edastades mõned failid arvutisse või
kustutades need seadmest.
●● Veenduge, et muusikafail pole DRM-kaitsega (Digital Rights
Management). Kui fail on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on
faili esitamiseks sobiv luba või litsents.
●● Veenduge, et teie seade failitüüpi toetab.
Tõrkeotsing
121
Teist Bluetooth-seadet ei leita
Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on seadmes aktiveeritud.
●● Veenduge, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud ka selles
seadmes, millega ühendust luua soovite, kui see on vajalik.
●● Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade pole
üksteisest kaugemal kui maksimaalne Bluetoothi levi (10
meetrit).
●●
Kui nende nõuannete järgimine probleemi ei lahenda,
pöörduge Samsungi teeninduskeskusesse.
Seadme ühendamisel arvutiga ei looda ühendust
●●
●●
Kontrollige, et kasutatav USB kaabel oleks seadmega ühilduv.
Veenduge, et arvutisse on installitud vajalikud draiverid ja
need on ka uuendatud.
Tõrkeotsing
122
Ohutusabinõud
Et ennast ja teisi mitte vigastada või oma seadet kahjustada, lugege enne
seadme kasutama hakkamist läbi kogu järgmine teave.
Hoiatus! Vältige elektrilöögi-, tule- ja plahvatusohtu
Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega
logisevaid seinapesasid
Ärge katsuge toitekaablit märgade kätega ega sikutage laadija
eemaldamisel kaablist
Ärge toitekaablit painutage ega vigastage
Ärge seadet laadimise ajal kasutage ega katsuge seadet märgade
kätega
Ärge laske laadijat lühisesse
Ärge pillake laadijat või seadet maha ega põrutage neid
Ärge laadige akut laadijatega, mis pole tootja poolt heaks kiidetud
Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal
Seade võib kahjustuda ja selle tulemusel suureneda elektrilöögi risk.
Käsitsege seadet ja laadijaid ettevaatlikult ning kõrvaldage need
kasutuselt korrektselt
• Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ja laadijaid mis on
mõeldud just teie seadmele. Mitteühilduvad laadijad võivad teie seadet
tõsiselt vigastada või kahjustada.
• Ärge kunagi visake seadmeid tulle. Järgige seadmete utiliseerimisel kõiki
kohalikke nõudeid.
• Ärge kunagi pange seadmeid kütteseadmete peale ega sisse, näiteks
mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile. Akud võivad ülekuumenemisel
plahvatada.
• Ärge kunagi purustage või läbistage seadet. Vältige seadme kokkupuudet
kõrge välisrõhuga, mis võib viia sisemise lühise ja ülekuumenemiseni.
Ohutusabinõud
123
Kaitske seadet ja laadijaid kahjustuste eest
• Vältige seadme sattumist väga madala või kõrge temperatuuri kätte.
• Äärmuslikud temperatuurid võivad seadet kahjustada või lühendada
seadme ja akude laadimismahtu ja tööiga.
• Ärge kunagi kasutage kahjustatud laadijat.
Tähelepanu! Järgige seadme kasutamisel piirangutega
aladel kõiki ohutust käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju
Kui seadme kasutamine on keelatud, lülitage see välja
Järgige kõiki mobiilseadme kasutamist kindlal alal piiravaid eeskirju.
Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal
Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie
seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.
Ärge kasutage seadet südamestimulaatori lähedal
• Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm,
kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
• Kui peate seadet kindlasti kasutama, hoidke seda südamestimulaatorist
vähemalt 15 cm kaugusel.
• Et südamestimulaatori häirimise võimalus oleks võimalikult väike, kasutage
seadet keha teisel poolel, kui asub südamestimulaator.
Ärge kasutage seadet haiglas või meditsiiniseadmete läheduses,
mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad
Kui kasutate mõnd meditsiiniseadet isiklikult, saate teavet selle kohta, kas
raadiosageduslikud signaalid seda häirida võivad, oma seadme tootjalt.
Kui kasutate kuuldeaparaati, võtke raadiohäirete kohta teabe
saamiseks ühendust aparaadi tootjaga
Mõnesid kuuldeaparaate võivad seadme raadiosageduslikud signaalid häirida.
Kuuldeaparaadi ohutus kasutuses veendumiseks võtke ühendust selle tootjaga.
Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja
• Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
• Ärge kasutage seadet tanklas, küttematerjalide ja kemikaalide lähedal ega
õhkimisalal.
• Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid
koos seadme, selle osade või tarvikutega.
Ohutusabinõud
124
Lennukis lülitage seade välja
Seadme kasutamine lennukis on seadusvastane. Teie seade võib lennuki
elektrooniliste navigatsiooniseadmete tööd häirida.
Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida
mootorsõiduki elektroonikaseadmete tööd
Seadme raadiosageduslikud signaalid võivad häirida teie auto
elektroonikaseadmete tööd. Täpsemat teavet saate tootjalt.
Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete
kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju
Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage
mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse
tagamiseks käituge alati mõistlikult ja pidage meeles järgmisi näpunäiteid.
• Kasutage vabakäeseadet.
• Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et pääsete oma traadita seadme
juurde ka nii, et ei pea silmi teelt tõstma.
• Kui internetikõne rakendus on saadaval teavitage inimest kellega räägite, et
olete sõidukit juhtimas. Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake
kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
• Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid.
Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib
tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
• Kui internetikõne rakendus on saadaval, valige mõistlikult ja hinnake liiklust.
Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut.
Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu. Kui te peate kellelegi
helistama, valige vaid mõned numbrid, kontrollige teed ja peegleid ning
jätkake valimist.
• Kui internetikõne rakendus on saadaval, ärge alustage stressirohkeid
või emotsionaalseid kõnesid mis võivad osutuda häirivaks. Öelge oma
vestluskaaslasele, et te juhite autot, ja lükake kõned, mis võivad tähelepanu
juhtimiselt kõrvale juhtida, edasi.
• Kui internetikõne rakendus on saadaval, kasutage enda seadet abi
kutsumiseks. Helistage tulekahju, liiklusõnnetuse või meditsiinilise
hädaolukorra puhul kohalikul hädaabinumbril.
• Kui internetikõne rakendus on saadaval, kasutage enda seadet teiste
abistamiseks hädaolukordades. Kui näete pealt liiklusõnnetust, kuritegu või
tõsist eluohtlikku olukorda, helistage kohalikul hädaabinumbril.
Ohutusabinõud
125
• Kui internetikõne rakendus on saadaval, helistage vajadusel autoabile või
spetsiaalsele mitte-hädaolukorra abitelefonile. Kui näete katki läinud autot,
mis ei põhjusta tõsist ohtu, katkist liiklusmärki, väikest liiklusõnnetust, kus
keegi ei ole viga saanud või potentsiaalselt varastatud autot, helistage
autoabi või muul asjakohasel mittehädaabi numbril.
Mobiilseadme õige hooldamine ja kasutamine
Hoidke seade kuivana
• Niiskus ja mis tahes tüüpi vedelikud võivad seadme osi või elektroonilisi
vooluringe kahjustada.
• Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse
lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei
lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel
kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
• Vedelikud muudavad sildi värvi, mis näitab, et seadme sisu on vedelikuga
kokku puutunud. Veekahjustuse korral ei pruugi tootjagarantii kehtida.
Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega mustades kohtades
Tolm võib põhjustada seadme rikkeid.
Ärge hoidke seadet kaldus pindadel
Kui seade maha kukub, võib see viga saada.
Ärge hoidke seadet kuumades ega külmades kohtades. Kasutage
seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 45 °C
• Seade võib suletud sõidukisse jäetuna plahvatada, kuna sõiduki
sisetemperatuur võib tõusta tasemeni 80 °C.
• Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (nt auto
armatuurlauale).
• Hoidke seadet temperatuurivahemikus -20 °C kuni 45 °C.
Ärge hoidke seadet koos selliste metallesemetega nagu mündid,
võtmed ja kaelakeed
See võib seadet kahjustada või põhjustada rikkeid.
Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal
• Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku
tühjendada.
• Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas
krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.
Ohutusabinõud
126
• Ärge kasutage kotte või aksessuaare, millel on magnetilised sulgurid. Ärge
laske oma seadmel kokku puutuda magnetväljaga – nii saate oma seadmest
pikka aega rõõmu tunda.
Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade
toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal
ega sees
• Aku võib lekkida.
• Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.
Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda
• Teie seadme ekraan võib katki minna.
• Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada
või põhjustada nende rikkeid.
Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on
ülekuumenenud
Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada
põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.
Juhul kui teie seadmel on kaameravälk või -valgustus, ärge
kasutage välku inimeste või lemmikloomade silmade lähedal
Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi
kahjustada.
Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik
• Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani
silmadele liiga lähedal.
• Videotes esinevate või Flash'i põhiste mängude mängimisel tekkival
pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või
minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe
seadme kasutamine.
Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski
Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil
sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite
tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või
muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet
lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause.
Juhul kui teil esineb ka sellise kasutamise ajal või järel ebamugavustunnet,
lõpetage kasutamine ning konsulteerige arstiga.
Ohutusabinõud
127
Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga
• Ärge jätke akusid laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine võib
lühendada nende tööiga.
• Kasutamata akud tühjenevad aja jooksul ning need tuleb enne kasutamist
uuesti täis laadida.
• Kui te laadijat parajasti ei kasuta, eraldage see vooluvõrgust.
Kasutage tootja poolt heaks kiidetud akusid, laadijaid, tarvikuid ja
lisavarustust
• Üldkasutatavate akude või laadijate kasutamine võib seadme tööiga
vähendada ja põhjustada seadme rikkeid.
• Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või
lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.
Ärge hammustage või lutsutage seadet
• See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatusohtu.
• Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.
Seadme kasutamise ajal
• Rääkige otse mikrofoni.
• Vältige kokkupuudet seadme siseantenniga. Antenni puudutamine võib
põhjustada seadme poolt vajalikustenama raadiosagedusliku võimsuse
kasutamise.
Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu
• Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
• Autojuhtimise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu
kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
• Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake
helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või
muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis
kuulmiseks vajalik.
• Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist
elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas
või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist
staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.
Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik
Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.
Ohutusabinõud
128
Ärge kandke seadet tagataskus või vööl
Nii võite kukkudes ennast või seadet vigastada.
Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda
Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida.
Hoolduseks viige seade Samsungi teeninduskeskusse.
Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid
Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku
toimimist. Kui olete toote värvile või metallosadele allergiline, võib see
põhjustada sügelust, ekseemi või naha paistetust. Kui see peaks juhtuma,
lõpetage toote kasutamine ja pöörduge arsti poole.
Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist
• Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
• Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada.
Ärge kasutage seadet, kui ekraan on mõranenud või katki
Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade
parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.
Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt
Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist
Ärge lubage lastel seadet kasutada
Seade ei ole mänguasi. Ärge lubage lastel sellega mängida kuna võivad
vigastada teisi või ennast ning rikkuda seadme.
Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik
• Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus
on turvaliselt kinnitatud.
• Ärge paigutage seadet ega tarvikuid turvapadja lähedale või selle
toimealasse. Valesti paigaldatud mobiilseadmed võivad turvapadja kiirel
avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.
Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega
hooldustehnikul
Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning
muuta kehtetuks tootjagarantii.
Ohutusabinõud
129
Olge SIM- ja mälukaartide käsitsemisel ettevaatlik
• Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib
põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
• Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud
elektrilise müra eest.
• Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega
metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.
Hoidke enda isiklikke ja olulisi andmeid kindlalt
• Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid.
Samsung ei vastuta andmete kadumise eest.
• Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel
lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise
vältimiseks.
Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale
Ärge levitage teie poolt salvestatud autoriõigustega kaitsud materjale teistele
isikutele ilma sisu omanike loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste
seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud
kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust
kasutamisest.
Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave
Seade vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele, mis käsitlevad raadio- ja
telesideseadmete tekitatud raadiosagedusliku (RF) kiirguse kokkupuudet
inimorganismiga. Nende nõuete järgi ei tohi müüa mobiilseadmeid,
mis ületavad lubatava kiirgustaseme (mida nimetatakse spetsiifiliseks
neeldumismääraks või SAR-iks), milleks on 2,0 W/kg.
Testimisel oli kõrgeim registreeritud SAR selle mudeli puhul 0,88 W/kg.
Tavakasutusel on SAR tõenäoliselt palju madalam, kuna seadme loomisel
on arvestatud, et see tekitaks ainult nii palju raadiosageduslikku energiat,
kui on vaja signaali saatmiseks lähimasse tugijaama. Tekitades automaatselt
võimalikult vähe raadiosageduslikku energiat, vähendab seade teid mõjutava
raadiosagedusliku kiirguse koguhulka.
Käesoleva kasutusjuhendi tagaküljel olev vastavuskinnitus tõendab seadme
vastavust Euroopa raadiosideseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu
lõppseadmete (R&TTE) direktiivile.
Kandes või kasutades toodet keha vastas, tuleks kindlasti hoida
5 mm vahet kehaga, et tagada vastavus kehtestatud raadiosagedusliku
kiirguse nõuetele.
Ohutusabinõud
130
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi
kogumissüsteemid.)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab,
et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt,
USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos
muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu
kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste
tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust,
eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult
taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu
kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu
tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna
muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks
(Kohaldatav Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on
kasutusel spetsiaalsed akude kogumissüsteemid.) Akul,
käsiraamatul ja pakendil olev märgistus näitab, et selles tootes
olevast akust ei tohi vabaneda koos ülejäänud olmejäätmetega.
Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda,
kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem.
Toote juurde kuuluv aku ei ole kasutaja poolt asendatav. Informatsiooni selle
asendamise kohta saate enda teenusepakkujaga ühendust võttes. Ärge üritage
akut eemaldada või sellest tules vabaneda. Ärge võtke akut osadeks, purustage
või torgake katki. Juhul kui kavatsete toote ära visata, astutakse jäätmete
kogumispunktis asjakohaseid samme toote, kaasa arvatud aku, korrektseks
taastöötluseks ja käsitlemiseks.
Ohutusabinõud
131
Lahtiütlus klausel
Osa selle seadme kaudu kättesaadavast sisust ja teenustest kuuluvad
kolmandatele osapooltele ning on kaitstud autoriõiguse-, patendi-,
kaubamärgi- ja/või muude intellektuaalomandiseadustega. Sellist sisu ja
teenuseid pakutakse ainult teie isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Keelatud
on mis tahes sisu ja teenuste kasutamine viisil, mis ei ole sisu omaniku või
teenusepakkuja poolt volitatud. Ilma et see piiraks eespool sätestatut, on
sisu omaniku või teenusepakkuja otsese volituseta keelatud seadme kaudu
kuvatava sisu ja teenuste muutmine, kopeerimine, uuesti avaldamine,
üleslaadimine, postitamine, edastamine, tõlkimine, müümine, teisendtoodete
loomine, väärkasutamine ja levitamine mis tahes viisil.
„KOLMANDATE OSAPOOLTE SISU JA TEENUSEID PAKUTAKSE „MUUTMATA
KUJUL”. SAMSUNG EI ANNA SELLISELE SISULE EGA TEENUSTELE MINGEID
OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID. SAMSUNG ÜTLEB SELGESÕNALISELT
LAHTI KÕIGIST KAUDSETEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT,
GARANTIID TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS OTSTARBEKS SOBIVUSE
KOHTA. SAMSUNG EI GARANTEERI SELLE SEADME KAUDU KÄTTESAADAVA
SISU EGA TEENUSTE TÄPSUST, KEHTIVUST, ÕIGEAEGSUST, ÕIGUSPÄRASUST EGA
TERVIKLIKKUST NING EI OLE LEPINGULISELT EGA LEPINGUVÄLISELT ÜHELGI
JUHUL, SEALHULGAS HOOLETUSE KORRAL, VASTUTAV ÜHEGI OTSESE, KAUDSE,
ETTENÄGEMATU, ERILISE VÕI TULENEVA KAHJU, ADVOKAADITASUDE, KULUDE
VÕI MIS TAHES MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD MIS TAHES SISUST VÕI
TEENUSTEST, NENDES SISALDUVAST TEABEST VÕI NENDE KASUTAMISEST TEIE
VÕI MÕNE KOLMANDA OSAPOOLE POOLT, ISEGI KUI SELLISE KAHJU TEKKIMISE
VÕIMALUSEST ON TEATATUD”.
Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või
katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb
mis tahes ajaks kättesaadavaks. Sisu ja teenuseid edastatakse kolmandate
osapoolte poolt võrkude ja edastusvahendite kaudu, mille üle Samsungil
puudub kontroll. Ilma selle lahtiütluse üldsõnalisust piiramata ütleb Samsung
selgesõnaliselt lahti mis tahes vastutusest ja kohustustest selle seadme kaudu
kättesaadava sisu või teenuste katkemise või peatumise eest.
Samuti ei vastuta Samsung sisu ja teenustega seotud klienditeeninduse eest.
Sisu või teenustega seotud küsimused või taotlused tuleb esitada otse vastava
sisu või teenuse pakkujale.
Ohutusabinõud
132
Register
aku
failide kustutamine 99
toetatud failivormingud 97
laadimine 12
alarmid
fotod
allalaadimiste haldus 95
AllShare 87
Arvutiühendused
Google Mail 51
Google Maps 44
Google Talk 55
heledus, ekraan 28
häälotsing 102
Internet
pildistamine stseenides 62
salvestamine 60
vaatamine 69
desaktiveerimine 94
kinnipanek 94
loomine 94
massmälu 80
Samsung Kies 79
Windows Media Player 80
avakuva
vt veebibrauser
kirjete eemaldamine 24
kirjete liigutamine 24
üksuste lisamine 23
kaamera
kaamera kohandamine 64
videokaamera
kohandamine 67
videote salvestamine 65
Bluetooth
aktiveerimine 85
andmete saatmine 86
andmete vastuvõtmine 86
seadmete otsimine ja
ühenduse loomine 85
kalender
sündmuse loomine 76
sündmuse vaatamine 76
keel 113
kellaaja ja kuupäeva
määramine 26
kontaktid
e-post
saatmine 53
vaatamine 54
E-raamat 95
importimine 96
importimine ja
eksportimine 73
kopeerimine 74
loomine 72
taastamine 72
failihaldur
failide avamine 98
failide kopeerimine või
lõikamine 99
Register
133
leia minu mobiil 30
lennurežiim 15
maailmakell 103
memod
seaded 104
sisse- ja väljalülitamine 15
teavituste paneel 25
seaded
asukoht ja turvalisus 109
ekraan 107
energiasäästurežiim 108
heli 106
hoiustamine 113
juhtmevaba võrk ja
võrk 104
juurdepääs 117
keel ja sisend 113
kontod ja
sünkroonimine 111
kuupäev ja kellaaeg 118
liikumisanduri seaded 112
privaatsus 112
rakendused 110
seadme info 118
tulemüür 112
loomine 77
vaatamine 78
memo visandamine 99
MP3-mängija
esitusloendi loomine 58
failide lisamine 57
muusika esitamine 57
multimeediasõnumid
saatmine 50
vaatamine 50
pakendi sisu 11
Photo Editor 70
PIN lukk 30
Polaris Office 100
Pulse 41
puuteekraan
SIM kaart
installimine 12
lukustamine 30
kasutamine 20
lukustamine 21
sõnumid
pääsukoodid 119
rakenduste loend
e-kirja saatmine 53
e-posti kontode
seadistamine 52
multimeediumsõnumite
saatmine 50
teksti saatmine 49
kasutamine 25
Samsung Apps 48
Samsung Kies 79
seade
tekstisisestus 31
tekstmemod 77
tekstsõnumid
ehitus 16
indikaatorikoonid 18
klahvid ja nupud 18
kohandamine 26
saatmine 49
vaatamine 50
Register
134
telefoniraamatust
kontakti loomine 72
kontakti otsimine 73
turg 42
USIM kaart
installimine 12
lukustamine 30
vaikne režiim 27
veebibrauser
järjehoidjate lisamine 40
mitme lehe avamine 39
teabe otsimine häälega 39
veebilehtede sirvimine 37
videod
esitamine 70
salvestamine 65
videomängijas 70
VPN-ühendused
loomine 92
ühenduse loomine 93
Wi-Fi
aktiveerimine 81
WPS-i kasutamine 82
võrgu otsimine ja ühenduse
loomine 81
ühendused
arvuti 79
Bluetooth 84
Wi-Fi 81
VPN 91
YouTube 43
videote vaatamine 43
videote üleslaadimine 43
Register
135
Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)
Meie,
Samsung Electronics
võtame ainuvastutuse, et toode
Kaasaskantav GSM WCDMA LTE Wi-Fi seade : GT-P7320
millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/ või muudele
normatiivsetele dokumentidele.
OhutusEN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAREN 62479 : 2010
EN 62311 : 2008
EN 62209-2 : 2010
EMCEN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
EN 55022 : 2006 + A1 : 2007
EN 55024 : 1998 + A1 : 2001 + A2 : 2003
RaadiovõrkEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010)
EN 301 908-13 V5.2.1 (05-2011)
EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)
Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad
testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ
peamistele nõuetele.
Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ
10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine
toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identimismärk: 0168
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:
Samsung Electronics QA Lab.
See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2011.12.13 Joong-Hoon Choi / Labori juhataja
(väljaandmise koht ja kuupäev)
(volitatud isiku nimi ja allkiri)
*See ei ole Samsungi Teeninduskeskuse aadress. Samsungi Teeninduskeskuse aadressi
või telefoninumbri leiate garantiikaardilt, samuti võite seda küsida poest, kus oma toote
ostsite.
Seadme tarkvarast või teenusepakkujast sõltuvalt võib selle
kasutusjuhendi sisu teie seadmest osaliselt erineda.
Kiesi installeerimine (PC Sync)
1. Laadige Kiesi uusim versioon Samsungi saidilt alla
(www.samsung.com/kies) ja installige oma
arvutisse.
2. Ühendage enda seade USB kaabli abil arvutiga.
Samsung Kies käivitub automaatselt.
Lisateavet leiate Kiesi spikrist.
www.samsung.com
Estonian. 03/2012. Rev. 1.0
Download PDF

advertising