Samsung VC240 Vartotojo vadovas

Add to my manuals
54 Pages

advertisement

Samsung VC240 Vartotojo vadovas | Manualzz
SyncMaster VC240
Videokonverentsi monitor
Kasutusjuhend
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti
võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise
eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
Sisukord
TÄHTSAMAD ETTEVAATUSABINÕUD
Enne alustamist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Hoiustamine ja hooldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
Ohutusjuhised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3
TOOTE PAIGALDAMINE
Pakendi sisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1
Aluse paigaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Aluse eemaldamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3
VESA seinakinnituse või lauakinnituse paigaldamine . . . . . . . . . . . . 2-4
Arvutiga ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5
Videokonverentsi monitori ühendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6
Kensingtoni lukk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7
TOOTE KASUTAMINE
Süsteemi soojendamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
Standardsete signaalirežiimide tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Seadme draiveri installimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
Toote juhtnupud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
Videokonverentsi funktsioonid koos
RADVISION SCOPIA infrastruktuuriga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5
Kaugjuhtimine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6
PAIGUTUSE muutmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7
Ekraanimenüü kasutamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8
TÕRKEOTSING
Monitori diagnostikafunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-1
Enne garantiiremonti pöördumist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-2
KKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
LISATEAVE
Tehnilised andmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1
Energiasäästufunktsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-2
Võtke ühendust SAMSUNGIGA KOGU MAAILMAS
(SAMSUNG WORLDWIDE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-3
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
– ainult Euroopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-4
1
Tähtsamad ettevaatusabinõud
1-1
Enne alustamist
Selles kasutusjuhendis kasutatavad ikoonid
IKOON
NIMI
TÄHENDUS
Tähelepanu
Tähistab olukordi, kus funktsioon ei pruugi töötada või seadistus võib olla keelatud.
Märkus
Tähistab funktsiooni kasutamise kohta käivat vihjet või näpunäidet.
Selle juhendi kasutamine
•
Enne selle toote kasutamist viige end täielikult kurssi seonduvate ettevaatusabinõudega.
•
Kui tekib mõni probleem, vaadake osa „Tõrkeotsing”.
Autoriõiguste teave
Selle kasutusjuhendi sisu võidakse toote jõudluse parandamiseks eelnevalt ette teatamata muuta.
Autoriõigused © 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Kõik õigused reserveeritud.
Selle kasutusjuhendi autoriõigused kuuluvad ettevõttele Samsung Electronics, Co., Ltd.
Selle kasutusjuhendi sisu ei ole lubatud ilma ettevõtte Samsung Electronics, Co., Ltd kirjaliku loata osaliselt ega tervenisti
kopeerida, levitada ega mis tahes viisil kasutada.
SAMSUNGi logo ja SyncMaster on ettevõtte Samsung Electronics, Co., Ltd. registreeritud kaubamärgid.
Microsoft, Windows ja Windows NT on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on organisatsiooni Video Electronics Standard Association registreeritud kaubamärgid.
Logo ENERGY STAR® on USA keskkonnakaitseagentuuri registreeritud kaubamärk.
Kõik ülejäänud käesolevas juhendis mainitud kaubamärgid kuuluvad vastavatele ettevõtetele.
Tähtsamad ettevaatusabinõud
1-1
1-2
Hoiustamine ja hooldamine
Välispinna ja ekraani hooldamine
Puhastage toodet pehme ja kuiva riidelapiga.
•
Ärge puhastage toodet kergestisüttiva vedeliku, näiteks benseeni või
lahustiga, või märja riidelapiga. See võib tekitada probleeme toote töös.
•
Ärge kraapige ekraani küünte või teravate esemetega.
See võib toodet kriimustada või selle rikkuda.
•
Ärge pihustage puhastamise käigus vett otse tootele.
Kui vesi tootesse satub, võib tulemuseks olla tulekahju, elektrilöögi saamine
või probleemide ilmnemine toote töös.
•
Materjali omaduste tõttu võib ultraheli-õhuniisuti kasutamisel kõrgläikega
mudeli pinnale koguneda valge kiht.
Toote välimus ja värvus võivad mudelist olenevalt erineda.
Teave järelkujutiste kohta
•
Liikumatute kujutiste pikaajaline kuvamine võib põhjustada järelkujutiste või laikude tekkimist ekraanile. Kui kavatsete jätta
ekraani sisselülitatuks, kuid seda pikka aega mitte kasutada, kasutage ekraani kaitsmiseks energiasäästurežiimi või
ekraanisäästjat.
•
LCD-paneel koosneb miljonitest alampikslitest. LCD-paneeli tehnoloogiliste piirangute tõttu on umbes üks igast miljonist
alampikslist tavalisest kas eredam või tumedam.
LCD-paneelil olevate alampikslite numbri arvutamiseks korrutage maksimaalne horisontaalne eraldusvõime maksimaalse
vertikaalse eraldusvõimega ning seejärel korrutage tulemus kolmega.
Näide. Kui teie LCD-paneeli maksimaalne eraldusvõime on 1680 x 1050, on alampikslite arv 1680 x 1050 x 3 = 5.292.000.
1-2
Tähtsamad ettevaatusabinõud
1-3
Ohutusjuhised
Ettevaatusabinõude teabeikoonid
IKOON
NIMI
TÄHENDUS
Hoiatus!
Selle märgistusega tähistatud ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada raskeid kehavigastusi või isegi surma.
Tähelepanu
Selle märgistusega tähistatud ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada kehavigastusi
või varalist kahju.
Märgistuste tähendused
Keelatud tegevus.
Järgimine kohustuslik.
Lahtivõtmine keelatud.
Toitepistik peab olema pistikupesast lahti
ühendatud.
Puudutamine keelatud.
Peab elektrilöögi saamise vältimiseks olema
maandatud.
Elektritoitega seonduv teave
Pildid on lisatud näitlikustamise eesmärgil ja nendel kujutatu võib mudelitest ning riikidest sõltuvalt varieeruda.
Hoiatus!
Vältige kahjustatud toitejuhtme või pistiku
või katkise pistikupesa kasutamist.
Vältige ühte pistikupessa mitme elektriseadme ühendamist.
•
•
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Vältige elektritoite ühendamist või lahtiühendamist märgade kätega.
•
Vastasel korral esineb pistikupesa
ülekuumenemisest tingitud tulekahju
puhkemise oht.
Sisestage toitepistik korralikult pistikupessa.
•
Vastasel korral võite saada elektrilöögi.
Vastasel korral kujutab see
tulekahjuohtu.
!
!
Kindlasti ühendage toitejuhe maandatud
pistikupessa (ainult 1. klassi isolatsiooniga
seadme puhul).
Ärge toitejuhet liiga palju painutage ega
väänake ja ärge asetage sellele raskeid
esemeid.
•
•
Vastasel korral võib esineda elektrilöögi
või kehavigastuste saamise oht.
Vältige toitejuhtme ja toote sattumist küttekehade lähedusse.
•
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Tähtsamad ettevaatusabinõud
Vastasel korral võib tulemuseks olla
vigastatud toitejuhtmest põhjustatud
elektrilöögi saamine või tulekahju
puhkemine.
Kui toitepistiku või pistikupesa klemmid on
tolmuga kaetud, puhastage need kuiva riidelappi kasutades.
!
•
Vastasel korral kujutab see
tulekahjuohtu.
1-3
Tähelepanu
Vältige toitepistiku lahtiühendamist toote
töötamise ajal.
•
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise ja sel moel toodet kahjustada.
Kasutage kindlasti ainult meie ettevõtte
poolt tarnitud toitejuhet. Ärge kasutage muu
elektriseadme toitejuhet.
!
Toitepistiku pistikupesast väljatõmbamisel
hoidke pistikut kindlasti pistikuosast, mitte
juhtmest.
!
•
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
•
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Ühendage toitepistik kergesti ligipääsetavas
kohas olevasse pistikupesasse.
•
!
Kui toote töös esineb probleem, peate
toitepistiku pesast välja tõmbama, et
toide täielikult katkestada. Toidet ei saa
ainult toote toitenuppu kasutades
täielikult välja lülitada.
Paigaldamisega seonduv teave
Hoiatus!
Vältige tootele põlevate küünalde, sääsetõrjevahendite või sigarettide asetamist ning
toote paigaldamist küttekeha lähedusse.
•
Vastasel korral kujutab see
tulekahjuohtu.
Seinale kinnitamise puhul laske seda teha
paigaldusspetsialistil või vastava valdkonna
ettevõttel.
!
Vältige toote paigutamist halva ventilatsiooniga kohta (raamaturiiulisse või kappi).
•
Vastasel korral võib puhkeda
seesmisest ülekuumenemisest
põhjustatud tulekahju.
Hoidke toote pakendamiseks kasutatavaid
kilekotte lastele kättesaamatus kohas.
•
!
1-3
Kui lapsed tõmbavad kilekoti endale
pähe, võivad nad lämbuda.
•
Vastasel korral võib esineda
kehavigastuste saamise oht.
•
Kasutage kindlasti ettenähtud
seinakinnitust.
Piisava ventilatsiooni tagamiseks paigaldage toode seinast vähemalt 10 cm kaugusele.
!
•
Vastasel korral võib puhkeda
seesmisest ülekuumenemisest
põhjustatud tulekahju.
Vältige toote paigaldamist ebakindlale alusele või paika, kus sellele rakendub tugev
vibratsioon, näiteks kõikuvale või kaldus
riiulile.
•
Toode võib maha kukkuda ja tekitada
kehavigastusi või puruneda.
•
Seadme kasutamine kohas, kus esineb
tugevat vibratsiooni, võib põhjustada
probleeme seadme töös või tulekahju
puhkemise.
Tähtsamad ettevaatusabinõud
Vältige toote paigaldamist kohta, kus see
võib kokku puutuda tolmu, niiskuse (saun),
õli, suitsu või veega (vihmapiisad); samuti
vältige selle paigaldamist sõidukisse.
!
•
Vältige toote paigaldamist otsese päikesevalguse kätte või soojusallikate, näiteks lahtise tule või küttekeha lähedusse.
•
See võib põhjustada elektrilühise
tekkimise või tulekahju puhkemise.
See võib lühendada toote tööiga või
põhjustada tulekahju puhkemise.
Vältige toote paigaldamist madalale kõrgusele, kus see on lastele kergesti ligipääsetav.
•
Kui laps toodet puudutab, võib see alla
kukkuda ja tekitada kehavigastusi.
•
Kuna toote esiosa on raske, paigaldage
toode tasasele ja kindlale alusele.
Tähelepanu
Vältige monitori mahapillamist, kui seda liigutate.
Ärge asetage seadet põrandale, ekraaniga
allapoole.
•
•
!
See võib tekitada probleeme toote töös
või kehavigastusi.
Toote paigaldamisel konsoolile või riiulile
kindlustage, et toode ei ulatu konsoolilt või
riiuli vahelt välja.
SAMSUNG
!
•
Vastasel korral võib toode maha
kukkuda ja puruneda või tekitada
kehavigastusi.
•
Kindlasti kasutage vitriini või riiulit, mis
on toote suuruse jaoks sobiv.
See võib toote paneeli kahjustada.
Seadme paigale asetamisel toimige ettevaatlikult.
•
!
Vastasel korral võib see tekitada
probleeme toote töös või kehavigastusi.
Kui toode paigaldatakse märkimisväärselt
muutlike tingimustega paika, võib ümbritsev
keskkond põhjustada tõsiseid häireid
seadme töökvaliteedis. Sellisel juhul paigaldage toode alles pärast seda, kui olete
mõne meie teenindusspetsialistiga konsulteerinud.
•
Paigad, kus toode puutub kokku
ülipeene tolmu, kemikaalide, äärmuslike
temperatuuride või kõrge
õhuniiskusega, näiteks lennujaamad või
muud sorti jaamad, kus toodet pidevalt
pikkade ajavahemike jooksul
kasutatakse jne.
Puhastamisega seonduv teave
Kuna suure alkoholisisaldusega pindaktiivsete ainete, lahustite või muude tugevatoimeliste kemikaalide kasutamine võib põhjustada toote värvi tuhmumist ja pinna pragunemist või paneeli pinna mahakoorumist, kasutage
kindlasti ainult soovitatavaid puhastusaineid.
Soovitatava puhastusaine saate soetada teeninduskeskusest.
Tähtsamad ettevaatusabinõud
1-3
Enne toote puhastamist ühendage toitepistik lahti.
Ärge pihustage toote puhastamise käigus
vett otse toote osadele.
•
•
Jälgige hoolikalt, et vesi seadmesse ei
satuks.
•
Vastasel korral võib tulemuseks olla
tulekahju, elektrilöögi saamine või
probleemide ilmnemine toote töös.
!
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Tähelepanu
Vältige puhastusaine piserdamist otse tootele.
•
See võib põhjustada toote värvi
tuhmumist ja pinna pragunemist või
paneeli pinnakatte mahakoorumist.
Toote puhastamisel eemaldage toitejuhe
vooluvõrgust ja puhastage toode pehme
ning kuiva lapiga.
!
Kasutage pehmet ja niisket lappi koos
„monitoridele mõeldud puhastusainega” ja
pühkige toode seda kasutades puhtaks.
•
!
Kui monitoridele mõeldud puhastusainet
teie käsutuses ei ole, lahjendage enne
toote puhastamist puhastusaine veega
suhtes 1/10.
!
•
Vältige toote puhastamist
kemikaalidega, nagu vaha, benseen,
alkohol, lahusti, putukatõrjevahend,
lõhnaine, määre või puhastuslahus.
See võib põhjustada korpuse rikkumise
või sellel olevate märgistuste kustumise.
Kuna toote korpus on kergesti kriimustatav,
kasutage kindlasti sobivat puhastuslappi.
Sellegipoolest võivad lapil leiduvad võõrkehad korpust kriimustada, seega tuleb lapp
enne kasutamist sellistest osakestest puhtaks raputada.
Kasutamisega seonduv teave
Hoiatus!
Kuna toodet läbib kõrgepinge, ärge seda
mingil juhul iseseisvalt lahti võtke, parandage või modifitseerige.
!
•
Vastasel korral esineb tulekahju
puhkemise või elektrilöögi saamise oht.
•
Kui toode vajab remonti, võtke ühendust
teeninduskeskusega.
Kui märkate, et seadmest lähtub ebatavalist
heli, kõrbehaisu või suitsu, eemaldage toitejuhe viivitamatult seinakontaktist ja võtke
ühendust teeninduskeskusega.
•
1-3
•
Jälgige hoolikalt, et vesi seadmesse ei
satuks.
•
Vastasel korral võib tulemuseks olla
tulekahju, elektrilöögi saamine või
probleemide ilmnemine toote töös.
!
Vältige laste rippumist või turnimist toote
küljes.
•
Vastasel korral võib toode alla kukkuda
ja põhjustada kehavigastusi või surma.
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Kui seadme maha pillate või kui korpus
saab kahjustada, lülitage toide viivitamatult
välja ja ühendage toitejuhe lahti. Võtke
ühendust teeninduskeskusega.
•
Ärge pihustage toote puhastamise käigus
vett otse toote osadele.
Vastasel korral esineb tulekahju
puhkemise või elektrilöögi saamise oht.
Vältige tootele esemete, näiteks mänguasjade või küpsiste, asetamist.
•
Kui laps küünitab eseme haaramiseks
toote kohale võib ese või toode alla
kukkuda ja põhjustada vigastusi või isegi
surma.
Tähtsamad ettevaatusabinõud
Äikese ajal ühendage toitejuhe lahti ja ärge
mingil juhul puudutage antennikaablit, see
on ohtlik.
!
•
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Vältige tootele esemete pillamist ja hoidke
seda mis tahes põrutuste eest.
•
!
Vältige toote liigutamist elektrijuhtmest või
antennikaablist sikutades.
•
Vastasel juhul võib tulemuseks olla
tulekahju, elektrilöögi saamine või kaabli
vigastamisest tingitud probleemide
ilmnemine toote töös.
Gaasilekke korral ärge puudutage seadet
ega toitepistikut ja õhutage ruum viivitamatult.
!
GAS
Vältige toote tõstmist või liigutamist ainult
toitejuhtmest või signaalikaablist hoides.
•
Vastasel juhul võib tulemuseks olla
tulekahju, elektrilöögi saamine või kaabli
vigastamisest tingitud probleemide
ilmnemine toote töös.
Jälgige hoolikalt, et te ei blokeeriks ventilatsiooniava laudlina või kardinaga.
•
Vastasel korral võib puhkeda
seesmisest ülekuumenemisest
põhjustatud tulekahju.
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
•
Säde võib põhjustada plahvatuse või
tulekahju.
•
Äikese ajal ärge puudutage toitejuhet või
antennikaablit.
Vältige toote läheduses kergestisüttivate
aerosoolide või objektide kasutamist või
hoidmist.
•
!
100
See võib põhjustada plahvatuse või
tulekahju.
Vältige tootesse (ventilatsiooniavadesse,
pesadesse jms) metallesemete, nagu vardad, mündid või juukseklambrid, sisestamist, samuti kergestisüttivate esemete
sisestamist.
•
Kui tootesse satuvad vesi või
võõrkehad, lülitage toide välja,
ühendage toitejuhe lahti ja võtke
ühendust teeninduskeskusega.
•
Vastasel korral võib tulemuseks olla
probleemide ilmnemine toote töös,
elektrilöögi saamine või tulekahju.
Vältige toote kohale vedelikuanumate asetamist (vaasid, lillepotid, jooginõud, kosmeetikatarbed või ravimid), samuti vältige
toote kohale metallesemete asetamist.
•
Kui tootesse satuvad vesi või
võõrkehad, lülitage toide välja,
ühendage toitejuhe lahti ja võtke
ühendust teeninduskeskusega.
•
Vastasel korral võib tulemuseks olla
probleemide ilmnemine toote töös,
elektrilöögi saamine või tulekahju.
Tähtsamad ettevaatusabinõud
1-3
Tähelepanu
Liikumatute kujutiste pikaajaline kuvamine
võib põhjustada järelkujutiste või laikude
tekkimist ekraanile.
!
•
Kui te toodet pikka aega ei kasuta,
kasutage energiasäästurežiimi või
liikuva kuvaga ekraanisäästjat.
-_!
Kui te ei kasuta toodet pikka aega, näiteks
kodust lahkudes, ühendage toitejuhe pistikupesast lahti.
•
Määrake toote jaoks sobiv lahutusvõime ja
sagedus.
Vältige toote tõstmist tagurpidi ning selle
transportimist, hoides kinni üksnes alusest.
•
•
!
Vastasel korral esineb oht silmade
liigseks kurnamiseks.
Monitori pidev vaatamine liiga lähedalt võib
teie nägemist kahjustada.
•
Kui vaatate toote ekraani pikka aega järjest
on oluline lasta silmadel vahepeal puhata (5
minutit iga tunni kohta).
•
See leevendab silmade kurnatust.
!
Olge seadme kaldenurga või jala kõrguse
reguleerimise juures ettevaatlik.
Vältige tootele raskete esemete asetamist.
Kui teie käsi või sõrm vahele jääb, võite
saada vigastusi.
•
Kui toodet liigselt kallutada, võib see alla
kukkuda ja tekitada kehavigastusi.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades
ärge keerake heli liiga valjuks.
Vastasel korral võib see tekitada
probleeme toote töös või kehavigastusi.
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed väljavõetud patareisid
endale suhu ei topiks. Asetage patareid
kohta, kust lapsed neid kätte ei saa.
•
•
•
!
Kui lapsed on patarei siiski jõudnud
suhu panna, pöörduge kiiresti arsti
poole.
See võib kaasa tuua patareide
purunemise või lekkimise ja põhjustada
tulekahju, vigastusi või rikkuda
ümbritsevaid esemeid.
Liiga tugev heli võib kuulmist
kahjustada.
Patareide vahetamisel jälgige, et sisestate
need õige polaarsusega (+, -).
Kasutage ainult ettenähtud standardseid
patareisid. Ärge kasutage korraga uusi ja
vanu patareisid.
1-3
•
!
•
Vastasel korral võib see põhjustada
lühise või tulekahju.
Kuna ekraanipaneel on pärast pikaajalist
kasutamist kuum, ärge toodet puudutage.
Hoidke väikseid lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
•
See võib tuua kaasa toote
mahapillamise ja purunemise või
kehavigastuste tekkimise.
Vältige õhuniisuti või pliidi/ahju kasutamist
toote läheduses.
!
!
Vastasel korral võib toimuda tolmu
kogunemine ja puhkeda
ülekuumenemisest või lühisest tingitud
tulekahju või toimuda elektrilöögi
saamine.
!
Vastasel korral võivad patareid muutuda
kasutuskõlbmatuks; patareist
väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua
süttimise või kehavigastuse.
Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu
olmejäätmete hulka ja need tuleb kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti.
Kasutatud ja laetavate patareide keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab klient.
•
Klient võib kasutatud või laetavad
patareid viia selleks ette nähtud
jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus
müüakse sama tüüpi patareisid või
laetavaid patareisid.
Tähtsamad ettevaatusabinõud
Õige kehaasend antud toote kasutamisel
Õige kehaasend antud toote kasutamisel
Tähtsamad ettevaatusabinõud
•
Ajage selg sirgu.
•
Hoidke silmade ja ekraani vahel kaugust 45–50 cm. Istuge otse ekraani poole, pilk
allapoole suunatud.
•
Õige kehaasend antud toote kasutamisel
•
Reguleerige toote kaldenurka nii, et ekraanile ei peegelduks valgust.
•
Hoidke küünarnukid õige nurga all ja käelabad käevartega samal kõrgusel.
•
Hoidke küünarnukid õige nurga all.
•
Asetage kannad/jalalabad horisontaalselt maapinnale, samal ajal põlvi 90 kraadise või
suurema nurga all hoides, säilitage oma käsivarre selline asend, et käsivars oleks
südamest pisut madalamal.
1-3
2
Toote paigaldamine
2-1
Pakendi sisu
•
Võtke toode pakendist välja ja kontrollige, et komplektis oleksid järgmised asjad.
•
Hoidke pakenduskarp alles, juhuks kui teil on vaja toodet kunagi hiljem transportida.
•
Kui mõni ese on puudu, siis võtke ühendust edasimüüjaga.
•
Valikuliste tarvikute ostmiseks võtke ühendust edasimüüjaga.
Monitor
SISU
Paigaldusjuhend
Tootegarantii
Kasutusjuhend
Toitejuhe
D-Sub-kaabel
LAN-kaabel
Kaugjuhtimine
Patareid (AAA X 2)
(Kõigis asukohtades pole
saadaval)
DVI-kaabel
Ferriitmuhv LAN-kaablile
Stereokaabel
Puhastuslapp
Puhastuslapp on komplektis ainult kõrgläikega mudeliga.
2-1
Toote paigaldamine
2-2
Aluse paigaldamine
Enne toe kinnitamist asetage toode pehmele, tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
Tähelepanu! Kui asetate toote tasasele pinnale, võite kahjustada kaamera väljaulatuvat osa. Kahjustuste vältimiseks
asetage monitor pinnale õrnalt ja ettevaatlikult.
Asetage pehme riie tasasele ja vastupidavale pinnale ning seejärel asetage toode sellele nii, et ekraan jääb allapoole.
Keerake tuge noolega näidatud suunas.
Ärge eemaldage fiksaatortihvti enne aluse paigaldamist.
2
3
4
5
Toote paigaldamine
Veenduge, et keerate tuge korralikult õiges suunas.
Lükake alus toote toe sisse noolega näidatud suunas.
Ärge eemaldage stopperi nõela enne, kui toe alus on kindlalt paigaldatud.
Vastasel juhul võib see põhjustada füüsilisi vigastusi.
Keerake aluse põhjal olev ühenduskruvi lõpuni, nii et see oleks korralikult kinni.
2-2
6
Tõstke toode püsti, kui aluse paigaldamine on lõpetatud.
Eemaldage stopperi nõel.
Reguleerige ekraani kõrgust vastavalt vajadusele.
- Tähelepanu
Vältige toote tõstmist, hoides seda ainult toest.
- Tähelepanu
Ärge liigutage toodet, hoides kinni ainult kaamerast.
Osadeks võtmine toimub kokkupanemistoimingutele vastupidises toimingute järjekorras.
2-2
Toote paigaldamine
2-3
Aluse eemaldamine
Enne toe eemaldamist asetage toode pehmele, tasasele ja stabiilsele pinnale, ekraan allapoole.
Tähelepanu! Kui asetate toote tasasele pinnale, võite kahjustada kaamera väljaulatuvat osa. Kahjustuste vältimiseks
asetage monitor pinnale õrnalt ja ettevaatlikult.
Katke laua pind toote kaitsmiseks pehme riidega ja asetage toode riidele, ekraan allapoole.
Hoidke toote tuge nagu pildil näidatud ja seejärel eemaldage tagumine kaas.
Keerake kruvid lahti nagu on viidatud allpool tähega „
2
”.
Toe saate eemaldada pärast kruvide lahtikeeramist.
A
3
Toote paigaldamine
Hoidke toote korpust nagu pildil näidatud.
Tõstke ja eraldage lahtikruvitud tugi.
2-3
2-4
VESA seinakinnituse või lauakinnituse paigaldamine
Sellel tootel on 100 mm x 100 mm / 200 mm x 100 mm mõõtmetega VESA standardile vastav toe kinnitus.
A
B
A. Kinnituskoht
B. Seinakinnitus (valikuline)
VESA ühilduva seinakinnituse paigaldamiseks järgige allolevaid samme.
1. Lülitage toode välja ja ühendage toitepistik pistikupesast lahti.
2. Asetage pehme riie või padi tasasele pinnale, et kaitsta paneeli ja seejärel asetage toode sellele nii, et ekraan jääb allapoole.
3. Eemaldage tagumine kaas.
4. Eemaldage tugi nagu eelnevalt kirjeldatud.
5. Asetage seinakinnitusega ühendataval toote osal olevad sooned kinnitusdetaili (lauaalus, seinakinnitus või muu kinnitus)
soontega kohakuti ja kinnitage seinakinnitus kruvide kinni keeramise teel tugevalt paika.
2-4
•
Kui kasutate standardsetest suurema tugevusega kruvisid, võite vigastada toote sisemust.
•
Seinakinnituste puhul, mis ei vasta VESA standarditele, võivad kruvipikkused kinnituse vastavatest omadustest
sõltuvalt erinevad olla.
•
Ärge kasutage kruvisid, mis ei vasta VESA standardi spetsifikatsioonidele ja ärge kasutage nende kinnikeeramisel
liigset jõudu.
See võib põhjustada toote allakukkumisest tingitud toote purunemise või kehavigastuste tekkimise.
Tootjaettevõte ei ole vastutav mis tahes varalise kahju või vigastuste osas.
•
Samsung ei vastuta tootele tekitatud kahju ega inimestele tekitatud kehavigastuste eest, mis on põhjustatud kirjeldatud
nõuetele mittevastava toe kasutamisest või volitatud paigaldustöötajata läbi viidud paigaldusest.
•
Kui kasutate toote paigaldamisel seinakinnitust, ostke selline seinakinnitus, mis jääb seinast vähemalt 10 cm kaugusele.
•
Samsung ei vastuta probleemide eest, mis on põhjustatud kirjeldatud nõuetele mittevastava kinniti kasutamisest.
•
Kasutage teie riigis kehtivatele nõuetele vastavat seinakinnitit.
Toote paigaldamine
2-5
Arvutiga ühendamine
Ühenduskaabel võib toote mudelist sõltuvalt erineda.
1
2
POWER S/W POWER
3-1
3-2
4
5
DVI IN
RGB IN
SERVICE
AUDIO IN
Computer
Ühendage monitor oma arvutiga nagu joonisel näidatud, kui soovite monitori kasutada ainult arvuti kuvarina ja ei soovi
kasutada videokõnede funktsiooni.
Monitori ühendamiseks ja selle kasutamiseks ainult arvuti kuvarina järgige allolevaid samme.
1. POWER S/W: toote sisse- ja väljalülitamine.
2. Ühendage toitejuhtme üks ots toote [POWER] pordiga ja ühendage toitejuhtme teine ots 220 V või 110 V seinapistikuga.
Monitor tuvastab sisendpinge ja lülitub automaatselt vastavalt.
3. Ühendage toode arvutiga vastavalt arvuti poolt toetatavale videoväljundile.
3-1. Kui graafikakaardil on DVI-väljund (Digital – digitaalne)
•
Ühendage toote [DVI IN]-pesa arvuti DVI-pesaga, kasutades DVI-kaablit.
3-2. Kui graafikakaardil on D-Sub väljund (Analog – analoogne)
•
Ühendage toote [RGB IN]-pesa arvuti [RGB IN] pesaga, kasutades D-Sub kaablit.
4. SERVICE: ainult teenusejärgseks kasutamiseks.
5. Looge ühendus monitori tagaküljel paikneva [AUDIO IN]-pordi PC helikaardi vahel.
Kui toode on arvutiga ühendatud, saate selle sisse lülitada ja seda kasutada.
Kui nii DVI (<DVI>) kui ka D-Sub (<PC>) kaabel on ühendatud, saate valida sisendsignaaliks <PC või DVI>, kui vajutate
nuppu [ /SOURCE].
Toote paigaldamine
2-5
2-6
Videokonverentsi monitori ühendamine
Ühenduskaabel võib toote mudelist sõltuvalt erineda.
6
7
1
2
POWER S/W POWER
MIC
3
4
5
LAN
LAN
SERVICE
Computer
Hub
Ühendage monitor oma arvutiga nagu joonisel näidatud, kui soovite monitori kasutada arvuti kuvarina ning saata ja vastu
võtta videokõnesid või osaleda videokonverentsidel.
Veenduge, et ainult üks kahest [LAN] pordist on LAN-kaabli abil võrguga ühendatud.
Monitori ühendamiseks arvutiga ja selle kasutamiseks arvuti kuvarina ning videokõnede ja videokonverentside jaoks järgige
allolevaid samme.
1. POWER S/W: toote sisse- ja väljalülitamine.
2. Ühendage toitejuhtme üks ots toote [POWER] pordiga ja ühendage toitejuhtme teine ots 220 V või 110 V seinapistikuga.
Monitor tuvastab sisendpinge ja lülitub automaatselt vastavalt.
3. Ühendage toote [LAN]-port LAN-kaabli abil võrguga.
4. Ühendage LAN-kaabel toote [LAN] pordi ja arvuti [LAN] pordi vahel.
Videokõnede tegemiseks ei pea te monitori ühendama arvutiga.
Kui kasutate sama IP-d nii arvuti kui ka videokonverentsi monitori puhul, peate ühendama LAN-kaablid nagu allpool
näidatud.
5. SERVICE: ainult teenusejärgseks kasutamiseks.
6. Ühendage kõrvaklappide kaabel tootel oleva kõrvaklappide pordiga.
Ühendage see ainult vajadusel, kuna sellel tootel on sisemine kõlar.
7. Ühendage mikrofoni kaabel tootel oleva mikrofoni pordiga.
Ühendage see ainult vajadusel, kuna sellel tootel on sisemine mikrofon. Pange tähele, et seda saab kasutada ainult
videokõnede jaoks.
Kui ühendamine on lõpetatud, lülitage toide sisse ja vajutage nuppu [
2-6
/SOURCE], et valida sisendsignaaliks <VC>.
Toote paigaldamine
Ferriitmuhv
Toote paigaldamine
•
Ferriitmuhve kasutatakse selleks, et kaablid üksteist ei segaks.
•
Kaabli ühendamisel avage ferriitmuhv ja kinnitage see pistiku lähedalt ümber kaabli.
2-6
2-7
Kensingtoni lukk
Kensingtoni lukk on vargusvastane seade, mis võimaldab kasutajatel toote lukustada ja avalikus kohas ohutult kasutada. Kuna
lukustusseadmete kuju ja kasutus võib erineda sõltuvalt mudelist ning tootjast, siis lisateavet saate lukustusseadmega
kaasasolevast kasutusjuhendist.
Kensingtoni luku peate ostma eraldi.
A
B
Toote lukustamiseks järgige allolevaid samme.
1. Keerake Kensingtoni luku kaabel ümber suure liikumatu objekti, näiteks laua või tooli.
2. Libistage kaabli lukuga ots läbi Kensingtoni luku kaabli otsas oleva silmuse.
3. Sisestage lukustusseade monitoril olevasse pessa (
4. Lukustage lukk (
).
).
Need on üldised juhised. Täpsemate juhiste saamiseks vaadake lukustusseadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.
Lukustusseadme saate soetada elektroonikakauplusest, veebikauplusest või meie teeninduskeskusest.
2-7
Toote paigaldamine
3
Toote kasutamine
3-1
Süsteemi soojendamine
30-sekundiline ooteaeg on vajalik pärast toote sisselülitamist.
Tyttlwt…tyr*^„~px
•
Lähtestamissüsteemi graafika kuvatakse iga kord, kui lülitate toote sisse.
•
Kui soovite vastu võtta videokõne ilma toodet sisse lülitamata, seadistage suvandite <Standby> ja <Max. Power
Saving> olekuks sees.
Toote kasutamine
3-1
3-2
Standardsete signaalirežiimide tabel
Kui valite allolevast loendist ühe standardse kuvarežiimi (näiteks 800 x 600 või 1440 x 900), reguleerib teie monitor
automaatselt ekraani õigele horisontaalsele ja vertikaalsele sagedusele. Kuid kui te proovite kasutada mittestandardset
kuvarežiimi, võib ekraan minna mustaks hoolimata sellest, et toite LED-tuli näitab, et monitor on sees.
Selle monitori optimaalne kuvarežiim on 1920 x 1080 koos 60 Hz värskendussagedusega. Kui valite kuvarežiimiks 1920 x
1080, reguleerib monitor automaatselt ekraani õigele horisontaalsele ja vertikaalsele sagedusele.
Parima visuaalse kvaliteedi saavutamiseks seadistage monitori eraldusvõime optimaalsele eraldusvõimele.
KUVAREŽIIM
HORISONTAALSAG
EDUS (KHZ)
VERTIKAALSAGED
US (HZ)
PIKSLISAGEDUS
(MHZ)
SÜNKROONITUD
POLAARSUS (H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 800
62,795
74,934
106,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
VESA, 1600 x 1200
75,000
60,000
162,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horisontaalsagedus
Ekraani ühe pikslirea vasakpoolseimast punktist parempoolseima punktini skannimiseks kuluvat aega nimetatakse
horisontaaltsükliks, horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks. Horisontaalsageduse ühik on kHz.
Vertikaalsagedus
Paneel peab sama ekraanil olevat kujutist esitama kümneid kordi sekundis, et see inimsilmale nähtav oleks. Seda sagedust
nimetatakse vertikaalsageduseks. Vertikaalsageduse ühik on Hz.
3-2
Toote kasutamine
3-3
Seadme draiveri installimine
Seadme draiver on tootega komplektis oleval CD-plaadil. Kui kaasasolev draiverifail on rikutud, saate monitori draiveri
laadida alla, kui klõpsate veebisaidil http://www.samsung.com teemat Support > Downloads ning seejärel järgite veebisaidil
olevaid juhiseid.
Pärast draiverifaili allalaadimist tehke failil topeltklõps ja seejärel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Draiveri installimiseks järgige allolevaid samme.
1. Sisestage draiveri installimise CD-plaat CD-seadmesse.
2. Valige „Windows Driver” (Windowsi draiver).
3. Valige mudeliloendist oma toote mudel.
4. Läbige ülejäänud installimise etapid vastavalt ekraanil kuvatavatele juhtnööridele.
5. Kontrollige, kas jaotise Kuva atribuudid sätetes kuvatakse õiget eraldusvõimet ja ekraani värskendussagedust. Lisateabe
saamiseks dialoogi Kuva atribuudid kohta lugege operatsioonisüsteemi Windows dokumentatsiooni.
Toote kasutamine
3-3
3-4
Toote juhtnupud
Tooteteave
Monitori saate kasutada standardse monitorina või videokõnede monitorina. Videokõnede funktsioonid on monitori sisse
ehitatud.
Mõned funktsioonid ei pruugi töötada, kui kasutate toodet monitorina, kuna need on kujundatud vaid videokõnede
funktsiooni jaoks.
ÜKSUS
KIRJELDUS
Kaamera
Videokõnede ajal võtab vastu ja edastab pilte.
Mikrofon
Videokõnede ajal sisestab heli.
Kaugjuhtimispuldi sensor
Kõlar
Võtab vastu signaale kaugjuhtimispuldist.
Videokõnede ajal väljastab kaugosalejatele heli.
Väljastab heli arvutist, kui toode on helikaabli abil arvutiga ühendatud.
Toote juhtnupud
Nupud asuvad monitori alumisel küljel.
IKOON
KIRJELDUS
Vajutage seda nuppu ekraanimenüü (On Screen Display – OSD) kuvamiseks.
Seda nuppu kasutatakse ka ekraanimenüüst väljumiseks või kõrgema taseme menüüsse
naasmiseks.
Kasutage neid nuppe menüüs liikumiseks ja ekraanimenüü väärtuste reguleerimiseks.
Kasutage seda nuppu videokõne alustamiseks.
Saate vaigistada heli või video või mõlemad vastavalt praegustele OSD-sätetele (<Settings>→ <Mute Option>).
Kasutage neid nuppe menüüs liikumiseks ja ekraanimenüü väärtuste reguleerimiseks.
Kui ekraanimenüüd ei kuvata, kasutage helitugevuse reguleerimiseks neid nuppe.
3-4
Toote kasutamine
IKOON
KIRJELDUS
Kui ekraanimenüüd kuvatakse, kasutage seda nuppu funktsiooni valimiseks.
Kui ekraanimenüüd ei kuvata, kasutage seda nuppu, et vahetada sisendsignaali (PC/DVI/
VC). Kui sisendsignaali tüüpi vahetatakse nuppu [ /SOURCE] kasutades või toode lülitatakse sisse, kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas teade valitud sisendsignaali kohta.
Režiimi <PC/DVI> valimiseks peab toode olema ühendatud D-SUB (PC) või DVI-D
(DVI) kaabli abil arvuti graafikakaardiga.
Selle nupu abil saate toote sisse ja välja lülitada.
Toite LED-tuli
See LED-tuli põleb toote tavapärasel kasutamisel.
Toite LED-tuli asub monitori alumisel küljel nuppude kohal.
Teavet energiasäästufunktsiooni kohta lugege toote tehniliste andmete osast
energiasäästufunktsioon. Kui toodet ei kasutata pika aja vältel, on soovitatav toitejuhe
voolutarbe minimeerimiseks lahti ühendada.
Toote kasutamine
3-4
3-5
Videokonverentsi funktsioonid koos RADVISION SCOPIA infrastruktuuriga
Saate kasutada VC240 funktsiooni eraldiseisvana kõrglahutusega kakspunktühendusega videokõnede jaoks.
Kuid see pole kõik. Kui lisate videokonverentsi infrastruktuuri koos RADVISION SCOPIA-ga, saate nautida lisafunktsioone nagu
keskhaldus, konverentsid, salvestamine ja voogesitus ning tulemüüri läbikäik.
RADVISION SCOPIA on infrastruktuuri toodete perekond, mida edastatakse võrgurakenduste ja tarkvarana ning see on
optimeeritud töötama teie VC240-ga.
Kasutades RADVISION SCOPIA-t, saate kiiresti lahkrivistada mastaapset visuaalset suhtlusvõrku ja keskselt hallata videovõrku,
aktiveerida konverentskohtumisi ning laiendada videokonverentse ükskõik millisesse sülearvutisse üle iga tulemüüri.
Konverents (mitmikühendusega konverents)
Videosuhtlus seadmega VC240 võib olla tõhusam ja tulemuslikum mitmikühenduse (mitme osapoolega)
konverentsifunktsiooniga. Selle puhul on võimalik ühendada rohkem kui kaks osalejat üheaegselt.
Mitmikühendusega konverentside puhul saavad VC240 kasutajad näha ja kuulda mitmeid osalejaid just nagu nad oleksid kõik
samas kohas – „virtuaalses konverentsiruumis”, mis asub võrgus.
Konverentskõne
Kakspunktkõne
Mitmikühendusega konverentside pidamine saavutatakse tänu MCU-le (mitmikühendusega konverentsiseade) – see on seade,
mis haldab mitmikühendusega konverentse, ühendades mitmeid pooli samasse videokonverentsi.
RADVISION-i SCOPIA Elite MCU pakub 1080p kõrglahutusega töötlemist ja isiklikke paigutusi kõikidele osapooltele.
VC240 kaugjuhtimispuldiga saate koos teiste osalejatega juhtida SCOPIA Elite'i konverentse ning teostada toiminguid nagu
osalejate vaigistamine, video paigutuste muutmine ja teiste osalejate kutsumine konverentsi.
3-5
Toote kasutamine
Kõrgekvaliteedilised töölaua videokonverentsid
Direktorid ja ärijuhid, kes kasutavad oma videokõnede jaoks VC240, soovivad leida viise, kuidas lihtsalt laiendada
videokonverentse paljudele kaugkasutajatele ja töölaua kasutajatele ning muuta sidepidamist veelgi tõhusamaks, lihtsamaks ja
laiaulatuslikumaks.
RADVISION-i SCOPIA töölaud võimaldab kasutajatel võtta konverentsid igale poole kaasa.
SCOPIA töölaud on loodud vastamaks kõrge jõudlusega videokonverentside nõuetele koos standardse arvuti ja
internetiühendusega.
See hõlmab uusimaid videotehnoloogiaid, pakkudes HD H.264 kuvamist nii kohtumiste osapoolte kui ka andmete koostöö jaoks.
Selle helisüsteem pakub kaja ja taustamüra summutust ning see on vastupidav võrgutõrgetele, mis on interneti puhul tavalised.
SCOPIA töölaud on lihtne veebibrauseri plugin, mida hallatakse keskselt ja lahkrivistatakse arvutis ilma keerukate litsentsitasude
või installimisteta.
Lihtsalt klõpsake lingil ja kaasake teletöötajad oma kohtumistesse, osalege videokonverentsides, tehke koostööd partnerite ja
tarnijatega ning looge nähtamatult ühendus läbi tulemüüride.
Videovõrgu haldus
VC240 süsteemi administraatorid ja kasutajad saavad olla märgatavalt tõhusamad, kui kasutavad keskset haldussüsteemi, et
teostada toiminguid nagu kaugtarkvara uuendamine, süsteemi konfigureerimine, jälgimine ja kasutamine.
Kuna VC240 süsteemi number kasvab lahkrivistamisel, saab keskhaldussüsteem muuta administraatoreid turustatud VC240
süsteemide haldamisel ühest kohast märgatavalt tõhusamaks.
RADVISION-i iVIEW Suite on täiuslik lahendus selle nõude jaoks.
iVIEW Suite pakub laiaulatuslikku halduslahendust hääle ja video koostööle sidepidamisel.
iVIEW-ga saab videovõrku tõhusalt hallata ja jälgida, et tagada tõhus ribalaiuse kasutus.
Kohtumisi saab ka lihtsalt planeerida ja hallata, edastades kõrgekvaliteedilise videosuhtluse kogemust.
Toote kasutamine
3-5
Konverentsi salvestamine ja voogesitamine
Konverentsi salvestamist saab aktiveerida RADVISION-i SCOPIA lahenduse kaudu.
Salvestusfunktsioon jäädvustab heli, video ja andmed, säilitades kohtumised kõrglahutuses, et saaksite neid tulevikus
taasesitada.
VCR-stiilikontrollid on saadaval, et pakkuda juurdepääsu ükskõik mis osa salvestamisele.
RADVISION-i SCOPIA võimaldab lisaks veel integreeritud voogesitust konverentsi veebiülekannete jaoks nii arvuti kui ka Mac'i
kasutajatele.
See võimaldab vaatajatel näha nii rääkija kui ka presentatsiooni sisu video voogesitusi. Üheaegne ainuedastuse ja multiedastuse
tugi tähendab, et koosolekul võib osaleda piiramatu arv inimesi.
Tulemüüri läbikäik ja NAT-lahendused
Tulemüürid on tõkkevahendid, mis asuvad kahe erineva võrgu vahel ning need filtreerivad välja soovimatud paketid – paljudel
juhtudel blokeerivad tahtmatult ka videokonverentsid.
Paljud tulemüürid ühendavad endas filtreerimise funktsionaalsuse koos NAT (võrguaadressi ümbernimetamine) suutlikkusega
ning need asuvad tavaliselt kaitstava võrgu servas.
SCOPIA PathFinder'i tulemüür ja NAT-lahendus võimaldavad turvalise ühenduvuse ettevõtete võrkude ja kaugsaitide vahel.
SCOPIA PathFinder säilitab tulemüüri ja NAT-i turvalisuse ning eelised üle videovõrkude ja võimaldavad nähtamatut ühtlustamist
olemasoleva võrgu lõpp-punktide ja infrastruktuuri vahel.
Lisateave
Lisateavet selle kohta, kuidas RADVISION SCOPIA saab aidata teie VC240 lahkrivistamist, saate veebisaidilt http://
www.radvision.com/VC240 või võttes ühendust oma piirkondliku RADVISION-i kontoriga.
USA/AMEERIKAD
EMEA
APAC
T +1 201 689 6300
T +44 20 3178 8685
T +852 3472 4388
F +1 201 689 6301
F +44 20 3178 5717
F +852 2801 4071
[email protected]
[email protected]
[email protected]
3-5
Toote kasutamine
3-6
Kaugjuhtimine
Telerid või teised elektroonilised seadmed võivad monitori läheduses mõjutada kaugjuhtimispuldi suutlikkust, kuna need
segavad signaali, mida kaugjuhtimispult kasutab monitori edastamiseks.
POWER
Lülitab seadme sisse/välja.
SOURCE
Muudab sisendsignaali. (PC/DVI/
VC)
LAYOUT
Saate valida erinevaid ekraani jagunemisi, kui vajutate seda nuppu
mitu korda. Aktiveerib PIP-funktsiooni.
Erimärgid
Saate sisestada märke '*' ja '.',
kui vajutate seda nuppu mitu
korda.
1/A/a
Saate muuta tekstisisestusakna
režiimi (number → suurtähed →
väiketähed).
MIC MUTE
Saate vaigistada heli või video
või mõlemad vastavalt praegustele OSD-sätetele (<Settings>→
<Mute Option>).
+ ZOOMSaate kaameraga kaugosalejaid
suumida lähemale ja/või kaugemale, kui nende kaamera toetab
SUUMI funktsiooni.
Vajutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.
(See toode ei toeta SUUMI funktsiooni.)
Üles-alla ja vasakule-paremale liikumise nupud
Kinnitamine
Ühelt menüü-üksuselt horisontaalselt või vertikaalselt teisele liikumiseks või valitud menüüväärtuste
reguleerimiseks.
Videokõne ühendamise ajal vaigistab kaugosaleja heli.
(Teie heli edastatakse.)
SETUP
Saate valida kaamera, millega soovite lähemale/kaugemale suumida.
•
Lähem punkt: teie kaamera
•
Kaugem punkt: kaugosaleja
kaamera
PRESENTATION
Määrab, kas teostada funktsiooni,
mis saadab teie arvuti kuva kaugosalejale või mitte.
INFO
<PC/DVI> : Näitab eraldusvõimet.
<VC> : Näitab üksikasjalikku teavet
aktiivse ühenduse kohta.
Toote kasutamine
See on otseteenupp menüü
<Settings> jaoks.
BACK
Naaseb eelmisse menüüsse.
Kustutab teksti selle sisestamise
ajal.
END
Lõpetab videokõne.
Erimärgid
Saate sisestada märke '#', '@' ja
':' , kui vajutate seda nuppu mitu
korda.
PHONE BOOK
Kuvab ekraanile telefoniraamatu.
3-6
CALL
HOLD
Alustab videokõnet.
Saate panna poolelioleva kõne
(ühenduse ajal) ootele, et rääkida
kellegi teisega.
Numbrinupud
Saate sisestada numbreid ja teksti
sõltuvalt sisestusrežiimist.
3-6
See funktsioon on hiljem
saadaval.
Toote kasutamine
Kaugjuhtimispuldi patareide paigaldamine
1. Avage joonisel näidatud viisil kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuv kaas.
2. Paigaldage kaks AAA-suuruses patareid.
Veenduge, et patareide + ja - poolused asetuksid kohakuti patareipesa sees olevate märgistustega.
3. Asetage kaas tagasi oma kohale.
Eemaldage patareid ja säilitage neid jahedas, kuivas kohas, kui te kaugjuhtimispulti pika aja jooksul ei kasuta.
Kui kaugjuhtimispult ei tööta, kontrollige järgmist:
•
Kas teleri toide on sisselülitatud?
•
Kas patareide pluss- ja miinuspoolused asuvad vastassuundades?
•
Ega patareid pole tühjaks saanud?
•
Ega ei esine elektrikatkestust või pole toitejuhet vooluvõrgust lahti ühendatud?
•
Ega läheduses pole fluorestsentslampi või neoonsilti, mis segab kaugjuhtimispuldi ülekannet?
Toote kasutamine
3-6
3-7
PAIGUTUSE muutmine
Režiim VC kuvab videokõne ekraani täisekraanil.
Videokõne paigutust saate muuta kaugjuhtimispuldi nupu LAYOUT abil.
Videokõne LAYOUT on näidatud allpool kombinatsioonina teie ekraani (enda kaamera ekraani), kaugosaleja ekraani
(kaugekraani) ning PC-/DVI-ekraani vahel. Allolevad värvid tähistavad:
•
: PC/DVI
•
: enda kaamera ekraan
•
: kaugekraan
PC / DVI-režiim:
•
•
Kui ühendus ebaõnnestus
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
⳧
Kui liin on hõivatud
VC-režiim
•
•
Kui ühendus ebaõnnestus
Kui liin on hõivatud
Suvandi LAYOUT sätted, mis on salvestatud režiimides <PC/DVI> (režiimide PC ja DVI sätted ühtivad), ei rakendu režiimi
<VC> paigutusele.
3-7
Toote kasutamine
3-8
Ekraanimenüü kasutamine
Ekraanimenüüstruktuur
MENÜÜ
Call
Call history
Phone book
Settings
Kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu
või toote esiküljel olevat nuppu MENU sisendrežiimis PC(DVI) või režiimis VC
(Videokonverents), kuvatakse ekraani allservas V2oIP (IP- ja videokõned) põhimenüü allnäidatud viisil.
Nlww
Nlww*St~z}„
[szyp*Mzzv
^p€{
.BLFBDBMM
Call
Ilmub, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu CALL. Kasutatakse videokõne alustamiseks.
U9S9*S‚lyr =;9=<D9=>C9CCC
Ul~zy
=;9=<D9=>C9BC
Ul~zy
=;=A;A=@@C
S‚lyr
=;=>;>;<<=
Uzsy
<AC9=<D9@;9<CA
Xtnspw
=;=A;A=@@C
=;=9<;9>>9<<*8*Mzyrmzyr
Nlww*St~z}„
[szyp*Mzzv
Nlww*_„{p*E*atopz
1. Kõneloend: näitab loendit saabuvatest ja väljuvatest kõnedest.
<Name> ja <IP> kuvatakse kontaktide puhul, kes on registreeritud kausta <Phone Book>.
Toote kasutamine
3-8
Ainult <IP> kuvatakse ja <Name> jäetakse tühjaks, kui kontaktid pole registreeritud kaustas <Phone Book>.
2. Videokõne alustamine: sõltuvalt sellest, kas kasutatakse SIP-serverit või lüüsivahti, saate helistada, kui sisestate IP, ID või
E.164 numbri.
2-1. Praeguse oleku kuva: ikoon kuvatakse kollasena või hallina sõltuvalt vastava serveri sisselogimise olekust, kui
kasutatakse SIP-serverit või lüüsivahti. Sõltuvalt võrguolekust kuvatakse see kas kollase või hallina, kui server pole
kasutusel.
2-2. Telefoninumbri sisestamine: kõnet alustatakse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu CALL pärast kaugosaleja <IP>,
<SIP ID> või E.164 numbri sisestamist.
<SIP ID> võimaldab teil kasutada kasutajate tunnuseid, kes on sisse loginud SIP-serveri kaudu, samas kui E.164
number võimaldab teil kasutada kasutajate numbreid, kes on sisse loginud lüüsivahi kaudu.
2-3. Kõnetüüp: saate valida kas <Video> kõne või <Voice> kõne.
3. Enda kaamera ekraan: see kuvatakse, kui olete võrgust väljas. Võimaldab teil kuvada loendi hetkel ühendatud kasutajatest ja
liinil olles tühistada ühenduse.
3-8
Toote kasutamine
Call history
Kuvatakse hiljutised kõneloendid üksuste <Received>, <Sent> ja <Missed> kohta.
Registreeritud <Name> ja viimase kõne kellaaeg kuvatakse <IP> kohta, mis on salvestatud kaustas <Phone Book>. <IP> ja
viimase kõne kellaaeg kuvatakse <IP> kohta, mida ei salvestatud.
Täpne kellaaeg (AM/PM) kuvatakse kõnede puhul, mis on tehtud samal päeval ning kuupäev kuvatakse kõnede puhul, mis on
tehtud eelnevatel päevadel.
Nlww*St~z}„
Lww
]pnptpo
^py
Xt~~po
ap}zytnl
1.
U€yp*Vtx
".
^txzy*U999
=;;D*:*<;*:*<B
Lyyp
=;;D*:*<;*:*<B
Xtnspw
=;;D*:*<;*:*<B
P€rpyp
=;;D*:*<;*:*<B
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Nlww*St~z}„
Lww
ap}zytnl
Nlww
U€yp*Vtx
]pnptpo
^py
Xt~~po
^lp
^txzy*U999
Opwpp
Lyyp
Xtnspw
Opwpp*Lww
P€rpyp
atp‚
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Nlww*St~z}„
Lww
]pnptpo
^py
ap}zytnl
1.
U€yp*Vtx
".
^txzy*U999
=;;D*:*<;*:*<B
Lyyp
6OTFMFDU"MM
Xtnspw
Xt~~po
%FMFUF
P€rpyp
`yvyz‚y
=;;D*:*<;*:*<B
O}p‚
=;;D*:*<;*:*<B
Uz}oly
=;;D*:*<;*:*<B
Xzp
Pyp}
#BDL
Alammenüüde vaatamine
1. <Call> : alustab kõnet, kasutades kõneteavet.
2. <Save> : võimaldab teil salvestada teavet või redigeerida kausta <Phone Book> salvestatud teavet.
3. <Delete> : kustutab loendist teatud üksused.
Toote kasutamine
3-8
4. <Delete All> : kustutab loendist kõik üksused.
5. <View> : võimaldab teil vaadata üksikasjalikke kõnekirjeid.
6. <Unselect All> : tühistab loendi valimise.
Phone book
Kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu PHONE BOOK, kuvatakse <Phone book>.
[szyp*Mzzv
Loo*Nzyln
Lww
lmn
R}z€{
Uzsy
=<B9<?<9>9=@<
_zx
=<B9<?<9>9=@=
Ulyp
=<B9<?<9>9=@>
^p}l
=<B9<?<9>9=@?
Xtnslpw
=<B9<?<9>9=@@
VO*Szyr
=<B9<?<9>9=@A
Nsty*Nsty
=<B9<?<9>9=@B
Xzp
MENÜÜ
All
Pyp}
Mlnv
KIRJELDUS
Saate sirvida, lisada, redigeerida ja/või kustutada kasutaja.
Saate otsida kasutajat üksuse <Name>, <SIP ID>, <IP> või <Call Number> järgi, sõltuvalt serveri
sätetest.
Saate lisada kasutaja, valides suvandi <Add Contact> ning määrates üksuse <Name>, <IP>, <SIP
ID>, <Call Number> ja <Group>.
Group
Saate lisada, redigeerida ja/või kustutada rühma.
Kui valite rühma ja vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu
, kuvatakse loend selle rühma kasutajatega.
Rühma lisamiseks valige <Add Group>. Kui kasutaja pole rühmas, saate lisada kasutaja ükskõik millisesse rühma, kasutades menüüd <[Unassigned]>.
Settings
Kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu SETUP, kuvatakse menüü <Settings>.
KÕRGEMA
TASEME
MENÜÜD
General
ALAMMENÜÜD
Language
Clock
Standby
Max. Power Saving
SW Upgrade
Reset System
SW version
Open Source
Call Control
Auto Answer
Mute Option
Do not Disturb
Default Call Type
Input
Source List
PIP Size
PIP Position
PIP Transparency
Picture [PC/DVI]
MagicBright
Contrast
Brightness
Sharpness
Auto Adjustment
Screen
Picture Option
Picture Reset
Mode
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint (G/R)
Picture Option
Picture Reset
Picture [VC]
3-8
Security
Call Quality
Toote kasutamine
KÕRGEMA
TASEME
MENÜÜD
Network
ALAMMENÜÜD
IP Settings
User Name
SIP Settings
Network Test
Audio
Sounds
Camera
Power Frequency
White Balance
Phone Number
Network Preference
Brightness
Flip
H.323 Settings
Menüü General
PC/DVI
VC
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
^p€{
E*Pyrt~s
Wlyr€lrp
Rpyp}lw
Nwznv
Nlww*Nzy}zw
Xlƒ9*[z‚p}*^ltyr
E*Zqq
-BOHVBHF
$MPDL
Ty{€
4UBOECZ
[tn€}p
^pn€}t„
[tn€}p
4FDVSJUZ
Yp‚z}v
^b*`{r}lop
Yp‚z}v
486QHSBEF
L€otz
]p~p*^„~px
L€otz
3FTFU4ZTUFN
Nlxp}l
^b*ap}~tzy
Nlxp}l
Xzp
Pyp}
Language
NJO
487FSTJPO
Mlnv
MENÜÜ
&OHJTI
Xzp
Pyp}
Mlnv
KIRJELDUS
Valige ekraanimenüü keel.
<English> - <Français> - <Italiano> - <Español> - <Deutsch> - <한국어> - <日本語>
•
Valitud keel rakendub ainult toote ekraanimenüüle. See seadistus ei mõjuta arvuti muid
funktsioone.
Clock
Saate määrata oma süsteemi jaoks praeguse kuupäeva ja kellaaja.
•
<Clock Set> – saate määrata üksused <Year>, <Month>, <Day>, <Hour>, <Minute> ja <AM/PM>.
•
<Date Format> – saate kohandada kuupäeva kuvavormingut.
•
<Time Format> – saate kohandada üksust <Time Format>.
•
•
Standby
<YYYY/MM/DD> - <MM/DD/YYYY> - <DD/MM/YYYY>
<12 hours> - <24 hours>
Saate kuvada ooteaja aktiivse süsteemi jaoks režiimis <VC>.
Ooteaeg on aeg, millal paneeli saab jätta ootele enne, kui see automaatselt välja lülitub.
•
<Now> - <Off> - <10 min> - <20 min> - <30 min> - <60 min>
<Standby> desaktiveeritakse sel ajal, kui olete liinil.
Toote kasutamine
3-8
MENÜÜ
Max. Power Saving
KIRJELDUS
See on energiasäästufunktsioon, mis on aktiivne režiimis <PC/DVI>.
Kui PC siseneb energiasäästurežiimi sel ajal, kui suvandi <Max. Power Saving> olekuks on seadistatud <On>, siseneb ka toode energiasäästurežiimi.
•
<On> - <Off>
Energiasäästurežiimil ei ole võimalik helistada, kui suvandi <Max. Power Saving> olekuks on
seadistatud <On>.
Security
Loob neljanumbrilise kasutaja parooli.
•
<Functions Lock> - <Change PIN>
Vaikeparool on 0000.
SW Upgrade
Värskendab võrgu kaudu teie tarkvara.
Liinil olles on see desaktiveeritud.
Reset System
Taastab toote tehasesätted.
Liinil olles on see desaktiveeritud.
SW version
Kontrollib praeguse süsteemi tarkvaraversiooni.
Open Source
Kuvab selle toote arendamisel kasutatud tarkvara.
Menüü Call Control
^p€{
Rpyp}lw
L€z*Ly~‚p}
E*Zqq
Nlww*Nzy}zw
X€p*Z{tzy
E*aztnp*6*atopz
Oz*yz*Ot~€}m
E*Zqq
[tn€}p
Opql€w*Nlww*_„{p
E*atopz
Yp‚z}v
Nlww*\€lwt„
Ty{€
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENÜÜ
Auto Answer
Pyp}
Mlnv
KIRJELDUS
Vastab saabuvatele kõnedele automaatselt.
•
<On> - <Off>
Liinil olles on see desaktiveeritud.
Mute Option
Liinil olles saate valida soovitud suvandi <Mute Option>.
•
3-8
<Voice> – peatab mikrofonisisendi edastamise kaugosalejale.
•
<Video> – peatab pildisisendi edastamise kaugosalejale.
•
<Voice + Video> – peatab pildi- ja mikrofonisisendite edastamise kaugosalejale.
Toote kasutamine
MENÜÜ
Do not Disturb
KIRJELDUS
Keeldub saabuvatest kõnedest automaatselt.
•
<On> - <Off>
Liinil olles on see desaktiveeritud.
Default Call Type
Call Quality
Valib soovitud kõnetüübi.
•
<Video> - <Voice>
•
<Video Mode> – annab prioriteedi pildikvaliteedile ja kaadrikiirusele.
•
•
<Sharpness> – annab sidepidamise ajal prioriteedi kaadrikiirusele, mitte pildikvaliteedile.
•
<Motion> – annab sidepidamise ajal prioriteedi pildikvaliteedile, mitte kaadrikiirusele.
<Max Bandwidth> – saate määrata maksimaalse ribalaiuse, mida vajate sidepidamiseks. Mida
madalam on ribalaius, seda kehvem on kõnekvaliteet.
•
< 1920 kbps> - < 1472 kbps> - < 1024 kbps> - < 768 kbps> - < 512 kbps> - < 384 kbps> - <
320 kbps> - < 256 kbps> - < 192 kbps> - < 128 kbps>
Liinil olles on see desaktiveeritud.
Menüü Input
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
^z€}np*Wt~
E*[N
[T[*^t…p
E
[T[*[z~ttzy
E
[T[*_}ly~{l}pyn„
E*Z{l|€p
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENÜÜ
Source List
Mlnv
KIRJELDUS
Saate valikuliselt kuvada välissisendi seadme ekraani, mis on ühendatud monitoriga.
•
PIP Size
Pyp}
<PC> - <DVI> - <VC>
Valib PIP-ekraani suuruse.
•
<
>-<
>
Aktiveeritakse PIP-režiimis. PIP-režiim aktiveeritakse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu
LAYOUT.
Rakendub PIP-ekraanile kõne ajal teie ekraanil või kaugosaleja ekraanil. See ei rakendu
välissisendile.
Toote kasutamine
3-8
MENÜÜ
PIP Position
KIRJELDUS
Teisaldab PIP-ekraani soovitud asukohta.
•
<
>-<
>-<
>-<
>
Aktiveeritakse PIP-režiimis. PIP-režiim aktiveeritakse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu
LAYOUT.
Rakendub PIP-ekraanile kõne ajal teie ekraanil või kaugosaleja ekraanil. See ei rakendu
välissisendile.
PIP Transparency
Reguleerib PIP-ekraani läbipaistvust.
•
<Opaque> - <Low> - <Medium> - <High>
Saadaval ainult režiimides <PC/DVI>
Aktiveeritakse, kui vajutate PIP-režiimis kaugjuhtimispuldil nuppu LAYOUT, olles režiimis <PC/
DVI>.
Menüü Picture [PC/DVI]
^p€{
XlrtnM}trs
E*N€~zx
Nzy}l~
E*DC
Ty{€
M}trsyp~~
E*<;;
[tn€}p
^sl}{yp~~
E*AA
Yp‚z}v
L€z*Lou€~xpy*
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
L€otz
Nlxp}l
^n}ppy
[tn€}p*Z{tzy~
Xzp
MENÜÜ
MagicBright
Pyp}
Mlnv
KIRJELDUS
Pakub ideaalsed ekraani sätted erinevatele kasutajakeskkondadele, nagu dokumendi loomine, internet, filmid jne.
•
<Entertain>
See režiim rakendab telerile sarnased heleduse ja teravuse seaded, et pakkuda parimat
meelelahutuselamust (filmid, DVD-plaadid jms).
•
<Internet>
See režiim rakendab veebi sirvimiseks (tekst + pildid) sobivad pildiseaded.
•
<Text>
See režiim rakendab dokumendi redigeerimiseks sobivad pildiseaded.
•
<Custom>
Kui eelseadistatud pildirežiimid ei anna piisavat efekti, saavad kasutajad elemente <brightness>
(heledus) ja <Contrast> (kontrast) reguleerida vahetult, seda režiimi kasutades.
Saadaolev ainult režiimis <PC>
Contrast
Seadistage pildi kontrastsus.
Brightness
Seadistatakse heledus.
Sharpness
Seadistab pildi teravust.
3-8
Toote kasutamine
MENÜÜ
Auto Adjustment
KIRJELDUS
Kui kasutate funktsiooni <Auto Adjustment>, reguleerib monitor automaatselt vastuvõetavaid videosignaale.
Üksuste <Fine>, <Coarse> ja <PC Position> väärtusi reguleeritakse automaatselt.
Saadaolev ainult režiimis <PC>
Screen
•
<Coarse>
Eemaldab müra, näiteks vertikaaljooned.
<Coarse>-seadistus võib ekraani pildiala nihutada. Pildi saate uuesti keskele nihutada
horisontaaljuhtimise menüü abil.
•
<Fine>
Eemaldab müra, näiteks horisontaaljooned.
Kui müra ei kao ka pärast üksuse <Fine> häälestamist, korrake üksuse <Fine> häälestamist
pärast sageduse (<Coarse>) reguleerimist.
•
<PC Position>
Seadistab ekraani paigutuse horisontaalselt.
•
<Image Reset>
Kujutise parameetrid asendatakse tehase vaikeväärtustega.
Saadaolev ainult režiimis <PC>
Picture Option
•
<Color Tone> - Värvitooni saab muuta.
•
<Cool> - <Warm> - <Standard> - <Custom>
•
<R-Gain > - < G-Gain > - <B-Gain >
Reguleerib eraldi R, G, B (punane, roheline, sinine) värve.
•
<Size> – saate muuta suurust.
•
<16:9> - <4:3>
•
<Digital NR> – digitaalne mürasummutus.
•
<Off> - <Low> - <Midium> - <High> - <Auto>
Saadaolev ainult režiimis <VC>
Picture Reset
Taastab kõik ekraanirežiimi sätted vaikesäteteks.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Menüü Picture [VC]
^p€{
Xzop*
E*^lyol}o
Nzy}l~
E*D@
Ty{€
M}trsyp~~
E*@;
[tn€}p
^sl}{yp~~
E*A;
Yp‚z}v
Nzwz}
E*A@
_ty*3R:]4*
E*R@;:]@;
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
L€otz
Nlxp}l
[tn€}p*Z{tzy~
Xzp
Toote kasutamine
Pyp}
Mlnv
3-8
MENÜÜ
Mode
KIRJELDUS
Valige monitori jaoks eelseadistatud ekraanirežiim või muutke ekraani seadeid vastavalt oma eelistustele.
•
<Dynamic>
Valige see režiim, kui soovite vaadata teravamat kujutist kui režiimis <Standard>.
•
<Standard>
Valige see režiim valgustatud ruumi puhul. Ühtlasi võimaldab see ka terava kujutise.
•
<Movie>
Valige see režiim hämara ruumi puhul. Nii säästate voolu ja ka silmad ei väsi ruttu ära.
Contrast
Seadistage pildi kontrastsus.
Brightness
Seadistatakse heledus.
Sharpness
Seadistab pildi teravust.
Color
Reguleerib pildi värviküllastust.
Tint (G/R)
Reguleerib pildi värvitoone.
Picture Option
•
<Color Tone> - Värvitooni saab muuta.
•
<Cool2> - <Cool1> -<Normal> - <Warm1> - <Warm2>
<Warm1> ja <Warm2> on valitavad ainult siis, kui suvandi <Mode> olekuks on määratud
<Movie>.
•
<Digital NR> – digitaalne mürasummutus.
•
Picture Reset
<Off> - <Low> - <Midium> - <High> - <Auto>
Taastab kõik ekraanirežiimi sätted vaikesäteteks.
•
<Reset Picture Mode> - <Cancel>
Network
^p€{
Rpyp}lw
T[*^ptyr~
E*^ltn
Nlww*Nzy}zw
`~p}*Ylxp
E*Uzsy
Ty{€
[szyp*Y€xmp}
[tn€}p
Yp‚z}v*[}pqp}pynp
Yp‚z}v
S9>=>*^ptyr~
L€otz
^T[*^ptyr~
Nlxp}l
Yp‚z}v*_p~
4*1
Xzp
Pyp}
Mlnv
Võrgumenüü desaktiveeritakse sel ajal, kui olete liinil.
MENÜÜ
IP Settings
User Name
3-8
KIRJELDUS
IP-aadressi konfigureerimine.
•
<Dynamic> – määrab dünaamilise IP-aadressi.
•
<Static> – määrab staatilise IP-aadressi.
Saate määrata kasutajanime, mida kasutatakse SIP-serverisse või H.323 lüüsivahti sisselogimisel.
Toote kasutamine
MENÜÜ
KIRJELDUS
Phone Number
Saate määrata telefoninumbri, mida kasutatakse helistamisel E.124 aadressina, mis saadetakse
H.323 lüüsivahti.
Network Preference
Saate valida põhiprotokolli, mida kasutatakse kõne ajal.
H.323 Settings
Saate muuta H.323 sätteid (lüüsivaht jne).
SIP Settings
Saate konfigureerida SIP-puhverserveri teavet.
Network Test
•
<SIP Proxy Server> – puhverserveri sisse-/väljalülitamine.
•
<Display Name> – saate sisestada nime, millega seade tuvastatakse võrgu poolt.
•
<Server Address> – saate sisestada puhverserveri aadressi.
•
<Password> – saate sisestada kasutaja parooli.
Saate kontrollida aktiivse võrgu olekut.
Saate vaadata sätteid, näiteks MAC-aadressi, IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi, DNS-i, lüüsipingi
ja IP-põrget. Iga üksuse ees kuvatav märk (
tab, et see ei tööta korralikult.
Kui (
) näitab, et see töötab korralikult ning märk (
) näi-
) märk ilmub võrgutesti ajal, ei saa jätkata järgmise sammuga.
Audio
^p€{
Rpyp}lw
^z€yo~
E*Zy
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENÜÜ
Sounds
Pyp}
Mlnv
KIRJELDUS
Suvandi <Sounds> (saabuvate kõnede helin, väljuvate kõnede helin jne) sisse- või väljalülitamine.
•
<On> - <Off>
Liinil olles on see desaktiveeritud.
Toote kasutamine
3-8
Camera
^p€{
Rpyp}lw
Nlww*Nzy}zw
Ty{€
[tn€}p
[z‚p}*Q}p|€pyn„
E*A;*S…
bstp*Mlwlynp
E*L€z
M}trsyp~~
E*L€z
Qwt{
E*Yz}xlw
Yp‚z}v
L€otz
Nlxp}l
Xzp
MENÜÜ
Power Frequency
Kaamera sageduse reguleerimine.
<Auto> - <Manual>
Kaamera piltide ereduse reguleerimine.
•
Flip
<50 Hz> - < 60 Hz>
Kaamera piltide valge tasakaalu reguleerimine.
•
Brightness
Mlnv
KIRJELDUS
•
White Balance
Pyp}
<Auto> - <Manual>
Piltide pööramine kaamera ekraanil.
•
<Normal> - <Horizontal> - <Vertical> - <Horiz. + Verti.>
Kaamera suunamine otse valgusallikale, nt elektripirnile, võib põhjustada kujutise hägusust.
Pimedas võib pilt olla ebaloomulik.
3-8
Toote kasutamine
4
Tõrkeotsing
4-1
Monitori diagnostikafunktsioon
•
Diagnostikafunktsiooni kasutades saate kontrollida, kas monitor töötab tõrgeteta.
•
Kui monitori ekraan on must ning toite LED-valgustus vilgub isegi siis, kui toode ja arvuti on ühendatud, käivitage
diagnostikafunktsioon.
Diagnostika käivitamiseks oma monitoril järgige allolevaid samme.
1. Lülitage monitor ja arvuti välja.
2. Ühendage D-Sub kaabel toote küljest lahti.
3. Lülitage monitor sisse.
4. Kui monitor töötab korralikult, kuvatakse teade „Check Signal Cable”.
Tõrkeotsing
4-1
4-2
Enne garantiiremonti pöördumist
Enne toote garantiiremonti viimist kontrollige järgmisi lahendusi. Probleemi püsimisel võtke ühendust lähima Samsung
Electronicsi teeninduskeskusega või külastage toe veebisaiti www.samsung.com.
KUVATAKSE MUST EKRAAN / TOODET EI ÕNNESTU SISSE LÜLITADA
Kas toitejuhe on korralikult ühendatud?
Veenduge, et toitejuhtme mõlemad otsad on korralikult
ühendatud.
Kas ekraanile kuvatakse teade „Check Signal Cable” (kontrollige signaalkaablit)?
Kontrollige toodet arvutiga ühendavat kaablit.
Kas ekraanile kuvatakse teade „Not Optimum Mode” (optimaalsest erinev režiim)?
See teade kuvatakse, kui graafikakaardist lähtuv signaal on
toote suutlikkuse jaoks liiga suure eraldusvõime või sagedusega (värskendussagedus).
Kui kaabel on korralikult ühendatud, vajutage mitu korda
nuppu [ /SOURCE], et veenduda, kas toode on ühendatud
õige allikaga ning kas see võtab sisendsignaali vastu.
Sellisel juhul seadke lahutusvõime ja sagedus toote jaoks
sobivaks. Õigeid väärtusi vaadake standardsete signaalirežiimide tabelist.
Kas kuvatakse musta ekraani ja toite LED-tuli vilgub 1-sekundilise intervalliga?
See annab märku energiasäästufunktsiooni aktiivsest olekust.
Kas ühendasite äsja DVI-kaabli?
Kui ühendate DVI-kaabli arvuti alglaadimise ajal või taasühendate DVI-kaabli pärast selle eelnevat lahtiühendamist sel ajal,
kui arvuti on sisse lülitatud, ei pruugita kujutist kuvada, kuna
mõned graafikakaardid ei edasta nendes tingimustes videosignaali.
Kui vajutate hiirenuppu või vajutate mis tahes klaviatuuriklahvi, lülitub ekraan sisse.
Sellises olukorras peate arvuti ühendatud DVI-kaabliga taaskäivitama.
VÄRVID ON KUMMALISED / KUJUTIST KUVATAKSE MUSTVALGELT
Kas kogu kuva on ühevärviline, justkui vaataksite ekraani läbi
tsellofaanpaberi?
Kontrollige toodet arvutiga ühendavat kaablit.
Sisestage graafikakaart uuesti ja korralikult arvutisse.
Kontrollige, kas funktsioon <Color Effect> (värviefekt) on seatud olekusse <Off> (väljas).
Kas graafikakaart on nõuetekohaselt seadistatud?
Taaskonfigureerige graafikakaart vastavat kasutusjuhendit
kasutades.
KUVAMISALA LIIGUB JÄRSKU EKRAANI ÄÄRDE VÕI KESKELE.
Kas vahetasite graafikakaarti või draiverit?
Proovige käivitada funktsioon <Auto Adjustment> suvandis
<Picture> menüüs <Settings>.
Kas muutsite eraldusvõimet või sagedust (värskendussagedust)?
Määrake graafikakaardi jaoks sobilik eraldusvõime ja sagedus.
Õigeid väärtusi vaadake standardsete signaalirežiimide tabelist.
Kas graafikakaart on nõuetekohaselt seadistatud?
Taaskonfigureerige graafikakaart vastavat kasutusjuhendit
kasutades.
KUJUTIS ON FOOKUSEST VÄLJAS.
Kas muutsite eraldusvõimet või sagedust (värskendussagedust)?
Määrake graafikakaardi jaoks sobilik eraldusvõime ja sagedus.
Õigeid väärtusi vaadake standardsete signaalirežiimide tabelist.
4-2
Tõrkeotsing
VÄRVE KUVATAKSE 16-BITISES REŽIIMIS (16 VÄRVI). EKRAANIVÄRVID ON PÄRAST VIDEOKAARDI VAHETAMIST
MUUTNUD.
Kas installisite toote seadmedraiveri?
Operatsioonisüsteem Windows ME/XP/2000: seadistage värvid uuesti, valides Control Panel (juhtpaneel) → Display
(kuva) → Settings (sätted).
Kas graafikakaart on nõuetekohaselt seadistatud?
Seadistage värvid vastavalt uue graafikakaardi draiverile
uuesti.
KUI MONITORI ARVUTIGA ÜHENDAN, KUVATAKSE TEADE „TUNDMATU MONITOR, LEITUD ISEHÄÄLESTAV (VESA
KUVARIANDMETE KANAL) MONITOR)”.
Kas installisite toote seadmedraiveri?
Installige seadme draiver, järgides selles kasutusjuhendis olevaid draiveri installimise juhiseid.
Kontrollige graafikakaardi kasutusjuhendist, kas see toetab
kõiki isehäälestamisfunktsioone (VESA kuvariandmete
kanal).
Kui teie graafikakaart toetab Plug&Play-funktsioone, installige
kaardi draiver uuesti. Juhised leiate kaardi kasutusjuhendist.
KUI VAATAN TOOTE VÄLISSERVI, NÄEN SEAL MOONUTUSI.
Ekraani kaitsmiseks on selle toote mustad servad kaetud läbipaistva materjaliga, mis pehmendab värve ekraani servades. See
materjal võib vahel põhjustada väikesi moonutusi ekraanil pildi servades. Tegu ei ole toote defektiga.
ARVUTI KÄIVITAMISEL KOSTUVAD PIIKSUD.
Kui arvuti käivitamisel kostub piiksuv heli kolm korda või rohkem, tuleb arvuti parandusse viia.
Tõrkeotsing
4-2
4-3
KKK
KKK
Kuidas ma saan muuta videosignaali sagedust (värskendussagedust)?
PALUN PROOVIGE RAKENDADA JÄRGMISI
TOIMINGUID
Te peate muutma graafikakaardist lähtuvat sagedust.
Operatsioonisüsteem Windows XP: Sageduse muutmiseks
valige Control Panel (Juhtpaneel) → Appearance and Themes (Ilme ja Kujundused)→ Display (Kuva) → Settings (Sätted) → Advanced (Täpsemalt) → Monitor (Monitor) ning
seejärel muutke värskendussagedust suvandis Monitor Settings (Monitori sätted).
Operatsioonisüsteem Windows ME/2000: Sageduse muutmiseks valige Control Panel (Juhtpaneel) → Display (Kuva) →
Settings (Sätted) → Advanced (Täpsemalt) → Monitor (Monitor) ning seejärel muutke värskendussagedust suvandis
Monitor Settings (Monitori sätted).
Lisateabe saamiseks lugege arvuti või graafikakaardi kasutusjuhendit.
Kuidas ma saan muuta lahutusvõimet?
Operatsioonisüsteem Windows XP: lahutusvõime muutmiseks valige Control Panel (juhtpaneel) → Appearance and
Themes (ilme ja kujundused) → DisplaySettings (sätted).
Operatsioonisüsteem Windows ME/2000: lahutusvõime muutmiseks valige Control Panel (juhtpaneel) → Display (kuva) →
Settings (sätted).
Lisateabe saamiseks lugege arvuti või graafikakaardi kasutusjuhendit.
Kuidas ma saan lülitada sisse energiasäästufunktsiooni?
Operatsioonisüsteem Windows XP: Seadistage see, valides
Control Panel (juhtpaneel) → Appearance and Themes (ilme
ja kujundused) → Display (kuva) → Screen Saver Setting
(ekraanisäästja seadistamine) või seadistage see arvuti
BIOS-i seadistusmenüüs.
Operatsioonisüsteem Windows ME/2000: Seadistage see,
valides Control Panel (juhtpaneel) → Display (kuva) →
Screen Saver Setting (ekraanisäästja seadistamine) või seadistage see arvuti BIOS-i seadistusmenüüs.
Lisateabe saamiseks lugege oma arvuti operatsioonisüsteemi
Windows kasutusjuhendit.
4-3
Tõrkeotsing
5
Lisateave
5-1
Tehnilised andmed
MUDELI NIMI
LCD-paneel
Sünkroonimine
Suurus
23,6-tolline (59 cm)
Ekraani mõõtmed
521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
Punktisamm
0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
Horisontaalne
30 kHz ~ 81 kHz
Vertikaalne
56 Hz ~ 75 Hz
Ekraanivärvid
Eraldusvõime
VC240
16,7 M
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 @ 60 Hz
RGB, analoogne, DVI-D(Digital Visual Interface – digitaalvideoliides)
Sisendsignaal, lõpetatud
0,7 Vp-p ± 5 %
Eraldi H/V sünkr., komposiit
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0 V, V madal ≤ 0,8 V)
Maksimaalne pikslisagedus
170 MHz (analoogne,digitaalne)
Toiteallikas
See toode sobib kasutamiseks 100–240 V pinge juures.
Kuna standardpinge võib riigiti erineda, kontrollige toote tagaküljel asuvat silti.
Signaalikonnektorid
15pin D-sub connector, 24pin DVI-D connector,
Analog Sound In (Phone Jack),
Mic In (Phone Jack), Headphone Out (Phone Jack),
RJ-45 Ethernet Jack x2, 1 USB Jack for service port
Mõõtmed (LxKxS) / Kaal (lihttugi)
568,6 x 397,4 x 77,7 mm (ilma toeta)
568,6 x 440,0 x 226,0 mm (koos toega) / 8,8 kg
VESA paigaldustugi
200 x 100 mm / 100 x 100 mm
Keskkonnaalased asjaolud
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Kasutamine
Õhuniiskus :20 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Õhuniiskus: 5 % ~ 95 %, mittekondenseeruv
Kalle
-1˚ ~ 25˚
B-klass (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Sel seadmel on elektromagnethäirete (EMI) alane registreering kodukasutuseks (B-klass). Võib kasutada kõikjal. (B-klassi
seade emiteerib vähem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)
Lisateave
5-1
5-2
Energiasäästufunktsioon
Sel tootel on energiasäästufunktsioon, mis lülitab ekraani elektritarbimise vähendamiseks automaatselt välja, kui toodet
kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul ei kasutata. Kui toode energiasäästurežiimile lülitub, muudab toite LED-tuli värvi, et
sellest märku anda. Kui toode on energiasäästurežiimil, ei ole toide välja lülitatud ja te saate ekraani uuesti sisse lülitada mis
tahes klaviatuuriklahvi või hiireklahvi vajutades. Energiasäästurežiim toimib siiski ainult juhul, kui toode on ühendatud
energiasäästurežiimi toetava arvutiga.
OLEK
TAVALINE TÖÖREŽIIM
ENERGIASÄÄSTUREŽIIM
VÄLJALÜLITAMINE
(TOITENUPP)
Toiteindikaator
Sees
Vilgub
Väljas
Energiatarve
Alla 85 W
Alla 3 W
Alla 3 W
Kui puudub toite katkestamise lüliti, on elektritarve täiesti olematu ainult juhul, kui toite juhe on lahti ühendatud.
Energiasäästufunktsioon aktiveeritakse, kui suvandi <Max. Power Saving> olekuks on seadistatud <On> režiimis <PC/
DVI>.
5-2
Lisateave
5-3
Võtke ühendust SAMSUNGIGA KOGU MAAILMAS (SAMSUNG WORLDWIDE)
•
Kui teil on Samsungi toodete kohta küsimusi või kommentaare, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditeeninduse
poole.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
LATIN AMERICA
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr
(French)
CZECH REPUBLIC
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/
Min)
http://www.samsung.de
Lisateave
5-3
EUROPE
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€
0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678)
http://www.samsung.com/pl
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/
min)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
'00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/kz_ru
http://www.samsung.ru
http://www.samsung.ua
http://www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/kz_ru
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1800 110011
1-800-3000-8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
5-3
Lisateave
ASIA PACIFIC
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1800-3-SAMSUNG(726-7864)
1800-8-SAMSUNG(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Lisateave
5-3
5-4
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste
seadmete jäätmed) – ainult Euroopa
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et
vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele
ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
5-4
Lisateave

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement