Samsung | SGH-X160B | Samsung SGH-X160B Vartotojo vadovas

Aku paigaldamine
Aku laadimine
1. Eemaldage aku kaas ning sisestage SIM-kaart.
Telefoni ekraani paigutus ja klahvide funktsioonid
1. Ühendage kaasas olev laadija.
Aku kaas
Kinnitusklahv
Ooterežiimis olles viib
veebibrauseri menüüsse.
Valige esiletõstetud valik
või kinnitage menüüsse
sisestus.
Vahelduvvoolu seinakontakti
2. Kui laadimine on lõppenud, lahutage laadija vooluvõrgust.
2. Paigaldage aku ning kinnitage kaas uuesti.
SGH-X160
KIIRJUHEND
Printed in Korea
Code No.: GH68-11929A
Estonian. 08/2006. Rev.1.0
Teie telefon kuvab ekraani ülemisse osasse järgmised oleku indikaatorid:
Ikoon
Teie telefon on ooterežiimis, kui teil ei ole ühtegi pooleliolevat kõnet ning te ei
kasuta menüüd. Telefoninumbri valimiseks peate olema ooterežiimis.
Ikoonid
Tekst ja graafika
1. Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt sekundi jooksul all
Tel.raamat
Kõne on käimas
1. Ooterežiimis olles vajutage valikuklahvi Menüü.
Uitühendusvõrk (roaming)
2. Valige Telefoni seaded → Keel.
Vaikne režiim või kõnealarmiks on määratud värin
3. Valige keel.
1. Ooterežiimis olles vajutage valikuklahvi Menüü.
2. Valige Heliseaded → Helina toon.
Uus MMS-sõnum
1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber ning vajutage
Uus kõneposti teade
2. Kõne lõpetamiseks vajutage
.
1. Ooterežiimis olles vajutage
1. Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks
Menüüde kasutamine
.
2. Soovitud numbrile liikumiseks vajutage Üles Või Alla.
.
3. Sellele numbrile helistamiseks vajutage
.
.
Menüü jaotus
Ooterežiimis põhimenüüsse sisenemiseks vajutage Menüü valikuklahvi.
Ekraani alumistes nurkades olevad sildid tähistavad
valikuklahvide praeguseid funktsioone. Märgitud
funktsiooni rakendamiseks vajutage vasakpoolset
( ) või parempoolset valikuklahvi ( ).
Menüü või funktsiooni valimiseks või muutmiseks:
1. SIM AT *
1. Ooterežiimis olles vajutage valikuklahvi Menüü.
2. Soovitud menüüsse pääsemiseks kasutage sirvimisklahve ning seejärel vajutage
valikuklahvi Vali või
.
3. Kui menüü sisaldab alammenüüd, siis kasutage soovitud menüüpunkti
otsimiseks sirvimisklahve. Alammenüü valimiseks vajutage valikuklahvi Vali või
.
Kui valitud menüü sisaldab omakorda alammenüüd, siis korrake seda toimingut.
Eelmisele
menüütasemele
naasmiseks vajutage
valikuklahvi
või c.
.
3. Valige helina toon.
Viimativalitud numbrite kordusvalimine
Kõnele vastamine
2. Kõne lõpetamiseks vajutage
3. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage Üles või Alla.
Kõne helina tooni muutmine
Helistamine
Aku laetuse tase
2. Valige Heliseaded → Helina tugevus.
Kõne ajal kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.
Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid
vastu võtta
Kõne suunamine on aktiivne
Klahvide funktsiooni
indikaatorid
1. Ooterežiimis olles vajutage valikuklahvi Menüü.
4. Vajutage valikuklahvi OK.
Ekraani keele muutmine
Alarm määratud
Menüüst väljumiseks
ilma seadeid
muutmata vajutage
seda nuppu.
4. Oma valiku seade leidmiseks vajutage sirvimisklahve.
5. Valitud seade kinnitamiseks vajutage valikuklahvi Vali või
Ooterežiimis olles vajutage valikuklahvi Menüü.
Valige Telefoni seaded → Otsetee.
Valige klahv.
Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.
2. Kõneregister
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Vastamata kõned
Vastatud kõned
Valitud kõned
Kustuta kõik
Kõne kestus
Kõne maksumus*
3. Võrguteenused
.
Otseteenumbrid
Kasutage 4-suunalisi sirvimisklahve (
)
otseteedena oma lemmikmenüüdesse sisenemiseks.
1.
2.
3.
4.
.
2. Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke vähemalt kahe sekundi jooksul all
.
Kirjeldus
Uus SMS-sõnum
Menüü
Tähe-/numbriklahvid
Helitugevuse reguleerimine
Saadud signaali tugevus
Ekraan
Vaikse režiimi klahv
Märkus: Ärge eemaldage akut telefonist enne laadija lahtiühendamist. Vastasel korral
võite telefoni kahjustada.
Telefoni sisse- või väljalülitamine
Ooterežiimis vajutades ja all hoides
vaigistab kõik telefoni helid. Vaiksest
režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke seda klahvi uuesti all.
Toite/lõpetamise klahv
Klahvi all hoides lülitab
telefoni sisse või välja.
Ka kõne lõpetamiseks.
Katkestamise/
tühjendusklahv
Ekraanilt märkide
kustutamiseks. Eelmise
menüütaseme kuvale
naasmiseks.
See juhend õpetab teid oma telefoni seadistama ning
annab kiirülevaate telefoni põhifunktsioonidest.
Vaikne
režiim
4-suunaline sirvimisklahv
Menüürežiimis menüüvalikute
sirvimiseks.
Ooterežiimis siseneb otse
teie lemmikmenüüvalikutesse.
Valimisklahv
Võimaldab helistada ja
kõnele vastata.
Ooterežiimis kuvab
viimaste kõnede loendi.
Aku
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Valikuklahvid
Teostavad vastava
klahvi kohal näidatud
funktsiooni.
Otseteenumbrid võimaldavad kiiret juurdepääsu soovitud menüüle. Otseteenumber
kuvatakse menüürežiimis olles menüü nime ette.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Kõnesuunamine
Kõnepiirang
Koputus
Võrgu valimine
Helistaja numbrinäit
Piiratud kasutajarühm
4. Heliseaded
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Helina toon
Helina tugevus
Häire tüüp
Klahvi toon
Sõnumi toon
Märguanne kõne ajal
Klapi toon
Lisatoonid
5. Sõnumid
5.1 Tekstsõnumid
5.2 Multimeediumsõnumid
5.3 Kommertsteated
6. Ajaviide
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
WAP-brauser
Mängud
Helid
Pildid
Kustuta kõik
Mälu olek
7. Märkmik
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
Alarm
Kalender
Kellaaeg ja kuupäev
Kalkulaator
Tööde loend
Häälmemo
Valuutakursid
8. Telefoniraamat
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
Otsin
Uus kirje
Otsi rühma
Muuda rühma
Kiirvalimine
Kustuta kõik
Mälu olek
SDN *
9. Telefoni seaded
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
Ekraani seaded
Tervitustekst
Oma number
Keel
Turvalisus
Lisaseaded
Otsetee
Taasta algseaded
* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIMkaart seda toetab.
Teksti sisestamine
ABC-täherežiim
Vajutage otsitavale tähele vastavat klahvi:
Tekstisisestusrežiimi vahetamine
– üks kord esimese tähe kuvamiseks
Tekstisisestusväljal olles vajutage parempoolset valikuklahvi kuni ilmub soovitud
sisestusrežiimi tähis:
•
: T9 režiim
•
: ABC-täherežiim
•
: Numbrirežiim
Näide: Et sisestada T9-režiimis "Hello", vajutage 4, 3, 5, 5 ja 6.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. juhisega. Muul juhul vajutage teie
klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks 0.
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage
.
See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.
3. Sisestage sõnumi tekst.
Näiteks vajutage klahvi 2 kolm korda, et sisestada "C" ning klahvi 5 kaks korda, et
sisestada "K."
4. Vajutage valikuklahvi Valikud ning lisage objekte, kasutades järgmisi valikuid:
• Lisa objektid: võimaldab lisada helinaid, pilte või animeeritud pilte.
Funktsioon
Kirjeldus
Vali
SIM-teenuste
kasutamine
Teie teenusepakkuja erinevate
lisateenuste kasutamine.
Menüü > SIM AT
Kuva viimased
kõned
Viimaste valitud, vastuvõetud või
vastamata kõnede vaatamine.
Menüü > Kõneregister
> Vastamata kõned,
Vastatud kõned,
Valitud kõned
Kustuta viimased
kõned
Iga kõnetüübi kirjete eraldi
kustutamine, või kõigi kirjete korraga
kustutamine.
Menüü > Kõneregister
> Kustuta kõik
Kõne kestuse
kuva
Viimaste valitud ja vastuvõetud
kõnede kestuse kuvamine. Ka arvesti
lähtestamine.
Menüü > Kõneregister
> Kõne kestus
Kõne maksumus
Oma kõnede maksumuse vaatamine.
Menüü > Kõneregister
> Kõne maksumus
Võrguteenused
Juurdepääs teie teenusepakkuja poolt
pakutavatele võrguteenustele.
Menüü
> Võrguteenused
Valige helina
toon ja tugevus
Saabuvatele kõnedele helina tooni või
tugevuse valimine.
Menüü > Heliseaded
> Helina toon või Helina
tugevus
Alarmi tüüp
Helinaks sobiva märguande tüübi
valimine.
Menüü > Heliseaded
> Häire tüüp
• Lisa mallid: võimaldab lisada tekstimalle.
• Lisa emotikon: võimaldab lisada emotikone.
• Lisa telefoniraamat: võimaldab lisada telefoniraamatu kirjeid.
T9-režiim
T9-režiim ennustab sõna, mida olete tippimas, ja kuvatav ennustus võib iga
järgmise klahvivajutusega muutuda.
1. Ooterežiimis olles vajutage valikuklahvi Menüü.
– ja nii edasi.
Vajutage soovitud numbritega klahve.
1. Vajutage 2 kuni 9, et alustada sõna sisestamist. Ühe tähe sisestamiseks vajutage
vastavat klahvi üks kord.
Funktsioonide kiirülevaade
2. Valige Sõnumid → Tekstsõnumid → Kirjuta uus.
– kaks korda teise tähe kuvamiseks
Numbrirežiim
• Puudub: Sümbolirežiim
SMS-sõnumi saatmine
• Lisa järjehoidja: võimaldab lisada järjehoidjaid.
Sümbolirežiim
Vajutage soovitud sümbolile vastavaid numbriklahve ning valikuklahvi OK. Vajutage
Üles või Alla, et kuvada rohkem sümboleid.
5. Vajutage Valikud ja valige Ainult saada, Saada ja salvesta või Ainult salvesta.
Näpunäiteid teksti sisestamiseks
7. Sisestage sihtnumber ja vajutage valikuklahvi OK.
6. Kui valite Saada ja salvesta või Ainult salvesta, valige mälu asukoht.
• Kursori liigutamiseks vajutage sirvimisklahve.
• Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage C. Kõikide tähtede kustutamiseks
vajutage ja hoidke all C.
• Tähtede vahele tühiku sisestamiseks vajutage
.
• Täheregistri muutmiseks T9- või täherežiimis, vajutage
.
• Kirjavahemärkide sisestamiseks T9- või täherežiimis, vajutage 1.
Funktsioon
Kirjeldus
Vali
Funktsioon
Kirjeldus
Vali
Funktsioon
Kirjeldus
Vali
Funktsioon
Kirjeldus
Vali
Vali klahvi toon
Klahvi vajutamisel kostva tooni
valimine.
Menüü > Heliseaded
> Klahvi toon
Sõnumimallid
Sagedasti kasutatavate sõnumite või
emotikoni mallide eelseadistamine.
Kommertsteade
Häälmemo
Häälmemode salvestamine ja
kuulamine.
Menüü > Märkmik
> Häälmemo
Saabuvatele SMS-, MMS-sõnumitele
ja kärjeteadetele märguandetooni
valimine.
Menüü > Heliseaded
> Sõnumi toon
Teenuse seadete muutmine ja
kommertsteadetele ligi pääsemine või
nende kustutamine.
Menüü > Sõnumid
> Kommertsteated
Sõnumi toon
Menüü > Sõnumid
> Tekstsõnumid või
Multimeediumsõnumid
> Mallid või
Emotikonimallid
Veebibrauser
Veebibrauseri käivitamine.
Menüü > Ajaviide
> WAP-brauser
Valuutateisendi
Valuuta teisendamine.
Menüü > Märkmik
> Valuutakursid
Menüü > Heliseaded
> Märguanne kõne ajal
Teie telefoni mälus olevatele
mängudele, helifailidele ja piltidele
juurdepääs.
Menüü > Ajaviide
> Mängud, Helid, Pildid
Telefoniraamatust kontaktide otsimine.
Võimaldab seada telefoni teavitama
poolelioleva kõne ajal saabuvast
uuest sõnumist või kättejõudnud
alarmi ajast.
Meediumifailidele
ligipääsemine
Kontakti otsimine
Alarm kõne ajal
Menüü > Telefoniraamat
> Otsin
Menüü > Heliseaded
> Klapi toon
Menüü > Ajaviide
> Kustuta kõik
Menüü > Telefoniraamat
> Uus kirje
Telefoni klapi avamisel või sulgemisel
kostuva heli valimine.
Mängude, helifailide, piltide
kustutamine igas meediumikaustas
eraldi või korraga.
Uue kontakti lisamine
telefoniraamatusse.
Klapi toon
Kustuta kõik
meediumifailid
Uue kontakti
lisamine
Rühma otsing
Telefoniraamatu kontaktide otsimine
helistajarühmade lõikes.
Menüü > Telefoniraamat
> Otsi rühma
Lisatoonid
Telefoni lisatoonide määramine.
Menüü > Heliseaded
> Lisatoonid
Mälu olek
Mängude, helinate ja piltide poolt
hõivatud mälumahu vaatamine.
Menüü > Ajaviide
> Mälu olek
Loe SMS- või
MMS-sõnumeid
Saabunud, saadetud või salvestatud
sõnumite lugemine.
Menüü > Sõnumid
> Tekstsõnumid või
Multimeediumsõnumid
> Sisendkaust,
Väljundkaust või
Mustand
Määratud ajal alarmi helisema
seadmine.
Menüü > Märkmik
> Alarm
Rühma liikmetelt saabuvatele kõnedele
ja sõnumitele helina toon valimine. Ka
rühma nime muutmine.
Menüü > Telefoniraamat
> Muuda rühma
Alarm
Helistajarühma
atribuutide
muutmine.
Kiirvalimine
Kalender
Ajakava üles märkimine päevade või
kuude lõikes.
Menüü > Märkmik
> Kalender
Kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) määramine
kaheksale kõige sagedamini valitavale
numbrile.
Menüü > Telefoniraamat
> Kiirvalimine
Kellaaeg ja
kuupäev
Kellaaja ja kuupäeva käsitsi
seadistamine.
Menüü > Märkmik
> Kellaaeg ja kuupäev
Kustuta
telefoniraamatu
kirjed
Telefoni mälust, SIM-kaardilt või
mõlemast asukohast kõikide
telefoniraamatu kirjete kustutamine.
Menüü > Telefoniraamat
> Kustuta kõik
Kalkulaator
Põhiliste aritmeetiliste tehete
sooritamine.
Menüü > Märkmik
> Kalkulaator
Telefoniraamatu
kirjete olek
Menüü > Telefoniraamat
> Mälu olek
Ülesannete loend
Ülesannete loendi loomine ja igale
ülesandele tähtaja määramine.
Menüü > Märkmik
> Tööde loend
Telefoni mälus või SIM-kaardil olevate
telefoniraamatu kontaktide arvu
vaatamine.
SMS- või MMSsõnumite
saatmine
Funktsioon
Sõnumite loomine ja teistele
mobiiltelefonidele saatmine.
Kirjeldus
Menüü > Sõnumid
> Tekstsõnumid või
Multimeediumsõnumid
> Kirjuta uus
Vali
SDN (Service
Teie teenusepakkuja poolt määratud
Dialling Numbers - teenuse numbrite loendile ligi
teenindusnumbrid) pääsemine.
Menüü > Telefoniraamat
> SDN
Ekraani seaded
Menüü
> Telefoni seaded
> Ekraani seaded
Ekraani ja taustvalgustuse seadete
muutmine.
Sõnumi valikud
Sõnumite
kustutamine
Sõnumimälu olek
Kõnepost
Sõnumiteenuse kasutamise valikute
seadmine.
Kõikide sõnumikaustas olevate
sõnumite kustutamine.
Sõnumite mäluteabe kontrollimine.
Menüü > Sõnumid
> Tekstsõnumid või
Multimeediumsõnumid
> Seaded või Seadistus
Menüü > Sõnumid
> Tekstsõnumid või
Multimeediumsõnumid
> Kustuta kõik
Menüü > Sõnumid
> Tekstsõnumid või
Multimeediumsõnumid
> Mälu olek
Oma kõneposti serverisse pääsemine
ja võrgus sõnumite kuulamine.
Menüü > Sõnumid
> Tekstsõnumid
> Kõnepost
Kärjeteated
Teenuse seadete muutmine ja
kärjeteadetele juurdepääs.
Menüü > Sõnumid
> Tekstsõnumid
> Kärjeteated
MMS-profiil
MMS-sõnumite jaoks kasutatava
ühendusprofiili valimine või
konfiguratsioon.
Menüü > Sõnumid
> Multimeediumsõnumid
> MMS-i profiil
Olulised ohutusnõuded
Väikelapsed ja telefon
Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.
Lugege need juhised enne telefoni kasutuselevõttu läbi. Nende juhiste eiramine võib olla
ohtlik või seadusevastane.
Liiklusohutus eelkõige
Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad-seadmeta. Enne telefoni
kasutamist peatage auto.
Väljalülitamine tankimise ajaks
Ärge kasutage telefoni tanklas või küttematerjalide ning kemikaalide läheduses.
Tervitustekst
Telefoni sisselülitamisel kuvatava
tervitusteksti sisestamine.
Menüü > Telefoni seaded
> Tervitustekst
Vaata oma
telefoninumbreid
Oma telefoninumbrite vaatamine või
neile nime määramine.
Menüü > Telefoni seaded
> Oma number
Ekraani keel
Ekraaniteksti kuvamisel kasutatava
keele valimine.
Menüü > Telefoni seaded
> Keel
Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses
Haiglad ja muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise
RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kindlasti kõiki eeskirju ning reegleid.
Turvalisus
Telefoni kaitsmine loata kasutamise
eest.
Menüü > Telefoni seaded
> Turvalisus
Raadiohäired
Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.
Erieeskirjad
Järgige kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja, kui selle kasutamine on
keelatud.
Lisaseaded
Automaatse kordusvalimise või
vastamise funktsiooni seadmine.
Menüü > Telefoni seaded
> Lisaseaded
Menüüde
otseteeklahvid
Saate seadistada sirvimisklahvid oma
lemmikmenüüdesse pääsemiseks
ümber otseteeklahvideks.
Menüü > Telefoni seaded
> Otsetee
Taasta
algseaded
Telefoni tehase vaikeseadete
taastamine.
Menüü > Telefoni seaded
> Taasta algseaded
TÄHELEPANU
Valet tüüpi aku paigaldamisel võib tekkida plahvatusoht.
Utiliseerige kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.
Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie
kuulmist.
Väljalülitamine lennukis
Traadita telefonid võivad häirida raadiosidet. Telefonide lennukis kasutamine on
ebaseaduslik ning eluohtlik.
Kvalifitseeritud hooldus
Telefoni tohib parandada ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.
SAR-teave
Veekindlus
Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.
Mõistlik kasutamine
Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui
telefon on sisse lülitatud.
Hädaabikõned
Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi
lõpetage kõnet enne, kui teile antakse selleks luba.
Tarvikud ja akud
Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplektid ja
PC andmekaablid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada telefoni ja
olla ohtlik.
. Ärge
Teie mobiiltelefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on
välditud Euroopa Liidu (EL) Nõukogu poolt määratud raadiosagedusliku (RF) kiirguse
piirmäärade ületamist. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad
elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised põhinevad
ohutusstandarditel, mille on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike
uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel.
Standardid sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus,
vaatamata eale ja tervislikule seisundile.
Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab spetsiifilise neeldumise määra (SAR) mõõtühikut.
EL-i poolt määratud SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg. Selle telefoni mudeli maksimaalne SAR-i
väärtus oli 0,976 W/kg.
Vastavuskinnitus (R&TTE)
Mudeli kirjeldus: Mobiiltelefon (GSM 900/1800)
Mudeli nimetus: SGH-X160
Tootja: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*
millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.
Ohutusnõuded: EN 60950-1:2001
EMC
: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR
Võrk
: EN 50360:2001
: EN 50361:2001
: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)
Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning]
nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.
Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on
üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas[IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud
sertifitseerimisasutuste osalusel:
BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismärk: 0168
Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:
Samsung Electronics QA Lab.
See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)
Väljaandmise koht ja kuupäev:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2006.04.07
Yong-Sang Park/Müügijuht
* See ei ole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse (Samsung Service Centre)
aadressi või telefoninumbrit vaadake garantiikaardilt või pöörduge selle edasimüüja poole, kelle käest oma
telefoni ostsite.
Download PDF

advertising