Samsung DB10D Vartotojo vadovas


Add to my manuals
161 Pages

advertisement

Samsung DB10D Vartotojo vadovas | Manualzz
Lietošanas
rokasgrāmata
DB10D
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai
uzlabotu izstrādājuma veiktspēju, tā specifikācijas var tikt mainītas
bez iepriekšējā brīdinājuma.
Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā.
Ja izstrādājums tiek lietots ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt
anulēta garantija.
Saturā rādītājs
Pirms izstrādājuma lietošanas
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
24
Sienas montāžas komplekta specifikācijas (VESA)24
Autortiesības6
Drošības pasākumi
7
Simboli7
Tīrīšana7
Uzglabāšana8
Elektrība un drošība
8
Instalēšana9
Darbība11
Tālvadības pults (RS232C)
25
Kabeļa savienojums
25
Savienojums28
Vadības kodi
29
Avota ierīces pievienošana un
izmantošana
Sastāvdaļu pārbaude
14
Sastāvdaļas14
Atsevišķi iegādājamās sastāvdaļas
15
Detaļas16
Vadības panelis
16
Aizmugurējā puse
17
Pretnozagšanas slēdzene
18
Logotipa etiķete
18
Tālvadības pults
19
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas
(Uzstādīšanas rokasgrāmata)
21
Ventilācija21
Datora pievienošana
38
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli 38
Savienojuma izveide, izmantojot
HDMI-DVI kabeli
39
Video ierīces pievienošana
39
Savienojuma izveide, izmantojot
HDMI-DVI kabeli
39
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli 40
LAN kabeļa pievienošana
Programmas MDC instalēšana/atinstalēšana42
Instalēšana42
Atinstalēšana42
Savienojuma izveide ar MDC
MDC lietošana, izmantojot Ethernet
43
43
Funkcija Sākums
Pirms pievienošanas
38
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas 38
Sagatavošana
MDC izmantošana
40
Ievades avota maiņa
41
Source41
Player44
Pievienotās ierīces apstiprināšana serverī
45
Network Channel49
Local Channel49
Published Content49
Published Channel50
My Templates50
Pieejamās funkcijas lapā Player.51
Player lapas izvēlne Settings52
Kad tiek palaists saturs
53
Ar Player saderīgi failu formāti
55
Ar Videowall saderīgi failu formāti
60
Schedule62
Pieejamās funkcijas lapā Schedule.62
Template64
Izmēri22
Clone Product67
ATBALSTA STIEŅA lietošana
23
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
24
ID Settings68
Device ID68
Saturā rādītājs
PC Connection Cable68
Screen Saver69
Network Status69
Video Wall70
Video Wall70
On/Off Timer72
On Timer72
Off Timer73
Holiday Management73
Ticker74
More settings74
URL Launcher75
Ekrāna pielāgošana
Picture Mode76
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)77
Colour Temperature78
White Balance79
2 Point79
10 Point79
Gamma80
Calibrated value80
Advanced Settings81
Dynamic Contrast82
Black Tone82
Flesh Tone82
RGB Only Mode82
Colour Space82
Motion Lighting82
Picture Options83
Colour Tone84
Digital Clean View84
MPEG Noise Filter84
HDMI Black Level85
Film Mode85
Dynamic Backlight85
Picture Size86
Picture Size86
Position87
Zoom/Position87
OnScreen Display
Display Orientation89
Onscreen Menu Orientation89
Source Content Orientation89
Aspect Ratio89
Screen Protection90
Auto Protection Time90
Screen Burn Protection90
Message Display92
Source Info92
No Signal Message92
MDC Message92
Menu Transparency93
Menu Language93
Reset OnScreen Display94
Picture Off88
Reset Picture88
Skaņas pielāgošana
Sound Mode95
Sound Effect96
Dialog Clarity96
Equaliser96
Auto Volume96
Reset Sound97
Saturā rādītājs
Network
System
Network Status98
Setup107
Sākotnējie iestatījumi (System)107
Network Settings98
Network type98
Tīkla iestatījumi (vadu)
99
Tīkla iestatījums (bezvadu)
101
WPS(PBC)103
Wi-Fi Direct104
Multimedia Device Settings104
Screen Mirroring105
Screen Mirroring105
Server Network Settings105
Connect to server105
MagicInfo Mode105
Server Access105
FTP Mode105
Device Name106
Time109
Clock Set109
DST109
Sleep Timer109
Power On Delay109
Auto Source Switching110
Auto Source Switching110
Primary Source Recovery110
Primary Source110
Secondary Source110
Power Control111
Auto Power On111
Max. Power Saving111
Standby Control111
Power Button112
Network Standby112
Eco Solution113
Energy Saving113
Screen Lamp Schedule113
No Signal Power Off113
Auto Power Off113
Temperature Control114
Device Manager115
Keyboard Settings115
Mouse Settings116
Pointer Settings117
Play via118
Change PIN118
General119
Security119
BD Wise119
Anynet+ (HDMI-CEC)120
HDMI Hot Plug124
DivX® Video On Demand124
Game Mode124
Reset System125
Atbalsts
Software Update126
Update now126
Auto update126
Contact Samsung126
Go to Home127
Player127
Schedule127
Template127
Clone Product127
ID Settings127
Screen Saver128
Network Status128
Video Wall128
On/Off Timer128
Saturā rādītājs
Ticker128
More settings128
Atbalstītie video formāti
140
Reset All129
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Fotoattēlu, videoklipu un mūzikas
demonstrēšana un atskaņošana
(multivides atskaņošana)
Izlasiet šo informāciju, pirms lietojat
multivides atskaņotāju kopā ar USB ierīci.
USB ierīces lietošana
Multivides satura atskaņošana no
datora/mobilās ierīces
Multivides satura saraksta lapā
pieejamās funkcijas
Izvēlnes elementi multivides satura
saraksta lapā
130
132
Prasības pirms sazināšanās ar
Samsung klientu apkalpošanas centru
Izstrādājuma pārbaude
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Pārbaudiet sekojošo.
142
142
142
143
Jautājumi un atbildes
148
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma
defekta dēļ
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Citi gadījumi
156
156
156
156
WEEE157
Izstrādājuma pareiza likvidēšana
(Attiecas uz nolietotām elektriskām un
elektroniskām ierīcēm)
157
Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija
157
133
Specifikācijas
134
Vispārīgi150
Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu
izdegšanas novēršana
Optimāla attēla kvalitāte
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
Enerģijas taupīšana
152
Licence160
Iepriekš iestatīti laika režīmi
153
Terminoloģija161
135
Fotoattēlu demonstrēšanas laikā
pieejamās pogas un funkcijas
136
Video demonstrēšanas laikā pieejamās
pogas un funkcijas
137
Mūzikas atskaņošanas laikā pieejamās
pogas un funkcijas
138
Atbalstītie subtitru un multivides
atskaņošanas failu formāti
139
Subtitri139
Atbalstītās attēlu izšķirtspējas
139
Atbalstītie mūzikas failu formāti
140
158
158
158
1. nodaļa
Pirms izstrādājuma lietošanas
Autortiesības
Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
© 2014 Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.
Microsoft, Windows ir korporācijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.
VESA, DPM un DDC ir Videoelektronikas standartu asociācijas reģistrētas preču zīmes.
Visu pārējo preču zīmju īpašumtiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
•• Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
-- (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
-- (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
•• Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu veikšanas vai mājas
izsaukuma.
6
Drošības pasākumi
Tīrīšana
――Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneļa ārpusi var viegli saskrāpēt.
Uzmanību
――Tīrot ievērojiet šādas darbības.
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos
redzamajām.
NEATVĒRT! PASTĀV ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS
Uzmanību : LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEATVERIET PĀRSEGU. (VAI
AIZMUGURES PĀRSEGU)
IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU NOMAINĪT LIETOTĀJS.
APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM DARBINIEKIEM.
1
Izslēdziet izstrādājumu un datoru.
2
Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.
――Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties kabelim
ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas
trieciens.
Šis simbols norāda, ka izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums.
Saskare ar jebkuru izstrādājuma iekšpusē esošu detaļu ir bīstama.
Šis simbols brīdina, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta rakstiska informācija par attiecīgo darbību
un apkopi.
3
•• Tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuru
sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvās vielas.
!
•• Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz
izstrādājuma.
Simboli
Brīdinājums
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus ievainojumus.
Izstrādājuma slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu drānu.
4
Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu mīkstu,
sausu drānu, no kuras kārtīgi izgriezts liekais ūdens.
Uzmanību
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu bojājumi.
Darbības, kuras apzīmētas ar šo simbolu, ir aizliegtas.
5
Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas vadu.
6
Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.
Ir jāievēro instrukcijas, kuras apzīmētas ar šo simbolu.
7
Uzglabāšana
Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām
ierīcēm).
Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots UV mitrinātājs.
――Ja nepieciešams iztīrīt izstrādājuma iekšpusi, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas
centru (maksas pakalpojums).
•• Var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.
!
Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus
priekšmetus uz strāvas vada.
Elektrība un drošība
•• Vada bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos
redzamajām.
Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.
Brīdinājums
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai nenostiprinātu
kontaktligzdu.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas,
izmantojiet sausu drānu.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.
•• Pārkarsušas kontaktligzdas dēļ var izcelties ugunsgrēks.
!
Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā
var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.
•• Nedrošs savienojums var izraisīt ugunsgrēku.
!
8
Instalēšana
Uzmanību
Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.
•• Elektriskās strāvas trieciens var sabojāt izstrādājumu.
Brīdinājums
Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai cigaretes.
Neuzstādiet izstrādājumu karstuma avota tuvumā.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung izstrādājuma komplektācijā iekļauto
strāvas vadu. Nelietojiet stāvas vadu ar citiem izstrādājumiem.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Pie sienas piestiprināmas piekares uzstādīšanu uzticiet tehniķim.
!
Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav traucējošu
priekšmetu.
•• Ja uzstādīšanas darbus veic nekvalificēts personāls, var tikt izraisīti
savainojumi.
!
•• Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu strāvas
padevi izstrādājumam.
!
Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
•• Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
•• Ņemiet vērā, ka, lietojot tikai tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu, strāvas padeve izstrādājumam netiek pilnībā pārtraukta.
Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.
•• Izmantojiet tikai reģistrēta uzņēmuma pakalpojumus.
!
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas (nestabils skapis,
slīpa virsma utt.).
•• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
!
•• Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija, izstrādājums var
tikt sabojāts vai var izraisīt ugunsgrēku.
Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir pakļauts
putekļiem, mitrumam (piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai dūmiem.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
!
9
Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu objektu,
piemēram, krāsns, iedarbībai.
Uzmanību
•• Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas ilgums
vai izraisīts ugunsgrēks.
Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.
Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
!
•• Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.
Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.
•• Tā kā izstrādājuma priekšpuse ir smaga, uzstādiet izstrādājumu uz
līdzenas un stabilas virsmas.
•• Tā var sabojāt ekrānu.
Pārtikā lietojamā eļļa, piemēram, sojas pupiņu eļļa, var sabojāt vai deformēt
izstrādājumu. Neuzstādiet izstrādājumu virtuvē vai virtuves letes tuvumā.
Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma
apakšējā mala neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta malai.
•• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt ievainojumus.
•• Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai plauktu.
Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
!
SAMSUNG
!
Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta smalku
putekļu, ķīmisku vielu, pārmērīgas temperatūras vai liela mitruma līmeņa
ietekmei, vai vietā, kur izstrādājums tiks darbināts nepārtraukti ilgu laika
periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veiktspēju.
•• Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar uzņēmuma
Samsung klientu apkalpošanas centru .
10
Darbība
Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus, kas
piesaista bērnu uzmanību (piemēram, rotaļlietas, saldumus).
•• Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums vai
smagie priekšmeti var krist, izraisot nopietnus savainojumus.
Brīdinājums
Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai modificēt izstrādājumu.
Zibens vai pērkona laikā izslēdziet izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru.
!
Lai pārvietotu izstrādājumu, vispirms no tā atvienojiet visus kabeļus, tostarp
strāvas kabeli.
Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Pretējā gadījumā var tikt bojāts strāvas vads un izraisīts ugunsgrēks vai
elektriskās strāvas trieciens.
!
!
Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus,
nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma Samsung
klientu apkalpošanas centru.
Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu
vai ugunsgrēku.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
!
Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.
Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas vadam.
Nekavējoties izvēdiniet telpas.
•• Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.
•• Dzirksteles var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.
!
Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet izstrādājumu un
atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru.
•• Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās
strāvas trieciens.
GAS
Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita
kabeļa.
•• Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas triecienu
vai ugunsgrēku.
11
Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli uzliesmojošas
vielas.
Uzmanību
•• Var tikt izraisīta eksplozija vai ugunsgrēks.
Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt
pēcattēli vai parādīties bojāti pikseļi.
!
Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.
•• Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas
taupīšanas režīmu vai kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.
!
•• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
-_100
Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu
spraudītes) vai viegli uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru,
sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai ievades/izvades portos).
Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus (piemēram,
vāzes, podus, pudeles) vai citus metāla priekšmetus.
•• Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet
izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar
uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai
ugunsgrēks.
•• Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās
strāvas triecienu vai elektriskās strāvas noplūdi.
!
Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.
•• Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet
izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar
uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas trieciens vai
ugunsgrēks.
Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram, atvaļinājuma
laikā), atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas.
•• Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
!
Līdzstrāvas barošanas adaptera iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet
izjaukt, remontēt vai modificēt izstrādājumu.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
apkalpošanas centru.
Nenovietojiet līdzstrāvas barošanas adapterus vienu uz otra.
•• Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
Pirms līdzstrāvas barošanas adaptera lietošanas noņemiet no tā plastmasas
maisiņu.
•• Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
12
Neļaujiet līdzstrāvas barošanas ierīcē iekļūt ūdenim un nepakļaujiet ierīci
mitruma iedarbībai.
Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties ekrānam, jo
tas ir karsts.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
•• Nelietojiet izstrādājumu ārpus telpām, kur tas var tikt pakļauts lietus vai
sniega iedarbībai.
Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
•• Mazgājot grīdu, nesamitriniet līdzstrāvas barošanas adapteri.
Nenovietojiet līdzstrāvas barošanas adapteri blakus sildierīcēm.
•• Pretējā gadījumā var izcelties ugunsgrēks.
!
Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
Glabājiet līdzstrāvas barošanas adapteri labi vēdinātās telpās.
Izņemot bateriju no tālvadības pults, uzmaniet, lai bērns neliktu to mutē.
Novietojiet bateriju vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai zīdaiņi.
!
Ja maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteris tiek novietots, karājoties pāri malai,
ar tā vada pieslēgvietu vērstu uz augšu, adapterī var iekļūt ūdens vai citi
svešķermeņi un izraisīt kļūdainu adaptera darbību.
!
•• Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to ārstam.
Novietojiet maiņstrāvas/līdzstrāvas adapteri horizontālā stāvoklī uz galda vai
grīdas.
Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo polaritāti (+, -).
•• Pretējā gadījumā baterija var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes
dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.
Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var
pasliktināties redze.
Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas, neizmantojiet vienlaicīgi jaunu
un lietotu bateriju.
!
Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
•• Pretējā gadījumā baterijas var sabojāties vai iekšējā šķidruma noplūdes
dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai bojājumi.
!
Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod
ražotājam otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto bateriju vai
akumulatoru nodošanu otrreizējai pārstrādei.
Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.
•• Tādējādi atvieglosit acu nogurumu.
!
•• Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā
otrreizējas pārstrādes punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša veida
baterijas vai akumulatorus.
!
13
2. nodaļa
Sagatavošana
Sastāvdaļu pārbaude
Sastāvdaļas
-- Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām
trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju.
――Dažādās atrašanās vietās sastāvdaļas var atšķirties.
-- Komplektācijā iekļauto un atsevišķi
iegādājamo sastāvdaļu izskats var
atšķirties no attēlā redzamā.
Garantijas karte
Uzstādīšanas pamācība
(nav pieejams dažās
atrašanās vietās)
Normatīvā dokumentācija
Strāvas vads
Tālvadības pults
RS232C stereo kabelis
ATBALSTA STIENIS
Līdzstrāvas adapteris
-
-
+
+
Baterijas
(nav pieejams dažās
atrašanās vietās)
14
Atsevišķi iegādājamās sastāvdaļas
-- Sekojošās sastāvdaļas var iegādāties pie
tuvākā mazumtirgotāja.
Sienas montāžas
KOMPLEKTS
LAN kabelis
HDMI-DVI kabelis
HDMI kabelis
SD CARD
15
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas
Detaļas
bez iepriekšēja paziņojuma.
Pogas
Vadības panelis
Apraksts
Izmantojiet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu displeju.
Tālvadības pults sensors
Lai veiktu atbilstošo funkciju, nospiediet tālvadības pults pogu, pavēršot pulti
izstrādājuma priekšpusē esošā sensora virzienā.
――Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var
izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
Izmantojiet tālvadības pulti 1 m līdz 4 m attālumā un 30 leņķi pa kreisi un pa labi no izstrādājuma sensora.
――Glabājiet izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā un veiciet to atkārtotu pārstrādi.
――Neizmantojiet vienlaikus jaunas un jau lietotas baterijas. Nomainiet abas baterijas vienlaicīgi.
Skaļrunis
――Ja ilgāku laika periodu neizmantosies tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas.
30˚
30˚
1m~4m
Tālvadības pults
sensors
16
Aizmugurējā puse
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
RS232C IN
USB
RJ45
SD CARD
HDMI IN
DC 14V
Pieslēgvieta
Apraksts
RS232C IN
Savieno ar MDC, izmantojot RS232C stereo kabeli.
USB
Savieno ar USB atmiņas ierīci.
RJ45
Savieno ar MDC, izmantojot LAN kabeli.
HDMI IN
Avota ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli.
DC 14V
Līdzstrāvas barošanas adaptera pievienošana.
SD CARD
Izveidojiet savienojumu ar SD atmiņas karti.
17
Pretnozagšanas slēdzene
Logotipa etiķete
――Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.
Nevelciet logotipa etiķeti ar spēku. Logotips var tikt norauts vai nolauzts.
――Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai
informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos
redzamajām.
Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:
1
Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
2
Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
3
Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē.
4
Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.
-- Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.
-- Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja
rokasgrāmatu.
-- Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai tiešsaistē.
18
Tālvadības pults
――Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
――Poga bez apraksta tālāk redzamajā attēlā šajā izstrādājumā netiek atbalstīta.
POWER
OFF
Ieslēdziet izstrādājumu.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Attēlojiet vai paslēpiet ekrāna displeja izvēlni vai
atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Ciparu pogas
Ievadiet paroli ekrāna displeja izvēlnē.
9
-- Tālvadības pults pogu funkcijas var
atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
CH LIST
izslēdziet skaņu.
Ieslēdziet atpakaļ skaņu: vēlreiz nospiediet MUTE
vai nospiediet skaļuma kontroles (+ VOL -) pogu.
MUTE
Noregulējiet skaļumu.
mainiet ievades avotu.
2
Izslēdziet izstrādājumu.
CH
MagicInfo
Player I
Player palaišanas poga. Pieejamās pogas var
atšķirties atkarībā no funkcijas Play via iestatījumiem.
Go to Home palaišanas poga.
19
Izmantojiet, lai ātri atlasītu bieži izmantotās
funkcijas.
TOOLS
INFO
Attēlojiet informāciju par pašreizējo ievades
avotu.
Pārejiet uz augšā, apakšā, pa kreisi vai pa labi
esošo izvēlni vai pielāgojiet opcijas iestatījumu.
Apstipriniet izvēlnes atlasi.
Atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
Drošas bloķēšanas funkcijas iestatīšana
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Izejiet no pašreizējās izvēlnes.
Manuāli izvēlieties kādu no pievienotajiem
ievades avotiem: HDMI.
Kad izmantojat ar multividi saistīto izvēlni
vai HDMI-CEC izvēlni, funkcijas var izvēlēties,
nospiežot tālvadības pults tās krāsas pogu, kura
atbilst tādas pašas krāsas pogai ekrānā.
Tiek izmantota Anynet+ režīmā un multivides
režīmā.
-- Tālvadības pults pogu funkcijas var
atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Lai ievietotu tālvadības pultī baterijas
20
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas
(Uzstādīšanas rokasgrāmata)
Ventilācija
Uzstādīšana pie perpendikulāras sienas
A Minimālais attālums 40 mm
B Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 C
•• Uzstādot izstrādājumu pie perpendikulāras sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienu vismaz 40 mm
platu spraugu, kā arī nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniegtu 35 C.
A
B
1.1 attēls Skats no sāniem
Uzstādīšana pie nelīdzenas sienas
――Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
Skats no augšas
A Minimālais attālums 40 mm
B Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 C
――Uzstādot izstrādājumu pie nelīdzenas sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienas virsmu vismaz nelielu
A
spraugu, un nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 35 C.
B
1.2 attēls Skats no sāniem
21
Izmēri
Mērvienība: mm
Modeļa
nosaukums
5
1
DB10D
1
246,8
1 2
218,6
23
137,0
34
165,2
45
24,9
――Visi zīmējumi var neatbilst mērogam. Daži izmēri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
2
4
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas noskaidrojiet tā izmērus. Mēs neuzņemamies atbildību par tipogrāfijas vai drukas kļūdām.
3
22
ATBALSTA STIEŅA lietošana
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
Novietojiet aizsargdrānu vai spilvenu uz līdzenas virsmas.
Pēc tam novietojiet izstrādājumu uz drānas vai spilvena tā, lai tā priekšpuse būtu vērsta uz leju.
Ievietojiet stieni izstrādājuma atverē un pagrieziet, lai nofiksētu to vietā.
23
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekts (nopērkams atsevišķi) ļauj izstrādājumu piestiprināt pie sienas.
Plašāku informāciju par sienas montāžas komplekta uzstādīšanu skatiet tā komplektācijā iekļautajās instrukcijās.
Uzstādot sienas montāžas komplekta balsteni, ieteicams izmantot pieredzējuša speciālista palīdzību.
Samsung Electronics neuzņemas atbildību par jebkāda veida izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas rodas jums vai citiem, ja sienas montāžas komplekta uzstādīšanu veicat pašrocīgi.
Sienas montāžas komplekta specifikācijas
(VESA)
――Sienas montāžas komplektu uzstādiet uz stabilas sienas perpendikulāri
grīdai. Pirms uzstādāt sienas montāžas komplektu uz tādām virsmām kā,
piemēram, ģipškartons, lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai saņemtu
papildinformāciju.
Ja uzstādīsit izstrādājumu pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt nopietnus
savainojumus.
•• Samsung sienas montāžas komplektos ir iekļauta detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas uzstādīšanai
nepieciešamās detaļas.
•• Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas nekā standarta garums vai neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām. Skrūves,
kas ir par garu, var sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
•• Sienas montāžas komplektiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var atšķirties atkarībā
no sienas montāžas komplekta specifikācijām.
•• Nepievelciet skrūves pārāk stingri. Tādējādi var sabojāt izstrādājumu vai arī tas var nokrist un izraisīt savainojumus.
Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par šādiem negadījumiem.
•• Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies, ja ticis
izmantots sienas montāžas komplekts, kas nav VESA ražojums, vai ja lietotājs nav ievērojis izstrādājuma uzstādīšanas
instrukcijas.
•• Sienas montāžas komplektu standarta izmēri ir norādīti tālāk tabulā.
Mērvienība: mm
Modeļa nosaukums
DB10D
VESA skrūvju
Standarta skrūve
caurumu izmēri (A*B)
milimetros
50 × 50
M4 / L8~12
Daudzums
4
――Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā var rasties
savainojumi.
24
Tālvadības pults (RS232C)
•• Kontaktu izvietojums un funkcijas
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kabeļa savienojums
RS232C kabelis
Saskarne
RS232C (9 kontaktu)
Kontakts
TxD (Nr.2) RxD (Nr.3) GND (Nr.5)
Bitu pārraides ātrums
9600 b/s
Datu biti
8 bits
Pārība
Nav
Stopbits
1 bits
Plūsmas kontrole
Nav
Maksimālais garums
15 m (tikai ekranētā tipa)
<Vīrišķais tips>
Kontakts
<Sievišķais tips>
Signāls
1
Datu nesēja noteikšana
2
Saņemtie dati
3
Pārraidītie dati
4
Datu termināļa sagatavošana
5
Pamata signāls
6
Datu komplekta sagatavošana
7
Pieprasījuma nosūtīšana
8
Gatavs nosūtīt
9
Apļa indikators
25
LAN kabelis
•• RS232C kabelis
Savienotājs: 9 kontaktu D-Sub ar stereo kabeli
6
•• Kontaktu izvietojums un funkcijas
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Vīrišķais
tips
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
SPRAUDNIS
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5 ø)
Kontakta
numurs
Standarta krāsa
Signāls
1
Balta un oranža
TX+
2
Oranža
TX-
3
Balta un zaļa
RX+
4
Zila
NC
5
Balta un zila
NC
6
Zaļa
RX-
7
Balta un brūna
NC
8
Brūna
NC
26
Krusteniskais LAN kabelis (no PC uz PC)
•• Savienotājs: RJ45
Tiešais LAN kabelis (no PC uz HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signāls
P1
P2
Signāls
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signāls
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signāls
P1
TX+
1
TX-
27
Savienojums
RJ45
RJ45
28
Vadības kodi
Nr.
Vadības statusa aplūkošana (Iegūt vadības komandu)
9
Drošības slēdzene
0x5D
0~1
10
Videosienas ieslēgšana
0x84
0~1
11
Videosienas lietotāja vadība
0x89
-
Heders
Komanda
0xAA
Komandas tips
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
Vadība (Iestatīt vadības komandu)
Heders
Komanda
0xAA
Komandas tips
ID
Datu garums
Dati
1
Vērtība
Kontrolsumma
Komanda
Nr.
Komandas tips
Komanda
Vērtību
diapazons
1
Jaudas kontrole
0x11
0~1
2
Skaļuma kontrole
0x12
0~100
3
Ievades avota kontrole
0x14
-
4
Ekrāna režīma kontrole
0x18
-
5
Ekrāna izmēra kontrole
0x19
0~255
6
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole
0x3C
0~1
7
Automātiskās pielāgošanas kontrole
(tikai PC un BNC)
0x3D
0
8
Videosienas režīma kontrole
0x5C
0~1
Komandas tips
Komanda
Vērtību
diapazons
•• Visi sakari notiek heksadecimālskaitļos. Kontrolsumma tiek aprēķināta, saskaitot visas vērtības,
izņemot hedera vērtību. Ja kontrolsumma ir lielāka par divciparu skaitli, kā redzams zemāk attēlā
(11+FF+01+01=112), pirmais cipars tiek dzēsts.
Piem., Ieslēgšana un ID=0
Heders
Komanda
0xAA
0x11
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
ID
Datu garums
Dati 1
1
"Power"
Datu garums
Dati 1
1
1
Kontrolsumma
12
•• Lai vienlaicīgi, neatkarīgi no to ID numuriem, vadītu visas ierīces, kas pievienotas ar seriālo kabeli,
iestatiet ID vērtību „0xFE” un sūtiet komandas. Katra ierīce izpildīs visas komandas, bet ACK uz tām
neatbildēs.
29
Jaudas kontrole
Skaļuma kontrole
•• Funkcija
Izstrādājumu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Izstrādājuma skaļuma līmeni var regulēt, izmantojot datoru.
•• Strāvas statusa aplūkošana (Iegūt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS statusu)
•• Skaļuma statusa aplūkošana (Iegūt skaļuma statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS iestatīšana (Iestatīt IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU)
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Dati
1
"Power"
Heders
Komanda
0xAA
0x12
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0x12
•• Ack
0: IZSLĒGTS
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x11
"Power"
Kontrolsumma
0xAA
0xFF
ID
ID
Datu garums
Dati
1
"Volume"
Kontrolsumma
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x11
"ERR"
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x12
"Volume"
Kontrolsumma
•• Nak
•• Nak
Komanda
0
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
Heders
Kontrolsumma
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
1: IESLĒGTS
Komanda
Datu garums
•• Skaļuma iestatīšana (Iestatīt skaļumu)
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
Heders
ID
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x12
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
30
Ievades avota kontrole
0x24
HDMI2_PC
•• Funkcija
izstrādājuma ievades avotu var mainīt, izmantojot datoru.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC un HDMI2_PC nav iespējams lietot ar Iestatīšanas komandu. Tie atbild tikai uz
•• Ievades avota statusa aplūkošana (Iegūt ievades avota statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x14
ID
Datu garums
Get (Iegūt) komandām.
――Šis modelis neatbalsta HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 un HDMI2_PC portus.
Kontrolsumma
――Režīms MagicInfo ir pieejams tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama funkcija MagicInfo.
0
――Opcijas RF(TV) un DTV ir pieejamas tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama televīzijas funkcija.
•• Ievades avota iestatīšana (Iestatīt ievades avotu)
Heders
Komanda
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Datu garums
Dati
1
"Input Source"
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x14
"Input
Source"
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ievades avots
0x08
Komponenšu
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrolsumma
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x14
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
31
Ekrāna režīma kontrole
•• Nak
•• Funkcija
izstrādājuma ekrāna režīmu var mainīt, izmantojot datoru.
Ja ir iespējota funkcija Video Wall, ekrāna režīmu nevar vadīt.
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x18
"ERR"
Kontrolsumma
――Šo vadību var izmantot tikai modeļiem, kas aprīkoti ar televīzijas funkciju.
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
•• Ekrāna statusa aplūkošana (Iegūt ekrāna režīma statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x18
ID
Datu garums
Kontrolsumma
Ekrāna izmēra kontrole
0
•• Funkcija
Izstrādājuma ekrāna izmēru var mainīt, izmantojot datoru.
•• Attēla izmēra iestatīšana (Iestatīt attēla izmēru)
Heders
Komanda
0xAA
0x18
ID
•• Ekrāna izmēra aplūkošana (Iegūt ekrāna izmēra statusu)
Datu
garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Screen
Mode"
16 : 9
0x04
Tālummaiņa
0x31
Plašā tālummaiņa
0x0B
4:3
Komanda
0xAA
0xFF
0xAA
0x19
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x19
"Screen
Size"
Kontrolsumma
"Screen Size": izstrādājuma ekrāna izmēri (diapazons: 0–255, mērvienība: collas)
•• Nak
•• Ack
Heders
Komanda
•• Ack
"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu
0x01
Heders
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x18
"Screen
Mode"
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x19
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu
32
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole
Automātiskās pielāgošanas kontrole (tikai PC un BNC)
•• Funkcija
Izstrādājuma režīmu PIP var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Varat automātiski pielāgot datora sistēmas ekrānu, izmantojot datoru.
――Pieejams tikai tiem modeļiem, kuriem ir PIP funkcija.
――Šo režīmu nevar vadīt, ja režīms Video Wall ir iestatīts pozīcijā On.
•• Automātiskās pielāgošanas statusa aplūkošana (Iegūt automātiskās pielāgošanas statusu)
Nav
――Šī funkcija nav pieejama režīmā MagicInfo.
•• Automātiskās pielāgošanas iestatīšana (Iestatīt automātisko pielāgošanu)
•• PIP ieslēgšanas/izslēgšanas statusa aplūkošana (Iegūt PIP IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x3C
ID
Datu garums
Kontrolsumma
Komanda
0xAA
0x3C
Komanda
0xAA
0x3D
ID
Datu garums
Dati
1
"Auto
Adjustment"
0
ID
Datu garums
Dati
1
"PIP"
Kontrolsumma
"PIP": Izstrādājuma PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojamais kods
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x3D
"Auto
Adjustment"
1: PIP IESLĒGTS
0: PIP IZSLĒGTS
Komanda
0xAA
0xFF
Kontrolsumma
•• Nak
•• Ack
Heders
Kontrolsumma
"Auto Adjustment" : 0x00 (vienmēr)
•• PIP ieslēgšanas/izslēgšanas iestatīšana (Iestatīt PIP IESLĒGŠANU / IZSLĒGŠANU)
Heders
Heders
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x3C
"PIP"
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x3D
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
"PIP": Izstrādājuma PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojamais kods
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x3C
"PIP"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
33
Videosienas režīma kontrole
Drošības slēdzene
•• Funkcija
Izstrādājuma režīmu Video Wall var aktivizēt, izmantojot datoru.
Šis vadības veids ir pieejams tikai tajos izstrādājumos, kuros ir iespējots režīms Video Wall.
•• Videosienas režīma aplūkošana (Iegūt videosienas režīmu)
•• Funkcija
Lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājuma funkciju Safety Lock, var izmantot datoru.
Šī vadība ir pieejama neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgta strāva.
•• Drošības slēdzenes statusa aplūkošana (Iegūt drošības slēdzenes statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x5C
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Videosienas iestatīšana (Iestatīt videosienas režīmu)
Heders
Komanda
0xAA
0x5C
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Video Wall Mode"
Heders
Komanda
0xAA
0x5D
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Drošības slēdzenes iespējošana vai atspējošana (Iestatīt drošības slēdzenes iespējošanu /
atspējošanu)
Heders
Komanda
0xAA
0x5D
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods
1: Full
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
0: Natural
1: IESLĒGTS
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x5C
"Video
Wall
Mode"
Kontrolsumma
0: IZSLĒGTS
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolsumma
"Video Wall Mode": Izstrādājuma režīma Video Wall aktivizēšanai izmantojamais kods
•• Nak
Heders
0xAA
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
Komanda
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
3
A
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
r-CMD
0x5C
Vērtība1
Kontrolsumma
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
"ERR"
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x5D
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
34
Videosienas ieslēgšana
•• Nak
•• Funkcija
Personālais dators IESLĒDZ/IZSLĒDZ izstrādājuma videosienu.
•• Iegūt videosienas ieslēgšanas/izslēgšanas statusu
Heders
Komanda
0xAA
0x84
ID
Datu garums
Kontrolsumma
Komanda
0
0xAA
0x84
ID
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x84
ERR
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
Videosienas lietotāja vadība
•• Iestatīt videosienas ieslēgšanu/izslēgšanu
Heders
Heders
Datu garums
Dati
1
V.Wall_On
Kontrolsumma
•• Funkcija
Personālais dators ieslēdz/izslēdz izstrādājuma videosienas funkciju.
•• Iegūt videosienas statusu
Heders
Komanda
0xAA
0x89
ID
Datu garums
Kontrolsumma
•• V.Wall_On : Videosienas kods, kas jāiestata izstrādājumā
1: Videosiena IESLĒGTA
0: Videosiena IZSLĒGTA
•• Iestatīt videosienu
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
0
ID
V.Wall_On : tāpat kā iepriekš
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x84
V.Wall_On
Heders
Komanda
0xAA
0x89
Kontrolsumma
ID
Datu
garums
Vērtība1
Vērtība2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolsumma
Wall_Div: Izstrādājumā iestatītais videosienas dalītāja kods
35
10x10 videosienas modelis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
izslēgts
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
36
Wall_SNo : Izstrādājumā iestatītais izstrādājuma numura kods
10x10 videosienas modelis: ( 1 ~ 100)
Iestatīt numuru
Dati
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
Vērtība2
4
A
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x89
ERR
Kontrolsumma
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
37
3. nodaļa
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Pirms pievienošanas
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas
――Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas rokasgrāmatu.
Avota ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ierīces.
――Nepievienojiet strāvas vadu, līdz nav izveidoti citi savienojumi.
Strāvas vada pievienošana citu savienojumu izveidošanas laikā var radīt izstrādājuma bojājumus.
――Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma aizmugurējā daļā.
Datora pievienošana
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
•• Datoru var pievienot izstrādājumam vairākos veidos.
Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
HDMI IN
38
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
Video ierīces pievienošana
――Kad savienojat datoru ar izstrādājumu, izmantojot HDMI-DVI kabeli, iestatiet opciju Edit Name uz DVI
PC, un jūs varēsit piekļūt datorā saglabātajam video un audio saturam.
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
•• Varat pievienot izstrādājumam video ierīci, izmantojot īpašu kabeli.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Lai mainītu avotu, nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE.
HDMI IN
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
――Ja izstrādājumam pievienojat video ierīci, izmantojot HDMI-DVI kabeli, iestatiet opciju Edit Name uz DVI
Devices, un jūs varēsit piekļūt datorā saglabātajam video un audio saturam.
――Atbalstītās izšķirtspējas ir 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p un 576p.
HDMI IN
39
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
LAN kabeļa pievienošana
HDMI kabeļa vai HDMI ar DVI kabeli (līdz 1080p) izmantošana
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
•• Lai nodrošinātu labāku attēla un skaņas kvalitāti, pievienojiet digitālo ierīci, izmantojot HDMI kabeli.
•• HDMI kabelis atbalsta digitālo video un audio signālus un tam nav nepieciešams audio kabelis.
•• Attēls var netikt parādīts pareizi (vai netikt parādīts nemaz) vai audio var nedarboties, ja
izstrādājumam ir pievienota ārēja ierīce, kas izmanto vecāku HDMI režīma versiju. Ja rodas šāda
problēma, sazinieties ar ārējās ierīces ražotāju, lai noskaidrotu HDMI versiju un, ja tā ir novecojusi,
pieprasītu jauninājumu.
•• Izmantojiet HDMI kabeli, kura biezums nepārsniedz 14 mm.
•• Iegādājieties tikai sertificētu HDMI kabeli. Pretējā gadījumā attēls var netikt parādīts vai var rasties
savienojuma kļūda.
RJ45
•• Ieteicams pamata ātrgaitas HDMI kabelis vai Ethernet kabelis.
Šis izstrādājums neatbalsta Ethernet funkciju, izmantojot HDMI.
•• Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli.
*Ekranēts vītais pāris
HDMI IN
40
Ievades avota maiņa
Varat attēlot izstrādājumam pievienotas avota ierīces ekrānu. Lai attēlotu atlasītā avota ekrānu, atlasiet avotu no Avotu saraksta.
――Ievades avotu var mainīt arī, izmantojot tālvadības pults pogu SOURCE.
――Ja avota ierīcei, uz kuru vēlaties pārslēgties, ir atlasīts nepareizs avots, ekrāns var netikt attēlots pareizi.
Source
――Lai skatītu detalizētu informāciju par pievienotajām avota ierīcēm, nospiediet pogu TOOLS lapā Source .
SOURCE → Source
Source
HDMI
Opcija Source ļauj atlasīt dažādus avotus un mainīt avotu ierīču nosaukumus.
Edit Name
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Screen Mirroring
To go to Options, press and hold the Enter button.
Dažreiz ekrāns var netikt attēlots pareizi, ja sadaļā Edit Name nav norādīts avota ierīces nosaukums.
Turklāt, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, ieteicams pārdēvēt sadaļā Edit Name esošo avota ierīci.
――Sarakstā var būt ietvertas tālāk norādītās avota ierīces. Source ierīces atšķiras atkarībā no izvēlētā avota.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC /
DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
――Izvēlnē Picture pieejamie iestatījumi ir atkarīgi no esošā avota un sadaļā Edit Name veiktajiem iestatījumiem.
•• Pievienojot PC HDMI terminālim, iestatiet Edit Name uz PC. Citos gadījumos AV ierīcēs iestatiet Edit Name.
•• Ja pievienojat datoru HDMI IN portam, izmantojot HDMI kabeli, izstrādājums ir jāiestata režīmā PC sadaļā Edit Name.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Ja pievienojat datoru HDMI IN portam, izmantojot HDMI-DVI kabeli, izstrādājums ir jāiestata režīmā DVI PC sadaļā Edit
Name.
•• Ja pievienojat AV ierīces HDMI IN portam, izmantojot HDMI-DVI kabeli, izstrādājums ir jāiestata režīmā DVI Devices
sadaļā Edit Name.
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Varat apskatīt detalizētu informāciju par izvēlēto ārējo ierīci.
41
4. nodaļa
MDC izmantošana
Multiple display control — MDC (Vairāku displeju vadība) ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti pārvaldīt vairākas displeja ierīces vienlaicīgi, izmantojot datoru.
Plašāku informāciju par programmas MDC lietošanu skatiet sadaļā Palīdzība pēc programmas instalēšanas. Programma MDC ir pieejama tīmekļa vietnē.
Programmas MDC instalēšana/
atinstalēšana
8
Tiks parādīts instalācijas progress.
9
Atvērtajā logā InstallShield Wizard Complete noklikšķiniet uz Finish.
――Atlasiet Launch MDC Unified un noklikšķiniet uz Finish, lai nekavējoties palaistu MDC
programmu.
Instalēšana
10Pēc instalācijas uz darbvirsmas tiks izveidota MDC Unified īsinājumikona.
――MDC instalāciju var ietekmēt grafiskās kartes, pamatplates un tīkla stāvoklis.
――Atkarībā no datora sistēmas un izstrādājuma specifikācijām, MDC izpildes ikona var nebūt
1
Noklikšķiniet uz MDC Unified instalācijas programmas.
2
redzama.
――Ja izpildes ikona nav redzama, nospiediet taustiņu F5.
Izvēlieties instalācijas valodu. Pēc tam noklikšķiniet uz OK.
3
Ja tiek parādīts ekrāns Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified, noklikšķiniet uz
Next.
4
Atvērtajā logā License Agreement izvēlieties I accept the terms in the license agreement un
noklikšķiniet uz Next.
5
Atvērtajā logā Customer Information aizpildiet visus informācijas laukus un noklikšķiniet uz Next.
6
Atvērtajā logā Destination Folder izvēlieties direktorija ceļu, kurā vēlaties instalēt programmu,
un noklikšķiniet uz Next.
Atinstalēšana
1
Izvēlnē Sākt atlasiet Iestatījumi > Vadības panelis un veiciet dubultklikšķi uz Pievienot/Dzēst
programmu.
2
Atlasiet sarakstā MDC Unified un noklikšķiniet uz Mainīt/Noņemt.
――Ja direktorijas ceļš nav norādīts, programma tiks uzinstalēta noklusējuma direktorijas ceļa
atrašanās vietā.
7
Atvērtajā logā Ready to Install the Program pārbaudiet direktorija ceļu, kurā instalēt
programmu, un noklikšķiniet uz Install.
42
Savienojuma izveide ar MDC
MDC lietošana, izmantojot Ethernet
Ievadiet primārās displeja ierīces IP adresi un pievienojiet ierīci datoram. Displeja ierīces var savstarpēji savienot, izmantojot LAN kabeli.
Savienojuma izveide, izmantojot tiešo LAN kabeli
――Izmantojot izstrādājuma RJ45 portu un centrmezgla LAN portus, var pievienot vairākus izstrādājumus.
RJ45
HUB
43
5. nodaļa
Funkcija Sākums
Šī funkcija tiek nodrošināta izvēlnē Support → Go to Home.
Var piekļūt, izmantojot tālvadības pults pogu HOME.
――Lai izmantotu funkciju Player, izvēlnē System atlasiet Play via iestatījumu MagicInfo.
Player
HOME
Atskaņojiet dažādu saturu, piemēram, kanālus ar piešķirtiem grafikiem, veidnes vai failus.
Demonstrējiet kanālus vai saturu, izmantojot šādas metodes:
→ Player →ENTER E
•• Network Channel: atskaņojiet saturu, izmantojot serveri.
――Lai palaistu funkciju Network Channel, pārliecinieties, vai izstrādājums ir savienots ar serveri.
•• Local Channel: atskaņojiet saturu iekšējā atmiņā vai no ārējās atmiņas.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
44
Pievienotās ierīces apstiprināšana serverī
3
Augšējā izvēlnes joslā izvēlieties Device.
4
Izvēlnēs pa kreisi atlasiet Lite.
5
Lite apakšizvēlnēs atlasiet Unapproved.
6
Neapstiprināto Lite ierīču sarakstā noklikšķiniet uz pogas Approve.
Lite servera apstiprināšana
•• Izvēlnē Server Network Settings funkcijai MagicInfo Mode izvēlieties iestatījumu Lite.
Apstipriniet un lietojiet Lite serveri.
――Pirms ierīces apstiprināšanas konfigurējiet servera iestatījumus Network Settings.
1
2
Piekļūstiet serverim, kas ir piešķirts ierīcei.
Lai pieteiktos, ievadiet ID un paroli.
45
7
Lai apstiprinātu ierīci, ievadiet nepieciešamo informāciju.
9
Kad serveris ir apstiprinājis ierīci, izvēlētajā grupā reģistrētais grafiks tiek lejupielādēts ierīcē. Grafiks
pēc lejupielādes tiek palaists.
――Plašāku informāciju par grafika konfigurēšanu skatiet <MagicInfo servera lietotāja rokasgrāmatā>.
――Ja ierīce tiek dzēsta no servera apstiprināto ierīču saraksta, šī ierīce tiks atsāknēta, lai atiestatītu
iestatījumus.
Pareiza laika iestatīšana
Ja ierīcē iestatītais laiks atšķiras no servera pašreizējā laika, grafiks, iespējams, netiks palaists.
1
Dodieties uz cilni Device → Time.
2
Izvēlieties ierīci.
3
Izvēlieties Clock Set un sinhronizējiet ierīces un servera laiku.
•• Device Name: ievadiet ierīces nosaukumu.
•• Device Group: lai norādītu grupu, izvēlieties
.
•• Location: ievadiet ierīces pašreizējo atrašanās vietu.
――Tīkla grafika darbības laikā nospiežot tālvadības pults pogu INFO, tiek parādīti šī grafika dati. Pārbaudiet,
vai ir izvēlēta pareizā ierīce, datos apskatot ierīces ID.
8
Lai pārbaudītu, vai ierīce ir reģistrēta, atlasiet izvēlni All.
•• Pirmo reizi veidojot savienojumu ar serveri, izstrādājumā tiek iestatīts laiks, izmantojot tā reģiona
vidējo laiku pēc Griničas meridiāna (GMT), kurā atrodas serveris.
•• Izstrādājumā pieejamo laiku var mainīt (atšķirīgi no servera laika), kā parādīts 3. darbības aprakstā.
•• Izslēdzot izstrādājumu un pēc tam atkārtoti ieslēdzot, izstrādājumā tiks atjaunots laika iestatījums,
izmantojot pēdējo laiku, kas tika iestatīts no servera.
――Plašāku informāciju par laika pārvaldību (piemēram, laika plānošanu, brīvdienām) skatiet <MagicInfo
Lite Server lietotāja rokasgrāmatā>.
46
Premium servera apstiprināšana
3
Augšējā izvēlnes joslā izvēlieties Device.
4
Izvēlnēs pa kreisi atlasiet Premium.
5
Premium apakšizvēlnēs atlasiet Unapproved.
6
Neapstiprināto Premium ierīču sarakstā savai ierīcei izvēlieties pogu Approve.
•• Izvēlnē Server Network Settings funkcijai MagicInfo Mode izvēlieties iestatījumu Premium.
Apstipriniet un lietojiet Premium serveri.
――Pirms ierīces apstiprināšanas konfigurējiet servera iestatījumus Network Settings.
1
2
Piekļūstiet serverim, kas ir piešķirts ierīcei.
Lai pieteiktos, ievadiet ID un paroli.
47
7
Lai apstiprinātu ierīci, ievadiet nepieciešamo informāciju.
9
Kad serveris ir apstiprinājis ierīci, izvēlētajā grupā reģistrētais grafiks tiek lejupielādēts ierīcē. Grafiks
pēc lejupielādes tiek palaists.
――Plašāku informāciju par grafika konfigurēšanu skatiet <MagicInfo Premium servera lietotāja
rokasgrāmatā>.
――Ja ierīce tiek dzēsta no servera apstiprināto ierīču saraksta, šī ierīce tiks atsāknēta, lai atiestatītu
iestatījumus.
Pareiza laika iestatīšana
Ja ierīcē iestatītais laiks atšķiras no servera pašreizējā laika, grafiks, iespējams, netiks palaists.
•• Device Name: ievadiet ierīces nosaukumu.
•• Device Group: lai norādītu grupu, izvēlieties
1
Dodieties uz cilni Device → Time.
2
Izvēlieties ierīci.
3
Izvēlieties Clock Set un sinhronizējiet ierīces un servera laiku.
.
•• Location: ievadiet ierīces pašreizējo atrašanās vietu.
――Tīkla grafika darbības laikā nospiežot tālvadības pults pogu INFO, tiek parādīti šī grafika dati. Pārbaudiet,
vai ir izvēlēta pareizā ierīce, datos apskatot ierīces ID.
8
Lai pārbaudītu, vai ierīce ir reģistrēta, atlasiet izvēlni All.
•• Pirmo reizi veidojot savienojumu ar serveri, izstrādājumā tiek iestatīts laiks, izmantojot tā reģiona
vidējo laiku pēc Griničas meridiāna (GMT), kurā atrodas serveris.
•• Izstrādājumā pieejamo laiku var mainīt (atšķirīgi no servera laika), kā parādīts 3. darbības aprakstā.
•• Izslēdzot izstrādājumu un pēc tam atkārtoti ieslēdzot, izstrādājumā tiks atjaunots laika iestatījums,
izmantojot pēdējo laiku, kas tika iestatīts no servera.
――Plašāku informāciju par laika pārvaldību (piemēram, laika plānošanu, brīvdienām) skatiet <MagicInfo
Premium servera lietotāja rokasgrāmatā>.
48
Device : All
Player
Content : All
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
My Templates
No channels
Local Channel
Sort by : File name
Options
1 / 9 item(s)
Network Channel
Demonstrējiet saturu, veidnes un serverī konfigurētos grafikus.
•• Izvēlnes Player ekrānā varat redzēt, vai ir izveidots savienojums ar serveri (apstiprinājums).
Lai redzētu, vai ir izveidots savienojums ar serveri, kad darbojas Network Channel, nospiediet tālvadības pults pogu
INFO.
1
Izvēlnē Player atlasiet Network Channel.
2
Tiks palaista funkcija Network Channel.
Published Content
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Local Channel
Atskaņojiet izstrādājumā konfigurēto grafiku vai kanālu.
1
Izvēlnē Player atlasiet Local Channel.
――Ja izvēlnē Local Channel nav reģistrēts neviens kanāls, tiks parādīts paziņojums No channels.
2
Tiks palaista funkcija Local Channel.
Published Content
Atskaņojiet pievienotā USB ierīcē saglabātu veidni.
――Funkcija Published Content tiek parādīta tikai tad, ja ir pievienota USB ierīce, kurā ir veidnes.
――Demonstrējiet ieplānoto saturu.
49
Published Channel
Demonstrējiet ieplānoto saturu, kas saglabāts USB ierīcē.
――Funkcija Published Channel ir pieejama tikai tad, ja ir pievienota USB ierīce, kas ietver grafiku.
――Ieplānojiet katra kanāla satura demonstrēšanu, un jūs varēsit demonstrēt izvēlēto ieplānoto saturu.
My Templates
Atskaņojiet izstrādājuma iekšējā atmiņa saglabātu veidni, izmantojot My Templates.
50
Pieejamās funkcijas lapā Player.
Player saraksta lapa nodrošina tālāk norādītās funkcijas.
•• Device
Izvēlieties Internal vai USB, lai meklētu vēlamo ierīču sarakstu.
-- All / Internal / USB
•• Content
Kā kritēriju izvēlieties satura veidu, lai meklētu vēlamo ierīču sarakstu.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Norādiet satura kārtošanas kritēriju.
-- File name / Recently played
•• Options
Izvēlnes elementi lapā Player
Opcijas nosaukums
Darbības
Play Selected
Izvēlieties un atskaņojiet vēlamo saturu.
Send
Kopējiet saturu uz citu krātuves ierīci.
Delete
Izdzēsiet vēlamo saturu.
Go to Multimedia
Atskaņojiet saturu, izmantojot multivides atskaņošanas funkciju.
Settings
Konfigurējiet detalizētus satura rekvizītus.
――Informāciju par funkciju Settings skatiet nākamajā lapā.
51
Player lapas izvēlne Settings
Aspect Ratio
Funkcijai Aspect Ratio izvēlieties iestatījumu Original vai Full.
Settings
•• Full / Original
――Šī funkcija ir pieejama tikai Video, Image, PDF un Office failiem.
Settings
Display Duration
Set whether to display content in the original aspect ratio or in full screen
size.
Iestatiet slaidrādē katras lapas ilgumu.
――Šī funkcija ir pieejama tikai Image, PDF, Flash un Office failiem.
Aspect Ratio
Display Duration
Close
Transition Effect
Content Orientation
Landscape
Safely Remove USB Device
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Transition Effect
Konfigurējiet pārejas efektus starp lapām un ainām slaidrādē vai videofailā.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――Šī funkcija ir pieejama tikai Image failiem.
Content Orientation
Pārslēdziet satura demonstrēšanas orientāciju uz režīmu Landscape vai Portrait.
•• Landscape / Portrait
――Ja Content Orientation iestatījums ir Portrait skats, VP8 video kodeks netiek atbalstīts.
――Opcija Source nav pieejama, ja Content Orientation iestatījums ir Portrait.
Safely Remove USB Device
Droši atvieno USB atmiņu
Reset Settings
Atiestatiet visas sadaļā Settings esošās vērtības uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
52
Kad tiek palaists saturs
Nospiediet tālvadības pults pogu INFO.
•• Type: šobrīd demonstrētā kanāla veids
――Var izmantot tikai Network Channel/Local Channel demonstrēšanas laikā.
Palaistā satura datu apskate
•• CH Number: šobrīd demonstrētajam kanālam piešķirtais numurs
――Var izmantot tikai Network Channel/Local Channel demonstrēšanas laikā.
Information
Type:
Network Channel
•• CH Name: šobrīd demonstrētā kanāla nosaukums
――Var izmantot tikai Network Channel/Local Channel demonstrēšanas laikā.
CH Number:
No channels selected
•• Software Version: parāda ierīces programmatūras versiju.
CH Name:
No channels selected
•• MAC ID: parāda ierīces sākotnējo identifikācijas numuru.
Software Version:
B2B-EP-MIP-41301-1
MAC ID:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Tags:
None
•• Tags: atzīmju iestatījumi, ko ierīcei piešķīris serveris.
――Var izmantot tikai Network Channel/Local Channel demonstrēšanas laikā.
Server:
Not connected
•• Server: parāda servera savienojuma statusus (Connected, Disconnected vai Not connected).
USB:
Not connected
•• USB: parāda USB ierīces savienojuma statusu.
Storage for Network Channel:
Internal
Schedule download:
No Schedule to download
OK
•• Storage for Network Channel: parāda informāciju par ierīci, kurā ir saglabāts pašlaik aktīvais tīkla kanāls.
――Var izmantot tikai Network Channel/Local Channel demonstrēšanas laikā.
•• Schedule download: parāda tīkla grafika lejupielādes progresu no servera.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
53
Satura iestatījumu maiņa demonstrēšanas laikā
Satura atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS, lai konfigurētu iestatījumus, piemēram, Picture Mode un
Sound Mode.
•• Playlist
Skatiet šobrīd atskaņoto satura objektu sarakstu.
•• Music
Iestatiet fona mūziku šobrīd demonstrētajam saturam.
Playlist
Music
Picture Mode
Sound Mode
•• Picture Mode
Pielāgo ekrāna iestatījumus atbilstoši šobrīd demonstrētajam saturam
-- Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Sound Mode
Pielāgo audio iestatījumus atbilstoši šobrīd atskaņotajam saturam
-- Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify
54
Ar Player saderīgi failu formāti
•• Atbalstītās failu sistēmas ir FAT32 un NTFS.
•• Failu, kura vertikālā un horizontālā izšķirtspēja pārsniedz maksimālo izšķirtspēju, nevar demonstrēt.
Pārbaudiet faila vertikālo un horizontālo izšķirtspēju.
•• Skatiet atbalstīto video failu un audio kodeku tipus un versijas.
•• Skatiet atbalstītās failu versijas.
-- Tiek atbalstītas Flash versijas līdz 10.1
-- Tiek atbalstītas PowerPoint versijas līdz 97 – 2007
Veidņu faili un LFD(.lfd) faili
Ierobežojumi
•• Pārliecinieties, vai atmiņā Internal/USB atmiņā atrodas dalītā mape (saturs/grafiki).
Demonstrēšanas ierobežojumi
•• Var demonstrēt ne vairāk kā divus video (Video) failus.
•• Nevar demonstrēt vairākus Flash failus.
•• Tiek atpazīta tikai pēdējā pievienotā USB ierīce.
•• Lai demonstrētu Office failus (PPT un Word failus) un PDF failus, jāizvēlas viens faila veids, jo vienā
demonstrēšanas reizē tiek atbalstīts tikai viens faila veids.
Tīkla grafika vairāki rāmji
•• Vienā videosienas displejā vienlaicīgi nevar demonstrēt vairākus videoklipus (Video).
Demonstrēšanas ierobežojumi
•• Vienlaikus var demonstrēt ne vairāk kā divus video failus (Video).
•• Portreta demonstrēšanas režīmā vienlaikus var demonstrēt tikai vienu video failu.
Skaņas izvades ierobežojumi
•• Nevar lietot vairākas skaņas izvades.
•• Demonstrēšanas prioritāte: Flash fails > tīkla BGM > vietējais BGM > galvenajā rāmī esošs video
fails, ko izvēlējies lietotājs.
•• Nevar demonstrēt vairākus Flash failus.
•• Lai demonstrētu Office failus (PPT un Word failus) un PDF failus, jāizvēlas viens faila veids, jo vienā
demonstrēšanas reizē tiek atbalstīts tikai viens faila veids.
•• LFD(.lfd) faili netiek atbalstīti.
Skaņas izvades ierobežojumi
•• Nevar lietot vairākas skaņas izvades.
•• Demonstrēšanas prioritāte: Flash fails > tīkla BGM > vietējais BGM > galvenajā rāmī esošs video
fails, ko izvēlējies lietotājs.
――Tīkla BGM: iestatījumus var konfigurēt, veicot 1. darbību, kad tiek izveidots servera grafiks.
――Vietējais BGM: BGM iestatījumus var konfigurēt, izmantojot rīkus, kas tiek parādīti, Player
demonstrēšanas laikā nospiežot pogu TOOLS.
――Lietotāja izvēlēts galvenais rāmis: galvenā rāmja iestatījumus var konfigurēt, veicot 2. darbību,
kad tiek izveidots servera grafiks.
55
Saturs
Faila
Konteiners
paplašinājums
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video kodeks
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Izšķirtspēja
1920 x 1080
Kadru
nomaiņas
ātrums
(fps)
6~30
Bitu pārraides Audio kodeks
ātrums
(Mbps)
30
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP/ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP/MP/HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
56
Video
•• 3D video netiek atbalstīts.
•• Saturs ar izšķirtspēju, kas pārsniedz
iepriekšminētajā tabulā norādīto izšķirtspēju,
netiek atbalstīts.
•• Video saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas
ātrumu, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā
norādīto ātrumu, demonstrēšanas laikā var radīt
saraustītu attēlu.
•• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks
demonstrēts pareizi, ja saturā vai konteinerā būs
kāda kļūda.
•• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var
nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
Audio
•• Audio saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas
ātrumu, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā
norādīto ātrumu, atskaņošanas laikā var radīt
saraustītu skaņu.
•• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks
demonstrēts pareizi, ja saturā vai konteinerā
būs kāda kļūda.
Attēls
•• Saderīgais attēlu failu formāts: Jpeg
•• Atbalstītā maksimālā izšķirtspēja: 15.360 x 8.640
•• Atbalstītie attēlu efekti: 9 efekti
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Random)
•• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var
nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
•• Atbalsta līdz pat WMA 10 Pro 5.1 kanālam. WMA
bezzudumu audio netiek atbalstīts.
•• QCELP, AMR NB/WB netiek atbalstīti.
•• Atbalsta līdz pat H.264, līmenis 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 un AVCHD
netiek atbalstīti.
•• Visiem video kodekiem, izņemot MVC, VP8, VP6:
-- Zem 1280x720: maks. 60 kadri
-- Virs 1280x720: maks. 30 kadri
•• GMC 2 vai jaunāks netiek atbalstīts.
•• Atbalsta tikai BD MVC Spec.
•• Noteikti kodeki (MVC, VP8 un MJPEG) netiks
atbalstīti šādās situācijās: ja secīgi tiks
demonstrēti dažādi failu veidi, ja tiks demonstrēti
LFD faili vai ja faili tiks demonstrēti portreta
režīmā.
57
Flash
Power Point
•• Saderīgs ar Flash 10.1
•• Flash animācija
-- Saderīgais failu formāts: SWF
•• Ieteicamā izšķirtspēja: 960 x 540
-- Uzmanību
Nevar tikt garantēts tāds Flash Player
sniegums, kāds tas būtu Windows
operētājsistēmā
Satura izveides laikā ir jāveic optimizācija
•• Flash video
-- Saderīgais failu formāts: FLV
-- Video
Kodeks: H.264 BP
Izšķirtspēja: 1920 x 1080
-- Audio
Kodeks: H.264 BP
-- Uzmanību
F4V failu formāts netiek atbalstīts
Screen Video netiek atbalstīts
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
-- Paplašinājums: ppt, pptx
-- Versija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
-- Animācijas efekts
-- 3D formas (tiks parādītas kā 2D)
-- Galvene un kājene (daži apakšobjekti netiek
atbalstīti)
-- Word Art
-- Līdzināšana
Var rasties grupas līdzinājuma kļūda
PDF
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
-- Paplašinājums: pdf
•• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
-- Saturs, kura lielums ir mazāks par 1 pikseli,
netiek atbalstīts atveides problēmu dēļ.
-- Netiek atbalstīts maskētu un mozaīkas
attēlu saturs.
-- Netiek atbalstīts pagriezta teksta saturs.
-- Netiek atbalstīti 3D ēnu efekti.
-- Dažas rakstzīmes netiek atbalstītas
(Īpašās rakstzīmes var būt bojātas.)
-- Office 2007
SmartArt netiek pilnībā atbalstīts. Tiek
atbalstīti 97 no 115 apakšobjektiem.
------
Objektu ievietošana
Pusplatuma rakstzīmes
Burtu atstarpe
Tabulas
Vertikāli izvietots teksts
Daži apakšobjekti netiek atbalstīti.
-- Slaidu piezīmes un izdales materiāli
58
WORD
Veidņu faili
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
-- Paplašinājums: .doc, .docx
-- Versija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcijas, kas netiek atbalstītas
-- Lapas fona efekts
-- Daži paragrāfu stili
-- Word Art
-- Līdzināšana
Var rasties grupas līdzinājuma kļūda
•• Izveide/rediģēšana/atskaņošana ir pieejama
tikai sadaļā Template.
LFD
•• Tiek atbalstīts kanālā Network Channel un
Local Channel
•• Saderīgie dokumentu failu formāti
-- Paplašinājums: .lfd
-- 3D formas (tiks parādītas kā 2D)
-- Office 2007
SmartArt netiek pilnībā atbalstīts. Tiek
atbalstīti 97 no 115 apakšobjektiem.
-----
Tabulas
Pusplatuma rakstzīmes
Burtu atstarpe
Vertikāli izvietots teksts
Daži apakšobjekti netiek atbalstīti.
-- Slaidu piezīmes un izdales materiāli
59
Ar Videowall saderīgi failu formāti
――Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet <MagicInfo Server lietotāja rokasgrāmatu>.
Video
Attēls
•• 3D video netiek atbalstīts.
•• Saderīgais attēlu failu formāts: Jpeg, bmp, png
•• Saturs ar izšķirtspēju, kas pārsniedz iepriekšminētajā tabulā norādīto
izšķirtspēju, netiek atbalstīts.
•• Atbalstītā maksimālā izšķirtspēja: 15.360 x 8.640
――Augstākas izšķirtspējas attēla parādīšanai uz ekrāna var būt nepieciešams
•• Video saturs ar bitu ātrumu vai kadru nomaiņas ātrumu, kas pārsniedz
iepriekšminētajā tabulā norādīto ātrumu, demonstrēšanas laikā var radīt
saraustītu attēlu.
ilgāks laiks.
•• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks demonstrēts pareizi, ja saturā vai
konteinerā būs kāda kļūda.
•• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
•• Atbalsta līdz pat H.264, līmenis 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 un AVCHD netiek atbalstīti.
•• Visiem video kodekiem, izņemot MVC, VP8, VP6:
-- Zem 1280x720: maks. 60 kadri
-- Virs 1280x720: maks. 30 kadri
•• GMC 2 vai jaunāks netiek atbalstīts.
•• Atbalsta tikai BD MVC Spec.
•• Daži kodeki, iespējams, netiek atbalstīti portretu demonstrēšanas režīmā.
60
Ierobežojumi
•• Viens klients var demonstrēt tikai vienu video (Video) failu.
――Videosienas displejos var demonstrēt dažāda satura failus.
Vienā videosienas displejā nevar demonstrēt divus video (Video) failus.
Pieejams
Pieejams
Nav pieejama
61
Schedule
Pieejamās funkcijas lapā Schedule.
Lapa Schedule nodrošina tālāk norādītās funkcijas.
→ Schedule → ENTER E
HOME
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
00:00
00:30
Add content to create
a programme on the
channel.
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:00
05:30
•• Device
-- Parādiet pievienotās krātuves ierīces nosaukumu.
――Šī opcija ir aktivizēta tikai tad, ja Type iestatījums sadaļā Device ir Local.
•• Options
01:00
03:30
•• Type
-- Local: pievienojiet vai rediģējiet grafikus.
-- Network: skatiet serverī konfigurēto tīkla grafiku.
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how
long each item of
content will play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
Izvēlnes elementi lapā Schedule
Opcijas nosaukums
Darbības
06:00
Send
Sūtiet konfigurētus grafikus uz citu krātuves ierīci. Šī funkcija ir līdzīga datora funkcijai
"kopēt".
Delete
Dzēsiet grafikus.
Settings
Noklusējuma saturs tiek atskaņots kanālā, kurā nav programmas informācijas.
62
Kanālu grafiku konfigurēšana
Atskaņojiet un demonstrējiet multivides saturu, piemēram, videoklipus, fotoattēlus un mūziku, izvēlētajā laikā.
1
Izvēlieties kanālu, ko konfigurēt.
2
Izvēlieties video, mūzikas un fotoattēlu saturu, ko lietot kanāla grafikā.
3
Iestatiet laiku grafika atskaņošanai. (Start Time ~ Stop Time)
4
Mainiet kanāla grafika nosaukumu un pēc tam izvēlieties mērķa mapi, kurā saglabāt.
5
Nospiediet pogu Save.
――Funkcija ir pieejama tikai tad, ja Type iestatījums ir Local.
Kanālu grafika rediģēšana
Mainiet konfigurētā kanālu grafika iestatījumus, piemēram, saturu, ilgumu un grafika nosaukumu.
1
Izvēlieties kanālu, ko rediģēt.
2
Izvēlieties video, foto vai mūzikas saturu, ko rediģēt kanālu grafikā.
-- Satura dzēšana: novietojiet kursoru virs vajadzīgā satura un pēc tam nospiediet pogu E, lai to izdzēstu.
-- Pārejiet uz satura saraksta labo pusi. Noklikšķiniet uz pogas +, lai pievienotu saturu vai mainītu satura objektu atskaņošanas secību.
3
Iestatiet laiku grafika atskaņošanai. (Start Time ~ Stop Time)
4
Mainiet kanāla grafika nosaukumu un pēc tam izvēlieties mērķa mapi, kurā saglabāt.
5
Nospiediet pogu Save.
――Funkcija ir pieejama tikai tad, ja Type iestatījums ir Local.
63
Template
HOME
Pieejamās funkcijas lapā Template.
Izveidojiet unikālu saturu, izmantojot veidnes. Satura izveide ir pavisam vienkārša. Vienkārši mainiet
veidnēs esošos attēlus un tekstu.
→ Template → ENTER E
Template
Kārtojiet veidņu sarakstu, izmantojot šādus kritērijus:
Market : All
Select a template to customise.
My Templates
Orientation : Landscape
1 / 64 item(s)
•• Market
•• Orientation
-- Landscape: izvēlieties šo režīmu, ja lietojat izstrādājumu ainavas orientācijā.
-- Portrait: izvēlieties šo režīmu, ja lietojat izstrādājumu portreta orientācijā.
1
Izvēlieties veidni no piedāvātajiem veidņu paraugiem.
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Preview
Cancel
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
64
2
Pēc izvēles kārtojiet veidni, ievietojot tekstu, videoklipu, fotoattēlu vai PDF failus.
Ievietojiet saturu, piemēram, videoklipus, fotoattēlus un PDF failus.
Teksta ievade
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Aa
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
[TR]Press the volume button on the
remote to change the font size.
Edit
Item(s) selected
Select item to
delete
picture1.jpg
Hide Element
Preview
Cancel
New town
interior design
Edit Text
Font options
Show
Default content duration
00:00:05
Aspect Ratio
Mute
Done
Save
Cancel
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
Edit Text
Izvēlieties logu Edit Text, lai ievadītu tekstu.
Fona attēla/mūzikas konfigurēšana
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Font options
Font Size: Norādiet ziņas teksta lielumu.
Font Colour: norādiet ziņas teksta krāsu.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Background colour: norādiet ziņas fona krāsu.
bg_common_01.jpg
Background opacity: norādiet ziņas fona caurspīdīgumu.
Done
Cancel
Alignment: izvēlieties ziņojuma līdzinājuma režīmu.
Scroll: norādiet ziņas ritināšanas virzienu/ātrumu.
Hide Element: Parādiet vai paslēpiet ziņojumu.
――Atlasot Hide, ziņojuma iestatījumi netiek atiestatīti.
Reset: atjaunojiet visiem Font options iestatījumiem to noklusējuma vērtības.
65
3
Preview
Konfigurējiet opcijas Template Name un Storage.
Save
23:59:59
Duration
Template preview is running. It will stop after
20 seconds.
1
Priekšskatiet izveidoto veidni, izmantojot funkciju Preview.
2
Lai saglabātu veidni, nospiediet pogu Save.
Internal
Storage
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template01
Template Name
4
Cancel
Nospiediet pogu Save, lai pabeigtu satura izveidi.
66
Clone Product
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Eksportējiet izstrādājuma iestatījumus uz USB ierīci vai ielādējiet iestatījumus, izmantojot USB ierīci.
Šī opcija ir noderīga, ja nepieciešams piešķirt vienādus iestatījumus vairākiem izstrādājumiem.
Ja USB ierīcē nav faila dublikāta
1
Pievienojiet USB ierīci USB pieslēgvietai. Palaidiet funkciju Clone Product.
2
Tiek parādīts paziņojums No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this product to the
USB storage device?.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Ja USB ierīcē ir faila dublikāts
1
Pievienojiet USB ierīci USB pieslēgvietai. Palaidiet funkciju Clone Product.
2
Tiek parādīts paziņojums Cloning file found. Please select an option..
Palaidiet funkciju Clone from USB vai Clone to USB.
-- Clone from USB: lietojiet izstrādājumā USB ierīces iestatījumus.
-- Clone to USB: kopējiet izstrādājuma iestatījumus USB ierīcē.
――Kad konfigurācija ir pabeigta, izstrādājums tiek automātiski atsāknēts.
67
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Piešķiriet komplektam ID numuru.
Nospiediet u/d, lai izvēlētos skaitli, un pēc tam nospiediet E.
Device ID
Ievadiet ID numuru izstrādājumam, kas pievienots ievades kabelim, lai nodrošinātu ievades signāla uztveri. (Diapazons: 0~224)
――Ievadiet skaitli, kuru vēlaties izmantot, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.
PC Connection Cable
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Izvēlieties metodi MDC pievienošanai, lai uztvertu MDC signālu.
•• RS232C cable
savieno ar MDC, izmantojot RS232C stereo kabeli.
•• RJ45(LAN) cable
savieno ar MDC, izmantojot RJ45 kabeli.
68
Screen Saver
HOME
→ Screen Saver → ENTER E
Iespējojiet vai atspējojiet Screen Saver.
Ja iespējosit funkciju Screen Saver, ekrāns tiks pagriezts ik pēc 30 minūtēm, lai novērstu pēcattēla efektu.
•• Off / On
Screen Saver
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Network Status
HOME
Pārbaudiet pašreizējo tīkla un interneta savienojuma statusu.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
69
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Pielāgojiet vairāku displeju izkārtojumu, kas savienoti, lai izveidotu vienu videosienu.
Turklāt jūs varat izmantot šo funkciju, lai katrā displejā attēlotu daļu no viena kopēja attēla vai arī atkārtotu to pašu attēlu katrā
pievienoto displeju ekrānā.
Lai attēlotu vairākus attēlus, skatiet MDC palīdzības sadaļu vai MagicInfo lietotāja rokasgrāmatu. Daži modeļi var neatbalstīt
MagicInfo funkciju.
Video Wall
Varat aktivizēt vai deaktivizēt opciju Video Wall.
Lai kārtotu videosienu, izvēlieties On.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Šī funkcija automātiski sadala videosienas displeju, ņemot vērā videosienas matricas konfigurāciju.
Ievadiet videosienas matricu.
Videosienas displejs tiek sadalīts, ņemot vērā konfigurēto matricu. Vertikālo vai horizontālo displeja ierīču skaitu var iestatīt
diapazonā no 1 līdz 15.
――Videosienas displeju var sadalīt ne vairāk kā 225 ekrānos.
――Opcija Horizontal x Vertical ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
Screen Position
Lai pārkārtotu sadalītos ekrānus, pielāgojiet katra izstrādājuma numuru matricā, izmantojot funkciju Screen Position.
Izvēloties Screen Position, tiks parādīta videosienas matrica ar numuriem, kas piešķirti izstrādājumiem, kuri veido videosienu.
Lai pārkārtotu izstrādājumus, izmantojiet tālvadības pults virzienu bultiņas, lai pārvietotu izstrādājumu uz citu vajadzīgo
numuru. Nospiediet pogu E.
――Funkcijā Screen Position var izvietot ne vairāk kā 255 displejus.
――Opcija Screen Position ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
――Lai izmantotu šo funkciju, pārliecinieties, vai ir konfigurēts iestatījums Horizontal x Vertical.
70
Format
Izvēlieties, kā parādīt attēlus videosienas displejā.
•• Full: parādiet attēlus pilnekrāna režīmā bez malas.
•• Natural: parādiet attēlus to sākotnējā proporcijā, nepalielinot un nesamazinot to lielumu.
――Opcija Format ir iespējota tikai tad, ja opcijas Video Wall iestatījums ir On.
71
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Lai varētu izmantot šo funkciju, vispirms ir jāiestata opcija Clock Set.
On Timer
Iestatiet funkciju On Timer, lai izstrādājums automātiski ieslēgtos jūsu izvēlētajā laikā un dienā.
Ierīce tiek ieslēgta kopā ar norādīto skaļuma līmeni vai ievades avotu.
On/Off Timer
On Timer: iestatiet taimeri, izvēloties kādu no septiņām opcijām. Vispirms iestatiet pašreizējo laiku.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual.
Ja izvēlaties Manual, varat izvēlēties dienas, kad funkcijai On Timer ir jāieslēdz izstrādājums.
-- Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
•• Time: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai ievadītu
ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.
•• Volume: iestatiet vajadzīgo skaļuma līmeni. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu skaļuma
līmeni.
•• Source: izvēlieties ievades avotu.
•• Content (ja Source iestatījums ir Internal/USB): USB ierīcē vai iekšējās atmiņas ierīcē atlasiet mapi, kurā ir saturs, kuru
vēlaties atskaņot, kad ierīce tiek ieslēgta. Atskaņojamais saturs var būt mūzikas, fotoattēlu vai video faili.
――Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pievienota USB ierīce.
――Ja USB ierīcē nebūs mūzikas failu vai ja neizvēlējāties mapi, kurā ir mūzikas fails, taimera funkcija nedarbosies pareizi.
――Ja USB ierīcē būs tikai viens fotoattēla fails, funkcija Slide Show nedarbosies.
――Ja mapes nosaukums ir par garu, mapi nevar izvēlēties.
――Katrai USB ierīcei, ko izmantojat, ir piešķirta sava mape. Ja izmantojat vairākas viena tipa USB ierīces, pārliecinieties, vai tām
piešķirtajām mapēm ir atšķirīgi nosaukumi.
――Ja izmantojat funkciju On Timer, ieteicams lietot USB zibatmiņu un multikaršu lasītāju.
――Funkcija On Timer var nedarboties ar USB ierīcēm, kurās ir iebūvēts akumulators, dažu ražotāju MP3 atskaņotājiem vai PMP,
jo izstrādājumam ir nepieciešams pārāk ilgs laiks, lai atpazītu šīs ierīces.
72
Off Timer
iestatiet izslēgšanas taimeri (Off Timer), izvēloties kādu no septiņām opcijām. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual.
Ja izvēlaties Manual, varat izvēlēties dienas, kad funkcijai Off Timer ir jāizslēdz izstrādājums.
-- Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
•• Time: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai ievadītu
ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.
Holiday Management
Laika periodā, kas atzīmēts kā brīvdienas, taimeris būs atspējots.
•• Add Holiday: norādiet periodu, kuru vēlaties pievienot kā brīvdienas.
Izmantojot pogas u/d, izvēlieties brīvdienu sākuma un beigu datumus un noklikšķiniet uz pogas Save.
Šis periods tiks pievienots brīvdienu sarakstam.
-- Start: iestatiet brīvdienu sākuma datumu.
-- End: iestatiet brīvdienu beigu datumu.
――Delete: izdzēsiet izvēlētos objektus no brīvdienu saraksta.
――Edit: izvēlieties brīvdienu elementu un pēc tam mainiet datumu.
•• Set Applied Timer: iestatiet funkciju On Timer un Off Timer, lai tā netiktu aktivizēta svētku dienās.
-- Nospiediet E, lai izvēlētos funkcijas On Timer un Off Timer iestatījumus, kurus nevēlaties aktivizēt.
-- Izvēlētās funkcijas On Timer un Off Timer netiks aktivizētas.
73
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Ievadiet tekstu, kamēr tiek rādīts videoklips vai attēls, un parādiet tekstu ekrānā.
•• Off / On
•• Message: ievadiet ekrānā parādāmo ziņojumu.
•• Time: iestatiet opcijas Start Time un End Time, lai parādītu Message.
•• Font options: norādiet ziņas teksta fontu un krāsu.
Ticker
•• Position: izvēlieties orientāciju, lai parādītu Message.
•• Scroll: norādiet ziņas ritināšanas iestatījumus: Direction un Speed.
•• Preview: Priekšskatiet konfigurētos subtitru iestatījumus.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
More settings
HOME
Tiek atvērta attēla iestatījumu izvēlne.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
74
URL Launcher
HOME
Lai iegūtu papildinformāciju, kā izmantot funkciju URL Launcher, sazinieties ar izstrādājuma izplatītāju, ko kura to iegādājāties.
――Lai izmantotu funkciju URL Launcher, izvēlnē System atlasiet Play via iestatījumu URL Launcher.
→ URL Launcher → ENTER E
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2014
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
75
6. nodaļa
Ekrāna pielāgošana
Konfigurējiet Picture iestatījumus (Backlight, Colour Tone utt.).
Izvēlnes Picture opciju izkārtojums var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Picture Mode
Atlasiet attēla režīmu (Picture Mode), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
•• Shops & Malls
Piemērots tirdzniecības vietām.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text.
•• Offices & Schools
Piemērots birojiem un skolām.
Picture
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text.
Picture Mode
Shops & Malls
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
R50
•• Terminals & Stations
Piemērots autoostām un dzelzceļa stacijām.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text.
•• Video Wall
Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
-- Atkarībā no attēla režīma izvēlieties Videos/Images vai Text.
•• Calibration
šajā režīmā tiek lietoti spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumi, kas pielāgoti, izmantojot krāsu kalibrēšanas
programmu Advanced Color Management.
-- Lai pareizi lietotu režīmu Calibration, konfigurējiet attēla kvalitātes iestatījumus, piemēram, spilgtumu, krāsu, gammu
un vienmērīgumu, izmantojot krāsu kalibrēšanas programmu Advanced Color Management.
-- Lai lejupielādētu programmu Advanced Color Management, apmeklējiet vietni www.samsung.com/displaysolutions.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
76
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Mode iestatījumi.
Shops & Malls
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
G50
Pielāgojamās opcijas
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Calibration
Picture Mode
· Tint (G/R)
Šis izstrādājums piedāvā vairākas opcijas attēla kvalitātes pielāgošanai.
Backlight
――Ja veiksit izmaiņas opcijām Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour vai Tint (G/R), atbilstoši tiks pielāgots
ekrāna displejs.
――varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.
――Samazinot attēla spilgtumu, tiek samazināts enerģijas patēriņš.
R50
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
77
Colour Temperature
Pielāgojiet krāsu temperatūru (sarkana/zaļa/zila). (Diapazons: 2800K–16000K)
――Iespējots, kad opcija Colour Tone ir iestatīta uz Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Colour Temperature tiek atspējots.
Picture
Colour Temperature
10000K
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
78
White Balance
2 Point
Pielāgojiet krāsu temperatūru, lai iegūtu dabiskāku attēlu.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) tumšumu.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) spilgtumu.
Picture
White Balance
•• Reset: Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
10 Point
Regulē baltās krāsas balansu 10 punktu intervālā, pielāgojot sarkanās, zaļās un zilās krāsas spilgtumu.
•• Off / On
Level: izvēlieties intervālu, ko pielāgot.
Red: pielāgojiet sarkanās krāsas līmeni.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Green: pielāgojiet zaļās krāsas līmeni.
Blue: pielāgojiet zilās krāsas līmeni.
Reset: Piemērots vietām, kur tiek izmantots videosienas displejs.
――Dažas ārējās ierīces, iespējams, neatbalsta šo funkciju.
――Lai funkcija būtu pieejama, izvēlieties Picture Mode iestatījumu Offices & Schools (Videos/Images).
79
Gamma
Pielāgojiet pamatkrāsu intensitāti.
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Gamma tiek atspējots.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Calibrated value
Izvēlieties, vai lietot spilgtuma, krāsu, gammas un vienmērīguma iestatījumus, kas pielāgoti, izmantojot krāsu kalibrēšanas
programmu Advanced Color Management, režīmā Information un Advertisement.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Lai lejupielādētu programmu Advanced Color Management, apmeklējiet vietni www.samsung.com/displaysolutions.
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Calibrated value tiek atspējots.
Picture
Calibrated value
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
80
Advanced Settings
Picture Mode
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Video Wall
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Terminals & Stations
Picture Mode
iestatījumi.
Pielāgojamās opcijas
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space / Motion Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Advanced Settings tiek atspējots.
Off
Native
On
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
81
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
On
Pielāgojiet ekrāna kontrastu.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Izvēlieties melnās krāsas līmeni, lai pielāgotu ekrāna dziļumu.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Izceļ rozā krāsu Flesh Tone.
RGB Only Mode
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Parāda krāsu Red, Green un Blue, lai varētu pielāgot nokrāsas un piesātinājumu.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Pielāgo pieejamo krāsu gammu un daudzumu (krāsu spektru), lai veidotu attēlus.
•• Auto / Native / Custom
――Lai pielāgotu opcijas Colour, Red, Green, Blue un Reset, iestatiet opciju Colour Space uz Custom.
Motion Lighting
Samazina enerģijas patēriņu, samazinot ekrāna spilgtumu, ja ekrānā tiek attēlota kustība.
•• Off / On
82
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shops & Malls, Offices & Schools,
Terminals & Stations, Video Wall
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
Calibration
Picture Mode iestatījumi. Pielāgojamās opcijas
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise
Filter / Film Mode / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
83
Colour Tone
Picture Options
Ja opcija Picture Mode ir iestatīta kā Text
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
Ja opcija Picture Mode ir iestatīta kā Videos/Images
MPEG Noise Filter
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Calibration, režīms Colour Tone tiek atspējots.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Off / Cool / Standard / Warm
――Iestatījumus var pielāgot un saglabāt katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.
Digital Clean View
Ja izstrādājuma uztvertais apraides signāls ir vājš, varat aktivizēt funkciju Digital Clean View, lai samazinātu statiskos attēlus vai
māņattēlus, kas var parādīties ekrānā.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Uztvertais signāls ir visspēcīgākais, ja josla ir zaļa.
――Ja signāls ir vājš, izmēģiniet visas opcijas, līdz izstrādājums parāda vislabāko attēlu.
MPEG Noise Filter
Samazina MPEG trokšņus, lai nodrošinātu uzlabotu attēla kvalitāti.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
84
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Atlasa ekrāna melnās krāsas līmeni, lai regulētu ekrāna dziļumu.
•• Low / Normal
――Šī opcija ir pieejama tikai režīmos HDMI (AV laika noteikšana: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Šis režīms ir piemērots, lai skatītos filmas.
Film Mode
Off
Iestata izstrādājumu tā, lai tas automātiski uztver un apstrādā filmu signālus no visiem avotiem un pielāgo attēlu optimālai
kvalitātei.
Dynamic Backlight
Off
•• Off / Auto1 / Auto2
――Opcija ir pieeja režīmos HDMI (1080i).
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Dynamic Backlight
Automātiski pielāgo aizmugurgaismojumu, lai nodrošinātu vislabāko ekrāna kontrastu pašreizējos apstākļos.
•• Off / On
85
Picture Size
Izvēlieties ekrānā parādītā attēla lielumu un izmēru attiecību.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Atkarībā no pašreizējā ievades avota tiek attēlotas dažādas ekrāna pielāgošanas opcijas.
•• 16:9: iestata attēlu 16:9 platā režīmā.
Picture Size
Picture Size
· Position
•• Zoom1: izmantojiet mērenai palielināšanai. Nogriež augšmalu un sānu malas.
16:9
•• Zoom2: izmantojiet izteiktākai palielināšanai.
•• Smart View 1: samazina 16:9 attēlu par 50%.
•• Smart View 2: samazina 16:9 attēlu par 25%.
•• Wide Fit: palielina attēla izmēru attiecību, lai tas ietilptu visā ekrānā.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• 4:3: iestata attēlu parastā 4:3 režīmā.
――Neizmantojiet izstrādājumam formāta 4:3 iestatījumu uz ilgu laiku.
Kreisajā un labajā pusē vai ekrāna augšā un apakšā redzamās malas var izraisīt attēla saglabāšanu (ekrāna
iededzināšanu), uz ko garantija neattiecas.
•• Screen Fit: parāda pilnu attēlu, neko nenogriežot, ja ievades signāls ir HDMI (720p / 1080i / 1080p).
•• Custom: maina izšķirtspēju atbilstoši lietotāja vēlmēm.
•• Original ratio: ja ievades avots ir HDMI (datora savienojums) video tiks demonstrēts sākotnējā izmēru attiecībā.
――Pieejamās pieslēgvietas var atšķirties atkarībā no modeļa.
86
Position
Pielāgo attēla pozīciju. Opcija Position ir pieejama tikai tad, ja opcija Picture Size ir iestatīta uz Zoom1, Zoom2, Wide Fit,
Screen Fit vai Custom.
――Lai lietotu funkciju Position pēc tam, kad ir atlasīta opcija Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit vai Custom, rīkojieties šādi:
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
1
Nospiediet pogu d, lai atlasītu opciju Position. Nospiediet pogu E.
2
Nospiediet pogu u vai d, lai pārvietotu attēlu uz augšu vai uz leju.
3
Nospiediet pogu E.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Zoom/Position
Pielāgojiet attēla tālummaiņu un novietojumu. Šī iespēja ir pieejama, ja ievades avots ir iestatīts uz HDMI (1080i/1080p). Lai
iespēja būtu pieejama, iestatiet Picture Size uz Custom.
Picture Size
Picture Size
· Zoom/Position
Custom
1
Nospiediet pogu d, lai atlasītu opciju Zoom/Position. Nospiediet pogu E.
2
Atlasiet Zoom vai Position. Nospiediet pogu E.
3
Nospiediet pogu u/d/l/r, lai pārvietotu attēlu.
4
Nospiediet pogu E.
――Ja vēlaties atjaunot attēla sākotnējo pozīciju, ekrānā Zoom/Position izvēlieties Reset.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Attēls tiks atjaunots tā sākotnējā pozīcijā.
87
Picture Off
Izvēloties opciju Picture Off, ekrāns tiek izslēgts. Skaļums netiek izslēgts.
Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru pogu, izņemot skaļuma regulēšanas pogu.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Reset Picture
Atjauno pašreizējā attēlu režīma noklusējuma iestatījumus.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
88
7. nodaļa
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurējiet izvēlnes ekrānu.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: parādiet izvēlni ainavas režīmā (noklusējums).
•• Portrait: parādiet izvēlni portreta režīmā izstrādājuma ekrāna labajā pusē.
OnScreen Display
Source Content Orientation
Display Orientation
Mainiet izstrādājuma ekrāna orientāciju.
Screen Protection
•• Landscape: iestata ekrānu ainavas režīmā (noklusējums).
•• Portrait: iestata ekrānu portreta režīmā.
Message Display
Menu Transparency
Menu Language
Medium
English
Reset OnScreen Display
Aspect Ratio
Iestatiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna vai oriģinālajā režīmā.
•• Full Screen: parādiet pagriežamo ekrānu pilnekrāna režīmā.
•• Original: parādiet pagriežamo ekrānu sākotnējā izmēru attiecībā.
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Source Content Orientation iestatījums ir Portrait.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
89
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Ja ekrānā noteiktu laiku (ko jūs definējat) tiek rādīts nekustīgs attēls, izstrādājums aktivizē ekrānsaudzētāju, lai novērstu
māņattēlu iededzināšanu ekrānā.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
Lai samazinātu ekrāna iededzināšanas iespēju, šai ierīcei ir uzstādīta ekrāna iededzināšanas novēršanas tehnoloģija Screen
Burn Protection.
Izmantojot tehnoloģiju Screen Burn Protection, attēls tiek lēni pārvietots ekrānā.
Funkcijas Screen Burn Protection Time iestatījums ļauj ieprogrammēt laiku minūtēs starp attēla kustībām.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Pixel Shift
Samaziniet pēcattēla efektu, precīzi pārvietojot pikseļus horizontāli vai vertikāli.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Opcijas Horizontal, Vertical un Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Pixel Shift iestatījums ir On.
•• Horizontal: iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti horizontāli.
•• Vertical: iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti vertikāli.
•• Time: iestatiet laika intervālu, kādā attiecīgi veikt horizontālo vai vertikālo kustību.
Pieejamie opcijas Pixel Shift iestatījumi un optimālie iestatījumi
Pieejamie iestatījumi
Optimālie iestatījumi
Horizontal (pikseļi)
0~4
4
Vertical (pikseļi)
0~4
4
Time (minūtes)
1 min ~ 4 min
4 min
――Pixel Shift vērtība var atšķirties atkarībā no izstrādājuma izmēra (collās) un režīma.
――Ja ilgāku laika periodu tiek rādīts nekustīgs attēla vai 4:3 formātā attēls, tas var radīt pēcattēla efektu. Tas nav izstrādājuma
defekts.
――Ja opcijas Picture Size iestatījums ir Screen Fit, režīms Pixel Shift tiek atspējots.
90
Timer
Screen Burn Protection
Varat iestatīt opcijas Screen Burn Protection taimeri.
Pixel Shift
Pēc norādītā laika perioda funkcija Screen Burn Protection tiek automātiski apturēta.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Side Grey
Off
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Off
Repeat: parādiet pēcattēla novēršanas modeli, kas ir iestatīts izvēlnē Mode noteiktos laika intervālos (periodos).
Interval: parādiet pēcattēla novēršanas modeli, kas ir iestatīts izvēlnē Mode noteiktos laika intervālos (no Start Time līdz End
Time).
――Opcijas Mode, Period, Time, Start Time un End Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Timer iestatījums ir Repeat vai
Interval.
•• Mode: izvēlieties parādāmo ekrāna aizsardzības modeli.
-- Pixel: pikseļi ekrānā nepārtraukti mainās uz melniem pikseļiem.
-- Rolling bar: vertikāla josla pārvietojas no kreisās puses uz labo.
-- Fading screen: viss ekrāns kļūst gaišāks, pēc tam tumšāks.
――Rolling bar un Fading screen modeļi tiek parādīti tikai vienreiz neatkarīgi no norādītā atkārtošanas perioda vai laika.
•• Period: norādiet laika intervālu, kādā aktivizēt funkciju Screen Burn Protection.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Repeat.
•• Time: norādiet laika periodu, kura laikā funkcija Screen Burn Protection būs ieslēgta.
――Opcija ir iespējota, ja opcijas Timer iestatījums ir Repeat, un opcijas Mode iestatījums ir Pixel.
•• Start Time: iestatiet sākuma laiku, kad aktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
•• End Time: iestatiet beigu laiku, kad deaktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
91
Immediate display
Screen Burn Protection
Izvēlieties ekrānsaudzētāju, ko rādīt tūlīt.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Ja iestatītā ekrāna izmēru attiecība ir 4:3, pielāgojiet balto sānu malu spilgtumu, lai aizsargātu ekrānu.
•• Off / Light / Dark
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Message Display
Source Info
Izvēlieties, vai parādīt avota OSD, kad tiek mainīts ievades avots.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Izvēlieties, vai parādīt "nav signāla" parādīšanu ekrānā, kad nav noteikts neviens signāls.
•• Off / On
MDC Message
Izvēlieties, vai parādīt MDC parādīšanu ekrānā, kad izstrādājums tiek vadīts, izmantojot MDC.
•• Off / On
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
92
Menu Transparency
Pielāgojiet izvēlnes lodziņa caurspīdīgumu.
•• High / Medium / Low
MENU m → OnScreen Display → Menu Transparency → ENTER E
OnScreen Display
Menu Transparency
Medium
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Menu Language
Iestatiet izvēlnes valodu.
――Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju. Tā neattiecas uz citām datora funkcijām.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
93
Reset OnScreen Display
Šī opcija sadaļā OnScreen Display atjauno pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
94
8. nodaļa
Skaņas pielāgošana
Konfigurējiet izstrādājuma (Sound) iestatījumus.
Sound Mode
Varat atlasīt savām vēlmēm atbilstošu skaņas režīmu.
•• Standard: izvēlas parasto skaņas režīmu.
•• Music: vairāk izceļ mūziku, nevis balsis.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: nodrošina labāko skaņu filmām.
•• Clear Voice: vairāk izceļ balsis, nevis citas skaņas.
Sound
Sound Mode
•• Amplify: palielina augstas frekvences skaņas intensitāti, lai uzlabotu skaņas uztveri personām, kam ir dzirdes traucējumi.
Standard
Sound Effect
Auto Volume
Reset Sound
Off
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
95
Sound Effect
Konfigurējiet vēlamo izvades skaņas efektu.
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Sound Mode iestatījums ir Standard.
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
Dialog Clarity
Šī funkcija ļauj palielināt balss intensitāti pār fona mūziku vai skaņas efektiem tā, lai saruna būtu dzirdama daudz skaidrāk.
Sound Effect
Dialog Clarity
•• Off / On
Off
Equaliser
Equaliser
Izmantojiet opciju Equaliser, lai pielāgotu katra skaļruņa skaņas iestatījumus.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (joslas platuma pielāgojums): pielāgo noteiktu joslas platuma frekvenču līmeni.
•• Reset: atjauno ekvalaizera noklusējuma iestatījumus.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Auto Volume
Skaņas līmenis var atšķirties atkarībā no kanāla.
Pārslēdzoties uz citu kanālu, skaļuma līmenis tiek pielāgots automātiski.
•• Off / Normal / Night
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Iestatījums Normal izlīdzina skaņas līmeni katrā kanālā tā, lai, mainot kanālus, skaņas līmenis paliek nemainīgs.
Iestatījums Night izlīdzina un samazina skaņas līmeni katrā kanālā, lai katra kanāla skaņas līmenis būtu klusāks. Iestatījums
Night ir noderīgs vakarā, kad, iespējams, vēlaties lietot zemu skaņas līmeni.
――Lai lietotu pievienotās avota ierīces skaļuma līmeņa vadību, iestatiet opciju Auto Volume uz Off. Pievienotās avota ierīces
Sound
Auto Volume
Off
skaļuma vadības izmaiņas var netikt lietotas, ja opcijas Auto Volume iestatījums ir Normal vai Night.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
96
Reset Sound
Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa. Atjaunojiet visus skaņas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma
iestatījumiem.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
97
9. nodaļa
Network
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
Varat pārbaudīt pašreizējo tīkla un interneta statusu.
Konfigurējiet tīkla iestatījumus, lai izmantotu dažādas viedā centrmezgla funkcijas, piemēram, meklēšanu
internetā, satura kopīgošanu mājas tīklā un funkciju atjauninājumus.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
Network Settings
Select your network type.
Network type
Wireless
Wireless network
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please
contact your Internet service provider.
Disconnect
IP Settings
Retry
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Close
Refresh
WPS(PBC)
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Network type
•• Wireless / Wired
98
Tīkla iestatījumi (vadu)
•• Atkarībā no tīkla konfigurācijas izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma
aizmugurē esošo LAN portu tieši savienojot ar tīkla sienas ligzdu, izmantojot LAN kabeli.
Skatiet diagrammu tālāk. Ņemiet vērā, ka sienas ligzdai ir pievienots modems vai maršrutētājs, kas
atrodas jūsu mājvietā kādā citā vietā.
Savienojuma izveide ar tīklu
Izmantojot kabeli, izstrādājumu LAN tīklam varat pievienot trīs veidos.
•• Izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma aizmugurē esošo LAN portu
savienojot ar ārēju modemu, lietojot LAN kabeli.
Skatiet diagrammu tālāk.
LAN
LAN piesl gvieta uz sienas
RJ45
LAN
Modema pieslēgvieta uz sienas
Ārējais modems
(ADSL / VDSL)
Modema kabelis
RJ45
Ja izmantojat dinamisko tīklu, ieteicams izmantot ADSL modemu vai maršrutētāju, kas atbalsta dinamiskā
resursdatora konfigurācijas protokolu (Dynamic Host Configuration Protocol — DHCP). Modemi un
maršrutētāji, kas atbalsta DHCP, automātiski nodrošina IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS
vērtības, kas izstrādājumam nepieciešamas, lai piekļūtu internetam, tādējādi jums tās nav jāievada
manuāli. Lielākā daļa mājas tīklu ir dinamiskie tīkli.
LAN kabelis
•• Izstrādājuma un LAN tīkla savienojumu varat izveidot, izstrādājuma aizmugurē esošo LAN portu
savienojot ar IP koplietotāju, kas ir savienots ar ārēju modemu. Šim savienojumam izmantojiet LAN
kabeli. Skatiet diagrammu tālāk.
Modema pieslēgvieta uz sienas Ārējais modems
(ADSL / VDSL)
Modema kabelis
LAN kabelis
IP sadalītājs
(ar DHCP serveri)
LAN kabelis
Daži tīkli pieprasa statisko IP adresi. Ja jūsu tīkls pieprasa statisko IP adresi, iestatot tīkla savienojumu,
izstrādājuma kabeļa iestatīšanas ekrānā manuāli ievadiet IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS
vērtības. Lai saņemtu IP adreses, apakštīkla maskas, vārtejas un DNS vērtības, sazinieties ar savu interneta
pakalpojumu sniedzēju.
LAN
Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows, šīs vērtības varat iegūt, izmantojot datoru.
――Ja jūsu tīkls pieprasa statisko IP adresi, varat izmantot ADSL modemus, kas atbalsta DHCP.
RJ45
――ADSL modemi, kas atbalsta DHCP, ļauj izmantot arī statiskās IP adreses.
LAN Cable
99
Iestatiet tīkla savienojumu, lai izmantotu interneta pakalpojumus, kā piemēram, programmatūras
jaunināšana.
Automātisks Network Settings (vadu)
Izveidojiet savienojumu ar tīklu, izmantojot LAN kabeli.
2
Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Statuss.
3
Atvērtajā dialoglodziņā noklikšķiniet uz cilnes Support.
4
Cilnē Support noklikšķiniet uz pogas Details. Tiks parādītas tīkla savienojuma vērtības.
Vispirms pārliecinieties, vai LAN kabelis ir pievienots.
Automātiskā iestatīšana
1
Lapā Network Settings mainiet Network type iestatījumu uz Wired.
2
Nospiediet pogu Connect, lai startētu Network Settings.
-- Poga Connect ir aktivizēta tikai tad, ja ir pievienots LAN kabelis.
3
Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un pārbaudīts tīkla savienojums.
Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Wired network and Internet connection
completed..
――Ja savienojuma izveide neizdodas, pārbaudiet LAN porta savienojumu.
――Ja automātiskais process nevar atrast tīkla savienojuma vērtības vai ja vēlaties iestatīt savienojumu
Manuālā iestatīšana
1
Lapā Network Settings mainiet Network type iestatījumu uz Wired.
2
Nospiediet pogu Connect, lai startētu Network Settings.
-- Poga Connect ir aktivizēta tikai tad, ja ir pievienots LAN kabelis.
3
process tiks apturēts.
4
Tīkla savienojuma ekrānā izvēlieties IP Settings. Tiek parādīts ekrāns IP Settings.
5
Izvēlieties augšdaļā esošo lauku, nospiediet E un pēc tam iestatiet opciju IP Settings uz Enter
manually. Atkārtojiet ievades procesu katram IP Address laukam.
manuāli, pārejiet uz nākamo sadaļu par tīkla iestatīšanu.
――Iestatot opciju IP Settings uz Enter manually, automātiski tiek mainīts opcijas DNS Setting
Manuāls Network Settings (vadu)
Birojos var izmantot statiskās IP adreses.
Tādā gadījumā vaicājiet tīkla administratoram IP adresi, apakštīkla masku, vārteju un DNS servera adresi.
Ievadiet šīs vērtības manuāli.
Tīkla savienojuma vērtību iegūšana
Lai apskatītu tīkla savienojuma vērtības, vairākumā Windows datoru rīkojieties šādi.
1
Tiks atvērts tīkla testa ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude. Nospiediet Stop. Pārbaudes
iestatījums uz Enter manually.
6
Kad tas ir izdarīts, lapas apakšdaļā izvēlieties OK un pēc tam nospiediet E. Tiks atvērts tīkla testa
ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.
7
Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Wired network and Internet connection
completed..
Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz tīkla ikonas ekrāna apakšējā labajā stūrī.
100
Tīkla iestatījums (bezvadu)
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
Bezvadu IP sadalītājs
(maršrutētājs ar DHCP serveri)
LAN pieslēgvieta uz sienas
LAN kabelis
Uzņēmums Samsung iesaka izmantot protokolu IEEE 802.11n. Ja demonstrēsit video, izmantojot tīkla
savienojumu, video, iespējams, netiks demonstrēts vienmērīgi.
――Bezvadu IP koplietotājam izvēlieties kanālu, kurš šobrīd netiek lietots. Ja bezvadu IP koplietotājam
Automātiska tīkla iestatīšana (bezvadu)
Lielākajai daļai bezvadu tīklu ir papildu drošības sistēma, kas pieprasa, lai ierīces, kas piekļūst tīklam,
pārraida šifrētu drošības kodu, ko sauc par piekļuves kodu vai Security Key. Security Key pamatā ir
piekļuves frāze, parasti vārds vai noteikta garuma burtu un ciparu kombinācija, kas ir jāievada, kad iestatāt
sava bezvadu tīkla drošību. Ja izmantosit šo metodi tīkla savienojuma iestatīšanā un jūsu bezvadu tīklam
būs Security Key, automātiskās vai manuālās iestatīšanas laikā būs jāievada piekļuves frāze.
Automātiskā iestatīšana
1
Lapā Network Settings mainiet Network type iestatījumu uz Wireless.
2
Funkcija Network meklēs pieejamos bezvadu tīklus. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts
pieejamo tīklu saraksts.
3
――Ja vēlamais bezvadu maršrutētājs netiek parādīts, izvēlieties Refresh, lai meklētu vēlreiz.
iestatīto kanālu šobrīd lieto cita tuvumā esoša ierīce, tas var radīt traucējumus un sakaru kļūmi.
――Šis izstrādājums atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus.
Ja izvēlēsities režīmu Pure High-throughput (Greenfield) 802.11 un jūsu piekļuves punktā vai bezvadu
maršrutētājā kā šifrēšanas tips būs iestatīts WEP, TKIP vai TKIP AES (WPS2Mixed), Samsung izstrādājums
neatbalstīs savienojuma izveidi saskaņā ar jaunajām Wi-Fi sertifikācijas specifikācijām.
――Ja jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), varat veidot savienojumu ar
tīklu, izmantojot PBC (konfigurēšana ar pogu) vai PIN (personīgās identifikācijas numurs) kodu. WPS
jebkurā režīmā automātiski konfigurēs SSID un WPA atslēgu.
――Savienojuma metodes: Bezvadu tīkla savienojumu var iestatīt trīs veidos.
Tīklu sarakstā nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai izvēlētos tīklu, un pēc tam divreiz nospiediet pogu E.
――Ja pēc atkārtotas meklēšanas maršrutētājs nav atrasts, izvēlieties pogu Stop.
Tiks parādīta poga Add Network.
Izvēlieties Add Network, lai pievienotu bezvadu maršrutētāju, ar ko veidot savienojumu.
4
Ja tiek parādīts ekrāns Enter password., pārejiet pie 5. darbības. Ja esat izvēlējies bezvadu
maršrutētāju bez drošības iestatījumiem, pārejiet pie 7. darbības.
5
Ja maršrutētājam ir drošības iestatījumi, ievadiet Enter password. (drošības atslēga vai PIN kods).
Automātiskā iestatīšana (izmantojot funkciju Automātiska tīkla meklēšana), manuālā iestatīšana,
WPS(PBC)
101
6
Kad tas ir izdarīts, izmantojiet bulttaustiņu pa labi, lai pārvietotu kursoru uz Done, un pēc tam
Manuālā iestatīšana
nospiediet E. Tiek atvērts tīkla savienojuma ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.
1
Lapā Network Settings mainiet Network type iestatījumu uz Wireless.
2
Funkcija Network meklēs pieejamos bezvadu tīklus. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts
――Savienojums ar maršrutētāju ir izveidots, taču nevar piekļūt internetam.
7
Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Your wireless network and Internet
pieejamo tīklu saraksts.
connection are setup and ready to use..
3
Manuāla tīkla iestatīšana (bezvadu)
――Ja vēlamais bezvadu maršrutētājs netiek parādīts, izvēlieties Refresh, lai meklētu vēlreiz.
――Ja pēc atkārtotas meklēšanas maršrutētājs nav atrasts, izvēlieties pogu Stop.
Birojos var izmantot statiskās IP adreses.
Tiks parādīta poga Add Network.
Izvēlieties Add Network, lai pievienotu bezvadu maršrutētāju, ar ko veidot savienojumu.
Tādā gadījumā vaicājiet tīkla administratoram IP adresi, apakštīkla masku, vārteju un DNS servera adresi.
Ievadiet šīs vērtības manuāli.
Tīkla savienojuma vērtību iegūšana
Tīklu sarakstā nospiediet pogu u vai d, lai izvēlētos tīklu, un pēc tam divreiz nospiediet pogu E.
4
Ja tiek parādīts ekrāns Enter password., pārejiet pie 5. darbības. Ja esat izvēlējies bezvadu
maršrutētāju bez drošības iestatījumiem, pārejiet pie 7. darbības.
Lai apskatītu tīkla savienojuma vērtības, vairākumā Windows datoru rīkojieties šādi.
1
Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz tīkla ikonas ekrāna apakšējā labajā stūrī.
5
Ja maršrutētājam ir drošības iestatījumi, ievadiet Enter password. (drošības atslēga vai PIN kods).
2
Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Statuss.
6
Kad tas ir izdarīts, izmantojiet bulttaustiņu pa labi, lai pārvietotu kursoru uz Done, un pēc tam
3
Atvērtajā dialoglodziņā noklikšķiniet uz cilnes Support.
4
Cilnē Support noklikšķiniet uz pogas Details. Tiks parādītas tīkla savienojuma vērtības.
nospiediet E. Tiek atvērts tīkla savienojuma ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.
7
Kamēr tiek veikts mēģinājums izveidot tīkla savienojumus, izvēlieties Stop. Tādējādi savienojums
tiks pārtraukts.
8
Tīkla savienojuma ekrānā izvēlieties IP Settings. Tiek parādīts ekrāns IP Settings.
9
Izvēlieties augšdaļā esošo lauku, nospiediet E un pēc tam iestatiet opciju IP Settings uz Enter
manually. Atkārtojiet ievades procesu katram IP Address laukam.
――Iestatot opciju IP Settings uz Enter manually, automātiski tiek mainīts opcijas DNS Setting
iestatījums uz Enter manually.
102
10Kad tas ir izdarīts, lapas apakšdaļā izvēlieties OK un pēc tam nospiediet E. Tiks atvērts tīkla testa
ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.
11Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Your wireless network and Internet
connection are setup and ready to use..
WPS(PBC)
Iestatīšana, izmantojot WPS(PBC)
Ja maršrutētājam ir poga WPS(PBC), veiciet tālāk norādītās darbības.
1
Lapā Network Settings mainiet Network type iestatījumu uz Wireless.
2
Izvēlieties WPS(PBC), nospiediet E un pēc tam atkārtoti nospiediet E.
3
Divu minūšu laikā nospiediet maršrutētāja pogu WPS(PBC). Izstrādājums automātiski iegūs visas
nepieciešamās tīkla iestatījumu vērtības un veidos savienojumu ar tīklu.
4
Tiks atvērts tīkla savienojuma ekrāns, un tīkla iestatīšana būs pabeigta.
103
Wi-Fi Direct
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Lai lietotu šo funkciju, mobilajai ierīcei ir
jāatbalsta Wi-Fi Direct.
Iestatiet, lai izstrādājumu savienotu ar bezvadu mobilajām ierīcēm. Izmantojot šo funkciju, varat izstrādājumam pievienot bezvadu mobilās ierīces, neizmantojot
maršrutētāju.
Lai mobilo ierīci savienotu ar izstrādājumu, izmantojot Wi-Fi Direct, rīkojieties šādi:
1
Dodieties uz ekrānu Wi-Fi Direct. Izstrādājums sāk meklēt ierīces.
2
Ieslēdziet ierīcē funkciju Wi-Fi Direct. Izvēlieties vajadzīgo Wi-Fi ierīci.
•• PBC (konfigurēšana ar pogu): Wi-Fi ierīcē 2 minūšu laikā nospiediet pogu WPS(PBC). Izstrādājums automātiski iegūs visas nepieciešamās tīkla iestatījumu vērtības un
veidos savienojumu ar tīklu.
•• PIN: savā ierīcē ievadiet parādīto PIN.
――Ja vēlaties atvienot ierīci, atlasiet pievienoto Wi-Fi ierīci un pēc tam izvēlieties Disconnected.
Multimedia Device Settings
MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E
Ļaujiet citām sava tīkla ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem un planšetdatoriem, kopīgot saturu ar jūsu ierīci.
104
Screen Mirroring
Server Network Settings
MENU m → Network → Screen Mirroring → ENTER E
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Pievienojiet izstrādājumam mobilo ierīci, kas atbalsta spoguļošanas funkciju. Tas ļauj izstrādājumā parādīt
mobilās ierīces ekrānu un atskaņot skaņu. Ar spoguļošanu tiek saprasta mobilās ierīces ekrāna un skaņas
nodrošināšana displeja ierīcē.
――Lai izmantotu Screen Mirroring, pārliecinieties, vai mobilā ierīce atbalsta spoguļošanas funkciju,
piemēram, AllShare Cast, WiDi (versija 3.5 vai jaunāka) un Miracast. Lai pārbaudītu, vai spoguļošanas
funkcija ir pieejama, apmeklējiet mobilās ierīces ražotāja tīmekļa vietni.
――Ekrāna vai skaņas izvade var būt traucēta, ja tīkls ir pārslogots.
Screen Mirroring
Mobilajā ierīcē palaidiet spoguļošanas funkciju. Mobilā ierīce automātiski meklē un parāda izstrādājumu
sarakstā.
――Ja mobilā ierīce nevar izveidot savienojumu ar izstrādājumu, izslēdziet un ieslēdziet abas ierīces un
mēģiniet vēlreiz.
Connect to server
Lai palaistu Player, izveidojiet savienojumu ar tīklu.
•• Ja iespējosit opciju SSL, serveris izmantos https, un datu pārsūtīšana tiks šifrēta.
――Ievadiet servera IP adresi un porta numuru. Kā porta numuru izmantojiet 7001. (Ja, izmantojot porta
numuru 7001, nevar izveidot savienojumu ar serveri, sazinieties ar sava servera administratoru, lai
uzzinātu pareizu porta numuru, un pēc tam to nomainiet.)
MagicInfo Mode
Izvēlieties piemērotu MagicInfo Mode atbilstoši videi, kādā izmantojat savu izstrādājumu.
•• Lite / Premium
Server Access
Izvēlieties metodi savienojuma izveidei ar servera tīklu.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Norādiet FTP darbības režīmu.
•• Active / Passive
105
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Izvēlieties vai ievadiet ierīces nosaukumu.
Šis nosaukums var tikt parādīts tīklā esošajās tīkla tālvadības pultīs.
106
10. nodaļa
System
Setup
Sākotnējie iestatījumi (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Kad izstrādājums tiek ieslēgts pirmo reizi, konfigurējiet pamatiestatījumus, piemēram, valodu, kanālu un laiku.
Nospiediet pogu .
――Ievadiet četru ciparu PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir 0000.
Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju Change PIN.
System
1
Setup
Nospiediet pogu u vai d un pēc tam nospiediet pogu E. Norādiet OSD izvēlnes valodu.
Time
2
Auto Source Switching
-- Landscape / Portrait
3
Eco Solution
Device Manager
Display Orientation
Konfigurējiet izvēlnes lapas orientāciju.
Power Control
Temperature Control
Menu Language
Auto Power Off
Iestatiet laiku, kad automātiski izslēgt izstrādājumu, ja tas netiek lietots ilgstošu laika periodu.
77
-- Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
4
Network Settings
Izveidojiet savienojumu ar tīklu. Lai sāktu, nospiediet pogu E. Ja nezināt sava tīkla iestatīšanas informāciju vai vēlaties to
iestatīt vēlāk, izvēlieties Skip. Lai iestatītu tīkla savienojumu vēlāk, izmantojiet izvēlni Network.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
-- Ievadiet četru ciparu PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir 0000.
Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju Change PIN.
5
Clock Set
Iestatiet pašreizējo datumu un laiku un pēc tam izvēlieties Next.
107
6
Play via
Izvēlieties piemēroto atskaņotāja režīmu atbilstoši videi, kādā izmantojat savu izstrādājumu.
――Iestatījuma darbība Play via tiek parādīta tikai tad, ja ir izveidots savienojums ar tīklu.
7
Setup Complete
Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.
108
Time
Varat konfigurēt Clock Set vai Sleep Timer. Varat arī iestatīt, lai izstrādājums automātiski tiktu ieslēgts vai izslēgts noteiktā laikā,
izmantojot funkciju Timer.
――Nospiediet pogu INFO, ja vēlaties skatīt pašreizējo laiku.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Izvēlieties Clock Set. Izvēlieties Date vai Time un pēc tam nospiediet E.
Clock Set
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu ciparus, vai nospiediet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus. Izmantojiet pa kreisi un
pa labi vērstos bulttaustiņus, lai pārietu no viena ievades lauka uz nākamo. Kad tas ir izdarīts, nospiediet E.
――Opcijas Date un Time var iestatīt, nospiežot tālvadības pults ciparu pogas.
DST
Ieslēdz vai izslēdz vasaras laika funkciju.
Off / On
•• Start Date: iestatiet vasaras laika sākuma datumu.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• End Date: iestatiet vasaras laika beigu datumu.
•• Time Offset: izvēlieties pareizu laiku neatkarīgi no jūsu laika joslas.
Sleep Timer
Automātiski izslēdz izstrādājumu, kad ir pagājis iepriekš iestatīts laika periods.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai izvēlētos laika periodu, un pēc tam nospiediet E. Lai atceltu Sleep
Timer, izvēlieties Off.
Power On Delay
Savienojot vairākus izstrādājumus, pielāgojiet katra izstrādājuma ieslēgšanas laiku, lai novērstu jaudas pārslodzi (0-50 sekunžu
diapazonā).
109
Auto Source Switching
Ieslēdzot displeju, ja opcijas Auto Source Switching iestatījums ir On un iepriekš izvēlētais video avots nav aktīvs, displejs
automātiski veic aktīva video meklēšanu citos video ievades avotos.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Ja opcijas Auto Source Switching iestatījums ir On, displeja video avots automātiski meklē aktīvu video.
Auto Source Switching
Ja pašreizējais video avots netiks atpazīts, tiks aktivizēta Primary Source atlase.
Auto Source Switching
Off
Primary Source Recovery
끄기
Off
Primary Source
HDMI
Secondary Source
MagicInfo Player S
Ja primārais video avots nebūs pieejams, tiks aktivizēta Secondary Source atlase.
Ja gan primārais, gan sekundārais ievada avoti netiek atpazīti, tad displejs veiks divas aktīvā avota meklēšanas, katrā meklēšanas
reizē pārbaudot primāro un tad sekundāro avotu. Ja abas meklēšanas ir nesekmīgas, displejs atgriezīsies pie pirmā video avota
un attēlos paziņojumu, norādot, ka nav signāla.
Primary Source Recovery
Izvēlieties, vai atjaunot atlasīto primāro ievades avotu, ja primārais ievades avots ir pievienots.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Primary Source
Norādiet Primary Source, lai lietotu automātisko ievades avotu.
Secondary Source
Norādiet Secondary Source, lai lietotu automātisko ievades avotu.
110
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
•• Off / On
Max. Power Saving
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Power Button
Šī funkcija automātiski ieslēdz izstrādājumu, kolīdz tas tiek pievienots barošanas avotam. Nav jānospiež ieslēgšanas/izslēgšanas
poga.
Power on only
Network Standby
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Off
Izslēdz izstrādājumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu pēc tam, kad dators ir atradies gaidīšanas režīmā noteiktu laika periodu.
•• Off / On
Standby Control
Varat iestatīt ekrāna gaidstāves režīmu, kas tiks pielietots, kad tiek saņemts ievades signāls.
•• Auto
Ja neskatoties uz to, ka displejam ir pievienota avota ierīce, netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks aktivizēts enerģijas
taupīšanas režīms.
Ja netiek pievienota neviena avota ierīce, tiek parādīts paziņojums No Signal.
•• Off
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiek parādīts paziņojums No Signal.
――Ja, pievienojot avota ierīci, joprojām tiek parādīts paziņojums No Signal, pārbaudiet kabeļa savienojumu.
――Ja No Signal Message iestatījums ir Off, paziņojums No Signal netiek parādīts.
Šādā gadījumā iestatiet funkciju No Signal Message uz On.
•• On
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
111
Power Button
Power Control
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Power Button
Power on only
Network Standby
Off
Ieslēgšanas/izslēgšanas pogu var iestatīt, lai tā ieslēgtu izstrādājumu vai ieslēgtu/izslēgtu izstrādājumu.
•• Power on only: iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai tā ieslēgtu izstrādājumu.
•• Power on and off: iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai tā ieslēgtu/izslēgtu izstrādājumu.
Network Standby
Šī funkcija atstāj tīklu ieslēgtu, kad izstrādājums tiek izslēgts.
•• Off / On
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
112
Eco Solution
Energy Saving
Samaziniet enerģijas patēriņu, pielāgojot ekrāna spilgtumu.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
4 hours
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Pielāgojiet paneļa spilgtumu. Jo tuvāk vērtībai 100, jo spilgtāks ir panelis.
•• Off / On
No Signal Power Off
Taupiet enerģiju, izslēdzot ierīci, kad netiek saņemts neviens signāls.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Šī funkcija ir atspējota, ja pievienotais dators ir enerģijas taupīšanas režīmā.
――Norādītajā laikā izstrādājums automātiski izslēgsies. Laiku var mainīt pēc vajadzības.
Auto Power Off
Lai novērstu pārkaršanu, izstrādājums automātiski izslēdzas, ja norādītajā laikā netiek nospiesta neviena tālvadības pults poga
vai poga uz izstrādājuma priekšējā paneļa.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
113
Temperature Control
Šī funkcija nosaka izstrādājuma iekšējo temperatūru. Varat norādīt pieļaujamo temperatūras diapazonu.
Pēc noklusējuma temperatūra ir iestatīta uz 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
System
Temperature Control
Ieteicamā izstrādājuma darbības temperatūra ir robežās no 75 līdz 80 C (balstoties uz pieņēmumu, ka apkārtējās vides
temperatūra ir 40 C).
――Ja pašreizējā temperatūra pārsniegs norādīto temperatūras limitu, ekrāns kļūs tumšāks. Ja temperatūra turpinās
paaugstināties, izstrādājums izslēgsies, lai aizsargātu sevi no pārkaršanas.
77
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
114
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Konfigurējiet izstrādājumam pievienoto ārējo ievades ierīču iespējas.
Keyboard Settings
Kad izstrādājumam tiek pievienota tastatūra, tiek atvērta izvēlne Keyboard Settings.
Select Keyboard
Izvēlieties tastatūru no pievienoto tastatūru saraksta.
――Var izmantot tikai vienu pievienoto tastatūru.
Keyboard Options
――Atkarībā no valsts.
Keyboard Language
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Norādiet tastatūras ievades valodu.
Keyboard type
Norādiet tastatūras veidu.
Switch Input Language
Konfigurējiet taustiņu kombināciju, ko izmantot ievades valodas nomaiņai.
115
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Mouse Settings
Kad izstrādājumam tiek pievienota pele, tiek atvērta izvēlne Mouse Settings.
Select Mouse
Konfigurējiet peles savienojuma iestatījumus vai pievienoto peles ierīču iespējas.
――Var izmantot tikai vienu no pievienotajām peles ierīcēm.
Mouse Options
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
――Atkarībā no valsts.
Primary Button
Izvēlieties peles pogu, kas veiks pamatfunkcijas (noklikšķināt un ievadīt).
•• Left / Right
Pointer Speed
Iestatiet peles rādītāja ātrumu.
•• Slow / Standard / Fast
116
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Pointer Settings
Norādiet rādītāja lielumu, ātrumu un formu.
Pointer Size
Norādiet rādītāja lielumu.
•• Small / Medium / Large / Extra Large
Pointer Speed
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Norādiet rādītāja ātrumu. Lielāks ātrums palielina rādītāja jutību.
•• Slow / Standard / Fast
Pointer Image
Norādiet rādītāja formu.
•• Image 1 ~ Image 10
117
Play via
Izvēlieties piemērotu režīmu Play via atbilstoši videi, kādā izmantojat savu izstrādājumu.
Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no iestatījuma.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Change PIN
Tiek atvērts ekrāns Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Kad apstiprināšanas ekrāns tiek aizvērts, nospiediet pogu Close. Izstrādājums ir saglabājis jūsu jauno PIN kodu.
――Noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0
Izvēlieties četru ciparu PIN kodu un ievadiet to laukā Enter New PIN. Atkārtoti ievadiet šos četrus ciparus laukā Confirm New
PIN.
System
Change PIN
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
118
General
Security
――Ievadiet četru ciparu PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir 0000.
Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju Change PIN.
MENU m → System → General → ENTER E
Safety Lock
General
Drošas bloķēšanas funkcijas iestatīšana
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
HDMI Hot Plug
On
Lai atbloķētu izvēlnes un pogas, nospiediet pogu LOCK un pēc tam ievadiet paroli (noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0).
Button Lock
Šo izvēlni var izmantot, lai bloķētu izstrādājuma pogas.
Ja opcijas Button Lock iestatījums ir On, izstrādājumu var vadīt, tikai izmantojot tālvadības pulti.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Funkcija Safety Lock bloķē visas izstrādājuma un tālvadības pults izvēlnes un pogas, izņemot tālvadības pults pogu LOCK.
Off
•• Off / On
USB Auto Play Lock
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Bloķējiet USB atmiņas ierīces, lai tās neļautu noteikt automātiski.
•• Off / On
BD Wise
Nodrošina optimālu attēla kvalitāti Samsung DVD, Blu-ray un Home Theater izstrādājumiem, kas atbalsta BD Wise. Ja funkcija
BD Wise ir iestatīta uz On, attēla režīms tiek automātiski mainīts uz optimālu izšķirtspēju.
•• Off / On
――Funkcija ir pieejama, ja, izmantojot HDMI kabeli, izstrādājumam pievienojat Samsung izstrādājumus, kas atbalsta funkciju BD
Wise.
――Funkcija BD Wise ir iespējota tikai tad, ja tiek pievienota avota ierīce, kurā darbojas funkcija BD Wise.
119
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Anynet+ (HDMI-CEC)
Security
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
――Izstrādājuma tālvadības pults noteiktos apstākļos var nedarboties. Ja tā notiek, atkārtoti izvēlieties Anynet+ ierīci.
――Anynet+ darbojas, ja AV ierīce, kas atbalsta funkciju Anynet+, atrodas gaidstāves režīmā vai ir ieslēgta.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Anynet+ ir funkcija, kas ļauj jums vadīt visas pievienotās Samsung ierīces, kas atbalsta Anynet+, ar jūsu Samsung izstrādājuma
tālvadības pulti. Anynet+ sistēmu var izmantot tikai ar Samsung ierīcēm, kurām ir Anynet+ funkcija. Lai pārliecinātos, vai jūsu
Samsung ierīcei ir šāda funkcija, pārbaudiet, vai uz tās ir Anynet+ logotips.
――Anynet+ ierīces var vadīt tikai ar izstrādājuma tālvadības pulti, nevis ar izstrādājuma pogām.
Off
――Funkcija Anynet+ kopumā atbalsta līdz pat 12 AV ierīcēm. Ņemiet vērā, ka varat pievienot ne vairāk kā 3 viena tipa ierīces.
Anynet+ izvēlne
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Funkcijas Anynet+ izvēlne mainās atkarībā no izstrādājumam pievienoto Anynet+ ierīču tipa un statusa.
――Nospiediet pogu TOOLS, lai tiktu parādīta izvēlne Anynet+, un izvēlieties vajadzīgo izvēlni.
Anynet+ izvēlne
Apraksts
View PC
Maina režīmu Anynet+ uz režīmu PC.
Select Device
Parāda Anynet+ ierīču sarakstu.
(ierīces_nosaukums) Menu
Parāda izvēlni ar pievienotās ierīces izvēlnēm. Piemēram, ja ir pievienots DVD
atskaņotājs, tiks parādīta DVD atskaņotāja diska izvēlne.
(ierīces_nosaukums) Tools
Parāda pievienotās ierīces rīku izvēlni. Piemēram, ja ir pievienots DVD atskaņotājs, tiks
parādīta DVD atskaņotāja rīku izvēlne.
――Atkarībā no ierīces šī izvēlne var nebūt pieejama.
(ierīces_nosaukums) Title Menu
Parāda pievienotās ierīces diska nosaukuma izvēlni. Piemēram, ja ir pievienots DVD
atskaņotājs, tiks parādīta DVD atskaņotājā ievietotās filmas nosaukuma izvēlne.
――Atkarībā no ierīces šī izvēlne var nebūt pieejama.
120
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Iestata, lai Anynet+ ierīce automātiski izslēgtos (Off), ja izstrādājums tiek izslēgts.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Auto Turn Off
No
Search for Devices
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• No / Yes
――Ja opcijas Auto Turn Off iestatījums ir Yes, ārējās darbojošās ierīces tiks izslēgtas vienlaikus ar izstrādājumu.
――Atkarībā no ierīces tas var nebūt iespējots.
Search for Devices
Pārslēgšanās starp Anynet+ ierīcēm
1
Nospiediet pogu TOOLS, izvēlietiesAnynet+ (HDMI-CEC) un pēc tam nospiediet E.
2
Izvēlieties Select Device un pēc tam nospiediet pogu E.
Ja nevarat atrast vajadzīgo ierīci, izvēlieties Refresh, lai atsvaidzinātu sarakstu.
3
Izvēlieties ierīci un pēc tam nospiediet pogu E. Varat pārslēgties uz izvēlēto ierīci.
――Izvēlne Select Device tiek parādīta tikai tad, ja izvēlnē System Anynet+ (HDMI-CEC) iestatījums ir On.
――Pārslēgšanās uz izvēlēto ierīci var aizņemt līdz 2 minūtēm. Pārslēgšanās procesa laikā šo darbību nevar atcelt.
――Ja Anynet+ ierīci izvēlējāties, nospiežot pogu SOURCE un pēc tam izvēloties tās ievades avotu, funkciju Anynet+ nevarēsit
izmantot.
――Pārslēdzieties uz Anynet+ ierīci, izmantojot Search for Devices.
121
Anynet+ problēmu novēršana
Problēma
Anynet+ nedarbojas.
Iespējamais risinājums
•• Pārbaudiet, vai šī ierīce ir Anynet+ ierīce. Anynet+ sistēma atbalsta tikai Anynet+ ierīces.
•• Pārbaudiet, vai šīs Anynet+ ierīces strāvas kabelis ir pareizi pievienots.
•• Pārbaudiet Anynet+ ierīces video/audio/HDMI kabeļa savienojumus.
•• Pārbaudiet, vai funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz On izvēlnē System.
•• Pārbaudiet, vai šī tālvadības pults ir saderīga ar Anynet+.
•• Anynet+ nedarbojas atsevišķās situācijās (sākotnējā iestatīšana).
•• Ja HDMI kabelis ir bijis noņemts un atkal pievienots, atkārtojiet ierīču meklēšanu vai arī izslēdziet un ieslēdziet
izstrādājumu.
•• Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīcē ir ieslēgta Anynet+ funkcija.
Gribu startēt Anynet+.
•• Pārbaudiet, vai Anynet+ ierīce ir pareizi pievienota pie izstrādājuma, kā arī to, vai funkcijaAnynet+ (HDMI-CEC) ir
iestatīta uz On izvēlnē System.
•• Nospiediet pogu TOOLS, lai tiktu parādīta izvēlne Anynet+, un izvēlieties vajadzīgo izvēlni.
Gribu iziet no Anynet+.
•• Izvēlieties View PC izvēlnē Anynet+.
•• Nospiediet izstrādājuma tālvadības pults pogu SOURCE un izvēlieties ierīci, kura neizmanto Anynet+.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums
Disconnecting Anynet+ device ....
•• Anynet+ konfigurēšanas laikā vai pārslēdzoties uz apskates režīmu nevar lietot tālvadības pulti.
Anynet+ ierīce nedemonstrē saturu.
•• Kamēr notiek sākotnējā iestatīšana, demonstrēšanas funkciju nevar izmantot.
•• Tālvadības pulti var lietot, kad izstrādājums ir pabeidzis Anynet+ konfigurēšanu vai ir pabeidzis pārslēgšanos uz Anynet+.
122
Problēma
Pievienotā ierīce netiek parādīta.
Iespējamais risinājums
•• Pārbaudiet, vai ierīce atbalsta Anynet+ funkcijas.
•• Pārbaudiet, vai HDMI kabelis ir pareizi pievienots.
•• Pārbaudiet, vai funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ir iestatīta uz On izvēlnē System.
•• Vēlreiz veiciet Anynet+ ierīču meklēšanu.
•• Anynet+ ir nepieciešams HDMI savienojums. Pārliecinieties, vai ierīce izstrādājumam ir pievienota, izmantojot HDMI
kabeli.
•• Daži HDMI kabeļi, iespējams, neatbalsta Anynet+ funkcijas.
•• Ja savienojums ticis pārtraukts, jo bijis strāvas padeves traucējums vai HDMI kabelis ir bijis atvienots, vēlreiz veiciet ierīču
meklēšanu.
123
HDMI Hot Plug
General
Šī funkcija tiek izmantota, lai aktivizētu laika aizkavi DVI/HDMI avota ierīces ieslēgšanai.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Parāda izstrādājumam autorizēto reģistrācijas kodu.
Ja apmeklējat DivXⓇ tīmekļa vietni un reģistrējaties, izmantojot šo kodu, varat lejupielādēt VOD reģistrācijas failu.
Plašāku informāciju par DivXⓇ VOD skatiet vietnē http://vod.divx.com.
DivX® Video On Demand
Game Mode
DivX® Video On Demand
Off
Game Mode
Ja ir izveidots savienojums ar spēļu konsoli, piemēram, PlayStation™ vai Xbox™, varat izbaudīt daudz reālistiskāku spēli, izvēloties
spēļu režīmu.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Off / On
――Režīma Game Mode piesardzības pasākumi un ierobežojumi
Lai atvienotu spēļu konsoli un pievienotu citu ārējo ierīci, iestatīšanas izvēlnē iestatiet Game Mode uz Off.
124
Reset System
Šī opcija sadaļā System atjauno pašreizējos pielāgotos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
125
11. nodaļa
Atbalsts
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Software Update izvēlne ļauj jaunināt izstrādājuma programmatūru uz tās jaunāko versiju.
――Neizslēdziet izstrādājumu, kamēr nav pabeigta jaunināšana. Izstrādājums automātiski izslēgsies un ieslēgsies pēc programmatūras jaunināšanas pabeigšanas.
――Kad jaunināt programmatūru, visiem video un audio iestatījumiem tiek atjaunotas noklusējuma vērtības. Ieteicams pierakstīt šos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas tos
varētu viegli atjaunot.
-- Current version: šī ir izstrādājumā
instalētās programmatūras pašreizējā
versija.
Update now
Atjauniniet programmatūru uz jaunāko versiju.
Auto update
Šī funkcija automātiski atjaunina izstrādājumu, kad tas netiek lietots.
•• Off / On
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Skatiet šo informāciju, ja izstrādājums nedarbojas pareizi vai ja vēlaties jaunināt programmatūru.
Varat arī atrast informāciju par mūsu zvanu centriem un norādījumus par izstrādājumu un programmatūras lejupielādi.
――Contact Samsung un uzziniet izstrādājuma Model Code un Software Version.
126
Go to Home
Atveriet sadaļu Go to Home, lai atskaņotu dažādu saturu no atmiņas ierīces vai savienotā tīkla.
Var piekļūt, izmantojot tālvadības pults pogu HOME
Player
.
Meklējiet vai atskaņojiet kanālus vai ierīcēs saglabāto saturu.
――Lai lietotu funkciju On/Off Timer, vispirms ir jāiestata pulkstenis.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Schedule
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Izveidojiet satura grafikus vietējos kanālos vai rediģējiet saglabātos kanālus.
Template
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
Lai izveidotu saturu, izvēlieties veidni.
Clone Product
Eksportējiet izstrādājuma iestatījumus uz USB ierīci vai ielādējiet iestatījumus, izmantojot USB ierīci.
Šī opcija ir noderīga, ja nepieciešams piešķirt vienādus iestatījumus vairākiem izstrādājumiem.
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
-- Plašāku informāciju par apakšizvēļņu objektiem skatiet sadaļā "Funkcija Sākums".
ID Settings
Piešķiriet komplektam ID numuru.
Nospiediet u/d, lai izvēlētos skaitli, un pēc tam nospiediet E.
127
Screen Saver
Iespējojiet vai atspējojiet Screen Saver.
Ja iespējosit funkciju Screen Saver, ekrāns tiks pagriezts ik pēc 30 minūtēm, lai novērstu pēcattēla efektu.
Network Status
Pārbaudiet pašreizējo tīkla un interneta savienojuma statusu.
Video Wall
Pielāgojiet vairāku displeju izkārtojumu, kas savienoti, lai izveidotu vienu videosienu.
Turklāt jūs varat izmantot šo funkciju, lai katrā displejā attēlotu daļu no viena kopēja attēla vai arī atkārtotu to pašu attēlu katrā pievienoto displeju ekrānā.
Lai attēlotu vairākus attēlus, skatiet MDC palīdzības sadaļu vai MagicInfo lietotāja rokasgrāmatu. Daži modeļi var neatbalstīt MagicInfo funkciju.
On/Off Timer
――Lai lietotu funkciju On/Off Timer, vispirms ir jāiestata pulkstenis.
Iestatiet funkciju On Timer, lai izstrādājums automātiski ieslēgtos jūsu izvēlētajā laikā un dienā.
Ierīce tiek ieslēgta kopā ar norādīto skaļuma līmeni vai ievades avotu.
Ticker
Ievadiet tekstu, kamēr tiek rādīts videoklips vai attēls, un parādiet tekstu ekrānā.
More settings
Tiek atvērta attēla iestatījumu izvēlne.
128
Reset All
Šī opcija atjauno visus pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
129
12. nodaļa
Fotoattēlu, videoklipu un mūzikas demonstrēšana un
atskaņošana (multivides atskaņošana)
Baudiet USB lielapjoma atmiņas klases ierīcē saglabātos videoklipus, fotoattēlus, mūzikas failus.
Demonstrējiet krātuves ierīcē saglabātos fotoattēlus, videoklipus vai mūziku.
Atskaņojiet un demonstrējiet dažādu saturu, izmantojot šādas metodes:
•• Izmantojot USB ierīci: atskaņojiet un demonstrējiet multivides saturu, piemēram, videoklipus, fotoattēlus un mūziku, no USB ierīces.
•• Pievienojot krātuves ierīci: atskaņojiet un demonstrējiet krātuves ierīcē, piemēram, viedtālrunī, kamerā, datorā vai mākoņpakalpojumā, saglabāto multivides saturu.
Izlasiet šo informāciju, pirms lietojat multivides atskaņotāju kopā ar USB
ierīci.
Uzmanību
•• Pirms USB ierīces pievienošanas izstrādājumam veiciet failu dublēšanu, lai nodrošinātu, ka dati netiek bojāti vai zaudēti.
Uzņēmums Samsung Electronics neuzņemas atbildību par datu bojājumiem vai zaudējumu.
•• Neatvienojiet USB ierīci, kamēr tā ielādē datus.
•• Ja USB ierīce ir pievienota, izmantojot USB paplašinājuma kabeli, USB ierīce var netikt atpazīta vai tajā saglabātie faili var nebūt nolasāmi.
•• Ja izstrādājums neatpazīst pievienoto USB ierīci, tajā esošie faili var būt bojāti vai arī tos nevar atskaņot.
Ja tā notiek, pievienojiet USB ierīci datoram, lai to formatētu, pēc tam pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi pievienota.
•• USB HDD, kuru lielums pārsniedz 2 TB, netiek atbalstīti.
130
Ar multivides atskaņošanu saderīgas ierīces
•• Atsevišķas USB digitālās kameras, viedtālruņi un audio ierīces var nebūt saderīgas ar šo izstrādājumu.
•• Multivides atskaņošana ir saderīga tikai ar USB MSC ierīcēm.
•• MSC ierīce ir lielapjoma atmiņas klases ierīce, kas paredzēta tikai lielapjoma datu pārsūtīšanai.
MSC ierīces ir USB diskdziņi, zibatmiņas karšu lasītāji un USB HDD (USB centrmezgli netiek atbalstīti).
Šīs MSC ierīces ir jāpievieno tieši izstrādājuma USB portam.
•• Ja ir pievienotas vairākas attēlu pārsūtīšanas protokola (Picture Transfer Protocol — PTP) ierīces, vienlaikus darbosies tikai viena no tām.
•• Ja ir pievienotas vairākas MSC ierīces, dažas ierīces var netikt atpazītas. USB ierīces, kurām nepieciešama lielāka jauda (lielāka par 500 mA vai 5 V) var netikt atbalstītas.
•• Ja ir pievienota vai tiek lietota USB ierīce un tiek parādīts brīdinājums par pārkaršanu, USB ierīce var netikt atpazīta vai darboties pareizi.
•• Ekrānsaudzētājs tiek aktivizēts, ja izstrādājums tiek atstāts gaidstāves režīmā uz laika periodu, kas norādīts iestatījumā Auto Protection Time.
•• Enerģijas taupīšanas režīms dažos ārējos cietajos diskos var tikt automātiski deaktivizēts pēc pievienošanas izstrādājumam.
Failu sistēma un formāti
•• Multivides atskaņošana var nedarboties pareizi, ja tiek izmantoti nelicenzēti multivides faili.
•• MTP (multivides pārsūtīšanas protokols) netiek atbalstīts.
•• Atbalstītās failu sistēmas ietver FAT16, FAT32 un NTFS (tikai lasāms).
•• Multivides atskaņošana atbalsta secīgu JPEG formātu.
Tas neatbalsta progresīvu JPEG formātu.
•• Augstākas izšķirtspējas attēlu parādīšana ekrānā aizņem ilgāku laiku.
•• Maksimālā atbalstītā JPEG izšķirtspēja ir 15 360x8640 pikseļi.
•• Ja fails ir nesaderīgs vai bojāts, tiks parādīts paziņojums Not Supported File Format..
•• Kārtojot failus mapes skata režīmā, vienā mapē var parādīt ne vairāk kā 1000 failus.
•• Ja USB ierīcē ir 8000 vai vairāk failu un mapju, daži faili vai mapes var netikt atvērti.
•• DRM MP3 failus, kas ir lejupielādēti no tīmekļa vietnēm, kas prasa par to maksu, nevar atskaņot.
Digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM) attiecas uz internetā vai citā digitālajā multividē esošo datu aizsardzības sistēmu, iespējojot
drošu datu izplatīšanu un/vai atspējojot nelegālu izplatīšanu.
131
USB ierīces lietošana
USB ierīces pievienošana
1
Ieslēdziet izstrādājumu.
2
Pievienojiet USB ierīci ar fotoattēlu, mūzikas un/vai video failiem USB portam izstrādājuma aizmugurējā vai sānu panelī.
3
Kolīdz USB ierīce ir savienota ar ierīci, tiek automātiski parādīta lapa Player.
――Ja ir pievienota tikai viena USB ierīce, tajā saglabātie faili tiek parādīti automātiski.
-- Ieteicams izmantot USB HDD ar strāvas
adapteri.
――Lai skatītu USB ierīcē saglabāto saturu, pievienojiet USB ierīci izstrādājuma USB portam.
USB ierīces atvienošana
USB ierīces atvienošana no Source
1
Nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE. Varat arī dodieties uz Source, izmantojot ekrāna displeja izvēlni.
SOURCE → Source
-- USB ierīci ir ieteicams noņemt,
izmantojot funkciju Disconnect USB
Device.
2
Izvēlnē Source atlasiet USB un pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS. Tiek parādīta izvēlne Options.
3
Izvēlieties Disconnect USB Device un uzgaidiet, līdz USB ierīce ir atvienota. USB ierīce ir atvienota.
132
Multivides satura atskaņošana no datora/mobilās ierīces
Datora/mobilās ierīces savienojuma apstiprināšana
Demonstrējiet un atskaņojiet datorā vai mobilajā ierīcē saglabātos fotoattēlus, videoklipus vai mūziku.
Lai izstrādājumā atskaņotu multivides saturu no datora vai mobilās ierīces, ir jāapstiprina savienojums ar datoru vai mobilo ierīci.
――Multivides atskaņošanas funkcija ir pieejama visās ierīcēs, kas atbalsta DLNA DMC. DLNA DMC funkcija ļauj meklēt multivides saturu un vadīt satura atskaņošanu no
izstrādājuma pēc datora vai mobilās ierīces pievienošanas izstrādājumam.
1
Nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE. Varat arī dodieties uz Source, izmantojot ekrāna displeja izvēlni.
SOURCE → Source
2
Izvēlnē Source atlasiet Network. Tiek atvērta izvēlne Network Device.
3
Ekrānā izvēlieties Options un pēc tam izvēlieties Multimedia Device Settings. Tiks parādīts ar izstrādājumu savienoto ierīču saraksts.
4
Izvēlieties ierīci un apstipriniet ierīces savienojumu. Atskaņošana ir pieejama tikai tajās ierīcēs, kurām ir atļauts veidot savienojumu.
――Sūtot multivides satura demonstrēšanas pieprasījumu no datora vai mobilās ierīces, tiek parādīts vaicājums, vai ir atļauts savienojums ar izstrādājumu. Izmantojot šo
vaicājumu, varat ērti savienot ierīces.
――Detalizētu informāciju par tīkla konfigurēšanu skatiet sadaļā Network Settings.
――Izstrādājumam un datoram ir jābūt savienotam ar vienu un to pašu tīkla apakštīklu.
Visas IP adreses sastāv no četrām daļām, ko atdala punkti
(piemēram, IP adrese 111.222.333.444). Ja abas ierīces ir savienotas ar vienu apakštīklu, izstrādājumam jābūt tādai pašai IP adresei kā datoram, izņemot ceturto adreses
daļu (piemēram, 111.222.333***).
133
Kad ir izveidots savienojums ar mājas tīklu (DLNA)
Demonstrējiet saturu, kas ir saglabāts ar mājas tīklu savienotajā ierīcē.
――Multivides satura demonstrēšana, izmantojot serveri, kas nav Samsung DLNA serveris, var radīt saderības problēmas.
――Atsevišķa multivides satura, kas ir kopīgots ar datoru vai mobilo ierīci, demonstrēšana var nebūt iespējama atkarībā no satura kodējuma veida vai satura faila formāta.
Dažas funkcijas var nebūt pieejamas.
――Multivides saturs var netikt demonstrēts pareizi, ja tīkls ir pārslogots. Šādā gadījumā izmantojiet USB ierīci.
1
Nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE. Varat arī dodieties uz Source, izmantojot ekrāna displeja izvēlni.
SOURCE → Source
2
Izvēlnē Source atlasiet Network. Tiek atvērta izvēlne Network Device.
3
Izvēlieties ierīci, kas ir savienota, izmantojot mājas tīklu (DLNA). Tiek parādīts ar izvēlēto ierīci kopīgoto failu un mapju saraksts.
4
Sarakstā izvēlieties demonstrējamo multivides saturu. Izvēlieties un demonstrējiet multivides saturu.
Multivides satura saraksta lapā pieejamās funkcijas
SOURCE → Source → USB
Multivides satura saraksta lapa krātuves ierīcē nodrošina tālāk norādītās funkcijas.
•• Sort by
Vēlamajā skata režīmā pārkārtojiet multivides satura sarakstu atbilstoši izvēlētajam faila formātam.
-- Šis izvēlnes elements nav pieejams, ja Filter iestatījums ir All.
•• Filter
Starp Photos, Videos un Music saturu, kas saglabāts krātuves ierīcē, skatiet tikai vajadzīgā formāta satura failus.
•• Options
-- Šis izvēlnes elements nav pieejams, ja Filter iestatījums ir All.
134
Izvēlnes elementi multivides satura saraksta lapā
Opcijas
nosaukums
Darbības
Photos
Videos
Music
Slide Show
Sāciet slaidrādi.
――Šis izvēlnes elements nav pieejams, ja Sort by iestatījums ir Folder.
Encoding
Ja multivides satura nosaukums šķiet bojāts, izvēlieties kodēšanas valodu.
c
Rename Playlist
Pārdēvējiet atskaņošanas sarakstu.
c
Delete Playlist
Izdzēsiet atskaņošanas sarakstu.
c
Add to Playlist
Pievienojiet failus atskaņošanas sarakstam vai izveidojiet jaunu atskaņošanas
sarakstu.
c
Play Selected
Izvēlieties un atskaņojiet vēlamo saturu no multivides satura saraksta.
c
c
c
Send
Sūtiet multivides saturu uz citu krātuves ierīci. Šī funkcija ir līdzīga datora funkcijai
"kopēt".
c
c
c
Index
Izvēlieties rādītāju, lai ērti atrastu multivides saturu, ja krātuves ierīcē ir daudz
multivides satura.
――Pieņemot, ka saturs ietver datumu un burtciparu rakstzīmes.
c
c
c
c
――Šis izvēlnes elements nav pieejams, ja Sort by iestatījums ir Folder.
135
Fotoattēlu demonstrēšanas laikā pieejamās pogas un funkcijas
Nospiežot pogu E vai TOOLS, tiek parādītas šādas pogas. Nospiežot pogu RETURN, šīs pogas tiek paslēptas.
•• Pause / Play
Sāciet vai apturiet slaidrādi. Izmantojot slaidrādi, varat demonstrēt visus mapē esošos fotoattēlus.
-- Nospiežot pogu INFO, kad ir atlasīts
ierīces nosaukums, tiek parādīta
informācija par šo ierīci.
-- Nospiežot pogu INFO, kad ir atlasīts fails,
tiek parādīta informācija par šo failu.
•• Previous / Next
Skatiet iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu.
•• Settings
Opcijas
nosaukums
Slideshow Settings
Darbības
Speed: mainiet slaidrādes ātrumu.
Effects: lietojiet pārejas efektus starp fotoattēliem.
Rotate
Pagrieziet fotoattēlus.
Zoom
Tuviniet fotoattēlus līdz pat 4 reizēm.
Picture Mode
Mainiet režīmu Picture Mode.
Background Music
Atskaņojiet fona mūziku fotoattēlu apskates laikā.
――Pārliecinieties, vai mūzikas fails ir saglabāts tajā pašā ierīcē.
――Kad tiek atskaņota fona mūzika (Background Music), tiek parādīts miniatskaņotājs. Izmantojot miniatskaņotāju, apturiet šobrīd atskaņoto
mūziku vai mainiet to.
Sound Mode
Mainiet režīmu Sound Mode.
――Šis izvēlnes elements ir pieejams tikai tad, ja tiek atskaņota fona mūzika (Background Music).
Send
Sūtiet atvērtos fotoattēlus uz citu krātuves ierīci. Šī funkcija ir līdzīga datora funkcijai "kopēt".
Information
Skatiet informāciju par failu.
136
Video demonstrēšanas laikā
pieejamās pogas un funkcijas
Opcijas
nosaukums
Select Scene
Chapter Titles: izvēlieties un demonstrējiet citu mapē saglabātu video.
•• Pause / Play
Pauzējiet vai demonstrējiet video.
Time Bar: varat izmantot pogas l un r, lai meklētu failos ar desmit sekunžu intervālu, vai ievadiet
noteiktu laika vērtību, lai atrastu atbilstošo ainu video.
Repeat
Lai demonstrētu nākamo video, izvēlieties ‚.
•• Settings
Konfigurējiet opciju Repeat
Off
•• Rewind / Fast Forward
Attiniet vai tiniet uz priekšu video. Paātriniet demonstrēšanu līdz pat
3 reizēm, ja nepieciešams. Lai atgrieztos pie sākotnējā demonstrēšanas
ātruma, izvēlieties ∂.
•• Previous / Next
Lai demonstrētu iepriekšējo video, divreiz izvēlieties . Izvēloties  vienreiz,
pašreizējais videoklips tiks demonstrēts no sākuma.
Thumbnails: izvēlieties ainu un demonstrējiet video, sākot no šīs ainas.
――Funkcija Thumbnails nav pieejama, ja 1) video sīktēls vēl nav izgūts, 2) video satur tikai audio 3)
video demonstrēšanas laiks ir īsāks par 60 sekundēm.
Nospiežot pogu E vai TOOLS, tiek parādītas šādas pogas. Nospiežot pogu
RETURN, šīs pogas tiek paslēptas.
Šīs funkcijas ir pieejamas pauzes režīmā. Ņemiet vērā, ka pauzes režīmā skaņa
netiek atskaņota.
Darbības
Repeat One: atkārtoti demonstrējiet pašreizējo video.
Repeat All: atkārtoti demonstrējiet visus mapē esošos video.
Rotate
Pagrieziet attēlu.
Picture Size
Mainiet ekrāna lielumu (Picture Size). Atbalstītie ekrāna lielumi dažādiem attēliem var atšķirties.
Picture Mode
Mainiet režīmu Picture Mode.
Sound Mode
Mainiet režīmu Sound Mode.
Audio language
Demonstrējiet video, izmantojot vēlamo valodu. Šī funkcija tiek aktivizēta tikai tad, ja tiek
demonstrēts straumēšanas fails, kas atbalsta vairākus audio formātus.
Information
Skatiet informāciju par failu.
137
Mūzikas atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas
•• Pause / Play
Pauzējiet vai atskaņojiet mūziku.
•• Rewind / Fast Forward
Attiniet vai tiniet uz priekšu mūziku. Paātriniet demonstrēšanu līdz pat 3 reizēm, ja nepieciešams. Lai atskaņotu iepriekšējo mūzikas failu, divreiz izvēlieties ∂.
•• Previous / Next
Lai atskaņotu iepriekšējo mūzikas failu, divreiz izvēlieties . Izvēloties  vienreiz, pašreizējais mūzikas fails tiks atskaņots no sākuma.
Lai atskaņotu nākamo mūzikas failu, izvēlieties ‚.
•• Repeat
Konfigurējiet režīmu Repeat. Repeat One atkārtoti atskaņo pašreizējo mūzikas failu. Repeat All atkārtoti atskaņo visus mapē esošos failus.
•• Shuffle
Aktivizējiet vai deaktivizējiet jauktas atskaņošanas režīmu.
•• Select Speakers
Izvēlieties skaļruni, pa kuru tiks atskaņota skaņa no izstrādājuma.
•• Sound Mode
Mainiet režīmu Sound Mode.
138
Atbalstītie subtitru un multivides atskaņošanas failu formāti
Subtitri
Ārējie
Iekšējie
•• MPEG-4 teksts ar laika kodu (.ttxt)
•• Xsub
Konteiners: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Konteiners: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Konteiners: MKV
•• Micro DVD (.sub vai .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Konteiners: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 teksts ar laika kodu
Konteiners: MP4
Atbalstītās attēlu izšķirtspējas
Faila paplašinājums
Tips
Izšķirtspēja
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
139
Atbalstītie mūzikas failu formāti
Faila paplašinājums
Tips
Kodeks
Komentāri
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Meklēšanas (pārlēkšanas) funkcija netiek atbalstīta.
Atbalsta līdz 2 kanāliem
Atbalstītie video formāti
•• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks demonstrēts pareizi, ja saturā vai konteinerā būs kāda kļūda.
•• Skaņa vai video var nedarboties, ja satura standarta bitu pārraides ātrums/kadru nomaiņas ātrums pārsniedz saderīgo kadru/sekundē ātrumu, kas norādīts iepriekš
redzamajā tabulā.
•• Ja ir radusies kļūda rādītāja tabulā (Index Table), meklēšanas (pārlēkšanas) (Seek (Jump)) funkcija netiek atbalstīta.
•• Ja demonstrējat video, izmantojot tīkla savienojumu, var būt novērojama faila raustīšanās.
•• Ja video bitu pārraides ātrums pārsniedz 10 Mbps, izvēlnes parādīšanai var būt nepieciešams vairāk laika.
•• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
Video dekodētājs
Audio dekodētājs
Atbalsta līdz pat H.264, līmenis 4.1
Atbalsta līdz pat WMA 10 Pro 5.1 kanālam.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 un AVCHD netiek atbalstīti.
WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.
Visiem video kodekiem, izņemot MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB netiek atbalstīti.
•• Zem 1280x720: maks. 60 kadri
Ja Vorbis ir tikai Webm konteinerā, atbalsta līdz 2 kanāliem.
•• Virs 1280x720: maks. 30 kadri
GMC 2 netiek atbalstīts.
Atbalsta tikai BD MVC Spec.
140
Faila
Konteiners
paplašinājums
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video kodeks
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Izšķirtspēja
1920 x 1080
Kadru
nomaiņas
ātrums
(fps)
6~30
Bitu pārraides Audio kodeks
ātrums
(Mbps)
30
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP/ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
141
13. nodaļa
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu apkalpošanas centru
-- Pirms sazināties ar Samsung klientu
apkalpošanas centru, veiciet sekojošo
izstrādājuma pārbaudi. Ja problēmu
neizdodas novērst, sazinieties ar
Samsung klientu apkalpošanas centru.
-- Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs,
pārbaudiet datora sistēmu, video
kontrolleri un kabeli.
Izstrādājuma pārbaude
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Ja ekrāns ir tukšs un strāvas LED indikators mirgo arī tad, kad izstrādājums ir pareizi pievienots datoram, veiciet izstrādājuma pārbaudi.
1
Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2
Atvienojiet no izstrādājuma visus kabeļus.
3
Ieslēdziet izstrādājumu.
4
Ja tiek parādīts paziņojums No Signal, izstrādājums darbojas normāli.
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Ja tiek izvēlēts režīms, kas pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju, īsu brīdi tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode
(skatiet sadaļu par atbalstītajām izšķirtspējām).
142
Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru un pārliecinieties, ka tas ir rūpīgi
pievienots.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI
vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir redzami tukši
laukumi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo problēmu,
pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru, atjauniniet
grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu, sazinieties ar
grafiskās kartes vai datora ražotāju.)
Ekrāna problēma
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabelis.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode.
Šis ziņojums tiek attēlots, kad no grafiskās kartes saņemtais signāls pārsniedz izstrādājuma maksimālo
izšķirtspēju un frekvenci.
Skatiet Standarta signāla režīma tabulu un iestatiet izstrādājuma specifikācijām atbilstošo maksimālo
izšķirtspēju un frekvenci.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu.
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.
143
Ekrāna problēma
Ekrāns izskatās nestabils un trīc.
Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Pārbaudiet, vai datora un grafiskās kartes izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu
saderīgu iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet ekrāna iestatījumus, kas atrodami
izstrādājuma izvēlnes sadaļās Papildus informācija un Standarta signāla režīma tabula.
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast.
Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.
Dodieties uz sadaļu Picture un pielāgojiet opcijas Colour Space iestatījumus.
Baltā krāsa neizskatās balta.
Dodieties uz sadaļu Picture un pielāgojiet opcijas White Balance iestatījumus.
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo
ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Izstrādājums tiek automātiski izslēgts.
Atveriet System un pārliecinieties, vai Sleep Timer iestatījums ir Off.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Ja izstrādājumam ir pievienots dators, pārbaudiet datora energopadeves statusu.
Pārliecieties, vai strāvas kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un strāvas kontaktligzdai.
Ja netiek noteikts signāls no pievienotās ierīces, izstrādājums automātiski izslēdzas pēc 10–15 minūtēm.
Izstrādājuma attēla kvalitāte atšķiras no kvalitātes izplatītāja
veikalā, kur tas tika iegādāts.
Izmantojiet HDMI kabeli, lai iegūtu augstas izšķirtspējas (HD) attēla kvalitāti.
Ekrānā rādījums neizskatās normāli.
Kodēts video saturs ainās, kurās tiek attēloti objekti ātrā kustībā, piemēram, sporta notikumi vai spraiga
sižeta video, var likt displejam izskatīties bojātam.
Zems signāla līmenis vai zema attēla kvalitāte var likt displejam izskatīties bojātam. Tas nenozīmē, ka
izstrādājums ir bojāts.
Viena metra attālumā esošs mobilais tālrunis analogajos un digitālajos izstrādājumos var radīt statisku
attēlu.
144
Ekrāna problēma
Spilgtums un krāsa neizskatās pareizi.
Atveriet Picture un pielāgojiet ekrāna iestatījumus, piemēram, Picture Mode, Colour, Brightness un
Sharpness.
Dodieties uz sadaļu System un pielāgojiet opcijas Energy Saving iestatījumus.
Atjaunojiet ekrāna noklusējuma iestatījumus.
Ekrāna malās ir redzamas raustītas līnijas.
Ja funkcijas Picture Size iestatījums ir Screen Fit, mainiet šo iestatījumu uz 16:9.
Ekrānā tiek rādītas līnijas (sarkanas, zaļas vai zilas).
Šīs līnijas tiek parādītas, ja radies monitora funkcijas DATA SOURCE DRIVER IC defekts. Sazinieties ar
Samsung klientu apkalpošanas centru, lai novērstu šo problēmu.
Attēls izskatās nestabils un pēc tam sastingst.
Ekrāns var sastingt, ja netiek izmantota ieteicamā izšķirtspēja vai signāls nav stabils. Lai novērstu šo
problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz ieteikto izšķirtspēju.
Ekrānu nevar parādīt pilnekrāna režīmā.
Mērogots SD (4:3) satura fails var radīt melnas joslas abās HD kanāla ekrāna pusēs.
Video, kura izmēru attiecība atšķiras no izstrādājuma, var radīt melnas joslas ekrāna augšā un apakšā.
Izstrādājumā vai avota ierīcē mainiet ekrāna izmēra iestatījumu uz pilnekrāna režīmu.
Skaņas problēma
Nav skaņas.
Pārbaudiet skaļumu.
Skaļuma līmenis ir pārāk zems.
Noregulējiet skaļumu.
Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems, noregulējiet
skaļuma līmeni datora skaņas kartē vai programmatūrā.
145
Skaņas problēma
Skaļruņi atskaņo statisku skaņu.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu.
Pēc kabeļa pievienošanas pārbaudiet signāla stiprumu.
Zems signāla līmenis var izraisīt skaņas traucējumus.
Kad skaļums ir izslēgts, skaņa tomēr ir dzirdama.
Galveno skaļruņu audio iestatījumi atšķiras no izstrādājuma iekšējiem skaļruņu iestatījumiem.
Skaļuma maiņa vai skaņas izslēgšana izstrādājumā neietekmē ārējo pastiprinātāju (dekoderi).
Skaņa no monitora nemainās, kad tiek mainīts iestatījums
Sound Mode.
Galveno skaļruņu audio iestatījumi atšķiras no izstrādājuma iekšējiem skaļruņu iestatījumiem.
Avota ierīces audio iestatījumi neietekmē izstrādājuma iekšējā skaļruņa iestatījumus.
Tālvadības pults problēma
Tālvadības pults nedarbojas.
Pārliecinieties, ka baterijas atrodas pareizajā vietā (+/-).
Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.
Pārbaudiet, vai nav radusies strāvas padeves kļūda.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Pārliecinieties, vai tuvumā nav ieslēgts speciālais apgaismojums vai neona izkārtnes.
Skaņas ierīces problēma
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.
146
Cita problēma
Izstrādājums smaržo pēc plastmasas.
Tas ir normāli un ar laiku plastmasas aromāts izgaist.
Audio un video ir saraustīts.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu un pievienojiet to vēlreiz, ja nepieciešams.
Izmantojot ļoti stingru vai resnu kabeli, var tikt bojāti audio un video faili.
Pārliecinieties, vai kabeļi ir pietiekami elastīgi, lai nodrošinātu to ilgstošu darbību. Ja uzstādāt
izstrādājumu pie sienas, ieteicams izmantot taisnleņķa kabeļus.
Izstrādājuma malās ir mazas daļiņas.
Šīs daļiņas ir daļa no izstrādājuma dizaina. Izstrādājums nav bojāts.
Mēģinot mainīt datora izšķirtspēju, tiek parādīts paziņojums
The defined resolution is not supported..
Paziņojums The defined resolution is not supported. tiek parādīts, ja ievades avota izšķirtspēja
pārsniedz displeja maksimālo izšķirtspēju.
Lai novērstu šo problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz displeja atbalstītu izšķirtspēju.
HDMI Black Level nedarbojas pareizi HDMI ierīcē ar YCbCr
izvadi.
Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja avota ierīce, piemēram, DVD atskaņotājs un STB, ir savienota ar
izstrādājumu, izmantojot HDMI (RGB signāla) kabeli.
HDMI režīmā netiek atskaņota skaņa.
Parādītā attēla krāsas var neizskatīties normāli. Video vai skaņa var nebūt pieejama. Tas var notikt, ja
izstrādājumam ir pievienota avota ierīce, kas atbalsta tikai vecāku HDMI standarta versiju.
Dažas datoru grafikas kartes, iespējams, automātiski neatpazīst HDMI signālus, kas neietver skaņu.
Šādā gadījumā izvēlieties skaņas ievadi manuāli.
PC
Skaņas ievade
Ekrāna režīms
Automātiski
Datora iestatījumi
147
Jautājumi un atbildes
Jautājums
Kā es varu mainīt frekvenci?
Atbilde
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.
•• Windows XP: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Iestatījumi →
Papildu → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
•• Windows ME/2000: Dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi → Papildu →
Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
-- Plašāku informāciju par pielāgošanu
skatiet datora vai grafikas kartes
rokasgrāmatā.
•• Windows Vista: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt
→ Displeja iestatījumi → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā
Monitora iestatījumi.
•• Windows 7: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs →
Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā
Monitora iestatījumi.
•• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija →
Displejs → Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci
sadaļā Monitora iestatījumi.
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
•• Windows XP: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un dizaini → Displejs → Iestatījumi un
noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows ME/2000: dodieties uz Vadības panelis → Displejs → Iestatījumi un noregulējiet
izšķirtspēju.
•• Windows Vista: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Personalizēt →
Displeja iestatījumi un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs →
Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija →
Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un pielāgojiet izšķirtspēju.
148
Jautājums
Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?
Atbilde
•• Windows XP: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un dizaini →
Displejs → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows ME/2000: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Displejs →
Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
•• Windows Vista: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis →
Izskats un personalizācija → Personalizēt→ Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet
datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis →
Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet
datora BIOS iestatījumus.
•• Windows 8: Iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu sadaļā Iestatījumi → Vadības panelis →
Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet
datora BIOS IESTATĪŠANU.
149
14. nodaļa
Specifikācijas
-
Vispārīgi
Izmērs
Modeļa nosaukums
Panelis
-
Displeja laukums
H
Izmērs
10 collu klase (10,1 collas / 25 cm)
Displeja laukums
217 mm (H) x 135,6 mm (V)
Izmēri (P x A x Dz)
246,8 x 165,2 x 24,9 mm
Svars
0,6 kg
Strāvas padeve
Maiņstrāva 100-240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs, skatiet izstrādājuma aizmugurējā daļā esošo uzlīmi.
V
Vides apsvērumi
-
Izmēri (P x A x Dz)
DB10D
Darbība
Temperatūra: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Mitrums: 5 % – 95 %, nekondensējošs
Dz
A
P
150
――Plug & Play
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē monitora
iestatījumus.
Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
――Ņemot vērā šī izstrādājuma ražošanas veidu, panelī apmēram 1 pikselis no miljona var izskatīties gaišāks vai tumšāks. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
――Šī ierīce ir A klases ciparierīce.
[ Ieteikumi ]- tikai ES
•• Ar šo, Samsung Electronics apstiprina, ka Monitor atbilst pamata prasībām un citiem attiecīgajiem 1999/5/EC direktīvas
nosacījumiem.
•• Oficiālu atbilstības deklarāciju var atrast vietnē http://www.samsung.com/displaysolutions, izvēlieties „Atbalsts” >
„Atrast” izstrādājuma atbalstu un ievadiet modeļa nosaukumu.
•• Šo aprīkojumu var lietot tikai iekštelpās.
•• Šo aprīkojumu var darbināt visās ES valstīs.
151
Enerģijas taupīšana
Izstrādājuma enerģijas taupīšanas funkcija samazina strāvas patēriņu, izslēdzot ekrānu un mainot strāvas LED indikatora krāsu, kad izstrādājums netiek izmantots noteiktu
laika periodu. Enerģijas taupīšanas režīmā strāva netiek atslēgta. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli. Enerģijas taupīšanas režīms
darbojas tikai tad, ja izstrādājums ir pievienots datoram, kas aprīkots ar enerģijas taupīšanas funkciju.
Enerģijas
taupīšana
Enerģijas patēriņš
Normāla darbība
Kategorija Tipiskais
17 W
18 W
Maks
18,7 W
Enerģijas taupīšanas režīms
(SOG signāls:neatbalsta DPM režīmu)
0,5 W
Izslēgts
0,5 W
――Redzamais strāvas patēriņa līmenis var atšķirties atkarībā no darbības apstākļiem un iestatījumu maiņas.
――SOG (Sync On Green) netiek atbalstīts.
――Lai samazinātu enerģijas patēriņu līdz 0, atvienojiet strāvas vadu. Atvienojiet strāvas kabeli, ja neplānojat lietot izstrādājumu ilgāku laika periodu (brīvdienās utt.)
152
Iepriekš iestatīti laika režīmi
――Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot izšķirtspēju, kas neatbilst
norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
――Nomainot CDT izstrādājumu (kas pievienots datoram) pret LCD izstrādājumu, pārbaudiet tā frekvenci. Ja LCD izstrādājums neatbalsta 85Hz, pirms LCD izstrādājuma
pievienošanas nomainiet vertikālo frekvenci uz 60Hz, izmantojot CDT izstrādājumu.
-- Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai noskenētu
vienu līniju no ekrāna kreisās malas līdz
labajai malai, sauc par horizontālo ciklu.
Horizontālajam ciklam pretējo skaitli sauc
par horizontālo frekvenci. Horizontālā
frekvence tiek mērīta kHz vienībās.
-- Vertikālā frekvence
Lai skatītājs varētu redzēt attēlu,
izstrādājums sekundes laikā attēlo vienu
un to pašu attēlu vairākas reizes (līdzīgi kā
luminiscējoša lampa). Biežumu, kādā viens
attēls tiek atkārtoti attēlots sekundes laikā,
sauc par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes
intensitāti. Vertikālā frekvence tiek mērīta
Hz vienībās.
Modeļa nosaukums
DB10D
Sinhronizācija
Horizontālā frekvence
30 – 81 kHz
Vertikālā frekvence
48 – 75 Hz
Optimālā izšķirtspēja
1280 x 800 @ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Izšķirtspēja
Maksimālais pikseļu taktētājs
148,5 MHz (analogais, digitālais)
Ja no datora tiek pārsūtīt signāls, kas atbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls neatbilst sekojošajiem
standarta signālu režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot
grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
153
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence
(kHz)
Vertikālā frekvence
(Hz)
Pikseļu pulkstenis
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
154
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence
(kHz)
Vertikālā frekvence
(Hz)
Pikseļu pulkstenis
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
155
15. nodaļa
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
――Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks iekasēta samaksa
par tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:
•• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
•• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums Samsung nav
norādījis.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
•• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd. ārpakalpojumu
uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai veikta cita
veida darbība.
•• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
•• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši pielāgo
iespējas, neizjaucot izstrādājumu.
•• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas tiek
pievienotas papildu ierīces.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits uzņēmums.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
•• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
•• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
•• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
Citi gadījumi
•• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce, plūdi u.c.)
•• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas, galviņa,
vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
――Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts nekāds
bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet
lietošanas rokasgrāmatu.
•• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma iekšpusē.
•• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar interneta vai
televīzijas starpniecību.
156
WEEE
Izstrādājuma pareiza likvidēšana (Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām
ierīcēm)
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos
piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves
atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās
ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.
Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma
pārdevēju vai savu pašvaldību.
Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā
elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.
Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija
(Piemērojams valstīs ar atsevišķām savākšanas sistēmām)
Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst
izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur
dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.
Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.
Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un
nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.
157
Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu
izdegšanas novēršana
Melna matrice
Kopīgs
elektrods (ITO)
Krāsu filtrs
Optimāla attēla kvalitāte
•• Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) paneļa pikseļu var izskatīties
gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
-- Apakšpikseļu skaits pēc paneļa veida: 6.220.800
Avots
Iztukšošana
•• Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai parādīties bojāti
pikseļi.
-- Ja neplānojat izmantot izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas taupīšanas režīmu
vai dinamisko ekrānsaudzētāju.
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
TFT
Vārti
Pikseļu
elektrods (ITO)
Atmiņas
kondensators (Cs)
Datu kopnes līnija
Kas ir pēcattēlu izdegšana?
Ja LCD panelis tiek izmantots pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties. Pareiza izmantošana
nozīmē, ka tiek nodrošināta nepārtraukti mainīga video vide. Ja LCD panelī ilgāku laika periodu tiek attēlots
nemainīgs attēls (ilgāk kā 12 stundas), var rasties neliela sprieguma starpība starp pikseļu elektrodiem, kas
kontrolē šķidros kristālus.
Šī elektrodu sprieguma starpība ar laiku pieaug, liekot šķidrajiem kristāliem sarauties. Ja tā notiek, videi
mainoties, ekrānā var aizkavēties iepriekšējais attēls. Lai to novērstu, jāsamazina uzkrātā sprieguma
starpība.
――Ja LCD panelis tiek izmantots pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties.
158
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
――Vislabākais veids, kā aizsargāt izstrādājumu pret pēcattēlu iededzināšanas, ir izslēdzot strāvas padevi vai
iestatot datorā vai sistēmā opciju, kas brīdī, kad izstrādājums netiek izmantots, ieslēdz ekrānsaudzētāju.
Balstoties uz instrukciju rokasgrāmatu, garantijas pakalpojums var būt ierobežots.
•• Izslēgšana, ekrānsaudzētājs un enerģijas taupīšanas režīms
-- Pēc 12 stundu ilgas lietošanas, izslēdziet izstrādājuma strāvas apdevi uz 2 stundām.
-- Datorā atveriet Displeja rekvizīti > Strāvas padeve un pēc nepieciešamības iestatiet izstrādājuma
izslēgšanās opciju.
-- Ieteicams izmantot ekrānsaudzētāju.
Ieteicams izmantot vienkrāsainu ekrānsaudzētāju vai tādu, kurā attēlots kustīgs objekts.
•• Parastā krāsu maiņa
-- Izmantojiet 2 krāsas
Pārslēdzieties starp 2 krāsām ik pēc 30 minūtēm, kā redzams augstāk attēlā.
Type 1
•• Parastā teksta krāsas maiņa
-- Izmantojiet līdzīga spilgtuma košas krāsas.
Intervāls: Ik pēc 30 minūtēm nomainiet teksta un fona krāsu.
FLIGHT : TIME
OZ348
FLIGHT : TIME
OZ348
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma teksta krāsas un fona krāsas kombinācijām.
(Spilgtums: norāda krāsas gaišumu un tumšumu, kas mainās atkarībā no izstarotā gaismas
daudzuma.)
――Izvairieties no pelēkās krāsas izmantošanas, jo tā var veicināt pēcattēlu izdegšanu.
――Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma krāsu izmantošanas (melna ar baltu, pelēka).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Ik pēc 30 minūtēm pārvietojiet un nomainiet tekstu, kā redzams zemāk attēlā.
Type 2
FLIGHT
: 20:30
FLIGHT : TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Regulāri attēlojiet ekrānā kustīgu attēlu ar logotipu.
Intervāls: pēc 4 stundu ilgas lietošanas 60 sekundes attēlojiet kustīgu attēlu ar logotipu.
159
Licence
Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci.
Dolby un dubultais "D" simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Atvērtā koda avota licences paziņojums
Gadījumā, ja izmantojat atvērta avota programmatūru, izstrādājuma izvēlnē ir pieejamas atvērtā avota
licences. Atvērtā koda avota licences paziņojums ir pieejams tikai angļu valodā.
Lai iegūtu informāciju par atklātā pirmkoda licences paziņojumu, sazinieties ar Samsung klientu
apkalpošanas centru vai rakstiet un e-pasta adresi [email protected].
160
Terminoloģija
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Katrs no augstāk minētajiem skenēšanas
ātruma iestatījumiem attiecas uz
efektīvās skenēšanas līniju skaitu, kas
nosaka ekrāna izšķirtspēju. Atkarībā
no skenēšanas metodes, skenēšanas
ātrums tiek apzīmēts kā i (rindpārlēces)
vai p (progresīvais).
- Skenēšana
Skenēšana attiecas uz pikseļu, kas veido
progresīvu attēlu, nosūtīšanas procesu.
Liels pikseļu skaits nodrošinās skaidrāku
un košāku attēlu.
- Progresīvais
Progresīvajā skenēšanas režīmā visas
pikseļu līnijas ekrānā tiek skenētas viena
pēc otras (progresīvi).
- Rindpārlēces
Rindpārlēces skenēšanas režīmā
vispirms no ekrāna augšējās daļas uz
apakšējo daļu tiek skenēta katra otrā
pikseļu līnija un tikai pēc tam tiek
skenētas atlikušās pikseļu līnijas (kas
netika noskenētas).
Rindsecīgās izvērses režīms un
rindpārlēces izvērses režīms____
Rindsecīgās izvērses režīmā (progresīvā
skenēšana) no ekrāna augšējās daļas uz
apakšējo daļu tiek progresīvi parādīta
horizontāla līnija. Rindpārlēces izvērses
režīmā vispirms tiek parādītas nepāra
skaitļu līnijas un pēc tam pāra skaitļu
līnijas. Tā kā rindsecīgās izvērses režīms
nodrošina labāku ekrāna skaidrību,
tas tiek pamatā izmantots monitoros,
savukārt rindpārlēces izvērses režīms
tiek pamatā izmantots televizoros.
Vertikālā frekvence____ Lai skatītājs
varētu redzēt attēlu, izstrādājums
sekundes laikā attēlo vienu un to
pašu attēlu vairākas reizes (līdzīgi
kā luminiscējoša lampa, kas mirgo).
Biežumu, kādā viens attēls tiek
atkārtoti attēlots sekundes laikā, sauc
par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes
intensitāti. Vertikālā frekvence tiek
mērīta Hz vienībās.
Piem., 60 Hz apzīmē, ka viens un tas pats
attēls sekundes laikā tiek attēlots 60
reizes.
Punktiestatne____ Ekrāns sastāv no
sarkaniem, zaļiem un ziliem punktiem.
Mazāks attālums starp punktiem
nodrošina augstāku izšķirtspēju. Ar
punktiestatni tiek apzīmēts īsākais
attālums starp vienas krāsas punktiem.
Punktiestatne tiek mērīta milimetros.
Horizontālā frekvence____ Laiku,
kāds nepieciešams, lai noskenētu
vienu līniju no ekrāna kreisās malas
līdz labajai malai, sauc par horizontālo
ciklu. Horizontālajam ciklam pretējo
skaitli sauc par horizontālo frekvenci.
Horizontālā frekvence tiek mērīta kHz
vienībās.
Plug & Play____ Plug & Play ir
funkcija, kas ļauj veikt automātisku
informācijas apmaiņu starp monitoru
un datoru, tādējādi nodrošinot optimālu
attēlošanas vidi. Lai izpildītu funkcijas
Plug & Play darbības, šajā izstrādājumā
tiek izmantota VESA DDC (starptautisks
standarts) tehnoloģija.
Izšķirtspēja____ Ar izšķirtspēju apzīmē
horizontālu punktu (pikseļu) un vertikālu
punktu (pikseļu) skaitu, kas veido
ekrānu. Tā izsaka displeja detalizācijas
līmeni. Augstāka izšķirtspēja nozīmē,
ka ekrānā var tikt attēlos lielāks datu
apjoms, un tā ir noderīga, ja vienlaicīgi
nepieciešams veikt vairākus uzdevumus.
Piem., 1920 X 1080 izšķirtspējas
ekrāns sastāv no 1920 horizontāliem
pikseļiem (horizontālā izšķirtspēja) un
1080 vertikāliem pikseļiem (vertikālā
izšķirtspēja).
DVD (ciparvideodisks)____ Ar DVD
apzīmē kompaktdiska izmēra lielapjoma
atmiņas disku, kurā iespējams saglabāt
multivides (audio, video un spēļu) failus,
izmantojot MPEG-2 video saspiešanas
tehnoloģiju.
HDMI (augstas izšķirtspējas
multivides interfeiss)____ Tas ir
interfeiss, kas ļauj bez saspiešanas
savienot monitoru ar digitālo audio
avotu, kā arī augstas izšķirtspējas video
avotu, izmantojot vienu kabeli.
Vairāku displeju vadība (Multiple
Display Control — MDC)____ MDC ir
lietojumprogramma, kas ļauj vienlaicīgi
pārvaldīt vairākas displeja ierīces,
izmantojot datoru. Sazināšanās starp
datoru un monitoru notiek, izmantojot
RS232C (seriālās datu pārraides) un RJ45
(LAN) kabeļus.
Avots____ Ar ievades avotu apzīmē
izstrādājumam pievienotu video avota
ierīci, piemēram, videokameru vai video
vai DVD atskaņotāju.
161

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 25.4 cm (10") 1280 x 800 pixels LED 450 cd/m²
  • Edge-LED BLU 30 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s)

Related manuals

advertisement