Samsung QM85F Vartotojo vadovas

Add to My manuals
111 Pages

advertisement

Samsung QM85F Vartotojo vadovas | Manualzz
Lietošanas rokasgrāmata
QM85F
Atkarībā no izstrādājuma tā krāsa un izskats var atšķirties, un veiktspējas uzlabošanas nolūkos
rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
•• Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
-- (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
-- (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
•• Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu
veikšanas vai mājas izsaukuma.
© Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu. Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.
Preču zīmes, kas nepieder uzņēmumam Samsung Electronics, ir to atbilstošo īpašnieku preču zīmes.
Saturā rādītājs
Pirms izstrādājuma lietošanas
Savienojums
Vadības kodi
Drošības pasākumi
Drošības simboli
Elektrība un drošība
Instalēšana
Darbība
Drošības pasākumi darbā ar paneli
Tīrīšana
5
5
6
7
9
11
12
Uzglabāšana un apkope
12
Sagatavošana
Sastāvdaļu pārbaude
13
Detaļas
Vadības panelis
Aizmugurējā puse
Pretnozagšanas slēdzene
Tālvadības pults
14
14
16
17
18
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas (Uzstādīšanas
rokasgrāmata)
20
Slīpuma leņķis un sagriešana
20
Ventilācija
20
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekta specifikācijas
(VESA)
21
21
Tālvadības pults (RS232C)
Kabeļa savienojums
22
22
21
25
26
MDC izmantošana
Programmas MDC instalēšana/atinstalēšana42
Instalēšana
42
Atinstalēšana
42
Avota ierīces pievienošana
un izmantošana
Pirms pievienošanas
35
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas 35
Datora pievienošana
35
Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli
(analogā tipa)
35
Savienojuma izveide, izmantojot DVI kabeli
(digitālā tipa)
36
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI
kabeli
36
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli37
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli 37
Video ierīces pievienošana
38
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI
kabeli
38
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli39
Pievienošana audio sistēmai
39
LAN kabeļa pievienošana
40
Ievades avota maiņa
Source
41
41
Savienojuma izveide ar MDC
43
MDC lietošana, izmantojot RS-232C (seriālās
datu pārraides standarts)
43
MDC lietošana, izmantojot Ethernet
44
Funkcija Sākums
Multi Screen
46
Picture Mode
47
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
48
48
48
49
Network Settings
50
MagicInfo Player I
51
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
52
52
52
Video Wall
Video Wall
Horizontal x Vertical
Screen Position
53
53
53
54
2
Saturā rādītājs
Format
54
Picture Off
66
More settings
55
Reset Picture
66
Ekrāna pielāgošana
Picture Mode
OnScreen Display
56
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)
57
Color Temperature
58
White Balance
58
Gamma
59
Calibrated Value
59
Picture Options
Color Tone
Digital NR
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
60
61
61
61
61
62
62
Picture Size
Picture Size
Zoom/Position
Resolution
63
63
64
64
Auto Adjustment
65
PC Screen Adjustment
65
Multi Screen
Multi Screen
67
67
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
72
72
72
72
Screen Protection
Pixel Shift
Timer
Immediate Display
Side Gray
73
73
74
75
75
Message Display
Source Info
No Signal Message
MDC Message
75
75
75
75
Menu Language
76
Reset OnScreen Display
76
System
Setup
Sākotnējie iestatījumi (System)
77
77
Time
Clock Set
DST
Sleep Timer
Power On Delay
78
78
78
78
78
MagicInfo I Source
79
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
80
80
80
80
80
Power Control
Auto Power On
PC Module Power
Standby Control
Network Standby
Power Button
81
81
81
82
82
82
Eco Solution
Energy Saving
Eco Sensor
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off Auto Power Off
83
83
83
83
84
84
Temperature Control
84
Change PIN
85
3
Saturā rādītājs
General
Security
HDMI Hot Plug
Reset System
86
86
86
Problēmu novēršanas
rokasgrāmata
87
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu
apkalpošanas centru
95
Izstrādājuma pārbaude
95
95
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
96
Skaņas pielāgošana
HDMI Sound
88
Sound on Video Call
89
Speaker Selection
89
Reset Sound
90
Jautājumi & atbildes
Pielikums
103
Specifikācijas
Vispārīgi
104
Iepriekš iestatīti laika režīmi
106
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas, ko
sedz klients)
109
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta
dēļ
109
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
109
Citi gadījumi
109
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
Kas ir pēcattēlu izdegšana?
Ieteicamā rīcība, lai to novērstu
110
110
110
Licence
111
Atbalsts
Software Update
91
Contact Samsung
91
Go to Home
Multi Screen
Picture Mode
On/Off Timer
Network Settings
MagicInfo Player I
ID Settings
Video Wall
More settings
92
92
92
92
92
92
93
93
93
Reset All
94
4
1. nodaļa
Pirms izstrādājuma lietošanas
Drošības pasākumi
Šie drošības norādījumi sniegti, lai parūpētos par jūsu personisko drošību un novērstu īpašumu
bojājumus. Lūdzu, izlasiet tos, lai nodrošinātu pareizu izstrādājuma lietošanu.
UZMANĪBU
ELEKTROŠOKA RISKS. NEATVĒRT.
Drošības simboli
Simbols
Nosaukums
Nozīme
Brīdinājums
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus
ievainojumus.
Uzmanību
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai
īpašumu bojājumi.
Aizliegums
NEMĒĢINIET.
Norādījums
Izpildiet norādījumus.
UZMANĪBU: LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEATVERIET PĀRSEGU (VAI
AIZMUGURES PĀRSEGU). IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU NOMAINĪT LIETOTĀJS.
APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM DARBINIEKIEM.
Šis simbols norāda uz to, ka iekšpusē
ir augsta voltāža. Jebkāda veida
saskarsme ar jebkuru šī izstrādājuma
iekšēju daļu ir bīstama.
Maiņstrāvas spriegums: ar šo simbolu
apzīmētais nominālais spriegums ir
maiņstrāvas spriegums.
Šis simbols norāda, ka izstrādājuma
komplektācijā ir iekļauta svarīga
literatūra par izmantošanu un apkopi.
Līdzstrāvas spriegums: ar šo simbolu
apzīmētais nominālais spriegums ir
līdzstrāvas spriegums.
II klases izstrādājums: šis simbols
norāda, ka nav nepieciešams drošības
elektriskais savienojums ar zemi
(zemējums).
Uzmanību. Skatiet lietošanas
instrukcijas: šis simbols norāda,
ka lietotājam ir jākonsultējas ar
lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu
detalizētāku drošības informāciju.
5
Elektrība un drošība
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos
redzamajām.
Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.
Nedrošs savienojums var izraisīt ugunsgrēku.
Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas, izmantojiet
sausu drānu.
Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Brīdinājums
Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām.
Pievienojiet strāvas kontaktspraudni iezemētai strāvas kontaktligzdai. (Izņemot ierīcēm,
kas nenodrošina zemēšanu.)
Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
Var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.
Nelietojiet bojātu strāvas kontaktspraudni vai nenostiprinātu kontaktligzdu.
Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Nelokiet un nevelciet barošanas kabeli ar spēku. Nenovietojiet uz
barošanas kabeļa smagus priekšmetus.
Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu vai
ugunsgrēku.
Nepievienojiet vienai strāvas kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.
Pārkarsušas kontaktligzdas dēļ var izcelties ugunsgrēks.
6
Instalēšana
Uzmanību
Atvienojot barošanas kabeli no strāvas kontaktligzdas, turiet
kontaktspraudni.
Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Pievienojot strāvas kontaktspraudni pieslēgvietai, pārliecinieties, vai
tas ir pilnībā pievienots.
Ja strāvas kontaktspraudnis nav pilnībā pievienots pieslēgvietai,
kontaktspraudnis var negaidīti atvienoties vai pastāv pārkaršanas risks strāvas
pārslodzes rezultātā, tā izraisot drošības negadījumus.
Brīdinājums
Pirms pārvietojat izstrādājumu, izslēdziet to, izmantojot ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, un atvienojiet gan strāvas vadu, gan visus
izstrādājumam pievienotos kabeļus.
Kabeļa bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
Uzstādot izstrādājumu, atstājiet brīvu vietu starp to un sienu, lai
nodrošinātu atbilstošu ventilāciju.
Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Lietojiet tikai Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto barošanas kabeli.
Nelietojiet šo barošanas kabeli ar citiem izstrādājumiem.
Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu
priekšmetu.
Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram,
grāmatplauktā vai skapī.
Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Ja rodas problēma ar izstrādājumu, ir jāatvieno barošanas vads, lai pilnībā atvienotu strāvas
padevi izstrādājumam. Izmantojot tikai uz izstrādājuma korpusa esošo ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu, netiek pilnībā pārtraukta strāvas padeve.
Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Neatvienojiet barošanas kabeli izstrādājuma lietošanas laikā.
Bērniem neuzmanīgi rīkojoties ar plastmasas iepakojumu, tie var nosmakt.
Elektriskās strāvas trieciens var sabojāt izstrādājumu.
Neuzstādiet barošanas kabeli (maiņstrāvas avotu) un izstrādājumu
karstuma avotu tuvumā.
(Sveču, pretodu līdzekļu, cigarešu, aerosolu, apsildes ierīču, tiešai
saulesgaismai pakļautu vietu u.c. tuvumā.)
7
Uzstādot izstrādājumu, rūpīgi nostipriniet to, lai tas nenokristu.
Ja izstrādājums nav stingri nostiprināts un bērns rotaļājoties tam pieskaras,
izstrādājums var nokrist, radot izstrādājuma bojājumus vai savainojot bērnu.
Uzmanību
Paceļot un pārvietojot izstrādājumu, nepieskarieties ekrānam un
veiciet šos darbus divatā.
Izstrādājums var nokrist, radot traumas vai izstrādājuma bojājumus.
Neuzstādiet izstrādājumu virtuvē vai virtuves letes tuvumā.
Pārtikā lietojamā eļļa vai eļļas tvaiki var sabojāt vai deformēt izstrādājumu.
Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.
Tā var sabojāt ekrānu.
Ilgstoša pakļaušana tiešiem saules stariem var izraisīt ekrāna virsmas krāsu izbalēšanu.
Pie sienas piestiprināmas piekares uzstādīšanu uzticiet tehniķim.
Ja uzstādīšanas darbus veic nekvalificēts personāls, var tikt izraisīti savainojumi. Izmantojiet tikai
reģistrēta uzņēmuma pakalpojumus.
Ja izstrādājums ir uzstādīts nepiemērotā vietā, apkārtējā vide var radīt nopietnas
kvalitātes problēmas. Tādēļ pirms uzstādīšanas sazinieties ar Samsung klientu
apkalpošanas centru.
(Vietas, kurās rodas daudz smalku putekļu, kur tiek izmantotas ķimikālijas, kur ir pārāk augsta
vai pārāk zema temperatūra, kur ir liels mitrums vai ūdens, transporta tehnikā, piemēram,
transportlīdzekļos, ilgstoši lietojot lidostās un stacijās u.c.)
8
Darbība
Nepakļaujiet izstrādājumu spiedienam.
•• Tā var sabojāt ekrānu.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Brīdinājums
Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus,
nekavējoties atvienojiet strāvas kontaktspraudni un sazinieties ar
Samsung klientu apkalpošanas centru.
Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Tālvadības pults baterijas un sīkos piederumus glabājiet bērniem
nepieejamā vietā. Pieskatiet, lai bērni tos nejauši nenorij.
Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to ārstam.
Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu
spraudītes) vai viegli uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru,
sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai ievades/izvades
portos).
•• Ja izstrādājumā iekļūst svešas vielas, izslēdziet izstrādājumu un
atvienojiet barošanas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung
klientu apkalpošanas centru.
•• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai
ugunsgrēks.
Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus
(piemēram, vāzes, podus, pudeles) vai citus metāla priekšmetus.
Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet to,
izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, un atvienojiet barošanas
vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas
centru.
Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai
ugunsgrēks.
Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu vai
ugunsgrēku.
Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.
Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
•• Ja izstrādājumā iekļūst svešas vielas, piemēram, ūdens, atvienojiet
barošanas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru.
•• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai
ugunsgrēks.
Zibens vai pērkona negaisa laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet
barošanas vadu.
Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas
piesaista bērnu uzmanību (piemēram, rotaļlietas, saldumus).
Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai smagie
priekšmeti var krist, izraisot nopietnus savainojumus.
9
Neturieties pie izstrādājuma un nekāpiet uz tā.
•• Izstrādājums var nokrist, radot traumas, pat nāvējošas.
•• Īpaši pieskatiet, lai bērni neturētos pie izstrādājuma un nekāptu uz tā.
Uzmanību
Ievietojiet baterijas, lai to polaritāte (+, –) būtu pareiza.
Ja polaritāte nav pareiza, baterija var eksplodēt vai var iztecēt bateriju
šķīdums, izraisot piesārņojumu un apkārtējās vides bojājumus, ugunsgrēku
vai traumas.
Kamēr strāvas kontaktspraudnis ir pievienots strāvas kontaktligzdai,
neievietojiet brīvajā strāvas kontaktligzdā irbulīti vai citu elektrisko
vadītāju. Tāpat nepieskarieties spraudņa kontakttapām uzreiz pēc
strāvas kontaktspraudņa atvienošanas no strāvas kontaktligzdas.
Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti savainojumi.
Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt,
remontēt vai modificēt izstrādājumu.
•• Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Ja atvaļinājuma vai citu iemeslu dēļ ilgstoši neizmantosit izstrādājumu, atvienojiet
strāvas kontaktspraudni no strāvas kontaktligzdas.
Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai
elektriskās strāvas noplūdi.
Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas kontaktspraudnim
un nekavējoties izvēdiniet telpu.
Dzirksteles var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.
Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.
Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.
Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod ražotājam
otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto bateriju vai akumulatoru
nodošanu otrreizējai pārstrādei.
Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā otrreizējas pārstrādes punktā vai
veikalā, kurā pārdod tāda paša veida baterijas vai akumulatorus.
Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.
Tādējādi atvieglosit acu nogurumu.
Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai
parādīties bojāti pikseļi.
Ja ilgstoši neizmantosit izstrādājumu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai kā
ekrānsaudzētāju iestatiet mainīga attēla režīmu.
Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas vielas.
Var tikt izraisīta eksplozija vai ugunsgrēks.
10
Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas, neizmantojiet vienlaicīgi jaunu un lietotu
bateriju.
Drošības pasākumi darbā ar paneli
Pretējā gadījumā baterijas var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes dēļ var izcelties
ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.
Nenovietojiet izstrādājumu vertikālā pozīcijā kā norādīts attēlā.
Panelis ir trausls un var tikt sabojāts.
Neskatieties izstrādājuma ekrānā no pārāk tuva attāluma un nepārtraukti ilgu laika
periodu.
Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
Neceliet un nepārvietojiet izstrādājumu, kad tas darbojas.
Novietojiet izstrādājumu guļus pozīcijā kā norādīts attēlā. (Par pamatu
var izmantot tā iesaiņojumu)
Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo tas ir karsts.
Ja izmantojat austiņas, nenoregulējiet pārāk augstu skaņas līmeni un nelietojiet tās
ilgstoši.
Pretējā gadījumā var tikt bojāta dzirde.
Pārliecinieties, ka izstrādājuma pārvietošanas laikā izmantojat tā
aizmugurējā daļā esošos rokturus.
Neturiet un nesatveriet izstrādājumu zonās, kas atrodas tuvāk nekā 15
mm attālumā no tā priekšējās daļas.
15 mm
11
Uzglabāšana un apkope
Tīrīšana
Brīdinājums
Nesmidziniet ūdeni vai tīrīšanas līdzekli tieši uz izstrādājuma.
•• Izstrādājuma virsma var tikt bojāta vai var tikt nodzēsts marķējums.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Uzmanību
Korpusa un displeja tīrīšana
Noslaukiet korpusu ar mitru, mīkstu drānu un pēc tam noslaukiet ar sausu drānu.
1
2
3
Drošības norādījumi
Pirms tīrīšanas atvienojiet strāvas kontaktspraudni un maigi noslaukiet izstrādājumu ar
mīkstu un sausu drānu, piemēram, īpaši smalkas šķiedras vai kokvilnas flaneļa drānu, lai
neradītu skrāpējumus.
Izstrādājuma virsma var tikt bojāta vai var tikt nodzēsts marķējums.
Izmantojiet tikai mīkstu un sausu drānu, piemēram, īpaši smalkas šķiedras vai kokvilnas
flaneļa drānu, jo izstrādājuma virsma un ekrāns ir viegli saskrāpējami.
Svešas vielas var viegli saskrāpēt izstrādājuma virsmu un ekrānu.
Nelietojiet uz izstrādājuma ķimikālijas, kas satur spirtu, šķīdinātāju vai virsmaktīvās
vielas, piemēram, vasku, benzolu, atšķaidītāju, gaisa atsvaidzinātāju, smērvielu vai
tīrītāju.
Izstrādājuma korpuss var tikt bojāts, zaudēt krāsu vai saplaisāt; paneļa virsma var nolobīties vai
var tikt nodzēsts marķējums.
Neskrāpējiet ekrānu ar nagiem
vai asiem priekšmetiem.
Skrāpējumi var atstāt pēdas vai
sabojāt izstrādājumu.
Nesmidziniet ūdeni tieši uz
Uz modeļiem ar gludi apstrādātu
izstrādājuma. Izstrādājumā
virsmu var rasties balti traipi, ja to
iekļuvis ūdens var izraisīt
tuvumā tiek lietots UV mitrinātājs.
izstrādājuma darbības problēmas,
elektriskās strāvas triecienu vai
ugunsgrēku.
•• Noņemot ekrānam piestiprināto uzlīmi, var palikt pēdas. Pirms ekrāna ieslēgšanas notīriet tās.
•• Nepakļaujiet izstrādājumu spiedienam un berzei. Pretējā gadījumā izstrādājums var tikt sabojāts.
•• Netīriet ekrānu ar ķimikālijām. Pretējā gadījumā var tikt izraisītas izstrādājuma darbības kļūmes.
•• Ja nepieciešams iztīrīt izstrādājuma iekšpusi, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru (maksas pakalpojums).
12
2. nodaļa
Sagatavošana
Sastāvdaļu pārbaude
-- Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām
trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
-- Sastāvdaļu izskats var atšķirties no attēlos
redzamajām sastāvdaļām.
Garantijas karte
Uzstādīšanas pamācība
(nav pieejams dažās atrašanās vietās)
Normatīvā dokumentācija
Strāvas vads
DP kabelis
RS232C(IN) adapteris
-
-
+
+
Baterijas
(nav pieejams dažās atrašanās vietās)
Tālvadības pults
KABEĻU TURĒTĀJS X 3
13
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas
Detaļas
bez iepriekšēja paziņojuma.
Paneļa taustiņš
Vadības panelis
Pogas
Apraksts
Ieslēdziet izstrādājumu.
Nospiežot pogu , kad izstrādājums ir ieslēgts, tiks parādīta vadības izvēlne.
――Lai izietu no OSD izvēlnes, nospiediet un vismaz vienu sekundi turiet nospiestu
paneļa taustiņu.
Tīkla bloka
montāžas atvere
Pārvietojieties uz augšējo vai apakšējo izvēlni. Varat pielāgot arī opcijas vērtību.
Skaļrunis
Pārvietojieties uz labajā vai kreisajā pusē esošo izvēlni.
――Lai pielāgotu skaļuma līmeni, kad vadības izvēlne netiek rādīta ekrānā, nospiediet
paneļa taustiņu virzienā pa labi vai pa kreisi.
Paneļa taustiņš
Tālvadības pults sensors
Lai veiktu atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pavēršot pulti
izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.
――Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var
izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
Izmantojiet tālvadības pulti 7 m līdz 10 m attālumā un 30° leņķi pa kreisi un pa labi no izstrādājuma sensora.
――Glabājiet izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā un veiciet to atkārtotu pārstrādi.
――Neizmantojiet vienlaikus jaunas un jau lietotas baterijas. Nomainiet abas baterijas vienlaicīgi.
Tālvadības pults sensors
――Ja ilgāku laika periodu neizmantosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas.
14
――Nospiežot uz paneļa taustiņa pogu
vadības izvēlne.
, kad izstrādājums ir ieslēgts, tiks parādīta
Pogas
Apraksts
Izvēlieties pievienoto ievades avotu.
Vadības izvēlne
Source
Lai vadības izvēlnē atlasītu izvēlni Source , nospiediet paneļa taustiņu virzienā
pa kreisi. Kad tiek parādīts ievades avotu saraksts, pabīdiet paneļa taustiņu virzienā
pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos vajadzīgo ievades avotu. Pēc tam nospiediet paneļa
taustiņu.
Atveriet OSD izvēlni.
Menu
Lai vadības izvēlnē atlasītu izvēlni Menu , nospiediet paneļa taustiņu virzienā pa
kreisi. Tiks parādīts OSD vadības ekrāns. Lai izvēlētos vajadzīgo izvēlni, nospiediet
paneļa taustiņu virzienā pa labi. Lai izvēlētos kādu apakšizvēlnes objektu, nospiediet
paneļa taustiņu virzienā uz augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi. Lai mainītu
iestatījumus, izvēlieties vajadzīgo izvēlni un nospiediet paneļa taustiņu.
Aktivizējiet režīmu Go to Home.
Home
Lai vadības izvēlnē atlasītu režīmu Home
augšu.
, nospiediet paneļa taustiņu virzienā uz
Izslēdziet izstrādājumu.
Return
Power Off
Lai vadības izvēlnē atlasītu opciju Power Off
uz leju. Pēc tam nospiediet paneļa taustiņu.
Return
Izejiet no vadības izvēlnes.
, nospiediet paneļa taustiņu virzienā
15
Aizmugurējā puse
Pieslēgvieta
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu
IR / AMBIENT SENSOR IN
Nodrošina strāvu ārējam sensoru panelim vai saņem gaismas sensora signālu.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Avota ierīces pievienošanai, izmantojot HDMI kabeli vai HDMI-DVI kabeli.
DP IN 3 (UHD 30Hz)
Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.
izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
――Iegūstiet asāku attēlu, skatoties UHD saturu 30 Hz kvalitātē.
IR /AMBIENT
SENSOR IN
――DP IN 3 (UHD 30Hz) porta ieteicamā izšķirtspēja ir 3840 x 2160; atsvaidzes
intensitāte: 30 Hz. Ja nepieciešams, izšķirtspēju var mainīt uz optimālo
izšķirtspēju 3840x2160; atsvaidzes intensitāte: 30 Hz.
HDMI IN 3
DP IN 2 (UHD 60Hz)
DP IN 1 (UHD 60Hz)
HDMI IN 2
DVI IN / MAGICINFO IN
Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.
――Iegūstiet asāku attēlu, skatoties UHD saturu 60Hz kvalitātē.
DVI IN: Avota ierīces pievienošanai, izmantojot DVI kabeli vai HDMI-DVI kabeli.
MAGICINFO IN: Lai lietotu MagicInfo, pievienojiet DP-DVI kabeli.
HDMI IN 1
RJ45
Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli.
――Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
DP IN 3
(UHD 30Hz)
*Ekranēts vītais pāris.
DP IN 2
(UHD 60Hz)
DP IN 1
(UHD 60Hz)
IR OUT
Saņem tālvadības pults signālu pa ārējā sensoru paneli un izvada signālu pa izeju
LOOP OUT.
RS232C OUT
MDC pievienošanai, izmantojot RS232C adapteri.
RS232C IN
DVI IN /
MAGICINFO IN
IR OUT
USB
RJ45
Apraksts
RGB IN
RS232C OUT RS232C IN
USB
Izveido savienojumu ar USB ierīci, kad tiek veikta programmatūras atjaunināšana.
RGB IN
Savieno ar avota ierīci, izmantojot D-SUB kabeli.
AUDIO OUT
Izvada skaņu uz audio ierīci, izmantojot audio kabeli.
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
Uztver skaņu no avota ierīces, izmantojot audio kabeli.
AUDIO OUT
RGB / DVI /
HDMI /
AUDIO IN
16
Pretnozagšanas slēdzene
――Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.
――Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:
1
Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
2
Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
3
Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē.
4
Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.
-- Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.
-- Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
-- Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai tiešsaistē.
17
Tālvadības pults
――Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
――Poga bez apraksta tālāk redzamajā attēlā šajā izstrādājumā netiek atbalstīta.
POWER
OFF
Ieslēdziet izstrādājumu.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Nav pieejama.
Attēlojiet vai paslēpiet ekrāna displeja izvēlni vai
atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Ciparu pogas
Ievadiet paroli ekrāna displeja izvēlnē.
9
CH LIST
Nav pieejama.
-- Tālvadības pults pogu funkcijas var
atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
izslēdziet skaņu.
MUTE
Noregulējiet skaļumu.
mainiet ievades avotu.
2
Izslēdziet izstrādājumu.
CH
Ieslēdziet atpakaļ skaņu: vēlreiz nospiediet MUTE
vai nospiediet skaļuma kontroles (+ VOL -) pogu.
MagicInfo Player I palaišanas poga.
Go to Home palaišanas poga.
18
Izmantojiet, lai ātri atlasītu bieži izmantotās funkcijas.
Atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
Drošas bloķēšanas funkcijas iestatīšana
Ja ir pievienotas vairākas ierīces, izmantojot funkciju
Video Wall, nospiediet pogu SET un, izmantojot
ciparu pogas, ievadiet izstrādājuma ID.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Attēlojiet informāciju par pašreizējo ievades
avotu.
Pārejiet uz augšā, apakšā, pa kreisi vai pa labi
esošo izvēlni vai pielāgojiet opcijas iestatījumu.
Apstipriniet izvēlnes atlasi.
Izejiet no pašreizējās izvēlnes.
Manuāli izvēlieties kādu no pievienotajiem
ievades avotiem: PC, DVI, HDMI1, HDMI2,
HDMI3 vai DisplayPort1, DisplayPort2,
DisplayPort3.
Vadiet ierīci, izmantojot tālvadības pulti.
Nav pieejama.
Atceliet iestatīto vērtību, izmantojot pogu
SET, un vadiet visas pievienotās ierīces, izmantojot
tālvadības pulti.
-- Tālvadības pults pogu funkcijas var
atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Lai ievietotu tālvadības pultī baterijas
19
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas
(Uzstādīšanas rokasgrāmata)
Ventilācija
――Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
Uzstādīšana pie perpendikulāras sienas
Lai izvairītos no savainojumiem, šai ierīcei ir jābūt stingri piestiprinātai pie grīdas/sienas atbilstoši
uzstādīšanas instrukcijām.
•• Parūpējieties, lai sienas montāžas komplektu uzstādītu pieredzējuši uzstādīšanas speciālisti.
•• Pretējā gadījumā tas var nokrist, radot traumas.
•• Pārliecinieties, lai tiek uzstādīts pareizais sienas montāžas komplekts.
A Minimālais attālums 40 mm
B Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 °C
――Uzstādot izstrādājumu pie perpendikulāras sienas, ventilācijas nolūkā
atstājiet starp izstrādājumu un sienu vismaz 40 mm platu spraugu, kā arī
nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniegtu 35 °C.
A
Slīpuma leņķis un sagriešana
――Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
B
Uzstādīšana pie nelīdzenas sienas
A Minimālais attālums 40 mm
B Minimālais attālums 70 mm
B
C Minimālais attālums 50 mm
D Minimālais attālums 50 mm
E Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 °C
――Uzstādot izstrādājumu pie nelīdzenas sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet
A
starp izstrādājumu un sienas virsmu vismaz nelielu spraugu, un nodrošiniet,
lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 35 °C.
C
E
D
D
20
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
•• Sienas montāžas komplekts (nopērkams atsevišķi) ļauj izstrādājumu piestiprināt pie sienas.
•• Plašāku informāciju par sienas montāžas komplekta uzstādīšanu skatiet tā komplektācijā iekļautajās instrukcijās.
•• Uzstādot sienas montāžas komplekta balsteni, ieteicams izmantot pieredzējuša speciālista palīdzību.
•• Samsung Electronics neuzņemas atbildību par jebkāda veida izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas rodas jums vai citiem, ja sienas montāžas komplekta uzstādīšanu veicat pašrocīgi.
Sienas montāžas komplekta specifikācijas (VESA)
――Sienas montāžas komplektu uzstādiet uz stabilas sienas perpendikulāri
grīdai. Pirms uzstādāt sienas montāžas komplektu uz tādām virsmām kā,
piemēram, ģipškartons, lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai saņemtu
papildinformāciju.
Ja uzstādīsit izstrādājumu pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt nopietnus
savainojumus.
•• Samsung sienas montāžas komplektos ir iekļauta detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas uzstādīšanai
nepieciešamās detaļas.
•• Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas nekā standarta garums vai neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām. Skrūves,
kas ir par garu, var sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
•• Sienas montāžas komplektiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā
no sienas montāžas komplekta specifikācijām.
•• Nepievelciet skrūves pārāk stingri. Tādējādi var sabojāt izstrādājumu vai arī tas var nokrist un izraisīt savainojumus.
Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par šādiem negadījumiem.
•• Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies, ja ticis
izmantots sienas montāžas komplekts, kas nav VESA ražojums, vai ja lietotājs nav ievērojis izstrādājuma uzstādīšanas
instrukcijas.
•• Izstrādājuma piestiprināšanu pie sienas vienmēr veiciet divatā.
•• Sienas montāžas komplektu standarta izmēri ir norādīti tālāk tabulā.
VESA skrūvju caurumu izmēri (A*B)
milimetros
600 × 400
Standarta skrūve
M8 / L 14~16
Daudzums
4
――Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā var rasties savainojumi.
21
Tālvadības pults (RS232C)
•• Kontaktu izvietojums un funkcijas
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kabeļa savienojums
RS232C kabelis
Saskarne
RS232C (9 kontaktu)
Kontakts
TxD (Nr.2) RxD (Nr.3) GND (Nr.5)
Bitu pārraides ātrums
9600 b/s
Datu biti
8 bits
Pārība
Nav
Stopbits
1 bits
Plūsmas kontrole
Nav
Maksimālais garums
15 m (tikai ekranētā tipa)
<Vīrišķais tips>
Kontakts
<Sievišķais tips>
Signāls
1
Datu nesēja noteikšana
2
Saņemtie dati
3
Pārraidītie dati
4
Datu termināļa sagatavošana
5
Pamata signāls
6
Datu komplekta sagatavošana
7
Pieprasījuma nosūtīšana
8
Gatavs nosūtīt
9
Apļa indikators
22
LAN kabelis
•• RS232C kabelis
Savienotājs: 9 kontaktu D-Sub ar stereo kabeli
6
•• Kontaktu izvietojums un funkcijas
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1-
-P1-
-P2-
-P2-
Vīrišķais tips Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
SPRAUDNIS
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Kontakta
numurs
Standarta krāsa
Signāls
1
Balta un oranža
TX+
2
Oranža
TX-
3
Balta un zaļa
RX+
4
Zila
NC
5
Balta un zila
NC
6
Zaļa
RX-
7
Balta un brūna
NC
8
Brūna
NC
23
Krusteniskais LAN kabelis (no PC uz PC)
•• Savienotājs: RJ45
Tiešais LAN kabelis (no PC uz HUB)
HUB
P1
P2
Signāls
P1
P2
Signāls
TX+
1
↔
3
RX+
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
P2
Signāls
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signāls
P1
TX+
1
TX-
24
Savienojums
•• 2. savienojums
•• 1. savienojums
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• 3. savienojums
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
25
Vadības kodi
Nr.
Vadības statusa aplūkošana (Iegūt vadības komandu)
9
Drošības slēdzene
0x5D
0~1
10
Videosienas ieslēgšana
0x84
0~1
11
Videosienas lietotāja vadība
0x89
-
Heders
Komanda
0xAA
Komandas tips
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
Vadība (Iestatīt vadības komandu)
Heders
Komanda
0xAA
Komandas tips
ID
Datu garums
Dati
1
Vērtība
Kontrolsumma
Komanda
Nr.
Komandas tips
Komanda
Vērtību
diapazons
1
Jaudas kontrole
0x11
0~1
2
Skaļuma kontrole
0x12
0~100
3
Ievades avota kontrole
0x14
-
4
Ekrāna režīma kontrole
0x18
-
5
Ekrāna izmēra kontrole
0x19
0~255
6
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole
0x3C
0~1
7
Automātiskās pielāgošanas kontrole (tikai
PC un BNC)
0x3D
0
8
Videosienas režīma kontrole
0x5C
0~1
Komandas tips
Komanda
Vērtību
diapazons
•• Visi sakari notiek heksadecimālskaitļos. Kontrolsumma tiek aprēķināta, saskaitot visas vērtības,
izņemot hedera vērtību. Ja kontrolsumma ir lielāka par divciparu skaitli, kā redzams zemāk attēlā
(11+FF+01+01=112), pirmais cipars tiek dzēsts.
Piem., Ieslēgšana & ID=0
Heders
Komanda
0xAA
0x11
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
ID
Datu garums
Dati 1
1
"Power"
Datu garums
Dati 1
1
1
Kontrolsumma
12
•• Lai vienlaicīgi, neatkarīgi no to ID numuriem, vadītu visas ierīces, kas pievienotas ar seriālo kabeli,
iestatiet ID vērtību „0xFE” un sūtiet komandas. Katra ierīce izpildīs visas komandas, bet ACK uz tām
neatbildēs.
26
Jaudas kontrole
Skaļuma kontrole
•• Funkcija
Izstrādājumu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Izstrādājuma skaļuma līmeni var regulēt, izmantojot datoru.
•• Strāvas statusa aplūkošana (Iegūt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS statusu)
•• Skaļuma statusa aplūkošana (Iegūt skaļuma statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS iestatīšana (Iestatīt IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU)
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Dati
1
"Power"
Heders
Komanda
0xAA
0x12
ID
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0x12
0
ID
•• Ack
0: IZSLĒGTS
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x11
"Power"
Kontrolsumma
0xAA
0xFF
ID
Kontrolsumma
1
"Volume"
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x11
"ERR"
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x12
"Volume"
Kontrolsumma
•• Nak
•• Nak
Komanda
Dati
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
Heders
Datu garums
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
1: IESLĒGTS
Komanda
Kontrolsumma
•• Skaļuma iestatīšana (Iestatīt skaļumu)
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
Heders
Datu garums
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x12
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
27
Ievades avota kontrole
0x24
HDMI2_PC
•• Funkcija
izstrādājuma ievades avotu var mainīt, izmantojot datoru.
0x25
DisplayPort
•• Ievades avota statusa aplūkošana (Iegūt ievades avota statusu)
0x26
DisplayPort2
0x27
DisplayPort3
0x31
HDMI3
0x32
HDMI3_PC
Heders
Komanda
0xAA
0x14
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Ievades avota iestatīšana (Iestatīt ievades avotu)
Heders
Komanda
0xAA
0x14
ID
Datu garums
Dati
1
"Input Source"
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ievades avots
0x08
Komponenšu
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrolsumma
――DVI_video, HDMI1_PC un HDMI2_PC nav iespējams lietot ar Iestatīšanas komandu. Tie atbild tikai uz
Get (Iegūt) komandām.
――Pieejamās pieslēgvietas var atšķirties atkarībā no modeļa.
――Režīms MagicInfo ir pieejams tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama funkcija MagicInfo.
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x14
"Input
Source"
Kontrolsumma
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x14
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
28
Ekrāna režīma kontrole
•• Nak
•• Funkcija
izstrādājuma ekrāna režīmu var mainīt, izmantojot datoru.
Ja ir iespējota funkcija Video Wall, ekrāna režīmu nevar vadīt.
Komanda
0xAA
0x18
ID
Datu garums
Kontrolsumma
Komanda
0xAA
0x18
ID
16 : 9
0x04
Tālummaiņa
0x31
Plašā tālummaiņa
0x0B
4:3
0xFF
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x18
"ERR"
Kontrolsumma
•• Funkcija
Izstrādājuma ekrāna izmēru var mainīt, izmantojot datoru.
Datu garums
Dati
1
"Screen Mode"
•• Ekrāna izmēra aplūkošana (Iegūt ekrāna izmēra statusu)
Kontrolsumma
"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu
0x01
0xAA
ID
Ekrāna izmēra kontrole
0
•• Attēla izmēra iestatīšana (Iestatīt attēla izmēru)
Heders
Komanda
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
•• Ekrāna statusa aplūkošana (Iegūt ekrāna režīma statusu)
Heders
Heders
Heders
Komanda
0xAA
0x19
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x19
"Screen Size"
Kontrolsumma
"Screen Size": izstrādājuma ekrāna izmēri (diapazons: 0–255, mērvienība: collas)
•• Nak
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x18
"Screen
Mode"
"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x19
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
29
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole
Automātiskās pielāgošanas kontrole (tikai PC un BNC)
•• Funkcija
Izstrādājuma režīmu PIP var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Varat automātiski pielāgot datora sistēmas ekrānu, izmantojot datoru.
――Pieejams tikai tiem modeļiem, kuriem ir PIP funkcija.
――Šo režīmu nevar vadīt, ja režīms Video Wall ir iestatīts pozīcijā On.
•• Automātiskās pielāgošanas statusa aplūkošana (Iegūt automātiskās pielāgošanas statusu)
Nav
――Šī funkcija nav pieejama režīmā MagicInfo.
•• Automātiskās pielāgošanas iestatīšana (Iestatīt automātisko pielāgošanu)
•• PIP ieslēgšanas/izslēgšanas statusa aplūkošana (Iegūt PIP IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x3C
ID
Datu garums
Kontrolsumma
Komanda
0xAA
0x3C
Komanda
0xAA
0x3D
ID
Datu garums
Dati
1
"Auto
Adjustment"
0
ID
Datu garums
Dati
1
"PIP"
Kontrolsumma
"PIP": Izstrādājuma PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojamais kods
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x3D
"Auto
Adjustment"
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x3D
"ERR"
1: PIP IESLĒGTS
0: PIP IZSLĒGTS
Komanda
0xAA
0xFF
Kontrolsumma
•• Nak
•• Ack
Heders
Kontrolsumma
"Auto Adjustment" : 0x00 (vienmēr)
•• PIP ieslēgšanas/izslēgšanas iestatīšana (Iestatīt PIP IESLĒGŠANU / IZSLĒGŠANU)
Heders
Heders
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x3C
"PIP"
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
"PIP": Izstrādājuma PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojamais kods
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x3C
"PIP"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
30
Videosienas režīma kontrole
Drošības slēdzene
•• Funkcija
Izstrādājuma režīmu Video Wall var aktivizēt, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājuma funkciju Safety Lock, var izmantot datoru.
Šis vadības veids ir pieejams tikai tajos izstrādājumos, kuros ir iespējots režīms Video Wall.
•• Videosienas režīma aplūkošana (Iegūt videosienas režīmu)
Heders
Komanda
0xAA
0x5C
ID
Datu garums
•• Drošības slēdzenes statusa aplūkošana (Iegūt drošības slēdzenes statusu)
Kontrolsumma
0
•• Videosienas iestatīšana (Iestatīt videosienas režīmu)
Heders
Komanda
0xAA
0x5C
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods
Komanda
0xAA
0x5D
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Drošības slēdzenes iespējošana vai atspējošana (Iestatīt drošības slēdzenes iespējošanu /
atspējošanu)
Heders
Komanda
0xAA
0x5D
ID
Datu garums
Dati
1
"Safety Lock"
Kontrolsumma
1: IESLĒGTS
0: Natural
0: IZSLĒGTS
•• Ack
0xAA
Heders
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
1: Full
Heders
Šī vadība ir pieejama neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgta strāva.
Komanda
ID
0xFF
Datu
garums
Ack/Nak
3
A
r-CMD
0x5C
Vērtība1
Kontrolsumma
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolsumma
"Video Wall Mode"
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods
•• Nak
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x5C
"ERR"
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x5D
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
31
Videosienas ieslēgšana
•• Nak
•• Funkcija
Personālais dators IESLĒDZ/IZSLĒDZ izstrādājuma videosienu.
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x84
ERR
Kontrolsumma
•• Iegūt videosienas ieslēgšanas/izslēgšanas statusu
Heders
Komanda
0xAA
0x84
ID
Datu garums
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Kontrolsumma
Videosienas lietotāja vadība
0
•• Funkcija
Personālais dators ieslēdz/izslēdz izstrādājuma videosienas funkciju.
•• Iestatīt videosienas ieslēgšanu/izslēgšanu
Heders
Komanda
0xAA
0x84
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
V.Wall_On
•• Iegūt videosienas statusu
•• V.Wall_On : Videosienas kods, kas jāiestata izstrādājumā
1: Videosiena IESLĒGTA
•• Ack
Komanda
0xAA
0xFF
Komanda
0xAA
0x89
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Iestatīt videosienu
0: Videosiena IZSLĒGTA
Heders
Heders
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x84
V.Wall_On
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0x89
ID
Datu garums
Vērtība1
Vērtība2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolsumma
Wall_Div: Izstrādājumā iestatītais videosienas dalītāja kods
V.Wall_On : tāpat kā iepriekš
32
10x10 videosienas modelis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Izslēgts
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
33
Wall_SNo : Izstrādājumā iestatītais izstrādājuma numura kods
10x10 videosienas modelis: ( 1 ~ 100)
Iestatīt numuru
Dati
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
Vērtība2
4
A
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x89
ERR
Kontrolsumma
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
34
3. nodaļa
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Pirms pievienošanas
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas
――Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.
Avota ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ierīces.
――Nepievienojiet strāvas vadu, līdz nav izveidoti citi savienojumi.
Strāvas vada pievienošana citu savienojumu izveidošanas laikā var radīt izstrādājuma bojājumus.
――Izveidojiet pareizu savienojumu ar skaņas pieslēgvietām: kreisā = baltā un labā = sarkanā.
Datora pievienošana
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
•• Datoru var pievienot izstrādājumam vairākos veidos.
Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli (analogā tipa)
――Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma aizmugurējā daļā.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
35
Savienojuma izveide, izmantojot DVI kabeli (digitālā
tipa)
DVI IN /
MAGICINFO IN
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
36
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz)
•• Drošības norādījumi par DP lietošanu
――Dažas videokartes, kas nav saderīgas ar DP standartu, izstrādājumam esot enerģijas taupīšanas
ekrānā, var nerādīt Windows sāknēšanas/Bios ekrānu. Šādā gadījumā pirms datora ieslēgšanas
pārliecinieties, vai izstrādājums ir ieslēgts.
――Izstrādājuma interfeiss DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz) un
komplektācijā ietilpstošais DP kabelis ir veidoti atbilstoši VESA standartiem. VESA standartiem
neatbilstoša DP kabeļa lietošana var izraisīt nepareizu izstrādājuma darbību. Uzņēmums Samsung
Electronics nav atbildīgs par problēmām, kas rodas VESA standartiem neatbilstoša kabeļa
izmantošanas gadījumā.
Izmantojiet tikai VESA standartiem atbilstošu DP kabeli.
――Lai izmantotu optimālo izšķirtspēju (3840x2160; atsvaidzes intensitāte: 60 Hz), ja ievades avots ir
DisplayPort1 vai DisplayPort2, ieteicams izmantot DP kabeli, kas ir īsāks par 5 m.
――Deaktivizējot enerģijas taupīšanas režīmu, ja ievades avots ir DisplayPort1, DisplayPort2 vai
DisplayPort3, var tikt importēti jauni izšķirtspējas dati un atiestatīts uzdevumloga lielums vai
atrašanās vieta.
37
Video ierīces pievienošana
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
•• Varat pievienot izstrādājumam video ierīci, izmantojot īpašu kabeli.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Lai mainītu avotu, nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
――Ja izstrādājums būs pievienots video ierīcei, izmantojot HDMI-DVI kabeli, audio skaņa nebūs pieejama.
Lai novērstu šo problēmu, papildus pievienojiet audio kabeli izstrādājuma un video ierīces audio
pieslēgvietām.
――Atbalstītās izšķirtspējas ir 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p un 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
38
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Pievienošana audio sistēmai
HDMI kabeļa vai HDMI ar DVI kabeli (līdz 1080p) izmantošana
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
•• Lai nodrošinātu labāku attēla un skaņas kvalitāti, pievienojiet digitālo ierīci, izmantojot HDMI kabeli.
•• HDMI kabelis atbalsta digitālo video un audio signālus un tam nav nepieciešams audio kabelis.
-- Lai izstrādājumam pievienotu kādu digitālo ierīci, kas neatbalsta HDMI izvadi, izmantojiet HDMIDVI un audio kabeļus.
•• Attēls var netikt parādīts pareizi (vai netikt parādīts nemaz) vai audio var nedarboties, ja
izstrādājumam ir pievienota ārēja ierīce, kas izmanto vecāku HDMI režīma versiju. Ja rodas šāda
problēma, sazinieties ar ārējās ierīces ražotāju, lai noskaidrotu HDMI versiju un, ja tā ir novecojusi,
pieprasītu jauninājumu.
•• Izmantojiet HDMI kabeli, kura biezums nepārsniedz 14 mm.
AUDIO OUT
•• Iegādājieties tikai sertificētu HDMI kabeli. Pretējā gadījumā attēls var netikt parādīts vai var rasties
savienojuma kļūda.
•• Ieteicams pamata ātrgaitas HDMI kabelis vai Ethernet kabelis.
Šis izstrādājums neatbalsta Ethernet funkciju, izmantojot HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
39
LAN kabeļa pievienošana
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
RJ45
40
Ievades avota maiņa
Opcija Source ļauj atlasīt dažādus avotus un mainīt avotu ierīču nosaukumus.
Varat attēlot izstrādājumam pievienotas avota ierīces ekrānu. Lai attēlotu atlasītā avota ekrānu, atlasiet avotu no Avotu saraksta.
――Ievades avotu var mainīt arī, izmantojot tālvadības pults pogu SOURCE.
――Ja avota ierīcei, uz kuru vēlaties pārslēgties, ir atlasīts nepareizs avots, ekrāns var netikt attēlots pareizi.
Source
Edit Name
SOURCE → Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Source
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
Dažreiz ekrāns var netikt attēlots pareizi, ja sadaļā Edit Name nav norādīts avota ierīces nosaukums.
HDMI3
DisplayPort1
Turklāt, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, ieteicams pārdēvēt sadaļā Edit Name esošo avota ierīci.
――Saraksts var ietvert tālāk norādītās ierīces. Source ierīces atšķiras atkarībā no izvēlētā avota.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / HD STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo /
DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
――Izvēlnē Picture pieejamie iestatījumi ir atkarīgi no esošā avota un sadaļā Edit Name veiktajiem iestatījumiem.
•• Kad dators tiek savienots ar portu HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, izvēlieties Edit Name iestatījumu PC. Citos
gadījumos AV ierīcēs iestatiet Edit Name.
•• Ja pievienojat datoru HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 portam, izmantojot HDMI kabeli, izstrādājums ir jāiestata režīmā
PC sadaļā Edit Name.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Ja pievienojat datoru HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 portam, izmantojot HDMI-DVI kabeli, izstrādājums ir jāiestata
režīmā DVI PC sadaļā Edit Name.
•• Ja pievienojat AV ierīces HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 portam, izmantojot HDMI-DVI kabeli, izstrādājums ir jāiestata
režīmā DVI Devices sadaļā Edit Name.
41
4. nodaļa
MDC izmantošana
Multiple display control — MDC (Vairāku displeju vadība) ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti pārvaldīt vairākas displeja ierīces vienlaicīgi, izmantojot datoru.
Plašāku informāciju par programmas MDC lietošanu skatiet sadaļā Palīdzība pēc programmas instalēšanas. Programmu MDC var lejupielādēt tīmekļa vietnē.
Ja nospiežat pogu On uzreiz pēc pogas Off nospiešanas, izstrādājums apmēram minūti veic statusa
pārbaudi. Lai palaistu komandu, dariet to pēc minūtes.
6
Atvērtajā logā Destination Folder izvēlieties direktorija ceļu, kurā vēlaties instalēt programmu,
un noklikšķiniet uz Next.
――Ja direktorijas ceļš nav norādīts, programma tiks uzinstalēta noklusējuma direktorijas ceļa
Programmas MDC instalēšana/
atinstalēšana
Instalēšana
atrašanās vietā.
7
programmu, un noklikšķiniet uz Install.
8
Tiks parādīts instalācijas progress.
9
Atvērtajā logā InstallShield Wizard Complete noklikšķiniet uz Finish.
――MDC instalāciju var ietekmēt grafiskās kartes, pamatplates un tīkla stāvoklis.
1
Noklikšķiniet uz MDC Unified instalācijas programmas.
2
Izvēlieties instalācijas valodu. Pēc tam noklikšķiniet uz OK.
3
Ja tiek parādīts ekrāns Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified, noklikšķiniet uz
――Atlasiet Launch MDC Unified un noklikšķiniet uz Finish, lai nekavējoties palaistu MDC
programmu.
10Pēc instalācijas uz darbvirsmas tiks izveidota MDC Unified īsinājumikona.
――Atkarībā no datora sistēmas un izstrādājuma specifikācijām, MDC izpildes ikona var nebūt
redzama.
――Ja izpildes ikona nav redzama, nospiediet taustiņu F5.
Next.
4
Atvērtajā logā License Agreement izvēlieties I accept the terms in the license agreement un
noklikšķiniet uz Next.
5
Atinstalēšana
1
Izvēlnē Sākt atlasiet Iestatījumi > Vadības panelis un veiciet dubultklikšķi uz Pievienot/Dzēst
programmu.
Atvērtajā logā Customer Information aizpildiet visus informācijas laukus un noklikšķiniet uz
Next.
Atvērtajā logā Ready to Install the Program pārbaudiet direktorija ceļu, kurā instalēt
2
Atlasiet sarakstā MDC Unified un noklikšķiniet uz Mainīt/Noņemt.
42
Savienojuma izveide ar MDC
MDC lietošana, izmantojot RS-232C (seriālās datu pārraides standarts)
RS-232C seriālo kabeli ir jāpievieno datora un monitora seriālajām pieslēgvietām.
RS232C IN
1. monitors
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
2. monitors
Dators
43
MDC lietošana, izmantojot Ethernet
Ievadiet primārās displeja ierīces IP adresi un pievienojiet ierīci datoram. Displeja ierīces var savstarpēji savienot, izmantojot LAN kabeli.
Savienojuma izveide, izmantojot tiešo LAN kabeli
――Izmantojot izstrādājuma RJ45 portu un centrmezgla LAN portus, var pievienot vairākus izstrādājumus.
Dators
RJ45
HUB
1. monitors
2. monitors
44
Savienojuma izveide, izmantojot pārejas LAN kabeli
――Izmantojot izstrādājuma portu RS232C IN/OUT, var pievienot vairākus izstrādājumus.
RS232C IN
1. monitors
RJ45
RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
2. monitors
Dators
45
5. nodaļa
Funkcija Sākums
Šī funkcija tiek nodrošināta izvēlnē Support → Go to Home.
Var piekļūt, izmantojot tālvadības pults pogu HOME.
Multi Screen
HOME
lone Product
Skatiet ekrānā vienlaikus vairākus avotus.
•• Off
•• PIP: Attēls no ārējā video avota būs redzams galvenajā ekrānā, bet attēls no izstrādājuma būs redzams PIP apakšattēla
ekrānā.
→ Multi Screen → ENTER E
Multi Screen
•• Triple Screen: kad tiek rādīts ārējās ierīces vai datora ekrāns, skatiet vienlaikus attēlus no citām ierīcēm. Attēli tiks parādīti
kā divi apakšekrāni.
비디오 월
•• Four Screen: kad tiek rādīts ārējās ierīces vai datora ekrāns, skatiet vienlaikus attēlus no citām ierīcēm. Attēli tiks parādīti
kā trīs apakšekrāni.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
-- Plašāku informāciju par apakšfunkcijām skatiet nodaļas OnScreen Display tēmā Multi Screen.
46
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Atlasiet attēla režīmu (Picture Mode), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
•• Shop & Mall
Piemērots tirdzniecības vietām.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Office & School
Piemērots birojiem un skolām.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Terminal & Station
Piemērots autoostām un dzelzceļa stacijām.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Video Wall
Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Calibration
Šajā režīmā tiek lietoti spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumi, kas pielāgoti, izmantojot krāsu kalibrēšanas
programmu Color Expert.
-- Lai pareizi lietotu režīmu Calibration, konfigurējiet attēla kvalitātes iestatījumus, piemēram, spilgtumu, krāsu, gammu
un vienmērīgumu, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Color Expert.
-- Lai lejupielādētu programmu Color Expert, apmeklējiet vietni www.samsung.com/displaysolutions.
47
――Lai lietotu funkciju Clock Set, vispirms ir jāiestata pulkstenis.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
Iestatiet funkciju On Timer, lai izstrādājums automātiski ieslēgtos jūsu izvēlētajā laikā un dienā.
Ierīce tiek ieslēgta kopā ar norādīto skaļuma līmeni vai ievades avotu.
On/Off Timer
티커
On Timer: iestatiet taimeri, izvēloties kādu no septiņām opcijām. Vispirms iestatiet pašreizējo laiku.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual.
Ja izvēlaties Manual, varat izvēlēties dienas, kad funkcijai On Timer ir jāieslēdz izstrādājums.
-- Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
•• Time: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai ievadītu
ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.
•• Volume: iestatiet vajadzīgo skaļuma līmeni. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu skaļuma
līmeni.
•• Source: izvēlieties ievades avotu.
Off Timer
iestatiet izslēgšanas taimeri (Off Timer), izvēloties kādu no septiņām opcijām. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual.
Ja izvēlaties Manual, varat izvēlēties dienas, kad funkcijai Off Timer ir jāizslēdz izstrādājums.
-- Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
•• Time: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai ievadītu
ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.
48
Holiday Management
Laika periodā, kas atzīmēts kā brīvdienas, taimeris būs atspējots.
•• Add Holiday: norādiet periodu, kuru vēlaties pievienot kā brīvdienas.
Izmantojot pogas u/d, izvēlieties brīvdienu sākuma un beigu datumus un noklikšķiniet uz pogas Save.
Šis periods tiks pievienots brīvdienu sarakstam.
-- Start: iestatiet brīvdienu sākuma datumu.
-- End: iestatiet brīvdienu beigu datumu.
――Edit: izvēlieties brīvdienu elementu un pēc tam mainiet datumu.
――Delete: izdzēsiet izvēlētos objektus no brīvdienu saraksta.
•• Set Applied Timer: iestatiet funkciju On Timer un Off Timer, lai tā netiktu aktivizēta svētku dienās.
-- Nospiediet E, lai izvēlētos funkcijas On Timer un Off Timer iestatījumus, kurus nevēlaties aktivizēt.
-- Izvēlētās funkcijas On Timer un Off Timer netiks aktivizētas.
49
Network Settings
HOME
Skatiet tīkla iestatījumus.
Network Settings
→ Network Settings → ENTER E
IP Setting
Network Settings
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Enter manually
IP Address
***.
***.
***.
***
Subnet Mask
***.
***.
***.
***
Gateway
***.
***.
***.
***
Save
Close
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: Ievadiet IP Address manuāli, ja IP Setting ir iestatīta uz Enter manually.
•• Subnet Mask: Ievadiet Subnet Mask manuāli, ja IP Setting ir iestatīta uz Enter manually.
•• Gateway: Ievadiet Gateway manuāli, ja IP Setting ir iestatīta uz Enter manually.
――Ja ir iestatīta funkcija Obtain automatically, IP Address/Subnet Mask/Gateway informācija netiek rādīta.
50
MagicInfo Player I
HOME
Mainiet avotu uz MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicē un demonstrē dažādu saturu, tostarp izveidoto saturu un multivides saturu (attēlus, videoklipus un
audio saturu) no servera vai pievienotās ierīces.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
51
ID Settings
HOME
one Product
Piešķiriet komplektam ID numuru.
Nospiediet u/d, lai izvēlētos skaitli, un pēc tam nospiediet E.
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Device ID
비디오 월
Ievadiet ID numuru izstrādājumam, kas pievienots ievades kabelim, lai nodrošinātu ievades signāla uztveri. (Diapazons: 0~224)
――Ievadiet skaitli, kuru vēlaties izmantot, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.
PC Connection Cable
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Izvēlieties metodi MDC pievienošanai, lai uztvertu MDC signālu.
•• RS232C cable
savieno ar MDC, izmantojot RS232C stereo kabeli.
•• RJ45(LAN) cable
savieno ar MDC, izmantojot RJ45 kabeli.
52
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Pielāgojiet vairāku displeju izkārtojumu, kas savienoti, lai izveidotu vienu videosienu.
Turklāt jūs varat izmantot šo funkciju, lai katrā displejā attēlotu daļu no viena kopēja attēla vai arī atkārtotu to pašu attēlu katrā
pievienoto displeju ekrānā.
Lai attēlotu vairākus attēlus, skatiet MDC palīdzības sadaļu vai MagicInfo lietotāja rokasgrāmatu. Daži modeļi var neatbalstīt
MagicInfo funkciju.
Video Wall
Varat aktivizēt vai deaktivizēt opciju Video Wall.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Lai kārtotu videosienu, izvēlieties On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Šī funkcija automātiski sadala videosienas displeju, ņemot vērā videosienas matricas konfigurāciju.
Ievadiet videosienas matricu.
Videosienas displejs tiek sadalīts, ņemot vērā konfigurēto matricu. Vertikālo vai horizontālo displeja ierīču skaitu var iestatīt
diapazonā no 1 līdz 15.
――Videosienas displeju var sadalīt ne vairāk kā 225 ekrānos.
――Opcija Horizontal x Vertical ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
53
Screen Position
Lai pārkārtotu sadalītos ekrānus, pielāgojiet katra izstrādājuma numuru matricā, izmantojot funkciju Screen Position.
Izvēloties Screen Position, tiks parādīta videosienas matrica ar numuriem, kas piešķirti izstrādājumiem, kuri veido videosienu.
Lai mainītu attēlošanas ierīces secību, mainiet ierīces numuru un nospiediet pogu E.
――Funkcijā Screen Position var izvietot ne vairāk kā 255 displejus.
――Opcija Screen Position ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
――Lai izmantotu šo funkciju, pārliecinieties, vai ir konfigurēts iestatījums Horizontal x Vertical.
Format
Izvēlieties, kā parādīt attēlus videosienas displejā.
•• Full: parādiet attēlus pilnekrāna režīmā.
•• Natural: parādiet attēlus sākotnējā proporcijā.
――Opcija Format ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
54
More settings
HOME
Tiek atvērta attēla iestatījumu izvēlne.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
55
6. nodaļa
Ekrāna pielāgošana
Konfigurējiet Picture iestatījumus (Backlight, Color Tone utt.).
Izvēlnes Picture opciju izkārtojums var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Picture Mode
Atlasiet attēla režīmu (Picture Mode), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
•• Shop & Mall
Piemērots tirdzniecības vietām.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Office & School
Piemērots birojiem un skolām.
Picture
Picture Mode
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
Office & School
· Backlight
100
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
65
· Color
50
· Tint (G/R)
50
•• Terminal & Station
Piemērots autoostām un dzelzceļa stacijām.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Video Wall
Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Video/Image vai Text.
•• Calibration
Šajā režīmā tiek lietoti spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumi, kas pielāgoti, izmantojot krāsu kalibrēšanas
programmu Color Expert.
-- Lai pareizi lietotu režīmu Calibration, konfigurējiet attēla kvalitātes iestatījumus, piemēram, spilgtumu, krāsu, gammu
un vienmērīgumu, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Color Expert.
-- Lai lejupielādētu programmu Color Expert, apmeklējiet vietni www.samsung.com/displaysolutions.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
56
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Šis izstrādājums piedāvā vairākas opcijas attēla kvalitātes pielāgošanai.
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Mode iestatījumi.
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
Calibration
Office & School
· Backlight
100
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
65
· Color
50
· Tint (G/R)
50
Pielāgojamās opcijas
Backlight
――Ja veiksit izmaiņas opcijām Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color vai Tint (G/R), atbilstoši tiks pielāgots ekrāna
displejs.
――varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.
――Samazinot attēla spilgtumu, tiek samazināts enerģijas patēriņš.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
57
Color Temperature
Pielāgojiet krāsu temperatūru (sarkana/zaļa/zila). (Diapazons: 2800K–16000K)
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
Picture
Color Temperature
10000K
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Pielāgojiet krāsu temperatūru, lai iegūtu dabiskāku attēlu.
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) spilgtumu.
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) tumšumu.
•• Reset: Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
Picture
White Balance
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
58
Gamma
Pielāgojiet pamatkrāsu intensitāti.
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Gamma tiek atspējots.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Calibrated Value
Izvēlieties, vai lietot spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumus, kas pielāgoti, izmantojot krāsu kalibrēšanas
programmu Color Expert, režīmā Information un Advertisement.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Lai lejupielādētu programmu Color Expert, apmeklējiet vietni www.samsung.com/displaysolutions.
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Calibrated Value tiek atspējots.
Picture
Calibrated Value
Don't Apply
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
59
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Video/Image
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level
/ Film Mode / Auto Motion Plus / Dynamic
Backlight
Text
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Digital NR / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Normal
Film Mode
Auto Motion Plus
Calibration
Picture Mode iestatījumi. Pielāgojamās opcijas
Off
Custom
Dynamic Backlight
Off
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
60
Color Tone
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Auto Motion Plus
Off
Ja ievades avots ir PC, DVI vai HDMI1 (datora savienojums), HDMI2 (datora savienojums), HDMI3 (datora savienojums),
DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3.
•• Off / Cool / Normal / Warm
Ja ievades avots ir HDMI1, HDMI2 vai HDMI3.
•• Off / Cool / Normal / Warm1 / Warm2
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Color Tone tiek atspējots.
――Iestatījumus var pielāgot un saglabāt katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.
Custom
Dynamic Backlight
Off
Digital NR
Samazina attēla troksni, lai izvairītos no traucējošās ņirboņas.
•• Off /On
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
HDMI Black Level
Atlasa ekrāna melnās krāsas līmeni, lai regulētu ekrāna dziļumu.
•• Low / Normal
――Šī opcija nav pieejama, ja ievades avots ir iestatīts uz PC.
Film Mode
Šis režīms ir piemērots, lai skatītos filmas.
Iestata izstrādājumu tā, lai tas automātiski uztver un apstrādā filmu signālus no visiem avotiem un pielāgo attēlu optimālai
kvalitātei.
•• Off / Auto
――Šo opciju var konfigurēt, ja ievades avots atbalsta 480i, 576i vai 1080i.
――Šī opcija netiek atbalstīta, ja ir pievienots dators.
61
Auto Motion Plus
Picture Options
Color Tone
Off
Auto Motion Plus
Digital NR
Off
Samazina izplūšanu un vibrāciju ainās, kurās redzams daudz ātru kustību, tādējādi nodrošinot skaidrāku attēlu.
HDMI Black Level
Low
Film Mode
Auto Motion Plus
Off
Custom
Dynamic Backlight
Off
Izvēlņu nosaukumi dažādās valstīs var atšķirties.
•• Off : izslēdz funkciju Auto Motion Plus.
•• Clear : iestata funkciju Auto Motion Plus režīmā Clear (piemērots, lai iegūtu skaidrus kustīgus attēlus).
•• Standard : iestata funkciju Auto Motion Plus režīmā Standard.
•• Smooth : iestata funkciju Auto Motion Plus režīmā Smooth (piemērots, lai iegūtu dabiskus kustīgus attēlus).
•• Custom : izmantojiet, lai pēc samazinātu pēcattēlu un izplūšanu.
Blur Reduction
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
izmantojiet, lai samazinātu pēcattēlu.
――Šī opcija tiek atbalstīta tikai tad, ja Auto Motion Plus iestatījums ir Custom.
Judder Reduction
izmantojiet, lai samazinātu izplūšanu.
――Šī opcija tiek atbalstīta tikai tad, ja Auto Motion Plus iestatījums ir Custom.
Reset
atjaunojiet Auto Motion Plus iestatījumu noklusējuma vērtības.
――Izmantojot šo opciju, krāsa ekrānā var atšķirties.
Dynamic Backlight
Automātiski pielāgo aizmugurgaismojumu, lai nodrošinātu vislabāko ekrāna kontrastu pašreizējos apstākļos.
•• Off / On
――Šī funkcija nav pieejama, ja Multi Screen vai Video Wall iestatījums ir On.
62
Picture Size
Izvēlieties ekrānā parādītā attēla lielumu un izmēru attiecību.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Atkarībā no pašreizējā ievades avota tiek attēlotas dažādas ekrāna pielāgošanas opcijas.
Izvēlnes Picture Size pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no tā, vai režīms Picture Mode ir Video/Image vai Text.
Picture Size
Picture Size
•• 16:9: iestata attēlu 16:9 platā režīmā.
16:9
•• Zoom2: izmantojiet izteiktākai palielināšanai.
· Zoom/Position
Resolution
•• Zoom1: izmantojiet mērenai palielināšanai. Nogriež augšmalu un sānu malas.
Off
•• Smart View 1: samazina 16:9 attēlu par 50%.
――Opcija Smart View 1 tiek iespējota tikai režīmā HDMI1, HDMI2, HDMI3.
•• Smart View 2: samazina 16:9 attēlu par 25%.
――Opcija Smart View 2 tiek iespējota tikai režīmā HDMI1, HDMI2, HDMI3.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Wide: palielina attēla izmēru attiecību, lai tas ietilptu visā ekrānā.
•• 4:3: iestata attēlu parastā 4:3 režīmā.
――Neizmantojiet izstrādājumam formāta 4:3 iestatījumu uz ilgu laiku.
Kreisajā un labajā pusē vai ekrāna augšā un apakšā redzamās malas var izraisīt attēla saglabāšanu (ekrāna
iededzināšanu), uz ko garantija neattiecas.
•• Screen Fit: parāda pilnu attēlu, neko nenogriežot, ja ievades signāls ir HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p / 1080i / 1080p).
•• Custom: maina izšķirtspēju atbilstoši lietotāja vēlmēm.
•• Original: parādiet attēlus sākotnējā attēla kvalitātē.
――Pieejamās pieslēgvietas var atšķirties atkarībā no modeļa.
63
Zoom/Position
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Off
Pielāgojiet ekrāna lielumu un novietojumu.
Šo opciju var konfigurēt, ja ievades avots atbalsta 1080i vai 1080p un Picture Size ir Custom.
――Šī opcija netiek atbalstīta, ja ir pievienots dators.
――Ekrānā Zoom/Position veiciet darbības, kā norādīts tālāk.
1
Nospiediet pogu d, lai atlasītu opciju Zoom/Position. Nospiediet pogu E.
2
Atlasiet Zoom vai Position. Nospiediet pogu E.
3
Nospiediet pogu u/d/l/r, lai pārvietotu attēlu.
4
Nospiediet pogu E.
――Ja vēlaties atjaunot attēla sākotnējo pozīciju, ekrānā Zoom/Position izvēlieties Reset.
Attēls tiks atjaunots tā sākotnējā pozīcijā.
Resolution
Ja attēls nav normāls arī tādā gadījumā, kad grafiskās kartes izšķirtspēja atbilst kādam no tālāk norādītajiem parametriem, varat
optimizēt attēla kvalitāti, izvēloties ierīcei tādu pašu izšķirtspēju, kāda ir datoram, izmantojot šo izvēlni.
Pieejamās izšķirtspējas: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
64
Auto Adjustment
Automātiski pielāgo frekvences vērtības/pozīcijas un noregulē iestatījumus.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
•• Coarse / Fine
noņem vai samazina attēla trokšņus.
Ja pēc noregulēšanas funkcijas Fine-tune izmantošanas trokšņi nav pilnībā izzuduši, izmantojiet funkciju Coarse, lai pēc
iespējas labāk pielāgotu frekvenci (Coarse), un pēc tam vēlreiz izmantojiet noregulēšanas funkciju Fine-tune. Kad trokšņu
daudzums ir samazināts, vēlreiz pielāgojiet attēlu, lai tas būtu centrēts attiecībā pret ekrāna centru.
•• Position
lai pielāgotu datora ekrāna novietojumu, ja tas nav centrēts vai neietilpst izstrādājuma ekrānā.
Nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai pielāgotu vertikālo pozīciju. Nospiediet pogu ◄ vai ►, lai pielāgotu horizontālo pozīciju.
PC Screen Adjustment
•• Image Reset
atjauno attēla noklusējuma iestatījumus.
-- Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
65
Picture Off
Izvēloties opciju Picture Off, ekrāns tiek izslēgts. Skaļums netiek izslēgts.
Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru pogu, izņemot skaļuma regulēšanas pogu.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Reset Picture
Atjauno pašreizējā attēlu režīma noklusējuma iestatījumus.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
66
7. nodaļa
OnScreen Display
Multi Screen
Multi Screen
•• Off
MENU m → OnScreen Display → Multi Screen → ENTER E
•• PIP: Attēls no ārējā video avota būs redzams galvenajā ekrānā, bet attēls no izstrādājuma būs redzams PIP apakšattēla
ekrānā.
OnScreen Display
•• Triple Screen: kad tiek rādīts ārējās ierīces vai datora ekrāns, skatiet vienlaikus attēlus no citām ierīcēm. Attēli tiks parādīti
kā divi apakšekrāni.
Multi Screen
•• Four Screen: kad tiek rādīts ārējās ierīces vai datora ekrāns, skatiet vienlaikus attēlus no citām ierīcēm. Attēli tiks parādīti
kā trīs apakšekrāni.
Display Orientation
Screen Protection
Message Display
Menu Language
English
Reset OnScreen Display
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
-- Lai iegūtu informāciju par Multi Screen skaņu, skatiet Select Sound norādījumus.
-- Ja izstrādājumu izslēdzat, kad skatāties Multi Screen režīmā, Multi Screen režīms paliks aktīvs
pēc izstrādājuma izslēgšanas/ieslēgšanas.
-- Iespējams, ka attēls PIP ekrānā kļūst mazliet nedabisks, ja izmantojat galveno ekrānu, lai skatītos
spēli vai karaoke.
-- Multi Screen režīms atbalsta divus UHD izšķirtspējas ekrānus (3840x2160; atsvaidzes
intensitāte: 30 Hz/60 Hz). Izmantojot šo režīmu, var rasties ekrāna izdegšana (attēla kvalitātes
pazemināšanās).
67
PIP (Landscape)
PIP
Attēls no ārējā video avota būs redzams galvenajā ekrānā, bet attēls no izstrādājuma būs redzams PIP apakšattēla ekrānā.
PC
Source
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full Screen
•• Source: varat atlasīt apakšattēla avotu.
•• Screen Size: izvēlieties apakšattēla lielumu.
Close
•• Position: izvēlieties apakšattēla novietojumu.
――Dubultajā režīmā nevar izvēlēties opciju Position.
•• Select Sound (Main/Sub): atlasiet skaņas avotu, ko aktivizēt PIP režīmā.
•• Aspect Ratio (Full Screen/Original): iestatiet ekrāna režīmu Full Screen vai Full Screen.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
PIP (Portrait)
PIP
Source
Attēls no ārējā video avota būs redzams galvenajā ekrānā, bet attēls no izstrādājuma būs redzams PIP apakšattēla ekrānā.
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Source Content Orientation iestatījums ir Portrait.
PC
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full Screen
•• Source: varat atlasīt apakšattēla avotu.
Close
•• Screen Size: izvēlieties apakšattēla lielumu.
•• Position: izvēlieties apakšattēla novietojumu.
――Dubultajā režīmā nevar izvēlēties opciju Position.
•• Select Sound (Main/Sub): atlasiet skaņas avotu, ko aktivizēt PIP režīmā.
•• Aspect Ratio (Full Screen/Original): iestatiet ekrāna režīmu Full Screen vai Full Screen.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
68
Ierobežojumi
――Dalītajos ekrānos nevar vienlaikus lietot vienu un to pašu ievades avotu. Piešķiriet katram no dalītajiem ekrāniem citu ievades
avotu.
――Ja ekrāns ir dalīts, ievades avotus HDMI3 un DVI nevar lietot vienlaikus.
Ja nav pievienots tīkla bloks (nopērkams atsevišķi)
Main attēls
Sub attēls
PC
DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DVI
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, DVI, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, DVI, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
Ja ir pievienots tīkla bloks (nopērkams atsevišķi)
Main attēls
Sub attēls
PC
MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
69
Triple Screen (Landscape)
Triple Screen
kad tiek rādīts ārējās ierīces vai datora ekrāns, skatiet vienlaikus attēlus no citām ierīcēm. Attēli tiks parādīti kā divi apakšekrāni.
――Dalītajos ekrānos nevar vienlaikus lietot vienu un to pašu ievades avotu. Piešķiriet katram no dalītajiem ekrāniem citu ievades
Main
Sub 1
avotu.
Sub 2
Close
Screen Size
Select Sound
•• Main: norādiet Source un Aspect Ratio iestatījumu Main ekrānam Triple Screen režīmā.
•• Sub 1: norādiet Source un Aspect Ratio iestatījumu Sub 1 ekrānam Triple Screen režīmā.
•• Sub 2: norādiet Source un Aspect Ratio iestatījumu Sub 2 ekrānam Triple Screen režīmā.
•• Screen Size: iestatiet ekrānu Main, Sub 1 un Sub 2 lielumu.
•• Select Sound: atlasiet skaņas avotu, ko aktivizēt Triple Screen režīmā.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Triple Screen (Portrait)
Triple Screen
kad tiek rādīts ārējās ierīces vai datora ekrāns, skatiet vienlaikus attēlus no citām ierīcēm. Attēli tiks parādīti kā divi apakšekrāni.
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Source Content Orientation iestatījums ir Portrait.
Main
Sub 1
――Dalītajos ekrānos nevar vienlaikus lietot vienu un to pašu ievades avotu. Piešķiriet katram no dalītajiem ekrāniem citu ievades
Sub 2
Screen Size
Close
Select Sound
avotu.
•• Main: norādiet Source un Aspect Ratio iestatījumu Main ekrānam Triple Screen režīmā.
•• Sub 1: norādiet Source un Aspect Ratio iestatījumu Sub 1 ekrānam Triple Screen režīmā.
•• Sub 2: norādiet Source un Aspect Ratio iestatījumu Sub 2 ekrānam Triple Screen režīmā.
•• Screen Size: iestatiet ekrānu Main, Sub 1 un Sub 2 lielumu.
•• Select Sound: atlasiet skaņas avotu, ko aktivizēt Triple Screen režīmā.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
70
Four Screen (Landscape)
Four Screen
kad tiek rādīts ārējās ierīces vai datora ekrāns, skatiet vienlaikus attēlus no citām ierīcēm. Attēli tiks parādīti kā trīs apakšekrāni.
――Dalītajos ekrānos nevar vienlaikus lietot vienu un to pašu ievades avotu. Piešķiriet katram no dalītajiem ekrāniem citu ievades
Main
Sub 1
avotu.
Sub 2
Close
Sub 3
Select Sound
•• Main: norādiet Source un Aspect Ratio iestatījumu Main ekrānam Four Screen režīmā.
•• Sub 1: norādiet Source un Aspect Ratio iestatījumu Sub 1 ekrānam Four Screen režīmā.
•• Sub 2: norādiet Source un Aspect Ratio iestatījumu Sub 2 ekrānam Four Screen režīmā.
•• Sub 3: norādiet Source un Aspect Ratio iestatījumu Sub 3 ekrānam Four Screen režīmā.
•• Select Sound: atlasiet skaņas avotu, ko aktivizēt Four Screen režīmā.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Four Screen (Portrait)
Four Screen
kad tiek rādīts ārējās ierīces vai datora ekrāns, skatiet vienlaikus attēlus no citām ierīcēm. Attēli tiks parādīti kā trīs apakšekrāni.
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Source Content Orientation iestatījums ir Portrait.
Main
Sub 1
――Dalītajos ekrānos nevar vienlaikus lietot vienu un to pašu ievades avotu. Piešķiriet katram no dalītajiem ekrāniem citu ievades
Sub 2
Sub 3
Close
Select Sound
avotu.
•• Main: norādiet Source un Aspect Ratio iestatījumu Main ekrānam Four Screen režīmā.
•• Sub 1: norādiet Source un Aspect Ratio iestatījumu Sub 1 ekrānam Four Screen režīmā.
•• Sub 2: norādiet Source un Aspect Ratio iestatījumu Sub 2 ekrānam Four Screen režīmā.
•• Sub 3: norādiet Source un Aspect Ratio iestatījumu Sub 3 ekrānam Four Screen režīmā.
•• Select Sound: atlasiet skaņas avotu, ko aktivizēt Four Screen režīmā.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
71
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurējiet izvēlnes ekrānu.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: parādiet izvēlni ainavas režīmā (noklusējums).
•• Portrait: parāda izvēlni portreta režīmā.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Mainiet izstrādājuma ekrāna orientāciju.
•• Landscape: iestata ekrānu ainavas režīmā (noklusējums).
•• Portrait: iestata ekrānu portreta režīmā.
――Funkcija Source Content Orientation nav pieejama Multi Screen režīmā.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Aspect Ratio
-- Funkcija Display Orientation nav pieejama rindpārlēces signāla režīmā.
Iestatiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna vai oriģinālajā režīmā.
•• Full Screen: parādiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna režīmā.
•• Original: parādiet pagriežamo ekrānu sākotnējā izmēru attiecībā.
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Source Content Orientation iestatījums ir Portrait.
――Funkcija Aspect Ratio nav pieejama Multi Screen režīmā.
72
Screen Protection
Lai samazinātu ekrāna iededzināšanas iespēju, šai ierīcei ir uzstādīta ekrāna iededzināšanas novēršanas tehnoloģija Pixel Shift.
Pixel Shift Izmantojot tehnoloģiju, attēls tiek lēni pārvietots ekrānā.
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Funkcijas Pixel Shift laika iestatījums ļauj ieprogrammēt laiku minūtēs starp attēla kustībām.
Pixel Shift
Screen Protection
Samaziniet pēcattēla efektu, precīzi pārvietojot pikseļus horizontāli vai vertikāli.
Pixel Shift
•• Pixel Shift (Off / On)
――Opcijas Horizontal, Vertical un Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Pixel Shift iestatījums ir On.
Timer
•• Horizontal: iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti horizontāli.
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
•• Vertical: iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti vertikāli.
•• Time: iestatiet laika intervālu, kādā attiecīgi veikt horizontālo vai vertikālo kustību.
Pieejamie opcijas Pixel Shift iestatījumi un optimālie iestatījumi
Pieejamie iestatījumi
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Optimālie iestatījumi
Horizontal (pikseļi)
0~4
4
Vertical (pikseļi)
0~4
4
Time (minūtes)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Pixel Shift vērtība var atšķirties atkarībā no izstrādājuma izmēra (collās) un režīma.
――Ja ilgāku laika periodu tiek rādīts nekustīgs attēla vai 4:3 formātā attēls, tas var radīt pēcattēla efektu. Tas nav izstrādājuma
defekts.
73
Timer
Varat iestatīt opcijas Screen Protection taimeri.
Pēc norādītā laika perioda funkcija Screen Protection tiek automātiski apturēta.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
-- Off
-- Repeat: parādīt pretizdegšanas attēlu noteiktajā intervālā.
-- Interval: parādīt pretizdegšanas attēlu noteikto laika periodu (no sākuma līdz beigu laikam).
――Ja iestatījums Clock Set ir konfigurēts, tiek iespējots iestatījums Interval.
――Opcijas Period, Start Time un End Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Timer iestatījums ir Repeat vai Interval.
•• Period: norādiet laika intervālu, kādā aktivizēt funkciju Screen Protection.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Repeat.
•• Start Time: iestatiet sākuma laiku, kad aktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
•• End Time: iestatiet beigu laiku, kad deaktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
74
Immediate Display
Screen Protection
Izvēlieties ekrānsaudzētāju, ko rādīt tūlīt.
Pixel Shift
•• Off / Fading Screen
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Side Gray
Ja iestatītā ekrāna izmēru attiecība ir 4:3, pielāgojiet balto sānu malu spilgtumu, lai aizsargātu ekrānu.
•• Off / Light / Dark
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Message Display
Source Info
Izvēlieties, vai parādīt avota OSD, kad tiek mainīts ievades avots.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Izvēlieties, vai parādīt "nav signāla" parādīšanu ekrānā, kad nav noteikts neviens signāls.
•• Off / On
MDC Message
Izvēlieties, vai parādīt MDC parādīšanu ekrānā, kad izstrādājums tiek vadīts, izmantojot MDC.
•• Off / On
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
75
Menu Language
Iestatiet izvēlnes valodu.
――Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju. Tā neattiecas uz citām datora funkcijām.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Reset OnScreen Display
Šī opcija sadaļā OnScreen Display atjauno pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
76
8. nodaļa
System
Setup
Sākotnējie iestatījumi (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Mainiet sākotnējos iestatījumus, kas tika konfigurēti, kad pirmoreiz izmantojāt šo izstrādājumu.
Nospiediet pogu .
System
Setup
Time
MagicInfo I Source
DVI
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
77
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
77
Time
Varat konfigurēt Clock Set vai Sleep Timer. Konfigurējiet dažādus laika iestatījumus.
――Nospiediet pogu INFO, ja vēlaties skatīt pašreizējo laiku.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Atlasiet Clock Set. Izvēlieties Date vai Time un pēc tam nospiediet E.
Time
Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu ciparus, vai nospiediet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus. Izmantojiet pa kreisi un
pa labi vērstos bulttaustiņus, lai pārietu no viena ievades lauka uz nākamo. Kad tas ir izdarīts, nospiediet E.
――Opcijas Date un Time var iestatīt, nospiežot tālvadības pults ciparu pogas.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
DST
Ieslēdz vai izslēdz vasaras laika funkciju.
Off / On
•• Start Date: iestatiet vasaras laika sākuma datumu.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• End Date: iestatiet vasaras laika beigu datumu.
•• Time Offset: izvēlieties pareizu laiku neatkarīgi no jūsu laika joslas.
Sleep Timer
Automātiski izslēdz izstrādājumu, kad ir pagājis iepriekš iestatīts laika periods.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai izvēlētos laika periodu, un pēc tam nospiediet E. Lai atceltu Sleep
Timer, izvēlieties Off.
Power On Delay
Savienojot vairākus izstrādājumus, pielāgojiet katra izstrādājuma ieslēgšanas laiku, lai novērstu jaudas pārslodzi (0-50 sekunžu
diapazonā).
78
――Funkcija MagicInfo I Source ir pieejama, ja ir pievienots tīkla bloks (nopērkams atsevišķi).
MagicInfo I Source
Nospiežot tālvadības pults pogu MagicInfo Player I, tiek parādīts ar tīkla bloku (nopērkams atsevišķi) saistītais saturs.
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
•• DVI / DisplayPort1
System
MagicInfo I Source
DVI
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
79
Auto Source Switching
Ieslēdzot displeju, ja opcijas Auto Source Switching iestatījums ir On un iepriekš izvēlētais video avots nav aktīvs, displejs
automātiski veic aktīva video meklēšanu citos video ievades avotos.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Ja opcijas Auto Source Switching iestatījums ir On, displeja video avots automātiski meklē aktīvu video.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
Ja pašreizējais video avots netiks atpazīts, tiks aktivizēta Primary Source atlase.
Off
Off
끄기
All
HDMI1
Ja primārais video avots nebūs pieejams, tiks aktivizēta Secondary Source atlase.
Ja gan primārais, gan sekundārais ievada avoti netiek atpazīti, tad displejs veiks divas aktīvā avota meklēšanas, katrā meklēšanas
reizē pārbaudot primāro un tad sekundāro avotu. Ja abas meklēšanas ir nesekmīgas, displejs atgriezīsies pie pirmā video avota
un attēlos paziņojumu, norādot, ka nav signāla.
Ja Primary Source atlases iestatījums ir All, displejs, lai noteiktu aktīvu video avotu, divas reizes secīgi meklēs video avota
ievadi, un, ja video netiks atrasts, pēc tam atgriezīsies pie pirmā video avota.
Primary Source Recovery
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Izvēlieties, vai atjaunot atlasīto primāro ievades avotu, ja primārais ievades avots ir pievienots.
――Funkcija Primary Source Recovery ir atspējota, ja opcijas Primary Source iestatījums ir All.
Primary Source
Norādiet Primary Source, lai lietotu automātisko ievades avotu.
Secondary Source
Norādiet Secondary Source, lai lietotu automātisko ievades avotu.
80
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
•• Off / On
PC Module Power
Off
Auto Power On
PC Module Power
Auto
Standby Control
Off
Network Standby
Power Button
Šī funkcija automātiski ieslēdz izstrādājumu, kolīdz tas tiek pievienots barošanas avotam. Nav jānospiež ieslēgšanas/izslēgšanas
poga.
Power On Only
Datora moduli var ieslēgt/izslēgt atsevišķi no LFD.
Synced Power-On
Lai izslēgtu LFD, neizslēdzot datora moduli, izvēlieties Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Lai ieslēgtu datora moduli, neieslēdzot LFD, izvēlieties Off.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Off / On
81
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC Module Power
Standby Control
Auto
Network Standby
Power Button
Off
Power On Only
Varat iestatīt ekrāna gaidstāves režīmu, kas tiks pielietots, kad tiek saņemts ievades signāls.
•• Auto
Ja neskatoties uz to, ka displejam ir pievienota avota ierīce, netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks aktivizēts enerģijas
taupīšanas režīms.
Ja netiek pievienota neviena avota ierīce, tiek parādīts paziņojums No Signal.
•• Off
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiek parādīts paziņojums No Signal.
――Ja, pievienojot avota ierīci, joprojām tiek parādīts paziņojums No Signal, pārbaudiet kabeļa savienojumu.
――Ja No Signal Message iestatījums ir Off, paziņojums No Signal netiek parādīts.
Šādā gadījumā izvēlieties funkcijas No Signal Message iestatījumu On.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• On
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
Network Standby
Šī funkcija atstāj tīklu ieslēgtu, kad izstrādājums tiek izslēgts.
•• Off / On
Power Button
Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu var iestatīt, lai tā ieslēgtu izstrādājumu vai ieslēgtu/izslēgtu izstrādājumu.
•• Power On Only: iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai tā ieslēgtu izstrādājumu.
•• Power On/Off: iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai tā ieslēgtu/izslēgtu izstrādājumu.
82
Eco Solution
Energy Saving
Samaziniet enerģijas patēriņu, pielāgojot ekrāna spilgtumu.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Lai taupītu enerģiju, attēla iestatījumi automātiski tiks pielāgoti telpas apgaismojumam.
•• Off / On
――Pielāgojot opcijas High iestatījumu sadaļā Picture, ja ir ieslēgta opcija Eco Sensor, tiks atspējota opcija Off.
Screen Lamp Schedule
Off
Min. Backlight
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Ja opcijas Eco Sensor iestatījums ir On, varat manuāli pielāgot minimālo ekrāna spilgtumu. Min. Backlight ir tumšākais
aizmugurgaismojuma režīms. Opcijas Min. Backlight iestatījumam ir jābūt zemākam par opcijas Backlight iestatījumu.
――Ja opcijas Eco Sensor iestatījums ir On, displeja spilgtums var mainīties (kļūt nedaudz tumšāks vai gaišāks) atkarībā no
apkārtējās gaismas intensitātes.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Screen Lamp Schedule
Paneļa spilgtums tiek pielāgots atbilstoši Screen Lamp Schedule. Jo tuvāk vērtībai 100, jo spilgtāks ir panelis.
――Šī opcija tiek iespējota, ja ir konfigurēts iestatījums Clock Set.
•• Off / On
83
No Signal Power Off
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Taupiet enerģiju, izslēdzot ierīci, kad netiek saņemts neviens signāls.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Šī funkcija ir atspējota, ja pievienotais dators ir enerģijas taupīšanas režīmā.
――Norādītajā laikā izstrādājums automātiski izslēgsies. Laiku var mainīt pēc vajadzības.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Auto Power Off
Off
Lai novērstu pārkaršanu, izstrādājums automātiski izslēdzas, ja norādītajā laikā netiek nospiesta neviena tālvadības pults poga
vai poga uz izstrādājuma priekšējā paneļa.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Temperature Control
Šī funkcija nosaka izstrādājuma iekšējo temperatūru. Varat norādīt pieļaujamo temperatūras diapazonu.
Pēc noklusējuma temperatūra ir iestatīta uz 77 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
paaugstināties, izstrādājums izslēgsies, lai aizsargātu sevi no pārkaršanas.
System
Temperature Control
Ieteicamā temperatūra funkcijai Temperature Control ir 75 °C ~ 80 °C (ja apkārtējā temperatūra ir 40 °C).
――Ja pašreizējā temperatūra pārsniegs norādīto temperatūras limitu, ekrāns kļūs tumšāks. Ja temperatūra turpinās
77
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
84
Change PIN
Tiek atvērts ekrāns Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Kad apstiprināšanas ekrāns tiek aizvērts, nospiediet pogu Close. Izstrādājums ir saglabājis jūsu jauno PIN kodu.
――Noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0
Izvēlieties četru ciparu PIN kodu un ievadiet to laukā Enter a new PIN.. Atkārtoti ievadiet šos četrus ciparus laukā Enter the
PIN again..
System
Change PIN
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
85
General
Security
Ievadiet četru ciparu PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir 0000.
MENU m → System → General → ENTER E
Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju Enter PIN.
Safety Lock
General
Drošas bloķēšanas funkcijas iestatīšana
Security
HDMI Hot Plug
•• Off / On
On
Funkcija Safety Lock bloķē visas izstrādājuma un tālvadības pults izvēlnes un pogas, izņemot tālvadības pults pogu LOCK.
Lai atbloķētu izvēlnes un pogas, nospiediet pogu LOCK un pēc tam ievadiet paroli (noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0).
Button Lock
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Šo izvēlni var izmantot, lai bloķētu izstrādājuma pogas.
Ja opcijas Button Lock iestatījums ir On, izstrādājumu var vadīt, tikai izmantojot tālvadības pulti.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Šī funkcija tiek izmantota, lai aktivizētu laika aizkavi DVI/HDMI avota ierīces ieslēgšanai.
•• Off / On
86
Reset System
Šī opcija sadaļā System atjauno pašreizējos pielāgotos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
87
9. nodaļa
Skaņas pielāgošana
Konfigurējiet izstrādājuma (Sound) iestatījumus.
HDMI Sound
Izvēlieties skaņas izvades avotu: AV(HDMI) vai PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
Sound on Video Call
Speaker Selection
AV(HDMI)
Current Source
Internal Speaker
Reset Sound
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
88
Sound on Video Call
Izvēlieties skaņas izvadi, kuru klausīties videozvana laikā.
•• Current Source / Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Sound
Sound on Video Call
Current Source
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Speaker Selection
Ja klausāties apraides vai filmas mūzikas ierakstu, izmantojot kādu ārējo skaņas uztvērēju, var būt dzirdama atbalss, ko izraisa
atkodēšanas ātruma atšķirība starp izstrādājumu skaļruņiem un jūsu audio uztvērējam pievienotajiem skaļruņiem. Ja tā notiek,
iestatiet izstrādājumu uz External Speaker.
MENU m → Sound → Speaker Selection → ENTER E
•• Internal Speaker / External Speaker
――Iestatot opciju Speaker Selection uz External Speaker, izstrādājumu skaļruņi tiek izslēgti.
Skaņa tiks atskaņota tikai pa ārējiem skaļruņiem. Ja opcija Speaker Selection ir iestatīta uz Internal Speaker, tiek ieslēgti
gan izstrādājuma, gan ārējie skaļruņi. Skaņa tiks atskaņota pa visiem skaļruņiem.
Sound
――Ja nav video signāla, gan izstrādājuma skaļruņu, gan ārējo skaļruņu skaņa ir izslēgta.
Speaker Selection
Internal Speaker
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
89
Reset Sound
Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa. Atjaunojiet visus skaņas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma
iestatījumiem.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
90
10. nodaļa
Atbalsts
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Software Update izvēlne ļauj jaunināt izstrādājuma programmatūru uz tās jaunāko versiju.
――Neizslēdziet izstrādājumu, kamēr nav pabeigta jaunināšana. Izstrādājums automātiski izslēgsies un ieslēgsies pēc programmatūras jaunināšanas pabeigšanas.
――Kad jaunināt programmatūru, visiem video un audio iestatījumiem tiek atjaunotas noklusējuma vērtības. Ieteicams pierakstīt šos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas tos
varētu viegli atjaunot.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Skatiet šo informāciju, ja izstrādājums nedarbojas pareizi vai ja vēlaties jaunināt programmatūru.
Varat arī atrast informāciju par mūsu zvanu centriem un norādījumus par izstrādājumu un programmatūras lejupielādi.
――Contact Samsung un uzziniet izstrādājuma Model Code un Software Version.
91
Go to Home
Atveriet sadaļu Go to Home, lai atskaņotu dažādu saturu no atmiņas ierīces vai savienotā tīkla.
Var piekļūt, izmantojot tālvadības pults pogu HOME
Multi Screen
.
Attēls no ārējā video avota būs redzams galvenajā ekrānā, bet attēls no izstrādājuma būs redzams PIP apakšattēla ekrānā.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Picture Mode
Atlasiet attēla režīmu (Picture Mode), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
On/Off Timer
――Lai lietotu funkciju On/Off Timer, vispirms ir jāiestata pulkstenis.
Multi Screen
Picture Mode
On/Off Timer
Network Settings
MagicInfo Player I
ID Settings
Video Wall
More settings
Iestatiet funkciju On Timer, lai izstrādājums automātiski ieslēgtos jūsu izvēlētajā laikā un dienā.
Ierīce tiek ieslēgta kopā ar norādīto skaļuma līmeni vai ievades avotu.
Network Settings
Skatiet tīkla iestatījumus.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
-- Plašāku informāciju par apakšizvēļņu objektiem skatiet sadaļā "Funkcija Sākums".
MagicInfo Player I
Mainiet avotu uz MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicē un demonstrē dažādu saturu, tostarp izveidoto saturu un multivides saturu (attēlus, videoklipus un
audio saturu) no servera vai pievienotās ierīces.
92
ID Settings
Piešķiriet komplektam ID numuru.
Nospiediet u/d, lai izvēlētos skaitli, un pēc tam nospiediet E.
Video Wall
Pielāgojiet vairāku displeju izkārtojumu, kas savienoti, lai izveidotu vienu videosienu.
Turklāt jūs varat izmantot šo funkciju, lai katrā displejā attēlotu daļu no viena kopēja attēla vai arī atkārtotu to pašu attēlu katrā pievienoto displeju ekrānā.
Lai attēlotu vairākus attēlus, skatiet MDC palīdzības sadaļu vai MagicInfo lietotāja rokasgrāmatu. Daži modeļi var neatbalstīt MagicInfo funkciju.
More settings
Tiek atvērta attēla iestatījumu izvēlne.
93
Reset All
Šī opcija atjauno visus pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
94
11. nodaļa
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu apkalpošanas centru
Pirms sazināties ar Samsung klientu
apkalpošanas centru, veiciet sekojošo
izstrādājuma pārbaudi. Ja problēmu
neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung
klientu apkalpošanas centru.
Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet
datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.
Izstrādājuma pārbaude
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Ja ekrāns ir tukšs un strāvas LED indikators mirgo arī tad, kad izstrādājums ir pareizi pievienots datoram, veiciet izstrādājuma pārbaudi.
1
Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2
Atvienojiet no izstrādājuma visus kabeļus.
3
Ieslēdziet izstrādājumu.
4
Ja tiek parādīts paziņojums No Signal, izstrādājums darbojas normāli.
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Ja tiek izvēlēts režīms, kas pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju, īsu brīdi tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode
(skatiet sadaļu par atbalstītajām izšķirtspējām).
95
Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru un pārliecinieties, ka tas ir rūpīgi
pievienots.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI
vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir redzami tukši
laukumi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo problēmu,
pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru, atjauniniet
grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu, sazinieties ar
grafiskās kartes vai datora ražotāju.)
Izvēlnē Source tiek rādīts PC, kad dators nav pievienots.
PC izvēlnē Source tiek rādīts vienmēr neatkarīgi no tā, vai ir izveidots savienojums ar datoru.
Ekrāna problēma
Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabelis.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode.
Šis ziņojums tiek attēlots, kad no grafiskās kartes saņemtais signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo
izšķirtspēju un frekvenci.
Skatiet Standarta signāla režīma tabulu un iestatiet izstrādājuma specifikācijām atbilstošo maksimālo
izšķirtspēju un frekvenci.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu.
96
Ekrāna problēma
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Pielāgojiet opcijas Coarse un Fine.
Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.
Ekrāns izskatās nestabils un trīc.
Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Pārbaudiet, vai datora un grafiskās kartes izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu
saderīgu iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet ekrāna iestatījumus, kas atrodami
izstrādājuma izvēlnes sadaļās Papildus informācija un Standarta signāla režīma tabula.
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast.
Baltā krāsa neizskatās balta.
Dodieties uz sadaļu Picture un pielāgojiet opcijas White Balance iestatījumus.
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo
ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Izstrādājums tiek automātiski izslēgts.
Atveriet System un pārliecinieties, vai Sleep Timer iestatījums ir Off.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Ja izstrādājumam ir pievienots dators, pārbaudiet datora energopadeves statusu.
Pārliecieties, vai strāvas kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un strāvas kontaktligzdai.
Ja netiek noteikts signāls no pievienotās ierīces, izstrādājums automātiski izslēdzas pēc 10–15 minūtēm.
Izstrādājuma attēla kvalitāte atšķiras no kvalitātes izplatītāja
veikalā, kur tas tika iegādāts.
Izmantojiet HDMI kabeli, lai iegūtu augstas izšķirtspējas (HD) attēla kvalitāti.
97
Ekrāna problēma
Ekrānā rādījums neizskatās normāli.
Kodēts video saturs ainās, kurās tiek attēloti objekti ātrā kustībā, piemēram, sporta notikumi vai spraiga
sižeta video, var likt displejam izskatīties bojātam.
Zems signāla līmenis vai zema attēla kvalitāte var likt displejam izskatīties bojātam. Tas nenozīmē, ka
izstrādājums ir bojāts.
Viena metra attālumā esošs mobilais tālrunis analogajos un digitālajos izstrādājumos var radīt statisku
attēlu.
Spilgtums un krāsa neizskatās pareizi.
Atveriet Picture un pielāgojiet ekrāna iestatījumus, piemēram, Picture Mode, Color, Brightness un
Sharpness.
Dodieties uz sadaļu System un pielāgojiet opcijas Energy Saving iestatījumus.
Atjaunojiet ekrāna noklusējuma iestatījumus.
Ekrāna malās ir redzamas raustītas līnijas.
Ja funkcijas Picture Size iestatījums ir Screen Fit, mainiet šo iestatījumu uz 16:9.
Ekrānā tiek rādītas līnijas (sarkanas, zaļas vai zilas).
Šīs līnijas tiek parādītas, ja radies monitora funkcijas DATA SOURCE DRIVER IC defekts. Sazinieties ar
Samsung klientu apkalpošanas centru, lai novērstu šo problēmu.
Attēls izskatās nestabils un pēc tam sastingst.
Ekrāns var sastingt, ja netiek izmantota ieteicamā izšķirtspēja vai signāls nav stabils. Lai novērstu šo
problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz ieteikto izšķirtspēju.
Ekrānu nevar parādīt pilnekrāna režīmā.
Mērogots SD (4:3) satura fails var radīt melnas joslas abās HD kanāla ekrāna pusēs.
Video, kura izmēru attiecība atšķiras no izstrādājuma, var radīt melnas joslas ekrāna augšā un apakšā.
Izstrādājumā vai avota ierīcē mainiet ekrāna izmēra iestatījumu uz pilnekrāna režīmu.
98
Skaņas problēma
Nav skaņas.
Pārbaudiet audio kabeļa savienojumu vai pielāgojiet skaļumu.
Pārbaudiet skaļumu.
Skaļuma līmenis ir pārāk zems.
Noregulējiet skaļumu.
Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems, noregulējiet
skaļuma līmeni datora skaņas kartē vai programmatūrā.
Video ir pieejams, bet nav skaņas.
Ja HDMI kabelis ir pievienots, pārbaudiet audio izvades iestatījumus datorā.
Atveriet Sound un mainiet iestatījumu Speaker Selection uz Internal Speaker.
Ja tiek izmantota avota ierīce
•• Pārliecinieties, vai audio kabelis ir pareizi pievienots izstrādājuma audio ievades portam.
•• Pārbaudiet avota ierīces audio izvades iestatījumus.
(Piemēram, ja monitoram ir pievienots HDMI kabelis, kabeļtelevīzijas uztvērēja audio iestatījumu,
iespējams, arī ir jāmaina uz HDMI.)
Ja tiek izmantots DVI-HDMI kabelis, ir nepieciešams atsevišķs audio kabelis.
Ja izstrādājumam ir austiņu pieslēgvieta, pārliecinieties, vai tai nav pievienota neviena ierīce.
Vēlreiz pievienojiet strāvas kabeli ierīcei un pēc tam atsāknējiet ierīci.
Skaļruņi atskaņo statisku skaņu.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu. Pārliecinieties, vai video kabelis nav pievienots audio ievades portam.
Pēc kabeļa pievienošanas pārbaudiet signāla stiprumu.
Zems signāla līmenis var izraisīt skaņas traucējumus.
99
Skaņas problēma
Kad skaļums ir izslēgts, skaņa tomēr ir dzirdama.
Ja funkcijas Speaker Selection iestatījums ir External Speaker, skaļuma poga un skaņas izslēgšanas
funkcija ir atspējota.
Pielāgojiet ārējo skaļruņu skaļumu.
Galveno skaļruņu audio iestatījumi atšķiras no izstrādājuma iekšējiem skaļruņu iestatījumiem.
Skaļuma maiņa vai skaņas izslēgšana izstrādājumā neietekmē ārējo pastiprinātāju (dekoderi).
Skaļruņi atskaņo atbalsi.
Atšķirīgi atkodēšanas ātrumi starp izstrādājuma skaļruņiem un ārējiem skaļruņiem var radīt atbalsi.
Šādā gadījumā iestatiet funkciju Speaker Selection uz External Speaker.
Tālvadības pults problēma
Tālvadības pults nedarbojas.
Pārliecinieties, ka baterijas atrodas pareizajā vietā (+/-).
Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.
Pārbaudiet, vai nav radusies strāvas padeves kļūda.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Pārliecinieties, vai tuvumā nav ieslēgts speciālais apgaismojums vai neona izkārtnes.
Skaņas ierīces problēma
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.
100
Cita problēma
Izstrādājums smaržo pēc plastmasas.
Tas ir normāli un ar laiku plastmasas aromāts izgaist.
Monitors izskatās sašķiebts.
Noņemiet statīvu no izstrādājuma un pēc tam pievienojiet to no jauna.
Audio un video ir saraustīts.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu un pievienojiet to vēlreiz, ja nepieciešams.
Izmantojot ļoti stingru vai resnu kabeli, var tikt bojāti audio un video faili.
Pārliecinieties, vai kabeļi ir pietiekami elastīgi, lai nodrošinātu to ilgstošu darbību. Ja uzstādāt
izstrādājumu pie sienas, ieteicams izmantot taisnleņķa kabeļus.
Izstrādājuma malās ir mazas daļiņas.
Šīs daļiņas ir daļa no izstrādājuma dizaina. Izstrādājums nav bojāts.
Izvēlne Multi Screen nav pieejama.
Šī izvēlne tiek iespējota vai atspējota atkarībā no režīma Source.
Mēģinot mainīt datora izšķirtspēju, tiek parādīts paziņojums
"The defined resolution is not currently supported.".
Paziņojums "The defined resolution is not currently supported." tiek parādīts, ja ievades avota
izšķirtspēja pārsniedz displeja maksimālo izšķirtspēju.
Lai novērstu šo problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz displeja atbalstītu izšķirtspēju.
HDMI režīmā, kad ir pievienots DVI-HDMI kabelis, skaļruņi
neatskaņo skaņu.
DVI kabeļi nepārraida skaņas datus.
HDMI Black Level nedarbojas pareizi HDMI ierīcē ar YCbCr
izvadi.
Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja avota ierīce, piemēram, DVD atskaņotājs un STB, ir savienota ar
izstrādājumu, izmantojot HDMI (RGB signāla) kabeli.
HDMI režīmā netiek atskaņota skaņa.
Parādītā attēla krāsas var neizskatīties normāli. Video vai skaņa var nebūt pieejama. Tas var notikt, ja
izstrādājumam ir pievienota avota ierīce, kas atbalsta tikai vecāku HDMI standarta versiju.
Lai aktivizētu skaņu, pārliecinieties, vai audio kabelis ir pievienots pareizajai ievades ligzdai.
Ja rodas šādas problēmas, kopā ar HDMI kabeli pievienojiet arī audio kabeli.
Dažas datoru grafikas kartes, iespējams, automātiski neatpazīst HDMI signālus, kas neietver skaņu. Šādā
gadījumā izvēlieties skaņas ievadi manuāli.
Skaņas ievade
Ekrāna režīms
PC
Automātiski
Datora iestatījumi
DVI PC
Audio ieeja (stereo porti)
Datora iestatījumi
101
Cita problēma
HDMI-CEC nedarbojas.
Šis izstrādājums neatbalsta HDMI-CEC funkciju.
Lai izmantotu vairākas ārējās ar HDMI-CEC funkciju saderīgas ierīces, kas ir savienotas ar izstrādājuma
portiem HDMI1, HDMI2 un HDMI3, izslēdziet HDMI-CEC funkciju visās ārējās ierīcēs. Ārējās ierīces ietver
Blu-ray un DVD atskaņotājus.
Lietojot ārējo ierīci ar aktivizētu HDMI-CEC funkciju, var tikt automātiski apturētas pārējās ārējās ierīces.
Lai mainītu HDMI-CEC iestatījumus, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar ierīces
ražotāju, lai saņemtu palīdzību.
IR sensors nedarbojas.
Pārliecinieties, vai, nospiežot tālvadības pults pogu, iedegas sensora indikators.
•• Ja sensora indikators neiedegas, izslēdziet un atkal ieslēdziet izstrādājuma aizmugurē esošo
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
(Kad ekrāns ir izslēgts, strāvas LED indikators iedegas sarkanā krāsā.)
Ja pēc ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža izslēgšanas un ieslēgšanas sensora indikators vēl arvien
neiedegas, iespējams, ir atvienota iekšējā ligzda.
Sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas centru, lai veiktu izstrādājuma apkopi.
•• Ja ieslēgtais sensora indikators nemirgo sarkanā krāsā, kad tiek nospiesta tālvadības pults poga, IR
sensors, iespējams, ir bojāts.
Sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas centru, lai veiktu izstrādājuma apkopi.
•• Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja avota ierīce, piemēram, DVD atskaņotājs un STB, ir savienota ar
izstrādājumu, izmantojot HDMI (RGB signāla) kabeli.
Kad sāknējat datoru ar ievades avota iestatījumu
DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3, BIOS un
sāknēšanas ekrāni netiek parādīti.
•• Sāknējiet datoru, kad ierīce ir ieslēgta vai kad ievades avota iestatījums nav DisplayPort1,
DisplayPort2, DisplayPort3.
102
Jautājumi & atbildes
-- Plašāku informāciju par pielāgošanu
skatiet datora vai grafikas kartes
rokasgrāmatā.
Jautājums
Kā es varu mainīt frekvenci?
Atbilde
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.
•• Windows 7: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs →
Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā
Monitora iestatījumi.
•• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija →
Displejs → Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci
sadaļā Monitora iestatījumi.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi →
Displeja adaptera rekvizīti → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet elementu
Ekrāna atsvaidzes intensitāte.
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs →
Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija →
Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un pielāgojiet izšķirtspēju.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi un
pielāgojiet izšķirtspēju.
Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?
•• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un
personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS
iestatījumus.
•• Windows 8: Iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu sadaļā Iestatījumi → Vadības panelis →
Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet
datora BIOS IESTATĪŠANU.
•• Windows 10: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi → Personalizēšana
→ Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna taimauta iestatījumi → Enerģija un miega režīms vai
izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
103
12. nodaļa
Specifikācijas
Vispārīgi
Modeļa nosaukums
-- Izmērs
Panelis
QM85F
Izmērs
85 collu klase (84,5 collas / 214 cm)
Displeja laukums
1872,0 mm (H) x 1053,0 mm (V)
Strāvas padeve
AC100-240V~ 50/60Hz
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs, skatiet izstrādājuma aizmugurē esošo uzlīmi.
Ārējās vides apstākļi
Darbība
-- Displeja laukums
* Lai uzstādītu korpusu, iekšējai temperatūrai jābūt 40 °C vai zemākai.
Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs
H
Uzglabāšana
V
Temperatūra: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Temperatūra: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Mitrums: 5% – 95%, nekondensējošs
* pirms izstrādājuma iepakojuma atvēršanas.
104
――Plug & Play
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora
iestatījumus.
――Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
――Ņemot vērā šī izstrādājuma ražošanas veidu, panelī apmēram 1 pikselis no miljona var izskatīties gaišāks vai tumšāks. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
――Šis ir A klases izstrādājums. Mājas apstākļos šis izstrādājums var izraisīt radiosakaru traucējumus, tādā gadījumā lietotājam var būt nepieciešams veikt atbilstošas darbības.
――Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.
[ Ieteikumi ]- tikai ES
•• Ar šo, Samsung Electronics apstiprina, ka Monitor atbilst pamata prasībām un citiem attiecīgajiem 1999/5/EC direktīvas
nosacījumiem.
•• Oficiālu atbilstības deklarāciju var atrast vietnē www.samsung.com/displaysolutions, izvēlieties „Atbalsts” > „Atrast”
izstrādājuma atbalstu un ievadiet modeļa nosaukumu.
•• Šo aprīkojumu var darbināt visās ES valstīs.
105
Iepriekš iestatīti laika režīmi
――Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot izšķirtspēju, kas neatbilst
norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
――Nomainot CDT izstrādājumu (kas pievienots datoram) pret LCD izstrādājumu, pārbaudiet tā frekvenci. Ja LCD izstrādājums neatbalsta 85 Hz, pirms LCD izstrādājuma
pievienošanas nomainiet vertikālo frekvenci uz 60 Hz, izmantojot CDT izstrādājumu.
-- Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu
vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz
labajai malai, sauc par horizontālo ciklu.
Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc
par horizontālo frekvenci. Horizontālā
frekvence tiek mērīta kHz vienībās.
-- Vertikālā frekvence
Lai skatītājs varētu redzēt attēlu,
izstrādājums sekundes laikā attēlo vienu
un to pašu attēlu vairākas reizes (līdzīgi kā
luminiscējoša lampa). Biežumu, kādā viens
attēls tiek atkārtoti attēlots sekundes laikā,
sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes
intensitāti. Vertikālā frekvence tiek mērīta
Hz vienībās.
Modeļa nosaukums
QM85F
Sinhronizācija
Horizontālā frekvence
30 – 81 kHz, 30 – 134 kHz (DisplayPort), 30 – 90 kHz (HDMI)
Vertikālā frekvence
48 – 75 Hz, 56 – 75 Hz (DisplayPort), 24 – 75 Hz (HDMI)
Izšķirtspēja
RGB analogais, DVI (Digital Visual Interface) atbilstošs digitālais RGB
Optimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Maksimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort3)
Maksimālais pikseļu taktētājs
148,5 MHz (analogais, digitālais), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
Ja no datora tiek pārsūtīt signāls, kas atbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem
standarta signālu režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot
grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
106
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence
(kHz)
Vertikālā frekvence
(Hz)
Pikseļu pulkstenis
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
107
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence
(kHz)
Vertikālā frekvence
(Hz)
Pikseļu pulkstenis
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
108
13. nodaļa
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
――Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa
par tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:
•• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
•• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav
norādījis.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
•• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu
uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta cita
veida darbība.
•• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
•• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo
iespējas, neizjaucot izstrādājumu.
•• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek
pievienotas papildu ierīces.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
•• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
•• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
•• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
Citi gadījumi
•• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.)
•• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa,
vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
――Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds
bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
•• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.
•• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai
televīzijas starpniecību.
109
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
Kas ir pēcattēlu izdegšana?
Ja panelis darbojas pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties. Pareiza izmantošana nozīmē, ka tiek
nodrošināta nepārtraukti mainīga video vide. Ja panelī ilgāku laika periodu tiek attēlots nemainīgs attēls,
var rasties neliela sprieguma starpība starp pikseļu elektrodiem, kas kontrolē šķidros kristālus.
Šī elektrodu sprieguma starpība ar laiku pieaug, liekot šķidrajiem kristāliem sarauties. Ja tā notiek, videi
mainoties, ekrānā var aizkavēties iepriekšējais attēls.
Šī ir pamācība, kā novērst pēcattēlu izdegšanu. Fiksēta ekrāna rādīšana ilgstošu laika periodu
var izraisīt pēcattēlu izdegšanu. Šī problēma nav ietverta garantijā.
Ieteicamā rīcība, lai to novērstu
Fiksēta ekrāna rādīšana ilgstošu laika periodu var izraisīt pēcattēlu izdegšanu vai izplūdušu attēlu. Ja
izstrādājums netiks lietots ilgāku laiku, izslēdziet to, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai palaidiet
kustīgu ekrānsaudzētāju.
•• Regulāri mainiet krāsas.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma teksta krāsas un fona krāsas kombinācijām.
――Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma krāsu izmantošanas (melna ar baltu, pelēka).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
110
Licence
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Atvērtā koda avota licences paziņojums
Gadījumā, ja izmantojat atvērta avota programmatūru, izstrādājuma izvēlnē ir pieejamas atvērtā avota
licences. Atvērtā koda avota licences paziņojums ir pieejams tikai angļu valodā.
Lai iegūtu informāciju par atklātā pirmkoda licences paziņojumu, sazinieties ar Samsung klientu
apkalpošanas centru vai rakstiet un e-pasta adresi [email protected].
111

advertisement

Key Features

  • Indoor Digital signage flat panel Black
  • 2.16 m (85") 3840 x 2160 pixels LED 500 cd/m²
  • Direct-LED BLU 6 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s) 30 W

Related manuals

advertisement