Samsung UH46F5 Vartotojo vadovas

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Samsung UH46F5 Vartotojo vadovas | Manualzz
Kasutusjuhend
UH46F5
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid
jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.
Sisukord
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus5
Ettevaatusabinõud6
Sümbolid6
Puhastamine6
Hoiustamine7
Elekter ja ohutus
7
Installimine8
Kasutamine10
Ettevaatusabinõud ekraani käsitsemisel
13
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
14
Komponendid14
Osad15
Kaugjuhtimissensor15
Tagakülg16
Kaugjuhtimine17
Vargusevastane lukk
19
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend) 20
Püst- ja rõhtpaigutuse vahel
ümberlülitumine20
Ventileerimine20
Seinakinnituse paigaldamine
22
Ettevalmistus seinakinnituse paigaldamiseks22
Seinakinnituse paigaldamine
22
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed
(VESA)22
Kaugjuhtimispult (RS232C)
23
Kaabliühendus23
Ühendus26
Juhtkoodid27
Allikaseadme ühendamine
ja kasutamine
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
36
36
Arvutiga ühendamine
Ühendamine DVI-RGB-kaabli kaudu Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli abil
Ühendamine DP-kaabli abil
36
36
37
37
38
38
Videoseadmega ühendamine
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli abil
39
39
40
Ühendamine helisüsteemiga
40
LAN-kaabli ühendamine
41
Võrguboksi ühendamine (müügil eraldi)
42
MagicInfo42
Sisendallika muutmine
44
Source44
MDC kasutamine
MDC programmi installimine/desinstallimine 45
Installimine45
Desinstallimine45
Ühenduse loomine rakendusega MDC
MDC kasutamine RS-232C-kaabli
(jadaandmete suhtlusstandardid) kaudu
MDC kasutamine etherneti kaudu
46
46
47
Avakuvafunktsioon
Video Wall49
Video Wall49
Horizontal x Vertical49
Screen Position50
Format50
Picture Mode51
On/Off Timer52
On Timer52
Off Timer52
Holiday Management53
Network Settings54
MagicInfo Player I55
ID Settings56
Device ID56
Device ID Auto Set56
PC Connection Cable56
2
Sisukord
Clone Product57
Reset Picture63
More settings58
MagicInfo I Source68
OnScreen Display
Ekraani reguleerimine
Picture Mode59
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)60
Color Temperature60
White Balance60
Gamma60
Calibrated Value60
Picture Options61
Color Tone61
HDMI Black Level61
Dynamic Backlight61
UHD COLOR61
Picture Size62
Picture Size62
Position62
Zoom/Position62
Resolution63
Auto Adjustment63
PC Screen Adjustment63
Picture Off63
Power On Delay68
Display Orientation64
Onscreen Menu Orientation64
Source Content Orientation64
Aspect Ratio64
Screen Protection65
Pixel Shift65
Timer65
Immediate Display65
Side Gray65
Message Display66
Source Info66
No Signal Message66
MDC Message66
Menu Language66
Reset OnScreen Display66
Auto Source Switching68
Auto Source Switching68
Primary Source Recovery68
Primary Source69
Secondary Source69
Power Control69
Auto Power On69
PC Module Power69
Standby Control69
Network Standby69
Power Button69
Eco Solution70
Energy Saving70
Screen Lamp Schedule70
No Signal Power Off 70
Auto Power Off70
Temperature Control70
Change PIN71
System
General71
Security71
HDMI Hot Plug71
Setup67
Frame Alignment71
Time67
Clock Set67
DST68
Sleep Timer68
Reset System71
3
Sisukord
Heli reguleerimine
Tehnilised andmed
HDMI Sound72
Üldandmed84
Sound on Video Call72
Eelseadistatud ajastusrežiimid
85
Reset Sound72
Lisa
Tugi
Software Update73
Contact Samsung73
Go to Home73
Reset All73
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
88
Toode pole defektne
88
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
88
Muu88
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise
sissepõlemise vältimine
Parim pildikvaliteet
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
89
89
89
Litsents91
Tõrkeotsingu juhend
Mõisted92
Nõuded enne Samsungi
klienditeeninduskeskusega kontakteerumist74
Toote testimine
74
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
74
Kontrollige järgmist.
75
Küsimused & vastused
82
4
Peatükk 01
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© 2016 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.
Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.
Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.
•• Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
–– (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
–– (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
•• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
5
Ettevaatusabinõud
Puhastamine
Ettevaatust
välispindadele tekivad kriimustused kergesti.
――Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE
Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT. (EGA
TAGAKAANT)
――Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.
HOOLDUSTÖÖDE VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
1
Lülitage seade ja arvuti välja.
2
Eraldage toitejuhe seadme küljest.
――Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade
kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge.
3
Selle seadme sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.
Seadme puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.
•• Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad
alkoholi, lahustit või pindaktiivseid aineid.
See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad selle kasutamist
ja hooldamist.
!
•• Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse
seadmele.
Sümbolid
Hoiatus
4
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.
Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud
märjaks ja korralikult kuivaks väänatud.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.
5
Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe
seadmega.
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
6
Lülitage seade ja arvuti sisse.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
6
Hoiustamine
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi
isoleeritud seadmed).
Kõrgläikega seadmete omaduste tõttu võivad seadme pinnale moodustuda valged plekid, kui
läheduses kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.
――Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
!
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et
toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.
klienditeeninduskeskusega (teenus on tasuline).
Elekter ja ohutus
•• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.
Hoiatus
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat
seinakontakti.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
•• Võib tekkida tulekahju.
Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.
•• Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.
!
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib
tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
•• Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
7
Installimine
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.
•• Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega
sigarette. Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.
•• Võib tekkida tulekahju.
Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega.
Ärge kasutage toitejuhet teiste seadmetega.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.
!
•• Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on
tõkestamata.
•• Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.
!
•• Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks
toitejuhe.
!
Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt
raamaturiiulid või kapid.
•• Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui
vajutate kaugjuhtimispuldil toitenuppu.
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10
cm kaugusele.
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
!
!
Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.
•• Lapsed võivad lämbuda.
!
8
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel
riiul, kaldega pind jne).
Ettevaatust
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada
vigastusi.
•• Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib
seade katki minna või tekkida tulekahju.
Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse
(veetilgad jne), õlisesse või suitsusesse kohta.
Ärge asetage seadet selle esiküljele.
•• Ekraan võib viga saada.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
!
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega
soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme
esikülje alumine osa ei ulatuks üle serva.
•• Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada
vigastusi.
•• Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.
Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.
•• Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
•• Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja
kindlale pinnale.
!
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet
kööki ega köögi tööpindade lähedusse.
SAMSUNG
!
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on
palju tolmu, keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse
temperatuuridesse, niiskusrohketesse tingimustesse või kohta, kus
seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt
mõjutada seadme jõudlust.
•• Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige
kindlasti Samsungi klienditeeninduskeskusega.
9
Kasutamine
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks
lastele meeldida (mänguasjad, maiustused jne).
•• Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad
mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada
tõsiseid vigastusi.
Hoiatus
Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti
võtta, parandada ega muuta.
Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel
vooluvõrgust.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
!
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage
toitekaabel ja kõik teised ühendatud kaablid.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Vastasel juhul võib toitejuhe viga saada ja tekkida tulekahju või
elektrilöök.
!
!
Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu,
eraldage kohe toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi
või tulekahju.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks
tuulutage kohe ruumi.
•• Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
•• Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
!
Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
GAS
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki
kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi
või tulekahju.
10
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid
vedelikke või kergsüttivaid aineid.
Ettevaatust
•• Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada
järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.
!
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või
kardinatega.
•• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige
energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.
!
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
100
Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja
väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne)
või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).
-_-
•• Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju,
elektrilöögi või elektrilekke.
!
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti
toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust
Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või
tulekahju.
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage
toitejuhe seinakontaktist.
•• Teie nägemine võib halveneda.
!
Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel
seda alusest kinni.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase,
potte, pudeleid jne) ega metallesemeid.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti
toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust
Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie
nägemine halveneda.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või
tulekahju.
!
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
11
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5
minutit.
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed
väljavõetud patareisid endale suhu ei topiks. Asetage patareid kohta,
kust lapsed neid kätte ei saa.
•• Silmade väsimus leeveneb.
•• Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge
kiiresti arsti poole.
!
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna
see võib muutuda kuumaks.
Patarei vahetamisel jälgige, et sisestate uue patarei õige
polaarsusega (+, -).
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks;
patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või
kehavigastuse.
Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
!
Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt
uusi ja kasutatud patareisid.
!
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.
Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need
tuleb kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja
laetavate patareide keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab
klient.
•• Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.
!
•• Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja
tekitada vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks;
patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või
kehavigastuse.
!
•• Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette
nähtud jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama
tüüpi patareisid või laetavaid patareisid.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga
valjuks.
•• Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
12
Ettevaatusabinõud ekraani käsitsemisel
Ärge asetage seadet maha pildil näidatud viisil. Ekraan on õrn ja võib
viga saada.
Asetage toode maha pildil näidatud viisil. (Kasutada võib pakendit).
!
Kasutage toote liigutamiseks kindlasti selle tagaküljel asuvaid
käepidemeid.
!
15 mm
Ärge võtke seadmel kinni ega hoidke seda kohast, mis asub esiküljele
lähemal kui 15 mm.
13
Peatükk 02
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
–– Kui mõni komponent on puudu,
võtke ühendust edasimüüjaga,
kellelt toote ostsite.
Komponendid
–– Pildid võivad tegelike komponentide
väljanägemisest erineda.
–– Seinapaigalduskomplekt ei ole
tootega kaasas. Aluse saate eraldi
osta.
Garantiikaart
Kiirjuhend
–– RS232C-adapterit saab kasutada
teise kuvari ühendamiseks, kasutades
D-SUB (9 viiguga) tüüpi RS232Ckaablit.
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Normatiivne juhend
Toitejuhe
Kaugjuhtimine
DP-kaabel
Adapter RS232C(IN)
Patareid
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Hoidiku rõngas (4 tk) / Kruvi (4 tk)
14
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks
Osad
etteteatamiseta muuta.
Osad
Kaugjuhtimissensor
Kaugjuhtimissensor
Kaugjuhtimissensor
Kirjeldus
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole
ja vajutage vastavat nuppu.
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis
võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
Veenduge, et kaugjuhtimispulti kasutataks kuni 4 m kaugusel ekraanist ja kuni 2 m ja 50 kraadi ulatuses monitori
vasakust ja paremast servast. Kaugjuhtimispuldi asukoht võib mõjutada anduri signaalivastuvõttu.
――Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.
――Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.
――Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
15
Tagakülg
Port
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse
CONTROL IN
Varustab välist anduriplaati toitega.
USB
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega. (Kehtib ainult järgmise puhul: värskendused
ja Clone Product)
RJ45
Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil.
DVI/RGB/MAGICINFO IN
DVI : Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
RGB: Ühendab D-SUB-kaabli (DVI-RGB-adapteri kaudu) või DVI-RGB-kaabli arvutiga.
MAGICINFO IN: MagicInfo kasutamiseks veenduge, et DP-DVI-kaabel on ühendatud.
HDMI 1, HDMI 2
Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.
DP IN
Võimaldab ühendada arvuti DP-kaabli abil.
RS232C IN
Võimaldab ühendada MDC RS232C-adapteri abil.
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
CONTROL
IN
USB
RJ45
DVI/RGB/
MAGICINFO IN
Kirjeldus
RS232C OUT
IR OUT
Võtab vastu kaugjuhtimispuldi signaali välissensori plaadi kaudu ning väljastab
signaali LOOP OUT pesa kaudu.
AUDIO IN
Võtab vastu arvutist heli audiokaabli kaudu.
AUDIO OUT
Allikaseadme heli ühendamiseks.
DP OUT (LOOPOUT)
Võimaldab ühendada teise seadme DP-kaabli abil.
HDMI 1
HDMI 2
RS232C
IN
DP IN
RS232C
OUT
IR OUT
AUDIO IN
AUDIO OUT
DP OUT
(LOOPOUT)
――Monitoride ühendamisel DP Loopouti kaudu on soovitatav kasutada DP-
kaablit, mis oli pakendis.
――See port kasutab algoritmi, mis on eriomane UHD-eraldusvõimega sisendile
ja väljundile. Port ei ühildu monitoridega, millel on FHD-sisule omased DP
Loopouti pordid. Loopouti portide kaudu on soovitatav ühendada sama
mudeliga monitore.
16
Kaugjuhtimine
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
――Nuppu, mille kirjeldust alloleval joonisel pole, see toode ei toeta.
POWER
OFF
Toote sisselülitamine.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Reguleerige helitugevust.
saate muuta sisendallikat.
Kuvage või peitke ekraanimenüü või naaske
eelmisse menüüsse.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numbrinupud
Sisestage ekraanimenüüs parool.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Toote väljalülitamine.
heli vaigistamiseks.
Heli taastamine: vajutage uuesti nuppu
MUTE või vajutage helitugevuse nuppu (+
VOL –).
–– Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel
toodetel erineda.
CH
Kasutage seda kiirklahvi, et pääseda otse
ligi funktsioonile MagicInfo Player I.
MagicInfo
Player I
See kiirklahv on saadaval, kui ühendatud on
võrguboks või PIM (ühendusmoodul).
Funktsiooni Go to Home käivitusnupp.
17
Sageli kasutatud funktsioonide kiiresti
valimine.
TOOLS
INFO
Kuvage teave praeguse sisendallika kohta.
Liikuge menüüs üles, alla, vasakule või
paremale või reguleerige suvandi sätteid.
Kinnitage menüüvalikut.
Naaske eelmisse menüüsse.
Kui funktsiooni Video Wall kaudu on ühendatud
mitu toodet, vajutage nuppu SET ja sisestage
numbrinuppude abil toote ID.
Saate juhtida toodet kaugjuhtimispuldi abil.
Saate tühistada nupu SET abil määratud
väärtuse ja juhtida kõiki ühendatud tooteid
kaugjuhtimispuldiga.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Väljuge praegusest menüüst.
Valige käsitsi PC, DVI, HDMI1, HDMI2 ja
DisplayPort seast ühendatud sisendallikas.
IR control
SET
Seadistab turvaluku funktsiooni.
–– Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel
toodetel erineda.
Patareide asetamine kaugjuhtimispulti.
18
Vargusevastane lukk
――Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.
――Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju
vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
1
Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
2
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
3
Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
4
Lukustage lukustusseade.
–– Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.
–– Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
–– Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
19
Enne toote paigaldamist
(paigaldusjuhend)
Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides paigaldamise juhiseid.
•• Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.
•• Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.
•• Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.
Püst- ja rõhtpaigutuse vahel ümberlülitumine
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Seadme kasutamiseks püstiselt pöörake seda päripäeva.
Ventileerimine
Paigaldamine püstseinale
A Minimaalselt 40 mm
B Ümbritsev temperatuur: alla 35 C
A
•• Seadme paigaldamisel püstseinale jätke seadme ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt 40 mm vaba ruumi
ning veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 C.
B
Pilt 1.1 Külgvaade
20
Pilt 1.3 Külgvaade
Paigaldamine seinaorva
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
B
D
D
Ülaltvaade
A Minimaalselt 40 mm
B Minimaalselt 70 mm
A
C Minimaalselt 50 mm
D Minimaalselt 50 mm
E Ümbritsev temperatuur: alla 35 C
――Toote paigaldamisel seinaorva jätke toote ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt määratud ulatuses vaba
C
E
ruumi ning veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 C.
Pilt 1.2 Külgvaade
21
Seinakinnituse paigaldamine
Ettevalmistus seinakinnituse paigaldamiseks
Mõne teise tootja seinakinnituse paigaldamisel kasutage hoidiku rõngast (1).
Seinakinnituse paigaldamine
Seinakinnituse komplekt (müügil eraldi) võimaldab teil kinnitada seadme seinale.
1
Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.
Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.
Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate vigastuse
eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.
Seinakinnituse komplekti tehnilised
andmed (VESA)
――Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Enne
seinakinnituse paigaldamist kipsplaadi sarnastele pindadele, võtke
lisateabe saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga.
Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada
inimestele tõsiseid vigastusi.
•• Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on
vaja kokkupanemisel.
•• Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi kruvide tehnilistele
andmetele. Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme sisemusele.
•• VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused
erineda sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.
•• Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib
tekitada inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
•• Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata
seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.
•• Seadme seinale kinnitamisel peab alati kasutama kahte inimest.
•• Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.
Ühik: mm
VESA kruviaukude mõõdud (A * B)
millimeetrites
400 x 400
Standardne kruvi
L20 ~ L22
Kogus
4 tk
――Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja
inimvigastustega.
22
Kaugjuhtimispult (RS232C)
•• Viikude funktsioon
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Pistik>
<Pistikupesa>
Kaabliühendus
RS232C-kaabel
Liides
RS232C (9 viiguga)
Viik
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bitikiirus
9600 bit/s
Andmebitte
8 bit
Paarsus
Puudub
Stop-bitte
1 bit
Voo reguleerimine
Puudub
Maksimaalne pikkus
15 m (ainult varjestatud tüüp)
Viik
Signaal
1
Andmekandja tuvastamine
2
Vastuvõetud andmed
3
Edastatud andmed
4
Andmeterminali ettevalmistus
5
Signaali maandus
6
Andmekomplekti ettevalmistus
7
Taotluse saatmine
8
Luba saatmiseks
9
Helinaindikaator
23
LAN-kaabel
•• RS232C-kaabel
Konnektor: 9 viiguga D-Sub stereokaabel
6
•• Viikude funktsioon
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Pistik
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
2
Tx
STEREO
Tx
2
----------
1
Rx
PLUG
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Viigu nr
Standardvärv
Signaal
1
Valge ja oranž
TX+
2
Oranž
TX-
3
Valge ja roheline
RX+
4
Sinine
NC
5
Valge ja sinine
NC
6
Roheline
RX-
7
Valge ja pruun
NC
8
Pruun
NC
24
LAN-ristkaabel (PC > PC)
•• Konnektor: RJ45
LAN-otsekaabel (PC > HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signaal
P1
P2
Signaal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signaal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signaal
P1
TX+
1
TX-
25
Ühendus
•• Ühendus 2
――Veeduge, et ühendate adapterid seadme õigesse RS232C IN või OUT porti.
•• Ühendus 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Ühendus 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
26
Nr
Juhtkoodid
10
Juhtimisoleku vaatamine (juhtimiskäsu saamine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Käsu tüüp
Käsk
Funktsiooni Video Wall kasutaja
Väärtuse ulatus
0x89
-
juhtelement
•• Kogu side toimub kuueteistkümnendsüsteemis. Kontrollsumma arvutatakse kõigi
väärtuste, välja arvatud päise, liitmisel. Kui kontrollsummas on rohkem kui kaks numbrit,
nagu allpool näidatud (11 + FF + 01 + 01 = 112), eemaldatakse esimene number.
Kontrollsumma
0
Nt: toide sees & ID = 0
Juhtimine (juhtimiskäsu määramine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
Väärtus
Kontrollsumma
Käsk
Nr
Käsu tüüp
Käsk
Väärtuse ulatus
1
Voolu juhtimine
0x11
0~1
2
Helitugevuse reguleerimine
0x12
0~100
3
Sisendallika juhtimine
0x14
-
4
Ekraanirežiimi juhtimine
0x18
-
5
Ekraanisuuruse juhtimine
0x19
0~255
6
Automaatreguleerimise juhtimine
0x3D
0
7
Režiimi Video Wall juhtimine
0x5C
0~1
8
Turvalukk
0x5D
0~1
9
Video Wall sees
0x84
0~1
Päis
Käsk
0xAA
0x11
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
ID
Andmete pikkus
Andmed 1
1
"Power"
Andmete pikkus
Andmed 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• Kõigi jadakaabliga ühendatud seadmete samaaegseks juhtimiseks olenemata ID-dest
määrake ID väärtuseks „0xFE” ja edastage käsud. Kõik seadmed on käsu käivitanud, kuid
ACK ei vasta.
(ainult arvuti ja BNC puhul)
27
Voolu juhtimine
Helitugevuse reguleerimine
•• Funktsioon
Seadme saab sisse ja välja lülitada arvuti abil.
•• Funktsioon
Seadme helitugevust saab reguleerida arvuti abil.
•• Toite oleku vaatamine (Get Power ON / OFF Status)
•• Helitugevuse oleku kuvamine (Get Volume Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Toite sisse/välja lülitamine (Set Power ON / OFF)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Andmete pikkus
0
•• Helitugevuse seadistamine (Set Volume)
Andmete pikkus
Andmed
1
"Power"
Kontrollsumma
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Volume"
•• Ack (jaatussõnum)
0: Toide VÄLJAS
Päis
Käsk
ID
Andmete pikkus
ID
Andmete pikkus
Ack
r-CMD
Väärtus 1
0xAA
/ Nak
(eitussõnum)
0xFF
3
„A”
0xFF
3
0x11
ID
Päis
"Volume"
Käsk
ID
Andmete pikkus
Ack
r-CMD
Väärtus 1
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
/ Nak
Andmete pikkus
Ack
r-CMD
Väärtus 1
(eitussõnum)
3
„N”
(eitussõnum)
Kontrollsumma
0xAA
/ Nak
0xFF
„A”
(jaatussõnum)
(jaatussõnum)
0xAA
0x12
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
"Power"
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
Väärtus 1
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
r-CMD
Nak (eitussõnum)
Kontrollsumma
(jaatussõnum)
0xAA
Ack
(jaatussõnum) /
•• Ack (jaatussõnum)
Käsk
Kontrollsumma
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
1: Toide SEES
Päis
Kontrollsumma
0xFF
3
„N”
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
0x11
"ERR"
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
28
Sisendallika juhtimine
0x25
•• Funktsioon
Seadme sisendallikat saab muuta arvuti abil.
――DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC ei ole saadaval käsuga Määra. Need vastavad ainult
käskudele „Get”.
――See mudel ei toeta HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ja HDMI2_PC porte.
•• Sisendallika oleku kuvamine (Get Input Source Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Andmete pikkus
――MagicInfo on saadaval ainult mudelitega, mis sisaldavad tarkvara MagicInfo.
Kontrollsumma
――RF (TV) ja DTV on kasutatavad ainult teleriga mudelite puhul.
0
•• Ack (jaatussõnum)
•• Sisendallika seadistamine (Set Input Source)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
0x14
Arvuti
0x18
DVI
0x0C
Sisendallikas
Päis
Andmete pikkus
Andmed
1
"Input Source"
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
DisplayPort
Käsk
ID
Andmete pikkus Ack
r-CMD
Väärtus 1
0x14
"Input
Kontrollsumma
(jaatussõnum)
Kontrollsumma
/ Nak
(eitussõnum)
0xAA
0xFF
3
„A”
Source"
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
ID
Andmete pikkus
Ack
r-CMD
Väärtus 1
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
(jaatussõnum)
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
/ Nak
(eitussõnum)
0xAA
0xFF
3
„N”
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
29
Ekraanirežiimi juhtimine
•• Nak (eitussõnum)
Päis
•• Funktsioon
Seadme ekraanirežiimi saab muuta arvuti abil.
Käsk
ID
Andmete
Ack
pikkus
(jaatussõnum) /
――Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult teleriga mudelite puhul.
0xAA
•• Ekraani oleku kuvamine (Get Screen Mode Status)
Käsk
0xAA
0x18
ID
Andmete pikkus
Käsk
0xAA
0x18
„N”
"ERR"
Andmete pikkus
Andmed
Kontrollsumma
1
"Screen Mode"
•• Ekraanisuuruse kuvamine (Get Screen Size Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x19
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Ack (jaatussõnum)
0x01
16 : 9
0x04
Suum
0x31
Lai suum
0x0B
4:3
Päis
0xAA
Käsk
ID
0xFF
Andmete
Ack (jaatussõnum) /
pikkus
Nak (eitussõnum)
3
„A”
r-CMD
Väärtus 1
0x19
"Screen Size"
Kontrollsumma
"Screen Size": seadme ekraanisuurus (vahemik: 0–255, ühik: tollid)
•• Nak (eitussõnum)
•• Ack (jaatussõnum)
Käsk
3
•• Funktsioon
Seadme ekraanisuurust saab muuta arvuti abil.
"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku
Päis
0xFF
Ekraanisuuruse juhtimine
0
ID
0x18
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
•• Pildisuuruse seadistamine (Set Picture Size)
Päis
Väärtus 1
Nak (eitussõnum)
Ekraanirežiimi ei saa muuta, kui rakendus Video Wall on aktiveeritud.
Päis
r-CMD
ID
Andmete
Ack (jaatussõnum) r-CMD
pikkus
/ Nak (eitussõnum)
3
„A”
Väärtus 1
Kontrollsumma
Päis
Käsk
ID
Andmete
Ack
pikkus
(jaatussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
0x19
"ERR"
Kontrollsumma
/ Nak
0xAA
0xFF
0x18
(eitussõnum)
"Screen
Mode"
0xAA
0xFF
3
„N”
"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
30
Automaatreguleerimise juhtimine (ainult arvuti ja BNC puhul)
•• Funktsioon
Arvutisüsteemi ekraani saab automaatselt reguleerida arvuti abil.
Režiimi Video Wall juhtimine
•• Funktsioon
Režiimi Video Wall saab seadmel aktiveerida arvuti abil.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult seadmel, millel on aktiveeritud rakendus
Video Wall.
•• Automaatse reguleerimise oleku kuvamine (Get Auto Adjustment Status)
Puudub
•• Režiimi Video Wall kuvamine (Get Video Wall Mode)
•• Automaatse reguleerimise seadistamine (Set Auto Adjustment)
Päis
Käsk
0xAA
0x3D
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Auto
Kontrollsumma
Adjustment"
•• Ack (jaatussõnum)
Käsk
ID
Andmete
Ack
pikkus
(jaatussõnum)
r-CMD
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Režiimi Video Wall seadistamine (Set Video Wall Mode)
"Auto Adjustment" : 0x00 (alati)
Päis
Päis
Väärtus 1
Päis
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Video Wall Mode"
Kontrollsumma
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
/ Nak
1: Full
(eitussõnum)
0: Natural
0xAA
0xFF
3
„A”
0x3D
"Auto
•• Ack (jaatussõnum)
Adjustment"
Päis
Käsk
ID
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
ID
Andmete
Ack
pikkus
(jaatussõnum) /
r-CMD
Väärtus 1
0x5C
"Video Wall Mode"
Kontrollsumma
Nak (eitussõnum)
Andmete
Ack
pikkus
(jaatussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
Kontrollsumma
0xAA
0xFF
3
„A”
/ Nak
(eitussõnum)
0xAA
0xFF
3
„A”
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
0x3D
"ERR"
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
ID
Andmete
Ack
pikkus
(jaatussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
0x5C
"ERR"
Kontrollsumma
/ Nak
(eitussõnum)
0xAA
0xFF
3
„A”
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
31
Turvalukk
Video Wall sees
•• Funktsioon
Arvutit saab kasutada seadme funktsiooni Safety Lock sisse- või väljalülitamiseks.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada sõltumata sellest, kas toide on sisse lülitatud või
mitte.
•• Turvaluku oleku kuvamine (Get Safety Lock Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x5D
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
Käsk
ID
•• Funktsiooni Video Wall oleku (sees/väljas) kuvamine
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Funktsiooni Video Wall sisse-/väljalülitamine
0
•• Turvaluku lubamine või keelamine (Set Safety Lock Enable / Disable)
Päis
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall SISSE/VÄLJA.
Andmete
Andmed
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Andmete pikkus
Andmed
Kontrollsumma
1
V.Wall_On
pikkus
0xAA
0x5D
1
•• V.Wall_On : seadmele määratav funktsiooni Video Wall kood
"Safety Lock"
1: Video Wall SEES
0: Video Wall VÄLJAS
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
•• Ack (jaatussõnum)
1: SEES
Päis
0: VÄLJAS
Käsk
ID
Andmete pikkus
0xAA
Käsk
ID
0xFF
Andmete
Ack (jaatussõnum)
pikkus
/ Nak (eitussõnum)
3
„A”
r-CMD
Väärtus 1
Kontrollsumma
0x5D
"Safety Lock"
0xAA
0xFF
0xAA
0xFF
ID
0x84
V.Wall_On
Kontrollsumma
Andmete
Ack (jaatussõnum)
pikkus
/ Nak (eitussõnum)
3
„N”
r-CMD
Väärtus 1
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
3
„A”
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
Väärtus 1
V.Wall_On : sama, mis üleval
Päis
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
Päis
r-CMD
Nak (eitussõnum)
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Ack (jaatussõnum) /
0xAA
0xFF
ID
Andmete
Ack (jaatussõnum)
pikkus
/ Nak (eitussõnum)
3
„N”
r-CMD
Väärtus 1
0x84
ERR
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
32
Funktsiooni Video Wall kasutaja juhtelement
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall sisse/välja.
•• Funktsiooni Video Wall oleku kuvamine
Päis
Käsk
0xAA
0x89
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Funktsiooni Video Wall seadistamine
Päis
Käsk
0xAA
0x89
ID
Andmete pikkus Väärtus 1
Väärtus 2
2
Wall_SNo
Wall_Div
Kontrollsumma
Wall_Div: seadmele määratud funktsiooni Video Wall Divider kood
33
Video Walli mudel 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Väljas
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
34
Wall_SNo : Seadmele määratud tootenumbri kood
Video Walli mudel 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Määratud number
Andmed
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
ID
Andmete pikkus
Ack
r-CMD
Väärtus 1
Väärtus 2
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
(jaatussõnum) /
Nak (eitussõnum)
0xAA
0xFF
4
„A”
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
ID
Andmete pikkus
Ack
r-CMD
Väärtus 1
0x89
ERR
Kontrollsumma
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
0xAA
0xFF
3
„N”
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
35
Peatükk 03
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
――Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.
――Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.
――Ühendage helipordid õigesti: vasak = valge ja parem = punane.
Arvutiga ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Arvuti saab tootega ühendada mitmel viisil.
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
Ühendamine DVI-RGB-kaabli kaudu
――Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
DVI/RGB/MAGICINFO IN
AUDIO IN
36
Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Pärast arvuti ühendamist tootega HDMI-DVI-kaabli abil konfigureerige seaded, nagu allpool
näidatud, et lubada video ja heli, mille allikaks on arvuti.
•• Sound → valige suvandi HDMI Sound seadeks PC(DVI)
DVI/RGB/MAGICINFO IN
•• Picture → valige jaotises Picture Mode iga ekraanirežiimi seadeks Text
•• System → General → valige suvandi HDMI Hot Plug seadeks Off
AUDIO IN
HDMI 1, HDMI 2
――DVI-HDMI-adapteri abil saate kasutada toote DVI-porti HDMI-pordina.
――Heli ei ole kuuldav, kui toote DVI-port on ühendatud arvuti HDMI-pordiga DVI-HDMI-adapteri
AUDIO IN
kaudu.
HDMI
DVI/RGB/MAGICINFO IN
37
Ühendamine HDMI-kaabli abil
Ühendamine DP-kaabli abil
HDMI 1, HDMI 2
DP IN
•• Ettevaatusabinõud andmetöötluse kasutamisel
――Ooterežiimis toite paremaks säästmiseks peatab toode väljalülitamisel ja
energiasäästurežiimis andmetöötluse. Võimalik, et monitori seadistuse muudatusi ei
värskendata, kui kahe monitori režiimis olev seade lülitatakse välja või sellel aktiveerub
energiasäästurežiim. Selle tulemusena ei pruugita ekraaniväljundit korralikult kuvada.
Nimetatud probleemi korral seadistage enne toote kasutamist suvandi Max. Power Saving
olekuks Off.
――Mõned graafikakaardid, mis ei toeta andmetöötlusstandardit, võivad takistada Windowsi
käivitus-/BIOS-i ekraani kuvamist, kui toode on energiasäästurežiimis. Sellisel juhul
veenduge, et lülitate toote sisse enne arvuti sisselülitamist.
――Toote ekraani port (DP IN) ja kaasasolev DP-kaabel on loodud vastavalt VESA
standarditele. VESA standarditele mittevastava DP-kaabli kasutamine võib põhjustada
toote talitlushäireid. Samsung Electronics ei vastuta probleemide eest, mis on tingitud
standarditele mittevastava kaabli kasutamisest.
Kasutage kindlasti VESA standarditele vastavat DP-kaablit.
38
Videoseadmega ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Videoseadme saate tootega ühendada kaabli abil.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
――Kui toode ühendatakse videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil, pole heli lubatud. Probleemi
lahendamiseks ühendage toote ja videoseadme heliportidesse ka helikaabel.
HDMI 1, HDMI 2
――Pärast videoseadme ühendamist tootega HDMI-DVI-kaabli abil konfigureerige seaded, nagu
allpool näidatud, et lubada video ja heli, mille allikaks on videoseade.
DVI-HDMI-adapteri abil saate kasutada toote DVI-porti HDMI-pordina. Heli ei ole kuuldav, kui
toote DVI-port on ühendatud arvuti HDMI-pordiga DVI-HDMI-adapteri kaudu.
――Sound → valige suvandi HDMI Sound seadeks AV(HDMI)
AUDIO IN
――Picture → valige jaotises Picture Mode iga ekraanirežiimi seadeks Video/Image
――System → General → valige suvandi HDMI Hot Plug seadeks On
――Toetatud eraldusvõimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
HDMI
DVI/RGB/MAGICINFO IN
39
Ühendamine HDMI-kaabli abil
Ühendamine helisüsteemiga
HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli (kuni 1080p) kasutamine
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
•• Parema pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks ühendage digitaalne seade HDMI-kaabli abil.
•• HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.
–– Seadme ühendamisel digitaalse seadmega, mis ei toeta HDMI-väljundit, kasutage
HDMI-DVI- ja audiokaableid.
AUDIO OUT
•• Pilti ei pruugita kuvada õigesti (kui üldse) või heli ei pruugi töötada, kui seadmega
ühendatakse välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni. Kui tekib selline
probleem, küsige välisseadme tootjalt HDMI versiooni kohta ning kui see on aegunud,
paluge täiendust.
•• Kasutage kindlasti HDMI-kaablit, mille jämedus on 14 mm või vähem.
•• Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või
võib esineda tõrkeid ühendusel.
•• Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel või ethernetiga HDMI-kaabel.
See seade ei toeta etherneti funktsiooni HDMI kaudu.
HDMI 1, HDMI 2
40
LAN-kaabli ühendamine
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
RJ45
•• Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).
*Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe
41
Võrguboksi ühendamine (müügil eraldi)
――Lisateavet võrguboksi ühendamise kohta leiate võrguboksiga kaasasolevast kasutusjuhendist.
MagicInfo
Funktsiooni MagicInfo kasutamiseks peab seadmega olema ühendatud võrguboks (müügil eraldi).
――Tarkvara MagicInfo sätete muutmiseks käivitage töölaual „MagicinfoSetupWizard”.
――Lisateavet tarkvara MagicInfo kasutamise kohta leiate võrguboksiga kaasasolevalt DVD-lt.
――Selles jaotises olev teave võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ilma ette teatamata.
――Probleem tekkimisel pärast seda, kui installite operatsioonisüsteemi (mis pole kaasas võrguboksiga), taastate operatsioonisüsteemi eelmise versiooni
või installite tarkvara, mis ei ühildu pakutava operatsioonisüsteemiga, ei ole teil võimalik saada abi tehniliselt toelt ning hooldustehniku külastus on
tasuline. Seadme väljavahetamine ja hüvitamine pole samuti võimalik.
Režiimi MagicInfo aktiveerimine
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Pärast võrguboksi (müügil eraldi) paigaldamist ja seadmega ühendamist lülitage seade sisse.
2
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE ja valige MagicInfo.
――Võrguboksi ühendamisel seadme pordiga DVI/RGB/MAGICINFO IN muutub suvandi Source olek DVI olekuks
MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Valige vaikerakendus, mida soovite käivitada funktsiooni MagicInfo käivitumisel.
Cancel
42
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Sisestage IP-teave.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Valige kuvarežiim.
7
Kontrollige üle sätted, mida olete
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Valige keel. (Vaikekeel on
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
just konfigureerinud.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
topeltklõpsake töölaual ikooni
MagicInfo. Ikoon kuvatakse ekraani
paremasse allnurka.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Kui käivitusikooni ei kuvata,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
43
Sisendallika muutmine
Suvand Source võimaldab valida erinevaid allikaid ja muuta allikaseadete nimesid.
Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada selle ekraan.
――Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE vajutades.
――Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda teisendada, on valitud vale
Source
allikas.
SOURCE → Source
Edit Name
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Source
Saate kohandada ühendatud välisseadme nime.
――Loendis võivad olla järgmised allikaseadmed. Loendis olevad Source seadmed võivad erineda sõltuvalt valitud
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
DisplayPort
MagicInfo
allikast.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
44
Peatükk 04
MDC kasutamine
Mitme ekraani juhtimine „MDC” on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut monitori hõlpsalt üheaegselt juhtida.
Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotisest Spikker. MDC programm on saadaval veebisaidil.
Kui vajutate nuppu On ja enne seda vajutasite nuppu Off, kontrollib seade oma olekut umbes
ühe minuti jooksul. Käskluse käivitamiseks proovige uuesti umbes ühe minuti pärast.
7
MDC programmi installimine/
desinstallimine
8
Kuvatakse installi edenemist.
9
Klõpsake nupul „Finish”, kui kuvatakse aken „InstallShield Wizard Complete”.
klõpsake nupul „Install”.
――Valige suvand „Launch MDC Unified” ja klõpsake MDC-programmi kohe käivitamiseks
Installimine
――MDC desinstallimist võib mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.
1
Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.
2
Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul „OK”.
3
Kui kuvatakse ekraan „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, klõpsake
nupul „Next”.
4
Aknas „License Agreement” valige „I accept the terms in the license agreement” ja
nupul „Finish”.
10 Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified.
――MDC käivitusikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või tootespetsifikatsioonidest
kuvada.
――Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.
Desinstallimine
1
Aknas „Customer Information” täitke kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „Next”.
6
Aknas „Destination Folder” valige programmi installimise asukoht ja klõpsake nupul
Valige Sätted > Juhtpaneel menüüst Start ja topeltklõpsake suvandil Lisa/Kustuta
programm.
klõpsake nupul „Next”.
5
Aknas „Ready to Install the Program” kontrollige programmi installimise asukohta ja
2
Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda.
„Next”.
――Kui te installimise asukohta ei täpsusta, installitakse programm vaikimisi määratud
asukohta.
45
Ühenduse loomine rakendusega MDC
MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete suhtlusstandardid) kaudu
RS-232C jadakaabel tuleb ühendada arvuti ja monitori jadaportidega.
Monitor 1
Monitor 2
Arvuti
46
MDC kasutamine etherneti kaudu
Sisestage esmase kuvaseadme IP ja ühendage seade arvutiga. Kuvaseadmed saab ühendada üksteise külge LAN-kaabli abil.
Otseühendus LAN-kaabli abil
――Seadmel oleva RJ45-pordi ning jaoturil olevate LAN-portide abil saab ühendada mitu seadet.
Arvuti
Monitor 1
Monitor 2
47
Ristühendus LAN-kaabli abil
――Seadmel oleva pordi RS232C IN / OUT abil saab ühendada mitu seadet.
Monitor 1
Monitor 2
Arvuti
48
Peatükk 05
Avakuvafunktsioon
See funktsioon on saadaval menüüs Support → Go to Home.
Sellele pääseb juurde kaugjuhtimispuldi nuppu HOME vajutades.
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.
Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.
Teavet mitme pildi kuvamise kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist. Mõned mudelid ei pruugi
funktsiooni MagicInfo toetada.
Video Wall
Saate aktiveerida või inaktiveerida suvandi Video Wall.
Videoseina loomiseks valige suvand On.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
See funktsioon tükeldab automaatselt videoekraani kuva, tuginedes videoseinamaatriksi konfiguratsioonile.
Avage videoseinamaatriks.
Videoseina kuva tükeldatakse konfigureeritud maatriksi põhjal. Kuvaseadmete vertikaalse või horisontaalse arvu
saab määrata vahemikus 1–15.
――Videoseina saab tükeldada kuni 225 kuvaks.
――Suvand Horizontal x Vertical on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
49
Screen Position
Tükeldatud kuvade ümberkorraldamiseks reguleerige iga toote numbrit maatriksis, kasutades funktsiooni Screen
Position.
Suvandi Screen Position valimine kuvab videoseinamaatriksi koos videoseina moodustavatele toodetele määratud
numbritega.
Seadmete kuvamisjärjestuse muutmiseks muutke seadme numbrit ja vajutage nuppu E.
――Suvandis Screen Position võib maksimaalselt olla kuni 255 monitori.
――Suvand Screen Position on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
――Funktsiooni kasutamiseks veenduge, et Horizontal x Vertical oleks konfigureeritud.
Format
Saate valida, kuidas videoseinal pilte kuvatakse.
•• Full: pildid kuvatakse täisekraanil.
•• Natural: pildid kuvatakse originaalse kuvasuhtega.
――Suvand Format on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
――Kui kasutusel on režiim Video Wall, on soovitatav eraldusvõime 1280x720P, 1920x1080P või 3840x2160P.
50
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
•• Shop & Mall
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Office & School
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Terminal & Station
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Calibration
selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management abil kohandatud
heleduse, värvi, gamma ja ühtsuse sätteid.
–– Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma
ja ühtsus, kasutades värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management.
–– Programmi Advanced Color Management allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/
displaysolutions.
51
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Peate seadistama kellaaja enne, kui saate kasutada funktsiooni Clock Set.
On Timer
Saate seadistada funktsiooni On Timer, et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval automaatselt sisse.
Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.
On/Off Timer
On Timer: saate määrata taimeri algusaja, valides ühe seitsmest valikust. Määrake kõigepealt praegune kellaaeg.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual. Kui teie valikuks on Manual, saate
valida päevad, millal soovite, et funktsioon On Timer lülitab seadme sisse.
–– Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.
Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
•• Volume: saate määrata soovitud helitugevuse. Helitugevuse taseme vahetamiseks kasutage vasak- ja
paremnoolt.
•• Source: saate valida soovitud sisendallika.
Off Timer
Saate määrata väljalülitamise taimeri (Off Timer), valides ühe seitsmest valikust. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual. Kui teie valikuks on Manual, saate
valida päevad, millal soovite, et funktsioon Off Timer lülitab seadme välja.
–– Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.
Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
52
Holiday Management
Taimer inaktiveeritakse puhkusena määratletud ajaperioodiks.
•• Add Holiday: saate määrata puhkusena lisatava ajaperioodi.
Valige puhkuse algus- ja lõpukuupäevad, mida soovite lisada, kasutades nuppe u/d ning seejärel klõpsake
nuppu Save.
Periood lisatakse puhkusteloendisse.
–– Start: saate määrata puhkuse alguskuupäeva.
–– End: saate määrata puhkuse lõpukuupäeva.
――Edit: saate valida puhkuseüksuse ja seejärel muuta kuupäeva.
――Delete: saate kustutada puhkuste loendist valitud üksused.
•• Set Applied Timer: saate määrata funktsiooni On Timer ja Off Timer, et mitte aktiveerida avalikke puhkuseid.
–– Vajutage nuppu E, et valida funktsiooni On Timer ja Off Timer sätteid, mida te ei soovi aktiveerida.
–– Valitud funktsioonid On Timer ja Off Timer ei aktiveeru.
53
Network Settings
Saate kuvada võrgusätted.
Network Settings
HOME
→ Network Settings→ ENTER E
IP Setting
Enter manually
IP Address
Network Settings
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
***.
***.
***.
Subnet Mask
Gateway
Save
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***
***
***
Close
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: kui üksuse IP Setting olekuks on seatud Enter manually, sisestage IP Address käsitsi.
•• Subnet Mask: kui üksuse IP Setting olekuks on seatud Enter manually, sisestage Subnet Mask käsitsi.
•• Gateway: kui üksuse IP Setting olekuks on seatud Enter manually, sisestage Gateway käsitsi.
――Kui suvandi olekuks on määratud Obtain automatically, ei kuvata teavet üksuste IP Address/Subnet Mask/
Gateway kohta.
54
MagicInfo Player I
HOME
Valige allikaks MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I avaldab ja esitab serverist või ühendatud seadmest mitmesugust sisu, sh loodud ja
multimeediumisisu (pildid, videod ja helisisu).
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
55
ID Settings
Määrake komplektile ID.
HOME
Device ID
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Vajutage numbri valimiseks nuppe u/d ja seejärel vajutage nuppu E.
Sisestage sisendsignaali vastuvõtuks sisendkaabliga ühendatud toote ID-number. (Vahemik: 0~224)
――Sisestage soovitud number kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.
Device ID Auto Set
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Saate määrata ID-numbri automaatselt kõigile seotud toodetele.
PC Connection Cable
Saate valida viisi, kuidas luua ühendust MDC-ga, et võtta vastu MDC-signaali.
•• RS232C cable
saate suhelda MDC-ga RS232C-stereokaabli kaudu.
•• RJ45(LAN) cable
saate suhelda MDC-ga RJ45-kaabli kaudu.
56
Clone Product
Saate toote seaded eksportida välisesse mäluseadmesse. Saate ka importida seadeid välisest mäluseadmest.
HOME
Kui välisest mäluseadmest ei leita topeltfaili
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
See suvand on kasulik, kui määrate samad sätted mitmele seadmele.
1
Ühendage väline mäluseade, seejärel käivitage funktsioon Clone Product.
2
Kuvatakse teade No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the
external storage device?.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kui välises mäluseadmes leitakse topeltfail
1
Ühendage väline mäluseade, seejärel käivitage funktsioon Clone Product.
2
Kuvatakse teade Settings file found on the external storage device. Please select an option..
Käivitage funktsioon Import from External Storage või Export to External Storage.
–– Import from External Storage: saate välisesse mäluseadmesse salvestatud seaded kopeerida tootesse.
–– Export to External Storage: saate toote seaded kopeerida välisesse mäluseadmesse.
――Kui konfigureerimine on lõpule viidud, taaskäivitub seade automaatselt.
57
More settings
HOME
Avaneb pildiseadete menüü.
→ More settings → ENTER E
More settings
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
58
Peatükk 06
Ekraani reguleerimine
Konfigureerige suvandi Picture sätteid (Backlight, Color Tone jne).
Funktsiooni Picture menüüsuvandite paigutus võib erineda sõltuvalt seadmest.
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Support
Picture Mode
Picture
Picture Mode
Office & School
Backlight
50
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Brightness
50
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
Contrast
50
Sharpness
100
Color
50
Tint (G/R)
50
•• Shop & Mall
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Office & School
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Terminal & Station
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
–– Valige olenevalt pildirežiimist Video/Image või Text.
•• Calibration
selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management abil
kohandatud heleduse, värvi, gamma ja ühtsuse sätteid.
–– Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv,
gamma ja ühtsus, kasutades värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management.
–– Programmi Advanced Color Management allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/
displaysolutions.
59
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
Teie seadmel on mitmeid suvandeid pildikvaliteedi reguleerimiseks.
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Reguleerib värvitemperatuuri, et saavutada loomulikum pilt.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture Mode
White Balance
Picture Modeseaded
•• Reset: Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
Kohandatavad suvandid
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness
Calibration
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color
Gamma
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Saate reguleerida esmase värvi intensiivsust.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim
Gamma.
――Kui teete muudatusi suvandites Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color või Tint
(G/R), reguleeritakse OSD-menüüd vastavalt.
――Saate reguleerida ja salvestada iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
――Pildi heleduse alandamine vähendab voolutarbimist.
Calibrated Value
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
Color Temperature
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
Saate reguleerida värvi temperatuuri. (Vahemik: 2800K-16 000K)
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Color
Temperature.
Valige, kas rakendada värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management abil
kohandatud heleduse, värvi, gamma ja ühtsuse seadeid režiimidele Teave ja Reklaam.
•• Don't Apply / Apply
――Programmi Advanced Color Management allalaadimiseks külastage veebisaiti www.
samsung.com/displaysolutions.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim
Calibrated Value.
60
Picture Options
Dynamic Backlight
Saate automaatselt taustavalgust reguleerida, et saavutada hetkeolukorrale vastav parim
võimalik ekraanikontrast.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Picture Mode
Picture Modeseaded
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Kohandatavad suvandid
Backlight.
Video/Image
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Text
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Calibration
•• Off / On
――Kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On, inaktiveeritakse režiim Dynamic
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Color Tone
Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Text.
•• Off / Cool / Standard / Warm
Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Video/Image.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Color
Tone.
――Reguleerida ja salvestada saab iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
UHD COLOR
•• HDMI1 : Off / On
•• HDMI2 : Off / On
•• DisplayPort : Off / On
――UHD-sisendallika lubamiseks valige suvandi UHD COLOR seadeks On.
――Kui monitorid on ühendatud UHD-eraldusvõime kasutamise ajal Loopouti kaudu, valige
kõigis monitorides suvandi UHD COLOR seadeks On.
――Loopouti kaudu saab ühendada UHD-eraldusvõime kasutamisel kuni 25 monitori.
――Režiimi UHD COLOR kasutamiseks HDMI-kaabli kaudu on soovitatav kasutada HDMIkaablit, mis ühildub HDMI 2.0-ga. Veenduge, et kaabel oleks lühem kui 2m.
――Suvandi UHD COLOR puhul seadete On ja Off vahel lülitumiseks kulub veidi aega.
――Kui HDMI-/DP-konnektor, mille puhul on lubatud UHD COLOR, on ühendatud seadmega,
mis ei toeta UHD-sisu, siis ei pruugi seade korralikult töötada. Ühendage seade, mis toetab
UHD-sisu.
HDMI Black Level
Saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
•• Auto / Low / Normal
――See suvand pole saadaval, kui sisendallikaks on määratud PC.
61
Picture Size
Position
Reguleerib pildi asendit.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Saate valida ekraanil kuvatava pildi suuruse ja kuvasuhte.
Picture Size
Position on saadaval ainult juhul, kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Screen Fit.
――Seade Screen Fit suvandis Picture Size on aktiveeritud ainult siis, kui suvandi Picture Mode
seadeks on valitud Videos/Images ja aktiivne on režiim DVI.
――Funktsiooni Position kasutamiseks pärast oleku Screen Fit valimist järgige neid samme.
Olenevalt praegusest sisendallikast kuvatakse erinevad ekraani reguleerimise suvandid.
1
Vajutage nuppu d, et valida funktsiooni Position. Vajutage nuppu E.
Üksuse Picture Size saadaolevad suvandid võivad erineda sõltuvalt sellest, kas suvandi Picture
Mode olekuks on määratud Video/Image või Text.
2
Vajutage nuppu u või d, et liigutada pilti.
3
Vajutage nuppu E.
•• 16:9: määrab pildile 16:9 lairežiimi.
•• Zoom1: kasutage keskmise suurenduse jaoks. Lõikab ära ülemise serva ja küljed.
•• Zoom2: kasutage tugevama suurenduse jaoks.
•• Smart View 1: vähendab 16:9 pilti 50%.
――Smart View 1 on aktiveeritud ainult režiimides HDMI1, HDMI2.
•• Smart View 2: vähendab ekraanirežiimi 16:9 üla- ja alaveerist 25% võrra.
――Smart View 2 on aktiveeritud ainult režiimides HDMI1, HDMI2.
•• Wide: suurendab pildi kuvasuhet, et see sobituks tervele ekraanile.
•• 4:3: määrab pildile tavalise (4:3) režiimi.
――Ärge seadistage seadet 4:3 formaadile pikaks ajaks.
Vasakul ja paremal kuvatavad ääred või kuva ülemine ja alumine serv võivad põhjustada
pildi sissepõlemist, mida ei kata garantii.
•• Screen Fit: kuvab täispildi ilma väljalõigeteta, kui sisestatakse DVI, HDMI1, HDMI2 (720p
/ 1080i / 1080p) signaale.
――Seade Screen Fit suvandis Picture Size on aktiveeritud ainult siis, kui suvandi Picture
Mode seadeks on valitud Videos/Images ja aktiivne on režiim DVI.
•• Custom: võimaldab muuta eraldusvõimet, et see sobiks kasutaja eelistustega.
――Seade Custom suvandis Picture Size on aktiveeritud ainult siis, kui suvandi Picture Mode
seadeks on valitud Videos/Images ja aktiivne on režiim DVI.
•• Original: pildid kuvatakse originaalse pildikvaliteediga.
――Portide saadavus võib mudelist sõltuvalt erineda.
Zoom/Position
Saate kohandada ekraani suurust ja asendit.
Seda suvandit saab konfigureerida, kui sisendallikas toetab sagedust 1080i või 1080p ja
üksuse Picture Size olekuks on Custom.
――Seade Custom suvandis Picture Size on aktiveeritud ainult siis, kui suvandi Picture Mode
seadeks on valitud Videos/Images ja aktiivne on režiim DVI.
――Funktsiooni Zoom/Position kasutamiseks pärast oleku Custom valimist järgige neid
samme.
1
Vajutage nuppu d, et valida funktsiooni Zoom/Position. Vajutage nuppu E.
2
Valige Zoom või Position. Vajutage nuppu E.
3
Vajutage nuppu u/d/l/r, et liigutada pilti.
4
Vajutage nuppu E.
――Kui soovite lähtestada pildi selle algsele asetusele, valige suvand Reset kuval Zoom/
Position. Pilt seadistatakse selle vaikeasetusele.
62
Resolution
Kui pilt ei ole normaalne isegi siis, kui graafikakaardi resolutsioon on üks alltoodutest, saate
pildi kvaliteedi optimeerida, kui valite selle menüü abil tootele sama resolutsiooni, mis arvutil.
Saadaolevad eraldusvõimed: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
Picture Off
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Suvandi Picture Off valimisel lülitub ekraan välja. Helitugevus pole inaktiveeritud.
Ekraani sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu peale helitugevusnupu.
Auto Adjustment
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
――Saadaval ainult režiimis PC.
Saate reguleerida sageduse väärtusi/asetusi ning peenhäälestada sätteid automaatselt.
Reset Picture
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Saate lähtestada praeguse pildirežiimi vaikesätted.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Reset
Picture.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
――Saadaval ainult režiimis PC.
•• Coarse / Fine
eemaldab või vähendab pildimüra.
Kui müra ei eemaldata peenhäälestamise poolt, kasutage funktsiooni Coarse, et
reguleerida sagedust võimalikult hästi (Coarse) ning peenhäälestage uuesti. Kui müra on
eemaldatud, reguleerige pilti uuesti, et see oleks joondatud kuva keskkohaga.
•• Position
arvuti ekraani asetuse reguleerimiseks, kui see pole keskel või ei sobitu seadme
ekraanile.
Vajutage nuppu ▲ või ▼, et reguleerida vertikaalset asetust. Vajutage nuppu ◀ või ▶, et
reguleerida horisontaalset asetust.
•• Image Reset
lähtestab pildi vaikesätetele.
63
Peatükk 07
OnScreen Display
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Display Orientation
OnScreen Display
Display Orientation
Screen Protection
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
Message Display
Menu Language
Reset OnScreen Display
Support
English
Onscreen Menu Orientation
Saate määrata menüüekraani suuna.
•• Landscape: menüü kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikimisi).
•• Portrait: menüü kuvatakse vertikaalrežiimis seadme ekraani paremas servas.
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Source Content Orientation
Saate määrata tootega ühendatud välisseadmete sisu suuna.
•• Landscape: ekraani kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikeseadistus).
•• Portrait: ekraani kuvatakse vertikaalrežiimis.
――Paigutusega Portrait režiimi ei toetata, kui kasutatakse UHD-eraldusvõimet.
Aspect Ratio
Saate määrata pööratud ekraani olema kas täisekraani või originaalekraani.
•• Full Screen: pööratud ekraani kuvatakse täisekraanil.
•• Original: pööratud ekraani kuvatakse originaalse kuvasuhtega.
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Source Content Orientation olekuks on seadistatud Portrait.
64
Screen Protection
Timer
Saate määrata taimeri suvandile Screen Protection.
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Funktsioon Screen Protection lõpetab automaatselt pärast määratletud aega.
Ekraani sissepõlemise võimaluse vähendamiseks on see seade varustatud ekraani
sissepõlemise vältimise tehnoloogiaga Pixel Shift.
Pixel Shift liigutab pilti natuke ekraanil.
Suvandi Pixel Shift ajaseade võimaldab teil programmeerida pildi liikumiste vahelise aja
minutites.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
–– Off
–– Repeat: määratletud intervalli tagant kuvatakse sissepõlemist takistav muster.
–– Interval: määratletud aja jooksul kuvatakse sissepõlemist takistav muster (algusest
kuni lõpuajani).
――Kui suvand Clock Set on konfigureeritud, aktiveeritakse suvand Interval.
――Period, Start Time ja End Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Timer olekuks on
Pixel Shift
seadistatud Repeat või Interval.
Saate minimeerida pildi sissejäävust, liigutades piksleid natuke horisontaalselt või
vertikaalselt.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical ja Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Pixel Shift olekuks
on seadistatud On.
•• Horizontal: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.
•• Vertical: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.
•• Time: saate seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.
Funktsiooni Pixel Shift saadaolevad sätted ja optimaalsed sätted
Saadaolevad sätted
Optimaalsed sätted
•• Period: saate määrata ajaintervalli funktsiooni Screen Protection aktiveerimiseks.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Repeat on valitud suvandile Timer.
•• Start Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni aktiveerimise algusaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
•• End Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni inaktiveerimise lõpuaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
Immediate Display
Ekraanisäästja valimine, mida soovite kuvada kohe.
•• Off / Fading Screen
Horizontal (pikslit)
0~4
4
Vertical (pikslit)
0~4
4
Side Gray
Time (minutit)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
Kui ekraani kuvasuhteks on seadistatud 4:3, reguleerige ekraani kaitsmiseks külgedel olevate
valgete veeriste heledust.
――Funktsiooni Pixel Shift väärtus võib erineda sõltuvalt seadme suurusest (tollides) ja
•• Off / Light / Dark
režiimist.
――Liikumatu pildi või 4:3 formaadis väljundi kuvamine pikema aja jooksul võib põhjustada
pildi sissejäävust. See pole seadme defekt.
65
Message Display
Menu Language
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
Source Info
Saate valida menüükeele.
――Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle. See ei rakendu teistele arvuti
Saate valida, kas sisendallika muutumise korral kuvatakse allika ekraanimenüü.
funktsioonidele.
•• Off / On
No Signal Message
Saate valida, kas signaali mittetuvastamisel kuvatakse signaali puudumise ekraanimenüü.
•• Off / On
Reset OnScreen Display
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
See suvand taastab suvandi OnScreen Display tehase vaikeseaded.
MDC Message
Saate valida, kas toote juhtimisel MDC-ga kuvatakse MDC ekraanimenüü.
•• Off / On
66
Peatükk 08
System
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Support
Setup
System
Setup
Time
MENU m → System → Setup → ENTER E
MagicInfo I Source
Tehke esmase seadistuse toimingud, nagu tegite toote esmakordsel kasutamisel.
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
77
Time
MENU m → System → Time → ENTER E
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate konfigureerida suvandit Clock Set või Sleep Timer. Samuti saate määrata seadme määratud ajal
automaatselt sisse või välja lülituma, kasutades funktsiooni Timer.
――Praeguse kellaaja kuvamiseks vajutage nuppu INFO.
Clock Set
Valige Clock Set. Valige Date või Time ja seejärel vajutage nuppu E.
Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või vajutage üles- ja allanoolt. Ühelt väljalt järgmisele
liikumiseks kasutage vasak- ja paremnoolt. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu E.
――Saate määrata suvandi Date ja Time otse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil numbrinuppe.
67
DST
Auto Source Switching
Saate lülitada DST-funktsiooni (suveaeg) sisse või välja.
Off / On
•• Start Date: saate määrata suveaja alguskuupäeva.
•• End Date: saate määrata suveaja lõppkuupäeva.
•• Time Offset: saate määrata oma ajavööndi ajanihke.
Sleep Timer
Saate automaatselt lülitada seadme välja pärast eelseadistatud aja möödumist.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Aja valimiseks kasutage üles- ja allanoolt ning seejärel vajutage nuppu E. Funktsiooni
Sleep Timer tühistamiseks valige Off.
Power On Delay
Mitme toote ühendamisel reguleerige iga toote sisselülitusaega (vahemikus 0–50 sekundit),
et vältida toite ülekoormust.
MagicInfo I Source
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
――Funktsioon MagicInfo I Source on saadaval, kui ühendatud on võrguboks (müügil eraldi).
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Kui monitor lülitatakse sisse nii, et suvand Auto Source Switching on olekus On ja eelnev
videoallika valik pole aktiivne, otsib monitor automaatselt aktiivse videosignaali jaoks
erinevaid video sisendallikaid.
Auto Source Switching
Kui suvandi Auto Source Switching olekuks on seadistatud On, otsitakse aktiivse video jaoks
monitori videoallikat automaatselt.
Valik Primary Source aktiveeritakse, kui praegust videoallikat ei tunta ära.
Valik Secondary Source aktiveeritakse, kui ühtki esmast videoallikat pole saadaval.
Kui ei tuvastata esmast ega teisest sisendallikat, otsib kuvar kaks korda aktiivset allikat,
kontrollides mõlemal korral esmast ja teisest allikat. Kui mõlemad otsingud nurjuvad, naaseb
kuvar esimesele videoallikale ja kuvab teate signaali puudumise kohta.
Kui valiku Primary Source olekuks on seadistatud All, otsib monitor aktiivset videoallikat
tuvastada püüdes kõik videoallika sisendid kaks korda järjest läbi ja pöördub järjestuse
esimese videoallika juurde tagasi, kui videot ei leita.
Primary Source Recovery
Valige, kas lülitada valitud esmasele sisendallikale, kui esmane sisendallikas ühendatakse.
――Funktsioon Primary Source Recovery inaktiveeritakse, kui suvandi Primary Source olekuks
on seadistatud All.
Kaugjuhtimispuldi nupu MagicInfo Player I vajutamisel kuvatakse võrguboksiga (müügil
eraldi) ühendatud sisu.
•• DVI / DisplayPort
68
Primary Source
Standby Control
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Primary Source.
Saate ekraani seadistada sisendsignaali vastuvõtmisel lülituma ooterežiimile.
Secondary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Secondary Source.
――Funktsioon Secondary Source inaktiveeritakse, kui suvandi Primary Source olekuks on
seadistatud All.
•• Auto
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveerub energiasäästurežiim isegi juhul, kui allikaseade
on monitoriga ühendatud.
Kui ühtegi allikaseadet pole ühendatud, kuvatakse teade No Signal.
•• Off
Kui sisendsignaalid puuduvad, kuvatakse teade No Signal.
――Kui allikaseade on ühendatud ja kuvatakse teade No Signal, kontrollige kaabliühendust.
Power Control
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Auto Power On
See funktsioon lülitab toote sisse kohe, kui see vooluvõrku ühendatakse. Toitenuppu pole vaja
vajutada.
•• Off / On
PC Module Power
Arvutimooduli saab LFD-st eraldi sisse/välja lülitada.
――Kui suvandi No Signal Message seadeks on valitud Off, siis teadet No Signal ei kuvata.
Sellisel juhul valige suvandi No Signal Message seadeks On.
•• On
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveeritakse energiasäästurežiim.
Network Standby
See funktsioon hoiab võrgutoidet sisselülitatuna, kui toode lülitatakse välja.
•• Off / On
Power Button
Toitenupu saab määrata kas toidet sisse lülitama või toidet sisse/välja lülitama.
•• Power On Only: saate määrata toitenupu toidet sisse lülitama.
•• Power On/Off: saate määrata toitenupu toidet sisse/välja lülitama.
Synced Power-On
LFD väljalülitamiseks ilma arvutimoodulit välja lülitamata valige Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Arvutimooduli sisselülitamiseks ilma LFD-d sisse lülitamata valige Off.
•• Off / On
69
Eco Solution
No Signal Power Off
Saate säästa toidet, lülitades seadme välja, kui ühestki allikast ei võeta vastu signaali.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Energy Saving
Saate vähendada toite tarbimist, reguleerides ekraani heledust.
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
――See suvand on aktiveeritud ainult juhul, kui suvand Clock Set on konfigureeritud.
Screen Lamp Schedule
Saate lubada või keelata lambi ajakava.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Funktsioon on inaktiveeritud, kui ühendatud arvuti on energiasäästurežiimis.
――Seade lülitub määratletud ajal automaatselt välja. Aega saab vajadusel muuta.
Auto Power Off
Toode lülitub ülekuumenemise vältimiseks automaatselt välja, kui te ei vajuta määratud aja
jooksul kaugjuhtimispuldil ega puuduta seadme esipaneelil ühtegi nuppu.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Temperature Control
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
See funktsioon mõõdab toote sisetemperatuuri. Teil on võimalik määrata vastuvõetav
temperatuurivahemik.
Time
Vaiketemperatuur on 77°C.
Paneeli heledus muutub määratud ajal suvandis Lamp määratud tasemele.
Soovituslik temperatuur suvandi Temperature Control jaoks on 75°C–80°C (eeldusel, et
ümbritsev temperatuur on 40°C).
――Ekraan muutub tumedamaks, kui temperatuur ületab määratud temperatuuripiiri. Kui
Lamp
Saate reguleerida paneeli heledust. Mida lähemal on väärtus 100-le, seda heledam on paneel.
temperatuur jätkab tõusmist, lülitub toode ülekuumenemise vältimiseks välja.
•• 0 ~ 100
70
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Kuvatakse ekraan Change PIN.
Power On Button
lülitage see funktsioon sisse, et lubada kaugjuhtimispuldi toitenupuga seadme sisselülitamine,
kui Safety Lock on lubatud.
•• Off / On
Valige oma PIN-koodiks ükskõik milline neljanumbriline kood ja sisestage see väljale Enter a
new PIN.. Sisestage sama neljanumbriline kood väljale Enter the PIN again..
HDMI Hot Plug
Kui ekraan Confirm kaob, vajutage nuppu OK. Seade jätab teie uue PIN-koodi meelde.
――Vaikeparool: 0 - 0 - 0 - 0
Seda funktsiooni kasutatakse DVI/HDMI-allikaseadme sisselülitamise viivituse
aktiveerimiseks.
•• Off / On
General
Frame Alignment
MENUm → System → General → ENTERE
Security
Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
MENU m → System → Frame Alignment → ENTER E
See menüü on mõeldud kõrguste erinevuste korrigeerimiseks, kui kasutusel on Video Wall.
•• Auto: aktiveerib menüü paaris ridade puhul vastavalt seadetele H / V / Position jaotises
Video Wall.
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Enter PIN.
•• Off: lülitab menüü Frame Alignment välja.
Safety Lock
•• On: lülitab menüü sisse olenemata sellest, kas Video Wall on sisse lülitatud.
Seadistab turvaluku funktsiooni.
•• Off / On
Kõik seadme ja kaugjuhtimispuldi menüüd ning nupud, v.a kaugjuhtimispuldi nupp LOCK,
lukustatakse funktsiooni Safety Lock poolt.
Menüüde ja nuppude avamiseks vajutage nuppu LOCK ja seejärel sisestage parool (vaikeparool:
0 - 0 - 0 - 0).
Reset System
MENU m → System → Reset System → ENTER E
See suvand taastab suvandi System tehase vaikesätted.
71
Peatükk 09
Heli reguleerimine
Saate konfigureerida seadme helisätteid (Sound).
Picture
OnScreen Display
System
HDMI Sound
Sound on Video Call
Reset Sound
Sound
?
HDMI Sound
Sound
AV(HDMI)
Current Source
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Valige, kas heli edastab AV(HDMI) või PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
Support
Sound on Video Call
–– Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Saate valida videokõne ajal kuulatava heliväljundi.
•• Current Source / Video Call
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda. Saate lähtestada helisätted tehase vaikeolekule.
72
Peatükk 10
Tugi
Software Update
Go to Home
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Menüü Software Update võimaldab teil täiendada oma seadme tarkvara uusima versiooni
vastu.
――Olge ettevaatlik, et te ei lülita toidet välja enne, kui täiendamine on lõpule viidud. Seade
Sellele pääseb juurde kaugjuhtimispuldi nuppu HOME
lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, kui tarkvara täiendamine on lõpule viidud.
――Kui täiendate tarkvara, taastatakse kõikide tehtud video- ja helisätete vaikeolek. Soovitame
teil kirjutada oma sätted üles, et nende seadistamine oleks pärast täiendamist lihtsam.
Contact Samsung
vajutades.
Go to Home võimaldab esitada mitmesugust sisu mäluseadmest või ühendatud võrgu kaudu.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
See suvand taastab monitori kõik tehase vaikesätted.
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Vaadake seda teavet, kui teie seade ei tööta korralikult või kui soovite täiendada tarkvara.
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas helistada meie kõnekeskusesse ning kuidas laadida alla
seadmeid ja tarkvarasid.
――Contact Samsung ning leidke seadme Model Code ja Software Version.
73
Peatükk 11
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
Enne Samsungi
klienditeeninduskeskusse helistamist
testige toodet järgmiselt. Probleemi
püsimisel pöörduge Samsungi
klienditeeninduskeskuse poole.
Toote testimine
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilkuma, kuigi toode on arvutiga korralikult ühendatud, viige läbi toote testimine.
Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige
arvutisüsteemi, videokontrollerit ja
kaablit.
1
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
2
Eemaldage tootelt kõik kaablid.
3
Toote sisselülitamine.
4
Kui kuvatakse teade No Signal, töötab seade normaalselt.
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kui valitud on režiim, mis ületab toetatud eraldusvõime, kuvatakse hetkeks teade Not Optimum Mode
(vaadake toetatud eraldusvõimete jaotist).
74
Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.
Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi
lahendamiseks reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
PC kuvatakse suvandis Source, kui arvuti pole ühendatud.
PC kuvatakse alati suvandis Source, sõltumata sellest, kas arvuti on ühendatud või mitte.
Ekraaniprobleem
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.
Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja
sagedust.
Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja seadke maksimaalne eraldusvõime ning
sagedus vastavalt toote spetsifikatsioonidele.
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
75
Ekraaniprobleem
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Reguleerige suvandit Coarse ja Fine.
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega
ühilduvasse vahemikku. Seejärel muutke vajadusel ekraanisätteid, vaadates toote
menüüjaotist Additional Information ja standardsete signaalirežiimide tabelit.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast.
Valge ei ole päris valge.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi White Balance sätteid.
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1
sekundi järel.
Toode on energiasäästurežiimis.
Seade lülitub automaatselt välja.
Avage menüü System ja veenduge, et suvandi Sleep Timer olekuks on seadistatud Off.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Kui seade on ühendatud arvutiga, kontrollige arvuti toiteolekut.
Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud seadme ja vooluvõrguga.
Kui ühendatud seadmest ei tuvastata signaali, lülitub seade automaatselt 10–15 minuti pärast
välja.
Seadme pildikvaliteet erineb võrreldes kaupluse omaga,
kust seade osteti.
Kõrglahutusega (HD) pildikvaliteedi saavutamiseks kasutage HDMI-kaablit.
76
Ekraaniprobleem
Monitori ekraan ei näe välja normaalne.
Kodeeritud videosisu tõttu võib ekraan tunduda rikutuna stseenides, kus on kiiresti liikuvaid
objekte, näiteks spordisündmused või märulifilmid.
Madala signaalitaseme või pildikvaliteedi tõttu võib ekraan tunduda rikutud. See ei tähenda,
et seade on katki.
Ühemeetrise raadiuse kaugusel olev mobiiltelefon võib põhjustada staatilisust analoog- või
digitaalseadmetes.
Eredus ja värv ei näe välja normaalsed.
Avage menüü Picture ja reguleerige ekraanisätteid, nagu Picture Mode, Color, Brightness ja
Sharpness.
Avage menüü System ja reguleerige suvandi Energy Saving sätteid.
Lähtestage ekraanisätete vaikeolek.
Ekraani servades on näha murtud jooni.
Kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Screen Fit, muutke seadistuseks 16:9.
Ekraanil kuvatakse jooned (punased, rohelised või
sinised).
Need jooned kuvatakse, kui monitori üksuses DATA SOURCE DRIVER IC on defekt. Probleemi
lahendamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Monitori kuva tundub olevat ebastabiilne ja seejärel
tardub.
Kuva võib tarduda, kui kasutatakse soovitatust erinevat eraldusvõimet või kui signaal pole
stabiilne. Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks soovitatud eraldusvõime.
77
Ekraaniprobleem
Kuva ei saa näidata täisekraanil.
Skaleeritud SD-sisufail (4:3) võib põhjustada musti ribasid mõlemal pool HD-kanali ekraani.
Video, mille kuvasuhe erineb seadme omast, võib põhjustada musti ribasid ekraani üla- ja
allservas.
Muutke seadmes või allikaseadmes ekraani suuruse seadistust täisekraanile.
Heliprobleem
Heli puudub.
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige
arvuti helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Video on saadaval, kuid heli pole.
Kui ühendatud on HDMI-kaabel, kontrollige arvutis audioväljundi sätteid.
Kui kasutatakse allikaseadet
•• Veenduge, et audiokaabel on korralikult ühendatud seadme audiosisendi pordiga.
•• Kontrollige allikaseadme audioväljundi sätteid.
(Näiteks kui monitoriga on ühendatud HDMI-kaabel, peab kaabliboksi audioseadistuseks
võibolla muutma HDMI.)
Kui kasutatakse DVI-HDMI-kaablit, on vaja eraldi audiokaablit.
Kui seadmel on kõrvaklappide port, veenduge, et sellega pole midagi ühendatud.
Ühendage toitejuhe uuesti seadmega ja taaskäivitage seade.
78
Heliprobleem
Kõlaritest kostub staatilisust.
Kontrollige kaabliühendust. Veenduge, et audiosidendi pordiga pole ühendatud videokaabel.
Kontrollige pärast kaabli ühendamist signaali tugevust.
Madal signaal võib põhjustada rikutud heli.
Heli on kuulda, kui helitugevus on vaigistatud.
Reguleerige väliskõlarite helitugevust.
Põhikõlarite helisätted ei ole seotud seadme sisekõlarite helisätetega.
Seadme helitugevuse reguleerimine või vaigistamine ei mõjuta välisvõimendit (dekooderit).
Kaugjuhtimispuldi probleem
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).
Kontrollige, ega patareid pole tühjad.
Kontrollige voolutõrget.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või neoonmärke.
Allikaseadme probleem
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.
79
Muud probleemid
Seade lõhnab plastiku järele.
Plastiku lõhn on normaalne ja kaob aja jooksul.
Heli või pilt katkeb vahel.
Kontrollige kaabliühendust ja vajadusel ühendage see uuesti.
Väga jäiga või jämeda kaabli kasutamine võib rikkuda heli- ja videofaile.
Veenduge, et juhtmed on vastupidavuse tagamiseks piisavalt paindlikud. Seadme
paigaldamisel seinale soovitame kasutada täisnurkseid juhtmeid.
Seadme servades on väiksed osakesed.
Osakesed kuuluvad seadme kujundusse. Seade pole defektiga.
Kui proovin muuta arvuti eraldusvõimet, kuvatakse teade
„Mode not Supported”.
Teade „Mode not Supported” kuvatakse siis, kui sisendallika eraldusvõime ületab monitori
maksimaalse eraldusvõime.
Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks monitori poolt toetatud
eraldusvõime.
Kõlaritest ei kostu HDMI-režiimis heli, kui ühendatud on
DVI-HDMI-kaabel.
DVI-kaablid ei edasta heliandmeid.
Funktsioon HDMI Black Level ei tööta korralikult HDMIseadmes koos YCbCr väljundiga.
See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on
seadmega ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.
HDMI-režiimis ei ole heli.
Kuvatavad pildivärvid ei näe välja normaalsed. Video või heli ei pruugi olla saadaval. See võib
juhtuda, kui seadmega on ühendatud allikaseade, mis toetab ainult HDMI-standardi vanemat
versiooni.
Heli edastamiseks veenduge, et audiokaabel on ühendatud õige sisendpesaga.
Probleemi esinemisel ühendage koos HDMI-kaabliga audiokaabel.
Mõned arvuti graafikakaardid ei pruugi automaatselt tuvastada HDMI-signaale, mis ei sisalda
heli. Sel juhul valige helisisend käsitsi.
Helisisend
Ekraani režiim
Arvuti
Automaatne
Arvuti sätted
DVI PC
Audio In (stereopordid)
Arvuti sätted
80
Muud probleemid
HDMI-CEC ei tööta.
See toode ei toeta HDMI-CEC-funktsiooni.
Selleks et kasutada mitut HDMI-CEC-funktsiooniga ühilduvat välisseadet, mis on ühendatud
toote portidesse HDMI1 ja HDMI2 lülitage HDMI-CEC-funktsioonid kõigis välisseadmetes
välja. Välisseadmed on näiteks Blu-ray- ja DVD-mängijad.
Välisseadme kasutamine, kui selle HDMI-CEC-funktsioon on aktiveeritud, võib teiste
välisseadmete töö automaatselt peatada.
HDMI-CEC seadete muutmiseks vaadake seadme kasutusjuhendit või võtke abi saamiseks
ühendust seadme tootjaga.
Infrapunasensor ei tööta.
Veenduge, et sensori tuli hakkab põlema, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu.
•• Kui sensori tuli ei hakka põlema, lülitage seade tagaküljel olevast toitelülitist välja ja
uuesti sisse.
(Toite LED-tuli hakkab punaselt põlema, kui ekraan on välja lülitatud.)
Kui sensori tuli ei hakka pärast seadme toitelülitist välja- ja sisselülitamist ikkagi
põlema, võib sisemise pesa ühendus olla katkenud.
Võtke seadme paranduseks ühendust lähima teeninduskeskusega.
•• Kui põlev sensori tuli ei hakka kaugjuhtimispuldil nuppu vajutades punaselt vilkuma,
võib infrapunasensor olla kahjustatud.
Võtke seadme paranduseks ühendust lähima teeninduskeskusega.
•• See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on
seadmega ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.
Kui käivitate arvuti ja sisendallikaks on määratud
DisplayPort, siis BIOS-i ja käivitusekraani ei kuvata.
•• Käivitage arvuti, kui seade on sisse lülitatud või kui sisendallikaks pole määratud
DisplayPort.
81
Küsimused & vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.
•• Windows XP: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted → Täpsemalt → Monitor
ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
•• Windows ME/2000: Avage suvandid Juhtpaneel → Kuva → Sätted → Täpsemalt → Monitor ning reguleerige
sagedust suvandis Monitori sätted.
–– Lisateavet reguleerimise
kohta leiate oma lauaarvuti või
graafikakaardi kasutusjuhendist.
•• Windows Vista: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta → Kuvasätted →
Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
•• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda eraldust → Täpsemad
sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda eraldust →
Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
•• Windows 10: avage suvandid Sätted → Süsteem → Kuvamine → Täpsemad kuvasätted → Kuva adapteri
atribuudid → Kuvar ja kohandage jaotises Kuvari sätted suvandit Ekraani värskendussagedus.
Kuidas saab muuta eraldusvõimet?
•• Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted ja reguleerige
eraldusvõimet.
•• Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel → Kuva → Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärastamine → Kuvasätted
ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Eraldusvõime reguleerimine
ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda eraldust
ning reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 10: avage suvandid Sätted → Süsteem → Kuvamine → Täpsemad kuvasätted ja kohandage
eraldusvõimet.
82
Küsimus
Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?
Vastus
•• Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
kujundused → Kuva → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel →
Kuva → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärastamine → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i
kaudu.
•• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärastamine → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i
kaudu.
•• Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted → Juhtpaneel →
Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta → Ekraanisäästja sätted või avage arvutis BIOS
SETUP.
•• Windows 10: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted →
Isikupärastamine → Lukustuskuva → Ekraani ajalõpu sätted → Toide ja unerežiim või
avades arvuti BIOS SETUP-i.
83
Peatükk 12
Tehnilised andmed
Üldandmed
- Suurus
Mudeli nimi
Paneel
- Ekraani mõõtmed
H
UH46F5
Suurus
Klass 46 (45,9 tolli / 116,8 cm)
Ekraani
mõõtmed
1018,4 mm (H) x 573,0 mm (V)
Toiteallikas
Keskkonna-alased asjaolud
Vahelduvvool 100–240 V (+/- 10%), 60/50 Hz ± 3 Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.
Kasutamine
Temperatuur: 0 –40 C (32–104 F)
Õhuniiskus: 10–80 %, mittekondenseeruv
Hoiustamine
Temperatuur: -20 –45 C (-4–113 F)
Õhuniiskus: 5–95 %, mittekondenseeruv
V
――Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja
arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid. Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral
kohandada.
――Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
――See on A-klassi toode. Koduses keskkonnas võib see toode põhjustada raadiohäireid, mille korral võib kasutajal olla vaja sobivaid meetmeid rakendada.
――Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung Electronics veebilehte.
84
Eelseadistatud ajastusrežiimid
――Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui
kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud
optimaalne eraldusvõime.
――Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-seadme LCD-seadme vastu, kontrollige sagedust. Kui LCD-seade ei toeta 85 Hz, muutke CDT-seadet kasutades
vertikaalset sagedust 60 Hz-ni, enne kui vahetate selle LCD-seadme vastu.
–– Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
–– Vertikaalsagedus
Vaatajale pildi näitamiseks kuvab
seade ühte pilti mitu korda sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse
hertsides (Hz).
Mudeli nimi
Sünkroonimine
Eraldusvõime
UH46F5
Horisontaalsagedus
30–81 kHz, 30–134 kHz (DisplayPort), 30–90 kHz (HDMI)
Vertikaalsagedus
48–75 Hz, 56–75 Hz (DisplayPort), 24–75 Hz (HDMI)
Optimaalne
eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne
eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz, 3840 x 2160 sagedusel 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
Maksimaalne pikslisagedus
148,5 MHz (analoogne, digitaalne), 594 MHz (DisplayPort, HDMI)
Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu
standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates
graafikakaardi kasutusjuhendit.
85
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA/IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
86
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
87
Peatükk 13
Lisa
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
――Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise
eest tasu järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne
•• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib
suvandeid ilma toodet lahti võtmata.
•• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse
signaal jne)
•• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
•• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.
•• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
•• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
•• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
•• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
•• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
•• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd.
allteenusepakkuja või partneri mehaanik.
•• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
•• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
•• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu
•• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
•• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp,
filter, riba jne)
――Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege
esmalt kasutusjuhendit.
•• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu
kaudu ostnud.
88
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise
sissepõlemise vältimine
Parim pildikvaliteet
•• Seadme valmistamise omapära tõttu võib -ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1
ppm) heledam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
–– Alampikslite arv sõltuvalt -paneeli tüübist: 6.220.800
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab
pidevalt muutuvat videopilti. Kui LCD-paneel näitab fikseeritud pilti pikema aja jooksul
(rohkem kui 12 tundi), võib vedelkristalli juhtivate pikslite elektroodide vahel toimuda kerge
pingemuutus.
Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid
õhemaks. Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis. Selle ärahoidmiseks
tuleks vähendada kogunenud elektrilaengute erinevust.
――Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab õigetes tingimustes.
Musta maatriks
•• Pildikvaliteedi parandamiseks käivitage rakendus Auto Adjustment. Kui pärast funktsiooni
Auto Adjustment tekib ikka müra, reguleerige suvandit Coarse või Fine.
•• Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.
–– Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, aktiveerige energiasäästurežiim või
dünaamiline ekraanisäästja.
Allikas
Tavaline
elektrood (ITO)
Värvifilter
Äravool
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
Ekraani sissepõlemist takistava mustri seadistamine
Ekraani sissepõlemist takistav muster töötab ooterežiimis automaatselt.
•• Ekraani sissepõlemist takistava mustri inaktiveerimine
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe 2 → 2 → 7 → CH → 0.
Värav
TFT
Pikselelektrood
(ITO)
Mälumaht (Cs)
Andmesiin
Kui kaugjuhtimispuldi sensor vilgub ühe korra, on muster inaktiveeritud.
•• Ekraani sissepõlemist takistava mustri aktiveerimine
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe 2 → 2 → 7 → CH → 0.
Kui kaugjuhtimispuldi sensor vilgub koks korda, on muster aktiveeritud.
――Kui ekraan on lülitatud välja, töötab ekraani sissepõlemist takistav muster kahe tunni
jooksul.
――Ekraani sissepõlemist takistava mustri aktiveerituna hoidmisel tarbitakse rohkem toidet.
89
Järelkujutise sissepõlemise ennetamine
――Parim viis kaitsta seadet järelkujutise sissepõlemise eest on toite väljalülitamine või arvuti
või süsteemi seadistamine kasutama ekraanisäästjat. Olenevalt kasutusjuhistest võib ka
garantiiteenus olla piiratud.
•• Väljalülitamine, ekraanisäästja ja energiasäästurežiim
–– Lülitage toode pärast 12-tunnilist kasutamist kaheks tunniks välja.
–– Valige arvutis suvandid Kuvaatribuudid > Toiteallikas ning seadistage seadme
väljalülitumine.
–– Soovitatav on kasutada ekraanisäästjat.
Kõige parem on kasutada ühevärvilist või liikuva pildiga ekraanisäästjat.
•• Tavapärane värvimuutus
–– Kasutage kahte värvi
Iga 30 minuti järel vahetatakse kahte värvi, nagu näidatud ülalpool.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.
(Heledus: näitab värvi heledust või tumedust, mis erineb sõltuvalt väljastatava valguse
hulgast.)
――Vältige halli kasutamist, kuna see võib soodustada järelkujutise sissepõlemist.
――Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Tavapärane tekstivärvi muutus
–– Kasutage heledaid värve või sarnast heledust.
Intervall: Muutke teksti ja tausta värvi iga 30 minuti järel
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Liigutage ja muutke teksti iga 30 minuti järel, nagu näidatud allpool.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Kuvage aeg-ajalt liikuvat logoga pilti.
Intervall: kuvage liikuvat pilti koos logoga 60 sekundi jooksul pärast neljatunnist
kasutamist.
90
Litsents
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
91
Mõisted
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Iga ülaltoodud
laotussagedus näitab efektiivsete
laotusridade arvu, mis
otsustab ekraani eraldusvõime.
Laotussageduse tähiseks võib
olla i (interlaced – põimitud) või
p (progressive – progressiivne)
olenevalt laotusmeetodist.
- Laotus
Laotus tähendab pikslite saatmise
protsessi, mille käigus kujutis
moodustub progresseeruvalt.
Suurem pikslite arv edastab
selgema ja eredama pildi.
- Progressiivne
Progressiivses laotusrežiimis
skannitakse piksliridu ekraanil
ükshaaval (progressiivselt).
- Põimitud
Põimitud laotusrežiimis laotatakse
ülalt alla esmalt iga teine pikslirida
ja seejärel ülejäänud (veel
laotamata) piksliread.
Režiim Non-interlace ja
Interlace____ Režiim Non-Interlace
(järjestiklaotus) kuvab ekraani
horisontaalread järjest ülalt alla.
Režiim Interlace kuvab esmalt
paaritud read ja seejärel paarisread.
Režiimi Non-Interlace kasutatakse
peamiselt monitoride puhul, kuna
see muudab pildi selgemaks,
ning režiimi Interlace kasutatakse
peamiselt telerites.
Punktisamm____ Ekraan sisaldab
punaseid, rohelisi ja siniseid punkte.
Lühem punktidevaheline kaugus
annab kõrgema eraldusvõime.
Punktisamm näitab samavärviliste
punktide vahelist vähimat kaugust.
Punktisammu mõõdetakse
millimeetrites.
Vertikaalsagedus____ Vaatajale
pildi näitamiseks kuvab seade
üht kujutist palju kordi sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse
hertsides (Hz).
Näiteks 60 Hz tähendab, et üksikut
kujutist kuvatakse 60 korda
sekundis.
Horisontaalsagedus____ Ühe
rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
Allikas____ Sisendallikas
tähendab seadmega ühendatud
videoallikaseadet, näiteks
videokaamerat või video- või DVDmängijat.
Plug & Play____ Plug & Play
on funktsioon, mis lubab
teavet monitori ja arvuti
vahel automaatselt vahetada,
võimaldamaks parimat
kuvakeskkonda. Seade kasutab
funktsiooni Plug & Play
käivitamiseks rahvusvahelist
standardit VESA DDC.
Eraldusvõime____ Eraldusvõime
on ekraani horisontaalsete
punktide (pikslite) ja vertikaalsete
punktide (pikslite) arv. See kujutab
monitori detailsuse taset. Kõrgem
eraldusvõime lubab ekraanil
kuvada rohkem andmeid ja on
kasulik mitme ülesande korraga
teostamiseks.
Näiteks sisaldab eraldusvõime 1920
x 1080 1920 horisontaalset pikslit
(horisontaalne eraldusvõime) ja
1080 vertikaalset pikslit (vertikaalne
eraldusvõime).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD tähendab CD-suurust
massmäluketast, kuhu saate
salvestada multimeediumrakendusi
(heli, videoid või mänge), kasutades
MPEG-2 videopakkimistehnoloogiat.
HDMI (kõrglahutusega
multimeediumiliides)____ See
on liides, mille saab ühendada
nii digitaalse heliallika kui ka
kõrglahutusega videoallikaga ühe
kaabli abil ilma pakkimata.
Mitme ekraani juhtimine (MDC)____
MDC (Mitme ekraani juhtimine)
on rakendus, mis lubab teil arvuti
abil juhtida mitut kuvaseadet
üheaegselt. Arvuti ja monitori
vaheline side toimub RS232C(jadaandmeedastus) ja RJ45- (LAN-)
kaablite kaudu.
92

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels 700 cd/m²
  • Direct-LED DID 8 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement