Samsung DC43J Vartotojo vadovas

Add to My manuals
133 Pages

advertisement

Samsung DC43J Vartotojo vadovas | Manualzz
Kasutusjuhend
DCH (DC43H DC49H DC55H)
DCJ (DC43J DC49J)
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid
jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi.
Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantii kehtida.
Sisukord
Enne seadme kasutamist
Juhtkoodid29
Autoriõigus6
Ettevaatusabinõud7
Puhastamine7
Hoiustamine8
Elekter ja ohutus
8
Installimine9
Kasutamine11
MDC kasutamine
MDC programmi installimine/desinstallimine49
Installimine49
Desinstallimine49
Allikaseadme ühendamine
ja kasutamine
Ühenduse loomine rakendusega MDC
MDC kasutamine etherneti kaudu
50
50
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
38
38
Arvutiga ühendamine
Ühendamine DVI-RGB-kaabli kaudu
Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli abil
38
38
39
39
40
Videoseadmega ühendamine
Ühendamine AV-kaabli abil
Ühendamine komponendi kaabli abil
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli abil
41
41
41
42
43
Ühendamine helisüsteemiga
43
Calibrated value53
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend) 23
Ventileerimine23
LAN-kaabli ühendamine
44
Võrguboksi kinnitamine (müügil eraldi)
45
Seinakinnituse paigaldamine
24
Seinakinnituse komplekti paigaldamine
24
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed
(VESA)24
Võrguboksi ühendamine (müügil eraldi)
46
MagicInfo46
Picture Size54
Picture Size54
Position55
Zoom/Position55
Resolution Select56
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
14
Komponendid14
Osad15
Juhtpaneel15
Tagakülg18
Vargusevastane lukk
20
Kaugjuhtimine21
Kaugjuhtimispult (RS232C)
25
Kaabliühendus25
Ühendus28
Sisendallika muutmine
48
Source48
Ekraani reguleerimine
Picture Mode51
Kui sisendallikas on PC, DVI(PC), HDMI(PC)51
Kui sisendallikas on AV, Component, DVI(AV),
HDMI(AV)51
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)52
Gamma52
Auto Adjustment56
PC Screen Adjustment57
PIP58
2
Sisukord
Advanced Settings59
Dynamic Contrast60
Black Tone60
Flesh Tone60
RGB Only Mode60
Colour Space60
White Balance61
Motion Lighting61
Speaker Select69
Auto Volume69
Picture Options62
Colour Tone63
Colour Temp.63
Digital Clean View63
MPEG Noise Filter63
HDMI Black Level64
Film Mode64
Dynamic Backlight64
Network Status71
Picture Off65
Reset Picture65
Heli reguleerimine
Sound Mode66
HDMI Sound67
Sound Effect68
DTS TruSurround HD68
DTS TruDialog 68
Equaliser68
Speaker Settings69
Reset Sound70
Network
Network Settings71
Network type71
Võrguseaded (juhtmega)
72
AllShare Settings74
Content Sharing74
Applications
Source List76
Refresh76
Edit Name76
Information76
MagicInfo Lite77
Sisu esitamine sisemälust või USB vahendusel77
Network Channel78
System
Setup80
Server Network Settings74
Connect to server74
Server Access74
FTP Mode74
Menu Language81
Device Name75
Time82
Clock Set82
Sleep Timer82
On Timer82
Off Timer83
Holiday Management83
Multi Control81
Funktsiooni Multi Control sätete
konfigureerimine81
Eco Solution84
Energy Saving84
Eco Sensor84
No Signal Power Off84
Auto Power Off84
3
Sisukord
Auto Protection Time85
Screen Burn Protection86
Pixel Shift86
Timer87
Immediate display88
Side Grey88
Ticker89
Video Wall90
Video Wall90
Format90
Horizontal90
Vertical91
Screen Position91
Source AutoSwitch Settings92
Source AutoSwitch92
Primary Source Recovery92
Primary Source92
Secondary Source93
Change PIN94
General95
Max. Power Saving95
Game Mode95
Auto Power On95
Safety Lock95
Button Lock96
Standby Control96
Network Standby96
Lamp Schedule97
OSD Display98
Power On Adjustment98
Temperature Control98
Power Button98
Fotode, videote ja muusika
esitamine (meediumiesitus)
Anynet+ (HDMI-CEC)99
Anynet+ (HDMI-CEC)99
Auto Turn Off100
Anynet+ funktsiooni tõrkeotsing
101
Enne meediumiesituse kasutamist USBseadmega lugege allolevat teavet.
107
USB-seadme kasutamine
109
Meediumisisu loendilehel saadaolevad menüüüksused110
Clone Product103
DVI Connection103
Reset System104
Reset All104
PC module power105
Synced power-on105
Synced power-off105
Support
Fotode taasesituse ajal saadaolevad nupud ja
funktsioonid111
Video taasesituse ajal saadaolevad nupud ja
funktsioonid112
Muusika taasesituse ajal saadaolevad nupud ja
funktsioonid113
Subtiitrite ja meediumiesituse toetatud
failivormingud114
Subtiitrid114
Ühilduv pildifaili vorming
114
Toetatud muusikafaili vormingud
115
Toetatud videovormingud
115
Software Update106
Update now106
Contact Samsung106
4
Sisukord
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi
klienditeeninduskeskusega kontakteerumist118
Toote testimine
118
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
118
Kontrollige järgmist.
119
Küsimused & vastused
125
Tehnilised andmed
Üldandmed126
Eelseadistatud ajastusrežiimid
128
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
130
Toode pole defektne
130
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
130
Muu130
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Soovitatud ettevaatusabinõud
131
131
131
Litsents132
Mõisted133
5
Peatükk 01
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© 2017 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.
Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.
Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.
•• Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
–– (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
–– (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
•• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
6
Ettevaatusabinõud
Hoiatus
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.
Puhastamine
――Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende
välispindadele tekivad kriimustused kergesti.
――Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Ettevaatust
1
Lülitage seade ja arvuti välja.
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.
2
Eraldage toitejuhe seadme küljest.
――Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
3
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
Seadme puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.
•• Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad
alkoholi, lahustit või pindaktiivseid aineid.
!
•• Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse
seadmele.
4
Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud
märjaks ja korralikult kuivaks väänatud.
5
Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.
6
Lülitage seade ja arvuti sisse.
7
Hoiustamine
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi
isoleeritud seadmed).
Kõrgläikega seadmete omaduste tõttu võivad seadme pinnale moodustuda valged plekid, kui
läheduses kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.
――Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
!
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et
toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.
klienditeeninduskeskusega (teenus on tasuline).
Elekter ja ohutus
•• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.
Hoiatus
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat
seinakontakti.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
•• Võib tekkida tulekahju.
Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.
•• Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.
!
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib
tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
•• Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
8
Installimine
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.
•• Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega
sigarette. Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.
•• Võib tekkida tulekahju.
Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega.
Ärge kasutage toitejuhet teiste seadmetega.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.
!
•• Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on
tõkestamata.
•• Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.
!
•• Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks
toitejuhe.
!
Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt
raamaturiiulid või kapid.
•• Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui
vajutate kaugjuhtimispuldil toitenuppu.
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10
cm kaugusele.
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
!
!
Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.
•• Lapsed võivad lämbuda.
!
9
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel
riiul, kaldega pind jne).
Ettevaatust
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada
vigastusi.
•• Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib
seade katki minna või tekkida tulekahju.
Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse
(veetilgad jne), õlisesse või suitsusesse kohta.
Ärge asetage seadet selle esiküljele.
•• Ekraan võib viga saada.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
!
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega
soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme
esikülje alumine osa ei ulatuks üle serva.
•• Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada
vigastusi.
•• Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.
Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.
•• Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
•• Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja
kindlale pinnale.
!
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet
kööki ega köögi tööpindade lähedusse.
SAMSUNG
!
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on
palju tolmu, keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse
temperatuuridesse, niiskusrohketesse tingimustesse või kohta, kus
seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt
mõjutada seadme jõudlust.
•• Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige
kindlasti Samsungi klienditeeninduskeskusega.
10
Kasutamine
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks
lastele meeldida (mänguasjad, maiustused jne).
•• Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad
mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada
tõsiseid vigastusi.
Hoiatus
Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti
võtta, parandada ega muuta.
Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel
vooluvõrgust.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
!
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage
toitekaabel ja kõik teised ühendatud kaablid.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
!
!
Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu,
eraldage kohe toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi
või tulekahju.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks
tuulutage kohe ruumi.
•• Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
•• Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
!
Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
GAS
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki
kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi
või tulekahju.
11
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid
vedelikke või kergsüttivaid aineid.
Ettevaatust
•• Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada
järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.
!
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või
kardinatega.
•• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige
energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.
!
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
100
Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja
väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne)
või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).
-_-
•• Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju,
elektrilöögi või elektrilekke.
!
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti
toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust
Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või
tulekahju.
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage
toitejuhe seinakontaktist.
•• Teie nägemine võib halveneda.
!
Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel
seda alusest kinni.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase,
potte, pudeleid jne) ega metallesemeid.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti
toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust
Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie
nägemine halveneda.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või
tulekahju.
!
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
12
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5
minutit.
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed
väljavõetud patareisid endale suhu ei topiks. Asetage patareid kohta,
kust lapsed neid kätte ei saa.
•• Silmade väsimus leeveneb.
•• Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge
kiiresti arsti poole.
!
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna
see võib muutuda kuumaks.
Patarei vahetamisel jälgige, et sisestate uue patarei õige
polaarsusega (+, -).
!
Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt
uusi ja kasutatud patareisid.
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks;
patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või
kehavigastuse.
!
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.
Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need
tuleb kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja
laetavate patareide keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab
klient.
•• Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.
!
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks;
patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või
kehavigastuse.
•• Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja
tekitada vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
!
•• Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette
nähtud jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama
tüüpi patareisid või laetavaid patareisid.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga
valjuks.
•• Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
13
Peatükk 02
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
–– Kui mõni komponent on puudu,
võtke ühendust edasimüüjaga,
kellelt toote ostsite.
Komponendid
–– Pildid võivad tegelike komponentide
väljanägemisest erineda.
–– Tugi ei ole tootega komplektis. Aluse
saate eraldi osta.
–– RS232C-adapterit saab kasutada
teise kuvari ühendamiseks, kasutades
D-SUB (9 viiguga) tüüpi RS232Ckaablit.
Garantiikaart
Kiirjuhend
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Normatiivne juhend
Kaugjuhtimine
Adapter RS232C(IN)
Toitejuhe
Patareid
(Pole saadaval osades
piirkondades)
14
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
Osad
etteteatamiseta muuta.
Toite sisselülitamine
Juhtpaneel
Vajutage ja hoidke kolm sekundit.
Vajutage paneeliklahvi. Avaneb hüpikmenüü.
Toite väljalülitamine
DCH
Veenduge, et valitud oleks Power off, ja seejärel vajutage pikalt paneeliklahvi, kuni
ekraan lülitub välja.
Vajutage paneeliklahvi. Avaneb hüpikmenüü.
Allika valimine
Vajutage uuesti paneeliklahvi, et valida Source. Seejärel vajutage pikalt paneeliklahvi,
et liikuda soovitud allikani.
Eenduv logo (valik)
Ärge tõmmake vahepuksi logo jõuga. Logo võib rebeneda või puruneda.
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu, osutades seadmel oleva kaugjuhtimisanduri
poole, et teha vastav toiming.
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis
Kõlar
võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30° nurga all vasakul
või paremal.
Kaugjuhtimissensor & Paneeliklahv
Seadme ekraan töötab samuti kaugjuhtimisandurina.
Kaugjuhtimissensor
Kui osutate kaugjuhtimispuldiga ekraani poole, siis veenduge, et:
•• kaugjuhtimispult oleks suunatud ekraani keskosa poole;
DCH
•• kasutaksite kaugjuhtimispulti 40–70 cm kaugusel ekraanist.
――Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.
――Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid
Eenduv logo
Kaugjuhtimissensor
samaaegselt.
――Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
•• Paneeliklahvi kasutamiseks veenduge, et paneeli liugklahv ei ulatuks toote põhjast ettepoole.
•• Kaug-/säästurežiimi sensori kasutamiseks veenduge, et paneeli liugklahv ei ulatuks toote põhjast ettepoole.
15
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
Juhtpaneel
etteteatamiseta muuta.
DCJ
Kaugjuhtimissensor
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esikülje alumise osa poole
ja vajutage vastavat nuppu. Kaugjuhtimispuldi andur asub toote põhjal.
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis
võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30° nurga all vasakul või paremal.
――Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.
――Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.
――Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
Kõlar
Kaugjuhtimissensor & Paneeliklahv
DCJ
Kaugjuhtimissensor
16
――Paneeliklahv asub toote põhjal ees paremal.
――Kui seade on sisse lülitatud ja vajutate paneeliklahvil nuppu P,
Nupud
Kirjeldus
Toote väljalülitamine.
kuvatakse juhtmenüü.
Juhtmenüü
Power off
Ühendatud sisendallika valimine.
Power off
Source
Press: Move
Press & Hold: Select
Vajutage juhtmenüü kuvamise ajal korraks paneeliklahvi, et liigutada kursor
valikule Power off
seejärel vajutage ja hoidke paneeliklahvi, et toode välja
lülitada.
Vajutage juhtmenüü kuvamise ajal korraks paneeliklahvi, et liigutada kursor
valikule Source , seejärel vajutage ja hoidke paneeliklahvi, et kuvada
sisendallikad.
Vajutage ja hoidke sisendallikate kuvamise ajal paneeliklahvi, et lülitada
soovitud sisendallikale.
――Paneeliklahvi saab kasutada ainult valikute Power off ja Source jaoks.
――Juhtmenüüst lahkumiseks ärge vajutage paneeliklahvi vähemalt 3 sekundi jooksul.
17
Tagakülg
Port
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse
AUDIO OUT
Allikaseadme heli ühendamiseks.
RS232C IN
Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
AUDIO IN
Võtab vastu arvutist heli audiokaabli kaudu.
HDMI 1, HDMI 2
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
DVI/PC/MAGICINFO IN
DVI: Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
PC: Ühendab D-SUB-kaabli (DVI-RGB-adapteri kaudu) või DVI-RGB-kaabli arvutiga.
MAGICINFO IN: Kasutage võrguboksi ühendamisel ainult ettenähtud DP-DVI-kaablit
(müüakse eraldi).
USB ¨ (1.0A)
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
DCH
Kirjeldus
――Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 1,0 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
AV IN / COMPONENT IN
Võimaldab ühendada allikaseadme AV/komponendi adapteri abil.
RJ45
Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil. (10/100 mbit/s)
18
Tagakülg
Port
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse
USB ¨(1.0A)
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Kirjeldus
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
――Toote USB-pordid aktsepteerivad maksimaalset pidevvoolu 1,0 A. Kui
maksimaalne väärtus on suurem, ei pruugi USB-pordid töötada.
HDMI IN 1
Allikaseadme ühendamiseks HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
HDMI IN 2
DVI/MAGICINFO IN
DVI: Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
MAGICINFO IN: MagicInfo kasutamiseks veenduge, et DP-DVI-kaabel on
ühendatud.
RS232C IN
Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
AV/COMPONENT IN
Võimaldab ühendada allikaseadme AV/komponendi adapteri abil.
RJ45
Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil. (10/100 mbit/s)
DVI/HDMI/AUDIO IN
Võtab vastu arvutist heli audiokaabli kaudu.
AUDIO OUT
Allikaseadme heli ühendamiseks.
DCJ
19
Vargusevastane lukk
――Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.
――Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
――Alus: müügil eraldi
DCH
DCJ
1
Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
2
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
3
Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
4
Lukustage lukustusseade.
–– Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.
–– Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
–– Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
20
Kaugjuhtimine
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
――Nuppu, mille kirjeldust alloleval joonisel pole, see toode ei toeta.
Toote sisselülitamine.
Toote väljalülitamine.
Numbrinupud
Sisestage ekraanimenüüs parool.
–– Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel
toodetel erineda.
heli vaigistamiseks.
Reguleerige helitugevust.
Heli taastamine: vajutage uuesti nuppu
MUTE või vajutage helitugevuse nuppu
(+ VOL -).
saate muuta sisendallikat.
Kasutage seda kiirklahvi, et pääseda otse
ligi funktsioonile MagicInfo Lite.
Kuvage või peitke ekraanimenüü või naaske
eelmisse menüüsse.
See kiirklahv on saadaval, kui ühendatud on
võrguboks või PIM (ühendusmoodul).
Funktsiooni MagicInfo Lite käivitusnupp.
21
Sageli kasutatud funktsioonide kiiresti
valimine.
Kuvage teave praeguse sisendallika kohta.
Liikuge menüüs üles, alla, vasakule või
paremale või reguleerige suvandi sätteid.
Kinnitage menüüvalikut.
Naaske eelmisse menüüsse.
Väljuge praegusest menüüst.
Valige käsitsi PC, DVI, HDMI1, HDMI2 seast
ühendatud sisendallikas.
Seadistab turvaluku funktsiooni.
Kasutatakse Anynet+ ja
multimeediumirežiimis.
–– Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel
toodetel erineda.
Patareide asetamine kaugjuhtimispulti.
22
Enne toote paigaldamist
(paigaldusjuhend)
Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides paigaldamise juhiseid.
•• Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.
•• Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.
•• Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.
Ventileerimine
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Paigaldamine püstseinale
A
A Minimaalselt 40 mm
B Ümbritsev temperatuur: alla 35 °C
――Seadme paigaldamisel püstseinale jätke seadme ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt 40 mm vaba ruumi
ning veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 °C.
B
Paigaldamine seinaorva
D
B
D
A Minimaalselt 40 mm
B Minimaalselt 70 mm
C Minimaalselt 50 mm
D Minimaalselt 50 mm
A
E Ümbritsev temperatuur: alla 35 °C
――Toote paigaldamisel seinaorva jätke toote ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt määratud ulatuses vaba
ruumi ning veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 °C.
C
E
23
Seinakinnituse paigaldamine
Seinakinnituse komplekti paigaldamine
Seinakinnituse komplekt (müügil eraldi) võimaldab teil kinnitada seadme seinale.
Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.
Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.
Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate vigastuse eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.
Seinakinnituse komplekti tehnilised
andmed (VESA)
――Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Enne
seinakinnituse paigaldamist kipsplaadi sarnastele pindadele, võtke
lisateabe saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga.
Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada
inimestele tõsiseid vigastusi.
•• Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on
vaja kokkupanemisel.
•• Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi kruvide tehnilistele
andmetele. Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme sisemusele.
•• VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused
erineda sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.
•• Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib
tekitada inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
•• Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata
seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.
•• Seadme seinale kinnitamisel peab alati kasutama kahte inimest.
•• Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.
Mudeli nimi
VESA kruviaukude mõõdud
(A * B) millimeetrites
DC43H / DC43J / DC49J
200 x 200
DC49H / DC55H
400 x 400
Standardne kruvi
M8
Kogus
4
――Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja
inimvigastustega.
――Kui soovite kasutada seinakinnitust, siis veenduge, et see võimaldaks toodet eemaldada ilma lisatööriistu
kasutamata. (Toetatud mudelid: DCJ)
24
Kaugjuhtimispult (RS232C)
•• Viikude funktsioon
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kaabliühendus
RS232C-kaabel
Liides
RS232C (9 viiguga)
Viik
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bitikiirus
9600 bit/s
Andmebitte
8 bit
Paarsus
Puudub
Stop-bitte
1 bit
Voo reguleerimine
Puudub
Maksimaalne pikkus
15 m (ainult varjestatud tüüp)
<Pistik>
Viik
<Pistikupesa>
Signaal
1
Andmekandja tuvastamine
2
Vastuvõetud andmed
3
Edastatud andmed
4
Andmeterminali ettevalmistus
5
Signaali maandus
6
Andmekomplekti ettevalmistus
7
Taotluse saatmine
8
Luba saatmiseks
9
Helinaindikaator
25
LAN-kaabel
•• RS232C-kaabel
Konnektor: 9 viiguga D-Sub stereokaabel
6
•• Viikude funktsioon
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Pistik
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
PLUG
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Viigu nr
Standardvärv
Signaal
1
Valge ja oranž
TX+
2
Oranž
TX-
3
Valge ja roheline
RX+
4
Sinine
NC
5
Valge ja sinine
NC
6
Roheline
RX-
7
Valge ja pruun
NC
8
Pruun
NC
26
LAN-ristkaabel (PC > PC)
•• Konnektor: RJ45
LAN-otsekaabel (PC > HUB)
HUB
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
Signaal
P1
TX+
1
P2
Signaal
↔
3
RX+
P2
Signaal
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signaal
P1
TX+
1
TX-
27
Ühendus
•• Ühendus 2
――Veenduge, et ühendaksite RS232C(IN)-adapteri toote pordiga RS232C IN.
•• Ühendus 1
RJ45
RJ45
RS232C
IN
28
Nr
Juhtkoodid
Juhtimisoleku vaatamine (juhtimiskäsu saamine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
Andmete pikkus
Andmed
1
Väärtus
Käsu tüüp
Käsk
Video Wall sees
0x84
0~1
11
Funktsiooni Video Wall kasutaja
juhtelement
0x89
-
Nt: toide sees & ID = 0
Kontrollsumma
Käsk
Nr
Väärtuse ulatus
•• Kogu side toimub kuueteistkümnendsüsteemis. Kontrollsumma arvutatakse kõigi
väärtuste, välja arvatud päise, liitmisel. Kui kontrollsummas on rohkem kui kaks numbrit,
nagu allpool näidatud (11 + FF + 01 + 01 = 112), eemaldatakse esimene number.
0
ID
Käsk
10
Kontrollsumma
Juhtimine (juhtimiskäsu määramine)
Päis
Käsu tüüp
Väärtuse ulatus
1
Voolu juhtimine
0x11
0~1
2
Helitugevuse reguleerimine
0x12
0~100
3
Sisendallika juhtimine
0x14
-
4
Ekraanirežiimi juhtimine
0x18
-
5
Ekraanisuuruse juhtimine
0x19
0~255
6
PIP sees-/väljasoleku juhtimine
0x3C
0~1
7
Automaatreguleerimise juhtimine
(ainult arvuti ja BNC puhul)
0x3D
0
8
Režiimi Video Wall juhtimine
0x5C
0~1
9
Turvalukk
0x5D
0~1
Päis
Käsk
0xAA
0x11
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
ID
Andmete pikkus
Andmed 1
1
"Power"
Andmete pikkus
Andmed 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• Kõigi jadakaabliga ühendatud seadmete samaaegseks juhtimiseks olenemata ID-dest
määrake ID väärtuseks „0xFE” ja edastage käsud. Kõik seadmed on käsu käivitanud, kuid
ACK ei vasta.
29
Voolu juhtimine
Helitugevuse reguleerimine
•• Funktsioon
Seadme saab sisse ja välja lülitada arvuti abil.
•• Funktsioon
Seadme helitugevust saab reguleerida arvuti abil.
•• Toite oleku vaatamine (Get Power ON / OFF Status)
•• Helitugevuse oleku kuvamine (Get Volume Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Toite sisse/välja lülitamine (Set Power ON / OFF)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
0
Andmete pikkus
Andmed
1
"Power"
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
•• Ack (jaatussõnum)
0: Toide VÄLJAS
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
•• Ack (jaatussõnum)
0xAA
ID
0xFF
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
3
„A”
0x11
Väärtus 1
0xAA
0xFF
ID
1
"Volume"
Kontrollsumma
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
3
„N”
0x11
Väärtus 1
"ERR"
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x12
"Volume"
Kontrollsumma
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
"Power"
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
Andmed
Andmete
pikkus
Kontrollsumma
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Andmete pikkus
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
1: Toide SEES
Käsk
Kontrollsumma
•• Helitugevuse seadistamine (Set Volume)
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Andmete pikkus
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
30
――DVI_video, HDMI1_PC(HDMI_PC) ja HDMI2_PC ei ole saadaval käsuga Määra. Need vastavad
Sisendallika juhtimine
ainult käskudele „Get”.
――Saadaolevad sisendallikad võivad mudelist olenevalt varieeruda.
•• Funktsioon
Seadme sisendallikat saab muuta arvuti abil.
――MagicInfo on saadaval ainult mudelitega, mis sisaldavad tarkvara MagicInfo.
•• Sisendallika oleku kuvamine (Get Input Source Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Andmete pikkus
――RF (TV) ja DTV on kasutatavad ainult teleriga mudelite puhul.
Kontrollsumma
•• Ack (jaatussõnum)
0
•• Sisendallika seadistamine (Set Input Source)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Input Source"
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
0x14
Arvuti
0x18
DVI
0x0C
Sisendallikas
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1(HDMI)
0x22
HDMI1_PC(HDMI_PC)
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack (jaatussõnum)
/ Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x14
"Input
Source"
Kontrollsumma
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack (jaatussõnum)
/ Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
31
Ekraanirežiimi juhtimine
•• Nak (eitussõnum)
•• Funktsioon
Seadme ekraanirežiimi saab muuta arvuti abil.
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x18
"ERR"
Ekraanirežiimi ei saa muuta, kui rakendus Video Wall on aktiveeritud.
――Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult teleriga mudelite puhul.
•• Ekraani oleku kuvamine (Get Screen Mode Status)
Päis
Käsk
0xAA
ID
0x18
Andmete
pikkus
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
Ekraanisuuruse juhtimine
•• Funktsioon
Seadme ekraanisuurust saab muuta arvuti abil.
0
•• Pildisuuruse seadistamine (Set Picture Size)
Päis
Käsk
0xAA
0x18
ID
•• Ekraanisuuruse kuvamine (Get Screen Size Status)
Andmete
pikkus
Andmed
1
"Screen Mode"
Kontrollsumma
16 : 9
0x04
Suum
0x31
Lai suum
0x0B
4:3
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Käsk
0xAA
0x19
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsumma
"Screen Size": seadme ekraanisuurus (vahemik: 0–255, ühik: tollid)
•• Nak (eitussõnum)
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Päis
•• Ack (jaatussõnum)
"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku
0x01
Kontrollsumma
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x18
"Screen
Mode"
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus
1
3
„N”
0x19
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku
32
PIP sees-/väljasoleku juhtimine
Automaatreguleerimise juhtimine (ainult arvuti ja BNC puhul)
•• Funktsioon
Seadme PIP-režiimi saab sisse või välja lülitada arvuti abil.
•• Funktsioon
Arvutisüsteemi ekraani saab automaatselt reguleerida arvuti abil.
――Saadaval ainult PIP-funktsiooniga mudelite puhul.
――Režiimi ei saa reguleerida, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
•• Automaatse reguleerimise oleku kuvamine (Get Auto Adjustment Status)
Puudub
――See funktsioon pole saadaval funktsioonis MagicInfo.
•• Automaatse reguleerimise seadistamine (Set Auto Adjustment)
•• PIP sees-/väljasoleku kuvamine (Get the PIP ON / OFF Status)
Päis
Käsk
ID
0xAA
0x3C
Andmete pikkus
Käsk
0
ID
0xAA
0x3C
Käsk
ID
0xAA
0x3D
Kontrollsumma
•• PIP-režiimi sisse-/väljalülitamine (Set the PIP ON / OFF)
Päis
Päis
Andmete pikkus
Andmed
1
"PIP"
Kontrollsumma
0: PIP VÄLJAS
Andmed
1
"Auto
Adjustment"
Kontrollsumma
"Auto Adjustment" : 0x00 (alati)
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
"PIP": Kood, mida kasutatakse seadme PIP-režiimi sisse- või väljalülitamiseks
1: PIP SEES
Andmete
pikkus
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x3D
"Auto
Adjustment"
Andmete
pikkus
Ack (jaatussõnum)
/ Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x3D
"ERR"
Kontrollsumma
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0xFF
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
3
„A”
0x3C
Väärtus 1
Kontrollsumma
"PIP"
"PIP": Kood, mida kasutatakse seadme PIP-režiimi sisse- või väljalülitamiseks
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x3C
"PIP"
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
•• Nak (eitussõnum)
Päis
•• Nak (eitussõnum)
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
33
Režiimi Video Wall juhtimine
Turvalukk
•• Funktsioon
Režiimi Video Wall saab seadmel aktiveerida arvuti abil.
•• Funktsioon
Arvutit saab kasutada seadme funktsiooni Safety Lock sisse- või väljalülitamiseks.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult seadmel, millel on aktiveeritud rakendus
Video Wall.
•• Režiimi Video Wall kuvamine (Get Video Wall Mode)
Päis
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Andmete pikkus
•• Turvaluku oleku kuvamine (Get Safety Lock Status)
Kontrollsumma
0
•• Režiimi Video Wall seadistamine (Set Video Wall Mode)
Päis
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada sõltumata sellest, kas toide on sisse lülitatud või
mitte.
Päis
Käsk
0xAA
0x5D
ID
Andmete pikkus
0
•• Turvaluku lubamine või keelamine (Set Safety Lock Enable / Disable)
Andmete pikkus
Andmed
Kontrollsumma
1
"Video Wall Mode"
Päis
Käsk
0xAA
0x5D
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
1: Full
1: SEES
0: Natural
0: VÄLJAS
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrollsumma
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
•• Nak (eitussõnum)
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Kontrollsumma
•• Ack (jaatussõnum)
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Kontrollsumma
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5C
"ERR"
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
34
Video Wall sees
•• Nak (eitussõnum)
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall SISSE/VÄLJA.
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x84
ERR
•• Funktsiooni Video Wall oleku (sees/väljas) kuvamine
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Andmete
pikkus
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
0
Funktsiooni Video Wall kasutaja juhtelement
•• Funktsiooni Video Wall sisse-/väljalülitamine
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Andmete
pikkus
Andmed
1
V.Wall_On
Kontrollsumma
1: Video Wall SEES
0: Video Wall VÄLJAS
0xAA
0xFF
ID
Päis
Käsk
0xAA
0x89
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Funktsiooni Video Wall seadistamine
•• Ack (jaatussõnum)
Käsk
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall sisse/välja.
•• Funktsiooni Video Wall oleku kuvamine
•• V.Wall_On : seadmele määratav funktsiooni Video Wall kood
Päis
Kontrollsumma
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x84
Väärtus 1
V.Wall_
On
Päis
Käsk
0xAA
0x89
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
Väärtus 1
Väärtus 2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: seadmele määratud funktsiooni Video Wall Divider kood
V.Wall_On : sama, mis üleval
35
Video Walli mudel 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Väljas
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
36
Wall_SNo : Seadmele määratud tootenumbri kood
Video Walli mudel 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Määratud number
Andmed
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack (jaatussõnum)
/ Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
Väärtus 2
Kontrollsumma
4
„A”
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Andmete
pikkus
Ack (jaatussõnum)
/ Nak (eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
Kontrollsumma
3
„N”
0x89
ERR
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
37
Peatükk 03
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
――Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.
――Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.
――Ühendage helipordid õigesti: vasak = valge ja parem = punane.
Arvutiga ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Arvuti saab tootega ühendada mitmel viisil.
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
Ühendamine DVI-RGB-kaabli kaudu
――Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
DCH: DVI/PC/MAGICINFO IN
DCJ: DVI/MAGICINFO IN
DCH: AUDIO IN
DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN
38
Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
――Seadme ühendamisel arvutiga HDMI-DVI-kaabli abil määrake suvandi Edit Name olekuks
DVI PC, et pääseda ligi arvutisse salvestatud video- ja helisisule.
DCH: DVI/PC/MAGICINFO IN
DCJ: DVI/MAGICINFO IN
DCH: HDMI 1, HDMI 2
DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2
DCH: AUDIO IN
DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN
DCH: AUDIO IN
DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN
――DVI-HDMI-adapteri abil saate kasutada toote DVI-porti HDMI-pordina.
HDMI
DCH: DVI/PC/MAGICINFO IN
DCJ: DVI/MAGICINFO IN
39
Ühendamine HDMI-kaabli abil
DCH: HDMI 1, HDMI 2
DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2
40
Videoseadmega ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Videoseadme saate tootega ühendada kaabli abil.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
Ühendamine AV-kaabli abil
Ühendamine komponendi kaabli abil
DCH: AV IN / COMPONENT IN
DCJ: AV/COMPONENT IN
DCH: AV IN / COMPONENT IN
DCJ: AV/COMPONENT IN
DCH: AUDIO IN
DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN
DCH: AUDIO IN
DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN
41
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
――Kui toode ühendatakse videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil, pole heli lubatud. Probleemi lahendamiseks ühendage toote ja videoseadme heliportidesse ka helikaabel. Seadme ühendamisel
videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil määrake suvandi Edit Name olekuks DVI Devices, et pääseda ligi videoseadmesse salvestatud video- ja helisisule.
――Toetatud eraldusvõimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
DCH: DVI/PC/MAGICINFO IN
DCJ: DVI/MAGICINFO IN
HDMI
DCH: HDMI 1, HDMI 2
DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2
DCH: AUDIO IN
DCJ: DVI/HDMI/AUDIO IN
42
Ühendamine HDMI-kaabli abil
Ühendamine helisüsteemiga
HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli (kuni 1080p) kasutamine
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
•• Parema pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks ühendage digitaalne seade HDMI-kaabli
abil.
•• HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.
–– Seadme ühendamisel digitaalse seadmega, mis ei toeta HDMI-väljundit, kasutage
HDMI-DVI- ja audiokaableid.
AUDIO OUT
•• Pilti ei pruugita kuvada õigesti (kui üldse) või heli ei pruugi töötada, kui seadmega
ühendatakse välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni. Kui tekib selline
probleem, küsige välisseadme tootjalt HDMI versiooni kohta ning kui see on aegunud,
paluge täiendust.
•• Kasutage kindlasti HDMI-kaablit, mille jämedus on 14 mm või vähem.
•• Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või
võib esineda tõrkeid ühendusel.
•• Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel või ethernetiga HDMI-kaabel.
See seade ei toeta etherneti funktsiooni HDMI kaudu.
DCH: HDMI 1, HDMI 2
DCJ: HDMI IN 1, HDMI IN 2
43
LAN-kaabli ühendamine
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
RJ45
•• Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
*Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe
44
Võrguboksi kinnitamine (müügil eraldi)
――Toetatud mudelid: DCH
1
Asetage võrguboks oma kohale, nagu
joonisel näidatud.
2
Esmalt pange võrguboksil olevad sakid
kinnitusraamil olevatesse piludesse
3
Kinnitage võrguboks fikseeritud
kinnitusraamidele.
( A ). Sakid kinnituvad raami külge.
Seejärel joondage avad ( B ).
45
Võrguboksi ühendamine (müügil eraldi)
――Lisateavet võrguboksi ühendamise kohta leiate võrguboksiga kaasasolevast kasutusjuhendist.
MagicInfo
Funktsiooni MagicInfo kasutamiseks peab seadmega olema ühendatud võrguboks (müügil eraldi).
――Tarkvara MagicInfo sätete muutmiseks käivitage töölaual „MagicinfoSetupWizard”.
――Lisateavet tarkvara MagicInfo kasutamise kohta leiate võrguboksiga kaasasolevalt DVD-lt.
――Selles jaotises olev teave võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ilma ette teatamata.
――Probleem tekkimisel pärast seda, kui installite operatsioonisüsteemi (mis pole kaasas võrguboksiga), taastate operatsioonisüsteemi eelmise versiooni
või installite tarkvara, mis ei ühildu pakutava operatsioonisüsteemiga, ei ole teil võimalik saada abi tehniliselt toelt ning hooldustehniku külastus on
tasuline. Seadme väljavahetamine ja hüvitamine pole samuti võimalik.
Režiimi MagicInfo aktiveerimine
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Pärast võrguboksi (müügil eraldi) paigaldamist ja seadmega ühendamist lülitage seade sisse.
2
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE ja valige MagicInfo.
――Võrguboksi ühendamisel seadme pesaga DVI/MAGICINFO IN(DVI/PC/MAGICINFO IN) valitakse suvandi Source
seadeks suvandi DVI asemel MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Valige vaikerakendus, mida soovite käivitada funktsiooni MagicInfo käivitumisel.
Cancel
46
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Sisestage IP-teave.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select TCP/IP - step 2
6
Valige kuvarežiim.
7
Kontrollige üle sätted, mida olete
Select Screen Type - step 4
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Valige keel. (Vaikekeel on
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
just konfigureerinud.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
topeltklõpsake töölaual ikooni
MagicInfo. Ikoon kuvatakse ekraani
paremasse allnurka.
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
192.168.0.102
3. Language :
English
――Kui käivitusikooni ei kuvata,
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
47
Sisendallika muutmine
Suvand Source võimaldab valida erinevaid allikaid ja muuta allikaseadete nimesid.
Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada selle ekraan.
――Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE vajutades.
――Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda teisendada, on valitud vale
Source
allikas.
SOURCE → Source
Edit Name
Source
DVI
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
HDMI1
HDMI2
AV
Component
PC
Saate kohandada ühendatud välisseadme nime.
――Loend võib sisaldada järgmisi allikaseadmeid. Loendis olevad Source seadmed võivad erineda sõltuvalt valitud
allikast.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices /
TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud välisseadme kohta.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
48
Peatükk 04
MDC kasutamine
Mitme ekraani juhtimine „MDC” on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut monitori hõlpsalt üheaegselt juhtida.
Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotisest Spikker. MDC programm on saadaval veebisaidil.
MDC programmi installimine/
desinstallimine
Installimine
7
klõpsake nupul „Install”.
8
Kuvatakse installi edenemist.
9
Klõpsake nupul „Finish”, kui kuvatakse aken „InstallShield Wizard Complete”.
――Valige suvand „Launch MDC Unified” ja klõpsake MDC-programmi kohe käivitamiseks
――MDC desinstallimist võib mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.
1
Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.
2
Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul „OK”.
3
Kui kuvatakse ekraan „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, klõpsake
nupul „Next”.
4
Aknas „License Agreement” valige „I accept the terms in the license agreement” ja
klõpsake nupul „Next”.
Aknas „Ready to Install the Program” kontrollige programmi installimise asukohta ja
nupul „Finish”.
10 Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified.
――MDC käivitusikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või tootespetsifikatsioonidest
kuvada.
――Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.
Desinstallimine
1
Valige Sätted > Juhtpaneel menüüst Start ja topeltklõpsake suvandil Lisa/Kustuta
programm.
5
Aknas „Customer Information” täitke kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „Next”.
6
Aknas „Destination Folder” valige programmi installimise asukoht ja klõpsake nupul
2
Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda.
„Next”.
――Kui te installimise asukohta ei täpsusta, installitakse programm vaikimisi määratud
asukohta.
49
Ühenduse loomine rakendusega MDC
MDC kasutamine etherneti kaudu
Sisestage esmase kuvaseadme IP ja ühendage seade arvutiga. Kuvaseadmed saab ühendada üksteise külge LAN-kaabli abil.
Otseühendus LAN-kaabli abil
――Seadmel oleva RJ45-pordi ning jaoturil olevate LAN-portide abil saab ühendada mitu seadet.
Arvuti
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
50
Peatükk 05
Ekraani reguleerimine
Konfigureerige suvandi Picture sätteid (Backlight, Colour Tone jne).
Funktsiooni Picture menüüsuvandite paigutus võib erineda sõltuvalt seadmest.
Picture Mode
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Kui sisendallikas on PC, DVI(PC), HDMI(PC)
Olenevalt praegusest sisendallikast kuvatakse erinevaid režiimi Picture Mode suvandeid.
•• Information: see režiim vähendab silmade väsimist ja sobib inimestele teabe kuvamiseks.
Picture
•• Advertisement: see režiim sobib videosisu kuvamiseks ja sise-/välisreklaamide jaoks.
Picture Mode
Information
· Backlight
100
100
· Contrast
100
100
· Brightness
45
45
· Sharpness
50
50
· Colour
50
50
· Tint (G/R)
G50
50
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
R50
50
•• Calibration: selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse,
värvi, gamma ja ühtsuse sätteid.
–– Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma
ja ühtsus, kasutades värvikalibreerimisprogrammi Color Expert.
–– Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
Kui sisendallikas on AV, Component, DVI(AV), HDMI(AV)
•• Dynamic: see režiim sobib heleda ümbritseva valguse puhul.
•• Standard: see režiim sobib üldiselt kõigisse keskkondadesse.
•• Movie: see režiim vähendab silmade väsimist.
•• Calibration: selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse,
värvi, gamma ja ühtsuse sätteid.
–– Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma
ja ühtsus, kasutades värvikalibreerimisprogrammi Color Expert.
–– Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
51
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
100
100
· Contrast
100
100
· Brightness
45
45
· Sharpness
50
50
· Colour
50
50
· Tint (G/R)
G50
50
Teie seadmel on mitmeid suvandeid pildikvaliteedi reguleerimiseks.
Sisendallikas
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, MagicInfo
(kui arvuti on ühendatud)
AV, Component, DVI, HDMI1,
HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)
Picture Mode
Kohandatavad suvandid
Information / Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Calibration
Backlight
Dynamic / Standard / Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Calibration
Backlight
――Kui teete muudatusi suvandites Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour või Tint (G/R), reguleeritakse
OSD-menüüd vastavalt.
――Saate reguleerida ja salvestada iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
――Pildi heleduse alandamine vähendab voolutarbimist.
R50
50
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Gamma
Saate reguleerida esmase värvi intensiivsust.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Dynamic, inaktiveeritakse režiim Gamma.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Gamma.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Gamma
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
0
52
Calibrated value
Valige, kas rakendada värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi, gamma ja
ühtsuse seadeid režiimidele Teave ja Reklaam.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Calibrated value.
Picture
Calibrated value
Don't apply
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
53
Picture Size
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Kui teil on kaabliboks või satelliitvastuvõtja, võivad neil olla oma isiklikud kuva suuruste valikud. Kuid soovitame
teil enamus ajast kasutada oma seadme režiimi 16:9.
――Olenevalt praegusest sisendallikast kuvatakse erinevad ekraani reguleerimise suvandid.
•• 16:9: määrab pildile 16:9 lairežiimi.
Picture Size
Picture Size
•• Zoom1: kasutage keskmise suurenduse jaoks. Lõikab ära ülemise serva ja küljed.
16:9
•• 4:3: määrab pildile tavalise (4:3) režiimi.
――Ärge seadistage seadet 4:3 formaadile pikaks ajaks.
· Position
Resolution Select
•• Zoom2: kasutage tugevama suurenduse jaoks.
Off
Vasakul ja paremal kuvatavad ääred või kuva ülemine ja alumine serv võivad põhjustada pildi sissepõlemist,
mida ei kata garantii.
•• Screen Fit: kuvab täispildi ilma väljalõigeteta, kui sisestatakse HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p) või
Component (1080i / 1080p) signaale.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Smart View 1: vähendab 16:9 pilti 50%.
•• Smart View 2: vähendab 16:9 pilti 25%.
•• Custom: võimaldab muuta eraldusvõimet, et see sobiks kasutaja eelistustega.
•• Original ratio: kui sisendallikaks on PC, DVI, HDMI1, HDMI2 (arvutiühendus), esitatakse videod esialgses
kuvasuhtes.
――Portide saadavus võib mudelist sõltuvalt erineda.
――Saate reguleerida ja salvestada iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
54
Position
Reguleerib pildi asetust. Position on saadaval ainult juhul, kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Zoom1,
Zoom2, Screen Fit.
――Funktsiooni Position kasutamiseks pärast oleku Zoom1, Zoom2 või Screen Fit valimist järgige neid samme.
Picture Size
Picture Size
Zoom1
· Position
Resolution Select
1
Vajutage nuppu d, et valida funktsiooni Position. Vajutage nuppu E.
2
Vajutage nuppu u või d, et liigutada pilti üles või alla.
3
Vajutage nuppu E.
Off
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Funktsiooni Zoom/Position kasutamiseks pärast oleku Custom valimist suvandis DVI, HDMI1, HDMI2
Zoom/Position
(1080i/1080p) või Component (1080i/1080p) või Custom järgige neid samme.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution Select
Off
1
Vajutage nuppu d, et valida funktsiooni Zoom/Position. Vajutage nuppu E.
2
Valige Zoom või Position. Vajutage nuppu E.
3
Vajutage nuppu u/d/l/r, et liigutada pilti.
4
Vajutage nuppu E.
――Kui soovite lähtestada pildi selle algsele asetusele, valige suvand Reset kuval Zoom/Position.
Pilt seadistatakse selle vaikeasetusele.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
55
Resolution Select
Kui pilt ei ole normaalne isegi siis, kui graafikakaardi resolutsioon on üks alltoodutest, saate pildi kvaliteedi
optimeerida, kui valite selle menüü abil tootele sama resolutsiooni, mis arvutil.
Saadaolevad eraldusvõimed: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Picture Size
Picture Size
16:9
· Position
Resolution Select
Off
–– Saadaval ainult režiimis PC.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Auto Adjustment
Saate reguleerida sageduse väärtusi/asetusi ning peenhäälestada sätteid automaatselt.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
–– Saadaval ainult režiimis PC.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
56
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
eemaldab või vähendab pildimüra.
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
•• Position
Saate reguleerida arvuti ekraanipaigutust, kui see pole keskel või ei sobitu seadme ekraanile.
PC Screen Adjustment
Coarse
Fine
Kui müra ei eemaldata peenhäälestamise poolt, kasutage funktsiooni Coarse, et reguleerida sagedust
võimalikult hästi (Coarse) ning peenhäälestage uuesti. Kui müra on eemaldatud, reguleerige pilti uuesti, et
see oleks joondatud kuva keskkohaga.
50
0
Vajutage nuppu u või d, et reguleerida vertikaalset asetust. Vajutage nuppu l või r, et reguleerida
horisontaalset asetust.
•• Image Reset
lähtestab pildi vaikesätetele.
Position
Image Reset
–– Saadaval ainult režiimis PC.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
57
PIP
MENU m → Picture → PIP → ENTER E
Picture
PIP
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
–– PIP-heli kohta saate lisateavet suvandi Sound Select juhistest.
–– Võite märgata, et PIP-ekraanil muutub pilt veidi ebaloomulikuks, kui kasutate
mängude või karaoke vaatamiseks põhiekraani.
–– Suvand PIP on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on
seadistatud Off.
–– Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim
PIP.
PIP-seaded
Välisest videoallikast tulev pilt kuvatakse põhiekraanil ning seadmest tulev pilt kuvatakse PIP-alampildi ekraanil.
Põhipilt
Alampilt
AV
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, MagicInfo
Component
DVI, HDMI1, HDMI2, MagicInfo
PC
AV, HDMI1, HDMI2, MagicInfo
DVI
AV, Component
HDMI1, HDMI2
PC, AV, Component
――Saadaolevad sisendallikad võivad mudelist olenevalt varieeruda.
•• PIP (Off / On): saate aktiveerida või inaktiveerida PIP-funktsiooni.
•• Source: saate valida alampildi allika.
•• Size (
,
,
,
,
,
): saate valida alampildi suuruse.
•• Position (
――Režiimis (
,
,
,
): saate valida alampildi positsiooni.
,
,
) ei saa te valida suvandit Position.
•• Sound Select (Main / Sub): saate valida, kas kuulata Main pildi või Sub pildi heli.
58
Advanced Settings
Sisendallikas
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Picture Mode
Advanced Settings
PC, DVI, HDMI1, HDMI2,
MagicInfo (kui arvuti on
ühendatud)
Information /
Advertisement
White Balance
AV, Component, DVI, HDMI1,
HDMI2
Standard / Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / Motion Lighting
――Saadaolevad sisendallikad võivad mudelist olenevalt varieeruda.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Dynamic, inaktiveeritakse režiim Advanced Settings.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Advanced Settings.
Off
Native
White Balance
Motion Lighting
Off
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
59
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
Motion Lighting
Off
Saate reguleerida ekraani kontrastsust.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Saate valida musta taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Rõhutatakse roosat Flesh Tone.
RGB Only Mode
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kuvab värvisuvandid Red, Green ja Blue, et teha peenhäälestust värvitoonile ja küllastusele.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Reguleerib piltide loomiseks saadaolevate värvide (või värviruumi) ulatust ja valikut.
•• Auto / Native
60
White Balance
Reguleerib värvitemperatuuri, et saavutada loomulikum pilt.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) tumedust.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.
•• Reset: saate lähtestada suvandi White Balance vaikesätted.
Motion Lighting
Saate vähendada toite tarbimist, vähendades ekraani heledust, kui ekraanil olev pilt liigub.
•• Off / On
61
Picture Options
Valige suvand nooleklahvide u ja d abil ning seejärel vajutage nuppu E.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Sisendallikas
Seadistuse muutmiseks kasutage nooleklahve ning seejärel vajutage nuppu E.
PC, MagicInfo
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
DVI, HDMI1, HDMI2 (kui
arvuti on ühendatud)
AV
DVI, Component, HDMI1,
HDMI2
Picture Mode
Picture Options
Information / Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
Information / Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Calibration
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Dynamic / Standard / Movie
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Clean View
/ MPEG Noise Filter / Film Mode / Dynamic
Backlight
Calibration
Digital Clean View / MPEG Noise Filter / Film Mode
/ Dynamic Backlight
Dynamic / Standard / Movie
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Clean View /
MPEG Noise Filter / Dynamic Backlight
Calibration
Digital Clean View / MPEG Noise Filter / Dynamic
Backlight
――Saadaolevad sisendallikad võivad mudelist olenevalt varieeruda.
62
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Kui sisendallikas on PC, DVI, HDMI1, HDMI2, MagicInfo (arvutiühendus).
•• Off / Cool / Standard / Warm
Kui sisendallikaks on AV, Component, DVI, HDMI1 või HDMI2.
Digital Clean View
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Warm1 või Warm2 inaktiveeritakse, kui režiimi Picture Mode olekuks on seadistatud Dynamic.
MPEG Noise Filter
Off
――Reguleerida ja salvestada saab iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Saadaolevad sisendallikad võivad mudelist olenevalt varieeruda.
Colour Temp.
Saate reguleerida värvi temperatuuri (Red/Green/Blue). (Vahemik: 3000K–15000K)
――See suvand on saadaval, kui suvandi Colour Tone olekuks on seadistatud Off.
Digital Clean View
Kui seadme poolt vastuvõetav edastussignaal on nõrk, saate aktiveerida funktsiooni Digital Clean View, et
vähendada staatilisust ja järelkujutisi, mis võivad ilmuda ekraanile.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Kui signaal on nõrk, proovige kõiki võimalusi, kuni seade kuvab parimat pilti.
MPEG Noise Filter
Saate vähendada MPEG-müra, et pakkuda parandatud pildikvaliteeti.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
63
HDMI Black Level
Saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
•• Low / Normal
――See funktsioon on saadaval ainult siis, kui tootega HDMI1, HDMI2- või DVI-ühenduse kaudu ühendatud sisendsignaaliks on valitud RGB444.
Film Mode
see režiim sobib filmide vaatamiseks.
Saate seadistada seadme automaatselt tunnetama ja töötlema filmisignaali allikatest ning reguleerida pildi optimaalset kvaliteeti.
•• Off / Auto1 / Auto2
Dynamic Backlight
Saate automaatselt taustavalgust reguleerida, et saavutada hetkeolukorrale vastav parim võimalik ekraanikontrast.
•• Off / On
――Funktsioon Dynamic Backlight pole saadaval, kui sisendallikaks on seadistatud PC ja samal ajal on rakenduse Video Wall olekuks seadistatud On.
64
Picture Off
Seadme ekraan lülitatakse välja, kuid heli esitamist jätkatakse. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil mis tahes nuppu.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
Reset Picture
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Reset Picture
Saate lähtestada praeguse pildirežiimi vaikesätted.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Picture Off
Reset Picture
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
65
Peatükk 06
Heli reguleerimine
Saate konfigureerida seadme helisätteid (Sound).
Sound Mode
Saate valida helirežiimi, mis sobib teie isiklike eelistustega.
•• Standard: saate valida tavalise helirežiimi.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Music: saate rõhutada muusikat üle häälte.
•• Movie: saate filmide jaoks pakkuda parimat heli.
•• Clear Voice: saate rõhutada hääli üle teiste helide.
Sound
Sound Mode
Standard
HDMI Sound
AV(HDMI)
•• Amplify: saate suurendada kõrgsagedusega heli tugevust, et saavutada parem kuulamiskogemus
kuulmisraskustega inimestele.
――Kui suvandi Speaker Select olekuks on seadistatud External, inaktiveeritakse režiim Sound Mode.
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
66
HDMI Sound
Valige, kas heli edastab AV(HDMI) või PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
Sound Mode
Standard
HDMI Sound
AV(HDMI)
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
67
Sound Effect
Saate konfigureerida väljastatava heli jaoks eelistatud efekte.
――Kui suvandi Speaker Select olekuks on seadistatud External, inaktiveeritakse režiim Sound Effect.
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
DTS TruSurround HD
Sound
Sound Mode
Standard
HDMI Sound
AV(HDMI)
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Sound Mode olekuks on seadistatud Standard.
See funktsioon pakub virtuaalset 5.1-kanalilist ruumilise heli kogemust kõlarite kaudu, kasutades HRTFtehnoloogiat (Head Related Transfer Function).
•• Off / On
DTS TruDialog
See funktsioon võimaldab teil suurendada hääle tugevust üle taustamuusika või heliefektide nii, et dialoogid oleks
kuulda selgemalt.
•• Off / On
Equaliser
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kasutage suvandit Equaliser, et kohandada iga kõlari heliseadistust.
•• Balance L/R: saate reguleerida tasakaalu vasaku ja parema kõlari vahel.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (ribalaiuse reguleerimine): saate reguleerida kindla ribalaiuse sageduse
taset.
•• Reset: saate lähtestada ekvalaiseri vaikesätted.
68
Speaker Settings
Speaker Select
MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E
Kui kuulate edastust või filmi heli läbi välise vastuvõtja, võite kuulda helikaja, mida põhjustab erinevus seadme
kõlarite ja helivastuvõtjaga ühendatud kõlarite dekodeerimise kiiruste vahel. Kui see juhtub, seadistage seadme
olekuks External.
•• External / Internal / Receiver
――Kui seadistate suvandi Speaker Select olekuks External, lülitatakse seadme kõlarid välja.
Sound
Sound Mode
Standard
HDMI Sound
AV(HDMI)
Sound Effect
Heli kuulete ainult läbi väliste kõlarite. Kui suvandi Speaker Select olekuks on seadistatud Internal, on sees nii
seadme kõlarid kui ka väliskõlarid. Heli kuulete läbi mõlema.
――Kui videosignaali pole, on nii seadme kõlarid kui ka välised kõlarid vaigistatud.
Auto Volume
Speaker Settings
Helitugevus võib erineda sõltuvalt kanalist.
Reset Sound
Saate automaatselt ühtlustada helitugevuse taset, kui vahetate kanalit.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / Normal / Night
Olek Normal ühtlustab helitugevuse taset kõikidel kanalitel nii, et kanalite vahetamisel oleks helitugevus samal
tasemel.
Olek Night ühtlustab ja vähendab helitugevust igal kanalil nii, et iga kanal on vaiksem. Olek Night on kasulik öösel,
kui soovite hoida helitugevust madalal tasemel.
――Ühendatud allikaseadme helitugevuse reguleerimiseks seadistage suvandi Auto Volume olekuks Off.
Ühendatud allikaseadme helitugevuse reguleerimist ei pruugita rakendada, kui suvandi Auto Volume olekuks
on seadistatud Normal või Night.
――Kui suvandi Speaker Select olekuks on seadistatud External, inaktiveeritakse režiim Auto Volume.
69
Reset Sound
Saate lähtestada helisätted tehase vaikeolekule.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Sound Mode
Standard
HDMI Sound
AV(HDMI)
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
70
Peatükk 07
Network
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
Saate kontrollida aktiivset võrku ja internetiühenduse olekut.
Saate konfigureerida võrguseadeid, et kasutada mitmesuguseid Smart Hubi funktsioone, nagu
Interneti-otsing, sisu jagamine koduvõrgus ja funktsioonivärskendused.
Network type
•• Wired
71
Võrguseaded (juhtmega)
•• Sõltuvalt sellest, kuidas võrk on konfigureeritud, võib teil olla võimalik ühendada seade
kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi
otse võrgu seinapistikuga.
Vaadake allolevat joonist. Veenduge, et seinapistik oleks ühendatud modemiga või
ruuteriga mujal teie majas.
Kaabelvõrguga ühenduse loomine
Seadme ja kohtvõrgu ühendamiseks kaabli abil on kolm võimalust.
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel
oleva kohtvõrgupordi ja välismodemi.
Vaadake allolevat joonist.
RJ45
LAN
Väline modem
Seinal asuv modemiport.
LAN
Seinal olev LAN-port
(ADSL / VDSL)
RJ45
LAN-kaabel
Modemi kaabel
LAN-kaabel
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi
IP-jagajaga, mis on ühendatud välismodemiga. Ühendamiseks kasutage kohtvõrgukaablit.
Vaadake allolevat joonist.
Seinal asuv modemiport.
Väline modem
IP-jagaja
(ADSL / VDSL)
(DHCP-serveri korral)
LAN
RJ45
Kui teil on dünaamiline võrk, peaksite kasutama ADSL-modemit või ruuterit, mis toetab
dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokolli (DHCP). DHCP-d toetavad modemid ja ruuterid
pakuvad automaatselt IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtusi, mida teie seade
vajab juurdepääsuks internetile, et te ei peaks sisestama neid käsitsi. Enamus koduvõrke on
dünaamilised võrgud.
Mõned võrgud nõuavad staatilist IP-aadressi. Kui teie võrk nõuab staatilist IP-aadressi, peate
võrguühenduse seadistamisel sisestama IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtused
käsitsi seadme kaabliseadistusekraanil. IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtuste
saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuste pakkujaga (ISP).
Kui teil on Windowsi arvuti, saate need väärtused hankida ka oma arvuti kaudu.
――Saate kasutada ADSL-modemeid, mis toetavad DHCP-d, kui võrk nõuab staatilist IP-aadressi.
――DHCP-d toetavad ADSL-modemid lasevad teil samuti kasutada staatilisi IP-aadresse.
Modemi kaabel
LAN-kaabel
LAN-kaabel
72
Internetiteenuste kasutamiseks (nt tarkvaravärskendusteks) seadistage võrguühendus.
2
Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
Automaatne Network Settings (juhtmega)
3
Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Support.
Saate ühendada seadme võrguga LAN-kaabli abil.
4
Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
Esmalt ühendage LAN-kaabel.
Automaatne seadistamine
Käsitsi seadistamine
1
Valige lehel Network Settings suvandi Network type seadeks Wired.
1
Valige lehel Network Settings suvandi Network type seadeks Wired.
2
Vajutage nuppu Connect, et käivitada Network Settings.
2
Vajutage nuppu Connect, et käivitada Network Settings.
–– Nupp Connect on lubatud ainult siis, kui LAN-kaabel on õigesti ühendatud.
3
Kuvatakse võrgutest ning see kinnitab võrguühenduse.
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Wired network and Internet connection
completed.”.
――Kui ühenduseprotsess nurjub, kontrollige LAN-pordi ühendust.
――Kui automaatne protsess ei suuda leida võrguühenduse väärtusi või soovite määrata
ühendust käsitsi, minge järgmise jaotise juurde (võrguseadistus).
–– Nupp Connect on lubatud ainult siis, kui LAN-kaabel on õigesti ühendatud.
3
protsess lõppeb.
4
Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings. Kuvatakse ekraan IP Settings.
5
Valige üleval olev väli ja vajutage nuppu E ning seejärel seadistage suvandi IP Settings
olekuks Enter manually. Korrake sisestusprotsessi iga välja puhul suvandis IP Address.
Käsitsi Network Settings (juhtmega)
――Suvandi IP Settings seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS Setting
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri
aadressi. Sisestage need väärtused käsitsi.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
1
Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
Kuvatakse võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess. Vajutage nuppu Stop. Kinnitamise
olekuks automaatselt Enter manually.
6
Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse
võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess.
7
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Wired network and Internet connection
completed.”.
73
AllShare Settings
Server Network Settings
MENU m → Network → AllShare Settings → ENTER E
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Saate kogemusi jagada, ühendades erinevaid nutiseadmeid. Seadistage Content Sharing.
Content Sharing
Saate lubada teistel võrgus olevatel seadmetel (nt nutitelefonidel ja tahvelseadmetel) teie
tootega sisu jagamise.
Connect to server
Ühendage teenuse MagicInfo serveriga.
•• Server Address / SSL / Port
――Kui aktiveeritud on suvand SSL, on server konfigureeritud kasutama olekut https ja
andmeedastus on krüptitud.
――Sisestage serveri IP-aadress ja pordinumber. Kasutage pordinumbriks 7001. (Kui serveriga
ei saa ühendust luua pordinumbriga 7001, küsige oma serveri administraatorilt õiget
pordinumbrit ning seejärel muutke pordinumber ära.)
Server Access
Valige serverivõrguga ühendamise viis.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Valige FTP-töörežiim.
•• Active / Passive
74
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Saate valida või sisestada seadme nime.
Seda nime saab näidata võrgu kaugjuhtseadmetes üle võrgu.
•• User Input / [Signage]Display 1 ~ 6
75
Peatükk 08
Applications
Source List
Refresh
MENU m → Applications → Source List → TOOLS → Refresh → ENTER E
Suvand Source võimaldab valida erinevaid allikaid ja muuta allikaseadete
nimesid.
Kui te ei leia soovitud seadet, valige loendi värskendamiseks suvand Refresh.
Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige
allikaloendist allikas, et kuvada selle ekraan.
――Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE
Edit Name
vajutades.
――Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse
soovite seda teisendada, on valitud vale allikas.
MENU m → Applications → Source List → ENTER E
Applications
Source List
MagicInfo Lite
MENU m → Applications → Source List → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Saate kohandada ühendatud välisseadme nime.
――Loendis võivad olla järgmised allikaseadmed. Loendis olevad Source seadmed võivad erineda sõltuvalt valitud
allikast.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices /
TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
Information
MENU m → Applications → Source List → TOOLS → Information → ENTER E
Saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud välisseadme kohta.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
76
MagicInfo Lite
MagicInfo on ärilahendus, mis võimaldab kasutada toodet reklaamtahvlina. Selle lahenduse kasutamisel saate
kuvada pildi- ja videofaile sisemälust või tootega ühendatud USB-mäluseadmest.
MENU m → Applications → MagicInfo Lite → ENTER E
Sisu esitamine sisemälust või USB vahendusel
Applications
Saate esitada sisu sisemälust või tootega ühendatud USB-mäluseadmest.
Source List
MagicInfo Lite
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
77
Device : All
Content : All
Sort by : File name
Options
Lehel MagicInfo saadaolevad funktsioonid
Loendilehel MagicInfo on saadaval järgmised funktsioonid.
No channels
Network Channel
•• Device
–– Valige soovitud seadmeloendi otsimiseks suvand Internal või USB.
All / Internal / USB
•• Content
–– Valige soovitud sisuloendi otsimise kriteeriumiks sisu tüüp.
All / Video / Image
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Network Channel
•• Menüüekraanil MagicInfo saate vaadata, kas server on ühendatud
(lubatud).
Kui soovite vaadata, kas server on ühendatud, kui funktsioon Network
Channel töötab, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu INFO.
1
Valige menüüst MagicInfo suvand Network Channel.
――Kui suvandis Network Channel pole registreeritud ühtegi kanalit,
kuvatakse teade No channels.
2
Network Channel käivitub.
•• Sort by
Määrake sisu sortimise kriteerium.
–– File name / Recently played
•• Options
Jaotise Options menüü-üksused MagicInfo ekraanil
Suvandi nimi
Toimingud
Play Selected
Saate valida ja esitada soovitud sisu.
Send
Saate kopeerida sisu teise mäluseadmesse.
Delete
Saate soovitud sisu kustutada.
Settings
Saate seadistada sisu üksikasjalikud atribuudid.
――Funktsiooni Settings üksikasjad leiate järgmiselt lehelt.
78
Settings
Default Storage
Valige salvestuskoht, kuhu soovite planeeritud kanalid võrgust alla laadida.
Settings
•• Internal / USB
Select the storage location that you want to download scheduled channels
from the network to.
Default Storage
Repeat Mode
Saate määrata kordusrežiimi esitatavat sisu kordama või mitte.
Internal
Repeat Mode
One
Close
•• One / All
Picture Size
Display Duration
Safely Remove USB Device
Reset Settings
Picture Size
Valige suvandi Picture Size seadeks Screen Fit või Original Size.
•• Screen Fit / Original Size
――Saadaval ainult üksuste Video ja Image puhul.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Display Duration
Saate seadistada slaidiseansi iga lehe kuvamise kestuse.
Safely Remove USB Device
Saate ohutult eemaldada USB-mälu
Reset Settings
Saate taastada kõik suvandis Settings olevad vaikesätted, mis olid rakendatud seadme ostmisel.
79
Peatükk 09
System
Setup
Tehke esmase seadistuse toimingud, nagu tegite toote esmakordsel kasutamisel.
――Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN.
MENU m → System → Setup → ENTER E
System
Setup
Menu Language
English
Multi Control
Time
Eco Solution
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
80
Menu Language
MENU m → System → Menu Language → ENTER E
Saate valida menüükeele.
――Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle. See ei rakendu teistele arvuti
funktsioonidele.
Multi Control
MENU m → System → Multi Control → ENTER E
Funktsiooni Multi Control sätete konfigureerimine
•• ID Setup
Määrake komplektile ID. (Vahemik: 0~99)
Vajutage numbri valimiseks nuppe u või d ja seejärel vajutage nuppu E.
•• ID Input
Sisestage sisendsignaali vastuvõtuks sisendkaabliga ühendatud toote ID-number.
Sisestage soovitud number kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.
•• PC Connection
Saate valida viisi, kuidas luua ühendust MDC-ga, et võtta vastu MDC-signaali.
–– RS232C cable
Suhtleb MDC-ga RS232C-kaabli kaudu.
–– RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network
Suhtleb MDC-ga Wi-Fi kaudu.
81
Time
Saate konfigureerida suvandit Clock Set või Sleep Timer. Mitmesuguste kellaajaga seotud seadete konfigureerimine.
Clock Set
MENU m → System → Time → ENTER E
Valige Clock Set. Valige Date või Time ja seejärel vajutage nuppu E.
Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või vajutage üles- ja allanoolt. Ühelt väljalt järgmisele liikumiseks
kasutage vasak- ja paremnoolt. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu E.
――Saate määrata suvandi Date ja Time otse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil numbrinuppe.
Time
Clock Set
Sleep Timer
Off
Sleep Timer
On Timer
Saate automaatselt lülitada seadme välja pärast eelseadistatud aja möödumist.
Off Timer
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Aja valimiseks kasutage üles- ja allanoolt ning seejärel vajutage nuppu E. Funktsiooni Sleep Timer
Holiday Management
tühistamiseks valige Off.
On Timer
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate seadistada funktsiooni On Timer, et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval automaatselt sisse.
Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.
On Timer: saate määrata taimeri algusaja, valides ühe seitsmest valikust. Määrake kõigepealt praegune kellaaeg.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
――Peate seadistama kellaaja enne, kui saate kasutada funktsiooni On Timer.
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual. Kui teie valikuks on Manual, saate
valida päevad, millal soovite, et funktsioon On Timer lülitab seadme sisse.
――Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.
Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
•• Volume: saate määrata soovitud helitugevuse. Helitugevuse taseme vahetamiseks kasutage vasak- ja
paremnoolt.
•• Source: saate valida soovitud sisendallika.
82
Off Timer
Time
Saate määrata väljalülitamise taimeri (Off Timer), valides ühe seitsmest valikust. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
――Peate seadistama kellaaja enne, kui saate kasutada funktsiooni Off Timer.
Clock
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual. Kui teie valikuks on Manual, saate
valida päevad, millal soovite, et funktsioon Off Timer lülitab seadme välja.
――Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.
Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
Holiday Management
Funktsioon Timer inaktiveeritakse puhkusena määratletud ajaperioodiks.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Add: saate määrata puhkusena lisatava ajaperioodi.
Valige puhkuse algus- ja lõpukuupäevad, mida soovite lisada, kasutades nuppe u/d ning seejärel klõpsake
nuppu Save.
Periood lisatakse puhkusteloendisse.
–– Start: saate määrata puhkuse alguskuupäeva.
–– End: saate määrata puhkuse lõpukuupäeva.
–– Delete: saate puhkuste loendist kustutada kõik üksused.
•• Apply: saate määrata funktsiooni On Timer ja Off Timer, et mitte aktiveerida avalikke puhkuseid.
–– Vajutage nuppu E, et valida funktsiooni On Timer ja Off Timer sätteid, mida te ei soovi aktiveerida.
–– Valitud funktsioonid On Timer ja Off Timer ei aktiveeru.
83
Eco Solution
Energy Saving
Saate vähendada toite tarbimist, reguleerides ekraani heledust.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
No Signal Power Off
Auto Power Off
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
15 min
Off
Energiasäästmise parandamiseks kohandatakse pildisätteid automaatselt ruumi valgusega.
•• Off / On
――Oleku Backlight seadistamine suvandis Picture sel ajal, kui Eco Sensor on lülitatud sisse, inaktiveerib oleku Off.
――Kui ekraani kontrastsus ei ole piisav, valige suvandi Eco Sensor seadeks Off.
Kui suvandi Eco Sensor seadeks on valitud Off, ei pruugi see vastata energiatarbimise standarditele.
Min. Backlight
Kui suvandi Eco Sensor olekuks on seadistatud On, saate käsitsi reguleerida minimaalset ekraani heledust. Min.
Backlight on taustavalguse tumedaim režiim. Veenduge, et seadistus Min. Backlight oleks madalam kui seadistus
Backlight.
――Kui suvandi Eco Sensor olekuks on seadistatud On, võib ekraani heledus muutuda (natuke tumedamaks või
heledamaks), sõltuvalt ümbritseva valguse tugevusest.
No Signal Power Off
Saate säästa toidet, lülitades seadme välja, kui ühestki allikast ei võeta vastu signaali.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Funktsioon on inaktiveeritud, kui ühendatud arvuti on energiasäästurežiimis.
――Seade lülitub määratletud ajal automaatselt välja. Aega saab vajadusel muuta.
Auto Power Off
Seade lülitub ülekuumenemise vältimiseks automaatselt välja, kui te ei vajuta kaugjuhtimispuldil ühtegi nuppu või
ei puuduta seadme esipaneelil ühtegi nuppu nelja tunni jooksul.
•• Off / On
84
Auto Protection Time
Kui ekraanil kuvatakse liikumatut pilti teie määratletud aja jooksul, aktiveerib seade ekraanisäästja, et vältida
ekraanile varikujutise sissepõlemist.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
MENU m → System → Auto Protection Time → ENTER E
System
Auto Protection Time
Off
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
85
Screen Burn Protection
Ekraani sissepõlemise võimaluse vähendamiseks on see seade varustatud ekraani sissepõlemise vältimise
tehnoloogiaga Pixel Shift.
Pixel Shift liigutab pilti natuke ekraanil.
MENU m → System → Screen Burn Protection → ENTER E
Tehnoloogia Pixel Shift Time seadistus võimaldab teil programmeerida pildi liikumist minutites.
Pixel Shift
Screen Burn Protection
Saate minimeerida pildi sissejäävust, liigutades piksleid natuke horisontaalselt või vertikaalselt.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical ja Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Pixel Shift olekuks on seadistatud On.
Immediate display
Off
•• Horizontal: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.
Side Grey
Off
•• Vertical: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.
•• Time: saate seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.
Funktsiooni Pixel Shift saadaolevad sätted ja optimaalsed sätted
Saadaolevad sätted
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Optimaalsed sätted
Horizontal(pikslit)
0~4
4
Vertical(pikslit)
0~4
4
Time (minutit)
1 min ~ 4 min
4 min
――Funktsiooni Pixel Shift väärtus võib erineda sõltuvalt seadme suurusest (tollides) ja režiimist.
――Liikumatu pildi või 4:3 formaadis väljundi kuvamine pikema aja jooksul võib põhjustada pildi sissejäävust. See
pole seadme defekt.
――Kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Screen Fit, inaktiveeritakse režiim Pixel Shift.
86
Timer
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate määrata taimeri suvandile Screen Burn Protection.
Funktsioon Screen Burn Protection lõpetab automaatselt pärast määratletud aega.
Timer
•• Off
•• Repeat: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud ajaintervallidega
(Period).
•• Interval: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud perioodidega (alates
Start Time kuni End Time).
――See suvand on aktiveeritud ainult juhul, kui suvand Clock Set on konfigureeritud.
――Mode, Period, Time, Start Time ja End Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Timer olekuks on
seadistatud Repeat või Interval.
•• Mode: saate valida kuvatava ekraani kaitsemustri.
–– Pixel: ekraanil olevad pikslid muutuvad pidevalt vaheldumisi mustaks.
–– Rolling bar: vertikaalne riba liigub vasakult paremale.
–– Fading screen: kogu ekraan muutub heledamaks, seejärel tumedamaks.
――Suvandite Rolling bar ja Fading screen mustrid kuvatakse ainult ühe korra, sõltumata määratletud
ajaperioodi kordusest.
•• Period: saate määrata ajaintervalli funktsiooni Screen Burn Protection aktiveerimiseks.
–– 1 hour ~ 10 hour
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Repeat on valitud suvandile Timer.
•• Time: saate määratleda kestuse, millal hoitakse funktsiooni Screen Burn Protection sees.
–– 10 Sec ~ 50 Sec
――Lubatud, kui suvandi Timer seadeks on valitud Repeat ja suvandiMode seadeks Pixel.
•• Start Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni aktiveerimise algusaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
•• End Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni inaktiveerimise lõpuaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
87
Immediate display
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Ekraanisäästja valimine, mida soovite kuvada kohe.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Side Grey
Kui ekraani kuvasuhteks on seadistatud 4:3, reguleerige ekraani kaitsmiseks külgedel olevate valgete veeriste
heledust.
•• Off / Light / Dark
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
88
Ticker
MENU m → System → Ticker → ENTER E
–– Funktsioon Ticker on saadaval ainult juhul, kui suvandi Menu Language olekuks on
seadistatud English.
Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion ja Font Style on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Ticker olekuks on
seadistatud On.
•• Message: saate sisestada ekraanil kuvatava teate.
•• Time: saate seadistada suvandi Start Time ja End Time, et kuvada suvandit Message.
•• Position: saate valida suuna, et kuvada suvandit Message olekus Horizontal ja Vertical.
–– Horizontal (Left / Centre / Right)
–– Vertical (Top / Middle / Bottom)
•• Motion: saate määratleda suvandi Direction ja Speed, et kuvada suvandit Message.
–– Motion (Off / On)
–– Direction (To the Left / To the Right / To the Top / To the Bottom)
–– Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction ja Speed on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Motion olekuks on seadistatud On.
•• Font Style: saate määratleda teate jaoks suvandi Size ja Font colour.
–– Size / Font colour / Background colour / Font opacity / Background opacity / Reset
89
Video Wall
Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.
Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.
Teavet mitme pildi kuvamise kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist. Mõned mudelid ei pruugi
funktsiooni MagicInfo toetada.
MENU m → System → Video Wall → ENTER E
Video Wall
Video Wall
Video Wall
· Format
On
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
Saate aktiveerida või inaktiveerida suvandi Video Wall.
Videoseina loomiseks valige suvand On.
•• Off / On
Format
Valige vorming piltide kuvamiseks mitmel monitoril.
•• Full: pildid kuvatakse täisekraanil.
•• Natural: saate kuvada pildid algse eraldusvõimega suurendamata või vähendamata.
――Suvand Format on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
–– Mõned mudelid ei pruugi funktsiooni MagicInfo toetada.
Horizontal
–– Suvand Video Wall on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi PIP olekuks on
seadistatud Off.
See funktsioon jagab ekraani automaatselt horisontaalpaigutusega kuvarite määratud arvu põhjal.
–– Kui horisontaalselt ja vertikaalselt on ühendatud rohkem kui neli monitori, on
soovitatav kasutada sisenderaldusvõimet XGA (1024 x 768) või kõrgemal tasemel, et
vältida pildi tumenemist kontrastsuse või värviintensiivsuse halvenemise tõttu.
Horisontaalekraan jagatakse automaatselt vastavalt sisestatud numbrile.
Sisestage horisontaalpaigutusega kuvarite arv.
Horisontaalselt võib paigutada kuni 15 kuvarit.
――Ekraani saab jagada kuni 100 osaks (horisontaalsete ja vertikaalsete ekraanide korrutis). Näiteks kui horisontaali
väärtuseks on seatud 15, saab vertikaali väärtuseks määrata kuni 6 ekraani. Ja vastupidi – kui vertikaali
väärtuseks on seatud 15, saab horisontaali väärtuseks määrata kuni 6 ekraani.
――Suvand Horizontal on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
90
Vertical
Video Wall
Video Wall
· Format
On
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
See funktsioon jagab ekraani automaatselt vastavalt määratud vertikaalsete monitoride arvule.
Sisestage vertikaalreas olevate monitoride arv.
Vertikaalne ekraan jagatakse automaatselt vastavalt sisestatud numbrile.
Vertikaalritta saab määrata kuni 15 monitori.
――Ekraani saab jagada kuni 100 osaks (horisontaalsete ja vertikaalsete ekraanide korrutis). Näiteks kui horisontaali
väärtuseks on seatud 15, saab vertikaali väärtuseks määrata kuni 6 ekraani. Ja vastupidi – kui vertikaali
väärtuseks on seatud 15, saab horisontaali väärtuseks määrata kuni 6 ekraani.
――Suvand Vertical on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
Screen Position
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Jagatud ekraanide paigutust saate kohandada, liigutades numbriga tähistatud monitore funktsiooni Screen
Position abil.
Valige suvand Screen Position, et kuvada vastavalt suvandite Horizontal või Vertical sätetele määratud monitoride
(numbriga tähistatud) paigutust. Paigutuse kohandamiseks liigutage numbrit (monitori) kaugjuhtimispuldi
noolenuppude abil ja vajutage nuppu E.
――Suvandis Screen Position võib maksimaalselt olla kuni 100 monitori.
――Suvand Screen Position on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
――Aken Screen Position kuvatakse ainult juhul, kui suvandid Horizontal ja Vertical on konfigureeritud.
91
Source AutoSwitch Settings
Kui monitor lülitatakse sisse nii, et suvand Source AutoSwitch on olekus On ja eelnev videoallika valik pole aktiivne,
otsib monitor automaatselt aktiivse videosignaali jaoks erinevaid video sisendallikaid.
MENU m → System → Source AutoSwitch Settings → ENTER E
Source AutoSwitch
Kui suvandi Source AutoSwitch olekuks on seadistatud On, otsitakse aktiivse video jaoks monitori videoallikat
automaatselt.
Source AutoSwitch Settings
Source AutoSwitch
On
· Primary Source Recovery
Off
· Primary Source
All
· Secondary Source
PC
Valik Primary Source aktiveeritakse, kui praegust videoallikat ei tunta ära.
Valik Secondary Source aktiveeritakse, kui ühtki esmast videoallikat pole saadaval.
Kui ei tuvastata esmast ega teisest sisendallikat, otsib kuvar kaks korda aktiivset allikat, kontrollides mõlemal
korral esmast ja teisest allikat. Kui mõlemad otsingud nurjuvad, naaseb kuvar esimesele videoallikale ja kuvab
teate signaali puudumise kohta.
Kui valiku Primary Source olekuks on seadistatud All, otsib monitor aktiivset videoallikat tuvastada püüdes kõik
videoallika sisendid kaks korda järjest läbi ja pöördub järjestuse esimese videoallika juurde tagasi, kui videot ei
leita.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Primary Source Recovery
–– Suvand Source AutoSwitch Settings on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi PIP
olekuks on seadistatud Off.
Valige, kas lülitada valitud esmasele sisendallikale, kui esmane sisendallikas ühendatakse.
――Funktsioon Primary Source Recovery inaktiveeritakse, kui suvandi Primary Source olekuks on seadistatud All.
Primary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Primary Source.
92
Secondary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Secondary Source.
――Funktsioon Secondary Source inaktiveeritakse, kui suvandi Primary Source olekuks on seadistatud All.
Primary Source
Secondary Source
PC
AV, HDMI1, HDMI2, MagicInfo
DVI
AV, Component
AV
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, MagicInfo
Component
DVI, HDMI1, HDMI2, MagicInfo
HDMI1, HDMI2, MagicInfo
PC, AV, Component
――Kui suvandi Primary Source Recovery olekuks on määratud On, saate seadistada suvandid Primary Source ja
Secondary Source üleval tabelis näidatud viisil.
93
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Kuvatakse ekraan Change PIN.
Valige oma PIN-koodiks ükskõik milline neljanumbriline kood ja sisestage see väljale Enter New PIN. Sisestage
sama neljanumbriline kood väljale Confirm New PIN.
Kui ekraan Confirm kaob, vajutage nuppu Close. Seade jätab teie uue PIN-koodi meelde.
System
Change PIN
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
94
General
Max. Power Saving
See funktsioon lülitab seadme välja, et vähendada energiatarbimist pärast seda, kui arvuti on olnud teatud aja
jooksul jõudeolekus.
MENU m → System → General → ENTER E
•• Off / On
――Saadaval ainult režiimides PC, DVI, HDMI1, HDMI2.
General
Max. Power Saving
On
Game Mode
Game Mode
Off
Kui loote ühenduse mängukonsooliga, nt PlayStation™ või Xbox™, saate nautida veelgi tõelisemat mängimise
kogemust, valides mängurežiimi.
Auto Power On
Off
Safety Lock
Off
•• Off / On
――Režiimi Game Mode ettevaatusabinõud ja piirangud
Button Lock
Off
Standby Control
Off
Network Standby
Off
Mängukonsooliga ühenduse katkestamiseks ja teise välisseadme ühendamiseks seadistage režiimi Game Mode
olekuks Off menüüs Seadistus.
――Game Mode pole saadaval, kui sisendallika olekuks on seadistatud PC.
――Kui režiimi Game Mode olekuks on seadistatud On. Režiimi Picture Mode olekuks on seadistatud Game ja režiimi
Sound Mode olekuks on seadistatud Game.
Auto Power On
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
See funktsioon lülitab toote sisse kohe, kui see vooluvõrku ühendatakse. Toitenuppu pole vaja vajutada.
•• Off / On
Safety Lock
――Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN.
Seadistab turvaluku funktsiooni.
•• Off / On
Kõik seadme ja kaugjuhtimispuldi menüüd ning nupud, v.a kaugjuhtimispuldi nupp LOCK, lukustatakse funktsiooni
Safety Lock poolt.
Menüüde ja nuppude avamiseks vajutage nuppu LOCK ja seejärel sisestage parool (vaikeparool: 0 - 0 - 0 - 0).
95
Button Lock
General
Seda menüüd saab kasutada seadme nuppude lukustamiseks.
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
Auto Power On
Off
Standby Control
Safety Lock
Off
Saate ekraani seadistada sisendsignaali vastuvõtmisel lülituma ooterežiimile.
Button Lock
Off
Standby Control
Off
Network Standby
Off
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kui suvandi Button Lock olekuks on seadistatud On, saab seadet juhtida ainult kaugjuhtimispuldiga.
•• Off / On
•• Auto
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveerub energiasäästurežiim isegi juhul, kui allikaseade on monitoriga
ühendatud.
Kui ühtegi allikaseadet pole ühendatud, kuvatakse teade No Signal.
•• On
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveeritakse energiasäästurežiim.
•• Off
Kui sisendsignaalid puuduvad, kuvatakse teade No Signal.
――Suvand Standby Control on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Source olekuks on seadistatud PC, DVI,
HDMI1, HDMI2.
――Kui allikaseade on ühendatud ja kuvatakse teade No Signal, kontrollige kaabliühendust.
Network Standby
See funktsioon hoiab võrgutoidet sisselülitatuna, kui toode lülitatakse välja.
•• Off / On
――See funktsioon on saadaval ainult mudelite puhul, millega saab luua võrguühenduse.
96
Lamp Schedule
General
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Power On Adjustment
Temperature Control
Power Button
See määrab, kas kohandada ekraani heledust määratud ajal automaatselt määratud väärtusele.
――See suvand on aktiveeritud ainult juhul, kui suvand Clock Set on konfigureeritud.
Lamp Schedule
0 Sec
77
Power on only
Saate lubada või keelata lambi ajakava.
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
Time
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Paneeli heledus muutub määratud ajal suvandis Lamp määratud tasemele.
Lamp
Saate reguleerida paneeli heledust. Mida lähemal on väärtus 100-le, seda heledam on paneel.
•• 0 ~ 100
97
OSD Display
Power On Adjustment
Saate kuvada või peita ekraanil menüü-üksusi.
Saate seadistada ekraani soojendusaja sisse lülituma pärast toitenupu vajutamist. (Vahemik: 0
– 50 sekundit)
――Liiga lühike soojendusaeg võib toodet ülepinge tõttu kahjustada.
Source OSD
Saate valida, kas sisendallika muutumise korral kuvatakse allika ekraanimenüü.
•• Off / On
Temperature Control
No Signal OSD
See funktsioon mõõdab toote sisetemperatuuri. Teil on võimalik määrata vastuvõetav
temperatuurivahemik.
Saate valida, kas signaali mittetuvastamisel kuvatakse signaali puudumise ekraanimenüü.
Vaiketemperatuur on 77 °C.
•• Off / On
MDC OSD
Saate valida, kas toote juhtimisel MDC-ga kuvatakse MDC ekraanimenüü.
•• Off / On
Toote soovitatav töötemperatuur on 75–80 °C (põhinevalt ümbritseval temperatuuril 40 °C).
――Ekraan muutub tumedamaks, kui temperatuur ületab määratud temperatuuripiiri. Kui
temperatuur jätkab tõusmist, lülitub toode ülekuumenemise vältimiseks välja.
Power Button
Saate seadistada toitenupu funktsiooni. Saate määrata, kas nupp lülitab toote ainult sisse või
lülitab sisse- ja väljalülitatud oleku vahel.
•• Power on only / Power on and off
98
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU m → System → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER E
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Anynet+ on funktsioon, mis võimaldab teil juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis toetavad Anynet+
funktsiooni koos teie Samsungi seadme kaugjuhtimispuldiga. Anynet+ süsteemi saab kasutada ainult koos
Samsungi seadmetega, millel on Anynet+ funktsioon. Teie Samsungi seadmel on see funktsioon, kui sellel on
Anynet+ logo.
――Anynet+ seadmeid saate juhtida ainult seadme kaugjuhtimispuldiga, mitte seadmel olevate nuppudega.
――Seadme kaugjuhtimispult ei pruugi teatud tingimustes töötada. Kui see juhtub, valige Anynet+ seade uuesti.
――Anynet+ töötab, kui Anynet+ funktsiooni toetav AV-seade on ootel või sees.
――PIP-režiimis toimivad Anynet+ funktsioonid ainult juhul, kui AV-seade on ühendatud esmase monitorina. See ei
tööta, kui AV-seade on ühendatud teisese kuvana.
――Anynet+ toetab kokku kuni 12 AV-seadet. Pange tähele, et saate ühendada kuni kolm sama tüüpi seadet.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Anynet+ menüü
–– Anynet+ funktsioonid ei tööta koos teiste tootjate seadmetega.
Anynet+ menüü muutub sõltuvalt seadmega ühendatud Anynet+ seadmete tüübist ja olekust.
–– Juhiseid Anynet+ välisseadmetega ühenduse loomise kohta leiate seadme
kasutusjuhendist.
–– Te saate ühendada ainult ühe vastuvõtja (kodukinosüsteemi).
Anynet+ menüü
Kirjeldus
View PC
Muudab režiimi Anynet+ režiimiks PC.
Select Device
Saate vaadata Anynet+ seadmete loendit.
(seadme_nimi) MENU
Saate vaadata menüüd ühendatud seadmete menüüdest. Näiteks kui
ühendatud on DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängija plaadi menüü.
(seadme_nimi) Tools
Saate vaadata ühendatud seadmete tööriistade menüüd. Näiteks kui
ühendatud on DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängija tööriistade menüü.
――Sõltuvalt seadmest ei pruugi see menüü olla saadaval.
(seadme_nimi) Title Menu
Saate vaadata ühendatud seadmes oleva plaadi pealkirjamenüüd. Näiteks
kui ühendatud on DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängijas oleva filmi
pealkirjamenüü.
――Sõltuvalt seadmest ei pruugi see menüü olla saadaval.
99
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Saate seadistada, et Anynet+ seade lülituks välja, kui seadme olekuks seadistatakse Off.
•• No / Yes
――Kui suvandi Auto Turn Off olekuks on seadistatud Yes, lülituvad välisseadmed välja samal ajal koos seadmega.
――Ei pruugi olla saadaval olenevalt seadmest.
Anynet+ seadmete vahel ümberlülitumine
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
1
Vajutage nuppu TOOLS, valige Anynet+ (HDMI-CEC) ja seejärel vajutage nuppu E.
2
Valige suvand Select Device ja seejärel vajutage nuppu E.
Kui te ei leia soovitud seadet, valige loendi värskendamiseks suvand Refresh.
3
Valige seade ja seejärel vajutage nuppu E. Saate lülituda valitud seadmele.
――Menüü Select Device kuvatakse ainult juhul, kui seadistate suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks On menüüs
System.
――Valitud seadmele ümberlülitumine võib kesta kuni kaks minutit. Kui ümberlülitumine on pooleli, ei saa te seda
seda tühistada.
――Kui valisite Anynet+ seadme nupule SOURCE vajutamisega ning seejärel valite selle sisendallika, ei saa te
kasutada Anynet+ funktsiooni.
――Kindlasti lülituge Anynet+ seadmele, kasutades menüüd Select Device.
100
Anynet+ funktsiooni tõrkeotsing
Probleem
Anynet+ funktsioon ei tööta.
Võimalik lahendus
•• Kontrollige, kas seade on Anynet+ seade. Anynet+ süsteem toetab ainult Anynet+ seadmeid.
•• Te saate ühendada ainult ühe vastuvõtja (kodukinosüsteemi).
•• Kontrollige, kas Anynet+ seadme toitejuhe on korralikult ühendatud.
•• Kontrollige Anynet+ seadme video-/audio-/HDMI-kaabli ühendusi.
•• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs Anynet+ Setup.
•• Kontrollige, kas kaugjuhtimispult ühildub Anynet+ funktsiooniga.
•• Anynet+ ei tööta teatud olukordades. (algseadistus)
•• Kui olete HDMI-kaabli eraldanud ja seejärel uuesti ühendanud, otsige kindlasti seadmeid uuesti või lülitage
seade välja ja uuesti sisse.
•• Kontrollige, kas Anynet seadme Anynet+ funktsioon on sisse lülitatud.
Tahan käivitada Anynet+
funktsiooni.
•• Kontrollige, kas Anynet+ seade on korralikult seadmega ühendatud ja kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks
on seadistatud On menüüs Anynet+ System.
•• Vajutage nuppu TOOLS, et kuvada menüüd Anynet+ ja valida soovitud menüüd.
Tahan väljuda Anynet+
funktsioonist.
•• Valige suvand View PC menüüs Anynet+.
•• Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE ja valige mitte-Anynet+ seade.
Ekraanile kuvatakse teade
„Disconnecting Anynet+ device
...”.
•• Te ei saa kasutada kaugjuhtimispulti, kui konfigureerite Anynet+ funktsiooni või lülitute kuvarežiimile.
Anynet+ seade ei esita.
•• Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui algseadistus on pooleli.
•• Kasutage kaugjuhtimispulti pärast seda, kui seade on lõpetanud Anynet+ konfiguratsiooni või on lõpetanud
Anynet+ funktsioonile lülitumise.
101
Probleem
Ühendatud seadet ei kuvata.
Võimalik lahendus
•• Kontrollige, kas seade toetab Anynet+ funktsioone või mitte.
•• Kontrollige, kas HDMI-kaabel on korralikult ühendatud.
•• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs Anynet+ System.
•• Otsige Anynet+ seadet uuesti.
•• Anynet+ funktsioon nõuab HDMI-ühendust. Veenduge, et seade on HDMI-kaabli abil ühendatud teie seadmega.
•• Mõned HDMI-kaablid ei toeta Anynet+ funktsioone.
•• Kui ühendus on katkestatud toitetõrke või HDMI-kaabli eraldamise tõttu, korrake seadmete otsimist uuesti.
102
Clone Product
Saate eksportida seadme sätted USB-seadmele või laadida sätteid USB-seadme kaudu.
See suvand on kasulik, kui määrate samad sätted mitmele seadmele.
MENU m → System → Clone Product → ENTER E
Clone Product
•• Clone to USB: saate kopeerida seadme sätted USB-seadmele.
•• Clone from USB: saate määrata USB-seadmele salvestatud sätted seadmele.
–– Kui konfigureerimine on lõpule viidud, taaskäivitub seade automaatselt.
――Suvand ei pruugi korralikult töötada, kui USB-seade sisaldab peale sätetefaili ka teisi faile.
――Enne suvandi käivitamist veenduge, et USB-seade töötab korralikult.
Clone to USB
――Suvand on saadaval seadmete puhul, millel on sama Model Code ja Software Version.
Avage Support → Contact Samsung ja leidke seadme Model Code ja Software Version.
Clone from USB
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
DVI Connection
Valige DVI-sisendiga ühendatud algseade.
•• Auto / PC / DVI
MENU m → System → DVI Connection → ENTER E
System
DVI Connection
Auto
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
103
Reset System
See suvand taastab suvandi System tehase vaikesätted.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Reset All
See suvand taastab monitori kõik tehase vaikesätted.
MENU m → System → Reset All → ENTER E
System
Reset All
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
104
PC module power
Arvutimooduli saab LFD-st eraldi sisse/välja lülitada.
MENU m → System → PC module power → ENTER E
Synced power-on
Seadke olekule Väljas, et lülitada PC-moodul sisse LFD-i sisse lülitamata.
•• Off / On
PC module power
Synced power-on
On
Synced power-off
On
Synced power-off
Seadke olekule Väljas, et lülitada PC-moodul sisse LFD-i välja lülitamata.
•• Off / On
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
105
Peatükk 10
Support
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Menüü Software Update võimaldab teil täiendada oma seadme tarkvara uusima versiooni vastu.
――Olge ettevaatlik, et te ei lülita toidet välja enne, kui täiendamine on lõpule viidud. Seade lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, kui tarkvara
täiendamine on lõpule viidud.
――Kui täiendate tarkvara, taastatakse kõikide tehtud video- ja helisätete vaikeolek. Soovitame teil kirjutada oma sätted üles, et nende seadistamine oleks
pärast täiendamist lihtsam.
Update now
Saate värskendada tarkvara uusimale versioonile.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Vaadake seda teavet, kui teie seade ei tööta korralikult või kui soovite täiendada tarkvara.
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas helistada meie kõnekeskusesse ning kuidas laadida alla seadmeid ja tarkvarasid.
――Contact Samsung ning leidke seadme Model Code ja Software Version.
106
Peatükk 11
Fotode, videote ja muusika esitamine (meediumiesitus)
Nautige videosid, fotosid ning muusikafaile, mis on salvestatud USB-massmäluklassi (MSC) seadmele.
Saate esitada mäluseadmesse salvestatud fotosid, videoid või muusikat.
Saate esitada mitmesugust sisu, kasutades järgmisi meetodeid.
•• USB-seadme kasutamisel: saate esitada USB-seadmest meediumisisu, nagu videod, fotod ja muusika.
•• Mäluseadme ühendamisel: saate esitada mäluseadmesse (nutitelefoni, kaamerasse, arvutisse või pilveteenusesse) salvestatud sisu.
Enne meediumiesituse kasutamist USB-seadmega lugege allolevat
teavet.
Ettevaatust
•• Enne USB-seadme ühendamist seadmega varundage failid andmete kahjustamise või kaotsimineku vältimiseks.
Samsung Electronics ei vastuta mingite kahjustuste ega andmete kadumise eest.
•• Ärge ühendage USB-seadet lahti laadimise ajal.
•• Kui ühendate USB-seadme USB-pikendusjuhtme abil, ei pruugita USB-seadet ära tunda või seadmele salvestatud faile lugeda.
•• Kui seade ei tunne ühendatud USB-seadet ära, võivad sellel olevad failid olla vigased või ei saa neid esitada.
Sellisel juhul ühendage USB-seade arvutiga, et seade vormindada, seejärel veenduge, et seade on õigesti ühendatud.
•• Suuremat USB-kõvaketast kui 2 TB ei toetata.
107
Meediumiesitusega ühilduvad seadmed
•• Mõni USB-digitaalkaamera, nutitelefon ja heliseade ei pruugi selle tootega ühilduda.
•• Meediumiesitus ühildub ainult USB massmäluklassi seadmetega.
•• MSC-seade tähendab massmäluklassi Bulk-Only Transport seadet.
MSC-seadmed on nt mälupulgad, mälukaardilugejad ja USB-kõvakettad. (USB-jaotureid ei toetata.)
Need MSC-seadmed tuleb ühendada otse seadme USB-porti.
•• Kui ühendatud on rohkem kui üks pildiedastusprotokolli (PTP) seade, töötab korraga ainult üks.
•• Kui ühendatud on mitu MSC-seadet, ei pruugita mõnda seadet ära tunda. Suure voolutarbega (üle 500 mA või 5 V) USB-seadmeid ei pruugita toetada.
•• Kui USB-seadme ühendamisel või kasutamisel kuvatakse ülekuumenemise teade, ei pruugita USB-seadet ära tunda või ei tööta see korralikult.
•• Ekraanisäästja aktiveerub, kui seade on jäänud suvandis Auto Protection Time määratud ajaks tegevuseta olekusse.
•• Mõne välise kõvaketta energiasäästurežiim võib pärast seadmega ühendamist automaatselt inaktiveeruda.
Failisüsteem ja vormingud
•• Meediumiesitus ei pruugi litsentsimata multimeediumifailide puhul korralikult töötada.
•• Meediumiedastusprotokolli (MTP) tugi puudub.
•• Toetatud failisüsteemide seas on FAT16, FAT32 ja NTFS (kirjutuskaitsega).
•• Meediumiesitus toetab järjestikust JPEG-vormingut.
See ei toeta JPEG-progressiivvormingut.
•• Suurema eraldusvõimega piltide ekraanile kuvamine võib kauem aega võtta.
•• Maksimaalne toetatav JPEG-eraldusvõime on 15 360 x 8640 pikslit.
•• Kui fail ei ühildu või on rikutud, kuvatakse teade Not Supported File Format..
•• Failide sortimisel kaustavaaterežiimis saab igas kaustas kuvada kuni 1000 faili.
•• Kui USB-seade sisaldab 8000 või rohkem faili ja kausta, ei pruugi mõned failid ja kaustad avaneda.
•• Tasulistelt veebisaitidelt allalaaditud DRM MP3-faile ei saa esitada.
――Digitaalõiguste haldus (DRM) on süsteem, mis kaitseb interneti või muu digitaalmeediumi kaudu liikuvate andmete autoriõigusi, lubades turvalist
levitamist ja/või keelates andmete ebaseadusliku levitamise.
108
USB-seadme kasutamine
Soovitatav on kasutada
toiteadapteriga USB-kõvaketast.
USB-seadme ühendamine
1
Lülitage seade sisse.
2
Ühendage seadme taga- või küljepaneelil oleva USB-pordiga foto-, muusika- ja/või filmifaile sisaldav USB-mäluseade.
3
Kohe, kui USB-seade loob ühenduse tootega, kuvatakse leht USB device connected..
――Kui ühendatud on ainult üks USB-seade, kuvatakse USB-le salvestatud failid automaatselt.
――USB-seadmele salvestatud sisu kuvamiseks ühendage USB-seade oma seadme USB-porti.
USB-seadme eemaldamine
USB-seadme eemaldamisel soovitame
kasutada funktsiooni Disconnect USB
Device.
USB-seadme eemaldamine suvandist Source
1
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE. Saate suvandisse Source minna ka OSD-menüü kaudu.
SOURCE → Source
2
Valige menüüst Source suvand USB ja seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu TOOLS. Kuvatakse valikulise menüü üksused.
3
Valige Disconnect USB Device ja oodake, kuni USB-seadme ühendus katkestatakse. USB-seade on lahti ühendatud.
109
Meediumisisu loendilehel saadaolevad menüü-üksused
Suvandi nimi
Toimingud
Slide Show
Käivitab slaidiseansi.
Encoding
Kui meediumisisu pealkiri näib olevat vigane, valige kodeerimiskeel.
Play Selected
Saate valida ja esitada meediumisisu loendist soovitud sisu.
Photos
Videos
Music
c
c
c
c
c
110
Fotode taasesituse ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid
Nupu E või TOOLS vajutamisel kuvatakse järgmised nupud. Nupp RETURN peidab nupud.
Kui vajutate nuppu INFO sel ajal, kui
fail on valitud, kuvatakse teave valitud
faili kohta.
•• Previous / Next
Kuvab eelmise või järgmise foto.
•• Start Slide Show / Stop Slide Show
Käivitab või peatab slaidiseansi. Slaidiseanssi kasutades saate esitada kõiki kaustas olevaid fotosid.
•• Slideshow Settings
–– Speed: Saate muuta slaidiseansi kiirust.
–– Effects: Saate lisada fotode vahele üleminekuefekte.
•• Zoom
Saate fotosid kuni neli korda lähemale suumida.
•• Rotate
Saate fotosid pöörata.
•• Background Music
Saate valida fotode vaatamise ajal taustamuusika esitamise.
–– Background Music / Mini Player
――Veenduge, et muusikafail oleks salvestatud samasse seadmesse.
――Hetkel esitatava muusika peatamiseks või teisele muusikafailile lülitumiseks kasutage suvandit Mini Player.
•• Settings
Suvandi nimi
Toimingud
Picture Mode
Saate muuta režiimi Picture Mode.
Sound Mode
Saate muuta režiimi Sound Mode.
――See menüü-üksus on saadaval ainult taustamuusika (Background Music) esitamise ajal.
Information
Kuvab faili kohta teabe.
111
Video taasesituse ajal
saadaolevad nupud ja
funktsioonid
Nupu E või TOOLS vajutamisel kuvatakse järgmised nupud. Nupp
RETURN peidab nupud.
•• Pause / Play
Peatab või käivitab video taasesituse.
Peatatud režiimis on saadaval järgmised funktsioonid. Pange tähele,
et peatatud režiimis heli ei esitata.
Suvandi nimi
Toimingud
Subtitle Settings
Subtitle Language / Subtitle Sync / Subtitle Sync Reset / Subtitle Size / Encoding
――Kui subtiitreid ei kuvata õigesti, muutke suvandi Encoding seadeid.
Picture Mode
Saate muuta režiimi Picture Mode.
Sound Mode
Saate muuta režiimi Sound Mode.
Audio Language
Saate valida video esitamise soovitud keeles. See funktsioon aktiveeritakse ainult mitut
helivormingut toetava faili voogesitamisel.
Information
Kuvab faili kohta teabe.
•• Rewind / Fast forward
Saate videot tagasi või edasi kerida. Saate taasesitust vajaduse korral
kuni kolm korda kiirendada. Taasesituse algse kiiruse taastamiseks
valige ∂.
•• Previous / Next
Eelmise video esitamiseks valige kaks korda . Nupu  valimine üks
kord alustab praeguse video esitamist algusest peale.
Järgmise video esitamiseks valige ‚.
•• Search
saate valida ja esitada mõnda teist samas kaustas olevat videot.
(Search Titles / Search Time Bar)
•• Repeat Mode
Saate seadistada režiimi Repeat Mode. (Off, Repeat One, Repeat All)
•• Picture Size
Saate muuta ekraanisuurust (Picture Size). Toetatud ekraanisuurused
erinevad olenevalt pildist. (Original / Mode1 / Mode2)
•• Settings
112
Muusika taasesituse ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid
Nupu E või TOOLS vajutamisel kuvatakse järgmised nupud. Nupp RETURN peidab nupud.
•• Pause / Play
Peatab või käivitab muusika taasesituse.
•• Rewind / Fast forward
Saate muusikat tagasi või edasi kerida. Saate taasesitust vajaduse korral kuni kolm korda kiirendada. Eelmise muusikafaili esitamiseks valige kaks
korda ∂.
•• Previous / Next
Eelmise muusikafaili esitamiseks valige kaks korda . Nupu  valimine üks kord alustab muusikafaili esitamist algusest peale.
Järgmise muusikafaili esitamiseks valige ‚.
•• Repeat
Saate seadistada režiimi Repeat. One Song esitab korduvalt praegust muusikafaili. All esitab korduvalt kõiki kaustas olevaid faile.
•• Shuffle
Saate aktiveerida või inaktiveerida juhuesitusrežiimi.
•• Sound Mode
Saate muuta režiimi Sound Mode.
113
Subtiitrite ja meediumiesituse toetatud failivormingud
Subtiitrid
Väline
•• MPEG-4 ajastatud tekst (.ttxt)
•• SAMI (.smi)
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Micro DVD (.sub või .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
Sisemine
•• Xsub
Konteinervorming: AVI
•• SubStation Alpha
Konteinervorming: MKV
•• Advanced SubStation Alpha
Konteinervorming: MKV
•• SubRip
Konteinervorming: MKV
•• MPEG-4 ajastatud tekst
Konteinervorming: MP4
Ühilduv pildifaili vorming
Tüüp
JPEG
4096 x 4096
PNG
BMP
114
Toetatud muusikafaili vormingud
Faililaiend
*.avi, *.mkv, *.asf, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.vro, *.mpg,
*.mpeg, *.ts, *.tp, *.trp, *.mov, *.flv, *.vob, *.svi, *.divx
Toetatud videovormingud
•• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või konteinervormingus on tõrge.
•• Heli või video ei pruugi töötada, kui sisu standardne bitikiirus/kaadrikiirus on suurem, kui ülalolevas tabelis olevad ühilduvad kaadrid sekundis.
•• Kui indeksitabelis on tõrge, ei toetata otsimise (hüppamise) funktsiooni.
•• Video esitamisel läbi võrguühenduse võib esineda faili kokkujooksmist.
•• Kui video bitikiirus on üle 10 Mbit/s, võib menüü kuvamine võtta kauem aega.
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga ühilduda.
Video dekooder
Heli dekooder
Toetab kuni H.264, tase 4.1
Toetab kuni WMA 10 Pro 5.1 kanalit.
Ei toetata: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / AP L4 ja AVCHD.
WMA kadudeta heli esitamise tugi puudub.
Kõigi videokoodekite, välja arvatud MVC, VP8, VP6 puhul:
Koodekeid QCELP, AMR NB/WB ei toetata.
•• Alla 1280 x 720: 60 kaadrit maks.
Kui Vorbis on ainult Webm-konteineris, toetab kuni kahte kanalit.
•• Üle 1280 x 720: 30 kaadrit maks.
GMC 2 või uuemat ei toetata.
Toetab ainult koodekit BD MVC Spec.
115
Konteinervorming
Videokoodek
Eraldusvõime
Kaadrikiirus
(kaadrit
sekundis)
Bitikiirus
(mbit/s)
Helikoodek
3gpp
DivX 3.11 /DivX4
1280 x 720
60
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
AC3
XVID
H.264 BP / MP / HP
MPEG-4 SP/ASP
mp4
ps
ts
vob
vro
ADPCM
DD+
DTS Core
HE-AAC
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
MPEG2
MP3
WMA
MPEG1
H.263
DivX5
DivX6
116
Konteinervorming
Videokoodek
Eraldusvõime
Kaadrikiirus
(kaadrit
sekundis)
Bitikiirus
(mbit/s)
Helikoodek
3gpp
DivX 3.11 /DivX4
1920 x 1080
30
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
AC3
XVID
ADPCM
DD+
H.264 BP / MP / HP
DTS Core
HE-AAC
MPEG-4 SP/ASP
mp4
ps
ts
vob
vro
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
MP3
WMA
MPEG2
MPEG1
H.263
DivX5
DivX6
MOTION JPEG
640 x 480
30
8
117
Peatükk 12
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
Enne Samsungi
klienditeeninduskeskusse helistamist
testige toodet järgmiselt. Probleemi
püsimisel pöörduge Samsungi
klienditeeninduskeskuse poole.
Toote testimine
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilkuma, kuigi toode on arvutiga korralikult ühendatud, viige läbi toote testimine.
Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige
arvutisüsteemi, videokontrollerit ja
kaablit.
1
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
2
Eemaldage tootelt kõik kaablid.
3
Toote sisselülitamine.
4
Kui kuvatakse teade No Signal, töötab seade normaalselt.
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kui valitud on režiim, mis ületab toetatud eraldusvõime, kuvatakse hetkeks teade Not Optimum Mode
(vaadake toetatud eraldusvõimete jaotist).
118
Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.
Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi
lahendamiseks reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
PC kuvatakse suvandis Source, kui arvuti pole ühendatud.
PC kuvatakse alati suvandis Source, sõltumata sellest, kas arvuti on ühendatud või mitte.
Ekraaniprobleem
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.
Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja
sagedust.
Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja seadke maksimaalne eraldusvõime ning
sagedus vastavalt toote spetsifikatsioonidele.
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
119
Ekraaniprobleem
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Reguleerige suvandit Coarse ja Fine.
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega
ühilduvasse vahemikku. Seejärel muutke vajadusel ekraanisätteid, vaadates toote
menüüjaotist Additional Information ja standardsete signaalirežiimide tabelit.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi Colour Space sätteid.
Valge ei ole päris valge.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi White Balance sätteid.
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1
sekundi järel.
Toode on energiasäästurežiimis.
Seade lülitub automaatselt välja.
Avage menüü System ja veenduge, et suvandi Sleep Timer olekuks on seadistatud Off.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Kui seade on ühendatud arvutiga, kontrollige arvuti toiteolekut.
Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud seadme ja vooluvõrguga.
Kui ühendatud seadmest ei tuvastata signaali, lülitub seade automaatselt 10–15 minuti
pärast välja.
Seadme pildikvaliteet erineb võrreldes kaupluse omaga,
kust seade osteti.
Kõrglahutusega (HD) pildikvaliteedi saavutamiseks kasutage HDMI-kaablit.
120
Ekraaniprobleem
Monitori ekraan ei näe välja normaalne.
Kodeeritud videosisu tõttu võib ekraan tunduda rikutuna stseenides, kus on kiiresti liikuvaid
objekte, näiteks spordisündmused või märulifilmid.
Madala signaalitaseme või pildikvaliteedi tõttu võib ekraan tunduda rikutud. See ei tähenda,
et seade on katki.
Ühemeetrise raadiuse kaugusel olev mobiiltelefon võib põhjustada staatilisust analoog- või
digitaalseadmetes.
Eredus ja värv ei näe välja normaalsed.
Avage menüü Picture ja reguleerige ekraanisätteid, nagu Picture Mode, Colour, Brightness ja
Sharpness.
Avage menüü System ja reguleerige suvandi Energy Saving sätteid.
Lähtestage ekraanisätete vaikeolek.
Ekraani servades on näha murtud jooni.
Kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Screen Fit, muutke seadistuseks 16:9.
Ekraanil kuvatakse jooned (punased, rohelised või sinised).
Need jooned kuvatakse, kui monitori üksuses DATA SOURCE DRIVER IC on defekt. Probleemi
lahendamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Monitori kuva tundub olevat ebastabiilne ja seejärel
tardub.
Kuva võib tarduda, kui kasutatakse soovitatust erinevat eraldusvõimet või kui signaal pole
stabiilne. Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks soovitatud eraldusvõime.
Kuva ei saa näidata täisekraanil.
Skaleeritud SD-sisufail (4:3) võib põhjustada musti ribasid mõlemal pool HD-kanali ekraani.
Video, mille kuvasuhe erineb seadme omast, võib põhjustada musti ribasid ekraani üla- ja
allservas.
Muutke seadmes või allikaseadmes ekraani suuruse seadistust täisekraanile.
121
Heliprobleem
Heli puudub.
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige
arvuti helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Video on saadaval, kuid heli pole.
Kui ühendatud on HDMI-kaabel, kontrollige arvutis audioväljundi sätteid.
Avage menüü Sound ja muutke suvand Speaker Select suvandiks Internal.
Kui kasutatakse allikaseadet
•• Veenduge, et audiokaabel on korralikult ühendatud seadme audiosisendi pordiga.
•• Kontrollige allikaseadme audioväljundi sätteid.
(Näiteks kui monitoriga on ühendatud HDMI-kaabel, peab kaabliboksi audioseadistuseks
võibolla muutma HDMI.)
Kui kasutatakse DVI-HDMI-kaablit, on vaja eraldi audiokaablit.
Kui seadmel on kõrvaklappide port, veenduge, et sellega pole midagi ühendatud.
Ühendage toitejuhe uuesti seadmega ja taaskäivitage seade.
Kõlaritest kostub staatilisust.
Kontrollige kaabliühendust. Veenduge, et audiosidendi pordiga pole ühendatud videokaabel.
Kontrollige pärast kaabli ühendamist signaali tugevust.
Madal signaal võib põhjustada rikutud heli.
122
Heliprobleem
Heli on kuulda, kui helitugevus on vaigistatud.
Kui suvandi Speaker Select olekuks on seadistatud External, on helitugevusnupud ja
vaigistusfunktsioon inaktiveeritud.
Reguleerige väliskõlarite helitugevust.
Põhikõlarite helisätted ei ole seotud seadme sisekõlarite helisätetega.
Seadme helitugevuse reguleerimine või vaigistamine ei mõjuta välisvõimendit (dekooderit).
Monitorist tulev heli ei muutu pärast suvandi Sound Mode
muutmist.
Põhikõlarite helisätted ei ole seotud seadme sisekõlarite helisätetega.
Kõlaritest kostub kaja.
Kaja võib põhjustada seadme kõlarite ja väliskõlarite vaheline erinev dekodeerimiskiirus.
Allikaseadme helisätted ei mõjuta seadme sisekõlarite sätteid.
Sel juhul seadistage suvandi Speaker Select olekuks External.
Kaugjuhtimispuldi probleem
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).
Kontrollige, ega patareid pole tühjad.
Kontrollige voolutõrget.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või neoonmärke.
Allikaseadme probleem
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.
123
Muud probleemid
Seadme servades on väiksed osakesed.
Osakesed kuuluvad seadme kujundusse. Seade pole defektiga.
Menüü PIP pole saadaval.
Menüü on aktiveeritud või inaktiveeritud sõltuvalt režiimist Source.
Kui proovin muuta arvuti eraldusvõimet, kuvatakse teade
„The defined resolution is not supported.”.
Teade „The defined resolution is not supported.” kuvatakse siis, kui sisendallika eraldusvõime
ületab monitori maksimaalse eraldusvõime.
Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks monitori poolt toetatud
eraldusvõime.
Kõlaritest ei kostu HDMI-režiimis heli, kui ühendatud on
DVI-HDMI-kaabel.
DVI-kaablid ei edasta heliandmeid.
Funktsioon HDMI Black Level ei tööta korralikult HDMIseadmes koos YCbCr väljundiga.
See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on
seadmega ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.
HDMI-režiimis ei ole heli.
Kuvatavad pildivärvid ei näe välja normaalsed. Video või heli ei pruugi olla saadaval. See võib
juhtuda, kui seadmega on ühendatud allikaseade, mis toetab ainult HDMI-standardi vanemat
versiooni.
Heli edastamiseks veenduge, et audiokaabel on ühendatud õige sisendpesaga.
Probleemi esinemisel ühendage koos HDMI-kaabliga audiokaabel.
Mõned arvuti graafikakaardid ei pruugi automaatselt tuvastada HDMI-signaale, mis ei sisalda
heli. Sel juhul valige helisisend käsitsi.
Helisisend
Ekraani režiim
Arvuti
Automaatne
Arvuti sätted
DVI PC
Audio In (stereopordid)
Arvuti sätted
124
Küsimused & vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.
•• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda
eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori
sätted.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva
→ Muuda eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis
Monitori sätted.
Lisateavet reguleerimise kohta leiate
oma lauaarvuti või graafikakaardi
kasutusjuhendist.
•• Windows 10: avage suvandid Sätted → Süsteem → Kuvamine → Täpsemad kuvasätted →
Kuva adapteri atribuudid → Kuvar ja kohandage jaotises Kuvari sätted suvandit Ekraani
värskendussagedus.
Kuidas saab muuta eraldusvõimet?
•• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva →
Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva →
Muuda eraldust ning reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 10: avage suvandid Sätted → Süsteem → Kuvamine → Täpsemad kuvasätted ja
kohandage eraldusvõimet.
Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?
•• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärastamine → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i
kaudu.
•• Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted → Juhtpaneel →
Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta → Ekraanisäästja sätted või avage arvutis BIOS
SETUP.
•• Windows 10: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted →
Isikupärastamine → Lukustuskuva → Ekraani ajalõpu sätted → Toide ja unerežiim või
avades arvuti BIOS SETUP-i.
125
Peatükk 13
Tehnilised andmed
Üldandmed
- Suurus
Mudeli nimi
Paneel
V
DC49H / DC49J
DC55H
Suurus
Klass 43 (42,5 tolli / 107,9 cm)
Klass 49 (48,5 tolli / 123,2 cm)
Klass 55 (54,6 tolli / 138,7 cm)
Ekraani
mõõtmed
940,89 mm (H) x 529,25 mm (V)
1073,779 mm (H) x 604,00 mm (V)
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
Audioväljund
10 W + 10 W
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Toiteallikas
AC100-240V~ 50/60Hz
- Ekraani mõõtmed
H
DC43H / DC43J
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.
Keskkonna-alased
asjaolud
Kasutamine
Temperatuur: 0–40 °C (32–104 °F)
* Korpuse paigaldamiseks peab sisetemperatuur olema 40 °C või madalam.
Õhuniiskus: 10–80 %, mittekondenseeruv
Hoiustamine
Temperatuur: -20–45 °C (-4–113 °F)
Õhuniiskus: 5–95 %, mittekondenseeruv
126
――Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja
arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid. Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral
kohandada.
――Paneelipunktid (pikslid)
Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
――See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
――Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
127
Eelseadistatud ajastusrežiimid
――Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui
kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud
optimaalne eraldusvõime.
Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-seadme LCD-seadme vastu, kontrollige sagedust. Kui LCD-seade ei toeta 85 Hz, muutke CDT-seadet kasutades
vertikaalset sagedust 60 Hz-ni, enne kui vahetate selle LCD-seadme vastu.
Sünkroonimine
Eraldusvõime
–– Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
–– Vertikaalsagedus
Vaatajale pildi näitamiseks kuvab
seade ühte pilti mitu korda sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse
hertsides (Hz).
Horisontaalsagedus
30–81 kHz
Vertikaalsagedus
48–75 Hz
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu
standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates
graafikakaardi kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
128
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
129
Peatükk 14
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
――Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest
tasu järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne
•• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib
suvandeid ilma toodet lahti võtmata.
•• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse
signaal jne)
•• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
•• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.
•• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
•• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
•• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
•• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
•• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
•• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd.
allteenusepakkuja või partneri mehaanik.
•• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
•• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
•• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu
•• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
•• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp,
filter, riba jne)
――Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege
esmalt kasutusjuhendit.
•• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu
kaudu ostnud.
130
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab
pidevalt muutuvat videopilti. Kui paneel näitab staatilist pilti pikema aja jooksul, võib
vedelkristalli juhtivate pikslite elektroodide vahel toimuda kerge pingemuutus.
Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid
õhemaks. Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis.
See teave aitab vältida järelkujutise sissepõlemist. Staatilise pildi vaatamine pika aja
jooksul võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist. See probleem ei kuulu garantii
alla.
Soovitatud ettevaatusabinõud
Staatilise pildi vaatamine pika aja jooksul võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või
plekke. Kui te toodet pikka aega ei kasuta, lülitage see välja, aktiveerige energiasäästurežiim või
käivitage liikuv ekraanisäästja.
•• Vahetage värve regulaarselt.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.
――Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
131
Litsents
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
――HDMI-allikad ei toeta režiimi DOLBY AUDIO.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatis
Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud
lähtekoodi litsentsid. Avatud litsentsi teave „Open Source Licence” on saadaval ainult
ingliskeelse versioonina.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi
klienditoega või saatke e-kiri aadressil [email protected].
132
Mõisted
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Iga ülaltoodud
laotussagedus näitab efektiivsete
laotusridade arvu, mis
otsustab ekraani eraldusvõime.
Laotussageduse tähiseks võib
olla i (interlaced – põimitud) või
p (progressive – progressiivne)
olenevalt laotusmeetodist.
- Laotus
Laotus tähendab pikslite saatmise
protsessi, mille käigus kujutis
moodustub progresseeruvalt.
Suurem pikslite arv edastab
selgema ja eredama pildi.
- Progressiivne
Progressiivses laotusrežiimis
skannitakse piksliridu ekraanil
ükshaaval (progressiivselt).
- Põimitud
Põimitud laotusrežiimis laotatakse
ülalt alla esmalt iga teine pikslirida
ja seejärel ülejäänud (veel
laotamata) piksliread.
Režiim Non-interlace ja
Interlace____ Režiim Non-Interlace
(järjestiklaotus) kuvab ekraani
horisontaalread järjest ülalt alla.
Režiim Interlace kuvab esmalt
paaritud read ja seejärel paarisread.
Režiimi Non-Interlace kasutatakse
peamiselt monitoride puhul, kuna
see muudab pildi selgemaks,
ning režiimi Interlace kasutatakse
peamiselt telerites.
Punktisamm____ Seade ja
ekraan sisaldavad punaseid,
rohelisi ja siniseid punkte.
Lühem punktidevaheline kaugus
annab kõrgema eraldusvõime.
Punktisamm näitab samavärviliste
punktide vahelist vähimat kaugust.
Punktisammu mõõdetakse
millimeetrites.
Vertikaalsagedus____ Vaatajale
pildi näitamiseks kuvab seade
üht kujutist palju kordi sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse
hertsides (Hz).
Näiteks 60 Hz tähendab, et üksikut
kujutist kuvatakse 60 korda
sekundis.
Horisontaalsagedus____ Ühe
rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
Allikas____ Sisendallikas
tähendab seadmega ühendatud
videoallikaseadet, näiteks
videokaamerat või video- või DVDmängijat.
Komponent pordid (roheline, sinine
ja punane)____ Kontrastsignaale
tuvastavad, edastavad ja
vastuvõtvad komponentpordid
pakuvad suurepärast pildikvaliteeti
iga muu videoühendusmeetodi
puhul.
Plug & Play____ Plug & Play
on funktsioon, mis lubab
teavet monitori ja arvuti
vahel automaatselt vahetada,
võimaldamaks parimat
kuvakeskkonda. Seade kasutab
funktsiooni Plug & Play
käivitamiseks rahvusvahelist
standardit VESA DDC.
HDMI (kõrglahutusega
multimeediumiliides)____ See
on liides, mille saab ühendada
nii digitaalse heliallika kui ka
kõrglahutusega videoallikaga ühe
kaabli abil ilma pakkimata.
Mitme ekraani juhtimine (MDC)____
MDC (Mitme ekraani juhtimine)
on rakendus, mis lubab teil arvuti
abil juhtida mitut kuvaseadet
üheaegselt. Arvuti ja monitori
vaheline side toimub RS232C(jadaandmeedastus) ja RJ45- (LAN-)
kaablite kaudu.
Eraldusvõime____ Eraldusvõime
on ekraani horisontaalsete
punktide (pikslite) ja vertikaalsete
punktide (pikslite) arv. See kujutab
monitori detailsuse taset. Kõrgem
eraldusvõime lubab ekraanil
kuvada rohkem andmeid ja on
kasulik mitme ülesande korraga
teostamiseks.
Näiteks sisaldab eraldusvõime 1920
x 1080 1920 horisontaalset pikslit
(horisontaalne eraldusvõime) ja
1080 vertikaalset pikslit (vertikaalne
eraldusvõime).
133

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement