Samsung OH55D Vartotojo vadovas

Add to My manuals
145 Pages

advertisement

Samsung OH55D Vartotojo vadovas | Manualzz
Kasutusjuhend
OH46D OH55D
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti
võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil
eelneva etteteatamiseta muuta.
Sisukord
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus6
Ettevaatusabinõud7
Sümbolid7
Puhastamine7
Hoiustamine8
Elekter ja ohutus
8
Installimine9
Kasutamine11
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
14
Osad15
VALGUSANDUR JA KAUGJUHTIMISANDUR
15
Tagakülg16
Toitekarp17
Kaugjuhtimine18
Allikaseadme ühendamine ja
kasutamine
Avakuvafunktsioon
24
24
25
Arvutiga ühendamine
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli abil
26
26
26
Videoseadmega ühendamine
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli abil
27
27
27
HDBase-T ühendamine
28
Seadme ühendamine helisüsteemiga
29
Schedule50
Lehel Schedule saadaolevad funktsioonid
50
Toitekarbi ühendamine
30
Template52
Sisendallika muutmine
31
Source31
Clone Product55
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend) 20
Püst- ja rõhtpaigutuse vahel ümberlülitumine 20
Ventileerimine20
MDC kasutamine
Mõõdud22
Toitekarbi mõõtmed
22
MDC programmi installimine/desinstallimine32
Installimine32
Desinstallimine32
Seinakinnituse tehnilised andmed
23
Player35
Ühendatud seadme heakskiitmine serverist
36
Network Channel38
Local Channel38
Deployed Folders38
My Templates38
Lehel Player saadaolevad funktsioonid
39
Playeri lehe menüü Settings40
Sisu töötamise ajal
41
Rakendusega Player ühilduvad failivormingud 43
Rakendusega Video Wall ühilduvad
failivormingud48
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
Enne kaablite ühendamist Ühenduse loomine rakendusega MDC
MDC kasutamine RS-232C-kaabli
(jadaandmete suhtlusstandardid) kaudu
MDC kasutamine etherneti kaudu
33
33
34
ID Settings56
Device ID56
PC Connection Cable56
Video Wall57
Video Wall57
Network Status58
Picture Mode59
On/Off Timer60
On Timer60
Off Timer61
2
Sisukord
Holiday Management61
Ticker62
More settings62
URL Launcher63
Ekraani reguleerimine
Picture Mode64
MPEG Noise Filter72
HDMI Black Level72
Film Mode73
Dynamic Backlight73
Heli reguleerimine
Picture Size74
Picture Size74
Position75
Zoom/Position75
Reset Sound85
Picture Off76
Reset Picture76
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)65
Colour Temperature66
White Balance67
2 Point67
10 Point67
Gamma68
Calibrated value68
Advanced Settings69
Dynamic Contrast70
Black Tone70
Flesh Tone70
RGB Only Mode70
Colour Space70
Motion Lighting70
Picture Options71
Colour Tone72
Digital Clean View72
OnScreen Display
Display Orientation77
Onscreen Menu Orientation77
Source Content Orientation77
Aspect Ratio77
Screen Protection78
Auto Protection Time78
Screen Burn Protection78
Message Display81
Source Info81
No Signal Message81
MDC Message81
Menu Transparency82
Menu Language82
Reset OnScreen Display83
Sound Mode84
Sound Output84
Network
Network Status86
Network Settings86
Network Type86
Võrguseaded (juhtmega)87
Võrguseaded (mobiilseade)
89
Multimedia Device Settings90
Server Network Settings90
Connect to server90
MagicInfo Mode90
Server Access90
FTP Mode90
Device Name90
System
Setup91
Algseaded (System)91
Time93
3
Sisukord
Clock Set93
DST93
Sleep Timer93
Power On Delay93
Pointer Settings101
Auto Source Switching94
Auto Source Switching94
Primary Source Recovery94
Primary Source94
Secondary Source94
General103
Security103
BD Wise103
Anynet+ (HDMI-CEC)104
Anynet+ funktsiooni tõrkeotsing
106
HDMI Hot Plug108
DivX® Video On Demand108
Game Mode108
Power Control95
Auto Power On95
Max. Power Saving95
Standby Control95
Power Button95
Network Standby95
Play via102
Change PIN102
Reset System109
Eco Solution96
Brightness Limit96
Energy Saving96
Eco Sensor96
Screen Lamp Schedule97
No Signal Power Off97
Auto Power Off97
Tugi
Fan and Temperature98
Fan Control98
Fan Speed Setting98
Outdoor Mode98
Temperature Control98
Go to Home111
Player111
Schedule111
Template111
Clone Product111
ID Settings111
Video Wall112
Network Status112
Picture Mode112
Device Manager99
Keyboard Settings99
Mouse Settings100
Software Update110
Update now110
Auto update110
Contact Samsung110
On/Off Timer112
Ticker112
More settings112
Reset All113
Fotode, videote ja muusika
esitamine (meediumiesitus)
Enne meediumiesituse kasutamist USBseadmega lugege allolevat teavet.
114
USB-seadme kasutamine
116
Meediumisisu esitamine arvutist/
mobiilsideseadmest117
Meediumisisu loendilehel saadaolevad
funktsioonid118
Meediumisisu loendilehel saadaolevad menüüüksused119
Fotode taasesituse ajal saadaolevad nupud ja
funktsioonid120
Video taasesituse ajal saadaolevad nupud ja
funktsioonid121
Muusika taasesituse ajal saadaolevad nupud ja
funktsioonid122
Subtiitrite ja meediumiesituse toetatud
failivormingud123
Subtiitrid123
Toetatud pildi eraldusvõimed
123
Toetatud muusikafaili vormingud
124
4
Sisukord
Toetatud videovormingud
124
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi
klienditeeninduskeskusega
kontakteerumist126
Toote testimine
126
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
126
Kontrollige järgmist.
127
Küsimused & vastused
133
Tehnilised andmed
Üldandmed135
Energiasäästja137
Eelseadistatud ajastusrežiimid
Lisa
Makseteenuse vastutus
(hind tarbijatele)
140
Toode pole defektne
140
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
140
Muu140
WEEE141
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)141
Őige viis toote akude kasutusest
kőrvaldamiseks141
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise
sissepõlemise vältimine
Parim pildikvaliteet
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
142
142
142
Litsents144
Mõisted145
138
5
Peatükk 01
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.
Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.
Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.
•• Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
-- (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
-- (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
•• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
6
Ettevaatusabinõud
Puhastamine
――Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad
Ettevaatust
kriimustused kergesti.
――Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT. (EGA TAGAKAANT)
SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.
HOOLDUSTÖÖDE VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
1
Lülitage seade ja arvuti välja.
2
Eraldage toitejuhe seadme küljest.
――Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.
Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge.
3
Selle seadme sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.
Seadme puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.
•• Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad
alkoholi, lahustit või pindaktiivseid aineid.
See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad selle kasutamist ja
hooldamist.
!
•• Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse
seadmele.
Sümbolid
Hoiatus
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.
4
Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks
ja korralikult kuivaks väänatud.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
5
Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.
6
Lülitage seade ja arvuti sisse.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
7
Hoiustamine
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud
seadmed).
Kõrgläikega seadmete omaduste tõttu võivad seadme pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses
kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.
――Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
!
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et
toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.
(teenus on tasuline).
Elekter ja ohutus
•• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.
Hoiatus
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat
seinakontakti.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
•• Võib tekkida tulekahju.
Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.
•• Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.
!
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib
tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
•• Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
8
Installimine
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.
•• Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette.
Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.
•• Võib tekkida tulekahju.
Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge
kasutage toitejuhet teiste seadmetega.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.
!
•• Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on
tõkestamata.
•• Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.
!
•• Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.
!
Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid
või kapid.
•• Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui vajutate
kaugjuhtimispuldil toitenuppu.
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm
kaugusele.
!
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
!
Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.
•• Lapsed võivad lämbuda.
!
9
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul,
kaldega pind jne).
Ettevaatust
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.
•• Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade
katki minna või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
•• Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
Ärge asetage seadet selle esiküljele.
•• Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja kindlale
pinnale.
•• Ekraan võib viga saada.
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki
ega köögi tööpindade lähedusse.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje
alumine osa ei ulatuks üle serva.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
•• Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
SAMSUNG
!
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju
tolmu, keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse,
niiskusrohketesse tingimustesse või kohta, kus seade peaks pikema aja
jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.
•• Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti
Samsungi klienditeeninduskeskusega.
10
Kasutamine
Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel
vooluvõrgust.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Hoiatus
!
Seadme sees on kõrgepinge. Ärge proovige toodet kunagi ise lahti võtta,
parandada ega muuta.
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
!
Enne toote liigutamist eemaldage selle küljest kõik kaablid, sh toitekaabel.
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või
tulekahju.
•• Vastasel juhul võib toitejuhe viga saada ja tekkida tulekahju või
elektrilöök.
!
Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks
tuulutage kohe ruumi.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
!
•• Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
!
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.
GAS
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või
tulekahju.
Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid
vedelikke või kergsüttivaid aineid.
•• Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
•• Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
!
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele
meeldida (mänguasjad, maiustused jne).
•• Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad
mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid
vigastusi.
11
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või
kardinatega.
Ettevaatust
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
100
Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja
väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või
kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.
•• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige
energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.
!
-_-
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
•• Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju,
elektrilöögi või elektrilekke.
!
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte,
pudeleid jne) ega metallesemeid.
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe
seinakontaktist.
•• Teie nägemine võib halveneda.
!
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda
alusest kinni.
•• Ärge blokeerige toote ventilatsiooniava. Toode ei pruugi võimaliku
ülekuumenemise tõttu korralikult toimida.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine
halveneda.
!
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.
•• Silmade väsimus leeveneb.
!
12
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see
võib muutuda kuumaks.
Patarei vahetamisel jälgige, et sisestate uue patarei õige polaarsusega (+, -).
Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt uusi ja
kasutatud patareisid.
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist
väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist
väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.
!
!
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.
Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb
kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja laetavate
patareide keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab klient.
•• Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.
!
•• Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada
vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
!
•• Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette nähtud
jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama tüüpi
patareisid või laetavaid patareisid.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.
•• Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed väljavõetud
patareisid endale suhu ei topiks. Asetage patareid kohta, kust lapsed neid
kätte ei saa.
•• Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge kiiresti arsti
poole.
13
Peatükk 02
Ettevalmistused
Komponentide kontrollimine
Komponendid
-- Kui mõni komponent on puudu, võtke
ühendust edasimüüjaga, kellelt toote
ostsite.
――Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.
-
+
-
-- Komponentide välimus võib erineda pildil
näidatust.
+
Kiirjuhend
Kaugjuhtimine
Garantiikaart
(Pole saadaval osades piirkondades)
Normatiivne juhend
Kaabel MAIN POWER
Kaabel BLU POWER
(Must)
(Kollane)
Patareid
(Pole saadaval osades piirkondades)
Toitekarp
14
Osad
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Osad
VALGUSANDUR JA KAUGJUHTIMISANDUR
KAUGJUHTIMISANDUR
Kirjeldus
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri
poole ja vajutage vastavat nuppu.
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis
võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
VALGUSANDUR
Tuvastab automaatselt valitud kuvarit ümbritseva valguse tugevuse ning reguleerib
ekraani heledust.
Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30 nurga all vasakul või paremal.
――Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.
――Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.
――Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
15
Tagakülg
Port
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi
USB
Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.
HDBT
- Saadab HDMI-signaali ühendatud LAN-kaablisse, kasutades HDBaseT-saatjat.
- Loob LAN-kaabli abil ühenduse MDC-ga.
HDMI 1, HDMI2
Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.
Audio Out
Allikaseadme heli ühendamiseks.
RS232C IN
Võimaldab ühendada MDC RS232C-kaabli abil.
MAIN POWER IN
(Must)
Loob toitekarbiga kaabli MAIN POWER abil ühenduse.
BLU POWER IN
(Kollane)
Loob toitekarbiga kaabli BLU POWER abil ühenduse.
parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Kinnituse auk
Kirjeldus
16
Toitekarp
Port
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse
Power
Toitejuhtme ühendamiseks.
Main Power Out
Kaabli MAIN POWER ühendamiseks, et edastada toidet toote põhiplaadile.
BLU Power Out
Loob ühenduse kaabliga BLU POWER, et anda toidet toote LED-taustavalgusele.
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Kirjeldus
――Ühendage kaablid sobivat värvi portidega. Järgige kindlasti noolte suundi toitekarbil ja kaablitel.
Kinnituse auk
17
Kaugjuhtimine
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
――Nuppu, mille kirjeldust alloleval joonisel pole, see toode ei toeta.
POWER
OFF
Toote sisselülitamine.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Reguleerige helitugevust.
saate muuta sisendallikat.
Kuvage või peitke ekraanimenüü või naaske
eelmisse menüüsse.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Numbrinupud
Sisestage ekraanimenüüs parool.
9
-- Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel toodetel
erineda.
CH LIST
heli vaigistamiseks.
Heli taastamine: vajutage uuesti nuppu MUTE
või vajutage helitugevuse nuppu (+ VOL –).
MUTE
VOL
Toote väljalülitamine.
-- Eemaldage patareid, kui te
kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei
kasuta.
CH
MagicInfo
Player I
Funktsiooni Go to Home käivitusnupp.
18
Sageli kasutatud funktsioonide kiiresti valimine.
TOOLS
INFO
Kuvage teave praeguse sisendallika kohta.
Liikuge menüüs üles, alla, vasakule või paremale
või reguleerige suvandi sätteid.
Kinnitage menüüvalikut.
Naaske eelmisse menüüsse.
Kui funktsiooni Video Wall kaudu on ühendatud
mitu toodet, vajutage nuppu SET ja sisestage
numbrinuppude abil toote ID.
Saate juhtida toodet kaugjuhtimispuldi abil.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Valige ühendatud sisendallikaks käsitsi HDMI1
või HDMI2.
Seadistab turvaluku funktsiooni.
IR control
SET
Väljuge praegusest menüüst.
Kasutatakse Anynet+ ja multimeediumirežiimis.
Saate tühistada nupu SET abil määratud
väärtuse ja juhtida kõiki ühendatud tooteid
kaugjuhtimispuldiga.
-- Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel toodetel
erineda.
Patareide asetamine kaugjuhtimispulti.
19
Enne toote paigaldamist
(paigaldusjuhend)
Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides paigaldamise juhiseid.
•• Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.
•• Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.
•• Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.
Püst- ja rõhtpaigutuse vahel ümberlülitumine
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Seadme kasutamiseks püstiselt pöörake seda päripäeva.
Õhutusava
Ventileerimine
Paigaldamine püstseinale
A Minimaalselt 50 mm
B
B Ümbritsev temperatuur: alla 50 C
A
•• Toote paigaldamisel püstseinale jätke toote ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt 50 mm vaba ruumi ning veenduge,
et A ümbritsev temperatuur oleks alla 50 C.
Õhu sissevõtt
Pilt 1.1 Külgvaade
20
Paigaldamine seinaorva
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
A
Ülaltvaade
A Minimaalselt 50 mm
B Minimaalselt 50 mm
B
A
C
A
C Ümbritsev temperatuur: alla 50 C
――Toote paigaldamisel seinaorva jätke toote ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt määratud ulatuses vaba ruumi ning
veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 50 C.
――Toitekarbi paigaldamisel toote lähedale veenduge, et nende vahele jääks vähemalt 50 mm vaba ruumi.
B
B
――Ettevaatusabinõud korpuse paigaldamisel
――Ärge blokeerige õhutusava ( A ).
――Ärge blokeerige õhu sissevõtu ventilaatorit ( B ).
Tagage ventilaatorist suurem ventilatsiooniava.
A
Pilt 1.2.1 Külgvaade
A
Joonis 1.2.2. Tagantvaade
A
Pilt 1.3 Pealtvaade
21
――Kõiki jooniseid pole skaala jaoks vaja. Osad mõõdud võivad muutuda ilma ette teatamata.
Enne seadme paigaldamist vaadake selle mõõte. Ei vastuta tüpograafiliste ega prinditud vigade eest.
Mõõdud
Ühik: mm
Mudeli nimi
5
1
2
1
1 2
23
34
45
OH46D
1069.0
1019.2
573.8
623.6
90.3
OH55D
1260.6
1210.6
681.4
731.4
90.3
4
3
Toitekarbi mõõtmed
Ühik: mm
1
3
623.5
1 2
564.9
23
90.0
1
2
22
Seinakinnituse tehnilised andmed
――Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada inimestele tõsiseid vigastusi.
Enne seinakinnituse paigaldamist kipsplaadi sarnastele pindadele, võtke lisateabe saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga.
――Ärge kasutage kallutatavat seinakinnitust.
――Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib tekitada inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
――Seinakinnituse paigaldamise ajal ei tohi toode olla sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja inimvigastustega.
Ühik: mm
Mudeli nimi
Kruviaukude mõõdud
(A * B) millimeetrites
Standardne kruvi
OH46D
989,0 x 503,6
M8, L14
OH55D
1180,6 x 611,4
M8, L14
Toitekarp
400,0 x 400,0
M8, L14
Toitekarp
23
Peatükk 03
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
――Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.
――Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.
――Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
24
Enne kaablite ühendamist
Keerake kruvid lahti, seejärel eemaldage kate.
Ühendamiseks eemaldage kaabli paksusele vastav
silikoonpulk.
2
3
Sisestage eemaldatud silikoonpulk märgitud
alasse ja hoidke seda seal, et see ära ei kaoks.
4
Sisestage sobiv kaabel auku, kust silikoonpulga
eemaldasite.
5
Kaabel peab olema ühendatud näidatud viisil.
Aukude suurused ja neile vastavad kaablipaksused:
Ø 7 auk x 1: sisestage Ø 7 kaabel
Ø 5,5 auk x 3: sisestage Ø 5,5 kaabel
Silikoonpulk
Ø 3 auk x 2: sisestage Ø 3 kaabel
――Kui kaabel on peenem kui ava, kasutage pärast
kaabli sisestamist veekindluse tagamiseks
silikooni.
6
Sulgege kate, seejärel keerake kruvid kinni.
――Kui kõik kaablid on ühendatud, sulgege
kindlasti kate ja keerake kruvid kinni, et tagada
selle veekindlus.
25
Arvutiga ühendamine
Ühendamine HDMI-kaabli abil
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Arvuti saab tootega ühendada mitmel viisil.
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Heli lubamiseks ühendage pordiga AUDIO OUT väline heliväljundseade.
,
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Pärast arvuti ühendamist tootega HDMI-DVI-kaabli abil konfigureerige seaded, nagu allpool näidatud, et
lubada video ja heli, mille allikaks on arvuti.
•• Picture
valige jaotises Picture Mode iga ekraanirežiimi seadeks Text
•• System
General
valige suvandi HDMI Hot Plug seadeks Off
,
26
Videoseadmega ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Videoseadme saate tootega ühendada kaabli abil.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
――Heli lubamiseks ühendage pordiga AUDIO OUT väline heliväljundseade.
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
――Kui toode ühendatakse videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil, pole heli lubatud. Probleemi
lahendamiseks ühendage toote ja videoseadme heliportidesse ka helikaabel.
――Pärast videoseadme ühendamist tootega HDMI-DVI-kaabli abil konfigureerige seaded, nagu allpool
näidatud, et lubada video ja heli, mille allikaks on videoseade.
•• Picture
Ühendamine HDMI-kaabli abil
HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli (kuni 1080p) kasutamine
•• Parema pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks ühendage digitaalne seade HDMI-kaabli abil.
•• HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.
-- Seadme ühendamisel digitaalse seadmega, mis ei toeta HDMI-väljundit, kasutage HDMI-DVI- ja
audiokaableid.
•• Pilti ei pruugita kuvada õigesti (kui üldse) või heli ei pruugi töötada, kui seadmega ühendatakse
välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni. Kui tekib selline probleem, küsige
välisseadme tootjalt HDMI versiooni kohta ning kui see on aegunud, paluge täiendust.
•• Kasutage kindlasti HDMI-kaablit, mille jämedus on 14 mm või vähem.
•• Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või võib esineda
tõrkeid ühendusel.
•• Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel või ethernetiga HDMI-kaabel.
See seade ei toeta etherneti funktsiooni HDMI kaudu.
valige jaotises Picture Mode iga ekraanirežiimi seadeks Text
•• System General valige suvandi HDMI Hot Plug seadeks Off
――Toetatud eraldusvõimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
,
,
27
HDBase-T ühendamine
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
HDMI OUT
HDBase-T Tx
LAN
HDMI IN
HDMI OUT
LAN-kaabel
HDMI OUT
28
Seadme ühendamine helisüsteemiga
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
29
Toitekarbi ühendamine
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
1
Ühendage kaablid toote portidesse Main Power in ja BLU Power in.
2
Ühendage ühendatud kaablite teine ots toitekarbi vastavatesse portidesse Main Power Out ja BLU
Power Out.
1
3
Ühendage toiteallikas toitekaabli abil toitekarbiga.
――Ühendage kaablid sobivat värvi portidega. Järgige kindlasti noolte suundi toitekarbil ja kaablitel.
――Kui paigaldate toitekarbi püstisesse asendisse, siis veenduge, et toitekarbi toitepistik oleks suunatud
allapoole.
3
2
30
Sisendallika muutmine
Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada selle ekraan.
――Sisendallikat saate muuta ka kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE vajutades.
――Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda teisendada, on valitud vale allikas.
Source
――Ühendatud allikaseadmete kohta üksikasjaliku teabe kuvamiseks vajutage lehel Source nuppu TOOLS.
SOURCE → Source
Edit Name
Source
HDBT
Suvand Source võimaldab valida erinevaid allikaid ja muuta allikaseadete nimesid.
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
HDMI1
HDMI2
USB
To go to Options, press and hold the Enter button.
Saate kohandada ühendatud välisseadme nime.
――Loendis võivad olla järgmised allikaseadmed. Loendis olevad Source seadmed võivad erineda sõltuvalt valitud allikast.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC / DVI
Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud välisseadme kohta.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
31
Peatükk 04
MDC kasutamine
Mitme ekraani juhtimine „MDC” on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut monitori hõlpsalt üheaegselt juhtida.
Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotisest Spikker. MDC programmi saate alla laadida veebisaidilt.
MDC programmi installimine/
desinstallimine
Installimine
7
nupul „Install”.
8
Kuvatakse installi edenemist.
9
Klõpsake nupul „Finish”, kui kuvatakse aken „InstallShield Wizard Complete”.
――Valige suvand „Launch MDC Unified” ja klõpsake MDC-programmi kohe käivitamiseks nupul
――MDC desinstallimist võib mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.
1
Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.
2
Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul „OK”.
3
Kui kuvatakse ekraan „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, klõpsake nupul
4
Aknas „Ready to Install the Program” kontrollige programmi installimise asukohta ja klõpsake
„Finish”.
10Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified.
――MDC käivitusikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või tootespetsifikatsioonidest kuvada.
――Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.
„Next”.
Desinstallimine
Aknas „License Agreement” valige „I accept the terms in the license agreement” ja klõpsake
1
Valige Sätted > Juhtpaneel menüüst Start ja topeltklõpsake suvandil Lisa/Kustuta programm.
2
Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda.
nupul „Next”.
5
Aknas „Customer Information” täitke kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „Next”.
6
Aknas „Destination Folder” valige programmi installimise asukoht ja klõpsake nupul „Next”.
――Kui te installimise asukohta ei täpsusta, installitakse programm vaikimisi määratud asukohta.
32
Ühenduse loomine rakendusega MDC
MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete suhtlusstandardid) kaudu
RS-232C jadakaabel tuleb ühendada arvuti ja monitori jadaportidega.
RS232C IN
Arvuti
33
MDC kasutamine etherneti kaudu
Sisestage esmase kuvaseadme IP ja ühendage seade arvutiga. Kuvaseadmed saab ühendada üksteise külge LAN-kaabli abil.
Otseühendus LAN-kaabli abil
――Ühendage LAN-kaabli abil toote HDBT-port arvuti LAN-pordiga.
Arvuti
HUB
Monitor 1
Monitor 2
34
Peatükk 05
Avakuvafunktsioon
See funktsioon on saadaval menüüs Support → Go to Home.
Sellele pääseb juurde kaugjuhtimispuldi nuppu HOME vajutades.
――Funktsiooni Player kasutamiseks valige menüüs System suvandi Play via seadeks MagicInfo.
Player
HOME
Saate esitada erinevat sisu, nt kanaleid, millele on määratud ajakavad, malle või faile.
Kanaleid või sisu saate esitada järgmiselt.
→ Player →ENTER E
•• Network Channel: saate esitada sisu serveri kaudu.
――Funktsiooni Network Channel käivitamiseks veenduge, et toode oleks ühendatud serveriga.
•• Local Channel: saate esitada sisemälus või välises mäluseadmes olevat sisu.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
35
Ühendatud seadme heakskiitmine serverist
3
Valige ülemisel menüüribal Device.
4
Valige vasakul olevate menüüde hulgast MagicInfo.
5
Valige Unapproved menüü MagicInfo alammenüüde hulgast.
6
Valige heakskiitmata Lite'i seadmete loendist oma seadme jaoks nupp Approve.
•• Valige menüüs Server Network Settings suvandi MagicInfo Mode seadeks MagicInfo.
Saate MagicInfo-serveri kohe kinnitada ja seda kasutama hakata.
――Enne seadme heakskiitmist konfigureerige serveri Network Settings.
1
2
Avage server, millele olete määranud oma seadme.
Sisselogimiseks sisestage oma tunnus ja parool.
36
7
9
Seadme heakskiitmiseks sisestage nõutud teave.
Kui seade kiidetakse serveri poolt heaks, laaditakse valitud rühmas registreeritud ajakava seadmesse.
Ajakava käivitub pärast allalaadimist.
――Lisateavet ajakava konfigureerimise kohta leiate tarkvara <MagicInfo Server kasutusjuhendist>.
――Kui seade kustutatakse serveri poolt heaks kiidetud seadete loendist, siis taaskäivitatakse seade sätete
lähtestamiseks.
Praeguse kellaaja seadistamine
Ajakava ei pruugi käivituda, kui seadmes seadistatud kellaaeg erineb serveri praegusest kellaajast.
1
Avage vahekaart Device → Time.
2
Valige oma seade.
3
Valige Clock Set ja sünkroonige kellaaeg serveriga.
•• Device Name: sisestage seadme nimi.
•• Device Group: valige rühma määratlemiseks
.
•• Location: sisestage seadme praegune asukoht.
――Kui vajutate kaugjuhtimispuldil võrgu ajakava töötamise ajal nuppu INFO, kuvatakse ajakava üksikasjad.
Kontrollige seadme tunnuse üksikasju vaadates, kas valitud on õige seade.
8
Valige menüü All, et kontrollida, kas seade on registreeritud.
•• Serveriga esmakordsel ühenduse loomisel on seadme kellaajaks seadistatud selle piirkonna GMTaeg, kus server on installitud.
•• Seadme kellaaega saab muuta serverist, nagu on näidatud 3. sammus.
•• Seadme väljalülitamisel ja seejärel uuesti sisselülitamisel taastatakse seadme kellaaja seadistus
serverist viimati seadistatud kellaajale.
――Lisateavet kellaaja haldamise (ajakavade, puhkuste haldamise jne) kohta leiate tarkvara <MagicInfo
Server kasutusjuhendist>.
37
Device:Internal
Player
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
My Templates
No channels
Local Channel
Contents: All
Sort by: File name
Options
item(s)
Network Channel
Saate esitada serveris seadistatud sisu, malle ja ajakavasid.
•• Menüüekraanil Player saate vaadata, kas server on ühendatud (lubatud).
Kui soovite vaadata, kas server on ühendatud, kui funktsioon Network Channel töötab, vajutage kaugjuhtimispuldil
nuppu INFO.
1
Valige menüüst Player suvand Network Channel.
2
Network Channel käivitub.
Deployed Folders
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Local Channel
Esitage tootes seadistatud ajakava või kanalit.
1
Valige menüüst Player suvand Local Channel.
――Kui suvandis Local Channel pole registreeritud ühtegi kanalit, kuvatakse teade No channels.
2
Local Channel käivitub.
Deployed Folders
Esitage ühendatud USB-seadmesse salvestatud malli.
――Funktsioon Deployed Folders on kuvatud vaid siis, kui malle sisaldav USB-seade on ühendatud.
My Templates
Esitage toote sisemälu kausta My Templates salvestatud malli.
38
Lehel Player saadaolevad funktsioonid
Loendilehel Player on saadaval järgmised funktsioonid.
•• Device
Valige soovitud seadmeloendi otsimiseks suvand Internal või USB.
-- All / Internal / USB
•• Contents
Valige soovitud sisuloendi otsimise kriteeriumiks sisu tüüp.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Määrake sisu sortimise kriteerium.
-- File name / Recently played
•• Options
Lehe Player menüü-üksused
Suvandi nimi
Toimingud
Play Selected
Saate valida ja esitada soovitud sisu.
Send
Saate kopeerida sisu teise mäluseadmesse.
Delete
Saate soovitud sisu kustutada.
Go to Multimedia
Saate esitada sisu meediumiesitusfunktsiooniga.
Settings
Saate seadistada sisu üksikasjalikud atribuudid.
――Funktsiooni Settings üksikasjad leiate järgmiselt lehelt.
39
Playeri lehe menüü Settings
Aspect Ratio
Valige suvandi Aspect Ratio seadeks Original või Full.
Settings
•• Full / Original / Fit to screen
――See funktsioon on saadaval ainult failitüüpide Videos, Images, PDF ja Office puhul.
Settings
Display Duration
Set whether to display content in the original aspect ratio or in full
screen size.
Saate seadistada slaidiseansi iga lehe kuvamise kestuse.
――See funktsioon on saadaval ainult failitüüpide Images, PDF, Flash ja Office puhul.
Aspect Ratio
Display Duration
Close
Transition Effect
Content Orientation
Safely Remove USB Device
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Landscape
Transition Effect
Saate seadistada slaidiseansi või videofaili lehtede või stseenide üleminekuefektid.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――See funktsioon on saadaval ainult failitüüpide Images puhul.
Content Orientation
Saate muuta esitatava sisu suunaks režiimi Landscape või Portrait.
•• Landscape / Portrait
――Kui suvandi Content Orientation vaateks on Portrait, siis ei toeta see VP8 videokoodekit.
――Source ei ole saadaval, kui valiku Content Orientation olekuks on seadistatud Portrait.
Safely Remove USB Device
Saate ohutult eemaldada USB-mälu
Reset Settings
Saate taastada kõik suvandis Settings olevad vaikesätted, mis olid rakendatud seadme ostmisel.
40
Sisu töötamise ajal
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu INFO.
•• Current Time: praeguse kellaaja kuvamine.
Töötava sisu üksikasjade vaatamine
•• CH Number: parajasti esitatavale kanalile määratud number.
――Kasutatav ainult taasesituse ajal funktsiooni Network Channel / Local Channel kaudu.
Information
Current Time
Type:
•• Type: parajasti esitatava kanali tüüp.
――Kasutatav ainult taasesituse ajal funktsiooni Network Channel / Local Channel kaudu.
•• CH Name: parajasti esitatava kanali nimi.
――Kasutatav ainult taasesituse ajal funktsiooni Network Channel / Local Channel kaudu.
00:03am
Network Channel
CH Number:
No channels selected
•• Software Version: saate kuvada seadme tarkvaraversiooni.
CH Name:
No channels selected
•• MAC ID: saate kuvada seadme algse identifitseerimisnumbri.
Software Version:
B2B-EP-MIP-4510
•• Tags: serveri poolt seadmele määratud sildi seaded.
OK
No Schedule to download
•• Server: saate kuvada serveri ühenduse olekut (Connected, Disconnected või Not connected).
•• USB: saate kuvada USB-mäluseadme ühenduse olekut.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
41
Töötava sisu sätete muutmine
Seadete, nagu Picture Mode ja Sound Mode, seadistamiseks vajutage sisu taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nuppu TOOLS.
•• Playlist
Kuvab parajasti esitatavate sisuüksuste loendi.
•• Music
Saate seadistada parajasti esitatava sisu jaoks taustamuusika.
Playlist
Music
Picture Mode
Repeat
•• Picture Mode
Saate kohandada ekraaniseadeid hetkel esitatava sisu puhul.
-- Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- See funktsioon ei ole saadaval, kui sisu esitatakse rakenduse Video Wall kaudu.
•• Repeat
Saate määrata kordusrežiimi.
-- One / All
42
Rakendusega Player ühilduvad failivormingud
•• Toetatud failisüsteemide hulka kuuluvad FAT32 ja NTFS.
•• Esitada ei saa faile, mille vertikaalne ja horisontaalne eraldusvõime on maksimaalsest
eraldusvõimest suurem.
Kontrollige faili vertikaalset ja horisontaalset eraldusvõimet.
•• Kontrollige video ja heli toetatud koodekitüüpe ning versioone.
•• Kontrollige toetatud failiversioone.
-- Toetatakse Flashi versiooni kuni 10.1
-- Toetatakse PowerPointi versiooni 97 – 2007
•• Tuvastatakse ainult viimati ühendatud USB-seade.
Võrgu ajakava mitmikkaader
Mallifailid ja LFD-failid (.lfd)
Piirangud
•• Veenduge, et levitatud kaust (sisu/ajakavad) on olemas üksuses Internal / USB-mälu.
Taasesituse piirangud
•• Esitada saab maksimaalselt kahte videofaili (Videos).
•• Esitada ei saa rohkem kui ühte Flash-faili.
•• Office failide (PPT- ja Wordi failid) ning PDF-failide puhul toetatakse korraga ainult ühte failitüüpi.
•• Mitut videot (Videos) ei saa korraga esitada ühel videoseina monitoril.
Heliväljundi piirangud
•• Kasutada ei saa rohkem kui ühte heliväljundit.
Taasesituse piirangud
•• Samaaegselt saab esitada maksimaalselt kahte videofaili (Videos).
•• Taasesituse prioriteet: Flash-fail > võrgu taustamuusika > kohalik taustamuusika > kasutaja poolt
valitud videofail põhikaadris
•• Püstpaigutuses esitusrežiimis saab korraga esitada ainult ühte videofaili.
•• Esitada ei saa rohkem kui ühte Flash-faili.
•• Office failide (PPT- ja Wordi failid) ning PDF-failide puhul toetatakse korraga ainult ühte failitüüpi.
•• LFD-faile (.lfd) ei toetata.
Heliväljundi piirangud
•• Kasutada ei saa rohkem kui ühte heliväljundit.
•• Taasesituse prioriteet: Flash-fail > võrgu taustamuusika > kohalik taustamuusika > kasutaja poolt
valitud videofail põhikaadris
――Võrgu taustamuusika: sätteid saab konfigureerida serveri ajakava loomisel 1. sammus.
――Kohalik taustamuusika: taustamuusika sätteid saab konfigureerida, kasutades tööriistu, mis
kuvatakse pärast nupu TOOLS vajutamist rakenduse Player taasesituse ajal.
――Kasutaja poolt valitud põhikaader: põhikaadri sätteid saab konfigureerida serveri ajakava
loomisel 2. sammus.
43
Sisu
Faililaiend Konteinervorming
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokoodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Eraldusvõime
1920 x 1080
Kaadrikiirus
(kaadrit
sekundis)
6~30
Bitikiirus
(Mbit/s)
30
Helikoodek
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw, μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
44
Video
•• Ei toetata 3D-videoid.
•• Ei toetata sisu, mille eraldusvõime on suurem
ülalolevas tabelis määratletud eraldusvõimest.
•• Videosisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud
kiirusest suurem bitikiirus või kaadrikiirus, võib
taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast videopilti.
•• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui
sisus või konteinervormingus on tõrge.
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi
mängijaga ühilduda.
Heli
Pilt
•• Helisisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud
kiirusest suurem bitikiirus või kaadrikiirus, võib
taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast heli.
•• Ühilduv pildifaili vorming: Jpeg
•• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti,
kui sisus või konteinervormingus on tõrge.
•• Toetatud pildiefektid: 9 efekti
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Random)
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi
mängijaga ühilduda.
•• Maksimaalne toetatud eraldusvõime: 15.360 x
8.640
•• Toetab kuni WMA 10 Pro 5.1 kanalit. WMA
kadudeta heli esitamise tugi puudub.
•• Koodekeid QCELP, AMR NB/WB ei toetata.
•• Toetab kuni H.264, tase 4.1
•• Ei toetata: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP /
AP L4 ja AVCHD.
•• Kõigi videokoodekite, välja arvatud MVC, VP8,
VP6 puhul:
-- Alla 1280 x 720: 60 kaadrit maks.
-- Üle 1280 x 720: 30 kaadrit maks.
•• Ei toetata GMC 2 või uuemat.
•• Toetab ainult koodekit BD MVC Spec.
•• Teatud koodekeid (MVC, VP8 ja MJPEG) ei toetata
järgmistes olukordades: kui järjest esitatakse
erinevaid failitüüpe, kui esitatakse LFD-faile või
kui faile esitatakse portreerežiimis.
45
Flashi tehnoloogia
•• Ühilduv Flashi versiooniga 10.1
•• Flashi animatsioon
-- Ühilduv failivorming: SWF
•• Soovitatud eraldusvõime: 960 x 540
-- Ettevaatust
Ei saa garanteerida Windowsi
operatsioonisüsteemis toimiva Flash
Player'iga võrdset jõudlust.
Sisu loomise ajal on vajalik optimeerimine
•• Flashi video
-- Ühilduv failivorming: FLV
-- Video
Koodek: H.264 BP
Eraldusvõime: 1920 x 1080
-- Heli
Koodek: H.264 BP
-- Ettevaatust
Ei toetata failivormingut F4V
Ei toetata ekraanivideoid
Power Point
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
-- Laiend: ppt, pptx
-- Versioon: Office 97 ~ Office 2007
•• Mittetoetatud funktsioonid
-- Animatsiooni efekt
-- 3D-kujud (kuvatakse 2D-s)
-- Päis ja jalus (osasid alamüksusi ei toetata)
-- Word Art
-- Joondamine
Võib esineda rühma joondamise tõrkeid
-- Office 2007
Rakendust SmartArt ei toetata täielikult.
Toetatakse 97 alamüksust koguhulgast 115.
------
PDF
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
-- Laiend: pdf
•• Mittetoetatud funktsioonid
-- Väiksemat kui ühe pikslist sisu ei toetata
jõudluse vähenemise tõttu.
-- Maskitud kujutiste ja paanitud kujutistega
sisu ei toetata.
-- Pööratud tekstiga sisu ei toetata.
-- 3D-varjuefekte ei toetata.
-- Osasid tähemärke ei toetata
(Erimärgid võivad olla rikutud)
Objektide lisamine
Poollaiuses tähemärgid
Tähesammud
Tabelid
Vertikaalne tekst
osasid alamüksusi ei toetata
-- Slaidi märkused ja voldikud
46
WORD
Mallifailid
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
-- Laiend: .doc, .docx
-- Versioon: Office 97 ~ Office 2007
•• Mittetoetatud funktsioonid
-- Lehe taustaefekt
-- Mõned paragrahvistiilid
-- Word Art
-- Joondamine
Võib esineda rühma joondamise tõrkeid
•• Loomine/redigeerimine/taasesitamine on
saadaval ainult rakenduses Template.
LFD
•• Toetatud režiimides Network Channel ja Local
Channel
•• Ühilduvad dokumendifailide vormingud
-- Laiend: .lfd
-- 3D-kujud (kuvatakse 2D-s)
-- Office 2007
Rakendust SmartArt ei toetata täielikult.
Toetatakse 97 alamüksust koguhulgast 115.
-----
Tabelid
Poollaiuses tähemärgid
Tähesammud
Vertikaalne tekst
osasid alamüksusi ei toetata
-- Slaidi märkused ja voldikud
47
Rakendusega Video Wall ühilduvad failivormingud
――Täpsemad üksikasjad leiate tarkvara <MagicInfo Server kasutusjuhendist>.
Video
Pilt
•• Ei toetata 3D-videoid.
•• Ühilduv pildifaili vorming: Jpeg, png, bmp
•• Ei toetata sisu, mille eraldusvõime on suurem ülalolevas tabelis määratletud
eraldusvõimest.
•• Maksimaalne toetatud eraldusvõime: 15360 x 8640
――Kõrgema eraldusvõimega pildi kuvamine ekraanil võib võtta kauem aega.
•• Videosisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud kiirusest suurem bitikiirus
või kaadrikiirus, võib taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast videopilti.
•• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või
konteinervormingus on tõrge.
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga ühilduda.
•• Toetab kuni H.264, tase 4.1
•• Ei toetata: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.
•• Kõigi videokoodekite, välja arvatud MVC, VP8, VP6 puhul:
-- Alla 1280 x 720: 60 kaadrit maks.
-- Üle 1280 x 720: 30 kaadrit maks.
•• Ei toetata GMC 2 või uuemat.
•• Toetab ainult koodekit BD MVC Spec.
•• Osasid koodekeid ei pruugita toetada püstpaigutuses esitusrežiimis.
48
Piirangud
•• Kliendi kohta saab esitada ainult ühte videofaili (Videos).
――Erinevaid sisufaile saab esitada videoseina monitoridel.
Kahte videofaili (Videos) ei saa esitada ühel videoseina monitoril.
Saadaval
Saadaval
Pole saadaval
49
Schedule
Lehel Schedule saadaolevad funktsioonid
Lehel Schedule on saadaval järgmised funktsioonid.
→ Schedule → ENTER E
HOME
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
00:00
00:30
Add content to create
a programme on the
channel.
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:00
05:30
•• Device
-- Kuvab ühendatud mäluseadme nime.
――See suvand aktiveeritakse ainult siis, kui menüüs Device on valitud suvandi Type seadeks Local.
•• Options
01:00
03:30
•• Type
-- Local: saate lisada või muuta ajakavasid.
-- Network: kuvab serveris seadistatud võrguajakava.
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how long
each item of content will
play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
Lehe Schedule menüü-üksused
Suvandi nimi
Toimingud
06:00
Send
Saate saata seadistatud ajakavasid teise mäluseadmesse. See sarnaneb arvuti
kopeerimisfunktsioonile.
Delete
Saate ajakavasid kustutada.
Settings
Vaikesisu esitatakse kanalil, mis ei sisalda saateteavet.
50
Kanali ajakavade seadistamine
Saate esitada soovitud ajal meediumisisu, nagu videod, fotod ja muusika.
1
Valige seadistatav kanal.
2
Valige video-, muusika- ja fotosisu, mille soovite kanali ajakavva lisada.
3
Määrake ajakava esitamise aeg. (Start Time ~ Stop Time)
4
Muutke kanali ajakava nime ja seejärel valige salvestamise sihtkaust.
5
Vajutage nuppu Save.
――Kohaldub ainult siis, kui suvandi Type seadeks on valitud Local.
Kanali ajakava muutmine
Saate muuta seadistatud kanali ajakava seadeid, nagu sisu, kestus ja ajakava nimi.
1
Valige muudetav kanal.
2
Valige kanali ajakavast muudetav video-, foto- või muusikasisu.
-- Sisu kustutamine: viige kursor soovitud sisu kohale ja vajutage selle kustutamiseks nuppu E.
-- Liikuge sisuloendi paremasse serva. Klõpsake sisu lisamiseks või sisuüksuste taasesitusjärjekorra muutmiseks nupul +.
3
Määrake ajakava esitamise aeg. (Start Time ~ Stop Time)
4
Muutke kanali ajakava nime ja seejärel valige salvestamise sihtkaust.
5
Vajutage nuppu Save.
――Kohaldub ainult siis, kui suvandi Type seadeks on valitud Local.
51
Template
Lehel Template saadaolevad funktsioonid
Looge ainulaadset sisu mallide abil. Sisu loomine on lihtne. Lihtsalt muutke mallis pilte ja teksti.
HOME
Sortige malliloendit järgmiste kriteeriumite alusel.
→ Template → ENTER E
•• Market
Template
Select a template to customise.
Market : All
Orientation : Landscape
item(s)
•• Orientation
-- Landscape: valige see režiim, kui kasutate rõhtpaigutust.
-- Portrait: valige see režiim, kui kasutate püstpaigutust.
1
Valige pakutud näidismallide seast soovitud mall.
My Templates
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Preview
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Cancel
Save
New town
interior design
-- Funktsioon Template inaktiveeritakse, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
52
2
Looge mall, lisades vastavalt soovile teksti, videoid, fotosid või PDF-faile.
Sisu, nagu videod, fotod ja PDF-failid, sisestamine
Teksti sisestamine
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Edit
Template
Item(s) selected
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Select item to delete
picture1.jpg
Hide Element
Preview
Cancel
New town
interior design
Edit Text
Font options
Default content duration
Show
Aspect Ratio
Mute
Done
Save
Cancel
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
Edit Text
Valige teksti sisestamiseks aken Edit Text.
Font options
Font Size: fondisuuruse määramine sõnumite jaoks.
――Avage sõnum ja kasutage klahvi VOL, et muuta fondisuurust.
Taustapildi/-muusika seadistamine
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
..
Font Colour: saate seadistada teate tekstivärvi.
Background colour: saate seadistada teate taustavärvi.
Background opacity: saate seadistada teate tausta läbipaistvuse.
Done
Cancel
Alignment: sõnumi joondusrežiimi valimine.
Scroll: saate seadistada teate kerimissuuna/-kiiruse.
Hide Element: Kuvage või peitke teade.
――Suvandi Hide valimine ei lähtesta teate sätteid.
Reset: saate taastada kõigi suvandi Font options seadete vaikeväärtused.
53
3
Preview
Seadistage suvandid Template Name ja Storage.
Save
Duration
23:59:59
Template Name
Template preview is running. It will stop
after 20 seconds.
Storage
1
Vaadake loodud malli eelvaadet, kasutades funktsiooni Preview.
2
Malli salvestamiseks vajutage nuppu Save.
Internal
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template01
4
Cancel
Sisu loomise lõpetamiseks vajutage nuppu Save.
54
Clone Product
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Saate eksportida seadme sätted USB-seadmele või laadida sätteid USB-seadme kaudu.
See suvand on kasulik, kui määrate samad sätted mitmele seadmele.
Kui USB ei sisalda duplikaatfaili
1
Ühendage USB-seade USB-pessa. Käivitage funktsioon Clone Product.
2
Kuvatakse teade No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this product to the USB
storage device?.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kui USB sisaldab duplikaatfaili
1
Ühendage USB-seade USB-pessa. Käivitage funktsioon Clone Product.
2
Kuvatakse teade Cloning file found. Please select an option..
Käivitage funktsioon Clone from USB või Clone to USB.
-- Clone from USB: saate rakendada USB-seadme seaded tootele.
-- Clone to USB: saate kopeerida toote seaded USB-seadmesse.
――Kui konfigureerimine on lõpule viidud, taaskäivitub seade automaatselt.
55
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Määrake komplektile ID.
Vajutage numbri valimiseks nuppe u/d ja seejärel vajutage nuppu E.
Device ID
Sisestage sisendsignaali vastuvõtuks sisendkaabliga ühendatud toote ID-number. (Vahemik: 0~224)
――Sisestage soovitud number kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.
PC Connection Cable
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate valida viisi, kuidas luua ühendust MDC-ga, et võtta vastu MDC-signaali.
•• RS232C cable
saate suhelda MDC-ga RS232C-stereokaabli kaudu.
•• RJ45(LAN) cable
saate suhelda MDC-ga RJ45-kaabli kaudu.
56
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.
Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.
Teavet mitme pildi kuvamise kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist. Mõned mudelid ei pruugi funktsiooni
MagicInfo toetada.
Video Wall
Saate aktiveerida või inaktiveerida suvandi Video Wall.
Videoseina loomiseks valige suvand On.
•• Off / On
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Horizontal x Vertical
See funktsioon tükeldab automaatselt videoekraani kuva, tuginedes videoseinamaatriksi konfiguratsioonile.
Avage videoseinamaatriks.
Videoseina kuva tükeldatakse konfigureeritud maatriksi põhjal. Kuvaseadmete vertikaalse või horisontaalse arvu saab määrata
vahemikus 1–15.
――Videoseina saab tükeldada kuni 225 kuvaks.
――Suvand Horizontal x Vertical on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
Screen Position
Tükeldatud kuvade ümberkorraldamiseks reguleerige iga toote numbrit maatriksis, kasutades funktsiooni Screen Position.
Suvandi Screen Position valimine kuvab videoseinamaatriksi koos videoseina moodustavatele toodetele määratud
numbritega.
Toodete ümberkorraldamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi suunanuppe, et toode teise soovitud numbri juurde teisaldada.
Vajutage nuppu E.
――Funktsiooni Screen Position saab seadistada maksimaalselt 15 × 15 tükeldatud kuvaga (225 seadet).
――Suvand Screen Position on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
――Funktsiooni kasutamiseks veenduge, et Horizontal x Vertical oleks konfigureeritud.
57
Format
Saate valida, kuidas videoseinal pilte kuvatakse.
•• Full: pildid kuvatakse täisekraanil ilma veeriseta.
•• Natural: pildid kuvatakse algse kuvasuhtega ilma pilti suurendamata või vähendamata.
――Suvand Format on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
Network Status
HOME
Saate kontrollida praegust võrgu- ja Interneti-ühendust.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
58
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
•• Shops & Malls
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Offices & Schools
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Terminals & Stations
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Calibration
selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi, gamma ja
ühtsuse sätteid.
-- Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma ja ühtsus,
kasutades värvikalibreerimisprogrammi Color Expert.
-- Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
59
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Peate seadistama kellaaja enne, kui saate kasutada funktsiooni On/Off Timer.
On Timer
Saate seadistada funktsiooni On Timer, et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval automaatselt sisse.
Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.
On/Off Timer
On Timer: saate määrata taimeri algusaja, valides ühe seitsmest valikust. Määrake kõigepealt praegune kellaaeg.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual.
Kui teie valikuks on Manual, saate valida päevad, millal soovite, et funktsioon On Timer lülitab seadme sisse.
-- Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.
Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
•• Volume: saate määrata soovitud helitugevuse. Helitugevuse taseme vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
•• Source: saate valida soovitud sisendallika.
•• Contents (kui suvandi Source olekuks on seadistatud Internal/USB): Valige USB-seadmest või sisemisest mäluseadmest
kaust, milles asub sisu, mida soovite toote sisselülitamisel esitada. Sisu võib hõlmata muusika-, foto- või videofaile.
――See funktsioon on saadaval ainult siis, kui USB-seade on ühendatud.
――Kui USB-seadmel pole muusikafaile või te ei vali kausta, mis sisaldab muusikafaili, ei tööta funktsioon Timer korralikult.
――Kui USB-seadmes on ainult üks fotofail, siis funktsioon Slide Show ei toimi.
――Kui kausta nimi on liiga pikk, ei saa kausta valida.
――Iga kasutatav USB määratakse selle isiklikule kaustale. Kui kasutate rohkem kui ühte sama tüüpi USB-seadet, veenduge, et
igale USB-seadmele määratud kaust oleks erineva nimega.
――Soovitame kasutada USB-mälupulka ja mitmikkaardilugejat, kui kasutate funktsiooni On Timer.
――Funktsioon On Timer ei pruugi töötada koos USB-seadmetega, millel on sisseehitatud aku, MP3-mängija või PMP-d, mis on
loodud mõne teise tootja poolt, kuna seadmel kulub selliste seadmete tuvastamiseks liiga kaua aega.
60
Off Timer
Saate määrata väljalülitamise taimeri (Off Timer), valides ühe seitsmest valikust. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: valige Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun või Manual.
Kui teie valikuks on Manual, saate valida päevad, millal soovite, et funktsioon Off Timer lülitab seadme välja.
-- Märgistus näitab valitud päevi.
•• Time: saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.
Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.
Holiday Management
Taimer inaktiveeritakse puhkusena määratletud ajaperioodiks.
•• Add Holiday: saate määrata puhkusena lisatava ajaperioodi.
Valige puhkuse algus- ja lõpukuupäevad, mida soovite lisada, kasutades nuppe u/d ning seejärel klõpsake nuppu Save.
Periood lisatakse puhkusteloendisse.
-- Start: saate määrata puhkuse alguskuupäeva.
-- End: saate määrata puhkuse lõpukuupäeva.
――Delete: saate kustutada puhkuste loendist valitud üksused.
――Edit: saate valida puhkuseüksuse ja seejärel muuta kuupäeva.
•• Set Applied Timer: saate määrata funktsiooni On Timer ja Off Timer, et mitte aktiveerida avalikke puhkuseid.
-- Vajutage nuppu E, et valida funktsiooni On Timer ja Off Timer sätteid, mida te ei soovi aktiveerida.
-- Valitud funktsioonid On Timer ja Off Timer ei aktiveeru.
61
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.
•• Off / On
•• Message: saate sisestada ekraanil kuvatava teate.
•• Time: saate seadistada suvandi Start Time ja End Time, et kuvada suvandit Message.
•• Font options: saate valida teate teksti fondi ja värvi.
Ticker
•• Position: saate valida suuna, et kuvada suvandit Message.
•• Scroll: saate määrata teate kerimise suvandid Direction ja Speed.
•• Preview: Saate vaadata tiitriseadete eelvaadet.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
More settings
HOME
Avaneb pildiseadete menüü.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
62
URL Launcher
HOME
Üksikasjaliku teabe saamiseks funktsiooni URL Launcher kasutamise kohta võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest toode
osteti.
――Funktsiooni URL Launcher kasutamiseks valige menüüs System suvandi Play via seadeks URL Launcher.
→ URL Launcher → ENTER E
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2014
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
63
Peatükk 06
Ekraani reguleerimine
Konfigureerige suvandi Picture sätteid (Backlight, Colour Tone jne).
Funktsiooni Picture menüüsuvandite paigutus võib erineda sõltuvalt seadmest.
Picture Mode
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
•• Shops & Malls
Sobib ostukeskustes kasutamiseks.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Offices & Schools
Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.
Picture
Picture Mode
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
Terminals & Stations
•• Terminals & Stations
Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.
· Backlight
100
· Contrast
70
•• Video Wall
Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
· Brightness
45
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
· Sharpness
65
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
R50
-- Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text.
•• Calibration
selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi, gamma ja
ühtsuse sätteid.
-- Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma ja ühtsus,
kasutades värvikalibreerimisprogrammi Color Expert.
-- Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
64
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Picture Mode
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Mode-seaded
Terminals & Stations
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
65
· Colour
50
G50
Kohandatavad suvandid
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Calibration
· Backlight
· Tint (G/R)
Teie seadmel on mitmeid suvandeid pildikvaliteedi reguleerimiseks.
Backlight
――Kui teete muudatusi suvandites Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour või Tint (G/R), reguleeritakse OSDmenüüd vastavalt.
――Saate reguleerida ja salvestada iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
――Pildi heleduse alandamine vähendab voolutarbimist.
R50
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
65
Colour Temperature
Saate reguleerida värvitemperatuuri (punane/roheline/sinine). (Vahemik: 2800K–16000K)
――See suvand on saadaval, kui suvandi Colour Tone olekuks on seadistatud Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Colour Temperature.
Picture
Colour Temperature
10000K
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
66
White Balance
2 Point
Reguleerib värvitemperatuuri, et saavutada loomulikum pilt.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) tumedust.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.
Picture
White Balance
•• Reset: Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
10 Point
Kontrollib valge tasakaalu 10-punktilise intervalliga, reguleerides punase, rohelise ja sinise värvi heledust.
•• Off / On
Level: saate valida reguleerimiseks intervalli.
Red: saate reguleerida punase värvi taset.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Green: saate reguleerida rohelise värvi taset.
Blue: saate reguleerida sinise värvi taset.
Reset: Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.
――Mõned välisseadmed ei pruugi toetada seda funktsiooni.
――Aktiveeritud, kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Offices & Schools (Videos/Images).
67
Gamma
Saate reguleerida esmase värvi intensiivsust.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Gamma.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Calibrated value
Valige, kas rakendada värvikalibreerimisprogrammi Color Expert abil kohandatud heleduse, värvi, gamma ja ühtsuse seadeid
režiimidele Teave ja Reklaam.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Programmi Color Expert allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Calibrated value.
Picture
Calibrated value
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
68
Advanced Settings
Picture Mode
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Terminals & Stations
Darker
Flesh Tone
0
Colour Space
Motion Lighting
Kohandatavad suvandid
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone
/ RGB Only Mode / Colour Space / Motion
Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Medium
Black Tone
RGB Only Mode
Shops & Malls, Offices & Schools,
Video Wall
Picture Mode-seaded
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Advanced Settings.
Off
Native
Off
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
69
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Darker
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
Off
Saate reguleerida ekraani kontrastsust.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Saate valida musta taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Rõhutatakse roosat Flesh Tone.
RGB Only Mode
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kuvab värvisuvandid Red, Green ja Blue, et teha peenhäälestust värvitoonile ja küllastusele.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Reguleerib piltide loomiseks saadaolevate värvide (või värviruumi) ulatust ja valikut.
•• Auto / Native / Custom
――Suvandite Colour, Red, Green, Blue ja Reset reguleerimiseks seadistage suvandi Colour Space olekuks Custom.
Motion Lighting
Saate vähendada toite tarbimist, vähendades ekraani heledust, kui ekraanil olev pilt liigub.
•• Off / On
70
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
Calibration
Picture Mode-seaded
Kohandatavad suvandid
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG
Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode /
Dynamic Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
71
Colour Tone
Picture Options
Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Text
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Videos/Images
MPEG Noise Filter
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration, inaktiveeritakse režiim Colour Tone.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / Cool / Standard / Warm
――Reguleerida ja salvestada saab iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.
Digital Clean View
Kui seadme poolt vastuvõetav edastussignaal on nõrk, saate aktiveerida funktsiooni Digital Clean View, et vähendada
staatilisust ja järelkujutisi, mis võivad ilmuda ekraanile.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Vastuvõetud signaali tugevus on suurim, kui riba on roheline.
――Kui signaal on nõrk, proovige kõiki võimalusi, kuni seade kuvab parimat pilti.
MPEG Noise Filter
Saate vähendada MPEG-müra, et pakkuda parandatud pildikvaliteeti.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
HDMI Black Level
Saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et reguleerida ekraani sügavust.
•• Low / Normal
――Saadaval ainult režiimides HDMI1, HDMI2 (AV ajastus: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
72
Film Mode
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
see režiim sobib filmide vaatamiseks.
Saate seadistada seadme automaatselt tunnetama ja töötlema filmisignaali allikatest ning reguleerida pildi optimaalset
kvaliteeti.
•• Off / Auto1 / Auto2
Dynamic Backlight
Saate automaatselt taustavalgust reguleerida, et saavutada hetkeolukorrale vastav parim võimalik ekraanikontrast.
•• Off / On
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
73
Picture Size
Saate valida ekraanil kuvatava pildi suuruse ja kuvasuhte.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Olenevalt praegusest sisendallikast kuvatakse erinevad ekraani reguleerimise suvandid.
•• 16:9: määrab pildile 16:9 lairežiimi.
Picture Size
Picture Size
· Position
•• Zoom1: kasutage keskmise suurenduse jaoks. Lõikab ära ülemise serva ja küljed.
16:9
•• Zoom2: kasutage tugevama suurenduse jaoks.
•• Smart View 1: vähendab 16:9 pilti 50%.
――Smart View 1 on aktiveeritud ainult režiimides HDMI1, HDMI2.
•• Smart View 2: vähendab 16:9 pilti 25%.
――Smart View 2 on aktiveeritud ainult režiimides HDMI1, HDMI2.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Wide Fit: suurendab pildi kuvasuhet, et see sobituks tervele ekraanile.
•• 4:3: määrab pildile tavalise (4:3) režiimi.
――Ärge seadistage seadet 4:3 formaadile pikaks ajaks.
Vasakul ja paremal kuvatavad ääred või kuva ülemine ja alumine serv võivad põhjustada pildi sissepõlemist, mida ei
kata garantii.
•• Screen Fit: kuvab täispildi ilma väljalõigeteta, kui sisestatakse HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p) signaale.
•• Custom: võimaldab muuta eraldusvõimet, et see sobiks kasutaja eelistustega.
•• Original ratio: kui sisendallikaks on HDMI1, HDMI2 (arvutiühendus), esitatakse videod esialgses kuvasuhtes.
――Portide saadavus võib mudelist sõltuvalt erineda.
74
Position
Reguleerib pildi asetust. Position on saadaval ainult juhul, kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Zoom1, Zoom2,
Wide Fit, Screen Fit või Custom.
――Funktsiooni Position kasutamiseks pärast oleku Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit või Custom valimist järgige neid
samme.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
1
Vajutage nuppu d, et valida funktsiooni Position. Vajutage nuppu E.
2
Vajutage nuppu u või d, et liigutada pilti üles või alla.
3
Vajutage nuppu E.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Zoom/Position
Saate reguleerida pildi suumi ja asendit. See suvand on saadaval, kui sisendallikaks on valitud HDMI1, HDMI2 (1080i/1080p).
Selle suvandi kasutamiseks tuleb valida suvandi Picture Size seadeks Custom.
Picture Size
Picture Size
· Zoom/Position
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Custom
1
Vajutage nuppu d, et valida funktsiooni Zoom/Position. Vajutage nuppu E.
2
Valige Zoom või Position. Vajutage nuppu E.
3
Vajutage nuppu u/d/l/r, et liigutada pilti.
4
Vajutage nuppu E.
――Kui soovite lähtestada pildi selle algsele asetusele, valige suvand Reset kuval Zoom/Position.
Pilt seadistatakse selle vaikeasetusele.
75
Picture Off
Suvandi Picture Off valimisel lülitub ekraan välja. Helitugevus pole inaktiveeritud.
Ekraani sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu peale helitugevusnupu.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Reset Picture
Saate lähtestada praeguse pildirežiimi vaikesätted.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
76
Peatükk 07
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Saate konfigureerida menüüekraani.
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
•• Landscape: menüü kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikimisi).
•• Portrait: menüü kuvatakse vertikaalrežiimis seadme ekraani paremas servas.
Display Orientation
Source Content Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
•• Landscape: ekraani kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikeseadistus).
Aspect Ratio
Full Screen
•• Portrait: ekraani kuvatakse vertikaalrežiimis.
Pöörake seadme ekraani suunda.
Aspect Ratio
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate määrata pööratud ekraani olema kas täisekraani või originaalekraani.
•• Full Screen: pööratud ekraani kuvatakse täisekraanil.
•• Original: pööratud ekraani kuvatakse originaalse kuvasuhtega.
――Saadaval ainult juhul, kui režiimi Source Content Orientation olekuks on seadistatud Portrait.
77
Screen Protection
Auto Protection Time
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Kui ekraanil kuvatakse liikumatut pilti teie määratletud aja jooksul, aktiveerib seade ekraanisäästja, et vältida ekraanile
varikujutise sissepõlemist.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Screen Burn Protection
Off
Ekraani sissepõlemise võimaluse vähendamiseks on see seade varustatud ekraani sissepõlemise vältimise tehnoloogiaga
Screen Burn Protection.
Screen Burn Protection liigutab pilti natuke ekraanil.
Tehnoloogia Screen Burn Protection Time seadistus võimaldab teil programmeerida pildi liikumist minutites.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Pixel Shift
Saate minimeerida pildi sissejäävust, liigutades piksleid natuke horisontaalselt või vertikaalselt.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical ja Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Pixel Shift olekuks on seadistatud On.
•• Horizontal: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.
•• Vertical: saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.
•• Time: saate seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.
Funktsiooni Pixel Shift saadaolevad sätted ja optimaalsed sätted
Saadaolevad sätted
Optimaalsed sätted
Horizontal (pikslit)
0~4
4
Vertical (pikslit)
0~4
4
Time (minutit)
1 min ~ 4 min
4 min
――Funktsiooni Pixel Shift väärtus võib erineda sõltuvalt seadme suurusest (tollides) ja režiimist.
――Liikumatu pildi või 4:3 formaadis väljundi kuvamine pikema aja jooksul võib põhjustada pildi sissejäävust. See pole seadme
defekt.
――Kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Screen Fit, inaktiveeritakse režiim Pixel Shift.
78
Timer
Screen Burn Protection
Saate määrata taimeri suvandile Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Funktsioon Screen Burn Protection lõpetab automaatselt pärast määratletud aega.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Off
Repeat: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud ajaintervallidega (Period).
Interval: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud perioodidega (alates Start Time kuni
End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time ja End Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Timer olekuks on seadistatud Repeat
või Interval.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Mode: saate valida kuvatava ekraani kaitsemustri.
-- Pixel: ekraanil olevad pikslid muutuvad pidevalt vaheldumisi mustaks.
-- Rolling bar: vertikaalne riba liigub vasakult paremale.
-- Fading screen: kogu ekraan muutub heledamaks, seejärel tumedamaks.
――Suvandite Rolling bar ja Fading screen mustrid kuvatakse ainult ühe korra, sõltumata määratletud ajaperioodi
kordusest.
•• Period: saate määrata ajaintervalli funktsiooni Screen Burn Protection aktiveerimiseks.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Repeat on valitud suvandile Timer.
•• Time: saate määratleda kestuse, millal hoitakse funktsiooni Screen Burn Protection sees.
――Lubatud, kui suvandi Timer seadeks on valitud Repeat ja suvandiMode seadeks Pixel.
•• Start Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni aktiveerimise algusaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
•• End Time: saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni inaktiveerimise lõpuaja.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
79
Immediate display
Screen Burn Protection
Ekraanisäästja valimine, mida soovite kuvada kohe.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Kui ekraani kuvasuhteks on seadistatud 4:3, reguleerige ekraani kaitsmiseks külgedel olevate valgete veeriste heledust.
•• Off / Light / Dark
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
80
Message Display
Source Info
Saate valida, kas sisendallika muutumise korral kuvatakse allika ekraanimenüü.
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Saate valida, kas signaali mittetuvastamisel kuvatakse signaali puudumise ekraanimenüü.
•• Off / On
MDC Message
Saate valida, kas toote juhtimisel MDC-ga kuvatakse MDC ekraanimenüü.
•• Off / On
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
81
Menu Transparency
Saate reguleerida menüükasti läbipaistvust.
•• High / Medium / Low
MENU m → OnScreen Display → Menu Transparency → ENTER E
OnScreen Display
Menu Transparency
Medium
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Menu Language
Saate valida menüükeele.
――Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle. See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
82
Reset OnScreen Display
See suvand taastab suvandi OnScreen Display tehase vaikeseaded.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
83
Peatükk 08
Heli reguleerimine
Saate konfigureerida seadme helisätteid (Sound).
Sound Mode
Sound Output
MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E
•• External / Receiver
――Kui videosignaali pole, on nii seadme kõlarid kui ka välised kõlarid vaigistatud.
Sound
Speaker Settings
Reset Sound
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
84
Reset Sound
Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda. Saate lähtestada helisätted tehase vaikeolekule.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Speaker Settings
Reset Sound
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
85
Peatükk 09
Network
Network Status
Network Settings
MENUm → Network → Network Status → ENTERE
MENUm → Network → Network Settings → ENTERE
Saate kontrollida aktiivset võrku ja internetiühenduse olekut.
Saate konfigureerida võrguseadeid, et kasutada mitmesuguseid Smart Hubi funktsioone, nagu Internetiotsing, sisu jagamine koduvõrgus ja funktsioonivärskendused.
Network Status
Wired network and Internet connection settings complete.
Network Settings
Select your network type.
Network Type
Wired
Connect
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please
contact your Internet service provider.
Disconnect
IP Settings
Retry
Plug a network cable into the
back of your Device.
Close
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Network Type
•• Wired / Mobile
86
Võrguseaded (juhtmega)
•• Sõltuvalt sellest, kuidas võrk on konfigureeritud, võib teil olla võimalik ühendada seade
kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi otse võrgu
seinapistikuga.
Vaadake allolevat joonist. Veenduge, et seinapistik oleks ühendatud modemiga või ruuteriga mujal
teie majas.
Kaabelvõrguga ühenduse loomine
Seadme ja kohtvõrgu ühendamiseks kaabli abil on kolm võimalust.
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel oleva
kohtvõrgupordi ja välismodemi.
Vaadake allolevat joonist.
LAN
Seinal asuv LAN-port
LAN
Seinal asuv modemiport.
Väline modem
(ADSL / VDSL)
Modemi kaabel
LAN-kaabel
Kui teil on dünaamiline võrk, peaksite kasutama ADSL-modemit või ruuterit, mis toetab dünaamilise
hostikonfiguratsiooni protokolli (DHCP). DHCP-d toetavad modemid ja ruuterid pakuvad automaatselt
IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtusi, mida teie seade vajab juurdepääsuks internetile, et te
ei peaks sisestama neid käsitsi. Enamus koduvõrke on dünaamilised võrgud.
LAN-kaabel
•• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi IPjagajaga, mis on ühendatud välismodemiga. Ühendamiseks kasutage kohtvõrgukaablit. Vaadake
allolevat joonist.
LAN
Seinal asuv modemiport.
Väline modem
(ADSL / VDSL)
Modemi kaabel
IP-jagaja
(DHCP-serveri korral)
LAN-kaabel
Mõned võrgud nõuavad staatilist IP-aadressi. Kui teie võrk nõuab staatilist IP-aadressi, peate
võrguühenduse seadistamisel sisestama IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtused käsitsi
seadme kaabliseadistusekraanil. IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtuste saamiseks võtke
ühendust oma internetiteenuste pakkujaga (ISP).
Kui teil on Windowsi arvuti, saate need väärtused hankida ka oma arvuti kaudu.
――Saate kasutada ADSL-modemeid, mis toetavad DHCP-d, kui võrk nõuab staatilist IP-aadressi.
――DHCP-d toetavad ADSL-modemid lasevad teil samuti kasutada staatilisi IP-aadresse.
LAN-kaabel
87
Internetiteenuste kasutamiseks (nt tarkvaravärskendusteks) seadistage võrguühendus.
2
Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.
Automaatne Network Settings (juhtmega)
3
Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Support.
4
Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details. Kuvatakse võrguühenduse väärtused.
Saate ühendada seadme võrguga LAN-kaabli abil.
Esmalt ühendage LAN-kaabel.
Automaatne seadistamine
Käsitsi seadistamine
1
Valige lehel Network Settings suvandi Network Type seadeks Wired.
1
Valige lehel Network Settings suvandi Network Type seadeks Wired.
2
Vajutage nuppu Connect, et käivitada Network Settings.
2
Vajutage nuppu Connect, et käivitada Network Settings.
-- Nupp Connect on lubatud ainult siis, kui LAN-kaabel on õigesti ühendatud.
3
Kuvatakse võrgutest ning see kinnitab võrguühenduse.
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Wired network and Internet connection
completed.”.
――Kui ühenduseprotsess nurjub, kontrollige LAN-pordi ühendust.
――Kui automaatne protsess ei suuda leida võrguühenduse väärtusi või soovite määrata ühendust käsitsi,
minge järgmise jaotise juurde (võrguseadistus).
-- Nupp Connect on lubatud ainult siis, kui LAN-kaabel on õigesti ühendatud.
3
Kuvatakse võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess. Vajutage nuppu Stop. Kinnitamise protsess
lõppeb.
4
Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings. Kuvatakse ekraan IP Settings.
5
Valige üleval olev väli ja vajutage nuppu E ning seejärel seadistage suvandi IP Settings olekuks
Enter manually. Korrake sisestusprotsessi iga välja puhul suvandis IP Address.
Käsitsi Network Settings (juhtmega)
――Suvandi IP Settings seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS Setting
olekuks automaatselt Enter manually.
Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.
Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri aadressi.
Sisestage need väärtused käsitsi.
Võrguühenduse väärtuste hankimine
Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.
1
Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.
6
Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E. Kuvatakse võrgutest
ning käivitub kinnitamise protsess.
7
Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „Wired network and Internet connection
completed.”.
88
Võrguseaded (mobiilseade)
Saate ühendada toote võrguga mobiilseadme kaudu, ühendades tootega mobiilse tongli. Ühendage mobiilne tongel toote USB-pordiga.
――Kättesaadavus sõltub mudelist ja piirkonnast.
――Mobiilivõrguga ühendamisel ei pruugi kõik funktsioonid saadaval olla.
――Kui teil tekib veebiteenuste kasutamisel probleeme, võtke ühendust oma Interneti-teenuse pakkujaga.
Seda toetavad järgmised mobiiliteenuse pakkujad ja seadmed:
•• Telia (LTE tonglimudel nr E3372)
•• Netcom (LTE tonglimudel nr E3372)
•• Sonera (LTE tonglimudel nr E3372)
89
Multimedia Device Settings
Device Name
MENUm → Network → Multimedia Device Settings → ENTERE
MENUm → Network → Device Name → ENTERE
Saate lubada oma võrgus olevatel teistel seadmetel (nt nutitelefonidel ja tahvelseadmetel) jagada oma
seadme sisu.
Saate valida või sisestada seadme nime.
Seda nime saab näidata võrgu kaugjuhtseadmetes üle võrgu.
Server Network Settings
MENUm → Network → Server Network Settings → ENTERE
Connect to server
Funktsiooni Player käivitamiseks looge võrguühendus.
•• Kui aktiveeritud on suvand SSL, on server konfigureeritud kasutama olekut https ja andmeedastus
on krüptitud.
――Sisestage serveri IP-aadress ja pordinumber. Kasutage pordinumbriks 7001. (Kui serveriga ei saa
ühendust luua pordinumbriga 7001, küsige oma serveri administraatorilt õiget pordinumbrit ning
seejärel muutke pordinumber ära.)
MagicInfo Mode
Valige sobiv MagicInfo Mode, lähtudes keskkonnast, kus toodet kasutate.
•• Lite / Premium
Server Access
Valige serverivõrguga ühendamise viis.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Valige FTP-töörežiim.
•• Active / Passive
90
Peatükk 10
System
Setup
Algseaded (System)
Pärast toote esmakordset sisselülitamist konfigureerige põhiseaded, nagu keel, kanal ja kellaaeg.
MENU m → System → Setup → ENTER E
System
Setup
Time
Auto Source Switching
Vajutage nuppu .
――Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.
Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN.
1
Vajutage nuppu u või d ja seejärel nuppu E. Määrake ekraanimenüü keel.
2
Display Orientation
Saate konfigureerida menüülehe suuna.
Power Control
Eco Solution
Keele valimine
-- Landscape / Portrait
3
Auto Power Off
Saate seadistada aja, mille järel toode automaatselt välja lülitub, kui seda pole pikalt kasutatud.
Fan and Temperature
-- Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
4
Brightness Limit
Valige suvand Off, kui soovite säilitada ekraani taustavalguse heleduse.
-- Off / On
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
5
Network Settings
Saate seadistada oma võrguühendust. Vajutage käivitamiseks nuppu E. Kui teil puudub võrgu seadistamiseks vajalik
teave või soovite seda teha hiljem, valige Skip. Võrguühendust saab seadistada hiljem menüüs Network.
91
6
Clock Set
Määrake praegune kuupäev ja kellaaeg, seejärel valige suvand Next.
7
Setup Complete
Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.
92
Time
Saate konfigureerida suvandit Clock Set või Sleep Timer. Samuti saate määrata seadme määratud ajal automaatselt sisse või
välja lülituma, kasutades funktsiooni Timer.
――Praeguse kellaaja kuvamiseks vajutage nuppu INFO.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Valige Clock Set. Valige Date või Time ja seejärel vajutage nuppu E.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või vajutage üles- ja allanoolt. Ühelt väljalt järgmisele liikumiseks kasutage
vasak- ja paremnoolt. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu E.
――Saate määrata suvandi Date ja Time otse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil numbrinuppe.
DST
Saate lülitada DST-funktsiooni (suveaeg) sisse või välja.
Off / On
•• Start Date: saate määrata suveaja alguskuupäeva.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• End Date: saate määrata suveaja lõppkuupäeva.
•• Time Offset: saate määrata oma ajavööndi ajanihke.
Sleep Timer
Saate automaatselt lülitada seadme välja pärast eelseadistatud aja möödumist.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Aja valimiseks kasutage üles- ja allanoolt ning seejärel vajutage nuppu E. Funktsiooni Sleep Timer tühistamiseks valige
Off.
Power On Delay
Mitme toote ühendamisel reguleerige iga toote sisselülitusaega (vahemikus 0–50 sekundit), et vältida toite ülekoormust.
93
Auto Source Switching
Kui monitor lülitatakse sisse nii, et suvand Auto Source Switching on olekus On ja eelnev videoallika valik pole aktiivne, otsib
monitor automaatselt aktiivse videosignaali jaoks erinevaid video sisendallikaid.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Kui suvandi Auto Source Switching olekuks on seadistatud On, otsitakse aktiivse video jaoks monitori videoallikat
automaatselt.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
Off
Off
끄기
All
HDBT
Valik Primary Source aktiveeritakse, kui praegust videoallikat ei tunta ära.
Valik Secondary Source aktiveeritakse, kui ühtki esmast videoallikat pole saadaval.
Kui ei tuvastata esmast ega teisest sisendallikat, otsib kuvar kaks korda aktiivset allikat, kontrollides mõlemal korral esmast ja
teisest allikat. Kui mõlemad otsingud nurjuvad, naaseb kuvar esimesele videoallikale ja kuvab teate signaali puudumise kohta.
Kui valiku Primary Source olekuks on seadistatud All, otsib monitor aktiivset videoallikat tuvastada püüdes kõik videoallika
sisendid kaks korda järjest läbi ja pöördub järjestuse esimese videoallika juurde tagasi, kui videot ei leita
Primary Source Recovery
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Valige, kas lülitada valitud esmasele sisendallikale, kui esmane sisendallikas ühendatakse.
――Funktsioon Primary Source Recovery inaktiveeritakse, kui suvandi Primary Source olekuks on seadistatud All.
Primary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Primary Source.
Secondary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Secondary Source.
94
Power Control
Auto Power On
See funktsioon lülitab toote sisse kohe, kui see vooluvõrku ühendatakse. Toitenuppu pole vaja vajutada.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Max. Power Saving
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
Power Button
Network Standby
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / On
Auto
Power on only
Off
See funktsioon lülitab seadme välja, et vähendada energiatarbimist pärast seda, kui arvuti on olnud teatud aja jooksul
jõudeolekus.
•• Off / On
――Saadaval ainult režiimides HDMI1, HDMI2.
Standby Control
Saate ekraani seadistada sisendsignaali vastuvõtmisel lülituma ooterežiimile.
•• Auto
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveerub energiasäästurežiim isegi juhul, kui allikaseade on monitoriga ühendatud.
Kui ühtegi allikaseadet pole ühendatud, kuvatakse teade No Signal.
•• Off
Kui sisendsignaalid puuduvad, kuvatakse teade No Signal.
――Suvand Standby Control on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Source olekuks on seadistatud HDMI1, HDMI2.
――Kui allikaseade on ühendatud ja kuvatakse teade No Signal, kontrollige kaabliühendust.
――Kui suvandi No Signal Message seadeks on valitud Off, siis teadet No Signal ei kuvata.
Sellisel juhul valige suvandi No Signal Message seadeks On.
•• On
Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveeritakse energiasäästurežiim.
Power Button
Toitenupu saab määrata kas toidet sisse lülitama või toidet sisse/välja lülitama.
•• Power on only: saate määrata toitenupu toidet sisse lülitama.
•• Power on and off: saate määrata toitenupu toidet sisse/välja lülitama.
Network Standby
See funktsioon hoiab võrgutoidet sisselülitatuna, kui toode lülitatakse välja.
•• Off / On
95
Eco Solution
Brightness Limit
Saate piirata ekraani maksimaalset taustavalguse taset.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off: Off võimaldab kasutada maksimaalset saadaolevat heledust.
•• On: On takistab maksimaalse heleduse kasutamist ja säästab energiat.
Eco Solution
Brightness Limit
On
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Energy Saving
Saate vähendada toite tarbimist, reguleerides ekraani heledust.
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Energiasäästmise parandamiseks kohandatakse pildisätteid automaatselt ruumi valgusega.
•• Off / On
――Oleku High seadistamine suvandis Picture sel ajal, kui Eco Sensor on lülitatud sisse, inaktiveerib oleku Off.
Min. Backlight
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Kui suvandi Eco Sensor olekuks on seadistatud On, saate käsitsi reguleerida minimaalset ekraani heledust. Min. Backlight on
taustavalguse tumedaim režiim. Veenduge, et seadistus Min. Backlight oleks madalam kui seadistus Backlight.
――Kui suvandi Eco Sensor olekuks on seadistatud On, võib ekraani heledus muutuda (natuke tumedamaks või heledamaks),
sõltuvalt ümbritseva valguse tugevusest.
96
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Brightness Limit
On
Screen Lamp Schedule
Energy Saving
Off
Saate lubada või keelata lambi ajakava.
Eco Sensor
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Time
Auto Power Off
Off
Paneeli heledus muutub määratud ajal suvandis Time määratud tasemele.
•• Off / On
Schedule 1, Schedule 2
Lamp
Saate reguleerida paneeli heledust. Mida lähemal on väärtus 100-le, seda heledam on paneel.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• 0 ~ 100
No Signal Power Off
Saate säästa toidet, lülitades seadme välja, kui ühestki allikast ei võeta vastu signaali.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Funktsioon on inaktiveeritud, kui ühendatud arvuti on energiasäästurežiimis.
――Seade lülitub määratletud ajal automaatselt välja. Aega saab vajadusel muuta.
Auto Power Off
Toode lülitub ülekuumenemise vältimiseks automaatselt välja, kui te ei vajuta määratud aja jooksul kaugjuhtimispuldil ega
puuduta seadme esipaneelil ühtegi nuppu.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
97
Fan and Temperature
MENU m → System → Fan and Temperature → ENTER E
System
Fan and Temperature
Kaitseb toodet, tuvastades ventilaatori kiiruse ja sisetemperatuuri.
Fan Control
Võimaldab ventilaatori kiiruse kasutajal endal valida või teeb seda automaatselt.
•• Auto / Manual
Fan Speed Setting
Võimaldab ventilaatori kiiruseks määrata 0 kuni 100.
――Aktiveeritud, kui valiku Fan Control seadeks on määratud Manual.
Outdoor Mode
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Toote kasutamiseks madalal temperatuuril alla 0 ˚C veenduge, et suvandi Outdoor Mode seadeks oleks valitud On.
See funktsioon hoiab toote sisetemperatuuri püsivana, et toode saaks sisselülitatud olekus korralikult käivituda.
――Ärge lahutage toitekaablit, kui funktsiooni seadeks on valitud On.
――Toote energiakulu on väljalülitatult suurem, kui selle funktsiooni seadeks on valitud On, mitteOff.
Temperature Control
See funktsioon mõõdab toote sisetemperatuuri. Teil on võimalik määrata vastuvõetav temperatuurivahemik.
Vaiketemperatuur on 77 C.
Toote soovitatav töötemperatuur on 75–80 C (põhinevalt ümbritseval temperatuuril 40 C).
――Ekraan muutub tumedamaks, kui temperatuur ületab määratud temperatuuripiiri. Kui temperatuur jätkab tõusmist, lülitub
toode ülekuumenemise vältimiseks välja.
98
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Konfigureerige tootega ühendatud väliste sisendseadmete suvandid.
Keyboard Settings
Klaviatuuri ühendamisel tootega kuvatakse menüü Keyboard Settings.
Select Keyboard
Valige ühendatud klaviatuuride seast klaviatuur, mida soovite kasutada.
――Kasutada saab ainult ühte ühendatud klaviatuuri.
Keyboard Options
――Olenevalt riigist.
Keyboard Language
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Määrake klaviatuuri sisendkeel.
Keyboard type
Määrake klaviatuuri tüüp.
Switch Input Language
Konfigureerige klahvikombinatsioon sisendkeele muutmiseks.
99
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Mouse Settings
Hiire ühendamisel tootega kuvatakse menüü Mouse Settings.
Select Mouse
Saate konfigureerida hiire ühendamise seadeid või ühendatud hiirte suvandeid.
――Kõigist ühendatud hiirtest saab kasutada korraga ainult üht.
Mouse Options
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Olenevalt riigist.
Primary Button
Valige põhifunktsioone (klõpsamine ja sisestamine) teostav hiire nupp.
•• Left(Vaikeseadistus) / Right
Pointer Speed
Saate määrata hiirekursori kiiruse.
•• Slow / Standard / Fast
100
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Pointer Settings
Saate määrata kursori suuruse, kiiruse ja kuju.
Pointer Size
Saate määrata kursori suuruse.
•• Small / Medium / Large / Extra Large
Pointer Speed
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Saate määrata kursori kiiruse. Suurem kiirus tõstab kursori tundlikkust.
•• Slow / Standard / Fast
Pointer Image
Saate määrata kursori kuju.
•• Image 1 ~ Image 10
101
Play via
Valige sobiv Play via režiim, lähtudes keskkonnast, kus toodet kasutate.
Avakuva võib seadest olenevalt erineda.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Change PIN
Kuvatakse ekraan Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Kui ekraan Confirm kaob, vajutage nuppu Close. Seade jätab teie uue PIN-koodi meelde.
――Vaikeparool: 0 - 0 - 0 - 0
Valige oma PIN-koodiks ükskõik milline neljanumbriline kood ja sisestage see väljale Enter New PIN. Sisestage sama
neljanumbriline kood väljale Confirm New PIN.
System
Change PIN
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
102
General
Security
MENUm → System → General → ENTERE
Safety Lock
Seadistab turvaluku funktsiooni.
General
•• Off / On
Kõik seadme ja kaugjuhtimispuldi menüüd ning nupud, v.a kaugjuhtimispuldi nupp LOCK, lukustatakse funktsiooni Safety
Lock poolt.
Security
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Off
Menüüde ja nuppude avamiseks vajutage nuppu LOCK ja seejärel sisestage parool (vaikeparool: 0 - 0 - 0 - 0).
USB Auto Play Lock
Valige, kas ühendatud USB-seadmesse salvestatud MagicInfo sisu esitatakse automaatselt või mitte.
•• On
Ära esita automaatselt USB-seadmesse salvestatud MagicInfo sisu.
――MagicInfo sisu sisaldava USB-seadme ühendamisel kuvatakse viieks sekundiks teade „USB Auto Play Lock : On”.
•• Off
Esita automaatselt USB-seadmesse salvestatud MagicInfo sisu.
BD Wise
See funktsioon pakub optimaalset pildikvaliteeti Samsungi DVD, Blu-ray ja kodukino seadmetega, mis toetavad funktsiooni BD
Wise. Kui funktsioon BD Wise olekuks on valitud On, muudetakse pildirežiim automaatselt optimaalsele eraldusvõimele.
•• Off / On
――Saadaval, kui ühendate Samsungi seadme, mis toetab funktsiooni BD Wise HDMI-kaabli kaudu.
――Funktsioon BD Wise aktiveeritakse ainult juhul, kui ühendatud on allikaseade, millel on funktsioon BD Wise.
103
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Anynet+ (HDMI-CEC)
Security
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
――Seadme kaugjuhtimispult ei pruugi teatud tingimustes töötada. Kui see juhtub, valige Anynet+ seade uuesti.
――Anynet+ töötab, kui Anynet+ funktsiooni toetav AV-seade on ootel või sees.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Anynet+ on funktsioon, mis võimaldab teil juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis toetavad Anynet+ funktsiooni
koos teie Samsungi seadme kaugjuhtimispuldiga. Anynet+ süsteemi saab kasutada ainult koos Samsungi seadmetega, millel
on Anynet+ funktsioon. Teie Samsungi seadmel on see funktsioon, kui sellel on Anynet+ logo.
――Anynet+ seadmeid saate juhtida ainult seadme kaugjuhtimispuldiga, mitte seadmel olevate nuppudega.
Off
――PIP-režiimis toimivad Anynet+ funktsioonid ainult juhul, kui AV-seade on ühendatud esmase monitorina. See ei tööta, kui
AV-seade on ühendatud teisese kuvana.
――Anynet+ toetab kokku kuni 12 AV-seadet. Pange tähele, et saate ühendada kuni kolm sama tüüpi seadet.
Anynet+ menüü
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Anynet+ menüü muutub sõltuvalt seadmega ühendatud Anynet+ seadmete tüübist ja olekust.
Anynet+ menüü
Kirjeldus
View PC
Muudab režiimi Anynet+ režiimiks PC.
Device List
Saate vaadata Anynet+ seadmete loendit.
(seadme_nimi) Menu
Saate vaadata menüüd ühendatud seadmete menüüdest. Näiteks kui ühendatud on
DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängija plaadi menüü.
(seadme_nimi) Tools
Saate vaadata ühendatud seadmete tööriistade menüüd. Näiteks kui ühendatud on
DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängija tööriistade menüü.
――Sõltuvalt seadmest ei pruugi see menüü olla saadaval.
(seadme_nimi) Title Menu
Saate vaadata ühendatud seadmes oleva plaadi pealkirjamenüüd. Näiteks kui
ühendatud on DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängijas oleva filmi pealkirjamenüü.
――Sõltuvalt seadmest ei pruugi see menüü olla saadaval.
104
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Saate seadistada, et Anynet+ seade lülituks välja, kui seadme olekuks seadistatakse Off.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Auto Turn Off
No
Search for Devices
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• No / Yes
――Kui suvandi Auto Turn Off olekuks on seadistatud Yes, lülituvad välisseadmed välja samal ajal koos seadmega.
――Ei pruugi olla saadaval olenevalt seadmest.
Search for Devices
Anynet+ seadmete vahel ümberlülitumine
1
Vajutage nuppu TOOLS, valige Anynet+ (HDMI-CEC) ja seejärel vajutage nuppu E.
2
Valige suvand Device List ja seejärel vajutage nuppu E.
Kui te ei leia soovitud seadet, valige loendi värskendamiseks suvand Refresh.
3
Valige seade ja seejärel vajutage nuppu E. Saate lülituda valitud seadmele.
――Menüü Device List kuvatakse ainult juhul, kui seadistate suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks On menüüs System.
――Valitud seadmele ümberlülitumine võib kesta kuni kaks minutit. Kui ümberlülitumine on pooleli, ei saa te seda seda
tühistada.
――Kui valisite Anynet+ seadme nupule SOURCE vajutamisega ning seejärel valite selle sisendallika, ei saa te kasutada Anynet+
funktsiooni.
――Kindlasti lülituge Anynet+ seadmele, kasutades menüüd Device List.
105
Anynet+ funktsiooni tõrkeotsing
Probleem
Anynet+ funktsioon ei tööta.
Võimalik lahendus
•• Kontrollige, kas seade on Anynet+ seade. Anynet+ süsteem toetab ainult Anynet+ seadmeid.
•• Kontrollige, kas Anynet+ seadme toitejuhe on korralikult ühendatud.
•• Kontrollige Anynet+ seadme video-/audio-/HDMI-kaabli ühendusi.
•• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs System.
•• Kontrollige, kas kaugjuhtimispult ühildub Anynet+ funktsiooniga.
•• Anynet+ ei tööta teatud olukordades. (algseadistus)
•• Kui olete HDMI-kaabli eraldanud ja seejärel uuesti ühendanud, otsige kindlasti seadmeid uuesti või lülitage seade välja ja
uuesti sisse.
•• Kontrollige, kas Anynet seadme Anynet+ funktsioon on sisse lülitatud.
Tahan käivitada Anynet+
funktsiooni.
•• Kontrollige, kas Anynet+ seade on korralikult seadmega ühendatud ja kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on
seadistatud On menüüs System.
•• Vajutage nuppu TOOLS, et kuvada menüüd Anynet+ ja valida soovitud menüüd.
Tahan väljuda Anynet+
funktsioonist.
•• Valige suvand View PC menüüs Anynet+.
Ekraanile kuvatakse teade
„Disconnecting Anynet+ device
...”.
•• Te ei saa kasutada kaugjuhtimispulti, kui konfigureerite Anynet+ funktsiooni või lülitute kuvarežiimile.
Anynet+ seade ei esita.
•• Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui algseadistus on pooleli.
•• Vajutage seadme kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE ja valige mitte-Anynet+ seade.
•• Kasutage kaugjuhtimispulti pärast seda, kui seade on lõpetanud Anynet+ konfiguratsiooni või on lõpetanud Anynet+
funktsioonile lülitumise.
106
Probleem
Ühendatud seadet ei kuvata.
Võimalik lahendus
•• Kontrollige, kas seade toetab Anynet+ funktsioone või mitte.
•• Kontrollige, kas HDMI-kaabel on korralikult ühendatud.
•• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs System.
•• Otsige Anynet+ seadet uuesti.
•• Anynet+ funktsioon nõuab HDMI-ühendust. Veenduge, et seade on HDMI-kaabli abil ühendatud teie seadmega.
•• Mõned HDMI-kaablid ei toeta Anynet+ funktsioone.
•• Kui ühendus on katkestatud toitetõrke või HDMI-kaabli eraldamise tõttu, korrake seadmete otsimist uuesti.
107
HDMI Hot Plug
General
Seda funktsiooni kasutatakse DVI/HDMI-allikaseadme sisselülitamise viivituse aktiveerimiseks.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Saate vaadata seadme jaoks volitatud registreerimiskoodi.
Kui loote ühenduse DivXⓇ veebisaidiga ja registreerite selle koodi abil, saate laadida alla VOD-registreerimisfaili.
Lisateavet DivXⓇ VOD-i kohta leiate veebisaidilt http://vod.divx.com.
DivX® Video On Demand
Game Mode
DivX® Video On Demand
Off
Game Mode
Kui loote ühenduse mängukonsooliga, nt PlayStation™ või Xbox™, saate nautida veelgi tõelisemat mängimise kogemust,
valides mängurežiimi.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
•• Off / On
――Režiimi Game Mode ettevaatusabinõud ja piirangud
Mängukonsooliga ühenduse katkestamiseks ja teise välisseadme ühendamiseks seadistage režiimi Game Mode olekuks Off
menüüs Seadistus.
108
Reset System
See suvand taastab suvandi System tehase vaikesätted.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
109
Peatükk 11
Tugi
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Menüü Software Update võimaldab teil täiendada oma seadme tarkvara uusima versiooni vastu.
――Olge ettevaatlik, et te ei lülita toidet välja enne, kui täiendamine on lõpule viidud. Seade lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, kui tarkvara täiendamine on lõpule
viidud.
――Kui täiendate tarkvara, taastatakse kõikide tehtud video- ja helisätete vaikeolek. Soovitame teil kirjutada oma sätted üles, et nende seadistamine oleks pärast täiendamist
lihtsam.
-- Current Version: see on
tarkvaraversioon, mis on seadmesse
juba installitud.
Update now
Saate värskendada tarkvara uusimale versioonile.
Auto update
See funktsioon värskendab toodet automaatselt, kui see pole kasutusel.
•• Off / On
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Vaadake seda teavet, kui teie seade ei tööta korralikult või kui soovite täiendada tarkvara.
Siit leiate teavet selle kohta, kuidas helistada meie kõnekeskusesse ning kuidas laadida alla seadmeid ja tarkvarasid.
――Contact Samsung ning leidke seadme Model Code ja Software Version.
110
Go to Home
Go to Home võimaldab esitada mitmesugust sisu mäluseadmest või ühendatud võrgu kaudu.
Sellele pääseb juurde kaugjuhtimispuldi nuppu HOME
vajutades.
Player
Saate otsida või esitada kanaleid või seadmetesse salvestatud sisu.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Schedule
Saate luua kohalike kanalite puhul sisu ajakavasid või muuta salvestatud kanaleid.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Template
Sisu loomiseks valige mall.
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
Clone Product
Saate eksportida seadme sätted USB-seadmele või laadida sätteid USB-seadme kaudu.
See suvand on kasulik, kui määrate samad sätted mitmele seadmele.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- Üksikasju alammenüü üksuste kohta saate lugeda peatükist „Avakuvafunktsioon”.
ID Settings
Määrake komplektile ID.
Vajutage numbri valimiseks nuppe u/d ja seejärel vajutage nuppu E.
111
Video Wall
Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.
Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.
Teavet mitme pildi kuvamise kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist. Mõned mudelid ei pruugi funktsiooni MagicInfo toetada.
Network Status
Saate kontrollida praegust võrgu- ja Interneti-ühendust.
Picture Mode
Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim (Picture Mode).
On/Off Timer
――Peate seadistama kellaaja enne, kui saate kasutada funktsiooni On/Off Timer.
Saate seadistada funktsiooni On Timer, et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval automaatselt sisse.
Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.
Ticker
Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.
More settings
Avaneb pildiseadete menüü.
112
Reset All
See suvand taastab monitori kõik tehase vaikesätted.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
113
Peatükk 12
Fotode, videote ja muusika esitamine (meediumiesitus)
Nautige videosid, fotosid ning muusikafaile, mis on salvestatud USB-massmäluklassi (MSC) seadmele.
Saate esitada mäluseadmesse salvestatud fotosid, videoid või muusikat.
Saate esitada mitmesugust sisu, kasutades järgmisi meetodeid.
•• USB-seadme kasutamisel: saate esitada USB-seadmest meediumisisu, nagu videod, fotod ja muusika.
•• Mäluseadme ühendamisel: saate esitada mäluseadmesse (nutitelefoni, kaamerasse, arvutisse või pilveteenusesse) salvestatud sisu.
Enne meediumiesituse kasutamist USB-seadmega lugege allolevat teavet.
Ettevaatust
•• Enne USB-seadme ühendamist seadmega varundage failid andmete kahjustamise või kaotsimineku vältimiseks.
Samsung Electronics ei vastuta mingite kahjustuste ega andmete kadumise eest.
•• Ärge ühendage USB-seadet lahti laadimise ajal.
•• Kui ühendate USB-seadme USB-pikendusjuhtme abil, ei pruugita USB-seadet ära tunda või seadmele salvestatud faile lugeda.
•• Kui seade ei tunne ühendatud USB-seadet ära, võivad sellel olevad failid olla vigased või ei saa neid esitada.
Sellisel juhul ühendage USB-seade arvutiga, et seade vormindada, seejärel veenduge, et seade on õigesti ühendatud.
•• Suuremat USB-kõvaketast kui 2 TB ei toetata.
114
Meediumiesitusega ühilduvad seadmed
•• Mõni USB-digitaalkaamera, nutitelefon ja heliseade ei pruugi selle tootega ühilduda.
•• Meediumiesitus ühildub ainult USB massmäluklassi seadmetega.
•• MSC-seade tähendab massmäluklassi Bulk-Only Transport seadet.
MSC-seadmed on nt mälupulgad, mälukaardilugejad ja USB-kõvakettad. (USB-jaotureid ei toetata.)
Need MSC-seadmed tuleb ühendada otse seadme USB-porti.
•• Kui ühendatud on rohkem kui üks pildiedastusprotokolli (PTP) seade, töötab korraga ainult üks.
•• Kui ühendatud on mitu MSC-seadet, ei pruugita mõnda seadet ära tunda. Suure voolutarbega (üle 500 mA või 5 V) USB-seadmeid ei pruugita toetada.
•• Kui USB-seadme ühendamisel või kasutamisel kuvatakse ülekuumenemise teade, ei pruugita USB-seadet ära tunda või ei tööta see korralikult.
•• Ekraanisäästja aktiveerub, kui seade on jäänud suvandis Auto Protection Time määratud ajaks tegevuseta olekusse.
•• Mõne välise kõvaketta energiasäästurežiim võib pärast seadmega ühendamist automaatselt inaktiveeruda.
Failisüsteem ja vormingud
•• Meediumiesitus ei pruugi litsentsimata multimeediumifailide puhul korralikult töötada.
•• Meediumiedastusprotokolli (MTP) tugi puudub.
•• Toetatud failisüsteemide seas on FAT16, FAT32 ja NTFS (kirjutuskaitsega).
•• Meediumiesitus toetab järjestikust JPEG-vormingut.
See ei toeta JPEG-progressiivvormingut.
•• Suurema eraldusvõimega piltide ekraanile kuvamine võib kauem aega võtta.
•• Maksimaalne toetatav JPEG-eraldusvõime on 15 360 x 8640 pikslit.
•• Kui fail ei ühildu või on rikutud, kuvatakse teade Not Supported File Format..
•• Failide sortimisel kaustavaaterežiimis saab igas kaustas kuvada kuni 1000 faili.
•• Kui USB-seade sisaldab 8000 või rohkem faili ja kausta, ei pruugi mõned failid ja kaustad avaneda.
•• Tasulistelt veebisaitidelt allalaaditud DRM MP3-faile ei saa esitada.
Digitaalõiguste haldus (DRM) on süsteem, mis kaitseb interneti või muu digitaalmeediumi kaudu liikuvate andmete autoriõigusi, lubades turvalist levitamist ja/või
keelates andmete ebaseadusliku levitamise.
115
USB-seadme kasutamine
USB-seadme ühendamine
1
Lülitage seade sisse.
2
Ühendage seadme taga- või küljepaneelil oleva USB-pordiga foto-, muusika- ja/või filmifaile sisaldav USB-mäluseade.
3
Kohe, kui USB-seade loob ühenduse tootega, kuvatakse leht Player.
――Kui ühendatud on ainult üks USB-seade, kuvatakse USB-le salvestatud failid automaatselt.
Soovitatav on kasutada toiteadapteriga
USB-kõvaketast.
――USB-seadmele salvestatud sisu kuvamiseks ühendage USB-seade oma seadme USB-porti.
USB-seadme eemaldamine
USB-seadme eemaldamine suvandist Source
1
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE. Saate suvandisse Source minna ka OSD-menüü kaudu.
SOURCE → Source
USB-seadme eemaldamisel soovitame
kasutada funktsiooni Disconnect USB
Device.
2
Valige menüüst Source suvand USB ja seejärel vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu TOOLS. Kuvatakse menüü Options.
3
Valige Disconnect USB Device ja oodake, kuni USB-seadme ühendus katkestatakse. USB-seade on lahti ühendatud.
116
Meediumisisu esitamine arvutist/mobiilsideseadmest
Arvuti/mobiilsideseadme ühenduse kinnitamine
Saate esitada arvutisse või mobiilsideseadmesse salvestatud fotosid, videoid või muusikat.
Arvutis või mobiilsideseadmes oleva meediumisisu esitamiseks tootes tuleb ühendus arvuti või mobiilsideseadmega kinnitada.
――Meediumite taasesitusfunktsioon on saadaval kõigis DLNA DMC toega seadmetes. DLNA DMC funktsioon võimaldab teil toote kaudu meediumisisu otsida ja selle
taasesitust juhtida, kui olete ühendanud tootega arvuti või mobiilsideseadme.
1
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE. Saate suvandisse Source minna ka OSD-menüü kaudu.
SOURCE → Source
2
Valige menüüst Source suvand Network. Avaneb menüü Network Device.
3
Valige ekraanilt Options ja seejärel Multimedia Device Settings. Kuvatakse tootega ühendatud seadmete loend.
4
Valige seade ja kinnitage selle ühendus. Taasesitus on saadaval ainult seadmete puhul, mille ühendamine on lubatud.
――Meediumisisu esitamise taotluse saatmisel arvutist või mobiilsideseadmest kuvatakse viip küsimusega, kas selle seadme ühendamine tootega on lubatud. Saate
ühendada seadmed mugavalt viiba vahendusel.
――Üksikasju võrgu konfigureerimise kohta vt jaotisest Network Settings.
――Veenduge, et seade ja arvuti on ühendatud sama võrgu alamvõrku.
Kõik IP-aadressid koosnevad neljast punktidega eraldatud osast
(nt IP-aadress 111.222.333.444). Kui seade ja arvuti on ühendatud samasse alamvõrku, peaks neil olema sama IP-aadress, välja arvatud selle neljas osa (nt 111.222.333.***)
117
Kui olete ühendatud koduvõrguga (DLNA)
Saate esitada koduvõrguga ühendatud seadmesse salvestatud sisu.
――Meediumisisu esitamine DLNA-serveri abil, mille tootjaks ei ole Samsung, võib põhjustada ühilduvusprobleeme.
――Arvuti või mobiilsideseadme kaudu jagatud meediumisisu esitamine ei pruugi olla olenevalt sisu kodeerimistüübist või sisufaili vormingust võimalik. Mõni funktsioon ei
pruugi olla saadaval.
――Meediumisisu ei pruugita õigesti esitada, kui võrk on hõivatud. Sellisel juhul kasutage USB-seadet.
1
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE. Saate suvandisse Source minna ka OSD-menüü kaudu.
SOURCE → Source
2
Valige menüüst Source suvand Network. Avaneb menüü Network Device.
3
Valige koduvõrgu (DLNA) kaudu ühendatud seade. Kuvatakse valitud seadmega jagatud failide ja kaustade loend.
4
Valige loendist esitatav meediumisisu. Esitage valitud meediumisisu.
Meediumisisu loendilehel saadaolevad funktsioonid
SOURCE → Source → USB
Mäluseadme meediumisisu loendilehel on saadaval järgmised funktsioonid.
•• Sort by
Valitud failivormingu alla kuuluvat meediumisisu loendit saate soovitud kuvarežiimis ümber korraldada.
-- See menüü-üksus pole saadaval, kui suvandi Filter seadeks on valitud All.
•• Filter
Mäluseadmesse salvestatud sisufaile (Photos, Videos ja Music) saate vaadata ainult soovitud failivormingu alusel.
•• Options
-- See menüü-üksus pole saadaval, kui suvandi Filter seadeks on valitud All.
118
Meediumisisu loendilehel saadaolevad menüü-üksused
Suvandi nimi
Toimingud
Photos
Videos
Music
Slide Show
Käivitab slaidiseansi.
――See menüü-üksus pole saadaval, kui suvandi Sort by seadeks on valitud Folder.
Encoding
Kui meediumisisu pealkiri näib olevat vigane, valige kodeerimiskeel.
c
Rename Playlist
Saate esitusloendi ümber nimetada.
c
Delete Playlist
Saate esitusloendi kustutada.
c
Add to Playlist
Saate faile esitusloendisse lisada või uue esitusloendi luua.
c
Play Selected
Saate valida ja esitada meediumisisu loendist soovitud sisu.
c
c
c
Send
Saate meediumisisu teise mäluseadmesse saata. See sarnaneb arvuti
kopeerimisfunktsioonile.
c
c
c
Index
Valige meediumisisu mugavaks leidmiseks register, kui mäluseadmes on palju
meediumisisu.
――Registrikirjed sisaldavad kuupäevi ja tähtnumbrilisi märke.
c
c
c
c
――See menüü-üksus pole saadaval, kui suvandi Sort by seadeks on valitud Folder.
119
Fotode taasesituse ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid
Nupu E või TOOLS vajutamisel kuvatakse järgmised nupud. Nupp RETURN peidab nupud.
•• Pause / Play
Käivitab või peatab slaidiseansi. Slaidiseanssi kasutades saate esitada kõiki kaustas olevaid fotosid.
-- Kui vajutate nuppu INFO sel ajal, kui
seadme nimi on valitud, kuvatakse
teave valitud seadme kohta.
-- Kui vajutate nuppu INFO sel ajal, kui fail
on valitud, kuvatakse teave valitud faili
kohta.
•• Previous / Next
Kuvab eelmise või järgmise foto.
•• Settings
Suvandi nimi
Slideshow Settings
Toimingud
Speed: Saate muuta slaidiseansi kiirust.
Effects: Saate lisada fotode vahele üleminekuefekte.
Rotate
Saate fotosid pöörata.
Zoom
Saate fotosid kuni neli korda lähemale suumida.
Picture Mode
Saate muuta režiimi Picture Mode.
Background Music
Saate valida fotode vaatamise ajal taustamuusika esitamise.
――Veenduge, et muusikafail oleks salvestatud samasse seadmesse.
――Taustamuusika (Background Music) esitamisel kuvatakse minimängija. Minimängija abil saate esitatava muusikapala peatada või valida
mõne muu pala.
Sound Mode
Saate muuta režiimi Sound Mode.
――See menüü-üksus on saadaval ainult taustamuusika (Background Music) esitamise ajal.
Select Speakers
Valige taustamuusikat (Background Music) esitav kõlar.
――See menüü-üksus on saadaval ainult taustamuusika (Background Music) esitamise ajal.
Send
Saate saata kuvatavad fotod teise mäluseadmesse. See sarnaneb arvuti kopeerimisfunktsioonile.
Information
Kuvab faili kohta teabe.
120
Video taasesituse ajal saadaolevad
nupud ja funktsioonid
Suvandi nimi
Select Scene
Toimingud
Thumbnails: saate valida stseeni ja esitada stseeni videot.
――Thumbnails ei ole saadaval, kui 1) video pisipilti ei ole veel ekstraktitud, 2) video sisaldab ainult
heli, 3) video esitusaeg on alla 60 sekundi.
Nupu E või TOOLS vajutamisel kuvatakse järgmised nupud. Nupp RETURN
peidab nupud.
Chapter Titles: saate valida ja esitada mõnda teist samas kaustas olevat videot.
Time Bar: saate kasutada nuppe l ja r, et kerida faili 10-sekundiliste intervallidega või sisestada
kindel ajaväärtus, et hüpata videos sellele kohale.
•• Pause / Play
Peatab või käivitab video taasesituse.
Peatatud režiimis on saadaval järgmised funktsioonid. Pange tähele, et
peatatud režiimis heli ei esitata.
Repeat
Off: funktsiooni Repeat desaktiveerimine.
•• Rewind / Fast Forward
Saate videot tagasi või edasi kerida. Saate taasesitust vajaduse korral kuni
kolm korda kiirendada. Taasesituse algse kiiruse taastamiseks valige ∂.
•• Previous / Next
Eelmise video esitamiseks valige kaks korda . Nupu  valimine üks kord
alustab praeguse video esitamist algusest peale.
Järgmise video esitamiseks valige ‚.
•• Settings
Saate seadistada režiimi Repeat.
Repeat One: esitab korduvalt praegust videot.
Repeat All: esitab korduvalt kõiki kaustas olevaid videoid.
Rotate
Saate pilti pöörata.
Picture Size
Saate muuta ekraanisuurust (Picture Size). Toetatud ekraanisuurused erinevad olenevalt pildist.
Picture Mode
Saate muuta režiimi Picture Mode.
Sound Mode
Saate muuta režiimi Sound Mode.
Select Speakers
Saate valida toote heli väljastava kõlari.
Audio Language
Saate valida video esitamise soovitud keeles. See funktsioon aktiveeritakse ainult mitut
helivormingut toetava faili voogesitamisel.
Information
Kuvab faili kohta teabe.
121
Muusika taasesituse ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid
Nupu E või TOOLS vajutamisel kuvatakse järgmised nupud. Nupp RETURN peidab nupud.
•• Pause / Play
Peatab või käivitab muusika taasesituse.
•• Rewind / Fast Forward
Saate muusikat tagasi või edasi kerida. Saate taasesitust vajaduse korral kuni kolm korda kiirendada. Eelmise muusikafaili esitamiseks valige kaks korda ∂.
•• Previous / Next
Eelmise muusikafaili esitamiseks valige kaks korda . Nupu  valimine üks kord alustab muusikafaili esitamist algusest peale.
Järgmise muusikafaili esitamiseks valige ‚.
•• Repeat
Saate seadistada režiimi Repeat. Repeat One esitab korduvalt praegust muusikafaili. Repeat All esitab korduvalt kõiki kaustas olevaid faile.
•• Shuffle
Saate aktiveerida või inaktiveerida juhuesitusrežiimi.
•• Select Speakers
Saate valida toote heli väljastava kõlari.
•• Sound Mode
Saate muuta režiimi Sound Mode.
122
Subtiitrite ja meediumiesituse toetatud failivormingud
Subtiitrid
Väline
Sisemine
•• MPEG-4 ajastatud tekst (.ttxt)
•• Xsub
Konteinervorming: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Konteinervorming: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Konteinervorming: MKV
•• Micro DVD (.sub või .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Konteinervorming: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 ajastatud tekst
Konteinervorming: MP4
Toetatud pildi eraldusvõimed
Faililaiend
Tüüp
Eraldusvõime
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
123
Toetatud muusikafaili vormingud
Faililaiend
Tüüp
Kodek
Kommentaarid
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Otsimise (hüppamise) funktsiooni ei toetata.
Toetab kuni kahte kanalit.
Toetatud videovormingud
•• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või konteinervormingus on tõrge.
•• Heli või video ei pruugi töötada, kui sisu standardne bitikiirus/kaadrikiirus on suurem, kui ülalolevas tabelis olevad ühilduvad kaadrid sekundis.
•• Kui indeksitabelis on tõrge, ei toetata otsimise (hüppamise) funktsiooni.
•• Video esitamisel läbi võrguühenduse võib esineda faili kokkujooksmist.
•• Kui video bitikiirus on üle 10 Mbit/s, võib menüü kuvamine võtta kauem aega.
•• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga ühilduda.
Video dekooder
Heli dekooder
Toetab kuni H.264, tase 4.1
Toetab kuni WMA 10 Pro 5.1 kanalit.
Ei toetata: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.
WMA kadudeta heli esitamise tugi puudub.
Kõigi videokoodekite, välja arvatud MVC, VP8, VP6 puhul:
Koodekeid QCELP, AMR NB/WB ei toetata.
•• Alla 1280 x 720: 60 kaadrit maks.
Kui Vorbis on ainult Webm-konteineris, toetab kuni kahte kanalit.
•• Üle 1280 x 720: 30 kaadrit maks.
GMC 2 või uuemat ei toetata.
Toetab ainult koodekit BD MVC Spec.
124
Faililaiend
Konteinervorming
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokoodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Eraldusvõime Kaadrikiirus
(kaadrit
sekundis)
1920 x 1080
6~30
Bitikiirus
(Mbit/s)
30
Helikoodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711 (ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
125
Peatükk 13
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse
helistamist testige toodet järgmiselt.
Probleemi püsimisel pöörduge Samsungi
klienditeeninduskeskuse poole.
Toote testimine
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilkuma, kuigi toode on arvutiga korralikult ühendatud, viige läbi toote testimine.
Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige
arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
1
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
2
Eemaldage tootelt kõik kaablid.
3
Toote sisselülitamine.
4
Kui kuvatakse teade No Signal, töötab seade normaalselt.
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kui valitud on režiim, mis ületab toetatud eraldusvõime, kuvatakse hetkeks teade Not Optimum Mode
(vaadake toetatud eraldusvõimete jaotist).
126
Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.
Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks
reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
Ekraaniprobleem
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal.
Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud.
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust.
Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja seadke maksimaalne eraldusvõime ning sagedus
vastavalt toote spetsifikatsioonidele.
Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.
Kontrollige toote kaabliühendust.
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Reguleerige suvandit Coarse ja Fine.
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
127
Ekraaniprobleem
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega ühilduvasse
vahemikku. Seejärel muutke vajadusel ekraanisätteid, vaadates toote menüüjaotist Additional
Information ja standardsete signaalirežiimide tabelit.
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi Colour Space sätteid.
Valge ei ole päris valge.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi White Balance sätteid.
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1
sekundi järel.
Toode on energiasäästurežiimis.
Seade lülitub automaatselt välja.
Avage menüü System ja veenduge, et suvandi Sleep Timer olekuks on seadistatud Off.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Kui seade on ühendatud arvutiga, kontrollige arvuti toiteolekut.
Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud seadme ja vooluvõrguga.
Kui ühendatud seadmest ei tuvastata signaali, lülitub seade automaatselt 10–15 minuti pärast välja.
Seadme pildikvaliteet erineb võrreldes kaupluse omaga,
kust seade osteti.
Kõrglahutusega (HD) pildikvaliteedi saavutamiseks kasutage HDMI-kaablit.
Monitori ekraan ei näe välja normaalne.
Kodeeritud videosisu tõttu võib ekraan tunduda rikutuna stseenides, kus on kiiresti liikuvaid objekte,
näiteks spordisündmused või märulifilmid.
Madala signaalitaseme või pildikvaliteedi tõttu võib ekraan tunduda rikutud. See ei tähenda, et seade
on katki.
Ühemeetrise raadiuse kaugusel olev mobiiltelefon võib põhjustada staatilisust analoog- või
digitaalseadmetes.
128
Ekraaniprobleem
Eredus ja värv ei näe välja normaalsed.
Avage menüü Picture ja reguleerige ekraanisätteid, nagu Picture Mode, Colour, Brightness ja
Sharpness.
Avage menüü System ja reguleerige suvandi Energy Saving sätteid.
Lähtestage ekraanisätete vaikeolek.
Ekraani servades on näha murtud jooni.
Kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Screen Fit, muutke seadistuseks 16:9.
Ekraanil kuvatakse jooned (punased, rohelised või sinised).
Need jooned kuvatakse, kui monitori üksuses DATA SOURCE DRIVER IC on defekt. Probleemi
lahendamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.
Monitori kuva tundub olevat ebastabiilne ja seejärel tardub.
Kuva võib tarduda, kui kasutatakse soovitatust erinevat eraldusvõimet või kui signaal pole stabiilne.
Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks soovitatud eraldusvõime.
Kuva ei saa näidata täisekraanil.
Skaleeritud SD-sisufail (4:3) võib põhjustada musti ribasid mõlemal pool HD-kanali ekraani.
Video, mille kuvasuhe erineb seadme omast, võib põhjustada musti ribasid ekraani üla- ja allservas.
Muutke seadmes või allikaseadmes ekraani suuruse seadistust täisekraanile.
Heliprobleem
Heli puudub.
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti
helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
129
Heliprobleem
Video on saadaval, kuid heli pole.
――Heli lubamiseks ühendage pordiga AUDIO OUT väline
heliväljundseade.
Kui ühendatud on HDMI-kaabel, kontrollige arvutis audioväljundi sätteid.
Kui kasutatakse allikaseadet
•• Veenduge, et audiokaabel on korralikult ühendatud seadme audiosisendi pordiga.
•• Kontrollige allikaseadme audioväljundi sätteid.
(Näiteks kui monitoriga on ühendatud HDMI-kaabel, peab kaabliboksi audioseadistuseks võibolla
muutma HDMI.)
Kui seadmel on kõrvaklappide port, veenduge, et sellega pole midagi ühendatud.
Ühendage toitejuhe uuesti seadmega ja taaskäivitage seade.
Kõlaritest kostub staatilisust.
Kontrollige kaabliühendust. Veenduge, et audiosidendi pordiga pole ühendatud videokaabel.
Kontrollige pärast kaabli ühendamist signaali tugevust.
Madal signaal võib põhjustada rikutud heli.
130
Kaugjuhtimispuldi probleem
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).
Kontrollige, ega patareid pole tühjad.
Kontrollige voolutõrget.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või neoonmärke.
Allikaseadme probleem
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.
131
Muud probleemid
Seade lõhnab plastiku järele.
Plastiku lõhn on normaalne ja kaob aja jooksul.
Monitor tundub olevat kaldus.
Eemaldage alus ja paigaldage see uuesti seadme külge.
Heli või pilt katkeb vahel.
Kontrollige kaabliühendust ja vajadusel ühendage see uuesti.
Väga jäiga või jämeda kaabli kasutamine võib rikkuda heli- ja videofaile.
Veenduge, et juhtmed on vastupidavuse tagamiseks piisavalt paindlikud. Seadme paigaldamisel
seinale soovitame kasutada täisnurkseid juhtmeid.
Seadme servades on väiksed osakesed.
Osakesed kuuluvad seadme kujundusse. Seade pole defektiga.
Kui proovin muuta arvuti eraldusvõimet, kuvatakse teade
„The defined resolution is not supported.”.
Teade „The defined resolution is not supported.” kuvatakse siis, kui sisendallika eraldusvõime ületab
monitori maksimaalse eraldusvõime.
Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks monitori poolt toetatud eraldusvõime.
Kõlaritest ei kostu HDMI-režiimis heli, kui ühendatud on
DVI-HDMI-kaabel.
DVI-kaablid ei edasta heliandmeid.
Heli edastamiseks veenduge, et audiokaabel on ühendatud õige sisendpesaga.
――Heli lubamiseks ühendage pordiga AUDIO OUT väline
heliväljundseade.
Funktsioon HDMI Black Level ei tööta korralikult HDMIseadmes koos YCbCr väljundiga.
See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on seadmega
ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.
HDMI-režiimis ei ole heli.
――Heli lubamiseks ühendage pordiga AUDIO OUT väline
Kuvatavad pildivärvid ei näe välja normaalsed. Video või heli ei pruugi olla saadaval. See võib juhtuda,
kui seadmega on ühendatud allikaseade, mis toetab ainult HDMI-standardi vanemat versiooni.
heliväljundseade.
Probleemi esinemisel ühendage koos HDMI-kaabliga audiokaabel.
Mõned arvuti graafikakaardid ei pruugi automaatselt tuvastada HDMI-signaale, mis ei sisalda heli. Sel
juhul valige helisisend käsitsi.
Helisisend
Ekraani režiim
Arvuti
Automaatne
Arvuti sätted
DVI PC
Audio In (stereopordid)
Arvuti sätted
132
Küsimused & vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.
•• Windows XP: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted →
Täpsemalt → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
•• Windows ME/2000: Avage suvandid Juhtpaneel → Kuva → Sätted → Täpsemalt → Monitor
ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
-- Lisateavet reguleerimise kohta leiate
oma lauaarvuti või graafikakaardi
kasutusjuhendist.
•• Windows Vista: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta →
Kuvasätted → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori
sätted.
•• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda
eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva
→ Muuda eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis
Monitori sätted.
Kuidas saab muuta eraldusvõimet?
•• Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted ja
reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel → Kuva → Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärastamine
→ Kuvasätted ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva →
Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva →
Muuda eraldust ning reguleerige eraldusvõimet.
133
Küsimus
Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?
Vastus
•• Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
kujundused → Kuva → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Kuva →
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärastamine→ Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i
kaudu.
•• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärastamine → Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i
kaudu.
•• Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja
isikupärastamine → Isikupärasta → Ekraanisäästja sätted või avage arvutis BIOS SETUP.
134
Peatükk 14
Tehnilised andmed
Üldandmed
-- Suurus
Mudeli nimi
Paneel
-- Ekraani mõõtmed
H
-- Mõõtmed (L x K x S)
OH55D
Suurus
Klass 46 (45,9 tolli / 116 cm)
Klass 55 (54,6 tolli / 138 cm)
Ekraani mõõtmed
1019,2 mm (H) x 573,8 mm (V)
1210,6 mm (H) x 681,4 mm (V)
Mõõtmed (L x K x S)
1069,0 x 623,6 x 90,3 mm
1260,6 x 731,4 x 90,3 mm
Mass
39,5 kg
50,7 kg
Toitekarp
V
OH46D
Toiteallikas
Toitekarbi ala
580,3 mm (H) x 521,7 mm (V)
Mõõtmed (L x K x S)
623,5 x 564,9 x 90,0 mm
Mass
8,6 kg
Vahelduvvool 100–240 V (+/- 10%), 60/50Hz ± 3Hz
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.
S
K
L
135
Mudeli nimi
Keskkonna-alased
asjaolud
OH46D
Kasutamine
OH55D
Temperatuur: -30 – 50 C (-22 – 122 F)
Õhuniiskus: 10 – 80 %, mittekondenseeruv
Hoiustamine
Temperatuur: -20 – 50 C (-4 – 122 F)
Õhuniiskus: 5 – 95 %, mittekondenseeruv
――Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi
vahel optimeerib monitori sätteid.
Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.
――Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
――See seade on A-klassi digitaalseade.
――Kui lülitate toote sisse, kui ümbritsev temperatuur on madal, võib pildi kuvamisel alguses tekkida väike viivitus.
Toote kasutamiseks madalal temperatuuril alla 0 ˚C veenduge, et suvandi Outdoor Mode seadeks oleks valitud On. (lk 98)
136
Energiasäästja
Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja muutes toite LED-tule värvi, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud.
Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt. Energiasäästurežiim toimib ainult siis, kui
toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.
Energiasäästja
Tavaline töörežiim
Hinnang Tavaline Max
Toiteindikaator
Energiatarve
Väljas
OH46D
600 W
193 W
600 W
OH55D
650 W
267 W
650 W
Energiasäästurežiim
(Lauaarvutirežiimis)
Toide väljas
Vilgub
Sees
Vähem kui 0,5 W
Vähem kui 0,5 W
――Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.
――Režiimi SOG (Sync On Green) ei toetata.
――Seade ei tarbi elektrit, kui eemaldate toitejuhtme vooluvõrgust. Ühendage toitejuhe lahti, kui te toodet pikema aja jooksul ei kasuta (näiteks puhkuse vm ajal).
137
Eelseadistatud ajastusrežiimid
――Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud
eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.
――Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-seadme LCD-seadme vastu, kontrollige sagedust. Kui LCD-seade ei toeta 85 Hz, muutke CDT-seadet kasutades vertikaalset
sagedust 60 Hz-ni, enne kui vahetate selle LCD-seadme vastu.
Mudeli nimi
Sünkroonimine
-- Horisontaalsagedus
Ühe rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
-- Vertikaalsagedus
Vaatajale pildi näitamiseks kuvab
seade ühte pilti mitu korda sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks ehk
värskendussageduseks. Vertikaalsagedust
mõõdetakse hertsides (Hz).
Eraldusvõime
OH46D / OH55D
Horisontaalsagedus
30 – 81 kHz
Vertikaalsagedus
48 – 75 Hz
Optimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu
standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi
kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
138
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA DMT,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT,1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
139
Peatükk 15
Lisa
Makseteenuse vastutus
(hind tarbijatele)
――Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu
järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne
•• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid
ilma toodet lahti võtmata.
•• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal
jne)
•• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
•• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.
•• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
•• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
•• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
•• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja
või partneri mehaanik.
•• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
•• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
•• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu
•• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
•• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba
jne)
――Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
•• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
•• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
•• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu
ostnud.
140
WEEE
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt,
USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega
seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust,
eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei
tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus akul, dokumentidel vői pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lőppemisel käidelda koos muude
olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, vői Pb näitavad, et aku elavhőbeda, kaadmiumi vői plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66
sihttasemest suurem.
Kui akusid ei käidelda őigel viisil, vőib nende sisu pőhjustada tervise-vői keskkonnakahjustusi.
Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need
taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.
141
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise
sissepõlemise vältimine
Musta maatriks
Tavaline
elektrood (ITO)
Värvifilter
Parim pildikvaliteet
•• Seadme valmistamise omapära tõttu võib -ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm)
heledam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
-- Alampikslite arv sõltuvalt -paneeli tüübist: 6.220.800
Allikas
Äravool
•• Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või
vigaseid piksleid.
-- Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, aktiveerige energiasäästurežiim või dünaamiline
ekraanisäästja.
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
TFT
Värav
Pikselelektrood
(ITO)
Mälumaht (Cs)
Andmesiin
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab pidevalt
muutuvat videopilti. Kui LCD-paneel näitab fikseeritud pilti pikema aja jooksul (rohkem kui 12 tundi), võib
vedelkristalli juhtivate pikslite elektroodide vahel toimuda kerge pingemuutus.
Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid õhemaks.
Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis. Selle ärahoidmiseks tuleks vähendada
kogunenud elektrilaengute erinevust.
――Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab õigetes tingimustes.
142
Järelkujutise sissepõlemise ennetamine
――Parim viis kaitsta seadet järelkujutise sissepõlemise eest on toite väljalülitamine või arvuti või süsteemi
seadistamine kasutama ekraanisäästjat. Olenevalt kasutusjuhistest võib ka garantiiteenus olla piiratud.
•• Väljalülitamine, ekraanisäästja ja energiasäästurežiim
-- Lülitage toode pärast 12-tunnilist kasutamist kaheks tunniks välja.
-- Valige arvutis suvandid Kuvaatribuudid > Toiteallikas ning seadistage seadme väljalülitumine.
-- Soovitatav on kasutada ekraanisäästjat.
Kõige parem on kasutada ühevärvilist või liikuva pildiga ekraanisäästjat.
•• Tavapärane värvimuutus
-- Kasutage kahte värvi
Iga 30 minuti järel vahetatakse kahte värvi, nagu näidatud ülalpool.
Type 1
Type 2
•• Tavapärane tekstivärvi muutus
-- Kasutage heledaid värve või sarnast heledust.
Intervall: Muutke teksti ja tausta värvi iga 30 minuti järel
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Liigutage ja muutke teksti iga 30 minuti järel, nagu näidatud allpool.
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.
(Heledus: näitab värvi heledust või tumedust, mis erineb sõltuvalt väljastatava valguse hulgast.)
――Vältige halli kasutamist, kuna see võib soodustada järelkujutise sissepõlemist.
――Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Kuvage aeg-ajalt liikuvat logoga pilti.
Intervall: kuvage liikuvat pilti koos logoga 60 sekundi jooksul pärast neljatunnist kasutamist.
143
Litsents
Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel.
Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Ⓡ
Ⓡ
Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the
Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS
Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Avatud lähtekoodi litsentsi teatis
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud lähtekoodi
litsentsid. Avatud litsentsi teave „Open Source Licence” on saadaval ainult ingliskeelse versioonina.
Avatud lähtekoodi litsentsi teatise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditoega
või saatke e-kiri aadressil [email protected].
144
Mõisted
480i / 480p / 720p / 1080i
/ 1080p____ Iga ülaltoodud
laotussagedus näitab efektiivsete
laotusridade arvu, mis otsustab ekraani
eraldusvõime. Laotussageduse tähiseks
võib olla i (interlaced – põimitud) või p
(progressive – progressiivne) olenevalt
laotusmeetodist.
- Laotus
Laotus tähendab pikslite saatmise
protsessi, mille käigus kujutis
moodustub progresseeruvalt. Suurem
pikslite arv edastab selgema ja eredama
pildi.
- Progressiivne
Progressiivses laotusrežiimis
skannitakse piksliridu ekraanil ükshaaval
(progressiivselt).
- Põimitud
Põimitud laotusrežiimis laotatakse ülalt
alla esmalt iga teine pikslirida ja seejärel
ülejäänud (veel laotamata) piksliread.
Režiim Non-interlace ja Interlace____
Režiim Non-Interlace (järjestiklaotus)
kuvab ekraani horisontaalread järjest
ülalt alla. Režiim Interlace kuvab esmalt
paaritud read ja seejärel paarisread.
Režiimi Non-Interlace kasutatakse
peamiselt monitoride puhul, kuna see
muudab pildi selgemaks, ning režiimi
Interlace kasutatakse peamiselt telerites.
Punktisamm____ Ekraan sisaldab
punaseid, rohelisi ja siniseid punkte.
Lühem punktidevaheline kaugus annab
kõrgema eraldusvõime. Punktisamm
näitab samavärviliste punktide vahelist
vähimat kaugust. Punktisammu
mõõdetakse millimeetrites.
Vertikaalsagedus____ Vaatajale
pildi näitamiseks kuvab seade
üht kujutist palju kordi sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse hertsides
(Hz).
Näiteks 60 Hz tähendab, et üksikut
kujutist kuvatakse 60 korda sekundis.
Horisontaalsagedus____
Ühe rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
Plug & Play____ Plug & Play on
funktsioon, mis lubab teavet monitori
ja arvuti vahel automaatselt vahetada,
võimaldamaks parimat kuvakeskkonda.
Seade kasutab funktsiooni Plug & Play
käivitamiseks rahvusvahelist standardit
VESA DDC.
Eraldusvõime____ Eraldusvõime
on ekraani horisontaalsete punktide
(pikslite) ja vertikaalsete punktide
(pikslite) arv. See kujutab monitori
detailsuse taset. Kõrgem eraldusvõime
lubab ekraanil kuvada rohkem andmeid
ja on kasulik mitme ülesande korraga
teostamiseks.
Näiteks sisaldab eraldusvõime 1920
x 1080 1920 horisontaalset pikslit
(horisontaalne eraldusvõime) ja
1080 vertikaalset pikslit (vertikaalne
eraldusvõime).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD tähendab CD-suurust
massmäluketast, kuhu saate salvestada
multimeediumrakendusi (heli, videoid
või mänge), kasutades MPEG-2
videopakkimistehnoloogiat.
HDMI (kõrglahutusega
multimeediumiliides)____ See on
liides, mille saab ühendada nii digitaalse
heliallika kui ka kõrglahutusega
videoallikaga ühe kaabli abil ilma
pakkimata.
Mitme ekraani juhtimine (MDC)____
MDC (Mitme ekraani juhtimine) on
rakendus, mis lubab teil arvuti abil
juhtida mitut kuvaseadet üheaegselt.
Arvuti ja monitori vaheline side toimub
RS232C- (jadaandmeedastus) ja RJ45(LAN-) kaablite kaudu.
Allikas____ Sisendallikas tähendab
seadmega ühendatud videoallikaseadet,
näiteks videokaamerat või video- või
DVD-mängijat.
145

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 3000 cd/m²
  • 6 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

Download PDF

advertisement