Samsung RM49H Vartotojo vadovas

Add to My manuals
134 Pages

advertisement

Samsung RM49H Vartotojo vadovas | Manualzz
Lietošanas rokasgrāmata
RM49H
Krāsa un izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma. Lai uzlabotu izstrādājuma
veiktspēju, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšējā brīdinājuma.
Ieteicamais izstrādājuma lietošanas ilgums ir 16 stundas dienā.
Ja izstrādājums tiek lietots ilgāk par 16 stundām dienā, var tikt anulēta garantija.
Saturā rādītājs
Pirms izstrādājuma lietošanas
Autortiesības
6
Drošības pasākumi
Simboli
Tīrīšana
Uzglabāšana
Elektrība un drošība
Instalēšana
Darbība
7
7
7
8
8
9
11
Sagatavošana
Sastāvdaļu pārbaude
Sastāvdaļas
15
15
Detaļas
Paneļa taustiņš
Tālvadības sensors un logotipa etiķete
(papildaprīkojums)
Aizmugurējā puse
Pretnozagšanas slēdzene
Tālvadības pults
16
16
17
18
19
20
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas (Uzstādīšanas
rokasgrāmata)
22
Ventilācija
22
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekta specifikācijas
(VESA)
23
23
23
Tālvadības pults (RS232C)
Kabeļa savienojums
Savienojums
Vadības kodi
24
24
25
26
Avota ierīces pievienošana
un izmantošana
MDC izmantošana
Programmas MDC instalēšana/atinstalēšana37
Instalēšana
37
Atinstalēšana
37
MagicInfo Express
Pirms pievienošanas
31
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas 31
Datora pievienošana
31
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI
kabeli
31
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli32
MagicInfo Express lietošana
Veidņu pārvaldība
Plānoto ierakstu pārvaldība
38
38
38
Ekrāna pielāgošana
Video ierīces pievienošana
32
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI
kabeli
32
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli33
Picture Mode
Ja ievades avots ir HDMI(PC)
Ja ievades avots ir TV, HDMI(AV)
Pievienošana audio sistēmai
33
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
40
Colour / Tint (G/R)
Antenas pievienošana
34
Savienojuma izveide ar TV kartes slotu
Lai pievienotu CI karti, rīkojieties šādi:
35
35
Ievades avota maiņa
Source
36
36
39
39
39
Picture Size
Picture Size
Position
Zoom/Position
4:3 Screen Size
41
41
42
42
43
PIP
44
Advanced Settings
Dynamic Contrast
45
46
2
Saturā rādītājs
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space
White Balance
Gamma
Motion Lighting
46
46
46
46
47
47
47
Picture Options
Colour Tone
Colour Temp.
Digital Clean View
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
48
49
49
49
49
50
50
50
Picture Off
51
Reset Picture
51
Skaņas pielāgošana
Additional Settings
DTV Audio Level
Dolby Digital Comp
55
55
55
Reset Sound
56
Broadcasting
Auto Tuning
Auto Tuning
Cable Search Option
57
57
58
Aerial
59
Channel List
Mode
60
60
Guide
62
Schedule Manager
62
Edit Channel
63
Edit Favourites
65
68
68
68
69
69
69
70
70
70
Sound Mode
52
Sound Effect
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog Equaliser
53
53
53
53
Channel Settings
Country (Area)
Manual Tuning
Fine Tune
Transfer Channel List
Delete CAM Operator Profile
Speaker Settings
Speaker Select
Auto Volume
54
54
54
Subtitle
Subtitle
Primary Subtitle
Secondary Subtitle
70
Audio Options
Audio Language
Audio Format
Audio Description
71
71
71
71
Programme Rating Lock
72
Digital Text
Digital Text
73
73
Teletext Language
Teletext Language
Primary Teletext
Secondary Teletext
74
74
74
74
Common Interface
CI Menu
CAM video transcoding
Application Info
75
75
75
75
Channel Lock
76
Network
Network Status
77
Network Settings
Tīkla iestatījums (bezvadu)
WPS(PBC)
77
78
80
Wi-Fi Direct
81
Soft AP (Wi-Fi Hotspot)
81
3
Saturā rādītājs
AllShare Settings
Content Sharing
82
82
Device Name
82
Applications
Source List
Edit Name
Information
83
83
83
MagicInfo
84
Iekšējā atmiņā vai USB ierīcē saglabāta satura
atskaņošana
84
Datorā vai mobilajā ierīcē saglabāta satura
atskaņošana
84
System
Setup
87
Menu Language
88
Multi Control
Opcijas Multi Control iestatījumu
konfigurēšana
88
Time
Clock
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
89
89
90
90
91
88
Holiday Management
91
Clone Product
104
Eco Solution
Energy Saving
Eco Sensor
No Signal Power Off
Auto Power Off
92
92
92
92
92
Reset System
105
Reset All
105
DivX® Video On Demand
105
Auto Protection Time
93
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Timer
Immediate display
Side Grey
94
94
95
96
96
Ticker
97
Source AutoSwitch Settings
Source AutoSwitch
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
98
98
98
98
99
General
Game Mode
Auto Power
Safety Lock
Button Lock
USB Auto Play Lock
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
Temperature Control
100
100
100
100
101
101
101
102
103
103
Change PIN
104
Support
Software Update
Update now
106
106
Use Mode
106
Contact Samsung
106
Fotoattēlu, videoklipu un mūzikas
demonstrēšana un atskaņošana
(multivides atskaņošana)
Izlasiet šo informāciju, pirms lietojat multivides
atskaņotāju kopā ar USB ierīci.
107
USB ierīces lietošana
109
Izvēlnes elementi multivides satura saraksta
lapā
110
Fotoattēlu demonstrēšanas laikā pieejamās
pogas un funkcijas
111
Video demonstrēšanas laikā pieejamās pogas un
funkcijas
112
4
Saturā rādītājs
Mūzikas atskaņošanas laikā pieejamās pogas un
funkcijas
113
Atbalstītie subtitru un multivides atskaņošanas
failu formāti
114
Subtitri
114
Saderīgais attēlu failu formāts
114
Atbalstītie mūzikas failu formāti
115
Atbalstītie video formāti
115
Problēmu novēršanas
rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu
apkalpošanas centru
118
Izstrādājuma pārbaude
118
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
118
Pārbaudiet sekojošo.
119
Jautājumi & atbildes
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu (izmaksas, ko
sedz klients)
130
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta
dēļ
130
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
130
Citi gadījumi
130
Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu
izdegšanas novēršana
Optimāla attēla kvalitāte
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
131
131
131
Licence
133
Terminoloģija
134
125
Specifikācijas
Vispārīgi
126
Iepriekš iestatīti laika režīmi
128
5
1. nodaļa
Pirms izstrādājuma lietošanas
Autortiesības
Kvalitātes uzlabošanas nolūkā rokasgrāmatas saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
© 2017 Samsung Electronics
Uzņēmumam Samsung Electronics pieder autortiesības uz šo rokasgrāmatu.
Šīs rokasgrāmatas daļēja vai pilnīga izmantošana vai reprodukcija bez uzņēmuma Samsung Electronics atļaujas ir aizliegta.
Microsoft, Windows ir korporācijas Microsoft Corporation reģistrētas preču zīmes.
VESA, DPM un DDC ir Videoelektronikas standartu asociācijas reģistrētas preču zīmes.
Visu pārējo preču zīmju īpašumtiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
•• Jums var tikt piemērota maksa par pakalpojumu sniegšanu, ja.
–– (a) pēc jūsu pieprasījuma izsauktais inženieris nav konstatējis nekādu ierīces defektu.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
–– (b) esat nogādājis ierīci remontdarbnīcā un tajā netiek konstatēts nekāds ierīces defekts.
(t.i. gadījumos, kad neesat izlasījis šo lietotāja rokasgrāmatu).
•• Par šo pakalpojumu sniegšanas maksas lielumu jums tiks paziņots vēl pirms jebkādu remontdarbu
veikšanas vai mājas izsaukuma.
6
Drošības pasākumi
Uzmanību
NEATVĒRT! PASTĀV ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKS
Tīrīšana
――Tīriet uzmanīgi, jo paneli un moderno šķidro kristālu displeja paneļa ārpusi var viegli
saskrāpēt.
――Tīrot ievērojiet šādas darbības.
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no
attēlos redzamajām.
Uzmanību : LAI MAZINĀTU ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA RISKU, NEATVERIET PĀRSEGU.
(VAI AIZMUGURES PĀRSEGU)
IZSTRĀDĀJUMA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS VARĒTU NOMAINĪT LIETOTĀJS.
APKOPES NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM DARBINIEKIEM.
1
Izslēdziet izstrādājumu un datoru.
2
Atvienojiet strāvas vadu no izstrādājuma.
――Turiet strāvas kabeli aiz kontaktspraudņa un nepieskarieties
kabelim ar mitrām rokām. Pretējā gadījumā var tikt izraisīts
elektriskās strāvas trieciens.
Šis simbols norāda, ka izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums.
Saskare ar jebkuru izstrādājuma iekšpusē esošu detaļu ir bīstama.
3
Izstrādājuma slaucīšanai izmantojiet tīru, mīkstu un sausu
drānu.
Šis simbols brīdina, ka izstrādājuma komplektācijā ir iekļauta rakstiska informācija par attiecīgo
darbību un apkopi.
•• Tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, kuru
sastāvā ir spirts, šķīdinātājs vai virsmaktīvās vielas.
!
Simboli
•• Nesmidziniet ūdeni vai mazgāšanas līdzekli tieši uz
izstrādājuma.
Brīdinājums
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var gūt nopietnus vai nāvējošus ievainojumus.
Uzmanību
4
Izstrādājuma ārpuses tīrīšanai izmantojiet ūdenī samitrinātu
mīkstu, sausu drānu, no kuras kārtīgi izgriezts liekais ūdens.
Ja netiek ievērotas instrukcijas, var tikt radīti savainojumi vai īpašumu bojājumi.
Darbības, kuras apzīmētas ar šo simbolu, ir aizliegtas.
5
Kad tīrīšana ir pabeigta, pievienojiet izstrādājumam strāvas
vadu.
Ir jāievēro instrukcijas, kuras apzīmētas ar šo simbolu.
6
Ieslēdziet izstrādājumu un datoru.
7
Uzglabāšana
Ievietojiet strāvas kabeli iezemētā kontaktligzdā (tikai 1. tipa izolētām
ierīcēm).
Uz modeļiem ar gludi apstrādātu virsmu var rasties balti traipi, ja to tuvumā tiek lietots UV
mitrinātājs.
――Ja nepieciešams iztīrīt izstrādājuma iekšpusi, sazinieties ar uzņēmuma Samsung klientu
•• Var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens vai savainojumi.
!
Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Nenovietojiet smagus
priekšmetus uz strāvas vada.
apkalpošanas centru (maksas pakalpojums).
Elektrība un drošība
•• Vada bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas
triecienu.
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no
attēlos redzamajām.
Nenovietojiet strāvas vadu vai izstrādājumu karstuma avotu tuvumā.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Brīdinājums
Nelietojiet bojātu strāvas vadu vai kontaktspraudni, vai
nenostiprinātu kontaktligzdu.
Lai notīrītu putekļus no kontaktdakšas spraudņiem vai kontaktligzdas,
izmantojiet sausu drānu.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākus izstrādājumus.
•• Pārkarsušas kontaktligzdas dēļ var izcelties ugunsgrēks.
!
Nepieskarieties strāvas kontaktspraudnim ar mitrām rokām. Pretējā
gadījumā var tikt izraisīts elektriskās strāvas trieciens.
Ievietojiet strāvas kontaktspraudni līdz galam kontaktligzdā.
•• Nedrošs savienojums var izraisīt ugunsgrēku.
!
8
Instalēšana
Uzmanību
Neatvienojiet strāvas vadu izstrādājuma lietošanas laikā.
•• Elektriskās strāvas trieciens var sabojāt izstrādājumu.
Brīdinājums
Nenovietojiet uz izstrādājuma sveces, insektu atbaidītājus vai
cigaretes. Neuzstādiet izstrādājumu karstuma avota tuvumā.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīts ugunsgrēks.
Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung izstrādājuma komplektācijā
iekļauto strāvas vadu. Nelietojiet stāvas vadu ar citiem
izstrādājumiem.
Pie sienas piestiprināmas piekares uzstādīšanu uzticiet tehniķim.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
!
Lietojiet tādu kontaktligzdu, kur pievienotajam strāvas vadam nav
traucējošu priekšmetu.
•• Ja uzstādīšanas darbus veic nekvalificēts personāls, var tikt
izraisīti savainojumi.
!
•• Problēmu gadījumā atvienojiet strāvas vadu, lai pārtrauktu
strāvas padevi izstrādājumam.
!
•• Izmantojiet tikai reģistrēta uzņēmuma pakalpojumus.
Neuzstādiet izstrādājumu vietās ar vāju ventilāciju, piemēram,
grāmatplauktā vai skapī.
•• Ņemiet vērā, ka, lietojot tikai tālvadības pults ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, strāvas padeve izstrādājumam netiek pilnībā
pārtraukta.
•• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
Atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas, turiet kontaktspraudni.
Uzstādot izstrādājumu pie sienas, nodrošiniet, lai starp izstrādājumu
un sienu būtu brīva vieta (vismaz 10 cm) ventilācijai.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
•• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
!
!
Plastmasas iesaiņojumu glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
•• Pretējā gadījumā pastāv bērna nosmakšanas risks.
!
9
Lai novērstu lietusūdens nonākšanu izstrādājumā, nolieciet un turiet
āra TV antenas kabeļa daļu karājamies uz leju (istabā esošo daļu).
•• Ja izstrādājumā nonāk lietusūdens, var tikt izraisīta aizdegšanās
vai elektriskās strāvas trieciens.
Pārtikā lietojamā eļļa, piemēram, sojas pupiņu eļļa, var sabojāt vai
deformēt izstrādājumu. Neuzstādiet izstrādājumu virtuvē vai virtuves
letes tuvumā.
!
Izmantojot āra antenu, neuzstādiet to elektrisko līniju tuvumā, lai
stipra vēja laikā antena uz tām neuzkristu.
!
•• Salūzusi antena var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai
savainojumus.
Neuzstādiet izstrādājumu uz nestabilas vai kustīgas virsmas
(nestabils skapis, slīpa virsma utt.).
•• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt
ievainojumus.
•• Lietojot izstrādājumu vietās, kur ir pārāk liela vibrācija,
izstrādājums var tikt sabojāts vai var izraisīt ugunsgrēku.
Neuzstādiet izstrādājumu transportlīdzeklī vai vietā, kur tas ir
pakļauts putekļiem, mitrumam (piemēram, ūdens pilēm) eļļai vai
dūmiem.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
!
Nepakļaujiet izstrādājumu tiešas saules gaismas, karstuma vai karstu
objektu, piemēram, krāsns, iedarbībai.
•• Pretējā gadījumā var tikt samazināts izstrādājuma kalpošanas
ilgums vai izraisīts ugunsgrēks.
Neuzstādiet izstrādājumu bērniem viegli pieejamā vietā.
•• Izstrādājums var nokrist un savainot bērnus.
•• Tā kā izstrādājuma priekšpuse ir smaga, uzstādiet izstrādājumu
uz līdzenas un stabilas virsmas.
10
Darbība
Uzmanību
Pārvietojiet izstrādājumu uzmanīgi, lai to nenomestu.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
Brīdinājums
Izstrādājuma iekšpusē ir augsts spriegums. Nemēģiniet izjaukt,
remontēt vai modificēt izstrādājumu.
!
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
Nenovietojiet izstrādājumu ar ekrānu uz leju.
•• Ja nepieciešams remonts, sazinieties ar uzņēmuma Samsung
klientu apkalpošanas centru.
•• Tā var sabojāt ekrānu.
Pirms pārvietojat izstrādājumu, izslēdziet to, izmantojot ieslēgšanas/
izslēgšanas pogu, un atvienojiet strāvas vadu, antenas kabeli un visus
izstrādājumam pievienotos kabeļus.
Uzstādot izstrādājumu uz skapja vai plaukta, pārliecinieties, vai
izstrādājuma apakšējā mala neatrodas pārāk tuvu skapja vai plaukta
malai.
!
Ja izstrādājums rada dīvainu troksni, degšanas smaku vai dūmus,
nekavējoties atvienojiet strāvas vadu un sazinieties ar uzņēmuma
Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts, un/vai izraisīt
ievainojumus.
•• Izstrādājuma uzstādīšanai izvēlieties pietiekami lielu skapi vai
plauktu.
Novietojiet izstrādājumu saudzīgi.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
•• Vada bojājums var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas
triecienu.
•• Var rasties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks.
!
Neļaujiet bērniem karāties izstrādājumā vai rāpties uz tā.
•• Bērni var tikt savainoti vai gūt nopietnus ievainojumus.
!
SAMSUNG
!
Ja izstrādājums tiek uzstādīts neparastā vietā (vietā, kas pakļauta
smalku putekļu, ķīmisku vielu, pārmērīgas temperatūras vai liela
mitruma līmeņa ietekmei, vai vietā, kur izstrādājums tiks darbināts
nepārtraukti ilgu laika periodu), tas var būtiski ietekmēt tā veiktspēju.
•• Ja vēlaties uzstādīt izstrādājumu šādā vietā, sazinieties ar
uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru .
Ja izstrādājums nokrīt vai ir bojāts tā ārējais ietvars, izslēdziet
izstrādājumu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, un
atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar uzņēmuma Samsung
klientu apkalpošanas centru.
•• Turpinot lietot izstrādājumu, var tikt izraisīts ugunsgrēks vai
elektriskās strāvas trieciens.
11
Neatstājiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus vai priekšmetus,
kas piesaista bērnu uzmanību (piemēram, rotaļlietas, saldumus).
Izstrādājuma tuvumā neglabājiet degošus aerosolus vai viegli
uzliesmojošas vielas.
•• Bērnam mēģinot paņemt rotaļlietu vai saldumus, izstrādājums
vai smagie priekšmeti var krist, izraisot nopietnus savainojumus.
•• Var tikt izraisīta eksplozija vai ugunsgrēks.
!
Zibens vai pērkona laikā atvienojiet strāvas vadu un nepieskarieties
antenas kabelim.
Pārliecinieties, vai galdauts un aizkari neaizsedz atveres.
•• Augstas iekšējās temperatūras dēļ var izcelties ugunsgrēks.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
!
Nemetiet uz izstrādājuma priekšmetus un negrūstiet to.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
!
Nepārvietojiet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai cita kabeļa.
•• Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas
triecienu vai ugunsgrēku.
Gāzes noplūdes gadījumā nepieskarieties izstrādājumam vai strāvas
vadam. Nekavējoties izvēdiniet telpas.
•• Dzirksteles var izraisīt eksploziju vai ugunsgrēku.
!
100
Neievietojiet metāla priekšmetus (piemēram, irbuļus, monētas, matu
spraudītes) vai viegli uzliesmojošus priekšmetus (piemēram, papīru,
sērkociņus) izstrādājumā (piemēram, atverēs vai ievades/izvades
portos).
•• Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet
izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar
uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas
trieciens vai ugunsgrēks.
Nenovietojiet uz izstrādājuma šķidrumu saturošus priekšmetus
(piemēram, vāzes, podus, pudeles) vai citus metāla priekšmetus.
•• Ja izstrādājumā nonāk ūdens vai kāds svešķermenis, izslēdziet
izstrādājumu un atvienojiet strāvas vadu. Pēc tam sazinieties ar
uzņēmuma Samsung klientu apkalpošanas centru.
•• Var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme, elektriskās strāvas
trieciens vai ugunsgrēks.
GAS
Nepārvietojiet un neceliet izstrādājumu, velkot to aiz strāvas vada vai
cita kabeļa.
•• Bojāts kabelis var izraisīt izstrādājuma kļūmi, elektriskās strāvas
triecienu vai ugunsgrēku.
12
Lietojot izstrādājumu, ik stundu vismaz 5 minūtes atpūtiniet acis.
Uzmanību
Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt
pēcattēli vai parādīties bojāti pikseļi.
•• Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet
enerģijas taupīšanas režīmu vai kustīgu attēlu ekrānsaudzētāju.
•• Tādējādi atvieglosit acu nogurumu.
!
Ja izstrādājums tiek lietots ilgāku laika periodu, nepieskarieties
ekrānam, jo tas ir karsts.
!
-_-
Ja nelietosit izstrādājumu ilgāku laika periodu (piemēram,
atvaļinājuma laikā), atvienojot strāvas vadu no kontaktligzdas.
•• Sakrājušies putekļi un karstums var izraisīt ugunsgrēku,
elektriskās strāvas triecienu vai elektriskās strāvas noplūdi.
Sīkos piederumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
!
Izmantojiet izstrādājumu ar ieteicamo izšķirtspēju un frekvenci.
•• Pretējā gadījumā var pasliktināties redze.
!
Pielāgojot izstrādājuma leņķi vai statīva augstumu, rīkojieties
uzmanīgi.
!
Neturiet izstrādājumu apgrieztu otrādi un nepārvietojiet to, turot aiz
statīva.
•• Izstrādājums var nokrist un tikt sabojāts vai izraisīt
ievainojumus.
Skatoties uz ekrānu no pārāk tuva atstatuma ilgāku laika periodu, var
pasliktināties redze.
•• Jūsu roka vai pirksts var iesprūst un tikt savainots.
!
•• Novietojot izstrādājumu pārāk slīpā pozīcijā, tas var nokrist un
radīt savainojumus.
Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
•• Pretējā gadījumā var tikt izraisīta izstrādājuma kļūme vai radīti
savainojumi.
Izmantojot austiņas, neieslēdziet pārāk lielu skaļumu.
!
Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet mitrinātājus vai krāsnis.
•• Ja skaņa ir pārāk skaļa, varat sabojāt dzirdi.
•• Var tikt izraisīts ugunsgrēks vai elektriskās strāvas trieciens.
13
Izņemot bateriju no tālvadības pults, uzmaniet, lai bērns neliktu to
mutē. Novietojiet bateriju vietā, kur tai nevar piekļūt bērni vai zīdaiņi.
•• Ja bērns ir ielicis mutē bateriju, nekavējoties ziņojiet par to
ārstam.
Nomainot bateriju, ievietojiet to ar pareizo polaritāti (+, -).
•• Pretējā gadījumā baterija var sabojāties vai iekšējā šķidruma
noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai
bojājumi.
Izmantojiet tikai norādītās standarta baterijas, neizmantojiet
vienlaicīgi jaunu un lietotu bateriju.
!
•• Pretējā gadījumā baterijas var sabojāties vai iekšējā šķidruma
noplūdes dēļ var izcelties ugunsgrēks, rasties traumas vai
bojājumi.
Baterijas (un akumulatori) nav parasti sadzīves atkritumi, tie jānodod
ražotājam otrreizējai pārstrādei. Klients ir atbildīgs par izlietoto
bateriju vai akumulatoru nodošanu otrreizējai pārstrādei.
!
•• Klients var nodot izlietotās baterijas vai akumulatorus tuvākajā
otrreizējas pārstrādes punktā vai veikalā, kurā pārdod tāda paša
veida baterijas vai akumulatorus.
14
2. nodaļa
Sagatavošana
Sastāvdaļu pārbaude
–– Ja kāda no izstrādājuma
sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā
pārdevēju.
Sastāvdaļas
–– Attēli var atšķirties no faktiskajiem
komponentiem.
–– Statīvs nav iekļauts izstrādājuma
komplektācijā. Lai uzstādītu statīvu,
varat iegādāties to atsevišķi.
–– RS232C adapteri var izmantot, lai
pievienotu citu monitoru, lietojot
D-SUB (9 kontaktu) tipa RS232C
kabeli.
Garantijas karte
Ātrās uzstādīšanas pamācība
(nav pieejams dažās atrašanās
vietās)
Normatīvā dokumentācija
Tālvadības pults
RS232C(IN) adapteris
Strāvas vads
Baterijas
(nav pieejams dažās atrašanās
vietās)
15
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas
Detaļas
var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
Ieslēgšana
Paneļa taustiņš
Nospiediet un turiet nospiestu trīs sekundes.
Nospiediet paneļa taustiņu. Parādās uznirstošā izvēlne.
Izslēgšana
Pārliecinieties, ka atlasīta opcija Power off, un pēc tam nospiediet un turiet nospiestu
paneļa taustiņu, līdz displejs izslēdzas.
Nospiediet paneļa taustiņu. Parādās uznirstošā izvēlne.
Avota atlase
Vēlreiz nospiediet paneļa taustiņu, lai atlasītu opciju Source. Pēc tam nospiediet un
turiet nospiestu paneļa taustiņu, lai pārslēgtos starp vēlamajiem avotiem.
•• Lai izmantotu paneļa taustiņu, pārliecinieties, ka bīdāmais paneļa taustiņš nav izbīdīts uz āru no izstrādājuma
apakšējās daļas.
Skaļrunis
•• Lai izmantotu tālvadības/ekoloģisko sensoru, pārliecinieties, ka bīdāmais paneļa taustiņš nav izbīdīts uz āru
no izstrādājuma apakšējās daļas.
Paneļa taustiņš
16
Tālvadības sensors un logotipa etiķete
(papildaprīkojums)
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas
var tikt mainītas bez iepriekšēja paziņojuma.
Tālvadības pults sensors
Nospiediet kādu no tālvadības pults pogām, pavēršot to pret izstrādājuma tālvadības sensoru, lai palaistu atbilstošo
funkciju.
――Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja
ierīču vadību.
Logotipa etiķete
Izmantojiet tālvadības pulti 7 m līdz 10 m attālumā un 30° leņķi pa kreisi un pa labi no izstrādājuma sensora.
――Glabājiet izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā un veiciet to atkārtotu pārstrādi.
――Neizmantojiet vienlaikus jaunas un jau lietotas baterijas. Nomainiet abas baterijas vienlaicīgi.
Tālvadības pults
sensors
――Ja ilgāku laika periodu neizmantosiet tālvadības pulti, izņemiet no tās baterijas.
Logotipa etiķete (opcija)
Nevelciet logotipa etiķeti ar spēku. Logotips var tikt norauts vai nolauzts.
17
Aizmugurējā puse
Pieslēgvieta
――Detaļu krāsa un forma var atšķirties no attēlos redzamās. Lai uzlabotu
RS232C IN
MDC pievienošanai, izmantojot RS232C adapteri.
COMMON INTERFACE
Savieno ar CI karti.
AUDIO OUT
Avota ierīces audio pievienošanai.
USB
Savieno ar USB atmiņas ierīci.
izstrādājuma kvalitāti, tā specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja
paziņojuma.
(5V 0.5A)
Apraksts
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Avota ierīces pievienošana, izmantojot HDMI kabeli.
ANT IN AIR/CABLE
Pievienojiet antenas kabeli.
18
Pretnozagšanas slēdzene
――Pretnozagšanas slēdzene ļauj droši izmantot šo izstrādājumu arī publiskās vietās.
――Bloķēšanas ierīces forma un bloķēšanas metode var atšķirties atkarībā no ražotāja. Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā
iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
――Tālāk redzamie attēli ir paredzēti tikai uzziņai. Situācijas reālajā dzīvē var atšķirties no attēlos redzamajām.
Lai bloķētu pretnozagšanas ierīci:
――Statīvs: nopērkams atsevišķi
1
Piestipriniet pretnozagšanas ierīces kabeli pie kāda smaga objekta, piemēram, galda.
2
Izvelciet otra kabeļa galu cauri tā otrā galā esošajai cilpai.
3
Ievietojiet bloķēšanas ierīci pretnozagšanas slēdzenes slotā, kas atrodas izstrādājuma aizmugurē.
4
Nobloķējiet bloķēšanas ierīci.
–– Pretnozagšanas ierīci var iegādāties atsevišķi.
–– Detalizētai informācijai skatiet pretnozagšanas ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
–– Pretnozagšanas ierīces var iegādāties pie elektronikas preču mazumtirgotājiem vai tiešsaistē.
19
Tālvadības pults
――Citu displeja ierīču izmantošana vienā telpā ar šī izstrādājuma tālvadības pulti var izraisīt netīšu pārējo displeja ierīču vadību.
――Poga bez apraksta tālāk redzamajā attēlā šajā izstrādājumā netiek atbalstīta.
Ieslēdziet izstrādājumu.
Izslēdziet izstrādājumu.
Ciparu pogas
Nospiediet, lai izvēlētos papildu kanālus
(digitālos), ko pārraida tā pati stacija.
Piemēram, lai izvēlētos kanālu “54-3”,
nospiediet “54”, pēc tam nospiediet “-” un “3”.
Ievadiet paroli ekrāna displeja izvēlnē.
Channel List palaišanas poga.
–– Tālvadības pults pogu funkcijas var
atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
izslēdziet skaņu.
Noregulējiet skaļumu.
mainiet ievades avotu.
Ieslēdziet atpakaļ skaņu: vēlreiz nospiediet
MUTE vai nospiediet skaļuma kontroles
(+ VOL -) pogu.
Mainiet kanālu režīmā TV.
Attēlojiet vai paslēpiet ekrāna displeja izvēlni
vai atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
MagicInfo palaišanas poga.
20
Izmantojiet, lai ātri atlasītu bieži izmantotās
funkcijas.
Attēlojiet informāciju par pašreizējo ievades
avotu.
Pārejiet uz augšā, apakšā, pa kreisi vai pa
labi esošo izvēlni vai pielāgojiet opcijas
iestatījumu.
Apstipriniet izvēlnes atlasi.
Atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.
Izejiet no pašreizējās izvēlnes.
Manuāli izvēlieties kādu no pievienotajiem
ievades avotiem: HDMI1, HDMI2.
Drošas bloķēšanas funkcijas iestatīšana
Demonstrējiet fotoattēlus un videoklipus vai
atskaņojiet mūziku.
Režīmā TV konfigurējiet iestatījumus,
piemēram, digitālo kanālu programmu ceļvedi.
Citos režīmos manuāli izvēlieties pievienoto
avota ierīci. Multivides un HDMI-CEC režīmos
konfigurējiet iestatījumus tālvadības pults
krāsainajām pogām piešķirtajām funkcijām.
Aktivizējiet vai deaktivizējiet bloķēšanas
režīmu.
–– Tālvadības pults pogu funkcijas var
atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
–– Ja ilgāku laika periodu neizmantosiet
tālvadības pulti, izņemiet no tās
baterijas.
Lai ievietotu tālvadības pultī baterijas
21
Pirms izstrādājuma uzstādīšanas
(Uzstādīšanas rokasgrāmata)
Lai izvairītos no savainojumiem, šai ierīcei ir jābūt stingri piestiprinātai pie grīdas/sienas atbilstoši uzstādīšanas
instrukcijām.
•• Parūpējieties, lai sienas montāžas komplektu uzstādītu pieredzējuši uzstādīšanas speciālisti.
•• Pretējā gadījumā tas var nokrist, radot traumas.
•• Pārliecinieties, lai tiek uzstādīts pareizais sienas montāžas komplekts.
Ventilācija
Uzstādīšana pie perpendikulāras sienas
A
A Minimālais attālums 40 mm
B Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 °C
•• Uzstādot izstrādājumu pie perpendikulāras sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienu
vismaz 40 mm platu spraugu, kā arī nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniegtu 35 °C.
B
1.1 attēls. Skats no sāniem
1.3 attēls. Skats no sāniem
Uzstādīšana pie nelīdzenas sienas
――Sīkākai informācijai sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru.
B
D
D
Skats no augšas
A Minimālais attālums 40 mm
B Minimālais attālums 70 mm
A
C Minimālais attālums 50 mm
D Minimālais attālums 50 mm
E Apkārtējās vides temperatūra: līdz 35 °C
――Uzstādot izstrādājumu pie nelīdzenas sienas, ventilācijas nolūkā atstājiet starp izstrādājumu un sienas virsmu
C
E
vismaz nelielu spraugu, un nodrošiniet, lai apkārtējās vides temperatūra nepārsniedz 35 °C.
1.2 attēls. Skats no sāniem
22
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekta uzstādīšana
Sienas montāžas komplekts (nopērkams atsevišķi) ļauj izstrādājumu piestiprināt pie sienas.
Plašāku informāciju par sienas montāžas komplekta uzstādīšanu skatiet tā komplektācijā iekļautajās instrukcijās.
Uzstādot sienas montāžas komplekta balsteni, ieteicams izmantot pieredzējuša speciālista palīdzību.
Samsung Electronics neuzņemas atbildību par jebkāda veida izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas rodas jums vai citiem, ja sienas montāžas komplekta uzstādīšanu veicat pašrocīgi.
Sienas montāžas komplekta specifikācijas
(VESA)
――Sienas montāžas komplektu uzstādiet uz stabilas sienas perpendikulāri
grīdai. Pirms uzstādāt sienas montāžas komplektu uz tādām virsmām
kā, piemēram, ģipškartons, lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju, lai
saņemtu papildinformāciju.
Ja uzstādīsit izstrādājumu pie slīpas sienas, tas var nokrist un radīt
nopietnus savainojumus.
•• Samsung sienas montāžas komplektos ir iekļauta detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas uzstādīšanai
nepieciešamās detaļas.
•• Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas nekā standarta garums vai neatbilst VESA standarta skrūvju
specifikācijām. Skrūves, kas ir par garu, var sabojāt izstrādājuma iekšpusi.
•• Sienas montāžas komplektiem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, skrūvju garums var
atšķirties atkarībā no sienas montāžas komplekta specifikācijām.
•• Nepievelciet skrūves pārāk stingri. Tādējādi var sabojāt izstrādājumu vai arī tas var nokrist un izraisīt
savainojumus. Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par šādiem negadījumiem.
•• Uzņēmums Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai savainojumiem, kas radušies, ja
ticis izmantots sienas montāžas komplekts, kas nav VESA ražojums, vai ja lietotājs nav ievērojis izstrādājuma
uzstādīšanas instrukcijas.
•• Izstrādājuma piestiprināšanu pie sienas vienmēr veiciet divatā.
•• Sienas montāžas komplektu standarta izmēri ir norādīti tālāk tabulā.
Mērvienība: mm
Modeļa nosaukums
RM49H
VESA skrūvju
caurumu izmēri (A*B)
milimetros
400,0 x 400,0
Standarta skrūve
M8
Daudzums
4
――Neuzstādiet sienas montāžas komplektu, ja izstrādājums ir ieslēgts. Tas var izraisīt elektrošoku kā rezultātā var
rasties savainojumi.
23
Tālvadības pults (RS232C)
•• Kontaktu izvietojums un funkcijas
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kabeļa savienojums
RS232C kabelis
Saskarne
RS232C (9 kontaktu)
Kontakts
TxD (Nr.2) RxD (Nr.3) GND (Nr.5)
Bitu pārraides ātrums
9600 b/s
Datu biti
8 bits
Pārība
Nav
Stopbits
1 bits
Plūsmas kontrole
Nav
Maksimālais garums
15 m (tikai ekranētā tipa)
<Vīrišķais tips>
Kontakts
<Sievišķais tips>
Signāls
1
Datu nesēja noteikšana
2
Saņemtie dati
3
Pārraidītie dati
4
Datu termināļa sagatavošana
5
Pamata signāls
6
Datu komplekta sagatavošana
7
Pieprasījuma nosūtīšana
8
Gatavs nosūtīt
9
Apļa indikators
24
Savienojums
•• RS232C kabelis
Savienotājs: 9 kontaktu D-Sub ar stereo kabeli
6
――Pievienojiet RS232C(IN) adapteri izstrādājuma portam RS232C IN.
3
2
1
1
-P2-
9
-P1-
5
RS232C
IN
-P1Vīrišķais
tips
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
SPRAUDNIS
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5 ø)
25
Vadības kodi
Piem., Ieslēgšana & ID=0
Vadības statusa aplūkošana (Iegūt vadības komandu)
Heders
Komanda
0xAA
Komandas tips
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
Vadība (Iestatīt vadības komandu)
Heders
Komanda
0xAA
Komandas tips
ID
Datu garums
Dati
1
Vērtība
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0x11
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
ID
Datu garums
Dati 1
1
"Power"
Datu garums
Dati 1
1
1
Kontrolsumma
12
•• Lai vienlaicīgi, neatkarīgi no to ID numuriem, vadītu visas ierīces, kas pievienotas ar seriālo
kabeli, iestatiet ID vērtību „0xFE” un sūtiet komandas. Katra ierīce izpildīs visas komandas,
bet ACK uz tām neatbildēs.
Komanda
Nr.
Komandas tips
Komanda
Vērtību
diapazons
1
Jaudas kontrole
0x11
0~1
2
Skaļuma kontrole
0x12
0~100
3
Ievades avota kontrole
0x14
-
4
Ekrāna režīma kontrole
0x18
-
5
Ekrāna izmēra kontrole
0x19
0~255
6
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas
kontrole
0x3C
0~1
7
Drošības slēdzene
0x5D
0~1
•• Visi sakari notiek heksadecimālskaitļos. Kontrolsumma tiek aprēķināta, saskaitot visas
vērtības, izņemot hedera vērtību. Ja kontrolsumma ir lielāka par divciparu skaitli, kā
redzams zemāk attēlā (11+FF+01+01=112), pirmais cipars tiek dzēsts.
26
Jaudas kontrole
Skaļuma kontrole
•• Funkcija
Izstrādājumu var ieslēgt un izslēgt, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Izstrādājuma skaļuma līmeni var regulēt, izmantojot datoru.
•• Strāvas statusa aplūkošana (Iegūt IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS statusu)
•• Skaļuma statusa aplūkošana (Iegūt skaļuma statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS iestatīšana (Iestatīt IESLĒGŠANU/IZSLĒGŠANU)
Heders
Komanda
0xAA
0x11
ID
Datu garums
Dati
1
"Power"
Kontrolsumma
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
Heders
Komanda
0xAA
0x12
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Skaļuma iestatīšana (Iestatīt skaļumu)
Heders
Komanda
0xAA
0x12
ID
Datu garums
Dati
1
"Volume"
Kontrolsumma
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
1: IESLĒGTS
•• Ack
0: IZSLĒGTS
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x11
"Power"
Kontrolsumma
"Power": izstrādājumam iestatāmais strāvas kods.
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1 Kontrolsumma
3
N
0x11
"ERR"
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x12
"Volume"
Kontrolsumma
"Volume": izstrādājumam iestatāmais skaļuma vērtības kods. (0-100)
•• Nak
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD Vērtība1
3
N
0x12
Kontrolsumma
"ERR"
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
27
Ievades avota kontrole
•• Ack
•• Funkcija
izstrādājuma ievades avotu var mainīt, izmantojot datoru.
•• Ievades avota statusa aplūkošana (Iegūt ievades avota statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x14
ID
Datu garums
Kontrolsumma
Komanda
0xAA
0x14
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD Vērtība1
3
A
0x14
Kontrolsumma
"Input
Source"
•• Nak
0
ID
Komanda
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods
•• Ievades avota iestatīšana (Iestatīt ievades avotu)
Heders
Heders
Datu garums
Dati
1
"Input Source"
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Ack/Nak
r-CMD Vērtība1
3
N
0x14
Kontrolsumma
"ERR"
"ERR" : kods, kas norāda, kāda kļūda ir radusies.
"Input Source": izstrādājumam iestatāmais ievades avota kods
0x0C
Ievades avots
0x20
MagicInfo
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1(HDMI)
0x22
HDMI1_PC(HDMI_PC)
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
――HDMI1_PC(HDMI_PC) un HDMI2_PC nav iespējams lietot ar Iestatīšanas komandu. Tie atbild
tikai uz Get (Iegūt) komandām.
――Pieejamie ievades avoti var atšķirties atkarībā no modeļa.
――Režīms MagicInfo ir pieejams tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama funkcija MagicInfo.
――Opcijas RF(TV) un DTV ir pieejamas tikai tajos modeļos, kuros ir pieejama televīzijas funkcija.
28
Ekrāna režīma kontrole
•• Nak
•• Funkcija
izstrādājuma ekrāna režīmu var mainīt, izmantojot datoru.
――Šo vadību var izmantot tikai modeļiem, kas aprīkoti ar televīzijas funkciju.
Komanda
0xAA
0x18
ID
Datu garums Kontrolsumma
Komanda
0
0xAA
0x18
ID
16 : 9
0x04
Tālummaiņa
0x31
Plašā tālummaiņa
0x0B
4:3
Datu
garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Screen Mode"
Komanda
0xAA
0xFF
r-CMD
Vērtība1
3
0x18
"ERR"
N
Kontrolsumma
•• Ekrāna izmēra aplūkošana (Iegūt ekrāna izmēra statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x19
ID
Datu garums
Kontrolsumma
0
•• Ack
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x19
"Screen Size"
Kontrolsumma
"Screen Size": izstrādājuma ekrāna izmēri (diapazons: 0–255, mērvienība: collas)
•• Nak
•• Ack
Heders
0xFF
Datu garums Ack/Nak
•• Funkcija
Izstrādājuma ekrāna izmēru var mainīt, izmantojot datoru.
"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu
0x01
0xAA
ID
Ekrāna izmēra kontrole
•• Attēla izmēra iestatīšana (Iestatīt attēla izmēru)
Heders
Komanda
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
•• Ekrāna statusa aplūkošana (Iegūt ekrāna režīma statusu)
Heders
Heders
ID
Datu garums Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
0x18
"Screen
Mode"
A
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
Kontrolsumma
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x19
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
"Screen Mode": Kods, kas iestata izstrādājuma statusu
29
PIP ieslēgšanas/izslēgšanas kontrole
Drošības slēdzene
•• Funkcija
Izstrādājuma režīmu PIP var ieslēgt vai izslēgt, izmantojot datoru.
•• Funkcija
Lai ieslēgtu vai izslēgtu izstrādājuma funkciju Safety Lock, var izmantot datoru.
――Pieejams tikai tiem modeļiem, kuriem ir PIP funkcija.
Šī vadība ir pieejama neatkarīgi no tā, vai ir ieslēgta strāva.
――Šī funkcija nav pieejama režīmā MagicInfo.
•• Drošības slēdzenes statusa aplūkošana (Iegūt drošības slēdzenes statusu)
•• PIP ieslēgšanas/izslēgšanas statusa aplūkošana (Iegūt PIP IESLĒGŠANAS / IZSLĒGŠANAS
statusu)
Heders
Komanda
0xAA
0x3C
ID
Datu garums
Kontrolsumma
Komanda
0xAA
0x3C
ID
Komanda
0xAA
0x5D
Datu garums
Dati
1
"PIP"
Kontrolsumma
Heders
Komanda
0xAA
0x5D
1: IESLĒGTS
1: PIP IESLĒGTS
0: IZSLĒGTS
•• Ack
0xAA
ID
0xFF
Datu
garums
Ack/Nak
3
A
r-CMD
0x3C
Vērtība1
"PIP"
0xAA
0xFF
ID
Datu garums
Dati
Kontrolsumma
1
"Safety Lock"
ID
Datu
garums
Ack/Nak
3
A
r-CMD
0x3C
Vērtība1
"PIP"
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
A
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolsumma
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
•• Nak
•• Nak
Komanda
0
Kontrolsumma
"PIP": Izstrādājuma PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojamais kods
Heders
Kontrolsumma
•• Ack
0: PIP IZSLĒGTS
Komanda
Datu garums
"Safety Lock": Izstrādājumam iestatāmais drošības slēdzenes kods
"PIP": Izstrādājuma PIP režīma ieslēgšanai vai izslēgšanai izmantojamais kods
Heders
ID
•• Drošības slēdzenes iespējošana vai atspējošana (Iestatīt drošības slēdzenes iespējošanu /
atspējošanu)
0
•• PIP ieslēgšanas/izslēgšanas iestatīšana (Iestatīt PIP IESLĒGŠANU / IZSLĒGŠANU)
Heders
Heders
Heders
Komanda
0xAA
0xFF
Kontrolsumma
ID
Datu
garums
Ack/Nak
r-CMD
Vērtība1
3
N
0x5D
"ERR"
Kontrolsumma
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
"ERR" : kods, kas parāda, kāda kļūda ir radusies.
30
3. nodaļa
Avota ierīces pievienošana un izmantošana
Pirms pievienošanas
Svarīgākie kontrolpunkti pirms pievienošanas
――Pirms avota ierīces pievienošanas, izlasiet tās komplektācijā iekļauto lietošanas
rokasgrāmatu.
Avota ierīču pieslēgvietu skaits un to atrašanās vietas var atšķirties atkarībā no ierīces.
――Nepievienojiet strāvas vadu, līdz nav izveidoti citi savienojumi.
Strāvas vada pievienošana citu savienojumu izveidošanas laikā var radīt izstrādājuma
bojājumus.
――Izveidojiet pareizu savienojumu ar skaņas pieslēgvietām: kreisā = baltā un labā = sarkanā.
――Pārbaudiet pieslēgvietu veidus, kas atrodas pievienojamā izstrādājuma aizmugurējā daļā.
Datora pievienošana
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
•• Datoru var pievienot izstrādājumam vairākos veidos.
Atlasiet savam datoram piemērotāko savienojuma metodi.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
――Kad savienojat datoru ar izstrādājumu, izmantojot HDMI-DVI kabeli, iestatiet opciju Edit
Name uz DVI PC, un jūs varēsit piekļūt datorā saglabātajam video un audio saturam.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
31
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Video ierīces pievienošana
•• Nepievienojiet strāvas kabeli pirms nav pievienoti visi citi kabeļi.
Vispirms pievienojiet avota ierīci un tikai pēc tam strāvas kabeli.
•• Varat pievienot izstrādājumam video ierīci, izmantojot īpašu kabeli.
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Lai mainītu avotu, nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI-DVI kabeli
――Ja izstrādājums būs pievienots video ierīcei, izmantojot HDMI-DVI kabeli, audio skaņa nebūs
pieejama. Ja izstrādājumam pievienojat video ierīci, izmantojot HDMI-DVI kabeli, iestatiet
opcijai Edit Name iestatījumu DVI Devices, lai varētu piekļūt video ierīcē saglabātajam video
saturam.
――Atbalstītās izšķirtspējas ir 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p un 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
32
Savienojuma izveide, izmantojot HDMI kabeli
Pievienošana audio sistēmai
HDMI kabeļa vai HDMI ar DVI kabeli (līdz 1080p) izmantošana
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
•• Lai nodrošinātu labāku attēla un skaņas kvalitāti, pievienojiet digitālo ierīci, izmantojot
HDMI kabeli.
•• HDMI kabelis atbalsta digitālo video un audio signālus un tam nav nepieciešams audio
kabelis.
–– Lai izstrādājumu savienotu ar digitālo ierīci, kas neatbalsta HDMI izvadi, izmantojiet
HDMI-DVI kabeli.
•• Attēls var netikt parādīts pareizi (vai netikt parādīts nemaz) vai audio var nedarboties, ja
izstrādājumam ir pievienota ārēja ierīce, kas izmanto vecāku HDMI režīma versiju. Ja rodas
šāda problēma, sazinieties ar ārējās ierīces ražotāju, lai noskaidrotu HDMI versiju un, ja tā
ir novecojusi, pieprasītu jauninājumu.
AUDIO OUT
•• Izmantojiet HDMI kabeli, kura biezums nepārsniedz 14 mm.
•• Iegādājieties tikai sertificētu HDMI kabeli. Pretējā gadījumā attēls var netikt parādīts vai
var rasties savienojuma kļūda.
•• Ieteicams pamata ātrgaitas HDMI kabelis vai Ethernet kabelis.
Šis izstrādājums neatbalsta Ethernet funkciju, izmantojot HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
33
Antenas pievienošana
――Pievienošanas detaļas var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
――Kad izstrādājums tiek ieslēgts pirmoreiz, pamatiestatījumi tiek konfigurēti automātiski.
Esiet īpaši piesardzīgs, lai nesaliektu antenas kabelī esošos vadus.
ANT IN
AIR/CABLE
34
Savienojuma izveide ar TV kartes slotu
Lai pievienotu CI karti, rīkojieties šādi:
――CI karšu slotu pieejamība ir atkarīga no modeļa.
"CI vai CI+" kartes lietošana
Lai skatītos maksas kanālus, ir jāievieto "CI vai CI+" karte.
――Lai pievienotu vai atvienotu CI karti, izslēdziet televizoru.
•• Ja neievietosit "CI vai CI+" karti, dažos kanālos tiks rādīts paziņojums "Scrambled Signal"
(Kodēts signāls).
•• Apmēram 2–3 minūtes tiks rādīta pārī savienošanas informācija, tostarp tālruņa numurs,
"CI vai CI+" kartes ID, resursservera ID un cita informācija. Ja tiek parādīts kļūdas
paziņojums, lūdzu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
•• Kad kanālu informācijas konfigurēšana ir pabeigta, tiek parādīts paziņojums "Updating
Completed" (Atjaunināšana ir pabeigta), norādot, ka kanālu saraksts ir atjaunināts.
――"CI vai CI+" karti varat iegādāties pie vietējā kabeļtelevīzijas pakalpojumu sniedzēja.
――Izņemot "CI vai CI+" karti, uzmanīgi izvelciet to ar rokām, jo kartes nomešana var to
sabojāt.
――Ievietojiet "CI vai CI+" karti virzienā, kas norādīts uz kartes.
――Slota COMMON INTERFACE atrašanās vieta dažādiem modeļiem var atšķirties.
――Dažās valstīs un reģionos "CI vai CI+" karte netiek atbalstīta; lūdziet informāciju
autorizētajam izplatītājam.
――Ja rodas problēmas, lūdzu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
――Ievietojiet "CI vai CI+" karti, kas atbalsta pašreizējos antenas iestatījumus. Attēls ekrānā
būs izkropļots vai netiks rādīts.
35
Ievades avota maiņa
Opcija Source ļauj atlasīt dažādus avotus un mainīt avotu ierīču nosaukumus.
Source
――Ja avota ierīcei, uz kuru vēlaties pārslēgties, ir atlasīts nepareizs avots, ekrāns var netikt attēlots pareizi.
――Lai skatītu detalizētu informāciju par pievienotajām avota ierīcēm, nospiediet pogu TOOLS lapā Source .
SOURCE → Source
――Kad izstrādājums ir portretorientācijā, sarakstu Source List nevar mainīt.
――Plašāku informāciju par izvēlni Source List skatiet 83. lpp.
Source
TV
Varat attēlot izstrādājumam pievienotas avota ierīces ekrānu. Lai attēlotu atlasītā avota ekrānu, atlasiet avotu no
Avotu saraksta.
――Ievades avotu var mainīt arī, izmantojot tālvadības pults pogu SOURCE.
HDMI1
HDMI2
Edit Name
USB
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Pielāgojiet pievienotās ierīces nosaukumu.
――Sarakstā var būt ietvertas tālāk norādītās avota ierīces. Source ierīces atšķiras atkarībā no izvēlētā avota.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices /
TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Varat apskatīt detalizētu informāciju par izvēlēto ārējo ierīci.
36
4. nodaļa
MDC izmantošana
Multiple display control — MDC (Vairāku displeju vadība) ir lietojumprogramma, kas ļauj ērti pārvaldīt vairākas displeja ierīces vienlaicīgi, izmantojot datoru.
Plašāku informāciju par programmas MDC lietošanu skatiet sadaļā Palīdzība pēc programmas instalēšanas. Programma MDC ir pieejama tīmekļa vietnē.
Programmas MDC instalēšana/
atinstalēšana
Instalēšana
7
programmu, un noklikšķiniet uz Install.
8
Tiks parādīts instalācijas progress.
9
Atvērtajā logā InstallShield Wizard Complete noklikšķiniet uz Finish.
――Atlasiet Launch MDC Unified un noklikšķiniet uz Finish, lai nekavējoties palaistu MDC
――MDC instalāciju var ietekmēt grafiskās kartes, pamatplates un tīkla stāvoklis.
1
Noklikšķiniet uz MDC Unified instalācijas programmas.
2
Izvēlieties instalācijas valodu. Pēc tam noklikšķiniet uz OK.
3
Ja tiek parādīts ekrāns Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified, noklikšķiniet
uz Next.
4
Atvērtajā logā License Agreement izvēlieties I accept the terms in the license agreement
un noklikšķiniet uz Next.
5
programmu.
10 Pēc instalācijas uz darbvirsmas tiks izveidota MDC Unified īsinājumikona.
――Atkarībā no datora sistēmas un izstrādājuma specifikācijām, MDC izpildes ikona var nebūt
redzama.
――Ja izpildes ikona nav redzama, nospiediet taustiņu F5.
Atinstalēšana
1
Izvēlnē Sākt atlasiet Iestatījumi > Vadības panelis un veiciet dubultklikšķi uz Pievienot/
Dzēst programmu.
Atvērtajā logā Customer Information aizpildiet visus informācijas laukus un noklikšķiniet
uz Next.
6
Atvērtajā logā Ready to Install the Program pārbaudiet direktorija ceļu, kurā instalēt
2
Atlasiet sarakstā MDC Unified un noklikšķiniet uz Mainīt/Noņemt.
Atvērtajā logā Destination Folder izvēlieties direktorija ceļu, kurā vēlaties instalēt
programmu, un noklikšķiniet uz Next.
――Ja direktorijas ceļš nav norādīts, programma tiks uzinstalēta noklusējuma direktorijas
ceļa atrašanās vietā.
37
5. nodaļa
MagicInfo Express
Jaunākie programmatūras atjauninājumi var atšķirties no sākotnējiem atjauninājumiem, kas pieejami iegādes brīdī.
Lejupielādējiet jaunāko MagicInfo Express programmatūras versiju un rokasgrāmatu vietnē: http://displaysolutions.samsung.com/support/download-center.
Instalācijas prasības
–– HDD: vismaz 500 megabaitu brīvas
vietas
–– Operētājsistēma: Windows XP vai
jaunāka versija
–– Izšķirtspēja: 1024x768 vai lielāka
izšķirtspēja
MagicInfo Express lietošana
MagicInfo Express ir programma, kas ļauj ērti izveidot SMART Signage TV saturu, izmantojot dažādas veidnes. Lietojiet MagicInfo Express, lai izveidotu un
pārvaldītu atskaņošanas plānus satura atskaņošanai ar SMART Signage TV noteiktā laikā.
――Lai izmantotu MagicInfo Express, lejupielādējiet un instalējiet programmu MagicInfo Express no MagicInfo Express vietnes http://displaysolutions.
samsung.com/support/download-center.
•• Create Content: izveidojiet un pārvaldiet veidnes, kas tiks atskaņotas Samsung displeja ierīcēs.
•• Schedule Content: izveidojiet un pārvaldiet plānotos ierakstus, lai atskaņotu saturu noteiktā laikā.
Veidņu pārvaldība
Lai ērti izveidotu jaunas veidnes, izmantojiet programmā nodrošinātās veidnes un kārtojiet dažāda veida saturu, lietojot iepriekš noteiktus izkārtojumus.
Importējiet un rediģējiet iepriekš izveidotās veidnes.
Plānoto ierakstu pārvaldība
Konfigurējiet un pārvaldiet plānotos ierakstus, lai atskaņotu saturu noteiktos laikā Samsung displeja ierīcēs. Lai atskaņotu saturu noteiktās nedēļas dienās,
iestatiet to pašu grafiku, savukārt, lai saturu atskaņotu visās nedēļas dienās, iestatiet citus grafikus.
38
6. nodaļa
Ekrāna pielāgošana
Konfigurējiet Picture iestatījumus (Backlight, Colour Tone utt.).
Izvēlnes Picture opciju izkārtojums var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Picture Mode
Atlasiet attēla režīmu (Picture Mode), kas būs piemērots videi, kurā izstrādājums tiks izmantots.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Ja ievades avots ir HDMI(PC)
Atkarībā no pašreizējā ievades avota tiek attēlotas dažādas Picture Mode opcijas.
•• Information: šīs režīms palīdz samazināt acu nogurumu un ir piemērots informācijas attēlošanai publiskās
vietās.
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
100
100
· Contrast
100
100
· Brightness
45
45
· Sharpness
50
50
· Colour
50
50
· Tint (G/R)
G50
50
•• Advertisement: šis režīms ir piemērots video satura un iekštelpu/āra reklāmu attēlošanai.
――Šīs opcijas var izvēlēties tikai tad, ja opcijas Edit Name iestatījums ir Dators.
(SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E)
Ja ievades avots ir TV, HDMI(AV)
•• Dynamic: šis režīms ir piemērots situācijās, kad apkārtējās vides gaismas intensitāte ir ļoti augsta.
•• Standard: šis režīms ir piemērots jebkurai videi.
•• Movie: šīs režīms palīdz samazināt acu nogurumu.
R50
50
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
39
Backlight / Contrast / Brightness
/ Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
100
100
· Contrast
100
100
· Brightness
45
45
· Sharpness
50
50
· Colour
50
50
· Tint (G/R)
G50
50
Šis izstrādājums piedāvā vairākas opcijas attēla kvalitātes pielāgošanai.
Ievades avots
Picture Mode
Pielāgojamās opcijas
HDMI1, HDMI2 (ja ir pievienots
dators)
Information / Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
HDMI1, HDMI2 (720p, 1080i,
1080p)
Dynamic / Standard / Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
TV
Dynamic / Standard / Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour
――Ja veiksit izmaiņas opcijām Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour vai Tint (G/R), atbilstoši tiks
pielāgots ekrāna displejs.
――varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.
――Samazinot attēla spilgtumu, tiek samazināts enerģijas patēriņš.
R50
50
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
40
Picture Size
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Ja izmantojat kabeli vai satelīta uztvērēju, tam, iespējams, ir savi ekrāna izmēra iestatījumi. Tomēr mēs iesakām
lielākoties izmantot šo izstrādājumu režīmā 16:9.
――Atkarībā no pašreizējā ievades avota tiek attēlotas dažādas ekrāna pielāgošanas opcijas.
•• Auto Wide: automātiski pielāgo attēla lielumu 16:9 izmēru attiecībai.
Picture Size
Picture Size
•• 16:9: iestata attēlu 16:9 platā režīmā.
16:9
· Position
4:3 Screen Size
16:9
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Wide Zoom: palielina attēla izmēru vairāk nekā attiecībā 4:3. Palielināto attēlu var pārvietot uz augšu un uz
leju.
•• Zoom: vertikāli palielina attēlu, kura proporcijas ir 16:9, lai ietilpinātu ekrānā. Palielināto attēlu var pārvietot
uz augšu un uz leju.
•• 4:3: iestata attēlu parastā 4:3 režīmā.
――Neizmantojiet izstrādājumam formāta 4:3 iestatījumu uz ilgu laiku.
Kreisajā un labajā pusē vai ekrāna augšā un apakšā redzamās malas var izraisīt attēla saglabāšanu (ekrāna
iededzināšanu), uz ko garantija neattiecas.
•• Screen Fit: parāda pilnu attēlu, neko nenogriežot, ja ievades signāls ir HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p).
•• Smart View 1: samazina 16:9 attēlu par 50%.
•• Smart View 2: samazina 16:9 attēlu par 25%.
•• Custom: maina izšķirtspēju atbilstoši lietotāja vēlmēm.
•• Original ratio: ja ievades avots ir HDMI1, HDMI2 (datora savienojums) video tiks demonstrēts sākotnējā izmēru
attiecībā.
――Pieejamās pieslēgvietas var atšķirties atkarībā no modeļa.
――varat pielāgot un saglabāt iestatījumus katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.
41
Position
Pielāgo attēla pozīciju. Opcija Position ir pieejama tikai tad, ja opcija Picture Size ir iestatīta uz Wide Zoom, Screen
Fit.
――Lai lietotu funkciju Position pēc tam, kad ir atlasīta opcija Wide Zoom vai Screen Fit, rīkojieties šādi:
Picture Size
Picture Size
Wide Zoom
· Position
4:3 Screen Size
1
Nospiediet pogu d, lai atlasītu opciju Position. Nospiediet pogu E.
2
Nospiediet pogu u vai d, lai pārvietotu attēlu uz augšu vai uz leju.
3
Nospiediet pogu E.
16:9
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
――Lai funkciju Zoom/Position izmantotu pēc tam, kad sadaļā HDMI1, HDMI2 (1080i/1080p) ir izvēlēta opcija Zoom,
Zoom/Position
Custom vai Zoom, vai Custom, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
4:3 Screen Size
16:9
1
Nospiediet pogu d, lai atlasītu opciju Zoom/Position. Nospiediet pogu E.
2
Atlasiet Zoom vai Position. Nospiediet pogu E.
3
Nospiediet pogu u/d/l/r, lai pārvietotu attēlu.
4
Nospiediet pogu E.
――Ja vēlaties atjaunot attēla sākotnējo pozīciju, ekrānā Zoom/Position izvēlieties Reset.
Attēls tiks atjaunots tā sākotnējā pozīcijā.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
42
4:3 Screen Size
Funkcija pieejama tikai tad, ja attēla lieluma iestatījums ir Auto Wide. Varat noteikt vēlamo attēla lielumu 4:3 WSS
(Wide Screen Service — platekrāna pakalpojums) izmērā vai oriģinālajā izmērā. Katrā Eiropas valstī tiek pieprasīts
atšķirīgs attēla lielums.
•• 16:9 / Wide Zoom / Zoom / 4:3
Picture Size
Picture Size
16:9
· Position
4:3 Screen Size
16:9
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā PC.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
43
PIP
MENU m → Picture → PIP → ENTER E
Picture
PIP
PIP iestatījumi.
Attēls no ārējā video avota būs redzams galvenajā ekrānā, bet attēls no izstrādājuma būs redzams PIP apakšattēla
ekrānā.
Galvenais attēls
Apakšattēls
TV
HDMI1, HDMI2
HDMI1, HDMI2
TV
――Pieejamie ievades avoti var atšķirties atkarībā no modeļa.
•• PIP (Off/On): aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju PIP.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Lai iegūtu informāciju par PIP skaņu, skatiet Sound Select norādījumus.
–– Iespējams, ka attēls PIP ekrānā kļūst mazliet nedabisks, ja izmantojat galveno ekrānu,
lai skatītos spēli vai karaoke.
•• Source: varat atlasīt apakšattēla avotu.
•• Aerial (Terrestrial/Cable): kā apakšekrāna ievades avotu izvēlieties Terrestrial vai Cable.
――Šī opcija ir iespējota, ja sekundārā displeja iestatījums ir TV.
•• Channel: izvēlieties apakšekrāna kanālu.
――Šī opcija ir iespējota, ja sekundārā displeja iestatījums ir TV.
•• Size (
,
•• Position (
――Režīmā (
,
,
,
,
): izvēlieties apakšattēla lielumu.
,
,
,
): izvēlieties apakšattēla novietojumu.
,
,
) nevar izvēlēties opciju Position.
•• Sound Select (Main/Sub): varat izvēlēties Main attēla vai Sub attēla skaņas klausīšanos.
44
Advanced Settings
Ievades avots
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Picture Mode
HDMI1, HDMI2 (ja ir
pievienots dators)
Information /
Advertisement
White Balance / Gamma
TV, HDMI1, HDMI2
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / Gamma / Motion
Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / Gamma
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Advanced Settings
――Pieejamie ievades avoti var atšķirties atkarībā no modeļa.
――Ja opcijas Picture Mode iestatījums ir Dynamic, režīms Advanced Settings tiek atspējots.
Off
Native
White Balance
Gamma
0
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
45
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
Gamma
0
Pielāgojiet ekrāna kontrastu.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Izvēlieties melnās krāsas līmeni, lai pielāgotu ekrāna dziļumu.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Izceļ rozā krāsu Flesh Tone.
RGB Only Mode
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Parāda krāsu Red, Green un Blue, lai varētu pielāgot nokrāsas un piesātinājumu.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Pielāgo pieejamo krāsu gammu un daudzumu (krāsu spektru), lai veidotu attēlus.
•• Auto / Native
46
White Balance
Pielāgojiet krāsu temperatūru, lai iegūtu dabiskāku attēlu.
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) tumšumu.
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: pielāgo katras krāsas (sarkana, zaļa, zila) spilgtumu.
•• Reset: atiestata opcijas White Balance noklusējuma iestatījumus.
Gamma
Pielāgojiet pamatkrāsu intensitāti.
Motion Lighting
Samazina enerģijas patēriņu, samazinot ekrāna spilgtumu, ja ekrānā tiek attēlota kustība.
•• Off / On
47
Picture Options
Izvēlieties opciju, izmantojot bulttaustiņus u un d, un pēc tam nospiediet E.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Ievades avots
Izmantojiet bulttaustiņus, lai mainītu iestatījumu, un pēc tam nospiediet E.
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Clean View
Auto
MPEG Noise Filter
Auto
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
Picture Mode
Picture Options
HDMI1, HDMI2 (ja ir
pievienots dators)
Information / Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
TV
Dynamic / Standard / Movie
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Clean View
/ MPEG Noise Filter / Film Mode / Dynamic
Backlight
HDMI1, HDMI2
Dynamic / Standard / Movie
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Clean View /
MPEG Noise Filter / Dynamic Backlight
――Pieejamie ievades avoti var atšķirties atkarībā no modeļa.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
48
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Ja ievades avots ir HDMI1, HDMI2(datora savienojums).
•• Off / Cool / Standard / Warm
Ja ievades avots ir HDMI1, HDMI2 vai TV.
Digital Clean View
Auto
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Opcija Warm1 vai Warm2 tiek deaktivizēta, ja režīms Picture Mode ir iestatīts uz Dynamic.
MPEG Noise Filter
Auto
――Iestatījumus var pielāgot un saglabāt katrai ārējai ierīcei, kas ir pievienota izstrādājuma ievades ligzdai.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
――Pieejamie ievades avoti var atšķirties atkarībā no modeļa.
Colour Temp.
Pielāgojiet krāsu temperatūru (Red/Green/Blue). (Diapazons: 3000K–15000K)
――Šī opcija ir pieejama, ja opcijas Colour Tone iestatījums ir Off.
Digital Clean View
Ja izstrādājuma uztvertais apraides signāls ir vājš, varat aktivizēt funkciju Digital Clean View, lai samazinātu
statiskos attēlus vai māņattēlus, kas var parādīties ekrānā.
•• Off / Low / Medium / High / Auto / Auto Visualisation
――Auto Visualisation: mainot analogos kanālus, parāda signāla stiprumu.
――Uztvertais signāls ir visspēcīgākais, ja josla ir zaļa.
――Ja signāls ir vājš, izmēģiniet visas opcijas, līdz izstrādājums parāda vislabāko attēlu.
MPEG Noise Filter
Samazina MPEG trokšņus, lai nodrošinātu uzlabotu attēla kvalitāti.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
49
HDMI Black Level
Atlasa ekrāna melnās krāsas līmeni, lai regulētu ekrāna dziļumu.
•• Low / Normal
――Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ievades signāls, kas pievienots izstrādājumam, izmantojot HDMI1 vai HDMI2
savienotāju, ir iestatīts uz RGB444.
Film Mode
Šis režīms ir piemērots, lai skatītos filmas.
Iestata izstrādājumu tā, lai tas automātiski uztver un apstrādā filmu signālus no visiem avotiem un pielāgo attēlu
optimālai kvalitātei.
•• Off / Auto1 / Auto2
Dynamic Backlight
Automātiski pielāgo aizmugurgaismojumu, lai nodrošinātu vislabāko ekrāna kontrastu pašreizējos apstākļos.
•• Off / On
50
Picture Off
Izstrādājuma ekrāns tiek izslēgts, taču audio funkcija turpina darboties. Lai atkārtoti ieslēgtu ekrānu, nospiediet
jebkuru tālvadības pults taustiņu.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
Reset Picture
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Reset Picture
Atjauno pašreizējā attēlu režīma noklusējuma iestatījumus.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Picture Off
Reset Picture
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
51
7. nodaļa
Skaņas pielāgošana
Konfigurējiet izstrādājuma (Sound) iestatījumus.
Sound Mode
Varat atlasīt savām vēlmēm atbilstošu skaņas režīmu.
•• Standard: izvēlas parasto skaņas režīmu.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Movie: nodrošina labāko skaņu filmām.
•• Clear Voice: vairāk izceļ balsis, nevis citas skaņas.
Sound
Sound Mode
•• Music: vairāk izceļ mūziku, nevis balsis.
Standard
•• Amplify: palielina augstas frekvences skaņas intensitāti, lai uzlabotu skaņas uztveri personām, kam ir dzirdes
traucējumi.
――Ja opcijas Speaker Select iestatījums ir External, režīms Sound Mode tiek atspējots.
Sound Effect
Speaker Settings
Additional Settings
Reset Sound
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
52
Sound Effect
Konfigurējiet vēlamo izvades skaņas efektu.
――Ja opcijas Speaker Select iestatījums ir External, režīms Sound Effect tiek atspējots.
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
DTS TruSurround HD
Sound
Sound Mode
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Sound Mode iestatījums ir Standard.
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Additional Settings
Reset Sound
Šī funkcija skaļruņos nodrošina virtuālu 5.1 kanālu telpisku skaņu, izmantojot tehnoloģiju HRTF (Head Related
Transfer Function).
•• Off / On
DTS TruDialog
Šī funkcija ļauj palielināt balss intensitāti pār fona mūziku vai skaņas efektiem tā, lai saruna būtu dzirdama daudz
skaidrāk.
•• Off / On
Equaliser
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Izmantojiet opciju Equaliser, lai pielāgotu katra skaļruņa skaņas iestatījumus.
•• Balance L/R: regulē līdzsvaru starp labo un kreiso skaļruni.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz(joslas platuma pielāgojums): pielāgo noteiktu joslas platuma frekvenču
līmeni.
•• Reset: atjauno ekvalaizera noklusējuma iestatījumus.
53
Speaker Settings
Speaker Select
MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E
Ja klausāties apraides vai filmas mūzikas ierakstu, izmantojot kādu ārējo skaņas uztvērēju, var būt dzirdama atbalss,
ko izraisa atkodēšanas ātruma atšķirība starp izstrādājumu skaļruņiem un jūsu audio uztvērējam pievienotajiem
skaļruņiem. Ja tā notiek, iestatiet izstrādājumu uz External.
•• External / Internal
――Iestatot opciju Speaker Select uz External, izstrādājumu skaļruņi tiek izslēgti.
Sound
Sound Mode
Standard
Skaņa tiks atskaņota tikai pa ārējiem skaļruņiem. Ja opcija Speaker Select ir iestatīta uz Internal, tiek ieslēgti
gan izstrādājuma, gan ārējie skaļruņi. Skaņa tiks atskaņota pa visiem skaļruņiem.
Sound Effect
――Ja nav video signāla, gan izstrādājuma skaļruņu, gan ārējo skaļruņu skaņa ir izslēgta.
Speaker Settings
Auto Volume
Additional Settings
Skaņas līmenis var atšķirties atkarībā no kanāla.
Reset Sound
Pārslēdzoties uz citu kanālu, skaļuma līmenis tiek pielāgots automātiski.
•• Off / Normal / Night
Iestatījums Normal izlīdzina skaņas līmeni katrā kanālā tā, lai, mainot kanālus, skaņas līmenis paliek nemainīgs.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Iestatījums Night izlīdzina un samazina skaņas līmeni katrā kanālā, lai katra kanāla skaņas līmenis būtu klusāks.
Iestatījums Night ir noderīgs vakarā, kad, iespējams, vēlaties lietot zemu skaņas līmeni.
――Lai lietotu pievienotās avota ierīces skaļuma līmeņa vadību, iestatiet opciju Auto Volume uz Off. Pievienotās
avota ierīces skaļuma vadības izmaiņas var netikt lietotas, ja opcijas Auto Volume iestatījums ir Normal vai
Night.
――Ja opcijas Speaker Select iestatījums ir External, režīms Auto Volume tiek atspējots.
54
Additional Settings
DTV Audio Level
(tikai digitāliem kanāliem)
MENU m → Sound → Additional Settings → ENTER E
Sound
Sound Mode
TV nevar brīvi kontrolēt digitālās skaņas skaļumu, kas tiek sūtīta uz audio/video uztvērēju. Izmantojiet to, lai
iestatītu digitālās skaņas skaļumu komfortablā līmenī.
―― Atbilstoši apraides signālam MPEG/HE-AAC var regulēt robežās no -10 dB līdz 0 dB.
――Lai palielinātu vai samazinātu skaļuma līmeni, pielāgojiet to diapazonā no 0 līdz -10.
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Additional Settings
Dolby Digital Comp
Dažas digitālās televīzijas programmas nodrošina 5.1 kanālu Dolby audio formātu. Šis televizors konvertē Dolby
audio formātu uz stereo audio formātu, lai varētu atskaņot skaņu, izmantojot televizora skaļruņus. Varat izvēlēties
kādu no divām metodēm. RF ir piemērotāka mazākam skaļuma līmenim, savukārt Line — lielākam skaļuma
līmenim.
Reset Sound
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
55
Reset Sound
Atjaunojiet visus skaņas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Additional Settings
Reset Sound
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
56
8. nodaļa
Broadcasting
Konfigurējiet izstrādājuma Broadcasting iestatījumus.
Auto Tuning
Funkcija Auto Tuning atceras visus ēterā vai kabeļsistēmā pieejamos kanālus un pievieno tos sarakstam Channel
List.
――Atkarībā no jūsu kabeļsistēmas kanālu saglabāšana atmiņā var ilgt līdz pat 45 minūtēm.
MENU m → Broadcasting → Auto Tuning → ENTER E
Broadcasting
Lai palaistu funkciju Auto Tuning, rīkojieties šādi:
1
Auto Tuning
Aerial
Auto Tuning
parādīts ekrāns Auto Tuning.
Terrestrial
Channel List
2
Ekrānā Auto Tuning izvēlieties izstrādājuma signāla avotu.
――Aerial: ja izstrādājums ir savienots ar antenu, izvēlieties Terrestrial un pēc tam nospiediet ENTER E.
Guide
Izstrādājums sāks automātiski saglabāt kanālus atmiņā.
――Cable: ja izstrādājums ir savienots ar kabeļa izeju, izvēlieties Cable un pēc tam nospiediet ENTER E. Pārejiet
Schedule Manager
uz 3. darbību.
――Izvēlieties Digital & Analogue, Digital vai Analogue, lai meklētu kanālus.
Edit Channel
Edit Favourites
Nospiediet tālvadības pults pogu MENU m → Broadcasting → Auto Tuning → Auto Tuning → ENTER E. Tiek
3
Iestatiet meklēšanas režīmu, izmantojot pogas ▲/▼. Kad tas ir izdarīts, izvēlieties Scan un pēc tam nospiediet
ENTER E. Izstrādājums sāks saglabāt kanālus atmiņā.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
57
Funkcijas Auto Tuning atcelšana
1
Nospiediet pogu Stop.
2
Tiek parādīts paziņojums Stop Auto Tuning?
3
Nospiediet pogu Yes.
Cable Search Option
(ja antenas iestatījums ir Cable)
Iestata papildu meklēšanas iespējas, piemēram, kabeļtīklu meklēšanas biežumu un simbolu koeficientu.
――Pieejamība ir atkarīga no modeļa un reģiona.
•• Start Frequency / Stop Frequency / Symbol Rate / Modulation
58
Aerial
Lai televizors varētu sākt pieejamo kanālu saglabāšanu atmiņā, norādiet ar LED displeju savienotā signāla avota
veidu.
•• Terrestrial / Cable
MENU m → Broadcasting → Aerial → ENTER E
Broadcasting
Aerial
Terrestrial
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
59
Channel List
MENU m → Broadcasting → Channel List → ENTER E
Broadcasting
Channel List
Reģistrējiet vai dzēsiet kanālus. Pievienojiet izlases kanālus vai pārdēvējiet analogos kanālus.
Sarakstā Channel List izvēlieties vajadzīgo kanālu, lai to skatītos.
――Lai ātrāk pārvietotos sarakstā Channel List, spiediet kanālu pogas. Kanālu saraksts mainās pa vienai lapai.
Kanālu saraksta lapā redzamās ikonas
••
••
A : analogais kanāls
*: izlases sarakstā iestatīts kanāls.
Nospiežot tālvadības pults labās bultiņas ( ) pogu, tiek parādīta lapa Mode.
Mode
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
Aerial
Kā digitālā kanāla režīmu izvēlieties Terrestrial vai Cable.
Edit Favourites
Rediģējiet izlases kanālu sarakstus izvēlnē Edit Favourites.
Favourites 1 ~ Favourites 5
Parāda visus izlases kanālus ne vairāk kā piecās grupās. Katrai grupai ir atsevišķs ekrāns.
――Televizors parāda izlases grupas tikai tad, ja pievienojāt kanālus izlasei, izmantojot iespējas Favourites 1 Favourites 5.
60
All
Parāda visus kanālus.
Analogue
Parāda analogos kanālus.
Digital
Parāda digitālos kanālus.
61
Guide
Sadaļā Guide ir sniegts apskats par katra digitālā kanāla programmu sarakstu. Jūs varat pārbaudīt programmu
sarakstus un iestatīt funkciju Schedule Manager.
――Guide sniedz informāciju tikai attiecībā uz digitālajiem kanāliem. Analogie kanāli netiek atbalstīti.
MENU m → Broadcasting → Guide → ENTER E
Lai piekļūtu papildu funkcijām, nospiediet tālvadības pults krāsainos taustiņus.
Broadcasting
Schedule Manager
Atveriet funkciju Schedule Manager.
Guide
Informāciju varat aplūkot, izmantojot funkciju Schedule Manager.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
Schedule Manager
MENU m → Broadcasting → Schedule Manager → ENTER E
Broadcasting
Skatieties vajadzīgo kanālu ieplānotajā laikā.
•• Channel: izvēlieties vajadzīgo kanālu.
•• Repeat: Once / Manual / Sat~Sun / Mon~Fri / Everyday
――Izvēlieties Manual, ja vēlaties konfigurēt iestatījumus atkarībā no nedēļas dienas.
•• Date: izvēlieties vajadzīgo datumu.
•• Start Time: iestatiet vajadzīgā kanāla skatīšanās laiku.
Schedule Manager
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
62
Edit Channel
MENU m → Broadcasting → Edit Channel → ENTER E
Broadcasting
Edit Channel
Pārvaldiet savā televizorā saglabātos kanālus. Dzēsiet kanālus, atkārtoti reģistrējiet izdzēstos kanālus vai
pārdēvējiet analogos kanālus.
――Ērti konfigurējiet iestatījumus, izmantojot tālvadības pogas, kas tiek parādītas ekrāna apakšdaļā.
Kanālu rediģēšanas lapā redzamās ikonas
••
••
A : analogais kanāls
*: izlases sarakstā iestatīts kanāls.
Kanālu dzēšana/reģistrēšana
Kanālu dzēšana
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
Ja nepieciešams, varat dzēst kanālus. Ņemiet vērā, ka kanālu dzēšana no kategorijas Recently Viewed vai Most
Viewed, nenoņem kanālus neatgriezeniski. Kanāli tiek noņemti tikai no kategorijām.
1
Izvēlieties kanālus, ko dzēst no ekrāna. Lai atceltu, izvēlieties vēlreiz.
2
Pēc kanālu izvēlēšanās atlasiet ekrānā Delete, lai izdzēstu kanālus.
Izdzēsto kanālu atkārtota reģistrēšana
Ja nepieciešams, varat reģistrēt izdzēstos kanālus no jauna. Izdzēstie kanāli ir pelēkoti, un tos var atrast tikai visu
kanālu sarakstā. Reģistrēšanas funkcija ir pieejama tikai izdzēstajiem kanāliem.
1
Nospiediet ekrānā TOOLS, lai parādītu lapu Tools. No apakšizvēlnes elementiem izvēlieties Category un pēc
tam izvēlieties All.
2
Visu kanālu sarakstā izvēlieties izdzēstos kanālus, ko reģistrēt no jauna.
3
Pēc kanālu izvēlēšanās atlasiet ekrānā Add, lai atkārtoti reģistrētu kanālus.
63
Reģistrēto kanālu rediģēšana
Nospiežot TOOLS, kad tiek rādīta lapa Edit Channel, tiek parādīti šādi izvēlnes elementi. Piedāvātās funkcijas var atšķirties atkarībā no apraides signāla.
Opcijas
nosaukums
Darbības
Aerial
Kā digitālā kanāla režīmu izvēlieties Terrestrial vai Cable.
Category
Televizora atmiņā saglabātie kanāli ir klasificēti kategorijās All,
Analogue, Recently Viewed un Most Viewed. Izvēlieties vajadzīgo
kategoriju.
Edit Favourites
Iestatiet bieži skatītos kanālus kā izlases kanālus.
Rename channel
Mainiet analogo kanālu nosaukumus atbilstoši savām preferencēm.
Kanāla nosaukumā var būt līdz piecām rakstzīmēm.
Channel Info
Skatiet kanāla informāciju.
Information
Skatiet informāciju par pašreizējo apraides programmu ēterā.
64
Edit Favourites
MENU m → Broadcasting → Edit Favourites → ENTER E
Broadcasting
Edit Favourites
Izlases kanālu saraksta izveide
Iestatiet bieži skatītos kanālus kā izlases kanālus. Izlases kanāli lapā Edit Channel vai Channel List ir atzīmēti ar
simbolu. Var izveidot ne vairāk kā piecus izlases kanālu sarakstus. Izveidojiet atsevišķu izlases kanālu sarakstu
katram ģimenes loceklim.
――Ērti konfigurējiet iestatījumus, izmantojot tālvadības pogas, kas tiek parādītas ekrāna apakšdaļā.
Pašreizējā kanāla pievienošana izlases kanālu sarakstam
Pievienojiet šobrīd skatīto kanālu izlases kanālu sarakstam.
1
Televīzijas skatīšanās laikā nospiediet TOOLS, lai parādītu lapu Tools. No apakšizvēlnes elementiem izvēlieties
Edit Favourites.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
2
Atvērtajā uzvednes lodziņā izvēlieties izlases kanālu sarakstu, kurā saglabāt pašreizējo kanālu. Atlasiet OK.
3
Pašreizējais kanāls ir pievienots izvēlētajam izlases kanālu sarakstam. Atlasiet OK.
Vairāku kanālu pievienošana izlases kanālu sarakstam
Ja nepieciešams, varat pievienot izlases kanālu sarakstam vairākus kanālus.
1
Ekrānā izvēlieties Category, lai mainītu ekrāna centrā esošo kanālu sarakstu uz kanālu sarakstu, kurā ir
pievienojamie kanāli. Ikreiz, kad ir izvēlēta Category, kategorijas tiek pārslēgtas šādā secībā: All, Analogue,
Recently Viewed un Most Viewed.
――Kategorijas Recently Viewed un Most Viewed ir aktivizētas tikai tad, ja tajās ir saglabāti kanāli.
2
Izvēlieties vajadzīgos kanālus no kanālu saraksta ekrāna centrā.
3
Ekrānā izvēlieties Change Fav., lai mainītu izlases kanālu sarakstu labajā pusē uz citu vēlamo izlases kanālu
sarakstu.
4
Ekrānā izvēlieties Add. Izvēlētie kanāli izveidos izlases kanālu sarakstu.
65
Izlases kanālu sarakstā saglabāto kanālu apskate
Kanālu dzēšana no izlases kanālu saraksta
――Izlases kanālu saraksti tiek parādīti tikai tad, ja tie ir iepriekš izveidoti.
Ja nepieciešams, varat izdzēst kanālus no izlases kanālu saraksta.
Ja pārslēdzat kanālus, izmantojot kanālu pogas, var piekļūt tikai izlases kanālu sarakstos
saglabātajiem kanāliem.
1
1
Izvēlnē Broadcasting atlasiet Channel List. Tiek parādīts kanālu saraksts.
2
Nospiežot tālvadības pults labās bultiņas ( ) pogu, tiek parādīta lapa Mode.
3
Izvēlieties izlases kanālu sarakstu no sarakstiem Favourites 1 – Favourites 5.
4
Izvēlieties kanālus no izvēlētā izlases kanālu saraksta.
――Izvēloties Channel List, kad skatāties izlases kanālu, tiks parādīts atjaunināts izlases
kanālu saraksts.
Izlases kanālu sarakstu rediģēšana
Nospiežot TOOLS, kad tiek rādīta kāda no lapām Favourites 1 - Favourites 5, tiek parādīti šādi
izvēlnes elementi.
Opcijas
nosaukums
Copy to
favourites
Darbības
Ekrānā izvēlieties Change Fav., lai mainītu izlases kanālu sarakstu labajā pusē uz citu
vēlamo izlases kanālu sarakstu.
2
Izvēlieties kanālus, ko izdzēst no izvēlētā izlases kanālu saraksta.
3
Ekrānā izvēlieties Delete. Izvēlētie kanāli tiek izdzēsti no izlases kanālu saraksta.
Izlases kanālu sarakstā saglabāto kanālu secības maiņa
Ja nepieciešams, varat mainīt izlases kanālu sarakstā saglabāto kanālu secību.
1
Ekrānā izvēlieties Change Fav., lai mainītu izlases kanālu sarakstu labajā pusē uz citu
vēlamo izlases kanālu sarakstu.
2
Izlases kanālu sarakstā izvēlieties kanālus, kurus pārkārtot.
3
Ekrānā izvēlieties Change order un pēc tam mainiet izvēlēto kanālu secību. Lai lietotu
jauno kanālu secību, nospiediet pogu E.
Kopējiet kanālus no izlases kanālu saraksta uz citu izlases kanālu
sarakstu.
――Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja ir izvēlēti izlases kanālu saraksta
kanāli.
Rename
Favourites
Mainiet izlases kanālu saraksta nosaukumu.
――Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja ir izvēlēti izlases kanālu saraksta
kanāli.
Aerial
Izvēlieties signālu Terrestrial vai Cable.
Edit Channel
Pārvaldiet saglabātos kanālus.
Information
Skatiet informāciju par pašreizējo apraides programmu ēterā.
66
Kanālu kopēšana no viena izlases kanālu saraksta uz citu
Ja nepieciešams, varat kopēt kanālus no viena izlases kanālu saraksta uz citu izlases kanālu sarakstu.
1
Ekrānā izvēlieties Change Fav., lai mainītu izlases kanālu sarakstu labajā pusē uz citu vēlamo izlases kanālu sarakstu.
2
Izlases kanālu saraksta labajā pusē izvēlieties kanālus, ko kopēt.
3
Nospiediet ekrānā TOOLS. Tiek parādīti apakšizvēlnes elementi.
4
No apakšizvēlnes elementiem izvēlieties Copy to favourites. Tiek atvērts uzvednes lodziņš.
5
Izmantojot uzvednes lodziņu, izvēlieties izlases kanālu sarakstus, uz kuriem kopēt kanālus. Kanāli tiek saglabāti izvēlētajos izlases kanālu sarakstos.
――Lai izmantotu funkciju Copy to favourites, pārliecinieties, vai kanāli ir saglabāti izlases kanālu sarakstā.
Izlases kanālu saraksta pārdēvēšana
Ja nepieciešams, varat mainīt izlases kanālu saraksta nosaukumu.
1
Ekrānā izvēlieties Change Fav., lai mainītu izlases kanālu sarakstu labajā pusē uz citu vēlamo izlases kanālu sarakstu.
2
Nospiediet ekrānā TOOLS. Tiek parādīti apakšizvēlnes elementi.
3
No apakšizvēlnes elementiem izvēlieties Rename Favourites. Tiek atvērts uzvednes lodziņš.
4
Mainiet izlases kanālu saraksta nosaukumu, izmantojot uzvednes lodziņu. Izlases kanālu saraksta nosaukumā var būt līdz 20 rakstzīmēm.
67
Channel Settings
MENU m → Broadcasting → Channel Settings → ENTER E
Channel Settings
Country (Area)
Manual Tuning
Fine Tune
Country (Area)
Izvēlieties savu valsti, lai TV var automātiski pareizi noregulēt apraides kanālus. Pareiza noregulēšana ir atkarīga no
valsts vai reģiona.
Kad tiek parādīts PIN koda ievades ekrāns, ievadiet savu četrciparu PIN kodu.
•• Digital Channel: mainiet digitālo kanālu valsti.
•• Analogue Channel: mainiet analogo kanālu valsti.
Manual Tuning
Meklē kanālu manuāli un saglabā to sadaļā TV.
Ja kanāls ir bloķēts, izmantojot funkciju Channel Lock, tiek atvērts PIN koda ievades ekrāns.
Transfer Channel List
Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no valsts un reģiona.
Delete CAM Operator Profile
Ja avota Aerial iestatījums ir Terrestrial vai Cable
•• Digital Channel Tuning: meklē digitālo kanālu.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
1
Izvēlieties New.
――Ja izvēlaties Aerial → Terrestrial: Channel, Frequency, Bandwidth
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
――Ja izvēlaties Aerial → Cable: Frequency, Modulation, Symbol Rate
2
Izvēlieties Search. Kad meklēšana ir pabeigta, kanāls tiek atjaunināts kanālu sarakstā.
•• Analogue Channel Tuning: meklē analogo kanālu.
1
Izvēlieties New.
2
Iestatiet Programme, Colour System, Sound System, Channel un Search.
――Channel
C (antenas kanālu režīms)/S (kabeļa kanālu režīms): šie divi režīmi ļauj izvēlēties kanālu, ievadot katrai
antenas apraides stacijai vai kabeļtelevīzijas kanālam piešķirto numuru.
3
Izvēlieties Store. Kad meklēšana ir pabeigta, kanāls tiek atjaunināts kanālu sarakstā.
68
Fine Tune
(tikai analogajiem kanāliem)
Ja uztveršana ir laba, jums nav jāveic kanāla regulēšana, jo tas tiek automātiski paveikts meklēšanas un
saglabāšanas laikā. Ja signāls ir vājš vai izkropļots, regulējiet kanālu manuāli. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, līdz attēls
ir skaidrs.
――Iestatījumi tiek lietoti kanālam, kuru skatāties šobrīd.
――Noregulētie kanāli, kas ir saglabāti atmiņā, ir atzīmēti ar zvaigznīti (*) kanāla numura labajā pusē kanālu joslā.
――Lai atiestatītu regulēšanu, izvēlieties Reset.
Transfer Channel List
Importē vai eksportē kanālu karti. Kad tiek atvērts PIN koda ievades ekrāns, ievadiet PIN kodu.
Lai izmantotu šo funkciju, pievienojiet USB krātuves ierīci.
•• Import from USB: importējiet kanālu sarakstu no USB ierīces.
•• Export to USB: eksportējiet kanālu sarakstu USB ierīcē. Šī funkcija ir pieejama tad, ja ir pievienota USB ierīce.
Delete CAM Operator Profile
Izvēlieties CAM operatoru, ko izdzēst.
――Pieejamība ir atkarīga no modeļa un reģiona.
69
Subtitle
Konfigurē subtitru opcijas.
Subtitle
MENU m → Broadcasting → Subtitle → ENTER E
Rāda subtitrus.
Broadcasting
•• Off / On
――Opcijas Subtitle Mode un Subtitle Language ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Subtitle iestatījums ir On.
Subtitle
· Subtitle Mode
Off
Normal
· Subtitle Language
---
Subtitle Mode
Iestatiet subtitru režīmu.
•• Normal / Hearing Impaired
Primary Subtitle
Subtitle Language
Secondary Subtitle
Iestatiet subtitru valodu.
•• Preferred
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Primary Subtitle
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
Iestatiet primāro subtitru valodu.
Secondary Subtitle
Iestatiet sekundāro subtitru valodu.
70
Audio Options
Audio Language
(digitālajai apraidei)
MENU m → Broadcasting → Audio Options → ENTER E
Mainiet audio valodu noklusējuma vērtību.
•• Primary Audio: iestatiet primāro audio valodu.
•• Secondary Audio: iestatiet sekundāro audio valodu.
――Pieejamā valoda var atšķirties atkarībā no apraides.
Audio Options
Audio Language
Audio Format
Audio Description
English
Stereo
Off
Audio Format
(digitālajai apraidei)
Mainiet vēlamā audio formātu. Atbalstītais audio formāts var atšķirties atkarībā no apraides programmas.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Audio Description
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
(Nav pieejams visos reģionos; paredzēts digitālajai apraidei)
Šī funkcija apstrādā AD (Audio Description) audio plūsmu, ko apraides nodrošinātājs nosūta kopā ar galveno audio
plūsmu.
•• Audio Description: ieslēdziet vai izslēdziet audio apraksta funkciju.
•• Volume: pielāgojiet audio apraksta skaļuma līmeni.
71
Programme Rating Lock
Kad funkcija Programme Rating Lock ir ieslēgta, tā var automātiski bloķēt programmas, kuras uzskatāt par
nepiemērotām jūsu bērniem. Lai iestatītu vai mainītu funkcijas Programme Rating Lock ierobežojumus, ievadiet
PIN (personīgas identifikācijas numurs) kodu.
MENU m → Broadcasting → Programme Rating Lock → ENTER E
•• Allow All / 3~18
――Šī opcija ir pieejama tad, ja ievades avots ir TV.
Broadcasting
――Jauna izstrādājuma noklusējuma PIN kods ir "0-0-0-0".
Programme Rating Lock
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
72
Digital Text
Digital Text
MENU m → Broadcasting → Digital Text → ENTER E
•• Disable / Enable
Broadcasting
Digital Text
Aktivizējiet vai deaktivizējiet funkciju MHEG.
――Funkcija MHEG ir aktivizēta tikai valstīs, kur tā tiek atbalstīta.
Enable
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
73
Teletext Language
Teletext Language
MENU m → Broadcasting → Teletext Language → ENTER E
Primary Teletext
Broadcasting
Teletext Language
Izmantojiet šo funkciju, lai iestatītu teleteksta valodu.
――Pieejamība ir atkarīga no modeļa un reģiona.
---
Iestatiet primāro teleteksta valodu.
Secondary Teletext
Iestatiet sekundāro teleteksta valodu.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
74
Common Interface
CI Menu
Ļauj lietotājam izvēlēties opcijas CAM nodrošinātajā izvēlnē. Izvēlieties CI Menu, izmantojot datora kartes izvēlni.
MENU m → Broadcasting → Common Interface → ENTER E
Broadcasting
Common Interface
CAM video transcoding
Varat konfigurēt šo iestatījumu, lai automātiski pārkodētu video kodeku no CAM. Ja nevēlaties izmantot šo funkciju,
izslēdziet to.
Application Info
Skatiet informāciju par CI slotā ievietoto CAM moduli un CAM slotā ievietoto "CI vai CI+" karti. CAM varat ievietot
jebkurā laikā neatkarīgi no tā, vai televizors ir ieslēgts vai izslēgts.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
1
Iegādājieties CI CAM moduli pie tuvākā izplatītāja vai pa tālruni.
2
Stingri ievietojiet "CI vai CI+" karti CAM modulī bultiņas norādītajā virzienā.
3
Ievietojiet CAM moduli ar "CI vai CI+" karti kopējā interfeisa slotā bultiņas norādītajā virzienā, lai tas atrastos
paralēli slotam.
4
Pārbaudiet, vai kodētā signāla kanālā ir redzams attēls.
75
Channel Lock
Lai neļautu bērniem piekļūt kaitējošam saturam, bloķējiet kanālus.
MENU m → Broadcasting → Channel Lock → ENTER E
――Jauna izstrādājuma noklusējuma PIN kods ir "0-0-0-0".
Broadcasting
•• On / Off
――Šī opcija ir pieejama tad, ja ievades avots ir TV.
――Pieejamība ir atkarīga no modeļa un reģiona.
Channel Lock
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Šī opcija ir pieejama tikai režīmā TV.
76
9. nodaļa
Network
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
Varat pārbaudīt pašreizējo tīkla un interneta statusu.
Izveidojiet savienojumu ar bezvadu tīklu un lietojiet izstrādājumu kā televizoru un reklāmas
stendu, izmantojot programmu MagicInfo Express savā datorā.
77
Tīkla iestatījums (bezvadu)
Savienojuma izveide ar bezvadu tīklu
Automātiska tīkla iestatīšana (bezvadu)
Lielākajai daļai bezvadu tīklu ir papildu drošības sistēma, kas pieprasa, lai ierīces, kas piekļūst
tīklam, pārraida šifrētu drošības kodu, ko sauc par piekļuves kodu vai Security Key. Security Key
pamatā ir piekļuves frāze, parasti vārds vai noteikta garuma burtu un ciparu kombinācija, kas
ir jāievada, kad iestatāt sava bezvadu tīkla drošību. Ja izmantosit šo metodi tīkla savienojuma
iestatīšanā un jūsu bezvadu tīklam būs Security Key, automātiskās vai manuālās iestatīšanas
laikā būs jāievada piekļuves frāze.
Automātiskā iestatīšana
1
Dodieties uz MENU m → Network → Network Settings.
2
Funkcija Network meklēs pieejamos bezvadu tīklus. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek
parādīts pieejamo tīklu saraksts.
Uzņēmums Samsung iesaka izmantot protokolu IEEE 802.11n. Ja demonstrēsit video, izmantojot
tīkla savienojumu, video, iespējams, netiks demonstrēts vienmērīgi.
――Bezvadu IP koplietotājam izvēlieties kanālu, kurš šobrīd netiek lietots. Ja bezvadu IP
3
pogu E.
koplietotājam iestatīto kanālu šobrīd lieto cita tuvumā esoša ierīce, tas var radīt traucējumus
un sakaru kļūmi.
――Ja vēlamais bezvadu maršrutētājs netiek parādīts, izvēlieties Refresh, lai meklētu vēlreiz.
――Ja pēc atkārtotas meklēšanas maršrutētājs nav atrasts, izvēlieties pogu Stop.
――Šis izstrādājums atbalsta tikai šādus bezvadu tīkla drošības protokolus.
Ja izvēlēsities režīmu Pure High-throughput (Greenfield) 802.11 un jūsu piekļuves punktā vai
bezvadu maršrutētājā kā šifrēšanas tips būs iestatīts WEP, TKIP vai TKIP AES (WPS2Mixed),
Samsung izstrādājums neatbalstīs savienojuma izveidi saskaņā ar jaunajām Wi-Fi
sertifikācijas specifikācijām.
――Ja jūsu bezvadu maršrutētājs atbalsta WPS (Wi-Fi aizsargātā iestatīšana), varat veidot
savienojumu ar tīklu, izmantojot PBC (konfigurēšana ar pogu) vai PIN (personīgās
identifikācijas numurs) kodu. WPS jebkurā režīmā automātiski konfigurēs SSID un WPA
atslēgu.
Tīklu sarakstā nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai izvēlētos tīklu, un pēc tam divreiz nospiediet
Tiks parādīta poga Add Network.
4
Ja tiek parādīts ekrāns Enter security key., pārejiet pie 5. darbības. Ja esat izvēlējies
bezvadu maršrutētāju bez drošības iestatījumiem, pārejiet pie 7. darbības.
5
Ja maršrutētājam ir drošības iestatījumi, ievadiet Enter security key. (drošības atslēga vai
PIN kods).
――Savienojuma metodes: Bezvadu tīkla savienojumu var iestatīt trīs veidos.
Automātiskā iestatīšana (izmantojot funkciju Automātiska tīkla meklēšana), manuālā
iestatīšana, WPS(PBC)
78
6
Kad tas ir izdarīts, izmantojiet bulttaustiņu pa labi, lai pārvietotu kursoru uz Done, un
Manuālā iestatīšana
pēc tam nospiediet E. Tiek atvērts tīkla savienojuma ekrāns un sākta tīkla savienojuma
1
Dodieties uz MENU m → Network → Network Settings.
2
Funkcija Network meklēs pieejamos bezvadu tīklus. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek
pārbaude.
――Savienojums ar maršrutētāju ir izveidots, taču nevar piekļūt internetam.
7
parādīts pieejamo tīklu saraksts.
Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Your wireless network is set up and
ready to use..
3
Tīklu sarakstā nospiediet pogu u vai d, lai izvēlētos tīklu, un pēc tam divreiz nospiediet
pogu E.
Manuāla tīkla iestatīšana (bezvadu)
――Ja vēlamais bezvadu maršrutētājs netiek parādīts, izvēlieties Refresh, lai meklētu vēlreiz.
Birojos var izmantot statiskās IP adreses.
――Ja pēc atkārtotas meklēšanas maršrutētājs nav atrasts, izvēlieties pogu Stop.
Tādā gadījumā vaicājiet tīkla administratoram IP adresi, apakštīkla masku, vārteju un DNS
servera adresi. Ievadiet šīs vērtības manuāli.
Tiks parādīta poga Add Network.
4
bezvadu maršrutētāju bez drošības iestatījumiem, pārejiet pie 7. darbības.
Tīkla savienojuma vērtību iegūšana
Lai apskatītu tīkla savienojuma vērtības, vairākumā Windows datoru rīkojieties šādi.
1
Ar peles labo taustiņu noklikšķiniet uz tīkla ikonas ekrāna apakšējā labajā stūrī.
2
Uznirstošajā izvēlnē noklikšķiniet uz Statuss.
3
Atvērtajā dialoglodziņā noklikšķiniet uz cilnes Support.
4
Cilnē Support noklikšķiniet uz pogas Details. Tiks parādītas tīkla savienojuma vērtības.
Ja tiek parādīts ekrāns Enter security key., pārejiet pie 5. darbības. Ja esat izvēlējies
5
Ja maršrutētājam ir drošības iestatījumi, ievadiet Enter security key. (drošības atslēga vai
PIN kods).
6
Kad tas ir izdarīts, izmantojiet bulttaustiņu pa labi, lai pārvietotu kursoru uz Done, un
pēc tam nospiediet E. Tiek atvērts tīkla savienojuma ekrāns un sākta tīkla savienojuma
pārbaude.
7
Kamēr tiek veikts mēģinājums izveidot tīkla savienojumus, izvēlieties Stop. Tādējādi
savienojums tiks pārtraukts.
8
Tīkla savienojuma ekrānā izvēlieties IP Settings. Tiek parādīts ekrāns IP Settings.
9
Izvēlieties augšdaļā esošo lauku, nospiediet E un pēc tam iestatiet opciju IP settings uz
Enter manually. Atkārtojiet ievades procesu katram IP Address laukam.
79
10 Kad tas ir izdarīts, lapas apakšdaļā izvēlieties OK un pēc tam nospiediet E. Tiks atvērts
tīkla testa ekrāns un sākta tīkla savienojuma pārbaude.
11
Kad savienojums ir verificēts, tiek parādīts paziņojums Your wireless network is set up and
ready to use..
WPS(PBC)
Iestatīšana, izmantojot WPS(PBC)
Ja maršrutētājam ir poga WPS(PBC), veiciet tālāk norādītās darbības.
1
Dodieties uz MENU m → Network → Network Settings.
2
Izvēlieties WPS(PBC), nospiediet E un pēc tam atkārtoti nospiediet E.
3
Divu minūšu laikā nospiediet maršrutētāja pogu WPS(PBC). Izstrādājums automātiski iegūs
visas nepieciešamās tīkla iestatījumu vērtības un veidos savienojumu ar tīklu.
4
Tiks atvērts tīkla savienojuma ekrāns, un tīkla iestatīšana būs pabeigta.
80
Wi-Fi Direct
Soft AP (Wi-Fi Hotspot)
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
――Lai lietotu šo funkciju, mobilajai ierīcei ir jāatbalsta Wi-Fi Direct.
MENU m → Network → Soft AP (Wi-Fi Hotspot) → ENTER E
Iestatiet, lai izstrādājumu savienotu ar bezvadu mobilajām ierīcēm. Izmantojot šo funkciju,
varat izstrādājumam pievienot bezvadu mobilās ierīces, neizmantojot maršrutētāju.
Lai mobilo ierīci savienotu ar izstrādājumu, izmantojot Wi-Fi
Direct, rīkojieties šādi:
1
Dodieties uz ekrānu Wi-Fi Direct. Izstrādājums sāk meklēt ierīces.
2
Ieslēdziet ierīcē funkciju Wi-Fi Direct. Izvēlieties vajadzīgo Wi-Fi ierīci.
•• PBC (konfigurēšana ar pogu): Wi-Fi ierīcē 2 minūšu laikā nospiediet pogu WPS(PBC).
Izstrādājums automātiski iegūs visas nepieciešamās tīkla iestatījumu vērtības un veidos
savienojumu ar tīklu.
•• PIN: savā ierīcē ievadiet parādīto PIN.
Izmantojot šo funkciju, varat savienot izstrādājumu ar savām mobilajām ierīcēm, ja mobilās
ierīces neatbalsta Wi-Fi Direct.
Iestatiet opcijas Wi-Fi ierīces savienojumam.
•• Soft AP (Wi-Fi Hotspot)
Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu Soft AP (Wi-Fi Hotspot). Ja Soft AP (Wi-Fi Hotspot)
iestatījums ir On, jūsu mobilās ierīces var atrast izstrādājuma nosaukumu Wi-Fi
savienojumu sarakstā.
•• Connection Information
tiek parādīta drošības atslēga.
•• Reset password
Ieslēdzot displeju, tiek izveidota jauna drošības atslēga un tiek pārtraukti visi esošie Soft
AP (Wi-Fi Hotspot) savienojumi.
–– Off / On
•• Advanced Settings
Mainiet detalizētos Wi-Fi iestatījumus.
–– Channel (Auto / CH.1 ~ CH.11)
Mainiet Wi-Fi kanāla iestatījumus.
–– Signal Level (Level 1 ~ Level 5)
Mainiet Wi-Fi signāla līmeņa iestatījumus.
81
AllShare Settings
MENU m → Network → AllShare Settings → ENTER E
Dalieties pieredzētajā, savienojot dažādas ierīces. Iestatiet opciju Content Sharing.
Content Sharing
Atļaujiet citām sava tīkla ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem un planšetdatoriem, kopīgot saturu
ar jūsu izstrādājumu.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Izvēlieties vai ievadiet ierīces nosaukumu.
Šis nosaukums var tikt parādīts tīklā esošajās tīkla tālvadības pultīs.
•• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input
82
10. nodaļa
Applications
Source List
MENU m → Applications → Source List → ENTER E
Opcija Source ļauj atlasīt dažādus avotus un mainīt avotu ierīču nosaukumus.
Varat attēlot izstrādājumam pievienotas avota ierīces ekrānu. Lai attēlotu atlasītā avota ekrānu, atlasiet avotu no
Avotu saraksta.
――Ievades avotu var mainīt arī, izmantojot tālvadības pults pogu SOURCE.
――Ja avota ierīcei, uz kuru vēlaties pārslēgties, ir atlasīts nepareizs avots, ekrāns var netikt attēlots pareizi.
Applications
――Lai skatītu detalizētu informāciju par pievienotajām avota ierīcēm, nospiediet pogu TOOLS lapā Source .
Source List
Edit Name
MagicInfo
MENU m → Applications → Source List → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Pielāgojiet pievienotās ierīces nosaukumu.
――Sarakstā var būt ietvertas tālāk norādītās avota ierīces. Source ierīces atšķiras atkarībā no izvēlētā avota.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices /
TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
Information
MENU m → Applications → Source List → TOOLS → Information → ENTER E
Varat apskatīt detalizētu informāciju par izvēlēto ārējo ierīci.
83
MagicInfo
MENU m → Applications → MagicInfo → ENTER E
Applications
MagicInfo ir uzņēmējdarbības risinājums, kas ļauj izmantot ierīci kā reklāmas rādītāju (reklāmas līdzekli).
Izmantojiet šo risinājumu, lai rādītu attēlus un video failus, kas saglabāti iekšējā atmiņā vai pievienotā USB krātuves
ierīcē. Ar MagicInfo Express izveidotos kanālu atskaņošanas plānus varat atskaņot arī savā datorā.
Iekšējā atmiņā vai USB ierīcē saglabāta satura atskaņošana
Atskaņojiet saturu, kas saglabāts iekšējā atmiņā vai pievienotā USB krātuves ierīcē.
Source List
Datorā vai mobilajā ierīcē saglabāta satura atskaņošana
MagicInfo
Nosūtiet saturu uz izstrādājumu atskaņošanai, izmantojot MagicInfo Express vai mobilo lietotni. Ja iekšējā
atmiņā nepietiek vietas, pievienojiet USB ierīci un dodieties uz Options → Settings → Default Storage, kas atrodas
pārlūkprogrammas MagicInfo augšējā labajā pusē. Mainiet opciju uz USB.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
84
Device : All
Content : All
Sort by : File name
Options
Pieejamās funkcijas lapā MagicInfo.
MagicInfo saraksta lapa nodrošina tālāk norādītās funkcijas.
Schedule
•• Device
–– Izvēlieties Internal vai USB, lai meklētu vēlamo ierīču sarakstu.
All / Internal / USB
•• Content
–– Kā kritēriju izvēlieties satura veidu, lai meklētu vēlamo ierīču sarakstu.
All / My Templates / Video / Image
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Lai ātrāk piekļūtu lietojumprogrammai, nospiediet tālvadības pults pogu HOME vai
MagicInfo Player I.
•• Sort by
Norādiet satura kārtošanas kritēriju.
–– File name / Recently played
•• Options
Options izvēlnes elementi MagicInfo ekrānā
Opcijas nosaukums
Darbības
Play Selected
Izvēlieties un atskaņojiet vēlamo saturu.
Send
Kopējiet saturu uz citu krātuves ierīci.
Delete
Izdzēsiet vēlamo saturu.
Settings
Konfigurējiet detalizētus satura rekvizītus.
――Informāciju par funkciju Settings skatiet nākamajā lapā.
85
Settings
Default Storage
Izvēlieties krātuves vietu, kurā lejupielādēt plānotos kanālus no tīkla.
Settings
•• Internal / USB
Select the storage location that you want to download scheduled channels
from the network to.
Default Storage
Repeat Mode
Repeat Mode
Iestatiet atkārtošanas režīmu, ja nepieciešams.
Internal
One
Close
•• One / All
Picture Size
Display Duration
Safely Remove USB Device
Reset Settings
Picture Size
Funkcijai Picture Size izvēlieties iestatījumu Fit to Screen vai Original Size.
•• Fit to Screen / Original Size
――Šī opcija ir pieejama tikai saturam Video un Image.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Display Duration
Iestatiet slaidrādē katras lapas ilgumu.
――Šī opcija ir pieejama tikai saturam Template un Image.
Safely Remove USB Device
Droši atvieno USB atmiņu
Reset Settings
Atiestatiet visas sadaļā Settings esošās vērtības uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
86
11. nodaļa
System
Setup
Atkārtojiet sākotnējās uzstādīšanas darbības, ko veicāt, pirmo reizi lietojot šo produktu.
――Ievadiet četru ciparu PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir 0000.
Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju Change PIN.
MENU m → System → Setup → ENTER E
System
Setup
Menu Language
English
Multi Control
Time
Eco Solution
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
87
Menu Language
MENU m → System → Menu Language → ENTER E
Iestatiet izvēlnes valodu.
――Valodas iestatījuma maiņa attiecas tikai uz ekrāna izvēlnes displeju. Tā neattiecas uz citām
datora funkcijām.
Multi Control
MENU m → System → Multi Control → ENTER E
Opcijas Multi Control iestatījumu konfigurēšana
•• ID Setup
Piešķiriet komplektam ID numuru. (Diapazons: 0~99)
Nospiediet u vai d, lai izvēlētos skaitli, un pēc tam nospiediet E.
•• ID Input
Ievadiet ID numuru izstrādājumam, kas pievienots ievades kabelim, lai nodrošinātu
ievades signāla uztveri.
Ievadiet skaitli, kuru vēlaties izmantot, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas.
•• PC Connection
Izvēlieties metodi MDC pievienošanai, lai uztvertu MDC signālu.
–– RS232C cable
Veido savienojumu ar MDC, izmantojot RS232C kabeli.
–– Wi-Fi Network
Veido savienojumu ar MDC, izmantojot Wi-Fi.
88
Time
Varat konfigurēt Clock Set vai Sleep Timer. Varat arī iestatīt, lai izstrādājums automātiski tiktu ieslēgts vai izslēgts
noteiktā laikā, izmantojot funkciju Timer.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock
Iestatiet pašreizējo gadu, datumu un laiku.
――Nospiediet pogu INFO, ja vēlaties skatīt pašreizējo laiku.
Time
Clock
Sleep Timer
Clock Mode
Off
On Timer
Iestatiet pašreizējo laiku manuāli vai automātiski.
――Šī funkcija ir pieejama tikai tiem modeļiem, kas ir aprīkoti ar TV uztvērēju.
Off Timer
Auto: pašreizējais laiks tiek iestatīts automātiski, izmantojot digitālā kanāla laiku.
――Lai laiks tiktu iestatīts automātiski, izstrādājumam ir jāpievieno kabelis vai antena.
Holiday Management
Manual: iestatiet pašreizējo laiku manuāli.
Clock Set
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Atlasiet Clock Set. Izvēlieties Date vai Time un pēc tam nospiediet E.
Izmantojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu ciparus, vai nospiediet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus. Izmantojiet
pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai pārietu no viena ievades lauka uz nākamo. Kad tas ir izdarīts,
nospiediet E.
――Opcija ir pieejama tikai tad, ja režīma Clock Mode iestatījums ir Manual.
――Opcijas Date un Time var iestatīt, nospiežot tālvadības pults ciparu pogas.
Time Zone
Izvēlieties savu laika joslu.
•• DST / GMT
――Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja Clock Mode iestatījums ir Auto.
――Šī funkcija ir pieejama tikai tiem modeļiem, kas ir aprīkoti ar TV uztvērēju.
89
Sleep Timer
Time
Automātiski izslēdz izstrādājumu, kad ir pagājis iepriekš iestatīts laika periods.
Clock
Sleep Timer
Off
On Timer
Off Timer
Holiday Management
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Izmantojiet augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai izvēlētos laika periodu, un pēc tam nospiediet E. Lai
atceltu Sleep Timer, izvēlieties Off.
On Timer
Iestatiet funkciju On Timer, lai izstrādājums automātiski ieslēgtos jūsu izvēlētajā laikā un dienā.
Ierīce tiek ieslēgta kopā ar norādīto skaļuma līmeni vai ievades avotu.
On Timer: iestatiet taimeri, izvēloties kādu no septiņām opcijām. Vispirms iestatiet pašreizējo laiku.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
――Lai lietotu funkciju On Timer, vispirms ir jāiestata pulkstenis.
•• Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual. Ja izvēlaties Manual, varat
izvēlēties dienas, kad funkcijai On Timer ir jāieslēdz izstrādājums.
――Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
•• Time: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai
ievadītu ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.
•• Volume: iestatiet vajadzīgo skaļuma līmeni. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu
skaļuma līmeni.
•• Source: izvēlieties ievades avotu.
•• Aerial (ja Source iestatījums ir TV): Atlasiet ATV vai DTV.
•• Channel (ja opcijas Avots iestatījums ir TV): izvēlieties vajadzīgo kanālu.
•• Music/Photo (ja Source iestatījums ir USB): Atlasiet USB ierīcē mapi ar mūzikas vai fotoattēlu failiem, kas
jāatskaņo, automātiski ieslēdzot izstrādājumu.
――Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir pievienota USB ierīce.
90
Off Timer
Time
iestatiet izslēgšanas taimeri (Off Timer), izvēloties kādu no septiņām opcijām. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
――Lai lietotu funkciju Off Timer, vispirms ir jāiestata pulkstenis.
Clock
Sleep Timer
Off
On Timer
Off Timer
Holiday Management
•• Setup: izvēlieties Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun vai Manual. Ja izvēlaties Manual, varat
izvēlēties dienas, kad funkcijai Off Timer ir jāizslēdz izstrādājums.
――Atzīme norāda, kuras dienas ir atlasītas.
•• Time: iestatiet stundu un minūti. Izmantojiet ciparu taustiņus vai augšup un lejup vērstos bulttaustiņus, lai
ievadītu ciparus. Izmantojiet pa kreisi un pa labi vērstos bulttaustiņus, lai mainītu ievades laukus.
Holiday Management
Laika periodā, kas atzīmēts kā brīvdienas, funkcija Timer tiks atspējota.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Add: norādiet periodu, kuru vēlaties pievienot kā brīvdienas.
Izmantojot pogas u/d, izvēlieties brīvdienu sākuma un beigu datumus un noklikšķiniet uz pogas Save.
Šis periods tiks pievienots brīvdienu sarakstam.
–– Start: iestatiet brīvdienu sākuma datumu.
–– End: iestatiet brīvdienu beigu datumu.
–– Delete: izdzēsiet visus vienumus no brīvdienu saraksta.
•• Apply: iestatiet funkciju On Timer un Off Timer, lai tā netiktu aktivizēta svētku dienās.
–– Nospiediet E, lai izvēlētos funkcijas On Timer un Off Timer iestatījumus, kurus nevēlaties aktivizēt.
–– Izvēlētās funkcijas On Timer un Off Timer netiks aktivizētas.
91
Eco Solution
Energy Saving
Samaziniet enerģijas patēriņu, pielāgojot ekrāna spilgtumu.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
On
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Lai taupītu enerģiju, attēla iestatījumi automātiski tiks pielāgoti telpas apgaismojumam.
•• Off / On
――Pielāgojot opcijas Backlight iestatījumu sadaļā Picture, ja ir ieslēgta opcija Eco Sensor, tiks atspējota opcija Off.
――Ja ekrāna kontrasts nav pietiekams, iestatiet Eco Sensor stāvoklī Off.
Ja Eco Sensor ir iestatīts stāvoklī Off, tas var neatbilst enerģijas standartiem.
Min. Backlight
Ja opcijas Eco Sensor iestatījums ir On, varat manuāli pielāgot minimālo ekrāna spilgtumu. Min. Backlight ir
tumšākais aizmugurgaismojuma režīms. Opcijas Min. Backlight iestatījumam ir jābūt zemākam par opcijas
Backlight iestatījumu.
――Ja opcijas Eco Sensor iestatījums ir On, displeja spilgtums var mainīties (kļūt nedaudz tumšāks vai gaišāks)
atkarībā no apkārtējās gaismas intensitātes.
No Signal Power Off
Taupiet enerģiju, izslēdzot ierīci, kad netiek saņemts neviens signāls.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Šī funkcija ir atspējota, ja pievienotais dators ir enerģijas taupīšanas režīmā.
――Norādītajā laikā izstrādājums automātiski izslēgsies. Laiku var mainīt pēc vajadzības.
Auto Power Off
Lai novērstu pārkaršanu, izstrādājums automātiski izslēdzas, ja 4 stundu laikā netiek nospiesta neviena tālvadības
pults poga vai poga uz izstrādājuma priekšējā paneļa.
•• Off / On
92
Auto Protection Time
Ja ekrānā noteiktu laiku (ko jūs definējat) tiek rādīts nekustīgs attēls, izstrādājums aktivizē ekrānsaudzētāju, lai
novērstu māņattēlu iededzināšanu ekrānā.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
MENU m → System → Auto Protection Time → ENTER E
System
Auto Protection Time
Off
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
93
Screen Burn Protection
Lai samazinātu ekrāna iededzināšanas iespēju, šai ierīcei ir uzstādīta ekrāna iededzināšanas novēršanas tehnoloģija
Pixel Shift.
Izmantojot tehnoloģiju Pixel Shift, attēls tiek lēni pārvietots ekrānā.
MENU m → System → Screen Burn Protection → ENTER E
Funkcijas Pixel Shift Time iestatījums ļauj ieprogrammēt laiku minūtēs starp attēla kustībām.
Pixel Shift
Screen Burn Protection
Samaziniet pēcattēla efektu, precīzi pārvietojot pikseļus horizontāli vai vertikāli.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
•• Pixel Shift (Off / On)
――Opcijas Horizontal, Vertical un Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Pixel Shift iestatījums ir On.
Immediate display
Off
•• Horizontal: iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti horizontāli.
Side Grey
Off
•• Vertical: iestata, cik pikseļi ekrānā tiek pārvietoti vertikāli.
•• Time: iestatiet laika intervālu, kādā attiecīgi veikt horizontālo vai vertikālo kustību.
Pieejamie opcijas Pixel Shift iestatījumi un optimālie iestatījumi
Pieejamie iestatījumi
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Optimālie iestatījumi
Horizontal (pikseļi)
0~4
4
Vertical (pikseļi)
0~4
4
Time (minūtes)
1 min ~ 4 min
4 min
――Pixel Shift vērtība var atšķirties atkarībā no izstrādājuma izmēra (collās) un režīma.
――Ja ilgāku laika periodu tiek rādīts nekustīgs attēla vai 4:3 formātā attēls, tas var radīt pēcattēla efektu. Tas nav
izstrādājuma defekts.
――Ja opcijas Picture Size iestatījums ir Screen Fit, režīms Pixel Shift tiek atspējots.
94
Timer
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Varat iestatīt opcijas Screen Burn Protection taimeri.
Pēc norādītā laika perioda funkcija Screen Burn Protection tiek automātiski apturēta.
Timer
•• Off
••
Repeat: parādiet pēcattēla novēršanas modeli, kas ir iestatīts izvēlnē Mode noteiktos laika intervālos (Period).
•• Interval: parādiet pēcattēla novēršanas modeli, kas ir iestatīts izvēlnē Mode noteiktos laika intervālos (no
Start Time līdz End Time).
――Opcija ir iespējota tikai tad, ja ir konfigurēta opcija Clock Set.
――Opcijas Mode, Period, Time, Start Time un End Time ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Timer iestatījums ir
Repeat vai Interval.
•• Mode: izvēlieties parādāmo ekrāna aizsardzības modeli.
–– Pixel: pikseļi ekrānā nepārtraukti mainās uz melniem pikseļiem.
–– Rolling bar: vertikāla josla pārvietojas no kreisās puses uz labo.
–– Fading screen: viss ekrāns kļūst gaišāks, pēc tam tumšāks.
――Rolling bar un Fading screen modeļi tiek parādīti tikai vienreiz neatkarīgi no norādītā atkārtošanas perioda
vai laika.
•• Period: norādiet laika intervālu, kādā aktivizēt funkciju Screen Burn Protection.
–– 1 hour ~ 10 hour
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Repeat.
•• Time: norādiet laika periodu, kura laikā funkcija Screen Burn Protection būs ieslēgta.
–– 10 Sec ~ 50 Sec
――Opcija ir iespējota, ja opcijas Timer iestatījums ir Repeat, un opcijas Mode iestatījums ir Pixel.
•• Start Time: iestatiet sākuma laiku, kad aktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
•• End Time: iestatiet beigu laiku, kad deaktivizēt ekrāna aizsardzības funkciju.
――Opcija ir iespējota, ja Timer iestatījums ir Interval.
95
Immediate display
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Izvēlieties ekrānsaudzētāju, ko rādīt tūlīt.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Side Grey
Ja iestatītā ekrāna izmēru attiecība ir 4:3, pielāgojiet balto sānu malu spilgtumu, lai aizsargātu ekrānu.
•• Off / Light / Dark
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
96
Ticker
MENU m → System → Ticker → ENTER E
–– Funkcija Ticker ir pieejama tikai tad, ja Menu Language iestatījums ir English.
Ievadiet tekstu, kamēr tiek rādīts videoklips vai attēls, un parādiet tekstu ekrānā.
•• Off / On
――Opcijas Message, Time, Position, Motion un Font Style ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Ticker iestatījums ir
On.
•• Message: ievadiet ekrānā parādāmo ziņojumu.
•• Time: iestatiet opcijas Start Time un End Time, lai parādītu Message.
•• Position: izvēlieties orientāciju Horizontal vai Vertical, lai parādītu Message.
–– Horizontal (Left / Centre / Right)
–– Vertical (Up / Middle / Bottom)
•• Motion: iestatiet opcijas Direction un Speed, lai parādītu Message.
–– Motion (Off / On)
–– Direction (Left / Right / Up / Down)
–– Speed (Slow / Normal / Fast)
――Opcijas Direction un Speed ir iespējotas tikai tad, ja opcijas Motion iestatījums ir On.
•• Font Style: norādiet ziņas opcijas Size un Font colour.
–– Size / Font colour / Background colour / Font opacity / Background opacity / Reset
97
Source AutoSwitch Settings
Ieslēdzot displeju, ja opcijas Source AutoSwitch iestatījums ir On un iepriekš izvēlētais video avots nav aktīvs,
displejs automātiski veic aktīva video meklēšanu citos video ievades avotos.
MENU m → System → Source AutoSwitch Settings → ENTER E
Source AutoSwitch
Ja opcijas Source AutoSwitch iestatījums ir On, displeja video avots automātiski meklē aktīvu video.
Source AutoSwitch Settings
Ja pašreizējais video avots netiks atpazīts, tiks aktivizēta Primary Source atlase.
Source AutoSwitch
On
· Primary Source Recovery
Off
· Primary Source
All
· Secondary Source
TV
Ja primārais video avots nebūs pieejams, tiks aktivizēta Secondary Source atlase.
Ja gan primārais, gan sekundārais ievada avoti netiek atpazīti, tad displejs veiks divas aktīvā avota meklēšanas,
katrā meklēšanas reizē pārbaudot primāro un tad sekundāro avotu. Ja abas meklēšanas ir nesekmīgas, displejs
atgriezīsies pie pirmā video avota un attēlos paziņojumu, norādot, ka nav signāla.
Ja Primary Source atlases iestatījums ir All, displejs, lai noteiktu aktīvu video avotu, divas reizes secīgi meklēs video
avota ievadi, un, ja video netiks atrasts, pēc tam atgriezīsies pie pirmā video avota.
Primary Source Recovery
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
–– Opcija Source AutoSwitch Settings ir iespējota tikai tad, ja opcijas PIP iestatījums ir
Off.
Izvēlieties, vai atjaunot atlasīto primāro ievades avotu, ja primārais ievades avots ir pievienots.
――Funkcija Primary Source Recovery ir atspējota, ja opcijas Primary Source iestatījums ir All.
Primary Source
Norādiet Primary Source, lai lietotu automātisko ievades avotu.
98
Secondary Source
Norādiet Secondary Source, lai lietotu automātisko ievades avotu.
――Funkcija Secondary Source ir atspējota, ja opcijas Primary Source iestatījums ir All.
Primary Source
Secondary Source
TV
HDMI1, HDMI2
HDMI1, HDMI2
TV
――Ja elementa Primary Source Recovery iestatījums ir On, varat iestatīt elementu Primary Source un Secondary
Source, kā parādīts tabulā.
99
General
Game Mode
Ja ir izveidots savienojums ar spēļu konsoli, piemēram, PlayStation™ vai Xbox™, varat izbaudīt daudz reālistiskāku
spēli, izvēloties spēļu režīmu.
MENU m → System → General → ENTER E
•• Off / On
――Režīma Game Mode piesardzības pasākumi un ierobežojumi
General
Lai atvienotu spēļu konsoli un pievienotu citu ārējo ierīci, iestatīšanas izvēlnē iestatiet Game Mode uz Off.
――Ja režīms Game Mode ir iestatīts uz On. režīms Picture Mode ir iestatīts uz Standard un režīms Sound Mode ir
Game Mode
Off
Auto Power
Off
Safety Lock
Off
Auto Power
Button Lock
Off
Šī funkcija automātiski ieslēdz izstrādājumu, kolīdz tas tiek pievienots barošanas avotam. Nav jānospiež
ieslēgšanas/izslēgšanas poga.
USB Auto Play Lock
Off
Standby Control
On
Safety Lock
Lamp Schedule
Off
――Ievadiet četru ciparu PIN kodu. Noklusējuma PIN kods ir 0000.
iestatīts uz Movie.
•• Off / On
Ja vēlaties mainīt PIN kodu, izmantojiet funkciju Change PIN.
Drošas bloķēšanas funkcijas iestatīšana
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
•• Off / On
Funkcija Safety Lock bloķē visas izstrādājuma un tālvadības pults izvēlnes un pogas, izņemot tālvadības pults pogu
LOCK.
Lai atbloķētu izvēlnes un pogas, nospiediet pogu LOCK un pēc tam ievadiet paroli (noklusējuma parole: 0 - 0 - 0 - 0).
100
Button Lock
General
Šo izvēlni var izmantot, lai bloķētu izstrādājuma pogas.
Game Mode
Off
Auto Power
Off
Safety Lock
Off
USB Auto Play Lock
Button Lock
Off
Izvēlieties, vai automātiski atskaņot pievienotajā USB ierīcē saglabāto MagicInfo saturu.
USB Auto Play Lock
Off
•• On
Pievienotajā USB ierīcē saglabātais MagicInfo saturs netiks atskaņots automātiski.
Standby Control
On
Lamp Schedule
Off
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Ja opcijas Button Lock iestatījums ir On, izstrādājumu var vadīt, tikai izmantojot tālvadības pulti.
•• Off / On
――Ja pievienosit USB ierīci, kurā saglabāts MagicInfo saturs, piecas sekundes tiks rādīts paziņojums "USB Auto
Play Lock : On".
•• Off
Pievienotajā USB ierīcē saglabātais MagicInfo saturs tiks atskaņots automātiski.
Standby Control
Varat iestatīt ekrāna gaidstāves režīmu, kas tiks pielietots, kad tiek saņemts ievades signāls.
•• Auto
Ja neskatoties uz to, ka displejam ir pievienota avota ierīce, netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks
aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
Ja netiek pievienota neviena avota ierīce, tiek parādīts paziņojums No Signal.
•• On
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiks aktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
•• Off
Ja netiek uztverti nekādi ievades signāli, tiek parādīts paziņojums No Signal.
――Opcija Standby Control ir iespējota tikai tad, ja opcijas Source iestatījums ir HDMI1, HDMI2.
――Ja, pievienojot avota ierīci, joprojām tiek parādīts paziņojums No Signal, pārbaudiet kabeļa savienojumu.
101
Lamp Schedule
General
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Temperature Control
Iestatiet, vai jāpielāgo ekrāna spilgtums automātiski uz iestatīto vērtību iestatītajā laikā.
――Opcija ir iespējota tikai tad, ja ir konfigurēta opcija Clock Set.
Lamp Schedule
77
Aktivizējiet vai deaktivizējiet lampas grafiku.
•• Off / On
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Schedule 1, Schedule 2
Time
Norādītajā laikā paneļa spilgtums tiks mainīts uz spilgtumu, kas ir iestatīts izvēlnē Lamp.
Lamp
Pielāgojiet paneļa spilgtumu. Jo tuvāk vērtībai 100, jo spilgtāks ir panelis.
•• 0 ~ 100
102
OSD Display
Parāda vai paslēpj izvēlnes elementu ekrānā.
Source OSD
Izvēlieties, vai parādīt avota OSD, kad tiek mainīts ievades avots.
•• Off / On
No Signal OSD
Izvēlieties, vai parādīt "nav signāla" parādīšanu ekrānā, kad nav noteikts neviens signāls.
•• Off / On
MDC OSD
Izvēlieties, vai parādīt MDC parādīšanu ekrānā, kad izstrādājums tiek vadīts, izmantojot MDC.
•• Off / On
Temperature Control
Šī funkcija nosaka izstrādājuma iekšējo temperatūru. Varat norādīt pieļaujamo temperatūras diapazonu.
Pēc noklusējuma temperatūra ir iestatīta uz 77 °C.
Ieteicamā izstrādājuma darbības temperatūra ir robežās no 75 līdz 80 °C (balstoties uz pieņēmumu, ka apkārtējās vides temperatūra ir 40 °C).
――Ja pašreizējā temperatūra pārsniegs norādīto temperatūras limitu, ekrāns kļūs tumšāks. Ja temperatūra turpinās paaugstināties, izstrādājums izslēgsies,
lai aizsargātu sevi no pārkaršanas.
103
Change PIN
Tiek atvērts ekrāns Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Kad apstiprināšanas ekrāns tiek aizvērts, nospiediet pogu Close. Izstrādājums ir saglabājis jūsu jauno PIN kodu.
Izvēlieties četru ciparu PIN kodu un ievadiet to laukā Enter New PIN. Atkārtoti ievadiet šos četrus ciparus laukā
Confirm New PIN.
System
Change PIN
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
Clone Product
MENU m → System → Clone Product → ENTER E
Clone Product
Clone to USB
Clone from USB
Eksportējiet izstrādājuma iestatījumus uz USB ierīci vai ielādējiet iestatījumus, izmantojot USB ierīci.
Šī opcija ir noderīga, ja nepieciešams piešķirt vienādus iestatījumus vairākiem izstrādājumiem.
•• Clone to USB: Kopējiet izstrādājuma iestatījumus USB ierīcē.
•• Clone from USB: Piešķiriet izstrādājumam USB ierīcē saglabātos iestatījumus.
–– Kad konfigurācija ir pabeigta, izstrādājums tiek automātiski atsāknēts.
――Ja USB ierīcē ir fails, kas nav iestatījumu fails, opcija var nedarboties pareizi.
――Pirms opcijas palaišanas, pārbaudiet, vai USB ierīce darbojas pareizi.
――Opcija ir pieejama izstrādājumiem ar vienādiem Model Code un Software Version parametriem.
Dodieties uz sadaļu Support → Contact Samsung un atrodiet izstrādājuma Model Code un Software Version.
–– Redzamais attēls var būt atšķirīgs atkarībā no modeļa.
104
Reset System
MENU m → System → Reset System → ENTER E
Šī opcija sadaļā System atjauno pašreizējos pielāgotos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma
iestatījumiem.
Reset All
MENU m → System → Reset All → ENTER E
Šī opcija atjauno visus pašreizējos iestatījumus uz to rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.
DivX® Video On Demand
MENU m → System → DivX® Video On Demand → ENTER E
Parāda izstrādājumam autorizēto reģistrācijas kodu.
Ja apmeklējat DivX® tīmekļa vietni un reģistrējaties, izmantojot šo kodu, varat lejupielādēt
VOD reģistrācijas failu.
Plašāku informāciju par DivX® VOD skatiet vietnē http://vod.divx.com.
105
12. nodaļa
Support
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Software Update izvēlne ļauj jaunināt izstrādājuma programmatūru uz tās jaunāko versiju.
――Neizslēdziet izstrādājumu, kamēr nav pabeigta jaunināšana. Izstrādājums automātiski
Skatiet šo informāciju, ja izstrādājums nedarbojas pareizi vai ja vēlaties jaunināt programmatūru.
izslēgsies un ieslēgsies pēc programmatūras jaunināšanas pabeigšanas.
――Kad jaunināt programmatūru, visiem video un audio iestatījumiem tiek atjaunotas
noklusējuma vērtības. Ieteicams pierakstīt šos iestatījumus, lai pēc jaunināšanas tos varētu
viegli atjaunot.
Varat arī atrast informāciju par mūsu zvanu centriem un norādījumus par izstrādājumu un
programmatūras lejupielādi.
――Contact Samsung un uzziniet izstrādājuma Model Code un Software Version.
Update now
Atjauniniet programmatūru uz jaunāko versiju.
Use Mode
MENU m → Support → Use Mode → ENTER E
Izvēlieties nepieciešamo režīmu atbilstoši tam, kur izstrādājums tiks izmantots.
Ja izvēlēsities režīmu Demo Mode, automātiski tiks atskaņots demonstrācijas saturs un attēla
iestatījumi tiks atiestatīti piecu minūšu laikā pēc izmaiņu veikšanas.
•• Standard Use / Demo Mode
106
13. nodaļa
Fotoattēlu, videoklipu un mūzikas demonstrēšana un atskaņošana (multivides atskaņošana)
Baudiet USB lielapjoma atmiņas klases ierīcē saglabātos videoklipus, fotoattēlus, mūzikas failus.
Demonstrējiet krātuves ierīcē saglabātos fotoattēlus, videoklipus vai mūziku.
Atskaņojiet un demonstrējiet dažādu saturu, izmantojot šādas metodes:
•• Izmantojot USB ierīci: atskaņojiet un demonstrējiet multivides saturu, piemēram, videoklipus, fotoattēlus un mūziku, no USB ierīces.
•• Pievienojot krātuves ierīci: atskaņojiet un demonstrējiet krātuves ierīcē, piemēram, viedtālrunī, kamerā, datorā vai mākoņpakalpojumā, saglabāto
multivides saturu.
Izlasiet šo informāciju, pirms lietojat multivides atskaņotāju kopā ar
USB ierīci.
Uzmanību
•• Pirms USB ierīces pievienošanas izstrādājumam veiciet failu dublēšanu, lai nodrošinātu, ka dati netiek bojāti vai zaudēti.
Uzņēmums Samsung Electronics neuzņemas atbildību par datu bojājumiem vai zaudējumu.
•• Neatvienojiet USB ierīci, kamēr tā ielādē datus.
•• Ja USB ierīce ir pievienota, izmantojot USB paplašinājuma kabeli, USB ierīce var netikt atpazīta vai tajā saglabātie faili var nebūt nolasāmi.
•• Ja izstrādājums neatpazīst pievienoto USB ierīci, tajā esošie faili var būt bojāti vai arī tos nevar atskaņot.
Ja tā notiek, pievienojiet USB ierīci datoram, lai to formatētu, pēc tam pārliecinieties, vai ierīce ir pareizi pievienota.
•• USB HDD, kuru lielums pārsniedz 2 TB, netiek atbalstīti.
107
Ar multivides atskaņošanu saderīgas ierīces
•• Atsevišķas USB digitālās kameras, viedtālruņi un audio ierīces var nebūt saderīgas ar šo izstrādājumu.
•• Multivides atskaņošana ir saderīga tikai ar USB MSC ierīcēm.
•• MSC ierīce ir lielapjoma atmiņas klases ierīce, kas paredzēta tikai lielapjoma datu pārsūtīšanai.
MSC ierīces ir USB diskdziņi, zibatmiņas karšu lasītāji un USB HDD (USB centrmezgli netiek atbalstīti).
Šīs MSC ierīces ir jāpievieno tieši izstrādājuma USB portam.
•• Ja ir pievienotas vairākas attēlu pārsūtīšanas protokola (Picture Transfer Protocol — PTP) ierīces, vienlaikus darbosies tikai viena no tām.
•• Ja ir pievienotas vairākas MSC ierīces, dažas ierīces var netikt atpazītas. USB ierīces, kurām nepieciešama lielāka jauda (lielāka par 500 mA vai 5 V) var
netikt atbalstītas.
•• Ja ir pievienota vai tiek lietota USB ierīce un tiek parādīts brīdinājums par pārkaršanu, USB ierīce var netikt atpazīta vai darboties pareizi.
•• Ekrānsaudzētājs tiek aktivizēts, ja izstrādājums tiek atstāts gaidstāves režīmā uz laika periodu, kas norādīts iestatījumā Auto Protection Time.
•• Enerģijas taupīšanas režīms dažos ārējos cietajos diskos var tikt automātiski deaktivizēts pēc pievienošanas izstrādājumam.
Failu sistēma un formāti
•• Multivides atskaņošana var nedarboties pareizi, ja tiek izmantoti nelicenzēti multivides faili.
•• MTP (multivides pārsūtīšanas protokols) netiek atbalstīts.
•• Atbalstītās failu sistēmas ietver FAT16, FAT32 un NTFS (tikai lasāms).
•• Multivides atskaņošana atbalsta secīgu JPEG formātu.
Tas neatbalsta progresīvu JPEG formātu.
•• Augstākas izšķirtspējas attēlu parādīšana ekrānā aizņem ilgāku laiku.
•• Maksimālā atbalstītā JPEG izšķirtspēja ir 15 360x8640 pikseļi.
•• Ja fails ir nesaderīgs vai bojāts, tiks parādīts paziņojums Not Supported File Format..
•• Kārtojot failus mapes skata režīmā, vienā mapē var parādīt ne vairāk kā 1000 failus.
•• Ja USB ierīcē ir 8000 vai vairāk failu un mapju, daži faili vai mapes var netikt atvērti.
•• DRM MP3 failus, kas ir lejupielādēti no tīmekļa vietnēm, kas prasa par to maksu, nevar atskaņot.
――Digitālā satura tiesību pārvaldība (Digital Rights Management — DRM) attiecas uz internetā vai citā digitālajā multividē esošo datu aizsardzības
sistēmu, iespējojot drošu datu izplatīšanu un/vai atspējojot nelegālu izplatīšanu.
108
USB ierīces lietošana
Ieteicams izmantot USB HDD ar
strāvas adapteri.
USB ierīces pievienošana
1
Ieslēdziet izstrādājumu.
2
Pievienojiet USB ierīci ar fotoattēlu, mūzikas un/vai video failiem USB portam izstrādājuma aizmugurējā vai sānu panelī.
3
Kolīdz USB ierīce ir savienota ar ierīci, tiek automātiski parādīta lapa USB device connected..
――Ja ir pievienota tikai viena USB ierīce, tajā saglabātie faili tiek parādīti automātiski.
――Lai skatītu USB ierīcē saglabāto saturu, pievienojiet USB ierīci izstrādājuma USB portam.
USB ierīces atvienošana
USB ierīci ir ieteicams noņemt,
izmantojot funkciju Disconnect USB
Device.
USB ierīces atvienošana no Source
1
Nospiediet tālvadības pults pogu SOURCE. Varat arī dodieties uz Source, izmantojot ekrāna displeja izvēlni.
SOURCE → Source
2
Izvēlnē Source atlasiet USB un pēc tam nospiediet tālvadības pults pogu TOOLS. Tiek parādīti papildu izvēlnes elementi.
3
Izvēlieties Disconnect USB Device un uzgaidiet, līdz USB ierīce ir atvienota. USB ierīce ir atvienota.
109
Izvēlnes elementi multivides satura saraksta lapā
Opcijas
nosaukums
Darbības
Slide Show
Sāciet slaidrādi.
Encoding
Ja multivides satura nosaukums šķiet bojāts, izvēlieties kodēšanas valodu.
Play Selected
Izvēlieties un atskaņojiet vēlamo saturu no multivides satura saraksta.
Photos
Videos
Music
c
c
c
c
c
110
Fotoattēlu demonstrēšanas laikā pieejamās pogas un funkcijas
Nospiežot pogu E vai TOOLS, tiek parādītas šādas pogas. Nospiežot pogu RETURN, šīs pogas tiek paslēptas.
Nospiežot pogu INFO, kad ir atlasīts
fails, tiek parādīta informācija par šo
failu.
•• Previous / Next
Skatiet iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu.
•• Start Slide Show / Stop Slide Show
Sāciet vai apturiet slaidrādi. Izmantojot slaidrādi, varat demonstrēt visus mapē esošos fotoattēlus.
•• Slideshow Settings
–– Speed: mainiet slaidrādes ātrumu.
–– Effects: lietojiet pārejas efektus starp fotoattēliem.
•• Zoom
Tuviniet fotoattēlus līdz pat 4 reizēm.
•• Rotate
Pagrieziet fotoattēlus.
•• Background Music
Atskaņojiet fona mūziku fotoattēlu apskates laikā.
–– Background Music / Mini Player
――Pārliecinieties, vai mūzikas fails ir saglabāts tajā pašā ierīcē.
――Apturiet pašreizējo mūzikas atskaņošanu vai pārslēdzieties uz citu mūzikas failu, izmantojot Mini Player.
•• Settings
Opcijas
nosaukums
Darbības
Picture Mode
Mainiet režīmu Picture Mode.
Sound Mode
Mainiet režīmu Sound Mode.
――Šis izvēlnes elements ir pieejams tikai tad, ja tiek atskaņota fona mūzika Background Music.
Information
Skatiet informāciju par failu.
111
Video demonstrēšanas laikā
pieejamās pogas un funkcijas
Nospiežot pogu E vai TOOLS, tiek parādītas šādas pogas. Nospiežot pogu
RETURN, šīs pogas tiek paslēptas.
•• Pause / Play
Pauzējiet vai demonstrējiet video.
Šīs funkcijas ir pieejamas pauzes režīmā. Ņemiet vērā, ka pauzes
režīmā skaņa netiek atskaņota.
•• Rewind / Fast forward
Attiniet vai tiniet uz priekšu video. Paātriniet demonstrēšanu
līdz pat 3 reizēm, ja nepieciešams. Lai atgrieztos pie sākotnējā
demonstrēšanas ātruma, izvēlieties ∂.
Opcijas
nosaukums
Darbības
Subtitle Settings
Subtitle Language / Subtitle Sync / Subtitle Sync Reset / Subtitle Size / Encoding
――Ja subtitri netiek rādīti pareizi, mainiet funkcijas Encoding iespējas.
Picture Mode
Mainiet režīmu Picture Mode.
Sound Mode
Mainiet režīmu Sound Mode.
Audio Language
Demonstrējiet video, izmantojot vēlamo valodu. Šī funkcija tiek aktivizēta tikai tad, ja tiek
demonstrēts straumēšanas fails, kas atbalsta vairākus audio formātus.
Information
Skatiet informāciju par failu.
•• Previous / Next
Lai demonstrētu iepriekšējo video, divreiz izvēlieties . Izvēloties 
vienreiz, pašreizējais videoklips tiks demonstrēts no sākuma.
Lai demonstrētu nākamo video, izvēlieties ‚.
•• Search
izvēlieties un demonstrējiet citu mapē saglabātu video. (Search Titles
/ Search Time Bar)
•• Repeat Mode
Konfigurējiet opciju Repeat Mode (Off, Repeat One, Repeat All)
•• Picture Size
Mainiet ekrāna lielumu (Picture Size). Atbalstītie ekrāna lielumi
dažādiem attēliem var atšķirties. (Original / Mode1 / Mode2 / Smart
View 1 / Smart View 2)
•• Settings
112
Mūzikas atskaņošanas laikā pieejamās pogas un funkcijas
Nospiežot pogu E vai TOOLS, tiek parādītas šādas pogas. Nospiežot pogu RETURN, šīs pogas tiek paslēptas.
•• Pause / Play
Pauzējiet vai atskaņojiet mūziku.
•• Rewind / Fast forward
Attiniet vai tiniet uz priekšu mūziku. Paātriniet demonstrēšanu līdz pat 3 reizēm, ja nepieciešams. Lai atskaņotu iepriekšējo mūzikas failu, divreiz
izvēlieties ∂.
•• Previous / Next
Lai atskaņotu iepriekšējo mūzikas failu, divreiz izvēlieties . Izvēloties  vienreiz, pašreizējais mūzikas fails tiks atskaņots no sākuma.
Lai atskaņotu nākamo mūzikas failu, izvēlieties ‚.
•• Repeat
Konfigurējiet režīmu Repeat. One Song atkārtoti atskaņo pašreizējo mūzikas failu. All atkārtoti atskaņo visus mapē esošos failus.
•• Shuffle
Aktivizējiet vai deaktivizējiet jauktas atskaņošanas režīmu.
•• Sound Mode
Mainiet režīmu Sound Mode.
113
Atbalstītie subtitru un multivides atskaņošanas failu formāti
Subtitri
Ārējie
•• MPEG-4 teksts ar laika kodu (.ttxt)
•• SAMI (.smi)
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Micro DVD (.sub vai .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
Iekšējie
•• Xsub
Konteiners: AVI
•• SubStation Alpha
Konteiners: MKV
•• Advanced SubStation Alpha
Konteiners: MKV
•• SubRip
Konteiners: MKV
•• MPEG-4 teksts ar laika kodu
Konteiners: MP4
Saderīgais attēlu failu formāts
Tips
JPEG
4096 x 4096
PNG
BMP
114
Atbalstītie mūzikas failu formāti
Faila paplašinājums
*.avi, *.mkv, *.asf, *.wmv, *.mp4, *.3gp, *.vro, *.mpg,
*.mpeg, *.ts, *.tp, *.trp, *.mov, *.flv, *.vob, *.svi, *.divx
Atbalstītie video formāti
•• Video saturs netiks demonstrēts vai netiks demonstrēts pareizi, ja saturā vai konteinerā būs kāda kļūda.
•• Skaņa vai video var nedarboties, ja satura standarta bitu pārraides ātrums/kadru nomaiņas ātrums pārsniedz saderīgo kadru/sekundē ātrumu, kas
norādīts iepriekš redzamajā tabulā.
•• Ja ir radusies kļūda rādītāja tabulā (Index Table), meklēšanas (pārlēkšanas) (Seek (Jump)) funkcija netiek atbalstīta.
•• Ja demonstrējat video, izmantojot tīkla savienojumu, var būt novērojama faila raustīšanās.
•• Ja video bitu pārraides ātrums pārsniedz 10 Mbps, izvēlnes parādīšanai var būt nepieciešams vairāk laika.
•• Dažas USB ierīces/digitālās fotokameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
Video dekodētājs
Audio dekodētājs
Atbalsta līdz pat H.264, līmenis 4.1
Atbalsta līdz pat WMA 10 Pro 5.1 kanālam.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 un AVCHD netiek atbalstīti.
WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.
Visiem video kodekiem, izņemot MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB netiek atbalstīti.
•• Zem 1280x720: maks. 60 kadri
Ja Vorbis ir tikai Webm konteinerā, atbalsta līdz 2 kanāliem.
•• Virs 1280x720: maks. 30 kadri
GMC 2 netiek atbalstīts.
Atbalsta tikai BD MVC Spec.
115
Konteiners
Video kodeks
Izšķirtspēja
Kadru nomaiņas
ātrums
(fps)
Bitu pārraides
ātrums
(Mbps)
Audio kodeks
3gpp
DivX 3.11 / DivX4
1280 x 720
60
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
AC3
XVID
H.264 BP / MP / HP
MPEG-4 SP / ASP
mp4
ps
ts
vob
vro
ADPCM
DD+
DTS Core
HE-AAC
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
MPEG2
MP3
WMA
MPEG1
H.263
DivX5
DivX6
116
Konteiners
Video kodeks
Izšķirtspēja
Kadru nomaiņas
ātrums
(fps)
Bitu pārraides
ātrums
(Mbps)
Audio kodeks
3gpp
DivX 3.11 / DivX4
1920 x 1080
30
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
AC3
XVID
ADPCM
DD+
H.264 BP / MP / HP
DTS Core
HE-AAC
MPEG-4 SP / ASP
mp4
ps
ts
vob
vro
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
MP3
WMA
MPEG2
MPEG1
H.263
DivX5
DivX6
MOTION JPEG
640 x 480
30
8
117
14. nodaļa
Problēmu novēršanas rokasgrāmata
Prasības pirms sazināšanās ar Samsung klientu apkalpošanas centru
Pirms sazināties ar Samsung klientu
apkalpošanas centru, veiciet sekojošo
izstrādājuma pārbaudi. Ja problēmu
neizdodas novērst, sazinieties ar
Samsung klientu apkalpošanas centru.
Izstrādājuma pārbaude
Lai pārbaudītu izstrādājuma normālu darbību, izmantojot izstrādājuma pārbaudes funkciju.
Ja ekrāns ir tukšs un strāvas LED indikators mirgo arī tad, kad izstrādājums ir pareizi pievienots datoram, veiciet izstrādājuma pārbaudi.
Ja ekrāns vēl joprojām ir tukšs,
pārbaudiet datora sistēmu, video
kontrolleri un kabeli.
1
Izslēdziet gan datoru, gan izstrādājumu.
2
Atvienojiet no izstrādājuma visus kabeļus.
3
Ieslēdziet izstrādājumu.
4
Ja tiek parādīts paziņojums No Signal, izstrādājums darbojas normāli.
Izšķirtspējas un frekvences pārbaude
Ja tiek izvēlēts režīms, kas pārsniedz atbalstīto izšķirtspēju, īsu brīdi tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode
(skatiet sadaļu par atbalstītajām izšķirtspējām).
118
Pārbaudiet sekojošo.
Uzstādīšanas problēma (PC režīmā)
Ekrāns nepārtraukti ieslēdzas un izslēdzas.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu starp izstrādājumu un datoru un pārliecinieties, ka tas ir
rūpīgi pievienots.
Kad izstrādājums un dators ir savienoti, izmantojot HDMI
vai HDMI-DVI kabeli, ekrāna visās malās ir redzami tukši
laukumi.
Ekrānā redzamajiem tukšajiem laukumiem nav nekāda sakara ar izstrādājuma darbību.
Ekrānā redzamie tukšie laukumi rodas datora vai grafiskās kartes dēļ. Lai novērstu šo
problēmu, pielāgojiet ekrāna izmēru grafiskās kartes HDMI vai DVI iestatījumos.
Ja grafiskās kartes iestatījumu izvēlnē nav pieejama opcija, kas ļauj pielāgot ekrāna izmēru,
atjauniniet grafiskās kartes draiveri ar tā jaunāko versiju.
(Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kā veikt ekrāna iestatījumu pielāgošanu, lūdzu,
sazinieties ar grafiskās kartes vai datora ražotāju.)
Ekrāna problēma
Strāvas LED indikators ir izslēgts. Ekrāns neieslēdzas.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Ekrānā tiek parādīts paziņojums No Signal.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pareizi pievienots kabelis.
Pārbaudiet, vai izstrādājumam pievienotā ierīce ir ieslēgta.
Tiek parādīts paziņojums Not Optimum Mode.
Šis ziņojums tiek attēlots, kad no grafiskās kartes saņemtais signāls pārsniedz izstrādājuma
maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.
Skatiet Standarta signāla režīma tabulu un iestatiet izstrādājuma specifikācijām atbilstošo
maksimālo izšķirtspēju un frekvenci.
Ekrānā redzamie attēli izskatās izkropļoti.
Pārbaudiet izstrādājuma kabeļu savienojumu.
Ekrāns ir neskaidrs. Ekrāns ir izplūdis.
Iestatiet izšķirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.
119
Ekrāna problēma
Ekrāns izskatās nestabils un trīc.
Ekrānā redzamas ēnas vai māņattēli.
Pārbaudiet, vai datora un grafiskās kartes izšķirtspēja un frekvence ir iestatīta ar izstrādājumu
saderīgu iestatījumu diapazonā. Pēc tam, ja nepieciešams, mainiet ekrāna iestatījumus, kas
atrodami izstrādājuma izvēlnes sadaļās Papildus informācija un Standarta signāla režīma
tabula.
Ekrāns ir pārāk gaišs. Ekrāns ir pārāk tumšs.
Pielāgojiet opcijas Brightness un Contrast.
Ekrāna krāsa ir nevienmērīga.
Dodieties uz sadaļu Picture un pielāgojiet opcijas Colour Space iestatījumus.
Baltā krāsa neizskatās balta.
Dodieties uz sadaļu Picture un pielāgojiet opcijas White Balance iestatījumus.
Ekrānā nav redzams attēls un strāvas LED indikators mirgo
ik pēc 0,5 līdz 1 sekundei.
Izstrādājums ir enerģijas taupīšanas režīmā.
Izstrādājums tiek automātiski izslēgts.
Atveriet System un pārliecinieties, vai Sleep Timer iestatījums ir Off.
Nospiediet jebkuru tastatūras taustiņu vai pakustiniet peli, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.
Ja izstrādājumam ir pievienots dators, pārbaudiet datora energopadeves statusu.
Pārliecieties, vai strāvas kabelis ir pareizi pievienots izstrādājumam un strāvas kontaktligzdai.
Ja netiek noteikts signāls no pievienotās ierīces, izstrādājums automātiski izslēdzas pēc
10–15 minūtēm.
Izstrādājuma attēla kvalitāte atšķiras no kvalitātes
izplatītāja veikalā, kur tas tika iegādāts.
Izmantojiet HDMI kabeli, lai iegūtu augstas izšķirtspējas (HD) attēla kvalitāti.
Ekrānā rādījums neizskatās normāli.
Kodēts video saturs ainās, kurās tiek attēloti objekti ātrā kustībā, piemēram, sporta notikumi
vai spraiga sižeta video, var likt displejam izskatīties bojātam.
Zems signāla līmenis vai zema attēla kvalitāte var likt displejam izskatīties bojātam. Tas
nenozīmē, ka izstrādājums ir bojāts.
Viena metra attālumā esošs mobilais tālrunis analogajos un digitālajos izstrādājumos var
radīt statisku attēlu.
120
Ekrāna problēma
Spilgtums un krāsa neizskatās pareizi.
Atveriet Picture un pielāgojiet ekrāna iestatījumus, piemēram, Picture Mode, Colour,
Brightness un Sharpness.
Dodieties uz sadaļu System un pielāgojiet opcijas Energy Saving iestatījumus.
Atjaunojiet ekrāna noklusējuma iestatījumus.
Ekrāna malās ir redzamas raustītas līnijas.
Ja funkcijas Picture Size iestatījums ir Screen Fit, mainiet šo iestatījumu uz 16:9.
Ekrānā tiek rādītas līnijas (sarkanas, zaļas vai zilas).
Šīs līnijas tiek parādītas, ja radies monitora funkcijas DATA SOURCE DRIVER IC defekts.
Sazinieties ar Samsung klientu apkalpošanas centru, lai novērstu šo problēmu.
Attēls izskatās nestabils un pēc tam sastingst.
Ekrāns var sastingt, ja netiek izmantota ieteicamā izšķirtspēja vai signāls nav stabils. Lai
novērstu šo problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz ieteikto izšķirtspēju.
Ekrānu nevar parādīt pilnekrāna režīmā.
Mērogots SD (4:3) satura fails var radīt melnas joslas abās HD kanāla ekrāna pusēs.
Video, kura izmēru attiecība atšķiras no izstrādājuma, var radīt melnas joslas ekrāna augšā
un apakšā.
Izstrādājumā vai avota ierīcē mainiet ekrāna izmēra iestatījumu uz pilnekrāna režīmu.
121
Skaņas problēma
Nav skaņas.
Pārbaudiet skaļumu.
Pārbaudiet, vai nav izslēgta skaņa.
Skaļuma līmenis ir pārāk zems.
Noregulējiet skaļumu.
Ja pēc maksimālā skaļuma līmeņa ieslēgšanas skaļuma līmenis vēl joprojām ir zems,
noregulējiet skaļuma līmeni datora skaņas kartē vai programmatūrā.
Video ir pieejams, bet nav skaņas.
Ja datoru vai ārējo ierīci savienojat ar monitoru, izmantojot DVI-HDMI kabeli, audio izvade
netiek nodrošināta.
Atveriet Sound un mainiet iestatījumu Speaker Select uz Internal.
Ja tiek izmantota avota ierīce
•• Pārliecinieties, vai audio kabelis ir pareizi pievienots izstrādājuma audio ievades portam.
•• Pārbaudiet avota ierīces audio izvades iestatījumus.
(Piemēram, ja monitoram ir pievienots HDMI kabelis, kabeļtelevīzijas uztvērēja audio
iestatījumu, iespējams, arī ir jāmaina uz HDMI.)
Ja tiek izmantots DVI-HDMI kabelis, ir nepieciešams atsevišķs audio kabelis.
Ja izstrādājumam ir austiņu pieslēgvieta, pārliecinieties, vai tai nav pievienota neviena ierīce.
Vēlreiz pievienojiet strāvas kabeli ierīcei un pēc tam atsāknējiet ierīci.
Skaļruņi atskaņo statisku skaņu.
Pārbaudiet kabeļa savienojumu. Pārliecinieties, vai video kabelis nav pievienots audio ievades
portam.
Pēc kabeļa pievienošanas pārbaudiet signāla stiprumu.
Zems signāla līmenis var izraisīt skaņas traucējumus.
122
Skaņas problēma
Kad skaļums ir izslēgts, skaņa tomēr ir dzirdama.
Ja funkcijas Speaker Select iestatījums ir External, skaļuma poga un skaņas izslēgšanas
funkcija ir atspējota.
Pielāgojiet ārējo skaļruņu skaļumu.
Galveno skaļruņu audio iestatījumi atšķiras no izstrādājuma iekšējiem skaļruņu
iestatījumiem.
Skaļuma maiņa vai skaņas izslēgšana izstrādājumā neietekmē ārējo pastiprinātāju (dekoderi).
Skaņa no monitora nemainās, kad tiek mainīts iestatījums
Sound Mode.
Galveno skaļruņu audio iestatījumi atšķiras no izstrādājuma iekšējiem skaļruņu
iestatījumiem.
Avota ierīces audio iestatījumi neietekmē izstrādājuma iekšējā skaļruņa iestatījumus.
Skaļruņi atskaņo atbalsi.
Kad iebūvētie skaļruņi ir ieslēgti, iebūvētie un ārējie skaļruņi skaņu atskaņo vienlaikus. Tas
var izraisīt atbalss efektu šo divu skaļruņu veidu atšķirīgā atkodēšanas ātruma dēļ. Šādā
gadījumā izvēlieties funkcijas Speaker Select iestatījumu External.
Tālvadības pults problēma
Tālvadības pults nedarbojas.
Pārliecinieties, ka baterijas atrodas pareizajā vietā (+/-).
Pārbaudiet, vai baterijas nav tukšas.
Pārbaudiet, vai nav radusies strāvas padeves kļūda.
Pārliecinieties, vai ir pievienots strāvas vads.
Pārliecinieties, vai tuvumā nav ieslēgts speciālais apgaismojums vai neona izkārtnes.
Skaņas ierīces problēma
Datora sāknēšanas laikā atskan skaņas signāls.
Ja, sāknējot datoru, atskan īsi skaņas signāli, lūdziet pārbaudiet datoru.
123
Cita problēma
Izstrādājuma malās ir mazas daļiņas.
Šīs daļiņas ir daļa no izstrādājuma dizaina. Izstrādājums nav bojāts.
Izvēlne PIP nav pieejama.
Šī izvēlne tiek iespējota vai atspējota atkarībā no režīma Source.
Mēģinot mainīt datora izšķirtspēju, tiek parādīts
paziņojums "The defined resolution is not supported.".
Paziņojums "The defined resolution is not supported." tiek parādīts, ja ievades avota
izšķirtspēja pārsniedz displeja maksimālo izšķirtspēju.
Lai novērstu šo problēmu, mainiet datora izšķirtspēju uz displeja atbalstītu izšķirtspēju.
HDMI režīmā, kad ir pievienots DVI-HDMI kabelis, skaļruņi
neatskaņo skaņu.
DVI kabeļi nepārraida skaņas datus.
HDMI Black Level nedarbojas pareizi HDMI ierīcē ar YCbCr
izvadi.
Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja avota ierīce, piemēram, DVD atskaņotājs un STB, ir
savienota ar izstrādājumu, izmantojot HDMI (RGB signāla) kabeli.
HDMI režīmā netiek atskaņota skaņa.
Parādītā attēla krāsas var neizskatīties normāli. Video vai skaņa var nebūt pieejama. Tas var
notikt, ja izstrādājumam ir pievienota avota ierīce, kas atbalsta tikai vecāku HDMI standarta
versiju.
Lai aktivizētu skaņu, pārliecinieties, vai audio kabelis ir pievienots pareizajai ievades ligzdai.
Ja rodas šāda problēma, sazinieties ar ārējās ierīces ražotāju, lai noskaidrotu HDMI versiju un,
ja tā ir novecojusi, pieprasītu jauninājumu.
Dažas datoru grafikas kartes, iespējams, automātiski neatpazīst HDMI signālus, kas neietver
skaņu. Šādā gadījumā izvēlieties skaņas ievadi manuāli.
124
Jautājumi & atbildes
Jautājums
Kā es varu mainīt frekvenci?
Atbilde
Iestatiet grafiskās kartes frekvenci.
•• Windows 7: Dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs →
Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet frekvenci sadaļā
Monitora iestatījumi.
•• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija
→ Displejs → Pielāgot izšķirtspēju → Papildu iestatījumi → Monitors un pielāgojiet
frekvenci sadaļā Monitora iestatījumi.
Plašāku informāciju par pielāgošanu
skatiet datora vai grafikas kartes
rokasgrāmatā.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi
→ Displeja adaptera rekvizīti → Monitors un sadaļā Monitora iestatījumi pielāgojiet
elementu Ekrāna atsvaidzes intensitāte.
Kā es varu mainīt izšķirtspēju?
•• Windows 7: dodieties uz Vadības panelis → Izskats un personalizācija → Displejs →
Pielāgot izšķirtspēju un noregulējiet izšķirtspēju.
•• Windows 8: Dodieties uz Iestatījumi → Vadības panelis → Izskats un personalizācija →
Displejs → Pielāgot izšķirtspēju un pielāgojiet izšķirtspēju.
•• Windows 10: izvēlieties Iestatījumi → Sistēma → Displejs → Papildu displeja iestatījumi
un pielāgojiet izšķirtspēju.
Kā iestatīt enerģijas taupīšanas režīmu?
•• Windows 7: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu zem Vadības panelis → Izskats un
personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet datora
BIOS iestatījumus.
•• Windows 8: Iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu sadaļā Iestatījumi → Vadības panelis →
Izskats un personalizācija → Personalizēt → Ekrānsaudzētāja iestatījumi vai izmantojiet
datora BIOS IESTATĪŠANU.
•• Windows 10: iestatiet enerģijas taupīšanas režīmu, izvēloties Iestatījumi →
Personalizēšana → Bloķēšanas ekrāns → Ekrāna taimauta iestatījumi → Enerģija un
miega režīms vai izmantojiet datora BIOS iestatījumus.
125
15. nodaļa
Specifikācijas
Vispārīgi
- Izmērs
Modeļa nosaukums
Panelis
RM49H
Izmērs
49 collu klase (48,5 collas / 123,2 cm)
Displeja laukums
1073,779 mm (H) x 604,00 mm (V)
- Displeja laukums
H
Audio izeja
10 W + 10 W
Strāvas padeve
Šis izstrādājums izmanto 100 līdz 240 V strāvu. Tā kā dažādās valstīs standarta spriegums var būt atšķirīgs,
skatiet izstrādājuma aizmugurē esošo uzlīmi.
V
Ārējās vides
apstākļi
Darbība
Temperatūra: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
* Lai uzstādītu korpusu, iekšējai temperatūrai jābūt 40 °C vai zemākai.
Mitrums: 10% – 80%, nekondensējošs
Uzglabāšana
Temperatūra: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Mitrums: 5% – 95%, nekondensējošs
126
――Plug & Play
Šo monitoru var uzstādīt un izmantot ar jebkuru Plug & Play savietojamu sistēmu. Divvirzienu datu apmaiņa starp monitoru un datora sistēmu optimizē
monitora iestatījumus. Monitora uzstādīšana notiek automātiski. Tomēr uzstādīšanas iestatījumus iespējams pielāgot pēc saviem ieskatiem.
――Paneļa punkti (pikseļi)
Ņemot vērā šī izstrādājuma ražošanas veidu, panelī apmēram 1 pikselis no miljona var izskatīties gaišāks vai tumšāks. Tas neietekmē izstrādājuma
veiktspēju.
――Šī ierīce ir B klases digitālā ierīce.
――Lai uzzinātu detalizētas ierīces specifikācijas, apmeklējiet Samsung Electronics tīmekļa vietni.
127
Iepriekš iestatīti laika režīmi
――Paneļa ražošanas tehnoloģiju dēļ optimālai attēla kvalitātei katram šī izstrādājuma ekrāna izmēram var iestatīt tikai vienu izšķirtspēju. Izmantojot
izšķirtspēju, kas neatbilst norādītajai izšķirtspējai, var pasliktināties attēla kvalitāte. Lai izvairītos no šīs problēmas, ieteicams atlasīt norādīto
izstrādājuma optimālo izšķirtspēju.
Nomainot CDT izstrādājumu (kas pievienots datoram) pret LCD izstrādājumu, pārbaudiet tā frekvenci. Ja LCD produkts neatbalsta 85 Hz, pirms LCD
izstrādājuma pievienošanas nomainiet vertikālo frekvenci uz 60 Hz, izmantojot CDT izstrādājumu.
Sinhronizācija
Izšķirtspēja
–– Horizontālā frekvence
Laiku, kāds nepieciešams, lai
noskenētu vienu līniju no ekrāna
kreisās malas līdz labajai malai, sauc
par horizontālo ciklu. Horizontālajam
ciklam pretējo skaitli sauc par
horizontālo frekvenci. Horizontālā
frekvence tiek mērīta kHz vienībās.
–– Vertikālā frekvence
Lai skatītājs varētu redzēt attēlu,
izstrādājums sekundes laikā attēlo
vienu un to pašu attēlu vairākas reizes
(līdzīgi kā luminiscējoša lampa).
Biežumu, kādā viens attēls tiek
atkārtoti attēlots sekundes laikā, sauc
par vertikālo frekvenci jeb atsvaidzes
intensitāti. Vertikālā frekvence tiek
mērīta Hz vienībās.
Horizontālā frekvence
30 – 81 kHz
Vertikālā frekvence
48 – 75 Hz
Optimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimālā izšķirtspēja
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ja no datora tiek pārsūtīt signāls, kas atbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns tiks pielāgots automātiski. Ja no datora pārsūtītais signāls
neatbilst sekojošajiem standarta signālu režīmiem, ekrāns var būt tukšs un strāvas LED indikators var būt ieslēgts. Šādā gadījumā nomainiet iestatījumus
atbilstoši sekojošajai tabulai, ievērojot grafiskās kartes lietošanas rokasgrāmatas norādījumus.
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence Vertikālā frekvence
(kHz)
(Hz)
Pikseļu pulkstenis
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
128
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence Vertikālā frekvence
(kHz)
(Hz)
Pikseļu pulkstenis
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H/V)
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
129
16. nodaļa
Pielikums
Atbildība par maksas pakalpojumu
(izmaksas, ko sedz klients)
Izstrādājums ir bojāts klienta vainas dēļ
Izstrādājums ir bojāts, nepareizas lietošanas vai nepareiza remonta dēļ.
Izstrādājuma bojājuma iemesli:
――Ja tiek pieprasīts tehnisks pakalpojums (arī garantijas termiņa laikā), iespējams, tiks
•• Kādas ārējas ietekmes dēļ vai gadījumā, ja izstrādājums ir nokritis zemē.
Bojājumi, kas nav radušies izstrādājuma defekta dēļ
•• Ja labojumus veica persona, kas nav uzņēmuma Samsung Electronics Co., Ltd.
ārpakalpojumu uzņēmuma vai partneruzņēmuma tehniskais speciālists.
Tiek veikta izstrādājuma tīrīšana, pielāgošana, pārinstalēšana, tiek sniegts paskaidrojums vai
veikta cita veida darbība.
•• Ja klients ir pārveidojis vai labojis izstrādājumu.
iekasēta samaksa par tehniskā speciālista izsaukumu tālāk aprakstītajos gadījumos.
•• Ja tehniskais speciālists sniedz norādījumus par izstrādājuma lietošanu vai vienkārši
pielāgo iespējas, neizjaucot izstrādājumu.
•• Ja bojājums radies ārējās vides faktoru ietekmē (internets, antena, vadu signāls utt.).
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna vai pēc iegādātā izstrādājuma pirmās uzstādīšanas
tiek pievienotas papildu ierīces.
•• Ja izstrādājums tiek uzstādīts no jauna, pārvietojot to uz citu vietu vai citu ēku.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tāda izstrādājuma lietošanu, kuru ražojis cits
uzņēmums.
•• Ja klients pieprasa norādījumus par tīkla vai cita uzņēmuma programmas lietošanu.
•• Ja klients pieprasa programmatūras instalāciju vai izstrādājuma iestatīšanu.
•• Ja tehniskais speciālists noņem/notīra putekļus vai citus svešķermeņus izstrādājuma
iekšpusē.
•• Ja tika izmantoti materiāli vai atsevišķi nopērkami izstrādājumi, kurus uzņēmums
Samsung nav norādījis.
•• Ja tika izmantots nepiemērots spriegums vai neautorizēts elektriskais savienojums.
•• Ja netiek ievēroti lietošanas rokasgrāmatā minētie piesardzības pasākumi.
Citi gadījumi
•• Ja izstrādājuma bojājumus izraisīja dabas katastrofa. (zibens, ugunsgrēks, zemestrīce,
plūdi u.c.)
•• Ja tiek nolietoti nolietojamie komponenti. (akumulators, toneris, dienasgaismas lampas,
galviņa, vibropārveidotājs, lampa, filtrs, lenta u.c.)
――Ja klients pieprasa tehniskās apkopes pakalpojumu, taču izstrādājumam netiek konstatēts
nekāds bojājums, var tikt piemērota samaksa. Tādēļ pirms tehniskā pakalpojuma
pieprasīšanas, lūdzu, izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.
•• Ja klients pieprasa izstrādājuma papildu uzstādīšanu, pēc izstrādājuma iegādes ar
interneta vai televīzijas starpniecību.
130
Optimāla attēla kvalitāte un pēcattēlu
izdegšanas novēršana
Melna matrice
Kopīgs
elektrods (ITO)
Krāsu filtrs
Optimāla attēla kvalitāte
•• Izstrādājuma ražošanas tehnoloģiju dēļ aptuveni 1 miljonā daļa (1 d/m) paneļa pikseļu var
izskatīties gaišāki vai tumšāki. Tas neietekmē izstrādājuma veiktspēju.
–– Apakšpikseļu skaits pēc paneļa veida: 6.220.800
Avots
Iztukšošana
•• Attēlojot ekrānā nemainīgu attēlu ilgāku laika periodu, tajā var izdegt pēcattēli vai
parādīties bojāti pikseļi.
–– Ja neplānojat izmantot izstrādājumu ilgāku laika periodu, aktivizējiet enerģijas
taupīšanas režīmu vai dinamisko ekrānsaudzētāju.
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
TFT
Vārti
Pikseļu
elektrods (ITO)
Atmiņas
kondensators (Cs)
Datu kopnes līnija
Kas ir pēcattēlu izdegšana?
Ja LCD panelis tiek izmantots pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties. Pareiza
izmantošana nozīmē, ka tiek nodrošināta nepārtraukti mainīga video vide. Ja LCD panelī ilgāku
laika periodu tiek attēlots nemainīgs attēls (ilgāk kā 12 stundas), var rasties neliela sprieguma
starpība starp pikseļu elektrodiem, kas kontrolē šķidros kristālus.
Šī elektrodu sprieguma starpība ar laiku pieaug, liekot šķidrajiem kristāliem sarauties. Ja tā
notiek, videi mainoties, ekrānā var aizkavēties iepriekšējais attēls. Lai to novērstu, jāsamazina
uzkrātā sprieguma starpība.
――Ja LCD panelis tiek izmantots pareizi, pēcattēlu izdegšanai nevajadzētu rasties.
131
Pēcattēlu izdegšanas novēršana
――Vislabākais veids, kā aizsargāt izstrādājumu pret pēcattēlu iededzināšanas, ir izslēdzot
strāvas padevi vai iestatot datorā vai sistēmā opciju, kas brīdī, kad izstrādājums netiek
izmantots, ieslēdz ekrānsaudzētāju. Balstoties uz instrukciju rokasgrāmatu, garantijas
pakalpojums var būt ierobežots.
•• Izslēgšana, ekrānsaudzētājs un enerģijas taupīšanas režīms
–– Pēc 12 stundu ilgas lietošanas, izslēdziet izstrādājuma strāvas apdevi uz 2 stundām.
–– Datorā atveriet Displeja rekvizīti > Strāvas padeve un pēc nepieciešamības iestatiet
izstrādājuma izslēgšanās opciju.
–– Ieteicams izmantot ekrānsaudzētāju.
Ieteicams izmantot vienkrāsainu ekrānsaudzētāju vai tādu, kurā attēlots kustīgs objekts.
•• Parastā krāsu maiņa
–– Izmantojiet 2 krāsas
Pārslēdzieties starp 2 krāsām ik pēc 30 minūtēm, kā redzams augstāk attēlā.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma teksta krāsas un fona krāsas kombinācijām.
(Spilgtums: norāda krāsas gaišumu un tumšumu, kas mainās atkarībā no izstarotā gaismas
daudzuma.)
――Izvairieties no pelēkās krāsas izmantošanas, jo tā var veicināt pēcattēlu izdegšanu.
――Izvairieties no kontrastējoša spilgtuma krāsu izmantošanas (melna ar baltu, pelēka).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Parastā teksta krāsas maiņa
–– Izmantojiet līdzīga spilgtuma košas krāsas.
Intervāls: Ik pēc 30 minūtēm nomainiet teksta un fona krāsu.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Ik pēc 30 minūtēm pārvietojiet un nomainiet tekstu, kā redzams zemāk attēlā.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Regulāri attēlojiet ekrānā kustīgu attēlu ar logotipu.
Intervāls: pēc 4 stundu ilgas lietošanas 60 sekundes attēlojiet kustīgu attēlu ar logotipu.
132
Licence
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/ or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it
plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.
com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device
setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Atvērtā koda avota licences paziņojums
Gadījumā, ja izmantojat atvērta avota programmatūru, izstrādājuma izvēlnē ir pieejamas
atvērtā avota licences. Atvērtā koda avota licences paziņojums ir pieejams tikai angļu
valodā.
Lai iegūtu informāciju par atklātā pirmkoda licences paziņojumu, sazinieties ar Samsung
klientu apkalpošanas centru vai rakstiet un e-pasta adresi [email protected].
133
Terminoloģija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Katrs no augstāk
minētajiem skenēšanas ātruma
iestatījumiem attiecas uz efektīvās
skenēšanas līniju skaitu, kas nosaka
ekrāna izšķirtspēju. Atkarībā no
skenēšanas metodes, skenēšanas
ātrums tiek apzīmēts kā i
(rindpārlēces) vai p (progresīvais).
- Skenēšana
Skenēšana attiecas uz pikseļu, kas
veido progresīvu attēlu, nosūtīšanas
procesu. Liels pikseļu skaits
nodrošinās skaidrāku un košāku
attēlu.
- Progresīvais
Progresīvajā skenēšanas režīmā
visas pikseļu līnijas ekrānā
tiek skenētas viena pēc otras
(progresīvi).
- Rindpārlēces
Rindpārlēces skenēšanas režīmā
vispirms no ekrāna augšējās daļas
uz apakšējo daļu tiek skenēta katra
otrā pikseļu līnija un tikai pēc tam
tiek skenētas atlikušās pikseļu
līnijas (kas netika noskenētas).
Rindsecīgās izvērses režīms un
rindpārlēces izvērses režīms____
Rindsecīgās izvērses režīmā
(progresīvā skenēšana) no ekrāna
augšējās daļas uz apakšējo daļu
tiek progresīvi parādīta horizontāla
līnija. Rindpārlēces izvērses režīmā
vispirms tiek parādītas nepāra
skaitļu līnijas un pēc tam pāra
skaitļu līnijas. Tā kā rindsecīgās
izvērses režīms nodrošina labāku
ekrāna skaidrību, tas tiek pamatā
izmantots monitoros, savukārt
rindpārlēces izvērses režīms tiek
pamatā izmantots televizoros.
Punktiestatne____ Izstrādājuma
ekrāns sastāv no sarkaniem,
zaļiem un ziliem punktiem.
Mazāks attālums starp punktiem
nodrošina augstāku izšķirtspēju.
Ar punktiestatni tiek apzīmēts
īsākais attālums starp vienas krāsas
punktiem. Punktiestatne tiek mērīta
milimetros.
Vertikālā frekvence____ Lai
skatītājs varētu redzēt attēlu,
izstrādājums sekundes laikā attēlo
vienu un to pašu attēlu vairākas
reizes (līdzīgi kā luminiscējoša
lampa, kas mirgo). Biežumu, kādā
viens attēls tiek atkārtoti attēlots
sekundes laikā, sauc par vertikālo
frekvenci jeb atsvaidzes intensitāti.
Vertikālā frekvence tiek mērīta Hz
vienībās.
Piem., 60 Hz apzīmē, ka viens un
tas pats attēls sekundes laikā tiek
attēlots 60 reizes.
Horizontālā frekvence____ Laiku,
kāds nepieciešams, lai noskenētu
vienu līniju no ekrāna kreisās
malas līdz labajai malai, sauc par
horizontālo ciklu. Horizontālajam
ciklam pretējo skaitli sauc par
horizontālo frekvenci. Horizontālā
frekvence tiek mērīta kHz vienībās.
Avots____ Ar ievades avotu apzīmē
izstrādājumam pievienotu video
avota ierīci, piemēram, videokameru
vai video vai DVD atskaņotāju.
Plug & Play____ Plug & Play ir
funkcija, kas ļauj veikt automātisku
informācijas apmaiņu starp
monitoru un datoru, tādējādi
nodrošinot optimālu attēlošanas
vidi. Lai izpildītu funkcijas Plug &
Play darbības, šajā izstrādājumā tiek
izmantota VESA DDC (starptautisks
standarts) tehnoloģija.
Izšķirtspēja____ Ar izšķirtspēju
apzīmē horizontālu punktu (pikseļu)
un vertikālu punktu (pikseļu) skaitu,
kas veido ekrānu. Tā izsaka displeja
detalizācijas līmeni. Augstāka
izšķirtspēja nozīmē, ka ekrānā var
tikt attēlos lielāks datu apjoms,
un tā ir noderīga, ja vienlaicīgi
nepieciešams veikt vairākus
uzdevumus.
Piem., 1920 X 1080 izšķirtspējas
ekrāns sastāv no 1920 horizontāliem
pikseļiem (horizontālā izšķirtspēja)
un 1080 vertikāliem pikseļiem
(vertikālā izšķirtspēja).
HDMI (augstas izšķirtspējas
multivides interfeiss)____ Tas ir
interfeiss, kas ļauj bez saspiešanas
savienot monitoru ar digitālo audio
avotu, kā arī augstas izšķirtspējas
video avotu, izmantojot vienu kabeli.
Vairāku displeju vadība (Multiple
Display Control — MDC)____
MDC ir lietojumprogramma, kas
ļauj vienlaicīgi pārvaldīt vairākas
displeja ierīces, izmantojot datoru.
Sazināšanās starp datoru un
monitoru notiek, izmantojot RS232C
(seriālās datu pārraides) un RJ45
(LAN) kabeļus.
134

advertisement

Related manuals

advertisement