Samsung | ME95C | Samsung ME95C Vartotojo vadovas

LFD DISPLEJS
Lietošanas rokasgrāmata
ME95C
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Lai uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt
mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
BN46-00354C-02
Saturā rādītājs
Pirms izstrādājuma lietošanas
Sienas montāžas komplekta specifikācijas
Autortiesības7
Drošības pasākumi
8
Simboli8
Tīrīšana8
Uzglabāšana9
Elektrība un drošība
9
Instalēšana10
Darbība12
Sagatavošana
Satura pārbaude
Iesaiņojuma noņemšana
Sastāvdaļu pārbaude
15
15
16
Detaļas19
Vadības panelis
19
Aizmugurējā puse
21
Tālvadības pults
22
Savienojuma izveide, izmantojot IR stereo
kabeli (nopērkams atsevišķi)
25
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas
(Uzstādīšanas rokasgrāmata)
26
Slīpuma leņķis un sagriešana
26
Ventilācija26
Izmēri27
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
28
28
29
Tālvadības pults (RS232C)
30
Kabeļa savienojums
30
Savienojums33
Vadības kodi
34
Savienojuma izveide, izmantojot komponentu
kabeli49
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI
kabeli50
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli 50
Pievienošana audio sistēmai
51
Ārējā monitora pievienošana
51
Avota ierīces pievienošana un
izmantošana
Plug In Module
52
Kronšteinu PIM piestiprināšana
52
Pirms pievienošanas
43
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas 43
Ievades avota maiņa
53
Source53
Datora pievienošana
44
Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB
kabeli (analogā tipa)
44
Savienojuma izveide, izmantojot DVI kabeli
(digitālā tipa)
44
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI
kabeli45
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli 45
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli
46
Izšķirtspējas maiņa
47
Izšķirtspējas maiņa Windows XP
operētājsistēmā47
Izšķirtspējas maiņa Windows Vista
operētājsistēmā47
Izšķirtspējas maiņa Windows 7 operētājsistēmā 48
Izšķirtspējas maiņa Windows 8 operētājsistēmā 48
Video ierīces pievienošana
Savienojuma izveide, izmantojot AV kabeli
49
49
MDC izmantošana
Opcijas Multi Control iestatījumu
konfigurēšana55
Opcijas Multi Control iestatījumu konfigurēšana55
Programmas MDC instalēšana/atinstalēšana57
Instalēšana57
Atinstalēšana57
Kas ir MDC?
58
Savienojuma izveide ar MDC
58
Savienojuma pārvaldība
61
User Login62
Auto Set ID63
Klonēšana64
Komandas atkārtošana
65
Saturā rādītājs
Darba sākšana ar MDC
66
Galvenā ekrāna izkārtojums
67
Izvēlnes67
Ekrāna pielāgošana
69
Papildfunkcijas72
Skaņas pielāgošana
74
Sistēmas iestatīšana
74
Rīku iestatījumi
83
Citas funkcijas
86
Grupu pārvaldība
87
Grafiku pārvaldība
89
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
91
Ekrāna pielāgošana
Picture Mode93
Ja ievades avots ir PC, DVI vai DisplayPort93
Ja ievades avots ir AV, Component, HDMI1,
HDMI2, HDMI393
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)94
Screen Adjustment95
Picture Size95
Position97
Zoom/Position97
PC Screen Adjustment98
Resolution Select98
Aspect Ratio100
Advanced Settings101
Dynamic Contrast102
Black Tone102
Flesh Tone102
RGB Only Mode102
Colour Space102
White Balance103
10p White Balance103
Gamma103
Motion Lighting104
Picture Options105
Colour Tone106
Colour Temp.106
Digital Noise Filter106
MPEG Noise Filter106
HDMI Black Level107
Film Mode107
Motion Plus107
Dynamic Backlight108
Reset Sound113
Tīkls
Network Settings114
Savienojuma izveide ar tīklu
114
Vadu tīkla iestatījumi
115
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
116
Bezvadu tīkla iestatījums
117
Manuāla tīkla iestatīšana
117
WPS(PBC)118
Network Status119
Wi-Fi Direct119
Soft AP120
AllShare Settings120
Device Name120
Reset Picture108
System
Skaņas pielāgošana
Multi Control121
Opcijas Multi Control iestatījumu konfigurēšana121
Sound Mode109
Time122
Clock Set122
Sleep Timer122
On Timer123
Off Timer124
Sound Effect110
Auto Adjustment99
Sound on Video Call111
Rotation99
Speaker Settings112
Saturā rādītājs
Holiday Management124
Front Logo Light125
Menu Language126
Rotate menu127
Device Manager128
Keyboard Settings128
Eco Solution129
Energy Saving129
Eco Sensor129
No Signal Power Off129
Auto Power Off129
Security130
Safety Lock130
Button Lock130
Change PIN130
PIP131
Triple Screen132
Auto Protection Time133
Screen Burn Protection134
Pixel Shift134
Timer135
Immediate display136
Side Grey136
Format138
Horizontal138
Vertical139
Screen Position139
Source AutoSwitch Settings140
Source AutoSwitch140
Primary Source Recovery140
Primary Source140
Secondary Source140
General141
Max. Power Saving141
Game Mode141
BD Wise141
Menu Transparency141
Sound Feedback142
Auto Power142
Standby Control142
Lamp Schedule143
OSD Display143
Power On Adjustment143
Temperature Control143
Anynet+ (HDMI-CEC)144
Anynet+ (HDMI-CEC)144
Auto Turn Off145
Anynet+ problēmu novēršana
146
DivX® Video On Demand148
Ticker137
Play Mode148
Video Wall138
Video Wall138
Magic Clone149
Reset System149
Reset All150
PC module power150
Synced power-on150
Synced power-off150
Atbalsts
Software Update151
By USB151
Contact Samsung151
Contents Home152
MagicInfo Lite152
MagicInfo Premium S152
MagicInfo Videowall S152
AllShare Play153
Source153
AllShare Play
Kas ir AllShare Play?154
Izlasiet šo informāciju, pirms lietojat
154
AllShare Play kopā ar USB ierīci
USB ierīces lietošana
156
Savienojuma izveide ar datoru, izmantojot tīklu 157
AllShare Play funkciju lietošana
158
AllShare Play pamatfunkciju lietošana
Failu sarakstu kārtošana
159
159
Saturā rādītājs
Izvēlēto failu demonstrēšana
Failu kopēšana
Playlist izveide
160
160
160
My list161
My list opcijas
161
Videos162
Video demonstrēšana
162
Photos163
Fotoattēla (vai slīdrādes) skatīšana
163
Music164
Music atskaņošana
164
MagicInfo Lite player177
Local Schedule Manager180
Content manager187
Settings189
Kad tiek palaists saturs
191
MagicInfo Premium S
Ar MagicInfo Premium S Player saderīgi failu
formāti193
Izlasiet pirms MagicInfo Premium S Player
lietošanas193
Videos/Photos/Music atskaņošanas opciju
izvēlne165
Pievienotās ierīces apstiprināšana serverī
Atbalstītie subtitru un AllShare Play failu
formāti167
Subtitri167
Atbalstītās attēlu izšķirtspējas
167
Atbalstītie mūzikas failu formāti
168
Atbalstītie video formāti
168
MagicInfo Premium S201
MagicInfo Premium S Player201
Local Schedule Manager204
Template Manager211
Content manager214
Settings216
Kad tiek palaists saturs
218
MagicInfo Lite
175
Ar MagicInfo Videowall S Player saderīgi failu
formāti220
Izlasiet pirms
220
MagicInfo Videowall S Player lietošanas
MagicInfo Lite177
MagicInfo Videowall S223
Pievienotās ierīces apstiprināšana serverī
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung
klientu apkalpošanas centru
Izstrādājuma pārbaude
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
225
225
225
226
Jautājumi un atbildes
236
199
MagicInfo Videowall S
Ar MagicInfo Lite player saderīgi failu
formāti170
Izlasiet pirms MagicInfo Lite player lietošanas 170
Settings223
Kad tiek palaists saturs
224
Specifikācijas
Vispārīgi238
Enerģijas taupīšana
241
Iepriekš iestatīti laika režīmi
242
Saturā rādītājs
Pielikums
Sazinies ar SAMSUNG WORLD WIDE
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma
defekta dēļ
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Citi gadījumi
243
252
252
252
252
WEEE253
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz
nolietotām elektriskām un elektroniskām
ierīcēm)253
Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija
253
Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu
izdegšanas novēršana
Optimāla attēla kvalitāte
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
254
254
255
Licence257
Terminoloģija258
1. nodaļa
Pirms izstrādājuma lietošanas
Autortiesības
Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
© 2013 Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.
Microsoft, Windows ir korporācijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.
VESA, DPM un DDC ir Videoelektronikas standartu asociācijas reģistrētas preču zīmes.
Visu pārējo preču zīmju īpašumtiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
•• Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
-- (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
-- (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
•• Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu veikšanas vai mājas
izsaukuma.
7
Drošības pasākumi
Tīrīšana
――Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneļa ārpusi var viegli saskrāpēt.
Uzmanību
――Tīrot ievērojiet šādas darbības.
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos
redzamajām.
NEATVĒRT! PASTĀV ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS
Uzmanību : LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEATVERIET PĀRSEGU. (VAI
AIZMUGURES PĀRSEGU)
1
Izslēdziet izstrādājumu un datoru.
IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU NOMAINĪT LIETOTĀJS.
2
Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.
APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM DARBINIEKIEM.
――Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim
ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas
trieciens.
Šis simbols norāda, ka izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums.
Saskare ar jebkuru izstrādājuma iekšpusē esošu detaļu ir bīstama.
Šis simbols brīdina, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta rakstiska informācija par attiecīgo darbību
un apkopi.
3
Izstrādājuma slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu drānu.
•• Tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuru
sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvās vielas.
!
Simboli
•• Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz
izstrādājuma.
Brīdinājums
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus ievainojumus.
4
Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu,
sausu drānu, no kuras kārtīgi izgriezts liekais ūdens.
Uzmanību
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu bojājumi.
5
Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas vadu.
6
Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.
Darbības, kuras apzīmētas ar šo simbolu, ir aizliegtas.
Ir jāievēro instrukcijas, kuras apzīmētas ar šo simbolu.
8
Uzglabāšana
Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām
ierīcēm).
Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots UV mitrinātājs.
――Ja nepieciešams iztīrīt izstrādājuma iekšpusi, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas
centru (maksas pakalpojums).
•• Var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.
!
Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus
priekšmetus uz strāvas vada.
Elektrība un drošība
•• Vada bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos
redzamajām.
Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.
Brīdinājums
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu
kontaktligzdu.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas,
izmantojiet sausu drānu.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.
•• Pārkarsušas kontaktligzdas dēļ var izcelties ugunsgrēks.
!
Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā
var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.
•• Nedrošs savienojums var izraisīt ugunsgrēku.
!
9
Instalēšana
Uzmanību
Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.
•• Elektriskās strāvas trieciens var sabojāt izstrādājumu.
Brīdinājums
Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes.
Neuzstādiet izstrādājumu karstuma avota tuvumā.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto
strāvas vadu. Nelietojiet stāvas vadu ar citiem izstrādājumiem.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Pie sienas piestiprināmas piekares uzstādīšanu uzticiet tehniķim.
!
Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu
priekšmetu.
•• Ja uzstādīšanas darbus veic nekvalificēts personāls, var tikt izraisīti
savainojumi.
!
•• Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu strāvas
padevi izstrādājumam.
!
•• Izmantojiet tikai reģistrēta uzņēmuma pakalpojumus.
Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram, grāmatplauktā
vai skapī.
•• Ņemiet vērā, ka, lietojot tikai tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu, strāvas padeve izstrādājumam netiek pilnībā pārtraukta.
•• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Uzstādot izstrādājumu pie sienas, nodrošiniet, lai starp izstrādājumu un sienu
būtu brīva vieta (vismaz 10cm) ventilācijai.
•• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
!
!
Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
•• Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
!
10
Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis,
slīpa virsma utt.).
Uzmanību
•• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.
•• Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var
tikt sabojāts vai var izraisīt ugunsgrēku.
Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts
putekļiem, mitrumam (piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai dūmiem.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
!
Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Tā var sabojāt ekrānu.
!
Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu,
piemēram, krāsns, iedarbībai.
Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma
apakšējā mala neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.
•• Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums
vai izraisīts ugunsgrēks.
•• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
•• Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.
Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.
•• Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.
Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.
•• Tā kā izstrādājuma priekšpuse ir smaga, uzstādiet izstrādājumu uz
līdzenas un stabilas virsmas.
Pārtikā lietojamā eļļa, piemēram, sojas pupiņu eļļa, var sabojāt vai deformēt
izstrādājumu. Neuzstādiet izstrādājumu virtuvē vai virtuves letes tuvumā.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
!
SAMSUNG
!
Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta smalku
putekļu, ķīmisku vielu, pārmērīgas temperatūras vai liela mitruma līmeņa
ietekmei, vai vietā, kur izstrādājums tiks darbināts nepārtraukti ilgu laika
periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veiktspēju.
•• Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar uzņēmuma
Samsung klientu apkalpošanas centru .
11
Darbība
Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas
piesaista bērnu uzmanību (piemēram, rotaļlietas, saldumus).
•• Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai
smagie priekšmeti var krist, izraisot nopietnus savainojumus.
Brīdinājums
Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai
modificēt izstrādājumu.
Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru.
!
Pirms pārvietojat izstrādājumu, izslēdziet to, izmantojot ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, un atvienojiet gan strāvas vadu, gan visus izstrādājumam
pievienotos kabeļus.
Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Vada bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
!
!
Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus,
nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung
klientu apkalpošanas centru.
Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu
vai ugunsgrēku.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
!
Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.
Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam.
Nekavējoties izvēdiniet telpas.
•• Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.
•• Dzirksteles var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.
!
Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet izstrādājumu,
izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un atvienojiet strāvas vadu. Pēc
tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās
strāvas trieciens.
GAS
Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita
kabeļa.
•• Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu
vai ugunsgrēku.
12
Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas
vielas.
Uzmanību
•• Var tikt izraisīta eksplozija vai ugunsgrēks.
Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt
pēcattēli vai parādīties bojāti pikseļi.
!
Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.
•• Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas
taupīšanas režīmu vai kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.
!
•• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
-_100
Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu
spraudītes) vai viegli uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru,
sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai ievades/izvades portos).
•• Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās
strāvas triecienu vai elektriskās strāvas noplūdi.
!
Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.
•• Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet
izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar
uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai
ugunsgrēks.
Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma
laikā), atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas.
•• Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
!
Neturiet izstrādājumu apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz statīva.
Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram,
vāzes, podus, pudeles) vai citus metāla priekšmetus.
•• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt ievainojumus.
•• Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet
izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar
uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var
pasliktināties redze.
•• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai
ugunsgrēks.
!
Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
13
Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.
Izņemot bateriju no tālvadības pults, uzmaniet, lai bērns neliktu to mutē.
Novietojiet bateriju vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai zīdaiņi.
•• Tādējādi atvieglosit acu nogurumu.
•• Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to ārstam.
!
Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo
tas ir karsts.
Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo polaritāti (+, -).
Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas, neizmantojiet vienlaicīgi jaunu
un lietotu bateriju.
•• Pretējā gadījumā baterija var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes
dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.
•• Pretējā gadījumā baterijas var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes
dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.
!
!
Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties uzmanīgi.
Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod
ražotājam otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto bateriju vai
akumulatoru nodošanu otrreizējai pārstrādei.
•• Jūsu roka vai pirksts var iesprūst un tikt savainots.
!
•• Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un radīt
savainojumus.
Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
!
•• Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā
otrreizējas pārstrādes punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša veida
baterijas vai akumulatorus.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.
•• Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.
14
2. nodaļa
Sagatavošana
Satura pārbaude
2
Lai atvērtu iepakojumu, pieturiet aiz gropēm.
3
Pārbaudiet, vai iepakojumā netrūkst kāda no sastāvdaļām.
Iesaiņojuma noņemšana
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos
redzamajām.
1
Noņemiet kastes apakšējā daļā esošo melno bloķēšanas ierīci.
1
2
3
Noņemiet aizsargmateriālu un saplāksni.
――Faktiskais sastāvdaļu izskats var atšķirties no attēlā redzamā.
4
Glabājiet kasti sausā vietā, lai to varētu izmantot izstrādājuma transportēšanai tālākā nākotnē.
15
Sastāvdaļu pārbaude
Sastāvdaļas
-- Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām
trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
――Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.
-- Komplektācijā iekļauto un atsevišķi
iegādājamo sastāvdaļu izskats var
atšķirties no attēlā redzamā.
-
-
+
+
Garantijas karte
Uzstādīšanas pamācība
Tālvadības pults (22. lpp.)
(AA59-00714A)
Baterijas (23. lpp.)
(nav pieejams dažās atrašanās
vietās)
Lietošanas rokasgrāmata
(nav pieejams dažās atrašanās
vietās)
Strāvas vads
D-SUB kabelis (44. lpp.)
RS232C(IN) adapteris
Kronšteinu PIM (2 gab.)
16
Atsevišķi iegādājamās sastāvdaļas
-- Sekojošās sastāvdaļas var iegādāties pie
tuvākā mazumtirgotāja.
Sienas montāžas KOMPLEKTS
RS232C stereo kabelis (58. lpp.)
DVI kabelis (44. lpp.)
HDMI-DVI kabelis (45. lpp.)
DP kabelis (46. lpp.)
HDMI kabelis (45. lpp.)
Video kabelis (49. lpp.)
Stereo kabelis (25. lpp.)
Komponentu kabelis (49. lpp.)
RCA stereo kabelis (51. lpp.)
RCA kabelis (49. lpp.)
AV/komponentu adapteris
(49. lpp.)
AUDIO adapteris (49. lpp.)
Ārējā sensora komplekts
(25. lpp.)
LAN kabelis
17
-- RS232C adapteri var izmantot, lai
pievienotu citu monitoru, lietojot D-SUB
(9 kontaktu) tipa RS232C kabeli.
-- Pārliecinieties, ka katrs no adapteriem ir
pievienots pareizajai izstrādājuma RS232C
IN vai OUT pieslēgvietai.
RS232C(OUT) adapteris
PIM
18
Detaļas
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās.
Vadības panelis
Paneļa taustiņš
Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
Pogas
Apraksts
Ieslēdziet izstrādājumu.
Nospiežot pogu , kad izstrādājums ir ieslēgts, tiks parādīta vadības izvēlne.
――Lai izietu no OSD izvēlnes, nospiediet un vismaz vienu sekundi turiet nospiestu
Skaļrunis
POWER
ON
paneļa taustiņu.
Pārvietojieties uz augšējo vai apakšējo izvēlni. Varat pielāgot arī opcijas vērtību.
Pārvietojieties uz labajā vai kreisajā pusē esošo izvēlni.
――Lai pielāgotu skaļuma līmeni, kad vadības izvēlne netiek rādīta ekrānā, nospiediet
Paneļa taustiņš
paneļa taustiņu virzienā pa labi vai pa kreisi.
Uztver signālus no tālvadības pults.
――Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var
Tālvadības pults sensors
Tālvadības pults sensors
izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
――Nosakiet apkārtējās vides gaismas intensitāti blakus norādītajam ekrānam un
automātiski pielāgojiet ekrāna spilgtumu.
――Pielāgojiet spilgtumu no Front Logo Light.
――Iegādes brīdī piestiprināts izstrādājuma apakšējās malas priekšpusē.
To var noņemt un pagriezt uz izstrādājuma labo pusi, ja ekrāns tiek pagriezts.
19
――Nospiežot uz paneļa taustiņa pogu
parādīta vadības izvēlne.
(lpp.19), kad izstrādājums ir ieslēgts, tiks
Pogas
Apraksts
Izvēlieties pievienoto ievades avotu.
Vadības izvēlne
Source
Lai vadības izvēlnē atlasītu izvēlni Source , nospiediet paneļa taustiņu virzienā pa
kreisi.
Kad tiek parādīts ievades avotu saraksts, nospiediet paneļa taustiņu virzienā uz augšu
vai uz leju, lai izvēlētos vajadzīgo ievades avotu. Pēc tam nospiediet paneļa taustiņu.
Atveriet OSD izvēlni.
CONTENT
MENU
Lai vadības izvēlnē atlasītu izvēlni , nospiediet paneļa taustiņu virzienā pa kreisi.
Tiks parādīts OSD vadības ekrāns. Lai izvēlētos vajadzīgo izvēlni, nospiediet paneļa
taustiņu virzienā pa labi.
Lai izvēlētos kādu apakšizvēlnes objektu, nospiediet paneļa taustiņu virzienā uz
augšu, uz leju, pa labi vai pa kreisi.
Lai mainītu iestatījumus, izvēlieties vajadzīgo izvēlni un nospiediet paneļa taustiņu.
Aktivizējiet režīmu Contents Home.
CONTENT
Contents Home
Lai vadības izvēlnē atlasītu režīmu Contents Home
virzienā uz augšu.
CONTENT
, nospiediet paneļa taustiņu
Izslēdziet izstrādājumu.
Return
Power off
Lai vadības izvēlnē atlasītu opciju Power off
uz leju. Pēc tam nospiediet paneļa taustiņu.
Return
Izejiet no vadības izvēlnes.
, nospiediet paneļa taustiņu virzienā
20
Aizmugurējā puse
Pieslēgvieta
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās.
IR / AMBIENT SENSOR IN
Nodrošina strāvu ārējam sensoru panelim vai saņem gaismas sensora signālu.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Avota ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli.
DVI IN
Avota ierīces pievienošanai, izmantojot DVI kabeli vai HDMI-DVI kabeli.
DP IN
Savieno ar datoru, izmantojot DP kabeli.
DP OUT
Savieno ar citu izstrādājumu, izmantojot DP kabeli.
USB
Savieno ar USB atmiņas ierīci.
AUDIO OUT
Avota ierīces audio pievienošanai.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN
Saņem skaņu no datora pa audio kabeli.
RS232C IN
Savieno ar MDC, izmantojot RS232C stereo adapteri.
Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja paziņojuma.
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
Apraksts
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 3
DVI IN
RS232C OUT
DP IN
DP OUT
RGB IN
Savieno ar avota ierīci, izmantojot D-SUB kabeli.
AV IN / COMPONENT IN
Savieno ar avota ierīci, izmantojot AV/komponentu adapteri.
IR OUT
Saņem tālvadības pults signālu pa ārējā sensoru paneli un izvada signālu pa izeju
LOOP OUT.
RJ45
Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli.
USB
USB
AUDIO OUT
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
/ AUDIO IN
RS232C
IN
OUT
RGB IN
IR
COMPONENT IN OUT
RJ45
21
Tālvadības pults
――Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
――Poga bez apraksta tālāk redzamajā attēlā šajā izstrādājumā netiek atbalstīta.
OFF
Ieslēdziet izstrādājumu.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
1
4
7
Noregulējiet skaļumu.
mainiet ievades avotu.
MagicInfo Lite, MagicInfo Premium S,
MagicInfo Videowall S palaišanas poga.
Pieejamās pogas var atšķirties atkarībā no
funkcijas Play Mode iestatījumiem.
2
5
8
0
3
6
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
Ciparu pogas
Ievadiet paroli ekrāna displeja izvēlnē.
-- Tālvadības pults pogu funkcijas var
atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
9
CONTENT
(HOME)
VOL
Izslēdziet izstrādājumu.
izslēdziet skaņu.
Ieslēdziet atpakaļ skaņu: vēlreiz nospiediet MUTE
vai nospiediet skaļuma kontroles (+ VOL -) pogu.
Contents Home palaišanas poga.
CH
MENU
Īslaicīgi izslēdziet video un audio.
Funkcijas BLANK atspējošana
- Vēlreiz nospiediet pogu BLANK.
- Nospiediet SOURCE.
- Izslēdziet izstrādājumu un ieslēdziet to vēlreiz.
BLANK
Attēlojiet vai paslēpiet ekrāna displeja izvēlni vai
atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
22
Izmantojiet, lai ātri atlasītu bieži izmantotās
funkcijas.
TOOLS
INFO
Attēlojiet informāciju par pašreizējo ievades
avotu.
Pārejiet uz augšā, apakšā, pa kreisi vai pa labi
esošo izvēlni vai pielāgojiet opcijas iestatījumu.
Apstipriniet izvēlnes atlasi.
Atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
MagicInfo
3D
LOCK
Izejiet no pašreizējās izvēlnes.
Manuāli izvēlieties kādu no pievienotajiem
ievades avotiem: PC, DVI, HDMI vai DisplayPort.
Drošas bloķēšanas funkcijas iestatīšana
Izmantojiet šīs pogas Videos, Photos, Music un
Anynet+ režīmos.
-- Tālvadības pults pogu funkcijas var
atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Lai ievietotu tālvadības pultī baterijas
23
OSD pielāgošana, izmantojot tālvadības pulti
Apraksts
1
Atveriet OSD izvēlni.
2
Parādītajā ekrāna displeja izvēlnē atlasiet kādu no
iespējām: Picture, Sound, Network, System vai
Support.
3
4
7m ~ 10m
Pogas
Tālvadības pults uztveršanas diapazons
30˚
30˚
Pēc nepieciešamības pielāgojiet iestatījumus.
Pabeidziet iestatīšanu.
Izmantojiet tālvadības pulti 7 m līdz 10 m attālumā un 30 leņķi pa kreisi un pa labi no izstrādājuma
sensora.
――Glabājiet izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā un veiciet to atkārtotu pārstrādi.
――Neizmantojiet vienlaikus jaunas un jau lietotas baterijas. Nomainiet abas baterijas vienlaicīgi.
――Ja ilgāku laika periodu neizmantosies tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas.
5
Aizveriet ekrāna displeja (OSD) izvēlni.
24
Savienojuma izveide, izmantojot IR stereo
kabeli
(nopērkams atsevišķi)
1
Pirms pievienojat ārējā sensora komplektu, lūdzu, izslēdziet ierīci. Kad komplekts ir
pievienots, ieslēdziet ierīci.
Vairāku displeju vadība, izmantojot vienu tālvadības
pulti
2
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
•• Izmantojot pareizo stereo kabeli, savienojiet izstrādājuma portu IR OUT ar
otra displeja portu IR / AMBIENT SENSOR IN.
•• Komandu, ko sūta tālvadības pults, kas pavērsta pret izstrādājumu
saņems gan izstrādājums 1 , gan 2 .
――Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
1,
Vairāku displeju vadība, izmantojot ārējā sensora
komplektu (nopērkams atsevišķi)
1
•• Komandu, ko sūta tālvadības pults, kas pavērsta pret izstrādājumu 1 (kam
pievienots ārējā sensora komplekts), saņems gan izstrādājums 1 , gan
2.
――Atkarībā no izstrādājuma kabeļa izskats var atšķirties.
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
2
SOURCE
IR/
AMBIENT
SENSOR IN
POWER
25
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas
(Uzstādīšanas rokasgrāmata)
Lai izvairītos no savainojumiem, šai ierīcei ir jābūt stingri piestiprinātai pie grīdas/sienas atbilstoši uzstādīšanas instrukcijām.
•• Parūpējieties, lai sienas montāžas komplektu uzstādītu pieredzējuši uzstādīšanas speciālisti.
•• Pretējā gadījumā tas var nokrist, radot traumas.
•• Pārliecinieties, lai tiek uzstādīts pareizais sienas montāžas komplekts.
Slīpuma leņķis un sagriešana
15 ˚
――Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Izstrādājumu var saliekt maksimums 15 leņķī attiecībā pret perpendikulāri esošu sienas virsmu.
•• Lai izmantotu izstrādājumu vertikāli (portretorientācijā), sagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā tā, lai LED indikators ir
pavērsts virzienā uz leju.
Ventilācija
Uzstādīšana pie perpendikulāras sienas
A Minimālais attālums 40 mm
B Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 C
A
•• Uzstādot izstrādājumu pie perpendikulāras sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienu vismaz 40 mm
platu spraugu, kā arī nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniegtu 35 C.
B
1.1 attēls Skats no sāniem
26
1,3 attēls Skats no sāniem
Uzstādīšana pie nelīdzenas sienas
――Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
B
D
D
Skats no augšas
A Minimālais attālums 40 mm
B Minimālais attālums 70 mm
A
C Minimālais attālums 50 mm
D Minimālais attālums 50 mm
E Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 C
――Uzstādot izstrādājumu pie nelīdzenas sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienas virsmu vismaz nelielu
spraugu, un nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 35 C.
C
E
1,2 attēls Skats no sāniem
Izmēri
Mērvienība: mm
Modeļa
nosaukums
5
1
ME95C
1
2127,2
1 2
2102,6
23
1185,4
34
1210,0
45
45,8
――Visi zīmējumi var neatbilst mērogam. Daži izmēri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
2
4
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas noskaidrojiet tā izmērus. Mēs neuzņemamies atbildību par tipogrāfijas vai drukas kļūdām.
3
27
Sienas montāžas komplekta
uzstādīšana
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekts (nopērkams atsevišķi) ļauj izstrādājumu piestiprināt pie sienas.
Plašāku informāciju par sienas montāžas komplekta uzstādīšanu skatiet tā komplektācijā iekļautajās instrukcijās.
Uzstādot sienas montāžas komplekta balsteni, ieteicams izmantot pieredzējuša speciālista palīdzību.
Samsung Electronics neuzņemas atbildību par jebkāda veida izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas rodas jums vai
citiem, ja sienas montāžas komplekta uzstādīšanu veicat pašrocīgi.
28
Sienas montāžas komplekta specifikācijas
•• Samsung sienas montāžas komplektos ir iekļauta detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas uzstādīšanai
nepieciešamās detaļas.
――Sienas montāžas komplektu uzstādiet uz stabilas sienas perpendikulāri
•• Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas nekā standarta garums vai neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.
Skrūves, kas ir par garu, var sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
grīdai. Pirms uzstādāt sienas montāžas komplektu uz tādām virsmām kā,
piemēram, ģipškartons, lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai saņemtu
papildinformāciju.
Ja uzstādīsit izstrādājumu pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt nopietnus
savainojumus.
•• Sienas montāžas komplektiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā
no sienas montāžas komplekta specifikācijām.
•• Nepievelciet skrūves pārāk stingri. Tādējādi var sabojāt izstrādājumu vai arī tas var nokrist un izraisīt savainojumus.
Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par šādiem negadījumiem.
•• Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies, ja ticis
izmantots cits sienas montāžas komplekts vai ja lietotājs nav ievērojis izstrādājuma uzstādīšanas instrukcijas.
•• Neuzstādiet izstrādājumu slīpumā, kas pārsniedz 15 grādus.
•• Izstrādājuma piestiprināšanu pie sienas vienmēr veiciet divatā.
•• Sienas montāžas komplektu standarta izmēri ir norādīti tālāk tabulā.
Mērvienība: mm
Modeļa nosaukums
ME95C
Skrūvju caurumu izmēri
(A*B) milimetros
900 x 600
Standarta skrūve
M8
Daudzums
L40
――Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā var rasties
savainojumi.
29
Tālvadības pults (RS232C)
•• Kontaktu izvietojums un funkcijas
1 2 3 4 5
Kabeļa savienojums
RS232C kabelis
Saskarne
RS232C (9 kontaktu)
Kontakts
TxD (Nr.2) RxD (Nr.3) GND (Nr.5)
Bitu pārraides ātrums
9600 b/s
Datu biti
8 bits
Pārība
Nav
Stopbits
1 bits
Plūsmas kontrole
Nav
Maksimālais garums
15 m (tikai ekranētā tipa)
6 7 8 9
Kontakts
Signāls
1
Datu nesēja noteikšana
2
Saņemtie dati
3
Pārraidītie dati
4
Datu termināļa sagatavošana
5
Pamata signāls
6
Datu komplekta sagatavošana
7
Pieprasījuma nosūtīšana
8
Gatavs nosūtīt
9
Apļa indikators
30
LAN kabelis
•• RS232C kabelis
Savienotājs: 9 kontaktu D-Sub ar stereo kabeli
9
•• Kontaktu izvietojums un funkcijas
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Sievišķais
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
SPRAUDNIS
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3,5 ø)
Kontakta
numurs
Standarta krāsa
Signāls
1
Balta un oranža
TX+
2
Oranža
TX-
3
Balta un zaļa
RX+
4
Zila
NC
5
Balta un zila
NC
6
Zaļa
RX-
7
Balta un brūna
NC
8
Brūna
NC
31
Krusteniskais LAN kabelis (no PC uz PC)
•• Savienotājs: RJ45
Tiešais LAN kabelis (no PC uz HUB)
HUB
P1
P2
Signāls
P1
P2
Signāls
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signāls
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signāls
P1
TX+
1
TX-
32
Savienojums
•• 2. savienojums
•• 1. savienojums
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• 3. savienojums
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
33
Vadības kodi
Nr.
Vadības statusa aplūkošana (Iegūt vadības komandu)
9
Drošības slēdzene
0x5D
0~1
10
Videosienas ieslēgšana
0x84
0~1
11
Videosienas lietotāja vadība
0x89
-
Heders
Komanda
0xAA
Komandas tips
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
Vadība (Iestatīt vadības komandu)
Heders
Komanda
0xAA
Komandas tips
ID
Datu garums
Dati
1
Vērtība
Kontrolsumma
Komanda
Nr.
Komandas tips
Komanda
Vērtību
diapazons
1
Jaudas kontrole
0x11
0~1
2
Skaļuma kontrole
0x12
0~100
3
Ievades avota kontrole
0x14
-
4
Ekrāna režīma kontrole
0x18
-
5
Ekrāna izmēra kontrole
0x19
0~255
6
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole
0x3C
0~1
7
Automātiskās pielāgošanas kontrole
(tikai PC un BNC)
0x3D
0
8
Videosienas režīma kontrole
0x5C
0~1
Komandas tips
Komanda
Vērtību
diapazons
•• Visi sakari notiek heksadecimālskaitļos. Kontrolsumma tiek aprēķināta, saskaitot visas vērtības,
izņemot hedera vērtību. Ja kontrolsumma ir lielāka par divciparu skaitli, kā redzams zemāk attēlā
(11+FF+01+01=112), pirmais cipars tiek dzēsts.
Piem., Ieslēgšana un ID=0
Heders
Komanda
0xAA
0x11
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
ID
Datu garums
Dati 1
1
"Power"
Datu garums
Dati 1
1
1
Kontrolsumma
12
•• Lai vienlaicīgi, neatkarīgi no to ID numuriem, vadītu visas ierīces, kas pievienotas ar seriālo kabeli,
iestatiet ID vērtību „0xFE” un sūtiet komandas. Katra ierīce izpildīs visas komandas, bet ACK uz tām
neatbildēs.
34
Jaudas kontrole
Skaļuma kontrole
•• Funkcija
Izstrādājumu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Izstrādājuma skaļuma līmeni var regulēt, izmantojot datoru.
•• Strāvas statusa aplūkošana (Iegūt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS statusu)
•• Skaļuma statusa aplūkošana (Iegūt skaļuma statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS iestatīšana (Iestatīt IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU)
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Dati
1
"Power"
Heders
Komanda
0xAA
0x12
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0x12
•• Ack
0: IZSLĒGTS
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x11
"Power"
Kontrolsumma
0xAA
0xFF
ID
ID
Datu garums
Dati
1
"Volume"
Kontrolsumma
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x11
"ERR"
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x12
"Volume"
Kontrolsumma
•• Nak
•• Nak
Komanda
0
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
Heders
Kontrolsumma
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
1: IESLĒGTS
Komanda
Datu garums
•• Skaļuma iestatīšana (Iestatīt skaļumu)
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
Heders
ID
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x12
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
35
Ievades avota kontrole
0x31
HDMI3
•• Funkcija
izstrādājuma ievades avotu var mainīt, izmantojot datoru.
0x32
HDMI3_PC
•• Ievades avota statusa aplūkošana (Iegūt ievades avota statusu)
0x25
DisplayPort
Heders
Komanda
0xAA
0x14
ID
Datu garums
Kontrolsumma
――DVI_video, HDMI1_PC, un HDMI2_PC un HDMI3_PCnav iespējams lietot ar Iestatīšanas komandu. Tie
atbild tikai uz Get (Iegūt) komandām.
――Šis modelis neatbalsta HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2, HDMI2_PC, HDMI3 un HDMI3_PC portus.
0
――Opcijas RF(TV) un DTV ir pieejamas tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama televīzijas funkcija.
•• Ievades avota iestatīšana (Iestatīt ievades avotu)
Heders
Komanda
0xAA
0x14
ID
Datu garums
Dati
1
"Input Source"
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ievades avots
0x08
Komponenšu
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
Kontrolsumma
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x14
"Input
Source"
Kontrolsumma
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x14
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
36
Ekrāna režīma kontrole
•• Nak
•• Funkcija
izstrādājuma ekrāna režīmu var mainīt, izmantojot datoru.
Ja ir iespējota funkcija Video Wall, ekrāna režīmu nevar vadīt.
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x18
"ERR"
Kontrolsumma
――Šo vadību var izmantot tikai modeļiem, kas aprīkoti ar televīzijas funkciju.
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
•• Ekrāna statusa aplūkošana (Iegūt ekrāna režīma statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x18
ID
Datu garums
Kontrolsumma
Ekrāna izmēra kontrole
0
•• Funkcija
Izstrādājuma ekrāna izmēru var mainīt, izmantojot datoru.
•• Attēla izmēra iestatīšana (Iestatīt attēla izmēru)
Heders
Komanda
0xAA
0x18
ID
•• Ekrāna izmēra aplūkošana (Iegūt ekrāna izmēra statusu)
Datu
garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Screen
Mode"
16 : 9
0x04
Tālummaiņa
0x31
Plašā tālummaiņa
0x0B
4:3
Komanda
0xAA
0xFF
0xAA
0x19
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x19
"Screen
Size"
Kontrolsumma
"Screen Size": izstrādājuma ekrāna izmēri (diapazons: 0–255, mērvienība: collas)
•• Nak
•• Ack
Heders
Komanda
•• Ack
"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu
0x01
Heders
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x18
"Screen
Mode"
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x19
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu
37
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole
Automātiskās pielāgošanas kontrole (tikai PC un BNC)
•• Funkcija
Izstrādājuma režīmu PIP var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Varat automātiski pielāgot datora sistēmas ekrānu, izmantojot datoru.
――Pieejams tikai tiem modeļiem, kuriem ir PIP funkcija.
•• Automātiskās pielāgošanas statusa aplūkošana (Iegūt automātiskās pielāgošanas statusu)
Nav
――Šo režīmu nevar vadīt, ja režīms Video Wall ir iestatīts pozīcijā On.
•• PIP ieslēgšanas/izslēgšanas statusa aplūkošana (Iegūt PIP IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x3C
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Automātiskās pielāgošanas iestatīšana (Iestatīt automātisko pielāgošanu)
Heders
Komanda
0xAA
0x3D
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Auto
Adjustment"
•• PIP ieslēgšanas/izslēgšanas iestatīšana (Iestatīt PIP IESLĒGŠANU / IZSLĒGŠANU)
Heders
Komanda
0xAA
0x3C
ID
Datu garums
Dati
1
"PIP"
Kontrolsumma
"Auto Adjustment" : 0x00 (vienmēr)
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
"PIP": Izstrādājuma PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojamais kods
1: PIP IESLĒGTS
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x3D
"Auto
Adjustment"
0: PIP IZSLĒGTS
•• Ack
Kontrolsumma
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x3C
"PIP"
Kontrolsumma
"PIP": Izstrādājuma PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojamais kods
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x3C
"PIP"
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x3D
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
•• Nak
Heders
Heders
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
38
Videosienas režīma kontrole
Drošības slēdzene
•• Funkcija
Izstrādājuma režīmu Video Wall var aktivizēt, izmantojot datoru.
Šis vadības veids ir pieejams tikai tajos izstrādājumos, kuros ir iespējots režīms Video Wall.
•• Videosienas režīma aplūkošana (Iegūt videosienas režīmu)
•• Funkcija
Lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājuma funkciju Safety Lock, var izmantot datoru.
Šī vadība ir pieejama neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgta strāva.
•• Drošības slēdzenes statusa aplūkošana (Iegūt drošības slēdzenes statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x5C
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Videosienas iestatīšana (Iestatīt videosienas režīmu)
Heders
Komanda
0xAA
0x5C
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Video Wall Mode"
Heders
Komanda
0xAA
0x5D
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Drošības slēdzenes iespējošana vai atspējošana (Iestatīt drošības slēdzenes iespējošanu /
atspējošanu)
Heders
Komanda
0xAA
0x5D
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods
1: Full
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
0: Natural
1: IESLĒGTS
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x5C
"Video
Wall
Mode"
Kontrolsumma
0: IZSLĒGTS
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolsumma
"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods
•• Nak
Heders
0xAA
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
Komanda
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
3
A
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
r-CMD
0x5C
Vērtība1
Kontrolsumma
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
"ERR"
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x5D
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
39
Videosienas ieslēgšana
•• Nak
•• Funkcija
Personālais dators IESLĒDZ/IZSLĒDZ izstrādājuma videosienu.
•• Iegūt videosienas ieslēgšanas/izslēgšanas statusu
Heders
Komanda
0xAA
0x84
ID
Datu garums
Kontrolsumma
Komanda
0
0xAA
0x84
ID
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x84
ERR
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Videosienas lietotāja vadība
•• Iestatīt videosienas ieslēgšanu/izslēgšanu
Heders
Heders
Datu garums
Dati
1
V.Wall_On
Kontrolsumma
•• Funkcija
Personālais dators ieslēdz/izslēdz izstrādājuma videosienas funkciju.
•• Iegūt videosienas statusu
Heders
Komanda
0xAA
0x89
ID
Datu garums
Kontrolsumma
•• V.Wall_On : Videosienas kods, kas jāiestata izstrādājumā
1: Videosiena IESLĒGTA
0: Videosiena IZSLĒGTA
•• Iestatīt videosienu
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
0
ID
V.Wall_On : tāpat kā iepriekš
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x84
V.Wall_On
Heders
Komanda
0xAA
0x89
Kontrolsumma
ID
Datu
garums
Vērtība1
Vērtība2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolsumma
Wall_Div: Izstrādājumā iestatītais videosienas dalītāja kods
40
10x10 videosienas modelis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
izslēgts
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
41
Wall_SNo : Izstrādājumā iestatītais izstrādājuma numura kods
10x10 videosienas modelis: ( 1 ~ 100)
Iestatīt numuru
Dati
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
Vērtība2
4
A
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x89
ERR
Kontrolsumma
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
42
3. nodaļa
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Pirms pievienošanas
Pirms izstrādājuma pievienošanas citām ierīcēm, pārbaudiet sekojošo informāciju.
Šai ierīcei ir iespējams pievienot dažādas ierīces, tai skaitā datorus, videokameras, skaļruņus, pierīces un DVD/Blu-ray disku
atskaņotājus.
Svarīgākie kontrolpunkti pirms
pievienošanas
――Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas
rokasgrāmatu.
Avota ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no
ierīces.
――Nepievienojiet strāvas vadu, līdz nav izveidoti citi savienojumi.
Strāvas vada pievienošana citu savienojumu izveidošanas laikā var radīt
izstrādājuma bojājumus.
――Izveidojiet pareizu savienojumu ar skaņas pieslēgvietām: kreisā = baltā un labā
= sarkanā.
――Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma
aizmugurējā daļā.
43
Datora pievienošana
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
•• Datoru var pievienot izstrādājumam vairākos veidos.
Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Savienojuma izveide, izmantojot D-SUB kabeli (analogā Savienojuma izveide, izmantojot DVI kabeli (digitālā tipa)
tipa)
DVI IN
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
44
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
――Kad savienojat datoru ar izstrādājumu, izmantojot HDMI-DVI kabeli, iestatiet opciju Edit Name uz DVI
PC, un jūs varēsit piekļūt datorā saglabātajam video un audio saturam.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
45
Savienojuma izveide, izmantojot DP kabeli
DP IN
•• Drošības norādījumi par DP lietošanu
――Lai palielinātu gaidstāves režīma jaudu, izstrādājums aptur DP saziņu, kad tas ir izslēgts vai atrodas enerģijas taupīšanas
režīmā. Ja izstrādājums duālajā monitora režīmā tiek izslēgts vai pāriet enerģijas taupīšanas režīmā, monitora iestatījumu
izmaiņas var netikt atjauninātas. Tādējādi ekrāna rādījums var nebūt pareizs.
Šādā gadījumā pirms izstrādājuma lietošanas iestatiet funkciju Max. Power Saving uz Off.
――Dažas videokartes, kas nav saderīgas ar DP standartu, izstrādājumam esot enerģijas taupīšanas ekrānā, var nerādīt
Windows sāknēšanas/Bios ekrānu. Šādā gadījumā pirms datora ieslēgšanas pārliecinieties, vai izstrādājums ir ieslēgts.
46
Izšķirtspējas maiņa
――Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, pielāgojiet datora Vadības panelī izšķirtspēju un atsvaidzes intensitāti.
――Ja neizvēlēsieties optimālo izšķirtspēju, TFT-LCD ekrānu attēla kvalitāte var pasliktināties.
Izšķirtspējas maiņa Windows XP operētājsistēmā
Dodieties uz izvēlni Vadības panelis
Displejs
Iestatījumi un mainiet izšķirtspēju.
Izšķirtspējas maiņa Windows Vista operētājsistēmā
Dodieties uz izvēlni Vadības panelis
Personiskie iestatījumi
Displeja iestatījumi un mainiet izšķirtspēju.
47
Izšķirtspējas maiņa Windows 7 operētājsistēmā
Dodieties uz izvēlni Vadības panelis
Displejs
Ekrāna izšķirtspēja un mainiet izšķirtspēju.
Izšķirtspējas maiņa Windows 8 operētājsistēmā
Dodieties uz izvēlni Iestatījumi
Vadības panelis
Displejs
Ekrāna izšķirtspēja un mainiet izšķirtspēju.
48
Video ierīces pievienošana
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
•• Varat pievienot izstrādājumam video ierīci, izmantojot īpašu kabeli.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Lai mainītu avotu, nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE.
Savienojuma izveide, izmantojot AV kabeli
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
Savienojuma izveide, izmantojot komponentu kabeli
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
49
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
――Ja izstrādājums būs pievienots video ierīcei, izmantojot HDMI-DVI kabeli, audio skaņa nebūs pieejama.
Lai novērstu šo problēmu, papildus pievienojiet audio kabeli izstrādājuma un video ierīces audio
pieslēgvietām. Ja izstrādājumam pievienojat video ierīci, izmantojot HDMI-DVI kabeli, iestatiet opciju
Edit Name uz DVI Devices, un jūs varēsit piekļūt datorā saglabātajam video un audio saturam.
――Atbalstītās izšķirtspējas ir 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p un 576p.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
HDMI kabeļa vai HDMI ar DVI kabeli (līdz 1080p) izmantošana
•• Lai nodrošinātu labāku attēla un skaņas kvalitāti, pievienojiet digitālo ierīci, izmantojot HDMI kabeli.
•• HDMI kabelis atbalsta digitālo video un audio signālus un tam nav nepieciešams audio kabelis.
-- Lai izstrādājumam pievienotu kādu digitālo ierīci, kas neatbalsta HDMI izvadi, izmantojiet HDMIDVI un audio kabeļus.
•• Attēls var netikt parādīts pareizi (vai netikt parādīts nemaz) vai audio var nedarboties, ja
izstrādājumam ir pievienota ārēja ierīce, kas izmanto vecāku HDMI režīma versiju. Ja rodas šāda
problēma, sazinieties ar ārējās ierīces ražotāju, lai noskaidrotu HDMI versiju un, ja tā ir novecojusi,
pieprasītu jauninājumu.
•• Izmantojiet HDMI kabeli, kura biezums nepārsniedz 14 mm.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
•• Iegādājieties tikai sertificētu HDMI kabeli. Pretējā gadījumā attēls var netikt parādīts vai var rasties
savienojuma kļūda.
•• Ieteicams pamata ātrgaitas HDMI kabelis vai Ethernet kabelis.
Šis izstrādājums neatbalsta Ethernet funkciju, izmantojot HDMI.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
50
Pievienošana audio sistēmai
Ārējā monitora pievienošana
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
AUDIO OUT
DP OUT
51
Plug In Module
Lai lietotu Plug In Module, pārliecinieties, vai ir pievienots Samsung PIM (nopērkams atsevišķi).
Lai pievienotu cita ražotāja ierīci, pārliecinieties, vai tā ir saderīga ar atvērtas spraudnēšanas specifikācijas (OPS) standartiem.
――Plašāku informāciju par ierīces pievienošanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā, kas tiek piegādāta kopā ar iegādāto PIM.
――Lai iegūtu optimālu audio kvalitāti, konfigurējiet HDMI audio iestatījumus, izmantojot Windows vadības paneli OPS ierīcē.
Citu ražotāju izgatavotajiem izstrādājumiem šis nosacījums ir attiecināms tikai uz tām ierīcēm, kas ir saderīgas ar HDMI.
――Lai aktivizētu skaņas izvadi izstrādājumam ar OPS ierīci, kas neatbalsta HDMI, konfigurējiet analogā audio iestatījumus, izmantojot Windows vadības paneli. Atveriet Plug In Module > Edit Name un iestatiet ieejas
avotu kā PC, DVI PC vai DVI.
Kronšteinu PIM piestiprināšana
Atskrūvējiet attēlā iezīmētās skrūves un
atvienojiet pārsega PIM.
Atskrūvējiet attēlā iezīmētās skrūves.
Novietojiet PIM, kā tas ir parādīts attēlā.
Novietojiet kronšteinu PIM, kā tas ir parādīts
attēlā, un pieskrūvējiet skrūves.
52
Ievades avota maiņa
Opcija Source ļauj atlasīt dažādus avotus un mainīt avotu ierīču nosaukumus.
Varat attēlot izstrādājumam pievienotas avota ierīces ekrānu. Lai attēlotu atlasītā avota ekrānu, atlasiet avotu no Avotu saraksta.
――Ievades avotu var mainīt arī, izmantojot tālvadības pults pogu SOURCE.
――Ja avota ierīcei, uz kuru vēlaties pārslēgties, ir atlasīts nepareizs avots, ekrāns var netikt attēlots pareizi.
Source
MENU m → Support → Contents Home → Source → ENTER E
Kas ir Intel® WiDi?
Izmantojot displeja tehnoloģiju WiDi, šo izstrādājumu var savienot pāri ar klēpjdatoru bez vadu starpniecības.
Šī tehnoloģija izmanto bezvadu LAN N sērijas iekārtas, kas ir paredzētas augstas kvalitātes 720p vai 1080p signālu pārsūtīšanai
starp bezvadu ierīcēm.
Source
HDMI1
PC
HDMI2
PC
Tas ir īpaši noderīgi, ja vēlaties savienot savu galda datoru vai klēpjdatoru ar lielāku ekrānu, piemēram, šo izstrādājumu.
HDMI3
PC
DisplayPort
---
PC
---
DVI
---
•• Lai izmantotu funkciju WiDi, klēpjdatoram ir jāatbilst zemāk aprakstītajām prasībām
(lai uzzinātu par saderību ar klēpjdatoru, sazinieties ar klēpjdatora ražotāju).
――Tehnoloģija Widi 3,5 ir atbalstīta
Intel® WiDi
-----
AV
Tools
Sistēmas prasības
Return
•• Procesors: Intel Core i3 sērija
•• Grafika: Intel HD Graphics
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Bezvadu adapteris
-- Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
-- Intel® Centrino® Advanced-N 6200 vai 6230, 6205
-- Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
-- Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
-- Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
•• Programmatūra: nepieciešams instalēt Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) 2, Intel® Wireless Display
•• Operētājsistēma: Windows 7 (32 bitu, 64 bitu)
53
WiDi savienojuma izveide
1
Ekrānā Source izvēlieties Intel® WiDi.
2
Datorā palaidiet programmu Intel® WiDi (
).
――Kolīdz programma ir palaista, tā sāk meklēt pieejamos adapterus.
3
Izvēlieties programmai atbilstošo adapteri un nospiediet Connect (Izveidot savienojumu).
――Ja jūsu izvēlētais adapteris netiek atrasts, nospiediet "Meklēt pieejamos adapterus".
――Ja meklēšanas rezultātā tiek iegūtas vairāk nekā 2 atbilstības, pārbaudiet, kāds ir tā izstrādājuma ID, ar kuru vēlaties izveidot
savienojumu.
4
Klēpjdatora programmā WiDi ievadiet drošības kodu.
Ņemiet vērā, ka drošības kods tiks parādīts ekrānā tikai pirmajā programmas palaišanas reizē.
5
Savienojums ar klēpjdatoru ir izveidots. Tagad varat izmantot funkciju WiDi, lai pārsūtītu datus bezvadu režīmā.
Lietošanas nosacījumi
•• Frekvence: 2,4 G/5 G
•• Darbības attālums: lai maksimāli samazinātu elektriskos traucējumus, nepieciešami 0,5 m ~ 3 m (maksimums 10 m)
•• Darbība: tehnoloģija WiDi saziņai izmanto kodeka sistēmu ar saspiešanas funkciju, tāpēc pārraide var būt ar aizkavi vai
attēls ekrānā var būt bojāts. Lai nodrošinātu stabilu un optimālu darbību, ir ieteicams izmantot vadu portu
(HDMI vai datora portu, ja tādi ir pieejami).
54
4. nodaļa
MDC izmantošana
Opcijas Multi Control iestatījumu konfigurēšana
Wake On LAN(WOL):
Šī funkcija ļauj ieslēgt izstrādājumu,
nosūtot tīklā iepriekš noteiktu komandu
no ārējas sistēmas uz izstrādājumu.
Pārliecinieties, vai tīkls var sazināties ar
tā datora datiem, no kura tiek nosūtīta
komanda uz izstrādājumu. Pārliecinieties,
vai jūsu programma var izveidot Wake on
LAN signālus.
MENUm→ System → Multi Control → ENTERE
Piešķiriet savam izstrādājumam individuālu ID numuru.
Opcijas Multi Control iestatījumu konfigurēšana
•• ID Setup
Piešķiriet komplektam ID numuru. (Diapazons: 0~99)
Nospiediet ▲/▼, lai izvēlētos skaitli, un pēc tam nospiediet E.
•• ID Input
Ievadiet ID numuru izstrādājumam, kas pievienots ievades kabelim, lai nodrošinātu ievades signāla uztveri.
Ievadiet skaitli, kuru vēlaties izmantot, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.
•• MDC Connection
Izvēlieties metodi MDC pievienošanai, lai uztvertu MDC signālu.
-- RS232C MDC
Veido savienojumu ar MDC, izmantojot RS232C MDC kabeli.
-- RJ45 MDC
Veido savienojumu ar MDC, izmantojot RJ45 MDC kabeli.
――Ja MDC Connection iestatījums ir RJ45 MDC un izstrādājums ir izslēgts, tiks aktivizēta tikai WOL funkcija. MDC savienojums nebūs pieejams.
――WOL funkcija tiek aktivizēta tikai tad, ja MDC Connection iestatījums ir RJ45 MDC.
55
•• DisplayPort daisy chain
Lai DP IN video ievadi rādītu, izmantojot DP OUT izvades portu, izvēlieties ierīces savienojuma metodi no Single Stream Transport (SST) un Multi Stream Transport
(MST).
Clone: šajā Single Stream Transport (SST) izvades režīmā abās pievienotajās displeja ierīcēs tiek rādīts viens un tas pats ekrāns.
――Ja ir izvēlēta opcija Clone, dators abus displejus atpazīst kā vienu monitoru.
――Režīms Clone tiek iespējots, ja ievades avots ir digitālā ievade, kas nav DisplayPort, piemēram, DVI, HDMI1, HDMI2, vai HDMI3.
Expand: šajā Multi Stream Transport (MST) režīmā abās pievienotajās displeja ierīcēs tiek rādīts atšķirīgs ekrāns.
――Ja ir izvēlēta opcija Expand, dators abus displejus atpazīst kā atsevišķus monitorus.
――Šis režīms darbojas tikai datorā, kas atbalsta DisplayPort 1.2 MST.
――Full HD izšķirtspējas (1920x1080) displejiem var pievienot ne vairāk kā četrus displejus.
56
Programmas MDC instalēšana/atinstalēšana
Instalēšana
MDC instalāciju var ietekmēt grafiskās
kartes, pamatplates un tīkla stāvoklis.
Ja galvenajā ekrānā nav redzams
programmatūras instalācijas logs,
instalācijai izmantojiet izpildes failu MDC
Unified, kas atrodas kompaktdiska mapē
MDC.
Ja direktorijas ceļš nav norādīts,
programma tiks uzinstalēta noklusējuma
direktorijas ceļa atrašanās vietā.
Atlasiet Launch MDC Unified un
noklikšķiniet uz Finish, lai nekavējoties
palaistu MDC programmu.
1
Ievietojiet instalācijas kompaktdisku CD ROM diskdzinī.
2
Noklikšķiniet uz MDC Unified instalācijas programmas.
3
Izvēlieties instalācijas valodu. Pēc tam noklikšķiniet uz OK.
4
Ja tiek parādīts ekrāns Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified, noklikšķiniet uz Next.
5
Atvērtajā logā License Agreement izvēlieties I accept the terms in the license agreement un noklikšķiniet uz Next.
6
Atvērtajā logā Customer Information aizpildiet visus informācijas laukus un noklikšķiniet uz Next.
7
Atvērtajā logā Destination Folder izvēlieties direktorija ceļu, kurā vēlaties instalēt programmu, un noklikšķiniet uz Next.
8
Atvērtajā logā Ready to Install the Program pārbaudiet direktorija ceļu, kurā instalēt programmu, un noklikšķiniet uz Install.
9
Tiks parādīts instalācijas progress.
10Atvērtajā logā InstallShield Wizard Complete noklikšķiniet uz Finish.
11Pēc instalācijas uz darbvirsmas tiks izveidota MDC Unified īsinājumikona.
-- Atkarībā no datora sistēmas un
izstrādājuma specifikācijām, MDC
izpildes ikona var nebūt redzama.
-- Ja izpildes ikona nav redzama, nospiediet
taustiņu F5.
Atinstalēšana
1
Izvēlnē Sākt atlasiet Iestatījumi > Vadības panelis un veiciet dubultklikšķi uz Pievienot/Dzēst programmu.
2
Atlasiet sarakstā MDC Unified un noklikšķiniet uz Mainīt/Noņemt.
57
Kas ir MDC?
Multiple display control — MDC (Vairāku
displeju vadība) ir lietojumprogramma, kas
ļauj ērti pārvaldīt vairākas displeja ierīces
vienlaicīgi, izmantojot datoru.
Savienojuma izveide ar MDC
MDC lietošana, izmantojot RS-232C (seriālās datu pārraides standarts)
RS-232C seriālo kabeli ir jāpievieno datora un monitora seriālajām pieslēgvietām.
Monitor 1
RS232C IN / OUT
Monitor 2
Computer
58
MDC lietošana, izmantojot Ethernet
Ievadiet primārās displeja ierīces IP adresi un pievienojiet ierīci datoram. Vienu displeja ierīci citai var pievienot, izmantojot RS-232C seriālo kabeli.
Savienojuma izveide, izmantojot tiešo LAN kabeli
――Izmantojot izstrādājuma RJ45 portu un centrmezgla LAN portus, var pievienot vairākus izstrādājumus.
Monitor 1
RJ45
HUB
Monitor 2
Computer
59
Savienojuma izveide, izmantojot pārejas LAN kabeli
――Izmantojot izstrādājuma portu RS232C IN/OUT, var pievienot vairākus izstrādājumus.
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
Computer
60
Savienojuma pārvaldība
Savienojuma pārvaldība ietver Savienojumu saraksts un Savienojumu saraksta modificēšanas opcijas.
Savienojumu saraksts — rāda savienojumu datus, piemēram, savienojuma iestatījumu (IP/COM, porta numuru, MAC adresi un savienojuma veidu), savienojuma statusu,
Set ID Range un noteiktās ierīces.
Katrā savienojumā var būt līdz 100 ierīcēm, kas savienotas seriālajā virknes režīmā. Visi savienojumā noteiktie LFD tiek parādīti ierīču sarakstā, kur lietotājs var veidot grupas
un sūtīt komandas uz noteiktajām ierīcēm.
Savienojuma saraksta modificēšanas opcijas — ietver Add, Edit, Delete un Refresh.
61
User Login
Palaižot programmu, tiek parādīts lietotāja pieteikšanās logs.
Sākotnējais pieteikšanās ID (Username: admin) un paroles (Password: admin) iestatījums ir admin.
――Pēc pirmās pieteikšanās noteikti nomainiet paroli, lai nodrošinātu konta aizsardzību.
――Lai nomainītu paroli, atveriet Home > User Settings.
Pēc pieteikšanās programmas labajā apakšējā stūrī ir redzams [User Login : admin].
Lai automātiski pieteiktos, kad programma tiek restartēta, logā User Login atzīmējiet izvēles rūtiņu Auto Login.
62
Auto Set ID
Funkcija Auto Set ID visiem atlasīta savienojuma virknē pievienotajiem LFD piešķir iestatītu ID numuru.
Savienojumā var būt ne vairāk kā 100 LFD.
Iestatītais ID tiek piešķirts virknē pēc kārtas, sākot no 1 līdz 99 un beidzot ar 0.
――Simtā LFD ID iestatījums ir 0.
63
Klonēšana
Izmantojot funkciju Cloning, varat kopēt viena LFD displeja iestatījumu un lietot to vairākiem atlasītajiem LFD displejiem.
Izmantojot iestatījumu opciju kopēšanas logu, klonēšanai varat atlasīt noteiktas ciļņu kategorijas vai visas ciļņu kategorijas.
――Lai dzēstu konfigurētos iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas Paste Settings.
64
Komandas atkārtošana
Šī funkcija tiek izmantota, lai norādītu maksimālo reižu skaitu MDC komandas atkārtošanai gadījumā, ja no LFD netiek saņemta atbilde vai atbilde nav pareiza.
Atkārtojumu skaitu var iestatīt, izmantojot MDC opciju logu.
Atkārtojumu skaita vērtībai ir jābūt no 1 līdz 10. Noklusējuma vērtība ir 1.
65
Darba sākšana ar MDC
1
Lai palaistu programmu, noklikšķiniet uz Sākt
Samsung
Programmas
MDC Unified.
Pēc MDC programmas palaišanas tiek parādīts pieteikšanās logs.
Ievadiet lietotāja ID un paroli.
•• Lietotāja noklusējuma ID un parole ir admin.
•• Pēc pirmās pieteikšanās noteikti nomainiet paroli.
2
Noklikšķiniet uz Add, lai pievienotu displeja ierīci.
SET ID Range: izvēlieties monitoram piešķirtā unikālā ID diapazonu.
-- Serial: Ja savienojums ir izveidots, izmantojot RS232C, atveriet Serial un
norādiet COM Port.
-- Ethernet: Ja savienojums ir izveidots, izmantojot Ethernet, ievadiet IP
adresi, kas tika ievadīta displeja ierīcei.
-- Detect: meklējiet displeja ierīces, kas pievienotas, izmantojot tīklu
Ethernet.
66
Galvenā ekrāna izkārtojums
1
6
1 Izvēlnes josla
Maina displeja ierīces statusu vai programmas rekvizītus.
2 Ierīces kategorija
Skatiet pievienoto displeja ierīču vai ierīču grupu sarakstu.
3 Grafika kategorija
Skatiet displeja ierīču grafiku sarakstu.
4 Kopas saraksts
Atlasiet displeja ierīci, kuru vēlaties pielāgot.
2
5 Izmaiņu veikšana kopas sarakstā
Pievienojiet, rediģējiet, pārgrupējiet vai dzēsiet kopas.
3
6 Palīdzības tēmas
Parāda programmas palīdzības tēmas.
5
4
Izvēlnes
Varat ieslēgt vai izslēgt atlasītu ierīci vai mainīt ievades avotu vai ierīces skaļuma līmeni.
Home
Atlasiet vienumu un mainiet atbilstošo iestatījumu.
Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni Home.
Ieslēgšana
•• On: ieslēdziet atlasīto displeju.
1
•• Off: izslēdziet atlasīto displeju.
Input
2
3
•• Ievades avots: mainiet ievades avotu.
-- Pieejamie ievades avoti var atšķirties atkarībā no displeja ierīces modeļa.
-- Ievades avotu var mainīt tikai ieslēgtajiem displejiem.
•• Channel: mainiet kanālu.
-- TV kanālu var mainīt, izmantojot augšup un lejup vērstos bulttaustiņus.
-- Kanālu var mainīt tikai tad, ja ievades avots ir TV.
-- Var atlasīt tikai reģistrētos kanālus.
-- Attiecas tikai uz modeļiem, kas atbalsta televizorus.
67
――Skaļumu var mainīt un skaņu var izslēgt tikai ieslēgtajiem displejiem.
Volume
Volume
•• Pielāgojiet atlasītā displeja skaļumu.
2
Brīdinājums
3
•• Skaļuma līmeni, izmantojot slīdņa joslu, var pielāgot diapazonā no 0 līdz 100.
Mute
•• Iespējojiet vai atspējojiet atlasītā displeja opciju Mute.
Opcija Mute automātiski tiek atspējota, ja opcija Volume tiek pielāgota laikā, kad ir aktīva opcija Mute.
Fault Device
•• Šajā izvēlnē tiek rādīts displeja ierīču saraksts, kurām ir šādas kļūdas — ventilatora kļūda, temperatūras kļūda, spilgtuma
sensora kļūda vai lampas kļūda.
•• Sarakstā atlasiet displeja ierīci. Tiek iespējota poga Repair.
3
•• Noklikšķiniet uz pogas Refresh, lai atsvaidzinātu displeja ierīces kļūdas statusu. Atkoptā displeja ierīce tiks izņemta no
Fault Device List.
Fault Device Alert
•• Informācija par displeja ierīci, kurā ir konstatēta kļūda, tiks nosūtīta e-pasta ziņojumā.
•• Aizpildiet visus obligātos laukus. Tiks iespējotas pogas Test un OK.
Pārliecinieties, vai ir ievadīta informācija par Sender un norādīts vismaz viens Recipient.
68
User Login
User Settings
•• Pievienojiet, dzēsiet vai rediģējiet pieteikšanās datus.
Logout
•• Atsakieties no pašreizējā lietotāja konta šādi:
•• Noklikšķiniet uz Logout. Tiek parādīts paziņojums Do you want to log admin out?.
•• Noklikšķiniet uz Yes. Tiek atvērts lietotāja pieteikšanās logs.
•• Ja nevēlaties pieteikties, noklikšķiniet uz Close. Programma tiek aizvērta.
――Ja aizverat programmu, izmantojot funkciju Logout, tiks atvērts pieteikšanās logs, kurā tiks pieprasīts jums ievadīt
lietotāja datus, pat, ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa Auto Login.
Ekrāna pielāgošana
Varat pielāgot ekrāna iestatījumus (kontrastu, spilgtumu u.c.).
Pielāgoti iestatījumi
Atlasiet vienumu un mainiet atbilstošo ekrāna iestatījumu.
Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni Picture.
Picture Mode
•• Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces attēlu režīmu.
Contrast
•• Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces kontrastu.
Brightness
•• Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces spilgtumu.
69
Krāsa
Color
•• Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces krāsas.
Tint (G/R)
•• Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces krāsu nianses.
Color Tone
•• Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces fona krāsas toni.
Color Temp.
-- Opcijas Color un Tint (G/R) nav pieejamas, ja ievades avots ir PC.
-- Opcijas Color, Tint (G/R), Color Tone un Color Temp. nav pieejamas, ja ir izvēlēts gan
PC Source, gan Video Source.
Opcijas
•• Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces krāsu temperatūru.
――Šī opcija ir iespējota, ja Color Tone iestatījums ir Off.
HDMI Black Level
•• Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces opciju HDMI Black Level.
Auto Motion Plus
Šī opcija tiek izmantota, lai skatītu dinamiskus attēlus.
•• Off: atspējojiet funkciju Auto Motion Plus.
•• Clear : iestatiet Auto Motion Plus līmeni uz dzidru. Šis režīms ir piemērots spilgtu attēlu rādīšanai.
•• Standard: iestatiet Auto Motion Plus līmeni uz standarta.
•• Smooth : iestatiet Auto Motion Plus līmeni uz vienmērīgu. Šis režīms ir piemērots vienmērīgu attēlu rādīšanai.
•• Custom : pielāgojiet ekrāna iededzināšanas vai mirgoņas līmeni.
•• Demo : šī funkcija demonstrē Auto Motion Plus tehnoloģiju. Režīma maiņas rezultātu var priekšskatīt loga kreisajā pusē.
――Atkarībā no izstrādājuma opcija Auto Motion Plus var nebūt pieejama.
•• Detail: skatiet detalizētu informāciju par izvēlēto displeja ierīci.
Brightness Sensor
•• Iespējojiet vai atspējojiet atlasītās displeja ierīces opciju Brightness Sensor.
•• Brightness Sensor nosaka apkārtējās vides gaismas intensitāti un automātiski pielāgo ekrāna spilgtumu.
――Atkarībā no izstrādājuma opcija Brightness Sensor var nebūt pieejama.
70
MPEG Noise Filter
MPEG Noise Filter
Samazina MPEG trokšņus, lai nodrošinātu uzlabotu attēla kvalitāti.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Pārvalda gaismas diožu izgaismojumu, lai maksimizētu attēla skaidrību.
Cinema Black
Filmu režīmā šī funkcija aptumšo video attēla augšējo un apakšējo daļu, tādējādi nodrošinot daudz telpiskāku skatīšanās izjūtu.
•• Off: izslēdz funkciju Cinema Black.
•• On: pielāgo aptumšojumu ekrāna augšdaļā un apakšdaļā atbilstoši video failam.
Izmērs
Picture Size
•• Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces ekrāna lielumu.
•• Vienums Detail tiks atspējots, ja opcija Picture Size būs iestatīta režīmā, kas neatbalsta detalizētu konfigurāciju.
•• -/+ pogas var izmantot, lai pielāgotu opciju Zoom.
•• Ekrānu var pārvietot, izmantojot pogas uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi.
Detail
•• Varat apskatīt datus par atlasītā ekrāna lielumu.
PC Screen Adjustment
•• Frekvences pielāgošana jeb noregulēšana ir pieejama, izvēlnē Coarse vai Fine izmantojot pogas -/+.
•• Lai pārvietotu ekrānu, noklikšķiniet uz viena no četriem attēliem zem opcijas Position.
•• Lai automātiski pielāgotu frekvenci, regulētu vai pārvietotu ekrānu, noklikšķiniet uz Auto Adjustment.
71
Papildfunkcijas
3D Mode
izvēlieties 3D ievades formātu.
3D L/R Change
apmainiet kreisās un labās puses attēlu.
3D
2D
rāda attēlu tikai kreisajai acij.
3D Auto View
3D Control
Ja funkcijas 3D Auto View iestatījums ir Message Notice, kad izstrādājums saņem 3D signālu, tiek parādīts uznirstošs ziņojums.
3D Optimization
vispārēja 3D efekta pielāgošana.
3D Expert Pattern
Skatiet 3D rakstu.
3D Effect
pielāgojiet 3D efektus, piemēram, perspektīvu un dziļumu, lai skatītu 3D saturu atbilstoši savām vēlmēm.
•• Auto: automātiski pielāgo perspektīvas un dziļuma iestatījumus atbilstoši 3D ievades avotam.
•• Manual: manuāli pielāgojiet perspektīvas un dziļuma iestatījumus.
72
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Pielāgojiet ekrāna kontrastu.
Gamma Control
Pielāgojiet pamatkrāsu intensitāti.
RGB Only Mode
Parāda krāsu Red, Green un Blue, lai varētu pielāgot nokrāsas un piesātinājumu.
Flesh Tone
Akcentē rozā “Flesh Tone” (ādas krāsu).
Motion Lighting
Samazina enerģijas patēriņu, samazinot ekrāna spilgtumu, ja ekrānā tiek attēlota kustība.
LED Motion Plus
Samazina izplūšanu un vibrāciju ainās, kurās redzams daudz ātru kustību, tādējādi nodrošinot skaidrāku attēlu.
Color Space
Pielāgo pieejamo krāsu gammu un daudzumu (krāsu spektru), lai veidotu attēlus.
•• Auto / Native / Custom
-- Lai pielāgotu opcijas Color, Red, Green, Blue un Reset, iestatiet opciju Color Space uz Custom.
White Balance
Pielāgojiet krāsu temperatūru, lai iegūtu dabiskāku attēlu.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) tumšumu.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) spilgtumu.
•• Reset
Atjauno funkcijas White Balance noklusējuma iestatījumus.
73
Skaņas pielāgošana
Varat mainīt skaņas iestatījumus.
Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni Sound.
Bass
•• Pielāgojiet atlasītā displeja basus.
Treble
•• Pielāgojiet atlasītā displeja augstās frekvences.
-- Vienums Bass vai Treble tiks atspējots, ja atlasītā kopa to neatbalstīs.
Balance(L/R)
•• Pielāgojiet atlasītās displeja ierīces kreisā un labā skaļruņa skaļuma līmeni.
SRS TS XT
•• Iespējojiet vai atspējojiet atlasītās displeja ierīces efektu SRS TS XT.
Sistēmas iestatīšana
Video Wall
Kopu sarakstā atlasiet displeja ierīces un izvēlieties cilni System.
Funkciju Video Wall var izmantot, lai attēlotu daļu no visa attēla vai arī lai atkārtotu to pašu attēlu katrā no pievienotajām
displeja ierīcēm.
――Funkcija Video Wall ir iespējota tikai tad, ja ierīces ir savienotas grupā.
Video Wall
•• Iespējojiet vai atspējojiet Video Wall.
74
Formāts
H
•• Atlasiet formātu, kādā attēlot sadalīto ekrānu.
•• Atlasiet horizontālo displeja ierīču skaitu.
•• Vienā rindā var izvietot ne vairāk kā 15 displejus.
――Ja horizontāli H ir izkārtoti 15 displeji, vertikāli V var izkārtot ne vairāk kā 6 displejus.
V
•• Atlasiet vertikālo displeja ierīču skaitu.
•• Vienā rindā var izvietot ne vairāk kā 15 displejus.
――Ja horizontāli V ir izkārtoti 15 displeji, vertikāli H var izkārtot ne vairāk kā 6 displejus.
Screen Position
•• Apskatiet displeju izkārtojumu (konfigurēti, izmantojot ekrāna sadalītāju) vai pēc nepieciešamības mainiet to izkārtojumu.
•• Kad opcija Video Wall ir ieslēgta, ir iespējotas arī opcijas Screen Position un Preview.
•• Ja ir atlasītas vairākas kopas, opcija Preview ir iespējota tikai tad, ja horizontālais H un vertikālais V iestatījums atbilst
atlasīto kopu izkārtojumam.
Full
Natural
•• Lai mainītu opciju Position, atlasiet kopu un velciet to uz jaunu atrašanās vietu.
――Atkarībā no modeļa ekrāna sadalītāja iestatījumu diapazons var atšķirties.
PIP
PIP Size
•• Skatiet atlasītā displeja iestatījumu PIP Size.
PIP Source
•• Atlasiet PIP ievades avotu.
Sound Select
•• Atlasiet un iespējojiet skaņu no primārā vai sekundārā ekrāna.
Channel
-- Pamatinformācija, kas nepieciešama, lai pielāgotu PIP, tiks parādīta izvēlnes ekrānā.
•• Kanālu var mainīt, ja opcijas PIP Source iestatījums ir TV.
-- Režīms PIP tiek deaktivizēts, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
-- Ņemiet vērā, ka opcija Picture Size tiek deaktivizēta, ja režīma PIP iestatījums ir On.
75
Vispārīgi
User Auto Color
•• Automātiski pielāgojiet ekrāna krāsas.
――Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC.
Auto Power
•• Iestatiet automātisku izstrādājuma ieslēgšanos.
Standby Control
•• Iestatiet, lai tiek aktivizēts gaidīšanas režīms, ja netiek noteikts ievades avots.
Ventilators un temperatūra
Konfigurējiet iestatījumus, kas nepieciešami, lai noteiktu ventilatora darbības ātrumu un iekšējo temperatūru izstrādājuma
aizsardzībai.
Fan Control
•• Atlasiet metodi, lai konfigurētu ventilatora darbības ātrumu.
Fan Speed Setting
•• Konfigurējiet ventilatora darbības ātrumu.
Temperature
•• Nosakiet iekšējo temperatūru, norādot temperatūras diapazonu.
76
Drošība
Safety Lock
•• Nobloķējiet ekrāna izvēlnes.
――Lai atbloķētu izvēlnes, iestatiet opciju Safety Lock uz Off.
Button Lock
•• Bloķējiet displeja ierīces pogas.
――Lai atbloķētu pogas , iestatiet opciju Button Lock uz Off.
Ekrāna displeja rādīšana
Source OSD
•• Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja tiek mainīta opcija Source.
Not Optimum Mode OSD
•• Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja ir izvēlēts nesaderīgs režīms.
No Signal OSD
•• Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja nav ievades signāla.
MDC OSD
•• Atlasiet, vai parādīt paziņojumu, ja MDC maina iestatījumus.
77
Laiks
Clock Set
Mainiet atlasītās displeja ierīces pašreizējo laiku atbilstoši datorā iestatītajam laikam.
Ja displeja ierīcē laiks nav iestatīts, tiek parādītas nulles vērtības.
Timer
On Timer
•• Repeat: norādiet periodu, kuram atkārtot atlasīto opciju Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: opcijas Holiday Management iestatījumus var lietot opcijai Timer.
•• On Time: iestatiet laiku, kad ieslēgt atlasīto displeja ierīci.
•• Volume: norādiet skaļuma līmeni displeja ierīcei, kas tiks ieslēgta, izmantojot funkciju On Time.
•• Source: norādiet ievades avotu displeja ierīcei, kas tiks ieslēgta, izmantojot funkciju On Time.
Off Timer
•• Repeat: norādiet periodu, kuram atkārtot atlasīto opciju Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: opcijas Holiday Management iestatījumus var lietot opcijai Timer.
•• Off Time: iestatiet laiku, kad izslēgt atlasīto displeja ierīci.
――Izvēles rūtiņas nedēļas dienu atlasīšanai zem opcijas Repeat ir iespējotas tikai tad, ja ir izvēlēta opcija Manual.
78
Holiday Management
Opcija Holiday Management ļauj novērst ierīču ieslēgšanos noteiktā datumā, ja tās ir iestatītas ieslēgties, izmantojot funkciju
Timer.
――Funkciju Holiday Management var iespējot vai atspējot funkcijas Timer iestatījumu izvēlnē.
•• Add: varat norādīt brīvdienas.
Logā Holiday Management noklikšķiniet uz pogas Add.
•• Delete : dzēsiet brīvdienas. pārbaudiet atbilstošās izvēles rūtiņas un noklikšķiniet uz šīs pogas.
•• Brīvdienu saraksts: skatiet pievienoto brīvdienu sarakstu.
Aizsardzība pret ekrāna iededzināšanu
Pixel Shift
Lai novērstu ekrāna iededzināšanu, noteiktos laika intervālos nedaudz pārvietojiet ekrānu.
79
Screen Saver
Šī funkcija novērš ekrāna iededzināšanu, kad atlasītās displeja ierīces ekrāns ilgāku laika periodu ir atstāts gaidīšanas režīmā.
Timer: Varat iestatīt opcijas Screen Saver taimeri.
•• Off
•• Repeat: parādiet pēcattēla novēršanas modeli, kas ir iestatīts izvēlnē Mode noteiktos laika intervālos (Period).
•• Interval: parādiet pēcattēla novēršanas modeli, kas ir iestatīts izvēlnē Mode noteiktos laika intervālos (no Start Time līdz
End Time).
•• Mode: izvēlieties parādāmo ekrāna aizsardzības modeli.
•• Period (Hour): norādiet laika intervālu, kādā aktivizēt funkciju Screen Saver.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Repeat.
•• Time (Sec): norādiet laika periodu, kura laikā funkcija Screen Saver būs ieslēgta.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Repeat.
•• Start Time: iestatiet ekrānsaudzētāja rādīšanas sākuma laiku.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
•• End Time: iestatiet ekrānsaudzētāja rādīšanas beigu laiku.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
――Funkcijas Period (Hour) un Time (Sec) var konfigurēt, ja ir izvēlēta opcija
Repeat.
――Funkcijas Start Time un End Time var konfigurēt, ja ir izvēlēta opcija
Interval.
80
Safety Screen
Funkciju Safety Screen var izmantot, lai novērstu ekrāna iededzināšanu, kad atlasītās displeja ierīces ekrānā ilgāku laika periodu
tiek attēlots nemainīgs attēls.
Lamp Control
Funkcija Lamp Control tiek izmantota, lai pielāgotu aizmugurgaismojumu un samazinātu enerģijas patēriņu.
Noteiktā laikā automātiski pielāgo atlasītās displeja ierīces aizmugurgaismojumu.
Ja opcija Manual Lamp Control ir pielāgota, opcija Auto Lamp Control tiek automātiski pārslēgta uz Off.
Manuāli pielāgojiet atlasītā displeja aizmugurgaismojumu.
Ja opcija Auto Lamp Control ir pielāgota, opcija Manual Lamp Control tiek automātiski pārslēgta uz Off.
•• Ambient Light: Ambient Light nosaka apkārtējās vides gaismas intensitāti un automātiski pielāgo visu vienā seriālajā
ķēdē esošo LFD ekrānu spilgtumu.
81
Ticker
Ievadiet tekstu, kamēr tiek rādīts videoklips vai attēls, un parādiet tekstu ekrānā.
Ticker
Iespējojiet vai atspējojiet Ticker.
•• Off / On
Message
ievadiet ekrānā parādāmo ziņu.
Timer
iestatiet Start Time un End Time, lai tiktu parādīts paziņojums (Message).
Position
izvēlieties orientāciju (Horizontal vai Vertical), lai parādītu paziņojumu (Message).
Motion
norādiet opcijas Direction un Speed, lai parādītu paziņojumu (Message).
Font Options
norādiet paziņojuma opcijas Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color un Background Opacity.
82
Rīku iestatījumi
•• Panel Control: ieslēdziet vai izslēdziet displeja ierīces ekrānu.
Drošība
•• Virtual Romete Control: vadiet ierīci, izmantojot datoru un virtuālu tālvadības pulti.
Atiestatīšana
•• Reset Picture: atiestatiet ekrāna iestatījumus.
•• Remote Control: iespējojiet vai atspējojiet tālvadības pulti.
•• Reset Sound: atiestatiet skaņas iestatījumus.
•• Reset System: atiestatiet sistēmas iestatījumus.
•• Reset All: vienlaikus atiestatiet ekrāna, skaņas un sistēmas iestatījumus.
83
Kolonnas rediģēšana
Options
Konfigurējiet to objektu iestatījumus, kas tiks parādīti displeju sarakstā.
•• Language: izvēlieties valodu, kuru lietot MDC programmā. Pēc valodas izvēles restartējiet MDC programmu, lai izmantotu
izvēlēto valodu.
•• Command Retry Count: norādiet atkārtotu mēģinājumu skaitu gadījumā, ja komanda netiek izpildīta.
•• Error Status Interval: norādiet laika intervālu, kad jāveic vaicājums displeja ierīcei, lai pārbaudītu, vai nav radusies kļūda
Fault Device.
•• Mail Alert Interval: norādiet laika intervālu, kad jāsaņem e-pasta paziņojumi, gadījumā, ja rodas kļūda Fault Device.
Edit Column
Atlasiet vienumus, ko vēlaties rādīt kopu sarakstā.
84
Monitor Window
Tiek atvērts logs, kurā redzama detalizēta informācija par datu pārsūtīšanu starp datoru un displeja ierīcēm.
•• Filter
Information
Skatiet programmas informāciju.
85
Citas funkcijas
Loga izmēra maiņa
Novietojiet peles rādītāju programmas loga stūrī. Tiks parādīta bultiņa.
Pārvietojiet bultiņu, lai pielāgotu programmas loga izmēru.
86
Grupu pārvaldība
Izveidojiet grupas un pārvaldiet grupu kopu sarakstu.
――Nevar izmantot vienādus grupu nosaukumus.
Grupu izveide
1
Programmas loga kreisajā pusē esošajā displeja ierīču saraksta sadaļā noklikšķiniet ar peles labo pogu un atlasiet Group
Edit.
2
Atvērtajā logā Edit Group noklikšķiniet uz Add on the same level vai Add on the sub level.
•• Add on the same level: izveidojiet grupu tajā pašā līmenī, kurā atrodas atlasītā grupa.
-- Poga Add on the same level ir iespējota tikai tad, ja ir izveidota vismaz viena grupa.
87
•• Add on the sub level: zem atlasītās grupas izveidojiet apakšgrupu.
Grupu dzēšana
3
Ievadiet grupas nosaukumu.
1
Atlasiet grupas nosaukumu un noklikšķiniet uz Edit.
2
Atvērtajā logā Edit Group noklikšķiniet uz Delete.
3
Noklikšķiniet uz Yes. Grupa tiks izdzēsta.
88
Grupu pārdēvēšana
1
Atlasiet grupas nosaukumu un noklikšķiniet uz Edit.
2
Atvērtajā logā Edit Group noklikšķiniet uz Rename.
3
Ja kursors tiek parādīts grupas vecā nosaukuma laukā, ievadiet jaunu grupas nosaukumu.
Rename
Grafiku pārvaldība
Grafiku izveide
Izveidojiet un reģistrējiet grafiku grupai.
1
Programmas loga kreisajā pusē esošajā grafiku sadaļā noklikšķiniet uz All Schedule List. Vidū tiek iespējota poga Add.
89
2
Noklikšķiniet uz pogas Add. Tiks atvērts logs Add Schedule.
3
Noklikšķiniet uz Add zem Device Group un atlasiet grupu, kurai vēlaties pievienot grafiku.
4
Atlasiet Date&Time/Action un noklikšķiniet uz OK. Grafiks tiks pievienots un iestatīto sarakstu logā tiks parādīts grafiku
saraksts.
-- Device Group: atlasiet grupu.
-- Date&Time
Instant Execution: nekavējoties atveriet grafiku.
Timer: lai atvērtu grafiku, iestatiet datumu, laiku un intervālu.
-- Action: atlasiet funkciju, kas tiks aktivizēta noteiktajā laikā un intervālā.
Grafika maiņa
Lai mainītu grafiku, atlasiet grafiku un noklikšķiniet uz Edit.
Grafika dzēšana
Lai dzēstu grafiku, atlasiet grafiku un noklikšķiniet uz Delete.
90
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
-- Šī programma dažreiz var nedarboties,
ja radušās sakaru problēmas starp
datoru un displeju vai no tuvumā
esošām elektroniskajām ierīcēm tiek
raidīti elektromagnētiskie viļņi.
Problēma
Displejs, kuru vēlaties vadīt, neparādās
sistēmas informācijas tabulā.
Risinājums
1
Pārbaudiet RS232C kabeļa savienojumu (pārbaudiet, vai kabelis ir pareizi pievienots atbilstošajam seriālajam portam).
2
Pārbaudiet, vai nav pievienots vēl viens displejs ar tādu pašu ID. Pievienojot displejus ar vienādiem ID, displeji var
netikt attēloti datu pārklāšanās dēļ.
3
Pārbaudiet, vai displeja ID ir diapazonā no 0 līdz 99. (Lai mainītu ID, izmantojiet displeja izvēlni.)
――Displejam, kura atbalstītais ID numura diapazons ir no 0 līdz 99, ID numuram jābūt iestatītam robežās no 0 līdz 99.
Displejs, kuru vēlaties vadīt, neparādās
vadības informācijas režģos.
Pārbaudiet, vai displejs ir ieslēgts. (Skatiet energopadeves statusu sistēmas informācijas tabulā.)
Atkārtoti parādās šis paziņojums.
Pārbaudiet, vai ir atlasīts displejs, kuru vēlaties pārvaldīt.
Displeji ieslēdzas un izslēdzas atšķirīgos
laikos, lai arī ir iestatīta opcija On Time
vai Off Time.
Pielāgojiet datorā laiku, lai tādējādi sinhronizētu laiku starp pievienotajiem displejiem.
Tālvadības pults nedarbojas.
Tālvadības pults var nedarboties, ja ir atvienots RS-232C kabelis vai arī programma ir tikusi nepareizi aizvērta, kamēr
funkcijas Remote Control iestatījums ir bijis Disable.
Lai atrisinātu šo problēmu, palaidiet programmu vēlreiz un iestatiet Remote Control uz Enable.
Pārliecinieties, vai atlasītais ievades avots ir tas, kuram pievienots displejs.
91
Kā tiek attēloti displeja rekvizīti, kad tiek izmantoti vairāki displeji
1
Kad nav atlasīts neviens displejs: tiek attēlotas noklusējuma vērtības.
2
Kad ir atlasīts viens displejs: tiek attēloti atlasītā displeja iestatījumi.
3
Ja ir atlasīti divi displeji (piem., ID 1 un ID 3 secībā): vispirms tiek attēloti ID 1 iestatījumi un pēc tam ID 3 iestatījumi.
4
Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa All+Select un atlasīti visi displeji: tiek attēloti noklusējuma iestatījumi.
92
5. nodaļa
Ekrāna pielāgošana
Konfigurējiet Picture iestatījumus (Backlight, Colour Tone utt.).
-- Izvēlnes Picture opciju izkārtojums var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Picture Mode
Ja ievades avots ir PC, DVI vai DisplayPort
•• Information: šīs režīms palīdz samazināt acu nogurumu un ir piemērots informācijas attēlošanai publiskās vietās.
MENUm → Picture → Picture Mode → ENTERE
•• Advertisement: šis režīms ir piemērots video satura un iekštelpu/āra reklāmu attēlošanai.
Atlasiet attēla režīmu (Picture Mode), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums
tiks izmantots.
Atkarībā no pašreizējā ievades avota tiek attēlotas dažādas Picture Mode opcijas.
Ja ievades avots ir AV, Component, HDMI1, HDMI2, HDMI3
•• Dynamic: šis režīms ir piemērots situācijās, kad apkārtējās vides gaismas intensitāte ir ļoti augsta.
Picture
•• Standard: šis režīms ir piemērots jebkurai videi.
Picture Mode
Information
· Backlight
60
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G 50
•• Natural: šīs režīms ir piemērots acu piepūles samazināšanai.
•• Movie: šīs režīms palīdz samazināt acu nogurumu.
R 50
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
93
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENUm → Picture → ENTERE
Šis izstrādājums piedāvā vairākas opcijas attēla kvalitātes pielāgošanai.
Ievades avots
PC, DVI, DisplayPort,
HDMI1 (ja ir pievienots dators),
HDMI2 (ja ir pievienots dators),
HDMI3 (ja ir pievienots dators)
Picture Mode
Information
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour
Dynamic, Standard, Natural, Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
60
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G 50
AV, Component, HDMI1, HDMI2,
HDMI3
Pielāgojamās opcijas
――Ja veiksit izmaiņas opcijām Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour vai Tint (G/R), atbilstoši tiks pielāgots
ekrāna displejs.
――varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.
――Samazinot attēla spilgtumu, tiek samazināts enerģijas patēriņš.
R 50
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
94
Screen Adjustment
Izvēlieties ekrānā parādītā attēla lielumu un izmēru attiecību.
MENUm → Picture → Screen Adjustment → ENTERE
――Atkarībā no pašreizējā ievades avota tiek attēlotas dažādas Screen Adjustment opcijas.
•• 16:9: iestata attēlu 16:9 platā režīmā.
Screen Adjustment
Picture Size
Picture Size
•• Zoom1: izmantojiet mērenai palielināšanai. Nogriež augšmalu un sānu malas.
Custom
•• Smart View 1: samazina 16:9 attēlu par 50%.
――Opcija Smart View 1 tiek iespējota tikai režīmā HDMI1, HDMI2, HDMI3.
· Zoom/Position
PC Screen Adjustment
Resolution Select
•• Zoom2: izmantojiet izteiktākai palielināšanai.
Off
•• Smart View 2: samazina 16:9 attēlu par 25%.
――Opcija Smart View 2 tiek iespējota tikai režīmā HDMI1, HDMI2, HDMI3.
•• Wide Fit: palielina attēla izmēru attiecību, lai tas ietilptu visā ekrānā.
•• 4:3: iestata attēlu parastā 4:3 režīmā.
――Neizmantojiet izstrādājumam formāta 4:3 iestatījumu uz ilgu laiku.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Kreisajā un labajā pusē vai ekrāna augšā un apakšā redzamās malas var izraisīt attēla saglabāšanu (ekrāna
iededzināšanu), uz ko garantija neattiecas.
•• Screen Fit: parāda pilnu attēlu, neko nenogriežot, ja ievades signāls ir HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p/1080i/1080p) vai
Component (1080i/1080p).
•• Custom: maina izšķirtspēju atbilstoši lietotāja vēlmēm.
•• Original ratio: ja ievades avots ir PC, DVI, HDMI1 (datora savienojums), HDMI2 (datora savienojums), HDMI3 (datora
savienojums) vai DisplayPort, video tiks demonstrēts sākotnējā izmēru attiecībā.
――Pieejamās pieslēgvietas var atšķirties atkarībā no modeļa.
95
Attēlu izmēri, kas ir pieejami atbilstoši ievades avotam.
Ievades avots
Picture Size
AV, Component (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Custom
Component (1080i, 1080p)
16:9, Wide Fit, Screen Fit, 4:3 , Custom
HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Smart View 1, Smart View 2, Wide Fit, 4:3 , Screen Fit,
Custom
HDMI1, HDMI2, HDMI3 (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, Smart View 1, Smart View 2, 4:3,
Custom
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1(ja ir pievienots dators),
HDMI2 (ja ir pievienots dators),
HDMI3 (ja ir pievienots dators)
16:9, 4:3, Original ratio
96
Position
Pielāgo attēla pozīciju. Opcija Position ir pieejama tikai tad, ja opcija Picture Size ir iestatīta uz Zoom1, Zoom2, Wide Fit,
Screen Fit vai Custom.
――Lai lietotu funkciju Position pēc tam, kad ir atlasīta opcija Zoom1, Zoom2, Wide Fit vai Screen Fit, rīkojieties šādi:
Screen Adjustment
Picture Size
Zoom1
· Position
PC Screen Adjustment
Resolution Select
1
Nospiediet pogu ▼, lai atlasītu opciju Position. Nospiediet pogu E.
2
Nospiediet pogu ▲ vai ▼ , lai pārvietotu attēlu uz augšu vai uz leju.
3
Nospiediet pogu E.
Off
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
――Lai lietotu funkciju Zoom/Position pēc tam, kad ir atlasīta opcija Screen Fit sadaļā HDMI1, HDMI2, HDMI3 (1080i/1080p)
Zoom/Position
vai Component (1080i/1080p), vai Custom, rīkojieties šādi:
1
Nospiediet pogu ▼, lai atlasītu opciju Zoom/Position. Nospiediet pogu E.
2
Atlasiet Zoom vai Position. Nospiediet pogu E.
· Zoom/Position
3
Nospiediet pogu ▲/▼/◄/► , lai pārvietotu attēlu.
PC Screen Adjustment
4
Nospiediet pogu E.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
Resolution Select
Off
――Ja vēlaties atjaunot attēla sākotnējo pozīciju, ekrānā Zoom/Position izvēlieties Reset.
Attēls tiks atjaunots tā sākotnējā pozīcijā.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
97
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
noņem vai samazina attēla trokšņus.
Ja pēc noregulēšanas funkcijas Fine-tune izmantošanas trokšņi nav pilnībā izzuduši, izmantojiet funkciju Coarse, lai pēc
iespējas labāk pielāgotu frekvenci (Coarse), un pēc tam vēlreiz izmantojiet noregulēšanas funkciju Fine-tune. Kad trokšņu
daudzums ir samazināts, vēlreiz pielāgojiet attēlu, lai tas būtu centrēts attiecībā pret ekrāna centru.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai pielāgotu vertikālo pozīciju. Nospiediet pogu ◄ vai ►, lai pielāgotu horizontālo pozīciju.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
•• Position
lai pielāgotu datora ekrāna novietojumu, ja tas nav centrēts vai neietilpst izstrādājuma ekrānā.
Off
•• Image Reset
atjauno attēla noklusējuma iestatījumus.
-- Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Resolution Select
Ja attēls nav normāls arī tādā gadījumā, kad grafiskās kartes izšķirtspēja atbilst kādam no tālāk norādītajiem parametriem, varat
optimizēt attēla kvalitāti, izvēloties ierīcei tādu pašu izšķirtspēju, kāda ir datoram, izmantojot šo izvēlni.
Pieejamās izšķirtspējas: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
98
Auto Adjustment
Automātiski pielāgo frekvences vērtības/pozīcijas un noregulē iestatījumus.
MENUm → Picture → Auto Adjustment → ENTERE
Picture
Auto Adjustment
-- Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Rotation
Mainiet izstrādājuma ekrāna orientāciju.
•• Landscape: iestata ekrānu ainavas režīmā (noklusējums).
•• Portrait: iestata ekrānu portreta režīmā.
――Šī izvēlne ir pieejama tikai šādos režīmos: HDMI1, HDMI2,HDMI3 (ja ir pievienots dators), PC, DVI, DisplayPort.
MENUm → Picture → Rotation → ENTERE
Picture
Rotation
· Aspect Ratio
Portrait
Full Screen
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
99
Aspect Ratio
Iestatiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna vai oriģinālajā režīmā.
•• Full Screen: parādiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna režīmā.
MENUm → Picture → Aspect Ratio → ENTERE
Picture
Rotation
· Aspect Ratio
•• Original: parādiet pagriežamo ekrānu sākotnējā izmēru attiecībā.
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Rotation iestatījums ir Portrait.
――Šī izvēlne ir pieejama tikai šādos režīmos: HDMI1, HDMI2,HDMI3 (ja ir pievienots dators), PC, DVI, DisplayPort
Portrait
Full Screen
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
100
Advanced Settings
Ievades avots
MENUm → Picture → Advanced Settings → ENTERE
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
Picture Mode
Advanced Settings
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1
(ja ir pievienots dators),
HDMI2 (ja ir pievienots
dators), HDMI3 (ja ir
pievienots dators)
Information
White Balance / Gamma
Advertisement
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / Colour Space
/ White Balance / Gamma
AV, Component, HDMI1,
HDMI2, HDMI3
Natural, Dynamic
Nav pieejama
AV, Component, HDMI1,
HDMI2, HDMI3
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / Gamma / Motion
Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / 10p White Balance /
Gamma
White Balance
10p White Balance
Off
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
101
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
10p White Balance
Off
Pielāgojiet ekrāna kontrastu.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Izvēlieties melnās krāsas līmeni, lai pielāgotu ekrāna dziļumu.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Izceļ rozā krāsu Flesh Tone.
RGB Only Mode
Parāda krāsu Red, Green un Blue, lai varētu pielāgot nokrāsas un piesātinājumu.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Pielāgo pieejamo krāsu gammu un daudzumu (krāsu spektru), lai veidotu attēlus.
•• Auto / Native / Custom
――Lai pielāgotu opcijas Colour, Red, Green, Blue un Reset, iestatiet opciju Colour Space uz Custom.
102
White Balance
Advanced Settings
Pielāgojiet krāsu temperatūru, lai iegūtu dabiskāku attēlu.
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) tumšumu.
White Balance
10p White Balance
Gamma
Motion Lighting
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) spilgtumu.
Off
0
Off
•• Reset: atiestata opcijas White Balance noklusējuma iestatījumus.
10p White Balance
Regulē baltās krāsas balansu 10 punktu intervālā, pielāgojot sarkanās, zaļās un zilās krāsas spilgtumu.
•• Off / On
Interval: izvēlieties intervālu, ko pielāgot.
Red: pielāgojiet sarkanās krāsas līmeni.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Green: pielāgojiet zaļās krāsas līmeni.
Blue: pielāgojiet zilās krāsas līmeni.
Reset: atiestata opcijas 10p White Balance noklusējuma iestatījumus.
――Opcija ir pieejama, ja Picture Mode iestatījums ir Movie un ja ārējā ievade ir iestatīta uz visām ievadēm.
――Dažas ārējās ierīces, iespējams, neatbalsta šo funkciju.
Gamma
Pielāgojiet pamatkrāsu intensitāti.
103
Motion Lighting
Advanced Settings
Samazina enerģijas patēriņu, samazinot ekrāna spilgtumu, ja ekrānā tiek attēlota kustība.
•• Off / On
White Balance
10p White Balance
Gamma
Motion Lighting
Off
0
Off
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
104
Picture Options
Izvēlieties opciju, izmantojot bulttaustiņus ▲ un ▼, un pēc tam nospiediet E.
MENUm → Picture → Picture Options → ENTERE
Ievades avots
Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu iestatījumu, un pēc tam nospiediet E.
PC
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Picture Mode
Picture Options
Information
Colour Tone / Colour Temp. / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / Motion Plus / Dynamic Backlight
DVI, DisplayPort,
HDMI1, (ja ir pievienots dators),
HDMI2 (ja ir pievienots dators),
HDMI3 (ja ir pievienots dators)
Information
Colour Tone / Colour Temp. / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Motion Plus /
Dynamic Backlight
HDMI1, HDMI2, HDMI3
Dynamic, Standard, Natural,
Movie
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Motion Plus /
Dynamic Backlight
AV, Component, HDMI1
(1080i), HDMI2 (1080i), HDMI3
(1080i)
Dynamic, Standard, Natural,
Movie
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / Film Mode / Motion Plus / Dynamic
Backlight
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
105
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
Ja ievades avots ir PC, DVI, DisplayPort vai HDMI1 (datora savienojums), HDMI2 (datora savienojums), HDMI3 (datora
savienojums).
•• Off / Cool / Standard / Warm
Ja ievades avots ir AV, Component, HDMI1, HDMI2 vai HDMI3.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Iestatījumus var pielāgot un saglabāt katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.
Colour Temp.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Pielāgojiet krāsu temperatūru. (Diapazons: 3000K–15000K)
――Šī opcija ir pieejama, ja opcijas Colour Tone iestatījums ir Off.
Digital Noise Filter
Ja izstrādājuma uztvertais apraides signāls ir vājš, varat aktivizēt funkciju Digital Noise Filter, lai samazinātu statiskos attēlus vai
māņattēlus, kas var parādīties ekrānā.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Ja signāls ir vājš, izmēģiniet visas opcijas, līdz izstrādājums parāda vislabāko attēlu.
MPEG Noise Filter
Samazina MPEG trokšņus, lai nodrošinātu uzlabotu attēla kvalitāti.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
106
HDMI Black Level
Picture Options
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
Atlasa ekrāna melnās krāsas līmeni, lai regulētu ekrāna dziļumu.
•• Normal / Low
Film Mode
Šis režīms ir piemērots, lai skatītos filmas.
Iestata izstrādājumu tā, lai tas automātiski uztver un apstrādā filmu signālus no visiem avotiem un pielāgo attēlu optimālai
kvalitātei.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Opcija ir pieeja režīmos AV, Component, HDMI1(1080i), HDMI2(1080i) vai HDMI3(1080i).
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Motion Plus
Samazina izplūšanu un vibrāciju ainās, kurās redzams daudz ātru kustību, tādējādi nodrošinot skaidrāku attēlu.
Izvēlņu nosaukumi dažādās valstīs var atšķirties.
Off : izslēdz funkciju Motion Plus.
Clear : iestata funkciju Motion Plus režīmā Clear (piemērots, lai iegūtu skaidrus kustīgus attēlus).
Standard : iestata funkciju Motion Plus režīmā Standard.
Smooth : iestata funkciju Motion Plus režīmā Smooth (piemērots, lai iegūtu dabiskus kustīgus attēlus).
Custom : izmantojiet, lai pēc samazinātu pēcattēlu un izplūšanu.
Demo : parāda funkciju Motion Plus (ja funkcijas Motion Plus iestatījums ir On, attēls tiks rādīts ekrāna kreisajā pusē).
•• Blur Reduction : izmantojiet, lai samazinātu pēcattēlu.
-- Šī opcija tiek atbalstīta tikai tad, ja Motion Plus iestatījums ir Custom.
•• Judder Reduction : izmantojiet, lai samazinātu izplūšanu.
-- Šī opcija tiek atbalstīta tikai tad, ja Motion Plus iestatījums ir Custom.
•• Reset: atjaunojiet Motion Plus iestatījumu noklusējuma vērtības.
-- Izmantojot šo opciju, krāsa ekrānā var atšķirties.
-- Opcija ir atspējota, ja režīma PIP iestatījums ir On.
107
Dynamic Backlight
Picture Options
HDMI Black Level
Automātiski pielāgo aizmugurgaismojumu, lai nodrošinātu vislabāko ekrāna kontrastu pašreizējos apstākļos.
Normal
-r - i Mode
O Film
Off
Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
•• Off / On
――Opcija Dynamic Backlight nav pieejama, ja ievades avots ir iestatīts uz PC, AV Component , kad opcijas Video Wall
iestatījums ir On.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Reset Picture
Atjauno pašreizējā attēlu režīma noklusējuma iestatījumus.
MENUm → Picture → Reset Picture → ENTERE
Picture
Reset Picture
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
108
6. nodaļa
Skaņas pielāgošana
Konfigurējiet izstrādājuma (Sound) iestatījumus.
Sound Mode
Varat atlasīt savām vēlmēm atbilstošu skaņas režīmu.
•• Standard: izvēlas parasto skaņas režīmu.
MENUm → Sound → Sound Mode → ENTERE
•• Movie: nodrošina labāko skaņu filmām.
•• Clear Voice: vairāk izceļ balsis, nevis citas skaņas.
Sound
Sound Mode
•• Music: vairāk izceļ mūziku, nevis balsis.
Standard
•• Amplify: palielina augstas frekvences skaņas intensitāti, lai uzlabotu skaņas uztveri personām, kam ir dzirdes traucējumi.
――Ja opcijas Speaker Select iestatījums ir External, režīms Sound Mode tiek atspējots.
Sound Effect
Sound on Video Call
Current Source
Speaker Settings
Reset Sound
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
109
Sound Effect
Konfigurējiet vēlamo izvades skaņas efektu.
――Ja opcijas Speaker Select iestatījums ir External, režīms Sound Effect tiek atspējots.
MENUm → Sound → Sound Effect → ENTERE
Sound
Sound Mode
Standard
•• Virtual Surround (Off / On)
Šī funkcija skaļruņos nodrošina virtuālu 5.1 kanālu telpisku skaņu, izmantojot tehnoloģiju HRTF (Head Related Transfer
Function).
•• Dialog Clarity (Off / On)
Šī funkcija ļauj palielināt balss intensitāti pār fona mūziku vai skaņas efektiem tā, lai saruna būtu dzirdama daudz skaidrāk.
•• Equaliser
Izmantojiet opciju Equaliser, lai pielāgotu katra skaļruņa skaņas iestatījumus.
Sound Effect
Sound on Video Call
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Sound Mode iestatījums ir Standard.
Current Source
Speaker Settings
-- Balance L/R: regulē līdzsvaru starp labo un kreiso skaļruni.
-- 100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz (joslas platuma pielāgojums): pielāgo noteiktu joslas platuma frekvenču līmeni.
-- Reset: atjauno ekvalaizera noklusējuma iestatījumus.
Reset Sound
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
110
Sound on Video Call
Izvēlieties audio avotu, kuru vēlaties klausīties videozvana laikā.
MENUm → Sound → Sound on Video Call → ENTERE
•• Current Source / Video Call
――Ja opcijas Speaker Select iestatījums ir External, režīms Sound on Video Call tiek atspējots.
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Sound on Video Call
Current Source
Speaker Settings
Reset Sound
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
111
Speaker Settings
MENUm → Sound → Speaker Settings → ENTERE
Standard
Sound Effect
Sound on Video Call
――Iestatot opciju Speaker Select uz External, izstrādājumu skaļruņi tiek izslēgti.
Skaņa tiks atskaņota tikai pa ārējiem skaļruņiem. Ja opcija Speaker Select ir iestatīta uz Internal, tiek ieslēgti gan
izstrādājuma, gan ārējie skaļruņi. Skaņa tiks atskaņota pa visiem skaļruņiem.
Sound
Sound Mode
•• Speaker Select (External / Internal)
Ja klausāties apraides vai filmas mūzikas ierakstu, izmantojot kādu ārējo skaņas uztvērēju, var būt dzirdama atbalss, ko
izraisa atkodēšanas ātruma atšķirība starp izstrādājumu skaļruņiem un jūsu audio uztvērējam pievienotajiem skaļruņiem.
Ja tā notiek, iestatiet izstrādājumu uz External.
――Ja nav video signāla, gan izstrādājuma skaļruņu, gan ārējo skaļruņu skaņa ir izslēgta.
•• Auto Volume (Off / Normal / Night)
Skaņas līmenis var atšķirties atkarībā no kanāla.
Pārslēdzoties uz citu kanālu, skaļuma līmenis tiek pielāgots automātiski.
Current Source
Speaker Settings
Reset Sound
-- Iestatījums Normal izlīdzina skaņas līmeni katrā kanālā tā, lai, mainot kanālus, skaņas līmenis paliek nemainīgs.
-- Iestatījums Night izlīdzina un samazina skaņas līmeni katrā kanālā, lai katra kanāla skaņas līmenis būtu klusāks.
Iestatījums Night ir noderīgs vakarā, kad, iespējams, vēlaties lietot zemu skaņas līmeni.
――Lai lietotu pievienotās avota ierīces skaļuma līmeņa vadību, iestatiet opciju Auto Volume uz Off. Pievienotās avota
ierīces skaļuma vadības izmaiņas var netikt lietotas, ja opcijas Auto Volume iestatījums ir Normal vai Night.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
112
Reset Sound
Atjaunojiet visus skaņas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
MENUm → Sound → Reset Sound → ENTERE
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Sound on Video Call
Current Source
Speaker Settings
Reset Sound
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
113
7. nodaļa
Tīkls
Network Settings
Savienojuma izveide ar tīklu
Izmantojot kabeli, izstrādājumu LAN tīklam varat pievienot trīs veidos.
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
•• Izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma aizmugurē esošo LAN portu savienojot ar ārēju
modemu, lietojot LAN kabeli. Skatiet diagrammu tālāk.
Network Settings
LAN
Modema pieslēgvieta uz sienas
The next step is to set up a wireless network using an
internal LAN Adapter.
Ārējais modems
(ADSL / VDSL)
RJ45
Start
Cancel
If you want to connect to your wired network, plug in a
network cable.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Modema kabelis
LAN kabelis
•• Izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma aizmugurē esošo LAN portu savienojot ar IP
koplietotāju, kas ir savienots ar ārēju modemu. Šim savienojumam izmantojiet LAN kabeli. Skatiet diagrammu tālāk.
LAN
Modema pieslēgvieta uz sienas Ārējais modems
(ADSL / VDSL)
Modema kabelis
LAN kabelis
IP sadalītājs
(ar DHCP serveri)
RJ45
LAN Cable
114
•• Atkarībā no tīkla konfigurācijas izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma
aizmugurē esošo LAN portu tieši savienojot ar tīkla sienas ligzdu, izmantojot LAN kabeli.
Skatiet diagrammu tālāk. Ņemiet vērā, ka sienas ligzdai ir pievienots modems vai maršrutētājs, kas
atrodas jūsu mājvietā kādā citā vietā.
Vadu tīkla iestatījumi
Iestatiet tīkla savienojumu, lai izmantotu interneta pakalpojumus, kā piemēram, programmatūras
jaunināšana.
LAN
Automātiskā tīkla Network Settings
RJ45
Izveidojiet savienojumu ar tīklu, izmantojot LAN kabeli.
LAN pieslēgvieta uz sienas
Vispirms pārliecinieties, vai LAN kabelis ir pievienots.
LAN kabelis
Ja izmantojat dinamisko tīklu, ieteicams izmantot ADSL modemu vai maršrutētāju, kas atbalsta dinamiskā
resursdatora konfigurācijas protokolu (Dynamic Host Configuration Protocol — DHCP). Modemi un
maršrutētāji, kas atbalsta DHCP, automātiski nodrošina IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS
vērtības, kas izstrādājumam nepieciešamas, lai piekļūtu internetam, tādējādi jums tās nav jāievada manuāli.
Lielākā daļa mājas tīklu ir dinamiskie tīkli.
Daži tīkli pieprasa statisko IP adresi. Ja jūsu tīkls pieprasa statisko IP adresi, iestatot tīkla savienojumu,
izstrādājuma kabeļa iestatīšanas ekrānā manuāli ievadiet IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS
vērtības. Lai saņemtu IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības, sazinieties ar savu interneta
pakalpojumu sniedzēju.
Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows, šīs vērtības varat iegūt, izmantojot datoru.
――Ja jūsu tīkls pieprasa statisko IP adresi, varat izmantot ADSL modemus, kas atbalsta DHCP.
――ADSL modemi, kas atbalsta DHCP, ļauj izmantot arī statiskās IP adreses.
Automātiskā iestatīšana
1
Dodieties uz ekrānu Network Settings. Izvēlieties Start, nospiediet E un pēc tam atkārtoti
nospiediet E.
2
Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un pārbaudīts tīkla savienojums.
Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Wired network and Internet connection
completed..
――Ja savienojuma izveide neizdodas, pārbaudiet LAN porta savienojumu.
――Ja automātiskais process nevar atrast tīkla savienojuma vērtības vai ja vēlaties iestatīt savienojumu
manuāli, pārejiet uz nākamo sadaļu par tīkla iestatīšanu.
Manuāla tīkla Network Settings
Birojos var izmantot statiskās IP adreses.
Tādā gadījumā vaicājiet tīkla administratoram IP adresi, apakštīkla masku, vārteju un DNS servera adresi.
Ievadiet šīs vērtības manuāli.
Tīkla savienojuma vērtību iegūšana
Lai apskatītu tīkla savienojuma vērtības, vairākumā Windows datoru rīkojieties šādi.
1
Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz tīkla ikonas ekrāna apakšējā labajā stūrī.
2
Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Statuss.
115
3
Atvērtajā dialoglodziņā noklikšķiniet uz cilnes Support.
4
Cilnē Support noklikšķiniet uz pogas Details. Tiks parādītas tīkla savienojuma vērtības.
Manuālā iestatīšana
1
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
Bezvadu IP sadalītājs
(maršrutētājs ar DHCP serveri)
LAN pieslēgvieta uz sienas
Dodieties uz ekrānu Network Settings. Izvēlieties Start, nospiediet E un pēc tam atkārtoti
nospiediet E.
2
Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude. Nospiediet Stop. Pārbaudes
process tiks apturēts.
3
Tīkla savienojuma ekrānā izvēlieties IP Settings. Tiek parādīts ekrāns IP Settings.
4
Izvēlieties augšdaļā esošo lauku, nospiediet E un pēc tam iestatiet opciju IP Setting uz Enter
manually. Atkārtojiet ievades procesu katram IP Address laukam.
――Iestatot opciju IP Setting uz Enter manually, automātiski tiek mainīts opcijas DNS setting
iestatījums uz Enter manually.
5
Kad tas ir izdarīts, lapas apakšdaļā izvēlieties OK un pēc tam nospiediet E. Tiks atvērts tīkla testa
ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.
6
Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Wired network and Internet connection
LAN kabelis
Uzņēmums Samsung iesaka izmantot protokolu IEEE 802.11n. Ja demonstrēsit video, izmantojot tīkla
savienojumu, video, iespējams, netiks demonstrēts vienmērīgi.
――Bezvadu IP koplietotājam izvēlieties kanālu, kurš šobrīd netiek lietots. Ja bezvadu IP koplietotājam
iestatīto kanālu šobrīd lieto cita tuvumā esoša ierīce, tas var radīt traucējumus un sakaru kļūmi.
――Šis izstrādājums atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus.
Ja izvēlēsities režīmu Pure High-throughput (Greenfield) 802.11 un jūsu piekļuves punktā vai bezvadu
maršrutētājā kā šifrēšanas tips būs iestatīts WEP, TKIP vai TKIP AES (WPS2Mixed), Samsung izstrādājums
neatbalstīs savienojuma izveidi saskaņā ar jaunajām Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām.
――Ja jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), varat veidot savienojumu ar
tīklu, izmantojot PBC (konfigurēšana ar pogu) vai PIN (personīgās identifikācijas numurs) kodu. WPS
jebkurā režīmā automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu.
――Savienojuma metodes: Bezvadu tīkla savienojumu var iestatīt trīs veidos.
Automātiskā iestatīšana (izmantojot funkciju Automātiska tīkla meklēšana), manuālā iestatīšana,
WPS(PBC)
completed..
116
Bezvadu tīkla iestatījums
4
Automātiska tīkla iestatīšana
5
Ja maršrutētājam ir drošības iestatījumi, ievadiet Security Key (Security Key vai PIN).
6
Kad tas ir izdarīts, izmantojiet bulttaustiņu pa labi, lai pārvietotu kursoru uz Next, un pēc tam
Lielākajai daļai bezvadu tīklu ir papildu drošības sistēma, kas pieprasa, lai ierīces, kas piekļūst tīklam,
pārraida šifrētu drošības kodu, ko sauc par piekļuves kodu vai Security Key. Security Key pamatā ir
piekļuves frāze, parasti vārds vai noteikta garuma burtu un ciparu kombinācija, kas ir jāievada, kad iestatāt
sava bezvadu tīkla drošību. Ja izmantosit šo metodi tīkla savienojuma iestatīšanā un jūsu bezvadu tīklam
būs Security Key, automātiskās vai manuālās iestatīšanas laikā būs jāievada piekļuves frāze.
Ja tiek parādīts ekrāns Enter security key., pārejiet pie 5. darbības. Ja esat izvēlējies bezvadu
maršrutētāju bez drošības iestatījumiem, pārejiet pie 7. darbības.
nospiediet E.
Tiek atvērts tīkla savienojuma ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.
Automātiskā iestatīšana
――Savienojums ar maršrutētāju ir izveidots, taču nevar piekļūt internetam.
1
Dodieties uz ekrānu Network Settings. Izvēlieties Start un nospiediet E.
7
2
Funkcija Network meklēs pieejamos bezvadu tīklus. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts
connection are setup and ready to use..
pieejamo tīklu saraksts.
3
Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Your wireless network and Internet
Tīklu sarakstā nospiediet pogu
Manuāla tīkla iestatīšana
vai , lai izvēlētos tīklu, un pēc tam divreiz nospiediet pogu E.
――Ja bezvadu maršrutētājs ir iestatīts uz Slēpts (Neredzams), ir jāizvēlas Add Network un jāievada
pareizs Network Name un Security Key, lai izveidotu savienojumu.
Birojos var izmantot statiskās IP adreses.
Tādā gadījumā vaicājiet tīkla administratoram IP adresi, apakštīkla masku, vārteju un DNS servera adresi.
Ievadiet šīs vērtības manuāli.
Tīkla savienojuma vērtību iegūšana
Lai apskatītu tīkla savienojuma vērtības, vairākumā Windows datoru rīkojieties šādi.
1
Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz tīkla ikonas ekrāna apakšējā labajā stūrī.
2
Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Statuss.
3
Atvērtajā dialoglodziņā noklikšķiniet uz cilnes Support.
4
Cilnē Support noklikšķiniet uz pogas Details. Tiks parādītas tīkla savienojuma vērtības.
117
10Kad tas ir izdarīts, lapas apakšdaļā izvēlieties OK un pēc tam nospiediet E. Tiks atvērts tīkla testa
Manuālā iestatīšana
1
Dodieties uz ekrānu Network Settings. Izvēlieties Start un nospiediet E.
2
Funkcija Network meklēs pieejamos bezvadu tīklus. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts
ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.
11Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Your wireless network and Internet
connection are setup and ready to use..
pieejamo tīklu saraksts.
3
Tīklu sarakstā nospiediet pogu
vai , lai izvēlētos tīklu, un pēc tam divreiz nospiediet pogu E.
――Ja bezvadu maršrutētājs ir iestatīts uz Slēpts (Neredzams), ir jāizvēlas Add Network un jāievada
pareizs Network Name un Security Key, lai izveidotu savienojumu.
4
WPS(PBC)
Iestatīšana, izmantojot WPS(PBC)
Ja tiek parādīts ekrāns Enter security key., pārejiet pie 5. darbības. Ja esat izvēlējies bezvadu
Ja maršrutētājam ir poga WPS(PBC), veiciet tālāk norādītās darbības.
maršrutētāju bez drošības iestatījumiem, pārejiet pie 7. darbības.
1
Dodieties uz ekrānu Network Settings.
5
Ja maršrutētājam ir drošības iestatījumi, ievadiet Security Key (Security Key vai PIN).
2
Izvēlieties WPS(PBC), nospiediet E un pēc tam atkārtoti nospiediet E.
6
Kad tas ir izdarīts, izmantojiet bulttaustiņu pa labi, lai pārvietotu kursoru uz Next, un pēc tam
3
Divu minūšu laikā nospiediet maršrutētāja pogu WPS(PBC). Izstrādājums automātiski iegūs visas
nospiediet E. Tiek atvērts tīkla savienojuma ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.
7
Kamēr tiek veikts mēģinājums izveidot tīkla savienojumus, izvēlieties Stop. Tādējādi savienojums tiks
pārtraukts.
8
Tīkla savienojuma ekrānā izvēlieties IP Settings. Tiek parādīts ekrāns IP Settings.
9
Izvēlieties augšdaļā esošo lauku, nospiediet E un pēc tam iestatiet opciju IP Setting uz Enter
nepieciešamās tīkla iestatījumu vērtības un veidos savienojumu ar tīklu.
4
Tiks atvērts tīkla savienojuma ekrāns, un tīkla iestatīšana būs pabeigta.
manually. Atkārtojiet ievades procesu katram IP Address laukam.
――Iestatot opciju IP Setting uz Enter manually, automātiski tiek mainīts opcijas DNS setting
iestatījums uz Enter manually.
118
Network Status
Wi-Fi Direct
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Varat pārbaudīt pašreizējo tīkla un interneta statusu.
Iestatiet, lai izstrādājumu savienotu ar bezvadu mobilajām ierīcēm. Izmantojot šo funkciju, varat
izstrādājumam pievienot bezvadu mobilās ierīces, neizmantojot maršrutētāju.
――Lai lietotu šo funkciju, mobilajai ierīcei ir jāatbalsta Wi-Fi Direct.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
00 : 12 : fb : df : 29 : 76
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
You are connected to the Internet. If you have any problems using online
services, please contact your Internet service provider.
IP Settings
Retry
Close
――Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Lai mobilo ierīci savienotu ar izstrādājumu, izmantojot Wi-Fi Direct,
rīkojieties šādi:
1
Dodieties uz ekrānu Wi-Fi Direct. Izstrādājums sāk meklēt ierīces.
2
Ieslēdziet ierīcē funkciju Wi-Fi Direct. Izvēlieties vajadzīgo Wi-Fi ierīci.
•• PBC (konfigurēšana ar pogu): Wi-Fi ierīcē 2 minūšu laikā nospiediet pogu WPS(PBC). Izstrādājums
automātiski iegūs visas nepieciešamās tīkla iestatījumu vērtības un veidos savienojumu ar tīklu.
•• PIN: savā ierīcē ievadiet parādīto PIN.
――Ja vēlaties atvienot ierīci, atlasiet pievienoto Wi-Fi ierīci un pēc tam izvēlieties Disconnected.
119
Soft AP
AllShare Settings
MENU m → Network → Soft AP → ENTER E
MENU m → Network → AllShare Settings → ENTER E
Izmantojot šo funkciju, varat savienot izstrādājumu ar savām mobilajām ierīcēm, ja mobilās ierīces
neatbalsta Wi-Fi Direct. Iestatiet opcijas Wi-Fi ierīces savienojumam.
Parāda mobilo tālruņu vai pievienoto ierīču sarakstu, kas ir iestatītas funkcijas AllShare Play lietošanai ar
šo izstrādājumu.
•• Soft AP
Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu Soft AP. Ja Soft AP iestatījums ir On, jūsu mobilās ierīces var
atrast izstrādājuma nosaukumu Wi-Fi savienojumu sarakstā.
•• Security Key
Iestatiet Security Key manuāli, izmantojot tālvadības pulti.
--------
B Show security key: tiek parādīta drošības atslēga. To, vai drošības atslēga tiek parādīta,
nosaka augšpusē esošā izvēles rūtiņa.
A Del.: dzēš ievadīto drošības atslēgu pa vienam ciparam.
C Space: ievieto atstarpi starp rakstzīmēm, kad ievadāt drošības atslēgu.
Return: atgriežas ekrānā, kas tika lietots pirms drošības atslēgas ievadīšanas.
Drošības atslēgā Security Key jābūt vairāk par 8 cipariem.
Ievadiet izveidoto drošības atslēgu ierīcē, ko vēlaties savienot.
Ja tīkls nedarbojas normāli, vēlreiz pārbaudiet drošības atslēgu. Nepareiza drošības atslēga var
izraisīt nepareizu ierīces darbību.
•• Allow / Deny: atļauj/bloķē ierīces.
•• Delete from the list: dzēš ierīces no saraksta.
――Šī funkcija no saraksta izdzēš tikai ierīces nosaukumu. Ja izdzēstā ierīce tiek ieslēgta vai mēģina
izveidot savienojumu ar izstrādājumu, tā var atkal parādīties sarakstā.
Funkcijas AllShare Play lietošana
Tiek atvērts brīdinājuma logs, informējot, ka multivides saturs (video, fotoattēli, mūzika), kas nosūtīts no
mobilā tālruņa, tiks parādīts izstrādājumā. 3 sekundes pēc brīdinājuma loga parādīšanās automātiski
tiek demonstrēts minētais saturs. Ja, parādoties brīdinājuma logam, nospiežat pogu RETURN vai EXIT,
multivides saturs netiek demonstrēts.
――Pirmajā reizē, kad ierīce piekļūst izstrādājumam, izmantojot multivides funkciju, tiek parādīts
brīdinājuma logs. Nospiediet pogu E, lai atlasītu opciju Allow. Tas ļauj tālrunim brīvi piekļūt
izstrādājumam un satura demonstrēšanai izmantot funkciju AllShare Play.
――Lai izslēgtu multivides satura pārsūtīšanu no mobilā tālruņa, iestatiet Deny sadaļā AllShare Settings.
――Atkarībā no tā izšķirtspējas un formāta saturs izstrādājumā var netikt demonstrēts.
――Atkarībā no multivides satura tipa pogas E un / var nedarboties.
――Izmantojot mobilo ierīci, varat pārvaldīt funkciju AllShare Play. Plašāku informāciju meklējiet mobilā
tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Izvēlieties vai ievadiet ierīces nosaukumu.
Šis nosaukums var tikt parādīts tīklā esošajās tīkla tālvadības pultīs.
120
8. nodaļa
System
Multi Control
Opcijas Multi Control iestatījumu konfigurēšana
•• ID Setup
Piešķiriet komplektam ID numuru. (Diapazons: 0~99)
MENUm → System → Multi Control → ENTERE
Nospiediet
Multi Control
, lai izvēlētos skaitli, un pēc tam nospiediet E.
•• ID Input
Ievadiet ID numuru izstrādājumam, kas pievienots ievades kabelim, lai nodrošinātu ievades signāla uztveri.
ID Setup
00
ID Input
--
MDC Connection
vai
RS232C MDC
DisplayPort daisy chain
Clone
Ievadiet skaitli, kuru vēlaties izmantot, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.
•• MDC Connection
Izvēlieties metodi MDC pievienošanai, lai uztvertu MDC signālu.
-- RS232C MDC: savieno ar MDC, izmantojot RS232C stereo kabeli.
-- RJ45 MDC: savieno ar MDC, izmantojot RJ45 kabeli.
•• DisplayPort daisy chain
Lai DP IN video ievadi rādītu, izmantojot DP OUT izvades portu, izvēlieties ierīces savienojuma metodi no Single Stream
Transport (SST) un Multi Stream Transport (MST).
Clone: šajā Single Stream Transport (SST) izvades režīmā abās pievienotajās displeja ierīcēs tiek rādīts viens un tas pats ekrāns.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
――Ja ir izvēlēta opcija Clone, dators abus displejus atpazīst kā vienu monitoru.
Expand: šajā Multi Stream Transport (MST) režīmā abās pievienotajās displeja ierīcēs tiek rādīts atšķirīgs ekrāns.
――Ja ir izvēlēta opcija Expand, dators abus displejus atpazīst kā atsevišķus monitorus.
――Šis režīms darbojas tikai datorā, kas atbalsta DisplayPort 1.2 MST.
――Full HD izšķirtspējas (1920x1080) displejiem var pievienot ne vairāk kā četrus displejus.
121
Time
Varat konfigurēt Clock Set vai Sleep Timer.
Varat arī iestatīt, lai izstrādājums automātiski tiktu ieslēgts vai izslēgts noteiktā laikā, izmantojot funkciju Timer.
MENUm → System → Time → ENTERE
Clock Set
Iestatiet pulksteni, lai izmantotu izstrādājuma dažādās taimera funkcijas.
Time
•• Clock Set
Iestatiet Date un Time.
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off
끄기
Izvēlieties Clock Set. Izvēlieties Date vai Time un pēc tam nospiediet E.
Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu ciparus, vai nospiediet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus.
Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai pārietu no viena ievades lauka uz nākamo. Kad tas ir izdarīts,
nospiediet E.
――Opcijas Date un Time var iestatīt, nospiežot tālvadības pults ciparu pogas.
Sleep Timer
Automātiski izslēdz izstrādājumu, kad ir pagājis iepriekš iestatīts laika periods.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai izvēlētos laika periodu, un pēc tam nospiediet E. Lai atceltu Sleep
Timer, izvēlieties Off.
122
Time
On Timer
Iestatiet funkciju On Timer, lai izstrādājums automātiski ieslēgtos jūsu izvēlētajā laikā un dienā.
On Timer
Ierīce tiek ieslēgta kopā ar norādīto skaļuma līmeni vai ievades avotu.
Off Timer
On Timer: iestatiet taimeri, izvēloties kādu no septiņām opcijām. Vispirms iestatiet pašreizējo laiku.
Holiday Management
(On Timer1 ~ On Timer7)
――Lai lietotu funkciju On Timer, vispirms ir jāiestata pulkstenis.
•• Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual. Ja izvēlaties Manual, varat izvēlēties
dienas, kad funkcijai On Timer ir jāieslēdz izstrādājums.
――Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Time: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai ievadītu
ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.
•• Volume: iestatiet vajadzīgo skaļuma līmeni. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu skaļuma
līmeni.
•• Source: izvēlieties ievades avotu.
•• Music/Photo (ja Source iestatījums ir USB): Atlasiet USB ierīcē mapi ar mūzikas vai fotoattēlu failiem, kas jāatskaņo,
automātiski ieslēdzot izstrādājumu.
――Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pievienota USB ierīce.
――Ja USB ierīcē nebūs mūzikas failu vai ja neizvēlējāties mapi, kurā ir mūzikas fails, taimera funkcija nedarbosies pareizi.
――Ja USB ierīcē būs tikai viens fotoattēla fails, slaidrāde netiks parādīta.
――Ja mapes nosaukums ir par garu, mapi nevar izvēlēties.
――Katrai USB ierīcei, ko izmantojat, ir piešķirta sava mape. Ja izmantojat vairākas viena tipa USB ierīces, pārliecinieties, vai tām
piešķirtajām mapēm ir atšķirīgi nosaukumi.
――Ja izmantojat funkciju On Timer, ieteicams lietot USB zibatmiņu un multikaršu lasītāju. Funkcija On Timer var nedarboties
ar USB ierīcēm, kurās ir iebūvēts akumulators, dažu ražotāju MP3 atskaņotājiem vai PMP, jo izstrādājumam ir nepieciešams
pārāk ilgs laiks, lai atpazītu šīs ierīces.
123
Time
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off Timer
iestatiet izslēgšanas taimeri (Off Timer), izvēloties kādu no septiņām opcijām. (Off Timer1 ~ Off Timer7)
――Lai lietotu funkciju Off Timer, vispirms ir jāiestata pulkstenis.
•• Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual. Ja izvēlaties Manual, varat izvēlēties
dienas, kad funkcijai Off Timer ir jāizslēdz izstrādājums.
――Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
•• Time: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai ievadītu
ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Holiday Management
Laika periodā, kas atzīmēts kā brīvdienas, funkcija Timer tiks atspējota.
•• Add: norādiet periodu, kuru vēlaties pievienot kā brīvdienas.
Izmantojot pogas ▲/▼, izvēlieties brīvdienu sākuma un beigu datumus un noklikšķiniet uz pogas Save.
Šis periods tiks pievienots brīvdienu sarakstam.
-- Start: iestatiet brīvdienu sākuma datumu.
-- End: iestatiet brīvdienu beigu datumu.
-- Delete: izdzēsiet visus vienumus no brīvdienu saraksta.
Izvēlieties Delete. Tiks parādīts paziņojums Delete all holidays?.
Izvēlieties Yes. Tiks dzēstas visas brīvdienas.
•• Apply: iestatiet funkciju On Timer un Off Timer, lai tā netiktu aktivizēta svētku dienās.
-- Nospiediet E, lai izvēlētos funkcijas On Timer un Off Timer iestatījumus, kurus nevēlaties aktivizēt.
-- Izvēlētās funkcijas On Timer un Off Timer netiks aktivizētas.
124
Front Logo Light
Pielāgojiet SAMSUNG logotipa paneļa spilgtumu, kas atrodas izstrādājuma priekšējās malas apakšpusē.
•• Off
MENU m → System → Front Logo Light → ENTER E
•• Dim: Samazināt SAMSUNG logotipa paneļa spilgtumu.
•• Bright: Palielināt SAMSUNG logotipa paneļa spilgtumu.
System
Front Logo Light
Off
Menu Language
English
Rotate menu
Landscape
Device Manager
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
125
Menu Language
Iestatiet izvēlnes valodu.
――Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju.
Tā neattiecas uz citām datora funkcijām.
MENUm → System → Menu Language → ENTERE
System
Front Logo Light
Off
Menu Language
English
Rotate menu
Landscape
Device Manager
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
126
Rotate menu
Konfigurējiet izvēlnes ekrānu.
•• Auto: Automātiski pielāgo izvēlnes ekrānu atkarībā no ekrāna orientācijas pagriešanas. (noklusējuma)
•• Landscape: parādiet izvēlni ainavas režīmā (noklusējums).
MENUm → System → Rotate menu → ENTERE
•• Portrait: parādiet izvēlni portreta režīmā izstrādājuma ekrāna labajā pusē.
――Ja iespēja Rotate menu ir iestatīta režīmā Portrait, tikai izvēlnes logs tiks pārslēgts uz portreta režīmu. Funkcijas tiks veiktas
atbilstoši pilnekrāna orientācijai.
System
Front Logo Light
Off
Menu Language
English
Rotate menu
Landscape
Device Manager
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
127
Device Manager
MENUm → System → Device Manager → ENTERE
Konfigurējiet izstrādājumam pievienoto ārējo ievades ierīču iespējas.
Keyboard Settings
Konfigurējiet tastatūras savienojuma iestatījumus vai pievienotās tastatūras iespējas.
Device Manager
Keyboard Settings
Select Keyboard
Izvēlieties tastatūru no pievienoto tastatūru saraksta.
――Var izmantot tikai vienu pievienoto tastatūru.
Keyboard Options
――Atkarībā no valsts.
Keyboard Language
Norādiet tastatūras ievades valodu.
Keyboard Type
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Norādiet tastatūras veidu.
Switch Input Language
Konfigurējiet taustiņu kombināciju, ko izmantot ievades valodas nomaiņai.
128
Eco Solution
Energy Saving
Samaziniet enerģijas patēriņu, pielāgojot ekrāna spilgtumu.
MENUm → System → Eco Solution → ENTERE
Izvēloties opciju Picture Off, ekrāns tiek izslēgts. Skaļums netiek izslēgts.
Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru pogu, izņemot skaļuma regulēšanas pogu.
Eco Solution
•• Off / Low / Medium / High / Picture Off
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Eco Sensor
Off
Lai taupītu enerģiju, attēla iestatījumi automātiski tiks pielāgoti telpas apgaismojumam.
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
•• Off / On
――Pielāgojot opcijas Backlight iestatījumu sadaļā Picture, ja ir ieslēgta opcija Eco Sensor, tiks atspējota opcija Off.
Min. Backlight
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Ja opcijas Eco Sensor iestatījums ir On, varat manuāli pielāgot minimālo ekrāna spilgtumu. Min. Backlight ir tumšākais
aizmugurgaismojuma režīms. Opcijas Min. Backlight iestatījumam ir jābūt zemākam par opcijas Backlight iestatījumu.
――Ja opcijas Eco Sensor iestatījums ir On, displeja spilgtums var mainīties (kļūt nedaudz tumšāks vai gaišāks) atkarībā no
apkārtējās gaismas intensitātes.
No Signal Power Off
Taupiet enerģiju, izslēdzot ierīci, kad netiek saņemts neviens signāls.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Šī funkcija ir atspējota, ja pievienotais dators ir enerģijas taupīšanas režīmā.
――Norādītajā laikā izstrādājums automātiski izslēgsies. Laiku var mainīt pēc vajadzības.
Auto Power Off
Lai novērstu pārkaršanu, izstrādājums automātiski izslēdzas, ja 4 stundu laikā netiek nospiesta neviena tālvadības pults poga vai
poga uz izstrādājuma priekšējā paneļa.
•• Off / On
129
Security
Ikreiz, kad piekļūstat funkcijām Security, tiek atvērts PIN ekrāns; noklusējuma PIN kods ir 0000 (noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0).
Safety Lock
MENUm → System → Security → ENTERE
Drošas bloķēšanas funkcijas iestatīšana
•• Off / On
Security
Funkcija Safety Lock bloķē visas izstrādājuma un tālvadības pults izvēlnes un pogas, izņemot tālvadības pults pogu LOCK.
Safety Lock
Off
Button Lock
Off
Change PIN
Lai atbloķētu izvēlnes un pogas, nospiediet pogu LOCK un pēc tam ievadiet paroli (noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0).
Button Lock
Šo izvēlni var izmantot, lai bloķētu izstrādājuma pogas.
Ja opcijas Button Lock iestatījums ir On, izstrādājumu var vadīt, tikai izmantojot tālvadības pulti.
•• Off / On
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Change PIN
Tiek atvērts ekrāns Change PIN.
Izvēlieties četru ciparu PIN kodu un ievadiet to laukā Enter New PIN. Atkārtoti ievadiet šos četrus ciparus laukā Confirm New
PIN.
Kad apstiprināšanas ekrāns tiek aizvērts, nospiediet pogu Close. Izstrādājums ir saglabājis jūsu jauno PIN kodu.
130
PIP
PIP iestatījumi.
Attēls no ārējā video avota būs redzams galvenajā ekrānā, bet attēls no izstrādājuma būs redzams PIP apakšattēla ekrānā.
MENUm → System → PIP → ENTERE
Galvenais attēls
System
Apakšattēls
PC, DVI, DisplayPort
AV
PIP
Off
AV
HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, Plug In Module, PC, DVI
Triple Screen
Off
HDMI1, HDMI2, HDMI3
DVI, AV, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort, Plug In Module
Auto Protection Time
Off
•• PIP (Off/On): aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju PIP.
Screen Burn Protection
Ticker
•• Source: varat atlasīt apakšattēla avotu.
•• Size (
Off
,
•• Position (
――Režīmā (
,
,
,
,
,
,
,
,
,
): izvēlieties apakšattēla lielumu.
): izvēlieties apakšattēla novietojumu.
) nevar izvēlēties opciju Position.
•• Sound Select (Main/Sub): varat izvēlēties Main attēla vai Sub attēla skaņas klausīšanos.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
-- Lai iegūtu informāciju par PIP skaņu, skatiet Sound Select norādījumus.
-- Ja izstrādājumu izslēdzat, kad skatāties PIP režīmā, PIP režīms paliks aktīvs pēc izstrādājuma
izslēgšanas/ieslēgšanas.
-- Iespējams, ka attēls PIP ekrānā kļūst mazliet nedabisks, ja izmantojat galveno ekrānu, lai skatītos
spēli vai karaoke.
131
Triple Screen
Lai vienlaicīgi demonstrētu vairākus videoklipus, sadaliet ekrānu trīs daļās.
•• Triple Screen (Off / On): Aktivizējiet vai deaktivizējiet trīs daļu ekrāna režīmu.
•• Source (Sub 1): Lai lietotu trīs daļu ekrāna režīmu, izvēlieties apakšekrāna avotu.
-- HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DVI / DisplayPort / Plug In Module
――Šī opcija ir pieejama, ja opcijas Left iestatījums ir On.
MENUm → System → Triple Screen → ENTERE
System
Triple Screen
Off
•• Select sound. (
,
,
): Izvēlieties ekrānu, kuram vēlaties aktivizēt skaņu.
――Šī opcija ir pieejama, ja opcijas Triple Screen iestatījums ir On.
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
•• Select sound.: Lai lietotu trīs daļu ekrāna režīmu, izvēlieties citu apakšekrāna avotu.
-- HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DVI / DisplayPort / Plug In Module
――Šī opcija ir pieejama, ja opcijas Triple Screen iestatījums ir On.
Off
Ticker
Video Wall
•• Screen Size (
,
,
,
,
,
): Izvēlieties galvenā ekrāna, 1. apakšekrāna un 2. apakšekrāna lielumu.
――Šī opcija ir pieejama, ja opcijas Triple Screen iestatījums ir On.
•• Aspect Ratio (Main) (Original / Full): Izvēlieties galvenā ekrāna izmēru attiecību.
――Šī opcija ir pieejama, ja opcijas Triple Screen iestatījums ir On.
•• Aspect Ratio (Sub 1) (Original / Full): Izvēlieties 1. apakšekrāna izmēru attiecību.
――Šī opcija ir pieejama, ja opcijas Triple Screen iestatījums ir On.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Aspect Ratio (Sub 2) (Original / Full): Izvēlieties 2. apakšekrāna izmēru attiecību.
――Šī opcija ir pieejama, ja opcijas Triple Screen iestatījums ir On.
-- Pieejams tikai HDMI1, HDMI2, HDMI3, AV vai Plug In Module režīmā.
132
Auto Protection Time
Ja ekrānā noteiktu laiku (ko jūs definējat) tiek rādīts nekustīgs attēls, izstrādājums aktivizē ekrānsaudzētāju, lai novērstu
māņattēlu iededzināšanu ekrānā.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
MENUm → System → Auto Protection Time → ENTERE
System
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Off
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
133
Screen Burn Protection
Lai samazinātu ekrāna iededzināšanas iespēju, šai ierīcei ir uzstādīta ekrāna iededzināšanas novēršanas tehnoloģija Pixel Shift.
Izmantojot tehnoloģiju Pixel Shift, attēls tiek lēni pārvietots ekrānā.
MENUm → System → Screen Burn Protection → ENTERE
Funkcijas Pixel Shift Time iestatījums ļauj ieprogrammēt laiku minūtēs starp attēla kustībām.
Pixel Shift
Screen Burn Protection
Samaziniet pēcattēla efektu, precīzi pārvietojot pikseļus horizontāli vai vertikāli.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
•• Pixel Shift (Off / On)
――Opcijas Horizontal, Vertical un Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Pixel Shift iestatījums ir On.
•• Horizontal: iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti horizontāli.
•• Vertical: iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti vertikāli.
•• Time: iestatiet laika intervālu, kādā attiecīgi veikt horizontālo vai vertikālo kustību.
Pieejamie opcijas Pixel Shift iestatījumi un optimālie iestatījumi
Pieejamie iestatījumi
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Optimālie iestatījumi
Horizontal (pikseļi)
0~4
4
Vertical (pikseļi)
0~4
4
Time (minūtes)
1 min ~ 4 min
4 min
――Pixel Shift vērtība var atšķirties atkarībā no izstrādājuma izmēra (collās) un režīma.
――Ja ilgāku laika periodu tiek rādīts nekustīgs attēla vai 4:3 formātā attēls, tas var radīt pēcattēla efektu.
Tas nav izstrādājuma defekts.
――Šī funkcija nav pieejama režīmā Screen Fit.
134
Timer
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Varat iestatīt opcijas Screen Burn Protection taimeri.
Pēc norādītā laika perioda funkcija Pixel Shift tiek automātiski apturēta.
Timer
•• Off
•• Repeat: parādiet pēcattēla novēršanas modeli, kas ir iestatīts izvēlnē Mode noteiktos laika intervālos (periodos).
•• Interval: parādiet pēcattēla novēršanas modeli, kas ir iestatīts izvēlnē Mode noteiktos laika intervālos (no Start Time līdz
End Time).
――Opcija ir iespējota tikai tad, ja ir konfigurēta opcija Clock Set.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
――Opcijas Mode, Period, Time, Start Time un End Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Timer iestatījums ir Repeat vai
Interval.
•• Mode: izvēlieties parādāmo ekrāna aizsardzības modeli.
-- Pixel: pikseļi ekrānā nepārtraukti mainās uz melniem pikseļiem.
-- Rolling bar: vertikāla josla pārvietojas no kreisās puses uz labo.
-- Fading screen: viss ekrāns kļūst gaišāks, pēc tam tumšāks.
――Rolling bar un Fading screen modeļi tiek parādīti tikai vienreiz neatkarīgi no norādītā atkārtošanas perioda vai laika.
•• Period: norādiet laika intervālu, kādā aktivizēt funkciju Screen Burn Protection.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Repeat.
•• Time: norādiet laika periodu, kura laikā funkcija Screen Burn Protection būs ieslēgta.
――Opcija ir iespējota, ja Mode iestatījums ir Pixel.
•• Start Time: iestatiet sākuma laiku, kad aktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
•• End Time: iestatiet beigu laiku, kad deaktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
135
Immediate display
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Izvēlieties ekrānsaudzētāju, ko rādīt tūlīt.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Side Grey
Ja iestatītā ekrāna izmēru attiecība ir 4:3, pielāgojiet balto sānu malu spilgtumu, lai aizsargātu ekrānu.
•• Off / Light / Dark
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
136
Ticker
Ievadiet tekstu, kamēr tiek rādīts videoklips vai attēls, un parādiet tekstu ekrānā.
•• Off / On
――Opcijas Message, Time, Position, Motion un Font options ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Ticker iestatījums ir On.
MENUm → System → Ticker → ENTERE
•• Message: ievadiet ekrānā parādāmo ziņojumu.
•• Time: iestatiet opcijas Start Time un End Time, lai parādītu Message.
System
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
Off
•• Position: izvēlieties orientāciju Horizontal vai Vertical, lai parādītu Message.
-- Horizontal (Left / Centre / Right)
-- Vertical (Top / Middle / Bottom)
•• Motion: iestatiet opcijas Direction un Speed, lai parādītu Message.
-- Motion (Off / On)
-- Direction (Left / Right / Top / Bottom)
-- Speed (Slow / Normal / Fast)
――Opcijas Direction un Speed ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Motion iestatījums ir On.
•• Font options: norādiet ziņas opcijas Size un Text colour.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
137
Video Wall
Pielāgojiet vairāku displeju izkārtojumu, kas savienoti, lai izveidotu vienu videosienu.
Turklāt jūs varat izmantot šo funkciju, lai katrā displejā attēlotu daļu no viena kopēja attēla vai arī atkārtotu to pašu attēlu katrā
pievienoto displeju ekrānā.
MENUm → System → Video Wall → ENTERE
Video Wall
Video Wall
Varat aktivizēt vai deaktivizēt opciju Video Wall.
Video Wall
On
Lai kārtotu videosienu, izvēlieties On.
· Format
Full
Format
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
Atlasiet formātu, kādā attēlot attēlu vairākos displejos.
•• Full: parādiet attēlus pilnekrāna režīmā.
•• Natural: parādiet attēlus sākotnējā izšķirtspējā, nepalielinot un nesamazinot tos.
――Opcija Format ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
Horizontal
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Šī funkcija automātiski sadala ekrānu saskaņā ar norādīto horizontāli sakārtoto displeju skaitu.
-- Opcija Video Wall ir iespējota tikai tad, ja opcijas PIP iestatījums ir Off.
Ievadiet horizontāli sakārtoto displeju skaitu.
-- Ja horizontālā un vertikālā virzienā ir savienoti vairāk nekā četri displeji, lai novērstu tumša
attēla rašanos, kas izveidojas kontrasta vai krāsu intensitātes pasliktināšanās rezultātā, ieteicams
izmantot XGA (1024x768) līmeņa vai augstāku ievades izšķirtspēju.
Horizontālais ekrāns tiks automātiski sadalīts saskaņā ar ievadīto displeju skaitu.
Horizontāli var izkārtot maksimums 15 displejus.
――Ekrānu var sadalīt maksimums 91 apakšekrānos (sareizinot horizontāli un vertikāli sakārtoto ekrānu skaitu).
Piemēram, ja horizontālais izkārtojums ir iestatīts uz 15, vertikālajā izkārtojumā var iestatīt maksimums 6 displejus. Piemēram,
ja vertikālais izkārtojums ir iestatīts uz 13, horizontālajā izkārtojumā var iestatīt maksimums 7 displejus.
――Opcija Horizontal ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
138
Vertical
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
Šī funkcija automātiski sadala ekrānu saskaņā ar norādīto vertikāli sakārtoto displeju skaitu.
Ievadiet vertikāli sakārtoto displeju skaitu.
Vertikālais ekrāns tiks automātiski sadalīts saskaņā ar ievadīto skaitu.
Vertikāli var izkārtot maksimums 13 displejus.
――Ekrānu var sadalīt maksimums 91 apakšekrānos (sareizinot horizontāli un vertikāli sakārtoto ekrānu skaitu).
Piemēram, ja horizontālais izkārtojums ir iestatīts uz 15, vertikālajā izkārtojumā var iestatīt maksimums 6 displejus. Piemēram,
ja vertikālais izkārtojums ir iestatīts uz 13, horizontālajā izkārtojumā var iestatīt maksimums 7 displejus.
――Opcija Vertical ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
Screen Position
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Varat pielāgot sadalīto ekrānu izkārtojumu, pārvietojot ar numuru apzīmētos displejus, izmantojot funkciju Screen Position.
Atlasiet opciju Screen Position, lai parādītu displeju izkārtojumu (apzīmēti ar numuriem), kas norādīts saskaņā ar Horizontal
vai Vertical izkārtojuma iestatījumiem. Lai pielāgotu izkārtojumu, pārvietojiet numuru (displeju), izmantojot tālvadības pults
virzienu pogas, un nospiediet E.
――Funkcijā Screen Position var izvietot ne vairāk kā 100 displejus.
――Opcija Screen Position ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
――Logs Screen Position tiek atvērts tikai tad, ja ir konfigurētas opcijas Horizontal un Vertical.
139
Source AutoSwitch Settings
Ieslēdzot displeju, ja opcijas Source AutoSwitch iestatījums ir On un iepriekš izvēlētais video avots nav aktīvs, displejs
automātiski veic aktīva video meklēšanu citos video ievades avotos.
MENUm → System → Source AutoSwitch Settings → ENTERE
Source AutoSwitch
Ja opcijas Source AutoSwitch iestatījums ir On, displeja video avots automātiski meklē aktīvu video.
Source AutoSwitch Settings
Ja pašreizējais video avots netiks atpazīts, tiks aktivizēta Primary Source atlase.
Source AutoSwitch
On
Ja primārais video avots nebūs pieejams, tiks aktivizēta Secondary Source atlase.
· Primary Source Recovery
Off
Ja gan primārais, gan sekundārais ievada avoti netiek atpazīti, tad displejs veiks divas aktīvā avota meklēšanas, katrā meklēšanas
reizē pārbaudot primāro un tad sekundāro avotu. Ja abas meklēšanas ir nesekmīgas, displejs atgriezīsies pie pirmā video avota
un attēlos paziņojumu, norādot, ka nav signāla.
· Primary Source
All
· Secondary Source
PC
Ja Primary Source atlases iestatījums ir All, displejs, lai noteiktu aktīvu video avotu, divas reizes secīgi meklēs video avota
ievadi, un, ja video netiks atrasts, pēc tam atgriezīsies pie pirmā video avota.
Primary Source Recovery
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Izvēlieties, vai atjaunot atlasīto primāro ievades avotu, ja primārais ievades avots ir pievienots.
――Funkcija Primary Source Recovery ir atspējota, ja opcijas Primary Source iestatījums ir All.
Primary Source
Norādiet Primary Source, lai lietotu automātisko ievades avotu.
Secondary Source
Norādiet Secondary Source, lai lietotu automātisko ievades avotu.
――Funkcija Secondary Source ir atspējota, ja opcijas Primary Source iestatījums ir All.
140
General
Max. Power Saving
Izslēdz izstrādājumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu pēc tam, kad dators ir atradies gaidīšanas režīmā noteiktu laika periodu.
MENUm → System → General → ENTERE
•• Off / On
――Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort.
General
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
BD Wise
On
Menu Transparency
Medium
Sound Feedback
Auto Power
Standby Control
Low
Off
Auto
Game Mode
Ja ir izveidots savienojums ar spēļu konsoli, piemēram, PlayStation™ vai Xbox™, varat izbaudīt daudz reālistiskāku spēli, izvēloties
spēļu režīmu.
•• Off / On
――Režīma Game Mode piesardzības pasākumi un ierobežojumi
Lai atvienotu spēļu konsoli un pievienotu citu ārējo ierīci, iestatīšanas izvēlnē iestatiet Game Mode uz Off.
――Režīms Game Mode nav pieejams, ja ievades avots ir iestatīts uz PC, DVI vai DisplayPort.
――Ja režīms Game Mode ir iestatīts uz On,
režīms Picture Mode ir iestatīts uz Standard un režīms Sound Mode ir iestatīts uz Movie.
BD Wise
Nodrošina optimālu attēla kvalitāti Samsung DVD, Blu-ray un Home Theater izstrādājumiem, kas atbalsta BD Wise.
Ja funkcija BD Wise ir iestatīta uz On, attēla režīms tiek automātiski mainīts uz optimālu izšķirtspēju.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Off / On
――Funkcija ir pieejama, ja, izmantojot HDMI kabeli, izstrādājumam pievienojat Samsung izstrādājumus, kas atbalsta funkciju BD
Wise.
――Funkcija BD Wise ir iespējota tikai tad, ja tiek pievienota avota ierīce, kurā darbojas funkcija BD Wise.
Menu Transparency
Pielāgojiet izvēlnes lodziņa caurspīdīgumu.
•• High / Medium / Low
141
Sound Feedback
General
Sound Feedback
Auto Power
Low
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
Temperature Control
Funkcija Sound Feedback ir iespējota pēc noklusējuma. Izslēdziet funkciju Sound Feedback vai pielāgojiet tās skaļuma līmeni.
Šī funkcija ir iespējota pēc noklusējuma. Skaļuma līmeni var pielāgot vai izslēgt.
――Off / Low / Medium / High
Auto Power
Iespējojot šo opciju, izstrādājums tiks automātiski ieslēgts, kad pievienosiet strāvas kabeli.
OSD Display
Power On Adjustment
Kad izmantojat izstrādājumu, tas atskaņo skaņas signālus.
0 Sec
77
•• Off / On
Standby Control
Varat iestatīt ekrāna gaidstāves režīmu, kas tiks pielietots, kad tiek saņemts ievades signāls.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Auto
Ja neskatoties uz to, ka displejam ir pievienota avota ierīce, netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks aktivizēts enerģijas
taupīšanas režīms.
Ja netiek pievienota neviena avota ierīce, tiek parādīts paziņojums No Signal.
•• On
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
•• Off
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiek parādīts paziņojums No Signal.
――Opcija Standby Control tiek iespējota tikai tad, ja Source iestatījums ir PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3 vai
DisplayPort.
――Ja, pievienojot avota ierīci, joprojām tiek parādīts paziņojums No Signal, pārbaudiet kabeļa savienojumu.
142
Lamp Schedule
General
Sound Feedback
Auto Power
Low
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Power On Adjustment
Temperature Control
0 Sec
77
Ļauj MDC režīmā pielāgot lampas vērtību uz lietotāja norādītu vērtību noteiktā laikā.
•• Off / On
OSD Display
Parāda vai paslēpj izvēlnes elementu ekrānā.
――Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD
Power On Adjustment
Varat iestatīt ekrāna iesilšanas laiku, kādā attēls ieslēgsies pēc strāvas padeves pogas nospiešanas. (Diapazons: 0 – 50 sekundes)
――Pārāk īss iesilšanas laiks var bojāt izstrādājumu, jo tas var izraisīt pārspriegumu.
Temperature Control
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Šī funkcija nosaka izstrādājuma iekšējo temperatūru. Varat norādīt pieļaujamo temperatūras diapazonu.
Pēc noklusējuma temperatūra ir iestatīta uz 77 C.
Ieteicamā izstrādājuma darbības temperatūra ir robežās no 75 līdz 80 C (balstoties uz pieņēmumu, ka apkārtējās vides
temperatūra ir 40 C).
――Ja pašreizējā temperatūra pārsniegs norādīto temperatūras limitu, ekrāns kļūs tumšāks.
Ja temperatūra turpinās paaugstināties, izstrādājums izslēgsies, lai aizsargātu sevi no pārkaršanas.
143
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENUm → System → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTERE
Anynet+ ir funkcija, kas ļauj jums vadīt visas pievienotās Samsung ierīces, kas atbalsta Anynet+, ar jūsu Samsung izstrādājuma
tālvadības pulti. Anynet+ sistēmu var izmantot tikai ar Samsung ierīcēm, kurām ir Anynet+ funkcija.
Lai pārliecinātos, vai jūsu Samsung ierīcei ir šāda funkcija, pārbaudiet, vai uz tās ir Anynet+ logotips.
――Anynet+ ierīces var vadīt tikai ar izstrādājuma tālvadības pulti, nevis ar izstrādājuma pogām.
Anynet+ (HDMI-CEC)
――Izstrādājuma tālvadības pults noteiktos apstākļos var nedarboties. Ja tā notiek, atkārtoti izvēlieties Anynet+ ierīci.
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
――Anynet+ darbojas, ja AV ierīce, kas atbalsta funkciju Anynet+, atrodas gaidstāves režīmā vai ir ieslēgta.
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
pievienota kā sekundārais displejs.
――Funkcija Anynet+ kopumā atbalsta līdz pat 12 AV ierīcēm. Ņemiet vērā, ka varat pievienot ne vairāk kā 3 viena tipa ierīces.
――PIP režīmā funkcija Anynet+ darbojas tikai tad, ja AV ierīce ir pievienota kā primārais displejs. Tā nedarbojas, ja AV ierīce ir
Anynet+ izvēlne
Funkcijas Anynet+ izvēlne mainās atkarībā no izstrādājumam pievienoto Anynet+ ierīču tipa un statusa.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
-- Anynet+ funkcijas nedarbojas ar citu ražotāju izstrādājumiem.
-- Lai uzzinātu, kā pievienot Anynet+ ārējās ierīces, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
-- Varat pievienot tikai vienu uztvērēju (mājas kinozāli).
Anynet+ izvēlne
Apraksts
View PC
Maina režīmu Anynet+ uz režīmu PC.
Device List
Parāda Anynet+ ierīču sarakstu.
(ierīces_nosaukums) MENU
Parāda izvēlni ar pievienotās ierīces izvēlnēm. Piemēram, ja ir pievienots DVD
atskaņotājs, tiks parādīta DVD atskaņotāja diska izvēlne.
(ierīces_nosaukums) Tools
Parāda pievienotās ierīces rīku izvēlni. Piemēram, ja ir pievienots DVD atskaņotājs, tiks
parādīta DVD atskaņotāja rīku izvēlne.
――Atkarībā no ierīces šī izvēlne var nebūt pieejama.
(ierīces_nosaukums) Title Menu
Parāda pievienotās ierīces diska nosaukuma izvēlni. Piemēram, ja ir pievienots DVD
atskaņotājs, tiks parādīta DVD atskaņotājā ievietotās filmas nosaukuma izvēlne.
――Atkarībā no ierīces šī izvēlne var nebūt pieejama.
144
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
Iestata, lai Anynet+ ierīce automātiski izslēgtos (Off), ja izstrādājums tiek izslēgts.
•• No / Yes
――Ja opcijas Auto Turn Off iestatījums ir Yes, ārējās darbojošās ierīces tiks izslēgtas vienlaikus ar izstrādājumu.
――Atkarībā no ierīces tas var nebūt iespējots.
Pārslēgšanās starp Anynet+ ierīcēm
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
1
Nospiediet pogu TOOLS, izvēlietiesAnynet+ (HDMI-CEC) un pēc tam nospiediet E.
2
Izvēlieties Device List un pēc tam nospiediet pogu E.
Ja nevarat atrast vajadzīgo ierīci, izvēlieties Refresh, lai atsvaidzinātu sarakstu.
3
Izvēlieties ierīci un pēc tam nospiediet pogu E. Varat pārslēgties uz izvēlēto ierīci.
――Izvēlne Device List tiek parādīta tikai tad, ja izvēlnē System Anynet+ (HDMI-CEC) iestatījums ir On.
――Pārslēgšanās uz izvēlēto ierīci var aizņemt līdz 2 minūtēm. Pārslēgšanās procesa laikā šo darbību nevar atcelt.
――Ja Anynet+ ierīci izvēlējāties, nospiežot pogu SOURCE un pēc tam izvēloties tās ievades avotu, funkciju Anynet+ nevarēsit
izmantot.
――Pārslēdzieties uz Anynet+ ierīci, izmantojot Device List.
145
Anynet+ problēmu novēršana
Problēma
Anynet+ nedarbojas.
Iespējamais risinājums
•• Pārbaudiet, vai šī ierīce ir Anynet+ ierīce. Anynet+ sistēma atbalsta tikai Anynet+ ierīces.
•• Pārbaudiet, vai šīs Anynet+ ierīces strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
•• Pārbaudiet Anynet+ ierīces video/audio/HDMI kabeļa savienojumus.
•• Anynet+ iestatīšanas izvēlnē pārbaudiet, vai Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīts uz On.
•• Pārbaudiet, vai šī tālvadības pults ir saderīga ar Anynet+.
•• Anynet+ nedarbojas atsevišķās situācijās (sākotnējā iestatīšana).
•• Ja HDMI kabelis ir bijis noņemts un atkal pievienots, atkārtojiet ierīču meklēšanu vai arī izslēdziet un ieslēdziet izstrādājumu.
•• Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīcē ir ieslēgta Anynet+ funkcija.
Gribu startēt Anynet+.
•• Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota pie izstrādājuma, kā arī to, vai funkcijaAnynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz
On izvēlnē Anynet+ Setup.
•• Nospiediet pogu TOOLS, lai tiktu parādīta izvēlne Anynet+, un izvēlieties vajadzīgo izvēlni.
Gribu iziet no Anynet+.
•• Izvēlieties View PC izvēlnē Anynet+.
•• Nospiediet izstrādājuma tālvadības pults pogu SOURCE un izvēlieties ierīci, kura neizmanto Anynet+.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums
Disconnecting Anynet+ device
....
•• Anynet+ konfigurēšanas laikā vai pārslēdzoties uz apskates režīmu nevar lietot tālvadības pulti.
Anynet+ ierīce nedemonstrē
saturu.
•• Kamēr notiek sākotnējā iestatīšana, demonstrēšanas funkciju nevar izmantot.
•• Tālvadības pulti var lietot, kad izstrādājums ir pabeidzis Anynet+ konfigurēšanu vai ir pabeidzis pārslēgšanos uz Anynet+.
146
Problēma
Pievienotā ierīce netiek parādīta.
Iespējamais risinājums
•• Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Anynet+ funkcijas.
•• Pārbaudiet, vai HDMI kabelis ir pareizi pievienots.
•• Pārbaudiet, vai funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz On izvēlnē Anynet+ Setup.
•• Vēlreiz veiciet Anynet+ ierīču meklēšanu.
•• Anynet+ ir nepieciešams HDMI savienojums. Pārliecinieties, vai ierīce izstrādājumam ir pievienota, izmantojot HDMI kabeli.
•• Daži HDMI kabeļi, iespējams, neatbalsta Anynet+ funkcijas.
•• Ja savienojums ticis pārtraukts, jo bijis strāvas padeves traucējums vai HDMI kabelis ir bijis atvienots, vēlreiz veiciet ierīču
meklēšanu.
147
DivX® Video On Demand
MENUm → System → DivX® Video On Demand → ENTERE
Parāda izstrādājumam autorizēto reģistrācijas kodu.
Ja apmeklējat DivXⓇ tīmekļa vietni un reģistrējaties, izmantojot šo kodu, varat lejupielādēt VOD reģistrācijas failu.
Plašāku informāciju par DivXⓇ VOD skatiet vietnē http://vod.divx.com.
System
DivX® Video On Demand
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Play Mode
Izvēlieties Play Mode.
Mainot režīmu Play Mode, tiks mainītas funkcijas sadaļā Contents Home.
MENUm → System → Play Mode → ENTERE
System
Play Mode
•• MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S
――Mainot režīmu Play Mode, izstrādājums tiks automātiski atsāknēts un tiks lietotas izmaiņas.
――Mainot Play Mode, tiks atiestatīti visi iepriekšējie iestatījumi, kas tika konfigurēti režīmā Play Mode.
MagicInfo Lite
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
148
Magic Clone
MENUm → System → Magic Clone → ENTERE
Magic Clone
Clone to USB
Clone From USB
Eksportējiet izstrādājuma iestatījumus uz USB ierīci vai ielādējiet iestatījumus, izmantojot USB ierīci.
Šī opcija ir noderīga, ja nepieciešams piešķirt vienādus iestatījumus vairākiem izstrādājumiem.
•• Clone to USB: Kopējiet izstrādājuma iestatījumus USB ierīcē.
•• Clone From USB: Piešķiriet izstrādājumam USB ierīcē saglabātos iestatījumus.
-- Kad konfigurācija ir pabeigta, izstrādājums tiek automātiski atsāknēts.
――Ja USB ierīcē ir fails, kas nav iestatījumu fails, opcija var nedarboties pareizi.
――Pirms opcijas palaišanas, pārbaudiet, vai USB ierīce darbojas pareizi.
――Opcija ir pieejama izstrādājumiem ar vienādiem Model Code un Software Version parametriem.
Dodieties uz sadaļu Support → Contact Samsung un atrodiet izstrādājuma Model Code un Software Version.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Reset System
Šī opcija sadaļā System atjauno pašreizējos pielāgotos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
MENUm → System → Reset System → ENTERE
System
Reset System
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
149
Reset All
Šī opcija atjauno visus pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
MENUm → System → Reset All → ENTERE
System
Reset All
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
PC module power
MENUm → System → PC module power → ENTERE
Datora moduli var ieslēgt/izslēgt atsevišķi no LFD.
Synced power-on
Lai ieslēgtu datora moduli, neieslēdzot LFD, izvēlieties Off.
System
PC module power
•• Off / On
Synced power-off
Lai izslēgtu LFD, neizslēdzot datora moduli, izvēlieties Off.
•• Off / On
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
-- Datora modulis: attiecas uz tīkla blokiem vai PIM.
150
9. nodaļa
Atbalsts
Software Update
-- Current Version: šī ir izstrādājumā
instalētās programmatūras pašreizējā
versija.
MENUm → Support → Software Update → ENTERE
Software Update izvēlne ļauj jaunināt izstrādājuma programmatūru uz tās jaunāko versiju.
――Neizslēdziet izstrādājumu, kamēr nav pabeigta jaunināšana. Izstrādājums automātiski izslēgsies un ieslēgsies pēc programmatūras jaunināšanas pabeigšanas.
――Kad jaunināt programmatūru, visiem video un audio iestatījumiem tiek atjaunotas noklusējuma vērtības.
Ieteicams pierakstīt šos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas tos varētu viegli atjaunot.
By USB
-- Neatvienojiet USB zibatmiņu, kamēr nav
pabeigta jaunināšana.
Lai veiktu programmatūras atjaunināšanu no USB ierīces, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Contact Samsung
MENUm → Support → Contact Samsung → ENTERE
Skatiet šo informāciju, ja izstrādājums nedarbojas pareizi vai ja vēlaties jaunināt programmatūru.
Varat arī atrast informāciju par mūsu zvanu centriem un norādījumus par izstrādājumu un programmatūras lejupielādi.
――Contact Samsung un uzziniet izstrādājuma Model Code un Software Version.
151
Contents Home
MagicInfo Lite
MENUm → Support → Contents Home → ENTERE
MENU m → Support → Contents Home → MagicInfo Lite → ENTER E
――Tāpat varat piekļūt funkcijai MagicInfo Lite, uz tālvadības pults nospiežot MagicInfo Lite/S.
――Lai palaistu MagicInfo Lite, izvēlieties MagicInfo Lite režīmam Play Mode sadaļā System.
Support
Contents Home
MagicInfo Lite player ļauj demonstrēt saturu (attēlus, video, dokumentu failus) vēlamajā laikā.
Varat demonstrēt saturu, kas ir saglabāts iekšējā atmiņā vai USB atmiņā. Pēc savienojuma izveides ar tīklu saturu varat
demonstrēt arī, izmantojot serveri MagicInfo Lite Server.
――Plašāku informāciju par izvēlni MagicInfo Lite skatiet 170. lpp.
MagicInfo Premium S
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
MENU m → Support → Contents Home → MagicInfo Premium S → ENTER E
――Tāpat varat piekļūt funkcijai MagicInfo Premium S, uz tālvadības pults nospiežot MagicInfo Lite/S.
――Lai palaistu MagicInfo Premium S, izvēlieties MagicInfo Premium S režīmam Play Mode sadaļā System.
――Lai lietotu MagicInfo Premium S, ir jāiegādājas licence.
Varat izmantot MagicInfo Premium S Player, lai rediģētu un demonstrētu satura failus, tostarp veidnes, piemēram, attēlus,
videoklipus un dokumentus.
Demonstrējiet USB atmiņā vai iebūvētajā atmiņā esošos satura failus un veidnes. Varat arī demonstrēt satura failus un veidnes
tīklā, izmantojot serveri MagicInfo Premium Server.
――Plašāku informāciju par izvēlni MagicInfo Premium S skatiet 193. lpp.
MagicInfo Videowall S
MENU m → Support → Contents Home → MagicInfo Videowall S → ENTER E
――Tāpat varat piekļūt funkcijai MagicInfo Videowall S, uz tālvadības pults nospiežot MagicInfo Lite/S.
――Lai palaistu MagicInfo Videowall S, izvēlieties MagicInfo Videowall S režīmam Play Mode sadaļā System.
――Lai lietotu MagicInfo Videowall S, ir jāiegādājas licence.
MagicInfo Videowall S Player ļauj demonstrēt saturu vēlamā laikā. Papildus attēliem un video failiem, varat atskaņot arī
videosienas saturu, kas izveidots, izmantojot programmu MagicInfo VideoWall Author.
Saturu var atskaņot tikai tīklā, izmantojot programmu VideoWall Console.
――Plašāku informāciju par izvēlni MagicInfo Videowall S skatiet 193. lpp.
152
AllShare Play
MENU m → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTER E
Baudiet USB lielapjoma atmiņas klases ierīcē saglabātos videoklipus, fotoattēlus, mūzikas failus.
――Plašāku informāciju par izvēlni AllShare Play skatiet 154. lpp.
Source
-- Ievades avotu var mainīt arī, izmantojot
tālvadības pults pogu SOURCE.
MENUm → Support → Contents Home → Source → ENTERE
Varat attēlot izstrādājumam pievienotas avota ierīces ekrānu. Lai attēlotu atlasītā avota ekrānu, atlasiet avotu no saraksta Source.
Edit Name
MENUm → Support → Contents Home → Source → TOOLS → Edit Name → ENTERE
Dažreiz ekrāns var netikt attēlots pareizi, ja sadaļā Edit Name nav norādīts avota ierīces nosaukums.
Turklāt, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, ieteicams pārdēvēt sadaļā Edit Name esošo avota ierīci.
――Sarakstā var būt ietvertas tālāk norādītās avota ierīces. Source ierīces atšķiras atkarībā no izvēlētā avota.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
――Izvēlnē Picture pieejamie iestatījumi ir atkarīgi no esošā avota un sadaļā Edit Name veiktajiem iestatījumiem.
•• Pievienojot PC HDMI terminālim, iestatiet Edit Name uz PC. Citos gadījumos AV ierīcēs iestatiet Edit Name.
•• Ja pievienojat datoru HDMI IN 1, HDMI IN 2 vai HDMI IN 3 portam, izmantojot HDMI kabeli, izstrādājums ir jāiestata režīmā PC sadaļā Edit Name.
•• Ja pievienojat datoru HDMI IN 1, HDMI IN 2 vai HDMI IN 3 portam, izmantojot HDMI ar DVI kabeli, izstrādājums ir jāiestata režīmā DVI PC sadaļā Edit Name.
•• Ja pievienojat AV ierīces HDMI IN 1, HDMI IN 2 vai HDMI IN 3 portam, izmantojot HDMI-DVI kabeli, izstrādājums ir jāiestata režīmā DVI Devices sadaļā Edit Name.
Information
MENUm → Support → Contents Home → Source → TOOLS → Information → ENTERE
Varat apskatīt detalizētu informāciju par izvēlēto ārējo ierīci.
153
10. nodaļa
AllShare Play
Baudiet USB lielapjoma atmiņas klases ierīcē saglabātos videoklipus, fotoattēlus, mūzikas failus.
Kas ir AllShare Play?
Lai atvērtu AllShare Play, uz tālvadības
pults nospiediet CONTENET(HOME).
Demonstrējiet krātuves ierīcē saglabātos fotoattēlu, video vai mūzikas failus. Bezvadu režīmā savienojiet viedtālruni ar datoru, izmantojot bezvadu tīklu.
Demonstrējiet dažādu saturu, izmantojot kādu no AllShare Play metodēm:
•• Izmantojot iekšējo atmiņu un USB ierīci: demonstrējiet video, fotoattēlu un mūzikas failus no USB ierīces. Kopējiet failus uz iekšējo atmiņu.
•• Savienojuma izveide ar datoru, izmantojot tīklu: demonstrējiet datorā saglabātos fotoattēlu, video un mūzikas failus, izmantojot tīkla savienojumu.
Izlasiet šo informāciju, pirms lietojat AllShare Play kopā ar USB ierīci
Uzmanību
•• Pirms USB ierīces pievienošanas izstrādājumam veiciet failu dublēšanu, lai nodrošinātu, ka dati netiek bojāti vai zaudēti.
Uzņēmums Samsung Electronics neuzņemas atbildību par datu bojājumiem vai zaudējumu.
•• Neatvienojiet USB ierīci, kamēr tā ielādē datus.
•• Ja USB ierīce ir pievienota, izmantojot USB paplašinājuma kabeli, USB ierīce var netikt atpazīta vai tajā saglabātie faili var nebūt nolasāmi.
•• Ja izstrādājums neatpazīst pievienoto USB ierīci, tajā esošie faili var būt bojāti vai arī tos nevar atskaņot.
Ja tā notiek, pievienojiet USB ierīci datoram, lai to formatētu, pēc tam pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi pievienota.
•• USB HDD, kuru lielums pārsniedz 2 TB, netiek atbalstīti.
154
Ar AllShare Play saderīgas ierīces
•• Dažu veidu USB ierīces, digitālās kameras un audio ierīces var nebūt saderīgas ar šo izstrādājumu.
•• Lietojumprogramma AllShare Play ir saderīga tikai ar USB MSC ierīcēm.
•• MSC ierīce ir lielapjoma atmiņas klases ierīce, kas paredzēta tikai lielapjoma datu pārsūtīšanai. MSC ierīces ir USB diskdziņi, zibatmiņas karšu lasītāji un USB HDD (USB
centrmezgli netiek atbalstīti).
Šīs MSC ierīces ir jāpievieno tieši izstrādājuma USB portam.
•• Ja ir pievienotas vairākas attēlu pārsūtīšanas protokola (Picture Transfer Protocol — PTP) ierīces, vienlaikus darbosies tikai viena no tām.
•• Ja ir pievienotas vairākas MSC ierīces, dažas ierīces var netikt atpazītas. USB ierīces, kurām nepieciešama lielāka jauda (lielāka par 500 mA vai 5 V) var netikt atbalstītas.
•• Ja ir pievienota vai tiek lietota USB ierīce un tiek parādīts brīdinājums par pārkaršanu, USB ierīce var netikt atpazīta vai darboties pareizi.
•• Ekrānsaudzētājs tiek aktivizēts, ja izstrādājums tiek atstāts gaidstāves režīmā uz laika periodu, kas norādīts iestatījumā Auto Protection Time.
•• Enerģijas taupīšanas režīms dažos ārējos cietajos diskos var tikt automātiski deaktivizēts pēc pievienošanas izstrādājumam.
Failu sistēma un formāti
•• AllShare Play var nedarboties pareizi, ja tiek izmantoti nelicenzēti multivides faili.
•• MTP (multivides pārsūtīšanas protokols) netiek atbalstīts.
•• Atbalstītās failu sistēmas ietver FAT16, FAT32 un NTFS (tikai lasāms).
•• AllShare Play atbalsta secīgu JPEG formātu.
Tas neatbalsta progresīvu JPEG formātu.
•• Augstākas izšķirtspējas attēlu parādīšana ekrānā aizņem ilgāku laiku.
•• Maksimālā atbalstītā JPEG izšķirtspēja ir 15 360x8640 pikseļi.
•• Ja fails ir nesaderīgs vai bojāts, tiks parādīts paziņojums Not Supported File Format..
•• Kārtojot failus mapes skata režīmā, vienā mapē var parādīt ne vairāk kā 1000 failus.
•• Ja USB ierīcē ir 8000 vai vairāk failu un mapju, daži faili vai mapes var netikt atvērti.
•• DRM MP3 failus, kas ir lejupielādēti no tīmekļa vietnēm, kas prasa par to maksu, nevar atskaņot.
Digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM) attiecas uz internetā vai citā digitālajā multividē esošo datu aizsardzības sistēmu, iespējojot
drošu datu izplatīšanu un/vai atspējojot nelegālu izplatīšanu.
155
USB ierīces lietošana
USB ierīces pievienošana
Ieteicams izmantot USB HDD ar strāvas
adapteri.
1
Ieslēdziet izstrādājumu.
2
Pievienojiet USB ierīci ar fotoattēlu, mūzikas un/vai video failiem USB portam izstrādājuma aizmugurējā vai sānu panelī.
3
Ja USB ierīce ir pievienota pareizi, tiek parādīts paziņojums New device connected.. Sadaļā Videos, Photos un Music izvēlieties demonstrējamā faila veidu.
――Ja ir pievienota tikai viena USB ierīce, tajā saglabātie faili tiek parādīti automātiski.
――Lai skatītu USB ierīcē saglabāto saturu, pievienojiet USB ierīci izstrādājuma USB portam.
USB ierīces atvienošana
USB ierīces atvienošana no Source
USB ierīci ir ieteicams noņemt, izmantojot
funkciju Safely Remove USB Device.
1
Nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE. Varat arī dodieties uz Source, izmantojot ekrāna displeja izvēlni.
MENUm → Support → Contents Home → Source → ENTERE
2
Izvēlieties USB ierīci un nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS. Tiek parādīta opcija Tools.
3
Izvēlieties Safely Remove USB Device un uzgaidiet, līdz USB ierīce ir atvienota. USB ierīce ir atvienota.
AllShare Play dzēšana no ekrāna
1
Dodieties uz AllShare Play lapu.
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTERE
2
Izvēlieties visas opcijas, izņemot My list, un nospiediet tālvadības pults pogu E .
3
Izvēlieties USB ierīci un nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS. Tiek parādīta opcija Tools.
4
Izvēlieties Safely Remove USB Device un uzgaidiet, līdz USB ierīce ir atvienota. USB ierīce ir atvienota.
156
Savienojuma izveide ar datoru, izmantojot tīklu
Demonstrējiet datorā saglabātos fotoattēlu, video un mūzikas failus, izmantojot tīkla savienojumu AllShare Play režīmā.
•• Detalizētu informāciju par tīkla konfigurēšanu skatiet sadaļā Network Settings.
•• Lai skatītu datorā saglabāto saturu, pievienojiet izstrādājumu un datoru vienam bezvadu maršrutētājam un apmeklējiet tīmekļa vietni http://www.samsung.com, lai
lejupielādētu programmatūru AllShare PC.
•• Izstrādājumam un datoram ir jābūt savienotam ar vienu un to pašu tīkla apakštīklu.
Visas IP adreses sastāv no četrām daļām, ko atdala punkti
(piemēram, IP adrese 111.222.333.444). Ja abas ierīces ir savienotas ar vienu apakštīklu, izstrādājumam jābūt tādai pašai IP adresei kā datoram, izņemot ceturto adreses
daļu (piemēram, 111.222.333***).
Kad ir izveidots savienojums ar datoru, izmantojot tīklu, AllShare Play neatbalsta tālāk norādītās funkcijas.
•• Background Music On un Background Music Setting funkcijas
•• Funkcija, kas šķiro failus mapē Videos, Photos vai Music atbilstoši noklusējuma iestatījumam
Funkciju π vai µ video atskaņošanas laikā
•• DivXⓇ DRM netiek atbalstīts.
•• Pārliecinieties, vai Windows ugunsmūra programma atļauj programmatūras AllShare PC lietošanu.
•• Ja tiek lietots režīms AllShare Play, izmantojot tīkla savienojumu, pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no servera:
-- Pieejamie kārtošanas režīmi var atšķirties.
-- Funkcija Scene Search, iespējams, netiek atbalstīta.
-- Atsākšanas funkcija var nebūt pieejama vairākiem lietotājiem
(šī funkcija atcerēsies tikai to vietu, kurā pēdējais lietotājs apturēja videoklipa demonstrēšanu).
-- Meklēšanas funkcija var nedarboties atkarībā no satura informācijas.
•• Ja demonstrējat video saturu, izmantojot tīkla savienojumu, var būt novērojama faila raustīšanās.
157
AllShare Play funkciju lietošana
Ja pievienojat izstrādājumu un avota ierīci, piemēram, mobilo tālruni vai datoru, vienam tīklam, varat demonstrēt šajā ierīcē saglabāto multivides saturu, piemēram,
videoklipus, fotoattēlus un mūziku.
Apmeklējiet tīmekļa vietni http://www.samsung.com vai sazinieties ar Samsung Electronics klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu papildinformāciju.
Jūsu mobilajā ierīcē var būt nepieciešams instalēt papildu programmatūru.
Plašāku informāciju skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
――Savienojiet savu Samsung displeja izstrādājumu ar tīklu, izmantojot AllShare Play, un lietojiet Samsung piedāvātās īpašās funkcijas:
•• dažādu video formātu demonstrēšanu (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV u.c.);
•• video sīktēlu funkciju;
•• Grāmatzīmju funkcija (lai atsāktu video demonstrēšanu)
•• Automātisko dalīšana (ainu meklēšana)
•• digitālā satura pārvaldību;
•• saderību ar dažādiem subtitru formātiem (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT);
•• meklēšanu pēc faila nosaukuma;
•• un daudzas citas.
――Ja videofails tiek demonstrēts, kad ir izveidots savienojums ar serveri, ko nenodrošina uzņēmums Samsung Electronics, var rasties saderības problēmas.
――Lai izmantotu AllShare Play, atveriet http:// www.samsung.com un lejupielādējiet programmatūru AllShare.
158
AllShare Play pamatfunkciju
lietošana
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTERE
AllShare Play / My List /
Failu sarakstu kārtošana
Lai kārtotu failus, nospiediet tālvadības pults pogu D , lai norādītu kārtošanas kritēriju.
Kārtošanas
kritērijs
Videos
Videos
Photos
Music
Folder view
Parāda visu mapi. Izvēloties mapi, varat apskatīt
faila nosaukumu un sīktēlu.
c
c
c
Title
Kārto un parāda failu nosaukumus pēc simbola/
numura/alfabēta/speciālā kārtībā.
c
c
c
Latest Date
Kārto un parāda failus pēc vecākā datuma.
c
c
Earliest Date
Kārto un parāda failus pēc jaunākā datuma.
c
c
Monthly
Kārto un parāda fotoattēlu failus pēc mēneša.
Artist
Kārto mūzikas failus pēc izpildītāja alfabētiskā
secībā.
c
Album
Kārto mūzikas failus pēc albuma alfabētiskā secībā.
c
Genre
Kārto mūzikas failus pēc žanra.
c
Recently Played
My List
Darbība
Recently played files will be displayed here.
What's new
Updated files will be displayed here.
Photos
Playlist
Music
No playlists have been created.
Create a playlist to quickly and easily access your content.
Return
Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
c
159
Izvēlēto failu demonstrēšana
Playlist izveide
1
Failu sarakstā Videos, Photos vai Music izvēlieties failus.
1
Failu sarakstā Videos, Photos vai Music izvēlieties failus.
2
Nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS un pēc tam izvēlieties Play selection.
2
Nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS un pēc tam izvēlieties Add to Playlist.
――Šī opcija netiek rādīta, ja mape ir iezīmēta ar kursoru.
3
Izvēlieties failus un nospiediet Play.
――Šī opcija netiek rādīta, ja mape ir iezīmēta ar kursoru.
3
Izvēlieties failus un nospiediet Add.
Tiek parādīts lapa Add to Playlist.
――Pie izvēlētajiem failiem tiek parādīta atzīme c.
――Lai izvēlētos visus pašreizējās mapes failus, nospiediet Select All.
――Pie izvēlētajiem failiem tiek parādīta atzīme c.
――Lai noņemtu atlasi visiem failiem, nospiediet Deselect All.
――Lai izvēlētos visus pašreizējās mapes failus, nospiediet Select All.
――Lai noņemtu atlasi visiem failiem, nospiediet Deselect All.
Failu kopēšana
4
Izvēlieties Create new. Tiek parādīta lapa Create a new playlist..
1
Failu sarakstā Videos, Photos vai Music izvēlieties failus.
5
Ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu, izmantojot tālvadības pulti, un izvēlieties Done.
2
Izvēlieties krātuves ierīci.
6
Tiek izveidots atskaņošanas saraksts.
•• Internal Memory: kopējiet failus no Internal Memory uz USB devices atmiņas ierīci.
Lai atskaņotu izveidoto atskaņošanas sarakstu, izvēlieties Play.
•• USB devices: kopējiet failus no USB devices atmiņas ierīces uz Internal Memory.
Lai atgrieztos failu sarakstā, izvēlieties OK.
3
Nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS un pēc tam izvēlieties Send.
7
Izveidotais saraksts Playlist tiek parādīts sadaļā My list.
Šī opcija netiek rādīta, ja mape ir iezīmēta ar kursoru.
4
Izvēlieties failus un nospiediet Send.
――Pie izvēlētajiem failiem tiek parādīta atzīme c.
――Lai izvēlētos visus pašreizējās mapes failus, nospiediet Select All.
――Lai noņemtu atlasi visiem failiem, nospiediet Deselect All.
160
My list
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → My list → ENTERE
Piekļūstiet vajadzīgajam saturam daudz ērtāk un ātrāk.
Lai atskaņotu failus, izvēlieties failus vai sarakstu Playlist un nospiediet E.
•• Recently played: parādiet nesen demonstrētos videoklipus, fotoattēlus vai atskaņotos mūzikas failus. Šis režīms ir piemērots iepriekš atskaņotu failu atkārtotai
atskaņošanai.
•• What's new: parādiet jaunos videoklipu, fotoattēlu vai mūzikas failus, kas tika augšupielādēti datorā vai USB ierīcē. Šis režīms ir piemērots jaunu failu atskaņošanai, kas
ir nesen augšupielādēti.
•• Playlist: parādiet saraksta Playlist failus, kas ir saglabāti datorā vai USB ierīcē. Lai atskaņotu sarakstu Playlist, izvēlieties vajadzīgo sarakstu Playlist.
My list opcijas
Opcijas
nosaukums
Darbības
Recently played
What's new
Playlist
Play
Atskaņojiet izvēlēto failu vai sarakstu Playlist.
c
Remove
Izdzēsiet izvēlēto failu.
c
Delete
Izdzēsiet izvēlēto sarakstu Playlist.
c
Edit playlist
Rediģējiet izvēlēto sarakstu Playlist.
c
Information
Skatiet informāciju ar izvēlēto failu vai sarakstu Playlist.
c
c
c
c
c
161
Videos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Videos → ENTERE
Video demonstrēšana
1
Izvēlieties iekšējo atmiņu vai USB ierīci. Failu sarakstā izvēlieties failus.
2
Nospiediet pogu E vai pogu ∂ (Demonstrēt).
•• Ekrāna augšpusē tiek parādīts faila nosaukums un tā demonstrēšanas laiks.
•• Ja dati par video ilgumu nav zināmi, demonstrēšanas laiks un progresa josla netiek parādīti.
•• Video demonstrēšanas laikā varat veikt meklēšanu, izmantojot pogas ◄ un ►.
•• Demonstrēšanas laikā varat izmantot tālvadības pults lejasdaļā esošās pogas π(REW), µ(FF), ∑(Pauzēt), ∫(Apturēt) un ∂(Demonstrēt).
( π 3 / π 2 / π 1 / µ 1 / µ 2 / µ 3)
•• Nospiediet pogu RETURN, lai aizvērtu filmu.
Nepārtrauktās demonstrēšanas (Play Continuously) funkcijas lietošana (demonstrēšanas atsākšana —
Resume Play)
-- Atsākšanas funkcija neatbalsta vairāku
lietotāju veikto darbību saglabāšanu
atmiņā. (Tā atcerēsies tikai to punktu,
kurā pēdējais lietotājs apturēja
demonstrēšanu.)
Ja aizverat filmu tās demonstrēšanas laikā, varat to turpināt demonstrēt no vietas, kurā apturējāt.
1
Failu sarakstā izvēlieties failu.
2
Nospiediet pogu ∂(Demonstrēt) vai pogu E.
3
Filmas demonstrēšana tiks atsākta no vietas, kurā to apturējāt.
――Atsākšanas funkcija ir pieejama tikai tās filmas demonstrēšanas atsākšanai, kuru esat apturējis.
――Nospiediet pogu ∑, lai pauzētu.
162
Photos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Photos → ENTERE
Fotoattēla (vai slīdrādes) skatīšana
1
Izvēlieties iekšējo atmiņu vai USB ierīci. Failu sarakstā izvēlieties failu.
2
Nospiediet pogu E.
•• Lai failus apskatītu manuāli, pa vienam, nospiediet bulttaustiņu pa kreisi vai pa labi.
•• Lai sāktu slaidrādi, izvēlētā faila parādīšanas laikā nospiediet pogu ∂ (Demonstrēt).
•• Slaidrādes laikā visi failu sarakstā esošie faili tiek rādīti pēc kārtas, sākot ar jūsu izvēlēto failu.
――Izvēloties nepareizu fona mūziku, to nevar mainīt, kamēr fona mūzika nav ielādēta.
――Lai slaidrādes laikā piekļūtu papildfunkcijām, piemēram, Go to Photos List, Stop Slide Show, Slide Show Speed, Slide Show Effect, Background Music On /
Background Music Off, Background Music Setting, Picture Mode, Sound Mode, Zoom, Rotate un Information, nospiediet pogu TOOLS.
――Slaidrādes laikā varat izmantot tālvadības pults lejasdaļā esošās pogas ∑(Pauzēt), ∫(Apturēt) un ∂(Demonstrēt).
――Ja nospiežat pogu ∫ (Apturēt) vai RETURN (Atgriezties), slaidrāde tiek apturēta un tiek atvērts galvenais fotoattēlu ekrāns.
163
Music
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Music → ENTERE
Music atskaņošana
1
Izvēlieties iekšējo atmiņu vai USB ierīci. Failu sarakstā izvēlieties failus.
2
Nospiediet pogu E vai pogu ∂ (Demonstrēt).
•• Mūzikas atskaņošanas laikā varat meklēt, izmantojot pogu π (REW) (Attīt) un µ (FF) (Tīt uz priekšu).
――Ja MP3 failu atskaņošanas laikā skaņa nav pieņemama, izvēlnē Sound pielāgojiet opciju Equaliser.
(Pārmodulēti MP3 faili var radīt skaņas problēmas.)
164
Videos/Photos/Music atskaņošanas opciju izvēlne
-- Nospiežot pogu INFO, kad ir atlasīts
ierīces nosaukums, tiek parādīta
informācija par šo ierīci.
-- Nospiežot pogu INFO, kad ir atlasīts fails,
tiek parādīta informācija par šo failu.
Demonstrējot video vai fotoattēlu failus, varat nospiest pogu TOOLS, lai tiktu parādīta opciju izvēlne.
Opcijas nosaukums
Darbības
Videos
Photos
Music
View
Kārtojiet mūzikas failus grupās atbilstoši kādam no šiem
kritērijiem: Folder view, Title, Artist, Album vai Genre.
c
Play selection
Izvēlieties un atskaņojiet failus no mūzikas failu saraksta.
c
Go to Videos List
Atgriezieties video failu sarakstā.
Go to Photos List
Atgriezieties fotoattēlu failu sarakstā.
Go to the playlist
Dodieties uz sadaļu My list.
Play from the beginning
Vēlreiz no sākuma demonstrējiet šobrīd demonstrēto
videoklipu.
c
Scene Search
Demonstrēšanas laikā varat izmantot funkciju Scene Search,
lai skatītos filmu vai sāktu tās demonstrēšanu, sākot no jūsu
izvēlētas ainas.
c
Title Search
Varat pāriet uz citu nosaukumu.
c
Time Search
Varat meklēt filmas, izmantojot pogas l un r, ievērojot
1 minūtes intervālu.
c
Repeat Mode
Varat atkārtoti demonstrēt filmas un atskaņot mūzikas failus.
c
Picture Size
Varat pēc vēlēšanās pielāgot attēla lielumu.
c
c
c
c
165
Opcijas nosaukums
Darbības
Videos
Photos
Picture Mode
Varat mainīt režīmu Picture Mode.
c
c
Sound Mode
Varat mainīt režīmu Sound Mode.
c
c
Audio Language
Varat skatīt video kādā no atbalstītajām valodām.
c
Music
Šī funkcija ir iespējota tikai tad, ja demonstrējat straumēšanas
tipa failus, kas atbalsts vairākus audio formātus.
Subtitle
Varat skatīt subtitrus. Varat izvēlēties noteiktu valodu, ja subtitru
fails ietver vairākas valodas.
c
Subtitle Settings
Tiek parādīts Subtitle Settings. Varat iestatīt subtitrus opciju.
c
Start Slide Show / Stop Slide
Show
Varat sākt vai apturēt slaidrādi.
Slide Show Speed
Slaidrādes laikā varat izvēlēties tās ātrumu. Varat arī izmantot
tālvadības pults pogu π vai µ.
c
Slide Show Effect
Varat iestatīt dažādus slaidrādes efektus.
c
Background Music On /
Background Music Off
Varat sākt atskaņot vai apturēt fona mūziku.
c
Background Music Setting
Fotoattēla vai slaidrādes apskates laikā varat iestatīt un
izvēlēties fona mūziku.
c
Zoom
Varat tuvināt attēlus pilnekrāna režīmā.
c
Rotate
Varat pagriezt attēlus.
c
Information
Skatiet informāciju par failu.
c
Varat arī izmantot tālvadības pults pogu ∂ vai ∑.
c
c
c
166
Atbalstītie subtitru un AllShare Play failu formāti
Subtitri
Ārējie
Iekšējie
•• MPEG-4 teksts ar laika kodu (.ttxt)
•• Xsub
Konteiners: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Konteiners: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Konteiners: MKV
•• Micro DVD (.sub vai .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Konteiners: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 teksts ar laika kodu
Konteiners: MP4
Atbalstītās attēlu izšķirtspējas
Faila paplašinājums
Tips
Izšķirtspēja
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
167
Atbalstītie mūzikas failu formāti
Faila paplašinājums
Tips
Kodeks
Komentāri
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija netiek atbalstīta.
Atbalsta līdz 2 kanāliem
Atbalstītie video formāti
•• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks demonstrēts pareizi, ja saturā vai konteinerā būs kāda kļūda.
•• Skaņa vai video var nedarboties, ja satura standarta bitu pārraides ātrums/kadru nomaiņas ātrums pārsniedz saderīgo kadru/sekundē ātrumu, kas norādīts iepriekš
redzamajā tabulā.
•• Ja ir radusies kļūda rādītāja tabulā (Index Table), meklēšanas (pārlēkšanas) (Seek (Jump)) funkcija netiek atbalstīta.
•• Ja demonstrējat video, izmantojot tīkla savienojumu, var būt novērojama faila raustīšanās.
•• Ja video bitu pārraides ātrums pārsniedz 10 Mbps, izvēlnes parādīšanai var būt nepieciešams vairāk laika.
•• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
Video dekodētājs
Audio dekodētājs
Atbalsta līdz pat H.264, līmenis 4.1
Atbalsta līdz pat WMA 10 Pro 5.1 kanālam.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 un AVCHD netiek atbalstīti.
WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.
Visiem video kodekiem, izņemot MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB netiek atbalstīti.
•• Zem 1280x720: maks. 60 kadri
Ja Vorbis ir tikai Webm konteinerā, atbalsta līdz 2 kanāliem.
•• Virs 1280x720: maks. 30 kadri
GMC 2 netiek atbalstīts.
Atbalsta tikai BD MVC Spec.
168
Faila
paplašinājums
Konteiners
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video kodeks
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Izšķirtspēja
1920 x 1080
Kadru
nomaiņas
ātrums
(fps)
6~30
Bitu pārraides Audio kodeks
ātrums
(Mbps)
30
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP/ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
169
11. nodaļa
MagicInfo Lite
-- Lai palaistu MagicInfo Lite, izvēlieties
MagicInfo Lite režīmam Play Mode
sadaļā System.
Ar MagicInfo Lite player saderīgi failu formāti
Izlasiet pirms MagicInfo Lite player lietošanas
•• Atbalstītās failu sistēmas ir FAT32 un NTFS.
•• Failu, kura vertikālā un horizontālā izšķirtspēja pārsniedz maksimālo izšķirtspēju, nevar demonstrēt.
Pārbaudiet faila vertikālo un horizontālo izšķirtspēju.
•• Skatiet atbalstīto video failu un audio kodeku tipus un versijas.
•• Skatiet atbalstītās failu versijas.
-- Tiek atbalstītas Flash versijas līdz 10.1
-- Tiek atbalstītas PowerPoint versijas līdz 97 – 2007
•• Tiek atpazīta tikai pēdējā pievienotā USB ierīce.
170
Saturs
Faila
Konteiners
paplašinājums
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video kodeks
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Izšķirtspēja
1920 x 1080
Kadru
nomaiņas
ātrums
(fps)
6~30
Bitu pārraides Audio kodeks
ātrums
(Mbps)
30
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP/ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP/MP/HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
171
Video
•• 3D video netiek atbalstīts.
•• Saturs ar izšķirtspēju, kas pārsniedz
iepriekšminētajā tabulā norādīto izšķirtspēju,
netiek atbalstīts.
•• Video saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas
ātrumu, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā
norādīto ātrumu, demonstrēšanas laikā var radīt
saraustītu attēlu.
•• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks
demonstrēts pareizi, ja saturā vai konteinerā būs
kāda kļūda.
•• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var
nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
Audio
•• Audio saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas
ātrumu, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā
norādīto ātrumu, atskaņošanas laikā var radīt
saraustītu skaņu.
•• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks
demonstrēts pareizi, ja saturā vai konteinerā
būs kāda kļūda.
Attēls
•• Saderīgais attēlu failu formāts: Jpeg
•• Atbalstītā maksimālā izšķirtspēja: 15.360 x 8.640
•• Atbalstītie attēlu efekti: 13 efekti
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Ripple Wash, Drop Wave,
Pin Wheel, Random Blocks, Spin Fade In)
•• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var
nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
•• Atbalsta līdz pat WMA 10 Pro 5.1 kanālam. WMA
bezzudumu audio netiek atbalstīts.
•• QCELP, AMR NB/WB netiek atbalstīti.
•• Atbalsta līdz pat H.264, līmenis 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 un AVCHD
netiek atbalstīti.
•• Visiem video kodekiem, izņemot MVC, VP8, VP6:
-- Zem 1280x720: maks. 60 kadri
-- Virs 1280x720: maks. 30 kadri
•• GMC 2 vai jaunāks netiek atbalstīts.
•• Atbalsta tikai BD MVC Spec.
•• Daži kodeki, iespējams, netiek atbalstīti portretu
demonstrēšanas režīmā.
172
Flash
Power Point
•• Saderīgs ar Flash 10.1
•• Flash animācija
-- Saderīgais failu formāts: SWF
•• Ieteicamā izšķirtspēja: 960 x 540
-- Uzmanību
Nevar tikt garantēts tāds Flash Player sniegums, kāds tas būtu Windows
operētājsistēmā
Satura izveides laikā ir jāveic optimizācija
•• Flash video
-- Saderīgais failu formāts: FLV
-- Video
Kodeks: H.264 BP
Izšķirtspēja: 1920 x 1080
-- Audio
Kodeks: H.264 BP
-- Uzmanību
F4V failu formāts netiek atbalstīts
Screen Video netiek atbalstīts
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
-- Paplašinājums: ppt, pptx
-- Versija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
-- Animācijas efekts
-- 3D formas (tiks parādītas kā 2D)
-- Galvene un kājene (daži apakšobjekti netiek atbalstīti)
-- Word Art
-- Līdzināšana
Var rasties grupas līdzinājuma kļūda
-- Office 2007
SmartArt netiek pilnībā atbalstīts. Tiek atbalstīti 97 no
115 apakšobjektiem.
-- Objektu ievietošana
-- Šifrētu dokumentu atvēršana
-- Vertikāli izvietots teksts
Daži apakšobjekti netiek atbalstīti.
-- Slaidu piezīmes un izdales materiāli
173
PDF
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
-- Paplašinājums: pdf
•• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
-- Saturs, kura lielums ir mazāks par 1 pikseli, netiek atbalstīts atveides
problēmu dēļ.
-- Netiek atbalstīts maskētu un mozaīkas attēlu saturs.
-- Netiek atbalstīts pagriezta teksta saturs.
-- Netiek atbalstīti 3D ēnu efekti.
WORD
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
-- Paplašinājums: .doc, .docx
-- Versija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
-- Lapas fona efekts
-- Daži paragrāfu stili
-- Word Art
-- Līdzināšana
Var rasties grupas līdzinājuma kļūda
-- 3D formas (tiks parādītas kā 2D)
-- Office 2007
SmartArt netiek pilnībā atbalstīts. Tiek atbalstīti 97 no
115 apakšobjektiem.
-----
Tabulas
Pusplatuma rakstzīmes
Burtu atstarpe
Vertikāli izvietots teksts
Daži apakšobjekti netiek atbalstīti.
-- Slaidu piezīmes un izdales materiāli
174
Pievienotās ierīces apstiprināšana serverī
――Pirms ierīces apstiprināšanas konfigurējiet servera tīkla iestatījumus. (lpp.189)
1
4
Izvēlnēs pa kreisi atlasiet Lite.
5
Lite apakšizvēlnēs atlasiet Unapproved.
6
Neapstiprināto Lite ierīču sarakstā noklikšķiniet uz pogas Approve.
Piekļūstiet serverim, kas ir piešķirts ierīcei.
2
Lai pieteiktos, ievadiet ID un paroli.
3
Augšējā izvēlnes joslā izvēlieties Device.
175
7
Lai apstiprinātu ierīci, ievadiet nepieciešamo informāciju.
9
Kad serveris ir apstiprinājis ierīci, izvēlētajā grupā reģistrētais grafiks tiek lejupielādēts ierīcē. Grafiks
pēc lejupielādes tiek palaists.
――Plašāku informāciju par grafika konfigurēšanu skatiet <MagicInfo servera lietotāja rokasgrāmatā>.
――Ja ierīce tiek dzēsta no servera apstiprināto ierīču saraksta, šī ierīce tiks atsāknēta, lai atiestatītu
iestatījumus.
Pareiza laika iestatīšana
Ja ierīcē iestatītais laiks atšķiras no servera pašreizējā laika, grafiks, iespējams, netiks palaists.
1
Dodieties uz cilni Device → Time.
2
Izvēlieties ierīci.
3
Izvēlieties Clock Set un sinhronizējiet ierīces un servera laiku.
•• Device Name: ievadiet ierīces nosaukumu.
•• Device Group: lai norādītu grupu, izvēlieties
.
•• Location: ievadiet ierīces pašreizējo atrašanās vietu.
――Tīkla grafika darbības laikā nospiežot tālvadības pults pogu INFO, tiek parādīti šī grafika dati. Pārbaudiet,
vai ir izvēlēta pareizā ierīce, datos apskatot ierīces ID.
8
Lai pārbaudītu, vai ierīce ir reģistrēta, atlasiet izvēlni All.
•• Pirmo reizi veidojot savienojumu ar serveri, izstrādājumā tiek iestatīts laiks, izmantojot tā reģiona
vidējo laiku pēc Griničas meridiāna (GMT), kurā atrodas serveris.
•• Izstrādājumā pieejamo laiku var mainīt (atšķirīgi no servera laika), kā parādīts 3. darbības aprakstā.
•• Izslēdzot izstrādājumu un pēc tam atkārtoti ieslēdzot, izstrādājumā tiks atjaunots laika iestatījums,
izmantojot pēdējo laiku, kas tika iestatīts no servera.
――Plašāku informāciju par laika pārvaldību (piemēram, laika plānošanu, brīvdienām) skatiet <MagicInfo
Lite Server lietotāja rokasgrāmatā>.
176
2
MagicInfo Lite
Izvēlieties Network schedule izvēlnē MagicInfo Lite player.
MagicInfo Lite player
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Lite → ENTERE
――Lai palaistu MagicInfo Lite, izvēlieties MagicInfo Lite režīmam Play Mode sadaļā System.
――Nospiediet tālvadības pults pogu MagicInfo Lite/S.
Network schedule
Local schedule
Internal Auto Play
MagicInfo Lite player
Network schedule
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā varat redzēt, vai ir izveidots savienojums ar serveri (apstiprinājums). Lai
redzētu, vai ir izveidots savienojums ar serveri, kad darbojas Network schedule, nospiediet tālvadības
pults pogu INFO.
1
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Izvēlieties MagicInfo Lite player izvēlnē MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
177
Local schedule
Atveriet Local Schedule Manager → noklikšķiniet uz Create, lai izveidotu grafiku → atlasiet grafiku, kas jāpalaiž → Run
1
MagicInfo Lite player
Izvēlnes MagicInfo Lite player ekrānā atlasiet Local schedule.
Palaidiet grafikus, kas izveidoti izvēlnē Local Schedule Manager.
Network schedule
――Šī izvēlne ir atspējota, ja iepriekš sadaļā Local Schedule Manager nav palaists neviens grafiks.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――Lai iespējotu un lietotu šo opciju, vismaz viens satura fails ir jāsaglabā atmiņā Internal Memory. Satura fails nedrīkst būt
Internal Auto Play
mūzikas vai teksta fails.
1
MagicInfo Lite player
Network schedule
Izvēlnes MagicInfo Lite player ekrānā atlasiet Internal Auto Play.
•• Alfabētiskā secībā demonstrējiet saturu, kas tika kopēts uz atmiņu Internal Memory.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
178
――Lai iespējotu un lietotu šo opciju, vismaz viens satura fails ir jāsaglabā USB ierīces mapē MagicInfoSlide. Satura fails nedrīkst
USB Device Auto Play
būt mūzikas vai teksta fails.
――Pārliecinieties, vai ir ievietota USB ierīce. USB ierīcē izveidojiet mapi ar nosaukumu MagicInfoSlide un ievietojiet saturu šajā
MagicInfo Lite player
mapē.
Network schedule
1
Local schedule
Izvēlnes MagicInfo Lite player ekrānā atlasiet USB Device Auto Play.
•• USB ierīces mapē MagicInfoSlide esošais saturs tiks demonstrēts alfabētiskā secībā.
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• Ja USB atmiņa ir pievienota un darbojas Network schedule, Local schedule vai Internal Auto Play, automātiski tiks
palaista funkcija USB Device Auto Play.
Return
179
2
Local Schedule Manager
Izvēlieties Create ekrānā Local Schedule Manager.
Konfigurējiet iestatījumus, lai demonstrētu saturu no Local schedule.
Local Schedule Manager
Varat arī izvēlēties un demonstrēt saturu no iekšējās vai USB atmiņas atbilstoši pielāgotajai demonstrēšanas
secībai.
Storage
Internal Memory
1
Edit
No Playing Schedule
Local schedule reģistrēšana
Create
Delete
Run
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā atlasiet Local Schedule Manager.
Info
Copy
MagicInfo Lite
Close
MagicInfo Lite player
Return
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
3
Lai iestatītu satura demonstrēšanas laiku, izvēlieties Time.
Create
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
T
C
00
:
00
~
00
:
00
No Item
Return
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Save
Cancel
Return
-- Var izveidot maksimums 24 grafikus.
-- Ja tiek izveidots vairāk nekā viens grafiks, katram grafikam ir jābūt atšķirīgam sākuma laikam.
(Nepareiza iestatījuma piemērs: 00:00 - 00:00 / 00:00 - 23:00)
-- Ja ir pieejami vairāki grafiki, demonstrēšana tiek sākta no grafika, kurš atrodas saraksta apakšdaļā.
180
4
Lai norādītu demonstrējamo saturu, izvēlieties Content.
5
Izvēlieties Duration.
Content
Direction
USB
Internal Memory
Lokālais grafiks
Content
Mape1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Up
Cancel
Down
Deselect
Save
Duration
Cancel
Return
Return
-- Var izvēlēties maksimums 99 satura failus.
Norādiet secību un ilgumu satura failu atskaņošanai.
•• Atskaņošanas secības maiņa
Izvēlieties satura failu un mainiet secību, izmantojot pogu Up vai Down.
•• Duration
Iestatiet satura atskaņošanas ilgumu.
-- Videoklipiem nevar norādīt Duration.
-- Duration jābūt vismaz 5 sekundes.
Lai saglabātu iestatījumus, nospiediet Save.
181
6
Izvēlieties Save. Izvēlieties atmiņas vietu, kur vēlaties saglabāt saturu.
――Jābūt reģistrētam vismaz vienam grafikam Local schedule.
Create
Time
--:-- ~ --:--
Content
Izmaiņu veikšana grafikā Local schedule
1
Delete
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā atlasiet Local Schedule Manager.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Lite
ave
Where do you want to save?
Tim
MagicInfo Lite player
Con
USB
Internal
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Cancel
ancel
Local Schedule Manager
Content manager
Return
7
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Pārbaudiet, vai grafiks ir pievienots izvēlnei Local Schedule Manager.
Return
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
2
Izvēlieties lokālo grafiku, kuru rediģēsit, un pēc tam izvēlieties pogu Edit.
Edit
Local Schedule Manager
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Internal Memory
Storage
Create
Run
No Playing Schedule
Info
Edit
Delete
Copy
Close
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Return
Copy
Close
Return
182
3
Mainiet lokālā grafika datus. Pēc tam izvēlieties Save.
――Jābūt reģistrētam vismaz vienam grafikam Local schedule.
Edit
Time
Content
00:00 ~ 00:00
Grafika Local schedule dzēšana
――Ja nokopētais lokālais grafiks tiek izdzēsts, šajā grafikā esošie satura faili arī tiek dzēsti.
Delete
1
Menu1.jpg Menu2
Time
--:-- ~ --:--
Save
Content
No Items
Cancel
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā atlasiet Local Schedule Manager.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Content manager
Close
Settings
Return
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Izvēlieties lokālo grafiku, kurš jādzēš, un pēc tam izvēlieties pogu Delete.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
183
Grafika Local schedule palaišana
Grafika Local schedule apturēšana
――Jābūt reģistrētam vismaz vienam grafikam Local schedule.
――Šī opcija ir pieejama tikai grafika darbības laikā.
1
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā atlasiet Local Schedule Manager.
Izvēloties opciju Stop, darbības režīma iestatījums tiks mainīts no Local schedule uz Network
schedule.
1
MagicInfo Lite
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā atlasiet Local Schedule Manager.
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite
Local Schedule Manager
MagicInfo Lite player
Content manager
Local Schedule Manager
Close
Settings
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Izvēlieties lokālo grafiku, kas jāpalaiž. Pēc tam izvēlieties Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Izvēlieties Stop.
Create
Local Schedule Manager
Edit
Delete
Storage
Internal Memory
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Info
Copy
Return
Close
Return
184
Grafika Local schedule datu apskate
1
3
Tiek parādīti grafika dati.
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā atlasiet Local Schedule Manager.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Lite
00:00 ~ 00:00, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Close
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Izvēlieties lokālo grafiku, kura datus skatīsit, un pēc tam izvēlieties pogu Info.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
185
Grafika Local schedule kopēšana
1
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā atlasiet Local Schedule Manager.
•• Internal Memory → USB: nokopētā grafika satura faili tiek saglabāti USB atmiņas ierīces lokālo
grafiku mapes apakšmapē. Šai apakšmapei tiek piešķirts grafika nosaukums.
3
Izvēlieties vietējo grafiku failus un nospiediet Copy.
MagicInfo Lite
Local Schedule Manager
MagicInfo Lite player
Storage
Local Schedule Manager
Internal Memory
No Playing Schedule
Content manager
Create
Edit
Delete
All schedules
Close
Settings
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Copy
Close
Return
Return
2
Izvēlieties krātuves ierīci, kur saglabāt lokālā grafika failus, kas ir jākopē.
4
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
Tiek atvērts jauns logs, un jums tiek uzdots jautājums, vai vēlaties kopēt failus Internal Memory
vai USB atmiņas ierīcē. Lai kopētu failus, izvēlieties Yes.
Create
Edit
No P
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• USB → Internal Memory: nokopētā grafika satura faili tiek saglabāti atmiņas Internal Memory
lokālo grafiku mapes apakšmapē. Šai apakšmapei tiek piešķirts grafika nosaukums.
186
2
Content manager
Content manager
Satura kopēšana
1
Izvēlieties kopējamo saturu.
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā atlasiet Content manager.
Internal Memory
USB
Lokālais grafiks
Mape1
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Copy
Local Schedule Manager
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Delete
Close
Close
Settings
Select
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
•• Ja saturs tiek izvēlēts atmiņā Internal Memory: Varat kopēt atmiņā Internal Memory esošu
saturu uz USB atmiņu.
Return
•• Ja saturs tiek izvēlēts atmiņā USB: Varat kopēt atmiņā USB esošu saturu uz Internal Memory.
――Ja vienlaicīgi izvēlēsities Internal Memory un USB atmiņā esošu saturu, kopēšana tiks
atspējota.
3
Pēc tam izvēlieties Copy.
187
2
Satura dzēšana
1
Izvēlnes MagicInfo Lite ekrānā atlasiet Content manager.
Izvēlieties dzēšamo saturu. Pēc tam izvēlieties Delete.
•• Atmiņā Internal Memory un USB atmiņā esošu saturu var izdzēst vienlaicīgi.
Content manager
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Internal Memory
USB
Lokālais grafiks
Mape1
Menu3.jpg
Menu1.jpg
Menu4.jpg
Menu2.jpg
Close
Settings
Copy
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
188
Settings
Server Network Settings
Lai palaistu MagicInfo Lite, izveidojiet savienojumu ar tīklu.
Settings
Server Network Settings
Server
Default content duration
Ievadiet MagicInfo Lite servera iestatījumus.
(Piemēram, http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)
Content Ratio
Image Effect
Random
Default content
None
Content Layout
Landscape
Schedule Name
YYYYMMDD
Close
•• Ja iespējosit opciju SSL, serveris izmantos https, un datu pārsūtīšana tiks šifrēta.
――Ievadiet servera IP adresi un porta numuru. Kā porta numuru izmantojiet 7001. (Ja, izmantojot porta numuru 7001, nevar
izveidot savienojumu ar serveri, sazinieties ar sava servera administratoru, lai uzzinātu pareizu porta numuru, un pēc tam to
nomainiet.)
Safely Remove USB Device
FTP Mode
Return
Norādiet FTP darbības režīmu.
•• Active / Passive
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Default Storage
Norādiet vietu, kur vēlaties saglabāt saturu, kas lejupielādēts no servera.
•• Internal Memory: saglabājiet saturu izstrādājuma iekšējā atmiņā.
•• USB: saglabājiet saturu USB atmiņā.
――Ja opcija Network Settings darbojas, kad USB atmiņa nav pievienota, tiek palaists noklusējuma saturs.
189
Default content duration
Content Layout
Norādiet satura atskaņošanas ilgumu.
Pārslēdziet satura demonstrēšanas orientāciju uz režīmu Landscape vai Portrait.
•• Image Viewer Time, Doc viewing time, PPT Viewer Time, PDF Viewing time,
Flash Viewing time
――Ilgumam jābūt vismaz 5 sekundes.
•• Landscape / Portrait
――Ja Content Layout iestatījums ir Portrait skats, VP8 video kodeks netiek atbalstīts.
Content Ratio
Norādiet displeja izmēru attiecību pēc veida, kad tiek atskaņots saturs.
•• Doc Ratio, PPT Ratio, PDF Ratio, Video Ratio
-- Original: parādiet saturu sākotnējā lielumā.
-- Full Screen: parādiet saturu pilnekrāna formātā.
Image Effect
konfigurē attēlu pārejas efektus.
•• Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Drop Wave,
Pin Wheel, Random Blocks, Spin Fade In, Random, None
Default content
Schedule Name
Veidojot vietējo grafiku, izvēlieties grafika nosaukuma formātu.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safely Remove USB Device
Droši atvieno USB atmiņu
Delete all content
Izdzēsiet visus atmiņā Internal Memory esošos failus.
Reset Settings
Atiestatiet visas sadaļā Settings esošās vērtības uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
Norādiet saturu, kas jāatskaņo pēc noklusējuma, kad tiek palaista programmatūra MagicInfo Lite.
•• Iestatījumam Default content tiek nodrošināts saturs līdz pat 20 MB.
190
Kad tiek palaists saturs
Palaistā satura datu apskate
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Nospiediet tālvadības pults pogu INFO.
•• Software Version: parāda ierīces programmatūras versiju.
•• Device Name: parāda servera atpazītās ierīces nosaukumu.
•• Device ID: parāda ierīces sākotnējo identifikācijas numuru.
•• Mode: parāda pašreizējo operētājsistēmu.
(Network schedule, Local schedule, Internal Auto Play vai USB Device Auto Play) programmatūrā MagicInfo Lite
player
•• Server: parāda servera savienojuma statusus (Connected, Disconnected vai Not approved).
•• USB: parāda USB ierīces savienojuma statusu.
•• Schedule download: parāda tīkla grafika lejupielādes progresu no servera.
Cancel
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
191
Satura iestatījumu maiņa demonstrēšanas laikā
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safely Remove USB Device
Nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS.
Satura atskaņošanas laikā varat mainīt Picture Mode vai Sound Mode iestatījumus vai droši noņemt USB ierīci
(Safely Remove USB Device), nospiežot tālvadības pults pogu TOOLS.
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Pielāgo ekrāna iestatījumus atbilstoši šobrīd demonstrētajam saturam
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Pielāgo audio iestatījumus atbilstoši šobrīd atskaņotajam saturam
•• PIP (Off / On)
aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju PIP.
•• Background Music (Off / On)
Aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Background Music.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Iestatiet atmiņā Internal Memory saglabātos mūzikas failus kā Background Music.
――Lai iespējotu Background Music Setting, vismaz vienam MP3 failam ir jābūt saglabātam atmiņā Internal Memory.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Safely Remove USB Device
Droši atvieno USB atmiņu
192
12. nodaļa
MagicInfo Premium S
-- Lai palaistu MagicInfo Premium S,
izvēlieties MagicInfo Premium S
režīmam Play Mode sadaļā System.
Lai lietotu MagicInfo Premium S, ir jāiegādājas licence.
Lai lejupielādētu programmatūru, dodieties uz Samsung sākumlapu http://www.samsunglfd.com.
Lai iegādātos licenci, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Ar MagicInfo Premium S Player saderīgi failu formāti
Izlasiet pirms MagicInfo Premium S Player lietošanas
•• Atbalstītās failu sistēmas ir FAT32 un NTFS.
•• Failu, kura vertikālā un horizontālā izšķirtspēja pārsniedz maksimālo izšķirtspēju, nevar demonstrēt.
Pārbaudiet faila vertikālo un horizontālo izšķirtspēju.
•• Skatiet atbalstīto video failu un audio kodeku tipus un versijas.
•• Skatiet atbalstītās failu versijas.
-- Tiek atbalstītas Flash versijas līdz 10.1
-- Tiek atbalstītas PowerPoint versijas līdz 97 – 2007
•• Tiek atpazīta tikai pēdējā pievienotā USB ierīce.
――Lai iegūtu papildinformāciju par atbalstītajiem kodekiem, skatiet 171. lpp.
193
Video
•• 3D video netiek atbalstīts.
•• Saturs ar izšķirtspēju, kas pārsniedz
iepriekšminētajā tabulā norādīto izšķirtspēju,
netiek atbalstīts.
•• Video saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas
ātrumu, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā
norādīto ātrumu, demonstrēšanas laikā var radīt
saraustītu attēlu.
•• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks
demonstrēts pareizi, ja saturā vai konteinerā būs
kāda kļūda.
•• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var
nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
Audio
•• Audio saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas
ātrumu, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā
norādīto ātrumu, atskaņošanas laikā var radīt
saraustītu skaņu.
•• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks
demonstrēts pareizi, ja saturā vai konteinerā
būs kāda kļūda.
Attēls
•• Saderīgais attēlu failu formāts: Jpeg
•• Atbalstītā maksimālā izšķirtspēja: 15.360 x 8.640
•• Atbalstītie attēlu efekti: 8 efekti
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe)
•• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var
nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
•• Atbalsta līdz pat WMA 10 Pro 5.1 kanālam. WMA
bezzudumu audio netiek atbalstīts.
•• QCELP, AMR NB/WB netiek atbalstīti.
•• Atbalsta līdz pat H.264, līmenis 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 un AVCHD
netiek atbalstīti.
•• Visiem video kodekiem, izņemot MVC, VP8, VP6:
-- Zem 1280x720: maks. 60 kadri
-- Virs 1280x720: maks. 30 kadri
•• GMC 2 vai jaunāks netiek atbalstīts.
•• Atbalsta tikai BD MVC Spec.
•• Daži kodeki, iespējams, netiek atbalstīti divkāršās
demonstrēšanas režīmā, kad vienlaikus tiek
demonstrēti divi video faili, un portreta
demonstrēšanas režīmā.
194
Flash
Power Point
•• Saderīgs ar Flash 10.1
•• Flash animācija
-- Saderīgais failu formāts: SWF
•• Ieteicamā izšķirtspēja: 960 x 540
-- Uzmanību
Nevar tikt garantēts tāds Flash Player
sniegums, kāds tas būtu Windows
operētājsistēmā
Satura izveides laikā ir jāveic optimizācija
•• Flash video
-- Saderīgais failu formāts: FLV
-- Video
Kodeks: H.264 BP
Izšķirtspēja: 1920 x 1080
-- Audio
Kodeks: H.264 BP
-- Uzmanību
F4V failu formāts netiek atbalstīts
Screen Video netiek atbalstīts
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
-- Paplašinājums: ppt, pptx
-- Versija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
-- Animācijas efekts
-- 3D formas (tiks parādītas kā 2D)
-- Galvene un kājene (daži apakšobjekti netiek
atbalstīti)
-- Word Art
-- Līdzināšana
Var rasties grupas līdzinājuma kļūda
PDF
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
-- Paplašinājums: pdf
•• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
-- Saturs, kura lielums ir mazāks par 1 pikseli,
netiek atbalstīts atveides problēmu dēļ.
-- Netiek atbalstīts maskētu un mozaīkas
attēlu saturs.
-- Netiek atbalstīts pagriezta teksta saturs.
-- Netiek atbalstīti 3D ēnu efekti.
-- Dažas rakstzīmes netiek atbalstītas
(Īpašās rakstzīmes var būt bojātas.)
-- Office 2007
SmartArt netiek pilnībā atbalstīts. Tiek
atbalstīti 97 no 115 apakšobjektiem.
------
Objektu ievietošana
Pusplatuma rakstzīmes
Burtu atstarpe
Tabulas
Vertikāli izvietots teksts
Daži apakšobjekti netiek atbalstīti.
-- Slaidu piezīmes un izdales materiāli
195
WORD
Veidņu faili
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
-- Paplašinājums: .doc, .docx
-- Versija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
-- Lapas fona efekts
-- Daži paragrāfu stili
-- Word Art
-- Līdzināšana
Var rasties grupas līdzinājuma kļūda
•• Izveide/rediģēšana/atskaņošana ir pieejama
tikai sadaļā Template Manager.
LFD
•• Atbalstīts, izmantojot funkcijas USB Device
Auto Play un Network schedule (izveidots
datora autorizēšanas rīkā, kas paredzēts
funkcijai Premium S Player).
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
-- Paplašinājums: .lfd
-- 3D formas (tiks parādītas kā 2D)
-- Office 2007
SmartArt netiek pilnībā atbalstīts. Tiek
atbalstīti 97 no 115 apakšobjektiem.
-----
Tabulas
Pusplatuma rakstzīmes
Burtu atstarpe
Vertikāli izvietots teksts
Daži apakšobjekti netiek atbalstīti.
-- Slaidu piezīmes un izdales materiāli
196
Tīkla grafika vairāki rāmji
Demonstrēšanas ierobežojumi
•• Vienlaikus var demonstrēt ne vairāk kā divus video failus (Videos).
•• Portreta demonstrēšanas režīmā vienlaikus var demonstrēt tikai vienu video failu.
•• Ja ir iespējots režīms PIP, var demonstrēt vairākus video (Videos) failus.
•• Nevar demonstrēt vairākus Flash failus.
•• Lai demonstrētu Office failus (PPT un Word failus) un PDF failus, jāizvēlas viens faila veids, jo vienā demonstrēšanas reizē tiek atbalstīts tikai viens faila veids.
•• LFD(.lfd) faili netiek atbalstīti.
Skaņas izvades ierobežojumi
•• Nevar lietot vairākas skaņas izvades.
•• Demonstrēšanas prioritāte: Flash fails > tīkla BGM > vietējais BGM > galvenajā rāmī esošs video fails, ko izvēlējies lietotājs.
――Tīkla BGM: iestatījumus var konfigurēt, veicot 1. darbību, kad tiek izveidots servera grafiks.
――Vietējais BGM: BGM iestatījumus var konfigurēt, izmantojot rīkus, kas tiek parādīti, MagicInfo Premium S demonstrēšanas laikā nospiežot pogu TOOLS.
――Lietotāja izvēlēts galvenais rāmis: galvenā rāmja iestatījumus var konfigurēt, veicot 2. darbību, kad tiek izveidots servera grafiks.
Veidņu faili un LFD(.lfd) faili
Ierobežojumi
•• Demonstrēšana ir pieejama tikai, izmantojot opciju Internal Auto Play/USB Device Auto Play.
•• Pārliecinieties, vai atmiņā Internal Memory/USB atmiņā atrodas dalītā mape (saturs/grafiki).
197
Demonstrēšanas ierobežojumi
•• Var demonstrēt ne vairāk kā divus video (Videos) failus.
•• Ja ir iespējots režīms PIP, var demonstrēt vairākus video (Videos) failus.
•• Nevar demonstrēt vairākus Flash failus.
•• Lai demonstrētu Office failus (PPT un Word failus) un PDF failus, jāizvēlas viens faila veids, jo vienā demonstrēšanas reizē tiek atbalstīts tikai viens faila veids.
•• Vienā videosienas displejā vienlaicīgi nevar demonstrēt vairākus videoklipus (Videos).
•• Nevar demonstrēt vairākus PIP satura failus.
Skaņas izvades ierobežojumi
•• Nevar lietot vairākas skaņas izvades.
•• Demonstrēšanas prioritāte: Flash fails > tīkla BGM > vietējais BGM > galvenajā rāmī esošs video fails, ko izvēlējies lietotājs.
――Lietotāja izvēlēts galvenais rāmis: Skaņas izvadi var izvēlēties 3. darbībā, kad notiek autorizēšana, izmantojot opciju Template Manager.
Citi gadījumi
Datorā var būt palēnināta Flash veiktspēja (aparatūras veiktspējas ierobežojumi).
PIP funkcijas ierobežojumi
•• Funkcija PIP nav pieejama Flash demonstrēšanas laikā.
•• Funkcija netiek atbalstīta, ja satura izkārtojums ir režīmā Portrait. (Ņemiet vērā, ka PIP funkcija tiek atbalstīta, ja tā ir konfigurēta, izmantojot opciju Template
Manager, un tiek lietota .lfd failam.)
•• PIP funkciju, kas ir konfigurēta, izmantojot opciju Template Manager, vai tiek lietota .lfd failam un PIP funkciju, kas ir konfigurēta izstrādājumā, nevar lietot vienlaicīgi.
•• PIP funkcija vienmēr ir režīmā Landscape, ja tā tiek konfigurēta, izmantojot opciju Template Manager, vai lietota .lfd failam.
(Ņemiet vērā, ka displeju nevar pagriezt, ja satura izkārtojums ir režīmā Portrait.)
198
Pievienotās ierīces apstiprināšana serverī
――Pirms ierīces apstiprināšanas konfigurējiet servera tīkla iestatījumus. (lpp.216)
1
4
Izvēlnēs pa kreisi atlasiet Premium.
5
Premium apakšizvēlnēs atlasiet Unapproved.
6
Neapstiprināto Premium ierīču sarakstā savai ierīcei izvēlieties pogu Approve.
Piekļūstiet serverim, kas ir piešķirts ierīcei.
2
Lai pieteiktos, ievadiet ID un paroli.
3
Augšējā izvēlnes joslā izvēlieties Device.
199
7
Lai apstiprinātu ierīci, ievadiet nepieciešamo informāciju.
9
Kad serveris ir apstiprinājis ierīci, izvēlētajā grupā reģistrētais grafiks tiek lejupielādēts ierīcē. Grafiks
pēc lejupielādes tiek palaists.
――Plašāku informāciju par grafika konfigurēšanu skatiet <MagicInfo Premium servera lietotāja
rokasgrāmatā>.
――Ja ierīce tiek dzēsta no servera apstiprināto ierīču saraksta, šī ierīce tiks atsāknēta, lai atiestatītu
iestatījumus.
Pareiza laika iestatīšana
Ja ierīcē iestatītais laiks atšķiras no servera pašreizējā laika, grafiks, iespējams, netiks palaists.
1
Dodieties uz cilni Device → Time.
2
Izvēlieties ierīci.
3
Izvēlieties Clock Set un sinhronizējiet ierīces un servera laiku.
•• Device Name: ievadiet ierīces nosaukumu.
•• Device Group: lai norādītu grupu, izvēlieties
.
•• Location: ievadiet ierīces pašreizējo atrašanās vietu.
――Tīkla grafika darbības laikā nospiežot tālvadības pults pogu INFO, tiek parādīti šī grafika dati.
Pārbaudiet, vai ir izvēlēta pareizā ierīce, datos apskatot ierīces ID.
8
Lai pārbaudītu, vai ierīce ir reģistrēta, atlasiet izvēlni All.
•• Pirmo reizi veidojot savienojumu ar serveri, izstrādājumā tiek iestatīts laiks, izmantojot tā reģiona
vidējo laiku pēc Griničas meridiāna (GMT), kurā atrodas serveris.
•• Izstrādājumā pieejamo laiku var mainīt (atšķirīgi no servera laika), kā parādīts 3. darbības aprakstā.
•• Izslēdzot izstrādājumu un pēc tam atkārtoti ieslēdzot, izstrādājumā tiks atjaunots laika iestatījums,
izmantojot pēdējo laiku, kas tika iestatīts no servera.
――Plašāku informāciju par laika pārvaldību (piemēram, laika plānošanu, brīvdienām) skatiet <MagicInfo
Premium servera lietotāja rokasgrāmatā>.
200
MagicInfo Premium S
2
Izvēlieties Network schedule izvēlnē MagicInfo Premium S Player.
MagicInfo Premium S Player
T Contents Home MagicInfo Premium S ENTER E
MENUm :
Support
――Lai palaistu MagicInfo Premium S, izvēlieties MagicInfo Premium S režīmam Play Mode sadaļā
System.
――Nospiediet tālvadības pults pogu MagicInfo Lite/S.
Network schedule
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Izvēlnes MagicInfo Premium S ekrānā varat redzēt, vai ir izveidots savienojums ar serveri
(apstiprinājums). Lai redzētu, vai ir izveidots savienojums ar serveri, kad darbojas Network schedule,
nospiediet tālvadības pults pogu INFO.
1
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Izvēlieties MagicInfo Premium S Player izvēlnē MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
201
Local schedule
Atveriet Local Schedule Manager → noklikšķiniet uz Create, lai izveidotu grafiku → atlasiet grafiku, kas jāpalaiž → Run
1
MagicInfo Premium S Player
Izvēlnes MagicInfo Premium S Player ekrānā atlasiet Local schedule.
Palaidiet grafikus, kas izveidoti izvēlnē Local Schedule Manager.
Network schedule
――Šī izvēlne ir atspējota, ja iepriekš sadaļā Local Schedule Manager nav palaists neviens grafiks.
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Template Player
Atveriet Template Manager → noklikšķiniet uz Create, lai izveidotu veidni → atlasiet veidni, kas jāpalaiž → Run
1
MagicInfo Premium S Player
Izvēlnes MagicInfo Premium S Player ekrānā atlasiet Template Player.
Palaidiet veidnes, kas izveidotas izvēlnē Template Manager.
Network schedule
――Šī izvēlne ir atspējota, ja iepriekš sadaļā Local Schedule Manager nav palaists neviens grafiks.
Local schedule
Template Player
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
202
――Lai iespējotu un lietotu šo opciju, vismaz viens satura fails ir jāsaglabā atmiņā Internal Memory. Satura fails nedrīkst būt
Internal Auto Play
mūzikas vai teksta fails.
1
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Izvēlnes MagicInfo Premium S Player ekrānā atlasiet Internal Auto Play.
•• Alfabētiskā secībā demonstrējiet saturu, kas tika kopēts uz atmiņu Internal Memory.
――Ja dalītā mape ir pieejama atmiņā Internal Memory, dalītajā mapē esošie grafiki tiks palaisti pēc opcijas Internal Auto
Local schedule
Play izpildes.
――Ja dalītā mape nav pieejama atmiņā Internal Memory, satura faili, kas ir pieejami atmiņā Internal Memory, tiks
Template Player
Close
Internal Auto Play
demonstrēti alfabētiskā secībā pēc opcijas Internal Auto Play izpildes.
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――Lai iespējotu un lietotu šo opciju, vismaz viens satura fails ir jāsaglabā USB ierīces mapē MagicInfoSlide. Satura fails nedrīkst
USB Device Auto Play
būt mūzikas vai teksta fails.
――Pārliecinieties, vai ir ievietota USB ierīce. USB ierīcē izveidojiet mapi ar nosaukumu MagicInfoSlide un ievietojiet saturu šajā
MagicInfo Premium S Player
mapē.
Network schedule
1
Local schedule
Template Player
Izvēlnes MagicInfo Premium S Player ekrānā atlasiet USB Device Auto Play.
•• USB ierīces mapē MagicInfoSlide esošais saturs tiks demonstrēts alfabētiskā secībā.
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• Ja USB atmiņa ir pievienota un darbojas Network schedule, Local schedule vai Internal Auto Play, automātiski tiks
palaista funkcija USB Device Auto Play.
――Ja dalītā mape ir pieejama USB atmiņā, dalītajā mapē esošie grafiki tiks palaisti pēc opcijas USB Device Auto Play
izpildes.
――Ja dalītā mape nav pieejama USB atmiņas ierīcē, satura faili, kas atrodas USB atmiņas ierīces mapē MagicInfoSlide, tiks
Return
palaisti alfabētiskā secībā pēc opcijas USB Device Auto Play izpildes.
203
2
Local Schedule Manager
Izvēlieties Create ekrānā Local Schedule Manager.
Konfigurējiet iestatījumus, lai demonstrētu saturu no Local schedule.
Local Schedule Manager
Varat arī izvēlēties un demonstrēt saturu no iekšējās vai USB atmiņas atbilstoši pielāgotajai demonstrēšanas
secībai.
Storage
Internal Memory
1
Edit
No Playing Schedule
Local schedule reģistrēšana
Create
Delete
Run
Izvēlnes MagicInfo Premium S ekrānā atlasiet Local Schedule Manager.
Info
Copy
MagicInfo Premium S
Close
MagicInfo Premium S Player
Return
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
3
Lai iestatītu satura demonstrēšanas laiku, izvēlieties Time.
Settings
Create
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
T
C
00
:
00
~
00
:
00
No Item
Return
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Save
Cancel
Return
-- Var izveidot maksimums 24 grafikus.
-- Ja tiek izveidots vairāk nekā viens grafiks, katram grafikam ir jābūt atšķirīgam sākuma laikam.
(Nepareiza iestatījuma piemērs: 00:00 - 00:00 / 00:00 - 23:00)
-- Ja ir pieejami vairāki grafiki, demonstrēšana tiek sākta no grafika, kurš atrodas saraksta apakšdaļā.
204
4
Lai norādītu demonstrējamo saturu, izvēlieties Content.
5
Izvēlieties Duration.
Content
USB
Internal Memory
Lokālais grafiks
Veidne
Direction
Content
Mape1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Up
Cancel
Down
Deselect
Save
Duration
Cancel
Return
Return
-- Var izvēlēties maksimums 99 satura failus.
Norādiet secību un ilgumu satura failu atskaņošanai.
•• Atskaņošanas secības maiņa
Izvēlieties satura failu un mainiet secību, izmantojot pogu Up vai Down.
•• Duration
Iestatiet satura atskaņošanas ilgumu.
-- Videoklipiem nevar norādīt Duration.
-- Duration jābūt vismaz 5 sekundes.
Lai saglabātu iestatījumus, nospiediet Save.
205
6
Izvēlieties Save. Izvēlieties atmiņas vietu, kur vēlaties saglabāt saturu.
――Jābūt reģistrētam vismaz vienam grafikam Local schedule.
Create
Time
--:-- ~ --:--
Content
Izmaiņu veikšana grafikā Local schedule
1
Delete
Izvēlnes MagicInfo Premium S ekrānā atlasiet Local Schedule Manager.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Premium S
ave
Where do you want to save?
Tim
MagicInfo Premium S Player
Con
USB
Internal
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Cancel
ancel
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
Settings
Return
7
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Pārbaudiet, vai grafiks ir pievienots izvēlnei Local Schedule Manager.
Return
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
2
Izvēlieties lokālo grafiku, kuru rediģēsit, un pēc tam izvēlieties pogu Edit.
Edit
Local Schedule Manager
Delete
2012.01.01_1834.lsch
Internal Memory
Storage
All schedules
Run
No Playing Schedule
Info
Create
Edit
Delete
Copy
All schedules
Close
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Return
Close
Return
206
3
Mainiet lokālā grafika datus. Pēc tam izvēlieties Save.
――Jābūt reģistrētam vismaz vienam grafikam Local schedule.
Edit
Time
Content
00:00 ~ 00:00
Grafika Local schedule dzēšana
――Ja nokopētais lokālais grafiks tiek izdzēsts, šajā grafikā esošie satura faili (izņemot veidņu failus) arī
tiek dzēsti.
Delete
Menu1.jpg Menu2
1
Time
--:-- ~ --:--
Save
Content
No Items
Cancel
Izvēlnes MagicInfo Premium S ekrānā atlasiet Local Schedule Manager.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
Return
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Izvēlieties lokālo grafiku, kurš jādzēš, un pēc tam izvēlieties pogu Delete.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
207
Grafika Local schedule palaišana
Grafika Local schedule apturēšana
――Jābūt reģistrētam vismaz vienam grafikam Local schedule.
――Šī opcija ir pieejama tikai grafika darbības laikā.
1
Izvēlnes MagicInfo Premium S ekrānā atlasiet Local Schedule Manager.
Izvēloties opciju Stop, darbības režīma iestatījums tiks mainīts no Local schedule uz Network
schedule.
1
MagicInfo Premium S
Izvēlnes MagicInfo Premium S ekrānā atlasiet Local Schedule Manager.
MagicInfo Premium S Player
MagicInfo Premium S
Local Schedule Manager
MagicInfo Premium S Player
Template Player
Local Schedule Manager
Close
Content manager
Template Player
Settings
Close
Content manager
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Settings
Return
2
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Izvēlieties lokālo grafiku, kas jāpalaiž. Pēc tam izvēlieties Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Izvēlieties Stop.
Create
Local Schedule Manager
Edit
Delete
Storage
Internal Memory
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
Create
Edit
Delete
Info
Copy
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Info
Close
Copy
Return
Close
Return
208
Grafika Local schedule datu apskate
1
3
Tiek parādīti grafika dati.
Izvēlnes MagicInfo Premium S ekrānā atlasiet Local Schedule Manager.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Premium S
00:00 ~ 00:00, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Close
Template Player
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Izvēlieties lokālo grafiku, kura datus skatīsit, un pēc tam izvēlieties pogu Info.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
209
Grafika Local schedule kopēšana
1
Izvēlnes MagicInfo Premium S ekrānā atlasiet Local Schedule Manager.
•• Internal Memory → USB: nokopētā grafika satura faili (izņemot veidnes) tiek saglabāti USB
atmiņas ierīces lokālo grafiku mapes apakšmapē. Šai apakšmapei tiek piešķirts grafika nosaukums. Ja
nokopētā grafika satura fails satur veidnes failu, satura fails tiek saglabāts USB atmiņas ierīces veidņu
mapes apakšmapē. Šai apakšmapei tiek piešķirts veidnes nosaukums.
3
MagicInfo Premium S
Izvēlieties vietējo grafiku failus un nospiediet Copy.
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
Template Player
No Playing Schedule
Close
Content manager
Edit
Delete
Settings
All schedules
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
2012.01.01_1834.lsch
Info
Close
Izvēlieties krātuves ierīci, kur saglabāt lokālā grafika failus, kas ir jākopē.
Internal Memory
Internal Memory
Return
4
Local Schedule Manager
Storage
Run
Copy
Return
2
Create
Create
Tiek atvērts jauns logs, un jums tiek uzdots jautājums, vai vēlaties kopēt failus Internal Memory vai
USB atmiņas ierīcē. Lai kopētu failus, izvēlieties Yes.
Edit
No Pl
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• USB → Internal Memory: nokopētā grafika satura faili (izņemot veidnes) tiek saglabāti atmiņas
Internal Memory lokālo grafiku mapes apakšmapē. Šai apakšmapei tiek piešķirts grafika nosaukums.
Ja nokopētā grafika satura fails satur veidnes failu, satura fails tiek saglabāts atmiņas Internal
Memory veidņu mapes apakšmapē. Šai apakšmapei tiek piešķirts veidnes nosaukums.
210
2
Template Manager
Izvēlieties Create ekrānā Template Manager.
Template Manager
Veidnes reģistrācija
1
Storage
Izvēlnes MagicInfo Premium S ekrānā atlasiet Template Manager.
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
MagicInfo Premium S
Delete
Play
MagicInfo Premium S Player
Preview
Local Schedule Manager
Close
Template Manager
Close
Content manager
Return
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
3
Return
Izvēlieties veidni režīmā Landscape vai Portrait.
Create
Select a template.
Landscape
Portrait
Next
Cancel
211
4
Pēc izvēles kārtojiet veidni, ievietojot tekstu, videoklipu, fotoattēlu vai PDF failus.
Message
Message
Create
Select the position and the background.
Use background image
Preview
Message
None
Scroll
None
Alignment
Centre
Colour
White
Previous
Next
Cancel
-- Lai ielādētu failu vai manuāli ievadītu tekstu, izvēlieties Text input.
OK
Cancel
Return
•• Message: Izvēlieties ziņojuma ievades režīmu.
-- None: izvēlieties šo režīmu, ja nav jāievada ziņojums.
-- From File: izvēlieties .txt failu.
-- User Input: ievadiet ziņojumu, izmantojot virtuālo tastatūru. Ziņojumā var būt līdz
27 rakstzīmēm.
•• Scroll: izvēlieties ziņojuma ritināšanas virzienu.
-- None / Left to Right / Right to Left / Top to Bottom / Bottom to Top
•• Alignment: izvēlieties ziņojuma līdzinājuma režīmu.
-- Left / Centre / Right
•• Colour: izvēlieties ziņojuma teksta krāsu.
-- White / Black / Red / Orange / Yellow / Light Green / Green / Cyan Blue / Blue /
Light Blue / Apricot / Violet / Magenta / Dark Brown / Light Grey / Dark Grey
212
5
Content
Content
Create
Type
None
Content
No Items
Size
Select sound or background music.
Fit to screen
Source
PC
Select sound or background music.
Background Music
Preview
Previous
OK
Cancel
Next
Return
Cancel
•• Type: izvēlieties faila veidu, ko izmantot veidnes izveidē.
-- None / PIP / Videos / Image / Flash / Office / PDF
•• Content: izvēlieties atmiņā Internal Memory vai USB ierīcē saglabātu failu.
•• Size: norādiet ekrāna lielumu, kad satura fails tiek parādīts veidnes lapā.
-- Fit to screen / Lock Aspect Ratio
•• Source: šī opcija ir iespējota, ja opcija Type ir iestatīta uz PIP.
-- Component / AV / PC / DVI / HDMI
――Veidnē var būt ne vairāk par diviem Videos failiem.
――Veidnē var būt tikai viens PIP fails.
•• Ja tiek piešķirti divi Videos faili, izvēlieties failu ar skaņu, kuru lietot.
-- Ja kādā no video failiem ir PIP saturs, varat izvēlēties PIP satura skaņu.
•• Ja ir atlasīts Flash fails, nav iespējams aktivizēt skaņas izvadi no cita faila vai fona mūzikas (5. darbība
tiek izlaista).
•• Iespējojot Background Music, skaņas iestatījumu funkcija failā netiek atbalstīta.
(Ja ir atlasīts PIP fails, varat atlasīt tikai vienu Videos failu.)
――Vienā un tajā pašā veidnē nevar būt gan Office fails, gan PDF fails.
――Veidnē nevar būt vairāk par vienu Flash failu.
213
6
Norādiet krātuvi (Storage) un izmainiet Template Name. Izvēlieties OK.
Create
Content manager
Satura kopēšana
Save the template and finish.
1
Internal
Storage
Template Name
20130101_2222
Izvēlnes MagicInfo Premium S ekrānā atlasiet Content manager.
Preview
Previous
OK
Cancel
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Content manager
Close
Settings
7
Pārbaudiet, vai veidne ir pievienota ekrānā Template Manager.
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Template Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
All schedules
Delete
20130101_2222.stmp
Run
Preview
Close
Return
214
2
Satura dzēšana
Izvēlieties kopējamo saturu.
1
Content manager
Internal Memory
USB
Deployed Folders
Deployed Folders
Izvēlnes MagicInfo Premium S ekrānā atlasiet Content manager.
MagicInfo Premium S
Menu1.jpg
MagicInfo Premium S Player
Menu2.jpg
Local Schedule Manager
Template Manager
Copy
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Settings
Close
Return
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• Ja tiek izvēlēts atmiņā Internal Memory esošs saturs: Varat kopēt atmiņā Internal Memory esošu
saturu uz USB atmiņu.
•• Ja tiek izvēlēts atmiņā USB esošs saturs: Varat kopēt atmiņā USB esošu saturu uz Internal
Memory.
――Ja vienlaicīgi izvēlēsities Internal Memory un USB atmiņā esošu saturu, kopēšana tiks
Return
2
Izvēlieties dzēšamo saturu. Pēc tam izvēlieties Delete.
•• Atmiņā Internal Memory un USB atmiņā esošu saturu var izdzēst vienlaicīgi.
atspējota.
――Ja atmiņā Internal Memory / USB atmiņā ir satura vai grafiku mapes, kas iedalītas no MagicInfo
Author/Schedule uz USB atmiņas ierīci, virs atmiņas Internal Memory / USB atmiņas ir
redzams uzraksts Deployed Folders.
――Ja dalītā mape tiek kopēta USB atmiņā, kurā jau atrodas dalītā mape, satura un grafiku mapes
jau esošajā dalītajā mapē tiek izdzēstas pirms jaunās mapes kopēšanas.
3
Content manager
Internal Memory
USB
Deployed Folders
Deployed Folders
Menu3.jpg
Menu1.jpg
Menu4.jpg
Menu2.jpg
Pēc tam izvēlieties Copy.
Copy
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
215
Settings
Server Network Settings
Lai palaistu MagicInfo Premium S, izveidojiet savienojumu ar tīklu.
Settings
Server
Server Network Settings
Ievadiet MagicInfo Premium S servera iestatījumus.
Default content duration
Content Ratio
Copy Deployed Folders
Image Effect
Manual
Close
Random
Default content
None
Content Layout
Landscape
Schedule Name
YYYYMMDD
•• Ja iespējosit opciju SSL, serveris izmantos https, un datu pārsūtīšana tiks šifrēta.
――Ievadiet servera IP adresi un porta numuru. Kā porta numuru izmantojiet 7001. (Ja, izmantojot porta
numuru 7001, nevar izveidot savienojumu ar serveri, sazinieties ar sava servera administratoru, lai
uzzinātu pareizu porta numuru, un pēc tam to nomainiet.)
FTP Mode
Norādiet FTP darbības režīmu.
Return
•• Active / Passive
Default Storage
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Norādiet vietu, kur vēlaties saglabāt saturu, kas lejupielādēts no servera.
•• Internal Memory: saglabājiet saturu izstrādājuma iekšējā atmiņā.
•• USB: saglabājiet saturu USB atmiņā.
――Ja opcija Network schedule darbojas, kad USB atmiņa nav pievienota, tiek palaists noklusējuma
saturs.
216
Default content duration
Content Layout
Norādiet satura atskaņošanas ilgumu.
Pārslēdziet satura demonstrēšanas orientāciju uz režīmu Landscape vai Portrait.
•• Image Viewer Time, Template Display Duration, Doc viewing time,
PPT Viewer Time, PDF Viewing time, Flash Viewing time
――Ilgumam jābūt vismaz 5 sekundes.
•• Landscape / Portrait
――Ja Content Layout iestatījums ir Portrait skats, VP8 video kodeks netiek atbalstīts.
Content Ratio
Norādiet displeja izmēru attiecību pēc veida, kad tiek atskaņots saturs.
•• Image ratio, Doc Ratio, PPT Ratio, PDF Ratio, Video Ratio
-- Original: parādiet saturu sākotnējā lielumā.
-- Full Screen: parādiet saturu pilnekrāna formātā.
Copy Deployed Folders
Izvēlieties, vai saturs ir automātiski jākopē no USB atmiņas ierīces uz atmiņu
Internal Memory, kad USB atmiņas ierīce tiek pievienota ierīcei pēc satura
iedalīšanas no MagicInfo Author/Schedule uz USB atmiņas ierīci.
•• Manual / Auto
Image Effect
Schedule Name
Veidojot vietējo grafiku, izvēlieties grafika nosaukuma formātu.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safely Remove USB Device
Droši atvieno USB atmiņu
Delete all content
Izdzēsiet visus atmiņā Internal Memory esošos failus.
Reset Settings
Atiestatiet visas sadaļā Settings esošās vērtības uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
konfigurē attēlu pārejas efektus.
•• Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Random, None
Default content
Norādiet saturu, kas jāatskaņo pēc noklusējuma, kad tiek palaista programmatūra
MagicInfo Premium S.
•• Iestatījumam Default content tiek nodrošināts saturs līdz pat 20 MB.
217
Kad tiek palaists saturs
Palaistā satura datu apskate
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Nospiediet tālvadības pults pogu INFO.
•• Software Version: parāda ierīces programmatūras versiju.
•• Device Name: parāda servera atpazītās ierīces nosaukumu.
•• Device ID: parāda ierīces sākotnējo identifikācijas numuru.
•• Mode: parāda pašreizējo operētājsistēmu.
(Network schedule, Local schedule, Template Player, Internal Auto Play vai USB Device
Auto Play) programmatūrā MagicInfo Premium S Player
•• Server: parāda servera savienojuma statusus (Connected, Disconnected vai Not approved).
•• USB: parāda USB ierīces savienojuma statusu.
•• Schedule download: parāda tīkla grafika lejupielādes progresu no servera.
Cancel
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
218
Satura iestatījumu maiņa demonstrēšanas laikā
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safely Remove USB Device
Nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS.
Satura atskaņošanas laikā varat mainīt Picture Mode vai Sound Mode iestatījumus vai droši noņemt USB ierīci
(Safely Remove USB Device), nospiežot tālvadības pults pogu TOOLS.
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Pielāgo ekrāna iestatījumus atbilstoši šobrīd demonstrētajam saturam
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Pielāgo audio iestatījumus atbilstoši šobrīd atskaņotajam saturam
•• PIP (Off / On)
aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju PIP.
•• Background Music (Off / On)
Aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju Background Music.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Iestatiet atmiņā Internal Memory saglabātos mūzikas failus kā Background Music.
――Lai iespējotu Background Music Setting, vismaz vienam MP3 failam ir jābūt saglabātam atmiņā Internal Memory.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Safely Remove USB Device
Droši atvieno USB atmiņu
219
13. nodaļa
MagicInfo Videowall S
-- Lai palaistu MagicInfo Videowall S,
izvēlieties MagicInfo Videowall S
režīmam Play Mode sadaļā System.
Lai lietotu MagicInfo Videowall S, ir jāiegādājas licence.
Lai lejupielādētu programmatūru, dodieties uz Samsung sākumlapu http://www.samsunglfd.com.
Lai iegādātos licenci, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.
Ar MagicInfo Videowall S Player saderīgi failu formāti
Izlasiet pirms MagicInfo Videowall S Player lietošanas
MagicInfo Videowall S var konfigurēt un vadīt satura failus, tikai izmantojot VideoWall Console.
•• Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet VideoWall Console lietotāja rokasgrāmatu.
•• Lai tiktu parādīts izvēlnes atlases logs, nospiediet tālvadības pults pogu RETURN.
――Lai iegūtu papildinformāciju par atbalstītajiem kodekiem, skatiet 171. lpp.
220
Video
Attēls
•• 3D video netiek atbalstīts.
•• Saderīgais attēlu failu formāts: Jpeg, bmp, png
•• Saturs ar izšķirtspēju, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā norādīto
izšķirtspēju, netiek atbalstīts.
•• Atbalstītā maksimālā izšķirtspēja: 15.360 x 8.640
-- Augstākas izšķirtspējas attēla parādīšanai uz ekrāna var būt
nepieciešams ilgāks laiks.
•• Video saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas ātrumu, kas pārsniedz
iepriekšminētajā tabulā norādīto ātrumu, demonstrēšanas laikā var radīt
saraustītu attēlu.
•• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks demonstrēts pareizi, ja saturā vai
konteinerā būs kāda kļūda.
•• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
•• Atbalsta līdz pat H.264, līmenis 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 un AVCHD netiek atbalstīti.
•• Visiem video kodekiem, izņemot MVC, VP8, VP6:
-- Zem 1280x720: maks. 60 kadri
-- Virs 1280x720: maks. 30 kadri
•• GMC 2 vai jaunāks netiek atbalstīts.
•• Atbalsta tikai BD MVC Spec.
•• Daži kodeki, iespējams, netiek atbalstīti divkāršās demonstrēšanas režīmā,
kad vienlaikus tiek demonstrēti divi video faili, un portreta demonstrēšanas
režīmā.
221
Ierobežojumi
•• Viens klients var demonstrēt tikai vienu video (Videos) failu.
――Videosienas displejos var demonstrēt dažāda satura failus.
Vienā videosienas displejā nevar demonstrēt divus video (Videos) failus.
Pieejams
Pieejams
Nav pieejama
222
MagicInfo Videowall S
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Videowall S →
ENTERE → RETURN
――Lai palaistu MagicInfo Videowall S, izvēlieties MagicInfo Videowall S režīmam
Play Mode sadaļā System.
――Nospiediet tālvadības pults pogu MagicInfo Lite/S.
Settings
Default Storage
Norādiet vietu, kur vēlaties saglabāt saturu, kas lejupielādēts no servera.
•• Internal Memory: saglabājiet saturu izstrādājuma iekšējā atmiņā.
•• External: saglabājiet saturu USB atmiņā.
Default content
Konfigurējiet iestatījumus saturam, kas tiks atskaņots pēc noklusējuma.
Content Layout
Pārslēdziet satura demonstrēšanas orientāciju uz režīmu Landscape vai Portrait.
Settings
Default Storage
Internal Memory
Default content
None
Content Layout
Landscape
Port
51001
•• Landscape / Portrait
――Ja Content Layout iestatījums ir Portrait skats, VP8 video kodeks netiek atbalstīts.
Port
Close
Safely Remove USB Device
Skatiet servera porta numuru. Kā porta numuru izmantojiet 51001.
•• Ja, izmantojot porta numuru 51001, nevar izveidot savienojumu ar serveri, sazinieties ar sava servera administratoru, lai
uzzinātu pareizu porta numuru, un pēc tam to nomainiet.
Reset
Safely Remove USB Device
Return
Droši atvieno USB atmiņu
Reset
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Atiestatiet visas sadaļā Settings esošās vērtības uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
223
Kad tiek palaists saturs
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
USB
: Connected
Nospiediet tālvadības pults pogu INFO.
•• Software Version: parāda ierīces programmatūras versiju.
•• Device Name: parāda servera atpazītās ierīces nosaukumu.
•• Device ID: parāda ierīces sākotnējo identifikācijas numuru.
•• USB: parāda USB ierīces savienojuma statusu.
Cancel
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
224
14. nodaļa
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu apkalpošanas centru
Pirms sazināties ar Samsung klientu
apkalpošanas centru, veiciet sekojošo
izstrādājuma pārbaudi. Ja problēmu
neizdodas novērst, sazinieties ar Samsung
klientu apkalpošanas centru.
Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs, pārbaudiet
datora sistēmu, video kontrolleri un kabeli.
Izstrādājuma pārbaude
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Ja ekrāns ir tukšs un strāvas LED indikators mirgo arī tad, kad izstrādājums ir pareizi pievienots datoram, veiciet izstrādājuma pārbaudi.
1
Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2
Atvienojiet no izstrādājuma visus kabeļus.
3
Ieslēdziet izstrādājumu.
4
Ja tiek parādīts paziņojums No Signal, izstrādājums darbojas normāli.
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Ja tiek izvēlēts režīms, kas pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju, īsu brīdi tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode
(skatiet sadaļu par atbalstītajām izšķirtspējām).
225
Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru un pārliecinieties, ka tas ir rūpīgi
pievienots.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI
vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir redzami tukši
laukumi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo problēmu,
pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru, atjauniniet
grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu, sazinieties ar
grafiskās kartes vai datora ražotāju.)
Izvēlnē Source tiek rādīts PC, kad dators nav pievienots.
PC izvēlnē Source tiek rādīts vienmēr neatkarīgi no tā, vai ir izveidots savienojums ar datoru.
Ekrāna problēma
Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal (skatiet sadaļu
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabelis
"Datora pievienošana").
Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
Šis ziņojums tiek attēlots, kad no grafiskās kartes saņemtais signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo
izšķirtspēju un frekvenci.
Skatiet Standarta signāla režīma tabulu un iestatiet izstrādājuma specifikācijām atbilstošo maksimālo
izšķirtspēju un frekvenci.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu
226
Ekrāna problēma
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Pielāgojiet opcijas Coarse un Fine.
Atvienojiet piederumus (video paplašinājuma kabeli, u.c.) un mēģiniet vēlreiz.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.
Ekrāns izskatās nestabils un trīc.
Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Pārbaudiet, vai datora un grafiskās kartes izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu
saderīgu iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet ekrāna iestatījumus, kas atrodami
izstrādājuma izvēlnes sadaļās Papildus informācija un Standarta signāla režīma tabula.
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast.
Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.
Dodieties uz sadaļu Picture un pielāgojiet opcijas Colour Space iestatījumus.
Baltā krāsa neizskatās balta.
Dodieties uz sadaļu Picture un pielāgojiet opcijas White Balance iestatījumus.
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo
ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Izstrādājums tiek automātiski izslēgts.
Atveriet System un pārliecinieties, vai Sleep Timer iestatījums ir Off.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Ja izstrādājumam ir pievienots dators, pārbaudiet datora energopadeves statusu.
Pārliecieties, vai strāvas kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un strāvas kontaktligzdai.
Ja netiek noteikts signāls no pievienotās ierīces, izstrādājums automātiski izslēdzas pēc 10–15 minūtēm.
Izstrādājuma attēla kvalitāte atšķiras no kvalitātes izplatītāja
veikalā, kur tas tika iegādāts.
Izmantojiet HDMI kabeli, lai iegūtu augstas izšķirtspējas (HD) attēla kvalitāti.
227
Ekrāna problēma
Ekrānā rādījums neizskatās normāli.
Kodēts video saturs ainās, kurās tiek attēloti objekti ātrā kustībā, piemēram, sporta notikumi vai spraiga
sižeta video, var likt displejam izskatīties bojātam.
Zems signāla līmenis vai zema attēla kvalitāte var likt displejam izskatīties bojātam.
Tas nenozīmē, ka izstrādājums ir bojāts.
Viena metra attālumā esošs mobilais tālrunis analogajos un digitālajos izstrādājumos var radīt statisku
attēlu.
Spilgtums un krāsa neizskatās pareizi.
Atveriet Picture un pielāgojiet ekrāna iestatījumus, piemēram, Picture Mode, Colour, Brightness un
Sharpness.
――Plašāku informāciju par izvēlni Picture skatiet 93. lpp.
Dodieties uz sadaļu System un pielāgojiet opcijas Energy Saving iestatījumus.
――Plašāku informāciju par izvēlni System skatiet 129. lpp.
Atjaunojiet ekrāna noklusējuma iestatījumus.
――Plašāku informāciju par izvēlni Reset Picture skatiet 108. lpp.
Ekrāna malās ir redzamas raustītas līnijas.
Ja funkcijas Picture Size iestatījums ir Screen Fit, mainiet šo iestatījumu uz 16:9.
Ekrānā tiek rādītas līnijas (sarkanas, zaļas vai zilas).
Šīs līnijas tiek parādītas, ja radies monitora funkcijas DATA SOURCE DRIVER IC defekts.
Sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, lai novērstu šo problēmu.
Attēls izskatās nestabils un pēc tam sastingst.
Ekrāns var sastingt, ja netiek izmantota ieteicamā izšķirtspēja vai signāls nav stabils. Lai novērstu šo
problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz ieteikto izšķirtspēju.
Ekrānu nevar parādīt pilnekrāna režīmā.
Mērogots SD (4:3) satura fails var radīt melnas joslas abās HD kanāla ekrāna pusēs.
Video, kura izmēru attiecība atšķiras no izstrādājuma, var radīt melnas joslas ekrāna augšā un apakšā.
Izstrādājumā vai avota ierīcē mainiet ekrāna izmēra iestatījumu uz pilnekrāna režīmu.
228
Skaņas problēma
Nav skaņas.
Pārbaudiet audio kabeļa savienojumu vai pielāgojiet skaļumu.
Pārbaudiet skaļumu.
Skaļuma līmenis ir pārāk zems.
Noregulējiet skaļumu.
Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems, noregulējiet
skaļuma līmeni datora skaņas kartē vai programmatūrā.
Video ir pieejams, bet nav skaņas.
Ja HDMI kabelis ir pievienots, pārbaudiet audio izvades iestatījumus datorā.
Atveriet Sound un mainiet iestatījumu Speaker Select uz Internal.
Ja tiek izmantota avota ierīce
•• Pārliecinieties, vai audio kabelis ir pareizi pievienots izstrādājuma audio ievades portam.
•• Pārbaudiet avota ierīces audio izvades iestatījumus.
(Piemēram, ja monitoram ir pievienots HDMI kabelis, kabeļtelevīzijas uztvērēja audio iestatījumu,
iespējams, arī ir jāmaina uz HDMI.)
Ja tiek izmantots DVI-HDMI kabelis, ir nepieciešams atsevišķs audio kabelis.
Ja izstrādājumam ir austiņu pieslēgvieta, pārliecinieties, vai tai nav pievienota neviena ierīce.
Vēlreiz pievienojiet strāvas kabeli ierīcei un pēc tam atsāknējiet ierīci.
Skaļruņi atskaņo statisku skaņu.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu. Pārliecinieties, vai video kabelis nav pievienots audio ievades portam.
Pēc kabeļa pievienošanas pārbaudiet signāla stiprumu.
Zems signāla līmenis var izraisīt skaņas traucējumus.
229
Skaņas problēma
Kad skaļums ir izslēgts, skaņa tomēr ir dzirdama.
Ja funkcijas Speaker Select iestatījums ir External, skaļuma poga un skaņas izslēgšanas funkcija ir
atspējota.
Pielāgojiet ārējo skaļruņu skaļumu.
Galveno skaļruņu audio iestatījumi atšķiras no izstrādājuma iekšējiem skaļruņu iestatījumiem.
Skaļuma maiņa vai skaņas izslēgšana izstrādājumā neietekmē ārējo pastiprinātāju (dekoderi).
Skaņa no monitora nemainās, kad tiek mainīts iestatījums
Sound Mode.
Galveno skaļruņu audio iestatījumi atšķiras no izstrādājuma iekšējiem skaļruņu iestatījumiem.
Skaļruņi atskaņo atbalsi.
Atšķirīgi atkodēšanas ātrumi starp izstrādājuma skaļruņiem un ārējiem skaļruņiem var radīt atbalsi.
Avota ierīces audio iestatījumi neietekmē izstrādājuma iekšējā skaļruņa iestatījumus.
Šādā gadījumā iestatiet funkciju Speaker Select uz External.
Tālvadības pults problēma
Tālvadības pults nedarbojas.
Pārliecinieties, ka baterijas atrodas pareizajā vietā (+/-).
Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.
Pārbaudiet, vai nav radusies strāvas padeves kļūda.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Pārliecinieties, vai tuvumā nav ieslēgts speciālais apgaismojums vai neona izkārtnes.
Skaņas ierīces problēma
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.
230
Intel® WiDi savienojuma problēmas
Nevar izveidot WiDi savienojumu.
Klēpjdatoru ieteicams izmantot ne vairāk kā 3 m attālumā no izstrādājuma.
Vidē, kurā ir pieejami vairāki maršrutētāji, piemēram, birojā, var rasties savienojuma izveides kļūdas vai
bojāts ekrāna attēls. WiDi tehnoloģija tiek izmantota, lai veiktu reāllaika straumēšanu, tāpēc elektrisko
traucējumu gadījumā signāls var tikt bojāts.
Pārbaudiet, vai ap izstrādājumu neatrodas iekārtas, kas rada elektriskos traucējumus, un pārvietojiet to
pēc iespējas tālāk no šādas vietas, piemēram, elektropārvades līnijas balsta, mikroviļņu krāsns vai citām
iekārtām, kas rada elektromagnētiskos viļņus.
Opcija WiDi netiek rādīta sarakstā Source pēc sākotnējās
ieslēgšanas.
Ārējā/iebūvētā WiFi moduļa bezvadu savienojuma autorizācija ilgst aptuveni 20 sekundes. Lūdzu,
uzgaidiet.
Ja problēmu neizdodas novērst, to izraisa bojāts bezvadu modulis vai nepareizi savienoti kabeļi starp
moduļiem.
Periodiski parādās bojāts ekrāna attēls.
Iespējams, izstrādājuma darbību ietekmē apkārtējās vides radio signāli. Nenovietojiet starp
izstrādājumu un datoru/klēpjdatoru objektus, kas rada elektriskos traucējumus.
•• Ja izstrādājums atrodas pārāk tuvu klēpjdatoram, WiDi darbība var pasliktināties. Starp šīm ierīcēm
ieteicams uzturēt noteikto attālumu.
•• Mikroviļņu krāsns un putekļsūcējs var radīt WiDi signālam elektriskos traucējumus. Tāpēc
pārtrauciet lietot šīs ierīces WiDi funkcijas izmantošanas laikā.
•• Bojātu ekrāna attēlu var izraisīt elektropārvades līnijas balsts, mikroviļņu krāsns vai jebkura cita
ierīce, kas rada elektromagnētiskos viļņus. Novietojiet šo izstrādājumu pēc iespējas tālāk no
šādām ierīcēm.
Vai es varu atjaunināt programmatūras draiveri WiDi
režīmā?
Ja atjaunināsit vai izdzēsīsit bezvadu/grafiskās programmatūras draiveri, kad WiDi tiek izmantots, lai
nodrošinātu bezvadu savienojumu starp šo izstrādājumu un klēpjdatoru, WiDi adapteris tiks atvienots,
un tas izraisīs sistēmas kļūdu.
Atvienojiet WiDi savienojumu pirms programmatūras draivera atjaunināšanas.
Kad adapteris ir atvienots, programma neatskaņo nekādas
skaņas.
Izejiet no programmas un manuāli pielāgojiet klēpjdatora skaļuma līmeni.
231
Intel® WiDi savienojuma problēmas
Kad maināt WiDi bezvadu LAN iestatījumus, adapteris
īslaicīgi var tikt atvienots vai pārraidīt bojātu signālu.
Nemainiet bezvadu LAN iestatījumus WiDi režīmā.
Ja izstrādājums atrodas pārāk tālu no klēpjdatora,
izstrādājuma demonstrēšanas kvalitāte attiecīgi pasliktinās.
Starp šīm ierīcēm ieteicams uzturēt noteikto attālumu.
Kā piekļūt paplašinātā video funkcijām WiDi režīmā?
Ja izstrādājums atbalsta 1080p HD video, taču klēpjdators neatbalsta, izstrādājumā joprojām var
demonstrēt 1080p HD video. Lai izmantotu paplašinātā video (1080p HD) funkcijas WiDi režīmā,
rīkojieties šādi:
1
Izmantojiet tastatūras taustiņu kombināciju Windows taustiņš + P, lai izvēlētos Extend (Paplašināt).
Tādā veidā tiks ieslēgts paplašinātās darbvirsmas režīms.
2
Mainiet paplašinātās darbvirsmas režīmā ekrāna izšķirtspēju uz 1920 x 1080.
3
Pārvietojiet video atskaņotāju uz paplašinātās darbvirsmas ekrānu.
4
Pirms 1080p video avota satura demonstrēšanas maksimāli palieliniet video atskaņotāja ekrāna
izšķirtspēju.
WiDi režīmā šķiet, ka peles rādītājs pārvietojas lēni.
WiDi signālu apstrāde notiek ar 0,3 sekunžu aizkavi, tāpēc jūs varat pamanīt lēnāku tastatūras un peles
reakciju. Darbības režīmiem, kuriem nepieciešama ātrāka reakcija, piemēram, datora spēlēm, WiDi
savienojuma vietā labāk izmantojiet vadu savienojumu, piemēram, datora/HDMI režīmu.
Vēlos mainīt WiDi ekrāna lielumu.
WiDi režīmā tiek atbalstīts tikai oriģinālais video avota ekrāna lielums.
Kā iegūt WiDi programmatūras draiveri?
Konsultējieties ar savu klēpjdatora ražotāju. No Intel ® mājaslapas lejupielādētais draiveris var
nedarboties pareizi. Lai iegūtu plašāku informāciju par specifikācijām, jaunākajiem programmatūras
draiveriem un citiem ar to saistītiem rīkiem, sazinieties ar sava klēpjdatora ražotāju.
232
Intel® WiDi savienojuma problēmas
Kad es mainu ekrāna izšķirtspēju, ekrānā rodas īslaicīgi
traucējumi.
Ja maināt ekrāna izšķirtspēju WiDi režīmā, ekrānā var rasties īslaicīgi traucējumi.
Nevaru nomainīt izstrādājuma video ekrāna lielumu,
izmantojot WiDi programmu savā klēpjdatorā.
WiDi programmas ekrāna lieluma maiņas izvēlne tiek aktivizēta tikai tad, kad tiek izmantots atsevišķs
ārējais WiDi adapteris.
Izstrādājums nav saderīgs ar šo adapteri.
Esmu atradis pieejamos WiDi adapterus savā klēpjdatorā,
taču nevaru izveidot savienojumu.
WiDi darbību var ievērojami ietekmēt apkārt esošās bezvadu sakaru ierīces. Šī iemesla dēļ laiku pa
laikam var rasties savienojuma izveides kļūda. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz pēc kāda brīža.
Pilna HD (1920 x 1080) video režīmā tiek rādītas neskaidras
rakstzīmes.
WiDi funkcija ir izveidota tā, ka video tiek rādīts ar samazinātu izšķirtspēju. Lai uzlabotu asumu,
sazinieties ar klēpjdatora ražotāju, lai iegūtu jaunāko programmatūras draiveri.
Cita problēma
Izstrādājums smaržo pēc plastmasas.
Tas ir normāli un ar laiku plastmasas aromāts izgaist.
Monitors izskatās sašķiebts.
Noņemiet statīvu no izstrādājuma un pēc tam pievienojiet to no jauna.
Audio un video ir saraustīts.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu un pievienojiet to vēlreiz, ja nepieciešams.
Izmantojot ļoti stingru vai resnu kabeli, var tikt bojāti audio un video faili.
Pārliecinieties, vai kabeļi ir pietiekami elastīgi, lai nodrošinātu to ilgstošu darbību. Ja uzstādāt
izstrādājumu pie sienas, ieteicams izmantot taisnleņķa kabeļus.
Izstrādājuma malās ir mazas daļiņas.
Šīs daļiņas ir daļa no izstrādājuma dizaina. Izstrādājums nav bojāts.
Izvēlne PIP nav pieejama.
Šī izvēlne tiek iespējota vai atspējota atkarībā no režīma Source.
――Plašāku informāciju par izvēlni PIP skatiet 131. lpp.
Mēģinot mainīt datora izšķirtspēju, tiek parādīts paziņojums
"The defined resolution is not supported.".
Paziņojums "The defined resolution is not supported." tiek parādīts, ja ievades avota izšķirtspēja
pārsniedz displeja maksimālo izšķirtspēju.
Lai novērstu šo problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz displeja atbalstītu izšķirtspēju.
233
Cita problēma
HDMI režīmā, kad ir pievienots DVI-HDMI kabelis, skaļruņi
neatskaņo skaņu.
DVI kabeļi nepārraida skaņas datus.
HDMI Black Level nedarbojas pareizi HDMI ierīcē ar YCbCr
izvadi.
Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja avota ierīce, piemēram, DVD atskaņotājs un STB, ir savienota ar
izstrādājumu, izmantojot HDMI (RGB signāla) kabeli.
HDMI režīmā netiek atskaņota skaņa.
Parādītā attēla krāsas var neizskatīties normāli. Video vai skaņa var nebūt pieejama. Tas var notikt, ja
izstrādājumam ir pievienota avota ierīce, kas atbalsta tikai vecāku HDMI standarta versiju.
Lai aktivizētu skaņu, pārliecinieties, vai audio kabelis ir pievienots pareizajai ievades ligzdai.
Ja rodas šādas problēmas, kopā ar HDMI kabeli pievienojiet arī audio kabeli.
Dažas datoru grafikas kartes, iespējams, automātiski neatpazīst HDMI signālus, kas neietver skaņu. Šādā
gadījumā izvēlieties skaņas ievadi manuāli.
IR sensors nedarbojas.
Skaņas ievade
Ekrāna režīms
PC
Automātiski
Datora iestatījumi
DVI PC
Audio ieeja (stereo porti)
Datora iestatījumi
Pārliecinieties, vai, nospiežot tālvadības pults pogu, iedegas sensora indikators.
•• Ja sensora indikators neiedegas, izslēdziet un atkal ieslēdziet izstrādājuma aizmugurē esošo
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.
(Kad ekrāns ir izslēgts, strāvas LED indikators iedegas sarkanā krāsā.)
Ja pēc ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža izslēgšanas un ieslēgšanas sensora indikators vēl arvien
neiedegas, iespējams, ir atvienota iekšējā ligzda.
Sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas centru, lai veiktu izstrādājuma apkopi.
•• Ja ieslēgtais sensora indikators nemirgo sarkanā krāsā, kad tiek nospiesta tālvadības pults poga, IR
sensors, iespējams, ir bojāts.
Sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas centru, lai veiktu izstrādājuma apkopi.
•• Ja ekrānā nav redzamas izmaiņas, kad tiek nospiesta tālvadības pults poga un sensora indikators
mirgo sarkanā krāsā, iespējams, ir bojāta galvenā shēmas plate.
Sazinieties ar tuvāko klientu apkalpošanas centru, lai veiktu izstrādājuma apkopi.
234
Cita problēma
Ja enerģijas taupīšanas režīmā ievades avots ir DisplayPort,
datora displeja iestatījumus nevar saglabāt.
Izvēlieties System → General un iestatiet Max. Power Saving stāvoklī Off. Varat arī vēlreiz konfigurēt
datora displeja izvades iestatījumus. Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
Kad sāknējat datoru ar ievades avota iestatījumu
DisplayPort, BIOS un sāknēšanas ekrāni netiek parādīti.
Sāknējiet datoru, kad ierīce ir ieslēgta vai kad ievades avota iestatījums nav DisplayPort.
235
Jautājumi un atbildes
Jautājums
Kā es varu mainīt frekvenci?
Atbilde
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.
•• Windows XP: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Iestatījumi →
Papildu → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
•• Windows ME/2000: Dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi → Papildu →
Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
Plašāku informāciju par pielāgošanu skatiet
datora vai grafikas kartes rokasgrāmatā.
•• Windows Vista: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt
→ Displeja iestatījumi → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā
Monitora iestatījumi.
•• Windows 7: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs →
Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā
Monitora iestatījumi.
•• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija →
Displejs → Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci
sadaļā Monitora iestatījumi.
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
•• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Iestatījumi un
noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows ME/2000: dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi un noregulējiet
izšķirtspēju.
•• Windows Vista: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt →
Displeja iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs →
Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija →
Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un pielāgojiet izšķirtspēju.
236
Jautājums
Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?
Atbilde
•• Windows XP: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un dizaini →
Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows ME/2000: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Displejs →
Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows Vista: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un
personalizācija → Personalizēt→ Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS
iestatījumus.
•• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un
personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS
iestatījumus.
•• Windows 8: Iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu sadaļā Iestatījumi → Vadības panelis →
Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet
datora BIOS IESTATĪŠANU.
237
15. nodaļa
Specifikācijas
Vispārīgi
1.Izmērs
Modeļa nosaukums
Panelis
2.Displeja laukums
H
V
Izmērs
95 collu klase (94,7 collas / 240 cm)
Displeja laukums
2096,64 mm (H) x 1179,36 mm (V)
Izmēri (P x A x D)
2127,2 x 1210,0 x 45,8 mm
Svars (bez statīva)
60,8 kg
VESA
900 mm x 600 mm
Displeja krāsa
1,07 miljardi (10 bitu tonēšana)
Sinhronizācija
3.
ME95C
Izmēri (PxAxDz)
D
Izšķirtspēja
Horizontālā
frekvence
30 – 81 kHz
Vertikālā
frekvence
56 – 75 Hz
Optimālā
izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimālā
izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
A
P
238
Modeļa nosaukums
ME95C
Maksimālais pikseļu taktētājs
148,5 MHz (analogais, digitālais)
Audio izeja
15 W x 2
Strāvas padeve
Šis izstrādājums izmanto 100 līdz 240 V strāvu.
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs, skatiet izstrādājuma aizmugurējā daļā esošo uzlīmi.
USB
Signāla savienotāji
Vides apsvērumi
2 DOWN
Ievade
Composite/Component(common), PC D-Sub, DVI, HDMI 3ea,
Audio In, RJ45, RS232C In, USB 2ea(Media Player), DP In
Izvade
Audio Out, RS232C Out, DP Out
Darbība
Temperatūra: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Mitrums : 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Mitrums : 5 % – 95 %, nekondensējošs
――Plug & Play
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora
iestatījumus.
Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
――Ņemot vērā šī izstrādājuma ražošanas veidu, panelī apmēram 1 pikselis no miljona var izskatīties gaišāks vai tumšāks.
Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
――Šī ierīce ir A klases ciparierīce.
239
[ Ieteikumi ]- tikai ES
•• Ar šo, Samsung Electronics apstiprina, ka Monitor atbilst pamata prasībām un citiem attiecīgajiem 1999/5/EC direktīvas
nosacījumiem.
•• Oficiālu atbilstības deklarāciju var atrast vietnē http://www.samsung.com, izvēlieties „Atbalsts” > „Atrast” izstrādājuma
atbalstu un ievadiet modeļa nosaukumu.
•• Šo aprīkojumu var darbināt visās ES valstīs.
240
Enerģijas taupīšana
Izstrādājuma enerģijas taupīšanas funkcija samazina strāvas patēriņu, izslēdzot ekrānu un mainot strāvas LED indikatora krāsu, kad izstrādājums netiek izmantots noteiktu
laika periodu. Enerģijas taupīšanas režīmā strāva netiek atslēgta. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli.
Enerģijas taupīšanas režīms darbojas tikai tad, ja izstrādājums ir pievienots datoram, kas aprīkots ar enerģijas taupīšanas funkciju.
Enerģijas
taupīšana
Normāla darbība
Tipiskais
Strāvas padeves
indikators
IESLĒGTS
Enerģijas patēriņš
290 W
Kategorija
400 W
Kategorija
(Izmantojot
PIM)
450 W
MAKS
495 W
Enerģijas
taupīšanas
režīms
Izslēgts
Izslēgts
(Ieslēgšanas/
izslēgšanas poga
izslēgta)
Mirgo
Dzintarkrāsā
IZSLĒGTS
mazāk par 0,5 W
mazāk par
0,5 W
0W
――Redzamais strāvas patēriņa līmenis var atšķirties atkarībā no darbības apstākļiem un iestatījumu maiņas.
――SOG (Sync On Green) netiek atbalstīts.
――Lai samazinātu strāvas patēriņu līdz 0, izslēdziet izstrādājuma aizmugurējā daļā esošo slēdzi un atvienojiet strāvas vadu.
Atvienojiet strāvas kabeli, ja neplānojat lietot izstrādājumu ilgāku laika periodu (brīvdienās utt.).
241
Iepriekš iestatīti laika režīmi
――Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot izšķirtspēju, kas neatbilst
norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
Nomainot CDT izstrādājumu (kas pievienots datoram) pret LCD izstrādājumu, pārbaudiet tā frekvenci. Ja LCD izstrādājums neatbalsta 85 Hz, pirms LCD izstrādājuma
pievienošanas nomainiet vertikālo frekvenci uz 60 Hz, izmantojot CDT izstrādājumu.
Ja no datora tiek pārsūtīt signāls, kas atbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem
standarta signālu režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot
grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
-- Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu
vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz
labajai malai, sauc par horizontālo ciklu.
Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc
par horizontālo frekvenci. Horizontālā
frekvence tiek mērīta kHz vienībās.
-- Vertikālā frekvence
Lai skatītājs varētu redzēt attēlu,
izstrādājums sekundes laikā attēlo vienu
un to pašu attēlu vairākas reizes (līdzīgi kā
luminiscējoša lampa). Biežumu, kādā viens
attēls tiek atkārtoti attēlots sekundes laikā,
sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes
intensitāti. Vertikālā frekvence tiek mērīta
Hz vienībās.
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence
(kHz)
Vertikālā frekvence
(Hz)
Pikseļu pulkstenis
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
242
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence
(kHz)
Vertikālā frekvence
(Hz)
Pikseļu pulkstenis
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
243
16. nodaļa
Pielikums
Sazinies ar SAMSUNG WORLD WIDE
――Ja jums ir jautājums vai ieteikums saistīts ar Samsung produktiem, lūdzu sazinieties ar SAMSUNG klientu apkalpošanas centru.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/us
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800 333 3733
http://www.samsung.com.ar
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
800-SAMSUNG (726-7864)
01 8000 112 112
Bogotá 600 12 72
http://www.samsung.com.br
http://www.samsung.com/cl
http://www.samsung.com/co
243
LATIN AMERICA
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
COSTA RICA
0-800-507-7267
DOMINICA
1-800-751-2676
ECUADOR
1-800-10-7267
EL SALVADOR
800-6225
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
001-800-5077267
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
PANAMA
800-7267
PARAGUAY
009 800 542 0001
http://www.samsung.com.py
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com/pe
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
244
LATIN AMERICA
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
000 405 437 33
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/ve
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
051 331 999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , share cost tariff
http://www.samsung.com/bg
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com/hr
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com/gr
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
245
EUROPE
0180 6 SAMSUNG bzw.
GERMANY
http://www.samsung.com
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf )
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com/gr
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
0 801-172-678*
POLAND
lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
http://www.samsung.com/ro
SERBIA
011 321 6899
http://www.samsung.com/rs
246
EUROPE
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902172678
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
CIS
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
247
CIS
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
ASIA PACIFIC
INDIA
INDONESIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
0800-112-8888 (Toll Free)
(021) 56997777
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
http://www.samsung.com/hk_en (English)
http://www.samsung.com/in
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com/nz
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
http://www.samsung.com/ph
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sg
TAIWAN
0800-32-9999
http://www.samsung.com/tw
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
248
ASIA PACIFIC
VIETNAM
1800 588 889
http://www.samsung.com
ALGERIA
0800 100 100
http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN
8000-4726
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
MENA
JORDAN
0800-22273
06 5777444
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
http://www.samsung.com/Levant (English)
http://www.samsung.com/ae (English)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
MOROCCO
080 100 2255
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
SAUDI ARABIA
920021230
http://www.samsung.com/sa
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
http://www.samsung.com/pk/
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
249
MENA
TUNISIA
80-1000-12
http://www.samsung.com/n_africa
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
BOTSWANA
8007260000
http://www.samsung.com
BURUNDI
200
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095-0077
http://www.samsung.com/africa_fr
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com/africa_fr
DRC
499999
http://www.samsung.com
AFRICA
GHANA
0800-10077
0302-200077
http://www.samsung.com/africa_en
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
08 197 267 864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
http://www.samsung.com
RWANDA
9999
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
http://www.samsung.com
250
AFRICA
SUDAN
1969
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
0211 350370
http://www.samsung.com
251
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
――Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa par
tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:
•• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
•• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav
norādījis.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
•• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu
uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta cita
veida darbība.
•• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
•• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo iespējas,
neizjaucot izstrādājumu.
•• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek
pievienotas papildu ierīces.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
•• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
•• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
•• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
Citi gadījumi
•• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.)
•• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti.
(akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa, vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
――Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds
bojājums, var tikt piemērota samaksa.
Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
•• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.
•• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai
televīzijas starpniecību.
252
WEEE
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām
ierīcēm)
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā
elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem
sadzīves atkritumiem.
Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt
no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma
pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā
elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst
izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur
dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.
Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un
nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.
253
Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu izdegšanas novēršana
Optimāla attēla kvalitāte
•• Lai baudītu optimālu attēla kvalitāti, dodieties uz datora Vadības paneli un pielāgojiet attēla izšķirtspēju un atsvaidzes intensitāti.
Ja neizvēlēsieties optimālo izšķirtspēju, TFT-LCD ekrānu attēla kvalitāte var pasliktināties.
-- Izšķirtspēja: 1920 x 1080 @ 60 Hz
-- Vertikālā frekvence (atsvaidzes intensitāte): 56 – 75 Hz
Ekrāna atsvaidzes intensitāte: norāda skaitu, cik reizes displeja attēls tiek atsvaidzināts vienā sekundē.
•• Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) paneļa pikseļu var izskatīties gaišāki vai tumšāki.
Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
-- Apakšpikseļu skaits pēc paneļa veida: 6.220.800
•• Palaidiet funkciju Auto Adjustment, lai uzlabotu attēla kvalitāti. Ja troksnis netiek novērsts pat pēc automātiskās korekcijas, pielāgojiet opciju Coarse vai Fine.
•• Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti pikseļi.
-- Ja neplānojat izmantot izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu vai dinamisko ekrānsaudzētāju.
•• Pretēji CDT monitoriem, TFT-LCD monitoriem (paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ) optimālai attēla kvalitātei var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju.
Tādēļ, iestatot izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla kvalitāte.
Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto monitora optimālo izšķirtspēju.
254
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
Kas ir pēcattēlu izdegšana?
Ja LCD panelis tiek izmantots pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties. Pareiza izmantošana nozīmē, ka tiek nodrošināta
nepārtraukti mainīga video vide. Ja LCD panelī ilgāku laika periodu tiek attēlots nemainīgs attēls (ilgāk kā 12 stundas), var rasties
neliela sprieguma starpība starp pikseļu elektrodiem, kas kontrolē šķidros kristālus.
Melna matrice
Avots
Kopīgs
elektrods (ITO)
Krāsu filtrs
Šī elektrodu sprieguma starpība ar laiku pieaug, liekot šķidrajiem kristāliem sarauties. Ja tā notiek, videi mainoties, ekrānā var
aizkavēties iepriekšējais attēls. Lai to novērstu, jāsamazina uzkrātā sprieguma starpība.
――Ja LCD panelis tiek izmantots pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties.
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
Iztukšošana
――Vislabākais veids, kā aizsargāt izstrādājumu pret pēcattēlu iededzināšanas, ir izslēdzot strāvas padevi vai iestatot datorā vai
sistēmā opciju, kas brīdī, kad izstrādājums netiek izmantots, ieslēdz ekrānsaudzētāju. Balstoties uz instrukciju rokasgrāmatu,
garantijas pakalpojums var būt ierobežots.
TFT
Datu kopnes līnija
Vārti
Pikseļu
elektrods (ITO)
Atmiņas
kondensators (Cs)
•• Izslēgšana, ekrānsaudzētājs un enerģijas taupīšanas režīms
-- Datorā atveriet Displeja rekvizīti > Strāvas padeve un pēc nepieciešamības iestatiet izstrādājuma izslēgšanās opciju.
-- Ieteicams izmantot ekrānsaudzētāju.
Ieteicams izmantot vienkrāsainu ekrānsaudzētāju vai tādu, kurā attēlots kustīgs objekts.
•• Parastā krāsu maiņa
-- Izmantojiet 2 krāsas
Pārslēdzieties starp 2 krāsām ik pēc 30 minūtēm, kā redzams augstāk attēlā.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
255
•• Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma teksta krāsas un fona krāsas kombinācijām.
――Izvairieties no pelēkās krāsas izmantošanas, jo tā var veicināt pēcattēlu izdegšanu.
――Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma krāsu izmantošanas (melna ar baltu, pelēka).
-- Spilgtums: norāda krāsas gaišumu
un tumšumu, kas mainās atkarībā no
izstarotā gaismas daudzuma.
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Parastā teksta krāsas maiņa
-- Izmantojiet līdzīga spilgtuma košas krāsas.
Intervāls: Ik pēc 30 minūtēm nomainiet teksta un fona krāsu.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Ik pēc 30 minūtēm pārvietojiet un nomainiet tekstu, kā redzams zemāk attēlā.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Regulāri attēlojiet ekrānā kustīgu attēlu ar logotipu.
Intervāls: pēc 4 stundu ilgas lietošanas 60 sekundes attēlojiet kustīgu attēlu ar logotipu.
256
Licence
Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci.
Dolby un dubultais "D" simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
Ⓡ
2.0 Channel
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the
Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0
Channel is a trademark of DTS, Inc. ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Atvērtā koda avota licences paziņojums
Gadījumā, ja izmantojat atvērta avota programmatūru, izstrādājuma izvēlnē ir pieejamas atvērtā avota
licences. Atvērtā koda avota licences paziņojums ir pieejams tikai angļu valodā.
257
Terminoloģija
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Katrs no augstāk minētajiem skenēšanas
ātruma iestatījumiem attiecas uz
efektīvās skenēšanas līniju skaitu, kas
nosaka ekrāna izšķirtspēju. Atkarībā
no skenēšanas metodes, skenēšanas
ātrums tiek apzīmēts kā i (rindpārlēces)
vai p (progresīvais).
- Skenēšana
Skenēšana attiecas uz pikseļu, kas veido
progresīvu attēlu, nosūtīšanas procesu.
Liels pikseļu skaits nodrošinās skaidrāku
un košāku attēlu.
- Progresīvais
Progresīvajā skenēšanas režīmā visas
pikseļu līnijas ekrānā tiek skenētas viena
pēc otras (progresīvi).
- Rindpārlēces
Rindpārlēces skenēšanas režīmā
vispirms no ekrāna augšējās daļas uz
apakšējo daļu tiek skenēta katra otrā
pikseļu līnija un tikai pēc tam tiek
skenētas atlikušās pikseļu līnijas (kas
netika noskenētas).
Rindsecīgās izvērses režīms un
rindpārlēces izvērses režīms____
Rindsecīgās izvērses režīmā (progresīvā
skenēšana) no ekrāna augšējās daļas uz
apakšējo daļu tiek progresīvi parādīta
horizontāla līnija. Rindpārlēces izvērses
režīmā vispirms tiek parādītas nepāra
skaitļu līnijas un pēc tam pāra skaitļu
līnijas. Tā kā rindsecīgās izvērses režīms
nodrošina labāku ekrāna skaidrību,
tas tiek pamatā izmantots monitoros,
savukārt rindpārlēces izvērses režīms
tiek pamatā izmantots televizoros.
Vertikālā frekvence____ Lai skatītājs
varētu redzēt attēlu, izstrādājums
sekundes laikā attēlo vienu un to
pašu attēlu vairākas reizes (līdzīgi
kā luminiscējoša lampa, kas mirgo).
Biežumu, kādā viens attēls tiek
atkārtoti attēlots sekundes laikā, sauc
par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes
intensitāti. Vertikālā frekvence tiek
mērīta Hz vienībās.
Piem., 60 Hz apzīmē, ka viens un tas pats
attēls sekundes laikā tiek attēlots 60
reizes.
Punktiestatne____ Ekrāns sastāv no
sarkaniem, zaļiem un ziliem punktiem.
Mazāks attālums starp punktiem
nodrošina augstāku izšķirtspēju. Ar
punktiestatni tiek apzīmēts īsākais
attālums starp vienas krāsas punktiem.
Punktiestatne tiek mērīta milimetros.
Horizontālā frekvence____ Laiku,
kāds nepieciešams, lai noskenētu
vienu līniju no ekrāna kreisās malas
līdz labajai malai, sauc par horizontālo
ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo
skaitli sauc par horizontālo frekvenci.
Horizontālā frekvence tiek mērīta kHz
vienībās.
Avots____ Ar ievades avotu apzīmē
izstrādājumam pievienotu video avota
ierīci, piemēram, videokameru vai video
vai DVD atskaņotāju.
Komponenšu porti (zaļš, zils un
sarkans)____ Komponenšu porti, kas
identificē, pārraida un uztver kontrasta
signālus, nodrošina izcilu attēla kvalitāti,
izmantojot jebkuru video savienojuma
metodi
DVD (ciparvideodisks)____ Ar DVD
apzīmē kompaktdiska izmēra lielapjoma
atmiņas disku, kurā iespējams saglabāt
multivides (audio, video un spēļu) failus,
izmantojot MPEG-2 video saspiešanas
tehnoloģiju.
Plug & Play____ Plug & Play ir
funkcija, kas ļauj veikt automātisku
informācijas apmaiņu starp monitoru
un datoru, tādējādi nodrošinot optimālu
attēlošanas vidi. Lai izpildītu funkcijas
Plug & Play darbības, šajā izstrādājumā
tiek izmantota VESA DDC (starptautisks
standarts) tehnoloģija.
HDMI (augstas izšķirtspējas
multivides interfeiss)____ Tas ir
interfeiss, kas ļauj bez saspiešanas
savienot monitoru ar digitālo audio
avotu, kā arī augstas izšķirtspējas video
avotu, izmantojot vienu kabeli.
Izšķirtspēja____ Ar izšķirtspēju apzīmē
horizontālu punktu (pikseļu) un vertikālu
punktu (pikseļu) skaitu, kas veido
ekrānu. Tā izsaka displeja detalizācijas
līmeni. Augstāka izšķirtspēja nozīmē,
ka ekrānā var tikt attēlos lielāks datu
apjoms, un tā ir noderīga, ja vienlaicīgi
nepieciešams veikt vairākus uzdevumus.
Piem., 1920 X 1080 izšķirtspējas
ekrāns sastāv no 1920 horizontāliem
pikseļiem (horizontālā izšķirtspēja) un
1080 vertikāliem pikseļiem (vertikālā
izšķirtspēja).
Vairāku displeju vadība (Multiple
Display Control — MDC)____ MDC ir
lietojumprogramma, kas ļauj vienlaicīgi
pārvaldīt vairākas displeja ierīces,
izmantojot datoru. Sazināšanās starp
datoru un monitoru notiek, izmantojot
RS232C (seriālās datu pārraides) un RJ45
(LAN) kabeļus.
258
Download PDF

advertising