Samsung UH46F5 Vartotojo vadovas

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Samsung UH46F5 Vartotojo vadovas | Manualzz
Lietošanas rokasgrāmata
UH46F5
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju,
tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
Saturā rādītājs
Pirms izstrādājuma lietošanas
Autortiesības
5
Drošības pasākumi
Simboli
Tīrīšana
Uzglabāšana
Elektrība un drošība
Instalēšana
Darbība
Drošības pasākumi darbā ar paneli
6
6
6
7
7
8
10
13
Sagatavošana
Sastāvdaļu pārbaude
Sastāvdaļas
14
14
Detaļas
Tālvadības pults sensors
Aizmugurējā puse
Tālvadības pults
Pretnozagšanas slēdzene
15
15
16
17
19
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas
(Uzstādīšanas rokasgrāmata)
Pārslēgšanas starp portreta un ainavas
režīmiem
Ventilācija
20
20
20
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
22
Sagatavošanās sienas montāžas komplekta
uzstādīšanai
22
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekta specifikācijas
(VESA)
22
Tālvadības pults (RS232C)
Kabeļa savienojums
Savienojums
Vadības kodi
23
23
26
27
22
Tīkla bloka pievienošana (nopērkams
atsevišķi)
MagicInfo
42
42
Ievades avota maiņa
Source
44
44
MDC izmantošana
Avota ierīces pievienošana
un izmantošana
Programmas MDC instalēšana/atinstalēšana45
Instalēšana
45
Atinstalēšana
45
Pirms pievienošanas
36
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas 36
Savienojuma izveide ar MDC
46
MDC lietošana, izmantojot RS-232C (seriālās
datu pārraides standarts)
46
MDC lietošana, izmantojot Ethernet
47
Datora pievienošana
36
Savienojuma izveide, izmantojot DVI-RGB
kabeli 36
Savienojuma izveide, izmantojot DVI kabeli
(digitālā tipa)
37
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI
kabeli
37
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli38
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli 38
Video ierīces pievienošana
39
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI
kabeli
39
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli40
Pievienošana audio sistēmai
40
LAN kabeļa pievienošana
41
Funkcija Sākums
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
Format
49
49
49
50
50
Picture Mode
51
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
52
52
52
2
Saturā rādītājs
Holiday Management
53
Picture Size
Position
Zoom/Position
Resolution
62
62
62
63
Network Settings
54
MagicInfo Player I
55
ID Settings
Device ID
Device ID Auto Set
PC Connection Cable
56
56
56
56
Auto Adjustment
63
PC Screen Adjustment
63
Picture Off
Clone Product
57
Reset Picture
More settings
58
Setup
67
63
Time
Clock Set
DST
Sleep Timer
Power On Delay
67
67
68
68
68
63
MagicInfo I Source
68
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
68
68
68
69
69
Power Control
Auto Power On
PC Module Power
Standby Control
Network Standby
Power Button
69
69
69
69
69
69
Eco Solution
Energy Saving
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off Auto Power Off
70
70
70
70
70
Temperature Control
70
OnScreen Display
Ekrāna pielāgošana
Picture Mode
59
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
60
Color / Tint (G/R)
Color Temperature
60
White Balance
60
Gamma
60
Calibrated Value
60
Picture Options
Color Tone
HDMI Black Level
Dynamic Backlight
UHD COLOR
61
61
61
61
61
Picture Size
62
System
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
64
64
64
64
Screen Protection
Pixel Shift
Timer
Immediate Display
Side Gray
65
65
65
65
65
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
66
66
66
66
Menu Language
66
Change PIN
71
Reset OnScreen Display
66
General
71
3
Saturā rādītājs
Security
HDMI Hot Plug
71
71
Frame Alignment
71
Reset System
71
Skaņas pielāgošana
HDMI Sound
72
Sound on Video Call
72
Reset Sound
72
Atbalsts
Software Update
73
Contact Samsung
73
Go to Home
73
Reset All
73
Problēmu novēršanas
rokasgrāmata
Pielikums
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung
klientu apkalpošanas centru
Izstrādājuma pārbaude
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
74
74
74
75
Jautājumi un atbildes
82
Specifikācijas
Vispārīgi
84
Iepriekš iestatīti laika režīmi
85
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma
defekta dēļ
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Citi gadījumi
88
88
88
88
Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu
izdegšanas novēršana
Optimāla attēla kvalitāte
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
89
89
89
Licence
91
Terminoloģija
92
4
1. nodaļa
Pirms izstrādājuma lietošanas
Autortiesības
Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
© 2016 Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.
Microsoft, Windows ir korporācijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.
VESA, DPM un DDC ir Videoelektronikas standartu asociācijas reģistrētas preču zīmes.
Visu pārējo preču zīmju īpašumtiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
•• Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
–– (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
–– (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
•• Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu
veikšanas vai mājas izsaukuma.
5
Drošības pasākumi
Uzmanību
Tīrīšana
――Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneļa ārpusi var viegli saskrāpēt.
――Tīrot ievērojiet šādas darbības.
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no
attēlos redzamajām.
NEATVĒRT! PASTĀV ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS
Uzmanību : LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEATVERIET PĀRSEGU.
(VAI AIZMUGURES PĀRSEGU)
IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU NOMAINĪT LIETOTĀJS.
APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM DARBINIEKIEM.
1
Izslēdziet izstrādājumu un datoru.
2
Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.
――Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties
kabelim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts
elektriskās strāvas trieciens.
Šis simbols norāda, ka izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums.
Saskare ar jebkuru izstrādājuma iekšpusē esošu detaļu ir bīstama.
3
Izstrādājuma slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu
drānu.
Šis simbols brīdina, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta rakstiska informācija par attiecīgo
darbību un apkopi.
•• Tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuru
sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvās vielas.
!
Simboli
•• Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz
izstrādājuma.
Brīdinājums
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus ievainojumus.
4
Uzmanību
Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu
mīkstu, sausu drānu, no kuras kārtīgi izgriezts liekais ūdens.
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu bojājumi.
Darbības, kuras apzīmētas ar šo simbolu, ir aizliegtas.
Ir jāievēro instrukcijas, kuras apzīmētas ar šo simbolu.
5
Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas
vadu.
6
Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.
6
Uzglabāšana
Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām
ierīcēm).
Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots UV
mitrinātājs.
――Ja nepieciešams iztīrīt izstrādājuma iekšpusi, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
•• Var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.
!
Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus
priekšmetus uz strāvas vada.
apkalpošanas centru (maksas pakalpojums).
Elektrība un drošība
•• Vada bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas
triecienu.
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no
attēlos redzamajām.
Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Brīdinājums
Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai
nenostiprinātu kontaktligzdu.
Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas,
izmantojiet sausu drānu.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.
•• Pārkarsušas kontaktligzdas dēļ var izcelties ugunsgrēks.
!
Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām. Pretējā
gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.
•• Nedrošs savienojums var izraisīt ugunsgrēku.
!
7
Instalēšana
Uzmanību
Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.
•• Elektriskās strāvas trieciens var sabojāt izstrādājumu.
Brīdinājums
Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai
cigaretes. Neuzstādiet izstrādājumu karstuma avota tuvumā.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung izstrādājuma komplektācijā
iekļauto strāvas vadu. Nelietojiet stāvas vadu ar citiem
izstrādājumiem.
!
Pie sienas piestiprināmas piekares uzstādīšanu uzticiet tehniķim.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav
traucējošu priekšmetu.
•• Ja uzstādīšanas darbus veic nekvalificēts personāls, var tikt
izraisīti savainojumi.
!
•• Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu
strāvas padevi izstrādājumam.
!
•• Izmantojiet tikai reģistrēta uzņēmuma pakalpojumus.
Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram,
grāmatplauktā vai skapī.
•• Ņemiet vērā, ka, lietojot tikai tālvadības pults ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, strāvas padeve izstrādājumam netiek pilnībā
pārtraukta.
•• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.
Uzstādot izstrādājumu pie sienas, nodrošiniet, lai starp izstrādājumu
un sienu būtu brīva vieta (vismaz 10 cm) ventilācijai.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
•• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
!
!
Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
•• Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
!
8
Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas
(nestabils skapis, slīpa virsma utt.).
Uzmanību
•• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt
ievainojumus.
•• Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija,
izstrādājums var tikt sabojāts vai var izraisīt ugunsgrēku.
Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
!
Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir
pakļauts putekļiem, mitrumam (piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai
dūmiem.
Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.
•• Tā var sabojāt ekrānu.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
!
Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu
objektu, piemēram, krāsns, iedarbībai.
Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai
izstrādājuma apakšējā mala neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta
malai.
•• Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas
ilgums vai izraisīts ugunsgrēks.
•• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt
ievainojumus.
Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.
•• Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai
plauktu.
•• Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.
Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.
•• Tā kā izstrādājuma priekšpuse ir smaga, uzstādiet izstrādājumu
uz līdzenas un stabilas virsmas.
Pārtikā lietojamā eļļa, piemēram, sojas pupiņu eļļa, var sabojāt vai
deformēt izstrādājumu. Neuzstādiet izstrādājumu virtuvē vai virtuves
letes tuvumā.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
!
SAMSUNG
!
Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta
smalku putekļu, ķīmisku vielu, pārmērīgas temperatūras vai liela
mitruma līmeņa ietekmei, vai vietā, kur izstrādājums tiks darbināts
nepārtraukti ilgu laika periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veiktspēju.
•• Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar
uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru .
9
Darbība
Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus,
kas piesaista bērnu uzmanību (piemēram, rotaļlietas, saldumus).
•• Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums
vai smagie priekšmeti var krist, izraisot nopietnus savainojumus.
Brīdinājums
Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt,
remontēt vai modificēt izstrādājumu.
Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet
strāvas vadu.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung
klientu apkalpošanas centru.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
!
Pirms pārvietojat izstrādājumu, izslēdziet to, izmantojot ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, un atvienojiet gan strāvas vadu, gan visus
izstrādājumam pievienotos kabeļus.
!
•• Pretējā gadījumā var tikt bojāts strāvas vads un izraisīts
ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
!
Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus,
nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma
Samsung klientu apkalpošanas centru.
Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas
triecienu vai ugunsgrēku.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
!
Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.
Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas
vadam. Nekavējoties izvēdiniet telpas.
•• Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.
•• Dzirksteles var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.
!
Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet
izstrādājumu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un
atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung
klientu apkalpošanas centru.
•• Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai
elektriskās strāvas trieciens.
GAS
Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai
cita kabeļa.
•• Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas
triecienu vai ugunsgrēku.
10
Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli
uzliesmojošas vielas.
Uzmanību
•• Var tikt izraisīta eksplozija vai ugunsgrēks.
Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt
pēcattēli vai parādīties bojāti pikseļi.
!
Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.
•• Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet
enerģijas taupīšanas režīmu vai kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.
!
•• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
-_100
Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu
spraudītes) vai viegli uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru,
sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai ievades/izvades
portos).
•• Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet
izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar
uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram,
atvaļinājuma laikā), atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas.
•• Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku,
elektriskās strāvas triecienu vai elektriskās strāvas noplūdi.
!
Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.
•• Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
!
•• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas
trieciens vai ugunsgrēks.
Neturiet izstrādājumu apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz
statīva.
Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus
(piemēram, vāzes, podus, pudeles) vai citus metāla priekšmetus.
•• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt
ievainojumus.
•• Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet
izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar
uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var
pasliktināties redze.
•• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas
trieciens vai ugunsgrēks.
!
Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
11
Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.
Izņemot bateriju no tālvadības pults, uzmaniet, lai bērns neliktu to
mutē. Novietojiet bateriju vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai zīdaiņi.
•• Tādējādi atvieglosit acu nogurumu.
•• Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to
ārstam.
!
Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties
ekrānam, jo tas ir karsts.
Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo polaritāti (+, -).
Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas, neizmantojiet
vienlaicīgi jaunu un lietotu bateriju.
!
•• Pretējā gadījumā baterija var sabojāties vai iekšējā šķidruma
noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai
bojājumi.
!
Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties
uzmanīgi.
Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod
ražotājam otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto
bateriju vai akumulatoru nodošanu otrreizējai pārstrādei.
•• Jūsu roka vai pirksts var iesprūst un tikt savainots.
!
•• Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un
radīt savainojumus.
Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
•• Pretējā gadījumā baterijas var sabojāties vai iekšējā šķidruma
noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai
bojājumi.
!
•• Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā
otrreizējas pārstrādes punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša
veida baterijas vai akumulatorus.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.
•• Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.
12
Drošības pasākumi darbā ar paneli
Nenovietojiet izstrādājumu vertikālā pozīcijā kā norādīts attēlā.
Panelis ir trausls un var tikt sabojāts.
Novietojiet izstrādājumu guļus pozīcijā kā norādīts attēlā. (Par
pamatu var izmantot tā iesaiņojumu)
!
Pārliecinieties, ka izstrādājuma pārvietošanas laikā izmantojat tā
aizmugurējā daļā esošos rokturus.
!
15 mm
Neturiet un nesatveriet izstrādājumu zonās, kas atrodas tuvāk nekā
15 mm attālumā no tā priekšējās daļas.
13
2. nodaļa
Sagatavošana
Sastāvdaļu pārbaude
–– Ja kāda no izstrādājuma
sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā
pārdevēju.
Sastāvdaļas
–– Attēli var atšķirties no faktiskajiem
komponentiem.
–– Sienas stiprinājumu komplekts nav
iekļauts izstrādājuma komplektācijā.
Lai uzstādītu statīvu, varat iegādāties
to atsevišķi.
Garantijas karte
Ātrās uzstādīšanas pamācība
(nav pieejams dažās atrašanās
vietās)
Normatīvā dokumentācija
Strāvas vads
Tālvadības pults
DP kabelis
RS232C(IN) adapteris
–– RS232C adapteri var izmantot, lai
pievienotu citu monitoru, lietojot
D-SUB (9 kontaktu) tipa RS232C
kabeli.
Baterijas
(nav pieejams dažās atrašanās
vietās)
Turētāja gredzens (4 gab.) /
Skrūves (4 gab.)
14
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas
Detaļas
var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
Detaļas
Tālvadības pults sensors
Tālvadības pults
sensors
Tālvadības pults
sensors
Apraksts
Lai veiktu atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pavēršot pulti
izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.
――Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var
izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
Tālvadības ierīce ir jālieto ne vairāk kā 4 m attālumā no ekrāna un ne vairāk kā 2 m un 50 grādu attālumā no
monitora kreisās vai labās puses. Tālvadības ierīces atrašanās vieta var ietekmēt sensora signāla uztveršanu.
――Glabājiet izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā un veiciet to atkārtotu pārstrādi.
――Neizmantojiet vienlaikus jaunas un jau lietotas baterijas. Nomainiet abas baterijas vienlaicīgi.
――Ja ilgāku laika periodu neizmantosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas.
15
Aizmugurējā puse
Pieslēgvieta
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu
CONTROL IN
Nodrošina barošanu ārējā sensora panelim.
USB
Savieno ar USB atmiņas ierīci. (attiecas tikai uz jauninājumiem un Clone Product)
RJ45
Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli.
DVI/RGB/MAGICINFO IN
DVI : Avota ierīces pievienošanai, izmantojot DVI kabeli vai HDMI-DVI kabeli.
RGB: D-SBU kabeļa pievienošanai (izmantojot DVI-RGB adapteri) vai DVI-RGB kabeļa
pievienošanai datoram.
MAGICINFO IN: Lai lietotu MagicInfo, pievienojiet DP-DVI kabeli.
HDMI 1, HDMI 2
Avota ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli.
DP IN
Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.
RS232C IN
MDC pievienošanai, izmantojot RS232C adapteri.
izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
CONTROL
IN
USB
RJ45
DVI/RGB/
MAGICINFO IN
RS232C OUT
HDMI 1
HDMI 2
RS232C
IN
DP IN
Apraksts
RS232C
OUT
IR OUT
AUDIO IN
AUDIO OUT
DP OUT
(LOOPOUT)
IR OUT
Saņem tālvadības pults signālu pa ārējā sensoru paneli un izvada signālu pa izeju
LOOP OUT.
AUDIO IN
Saņem skaņu no datora pa audio kabeli.
AUDIO OUT
Avota ierīces audio pievienošanai.
DP OUT (LOOPOUT)
Savieno ar citu izstrādājumu, izmantojot DP kabeli.
――Lai savienotu monitorus, izmantojot DP Loopout, ieteicams izmantot
komplektācijā iekļauto DP kabeli.
――Šis ports izmanto algoritmu, kas ir īpaši raksturīgs UHD izšķirtspējas ievades
un izvades signāliem. Šis ports nav saderīgs ar monitoriem, kuriem ir FHD
saturam paredzēti DP Loopout porti. Ieteicams savienot Loopout portus
vienādu modeļu monitoriem.
16
Tālvadības pults
――Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
――Poga bez apraksta tālāk redzamajā attēlā šajā izstrādājumā netiek atbalstīta.
POWER
OFF
Ieslēdziet izstrādājumu.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Noregulējiet skaļumu.
mainiet ievades avotu.
Attēlojiet vai paslēpiet ekrāna displeja izvēlni
vai atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Ciparu pogas
Ievadiet paroli ekrāna displeja izvēlnē.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Izslēdziet izstrādājumu.
CH
MagicInfo
Player I
izslēdziet skaņu.
–– Tālvadības pults pogu funkcijas var
atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Ieslēdziet atpakaļ skaņu: vēlreiz nospiediet
MUTE vai nospiediet skaļuma kontroles (+
VOL -) pogu.
Izmantojiet šo karsto taustiņu, lai piekļūtu
MagicInfo Player I.
Šis karstais taustiņš ir pieejams, kad ir
pievienots tīkla bloks vai PIM (spraudņa
modulis).
Go to Home palaišanas poga.
17
Izmantojiet, lai ātri atlasītu bieži izmantotās
funkcijas.
TOOLS
INFO
Attēlojiet informāciju par pašreizējo ievades
avotu.
Pārejiet uz augšā, apakšā, pa kreisi vai pa
labi esošo izvēlni vai pielāgojiet opcijas
iestatījumu.
Atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
Ja ir pievienotas vairākas ierīces, izmantojot
funkciju Video Wall, nospiediet pogu SET un,
izmantojot ciparu pogas, ievadiet izstrādājuma
ID.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Apstipriniet izvēlnes atlasi.
Izejiet no pašreizējās izvēlnes.
Manuāli izvēlieties kādu no pievienotajiem
ievades avotiem: PC, DVI, HDMI1, HDMI2 vai
DisplayPort.
Drošas bloķēšanas funkcijas iestatīšana
Vadiet ierīci, izmantojot tālvadības pulti.
Atceliet iestatīto vērtību, izmantojot pogu SET,
un vadiet visas pievienotās ierīces, izmantojot
tālvadības pulti.
–– Tālvadības pults pogu funkcijas var
atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Lai ievietotu tālvadības pultī baterijas
18
Pretnozagšanas slēdzene
――Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.
――Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja.
Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja
rokasgrāmatu.
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no
attēlos redzamajām.
Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:
1
Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
2
Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
3
Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma
aizmugurē.
4
Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.
–– Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.
–– Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja
rokasgrāmatu.
–– Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai
tiešsaistē.
19
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas
(Uzstādīšanas rokasgrāmata)
Lai izvairītos no savainojumiem, šai ierīcei ir jābūt stingri piestiprinātai pie grīdas/sienas atbilstoši uzstādīšanas
instrukcijām.
•• Parūpējieties, lai sienas montāžas komplektu uzstādītu pieredzējuši uzstādīšanas speciālisti.
•• Pretējā gadījumā tas var nokrist, radot traumas.
•• Pārliecinieties, lai tiek uzstādīts pareizais sienas montāžas komplekts.
Pārslēgšanas starp portreta un ainavas režīmiem
――Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Lai izstrādājumu lietotu portreta orientācijā, pagrieziet to pulksteņrādītāju kustības virzienā.
Ventilācija
Uzstādīšana pie perpendikulāras sienas
A Minimālais attālums 40 mm
B Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 C
A
•• Uzstādot izstrādājumu pie perpendikulāras sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienu
vismaz 40 mm platu spraugu, kā arī nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniegtu 35 C.
B
1.1 attēls. Skats no sāniem
20
1.3 attēls. Skats no sāniem
Uzstādīšana pie nelīdzenas sienas
――Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
B
D
D
Skats no augšas
A Minimālais attālums 40 mm
B Minimālais attālums 70 mm
A
C Minimālais attālums 50 mm
D Minimālais attālums 50 mm
E Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 C
――Uzstādot izstrādājumu pie nelīdzenas sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienas virsmu
C
E
vismaz nelielu spraugu, un nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 35 C.
1.2 attēls. Skats no sāniem
21
Sienas montāžas komplekta
uzstādīšana
Sagatavošanās sienas montāžas komplekta uzstādīšanai
Lai uzstādītu cita ražotāja sienas montāžas komplektu, izmantojiet turētāja gredzenu (1).
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekts (nopērkams atsevišķi) ļauj izstrādājumu piestiprināt pie sienas.
Plašāku informāciju par sienas montāžas komplekta uzstādīšanu skatiet tā komplektācijā iekļautajās instrukcijās.
1
Sienas montāžas komplekta specifikācijas
(VESA)
――Sienas montāžas komplektu uzstādiet uz stabilas sienas perpendikulāri
grīdai. Pirms uzstādāt sienas montāžas komplektu uz tādām virsmām
kā, piemēram, ģipškartons, lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai
saņemtu papildinformāciju.
Ja uzstādīsit izstrādājumu pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt
nopietnus savainojumus.
Uzstādot sienas montāžas komplekta balsteni, ieteicams izmantot pieredzējuša speciālista palīdzību.
Samsung Electronics neuzņemas atbildību par jebkāda veida izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas
rodas jums vai citiem, ja sienas montāžas komplekta uzstādīšanu veicat pašrocīgi.
•• Samsung sienas montāžas komplektos ir iekļauta detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas uzstādīšanai
nepieciešamās detaļas.
•• Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas nekā standarta garums vai neatbilst VESA standarta skrūvju
specifikācijām. Skrūves, kas ir par garu, var sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
•• Sienas montāžas komplektiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var
atšķirties atkarībā no sienas montāžas komplekta specifikācijām.
•• Nepievelciet skrūves pārāk stingri. Tādējādi var sabojāt izstrādājumu vai arī tas var nokrist un izraisīt
savainojumus. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par šādiem negadījumiem.
•• Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies, ja
ticis izmantots sienas montāžas komplekts, kas nav VESA ražojums, vai ja lietotājs nav ievērojis izstrādājuma
uzstādīšanas instrukcijas.
•• Izstrādājuma piestiprināšanu pie sienas vienmēr veiciet divatā.
•• Sienas montāžas komplektu standarta izmēri ir norādīti tālāk tabulā.
Mērvienība: mm
VESA skrūvju caurumu izmēri (A*B)
milimetros
400 x 400
Standarta skrūve
L20 ~ L22
Daudzums
4 gab.
――Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā var
rasties savainojumi.
22
Tālvadības pults (RS232C)
•• Kontaktu izvietojums un funkcijas
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Vīrišķais tips>
<Sievišķais tips>
Kabeļa savienojums
RS232C kabelis
Saskarne
RS232C (9 kontaktu)
Kontakts
TxD (Nr.2) RxD (Nr.3) GND (Nr.5)
Bitu pārraides ātrums
9600 b/s
Datu biti
8 bits
Pārība
Nav
Stopbits
1 bits
Plūsmas kontrole
Nav
Maksimālais garums
15 m (tikai ekranētā tipa)
Kontakts
Signāls
1
Datu nesēja noteikšana
2
Saņemtie dati
3
Pārraidītie dati
4
Datu termināļa sagatavošana
5
Pamata signāls
6
Datu komplekta sagatavošana
7
Pieprasījuma nosūtīšana
8
Gatavs nosūtīt
9
Apļa indikators
23
LAN kabelis
•• RS232C kabelis
Savienotājs: 9 kontaktu D-Sub ar stereo kabeli
6
•• Kontaktu izvietojums un funkcijas
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Vīrišķais
tips
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
2
Tx
STEREO
Tx
2
----------
1
Rx
SPRAUDNIS
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5 ø)
Kontakta
numurs
Standarta krāsa
Signāls
1
Balta un oranža
TX+
2
Oranža
TX-
3
Balta un zaļa
RX+
4
Zila
NC
5
Balta un zila
NC
6
Zaļa
RX-
7
Balta un brūna
NC
8
Brūna
NC
24
Krusteniskais LAN kabelis (no PC uz PC)
•• Savienotājs: RJ45
Tiešais LAN kabelis (no PC uz HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signāls
P1
P2
Signāls
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signāls
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signāls
P1
TX+
1
TX-
25
Savienojums
•• 2. savienojums
――Pārliecinieties, ka katrs no adapteriem ir pievienots pareizajai izstrādājuma RS232C IN vai
OUT pieslēgvietai.
•• 1. savienojums
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• 3. savienojums
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
26
Vadības kodi
Nr.
Vadības statusa aplūkošana (Iegūt vadības komandu)
10
Heders
Komanda
0xAA
Komandas tips
ID
Datu garums
Kontrolsumma
Komandas tips
Komanda
Videosienas lietotāja vadība
Vērtību
diapazons
0x89
-
•• Visi sakari notiek heksadecimālskaitļos. Kontrolsumma tiek aprēķināta, saskaitot visas
vērtības, izņemot hedera vērtību. Ja kontrolsumma ir lielāka par divciparu skaitli, kā
redzams zemāk attēlā (11+FF+01+01=112), pirmais cipars tiek dzēsts.
0
Piem., Ieslēgšana un ID=0
Vadība (Iestatīt vadības komandu)
Heders
Komanda
0xAA
Komandas tips
ID
Datu garums
Dati
1
Vērtība
Komanda
Nr.
Komandas tips
Komanda
Heders
Komanda
0xAA
0x11
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Dati 1
1
"Power"
Datu garums
Dati 1
1
1
Kontrolsumma
Kontrolsumma
Vērtību
diapazons
1
Jaudas kontrole
0x11
0~1
2
Skaļuma kontrole
0x12
0~100
3
Ievades avota kontrole
0x14
-
4
Ekrāna režīma kontrole
0x18
-
5
Ekrāna izmēra kontrole
0x19
0~255
6
Automātiskās pielāgošanas kontrole
0x3D
0
7
Videosienas režīma kontrole
0x5C
0~1
8
Drošības slēdzene
0x5D
0~1
9
Videosienas ieslēgšana
0x84
0~1
ID
12
•• Lai vienlaicīgi, neatkarīgi no to ID numuriem, vadītu visas ierīces, kas pievienotas ar seriālo
kabeli, iestatiet ID vērtību „0xFE” un sūtiet komandas. Katra ierīce izpildīs visas komandas,
bet ACK uz tām neatbildēs.
(tikai PC un BNC)
27
Jaudas kontrole
Skaļuma kontrole
•• Funkcija
Izstrādājumu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Izstrādājuma skaļuma līmeni var regulēt, izmantojot datoru.
•• Strāvas statusa aplūkošana (Iegūt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS statusu)
•• Skaļuma statusa aplūkošana (Iegūt skaļuma statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS iestatīšana (Iestatīt IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU)
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Dati
1
"Power"
Kontrolsumma
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
Heders
Komanda
0xAA
0x12
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Skaļuma iestatīšana (Iestatīt skaļumu)
Heders
Komanda
0xAA
0x12
ID
Datu garums
Dati
1
"Volume"
Kontrolsumma
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
1: IESLĒGTS
•• Ack
0: IZSLĒGTS
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x11
"Power"
Kontrolsumma
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x11
"ERR"
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x12
"Volume"
Kontrolsumma
•• Nak
•• Nak
Komanda
Komanda
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
Heders
Heders
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x12
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
28
Ievades avota kontrole
0x25
•• Funkcija
izstrādājuma ievades avotu var mainīt, izmantojot datoru.
――DVI_video, HDMI1_PC un HDMI2_PC nav iespējams lietot ar Iestatīšanas komandu. Tie atbild
tikai uz Get (Iegūt) komandām.
――Šis modelis neatbalsta HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 un HDMI2_PC portus.
•• Ievades avota statusa aplūkošana (Iegūt ievades avota statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x14
ID
Datu garums
――Režīms MagicInfo ir pieejams tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama funkcija MagicInfo.
Kontrolsumma
――Opcijas RF(TV) un DTV ir pieejamas tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama televīzijas funkcija.
0
•• Ack
•• Ievades avota iestatīšana (Iestatīt ievades avotu)
Heders
Komanda
0xAA
0x14
ID
Datu garums
Dati
1
"Input Source"
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ievades avots
0x08
Komponenšu
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
DisplayPort
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x14
"Input
Kontrolsumma
Source"
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x14
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
29
Ekrāna režīma kontrole
•• Nak
•• Funkcija
izstrādājuma ekrāna režīmu var mainīt, izmantojot datoru.
Ja ir iespējota funkcija Video Wall, ekrāna režīmu nevar vadīt.
•• Ekrāna statusa aplūkošana (Iegūt ekrāna režīma statusu)
Komanda
0xAA
0x18
ID
Datu garums
Komanda
0xAA
0x18
16 : 9
0x04
Tālummaiņa
0x31
Plašā tālummaiņa
0x0B
4:3
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x18
"ERR"
Kontrolsumma
•• Ekrāna izmēra aplūkošana (Iegūt ekrāna izmēra statusu)
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Screen Mode"
Heders
Komanda
0xAA
0x19
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Ack
"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu
0x01
0xFF
Datu garums
•• Funkcija
Izstrādājuma ekrāna izmēru var mainīt, izmantojot datoru.
0
ID
0xAA
ID
Ekrāna izmēra kontrole
Kontrolsumma
•• Attēla izmēra iestatīšana (Iestatīt attēla izmēru)
Heders
Komanda
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
――Šo vadību var izmantot tikai modeļiem, kas aprīkoti ar televīzijas funkciju.
Heders
Heders
Heders
Komanda
ID
Datu
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
A
0x19
"Screen Size"
Kontrolsumma
garums
0xAA
0xFF
3
"Screen Size": izstrādājuma ekrāna izmēri (diapazons: 0–255, mērvienība: collas)
•• Nak
Heders
•• Ack
Komanda
ID
Datu
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
N
0x19
"ERR"
Kontrolsumma
garums
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x18
"Screen
Kontrolsumma
0xAA
Mode"
0xFF
3
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu
30
Automātiskās pielāgošanas kontrole (tikai PC un BNC)
Videosienas režīma kontrole
•• Funkcija
Varat automātiski pielāgot datora sistēmas ekrānu, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Izstrādājuma režīmu Video Wall var aktivizēt, izmantojot datoru.
•• Automātiskās pielāgošanas statusa aplūkošana (Iegūt automātiskās pielāgošanas
statusu)
Nav
•• Automātiskās pielāgošanas iestatīšana (Iestatīt automātisko pielāgošanu)
Heders
Komanda
0xAA
0x3D
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Auto Adjustment"
•• Ack
Komanda
ID
Datu
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
A
0x3D
"Auto
•• Videosienas režīma aplūkošana (Iegūt videosienas režīmu)
Heders
Komanda
0xAA
0x5C
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Videosienas iestatīšana (Iestatīt videosienas režīmu)
"Auto Adjustment" : 0x00 (vienmēr)
Heders
Šis vadības veids ir pieejams tikai tajos izstrādājumos, kuros ir iespējots režīms Video Wall.
Kontrolsumma
garums
Heders
Komanda
0xAA
0x5C
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods
1: Full
0: Natural
0xAA
0xFF
3
•• Ack
Adjustment"
Heders
Komanda
ID
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
A
0x5C
"Video Wall Mode"
Kontrolsumma
garums
•• Nak
Heders
Datu
Komanda
ID
Datu
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
A
0x3D
"ERR"
Kontrolsumma
0xAA
0xFF
3
garums
0xAA
0xFF
3
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods
•• Nak
Heders
Komanda
ID
Datu
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
A
0x5C
"ERR"
Kontrolsumma
garums
0xAA
0xFF
3
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
31
Drošības slēdzene
Videosienas ieslēgšana
•• Funkcija
Lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājuma funkciju Safety Lock, var izmantot datoru.
Šī vadība ir pieejama neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgta strāva.
•• Iegūt videosienas ieslēgšanas/izslēgšanas statusu
•• Drošības slēdzenes statusa aplūkošana (Iegūt drošības slēdzenes statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x5D
ID
Datu garums
•• Funkcija
Personālais dators IESLĒDZ/IZSLĒDZ izstrādājuma videosienu.
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0x84
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
0
•• Iestatīt videosienas ieslēgšanu/izslēgšanu
•• Drošības slēdzenes iespējošana vai atspējošana (Iestatīt drošības slēdzenes iespējošanu /
atspējošanu)
Heders
Komanda
Heders
Komanda
0xAA
0x84
0xAA
0x5D
ID
Datu garums
Dati
1
"Safety Lock"
Kontrolsumma
Dati
Kontrolsumma
1
V.Wall_On
1: Videosiena IESLĒGTA
0: Videosiena IZSLĒGTA
1: IESLĒGTS
•• Ack
0: IZSLĒGTS
•• Ack
Komanda
Datu garums
•• V.Wall_On : Videosienas kods, kas jāiestata izstrādājumā
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
Heders
ID
ID
Datu
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
A
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x84
V.Wall_On
Kontrolsumma
garums
0xAA
0xFF
3
V.Wall_On : tāpat kā iepriekš
•• Nak
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
•• Nak
Heders
Komanda
ID
Datu
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
garums
0xAA
0xFF
3
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x84
ERR
Kontrolsumma
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
N
0x5D
"ERR"
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
32
Videosienas lietotāja vadība
•• Funkcija
Personālais dators ieslēdz/izslēdz izstrādājuma videosienas funkciju.
•• Iegūt videosienas statusu
Heders
Komanda
0xAA
0x89
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Iestatīt videosienu
Heders
Komanda
0xAA
0x89
ID
Datu garums
Vērtība1
Vērtība2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolsumma
Wall_Div: Izstrādājumā iestatītais videosienas dalītāja kods
33
10x10 videosienas modelis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Izslēgts
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
34
Wall_SNo : Izstrādājumā iestatītais izstrādājuma numura kods
10x10 videosienas modelis: ( 1 ~ 100)
Iestatīt numuru
Dati
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
Vērtība2
4
A
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolsumma
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x89
ERR
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
35
3. nodaļa
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Pirms pievienošanas
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas
――Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas
rokasgrāmatu.
Avota ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ierīces.
――Nepievienojiet strāvas vadu, līdz nav izveidoti citi savienojumi.
Strāvas vada pievienošana citu savienojumu izveidošanas laikā var radīt izstrādājuma
bojājumus.
Datora pievienošana
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
•• Datoru var pievienot izstrādājumam vairākos veidos.
Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Savienojuma izveide, izmantojot DVI-RGB kabeli
――Izveidojiet pareizu savienojumu ar skaņas pieslēgvietām: kreisā = baltā un labā = sarkanā.
――Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma aizmugurējā daļā.
DVI/RGB/MAGICINFO IN
AUDIO IN
36
Savienojuma izveide, izmantojot DVI kabeli (digitālā
tipa)
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Kad būsit pievienojis izstrādājumam datoru, izmantojot HDMI-DVI kabeli, konfigurējiet
iestatījumus, kā parādīts tālāk, lai aktivizētu video un audio signālu no datora.
•• Sound → izvēlieties HDMI Sound iestatījumu PC(DVI)
•• Picture → izvēlieties katram režīmam iestatījumu Text sadaļā Picture Mode
•• System → General → izvēlieties HDMI Hot Plug iestatījumu Off
DVI/RGB/MAGICINFO IN
HDMI 1, HDMI 2
AUDIO IN
――Izmantojot DVI-HDMI adapteri, varat izmantot izstrādājuma DVI portu kā HDMI portu.
AUDIO IN
――Audio nav pieejams, ja izstrādājuma DVI ports ir savienots ar datora HDMI portu, izmantojot
DVI-HDMI adapteri.
HDMI
DVI/RGB/MAGICINFO IN
37
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli
HDMI 1, HDMI 2
DP IN
•• Drošības norādījumi par DP lietošanu
――Lai palielinātu gaidstāves režīma jaudu, izstrādājums aptur DP saziņu, kad tas ir izslēgts
vai atrodas enerģijas taupīšanas režīmā. Ja izstrādājums duālajā monitora režīmā
tiek izslēgts vai pāriet enerģijas taupīšanas režīmā, monitora iestatījumu izmaiņas var
netikt atjauninātas. Tādējādi ekrāna rādījums var nebūt pareizs. Šādā gadījumā pirms
izstrādājuma lietošanas iestatiet funkciju Max. Power Saving uz Off.
――Dažas videokartes, kas nav saderīgas ar DP standartu, izstrādājumam esot enerģijas
taupīšanas ekrānā, var nerādīt Windows sāknēšanas/Bios ekrānu. Šādā gadījumā pirms
datora ieslēgšanas pārliecinieties, vai izstrādājums ir ieslēgts.
――Izstrādājuma displeja (DP IN) ports un komplektācijā iekļautais DP kabelis ir konstruēti
atbilstoši VESA standartiem. VESA standartiem neatbilstoša DP kabeļa lietošana var
izraisīt nepareizu izstrādājuma darbību. Uzņēmums Samsung Electronics nav atbildīgs par
problēmām, kas rodas VESA standartiem neatbilstoša kabeļa izmantošanas gadījumā.
Izmantojiet tikai VESA standartiem atbilstošu DP kabeli.
38
Video ierīces pievienošana
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
•• Varat pievienot izstrādājumam video ierīci, izmantojot īpašu kabeli.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Lai mainītu avotu, nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
――Ja izstrādājums būs pievienots video ierīcei, izmantojot HDMI-DVI kabeli, audio skaņa nebūs
pieejama. Lai novērstu šo problēmu, papildus pievienojiet audio kabeli izstrādājuma un video
ierīces audio pieslēgvietām.
HDMI 1, HDMI 2
――Kad būsit pievienojis izstrādājumam video ierīci, izmantojot HDMI-DVI kabeli, konfigurējiet
iestatījumus, kā parādīts tālāk, lai aktivizētu video un audio signālu no video ierīces.
Izmantojot DVI-HDMI adapteri, varat izmantot izstrādājuma DVI portu kā HDMI portu. Audio
nav pieejams, ja izstrādājuma DVI ports ir savienots ar datora HDMI portu, izmantojot DVIHDMI adapteri.
AUDIO IN
――Sound → izvēlieties HDMI Sound iestatījumu AV(HDMI)
――Picture → izvēlieties katram režīmam iestatījumu Video/Image sadaļā Picture Mode
――System → General → izvēlieties HDMI Hot Plug iestatījumu On
DVI/RGB/MAGICINFO IN
HDMI
――Atbalstītās izšķirtspējas ir 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p un 576p.
39
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Pievienošana audio sistēmai
HDMI kabeļa vai HDMI ar DVI kabeli (līdz 1080p) izmantošana
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
•• Lai nodrošinātu labāku attēla un skaņas kvalitāti, pievienojiet digitālo ierīci, izmantojot
HDMI kabeli.
•• HDMI kabelis atbalsta digitālo video un audio signālus un tam nav nepieciešams audio
kabelis.
–– Lai izstrādājumam pievienotu kādu digitālo ierīci, kas neatbalsta HDMI izvadi,
izmantojiet HDMI-DVI un audio kabeļus.
AUDIO OUT
•• Attēls var netikt parādīts pareizi (vai netikt parādīts nemaz) vai audio var nedarboties, ja
izstrādājumam ir pievienota ārēja ierīce, kas izmanto vecāku HDMI režīma versiju. Ja rodas
šāda problēma, sazinieties ar ārējās ierīces ražotāju, lai noskaidrotu HDMI versiju un, ja tā ir
novecojusi, pieprasītu jauninājumu.
•• Izmantojiet HDMI kabeli, kura biezums nepārsniedz 14 mm.
•• Iegādājieties tikai sertificētu HDMI kabeli. Pretējā gadījumā attēls var netikt parādīts vai
var rasties savienojuma kļūda.
•• Ieteicams pamata ātrgaitas HDMI kabelis vai Ethernet kabelis.
Šis izstrādājums neatbalsta Ethernet funkciju, izmantojot HDMI.
HDMI 1, HDMI 2
40
LAN kabeļa pievienošana
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
RJ45
•• Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
*Ekranēts vītais pāris
41
Tīkla bloka pievienošana (nopērkams atsevišķi)
――Detalizētu informāciju par tīkla bloka pievienošanu skatiet tīkla bloka komplektācijā iekļautajā lietotāja rokasgrāmatā.
MagicInfo
Lai lietotu režīmu MagicInfo, izstrādājumam ir jāpievieno tīkla bloks (nopērkams atsevišķi).
――Lai mainītu režīma MagicInfo iestatījumus, palaidiet datorā vedni MagicinfoSetupWizard.
――Detalizētu informāciju par režīma MagicInfo lietošanu skatiet DVD diskā, kas iekļauts tīkla bloka komplektācijā.
――Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, informācija šajā sadaļā var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.
――Ja pēc tīkla bloka komplektācijā neiekļautas operētājsistēmas instalēšanas, iepriekšējās operētājsistēmas versijas atjaunošanas vai tādas
programmatūras instalēšanas, kas nav saderīga ar komplektācijā iekļauto operētājsistēmu, rodas problēma, jūs nevarēsit saņemt tehnisko atbalstu un
tiks pieprasīta samaksa par tehniskā darbinieka veiktu apmeklējumu. Izstrādājumu nevarēs apmainīt, un par to nevarēs saņemt kompensāciju.
Režīma MagicInfo aktivizēšana
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Pēc tīkla bloka (nopērkams atsevišķi) uzstādīšanas un pievienošanas izstrādājumam ieslēdziet izstrādājumu.
2
Nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE un izvēlieties MagicInfo.
――Ja pievienosit tīkla bloku izstrādājuma portam DVI/RGB/MAGICINFO IN, opcijas Source iestatījums tiks mainīts
no DVI uz MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Sākot režīmu MagicInfo, izvēlieties noklusējuma programmu, kuru vēlaties palaist.
Cancel
42
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Ievadiet IP informāciju.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Izvēlieties displeja režīmu.
7
Vēlreiz pārbaudiet tikko
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Izvēlieties valodu (Noklusējuma
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
valoda ir English.)
konfigurētos iestatījumus.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz
ikonas MagicInfo. Ikona tiek parādīta
ekrāna apakšējā labajā stūrī.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Ja izpildes ikona nav redzama,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
43
Ievades avota maiņa
Opcija Source ļauj atlasīt dažādus avotus un mainīt avotu ierīču nosaukumus.
Source
――Ja avota ierīcei, uz kuru vēlaties pārslēgties, ir atlasīts nepareizs avots, ekrāns var netikt attēlots pareizi.
Varat attēlot izstrādājumam pievienotas avota ierīces ekrānu. Lai attēlotu atlasītā avota ekrānu, atlasiet avotu no
Avotu saraksta.
――Ievades avotu var mainīt arī, izmantojot tālvadības pults pogu SOURCE.
SOURCE → Source
Edit Name
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Source
Pielāgojiet pievienotās ierīces nosaukumu.
――Sarakstā var būt ietvertas tālāk norādītās avota ierīces. Source ierīces atšķiras atkarībā no izvēlētā avota.
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
DisplayPort
MagicInfo
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo
/ DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
44
4. nodaļa
MDC izmantošana
Multiple display control — MDC (Vairāku displeju vadība) ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti pārvaldīt vairākas displeja ierīces vienlaicīgi, izmantojot datoru.
Plašāku informāciju par programmas MDC lietošanu skatiet sadaļā Palīdzība pēc programmas instalēšanas. Programma MDC ir pieejama tīmekļa vietnē.
Ja nospiežat pogu On uzreiz pēc pogas Off nospiešanas, izstrādājums apmēram minūti veic
statusa pārbaudi. Lai palaistu komandu, dariet to pēc minūtes.
6
Atvērtajā logā Destination Folder izvēlieties direktorija ceļu, kurā vēlaties instalēt
programmu, un noklikšķiniet uz Next.
――Ja direktorijas ceļš nav norādīts, programma tiks uzinstalēta noklusējuma direktorijas
Programmas MDC instalēšana/
atinstalēšana
Instalēšana
――MDC instalāciju var ietekmēt grafiskās kartes, pamatplates un tīkla stāvoklis.
1
Noklikšķiniet uz MDC Unified instalācijas programmas.
2
Izvēlieties instalācijas valodu. Pēc tam noklikšķiniet uz OK.
3
Ja tiek parādīts ekrāns Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified,
ceļa atrašanās vietā.
7
programmu, un noklikšķiniet uz Install.
8
Tiks parādīts instalācijas progress.
9
Atvērtajā logā InstallShield Wizard Complete noklikšķiniet uz Finish.
――Atlasiet Launch MDC Unified un noklikšķiniet uz Finish, lai nekavējoties palaistu MDC
programmu.
10 Pēc instalācijas uz darbvirsmas tiks izveidota MDC Unified īsinājumikona.
――Atkarībā no datora sistēmas un izstrādājuma specifikācijām, MDC izpildes ikona var
nebūt redzama.
――Ja izpildes ikona nav redzama, nospiediet taustiņu F5.
noklikšķiniet uz Next.
4
5
Atvērtajā logā License Agreement izvēlieties I accept the terms in the license agreement
Atvērtajā logā Ready to Install the Program pārbaudiet direktorija ceļu, kurā instalēt
un noklikšķiniet uz Next.
Atinstalēšana
Atvērtajā logā Customer Information aizpildiet visus informācijas laukus un noklikšķiniet
1
Izvēlnē Sākt atlasiet Iestatījumi > Vadības panelis un veiciet dubultklikšķi uz Pievienot/
Dzēst programmu.
uz Next.
2
Atlasiet sarakstā MDC Unified un noklikšķiniet uz Mainīt/Noņemt.
45
Savienojuma izveide ar MDC
MDC lietošana, izmantojot RS-232C (seriālās datu pārraides standarts)
RS-232C seriālo kabeli ir jāpievieno datora un monitora seriālajām pieslēgvietām.
1. monitors
2. monitors
Dators
46
MDC lietošana, izmantojot Ethernet
Ievadiet primārās displeja ierīces IP adresi un pievienojiet ierīci datoram. Displeja ierīces var savstarpēji savienot, izmantojot LAN kabeli.
Savienojuma izveide, izmantojot tiešo LAN kabeli
――Izmantojot izstrādājuma RJ45 portu un centrmezgla LAN portus, var pievienot vairākus izstrādājumus.
Dators
1. monitors
2. monitors
47
Savienojuma izveide, izmantojot pārejas LAN kabeli
――Izmantojot izstrādājuma portu RS232C IN/OUT, var pievienot vairākus izstrādājumus.
1. monitors
2. monitors
Dators
48
5. nodaļa
Funkcija Sākums
Šī funkcija tiek nodrošināta izvēlnē Support → Go to Home.
Var piekļūt, izmantojot tālvadības pults pogu HOME.
Video Wall
Pielāgojiet vairāku displeju izkārtojumu, kas savienoti, lai izveidotu vienu videosienu.
HOME
Lai attēlotu vairākus attēlus, skatiet MDC palīdzības sadaļu vai MagicInfo lietotāja rokasgrāmatu. Daži modeļi var
neatbalstīt MagicInfo funkciju.
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Turklāt jūs varat izmantot šo funkciju, lai katrā displejā attēlotu daļu no viena kopēja attēla vai arī atkārtotu to pašu
attēlu katrā pievienoto displeju ekrānā.
Video Wall
Varat aktivizēt vai deaktivizēt opciju Video Wall.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Lai kārtotu videosienu, izvēlieties On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Šī funkcija automātiski sadala videosienas displeju, ņemot vērā videosienas matricas konfigurāciju.
Ievadiet videosienas matricu.
Videosienas displejs tiek sadalīts, ņemot vērā konfigurēto matricu. Vertikālo vai horizontālo displeja ierīču skaitu
var iestatīt diapazonā no 1 līdz 15.
――Videosienas displeju var sadalīt ne vairāk kā 225 ekrānos.
――Opcija Horizontal x Vertical ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
49
Screen Position
Lai pārkārtotu sadalītos ekrānus, pielāgojiet katra izstrādājuma numuru matricā, izmantojot funkciju Screen
Position.
Izvēloties Screen Position, tiks parādīta videosienas matrica ar numuriem, kas piešķirti izstrādājumiem, kuri veido
videosienu.
Lai mainītu attēlošanas ierīces secību, mainiet ierīces numuru un nospiediet pogu E.
――Funkcijā Screen Position var izvietot ne vairāk kā 255 displejus.
――Opcija Screen Position ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
――Lai izmantotu šo funkciju, pārliecinieties, vai ir konfigurēts iestatījums Horizontal x Vertical.
Format
Izvēlieties, kā parādīt attēlus videosienas displejā.
•• Full: parādiet attēlus pilnekrāna režīmā.
•• Natural: parādiet attēlus sākotnējā proporcijā.
――Opcija Format ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
――Kad izmantojat Video Wall režīmu, ieteicams izvēlēties izšķirtspēju 1280x720P, 1920x1080P vai 3840x2160P.
50
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Atlasiet attēla režīmu (Picture Mode), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
•• Shop & Mall
Piemērots tirdzniecības vietām.
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Office & School
Piemērots birojiem un skolām.
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Terminal & Station
Piemērots autoostām un dzelzceļa stacijām.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Video Wall
Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Calibration
šajā režīmā tiek lietoti spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumi, kas pielāgoti, izmantojot krāsu
kalibrēšanas programmu Advanced Color Management.
–– Lai pareizi lietotu režīmu Calibration, konfigurējiet attēla kvalitātes iestatījumus, piemēram, spilgtumu,
krāsu, gammu un vienmērīgumu, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Advanced Color Management.
–– Lai lejupielādētu programmu Advanced Color Management, apmeklējiet vietni www.samsung.com/
displaysolutions.
51
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Lai lietotu funkciju Clock Set, vispirms ir jāiestata pulkstenis.
On Timer
Iestatiet funkciju On Timer, lai izstrādājums automātiski ieslēgtos jūsu izvēlētajā laikā un dienā.
Ierīce tiek ieslēgta kopā ar norādīto skaļuma līmeni vai ievades avotu.
On/Off Timer
On Timer: iestatiet taimeri, izvēloties kādu no septiņām opcijām. Vispirms iestatiet pašreizējo laiku.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual. Ja izvēlaties Manual, varat
izvēlēties dienas, kad funkcijai On Timer ir jāieslēdz izstrādājums.
–– Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
•• Time: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai
ievadītu ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.
•• Volume: iestatiet vajadzīgo skaļuma līmeni. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu
skaļuma līmeni.
•• Source: izvēlieties ievades avotu.
Off Timer
iestatiet izslēgšanas taimeri (Off Timer), izvēloties kādu no septiņām opcijām. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual. Ja izvēlaties Manual, varat
izvēlēties dienas, kad funkcijai Off Timer ir jāizslēdz izstrādājums.
–– Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
•• Time: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai
ievadītu ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.
52
Holiday Management
Laika periodā, kas atzīmēts kā brīvdienas, taimeris būs atspējots.
•• Add Holiday: norādiet periodu, kuru vēlaties pievienot kā brīvdienas.
Izmantojot pogas u/d, izvēlieties brīvdienu sākuma un beigu datumus un noklikšķiniet uz pogas Save.
Šis periods tiks pievienots brīvdienu sarakstam.
–– Start: iestatiet brīvdienu sākuma datumu.
–– End: iestatiet brīvdienu beigu datumu.
――Edit: izvēlieties brīvdienu elementu un pēc tam mainiet datumu.
――Delete: izdzēsiet izvēlētos objektus no brīvdienu saraksta.
•• Set Applied Timer: iestatiet funkciju On Timer un Off Timer, lai tā netiktu aktivizēta svētku dienās.
–– Nospiediet E, lai izvēlētos funkcijas On Timer un Off Timer iestatījumus, kurus nevēlaties aktivizēt.
–– Izvēlētās funkcijas On Timer un Off Timer netiks aktivizētas.
53
Network Settings
Skatiet tīkla iestatījumus.
Network Settings
HOME
→ Network Settings→ ENTER E
IP Setting
Enter manually
IP Address
Network Settings
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
***.
***.
***.
Subnet Mask
Gateway
Save
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***
***
***
Close
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: Ievadiet IP Address manuāli, ja IP Setting ir iestatīta uz Enter manually.
•• Subnet Mask: Ievadiet Subnet Mask manuāli, ja IP Setting ir iestatīta uz Enter manually.
•• Gateway: Ievadiet Gateway manuāli, ja IP Setting ir iestatīta uz Enter manually.
――Ja ir iestatīta funkcija Obtain automatically, IP Address/Subnet Mask/Gateway informācija netiek rādīta.
54
MagicInfo Player I
HOME
Mainiet avotu uz MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicē un demonstrē dažādu saturu, tostarp izveidoto saturu un multivides saturu (attēlus,
videoklipus un audio saturu) no servera vai pievienotās ierīces.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
55
ID Settings
Piešķiriet komplektam ID numuru.
HOME
Device ID
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Nospiediet u/d, lai izvēlētos skaitli, un pēc tam nospiediet E.
Ievadiet ID numuru izstrādājumam, kas pievienots ievades kabelim, lai nodrošinātu ievades signāla uztveri.
(Diapazons: 0~224)
――Ievadiet skaitli, kuru vēlaties izmantot, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.
Device ID Auto Set
――Piešķiriet ID numuru automātiski visiem pievienotajiem izstrādājumiem.
PC Connection Cable
Izvēlieties metodi MDC pievienošanai, lai uztvertu MDC signālu.
•• RS232C cable
savieno ar MDC, izmantojot RS232C stereo kabeli.
•• RJ45(LAN) cable
savieno ar MDC, izmantojot RJ45 kabeli.
56
Clone Product
Eksportējiet izstrādājuma iestatījumus uz ārēju krātuves ierīci. Varat arī importēt iestatījumus no ārējas krātuves
ierīces.
Šī opcija ir noderīga, ja nepieciešams piešķirt vienādus iestatījumus vairākiem izstrādājumiem.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Ja ārējā krātuves ierīcē nav atrasts dublikāta fails
1
Pievienojiet ārējo krātuves ierīci un palaidiet funkciju Clone Product.
2
Tiek parādīts paziņojums No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to
the external storage device?.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Ja ārējā krātuves ierīcē ir atrasts dublikāta fails
1
Pievienojiet ārējo krātuves ierīci un palaidiet funkciju Clone Product.
2
Tiek parādīts paziņojums Settings file found on the external storage device. Please select an option..
Palaidiet funkciju Import from External Storage vai Export to External Storage.
–– Import from External Storage: kopējiet ārējā krātuves ierīcē saglabātos iestatījumus izstrādājuma atmiņā.
–– Export to External Storage: kopējiet izstrādājuma iestatījumus uz ārēju krātuves ierīci.
――Kad konfigurācija ir pabeigta, izstrādājums tiek automātiski atsāknēts.
57
More settings
HOME
Tiek atvērta attēla iestatījumu izvēlne.
→ More settings → ENTER E
More settings
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
58
6. nodaļa
Ekrāna pielāgošana
Konfigurējiet Picture iestatījumus (Backlight, Color Tone utt.).
Izvēlnes Picture opciju izkārtojums var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Support
Picture Mode
Picture
Picture Mode
Office & School
Backlight
50
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Brightness
50
Atlasiet attēla režīmu (Picture Mode), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
Contrast
50
Sharpness
100
Color
50
Tint (G/R)
50
•• Shop & Mall
Piemērots tirdzniecības vietām.
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Office & School
Piemērots birojiem un skolām.
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Terminal & Station
Piemērots autoostām un dzelzceļa stacijām.
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Video Wall
Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
–– Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Calibration
šajā režīmā tiek lietoti spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumi, kas pielāgoti,
izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Advanced Color Management.
–– Lai pareizi lietotu režīmu Calibration, konfigurējiet attēla kvalitātes iestatījumus, piemēram,
spilgtumu, krāsu, gammu un vienmērīgumu, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Advanced
Color Management.
–– Lai lejupielādētu programmu Advanced Color Management, apmeklējiet vietni www.samsung.com/
displaysolutions.
59
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
Šis izstrādājums piedāvā vairākas opcijas attēla kvalitātes pielāgošanai.
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Pielāgojiet krāsu temperatūru, lai iegūtu dabiskāku attēlu.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture Mode
White Balance
Picture Mode
iestatījumi.
•• Reset: Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
Pielāgojamās opcijas
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness
Calibration
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) spilgtumu.
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color
Gamma
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Pielāgojiet pamatkrāsu intensitāti.
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Gamma tiek atspējots.
――Ja veiksit izmaiņas opcijām Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color vai Tint (G/R),
atbilstoši tiks pielāgots ekrāna displejs.
――varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma
Calibrated Value
――Samazinot attēla spilgtumu, tiek samazināts enerģijas patēriņš.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
ievades ligzdai.
Color Temperature
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
Pielāgojiet krāsu temperatūru. (Diapazons: 2800K-16 000K)
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Color Temperature tiek atspējots.
Izvēlieties, vai lietot spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumus, kas pielāgoti,
izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Advanced Color Management, režīmā Information
un Advertisement.
•• Don't Apply / Apply
――Lai lejupielādētu programmu Advanced Color Management, apmeklējiet vietni www.
samsung.com/displaysolutions.
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Calibrated Value tiek atspējots.
60
Picture Options
Dynamic Backlight
Automātiski pielāgo aizmugurgaismojumu, lai nodrošinātu vislabāko ekrāna kontrastu
pašreizējos apstākļos.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Picture Mode
Picture Mode
iestatījumi.
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Pielāgojamās opcijas
Video/Image
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Text
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Calibration
Dynamic Backlight / UHD COLOR
•• Off / On
――Ja opcijas Video Wall iestatījums ir On, režīms Dynamic Backlight tiek atspējots.
UHD COLOR
•• HDMI1 : Off / On
•• HDMI2 : Off / On
•• DisplayPort : Off / On
――Lai aktivizētu UHD ievades avotu, iestatiet UHD COLOR stāvoklī On.
――Ja monitori ir savienoti, izmantojot Loopout, un tiek lietota UHD izšķirtspēja, iestatiet visos
Color Tone
monitoros UHD COLOR stāvoklī On.
――Kad tiek lietota UHD izšķirtspēja, var savienot līdz pat 25 monitoriem.
Ja opcija Picture Mode ir iestatīta kā Text.
――Lai lietotu UHD COLOR režīmu kopā ar HDMI kabeli, ieteicams izmantot HDMI kabeli, kas ir
•• Off / Cool / Standard / Warm
Ja opcija Picture Mode ir iestatīta kā Video/Image.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Color Tone tiek atspējots.
――Iestatījumus var pielāgot un saglabāt katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma
saderīgs ar HDMI 2.0. Kabelis nedrīkst būt garāks par 2m.
――Pārslēgšanās UHD COLOR starp On un Off aizņem ilgāku laiku.
――Ja HDMI/DP savienotājs ar aktivizētu funkciju UHD COLOR tiek savienots ar ierīci, kas
neatbalsta UHD saturu, ierīce var nedarboties pareizi. Izveidojiet savienojumu ar ierīci, kas
atbalsta UHD saturu.
ievades ligzdai.
HDMI Black Level
Atlasa ekrāna melnās krāsas līmeni, lai regulētu ekrāna dziļumu.
•• Auto / Low / Normal
――Šī opcija nav pieejama, ja ievades avots ir iestatīts uz PC.
61
Picture Size
Position
Pielāgo attēla pozīciju.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Izvēlieties ekrānā parādītā attēla lielumu un izmēru attiecību.
Picture Size
Opcija Position ir pieejama tikai tad, ja opcija Picture Size ir iestatīta uz Screen Fit.
――Iespēja Screen Fit izvēlnē Picture Size ir aktivizēta tikai tad, ja Picture Mode iestatījums ir
Videos/Images, kamēr ir aktivizēts režīms DVI.
――Lai lietotu funkciju Position pēc tam, kad ir atlasīta opcija Screen Fit, rīkojieties šādi:
Atkarībā no pašreizējā ievades avota tiek attēlotas dažādas ekrāna pielāgošanas opcijas.
1
Nospiediet pogu d, lai atlasītu opciju Position. Nospiediet pogu E.
Izvēlnes Picture Size pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no tā, vai režīms Picture Mode ir
Video/Image vai Text.
2
Nospiediet pogu u vai d, lai pārvietotu attēlu.
3
Nospiediet pogu E.
•• 16:9: iestata attēlu 16:9 platā režīmā.
•• Zoom1: izmantojiet mērenai palielināšanai. Nogriež augšmalu un sānu malas.
•• Zoom2: izmantojiet izteiktākai palielināšanai.
•• Smart View 1: samazina 16:9 attēlu par 50%.
――Opcija Smart View 1 tiek iespējota tikai režīmā HDMI1, HDMI2.
•• Smart View 2: samaziniet 16:9 ekrāna augšējo un apakšējo malu par 25%.
――Opcija Smart View 2 tiek iespējota tikai režīmā HDMI1, HDMI2.
•• Wide: palielina attēla izmēru attiecību, lai tas ietilptu visā ekrānā.
•• 4:3: iestata attēlu parastā 4:3 režīmā.
――Neizmantojiet izstrādājumam formāta 4:3 iestatījumu uz ilgu laiku.
Kreisajā un labajā pusē vai ekrāna augšā un apakšā redzamās malas var izraisīt attēla
saglabāšanu (ekrāna iededzināšanu), uz ko garantija neattiecas.
•• Screen Fit: parāda pilnu attēlu, neko nenogriežot, ja ievades signāls ir DVI, HDMI1, HDMI2
(720p / 1080i / 1080p).
――Iespēja Screen Fit izvēlnē Picture Size ir aktivizēta tikai tad, ja Picture Mode iestatījums
ir Videos/Images, kamēr ir aktivizēts režīms DVI.
•• Custom: maina izšķirtspēju atbilstoši lietotāja vēlmēm.
――Iespēja Custom izvēlnē Picture Size ir aktivizēta tikai tad, ja Picture Mode iestatījums ir
Videos/Images, kamēr ir aktivizēts režīms DVI.
Zoom/Position
Pielāgojiet ekrāna lielumu un novietojumu.
Šo opciju var konfigurēt, ja ievades avots atbalsta 1080i vai 1080p un Picture Size ir Custom.
――Iespēja Custom izvēlnē Picture Size ir aktivizēta tikai tad, ja Picture Mode iestatījums ir
Videos/Images, kamēr ir aktivizēts režīms DVI.
――Lai lietotu funkciju Zoom/Position pēc tam, kad ir atlasīta opcija Custom, rīkojieties šādi:
1
Nospiediet pogu d, lai atlasītu opciju Zoom/Position. Nospiediet pogu E.
2
Atlasiet Zoom vai Position. Nospiediet pogu E.
3
Nospiediet pogu u/d/l/r, lai pārvietotu attēlu.
4
Nospiediet pogu E.
――Ja vēlaties atjaunot attēla sākotnējo pozīciju, ekrānā Zoom/Position izvēlieties Reset.
Attēls tiks atjaunots tā sākotnējā pozīcijā.
•• Original: parādiet attēlus sākotnējā attēla kvalitātē.
――Pieejamās pieslēgvietas var atšķirties atkarībā no modeļa.
62
Resolution
Picture Off
Ja attēls nav normāls arī tādā gadījumā, kad grafiskās kartes izšķirtspēja atbilst kādam no
tālāk norādītajiem parametriem, varat optimizēt attēla kvalitāti, izvēloties ierīcei tādu pašu
izšķirtspēju, kāda ir datoram, izmantojot šo izvēlni.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Pieejamās izšķirtspējas: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
Auto Adjustment
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
――Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC.
Automātiski pielāgo frekvences vērtības/pozīcijas un noregulē iestatījumus.
Izvēloties opciju Picture Off, ekrāns tiek izslēgts. Skaļums netiek izslēgts.
Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru pogu, izņemot skaļuma regulēšanas pogu.
Reset Picture
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Atjauno pašreizējā attēlu režīma noklusējuma iestatījumus.
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Reset Picture tiek atspējots.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
――Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC.
•• Coarse / Fine
noņem vai samazina attēla trokšņus.
Ja pēc noregulēšanas funkcijas Fine-tune izmantošanas trokšņi nav pilnībā izzuduši,
izmantojiet funkciju Coarse, lai pēc iespējas labāk pielāgotu frekvenci (Coarse), un pēc
tam vēlreiz izmantojiet noregulēšanas funkciju Fine-tune. Kad trokšņu daudzums ir
samazināts, vēlreiz pielāgojiet attēlu, lai tas būtu centrēts attiecībā pret ekrāna centru.
•• Position
lai pielāgotu datora ekrāna novietojumu, ja tas nav centrēts vai neietilpst izstrādājuma
ekrānā.
Nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai pielāgotu vertikālo pozīciju. Nospiediet pogu ◀ vai ▶, lai
pielāgotu horizontālo pozīciju.
•• Image Reset
atjauno attēla noklusējuma iestatījumus.
63
7. nodaļa
OnScreen Display
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Display Orientation
OnScreen Display
Display Orientation
Screen Protection
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
Message Display
Menu Language
Reset OnScreen Display
Support
English
Onscreen Menu Orientation
Iestatiet izvēlnes ekrāna orientāciju.
•• Landscape: parādiet izvēlni ainavas režīmā (noklusējums).
•• Portrait: parādiet izvēlni portreta režīmā izstrādājuma ekrāna labajā pusē.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Source Content Orientation
Iestatiet izstrādājumam pievienoto ārējo ierīču satura orientāciju.
•• Landscape: iestata ekrānu ainavas režīmā (noklusējums).
•• Portrait: iestata ekrānu portreta režīmā.
――Portrait orientācijas režīms netiek atbalstīts, kad tiek lietota UHD izšķirtspēja.
Aspect Ratio
Iestatiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna vai oriģinālajā režīmā.
•• Full Screen: parādiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna režīmā.
•• Original: parādiet pagriežamo ekrānu sākotnējā izmēru attiecībā.
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Source Content Orientation iestatījums ir Portrait.
64
Screen Protection
Timer
Varat iestatīt opcijas Screen Protection taimeri.
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Pēc norādītā laika perioda funkcija Screen Protection tiek automātiski apturēta.
Lai samazinātu ekrāna iededzināšanas iespēju, šai ierīcei ir uzstādīta ekrāna iededzināšanas
novēršanas tehnoloģija Pixel Shift.
Izmantojot tehnoloģiju Pixel Shift, attēls tiek lēni pārvietots ekrānā.
Funkcijas Pixel Shift laika iestatījums ļauj ieprogrammēt laiku minūtēs starp attēla kustībām.
Pixel Shift
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
–– Off
–– Repeat: parādīt pretizdegšanas attēlu noteiktajā intervālā.
–– Interval: parādīt pretizdegšanas attēlu noteikto laika periodu (no sākuma līdz beigu
laikam).
――Ja iestatījums Clock Set ir konfigurēts, tiek iespējots iestatījums Interval.
――Opcijas Period, Start Time un End Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Timer iestatījums
Samaziniet pēcattēla efektu, precīzi pārvietojot pikseļus horizontāli vai vertikāli.
ir Repeat vai Interval.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Opcijas Horizontal, Vertical un Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Pixel Shift
•• Period: norādiet laika intervālu, kādā aktivizēt funkciju Screen Protection.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Repeat.
•• Horizontal: iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti horizontāli.
•• Start Time: iestatiet sākuma laiku, kad aktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
iestatījums ir On.
•• Vertical: iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti vertikāli.
•• Time: iestatiet laika intervālu, kādā attiecīgi veikt horizontālo vai vertikālo kustību.
Pieejamie opcijas Pixel Shift iestatījumi un optimālie iestatījumi
Pieejamie iestatījumi
Optimālie iestatījumi
Horizontal (pikseļi)
0~4
4
Vertical (pikseļi)
0~4
4
Time (minūtes)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Pixel Shift vērtība var atšķirties atkarībā no izstrādājuma izmēra (collās) un režīma.
――Ja ilgāku laika periodu tiek rādīts nekustīgs attēla vai 4:3 formātā attēls, tas var radīt
pēcattēla efektu. Tas nav izstrādājuma defekts.
•• End Time: iestatiet beigu laiku, kad deaktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
Immediate Display
Izvēlieties ekrānsaudzētāju, ko rādīt tūlīt.
•• Off / Fading Screen
Side Gray
Ja iestatītā ekrāna izmēru attiecība ir 4:3, pielāgojiet balto sānu malu spilgtumu, lai aizsargātu
ekrānu.
•• Off / Light / Dark
65
Message Display
Menu Language
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
Source Info
Iestatiet izvēlnes valodu.
――Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju. Tā neattiecas uz citām
Izvēlieties, vai parādīt avota OSD, kad tiek mainīts ievades avots.
datora funkcijām.
•• Off / On
No Signal Message
Izvēlieties, vai parādīt "nav signāla" parādīšanu ekrānā, kad nav noteikts neviens signāls.
•• Off / On
MDC Message
Reset OnScreen Display
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
Šī opcija sadaļā OnScreen Display atjauno pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma
iestatījumiem.
Izvēlieties, vai parādīt MDC parādīšanu ekrānā, kad izstrādājums tiek vadīts, izmantojot MDC.
•• Off / On
66
8. nodaļa
System
Picture
OnScreen Display
System
Sound
?
Support
Setup
System
Setup
Time
MENU m → System → Setup → ENTER E
MagicInfo I Source
Atkārtojiet sākotnējās uzstādīšanas darbības, ko veicāt, pirmo reizi lietojot šo produktu.
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
77
Time
MENU m → System → Time → ENTER E
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Varat konfigurēt Clock Set vai Sleep Timer. Varat arī iestatīt, lai izstrādājums automātiski tiktu ieslēgts vai
izslēgts noteiktā laikā, izmantojot funkciju Timer.
――Nospiediet pogu INFO, ja vēlaties skatīt pašreizējo laiku.
Clock Set
Atlasiet Clock Set. Izvēlieties Date vai Time un pēc tam nospiediet E.
Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu ciparus, vai nospiediet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus.
Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai pārietu no viena ievades lauka uz nākamo. Kad tas
ir izdarīts, nospiediet E.
――Opcijas Date un Time var iestatīt, nospiežot tālvadības pults ciparu pogas.
67
DST
Auto Source Switching
Ieslēdz vai izslēdz vasaras laika funkciju.
Off / On
•• Start Date: iestatiet vasaras laika sākuma datumu.
•• End Date: iestatiet vasaras laika beigu datumu.
•• Time Offset: izvēlieties pareizu laiku neatkarīgi no jūsu laika joslas.
Sleep Timer
Automātiski izslēdz izstrādājumu, kad ir pagājis iepriekš iestatīts laika periods.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai izvēlētos laika periodu, un pēc tam
nospiediet E. Lai atceltu Sleep Timer, izvēlieties Off.
Power On Delay
Savienojot vairākus izstrādājumus, pielāgojiet katra izstrādājuma ieslēgšanas laiku, lai
novērstu jaudas pārslodzi (0-50 sekunžu diapazonā).
MagicInfo I Source
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
――Funkcija MagicInfo I Source ir pieejama, ja ir pievienots tīkla bloks (nopērkams atsevišķi).
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Ieslēdzot displeju, ja opcijas Auto Source Switching iestatījums ir On un iepriekš izvēlētais
video avots nav aktīvs, displejs automātiski veic aktīva video meklēšanu citos video ievades
avotos.
Auto Source Switching
Ja opcijas Auto Source Switching iestatījums ir On, displeja video avots automātiski meklē
aktīvu video.
Ja pašreizējais video avots netiks atpazīts, tiks aktivizēta Primary Source atlase.
Ja primārais video avots nebūs pieejams, tiks aktivizēta Secondary Source atlase.
Ja gan primārais, gan sekundārais ievada avoti netiek atpazīti, tad displejs veiks divas aktīvā
avota meklēšanas, katrā meklēšanas reizē pārbaudot primāro un tad sekundāro avotu. Ja abas
meklēšanas ir nesekmīgas, displejs atgriezīsies pie pirmā video avota un attēlos paziņojumu,
norādot, ka nav signāla.
Ja Primary Source atlases iestatījums ir All, displejs, lai noteiktu aktīvu video avotu, divas
reizes secīgi meklēs video avota ievadi, un, ja video netiks atrasts, pēc tam atgriezīsies pie
pirmā video avota.
Primary Source Recovery
Izvēlieties, vai atjaunot atlasīto primāro ievades avotu, ja primārais ievades avots ir pievienots.
――Funkcija Primary Source Recovery ir atspējota, ja opcijas Primary Source iestatījums ir All.
Nospiežot tālvadības pults pogu MagicInfo Player I, tiek parādīts ar tīkla bloku (nopērkams
atsevišķi) saistītais saturs.
•• DVI / DisplayPort
68
Primary Source
Standby Control
Norādiet Primary Source, lai lietotu automātisko ievades avotu.
Varat iestatīt ekrāna gaidstāves režīmu, kas tiks pielietots, kad tiek saņemts ievades signāls.
Secondary Source
Norādiet Secondary Source, lai lietotu automātisko ievades avotu.
――Funkcija Secondary Source ir atspējota, ja opcijas Primary Source iestatījums ir All.
•• Auto
Ja neskatoties uz to, ka displejam ir pievienota avota ierīce, netiek uztverti nekādi ievades
signāli, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
Ja netiek pievienota neviena avota ierīce, tiek parādīts paziņojums No Signal.
•• Off
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiek parādīts paziņojums No Signal.
――Ja, pievienojot avota ierīci, joprojām tiek parādīts paziņojums No Signal, pārbaudiet
Power Control
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Auto Power On
Šī funkcija automātiski ieslēdz izstrādājumu, kolīdz tas tiek pievienots barošanas avotam. Nav
jānospiež ieslēgšanas/izslēgšanas poga.
•• Off / On
kabeļa savienojumu.
――Ja No Signal Message iestatījums ir Off, paziņojums No Signal netiek parādīts.
Šādā gadījumā izvēlieties funkcijas No Signal Message iestatījumu On.
•• On
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
Network Standby
Šī funkcija atstāj tīklu ieslēgtu, kad izstrādājums tiek izslēgts.
•• Off / On
PC Module Power
Power Button
Datora moduli var ieslēgt/izslēgt atsevišķi no LFD.
Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu var iestatīt, lai tā ieslēgtu izstrādājumu vai ieslēgtu/izslēgtu
izstrādājumu.
Synced Power-On
Lai izslēgtu LFD, neizslēdzot datora moduli, izvēlieties Off.
•• Off / On
•• Power On Only: iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai tā ieslēgtu izstrādājumu.
•• Power On/Off: iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai tā ieslēgtu/izslēgtu
izstrādājumu.
Synced Power-Off
Lai ieslēgtu datora moduli, neieslēdzot LFD, izvēlieties Off.
•• Off / On
69
Eco Solution
No Signal Power Off
Taupiet enerģiju, izslēdzot ierīci, kad netiek saņemts neviens signāls.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Energy Saving
Samaziniet enerģijas patēriņu, pielāgojot ekrāna spilgtumu.
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
――Šī opcija tiek iespējota, ja ir konfigurēts iestatījums Clock Set.
Screen Lamp Schedule
Aktivizējiet vai deaktivizējiet lampas grafiku.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Šī funkcija ir atspējota, ja pievienotais dators ir enerģijas taupīšanas režīmā.
――Norādītajā laikā izstrādājums automātiski izslēgsies. Laiku var mainīt pēc vajadzības.
Auto Power Off
Lai novērstu pārkaršanu, izstrādājums automātiski izslēdzas, ja norādītajā laikā netiek
nospiesta neviena tālvadības pults poga vai poga uz izstrādājuma priekšējā paneļa.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Temperature Control
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
Šī funkcija nosaka izstrādājuma iekšējo temperatūru. Varat norādīt pieļaujamo temperatūras
diapazonu.
Time
Pēc noklusējuma temperatūra ir iestatīta uz 77°C.
Norādītajā laikā paneļa spilgtums tiks mainīts uz spilgtumu, kas ir iestatīts izvēlnē Lamp.
Ieteicamā temperatūra funkcijai Temperature Control ir 75°C ~ 80°C (ja apkārtējā temperatūra
ir 40°C).
――Ja pašreizējā temperatūra pārsniegs norādīto temperatūras limitu, ekrāns kļūs tumšāks.
Lamp
Pielāgojiet paneļa spilgtumu. Jo tuvāk vērtībai 100, jo spilgtāks ir panelis.
•• 0 ~ 100
Ja temperatūra turpinās paaugstināties, izstrādājums izslēgsies, lai aizsargātu sevi no
pārkaršanas.
70
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Tiek atvērts ekrāns Change PIN.
Power On Button
Ieslēdziet šo funkciju, lai aktivizētu tālvadības pults ieslēgšanas pogu un tādējādi ieslēgtu
ierīci, kamēr ir aktivizēta funkcija Safety Lock.
•• Off / On
Izvēlieties četru ciparu PIN kodu un ievadiet to laukā Enter a new PIN.. Atkārtoti ievadiet šos
četrus ciparus laukā Enter the PIN again..
HDMI Hot Plug
Kad apstiprināšanas ekrāns tiek aizvērts, nospiediet pogu OK. Izstrādājums ir saglabājis jūsu
jauno PIN kodu.
――Noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0
Šī funkcija tiek izmantota, lai aktivizētu laika aizkavi DVI/HDMI avota ierīces ieslēgšanai.
General
MENU m → System → General → ENTER E
•• Off / On
Frame Alignment
MENU m → System → Frame Alignment → ENTER E
Šajā izvēlnē var labot augstuma atšķirības, kad tiek izmantota funkcija Video Wall.
Security
•• Auto: aktivizē izvēlni līdzenās rindās saskaņā ar H / V / Position iestatījumiem sadaļā
Video Wall.
Ievadiet četru ciparu PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir 0000.
•• Off: izslēdz Frame Alignment izvēlni.
Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju Enter PIN.
•• On: ieslēdz izvēlni neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgta funkcija Video Wall.
Safety Lock
Drošas bloķēšanas funkcijas iestatīšana
•• Off / On
Funkcija Safety Lock bloķē visas izstrādājuma un tālvadības pults izvēlnes un pogas, izņemot
tālvadības pults pogu LOCK.
Lai atbloķētu izvēlnes un pogas, nospiediet pogu LOCK un pēc tam ievadiet paroli (noklusējuma
parole: 0 - 0 - 0 - 0).
Reset System
MENU m → System → Reset System → ENTER E
Šī opcija sadaļā System atjauno pašreizējos pielāgotos iestatījumus uz to rūpnīcas
noklusējuma iestatījumiem.
71
9. nodaļa
Skaņas pielāgošana
Konfigurējiet izstrādājuma (Sound) iestatījumus.
Picture
OnScreen Display
System
HDMI Sound
Sound on Video Call
Reset Sound
Sound
?
HDMI Sound
Sound
AV(HDMI)
Current Source
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Izvēlieties skaņas izvades avotu: AV(HDMI) vai PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
Support
Sound on Video Call
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Izvēlieties skaņas izvadi, kuru klausīties videozvana laikā.
•• Current Source / Video Call
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa. Atjaunojiet visus skaņas iestatījumus uz rūpnīcas
noklusējuma iestatījumiem.
72
10. nodaļa
Atbalsts
Software Update
Go to Home
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Software Update izvēlne ļauj jaunināt izstrādājuma programmatūru uz tās jaunāko versiju.
――Neizslēdziet izstrādājumu, kamēr nav pabeigta jaunināšana. Izstrādājums automātiski
Var piekļūt, izmantojot tālvadības pults pogu HOME
izslēgsies un ieslēgsies pēc programmatūras jaunināšanas pabeigšanas.
.
Atveriet sadaļu Go to Home, lai atskaņotu dažādu saturu no atmiņas ierīces vai savienotā tīkla.
――Kad jaunināt programmatūru, visiem video un audio iestatījumiem tiek atjaunotas
noklusējuma vērtības. Ieteicams pierakstīt šos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas tos varētu
viegli atjaunot.
Contact Samsung
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Šī opcija atjauno visus pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Skatiet šo informāciju, ja izstrādājums nedarbojas pareizi vai ja vēlaties jaunināt
programmatūru.
Varat arī atrast informāciju par mūsu zvanu centriem un norādījumus par izstrādājumu un
programmatūras lejupielādi.
――Contact Samsung un uzziniet izstrādājuma Model Code un Software Version.
73
11. nodaļa
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu apkalpošanas centru
Pirms sazināties ar Samsung klientu
apkalpošanas centru, veiciet sekojošo
izstrādājuma pārbaudi. Ja problēmu
neizdodas novērst, sazinieties ar
Samsung klientu apkalpošanas centru.
Izstrādājuma pārbaude
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Ja ekrāns ir tukšs un strāvas LED indikators mirgo arī tad, kad izstrādājums ir pareizi pievienots datoram, veiciet izstrādājuma pārbaudi.
Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs,
pārbaudiet datora sistēmu, video
kontrolleri un kabeli.
1
Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2
Atvienojiet no izstrādājuma visus kabeļus.
3
Ieslēdziet izstrādājumu.
4
Ja tiek parādīts paziņojums No Signal, izstrādājums darbojas normāli.
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Ja tiek izvēlēts režīms, kas pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju, īsu brīdi tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode
(skatiet sadaļu par atbalstītajām izšķirtspējām).
74
Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru un pārliecinieties, ka tas ir
rūpīgi pievienots.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI
vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir redzami tukši
laukumi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo
problēmu, pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru,
atjauniniet grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu,
sazinieties ar grafiskās kartes vai datora ražotāju.)
Izvēlnē Source tiek rādīts PC, kad dators nav pievienots.
PC izvēlnē Source tiek rādīts vienmēr neatkarīgi no tā, vai ir izveidots savienojums ar datoru.
Ekrāna problēma
Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabelis.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode.
Šis ziņojums tiek attēlots, kad no grafiskās kartes saņemtais signāls pārsniedz izstrādājuma
maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.
Skatiet Standarta signāla režīma tabulu un iestatiet izstrādājuma specifikācijām atbilstošo
maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu.
75
Ekrāna problēma
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Pielāgojiet opcijas Coarse un Fine.
Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.
Ekrāns izskatās nestabils un trīc.
Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Pārbaudiet, vai datora un grafiskās kartes izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu
saderīgu iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet ekrāna iestatījumus, kas
atrodami izstrādājuma izvēlnes sadaļās Papildus informācija un Standarta signāla režīma
tabula.
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast.
Baltā krāsa neizskatās balta.
Dodieties uz sadaļu Picture un pielāgojiet opcijas White Balance iestatījumus.
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators
mirgo ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Izstrādājums tiek automātiski izslēgts.
Atveriet System un pārliecinieties, vai Sleep Timer iestatījums ir Off.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Ja izstrādājumam ir pievienots dators, pārbaudiet datora energopadeves statusu.
Pārliecieties, vai strāvas kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un strāvas kontaktligzdai.
Ja netiek noteikts signāls no pievienotās ierīces, izstrādājums automātiski izslēdzas pēc
10–15 minūtēm.
Izstrādājuma attēla kvalitāte atšķiras no kvalitātes
izplatītāja veikalā, kur tas tika iegādāts.
Izmantojiet HDMI kabeli, lai iegūtu augstas izšķirtspējas (HD) attēla kvalitāti.
76
Ekrāna problēma
Ekrānā rādījums neizskatās normāli.
Kodēts video saturs ainās, kurās tiek attēloti objekti ātrā kustībā, piemēram, sporta notikumi
vai spraiga sižeta video, var likt displejam izskatīties bojātam.
Zems signāla līmenis vai zema attēla kvalitāte var likt displejam izskatīties bojātam. Tas
nenozīmē, ka izstrādājums ir bojāts.
Viena metra attālumā esošs mobilais tālrunis analogajos un digitālajos izstrādājumos var radīt
statisku attēlu.
Spilgtums un krāsa neizskatās pareizi.
Atveriet Picture un pielāgojiet ekrāna iestatījumus, piemēram, Picture Mode, Color, Brightness
un Sharpness.
Dodieties uz sadaļu System un pielāgojiet opcijas Energy Saving iestatījumus.
Atjaunojiet ekrāna noklusējuma iestatījumus.
Ekrāna malās ir redzamas raustītas līnijas.
Ja funkcijas Picture Size iestatījums ir Screen Fit, mainiet šo iestatījumu uz 16:9.
Ekrānā tiek rādītas līnijas (sarkanas, zaļas vai zilas).
Šīs līnijas tiek parādītas, ja radies monitora funkcijas DATA SOURCE DRIVER IC defekts.
Sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, lai novērstu šo problēmu.
Attēls izskatās nestabils un pēc tam sastingst.
Ekrāns var sastingt, ja netiek izmantota ieteicamā izšķirtspēja vai signāls nav stabils. Lai
novērstu šo problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz ieteikto izšķirtspēju.
77
Ekrāna problēma
Ekrānu nevar parādīt pilnekrāna režīmā.
Mērogots SD (4:3) satura fails var radīt melnas joslas abās HD kanāla ekrāna pusēs.
Video, kura izmēru attiecība atšķiras no izstrādājuma, var radīt melnas joslas ekrāna augšā un
apakšā.
Izstrādājumā vai avota ierīcē mainiet ekrāna izmēra iestatījumu uz pilnekrāna režīmu.
Skaņas problēma
Nav skaņas.
Pārbaudiet audio kabeļa savienojumu vai pielāgojiet skaļumu.
Pārbaudiet skaļumu.
Skaļuma līmenis ir pārāk zems.
Noregulējiet skaļumu.
Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems,
noregulējiet skaļuma līmeni datora skaņas kartē vai programmatūrā.
Video ir pieejams, bet nav skaņas.
Ja HDMI kabelis ir pievienots, pārbaudiet audio izvades iestatījumus datorā.
Ja tiek izmantota avota ierīce
•• Pārliecinieties, vai audio kabelis ir pareizi pievienots izstrādājuma audio ievades portam.
•• Pārbaudiet avota ierīces audio izvades iestatījumus.
(Piemēram, ja monitoram ir pievienots HDMI kabelis, kabeļtelevīzijas uztvērēja audio
iestatījumu, iespējams, arī ir jāmaina uz HDMI.)
Ja tiek izmantots DVI-HDMI kabelis, ir nepieciešams atsevišķs audio kabelis.
Ja izstrādājumam ir austiņu pieslēgvieta, pārliecinieties, vai tai nav pievienota neviena ierīce.
Vēlreiz pievienojiet strāvas kabeli ierīcei un pēc tam atsāknējiet ierīci.
78
Skaņas problēma
Skaļruņi atskaņo statisku skaņu.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu. Pārliecinieties, vai video kabelis nav pievienots audio ievades
portam.
Pēc kabeļa pievienošanas pārbaudiet signāla stiprumu.
Zems signāla līmenis var izraisīt skaņas traucējumus.
Kad skaļums ir izslēgts, skaņa tomēr ir dzirdama.
Pielāgojiet ārējo skaļruņu skaļumu.
Galveno skaļruņu audio iestatījumi atšķiras no izstrādājuma iekšējiem skaļruņu
iestatījumiem.
Skaļuma maiņa vai skaņas izslēgšana izstrādājumā neietekmē ārējo pastiprinātāju (dekoderi).
Tālvadības pults problēma
Tālvadības pults nedarbojas.
Pārliecinieties, ka baterijas atrodas pareizajā vietā (+/-).
Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.
Pārbaudiet, vai nav radusies strāvas padeves kļūda.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Pārliecinieties, vai tuvumā nav ieslēgts speciālais apgaismojums vai neona izkārtnes.
Skaņas ierīces problēma
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.
79
Cita problēma
Izstrādājums smaržo pēc plastmasas.
Tas ir normāli un ar laiku plastmasas aromāts izgaist.
Audio un video ir saraustīts.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu un pievienojiet to vēlreiz, ja nepieciešams.
Izmantojot ļoti stingru vai resnu kabeli, var tikt bojāti audio un video faili.
Pārliecinieties, vai kabeļi ir pietiekami elastīgi, lai nodrošinātu to ilgstošu darbību. Ja uzstādāt
izstrādājumu pie sienas, ieteicams izmantot taisnleņķa kabeļus.
Izstrādājuma malās ir mazas daļiņas.
Šīs daļiņas ir daļa no izstrādājuma dizaina. Izstrādājums nav bojāts.
Mēģinot mainīt datora izšķirtspēju, tiek parādīts
paziņojums "Mode not Supported".
Paziņojums "Mode not Supported" tiek parādīts, ja ievades avota izšķirtspēja pārsniedz
displeja maksimālo izšķirtspēju.
Lai novērstu šo problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz displeja atbalstītu izšķirtspēju.
HDMI režīmā, kad ir pievienots DVI-HDMI kabelis, skaļruņi
neatskaņo skaņu.
DVI kabeļi nepārraida skaņas datus.
HDMI Black Level nedarbojas pareizi HDMI ierīcē ar YCbCr
izvadi.
Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja avota ierīce, piemēram, DVD atskaņotājs un STB, ir
savienota ar izstrādājumu, izmantojot HDMI (RGB signāla) kabeli.
HDMI režīmā netiek atskaņota skaņa.
Parādītā attēla krāsas var neizskatīties normāli. Video vai skaņa var nebūt pieejama. Tas var
notikt, ja izstrādājumam ir pievienota avota ierīce, kas atbalsta tikai vecāku HDMI standarta
versiju.
Lai aktivizētu skaņu, pārliecinieties, vai audio kabelis ir pievienots pareizajai ievades ligzdai.
Ja rodas šādas problēmas, kopā ar HDMI kabeli pievienojiet arī audio kabeli.
Dažas datoru grafikas kartes, iespējams, automātiski neatpazīst HDMI signālus, kas neietver
skaņu. Šādā gadījumā izvēlieties skaņas ievadi manuāli.
Skaņas ievade
Ekrāna režīms
PC
Automātiski
Datora iestatījumi
DVI PC
Audio ieeja (stereo porti)
Datora iestatījumi
80
Cita problēma
HDMI-CEC nedarbojas.
Šis izstrādājums neatbalsta HDMI-CEC funkciju.
Lai izmantotu vairākas ārējās ar HDMI-CEC funkciju saderīgas ierīces, kas ir savienotas ar
izstrādājuma portiem HDMI1 un HDMI2 izslēdziet HDMI-CEC funkciju visās ārējās ierīcēs.
Ārējās ierīces ietver Blu-ray un DVD atskaņotājus.
Lietojot ārējo ierīci ar aktivizētu HDMI-CEC funkciju, var tikt automātiski apturētas pārējās
ārējās ierīces.
Lai mainītu HDMI-CEC iestatījumus, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar
ierīces ražotāju, lai saņemtu palīdzību.
IR sensors nedarbojas.
Pārliecinieties, vai, nospiežot tālvadības pults pogu, iedegas sensora indikators.
•• Ja sensora indikators neiedegas, izslēdziet un atkal ieslēdziet izstrādājuma aizmugurē
esošo ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
(Kad ekrāns ir izslēgts, strāvas LED indikators iedegas sarkanā krāsā.)
Ja pēc ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža izslēgšanas un ieslēgšanas sensora indikators vēl
arvien neiedegas, iespējams, ir atvienota iekšējā ligzda.
Sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas centru, lai veiktu izstrādājuma apkopi.
•• Ja ieslēgtais sensora indikators nemirgo sarkanā krāsā, kad tiek nospiesta tālvadības
pults poga, IR sensors, iespējams, ir bojāts.
Sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas centru, lai veiktu izstrādājuma apkopi.
•• Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja avota ierīce, piemēram, DVD atskaņotājs un STB, ir
savienota ar izstrādājumu, izmantojot HDMI (RGB signāla) kabeli.
Kad sāknējat datoru ar ievades avota iestatījumu
DisplayPort, BIOS un sāknēšanas ekrāni netiek parādīti.
•• Sāknējiet datoru, kad ierīce ir ieslēgta vai kad ievades avota iestatījums nav DisplayPort.
81
Jautājumi un atbildes
Jautājums
Kā es varu mainīt frekvenci?
Atbilde
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.
•• Windows XP: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Iestatījumi → Papildu →
Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
•• Windows ME/2000: Dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi → Papildu → Monitors un
pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
–– Plašāku informāciju par pielāgošanu
skatiet datora vai grafikas kartes
rokasgrāmatā.
•• Windows Vista: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Displeja
iestatījumi → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
•• Windows 7: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot izšķirtspēju →
Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
•• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot
izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi → Displeja adaptera
rekvizīti → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu Ekrāna atsvaidzes intensitāte.
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
•• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Iestatījumi un noregulējiet
izšķirtspēju.
•• Windows ME/2000: dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows Vista: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt → Displeja
iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un
noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs → Pielāgot
izšķirtspēju un pielāgojiet izšķirtspēju.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi un pielāgojiet
izšķirtspēju.
82
Jautājums
Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?
Atbilde
•• Windows XP: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs →
Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows ME/2000: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Displejs →
Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows Vista: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un personalizācija →
Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un personalizācija →
Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 8: Iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu sadaļā Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un
personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS IESTATĪŠANU.
•• Windows 10: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi → Personalizēšana → Bloķēšanas
ekrāns → Ekrāna taimauta iestatījumi → Enerģija un miega režīms vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
83
12. nodaļa
Specifikācijas
Vispārīgi
- Izmērs
Modeļa nosaukums
Panelis
- Displeja laukums
UH46F5
Izmērs
46 collu klase (45,9 collas / 116,8 cm)
Displeja laukums
1018,4 mm (H) x 573,0 mm (V)
Strāvas padeve
Maiņstrāva 100-240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs, skatiet izstrādājuma aizmugurē esošo uzlīmi.
H
Ārējās vides apstākļi
V
Darbība
Temperatūra: 0 C – 40 C (32 F – 104 F)
Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Mitrums: 5 % – 95 %, nekondensējošs
――Plug & Play
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē
monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
――Ņemot vērā šī izstrādājuma ražošanas veidu, panelī apmēram 1 pikselis no miljona var izskatīties gaišāks vai tumšāks. Tas neietekmē izstrādājuma
veiktspēju.
――Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radiosakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt
atbilstošas darbības.
――Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.
84
Iepriekš iestatīti laika režīmi
――Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot
izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto
izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
――Nomainot CDT izstrādājumu (kas pievienots datoram) pret LCD izstrādājumu, pārbaudiet tā frekvenci. Ja LCD izstrādājums neatbalsta 85 Hz, pirms LCD
izstrādājuma pievienošanas nomainiet vertikālo frekvenci uz 60 Hz, izmantojot CDT izstrādājumu.
–– Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai
noskenētu vienu līniju no ekrāna
kreisās malas līdz labajai malai, sauc
par horizontālo ciklu. Horizontālajam
ciklam pretējo skaitli sauc par
horizontālo frekvenci. Horizontālā
frekvence tiek mērīta kHz vienībās.
–– Vertikālā frekvence
Lai skatītājs varētu redzēt attēlu,
izstrādājums sekundes laikā attēlo
vienu un to pašu attēlu vairākas reizes
(līdzīgi kā luminiscējoša lampa).
Biežumu, kādā viens attēls tiek
atkārtoti attēlots sekundes laikā, sauc
par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes
intensitāti. Vertikālā frekvence tiek
mērīta Hz vienībās.
Modeļa nosaukums
UH46F5
Sinhronizācija
Horizontālā frekvence
30 – 81 kHz, 30 – 134 kHz (DisplayPort), 30 – 90 kHz (HDMI)
Vertikālā frekvence
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Optimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
Izšķirtspēja
Maksimālais pikseļu taktētājs
148,5 MHz (analogais, digitālais), 594 MHz (DisplayPort, HDMI)
Ja no datora tiek pārsūtīt signāls, kas atbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls
neatbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus
atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
85
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence Vertikālā frekvence
(kHz)
(Hz)
Pikseļu pulkstenis
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA/IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
86
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence Vertikālā frekvence
(kHz)
(Hz)
Pikseļu pulkstenis
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
87
13. nodaļa
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:
――Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks
•• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
•• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd.
ārpakalpojumu uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai
veikta cita veida darbība.
•• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
iekasēta samaksa par tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
•• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši
pielāgo iespējas, neizjaucot izstrādājumu.
•• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās
uzstādīšanas tiek pievienotas papildu ierīces.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits
uzņēmums.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
•• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
•• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma
iekšpusē.
•• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums
Samsung nav norādījis.
•• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
•• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
Citi gadījumi
•• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce,
plūdi u.c.)
•• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas,
galviņa, vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
――Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts
nekāds bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma
pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
•• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar
interneta vai televīzijas starpniecību.
88
Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu
izdegšanas novēršana
Optimāla attēla kvalitāte
•• Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) paneļa pikseļu var
izskatīties gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
–– Apakšpikseļu skaits pēc paneļa veida: 6.220.800
Kas ir pēcattēlu izdegšana?
Ja LCD panelis tiek izmantots pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties. Pareiza
izmantošana nozīmē, ka tiek nodrošināta nepārtraukti mainīga video vide. Ja LCD panelī ilgāku
laika periodu tiek attēlots nemainīgs attēls (ilgāk kā 12 stundas), var rasties neliela sprieguma
starpība starp pikseļu elektrodiem, kas kontrolē šķidros kristālus.
Šī elektrodu sprieguma starpība ar laiku pieaug, liekot šķidrajiem kristāliem sarauties. Ja tā
notiek, videi mainoties, ekrānā var aizkavēties iepriekšējais attēls. Lai to novērstu, jāsamazina
uzkrātā sprieguma starpība.
――Ja LCD panelis tiek izmantots pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties.
Melna matrice
•• Palaidiet funkciju Auto Adjustment, lai uzlabotu attēla kvalitāti. Ja troksnis netiek novērsts
pat pēc automātiskās korekcijas, pielāgojiet opciju Coarse vai Fine.
•• Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai
parādīties bojāti pikseļi.
–– Ja neplānojat izmantot izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas
taupīšanas režīmu vai dinamisko ekrānsaudzētāju.
Avots
Kopīgs
elektrods (ITO)
Krāsu filtrs
Iztukšošana
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
Ekrāna pretizdegšanas attēla iestatīšana
Ekrāna pretizdegšanas attēls automātiski darbojas gaidstāves režīmā.
•• Ekrāna pretizdegšanas attēla atspējošana
Nospiediet tālvadības pults pogu 2 → 2 → 7 → CH
Vārti
TFT
→ 0.
Pikseļu
elektrods (ITO)
Atmiņas
kondensators (Cs)
Datu kopnes līnija
Ja tālvadības pults sensors mirgo vienreiz, attēls tiek atspējots.
•• Ekrāna pretizdegšanas attēla iespējošana
Nospiediet tālvadības pults pogu 2 → 2 → 7 → CH
→ 0.
Ja tālvadības pults sensors mirgo divreiz, attēls tiek iespējots.
――Ja ekrāns tiek izslēgts, ekrāna pretizdegšanas attēls darbosies divas stundas.
――Ja ekrāna pretizdegšanas attēls ir pastāvīgi ieslēgts, tiek palielināts elektroenerģijas
patēriņš.
89
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
――Vislabākais veids, kā aizsargāt izstrādājumu pret pēcattēlu iededzināšanas, ir izslēdzot
strāvas padevi vai iestatot datorā vai sistēmā opciju, kas brīdī, kad izstrādājums netiek
izmantots, ieslēdz ekrānsaudzētāju. Balstoties uz instrukciju rokasgrāmatu, garantijas
pakalpojums var būt ierobežots.
•• Izslēgšana, ekrānsaudzētājs un enerģijas taupīšanas režīms
–– Pēc 12 stundu ilgas lietošanas, izslēdziet izstrādājuma strāvas apdevi uz 2 stundām.
–– Datorā atveriet Displeja rekvizīti > Strāvas padeve un pēc nepieciešamības iestatiet
izstrādājuma izslēgšanās opciju.
–– Ieteicams izmantot ekrānsaudzētāju.
Ieteicams izmantot vienkrāsainu ekrānsaudzētāju vai tādu, kurā attēlots kustīgs objekts.
•• Parastā krāsu maiņa
–– Izmantojiet 2 krāsas
Pārslēdzieties starp 2 krāsām ik pēc 30 minūtēm, kā redzams augstāk attēlā.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma teksta krāsas un fona krāsas kombinācijām.
(Spilgtums: norāda krāsas gaišumu un tumšumu, kas mainās atkarībā no izstarotā gaismas
daudzuma.)
――Izvairieties no pelēkās krāsas izmantošanas, jo tā var veicināt pēcattēlu izdegšanu.
――Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma krāsu izmantošanas (melna ar baltu, pelēka).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Parastā teksta krāsas maiņa
–– Izmantojiet līdzīga spilgtuma košas krāsas.
Intervāls: Ik pēc 30 minūtēm nomainiet teksta un fona krāsu.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Ik pēc 30 minūtēm pārvietojiet un nomainiet tekstu, kā redzams zemāk attēlā.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Regulāri attēlojiet ekrānā kustīgu attēlu ar logotipu.
Intervāls: pēc 4 stundu ilgas lietošanas 60 sekundes attēlojiet kustīgu attēlu ar logotipu.
90
Licence
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
91
Terminoloģija
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Katrs no augstāk minētajiem
skenēšanas ātruma iestatījumiem
attiecas uz efektīvās skenēšanas
līniju skaitu, kas nosaka ekrāna
izšķirtspēju. Atkarībā no skenēšanas
metodes, skenēšanas ātrums tiek
apzīmēts kā i (rindpārlēces) vai p
(progresīvais).
- Skenēšana
Skenēšana attiecas uz pikseļu, kas
veido progresīvu attēlu, nosūtīšanas
procesu. Liels pikseļu skaits
nodrošinās skaidrāku un košāku
attēlu.
- Progresīvais
Progresīvajā skenēšanas režīmā
visas pikseļu līnijas ekrānā
tiek skenētas viena pēc otras
(progresīvi).
- Rindpārlēces
Rindpārlēces skenēšanas režīmā
vispirms no ekrāna augšējās daļas
uz apakšējo daļu tiek skenēta katra
otrā pikseļu līnija un tikai pēc tam
tiek skenētas atlikušās pikseļu
līnijas (kas netika noskenētas).
Rindsecīgās izvērses režīms un
rindpārlēces izvērses režīms____
Rindsecīgās izvērses režīmā
(progresīvā skenēšana) no ekrāna
augšējās daļas uz apakšējo daļu
tiek progresīvi parādīta horizontāla
līnija. Rindpārlēces izvērses režīmā
vispirms tiek parādītas nepāra
skaitļu līnijas un pēc tam pāra
skaitļu līnijas. Tā kā rindsecīgās
izvērses režīms nodrošina labāku
ekrāna skaidrību, tas tiek pamatā
izmantots monitoros, savukārt
rindpārlēces izvērses režīms tiek
pamatā izmantots televizoros.
Punktiestatne____ Ekrāns sastāv
no sarkaniem, zaļiem un ziliem
punktiem. Mazāks attālums starp
punktiem nodrošina augstāku
izšķirtspēju. Ar punktiestatni
tiek apzīmēts īsākais attālums
starp vienas krāsas punktiem.
Punktiestatne tiek mērīta
milimetros.
Vertikālā frekvence____ Lai
skatītājs varētu redzēt attēlu,
izstrādājums sekundes laikā attēlo
vienu un to pašu attēlu vairākas
reizes (līdzīgi kā luminiscējoša
lampa, kas mirgo). Biežumu, kādā
viens attēls tiek atkārtoti attēlots
sekundes laikā, sauc par vertikālo
frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti.
Vertikālā frekvence tiek mērīta Hz
vienībās.
Piem., 60 Hz apzīmē, ka viens un
tas pats attēls sekundes laikā tiek
attēlots 60 reizes.
Horizontālā frekvence____ Laiku,
kāds nepieciešams, lai noskenētu
vienu līniju no ekrāna kreisās
malas līdz labajai malai, sauc par
horizontālo ciklu. Horizontālajam
ciklam pretējo skaitli sauc par
horizontālo frekvenci. Horizontālā
frekvence tiek mērīta kHz vienībās.
Avots____ Ar ievades avotu apzīmē
izstrādājumam pievienotu video
avota ierīci, piemēram, videokameru
vai video vai DVD atskaņotāju.
Plug & Play____ Plug & Play ir
funkcija, kas ļauj veikt automātisku
informācijas apmaiņu starp
monitoru un datoru, tādējādi
nodrošinot optimālu attēlošanas
vidi. Lai izpildītu funkcijas Plug &
Play darbības, šajā izstrādājumā tiek
izmantota VESA DDC (starptautisks
standarts) tehnoloģija.
Izšķirtspēja____ Ar izšķirtspēju
apzīmē horizontālu punktu (pikseļu)
un vertikālu punktu (pikseļu) skaitu,
kas veido ekrānu. Tā izsaka displeja
detalizācijas līmeni. Augstāka
izšķirtspēja nozīmē, ka ekrānā var
tikt attēlos lielāks datu apjoms,
un tā ir noderīga, ja vienlaicīgi
nepieciešams veikt vairākus
uzdevumus.
Piem., 1920 X 1080 izšķirtspējas
ekrāns sastāv no 1920 horizontāliem
pikseļiem (horizontālā izšķirtspēja)
un 1080 vertikāliem pikseļiem
(vertikālā izšķirtspēja).
DVD (ciparvideodisks)____
Ar DVD apzīmē kompaktdiska
izmēra lielapjoma atmiņas
disku, kurā iespējams saglabāt
multivides (audio, video un spēļu)
failus, izmantojot MPEG-2 video
saspiešanas tehnoloģiju.
HDMI (augstas izšķirtspējas
multivides interfeiss)____ Tas ir
interfeiss, kas ļauj bez saspiešanas
savienot monitoru ar digitālo audio
avotu, kā arī augstas izšķirtspējas
video avotu, izmantojot vienu kabeli.
Vairāku displeju vadība (Multiple
Display Control — MDC)____
MDC ir lietojumprogramma, kas
ļauj vienlaicīgi pārvaldīt vairākas
displeja ierīces, izmantojot datoru.
Sazināšanās starp datoru un
monitoru notiek, izmantojot RS232C
(seriālās datu pārraides) un RJ45
(LAN) kabeļus.
92

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels 700 cd/m²
  • Direct-LED DID 8 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

advertisement