Samsung | HG49EE470HK | Samsung HG32EE460FK Įdiegimo vadovas

460/470/570/670
LED TELEVIZORS
Uzstādīšanas rokasgrāmata
Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi.
Lai nodrošinātu pilnu garantijas segumu, lūdzu,
reģistrējiet izstrādājumu vietnē
www.samsung.com/register
Modelis
Sērijas Nr.
Lietotāja rokasgrāmatas attēli un ilustrācijas ir sniegti tikai uzziņai un var atšķirties no izstrādājuma patiesā izskata.
Izstrādājuma dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
Norādījumi
Šis televizors piedāvā interaktīvu funkcionalitāti, izmantojot televizoram pievienotu televizora pierīci (SBB/STB), un to var savienot ar
citiem televizoriem datorkontrolētās sistēmās, kas tiek izmantotas viesnīcās un viesmīlības nozarē strādājošos uzņēmumos.
yy Interaktīva darbība: ieslēdzot televizoru pirmo reizi, tas nosūta komandu SBB/STB ierīces atpazīšanai. Kad ierīce ir atpazīta, televizors
pārslēdzas TIEŠSAISTES režīmā, un pilna televizora kontrole tiek veikta, izmantojot SBB/STB ierīci. Kad televizors ir TIEŠSAISTES režīmā,
tas ignorē IS (Samsung tālvadības pults) komandas un darbojas saskaņā ar saskarnes protokolu.
yy Autonoma darbība: ja SBB/STB ierīce netiek identificēta, televizors ir jāpārslēdz AUTONOMĀ režīmā ar ierobežotu funkcionalitāti.
Darbības režīmi
Kad televizors (režīmā Viesnīca) tiek izmantots ar SBB/STB ierīci, tas atrodas vienā no diviem stāvokļiem:
yy TIEŠSAISTES vai AUTONOMĀ. AUTONOMĀ stāvoklī televizors darbosies kā viesnīcas televizors, bet nenodrošinās aktīvu saziņu. Tas
palīdz novērst viesnīcas apmeklētāju mēģinājumus apiet sistēmu, atvienojot SBB/STB ierīci.
Ieslēgts
viesnīcas režīms
Viesnīcas
televizors
SBB/STB tiešsaistē
– ja kaut viens no
10 mēģinājumiem ir
veiksmīgs
Autonomas
darbības režīms
SBB/STB
tiešsaistē – 10
secīgi neveiksmīgi
mēģinājumi
Barošana
IESLĒGTS
SBB/STB statuss
– mēģina
pievienoties ik
pēc 2 sekundēm
Tiešsaistes režīms
Pieslēgšanās ātrums –
20/sek.
Lai veiktu detalizētu autonomas vai interaktīvas darbības režīma opciju iestatīšanu, skatiet 40.-45. lpp. (Viesnīcas režīma opciju datu
iestatīšana: autonomas darbības režīms un interaktīvas darbības režīms)
yy Atsevišķas funkcijas var būt ierobežotas, lai novērstu viesnīcas apmeklētāju mēģinājumus „apiet” televizora sistēmu.
yy Nav galvenās izvēlnes (interaktīvas darbības režīmā) vai kanālu izvēlnes, kā arī galvenajā izvēlnē nav pieejama Plug & Play funkcija
(autonomas darbības režīmā).
yy Ierobežota skaļuma kontrole un paneļa taustiņa bloķēšana vai atbloķēšana.
Brīdinājums par nekustīgiem attēliem
Izvairieties no nekustīgu attēlu (piemēram, jpeg attēlu failu) vai nekustīgu attēlu elementu (ūdenszīmju tipa attēlu, piemēram, televīzijas
programmu/raidsabiedrību logotipu, panorāmas vai 4:3 attēla formāta, akciju vai ziņu informācijas joslu ekrāna apakšdaļā utt.) attēlošanas
ekrānā. Ilgstoša nekustīgu attēlu attēlošana var izraisīt nevienmērīgu ekrāna fosfora izlietojumu, tādējādi ietekmējot attēla kvalitāti. Lai
samazinātu šo risku, lūdzu, ievērojiet zemāk redzamos ieteikumus:
yy Izvairieties no ilgstošas viena televīzijas kanāla skatīšanās.
yy Vienmēr mēģiniet attēlu rādīt pilnekrāna režīmā; izmantojiet televizora attēla formāta izvēlni, lai izvēlētos atbilstošāko formātu.
yy Samaziniet spilgtuma un kontrasta vērtības līdz minimumam, kas nepieciešams, lai nodrošinātu vēlamo attēla kvalitāti. Pārāk lielas
vērtības var paātrināt izdegšanas procesu.
yy Bieži izmantojiet visas televizora funkcijas, kas paredzētas attēla aizkavēšanās un ekrāna izdegšanas samazināšanai; sīkāku informāciju
lūdzam skatīt attiecīgajā lietotāja rokasgrāmatas sadaļā.
Drošības nodrošināšana uzstādīšanas vietā
Ievērojiet prasīto attālumu starp izstrādājumu un citiem objektiem (piem. sienām), lai nodrošinātu pareizu ventilāciju.
Ja tas netiek ievērots, iekšējās temperatūras paaugstināšanās dēļ var izcelties ugunsgrēks vai rasties problēmas ar izstrādājumu.
✎✎ Lietojot statīvu vai sienas montāžas kronšteinu, izmantojiet tikai Samsung Electronics piegādātās detaļas.
yy Izmantojot cita ražotāja piegādātās detaļas, var rasties problēmas ar izstrādājumu vai arī, izstrādājumam nokrītot, var rasties
savainojumi.
✎✎ Izskats var atšķirties atkarībā no izstrādājuma.
Uzstādīšana, izmantojot statīvu
Uzstādīšana, izmantojot sienas montāžas kronšteinu
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Saturs
yy LED televizora statīva uzstādīšana............................................................................................................................ 4
yy Šarnīrsavienojuma uzstādīšana................................................................................................................................. 14
yy Savienojumu paneļa pārskats.................................................................................................................................... 16
yy TV vadības ierīces izmantošana.................................................................................................................................. 28
yy Tālvadības pults apskats.............................................................................................................................................. 29
yy Televizora savienošana ar SBB ierīci......................................................................................................................... 33
yy Vannas istabas skaļruņu pievienošana..................................................................................................................... 35
yy MediaHub HD ierīces pievienošana........................................................................................................................... 37
yy RJP (Remote Jack Pack) ierīces pievienošana......................................................................................................... 38
yy Viesnīcas režīma opciju datu iestatīšana................................................................................................................. 40
yy Sienas montāžas kronšteina uzstādīšana................................................................................................................ 67
yy Televizora nostiprināšana pie sienas......................................................................................................................... 69
yy Pretnozagšanas slēdzene Kensington Lock............................................................................................................. 69
yy Specifikācijas................................................................................................................................................................. 70
Latviešu
3
LATVIEŠU
yy Papildpiederumi............................................................................................................................................................ 4
Papildpiederumi
✎✎ Lūdzu, pārliecinieties, vai jūsu LED televizora komplektācijā ietilpst šie priekšmeti. Ja kāds no priekšmetiem trūkst,
sazinieties ar izplatītāju.
✎✎ Zemāk uzskaitīto priekšmetu krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.
yy Tālvadības pults un baterijas (AAA x 2)
yy Strāvas vads
yy Drošas lietošanas pamācība (Nav iekļauts/-a visu
modeļu komplektācijā)
yy Montāžas komplekts uzstādīšanai viesnīcā (Nav
iekļauts/-a visu modeļu komplektācijā)
yy Datu kabelis (Nav iekļauts/-a visu modeļu komplektācijā)
yy Sienas montāžas adapteris (Nav iekļauts/-a visu modeļu
komplektācijā)
yy
yy
yy
yy
yy
Ātrās uzstādīšanas pamācība
Statīva vadotne
Skrūves
Statīvs
Statīva kabeļu turētājs (Nav iekļauts/-a visu modeļu
komplektācijā)
✎✎ Statīvs un statīva skrūves var nebūt iekļautas komplektācijā atkarībā no modeļa.
✎✎ Datu kabelis var nebūt iekļauts komplektācijā atkarībā no SI izplatītāja.
LED televizora statīva uzstādīšana
Statīva komponenti
Statīva uzstādīšanai izmantojiet komplektācijā iekļautos komponentus un detaļas.
HG**EE470
A
vai
vai
B
vai
Statīvs
vai
C
Statīva vadotne
(M4 X L12)
Skrūves
1
HG40EE470/HG48EE470
HG24EE470
B
A
C
HG32EE470
B
x4 (M4 X L12)
Skats no augšas
Priekšpuse
A
Aizmugure
NEIZMANTOJIET NEIZMANTOJIET NEIZMANTOJIET
ĶĪMISKAS
EĻĻAS
SMĒRVIELAS
VIELAS
Sānu
daļa
4
Latviešu
C
x4 (M4 X L12)
B
A
UZMANĪBU
x4 (M4 X L12)
x3 (M4 X L12)
HG28EE470
C
C
Skats no
augšas
2
3
HG32EE470/HG40EE470/HG48EE470
HG28EE470
O
O
OO
X X
✎✎ Uzklājiet uz galda virsmas mīkstu drānu, lai tādējādi aizsargātu televizoru,
un tad novietojiet televizoru uz drānas ar ekrāna daļu uz leju.
✎✎ Ievietojiet statīva vadotni slotā, kas atrodas televizora apakšējā daļā.
4
HG40EE470/HG48EE470
HG32EE470
x4 (M4 X L12)
HG28EE470
x3 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
HG24EE460
A
B
Statīvs
1
x3 (M4 X L12)
Skrūves
2
Latviešu
5
HG28EE460
A
B
C
Statīvs
Statīva vadotne
x4 (M4 X L12)
1 C
x7 (M4 X L12)
2
Skrūves
3
C
x3 (M4 X L12)
Priekšpuse
B
A
Skats no
augšas
UZMANĪBU
NEIZMANTOJIET NEIZMANTOJIET NEIZMANTOJIET
ĶĪMISKAS
SMĒRVIELAS
EĻĻAS
VIELAS
✎✎ Uzklājiet uz galda virsmas mīkstu
drānu, lai tādējādi aizsargātu
televizoru, un tad novietojiet
televizoru uz drānas ar ekrāna daļu
uz leju.
✎✎ Ievietojiet statīva vadotni slotā, kas
atrodas televizora apakšējā daļā.
HG32EE460/HG32AE460
A
B
C
Statīvs
Statīva vadotne
1
2
Skrūves
3
x4 (M4 X L12)
C
Priekšpuse
C x4 (M4 X L12)
B
A
Skats no
augšas
UZMANĪBU
NEIZMANTOJIET NEIZMANTOJIET NEIZMANTOJIET
ĶĪMISKAS
SMĒRVIELAS
EĻĻAS
VIELAS
6
x8 (M4 X L12)
Latviešu
✎✎ Uzklājiet uz galda virsmas mīkstu
drānu, lai tādējādi aizsargātu
televizoru, un tad novietojiet
televizoru uz drānas ar ekrāna daļu
uz leju.
✎✎ Ievietojiet statīva vadotni slotā, kas
atrodas televizora apakšējā daļā.
HG40EE460/HG40AE460/HG48AE460/HG43AE570/HG48AE570
R
L
A
B
K: 1 GAB.
R: 1 GAB.
C
2 GAB.
Statīvs
x4 (M4 X L12)
Statīva vadotne
1
2
Skrūves
3
C
x4
(M4 X L12)
5
4
6
!!
!
!
!
!
HG32AE570
B
A
C
Statīvs
Statīva vadotne
(M4 X L12)
Skrūves
1
C
x4 (M4 X L12)
Latviešu
7
2
!
3
C
x3 (M4 X L12)
!
8
Latviešu
HG32AE570
A
B
Statīvs
1
x4 (M4 X L12)
Skrūves
2
x2 (M4 X L12)
x2 (M4 X L12)
3
Latviešu
9
HG43AE570/HG48AE570
A
B
C
Statīvs
Statīva vadotne
Skrūves
1
2
3
x4 (M4 X L12)
10
Latviešu
x4 (M4 X L12)
HG58AE570
B
A
x8 (M4 X L12)
C
Statīvs
Statīva vadotne
Skrūves
1
C
x4 (M4 X L12)
俯视图
B
正面
A
注意
背面
请勿使用化学品
2
请勿使用润滑脂
请勿使用润滑油
3
X X
O O
4
x4 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
Latviešu
11
HG**AE570 (Izņemot Ķīnu un Honkongu)
A
B
Statīvs
Statīva vadotne
C
1-1
C
vai
x4 (M4 X L12)
(M4 X L12)
Skrūves
1-2
B
A
Uzmanību
NEIZMANTOJIET NEIZMANTOJIET NEIZMANTOJIET
ĶĪMISKAS
SMĒRVIELAS
EĻĻAS
VIELAS
1-3
C
✎✎ Uzklājiet uz galda virsmas mīkstu drānu, lai
tādējādi aizsargātu televizoru, un tad novietojiet
televizoru uz drānas ar ekrāna daļu uz leju.
✎✎ Ievietojiet statīva vadotni slotā, kas atrodas
televizora apakšējā daļā.
✎✎ Iebīdiet un nofiksējiet to līdz galam bultiņas
norādītajā virzienā.
x4 (M4 X L12)
✎✎ Vispirms pievelciet apakšējās skrūves un tad kā beidzamo pievelciet
augšējo skrūvi.
✎✎ Turpiniet procedūru, pievienojot skrūves, sekojot rokasgrāmatā
sniegtajiem norādījumiem.
2
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
3
O
OO
O
✎✎ Uzklājiet uz galda virsmas mīkstu drānu, lai tādējādi aizsargātu televizoru,
un tad novietojiet televizoru uz drānas ar ekrāna daļu uz leju.
✎✎ Ievietojiet statīva vadotni slotā, kas atrodas televizora apakšējā daļā.
4
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
x4 (M4 X L12)
12
Latviešu
X X
HG**EE670
A 1 GAB.
B 1 GAB.
32”
32”~55”
Statīvs
C
40”~55”
Statīva vadotne
1
Skrūves
1-1
x4
(M4 X L12)
C
32” x7 (M4 X L12)
40”-55” x8 (M4 X L12)
B
1-2
A
1-3
✎✎ Uzklājiet uz galda virsmas mīkstu drānu, lai tādējādi
aizsargātu televizoru, un tad novietojiet televizoru uz
drānas ar ekrāna daļu uz leju.
2
2-1
3
3-2
3-1
2-2
2-3
3-1
3-2
C 40” ~ 55”
C 32”
x3 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
Latviešu
13
Šarnīrsavienojuma uzstādīšana
Atsevišķi modeļi atbalsta šarnīrsavienojuma funkciju. Atbalstītie sasvēruma leņķi ir 20°, 60° un 90°, un leņķa sasvērumu
var mainīt, izmantojot KRONŠTEINA TURĒTĀJA ŠARNĪRSAVIENOJUMU.
Atbalsta grozāmos modeļus:
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
20° - 60° sasvērums
Ja jūs ievietosiet statīva apakšējā daļā esošo ķīli KRONŠTEINA TURĒTĀJA ŠARNĪRSAVIENOJUMA atverē, uz kuras ir 20° vai
60° leņķa atzīme, šarnīrsavienojuma sasvēruma leņķis gan uz kreiso, gan uz labo pusi būs 20° - 60°.
(Statīva forma ir atkarīga no modeļa.)
90° sasvērums
Ja pēc KRONŠTEINA TURĒTĀJA ŠARNĪRSAVIENOJUMA noņemšanas pieskrūvēsiet tikai skrūves, šarnīrsavienojuma
sasvēruma leņķis gan uz kreiso, gan uz labo pusi būs 90°.
14
Latviešu
Montāžas komplekts uzstādīšanai viesnīcā (Nav iekļauts/-a visu modeļu komplektācijā)
Skrūve + uzgrieznis
Īsā skrūve (2 GAB.)
Garā skrūve (2 GAB.)
Uzgrieznis (2 GAB.)
Starplika (2 GAB.)
Augšējā daļa
Apakšējā
daļa
Nostipriniet statīvu pie līdzenas virsmas, piemēram,
kumodes, rakstāmgalda vai izklaides centra konsoles
virsmas, kā norādīts attēlā.
BRĪDINĀJUMS: lai izvairītos no traumām, šo ierīci ir stingri jānostiprina pie grīdas/galda virsmas saskaņā ar
uzstādīšanas instrukcijām.
Latviešu
15
Savienojumu paneļa pārskats
HG24EE470
5 @
PC / DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(ARC)
RJP
AV IN
VIDEO
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
%
ANT IN
DATA
HP-ID
1 3 4
$
HG28EE470
2 1
7
DATA
PC/ /DVI
DVI
PC
AUDIOININ
AUDIO
3
CLOCK
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)/
CLONING
$
ANT IN
AV IN
HP-ID
5
PC IN
RJP
%
Latviešu
COMMON
INTERFACE
VIDEO
4
16
!
8
HG32EE470
% 5 7
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
$
ANT IN
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
CLOCK
8
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
DATA
HP-ID
1
4 3
1
HG40EE470
HG48EE470
7
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)
/CLONING
$
ANT IN
VIDEO
3
PC / DVI
AUDIO IN
4
HP-ID
PC IN
RJP
5
%
8
Latviešu
17
HG24EE460
5@ $
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
AUDIO
!
COMMON
INTERFACE
5@ $
6
ANT IN
4 3
HP-ID
4
3
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
!
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
$
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
ANT IN
!
HP-ID
ANT IN
RJP
4 3
6
65
PC/DVI
AUDIO IN
HP-ID
PC IN
RJP
8
5
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
65
ANT IN
USB
(5V 0.5A)/CLONING
43
PC/DVI
AUDIO IN
6
PC IN
AUDIO
COMMON
INTERFACE
Latviešu
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
HP-ID
HP-ID
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
$
3
4
7
RJP
COMMON
INTERFACE
18
7
AUDIO
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
HP-ID
!
!
4
3
5
8
7
PC/DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
$
#
8
RJP
COMMON
INTERFACE
#
!
$
PC IN
COMMON
INTERFACE
USB
(5V 0.5A)/CLONING
#
@
HP-ID
AUDIO
@
!
#
HDMI IN
(DVI/ARC)
COMMON
INTERFACE
PC/DVI
AUDIO IN
8
7
@
8
3
HG28EE460
!
!
@
COMMON
INTERFACE
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
8
4
3
HP-ID
PC IN
ANT IN
AUDIO
#
!
7
PC/DVI
AUDIO IN AUDIO
4 3
6
RJP
5
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
65
@
#
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
!
COMMON
INTERFACE
8
RJP
HP-ID
PC IN
AUDIO
USB
(5V 0.5A)/CLONING
HDMI IN
(DVI/ARC)
PC/DVI
AUDIO IN
7
RJP
5
8
ANT IN
PC IN
AUDIO
65
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
USB
ANT
IN
(5V 0.5A)/CLONING
$
#
3
4
7
RJP
PC/DVI
AUDIO IN
43
6
COMMON
INTERFACE
8
7
@
8
3
4
PC IN
AUDIO
!
!
PC/DVI
AUDIO IN
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
ANT IN
@
$
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
RJP
43
6
HG40EE460
5
7
PC/DVI
AUDIO IN
4
6 8
HP-ID
8
PC IN
PC IN
RJP
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
PC IN
AUDIO
!
HP-ID
AUDIO
#
HG32EE460
DATA
4
VARIABLE
AUDIO OUT
6 8
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
5
RJP
PC IN
5
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
Latviešu
19
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
7
PC/DVI
AUDIO IN
8
HP-ID
PC IN
AUDIO
RJP
HG32EE670
HG40EE670
HG49EE670
HG55EE670
5
4
6 8
PC IN
HP-ID
3
1
2
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
RJP
5
HG32AE460
5
#
PC / DVI
AUDIO IN
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
7
AV IN
VIDEO
PC IN
AUDIO
6
8
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
20
Latviešu
ANT IN
4 3
$
HG32AE460
(TAIWAN)
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC/DVI
音訊輸入
7
AV IN
輸入
PC 輸入
視訊
左
8
音訊
右
HDMI 輸入
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 輸入
$
6 4 3
HG40AE460
(TAIWAN)
3 4 6
B
PC/DVI
音訊輸入
7
AV IN
@
輸入
HDMI 輸入
(DVI/ARC)
RJP
PC 輸入
音訊
(5V 0.5A)
/ CLONING
左
#
8
視訊
HP-ID
右
$
ANT 輸入
5
Latviešu
21
HG32AE570
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
7
AV IN
VIDEO
8
PC IN
AUDIO
6
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
DATA
ANT IN
$
4 3
1
HG40AE570
HG43AE570
HG48AE570
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A) /
CLONING
3
AV IN
HP-ID
AUDIO
RJP
ANT IN
5
22
Latviešu
8
VIDEO
4
$
7
6
PC IN
HG32AE570
HG43AE570
HG48AE570
(HONGKONG)
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
7
HDMI IN 2
(DVI)
VIDEO
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
#
VIDEO
4
8
PC IN
HP-ID
RJP
5
9
VOL-CTRL
0
AUDIO
AUDIO
DOOR-EYE
VARIABLE
AUDIO OUT
(5V 0.5A) /
CLONING
$
ANT IN
6
HG32AE570
(CHINA)
5
RJP
(5V 0.5A/CLONING
#
7
AV 输入
视频
左
6
音频
PC 输入
8
右
1
DATA
HDMI 输覂
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 输入
$
3
DC 19V
4
Latviešu
23
HG43AE570
HG48AE570
HG58AE570
(CHINA)
1
DATA
分量/AV 输入2
@
HDMI
输覂 2
(DVI)
HDMI
输覂 1
(ARC)
3
PC 输入
7
8
AV 输入1
(5V 0.5A)
/CLONING
4
视频
#
PC / DVI
音频输入
左
HP-ID
可变音频输出
恒量音频输出
9
左
RJP
5
24
Latviešu
6
声音控制
右
电子猫眼
音频
ANT 输入
无线/有线
音频 右
$
0
✎✎ Pievienojot televizoram ārēju ierīci, vienmēr pārliecinieties, vai ir izslēgta ierīces barošana.
✎✎ Pievienojot ārēju ierīci, pārliecinieties, ka savienojuma termināla krāsa atbilst kabeļa krāsai.
1 DATA
−− Tiek izmantota, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp televizoru un SBB ierīci.
−− Savienojuma izveidei tiek izmantoti RJ-12 TV tipa kontaktspraudņi.
2 CLOCK
Iestatiet laiku pēc tam, kad pie pulksteņa kontaktligzdas ir pievienots ārējā pulksteņa kabelis. Jūs varat izmantot ārējā
pulksteņa attēlošanas funkciju.
3 AUSTIŅU KONTAKTLIGZDA
Austiņas var pievienot pie televizora austiņu kontaktligzdas. Kamēr ir pievienotas austiņas, skaņa no iebūvētajiem
skaļruņiem neskan.
4HP-ID
Pievienojiet kabeli vienlaicīgi pie HP-ID un austiņu kontaktligzdas, un tad pievienojiet to pie atsevišķa Headphone Box
austiņu adaptera. Papildinformāciju meklējiet 36. lpp. Pievienojot austiņas pie Headphone Box austiņu adaptera,
tas darbosies tāpat kā austiņu funkcija.
5 RJP
Šī pieslēgvieta ir RJP (Remote Jack Pack) ierīces sakaru pieslēgvieta, kas ļauj pievienot dažādas ierīces papildu
moduļiem, tādējādi uzlabojot ierīču izmantošanu un funkcionalitāti.
6 AV IN / COMPONENT IN
−− Paredzēta komponentu video/audio ierīču pievienošanai.
−− Pievienojiet komponentu video kabeļus (papildaprīkojums) pie televizora aizmugurē esošajām komponentu
kontaktligzdām („PR”, „PB”, „Y”), un tad pievienojiet otrus kabeļu galus pie atbilstošajām DVD atskaņotāja
komponentu video izejas kontaktligzdām.
−− Ja vēlaties pievienot gan televizora pierīci, gan DVD atskaņotāju, televizora pierīce ir jāpievieno pie
DVD atskaņotāja un pēc tam DVD atskaņotājs ir jāpievieno pie televizora komponentu („PR”, „PB”, „Y”)
kontaktligzdām.
−− Dažreiz komponentu ierīču (DVD) PR, PB un Y kontaktligzdas ir apzīmēts ar Y, B-Y un R-Y vai Y, Cb un Cr.
−− Pievienojiet RCA audio kabeļus (papildaprīkojums) pie televizora aizmugurē esošās [R - AUDIO - L] pieslēgvietas,
un tad pievienojiet otrus kabeļu galus pie atbilstošajām DVD atskaņotāja audio izejas kontaktligzdām.
7 PC/DVI AUDIO IN
Paredzēta pievienošanai pie pastiprinātāja/mājas kinozāles audio ievades kontaktligzdām.
8 PC IN
Paredzēta pievienošanai pie datora video izvades kontaktligzdas.
9 VARIABLE AUDIO OUT
Tiek izmantota audio izvadei uz vannas istabas skaļruni. Paredzēta Bathroom Wall Box vannas istabas sienas ierīces un
mainīgās pieslēgvietas (RCA) pievienošanai.
0 VOL-CTRL
Tiek izmantota vannas istabas skaļruņa skaļuma kontrolei. Paredzēta Bathroom Wall Box vannas istabas sienas ierīces
un VOLCTRL pieslēgvietas pievienošanai.
! COMMON INTERFACE
Latviešu
25
@ HDMI IN (ARC), (DVI/ARC)
Paredzēta savienojuma izveidei ar ierīces HDMI kontaktligzdu, ja tā aprīkota ar HDMI izeju.
−− HDMI-HDMI savienojumam nav nepieciešams audio savienojums. HDMI savienojumi pārraida gan audio, gan
video.
−− Izmantojiet HDMI IN (DVI) kontaktligzdu DVI savienojumam ar ārēju ierīci. Izmantojiet DVI-HDMI kabeli vai DVIHDMI adapteri (DVI-HDMI) video savienojumam un PC/DVI AUDIO IN kontaktligzdas – audio savienojumam.
# USB (5V 0.5A) / CLONING
−− Savienotājs programmatūras atjaunināšanai, Media Play funkcijai u.c.
−− Tiek izmantots apkopes veikšanai.
−− USB klonēšana atbalsta tikai USB 2.0 standartu.
$ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
−− Lai varētu normāli skatīties televīzijas kanālus, televizoram ir jāsaņem signāls no viena no šādiem avotiem:
−− āra antenas / kabeļtelevīzijas sistēmas.
% EXT (RGB)
−− Režīmā Ārējais DTV izeja atbalsta tikai MPEG SD video un audio.
Displeja režīmi
Jūs varat atlasīt arī vienu no standarta izšķirtspējām, kas parādītas izšķirtspējas kolonā. Televizors automātiski noregulēs
izvēlēto izšķirtspēju.
Pēc datora pievienošanas pie televizora iestatiet datorā televizora izšķirtspēju. Optimālā izšķirtspēja ir 1920 x 1080 pie 60
Hz. Ja datora izvades izšķirtspēja tiek iestatīta uz citu iestatījumu, kas nav norādīts zemāk redzamajā tabulā, televizorā
var tikt attēlots tukšs ekrāns. Iestatiet pareizu izšķirtspēju, ņemot vērā datora vai grafikas kartes lietotāja rokasgrāmatas
informāciju.
Ieteicams izmantot kādu no tabulā norādītajām izšķirtspējām.
✎✎ Optimāla izšķirtspēja ir 1366 x 768 pie 60 Hz.
Režīms
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence
(KHz)
Vertikālā frekvence
(Hz)
Pikseļu taktētāja
frekvence
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H / V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
26
Latviešu
✎✎ Optimāla izšķirtspēja ir 1920 x 1080 pie 60 Hz.
Režīms
Izšķirtspēja
Horizontālā frekvence
(KHz)
Vertikālā frekvence
(Hz)
Pikseļu taktētāja
frekvence
(MHz)
Sinhronizācijas
polaritāte
(H / V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎ Ja tiek izmantots HDMI/DVI kabeļa savienojums, ir jāizmanto HDMI IN (DVI) kontaktligzda. (Opcija HG24EE470/460
netiek atbalstīta.)
✎✎ Rindpārlēces režīms netiek atbalstīts.
✎✎ Izstrādājums var nedarboties normāli, atlasot nestandarta video formātu.
✎✎ Tiek atbalstīti režīmi Atsevišķs un Kompozīts. SOG netiek atbalstīts.
Latviešu
27
TV vadības ierīces izmantošana
TV vadības ierīce – neliela kursorsvirai līdzīga poga, kas atrodas televizora aizmugures labajā pusē, – ļauj kontrolēt
televizoru, neizmantojot tālvadības pulti.
Eksistē divi TV vadības ierīču veidi.
Pirmais veids darbojas šādi.
Funkcijas Media Play atlase
Funkcijas
Izvēlne atlase
Funkcijas Avots
atlase
Funkciju izvēlne
Tālvadības pults sensors
Izslēgšana
Televizora vadības
ierīce
Attēlā redzams
televizors no
priekšpuses.
✎✎ Dažas no funkcijām, kuru izmantošanai nepieciešams ievadīt PIN kodu, var nebūt pieejamas.
✎✎ Izstrādājuma krāsa un forma var būt atšķirīga atkarībā no modeļa.
✎✎ Lai izietu no izvēlnes, nospiediet vadības ierīci un turiet to nospiestu ilgāk kā 1 sekundi.
✎✎ Atlasot funkciju, pārliecinieties, ka nenospiežat vadības ierīci, kamēr kustināt to virzienā uz augšu/uz leju/pa kreisi/
pa labi. Ja nospiedīsiet vadības ierīci pirms manipulācijas, nevarēsiet to kustināt uz augšu/uz leju/pa kreisi/pa labi.
Otrs veids darbojas šādi.
Ieslēdziet televizoru, izmantojot tālvadības pults vai televizora paneļa pogu P.
✎✎ Televizora kontrolleris, kas atrodas televizora apakšējā labajā pusē, ļauj kontrolēt televizoru, neizmantojot
tālvadības pulti.
✎✎ Ja pirmo nospiedīsiet kontrolleri, parādīsies vadības izvēlne. Jūs varat atlasīt funkciju, nospiežot un turot nospiestu
televizora kontrolleri.
✎✎ Izstrādājuma krāsa un forma var būt atšķirīga atkarībā no modeļa.
✎✎ Ar televizora kontrolleri nav iespējams veikt nekādas citas darbības, kā tikai ieslēgt vai izslēgt televizoru, pārslēgt
kanālu, pielāgot skaļumu un pārslēgt ievades signālu.
: Ieslēdz vai izslēdz televizoru.
Press: Move
Press & Hold: Select
Vadības izvēlne
/
: Pārslēdz kanālus.
/
: Regulē skaļumu.
: Ļauj attēlot un atlasīt pieejamos video avotus.
Tālvadības pults sensors/TV vadības ierīce
Gaidstāves režīms
Pēc izslēgšanas televizors pārslēdzas gaidstāves režīmā un turpina patērēt nelielu strāvas daudzumu. Drošības
nolūkos, kā arī, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, neatstājiet televizoru gaidstāves režīmā ilgstošu laika periodu
(piemēram, dodoties atvaļinājumā). Tā vietā ieteicams atvienot strāvas vadu.
28
Latviešu
Tālvadības pults apskats
✎✎ Lai šo tālvadības pulti varētu izmantot arī vājredzīgi cilvēki, uz tās pogām Power, Channel un Volume atrodas Braila
raksta punkti.
Ieslēdz un izslēdz televizoru.
Atver un ļauj atlasīt pieejamos video
avotus.
Ļauj tieši ievadīt kanāla numuru.
Ļauj pārslēgties starp Teleteksta,
Dubulto vai MIX režīmu.
TTX/MIX
GUIDE
Atver elektronisko programmu ceļvedi
(Electronic Programme Guide – EPG).
Īslaicīgi izslēdz skaņu.
Regulē skaļumu.
Pārslēdz pašreizējo kanālu.
CH LIST
Atver ekrānā kanālu sarakstu.
Ļauj pārslēgties uz HOME ekrānu.
HOME
Atver galveno ekrāna izvēlni.
CONTENT
CLOCK
Attēlo informāciju par pašreizējo
programmu vai saturu.
CLOCK: Nospiežot taustiņu INFO,
kamēr televizors ir gaidstāves
režīmā, laiks tiek attēlots televizora
ekrānā.
Iziet no izvēlnes.
Ļauj ātri atlasīt bieži izmantotās
funkcijas.
Pārvieto kursoru, ļauj izvēlēties
ekrānā redzamos izvēlnes vienumus
un mainīt izvēlnes vērtības.
Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā
izvēlnē.
Izmantojiet šīs pogas saskaņā ar
ekrānā redzamajiem norādījumiem.
ALARM: ļauj ievadīt stundu, kurā
televizoram jāieslēdzas.
X: ieslēdziet vai izslēdziet 3D attēlu.
(Nav pieejams)
SUBT.: Parāda digitālos subtitrus.
Ļauj aplūkot opciju Satura
sākumlapa.
A
ALARM
B
C
D
SUBT.
Izmantojiet šīs pogas ar konkrētām
funkcijām. Izmantojiet šīs pogas
saskaņā ar ekrānā redzamajiem
norādījumiem.
Latviešu
29
Ieslēdz un izslēdz televizoru.
Atver un ļauj atlasīt pieejamos video
avotus.
Ļauj tieši ievadīt kanāla numuru.
Ļauj atgriezties iepriekšējā kanālā.
Nav pieejams.
PRE-CH
Izslēdz un ieslēdz skaņu.
Regulē skaļumu.
CH
Atver ekrānā kanālu sarakstu.
Atver galveno ekrāna izvēlni.
Ļauj ātri atlasīt bieži izmantotās
funkcijas.
Pārvieto kursoru, ļauj izvēlēties
ekrānā redzamos izvēlnes vienumus
un mainīt izvēlnes vērtības.
Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā
izvēlnē.
Izmantojiet šīs pogas saskaņā ar
ekrānā redzamajiem norādījumiem.
ALARM: ļauj ievadīt stundu, kurā
televizoram jāieslēdzas.
DUAL: Skaņas efekta atlase.
X: ieslēdziet vai izslēdziet 3D attēlu.
(Nav pieejams)
30
Latviešu
CH LIST
㰣虝
HOME
虡擖
Ļauj pārslēgties uz HOME ekrānu.
CONTENT
CLOCK
䯍㽟
Pārslēdz pašreizējo kanālu.
Ļauj aplūkot opciju Satura
sākumlapa.
Attēlo informāciju par pašreizējo
programmu vai saturu.
CLOCK: Nospiežot taustiņu INFO,
kamēr televizors ir gaidstāves
režīmā, laiks tiek attēlots televizora
ekrānā.
Iziet no izvēlnes.
A
B
ALARM
DUAL
C
D
Izmantojiet šīs pogas ar konkrētām
funkcijām. Izmantojiet šīs pogas
saskaņā ar ekrānā redzamajiem
norādījumiem.
Ieslēdz un izslēdz televizoru.
Atver un ļauj atlasīt pieejamos
video avotus.
Ļauj tieši ievadīt kanāla numuru.
Ļauj atgriezties iepriekšējā kanālā.
Īslaicīgi izslēdz skaņu.
Regulē skaļumu.
Pārslēdz pašreizējo kanālu.
Atver ekrānā kanālu sarakstu.
Atver galveno ekrāna izvēlni.
㟣஧
Ļauj ātri atlasīt bieži izmantotās
funkcijas.
Pārvieto kursoru, ļauj izvēlēties
ekrānā redzamos izvēlnes vienumus
un mainīt izvēlnes vērtības.
ᇗ࢞
㸂㴖
CLOCK
定時: ļauj ievadīt stundu, kurā
televizoram jāieslēdzas.
雙語: Skaņas efekta atlase.
字幕: Parāda digitālos subtitrus.
Ļauj aplūkot opciju Satura
sākumlapa.
Attēlo informāciju par pašreizējo
programmu vai saturu.
CLOCK: Nospiežot taustiņu 訊
息, kamēr televizors ir gaidstāves
režīmā, laiks tiek attēlots televizora
ekrānā.
Iziet no izvēlnes.
Izmantojiet, lai atgrieztos iepriekšējā
izvēlnē.
Izmantojiet šīs pogas saskaņā ar
ekrānā redzamajiem norādījumiem.
Ļauj pārslēgties uz HOME ekrānu.
CONTENT
ူ᠞
㰴㐃
࿻ሞ
Izmantojiet šīs pogas ar konkrētām
funkcijām. Izmantojiet šīs pogas
saskaņā ar ekrānā redzamajiem
norādījumiem.
Bateriju ievietošana (bateriju izmērs: AAA)
Tālvadības pults aizmugure
✎✎ Pēc bateriju ievietošanas izmantojiet skrūvgriezi, lai
nostiprinātu bateriju vāka fiksējošo skrūvi.
✎✎ PIEZĪME
yy Lietojiet tālvadības pulti 23 pēdu attālumā no televizora.
yy Tālvadības pults darbību var ietekmēt spilgta gaisma.
Neizmantojiet pulti luminiscējoša apgaismojuma vai neona
izkārtņu tuvumā.
yy Pults krāsa un forma atkarībā no modeļa var būt atšķirīga.
yy Uz tālvadības pults esošā 3D poga ir paredzēta funkcijai,
kura netiek atbalstīta. Nospiežot šo pogu, televizors
nereaģēs.
Latviešu
31
Funkcijas Režīms Sports izmantošana
Režīms Sports t
OO MENU m → Lietojumprogrammas → Režīms Sports → ENTER E
Šis režīms nodrošina sporta spēļu skatīšanai piemērotus apstākļus.
yy a (Tālummaiņa): izmantojiet, lai pauzētu atskaņošanu un sadalītu attēlu 9 daļās. Atlasiet kādu no daļām, lai
pietuvinātu to. Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.
✎✎ Kad funkcija Režīms Sports ir iestatīta uz Ieslēgts, attēla un skaņas režīmi tiek automātiski iestatīti uz Stadions.
✎✎ Ja televizors tiek izslēgts Režīms Sports izmantošanas laikā, Režīms Sports tiks atspējots.
✎✎ Kad aktivizēta funkcija Datu pārraides serviss, Tālummaiņa nav pieejama.
32
Latviešu
Televizora savienošana ar SBB ierīci
Televizora aizmugurējais panelis
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
ETH MODEM
HDMI IN
(DVI/ARC)
Datu kabelis
DATA
HP-ID
✎✎ Pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa.
1. Savienojiet televizora DATA kontaktligzdu ar STB (SBB) ierīces [ETH MODEM] kontaktligzdu, izmantojot datu kabeli.
✎✎ Izmantojiet datu sakarus.
Latviešu
33
Piegādātāju un ar tiem savietojamo televizora komplektācijā iekļauto datu kabeļu saraksts
yy Pārliecinieties, ka izmantojat savam piegādātājam atbilstošo datu kabeli. Skatiet koda uzlīmi uz datu kabeļiem.
✎✎ Datu kabeļa darbības specifikācijas (RJ12): RS232
34
Latviešu
Vannas istabas skaļruņu pievienošana
Jūs varat pievienot vannas istabas skaļruņus, izmantojot šādu metodi. (Atkarībā no reģiona.)
Pievienošana, izmantojot mainīgās izvades pieslēgvietu (ārējais pastiprinātājs nav nepieciešams)
Televizora aizmugurējais panelis
VIDEO
1
Skaļrunis
VARIABLE
AUDIO OUT
AUDIO
Volume Control Box
skaļuma kontroles ierīce
VOL-CTRL
2
VOL+
VOL-
1. Savienojiet televizora VARIABLE AUDIO OUT pieslēgvietu ar viesnīcas vannas istabas sienas skaļruņiem.
Skaļrunis +
Skaļrunis -
N/C
2. Savienojiet televizora VOL-CTRL kontaktligzdu ar viesnīcas vannas istabas sienas Volume Control Box skaļuma
kontroles ierīces slēdža pieslēgvietu.
✎✎ Maksimālā skaļruņu izvade ir 4W, 8Ω.
✎✎ VARIABLE AUDIO OUT pieslēgvieta atbalsta tikai MONO izvadi.
yy Skaļuma kontroles uzstādīšana
−− Veicot Volume Control Box skaļuma kontroles ierīces konfigurāciju atbilstoši attēlā redzamajiem norādījumiem,
iespējams kontrolēt vannas istabas skaļruņu skaļumu.
−− Kontaktligzda, caur kuru Volume Control Box skaļuma kontroles ierīce ir savienota ar televizoru, ir standarta 3,5
mm tālruņa kontaktligzda.
−− Volume Control Box skaļuma kontroles ierīces slēdzis ir takts slēdzis.
✎✎ Sub-AMP režīma iestatīšana.
−− 0: izslēdz Sub-AMP funkciju (PWM izslēgts).
−− 1: nosaka pakārtoto skaļuma iestatījumu atbilstoši galvenajai skaļuma kontrolei. Tas nozīmē, ka pakārtotais
skaļuma iestatījums tiek noteikts, balstoties uz režīma Viesnīca opciju Ieslēgšanas skaļums, Min. skaļums un
Maks. skaļums vērtībām.
−− 2: nosaka skaļumu atbilstoši vannas istabas vadības paneļa iestatījumam.
yy Mainīgās izvades pieslēgvietas specifikācijas
−− Skaļruņa vads: izmantojiet skaļruņa kabeli, kas nav garāks par 82 pēdām (25 m).
Volume Control Box skaļuma kontroles ierīce
VOL +
1
3
2
SKAĻĀK
KLUSĀK
( Balts 1 ) ( Melns/sarkans
2)
VOL -
GND
( Ekranēts vads 3 )
Latviešu
35
HP-ID
Papildu ērtībām pie gultas vai uz rakstāmgalda var uzstādīt papildu Headphone Box austiņu adapteri. Lai to izdarītu,
sekojiet zemāk aprakstītajai procedūrai.
yy Detalizēts Headphone Box austiņu adaptera attēls.
Televizora aizmugurējais panelis
HEADPHON BOX
A
Headphone Box austiņu adapteris
HP-ID
Shield wire
Red Wire (Audio-R)
Red wire + White wire
TV Headphones jack
Whitewire (Audio-L)
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Headphone Box austiņu adapteris>
36
Latviešu
MediaHub HD ierīces pievienošana
Izvade uz jebkuru ārējo avotu, kas pievienots pie uz viesnīcas galda novietotas MediaHub HD ierīces.
MediaHub HD ierīces aizmugure
USB
HDMI
RS/232
Televizora aizmugurējais panelis
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
1 RS-232 datu kabelis
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
2 HDMI kabelis
✎✎ Pieejamība būs atkarīga no konkrētā modeļa.
1. Savienojiet televizora RJP pieslēgvietu ar MediaHub HD ierīces RS/232 pieslēgvietu.
2. Savienojiet televizora HDMI IN pieslēgvietu ar MediaHub HD ierīces HDMI pieslēgvietu.
yy MediaHub HD ierīce
−− MediaHub HD ierīce ir aparatūras modulis, kas aprīkots ar dažādām audio-video ievadēm (A/V, audio, PC, HDMI
un USB) un tām atbilstošām izvadēm. Atbilstošie izvades avoti caur MediaHub ierīci tiek savienoti ar televizoru.
MediaHub ierīce sazinās ar televizoru, izmantojot RS232 pieslēgvietu. Viesnīcas Plug & Play funkcija ļauj
viesnīcas apmeklētājiem pievienot MediaHub ierīcei ārēju avotu. MediaHub ierīce sazinās ar televizoru, nosūtot
ziņojumus par aktīvajiem/neaktīvajiem avotiem. Televizors pārslēdzas uz aktīvo ārējo avotu.
−− Jums ir jāsavieno MediaHub ierīces HDMI pieslēgvieta ar televizora HDMI IN pieslēgvietu.
−− Kad televizors tiek ieslēgts, pievienojiet RJP ierīci pie televizora 10 sekunžu laikā.
yy Īpašās funkcijas
−− PIP
−− Automātiskā noteikšana
Latviešu
37
RJP (Remote Jack Pack) ierīces pievienošana
Izvade uz jebkuru ārējo avotu, kas pievienots pie uz viesnīcas galda novietotas RJP ierīces.
1 D-sub / PC audio kabelis
RJP ierīces aizmugure
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
Televizora aizmugurējais panelis
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
4 HDMI kabelis
3 Video kabelis
2 Audio kabelis
5
✎✎ Pieejamība ir atkarīga no konkrētā modeļa.
1. Savienojiet televizora PC IN / PC/DVI AUDIO IN pieslēgvietu ar RJP ierīces PC/AUDIO pieslēgvietu.
2. Savienojiet televizora AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] pieslēgvietu ar RJP ierīces VIDEO pieslēgvietu.
3. Savienojiet televizora AV IN [VIDEO] pieslēgvietu ar RJP ierīces VIDEO pieslēgvietu.
4. Savienojiet televizora HDMI IN pieslēgvietu ar RJP ierīces HDMI pieslēgvietu.
5. Savienojiet televizora RJP pieslēgvietu ar RJP ierīces RS/232 pieslēgvietu.
✎✎ Ar Samsung televizoru savietojama RJP (Remote Jack Pack) ierīce ir TeleAdapt TA-7610.
yy RJP (Remote Jack Pack) ierīce: RJP ir saīsinājums terminam „Remote Jack Pack”, un tas ir aparatūras modulis, kas
aprīkots ar dažādām audio-video ievadēm (A/V, audio, PC un HDMI) un tām atbilstošām izvadēm. Atbilstošie izvades
avoti caur RJP ierīci tiek savienoti ar televizoru. RJP ierīce sazinās ar televizoru, izmantojot RS232 pieslēgvietu.
Viesnīcas Plug & Play funkcija ļauj viesnīcas apmeklētājiem pievienot RJP ierīcei ārēju avotu. RJP ierīce sazinās ar
televizoru, nosūtot ziņojumus par aktīvajiem/neaktīvajiem avotiem. Televizors pārslēgsies uz aktīvo ārējo avotu,
balstoties uz lietotāja iestatīto prioritāti.
✎✎ RJP ierīces pievienošanai varat izvēlēties HDMI IN vai AV IN pieslēgvietas.
✎✎ Kad televizors tiek ieslēgts, pievienojiet RJP ierīci pie televizora 10 sekunžu laikā.
38
Latviešu
yy RJP ierīcei ir iespējams atjaunot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, vienlaicīgi nospiežot un uz 10 sekundēm
turot nospiestas pogas A/V un HDMI. Kad visi LED indikatori nomirgo 5 reizes, rūpnīcas noklusējuma iestatījumu
atiestatīšana ir pabeigta.
yy RJP ierīce automātiski izslēgs visus LED indikators pēc 5 minūtēm, lai izvairītos no lieka apgaismojuma viesnīcas
istabā. Ja viesnīcas apmeklētājs pieskarsies kādai no pogām, izslēgtie LED indikatori atkal ieslēgsies un 5-minūšu
taimeris tiks atiestatīts. Ja pēc tam viesnīcas apmeklētājs pieskarsies kādai citai avota pogai, televizors pārslēgsies uz
atlasīto avotu un ieslēgsies tam atbilstošais LED indikators.
yy Pēc RJP ierīces atiestatīšanas vai televizora strāvas padeves IZSLĒGŠANAS/IESLĒGŠANAS, sakaru izveide starp
televizoru un RJP ierīci var aizņemt aptuveni 10 sekundes.
yy Zemāk redzamajā tabulā norādīts aptuvenais laiks sekundēs, kāds tiek patērēts, lai, balstoties uz noteikto prioritāti,
pārslēgtu televizoru uz izvēlēto ievades avotu.
✎✎ 1. scenārijs: kad nav pievienotas ievades ierīces.
Avots
Lai izveidotu
savienojumu
AV
2 sek.
Dators
0,7 sek.
HDMI
3,9 sek.
✎✎ 2. scenārijs: kad pievienota viena vai vairākas ievades ierīces un ievades avots tiek atvienots un pēc tam atkal
pievienots.
Avots
Atvienošana
Lai izveidotu
savienojumu
Kopā
AV
4,5 sek.
2 sek.
6,5 sek.
Dators
0,7 sek.
0,7 sek.
1,4 sek.
HDMI
3,9 sek.
3,9 sek.
7,8 sek.
✎✎ Piem. ja pie RJP ierīces ir pievienoti un aktīvi visi AV, PC un HDMI avoti, AV avotam ir galvenā prioritāte. Ja RJP
ierīce ir HDMI režīmā un viesnīcas apmeklētājs atvieno un no jauna pievieno AV ierīci, minimālais laiks, kas
nepieciešams, lai pārslēgtos uz AV ierīci, ir 6,5 sekundes.
yy Lai pievienotu audio ierīci (iPod vai citu MP3 atskaņotāju), režīmam Mūzika ir jābūt iestatītam uz ON un kontaktligzdas
identifikācijas noteikšanas funkcijai ir jābūt iestatītai uz OFF.
yy Tiek atbalstīti A/V, PC un HDMI ievades avoti.
Latviešu
39
Viesnīcas režīma opciju datu iestatīšana
Lai ieietu: nospiediet pogas MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E norādītajā secībā. (Autonomas darbības režīms tiek iestatīts režīmā Viesnīca.)
Lai izietu no šīs izvēlnes: izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet televizoru.
Viesnīcas televizora funkcija
Nr.
Kategorija
Vienums
Sākotnējā
vērtība
Apraksts
1
Hospitality Mode
Hospitality Mode
Standalone
yy Atlasiet opciju Hospitality Mode.
yy Interactive režīms: televizors darbojas ar SI STB vai SBB ierīci.
yy Standalone režīms: televizors darbojas autonomi bez SI STB vai SBB
ierīces.
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
yy Interactive režīms: Samsung / 22M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens /
Amino / MDC / Enseo
yy Standalone režīms: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Power On Channel
Last Saved
Iestata noklusējuma vērtības, kuras tiks aktivizētas, ieslēdzot
televizoru.
yy User Defined: ļauj jums manuāli iestatīt opcijas Ieslēgšanas kanāls
un Kanāla tips. Skatiet zemāk opcijas Ieslēgšanas kanāla numurs un
Kanāla tips.
yy Last Saved: atlasot šo vienumu, televizors ieslēdzoties attēlos to
kanālu, kurš tika skatīts televizora izslēgšanas brīdī.
Power On Channel Num
…
Kad televizors tiek ieslēgts, tas automātiski pārslēdzas uz šo kanālu.
…
yy Atlasiet kanālu joslu: ATV (analogo kanālu josla), DTV (digitālo
kanālu josla), CATV (analogo kabeļtelevīzijas kanālu josla) vai CDTV
(digitālo kabeļtelevīzijas kanālu josla).
Power On Volume
Last Saved
yy User Defined: ļauj jums manuāli iestatīt opciju Ieslēgšanas skaļums.
Skatiet opciju Ieslēgšanas skaļuma vērtība zemāk.
yy Last Saved: kad televizors tiek ieslēgts, tas ieslēdzas ar tādu
skaļuma līmeni, kāds bija iestatīts televizora izslēgšanas brīdī.
Power On Volume Num
…
Televizors ieslēdzas ar šādu skaļuma līmeni.
Min Volume
0
Minimālais skaļuma līmenis, kādu lietotājs var iestatīt Viesnīcas
autonomas darbības režīmā.
Max Volume
100
Maksimālais skaļuma līmenis, kādu lietotājs var iestatīt.
Power On Source
TV
Atlasiet ievades avotu, kādu televizors attēlo ieslēgšanās brīdī.
Power On Channel Type
3
Power On
Power On Option
Channel Setup
4
…
Nodrošina tiešu, tūlītēju piekļuvi atsevišķām Kanālu izvēlnes
funkcijām, kas pieejamas lietotāja Kanālu izvēlnē, piemēram,
opcijām Autom. kanālu iestatīšana, Manuāla kanālu iestat., Antenas
iestatīšana u.c.
…
Opcija Channel Editor ļauj rediģēt televizora atmiņā saglabātos
kanālus. Izmantojot opciju Channel Editor, jūs varat:
yy Mainīt kanālu numurus un nosaukumus, kā arī kārtot kanālus
vēlamajā kanālu numuru secībā.
yy Aktivizēt video signāla bloķēšanu atlasītajiem kanāliem. Video
signāla bloķēšanas funkcija atslēdz kanāla video signālu un izvada
tikai skaņu, vienlaicīgi ekrānā attēlojot skaļruņa ikonu. Tāpat opcija
Channel Editor ļauj jums ērti aplūkot informāciju par katru kanālu,
speciāli nepārslēdzoties uz konkrēto kanālu.
Channel
Channel Editor
40
Last Option
Nosaka televizora statusu, kad pēc strāvas padeves pārrāvuma atkal
parādās strāva, vai pēc tam, kad televizors ticis atvienots un pēc tam
atkal pievienots elektrotīklam.
yy Last Option: atgriežas pēdējā strāvas padeves režīmā. Ja televizors
ir bijis gaidstāves režīmā, tas atgriežas gaidstāves režīmā. Ja
televizors ir bijis ieslēgtā režīmā, tas atgriežas ieslēgtā režīmā.
yy Power On: kad atkal parādās strāva, televizors ieslēdzas.
yy Standby: kad atkal parādās strāva, televizors pāriet gaidstāves
režīmā.
Latviešu
Viesnīcas televizora funkcija
Nr.
Kategorija
Vienums
Apraksts
ON
Šī funkcija ļauj jums vienlaicīgi aplūkot/pārlūkot visus antenas tipa
(Antena/Kabelis vai Satelīts) kanālus.
yy ON: kad tā ir iestatīta uz ON, viesnīcas apmeklētāji var piekļūt pilnai
Kanālu kartei neatkarīgi no atlasītā antenas tipa. Kanālu sarakstā
būs atrodami gan Antenas, gan Kabeļa tipa kanāli.
yy OFF: kad tā ir iestatīta uz OFF, viesnīcas apmeklētāji var piekļūt tikai
atlasītā antenas tipa [Antena/Kabelis vai Satelīts] Kanālu kartei.
Kanālu sarakstā/redaktorā būs redzami tikai atlasītā antenas-tipa
kanāli.
OFF
yy ON: pārbauda DTV programmas kanāla numuru. (DTV kanālu
redaktors nav pieejams)
yy OFF: nepārbauda DTV programmas kanāla numuru. (DTV kanālu
redaktors ir pieejams, bet papildu kanāla Programmas numuru
atjaunināšana netiek atbalstīta.)
Channel Rescan
Message
ON
Kad radusies kanālu kartē atrodamo datu un pārraidīto datu
neatbilstība, televizors veic automātisku kanālu iestatīšanu, lai
atjaunotu datus/parametrus kanālu kartē.
yy ON: kad opcija Atkārtotas kanālu skenēšanas ziņojums ir iestatīta uz
ON, viesnīcas apmeklētājam tiks attēlots OSD paziņojums par to, ka
notiek kanālu atkārtota skenēšana.
yy OFF: ja viesnīcas apmeklētājiem nav nepieciešams attēlot OSD
paziņojumu par to, ka notiek kanālu atkārtota skenēšana, viesnīcas
administrators var iestatīt opciju Atkārtotas kanālu skenēšanas
ziņojums uz OFF.
Pan Euro MHEG
OFF
yy OFF: ja opcija Pan Euro MHEG ir iestatīta uz Izslēgts, MHEG darbojas
saskaņā ar esošajām izstrādājuma specifikācijām.
yy ON: ja opcija Pan Euro MHEG ir iestatīta uz Ieslēgts, MHEG ir ON
neatkarīgi no izstrādājuma specifikācijām vai reģiona.
My Channel
OFF
Iespējojiet vai atspējojiet funkciju Mans kanāls.
Genre Editor
…
Mixed Channel Map
Dynamic SI
4
Sākotnējā
vērtība
Channel
Rediģējiet kanālu žanru. (Pieejama, kad funkcija Mans kanāls ir
Ieslēgta.)
Subtitle Auto On
OFF
Šī opcija ieslēdz un izslēdz funkciju, kas automātiski ieslēdz subtitrus
noteiktā valstī. Šī funkcija tiek atbalstīta viesnīcas televizoros, kas
spēj uztvert Eiropā translētas DVB apraides. Šī funkcija ir piesaistīta
Francijā spēkā esošām subtitru specifikācijām. Pārējās valstīs
subtitru funkcija tiek aktivizēta atbilstoši katrā valstī spēkā esošajām
specifikācijām neatkarīgi no tā, vai funkcija Subtitru automātiska
ieslēgšana ir ieslēgta vai izslēgta.
yy ON: kad opcija Subtitru automātiska ieslēgšana ir iestatīta uz ON, tā
seko Francijā spēkā esošām subtitru specifikācijām.
yy OFF: kad opcija Subtitru automātiska ieslēgšana ir iestatīta uz OFF,
tā neseko Francijā spēkā esošām subtitru specifikācijām.
TTX Widescreen Mode
OFF
yy ON: TTX informācija tiek attēlota platekrāna režīmā.
yy OFF: TTX informācija tiek attēlota normālā režīmā.
Latviešu
41
Viesnīcas televizora funkcija
Nr.
5
6
Kategorija
Sākotnējā
vērtība
Picture Menu Lock
OFF
Iespējojiet vai atspējojiet Attēla izvēlni.
Menu Display
ON
yy ON: tiek atvērta Galvenā izvēlne.
yy OFF: netiek atvērta Galvenā izvēlne.
Tools Display
ON
yy ON: tiek atvērta Rīku izvēlne.
yy OFF: netiek atvērta Rīku izvēlne.
Channel Menu Display
OFF
yy ON: tiek atvērta Kanālu izvēlne.
yy OFF: netiek atvērta Kanālu izvēlne.
Menu OSD
Pulkstenis
42
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
…
Rediģējiet Sākuma izvēlni.
Home Menu Auto Start
…
ON: Sākuma izvēlne tiek iestatīta uz automātisko palaišanu.
OFF: Sākuma izvēlne netiek iestatīta uz automātisko palaišanu.
OFF: netiek atvērta Sākuma izvēlne.
ON: tiek atvērta Sākuma izvēlne.
Clock Type
OFF
Atlasiet pulksteņa veidu (OFF/SW Clock/Ext. Clock).
yy OFF: nedarbosies neviena no Viesnīcas režīma pulksteņa opcijām.
yy SW Clock: darbosies tikai SW pulkstenis.
yy Ext. Clock: ar LED pulksteni saistītais vienums darbosies kā
Aptumšošanas funkcija/Pulksteņa pārbaude/Laika formāts.
Local Time
Manual
Atlasiet veidu, kā tiks atjaunināta pulksteņa informācija.
Izmantojiet pulksteņa informāciju no DTV kanāla, lai iestatītu
pulksteni automātiski, vai iestatiet pulksteni manuāli, kad televizors
ir autonomas darbības režīmā.
Timer Type
Wakeup
yy Wakeup: Jūs varat iestatīt noteiktu laiku, kad televizors automātiski
ieslēgsies.
yy OnOff: Iestatiet, lai televizors automātiski ieslēdzas/izslēdzas
noteiktā laikā. Jūs varat vienlaicīgi iestatīt līdz pat trim laikiem.
Time Channel Type
…
Time Channel Num
…
Atlasiet, no kura DTV kanāla iestatīt pulksteņa informāciju.
DTV kanāla numurs.
OFF
Iespējo mūzikas izvadi no mp3/audio atskaņotāja, izmantojot AV
ievades avotu. Kad šī opcija ir ieslēgta, jūs varat klausīties televizorā
skaņu no atskaņotāja pat tad, ja nav video signāla. Tomēr televizora
fona apgaismojums paliek ieslēgts. Ja tiek pārraidīts video signāls,
tas darbojas normāli.
Music Mode PC
OFF
Iespējo mūzikas izvadi no mp3/audio atskaņotāja, izmantojot PC
ievades avotu. Kad šī opcija ir ieslēgta, jūs varat klausīties televizorā
skaņu no atskaņotāja pat tad, ja nav video signāla. Tomēr televizora
fona apgaismojums paliek ieslēgts. Ja tiek pārraidīts video signāls,
tas darbojas normāli.
Music Mode Backlight
OFF
Fona apgaismojuma ieslēgšanas/izslēgšanas opcija, kas ļauj ietaupīt
elektroenerģiju režīmā Mūzika.
Music Mode
Latviešu
Ieslēdz/izslēdz priekšējā paneļa (lokālo taustiņu) funkcijas.
yy Unlock: atbloķē visus paneļa taustiņus.
yy Lock: nobloķē visus paneļa taustiņus.
yy OnlyPower: nobloķē visus paneļa taustiņus, izņemot strāvas
padeves paneļa taustiņu.
yy Menu/Source: nobloķē Izvēlnes un Avota paneļa taustiņus.
Panel Button Lock
Music Mode AV
7
Apraksts
Vienums
Viesnīcas televizora funkcija
Nr.
8
Kategorija
Remote Jack
Pack
Sākotnējā
vērtība
Priority AV
1
Ja ir iestatīta kontaktligzdas prioritāte, atbilstošais avots tiek
automātiski iestatīts brīdī, kad, balstoties uz kontaktligzdas prioritāti,
tiek pievienota ierīce.
Priority PC
2
Ja ir iestatīta kontaktligzdas prioritāte, atbilstošais avots tiek
automātiski iestatīts brīdī, kad, balstoties uz kontaktligzdas prioritāti,
tiek pievienota ierīce.
Priority HDMI
3
Ja ir iestatīta kontaktligzdas prioritāte, atbilstošais avots tiek
automātiski iestatīts brīdī, kad, balstoties uz kontaktligzdas prioritāti,
tiek pievienota ierīce.
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI/DVI
USB Pop-up Screen
9
10
11
12
Default
Bathroom
Speaker
(Depending on
the region)
Eco Solution
Atlasiet RJP AV avotu (avota atlase ir atkarīga no modeļa).
Atlasiet, kurš televizora HDMI avots ir pievienots RJP kontaktligzdai.
(HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Kad televizoram ir pievienota USB ierīce:
yy Default: Parādās uznirstošais logs.
yy Automatic: automātiski atver USB satura izvēlni.
yy Disable: neparādās ne uznirstošais logs, ne izvēlne.
External Source Banner
ON
Ja šī opcija ir iestatīta uz Ieslēgts, televizors attēlo External Source
Banner (informācija). Pārslēdzot televizora avotu uz citu ārējo ievadi,
nospiediet informācijas taustiņu vai ieslēdziet televizoru.
yy ON: televizora ekrānā tiek attēlota ārējā avota informācija.
yy OFF: televizora ekrānā netiek attēlota ārējā avota informācija.
Auto Source
OFF
yy ON: kad televizoram tik pievienots ārējs ievades avots, televizors
identificē pievienoto ievades avotu un tad automātiski pārslēdzas uz
šo ievades avotu.
yy OFF: funkcija Automātiskais avots ir Izslēgta.
Anynet+Return Source
Power On
Src
HP Mode
OFF
External Source
HP Management
Apraksts
Vienums
Default HP Volume
…
Main Speaker
ON
Atlasa avotu, uz kuru televizors pārslēgsies atpakaļ pēc tam, kad
tiks atslēgts Anynet+(HDMI-CEC) savienojums. (Šī funkcija ir īpaši
noderīga opcijai Guestlink RJP.)
Informācijai par konkrētu gadījumu, skatiet zemāk redzamo tabulu.
Sub Amp Mode
2
Nosaka Sub-AMP darbības režīmu.
0: izslēdz Sub-AMP funkciju (PWM izslēgts).
1: nosaka pakārtoto skaļuma iestatījumu atbilstoši galvenajai
skaļuma kontrolei. Tas nozīmē, ka pakārtotais skaļuma iestatījums
tiek noteikts atbilstoši opciju Ieslēgšanas skaļums, Min. skaļums un
Maks. skaļums vērtībām.
2: nosaka skaļumu atbilstoši vannas istabas vadības paneļa
iestatījumam.
Sub Amp Volume
6
Sub-AMP sākotnējais skaļuma līmenis ieslēgšanas brīdī.
Energy Saving
OFF
Pielāgo televizora spilgtumu, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
yy OFF: izslēdz enerģijas taupīšanas funkciju.
yy Low: iestata televizoru uz zema līmeņa enerģijas taupīšanas režīmu.
yy Medium: iestata televizoru uz vidēja līmeņa enerģijas taupīšanas
režīmu.
yy High: iestata televizoru uz augsta līmeņa enerģijas taupīšanas
režīmu.
Latviešu
43
Viesnīcas televizora funkcija
Nr.
Kategorija
Vienums
Sākotnējā
vērtība
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
14
15
Ieslēdz vai izslēdz funkciju Viesnīcas logotips. Ja tā ir ieslēgta,
televizora ieslēgšanas brīdī, pirms ir saņemts signāls no sākotnējā
avota, televizora ekrānā uz opcijā Logo Display Time iestatīto laika
periodu ir redzams logotips.
Hospitality Logo DL
…
Lejupielādē Viesnīcas logotipu. Viesnīcas logotipa faila prasības:
yy Tikai BMP vai AVI faili.
yy Maks. faila izmērs: BMP – 960 X 540. AVI – 30 MB.
yy Faila nosaukums drīkst būt tikai samsung.bmp vai samsung.avi.
Logo Display Time
…
Viesnīcas logotipa attēlošanas laiks (3/5/7 sekundes). (Pieejams tikai
tad, kad opcija „Sākuma izvēlnes atvēršana” ir iestatīta uz IZSLĒGTS.)
Clone TV to USB
-
Noklonē pašreizējās televizora opcijas uz USB atmiņas ierīci.
Clone USB to TV
-
Noklonē USB atmiņas ierīcē saglabātās televizora opcijas uz
televizoru.
Setting Auto Intialize
OFF
Kad opcija Automātiska iestatījumu inicializēšana ir iestatīta uz
Ieslēgts, brīdī, kad tiek izslēgta un ieslēgta strāvas padeve vai tiek
izslēgta un ieslēgta galvenā strāvas padeve, dati tiek atjaunoti uz to
noklonētajām vērtībām. Ja noklonētās vērtības neeksistē, tad pat
tad, ja opcija Automātiska iestatījumu inicializēšana būs iestatīta
uz Ieslēgts, tā tiks ignorēta un ierīces darbība būs tāda pati, kā tad,
ja opcija Automātiska iestatījumu inicializēšana būtu iestatīta uz
Izslēgts.
REACH 4.0
OFF
yy ON: atver REACH 4.0.
yy OFF: aizver REACH 4.0.
REACH Channel
…
Atlasiet SIRCH atjaunināšanas kanālu.
Group ID
…
Atlasiet SIRCH grupas ID.
REACH Update Time
…
Atlasiet SIRCH atjaunināšanas laiku. Iestatot SIRCH atjaunināšanas
laiku, jums tiek piedāvāta opcija veikt automātisku atjaunināšanu
plkst. 00:00/12:00 vai plkst. 2:00/14:00. Jūs varat veikt ikstundas
atjaunināšanu ar 1 vai 2 stundu intervālu.
…
yy ON: ik reizi, kad televizors pāriet gaidstāves režīmā, tas vienmēr veic
SIRCH atjaunināšanu.
yy OFF: televizors veic SIRCH atjaunināšanu tikai atlasītajā SIRCH
atjaunināšanas laikā.
Room Number
…
Rediģējiet viesnīcas istabas numuru.
REACH Server Version
0000
Cloning
REACH Update
Immediate
16
44
Rediģē opciju Sveiciena ziņa.
Logo/Message
REACH Solution
Security
Latviešu
Uz 5 sekundēm attēlo opciju Sveiciena ziņa, kad televizors tiek
ieslēgts.
OFF
Hospitality Logo
13
Apraksts
Parāda pašreizējo televizora SIRCH klona faila versiju.
Ļauj dzēst ierīču sarakstu, kad barošana tiek ieslēgta vai izslēgta.
yy ON: lai atvērtu rūpnīcas iestatījumu izvēlni, nepieciešams ievadīt
paroli.
yy OFF: nav nepieciešams ievadīt paroli.
Factory Lock
OFF
Password Popup
…
Iespējojiet/atspējojiet paroles uznirstošo logu. Ja šī opcija ir iestatīta
uz IZSLĒGTS, televizors neattēlos paroles ievades uznirstošo logu
pirms Rūpnīcas iestatījumu izvēlnes atvēršanas. Ja tā ir iestatīta uz
IESLĒGTS, parādīsies paroles ievades uznirstošais logs.
Password Input
…
Ievadiet paroli „00000000”.
Password Setting
…
Iestatiet jaunu paroli.
Password Reset
…
Atiestatiet paroli uz „00000000”.
Security Mode
…
Drošības režīms ON vai OFF.
USB
…
USB atspējots vai iespējots.
HDMI
…
HDMI atspējots vai iespējots.
TTX Security
…
TTX funkcija iespējota vai atspējota.
Viesnīcas televizora funkcija
Nr.
17
Kategorija
System
Vienums
Apraksts
Sākotnējā
vērtība
Self Diagnosis for TV
…
Atveriet Pašdiagnostikas izvēlni.
yy Attēla pārbaude: izmantojiet šo, lai pārbaudītu, vai nav radušās
attēla problēmas. Ja pārbaudes attēlā parādās problēma, atlasiet
„Jā” un sekojiet ekrānā redzamajām norādēm.
yy Skaņas pārbaude: izmanto iebūvēto testa skaņu, lai pārbaudītu, vai
nepastāv skaņas problēmas. Ja pārbaudes laika rodas problēma,
atlasiet „Jā” un sekojiet ekrānā redzamajām norādēm.
Self Diagnosis for HTV
…
Šī opcija ļauj jums pārbaudīt mainīgās audio izejas statusu un sakarus
ar SI STB vai SBB. Ja jūs saskaraties ar kādām problēmām mainīgās
audio izejas funkcijas darbībā vai sakaros ar SI STB vai SBB, lūdzu,
pārbaudiet šo opciju.
SW Update
…
SW USB atjaunināšanas funkcija.
Service Pattern
OFF
Attēlo Apkopes rakstu.
Sound Bar Out
OFF
Izmantojot Anynet savienojumu, televizoram var pievienot ārēju
ierīci, piemēram, Samsung SoundBar ierīci, un televizora skaņu var
novirzīt uz SoundBar ierīci. Ja šī funkcija Viesnīcas režīma rūpnīcas
iestatījumu izvēlnē ir IZSLĒGTA, tā tiek atspējota. Galvenais televizora
skaļrunis ir izslēgts, kamēr SoundBar ierīces opcija ir IESLĒGTA un
skaļrunis ir pievienots, izmantojot HDMI savienojumu.
Contact Samsung
…
Standby LED
ON
TV Reset
…
Samsung kontaktinformācija
yy ON: funkcionālais IS ir ieslēgts gaidstāves režīmā.
yy OFF: funkcionālais IS ir izslēgts gaidstāves režīmā.
Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana.
✎✎ REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality – Attālā uzlabotā aktīvā kontrole viesnīcām) ir
profesionāla un interaktīva tālvadības ierīce, kas, izmantojot RF DTV, ļauj vienlaicīgi vairākos simtos viesnīcas
televizoru veikt televizora programmaparatūras atjaunināšanu, datu klonēšanu, kanālu kartes izmaiņas, kā arī
S-LYNK REACH satura un PAZIŅOJUMU satura nodrošināšanu. REACH funkcijas ir pieejamas tikai autonomas
darbības režīmā. REACH serveris ir nopērkams atsevišķi. Lai iegūtu plašāku informāciju par tā izmantošanu, skatiet
REACH servera produkta komplektācijā iekļauto REACH servera rokasgrāmatu.
✎✎ Atkarībā no modeļa un reģiona, atsevišķi izvēlnes vienumi var būt atšķirīgi.
Latviešu
45
HP
režīms
Galvenais
skaļrunis
Izslēgt
skaņu
IESLĒGTS/
IZSLĒGTS
Televizora rīcība
ON
ON
OFF
Ieslēgšana
ON
ON
OFF
Skaļāk/klusāk
ON
ON
ON
Izslēgt skaņu
ON
ON
ON
Skaļāk/klusāk
ON
ON
OFF
Ieslēgt atpakaļ
skaņu
Iekrāsots
pelēka
krāsā
OFF
OFF
Ieslēgšana
Iekrāsots
pelēka
krāsā
OFF
OFF
Skaļāk/klusāk
Iekrāsots
pelēka
krāsā
OFF
ON
Izslēgt skaņu
Iekrāsots
pelēka
krāsā
OFF
ON
Iekrāsots
pelēka
krāsā
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
OFF
OFF
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
46
Latviešu
Izvade
Galvenā skaļruņa skaņa - JĀ (tiek aktivizēts pēdējais
saglabātais/lietotāja definētais skaļuma līmenis)
HP skaņa - N/A
Galvenais skaļrunis - skaļuma līmenis mainās atbilstoši
OSD skaļuma līmenim
HP skaņa - N/A
Galvenais skaļrunis - izslēgta skaņa
HP skaņa - Jā - skaņas līmenis iestatīts atbilstoši HP
skaļuma līmenim Viesnīcas režīma opciju izvēlnē
Galvenā skaļruņa skaņa - Nē (izslēgta skaņa)
HP - skaļuma līmenis skaļāk/klusāk atbilstoši pašreizējam
HP skaļumam
Galvenā skaļruņa skaņa - Jā
HP skaņa - N/A
Galvenā skaļruņa skaņa - Nē (izslēgta skaņa)
HP skaņa - JĀ (tiek aktivizēts rūpnīcas iestatījuma HP
skaļuma līmenis)
Galvenais skaļrunis - izslēgta skaņa
HP - skaļuma līmenis skaļāk/klusāk atbilstoši pašreizējam
HP skaļumam
Galvenais skaļrunis - izslēgta skaņa (nav rīcības)
HP - pārslēdzas uz izslēgtu skaņu
Skaļāk/klusāk, Galvenā skaļruņa skaņa - Nē (izslēgta skaņa)
saglabājot
izslēgtas skaņas HP - skaļuma līmenis skaļāk/klusāk, balstoties uz
pašreizējo HP skaļumu
statusu
Galvenā skaļruņa skaņa - Nē (izslēgta skaņa)
Ieslēgt atpakaļ
HP - Jā (skaļuma līmenis atbilstoši pašreizējam HP
skaņu
skaļumam)
Ieslēgšana
Skaļāk/klusāk
Izslēgt skaņu Ja funkcija HP pārvaldība ir IZSLĒGTA, Galvenais skaļrunis
Skaļāk/klusāk, tiek pārslēgts uz opciju IZSLĒGTS.
saglabājot
(Ja funkcija HP pārvaldība ir IZSLĒGTA, funkcionalitāte ir
izslēgtas skaņas tāda pati kā režīmā Standarta HTV.)
statusu
Ieslēgt atpakaļ
skaņu
Piebildes
Tas ir līdzīgs
standarta
funkcionalitātei,
izņemot to, ka
audio skaņa tiek
piespiedu kārtā
pārraidīta uz austiņu
kontaktspraudni
neatkarīgi no tā, vai
austiņas ir fiziski
pievienotas.
Tāda pati situācija, kā
pievienotu/atvienotu
austiņu gadījumā,
kad nav aktivizēta HP
pārvaldības funkcija.
Sveiciena ziņa
Funkcija Sveiciena ziņa ļauj jums televizora ekrānā attēlot pielāgotu ziņojuma tekstu katru reizi, kad viesnīcas
apmeklētājs savā viesnīcas numurā ieslēdz televizoru.
−− Sveiciena ziņas iestatījumus iespējams atrast Viesnīcas režīma opciju izvēlnē.
−− Lai televizora ieslēgšanas brīdī tā ekrānā tiktu attēlots teksts, opcijai Sveiciena ziņa ir jābūt iestatītai uz ON.
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
ON
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
Hospitality Logo
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Atkarībā no modeļa un reģiona, atsevišķi izvēlnes vienumi var nebūt pieejami.>
−− Sveiciena ziņas garums var būt līdz 25 rakstzīmēm, un to var rediģēt Viesnīcas režīma pakalpojumu izvēlnē.
−− Sveiciena ziņas izveidei var izmantot šādas rakstzīmes:
✎✎ drīkst izmantot tikai lielos burtus no A līdz Z.
−− Sveiciena ziņu var rediģēt, izmantojot tālvadības pults navigācijas, krāsainos un ievades taustiņus OSD izvēlnes
vienumā „Edit Welcome Message”.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
V
W
X
Y
Z
T
Move
U
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
−− Sveiciena ziņa un viesnīcas logotips nevar būt aktīvs vienlaicīgi.
Latviešu
47
Viesnīcas logotips
Funkcija Viesnīcas logotips televizora ieslēgšanas brīdī tā ekrānā attēlo viesnīcas logotipu.
−− Funkcijas Hospitality Logo iestatījumus varat atrast režīma Viesnīca izvēlnēs.
−− Opcija Lejupielādēt logotipu un Logotipa attēlošanas izvēlnes vienumi tiek iespējoti brīdī, kad ir ieslēgta opcija
Viesnīcas logotips.
−− Ja televizora atmiņā ir saglabāts logotipa attēls un ir ieslēgta Viesnīcas logotipa opcija, televizora ieslēgšanas
brīdī tiek attēlots Viesnīcas logotips.
−− Kad opcija Viesnīcas logotips ir izslēgta, viesnīcas logotips netiek attēlots pa tad, ja televizora atmiņā ir ielādēts
logotipa attēls.
Hospitality Mode
Standalone
Security
SIHospitality
Vendor Mode
OFF
System
SI Vendor
Power
On
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ON
Edit Welcome Message
r
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Atkarībā no modeļa un reģiona, atsevišķi izvēlnes vienumi var nebūt pieejami.>
yy Hospitality Logo
−− Šī opcija ļauj jums izvēlēties, vai Viesnīcas logotipa attēls tiks vai netiks attēlots.
−− Pēc noklusējuma tā ir iestatīta uz OFF.
−− To var iestatīt uz OFF vai ON.
−− Kad opcija ir iestatīta uz ON, kļūst pieejama opcija Lejupielādēt logotipu un Logotipa attēlošanas laika izvēlnes
vienumi.
yy Hospitality Logo DL
−− Šī opcija ļauj jums augšupielādēt logotipa attēlu no USB ierīces televizora atmiņā.
−− Attēla pārkopēšanas laikā uz televizoru, tā ekrānā parādās ziņojums ar aicinājumu uzgaidīt.
−− Kad kopēšanas darbība ir veiksmīgi noslēgusies, ekrānā parādās ziņojums par pabeigtu darbību.
−− Kad kopēšanas darbība ir bijusi neveiksmīga, ekrānā parādās ziņojums par neveiksmīgu darbību.
−− Ja televizoram nav pievienota USB ierīce, ekrānā parādās ziņojums par to, ka nav atrasta USB ierīce.
−− Ja USB ierīcē nav iespējams atrast kopējamo failu vai failam ir nepareizs formāts (tam jābūt BMP failam), ekrānā
parādās ziņojums par to, ka netika atrasts fails. Ja ekrānā parādās ziņojums par to, ka netika atrasts fails, bet
USB ierīce tomēr ir saglabāts logotipa fails, pārbaudiet faila formātu.
yy Logotipa faila formāts
−− Televizors atbalsta tikai BMP un AVI formātus.
−− Faila nosaukumam jābūt samsung.bmp vai samsung.avi.
−− Maksimālā BMP formāta izšķirtspēja ir 1280 x 720.
−− Maksimālais AVI formāta faila izmērs ir 30 MB.
−− Televizors nemaina attēla izmēru vai mērogu.
Video kodeks: H.264 /MPEG-4 /MPEG2
Bitu pārraides ātrums: līdz 10 Mb/s
Kadru ātrums: 24~30
Izšķirtspēja: 640*480 | 1920*1080
48
Latviešu
Klonēšana
USB klonēšana ir funkcija, kas ļauj no televizora lejupielādēt lietotāja konfigurētos
iestatījumus (Attēls, Skaņa, Ievade, Kanāls, Uzstādīšana un Hotel Setup) un augšupielādēt
šos pašus iestatījumus citos televizoros.
No televizora (vedējtelevizora) uz USB ierīci var pārkopēt visus lietotāja definētos
iestatījumus.
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
−− USB klonēšana atbalsta tikai 2.0 standartu.
yy Clone TV to USB: šī ir funkcija, kas pārkopē saglabātos datus no konkrētas TV EEPROM
sadaļas uz USB ierīci.
1. Ievietojiet USB disku televizora aizmugurē esošajā USB pieslēgvietā.
Logo/Message
Cloning
d
2. Atveriet Viesnīcas režīma opcijas, nospiežot šīs pogas šādā secībā:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai atlasītu „Clone TV to USB”, pēc tam nospiediet pogu
ENTER.
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
4. Kad parādās ziņojums „Clone TV to USB”, nospiediet pogu ENTER.
5. Jūs varat pārbaudīt USB klonēšanas darbības statusu.
yy Notiek: rādās, kamēr notiek datu kopēšana uz USB ierīci.
yy Pabeigta: kopēšanas darbība ir veiksmīgi pabeigta.
yy Neizdevās: kopēšanas darbība netika veiksmīgi pabeigta.
yy Nav USB: nav pievienota USB ierīce.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV: šī ir funkcija, kas augšupielādē datus no USB ierīces uz televizoru.
1. Ievietojiet USB disku televizora aizmugurē esošajā USB pieslēgvietā.
2. Atveriet Viesnīcas režīma opcijas, nospiežot šīs pogas šādā secībā:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Nospiediet pogu ▲ vai ▼, lai atlasītu „Clone USB to TV”, pēc tam nospiediet pogu
ENTER.
4. Kad parādās ziņojums „Clone USB to TV”, nospiediet pogu ENTER.
5. Jūs varat pārbaudīt USB klonēšanas darbības statusu.
yy Notiek: notiek datu kopēšana uz USB ierīci.
yy Pabeigta: kopēšanas darbība ir veiksmīgi pabeigta.
yy Neizdevās: kopēšanas darbība netika veiksmīgi pabeigta.
yy Nav USB: nav pievienota USB ierīce.
yy Nav faila: USB ierīcē nav atrodams kopējamais fails.
✎✎ Aktivizējiet kopēšanu no USB ierīces uz televizoru, uz 5 sekundēm nospiežot un
turot nospiestu taustiņu ENTER.
✎✎ Funkcija CLONE tiek atbalstīta tikai vienas sērijas modeļu ietvaros. (Tā
nedarbojas atšķirīgu sēriju modeļu ietvaros.)
Ātrai, tūlītējai klonēšanai uzstādīšanas laikā, ievietojiet USB disku ar iestatījumiem no vedējtelevizora un tad uz 5
sekundēm nospiediet un turiet nospiestu ievades taustiņu.
Latviešu
49
Viesnīcas Plug & Play funkcija
Viesnīcas Plug & Play funkcija automātiski veic Viesnīcas režīma atlasi, opcijas Vietējie iestatījumi iestatīšanu, kā arī Attēla
režīma iestatīšanu.
−− Viesnīcas Plug & Play funkcija ir pieejama tikai vienu reizi, kad barošana tiek ieslēgta pirmo reizi.
−− Tā ir pieejama pēc televizora pirmās iestatīšanas un klona televizora datu pārsūtīšanas uz USB datu nesēju.
−− Lai izmantotu to nākamajā televizorā, jums tikai jāiziet no Viesnīcas Plug & Play funkcijas, jāpievieno USB ierīce
un jāpalaiž funkciju Klonēt USB uz televizoru.
−− Atkarībā no modeļa un reģiona, atsevišķi izvēlnes vienumi var nebūt iekļauti.
Ja atlasīta opcija „Standalone(Home Menu)”
yy Lietotāja saskarne scenārijs
vai „Interactive(STB)”.
Region Settings
Country List
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
c
2
3
4
Clone system settings from a USB flash drive to your TV. Skip this step if you want to clone system
settings from a server.
Select a solution to install on your TV.
NONE
c
1
Clone Settings
Select Solution
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Select if you do not want
to connect to a specific
solution and only want
to use the TV.
Standalone (Home Menu)
LYNK REACH
A USB flash drive is not connected. Please check and try again.
Interactive(STB)
EU_BENELUX
Clone from USB
Ja atlasīta
opcija
„Rūpnīcas
iestatījumu
izvēlne”.
B
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
c
Start basic setup to use
your TV.
TV Basic Setup
Cloning Mode
Factory Menu
Commercial TV Mode
Ja atlasīta
opcija
„Klonēšanas
režīms”.
Solution Setup
Room Number
Group
All
Group ID
Configure your TV
Menu Language
Select your infomation in the categories below.
Select your language to start the on screen setup.
English
Press the arrow buttons
to move around
the screen.
Press the Enter button to
select.
Eesti
Suomi
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Select the country that
you’re in now
Français
Deutsch
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning completed.
To receive channels, configure the options below
then select Scan.
Digital
• TV
• Radio
• Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Aerial
Channel Type
Change Settings
Scan Again
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Setup Complete!
Clock
Your TV is now ready to use.
Select whether to apply daylight saving time.
Set current date and time
Clock Settings
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : -- --
Time Zone
DST
Hospitality Mode
Auto
Off
SI Vendor
-- : --
Power On
Done
SI Vendor
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
Ja „A” solī atlasīta opcija „Commercial TV
Mode”, televizors pārslēgsies RF režīmā.
External Source
Ja „B” solī atlasīta opcija „Interactive(STB)”,
parādās interaktīvā Viesnīcas opciju izvēlne.
REACH Solution
50
Latviešu
1
2
3
4
Set options regarding the selected solution.
Ja atlasīta opcija „TV pamatiestatījumi” vai
„Commercial TV Mode”.
A
c
Ja atlasīta
opcija „LYNK
REACH”.
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
Security
Standalone
OFF
System
Enter the room number.
Only numbers and
English letters can be
entered.
5
1. Reģiona iestatījumi
−− Pārbaudiet opciju Reģiona iestatījumi.
−− Ja vēlaties mainīt kādu no iestatījumiem, atlasiet to un nospiediet pogu ENTER.
−− Ja nevēlaties mainīt nevienu no iestatījumiem, pārejiet uz nākamo soli.
2. Televizora uzstādīšanas veids
−− Ja atlasīsiet opciju „Klonēšanas režīms”, parādīsies opcija „Select Solution”.
−− Atlasiet opciju „TV pamatiestatījumi” vai „Commercial TV Mode”, lai pārietu uz nākamo soli.
3. Izvēlnes valoda
−− Atlasiet OSD (ekrāna displeja) valodu.
4. Atlasiet valsti un attēla režīmu
−− Atlasiet atbilstošo valsti un attēla režīmu.
−− Atkarībā no modeļa un reģiona, atsevišķas valstis var nebūt iekļautas.
5. Autom. kanālu iestatīšana
−− Atlasiet antenas avotu un kanāla veidu. Veiciet iestatījumu konfigurēšanu un atlasiet opciju Skenēt.
−− Funkcija Autom. kanālu iestatīšana uzsāk kanālu meklēšanu.
−− Kad funkcijas Autom. kanālu iestatīšana izpilde ir pabeigta, tiek attēlota kanālu informācija.
6. Pulkstenis
−− Uzstādiet pareizo laiku, iestatot opcijas DST (vasaras/ziemas laiks) un Laika zona.
7. Televizora iestatīšana pabeigta
Latviešu
51
HD Plug & Play – Vietējie iestatījumi (tikai Eiropā)
yy Vietējie iestatījumi ir ļoti nozīmīga programmatūras iestatījumu vērtība, kas ietver tādas opcijas, kā piemēram,
Valodas, Apraides frekvences u.c.
yy Ja Vietējie iestatījumi nav pareizi konfigurēti, televizors var nedarboties. Atlasiet pareizos Vietējos iestatījumus,
atbilstoši iekļautajam valstu sarakstam.
Televizors automātiski pārlādēsies, lai pielietotu jaunos Vietējos
iestatījumus.
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
EU_GER
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
EU_FRANCE
Turn off and reboot automatically Country List
as Local Set is changed.
Austria
Germany
Switzerland
Yes
No
EU_BENELUX
EU_SPAIN
EU_BENELUX
EU_UK
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
EU_GER
EU_FRANCE
c
EU_BENELUX
EU_FRANCE
EU_BENELUX
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
NONE
EU
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
Country List
France
c
TV Basic Setup
Factory Menu
EU_FRANCE
Commercial TV Mode
Latviešu
Start basic setup to use
your TV.
Nospiežot opciju ENTER, tiks
turpināta vispārējā HD Plug & Play
iestatīšana.
Cloning Mode
EU_GER
EU_BENELUX
52
Austria
Germany
Switzerland
EU
EU_GER
c
Country List
NONE
Austria
Germany
Switzerland
EU
Pēc pārlādēšanās ir
redzami atjauninātie
Vietējie iestatījumi.
Ja jums nepieciešams nomainīt
Vietējos iestatījumus pēc HD
Plug & Play palaišanas, Rūpnīcas
iestatījumu režīmā noklikšķiniet uz
funkcijas Televizora atiestatīšana.
Pēc tam varat turpināt HD Plug &
Play iestatīšanu, tajā skaitā Vietējo
iestatījumu nomaiņu.
SW pulkstenis
Kad lietotājs nospiež tālvadības pults informācijas taustiņu gaidstāves režīma laikā, opcija SW pulkstenis rāda ekrānā
pašreizējo laiku.
−− Ja lietotājs nospiež informācijas taustiņu, kamēr televizors ir gaidstāves režīmā, televizors ieslēdzas un ekrānā
10 sekundes rāda pašreizējo laiku, un pēc tam atgriežas gaidstāves režīmā.
−− Laiks tiek attēlots kā digitālais pulkstenis standarta reklāmkaroga izmērā. 12- vai 24- stundu laika formāts ir
atkarīgs no sadaļā Informācija atlasīta formāta iestatījuma.
−− Ja lietotājs nospiež informācijas taustiņu, kamēr televizors ir ieslēgtā režīmā, tiek aktivizēta standarta
informācijas taustiņa funkcija.
yy Detalizēts apraksts
−− SW pulkstenis darbojas atkarībā no tā, vai tas Rūpnīcas iestatījumu uzstādīšanas izvēlnē ir iestatīts uz Ieslēgts
vai Izslēgts.
−− Ja SW pulkstenis ir ieslēgts, opcija Ātrais logotips tiek automātiski izslēgta. (Šādā gadījumā pat tad, ja atkārtoti
ieslēgsiet opciju Ātrais logotips, tā tiks automātiski izslēgta brīdī, kad televizors tiks vēlreiz ieslēgts.)
−− Ja ir izslēgta galvenā strāvas padeve, laika iestatījums tiks saglabāts tikai modeļiem ar rezerves kondensatoru
un RTC.
−− Kad televizors gaidstāves režīmā rāda pašreizējo laiku, video signāla bloķēšanas un audio signāla bloķēšanas
iestatījumi joprojām paliek spēkā.
−− Šādā gadījumā pat tad, ja ir ieslēgts Viesnīcas logotips, Viesnīcas logotips netiks attēlots.
−− Šī funkcija darbojas tikai Autonomas darbības režīmā.
−− Citu taustiņu funkciju specifikācijas, kad ieslēgts SW pulkstenis
−− Informācijas taustiņš darbojas kā ieslēgšanas taustiņš.
−− Nospiežot strāvas padeves vai informācijas taustiņu, kamēr ir ieslēgts SW pulkstenis, televizors pārslēdzas
gaidstāves režīmā.
−− SW pulksteņa darbības laikā citi taustiņi, kas nav strāvas padeves vai informācijas taustiņi, tiek ignorēti.
−− Šādā gadījumā ieslēgšanas taimeris nedarbosies.
−− Izslēgšanas taimeris un miega taimeris darbosies.
−− Kad pulksteņa režīms izvēlnē Laiks ir iestatīts uz manuālu, SUB MICOM laiku nodrošina RTC ķēde.
−− Pat tad, ja pašreizējais laiks nav konfigurēts, tas tiek attēlots tāpat kā izvēlnē. (--:--)
Latviešu
53
Multi Code tālvadības kontrole
Multi Code tālvadības kontrole ir speciāls raidītājs, kas spēj kontrolēt vairākus televizorus, izmantojot vienu tālvadības
pulti.
Šī funkcija ir noderīga apstākļos, kad vienā atrašanās vietā ir uzstādīti vairāki televizori, piemēram, slimnīcās. Avota
ierīces OSD būs redzams Televizora ID numurs. Multi Code tālvadības kontrole atbalsta līdz 9 dažādu tālvadības signālu
pārraidēm.
Sākotnējais katra televizora ID kods ir „0”.
ID kodu iespējams iestatīt un atiestatīt režīmā Analogais televizors vai režīmā PC. (nav pieejams TTX vai DTV kanālos)
−− ID kods var būt robežās no 0 līdz 9.
−− Nospiediet un ilgāk kā 7 sekundes turiet nospiestus taustiņus RETURN + MUTE, un tad nospiediet ciparu
taustiņu, kuru vēlaties iestatīt.
−− Ekrāna centrā parādīsies Televizora ID OSD.
−− Būs redzams šāds teksts. „Tālvadības kontroles kods ir iestatīts uz X. Ja vēlaties mainīt Tālvadības kontroles
kodu, ievadiet izvēlēto ciparu.” („x” apzīmē ciparu) Šī OSD būs redzama līdz brīdim, kad tiks nospiests iziešanas
taustiņš.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
−− Piemēram, ja lietotājs nospiedīs taustiņu #1, televizora un Tālvadības kontroles kods tiks iestatīti uz ID kodu #1.
−− Būs redzams šāds teksts: „Tālvadības kontroles kods ir nomainīts uz 1.”. Tagad televizoru var kontrolēt tikai ar
tādu tālvadības pulti, kurai ir iestatīts tāds pats ID kods kā televizoram.
−− Ja tālvadības pults un televizora ID kods nesakrīt, būs redzams šāds teksts:
„Televizora ID ir x” („x” apzīmē Televizora ID)
−− Lai atiestatītu ID kodu, nospiediet un ilgāk kā 7 sekundes turiet nospiestus taustiņus EXIT + MUTE. Gan
televizora, gan Tālvadības kontroles ID kodi tiks atiestatīt uz „0”. Būs redzams paziņojums „Tālvadības kontroles
kods ir iestatīts uz 0.”.
−− ID iestatīšanas vai atiestatīšanas vieds var atšķirties atkarībā no tālvadības pults. Skatiet zemāk redzamo
tabulu.
Laika iestatīšana
O MENU m → Sistēma → Laiks → Pulkstenis → Pulksteņa iestatīšana
yy Laiks ir ievadīts
−− Nospiediet tālvadības pults pogu, lai atlasītu opciju Pulkstenis un
iestatītu laiku.
yy Interaktīvas darbības režīma laika iestatīšana
−− Ja viesnīcas sistēma pārraida laika informāciju, laiks tiek iestatīts
automātiski.
Laiks
Pulkstenis
Miega taimeris
Izslēgts
Pamošanās taimeris
−− Ja viesnīcas sistēma nepārraida laika informāciju, laiku nav iespējams
Pulkstenis
attēlot.
Pulksteņa režīms
✎✎ Ja ir iestatīts laiks, pulkstenis būs redzams priekšējā panelī.
yy Pulksteņa iestatīšana
yy Laika zona
54
Latviešu
Manuāls
Autom.
Channel Bank Editor (tikai Smoovie televizoram)
Kanālu bankas redaktoru var izmantot, lai rediģētu kanālus, izmantojot 3 dažādas Bankas opcijas.
Atkarībā no Bankas kartes, viesnīcas apmeklētājiem ir pieejami specifiski kanāli.
Kanālu bankas redaktora iestatīšana Autonomas darbības režīmā
1. Pārejiet uz Viesnīcas autonomas darbības režīma izvēlni, nospiežot „MUTE → 1 → 1 → 9 → Enter”.
2. Lūdzu, atlasiet opciju SI izplatītājs: “Smoovie”.
3. Tagad jūs varēsiet redzēt jaunu izvēlnes opciju „Channel Bank Editor”.
4. Atveriet opciju „Channel Bank Editor”.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Atkarībā no modeļa un reģiona, atsevišķi izvēlnes vienumi var nebūt pieejami.>
5. Veiciet kanālu bankas rediģēšanu, kā norādīts zemāk redzamajā piemērā.
a. Banka1 (Bezmaksas kanāli): atlasiet kanālu, kāds tiks izmantots, kad tālvadības pultī nav ievietota karte.
b. Banka2 (Ģimenes karte - zaļā): atlasiet kanālu, kāds tiks izmantots, kad tālvadības pultī ir ievietota ZAĻĀ KARTE.
c. Banka3 (Pieaugušo karte - sarkanā): atlasiet kanālu, kāds tiks izmantots, kad tālvadības pultī ir ievietota
SARKANĀ KARTE.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
c
c
c
c
All
c
1
1futech
c
1
BBC1
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soon
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Skatiet zemāk norādīto informāciju, ja izmantojat SMOOVIE tālvadības ierīci.
1. Ja kā SI Vendor atlasīsiet opciju SMOOVIE, jums būs jāizmanto SMOOVIE tālvadības ierīce.
2. Izmantojot tālvadības pults ciparu taustiņus, lietotāji var atlasīt tikai Banka1 kanālus.
Tāpēc, ja jūs vēlaties pārslēgt kanālu Zaļās vai Sarkanās kartes izmantošanas laikā, lūdzu, izmantojiet kanālu
taustiņus uz augšu/uz leju.
3. Sadaļās Kanālu ceļvedis vai Kanālu saraksts lietotāji var redzēt tikai Banka1 kanālu sarakstu.
Latviešu
55
Channel Editor
Opcija Channel Editor ļauj rediģēt kanāla numuru un nosaukumu.
−− Izmantojiet opciju Channel Editor, lai sakārtotu kanālus lietotājiem vēlamā numuru secībā.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
r
Channel Editor
External Source
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Atkarībā no modeļa un reģiona, atsevišķi izvēlnes vienumi var nebūt pieejami.>
Vienkārši soļi opcijas Kanālu redaktors izmantošanai Autonomas darbības režīmā
Solis
Darbība
1
Viesnīcas režīma opciju izvēlnē atlasiet opciju „Kanālu automātiska saglabāšana”
2
Viesnīcas režīma opciju izvēlnē atlasiet opciju „Kanālu redaktors”
3
Izveidojiet tabulu ar kanāliem, kuri tiks iekļauti galējos kanālu sarakstos
4
Pārkārtojiet kanālus, izmantojot pogu TOOLS, balstoties uz izveidoto tabulu
5
Lai izietu, nospiediet pogu EXIT vai RETURN.
<Ja rodas kādas šaubas, lūdzu, izlasiet šādu informāciju>
56
Latviešu
My Channel
Definē viesnīcas nodrošināto kanālu valsti un žanru. Ja lietotājs atlasa šo valsti vai žanru, attēlo atlasītajai opcijai
atbilstošos kanālus.
yy Jums vispirms ir jāatlasa valsts, jo pretējā gadījumā žanru nav iespējams iestatīt.
yy Ja atlasīsiet žanru, kuram nav piesaistīts neviens kanāls, Kanālu sarakstā būs redzami visi pieejamie kanāli.
yy Opcija My Channel darbojas tikai Autonomas darbības režīmā.
yy Opcija SI izplatītājs Autonomas darbības režīmā: nedarbojas, ja ir atlasīta opcija Smoovie.
yy Šī opcija ir atrodama Viesnīcas režīma opcijās sadaļā Viesnīcas izvēlne -> Pakalpojumu režīms, kur to var ieslēgt vai
izslēgt.
yy Šī opcija darbojas tikai tad, ja tā ir ieslēgta.
Kanālu uzbūve [Žanra režīms]
Standarts
Kategorija
K.režīms
Antenas režīma
aktivizēšana
Apraksts
Antena/Kabelis
Viesnīca
Visi (noklusējuma)
O
Ziņas
O
Žanrs
Radio
O
Izklaide
O
Sports
O
Viesnīca
O
Nodrošina kanālu žanra režīmu katrai valstij, kuru
administrators ir iestatījis rūpnīcas iestatījumu režīmā.
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Lai uzzinātu sarakstā attēlojamo vienumu skaitu, skatiet atbilstošo dokumentāciju.
Taustiņu ceļvedis
Poga
Darbība
Nav. palīdzība
Ievadīt
Atlasa vienumu.
Ievadīt
Kan. augšup/lejup
Pārvieto kursoru pa vienai lapai.
(nav ceļveža)
LEJUP/AUGŠUP
Pārvietojas pa katru valstu, žanru sarakstu. (apļveida kustības virzienā)
PA LABI
Atlasa iezīmēto vienumu un tad pārvieto to uz Žanra sadaļu.
RETURN
Atgriežas ekrānā. (Žanra iestatīšana: pēdējā valsts un žanrs)
(nav ceļveža)
EXIT
Atgriežas ekrānā. (Žanra iestatīšana: pēdējā valsts un žanrs)
(nav ceļveža)
Pārvietojas
Latviešu
57
✎✎ Piezīmes
yy Šajā sadaļā ir aprakstīts klienta lietotāja saskarnes izkārtojums, kas redzama, ieslēdzot televizoru. (Rūpnīcas
iestatījumu režīms un Žanra režīms: iespējots)
yy Žanrs ir katras valsts apakšsaraksts.
yy Apraides ekrānā tiek attēlots pēdējais atmiņā saglabātais kanāls.
−− Ja vēlaties saglabāt iepriekšējo valstu un žanru kanālu karti, nospiediet tālvadības pults ZILO, RETURN un EXIT
taustiņus šādā secībā, lai aizvērtu klienta lietotāja saskarni.
✎✎ Misc.
yy Noklusējuma iezīmētais vienums: pēdējie atmiņā saglabātie vienumi (Valsts, Žanrs)
yy Noilgums (60 sek.)
Elementi
Nr.
Nosaukums
Apraksts
1
Fona ekrāns
Ieslēdzot televizoru, rāda pēdējo atlasīto kanālu.
2
Funkcijas nosaukums
Funkcijas nosaukums.
3
Pašreizējais statuss
Rāda pašreizējos Valstu/Žanru iestatījumus.
4
Valstu vienumi
Tiek rādīti valstu saraksta vienumi.
Rāda pēdējo atlasīto valsti.
5
Žanru vienumi
Tiek rādīti žanru saraksta vienumi.
Rāda pieejamos žanru vienumus katrai valstij, kurus administrators ir iestatījis rūpnīcas
iestatījumu režīmā. (Vienmēr pieejams vienums „Visi”.)
Rāda pēdējo atlasīto žanru.
6
Iezīmētais vienums
Ja vienuma nosaukums ir pārāk garš, lai to varētu ietilpināt šajā zonā, pilns nosaukums būs
redzams, izmantojot funkciju Automātiskā teksta bīdīšana.
7
Indikators
Tas tiek attēlots, kad ir pieejama iepriekšējā vai nākošā lapa.
8
Nav. palīdzība
Taustiņu ceļvedis ir atrodams pa labi.
58
Latviešu
Mijiedarbība ar iezīmēto vienumu [Valstu vienumi]
yy Šajā lapā ir norādītas tikai iespējamās mijiedarbības. Tā var nebūt identiski vienāda ar faktisko ekrānā redzamo
informāciju.
✎✎ Piezīmes
yy Lietotāji var pārvietoties starp vienumiem katrā valstu un žanru sarakstā, nospiežot tālvadības pults taustiņus uz
augšu vai uz leju.
yy Tiek atbalstīta navigācija apļveida kustības virzienā.
1
My Channel
My Channel
LEJUP
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
AUGŠUP
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
LEJUP x 5
AUGŠUP x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
AUGŠUP
LEJUP
LEJUP
AUGŠUP
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
Current status All Country / All
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
LEJUP x N
AUGŠUP x N
BEIGAS
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Latviešu
59
Mijiedarbība ar iezīmēto vienumu [Noklusējuma žanrs]
yy Šajā lapā ir norādītas tikai iespējamās mijiedarbības. Tā var nebūt identiski vienāda ar faktisko ekrānā redzamo
informāciju.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
ENTER / PA LABI
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
PA KREISI
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Šobrīd atlasītā valsts ir iezīmēta.
yy Noklusējuma iezīmētais vienums:
Šobrīd atlasītais žanrs.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Sports
France
Hotel
Country
ENTER / PA LABI
Entertainment
Finland
OK
Cancel
PA KREISI
} Keep Previous n Move E Enter
yy Iezīmēts cits valsts vienums.
60
Latviešu
OK
Cancel
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Noklusējuma iezīmētais vienums: visi
Režīma maiņas mijiedarbība 1 (1/2)
yy Šajā lapā ir norādītas tikai iespējamās mijiedarbības. Tā var nebūt identiski vienāda ar faktisko ekrānā redzamo
informāciju.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
OK
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
LEJUP
Cancel
PA KREISI
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Pašreizējais žanra režīms: Visa valsts /
Sports
ENTER / PA LABI
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
Country
AUGŠUP
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
LEJUP
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Tiklīdz ir atlasīta valsts, kursors
automātiski pārvietojas uz žanru izvēlni.
ENTER / PA LABI
6
Latviešu
61
Režīma maiņas mijiedarbība 1 (2/2)
yy Šajā lapā ir norādītas tikai iespējamās mijiedarbības. Tā var nebūt identiski vienāda ar faktisko ekrānā redzamo
informāciju.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Parādās paziņojums par žanra režīma maiņas pabeigšanu.
yy Noilgums (5 sek.)
ENTER / RETURN / Noilgums
Genre Mode changed to Austria / News.
62
Genre
Latviešu
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Nospiežot pa kreisi vērsto taustiņu, lai pārietu no
žanru izvēlnes uz valstu izvēlni, tiek iezīmēts šobrīd
atlasītais valsts vienums.
Režīma maiņas mijiedarbība 2 (1/2)
yy Šajā lapā ir norādītas tikai iespējamās mijiedarbības. Tā var nebūt identiski vienāda ar faktisko ekrānā redzamo
informāciju.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
LEJUP X 6
OK
Cancel
AUGŠUP X 6
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Pašreizējais žanra režīms: Visa valsts / Sports
ENTER / PA LABI
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
ZILĀ
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Pašreizējais žanra režīms: Visa valsts / Sports
yy Tiklīdz ir atlasīta valsts, kursors
automātiski pārvietojas uz žanru izvēlni.
Latviešu
63
Režīma maiņas mijiedarbība 2 (2/2)
yy Šajā lapā ir norādītas tikai iespējamās mijiedarbības. Tā var nebūt identiski vienāda ar faktisko ekrānā redzamo
informāciju.
1
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
Power Off
yy Pašreizējais žanra režīms: Austrija / Ziņas
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
yy Pašreizējais žanra režīms: Austrija / Ziņas
64
Latviešu
Žanru redaktors
yy Valstu un žanru atlasi var veikt kanālu saraksta izvēlnē.
yy Nospiežot sarkano taustiņu, tiek atvērts valstu apakšsaraksts. Tajā lietotājs var ritināt uz leju un atlasīt sev vēlamo
valsti.
yy Žanru atlasi var veikt, izmantojot taustiņus pa kreisi/pa labi jeb ritinot horizontāli kanālu sarakstu izvēlnē.
yy Ja lietotājs vēlas mainīt žanru vai valsti statusā, kad televizors ir ieslēgts, to var izdarīt, izmantojot šo funkciju.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
Šis ir redaktors, kas ļauj iestatīt žanru katram viesnīcas televizora kanālam.
Saglabātos kanālus var pievienot konkrētam žanram, izmantojot žanru redaktora izvēlni.
Viens kanāls var piederēt vairākiem žanriem.
Pieejamās žanru opcijas: Ziņas, Radio, Izklaide, Sports un Viesnīca.
Žanru atlasi ar veikt vai nu klienta lietotāja saskarnes sadaļā Mans kanāls vai Kanālu sarakstā.
Šī funkcija izlasa no saraksta noteikta žanra kanālus. Viesnīcas apmeklētājs var atlasīt vēlamo žanru un tad atlasīt
kanālu, ritinot uz leju saglabāto sarakstu.
Latviešu
65
Jauktā kanālu karte
Funkcija Jauktā kanālu karte ļauj sajaukt kopā Antenas, Kabeļa un Satelīta kanālus.
−− Lai ar funkcijas Jauktā kanālu karte palīdzību varētu sajaukt kopā Antenas, Kabeļa un Satelīta kanālus, tai ir jābūt
iestatītai uz ON.
−− Izmantojiet opciju Kanālu redaktors, lai sakārtotu kanālus pēc funkcijas Mixed Channel Map ieslēgšanas Viesnīcas
režīma opciju izvēlnē.
SoundBar ierīce
yy gada Samsung SoundBar un viesnīcas televizori
−− Izmantojiet Samsung SoundBar un viesnīcas televizoru atbalstīto HDMI 1.4 standartu, lai klausītos televizora
skaņu ar SoundBar ierīci, izmantojot vienu HDMI kabeli.
−− Atbalstītie modeļi:
yy SoundBar ierīce: HW-K450/K550/M550/M450/M4500
yy Viesnīcas režīma izmantošana no SoundBar ierīces
−− Iepriekš jābūt iestatītām šādām viesnīcas televizora opcijām.
yy Viesnīcas opcija → Ieslēgt → Ieslēgšanas skaļums = „Iespējots” / Ieslēgšanas skaļ. / Maks. skaļ.
yy Viesnīcas opcija → Ārējā ierīce → SoundBar ierīces izeja = „Ieslēgta”
−− Izmantojiet HDMI kabeli, lai savienotu SoundBar ierīces HDMI OUT pieslēgvietu ar viesnīcas televizora HDMI1
pieslēgvietu.
−− Pēc tam, kad tā ir pievienota. gada viesnīcas televizoram, izmantojot HDMI kabeli, SoundBar ierīce automātiski
nosaka, kad televizors ir ieslēgts, un pati pārslēdzas uz „viesnīcas režīmu”.
−− Ieslēgšanas skaļuma un maks. skaļuma izmaiņas televizorā tiek aktivizētas arī televizoram pievienotajā
SoundBar ierīcē.
yy SoundBar ierīcē nodrošinātās viesnīcas režīma funkcijas
−− Ieslēgšana/izslēgšana ir sinhronizēta ar televizoru.
−− Iespējots HDMI_CEC.
−− Pieejamas tikai, izmantojot „HDMI OUT” pieslēgvietu. (Citas ievades ir atspējotas.)
−− „Ieslēgšanas” un „maks.” skaļums ir sinhronizēts ar televizoru. (SoundBar ierīces skaļums tiek iestatīts uz pusi
mazāks kā iestatītais televizora skaļums.)
−− Regulējams „ieslēgšanas” un „maks.” skaļums, kura iestatījumi tiek saņemti no televizora viesnīcas režīma opciju
izvēlnes. (SoundBar ierīces skaļums = televizora skaļums dalīts ar 2) Piem., ja televizora skaļuma iestatījumi
ir „ieslēgšanas skaļums=20 un maks. skaļums=90”, tad SoundBar ierīces ieslēgšanas skaļums=10 un maks.
skaļums=45.
* Šī funkcija var atšķirties atkarībā no modeļa.
66
Latviešu
Sienas montāžas kronšteina uzstādīšana
Sienas montāžas kronšteina komplekts (jāiegādājas atsevišķi) ļauj uzstādīt televizoru pie sienas. Detalizētu informāciju
par sienas montāžas kronšteina uzstādīšanu skatiet sienas montāžas kronšteinam pievienotajā instrukcijā. Lai uzstādītu
sienas montāžas kronšteinu, sazinieties ar kvalificētu tehnisko darbinieku. Mēs neiesakām to veikt pašrocīgi.
Samsung Electronics nav atbildīgs par izstrādājuma nodarītajiem bojājumiem vai par kaitējumu pašam vai citiem
cilvēkiem, ja televizora uzstādīšanu veic pats klients.
Sienas montāžas adapteris
(Nav iekļauts/-a visu modeļu komplektācijā)
Sienas montāžas adapteris
Sienas
montāžas
kronšteins
Televizors
C
Sienas montāžas adapteris
Sienas
montāžas
kronšteins
Televizors
C
Latviešu
67
Pirms jebkādu citu sienas montāžas kronšteinu komplektu uzstādīšanas, uzstādiet sienas montāžas adapteri, kas
iegādājams atsevišķi no televizora.
Sienas montāžas kronšteinu specifikācijas (VESA)
✎✎ Sienas montāžas kronšteina komplekts nav iekļauts televizora komplektācijā, taču to var iegādāties atsevišķi.
Uzstādiet sienas montāžas kronšteinu pie izturīgas sienas, perpendikulāri grīdai. Ja jāpiestiprina pie citiem celtniecības
materiāliem, lūdzu, sazinieties ar tuvāko izplatītāju. Ja ierīkosiet kronšteinu pie griestiem vai pie slīpas sienas, televizors
var nokrist un radīt nopietnas traumas.
✎✎ PIEZĪME
yy Sienas kronšteinu standarta izmēri norādīti tabulā tālāk.
yy Mūsu sienas montāžas kronšteina komplektācijā ietilpst detalizēta uzstādīšanas rokasgrāmata un visas
uzstādīšanai nepieciešamās detaļas.
yy Neizmantojiet skrūves, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām.
yy Neizmantojiet skrūves, kas ir garākas par standarta izmēriem, jo tās var radīt televizora bojājumus.
yy Skrūvju garums sienas montāžas kronšteiniem, kas neatbilst VESA standarta skrūvju specifikācijām, var atšķirties
atkarībā no to specifikācijas.
yy Nepievelciet skrūves pārāk cieši. Tas var bojāt izstrādājumu vai izraisīt tā nokrišanu, kas var radīt savainojumus.
Samsung neuzņemas atbildību par šādiem nelaimes gadījumiem.
yy Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma bojājumiem vai traumām, ja tiek lietoti VESA specifikācijām
neatbilstoši vai citi specifikācijās nenorādīti sienas montāžas kronšteini, vai ja lietotājs neievēro izstrādājuma
uzstādīšanas instrukcijas.
yy Televizora uzstādīšanas laikā nepārsniedziet 15 grādu sasvērumu.
collas
VESA Spec. (A * B)
24
75 x 75
28 (HG32EE670)
100 x 100
32-49
200 x 200
55-58
400 x 400
Standarta skrūve
Daudzums
M4
4
M8
Neuzstādiet sienas montāžas kronšteina komplektu, kamēr televizors ir ieslēgts. Tas var izraisīt savainojumus, kas radušies
elektrošoka rezultātā.
68
Latviešu
Televizora nostiprināšana pie sienas
[
Uzmanību: ja stumsiet, grūdīsiet vai kāpsiet uz televizora, tas var nokrist. Pievērsiet īpašu uzmanību, lai bērni neliecas
pāri televizoram un nepadara to nestabilu; televizors var apgāzties, izraisot nopietnus savainojumus vai nāvi. Ievērojiet
visus komplektācijā iekļautajā drošības lapā minētos noteikumus. Lai palielinātu stabilitāti, drošības nolūkā uzstādīt
pret-nokrišanas ierīci, kā aprakstīts zemāk.
Lai televizors nenokristu
1. Ievietojiet skrūves skavās un cieši ieskrūvējiet tās sienā. Pārliecinieties, ka skrūves ir cieši ieskrūvētas sienā.
✎✎ Atkarībā no sienas veida var būt nepieciešami papildu nostiprināšanas materiāli, piemēram, dībeļi.
✎✎ Tā kā nepieciešamās skavas, skrūves un stieples nav iekļautas televizora komplektācijā, lūdzu, iegādājieties tās
atsevišķi.
2. Noņemiet skrūves no televizora aizmugures centrālās daļas, ievietojiet tās skavās un vēlreiz piestipriniet televizoram.
✎✎ Skrūves var nebūt iekļautas izstrādājuma komplektācijā. Tādā gadījumā, lūdzu, iegādājieties skrūves, kas atbilst
norādītajām specifikācijām.
3. Savienojiet televizoram pievienotās skavas ar skavām, kas pieskrūvētas pie sienas, izmantojot stipru stiepli, un pēc
tam cieši pievelciet to.
✎✎ PIEZĪME
yy Uzstādiet televizoru tuvu sienai, lai tas nevarētu nokrist atpakaļ.
yy Lai stiepļu savienojums būtu drošs, skavām pie sienas ir jābūt piestiprinātām paralēli vai zemāk, nekā televizora
skavām.
yy Pirms pārvietojat televizoru, noņemiet stiepli.
4. Pārliecinieties, vai visi savienojumi ir pietiekami nostiprināti. Lai izvairītos no problēmām, laiku pa laikam pārbaudiet,
vai savienojumi nav kļuvuši vaļīgāki. Ja rodas šaubas par savienojumu drošību, sazinieties ar profesionālu televizoru
uzstādītāju.
Pretnozagšanas slēdzene Kensington Lock
Samsung izstrādājumi netiek piegādāti ar Kensington Lock slēdzeni.
Šī ierīce tiek izmantota, lai fiziski nofiksētu televizoru konkrētā vietā,
kad tas tiek uzstādīts publiskās telpās. Ierīces izskats un stiprinājuma
metode var atšķirties no attēlā redzamās atkarībā no ierīces ražotāja.
Lai iegūtu informāciju par pareizu ierīces lietošanu, skatiet lietošanas
rokasgrāmatu, kas pievienota Kensington Lock slēdzenei.
Lai nostiprinātu izstrādājumu, veiciet šādas darbības:
Lūdzu, atrodiet „K” ikonu, kas atrodas televizora aizmugurē. Kensington
slots atrodas blakus „K” ikonai.
1
<Pēc izvēles>
1. Aptiniet Kensington Lock slēdzenes kabeli ap lielu, nekustīgu
priekšmetu, piemēram, galdu vai krēslu.
2. Izvelciet kabeļa slēdzenes galu caur Kensington Lock slēdzenes kabeļa cilpoto galu.
3. Ievietojiet nostiprināšanas ierīci izstrādājuma Kensington slotā (1).
4. Nofiksējiet slēdzeni.
✎✎ Šīs ir vispārējas instrukcijas. Detalizētām instrukcijām skatiet ar nostiprināšanas ierīci piegādāto Lietotāja
rokasgrāmatu.
✎✎ Nostiprināšanas ierīce jāiegādājas atsevišķi.
✎✎ Kensington Lock slēdzenes slota atrašanās vieta var būt atšķirīga atkarībā no modeļa.
Latviešu
69
Specifikācijas
Vienumi
Specifikācija
Televizora sistēma
24-32 collu: 5W X 2
Skaļruņa izeja
Mainīgā audio
Dators
A/V
EXT(RGB)
HDMI
Antena
DATU
HG32AE570SJXXZ modelim ir 5W X 2,
otram 32 collu modelim – 10W X 2
40-58 collu: 10W X 2
Audio izeja
Ievade
Komentārs
PAL, SECAM DVB-TC, DTMB (Honkonga),
DVB-T2C
4W mono 8 omu SPK
D-sub, Audio-L/R
Audio-video kontaktligzda
Scart kontaktligzda
Savietojama ar HDMI specifikācijām
75 omu nebalansētā, Din kontaktligzda, F
kontaktligzda
DATU
RJ-12
RJP
RS232
Statīva šarnīrsavienojums
(Pa kreisi / Pa labi)
Darbības temperatūra
Darbības vides mitrums
Uzglabāšanas temperatūra
Uzglabāšanas vides mitrums
Tālruņa kontaktligzdas izvade
BTL skaņas izvade
20˚ / 60˚ / 90˚
Atbalsta grozāmos modeļus:
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
Citi modeļi neatbalsta pagriešanas funkciju
10℃ ~ 40℃ (10,00℃ ~ 40,00℃)
10% ~ 80%
nekondensējošs
-20℃ ~ 45℃ (-20,00℃ ~ 45,00℃)
5% ~ 95%
nekondensējošs
✎✎ Dizains un specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
✎✎ Informāciju par barošanu un papildu informāciju par enerģijas patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
✎✎ Augstāk norādītās specifikācijas var būt atšķirīgas atkarībā no modeļa.
✎✎ Papildinformāciju par Samsung vides aizsardzības pasākumiem un izstrādājumam raksturīgajiem normatīvajiem
pienākumiem, piemēram, REACH, WEEE, akumulatoriem, apmeklējiet vietni http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
70
Latviešu
Atbalstītie video formāti
Faila
paplašinājums
Konteiners
Video kodeks
Izšķirtspēja
Kadru ātrums
(kadri/sekundē)
Bitu pārraides
ātrums (Mb/s)
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
*.webm
WebM
MPEG4 SP/ASP
1920 x 1080
30
640 x 480
8
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711(A-Law,
μ-Law)
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
MPEG2
MPEG1
6~30
30
1920 x 1080
VP8
Audio kodeks
20
Vorbis
✎✎ Citi ierobežojumi
yy Ja būs radusies satura vai konteinera kļūda, video saturs netiks atskaņots vai var netikt atskaņots pareizi.
yy Skaņa vai video var nedarboties, ja satura standarta bitu pārraides ātrums/kadru pārraides ātrums ir augstāks par
tabulā norādīto saderīgo kadru skaitu sekundē.
yy Ja radusies Satura tabulas kļūda, Meklēšanas (Pārlēkšanas) funkcija netiks atbalstīta.
yy Dažas USB/digitālās kameras var nebūt saderīgas ar atskaņotāju.
yy Ja video ātrums pārsniedz 10 Mb/s (bitu pārraides ātrums), izvēlne var tikt attēlota ar aizkavi.
Video dekoderis
Audio dekoderis
yy Atbalsta līdz pat H.264, 4.1 līmenis (neatbalsta FMO/ASO/RS).
yy Kadru ātrums:
−− Zem 1280 x 720: maks. 60 kadri/sekundē
−− Virs 1280 x 720: maks. 30 kadri/sekundē
yy Neatbalsta VC1 AP L4.
yy GMC netiek atbalstīts.
yy
yy
yy
yy
WMA 10 Pro atbalsta līdz 5.1 kanāliem un M2 profilam.
WMA bezzudumu audio netiek atbalstīts.
Vorbis atbalsta līdz 2 kanāliem.
Dolby Digital Plus atbalsta līdz 5.1 kanāliem.
Atbalstītie subtitru formāti
yy Ārējie
yy Iekšējie
Nosaukums
Faila paplašinājums
Nosaukums
Konteiners
Formāts
MPEG-4 uz laiku balstīts teksts
.ttxt
Xsub
AVI
Attēla formāts
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub vai .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Atbalstītie fotoattēlu formāti
Faila paplašinājums
*.jpg
*.jpeg
Tips
JPEG
SubStation Alpha
MKV
Teksta formāts
Advanced SubStation Alpha
MKV
Teksta formāts
SubRip
MKV
Teksta formāts
MPEG-4 uz laiku balstīts
teksts
MP4
Teksta formāts
Atbalstītie mūzikas formāti
Izšķirtspēja
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
Faila
paplašinājums
Tips
Kodeks
*.mp3
MPEG
MPEG1 audio
slānis 3
MPEG4
AAC
FLAC
OGG
FLAC
Vorbis
WMA
WMA
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.flac
*.ogg
*.wma
*.wav
*.mid
*.midi
wav
wav
midi
midi
Piebilde
Var atbalstīt līdz 2 kanāliem
Var atbalstīt līdz 2 kanāliem
WMA 10 Pro atbalsta līdz 5.1
kanāliem un M2 profilam.
(WMA bezzudumu audio netiek
atbalstīts.)
Neatbalsta meklēšanu
Latviešu
71
Sazinieties ar SAMSUNG WORLD WIDE
Ja jums ir jautājumi vai komentāri par Samsung izstrādājumiem, lūdzu, sazinieties ar SAMSUNG klientu atbalsta centru.
Valsts
Klientu atbalsta centrs
Tīmekļa vietne
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Visas tiesības saglabātas.
HE460_470_570_670-WW-LAT-02
Download PDF

advertising