Samsung | BD-D7500 | Samsung BD-D7500 Vartotojo vadovas

BD-D7500
„Blu-rayTM” plaadimängija
Kasutusjuhend
Kujutlege võimalusi
Täname, et ostsite käesoleva SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige
palun oma toode veebilehel
www.samsung.com/register
Põhiomadused
„Blu-ray” plaadi omadused
*„Blu-ray” plaadid võimaldavad kõrgeimat HDvideo kvaliteeti – suur mahutavus tähendab, et
video kvaliteedi osas järeleandmisi ei tehta.
Lisaks on „Blu-ray” plaat sarnase suuruse ja
väljanägemisega nagu DVD-plaat.
Järgmised „Blu-ray” plaatide omadused sõltuvad
konkreetsest plaadist ja võivad varieeruda.
Plaaditi erinevad ka välimus ja
navigatsiooniomadused.
Kõikidel plaatidel ei ole allpool kirjeldatud omadusi.
Video parimad omadused
BD-ROM videoleviformaat toetab kolme täiustatud
videokoodekit, kaasaarvatud AVC, VC-1 ja MPEG-2.
Kasutatavad on ka kõrglahutusega
videoresolutsioonid:
1920 x 1080 „High Definition”
1280 x 720 „High Definition”
Kõrglahutusega taasesitamiseks
Kõrglahutusega sisu vaatamiseks „Blu-ray”
plaatidelt on vajalik HD- (kõrglahutusega)
televiisor.
Mõne plaadi puhul võib kõrglahutusega sisu
vaatamiseks osutuda vajalikuks mängija HDMI
OUT väljundi kasutamine. „Blu-ray” plaatidelt
kõrglahutusega sisu vaatamist võib piirata teleri
resolutsioon.
„Blu-ray” plaadimängija omadused
3D
Käesolev toode on võimeline HDMI-kaabli abil
esitama 3D-sisu.
3D-efekti esilekutsumiseks ühendage 3D-seade
(3D-ga ühilduv AV-vastuvõtja, 3D-ga ühilduv teler)
HDMI-kaablit kasutava tootega ning esitage 3Dsisu kandes samal ajal 3D-prille.
„Smart Hub”
Võrguühenduse abil saate alla laadida erinevaid
tasuta või tasulisi rakendusi. Nende abil on teil
võimalik ligi pääseda erinevatele internetiteenustele ja -sisule, nagu näiteks uudised, ilmateade,
börsiuudised, mängud, filmid ja muusika.
„AllShare“
Võrguühenduse abil saate esitada erinevatele
seadmetele (näiteks teie arvuti, mobiiltelefonid või
võrguga ühenduses olev salvestusseade)
salvestatud videoid, muusikat ja fotosid
Multimeediafailide esitamine
USB-salvestusseadmelt allalaetud erinevate
multimeediafailide (MP3, JPEG, DivX jne.)
esitamiseks saate kasutada USB-ühendust.
„3D konverter”
BD-LIVE
Võrguühenduse abil saate BD-LIVE funktsiooni
toetava „Blu-ray” plaadiga nautida plaadi tootja
poolt pakutavat erinevat sisu.
2
Eesti keel
See funktsioon suudab konverteerida 2D väljundi
3D-ks. 2D sisu taasesitamise ajal vajutage
2D3D nupule kaugjuhtimispuldil,
et konverteerida 2D kujutised 3D sisuks.
Ohutusalane teave
02
Hoiatus
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
See sümbol viitab toote sees olevale
„ohtlikule pingele”, mis võib põhjustada
elektrilööki või vigastusi.
ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGIOHU RISKI
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET
(EGA TAGUMIST KATET). KASUTAJA POOLT
HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU.
REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD
SPETSIALISTIDE JUURES.
Ärge paigaldage seadet kitsastesse kohtadesse,
nagu näiteks raamaturiiulisse.
HOIATUS
Tulekahju või elektrišokiga lõppeda võiva
kahjustuse ärahoidmiseks ärge jätke seadet vihma
või niiskuse kätte.
ETTEVAATUST
„Blu-ray” plaadimängija KASUTAB NÄHTAMATUT
LASERKIIRT, MIS VÕIB KOKKUPUUTEL
PÕHJUSTADA OHTLIKKU KIIRGUST. KASUTAGE
„Blu-ray” plaadimängijat KORREKTSELT, NAGU
JUHISTES KIRJELDATUD.
ETTEVAATUST
SEE SEADE KASUTAB LASERIT. JUHTNUPPUDE
KASUTAMINE, SEADISTUSTE VÕI
PROTSEDUURIDE TEOSTAMINE VIISIL, MIS EI
OLE SIIN JUHENDIS KIRJELDATUD, VÕIVAD
PÕHJUSTADA KOKKUPUUDET OHTLIKU
KIIRGUSEGA. ÄRGE AVAGE KORPUST EGA
VIIGE ISE LÄBI PARANDUSTÖID. REMONT
TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD SPETSIALISTIDE
JUURES.
See toode vastab Euroopa Direktiividele (CE), kui
toote ühendamisel teiste seadmetega kasutatakse
varjestatud kaableid ja liideseid. Ennetamaks
elektromagnetilisi häireid teiste seadmete töös
(näiteks raadio ja teler), kasutage ühendamisel
varjestatud kaableid ja liideseid.
TÄHTIS MÄRKUS
Selle seadme toitekaablil on kaitsekorgiga pistik.
Kaitsme väärtus on kirjas pistiku kontaktidepoolses
See sümbol viitab tootega kaasasolevatele
olulistele kasutusjuhistele.
küljes. Kui see vajab väljavahetamist, peab
kasutama sama reitinguga BS1362 kaitsmikku.
Ärge kasutage kunagi kaitsmeta pistikut, kui kaitse
on eemaldatud. Kui kaitse on vaja välja vahetada,
peab see olema sama värvi, nagu pistiku
klemmidepoolne osa. Vahetatavad katteid küsige
müüjalt.
Kui pistik ei sobi Teie maja pistikupesadega või
kaabel ei ole piisavalt pikk, peaksite hankima
sobiva turvanõuetele vastava pikendusjuhtme või
konsulteerima abi saamiseks müüjaga.
Kui aga ei ole muud võimalust, kui pistik ära
lõigata, siis eemaldage kaitse ja visake pistik ära
õigete jäätmete hulka. Ärge ühendage pistikut
pistikupessa, kui esineb elektrilöögi oht katmata
painduva juhtme tõttu.
Seadme eemaldamiseks vooluvõrgust on vajalik
tõmmata stepsel seinakontaktist välja, seega peab
seinakontakt olema koheselt ligipääsetav.
Kasutusjuhendiga kaasasolev seade on kaitstud
teatud kolmandate osapoolte intellektuaalse
omandi litsentsiga. Selle litsentsiga on lubatud
lõpp-kasutajatel kasutada litsentseeritud sisu
eraviisiliselt ja mitte-kaubanduslikel
eesmärkidel.
Kommertskasutuseks ei ole luba antud.
See litsents katab ainult seda seadet ning ei
laiene teistele litsentseerimata seadmetele või
protsessidele, mis vastavad standarditele ISO/
IEC 11172-3 või ISO/IEC 13818-3 ning mida
kasutatakse ning müüakse koos selle tootega.
Litsents hõlmab vaid selle toote kasutamist ISO/
IEC 11172-3 või ISO/IEC 13818-3 standardile
vastavate helifailide kodeerimisel.
See litsents ei anna õigusi toote omadustele või
funktsioonidele, mis ei vasta standardile ISO/IEC
11172-3 või ISO/IEC 13818-3.
Eesti keel
3
Ohutusalane teave
ELEKTRILÖÖGIOHU RISKI VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (EGA TAGUMIST KATET).
KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI MÄNGIJA SEES EI LEIDU. REMONT TEOSTAGE KVALIFITSEERITUD
SPETSIALISTIDE JUURES.
Ohutusalane teave
Ettevaatusabinõud
Tähtsad ohutusjuhised
Enne seadme kasutamist lugege hoolega
läbi need juhised. Järgige kõiki allpooltoodud
ohutusjuhiseid.
Hoidke neid juhiseid tuleviku tarbeks
kättesaadavas kohas.
1. Lugege need juhised läbi.
13. Äikesetormide ajal ja pikaajalisemal
mittekasutamisel eemaldage seade
vooluvõrgust.
14. Hooldustööde teostamiseks pöörduge
kvalifitseeritud teeninduspersonali poole.
Remont on vajalik, kui toode on mingil viisil
kahjustada saanud (voolujuhe või pistik
on vigastatud, seadme peale on sattunud
vedelikke või kukkunud esemeid, mängija on
sattunud vihma või niiskuse kätte, toode ei
tööta korralikult või on seade maha pillatud).
2. Hoidke need juhised alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
Plaadi hoiustamine ja haldus
4. Järgige kõiki juhiseid.
5. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
Plaadi käsitsemine
6. Puhastage ainult kuiva lapiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid.
Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage seadet soojusallikate nagu
näiteks radiaatorite, kaminate või teiste
seadmete (ka võimendid) lähedale, mis
toodavad soojust.
9. Polariseeritud või maandusega pistikul on
oluline ohutusalane eesmärk. Polariseeritud
pistikul on kaks laba, milledest üks on laiem
kui teine. Maandusega pistikul on kaks
laba ning kolmas maandusega haru. Laiem
laba või kolmas haru on paigaldatud Teie
ohutuse kindlustamiseks. Kui pistik ei sobi
Teie seinakontaktiga, siis küsige aegunud
seinakontakti asendamiseks nõu elektrikult.
10. Kaitske voolujuhet peale astumise või
pigistamise eest, eriti pistikut ja kohta, kus
juhe väljub seadmest.
11. Kasutage ainult tootja poolt lubatud
lisaseadmeid/tarvikuid.
12. Kasutage vaid tootja poolt määratletud või
mängijaga koos müüdavaid paigalduskärusid,
-aluseid, statiive, kronsteine
või laudu.Kui kasutate
paigalduskäru, siis olge
ettevaatlik süsteemi
liigutamisel vältimaks
ümberkukkumisest
tulenevaid kahjustusi.
4
Eesti keel
Plaadi kuju
o Kasutage tavalise kujuga
plaate. Ebatavalise kujuga
(erilise kujuga) plaadi kasutamine võib toodet
vigastada.
Plaatide hoidmine
o Vältige plaadi esituspinna
puudutamist.
„Blu-ray” plaadid
o Kui toodet pikka aega ei kasutata, siis
eemaldage „Blu-ray” plaat seadmest ning
hoidke ümbrises.
o Olge hoolikas ning vältige „Blu-ray” plaadi pinna
kriimustamist või sellele sõrmejälgede jätmist.
DVD-VIDEO, heliplaat (CD-DA)
o Pühkige plaadilt mustus või tolm pehme
riidetükiga.
o
o
o
o
o
o
Ettevaatusabinõud käsitsemisel
o Ärge kirjutage trükitud poolele pliiatsi ega
pastakaga.
o Ärge kasutage plaatide puhastamiseks mõeldud
pihusteid või antistaatikuid. Samuti ärge
kasutage lenduvaid kemikaale, nagu benseen
või lahusti.
o Ärge kleepige plaatidele silte ega kleepekaid.
(Ärge kasutage plaate, millel on liimijääke või
teipi).
o Ärge kasutage kriimustusekindlaid katteid ega
kaitsevahendeid.
o Ärge kasutage plaate, millele on trükitud
kaubandusvõrgus saadavalolevate
sildiprinteritega.
o Ärge sisestage seadmesse kõveraid või
pragudega plaate.
o Enne teiste seadmete antud tootega ühendamist
lülitage need kõik välja.
o Ärge liigutage mängijat plaadi esitamise ajal,
kuna plaat võib kriimustada saada või katki
minna ning toote sisemised osad võivad viga
saada.
o Ärge asetage mängijale veega täidetud vaase
või väikeseid metallesemeid.
o Ärge pange oma käsi plaadisahtlisse.
o Ärge pange plaadisahtlisse mitte midagi muud
peale plaadi.
o Välised segajad, nagu näiteks äike ja staatiline
elekter, võivad antud toote normaalset
o
Korpuse hooldus
Ohutuse kindlustamiseks ühendage toitejuhe
vooluvõrgust enne puhastamist lahti.
o Ärge kasutage puhastamiseks benseeni,
vedeldit või muid lahusteid.
o Pühkige korpust pehme kuiva lapiga.
Piirangud taasesitamisel
o See mängija ei pruugi reageerida kõikidele
käskudele, sest mõned „Blu-ray”, DVD- ja CDplaadid lubavad taasesitamisel kasutada vaid
teatud kindlaid või piiratud käske.
Pidage meeles, et see ei ole mängija viga.
o SAMSUNG ei saa garanteerida, et see seade
taasesitab igat plaati, mis kannab „Blu-ray”,
DVD või CD logo, sest plaatide formaadid
arenevad järjest edasi ning probleemid ja vead
võivad tekkida ka „Blu-ray” plaadi, DVD või CD
kirjutamise tarkvara tõttu ja/või plaatide tootmise
käigus. Kui Teil tekib küsimusi või probleeme
„Blu-ray” plaatide, DVD-de või CD-de
selle mängijaga taasesitamisel, siis võtke palun
ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega.
Samuti lugege sellest juhendist lisainformatsiooni
taasesituspiirangute kohta.
Eesti keel
5
Ohutusalane teave
Olge ettevaatlik, et mitte plaati kahjustada, sest
taolistele plaatidele salvestatud andmed on väga
tundlikud keskkonnatingimuste suhtes.
o Ärge hoidke otsese päikesevalguse käes.
o Hoidke jahedas ventileeritud kohas.
o Hoiustage vertikaalselt.
o Hoidke puhtas kaitsvas ümbrises.
o Kui viite oma seadme äkki külmast kohast
sooja, siis võib seadme sisemistele detailidele
ja läätsele tekkida kondensatsioon, mis võib
põhjustada plaadi ebanormaalset taasesitust.
Kui nii juhtub, siis oodake kaks tundi, enne kui
ühendate seadme vooluvõrku (seinakontakti).
Seejärel sisestage plaat ning proovige seda
uuesti esitada.
tööd häirida. Sellisel juhul lülitage toode
POWER (toite) nupu abil välja ja uuesti sisse
või ühendage toitejuhe lahti ning sisestage
see uuesti vooluvõrku. Seade hakkab taas
normaalselt töötama.
Pärast kasutamist eemaldage plaat
ja lülitage seade välja.
Kui Te ei kavatse seadet pikema
aja jooksul kasutada ühendage
toitejuhe vooluvõrgus lahti.
Plaadi puhastamiseks pühkige seda
sirgjooneliselt plaadi seest väljapoole.
Ärge laske tootel ühegi vedelikuga kokku
puutuda.
Kui toitejuhe on vooluvõrguga ühendatud, tarbib
seade väljalülitatuna siiski voolu (ooterežiimis).
Seadmele ei tohi lasta tilkuda vett ning sellele
ei tohi asetada ühtegi vedelikuga täidetud eset,
nagu näiteks vaasi.
Voolujuhet kasutatakse toote lahtiühendamiseks
vooluvõrgust ja seetõttu peab see olema alati
ligipääsetav.
02
Plaadi hoiustamine
Sisukord
PÕHIOMADUSED
2
2
„Blu-ray” plaadi omadused
„Blu-ray” plaadimängija omadused
OHUTUSALANE TEAVE
3
4
4
4
4
Hoiatus
Ettevaatusabinõud
Tähtsad ohutusjuhised
Plaadi hoiustamine ja haldus
Plaadi käsitsemine
ALUSTAMINE
10
10
10
11
11
13
15
15
16
16
17
18
19
19
19
20
Enne kasutusjuhendi kasutamist
Esitatavate plaatide tüübid ja sisu.
Plaatide tüübid, mida pole võimalik esitada
„Blu-ray” plaadi ühilduvus
Plaatide tüübid
Toetatud failiformaadid
Regioonikood
Autoriõigus
Esitatavate plaatide logod
Tarvikud
Esipaneeli ekraan
Tagapaneel
Kaugjuhtimispult
Kaugjuhtimispuldi tutvustus
Kaugjuhtimispuldi seadistamine
Juhitavate telerite koodid
ÜHENDUSED
21
21
Teleriga ühendamine
1. juhtum: Teleriga ühendamine HDMI-kaabli abil
– parim kvaliteet (soovituslik)
2. juhtum: Teleriga ühendamine videokaabli abil –
hea kvaliteet
22
6
Eesti keel
Sisukord
25
25
26
Helisüsteemiga ühendamine
1. juhtum: Helisüsteemiga ühendamine
(HDMI-toega võimendi) – parim kvaliteet (soovituslik)
2. juhtum: Helisüsteemiga ühendamine
(„Dolby Digital” DTS-võimendi) - parem kvaliteet
3. juhtum: Helisüsteemiga ühendamine (2-kanaliline
võimendi) - hea kvaliteet
Võrguga ühendamine
Kaabliga võrk
Juhtmevaba võrk
29
30
31
31
32
32
32
32
34
34
35
35
35
35
35
37
37
37
38
38
38
41
41
42
Enne alustamist (algsed seadistused)
Menüü seadistamine
Ekraan
3D
Teleri kuvasuhe
„Smart Hub“ teenuse ekraani suurus
„BD Wise” (ainult SAMSUNGI tooted)
Resolutsioon
HDMI värviformaat
"Movie Frame (24Fs)"
„HDMI Deep Color“
Peatatud režiim
Täiskaadrilaotus
Heli
Digitaalne väljund
PCM alladiskreetimine
Dünaamilise diapasooni reguleerimine
Allamiksimise režiim
Võrk
Võrguseadistused
Võrgu staatus
WPS (PBC)
„One Foot Connection“
BD-LIVE internetiühendus
23
23
24
24
SEADISTAMINE
Eesti keel
7
Sisukord
ÜHENDUSED
Sisukord
SEADISTAMINE
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
46
Süsteem
Algsed seadistused
„Anynet+“(HDMI-CEC)
BD-andmete haldus
Ajavöönd
DivX® videolaenutus
Algseadistamine
Keel
Turvalisus
„Blu-ray“ plaadi vanemakontroll
DVD-plaadi vanemakontroll
Salasõna muutmine
Üldine
Esiekraan
Võrgu kaugjuhtimispult
Tugi
Tarkvara uuendamine
Võtke ühendust SAMSUNGIGA
PÕHIFUNKTSIOONID
47
47
47
47
Video esitamine
Taasesitus
Plaadi struktuur
Plaadimenüü/ pealkirjamenüü/
hüpikmenüü kasutamine
Plaadimenüü kasutamine
Pealkirjamenüü kasutamine
Pealkirjaloendi esitamine
Hüpikmenüü kasutamine
Otsingu ja vahelejätmise funktsiooni
kasutamine
Soovitud stseeni otsimine
Peatükkide vahelejätmine
Aegluubis esitus/ astmeline esitus
Aegluubis esitus
Astmeline esitus
48
49
49
49
49
49
49
49
49
49
8
Eesti keel
Sisukord
PÕHIFUNKTSIOONID
49
47
49
47
50
47
50
48
50
48
50
48
50
48
51
49
51
49
51
49
52
50
52
50
VÕRGUTEENUSED
56
54
56
54
59
57
61
59
63
61
63
61
63
61
65
63
65
63
„Smart Hub“ teenuse kasutamine
„Smart Hub“ teenuse esmakordne käivitamine
Seadistuste menüü - SININE (D)
Toimetamise režiimi menüü - KOLLANE (C)
Sorteerimise menüü - ROHELINE (B)
„SAMSUNG Apps“
Tasulised rakendused
BD-LIVE™
„AllShare“ funktsiooni kasutamine
LISA
66
69
70
72
73
75
77
Veaotsing
Tehnilised andmed
Vastavuse ja ühildumise teade
Koopiakaitse
Võrguteenusest lahtiütlemine
Litsents
Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega
Eesti keel
Sisukord
52
50
52
51
53
51
54
54
52
54
52
55
53
TOOLS (tööriistade) nupu kasutamine
Otse soovitud stseenile liikumine
Pealkirja või peatüki kordamine
Osa kordamine
Täisekraanile lülitumine
Pildiseadistuste valimine
Heli keele valimine
Subtiitrite keele valimine
Kaameranurga muutmine
BONUSVIEW seadistamine
Muusika kuulamine
Muusika taasesitamiseks kasutatavad nupud
kaugjuhtimispuldil
Heliplaadi (CD-DA)/MP3-plaadi esitamine
Heliplaadi (CD-DA)/MP3-plaadi kordamine
Esitusloend
Piltide taasesitamine
JPEG-failide esitamine
TOOLS (tööriistade) nupu kasutamine
USB-salvestusseadme taasesitamine
9
Alustamine
Enne kasutusjuhendi kasutamist
Esitatavate plaatide tüübid ja sisu
Termin
Logo
Ikoon
h
z
Z
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Definitsioon
See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik BD-ROM-plaadiga.
See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik BD-RE/-R-plaadiga, mis on salvestatud
BD-RE-formaadis.
See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik DVD-VIDEO plaadiga.
DVD-RW(V)
DVD-R
y
DVD+RW
See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik DVD+RW või DVD+RW- või ,
DVD-RW(V)/DVD-R/+R- plaatidega, millele on salvestatud ja mis on lõplikult
vormistatud ehk suletud.
DVD+R
Heliplaat
✎
MP3
WMA
-
JPEG
-
DivX
MKV
MP4
-
o
w
G
x
See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik heliplaadiga CD-RW/-R (CD-DA-formaat).
See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik CD-RW/-R-, DVD-RW/-R- plaadi või USBmäluseadmega, mis sisaldab MP3- või WMA-faile.
See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik CD-RW/-R-, DVD-RW/-R-plaadi või USBmäluseadmega, mis sisaldab JPEG-faile.
See hõlmab funktsiooni, mis on võimalik CD-RW/-R-, DVD-RW/-R- plaadi või USBmäluseadmega, mis sisaldab DivX-, MKV-, MP4-faile.
MÄRKUS
▪
▪
▪
Toode ei pruugi esitada teatud CD-RW/-R- ja DVD-R plaate sõltuvalt plaadi tüübist või salvestustingimustest.
Kui DVD-RW/-R- pole korralikult DVD-video formaadis salvestatud, ei ole seda võimalik esitada.
Ei toetata sisu, mis on DVD-R-plaadile salvestatud suuremal bitikiirusel kui 10 Mbps.
Ei toetata sisu, mis on BD-R-plaadile või USB-mäluseadmele salvestatud suuremal bitikiirusel kui 30 Mbps.
Plaatide tüübid, mida pole võimalik esitada
HD DVD
DVD-ROM/PD/MVplaat jne.
10
Eesti keel
DVD-RAM
„Super Audio CD”
(v.a. CD kiht)
DVD-RW(VR-režiim)
CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD(CD-G-d
esitavad ainult heli, mitte
pilti.)
3,9 GB DVD-R
haldusplaat.
„Blu-ray” plaadi ühilduvus
„Blu-ray” plaadiformaat on uus ja arenev formaat.
Seega on võimalikud plaatide ühilduvuse
probleemid. Mitte kõik plaadid ei ühildu selle
seadmega ning iga plaati ei saa taasesitada.
Lisainformatsiooni saamiseks vaadake seda
kasutusjuhendi osa, mis puudutab vastavusi ning
ühilduvusi.
Plaatide tüübid
BD-ROM
Antud „Blu-ray” plaati on võimalik vaid taasesitada.
See seade taasesitab poest ostetud eelnevalt
salvestatud andmetega BD-ROM-plaate.
BD-RE/-R
Antud „Blu-ray” plaadile on võimalik salvestada
ning seda saab ka taasesitada.
Käesolev seade taasesitab BD-RE/-R-plaate,
mis on salvestatud teiste ühilduvate „Blu-ray”
salvestusseadmetega.
DVD-VIDEO
Antud toode taasesitab eelnevalt salvestatud
poest ostetud filmidega DVD-plaate (DVD-VIDEO
plaate).
Kui liigute kahekihilise DVD-videoplaadi
esimeselt kihilt teisele, võib hetkeks tekkida
häireid pildi ja heli väljastamisel.
Tegu ei ole seadme rikkega.
DVD-RW/-R/+R
Antud toode taasesitab DVD-RW/-R/+R-plaate,
mis on salvestatud videorežiimis ning mis on DVDsalvestajaga lõplikult vormistatud. Taasesitamise
õnnestumine võib sõltuda salvestustingimustest.
DVD-R
Antud toode taasesitab DVD-R-plaate, mis
on salvestatud ja lõplikult vormistatud DVDsalvestajaga. Kõiki DVD-R-plaate ei pruugi olla
võimalik taasesitada, see oleneb plaadist ning
salvestustingimustest.
DVD+RW
Antud toode taasesitab DVD+R-plaate, mis on
salvestatud DVD-salvestajaga. Taasesitamise
õnnestumine võib sõltuda salvestustingimustest.
Eesti keel
11
Alustamine
MÄRKUS
▪ Mõned poes müüdavad plaadid ja Teie regioonist
väljastpoolt ostetud DVD-plaadid ei pruugi olla selle
seadmega taasesitatavad. Kui üritate sellist plaati
taasesitada, siis kuvatakse kas teade „This disc can
not be played.” (Seda plaati ei saa taasesitada) või
„Please check the regional code of the disc.” (Palun
kontrollige regioonikoodi).
▪ Taasesitus ei pruugi olla võimalik teatud
plaaditüüpide puhul või teatud toimingute, nagu
näiteks nurga muutmine ja kuvasuhte reguleerimine,
läbiviimisel. Informatsioon plaadi kohta on kirjas
plaadi karbil. Vajadusel lugege palun seda.
▪ Ärge laske plaadil mustaks või kriimustada saada.
Sõrmejäljed, mustus, tolm, kriimustused või
sigaretisuitsu jäljed salvestataval pinnal võivad plaadi
taasesitamise võimatuks teha.
▪ Nimetuse esitamisel BD-J plaadilt võib laadimisaeg
olla pikem kui tavalise nimetuse puhul ning osad
funktsioonid võivad olla aeglasemad.
▪ Antud toode ei pruugi reageerida kõikidele
töökäskudele, kuna osad „Blu-ray”, DVD- ja CDplaadid võimaldavad taasesitamise ajal teatud või
piiratud toiminguid. Pidage meeles, et see pole toote
viga.
▪ SAMSUNG ei saa kindlustada, et antud toode esitab
iga plaati, millel on „Blu-ray” plaadi, DVD või CD
logo, kuna plaadiformaadid arenevad ning „Blu-ray”
plaatide, DVD- ja CD-plaatide tarkvara väljatöötamise
ja/või plaatide tootmise ajal võib esineda probleeme
ning vigu. Kui Teil on küsimusi või Teil esineb
probleeme „Blu-ray”-, DVD- või CD- plaadi antud
seadmega taasesitamisel, siis võtke ühendust
SAMSUNGI klienditoekeskusega. Lisaks vaadake
kasutusjuhendi ülejäänud osa, et saada täiendavat
teavet taasesituse piirangute kohta.
03
✎
Alustamine
DVD+R
Antud toode taasesitab DVD+R-plaati, mis on
salvestatud DVD-salvestajaga. Taasesitamise
õnnestumine võib sõltuda salvestustingimustest.
Heliplaat (CD-DA)
Antud toode taasesitab CD-DA-formaadis heliga
CD-RW/-R-plaate.
Salvestustingimustest sõltuvalt ei pruugi toode
taasesitada osasid CD-RW/-R-plaate.
12
Eesti keel
CD-RW/-R
Kasutage 700MB suurust (80 minutit) CD-RW/-Rplaati. Võimalusel ärge kasutage 800MB suurust
(90 minutit) või suurema mahutavusega
plaati, kuna see plaat ei pruugi olla esitatav.
Kui CD-RW/-R-plaadile ei salvestatud suletud
sessioonina, võite plaadi taasesitamise alguses
kogeda viivitust või ei pruugi salvestatud failid
üldse mängida.
Osad CD-RW/-R-plaadid ei pruugi olla antud
seadmega esitatavad sõltuvalt seadmest,
millega neid kõrvetati. CD-plaadilt CD-RW/-Rplaatidele isiklikuks kasutamiseks salvestatud
sisu esitatavus võib sõltuvalt sisust ja plaatidest
varieeruda.
Alustamine
03
Toetatud failiformaadid
Alustamine
Märkused USB ühenduse kohta
o See seade ühildub USB andmekandjatega, MP3-mängijatega, digitaalsete fotokaameratega ja USB
mälukaardilugejatega.
o See seade ei toeta üle 128 tähemärgiga kausta- või failinimesid.
o Mõned USB seadmed/digitaalsed fotokaamerad ei ühildu selle mängijaga.
o See seade toetab FAT16, FAT32 ja NTFS failisüsteeme.
o Ühendage USB seadmed otse mängija USB porti. USB kaabli abli ühendamine võib tekitada
ühilduvusprobleeme.
o Multi-mälukaardilugeja kasutamine võib tekitada probleeme mälukaardilt info lugemisega.
o See seade ei toeta PTP protokolli.
o Ärge ühendage USB seadet lahti andmete ülekandmise protsessi ajal.
o Mida suurem on pildi resolutsioon, seda kauem võtab aega selle pildi kuvamine.
o See mängija ei suuda taasesitada MP3 faile, mis on DRM (Digital Rights Management) kaitsega ja
laetud alla kommertslikelt veebisaitidelt.
o Väliste kõvaketaste tugi puudub.
o See mängija taasesitab vaid videosid, mille kaadrisagedus on alla 30fps (kaadrit sekundis).
Videofailide tugi
Faili laiend
*.avi
*.mkv
Konteinervorming
AVI
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
Videokoodek
Resolutsioon
Kaadrisagedus
(fps)
Bitikiirus
(Mbps)
Divx 3.11/4.x/
5.1/6.0
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/
5.1/6.0
1920x1080
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
8
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x
/5.1/6.0
1920x1080
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
8
1920x1080
6 ~ 30
8
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
Window Media
Video v9
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
8
1920x1080
6 ~ 30
25
WMA
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
25
8
MP3
ADPCM
AAC
Audiokoodek
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
Eesti keel
13
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
MPEG1
352 X 288
24/25/30
30
MPEG1
352 X 288
24/25/30
30
1920x1080
24/25/30
30
3GPP
VRO
VOB
PS
TS
MPEG2
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
ADPCM
AAC
HE-AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
 Piirangud
- Isegi kui fail on vastavuses mõne ülaltoodud koodekiga, siis faili ei saa taasesitada, kui faili sisuga on
probleeme.
- Normaalne taasesitus ei ole garanteeritud, kui faili konteinerformaadi info on vale või fail ise on kahjustatud.
- Failide puhul, mille bitikiirus/kaadrisagedus on suurem kui standardites määratletud, võib heli/video
taasesitamine olla katkendlik.
- Otsimise (vahelejätmise) funktsioon ei toimi, kui faili indekstabel on kahjustatud.
- Kui taasesitate faili eelamolevalt seadmelt läbi võrguühenduse, siis võib video kuvamine olla katkendlik –
see oleneb võrgu ühenduskiirusest.
 Video dekodeerimine
- Toetab kuni H.264 Level 4.1
- Puudub H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 ja AVCHD tugi
- MPEG4 SP, ASP :
Vähem kui 1280 x 720: 60 kaadrit maksimaalselt
Rohkem kui 1280 x 720: 30 kaadrit maksimaalselt
- Puudub GMC 2 või uuema tugi

-
Heli dekodeerimine
Olemas WMA 7, 8, 9 ja STD tugi
Puudub WMA 9 PRO mitmekanalilise heli taasesituse tugi kui kanaleid on rohkem kui 2.
Puudub WMA 9 kadudeta, hääle tugi.
Puudub WMA tugi kui diskreetimissagedus on 220/50Hz mono
Puudub APDCM MULAW, ALAW tugi
14
Eesti keel
Muusikafaili tugi
*.mp3
*.wma
MP3
WMA
Toe ulatus
MP3
-
WMA
Ühildub WMA
versiooniga 10
* Diskreetimissagedus (kHz-ides) 8, 11, 16, 22, 32,
44.1, 48
* Bitikiirused –
kõik bitikiirused
alates 5kbps kuni
384kbps
AVCHD („Advanced Video Codec High
Definition” – täiustatud kõrglahutusega
videokoodek)
Antud toode taasesitab AVCHD-formaadis
plaate. Tavaliselt salvestatakse ja kasutatakse
neid plaate videokaamerates.
AVCHD-formaat on kõrglahutusega digitaalse
videokaamera formaat.
MPEG-4 AVC/H.264 formaat on võimeline
kujutisi kokku pakkima suurema tõhususega kui
tavalised kujutise pakkimise formaadid.
Mõned AVCHD-plaadid kasutavad „x.v.Color”
formaati.
Antud toode taasesitab AVCHD-plaate
kasutades „x.v.Color” formaati.
„x.v.Color” on firma „Sony Corporation”
kaubamärk.
AVCHD ja AVCHD logo on firmade „Matsushita
Electronic Industrial Co.,Ltd” ja „Sony
Corporation” kaubamärgid.
✎ MÄRKUS
▪
▪
▪
Mõned AVCHD-formaadis plaadid ei pruugi sõltuvalt
salvestustingimustest mängida. AVCHD-formaadis
plaate tuleb lõplikult vormistada.
„x.v.Color” pakub tavaliste DVD-videokaamera
plaatidega võrreldes laiemat värviulatust.
Mõned DivX-, MKV- ja MP4-formaadis plaadid ei
käivitu, see sõltub video resolutsioonist ja
kaadrisagedusest.
Nii „Blu-ray” plaadimängija kui ka plaat on regioonide
kaupa kodeeritud. Plaadi taasesitamiseks peavad
need regionaalsed koodid kattuma. Kui koodid ei
ole vastavuses, ei saa plaati taasesitada.
Selle „Blu-ray” mängija regioonikoodi leiate mängija
tagapaneelilt.
Plaadi tüüp
„Blu-ray”
Regioonikood
Piirkond
A
Põhja-Ameerika, LõunaAmeerika, Korea, Jaapan,
Taiwan, Hong-Kong ja
Kagu-Aasia.
B
Euroopa, Gröönimaa, Prantsuse
territooriumid, Lähis-Ida, Aafrika,
Austraalia ja Uus-Meremaa.
C
India, Hiina, Venemaa, Kesk- ja
Lõuna-Aasia
1
USA, USA territooriumid ja
Kanada
2
Euroopa, Jaapan, LähisIda, Egiptus, Lõuna-Aafrika,
Gröönimaa
3
Taiwan, Korea, Filipiinid,
Indoneesia, Hong-Kong
4
Mehhiko, Lõuna-Ameerika,
Kesk-Ameerika, Austraalia,
Uus-Meremaa, Vaikse ookeani
saared, Kariibimere saared
5
Venemaa, Ida-Euroopa, India,
suurem osa Aafrikast, PõhjaKorea, Mongoolia
6
Hiina
DVD-VIDEO
Autoriõigus
© 2011 „SAMSUNG Electronics Co.,Ltd.”
Kõik õigused kaitstud; Seda kasutusjuhendit ega
ühtegi selle osa ei tohi reprodutseerida ega
kopeerida ilma eelneva „SAMSUNG Electronics
Co.,Ltd” kirjaliku loata.
Eesti keel
15
Alustamine
Faililaiend Konteinervorming Helikoodek
03
Regioonikood
Alustamine
Esitatavate plaatide logod
„Blu-ray” plaat
3D „Blu-ray” plaat
„DTS-HD Master Audio”
DivX
BD-LIVE
„Dolby TrueHD”
PAL ülekandesüsteem
Ühendatud Kuningriigis,
Prantsusmaal, Saksamaal jne.
„Java”
Tarvikud
Kontrollige alltoodud kaasasolevate tarvikute olemasolu.
TV
POWER
POWER
2D 3D
1
SOURCE
2
3
4
5
6
7
8
9
SUBTITLE
AUDIO
0
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
TOOLS
INFO
RETURN
INTERNET@
EXIT
SMART
HUB
SEARCH
ALL
MUTE
VOL
Heli-/videokaabel
Patareid puldi jaoks (suurus AAA)
Kasutusjuhend
Kiirjuhend
Seinakronstein / Kronstein / Kinnituskruvi
(AH61-03156A / AH61-03157A / AH61-03164A)
16
Eesti keel
CH
Kaugjuhtimispult
Alus
(AK96-01585A)
Adapter
(AK44-00012A)
03
Esipaneel
Alustamine
b
c
i
1
2
3
i k
TOITE (POWER) NUPP
Lülitab mängija sisse ja välja.
PLAADISAHTEL
Avaneb plaadi sisestamiseks.
PULDI SENSOR
Tuvastab kaugjuhtimispuldilt tuleva signaali.
4
PLAY/PAUSE (ESITA/PAUSI)
NUPP
Esitab plaati või teeb taasesituses pausi.
5
ENTER NUPP
Menüüelementide valimiseks või plaadi taasesitamise alustamiseks.
6
OPEN/CLOSE (AVA/SULGE)
NUPP
Avab ja sulgeb plaadisahtli.
7
8
STOP (PEATA) NUPP
Peatab plaadi taasesituse
EKRAAN
Kuvab esitamise olekut, aega jne.
9
USB PESA
Siia saab ühendada USB-mälupulga ning kasutada seda salvestusmeediumina,
kui see on ühendatud BD-LIVE-iga. Seda saab kasutada ka tarkvara uuendamiseks
ning MP3-/JPEG-/ DivX-/MKV-/MP4-failide taasesitamiseks.
✎
MÄRKUS
▪
▪
USB-pesa kasutades tarkvara uuendamine tuleb läbi viia ainult USB-mälupulgaga.
BD-plaadi plaadimenüüs ei saa faili esitada esipaneeli PLAY nupu abil.
Eesti keel
17
Tagapaneel
b
c
1
DC 12V
Toitevõrguga ühendamiseks.
2
HDMI-VÄLJUND
Ühendage see HDMI-väljundterminal HDMI-kaablit kasutades HDMIsisenditerminaliga oma teleril, et saavutada parim pildikvaliteet, või oma
võimendiga, et kuulata parima kvaliteediga heli.
A/V-VÄLJUND
Välise seadme ühendamiseks heli/videokaabli abil.
DIGITAALNE HELIVÄLJUND
Võimendiga ühendamiseks.
LAN
Seda saab kasutada võrgul põhinevate teenuste, BD-LIVE’i ja
võrguühendust kasutavate tarkvarauuenduste jaoks.
3
4
5
18
Eesti keel
Alustamine
03
Kaugjuhtimispult
Alustamine
Kaugjuhtimispuldi tutvustus
TV
POWER
POWER
Lülitage teler sisse ja välja. (Oma teleri
juhtimiseks vaadake lehekülge 19)
Lülitab seadme sisse ja välja.
Plaadisahtli avamine ja sulgemine.
BONUSVIEW
SOURCE
Võimaldab Teil pärast seadistamist seada
oma teleri sisendiallikas.
Vajutage seda, et kasutada „Bonusview”
funktsiooni.
Vajutage numbrinuppe, et kasutada valikuid.
Vajutage seda, et vahetada „Blu-ray” plaadi/
DVD subtiitrite keelt.
SUBTITLE
AUDIO
Vajutage, et edaspidi või tagurpidi vahele
jätta.
Vajutage plaadi peatamiseks.
Vajutage plaadimenüüsse sisenemiseks.
Vajutage, et otsida plaadil edasi- ja
tagasisuunas.
Vajutage plaadi esituses pausi tegemiseks.
DISC MENU
MENU
TITLE MENU
POPUP
Vajutage seda kodumenüüsse liikumiseks.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Vajutage seda tööriistamenüü kasutamiseks.
Eelmisesse menüüsse naasmine.
Vajutage „Netfix“ teenuse kasutamiseks.
INTERNET@
SMART
Vaigistab teleri kõlarid.
Patareide paigaldamine
Vajutage plaadi esitamiseks.
Kasutage seda, et siseneda
hüpikmenüüsse/pealkirja menüüsse.
Kasutage seda, et kuvada taasesituse informatsiooni „Blu-ray” plaadi /DVD esitamise ajal.
Valige menüü-üksuseid ja muutke menüü
väärtuseid.
Vajutage seda menüüst väljumiseks.
SEARCH
HUB
Vajutage „Smart Hub“ teenuse
kasutamiseks.
Teleri helitugevuse reguleerimine.
Kasutage seda, et ligi pääseda
erinevatele plaadi („Blu-ray” plaat/DVD)
helifunktsioonidele.
Neid nuppe kasutatakse nii seadme
menüüde kui mitmete „Blu-ray” plaadi
funktsioonide puhul.
Vajutage sisu otsimiseks.
MUTE
VOL
CH
AK59-00104R
Kasutage seda telekanali valimiseks.
✎
!
MÄRKUS
▪
Kui pult ei toimi korralikult:
Kontrollige patareide polaarsust +/–.
Kontrollige, ega patareid pole tühjaks saanud.
Kontrollige, kas puldi sensorit blokeerivad mingid
takistused.
Kontrollige, kas läheduses on fluorestseeruvat valgust.
ETTEVAATUST!
▪
Antud tootega kaasas olev laetav aku ei ole kasutaja
poolt asendatav. Rohkema teabe saamiseks selle
vahetamise kohta pöörduge oma teenusepakkuja
poole.
Eesti keel
19
Kaugjuhtimispuldi seadistamine
Juhitavate telerite koodid
Saate antud puldiga kontrollida oma teleri teatud
funktsioone.
Kaubamärk
Kood
Kaubamärk
NOBLEX
TV POWER+66
SAMSUNG
TV POWER+01, +02,
+03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
NOKIA
TV POWER+74
Nupp
TV POWER
TV SOURCE
TV VOL (+/–)
Funktsioon
Kasutatakse teleri sisse- ja välja
lülitamiseks.
Kasutatakse teleriga ühendatud välise
allika valimiseks.
Kasutatakse teleri helitugevuse
reguleerimiseks.
TV CH (,/.) Kasutatakse soovitud kanali valimiseks.
TV MUTE
✎
Kasutatakse heli sisse- ja välja
lülitamiseks.
MÄRKUS
▪
Ülaltoodud funktsioonid ei pruugi kõikide tootjate
teleritega toimida. Kui tekib probleeme, siis kasutage
teleril olevaid nuppe või teleri kaugjuhtimispulti.
Et välja selgitada, kas Teie teler on ühilduv,
järgige alltoodud juhiseid.
1. Lülitage oma teler sisse.
2. Suunake pult telerile.
3. Vajutage ja hoidke all TV POWER (teleri
toite) nuppu ja sisestage oma telerile
vastava kaubamärgi kahekohaline kood
paremal olevast tabelist vajutades sobivaid
numbrinuppe.
Kui Teie teler ühildub puldiga, siis see lülitub
välja.
Nüüd on see programmeeritud puldiga
toimima.
✎
MÄRKUS
▪
▪
20
Kui Teie teleri kaubamärgi jaoks on kirjas mitu
erinevat koodi, proovige iga koodi, kuni leiate sellise,
mis töötab.
Kui asendate puldi patareid, peate kaubamärgi koodi
uuesti seadistama.
Eesti keel
AIWA
TV POWER+82
ANAM
TV POWER+10, +11,
+12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
NORDMENDE
TV POWER+72, +73,
+75
PANASONIC
TV POWER+53, +54,
+74, +75
PHILIPS
TV POWER+06, +55,
+56, +57
PHONOLA
TV POWER+06, +56,
+57
PIONEER
TV POWER+58, +59,
+73, +74
RADIOLA
TV POWER+06, +56
BANG & OLUFSEN TV POWER+57
BLAUPUNKT
TV POWER+71
BRANDT
TV POWER+73
BRIONVEGA
TV POWER+57
CGE
TV POWER+52
CONTINENTAL
EDISON
TV POWER+75
DAEWOO
TV POWER+19, +20,
+23, +24, +25,
+26, +27, +28,
+29, +30, +31,
+32, +33, +34
EMERSON
TV POWER+64
FERGUSON
TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49,
+57
Kood
RADIOMARELLI TV POWER+57
RCA
TV POWER+45, +46
REX
TV POWER+74
SABA
TV POWER+57, +72,
+73, +74, +75
SALORA
TV POWER+74
SANYO
TV POWER+41, +42,
+43, +44, +48
FORMENTI
TV POWER+57
SCHNEIDER
TV POWER+06
FUJITSU
TV POWER+84
SELECO
TV POWER+74
GRADIENTE
TV POWER+70
SHARP
TV POWER+36, +37,
+38, +39, +48
GRUNDIG
TV POWER+49, +52,
+71
HITACHI
TV POWER+60, +72,
+73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
SIEMENS
TV POWER+71
SINGER
TV POWER+57
SINUDYNE
TV POWER+57
JVC
TV POWER+61, +79
SONY
LG
TV POWER+06, +19,
+20, +21, +22, +78
TELEAVA
LOEWE
TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA
TV POWER+06, +57
MAGNAVOX
TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
MITSUBISHI
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TELEFUNKEN
TV POWER+67, +73,
+75, +76
THOMSON
TV POWER+72, +73,
+75
THOMSON ASIA TV POWER+80, +81
TV POWER+06, +48,
+62, +65
TOSHIBA
TV POWER+47, +48,
+49, +50, +51, +52
TV POWER+52, +77
WEGA
TV POWER+57
NEC
TV POWER+83
YOKO
TV POWER+06
NEWSAN
TV POWER+68
ZENITH
TV POWER+63
MIVAR
Ühendused
04
Teleriga ühendamine
Ühendused
1. juhtum: Teleriga ühendamine HDMI-kaabli abil – parim kvaliteet
(soovituslik)
1. Ühendage seadme tagaküljel asuv HDMI OUT terminal HDMI-kaablit kasutades HDMI IN terminaliga
oma teleril.
2. Lülitage seade ja teler sisse.
3. Vajutage oma teleri kaugjuhtimispuldil sisendivaliku nuppu, kuni seadmest tulev HDMI-signaal ilmub
Teie teleri ekraanile.
Kui olete seadnud plaadimängija puldi toimima oma teleriga (vaadake lk. 19), siis vajutage puldil TV
SOURCE (teleri allikas) ning valige teleri väliseks allikaks HDMI.
HDMI-kaabel
(pole kaasas)
✎
MÄRKUS
▪
▪
HDMI-kaabel väljastab digitaalset videot/heli, nii et Te ei pea ühendama helikaablit.
▪
HDMI väljastab telerisse ainult puhast digitaalset signaali.
Kui Teie teler ei toeta HDCP-d („High-bandwidth Digital Content Protection” – lairiba digisisu kaitse), ilmub ekraanile
juhuslik müra.
▪
▪
▪
▪
Kui plaadimängija on Teie teleriga ühendatud HDMI 720p,1080i või 1080p väljundrežiimis, peate kasutama suure
kiirusega („High speed” – kategooria 2) HDMI-kaablit.
Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud HDMI väljundresolutsioonid töötada. Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
Kui ühendate plaadimängija teleriga HDMI-kaablit kasutades esimest korda või teete seda uue teleriga, seab
plaadimängija HDMI väljundresolutsiooni automaatselt kõige kõrgemale teleri poolt toetatud väärtusele.
3D-tehnoloogiaga videote nautimiseks peab Teil olema HDMI-ühendus.
Pikk HDMI-kaabel võib põhjustada müra ekraanil. Sellisel juhul seadke menüüs „Deep Colour” (sügav värv) sättele „Off”
(väljas).
Eesti keel
21
2. juhtum: Teleriga ühendamine videokaabli abil - hea kvaliteet
1. Ühendage seadme tagaküljel asuvad VIDEO OUT (kollane) / AUDIO OUT (punane ja valge)
terminalid video/helikaableid kasutades teleri VIDEO IN (kollane) / AUDIO IN (punane ja valge)
terminalidega.
2. Lülitage plaadimängija ja teler sisse.
3. Vajutage sisendivaliku nuppu oma teleri puldil, kuni teleri ekraanile ilmub seadmest tulev „VIDEO”
signaal.
Kui olete seadnud plaadimängija puldi toimima oma teleriga (vaadake lk. 18), vajutage puldil TV
SOURCE (teleri allikas) ning valige teleri väliseks allikaks VIDEO.
Heli-/videokaabel
Punane Valge Kollane
✎
22
MÄRKUS
▪
▪
▪
▪
Kui helikaabel on liiga lähedal toitejuhtmele, võib tekkida müra.
Kui soovite plaadimängija ühendada võimendiga, vaadake palun võimendiga ühendamise lehekülgi. (Vaadake lk. 21-22)
Terminalide arv ja asend võivad sõltuvalt telerist varieeruda. Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
Kui teleril on ainult üks helisisendi terminal, ühendage see plaadimängija AUDIO OUT (parem/valge) terminaliga.
Eesti keel
Ühendused
04
Helisüsteemiga ühendamine
Ühendused
Enne võimendi kasutamist keerake palun heli vaikseks. Järsult väljastatav vali heli võib vigastada
kõlareid ja Teie kuulmist.
Seadke heli väljundformaat vastavalt oma võimendi võimalustele. (Vaadake lk. 29-30)
HDMI-terminalide asukohad võivad sõltuvalt võimendist erineda. Palun lugege oma võimendi
kasutusjuhendit.
1. juhtum: Helisüsteemiga ühendamine (HDMI-toega võimendi) –
parim kvaliteet (soovituslik)
1. Ühendage seadme tagaküljel asuv HDMI OUT terminal HDMI-kaablit kasutades oma võimendi
HDMI IN terminaliga.
2. Ühendage võimendi HDMI OUT terminal HDMI-kaablit kasutades oma teleri HDMI IN terminaliga.
3. Lülitage sisse plaadimängija, teler ja võimendi.
4. Vajutage võimendi sisendi valiku nuppu, et valida väline sisend, ning kuulete heli plaadimängijast.
Võimendi helisisendi seadmiseks vaadake oma võimendi kasutusjuhendit.
HDMI-kaabel
(pole kaasas)
HDMI-kaabel
(pole kaasas)
Eesti keel
23
Ühendused
2. juhtum: Helisüsteemiga
ühendamine („Dolby Digital”
DTS-võimendi) – parem kvaliteet
3. juhtum: Helisüsteemiga
ühendamine (2-kanaliline
võimendi) – hea kvaliteet
1. Ühendage seadme tagaküljel asuv DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) terminal optilist
kaablit kasutades oma võimendi DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) terminaliga.
1. Ühendage seadme tagaküljel asuvad AUDIO
OUT (punane ja valge) terminalid helikaableid
kasutades oma võimendi AUDIO IN (punane
ja valge) terminalidega.
2. Ühendage seadme tagaküljel asuvad HDMI,
COMPONENT või VIDEO OUT terminalid
videosignaali kaableid kasutades oma
teleri HDMI, COMPONENT või VIDEO IN
terminalidega. (Vaadake lk 19-20)
2. Ühendage seadme tagaküljel asuvad HDMI,
COMPONENT või VIDEO OUT terminalid
videosignaali kaableid kasutades oma
teleri HDMI, COMPONENT või VIDEO IN
terminalidega. (Vaadake lk 19-20)
3. Lülitage sisse plaadimängija, teler ja võimendi.
3. Lülitage sisse plaadimängija, teler ja võimendi.
4. Vajutage võimendi sisendi valiku nuppu,
et valida väline sisend, ning kuulete heli
plaadimängijast. Võimendi helisisendi
seadmiseks vaadake oma võimendi
kasutusjuhendit.
4. Vajutage võimendi sisendi valiku nuppu,
et valida väline sisend, ning kuulete heli
plaadimängijast. Võimendi helisisendi
seadmiseks vaadake oma võimendi
kasutusjuhendit.
5. Vajutage oma teleri kaugjuhtimispuldil
sisendivaliku nuppu, et valida video allikas
(HDMI, komponent või video).
5. Vajutage oma teleri kaugjuhtimispuldil
sisendivaliku nuppu, et valida video allikas
(HDMI, komponent või video).
2. juhtum : Optiline kaabel
(pole kaasas)
3. juhtum: Helikaabel
Punane Valge
✎
MÄRKUS
▪
24
Kui kasutate 3. juhtumis kirjeldatud „Digital Audio” (digitaalse heli) ühendust, kuulete plaate, millel on PCM-heliribad,
ainult läbi kahe esimese kõlari.
Eesti keel
04
Connecting
Võrguga
toühendamine
the Network
Kaabliga võrk
1. Ühendage seadme LAN-terminal vahetut LAN-kaablit (UTP-kaabel) kasutades oma modemi LANterminaliga.
2. Seadistage võrgu valikud. (Vaadake lk 31-34)
Ruuter
Lairibamodem
(integreeritud ruuteriga)
või
Lairibamodem
Lairibateenuse
pakkuja
Lairibateenuse
pakkuja
Võrguga ühendamine arvuti abil
„AllShare” funktsiooni tarbeks.
✎
MÄRKUS
▪
Internetist ligipääs SAMSUNGI tarkavarauuenduste serverile ei pruugi olla lubatud sõltuvalt ruuterist, mida kasutate, või
internetiteenuse pakkujast. Rohkema informatsiooni saamiseks võtke ühendust oma internetiteenuse pakkujaga.
▪
▪
DSL-ühenduse kasutajad peaksid võrguühenduse loomiseks kasutama ruuterit.
„AllShare” funktsiooni kasutamiseks peate vastavalt joonisele ühendama võrku oma arvuti. Ühendus võib olla nii
juhtmega kui juhtmevaba.
Eesti keel
25
Ühendused
Käesolev toode võimaldab Teil vaadata võrguühendusel põhinevaid teenuseid, nagu näiteks „Internet@TV”
ja BDLIVE, ning samal ajal ka läbi võrguühenduse tarkvarauuendusi alla laadida. Soovitame ühenduse
jaoks kasutada pääsupunkti (AP) või IP-ruuterit. Ruuteriühenduse kohta rohkema informatsiooni saamiseks
vaadake palun ruuteri kasutusjuhendit või võtke tehnilise abi saamiseks ühendust ruuteri tootjaga.
Ühendused
Juhtmevaba võrk
Saate oma seadme oma võrku ühendada juhtmevaba IP-jagaja abil.
Juhtmevaba võrguühenduse loomiseks on vajalik juhtmevaba AP/IP-ruuter.
Võrguseadistuste tegemiseks vaadake lk. 31-34.
Lairibateenuse
pakkuja
Võrguga ühendamine
arvuti abil „AllShare”
funktsiooni tarbeks.
✎
Juhtmevaba
IP-jagaja
MÄRKUS
võrgu kasutamiseks peab seade olema ühendatud IP-jagamisseadmega (ruuteriga). Kui IP-jagaja toetab
▪ Juhtmevaba
juhtmevaba DHCP-d, saate juhtmevabasse võrku ühendumiseks kasutada DHCP-aadressi või staatilist IP-aadressi.
▪
▪
Valige juhtmevaba IP-jagaja hetkel mitte kasutuses olev kanal. Kui juhtmevaba IP-jagaja valitud kanalit kasutab samal
ajal ka mõni muu lähedal asuv seade, võib see põhjustada häireid ja ühenduse ebaõnnestumist.
Kui valitud on „Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n“ režiim ja pääsupunkti krüpteerimistüüp on seatud sättele
WEP, TKIP või AES-TKIP („WPS2Mixed“), ei toeta antud seade uute „Wi-Fi“ sertifikaatide tehniliste andmetega
ühilduvaid ühendusi.
▪
Kui teie pääsupunkti protokoll toetab WPS-i („Wi-Fi“ kaitstud seadistus), saate luua võrguga ühenduse kasutades
PBC-valikut (seadistamine nupu abil) või PIN-i (isikutuvastuse number). WPS-protokoll seadistab automaatsel juhtmevaba
võrgu SSID-nime ja WPA-salasõna ühes kahest režiimist.
▪
Juhtmevaba ühendust on võimalik seadistada kolmel moel:
– Juhtmevaba (üldine);
– Kasutades WPS-i (PBC);
– „One Foot Connection“.
▪
▪
Juhtmevaba ühenduse meetod (üldine) sisaldab protseduure automaatse ja käsitsi seadistamise jaoks.
▪
Seadke juhtmevaba IP-jagaja „Infrastructure“ režiimi. „Ad-hoc“ režiimi ei toetata. Mängija toetab ainult järgmiseid
juhtmevaba ühenduse turvavõtmete protokolle: WEP (AVATUD/ JAGATUD), WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK
(TKIP / AES) „AllShare’i“ kasutamiseks peate ühendama arvuti võrku nii, nagu joonisel näidatud.
▪
Ühendus võib olla nii juhtmega kui juhtmevaba.
26
Oma olemuselt võib LAN sõltuvalt töötingimustest (pääsupunkti töö, kaugus, takistused, teiste raadioseadmete poolt
tekitatud häired) põhjustada häireid.
Eesti keel
Ühendused
04
„Blu-ray“ plaadimängija paigaldamine
Ühendused
Saate toote alusele paigaldada või seinale riputada.
Toodet paigaldades kontrollige, et plaadisahtli avamiseks jääb piisavalt ruumi.
Kui seda ei jäeta, ei tööta seade korralikult.
Paigaldamise ettevaatusabinõud
o Kui paigaldate mängija seinale, peab sein olema tasane ja vertikaalne.
o Ärge paigaldage toodet niiskesse või kõrge temperatuuriga piirkonda või seinale, mis ei suuda
komplekti kaalu kanda.
o Kontrollige seina tugevust. Kui sein pole toote toetamiseks piisavalt tugev, toestage kindlasti sein enne
toote paigaldamist.
o Kontrollige seina ülesehitust. Kui sein on tehtud kipsplaadist, marmorist või rauaplaadist, ostke ning
kasutage sobivaid paigalduskruvisid ja kinnitusi.
o Juhtmed, mis ühendavad toodet väliste seadmetega, tuleb tootega ühendada enne selle paigaldamist.
o Elektrilöögi saamise vältimiseks lülitage toode enne paigaldamist välja.
o Ärge riputage midagi paigaldatud toote külge ning proovige mitte sellele vastu minna.
o Do not hang on the installed player and avoid hitting it.
o Kinnitage plaadimängija kindlalt seinale, et see alla ei kukuks. Kui mängija alla kukub, võib see lõppeda
inimeste vigastamise või toote kahjustumisega.
o Kui paigaldate toote seinale, palun kontrollige, et lapsed ei tiriks ühenduskaableid, kuna seade võib nii
alla kukkuda.
1. juhtum: Paigaldamine alusele
Alusele paigaldamiseks sisestage aluse hoidik „Blu-ray“ plaadimängija all asuvasse pilusse ning keerake
kinnitamiseks kruvi kellaosuti suunas.
Eesti keel
27
2. juhtum: Seinale paigaldamine
1.
Sisestage klambrikomplekt „Blu-ray“ mängija all asuvasse pilusse ning keerake kinnitamiseks kahte
kruvi kellaosuti suunas.
2. Asetage seinaklamber seinale nii, et noolega pool on suunatud üles ja kasutage seinale kinnitamiseks
4 kruvi (pole kaasas). Keerake kruvid tihvtide või tüüblite sisse, et kindlustada turvaline kinnitus.
Kui klambrite komplekt on paigaldatud, libistage ja sisestage „Blu-ray“ plaadimängija seinaklambri
õigetesse piludesse. Turvaliseks paigaldamiseks libistage klamber pärast sisestamist paremale.
✎ MÄRKUS
▪ Kruvisid seinaklambri jaoks tootega kaasas pole. Ostke oma seinatüübile vastavad kruvid (ja tüüblid).
28
Eesti keel
Seadistamine
05
Kodumenüü
Enne alustamist (algsed seadistused)
Seadistamine
My Contents
1. Lülitage oma teler pärast seadmega ühendamist sisse. (Kui ühendate plaadimängija esmakordselt teleriga, lülitub mängija automaatselt
sisse ning kuvab algsete seadistuste („Initial
Settings”)
g ) ekraani.))
Videos
Photos
Music
My Devices
Initial Settings | On-Screen Language
Internet
Settings
d PBC(WPS)
Select a language for the on-screen displays.
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
Nederlands
English
Eesti keel
Suomi
Français
Deutsch
Ελληνικά
Magyar
Indonesia
Italiano
✎
MÄRKUS
▪
Move " Enter
▪
2.. V
Vaaaj
ajutage
j tage ▲▼ n
nuppe,
ppe et valida
alida soo
soovitud
it d keel
keel,
seejärel vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
▪
3. Vajutage ENTER nuppu, et valida „Start”
((alusta).)
▪
4.. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud teleri
kuvasuhe, seejärel vajutage ENTER nuppu.
((Vaadake lk. 28))
▪
5. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud
võrguseaded („Network Settings”): „Wired”
(juhtmega), „Wireless” (juhtmevaba) või
PBC (WPS) „One Foot Connection”, ning
nseejärel vajutage ENTER nuppu. Kui Te ei t
ea oma võrguseadeid, siis vajutage selle asemel
SINIST (D) nuppu oma puldil, et võrguseadistused
siinkohal vahele jätta, lõpetage algsed seadistused
ning minge kodumenüüsse („Home Menu”).
Kui valisite „Network Settings” (võrguseadistused),
siis minge lehekülgedele 31-34, et saada rohkem
teavet võrguseadistuste kohta. Kui need on
tehtud, jätkake punktiga 6.
▪
Kui käesolev seade ühendatakse esmakordselt
teleriga, lülitub plaadimängija automaatselt sisse.
See pole seadme viga.
Kodumenüü ei ilmu, kui Te ei konfigureeri algseid
seadistusi nii, nagu ülal näidatud.
Kui vajutate SINIST (D) nuppu võrgu seadistamise
ajal, pääsete kodumenüüsse ka siis, kui võrgu
seadistamine pole lõppenud.
Kui naasete kodumenüüsse, tühistatakse
täisekraanirežiim automaatselt.
Kui soovite uuesti algsete seadistuste ekraani kuvada, et seal muudatusi teha, vajutage STOP
(
) (peata) nuppu toote esipaneelil rohkem kui 5
sekundit, kui plaati pole sisestatud.
Kui kasutate HDMI kaablit, et ühendada mängija
Anynet+(HDMI-CEC)-ühilduva Samsungi teleriga ja
1.) Olete Anynet+(HDMI-CEC) funktsiooni sisse
lülitanud (“On”) nii teleris kui mängijas ja
2. ) Olete teleri keeleks valinud keele, mille tugi on
ka mängijal olemas, valib mängija eelistatud keele
automaatselt.
6. Vajutage OK nuppu.
Kuvatakse kodumenüü. Rohkema informatsiooni saamiseks kodumenüü kohta, vaadake
palun lk. 26.
Eesti keel
29
Seadistamine
▪
▪
Kasutage HDMI-kaablit, et ühendada seade
„Anynet+” (HDMI-CEC) ühilduva SAMSUNGI teleriga.
Kui teleril on seadme poolt toetatava keele tugi, siis
valitakse automaatselt see eelistatud keel. Et see toimiks peab „Anynet+” (HDMI-CEC) funktsiooni nii teleris
kui ka seadmes sisse lülitama (asendisse „On”).
Kui seadet ei kasutata 5 minuti jooksul, ilmub
teleriekraanile ekraanisäästja. Kui seade jäetakse
ekraanisäästja režiimi kauemaks kui 20 minutiks,
siis lülitub seade automaatselt välja.
1. Vajutage POWER (toite) nuppu.
Ilmub kodumenüü.
Kodumenüü
My Contents
Videos
Photos
2
Music
3
My Devices
Internet
Settings
1
Menüü seadistamine
4
d PBC(WPS)
DISC MENU
1
MENU
TITLE MENU
Valib „My Devices“ (minu seadmed).
2
Valib „My Contents“ (minu sisu).
3
Valib interneti.
4
Valib „Settings“ (seadistused).
5
Kuvab saadaolevad nupud.
POPUP
TOOLS
INFO
3
RETURN
2
EXIT
4
1
MENU (menüü) nupp: vajutage seda, et liikuda
kodumenüüsse.
2
RETURN (tagasi) nupp: eelmisesse menüüsse
naasmine.
3
ENTER / DIRECTION (sisesta/suuna) nupp:
kursori liigutamine või üksuse valimine.
Hetkel valitud üksuse valimine.
Seadistuse kinnitamine.
4
1
EXIT (väljumise) nupp: vajutage seda menüüst
väljumiseks.
2. Vajutage ◄► nuppe, et valida seadistused,
seejärel vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud
alammenüü, seejärel vajutage ENTER nuppu.
4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud üksus,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
5. Vajutage EXIT (välju) nuppu, et menüüst väljuda.
✎
MÄRKUS
▪
▪
▪
30
5
Eesti keel
Kui seade on võrguga ühendatud, valige
kodumenüüs „Internet@TV”.
Laadige soovitud sisu alla „Samsung Apps”
(SAMSUNGI rakendused) rakendusest.
(Vaadake lk. 56)
Ligipääs võib sõltuvalt valitud menüüst erineda.
Pärast tarkvara versiooni uuendamist võib käesoleva
toote ekraanikuva muutuda.
Teleri ekraanisuurus
3D
Valige, kas soovite esitada „Blu-ray” plaati 3Dsisuga 3D-režiimis.
Võimaldab Teil sisestada oma teleri tegeliku ekraanisuuruse, et plaadimängija saaks reguleerida pilti vastavalt
ekraanisuurusele ning kuvada optimaalset 3D-pilti.
(Antud toote maksimaalne lubatud ekraanisuurus on
116 tolli.)
! ETTEVAATUST
▪
Settings
Display
▪
3D Setting
Settings
Settingss
Audio
3D Settings
Networkk
System
3D Blu-ray Playback Mode
: Auto
Language
ge
Screen Size
: 55 inch
▪
Securityy
General
Support
> Move " Enter ' Return
HDMI Deep Color
: Auto
▪
▪
3D-režiim
Enne 3D-plaadi esitamist on teil võimalik valida,
kas soovite vaadata 3D „Blu-ray“ plaati 3D- või
2D-formaadis.
Kui teie teler ei toeta 3D-sisu,esitatakse seda
automaatselt 2D-formaadis.
„Auto” (automaatne): 3D „Blu-ray” plaati
esitatakse 3D-režiimis, kui Teie plaadimängija
tuvastab seda toetava teleri. Seda esitatakse
2D-režiimis, kui Teie plaadimängija tuvastab
teleri, mis 3D-režiimi ei toeta.
3D: 3D „Blu-ray” plaati esitatakse alati 3Drežiimis. Kui teler ei toeta 3D „Blu-ray” plaati,
võib esitusekraan olla must.
2D: 3D „Blu-ray” plaati esitatakse alati 2Drežiimis. Valige see, et vaadata pilti ilma 3Defektita või kui teleri ei toeta 3D „Blu-ray” plaate.
✎ MÄRKUS
▪
▪
Kui vajutate 3D-plaadi esitamise ajal korra STOP
) (peata) nuppu, ei tühistata 3D-režiimi valikut.
(
3D-plaadi esitamise ajal 3D-režiimi valiku
aktiveerimiseks vajutage STOP (
) nuppu kaks
korda.
Sõltuvalt sisust ja selle esitusasendist võib
paremal või vasakul või mõlemal küljel näha musti
vertikaalseid ribasid.
▪
▪
▪
▪
Seadistamine
Te saate konfigureerida erinevaid kuvavalikuid,
nagu näiteks teleri kuvasuhe, resolutsioon jne.
05
Ekraan
Kui Soovite nautida 3D-sisu, ühendage enne 3D-sisu
esitamist 3D-seade (3D-ga ühilduv AV-vastuvõtja või
teler) plaadimängijaga ja pange pähe 3D-prillid.
3D-video vaatamise ajal blokeeritakse automaatselt
kõik analoog komponent- ja komposiitsignaalid.
Kõiki 3D-signaale väljastatakse ainult läbi HDMI OUT
pordi kasutades HDMI- kaablit.
Kuna video resolutsioon 3D-esitusrežiimis on seatud
vastavalt algupärasele 3D-video resolutsioonile, ei
saa Te resolutsiooni oma eelistuste järgi muuta.
Mõned funktsioonid, nagu nt. „BD Wise” või
ekraanisuuruse või resolutsiooni seadistamine ei
pruugi 3D-esitusrežiimis korralikult töötada.
3D-signaali korralikuks väljastamiseks peate
kasutama kiiret HDMI-kaablit.
Olge telerist vähemalt kolmekordse ekraanipikkuse
kaugusel.
- Soovitame asetada 3D-video ekraani silmade
kõrgusele.
Kui plaadimängija on ühendatud mõne 3Dseadmega, ei pruugi 3D-efekt korralikult töötada.
Te ei saa antud toodet kasutada 2D-sisu 3D-formaati
teisendamiseks.
„Smart Hub“ teenuse ekraanisuurus
Seadistage „Smart Hub“ teenuse ekraan
optimaalsele suurusele.
„Size 1“ (suurus 1) : „Smart Hubi“ ekraanisuurus
on väiksem kui vaikimisi. Võite ekraani külgedel
näha musti ribasid.
„Size 2“ (suurus 2) : See on „Smart Hubi“ vaikimisi
seadistus. Mängija kuvab normaalset „Smart Hub“
teenuse ekraanisuurust.
„Size 3“ (suurus 3) : Antud valik kuvab suuremat
„Smart Hub“ teenuse ekraanisuurust. Pilt võib teie
teleri ekraani jaoks liiga suur olla.
Eesti keel
31
Seadistamine
Teleri kuvasuhe
„BD Wise” (ainult SAMSUNGI tooted)
Sõltuvalt teleri tüübist võite soovida reguleerida
ekraani seadistust.
„BD Wise” on SAMSUNGI värskeim seadmete
omavahelise suhtluse funktsioon.
Kui ühendate „BD Wise” funktsiooniga SAMSUNGI
tooted HDMI-kaabli abil SAMSUNGI teleriga,
seatakse optimaalne resolutsioon automaatselt.
„On” (sees): telerisse väljastatakse BD/DVDplaadi originaalresolutsioon
„Off” (väljas): väljundresolutsioon kinnistatakse
eelnevalt seatud resolutsioonile, hoolimata
sellest, milline on plaadi resolutsioon
✎ MÄRKUS
„16:9 Normal”(normaalne)
Teatud filme (4:3 allikaga)
kuvatakse „4:3 Pillar-box”
(mustad triibud pildi äärtes)
formaadis, kui valitud on „16:9
normal” säte.
„16:9 Wide” (lai)
Saate oma laiekraaniga telerist
vaadata täielikku 16:9 formaadis
pilti.
▪
▪
„4:3 Letter Box”
Valige see, kui soovite näha
täielikku „Blu-ray” /DVD- plaadi
poolt pakutavat 16:9 formaadis
pilti, isegi kui Teil on 4:3
ekraanisuhtega teler. Ekraani alaja ülaossa ilmuvad mustad triibud.
„4:3 Pan-Scan”
Valige see, kui soovite vaadata „Bluray” /DVD-plaadi poolt pakutavat
16:9 formaadis videot ilma mustade
triipudeta all ja üleval, isegi kui Teil
on 4:3 formaadis teler. Filmipildi
üleliigsed osad vasakul ja paremal
lõigatakse ära.
✎
MÄRKUS
▪
▪
▪
▪
32
Sõltuvalt plaadi tüübist ei pruugi mõned kuvasuhted
olla võimalikud.
Kui valite kuvasuhte ja valiku, mis on Teie teleri
ekraani kuvasuhtest erinevad, võib pilt olla moonutatud.
Kui valite sätted „4:3 Pan-Scan” või „4:3 Letter Box”,
siis ei tööta Teie puldi FULL SCREEN (täisekraani)
nupp.
Kui valite sätte „16:9 Normal”, võib Teie teler kuvada
pilti „4:3 Pillar-box” formaadis.
Sellisel juhul ei tööta Teie puldil FULL SCREEN nupp.
Eesti keel
▪
▪
Kui soovite „BD Wise” funktsioonis resolutsiooni
muuta, peate eelnevalt „BD Wise” funktsiooni
seadma sättele „Off”(väljas).
Kui Te „BD Wise” funktsiooni välja lülitate,
kohandatakse ühendatud teleri resolutsioon
automaatselt maksimaalsele väärtusele.
Kui plaadimängija ühendatakse seadmega, mis
ei toeta „BD Wise” funktsiooni, ei saa Te seda ka
kasutada.
„BD Wise” funktsiooni korralikuks töötamiseks
seadke nii plaadimängijas kui teleris „BD Wise”
menüü sättele „On” (sees).
Resolutsioon
Seadistab komponent- ja HDMI-videosignaali
väljundresolutsiooni.
Number resolutsioonides 1080p, 1080i, 720p,
480p, 480i näitab videoridade arvu. „i” ja „p”
viitavad vastavalt ülerea- ja täisrealaotusele.
„Auto” (automaatne): kontrollib ja seab
automaatselt optimaalse resolutsiooni.
„BD Wise”: seab automaatselt optimaalse
resolutsiooni, kui on HDMI-kaabli abil ühendatud
„BD Wise” funktsiooni toetava teleriga. („BD
Wise” menüü-üksus ilmub ainult siis, kui „BD
Wise” on sisselülitatud („On”).)
1080p : väljastab 1080-realist täisrealaotusega videot.
1080i : väljastab 1080-realist ülerealaotusega
videot.
720p : väljastab 720-realist täisrealaotusega
videot.
480p : väljastab 576/480-realist
täisrealaotusega videot.
480i : väljastab 576/480-realist
ülerealaotusega videot.
05
Resolutsioon vastavalt väljundrežiimile
HDMI / ühendatud
HDMI / pole ühendatud
HDMI-re žiim
Väljund
Seadistus
„Blu-ray“ plaat
E-sisu /
digitaalne
sisu
„BD Wise“
„Blu-ray“ plaadi
resolutsioon
1080p@60F
480i
Automaatne
Maks.
telerisisendi
resolutsioon
Maks.
telerisisendi
resolutsioon
480i
„1080p@60F“
VIDEO režiim
VIDEO režiim
-
-
1080p@60F
1080p@60F
480i
480i
1080p@24F
1080p@24F
480i
-
„1080i“
1080i
1080i
480i
480i
„720p“
720p
720p
480i
480i
„480p“
480p
480p
480i
480i
„480i“
-
-
480i
480i
„Movie Frame": automaatne
(24 kaadrit sekundis)
DVD-plaadi taasesitus
HDMI /ühendatud
Väljund
Seadistus
HDMI / pole ühendatud
HDMI-režiim
VIDEO režiim
VIDEO režiim
„BD Wise“
480i
480i
-
„Auto“
Maks. telerisisendi
resolutsioon
480i
-
„1080p@60F“
1080p@60F
480i
-
„1080i“
1080i
480i
480i
„720p“
720p
480i
480i
„480p“
480p
480i
480i
„480i“
-
-
480i
Eesti keel
33
Seadistamine
„Blu-ray“ plaadi / e-sisu / digitaalse sisu taasesitus
Seadistamine
✎ MÄRKUS
▪ Kui teie mängijaga ühendatud teler ei toeta teie
▪
▪
▪
▪
34
valitud kaadrikiirust või resolutsiooni, kuvatakse
teade: „If no pictures are shown after selecting 'Yes’,
please wait for 15 seconds to return
to the previous resolution. Do you want to change
the resolution?” (Kui pärast „Yes“ (jah) valimist pilti
näha pole, oodake palun 15 sekundit et naasta
eelmisele resolutsioonile. Kas soovite resolutsiooni
muuta?) .
Kui valite „Yes“, läheb teleriekraan 15 sekundiks
tühjaks, ning seejärel taastatakse resolutsioon
automaatselt eelmisele väärtusele.
Kui pärast resolutsiooni muutmist ekraani jääbki
tühjaks, eemaldage kõik plaadid ning seejärel
vajutage ja hoidke all STOP ( ) nuppu mängija
esiküljel rohkem kui 5 sekundit. Kõik seadistused
taastatakse tehases määratud vaikimisi väärtustele.
Järgige samme eelmisel leheküljel, et igasse režiimi
siseneda ning valige ekraani seadistus („Display
Setup“), mida teie teler toetab.
Kui taastatakse tehases määratud vaikimisi
väärtused, kustutatakse kõik kasutaja salvestatud
BD-andmed.
„ Blu-ray“ plaadil peab olema 24 kaadrit sekundis
funktsioon, et mängija saaks kasutada „Movie
Frame (24Fs)“ režiimi.
Kui ühendatud on nii HDMI- kui komponentpesad
ning te vaatate hetkel komponentväljundit,
fikseeritakse resolutsioon väärtusele 480i.
Eesti keel
HDMI värviformaat
Võimaldab teil seadistada värviruumi formaati
HDMI-väljundi jaoks, mis sobiks ühendatud seadme
(teler, monitor jne) võimalustega.
„Auto“ (automaatne) : Seab automaatselt mängija
optimaalsele teie seadme poolt toetatud formaadile.
YCbCr (4:4:4) : Kui teie teler toetab HDMI kaudu
YCbCr värviruumi, valige antud väljund normaalse
YCbCr värvigamma jaoks.
RGB (Standard) : Valige antud väljund normaalse
RGB värvigamma jaoks.
RGB („Enhanced“ (täiustatud)) : Kui olete
mängija ühendanud DVI-kuvaseadmega
(nt monitor), valige antud väljund täiustatud
RGB värvigamma jaoks.
„Movie Frame (24Fs)“
„ Movie Frame (24Fs)“ funktsiooni seadmine sättele
„Auto“ automaatne võimaldab teil reguleerida
mängija HDMI-väljundit 24 kaadrile sekundis, et
saavutada parandatud pildikvaliteet. „Movie Frame
(24Fs) funktsiooni saate nautida ainult antud
kaadrikiirust toetavas teleris. „Movie Frame“
funktsiooni on võimalik valida vaid siis, kui
mängija on HDMI 1080i või 1080p
väljundresolutsiooni režiimis.
„Auto“ (automaatne) :„Movie Frame (24Fs)“
funktsioonid töötavad.
„Off“ (väljas) : „Movie Frame (24Fs)“ funktsioonid
on väljalülitatud.
„Auto“ (automaatne) : Mängija väljastav „Deep
Color“ omadusega videot ühendatud telerisse,
mis toetab „HDMI Deep Color“ funktsiooni.
„Off“ (väljas) : Pilt väljastatakse „Deep Color“
omaduseta.
Peatatud režiim
Võimaldab teil seada pildi tüübi, mida mängija
DVD-plaadi taasesitamises pausi tegemisel kuvab.
„Auto“ (automaatne) : Näitab automaatselt
parimat liikumatut pilti sõltuvalt sisust.
„Frame“ (kaader) : Valige see, kui teete pausi
vähese tegevusega stseenis.
„Field“ (väli) : Valige see, kui teete pausi rohke
tegevusega stseenis.
Täiskaadrilaotus
Digitaalne väljund
Seadistage digitaalne väljund („Digital Output“),
et see sobiks mängijaga ühendatud AV-vastuvõtja
võimalustega:
PCM : Valige, kui te olete ühendanud
HDMI-toega AV-vastuvõtja.
„Bitstream (Unprocessed)“ (Bitivoog
(Töötlemata)) :Valige, kui olete ühendanud
HDMI-toega AV-vastuvõtja, millel on „Dolby
TrueHD“ ja „DTS-HD Master Audio“
kodeerimisvõimalused.
„Bitstream (Re-encoded DTS)“ (Bitivoog
(kodeeritud DTS)) : Valige, kui olete ühendanud
AV-vastuvõtja kasutades digitaalset optilist
sisendit, mis suudab dekodeerida DTS-i.
„Bitstream (Re-encoded Dolby D)“ (Bitivoog
(taaskodeeritud „Dolby D“)) : Valige, kui teil pole
HDMI-toega AV-vastuvõtjat, kuid teil on „Dolby
Digital“ dekodeerimisvõimalustega AV-vastuvõtja.
Rohkemate detailide saamiseks vaadake palun
digitaalse väljundi valiku tabelit (vaadake lk 32).
Võimaldab teil DVD-plaatide vaatamisel
pildikvaliteeti parandada.
„Auto“ (automaatne) : Valige see, et mängija valiks
automaatselt parima pildikvaliteedi vaadatava
DVD-plaadi jaoks.
„Video“ : Valige see, saada parim pildikvaliteet
DVD-plaatide jaoks, millele on salvestatud
kontserdid või telesaated.
Eesti keel
35
Seadistamine
Võimaldab teil väljastada videot HDMI OUT pesast
„Deep Color“ omadusega. „Deep Color“ pakub
suurema värvisügavusega täpsemat värviedastust.
Heli
05
„HDMI Deep Color“
Seadistamine
Digitaalse väljundi ( „Digital Output“) valimine
„Bitstream
Seadistus
PCM
HDMI-d
toetav
Optiline
AV-vastuvõtja
Ühendus
Audiovoog
„Blu-ray“
plaadil
(Kodeeritud DTS))
„Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)“ (Bitivoog
(Kodeeritud „Dolby D“))
Optiline
HDMI-d toetav
AV-vastuvõtja
või optiline
HDMI-d toetav
AV-vastuvõtja
või optiline
PCM 2ch
„DTS re-encoded“
„Re-encoded
Dolby Digital“ *
„Dolby
Digital“
„DTS re-encoded“
„Re-encoded
Dolby Digital“ *
„Bitstream (Unprocessed)“ (DTS re-encoded)“
(Bitivoog
(Bitivoog (Töötlemata))
HDMI-d
toetav
AV-vastuvõtja
PCM
Kuni
2-kanaliline
7,1-kanaliline
PCM
„Dolby Digital“
Kuni
2-kanaliline
7,1-kanaliline
PCM
„Dolby Digital
Plus“
Kuni
2-kanaliline „Dolby Digital
Plus“
7,1-kanaliline
PCM
„Dolby
Digital“
„DTS re-encoded“
„Re-encoded
Dolby Digital“ *
„Dolby
TrueHD“
Kuni
2-kanaliline
7,1-kanaliline
PCM
„Dolby
TrueHD“
„Dolby
Digital“
„DTS re-encoded“
„Re-encoded
Dolby Digital“ *
DTS
Kuni
2-kanaliline
6,1-kanaliline
PCM
DTS
DTS
„DTS re-encoded“
„Re-encoded
Dolby Digital“ *
PCM
„Dolby
Digital“
DTS-HD HRA
Kuni
2-kanaliline
DTS-HD HRA
7,1-kanaliline
PCM
DTS
„DTS re-encoded“
„Re-encoded
Dolby Digital“ *
DTS-HD MA
Kuni
2-kanaliline
7,1-kanaliline
PCM
DTS
„DTS re-encoded“
„Re-encoded
Dolby Digital“ *
DTS-HD MA
2-kanaliline 2-kanaliline 2-kanaliline 2-kanaliline
PCM
PCM
PCM
PCM
Kuni
2-kanaliline „Dolby Digital“ „Dolby Digital“
„Dolby Digital“
5,1-kanaliline
PCM
PCM
Audiovoog
DVD-l
DTS
„Blu-ray“
plaadi
definitsioon
Kõik
Kuni
2-kanaliline
6,1 -kanaliline
PCM
Dekodeerib põhisisu heli ja
BONUSVIEW helivoo kokku
PCM-heliks ja lisab
navigeerimisheli efektid.
DTS
DTS
Väljastab ainult põhisisu
helivoo, nii et teie
AV-vastuvõtja saab
dekodeerida heli bitivoogu.
Te ei kuule BONUSVIEW
heli või navigeerimisheli
efektid.
2-kanaliline
PCM
2-kanaliline
PCM
„Dolby Digital“
„Dolby Digital“
DTS
DTS
Dekodeerib
põhisisu heli ja
BONUSVIEW
helivoo kokku
PCM-heliks ja
lisab
navigeerimisheli
efektid, seejärel
kodeerib PCM-heli
DTS-bitivoogu.
Dekodeerib põhisisu
heli ja BONUSVIEW
helivoo kokku
PCM-heliks ja lisab
navigeerimisheli
efektid, seejärel
kodeerib PCM-heli
„Dolby
digital“ bitivoogu või
PCM-i.
* Kui allika voog („Source Stream“) on 2-kanaliline, ei rakendata „Re-encoded Dolby D” seadistust.
Väljundiks saab 2-kanaliline LPCM.
„Blu-ray“ plaadid võivad sisaldada kolme tüüpi helivooge:
- „Main Feature Audio“ (Põhisisu heli) : Põhisisu helirada.
- BONUSVIEW heli : Täiendav helirada, näiteks režissööri või näitleja kommentaar.
- „Navigation Sound Effects“ (Navigeerimisheli efektid): Menüüs valikuid tehes võivad kostuda
navigeerimisheli efektid. Navigeerimisheli efektid on igal „Blu-ray“ plaadil erinevad.
36
Eesti keel
Kui HDMI-seade (AV-vastuvõtja, teler) ei ühildu
kokkupakitud formaatidega („Dolby digital“, DTS),
väljastatakse helisignaal PCM-ina.
▪
Tavalistel DVD-plaatidel ei ole BONUSVIEW heli ja
navigeerimisheli efekte.
▪
Osadel „Blu-ray“ plaatidel ei ole BONUSVIEW heli
ja navigeerimisheli efekte .
▪
Käesolev digitaalse väljundi seadistus ei mõjuta
analoogheli (L/R) või HDMI-heli väljundit teie
telerisse. See mõjutab optilist ja HDMI-heli väljundit,
kui teie mängija on ühendatud AV-vastuvõtjaga.
▪
Kui esitate MPEG-heliradu, väljastatakse helisignaali
PCM-ina hoolimata teie digitaalse väljundi valikutest
(PCM või „Bitstream“).
Heli võib olla vaikne, kuid siiski kuulete dialoogi
selgelt. Selline funktsioon toimib vaid siis, kui teie
mängija tuvastab „Dolby Digital“ signaali.
„Auto“ (automaatne) : Dünaamilise diapasooni
reguleerimine seadistatakse automaatselt
vastavalt „Dolby TrueHD“ heliraja poolt edastatud
informatsioonile.
„Off“ (väljas) : Saate nautida filmi standardse
dünaamilise diapasooniga.
„On“ (sees) : Kui filmi heliradu esitatakse
madala helitugevusega või läbi väikeste kõlarite,
saab süsteem rakendada sobiva tihenduse,
et muuta madala helitasemega sisu
arusaadavamaks ja vältida dramaatiliste lõikude
liiga valjuks muutumist.
Allamiksimise režiim
PCM alladiskreetimine
Võimaldab teil 48kHz ja 96 kHz PCM
alladiskreetimise sisse või välja lülitada.
„Off“ (väljas) : Valige see, kui mängijaga
ühendatud AV-vastuvõtja ühildub sagedusega
96kHz.
Võimaldab teil valida, kuidas mängija mitmekanalilist
heli vähemate kanalitega heliks miksib.
„Normal Stereo“ (normaalne stereo) : Miksib
mitmekanalilise heli 2-kanaliliseks stereoheliks.
Valige see, kui mängija on ühendatud seadmetega,
mis ei toeta virtuaalse ruumiheli funktsioone,
nagu näiteks „Dolby Pro Logic“.
„On“ (sees) : Valige see, kui mängijaga
ühendatud AV-vastuvõtja ei ühildu sagedusega
96kHz. 96kHz sagedusega signaalid
alladiskreeditakse sagedusele 48kHz.
✎ MÄRKUS
▪ Isegi kui PCM alladiskreetimine on väljalülitatud,
„Surround Compatible“ (ruumiheliga ühilduv) :
Miksib mitmekanalilise heli ruumiheliga ühilduvaks
stereoheliks. Valige see, kui mängija on ühendatud
seadmega, mis toetab virtuaalset ruumiheli
funktsiooni, nagu näiteks „Dolby Pro Logic“.
väljastavad osad plaadid läbi optiliste digitaalsete
väljundite ainult alladiskreeditud heli.
HDMI
Kui teie teler ei ühildu tihendatud mitmekanaliliste
formaatidega („Dolby Digital“, DTS), võib mängija
väljastada 2-kanalilist PCM alladiskreeditud heli,
isegi kui te valisite seadistuste menüüs sätte
„Bitstream“ (kas „Reencoded“ või „Unprocessed“).
Kui teie teler ei ühildu PCM diskreetimismääradega,
mis on suuremad kui 48 kHz, võib mängija
väljastada alladiskreeditud PCM-heli sagedusega
48 kHz, isegi kui lülitasite PCM alladiskreetimise välja.
Eesti keel
37
Seadistamine
juhul kuulete vaid valju müra või heli puudub.
▪
Dünaamilise diapasooni
reguleerimine
05
✎ MÄRKUS
▪ Valige kindlasti õige digitaalne väljund, vastasel
Seadistamine
Võrk
Juhtmega võrk
Enne alustamist soovitame teil ühendust võtta oma
internetiteenuse pakkujaga, et teada saada, kas teie Juhtmega ühenduse seadistamine - Automaatne
IP-aadress on staatiline või dünaamiline. Kui see on 1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Wired“ (juhtmega).
dünaamiline ning te kasutate juhtmega või juhtmevaba
ühendust, soovitame kasutada automaatseid („Auto“)
Settings
ngs
protseduure. Kui kasutate juhtmevaba ühendust ning
Network Settings
Display
teie ruuteril on see võimalus, võite kasutada WPS (PBC)
Select a network connection type.
Audio
või „One Foot Connection“ funktsiooni. Kui teie
Wired
Networkk
IP-aadress on staatiline, peate kasutama käsitsi
Wireless
System
(General)
seadistamise protseduuri nii juhtmega kui juhtmevaba
Language
g
ge
Connect to the network using LAN cable. Please make
WPS(PBC)
ühenduse puhul.
sure that the LAN cable is connected.
Security
General
Võrguseadistused
One Foot
Connection
Support
> Move " Enter ' Return
Et alustada oma mängija võrguühenduse
ülesseadmist, järgige neid samme:
1. Vajutage kodumenüüs („Home“ ) ◄► nuppe,
et valida „Settings“ (seadistused), seejärel
vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
2. Vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
Ilmub võrgustaatuse ekraan. Mängija ühendub
võrguga, kui võrguühendus on kinnitatud.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Network“ (võrk),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Juhtmega ühenduse seadistamine – Käsitsi
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Network Settings“ Kui teil on staatiline IP-aadress või automaatne
(võrguseadistused), seejärel vajutage ENTER
seadistus ei tööta, peate seadma võrguseadistuste
nuppu.
väärtused käsitsi.
Et vaadata võrguseadistuste väärtuseid enamikes
4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Wired“
„Windowsi“ arvutites, järgige antud samme:
(juhtmega), „Wireless (General)“ (juhtmevaba
(üldine)), WPS (PBC) või „One Foot Connection“,
 „Windows XP“
seejärel vajutage ENTER nuppu.
1. Tehke paremklõps võrgu („Network“) ikoonil,
5. Kui kasutate juhtmega võrku, liikuge allpool
mis asub „Windowsi“ töölaua paremal all nurgas.
olevale juhtmega võrgu peatükile. Kui kasutate
juhtmevaba võrku, liikuge juhtmevaba võrgu
2. Klõpsake hüpikmenüüs „Status“ (staatus).
peatükile lehekülgedel 37~39.
3. Klõpsake ilmuvas dialoogiaknas „Support“
(tugi) reale.
4. „Support“ real klõpsake „Details“ (detailid) nupule.
Kuvatakse võrguseadistused.
 „Windows 7“
1. Klõpsake võrgu („Network“) ikoonile, mis asub
„Windowsi“ töölaua paremal all nurgas.
2. Klõpsake hüpikmenüüs „Network and
Sharing Center“ (võrgu ja jagamise keskus).
38
Eesti keel
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt teie „Windowsi“ versioonist võib
informatsioon erineda.
Oma mängijasse võrguseadistuste sisestamiseks
järgige antud samme:
1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Wired“ (juhtmega),
seejärel vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
2. Vajutage ◄► nuppe, et valida „IP Settings“
(IP-seadistused), seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Võrgustaatuse („Network Status“) ekraanil valige
„Cancel“ (tühista), seejärel vajutage „Enter“.
Settings
ngs
IP Settings
Display
Audio
Networkk
System
ge
Language
Security
General
Support
IP Mode
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manual
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Mode
0 . 0 . 0 . 0
DNS Server
OK
> Move " Enter ' Return
4. Vajutage ENTER nuppu, et valida „IP Mode“
(IP-režiim).
5. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Manual“
(käsitsi), seejärel vajutage ENTER nuppu.
6. Vajutage ▼ nuppe, et liikuda esimesele
sisestusväljale („IP Address“ (IP-aadress)).
7. Numbrite sisestamiseks kasutage puldil
olevaid numbrinuppe.
8. Kui olete välja täitnud, vajutage ►nuppu,
et liikuda järgmisele väljale. Samuti saate
kasutada teisi noolenuppe, et liikuda üles,
alla ja tagasi.
9. Sisestage IP-aadressi („IP Address”),
alamvõrgu maski („Subnet Mask”) ja
võrguvärava („Gateway”) väärtused.
Seadistamine
4. „Support“ (tugi) real klõpsake „Details“ (detailid)
nupule. Kuvatakse võrguseadistused.
10. Vajutage ▼ nuppu, et liikuda sättele
„DNS Mode“ (DNS-režiim).
05
3. Klõpsake avanevas dialoogiaknas sättele
„Local Area Connection“ (kohtvõrk) või
„Wireless Network Connection“ (juhtmevaba
võrk) – sõltuvalt teie võrguühendusest.
11. Vajutage ▼ nuppu, et liikuda esimesele
DNS-i sisestusväljale. Sisestage numbrid
nagu eelnevalt kirjeldatud.
12. Vajutage ENTER nuppu, et valida OK.
Kuvatakse võrgustaatuse ekraan.
Mängija ühendub võrku pärast seda,
kui võrguühendus on kinnitatud.
Juhtmevaba võrk
Juhtmevaba võrgu seadistamiseks on kolm viisi:
„Wireless (General)“ (juhtmevaba (üldine))
Kasutades WPS-i(PBC)
„One Foot Connection“
„Wireless (General)“ sisaldab nii automaatse kui
käsitsi seadistamise protseduure.
Juhtmevaba võrguühenduse seadistamine
- Automaatne
Enamikel juhtmevabadel võrkudel on valikuline
turvasüsteem, mis vajab seadet, mis siseneb võrku,
et edastada krüpteeritud turvakood, mida kutsutakse
läbipääsuks („Access”) või turvavõtmeks („Security
Key”). Turvavõti põhineb pääsufraasil („Pass Phrase”)
ning tavaliselt on see sõna või teatud arv tähti ja
numbreid, mida teilt küsitakse, kui seate üles turvalist
juhtmevaba võrku. Kui kasutate seda juhtmevaba
võrgu ülesseadmise meetodit ning teil on oma
juhtmevaba võrgu jaoks olemas turvavõti, peate
sisestama pääsufraasi seadistamise protsessi käigus.
1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Wireless
(General)“ (juhtmevaba (üldine)).
S
Settings
Network Settings
Display
i
ispl
Select a network connection type.
Audio
u
udio
Network
etw
System
y
yste
Wired
Wireless
a
ang
Language
(General)
Security
e
ecu
WPS(PBC)
General
e
ene
One Foot
Connection
Support
u
upp
Set up wireless network by selecting your Wireless
Router. You may need to enter security key depending
on the setting of the Wireless Router.
> Move " Enter ' Return
2. Vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
Kui see on tehtud, kuvatakse nimekiri
võimalikest võrkudest.
Eesti keel
39
Seadistamine
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida soovitud võrk,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kuvatakse turvalisuse („Security“) ekraan.
4. Sisestage turvalisuse ekraanil oma võrgu
pääsufraas („Pass Phrase“). Sisestage numbrid
kasutades oma pulti.
Tähe valimiseks vajutage ▲▼◄► nuppe,
et liigutada kursorit, seejärel vajutage
ENTER nuppu.
Settings
ngs
Display
Audio
Network Settings
Enter security key.
0 entered
Networkk
System
ge
Language
Security
General
Support
a
b
c
d
e
f
1
2
3
g
h
i
j
k
l
4
5
6
m
n
o
p
q
r
7
8
9
s
t
u
v
w
x
y
z
*
Delete
a/A
a Previous
Space
0
 „Windows 7“
1. Klõpsake võrgu („Network“) ikoonile, mis asub
„Windowsi“ töölaua paremal all nurgas.
2. Klõpsake hüpikmenüüs „Network and
Sharing Center“ (võrgu ja jagamise keskus).
3. Klõpsake avanevas dialoogiaknas sättele
„Local Area Connection“ (kohtvõrk) või
„Wireless Network Connection“ (juhtmevaba
võrk) – sõltuvalt teie võrguühendusest.
4. „Support“ (tugi) real klõpsake „Details“ (detailid)
nupule. Kuvatakse võrguseadistused.
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt teie „Windowsi“ versioonist võib
informatsioon erineda.
Done
Move " Enter ' Return
✎ MÄRKUS
▪ Peaksite leidma pääsufraasi („Pass Phrase”) ühelt
seadistamise ekraanilt, mida kasutasite oma ruuteri
või modemi ülesseadmiseks.
5. Kui kõik on tehtud, vajutage ROHELIST (B)
nuppu oma puldil või vajutage ▲▼◄► nuppe,
et liigutada kursor sõnale „Done“ (tehtud),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kuvatakse võrgustaatuse ekraan. Mängija
ühendub võrku pärast seda, kui võrguühendus
on kinnitatud.
Oma mängijasse võrguseadistuste sisestamiseks
järgige antud samme:
1. Järgige samme 1-4 „Juhtmevaba
võrguühenduse seadistamine – Automaatne“
protseduuris.
2. Kui kõik on tehtud, vajutage ROHELIST (B)
nuppu oma puldil või vajutage ▲▼◄► nuppe,
et liigutada kursor sõnale „Done“ (tehtud),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kuvatakse võrgustaatuse ekraan.
Settings
n
ngs
Audio
Networkk
System
Juhtmevaba võrguühenduse seadistamine –
Käsitsi
Kui automaatne seadistamine ei tööta, peate
võrguseadistuste väärtused käsitsi sisestama.
Et vaadata võrguseadistuste väärtuseid enamikes
„Windowsi“ arvutites, järgige antud samme:
 „Windows XP“
1. Tehke paremklõps võrgu („Network“) ikoonil,
mis asub „Windowsi“ töölaua paremal all nurgas.
2. Klõpsake hüpikmenüüs „Status“ (staatus).
3. Klõpsake ilmuvas dialoogiaknas „Support“
(tugi) reale.
4. „Support“ real klõpsake „Details“ (detailid)
nupule. Kuvatakse võrguseadistused.
40
Eesti keel
IP Settings
Display
Language
g
ge
Security
General
Support
IP Mode
Manual
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manual
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Mode
0 . 0 . 0 . 0
DNS Server
OK
> Move " Enter ' Return
li võrgustaatuse
õ
t t
k
il „Cancel“
C
l“ (tühi
t )
Valige
ekraanil
(tühista),
3. V
seejärel vajutage „Enter“.
4. Vajutage ◄► nuppe, et valida „IP Settings“
(IP-seadistused), seejärel vajutage ENTER nuppu.
5. Vajutage ENTER nuppu, et valida „IP Mode“ (IP-režiim).
6. Vajutage ▲▼ nuppe,et valida „Manual“ (käsitsi),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
7. Vajutage ▼ nuppe, et liikuda esimesele
sisestusväljale („IP Address“ (IP-aadress)).
11. Vajutage ▼ nuppu, et liikuda sättele
„DNS Mode“ (DNS-režiim).
.
12. Vajutage ▼ nuppu, et liikuda esimesele
DNS-i sisestusväljale. Sisestage numbrid
nagu eelnevalt kirjeldatud.
13. Vajutage ENTER nuppu, et valida OK.
14. Kuvatakse võrgustaatuse ekraan. Mängija
ühendub võrku pärast seda, kui võrguühendus
on kinnitatud.
Kui teil on „One Foot Connection“ funktsiooni
toetav SAMSUNGI juhtmevaba ruuter, saate
juhtmevaba ühenduse automaatselt üles seada.
Ühenduse loomiseks kasutades „One Foot
Connection“ funktsiooni järgige antud samme:
1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „One Foot
Connection“..
Settings
Network Settings
Display
ispl
Select a network connection type.
Audio
udio
Network
etw
System
yste
Wired
Wireless
Language
ang
(General)
Security
ecu
WPS(PBC)
General
ene
One Foot
Support
upp Connection
Connect to wireless network automatically if your
Wireless Router supports One Foot Connection. Select
this connection type after placing the Wireless Router
within 10 inches(25cm) of Samsung Wireless LAN
Adapter.
> Move " Enter ' Return
WPS(PBC)
Lihtsaim viis juhtmevaba võrguühenduse
ülesseadmiseks on kasutada PBC (WPS) või
„One Foot Connection“ funktsiooni.
Kui Teie juhtmevabal ruuteril on PBC (WPS) nupp,
järgige antud samme:
1. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida WPS(PBC).
Settings
Network Settings
Display
ispl
Select a network connection type.
Audio
udio
2. Vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
3. Asetage SAMSUNGI juhtmevaba ruuter
ühenduse loomiseks oma mängijast kuni
25 cm (10 tolli) kaugusele.
4. Oodake, kuni ühendus automaatselt luuakse.
Võrgustaatus
Saate kontrollida, kas ühendus võrgu ja internetiga
on loodud.
Network
etw
System
yste
Wired
Wireless
Language
ang
(General)
Security
ecu
WPS(PBC)
General
ene
One Foot
Support
upp Connection
S
Settings
Connect to the Wireless Router easily by pressing the
WPS(PBC) button. Choose this if your Wireless Router
supports Push Button Configuration(PBC).
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Audio
u
udio
Network
etw
> Move " Enter ' Return
Network Status
Display
i
ispl
KT_WLAN
System
y
yste
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
0.0.0.0
Language
a Internet is connected successfully.
ang
If you have a problem using any Internet services, contact your Internet service
Security
e provider.
ecu
General
e
ene
2. Vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
Support
u
upp
Network Settings
IP Settings
Retry
OK
< Move " Enter ' Return
3. Vajutage ja hoidke all WPS(PBC) nuppu oma
ruuteril kaks minutit. Teie mängija leiab
automaatselt kõik võrguseadistuste väärtused,
mida ta vajab, ning ühendub võrguga.
4. Kuvatakse võrgustaatuse ekraan.
Mängija ühendub võrku pärast seda,
kui võrguühendus on kinnitatud.
Eesti keel
41
Seadistamine
10. Sisestage IP-aadressi („IP Address”),
alamvõrgu maski („Subnet Mask”) ja
võrguvärava („Gateway”) väärtused.
„One Foot Connection“
05
8. Numbrite sisestamiseks kasutage puldil
olevaid numbrinuppe.
9. Kui olete välja täitnud, vajutage ►nuppu,
et liikuda järgmisele väljale. Samuti saate
kasutada teisi noolenuppe, et liikuda üles,
alla ja tagasi.
Seadistamine
BD-LIVE internetiühendus
Valige, kas lubada või keelata internetiühendus,
kui kasutate BD-LIVE teenust.
„Allow (All)” (lubada kõik): internetiühendus
võimaldab kogu BD-LIVE poolt pakutava sisu
kasutamist.
„Allow (Valid Only)” (lubada ainult kehtivad):
internetiühendus võimaldab kasutada vaid
kehtivat sertifikaati omavat BD-LIVE sisu.
„Prohibit” (keelatud): BD-LIVE sisu
edastamiseks ei võimaldata internetiühendust.
✎ MÄRKUS
▪ Mis on kehtiv sertifikaat?
Kui plaadimängija kasutab BD-LIVE funktsiooni,
et saata plaadi andmeid ning paluda serverilt plaadi
õigsuse kinnitamist, siis kasutab server edastatud
andmeid, et kontrollida plaadi kehtivust ja õigsust
ning saadab mängijale tagasi vastava sertifikaadi.
▪
BD-LIVE sisu kasutamise ajal võib internetiühendus
olla piiratud.
Süsteem
Algsed seadistused
✎ MÄRKUS
▪ Antud funktsioon pole võimalik, kui HDMI-kaabel ei
toeta CEC-i.
▪
Kui teie SAMSUNGI teleril on „Anynet+“ logo,
siis see toetab „Anynet+“ funktsiooni.
▪
Sõltuvalt Teie telerist ei pruugi teatud
HDMI-väljundresolutsioonid töötada.
Palun vaadake oma teleri kasutusjuhendit.
BD-andmete haldus
Võimaldab Teil hallata BD-LIVE teenust toetavalt
„Blu-ray” plaadilt allalaetud sisu. Saate kontrollida
seadme teavet, k.a. salvestusmahu suurus,
kustutada BD-andmeid või muuta välkmäluseadet.
BD-andmete halduse ekraaniteave:
„Total Size“ (kogumaht) : Seadme kogu
mälumaht.
„Available Size“ (saadaolev maht) : Seadme
saadaolev mälumaht.
✎ MÄRKUS
▪ Välise mälu režiimis peatatakse plaadi esitamine,
kui ühendate taasesituse ajal lahti USB-seadme.
▪
Kasutades algsete seadistuste („Initial Settings“)
funktsiooni on teil võimalik seada keelt,
võrguseadistusi jne. Rohkema teabe saamiseks
algsete seadistuste funktsiooni kohta vaadake
algsete seadistuste peatükki antud kasutusjuhendis.
(Vaadake lk. 35~39)
oetatakse ainult FAT-failisüsteemis (DOS 8.3
märgistus) vormindatud USB-seadmeid. Soovitame
kasutada USB-seadmeid, mis toetavad 4MB/
sek või kiirema lugemis/kirjutamiskiirusega USB 2.0
protokolli.
▪
Jätkuva esituse funktsioon ei pruugi pärast
salvestusseadme vormindamist töötada.
„Anynet+“(HDMI-CEC)
▪
BD-andmete halduseks saadaolev kogu mälumaht
võib sõltuvalt tingimustest erineda.
„Anynet+“ on mugav funktsioon, mis võimaldab
seotud toiminguid teiste SAMSUNGI mängijatega,
millel on „Anynet+“ funktsioon.
Käesoleva funktsiooni kasutamiseks ühendage antud
plaadimängija HDMI-kaabli abil SAMSUNGI teleriga.
Kui „Anynet+“ on sisselülitatud, saate antud mängijat
juhtida SAMSUNGI teleri kaugjuhtimispulti kasutades
ja alustada plaadi esitamist lihtsalt vajutades nupule
PLAY (esita) ( ) teleri puldil.
Rohkema teabe saamiseks palun vaadake teleri
kasutusjuhendit.
„Off“ (väljas) : „Anynet+“ funktsioonid ei tööta.
„On“ (sees) : „Anynet+“ funktsioonid töötavad.
42
Eesti keel
Settings
ngs
Display
Time Zone
Audio
Networkk
System
Language
ge
Security
General
Support
GMT + 00:00
London, Lisbon, Casablanca
< Change " Save ' Return
Antud funktsioon töötab koostöös „Blu-ray”/
DVD-plaatidega, millele on määratud vanuse- või
numbrireiting, mis määravad sisu küpsustaseme.
Need numbrid aitavad teil kontrollida „Blu-ray“/
DVD-plaate, mida teie pere vaadata saab.
Valige soovitud vanusereiting, mille soovite seada
plaadi vanemakontrolli jaoks. Kui salasõna ei
sisestata, esitab mängija ainult neid „Blu-ray“
plaate, mille reiting on sama või vähem kui
vanusereiting ning DVD-plaate allapoole
numbrireitingut.
Suuremad numbrid tähendavad rohkem
täiskasvanutele mõeldud sisu.
DivX® videolaenutus
„Blu-ray“ plaadi vanemakontroll
Vaadake DivX® videolaenutuse („Video On Demand“)
registreerimiskoodi, et osta ja esitada DivX®
videolaenutuse sisu.
Välistage teatud vanusereitinguga „Blu-ray“
plaatide taasesitus, kui salasõna ei sisestata.
Algseadistamine
DVD-plaadi vanemakontroll
Kõik seadistused, v.a. võrgu ja „Smart Hub“
seaded, taastatakse vaikimisi väärtustele.
Välistage teatud numbrireitinguga DVD-plaatide
taasesitus, kui salasõna ei sisestata.
Keel
Saate valida eelistatud keele kodumenüü,
plaadi menüü jne. jaoks.
„On-Screen Menu“ (ekraanimenüü) :
Valige ekraanikuvade keel.
„Disc Menu“ (plaadimenüü) : Valige plaadi
menüükuvade keel.
„Audio“ (heli) : Valige plaadi heli keel.
„Subtitle“ (subtiitrid) : Valige plaadi subtiitrite
keel.
✎ MÄRKUS
▪ Valitud keel ilmub ainult siis, kui plaat seda toetab.
Salasõna muutmine
Muutke neljakohalist salasõna, mida kasutatakse
turvafunktsioonidele ligipääsemiseks.
Kui unustasite salasõna
1. Eemaldage plaat mängijast.
2. Vajutage ja hoidke all STOP (stopp) ( )
nuppu esipaneelil 5 sekundit või kauem.
Kõik seadistused taastatakse tehases
määratud väärtustele.
✎ MÄRKUS
▪ Kui tehase vaikimisi seadistused taastatakse,
kustutatakse ka kõik kasutaja poolt salvestatud
BD-andmed.
Eesti keel
43
Seadistamine
Saate määrata ajavööndi, mis kehtib teie piirkonnas.
05
Turvalisus
Ajavöönd
Seadistamine
Üldine
Esiekraan
Muutke esipaneeli heledust.
„Auto“ (automaatne) : Taasesituse ajal hämar.
„Dim“ (hämar) : Muudab kuvaakna hämaraks.
„Bright“ (ere) : Muudab kuvaakna eredaks
Võrgu kaugjuhtimispult
Võrgu kaugjuhtimispuldi („Network Remote
Control“) funktsioon võimaldab teil juhtida oma
„Blu-ray“ plaadimängijat eemal asuvast seadmest,
nagu näiteks nutitelefonist, kasutades selleks
juhtmevaba ühendust teie kohtvõrguga.
Võrgu kaugjuhtimispuldi funktsiooni kasutamiseks
järgige antud samme:
1. Valige „Network Remote Control“ (võrgu
kaugjuhtimispult) menüüs säte „On“ (sees).
2. Paigaldage SAMSUNGI võrgu kaugjuhtimispuldi
rakendus, et juhtida oma mängijat ühilduva
kaasaskantava seadme abil.
3. Kontrollige, et kaasaskantav seade ja teie
mängija on ühendatud sama juhtmevaba
ruuteriga.
4. Käivitage rakendus oma kaasaskantavas
seadmes. Rakendus peaks leidma teie
plaadimängija ning kuvama seda nimekirjas.
5. Valige mängija.
6. Kui kasutate antud funktsiooni esmakordselt,
küsitakse teilt, kas lubate või keelate mängija
kaugjuhtimise. Valige „Allow“ (luba).
7. Mängija juhtimiseks järgige rakenduses
toodud juhiseid.
Tugi
Tarkvara uuendamine
Tarkvara uuendamise („Software Upgrade“)
menüü võimaldab teil uuendada plaadimängija
tarkvara, et täiustada esitust või lisada
täiendavaid teenuseid.
Uuendada saab neljal moel:
Interneti abil
USB-ühenduse abil
Plaadi abil
Allalaetud faili abil
Mainitud nelja meetodit selgitatakse lahti allpool.
Interneti abil
Interneti abil uuendamiseks järgige antud samme:
1. Valige „By Internet" (interneti abil), seejärel
vajutage ENTER (sisesta) nuppu. Kuvatakse
teade „Connecting to Server“ (ühenduse
loomine serveriga).
2. Kui eksisteerib saadaolev allalaetav fail, ilmub
allalaadimise („Download“) hüpikaken edenemise
ribaga ning allalaadimine algab.
3. Kui allalaadimine on lõpetatud, ilmub
uuendamise päringu („Upgrade Query“) aken
kolme valikuga: „Upgrade Now“ (uuenda nüüd),
„Upgrade Later“ (uuenda hiljem) või „Don’t
Upgrade“ (ära uuenda).
4. Kui valite „Upgrade Now“, uuendab mängija
tarkvara, lülitub välja ning seejärel lülitub
automaatselt uuesti sisse.
5. Kui te ei soorita oma valikut ühe minuti jooksul või
valite „Upgrade Later“, salvestab mängija uue
uuendustarkvara. Saate tarkvara hiljem uuendada,
kasutades allalaetud faili funktsiooni.
6. Kui valite „Don’t Upgrade“, tühistab mängija
uuenduse.
✎ MÄRKUS
▪ Interneti abil uuendamise funktsiooni kasutamiseks
peab teie mängija olema internetiga ühendatud.
44
Eesti keel
▪
Uuendamine on lõpuleviidud, kui mängija välja ja
seejärel ise uuesti sisse lülitub.
▪
Uuendamise protsessi ajal ärge kunagi mängijat
käsitsi välja või tagasi sisse lülitage.
USB-ühenduse abil
USB-ühenduse abil uuendamiseks järgige
antud samme:
1. Külastage veebilehte
www.samsung.com/bluraysupport
2. Laadige oma arvutisse alla värskeim USB
tarkvarauuenduse zip-arhiiv.
3. Pakkige zip-arhiiv oma arvutis lahti.
Selle tulemusena peaks tekkima üks
zip-failiga samanimeline kaust.
4. Kopeerige kaust USB-välkmälupulgale.
5. Kontrollige, et plaadisahtel on tühi, seejärel
sisestage USB-välkmäluseade mängija
USB-porti.
6. Liikuge plaadimängija menüüs valikutele
„Settings“ (seadistused) > „Support“ (tugi)>
„Software Upgrade“ (tarkvarauuendus).
7. Valige „By USB“ (USB-ühenduse abil).
✎ MÄRKUS
▪ Kasutades USB-pesa tarkvara uuendamisel peab
▪
▪
▪
plaadisahtel tühi olema.
Kui tarkvara uuendamine on lõpuleviidud, kontrollige
tarkvara detaile tarkvara uuendamise („Software
Upgrade“) menüüs.
Ärge lülitage mängijat tarkvara uuendamise ajal välja.
See võib põhjustada häireid mängija töös.
Tarkvara uuendamist USB-pesa abil tuleb läbi viia
ainult USB-välkmälupulgaga.
5. Enne arvutist eemaldamist vormistage
plaat lõplikult.
6. Sisestage plaat mängijasse.
7. Liikuge plaadimängija menüüs valikutele
„Settings“ (seadistused) > „Support“ (tugi)>
„Software Upgrade“ (tarkvarauuendus).
8. Valige „By Disc“ (plaadi abil).
✎ MÄRKUS
▪ Kui tarkvara uuendamine on lõpuleviidud, kontrollige
▪
1. Külastage veebilehte
www.samsung.com/bluraysupport.
2. Laadige oma arvutisse alla värskeim plaadi
tarkvara uuenduse zip-arhiiv.
3. Pakkige zip-arhiiv oma arvutis lahti. Selle
tulemusena peaks tekkima üks zip-failiga
samanimeline kaust.
4. Kirjutage kaust plaadile. Soovitame CD-R
või DVD-R-plaati.
tarkvara detaile tarkvara uuendamise („Software
Upgrade“) menüüs.
Ärge lülitage mängijat tarkvara uuendamise ajal
välja. See võib põhjustada häireid mängija töös.
Allalaetud faili abil
Allalaetud faili valik võimaldab teil tarkvara
uuendada kasutades faili, mille mängija on varem
alla laadinud, kuid mida te koheselt ei paigaldanud,
või faili, mille mängija on ooterežiimis alla laadinud.
(Vaadake allpool olevat peatükki Allalaadimine
ooterežiimis.)
Allalaetud faili abil uuendamiseks järgige antud
samme:
1. Kui uuendatud tarkvara on allalaetud, näete
„By Downloaded“ valiku kõrval paremal
tarkvara versiooni numbrit.
2. Valige „By Downloaded“ (allalaetud faili abil),
seejärel vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
3. Mängija kuvab teate küsides, kas soovite
uuendada. Valige „Yes“ (jah). Mängija
alustab uuendamist.
4. Kui uuendamine on lõpuleviidud, lülitub mängija
automaatselt välja ja seejärel uuesti sisse.
✎ MÄRKUS
▪ Kui tarkvara uuendamine on lõpuleviidud, kontrollige
tarkvara detaile tarkvara uuendamise („Software Upgrade“)
menüüs.
Plaadi abil
Plaadi abil uuendamiseks järgige antud samme:
Seadistamine
▪
„SAMSUNG Electronics” ei võta endale seaduslikku
vastutust ebastabiilse internetühenduse või tarkvara
uuendamise ajal kliendi hooletuse tõttu tekkinud
toote talitlushäirete eest.
Kui soovite uuendamise tarkvara allalaadimise ajal
tühistada, vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
05
▪
▪
Ärge lülitage mängijat tarkvara uuendamise ajal välja.
See võib põhjustada häireid mängija töös.
Allalaadimine ooterežiimis
Teil on võimalik seadistada funktsiooni Allalaadimine
ooterežiimis, nii et mängija laeks alla uue
tarkvarauuenduse olles ise ooterežiimis.
Ooterežiimis on mängija väljalülitatud, kuid
internetiühendus on aktiivne. See võimaldab
mängijal automaatselt tarkvarauuendusi alla
laadida, kui te mängijat ei kasuta.
Eesti keel
45
Seadistamine
Seadistamaks funktsiooni Allalaadimine ooterežiimis järgige
antud samme:
1. Vajutage ooterežiimis ▲▼ nuppe, et valida „Download in
Standby Mode“ (allalaadimine ooterežiimis), seejärel
vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
2. Valige „On“ (sees) või „Off“ (väljas).
„Off“ (väljas) : Kui valite sätte „Off“,
teatab mängija teid hüpikteatega,
kui uus tarkvarauuendus on saadaval.
„On“ (sees) : Kui valite „On“, laeb mängija
ooterežiimis olles automaatselt alla uue tarkvarauuenduse.
Laadides alla uut tarkvarauuendust küsib
mängija teie käest, kas soovite selle paigaldada,
kui mängija sisse lülitate.
✎ MÄRKUS
▪ Kasutamaks funktsiooni Allalaadimine ooterežiimis, peab teie
mängija olema internetiga ühendatud.
Võtke ühendust SAMSUNGIGA
Pakub kontaktinformatsiooni, et saaksite oma mängija
kohta abi paluda.
46
Eesti keel
Põhifunktsioonid
Plaadi struktuur
06
Video esitamine
1. Lükake plaat Blu-ray plaadimängijasse nii,
et plaadi etiketiga külg jääks ülespoole.
„Blu-ray“ plaat, DVD-VIDEO
1. pealkiri
1. peatükk 2. peatükk
1. peatükk
2. pealkiri
2. peatükk
3. peatükk
4. rada
5. rada
Heli CD-plaat (CD-DA)
1. rada
2. Vajutage PLAY (
2. rada
3. rada
) nupule.
Taasesitusega seotud nupud
PLAY (esita) (
) Alustab taasesitust.
STOP (stopp)
( )
Peatab taasesituse.
Kui vajutate nuppu ühe korra:
Peatamise koht jäetakse meelde.
Kui vajutate nuppu kaks korda:
Peatamise kohta meelde ei jäeta.
PAUSE (paus)
( )
Teeb taasesituses pausi.
✎ MÄRKUS
▪ Osade plaatide puhul ei pruugita STOP (
) nupu
ühekordsel vajutamisel peatamise kohta meelde jätta.
▪
Kõrge bitikiirusega (20Mbps või rohkem) videofailid
kurnavad mängija võimalusi ning võivad taasesituse
ajal mängimise lõpetada.
3D konverter
See funktsioon suudab konverteerida 2D väljundi
3D-ks.
1. Ühendage see mängija HDMI kaabli abil teleriga,
millel on 3D tugi.
2. 2D sisu taasesitamise ajal vajutage 2D3D
nupule kaugjuhtimispuldil, et konverteerida 2D
kujutised 3D sisuks.
MP3, WMA, DivX, MKV ja MP4
1. kaust (grupp)
1. fail
2. fail
1. fail
2. kaust (grupp)
2.fail
3. fail
Plaadimenüü/ pealkirjamenüü/
hüpikmenüü kasutamine
Plaadimenüü kasutamine
hZ
1. Vajutage taasesituste ajal
DISC MENU (plaadimenüü)
nuppu kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage valiku tegemiseks ▲▼◄►
nuppe, seejärel vajutage ENTER
(sisesta) nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt plaadist võivad menüü-üksused erineda
ning menüü ei pruugi olla saadaval.
3. 2D ja 3D vahel saate valida vajutades korduvalt
2D3D nupule. Kui taasesitate 3D sisu 3D
režiimis, siis ei saa seda funktsiooni kasutada.
Eesti keel
47
Põhifunktsioonid
Plaatide sisu on jaotatud tavaliselt nii, nagu allpool
näidatud.
Taasesitus
Põhifunktsioonid
Pealkirjamenüü kasutamine
1. Vajutage taasesituse ajal
TITLE MENU (pealkirjamenüü) nuppu
kaugjuhtimispuldil.
2. Soovitud valiku tegemiseks vajutage
▲▼◄► nuppe, seejärel vajutage
ENTER nuppu.
Z
ning menüü ei pruugi olla saadaval.
Pealkirjaloendi esitamine
✎
z
Kui teie plaadil on esitusloend, vajutage
esitusloendisse liikumiseks ROHELIST (B) NUPPU.
Hüpikmenüü kasutamine
1. Vajutage taasesituse ajal POPUP
MENU (hüpikmenüü) nuppu
kaugjuhtimispuldil.
h
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt plaadist võivad menüü-üksused erineda
48
Eesti keel
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
)1
)4
(1
(4
)2
)5
(2
(5
)3
)6
(3
(6
DivX, MKV, MP4
)1
(1
)2
(2
)3
(3
)7
(7
✎ MÄRKUS
▪ Otsingurežiimis mängija heli ei esita.
Peatükkide vahelejätmine
2. Soovitud menüü valimiseks vajutage
▲▼◄► nuppe või ENTER nuppu.
ning menüü ei pruugi olla saadaval.
hzZyx
Vajutage taasesituse ajal SEARCH (otsingu)
(
) nuppu.
) nuppu vajutate,
Iga kord, kui te SEARCH (
muutub taasesituse kiirus järgmiselt:
Normaalkiirusega taasesitusse naasmiseks
vajutage PLAY (esita) ( ) nuppu.
MÄRKUS
▪
Esituse ajal saate kiirelt läbi peatüki või loo otsida
ning kasutada vahelejätmise funktsiooni, et hüpata
järgmisele valikule.
Soovitud stseeni otsimine
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt plaadist võivad menüü-üksused erineda
1. Vajutage taasesituse ajal DISC MENU
(plaadimenüü) või TITLE MENU
(pealkirjamenüü) nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida kirje,
mida soovite pealkirjaloendist esitada,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Otsingu ja vahelejätmise
funktsiooni kasutamine
hzZyx
Vajutage taasesituse ajal SKIP (vahelejätmise)
(
) nuppu.
Kui vajutate SKIP ( ) nuppu, liigub plaat
järgmisele peatükile.
Kui vajutate SKIP (
) nuppu, liigub plaat peatüki
algusesse. Uuesti vajutamine paneb plaadi liikuma
eelmise peatüki algusesse.
Otse soovitud stseenile liikumine
hzZyx
Vajutage pausitud režiimis SEARCH (otsingu)
(
) nuppu.
Iga kord, kui vajutate SEARCH (
) nuppu,
muutub taasesituse kiirus järgmiselt:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
Normaalkiirusega taasesitusse naasmiseks
vajutage PLAY (
) nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Aegluubis
hzZy
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Title Search“
(pealkirja otsing), „Chapter Search“ (peatüki
otsing) või „Time Search“ (aja otsing).
3. Vajutage ◄► või numbrinuppe, et valida
soovitud pealkiri („Title“), peatükk („Chapter“)
või aeg („Time“), seejärel vajutage ENTER
(sisesta) nuppu.
esituse režiimis mängija heli ei esita.
Pealkirja või peatüki kordamine
hzZy
Astmeline esitus
hzZyx
Vajutage pausitud režiimis PAUSE (pausi) (
nuppu.
Iga kord, kui vajutate PAUSE ( ) nuppu,
ilmub uus kaader.
Normaalkiirusega taasesitusse naasmiseks
vajutage PLAY ( ) nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Astmelise esituse režiimis mängija heli ei esita.
TOOLS (tööriistade)
nupu kasutamine
Taasesituse ajal saate plaadi menüüd
kasutada vajutades TOOLS nuppu.
)
Pealkirja või peatüki kordamiseks.
Sõltuvalt plaadist ei pruugi kordamise funktsioon
võimalik olla.
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS
nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida
„Repeat Mode“ (kordamise režiim).
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida peatükk
(„Chapter“) või pealkiri („Title“), seejärel
vajutage ENTER nuppu.
4. Normaalesitusse naasmiseks vajutage uuesti
TOOLS nuppu.
5. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Repeat Mode“.
6. Vajutage ◄► nuppe, et valida „Off“ (väljas),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Tööriistade menüü ekraan
Tools
Title Search
Chapter Search
Time Search
Repeat Mode
Full Screen
Picture Settings
Audio
Subtitle
Angle
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio
< Change
1/2
:
1/20
: 00:00:13/01:34:37
:
0ff
:
Original
:
Normal
: 1/1 JPN 2CH
:
0/2 Off
:
1/1
:
Off
:
0/1 Off
" Enter ' Return
Eesti keel
49
Põhifunktsioonid
Aegluubis esitus
06
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt plaadist võib tööriistade menüü erineda.
Aegluubis esitus/ astmeline esitus
Põhifunktsioonid
Osa kordamine
Pildiseadistuste valimine
hzZy
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS
nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida
„Repeat Mode“ (kordamise režiim).
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida „Repeat A-B“
(korda osa A-B), seejärel vajutage ENTER
(sisesta) nuppu.
4. Vajutage ENTER nuppu kohas, kus soovite
korduvat esitamist alustada (A).
hzZy
Antud funktsioon võimaldab teil reguleerida
videokvaliteeti, kui mängija on teleriga ühendatud.
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Picture Settings“
(pildiseadistused), seejärel vajutage ENTER
nuppu.
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud
pildiseadistus, seejärel vajutage ENTER.
„Dynamic“ (dünaamiline) : Valige antud
seadistus, et suurendada teravust.
5. Vajutage ENTER nuppu kohas, kus soovite
korduva esituse lõpetada (B).
„Normal“ (normaalne) : Valige antud
seadistus enamike vaatamisrakenduste jaoks.
6. Normaalesitusse naasmiseks vajutage uuesti
TOOLS nuppu.
7. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Repeat Mode“
(kordamise režiim).
8. Vajutage ◄► nuppe, et valida „Off“ (väljas),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Kui seate punkti (B) enne seda, kui 5 sekundit
„Movie“ (film) : See on filmide vaatamiseks
parim seadistus.
✎
„User“ (kohandatud) : Võimaldab teil
reguleerida vastavalt teravust ja
müravähendusfunktsiooni.
MÄRKUS
▪
on punktist (A) möödunud, ilmub keelav teade.
▪
Sõltuvalt plaadist võivad menüü-üksused erineda
ning käesolev menüü ei pruugi saadaval olla.
Heli keele valimine
hzZx
Täisekraanile lülitumine
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Full Screen“
(täisekraan).
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud režiim.
✎ MÄRKUS
▪ Antud funktsioon on võimalik, kui teleri kuvasuhe
on 16:9 täisekraan (vaadake lk 30).
Kasutades „BD Wise“ funktsiooni, antud menüüd
ei kuvata.
Antud funktsiooni saate kasutada ka
vajutades AUDIO (heli) nuppu
kaugjuhtimispuldil.
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Audio“ (heli).
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud heli keel.
✎ MÄRKUS
▪ ◄►näidik ei ilmu ekraanile, kui BONUSVIEW osa ei
sisalda BONUSVIEW heliseadistusi.
▪
50
Eesti keel
Teave põhisisu / BONUSVIEW režiimi kohta ilmub samuti
ainult siis, kui „Blu-ray“ plaadil on BONUSVIEW osa.
Vajutage◄► nuppu, et lülituda põhisisu ja BONUSVIEW
helirežiimide vahel.
▪
▪
Osad „Blu-ray“ plaadid võivad lubada teil inglise
keeles valida kas mitmekanalilise LPCM või
„Dolby digital“ heliraja.
Kui vajutate kaugjuhtimispuldil AUDIO nuppu,
kuvatakse heli kontrollriba.
Vajutage RETURN (tagasi) nuppu, et heli
kontrollriba eemaldada.
Subtiitrite keele valimine
hZx
Antud funktsiooni saate kasutada ka
vajutades SUBTITLE (subtiitrite) nuppu
kaugjuhtimispuldil.
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Subtitle“
(subtiitrid).
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud
subtiitrite keel.
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt „Blu-ray“ /DVD-plaadist ei pruugi teil olla
võimalik vahetada soovitud subtiitreid plaadimenüüs.
Vajutage DISC MENU (plaadimenüü) nuppu.
▪
Antud funktsioon sõltub subtiitrite valikust,
mis on plaadile kodeeritud, ning ei pruugi
kõikide „Blu-ray“ /DVD-plaatidega võimalik olla.
▪
„Blu-ray“ plaat võib sisaldada kuni 255
subtiitrite keelt ning DVD-plaat kuni 32.
▪
Teave põhisisu / BONUSVIEW režiimi kohta ilmub
samuti ainult siis, kui „Blu-ray“ plaadil on
BONUSVIEW osa.
▪
Antud funktsioon lülitub nii esmaste kui teiseste
subtiitrite vahel samaaegselt.
▪
Esmaste ja teiseste subtiitrite koguarv
kuvatakse vastavalt.
▪
Kui vajutate SUBTITLE nuppu kaugjuhtimispuldil,
kuvatakse subtiitrite kontrollriba.
Vajutage RETURN (tagasi) nuppu, et subtiitrite
kontrollriba eemaldada.
Kaameranurga muutmine
hZ
Kui „Blu-ray“ /DVD-plaat sisaldab ühest teatud
stseenist mitmeid erinevaid nurkasid, saate
kasutada ANGLE (nurga) funktsiooni.
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Angle“ (nurk).
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud
kaameranurk.
BONUSVIEW seadistamine
h
BONUSVIEW funktsioon võimaldab teil vaadata
täiendavat sisu (näiteks kommentaare) väikese
ekraaniga aknas samal ajal, kui film mängib.
Antud funktsioon on võimalik ainult siis, kui
plaadil on täiendava sisu („Bonusview“) lisavõimalus.
Antud funktsiooni saate kasutada ka
vajutades BONUSVIEW nuppu
kaugjuhtimispuldil.
1. Vajutage taasesituse ajal TOOLS nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „BONUSVIEW
Video“ või „BONUSVIEW Audio“
(BONUSVIEW heli).
3. Vajutage ◄► nuppe, et valida soovitud
täiendav sisu.
✎ MÄRKUS
▪ Kui vahetate „BONUSVIEW Videot“ , muutub
„BONUSVIEW Audio“ automaatselt vastavalt
„BONUSVIEW Videole“.
Eesti keel
51
Põhifunktsioonid
▪
Heli keele funktsiooni läbi saadaval olevad keeled
sõltuvad keeltest, mis on plaadile kodeeritud.
Antud funktsioon või teatud keeled ei pruugi
saadaval olla.
„Blu-ray“ plaat võib sisaldada kuni 32 heli keelt
ja DVD-plaat kuni 8.
06
▪
Põhifunktsioonid
Muusika kuulamine
ow
9
SKIP (vahelejätmise) nupp: Liigub taasesituse
ajal järgmisele leheküljele muusikaloendis või
liigub järgmisele loole esitusloendis.
0
SKIP (vahelejätmise) nupp: Liigub taasesituse ajal
eelmisele leheküljele muusikaloendis või liigub
eelmisele loole esitusloendis. Kui vajutate antud
nuppu pärast 3-sekundilist taasesitust esitusloendis,
hakkab käesolev lugu algusest peale mängima. Kuid,
kui vajutate antud nuppu vähem kui 3 sekundi jooksul
pärast taasesituse algust esitusloendis, hakkab
mängima eelmine lugu.
!
NUMBRI nupud: Vajutage esitusloendi taasesituse
ajal soovitud loo numbrit. Valitud lugu hakatakse
esitama.
Muusika taasesitamiseks kasutatavad
nupud kaugjuhtimispuldil
!
1
2
3
4
5
6
7
8
SUBTITLE
0
9
AUDIO
0
1
9
2
DISC MENU
8
MENU
TOOLS
TITLE MENU
RETURN
INTERNET@
Heliplaadi (CD-DA)/MP3-plaadi
esitamine
4
1. Sisestage heliplaat (CD-DA) või MP3-plaat
plaadisahtlisse.
Heliplaadi (CD-DA) puhul hakkab esimene
lugu automaatselt mängima.
INFO
7
6
3
EXIT
SMART
SEARCH
HUB
ALL
5
1
SEARCH (otsingu) nupud : Kiire esitus.
(Ainult heliplaat (CD-DA))
2
PAUSE (pausi) nupp: Teeb taasesituses pausi.
3
PLAY (esita) nupp: Esitab hetkel valitud lugu.
4
▲▼ nupud: Valib loo muusika- või
esitusloendis.
5
KOLLANE (C) nupp: Kuvab kontrollkasti
muusikaloendis.
6
ENTER (sisesta) nupp: Esitab valitud lugu.
7
◄► nupud: Hüppav esitus.
(v.a. heliplaat (CD-DA))
8
STOP (stopp) nupp: Peatab loo.
MP3-plaadi puhul vajutage ▲▼ nuppe, et
valida „Music“ (muusika), seejärel vajutage
ENTER nuppu.
Heliplaadi (CD-DA)/MP3-plaadi
ekraanielemendid
1
2
3
Music
1/13
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
7
6
04:41
TRACK 004
00:13 / 00:43
+
Audio CD
04:02
" Enter < Pages
5
52
Eesti keel
1
Kuvab teavet muusika kohta.
2
Kuvab esitusloendi.
4
Tools ' Return
4
Kuvab võimalikud nupud.
2. Muusikaloendisse liikumiseks vajutage STOP
( ) või RETURN (tagasi) nuppu.
Kuvatakse muusikaloendi ekraan.
5
Näitab käesolevat esitusaega / kogu esitusaega.
3. Vajutage KOLLAST (C) nuppu.
6
Kuvab käesoleva taasesituse staatuse.
7
Kuvab korduva taasesituse staatuse.
4. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et liikuda soovitud
loole, seejärel vajutage ENTER nuppu.
Loole kuvatakse märgistus. Korrake antud
protseduuri, et valida veel lugusid.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida lugu, mida
soovite esitada, seejärel vajutage ENTER
nuppu.
Heliplaadi (CD-DA)/MP3-plaadi
kordamine
Audio CD | Music
m
1. Vajutage esitusloendi taasesituse ajal
TOOLS nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Repeat
Mode“ (kordamise režiim), seejärel vajutage ◄►
nuppe, et valida soovitud kordamise režiim.
3. Vajutage▲▼ nuppe, et valida „Shuffle Mode“
(juhusliku esituse režiim), seejärel vajutage ◄►
nuppe, et valida „On“ (sees) või „Off“ (väljas).
4. Vajutage ENTER nuppu.
„Off“ (väljas)
(
Laule esitatakse selles järjekorras,
milles nad salvestati.
„One Song“
Korratakse käesolevat laulu.
(üks laul)
(
)
(
) „All“ (kõik)
1/2 Page
Selected Items : 3
TRACK 001
TRACK 002
00:43
03:56
TRACK 003
TRACK 004
04:41
04:02
TRACK 005
TRACK 006
03:43
03:40
TRACK 007
TRACK 008
04:06
03:52
Close Edit Mode ( ) Page
Tools " Select ' Return
5. Loo loendist eemaldamiseks liikuge loole ja
seejärel vajutage uuesti ENTER nuppu.
Märgistus lool tühistatakse.
6. Kui kõik on valmis, vajutage TOOLS nuppu.
7. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Play Selected“
(esita valitud), seejärel vajutage ENTER nuppu.
Teie valitud lood hakkavad automaatselt
mängima.
Korratakse kõiki laule.
Juhusliku esituse valik esitab laule
„Shuffle Mode“
juhuslikus järjekorras. Käesoleva
) (juhusliku
esituse režiim) funktsiooni kasutamiseks palun seadke
juhusliku esituse režiim sättele „On“ (sees).
Music
1/3
TRACK 001
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
Esitusloend
04:41
00:13 / 00:43
+
1. Sisestage heliplaat (CD-DA) või MP3-plaat
plaadisahtlisse.
Heliplaadi (CD-DA) puhul hakkab esimene
lugu automaatselt mängima.
MP3-plaadi puhul vajutage ▲▼ nuppe,
et valida „Music“ (muusika), seejärel
vajutage ENTER nuppu.
Audio CD
" Enter
Tools ' Return
8. Muusikaloendisse liikumiseks vajutage
RETURN nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Heliplaatidele (CD-DA) saate luua kuni 99 loost
koosneva esitusloendi.
Eesti keel
53
Põhifunktsioonid
Kuvab käesoleva loo/ kõik lood.
06
3
Põhifunktsioonid
Piltide taasesitamine
G
JPEG-failide esitamine
1. Sisestage plaadisahtlisse JPEG-plaat.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Photos“ (fotod),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida kaust,
mida soovite esitada, seejärel vajutage
ENTER nuppu.
4. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida foto, mida
soovite esitada, seejärel vajutage ENTER nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Täisekraani režiimis ei saa te suurendada subtiitreid
ega PG-graafikat.
TOOLS (tööriistade) nupu kasutamine
„Zoom“ (suumi) : Valige, et suurendada
käesolevat pilti.
(Suurendada saab kuni 4 korda).
„Rotate“ (pööra) : Valige, et pilti pöörata.
(See pöörab pilti kas päri- või vastupäeva)
„Information“ (teave) : Näitab pildi teavet, k.a.
nime ja suurus jne.
✎ MÄRKUS
▪ Võimaldamaks taustamuusika funktsiooni, peab
fotofail asuma samal salvestusmeediumil kus
muusikafailgi. Siiski võib helikvaliteeti mõjutada
MP3-faili bitikiirus, foto suurus ja
kodeerimismeetod.
Slaidiesituse funktsiooni kasutamine
1. Vajutage TOOLS nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Start Slide
Show“ (alusta slaidiesitust), seejärel vajutage
ENTER nuppu. Slaidiesitus algab.
3. Slaidiesituses pausi tegemiseks vajutage
uuesti TOOLS nuppu.
Vajutades TOOLS nupule, saate kasutada
erinevaid funktsioone.
Tools
Tools
Start Slide Show
Background Music :
Background Music Setting
Zoom
Rotate
Information
Off
Pause Slide Show
Slide Show Speed :
Normal
Slide Show Effect :
Blind
Background Music :
Off
Background Music Setting
Zoom
Rotate
Information
" Enter ' Return
" Enter ' Return
„Start
St t Slid
Slide Sh
Show““ ((alusta
l t slaidiesitust)
l idi it t) :
Valige, et alustada slaidiesitust.
„Background Music“ (taustamuusika) :
Valige, et kuulata piltide vaatamise ajal muusikat.
„Background Music Setting“ (taustamuusika
seadistused) : Valige, et valida taustamuusika
seadistused.
54
Eesti keel
j
lid „Pause
P
Slid
4. V
Vajutage
▲▼ nuppe, et valida
Slide
Show“ (tee slaidiesituses paus), seejärel
vajutage ENTER nuppu.
5. Sama meetodit kasutades saate seada ka
slaidiesituse kiirust ja efekte.
„Safely Remove USB” – USB ohutu eemaldamise
funktsiooni), et vältida võimalikku USB-mälu
kahjustamist. Vajutage MENU (menüü) nuppu,
et liikuda kodumenüüsse ,vajutage KOLLAST (C)
nuppu ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
USB-salvestusseadmel asuvate multimeediafailide
(MP3, JPEG, DivX jne. ) esitamiseks saate
kasutada USB-ühendust.
1. Liikuge kodumenüüsse („Home“).
▪
My Contents
Kui sisestate plaadi USB-seadme esitamise ajal,
muudetakse seadme režiim automaatselt „DVD“ või
„CD” peale.
Videos
Photos
Music
My Devices
Internet
Settings
d PBC(WPS)
2. Ü
Ühendage USB-salvestusseade USB-pordiga
stopprežiimis oleva mängija esipaneelil.
My Contents
Videos
Connected
PhotosDevice
123
My Devices
Music
Internet
" Enter ' Return
Settings
Safely Remove USB d PBC(WPS)
3. Vajutage ENTER nuppu.
4. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida soovitud
videod („Videos“), muusika („Music“) või fotod
(„Photos“), seejärel vajutage ENTER nuppu.
5. Video-, muusika- või fotofailide taasesitamiseks
vaadake lehekülgi 40~47.
Eesti keel
55
Põhifunktsioonid
✎ MÄRKUS
▪ Peate USB-seadme ohutult eemaldama (viies läbi
06
USB-salvestusmeediumi
taasesitamine
Võrguteenused
Ühendades mängija võrku saate nautida erinevaid
võrguteenuseid, nagu näiteks „Smart Hub“ või
BD-LIVE.
Enne mistahes võrguteenuse kasutamist
lugege järgmiseid juhiseid.
1. Ühendage plaadimängija võrku.
(Vaadake lk. 23-24)
„SmartHub“ teenuse kasutamine
„Smart Hub“ teenust kasutades saate internetist
voogedastuse abil vaadata/kuulata filme, videoid
ja muusikat, pääseda ligi erinevatele tasuta või
tasulistele rakendustele ja vaadata neid oma teleris.
Rakenduste sisu hõlmab endas uudiseid, sporti,
ilmateateid, börsiuudiseid, kaarte, fotosid ja mänge.
Antud funktsiooni saate kasutada ka
vajutades SMART HUB nuppu
kaugjuhtimispuldil.
„Smart Hub“ teenuse esmakordne
käivitamine
„Smart Hub“ teenuse esmakordseks käivitamiseks
järgige antud samme:
1. Liikuge kodumenüüsse („Home“).
My Contents
Videos
Photos
Music
Internet
Settings
d PBC(WPS)
2. Vajutage ◄► nuppe, et valida „Internet“,
seejärel vajutage ENTER (sisesta) nuppu.
56
Eesti keel
4. Kui kuvatakse riigi ekraan, vajutage ▲▼ nuppe,
et valida oma riik, seejärel vajutage ENTER
nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Teatud rakendused on saadaval vaid teatud riikides.
2. Määrake võrguseadistused.
(Vaadake lk. 31-34)
My Devices
3. Kuvatakse „Smart Hub“ ekraan.
Vähestel juhtudel ilmub kohe pärast seda riigi
(„Country“) ekraan.
5. Ilmub teenuse lepingu tingimuste („Terms of
Service Agreement“) ekraan.
Kui soovite nõustuda, vajutage ◄► nuppe,
et valida „Agree“ (nõustun), seejärel vajutage
ENTER nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Ekraanid kuvatakse mõne sekundi jooksul.
6. Kuvatakse teenuse uuendamise („Service
Update“) ekraan ja paigaldatakse arv teenuseid
ja rakendusi. Kui see on tehtud, ekraan sulgub.
Allalaetud rakendused ja teenused kuvatakse
„Smart Hub“ teenuse ekraanil. See võib veidi
aega võtta.
✎ MÄRKUS
▪ „Smart Hub“ võib paigaldamise protsessi ajal
momentaalselt kinni minna.
▪
Pärast paigaldamist võidakse kuvada teatud arv
ekraane. Võite vajutada ENTER nuppu, et need
sulgeda, või lasta neil ise sulguda.
7. Rakenduse käivitamiseks vajutage ▲▼◄►
nuppe, et vidinat rõhutada, seejärel vajutage
ENTER nuppu.
2
3
4
5
6
Search
Samsung Apps
Your Video
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Login b Sort by
7
Edit Mode d Settings
Minu rakendused: Kuvab teie personaalse rakenduste
galerii, kus saate rakendusi lisada, muuta ja kustutada.
7
✎ MÄRKUS
▪ „SAMSUNG Electronics“ ei võta endale seaduslikku
vastutust ühegi „Smart Hub“ teenuse katkestuse
eest, mis on mingil põhjusel teenusepakkuja poolt
põhjustatud.
6
1
Kommerts : Kuvab „Smart Hub“ teenuse teejuhi,
mängija ja uute rakenduste tutvustuse.
2
Teie videod : Pakub teie maitsele põhinedes välja
videosoovitusi.
Võimaldab teil näha filmisoovitusi, mis põhinevad
teie eelnevatel eelistustel.
Võimaldab teil filmi valida, kuvab videolaenutuse
pakkujate nimekirja, kellel see film on, ning
võimaldab teil valida striimingupakkuja.
(Striiming ehk voogedastus pole teatud
piirkondades võimalik.)
Teie videote funktsiooni kasutamise juhised leiate
veebilehelt www.samsung.com.
3
Otsing : Pakub teie videopakkujate ning ühendatud
„AllShare“ seadmete integreeritud otsingu võimalust.
Kasutatav „Smart Hub“ teenuse kasutamise ajal
(v.a. kui vaatate „Blu-ray“ plaati).
Lihtsa juurdepääsu jaoks kasutage SEARCH
(otsingu) nuppu kaugjuhtimispuldil.
Otsingufunktsiooni kasutamise juhised leiate
veebilehelt www.samsung.com.
4
SAMSUNGI rakendused : Saate alla laadida
erinevaid tasulisi ja tasuta rakendusteenuseid.
5
Soovitused: Kuvab SAMSUNGI soovitatud sisu.
▪
„Smart Hub“ teenus laeb alla ja töötleb andmeid läbi
interneti, et saaksite nautida internetis leiduvat sisu
oma teleriekraanil.
Kui internetiühendus on ebastabiilne, võib teenus
hilineda või katkeda. Veelgi enam, mängija võib
vastusena interneti tingimustele automaatselt välja
lülituda. Kui see juhtub, kontrollige internetiühendust
ja proovige uuesti.
▪
Rakendusteenused võivad saadaval olla vaid inglise
keeles ning saadaolev sisu võib sõltuvalt teie
piirkonnast erineda.
▪
Rohkem teavet „Smart Hub“ teenuse kohta leiate
külastades vastava teenusepakkuja veebilehte.
▪
Pakutavaid teenuseid võib „Smart Hub“
teenusepakkuja muuta ilma etteteatamiseta.
▪
„Smart Hub“ teenuse sisu võib sõltuvalt mängija
püsivara versioonist erineda.
Eesti keel
57
Võrguteenused
1
Navigeerimisabi: Kuvab kaugjuhtimispuldi nupud, mida
saate „Smart Hub“ teenuses navigeerimiseks kasutada.
PUNANE (A) : „Smart Hub“ teenusesse
sisselogimiseks.
ROHELINE (B) : Rakenduste sorteerimiseks.
KOLLANE (C) : Rakenduste toimetamiseks.
SININE(D) : „Smart Hub“ teenuse seadistuste
muutmiseks.
07
„Smart Hub“ teenuse kiire ülevaade
Võrguteenused
Teksti sees liikumiseks kasutage noolenuppe.
Teksti kustutamiseks liigutage kursor tähemärgist,
mida soovite kustutada, paremale ja vajutage
AUDIO nuppu. Tähesuuruse muutmiseks või
numbrite või kirjavahemärkide sisestamiseks
vajutage SUBTITLE nuppu.
Klaviatuuri kasutamine
Puldi abil saate kasutada ekraanil olevat
klaviatuuri, et sisestada tähti, numbreid ja
sümboleid.
1
2
.,–
1
abc
4
5
ghi
jkl
7
2
3
T9
ab
Oma isikliku, eksklusiivse „Smart Hub“ seadistuse
loomiseks peate tegema endale „Smart TV“ konto.
Konto loomiseks järgige antud samme:
wxyz
0
b Input Method
6
9
tuv
Shift
Konto loomine
mno
8
pqrs
3
def
Delete
Ab
AB
1
6

1. Vajutage PUNAST (A) nuppu oma
kaugjuhtimispuldil. Ilmub konto loomise
(„Create Account“)
Account ) ekraan.
Language: English
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
4
Smart TV ID
5
Password
Recommended
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contentss 4
Login
Press [Enter]
Contents 2
Contents 3
Press
[Enter]
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
 Remember my Smart TV ID and password
1
Käesolev klaviatuur.
Kasutage sisestamaks tähti, numbreid ja sümboleid.
Contents
Con
ntents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xx
xxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Login
xxxxxxxx
Create Account
Contents 4
Cancel
xxxxxxxx
Contents 5
Contents
nttentss 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
Forgot Password
Contents 7
Contents
C
ontents
n 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents
Co
ontents 12
2
xxxxxxxx
xxxxxx
xx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
a Login b Sort by
Edit Mode d Settings
3
Vajutage SUBTITLE (subtiitrite) nuppu kaugjuhtimispuldil,
et vahetada sisestusrežiimi: ab, Ab, AB, numbrid
või ikoonid.
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Create
Account“ (loo konto), seejärel vajutage ENTER
Kuvab käesoleva sisestusrežiimi.
(sisesta) nuppu.
4
Vajutage ROHELIST (B) nuppu kaugjuhtimispuldil,
et muuta sisestusmeetodit. (T9 või ABC)
3. Järgmisel ekraanil valige „Smart TV ID“, seejärel
vajutage ENTER nuppu.
Ilmuvad sisestusekraan ja klaviatuur.
5
Vajutage TOOLS (tööriistade) nuppu
kaugjuhtimispuldil, et muuta keelt.
4. Kasutage oma meiliaadressi sisestamiseks
klaviatuuri. Sellest saab teid tuvastav sõna ehk ID.
6
Vajutage AUDIO (heli) nuppu kaugjuhtimispuldil,
et tähemärki kustutada.
✎ MÄRKUS
▪ Klaviatuur töötab sarnaselt mobiiltelefoni klaviatuurile.
2
Teksti, numbrite ja sümbolite sisestamine
Teksti sisestamiseks vajutage numbrinuppu puldil,
mis vastab tähele, mida soovite sisestada.
Vajutage nuppu kiirelt sisestamaks tähte, mis
pole esimene täht ekraanil oleva klaviatuuri nupul.
Näiteks, kui soovite sisestada tähte „b“, vajutage
nr 2 nuppu oma puldil kiirelt kaks korda.
Nupul oleva esimese tähe sisestamiseks vajutage,
vabastage nupp ja seejärel oodake.
5. Kui kõik on tehtud, vajutage ENTER nuppu, et
valida OK, seejärel vajutage uuesti ENTER nuppu.
Konto loomise ekraan ilmub taas.
6. Valige „Password“ (salasõna), seejärel vajutage
ENTER nuppu. Ilmuvad sisestusekraan ja klaviatuur.
7. Kasutage salasõna sisestamiseks klaviatuuri.
Salasõnaks võib olla mis tahes tähtede, numbrite
ja sümbolite kombinatsioon.
✎ MÄRKUS
▪ Vajutage PUNAST (A) nuppu oma puldil, oma salasõna
sisestamise ajal näitamiseks või peitmiseks.
58
Eesti keel
9. Valige „Confirm password“ (kinnita salasõna),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
4. Valige „Password“ (salasõna), seejärel
vajutage ENTER nuppu. Ilmuvad
sisestusekraan ja klaviatuur.
10. Korrake samme 7 ja 8.
11. Kui konto loomise ekraan taas ilmub, valige
„Create Account“ (loo konto), seejärel vajutage
ENTER nuppu. Ilmub kinnituse („Confirmation“) aken.
5. Sisestage klaviatuuri ja oma pulti kasutades
oma salasõna. Kui see on tehtud, vajutage
ENTER nuppu, valige OK ja seejärel vajutage
uuesti ENTER nuppu.
12. Valige OK, seejärel vajutage ENTER nuppu.
Ilmub teenuse registreerimisega jätkamise
(„Continue to Register Service“) ekraan.
✎ MÄRKUS
▪ Kui soovite, et „Smart Hub“ sisestaks teie salasõna
automaatselt, valige säte „ Remember my Smart
TV ID and password“ (pea meeles minu „Smart TV“
ID ja salasõna) pärast seda, kui olete salasõna
sisestanud, ning vajutage ENTER nuppu. Kuvatakse
märge. Nüüdsest sisestab „Smart Hub“ teie salasõna
automaatselt, kui valite või sisestate oma ID.
13. Valige „Go Register“ (mine registreerima),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
14. Ilmub teenuse konto registreerimise
(„Register Service Account“) aken.
Kui teil on mõne nimekirjas toodud
teenusepakkuja juures juba konto olemas,
saate selle konto ja salasõna oma
„Smart TV“ kontoga ühendada.
Registreerimine muudab teenusepakkujate
veebilehtedele pääsemise lihtsamaks.
Registreerimise juhiste saamiseks minge
seadistuste menüüs („Settings Menu“)
2. sammu juurde peatükis Konto haldus.
Kui teil pole ühegi teenusepakkuja juures
kontot või te ei soovi hetkel olemasolevat
kontot registreerida, valige OK, seejärel
vajutage ENTER nuppu. Samuti on teil
võimalik lasta aknal ise umbes minuti
jooksul sulguda.
✎ MÄRKUS
▪ End tuvastava sõna ehk ID-na peate kasutama
meiliaadressi.
▪ Saate registreerida kuni 10 kasutajakontot.
▪ „Smart Hub“ teenuse kasutamiseks ei pea teil olema
kontot.
Kontosse sisselogimine
Seadistuste menüü – SININE (D)
Seadistuste menüü („Settings Menu“) ekraan annab
teile ligipääsu kontode haldus-, lähtestamis- ja
omadusfunktsioonidele. Seadistuste menüüsse
sisenemiseks ja menüü-üksuse valimises järgige
antud samme:
1. Vajutage oma puldil SINIST (D) nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida menüü-üksus,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Seadistuste menüü funktsioone kirjeldatakse allpool.
✎ MÄRKUS
▪ „Service Manager“ (teenuse halduri) üksus seadistuste
menüü nimekirjas ei ole saadaval „Blu-ray“
plaadimängijatega.
Konto haldus
Konto halduse („Account Management“) menüü
sisaldab funktsioone, mis võimaldavad teil
registreerida teenusepakkujate kontosid, muuta oma
„Smart Hub“ teenuse salasõna ja kustutada või
deaktiveerida oma „Smart TV“ kontot.
Oma „Smart TV“ kontosse sisselogimiseks
järgige antud samme:
1. Kui teie teleri ekraanil on kuvatud „Smart Hub“
teenuse põhiekraan, vajutage PUNAST (A)
nuppu oma puldil. Ilmub konto loomise ekraan.
2. Valige allapoole näitav nool, mis asub „Smart TV“
ID-väljast vasakul, seejärel vajutage ENTER nuppu.
Eesti keel
59
Võrguteenused
3. Valige ilmuvast nimekirjas oma ID, seejärel
vajutage ENTER nuppu. Taas ilmub konto
loomise ekraan.
07
8. Kui kõik on tehtud, vajutage ENTER nuppu,
et valida OK, seejärel vajutage uuesti ENTER
nuppu. Konto loomise ekraan ilmub uuesti.
Võrguteenused
Teenuse konto registreerimine
Salasõna muutmine
Kui teil on teenuse konto registreerimise
(„Register Service Account“) funktsiooni
nimekirjas toodud teenusepakkujate juures
juba kontosid, saate teenusepakkuja konto ja
selle salasõna seostada oma „Smart TV“ kontoga.
Kui oma kontod seostate, saate kergelt läbi
„Smart Hub“ teenuse kontosse siseneda, ilma
et peaksite oma konto kasutajanime ja salasõna
sisestama.
Teenuse kontor registreerimise funktsiooni
kasutamiseks järgige antud samme:
1. Valige konto halduse („Account Management“)
menüüs „Register Service Account“ (teenuse
konto registreerimine), seejärel vajutage
ENTER nuppu. Ilmub teenuse konto
registreerimise aken.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida teenusepakkuja,
kelle konto soovite oma „Smart TV“ kontoga
seostada, seejärel vajutage ENTER nuppu.
Salasõna muutmise („Change Password“) funktsioon
võimaldab teil muuta oma „Smart Hub“ teenuse
salasõna. Salasõna muutmiseks järgige antud samme:
✎ MÄRKUS
▪ Kui teil on SAMSUNGI rakenduste („SAMSUNG Apps“)
konto ja soovite kasutada „SAMSUNG Apps“
funktsiooni „Smart Hub“ teenuse raames, peate
oma „SAMSUNG Apps“ konto siin registreerima.
Rohkema teabe saamiseks vaadake lehekülgi 56~58.
3. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida „Register“
(registreeri), seejärel sisestage veebilehe ID
ja salasõna kasutades ekraanil olevat
klaviatuuri ja oma pulti. Kui see on tehtud,
vajutage ENTER.
✎ MÄRKUS
▪ Need on ID ja salasõna, mida tavaliselt kasutate
antud veebilehel oma kontosse sisenemiseks.
4. Kui olete ID ja salasõna õigesti sisestanud,
kuvatakse registreerimise õnnestumise
(„Registered Successfully“) aken.
5. Kui vajutasite OK, korrake samme 2-4, et
seostada veel mõni teenusepakkuja.
6. Kui kõik on tehtud, vajutage RETURN
(tagasi) nuppu.
1. Valige „Change Password“ (muuda salasõna),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
2. Sisestage oma hetke salasõna. Ilmub järgmine
ekraan.
3. Järgmisel ekraanil sisestage esimesele reale
uus salasõna. Salasõna kinnitamiseks sisestage
see uuesti ka teisele reale.
4. Kuvatakse salasõna muutmise lõpuleviimise
(„Changing Password Complete“) teate ekraan.
Vajutage ENTER nuppu või oodake umbes 5
sekundit, et ekraan sulguks.
Teenuse kontode eemaldamine
Teenuse kontode eemaldamise („Remove Service
Accounts“) funktsioon tühistab kõik teie hetkel
registreeritud teenuse kontod, mille registreerisite
teenuse konto registreerimise („Register Service
Account“) ekraanil.
Konto deaktiveerimine
Konto deaktiveerimise („Deactivate Account“)
funktsioon deaktiveerib teie „Smart TV“ konto ja
kustutab selle ning kõik teie konto seadistused
täielikult „Smart Hub“ teenusest.
Algseadistamine
Algseadistamise („Reset“) funktsioon kustutab kõik
allalaetud vidinad, kasutaja kontod ja seadistused
mängijast ning taastab kõik „Smart Hub“ seadistused
tehases seatud vaikimisi väärtustele. Seejärel
taaskäivitab see „Smart Hub“ teenuse nagu käivituks
see esmakordselt. Teie konto jääb siiski „Smart Hub“
teenuse serverisse. Oma kontosse sisenemiseks
sisestage oma ID ja salasõna konto loomise
(„Create Account“) ekraanil.
Algseadistamise funktsiooni kasutamiseks järgige
antud samme:
1. Valige seadistuste („Settings“) menüüs „Reset“
(algseadistamine), seejärel vajutage ENTER nuppu.
Ilmub algseadistamise ekraan.
2. Sisestage oma turvalisuse salasõna. See on
salasõna, mille sisestasite, kui seadistasite
„Blu-ray“ või DVD-plaadi vanemakontrolli
(vaadake lk. 36). Kui te seda ei teinud,
sisestage 0000.
60
Eesti keel
4. Taas-algväärtustamise lõpetamiseks minge 4.
sammu juurde peatükis „Smart Hub“ teenuse
esmakordne käivitamine (vaadake lk. 49).
✎ MÄRKUS
▪ Osad menüü-üksused ei pruugi ekraanile ilmuda.
✎ MÄRKUS
▪ Kui unustasite oma salasõna, vajutage STOP (
Nende üksuste nägemiseks vajutage ◄► nuppe,
et liikuda ekraani äärde, seejärel vajutage veel üks
kord, et paljastada üksused.
)
nuppu mängija esipaneelil rohkem kui 5 sekundit,
kui plaati pole sisestatud.
▪
Saate menüürea sulgeda rõhutades X-i all paremal
pool ning seejärel vajutades ENTER nuppu.
Omadused
Liigutamine
Omaduste („Properties“) menüü-üksus reastab
3 funktsiooni, mis kuvavad teavet „Smart Hubi“
kohta:
Detailid („Detail“)
Liigutamise („ Move“) funktsioon võimaldab teil
muuta vidina asendit ekraanil. Liigutamise
funktsiooni kasutamiseks järgige antud samme:
Kuvab teavet „Smart Hub“ teenuse kohta, k.a.
versiooni number, paigaldatud teenuste arv,
mälu kasutus ja unikaalne toote ID.
Võrguteenused
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida
menüü-üksus, seejärel vajutage ENTER nuppu.
Allpool kirjeldatakse toimetamise režiimi
menüüriba funktsioone.
07
3. Mõne hetke pärast „Smart Hub“ algseadistatakse
automaatselt. Ekraan võib mustaks minna, seejärel
ilmub „Smart Hub“ uuesti. Mõne hetke pärast
alustab ta taas-algväärtustamise protseduuri.
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
2. Valige vidin, seejärel vajutage ENTER nuppu.
Vidina kohale ilmub märge.
Kontrollige oma internetiühenduse kiirust
(„Check the speed of your internet connection“) 3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Move“
(liiguta), seejärel vajutage ENTER nuppu.
Käivitab testi, mis näitab kui kiire on teie ühendus
Vidina kohale ilmub asendi muutmise ikoon.
SAMSUNGI serveriga megabittides sekundis (Mbps).
4. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et ikooni liigutada.
Kiirused, mis on väiksemad kui 1,5 Mbps, võivad
Vajutage ENTER nuppu, kui ikoon on teie
piirata teie „Smart Hub“ teenuse nautimist.
valitud positsioonil. Vidin liigub oma uude
Teenuse lepingu tingimused
asukohta.
(„Terms of Service Agreement“)
Kuvab teenuse lepingu tingimused.
Vidina kausta liigutamine
Toimetamise režiimi menüü –
KOLLANE (C)
Toimetamise režiimi („Edit Mode“) menüü võimaldab
teil manipuleerida vidinatega, mis asuvad „Smart Hub“
teenuse ekraanil Minu rakenduste („My Applications“)
sektsioonis, saate lukustada ja lukust lahti teha
juurdepääsu osadele vidinatele, luua uusi kaustu ja
liigutada sinna vidinaid, nimetada ümber kaustasid,
kustutada vidinaid ning muuta vidinate asetust
ekraanil. Toimetamise režiimi menüüsse lihtsalt
ligipääsemiseks ja menüü-üksuse valimiseks järgige
antud samme:
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
Ekraani alaossa ilmub toimetamise režiimi
(„Edit Mode“) menüüriba.
Vidina kausta liigutamise („Move to Folder“) funktsioon
võimaldab teil vidina kausta sisse liigutada.
Kausta liigutamise funktsiooni kasutamiseks
järgige antud samme:
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
2. Valige vidin ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kui olete juba kausta loonud, on vidinat võimalik
liigutada.
3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Move to Folder“
(liiguta kausta), seejärel vajutage ENTER nuppu.
Avaneb kausta liigutamise aken.
4. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida kaust, seejärel
vajutage ENTER nuppu. Kuvatakse teade „Moved to
Folder“ (üksus kausta liigutatud), mis seejärel sulgub.
Vidin on kausta liigutatud.
Eesti keel
61
Võrguteenused
Kaustas asuvatele vidinatele ligipääsemine
Kausta ümbernimetamine
1. Sulgege toimetamise režiimi („Edit Mode“)
menüü.
2. Vajutage Minu rakenduste („ My Applications“)
all nuppe ▲▼◄► , et valida kaust, seejärel
vajutage ENTER nuppu. Kaust avaneb.
Kausta ümbernimetamise funktsioon võimaldab
teil kaustade nimesid muuta. Kausta
ümbernimetamise funktsiooni kasutamise järgige
antud samme:
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida kaust,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Valige vidin, seejärel vajutage ENTER nuppu.
Vidina rakendus või teenus käivitub.
Üksuste toimetamine kaustas
Valige kaust ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kaust avaneb.
Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
Ekraani allossa ilmuvad toimetamise nupud.
Need nupud toimivad samamoodi nagu
toimetamise režiimi menüü nupud põhiekraanil.
Näiteks vidina tagasi Minu rakenduste
(„My Applications“) põhiekraanile liigutamine:
1. Valige vidin.
2. Valige „Move to Folder“ (liiguta kausta),
seejärel vajutage ENTER nuppu. Kuvatakse
üksuse kausta liigutamise aken.
3. Valige „My Applications“ (minu rakendused),
seejärel vajutage ENTER nuppu. Üksuse
kausta liigutamise aken sulgub ja vidin naaseb
Minu rakenduste põhiekraanile.
Uus kaust
Uue kausta funktsioon võimaldab teil uusi kaustu
luua ja nendele nime anda. Kui olete kausta loonud,
saate sinna vidinaid liigutada. Uue kausta
funktsiooni kasutamiseks järgige antud samme:
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et liigutada
kursorit üksusele „New Folder“ (uus kaust),
seejärel vajutage ENTER nuppu. Kuvatakse
uue kausta aken ja klaviatuur.
3. Kasutage kausta nime sisestamiseks klaviatuuri,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Uue kausta ekraan sulgub ja uus kaust ilmub
„Smart Hub“ teenuse ekraanile.
62
Eesti keel
3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Rename
a Folder“ (nimeta kaust ümber), seejärel
vajutage ENTER nuppu. Ilmuvad kausta
ümbernimetamise ekraan ja klaviatuur.
4. Kasutage uue nime sisestamiseks klaviatuuri
ja seejärel vajutage ENTER nuppu.
Ümbernimetamise aken sulgub ja kausta alla
ilmub uus nimi.
Lukustamine
Lukustamise funktsioon võimaldab teil lukustada
osasid vidinaid Minu rakenduste all, nii et neid ei
saa avada ilma vanemakontrolli salasõna sisestamata.
Lukustamise funktsiooni kasutamiseks järgige antud
samme:
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida vidin,
seejärel vajutage ENTER nuppu. Kui vidinat on
võimalik lukustada, aktiveeritakse lukustamise
(„Lock“) menüü üksus.
3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Lock“,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
Ilmub lukuteenuse aken.
4. Sisestage oma vanemakontrolli turvakood
(vaadake lk 36). Kui te ei ole vanemakontrolli
turvakoodi veel loonud, sisestage 0000.
5. Vajutage ENTER nuppu. Ilmub lukuteenuse
ekraan kinnitades lukustamist ning seejärel
sulgub. Vidina kõrvale ilmub luku sümbol.
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida lukustatud
vidin, seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Unlock“
(lukust vabastamine), seejärel vajutage
ENTER nuppu. Ilmub lukuteenuse aken.
4. Sisestage vanemakontrolli turvakood
(vaadake lk. 36). Kui te pole veel
vanemakontrolli turvakoodi loonud,
sisestage 0000.
5. Vajutage ENTER nuppu. Ilmub vabastatud
lukuteenuse aken kinnitades, et lukk on
vabastatud, ning seejärel see sulgub.
„SAMSUNG Apps“ võimaldab teil oma „Blu-ray“
mängijasse alla laadida tasulisi või tasuta rakendusi
ning teenuseid ja neid oma telerist vaadata või
kasutada.
Need rakendused ja teenused hõlmavad endas
videoid, muusikat, fotosid, mänge, uudiseid,
sporti jne. Uute rakenduste vidinad ilmuvad Minu
rakenduste („My Applications“) alla.
Täiendavaid rakendusi ja teenuseid lisatakse
regulaarselt.
Tasulised rakendused
Kustutamine
Tasuliste rakenduste allalaadimiseks peate looma
„SAMSUNG Apps“ konto ja lisama kontole
krediitkaardi.
„SAMSUNG Apps“ konto loomiseks külastage
palun veebilehte www.samsung.com
Kustutamise funktsioon võimaldab teil kustutada
vidinaid Minu rakenduste alt. Kustutamise
funktsiooni kasutamiseks järgige antud samme:
✎ MÄRKUS
▪ Osades riikides ei pruugi antud teenus saadaval olla.
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
„SAMSUNG Apps“ (SAMSUNGI rakenduste)
ekraanile ligipääsemine
2. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida vidin,
seejärel vajutage ENTER nuppu.
3. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Delete“
(kustuta), seejärel vajutage ENTER nuppu.
Kuvatakse teade „Do you want to delete
selected item(s)?”
(Kas soovite valitud üksuse(d) kustutada?).
4. Valige „Yes“ (jah), seejärel vajutage ENTER
nuppu. Vidin kustutatakse.
Sorteerimise menüü – ROHELINE (B)
Sorteerimise menüü funktsioonid võimaldavad teil
Minu rakenduste all vidinaid nime („Name“),
kuupäeva („Date“), (kasutus)sageduse („Frequency“)
ja kategooria („Category“) järgi sorteerida.
Kui te muudate käsitsi vidina asendit, rõhutab
sorteerimise menüü käivitumisel automaatselt
sätet „User Defined“ (kasutaja poolt määratud).
Minu rakenduste all vidinate sorteerimiseks
järgige antud samme:
„SAMSUNG Apps’ile“ ligipääsemiseks vajutage
▲▼◄►nuppe, et „Smart Hub“ põhiekraanil
„SAMSUNG Apps“ piirkonda liikuda, seejärel
vajutage ENTER nuppu. Ilmub „SAMSUNG
Apps“ ekraan.
✎ MÄRKUS
▪ Kui te sisenete antud ekraanile esmakordselt,
kuvatakse teenuse tingimuste ekraan. Kui soovite
antud tingimustega nõustuda, valige „Agree“
(nõustun), seejärel vajutage ENTER nuppu
1. Vajutage ROHELIST (B) nuppu oma puldil.
2. Vajutage ◄► nuppe, et valida
sorteerimismeetod, seejärel vajutage ENTER
nuppu. „Smart Hub“ sorteerib vidinad teie
valitud meetodi
järgi.
Eesti keel
63
Võrguteenused
1. Vajutage KOLLAST (C) nuppu oma puldil.
„SAMSUNG Apps“
07
Lukust vabastamine
Võrguteenused
„SAMSUNG Apps“ ekraani kasutamine
„SAMSUNG Apps“ kategooriate järgi
„SAMSUNG Apps“ ekraani kasutamiseks järgige
antud samme:
1.
2.
3.
4.
5.
Saadaval on järgmised kategooriad:
„What’s New?“ (Mis on uut?) : Kuvab äsja
registreeritud rakendusi.
Vajutage ◄► nuppe, et liikuda vasakul asuvale
„Video“ : Kuvab erinevaid videomeediume,
kategooriate nimekirjale.
näiteks filme, telesaateid ja lühikesi videoid.
Vajutage ▲▼ , et rõhutada mõnda kategooriat.
„Game“ (Mäng) : Kuvab erinevaid mänge, nagu
Mõne sekundi pärast kuvab „SAMSUNG Apps“
näiteks sudoku ja male.
ekraan antud kategooria all asuvad rakendused.
Ülaossa ilmuvad sorteerimise read.
„Sports“ (Sport) : Kuvab erinevaid spordi
meediateenuseid, nagu näiteks matšide teavet,
Vajutage ► nuppu, et liikuda kuvatud
pilte ja lühikesi videoid.
rakendustele või teenustele.
„Lifestyle“ (elustiil) : Sisaldab endas erinevaid
Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida rakendus
elustiili meediateenuseid, nagu näiteks muusika,
või teenus, seejärel vajutage ENTER nuppu.
isikliku foto haldustööriistad ning sotsiaalsed
Kuvatakse rakenduse detailide ekraan, mis
võrgustikud, nagu näiteks „Facebook“ ja „Twitter“.
kirjeldab teenust või rakendust.
„Information“ (teave) : Sisaldab erinevaid
Valige „Download Now“ (lae kohe alla),
infoteenuseid, nagu näiteks uudised, börsiuudised
seejärel vajutage ENTER nuppu. Kui rakendus
ja ilmateade.
või teenus on tasuta, laetakse see alla ja
„Other“ (muu) : Sisaldab teisi mitmesuguseid
käivitatakse. Kui see on tasuline, järgige
teenuseid.
allalaadimise lõpetamiseks ekraanil toodud
juhiseid.
Minu konto
✎ MÄRKUS
▪ Teatud rakendusi saab tasuta alla laadida, kuid
need nõuavad kasutamiseks teenusepakkuja
juures registreerimist või tasulise konto omamist.
▪
Rakenduste ja teenuste vidinad, mida olete
„SAMSUNG Apps’i“ abil alla laadinud, ilmuvad
Minu rakenduste („My Applications“) all.
Ribade järgi sorteerimine
Saate ekraani ülaosas asuvasse ribade järgi
sorteerimisse siseneda kasutades ▲▼◄► nuppe.
Iga riba kuvab teie valitud kategoorias asuvaid
teenuseid või rakendusi, mis on sorteeritud riba
kategooria järgi („Recommended“ (soovitame),
„Most Downloaded“ (enim allalaetud), „Most
Recent“ (hiljutisemad), „Name“ (nimi)).
Samuti saate ribade järgi sorteerimisse siseneda
kasutades SINIST (D) nuppu oma puldil. Iga kord,
kui vajutate SINIST (D) nuppu, muudate ühe
sorteerimisriba kuva järgmise vastu.
64
Eesti keel
Minu konto („My Account“) annab teile ligipääsu
teie „SAMSUNG Apps“ tellimustele ja allalaadimiste
ajaloole ning Minu rakenduste („My Apps“) raha
ekraanile. Antud teabele ligipääsemiseks peab
teil olema „SAMSUNG Apps“ konto.
Abi
Kui teil on „SAMSUNG Apps“ kohta küsimusi,
kontrollige kõigepealt Abi sektsiooni. Kui ükski
väljatoodud nõuannetest teid ei aita, palun
külastage veebilehte www.samsung.com.
Abi funktsiooni kasutamiseks järgige antud samme:
1. Vajutage ▲▼◄► nuppe, et valida „Help“ (abi),
seejärel vajutage ENTER nuppu.
2. Vajutage ▲▼ nuppe, kerimaks Abi peatükis
toodud teksti.
3. Abist väljumiseks vajutage ◄ nuppu.
✎ MÄRKUS
▪ Teenusepakkujad võivad interneti sisuteenuseid
„AllShare“ võimaldab teil antud plaadimängijaga
esitada muusika-, foto- ja videofaile, mis asuvad
teie arvutis või DNLA-ga ühilduvas mobiiltelefonis
või võrgus oleval salvestusmeediumil.
„AllShare“ funktsiooni kasutamiseks oma
mängijaga peate ühendama mängija oma võrku
(vaadake lk. 23~24).
„AllShare“ funktsiooni kasutamiseks oma arvutiga
peate paigaldama arvutisse „AllShare“ tarkvara.
Kui teil on DNLA-ga ühilduv mobiiltelefon või
võrgus olev salvestusmeedium, saate kasutada
„AllShare“ funktsiooni ilma täiendava tarkvarata.
Arvuti tarkvara allalaadimiseks ning „AllShare“
funktsiooni detailsete kasutusjuhiste saamiseks
külastage palun Samsung.com veebilehte.
Võrguteenused
PUNANE (A) (Sisse logimine) :
Teie „Smart TV“ kontosse sisse logimiseks.
ROHELINE (B) (Pisipiltide vaade/
nimekirja vaade): Lülitumaks rakenduste
pisipiltide ja nimekirja vaate vahel.
SININE(D) (Sorteerimine) : Sorteerimaks
rakendusi kategooriate järgi : „Recommended“
(soovitame), „Most Downloaded“ (enim allalaetud),
„Most Recent“ (hiljutisemad) või „Name“ (nimi).
„Return“ (tagasi) : Eelmisesse menüüsse
naasmiseks.
„AllShare“ funktsiooni kasutamine
07
„SAMSUNG Apps“ rakenduses puldi
värviliste nuppude kasutamine
etteteatamata lisada või kustutada.
Oma video („Your Video“) või otsingu
(„Search“) funktsiooni kasutamise juhiste
saamiseks külastage palun veebilehte
www.samsung.com.
BD-LIVE™
Kasutades BD-LIVE’iga ühilduvat plaati saate nautida
erinevaid filmidega seotud teenuseid, kui toode on
võrku ühendatud.
1. Kinnitage USB-mälupulk mängija küljel
asuvasse USB-pessa ning seejärel kontrollige
selle allesjäänud mälumahtu. Mäluseadmel
peab BD-LIVE teenuste majutamiseks olema
vähemalt 1GB vaba mälumahtu.
2. Sisestage BD-LIVE’i toetav „Blu-ray“ plaat.
3. Valige erinevate plaadi tootja poolt pakutavate
BD-LIVE teenuste seast välja üks üksus.
✎ MÄRKUS
▪ Sõltuvalt plaadi tootjast võib BD-LIVE’i ja pakutud sisu
kasutusviis erineda.
Eesti keel
65
Lisa
Veaotsing
Enne teenindusse pöördumist palun kontrollige järgmist:
PROBLEEM
LAHENDUS
Kaugjuhtimispult ei tööta.
Kontrollige puldis olevaid patareisid. Need võivad asendamist vajada.
Ärge kasutage pulti kaugemal kui 6,1 meetrit.
Eemaldage patareid ja hoidke kaugjuhtimispuldi mikroprotsessorite
tühjendamiseks ja algseadistamiseks mitme minuti jooksul all selle ühte või
mitut nuppu. Paigaldage patareid ning proovige pulti uuesti kasutada.
Plaati ei saa esitada.
Kontrollige, et plaat on sisestatud sildiga pool üleval.
Kontrollige „Blu-ray” /DVD-plaadi regiooninumbrit.
Plaadimenüü ei ilmu.
Kontrollige, et plaadil oleks plaadimenüü.
Ekraanile ilmub keelav teade.
Antud teade ilmub, kui vajutatakse vale nuppu.
„Blu-ray” /DVD- plaadi tarkvara ei toeta antud funktsiooni (nt. nurka)
Olete valinud pealkirja või peatüki numbri või otsinguaja, mis pole saadaval.
Esitusrežiim erineb seadistuste menüüs
valitust.
Mõned seadistuste menüüs valitud funktsioonid ei pruugi korralikult
töötada, kui plaat pole vastava funktsiooniga kodeeritud.
Ekraani kuvasuhet ei saa muuta.
Ekraani kuvasuhe on Teie „Blu-ray” / DVD-plaadil kindlaks määratud.
See ei ole toote viga.
Heli puudub.
Kontrollige, et olete helivalikute menüüs valinud õige digitaalse väljundi.
Ekraan on blokeeritud.
Vajutage STOP (
) (stopp) nuppu (esipaneelil) rohkem kui 5 sekundit, kui
plaati pole sisestatud. Kõik seadistused taastatakse tehasesätetele.
Kui tehasesätted on taastatud, kustutatakse kõik kasutaja poolt salvestatud
BD-andmed.
Kui HDMI-väljund on seatud resolutsioonile,
mida Teie teler ei toeta (nt. 1080p), ei pruugi
Te telerist pilti näha.
Vajutage STOP (
) (stopp) nuppu (esipaneelil) rohkem kui 5 sekundit, kui
plaati pole sisestatud. Kõik seadistused taastatakse tehasesätetele.
Kui tehasesätted on taastatud, kustutatakse kõik kasutaja poolt salvestatud
BD-andmed.
66
Eesti keel
Lisa
LAHENDUS
08
PROBLEEM
Vajutage STOP (
) (stopp) nuppu (esipaneelil) rohkem kui 5 sekundit,
kui plaati pole sisestatud. Kõik seadistused, k.a. salasõna, taastatakse
tehasesätetele.
Kasutage seda ainult äärmisel vajadusel.
Kui tehasesätted on taastatud, kustutatakse kõik kasutaja poolt salvestatud
BD-andmed.
Kui kogete muid probleeme.
Otsige kasutusjuhendi sisukorrast peatükk, mis sisaldab Teie probleemi
kohta selgitusi, ning järgige väljatoodud protseduure veel kord.
Kui probleem siiski ei lahene, võtke palun ühendust oma lähima volitatud
SAMSUNGI teeninduskeskusega.
Pilt on mürane või moonutatud.
Kontrollige, et plaat poleks must või kriimustatud.
Puhastage plaat.
Puudub HDMI-väljund
Kontrollige ühendust teleri ja toote HDMI-pesa vahel.
Kontrollige, kas Teie teler toetab 576p/480p, 720p, 1080i või 1080p HDMIsisendresolutsiooni.
Ebanormaalne HDMI-väljundekraan.
Kui ekraanile ilmub juhuslik müra, tähendab see, et teler ei toeta HDCP-d
(„High-bandwidth Digital Content Protection” – lairiba digisisu kaitse).
„AllShare” funktsioon
Ma näen kaustasid, mis on „AllShare”
programmi abil jagatud, kuid ma ei näe faile.
Kuna „Share Manager” näitab ainult kujutiste, muusika- ja filmifaile, siis
faile, mis ei vasta nendele kategooriatele, ei kuvata.
Videoesitus pole sujuv.
Kontrollige, kas võrk on stabiilne.
Kontrollige, kas võrgukaabel on korralikult ühendatud ja ega võrk pole
ülekoormatud.
Juhtmevaba ühendus serveri ja toote vahel on ebastabiilne.
Kontrollige ühendust.
„AllShare” ühendus teleri ja arvuti vahel on
ebastabiilne.
Samas alamvõrgus olevad IP-aadressid peavad olema unikaalsed, vastasel
juhul võib tulemuseks olla IP-kokkupõrge.
Kontrollige, kas tulemüür on aktiveeritud. Kui see on nii, siis tühistage
tulemüüri funktsioon.
Eesti keel
67
Lisa
Unustasite salasõna
PROBLEEM
LAHENDUS
BD-LIVE
Ma ei saa ühendust BD-LIVE serveriga.
Kontrollige, kas võrguühendus on edukas või mitte, kasutades võrgu
testimise menüüd. (Vaadake lk. 34)
Kontrollige, kas USB-mäluseade on tootega ühendatud või mitte.
Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba mälumahtu, et mahutada
BD-LIVE teenust. Saate kontrollida saadaolevat mahtu BD-andmete halduse
alt. (Vaadake lk. 35)
Palun kontrollige, kas BD-LIVE internetiühenduse menüü on seatud sättele
„Allow (All)” (luba kõik).
Kui kõik ülaltoodu ebaõnnestub, siis võtke ühendust teenusepakkujaga või
uuendage uusimale püsivarale.
BD-LIVE teenuse kasutamise ajal ilmneb viga.
Mäluseadmel peab olema vähemalt 1 GB vaba mälumahtu, et mahutada
BD-LIVE teenust. Saate kontrollida saadaolevat mahtu BD-andmete halduse
alt. (Vaadake lk. 35)
✎
MÄRKUS
▪
Kui taastatakse tehasesätted, kustutatakse kõik kasutaja poolt salvestatud BD-andmed.
Toote remont
Kui võtate meiega ühendust toote parandamiseks, võidakse teie käest küsida käsitlustasu, kui:
1. Remondiinsener on teie soovil teie koju saadetud, kuid tootel puuduvad defektid.
2. Te toote seadme meie remondikeskusesse ja tootel puuduvad defektid.
Enne koduvisiidi tegemist või toote kallal töö alustamist teavitame teid käsitlustasu suurusest.
Enne toote remonti toomist soovitame teil käesolevat kasutusjuhendit põhjalikult lugeda,
otsida lahendusi veebilehelt www.samsung.com või võtta ühendust SAMSUNGI klienditoe telefonil
1-800-SAMSUNG (726-7864).
Teleri vaatamine 3D-funktsiooni kasutades
Tähtis ohutusalane teave. Lugege järgnevaid hoiatusi enne, kui Teie või Teie laps hakkab 3D-funktsiooni
kasutama
Rasedad, vanemad inimesed, epileptikud ning need, kellel on nõrk süda või tõsine kalduvus
merehaigusele, peaksid 3D-pildi vaatamist vältima.
Me ei soovita 3D-pilti neile, kes on halvas füüsilises seisundis, vaevlevad unepuuduse käes või joovad
palju alkoholi. Mõned 3D-pildid võivad vaatajat ehmatada.
Ärge asetage 3D-video esitamise ajal enda ümber teravaid või kergelt purunevaid esemeid. Kui Te
reageerite 3D-videole otsekui oleks see reaalsus, võite enda ümber asuvaid esemeid lõhkuda või
endale viga teha.
Fototundliku haigushoo hoiatus ja teised terviseriskid
- Ärge kasutage 3D-aktiivprille muudel eesmärkidel (näiteks tavaliste prillide, päikeseprillide,
kaitseprillidena jms).
- Ärge kasutage 3D-funktsiooni või 3D-aktiivprille kõndides või ringi liikudes. 3D-funktsiooni või
3D-aktiivprillide kasutamine ringi liikumise ajal võib lõppeda vigastustega, mis tulenevad esemete
otsa jooksmisest, komistamisest ja/või kukkumisest.
68
Eesti keel
Tehnilised andmed
Mõõdud
430 (L) × 205 (S) × 43 (K) mm
Töötamise temperatuurivahemik
+5°C kuni +35°C
Töötamise niiskusvahemik
10 % kuni75 %
BD („Blu-ray” plaat)
Lugemiskiirus: 9,834 m/sek.
DVD (digitaalne universaalplaat)
Plaat
CD: 12cm (COMPACT DISC)
CD: 8cm (COMPACT DISC)
Videoväljund
Video/Heli
Komposiitvideo
Lisa
AC 120V, 60Hz
19W
1,8 kg
08
Üldine
Voolunõuded
Voolutarve
Kaal
Lugemiskiirus: 6,98 ~ 7,68 m/sek.
Umb. esitusaeg (ühepoolne, ühekihiline plaat): 135 min.
Lugemiskiirus: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Maksimaalne esitusaeg: 74 min.
Lugemiskiirus: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Maksimaalne esitusaeg: 20 min.
1 kanal: 1.0 Vp-p (75Ω laetud)
„Blu-ray”/DVD-plaat: 480i
HDMI
2D: 1080p, 1080i, 720p, 480p
3D: 1080p, 720p
2-kanaliline
L(1/L), R (2/R)
PCM mitmekanaliline heli, „Bitstream” heli
Heliväljund
Digitaalne heliväljund
Optiline
„Ethernet“
10/100BASE-TX Terminal
Juhtmevaba LAN
Sisseehitatud
Turvalisus
WEP (AVATUD/JAGATUD)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
WPS(PBC)
Toetatakse
Võrk
- Disain ja tehnilised andmed võivad etteteatamiseta muutuda.
- Vooluga varustamise ja voolutarbimise kohta vaadake palun toote alla kinnitatud sildilt.
- Kaal ja mõõdud on umbkaudsed.
Eesti keel
69
Lisa
Vastavuse ja ühildumise teade
MITTE KÕIK plaadid pole ühilduvad
Vastavalt allpool toodud piirangutele ning muule siin juhistes kirjeldatule, kaasaarvatud juhendi peatükid
plaaditüüpide ning nende omaduste kohta, saab selle mängijaga taasesitada järgnevaid plaate:
eelnevalt salvestatud sisuga kaubandusvõrgust ostetud BD-ROM-, DVD-Video- ja heliplaadid; BD-RE-,
BD-R-, DVD-RW / DVD-R-plaadid; ja CD-RW/CD-R-plaadid.
Muud plaadid ei ole mõeldud selles mängijas taasesitamiseks või ei saa neid selles mängijas
taasesitada. Mõned ülaltoodud plaadid ei pruugi selles mängijas toimida allpool toodud põhjustel.
SAMSUNG ei saa kindlustada, et see mängija taasesitab kõiki plaate, mis kannavad BD-ROM, BDRE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/DVD-R ja CD-RW/CD-R logosid. Antud mängija ei pruugi vastata
kõikidele töökäskudele ning kõik funktsioonid ei pruugi toimida kõikide plaatide puhul. Need ning teised
uute ning praeguste plaatide ühilduvusega seotud probleemid on võimalikud, sest:
- „Blu-ray” on uus ja arenev formaat ja see mängija ei pruugi edastada kõiki BD-plaatide poolt
võimaldatavaid omadusi, sest mõned funktsioonid on valikulised, lisafunktsioonid võivad olla
lisatud BD-formaadile pärast selle mängija tootmist ning teatud funktsioonid ei pruugi olla veel
kättesaadavad;
- see mängija ei toeta kõiki uusi ning juba olemasolevaid plaaditüüpe;
- uusi ja juba olemasolevaid plaadiformaate võidakse muuta, uuendada, parendada ja/või täiustada;
70
Eesti keel
- mõned plaadid, millel on BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/ DVD-R ja CD-RW/CD-R
logod, võivad siiski olla mittestandardsed plaadid;
- osasid plaate ei saa taasesitada nende füüsilise seisundi või salvestamise tingimuste tõttu;
- „Blu-ray” ja DVD-plaatide loomisel võib tekkida vigu plaadi tarkvaras ning tehnilises seisundis;
- see mängija töötab erinevalt standardsetest DVD-mängijatest või teistest AV-seadmetest; ja/või
- selles juhendis toodud põhjustel ning teistel põhjustel, mida on avaldanud SAMSUNGI
teeninduskeskus.
Kui puutute kokku mitteühilduvuse või seadme töötamise probleemidega, siis võtke ühendust SAMSUNGI
teeninduskeskusega. Võite võtta ka ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega, et saada võimalikke
tarkvarauuendusi oma mängija jaoks.
Taasesitamise piirangute ning plaatide ühilduvuse kohta vaadake infot selles juhendis toodud hoiatustest,
peatükkidest „Enne kasutusjuhendi kasutamist”, peatükist plaaditüüpidest ja omadustest, ning peatükist,
milles kirjeldatakse tegevusi enne taasesitamist.
Eesti keel
71
Lisa
- mõned omadused võivad olla valikulised või võidakse lisaomadusi luua pärast selle seadme tootmist
ning mõned omadused võivad hilineda;
08
- osade plaatide tootmisel on arvestatud sellega, et taasesitamisel saaks kasutada vaid teatud kindlaid
piiratud funktsioone;
Koopiakaitse
Kuna AACS („Advanced Access ContentSystem”) on „Blu-ray” plaadi formaadi heakskiidetud
sisukaitsesüsteem, siis sarnaselt DVD-formaadi puhul kasutatavale CSS („Content Scramble
System”) süsteemile rakendatakse teatud takistusi AACS-süsteemiga kaitstud sisu taasesitamisele,
analoogsignaali väljastamisele, jne. Selle toote kasutamine ning takistused võivad varieeruda sõltuvalt
ostuajast, kuna takistused võivad pärast toote ostmist lisanduda/muutuda vastavalt AACS-le. Lisaks
kasutatakse BDROM märki ja BD+ märki BD-formaadi sisukaitsesüsteemina, mis tähendab, et BD-ROM
ja BD+ märgiga sisu taasesitamisele võidakse kohaldada teatud takistusi. Lisainformatsiooni saamiseks
AACS, BD-ROM, BD+, või selle toote kohta võtke palun ühendust SAMSUNGI teeninduskeskusega.
Mitmed „Blu-ray”/DVD-plaadid on kodeeritud kopeerimise vastase kaitsega. Seetõttu peaksite
ühendama oma „Blu-ray” mängija vaid otse oma teleriga, mitte läbi videomaki. Videomakiga
ühendamisel võib kopeerimise vastase kaitsega BD/DVD-plaatidelt esitatav pilt olla moondunud..
See seade sisaldab kopeerimisevastast tehnoloogiat, mis on teatud USA ning mitmete teiste
patentidega kaitstud, ning mille õigused kuuluvad „Macrovision Corporationile” ning teistele. Selle
kopeerimisevastase tehnoloogia kasutamine on lubatud ainult „Macrovision Corporationile” loal ning
see tehnoloogia on mõeldud vaid koduseks ning muuks piiratud kasutamiseks, kui „Macrovision
Corporation” ei ole andnud muud luba. Ümberehitamine või lahtivõtmine on keelatud.
72
Eesti keel
Võrguteenusest lahtiütlemine
Kõik materjalid ja teenused, millele pääseb ligi antud seadme abiga, kuuluvad kolmandatele osapooltele
ning neid kaitsevad autoriõigused, patendid, kaubamärgid ja/või muud intellektuaalse omandi seadused.
Antud materjalid ja teenused on mõeldud vaid isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks. Te ei või ühtegi
materjali ega teenust kasutada viisil, mida pole volitanud materjalide omanik või teenusepakkuja.
Piiramata eelmainitut, kui pole just vastava materjali omaniku või teenusepakkuja poolt sõnaselgelt
lubatud, ei või Te antud seadmega kuvatud materjale või teenuseid mitte mingil viisil või vahendiga muuta,
kopeerida, taasavaldada, üles laadida, postitada, edastada, tõlkida, müüa, luua tuletatud töösid, ära
kasutada või laiali jagada.
Eesti keel
73
Lisa
„Blu-ray” plaadimängija täisrealaotusega väljundist: TARBIJAD PEAKSID TEADMISEKS VÕTMA,
ET MITTE KÕIK KÕRGLAHUTUSEGA TELEVIISORID EI OLE SELLE TOOTEGA TÄIELIKULT
ÜHILDUVAD NING KUVADA VÕIDAKSE VÕÕRKEHI. KÕRGLAHUTUSEGA PILDI KUVAPROBLEEMIDE
PUHUL SOOVITATAKSE KASUTAJAL LÜLITADA ÜHENDUS ÜMBER „STANDARD DEFINITION”
VÄLJUNDILE. KUI TEKIB KÜSIMUSI MEIE TELEVIISORI ÜHILDUVUSE KOHTA SELLE TOOTEGA,
VÕTKE ÜHENDUST MEIE TEENINDUSKESKUSEGA.
08
Vastavalt USA ja teiste riikide autoriõiguste seadustele võidakse lubamatu salvestamise, kasutamise,
kuvamise, levitamise ja televisiooniprogrammide, videokassettide, „Blu-ray” plaatide, DVD-de ja teiste
materjalide läbivaatamise eest võtta tsiviil- ja/või kriminaalvastutusele.
KOLMANDA OSAPOOLE MATERJALID JA TEENUSED ON SAADAVAL „NII NAGU NAD ON”
PÕHIMÕTTEL SAMSUNG EI ANNA PAKUTUD MATERJALIDELE JA TEENUSTELE GARANTIID, EI
SELGESÕNALIST EGA VIHJATUT, MITTE MINGISUGUSEL EESMÄRGIL. SAMSUNG ÜTLEB SELGELT
LAHTI KÕIKIDEST VIHJATUD GARANTIIDEST, K.A. KUID MITTE KITSENDATUD, MÜÜDAVUSE
GARANTIIDEST VÕI ANTUD EESMÄRGIGA SOBIVUSEST. SAMSUNG EI GARANTEERI ÜHEGI
MATERJALI VÕI TEENUSE, MIS ON ANTUD SEADME ABIL KÄTTESAADAVAKS TEHTUD, TÄPSUST,
KEHTIVUST, AJATUST, SEADUSLIKKUST VÕI TÄIELIKKUST NING MITTE MINGIL JUHUL, K.A.
HOOLIMATUS, POLE SAMSUNG VASTUTAV, ÜKSKÕIK KAS LEPINGULISELT VÕI DELIKTI JÄRGI,
ÜHEGI OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, ERILISE VÕI TEGEVUSEST TULENEVATE KAHJUDE,
ADVOKAADI TASUDE, KULUDE VÕI ÜHEGI TEISE KAHJU, MIS TULENEB VÕI ON SEOTUD
IGASUGUSE TEABEGA, MIS SISALDUB VÕI MIS TULENEB IGASUGUSE MATERJALI VÕI TEENUSE
TEIE VÕI KOLMANDA OSAPOOLE POOLSEST KASUTAMISEST, ISEGI KUI ANTUD KAHJUDE
VÕIMALIKKUSEST ON TEADA ANTUD.
Kolmanda osapoole teenused võidakse lõpetada või katkestada igal ajal ning SAMSUNG ei esinda
ega garanteeri, et ükski materjal või teenus jääb teatud perioodi jooksul kättesaadavaks. Materjale ja
teenuseid edastatavad kolmandad osapooled võrgu ja edastusvahendite abil, mille üle SAMSUNGIL
kontroll puudub. Piiramata antud lahtiütluse üldist olemust ütleb SAMSUNG selgesõnaliselt lahti
igasugusest vastutusest igasuguse antud seadme poolt kättesaadavaks tehtud materjali või teenuse
igasuguse katkestuse või peatamise eest.
Samuti pole SAMSUNG vastutav klienditeenusega seotud materjalide või teenuste eest.
Igasugused materjalide või teenustega seotud küsimused või hooldusnõuded tuleb esitada otse
vastavate materjalide või teenuste pakkujatele.
74
Eesti keel
Lisa
08
Litsents
Lisa
Toodetud „Dolby Laboratories” litsentsi alusel. „Dolby” ja kaksis-D sümbol on „Dolby
Laboratories” kaubamärgid.
Toodetud USA patentide nr.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ning teiste USA ja
ülemaailmsete patentide, mis on välja antud või vastust saamas, litsentsi alusel. DTS ja
selle sümbol on registreeritud kaubamärgidja DTS-HD, „DTS-HD Master Audio” ning
DTS logod on „DTS, Inc” kaubamärgid. Toode sisaldab tarkvara. © „DTS, Inc”. Kõik õigused kaitstud.
DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on digitaalne videoformaat, mille on loonud „DivX,Inc”. See on
ametlik „DivX Certified” seade, mis esitab DivX-videot. Külastage veebilehte www.divx.com,
et saada rohkem teavet ning tarkvara tööriistu, et teisendada oma failid DivX-videoks.
DIVX VIDEOLAENUTUSE KOHTA: See „DivX Certified®” seade peab olema registreeritud, et see saaks
mängida „DivX Video-on-Demand (VOD)” (videolaenutuse) sisu. Registreerimiskoodi loomiseks otsige
üles DivX VOD peatükk seadme seadistuste menüüs. Minge antud koodiga veebilehele www.vod.divx.
com, et lõpetada registreerimisprotsess ja saada rohkem teada DivX videolaenutuse kohta.
„DivX Certified” saab esitada DivX-videot resolutsiooniga kuni HD 1080p, k.a. esmaklassiline sisu.
DivX®, „DivX Certified® „ ja nendega seotud logod on „DivX, Inc.“ kaubamärgid ning neid
kasutatakse litsentsi alusel. Kaetud ühe või rohkema järgneva U.S. patendiga:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
„Oracle“ ja „Java“ on „Oracle“ ja/või selle partnerite registreeritud kaubamärgid.
Teised nimed võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.
Selle litsentsiga on lubatud lõpp-kasutajatel kasutada litsentseeritud sisu eraviisiliselt ja mittekaubanduslikel eesmärkidel. Kommertskasutuseks ei ole luba antud. See litsents katab ainult seda
seadet ning ei laiene teistele litsentseerimata seadmetele või protsessidele, mis vastavad standarditele
ISO/IEC 11172-3 või ISO/IEC 13818-3 ning mida kasutatakse ning müüakse koos selle tootega.
Litsents hõlmab vaid selle toote kasutamist ISO/IEC 11172-3 või ISO/IEC 13818-3 standardile
vastavate helifailide kodeerimisel. See litsents ei anna õigusi toote omadustele või funktsioonidele, mis
ei vasta standardile ISO/IEC 11172-3 või ISO/IEC 13818-3.
Avatud allika litsentsi teavitus
- Avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamise korral on „Open Source” litsensid saadaval toote menüüs.
„Blu-ray“ plaat ™, „Blu-ray“™ ja logod on „Blu-ray Disc Association“ kaubamärgid.
Antud seade hõlmab endas koopiakaitse tehnoloogiat, mida kaitsevad U.S.A. patendid ja teised
„Rovi Corporationi“ intellektuaalse omandi õigused.
Seadmes tehtavad muudatused ja seadme koost lahti võtmine on keelatud.
Eesti keel
75
English Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
Garantiiteave
GARANTIITEENINDUSE POLIITIKA JA PROTSESS
Käesolev garantii Samsung tootele kehtib kakskümmend neli (24) kuud alates ostukuupäevast ja katab
defektseid materjale ja tootmisvigu. Kui garantiihooldus osutub vajalikuks, peaksite võtma ühendust
Samsungi Klienditoega allpool toodud telefoninumbritel.
Samsungi volitatud teeninduskeskused Euroopa Majanduspiirkonna riikides täidavad garantiitingimusi
ka teistest Euroopa Majanduspiirkonna riikidest soetatud toodetele vastaval selle riigi seadustele.
Probleemide tekkimise korral saate informatsiooni Samsungi volitatud teeninduskeskuste kohta siit:
SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS, SIA
Duntes 6
Riia, LV-1013, Läti
Tel : 800 7267 ( Eesti )
Veeb : www.Samsung.com/ee
GARANTIITINGIMUSED
1. Garantii kehtib ainult siis, kui garantiihoolduse vajaduse tekkimisel on garantiikaart täielikult
ja korrektselt täidetud ning see esitatakse koos originaalarve, müügitšeki või kviitungiga ning
seerianumber tootel ei ole rikutud.
2. Samsungi kohustused piirduvad toote või vigase osa parandamise või paremal äranägemisel
asendamisega.
3. Garantiiremonti peab teostama volitatud teeninduskeskus. Samsungi poolt volitamata
teeninduskeskuse poolt teostatud remondi kulusid ei kompenseerita ja antud garantii ei kata sellist
remonti ega selle põhjustatud kahjustusi tootele.
4. Juhul, kui toodet on vaja kohandada vastavaks kohalikele tehnilistele- või ohutusstandarditele, siis
ei loeta seda toodet materjali ega valmistamise poolest defektseks (välja arvatud juhul, kui tegemist on
riigiga, kus toode disaniti ja toodeti). Antud garantii ei kata ega kompenseeri selliseid kohandamisi ega
nendest tulenevaid kahjustusi.
5. Antud garantii ei kata järgnevat :
(a) Regulaarne kontroll, hooldus ja osade parandamine või asendamine normaalse kulumise tõttu.
(b) Toote transportimise, eemaldamise või paigaldamisega seotud kulud.
(c) Vale kasutamine, sealhulgas toote kasutamine selleks mitte ettenähtud otstarbel või vale
paigaldamine.
(d) Äikese, vedeliku, tule, kõrgema jõu, sõja, rahvarahutuste, vale elektripinge, puuduliku ventilatsiooni
või mis tahes muude
Samsungi poolt kontrollimatute asjaolude poolt põhjustatud kahjud.
6. Antud garantii kehtib igale isikule, kes on toote seaduslikult garantiiperioodi jooksul ostnud.
7. Antud garantii ei mõjuta riigi seadustest tulenevaid tarbija seadusejärgseid õigusi müüja vastu
lähtuvalt ostulepingust või muul juhul. Kui riigi seadused ei sätesta vastupidist, siis antud garantiiga
antud õigused on tarbija ainsad õigused ning Samsung, selle filiaalid ja levitajad ei vastuta kaudsete
või tagajärgedest johtuvate kahjude ega salvestuste, kompaktdiskide, videode või audiokassettide või
muu seotud varustuse või materjalide kahjustuste eest.
8. Mõned tooted võivad erineda käesolevates juhendites. Küsige oma edasimüüjalt või kohaliku
Samsung veebisaidilt.
Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega
Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI
klienditeenindusega.
Riik
Latvijas Republika
Klienditeeninduse kontakttelefon 
Veebi lehekülg
Bezmaksas informatîvais tâlrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinës linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Tootes olevate patareide korrektne kõrvaldamine
(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi patareide tagastamise süsteem.)
Märgistus patareil, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et selles tootes olevaid patareisid ei tohi nende tööea
lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele patareidele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb
viitavad sellele, et patarei sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem, kui on määratud EC direktiivis 2006/66.
Kui patareisid korralikult ära ei visata, võivad need ained põhjustada kahjustusi inimtervisele või keskkonnale.
Loodusressursside kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage palun patareid muud tüüpi prügist
ning kõrvaldage nad kasutusest oma kohaliku tasuta patareide tagastussüsteemi abil.
Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine (Elektriliste ja elektrooniliste
seadmete jäägid)
(Kehtiv Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)
Märgistus tootel, tarvikutel või kaasasoleval kirjandusel viitab sellele, et toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija,
kõrvaklapid, USB-kaabel) ei tohiks nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga.
Et vältida kontrollimatust prügi kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, eraldage
palun need esemed muud tüüpi prügist ning kõrvaldage nad vastutustundlikult kasutusest, et edendada jätkusuutlikku
materjaliressursside taaskasutamist.
Erakasutajad peaksid ühendust võtma kas toote müüjaga või kohaliku valitsusega, et saada teavet selle kohta, kuhu ja
kuidas need esemed keskkonnasõbralikuks ümbertöötluseks viia.
Ärikasutajad peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tähtaegasid ja tingimusi. Seda
toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi äraviskamiseks segada muu kommertsprügiga.
Download PDF

advertising