Samsung DB22D Vartotojo vadovas

Add to My manuals
161 Pages

advertisement

Samsung DB22D Vartotojo vadovas | Manualzz
Kasutusjuhend
DB22D
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi
andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi.
Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantii kehtida.
Sisukord
Enne seadme kasutamist
MDC kasutamine
Ekraani reguleerimine
»»Autoriõigus
»»MDC programmi installimine/desinstallimine
»»Picture Mode
»»Ettevaatusabinõud
»»Ühenduse loomine rakendusega MDC
»»Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
»»Colour Temperature
Ettevalmistused
Avakuvafunktsioon
»»White Balance
»»Gamma
»»Osad
»»Player
»»Calibrated value
»»Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend)
»»Schedule
»»Advanced Settings
»»Mõõdud
»»Template
»»Picture Options
»»Seinakinnituse paigaldamine
»»Clone Product
»»Picture Size
»»Kaugjuhtimispult (RS232C)
»»ID Settings
»»Auto Adjustment
»»Video Wall
»»PC Screen Adjustment
»»Network Status
»»Picture Off
»»Picture Mode
»»Reset Picture
Allikaseadme ühendamine ja
kasutamine
»»On/Off Timer
»»Ticker
»»Enne ühendamist
»»More settings
»»Arvutiga ühendamine
»»URL Launcher
OnScreen Display
»»Videoseadmega ühendamine
»»PIP
»»LAN-kaabli ühendamine
»»Rotation
»»Sisendallika muutmine
»»Screen Protection
»»Message Display
»»Menu Transparency
»»Menu Language
»»Reset OnScreen Display
Sisukord
Heli reguleerimine
»»Sound Mode
»»Sound Effect
»»HDMI Sound
»»Auto Volume
»»Device Manager
»»Play via
»»Change PIN
»»General
»»Reset System
»»Reset Sound
Tugi
Network
»»Network Status
»»Network Settings
»»Wi-Fi Direct
»»Software Update
»»Contact Samsung
»»Go to Home
»»Server Network Settings
»»Device Name
»»Setup
»»Time
»»Auto Source Switching
»»Power Control
»»Eco Solution
»»Temperature Control
»»Küsimused & vastused
Tehnilised andmed
»»Üldandmed
»»Energiasäästja
»»Eelseadistatud ajastusrežiimid
Lisa
Fotode, videote ja muusika
esitamine (meediumiesitus)
»»Meediumisisu loendilehel saadaolevad
funktsioonid
System
»»Nõuded enne Samsungi
klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
»»Reset All
»»Multimedia Device Settings
»»Screen Mirroring
Tõrkeotsingu juhend
»»Fotode taasesituse ajal saadaolevad nupud ja
funktsioonid
»»Video taasesituse ajal saadaolevad nupud ja
funktsioonid
»»Muusika taasesituse ajal saadaolevad nupud
ja funktsioonid
»»Subtiitrite ja meediumiesituse toetatud
failivormingud
»»Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
»»WEEE
»»Parim pildikvaliteet ja järelkujutise
sissepõlemise vältimine
»»Litsents
»»Mõisted
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.
Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.
Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.
•• Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
-- (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
-- (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
•• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
Ettevaatusabinõud
Puhastamine
――Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad
Ettevaatust
kriimustused kergesti.
――Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT. (EGA TAGAKAANT)
SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.
HOOLDUSTÖÖDE VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
1
Lülitage seade ja arvuti välja.
2
Eraldage toitejuhe seadme küljest.
――Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.
Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge.
3
Selle seadme sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.
Seadme puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.
•• Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad
alkoholi, lahustit või pindaktiivseid aineid.
See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad selle kasutamist ja
hooldamist.
!
•• Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse
seadmele.
Sümbolid
Hoiatus
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.
4
Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks
ja korralikult kuivaks väänatud.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
5
Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.
6
Lülitage seade ja arvuti sisse.
Hoidmine
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga
(ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).
Kõrgläikega seadmete omaduste tõttu võivad seadme pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses
kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.
――Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
!
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et
toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.
(teenus on tasuline).
Elekter ja ohutus
•• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.
Hoiatus
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat
seinakontakti.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
•• Võib tekkida tulekahju.
Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.
•• Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib
tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
•• Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
!
Installimine
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.
•• Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette.
Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.
•• Võib tekkida tulekahju.
Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge
kasutage toitejuhet teiste seadmetega.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.
!
•• Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on
tõkestamata.
•• Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.
!
•• Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.
!
Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid
või kapid.
•• Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui vajutate
kaugjuhtimispuldil toitenuppu.
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm
kaugusele.
!
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
!
Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.
•• Lapsed võivad lämbuda.
!
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul,
kaldega pind jne).
Ettevaatust
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.
•• Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade
katki minna või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),
õlisesse või suitsusesse kohta.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
Ärge asetage seadet selle esiküljele.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Ekraan võib viga saada.
!
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt
pliidi) lähedusse.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje
alumine osa ei ulatuks üle serva.
•• Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
•• Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.
•• Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.
•• Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja kindlale
pinnale.
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki
ega köögi tööpindade lähedusse.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
SAMSUNG
!
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju
tolmu, keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse,
niiskusrohketesse tingimustesse või kohta, kus seade peaks pikema aja
jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.
•• Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti
Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Kasutamine
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele
meeldida (mänguasjad, maiustused jne).
•• Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad
mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid
vigastusi.
Hoiatus
Seadme sees on kõrgepinge. Ärge kunagi proovige seadet ise lahti võtta,
parandada ega muuta.
Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel
vooluvõrgust.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
!
Enne toote liigutamist eemaldage selle küljest kõik kaablid, sh toitekaabel.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.
•• V astasel juhul võib toitejuhe viga saada ja tekkida tulekahju või
elektrilöök.
!
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
!
Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või
tulekahju.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks
tuulutage kohe ruumi.
•• Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
•• Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
!
Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
GAS
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või
tulekahju.
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid
vedelikke või kergsüttivaid aineid.
Ettevaatust
•• Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.
!
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või
kardinatega.
•• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige
energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.
!
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
100
Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja
väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või
kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).
-_-
•• Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju,
elektrilöögi või elektrilekke.
!
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe
seinakontaktist.
•• Teie nägemine võib halveneda.
!
Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda
alusest kinni.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte,
pudeleid jne) ega metallesemeid.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine
halveneda.
!
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.
Patarei vahetamisel jälgige, et sisestate uue patarei õige polaarsusega (+, -).
•• Silmade väsimus leeveneb.
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist
väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.
!
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see
võib muutuda kuumaks.
Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt uusi ja
kasutatud patareisid.
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist
väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.
!
Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
!
!
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.
•• Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.
!
Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb
kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja laetavate
patareide keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab klient.
•• Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada
vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed väljavõetud
patareisid endale suhu ei topiks. Asetage patareid kohta, kust lapsed neid
kätte ei saa.
•• Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge kiiresti arsti
poole.
•• Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette nähtud
jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama tüüpi
patareisid või laetavaid patareisid.
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
Komponendid
――Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.
-- Kui mõni komponent on puudu, võtke
ühendust edasimüüjaga, kellelt toote
ostsite.
-
-
+
+
-- Eraldi müüdavate komponentide ja
esemete välimus võib erineda pildil
näidatust.
Garantiikaart
Patareid
Kiirseadistusjuhend
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Toitejuhe
Kaugjuhtimine
D-SUB-kaabel
RS232C-stereokaabel
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Eraldi müüdavad tooted
-- Lähimalt edasimüüjalt saate osta
järgmisi esemeid.
Seinakomplekt
Stereokaabel
LAN-kaabel
RCA-stereokaabel
HDMI-DVI-kaabel
HDMI-kaabel
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Osad
Nupud
1
Juhtpaneel
SOURCE
Võimaldab valida sisendallika, millega välisseade on ühendatud.
Kasutage seda nuppu ekraani sisse- ja väljalülitamiseks.
2
3
Kirjeldus
Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri
poole ja vajutage vastavat nuppu.
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis
võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30 nurga all vasakul või paremal.
――Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.
――Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.
――Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
SOURCE
Tagakülg
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
USB
USB
RS232C IN
Port
HDMI IN(DVI)
RGB IN
RJ45
AUDIO IN
Kirjeldus
USB
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
RS232C IN
Võimaldab ühendada MDC RS232C-stereokaabli abil.
HDMI IN(DVI)
Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.
RGB IN
Võimaldab ühendada lähteseadme D-SUB-kaabli abil.
RJ45
Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil.
AUDIO IN
Võtab vastu arvutist heli audiokaabli kaudu.
POWER
Toitejuhtme ühendamiseks.
Vargusevastane lukk
Eenduv logo
――Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.
Ärge tõmmake vahepuksi logo jõuga. Logo võib rebeneda või puruneda.
――Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase
lukustusseadme kasutusjuhendist.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
1
Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
2
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
3
Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
4
Lukustage lukustusseade.
-- Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.
-- Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
-- Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
Kaugjuhtimine
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
――Nuppu, mille kirjeldust alloleval joonisel pole, see toode ei toeta.
POWER
OFF
Toote sisselülitamine.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Kuvage või peitke ekraanimenüü või naaske
eelmisse menüüsse.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Numbrinupud
Sisestage ekraanimenüüs parool.
9
-- Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel toodetel
erineda.
CH LIST
heli vaigistamiseks.
Heli taastamine: vajutage uuesti nuppu MUTE
või vajutage helitugevuse nuppu (+ VOL –).
MUTE
Reguleerige helitugevust.
saate muuta sisendallikat.
2
Toote väljalülitamine.
CH
MagicInfo
Player I
Funktsiooni Player käivitusnupp. Nupud võivad
erineda sõltuvalt režiimi Play via sätetest.
Funktsiooni Go to Home käivitusnupp.
Sageli kasutatud funktsioonide kiiresti valimine.
TOOLS
INFO
Kuvage teave praeguse sisendallika kohta.
Liikuge menüüs üles, alla, vasakule või paremale
või reguleerige suvandi sätteid.
Kinnitage menüüvalikut.
Naaske eelmisse menüüsse.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
B
C
D
UNSET
LOCK
A
Seadistab turvaluku funktsiooni.
Väljuge praegusest menüüst.
Valige käsitsi PC ja HDMI seast ühendatud
sisendallikas.
IR control
SET
Kasutatakse Anynet+ ja multimeediumirežiimis.
-- Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel toodetel
erineda.
Patareide asetamine kaugjuhtimispulti.
Enne toote paigaldamist
(paigaldusjuhend)
Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides paigaldamise juhiseid.
•• Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.
•• Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.
•• Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.
Kaldenurk ja pööramine
15 ˚
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Toodet võib kallutada kuni 15 nurga all püstseinast.
•• Toote vertikaalasendis (portreeasendis) kasutamiseks pöörake seda päripäeva, nii et LED on allapoole suunatud.
Ventileerimine
Paigaldamine püstseinale
A Minimaalselt 40 mm
B Ümbritsev temperatuur: alla 35 C
A
B
Pilt 1.1 Külgvaade
•• Seadme paigaldamisel püstseinale jätke seadme ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt 40 mm vaba ruumi ning
veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 C.
Pilt 1.3 Külgvaade
Paigaldamine seinaorva
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
B
D
D
Ülaltvaade
A Minimaalselt 40 mm
B Minimaalselt 70 mm
A
C Minimaalselt 50 mm
D Minimaalselt 50 mm
E Ümbritsev temperatuur: alla 35 C
――Toote paigaldamisel seinaorva jätke toote ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt määratud ulatuses vaba ruumi ning
veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 C.
C
E
Pilt 1.2 Külgvaade
Mõõdud
Ühik: mm
Mudeli nimi
6
5
1
DB22D
1
507,5
1 2
477,6
23
269,1
34
45
311,2
22,2
――Kõiki jooniseid pole skaala jaoks vaja. Osad mõõdud võivad muutuda ilma ette teatamata.
Enne seadme paigaldamist vaadake selle mõõte. Ei vastuta tüpograafiliste ega prinditud vigade eest.
2
4
3
46
57,8
Seinakinnituse paigaldamine
Seinakinnituse komplekti paigaldamine
Seinakinnituse komplekt (müügil eraldi) võimaldab teil kinnitada seadme seinale.
Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.
Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.
Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate vigastuse eest, kui
otsustate seinakinnituse ise paigaldada.
Seinakinnituse komplekti tehnilised
andmed (VESA)
――Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Enne
seinakinnituse paigaldamist kipsplaadi sarnastele pindadele, võtke lisateabe
saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga.
Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada
inimestele tõsiseid vigastusi.
•• Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on vaja
kokkupanemisel.
•• Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele.
Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme sisemusele.
•• VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused erineda
sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.
•• Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib tekitada
inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
•• Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata
seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.
•• Ärge kinnitage seadet üle 15-kraadise kaldenurga all.
•• Seadme seinale kinnitamisel peab alati kasutama kahte inimest.
•• Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.
Ühik: mm
Mudeli nimi
DB22D
VESA kruviaukude
mõõdud (A * B)
millimeetrites
100 × 100
Standardne kruvi
M4 / L8~10
Kogus
4
――Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja inimvigastustega.
Kaugjuhtimispult (RS232C)
•• Viikude funktsioon
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kaabliühendus
RS232C-kaabel
Liides
RS232C (9 viiguga)
Viik
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bitikiirus
9600 bit/s
Andmebitte
8 bit
Paarsus
Puudub
Stop-bitte
1 bit
Voo reguleerimine
Puudub
Maksimaalne pikkus
15 m (ainult varjestatud tüüp)
<Pistik>
Viik
Signaal
1
Andmekandja tuvastamine
2
Vastuvõetud andmed
3
Edastatud andmed
4
Andmeterminali ettevalmistus
5
Signaali maandus
6
Andmekomplekti ettevalmistus
7
Taotluse saatmine
8
Luba saatmiseks
9
Helinaindikaator
<Pistikupesa>
LAN-kaabel
•• RS232C-kaabel
Konnektor: 9 viiguga D-Sub stereokaabel
6
•• Viikude funktsioon
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Pistik
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
PLUG
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Viigu nr
Standardvärv
Signaal
1
Valge ja oranž
TX+
2
Oranž
TX-
3
Valge ja roheline
RX+
4
Sinine
NC
5
Valge ja sinine
NC
6
Roheline
RX-
7
Valge ja pruun
NC
8
Pruun
NC
LAN-ristkaabel (PC > PC)
•• Konnektor: RJ45
LAN-otsekaabel (PC > HUB)
HUB
P1
P2
Signaal
P1
P2
Signaal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signaal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signaal
P1
TX+
1
TX-
Ühendus
RJ45
RJ45
Nr
Juhtkoodid
Juhtimisoleku vaatamine (juhtimiskäsu saamine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
Andmete pikkus
Andmed
1
Väärtus
Käsu tüüp
Käsk
Video Wall sees
0x84
0~1
11
Funktsiooni Video Wall kasutaja
juhtelement
0x89
-
Nt: toide sees & ID = 0
Kontrollsumma
Käsk
Nr
Väärtuse ulatus
•• Kogu side toimub kuueteistkümnendsüsteemis. Kontrollsumma arvutatakse kõigi väärtuste, välja
arvatud päise, liitmisel. Kui kontrollsummas on rohkem kui kaks numbrit, nagu allpool näidatud (11
+ FF + 01 + 01 = 112), eemaldatakse esimene number.
0
ID
Käsk
10
Kontrollsumma
Juhtimine (juhtimiskäsu määramine)
Päis
Käsu tüüp
Väärtuse ulatus
1
Voolu juhtimine
0x11
0~1
2
Helitugevuse reguleerimine
0x12
0~100
3
Sisendallika juhtimine
0x14
-
4
Ekraanirežiimi juhtimine
0x18
-
5
Ekraanisuuruse juhtimine
0x19
0~255
6
PIP sees-/väljasoleku juhtimine
0x3C
0~1
7
Automaatreguleerimise juhtimine
(ainult arvuti ja BNC puhul)
0x3D
0
8
Režiimi Video Wall juhtimine
0x5C
0~1
9
Turvalukk
0x5D
0~1
Päis
Käsk
0xAA
0x11
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
ID
Andmete pikkus
Andmed 1
1
"Power"
Andmete pikkus
Andmed 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• Kõigi jadakaabliga ühendatud seadmete samaaegseks juhtimiseks olenemata ID-dest määrake ID
väärtuseks „0xFE” ja edastage käsud. Kõik seadmed on käsu käivitanud, kuid ACK ei vasta.
Voolu juhtimine
Helitugevuse reguleerimine
•• Funktsioon
Seadme saab sisse ja välja lülitada arvuti abil.
•• Funktsioon
Seadme helitugevust saab reguleerida arvuti abil.
•• Toite oleku vaatamine (Get Power ON / OFF Status)
•• Helitugevuse oleku kuvamine (Get Volume Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Toite sisse/välja lülitamine (Set Power ON / OFF)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Power"
Kontrollsumma
0
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
•• Ack (jaatussõnum)
ID
0xFF
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x11
Väärtus 1
0xAA
0xFF
"Volume"
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„N”
0x11
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Väärtus 1
"ERR"
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x12
"Volume"
Kontrollsumma
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
"Power"
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
1
Kontrollsumma
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Andmed
•• Ack (jaatussõnum)
0: Toide VÄLJAS
0xAA
Andmete pikkus
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
1: Toide SEES
Käsk
Kontrollsumma
•• Helitugevuse seadistamine (Set Volume)
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Andmete pikkus
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
Sisendallika juhtimine
0x24
HDMI2_PC
•• Funktsioon
Seadme sisendallikat saab muuta arvuti abil.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC ei ole saadaval käsuga Määra. Need vastavad ainult käskudele
•• Sisendallika oleku kuvamine (Get Input Source Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
――MagicInfo on saadaval ainult mudelitega, mis sisaldavad tarkvara MagicInfo.
0
――RF (TV) ja DTV on kasutatavad ainult teleriga mudelite puhul.
•• Sisendallika seadistamine (Set Input Source)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
„Get”.
――See mudel ei toeta HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ja HDMI2_PC porte.
•• Ack (jaatussõnum)
Andmete pikkus
Andmed
1
"Input Source"
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x14
"Input
Source"
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
0x14
Arvuti
0x18
DVI
0x0C
Sisendallikas
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrollsumma
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x14
"ERR"
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
Ekraanirežiimi juhtimine
•• Nak (eitussõnum)
•• Funktsioon
Seadme ekraanirežiimi saab muuta arvuti abil.
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x18
"ERR"
Ekraanirežiimi ei saa muuta, kui rakendus Video Wall on aktiveeritud.
――Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult teleriga mudelite puhul.
•• Ekraani oleku kuvamine (Get Screen Mode Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x18
ID
Andmete
pikkus
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
Ekraanisuuruse juhtimine
0
•• Funktsioon
Seadme ekraanisuurust saab muuta arvuti abil.
•• Pildisuuruse seadistamine (Set Picture Size)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0x18
Andmete
pikkus
Andmed
1
"Screen
Mode"
•• Ekraanisuuruse kuvamine (Get Screen Size Status)
Kontrollsumma
16 : 9
0x04
Suum
0x31
Lai suum
0x0B
4:3
Käsk
0xAA
0xFF
Käsk
0xAA
0x19
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsumma
"Screen Size": seadme ekraanisuurus (vahemik: 0–255, ühik: tollid)
•• Nak (eitussõnum)
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Päis
•• Ack (jaatussõnum)
"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku
0x01
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x18
"Screen
Mode"
"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x19
"ERR"
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
PIP sees-/väljasoleku juhtimine
Automaatreguleerimise juhtimine (ainult arvuti ja BNC puhul)
•• Funktsioon
Seadme PIP-režiimi saab sisse või välja lülitada arvuti abil.
•• Funktsioon
Arvutisüsteemi ekraani saab automaatselt reguleerida arvuti abil.
――Saadaval ainult PIP-funktsiooniga mudelite puhul.
――Režiimi ei saa reguleerida, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
•• Automaatse reguleerimise oleku kuvamine (Get Auto Adjustment Status)
Puudub
――See funktsioon pole saadaval funktsioonis MagicInfo.
•• Automaatse reguleerimise seadistamine (Set Auto Adjustment)
•• PIP sees-/väljasoleku kuvamine (Get the PIP ON / OFF Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x3C
ID
Andmete pikkus
Päis
Käsk
0xAA
0x3D
ID
Kontrollsumma
0
Andmete
pikkus
Andmed
1
"Auto
Adjustment"
•• PIP-režiimi sisse-/väljalülitamine (Set the PIP ON / OFF)
Päis
Käsk
0xAA
0x3C
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"PIP"
Kontrollsumma
"Auto Adjustment" : 0x00 (alati)
•• Ack (jaatussõnum)
"PIP": Kood, mida kasutatakse seadme PIP-režiimi sisse- või väljalülitamiseks
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
1: PIP SEES
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x3D
"Auto
Adjustment"
0: PIP VÄLJAS
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0xFF
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x3C
Väärtus 1
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
"PIP"
•• Nak (eitussõnum)
0xAA
Käsk
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
3
„A”
0x3C
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x3D
"ERR"
"PIP": Kood, mida kasutatakse seadme PIP-režiimi sisse- või väljalülitamiseks
Päis
Kontrollsumma
Väärtus 1
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"PIP"
Kontrollsumma
Režiimi Video Wall juhtimine
Turvalukk
•• Funktsioon
Režiimi Video Wall saab seadmel aktiveerida arvuti abil.
•• Funktsioon
Arvutit saab kasutada seadme funktsiooni Safety Lock sisse- või väljalülitamiseks.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult seadmel, millel on aktiveeritud rakendus Video Wall.
•• Režiimi Video Wall kuvamine (Get Video Wall Mode)
Päis
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Andmete pikkus
•• Turvaluku oleku kuvamine (Get Safety Lock Status)
Kontrollsumma
0
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Päis
Käsk
0xAA
0x5D
ID
Andmete
pikkus
0
Andmete pikkus
Andmed
Kontrollsumma
1
"Video Wall Mode"
Päis
Käsk
0xAA
0x5D
ID
Andmete
pikkus
Andmed
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
1: Full
1: SEES
0: Natural
0: VÄLJAS
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrollsumma
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5C
"ERR"
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5D
"Safety Lock"
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
Päis
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
Päis
Kontrollsumma
•• Ack (jaatussõnum)
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Kontrollsumma
•• Turvaluku lubamine või keelamine (Set Safety Lock Enable / Disable)
•• Režiimi Video Wall seadistamine (Set Video Wall Mode)
Päis
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada sõltumata sellest, kas toide on sisse lülitatud või mitte.
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x5D
"ERR"
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
Video Wall sees
•• Nak (eitussõnum)
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall SISSE/VÄLJA.
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x84
ERR
•• Funktsiooni Video Wall oleku (sees/väljas) kuvamine
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Andmete
pikkus
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
0
Funktsiooni Video Wall kasutaja juhtelement
•• Funktsiooni Video Wall sisse-/väljalülitamine
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Kontrollsumma
Andmete
pikkus
Andmed
1
V.Wall_On
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall sisse/välja.
Kontrollsumma
•• Funktsiooni Video Wall oleku kuvamine
Päis
Käsk
0xAA
0x89
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
•• V.Wall_On : seadmele määratav funktsiooni Video Wall kood
1: Video Wall SEES
0: Video Wall VÄLJAS
•• Funktsiooni Video Wall seadistamine
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0xFF
V.Wall_On : sama, mis üleval
0
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x84
Väärtus 1
V.Wall_
On
Päis
Käsk
0xAA
0x89
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
Väärtus 1
Väärtus 2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Wall_Div: seadmele määratud funktsiooni Video Wall Divider kood
Kontrollsumma
Video Walli mudel 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Väljas
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Wall_SNo : Seadmele määratud tootenumbri kood
Video Walli mudel 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Määratud number
Andmed
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
Väärtus 2
4
„A”
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x89
ERR
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
――Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.
――Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.
――Ühendage helipordid õigesti: vasak = valge ja parem = punane.
Arvutiga ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Arvuti saab tootega ühendada mitmel viisil.
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
Ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi)
――Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
RGB IN
AUDIO IN
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
――Seadme ühendamisel arvutiga HDMI-DVI-kaabli abil määrake suvandi Edit Name olekuks DVI PC, et
pääseda ligi arvutisse salvestatud video- ja helisisule.
HDMI IN(DVI)
HDMI IN(DVI)
AUDIO IN
Videoseadmega ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Videoseadme saate tootega ühendada kaabli abil.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli (kuni 1080p) kasutamine
•• Parema pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks ühendage digitaalne seade HDMI-kaabli abil.
•• HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.
-- Seadme ühendamisel digitaalse seadmega, mis ei toeta HDMI-väljundit, kasutage HDMI-DVI- ja
audiokaableid.
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
•• Pilti ei pruugita kuvada õigesti (kui üldse) või heli ei pruugi töötada, kui seadmega ühendatakse
välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni. Kui tekib selline probleem, küsige
välisseadme tootjalt HDMI versiooni kohta ning kui see on aegunud, paluge täiendust.
――Kui toode ühendatakse videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil, pole heli lubatud. Probleemi
•• Kasutage kindlasti HDMI-kaablit, mille jämedus on 14 mm või vähem.
lahendamiseks ühendage toote ja videoseadme heliportidesse ka helikaabel. Seadme ühendamisel
videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil määrake suvandi Edit Name olekuks DVI Devices, et pääseda
ligi videoseadmesse salvestatud video- ja helisisule.
――Toetatud eraldusvõimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
HDMI IN(DVI)
AUDIO IN
•• Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või võib esineda
tõrkeid ühendusel.
•• Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel või ethernetiga HDMI-kaabel.
See seade ei toeta etherneti funktsiooni HDMI kaudu.
HDMI IN(DVI)
LAN-kaabli ühendamine
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
RJ45
•• Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
*Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe
Sisendallika muutmine
Suvand Source võimaldab valida erinevaid allikaid ja muuta allikaseadete nimesid.
Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada selle ekraan.
――Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE vajutades.
――Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda teisendada, on valitud vale allikas.
Source
――Ühendatud allikaseadmete kohta üksikasjaliku teabe kuvamiseks vajutage lehel Source nuppu TOOLS.
SOURCE → Source
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Mõnikord ei kuvata ekraani korralikult, kui allikaseadme nimi on suvandis Edit Name määratlemata.
HDMI
PC
Screen Mirroring
To go to Options, press and hold the Enter button.
Lisaks sellele on parima pildikvaliteedi saamiseks kõige mõistlikum allikaseade suvandis Edit Name ümber nimetada.
――Loendis võivad olla järgmised allikaseadmed. Loendis olevad Source seadmed võivad erineda sõltuvalt valitud allikast.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC /
DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
――Menüüs Picture saadaolevad sätted sõltuvad kasutatavast allikast ja suvandis Edit Name tehtud muudatustest.
•• PC ühendamisel HDMI-pesaga seadke üksuse Edit Name suvandiks PC. Muudel juhtudel määrake suvandi Edit Name
väärtuseks AV-seadmed.
•• Arvuti ühendamisel HDMI-kaabli abil seadme pordiga HDMI IN peaksite seadme seadistama režiimile PC suvandis
Edit Name.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Arvuti ühendamisel HDMI-DVI-kaabli abil seadme pordiga HDMI IN peaksite seadme seadistama režiimile DVI PC
suvandis Edit Name.
•• AV-seadmete ühendamisel HDMI-DVI-kaabli abil seadme pordiga HDMI IN peaksite seadme seadistama režiimile
DVI Devices suvandis Edit Name.
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud välisseadme kohta.
MDC kasutamine
Mitme ekraani juhtimine „MDC” on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut monitori hõlpsalt üheaegselt juhtida.
Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotisest Spikker. MDC programm on saadaval veebisaidil.
MDC programmi installimine/
desinstallimine
Installimine
7
nupul „Install”.
8
Kuvatakse installi edenemist.
9
Klõpsake nupul „Finish”, kui kuvatakse aken „InstallShield Wizard Complete”.
――Valige suvand „Launch MDC Unified” ja klõpsake MDC-programmi kohe käivitamiseks nupul
――MDC desinstallimist võib mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.
1
Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.
2
Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul „OK”.
3
Kui kuvatakse ekraan „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, klõpsake nupul
4
Aknas „Ready to Install the Program” kontrollige programmi installimise asukohta ja klõpsake
„Finish”.
10Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified.
――MDC käivitusikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või tootespetsifikatsioonidest kuvada.
――Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.
„Next”.
Desinstallimine
Aknas „License Agreement” valige „I accept the terms in the license agreement” ja klõpsake
1
Valige Sätted > Juhtpaneel menüüst Start ja topeltklõpsake suvandil Lisa/Kustuta programm.
2
Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda.
nupul „Next”.
5
Aknas „Customer Information” täitke kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „Next”.
6
Aknas „Destination Folder” valige programmi installimise asukoht ja klõpsake nupul „Next”.
――Kui te installimise asukohta ei täpsusta, installitakse programm vaikimisi määratud asukohta.
Ühenduse loomine rakendusega MDC
MDC kasutamine etherneti kaudu
Sisestage esmase kuvaseadme IP ja ühendage seade arvutiga. Kuvaseadmed saab ühendada üksteise külge LAN-kaabli abil.
Otseühendus LAN-kaabli abil
――Seadmel oleva RJ45-pordi ning jaoturil olevate LAN-portide abil saab ühendada mitu seadet.
Computer
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
Avakuvafunktsioon
See funktsioon on saadaval menüüs Support → Go to Home.
Sellele pääseb juurde kaugjuhtimispuldi nuppu HOME vajutades.
――Funktsiooni Player kasutamiseks valige menüüs System suvandi Play via seadeks MagicInfo.
Player
HOME
Saate esitada erinevat sisu, nt kanaleid, millele on määratud ajakavad, malle või faile.
Kanaleid või sisu saate esitada järgmiselt.
→ Player → ENTER E
•• Network Channel: saate esitada sisu serveri kaudu.
――Funktsiooni Network Channel käivitamiseks veenduge, et toode oleks ühendatud serveriga.
•• Local Channel: saate esitada sisemälus või välises mäluseadmes olevat sisu.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Ühendatud seadme heakskiitmine serverist
3
Valige ülemisel menüüribal Device.
4
Valige vasakul olevate menüüde hulgast Lite.
5
Valige Unapproved menüü Lite alammenüüde hulgast.
6
Valige heakskiitmata Lite'i seadmete loendist oma seadme jaoks nupp Approve.
Lite-serveri kinnitamine
•• Valige menüüs Server Network Settings suvandi MagicInfo Mode seadeks Lite.
Saate Lite-serveri kohe kinnitada ja seda kasutama hakata.
――Enne seadme heakskiitmist konfigureerige serveri Network Settings.
1
2
Avage server, millele olete määranud oma seadme.
Sisselogimiseks sisestage oma tunnus ja parool.
7
9
Seadme heakskiitmiseks sisestage nõutud teave.
Kui seade kiidetakse serveri poolt heaks, laaditakse valitud rühmas registreeritud ajakava seadmesse.
Ajakava käivitub pärast allalaadimist.
――Lisateavet ajakava konfigureerimise kohta leiate <MagicInfo Lite Serveri kasutusjuhendist>.
――Kui seade kustutatakse serveri poolt heaks kiidetud seadete loendist, siis taaskäivitatakse seade sätete
lähtestamiseks.
Praeguse kellaaja seadistamine
Ajakava ei pruugi käivituda, kui seadmes seadistatud kellaaeg erineb serveri praegusest kellaajast.
1
Avage vahekaart Device → Time.
2
Valige oma seade.
3
Valige Clock Set ja sünkroonige kellaaeg serveriga.
•• Device Name: sisestage seadme nimi.
•• Device Group: valige rühma määratlemiseks
.
•• Location: sisestage seadme praegune asukoht.
――Kui vajutate kaugjuhtimispuldil võrgu ajakava töötamise ajal nuppu INFO, kuvatakse ajakava üksikasjad.
Kontrollige seadme tunnuse üksikasju vaadates, kas valitud on õige seade.
8
Valige menüü All, et kontrollida, kas seade on registreeritud.
•• Serveriga esmakordsel ühenduse loomisel on seadme kellaajaks seadistatud selle piirkonna GMTaeg, kus server on installitud.
•• Seadme kellaaega saab muuta serverist, nagu on näidatud 3. sammus.
•• Seadme väljalülitamisel ja seejärel uuesti sisselülitamisel taastatakse seadme kellaaja seadistus
serverist viimati seadistatud kellaajale.
――Lisateavet aja haldamise kohta (ajakavade loomine, puhkuste haldamine jne) leiate <MagicInfo Lite
Serveri kasutusjuhendist>.
Premium-serveri kinnitamine
3
Valige ülemisel menüüribal Device.
4
Valige vasakul olevate menüüde hulgast Premium.
5
Valige Unapproved menüü Premium alammenüüde hulgast.
6
Valige heakskiitmata Premiumi seadmete loendist oma seadme jaoks nupp Approve.
•• Valige menüüs Server Network Settings suvandi MagicInfo Mode seadeks Premium.
Saate Premium-serveri kohe kinnitada ja seda kasutama hakata.
――Enne seadme heakskiitmist konfigureerige serveri Network Settings.
1
2
Avage server, millele olete määranud oma seadme.
Sisselogimiseks sisestage oma tunnus ja parool.
7
9
Seadme heakskiitmiseks sisestage nõutud teave.
Kui seade kiidetakse serveri poolt heaks, laaditakse valitud rühmas registreeritud ajakava seadmesse.
Ajakava käivitub pärast allalaadimist.
――Lisateavet ajakava konfigureerimise kohta leiate <MagicInfo Premium Serveri kasutusjuhendist>.
――Kui seade kustutatakse serveri poolt heaks kiidetud seadete loendist, siis taaskäivitatakse seade sätete
lähtestamiseks.
Praeguse kellaaja seadistamine
Ajakava ei pruugi käivituda, kui seadmes seadistatud kellaaeg erineb serveri praegusest kellaajast.
1
Avage vahekaart Device → Time.
2
Valige oma seade.
3
Valige Clock Set ja sünkroonige kellaaeg serveriga.
•• Device Name: sisestage seadme nimi.
•• Device Group: valige rühma määratlemiseks
.
•• Location: sisestage seadme praegune asukoht.
――Kui vajutate kaugjuhtimispuldil võrgu ajakava töötamise ajal nuppu INFO, kuvatakse ajakava üksikasjad.
Kontrollige seadme tunnuse üksikasju vaadates, kas valitud on õige seade.
8
Valige menüü All, et kontrollida, kas seade on registreeritud.
•• Serveriga esmakordsel ühenduse loomisel on seadme kellaajaks seadistatud selle piirkonna GMTaeg, kus server on installitud.
•• Seadme kellaaega saab muuta serverist, nagu on näidatud 3. sammus.
•• Seadme väljalülitamisel ja seejärel uuesti sisselülitamisel taastatakse seadme kellaaja seadistus
serverist viimati seadistatud kellaajale.
――Täpsemat lisateavet kellaaja haldamise (ajakavade, puhkuste haldamise jne) kohta leiate <MagicInfo
Premium Serveri kasutusjuhendist>.
Device : All
Player
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
My Templates
No channels
Local Channel
Content : All
Sort by : File name
Options
1 / 4 item(s)
Network Channel
Saate esitada serveris seadistatud sisu, malle ja ajakavasid.
•• Menüüekraanil Player saate vaadata, kas server on ühendatud (lubatud).
Kui soovite vaadata, kas server on ühendatud, kui funktsioon Network Channel töötab, vajutage kaugjuhtimispuldil
nuppu INFO.
1
Valige menüüst Player suvand Network Channel.
2
Network Channel käivitub.
Deployed Folders
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Local Channel
Esitage tootes seadistatud ajakava või kanalit.
1
Valige menüüst Player suvand Local Channel.
――Kui suvandis Local Channel pole registreeritud ühtegi kanalit, kuvatakse teade No channels.
2
Local Channel käivitub.
Deployed Folders
Esitage ühendatud USB-seadmesse salvestatud malli.
――Funktsioon Deployed Folders on kuvatud vaid siis, kui malle sisaldav USB-seade on ühendatud.
My Templates
Esitage toote sisemälu kausta My Templates salvestatud malli.
Lehel Player saadaolevad funktsioonid
Loendilehel Player on saadaval järgmised funktsioonid.
•• Device
Valige soovitud seadmeloendi otsimiseks suvand Internal või USB.
-- All / Internal / USB
•• Content
Valige soovitud sisuloendi otsimise kriteeriumiks sisu tüüp.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Määrake sisu sortimise kriteerium.
-- File name / Recently played
•• Options
Lehe Player menüü-üksused
Suvandi nimi
Toimingud
Play Selected
Saate valida ja esitada soovitud sisu.
Send
Saate kopeerida sisu teise mäluseadmesse.
Delete
Saate soovitud sisu kustutada.
Go to Multimedia
Saate esitada sisu meediumiesitusfunktsiooniga.
Settings
Saate seadistada sisu üksikasjalikud atribuudid.
――Funktsiooni Settings üksikasjad leiate järgmiselt lehelt.
Playeri lehe menüü Settings
Aspect Ratio
Valige suvandi Aspect Ratio seadeks Original või Full.
Settings
•• Full / Original
――See funktsioon on saadaval ainult failitüüpide Video, Image, PDF ja Office puhul.
Settings
Display Duration
Set whether to display content in the original aspect ratio or in full
screen size.
Saate seadistada slaidiseansi iga lehe kuvamise kestuse.
――See funktsioon on saadaval ainult failitüüpide Image, PDF, Flash ja Office puhul.
Aspect Ratio
Display Duration
Close
Transition Effect
Content Orientation
Safely Remove USB Device
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Landscape
Transition Effect
Saate seadistada slaidiseansi või videofaili lehtede või stseenide üleminekuefektid.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――See funktsioon on saadaval ainult failitüüpide Image puhul.
Content Orientation
Saate muuta esitatava sisu suunaks režiimi Landscape või Portrait.
•• Landscape / Portrait
――Kui suvandi Content Orientation vaateks on Portrait, siis ei toeta see VP8 videokoodekit.
――Source ei ole saadaval, kui valiku Content Orientation olekuks on seadistatud Portrait.
Safely Remove USB Device
Saate ohutult eemaldada USB-mälu
Reset Settings
Saate taastada kõik suvandis Settings olevad vaikesätted, mis olid rakendatud seadme ostmisel.
Sisu töötamise ajal
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu INFO.
Töötava sisu üksikasjade vaatamine
Information
Type:
Network Channel
•• Type: parajasti esitatava kanali tüüp.
――Kasutatav ainult taasesituse ajal funktsiooni Network Channel / Local Channel kaudu.
•• CH Number: parajasti esitatavale kanalile määratud number.
――Kasutatav ainult taasesituse ajal funktsiooni Network Channel / Local Channel kaudu.
•• CH Name: parajasti esitatava kanali nimi.
――Kasutatav ainult taasesituse ajal funktsiooni Network Channel / Local Channel kaudu.
CH Number:
No channels selected
•• Software Version: saate kuvada seadme tarkvaraversiooni.
CH Name:
No channels selected
•• MAC ID: saate kuvada seadme algse identifitseerimisnumbri.
Software Version:
B2B-EP-MIP-4510
MAC ID:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Tags:
None
•• Tags: serveri poolt seadmele määratud sildi seaded
――Kasutatav ainult taasesituse ajal funktsiooni Network Channel / Local Channel kaudu.
Server:
Not connected
•• Server: saate kuvada serveri ühenduse olekut (Connected, Disconnected või Not approved).
USB:
Not connected
•• USB: saate kuvada USB-mäluseadme ühenduse olekut.
Storage for Network Channel:
Internal
Schedule download:
No Schedule to download
OK
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Storage for Network Channel: kuvab teabe seadme kohta, kuhu on salvestatud praegu aktiivne võrgukanal.
――Kasutatav ainult taasesituse ajal funktsiooni Network Channel / Local Channel kaudu.
•• Schedule download: saate kuvada serverist allalaaditava võrgu ajakava edenemist.
Töötava sisu sätete muutmine
Seadete, nagu Picture Mode ja Sound Mode, seadistamiseks vajutage sisu taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nuppu TOOLS.
•• Playlist
Kuvab parajasti esitatavate sisuüksuste loendi.
•• Music
Saate seadistada parajasti esitatava sisu jaoks taustamuusika.
Playlist
Music
Picture Mode
Sound Mode
Repeat
•• Picture Mode
Saate kohandada ekraaniseadeid hetkel esitatava sisu puhul.
-- Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Sound Mode
Saate kohandada heliseadeid hetkel esitatava sisu puhul.
-- Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify
•• Repeat
Saate määrata kordusrežiimi.
-- One / All
Rakendusega Player ühilduvad failivormingud
•• Toetatud failisüsteemide hulka kuuluvad FAT32 ja NTFS.
•• Esitada ei saa faile, mille vertikaalne ja horisontaalne eraldusvõime on maksimaalsest
eraldusvõimest suurem.
Kontrollige faili vertikaalset ja horisontaalset eraldusvõimet.
•• Kontrollige video ja heli toetatud koodekitüüpe ning versioone.
•• Kontrollige toetatud failiversioone.
-- Toetatakse Flashi versiooni kuni 10.1
-- Toetatakse PowerPointi versiooni 97 – 2007
•• Tuvastatakse ainult viimati ühendatud USB-seade.
Võrgu ajakava mitmikkaader
Mallifailid ja LFD-failid (.lfd)
Piirangud
•• Veenduge, et levitatud kaust (sisu/ajakavad) on olemas üksuses Internal / USB-mälu.
Taasesituse piirangud
•• Esitada saab maksimaalselt kahte videofaili (Video).
•• Esitada ei saa rohkem kui ühte Flash-faili.
•• Office failide (PPT- ja Wordi failid) ning PDF-failide puhul toetatakse korraga ainult ühte failitüüpi.
•• Mitut videot (Video) ei saa korraga esitada ühel videoseina monitoril.
Heliväljundi piirangud
•• Kasutada ei saa rohkem kui ühte heliväljundit.
Taasesituse piirangud
•• Samaaegselt saab esitada maksimaalselt kahte videofaili (Video).
•• Püstpaigutuses esitusrežiimis saab korraga esitada ainult ühte videofaili.
•• Esitada ei saa rohkem kui ühte Flash-faili.
•• Office failide (PPT- ja Wordi failid) ning PDF-failide puhul toetatakse korraga ainult ühte failitüüpi.
•• LFD-faile (.lfd) ei toetata.
Heliväljundi piirangud
•• Kasutada ei saa rohkem kui ühte heliväljundit.
•• Taasesituse prioriteet: Flash-fail > võrgu taustamuusika > kohalik taustamuusika > kasutaja poolt
valitud videofail põhikaadris
――Võrgu taustamuusika: sätteid saab konfigureerida serveri ajakava loomisel 1. sammus.
――Kohalik taustamuusika: taustamuusika sätteid saab konfigureerida, kasutades tööriistu, mis
kuvatakse pärast nupu TOOLS vajutamist rakenduse Player taasesituse ajal.
――Kasutaja poolt valitud põhikaader: põhikaadri sätteid saab konfigureerida serveri ajakava
loomisel 2. sammus.
•• Taasesituse prioriteet: Flash-fail > võrgu taustamuusika > kohalik taustamuusika > kasutaja poolt
valitud videofail põhikaadris
Sisu
Faililaiend
Konteinervorming Videokoodek
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Eraldusvõime Kaadrikiirus
(kaadrit
sekundis)
1920 x 1080
6~30
Bitikiirus
(Mbit/s)
30
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711 (ALaw,μ-Law)
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
*.divx
AC3
LPCM
*.mpeg
*.ts
Helikoodek
VP6
640 x 480
4
Video
•• Ei toetata 3D-videoid.
•• Ei toetata sisu, mille eraldusvõime on suurem
ülalolevas tabelis määratletud eraldusvõimest.
•• Videosisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud
kiirusest suurem bitikiirus või kaadrikiirus, võib
taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast videopilti.
•• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui
sisus või konteinervormingus on tõrge.
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi
mängijaga ühilduda.
•• Toetab kuni H.264, tase 4.1
•• Ei toetata: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP /
AP L4 ja AVCHD.
•• Kõigi videokoodekite, välja arvatud MVC, VP8,
VP6 puhul:
-- Alla 1280 x 720: 60 kaadrit maks.
-- Üle 1280 x 720: 30 kaadrit maks.
•• Ei toetata GMC 2 või uuemat.
•• Toetab ainult koodekit BD MVC Spec.
•• Teatud koodekeid (MVC, VP8 ja MJPEG) ei toetata
järgmistes olukordades: kui järjest esitatakse
erinevaid failitüüpe, kui esitatakse LFD-faile või
kui faile esitatakse portreerežiimis.
Heli
Pilt
•• Helisisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud
kiirusest suurem bitikiirus või kaadrikiirus, võib
taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast heli.
•• Ühilduv pildifaili vorming: Jpeg
•• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti,
kui sisus või konteinervormingus on tõrge.
•• Toetatud pildiefektid: 9 efekti
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Random)
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi
mängijaga ühilduda.
•• Toetab kuni WMA 10 Pro 5.1 kanalit. WMA
kadudeta heli esitamise tugi puudub.
•• Koodekeid QCELP, AMR NB/WB ei toetata.
•• Maksimaalne toetatud eraldusvõime: 15.360 x
8.640
Flashi tehnoloogia
•• Ühilduv Flashi versiooniga 10.1
•• Flashi animatsioon
-- Ühilduv failivorming: SWF
•• Soovitatud eraldusvõime: 960 x 540
-- Ettevaatust
Ei saa garanteerida Windowsi
operatsioonisüsteemis toimiva Flash
Player'iga võrdset jõudlust.
Sisu loomise ajal on vajalik optimeerimine
•• Flashi video
-- Ühilduv failivorming: FLV
-- Video
Koodek: H.264 BP
Eraldusvõime: 1920 x 1080
-- Heli
Koodek: H.264 BP
-- Ettevaatust
Ei toetata failivormingut F4V
Ei toetata ekraanivideoid
Power Point
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
-- Laiend: ppt, pptx
-- Versioon: Office 97 ~ Office 2007
•• Mittetoetatud funktsioonid
-- Animatsiooni efekt
-- 3D-kujud (kuvatakse 2D-s)
-- Päis ja jalus (osasid alamüksusi ei toetata)
-- Word Art
-- Joondamine
Võib esineda rühma joondamise tõrkeid
-- Office 2007
Rakendust SmartArt ei toetata täielikult.
Toetatakse 97 alamüksust koguhulgast 115.
------
Objektide lisamine
Poollaiuses tähemärgid
Tähesammud
Tabelid
Vertikaalne tekst
osasid alamüksusi ei toetata
-- Slaidi märkused ja voldikud
PDF
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
-- Laiend: pdf
•• Mittetoetatud funktsioonid
-- Väiksemat kui ühe pikslist sisu ei toetata
jõudluse vähenemise tõttu.
-- Maskitud kujutiste ja paanitud kujutistega
sisu ei toetata.
-- Pööratud tekstiga sisu ei toetata.
-- 3D-varjuefekte ei toetata.
-- Osasid tähemärke ei toetata
(Erimärgid võivad olla rikutud)
WORD
Mallifailid
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
-- Laiend: .doc, .docx
-- Versioon: Office 97 ~ Office 2007
•• Mittetoetatud funktsioonid
-- Lehe taustaefekt
-- Mõned paragrahvistiilid
-- Word Art
-- Joondamine
Võib esineda rühma joondamise tõrkeid
-- 3D-kujud (kuvatakse 2D-s)
-- Office 2007
Rakendust SmartArt ei toetata täielikult.
Toetatakse 97 alamüksust koguhulgast 115.
-----
Tabelid
Poollaiuses tähemärgid
Tähesammud
Vertikaalne tekst
osasid alamüksusi ei toetata
-- Slaidi märkused ja voldikud
•• Loomine/redigeerimine/taasesitamine on
saadaval ainult rakenduses Template.
LFD
•• Toetatud režiimides Network Channel ja Local
Channel
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
-- Laiend: .lfd
Rakendusega Videowall ühilduvad failivormingud
――Täpsemad üksikasjad leiate tarkvara <MagicInfo Server kasutusjuhendist>.
Video
Pilt
•• Ei toetata 3D-videoid.
•• Ühilduv pildifaili vorming: Jpeg, bmp, png
•• Ei toetata sisu, mille eraldusvõime on suurem ülalolevas tabelis määratletud
eraldusvõimest.
•• Maksimaalne toetatud eraldusvõime: 15.360 x 8.640
――Kõrgema eraldusvõimega pildi kuvamine ekraanil võib võtta kauem aega.
•• Videosisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud kiirusest suurem bitikiirus
või kaadrikiirus, võib taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast videopilti.
•• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või
konteinervormingus on tõrge.
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga ühilduda.
•• Toetab kuni H.264, tase 4.1
•• Ei toetata: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.
•• Kõigi videokoodekite, välja arvatud MVC, VP8, VP6 puhul:
-- Alla 1280 x 720: 60 kaadrit maks.
-- Üle 1280 x 720: 30 kaadrit maks.
•• Ei toetata GMC 2 või uuemat.
•• Toetab ainult koodekit BD MVC Spec.
•• Osasid koodekeid ei pruugita toetada püstpaigutuses esitusrežiimis.
Piirangud
•• Kliendi kohta saab esitada ainult ühte videofaili (Video).
――Erinevaid sisufaile saab esitada videoseina monitoridel.
Kahte videofaili (Video) ei saa esitada ühel videoseina monitoril.
Saadaval
Saadaval
Pole saadaval
Schedule
Lehel Schedule saadaolevad funktsioonid
Lehel Schedule on saadaval järgmised funktsioonid.
→ Schedule → ENTER E
HOME
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
12:00 am
12:30 am
Add content to create
a programme on the
channel.
01:30 am
02:00 am
02:30 am
03:00 am
04:00 am
04:30 am
05:00 am
05:30 am
•• Device
-- Kuvab ühendatud mäluseadme nime.
――See suvand aktiveeritakse ainult siis, kui menüüs Device on valitud suvandi Type seadeks Local.
•• Options
01:00 am
03:30 am
•• Type
-- Local: saate lisada või muuta ajakavasid.
-- Network: kuvab serveris seadistatud võrguajakava.
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how
long each item of
content will play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
Lehe Schedule menüü-üksused
Suvandi nimi
Toimingud
06:00 am
Send
Saate saata seadistatud ajakavasid teise mäluseadmesse. See sarnaneb arvuti
kopeerimisfunktsioonile.
Delete
Saate ajakavasid kustutada.
Settings
Vaikesisu esitatakse kanalil, mis ei sisalda saateteavet.
Kanali ajakavade seadistamine
Saate esitada soovitud ajal meediumisisu, nagu videod, fotod ja muusika.
1
Valige seadistatav kanal.
2
Valige video-, muusika- ja fotosisu, mille soovite kanali ajakavva lisada.
3
Määrake ajakava esitamise aeg. (Start Time ~ Stop Time)
4
Muutke kanali ajakava nime ja seejärel valige salvestamise sihtkaust.
5
Vajutage nuppu Save.
――Kohaldub ainult siis, kui suvandi Type seadeks on valitud Local.
Kanali ajakava muutmine
Saate muuta seadistatud kanali ajakava seadeid, nagu sisu, kestus ja ajakava nimi.
1
Valige muudetav kanal.
2
Valige kanali ajakavast muudetav video-, foto- või muusikasisu.
-- Sisu kustutamine: viige kursor soovitud sisu kohale ja vajutage selle kustutamiseks nuppu E.
-- Liikuge sisuloendi paremasse serva. Klõpsake sisu lisamiseks või sisuüksuste taasesitusjärjekorra muutmiseks nupul +.
3
Määrake ajakava esitamise aeg. (Start Time ~ Stop Time)
4
Muutke kanali ajakava nime ja seejärel valige salvestamise sihtkaust.
5
Vajutage nuppu Save.
――Kohaldub ainult siis, kui suvandi Type seadeks on valitud Local.
Template
Lehel Template saadaolevad funktsioonid
Looge ainulaadset sisu mallide abil. Sisu loomine on lihtne. Lihtsalt muutke mallis pilte ja teksti.
HOME
Sortige malliloendit järgmiste kriteeriumite alusel.
→ Template → ENTER E
•• Market
Template
Select a template to customise.
Market : All
Layout : Landscape
1 / 64 item(s)
•• Layout
-- Landscape: valige see režiim, kui kasutate rõhtpaigutust.
-- Portrait: valige see režiim, kui kasutate püstpaigutust.
1
Valige pakutud näidismallide seast soovitud mall.
My Templates
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Preview
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Cancel
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
2
Looge mall, lisades vastavalt soovile teksti, videoid, fotosid või PDF-faile.
Sisu, nagu videod, fotod ja PDF-failid, sisestamine
Teksti sisestamine
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Edit
Template
Item(s) selected
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Select item to delete
picture1.jpg
Hide Element
Preview
Cancel
New town
interior design
Edit Text
Font options
Show
Default content duration
00:00:05
Aspect Ratio
Mute
Done
Save
Cancel
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
Edit Text
Valige teksti sisestamiseks aken Edit Text.
Font options
Taustapildi/-muusika seadistamine
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Font Size: Saate määrata teate tekstisuuruse.
Font Colour: saate seadistada teate tekstivärvi.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Background colour: saate seadistada teate taustavärvi.
Background opacity: saate seadistada teate tausta läbipaistvuse.
Alignment: sõnumi joondusrežiimi valimine.
Scroll: saate seadistada teate kerimissuuna/-kiiruse.
Hide Element: Kuvage või peitke teade.
――Suvandi Hide valimine ei lähtesta teate sätteid.
Reset: saate taastada kõigi suvandi Font options seadete vaikeväärtused.
bg_common_01.jpg
Done
Cancel
3
Preview
Seadistage suvandid Template Name ja Storage.
Save
Duration
23:59:59
Template Name
Template preview is running. It will stop after 20
seconds.
Storage
1
Vaadake loodud malli eelvaadet, kasutades funktsiooni Preview.
2
Malli salvestamiseks vajutage nuppu Save.
Internal
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template1
4
Cancel
Sisu loomise lõpetamiseks vajutage nuppu Save.
Clone Product
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Saate eksportida seadme sätted USB-seadmele või laadida sätteid USB-seadme kaudu.
See suvand on kasulik, kui määrate samad sätted mitmele seadmele.
Kui USB ei sisalda duplikaatfaili
1
Ühendage USB-seade USB-pessa. Käivitage funktsioon Clone Product.
2
Kuvatakse teade No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this product to the USB
storage device?.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kui USB sisaldab duplikaatfaili
1
Ühendage USB-seade USB-pessa. Käivitage funktsioon Clone Product.
2
Kuvatakse teade Cloning file found. Please select an option..
Käivitage funktsioon Clone from USB või Clone to USB.
-- Clone from USB: saate rakendada USB-seadme seaded tootele.
-- Clone to USB: saate kopeerida toote seaded USB-seadmesse.
――Kui konfigureerimine on lõpule viidud, taaskäivitub seade automaatselt.
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Määrake komplektile ID.
Vajutage numbri valimiseks nuppe u/d ja seejärel vajutage nuppu E.
Device ID
Sisestage sisendsignaali vastuvõtuks sisendkaabliga ühendatud toote ID-number. (Vahemik: 0~224)
――Sisestage soovitud number kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.
PC Connection Cable
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate valida viisi, kuidas luua ühendust MDC-ga, et võtta vastu MDC-signaali.
•• RS232C cable
saate suhelda MDC-ga RS232C-stereokaabli kaudu.
•• RJ45(LAN) cable
saate suhelda MDC-ga RJ45-kaabli kaudu.
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.
Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.
Teavet mitme pildi kuvamise kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist. Mõned mudelid ei pruugi funktsiooni
MagicInfo toetada.
Video Wall
Saate aktiveerida või inaktiveerida suvandi Video Wall.
Videoseina loomiseks valige suvand On.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
See funktsioon tükeldab automaatselt videoekraani kuva, tuginedes videoseinamaatriksi konfiguratsioonile.
Avage videoseinamaatriks.
Videoseina kuva tükeldatakse konfigureeritud maatriksi põhjal. Kuvaseadmete vertikaalse või horisontaalse arvu saab määrata
vahemikus 1–15.
――Videoseina saab tükeldada kuni 225 kuvaks.
――Suvand Horizontal x Vertical on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
Screen Position
Tükeldatud kuvade ümberkorraldamiseks reguleerige iga toote numbrit maatriksis, kasutades funktsiooni Screen Position.
Suvandi Screen Position valimine kuvab videoseinamaatriksi koos videoseina moodustavatele toodetele määratud
numbritega.
Toodete ümberkorraldamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi suunanuppe, et toode teise soovitud numbri juurde teisaldada.
Vajutage nuppu E.
――Suvandis Screen Position võib maksimaalselt olla kuni 255 monitori.
――Suvand Screen Position on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
――Funktsiooni kasutamiseks veenduge, et Horizontal x Vertical oleks konfigureeritud.
Format
Saate valida, kuidas videoseinal pilte kuvatakse.
•• Full: pildid kuvatakse täisekraanil ilma veeriseta.
•• Natural: pildid kuvatakse algse kuvasuhtega ilma pilti suurendamata või vähendamata.
――Suvand Format on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
Network Status
HOME
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate kontrollida praegust võrgu- ja Interneti-ühendust.
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
•• Shops & Malls
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Offices & Schools
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Terminals & Stations
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Calibration
selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management abil kohandatud heleduse,
värvi, gamma ja ühtsuse sätteid.
-- Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma ja ühtsus,
kasutades värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management.
-- Programmi Advanced Color Management allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Enne selle funktsiooni kasutamist peate seadistama suvandi Clock Set.
On Timer
Saate seadistada funktsiooni On Timer, et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval automaatselt sisse.
Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.
On/Off Timer
On Timer: saate määrata taimeri algusaja, valides ühe seitsmest valikust. Määrake kõigepealt praegune kellaaeg.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual. Kui teie valikuks on Manual, saate valida
päevad, millal soovite, et funktsioon On Timer lülitab seadme sisse.
-- Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.
Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
•• Volume: saate määrata soovitud helitugevuse. Helitugevuse taseme vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
•• Source: saate valida soovitud sisendallika.
•• Content (kui suvandi Source olekuks on seadistatud Internal/USB): Valige USB-seadmest või sisemisest mäluseadmest
kaust, milles asub sisu, mida soovite toote sisselülitamisel esitada. Sisu võib hõlmata muusika-, foto- või videofaile.
――See funktsioon on saadaval ainult siis, kui USB-seade on ühendatud.
――Kui USB-seadmel pole muusikafaile või te ei vali kausta, mis sisaldab muusikafaili, ei tööta funktsioon Timer korralikult.
――Kui USB-seadmes on ainult üks fotofail, siis funktsioon Slide Show ei toimi.
――Kui kausta nimi on liiga pikk, ei saa kausta valida.
――Iga kasutatav USB määratakse selle isiklikule kaustale. Kui kasutate rohkem kui ühte sama tüüpi USB-seadet, veenduge, et
igale USB-seadmele määratud kaust oleks erineva nimega.
――Soovitame kasutada USB-mälupulka ja mitmikkaardilugejat, kui kasutate funktsiooni On Timer.
――Funktsioon On Timer ei pruugi töötada koos USB-seadmetega, millel on sisseehitatud aku, MP3-mängija või PMP-d, mis on
loodud mõne teise tootja poolt, kuna seadmel kulub selliste seadmete tuvastamiseks liiga kaua aega.
Off Timer
Saate määrata väljalülitamise taimeri (Off Timer), valides ühe seitsmest valikust. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual. Kui teie valikuks on Manual, saate valida
päevad, millal soovite, et funktsioon Off Timer lülitab seadme välja.
-- Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.
Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
Holiday Management
Taimer inaktiveeritakse puhkusena määratletud ajaperioodiks.
•• Add Holiday: saate määrata puhkusena lisatava ajaperioodi.
Valige puhkuse algus- ja lõpukuupäevad, mida soovite lisada, kasutades nuppe u/d ning seejärel klõpsake nuppu Save.
Periood lisatakse puhkusteloendisse.
-- Start: saate määrata puhkuse alguskuupäeva.
-- End: saate määrata puhkuse lõpukuupäeva.
――Delete: saate kustutada puhkuste loendist valitud üksused.
――Edit: saate valida puhkuseüksuse ja seejärel muuta kuupäeva.
•• Set Applied Timer: saate määrata funktsiooni On Timer ja Off Timer, et mitte aktiveerida avalikke puhkuseid.
-- Vajutage nuppu E, et valida funktsiooni On Timer ja Off Timer sätteid, mida te ei soovi aktiveerida.
-- Valitud funktsioonid On Timer ja Off Timer ei aktiveeru.
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.
•• Off / On
•• Message: saate sisestada ekraanil kuvatava teate.
•• Time: saate seadistada suvandi Start Time ja End Time, et kuvada suvandit Message.
•• Font options: saate valida teate teksti fondi ja värvi.
Ticker
•• Position: saate valida suuna, et kuvada suvandit Message.
•• Scroll: saate määrata teate kerimise suvandid Direction ja Speed.
•• Preview: Saate vaadata tiitriseadete eelvaadet.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
More settings
HOME
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Avaneb pildiseadete menüü.
URL Launcher
HOME
Üksikasjaliku teabe saamiseks funktsiooni URL Launcher kasutamise kohta võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest toode
osteti.
――Funktsiooni URL Launcher kasutamiseks valige menüüs System suvandi Play via seadeks URL Launcher.
→ URL Launcher → ENTER E
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2014
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Ekraani reguleerimine
Konfigureerige suvandi Picture sätteid (Backlight, Colour Tone jne).
Funktsiooni Picture menüüsuvandite paigutus võib erineda sõltuvalt seadmest.
Picture Mode
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
•• Shops & Malls
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Offices & Schools
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
Picture
Picture Mode
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
Terminals & Stations
•• Terminals & Stations
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
· Backlight
100
· Contrast
70
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
· Brightness
45
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
· Sharpness
65
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50R50
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Calibration
selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management abil kohandatud heleduse,
värvi, gamma ja ühtsuse sätteid.
-- Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma ja ühtsus,
kasutades värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management.
-- Programmi Advanced Color Management allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Picture Mode
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Mode-seaded
Terminals & Stations
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
65
· Colour
50
G50R50
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kohandatavad suvandid
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Calibration
· Backlight
· Tint (G/R)
Teie seadmel on mitmeid suvandeid pildikvaliteedi reguleerimiseks.
Backlight
――Kui teete muudatusi suvandites Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour või Tint (G/R), reguleeritakse OSDmenüüd vastavalt.
――Saate reguleerida ja salvestada iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
――Pildi heleduse alandamine vähendab voolutarbimist.
Colour Temperature
Saate reguleerida värvitemperatuuri (punane/roheline/sinine). (Vahemik: 2800K–16000K)
――Aktiveeritud, kui valiku Colour Tone seadeks on määratud Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
Picture
Colour Temperature
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
10000K
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Colour Temperature.
White Balance
2 Point
Reguleerib värvitemperatuuri, et saavutada loomulikum pilt.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) tumedust.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.
Picture
White Balance
•• Reset: Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
10 Point
Kontrollib valge tasakaalu 10-punktilise intervalliga, reguleerides punase, rohelise ja sinise värvi heledust.
•• Off / On
Level: saate valida reguleerimiseks intervalli.
Red: saate reguleerida punase värvi taset.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Green: saate reguleerida rohelise värvi taset.
Blue: saate reguleerida sinise värvi taset.
Reset: Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
――Mõned välisseadmed ei pruugi toetada seda funktsiooni.
――Aktiveeritud, kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Offices & Schools (Videos/Images).
Gamma
Saate reguleerida esmase värvi intensiivsust.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Gamma.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Calibrated value
Valige, kas rakendada värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management abil kohandatud heleduse, värvi, gamma ja
ühtsuse seadeid režiimidele Teave ja Reklaam.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Programmi Advanced Color Management allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Calibrated value.
Picture
Calibrated value
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Advanced Settings
Picture Mode
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Terminals & Stations
Darker
Flesh Tone
0
Colour Space
Motion Lighting
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Off
Native
Off
Kohandatavad suvandid
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space / Motion Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Medium
Black Tone
RGB Only Mode
Shops & Malls, Offices & Schools,
Video Wall
Picture Mode-seaded
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Advanced Settings.
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
Off
Saate reguleerida ekraani kontrastsust.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Saate valida musta taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Rõhutatakse roosat Flesh Tone.
RGB Only Mode
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kuvab värvisuvandid Red, Green ja Blue, et teha peenhäälestust värvitoonile ja küllastusele.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Reguleerib piltide loomiseks saadaolevate värvide (või värviruumi) ulatust ja valikut.
•• Auto / Native / Custom
――Suvandite Colour, Red, Green, Blue ja Reset reguleerimiseks seadistage suvandi Colour Space olekuks Custom.
Motion Lighting
Saate vähendada toite tarbimist, vähendades ekraani heledust, kui ekraanil olev pilt liigub.
•• Off / On
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Calibration
Picture Mode-seaded
Kohandatavad suvandid
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise
Filter / HDMI Black Level / Film Mode / Dynamic
Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Colour Tone
Picture Options
Kui sisendallikas on PC või HDMI (arvutiühendus).
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
Kui sisendallikaks on HDMI.
MPEG Noise Filter
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Colour Tone.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / Cool / Standard / Warm
――Reguleerida ja salvestada saab iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
Digital Clean View
Kui seadme poolt vastuvõetav edastussignaal on nõrk, saate aktiveerida funktsiooni Digital Clean View, et vähendada
staatilisust ja järelkujutisi, mis võivad ilmuda ekraanile.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Vastuvõetud signaali tugevus on suurim, kui riba on roheline.
――Kui signaal on nõrk, proovige kõiki võimalusi, kuni seade kuvab parimat pilti.
MPEG Noise Filter
Saate vähendada MPEG-müra, et pakkuda parandatud pildikvaliteeti.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
•• Low / Normal
――Saadaval ainult režiimides HDMI (AV ajastus: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
see režiim sobib filmide vaatamiseks.
Film Mode
Off
Saate seadistada seadme automaatselt tunnetama ja töötlema filmisignaali allikatest ning reguleerida pildi optimaalset
kvaliteeti.
Dynamic Backlight
Off
•• Off / Auto1 / Auto2
――Saadaval režiimides HDMI (1080i).
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Dynamic Backlight
Saate automaatselt taustavalgust reguleerida, et saavutada hetkeolukorrale vastav parim võimalik ekraanikontrast.
•• Off / On
――Funktsioon Dynamic Backlight pole saadaval, kui sisendallikaks on seadistatud PC ja samal ajal on rakenduse Video Wall
olekuks seadistatud On.
Picture Size
Saate valida ekraanil kuvatava pildi suuruse ja kuvasuhte.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Olenevalt praegusest sisendallikast kuvatakse erinevad ekraani reguleerimise suvandid.
•• 16:9: määrab pildile 16:9 lairežiimi.
Picture Size
Picture Size
•• Zoom1: kasutage keskmise suurenduse jaoks. Lõikab ära ülemise serva ja küljed.
16:9
•• Smart View 1: vähendab 16:9 pilti 50%.
――Smart View 1 on aktiveeritud ainult režiimides HDMI.
· Position
Resolution
•• Zoom2: kasutage tugevama suurenduse jaoks.
Off
•• Smart View 2: vähendab 16:9 pilti 25%.
――Smart View 2 on aktiveeritud ainult režiimides HDMI.
•• Wide Fit: suurendab pildi kuvasuhet, et see sobituks tervele ekraanile.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• 4:3: määrab pildile tavalise (4:3) režiimi.
――Ärge seadistage seadet 4:3 formaadile pikaks ajaks.
Vasakul ja paremal kuvatavad ääred või kuva ülemine ja alumine serv võivad põhjustada pildi sissepõlemist, mida ei
kata garantii.
•• Screen Fit: kuvab täispildi ilma väljalõigeteta, kui sisestatakse HDMI (720p / 1080i / 1080p) signaale.
•• Custom: võimaldab muuta eraldusvõimet, et see sobiks kasutaja eelistustega.
•• Original ratio: kui sisendallikaks on PC, HDMI(arvutiühendus), esitatakse videod esialgses kuvasuhtes.
――Portide saadavus võib mudelist sõltuvalt erineda.
Position
Reguleerib pildi asetust. Position on saadaval ainult juhul, kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Zoom1, Zoom2,
Wide Fit, Screen Fit või Custom.
――Funktsiooni Position kasutamiseks pärast oleku Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit või Custom valimist järgige neid
samme.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
Resolution
Off
1
Vajutage nuppu d, et valida funktsiooni Position. Vajutage nuppu E.
2
Vajutage nuppu u või d, et liigutada pilti üles või alla.
3
Vajutage nuppu E.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Zoom/Position
Saate reguleerida pildi suumi ja asendit. See suvand on saadaval, kui sisendallikaks on valitud HDMI (1080i/1080p). Selle
suvandi kasutamiseks tuleb valida suvandi Picture Size seadeks Custom.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
Off
1
Vajutage nuppu d, et valida funktsiooni Zoom/Position. Vajutage nuppu E.
2
Valige Zoom või Position. Vajutage nuppu E.
3
Vajutage nuppu u/d/l/r, et liigutada pilti.
4
Vajutage nuppu E.
――Kui soovite lähtestada pildi selle algsele asetusele, valige suvand Reset kuval Zoom/Position.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Pilt seadistatakse selle vaikeasetusele.
Resolution
Kui pilt ei ole normaalne isegi siis, kui graafikakaardi resolutsioon on üks alltoodutest, saate pildi kvaliteedi optimeerida, kui
valite selle menüü abil tootele sama resolutsiooni, mis arvutil.
Saadaolevad eraldusvõimed: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Auto Adjustment
Saate reguleerida sageduse väärtusi/asetusi ning peenhäälestada sätteid automaatselt.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Saadaval ainult režiimis PC.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
-- Saadaval ainult režiimis PC.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Coarse / Fine
eemaldab või vähendab pildimüra.
Kui müra ei eemaldata peenhäälestamise poolt, kasutage funktsiooni Coarse, et reguleerida sagedust võimalikult hästi
(Coarse) ning peenhäälestage uuesti. Kui müra on eemaldatud, reguleerige pilti uuesti, et see oleks joondatud kuva
keskkohaga.
•• Position
Saate reguleerida arvuti ekraanipaigutust, kui see pole keskel või ei sobitu seadme ekraanile.
Vajutage nuppu ▲ või ▼, et reguleerida vertikaalset asetust. Vajutage nuppu ◄ või ►, et reguleerida horisontaalset
asetust.
•• Image Reset
lähtestab pildi vaikesätetele.
Picture Off
Suvandi Picture Off valimisel lülitub ekraan välja. Helitugevus pole inaktiveeritud.
Ekraani sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu peale helitugevusnupu.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Reset Picture
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate lähtestada praeguse pildirežiimi vaikesätted.
OnScreen Display
PIP
PIP-seaded
Välisest videoallikast tulev pilt kuvatakse põhiekraanil ning seadmest tulev pilt kuvatakse PIP-alampildi ekraanil.
MENUm → OnScreen Display → PIP → ENTERE
Põhipilt
Alampilt
OnScreen Display
PC
HDMI
PIP
HDMI
PC
Rotation
Screen Protection
Message Display
Menu Transparency
Menu Language
Medium
English
Reset OnScreen Display
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- PIP-heli kohta saate lisateavet suvandi Sound Select juhistest.
-- Kui lülitate toote PIP-režiimis vaatamise ajal välja, jääb PIP-režiim pärast toite välja-/
sisselülitamist aktiveerituks.
-- Võite märgata, et PIP-ekraanil muutub pilt veidi ebaloomulikuks, kui kasutate mängude või
karaoke vaatamiseks põhiekraani.
•• PIP (Off / On): saate aktiveerida või inaktiveerida PIP-funktsiooni.
PIP
•• Source: saate valida alampildi allika.
PIP
Off
•• Size (
Source
PC
Õ
•• Position (
,
――Topeltrežiimis (
Ã
•• Sound Select (Main / Sub): saate valida, kas kuulata Main pildi või Sub pildi heli.
Size
Position
Sound Select
Main
OK
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
): saate valida alampildi suuruse.
): saate valida alampildi positsiooni.
,
) ei saa suvandit Position valida.
Rotation
Rotate menu
Saate konfigureerida menüüekraani.
MENUm → OnScreen Display → Rotation → ENTERE
•• Landscape: menüü kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikimisi).
•• Portrait: menüü kuvatakse vertikaalrežiimis seadme ekraani paremas servas.
Rotation
Rotate Content
Rotate menu
Landscape
Rotate Content
Landscape
•• Landscape: ekraani kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikeseadistus).
Aspect Ratio
Full Screen
•• Portrait: ekraani kuvatakse vertikaalrežiimis.
Pöörake seadme ekraani suunda.
Aspect Ratio
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate määrata pööratud ekraani olema kas täisekraani või originaalekraani.
•• Full Screen: pööratud ekraani kuvatakse täisekraanil.
•• Original: pööratud ekraani kuvatakse originaalse kuvasuhtega.
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Rotate Content olekuks on seadistatud Portrait.
Screen Protection
Auto Protection Time
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Kui ekraanil kuvatakse liikumatut pilti teie määratletud aja jooksul, aktiveerib seade ekraanisäästja, et vältida ekraanile
varikujutise sissepõlemist.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Screen Burn Protection
Off
Ekraani sissepõlemise võimaluse vähendamiseks on see seade varustatud ekraani sissepõlemise vältimise tehnoloogiaga
Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection liigutab pilti natuke ekraanil.
Tehnoloogia Screen Burn Protection Time seadistus võimaldab teil programmeerida pildi liikumist minutites.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Pixel Shift
Saate minimeerida pildi sissejäävust, liigutades piksleid natuke horisontaalselt või vertikaalselt.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical ja Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Pixel Shift olekuks on seadistatud On.
•• Horizontal: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.
•• Vertical: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.
•• Time: saate seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.
Funktsiooni Pixel Shift saadaolevad sätted ja optimaalsed sätted
Saadaolevad sätted
Optimaalsed sätted
Horizontal (pikslit)
0~4
4
Vertical (pikslit)
0~4
4
Time (minutit)
1 min ~ 4 min
4 min
――Funktsiooni Pixel Shift väärtus võib erineda sõltuvalt seadme suurusest (tollides) ja režiimist.
――Liikumatu pildi või 4:3 formaadis väljundi kuvamine pikema aja jooksul võib põhjustada pildi sissejäävust. See pole seadme
defekt.
――Kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Screen Fit, inaktiveeritakse režiim Pixel Shift.
Timer
Screen Burn Protection
Saate määrata taimeri suvandile Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funktsioon Screen Burn Protection lõpetab automaatselt pärast määratletud aega.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Off
Repeat: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud ajaintervallidega (Period).
Interval: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud perioodidega (alates Start Time kuni
End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time ja End Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Timer olekuks on seadistatud Repeat
või Interval.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Mode: saate valida kuvatava ekraani kaitsemustri.
-- Pixel: ekraanil olevad pikslid muutuvad pidevalt vaheldumisi mustaks.
-- Rolling bar: vertikaalne riba liigub vasakult paremale.
-- Fading screen: kogu ekraan muutub heledamaks, seejärel tumedamaks.
――Suvandite Rolling bar ja Fading screen mustrid kuvatakse ainult ühe korra, sõltumata määratletud ajaperioodi
kordusest.
•• Period: saate määrata ajaintervalli funktsiooni Screen Burn Protection aktiveerimiseks.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Repeat on valitud suvandile Timer.
•• Time: saate määratleda kestuse, millal hoitakse funktsiooni Screen Burn Protection sees.
――Lubatud, kui suvandi Timer seadeks on valitud Repeat ja suvandiMode seadeks Pixel.
•• Start Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni aktiveerimise algusaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
•• End Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni inaktiveerimise lõpuaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
Immediate display
Screen Burn Protection
Ekraanisäästja valimine, mida soovite kuvada kohe.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Kui ekraani kuvasuhteks on seadistatud 4:3, reguleerige ekraani kaitsmiseks külgedel olevate valgete veeriste heledust.
•• Off / Light / Dark
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Message Display
Source Info
Saate valida, kas sisendallika muutumise korral kuvatakse allika ekraanimenüü.
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Saate valida, kas signaali mittetuvastamisel kuvatakse signaali puudumise ekraanimenüü.
•• Off / On
MDC Message
Saate valida, kas toote juhtimisel MDC-ga kuvatakse MDC ekraanimenüü.
•• Off / On
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Menu Transparency
Saate reguleerida menüükasti läbipaistvust.
•• High / Medium / Low
MENU m → OnScreen Display → Menu Transparency → ENTER E
OnScreen Display
Menu Transparency
Medium
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Menu Language
Saate valida menüükeele.
――Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle. See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
English
Reset OnScreen Display
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
See suvand taastab suvandi OnScreen Display tehase vaikeseaded.
Heli reguleerimine
Saate konfigureerida seadme helisätteid (Sound).
Sound Mode
Saate valida helirežiimi, mis sobib teie isiklike eelistustega.
•• Standard: saate valida tavalise helirežiimi.
•• Music: saate rõhutada muusikat üle häälte.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: saate filmide jaoks pakkuda parimat heli.
•• Clear Voice: saate rõhutada hääli üle teiste helide.
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
HDMI Sound
AV(HDMI)
Auto Volume
Off
Reset Sound
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Amplify: saate suurendada kõrgsagedusega heli tugevust, et saavutada parem kuulamiskogemus kuulmisraskustega
inimestele.
Sound Effect
Saate konfigureerida väljastatava heli jaoks eelistatud efekte.
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Sound Mode olekuks on seadistatud Standard.
MENUm → Sound → Sound Effect → ENTERE
Virtual Surround
See funktsioon pakub virtuaalset 5.1-kanalilist ruumilise heli kogemust kõlarite kaudu, kasutades HRTF-tehnoloogiat (Head
Related Transfer Function).
Sound Effect
Virtual Surround
Off
Dialog Clarity
Off
Equaliser
•• Off / On
Dialog Clarity
See funktsioon võimaldab teil suurendada hääle tugevust üle taustamuusika või heliefektide nii, et dialoogid oleks kuulda
selgemalt.
•• Off / On
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Equaliser
Kasutage suvandit Equaliser, et kohandada iga kõlari heliseadistust.
•• Balance L/R: saate reguleerida tasakaalu vasaku ja parema kõlari vahel.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (ribalaiuse reguleerimine): saate reguleerida kindla ribalaiuse sageduse taset.
•• Reset: saate lähtestada ekvalaiseri vaikesätted.
HDMI Sound
Valige, kas heli edastab AV(HDMI) või PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
AV(HDMI)
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Auto Volume
Helitugevus võib erineda sõltuvalt kanalist.
Saate automaatselt ühtlustada helitugevuse taset, kui vahetate kanalit.
•• Off / Normal / Night
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Olek Normal ühtlustab helitugevuse taset kõikidel kanalitel nii, et kanalite vahetamisel oleks helitugevus samal tasemel.
Olek Night ühtlustab ja vähendab helitugevust igal kanalil nii, et iga kanal on vaiksem. Olek Night on kasulik öösel, kui soovite
hoida helitugevust madalal tasemel.
――Ühendatud allikaseadme helitugevuse reguleerimiseks seadistage suvandi Auto Volume olekuks Off. Ühendatud
Sound
Auto Volume
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Off
allikaseadme helitugevuse reguleerimist ei pruugita rakendada, kui suvandi Auto Volume olekuks on seadistatud Normal
või Night.
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda. Saate lähtestada helisätted tehase vaikeolekule.
Network
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
Saate kontrollida aktiivset võrku ja internetiühenduse olekut.
Saate konfigureerida võrguseadeid, et kasutada mitmesuguseid Smart Hubi funktsioone, nagu Internetiotsing, sisu jagamine koduvõrgus ja funktsioonivärskendused.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
Network Settings
Select your network type.
Network Type
Wireless
Wireless network
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please
contact your Internet service provider.
Disconnect
IP Settings
Retry
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Close
Refresh
WPS(PBC)
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Network Type
•• Wireless / Wired
Võrguseaded (juhtmega)
•• Sõltuvalt sellest, kuidas võrk on konfigureeritud, võib teil olla võimalik ühendada seade
kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi otse võrgu
seinapistikuga.
Vaadake allolevat joonist. Veenduge, et seinapistik oleks ühendatud modemiga või ruuteriga mujal
teie majas.
Kaabelvõrguga ühenduse loomine
Seadme ja kohtvõrgu ühendamiseks kaabli abil on kolm võimalust.
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel oleva
kohtvõrgupordi ja välismodemi.
Vaadake allolevat joonist.
LAN
Seinal asuv LAN-port
RJ45
LAN
Seinal asuv modemiport.
Väline modem
(ADSL / VDSL)
Modemi kaabel
RJ45
Kui teil on dünaamiline võrk, peaksite kasutama ADSL-modemit või ruuterit, mis toetab dünaamilise
hostikonfiguratsiooni protokolli (DHCP). DHCP-d toetavad modemid ja ruuterid pakuvad automaatselt
IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtusi, mida teie seade vajab juurdepääsuks internetile, et te
ei peaks sisestama neid käsitsi. Enamus koduvõrke on dünaamilised võrgud.
LAN-kaabel
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi IPjagajaga, mis on ühendatud välismodemiga. Ühendamiseks kasutage kohtvõrgukaablit. Vaadake
allolevat joonist.
LAN
Seinal asuv modemiport.
Väline modem
(ADSL / VDSL)
Modemi kaabel
IP-jagaja
(DHCP-serveri korral)
LAN-kaabel
LAN-kaabel
LAN-kaabel
RJ45
Mõned võrgud nõuavad staatilist IP-aadressi. Kui teie võrk nõuab staatilist IP-aadressi, peate
võrguühenduse seadistamisel sisestama IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtused käsitsi
seadme kaabliseadistusekraanil. IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtuste saamiseks võtke
ühendust oma internetiteenuste pakkujaga (ISP).
Kui teil on Windowsi arvuti, saate need väärtused hankida ka oma arvuti kaudu.
――Saate kasutada ADSL-modemeid, mis toetavad DHCP-d, kui võrk nõuab staatilist IP-aadressi.
――DHCP-d toetavad ADSL-modemid lasevad teil samuti kasutada staatilisi IP-aadresse.
Internetiteenuste kasutamiseks (nt tarkvaravärskendusteks) seadistage võrguühendus.
2
Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
Automaatne Network Settings (juhtmega)
3
Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Tugi.
4
Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
Saate ühendada seadme võrguga LAN-kaabli abil.
Esmalt ühendage LAN-kaabel.
Automaatne seadistamine
Käsitsi seadistamine
1
Valige lehel Network Settings suvandi Network Type seadeks Wired.
1
Valige lehel Network Settings suvandi Network Type seadeks Wired.
2
Vajutage nuppu Connect, et käivitada Network Settings.
2
Vajutage nuppu Connect, et käivitada Network Settings.
-- Nupp Connect on lubatud ainult siis, kui LAN-kaabel on õigesti ühendatud.
3
Kuvatakse võrgutest ning see kinnitab võrguühenduse.
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Wired network and Internet connection
completed.”.
――Kui ühenduseprotsess nurjub, kontrollige LAN-pordi ühendust.
――Kui automaatne protsess ei suuda leida võrguühenduse väärtusi või soovite määrata ühendust käsitsi,
minge järgmise jaotise juurde (võrguseadistus).
-- Nupp Connect on lubatud ainult siis, kui LAN-kaabel on õigesti ühendatud.
3
Kuvatakse võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess. Vajutage nuppu Stop. Kinnitamise protsess
lõppeb.
4
Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings. Kuvatakse ekraan IP Settings.
5
Valige üleval olev väli ja vajutage nuppu E ning seejärel seadistage suvandi IP Settings olekuks
Enter manually. Korrake sisestusprotsessi iga välja puhul suvandis IP Address.
Käsitsi Network Settings (juhtmega)
――Suvandi IP Settings seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS Setting
olekuks automaatselt Enter manually.
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri aadressi.
Sisestage need väärtused käsitsi.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
1
Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
6
Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrgutest
ning käivitub kinnitamise protsess.
7
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Wired network and Internet connection
completed.”.
Võrguseaded (juhtmevaba)
Juhtmevaba võrguühenduse loomine
Traadita IP-jagaja
(DHCP-serveriga ruuteri korral)
Seinal asuv LAN-port
LAN-kaabel
Samsung soovitab kasutada protokolli IEEE 802.11n. Video esitamisel üle võrguühenduse ei pruugita
seda esitada sujuvalt.
――Valige juhtmevaba IP-jagaja jaoks kanal, mis ei ole hetkel kasutusel. Kui juhtmevaba IP-jagaja jaoks
seadistatud kanal on hetkel kasutusel teise lähedaloleva seadme poolt, tekib häire- ja sidetõrge.
Automaatne võrguseadistus (juhtmevaba)
Enamikel juhtmevabadest võrkudest on valikuline turbesüsteem, mis nõuab, et võrku kasutavad
seadmed edastavad krüptitud turvakoodi (juurdepääsu võti või Security Key). Security Key põhineb
pääsufraasil, mis on tavaliselt kindlaks määratud pikkusega sõna või tähtede ja numbrite kombinatsioon
ning mis palutakse teil sisestada, kui seadistate turvalisuse oma juhtmevaba võrgu jaoks. Kui kasutate
võrguühenduse seadistamiseks seda meetodit ning teil on olemas Security Key oma juhtmevaba võrgu
jaoks, peate sisestama pääsufraasi automaatse või käsitsi seadistusprotsessi ajal.
Automaatne seadistamine
1
Valige lehel Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless.
2
Funktsioon Network otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui olete lõpetanud, kuvab see
loendi saadaolevate võrkudega.
3
nuppu E.
――Teie seade toetab ainult järgmisi juhtmevaba võrgu turvaprotokolle.
――Kui soovitud juhtmevaba ruuterit ei kuvata, valige suvand Refresh, et uuesti otsida.
Kui valite puhta kiire läbilaskevõime (Greenfield) 802.11n režiimi ja krüptimistüübiks on pääsupunktil
või juhtmevabal marsruuteril seadistatud WEP, TKIP või TKIP AES (WPS2Mixed), ei toeta Samsungi
seadmed ühendust kooskõlas uue Wi-Fi sertifikaadi tehniliste andmetega.
――Kui pärast uuesti proovimist ruuterit ei leita, valige nupp Stop.
Kuvatakse nupp Add Network.
Valige suvand Add Network, et lisada juhtmevaba võrk, millega ühendus luua.
――Kui teie juhtmevaba ruuter toetab protokolli WPS (Wi-Fi Protected Setup), saate luua võrguühenduse
PBC (nupuvajutusega konfigureerimine) või PIN-i (personaalne identifitseerimisnumber) kaudu. WPS
konfigureerib automaatselt SSID- ja WPA-võtme ükskõik kummas režiimis.
――Ühendusviisid: Juhtmevaba võrguühenduse saate seadistada kolmel erineval viisil.
Automaatne seadistus (kasutades automaatset võrgu otsimise funktsiooni), käsitsi seadistus,
WPS(PBC)
Võrkude loendis vajutage võrgu valimiseks nuppu ▲ või ▼ ning seejärel vajutage kaks korda
4
Kui kuvatakse ekraan Enter password., jätkake sammuga 5. Kui valite juhtmevaba marsruuteri, mis
pole turvatud, jätkake sammuga 7.
5
Kui ruuter on turvatud, sisestage Enter password. (turvavõti või PIN-kood).
6
Kui olete lõpetanud, kasutage paremat nooleklahvi, et liigutada kursorit suvandini Done ning
Käsitsi seadistamine
seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning käivitub kinnitamise protsess.
1
Valige lehel Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless.
2
Funktsioon Network otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui olete lõpetanud, kuvab see
――Luuakse ühendus marsruuteriga, kuid juurdepääsu internetile pole.
7
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Your wireless network and Internet connection
loendi saadaolevate võrkudega.
are setup and ready to use.”.
3
Käsitsi võrguseadistus (juhtmevaba)
Võrkude loendis vajutage võrgu valimiseks nuppu u või d ning seejärel vajutage kaks korda
nuppu E.
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
――Kui soovitud juhtmevaba ruuterit ei kuvata, valige suvand Refresh, et uuesti otsida.
Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri aadressi.
Sisestage need väärtused käsitsi.
――Kui pärast uuesti proovimist ruuterit ei leita, valige nupp Stop.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
1
Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
2
Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
3
Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Tugi.
4
Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
Kuvatakse nupp Add Network.
Valige suvand Add Network, et lisada juhtmevaba võrk, millega ühendus luua.
4
Kui kuvatakse ekraan Enter password., jätkake sammuga 5. Kui valite juhtmevaba marsruuteri, mis
pole turvatud, jätkake sammuga 7.
5
Kui ruuter on turvatud, sisestage Enter password. (turvavõti või PIN-kood).
6
Kui olete lõpetanud, kasutage paremat nooleklahvi, et liigutada kursorit suvandini Done ning
seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning käivitub kinnitamise protsess.
7
Võrguühenduse loomise ajal valige Stop. Sellega katkestatakse ühendus.
8
Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings. Kuvatakse ekraan IP Settings.
9
Valige üleval olev väli ja vajutage nuppu E ning seejärel seadistage suvandi IP Settings olekuks
Enter manually. Korrake sisestusprotsessi iga välja puhul suvandis IP Address.
――Suvandi IP Settings seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS Setting
olekuks automaatselt Enter manually.
10Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrgutest
ning käivitub kinnitamise protsess.
11Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Your wireless network and Internet connection
are setup and ready to use.”.
WPS(PBC)
Kuidas seadistada WPS(PBC) abil
Kui teie marsruuteril on nupp WPS(PBC), järgige neid samme.
1
Valige lehel Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless.
2
Valige WPS(PBC) ja vajutage nuppu E ning seejärel uuesti nuppu E.
3
Vajutage kahe minuti jooksul marsruuteril nuppu WPS(PBC). Seade hangib automaatselt kõik
vajalikud võrguseadistuse väärtused ning loob võrguühenduse.
4
Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning võrguseadistus on valmis.
Wi-Fi Direct
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Selle funktsiooni kasutamiseks peab
mobiilsideseade toetama funktsiooni
Wi-Fi Direct.
Seadistage see toote ühendamiseks juhtmevabade mobiilsideseadmetega. Selle funktsiooni abil saate juhtmevabad mobiilsideseadmed ühendada oma seadmega otse
ilma marsruuterita.
Mobiilsideseadme ühendamiseks seadmega funktsiooni Wi-Fi Direct abil järgige neid samme.
1
Avage ekraan Wi-Fi Direct. Toode hakkab seadmeid otsima.
2
Lülitage seadmes funktsioon Wi-Fi Direct välja. Valige soovitud WiFi-seade.
•• PBC (nupuvajutusega konfigureerimine): Vajutage kahe minuti jooksul oma Wi-Fi seadmel nuppu WPS(PBC) Seade hangib automaatselt kõik vajalikud
võrguseadistuse väärtused ning loob võrguühenduse.
•• PIN: sisestage oma seadmesse kuvatav PIN.
――Kui soovite seadme ühenduse katkestada, valige ühendatud Wi-Fi seade ja seejärel valige käsk Disconnected.
Multimedia Device Settings
MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E
Saate lubada oma võrgus olevatel teistel seadmetel (nt nutitelefonidel ja tahvelseadmetel) jagada oma seadme sisu.
Screen Mirroring
Server Network Settings
MENU m → Network → Screen Mirroring → ENTER E
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Ühendage tootega mobiilsideseade, mis toetab peegeldusfunktsiooni. See võimaldab edastada
mobiilsideseadme kuva ja heli tootesse. Peegeldamine tähendab mobiilsideseadme kuva ja heli
edastamist kuvaseadmesse.
――Funktsiooni Screen Mirroring kasutamiseks veenduge, et mobiilsideseade toetaks
peegeldusfunktsiooni, nagu AllShare Cast, WiDi (versioon 3.5 või uuem) või Miracast.
Peegeldusfunktsiooni saadavuse kontrollimiseks külastage mobiilsideseadme tootja veebisaiti.
――Võrguhõive korral võib kuva või heli olla katkendlik.
Screen Mirroring
Käivitage mobiilsideseadmes peegeldusfunktsioon. Mobiilsideseade otsib automaatselt toodet ja kuvab
selle loendis.
――Kui mobiilsideseadet ei saa tootega ühendada, lülitage mõlemad seadmed välja ja sisse ning seejärel
proovige uuesti.
Connect to server
Funktsiooni Player käivitamiseks looge võrguühendus.
•• Kui aktiveeritud on suvand SSL, on server konfigureeritud kasutama olekut https ja andmeedastus
on krüptitud.
――Sisestage serveri IP-aadress ja pordinumber. Kasutage pordinumbriks 7001. (Kui serveriga ei saa
ühendust luua pordinumbriga 7001, küsige oma serveri administraatorilt õiget pordinumbrit ning
seejärel muutke pordinumber ära.)
MagicInfo Mode
Valige sobiv MagicInfo Mode, lähtudes keskkonnast, kus toodet kasutate.
•• Lite / Premium
Screen Mirroring Device Manager
Server Access
Saate ühendustaotluse kinnitada või tagasi lükata.
Valige serverivõrguga ühendamise viis.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Valige FTP-töörežiim.
•• Active / Passive
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Saate valida või sisestada seadme nime.
Seda nime saab näidata võrgu kaugjuhtseadmetes üle võrgu.
System
Setup
Algseaded (System)
Pärast toote esmakordset sisselülitamist konfigureerige põhiseaded, nagu keel, kanal ja kellaaeg.
MENU m → System → Setup → ENTER E
1
Vajutage nuppu u või d ja seejärel nuppu E. Määrake ekraanimenüü keel.
System
2
Setup
Rotate menu
Saate konfigureerida menüülehe suuna.
Time
-- Landscape / Portrait
3
Auto Source Switching
Network Settings
Saate seadistada oma võrguühendust. Vajutage käivitamiseks nuppu E. Kui teil puudub võrgu seadistamiseks vajalik
teave või soovite seda teha hiljem, valige Skip. Võrguühendust saab seadistada hiljem menüüs Network.
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
Keele valimine
4
77
Device Manager
Clock Set
Määrake praegune kuupäev ja kellaaeg, seejärel valige suvand Next.
5
Play via
Valige sobiv mängijarežiim, lähtudes keskkonnast, kus toodet kasutate.
――Suvandi Play via seadistussamm kuvatakse ainult võrguühenduse olemasolu korral.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN.
6
Setup Complete
Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.
Time
Saate konfigureerida suvandit Clock Set või Sleep Timer. Samuti saate määrata seadme määratud ajal automaatselt sisse või
välja lülituma, kasutades funktsiooni Timer.
――Praeguse kellaaja kuvamiseks vajutage nuppu INFO.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Valige Clock Set. Valige Date või Time ja seejärel vajutage nuppu E.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või vajutage üles- ja allanoolt. Ühelt väljalt järgmisele liikumiseks kasutage
vasak- ja paremnoolt. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu E.
――Saate määrata suvandi Date ja Time otse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil numbrinuppe.
DST
Saate lülitada DST-funktsiooni (suveaeg) sisse või välja.
Off / On
•• Start Date: saate määrata suveaja alguskuupäeva.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• End Date: saate määrata suveaja lõppkuupäeva.
•• Time Offset: saate määrata oma ajavööndi ajanihke.
Sleep Timer
Saate automaatselt lülitada seadme välja pärast eelseadistatud aja möödumist.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Aja valimiseks kasutage üles- ja allanoolt ning seejärel vajutage nuppu E. Funktsiooni Sleep Timer tühistamiseks valige
Off.
Power On Delay
Mitme toote ühendamisel reguleerige iga toote sisselülitusaega (vahemikus 0–50 sekundit), et vältida toite ülekoormust.
Auto Source Switching
Kui monitor lülitatakse sisse nii, et suvand Auto Source Switching on olekus On ja eelnev videoallika valik pole aktiivne, otsib
monitor automaatselt aktiivse videosignaali jaoks erinevaid video sisendallikaid.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Kui suvandi Auto Source Switching olekuks on seadistatud On, otsitakse aktiivse video jaoks monitori videoallikat
automaatselt.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
Off
끄기
Off
All
HDMI
Valik Primary Source aktiveeritakse, kui praegust videoallikat ei tunta ära.
Valik Secondary Source aktiveeritakse, kui ühtki esmast videoallikat pole saadaval.
Kui ei tuvastata esmast ega teisest sisendallikat, otsib kuvar kaks korda aktiivset allikat, kontrollides mõlemal korral esmast ja
teisest allikat. Kui mõlemad otsingud nurjuvad, naaseb kuvar esimesele videoallikale ja kuvab teate signaali puudumise kohta.
Kui valiku Primary Source olekuks on seadistatud All, otsib monitor aktiivset videoallikat tuvastada püüdes kõik videoallika
sisendid kaks korda järjest läbi ja pöördub järjestuse esimese videoallika juurde tagasi, kui videot ei leita
Primary Source Recovery
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Valige, kas lülitada valitud esmasele sisendallikale, kui esmane sisendallikas ühendatakse.
――Funktsioon Primary Source Recovery inaktiveeritakse, kui suvandi Primary Source olekuks on seadistatud All.
Primary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Primary Source.
Secondary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Secondary Source.
Power Control
Auto Power On
See funktsioon lülitab toote sisse kohe, kui see vooluvõrku ühendatakse. Toitenuppu pole vaja vajutada.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Max. Power Saving
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
Power Button
Network Standby
•• Off / On
Auto
Power on only
Off
See funktsioon lülitab seadme välja, et vähendada energiatarbimist pärast seda, kui arvuti on olnud teatud aja jooksul
jõudeolekus.
•• Off / On
Standby Control
Saate ekraani seadistada sisendsignaali vastuvõtmisel lülituma ooterežiimile.
•• Auto
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveerub energiasäästurežiim isegi juhul, kui allikaseade on monitoriga ühendatud.
Kui ühtegi allikaseadet pole ühendatud, kuvatakse teade No Signal.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off
Kui sisendsignaalid puuduvad, kuvatakse teade No Signal.
――Kui allikaseade on ühendatud ja kuvatakse teade No Signal, kontrollige kaabliühendust.
――Kui suvandi No Signal Message seadeks on valitud Off, siis teadet No Signal ei kuvata.
Sellisel juhul valige suvandi No Signal Message seadeksOn.
•• On
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveeritakse energiasäästurežiim.
Power Button
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
Power Button
Network Standby
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Auto
Power on only
Off
Toitenupu saab määrata kas toidet sisse lülitama või toidet sisse/välja lülitama.
•• Power on only: saate määrata toitenupu toidet sisse lülitama.
•• Power on and off: saate määrata toitenupu toidet sisse/välja lülitama.
Network Standby
See funktsioon hoiab võrgutoidet sisselülitatuna, kui toode lülitatakse välja.
•• Off / On
Eco Solution
Energy Saving
Saate vähendada toite tarbimist, reguleerides ekraani heledust.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
4 hours
Saate reguleerida paneeli heledust. Mida lähemal on väärtus 100-le, seda heledam on paneel.
•• Off / On
No Signal Power Off
Saate säästa toidet, lülitades seadme välja, kui ühestki allikast ei võeta vastu signaali.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Funktsioon on inaktiveeritud, kui ühendatud arvuti on energiasäästurežiimis.
――Seade lülitub määratletud ajal automaatselt välja. Aega saab vajadusel muuta.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Auto Power Off
Toode lülitub ülekuumenemise vältimiseks automaatselt välja, kui te ei vajuta määratud aja jooksul kaugjuhtimispuldil ega
puuduta seadme esipaneelil ühtegi nuppu.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Temperature Control
See funktsioon mõõdab toote sisetemperatuuri. Teil on võimalik määrata vastuvõetav temperatuurivahemik.
Vaiketemperatuur on 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
toode ülekuumenemise vältimiseks välja.
System
Temperature Control
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Toote soovitatav töötemperatuur on 75–80 C (põhinevalt ümbritseval temperatuuril 40 C).
――Ekraan muutub tumedamaks, kui temperatuur ületab määratud temperatuuripiiri. Kui temperatuur jätkab tõusmist, lülitub
77
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Konfigureerige tootega ühendatud väliste sisendseadmete suvandid.
Keyboard Settings
Konfigureerige klaviatuuri ühendamise sätted või ühendatud klaviatuuri suvandid.
Select Keyboard
Valige ühendatud klaviatuuride seast klaviatuur, mida soovite kasutada.
――Kasutada saab ainult ühte ühendatud klaviatuuri.
Keyboard Options
――Olenevalt riigist.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Keyboard Language
Määrake klaviatuuri sisendkeel.
Keyboard type
Määrake klaviatuuri tüüp.
Switch Input Language
Konfigureerige klahvikombinatsioon sisendkeele muutmiseks.
Device Manager
Mouse Settings
Keyboard Settings
Select Mouse
Mouse Settings
Saate konfigureerida hiire ühendamise seadeid või ühendatud hiirte suvandeid.
――Kõigist ühendatud hiirtest saab kasutada korraga ainult üht.
Mouse Options
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Olenevalt riigist.
Primary Button
Valige põhifunktsioone (klõpsamine ja sisestamine) teostav hiire nupp.
Pointer Speed
Saate määrata hiirekursori kiiruse.
Play via
Valige sobiv Play via režiim, lähtudes keskkonnast, kus toodet kasutate.
Avakuva võib seadest olenevalt erineda.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Change PIN
Kuvatakse ekraan Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Kui ekraan Confirm kaob, vajutage nuppu Close. Seade jätab teie uue PIN-koodi meelde.
――Vaikeparool: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Valige oma PIN-koodiks ükskõik milline neljanumbriline kood ja sisestage see väljale Enter New PIN. Sisestage sama
neljanumbriline kood väljale Confirm New PIN.
General
Security
MENUm → System → General → ENTERE
Safety Lock
Seadistab turvaluku funktsiooni.
General
•• Off / On
Kõik seadme ja kaugjuhtimispuldi menüüd ning nupud, v.a kaugjuhtimispuldi nupp LOCK, lukustatakse funktsiooni Safety
Lock poolt.
Security
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Menüüde ja nuppude avamiseks vajutage nuppu LOCK ja seejärel sisestage parool (vaikeparool: 0 - 0 - 0 - 0).
Button Lock
Seda menüüd saab kasutada seadme nuppude lukustamiseks.
Kui suvandi Button Lock olekuks on seadistatud On, saab seadet juhtida ainult kaugjuhtimispuldiga.
•• Off / On
Off
USB Auto Play Lock
Saate USB-mäluseadmed lukustada, et takistada nende automaatset tuvastamist.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / On
BD Wise
See funktsioon pakub optimaalset pildikvaliteeti Samsungi DVD, Blu-ray ja kodukino seadmetega, mis toetavad funktsiooni BD
Wise. Kui funktsioon BD Wise olekuks on valitud On, muudetakse pildirežiim automaatselt optimaalsele eraldusvõimele.
•• Off / On
――Saadaval, kui ühendate Samsungi seadme, mis toetab funktsiooni BD Wise HDMI-kaabli kaudu.
――Funktsioon BD Wise aktiveeritakse ainult juhul, kui ühendatud on allikaseade, millel on funktsioon BD Wise.
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Anynet+ (HDMI-CEC)
Security
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
――Seadme kaugjuhtimispult ei pruugi teatud tingimustes töötada. Kui see juhtub, valige Anynet+ seade uuesti.
――Anynet+ töötab, kui Anynet+ funktsiooni toetav AV-seade on ootel või sees.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Anynet+ on funktsioon, mis võimaldab teil juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis toetavad Anynet+ funktsiooni
koos teie Samsungi seadme kaugjuhtimispuldiga. Anynet+ süsteemi saab kasutada ainult koos Samsungi seadmetega, millel
on Anynet+ funktsioon. Teie Samsungi seadmel on see funktsioon, kui sellel on Anynet+ logo.
――Anynet+ seadmeid saate juhtida ainult seadme kaugjuhtimispuldiga, mitte seadmel olevate nuppudega.
Off
――PIP-režiimis toimivad Anynet+ funktsioonid ainult juhul, kui AV-seade on ühendatud esmase monitorina. See ei tööta, kui
AV-seade on ühendatud teisese kuvana.
――Anynet+ toetab kokku kuni 12 AV-seadet. Pange tähele, et saate ühendada kuni kolm sama tüüpi seadet.
Anynet+ menüü
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Anynet+ menüü muutub sõltuvalt seadmega ühendatud Anynet+ seadmete tüübist ja olekust.
Anynet+ menüü
Kirjeldus
View PC
Muudab režiimi Anynet+ režiimiks PC.
Device List
Saate vaadata Anynet+ seadmete loendit.
(seadme_nimi) Menu
Saate vaadata menüüd ühendatud seadmete menüüdest. Näiteks kui ühendatud on
DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängija plaadi menüü.
(seadme_nimi) Tools
Saate vaadata ühendatud seadmete tööriistade menüüd. Näiteks kui ühendatud on
DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängija tööriistade menüü.
――Sõltuvalt seadmest ei pruugi see menüü olla saadaval.
(seadme_nimi) Title Menu
Saate vaadata ühendatud seadmes oleva plaadi pealkirjamenüüd. Näiteks kui
ühendatud on DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängijas oleva filmi pealkirjamenüü.
――Sõltuvalt seadmest ei pruugi see menüü olla saadaval.
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Saate seadistada, et Anynet+ seade lülituks välja, kui seadme olekuks seadistatakse Off.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Auto Turn Off
No
Search for Devices
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• No / Yes
――Kui suvandi Auto Turn Off olekuks on seadistatud Yes, lülituvad välisseadmed välja samal ajal koos seadmega.
――Ei pruugi olla saadaval olenevalt seadmest.
Search for Devices
Anynet+ seadmete vahel ümberlülitumine
1
Vajutage nuppu TOOLS, valige Anynet+ (HDMI-CEC) ja seejärel vajutage nuppu E.
2
Valige suvand Device List ja seejärel vajutage nuppu E.
Kui te ei leia soovitud seadet, valige loendi värskendamiseks suvand Refresh.
3
Valige seade ja seejärel vajutage nuppu E. Saate lülituda valitud seadmele.
――Menüü Device List kuvatakse ainult juhul, kui seadistate suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks On menüüs System.
――Valitud seadmele ümberlülitumine võib kesta kuni kaks minutit. Kui ümberlülitumine on pooleli, ei saa te seda seda
tühistada.
――Kui valisite Anynet+ seadme nupule SOURCE vajutamisega ning seejärel valite selle sisendallika, ei saa te kasutada Anynet+
funktsiooni.
――Kindlasti lülituge Anynet+ seadmele, kasutades menüüd Device List.
Anynet+ funktsiooni tõrkeotsing
Probleem
Anynet+ funktsioon ei tööta.
Võimalik lahendus
•• Kontrollige, kas seade on Anynet+ seade. Anynet+ süsteem toetab ainult Anynet+ seadmeid.
•• Kontrollige, kas Anynet+ seadme toitejuhe on korralikult ühendatud.
•• Kontrollige Anynet+ seadme video-/audio-/HDMI-kaabli ühendusi.
•• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs System.
•• Kontrollige, kas kaugjuhtimispult ühildub Anynet+ funktsiooniga.
•• Anynet+ ei tööta teatud olukordades. (algseadistus)
•• Kui olete HDMI-kaabli eraldanud ja seejärel uuesti ühendanud, otsige kindlasti seadmeid uuesti või lülitage seade välja ja
uuesti sisse.
•• Kontrollige, kas Anynet seadme Anynet+ funktsioon on sisse lülitatud.
Tahan käivitada Anynet+
funktsiooni.
•• Kontrollige, kas Anynet+ seade on korralikult seadmega ühendatud ja kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on
seadistatud On menüüs System.
•• Vajutage nuppu TOOLS, et kuvada menüüd Anynet+ ja valida soovitud menüüd.
Tahan väljuda Anynet+
funktsioonist.
•• Valige suvand View PC menüüs Anynet+.
Ekraanile kuvatakse teade
„Disconnecting Anynet+ device
...”.
•• Te ei saa kasutada kaugjuhtimispulti, kui konfigureerite Anynet+ funktsiooni või lülitute kuvarežiimile.
Anynet+ seade ei esita.
•• Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui algseadistus on pooleli.
•• Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE ja valige mitte-Anynet+ seade.
•• Kasutage kaugjuhtimispulti pärast seda, kui seade on lõpetanud Anynet+ konfiguratsiooni või on lõpetanud Anynet+
funktsioonile lülitumise.
Probleem
Ühendatud seadet ei kuvata.
Võimalik lahendus
•• Kontrollige, kas seade toetab Anynet+ funktsioone või mitte.
•• Kontrollige, kas HDMI-kaabel on korralikult ühendatud.
•• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs System.
•• Otsige Anynet+ seadet uuesti.
•• Anynet+ funktsioon nõuab HDMI-ühendust. Veenduge, et seade on HDMI-kaabli abil ühendatud teie seadmega.
•• Mõned HDMI-kaablid ei toeta Anynet+ funktsioone.
•• Kui ühendus on katkestatud toitetõrke või HDMI-kaabli eraldamise tõttu, korrake seadmete otsimist uuesti.
HDMI Hot Plug
General
Seda funktsiooni kasutatakse DVI/HDMI-allikaseadme sisselülitamise viivituse aktiveerimiseks.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Saate vaadata seadme jaoks volitatud registreerimiskoodi.
Kui loote ühenduse DivXⓇ veebisaidiga ja registreerite selle koodi abil, saate laadida alla VOD-registreerimisfaili.
Lisateavet DivXⓇ VOD-i kohta leiate veebisaidilt http://vod.divx.com.
DivX® Video On Demand
Game Mode
DivX® Video On Demand
Off
Game Mode
Kui loote ühenduse mängukonsooliga, nt PlayStation™ või Xbox™, saate nautida veelgi tõelisemat mängimise kogemust,
valides mängurežiimi.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / On
――Režiimi Game Mode ettevaatusabinõud ja piirangud
Mängukonsooliga ühenduse katkestamiseks ja teise välisseadme ühendamiseks seadistage režiimi Game Mode olekuks Off
menüüs Seadistus.
Reset System
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
See suvand taastab suvandi System tehase vaikesätted.
Tugi
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Menüü Software Update võimaldab teil täiendada oma seadme tarkvara uusima versiooni vastu.
――Olge ettevaatlik, et te ei lülita toidet välja enne, kui täiendamine on lõpule viidud. Seade lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, kui tarkvara täiendamine on lõpule
viidud.
――Kui täiendate tarkvara, taastatakse kõikide tehtud video- ja helisätete vaikeolek. Soovitame teil kirjutada oma sätted üles, et nende seadistamine oleks pärast täiendamist
lihtsam.
-- Current Version: see on
tarkvaraversioon, mis on seadmesse
juba installitud.
Update now
Saate värskendada tarkvara uusimale versioonile.
Auto update
See funktsioon värskendab toodet automaatselt, kui see pole kasutusel.
•• Off / On
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Vaadake seda teavet, kui teie seade ei tööta korralikult või kui soovite täiendada tarkvara.
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas helistada meie kõnekeskusesse ning kuidas laadida alla seadmeid ja tarkvarasid.
――Contact Samsung ning leidke seadme Model Code ja Software Version.
Go to Home
Go to Home võimaldab esitada mitmesugust sisu mäluseadmest või ühendatud võrgu kaudu.
Sellele pääseb juurde kaugjuhtimispuldi nuppu HOME
vajutades.
Player
Saate otsida või esitada kanaleid või seadmetesse salvestatud sisu.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Schedule
Saate luua kohalike kanalite puhul sisu ajakavasid või muuta salvestatud kanaleid.
Player
Schedule
Template
Play various contents sych as scheduled
channels, templates or files.
Template
Sisu loomiseks valige mall.
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
Clone Product
Saate eksportida seadme sätted USB-seadmele või laadida sätteid USB-seadme kaudu.
See suvand on kasulik, kui määrate samad sätted mitmele seadmele.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- Üksikasju alammenüü üksuste kohta saate lugeda peatükist „Avakuvafunktsioon”.
ID Settings
Määrake komplektile ID.
Vajutage numbri valimiseks nuppe u/d ja seejärel vajutage nuppu E.
Video Wall
Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.
Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.
Teavet mitme pildi kuvamise kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist. Mõned mudelid ei pruugi funktsiooni MagicInfo toetada.
Network Status
Saate kontrollida praegust võrgu- ja Interneti-ühendust.
Picture Mode
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
On/Off Timer
――Peate seadistama kellaaja enne, kui saate kasutada funktsiooni On/Off Timer.
Saate seadistada funktsiooni On Timer, et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval automaatselt sisse.
Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.
Ticker
Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.
More settings
Avaneb pildiseadete menüü.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
See suvand taastab monitori kõik tehase vaikesätted.
Fotode, videote ja muusika esitamine (meediumiesitus)
Nautige videosid, fotosid ning muusikafaile, mis on salvestatud USB-massmäluklassi (MSC) seadmele.
Saate esitada mäluseadmesse salvestatud fotosid, videoid või muusikat.
Saate esitada mitmesugust sisu, kasutades järgmisi meetodeid.
•• USB-seadme kasutamisel: saate esitada USB-seadmest meediumisisu, nagu videod, fotod ja muusika.
•• Mäluseadme ühendamisel: saate esitada mäluseadmesse (nutitelefoni, kaamerasse, arvutisse või pilveteenusesse) salvestatud sisu.
Enne meediumiesituse kasutamist USB-seadmega lugege allolevat teavet.
Ettevaatust
•• Enne USB-seadme ühendamist seadmega varundage failid andmete kahjustamise või kaotsimineku vältimiseks.
Samsung Electronics ei vastuta mingite kahjustuste ega andmete kadumise eest.
•• Ärge ühendage USB-seadet lahti laadimise ajal.
•• Kui ühendate USB-seadme USB-pikendusjuhtme abil, ei pruugita USB-seadet ära tunda või seadmele salvestatud faile lugeda.
•• Kui seade ei tunne ühendatud USB-seadet ära, võivad sellel olevad failid olla vigased või ei saa neid esitada.
Sellisel juhul ühendage USB-seade arvutiga, et seade vormindada, seejärel veenduge, et seade on õigesti ühendatud.
•• Suuremat USB-kõvaketast kui 2 TB ei toetata.
Meediumiesitusega ühilduvad seadmed
•• Mõni USB-digitaalkaamera, nutitelefon ja heliseade ei pruugi selle tootega ühilduda.
•• Meediumiesitus ühildub ainult USB massmäluklassi seadmetega.
•• MSC-seade tähendab massmäluklassi Bulk-Only Transport seadet.
MSC-seadmed on nt mälupulgad, mälukaardilugejad ja USB-kõvakettad. (USB-jaotureid ei toetata.)
Need MSC-seadmed tuleb ühendada otse seadme USB-porti.
•• Kui ühendatud on rohkem kui üks pildiedastusprotokolli (PTP) seade, töötab korraga ainult üks.
•• Kui ühendatud on mitu MSC-seadet, ei pruugita mõnda seadet ära tunda. Suure voolutarbega (üle 500 mA või 5 V) USB-seadmeid ei pruugita toetada.
•• Kui USB-seadme ühendamisel või kasutamisel kuvatakse ülekuumenemise teade, ei pruugita USB-seadet ära tunda või ei tööta see korralikult.
•• Ekraanisäästja aktiveerub, kui seade on jäänud suvandis Auto Protection Time määratud ajaks tegevuseta olekusse.
•• Mõne välise kõvaketta energiasäästurežiim võib pärast seadmega ühendamist automaatselt inaktiveeruda.
Failisüsteem ja vormingud
•• Meediumiesitus ei pruugi litsentsimata multimeediumifailide puhul korralikult töötada.
•• Meediumiedastusprotokolli (MTP) tugi puudub.
•• Toetatud failisüsteemide seas on FAT16, FAT32 ja NTFS (kirjutuskaitsega).
•• Meediumiesitus toetab järjestikust JPEG-vormingut.
See ei toeta JPEG-progressiivvormingut.
•• Suurema eraldusvõimega piltide ekraanile kuvamine võib kauem aega võtta.
•• Maksimaalne toetatav JPEG-eraldusvõime on 15360 x 8640 pikslit.
•• Kui fail ei ühildu või on rikutud, kuvatakse teade Not Supported File Format..
•• Failide sortimisel kaustavaaterežiimis saab igas kaustas kuvada kuni 1000 faili.
•• Kui USB-seade sisaldab 8000 või rohkem faili ja kausta, ei pruugi mõned failid ja kaustad avaneda.
•• Tasulistelt veebisaitidelt allalaaditud DRM MP3-faile ei saa esitada.
Digitaalõiguste haldus (DRM) on süsteem, mis kaitseb interneti või muu digitaalmeediumi kaudu liikuvate andmete autoriõigusi, lubades turvalist levitamist ja/või
keelates andmete ebaseadusliku levitamise.
USB-seadme kasutamine
USB-seadme ühendamine
1
Lülitage seade sisse.
2
Ühendage seadme taga- või küljepaneelil oleva USB-pordiga foto-, muusika- ja/või filmifaile sisaldav USB-mäluseade.
3
Kohe, kui USB-seade loob ühenduse tootega, kuvatakse leht Player.
――Kui ühendatud on ainult üks USB-seade, kuvatakse USB-le salvestatud failid automaatselt.
Soovitatav on kasutada toiteadapteriga
USB-kõvaketast.
――USB-seadmele salvestatud sisu kuvamiseks ühendage USB-seade oma seadme USB-porti.
USB-seadme eemaldamine
USB-seadme eemaldamine suvandist Source
1
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE. Saate suvandisse Source minna ka OSD-menüü kaudu.
SOURCE → Source
USB-seadme eemaldamisel soovitame
kasutada funktsiooni Disconnect USB
Device.
2
Valige menüüst Source suvand USB ja seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu TOOLS. Kuvatakse menüü Options.
3
Valige Disconnect USB Device ja oodake, kuni USB-seadme ühendus katkestatakse. USB-seade on lahti ühendatud.
Meediumisisu esitamine arvutist/mobiilsideseadmest
Arvuti/mobiilsideseadme ühenduse kinnitamine
Saate esitada arvutisse või mobiilsideseadmesse salvestatud fotosid, videoid või muusikat.
Arvutis või mobiilsideseadmes oleva meediumisisu esitamiseks tootes tuleb ühendus arvuti või mobiilsideseadmega kinnitada.
――Meediumite taasesitusfunktsioon on saadaval kõigis DLNA DMC toega seadmetes. DLNA DMC funktsioon võimaldab teil toote kaudu meediumisisu otsida ja selle
taasesitust juhtida, kui olete ühendanud tootega arvuti või mobiilsideseadme.
1
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE. Saate suvandisse Source minna ka OSD-menüü kaudu.
SOURCE → Source
2
Valige menüüst Source suvand Network. Avaneb menüü Network Device.
3
Valige ekraanilt Options ja seejärel Multimedia Device Settings. Kuvatakse tootega ühendatud seadmete loend.
4
Valige seade ja kinnitage selle ühendus. Taasesitus on saadaval ainult seadmete puhul, mille ühendamine on lubatud.
――Meediumisisu esitamise taotluse saatmisel arvutist või mobiilsideseadmest kuvatakse viip küsimusega, kas selle seadme ühendamine tootega on lubatud. Saate
ühendada seadmed mugavalt viiba vahendusel.
――Üksikasju võrgu konfigureerimise kohta vt jaotisest Network Settings.
――Veenduge, et seade ja arvuti on ühendatud sama võrgu alamvõrku.
Kõik IP-aadressid koosnevad neljast punktidega eraldatud osast
(nt IP-aadress 111.222.333.444). Kui seade ja arvuti on ühendatud samasse alamvõrku, peaks neil olema sama IP-aadress, välja arvatud selle neljas osa (nt 111.222.333.***)
Kui olete ühendatud koduvõrguga (DLNA)
Saate esitada koduvõrguga ühendatud seadmesse salvestatud sisu.
――Meediumisisu esitamine DLNA-serveri abil, mille tootjaks ei ole Samsung, võib põhjustada ühilduvusprobleeme.
――Arvuti või mobiilsideseadme kaudu jagatud meediumisisu esitamine ei pruugi olla olenevalt sisu kodeerimistüübist või sisufaili vormingust võimalik. Mõni funktsioon ei
pruugi olla saadaval.
――Meediumisisu ei pruugita õigesti esitada, kui võrk on hõivatud. Sellisel juhul kasutage USB-seadet.
1
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE. Saate suvandisse Source minna ka OSD-menüü kaudu.
SOURCE → Source
2
Valige menüüst Source suvand Network. Avaneb menüü Network Device.
3
Valige koduvõrgu (DLNA) kaudu ühendatud seade. Kuvatakse valitud seadmega jagatud failide ja kaustade loend.
4
Valige loendist esitatav meediumisisu. Esitage valitud meediumisisu.
Meediumisisu loendilehel saadaolevad funktsioonid
SOURCE → Source → USB
Mäluseadme meediumisisu loendilehel on saadaval järgmised funktsioonid.
•• Sort by
Valitud failivormingu alla kuuluvat meediumisisu loendit saate soovitud kuvarežiimis ümber korraldada.
-- See menüü-üksus pole saadaval, kui suvandi Filter seadeks on valitud All.
•• Filter
Mäluseadmesse salvestatud sisufaile (Photos, Videos ja Music) saate vaadata ainult soovitud failivormingu alusel.
•• Options
-- See menüü-üksus pole saadaval, kui suvandi Filter seadeks on valitud All.
Meediumisisu loendilehel saadaolevad menüü-üksused
Suvandi nimi
Toimingud
Photos
Videos
Music
Slide Show
Käivitab slaidiseansi.
――See menüü-üksus pole saadaval, kui suvandi Sort by seadeks on valitud Folder.
Encoding
Kui meediumisisu pealkiri näib olevat vigane, valige kodeerimiskeel.
c
Rename Playlist
Saate esitusloendi ümber nimetada.
c
Delete Playlist
Saate esitusloendi kustutada.
c
Add to Playlist
Saate faile esitusloendisse lisada või uue esitusloendi luua.
c
Play Selected
Saate valida ja esitada meediumisisu loendist soovitud sisu.
c
c
c
Send
Saate meediumisisu teise mäluseadmesse saata. See sarnaneb arvuti
kopeerimisfunktsioonile.
c
c
c
Index
Valige meediumisisu mugavaks leidmiseks register, kui mäluseadmes on palju
meediumisisu.
――Registrikirjed sisaldavad kuupäevi ja tähtnumbrilisi märke.
c
c
c
――See menüü-üksus pole saadaval, kui suvandi Sort by seadeks on valitud Folder.
c
Fotode taasesituse ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid
Nupu E või TOOLS vajutamisel kuvatakse järgmised nupud. Nupp RETURN peidab nupud.
•• Pause / Play
Käivitab või peatab slaidiseansi. Slaidiseanssi kasutades saate esitada kõiki kaustas olevaid fotosid.
-- Kui vajutate nuppu INFO sel ajal, kui
seadme nimi on valitud, kuvatakse
teave valitud seadme kohta.
-- Kui vajutate nuppu INFO sel ajal, kui fail
on valitud, kuvatakse teave valitud faili
kohta.
•• Previous / Next
Kuvab eelmise või järgmise foto.
•• Settings
Suvandi nimi
Slideshow Settings
Toimingud
Speed: Saate muuta slaidiseansi kiirust.
Effects: Saate lisada fotode vahele üleminekuefekte.
Rotate
Saate fotosid pöörata.
Zoom
Saate fotosid kuni neli korda lähemale suumida.
Picture Mode
Saate muuta režiimi Picture Mode.
Background Music
Saate valida fotode vaatamise ajal taustamuusika esitamise.
――Veenduge, et muusikafail oleks salvestatud samasse seadmesse.
――Taustamuusika (Background Music) esitamisel kuvatakse minimängija. Minimängija abil saate esitatava muusikapala peatada või valida
mõne muu pala.
Sound Mode
Saate muuta režiimi Sound Mode.
――See menüü-üksus on saadaval ainult taustamuusika (Background Music) esitamise ajal.
Send
Saate saata kuvatavad fotod teise mäluseadmesse. See sarnaneb arvuti kopeerimisfunktsioonile.
Information
Kuvab faili kohta teabe.
Video taasesituse ajal saadaolevad
nupud ja funktsioonid
Suvandi nimi
Select Scene
Toimingud
Thumbnails: saate valida stseeni ja esitada stseeni videot.
――Thumbnails ei ole saadaval, kui 1) video pisipilti ei ole veel ekstraktitud, 2) video sisaldab ainult
heli, 3) video esitusaeg on alla 60 sekundi.
Nupu E või TOOLS vajutamisel kuvatakse järgmised nupud. Nupp RETURN
peidab nupud.
Chapter Titles: saate valida ja esitada mõnda teist samas kaustas olevat videot.
Time Bar: saate kasutada nuppe l ja r, et kerida faili 10-sekundiliste intervallidega või sisestada
kindel ajaväärtus, et hüpata videos sellele kohale.
•• Pause / Play
Peatab või käivitab video taasesituse.
Peatatud režiimis on saadaval järgmised funktsioonid. Pange tähele, et
peatatud režiimis heli ei esitata.
•• Rewind / Fast Forward
Saate videot tagasi või edasi kerida. Saate taasesitust vajaduse korral kuni
kolm korda kiirendada. Taasesituse algse kiiruse taastamiseks valige ∂.
•• Previous / Next
Eelmise video esitamiseks valige kaks korda . Nupu  valimine üks kord
alustab praeguse video esitamist algusest peale.
Järgmise video esitamiseks valige ‚.
•• Settings
Repeat
Saate seadistada režiimi Repeat.
Repeat One: esitab korduvalt praegust videot.
Repeat All: esitab korduvalt kõiki kaustas olevaid videoid.
Rotate
Saate pilti pöörata.
Picture Size
Saate muuta ekraanisuurust (Picture Size). Toetatud ekraanisuurused erinevad olenevalt pildist.
Picture Mode
Saate muuta režiimi Picture Mode.
Sound Mode
Saate muuta režiimi Sound Mode.
Audio Language
Saate valida video esitamise soovitud keeles. See funktsioon aktiveeritakse ainult mitut
helivormingut toetava faili voogesitamisel.
Information
Kuvab faili kohta teabe.
Muusika taasesituse ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid
Nupu E või TOOLS vajutamisel kuvatakse järgmised nupud. Nupp RETURN peidab nupud.
•• Pause / Play
Peatab või käivitab muusika taasesituse.
•• Rewind / Fast Forward
Saate muusikat tagasi või edasi kerida. Saate taasesitust vajaduse korral kuni kolm korda kiirendada. Eelmise muusikafaili esitamiseks valige kaks korda ∂.
•• Previous / Next
Eelmise muusikafaili esitamiseks valige kaks korda . Nupu  valimine üks kord alustab muusikafaili esitamist algusest peale.
Järgmise muusikafaili esitamiseks valige ‚.
•• Repeat
Saate seadistada režiimi Repeat. Repeat One esitab korduvalt praegust muusikafaili. Repeat All esitab korduvalt kõiki kaustas olevaid faile.
•• Shuffle
Saate aktiveerida või inaktiveerida juhuesitusrežiimi.
•• Sound Mode
Saate muuta režiimi Sound Mode.
Subtiitrite ja meediumiesituse toetatud failivormingud
Subtiitrid
Väline
Sisemine
•• MPEG-4 ajastatud tekst (.ttxt)
•• Xsub
Konteinervorming: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Konteinervorming: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Konteinervorming: MKV
•• Micro DVD (.sub või .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Konteinervorming: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 ajastatud tekst
Konteinervorming: MP4
Toetatud pildi eraldusvõimed
Faililaiend
Tüüp
Eraldusvõime
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
Toetatud muusikafaili vormingud
Faililaiend
Tüüp
Kodek
Kommentaarid
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Otsimise (hüppamise) funktsiooni ei toetata.
Toetab kuni kahte kanalit.
Toetatud videovormingud
•• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või konteinervormingus on tõrge.
•• Heli või video ei pruugi töötada, kui sisu standardne bitikiirus/kaadrikiirus on suurem, kui ülalolevas tabelis olevad ühilduvad kaadrid sekundis.
•• Kui indeksitabelis on tõrge, ei toetata otsimise (hüppamise) funktsiooni.
•• Video esitamisel läbi võrguühenduse võib esineda faili kokkujooksmist.
•• Kui video bitikiirus on üle 10 Mbit/s, võib menüü kuvamine võtta kauem aega.
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga ühilduda.
Video dekooder
Heli dekooder
Toetab kuni H.264, tase 4.1
Toetab kuni WMA 10 Pro 5.1 kanalit.
Ei toetata: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.
WMA kadudeta heli esitamise tugi puudub.
Kõigi videokoodekite, välja arvatud MVC, VP8, VP6 puhul:
Koodekeid QCELP, AMR NB/WB ei toetata.
•• Alla 1280 x 720: 60 kaadrit maks.
•• Üle 1280 x 720: 30 kaadrit maks.
GMC 2 või uuemat ei toetata.
Toetab ainult koodekit BD MVC Spec.
Kui Vorbis on ainult Webm-konteineris, toetab kuni kahte kanalit.
Faililaiend Konteinervorming
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokoodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Eraldusvõime
1920 x 1080
Kaadrikiirus
(kaadrit
sekundis)
6~30
Bitikiirus
(Mbit/s)
30
Helikoodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711 (ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse
helistamist testige toodet järgmiselt.
Probleemi püsimisel pöörduge Samsungi
klienditeeninduskeskuse poole.
Toote testimine
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilkuma, kuigi toode on arvutiga korralikult ühendatud, viige läbi toote testimine.
Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige
arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
1
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
2
Eemaldage tootelt kõik kaablid.
3
Toote sisselülitamine.
4
Kui kuvatakse teade No Signal, töötab seade normaalselt.
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kui valitud on režiim, mis ületab toetatud eraldusvõime, kuvatakse hetkeks teade Not Optimum Mode
(vaadake toetatud eraldusvõimete jaotist).
Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.
Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks
reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
PC kuvatakse suvandis Source, kui arvuti pole ühendatud.
PC kuvatakse alati suvandis Source, sõltumata sellest, kas arvuti on ühendatud või mitte.
Ekraaniprobleem
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.
Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust.
Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja seadke maksimaalne eraldusvõime ning sagedus
vastavalt toote spetsifikatsioonidele.
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
Ekraaniprobleem
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Reguleerige suvandit Coarse ja Fine.
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega ühilduvasse
vahemikku. Seejärel muutke vajadusel ekraanisätteid, vaadates toote menüüjaotist Additional
Information ja standardsete signaalirežiimide tabelit.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi Colour Space sätteid.
Valge ei ole päris valge.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi White Balance sätteid.
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1
sekundi järel.
Toode on energiasäästurežiimis.
Seade lülitub automaatselt välja.
Avage menüü System ja veenduge, et suvandi Sleep Timer olekuks on seadistatud Off.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Kui seade on ühendatud arvutiga, kontrollige arvuti toiteolekut.
Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud seadme ja vooluvõrguga.
Kui ühendatud seadmest ei tuvastata signaali, lülitub seade automaatselt 10–15 minuti pärast välja.
Seadme pildikvaliteet erineb võrreldes kaupluse omaga,
kust seade osteti.
Kõrglahutusega (HD) pildikvaliteedi saavutamiseks kasutage HDMI-kaablit.
Ekraaniprobleem
Monitori ekraan ei näe välja normaalne.
Kodeeritud videosisu tõttu võib ekraan tunduda rikutuna stseenides, kus on kiiresti liikuvaid objekte,
näiteks spordisündmused või märulifilmid.
Madala signaalitaseme või pildikvaliteedi tõttu võib ekraan tunduda rikutud. See ei tähenda, et seade
on katki.
Ühemeetrise raadiuse kaugusel olev mobiiltelefon võib põhjustada staatilisust analoog- või
digitaalseadmetes.
Eredus ja värv ei näe välja normaalsed.
Avage menüü Picture ja reguleerige ekraanisätteid, nagu Picture Mode, Colour, Brightness ja
Sharpness.
Avage menüü System ja reguleerige suvandi Energy Saving sätteid.
Lähtestage ekraanisätete vaikeolek.
Ekraani servades on näha murtud jooni.
Kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Screen Fit, muutke seadistuseks 16:9.
Ekraanil kuvatakse jooned (punased, rohelised või sinised).
Need jooned kuvatakse, kui monitori üksuses DATA SOURCE DRIVER IC on defekt. Probleemi
lahendamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Monitori kuva tundub olevat ebastabiilne ja seejärel tardub.
Kuva võib tarduda, kui kasutatakse soovitatust erinevat eraldusvõimet või kui signaal pole stabiilne.
Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks soovitatud eraldusvõime.
Kuva ei saa näidata täisekraanil.
Skaleeritud SD-sisufail (4:3) võib põhjustada musti ribasid mõlemal pool HD-kanali ekraani.
Video, mille kuvasuhe erineb seadme omast, võib põhjustada musti ribasid ekraani üla- ja allservas.
Muutke seadmes või allikaseadmes ekraani suuruse seadistust täisekraanile.
Heliprobleem
Heli puudub.
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.
Kontrollige helitugevust.
Heliprobleem
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti
helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Video on saadaval, kuid heli pole.
Kui ühendatud on HDMI-kaabel, kontrollige arvutis audioväljundi sätteid.
Kui kasutatakse allikaseadet
•• Veenduge, et audiokaabel on korralikult ühendatud seadme audiosisendi pordiga.
•• Kontrollige allikaseadme audioväljundi sätteid.
(Näiteks kui monitoriga on ühendatud HDMI-kaabel, peab kaabliboksi audioseadistuseks võibolla
muutma HDMI.)
Kui kasutatakse DVI-HDMI-kaablit, on vaja eraldi audiokaablit.
Kui seadmel on kõrvaklappide port, veenduge, et sellega pole midagi ühendatud.
Ühendage toitejuhe uuesti seadmega ja taaskäivitage seade.
Kõlaritest kostub staatilisust.
Kontrollige kaabliühendust. Veenduge, et audiosidendi pordiga pole ühendatud videokaabel.
Kontrollige pärast kaabli ühendamist signaali tugevust.
Madal signaal võib põhjustada rikutud heli.
Heli on kuulda, kui helitugevus on vaigistatud.
Põhikõlarite helisätted ei ole seotud seadme sisekõlarite helisätetega.
Seadme helitugevuse reguleerimine või vaigistamine ei mõjuta välisvõimendit (dekooderit).
Monitorist tulev heli ei muutu pärast suvandi Sound Mode
muutmist.
Põhikõlarite helisätted ei ole seotud seadme sisekõlarite helisätetega.
Allikaseadme helisätted ei mõjuta seadme sisekõlarite sätteid.
Kaugjuhtimispuldi probleem
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).
Kontrollige, ega patareid pole tühjad.
Kontrollige voolutõrget.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või neoonmärke.
Allikaseadme probleem
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.
Muud probleemid
Seade lõhnab plastiku järele.
Plastiku lõhn on normaalne ja kaob aja jooksul.
Heli või pilt katkeb vahel.
Kontrollige kaabliühendust ja vajadusel ühendage see uuesti.
Väga jäiga või jämeda kaabli kasutamine võib rikkuda heli- ja videofaile.
Veenduge, et juhtmed on vastupidavuse tagamiseks piisavalt paindlikud. Seadme paigaldamisel
seinale soovitame kasutada täisnurkseid juhtmeid.
Seadme servades on väiksed osakesed.
Osakesed kuuluvad seadme kujundusse. Seade pole defektiga.
Menüü PIP pole saadaval.
Menüü on aktiveeritud või inaktiveeritud sõltuvalt režiimist Source.
Kui proovin muuta arvuti eraldusvõimet, kuvatakse teade
The defined resolution is not supported..
Teade The defined resolution is not supported. kuvatakse siis, kui sisendallika eraldusvõime ületab
monitori maksimaalse eraldusvõime.
Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks monitori poolt toetatud eraldusvõime.
Kõlaritest ei kostu HDMI-režiimis heli, kui ühendatud on
DVI-HDMI-kaabel.
DVI-kaablid ei edasta heliandmeid.
Funktsioon HDMI Black Level ei tööta korralikult HDMIseadmes koos YCbCr väljundiga.
See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on seadmega
ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.
HDMI-režiimis ei ole heli.
Kuvatavad pildivärvid ei näe välja normaalsed. Video või heli ei pruugi olla saadaval. See võib juhtuda,
kui seadmega on ühendatud allikaseade, mis toetab ainult HDMI-standardi vanemat versiooni.
Heli edastamiseks veenduge, et audiokaabel on ühendatud õige sisendpesaga.
Probleemi esinemisel ühendage koos HDMI-kaabliga audiokaabel.
Mõned arvuti graafikakaardid ei pruugi automaatselt tuvastada HDMI-signaale, mis ei sisalda heli. Sel
juhul valige helisisend käsitsi.
Helisisend
Ekraani režiim
Arvuti
Automaatne
Arvuti sätted
DVI PC
Audio In (stereopordid)
Arvuti sätted
Küsimused & vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.
•• Windows XP: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted →
Täpsemalt → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
•• Windows ME/2000: Avage suvandid Juhtpaneel → Kuva → Sätted → Täpsemalt → Monitor
ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
-- Lisateavet reguleerimise kohta leiate
oma lauaarvuti või graafikakaardi
kasutusjuhendist.
•• Windows Vista: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta →
Kuvasätted → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis
Monitori sätted.
•• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva →
Muuda eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis
Monitori sätted.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva
→ Muuda eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis
Monitori sätted.
Kuidas saab muuta eraldusvõimet?
•• Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted ja
reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel → Kuva → Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärastamine
→ Kuvasätted ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva →
Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva →
Muuda eraldust ning reguleerige eraldusvõimet.
Küsimus
Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?
Vastus
•• Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel →
Ilme ja kujundused → Kuva → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Kuva →
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel →
Ilme ja isikupärastamine → Isikupärastamine→ Ekraanisäästja sätted, või arvuti
BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärastamine → Ekraanisäästja sätted, või arvuti
BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted → Juhtpaneel →
Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta → Ekraanisäästja sätted või avage arvutis
BIOS SETUP.
Tehnilised andmed
-
Üldandmed
Suurus
Mudeli nimi
Paneel
-
Ekraani mõõtmed
H
DB22D
Suurus
Klass 22 (21,5 tolli / 54 cm)
Ekraani mõõtmed
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
Mõõtmed (L x K x S)
507,5 x 311,2 x 57,8 mm
Kaal
3,3 kg
Toiteallikas
Vahelduvvool 100-240 V (+/- 10%), 60 / 50Hz ± 3Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.
V
Keskkonna-alased
asjaolud
-
Mõõtmed (L x K x S)
S
K
L
Kasutamine
Temperatuur: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Õhuniiskus : 10 % – 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Õhuniiskus : 5 % – 95 %, mittekondenseeruv
――Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi
vahel optimeerib monitori sätteid.
Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.
――Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
――See seade on A-klassi digitaalseade.
[ Soovitus ]- Ainult EL
•• Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics, et see Monitor vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele
asjakohastele sätetele.
•• Ametlik Vastavusdeklaratsioon on leitav aadressilt http://www.samsung.com/displaysolutions, kui lähete jaotisesse Tugi
> Tootetoe otsing ning sisestate mudeli nime.
•• Seade on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks.
•• Antud seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides.
Energiasäästja
Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja muutes toite LED-tule värvi, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud.
Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib ainult siis, kui
toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.
Energiasäästja
Tavaline töörežiim
Hinnang
Toiteindikaator
Väljas
Energiatarve
40 W
Tavaline
30 W
Maks.
40 W
Energiasäästurežiim
(SOG-signaal: ei toetata
režiimis DPM)
Väljalülitamine
Väljalülitamine
(Toitelüliti)
Vilgub
Sees
Väljas
0,5 W
0,5 W
0W
――Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.
――Režiimi SOG (Sync On Green) ei toetata.
――Energiatarbe vähendamiseks nullini lülitage tagaküljel olev lüliti välja või ühendage toitejuhe lahti. Ühendage toitejuhe lahti, kui te toodet pikema aja jooksul ei kasuta
(näiteks puhkuse vm ajal).
Eelseadistatud ajastusrežiimid
――Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud
eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.
――Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-seadme LCD-seadme vastu, kontrollige sagedust. Kui LCD-seade ei toeta 85 Hz, muutke CDT-seadet kasutades vertikaalset
sagedust 60 Hz-ni, enne kui vahetate selle LCD-seadme vastu.
Mudeli nimi
Sünkroonimine
-- Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
-- Vertikaalsagedus
Vaatajale pildi näitamiseks kuvab
seade ühte pilti mitu korda sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks ehk
värskendussageduseks. Vertikaalsagedust
mõõdetakse hertsides (Hz).
Eraldusvõime
DB22D
Horisontaalsagedus
30 – 81 kHz
Vertikaalsagedus
48 – 75 Hz
Optimaalne
eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne
eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu
standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi
kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
――Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu
järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne
•• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid
ilma toodet lahti võtmata.
•• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal
jne)
•• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
•• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.
•• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
•• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
•• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
•• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu
ostnud.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
•• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
•• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
•• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja
või partneri mehaanik.
•• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
•• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
•• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu
•• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
•• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba
jne)
――Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
WEEE
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt,
USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega
seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust,
eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei
tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus akul, dokumentidel vői pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lőppemisel käidelda koos muude
olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, vői Pb näitavad, et aku elavhőbeda, kaadmiumi vői plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66
sihttasemest suurem.
Kui akusid ei käidelda őigel viisil, vőib nende sisu pőhjustada tervise-vői keskkonnakahjustusi.
Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need
taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise
sissepõlemise vältimine
Musta maatriks
Tavaline
elektrood (ITO)
Värvifilter
Parim pildikvaliteet
•• Seadme valmistamise omapära tõttu võib -ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm)
heledam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
-- Alampikslite arv sõltuvalt -paneeli tüübist: 6.220.800
Allikas
Äravool
•• Pildikvaliteedi parandamiseks käivitage rakendus Auto Adjustment. Kui pärast funktsiooni Auto
Adjustment tekib ikka müra, reguleerige suvandit Coarse või Fine.
•• Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või
vigaseid piksleid.
-- Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, aktiveerige energiasäästurežiim või dünaamiline
ekraanisäästja.
TFT
Andmesiin
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab pidevalt
muutuvat videopilti. Kui LCD-paneel näitab fikseeritud pilti pikema aja jooksul (rohkem kui 12 tundi), võib
vedelkristalli juhtivate pikslite elektroodide vahel toimuda kerge pingemuutus.
Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid õhemaks.
Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis. Selle ärahoidmiseks tuleks vähendada
kogunenud elektrilaengute erinevust.
――Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab õigetes tingimustes.
Värav
Pikselelektrood
(ITO)
Mälumaht (Cs)
Järelkujutise sissepõlemise ennetamine
――Parim viis kaitsta seadet järelkujutise sissepõlemise eest on toite väljalülitamine või arvuti või süsteemi
seadistamine kasutama ekraanisäästjat. Olenevalt kasutusjuhistest võib ka garantiiteenus olla piiratud.
•• Väljalülitamine, ekraanisäästja ja energiasäästurežiim
-- Lülitage toode pärast 12-tunnilist kasutamist kaheks tunniks välja.
-- Valige arvutis suvandid Kuvaatribuudid > Toiteallikas ning seadistage seadme väljalülitumine.
-- Soovitatav on kasutada ekraanisäästjat.
Kõige parem on kasutada ühevärvilist või liikuva pildiga ekraanisäästjat.
•• Tavapärane värvimuutus
-- Kasutage kahte värvi
Iga 30 minuti järel vahetatakse kahte värvi, nagu näidatud ülalpool.
Type 1
Type 2
•• Tavapärane tekstivärvi muutus
-- Kasutage heledaid värve või sarnast heledust.
Intervall: Muutke teksti ja tausta värvi iga 30 minuti järel
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Liigutage ja muutke teksti iga 30 minuti järel, nagu näidatud allpool.
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
•• Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.
(Heledus: näitab värvi heledust või tumedust, mis erineb sõltuvalt väljastatava valguse hulgast.)
――Vältige halli kasutamist, kuna see võib soodustada järelkujutise sissepõlemist.
――Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Kuvage aeg-ajalt liikuvat logoga pilti.
Intervall: kuvage liikuvat pilti koos logoga 60 sekundi jooksul pärast neljatunnist kasutamist.
Litsents
Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel.
Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under license.
Ⓡ
Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Avatud lähtekoodi litsentsi teatis
Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud lähtekoodi
litsentsid. Avatud litsentsi teave „Open Source Licence” on saadaval ainult ingliskeelse versioonina.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditoega
või saatke e-kiri aadressil [email protected].
Mõisted
480i / 480p / 720p / 1080i
/ 1080p____ Iga ülaltoodud
laotussagedus näitab efektiivsete
laotusridade arvu, mis otsustab ekraani
eraldusvõime. Laotussageduse tähiseks
võib olla i (interlaced – põimitud) või p
(progressive – progressiivne) olenevalt
laotusmeetodist.
- Laotus
Laotus tähendab pikslite saatmise
protsessi, mille käigus kujutis
moodustub progresseeruvalt. Suurem
pikslite arv edastab selgema ja eredama
pildi.
- Progressiivne
Progressiivses laotusrežiimis
skannitakse piksliridu ekraanil ükshaaval
(progressiivselt).
- Põimitud
Põimitud laotusrežiimis laotatakse ülalt
alla esmalt iga teine pikslirida ja seejärel
ülejäänud (veel laotamata) piksliread.
Režiim Non-interlace ja Interlace____
Režiim Non-Interlace (järjestiklaotus)
kuvab ekraani horisontaalread järjest
ülalt alla. Režiim Interlace kuvab esmalt
paaritud read ja seejärel paarisread.
Režiimi Non-Interlace kasutatakse
peamiselt monitoride puhul, kuna see
muudab pildi selgemaks, ning režiimi
Interlace kasutatakse peamiselt telerites.
Punktisamm____ Ekraan sisaldab
punaseid, rohelisi ja siniseid punkte.
Lühem punktidevaheline kaugus annab
kõrgema eraldusvõime. Punktisamm
näitab samavärviliste punktide vahelist
vähimat kaugust. Punktisammu
mõõdetakse millimeetrites.
Vertikaalsagedus____ Vaatajale
pildi näitamiseks kuvab seade
üht kujutist palju kordi sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse hertsides
(Hz).
Näiteks 60 Hz tähendab, et üksikut
kujutist kuvatakse 60 korda sekundis.
Horisontaalsagedus____
Ühe rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
Allikas____ Sisendallikas tähendab
seadmega ühendatud videoallikaseadet,
näiteks videokaamerat või video- või
DVD-mängijat.
Plug & Play____ Plug & Play on
funktsioon, mis lubab teavet monitori
ja arvuti vahel automaatselt vahetada,
võimaldamaks parimat kuvakeskkonda.
Seade kasutab funktsiooni Plug & Play
käivitamiseks rahvusvahelist standardit
VESA DDC.
Eraldusvõime____ Eraldusvõime
on ekraani horisontaalsete punktide
(pikslite) ja vertikaalsete punktide
(pikslite) arv. See kujutab monitori
detailsuse taset. Kõrgem eraldusvõime
lubab ekraanil kuvada rohkem andmeid
ja on kasulik mitme ülesande korraga
teostamiseks.
Näiteks sisaldab eraldusvõime
1920 x 1080 1920 horisontaalset
pikslit (horisontaalne eraldusvõime)
ja 1080 vertikaalset pikslit (vertikaalne
eraldusvõime).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD tähendab CD-suurust
massmäluketast, kuhu saate salvestada
multimeediumrakendusi (heli, videoid
või mänge), kasutades MPEG-2
videopakkimistehnoloogiat.
HDMI (kõrglahutusega
multimeediumiliides)____
See on liides, mille saab ühendada
nii digitaalse heliallika kui ka
kõrglahutusega videoallikaga ühe kaabli
abil ilma pakkimata.
Mitme ekraani juhtimine (MDC)____
MDC (Mitme ekraani juhtimine) on
rakendus, mis lubab teil arvuti abil
juhtida mitut kuvaseadet üheaegselt.
Arvuti ja monitori vaheline side toimub
RS232C- (jadaandmeedastus) ja RJ45(LAN-) kaablite kaudu.

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 55.9 cm (22") 1920 x 1080 pixels LED 250 cd/m²
  • 5 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s)

Related manuals

advertisement