Samsung LE32C Vartotojo vadovas

Add to My manuals
162 Pages

advertisement

Samsung LE32C Vartotojo vadovas | Manualzz
LFD-MONITOR
Kasutusjuhend
LE32C LE46C LE55C
Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti
võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil
eelneva etteteatamiseta muuta.
BN46-00330A-03
Sisukord
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus5
Ettevaatusabinõud6
Sümbolid6
Puhastamine6
Hoidmine7
Elekter ja ohutus
7
Installimine8
Kasutamine10
Seinakinnituse paigaldamine
26
Seinakinnituse komplekti paigaldamine
26
Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed
(VESA)27
Võrguboksi ühendamine (müügil eraldi)
51
MagicInfo51
Kaugjuhtimispult (RS232C)
28
Kaabliühendus28
Ühendus31
Juhtkoodid32
Input
Allikaseadme ühendamine ja
kasutamine
Ettevalmistused
Enne ühendamist
Põhipunktid enne ühendamist
41
41
Arvutiga ühendamine
Ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi)
Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli abil
42
42
43
43
44
Resolutsiooni muutmine
Eraldusvõime muutmine Windows XP-s
Eraldusvõime muutmine Windows 7-s
45
45
46
Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend) 24
Kaldenurk ja pööramine
24
Ventileerimine24
Videoseadmega ühendamine
Ühendamine AV-kaabli abil
Ühendamine komponendi kaabli abil
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
47
47
48
48
49
Mõõdud25
Ühendamine helisüsteemiga
50
Sisu kontrollimine
Pakendi eemaldamine
(ainult mudelid LE32C ja LE46C)
Pakendi eemaldamine (ainult mudel LE55C)
Komponentide kontrollimine
13
13
14
15
Osad17
Control Panel (Juhtpaneel)
17
Tagantvaade18
Vargusevastane lukk
19
Kaugjuhtimine20
Infrapuna stereokaabli abil ühendamine
(müügil eraldi)
23
Source List54
PIP55
PIP55
Source55
Size56
Position56
Transparency57
Edit Name57
Source AutoSwitch Settings58
Source AutoSwitch58
Primary Source Recovery58
Primary Source59
Secondary Source59
Picture
Mode60
Custom61
Color Tone62
Color Control62
Color Temp.63
2
Sisukord
Image Lock63
Film Mode73
Auto Adjustment64
PIP Picture74
Signal Balance64
Signal Balance64
Signal Control64
Dynamic Contrast74
Size65
HDMI Black Level65
Lamp Control67
Brightness Sensor67
Picture Reset68
Brightness Sensor75
Picture Reset76
Energy Saving84
Sound
Video Wall84
Video Wall84
Format85
Horizontal85
Vertical86
Screen Position86
Mode77
Custom78
Auto Volume78
SRS TS XT79
Picture
Mode69
Custom70
Sound Select79
Speaker Select80
Sound Reset80
Color Tone71
Color Temp.71
Size72
Digital NR72
HDMI Black Level73
Menu Transparency83
Safety Lock83
Change PIN83
Lock83
Lamp Control75
PIP Picture66
Dynamic Contrast66
Timer1 / Timer2 / Timer382
Holiday Management82
Safety Screen87
Pixel Shift87
Timer88
Bar88
Eraser89
Pixel89
Side Gray90
Resolution Select90
Power On Adjustment91
Setup
Language81
Time82
Clock Set82
Sleep Timer82
OSD Rotation91
Advanced Settings92
Temperature92
Auto Power92
Button Lock93
User Auto Color93
3
Sisukord
Standby Control94
Lamp Schedule94
OSD Display95
Software Upgrade96
Teised funktsioonid
Rühmade haldus
Ajakava haldur
Tõrkeotsingu juhend
128
129
131
133
Setup Reset97
Reset All97
MDC kasutamine
Multi Control98
MDC programmi installimine/desinstallimine 99
Installimine99
Desinstallimine99
Mis on MDC?
100
Ühenduse loomine rakendusega MDC
100
Ühendushaldur103
User Login104
Auto Set ID105
Kloonimine106
Käsu kordamine
107
Rakendusega MDC alustamine
108
Põhiekraani paigutus
109
Menüüd109
Ekraani reguleerimine
111
Lisafunktsioonid114
Heli reguleerimine
116
Süsteemi seadistus
116
Tööriistade sätted
125
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi
klienditeeninduskeskusega
kontakteerumist135
Toote testimine
135
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
135
Kontrollige järgmist.
136
Küsimused & vastused
139
Lisa
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
148
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele) 156
Toode pole defektne
156
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
156
Muu156
Õige kõrvaldamisviis
157
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)157
Őige viis toote akude kasutusest
kőrvaldamiseks157
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise
sissepõlemise vältimine
Parim pildikvaliteet
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
158
158
159
Litsents161
Tehnilised andmed
Mõisted162
Üldandmed141
Energiasäästja144
Eelseadistatud ajastusrežiimid
146
4
Peatükk 01
Enne seadme kasutamist
Autoriõigus
Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.
© 2013 Samsung Electronics
Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.
Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.
Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.
VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.
Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.
•• Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:
-- (a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
-- (b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.
(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).
•• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.
5
Ettevaatusabinõud
Puhastamine
Ettevaatust
kriimustused kergesti.
――Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.
ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
――Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad
Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT. (EGA TAGAKAANT)
SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.
HOOLDUSTÖÖDE VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.
1
Lülitage seade ja arvuti välja.
2
Eraldage toitejuhe seadme küljest.
――Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.
Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.
See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge.
Selle seadme sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.
3
Seadme puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.
•• Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad
alkoholi, lahustit või pindaktiivseid aineid.
See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad selle kasutamist ja
hooldamist.
!
Sümbolid
•• Ärge pihustage vett ega puhastusvahendit otse
seadmele.
Hoiatus
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.
4
Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks
ja korralikult kuivaks väänatud.
Ettevaatust
Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.
Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.
5
Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.
6
Lülitage seade ja arvuti sisse.
Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.
6
Hoidmine
Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud
seadmed).
Kõrgläikega mudelite puhul võivad pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses kasutatakse
ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.
――Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.
!
(teenus on tasuline).
Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et
toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.
Elekter ja ohutus
•• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
Hoiatus
Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat
seinakontakti.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.
Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.
•• Võib tekkida tulekahju.
•• Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.
!
Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib
tulemuseks olla elektrilöök.
Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.
•• Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.
!
7
Installimine
Ettevaatust
Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.
•• Elektrilöök võib seadet kahjustada.
Hoiatus
Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette.
Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.
•• Võib tekkida tulekahju.
Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge
kasutage toitejuhet teiste seadmetega.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.
•• Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.
!
Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on
tõkestamata.
•• Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.
!
•• Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.
!
Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid
või kapid.
•• Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui vajutate
kaugjuhtimispuldil toitenuppu.
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm
kaugusele.
!
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
!
Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.
•• Lapsed võivad lämbuda.
!
8
Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul,
kaldega pind jne).
Ettevaatust
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.
•• Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade
katki minna või tekkida tulekahju.
Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),
õlisesse või suitsusesse kohta.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
Ärge asetage seadet selle esiküljele.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Ekraan võib viga saada.
!
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt
pliidi) lähedusse.
Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje
alumine osa ei ulatuks üle serva.
•• Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.
•• Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.
Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.
•• Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.
Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.
•• Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja kindlale
pinnale.
Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
!
Ärge paigaldage toodet kööki ega köögi tööpindade lähedusse.
SAMSUNG
!
Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu,
keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse või kui
kasutate seda lennu- või rongijaamas, kus seade peaks pikema aja jooksul
pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.
•• Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti
Samsungi klienditeeninduskeskusega.
9
Kasutamine
Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele
meeldida (mänguasjad, maiustused jne).
•• Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad
mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid
vigastusi.
Hoiatus
Seadme sees on kõrgepinge. Ärge kunagi proovige seadet ise lahti võtta,
parandada ega muuta.
Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel
vooluvõrgust.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
•• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
Enne seadme liigutamist lülitage toitelüliti välja ning eraldage toitekaabel ja
kõik teised ühendatud kaablid.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
!
Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.
•• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
!
Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe
toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
!
Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või
tulekahju.
!
Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.
Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks
tuulutage kohe ruumi.
•• Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.
•• Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.
!
GAS
Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.
•• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või
tulekahju.
10
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid
vedelikke või kergsüttivaid aineid.
Ettevaatust
•• Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.
Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise
sissepõlemist või vigaseid piksleid.
!
Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või
kardinatega.
•• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige
energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.
!
•• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.
100
Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja
väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või
kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).
-_-
•• Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju,
elektrilöögi või elektrilekke.
!
Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe
seinakontaktist.
•• Teie nägemine võib halveneda.
!
Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda
alusest kinni.
Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte,
pudeleid jne) ega metallesemeid.
•• Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.
•• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide
välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi
klienditeeninduskeskusega.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.
Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine
halveneda.
!
Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.
•• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.
11
Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed väljavõetud
patareisid endale suhu ei topiks. Asetage patareid kohta, kust lapsed neid
kätte ei saa.
•• Silmade väsimus leeveneb.
•• Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge kiiresti arsti
poole.
!
Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see
võib muutuda kuumaks.
Patarei vahetamisel jälgige, et sisestate uue patarei õige polaarsusega (+, -).
Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.
Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt uusi ja
kasutatud patareisid.
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist
väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.
•• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist
väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.
!
!
Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.
Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb
kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja laetavate
patareide keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab klient.
•• Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.
!
•• Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada
vigastusi.
Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.
!
•• Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette nähtud
jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama tüüpi
patareisid või laetavaid patareisid.
•• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.
•• Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
12
Peatükk 02
Ettevalmistused
Sisu kontrollimine
2
Eemaldage vahtplast seadme küljest.
3
Kontrollige seadet ning eemaldage vahtplast ja plastkott.
Pakendi eemaldamine (ainult mudelid LE32C ja LE46C)
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
1
Eemaldage kasti põhjal olev must lukustusseade.
――Seadme tegelik välimus võib erineda pildil näidatust.
――Pilt on ainult viiteks.
4
Hoidke kasti kuivas kohas, et seda saaks tulevikus toote liigutamisel kasutada.
13
Pakendi eemaldamine (ainult mudel LE55C)
2
Tõstke kasti ülaosa õnaruste abil üles ja eemaldage.
3
Kontrollige komponente ja eemaldage vahtplast ning plastkott.
――Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.
1
Eemaldage kasti põhjal olev must lukustusseade.
1
2
3
――Tegelike komponentide välimus võib erineda pildil näidatust.
4
Hoidke kasti kuivas kohas, et seda saaks tulevikus toote liigutamisel kasutada.
14
Komponentide kontrollimine
-- Kui mõni komponent on puudu, võtke
ühendust edasimüüjaga, kellelt toote
ostsite.
Komponendid
――Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.
-- Eraldi müüdavate komponentide ja
esemete välimus võib erineda pildil
näidatust.
Kiirseadistusjuhend
Garantiikaart
Kasutusjuhend
MagicInfo Lite Editioni tarkvara
CD
Toitejuhe
D-SUB-kaabel (lk 42)
(Pole saadaval osades
piirkondades)
-
+
-
-- Tugi ei ole tootega komplektis. Aluse
saate eraldi osta.
+
Patareid (lk 21)
Kaugjuhtimispult (lk 20)
(Pole saadaval osades
piirkondades)
Katte kruvi
15
Eraldi müüdavad tooted
-- Lähimalt edasimüüjalt saate osta
järgmisi esemeid.
Seinakomplekt
Alus
RS232C-stereokaabel (lk 100)
DVI-kaabel (lk 43)
HDMI-DVI-kaabel (lk 43)
HDMI-kaabel (lk 44)
Videokaabel (lk 47)
Stereokaabel (lk 23)
Komponendikaabel (lk 48)
RCA-stereokaabel (lk 50)
RCA-kaabel (lk 47)
AV/komponendi adapter (lk 47)
AUDIO-adapter (lk 47)
LAN-kaabel (lk 101)
Välisanduri komplekt (lk 23)
Adapter RS232C(IN)
Adapter RS232C(OUT)
PIM
16
Osad
Control Panel (Juhtpaneel)
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
Nupud
Kirjeldus
Heledussensor (valikuline)
Tuvastab automaatselt ümbritseva heleduse ja reguleerib vastavalt ekraani heledust.
――See funktsioon aktiveeritakse vaid automaatse heledussensoriga varustatud
mudelite puhul.
Toiteindikaator
Näitab energiasäästurežiimi vilkuva rohelise tulega
Energiasäästurežiimi funktsioonide kohta leiate lisateavet kasutusjuhendi jaotises
Energiasäästja.
――Kui te LCD-kuvarit ei kasuta või kui te selle juurest pikemaks ajaks lahkute, siis
lülitage see energia kokkuhoidmiseks VÄLJA.
Kaugjuhtimissensor
Suunake kaugjuhtimispult LCD-kuvari sellele punktile.
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis
võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
17
Tagantvaade
Port
――Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse
DVI IN
Allikaseadme ühendamiseks DVI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli abil.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.
CONTROL IN
Varustab toitega välissensori plaati või võtab vastu valgussensori signaali.
IR OUT
Võtab vastu kaugjuhtimispuldi signaali välissensori plaadi kaudu ning väljastab
signaali LOOP OUT pesa kaudu.
RGB IN
Võimaldab ühendada lähteseadme D-SUB-kaabli abil.
AV / COMPONENT IN
Võimaldab ühendada allikaseadme AV/komponendi kaabli abil.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN
Võtab vastu arvutist heli audiokaabli kaudu.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO OUT
Allikaseadme heli ühendamiseks.
RS232C IN
Võimaldab ühendada MDC RS232C-stereoadapteri abil.
kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.
DVI IN
Kirjeldus
HDMI IN 1
HDMI IN 2
POWER
ON
CONTROL IN
RS232C OUT
IR OUT
RJ45 MDC
Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil.
LE32C
RGB IN
AV/
COMPONENT IN
IN
OUT
RGB/DVI/
HDMI/AV/
COMPONENT
AUDIO
RGB IN
AV/
COMPONENT IN
RGB/DVI
HDMI/ AV/
COMPONENT
AUDIO
IN
OUT
IN
OUT
RS232C
RJ45 MDC
RS232C
RJ45 MDC
LE46C, LE55C
IN
OUT
18
Vargusevastane lukk
――Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.
――Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
Vargusevastase lukustusseadme lukustamine
1
Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.
2
Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.
3
Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.
4
Lukustage lukustusseade.
-- Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.
-- Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.
-- Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.
19
Kaugjuhtimine
――Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.
OFF
Toote sisselülitamine.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
1
4
5
3
6
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
7
Reguleerige helitugevust.
Valige ühendatud sisendseade.
2
8
0
Toote väljalülitamine.
Sisestage ekraanimenüüs parool või vahetage
kanalit.
9
-- Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel toodetel
erineda.
heli vaigistamiseks.
Heli taastamine: vajutage uuesti nuppu MUTE või
vajutage helitugevuse nuppu (+ VOL –).
CONTENT
(HOME)
VOL
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
CH
MENU
BLANK
Kuvage või peitke ekraanimenüü või naaske
eelmisse menüüsse.
20
TOOLS
Naaske eelmisse menüüsse.
INFO
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
MagicInfo
3D
LOCK
Kuva teave ekraanil.
Liikuge menüüs üles, alla, vasakule või paremale
või reguleerige suvandi sätteid.
Aktiveerib esiletõstetud menüüvaliku.
Väljuge praegusest menüüst.
Valige käsitsi PC, DVI ja HDMI seast ühendatud
sisendallikas.
Seadistab turvaluku funktsiooni.
Funktsiooni MagicInfo Quick käivitusnupp.
Funktsiooni MagicInfo saab lubada ainult siis, kui
võrguboks on ühendatud.
See nupp on inaktiveeritud seadmete puhul, mis
ei toeta funktsiooni MagicInfo.
-- Kaugjuhtimispuldi nuppude
funktsioonid võivad erinevatel toodetel
erineda.
Patareide asetamine kaugjuhtimispulti.
21
Ekraanimenüü häälestamine kaugjuhtimispuldiga
Kirjeldus
1
Avage ekraanimenüü.
2
Valige kuvataval OSD-menüüekraanil suvand Input,
Picture, Sound, Setup või Multi Control.
7m ~ 10m
Nupud
Kaugjuhtimispuldi vastuvõtuulatus
3
30˚
30˚
Muutke sätteid soovi kohaselt.
Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30 nurga all vasakul või paremal.
――Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.
4
Lõpetage seadistamine.
5
Sulgege ekraanimenüü.
――Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.
――Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.
22
Infrapuna stereokaabli abil ühendamine
(müügil eraldi)
1
2
Lülitage seade enne välisanduri komplektiga ühendamist välja. Pärast ühendamist
lülitage seade sisse.
Kaugjuhtimispuldiga enam kui ühe monitori
juhtimine.
IR OUT
CONTROL IN
•• Ühendage toote pesa IR OUT spetsiaalset stereokaablit kasutades teise
monitori pesaga CONTROL IN.
•• Monitorile 1 suunatud kaugjuhtimispuldist antud korralduse võtavad
vastu nii monitor 1 kui ka monitor 2 .
――Välimus võib tooteti erineda.
Enam kui ühe monitori juhtimine välisanduri
komplekti (müügil eraldi) kasutades.
•• Monitorile 1 (millega on ühendatud välisanduri komplekt) suunatud
kaugjuhtimispuldist antud korralduse võtavad vastu nii monitor 1 kui ka
monitor 2 .
――Välimus võib tooteti erineda.
1
2
POWER
IR OUT
CONTROL IN
SOURCE
CONTROL IN
23
Enne toote paigaldamist
(paigaldusjuhend)
――Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides paigaldamise juhiseid.
-- Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.
-- Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.
-- Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.
Kaldenurk ja pööramine
15 ˚
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
•• Toodet võib kallutada kuni 15 nurga all püstseinast.
•• Toote vertikaalasendis (portreeasendis) kasutamiseks pöörake seda päripäeva, nii et LED on allapoole suunatud.
Ventileerimine
Paigaldamine püstseinale
A Minimaalselt 40 mm
B Ümbritsev temperatuur: alla 35 C
A
•• Seadme paigaldamisel püstseinale jätke seadme ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt 40 mm vaba ruumi ning
veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 C.
B
Pilt 1.1 Külgvaade
24
Paigaldamine seinaorva
Pilt 1,3 Külgvaade
――Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.
B
D
D
Ülaltvaade
A Minimaalselt 40 mm
B Minimaalselt 70 mm
A
C Minimaalselt 50 mm
D Minimaalselt 50 mm
E Ümbritsev temperatuur: alla 35 C
――Toote paigaldamisel seinaorva jätke toote ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt määratud ulatuses vaba ruumi ning
veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 C.
C
E
Pilt 1,2 Külgvaade
Mõõdud
Ühik: mm
Mudeli nimi
5
1
2
4
3
1
1 2
23
34
45
LE32C
744,0
698,4
392,85
452,7
65,9
LE46C
1061,0
1018,08
572,67
619,8
51,7
LE55C
1252,4
1209,6
680,4
727,7
51,7
――Kõiki jooniseid pole skaala jaoks vaja. Osad mõõdud võivad muutuda ilma ette teatamata.
Enne seadme paigaldamist vaadake selle mõõte. Ei vastuta tüpograafiliste ega prinditud vigade eest.
25
Seinakinnituse paigaldamine
Seinakinnituse komplekti paigaldamine
Seinakinnituse komplekt (müügil eraldi) võimaldab teil kinnitada seadme seinale.
Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.
Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.
Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate vigastuse eest, kui
otsustate seinakinnituse ise paigaldada.
26
Seinakinnituse komplekti tehnilised
andmed (VESA)
――Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga.
•• Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on vaja
kokkupanemisel.
•• Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele.
Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme sisemusele.
Enne seinakinnituse paigaldamist kipsplaadi sarnastele pindadele, võtke
lisateabe saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga.
•• VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused erineda
sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.
Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada
inimestele tõsiseid vigastusi.
•• Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib tekitada
inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.
•• Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata
seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.
•• Ärge kinnitage seadet üle 15-kraadise kaldenurga all.
•• Seadme seinale kinnitamisel peab alati kasutama kahte inimest.
•• Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.
Ühik: mm
Mudeli nimi
VESA kruviaukude mõõdud (A * B)
millimeetrites
LE32C
200 × 200
LE46C
400 × 400
Standardne kruvi
Kogus
M6
4
M8
LE55C
400 × 400
――Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja inimvigastustega.
27
Kaugjuhtimispult (RS232C)
•• Viikude funktsioon
1 2 3 4 5
Kaabliühendus
RS232C-kaabel
Liides
RS232C (9 viiguga)
Viik
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bitikiirus
9600 bit/s
Andmebitte
8 bit
Paarsus
Puudub
Stop-bitte
1 bit
Voo reguleerimine
Puudub
Maksimaalne pikkus
15 m (ainult varjestatud tüüp)
6 7 8 9
Viik
Signaal
1
Andmekandja tuvastamine
2
Vastuvõetud andmed
3
Edastatud andmed
4
Andmeterminali ettevalmistus
5
Signaali maandus
6
Andmekomplekti ettevalmistus
7
Taotluse saatmine
8
Luba saatmiseks
9
Helinaindikaator
28
LAN-kaabel
•• RS232C-kaabel
Konnektor: 9 viiguga D-Sub stereokaabel
9
•• Viikude funktsioon
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Haardkontakt
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
PLUG
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3.5ø)
Viigu nr
Standardvärv
Signaal
1
Valge ja oranž
TX+
2
Oranž
TX-
3
Valge ja roheline
RX+
4
Sinine
NC
5
Valge ja sinine
NC
6
Roheline
RX-
7
Valge ja pruun
NC
8
Pruun
NC
29
LAN-ristkaabel (PC > PC)
•• Konnektor: RJ45
LAN-otsekaabel (PC > HUB)
HUB
P1
P2
Signaal
P1
P2
Signaal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signaal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signaal
P1
TX+
1
TX-
30
Ühendus
•• Ühendus 2
•• Ühendus 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Ühendus 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
31
Nr
Juhtkoodid
Juhtimisoleku vaatamine (juhtimiskäsu saamine)
Päis
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
ID
Andmete pikkus
Käsk
0xAA
Käsu tüüp
Andmete pikkus
Andmed
1
Väärtus
Käsu tüüp
Käsk
Video Wall sees
0x84
0~1
11
Funktsiooni Video Wall kasutaja
juhtelement
0x89
-
Nt: toide sees & ID = 0
Kontrollsumma
Käsk
Nr
Väärtuse ulatus
•• Kogu side toimub kuueteistkümnendsüsteemis. Kontrollsumma arvutatakse kõigi väärtuste, välja
arvatud päise, liitmisel. Kui kontrollsummas on rohkem kui kaks numbrit, nagu allpool näidatud (11
+ FF + 01 + 01 = 112), eemaldatakse esimene number.
0
ID
Käsk
10
Kontrollsumma
Juhtimine (juhtimiskäsu määramine)
Päis
Käsu tüüp
Väärtuse ulatus
1
Voolu juhtimine
0x11
0~1
2
Helitugevuse reguleerimine
0x12
0~100
3
Sisendallika juhtimine
0x14
-
4
Ekraanirežiimi juhtimine
0x18
-
5
Ekraanisuuruse juhtimine
0x19
0~255
6
PIP sees-/väljasoleku juhtimine
0x3C
0~1
7
Automaatreguleerimise juhtimine
(ainult arvuti ja BNC puhul)
0x3D
0
8
Režiimi Video Wall juhtimine
0x5C
0~1
9
Turvalukk
0x5D
0~1
Päis
Käsk
0xAA
0x11
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
ID
Andmete pikkus
Andmed 1
1
"Power"
Andmete pikkus
Andmed 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• Kõigi jadakaabliga ühendatud seadmete samaaegseks juhtimiseks olenemata ID-dest määrake ID
väärtuseks „0xFE” ja edastage käsud. Kõik seadmed on käsu käivitanud, kuid ACK ei vasta.
32
Voolu juhtimine
Helitugevuse reguleerimine
•• Funktsioon
Seadme saab sisse ja välja lülitada arvuti abil.
•• Funktsioon
Seadme helitugevust saab reguleerida arvuti abil.
•• Toite oleku vaatamine (Get Power ON / OFF Status)
•• Helitugevuse oleku kuvamine (Get Volume Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
•• Toite sisse/välja lülitamine (Set Power ON / OFF)
Päis
Käsk
0xAA
0x11
ID
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"Power"
Kontrollsumma
0
Päis
Käsk
0xAA
0x12
ID
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
•• Ack (jaatussõnum)
ID
0xFF
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x11
Väärtus 1
0xAA
0xFF
"Volume"
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„N”
0x11
Väärtus 1
"ERR"
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x12
"Volume"
Kontrollsumma
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
"Power"
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
1
Kontrollsumma
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Andmed
•• Ack (jaatussõnum)
0: Toide VÄLJAS
0xAA
Andmete pikkus
"Volume": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)
1: Toide SEES
Käsk
Kontrollsumma
•• Helitugevuse seadistamine (Set Volume)
"Power": seadmele seadistatav toitekood.
Päis
Andmete pikkus
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
33
Sisendallika juhtimine
0x24
HDMI2_PC
•• Funktsioon
Seadme sisendallikat saab muuta arvuti abil.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC ei ole saadaval käsuga Määra. Need vastavad ainult käskudele
•• Sisendallika oleku kuvamine (Get Input Source Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
――
MagicInfo on saadaval ainult mudelitega, mis sisaldavad tarkvara MagicInfo.
――RF (TV) ja DTV on kasutatavad ainult teleriga mudelite puhul.
0
•• Sisendallika seadistamine (Set Input Source)
Päis
Käsk
0xAA
0x14
ID
„Get”.
――See mudel ei toeta HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ja HDMI2_PC porte.
•• Ack (jaatussõnum)
Andmete pikkus
Andmed
1
"Input Source"
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x14
"Input
Source"
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
0x14
Arvuti
0x18
DVI
0x0C
Sisendallikas
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrollsumma
"Input Source": seadmele seadistatav sisendallika kood.
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
34
Ekraanirežiimi juhtimine
•• Nak (eitussõnum)
•• Funktsioon
Seadme ekraanirežiimi saab muuta arvuti abil.
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x18
"ERR"
Ekraanirežiimi ei saa muuta, kui rakendus Video Wall on aktiveeritud.
――Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult teleriga mudelite puhul.
•• Ekraani oleku kuvamine (Get Screen Mode Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x18
ID
Andmete
pikkus
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
Kontrollsumma
Ekraanisuuruse juhtimine
0
•• Funktsioon
Seadme ekraanisuurust saab muuta arvuti abil.
•• Pildisuuruse seadistamine (Set Picture Size)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0x18
Andmete
pikkus
Andmed
1
"Screen
Mode"
•• Ekraanisuuruse kuvamine (Get Screen Size Status)
Kontrollsumma
16 : 9
0x04
Suum
0x31
Lai suum
0x0B
4:3
Käsk
0xAA
0xFF
Käsk
0xAA
0x19
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
0
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsumma
"Screen Size": seadme ekraanisuurus (vahemik: 0–255, ühik: tollid)
•• Nak (eitussõnum)
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Päis
•• Ack (jaatussõnum)
"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku
0x01
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x18
"Screen
Mode"
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x19
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"Screen Mode": Kood, mis määrab seadme oleku
35
PIP sees-/väljasoleku juhtimine
Automaatreguleerimise juhtimine (ainult arvuti ja BNC puhul)
•• Funktsioon
Seadme PIP-režiimi saab sisse või välja lülitada arvuti abil.
•• Funktsioon
Arvutisüsteemi ekraani saab automaatselt reguleerida arvuti abil.
――Saadaval ainult PIP-funktsiooniga mudelite puhul.
――Režiimi ei saa reguleerida, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On.
•• Automaatse reguleerimise oleku kuvamine (Get Auto Adjustment Status)
Puudub
――See funktsioon pole saadaval funktsioonis MagicInfo.
•• Automaatse reguleerimise seadistamine (Set Auto Adjustment)
•• PIP sees-/väljasoleku kuvamine (Get the PIP ON / OFF Status)
Päis
Käsk
0xAA
0x3C
ID
Andmete pikkus
Päis
Käsk
0xAA
0x3D
ID
Kontrollsumma
0
Andmete
pikkus
Andmed
1
"Auto
Adjustment"
•• PIP-režiimi sisse-/väljalülitamine (Set the PIP ON / OFF)
Päis
Käsk
0xAA
0x3C
ID
Andmete pikkus
Andmed
1
"PIP"
Kontrollsumma
"Auto Adjustment" : 0x00 (alati)
•• Ack (jaatussõnum)
"PIP": Kood, mida kasutatakse seadme PIP-režiimi sisse- või väljalülitamiseks
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
1: PIP SEES
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x3D
"Auto
Adjustment"
0: PIP VÄLJAS
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0xFF
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x3C
Väärtus 1
Kontrollsumma
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
"PIP"
•• Nak (eitussõnum)
0xAA
Käsk
0xFF
ID
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x3D
"ERR"
"PIP": Kood, mida kasutatakse seadme PIP-režiimi sisse- või väljalülitamiseks
Päis
Kontrollsumma
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
3
„A”
0x3C
Väärtus 1
Kontrollsumma
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"PIP"
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
36
Režiimi Video Wall juhtimine
Turvalukk
•• Funktsioon
Režiimi Video Wall saab seadmel aktiveerida arvuti abil.
•• Funktsioon
Arvutit saab kasutada seadme funktsiooni Safety Lock sisse- või väljalülitamiseks.
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult seadmel, millel on aktiveeritud rakendus Video Wall.
•• Režiimi Video Wall kuvamine (Get Video Wall Mode)
Päis
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Andmete pikkus
•• Turvaluku oleku kuvamine (Get Safety Lock Status)
Kontrollsumma
0
Käsk
0xAA
0x5C
ID
Päis
Käsk
0xAA
0x5D
ID
Andmete
pikkus
0
Andmete pikkus
Andmed
Kontrollsumma
1
"Video Wall Mode"
Päis
Käsk
0xAA
0x5D
ID
Andmete
pikkus
Andmed
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
1: Full
1: SEES
0: Natural
0: VÄLJAS
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrollsumma
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5C
"ERR"
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„A”
0x5D
"Safety Lock"
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
•• Nak (eitussõnum)
Käsk
Päis
"Safety Lock": Seadmele seadistatav turvaluku kood
"Video Wall Mode": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks
Päis
Kontrollsumma
•• Ack (jaatussõnum)
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Kontrollsumma
•• Turvaluku lubamine või keelamine (Set Safety Lock Enable / Disable)
•• Režiimi Video Wall seadistamine (Set Video Wall Mode)
Päis
Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada sõltumata sellest, kas toide on sisse lülitatud või mitte.
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
37
Video Wall sees
•• Nak (eitussõnum)
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall SISSE/VÄLJA.
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x84
ERR
•• Funktsiooni Video Wall oleku (sees/väljas) kuvamine
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Andmete
pikkus
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
0
Funktsiooni Video Wall kasutaja juhtelement
•• Funktsiooni Video Wall sisse-/väljalülitamine
Päis
Käsk
0xAA
0x84
ID
Kontrollsumma
Andmete
pikkus
Andmed
1
V.Wall_On
•• Funktsioon
Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall sisse/välja.
Kontrollsumma
•• Funktsiooni Video Wall oleku kuvamine
Päis
Käsk
0xAA
0x89
ID
Andmete pikkus
Kontrollsumma
•• V.Wall_On : seadmele määratav funktsiooni Video Wall kood
1: Video Wall SEES
0: Video Wall VÄLJAS
•• Funktsiooni Video Wall seadistamine
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
0xAA
Käsk
ID
0xFF
0
Andmete
pikkus
3
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
„A”
0x84
Väärtus 1
V.Wall_
On
Päis
Käsk
0xAA
0x89
Kontrollsumma
ID
Andmete
pikkus
Väärtus 1
Väärtus 2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: seadmele määratud funktsiooni Video Wall Divider kood
V.Wall_On : sama, mis üleval
38
Video Walli mudel 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Väljas
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
39
Wall_SNo : Seadmele määratud tootenumbri kood
Video Walli mudel 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Määratud number
Andmed
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack (jaatussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
Väärtus 2
4
„A”
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Andmete
pikkus
Ack
(jaatussõnum)
/ Nak
(eitussõnum)
r-CMD
Väärtus 1
3
„N”
0x89
ERR
Kontrollsumma
•• Nak (eitussõnum)
Päis
Käsk
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.
40
Peatükk 03
Allikaseadme ühendamine ja kasutamine
Enne ühendamist
Enne toote ühendamist teiste seadmetega kontrollige järgmist.
Ühendamiseks sobivate seadmete hulka kuuluvad arvutid, videokaamerad, kõlarid, digiboksid ja DVD-/Blu-ray-mängijad.
Põhipunktid enne ühendamist
――Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.
Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.
――Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.
Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.
――Ühendage helipordid õigesti: vasak = valge ja parem = punane.
――Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.
41
Arvutiga ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Arvuti saab tootega ühendada mitmel viisil.
Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
Ühendamine D-SUB-kaabli abil
(analoogtüüpi)
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
42
Ühendamine DVI-kaabli abil (digitaalne)
DVI IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
――Seadme ühendamisel arvutiga HDMI-DVI-kaabli abil määrake suvandi Edit
Name olekuks DVI PC, et pääseda ligi arvutisse salvestatud video- ja helisisule.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
43
Ühendamine HDMI-kaabli abil
HDMI IN 1, HDMI IN 2
44
Resolutsiooni muutmine
――Parima pildikvaliteedi saamiseks saate eraldusvõimet ja värskendussagedust reguleerida oma arvuti juhtpaneelilt.
――TFT-LCD-monitoride pildikvaliteet võib halveneda, kui valitud pole optimaalne eraldusvõime.
Eraldusvõime muutmine Windows XP-s
Avage Juhtpaneel
Kuva
Sätted ja muutke eraldusvõimet.
Eraldusvõime muutmine Windows Vistas
Avage Juhtpaneel
Isiklikud sätted
Kuvasätted ja muutke eraldusvõimet.
45
Eraldusvõime muutmine Windows 7-s
Avage Juhtpaneel
Kuva
Ekraani eraldusvõime ja muutke eraldusvõimet.
Eraldusvõime muutmine Windows 8-s
Avage Sätted
Juhtpaneel
Kuva
Ekraani eraldusvõime ja muutke eraldusvõimet.
46
Videoseadmega ühendamine
•• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.
Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.
•• Videoseadme saate tootega ühendada kaabli abil.
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
――Allika muutmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE.
Ühendamine AV-kaabli abil
AV / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
47
Ühendamine komponendi kaabli abil
AV / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil
――Kui toode ühendatakse videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil, pole heli lubatud.
Probleemi lahendamiseks ühendage toote ja videoseadme heliportidesse ka
helikaabel.
Seadme ühendamisel videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil määrake suvandi
Edit Name olekuks DVI Devices, et pääseda ligi videoseadmesse salvestatud
video- ja helisisule.
――Toetatud eraldusvõimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
48
Ühendamine HDMI-kaabli kaudu
HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli (kuni 1080p)
kasutamine
•• Parema pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks ühendage digitaalne seade
HDMI-kaabli abil.
•• HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.
-- Seadme ühendamisel digitaalse seadmega, mis ei toeta HDMI-väljundit,
kasutage HDMI-DVI- ja audiokaableid.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Pilti ei pruugita kuvada õigesti (kui üldse) või heli ei pruugi töötada, kui
seadmega ühendatakse välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat
versiooni. Kui tekib selline probleem, küsige välisseadme tootjalt HDMI
versiooni kohta ning kui see on aegunud, paluge täiendust.
•• Kasutage kindlasti HDMI-kaablit, mille jämedus on 14 mm või vähem.
•• Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti
kuvada või võib esineda tõrkeid ühendusel.
•• Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel või ethernetiga HDMI-kaabel.
See seade ei toeta etherneti funktsiooni HDMI kaudu.
49
Ühendamine helisüsteemiga
――Ühendusosad võivad toodetel erineda.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO OUT
50
Võrguboksi ühendamine (müügil eraldi)
――Lisateavet võrguboksi ühendamise kohta leiate võrguboksiga kaasasolevast kasutusjuhendist.
MagicInfo
Funktsiooni MagicInfo kasutamiseks peab seadmega olema ühendatud võrguboks (müügil eraldi).
――Tarkvara MagicInfo sätete muutmiseks käivitage töölaual „MagicinfoSetupWizard”.
――Lisateavet tarkvara MagicInfo kasutamise kohta leiate võrguboksiga kaasasolevalt DVD-lt.
――Selles jaotises olev teave võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ilma ette teatamata.
――Probleem tekkimisel pärast seda, kui installite operatsioonisüsteemi (mis pole kaasas võrguboksiga), taastate operatsioonisüsteemi eelmise versiooni või installite
tarkvara, mis ei ühildu pakutava operatsioonisüsteemiga, ei ole teil võimalik saada abi tehniliselt toelt ning hooldustehniku külastus on tasuline. Seadme väljavahetamine
ja hüvitamine pole samuti võimalik.
Režiimi MagicInfo aktiveerimine
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
1
Pärast võrguboksi (müügil eraldi) paigaldamist ja seadmega ühendamist lülitage seade sisse.
2
Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu SOURCE ja valige MagicInfo.
3
Valige vaikerakendus, mida soovite käivitada funktsiooni MagicInfo käivitumisel.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
51
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
4
Sisestage IP-teave.
5
Valige keel. (Vaikekeel on inglise keel.)
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
Current Language
:
Engilsh
Chinese [Traditional]
German
English
French
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
52
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Valige kuvarežiim.
7
Kontrollige üle sätted, mida olete just konfigureerinud.
Select Screen Type - step 4
Landscape
Portrait
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
――Kui käivitusikooni ei kuvata, topeltklõpsake töölaual ikooni MagicInfo. Ikoon kuvatakse ekraani paremasse allnurka.
Setup Information
1. Application :
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
2. Internet Protocol [TCP/IP]
IP :
192.168.0.102
3. Language :
4. Screen Type :
English
Landscape
Do not show again
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
53
Peatükk 04
Input
Source List
MENÜÜ m :Input
T
Kasutage, et valida LCD-monitoriga ühendatud sisendallikaks PC, HDMI või mõni muu allikas.
Kasutage, et valida ekraan omal valikul.
Source List
ENTER
Source List
PC
DVI
AV
Component
HDMI1
HDMI2
MagicInfo
TV
Move
:---:---:---:---:---:---:---:---Enter
Return
1
PC
2
DVI
3
AV
4
Component
5
HDMI1
6
HDMI2
See inaktiveeritakse, kui võrguboks on paigaldatud.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
7
MagicInfo
Aktiveeritakse, kui võrguboks on ühendatud.
8
TV
54
PIP
Lülitab üksuse PIP Screen Off/On.
•• Off / On
――PIP lülitub välja, kui LCD-kuvar lülitatakse välisallikale.
PIP
――Kui valite
,
,
üksuses Size, ei saa üksusi Position ja Transparency aktiveerida.
――Funktsioon PIP ei ole saadaval, kui Video Wall on olekus On.
PIP
PIP
Source
Size
Position
Transparency
Move
Off
:On
►
:PC
On
:
:
:Medium
Enter
――Kui välised AV-seadmed, näiteks videomagnetofonid või DVD-mängijad, on LCD-kuvariga ühendatud, võimaldab PIP
vaadata nende videoid väikesel aknal arvuti videosignaali edastatud pildi kohal.
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Source
Valib PIP-i sisendiallika.
Primary Source
PIP
PIP
Source
Size
Position
Transparency
Move
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
:On
:HDMI
DVI 1
:AV
AV
:---HDMI1
:투명하게
HDMI2
Enter
Return
Secondary Source
PC
DVI, AV, HDMI1, HDMI2
DVI
PC
AV
PC
HDMI1
PC
HDMI2
PC
PIM
PC, AV , Component
――PIP on inaktiveeritud, kui peaekraanini ei jõua signaali.
55
Size
PIP-akna suuruse muutmine.
――Picture > Size muudetakse kuvasuhtele 16:9, kui PIP on olekus On.
PIP
PIP
Source
Size
Position
Transparency
:On
:HDMI 1
:---:---:투명하게
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Position
PIP-akna paigutuse muutmine.
PIP
PIP
Source
Size
Position
Transparency
Move
:On
:HDMI 1
:---:---:투명하게
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
56
Transparency
Kohandab PIP-akende läbipaistvust.
•• High
•• Medium
PIP
PIP
Source
Size
Position
Transparency
•• Low
:On
:HDMI 1
:---:---:투명하게
High
Medium
Low
Opaque
Move
Enter
•• Opaque
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Edit Name
Andke sisendpesasse ühendatud seadmele nimi, et sisendiallika valimine oleks lihtsam.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo / DHR /
PC / DVI PC / DVI Devices
――Kuvatavad seadmed sõltuvad välise sisendi režiimist.
Edit Name
PC
DVI
AV
Component
HDMI1
HDMI2
:---:---:---:---:---:----
▶
▶
▶
▶
▶
▶
PC ühendamisel HDMI-pesaga seadke üksuse Edit Name suvandiks PC. Muudel juhtudel seadke üksuse Edit Name
väärtuseks AV. Kuna 640x480, 720P(1280x720), ja 1080p(1920x1080) on AV ja PC puhul levinud signaalid, siis veenduge, et
Edit Name oleks vastavuses sisendisignaaliga.
――Menüü Picture muutub olenevalt sisendisignaalist ja üksusest Edit Name.
HDMI-DVI kaabliühenduse (mis ei toeta heli ja video samaaegset edastamist) kasutamisel tuleb helipesa ühendada
eraldiseisva helikaabli kaudu.
Kui ühendatud on arvuti, määrake ühendatud arvutist edastatava video ja heli nautimiseks seadistuse Edit Name väärtuseks
DVI PC.
Move
Enter
Return
Kui ühendatud on AV-seade, määrake ühendatud AV-seadmest edastatava video ja heli nautimiseks seadistuse Edit Name
väärtuseks DVI Devices.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
57
Source AutoSwitch Settings
Source AutoSwitch
Source AutoSwitch Settings
: On
Off
Source AutoSwitch
On
: On
Primary Source Recovery
Primary Source
: DVI
Secondary Source
: PC
Kui suvandi Source AutoSwitch olekuks on seadistatud On, otsitakse aktiivse video jaoks monitori videoallikat automaatselt.
Valik Primary Source aktiveeritakse, kui praegust videoallikat ei tunta ära. Valik Secondary Source aktiveeritakse, kui ühtki
esmast videoallikat pole saadaval. Kui esmast või teisest allikat ei tunta ära, otsib monitor uuesti; kui aktiivset videosignaali ei
leita, näitab monitor sisendsignaali puudumise teadet.
Kui valiku Primary Source olekuks on seadistatud All, otsib monitor aktiivset videoallikat tuvastada püüdes kõik videoallika
sisendid kaks korda järjest läbi ja pöördub järjestuse esimese videoallika juurde tagasi, kui videot ei leita
•• Off / On
――Valik Source AutoSwitch ja funktsioon PIP. Kui valik Source AutoSwitch on olekus On, siis funktsioon PIP ei tööta; valik
Source AutoSwitch peab olema olekus Off, et funktsioon PIP töötaks.
――Kui valik Source AutoSwitch on olekus On ja/või Primary Source Recovery on olekus On, muutub monitori
energiasäästurežiim mitteaktiivseks.
――Kui Primary Source Recovery on olekus On, on saadaval ainult valikud Primary Source ja Secondary Source ning need
Move
Enter
Return
on vahetatavad ja oma soovile vastavalt valitavad. Vaadake iga esmase sisendallikaga ühilduvaid signaale menüüjaotisest
PIP > Source.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- Source AutoSwitch Settings on inaktiveeritud, kui suvandi PIP olekuks on seadistatud On.
Primary Source Recovery
Kui Primary Source Recovery on olekus On, otsitakse aktiivset videosignaali ainult videoallika valikust Primary Source ja
Secondary Source.
Source AutoSwitch Settings
: On
Source AutoSwitch
: On
Off
Primary Source Recovery
On
:
Primary Source
Secondary Source
: PC
Move
Enter
Kui aktiivne videosignaal leitakse, valitakse Primary Source; kui videosignaali ei leita, valitakse Secondary Source; kui ka
valikuga Secondary Source videosignaali ei leita, kuvatakse sisendsignaali puudumise teadet.
•• Off / On
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
58
Primary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Primary Source.
Source AutoSwitch Settings
Source AutoSwitch
Primary Source Recovery
:
Primary Source
:
Secondary Source
Move
Enter
: On
: On
DVI
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Secondary Source
Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Secondary Source.
Source AutoSwitch Settings
Source AutoSwitch
Primary Source Recovery
:
Primary Source
:
Secondary Source
Move
Enter
: On
: On
PC
DVI
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
59
Peatükk 05
Picture
PC / DVI / MagicInfo režiim
Mode
MENÜÜ m :Picture
T
Mode
ENTER
LCD-kuvaril on neli automaatset, valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet ("Information", "Advertisement" ja "Custom").
•• Information
Sobib konkreetse teabe edastamiseks (nt avalik teave).
Picture
Mode
Custom
Color Tone
Color Control
Color Temp.
Image Lock
Auto Adjustment
Information
:사용자
조정
Advertisement
:---Custom
•• Advertisement
Sobib reklaamide kuvamiseks (nt videod ja sise- või välireklaamid).
•• Custom
――Pole saadaval, kui üksus Dynamic Contrast on olekus On.
▶
More
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
60
Custom
Kontrasti ja heledust saab ekraanimenüüd kasutades seada endale sobilikuks.
――Funktsiooni Custom abil pilti reguleerides muutub üksuse Mode väärtuseks Custom.
――Pole saadaval, kui üksus Dynamic Contrast on olekus On.
Custom
Contrast
Brightness
Sharpness
Gamma
Move
90
90
50
: Natural
Mode1
Mode2
Mode3
Enter
Contrast
Seadistage pildi kontrastsus.
Brightness
Seadistatakse heledus.
Return
Sharpness
Seadistab pildi teravust.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Gamma
Võimaldab reguleerida pildi heleduse keskmist vahemikku (Gamma).
•• Natural
•• Mode1
Seadistab pildi heledamaks kui Natural.
•• Mode2
Seadistab pildi tumedamaks kui Mode1.
•• Mode3
Suurendab tumedate ja heledate toonide kontrasti.
61
Color Tone
Värvitoone saab muuta.
――Pole saadaval, kui üksus Dynamic Contrast on olekus On.
•• Off / Cool / Normal / Warm / Custom
――Seades valiku Color Tone väärtustele Cool, Normal, Warm või Custom, keelatakse funktsioon Color Temp..
――Seades valiku Color Tone väärtusele Off, keelatakse funktsioon Color Control.
Picture
Mode
Custom
Color Tone
Color Control
Color Temp.
Image Lock
Auto Adjustment
More
: Custom
Off
: 16:9
Cool
Normal
: 16:9
Warm
: 동작
Custom
: 일반
▶
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Color Control
Reguleerib eraldi punase, rohelise ja sinise tooni tasakaalu.
――Pole saadaval, kui üksus Dynamic Contrast on olekus On.
•• Red / Green / Blue
Color Control
50
50
50
Red
Green
Blue
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
62
Color Temp.
Color Temp. on suurus pildivärvide “soojuse” mõõtmiseks.
――See funktsioon on sisse lülitatud, kui seadistuse Mode olekuks on määratud Custom ja seadistuste Dynamic Contrast ning
Color Tone olekuks on määratud Off.
Color Temp.
10000K
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Image Lock
Image Lock on kasutusel kui peenhäälestaja parima pildi saavutamiseks, mille abil saab eemaldada ebastabiilset värisevat pilti
põhjustava müra. Kui häälestuse Fine rakendamine rahuldavaid tulemusi ei anna, siis kasutage häälestust Coarse ning seejärel
uuesti häälestust Fine.
Image Lock
2200
55
▶
Coarse
Fine
Position
•• Coarse
Eemaldab müra, näiteks vertikaaljooned. Jäme seadistus võib ekraanipildi ala nihutada.
Pildi saate uuesti keskele nihutada horisontaaljuhtimise menüü abil.
•• Fine
Eemaldab müra, näiteks horisontaaljooned. Kui müra ei kao ka pärast peenhäälestust, korrake seda pärast sageduse
reguleerimist (taktsagedusel).
•• Position
Seadistab ekraani paigutuse horisontaalselt.
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- Saadaolev ainult režiimis PC.
63
Auto Adjustment
i
Väärtused Fine, Coarse ja Position häälestatakse automaatselt.
Kui muudate juhtpaneelil eraldusvõimet, käivitub automaatne funktsioon.
Auto Adjustment
Please wait.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- Saadaolev ainult režiimis PC.
Signal Balance
Signal Balance
Valib signaali tasakaalu jaoks oleku On või Off.
Signal Control
Signal Balance
Signal Balance
Signal Control
Move
: 사용자
조정
Off
On
Enter
――Saadaval, kui Signal Control seadeks on määratud On.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain / R-Offset / G-Offset / B-Offset
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
64
Size
Valikut Size saab muuta.
•• 16:9 / 4:3 / Original Ratio
Picture
▶
More
Signal Balance
Size
HDMI Black Level
PIP Picture
Dynamic Contrast
Lamp Control
Brightness Sensor
Picture Reset
Move
: 16:9
4:3
: 일반
Original Ratio
: Off
: 100
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
HDMI Black Level
Kui DVD-mängija või digiboks on teie seadmega ühendatud HDMI või DVI kaudu, võib see ekraani kvaliteeti halvendada,
suurendades näiteks musta värvi osakaalu, vähendades kontrastsust, kaotades värve jne, sõltuvalt ühendatud välisseadmest.
Sel juhul parandage oma seadme pildikvaliteeti valiku HDMI Black Level abil.
•• Normal / Low
Picture
▶
More
Signal Balance
Size
HDMI Black Level
PIP Picture
Dynamic Contrast
Lamp Control
Brightness Sensor
Picture Reset
Move
: 16:9
: Normal
Low
: Off
: 100
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
65
PIP Picture
Reguleerib PIP-i ekraanisätteid.
――Saadaolevad režiimid: PIP On
•• Contrast
Reguleerib PIP-akna kujutise kontrastsust.
PIP Picture
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint
100
45
76
60
R 50
G 50
•• Brightness
Reguleerib PIP-akna kujutise heledust.
•• Sharpness
Reguleerib PIP-akna teravust.
•• Color
Reguleerib PIP-akna kujutise värvi.
Move
Enter
Return
――PIP sisend töötab ainult režiimides AV, HDMI1 ja HDMI2.
•• Tint
Lisab PIP-aknale loomuliku tooni.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――PIP sisend töötab ainult režiimides AV, HDMI1 ja HDMI2.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast tuvastab automaatselt sissetuleva signaali ja kohandab seadet optimaalseima kontrastsuse saavutamiseks.
•• Off / On
――See funktsioon ei ole saadaval, kui režiim PIP või Energy Saving on olekus On.
Picture
▶
More
Signal Balance
Size
HDMI Black Level
PIP Picture
Dynamic Contrast
Lamp Control
Brightness Sensor
Picture Reset
Move
: 16:9
: Normal
: 해제
Off
: 100
On
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
66
Lamp Control
Reguleerib inverterlampi, et vähendada energiatarbimist.
――Pole saadaval, kui üksus Dynamic Contrast on olekus On.
Lamp Control
100
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Brightness Sensor
Brightness Sensor tuvastab ümbritseva valguse tugevuse, mis võimaldab pildi heledust automaatselt reguleerida.
•• Off / On
Brightness Sensor
Off
Move
On
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
67
Picture Reset
i
Saate lähtestada ekraanisätted.
Reset picture settings?
Yes
No
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
68
Peatükk 06
Picture
AV / HDMI / TV / Component režiim
Mode
MENÜÜ m :Picture
T
Mode
ENTER
LCD-kuvaril on neli automaatset, valmistaja poolt eelseadistatud pildisätet ("Dynamic", "Standard", "Movie" ja "Custom").
•• Dynamic
Picture
•• Standard
Dynamic
: 16:9
Standard
Movie
: 16:9
Custom
•• Movie
•• Custom
――Pole saadaval, kui üksus Dynamic Contrast on olekus On.
: 16:9
: On
: Normal
▶
Mode
Custom
Color Tone
Color Temp.
Size
Digital NR
HDMI Black Level
More
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
69
Custom
Kontrasti ja heledust saab ekraanimenüüd kasutades seada endale sobilikuks.
――Pole saadaval, kui üksus Dynamic Contrast on olekus On.
Contrast
Custom
50
50
50
50
R 50
Contrast
Brightness
Sharpness
Color
Tint
G 50
Seadistage pildi kontrastsus.
Brightness
Seadistatakse heledus.
Sharpness
Move
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Enter
Return
Reguleerib pildi teravust.
Color
Reguleerib pildi värve.
Tint
Lisab kuvale loomuliku tooni.
――Liugur Tint kuvatakse ainult juhul, kui sisendallikas on AV, Component, HDMI1 või HDMI2.
70
Color Tone
Värvitoone saab muuta. Kasutaja saab reguleerida ka üksikuid värvikomponente.
――Pole saadaval, kui üksus Dynamic Contrast on olekus On.
•• Off / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2
――Seades valiku Color Tone väärtustele Cool2, Cool1, Normal, Warm1 või Warm2, keelatakse funktsioon Color Temp..
――Menüü Color Tone seadistuse muutmine lülitab ekraani režiimile Custom.
Picture
Mode
Custom
Color Tone
Color Temp.
Size
Digital NR
HDMI Black Level
▶
More
Move
: Custom
: 16:9
Off
Cool2
Cool1
: 16:9
Normal
: 동작
: 일반
Warm1
Warm2
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Color Temp.
Color Temp. on suurus pildivärvide “soojuse” mõõtmiseks.
――See funktsioon on sisse lülitatud, kui seadistuse Mode olekuks on määratud Custom ja seadistuste Dynamic Contrast ning
Color Tone olekuks on määratud Off.
Color Temp.
10000K
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
71
Size
Valikut Size saab muuta.
•• 16:9
Seab pildi 16:9 laiekraanrežiimi.
Size
•• Zoom1
Suurendab pilti ekraanil.
16:9
Zoom1
Zoom2
4:3
Screen Fit
Custom
Move
Enter
Return
•• Zoom2
Suurendab pildisuurust üle valiku Zoom1.
▶
▶
•• 4:3
Pilt seatakse 4:3 normaalrežiimi.
•• Screen Fit
Kuvab sisendipildi muutmata kujul (kärbeteta), kui signaaliks on HDMI 720p, 1080i, 1080p.
•• Custom
võimaldab muuta eraldusvõimet, et see sobiks kasutaja eelistustega.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Digital NR
Digitaalse müra kõrvaldusfunktsioon võimaldab teil nautida selgemat ja kirkamat pilti.
•• Off / On
――Funktsioon Digital NR ei ole kõigi eraldusvõimete puhul saadaval.
Picture
: Custom
: Normal
: 16:9
: Off
: On
▶
Mode
Custom
Color Tone
Color Temp.
Size
Digital NR
HDMI Black Level
More
▶
▶
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
72
HDMI Black Level
Kui DVD-mängija või digiboks on teie seadmega ühendatud HDMI või DVI kaudu, võib see ekraani kvaliteeti halvendada,
suurendades näiteks musta värvi osakaalu, vähendades kontrastsust, kaotades värve jne, sõltuvalt ühendatud välisseadmest.
Sel juhul parandage oma seadme pildikvaliteeti valiku HDMI Black Level abil.
•• Normal / Low
――Ajastuse puhul, mida saab nii arvuti kui DTV korral kasutada HDMI- ja DTV-režiimis, aktiveeritakse funktsioon HDMI Black
Level.
Picture
▶
Mode
Custom
Color Tone
Color Temp.
Size
Digital NR
HDMI Black Level
More
Move
: Custom
: Normal
: 16:9
: On
: Normal
Low
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Film Mode
Film Mode võimaldab kalibreerida ebaloomulikku pilti, mis tekib filmi (24 kaadrit sekundis) vaatamisel teleriga (30 kaadrit
sekundis).
Liikuvad subtiitrid võivad selle režiimi aktiveerimise korral olla rikutud.
――Režiimis HDMI on see funktsioon saadaval juhul, kui sisendsignaaliks on ülerealaotus; järjestiklaotuse puhul see funktsioon
Picture
More
Film Mode
PIP Picture
Dynamic Contrast
Lamp Control
Brightness Sensor
Picture Reset
Move
saadaval pole.
•• Off / On
:해제
Off
On
:Off
:100
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
73
PIP Picture
Reguleerib PIP-i ekraanisätteid.
•• Contrast
Reguleerib PIP-akna kujutise kontrastsust.
PIP Picture
50
50
50
Contrast
Brightness
Sharpness
Move
Enter
•• Brightness
Reguleerib PIP-akna kujutise heledust.
•• Sharpness
Reguleerib PIP-akna teravust.
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast tuvastab automaatselt sissetuleva signaali ja kohandab seadet optimaalseima kontrastsuse saavutamiseks.
•• Off / On
――See funktsioon ei ole saadaval, kui režiim PIP või Energy Saving on olekus On.
Picture
More
Film Mode
PIP Picture
Dynamic Contrast
Lamp Control
Brightness Sensor
Picture Reset
Move
:Off
: Off
:100
On
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
74
Lamp Control
Reguleerib inverterlampi, et vähendada energiatarbimist.
――Pole saadaval, kui üksus Dynamic Contrast on olekus On.
Lamp Control
100
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Brightness Sensor
Brightness Sensor tuvastab ümbritseva valguse tugevuse, mis võimaldab pildi heledust automaatselt reguleerida.
•• Off / On
Brightness Sensor
Off
Move
On
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
75
Picture Reset
i
Saate lähtestada ekraanisätted.
Reset picture settings?
Yes
No
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
76
Peatükk 07
Sound
Mode
MENÜÜ m :Sound
T
Mode
ENTER
LCD-kuvaril on sisseehitatud kõrgekvaliteediline stereovõimendi.
•• Standard
Standardsete tehaseseadete puhul valige Standard.
Sound
Mode
Custom
Auto Volume
SRS TS XT
Sound Select
Speaker Select
Sound Reset
Move
Standard
: 사용자
조정
Music
Movie
: 표준
: Speech
Custom
: 주화면
: Internal
•• Music
Muusikavideote või kontsertide vaatamiseks valige Music.
•• Movie
Filmide vaatamisel valige Movie.
•• Speech
Valib peamiselt sõnalisest osast koosneva telesaate (nt uudistesaate) puhul režiimi Speech.
Enter
Return
•• Custom
Kui soovite kasutada oma isiklikele eelistustele vastavaid seadistusi, valige Custom.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
77
Custom
Heliseadeid saate muuta vastavalt oma isiklikele eelistustele.
――Kuulete heli ka siis, kui heli väärtuseks on seatud 0.
――Kui te reguleerite heli, kasutades funktsiooni Custom, muudetakse üksuse Mode väärtuseks Custom.
Custom
Bass
Treble
Balance
50
50
R 50
L 50
Bass
Rõhutab madala sagedusega helisid.
Treble
Rõhutab kõrge sagedusega helisid.
Move
Enter
Return
Balance
Balansi funktsioon võimaldab teil reguleerida heli tasakaalu vasaku ja parema kõlari vahel.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Auto Volume
Vähendab programmidevahelisi erinevusi helitugevuses.
•• Off / On
Sound
Mode
Custom
Auto Volume
SRS TS XT
Sound Select
Speaker Select
Sound Reset
Move
: Custom
Off
: 표준
: On
: Main
: Internal
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
78
SRS TS XT
SRS TS XT on patenteeritud SRS-tehnoloogia, mis lahendab 5.1 mitmekanalilise sisu esitamise probleemi kahest kõlarist.
TruSurround XT edastab väga head ja puhast ruumilist heli kahekõlarilise esitussüsteemi kaudu, mis hõlmab ka teleri sisemisi
kõlareid. See on täiesti võrreldav kõigi mitmekanaliliste vormingutega.
•• Off / On
Sound
Mode
Custom
Auto Volume
SRS TS XT
Sound Select
Speaker Select
Sound Reset
Move
:Custom
:Off
: Off
On
:Internal
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Sound Select
Lubage põhikuvari või teisese kuvari heli PIP-režiimis.
――Saadaval, kui PIP seadeks on määratud On.
•• Main / Sub
Sound
Mode
Custom
Auto Volume
SRS TS XT
Sound Select
Speaker Select
Sound Reset
Move
: Custom
: Off
: Off
:면
Main
Sub
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
79
Speaker Select
Kui kasutate toodet ühendatuna kodukinosüsteemiga, lülitage sisseehitatud kõlarid välja, et võimaldada heli kuulamist
kodukinosüsteemi (välistest) kõlaritest.
•• Internal
Heli väljastatakse nii Internal kõlarist kui External kõlaritest, aga heli reguleerimine on saadaval vaid Internal kõlari
puhul.
Sound
Mode
Custom
Auto Volume
SRS TS XT
Sound Select
Speaker Select
Sound Reset
Move
: Custom
•• External
Kui heli väljastatakse ainult External kõlarite kaudu, on heli reguleerimine võimalik ainult External kõlarite kaudu.
: Off
: On
: Main
: 내부
Internal
External
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Sound Reset
i
Saate lähtestada helisätted.
Reset sound settings?
Yes
No
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
80
Peatükk 08
Setup
Language
MENU m :
Setup
T
Language
ENTER
Võite valida ühe 14-st keelest.
――Valitud keel mõjutab üksnes ekraanimenüü keelt. Muudele arvutis leiduvatele programmidele see mõju ei avalda.
Setup
English
: 한국어
Deutsch
Español
: 투명하게
Français
Italiano
: 해제
Svenska
Русский
Português
Language
Time
Menu Transparency
Safety Lock
Energy Saving
Video Wall
Safety Screen
▶
More
Move
Enter
English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский
Português ,Türkçe, Polish, 简体中文, 繁體中文 ,日本語, 한국어
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
81
Time
Valitakse üks neljast kellaseadest: Clock Set, Sleep Timer, Timer ja Holiday Management.
Clock Set
Clock Set
Sleep Timer
Timer1
Timer2
Timer3
Holiday Management
Time
Jooksva aja seadmine.
10:04 am ▶
: Off ▶
: Off ▶
: Off ▶
: Off ▶
Sleep Timer
▶
Lülitab kindlatel kellaaegadel LCD-kuvari automaatselt välja.
•• Off / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180
Timer1 / Timer2 / Timer3
Move
Enter
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Return
Võite seadistada LCD-kuvari automaatse sisse- või väljalülitamise kindlal kellaajal.
――Saadaval ainult siis, kui kell on seadistatud menüü Clock Set abil.
――Suvand Manual võimaldab teil valida nädalapäeva.
――Holiday: Kui valite Apply, ei ole taimer pühade ajal saadaval; kui valite Don't Apply, on taimer pühade ajal saadaval.
Holiday Management
•• Add
Saate regstreerida pühi.
•• Delete Selected
Saate kustutada valitud pühad.
――Saadaval ainult siis, kui valitud on registreeritud pühad.
――Valida ja kustutada saab rohkem kui ühe püha.
•• Delete All
Saate kustutada kõik registreeritud pühad.
82
Menu Transparency
Reguleerib ekraanimenüü tausta läbipaistvust.
•• High / Medium / Low / Opaque
Setup
Language
Time
Menu Transparency
Safety Lock
Energy Saving
Video Wall
Safety Screen
: English
High
: 투명하게
Medium
Low
: 해제
Opaque
▶
More
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Safety Lock
Change PIN
Parooli saab muuta.
Safety Lock
Change PIN
Lock
▶
▶
LCD-kuvari eelseadistatud parool on "0000".
――Kui olete parooli unustanud, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe INFO
EXIT
MUTE, et taastada parool „0000”.
Lock
Selle funktsiooniga lukustatakse ekraanikuva, et säilitada olemasolevad sätted või takistada teistel kasutajatel neid muutmast.
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
83
Energy Saving
See funktsioon reguleerib seadme energiatarbimist, et seda kokku hoida.
•• Off / On
Setup
Language
Time
Menu Transparency
Safety Lock
Energy Saving
Video Wall
Safety Screen
: English
: High
: 해제
Off
On
▶
More
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Video Wall
Video Wall on videoekraanide komplekt, kus iga ekraan kuvab ühe ekraanipildi üht osa või kus kõik ekraanid kordavad sama
pilti.
Video Wall
Kui Video Wall on sisse lülitatud, saab funktsiooni Video Wall ekraaniseadet reguleerida.
――Kui funktsioon Video Wall töötab, ei ole saadaval Size-funktsioonid.
――Inaktiveeritud juhul, kui režiimi PIP olekuks on seadistatud On.
Video Wall
Video Wall : On ▶
: Full ▶
Format
Horizontal : 1 ▶
▶
Vertical : 1
▶
Screen Position
Move
Enter
Lülitab valitud ekraani puhul funktsiooni Video Wall sisse/välja.
•• Off / On
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
84
Format
Jaotatud ekraani nägemiseks valige Format.
•• Full
Võimaldab ilma äärteta täisekraani.
Video Wall
Video Wall : On
: Full Format
Horizontal : 1
Vertical : 1 Screen Position
Move
Enter
▶
▶
▶
▶
▶
•• Natural
Kuvab loomuliku kujutise ilma esialgset kuvasuhet muutmata.
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Horizontal
Määrab, mitmeks osaks ekraan horisontaalselt jaotada.
Viisteist reguleerimistaset: 1~15.
――Kui suvandi Vertical väärtuseks on seatud 15, on suvandi Horizontal maksimaalseks väärtuseks 6.
Video Wall
Video Wall : On : Full Format
Horizontal : 1 Vertical : 1 Screen Position
Move
Enter
▶
▶
▶
▶
▶
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
85
Vertical
Määrab, mitmeks osaks ekraan vertikaalselt jaotada.
Viisteist reguleerimistaset: 1~15.
――Kui suvandi Horizontal väärtuseks on seatud 15, on suvandi Vertical maksimaalseks väärtuseks 6.
Video Wall
Video Wall : On ▶
: Full ▶
Format
Horizontal : 1 ▶
▶
Vertical : 1 ▶
Screen Position
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Screen Position
Ekraani saab jaotada mitmeks osaks. Jagades saab valida saab erineva laotusega ekraanide arvu.
•• Valige jaotisest Screen Position sobiv režiim.
Screen Position
•• Valige ekraanivalikust sobiv ekraan.
•• Valik kinnitatakse numbrile vajutamisega valikurežiimis.
•• Ekraani on võimalik jagada kuni 100 alamekraaniks.
――Kui ühendatud on rohkem kui neli kuvarit, soovitame selleks, et pildi kvaliteet ei halveneks, valida pildi eraldusvõimeks XGA
(1024 x 768) või rohkem.
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
86
Safety Screen
Pixel Shift
Ekraanil järelpildi vältimiseks saate kasutada seda funktsiooni, et pikslid liiguksid ekraanil horisontaalses või vertikaalses suunas.
Pixel Shift
•• Off / On
Horizontal
Pixel Shift
Pixel Shift : On : 4 Horizontal
Vertical : 4 : 4 min Time ▶
▶
▶
▶
võimaldab seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.
Viis reguleerimistaset: 0, 1, 2, 3, ja 4.
Vertical
võimaldab seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.
Move
Enter
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Return
Viis reguleerimistaset: 0, 1, 2, 3, ja 4.
Time
võimaldab seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.
87
Timer
Timer
Saate määrata taimeri ekraani sissepõlemiskaitse jaoks. Kui alustate toimingut, et kustutada ükskõik milline jääkpiltidest,
teostatakse toiming määratud ajaperioodi jooksul ning seejärel lõpetatakse automaatselt.
Timer
Timer : On ▶
: Bar
▶
Mode
▶
Period : 4 Hour
▶
: 4 sec
Time •• Off / On
Mode
Funktsiooni Safety Screen tüüpi saab muuta.
•• Bar / Eraser / Pixel
Move
Enter
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Return
Period
Kasutage seda funktsiooni mis tahes üksuses Timer seadistatud režiimi teostamisperioodi määramiseks.
Time
Määrake kindlaksmääratud ajal teostatava toimingu aeg.
Bar
See funktsioon aitab ära hoida ekraani järelkujutisi, liigutades ekraanil pikki musti ja valgeid triipe.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
88
Eraser
See funktsioon aitab ära hoida ekraani järelkujutisi neljakandilist mustrit liigutades.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Pixel
See funktsioon väldib järelpilti, liigutades ekraanil mitmeid piksleid.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
89
Side Gray
Saate valida halli heleduse ekraani tausta jaoks.
•• Off / Light / Dark
Safety Screen
Pixel Shift
Timer
Bar
Eraser
Pixel
Side Gray
Move
: Off
Light
Dark
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Resolution Select
Kui ekraanikujutist õigesti ei kuvata ja arvuti graafikakaardi resolutsiooniks on seatud 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz,
1360 x 768 @ 60Hz või 1366 x 768 @ 60Hz, siis võimaldab funktsioon (Resolution Select) ekraanipilti kuvada etteantud sätete
alusel.
――Menüüd saab valida vaid juhul, kui graafikaresolutsiooniks on seatud 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768
Setup
@ 60Hz või 1366 x 768 @ 60Hz.
▶
More
Resolution Select
Power On Adjustment
OSD Rotation
Advanced Settings
Setup Reset
Reset All
•• Off / 1024 X 768 / 1280 X 768 / 1360 X 768 / 1366 X 768
: 가로
Off
1024 X 768
1280 :X가로
768
1360 X 768
1366 X 768
S/N : -----------------Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
-- Saadaval ainult režiimis PC.
90
Power On Adjustment
Reguleerib funktsiooni Power On aega ekraani jaoks.
――Ülepinge vältimiseks seadke Power On ajaline väärtus suuremaks.
Power On Adjustment
Power On Adjustment :
0
Adjust
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
OSD Rotation
Ekraanimenüü pööramine
•• Landscape / Portrait
Setup
▶
More
Resolution Select
Power On Adjustment
OSD Rotation
Advanced Settings
Setup Reset
Reset All
: Off
: Landscape
Portrait
S/N : -----------------Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
91
Advanced Settings
Temperature
Konfigureerib seadistuse temperatuuri funktsiooni jaoks, mis tuvastab seadme kaitsmiseks selle sisetemperatuuri.
Advanced Settings
Temperature
Auto Power
Button Lock
User Auto Color
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
Software Upgrade
Move
: Off
: Off
: Auto
Enter
Temperature Control
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Return
Tuvastab toote sisetemperatuuri ja määrab soovitud temperatuuri.
Vaikimisi on toote temperatuur 77 C.
――Pilt muudetakse tuhmimaks, kui temperatuur ületab määratud väärtuse ja toode lülitub automaatselt välja, et vältida
temperatuuri tõusust tingitud ülekuumenemist.
――Toodet on soovitatav kasutada temperatuurivahemikus 75–80 C (arvestades, et ümbritsev temperatuur on 40 C).
Lugege kasutustingimuste kohta täpsemalt juhendi jaotisest „Tehnilised andmed”.
Current Temperature
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Näitab toote hetketemperatuuri.
Auto Power
Võimaldab aktiveerida või desaktiveerida toote suvandi Auto Power.
Advanced Settings
Temperature
Auto Power
Button Lock
User Auto Color
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
Software Upgrade
Move
•• Off / On
――Kui suvandi Auto Power seadeks on määratud On, lülitub toode automaatselt sisse niipea, kui see ühendatakse toiteallikaga.
: Off
: On
: Auto
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
92
Button Lock
Võimaldab monitori juhtnupud lukustada või lukustuse tühistada.
•• Off / On
Advanced Settings
Temperature
Auto Power
Button Lock
User Auto Color
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
Software Upgrade
: Off
: Off
On
: Auto
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
User Auto Color
•• Auto Color
Reguleerib värve automaatselt.
User Auto Color
Auto Color
•• Reset
Lähtestab värviseaded.
Reset
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
――Aktiveeritud ainult režiimis PC.
93
Standby Control
Võimaldab määrata puhkerežiimi, mis aktiveeritakse siis, kui sisendsignaal puudub.
•• Off
Kui sisendsignaal puudub, kuvatakse teade No Signal.
Advanced Settings
Temperature
Auto Power
Button Lock
User Auto Color
Standby Control
Lamp Schedule
OSD Display
Software Upgrade
Move
•• On
Kui sisendsignaal puudub, aktiveeritakse energiasäästurežiim.
: Off
: Off
•• Auto
Kui sisendsignaal puudub:
Off
: 자동설정
On
Auto
Enter
――Kui ühendatud on välisseade, aktiveeritakse energiasäästurežiim.
――Kui välisseadet ei ole ühendatud, kuvatakse teade No Signal.
――Aktiveeritud ainult režiimides PC, DVI.
Return
――HDMI-režiimis Auto desaktiveeritakse.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Lamp Schedule
Reguleerib heleduse kasutaja määratud väärtusele kindlal kellaajal.
Lamp Schedule
Lamp Schedule
Hour
: On
▶
Minute am/pm Lamp
Schedule 1
12
00
am
100
Schedule 2
12
00
am
100
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
94
OSD Display
Saate kuvada või peita ekraanil menüü-üksusi.
Source OSD
OSD Display
Source OSD : On ▶
Not Optimum Mode OSD : On ▶
: On ▶
No Signal OSD : On ▶
MDC OSD •• Off / On
Not Optimum Mode OSD
•• Off / On
No Signal OSD
Move
Enter
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Return
•• Off / On
MDC OSD
•• Off / On
95
Software Upgrade
Võimaldab tarkvara uuendada.
1
Ühendage toode digitaalsignaali kaabli, nt DVI või HDMI kaudu arvutiga. Klõpsake SW-koodist teisendatud BMP-pildifailil.
Toote ekraanile kuvatakse alltoodud pilt.
2
Kui ekraanile kuvatakse teisendatud tarkvarakoodi sisaldavat BMP-pilti, vajutage Software Upgrade.
3
Kui tuvastatakse hetkel installitud tarkvaraversioonist uuem versioon, küsitakse teilt, kas soovite hetkel installitud tarkvara
uuendada. Kui valite Yes, teostatakse uuendamine.
4
-- Kui BMP-pilte on kaks või mitu, kuvatakse need slaidiesitlusena.
-- Kahe slaidiesitluse BMP-pildi vaheliseks soovituslikuks ajaliseks intervalliks on üks sekund. Piltide
lahtipakkimise tõenäosus väheneb koos teiste esitusintervallidega.
-- BMP-pilti ei pruugita lahti pakkida, kui see on kaetud teise pildiga (nt hiirekursor).
Pärast tarkvara uuendamise lõpule jõudmist lülitatakse toode automaatselt välja ja sisse.
――See töötab ainult digitaalsignaali, nt DVI, HDMI1 või HDMI2 režiimis. (Sisendi eraldusvõime peab olema sama, mis paneeli
eraldusvõime.)
――Režiimides HDMI1 ja HDMI2 toetatakse nii arvuti kui teleri ajastusväärtusi ainult juhul, kui seadistuse Edit Name olekuks on
määratud PC või DVI PC.
――Seda toetatakse ainult juhul, kui suvandi Size olekuks on seadistatud 16:9.
Advanced Settings
Temperature
Auto Power
: Off
버튼
잠금 is completed.
: 해제
Upgrade
사용자
색상
Power 자동
will be
off 조정
and turned on automatically.
대기 모드 설정
: 자동설정
OK
휘도 조정 기능
OSD Display
Software Upgrade
Move
Enter
Return
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
96
Setup Reset
i
Võimaldab lähtestada seadistuse kõik väärtused.
Reset settings in setup?
Yes
No
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
Reset All
i
Võimaldab lähtestada kuvari kõik seaded.
All Settings return to default settings.
Yes
No
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
97
Peatükk 09
MDC kasutamine
MDC (Mitme ekraani juhtimine) on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut kuvaseadet hõlpsalt üheaegselt juhtida.
Multi Control
•• ID Setup
SEADMELE omistatakse individuaalne ID.
MENU m :Multi
T Control
•• ID Input
Kasutatakse antud seadme saatja funktsiooni valikute tegemiseks. Aktiveeritakse ainult see SEADE,
mille ID tunnus vastab saatjale.
ENTER
Multi Control
•• MDC Connection
Valib MDC-sisendite vastuvõtupordi.
ID Setup
:
00
ID Input
:
--
MDC Connection
:
RJ45 MDC
Network Setting
――RS232C MDC: On MDC-ga ühenduses RS232C MDC-kaabli kaudu.
――RJ45 MDC: On MDC-ga ühenduses RJ45 MDC-kaabli kaudu.
•• Network Setting
IP Setting : Manual, Auto
IP Address : kui üksuse IP Setting olekuks on seatud Manual, sisestage IP Address käsitsi.
Move
Enter
Return
Subnet Mask: kui üksuse IP Setting olekuks on seatud Manual, sisestage Subnet Mask käsitsi.
Gateway: kui üksuse IP Setting olekuks on seatud Manual, sisestage Gateway käsitsi.
-- Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.
98
MDC programmi installimine/desinstallimine
Installimine
1
Sisestage installimise CD-plaat CD-seadmesse.
2
Klõpsake installiprogrammil MDC Unified.
3
Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul „OK”.
4
Kui kuvatakse ekraan „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, klõpsake nupul „Next”.
5
Aknas „License Agreement” valige „I accept the terms in the license agreement” ja klõpsake nupul „Next”.
6
Aknas „Customer Information” täitke kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „Next”.
7
Aknas „Destination Folder” valige programmi installimise asukoht ja klõpsake nupul „Next”.
Kui te installimise asukohta ei täpsusta,
installitakse programm vaikimisi määratud
asukohta.
8
Aknas „Ready to Install the Program” kontrollige programmi installimise asukohta ja klõpsake nupul „Install”.
9
Kuvatakse installi edenemist.
Valige suvand „Launch MDC Unified”
ja klõpsake MDC-programmi kohe
käivitamiseks nupul „Finish”.
10Klõpsake nupul „Finish”, kui kuvatakse aken „InstallShield Wizard Complete”.
MDC desinstallimist võib mõjutada
graafikakaart, emaplaat ja
võrgutingimused.
Kui põhiekraanile ei ilmu tarkvara
installimise akent, kasutage installimiseks
käivitusfaili MDC Unified, mille leiate CDplaadilt kaustast MDC.
11Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified.
Desinstallimine
-- MDC käivitusikooni ei pruugita
olenevalt arvutisüsteemist või
tootespetsifikatsioonidest kuvada.
-- Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage
klahvi F5.
1
Valige Sätted > Juhtpaneel menüüst Start ja topeltklõpsake suvandil Lisa/Kustuta programm.
2
Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda.
99
Mis on MDC?
Mitme ekraani juhtimine „MDC” on
rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut
monitori hõlpsalt üheaegselt juhtida.
Ühenduse loomine rakendusega MDC
MDC kasutamine RS-232C-kaabli (jadaandmete suhtlusstandardid) kaudu
RS-232C jadakaabel tuleb ühendada arvuti ja monitori jadaportidega.
Monitor 1
RS232C IN / OUT
Monitor 2
Computer
100
MDC kasutamine etherneti kaudu
Sisestage esmase kuvaseadme IP ja ühendage seade arvutiga. Ühe kuvaseadme saab ühendada teisega RS-232C-jadakaabli abil.
Otseühendus LAN-kaabli abil
――Seadmel oleva RJ45 MDC-pordi ning jaoturil olevate LAN-portide abil saab ühendada mitu seadet.
Monitor 1
RJ45 MDC
HUB
Monitor 2
Computer
101
Ristühendus LAN-kaabli abil
――Seadmel oleva pordi RS232C IN / OUT abil saab ühendada mitu seadet.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RJ45 MDC
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
Computer
102
Ühendushaldur
Ühendushaldur sisaldab suvandeid Ühendusloend ja Ühendusloendi muutmine.
Ühendusloend – ühendusloend näitab ühenduste üksikasju, nt ühenduse seadistust (IP/COM, pordinumber, MAC ja ühenduse tüüp), ühenduse olekut, Set ID Range ja
tuvastatud seadmeid.
Iga ühendus võib sisaldada maksimaalselt 100 seadet, mis on ühendatud jadapärgühenduse moel. Kõik ühenduses tuvastatud LFD-d kuvatakse seadmete loendis, kus
kasutaja saab koostada rühmasid ja saata käske tuvastatud seadmetesse.
Ühendusloendi muutmise suvandid – ühenduse muutmise suvandid sisaldavad suvandeid Add, Edit, Delete ja Refresh.
103
User Login
Programmi käivitamine avab kasutaja sisselogimisakna.
Algne sisselogimise ID (Username: admin) ja parool (password: admin) on määratud kasutajale admin.
――Turvalisuse tagamiseks vahetage parool kindlasti pärast esmakordset sisselogimist ära.
――Parooli vahetamiseks minge jaotisse Home > User Settings.
Kui olete sisse loginud, kuvatakse programmi paremas alaosas kirje [User Login : admin].
Programmi taaskäivitamisel automaatseks sisselogimiseks valige aknas User Login märkeruut Auto Login.
104
Auto Set ID
Auto Set ID funktsioon määrab määratud ID kõikide valitud ühenduse pärgühenduses olevate LFD-de jaoks.
Ühenduses võib olla maksimaalselt 100 LFD-d.
Määratud ID määratakse järjest pärgühenduses alates 1 kuni 99 ja viimasena ID 0.
――Viimase 100. LFD ID-ks on määratud 0.
105
Kloonimine
Kasutades funktsiooni Kloonimine, saate kopeerida ühe LFD-seadistuse ja rakendada selle mitmele valitud LFD-le.
Saate valida kloonimise jaoks kindla vahekaardi kategooria või kõik vahekaardi kategooriad, kasutades kopeerimisseadistuse suvandi akent.
――Konfigureeritud seadete kustutamiseks klõpsake nupul Paste Settings.
106
Käsu kordamine
Seda funktsiooni kasutatakse selleks, et määrata, mitu korda MDC käsku maksimaalset korratakse juhul, kui vastust pole või LFD-lt tuleb rikutud vastus.
Korduste koguse väärtust saab määrata MDC suvandite aknas.
Korduste koguse väärtus peab olema vahemikus 1 kuni 10. Vaikeväärtus on 1.
107
Rakendusega MDC alustamine
1
Programmi käivitamiseks klõpsake suvanditel Start
Programmid
Samsung
MDC Unified.
Sisselogimise aken kuvatakse pärast MDC-programmi käivitamist.
Sisestage kasutaja-ID ja parool.
•• Vaikimisi kasutaja-ID ja parool on admin.
•• Kindlasti muutke pärast esimest sisselogimist oma parooli.
2
Kuvaseadme lisamiseks klõpsake Add.
SET ID Range: valige monitorile määratud kordumatu ID vahemik.
-- Kui ühendus luuakse RS232C-kaabli kaudu, avage suvand Serial ja määrake COM Port.
-- Kui ühendus luuakse Etherneti kaudu, sisestage sama IP, mis sisestati monitori jaoks.
108
Põhiekraani paigutus
1
6
5
1 Menüüriba
Saate muuta kuvaseadme olekut või programmi atribuute.
2 Seadme kategooria
Saate kuvada loendi ühendatud kuvaseadmetest või seadmete rühmadest.
3 Ajakava kategooria
Saate kuvada loendi ajakavast kuvaseadmete kohta.
4 Määratud loend
Saate valida kuvaseadme, mida soovite kohandada.
5 Määratud loendi muutmine
Saate lisada, redigeerida, ümber rühmitada või kustutada komplekte.
6 Spikri teemad
Saate kuvada spikri teemasid programmi kohta.
4
2
3
Menüüd
Saate lülitada valitud seadme sisse või välja või muuta seadme sisendallikat või helitugevust.
Home
Valige üksus ja muutke vastavat seadistust.
Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart Home.
Toide
•• On: saate lülitada valitud monitori sisse.
1
•• Off: saate lülitada valitud monitori välja.
Input
2
3
•• Sisendallikas: saate muuta sisendallikat.
-- Saadaolevad sisendallikad võivad erineda sõltuvalt kuvaseadmete mudelitest.
-- Sisendallikat saab muuta ainult monitoride puhul, mis on sisse lülitatud.
•• Channel: saate muuta kanalit.
-- Telekanalit saab muuta üles- ja allanoole abil.
-- Kanalit saab muuta ainult juhul, kui sisendallikaks on valitud TV.
-- Valida saab ainult registreeritud kanaleid.
-- Kehtib ainult telereid toetavate mudelite puhul.
109
――Helitugevust saab muuta ja heli vaigistada ainult monitoride puhul, mis on sisse lülitatud.
Volume
Volume
•• Reguleerige valitud monitori helitugevust.
2
Hoiatus
3
•• Helitugevust saab reguleerida liuguririba abil vahemikus 0 kuni 100.
Mute
•• Saate lubada või keelata valitud monitori suvandit Mute.
Mute inaktiveeritakse automaatselt, kui suvandit Volume reguleeritakse ajal, kui suvand Mute on sees.
Fault Device
•• See menüü näitab loendit kuvaseadmetest, millel on järgmised tõrked – ventilaatori tõrge, temperatuuri tõrge, heleduse
sensori tõrge või lambi tõrge.
•• Valige loendist kuvaseade. Nupp Repair aktiveeritakse.
3
•• Klõpsake nuppu Refresh, et värskendada kuvaseadme tõrkeolekut. Taastatud kuvaseade kaob loendist Fault Device List.
Fault Device Alert
•• Kuvaseadmest, milles tõrge tuvastatakse, teavitatakse e-posti teel.
•• Täitke nõutud väljad. Nupud Test ja OK aktiveeritakse.
Sisestage kindlasti suvandi Sender teave ja vähemalt üks Recipient.
110
User Login
User Settings
•• Lisage, kustutage või redigeerige sisselogimisteavet.
Logout
•• Logige praeguselt kasutajakontolt välja, toimides järgmiselt.
•• Klõpsake Logout. Kuvatakse teade „Do you want to log admin out?”.
•• Klõpsake Yes. Kuvatakse sisselogimisaken.
•• Kui te ei soovi sisse logida, klõpsake käsul Close. Programm on suletud.
――Kui sulete programmi funktsiooniga Logout, kuvatakse sisselogimisaken, kus teil palutakse sisestada kasutajateave, isegi
siis, kui märkeruut Auto Login on valitud.
Ekraani reguleerimine
Ekraanisätteid (kontrastsust, heledust jne) saab reguleerida.
Kohandatud
Valige üksus ja muutke vastavat ekraanisätet.
Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart Picture.
Picture Mode
•• Reguleerige pildirežiimi vastavalt valitud kuvaseadmele.
Contrast
•• Saate reguleerida valitud kuvaseadme kontrastsust.
Brightness
•• Saate reguleerida valitud kuvaseadme heledust.
111
Värv
Color
•• Saate reguleerida valitud kuvaseadme värve.
Tint (G/R)
•• Saate reguleerida valitud kuvaseadme värvitooni.
Color Tone
•• Saate reguleerida valitud kuvaseadme tausta värvitooni.
Color Temp.
-- Suvandid Color ja Tint (G/R) pole saadaval, kui sisendallikaks on valitud PC.
-- Suvandid Color, Tint (G/R), Color Tone ja Color Temp. pole saadaval, kui valitud on nii PC
Source kui ka Video Source.
Suvandid
•• Saate reguleerida valitud kuvaseadme värvitemperatuuri.
――See suvand on lubatud, kui suvandi Color Tone olekuks on seadistatud Off.
HDMI Black Level
•• Saate reguleerida valitud kuvaseadme suvandit HDMI Black Level.
Auto Motion Plus
Seda suvandit kasutatakse dünaamiliste piltide kuvamiseks.
•• Off: saate inaktiveerida funktsiooni Auto Motion Plus.
•• Clear: saate seadistada suvandi Auto Motion Plus tasemeks nulli. See režiim sobib elavate piltide kuvamiseks.
•• Standard: saate seadistada suvandi Auto Motion Plus tasemeks standardi.
•• Smooth: saate seadistada suvandi Auto Motion Plus tasemeks sujuva. See režiim sobib sujuvate piltide kuvamiseks.
•• Custom: saate kohandada ekraani sissepõlemise või väreluse taset.
•• Demo: see funktsioon demonstreerib tehnoloogiat Auto Motion Plus. Režiimi muutmise tulemust saate vaadata akna
vasakus servas.
――Auto Motion Plus ei pruugi olla saadaval sõltuvalt seadmest.
•• Detail: saate vaadata täpsemat teavet valitud kuvaseadme kohta.
Brightness Sensor
•• Saate aktiveerida või inaktiveerida valitud monitori suvandi Brightness Sensor.
•• Brightness Sensor tuvastab ümbritseva valguse tugevuse ja reguleerib automaatselt ekraani heledust.
――Brightness Sensor ei pruugi olla saadaval sõltuvalt seadmest.
112
MPEG Noise Filter
Saate vähendada MPEG-müra, et pakkuda parandatud pildikvaliteeti.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Juhib LED-taustavalgust pildiselguse maksimeerimiseks.
Cinema Black
Filmirežiimis hämardab see funktsioon videopildi ülemise ja alumise ala, et pakkuda kaasahaaravamat vaatamiselamust.
•• Off: lülitab funktsiooni Cinema Black välja.
•• On: reguleerib ekraani ülemise ja alumise ala tumedust vastavalt videole.
Suurus
Picture Size
•• Saate reguleerida valitud kuvaseadme ekraani suurust.
•• Üksus Detail inaktiveeritakse, kui suvand Picture Size seadistatakse režiimile, mis ei toeta üksikasjalikku konfiguratsiooni.
•• Nuppude -/+ abil saab reguleerida suvandit Zoom.
•• Ekraani saate ümber paigutada üles/alla/vasakule/paremale nuppude abil.
Detail
•• Saate vaadata valitud ekraani suuruse üksikasju.
PC Screen Adjustment
•• Sageduse reguleerimine või peenhäälestamine on saadaval nuppude -/+ abil suvandis Coarse või Fine.
•• Ekraani ümberpaigutamiseks klõpsake suvandis Position ühte neljast pildist.
•• Automaatselt sageduse reguleerimiseks, peenhäälestamiseks või ekraani ümberpaigutamiseks klõpsake Auto
Adjustment.
113
Lisafunktsioonid
3D Mode
Valige 3D-sisendvorming.
3D L/R Change
võimaldab vahetada vasakul ja paremal olevaid pilte.
3D
2D
võimaldab kuvada pildi ainult vasaku silma jaoks.
3D Auto View
3D Control
Kui valite suvandi 3D Auto View seadeks Message Notice, kuvatakse sõnumiaken, kui toode võtab vastu 3D-signaali.
3D Optimization
võimaldab reguleerida 3D-efekti üleüldiselt.
3D Expert Pattern
Vaadake 3D-mustrit.
3D Effect
võimaldab reguleerida 3D-efekte, nt vaatenurk ja sügavus, oma eelistatud 3D-vaatamiskogemuse jaoks.
•• Auto: võimaldab automaatselt reguleerida vaatenurga ja sügavuse sätteid vastavalt 3D-sisendallikale.
•• Manual: võimaldab käsitsi reguleerida vaatenurga ja sügavuse sätteid.
114
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Saate reguleerida ekraani kontrastsust.
Gamma Control
Saate reguleerida esmase värvi intensiivsust.
RGB Only Mode
Kuvab värvisuvandid Red, Green ja Blue, et teha peenhäälestust värvitoonile ja küllastusele.
Flesh Tone
Saate rõhutada roosat ihutooni.
Motion Lighting
Saate vähendada toite tarbimist, vähendades ekraani heledust, kui ekraanil olev pilt liigub.
LED Motion Plus
Saate eemaldada hägususe ja väreluse stseenidelt, millel on palju kiireid liigutusi, et saavutada selgem pilt.
Color Space
Reguleerib piltide loomiseks saadaolevate värvide (või värviruumi) ulatust ja valikut.
•• Auto / Native / Custom
-- Suvandite Color, Red, Green, Blue ja Reset reguleerimiseks seadistage suvandi Color Space olekuks Custom.
White Balance
Reguleerib värvitemperatuuri, et saavutada loomulikum pilt.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
võimaldab reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) tumedust.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
võimaldab reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.
•• Reset
Lähtestab suvandi White Balance vaikeseadetele.
115
Heli reguleerimine
Saate muuta helisätteid.
Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart Sound.
Bass
•• Saate reguleerida valitud monitori bassi.
Treble
•• Saate reguleerida valitud monitori kõrgeid toone.
-- Üksus Bass või Treble inaktiveeritakse, kui üksust ei toeta valitud komplekt.
Balance(L/R)
•• Saate reguleerida valitud kuvaseadme vasaku ja parema kõlari helitugevust.
SRS TS XT
•• Saate aktiveerida või inaktiveerida valitud kuvaseadme suvandi SRS TS XT efekti.
Süsteemi seadistus
Video Wall
Valige komplektide loendist kuvaseadmed ja valige vahekaart System.
Rakendust Video Wall saab kasutada tervest pildist ühe osa kuvamiseks või sama pildi kordamiseks kõigil ühendatud
monitoridel.
――Funktsioon Video Wall on lubatud ainult juhul, kui seadmed on rühmas.
Video Wall
•• Saate funktsiooni Video Wall lubada või keelata.
116
Vorming
H
•• Saate valida horisontaalsete kuvaseadmete arvu.
•• Saate valida ekraani jagamise vormingu.
•• Ühes reas võib olla kuni 15 ekraani.
――Suvandi V arvuks saab määrata maksimaalselt 6, kui suvandi H arvuks on määratud 15.
V
•• Saate valida vertikaalsete kuvaseadmete arvu.
•• Ühes reas võib olla kuni 15 ekraani.
――Suvandi H arvuks saab määrata maksimaalselt 6, kui suvandi V arvuks on määratud 15.
Screen Position
•• Saate vaadata ekraanide paigutust (ekraanijagajaga konfigureeritud) või seda soovi kohaselt muuta.
•• Screen Position ja Preview on aktiveeritud, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud sees.
•• Kui valitud on mitu komplekti, saab suvandi Preview aktiveerida ainult juhul, kui H ja V sätted ühtivad valitud komplektide
paigutusega.
Full
Natural
•• Suvandi Position muutmiseks valige komplekt ja lohistage see uude kohta.
――Ekraanijaoturi sätete ulatus võib olenevalt mudelist erineda.
PIP
PIP Size
•• Saate vaadata praeguse monitori suvandit PIP Size.
PIP Source
•• Saate valida PIP-sisendallika.
Sound Select
•• Saate valida ja aktiveerida heli kas esmasest või teisest ekraanist.
Channel
-- Suvandi PIP reguleerimiseks vajalik põhiteave kuvatakse menüüekraanil.
•• Kanalit saab muuta, kui suvandi PIP Source olekuks on valitud TV.
-- PIP inaktiveeritakse, kui rakenduse Video Wall olekuks on seadistatud On.
-- Picture Size inaktiveeritakse, kui PIP-i olekuks on seadistatud On.
117
Üldandmed
User Auto Color
•• Saate reguleerida ekraani värve automaatselt.
――Saadaval ainult režiimis PC.
Auto Power
•• Saate seadistada seadme automaatselt sisse lülituma.
Standby Control
•• Saate seadistada, et ooterežiim aktiveerub, kui sisendallikat ei tuvastata.
Ventilaator & temperatuur
Saate konfigureerida sätteid, mida on vaja, et tuvastada ventilaatori kiirust ja sisetemperatuuri seadme kaitsmiseks.
Fan Control
•• Saate valida viisi ventilaatori kiiruse konfigureerimiseks.
Fan Speed Setting
•• Saate konfigureerida ventilaatori kiirust.
Temperature
•• Saate tuvastada sisetemperatuuri, määratledes temperatuuri vahemiku.
118
Turvalisus
Safety Lock
•• Saate lukustada ekraanimenüüd.
――Menüüde avamiseks seadistage suvandi Safety Lock olekuks Off.
Button Lock
•• Saate lukustada kuvaseadme nupud.
――Nuppude avamiseks seadistage suvandi Button Lock olekuks Off.
OSD-ekraan
Source OSD
•• Saate valida, kas suvandi Source muutmisel kuvatakse teade.
Not Optimum Mode OSD
•• Saate valida, kas mitteühilduva režiimi valimisel kuvatakse teade.
No Signal OSD
•• Saate valida, kas sisendsignaali puudumisel kuvatakse teade.
MDC OSD
•• Saate valida, kas sätete muutmisel MDC poolt kuvatakse teade.
119
Kellaaeg
Clock Set
Saate muuta praegust kellaaega valitud kuvaseadmes vastavalt arvutis seadistatud kellaajale.
Kui kuvaseadmes pole kellaaega seadistatud, kuvatakse nullväärtused.
Timer
On Timer
•• Repeat: saate määratleda perioodi, mille jaoks soovite korrata valitud suvandit Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: suvandi Holiday Management sätteid saab rakendada suvandile Timer.
•• On Time: saate seadistada kellaaja, millal valitud kuvaseade lülitub sisse.
•• Volume: saate määratleda kuvaseadme helitugevuse, kui see lülitatakse sisse suvandi On Time poolt.
•• Source: saate määratleda kuvaseadme sisendallika, kui see lülitatakse sisse suvandi On Time poolt.
Off Timer
•• Repeat: saate määratleda perioodi, mille jaoks soovite korrata valitud suvandit Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: suvandi Holiday Management sätteid saab rakendada suvandile Timer.
•• Off Time: saate seadistada kellaaja, millal valitud kuvaseade lülitub välja.
――Suvandis Repeat olevate nädalapäevade valimise märkeruudud aktiveeritakse ainult juhul, kui valitud on suvand
Manual.
120
Holiday Management
Holiday Management võimaldab teil takistada seadmetel, mis on seadistatud sisse lülituma suvandi Timer poolt, lülituda
määratletud kuupäeval sisse.
――Funktsiooni Holiday Management saab aktiveerida või inaktiveerida suvandi Timer sätete menüüs.
•• Add: saate määratleda puhkused.
Klõpsake nuppu Add aknas Holiday Management.
•• Delete : saate kustutada puhkused. märgistage vastavad märkeruudud ja klõpsake seda nuppu.
•• Puhkuste loend: saate vaadata oma lisatud puhkuste loendit.
Ekraani põlemise kaitse
Pixel Shift
Ekraan liigub kergelt määratletud ajaintervallide järel, et vältida ekraani sissepõlemist.
121
Screen Saver
See funktsioon väldib ekraani sissepõlemist, kui valitud kuvaseadme ekraan jääb ootele pikemaks ajaks.
Timer: Saate määrata taimeri suvandile Screen Saver.
•• Off
•• Repeat: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud ajaintervallidega (Period).
•• Interval: saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud perioodidega (alates Start Time
kuni End Time).
•• Mode: saate valida kuvatava ekraani kaitsemustri.
•• Period (Hour): saate määrata ajaintervalli funktsiooni Screen Saver aktiveerimiseks.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Repeat on valitud suvandile Timer.
•• Time (Sec): saate määratleda kestuse, millal hoitakse funktsiooni Screen Saver sees.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Repeat on valitud suvandile Timer.
•• Start Time: ekraanisäästja kuvamise algusaja seadistamine.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
•• End Time: ekraanisäästja kuvamise lõpuaja seadistamine.
――Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer.
――Suvandid Period (Hour) ja Time (Sec) saab konfigureerida, kui valitud on
Repeat.
――Suvandid Start Time ja End Time saab konfigureerida, kui valitud on
Interval.
122
Safety Screen
Funktsiooni Safety Screen saab kasutada ekraani sissepõlemise vältimiseks, kui liikumatut pilti kuvatakse kuvaseadme ekraanil
pikema aja jooksul.
Lamp Control
Suvandit Lamp Control kasutatakse taustavalguse reguleerimiseks, et vähendada energiatarvet.
Saate reguleerida valitud kuvaseadme taustavalgust automaatselt kindlaksmääratud ajal.
Kui suvandit Manual Lamp Control on reguleeritud, lülitub suvand Auto Lamp Control automaatselt olekusse Off.
Saate reguleerida valitud monitori taustavalgust käsitsi.
Kui suvandit Auto Lamp Control on reguleeritud, lülitub suvand Manual Lamp Control automaatselt olekusse Off.
•• Ambient Light: funktsioon Ambient Light tuvastab ümbritseva valguse intensiivsust ja reguleerib kõikide samas
jadaühenduses olevate LFD-de ekraani heledust.
123
Ticker
Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.
Ticker
Saate funktsiooni Ticker lubada või keelata.
•• Off / On
Message
Sisestage ekraanil kuvatav teade.
Timer
Määrake Start Time ja End Time, et kuvada teade (Message).
Position
Valige suund, et kuvada teade (Message) suvandis Horizontal ja Vertical.
Motion
Määrake Direction ja Speed, et kuvada teade (Message).
Font Options
Määrake sõnumi Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color ja Background Opacity.
124
Tööriistade sätted
•• Panel Control: saate lülitada kuvaseadme ekraani sisse või välja.
•• Remote Control: saate aktiveerida või inaktiveerida kaugjuhtimispuldi.
Turvalisus
Lähtesta
•• Reset Picture: saate lähtestada ekraanisätted.
•• Reset Sound: saate lähtestada helisätted.
•• Reset System: saate lähtestada süsteemisätted.
•• Reset All: saate korraga lähtestada ekraani-, heli- ja süsteemisätted.
125
Veeru redigeerimine
Options
Konfigureerige kuvatavas loendis olevate üksuste seaded.
•• Language: saate valida MDC-programmi keele. Pärast keele valimist taaskäivitage valitud keele rakendamiseks MDC
programm.
•• Command Retry Count: saate määrata võimalike katsete arvu käskluse ebaõnnestumise korral.
•• Error Status Interval: saate määrata kuvaseadme päringuintervalli, et kontrollida, kas „Fault Device” on esinenud.
•• Mail Alert Interval: saate määrata e-kirja teavituste ajaintervalli, kui esineb „Fault Device”.
Edit Column
Valige üksused, mida soovite kuvada komplektide loendis.
126
Monitor Window
Avaneb aken koos üksikasjadega andmeedastuse kohta arvuti ja kuvaseadmete vahel.
•• Filter
Information
Saate vaadata programmi teavet.
127
Teised funktsioonid
Akna suuruse muutmine
Liigutage hiirekursor programmi akna nurka. Kuvatakse nool.
Programmiakna suuruse kohandamiseks liigutage noolt.
128
Rühmade haldus
Saate luua rühmasid ja hallata komplektide loendit rühmade baasil.
――Rühmanimesid ei saa korrata.
Rühmade loomine
1
Tehke paremklõps ja valige programmiakna vasakus servas kuvaseadme loendi jaotises Group
2
Kuvatavas aknas Edit Group klõpsake Add on the same level või Add on the sub level.
Edit.
•• Add on the same level: saate luua valitud rühmaga samatasemelise rühma.
-- Nupp Add on the same level aktiveeritakse ainult juhul, kui loodud on vähemalt üks
rühm.
129
•• Add on the sub level: saate luua valitud rühmas alamrühma.
Rühmade kustutamine
3
Sisestage rühma nimi.
1
Valige rühma nimi ja klõpsake Edit.
2
Kuvatavas aknas Edit Group klõpsake Delete.
3
Klõpsake Yes. Rühm kustutatakse.
130
Rühmade ümbernimetamine
1
Valige rühma nimi ja klõpsake Edit.
2
Kuvatavas aknas Edit Group klõpsake Rename.
3
Kui kursor kuvatakse vanal rühma nimel, sisestage uus rühma nimi.
Rename
Ajakava haldur
Ajakavade loomine
Saate luua ja registreerida ajakava rühmade baasil.
1
Klõpsake programmi akna vasakus servas ajakava jaotises All Schedule List. Nupp Add aktiveeritakse keskel.
131
2
Klõpsake nuppu Add. Kuvatakse aken Add Schedule.
3
Klõpsake Add üksuses Device Group ja valige rühm, millele soovite lisada ajakava.
4
Valige Date&Time/Action ja klõpsake nupul OK. Ajakava lisatakse ja komplekti loendi aknas kuvatakse ajakavade loend.
-- Device Group: saate valida rühma.
-- Date&Time
Instant Execution: saate käivitada ajakava koheselt.
Timer: saate seadistada ajakava käivitamiseks kuupäeva, kellaaja ja intervalli.
-- Action: saate valida funktsiooni, mis aktiveeritakse määratletud ajal ja intervalliga.
Ajakava muutmine
Ajakava muutmiseks valige ajakava ja klõpsake Edit.
Ajakava kustutamine
Ajakava kustutamiseks valige ajakava ja klõpsake Delete.
132
Tõrkeotsingu juhend
-- See programm võib mõnikord
vigaselt toimida arvuti ja monitori
vahelise sideprobleemi tõttu või kuna
lähedalasuvad elektroonikaseadmed
väljastavad elektromagnetlaineid.
Probleem
Monitori, mida soovite juhtida, ei kuvata
süsteemiteabe kaardil.
Lahendus
1
Kontrollige RS232C-kaabli ühendust (kontrollige, kas kaabel on sobiva jadapordiga korralikult ühendatud).
2
Kontrollige, et ühendatud poleks teine sama ID-ga monitor. Sama ID-ga monitoride ühendamisel ei pruugita
monitore andmete põrkumise tõttu näidata.
3
Kontrollige, kas monitori ID on vahemikus 0–99. (ID-d saate muuta menüü Display abil.)
――Monitori puhul, mis toetab ID-sid vahemikus 0 kuni 99, tuleb ID määrata vahemikus 0–99.
Monitori, mida soovite juhtida, ei kuvata
teistes juhtimisinfotabelites.
Kontrollige, kas monitor on sisse lülitatud. (Vaadake toite olekut süsteemiteabe kaardilt).
Järgmist teadet kuvatakse korduvalt.
Kontrollige, kas valisite monitori, mida soovite juhtida.
Monitorid lülituvad erinevatel aegadel
sisse või välja, kuigi On Time või Off Time
on seadistatud.
Reguleerige ühendatud monitoride kellaaja sünkroonimiseks arvuti kellaajaga.
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Kaugjuhtimispult ei pruugi töötada, kui RS-232C-kaabel on eemaldatud või kui programm ebanormaalselt sulgunud ajal,
mil funktsioon Remote Control on olekus Disable. Probleemi lahendamiseks käivitage programm uuesti ja seadistage
funktsiooni Remote Control olekuks Enable.
Veenduge, et valisite monitoriga ühendatud sisendallika.
133
Kuvaatribuutide näitamine mitme monitori kasutamisel
1
Kui ühtegi monitori pole valitud: kuvatakse vaikeväärtus.
2
Kui valitud on üks monitor: kuvatakse valitud monitori sätted.
3
Kui valitud on kaks monitori (nt järjestuses ID 1 ja ID 3): ID 1 sätted kuvatakse enne ID 3 sätteid.
4
Kui valitud on märkeruudud All+Select ja valitud on kõik monitorid: kuvatakse vaikesätted.
134
Peatükk 10
Tõrkeotsingu juhend
Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist
Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse
helistamist testige toodet järgmiselt.
Probleemi püsimisel pöörduge Samsungi
klienditeeninduskeskuse poole.
Toote testimine
Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.
Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilkuma, kuigi toode on arvutiga korralikult ühendatud, viige läbi toote testimine.
1
Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.
2
Eemaldage tootelt kõik kaablid.
3
Toote sisselülitamine.
4
Kui kuvatakse teade No Signal, töötab seade normaalselt.
Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine
Kui valitud on režiim, mis ületab toetatud eraldusvõime, kuvatakse hetkeks teade Not Optimum Mode
Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige
arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.
(vaadake toetatud eraldusvõimete jaotist).
135
Kontrollige järgmist.
Installiprobleem (arvutirežiim)
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.
Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.
Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.
Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.
Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks
reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.
Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage
graafikakaardi draiveri uusim versioon.
(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)
Ekraaniprobleem
Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade No Signal (vaadake jaotist
„Arvutiga ühendamine”).
Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud
Kuvatakse teade Not Optimum Mode.
See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust.
Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.
Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja seadke maksimaalne eraldusvõime ning sagedus
vastavalt toote spetsifikatsioonidele.
Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.
Kontrollige toote kaabliühendust.
Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.
Ekraan on ebastabiilne ja värisev.
Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.
Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega ühilduvasse
vahemikku. Seejärel muutke vajadusel ekraanisätteid, vaadates toote menüüjaotist Additional
Information ja standardsete signaalirežiimide tabelit.
136
Ekraaniprobleem
Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.
Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast.
Ekraani värv on ebapüsiv.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi Color Control sätteid.
Valge ei ole päris valge.
Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi Color Control sätteid.
Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1
sekundi järel.
Toode on energiasäästurežiimis.
Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.
Heliprobleem
Heli puudub.
Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.
Kontrollige helitugevust.
Helitugevus on liiga madal.
Reguleerige helitugevust.
Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti
helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.
Kaugjuhtimispuldi probleem
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).
Kontrollige, ega patareid pole tühjad.
Kontrollige voolutõrget.
Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.
Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või neoonmärke.
137
Allikaseadme probleem
Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.
Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.
138
Küsimused & vastused
Küsimus
Kuidas muuta sagedust?
Vastus
Määrake sagedus oma graafikakaardil.
•• Windows XP: Avage suvandid Juhtpaneel Ilme ja kujundused Kuva Sätted
Täpsemalt Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
•• Windows ME/2000: Avage suvandid Juhtpaneel Kuva
ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted.
Lisateavet reguleerimise kohta leiate
oma lauaarvuti või graafikakaardi
kasutusjuhendist.
Sätted
Täpsemalt
Monitor
•• Windows Vista: Avage suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Isikupärasta
Kuvasätted Täpsemad sätted Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori
sätted.
•• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva Muuda
eraldust Täpsemad sätted Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori
sätted.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine Kuva
Muuda eraldust Täpsemad sätted Monitor ning reguleerige sagedust suvandis
Monitori sätted.
Kuidas saab muuta eraldusvõimet?
•• Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel
reguleerige eraldusvõimet.
Ilme ja kujundused
•• Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel
Kuva
Kuva
Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine
Kuvasätted ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel Ilme ja isikupärastamine
Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.
•• Windows 8: Avage suvandid Sätted Juhtpaneel
Muuda eraldust ning reguleerige eraldusvõimet.
Sätted ja
Isikupärastamine
Kuva
Ilme ja isikupärastamine
Kuva
139
Küsimus
Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?
Vastus
•• Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja
kujundused Kuva Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
•• Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel
Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.
Kuva
•• Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja
isikupärastamine Isikupärastamine Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i
kaudu.
•• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel Ilme ja
isikupärastamine Isikupärastamine Ekraanisäästja sätted, või arvuti BIOS SETUP-i
kaudu.
•• Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted Juhtpaneel Ilme ja
isikupärastamine Isikupärasta Ekraanisäästja sätted või avage arvutis BIOS SETUP.
140
Peatükk 11
Tehnilised andmed
1
Üldandmed
Suurus
Mudeli nimi
LE32C
LE46C
LE55C
Suurus
Klass 32 (32 tollides / 80,5 cm)
Klass 46 (45,9 tollides / 116 cm)
Klass 55 (54,6 tollides / 138 cm)
Ekraani mõõtmed
698,4 mm (H) x 392,85 mm (V)
1018,08 mm (H) x 572,67 mm (V)
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V)
Mõõtmed (L x K x S)
744,0 x 452,7 x 65,9 mm
1061,0 x 619,8 x 51,7 mm
1252,4 x 727,7 x 51,7 mm
Kaal (ilma aluseta)
9,1 kg
17,4 kg
23,6 kg
VESA
200 x 200 mm
400 x 400 mm
400 x 400 mm
Ekraanivärvid
1073,7 M
Maksimaalne pikslisagedus
148,5MHz
Sünkroonimine
Horisontaalsagedus
30–81 kHz
Vertikaalsagedus
56–85 Hz
Paneel
2
Ekraani mõõtmed
H
V
3
Mõõtmed (L x K x S)
S
K
L
141
Mudeli nimi
Eraldusvõime
LE32C
Optimaalne
eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Maksimaalne
eraldusvõime
1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
Toiteallikas
LE46C
LE55C
Toode kasutab 100–240 V pingega voolu.
Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.
Signaalikonnektorid
Keskkonna-alased
asjaolud
Sisend
PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, Audio In, RJ45, RS232C IN, External Ambient Sensor, PIM(option)
Väljund
Audio Out, RS232C Out, IR Out
Valikuline võrk
USB3.0 2port, USB2.0 2port, LAN, DP out, MIC in, Audio Out
Kasutamine
Temperatuur
Koos PIM-iga: 10 C~ 40 C (50 F~104 F) / Ilma PIM-ita: 0 C~ 40 C (32 F~104 F)
Õhuniiskus: 10% – 80%, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20 C~ 45 C (-4 F~113 F)
Õhuniiskus: 5% – 95%, mittekondenseeruv
――Plug-and-Play
Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi
vahel optimeerib monitori sätteid.
Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.
――Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
――See seade on A-klassi digitaalseade.
142
[ Soovitus ]- Ainult EL
•• Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics, et see Monitor vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele
asjakohastele sätetele.
•• Ametlik Vastavusdeklaratsioon on leitav aadressilt http://www.samsung.com, kui lähete jaotisesse Tugi > Tootetoe
otsing ning sisestate mudeli nime.
•• Antud seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides.
143
Energiasäästja
Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja muutes toite LED-tule värvi, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud.
Energiasäästurežiimis ei lülitata seadet välja. Ekraani uuesti sisselülitamiseks vajutage mis tahes klahvi klaviatuuril või liigutage hiirt.
Energiasäästurežiim toimib ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.
LE32C
Energiasäästja
Tavaline töörežiim
Hinnang
Ilma PIM-ita
Toiteindikaator
sisse (Roheline)
Energiatarve
70 W
Energiasäästurežiim
Tavaline
Väljalülitamine
(Toitenupp väljas)
Koos PIM-iga
130 W
57 W
Vilgub
sisse (Oranž)
Alla 0,5 W
Alla 0,5 W
LE46C
Energiasäästja
Tavaline töörežiim
Hinnang
Ilma PIM-ita
Toiteindikaator
sisse (Roheline)
Energiatarve
120 W
Energiasäästurežiim
Tavaline
Väljalülitamine
(Toitenupp väljas)
Koos PIM-iga
180 W
99 W
Vilgub
sisse (Oranž)
Alla 0,5 W
Alla 0,5 W
144
LE55C
Energiasäästja
Tavaline töörežiim
Hinnang
Ilma PIM-ita
Toiteindikaator
sisse (Roheline)
Energiatarve
140 W
Energiasäästurežiim
Tavaline
Väljalülitamine
(Toitenupp väljas)
Koos PIM-iga
200 W
123 W
Vilgub
sisse (Oranž)
Alla 0,5 W
Alla 0,5 W
――Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.
――Režiimi SOG (Sync On Green) ei toetata.
――Energiatarbe vähendamiseks nullini lülitage tagaküljel olev lüliti välja või ühendage toitejuhe lahti. Ühendage toitejuhe lahti, kui te toodet pikema aja jooksul ei kasuta
(näiteks puhkuse vm ajal).
145
Eelseadistatud ajastusrežiimid
――Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime.
Mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud
optimaalne eraldusvõime.
Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-seadme LCD-seadme vastu, kontrollige sagedust. Kui LCD-seade ei toeta 85 Hz, muutke CDT-seadet kasutades vertikaalset
sagedust 60 Hz-ni, enne kui vahetate selle LCD-seadme vastu.
Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal.
Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele
tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
146
Eraldusvõime
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Pikslikell
(MHz)
-- Horisontaalsagedus
Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab
horisontaalis ekraani paremat äärt
vasakuga - skannimiseks, nimetatakse
horisontaaltsükliks; horisontaaltsükli
ümberpööratud näitu nimetatakse
horisontaalsageduseks. Ühik: kHz
-- Vertikaalsagedus
Sarnaselt päevavalguslambiga peab
ekraan kordama sama kujutist palju
kordi ühes sekundis, kuvamaks kasutaja
jaoks ekraanile kujutist. Selle korduva
protsessi toimumise sagedust sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks või
värskendussageduseks. Ühik: Hz
Sünkroonitud
polaarsus
(H/V)
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA(RB), 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
147
Peatükk 12
Lisa
Võtke ühendust SAMSUNG WORLD WIDE
――Kui Teil on küsimusi või kommentaare Samsungi toodete kohta, siis pöörduge palun SAMSUNGI klienditeeninduse poole.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
4004-0000
http://www.samsung.com
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
From mobile 02-482 82 00
http://www.samsung.com
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
148
LATIN AMERICA
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU
0-800-777-08
http://www.samsung.com
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
149
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11, normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
FINLAND
09 85635050
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,42 €/Min.)
http://www.samsung.com
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
150
EUROPE
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678)
+48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
http://www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
151
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698-4698
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
ASIA PACIFIC
http://www.samsung.com/hk_en (English)
152
ASIA PACIFIC
INDIA
1800 1100 11
http://www.samsung.com
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe
02-5805777
http://www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
153
MIDDLE EAST
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
065777444
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
AFRICA
154
AFRICA
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
155
Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)
――Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu
järgmistel juhtudel.
Toode pole defektne
Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne
•• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid
ilma toodet lahti võtmata.
•• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal
jne)
•• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote
esmakordset paigaldamist.
•• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.
•• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.
•• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.
•• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.
•• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.
Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül
Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.
Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.
•• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.
•• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.
•• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja
või partneri mehaanik.
•• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.
•• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.
•• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.
Muu
•• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)
•• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba
jne)
――Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt
kasutusjuhendit.
•• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu
ostnud.
156
Õige kõrvaldamisviis
Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega
selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja
lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega.
Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju
tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite
säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need
vastutustundlikult taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta
kas toote müüjalt või keskkonnaametist. Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning
kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid.
Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud
kaubandusjäätmete hulka.
Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks
(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)
Selline tähistus akul, dokumentidel vői pakendil näitab, et toote akut ei tohi kõrvaldada
koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, vői Pb näitavad, et aku
elavhőbeda, kaadmiumi vői plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem.
Toote kasutaja ei saa tootega kaasnevat akut ise välja vahetada.
Väljavahetamise kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.
Ärge proovige akut eemaldada ega visake seda tulle.
Ärge võtke akut osadeks ega purustage või torgake seda läbi.
Kui soovite tootest vabaneda, rakendatakse jäätmekogumispunktis toote, sealhulgas ka
aku, ringlussevõtuks ja käitlemiseks sobivaid meetmeid.
157
Parim pildikvaliteet ja järelkujutise sissepõlemise vältimine
Parim pildikvaliteet
•• Parima pildikvaliteedi nautimiseks minge arvuti juhtpaneelile ja reguleerige eraldusvõimet ning värskendussagedust järgmiselt.
TFT-LCD-monitoride pildikvaliteet võib halveneda, kui valitud pole optimaalne eraldusvõime.
-- Eraldusvõime: 1920 x 1080 sagedusel 60 Hz
-- Vertikaalsagedus (värskendussagedus): 58–85 Hz
Ekraani värskendamise kiirus: näitab, kui mitu korda ekraanipilti sekundi kohta värskendatakse.
•• Seadme valmistamise omapära tõttu võib -ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.
-- Alampikslite arv sõltuvalt -paneeli tüübist: 6.220.800
•• Pildikvaliteedi parandamiseks käivitage rakendus Auto Adjustment. Kui pärast funktsiooni Auto Adjustment tekib ikka müra, reguleerige suvandit Coarse või Fine.
•• Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.
-- Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, aktiveerige energiasäästurežiim või dünaamiline ekraanisäästja.
•• Vastupidiselt CDT-monitoridele saab TFT-LCD-monitoridele paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime.
Seetõttu võib mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine pildikvaliteeti halvendada.
Selle vältimiseks on soovitatav valida teie monitorile kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.
158
Järelkujutise sissepõlemise vältimine
Musta maatriks
Tavaline
elektrood (ITO)
Mis on järelkujutise sissepõlemine?
Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab pidevalt muutuvat videopilti.
Kui LCD-paneel näitab fikseeritud pilti pikema aja jooksul (rohkem kui 12 tundi), võib vedelkristalli juhtivate pikslite elektroodide
vahel toimuda kerge pingemuutus.
Värvifilter
Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid õhemaks.
Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis. Selle ärahoidmiseks tuleks vähendada kogunenud
elektrilaengute erinevust.
――Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab õigetes tingimustes.
Allikas
Äravool
Järelkujutise sissepõlemise ennetamine
――Parim viis kaitsta seadet järelkujutise sissepõlemise eest on toite väljalülitamine või arvuti või süsteemi seadistamine
kasutama ekraanisäästjat. Olenevalt kasutusjuhistest võib ka garantiiteenus olla piiratud.
TFT
Andmesiin
Värav
Pikselelektrood
(ITO)
Mälumaht (Cs)
•• Väljalülitamine, ekraanisäästja ja energiasäästurežiim
-- Lülitage toode pärast 20-tunnilist kasutamist neljaks tunniks välja.
-- Lülitage toode pärast 12-tunnilist kasutamist kaheks tunniks välja.
-- Valige arvutis suvandid Kuvaatribuudid > Toiteallikas ning seadistage seadme väljalülitumine.
-- Soovitatav on kasutada ekraanisäästjat.
Kõige parem on kasutada ühevärvilist või liikuva pildiga ekraanisäästjat.
•• Tavapärane värvimuutus
-- Kasutage kahte värvi
Iga 30 minuti järel vahetatakse kahte värvi, nagu näidatud ülalpool.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
159
•• Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.
――Vältige halli kasutamist, kuna see võib soodustada järelkujutise sissepõlemist.
――Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall).
*Heledus: näitab värvi heledust või
tumedust, mis erineb sõltuvalt väljastatava
valguse hulgast.
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Tavapärane tekstivärvi muutus
-- Kasutage heledaid värve või sarnast heledust.
Intervall: Muutke teksti ja tausta värvi iga 30 minuti järel
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Liigutage ja muutke teksti iga 30 minuti järel, nagu näidatud allpool.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Kuvage aeg-ajalt liikuvat logoga pilti.
Intervall: kuvage liikuvat pilti koos logoga 60 sekundi jooksul pärast neljatunnist kasutamist.
160
Litsents
Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel.
Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Avatud lähtekoodi litsentsi teatis
Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud lähtekoodi
litsentsid. Avatud litsentsi teave „Open Source Licence” on saadaval ainult ingliskeelse versioonina.
161
Mõisted
480i / 480p / 720p / 1080i
/ 1080p____ Iga ülaltoodud
laotussagedus näitab efektiivsete
laotusridade arvu, mis otsustab ekraani
eraldusvõime. Laotussageduse tähiseks
võib olla i (interlaced – põimitud) või p
(progressive – progressiivne) olenevalt
laotusmeetodist.
- Laotus
Laotus tähendab pikslite saatmise
protsessi, mille käigus kujutis
moodustub progresseeruvalt. Suurem
pikslite arv edastab selgema ja eredama
pildi.
- Progressiivne
Progressiivses laotusrežiimis
skannitakse piksliridu ekraanil ükshaaval
(progressiivselt).
- Põimitud
Põimitud laotusrežiimis laotatakse ülalt
alla esmalt iga teine pikslirida ja seejärel
ülejäänud (veel laotamata) piksliread.
Režiim Non-interlace ja Interlace____
Režiim Non-Interlace (järjestiklaotus)
kuvab ekraani horisontaalread järjest
ülalt alla. Režiim Interlace kuvab esmalt
paaritud read ja seejärel paarisread.
Režiimi Non-Interlace kasutatakse
peamiselt monitoride puhul, kuna see
muudab pildi selgemaks, ning režiimi
Interlace kasutatakse peamiselt telerites.
Punktisamm____ Seade ja ekraan
sisaldavad punaseid, rohelisi ja siniseid
punkte. Lühem punktidevaheline
kaugus annab kõrgema eraldusvõime.
Punktisamm näitab samavärviliste
punktide vahelist vähimat kaugust.
Punktisammu mõõdetakse
millimeetrites.
Vertikaalsagedus____ Vaatajale
pildi näitamiseks kuvab seade
üht kujutist palju kordi sekundis
(nagu luminofoortuli). Üksiku
pildi kuvamise kordi sekundis
nimetatakse vertikaalsageduseks
ehk värskendussageduseks.
Vertikaalsagedust mõõdetakse hertsides
(Hz).
Näiteks 60 Hz tähendab, et üksikut
kujutist kuvatakse 60 korda sekundis.
Horisontaalsagedus____
Ühe rea skannimiseks ekraanil
vasakult paremale kuluvat aega
nimetatakse horisontaaltsükliks.
Horisontaaltsükli pöördväärtust
nimetatakse horisontaalsageduseks.
Horisontaalsagedust mõõdetakse
kilohertsides (kHz).
Allikas____ Sisendallikas tähendab
seadmega ühendatud videoallikaseadet,
näiteks videokaamerat või video- või
DVD-mängijat.
Komponent pordid (roheline, sinine
ja punane)____ Kontrastsignaale
tuvastavad, edastavad ja vastuvõtvad
komponentpordid pakuvad
suurepärast pildikvaliteeti iga muu
videoühendusmeetodi puhul.
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD tähendab CD-suurust
massmäluketast, kuhu saate salvestada
multimeediumrakendusi (heli, videoid
või mänge), kasutades MPEG-2
videopakkimistehnoloogiat.
Plug & Play____ Plug & Play on
funktsioon, mis lubab teavet monitori
ja arvuti vahel automaatselt vahetada,
võimaldamaks parimat kuvakeskkonda.
Seade kasutab funktsiooni Plug & Play
käivitamiseks rahvusvahelist standardit
VESA DDC.
HDMI (kõrglahutusega
multimeediumiliides)____ See on
liides, mille saab ühendada nii digitaalse
heliallika kui ka kõrglahutusega
videoallikaga ühe kaabli abil ilma
pakkimata.
Eraldusvõime____ Eraldusvõime
on ekraani horisontaalsete punktide
(pikslite) ja vertikaalsete punktide
(pikslite) arv. See kujutab monitori
detailsuse taset. Kõrgem eraldusvõime
lubab ekraanil kuvada rohkem andmeid
ja on kasulik mitme ülesande korraga
teostamiseks.
Näiteks sisaldab eraldusvõime 1920
x 1080 1920 horisontaalset pikslit
(horisontaalne eraldusvõime) ja
1080 vertikaalset pikslit (vertikaalne
eraldusvõime).
Mitme ekraani juhtimine (MDC)____
MDC (Mitme ekraani juhtimine) on
rakendus, mis lubab teil arvuti abil
juhtida mitut kuvaseadet üheaegselt.
Arvuti ja monitori vaheline side toimub
RS232C- (jadaandmeedastus) ja RJ45(LAN-) kaablite kaudu.
162

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 81.3 cm (32") 1920 x 1080 pixels LED 350 cd/m²
  • 8 ms
  • Built-in speaker(s) 10 W

Related manuals

advertisement