Samsung DB22D-T Kasutusjuhend

Add to My manuals
175 Pages

advertisement

Samsung DB22D-T Kasutusjuhend | Manualzz

Kasutusjuhend

DB22D-T

Värv ja välimus võivad tootest olenevalt varieeruda, samuti võidakse tehnilisi andmeid jõudluse parandamise eesmärgil eelneva etteteatamiseta muuta.

Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi.

Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantii kehtida.

Sisukord

Enne seadme kasutamist

Autoriõigus 6

Ettevaatusabinõud 7

Sümbolid 7

Puhastamine 7

Hoidmine 8

Elekter ja ohutus 8

Installimine 9

Kasutamine 11

Ettevalmistused

Komponentide kontrollimine 14

Osad 16

Juhtpaneel 16

Tagakülg 18

Vargusevastane lukk 19

Eenduv logo 19

Kaugjuhtimine 20

Enne toote paigaldamist (paigaldusjuhend) 22

Kaldenurk ja pööramine 22

Ventileerimine 22

Mõõdud 23

Seinakinnituse paigaldamine

Seinakinnituse komplekti paigaldamine

24

24

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

(VESA) 24

Kaugjuhtimispult (RS232C) 25

Kaabliühendus 25

Ühendus 28

Juhtkoodid 29

Puuteekraaniga monitori kasutamine

Puuteekraaniga monitor 38

Nõuded 38

Enne toote kasutamist lugege läbi allolev teave 38

Puuteekraaniga monitori ühendamine

Arvutiga ühendamine

Sülearvuti või tahvelarvutiga ühendamine

39

39

40

Puuteekraaniga monitori seadete konfigureerimine 41

Monitori kalibreerimine 41

Kalibreerimine 42

Ekraani juhtimine

Puuteekraani liigutused

44

44

Märkused 45

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Enne ühendamist

Põhipunktid enne ühendamist

46

46

Arvutiga ühendamine 46

Ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi) 46

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

Ühendamine HDMI-kaabli abil

47

47

Videoseadmega ühendamine

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

Ühendamine HDMI-kaabli abil

48

48

48

LAN-kaabli ühendamine 49

Sisendallika muutmine 50

Source 50

MDC kasutamine

MDC programmi installimine/desinstallimine 52

Installimine 52

Desinstallimine 52

Ühenduse loomine rakendusega MDC

MDC kasutamine etherneti kaudu

53

53

Avakuvafunktsioon

Player 54

Ühendatud seadme heakskiitmine serverist 55

Network Channel 59

Local Channel 59

Deployed Folders 59

2

Sisukord

My Templates 59

Lehel Player saadaolevad funktsioonid 60

Playeri lehe menüü Settings 61

Sisu töötamise ajal 62

Rakendusega Player ühilduvad failivormingud 64

Rakendusega Videowall ühilduvad failivormingud 69

Schedule 71

Lehel Schedule saadaolevad funktsioonid 71

Template 73

Clone Product 76

ID Settings 77

Device ID 77

PC Connection Cable 77

Video Wall 78

Video Wall 78

Network Status 79

Picture Mode 80

On/Off Timer 81

On Timer 81

Off Timer 82

Holiday Management 82

Ticker 83

More settings 83

URL Launcher 84

Ekraani reguleerimine

Picture Mode 85

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Colour / Tint (G/R) 86

Colour Temperature 87

White Balance 88

2 Point 88

10 Point 88

Gamma 89

Calibrated value 89

Advanced Settings 90

Dynamic Contrast 91

Black Tone 91

Flesh Tone 91

RGB Only Mode 91

Colour Space 91

Motion Lighting 91

Picture Options 92

Colour Tone 93

Digital Clean View 93

MPEG Noise Filter 93

HDMI Black Level 94

Film Mode 94

Dynamic Backlight 94

Picture Size 95

Picture Size 95

Position 96

Zoom/Position 96

Resolution 97

Auto Adjustment 98

PC Screen Adjustment 98

Picture Off 99

Reset Picture 99

OnScreen Display

PIP 100

PIP-seaded 100

Display Orientation 102

Onscreen Menu Orientation 102

Source Content Orientation 102

Aspect Ratio 102

Screen Protection 103

Auto Protection Time 103

Screen Burn Protection 103

Message Display 105

Source Info 105

No Signal Message 105

MDC Message 105

Menu Transparency 106

Menu Language 106

Reset OnScreen Display 107

3

Sisukord

Heli reguleerimine

Sound Mode 108

Sound Effect 109

Virtual Surround 109

Dialog Clarity 109

Equaliser 109

HDMI Sound 110

Speaker Settings 110

TV Sound Output 110

Auto Volume 111

Reset Sound 111

Network

Network Status 112

Network Settings 112

Network Type 112

Võrguseaded (juhtmega)

Võrguseaded (juhtmevaba)

113

115

WPS(PBC) 117

Wi-Fi Direct 118

Multimedia Device Settings 118

Screen Mirroring 119

Screen Mirroring 119

Server Network Settings 119

Connect to server 119

MagicInfo Mode 119

Server Access 119

FTP Mode 119

Device Name 120

System

Setup 121

Algseaded (Setup) 121

Touch Control 122

Touch Control Lock 122

Admin Menu Lock 122

Device to Control 122

Time 123

Clock Set 123

DST 123

Sleep Timer 123

Power On Delay 123

Auto Source Switching 124

Auto Source Switching 124

Primary Source Recovery 124

Primary Source 124

Secondary Source 124

Power Control 125

Auto Power On 125

Max. Power Saving 125

Standby Control 125

Power Button 126

Network Standby 126

Eco Solution 127

Energy Saving 127

Screen Lamp Schedule 127

No Signal Power Off 127

Auto Power Off 127

Temperature Control 128

Device Manager 129

Keyboard Settings 129

Mouse Settings 130

Pointer Settings 131

Play via 132

Change PIN 132

General 133

Security 133

BD Wise 133

Anynet+ (HDMI-CEC) 134

HDMI Hot Plug 138

DivX

®

Video On Demand 138

Game Mode 138

Reset System 139

4

Sisukord

Tugi

Software Update 140

Update now 140

Auto update 140

Contact Samsung 140

Go to Home 141

Player 141

Schedule 141

Template 141

Clone Product 141

ID Settings 141

Video Wall 142

Network Status 142

Picture Mode 142

On/Off Timer 142

Ticker 142

More settings 142

Reset All 143

Fotode, videote ja muusika esitamine (meediumiesitus)

Enne meediumiesituse kasutamist USBseadmega lugege allolevat teavet.

USB-seadme kasutamine

144

146

Meediumisisu esitamine arvutist/ mobiilsideseadmest 147

Meediumisisu loendilehel saadaolevad funktsioonid 148

Meediumisisu loendilehel saadaolevad menüü-üksused 149

Fotode taasesituse ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid 150

Video taasesituse ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid 151

Muusika taasesituse ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid 152

Subtiitrite ja meediumiesituse toetatud failivormingud 153

Subtiitrid 153

Toetatud pildi eraldusvõimed 153

Toetatud muusikafaili vormingud

Toetatud videovormingud

154

154

Tõrkeotsingu juhend

Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist 156

Toote testimine 156

Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine

Kontrollige järgmist.

156

157

Küsimused & vastused 163

Tehnilised andmed

Üldandmed 165

Energiasäästja 167

Eelseadistatud ajastusrežiimid 168

Lisa

Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele) 170

Toode pole defektne 170

Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül 170

Muu 170

WEEE 171

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed) 171

Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks 171

Parim pildikvaliteet ja järelkujutise sissepõlemise vältimine

Parim pildikvaliteet

Järelkujutise sissepõlemise vältimine

172

172

172

Litsents 174

Mõisted 175

5

Peatükk 01

Enne seadme kasutamist

Autoriõigus

Selle juhendi sisu võib kvaliteedi parandamise eesmärgil muutuda ette teatamata.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics on selle juhendi autoriõiguse omanik.

Selle juhendi osaline või täielik kasutamine või kopeerimine ettevõtte Samsung Electronics loata on keelatud.

Microsoft, Windows on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid.

VESA, DPM ja DDC on ettevõtte Video Electronics Standards Association registreeritud kaubamärgid.

Kõikide teiste kaubamärkide omanikuõigused kuuluvad nende omanikele.

• Haldustasu võetakse järgmistel juhtudel:

(a) te kutsute tehniku toodet üle vaatama, aga tootel ei leita vigu.

(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

(b) te toote seadme remonti, aga tootel ei leita vigu.

(nt juhul, kui te ei ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit).

• Haldustasu suurus teatatakse teile enne mis tahes töö või koduvisiidi tegemist.

6

Ettevaatusabinõud

Ettevaatust

ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE

Ettevaatust : ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT. (EGA TAGAKAANT)

SEADME SEES POLE KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI.

HOOLDUSTÖÖDE VAJADUSEL PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.

See sümbol näitab, et seadme sisemuses on kõrgepinge.

Selle seadme sisemiste osadega kokkupuutumine on ohtlik.

See sümbol teavitab, et seadmega on kaasas tähtsad juhised, mis puudutavad selle kasutamist ja hooldamist.

Sümbolid

Hoiatus

Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla tõsised või surmaga lõppevad vigastused.

Ettevaatust

Kui juhiseid ei järgita, võivad tulemuseks olla kehavigastused või vara kahjustamine.

Sellise sümboliga tähistatud toimingud on keelatud.

Sellise sümboliga tähistatud juhiseid tuleb järgida.

Puhastamine

― Olge puhastamisel ettevaatlik, kuna nüüdisaegsetele LCD-paneelidele ja nende välispindadele tekivad kriimustused kergesti.

― Puhastamisel järgige allkirjeldatud samme.

― Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

!

1 Lülitage seade ja arvuti välja.

2 Eraldage toitejuhe seadme küljest.

― Hoidke toitekaablit pistikust ja ärge puudutage juhet märgade kätega.

Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

3 Seadme puhastamiseks kasutage puhast, pehmet ja kuiva lappi.

― Abrasiivne puhastuslahus või lapp võib puuteekraani kahjustada.

• Ärge pihustage puhastuslahust otse puuteekraanile.

Puhastuslahus võib imbuda puuteekraani sisse.

4

Seadme välispinna puhastamiseks kasutage lappi, mis on tehtud märjaks ja korralikult kuivaks väänatud.

5 Kui olete puhastamise lõpetanud, ühendage toitejuhe seadmega.

6 Lülitage seade ja arvuti sisse.

7

Hoidmine

Kõrgläikega seadmete omaduste tõttu võivad seadme pinnale moodustuda valged plekid, kui läheduses kasutatakse ultrahelilainetel töötavat õhuniisutajat.

― Kui seadme sisemus vajab puhastamist, võtke kindlasti ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega

(teenus on tasuline).

Elekter ja ohutus

― Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

Hoiatus

Ärge kasutage kahjustatud toitejuhet ega -pistikut või logisevat seinakontakti.

• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

!

Ärge kasutage ühes seinakontaktis mitut seadet.

• Ülekuumenenud seinakontaktid võivad põhjustada tulekahju.

!

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega. Vastasel juhul võib tulemuseks olla elektrilöök.

Sisestage toitepistik lõpuni sisse, et see ei jääks logisema.

• Ebakindel ühendus võib põhjustada tulekahju.

!

Ühendage toitepistik maandatud seinakontaktiga (ainult 1. tüüpi isoleeritud seadmed).

• Tulemuseks võib olla elektrilöök või vigastus.

Ärge painutage ega tõmmake toitekaablit jõuga. Olge ettevaatlik, et toitejuhe ei jääks raskete esemete alla.

• Juhtme kahjustamine võib viia tulekahju või elektrilöögini.

Ärge paigutage toitejuhet ega seadet soojusallikate lähedusse.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Eemaldage tolm pistiku ja seinakontakti ümbrusest kuiva lapiga.

• Võib tekkida tulekahju.

8

Ettevaatust

!

!

!

Ärge eraldage toitejuhet seadme kasutamise ajal.

• Elektrilöök võib seadet kahjustada.

Kasutage ainult toitejuhet, mis on kaasas teie Samsungi seadmega. Ärge kasutage toitejuhet teiste seadmetega.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ühendage toitejuhe sellise seinakontaktiga, millele juurdepääs on tõkestamata.

• Kui tekib probleem, eraldage seadme toite katkestamiseks toitejuhe.

• Pange tähele, et seadme toidet ei katkestata täielikult, kui vajutate kaugjuhtimispuldil toitenuppu.

Seinakontaktist toitejuhtme eemaldamisel hoidke kinni pistikust.

• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

Installimine

Hoiatus

Ärge paigutage seadme peale küünlaid, putukatõrjevahendeid ega sigarette.

Ärge paigutage seadet soojusallika lähedusse.

• Võib tekkida tulekahju.

!

!

Seinakinniti paigaldamiseks kutsuge tehnik.

• Kui paigaldaja pole pädev, võib see lõppeda vigastustega.

• Kasutage ainult heakskiidetud vitriinkappe.

Ärge paigutage seadet kehva ventilatsiooniga kohtadesse, nt raamaturiiulid või kapid.

• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ventilatsiooni võimaldamiseks paigutage seade seinast vähemalt 10 cm kaugusele.

• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ärge jätke kilepakendit lastele kättesaadavasse kohta.

• Lapsed võivad lämbuda.

!

9

!

Ärge paigutage seadet ebatasasele või värisevale pinnale (ebakindel riiul, kaldega pind jne).

• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.

• Kui kasutate seadet kohas, kus esineb tugevat vibratsiooni, võib seade katki minna või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet sõidukisse ega tolmusesse, niiskesse (veetilgad jne),

õlisesse või suitsusesse kohta.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ettevaatust

!

Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt pliidi) lähedusse.

• Seadme tööiga võib väheneda või tekkida tulekahju.

Ärge paigutage seadet väikeste laste käeulatusse.

• Seade võib kukkuda ja vigastada lapsi.

• Kuna seadme eesmine osa on raske, paigutage see tasasele ja kindlale pinnale.

Toiduõli, nt sojaõli, võib toodet kahjustada. Ärge paigaldage toodet kööki ega köögi tööpindade lähedusse.

!

!

SAMSUNG

Liigutamisel ärge laske seadmel maha kukkuda.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Ärge asetage seadet selle esiküljele.

• Ekraan võib viga saada.

Kui paigutate seadme vitriinkappi või riiulile, veenduge, et seadme esikülje alumine osa ei ulatuks üle serva.

• Seade võib kukkuda ning katki minna ja/või põhjustada vigastusi.

• Paigutage seade ainult õige suurusega vitriinkappi või riiulile.

Pange seade ettevaatlikult sobivale pinnale.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Kui paigutate seadme ebatavalisse kohta (nt kohta, kus on palju tolmu, keemiliste ainete lähedusse, äärmuslikesse temperatuuridesse, niiskusrohketesse tingimustesse või kohta, kus seade peaks pikema aja jooksul pidevalt töötama), võib see tõsiselt mõjutada seadme jõudlust.

• Enne seadme paigaldamist sellisesse kohta konsulteerige kindlasti

Samsungi klienditeeninduskeskusega.

10

Kasutamine

Hoiatus

Seadme sees on kõrgepinge. Ärge kunagi proovige seadet ise lahti võtta, parandada ega muuta.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

• Parandustööde tegemiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Enne toote liigutamist eemaldage selle küljest kõik kaablid, sh toitekaabel.

• Vastasel juhul võib toitejuhe viga saada ja tekkida tulekahju või elektrilöök.

!

Kui seade tekitab imelikke helisid, põlemislõhna või suitsu, eraldage kohe toitejuhe ja võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

• Tulemuseks võib olla elektrilöök või tulekahju.

!

Ärge laske lastel rippuda seadme küljes ega ronida selle otsa.

• Lapsed võivad ennast tõsiselt vigastada.

!

!

!

Kui seade kukub maha ja väliskorpus saab viga, lülitage toitelüliti välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

• Kasutamise jätkamisel võib tekkida tulekahju või elektrilöök.

Ärge asetage seadme peale raskeid esemeid ega asju, mis võiks lastele meeldida (mänguasjad, maiustused jne).

• Seade või rasked esemed võivad kukkuda, kui lapsed üritavad mänguasju või maiustusi kätte saada, ning seeläbi tekitada tõsiseid vigastusi.

Pikse ja äikesetormi aja lülitade seade välja ning eraldage toitekaabel vooluvõrgust.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

Ärge pillake seadmele esemeid ega avaldage sellele survet.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

GAS

Seadme liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.

Kui leitakse gaasileke, ärge puudutage seadet ega toitejuhet. Lisaks tuulutage kohe ruumi.

• Sädemed võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Seadme tõstmisel või liigutamisel ärge tõmmake seda ühestki kaablist.

• Kahjustatud kaabel võib tekitada tõrke seadme töös, elektrilöögi või tulekahju.

11

!

100

Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses süttivaid pihustatavaid vedelikke või kergsüttivaid aineid.

• Tulemuseks võib olla plahvatus või tulekahju.

Veenduge, et ventilatsiooniavad ei ole blokeeritud laudlinade või kardinatega.

• Suurenenud sisetemperatuuri tõttu võib tekkida tulekahju.

Ärge sisestage seadmesse (ventilatsiooniavadesse, sisend- ja väljundportidesse jne) metallesemeid (pulgad, mündid, klambrid jne) või kergsüttivaid esemeid (paber, tikud jne).

• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ärge paigutage seadme peale vedelikke sisaldavaid esemeid (vaase, potte, pudeleid jne) ega metallesemeid.

• Kui seadme sisse satub vett või võõrkehasid, lülitage kindlasti toide välja ja eraldage toitejuhe. Seejärel võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös, elektrilöök või tulekahju.

Ettevaatust

!

!

!

-_-

Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.

• Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul, aktiveerige energiasäästurežiim või liikuva pildiga ekraanisäästja.

Kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul (puhkus jne), eraldage toitejuhe seinakontaktist.

• Tolmu kogunemine ja kuumus võivad põhjustada tulekahju, elektrilöögi või elektrilekke.

Kasutage seadet soovitatud eraldusvõime ja sagedusega.

• Teie nägemine võib halveneda.

Ärge hoidke seadet tagurpidi käes ja ärge hoidke seadme liigutamisel seda alusest kinni.

• Seade võib kukkuda ning katki minna või põhjustada vigastusi.

Kui vaatate ekraani liiga lähedalt pikema aja jooksul, võib teie nägemine halveneda.

!

Ärge kasutage seadme läheduses õhuniisutajat ega pliiti.

• Tulemuseks võib olla tulekahju või elektrilöök.

12

!

!

!

Seadme kasutamisel puhake silmi iga tunni kohta vähemalt 5 minutit.

• Silmade väsimus leeveneb.

Ärge puudutage ekraani, kui seade on pikemat aega töötanud, kuna see võib muutuda kuumaks.

Hoidke väikesi lisatarvikuid lastele kättesaamatus kohas.

Seadme nurga või aluse kõrguse reguleerimisel olge ettevaatlik.

• Sõrmed või käed võivad jääda seadmesse kinni ja viga saada.

• Kui kallutate seadet liiga suure nurga all, võib see kukkuda ja tekitada vigastusi.

Ärge paigutage seadme peale raskeid esemeid.

• Tulemuseks võib olla tõrge seadme töös või kehavigastused.

Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed väljavõetud patareisid endale suhu ei topiks. Asetage patareid kohta, kust lapsed neid kätte ei saa.

• Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge kiiresti arsti poole.

!

!

Patarei vahetamisel jälgige, et sisestate uue patarei õige polaarsusega (+, -).

• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.

Kasutage ainult standardseid patareisid; ärge kasutage samaaegselt uusi ja kasutatud patareisid.

• Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.

Patareid (ja laetavad patareid) ei kuulu olmejäätmete hulka ja need tuleb kõrvaldamiseks viia vastavasse kogumispunkti. Kasutatud ja laetavate patareide keskkonnaohutu kõrvaldamise eest vastutab klient.

• Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette nähtud jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama tüüpi patareisid või laetavaid patareisid.

13

Peatükk 02

Ettevalmistused

Komponentide kontrollimine

Kui mõni komponent on puudu, võtke

ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.

Eraldi müüdavate komponentide ja esemete välimus võib erineda pildil näidatust.

Komponendid

― Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

Kiirseadistusjuhend

Garantiikaart

(Pole saadaval osades piirkondades)

-

+

Patareid

(Pole saadaval osades piirkondades)

+

Kaugjuhtimine

Normatiivne juhend

D-SUB-kaabel

Toitejuhe

RS232C-stereokaabel

14

Lähimalt edasimüüjalt saate osta järgmisi esemeid.

Eraldi müüdavad tooted

Seinakomplekt LAN-kaabel

Stereokaabel USB 2.0 ülesvoolukaabel

RCA-stereokaabel HDMI-DVI-kaabel HDMI-kaabel

15

Osad

Juhtpaneel

― Nupud asuvad toote paneeli alaservas.

SOURCE

― Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

Nupud

1 SOURCE

Kirjeldus

Võimaldab valida sisendallika, millega välisseade on ühendatud.

2 Kasutage seda nuppu ekraani sisse- ja väljalülitamiseks.

3 Kaugjuhtimissensor

Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.

― Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.

Kasutage kaugjuhtimispulti toote sensorist 7–10 meetri ulatuses 30 nurga all vasakul või paremal.

― Hoidke kasutatud patareid laste käeulatusest eemal ja viige taaskäitlusse.

― Ärge kasutage korraga uusi ja vanu patareisid. Vahetage mõlemad patareid samaaegselt.

― Eemaldage patareid, kui te kaugjuhtimispulti pikema aja jooksu ei kasuta.

16

― Pikk puudutus ekraanil, kui toode on sisse lülitatud, kuvab administraatorimenüü.

― Kui puuteekraani abil juhtimine pole saadaval

Avage menüüekraanil kaugjuhtimispuldi abil System → Touch Control →

Touch Control Lock ja valige suvand Off .

― Kui administraatorimenüüd ei kuvata

Avage menüüekraanil kaugjuhtimispuldi abil System → Touch Control →

Admin Menu Lock ja valige suvand Off .

Administraatorimenüü

Nupud

Volume

Home

Tools

Menu

Source

Power off

Kirjeldus

Saate reguleerida suvandit Volume .

― Valige administraatorimenüüs suvand Volume .

Sisenege režiimi Home .

― Valige administraatorimenüüs suvand Home .

Saate kuvada suvandi Tools .

― Valige administraatorimenüüs suvand Tools .

Ekraanimenüü kuvamine.

Seadete muutmiseks valige menüü-üksus.

― Valige administraatorimenüüs suvand Menu .

Ühendatud sisendallika valimine.

Valige kuvatavast sisendallikate loendist allikas.

― Valige administraatorimenüüs suvand Source .

Toote väljalülitamine.

― Valige administraatorimenüüs suvand Power off .

17

Tagakülg

― Osade värv ja kuju võivad näidatust erineda. Tehnilisi andmeid võidakse kvaliteedi parandamiseks etteteatamiseta muuta.

RS232C IN HDMI IN(DVI) RGB IN RJ45 AUDIO IN

Port

USB

USB(PC)

RS232C IN

HDMI IN(DVI)

RGB IN

RJ45

AUDIO IN

POWER

Kirjeldus

Ühenduse loomine USB-mäluseadmega.

Looge arvutiga ühendus USB 2.0 ülesvoolukaabli abil.

― Toote saab ühendada ainult laua-, süle- või tahvelarvutiga.

― USB 2.0 ülesvoolukaablit müüakse eraldi.

Võimaldab ühendada MDC RS232C-stereokaabli abil.

Võimaldab ühendada seadme lähteseadmega HDMI-kaabli abil.

Võimaldab ühendada lähteseadme D-SUB-kaabli abil.

Võimaldab ühendada MDC LAN-kaabli abil.

Võtab vastu arvutist heli audiokaabli kaudu.

Toitejuhtme ühendamiseks.

18

Vargusevastane lukk

― Vargusevastane lukk võimaldab seadet turvaliselt kasutada ka avalikes kohtades.

― Lukustusseadme kuju ja lukustusmeetod erinevad olenevalt tootjast. Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

― Allolevad pildid on illustratiivsed. Tegelikud olukorrad võivad piltidel näidatust erineda.

Vargusevastase lukustusseadme lukustamine

Eenduv logo

Ärge tõmmake vahepuksi logo jõuga. Logo võib rebeneda või puruneda.

1

Kinnitage vargusevastane lukustusseade raske eseme, näiteks laua külge.

2

Pange kaabli üks ots läbi teises otsas oleva aasa.

3

Sisestage lukustusseade toote tagaküljel asuvasse vargusevastase luku pessa.

4

Lukustage lukustusseade.

Vargusevastase lukustusseadme saate osta eraldi.

Vaadake üksikasju vargusevastase lukustusseadme kasutusjuhendist.

Vargusevastaseid lukustusseadmeid saab osta elektroonikakauplustest või veebist.

19

Kaugjuhtimine

― Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahtmatut juhtimist.

― Nuppu, mille kirjeldust alloleval joonisel pole, see toode ei toeta.

Toote sisselülitamine.

Reguleerige helitugevust.

saate muuta sisendallikat.

Kuvage või peitke ekraanimenüü või naaske eelmisse menüüsse.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Toote väljalülitamine.

Numbrinupud

Sisestage ekraanimenüüs parool.

heli vaigistamiseks.

Heli taastamine: vajutage uuesti nuppu MUTE või vajutage helitugevuse nuppu (+ VOL –).

Funktsiooni Player käivitusnupp. Nupud võivad erineda sõltuvalt režiimi Play via sätetest.

Funktsiooni Go to Home käivitusnupp.

Kaugjuhtimispuldi nuppude funktsioonid võivad erinevatel toodetel erineda.

20

Sageli kasutatud funktsioonide kiiresti valimine.

TOOLS INFO

Naaske eelmisse menüüsse.

Seadistab turvaluku funktsiooni.

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

Kuvage teave praeguse sisendallika kohta.

Liikuge menüüs üles, alla, vasakule või paremale või reguleerige suvandi sätteid.

Kinnitage menüüvalikut.

Väljuge praegusest menüüst.

Valige käsitsi PC ja HDMI seast ühendatud sisendallikas.

Meediumiga seotud menüü või HDMI-CEC menüü kasutamisel saab funktsiooni valida kaugjuhtimispuldi värvinupuga, mis vastab ekraanil kuvatavale sama värvi nupule.

Kasutatakse Anynet+ ja multimeediumirežiimis.

Kaugjuhtimispuldi nuppude funktsioonid võivad erinevatel toodetel erineda.

Patareide asetamine kaugjuhtimispulti.

21

Enne toote paigaldamist

(paigaldusjuhend)

15 ˚

Vigastuste vältimiseks tuleb see seade kindlalt kinnitada põranda/seina külge, järgides paigaldamise juhiseid.

• Veenduge, et seinakinnituse paigaldab volitatud paigaldusettevõte.

• Vastasel juhul võib seade kukkuda ja tekitada kehalisi vigastusi.

• Veenduge, et paigaldate tehnilistele tingimustele vastava seinakinnituse.

Kaldenurk ja pööramine

― Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

• Toodet võib kallutada kuni 15 nurga all püstseinast.

• Toote vertikaalasendis (portreeasendis) kasutamiseks pöörake seda päripäeva, nii et LED on allapoole suunatud.

Ventileerimine

Paigaldamine püstseinale

A Minimaalselt 40 mm

B Ümbritsev temperatuur: alla 35 C

• Seadme paigaldamisel püstseinale jätke seadme ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt 40 mm vaba ruumi ning veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 C.

A

B

Pilt 1.1 Külgvaade

22

B

A

E

C

Pilt 1.2 Külgvaade

Mõõdud

2

1

Pilt 1.3 Külgvaade

D D

Paigaldamine seinaorva

― Lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditeeninduskeskusega.

Ülaltvaade

A Minimaalselt 40 mm

B Minimaalselt 70 mm

C Minimaalselt 50 mm

D Minimaalselt 50 mm

E Ümbritsev temperatuur: alla 35 C

― Toote paigaldamisel seinaorva jätke toote ja seina vahele ventileerimiseks vähemalt määratud ulatuses vaba ruumi ning veenduge, et ümbritsev temperatuur on alla 35 C.

4

5

6

Mudeli nimi

1 1 2 2 3 3 4 4 5

DB22D-T 507,5 477,6 269,1 311,2 26,7

― Kõiki jooniseid pole skaala jaoks vaja. Osad mõõdud võivad muutuda ilma ette teatamata.

Enne seadme paigaldamist vaadake selle mõõte. Ei vastuta tüpograafiliste ega prinditud vigade eest.

4 6

59,3

Ühik: mm

3

23

Seinakinnituse paigaldamine

Seinakinnituse komplekti paigaldamine

Seinakinnituse komplekt (müügil eraldi) võimaldab teil kinnitada seadme seinale.

Täpsemat teavet seinakinnituse paigaldamise kohta leiate seinakinnitusega kaasasolevatest juhenditest.

Seinakinnituse kronsteini paigaldamiseks soovitame abi saamiseks võtta ühendust tehnikuga.

Samsung Electronics ei vastuta ühegi seadmele tekitatava kahjustuse või endale või teistele tekitatavate vigastuse eest, kui otsustate seinakinnituse ise paigaldada.

Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed (VESA)

― Paigaldage seinakinnitus kindlale seinale püstloodis põrandaga. Enne seinakinnituse paigaldamist kipsplaadi sarnastele pindadele, võtke lisateabe saamiseks ühendust lähima edasimüüjaga.

Kui paigaldate seadme kaldus seinale, võib seade kukkuda ning tekitada inimestele tõsiseid vigastusi.

• Samsungi seinakinnituse komplektid sisaldavad üksikasjalikku paigalduse juhendit ning kõiki osasid, mida on vaja kokkupanemisel.

• Ärge kasutage kruvisid, mis on standardsetest pikemad või mis ei vasta VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele.

Liiga pikad kruvid võivad põhjustada kahjustusi seadme sisemusele.

• VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele mittevastavate seinakinnituste puhul võivad kruvide pikkused erineda sõltuvalt seinakinnituse tehnilistest andmetest.

• Ärge kinnitage kruvisid liiga tugevalt. See võib kahjustada seadet või põhjustada seadme kukkumise, mis võib tekitada inimvigastusi. Samsung ei vastuta selliste õnnetuste eest.

• Samsung ei vastuta seadme kahjustuste või inimvigastuste eest, kui kasutatakse mitte-VESA või määratlemata seinakinnitust või ei täideta seadme paigaldamise juhiseid.

• Ärge kinnitage seadet üle 15-kraadise kaldenurga all.

• Seadme seinale kinnitamisel peab alati kasutama kahte inimest.

• Seinakinnituse komplektide standardsed mõõdud on toodud allolevas tabelis.

Ühik: mm

Mudeli nimi VESA kruviaukude mõõdud (A * B) millimeetrites

Standardne kruvi Kogus

DB22D-T 100 × 100 M4 / L8~10 4

― Ärge paigaldage seinakinnituse komplekti, kui seade on sisse lülitatud. See võib lõppeda elektrilöögi ja inimvigastustega.

24

Kaugjuhtimispult (RS232C)

Kaabliühendus

RS232C-kaabel

Liides

Viik

Bitikiirus

Andmebitte

Paarsus

Stop-bitte

Voo reguleerimine

Maksimaalne pikkus

RS232C (9 viiguga)

TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)

9600 bit/s

8 bit

Puudub

1 bit

Puudub

15 m (ainult varjestatud tüüp)

• Viikude funktsioon

1 2 3 4 5

6

7

8

9

3

4

5

Viik

1

2

6 7 8 9

Signaal

Andmekandja tuvastamine

Vastuvõetud andmed

Edastatud andmed

Andmeterminali ettevalmistus

Signaali maandus

Andmekomplekti ettevalmistus

Taotluse saatmine

Luba saatmiseks

Helinaindikaator

25

• RS232C-kaabel

Konnektor: 9 viiguga D-Sub stereokaabel

9 5

6

-P1-

1

-P1-

Haardkontakt Rx

Tx

Gnd

-P1-

2

3

5

-------->

<--------

----------

-P2-

3

2

5

Tx

Rx

Gnd

-P2-

STEREO

PLUG

(3.5ø)

3

2

1

-P2-

LAN-kaabel

• Viikude funktsioon

1 2 3 4 5 6 7 8

6

7

8

4

5

2

3

1

Viigu nr Standardvärv

Valge ja oranž

Oranž

Valge ja roheline

Sinine

Valge ja sinine

Roheline

Valge ja pruun

Pruun

Signaal

TX+

RX-

NC

NC

NC

NC

TX-

RX+

26

• Konnektor: RJ45

LAN-otsekaabel (PC > HUB)

HUB

P2

RJ45

P1

P1

P2

RJ45 MDC

Signaal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1 <-------->

<-------->

<-------->

<-------->

2

3

6

P2

1

Signaal

TX+

TX-

RX+

RX-

LAN-ristkaabel (PC > PC)

RJ45 P1

Signaal

TX+

TX-

RX+

RX-

2

3

6

P1

1

P2

<-------->

<-------->

<-------->

<-------->

6

1

2

P2

3

Signaal

RX+

RX-

TX+

TX-

27

Ühendus

RJ45 RJ45

28

Juhtkoodid

Juhtimisoleku vaatamine (juhtimiskäsu saamine)

Päis Käsk ID Andmete pikkus Kontrollsumma

0xAA Käsu tüüp 0

Juhtimine (juhtimiskäsu määramine)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA Käsu tüüp 1

Andmed

Väärtus

Kontrollsumma

8

9

5

6

7

2

3

4

Käsk

Nr

1

Käsu tüüp

Voolu juhtimine

Helitugevuse reguleerimine

Sisendallika juhtimine

Ekraanirežiimi juhtimine

Ekraanisuuruse juhtimine

PIP sees-/väljasoleku juhtimine

Automaatreguleerimise juhtimine

(ainult arvuti ja BNC puhul)

Režiimi Video Wall juhtimine

Turvalukk

Käsk

0x11

0x12

0x14

0x18

0x19

0x3C

0x3D

0x5C

0x5D

Väärtuse ulatus

0~1

-

0~100

-

0~255

0~1

0

0~1

0~1

Nr

10

11

Käsu tüüp

Video Wall sees

Funktsiooni Video Wall kasutaja juhtelement

Käsk

0x84

0x89

Väärtuse ulatus

-

0~1

• Kogu side toimub kuueteistkümnendsüsteemis. Kontrollsumma arvutatakse kõigi väärtuste, välja arvatud päise, liitmisel. Kui kontrollsummas on rohkem kui kaks numbrit, nagu allpool näidatud (11

+ FF + 01 + 01 = 112), eemaldatakse esimene number.

Nt: toide sees & ID = 0

Päis

0xAA

Käsk

0x11

ID Andmete pikkus

1

Andmed 1

" Power "

Kontrollsumma

Päis

0xAA

Käsk

0x11

ID Andmete pikkus

1

Andmed 1

1

12

• Kõigi jadakaabliga ühendatud seadmete samaaegseks juhtimiseks olenemata ID-dest määrake ID väärtuseks „0xFE” ja edastage käsud. Kõik seadmed on käsu käivitanud, kuid ACK ei vasta.

29

Voolu juhtimine

• Funktsioon

Seadme saab sisse ja välja lülitada arvuti abil.

• Toite oleku vaatamine (Get Power ON / OFF Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x11 0

Kontrollsumma

• Toite sisse/välja lülitamine (Set Power ON / OFF)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x11 1

Andmed

" Power "

" Power ": seadmele seadistatav toitekood.

1: Toide SEES

0: Toide VÄLJAS

• Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

0xAA 0xFF 3 „A” r-CMD

0x11

Kontrollsumma

Väärtus 1

" Power "

Kontrollsumma

" Power ": seadmele seadistatav toitekood.

• Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

0xAA 0xFF 3 „N”

" ERR " : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

r-CMD

0x11

Väärtus 1

" ERR "

Kontrollsumma

Helitugevuse reguleerimine

• Funktsioon

Seadme helitugevust saab reguleerida arvuti abil.

• Helitugevuse oleku kuvamine (Get Volume Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x12 0

Kontrollsumma

• Helitugevuse seadistamine (Set Volume)

Päis

0xAA

Käsk

0x12

ID Andmete pikkus

1

Andmed

" Volume "

" Volume ": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)

• Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „A” 0x12

" Volume ": seadmele seadistatav helitugevuse väärtuse kood. (0-100)

• Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „N” 0x12

" ERR " : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

" ERR "

Kontrollsumma

Väärtus 1

" Volume "

Väärtus 1

Kontrollsumma

Kontrollsumma

30

Sisendallika juhtimine

• Funktsioon

Seadme sisendallikat saab muuta arvuti abil.

• Sisendallika oleku kuvamine (Get Input Source Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x14 0

Kontrollsumma

• Sisendallika seadistamine (Set Input Source)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x14 1

" Input Source ": seadmele seadistatav sisendallika kood.

0x14 Arvuti

0x1F

0x30

0x40

0x21

0x18

0x0C

0x08

0x20

0x22

0x23

DVI

Sisendallikas

Komponent

MagicInfo

DVI_video

RF (TV)

DTV

HDMI1

HDMI1_PC

HDMI2

Andmed

" Input Source "

Kontrollsumma

0x24 HDMI2_PC

0x25 DisplayPort

― DVI_video, HDMI1_PC ja HDMI2_PC ei ole saadaval käsuga Määra. Need vastavad ainult käskudele

„Get”.

― See mudel ei toeta HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 ja HDMI2_PC porte.

― MagicInfo on saadaval ainult mudelitega, mis sisaldavad tarkvara MagicInfo .

― RF (TV) ja DTV on kasutatavad ainult teleriga mudelite puhul.

• Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD Väärtus 1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 „A” 0x14 " Input

Source "

" Input Source ": seadmele seadistatav sisendallika kood.

• Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

0xAA 0xFF 3 „N” r-CMD

0x14

" ERR " : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Väärtus 1 Kontrollsumma

" ERR "

31

Ekraanirežiimi juhtimine

• Funktsioon

Seadme ekraanirežiimi saab muuta arvuti abil.

Ekraanirežiimi ei saa muuta, kui rakendus Video Wall on aktiveeritud.

― Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult teleriga mudelite puhul.

• Ekraani oleku kuvamine (Get Screen Mode Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Kontrollsumma

0xAA 0x18 0

• Pildisuuruse seadistamine (Set Picture Size)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Andmed

0xAA 0x18 1 " Screen

Mode "

" Screen Mode ": Kood, mis määrab seadme oleku

0x01 16 : 9

0x04

0x31

0x0B

Suum

Lai suum

4 : 3

• Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID

0xAA 0xFF

Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x18

Kontrollsumma

Väärtus 1

" Screen

Mode "

" Screen Mode ": Kood, mis määrab seadme oleku

Kontrollsumma

• Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0xFF 3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„N”

" ERR " : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Ekraanisuuruse juhtimine

• Funktsioon

Seadme ekraanisuurust saab muuta arvuti abil.

• Ekraanisuuruse kuvamine (Get Screen Size Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x19 0

• Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID

0xAA 0xFF

Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x18

Kontrollsumma r-CMD

0x19

Väärtus 1 Kontrollsumma

" ERR "

Väärtus 1

" Screen

Size "

Kontrollsumma

" Screen Size ": seadme ekraanisuurus (vahemik: 0–255, ühik: tollid)

• Nak (eitussõnum)

Päis

0xAA

Käsk

0xFF

ID Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„N” r-CMD

0x19

" ERR " : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Väärtus 1

" ERR "

Kontrollsumma

32

PIP sees-/väljasoleku juhtimine

• Funktsioon

Seadme PIP-režiimi saab sisse või välja lülitada arvuti abil.

― Saadaval ainult PIP-funktsiooniga mudelite puhul.

― Režiimi ei saa reguleerida, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On .

― See funktsioon pole saadaval funktsioonis MagicInfo .

• PIP sees-/väljasoleku kuvamine (Get the PIP ON / OFF Status)

Päis Käsk ID Andmete pikkus Kontrollsumma

0xAA 0x3C 0

• PIP-režiimi sisse-/väljalülitamine (Set the PIP ON / OFF)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x3C 1

Andmed

" PIP "

Kontrollsumma

" PIP ": Kood, mida kasutatakse seadme PIP-režiimi sisse- või väljalülitamiseks

1: PIP SEES

0: PIP VÄLJAS

• Ack (jaatussõnum)

Päis

0xAA

Käsk

0xFF

ID Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x3C

Väärtus 1 Kontrollsumma

" PIP "

"PIP": Kood, mida kasutatakse seadme PIP-režiimi sisse- või väljalülitamiseks

• Nak (eitussõnum)

Päis

0xAA

Käsk

0xFF

ID Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x3C

Väärtus 1

" PIP "

" ERR " : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Kontrollsumma

Automaatreguleerimise juhtimine (ainult arvuti ja BNC puhul)

• Funktsioon

Arvutisüsteemi ekraani saab automaatselt reguleerida arvuti abil.

• Automaatse reguleerimise oleku kuvamine (Get Auto Adjustment Status)

Puudub

• Automaatse reguleerimise seadistamine (Set Auto Adjustment)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Andmed Kontrollsumma

0xAA 0x3D 1 " Auto

Adjustment "

" Auto Adjustment " : 0x00 (alati)

• Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0xFF 3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x3D

Väärtus 1

" Auto

Adjustment "

Kontrollsumma

• Nak (eitussõnum)

Päis

0xAA

Käsk

0xFF

ID Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A”

" ERR " : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

r-CMD

0x3D

Väärtus 1

" ERR "

Kontrollsumma

33

Režiimi Video Wall juhtimine

• Funktsioon

Režiimi Video Wall saab seadmel aktiveerida arvuti abil.

Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada ainult seadmel, millel on aktiveeritud rakendus Video Wall .

• Režiimi Video Wall kuvamine (Get Video Wall Mode)

Päis Käsk ID Andmete pikkus Kontrollsumma

0xAA 0x5C 0

• Režiimi Video Wall seadistamine (Set Video Wall Mode)

Päis Käsk ID Andmete pikkus Andmed

0xAA 0x5C 1 " Video Wall Mode "

Kontrollsumma

" Video Wall Mode ": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks

1: Full

0: Natural

• Ack (jaatussõnum)

Päis

0xAA

Käsk

0xFF

ID Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x5C

Väärtus 1

" Video Wall

Mode "

Kontrollsumma

" Video Wall Mode ": Kood, mida kasutatakse seadmel režiimi Video Wall aktiveerimiseks

• Nak (eitussõnum)

Päis

0xAA

Käsk

0xFF

ID Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” r-CMD

0x5C

Väärtus 1

"ERR"

Kontrollsumma

" ERR " : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Turvalukk

• Funktsioon

Arvutit saab kasutada seadme funktsiooni Safety Lock sisse- või väljalülitamiseks.

Seda juhtimisfunktsiooni saab kasutada sõltumata sellest, kas toide on sisse lülitatud või mitte.

• Turvaluku oleku kuvamine (Get Safety Lock Status)

Päis Käsk ID Kontrollsumma

0xAA 0x5D

Andmete pikkus

0

• Turvaluku lubamine või keelamine (Set Safety Lock Enable / Disable)

Päis

0xAA

Käsk

0x5D

ID Andmete pikkus

1

Andmed

" Safety Lock "

Kontrollsumma

" Safety Lock ": Seadmele seadistatav turvaluku kood

1: SEES

0: VÄLJAS

• Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD Väärtus 1

0x5D " Safety Lock "

Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 „A”

" Safety Lock ": Seadmele seadistatav turvaluku kood

• Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD Väärtus 1 Kontrollsumma

0xAA 0xFF 3 „N”

" ERR " : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

0x5D " ERR "

34

Video Wall sees

• Funktsioon

Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall SISSE/VÄLJA.

• Funktsiooni Video Wall oleku (sees/väljas) kuvamine

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Kontrollsumma

0xAA 0x84 0

• Funktsiooni Video Wall sisse-/väljalülitamine

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Andmed

0xAA 0x84 1 V.Wall_On

Kontrollsumma

• V.Wall_On : seadmele määratav funktsiooni Video Wall kood

1: Video Wall SEES

0: Video Wall VÄLJAS

• Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum) r-CMD

0xAA 0xFF 3 „A” 0x84

Väärtus 1 Kontrollsumma

V.Wall_

On

V.Wall_On : sama, mis üleval

• Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID

0xAA 0xFF

Andmete pikkus

3

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„N” r-CMD

0x84

Väärtus 1

ERR

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Funktsiooni Video Wall kasutaja juhtelement

• Funktsioon

Arvuti lülitab toote funktsiooni Video Wall sisse/välja.

• Funktsiooni Video Wall oleku kuvamine

Päis Käsk ID Andmete pikkus Kontrollsumma

0xAA 0x89 0

• Funktsiooni Video Wall seadistamine

Päis Käsk ID Andmete pikkus

0xAA 0x89 2

Väärtus 1 Väärtus 2

Wall_Div Wall_SNo

Wall_Div: seadmele määratud funktsiooni Video Wall Divider kood

Kontrollsumma

Kontrollsumma

35

Video Walli mudel 10 x 10

Väljas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0x11 0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F

0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F

0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F

0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F

0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F

0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F

0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A

0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A N/A N/A

0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A N/A N/A N/A

0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A N/A N/A N/A N/A

0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

36

...

99

1

2

100

Wall_SNo : Seadmele määratud tootenumbri kood

Video Walli mudel 10 x 10: ( 1 ~ 100)

Määratud number Andmed

0x01

0x02

...

0x63

0x64

• Ack (jaatussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus

4

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„A” 0xAA 0xFF

• Nak (eitussõnum)

Päis Käsk ID Andmete pikkus r-CMD

0x89

Ack

(jaatussõnum)

/ Nak

(eitussõnum)

„N” r-CMD

0x89 0xAA 0xFF 3

"ERR" : kood, mis näitab, millise veaga on tegemist.

Väärtus 1 Väärtus 2 Kontrollsumma

Wall_Div Wall_SNo

Väärtus 1

ERR

Kontrollsumma

37

Peatükk 03

Puuteekraaniga monitori kasutamine

Puuteekraaniga monitor

Saate juhtida arvutit sisendseadme, nt klaviatuuri või hiire, kasutamise asemel ekraani puudutades.

Puuteekraan toimib, tuvastades imeväikese elektrivoolu, mis läbib teie keha (mahtuvuslik). Puudutage ekraani kindlasti oma sõrmeotsaga.

• Ekraanimenüü juhtimine puutesisestuse abil

― Valige menüüekraanil suvandid System → Touch Control → Device to Control → Samsung

SMART Signage .

• Tootega ühendatud arvuti ekraani juhtimine puutesisestuse abil

― Valige menüüekraanil suvandid System → Touch Control → Device to Control → Connected

Source Device .

― Selles režiimis saab toote ekraanimenüüd juhtida ainult kaugjuhtimispuldi abil.

Nõuded

Ühilduvad operatsioonisüsteemid

• Windows 7 või Windows 8 (32-bitine/64-bitine)

• OS X 10.6 või OS X 10.7

Enne toote kasutamist lugege läbi allolev teave

• Olge eriti ettevaatlik, et ekraaniga ei puutuks kokku midagi elektrilist. Staatilise elektri tekkimisel ei pruugi ekraan õigesti toimida.

• Ärge vajutage sõrmeotsaga tugevasti puuteekraanile. Ärge kasutage ekraani puudutamiseks teravaid esemeid. Ekraan võib puruneda või kahjustuda.

• Ärge puudutage ekraani kinda või määrdunud sõrmega ega kasutage selleks teravaid esemeid, nt sõrmeküünt või pastapliiatsit. Ekraan ei pruugi õigesti toimida.

• Olge eriti ettevaatlik, et ekraan ei puutuks kokku niiskusega. Puuteandur ei pruugi õigesti toimida.

• Ekraanil pikema aja jooksul liikumatu pildi kuvamine võib põhjustada järelkujutisi (ekraani seisukorra halvenemist) või plekke. Kui te ekraani ei kasuta, siis lülitage see välja.

38

Puuteekraaniga monitori ühendamine

Arvutiga ühendamine

1 Ühendage arvuti D-SUB-, HDMI- või HDMI-DVI-kaabli abil tootega.

― Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Seadmete ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

Seadmete ühendamine D-SUB-kaabli abil

HDMI IN(DVI)

Seadmete ühendamine HDMI-kaabli abil

RGB IN HDMI IN(DVI)

39

2

Ühendage toote toitekaabel vooluvõrguga.

3

Kui toiteallikas on ühendatud, tuvastab toode automaatselt ühendatud sisendallika ja loob sellega

ühenduse.

― Kui ekraan on tühi, lülitage toode välja ja seejärel uuesti sisse.

4 Ühendage toote port USB(PC) arvuti USB-pordiga, kasutades USB 2.0 ülesvoolukaablit.

― USB 2.0 ülesvoolukaablit müüakse eraldi.

Sülearvuti või tahvelarvutiga ühendamine

Süle- või tahvelarvuti saab tootega ühendada samal moel kui lauaarvuti.

• Kui pärast seadmete ühendamist pole puuteekraani abil juhtimine saadaval

― Ühendage D-SUB-, HDMI- või HDMI-DVI-kaabel kindlasti enne USB 2.0 ülesvoolukaabli ühendamist.

― Kui puuteekraani abil juhtimine pole ka pärast kaablite õigesti ühendamist saadaval, lahutage USB

2.0 ülesvoolukaabel ja seejärel ühendage see uuesti.

― USB 2.0 ülesvoolukaablit müüakse eraldi.

USB(PC)

40

Puuteekraaniga monitori seadete konfigureerimine

Toote puutefunktsiooni õigesti kasutamiseks Windowsis avage suvand Tahvelarvuti sätted ja kalibreerige toode.

― Enne järgmiste seadete kohandamist ühendage kõigepealt puuteekraaniga monitor.

― Samaaegselt ühendatavate puuteekraaniga monitoride maksimaalne arv erineb olenevalt operatsioonisüsteemist ja graafikakaardi seadetest.

Monitori kalibreerimine

Avage suvand Tahvelarvuti sätted , kasutades sobivat meetodit vastavalt süsteemi konfiguratsioonile, nagu näidatud allpool.

Seadete avamine Windows 7 suvandi Tahvelarvuti sätted kaudu

Avage Juhtpaneel Tahvelarvuti sätted

. (Kalibreerige toode, vaadates jaotist „Kalibreerimine” lk 42

.)

― Kui juhtpaneelil pole suvandit Tahvelarvuti sätted , siis kasutage funktsiooni Otsi juhtpaneelilt ja otsige fraasi Tahvelarvuti sätted .

Seadete avamine Windows 8 suvandi Tahvelarvuti sätted kaudu

Avage Sätted Juhtpaneel Tahvelarvuti sätted

. (Kalibreerige toode, vaadates jaotist „Kalibreerimine” lk 42 .)

― Kui juhtpaneelil pole suvandit Tahvelarvuti sätted , siis kasutage funktsiooni Otsi juhtpaneelilt ja otsige fraasi Tahvelarvuti sätted .

41

Kalibreerimine

― Allolevad suunised kehtivad Windows 8 puhul. Sama meetod toimib nii Windows 7 kui ka Windows 8 puhul.

― Pärast suvandi Picture Size muutmist ekraanimenüüs peate pildiseaded võib-olla uuesti kalibreerima.

― Kui kalibreerimise ajal esineb tõrge, avage suvand Tahvelarvuti sätted Kuvar . Puudutage valikut Lähtesta ja kalibreerige uuesti.

1

Valige vahekaardi Kuvar jaotises Konfigureeri suvand Häälesta .

2

Puudutage sõrmega tootel kuvatavat lehte.

― Kahe monitori režiimis: kui järgmist lehte ei kuvata tootel, vajutage selle kuvamiseks sisestusklahvi Enter.

Touch this screen to identity it as the touchscreen.

If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.

42

3

Valige menüü Kuvamissuvandid jaotisest Kuvar oma toode. Seejärel valige suvand Kalibreeri .

5

Kui kalibreerimine on lõppenud, kuvatakse teade Kas soovite kalibreerimisandmed salvestada?

.

Valige muudatuste salvestamiseks suvand Jah .

Digitizer Calibration Tool

Do you want to save the calibration data?

Yes No

6

Puuteekraaniga monitor on edukalt kalibreeritud.

― Suvandi Lähtesta valimine eemaldab kalibreerimisandmed.

4

Teostage kalibreerimine ekraanil kuvatavate suuniste järgi, nagu pildil näidatud.

To provide calibration samples, tap the crosshair each time that it appears on the screen.

Right-click anywhere on the screen to return to the last calibration point. Press the Esc button to close the tool. Do not change your screen orientation until you have completed the calibration process.

43

Ekraani juhtimine

Puuteekraani liigutused

Puuteekraani liigutuste kasutamine sarnaneb hiire kasutamisele.

Puudutamine

Puudutage kergelt ekraani.

Selle liigutuse abil saate valida funktsiooni või menüü-üksuse.

― See on sarnane hiireklõpsule.

Lohistamine

Puudutage kergelt ekraani ja lohistage sõrme mis tahes suunas.

Selle liigutuse abil saate liikuda veebilehel, kaardil või fotol kindlas suunas.

― See on sarnane hiirega lohistamisele.

Topeltpuudutus

Puudutage ekraani kaks korda.

Selle liigutuse abil saate valitud programmi käivitada.

― See on sarnane hiire topeltklõpsule.

44

Nipsamine

Nipsake sõrmega ekraanil, nagu pildil näidatud.

Selle liigutuse abil saate minna eelmisele või järgmisele pildile või veebilehele.

Sisse-/väljasuumimine

Liigutage sõrmi ekraanil lahku või kokku, nagu pildil näidatud.

Nende liigutuste abil saate veebilehel, kaardil või fotol vastavalt sisse või välja suumida.

Märkused

• Puutesisestuse täpsuse parandamiseks suurendage fonti või ikoone.

• Kui vajalik on täpsem klõpsamine või sisestus, on puuteekraani abil juhtimise režiimis kaugjuhtimispuldi kasutamine tõhusam.

45

Peatükk 04

Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Enne ühendamist

Põhipunktid enne ühendamist

― Enne allikaseadme ühendamist lugege selle kasutusjuhendit.

Allikaseadmete portide arv ja asukohad võivad seadmetel erineda.

― Ärge ühendage toitekaablit enne, kui kõik ühendused on tehtud.

Toitekaabli ühendamine ühenduste tegemise ajal võib toodet kahjustada.

― Ühendage helipordid õigesti: vasak = valge ja parem = punane.

― Kontrollige ühendatava toote tagaküljel olevate portide tüüpe.

Arvutiga ühendamine

• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.

Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

• Arvuti saab tootega ühendada mitmel viisil.

Valige oma arvutile sobiv ühendusmeetod.

― Ühendusosad võivad toodetel erineda.

Ühendamine D-SUB-kaabli abil (analoogtüüpi)

RGB IN

AUDIO IN

46

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

― Seadme ühendamisel arvutiga HDMI-DVI-kaabli abil määrake suvandi Edit Name olekuks DVI PC , et pääseda ligi arvutisse salvestatud video- ja helisisule.

Ühendamine HDMI-kaabli abil

HDMI IN(DVI)

HDMI IN(DVI)

AUDIO IN

47

Videoseadmega ühendamine

• Ärge ühendage toitekaablit enne kõikide teiste kaablite ühendamist.

Veenduge, et ühendasite lähteseadme esimesena, enne toitekaabli ühendamist.

• Videoseadme saate tootega ühendada kaabli abil.

― Ühendusosad võivad toodetel erineda.

― Kui kasutate kaugjuhtimispulti, ühendage välisseade ja vajutage seadme valimiseks kaugjuhtimispuldi nuppu SOURCE .

― Kui kasutate puuteekraani abil juhtimise režiimi, ühendage välisseade. Seejärel puudutage administraatorimenüü kuvamiseks pikalt ekraani, kui toode on sisse lülitatud. Valige administraatorimenüüs suvand Source .

Ühendamine HDMI-DVI-kaabli abil

― Kui toode ühendatakse videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil, pole heli lubatud. Probleemi lahendamiseks ühendage toote ja videoseadme heliportidesse ka helikaabel. Seadme ühendamisel videoseadmega HDMI-DVI-kaabli abil määrake suvandi Edit Name olekuks DVI Devices , et pääseda ligi videoseadmesse salvestatud video- ja helisisule.

― Toetatud eraldusvõimed: 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p ja 576p.

Ühendamine HDMI-kaabli abil

HDMI-kaabli või HDMI-DVI-kaabli (kuni 1080p) kasutamine

• Parema pildi- ja helikvaliteedi saavutamiseks ühendage digitaalne seade HDMI-kaabli abil.

• HDMI-kaabel toetab digitaalseid video-ja audiosignaale ega vaja audiokaablit.

Seadme ühendamisel digitaalse seadmega, mis ei toeta HDMI-väljundit, kasutage HDMI-DVI- ja audiokaableid.

• Pilti ei pruugita kuvada õigesti (kui üldse) või heli ei pruugi töötada, kui seadmega ühendatakse välisseade, mis kasutab HDMI-režiimi vanemat versiooni. Kui tekib selline probleem, küsige välisseadme tootjalt HDMI versiooni kohta ning kui see on aegunud, paluge täiendust.

• Kasutage kindlasti HDMI-kaablit, mille jämedus on 14 mm või vähem.

• Ostke kindlasti sertifitseeritud HDMI-kaabel. Vastasel juhul ei pruugita pilti kuvada või võib esineda tõrkeid ühendusel.

• Soovitatud on tavaline kiire HDMI-kaabel või ethernetiga HDMI-kaabel.

See seade ei toeta etherneti funktsiooni HDMI kaudu.

HDMI IN(DVI)

HDMI IN(DVI)

AUDIO IN

48

LAN-kaabli ühendamine

― Ühendusosad võivad toodetel erineda.

RJ45

• Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (*STP-tüüpi).

*Shielded Twist Pair – varjestatud keerdpaarjuhe

49

Sisendallika muutmine

Source

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

• SOURCE → Source

Puuteekraani abil juhtimise režiimi kasutamine

• Administraatorimenüü → Source → Source

Source

Options

HDMI PC

----

Screen Mirroring

To see available options, tap Options at the top right corner of the screen.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Suvand Source võimaldab valida erinevaid allikaid ja muuta allikaseadete nimesid.

Saate kuvada tootega ühendatud allikaloendite ekraani. Valige allikaloendist allikas, et kuvada selle ekraan.

― Kui kasutate kaugjuhtimispulti, ühendage välisseade ja vajutage seadme valimiseks kaugjuhtimispuldi nuppu SOURCE .

― Kui kasutate puuteekraani abil juhtimise režiimi, ühendage välisseade. Seejärel puudutage administraatorimenüü kuvamiseks pikalt ekraani, kui toode on sisse lülitatud. Valige administraatorimenüüs suvand Source .

― Ekraani ei pruugita korralikult kuvada, kui allikaseadmeks, millesse soovite seda teisendada, on valitud vale allikas.

― Vajutage ekraanil Source olles kaugjuhtimispuldi nuppu TOOLS . Teine võimalus on puudutada ekraani paremas ülaservas valikut Options . Kuvatakse üksikasjalik teave ühendatud välisseadme kohta.

Edit Name

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

• SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E

Puuteekraani abil juhtimise režiimi kasutamine

• Administraatorimenüü → Source → Source → Options → Edit Name

Mõnikord ei kuvata ekraani korralikult, kui allikaseadme nimi on suvandis Edit Name määratlemata.

Lisaks sellele on parima pildikvaliteedi saamiseks kõige mõistlikum allikaseade suvandis Edit Name ümber nimetada.

― Loendis võivad olla järgmised allikaseadmed. Loendis olevad Source seadmed võivad erineda sõltuvalt valitud allikast.

PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC / DVI

Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA

― Menüüs Picture saadaolevad sätted sõltuvad kasutatavast allikast ja suvandis Edit Name tehtud muudatustest.

• PC ühendamisel HDMI-pesaga seadke üksuse Edit Name suvandiks PC . Muudel juhtudel määrake suvandi Edit Name väärtuseks AV-seadmed.

• Arvuti ühendamisel HDMI-kaabli abil seadme pordiga HDMI IN(DVI) peaksite seadme seadistama režiimile PC suvandis

Edit Name .

• Arvuti ühendamisel HDMI-DVI-kaabli abil seadme pordiga HDMI IN(DVI) peaksite seadme seadistama režiimile DVI PC suvandis Edit Name .

• AV-seadmete ühendamisel HDMI-DVI-kaabli abil seadme pordiga HDMI IN(DVI) peaksite seadme seadistama režiimile

DVI Devices suvandis Edit Name .

50

Information

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

• SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E

Puuteekraani abil juhtimise režiimi kasutamine

• Administraatorimenüü → Source → Source → Options → Information

Saate vaadata üksikasjalikku teavet valitud välisseadme kohta.

51

Peatükk 05

MDC kasutamine

Mitme ekraani juhtimine „MDC” on rakendus, mis lubab teil arvuti abil mitut monitori hõlpsalt üheaegselt juhtida.

-Lisateavet MDC programmi kasutamise kohta saate vaadata pärast programmi installimist jaotisest Spikker. MDC programm on saadaval veebisaidil.

MDC programmi installimine/ desinstallimine

Installimine

― MDC desinstallimist võib mõjutada graafikakaart, emaplaat ja võrgutingimused.

1

Klõpsake installiprogrammil MDC Unified .

2

Valige installimise keel. Järgmisena klõpsake nupul „ OK ”.

3

Kui kuvatakse ekraan „ Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified ”, klõpsake nupul

„ Next ”.

4

Aknas „ License Agreement ” valige „ I accept the terms in the license agreement ” ja klõpsake nupul „ Next ”.

5

Aknas „ Customer Information ” täitke kõik teabeväljad ja klõpsake nupul „ Next ”.

6

Aknas „ Destination Folder ” valige programmi installimise asukoht ja klõpsake nupul „ Next ”.

― Kui te installimise asukohta ei täpsusta, installitakse programm vaikimisi määratud asukohta.

7

Aknas „ Ready to Install the Program ” kontrollige programmi installimise asukohta ja klõpsake nupul „ Install ”.

8

Kuvatakse installi edenemist.

9

Klõpsake nupul „ Finish ”, kui kuvatakse aken „ InstallShield Wizard Complete ”.

― Valige suvand „ Launch MDC Unified ” ja klõpsake MDC-programmi kohe käivitamiseks nupul

„ Finish ”.

10

Installimise järel luuakse töölauale otseteeikoon MDC Unified .

― MDC käivitusikooni ei pruugita olenevalt arvutisüsteemist või tootespetsifikatsioonidest kuvada.

― Kui käivitusikooni ei kuvata, vajutage klahvi F5.

Desinstallimine

1 Valige Sätted > Juhtpaneel menüüst Start ja topeltklõpsake suvandil Lisa/Kustuta programm .

2 Valige loendist MDC Unified ja klõpsake nupul Muuda/eemalda .

52

Ühenduse loomine rakendusega MDC

MDC kasutamine etherneti kaudu

Sisestage esmase kuvaseadme IP ja ühendage seade arvutiga. Kuvaseadmed saab ühendada üksteise külge LAN-kaabli abil.

Otseühendus LAN-kaabli abil

― Seadmel oleva RJ45 -pordi ning jaoturil olevate LAN-portide abil saab ühendada mitu seadet.

RJ45

HUB

Computer

Monitor 1

Monitor 2

53

Peatükk 06

Avakuvafunktsioon

See funktsioon on saadaval menüüs Support → Go to Home .

Sellele pääseb juurde kaugjuhtimispuldi nuppu HOME vajutades.

Puuteekraani abil juhtimise režiimi kasutamisel puudutage pikalt ekraani, kui toode on sisse lülitatud. Valige kuvatavas administraatorimenüüs suvand Home .

Player

HOME → Player → ENTER E

― Funktsiooni Player kasutamiseks valige menüüs System suvandi Play via seadeks MagicInfo .

Saate esitada erinevat sisu, nt kanaleid, millele on määratud ajakavad, malle või faile.

Kanaleid või sisu saate esitada järgmiselt.

• Network Channel : saate esitada sisu serveri kaudu.

― Funktsiooni Network Channel käivitamiseks veenduge, et toode oleks ühendatud serveriga.

• Local Channel : saate esitada sisemälus või välises mäluseadmes olevat sisu.

Player

Play a variety of content, such as scheduled channels, templates or files.

Schedule Template

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

54

Ühendatud seadme heakskiitmine serverist

Lite-serveri kinnitamine

• Valige menüüs Server Network Settings suvandi MagicInfo Mode seadeks Lite .

Saate Lite -serveri kohe kinnitada ja seda kasutama hakata.

― Enne seadme heakskiitmist konfigureerige serveri Network Settings .

1 Avage server, millele olete määranud oma seadme.

3

Valige ülemisel menüüribal Device .

4

Valige vasakul olevate menüüde hulgast Lite .

5

Valige Unapproved menüü Lite alammenüüde hulgast.

2

Sisselogimiseks sisestage oma tunnus ja parool.

6

Valige heakskiitmata Lite'i seadmete loendist oma seadme jaoks nupp Approve .

55

7

Seadme heakskiitmiseks sisestage nõutud teave.

• Device Name : sisestage seadme nimi.

• Device Group : valige rühma määratlemiseks .

• Location : sisestage seadme praegune asukoht.

― Kui vajutate kaugjuhtimispuldil võrgu ajakava töötamise ajal nuppu INFO , kuvatakse ajakava üksikasjad.

Kontrollige seadme tunnuse üksikasju vaadates, kas valitud on õige seade.

8

Valige menüü All , et kontrollida, kas seade on registreeritud.

9

Kui seade kiidetakse serveri poolt heaks, laaditakse valitud rühmas registreeritud ajakava seadmesse.

Ajakava käivitub pärast allalaadimist.

― Lisateavet ajakava konfigureerimise kohta leiate <MagicInfo Lite Serveri kasutusjuhendist>.

― Kui seade kustutatakse serveri poolt heaks kiidetud seadete loendist, siis taaskäivitatakse seade sätete lähtestamiseks.

Praeguse kellaaja seadistamine

Ajakava ei pruugi käivituda, kui seadmes seadistatud kellaaeg erineb serveri praegusest kellaajast.

1

Avage vahekaart Device → Time .

2

Valige oma seade.

3

Valige Clock Set ja sünkroonige kellaaeg serveriga.

• Serveriga esmakordsel ühenduse loomisel on seadme kellaajaks seadistatud selle piirkonna GMTaeg, kus server on installitud.

• Seadme kellaaega saab muuta serverist, nagu on näidatud 3. sammus.

• Seadme väljalülitamisel ja seejärel uuesti sisselülitamisel taastatakse seadme kellaaja seadistus serverist viimati seadistatud kellaajale.

― Lisateavet aja haldamise kohta (ajakavade loomine, puhkuste haldamine jne) leiate <MagicInfo Lite

Serveri kasutusjuhendist>.

56

Premium-serveri kinnitamine

• Valige menüüs Server Network Settings suvandi MagicInfo Mode seadeks Premium .

Saate Premium -serveri kohe kinnitada ja seda kasutama hakata.

― Enne seadme heakskiitmist konfigureerige serveri Network Settings .

1

Avage server, millele olete määranud oma seadme.

3

Valige ülemisel menüüribal Device .

4

Valige vasakul olevate menüüde hulgast Premium .

5

Valige Unapproved menüü Premium alammenüüde hulgast.

2

Sisselogimiseks sisestage oma tunnus ja parool.

6

Valige heakskiitmata Premiumi seadmete loendist oma seadme jaoks nupp Approve .

57

7

Seadme heakskiitmiseks sisestage nõutud teave.

• Device Name : sisestage seadme nimi.

• Device Group : valige rühma määratlemiseks .

• Location : sisestage seadme praegune asukoht.

― Kui vajutate kaugjuhtimispuldil võrgu ajakava töötamise ajal nuppu INFO , kuvatakse ajakava üksikasjad.

Kontrollige seadme tunnuse üksikasju vaadates, kas valitud on õige seade.

8

Valige menüü All , et kontrollida, kas seade on registreeritud.

9

Kui seade kiidetakse serveri poolt heaks, laaditakse valitud rühmas registreeritud ajakava seadmesse.

Ajakava käivitub pärast allalaadimist.

― Lisateavet ajakava konfigureerimise kohta leiate <MagicInfo Premium Serveri kasutusjuhendist>.

― Kui seade kustutatakse serveri poolt heaks kiidetud seadete loendist, siis taaskäivitatakse seade sätete lähtestamiseks.

Praeguse kellaaja seadistamine

Ajakava ei pruugi käivituda, kui seadmes seadistatud kellaaeg erineb serveri praegusest kellaajast.

1

Avage vahekaart Device → Time .

2

Valige oma seade.

3

Valige Clock Set ja sünkroonige kellaaeg serveriga.

• Serveriga esmakordsel ühenduse loomisel on seadme kellaajaks seadistatud selle piirkonna GMTaeg, kus server on installitud.

• Seadme kellaaega saab muuta serverist, nagu on näidatud 3. sammus.

• Seadme väljalülitamisel ja seejärel uuesti sisselülitamisel taastatakse seadme kellaaja seadistus serverist viimati seadistatud kellaajale.

― Täpsemat lisateavet kellaaja haldamise (ajakavade, puhkuste haldamise jne) kohta leiate <MagicInfo

Premium Serveri kasutusjuhendist>.

58

Player

Browse and play content stored on the selected device.

Device : All

No channels

Network Channel

No channels

Local Channel

My Templates

Content : All Sort by : File name Options

1 / 4 item(s)

Deployed Folders

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Network Channel

Saate esitada serveris seadistatud sisu, malle ja ajakavasid.

• Menüüekraanil Player saate vaadata, kas server on ühendatud (lubatud).

Kui soovite vaadata, kas server on ühendatud, kui funktsioon Network Channel töötab, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu INFO .

1

Valige menüüst Player suvand Network Channel .

2 Network Channel käivitub.

Local Channel

Esitage tootes seadistatud ajakava või kanalit.

1 Valige menüüst Player suvand Local Channel .

― Kui suvandis Local Channel pole registreeritud ühtegi kanalit, kuvatakse teade No channels .

2 Local Channel käivitub.

Deployed Folders

Esitage ühendatud USB-seadmesse salvestatud malli.

― Funktsioon Deployed Folders on kuvatud vaid siis, kui malle sisaldav USB-seade on ühendatud.

My Templates

Esitage toote sisemälu kausta My Templates salvestatud malli.

59

Lehel Player saadaolevad funktsioonid

Loendilehel Player on saadaval järgmised funktsioonid.

• Device

Valige soovitud seadmeloendi otsimiseks suvand Internal või USB .

All / Internal / USB

• Content

Valige soovitud sisuloendi otsimise kriteeriumiks sisu tüüp.

All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates

• Sort by

Määrake sisu sortimise kriteerium.

File name / Recently played

• Options

Lehe Player menüü-üksused

Suvandi nimi

Play Selected

Send

Delete

Go to Multimedia

Settings

Toimingud

Saate valida ja esitada soovitud sisu.

Saate kopeerida sisu teise mäluseadmesse.

Saate soovitud sisu kustutada.

Saate esitada sisu meediumiesitusfunktsiooniga.

Saate seadistada sisu üksikasjalikud atribuudid.

― Funktsiooni Settings üksikasjad leiate järgmiselt lehelt.

60

Playeri lehe menüü Settings

Settings

Settings

Set whether to display content in the original aspect ratio or in full screen size.

Aspect Ratio

Display Duration

Transition Effect

Content Orientation

Safely Remove USB Device

Landscape

Close

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Aspect Ratio

Valige suvandi Aspect Ratio seadeks Original või Full .

• Full / Original

― See funktsioon on saadaval ainult failitüüpide Video , Image , PDF ja Office puhul.

Display Duration

Saate seadistada slaidiseansi iga lehe kuvamise kestuse.

― See funktsioon on saadaval ainult failitüüpide Image , PDF , Flash ja Office puhul.

Transition Effect

Saate seadistada slaidiseansi või videofaili lehtede või stseenide üleminekuefektid.

• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random

― See funktsioon on saadaval ainult failitüüpide Image puhul.

Content Orientation

Saate muuta esitatava sisu suunaks režiimi Landscape või Portrait .

• Landscape / Portrait

― Kui suvandi Content Orientation vaateks on Portrait , siis ei toeta see VP8 videokoodekit.

― Source ei ole saadaval, kui valiku Content Orientation olekuks on seadistatud Portrait .

Safely Remove USB Device

Saate ohutult eemaldada USB-mälu

Reset Settings

Saate taastada kõik suvandis Settings olevad vaikesätted, mis olid rakendatud seadme ostmisel.

61

Sisu töötamise ajal

Töötava sisu üksikasjade vaatamine

Information

Type:

CH Number:

CH Name:

Software Version:

MAC ID:

Tags:

Server:

USB:

Storage for Network Channel:

Schedule download:

Network Channel

No channels selected

No channels selected

B2B-EP-MIP-4510

FF-FF-FF-FF-FF-FF

None

Not connected

Not connected

Internal

No Schedule to download

OK

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu INFO .

• Type : parajasti esitatava kanali tüüp.

― Kasutatav ainult taasesituse ajal funktsiooni Network Channel / Local Channel kaudu.

• CH Number : parajasti esitatavale kanalile määratud number.

― Kasutatav ainult taasesituse ajal funktsiooni Network Channel / Local Channel kaudu.

• CH Name : parajasti esitatava kanali nimi.

― Kasutatav ainult taasesituse ajal funktsiooni Network Channel / Local Channel kaudu.

• Software Version : saate kuvada seadme tarkvaraversiooni.

• MAC ID : saate kuvada seadme algse identifitseerimisnumbri.

• Tags : serveri poolt seadmele määratud sildi seaded

― Kasutatav ainult taasesituse ajal funktsiooni Network Channel / Local Channel kaudu.

• Server : saate kuvada serveri ühenduse olekut ( Connected , Disconnected või Not approved ).

• USB : saate kuvada USB-mäluseadme ühenduse olekut.

• Storage for Network Channel : kuvab teabe seadme kohta, kuhu on salvestatud praegu aktiivne võrgukanal.

― Kasutatav ainult taasesituse ajal funktsiooni Network Channel / Local Channel kaudu.

• Schedule download : saate kuvada serverist allalaaditava võrgu ajakava edenemist.

62

Töötava sisu sätete muutmine

Playlist

Music

Picture Mode Sound Mode Repeat

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Seadete, nagu Picture Mode ja Sound Mode , seadistamiseks vajutage sisu taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nuppu TOOLS .

• Playlist

Kuvab parajasti esitatavate sisuüksuste loendi.

• Music

Saate seadistada parajasti esitatava sisu jaoks taustamuusika.

• Picture Mode

Saate kohandada ekraaniseadeid hetkel esitatava sisu puhul.

Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration

• Sound Mode

Saate kohandada heliseadeid hetkel esitatava sisu puhul.

Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify

• Repeat

Saate määrata kordusrežiimi.

One / All

63

Rakendusega Player ühilduvad failivormingud

• Toetatud failisüsteemide hulka kuuluvad FAT32 ja NTFS.

• Esitada ei saa faile, mille vertikaalne ja horisontaalne eraldusvõime on maksimaalsest eraldusvõimest suurem.

Kontrollige faili vertikaalset ja horisontaalset eraldusvõimet.

• Kontrollige video ja heli toetatud koodekitüüpe ning versioone.

• Kontrollige toetatud failiversioone.

Toetatakse Flashi versiooni kuni 10.1

Toetatakse PowerPointi versiooni 97 – 2007

• Tuvastatakse ainult viimati ühendatud USB-seade.

Võrgu ajakava mitmikkaader

Taasesituse piirangud

• Samaaegselt saab esitada maksimaalselt kahte videofaili ( Video ).

• Püstpaigutuses esitusrežiimis saab korraga esitada ainult ühte videofaili.

• Esitada ei saa rohkem kui ühte Flash -faili.

• Office failide (PPT- ja Wordi failid) ning PDF -failide puhul toetatakse korraga ainult ühte failitüüpi.

• LFD-faile (.lfd) ei toetata.

Heliväljundi piirangud

• Kasutada ei saa rohkem kui ühte heliväljundit.

• Taasesituse prioriteet: Flash -fail > võrgu taustamuusika > kohalik taustamuusika > kasutaja poolt valitud videofail põhikaadris

― Võrgu taustamuusika: sätteid saab konfigureerida serveri ajakava loomisel 1. sammus.

― Kohalik taustamuusika: taustamuusika sätteid saab konfigureerida, kasutades tööriistu, mis kuvatakse pärast nupu TOOLS vajutamist rakenduse Player taasesituse ajal.

― Kasutaja poolt valitud põhikaader: põhikaadri sätteid saab konfigureerida serveri ajakava loomisel 2. sammus.

Mallifailid ja LFD-failid (.lfd)

Piirangud

• Veenduge, et levitatud kaust (sisu/ajakavad) on olemas üksuses Internal / USB -mälu.

Taasesituse piirangud

• Esitada saab maksimaalselt kahte videofaili ( Video ).

• Esitada ei saa rohkem kui ühte Flash -faili.

• Office failide (PPT- ja Wordi failid) ning PDF -failide puhul toetatakse korraga ainult ühte failitüüpi.

• Mitut videot ( Video ) ei saa korraga esitada ühel videoseina monitoril.

Heliväljundi piirangud

• Kasutada ei saa rohkem kui ühte heliväljundit.

• Taasesituse prioriteet: Flash -fail > võrgu taustamuusika > kohalik taustamuusika > kasutaja poolt valitud videofail põhikaadris

64

Sisu

Faililaiend Konteinervorming Videokoodek

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

Eraldusvõime Kaadrikiirus

(kaadrit sekundis)

1920 x 1080 6~30

*.vro

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.flv

*.vob

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.svi

*.m2ts

*.mts

*.divx

3GP

VRO

VOB

PS

TS

AVI

MKV

ASF

MP4

MPEG4 SP / ASP

H.264 BP / MP / HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

MPEG2

MPEG1

VP6 640 x 480

Bitikiirus

(Mbit/s)

30

4

Helikoodek

AC3

LPCM

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711 (ALaw,μ-Law)

65

Video

• Ei toetata 3D-videoid.

• Ei toetata sisu, mille eraldusvõime on suurem

ülalolevas tabelis määratletud eraldusvõimest.

• Videosisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud kiirusest suurem bitikiirus või kaadrikiirus, võib taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast videopilti.

• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või konteinervormingus on tõrge.

• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga ühilduda.

• Toetab kuni H.264, tase 4.1

• Ei toetata: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP /

AP L4 ja AVCHD.

• Kõigi videokoodekite, välja arvatud MVC, VP8,

VP6 puhul:

Alla 1280 x 720: 60 kaadrit maks.

Üle 1280 x 720: 30 kaadrit maks.

• Ei toetata GMC 2 või uuemat.

• Toetab ainult koodekit BD MVC Spec.

• Teatud koodekeid (MVC, VP8 ja MJPEG) ei toetata järgmistes olukordades: kui järjest esitatakse erinevaid failitüüpe, kui esitatakse LFD-faile või kui faile esitatakse portreerežiimis.

Heli

• Helisisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud kiirusest suurem bitikiirus või kaadrikiirus, võib taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast heli.

• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või konteinervormingus on tõrge.

• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga ühilduda.

• Toetab kuni WMA 10 Pro 5.1 kanalit. WMA kadudeta heli esitamise tugi puudub.

• Koodekeid QCELP, AMR NB/WB ei toetata.

Pilt

• Ühilduv pildifaili vorming: Jpeg

• Maksimaalne toetatud eraldusvõime: 15.360 x

8.640

• Toetatud pildiefektid: 9 efekti

( Fade1 , Fade2 , Blind , Spiral , Checker , Linear ,

Stairs , Wipe , Random )

66

Flashi tehnoloogia

• Ühilduv Flashi versiooniga 10.1

• Flashi animatsioon

Ühilduv failivorming: SWF

• Soovitatud eraldusvõime: 960 x 540

Ettevaatust

Ei saa garanteerida Windowsi operatsioonisüsteemis toimiva Flash

Player'iga võrdset jõudlust.

Sisu loomise ajal on vajalik optimeerimine

• Flashi video

Ühilduv failivorming: FLV

Video

Koodek: H.264 BP

Eraldusvõime: 1920 x 1080

Heli

Koodek: H.264 BP

Ettevaatust

Ei toetata failivormingut F4V

Ei toetata ekraanivideoid

Power Point

• Ühilduvad dokumendifailide vormingud

Laiend: ppt, pptx

Versioon: Office 97 ~ Office 2007

• Mittetoetatud funktsioonid

Animatsiooni efekt

3D-kujud (kuvatakse 2D-s)

Päis ja jalus (osasid alamüksusi ei toetata)

Word Art

Joondamine

Võib esineda rühma joondamise tõrkeid

Office 2007

Rakendust SmartArt ei toetata täielikult.

Toetatakse 97 alamüksust koguhulgast 115.

Objektide lisamine

Poollaiuses tähemärgid

Tähesammud

Tabelid

Vertikaalne tekst osasid alamüksusi ei toetata

Slaidi märkused ja voldikud

PDF

• Ühilduvad dokumendifailide vormingud

Laiend: pdf

• Mittetoetatud funktsioonid

Väiksemat kui ühe pikslist sisu ei toetata jõudluse vähenemise tõttu.

Maskitud kujutiste ja paanitud kujutistega sisu ei toetata.

Pööratud tekstiga sisu ei toetata.

3D-varjuefekte ei toetata.

Osasid tähemärke ei toetata

(Erimärgid võivad olla rikutud)

67

WORD

• Ühilduvad dokumendifailide vormingud

Laiend: .doc, .docx

Versioon: Office 97 ~ Office 2007

• Mittetoetatud funktsioonid

Lehe taustaefekt

Mõned paragrahvistiilid

Word Art

Joondamine

Võib esineda rühma joondamise tõrkeid

3D-kujud (kuvatakse 2D-s)

Office 2007

Rakendust SmartArt ei toetata täielikult.

Toetatakse 97 alamüksust koguhulgast 115.

Tabelid

Poollaiuses tähemärgid

Tähesammud

Vertikaalne tekst osasid alamüksusi ei toetata

Slaidi märkused ja voldikud

Mallifailid

• Loomine/redigeerimine/taasesitamine on saadaval ainult rakenduses Template .

LFD

• Toetatud režiimides Network Channel ja Local

Channel

• Ühilduvad dokumendifailide vormingud

Laiend: .lfd

68

Rakendusega Videowall ühilduvad failivormingud

― Täpsemad üksikasjad leiate tarkvara <MagicInfo Server kasutusjuhendist>.

Video

• Ei toetata 3D-videoid.

• Ei toetata sisu, mille eraldusvõime on suurem ülalolevas tabelis määratletud eraldusvõimest.

• Videosisu, millel on ülalolevas tabelis määratletud kiirusest suurem bitikiirus või kaadrikiirus, võib taasesituse ajal põhjustada ebaühtlast videopilti.

• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või konteinervormingus on tõrge.

• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga ühilduda.

• Toetab kuni H.264, tase 4.1

• Ei toetata: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.

• Kõigi videokoodekite, välja arvatud MVC, VP8, VP6 puhul:

Alla 1280 x 720: 60 kaadrit maks.

Üle 1280 x 720: 30 kaadrit maks.

• Ei toetata GMC 2 või uuemat.

• Toetab ainult koodekit BD MVC Spec.

• Osasid koodekeid ei pruugita toetada püstpaigutuses esitusrežiimis.

Pilt

• Ühilduv pildifaili vorming: Jpeg, bmp, png

• Maksimaalne toetatud eraldusvõime: 15.360 x 8.640

― Kõrgema eraldusvõimega pildi kuvamine ekraanil võib võtta kauem aega.

69

Piirangud

• Kliendi kohta saab esitada ainult ühte videofaili ( Video ).

― Erinevaid sisufaile saab esitada videoseina monitoridel.

Kahte videofaili ( Video ) ei saa esitada ühel videoseina monitoril.

Saadaval

Saadaval Pole saadaval

70

Schedule

HOME → Schedule → ENTER E

Schedule

Schedule your content on a local channel or edit existing channels.

[CH1]Channel 1 [CH2]Channel 2 Playing Time

12:00 am

12:30 am

01:00 am

01:30 am

02:00 am

02:30 am

03:00 am

03:30 am

04:00 am

04:30 am

05:00 am

05:30 am

06:00 am

Type : Local Device : Internal Options

[CH3]Channel 3

Add content to create a programme on the channel.

+ Add Programme Schedule your content on

CH 2.

Schedule your content on

CH 3.

Configure the display duration to set how long each item of content will play for.

Set a start time and a stop time for the programme.

Lehel Schedule saadaolevad funktsioonid

Lehel Schedule on saadaval järgmised funktsioonid.

• Type

Local : saate lisada või muuta ajakavasid.

Network : kuvab serveris seadistatud võrguajakava.

• Device

Kuvab ühendatud mäluseadme nime.

― See suvand aktiveeritakse ainult siis, kui menüüs Device on valitud suvandi Type seadeks Local .

• Options

Lehe Schedule menüü-üksused

Suvandi nimi

Send

Delete

Toimingud

Saate saata seadistatud ajakavasid teise mäluseadmesse. See sarnaneb arvuti kopeerimisfunktsioonile.

Saate ajakavasid kustutada.

Settings Vaikesisu esitatakse kanalil, mis ei sisalda saateteavet.

71

Kanali ajakavade seadistamine

Saate esitada soovitud ajal meediumisisu, nagu videod, fotod ja muusika.

1

Valige seadistatav kanal.

2

Valige video-, muusika- ja fotosisu, mille soovite kanali ajakavva lisada.

3

Määrake ajakava esitamise aeg. ( Start Time ~ Stop Time )

4

Muutke kanali ajakava nime ja seejärel valige salvestamise sihtkaust.

5

Vajutage nuppu Save .

― Kohaldub ainult siis, kui suvandi Type seadeks on valitud Local .

Kanali ajakava muutmine

Saate muuta seadistatud kanali ajakava seadeid, nagu sisu, kestus ja ajakava nimi.

1

Valige muudetav kanal.

2

Valige kanali ajakavast muudetav video-, foto- või muusikasisu.

Sisu kustutamine: viige kursor soovitud sisu kohale ja vajutage selle kustutamiseks nuppu E .

Liikuge sisuloendi paremasse serva. Klõpsake sisu lisamiseks või sisuüksuste taasesitusjärjekorra muutmiseks nupul + .

3 Määrake ajakava esitamise aeg. ( Start Time ~ Stop Time )

4 Muutke kanali ajakava nime ja seejärel valige salvestamise sihtkaust.

5 Vajutage nuppu Save .

― Kohaldub ainult siis, kui suvandi Type seadeks on valitud Local .

72

Template

HOME → Template → ENTER E

Template

Select a template to customise.

Market : All Orientation : Landsca

1 / 64 item(s)

My Templates

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Lehel Template saadaolevad funktsioonid

Looge ainulaadset sisu mallide abil. Sisu loomine on lihtne. Lihtsalt muutke mallis pilte ja teksti.

Sortige malliloendit järgmiste kriteeriumite alusel.

• Market

• Orientation

Landscape : valige see režiim, kui kasutate rõhtpaigutust.

Portrait : valige see režiim, kui kasutate püstpaigutust.

1

Valige pakutud näidismallide seast soovitud mall.

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Cancel

Background Screen

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Background Music Off

Preview

Save

73

2

Looge mall, lisades vastavalt soovile teksti, videoid, fotosid või PDF-faile.

Teksti sisestamine

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Cancel

Background Screen

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Background Music

Edit Text

Font options

Off

Preview

Save

Edit Text

Valige teksti sisestamiseks aken Edit Text .

Font options

Font Size : Saate määrata teate tekstisuuruse.

Font Colour : saate seadistada teate tekstivärvi.

Background colour : saate seadistada teate taustavärvi.

Background opacity : saate seadistada teate tausta läbipaistvuse.

Alignment : sõnumi joondusrežiimi valimine.

Scroll : saate seadistada teate kerimissuuna/-kiiruse.

Hide Element : Kuvage või peitke teade.

― Suvandi Hide valimine ei lähtesta teate sätteid.

Reset : saate taastada kõigi suvandi Font options seadete vaikeväärtused.

Sisu, nagu videod, fotod ja PDF-failid, sisestamine

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Edit 1 Item(s) selected

Select item to delete picture1.jpg

Hide Element Show

00:00:05

Aspect Ratio

Mute 재생시간

Done Cancel

Taustapildi/-muusika seadistamine

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Background Screen

Device : All

..

bg_common_02.jpg

bg_common_04.jpg

bg_common_06.jpg

bg_common_10.jpg

bg_commo bg_common_01.jpg

bg_common_03.jpg

bg_common_05.jpg

Done bg_common_07.jpg

Cancel bg_common_11.jpg

bg_commo

74

Preview

Template preview is running. It will stop after

20 seconds.

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

1 Vaadake loodud malli eelvaadet, kasutades funktsiooni Preview .

2 Malli salvestamiseks vajutage nuppu Save .

3

Seadistage suvandid Template Name ja Storage .

Save

Duration

Template Name

Storage

23:59:59

Template1

Internal

Save Cancel

4

Sisu loomise lõpetamiseks vajutage nuppu Save .

75

Clone Product

HOME → Clone Product → ENTER E

Clone Product

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate eksportida seadme sätted USB-seadmele või laadida sätteid USB-seadme kaudu.

See suvand on kasulik, kui määrate samad sätted mitmele seadmele.

Kui USB ei sisalda duplikaatfaili

1

Ühendage USB-seade USB-pessa. Käivitage funktsioon Clone Product .

2

Kuvatakse teade No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this product to the USB storage device?

.

Kui USB sisaldab duplikaatfaili

1

Ühendage USB-seade USB-pessa. Käivitage funktsioon Clone Product .

2

Kuvatakse teade Cloning file found. Please select an option.

.

Käivitage funktsioon Clone from USB või Clone to USB .

Clone from USB : saate rakendada USB-seadme seaded tootele.

Clone to USB : saate kopeerida toote seaded USB-seadmesse.

― Kui konfigureerimine on lõpule viidud, taaskäivitub seade automaatselt.

76

ID Settings

HOME → ID Settings → ENTER E

ID Settings

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Määrake komplektile ID.

Vajutage numbri valimiseks nuppe u / d ja seejärel vajutage nuppu E .

Device ID

Sisestage sisendsignaali vastuvõtuks sisendkaabliga ühendatud toote ID-number. (Vahemik: 0~224)

― Sisestage soovitud number kaugjuhtimispuldi numbrinuppude abil.

PC Connection Cable

Saate valida viisi, kuidas luua ühendust MDC-ga, et võtta vastu MDC-signaali.

• RS232C cable saate suhelda MDC-ga RS232C-stereokaabli kaudu.

• RJ45(LAN) cable saate suhelda MDC-ga RJ45-kaabli kaudu.

77

Video Wall

HOME → Video Wall → ENTER E

Video Wall

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.

Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.

Teavet mitme pildi kuvamise kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist. Mõned mudelid ei pruugi funktsiooni

MagicInfo toetada.

Video Wall

Saate aktiveerida või inaktiveerida suvandi Video Wall .

Videoseina loomiseks valige suvand On .

• Off / On

Horizontal x Vertical

See funktsioon tükeldab automaatselt videoekraani kuva, tuginedes videoseinamaatriksi konfiguratsioonile.

Avage videoseinamaatriks.

Videoseina kuva tükeldatakse konfigureeritud maatriksi põhjal. Kuvaseadmete vertikaalse või horisontaalse arvu saab määrata vahemikus 1–15.

― Videoseina saab tükeldada kuni 225 kuvaks.

― Suvand Horizontal x Vertical on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On .

Screen Position

Tükeldatud kuvade ümberkorraldamiseks reguleerige iga toote numbrit maatriksis, kasutades funktsiooni Screen Position .

Suvandi Screen Position valimine kuvab videoseinamaatriksi koos videoseina moodustavatele toodetele määratud numbritega.

Toodete ümberkorraldamiseks kasutage kaugjuhtimispuldi suunanuppe, et toode teise soovitud numbri juurde teisaldada.

Vajutage nuppu E .

― Suvandis Screen Position võib maksimaalselt olla kuni 255 monitori.

― Suvand Screen Position on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On .

― Funktsiooni kasutamiseks veenduge, et Horizontal x Vertical oleks konfigureeritud.

78

Format

Saate valida, kuidas videoseinal pilte kuvatakse.

• Full : pildid kuvatakse täisekraanil ilma veeriseta.

• Natural : pildid kuvatakse algse kuvasuhtega ilma pilti suurendamata või vähendamata.

― Suvand Format on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Video Wall olekuks on seadistatud On .

Network Status

HOME → Network Status → ENTER E

Network Status

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate kontrollida praegust võrgu- ja Interneti-ühendust.

79

Picture Mode

HOME → Picture Mode → ENTER E

Picture Mode

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim ( Picture Mode ).

• Shops & Malls

Sobib ostukeskustes kasutamiseks.

Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text .

• Offices & Schools

Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.

Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text .

• Terminals & Stations

Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.

Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text .

• Video Wall

Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.

Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text .

• Calibration selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management abil kohandatud heleduse, värvi, gamma ja ühtsuse sätteid.

Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma ja ühtsus, kasutades värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management .

Programmi Advanced Color Management allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.

• BD Wise

See funktsioon pakub optimaalset pildikvaliteeti Samsungi DVD, Blu-ray ja kodukino seadmetega, mis toetavad funktsiooni BD Wise .

Kui funktsioon BD Wise olekuks on valitud On , muudetakse pildirežiim automaatselt optimaalsele eraldusvõimele.

Saadaval, kui ühendate Samsungi seadme, mis toetab funktsiooni BD Wise HDMI-kaabli kaudu.

Funktsioon BD Wise aktiveeritakse ainult juhul, kui ühendatud on allikaseade, millel on funktsioon BD Wise .

80

On/Off Timer

HOME → On/Off Timer → ENTER E

On/Off Timer

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

― Enne selle funktsiooni kasutamist peate seadistama suvandi Clock Set .

On Timer

Saate seadistada funktsiooni On Timer , et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval automaatselt sisse.

Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.

On Timer : saate määrata taimeri algusaja, valides ühe seitsmest valikust. Määrake kõigepealt praegune kellaaeg.

( On Timer 1 ~ On Timer 7 )

• Setup : valige Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun või Manual . Kui teie valikuks on Manual , saate valida päevad, millal soovite, et funktsioon On Timer lülitab seadme sisse.

Märgistus näitab valitud päevi.

• Time : saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.

Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.

• Volume : saate määrata soovitud helitugevuse. Helitugevuse taseme vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.

• Source : saate valida soovitud sisendallika.

• Content (kui suvandi Source olekuks on seadistatud Internal/USB ): Valige USB-seadmest või sisemisest mäluseadmest kaust, milles asub sisu, mida soovite toote sisselülitamisel esitada. Sisu võib hõlmata muusika-, foto- või videofaile.

― See funktsioon on saadaval ainult siis, kui USB-seade on ühendatud.

― Kui USB-seadmel pole muusikafaile või te ei vali kausta, mis sisaldab muusikafaili, ei tööta funktsioon Timer korralikult.

― Kui USB-seadmes on ainult üks fotofail, siis funktsioon Slide Show ei toimi.

― Kui kausta nimi on liiga pikk, ei saa kausta valida.

― Iga kasutatav USB määratakse selle isiklikule kaustale. Kui kasutate rohkem kui ühte sama tüüpi USB-seadet, veenduge, et igale USB-seadmele määratud kaust oleks erineva nimega.

― Soovitame kasutada USB-mälupulka ja mitmikkaardilugejat, kui kasutate funktsiooni On Timer .

― Funktsioon On Timer ei pruugi töötada koos USB-seadmetega, millel on sisseehitatud aku, MP3-mängija või PMP-d, mis on loodud mõne teise tootja poolt, kuna seadmel kulub selliste seadmete tuvastamiseks liiga kaua aega.

81

Off Timer

Saate määrata väljalülitamise taimeri ( Off Timer ), valides ühe seitsmest valikust. ( Off Timer 1 ~ Off Timer 7 )

• Setup : valige Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun või Manual . Kui teie valikuks on Manual , saate valida päevad, millal soovite, et funktsioon Off Timer lülitab seadme välja.

Märgistus näitab valitud päevi.

• Time : saate määrata tunnid ja minutid. Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või üles- ja allanoolt.

Sisestusväljade vahetamiseks kasutage vasak- ja paremnoolt.

Holiday Management

Taimer inaktiveeritakse puhkusena määratletud ajaperioodiks.

• Add Holiday : saate määrata puhkusena lisatava ajaperioodi.

Valige puhkuse algus- ja lõpukuupäevad, mida soovite lisada, kasutades nuppe u / d ning seejärel klõpsake nuppu Save .

Periood lisatakse puhkusteloendisse.

Start : saate määrata puhkuse alguskuupäeva.

End : saate määrata puhkuse lõpukuupäeva.

― Delete : saate kustutada puhkuste loendist valitud üksused.

― Edit : saate valida puhkuseüksuse ja seejärel muuta kuupäeva.

• Set Applied Timer : saate määrata funktsiooni On Timer ja Off Timer , et mitte aktiveerida avalikke puhkuseid.

Vajutage nuppu E , et valida funktsiooni On Timer ja Off Timer sätteid, mida te ei soovi aktiveerida.

Valitud funktsioonid On Timer ja Off Timer ei aktiveeru.

82

Ticker

HOME → Ticker → ENTER E

Ticker

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

More settings

HOME → More settings → ENTER E

More settings

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.

• Off / On

• Message : saate sisestada ekraanil kuvatava teate.

• Time : saate seadistada suvandi Start Time ja End Time , et kuvada suvandit Message .

• Font options : saate valida teate teksti fondi ja värvi.

• Position : saate valida suuna, et kuvada suvandit Message .

• Scroll : saate määrata teate kerimise suvandid Direction ja Speed .

• Preview : Saate vaadata tiitriseadete eelvaadet.

Avaneb pildiseadete menüü.

83

URL Launcher

HOME → URL Launcher → ENTER E pm 12:00

January 1 2014

Change URL

URL Launcher

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Üksikasjaliku teabe saamiseks funktsiooni URL Launcher kasutamise kohta võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest toode osteti.

― Funktsiooni URL Launcher kasutamiseks valige menüüs System suvandi Play via seadeks URL Launcher .

84

Peatükk 07

Ekraani reguleerimine

Konfigureerige suvandi Picture sätteid ( Backlight , Colour Tone jne).

Funktsiooni Picture menüüsuvandite paigutus võib erineda sõltuvalt seadmest.

Puuteekraani abil juhtimise režiimi kasutamisel puudutage pikalt ekraani, kui toode on sisse lülitatud. Valige kuvatavas administraatorimenüüs suvand Menu .

Picture Mode

MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E

Picture

Picture Mode

· Backlight

·

Contrast

· Brightness

· Sharpness

· Colour

· Tint (G/R) G50

Shops & Malls

100

70

50

R50

45

80

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim ( Picture Mode ).

• Shops & Malls

Sobib ostukeskustes kasutamiseks.

Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text .

• Offices & Schools

Sobib kontoris ja koolis kasutamiseks.

Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text .

• Terminals & Stations

Sobib bussi- ja rongijaamas kasutamiseks.

Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text .

• Video Wall

Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.

Valige olenevalt pildirežiimist Videos/Images või Text .

• Calibration selles režiimis rakendatakse värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management abil kohandatud heleduse, värvi, gamma ja ühtsuse sätteid.

Režiimi Calibration õigesti rakendamiseks konfigureerige pildikvaliteedi sätteid, nt heledus, värv, gamma ja ühtsus, kasutades värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management .

Programmi Advanced Color Management allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.

• BD Wise

See funktsioon pakub optimaalset pildikvaliteeti Samsungi DVD, Blu-ray ja kodukino seadmetega, mis toetavad funktsiooni BD Wise .

Kui funktsioon BD Wise olekuks on valitud On , muudetakse pildirežiim automaatselt optimaalsele eraldusvõimele.

Saadaval, kui ühendate Samsungi seadme, mis toetab funktsiooni BD Wise HDMI-kaabli kaudu.

Funktsioon BD Wise aktiveeritakse ainult juhul, kui ühendatud on allikaseade, millel on funktsioon BD Wise .

85

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Colour / Tint (G/R)

MENU m → Picture → ENTER E

Picture

Picture Mode

· Backlight

· Contrast

· Brightness

· Sharpness

· Colour

· Tint (G/R) G50

Shops & Malls

100

70

45

80

50

R50

Teie seadmel on mitmeid suvandeid pildikvaliteedi reguleerimiseks.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Terminals & Stations , Video Wall

Picture Mode-seaded

Videos/Images

Kohandatavad suvandid

Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Colour / Tint (G/R)

Calibration

Text Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness

Backlight

BD Wise Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Colour / Tint (G/R)

― Kui teete muudatusi suvandites Backlight , Contrast , Brightness , Sharpness , Colour või Tint (G/R) , reguleeritakse OSDmenüüd vastavalt.

― Saate reguleerida ja salvestada iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.

― Pildi heleduse alandamine vähendab voolutarbimist.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

86

Colour Temperature

MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E

Picture

Colour Temperature 10000K

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate reguleerida värvitemperatuuri (punane/roheline/sinine). (Vahemik: 2800K–16000K)

― Aktiveeritud, kui valiku Colour Tone seadeks on määratud Off .

― Colour Temperature on inaktiveeritud, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration või BD Wise .

87

White Balance

MENU m → Picture → White Balance → ENTER E

Picture

White Balance

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

2 Point

Reguleerib värvitemperatuuri, et saavutada loomulikum pilt.

• R-Offset / G-Offset / B-Offset : saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) tumedust.

• R-Gain / G-Gain / B-Gain : saate reguleerida iga värvi (punane, roheline, sinine) heledust.

• Reset : Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.

10 Point

Kontrollib valge tasakaalu 10-punktilise intervalliga, reguleerides punase, rohelise ja sinise värvi heledust.

• Off / On

Level : saate valida reguleerimiseks intervalli.

Red : saate reguleerida punase värvi taset.

Green : saate reguleerida rohelise värvi taset.

Blue : saate reguleerida sinise värvi taset.

Reset : Sobib videoseina kasutavates keskkondades kasutamiseks.

― Mõned välisseadmed ei pruugi toetada seda funktsiooni.

― Aktiveeritud, kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Offices & Schools ( Videos/Images ).

88

Gamma

MENU m → Picture → Gamma → ENTER E

Picture

Gamma 0

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Calibrated value

MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E

Picture

Calibrated value

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate reguleerida esmase värvi intensiivsust.

― Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration , inaktiveeritakse režiim Gamma .

Valige, kas rakendada värvikalibreerimisprogrammi Advanced Color Management abil kohandatud heleduse, värvi, gamma ja

ühtsuse seadeid režiimidele Teave ja Reklaam.

• Don't apply / Apply

― Programmi Advanced Color Management allalaadimiseks külastage veebisaiti www.samsung.com/displaysolutions.

― Calibrated value on inaktiveeritud, kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration või BD Wise .

89

Advanced Settings

MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

High

Darkest

0

Off

Native

Off

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Video Wall

Picture Mode-seaded Kohandatavad suvandid

Videos/Images Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode / Colour

Space

Terminals & Stations

Text

Videos/Images

Dynamic Contrast / Black Tone

Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode / Colour

Space / Motion Lighting

Dynamic Contrast / Black Tone Text

BD Wise Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB

Only Mode / Colour Space

― Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration , inaktiveeritakse režiim Advanced Settings .

90

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

High

Darkest

0

Off

Native

Off

Dynamic Contrast

Saate reguleerida ekraani kontrastsust.

• Off / Low / Medium / High

Black Tone

Saate valida musta taseme, et reguleerida ekraani sügavust.

• Off / Dark / Darker / Darkest

Flesh Tone

Rõhutatakse roosat Flesh Tone .

RGB Only Mode

Kuvab värvisuvandid Red , Green ja Blue , et teha peenhäälestust värvitoonile ja küllastusele.

• Off / Red / Green / Blue

Colour Space

Reguleerib piltide loomiseks saadaolevate värvide (või värviruumi) ulatust ja valikut.

• Auto / Native / Custom

― Suvandite Colour , Red , Green , Blue ja Reset reguleerimiseks seadistage suvandi Colour Space olekuks Custom .

Motion Lighting

Saate vähendada toite tarbimist, vähendades ekraani heledust, kui ekraanil olev pilt liigub.

• Off / On

91

Picture Options

MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Low

Off

Off

Off

Off

Off

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Terminals & Stations , Video Wall

Picture Mode-seaded

Videos/Images

Text

Calibration

BD Wise

Kohandatavad suvandid

Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise

Filter / HDMI Black Level / Film Mode / Dynamic

Backlight

Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic

Backlight

HDMI Black Level / Dynamic Backlight

Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise

Filter / HDMI Black Level / Film Mode / Dynamic

Backlight

92

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Low

Off

Off

Off

Off

Off

Colour Tone

Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Text

• Off / Cool / Standard / Warm

Kui suvandi Picture Mode seadeks on valitud Videos/Images või BD Wise

• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2

― Kui suvandi Picture Mode olekuks on seadistatud Calibration , inaktiveeritakse režiim Colour Tone .

― Reguleerida ja salvestada saab iga seadme sisendiga ühendatud välisseadme sätteid.

Digital Clean View

Kui seadme poolt vastuvõetav edastussignaal on nõrk, saate aktiveerida funktsiooni Digital Clean View , et vähendada staatilisust ja järelkujutisi, mis võivad ilmuda ekraanile.

• Off / Low / Medium / High / Auto

― Vastuvõetud signaali tugevus on suurim, kui riba on roheline.

― Kui signaal on nõrk, proovige kõiki võimalusi, kuni seade kuvab parimat pilti.

MPEG Noise Filter

Saate vähendada MPEG-müra, et pakkuda parandatud pildikvaliteeti.

• Off / Low / Medium / High / Auto

93

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Low

Off

Off

Off

Off

Off

HDMI Black Level

Saate valida ekraanil kuvatava musta värvi taseme, et reguleerida ekraani sügavust.

• Low / Normal

― Saadaval ainult režiimides HDMI (AV ajastus: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Film Mode

see režiim sobib filmide vaatamiseks.

Saate seadistada seadme automaatselt tunnetama ja töötlema filmisignaali allikatest ning reguleerida pildi optimaalset kvaliteeti.

• Off / Auto1 / Auto2

― Saadaval režiimides HDMI (1080i).

Dynamic Backlight

Saate automaatselt taustavalgust reguleerida, et saavutada hetkeolukorrale vastav parim võimalik ekraanikontrast.

• Off / On

― Funktsioon Dynamic Backlight pole saadaval, kui sisendallikaks on seadistatud PC ja samal ajal on rakenduse Video Wall olekuks seadistatud On .

94

Picture Size

MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution

16:9

Off

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate valida ekraanil kuvatava pildi suuruse ja kuvasuhte.

Picture Size

― Olenevalt praegusest sisendallikast kuvatakse erinevad ekraani reguleerimise suvandid.

• 16:9 : määrab pildile 16:9 lairežiimi.

• Zoom1 : kasutage keskmise suurenduse jaoks. Lõikab ära ülemise serva ja küljed.

• Zoom2 : kasutage tugevama suurenduse jaoks.

• Smart View 1 : vähendab 16:9 pilti 50%.

― Smart View 1 on aktiveeritud ainult režiimides HDMI .

• Smart View 2 : vähendab 16:9 pilti 25%.

― Smart View 2 on aktiveeritud ainult režiimides HDMI .

• Wide Fit : suurendab pildi kuvasuhet, et see sobituks tervele ekraanile.

• 4:3 : määrab pildile tavalise ( 4:3 ) režiimi.

― Ärge seadistage seadet 4:3 formaadile pikaks ajaks.

Vasakul ja paremal kuvatavad ääred või kuva ülemine ja alumine serv võivad põhjustada pildi sissepõlemist, mida ei kata garantii.

• Screen Fit : kuvab täispildi ilma väljalõigeteta, kui sisestatakse HDMI (720p / 1080i / 1080p) signaale.

• Custom : võimaldab muuta eraldusvõimet, et see sobiks kasutaja eelistustega.

• Original ratio : kui sisendallikaks on PC , HDMI (arvutiühendus), esitatakse videod esialgses kuvasuhtes.

― Portide saadavus võib mudelist sõltuvalt erineda.

95

Position

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Custom

Off

Zoom/Position

Picture Size

Picture Size

·

Zoom/Position

Resolution

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Custom

Off

Reguleerib pildi asetust. Position on saadaval ainult juhul, kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Zoom1 , Zoom2 ,

Wide Fit , Screen Fit või Custom .

― Funktsiooni Position kasutamiseks pärast oleku Zoom1 , Zoom2 , Wide Fit , Screen Fit või Custom valimist järgige neid samme.

1

Vajutage nuppu d , et valida funktsiooni Position . Vajutage nuppu E .

2

Vajutage nuppu u või d , et liigutada pilti üles või alla.

3

Vajutage nuppu E .

Saate reguleerida pildi suumi ja asendit. See suvand on saadaval, kui sisendallikaks on valitud HDMI (1080i/1080p).

Selle suvandi kasutamiseks peab suvandi Picture Size seadeks olema valitud Custom .

― Järgige lehel Zoom/Position allolevaid suuniseid.

1

Vajutage nuppu d , et valida funktsiooni Zoom/Position . Vajutage nuppu E .

2

Valige Zoom või Position . Vajutage nuppu E .

3

Vajutage nuppu u / d / l / r , et liigutada pilti.

4

Vajutage nuppu E .

― Kui soovite lähtestada pildi selle algsele asetusele, valige suvand Reset kuval Zoom/Position .

― Pilt seadistatakse selle vaikeasetusele.

96

Resolution

Kui pilt ei ole normaalne isegi siis, kui graafikakaardi resolutsioon on üks alltoodutest, saate pildi kvaliteedi optimeerida, kui valite selle menüü abil tootele sama resolutsiooni, mis arvutil.

Saadaolevad eraldusvõimed: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768

97

Auto Adjustment

MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E

Picture

Auto Adjustment

Saadaval ainult režiimis PC .

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

PC Screen Adjustment

MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E

Picture

PC Screen Adjustment

Saadaval ainult režiimis PC .

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate reguleerida sageduse väärtusi/asetusi ning peenhäälestada sätteid automaatselt.

• Coarse / Fine eemaldab või vähendab pildimüra.

Kui müra ei eemaldata peenhäälestamise poolt, kasutage funktsiooni Coarse , et reguleerida sagedust võimalikult hästi

( Coarse ) ning peenhäälestage uuesti. Kui müra on eemaldatud, reguleerige pilti uuesti, et see oleks joondatud kuva keskkohaga.

• Position arvuti ekraani asetuse reguleerimiseks, kui see pole keskel või ei sobitu seadme ekraanile.

Vajutage nuppu ▲ või ▼ , et reguleerida vertikaalset asetust. Vajutage nuppu ◄ või ► , et reguleerida horisontaalset asetust.

• Image Reset lähtestab pildi vaikesätetele.

98

Picture Off

MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E

Picture

Picture Off

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reset Picture

MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E

Picture

Reset Picture

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Suvandi Picture Off valimisel lülitub ekraan välja. Helitugevus pole inaktiveeritud.

Ekraani sisselülitamiseks vajutage ükskõik millist nuppu peale helitugevusnupu.

Saate lähtestada praeguse pildirežiimi vaikesätted.

99

Peatükk 08

OnScreen Display

Puuteekraani abil juhtimise režiimi kasutamisel puudutage pikalt ekraani, kui toode on sisse lülitatud. Valige kuvatavas administraatorimenüüs suvand Menu .

PIP

MENU m → OnScreen Display → PIP → ENTER E

OnScreen Display

PIP

Display Orientation

Screen Protection

Message Display

Menu Transparency

Menu Language

Reset OnScreen Display

Medium

English

PIP-seaded

Välisest videoallikast tulev pilt kuvatakse põhiekraanil ning seadmest tulev pilt kuvatakse PIP-alampildi ekraanil.

Põhipilt Alampilt

PC HDMI

HDMI PC

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

PIP -heli kohta saate lisateavet suvandi Sound Select juhistest.

Kui lülitate toote PIP -režiimis vaatamise ajal välja, jääb PIP -režiim pärast toite välja-/ sisselülitamist aktiveerituks.

Võite märgata, et PIP-ekraanil muutub pilt veidi ebaloomulikuks, kui kasutate mängude või karaoke vaatamiseks põhiekraani.

100

PIP

PIP

Source

Size

Position

Sound Select

Close

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

On

PC

Õ

Ã

Main

• PIP ( Off / On ): saate aktiveerida või inaktiveerida PIP-funktsiooni.

• Source : saate valida alampildi allika.

• Size ( , , , , , , ): saate valida alampildi suuruse.

• Position ( , , , , ): saate valida alampildi positsiooni.

― Topeltrežiimis ( , , , ) ei saa suvandit Position valida.

• Sound Select ( Main / Sub ): saate valida, kas kuulata Main pildi või Sub pildi heli.

101

Display Orientation

MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E

Display Orientation

Onscreen Menu Orientation

Source Content Orientation

Aspect Ratio

Landscape

Landscape

Full Screen

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Onscreen Menu Orientation

Saate määrata menüüekraani suuna.

• Landscape : menüü kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikimisi).

• Portrait : menüü kuvatakse vertikaalrežiimis seadme ekraani paremas servas.

Source Content Orientation

Saate määrata tootega ühendatud välisseadmete sisu suuna.

• Landscape : ekraani kuvatakse horisontaalrežiimis (vaikeseadistus).

• Portrait : ekraani kuvatakse vertikaalrežiimis.

― Funktsioon Source Content Orientation pole režiimis PIP saadaval.

Aspect Ratio

Saate määrata pööratud ekraani olema kas täisekraani või originaalekraani.

• Full Screen : pööratud ekraani kuvatakse täisekraanil.

• Original : pööratud ekraani kuvatakse originaalse kuvasuhtega.

― Saadaval ainult juhul, kui režiimi Source Content Orientation olekuks on seadistatud Portrait .

― Funktsioon Aspect Ratio pole režiimis PIP saadaval.

102

Screen Protection

MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E

Screen Protection

Auto Protection Time

Screen Burn Protection

Off

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Auto Protection Time

Kui ekraanil kuvatakse liikumatut pilti teie määratletud aja jooksul, aktiveerib seade ekraanisäästja, et vältida ekraanile varikujutise sissepõlemist.

• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours

Screen Burn Protection

Ekraani sissepõlemise võimaluse vähendamiseks on see seade varustatud ekraani sissepõlemise vältimise tehnoloogiaga

Screen Burn Protection .

Screen Burn Protection liigutab pilti natuke ekraanil.

Tehnoloogia Screen Burn Protection Time seadistus võimaldab teil programmeerida pildi liikumist minutites.

Pixel Shift

Saate minimeerida pildi sissejäävust, liigutades piksleid natuke horisontaalselt või vertikaalselt.

• Pixel Shift ( Off / On )

― Horizontal , Vertical ja Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Pixel Shift olekuks on seadistatud On .

• Horizontal : saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil horisontaalselt.

• Vertical : saate seadistada, kui palju piksleid liigub ekraanil vertikaalselt.

• Time : saate seadistada intervalli vastavalt horisontaalse või vertikaalse liikumise jaoks.

Funktsiooni Pixel Shift saadaolevad sätted ja optimaalsed sätted

Saadaolevad sätted Optimaalsed sätted

Horizontal (pikslit) 0 ~ 4 4

Vertical (pikslit) 0 ~ 4 4

Time (minutit) 1 min ~ 4 min 4 min

― Funktsiooni Pixel Shift väärtus võib erineda sõltuvalt seadme suurusest (tollides) ja režiimist.

― Liikumatu pildi või 4:3 formaadis väljundi kuvamine pikema aja jooksul võib põhjustada pildi sissejäävust. See pole seadme defekt.

― Kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Screen Fit , inaktiveeritakse režiim Pixel Shift .

103

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Off

Off

Timer

Saate määrata taimeri suvandile Screen Burn Protection .

Funktsioon Screen Burn Protection lõpetab automaatselt pärast määratletud aega.

Timer

Off

Repeat : saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud ajaintervallidega (Period).

Interval : saate kuvada režiimis Mode määratud pildi sissejäävust takistava mustri teatud perioodidega (alates Start Time kuni

End Time ).

― Mode , Period , Time , Start Time ja End Time on aktiveeritud ainult juhul, kui suvandi Timer olekuks on seadistatud Repeat või Interval .

• Mode : saate valida kuvatava ekraani kaitsemustri.

Pixel : ekraanil olevad pikslid muutuvad pidevalt vaheldumisi mustaks.

Rolling bar : vertikaalne riba liigub vasakult paremale.

Fading screen : kogu ekraan muutub heledamaks, seejärel tumedamaks.

― Suvandite Rolling bar ja Fading screen mustrid kuvatakse ainult ühe korra, sõltumata määratletud ajaperioodi kordusest.

• Period : saate määrata ajaintervalli funktsiooni Screen Burn Protection aktiveerimiseks.

― Suvand on aktiveeritud, kui olek Repeat on valitud suvandile Timer .

• Time : saate määratleda kestuse, millal hoitakse funktsiooni Screen Burn Protection sees.

― Lubatud, kui suvandi Timer seadeks on valitud Repeat ja suvandi Mode seadeks Pixel .

• Start Time : saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni aktiveerimise algusaja.

― Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer .

• End Time : saate seadistada ekraani kaitsefunktsiooni inaktiveerimise lõpuaja.

― Suvand on aktiveeritud, kui olek Interval on valitud suvandile Timer .

104

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Off

Off

Message Display

MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E

Message Display

Source Info

No Signal Message

MDC Message

On

On

On

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Immediate display

Ekraanisäästja valimine, mida soovite kuvada kohe.

• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen

Side Grey

Kui ekraani kuvasuhteks on seadistatud 4:3, reguleerige ekraani kaitsmiseks külgedel olevate valgete veeriste heledust.

• Off / Light / Dark

Source Info

Saate valida, kas sisendallika muutumise korral kuvatakse allika ekraanimenüü.

• Off / On

No Signal Message

Saate valida, kas signaali mittetuvastamisel kuvatakse signaali puudumise ekraanimenüü.

• Off / On

MDC Message

Saate valida, kas toote juhtimisel MDC-ga kuvatakse MDC ekraanimenüü.

• Off / On

105

Menu Transparency

MENU m → OnScreen Display → Menu Transparency → ENTER E

OnScreen Display

Menu Transparency Medium

Saate reguleerida menüükasti läbipaistvust.

• High / Medium / Low

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Menu Language

MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E

OnScreen Display

Menu Language English

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate valida menüükeele.

― Keelesätete muudatus rakendub ainult ekraanimenüüle. See ei rakendu teistele arvuti funktsioonidele.

106

Reset OnScreen Display

MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E

OnScreen Display

Reset OnScreen Display

See suvand taastab suvandi OnScreen Display tehase vaikeseaded.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

107

Peatükk 09

Heli reguleerimine

Saate konfigureerida seadme helisätteid ( Sound ).

Puuteekraani abil juhtimise režiimi kasutamisel puudutage pikalt ekraani, kui toode on sisse lülitatud. Valige kuvatavas administraatorimenüüs suvand Menu .

Sound Mode

MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E

Sound

Sound Mode

Sound Effect

HDMI Sound

Speaker Settings

Auto Volume

Reset Sound

Standard

AV(HDMI)

Off

Saate valida helirežiimi, mis sobib teie isiklike eelistustega.

• Standard : saate valida tavalise helirežiimi.

• Music : saate rõhutada muusikat üle häälte.

• Movie : saate filmide jaoks pakkuda parimat heli.

• Clear Voice : saate rõhutada hääli üle teiste helide.

• Amplify : saate suurendada kõrgsagedusega heli tugevust, et saavutada parem kuulamiskogemus kuulmisraskustega inimestele.

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

108

Sound Effect

MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E

Sound Effect

Virtual Surround

Dialog Clarity

Equaliser

Off

Off

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate konfigureerida väljastatava heli jaoks eelistatud efekte.

― Saadaval ainult juhul, kui režiimi Sound Mode olekuks on seadistatud Standard .

Virtual Surround

See funktsioon pakub virtuaalset 5.1-kanalilist ruumilise heli kogemust kõlarite kaudu, kasutades HRTF-tehnoloogiat (Head

Related Transfer Function).

• Off / On

Dialog Clarity

See funktsioon võimaldab teil suurendada hääle tugevust üle taustamuusika või heliefektide nii, et dialoogid oleks kuulda selgemalt.

• Off / On

Equaliser

Kasutage suvandit Equaliser , et kohandada iga kõlari heliseadistust.

• Balance L/R : saate reguleerida tasakaalu vasaku ja parema kõlari vahel.

• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (ribalaiuse reguleerimine): saate reguleerida kindla ribalaiuse sageduse taset.

• Reset : saate lähtestada ekvalaiseri vaikesätted.

109

HDMI Sound

MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E

Sound

HDMI Sound AV(HDMI)

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Speaker Settings

MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E

Sound

Speaker Settings

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valige, kas heliallikas on AV(HDMI) või PC(DVI) .

• AV(HDMI) / PC(DVI)

TV Sound Output

Kui kuulate edastust või filmi heli läbi välise vastuvõtja, võite kuulda helikaja, mida põhjustab erinevus seadme kõlarite ja helivastuvõtjaga ühendatud kõlarite dekodeerimise kiiruste vahel. Kui see juhtub, seadistage seadme olekuks External .

• External / Internal / Receiver

― Kui seadistate suvandi Speaker Settings olekuks External , lülitatakse seadme kõlarid välja.

Heli kuulete ainult läbi väliste kõlarite. Kui suvandi Speaker Settings olekuks on seadistatud Internal , on sees nii seadme kõlarid kui ka väliskõlarid. Heli kuulete läbi mõlema.

― Kui videosignaali pole, on nii seadme kõlarid kui ka välised kõlarid vaigistatud.

110

Auto Volume

MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E

Sound

Auto Volume Off

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Reset Sound

MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E

Sound

Reset Sound

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Helitugevus võib erineda sõltuvalt kanalist.

Saate automaatselt ühtlustada helitugevuse taset, kui vahetate kanalit.

• Off / Normal / Night

Olek Normal ühtlustab helitugevuse taset kõikidel kanalitel nii, et kanalite vahetamisel oleks helitugevus samal tasemel.

Olek Night ühtlustab ja vähendab helitugevust igal kanalil nii, et iga kanal on vaiksem. Olek Night on kasulik öösel, kui soovite hoida helitugevust madalal tasemel.

― Ühendatud allikaseadme helitugevuse reguleerimiseks seadistage suvandi Auto Volume olekuks Off . Ühendatud allikaseadme helitugevuse reguleerimist ei pruugita rakendada, kui suvandi Auto Volume olekuks on seadistatud Normal või Night .

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda. Saate lähtestada helisätted tehase vaikeolekule.

111

Peatükk 10

Network

Puuteekraani abil juhtimise režiimi kasutamisel puudutage pikalt ekraani, kui toode on sisse lülitatud. Valige kuvatavas administraatorimenüüs suvand Menu .

Network Status

MENU m → Network → Network Status → ENTER E

Saate kontrollida aktiivset võrku ja internetiühenduse olekut.

Network Status

Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.

Disconnect IP Settings Retry Close

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Network Settings

MENU m → Network → Network Settings → ENTER E

Saate konfigureerida võrguseadeid, et kasutada mitmesuguseid Smart Hubi funktsioone, nagu Internetiotsing, sisu jagamine koduvõrgus ja funktsioonivärskendused.

Network Settings

Select your network type.

Network Type

Wireless network

Wireless

You can connect your

Device to the internet.

Please select which wireless network to use.

Refresh WPS(PBC)

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Network Type

• Wireless / Wired

112

Võrguseaded (juhtmega)

Kaabelvõrguga ühenduse loomine

Seadme ja kohtvõrgu ühendamiseks kaabli abil on kolm võimalust.

• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi ja välismodemi.

Vaadake allolevat joonist.

Seinal asuv modemiport.

Väline modem

(ADSL / VDSL)

LAN

RJ45

Modemi kaabel LAN-kaabel

• Saate ühendada seadme kohtvõrguga, ühendades seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi IPjagajaga, mis on ühendatud välismodemiga. Ühendamiseks kasutage kohtvõrgukaablit. Vaadake allolevat joonist.

Seinal asuv modemiport.

Väline modem

(ADSL / VDSL)

IP-jagaja

(DHCP-serveri korral)

LAN

RJ45

• Sõltuvalt sellest, kuidas võrk on konfigureeritud, võib teil olla võimalik ühendada seade kohtvõrguga, ühendades kohtvõrgukaabli abil seadme tagaküljel oleva kohtvõrgupordi otse võrgu seinapistikuga.

Vaadake allolevat joonist. Veenduge, et seinapistik oleks ühendatud modemiga või ruuteriga mujal teie majas.

Seinal asuv LAN-port

LAN

RJ45

LAN-kaabel

Kui teil on dünaamiline võrk, peaksite kasutama ADSL-modemit või ruuterit, mis toetab dünaamilise hostikonfiguratsiooni protokolli (DHCP). DHCP-d toetavad modemid ja ruuterid pakuvad automaatselt

IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtusi, mida teie seade vajab juurdepääsuks internetile, et te ei peaks sisestama neid käsitsi. Enamus koduvõrke on dünaamilised võrgud.

Mõned võrgud nõuavad staatilist IP-aadressi. Kui teie võrk nõuab staatilist IP-aadressi, peate võrguühenduse seadistamisel sisestama IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtused käsitsi seadme kaabliseadistusekraanil. IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-väärtuste saamiseks võtke

ühendust oma internetiteenuste pakkujaga (ISP).

Kui teil on Windowsi arvuti, saate need väärtused hankida ka oma arvuti kaudu.

― Saate kasutada ADSL-modemeid, mis toetavad DHCP-d, kui võrk nõuab staatilist IP-aadressi.

― DHCP-d toetavad ADSL-modemid lasevad teil samuti kasutada staatilisi IP-aadresse.

Modemi kaabel LAN-kaabel LAN-kaabel

113

Internetiteenuste kasutamiseks (nt tarkvaravärskendusteks) seadistage võrguühendus.

Automaatne Network Settings (juhtmega)

Saate ühendada seadme võrguga LAN-kaabli abil.

Esmalt ühendage LAN-kaabel.

Automaatne seadistamine

1

Valige lehel Network Settings suvandi Network Type seadeks Wired .

2

Vajutage nuppu Connect , et käivitada Network Settings .

Nupp Connect on lubatud ainult siis, kui LAN-kaabel on õigesti ühendatud.

3

Kuvatakse võrgutest ning see kinnitab võrguühenduse.

Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „ Wired network and Internet connection completed.

”.

― Kui ühenduseprotsess nurjub, kontrollige LAN-pordi ühendust.

― Kui automaatne protsess ei suuda leida võrguühenduse väärtusi või soovite määrata ühendust käsitsi, minge järgmise jaotise juurde (võrguseadistus).

Käsitsi Network Settings (juhtmega)

Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.

Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri aadressi.

Sisestage need väärtused käsitsi.

Võrguühenduse väärtuste hankimine

Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.

1

Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.

2

Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.

3

Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Tugi .

4

Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details . Kuvatakse võrguühenduse väärtused.

Käsitsi seadistamine

1

Valige lehel Network Settings suvandi Network Type seadeks Wired .

2

Vajutage nuppu Connect , et käivitada Network Settings .

Nupp Connect on lubatud ainult siis, kui LAN-kaabel on õigesti ühendatud.

3

Kuvatakse võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess. Vajutage nuppu Stop . Kinnitamise protsess lõppeb.

4

Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings . Kuvatakse ekraan IP Settings .

5

Valige üleval olev väli ja vajutage nuppu E ning seejärel seadistage suvandi IP Settings olekuks

Enter manually . Korrake sisestusprotsessi iga välja puhul suvandis IP Address .

― Suvandi IP Settings seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS Setting olekuks automaatselt Enter manually .

6

Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E . Kuvatakse võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess.

7

Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „ Wired network and Internet connection completed.

”.

114

Võrguseaded (juhtmevaba)

Juhtmevaba võrguühenduse loomine

Traadita IP-jagaja

(DHCP-serveriga ruuteri korral)

Seinal asuv LAN-port

LAN-kaabel

Samsung soovitab kasutada protokolli IEEE 802.11n. Video esitamisel üle võrguühenduse ei pruugita seda esitada sujuvalt.

― Valige juhtmevaba IP-jagaja jaoks kanal, mis ei ole hetkel kasutusel. Kui juhtmevaba IP-jagaja jaoks seadistatud kanal on hetkel kasutusel teise lähedaloleva seadme poolt, tekib häire- ja sidetõrge.

― Teie seade toetab ainult järgmisi juhtmevaba võrgu turvaprotokolle.

Kui valite puhta kiire läbilaskevõime (Greenfield) 802.11n režiimi ja krüptimistüübiks on pääsupunktil või juhtmevabal marsruuteril seadistatud WEP, TKIP või TKIP AES (WPS2Mixed), ei toeta Samsungi seadmed ühendust kooskõlas uue Wi-Fi sertifikaadi tehniliste andmetega.

― Kui teie juhtmevaba ruuter toetab protokolli WPS (Wi-Fi Protected Setup), saate luua võrguühenduse

PBC (nupuvajutusega konfigureerimine) või PIN-i (personaalne identifitseerimisnumber) kaudu. WPS konfigureerib automaatselt SSID- ja WPA-võtme ükskõik kummas režiimis.

― Ühendusviisid: Juhtmevaba võrguühenduse saate seadistada kolmel erineval viisil.

Automaatne seadistus (kasutades automaatset võrgu otsimise funktsiooni), käsitsi seadistus,

WPS(PBC)

Automaatne võrguseadistus (juhtmevaba)

Enamikel juhtmevabadest võrkudest on valikuline turbesüsteem, mis nõuab, et võrku kasutavad seadmed edastavad krüptitud turvakoodi (juurdepääsu võti või Security Key ). Security Key põhineb pääsufraasil, mis on tavaliselt kindlaks määratud pikkusega sõna või tähtede ja numbrite kombinatsioon ning mis palutakse teil sisestada, kui seadistate turvalisuse oma juhtmevaba võrgu jaoks. Kui kasutate võrguühenduse seadistamiseks seda meetodit ning teil on olemas Security Key oma juhtmevaba võrgu jaoks, peate sisestama pääsufraasi automaatse või käsitsi seadistusprotsessi ajal.

Automaatne seadistamine

1

Valige lehel Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless .

2

Funktsioon Network otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui olete lõpetanud, kuvab see loendi saadaolevate võrkudega.

3

Võrkude loendis vajutage võrgu valimiseks nuppu ▲ või ▼ ning seejärel vajutage kaks korda nuppu E .

― Kui soovitud juhtmevaba ruuterit ei kuvata, valige suvand Refresh , et uuesti otsida.

― Kui pärast uuesti proovimist ruuterit ei leita, valige nupp Stop .

Kuvatakse nupp Add Network .

Valige suvand Add Network , et lisada juhtmevaba võrk, millega ühendus luua.

4 Kui kuvatakse ekraan Enter password.

, jätkake sammuga 5. Kui valite juhtmevaba marsruuteri, mis pole turvatud, jätkake sammuga 7.

5 Kui ruuter on turvatud, sisestage Enter password.

(turvavõti või PIN-kood).

115

6

Kui olete lõpetanud, kasutage paremat nooleklahvi, et liigutada kursorit suvandini Done ning seejärel vajutage nuppu E . Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning käivitub kinnitamise protsess.

― Luuakse ühendus marsruuteriga, kuid juurdepääsu internetile pole.

7 Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „ Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

”.

Käsitsi võrguseadistus (juhtmevaba)

Kontorid võivad kasutada staatilisi IP-aadresse.

Sel juhul küsige võrguadministraatorist IP-aadressi, alamvõrgumaski, lüüsi ja DNS-serveri aadressi.

Sisestage need väärtused käsitsi.

Võrguühenduse väärtuste hankimine

Võrguühenduse väärtuste kuvamiseks enamikus Windowsi arvutites järgige allolevaid samme.

1

Paremklõpsake ekraani paremas allservas võrguikoonil.

2

Kuvatavas hüpikmenüüs klõpsake suvandil Olek.

3

Kuvatavas aknas klõpsake vahekaardil Tugi .

4

Vahekaardil Support klõpsake nuppu Details . Kuvatakse võrguühenduse väärtused.

Käsitsi seadistamine

1

Valige lehel Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless .

2

Funktsioon Network otsib saadaolevaid juhtmevabasid võrke. Kui olete lõpetanud, kuvab see loendi saadaolevate võrkudega.

3

Võrkude loendis vajutage võrgu valimiseks nuppu u või d ning seejärel vajutage kaks korda nuppu E .

― Kui soovitud juhtmevaba ruuterit ei kuvata, valige suvand Refresh , et uuesti otsida.

― Kui pärast uuesti proovimist ruuterit ei leita, valige nupp Stop .

Kuvatakse nupp Add Network .

Valige suvand Add Network , et lisada juhtmevaba võrk, millega ühendus luua.

4 Kui kuvatakse ekraan Enter password.

, jätkake sammuga 5. Kui valite juhtmevaba marsruuteri, mis pole turvatud, jätkake sammuga 7.

5

Kui ruuter on turvatud, sisestage Enter password.

(turvavõti või PIN-kood).

6

Kui olete lõpetanud, kasutage paremat nooleklahvi, et liigutada kursorit suvandini Done ning seejärel vajutage nuppu E . Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning käivitub kinnitamise protsess.

7

Võrguühenduse loomise ajal valige Stop . Sellega katkestatakse ühendus.

8

Valige võrguühenduse ekraanil IP Settings . Kuvatakse ekraan IP Settings .

9

Valige üleval olev väli ja vajutage nuppu E ning seejärel seadistage suvandi IP Settings olekuks

Enter manually . Korrake sisestusprotsessi iga välja puhul suvandis IP Address .

― Suvandi IP Settings seadistamisel olekuks Enter manually muutub suvandi DNS Setting olekuks automaatselt Enter manually .

116

10

Kui olete lõpetanud, valige lehe allservas OK ning seejärel vajutage nuppu E . Kuvatakse võrgutest ning käivitub kinnitamise protsess.

11

Kui ühendus on kinnitatud, kuvatakse teade „ Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

”.

WPS(PBC)

Kuidas seadistada WPS(PBC) abil

Kui teie marsruuteril on nupp WPS(PBC) , järgige neid samme.

1

Valige lehel Network Settings suvandi Network Type seadeks Wireless .

2

Valige WPS(PBC) ja vajutage nuppu E ning seejärel uuesti nuppu E .

3

Vajutage kahe minuti jooksul marsruuteril nuppu WPS(PBC) . Seade hangib automaatselt kõik vajalikud võrguseadistuse väärtused ning loob võrguühenduse.

4

Kuvatakse võrguühenduse ekraan ning võrguseadistus on valmis.

117

Selle funktsiooni kasutamiseks peab mobiilsideseade toetama funktsiooni Wi-

Fi Direct .

Wi-Fi Direct

MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E

Seadistage see toote ühendamiseks juhtmevabade mobiilsideseadmetega. Selle funktsiooni abil saate juhtmevabad mobiilsideseadmed ühendada oma seadmega otse ilma marsruuterita.

Mobiilsideseadme ühendamiseks seadmega funktsiooni Wi-Fi Direct abil järgige neid samme.

1

Avage ekraan Wi-Fi Direct . Toode hakkab seadmeid otsima.

2

Lülitage seadmes funktsioon Wi-Fi Direct välja. Valige soovitud WiFi-seade.

• PBC (nupuvajutusega konfigureerimine): Vajutage kahe minuti jooksul oma Wi-Fi seadmel nuppu WPS(PBC) Seade hangib automaatselt kõik vajalikud võrguseadistuse väärtused ning loob võrguühenduse.

• PIN : sisestage oma seadmesse kuvatav PIN .

― Kui soovite seadme ühenduse katkestada, valige ühendatud Wi-Fi seade ja seejärel valige käsk Disconnected .

Multimedia Device Settings

MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E

Saate lubada oma võrgus olevatel teistel seadmetel (nt nutitelefonidel ja tahvelseadmetel) jagada oma seadme sisu.

118

Screen Mirroring

MENU m → Network → Screen Mirroring → ENTER E

Ühendage tootega mobiilsideseade, mis toetab peegeldusfunktsiooni. See võimaldab edastada mobiilsideseadme kuva ja heli tootesse. Peegeldamine tähendab mobiilsideseadme kuva ja heli edastamist kuvaseadmesse.

― Funktsiooni Screen Mirroring kasutamiseks veenduge, et mobiilsideseade toetaks peegeldusfunktsiooni, nagu AllShare Cast, WiDi (versioon 3.5 või uuem) või Miracast.

Peegeldusfunktsiooni saadavuse kontrollimiseks külastage mobiilsideseadme tootja veebisaiti.

― Võrguhõive korral võib kuva või heli olla katkendlik.

Screen Mirroring

Käivitage mobiilsideseadmes peegeldusfunktsioon. Mobiilsideseade otsib automaatselt toodet ja kuvab selle loendis.

― Kui mobiilsideseadet ei saa tootega ühendada, lülitage mõlemad seadmed välja ja sisse ning seejärel proovige uuesti.

Server Network Settings

MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E

Connect to server

Funktsiooni Player käivitamiseks looge võrguühendus.

• Kui aktiveeritud on suvand SSL , on server konfigureeritud kasutama olekut https ja andmeedastus on krüptitud.

― Sisestage serveri IP-aadress ja pordinumber. Kasutage pordinumbriks 7001. (Kui serveriga ei saa

ühendust luua pordinumbriga 7001, küsige oma serveri administraatorilt õiget pordinumbrit ning seejärel muutke pordinumber ära.)

MagicInfo Mode

Valige sobiv MagicInfo Mode , lähtudes keskkonnast, kus toodet kasutate.

• Lite / Premium

Server Access

Valige serverivõrguga ühendamise viis.

• Allow / Deny

FTP Mode

Valige FTP-töörežiim.

• Active / Passive

119

Device Name

MENU m → Network → Device Name → ENTER E

Saate valida või sisestada seadme nime.

Seda nime saab näidata võrgu kaugjuhtseadmetes üle võrgu.

120

Peatükk 11

System

Puuteekraani abil juhtimise režiimi kasutamisel puudutage pikalt ekraani, kui toode on sisse lülitatud. Valige kuvatavas administraatorimenüüs suvand Menu .

Setup

MENU m → System → Setup → ENTER E

System

Setup

Touch Control

Time

Auto Source Switching

Power Control

Eco Solution

Temperature Control 77

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.

Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN .

Algseaded (Setup)

Pärast toote esmakordset sisselülitamist konfigureerige põhiseaded, nagu keel, kanal ja kellaaeg.

1

Keele valimine

Vajutage nuppu u või d ja seejärel nuppu E . Määrake ekraanimenüü keel.

2

Display Orientation

Saate konfigureerida menüülehe suuna.

Landscape / Portrait

3 Network Settings

Saate seadistada oma võrguühendust. Vajutage käivitamiseks nuppu E . Kui teil puudub võrgu seadistamiseks vajalik teave või soovite seda teha hiljem, valige Skip . Võrguühendust saab seadistada hiljem menüüs Network .

4 Clock Set

Määrake praegune kuupäev ja kellaaeg, seejärel valige suvand Next .

5 Play via

Valige sobiv mängijarežiim, lähtudes keskkonnast, kus toodet kasutate.

― Suvandi Play via seadistussamm kuvatakse ainult võrguühenduse olemasolu korral.

6 Setup Complete

Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.

121

Touch Control

MENU m → System → Touch Control → ENTER E

Touch Control

Touch Control Lock Off

Admin Menu Lock Off

Device to Control Samsung SMART Signage

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate konfigureerida režiimi Touch Control funktsioone.

Touch Control Lock

Saate lukustada puuteekraani abil juhtimise režiimi, et vältida seadmete juhtimist puutesisestusega.

• Off / On

Admin Menu Lock

Saate seadistada funktsiooni Admin Menu Lock , et kuvada administraatoriseadete menüü, kui toksate ekraani ja hoiate sõrme all.

• Off / On

Device to Control

Saate määrata puutesisestuse abil juhitava allika. Kui esitate autoriprogrammi abil loodud puutetundlikku sisu, valige suvand

Connected Source Device . Sellisel juhul peate seadme menüü juhtimiseks kasutama kaugjuhtimispulti.

• Samsung SMART Signage / Connected Source Device

122

Time

MENU m → System → Time → ENTER E

Time

Clock Set

DST

Sleep Timer

Power On Delay

Off

Off

0 sec

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Saate konfigureerida suvandit Clock Set või Sleep Timer . Samuti saate määrata seadme määratud ajal automaatselt sisse või välja lülituma, kasutades funktsiooni Power On Delay .

― Praeguse kellaaja kuvamiseks vajutage nuppu INFO .

Clock Set

Valige Clock Set . Valige Date või Time ja seejärel vajutage nuppu E .

Numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe või vajutage üles- ja allanoolt. Ühelt väljalt järgmisele liikumiseks kasutage vasak- ja paremnoolt. Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu E .

― Saate määrata suvandi Date ja Time otse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil numbrinuppe.

DST

Saate lülitada DST-funktsiooni (suveaeg) sisse või välja.

Off / On

• Start Date : saate määrata suveaja alguskuupäeva.

• End Date : saate määrata suveaja lõppkuupäeva.

• Time Offset : saate määrata oma ajavööndi ajanihke.

Sleep Timer

Saate automaatselt lülitada seadme välja pärast eelseadistatud aja möödumist.

( Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min )

― Aja valimiseks kasutage üles- ja allanoolt ning seejärel vajutage nuppu E . Funktsiooni Sleep Timer tühistamiseks valige

Off .

Power On Delay

Mitme toote ühendamisel reguleerige iga toote sisselülitusaega (vahemikus 0–50 sekundit), et vältida toite ülekoormust.

123

Auto Source Switching

MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E

Auto Source Switching

Auto Source Switching

Primary Source Recovery

Primary Source

Secondary Source

Off

PC

HDMI

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Kui monitor lülitatakse sisse nii, et suvand Auto Source Switching on olekus On ja eelnev videoallika valik pole aktiivne, otsib monitor automaatselt aktiivse videosignaali jaoks erinevaid video sisendallikaid.

Auto Source Switching

Kui suvandi Auto Source Switching olekuks on seadistatud On , otsitakse aktiivse video jaoks monitori videoallikat automaatselt.

Valik Primary Source aktiveeritakse, kui praegust videoallikat ei tunta ära.

Valik Secondary Source aktiveeritakse, kui ühtki esmast videoallikat pole saadaval.

Kui ei tuvastata esmast ega teisest sisendallikat, otsib kuvar kaks korda aktiivset allikat, kontrollides mõlemal korral esmast ja teisest allikat. Kui mõlemad otsingud nurjuvad, naaseb kuvar esimesele videoallikale ja kuvab teate signaali puudumise kohta.

Primary Source Recovery

Valige, kas lülitada valitud esmasele sisendallikale, kui esmane sisendallikas ühendatakse.

Primary Source

Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Primary Source .

Secondary Source

Automaatse sisendallika jaoks saate määratleda suvandi Secondary Source .

124

Power Control

MENU m → System → Power Control → ENTER E

Power Control

Auto Power On

Max. Power Saving

Standby Control

Power Button

Network Standby

Off

On

Auto

Power on only

Off

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Auto Power On

See funktsioon lülitab toote sisse kohe, kui see vooluvõrku ühendatakse. Toitenuppu pole vaja vajutada.

• Off / On

Max. Power Saving

See funktsioon lülitab seadme välja, et vähendada energiatarbimist pärast seda, kui arvuti on olnud teatud aja jooksul jõudeolekus.

• Off / On

Standby Control

Saate ekraani seadistada sisendsignaali vastuvõtmisel lülituma ooterežiimile.

• Auto

Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveerub energiasäästurežiim isegi juhul, kui allikaseade on monitoriga ühendatud.

Kui ühtegi allikaseadet pole ühendatud, kuvatakse teade No Signal .

• Off

Kui sisendsignaalid puuduvad, kuvatakse teade No Signal .

― Kui allikaseade on ühendatud ja kuvatakse teade No Signal , kontrollige kaabliühendust.

― Kui suvandi No Signal Message seadeks on valitud Off , siis teadet No Signal ei kuvata.

Sellisel juhul valige suvandi No Signal Message seadeks On .

• On

Kui sisendsignaalid puuduvad, aktiveeritakse energiasäästurežiim.

125

Power Control

Auto Power On

Max. Power Saving

Standby Control

Power Button

Network Standby

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Off

On

Auto

Power on only

Off

Power Button

Toitenupu saab määrata kas toidet sisse lülitama või toidet sisse/välja lülitama.

• Power on only : saate määrata toitenupu toidet sisse lülitama.

• Power on and off : saate määrata toitenupu toidet sisse/välja lülitama.

Network Standby

See funktsioon hoiab võrgutoidet sisselülitatuna, kui toode lülitatakse välja.

• Off / On

126

Eco Solution

MENU m → System → Eco Solution → ENTER E

Eco Solution

Energy Saving

Screen Lamp Schedule

No Signal Power Off

Auto Power Off

Off

Off

Off

Off

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Energy Saving

Saate vähendada toite tarbimist, reguleerides ekraani heledust.

• Off / Low / Medium / High

Screen Lamp Schedule

Saate reguleerida paneeli heledust. Mida lähemal on väärtus 100-le, seda heledam on paneel.

• Off / On

No Signal Power Off

Saate säästa toidet, lülitades seadme välja, kui ühestki allikast ei võeta vastu signaali.

• Off / 15 min / 30 min / 60 min

― Funktsioon on inaktiveeritud, kui ühendatud arvuti on energiasäästurežiimis.

― Seade lülitub määratletud ajal automaatselt välja. Aega saab vajadusel muuta.

Auto Power Off

Toode lülitub ülekuumenemise vältimiseks automaatselt välja, kui te ei vajuta määratud aja jooksul kaugjuhtimispuldil ega puuduta seadme esipaneelil ühtegi nuppu.

• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours

127

Temperature Control

MENU m → System → Temperature Control → ENTER E

System

Temperature Control 77

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

See funktsioon mõõdab toote sisetemperatuuri. Teil on võimalik määrata vastuvõetav temperatuurivahemik.

Vaiketemperatuur on 77 C.

Toote soovitatav töötemperatuur on 75–80 C (põhinevalt ümbritseval temperatuuril 40 C).

― Ekraan muutub tumedamaks, kui temperatuur ületab määratud temperatuuripiiri. Kui temperatuur jätkab tõusmist, lülitub toode ülekuumenemise vältimiseks välja.

128

Device Manager

MENU m → System → Device Manager → ENTER E

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Konfigureerige tootega ühendatud väliste sisendseadmete suvandid.

Keyboard Settings

Konfigureerige klaviatuuri ühendamise sätted või ühendatud klaviatuuri suvandid.

Select Keyboard

Valige ühendatud klaviatuuride seast klaviatuur, mida soovite kasutada.

― Kasutada saab ainult ühte ühendatud klaviatuuri.

Keyboard Options

― Olenevalt riigist.

Keyboard Language

Määrake klaviatuuri sisendkeel.

Keyboard type

Määrake klaviatuuri tüüp.

Switch Input Language

Konfigureerige klahvikombinatsioon sisendkeele muutmiseks.

129

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Mouse Settings

Select Mouse

Saate konfigureerida hiire ühendamise seadeid või ühendatud hiirte suvandeid.

― Kõigist ühendatud hiirtest saab kasutada korraga ainult üht.

Mouse Options

― Olenevalt riigist.

Primary Button

Valige põhifunktsioone (klõpsamine ja sisestamine) teostav hiire nupp.

Pointer Speed

Saate määrata hiirekursori kiiruse.

130

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Pointer Settings

Saate määrata kursori suuruse, kiiruse ja kuju.

Pointer Size

Saate määrata kursori suuruse.

• Small / Medium / Large / Extra Large

Pointer Speed

Saate määrata kursori kiiruse. Suurem kiirus tõstab kursori tundlikkust.

• Slow / Standard / Fast

Pointer Shape

Saate määrata kursori kuju.

• Image 1 ~ Image 10

131

Play via

MENU m → System → Play via → ENTER E

System

Play via MagicInfo

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Change PIN

MENU m → System → Change PIN → ENTER E

System

Change PIN

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Valige sobiv Play via režiim, lähtudes keskkonnast, kus toodet kasutate.

Avakuva võib seadest olenevalt erineda.

• MagicInfo / URL Launcher

Kuvatakse ekraan Change PIN .

Valige oma PIN-koodiks ükskõik milline neljanumbriline kood ja sisestage see väljale Enter New PIN . Sisestage sama neljanumbriline kood väljale Confirm New PIN .

Kui ekraan Confirm kaob, vajutage nuppu Close . Seade jätab teie uue PIN-koodi meelde.

― Vaikeparool: 0 - 0 - 0 - 0

― Kasutage parooli sisestamiseks kaugjuhtimispulti.

132

General

MENU m → System → General → ENTER E

General

Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode

On

Off

On

Off

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Security

― Sisestage neljakohaline PIN-kood. Vaikimisi PIN-kood on 0-0-0-0.

Kui soovite PIN-koodi muuta, kasutage funktsiooni Change PIN .

Safety Lock

Seadistab turvaluku funktsiooni.

• Off / On

Kõik seadme ja kaugjuhtimispuldi menüüd ning nupud, v.a kaugjuhtimispuldi nupp LOCK , lukustatakse funktsiooni Safety

Lock poolt.

Menüüde ja nuppude avamiseks vajutage nuppu LOCK ja seejärel sisestage parool (vaikeparool: 0 - 0 - 0 - 0).

― Kasutage parooli sisestamiseks kaugjuhtimispulti.

Button Lock

Seda menüüd saab kasutada seadme nuppude lukustamiseks.

Kui suvandi Button Lock olekuks on seadistatud On , saab seadet juhtida ainult kaugjuhtimispuldiga.

• Off / On

USB Auto Play Lock

Saate USB-mäluseadmed lukustada, et takistada nende automaatset tuvastamist.

• Off / On

BD Wise

See funktsioon pakub optimaalset pildikvaliteeti Samsungi DVD, Blu-ray ja kodukino seadmetega, mis toetavad funktsiooni BD

Wise . Kui funktsioon BD Wise olekuks on valitud On , muudetakse pildirežiim automaatselt optimaalsele eraldusvõimele.

• Off / On

― Saadaval, kui ühendate Samsungi seadme, mis toetab funktsiooni BD Wise HDMI-kaabli kaudu.

― Funktsioon BD Wise aktiveeritakse ainult juhul, kui ühendatud on allikaseade, millel on funktsioon BD Wise .

133

General

Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

On

Off

On

Off

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ on funktsioon, mis võimaldab teil juhtida kõiki ühendatud Samsungi seadmeid, mis toetavad Anynet+ funktsiooni koos teie Samsungi seadme kaugjuhtimispuldiga. Anynet+ süsteemi saab kasutada ainult koos Samsungi seadmetega, millel on Anynet+ funktsioon. Teie Samsungi seadmel on see funktsioon, kui sellel on Anynet+ logo.

― Anynet+ seadmeid saate juhtida ainult seadme kaugjuhtimispuldiga, mitte seadmel olevate nuppudega.

― Seadme kaugjuhtimispult ei pruugi teatud tingimustes töötada. Kui see juhtub, valige Anynet+ seade uuesti.

― Anynet+ töötab, kui Anynet+ funktsiooni toetav AV-seade on ootel või sees.

― PIP -režiimis toimivad Anynet+ funktsioonid ainult juhul, kui AV-seade on ühendatud esmase monitorina. See ei tööta, kui

AV-seade on ühendatud teisese kuvana.

― Anynet+ toetab kokku kuni 12 AV-seadet. Pange tähele, et saate ühendada kuni kolm sama tüüpi seadet.

Anynet+ menüü

Anynet+ menüü muutub sõltuvalt seadmega ühendatud Anynet+ seadmete tüübist ja olekust.

― Vajutage nuppu TOOLS , et kuvada menüüd Anynet+ ja valida soovitud menüüd.

Anynet+ menüü

View PC

Kirjeldus

Muudab režiimi Anynet+ režiimiks PC .

Select Device

(seadme_nimi) MENU

(seadme_nimi) Tools

Saate vaadata Anynet+ seadmete loendit.

Saate vaadata menüüd ühendatud seadmete menüüdest. Näiteks kui ühendatud on

DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängija plaadi menüü.

Saate vaadata ühendatud seadmete tööriistade menüüd. Näiteks kui ühendatud on

DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängija tööriistade menüü.

― Sõltuvalt seadmest ei pruugi see menüü olla saadaval.

(seadme_nimi) Title Menu Saate vaadata ühendatud seadmes oleva plaadi pealkirjamenüüd. Näiteks kui

ühendatud on DVD-mängija, kuvatakse DVD-mängijas oleva filmi pealkirjamenüü.

― Sõltuvalt seadmest ei pruugi see menüü olla saadaval.

134

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

Search for Devices

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

On

No

Auto Turn Off

Saate seadistada, et Anynet+ seade lülituks välja, kui seadme olekuks seadistatakse Off .

• No / Yes

― Kui suvandi Auto Turn Off olekuks on seadistatud Yes , lülituvad välisseadmed välja samal ajal koos seadmega.

― Ei pruugi olla saadaval olenevalt seadmest.

Search for Devices

Anynet+ seadmete vahel ümberlülitumine

1

Vajutage nuppu TOOLS , valige Anynet+ (HDMI-CEC) ja seejärel vajutage nuppu E .

2

Valige suvand Select Device ja seejärel vajutage nuppu E .

Kui te ei leia soovitud seadet, valige loendi värskendamiseks suvand Refresh .

3

Valige seade ja seejärel vajutage nuppu E . Saate lülituda valitud seadmele.

― Menüü Select Device kuvatakse ainult juhul, kui seadistate suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks On menüüs System .

― Valitud seadmele ümberlülitumine võib kesta kuni kaks minutit. Kui ümberlülitumine on pooleli, ei saa te seda seda tühistada.

― Kui valisite Anynet+ seadme nupule SOURCE vajutamisega ning seejärel valite selle sisendallika, ei saa te kasutada Anynet+ funktsiooni.

― Kindlasti lülituge Anynet+ seadmele, kasutades menüüd Search for Devices .

135

Anynet+ funktsiooni tõrkeotsing

Probleem

Anynet+ funktsioon ei tööta.

Võimalik lahendus

• Kontrollige, kas seade on Anynet+ seade. Anynet+ süsteem toetab ainult Anynet+ seadmeid.

• Kontrollige, kas Anynet+ seadme toitejuhe on korralikult ühendatud.

• Kontrollige Anynet+ seadme video-/audio-/HDMI-kaabli ühendusi.

• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs System .

• Kontrollige, kas kaugjuhtimispult ühildub Anynet+ funktsiooniga.

• Anynet+ ei tööta teatud olukordades. (algseadistus)

• Kui olete HDMI-kaabli eraldanud ja seejärel uuesti ühendanud, otsige kindlasti seadmeid uuesti või lülitage seade välja ja uuesti sisse.

• Kontrollige, kas Anynet seadme Anynet+ funktsioon on sisse lülitatud.

Tahan käivitada Anynet+ funktsiooni.

Tahan väljuda Anynet+ funktsioonist.

• Kontrollige, kas Anynet+ seade on korralikult seadmega ühendatud ja kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs System .

• Vajutage nuppu TOOLS , et kuvada menüüd Anynet+ ja valida soovitud menüüd.

• Valige suvand View PC menüüs Anynet+ .

• Kaugjuhtimispuldi kasutamisel vajutage selle nuppu SOURCE ja valige allikas, mis pole Anynet+ seade.

• Puuteekraani abil juhtimise režiimi kasutamisel puudutage pikalt ekraani, kui toode on sisse lülitatud, et kuvada administraatorimenüü. Valige administraatorimenüüs suvand Source .

Ekraanile kuvatakse teade

„ Disconnecting Anynet+ device

...

”.

Anynet+ seade ei esita.

• Te ei saa kasutada kaugjuhtimispulti, kui konfigureerite Anynet+ funktsiooni või lülitute kuvarežiimile.

• Kasutage kaugjuhtimispulti pärast seda, kui seade on lõpetanud Anynet+ konfiguratsiooni või on lõpetanud Anynet+ funktsioonile lülitumise.

• Esitusfunktsiooni ei saa kasutada, kui algseadistus on pooleli.

136

Probleem

Ühendatud seadet ei kuvata.

Võimalik lahendus

• Kontrollige, kas seade toetab Anynet+ funktsioone või mitte.

• Kontrollige, kas HDMI-kaabel on korralikult ühendatud.

• Kontrollige, kas suvandi Anynet+ (HDMI-CEC) olekuks on seadistatud On menüüs System .

• Otsige Anynet+ seadet uuesti.

• Anynet+ funktsioon nõuab HDMI-ühendust. Veenduge, et seade on HDMI-kaabli abil ühendatud teie seadmega.

• Mõned HDMI-kaablid ei toeta Anynet+ funktsioone.

• Kui ühendus on katkestatud toitetõrke või HDMI-kaabli eraldamise tõttu, korrake seadmete otsimist uuesti.

137

General

Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX

®

Video On Demand

Game Mode

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

On

On

On

Off

HDMI Hot Plug

Seda funktsiooni kasutatakse DVI/HDMI-allikaseadme sisselülitamise viivituse aktiveerimiseks.

• Off / On

DivX ® Video On Demand

Saate vaadata seadme jaoks volitatud registreerimiskoodi.

Kui loote ühenduse DivX Ⓡ veebisaidiga ja registreerite selle koodi abil, saate laadida alla VOD-registreerimisfaili.

Lisateavet DivX Ⓡ VOD-i kohta leiate veebisaidilt http://vod.divx.com.

Game Mode

Kui loote ühenduse mängukonsooliga, nt PlayStation™ või Xbox™, saate nautida veelgi tõelisemat mängimise kogemust, valides mängurežiimi.

• Off / On

― Režiimi Game Mode ettevaatusabinõud ja piirangud

Mängukonsooliga ühenduse katkestamiseks ja teise välisseadme ühendamiseks seadistage režiimi Game Mode olekuks Off menüüs Seadistus.

138

Reset System

MENU m → System → Reset System → ENTER E

System

Reset System

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

See suvand taastab suvandi System tehase vaikesätted.

139

Peatükk 12

Tugi

Puuteekraani abil juhtimise režiimi kasutamisel puudutage pikalt ekraani, kui toode on sisse lülitatud. Valige kuvatavas administraatorimenüüs suvand Menu .

Current version : see on tarkvaraversioon, mis on seadmesse juba installitud.

Software Update

MENU m → Support → Software Update → ENTER E

Menüü Software Update võimaldab teil täiendada oma seadme tarkvara uusima versiooni vastu.

― Olge ettevaatlik, et te ei lülita toidet välja enne, kui täiendamine on lõpule viidud. Seade lülitub automaatselt välja ja uuesti sisse, kui tarkvara täiendamine on lõpule viidud.

― Kui täiendate tarkvara, taastatakse kõikide tehtud video- ja helisätete vaikeolek. Soovitame teil kirjutada oma sätted üles, et nende seadistamine oleks pärast täiendamist lihtsam.

Update now

Saate värskendada tarkvara uusimale versioonile.

Auto update

See funktsioon värskendab toodet automaatselt, kui see pole kasutusel.

• Off / On

Contact Samsung

MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E

Vaadake seda teavet, kui teie seade ei tööta korralikult või kui soovite täiendada tarkvara.

Siit leiate teavet selle kohta, kuidas helistada meie kõnekeskusesse ning kuidas laadida alla seadmeid ja tarkvarasid.

― Contact Samsung ning leidke seadme Model Code ja Software Version .

140

Go to Home

Sellele pääseb juurde kaugjuhtimispuldi nuppu HOME vajutades.

MENU m → Support → Go to Home → ENTER E

Clone Product

Picture Mode

Player

Play a variety of content, such as scheduled channels, templates or files.

Schedule Template

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

Üksikasju alammenüü üksuste kohta saate lugeda peatükist „Avakuvafunktsioon”.

Go to Home võimaldab esitada mitmesugust sisu mäluseadmest või ühendatud võrgu kaudu.

Player

Saate otsida või esitada kanaleid või seadmetesse salvestatud sisu.

― Enne selle funktsiooni kasutamist peate seadistama suvandi Clock Set .

Schedule

Saate luua kohalike kanalite puhul sisu ajakavasid või muuta salvestatud kanaleid.

Template

Sisu loomiseks valige mall.

Clone Product

Saate eksportida seadme sätted USB-seadmele või laadida sätteid USB-seadme kaudu.

See suvand on kasulik, kui määrate samad sätted mitmele seadmele.

ID Settings

Määrake komplektile ID.

Vajutage numbri valimiseks nuppe u / d ja seejärel vajutage nuppu E .

141

Video Wall

Saate kohandada mitme monitori paigutust, mis on ühendatud videoseina moodustamiseks.

Lisaks saate kuvada üht pildiosa või korrata sama pilti kõigil ühendatud monitoridel.

Teavet mitme pildi kuvamise kohta vaadake MDC spikrist või MagicInfo kasutusjuhendist. Mõned mudelid ei pruugi funktsiooni MagicInfo toetada.

Network Status

Saate kontrollida praegust võrgu- ja Interneti-ühendust.

Picture Mode

Valige seadme kasutamise keskkonnale sobiv pildirežiim ( Picture Mode ).

On/Off Timer

― Enne selle funktsiooni kasutamist peate seadistama suvandi Clock Set .

Saate seadistada funktsiooni On Timer , et seade lülituks teie valitud ajal ja päeval automaatselt sisse.

Toide lülitatakse sisse määratletud helitugevusel ja sisendallikal.

Ticker

Saate video või pildi kuvamise ajal sisestada teksti ja kuvada seda ekraanil.

More settings

Avaneb pildiseadete menüü.

142

Reset All

MENU m → Support → Reset All → ENTER E

Support

Reset All

Kuvatud kujutis vőib mudeliti erineda.

See suvand taastab monitori kõik tehase vaikesätted.

143

Peatükk 13

Fotode, videote ja muusika esitamine (meediumiesitus)

Nautige videosid, fotosid ning muusikafaile, mis on salvestatud USB-massmäluklassi (MSC) seadmele.

Saate esitada mäluseadmesse salvestatud fotosid, videoid või muusikat.

Saate esitada mitmesugust sisu, kasutades järgmisi meetodeid.

• USB-seadme kasutamisel: saate esitada USB-seadmest meediumisisu, nagu videod, fotod ja muusika.

• Mäluseadme ühendamisel: saate esitada mäluseadmesse (nutitelefoni, kaamerasse, arvutisse või pilveteenusesse) salvestatud sisu.

Enne meediumiesituse kasutamist USB-seadmega lugege allolevat teavet.

Ettevaatust

• Enne USB-seadme ühendamist seadmega varundage failid andmete kahjustamise või kaotsimineku vältimiseks.

Samsung Electronics ei vastuta mingite kahjustuste ega andmete kadumise eest.

• Ärge ühendage USB-seadet lahti laadimise ajal.

• Kui ühendate USB-seadme USB-pikendusjuhtme abil, ei pruugita USB-seadet ära tunda või seadmele salvestatud faile lugeda.

• Kui seade ei tunne ühendatud USB-seadet ära, võivad sellel olevad failid olla vigased või ei saa neid esitada.

Sellisel juhul ühendage USB-seade arvutiga, et seade vormindada, seejärel veenduge, et seade on õigesti ühendatud.

• Suuremat USB-kõvaketast kui 2 TB ei toetata.

144

Meediumiesitusega ühilduvad seadmed

• Mõni USB-digitaalkaamera, nutitelefon ja heliseade ei pruugi selle tootega ühilduda.

• Meediumiesitus ühildub ainult USB massmäluklassi seadmetega.

• MSC-seade tähendab massmäluklassi Bulk-Only Transport seadet.

MSC-seadmed on nt mälupulgad, mälukaardilugejad ja USB-kõvakettad. (USB-jaotureid ei toetata.)

Need MSC-seadmed tuleb ühendada otse seadme USB-porti.

• Kui ühendatud on rohkem kui üks pildiedastusprotokolli (PTP) seade, töötab korraga ainult üks.

• Kui ühendatud on mitu MSC-seadet, ei pruugita mõnda seadet ära tunda. Suure voolutarbega (üle 500 mA või 5 V) USB-seadmeid ei pruugita toetada.

• Kui USB-seadme ühendamisel või kasutamisel kuvatakse ülekuumenemise teade, ei pruugita USB-seadet ära tunda või ei tööta see korralikult.

• Ekraanisäästja aktiveerub, kui seade on jäänud suvandis Auto Protection Time määratud ajaks tegevuseta olekusse.

• Mõne välise kõvaketta energiasäästurežiim võib pärast seadmega ühendamist automaatselt inaktiveeruda.

Failisüsteem ja vormingud

• Meediumiesitus ei pruugi litsentsimata multimeediumifailide puhul korralikult töötada.

• Meediumiedastusprotokolli (MTP) tugi puudub.

• Toetatud failisüsteemide seas on FAT16, FAT32 ja NTFS (kirjutuskaitsega).

• Meediumiesitus toetab järjestikust JPEG-vormingut.

See ei toeta JPEG-progressiivvormingut.

• Suurema eraldusvõimega piltide ekraanile kuvamine võib kauem aega võtta.

• Maksimaalne toetatav JPEG-eraldusvõime on 15 360 x 8640 pikslit.

• Kui fail ei ühildu või on rikutud, kuvatakse teade Not Supported File Format.

.

• Failide sortimisel kaustavaaterežiimis saab igas kaustas kuvada kuni 1000 faili.

• Kui USB-seade sisaldab 8000 või rohkem faili ja kausta, ei pruugi mõned failid ja kaustad avaneda.

• Tasulistelt veebisaitidelt allalaaditud DRM MP3-faile ei saa esitada.

Digitaalõiguste haldus (DRM) on süsteem, mis kaitseb interneti või muu digitaalmeediumi kaudu liikuvate andmete autoriõigusi, lubades turvalist levitamist ja/või keelates andmete ebaseadusliku levitamise.

145

Soovitatav on kasutada toiteadapteriga

USB-kõvaketast.

USB-seadme eemaldamisel soovitame kasutada funktsiooni Disconnect USB

Device .

USB-seadme kasutamine

USB-seadme ühendamine

1

Lülitage seade sisse.

2

Ühendage seadme taga- või küljepaneelil oleva USB-pordiga foto-, muusika- ja/või filmifaile sisaldav USB-mäluseade.

― Kui ühendatud on ainult üks USB-seade, kuvatakse USB-le salvestatud failid automaatselt.

― USB-seadmele salvestatud sisu kuvamiseks ühendage USB-seade oma seadme USB-porti.

USB-seadme eemaldamine

USB-seadme eemaldamine suvandist Source

1

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel vajutage selle nuppu SOURCE . Saate suvandisse Source minna ka OSD-menüü kaudu.

- SOURCE → Source

Kui kasutate puuteekraani abil juhtimise režiimi, ühendage välisseade. Seejärel puudutage administraatorimenüü kuvamiseks pikalt ekraani, kui toode on sisse lülitatud. Valige administraatorimenüüs suvand Source .

- Administraatorimenüü → Source → Source

2 Valige menüüst Source suvand USB . Vajutage ekraanil Source olles kaugjuhtimispuldi nuppu TOOLS või puudutage ekraani paremas ülanurgas valikut Options .

3 Valige Disconnect USB Device ja oodake, kuni USB-seadme ühendus katkestatakse. USB-seade on lahti ühendatud.

146

Meediumisisu esitamine arvutist/mobiilsideseadmest

Arvuti/mobiilsideseadme ühenduse kinnitamine

Saate esitada arvutisse või mobiilsideseadmesse salvestatud fotosid, videoid või muusikat.

Arvutis või mobiilsideseadmes oleva meediumisisu esitamiseks tootes tuleb ühendus arvuti või mobiilsideseadmega kinnitada.

― Meediumite taasesitusfunktsioon on saadaval kõigis DLNA DMC toega seadmetes. DLNA DMC funktsioon võimaldab teil toote kaudu meediumisisu otsida ja selle taasesitust juhtida, kui olete ühendanud tootega arvuti või mobiilsideseadme.

1

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel vajutage selle nuppu SOURCE . Saate suvandisse Source minna ka OSD-menüü kaudu.

- SOURCE → Source

Kui kasutate puuteekraani abil juhtimise režiimi, ühendage välisseade. Seejärel puudutage administraatorimenüü kuvamiseks pikalt ekraani, kui toode on sisse lülitatud. Valige administraatorimenüüs suvand Source .

- Administraatorimenüü → Source → Source

2

Valige menüüst Source suvand Network . Avaneb menüü Network Device .

3

Valige ekraanilt Options ja seejärel Multimedia Device Settings . Kuvatakse tootega ühendatud seadmete loend.

4

Valige seade ja kinnitage selle ühendus. Taasesitus on saadaval ainult seadmete puhul, mille ühendamine on lubatud.

― Meediumisisu esitamise taotluse saatmisel arvutist või mobiilsideseadmest kuvatakse viip küsimusega, kas selle seadme ühendamine tootega on lubatud. Saate

ühendada seadmed mugavalt viiba vahendusel.

― Üksikasju võrgu konfigureerimise kohta vt jaotisest Network Settings .

― Veenduge, et seade ja arvuti on ühendatud sama võrgu alamvõrku.

Kõik IP-aadressid koosnevad neljast punktidega eraldatud osast

(nt IP-aadress 111.222.333.444). Kui seade ja arvuti on ühendatud samasse alamvõrku, peaks neil olema sama IP-aadress, välja arvatud selle neljas osa (nt 111.222.333.***)

147

Kui olete ühendatud koduvõrguga (DLNA)

Saate esitada koduvõrguga ühendatud seadmesse salvestatud sisu.

― Meediumisisu esitamine DLNA-serveri abil, mille tootjaks ei ole Samsung, võib põhjustada ühilduvusprobleeme.

― Arvuti või mobiilsideseadme kaudu jagatud meediumisisu esitamine ei pruugi olla olenevalt sisu kodeerimistüübist või sisufaili vormingust võimalik. Mõni funktsioon ei pruugi olla saadaval.

― Meediumisisu ei pruugita õigesti esitada, kui võrk on hõivatud. Sellisel juhul kasutage USB-seadet.

1

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel vajutage selle nuppu SOURCE . Saate suvandisse Source minna ka OSD-menüü kaudu.

- SOURCE → Source

Kui kasutate puuteekraani abil juhtimise režiimi, ühendage välisseade. Seejärel puudutage administraatorimenüü kuvamiseks pikalt ekraani, kui toode on sisse lülitatud. Valige administraatorimenüüs suvand Source .

- Administraatorimenüü → Source → Source

2

Valige menüüst Source suvand Network . Avaneb menüü Network Device .

3

Valige koduvõrgu (DLNA) kaudu ühendatud seade. Kuvatakse valitud seadmega jagatud failide ja kaustade loend.

4

Valige loendist esitatav meediumisisu. Esitage valitud meediumisisu.

Meediumisisu loendilehel saadaolevad funktsioonid

SOURCE → Source → USB

Mäluseadme meediumisisu loendilehel on saadaval järgmised funktsioonid.

• Sort by

Valitud failivormingu alla kuuluvat meediumisisu loendit saate soovitud kuvarežiimis ümber korraldada.

See menüü-üksus pole saadaval, kui suvandi Filter seadeks on valitud All .

• Filter

Mäluseadmesse salvestatud sisufaile ( Photos , Videos ja Music ) saate vaadata ainult soovitud failivormingu alusel.

• Options

See menüü-üksus pole saadaval, kui suvandi Filter seadeks on valitud All .

148

Meediumisisu loendilehel saadaolevad menüü-üksused

Suvandi nimi

Slide Show

Encoding

Rename Playlist

Delete Playlist

Add to Playlist

Play Selected

Send

Index

Toimingud

Käivitab slaidiseansi.

― See menüü-üksus pole saadaval, kui suvandi Sort by seadeks on valitud Folder .

Photos

c

Kui meediumisisu pealkiri näib olevat vigane, valige kodeerimiskeel.

Saate esitusloendi ümber nimetada.

Saate esitusloendi kustutada.

Saate faile esitusloendisse lisada või uue esitusloendi luua.

Saate valida ja esitada meediumisisu loendist soovitud sisu.

Saate meediumisisu teise mäluseadmesse saata. See sarnaneb arvuti kopeerimisfunktsioonile.

Valige meediumisisu mugavaks leidmiseks register, kui mäluseadmes on palju meediumisisu.

― Registrikirjed sisaldavad kuupäevi ja tähtnumbrilisi märke.

― See menüü-üksus pole saadaval, kui suvandi Sort by seadeks on valitud Folder .

c c c

Videos

c c c

Music

c c c c c c c

149

Kui vajutate nuppu INFO sel ajal, kui seadme nimi on valitud, kuvatakse teave valitud seadme kohta.

Kui vajutate nuppu INFO sel ajal, kui fail on valitud, kuvatakse teave valitud faili kohta.

Fotode taasesituse ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid

Nupu E või TOOLS vajutamisel kuvatakse järgmised nupud. Nupp RETURN peidab nupud.

• Pause / Play

Käivitab või peatab slaidiseansi. Slaidiseanssi kasutades saate esitada kõiki kaustas olevaid fotosid.

• Previous / Next

Kuvab eelmise või järgmise foto.

• Settings

Suvandi nimi

Slideshow Settings

Toimingud

Speed : Saate muuta slaidiseansi kiirust.

Effects : Saate lisada fotode vahele üleminekuefekte.

Rotate

Zoom

Picture Mode

Background Music

Saate fotosid pöörata.

Saate fotosid kuni neli korda lähemale suumida.

Saate muuta režiimi Picture Mode .

Saate valida fotode vaatamise ajal taustamuusika esitamise.

― Veenduge, et muusikafail oleks salvestatud samasse seadmesse.

― Taustamuusika ( Background Music ) esitamisel kuvatakse minimängija. Minimängija abil saate esitatava muusikapala peatada või valida mõne muu pala.

Sound Mode

Select Speakers

Send

Information

Saate muuta režiimi Sound Mode .

― See menüü-üksus on saadaval ainult taustamuusika ( Background Music ) esitamise ajal.

Valige taustamuusikat ( Background Music ) esitav kõlar.

― See menüü-üksus on saadaval ainult taustamuusika ( Background Music ) esitamise ajal.

Saate saata kuvatavad fotod teise mäluseadmesse. See sarnaneb arvuti kopeerimisfunktsioonile.

Kuvab faili kohta teabe.

150

Video taasesituse ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid

Nupu E või TOOLS vajutamisel kuvatakse järgmised nupud. Nupp RETURN peidab nupud.

• Pause / Play

Peatab või käivitab video taasesituse.

Peatatud režiimis on saadaval järgmised funktsioonid. Pange tähele, et peatatud režiimis heli ei esitata.

• Rewind / Fast Forward

Saate videot tagasi või edasi kerida. Saate taasesitust vajaduse korral kuni kolm korda kiirendada. Taasesituse algse kiiruse taastamiseks valige ∂ .

• Previous / Next

Eelmise video esitamiseks valige kaks korda  . Nupu  valimine üks kord alustab praeguse video esitamist algusest peale.

Järgmise video esitamiseks valige ‚ .

• Settings

Suvandi nimi

Select Scene

Repeat

Rotate

Picture Size

Picture Mode

Sound Mode

Select Speakers

Audio Language

Information

Toimingud

Thumbnails : saate valida stseeni ja esitada stseeni videot.

― Thumbnails ei ole saadaval, kui 1) video pisipilti ei ole veel ekstraktitud, 2) video sisaldab ainult heli, 3) video esitusaeg on alla 60 sekundi.

Chapter Titles : saate valida ja esitada mõnda teist samas kaustas olevat videot.

Time Bar : saate kasutada nuppe l ja r , et kerida faili 10-sekundiliste intervallidega või sisestada kindel ajaväärtus, et hüpata videos sellele kohale.

Saate seadistada režiimi Repeat .

Off

Repeat One : esitab korduvalt praegust videot.

Repeat All : esitab korduvalt kõiki kaustas olevaid videoid.

Saate pilti pöörata.

Saate muuta ekraanisuurust ( Picture Size ). Toetatud ekraanisuurused erinevad olenevalt pildist.

Saate muuta režiimi Picture Mode .

Saate muuta režiimi Sound Mode .

Saate valida toote heli väljastava kõlari.

Saate valida video esitamise soovitud keeles. See funktsioon aktiveeritakse ainult mitut helivormingut toetava faili voogesitamisel.

Kuvab faili kohta teabe.

151

Muusika taasesituse ajal saadaolevad nupud ja funktsioonid

• Pause / Play

Peatab või käivitab muusika taasesituse.

• Rewind / Fast Forward

Saate muusikat tagasi või edasi kerida. Saate taasesitust vajaduse korral kuni kolm korda kiirendada. Eelmise muusikafaili esitamiseks valige kaks korda ∂ .

• Previous / Next

Eelmise muusikafaili esitamiseks valige kaks korda  . Nupu  valimine üks kord alustab muusikafaili esitamist algusest peale.

Järgmise muusikafaili esitamiseks valige ‚ .

• Repeat

Saate seadistada režiimi Repeat . Repeat One esitab korduvalt praegust muusikafaili. Repeat All esitab korduvalt kõiki kaustas olevaid faile.

• Shuffle

Saate aktiveerida või inaktiveerida juhuesitusrežiimi.

• Select Speakers

Saate valida toote heli väljastava kõlari.

• Sound Mode

Saate muuta režiimi Sound Mode .

152

Subtiitrite ja meediumiesituse toetatud failivormingud

Subtiitrid

Väline

• MPEG-4 ajastatud tekst (.ttxt)

• SAMI (.smi)

• SubRip (.srt)

• SubViewer (.sub)

• Micro DVD (.sub või .txt)

• SubStation Alpha (.ssa)

• Advanced SubStation Alpha (.ass)

• Powerdivx (.psb)

Sisemine

• Xsub

Konteinervorming: AVI

• SubStation Alpha

Konteinervorming: MKV

• Advanced SubStation Alpha

Konteinervorming: MKV

• SubRip

Konteinervorming: MKV

• MPEG-4 ajastatud tekst

Konteinervorming: MP4

Toetatud pildi eraldusvõimed

Faililaiend

*.jpg, *.jpeg

*.png

*.bmp

*.mpo

Tüüp

JPEG

PNG

BMP

MPO

Eraldusvõime

15360 x 8640

1920 x 1080

1920 x 1080

15360 x 8640

153

Toetatud muusikafaili vormingud

Faililaiend

*.mp3

*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga

*.flac

Tüüp

MPEG

MPEG4

FLAC

Kodek

MPEG1 Audio Layer 3

AAC

FLAC

Kommentaarid

Otsimise (hüppamise) funktsiooni ei toetata.

Toetab kuni kahte kanalit.

Toetatud videovormingud

• Videosisu ei esitata üldse või ei esitata õigesti, kui sisus või konteinervormingus on tõrge.

• Heli või video ei pruugi töötada, kui sisu standardne bitikiirus/kaadrikiirus on suurem, kui ülalolevas tabelis olevad ühilduvad kaadrid sekundis.

• Kui indeksitabelis on tõrge, ei toetata otsimise (hüppamise) funktsiooni.

• Video esitamisel läbi võrguühenduse võib esineda faili kokkujooksmist.

• Kui video bitikiirus on üle 10 Mbit/s, võib menüü kuvamine võtta kauem aega.

• Mõned USB-seadmed/digikaamerad ei pruugi mängijaga ühilduda.

Video dekooder

Toetab kuni H.264, tase 4.1

Ei toetata: H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 ja AVCHD.

Kõigi videokoodekite, välja arvatud MVC, VP8, VP6 puhul:

• Alla 1280 x 720: 60 kaadrit maks.

• Üle 1280 x 720: 30 kaadrit maks.

GMC 2 või uuemat ei toetata.

Toetab ainult koodekit BD MVC Spec.

Heli dekooder

Toetab kuni WMA 10 Pro 5.1 kanalit.

WMA kadudeta heli esitamise tugi puudub.

Koodekeid QCELP, AMR NB/WB ei toetata.

Kui Vorbis on ainult Webm-konteineris, toetab kuni kahte kanalit.

154

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.vob

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vro

*.svi

*.m2ts

*.mts

*.divx

*.webm

Faililaiend Konteinervorming Videokoodek

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

VRO

VOB

PS

TS

MPEG4 SP / ASP

H.264 BP / MP / HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

Eraldusvõime

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

1920 x 1080

Kaadrikiirus

(kaadrit sekundis)

6~30

Bitikiirus

(Mbit/s)

30

Helikoodek

AC3

LPCM

ADMPCM

(IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711 (ALaw,μ-Law)

WebM

MPEG2

MPEG1

VP6

MVC

VP8

640 x 480

1920 x 1080 24 / 25 / 30

6 ~ 30

4

40

8

Vorbis

155

Peatükk 14

Tõrkeotsingu juhend

Enne Samsungi klienditeeninduskeskusse helistamist testige toodet järgmiselt. Probleemi püsimisel pöörduge Samsungi klienditeeninduskeskuse poole.

Kui ekraan jääb tühjaks, kontrollige arvutisüsteemi, videokontrollerit ja kaablit.

Nõuded enne Samsungi klienditeeninduskeskusega kontakteerumist

Toote testimine

Kontrollige, kas toode töötab normaalselt, kasutades toote testfunktsiooni.

Kui ekraan jääb tühjaks ja toite LED-tuli vilkuma, kuigi toode on arvutiga korralikult ühendatud, viige läbi toote testimine.

1

Lülitage välja nii arvuti kui ka toode.

2

Eemaldage tootelt kõik kaablid.

3

Toote sisselülitamine.

4

Kui kuvatakse teade No Signal , töötab seade normaalselt.

Eraldusvõime ja sageduse kontrollimine

Kui valitud on režiim, mis ületab toetatud eraldusvõime, kuvatakse hetkeks teade Not Optimum Mode

(vaadake toetatud eraldusvõimete jaotist).

156

Kontrollige järgmist.

Installiprobleem (arvutirežiim)

Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.

Kui seade ja arvuti on ühendatud HDMI- või HDMI-DVIkaabliga, on ekraani igal neljal küljel tühi ruum.

PC kuvatakse suvandis Source , kui arvuti pole ühendatud.

Kontrollige toote ja arvuti vahelise kaabli ühendust ja veenduge, et ühendus on kindel.

Tühi ruum ekraani servades ei sõltu seadmest.

Tühi ruum ekraani servades on arvuti või graafikakaardi põhjustatud. Probleemi lahendamiseks reguleerige ekraani suurust graafikakaardi HDMI või DVI seadetes.

Kui graafikakaardi seadete menüüs puudub võimalus ekraani suurust reguleerida, paigaldage graafikakaardi draiveri uusim versioon.

(Lisateavet ekraani seadete muutmise kohta saate graafikakaardi või arvuti tootjalt.)

PC kuvatakse alati suvandis Source , sõltumata sellest, kas arvuti on ühendatud või mitte.

Ekraaniprobleem

Toite LED-tuli ei põle. Ekraan ei lülitu sisse.

Ekraanil kuvatakse teade No Signal .

Kuvatakse teade Not Optimum Mode .

Ekraanil olevad kujutised tunduvad moonutatud.

Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.

Kontrollige, kas toode on kaabliga korralikult ühendatud.

Kontrollige, kas tootega ühendatud seade on sisse lülitatud.

See teade kuvatakse, kui graafikakaardi signaal ületab toote maksimaalset eraldusvõimet ja sagedust.

Vaadake standardsete signaalirežiimide tabelit ja seadke maksimaalne eraldusvõime ning sagedus vastavalt toote spetsifikatsioonidele.

Kontrollige toote kaabliühendust.

157

Ekraaniprobleem

Ekraan pole selge. Ekraan on hägune.

Ekraan on ebastabiilne ja värisev.

Ekraanile on jäänud varjud või varikujutised.

Ekraan on liiga hele. Ekraan on liiga tume.

Ekraani värv on ebapüsiv.

Valge ei ole päris valge.

Ekraanil pole kujutisi ja toite LED-tuli vilgub iga 0,5–1 sekundi järel.

Seade lülitub automaatselt välja.

Seadme pildikvaliteet erineb võrreldes kaupluse omaga, kust seade osteti.

Reguleerige suvandit Coarse ja Fine .

Eemaldage lisatarvikud (videopikenduskaabel jne) ning proovige uuesti.

Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud tasemele.

Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaardi eraldusvõime ning sagedus on seatud tootega ühilduvasse vahemikku. Seejärel muutke vajadusel ekraanisätteid, vaadates toote menüüjaotist Additional

Information ja standardsete signaalirežiimide tabelit.

Reguleerige suvandit Brightness ja Contrast .

Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi Colour Space sätteid.

Avage menüü Picture ja reguleerige suvandi White Balance sätteid.

Toode on energiasäästurežiimis.

Eelmisele ekraanile naasmiseks vajutage klaviatuuril mis tahes klahvi või liigutage hiirt.

Avage menüü System ja veenduge, et suvandi Sleep Timer olekuks on seadistatud Off .

Kui seade on ühendatud arvutiga, kontrollige arvuti toiteolekut.

Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud seadme ja vooluvõrguga.

Kui ühendatud seadmest ei tuvastata signaali, lülitub seade automaatselt 10–15 minuti pärast välja.

Kõrglahutusega (HD) pildikvaliteedi saavutamiseks kasutage HDMI-kaablit.

158

Ekraaniprobleem

Monitori ekraan ei näe välja normaalne.

Eredus ja värv ei näe välja normaalsed.

Kodeeritud videosisu tõttu võib ekraan tunduda rikutuna stseenides, kus on kiiresti liikuvaid objekte, näiteks spordisündmused või märulifilmid.

Madala signaalitaseme või pildikvaliteedi tõttu võib ekraan tunduda rikutud. See ei tähenda, et seade on katki.

Ühemeetrise raadiuse kaugusel olev mobiiltelefon võib põhjustada staatilisust analoog- või digitaalseadmetes.

Avage menüü Picture ja reguleerige ekraanisätteid, nagu Picture Mode , Colour , Brightness ja

Sharpness .

Avage menüü System ja reguleerige suvandi Energy Saving sätteid.

Lähtestage ekraanisätete vaikeolek.

Ekraani servades on näha murtud jooni.

Ekraanil kuvatakse jooned (punased, rohelised või sinised).

Kui suvandi Picture Size olekuks on seadistatud Screen Fit , muutke seadistuseks 16:9 .

Need jooned kuvatakse, kui monitori üksuses DATA SOURCE DRIVER IC on defekt. Probleemi lahendamiseks võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Monitori kuva tundub olevat ebastabiilne ja seejärel tardub.

Kuva võib tarduda, kui kasutatakse soovitatust erinevat eraldusvõimet või kui signaal pole stabiilne.

Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks soovitatud eraldusvõime.

Kuva ei saa näidata täisekraanil.

Skaleeritud SD-sisufail (4:3) võib põhjustada musti ribasid mõlemal pool HD-kanali ekraani.

Video, mille kuvasuhe erineb seadme omast, võib põhjustada musti ribasid ekraani üla- ja allservas.

Muutke seadmes või allikaseadmes ekraani suuruse seadistust täisekraanile.

Heliprobleem

Heli puudub.

Kontrollige helikaabli ühendust või reguleerige helitugevust.

Kontrollige helitugevust.

159

Heliprobleem

Helitugevus on liiga madal.

Video on saadaval, kuid heli pole.

Kõlaritest kostub staatilisust.

Heli on kuulda, kui helitugevus on vaigistatud.

Monitorist tulev heli ei muutu pärast suvandi Sound Mode muutmist.

Reguleerige helitugevust.

Kui helitugevus on pärast maksimaalsele tasemele keeramist endiselt madal, reguleerige arvuti helikaardi või tarkvaraprogrammi helitugevust.

Kui ühendatud on HDMI-kaabel, kontrollige arvutis audioväljundi sätteid.

Kui kasutatakse allikaseadet

• Veenduge, et audiokaabel on korralikult ühendatud seadme audiosisendi pordiga.

• Kontrollige allikaseadme audioväljundi sätteid.

(Näiteks kui monitoriga on ühendatud HDMI-kaabel, peab kaabliboksi audioseadistuseks võibolla muutma HDMI.)

Kui kasutatakse DVI-HDMI-kaablit, on vaja eraldi audiokaablit.

Kui seadmel on kõrvaklappide port, veenduge, et sellega pole midagi ühendatud.

Ühendage toitejuhe uuesti seadmega ja taaskäivitage seade.

Kontrollige kaabliühendust. Veenduge, et audiosidendi pordiga pole ühendatud videokaabel.

Kontrollige pärast kaabli ühendamist signaali tugevust.

Madal signaal võib põhjustada rikutud heli.

Põhikõlarite helisätted ei ole seotud seadme sisekõlarite helisätetega.

Seadme helitugevuse reguleerimine või vaigistamine ei mõjuta välisvõimendit (dekooderit).

Põhikõlarite helisätted ei ole seotud seadme sisekõlarite helisätetega.

Allikaseadme helisätted ei mõjuta seadme sisekõlarite sätteid.

160

Kaugjuhtimispuldi probleem

Kaugjuhtimispult ei tööta.

Allikaseadme probleem

Kui mu arvuti käivitub, on kuulda piiksu.

Puutefunktsiooni probleemid

Puutefunktsioon ei tööta.

Puutefunktsioon ei tööta programmis korralikult.

Programm ei tööta korralikult.

Veenduge, et patareid on õigesti asetatud (+/–).

Kontrollige, ega patareid pole tühjad.

Kontrollige voolutõrget.

Veenduge, et toitejuhe on ühendatud.

Kontrollige läheduses sisselülitatud erivalgustust või neoonmärke.

Kui arvuti alglaadimise ajal kostab piiksumine, viige arvuti hooldusesse.

Ärge kasutage ekraani puudutamiseks midagi muud peale oma sõrmeotsa.

Veenduge, et ekraan ega sõrm pole märjad.

Ärge kandke kinnast ja veenduge, et teie sõrm pole määrdunud.

Kui Windowsi või Maci programm, mis ei ole Samsungi monitoriga kaasas, või teie arvutisse installitud programm ei tööta korralikult, võtke ühendust originaaltarkvara edasimüüjaga.

161

Muud probleemid

Seade lõhnab plastiku järele.

Heli või pilt katkeb vahel.

Seadme servades on väiksed osakesed.

Menüü PIP pole saadaval.

Kui proovin muuta arvuti eraldusvõimet, kuvatakse teade

The defined resolution is not supported.

.

Kõlaritest ei kostu HDMI-režiimis heli, kui ühendatud on

DVI-HDMI-kaabel.

Funktsioon HDMI Black Level ei tööta korralikult HDMIseadmes koos YCbCr väljundiga.

HDMI-režiimis ei ole heli.

Plastiku lõhn on normaalne ja kaob aja jooksul.

Kontrollige kaabliühendust ja vajadusel ühendage see uuesti.

Väga jäiga või jämeda kaabli kasutamine võib rikkuda heli- ja videofaile.

Veenduge, et juhtmed on vastupidavuse tagamiseks piisavalt paindlikud. Seadme paigaldamisel seinale soovitame kasutada täisnurkseid juhtmeid.

Osakesed kuuluvad seadme kujundusse. Seade pole defektiga.

Menüü on aktiveeritud või inaktiveeritud sõltuvalt režiimist Source .

Teade The defined resolution is not supported.

kuvatakse siis, kui sisendallika eraldusvõime ületab monitori maksimaalse eraldusvõime.

Probleemi lahendamiseks muutke arvuti eraldusvõimeks monitori poolt toetatud eraldusvõime.

DVI-kaablid ei edasta heliandmeid.

Heli edastamiseks veenduge, et audiokaabel on ühendatud õige sisendpesaga.

See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui allikaseade, näiteks DVD-mängija ja STB, on seadmega

ühendatud HDMI-kaabli (RGB-signaal) kaudu.

Kuvatavad pildivärvid ei näe välja normaalsed. Video või heli ei pruugi olla saadaval. See võib juhtuda, kui seadmega on ühendatud allikaseade, mis toetab ainult HDMI-standardi vanemat versiooni.

Probleemi esinemisel ühendage koos HDMI-kaabliga audiokaabel.

Mõned arvuti graafikakaardid ei pruugi automaatselt tuvastada HDMI-signaale, mis ei sisalda heli. Sel juhul valige helisisend käsitsi.

Arvuti

DVI PC

Helisisend

Automaatne

Audio In (stereo pordid )

Ekraani režiim

Arvuti sätted

Arvuti sätted

162

Lisateavet reguleerimise kohta leiate oma lauaarvuti või graafikakaardi kasutusjuhendist.

Küsimused & vastused

Küsimus

Kui suur on minimaalne puuteala?

Kuidas muuta sagedust?

Kuidas saab muuta eraldusvõimet?

Vastus

Veenduge, et puuteala läbimõõt on sõrmega puudutades vähemalt 8 mm.

Määrake sagedus oma graafikakaardil.

• Windows XP: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted →

Täpsemalt → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted .

• Windows ME/2000: Avage suvandid Juhtpaneel → Kuva → Sätted → Täpsemalt → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted .

• Windows Vista: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta →

Kuvasätted → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted .

• Windows 7: Avage suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva → Muuda eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis Monitori sätted .

• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva

→ Muuda eraldust → Täpsemad sätted → Monitor ning reguleerige sagedust suvandis

Monitori sätted .

• Windows XP: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

• Windows ME/2000: valige suvandid Juhtpaneel → Kuva → Sätted ja reguleerige eraldusvõimet.

• Windows Vista: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärastamine

→ Kuvasätted ja reguleerige eraldusvõimet.

• Windows 7: valige suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva →

Eraldusvõime reguleerimine ja reguleerige eraldusvõimet.

• Windows 8: Avage suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Kuva →

Muuda eraldust ning reguleerige eraldusvõimet.

163

Küsimus

Kuidas seadistada energiasäästurežiimi?

Vastus

• Windows XP: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja kujundused → Kuva → Ekraanisäästja sätted , või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

• Windows ME/2000: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Kuva →

Ekraanisäästja sätted , või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

• Windows Vista: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärastamine → Ekraanisäästja sätted , või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

• Windows 7: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärastamine → Ekraanisäästja sätted , või arvuti BIOS SETUP-i kaudu.

• Windows 8: seadistage energiasäästurežiim, valides suvandid Sätted → Juhtpaneel → Ilme ja isikupärastamine → Isikupärasta → Ekraanisäästja sätted või avage arvutis BIOS SETUP.

164

Peatükk 15

Tehnilised andmed

- Suurus

- Ekraani mõõtmed

H

V

- Mõõtmed (L x K x S)

S

Üldandmed

Mudeli nimi

Paneel

Mõõtmed (L x K x S)

Kaal

Toiteallikas

Suurus

DB22D-T

Klass 22 (21,5 tolli / 54 cm)

Ekraani mõõtmed 476,64 mm (H) x 267,786 mm (V)

507,5 x 311,2 x 59,3 mm

4,4 kg

Vahelduvvool 100–240 V (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz

Vaadake toote tagaküljel olevat silti, kuna standardpinge võib riikides erineda.

Keskkonna-alased asjaolud

Kasutamine

Hoidmine

Temperatuur: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Õhuniiskus : 10 % – 80 %, mittekondenseeruv

Temperatuur: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)

Õhuniiskus : 5 % – 95 %, mittekondenseeruv

K

L

165

― Plug-and-Play

Seda monitori saab installida ja kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug-and-Play. Kahesuunaline andmevahetus monitori ja arvutisüsteemi vahel optimeerib monitori sätteid.

Monitori installimine toimub automaatselt. Sellegipoolest on teil võimalik installisätteid soovi korral kohandada.

― Seadme valmistamisviisist tulenevalt võib paneelil 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) näida eredam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.

― See seade on A-klassi digitaalseade.

[ Soovitus ]- Ainult EL

• Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics, et see Monitor vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

• Ametlik Vastavusdeklaratsioon on leitav aadressilt http://www.samsung.com/displaysolutions, kui lähete jaotisesse Tugi

> Tootetoe otsing ning sisestate mudeli nime.

• Seade on ette nähtud ainult siseruumides kasutamiseks.

• Antud seadet võib kasutada kõigis EL-i riikides.

166

Energiasäästja

Toote energiasäästufunktsioon vähendab energiatarvet, lülitades ekraani välja ja muutes toite LED-tule värvi, kui toodet pole teatud aja jooksul kasutatud.

Energiasäästurežiim ei lülita toidet täielikult välja. Selles režiimis ekraani uuesti sisselülitamiseks tehke hiireklõps, vajutage klaviatuuril mõnd klahvi või puudutage ekraanil mis tahes kohta. Energiasäästurežiim toimib ainult siis, kui toode on ühendatud energiasäästufunktsiooniga arvutiga.

Energiasäästja

Toiteindikaator

Tavaline töörežiim

Hinnang

Väljas

Tavaline Maks.

Energiasäästurežiim

(SOG-signaal: ei toetata režiimis DPM)

Vilgub

Väljalülitamine

Sees

Energiatarve 40 W 30 W 44 W 0,5 W 0,5 W

― Kuvatav energiatarbimise tase võib erineda sõltuvalt töötingimustest või muudetud sätetest.

― Režiimi SOG (Sync On Green) ei toetata.

― Seade ei tarbi elektrit, kui eemaldate toitejuhtme vooluvõrgust. Ühendage toitejuhe lahti, kui te toodet pikema aja jooksul ei kasuta (näiteks puhkuse vm ajal)

167

Horisontaalsagedus

Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks.

Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks.

Horisontaalsagedust mõõdetakse kilohertsides (kHz).

Vertikaalsagedus

Vaatajale pildi näitamiseks kuvab seade ühte pilti mitu korda sekundis

(nagu luminofoortuli). Üksiku pildi kuvamise kordi sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks ehk värskendussageduseks. Vertikaalsagedust mõõdetakse hertsides (Hz).

Eelseadistatud ajastusrežiimid

― Selle toote igale ekraanisuurusele saab paneeli omapära tõttu määrata parima pildikvaliteedi saavutamiseks ainult ühe eraldusvõime. Mõne muu kui kindlaksmääratud eraldusvõime kasutamine võib pildikvaliteeti halvendada. Selle vältimiseks on soovitatav valida teie seadmele kindlaksmääratud optimaalne eraldusvõime.

― Kui vahetate arvutiga ühendatud CDT-seadme LCD-seadme vastu, kontrollige sagedust. Kui LCD-seade ei toeta 85 Hz, muutke CDT-seadet kasutades vertikaalset sagedust 60 Hz-ni, enne kui vahetate selle LCD-seadme vastu.

Mudeli nimi

Sünkroonimine

Eraldusvõime

Horisontaalsagedus

Vertikaalsagedus

Optimaalne eraldusvõime

Maksimaalne eraldusvõime

DB22D-T

30–81 kHz

48–75 Hz

1920 x 1080 sagedusel 60 Hz

1920 x 1080 sagedusel 60 Hz

Ekraani reguleeritakse automaatselt, kui arvutist edastatakse järgmistele standardsignaalrežiimidele kuuluv signaal. Kui arvutist edastatav signaal ei kuulu standardsignaalrežiimide hulka, võib ekraan olla tühi ja toite LCD-tuli sisse lülitatud. Sellisel juhul muutke sätteid vastavalt järgmisele tabelile, vaadates graafikakaardi kasutusjuhendit.

Eraldusvõime Horisontaalsagedus

(kHz)

Vertikaalsagedus

(Hz)

Pikslikell

(MHz)

Sünkroonitud polaarsus

(H/V)

IBM, 720 x 400

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

31,469

35,000

49,726

68,681

31,469

70,087

66,667

74,551

75,062

59,940

28,322

30,240

57,284

100,000

25,175

-/-

-/-

-/+

-/-

-/-

168

Eraldusvõime

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA, 1440 x 900

VESA, 1600 x 900

VESA, 1680 x 1050

VESA, 1920 x 1080

Horisontaalsagedus

(kHz)

Vertikaalsagedus

(Hz)

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

45,000

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

37,861

37,500

35,156

37,879

48,077

60,000

65,290

67,500

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

72,809

75,000

56,250

60,317

72,188

60,000

59,954

60,000

Pikslikell

(MHz)

31,500

31,500

36,000

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

+/+

+/+

-/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

-/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

+/+

Sünkroonitud polaarsus

(H/V)

169

Peatükk 16

Lisa

Makseteenuse vastutus (hind tarbijatele)

― Teenuse taotlemisel võime sõltumata garantiist võtta teilt hooldustehniku külastamise eest tasu järgmistel juhtudel.

Toode pole defektne

Toote puhastamine, reguleerimine, selgitamine, uuesti paigaldamine jne

• Kui hooldustehnik annab teile juhiseid toote kasutamise kohta või lihtsalt reguleerib suvandeid ilma toodet lahti võtmata.

• Kui defekti põhjuseks on välised keskkonnategurid (Internet, antenn, traadiga ühenduse signaal jne)

• Kui toode paigaldatakse uuesti või seade ühendatakse täiendavalt pärast ostetud toote esmakordset paigaldamist.

• Kui toode paigaldatakse uuesti teise kohta või teise majja viimise eesmärgil.

• Kui klient küsib kasutamise juhiseid teise ettevõtte toote tõttu.

• Kui klient küsib juhiseid võrgu või teise ettevõtte programmi kasutamise kohta.

• Kui klient palub tarkvara installimist ja toote häälestamist.

• Kui hooldustehnik eemaldab toote sisemusest tolmu või võõrkehad.

• Kui klient palub täiendavat paigaldust pärast seda, kui on toote koduostlemise või võrgu kaudu ostnud.

Toote kahjustus on tekkinud kliendi süül

Toote kahjustuse on põhjustanud kliendi valesti käsitsemine või parandamine.

Kui toode on kahjustatud ühel järgmistest põhjustest.

• Toode on saanud välise löögi või maha kukkunud.

• Kasutatud on tarvikuid või eraldimüüdavaid tooteid, mida Samsung pole määratlenud.

• Toodet on parandanud keegi muu kui ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. allteenusepakkuja või partneri mehaanik.

• Klient on toodet ümber kujundanud või parandanud.

• Toodet on kasutatud vale pinge või volitamata elektriühendustega.

• Kasutamisel pole järgitud kasutusjuhendis antud ettevaatusabinõusid.

Muu

• Kui toote rikke on põhjustanud loodusõnnetus. (äike, tulekahju, maavärin, üleujutus jne)

• Kui kulutarvikud on otsa saanud. (aku, tooner, luminofoorvalgustid, pea, vibraator, lamp, filter, riba jne)

― Kui klient palub defektita toote hooldust, võidakse küsida hooldustasu. Seetõttu lugege esmalt kasutusjuhendit.

170

WEEE

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt,

USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Őige viis toote akude kasutusest kőrvaldamiseks

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus akul, dokumentidel vői pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lőppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd, vői Pb näitavad, et aku elavhőbeda, kaadmiumi vői plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem.

Kui akusid ei käidelda őigel viisil, vőib nende sisu pőhjustada tervise-vői keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

171

Parim pildikvaliteet ja järelkujutise sissepõlemise vältimine

Parim pildikvaliteet

• Seadme valmistamise omapära tõttu võib -ekraanil olla umbes 1 piksel miljoni kohta (1 ppm) heledam või tumedam. See ei mõjuta toote töövõimet.

Alampikslite arv sõltuvalt -paneeli tüübist: 6.220.800

• Pildikvaliteedi parandamiseks käivitage rakendus Auto Adjustment . Kui pärast funktsiooni Auto

Adjustment tekib ikka müra, reguleerige suvandit Coarse või Fine .

• Seisva kujutise jätmine ekraanile pikemaks ajaks võib põhjustada järelkujutise sissepõlemist või vigaseid piksleid.

Kui te seadet pikema aja jooksul ei kasuta, aktiveerige energiasäästurežiim või dünaamiline ekraanisäästja.

Järelkujutise sissepõlemise vältimine

Mis on järelkujutise sissepõlemine?

Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab tavapäraselt. Tavapärane töö tähendab pidevalt muutuvat videopilti. Kui LCD-paneel näitab fikseeritud pilti pikema aja jooksul (rohkem kui 12 tundi), võib vedelkristalli juhtivate pikslite elektroodide vahel toimuda kerge pingemuutus.

Selline pingeerinevus elektroodide vahel suureneb aja jooksul ja muudab vedelkristallid õhemaks.

Sellisel juhul võib pildi muutumisel jääda ekraanile eelnev kujutis. Selle ärahoidmiseks tuleks vähendada kogunenud elektrilaengute erinevust.

― Järelkujutis ei tohiks sisse põleda, kui LCD-paneel töötab õigetes tingimustes.

Musta maatriks

Allikas Äravool

TFT

Andmesiin

Värav

Tavaline elektrood (ITO)

Värvifilter

Pikselelektrood

(ITO)

Mälumaht (Cs)

172

Järelkujutise sissepõlemise ennetamine

― Parim viis kaitsta seadet järelkujutise sissepõlemise eest on toite väljalülitamine või arvuti või süsteemi seadistamine kasutama ekraanisäästjat. Olenevalt kasutusjuhistest võib ka garantiiteenus olla piiratud.

• Väljalülitamine, ekraanisäästja ja energiasäästurežiim

Lülitage toode pärast 12-tunnilist kasutamist kaheks tunniks välja.

Valige arvutis suvandid Kuvaatribuudid > Toiteallikas ning seadistage seadme väljalülitumine.

Soovitatav on kasutada ekraanisäästjat.

Kõige parem on kasutada ühevärvilist või liikuva pildiga ekraanisäästjat.

• Tavapärane värvimuutus

Kasutage kahte värvi

Iga 30 minuti järel vahetatakse kahte värvi, nagu näidatud ülalpool.

Type 1 Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

• Vältige kontrastse heledusega tekstivärvi ja taustavärvi kombinatsioone.

(Heledus: näitab värvi heledust või tumedust, mis erineb sõltuvalt väljastatava valguse hulgast.)

― Vältige halli kasutamist, kuna see võib soodustada järelkujutise sissepõlemist.

― Vältige kontrastse heledusega värvide kasutamist (must ja valge; hall).

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

• Tavapärane tekstivärvi muutus

Kasutage heledaid värve või sarnast heledust.

Intervall: Muutke teksti ja tausta värvi iga 30 minuti järel

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348

: TIME

: 20:30

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

Liigutage ja muutke teksti iga 30 minuti järel, nagu näidatud allpool.

FLIGHT

OZ348 :

: TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

FLIGHT

OZ348 :

: TIME

20:30

[ Step 3 ]

Kuvage aeg-ajalt liikuvat logoga pilti.

Intervall: kuvage liikuvat pilti koos logoga 60 sekundi jooksul pärast neljatunnist kasutamist.

173

Litsents

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel.

Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ 2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivX Ⓡ , DivX Certified Ⓡ and associated logos are trademarks of Rovi

Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX Ⓡ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi

Corporation. This is an official DivX Certified Ⓡ device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into

DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified Ⓡ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the

DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Avatud lähtekoodi litsentsi teatis

Juhul kui kasutate avatud lähtekoodiga tarkvara, on toote menüüs saadaval avatud lähtekoodi litsentsid. Avatud litsentsi teave „Open Source Licence” on saadaval ainult ingliskeelse versioonina.

Avatud lähtekoodi litsentsi teatise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust Samsungi klienditoega või saatke e-kiri aadressil [email protected].

174

Mõisted

480i / 480p / 720p / 1080i

/ 1080p ____ Iga ülaltoodud laotussagedus näitab efektiivsete laotusridade arvu, mis otsustab ekraani eraldusvõime. Laotussageduse tähiseks võib olla i (interlaced – põimitud) või p

(progressive – progressiivne) olenevalt laotusmeetodist.

- Laotus

Laotus tähendab pikslite saatmise protsessi, mille käigus kujutis moodustub progresseeruvalt. Suurem pikslite arv edastab selgema ja eredama pildi.

- Progressiivne

Progressiivses laotusrežiimis skannitakse piksliridu ekraanil ükshaaval

(progressiivselt).

- Põimitud

Põimitud laotusrežiimis laotatakse ülalt alla esmalt iga teine pikslirida ja seejärel

ülejäänud (veel laotamata) piksliread.

Režiim Non-interlace ja Interlace ____

Režiim Non-Interlace (järjestiklaotus) kuvab ekraani horisontaalread järjest

ülalt alla. Režiim Interlace kuvab esmalt paaritud read ja seejärel paarisread.

Režiimi Non-Interlace kasutatakse peamiselt monitoride puhul, kuna see muudab pildi selgemaks, ning režiimi

Interlace kasutatakse peamiselt telerites.

Punktisamm ____ Ekraan sisaldab punaseid, rohelisi ja siniseid punkte.

Lühem punktidevaheline kaugus annab kõrgema eraldusvõime. Punktisamm näitab samavärviliste punktide vahelist vähimat kaugust. Punktisammu mõõdetakse millimeetrites.

Vertikaalsagedus ____ Vaatajale pildi näitamiseks kuvab seade

üht kujutist palju kordi sekundis

(nagu luminofoortuli). Üksiku pildi kuvamise kordi sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks ehk värskendussageduseks.

Vertikaalsagedust mõõdetakse hertsides

(Hz).

Näiteks 60 Hz tähendab, et üksikut kujutist kuvatakse 60 korda sekundis.

Horisontaalsagedus ____

Ühe rea skannimiseks ekraanil vasakult paremale kuluvat aega nimetatakse horisontaaltsükliks.

Horisontaaltsükli pöördväärtust nimetatakse horisontaalsageduseks.

Horisontaalsagedust mõõdetakse kilohertsides (kHz).

Allikas ____ Sisendallikas tähendab seadmega ühendatud videoallikaseadet, näiteks videokaamerat või video- või

DVD-mängijat.

Plug & Play ____ Plug & Play on funktsioon, mis lubab teavet monitori ja arvuti vahel automaatselt vahetada, võimaldamaks parimat kuvakeskkonda.

Seade kasutab funktsiooni Plug & Play käivitamiseks rahvusvahelist standardit

VESA DDC.

Eraldusvõime ____ Eraldusvõime on ekraani horisontaalsete punktide

(pikslite) ja vertikaalsete punktide

(pikslite) arv. See kujutab monitori detailsuse taset. Kõrgem eraldusvõime lubab ekraanil kuvada rohkem andmeid ja on kasulik mitme ülesande korraga teostamiseks.

Näiteks sisaldab eraldusvõime 1920 x 1080 1920 horisontaalset pikslit

(horisontaalne eraldusvõime) ja

1080 vertikaalset pikslit (vertikaalne eraldusvõime).

DVD (Digital Versatile Disc) ____

DVD tähendab CD-suurust massmäluketast, kuhu saate salvestada multimeediumrakendusi (heli, videoid või mänge), kasutades MPEG-2 videopakkimistehnoloogiat.

HDMI (kõrglahutusega multimeediumiliides) ____ See on liides, mille saab ühendada nii digitaalse heliallika kui ka kõrglahutusega videoallikaga ühe kaabli abil ilma pakkimata.

Mitme ekraani juhtimine (MDC) ____

MDC (Mitme ekraani juhtimine) on rakendus, mis lubab teil arvuti abil juhtida mitut kuvaseadet üheaegselt.

Arvuti ja monitori vaheline side toimub

RS232C- (jadaandmeedastus) ja RJ45-

(LAN-) kaablite kaudu.

175

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels LED 220 cd/m²
  • Direct-LED BLU 14 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s) 2 W

Related manuals

Download PDF

advertisement