Samsung | HG65EE890WB | Samsung HG65EE890WB Vartotojo vadovas

LED-teler
Paigaldusjuhend
Veelgi parema teeninduse nautimiseks
registreerige oma toode aadressil
www.samsung.com/register
Mudel
Seerianr
Käesoleva kasutusjuhendi joonised on lisatud ainult näitlikustamise eesmärgil ning nendel kujutatu võib erineda toote
tegelikust välimusest. Toote disaini ja tehnilisi andmeid võidakse ilma ette teatamata muuta.
Teade
Sellele telerile pakutakse interaktiivset funktsionaalsust teleriga ühendatud digiboksi/ühendusmooduli (SBB/STB) kaudu ning koos teiste
teleritega hotellide ja muude majutusettevõtete jaoks mõeldud arvutiga juhitavas süsteemis.
Interaktiivne: Teleri esmakordsel sisselülitamisel saadab see käsu SBB/STB tuvastamiseks. Pärast tuvastamist lülitub teler võrgurežiimi
(ONLINE) ja kogu juhtimine toimub SBB/STB kaudu.
Kui teler on võrgurežiimis, siis see ei võta enam vastu infrapunakäsklusi (Samsungi kaugjuhtimispult) ja töötab vastavalt liideseprotokollile.
Eraldiseisev: kui SBB-d/STB-d ei tuvastata, tuleb teler lülitada piiratud kasutusvõimalustega eraldiseisvasse režiimi (STAND-ALONE).
Töörežiimid
Kui seda telerit kasutatakse (hotellirežiimis) SBB/STB kaudu, töötab see ühel järgmisel režiimil.
•• Võrgu- või eraldiseisvas režiimis: eraldiseisvas režiimis töötab teler hotellitelerina, kuid sellel puudub aktiivne side. See ei lase
külastajatel SBB/STB lahtiühendamisega süsteemi omavoliliselt muuta.
Hotelliteler
Hotellirežiim
valitud
Toide
Sees
SBB/STB võrgus,
kui 10 katsest üks
õnnestub
Eraldiseisev režiim
SBB/STB olek – katse
iga 2 s järel
SBB/STB võrgus – 10
järjestikust nurjumist
Võrgurežiimi
pollimismäär 20 s
Täpsemat teavet eraldiseisva või interaktiivse režiimi seadistamise kohta vt lk 19-24 (Hotellirežiimi andmete seadistamine: eraldiseisev või
interaktiivne režiim)
•• Mõned toimingud võivad olla blokeeritud, et külastajad ei saaks telerisüsteemi omavoliliselt muuta.
•• Blokeeritud on peamenüü (interaktiivne režiim) või kanalimenüü, peamenüü valik Plug & Play (eraldiseisev režiim).
•• Helitugevus on piiratud ja paneelinupud lukustatud või avatud.
Hoiatus liikumatute piltide kohta
Vältige liikumatute piltide (nagu JPEG-vormingus pildifailid) või staatiliste pildielementide (nagu telekanalite logod, panoraamid, 4:3
kuvasuhtega pilt, börsi- või uudisteriba kuva alaosas jne) kuvamist ekraanil. Pidev liikumatu pildi kuvamine võib põhjustada ekraanifosfori
ebaühtlast kulumist, mis mõjutab pildikvaliteeti. Selle ohu vältimiseks järgige alljärgnevaid soovitusi.
•• Vältige sama telekanali kuvamist pika aja vältel.
•• Proovige alati kuvada pilti täisekraanil. Parima sobivuse leidmiseks kasutage teleri pildivormingu seadistamise menüüd.
•• Vähendage heleduse ja kontrastsuse väärtusi soovitud pildikvaliteedi saavutamiseks vajaliku miinimumini. Liiga kõrged väärtused võivad
läbipõlemist kiirendada.
•• Kasutage sageli kõiki teleri funktsioone, mis on mõeldud järelkujutiste ja ekraani sissepõlemise ennetamiseks. Vaadake üksikasju
kasutusjuhendi asjakohasest jaotisest.
Paigalduskoha turvalisuse tagamine
Jätke piisava ventilatsiooni tagamiseks toote ja muude objektide (nt seinte) vahele nõutud ruum.
Selle nõude eiramisel võib tekkida tulekahju või probleem tootega selle sisetemperatuuri tõusu tõttu.
•• Aluse või seinakinnituse puhul kasutage ainult Samsung Electronicsi pakutavaid osi.
‒‒ Kui kasutate mõne teise tootja osi, võib see põhjustada seadme kukkumisel probleeme tootega või vigastusi.
•• Välimus võib olenevalt tootest erineda.
Paigaldus alusega
Paigaldus seinakinnitusega
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Muu teave
•• LED-teleri aluse paigaldamine................................................................................................................................... 5
•• Pistikupesade paneeli ülevaade................................................................................................................................ 7
•• Toetatud eraldusvõimed iga ultrakõrglahutusega sisendsignaali puhul.......................................................... 8
•• Ekraani eraldusvõime................................................................................................................................................... 9
•• Teleri juhtnupp.............................................................................................................................................................. 11
•• Kaugjuhtimispuldi ülevaade....................................................................................................................................... 12
•• Samsung Smart Control............................................................................................................................................... 14
•• Teleri ühendamine SBB-ga.......................................................................................................................................... 17
•• Pesaga COMMON INTERFACE ühendamine (teleri vaatamiseks mõeldud kaardi pesa)................................. 18
•• Hotellirežiimi andmete seadistamine....................................................................................................................... 19
•• Seinakinnituse paigaldamine..................................................................................................................................... 63
•• Teleri kinnitamine seinale........................................................................................................................................... 64
•• Vargusvastane Kensingtoni lukk................................................................................................................................ 64
•• Tehnilised andmed........................................................................................................................................................ 65
•• Mõõtmed........................................................................................................................................................................ 66
•• Litsents........................................................................................................................................................................... 68
Eesti
3
EESTI
•• Lisatarvikud.................................................................................................................................................................... 4
Lisatarvikud
✎✎ Kontrollige, kas teie LED-teleriga on kaasas järgmised esemed. Kui mõni ese on puudu, võtke ühendust
edasimüüjaga.
✎✎ Esemete värv ja kuju võivad olenevalt mudelist erineda.
Kaugjuhtimispult (AA59-00818A) ja
patareid (AAA x 2)
Samsung Smart Control (BN59-01181Q) ja
patareid (AA x 2)
Toitejuhe
Ohutusjuhend / Kiirjuhend (pole kõigis
asukohtades saadaval)
Andmekaabel (olenevalt mudelist)
COMPONENT IN-i / AV IN-i adapter
Kaablijuhik
CI CARD-i adapter
4 tk
Seinakinnituse adapter
✎✎ Alust ja aluse kruvisid ei pruugi olenevalt mudelist kaasas olla.
✎✎ Andmekaablit ei pruugi olenevalt süsteemikoostajast kaasas olla.
Seadme õige kasutuselt kõrvaldamine (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed)
(Rakendatav ainult Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus kasutatakse eraldi kogumissüsteeme)
See tähis tootel, lisatarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid (nt
laadijat, peakomplekti, USB-kaablit) ei tohi kasutusaja lõppedes kasutuselt kõrvaldada koos muude
majapidamisjäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku
kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat
taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake taasringlusse. Kodukasutajad
saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu paikade ja viiside kohta kas toote müüjalt või kohalikust
keskkonnaametist. Ettevõtted peaksid ühendust võtma tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi
ja sätteid. Seda toodet ja selle elektroonilisi lisatarvikuid ei tohi panna muude kõrvaldamiseks mõeldud
kaubandusjäätmete hulka.
Selles tootes olevate patareide õigesti kõrvaldamine
(Rakendatav ainult Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus kasutatakse patareidele eraldi
kogumissüsteeme)
See tähis patareil, kasutusjuhendil või pakendil näitab, et patareisid ei tohi kasutusaja lõppedes kasutuselt
kõrvaldada koos muude majapidamisjäätmetega. Keemiliste sümbolite Hg, Cd või Pb tähised viitavad
sellele, et patarei sisaldab rohkem elavhõbedat, kaadmiumi või pliid kui EÜ direktiiviga 2006/66 lubatud.
Kui selliseid patareisid ei kõrvaldata ettenähtud viisil, kujutavad need ohtu inimeste tervisele või
keskkonnale. Looduse kaitsmiseks ja materjalide taaskasutuse edendamiseks eraldage patareid muudest
olmejäätmetest ja viige need lähimasse patareide kogumispunkti.
4
Eesti
LED-teleri aluse paigaldamine
Aluse komponendid
Aluse paigaldamisel tuleb kasutada kaasasolevaid komponente ja osi.
B 1 tk
A 1 tk
Alus
1
3
C
55 tolli × 4 (M4 × L14)
65 tolli × 8 (M4 × L14)
D
55 tolli × 4 (M4 × L16)
Paigaldusalus
Kruvid
2
C
65 tolli × 4 (M4 × L14)
D
55 tolli × 4 (M4 × L16)
✎✎ Asetage lauale teleri
kaitsmiseks pehme riie ja
toetage teler riidele ekraan
suunaga allapoole.
✎✎ Sisestage paigaldusalus teleri
allservas olevasse pilusse.
✎✎ Lükake see noolega näidatud
suunas lõpuni sisse.
Eesti
5
4
5
C
× 4 (M4 × L14)
✎✎ Keerake kruvid kinni juhendis
toodud järjekorras.
!
!
✎✎ MÄRKUS
•• Komponentide kokkupanekul pöörake tähelepanu sellele, kumb on esi- ja kumb tagakülg.
•• Tõstke ja liigutage telerit vähemalt kahekesi.
6
Eesti
Pistikupesade paneeli ülevaade
1
2
3
4
5
6
7
✎✎ Välisseadme ühendamisel teleri külge veenduge, et seadme toide oleks välja lülitatud.
✎✎ Välisseadme ühendamisel jälgige, et ühendaksite kaabli sama värvi pistikupesaga.
1 USB (5V 0.5A), USB (HDD/1.0A) / CLONING
‒‒ Pistikupesa tarkvarauuenduste ja Media Play jaoks jne.
‒‒ Teenindusühendus.
2 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitaalhelikomponendi ühendamiseks.
3 HDMI IN 1 (ARC) / HDMI IN 2 (DVI)
Kasutatakse HDMI-väljundiga välisseadme HDMI-kaabli ühendamiseks.
✎✎ HDMI-HDMI-ühenduse puhul ei ole eraldi heliühendust vaja. HDMI-ühendused edastavad nii heli kui ka videot.
✎✎ Kasutage pesa HDMI IN 2 (DVI) välisseadmega DVI-ühenduse loomiseks. Kasutage videoühenduse jaoks DVIHDMI-kaablit või DVI-HDMI-adapterit (DVI-HDMI) ja heli jaoks pesasid PC/DVI AUDIO IN. Mõni DVI- või HDMIseade ei pruugi heli jaoks ühendust pesaga DVI AUDIO IN vajada.
✎✎ Soovitatav on kasutada selle teleriga välisseadet, millel on HDMI versioon 1.3 või 1.4. Ühilduvusprobleemi
(heli puudumine, ebanormaalne kuva vms) ilmnemisel seadmega, millel on HDMI versioon 1.2, võtke ühendust
Samsungi klienditeeninduskeskusega. Teavet Samsungi klienditeeninduskeskuste kohta leiate lk 69.
✎✎ Parima ultrakõrglahutusega vaatamiskvaliteedi tagamiseks kasutage kaablit, mis on lühem kui 3 meetrit.
4 DATA
‒‒ Kasutatakse andmeside loomiseks teleri ja SBB vahel.
‒‒ Ühendatakse RJ-12 pistikuga.
5 LAN
Looge ühendus juhtmega LAN-iga, kasutades CAT 7 kaablit.
Eesti
7
6 COMPONENT IN / AV IN
‒‒ Kasutage seda komponentvideo-/heliseadmete, nagu DVD-mängijad, ühendamiseks ja AV-/komposiitseadmete,
nagu videomagnetofonid, ühendamiseks.
‒‒ Ühendage helikaablite üks ots teleri pessa R-AUDIO-L ja teine ots AV- või komponentseadmete vastavatesse
heliväljundi pesadesse.
‒‒ Pesa COMPONENT kasutatakse ka pesana VIDEO.
‒‒ Ühendage komponentvideo kaablite (pole kaasas) üks ots teleri tagaküljel olevatesse komponentpesadesse (PR,
PB, Y) ja teine ots DVD-mängija vastavatesse komponentvideo väljundpesadesse. Seadke pesade ja kaablite värv
vastavusse.
‒‒ Kui soovite ühendada nii digiboksi kui ka DVD-mängija, ühendage digiboks DVD-mängijaga ja DVD-mängija
teleri komponentpesadesse (PR, PB, Y).
‒‒ Välisseadmete (DVD) komponentpesad PR, PB ja Y on vahel märgistatud tähtedega Y, B-Y ja R-Y või Y, Cb ja Cr.
‒‒ AV-seadmete puhul ühendage RCA-helikaablite (pole kaasas) üks ots teleri tagaküljel olevasse pessa R - AUDIO
- L ja teine ots välisseadme vastavatesse heliväljundi pesadesse.
‒‒ Kui ühendate komposiit-/AV-seadme pessa AV IN [Y/VIDEO], ühendage videokaabel (kollane) pessa AV IN [Y/
VIDEO] (roheline/kollane).
7 ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
‒‒ Telekanalite korralikult nägemiseks peab teler võtma vastu signaali ühest järgmisest allikast.
‒‒ Välisantenn / kaabeltelevisiooni süsteem
Toetatud eraldusvõimed iga ultrakõrglahutusega sisendsignaali puhul
•• Eraldusvõime: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
✎✎ HDMI-ühendus, mille puhul on režiim HDMI UHD Color seatud olekusse Väljas, toetab ultrakõrglahutusega
sisendsignaale kuni 50P/60P 4 : 2 : 0, ning HDMI-ühendus, mille puhul on režiim HDMI UHD Color seatud
olekusse Sees, toetab ultrakõrglahutusega sisendsignaale kuni 50P/60P 4 : 4 : 4 ja 4 : 2 : 2.
Kui režiimi HDMI UHD Color seadeks on valitud Väljas
Kaadrisagedus
(kaadrit/s)
24 / 25 / 30
50 / 60
RGB
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
O
-
O
-
O
-
O
Kui režiimi HDMI UHD Color seadeks on valitud Sees
Kaadrisagedus
(kaadrit/s)
24 / 25 / 30
50 / 60
8
Eesti
RGB
YCbCr 4 : 4 : 4
YCbCr 4 : 2 : 2
YCbCr 4 : 2 : 0
O
O
O
O
O
O
O
Ekraani eraldusvõime
Saate valida mõne veerus Eraldusvõime loetletud standarderaldusvõime. Teler reguleerib eraldusvõimet automaatselt vastavalt teie valikule.
Pärast arvuti ühendamist teleriga määrake arvutis teleri eraldusvõime. Optimaalne eraldusvõime on 3840 × 2160 ja 60
Hz. Kui määratakse eraldusvõime, mida allolevas tabelis pole, ei pruugi teler pilti näidata. Määrake õige eraldusvõime
vastavalt arvuti või graafikakaardi kasutusjuhendile.
Soovitatav on kasutada tabelis toodud eraldusvõimeid.
✎✎ Optimaalne eraldusvõime on 3840 × 2160 ja 60 Hz.
Režiim
Taktsagedus
(MHz)
Polaarsus
(horisontaalne/
vertikaalne)
70,087
28,322
-/+
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
70 Hz
31,469
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
Eraldusvõime
Kuvavorming
IBM
720 × 400
MAC
640 × 480
832 × 624
1152 × 870
VESA DMT
640 × 480
640 × 480
640 × 480
800 × 600
800 × 600
800 × 600
1024 × 768
1024 × 768
1024 × 768
1152 × 864
1280 × 720
1280 × 800
1280 × 1024
1280 × 1024
1366 × 768
1440 × 900
1600 x 900RB
1680 × 1050
1920 × 1080
1920 × 1200
Eesti
9
Režiim
Eraldusvõime
Kuvavorming
Horisontaalsagedus
(kHz)
Vertikaalsagedus
(Hz)
Taktsagedus
(MHz)
Polaarsus
(horisontaalne/
vertikaalne)
CEA-861
720 (1440) x 576i
720 (1440) x 480i
720 × 576
720 × 480
1280 × 720
1280 × 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 × 1080
1920 × 1080
1920 × 1080
1920 × 1080
1920 × 1080
3840 × 2160
3840 × 2160
3840 × 2160
3840 × 2160
3840 × 2160
4096 × 2160
4096 × 2160
4096 × 2160
4096 × 2160
4096 × 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 × 2160
3840 × 2160
3840 × 2160
4096 × 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
✎✎ HDMI/DVI-kaabli kasutamisel peate ühendama selle pesaga HDMI IN.
✎✎ Ülerealaotusrežiimi tugi puudub.
✎✎ Teler ei pruugi korralikult töötada, kui valitud on ebastandardne videovorming.
✎✎ Olemas on eraldi- ja komposiitrežiimide tugi. SOG tugi puudub.
10
Eesti
Teleri juhtnupp
Teleri juhtelement on mitmesuunaline nupp, mille abiga saate navigeerida ilma kaugjuhtimispulti kasutamata.
✎✎ Mõni PIN-koodi nõudev funktsioon ei pruugi olla saadaval.
✎✎ Toote värv ja kuju võivad olenevalt mudelist erineda.
✎✎ Menüüst väljumiseks vajutage juhtelementi kauem kui 1 sekund.
✎✎ Teleri juhtelement, väike juhtkangi meenutav nupp teleri paremas alaservas, võimaldab juhtida telerit
kaugjuhtimispuldita.
Juhtimismenüü
: Lülita välja
: Helitug.+
: Kanal +
: Helitug.–
: Kanal –
: Allikas
TV juhtseade / kaugjuhtimispuldi andur
Vajutamine: Nihuta
Vajutamine ja hoidmine: Vali
TV juhtseade asub teleri alumisel küljel.
Ooterežiim
Ärge jätke toodet kauaks ooterežiimi (nt kui lähete puhkusele). Isegi kui toitenupp on välja lülitatud, tarbib seade veidi
elektrit.
Eesti
11
Kaugjuhtimispuldi ülevaade
✎✎ Kaugjuhtimispuldi toitenupp ning kanali- ja helitugevuse nupud on tähistatud ka Braille kirjas ning seda saavad
kasutada ka nägemispuudega inimesed.
Teleri sisse- või väljalülitamine.
Saadaolevate videoallikate
kuvamine ja valimine.
Otsejuurdepääs kanalitele.
Vaheldumisi suvandite Teletekst,
Kahekordistatud või Segu valimine.
Elektroonilise saatekava kuvamine.
Heli ajutine vaigistamine.
Kanalite vahetamine.
Helitugevuse reguleerimine.
Ekraanil kanaliloendi kuvamine.
HOME
Põhiekraanimenüü kuvamine.
MENU
Sageli kasutatud funktsioonide
kiiresti valimine.
TOOLS
Kuva HOME avamine.
CONTENT
Menüü Sisu avaleht kuvamine.
Vajutage teleri ekraanil teabe
kuvamiseks.
CLOCK: kui vajutate ooterežiimis
nuppu INFO, kuvatakse teleri
ekraanil kellaaeg.
Ekraanimenüü üksuste valimine ja
menüüväärtuste muutmine.
Menüüst väljumine.
Eelmisesse menüüsse naasmine.
Nupud menüüde Kanaliloend, Sisu
avaleht jne jaoks.
ALARM: teleri sisselülitumise
kellaaja sisestamine.
X: 3D-funktsiooni sisse- või
väljalülitamine. (pole saadaval)
SUBT.: digitaalsete subtiitrite
kuvamine.
12
Eesti
ALARM
SUBT.
Kasutage neid nuppe menüüs Sisu
avaleht.
Patareide paigaldamine (patareide suurus: AAA)
✎✎ MÄRKUS
•• Kasutage kaugjuhtimispulti telerist 7 meetri ulatuses.
•• Ere valgus võib kaugjuhtimispuldi töökindlust mõjutada. Vältige spetsiaalsete luminofoorlampide või
neoonmärkide läheduses kasutamist.
•• Värv ja kuju võivad olenevalt mudelist erineda.
•• Kaugjuhtimispuldi nuppude HOME ja 3D tugi puudub. Nende nuppude vajutamisele teler ei reageeri.
Eesti
13
Samsung Smart Control
✎✎ Värvid ja kuju võivad olenevalt mudelist erineda.
¢: lülitab heli sisse/välja.
AD: vajutage ja hoidke
seda nuppu all paneeli
Hõlbustuse otseteed
avamiseks. Otseteede sissevõi väljalülitamiseks tehke
vastavad valikud.
MIC: kasutage mikrofoni funktsiooni Hääljuhtimine ja
häälefunktsioonide jaoks.
‒‒ Funktsiooni Hääljuhtimine toimimist võivad mõjutada ebaselge
hääldus, hääletugevus või ümbritsev müra.
Lülitab teleri sisse/välja.
SEARCH: vajutage seda nuppu otsinguakna kasutamiseks. (pole
saadaval)
KEYPAD: kuvatava virtuaalse kaugjuhtimispuldi abiga saate hõlpsasti
numbreid sisestada, sisu juhtida ja funktsioone kasutada.
SOURCE: vahetab allikat.
VOICE: käivitab hääletuvastuse. Kui ekraanil kuvatakse mikrofoni ikoon,
öelge mikrofoni häälkäsklus. Põhilise kasutusteabe ja häälkäsklustega
tutvumiseks öelge „Help“.
‒‒ Öelge häälkäsklus sobiva hääletugevusega 10–15 cm kaugusel
mikrofonist.
Vahetab kanalit.
muudab helitugevust.
‒‒ Puuteplaat: Asetage sõrm puuteplaadile ja liigutage Samsung
Smart Controli. Kursor liigub ekraanil vastavalt Samsung Smart
Controli liigutamise suunale ja ulatusele. Vajutage puuteplaati, et
käivitada fokuseeritud üksus.
‒‒ < > ¡ £: liigutab kursorit või nihutab fookust.
RETURN: naaseb eelmisse menüüsse. Kui vajutate seda nuppu teleri
vaatamise ajal, saate naasta eelmisele kanalile.
EXIT: vajutage ja hoidke seda nuppu all, et väljuda kõigist hetkel
töötavatest rakendustest.
SMART HUB: käivitab funktsiooni Smart Hub. Kui mõni rakendus töötab,
lõpetab nupu SMART HUB vajutamine selle töö.
GUIDE: kuvab digitaalkanali saatekava.
CH.LIST: Vajutage ja hoidke all, et kuvada Kanaliloend.
Kasutage neid nuppe konkreetsete funktsioonide jaoks. Kasutage neid
nuppe vastavalt teleri ekraanil kuvatavatele suunistele.
¥: lubage Jalgpallirežiim, et nautida parimat spordisaadete vaatamise kogemust.
M.SCREEN: saate teleri ekraani kaheks jagada ja kasutada mitut funktsiooni, nt vaadata telerit või videot, sirvida
veebi jne. Lisateavet vaadake e-Manualist.
Värvilised nupud: Kasutage neid värvilisi nuppe, et pääseda juurde kasutatavast funktsioonist olenevatele lisasuvanditele.
‒‒ MENU: vajutage ja hoidke, et kuvada ekraanile menüü.
‒‒ REC: vajutage pikalt, et edastust salvestada.
‒‒ INFO: vajutage ja hoidke, et kuvada teave praeguse digitaalkanali või meediumifaili kohta.
14
Eesti
Patareide sisestamine Samsung Smart Controli
Samsung Smart Controli kasutamiseks vaadake esmalt allolevat joonist ja sisestage seadmesse patareid.
Tõmmake õrnalt patareipesa katte sälku ja eemaldage avanenud kate täielikult.
Sisestage kaks AA-tüüpi leelispatareid, veendudes, et positiivsed ja negatiivsed poolused on õigesti joondatud.
¦¦ Režiimi Samsung Smart Control kasutamine
Samsung Smart Control muudab teleri kasutamise veelgi lihtsamaks ja mugavamaks. Kui vajutate nuppu KEYPAD,
kuvatakse virtuaalne kaugjuhtimispult, mis võimaldab teil ekraanil hõlpsasti numbreid sisestada, sisu juhtida ja
funktsioone aktiveerida.
‒‒ Soovitame kasutada Samsung Smart Controli kuni 6 m kaugusel. Kasutuskaugus võib olenevalt traadita ühenduse
keskkonna tingimustest erineda.
Samsung Smart Controli sidumine teleriga
Teleri juhtimiseks Samsung Smart Controli abil peate Samsung Smart Controli Bluetoothi kaudu teleriga siduma. Siduge
Samsung Smart Control teleriga järgmiselt.
‒‒ Samsung Smart Controli saab siduda ainult ühe teleriga.
Teleri sisselülitamiseks suunake Samsung Smart Control teleri kaugjuhtimisanduri poole ja vajutage nuppu TV.
‒‒ Kaugjuhtimisvastuvõtja asukoht võib olenevalt mudelist erineda.
Samsung Smart Controli uuesti ühendamine
Kui Samsung Smart Control lõpetab töötamise või töötab halvasti, siis asendage patareid uutega, kuna probleemi
põhjuseks võib olla ebapiisav patareitoide.
Probleemi püsimisel vajutage Samsung Smart Controlil sidumisnuppu, et see uuesti teleriga siduda.
1. Vajutage nuppe RETURN ja GUIDE korraga 3 sekundi vältel.
‒‒ Peate hoidma Samsung Smart Controli telerist ligikaudu 30–40 cm kaugusel ja tagama, et see on suunatud
kaugjuhtimisvastuvõtja poole.
2. Kuvatakse ühenduse loomise ikoon. Seejärel loob Samsung Smart Control automaatselt teleriga ühenduse.
Eesti
15
Kui ekraanil kuvatakse järgmine hoiatusikoon...
Järgmine hoiatusikoon näitab, et Samsung Smart Controli patareid hakkavad tühjaks
saama. Hoiatusikooni ilmumisel asendage patareid uutega. Samsung soovitab kasutada
pikema tööea tagamiseks leelispatareisid.
<Tühjenevate patareide
hoiatusikoon>
Teleri kasutamine Samsung Smart Controli liigutamise abil
Samsung Smart Control on varustatud liikumisanduriga (güroskoobiga), mis võimaldab teil hõlpsasti telerit juhtida,
hoides ja liigutades Samsung Smart Controli.
Kui asetate sõrme puuteplaadile, kuvatakse ekraanil kursor. Hoidke ja liigutage Samsung Smart Controli. Kursor liigub
vastavalt Samsung Smart Controli liigutamisele. Keritavatel ekraanidel on võimalik ka üles ja alla kerida.
‒‒ Puuteplaadilt sõrme eemaldamisel ekraanikursor kaob.
Teleri kasutamine puuteplaadi abil
Avage menüü Tugi ja valige suvand Smart Controli õpetus, et tutvuda puuteplaadi kasutamisega, järgides ekraanil
kuvatud suuniseid.
Fookuse/kursori nihutamine
Vajutage noolenuppe (üles, alla, vasakule, paremale), et liigutada kursorit või nihutada fookust vastavas suunas.
Juurdepääs menüüle ja üksuse valimine &
Vajutage puuteplaati. See võimaldab pääseda juurde teleri menüüle või valida üksuse.
Kontekstist oleneva menüü kuvamine Smart Hubis
Kui olete Smart Hubi kuval, vajutage pikalt puuteplaati. Kuvatakse valitud üksuse puhul saadaolevate suvandite menüü.
‒‒ Suvandite menüü oleneb kontekstist.
Paneelile Smart Hub liikumine
Kui olete Smart Hubi ekraanil, lohistage sõrme puuteplaadil vasakule või paremale. Seeläbi saate Smart Hubi paneele
vasakule või paremale liigutada.
Veebibrauseris kerimine
Kui olete veebibrauseri ekraanil, lohistage sõrme puuteplaadil üles/alla. See kerib veebibrauseri ekraani.
16
Eesti
Teleri ühendamine SBB-ga
Teleri tagapaneel
ETH MODEM
Andmekaabel
1. Ühendage teleri pesa DATA andmekaablit kasutades STB (SBB) pesaga [ETH MODEM].
✎✎ Saate kasutada andmesidet.
¦¦ Süsteemi tarnijate ja teleriga kaasasolevate ühilduvate andmekaablite loend
•• Veenduge, et kasutaksite oma süsteemi tarnija puhul õiget andmekaablit. Vt andmekaablitel olevat koodisilti.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Andmekaabli (RJ12) kasutamise üksikasjad: RS232
Eesti
17
Pesaga COMMON INTERFACE ühendamine (teleri vaatamiseks mõeldud kaardi pesa)
✎✎ 1. variant: ühtegi sisendit pole ühendatud.
CI Cardi adapteri kinnitamine
Kinnitage adapter, nagu kõrval näidatud.
✎✎ CI CARD-i adapteri paigaldamiseks eemaldage telerile kinnitatud
kleebis.
CI CARD-i adapteri ühendamiseks toimige järgmiselt.
✎✎ Soovitame kinnitada adapteri enne seinakinnituse paigaldamist või CI
või CI+ CARD-i sisestamist.
1. Sisestage CI CARD-i adapter toote kahte avasse 1.
Teleri
tagakülg
✎✎ Leidke teleri tagaküljelt kaks ava, mis asuvad pesa COMMON
INTERFACE kõrval.
2. Ühendage CI CARD-i adapter toote pessa COMMON INTERFACE 2.
3. Sisestage CI või CI+ CARD.
Soovitame sisestada CI CARD-i enne teleri seinale kinnitamist. Pärast seinale kinnitamist võib selle
sisestamine osutuda keeruliseks. Sisestage kaart pärast telerile CI Cardi adapteri kinnitamist. Moodulit on
pärast kaardi sisestamist raske kinnitada.
CI või CI+ CARD-i kasutamine
Tasuliste kanalite vaatamiseks tuleb sisestada CI või CI+ CARD.
•• Kui te ei sisesta CI või CI+ CARD-i, võivad mõned kanalid kuvada teate
„Kodeeritud signaal”.
•• 2–3 minuti jooksul kuvatakse sidumisteave, mis sisaldab
telefoninumbrit, CI või CI+ CARD-i tunnust, hosti tunnust ning muid
andmeid. Tõrketeate kuvamisel võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
•• Kui kanaliteabe konfigureerimine on lõpetatud, kuvatakse teade
„Värskendamine lõpetatud”, mis tähendab, et kanaliloend on
värskendatud.
✎✎ MÄRKUS
•• CI või CI+ CARD tuleb hankida kohalikult kaabeltelevisiooniteenuse pakkujalt.
•• Eemaldage CI või CI+ CARD kätega ettevaatlikult tõmmates. CI või CI+ CARDi mahapillamine võib seda
kahjustada.
•• Sisestage CI või CI+ CARD kaardil märgitud suunas.
•• Pesa COMMON INTERFACE asukoht võib olenevalt mudelist erineda.
•• Mõnes riigis ja piirkonnas puudub CI või CI+ CARD-i tugi. Küsige selle kohta oma volitatud edasimüüjalt.
•• Kui teil tekib probleeme, võtke ühendust teenusepakkujaga.
•• Sisestage CI või CI+ CARD, mis toetab praeguseid antenniseadeid. Ekraanipilt võib olla moonutatud või pilti ei
kuvata.
18
Eesti
Hotellirežiimi andmete seadistamine
Menüüsse sisenemine: Vajutage järjest nuppe MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE. (Hotellirežiimis saab seadistada
eraldiseisvat režiimi.)
Menüüst väljumine: lülitage välja ja uuesti sisse.
✎✎ Olenevalt mudelist ja piirkonnast ei pruugi teleril kõiki menüüsid olla.
Kategooria
Hotelliteleri funktsioon
Üksus
Algväärtus
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
Power On Channel
Type
Power On Volume
1
ATV
Last Saved
Power On
Kirjeldus
Valige hotellirežiim.
•• Interactive mode: teler töötab süsteemiintegratsiooni STB- või SBB-ga.
•• Standalone mode: teler töötab eraldiseisvalt ilma süsteemiintegratsiooni STBvõi SBB-ta.
•• Interactive mode: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone mode: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Saate määrata vaikeväärtused, mis rakendatakse teleri sisselülitamisel.
•• User Defined: võimaldab seadistada käsitsi suvandeid Kanal sisselülitamisel ja
Kanalitüüp. Vt allpool suvandeid Kanalinumber sisselülitamisel ja Kanalitüüp.
•• Last Saved: kui valite teleri sisselülitamise puhul selle suvandi, näidatakse sama
kanalit, mida näidati enne teleri väljalülitamist.
Teleri sisselülitamisel lülitub teler automaatselt sellele kanalile.
Saate valida kanali laineala: AIR (analoogantennivõrk), DTV (digitaalne
antennivõrk), CATV (analoogkaablivõrk), CDTV (digitaalne kaablivõrk)
•• User Defined: võimaldab seadistada käsitsi suvandit Helitugevus
sisselülitamisel. Vt altpoolt jaotist Helitugevus sisselülitamisel.
•• Last Saved: teleri sisselülitamisel valitakse helitugevus, mis oli valitud enne
teleri väljalülitamist.
Power On Volume
Num
Min Volume
Max Volume
Power On Source
10
Teler lülitub eraldiseisvas hotellirežiimis sisse selle helitugevuse tasemega.
0
100
TV
Power On Option
Last Option
Kasutaja määratav minimaalne helitugevuse tase eraldiseisvas hotellirežiimis.
Kasutaja määratav maksimaalne helitugevuse tase eraldiseisvas hotellirežiimis.
Saate valida teleri sisselülitumisel kuvatava sisendallika.
Tuvastab teleri oleku elektriühenduse taastumisel pärast elektrikatkestust või
pärast teleri lahutamist elektrivõrgust ja uuesti ühendamist.
•• Last Option: lülitub viimati valitud toiteolekusse. Kui teler oli ooterežiimis,
lülitub teler ooterežiimile. Kui teler oli sisse lülitatud, lülitub teler sisse.
•• Power On: elektriühenduse taastumisel lülitub teler sisse.
•• Standby: elektriühenduse taastumisel lülitub teler ooterežiimile.
Tagab otsejuurdepääsu teatud kanalimenüü funktsioonidele, nt
automaathäälestus, antenni valimine jne.
Kanaliredaktor võimaldab muuta teleri mällu salvestatud kanaleid.
Kanaliredaktorit kasutades saate teha järgmist.
•• Muuta kanalite numbreid ja nimesid ning sortida kanaleid soovitud
kanalinumbrite järjekorras.
•• Blokeerida valitud kanalite video. See blokeerib kanali videopildi ja edastab
ainult heli, kuvades pildi asemel ekraanil kõlari ikooni.
Kanaliredaktor võimaldab vaadata hõlpsalt ka iga kanali teavet ilma kanalile
lülitumata.
See funktsioon võimaldab vaadata/sirvida korraga kõiki antennitüübi kanaleid
(levi-/kaablivõrk või satelliidivõrk).
•• ON: kui seadeks on valitud ON, saavad külastajad kasutada kogu kanalikaarti
olenemata valitud antennitüübist. Kanaliloendis kuvatakse nii levivõrgu kui ka
kaablivõrgu kanalid.
•• OFF: kui olek on OFF, saavad külastajad kasutada kanalikaarti ainult vastavalt
valitud antennitüübile (antenn/kaabel või satelliit). Kanaliloendis/-redaktoris
kuvatakse ainult valitud antennitüübi kanalid.
Channel Setup
Channel Editor
Channel
Mixed Channel Map
ON
Eesti
19
Kategooria
Channel
Hotelliteleri funktsioon
Üksus
Algväärtus
Dynamic SI
OFF
Channel Rescan
Message
ON
Pan Euro MHEG
OFF
My Channel
Genre Editor
OFF
..
Subtitle Auto On
OFF
TTX Widescreen
Mode
Picture Menu Lock
Menu Display
Tools Display
Channel Menu
Display
Menu OSD
20
Eesti
Saate subtiitrijaotist laiemaks muuta, et see sobiks ekraani laiusega.
OFF
ON
Saate lubada/keelata funktsiooni Pildimenüü.
•• ON: põhimenüüd kuvatakse.
•• OFF: põhimenüüd ei kuvata.
Saate tööriistamenüü peita või kuvada.
OFF
Saate kanalimenüü peita või kuvada.
ON
Unlock
Home Menu Display
ON
BT Auto Remove
Device List
•• ON: märgib digitelevisiooni saate kanalinumbri (Teleri kanaliredaktorit ei saa
kasutada.)
•• OFF: ei märgi digitelevisiooni saate kanalinumbrit (digitelevisiooni
kanaliredaktorit saab kasutada, kuid täiendav saate kanalinumbri
värskendamise tugi puudub).
Kui kanalikaardi andmed ja edastatud andmed ei kattu, käivitab teler kanalite
automaathäälestuse, et taastada kanalikaardi andmed/parameetrid.
•• ON: kui kanalite uuesti otsimise teate seadeks on valitud ON, kuvatakse
hotellikülastajatele ekraanimenüü kanalite uuesti otsimise kohta.
•• OFF: hotelli administraator saab valida kanalite uuesti otsimise teate
seadeks OFF, kui ekraanimenüüd kanalite uuesti otsimise kohta ei soovita
hotellikülastajatele kuvada.
•• OFF: kui suvand Üle-euroopaline MHEG on välja lülitatud, töötab MHEG
vastavalt kehtivale toote spetsifikatsioonile.
•• ON: kui suvandi Üle-euroopaline MHEG seadeks on valitud ON, on MHEG
aktiveeritud olenemata toote spetsifikatsioonist või piirkonnast.
Saate lubada/keelata funktsiooni My Channel.
Saate muuta kanalite žanreid. (Saadaval, kui My Channel on sisse lülitatud.)
See funktsioon lülitab sisse/välja funktsiooni, mis lülitab teatud riigis subtiitrid
automaatselt sisse.
Seda funktsiooni toetavad hotellitelerid, mis suudavad vastu võtta Euroopasse
edastatavat DVB-ülekannet.
See funktsioon on seotud Prantsusmaa subtiitrite spetsifikatsiooniga. Ülejäänud
riikide subtiitrite funktsioon töötab vastavalt asjakohase riigi spetsifikatsioonile,
olenemata subtiitrite automaatsest sisselülitusfunktsioonist.
•• ON: kui subtiitrite automaatse sisselülitusfunktsiooni seadeks on valitud ON,
järgib see Prantsusmaa subtiitrite spetsifikatsiooni.
•• OFF: kui subtiitrite automaatse sisselülitusfunktsiooni seadeks on valitud OFF,
ei järgi see Prantsusmaa subtiitrite spetsifikatsiooni.
OFF
Panel Button Lock
Home Menu Editor
Home Menu Auto
Start
Kirjeldus
ON
ON
Saate lülitada esipaneeli (nuppude) funktsioonid sisse/välja.
•• Unlock: paneelinuppu saab kasutada.
•• Lock: paneelinuppu ei saa kasutada.
•• OnlyPower: paneelinuppu saab kasutada ainult toite sisse- või väljalülitamiseks.
•• OFF: avamenüüd ei kuvata.
•• ON: avamenüü kuvatakse.
Saate muuta avamenüüd.
•• ON: avamenüü käivitatakse automaatselt.
•• OFF: avamenüüd ei käivitata automaatselt.
Saate kustutada seadmete loendi, kui toide on sisse- või väljalülitatud.
•• ON: ühenduste ajalugu eemaldatakse BT muusikapleierist.
•• OFF: see funktsioon inaktiveeritakse.
Kategooria
Clock
Music Mode
External
Source
Eco Solution
Hotelliteleri funktsioon
Üksus
Algväärtus
Clock Type
OFF
Local Time
Manual
Timer Type
WakeUp
Music Mode AV
OFF
Music Mode Comp
OFF
Music Mode
Backlight
OFF
USB Pop-up Screen
Default
External Source
Banner
ON
Auto Source
OFF
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Energy Saving
OFF
Welcome Message
Edit Welcome
Message
OFF
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
..
Logo Display Time
Clone TV to USB
Clone USB to TV
..
Setting Auto
Intialize
•• OFF: tehasemenüü kellasuvandid ei tööta. Ainult põhimenüü.
•• SW Clock: töötab ainult tarkvarakell.
Saate valida kellaandmete värskendamisviisi.
•• Manual: saate kasutada DVB-kanali kellaandmeid või kella käsitsi seadistust,
kui teler on eraldiseisvas režiimis.
•• TTX: saate hankida kellaajateabe teletekstivoost.
•• Time Channel: saate kasutada valitud kanalitüübi ja kanalinumbri
kellaandmeid.
Saate aktiveerida/inaktiveerida taimerifunktsiooni.
•• WakeUp: taimerifunktsiooni aktiveerimine seadme sisselülitamiseks määratud
ajal.
•• OnOff: taimerifunktsiooni inaktiveerimine.
Saate esitada muusikat MP3-/muusikamängijast AV-sisendallika kaudu. Kui
see on sisse lülitatud, saate kuulata muusikamängija heli teleri kaudu, isegi
kui puudub videosignaal. Teleri taustavalgus jääb sisselülitatuks. Kui lisate
videosignaali, töötab see tavapäraselt.
Võimaldab esitada muusikat teleri komponent-sisendallikaga ühendatud mp3-/
muusikamängijast. Kui see on sisse lülitatud, saate kuulata muusikamängija heli
teleri kaudu, olenemata sellest, kas videosignaal on olemas. Vaigistab ka video,
nii et teler ei kuva pilti, kui külaline esitab muusikat. Teleri taustavalgus jääb
sisselülitatuks.
Saate lülitada taustavalguse muusikarežiimis sisse/välja, et säästa energiat.
Kui USB ühendatakse teleriga
•• Default: kuvatakse hüpikaken.
•• Automatic: avab automaatselt USB-seadme sisu menüü.
•• Disable: hüpikakent ega menüüd ei kuvata.
Kasutajad saavad välisallika ribareklaami sisse või välja lülitada.
•• ON: teleri sisselülitamisel või režiimi vahetamisel kuvab teler välisallika
ribareklaami.
•• OFF: teleri sisselülitamisel või režiimi vahetamisel ei kuva teler välisallika
ribareklaami.
•• OFF: allika automaatne tuvastamine on välja lülitatud.
•• ON: välisallika ühendamisel teleriga tuvastab teler sisendallika automaatselt ja
lülitub sellele.
•• PC: ainult arvutisisendi automaatne tuvastamine.
Saate valida allika, millele teler lülitub pärast Anynet+(HDMI-CEC) ühenduse
katkestamist. (See funktsioon on eriti kasulik Guestlink RJP puhul.)
Saate kohandada teleri heledust energiatarbe vähendamiseks.
•• Off: lülitab energiasäästufunktsiooni välja.
•• Low: lülitab teleri madalale energiasäästurežiimile.
•• Medium: lülitab teleri keskmisele energiasäästurežiimile.
•• High: lülitab teleri kõrgele energiasäästurežiimile.
Kuvatakse tervitustekst.
Saate muuta tervitusteksti.
Logo/
Message
Cloning
Kirjeldus
OFF
Saate lülitada hotelli logo kuvamise välja või valikule BMP, AVI või MÕLEMAD.
Kui see pole välja lülitatud, kuvatakse teleri sisselülitamisel logo enne algallika
signaali suvandis Logo Display Time määratud aja jooksul.
Saate hotelli logo alla laadida.
Hotelli logo faili nõuded on järgmised.
•• Ainult BMP- või AVI-failid.
•• Max faili suurus: BMP – 960 × 540; AVI – 30 MB.
•• Faili nimeks saab määrata ainult samsung.bmp või samsung.avi.
Saate määrata logo kuvamisaja (3/5/7 sekundit).
Saate kloonida praegused teleri suvandite väärtused USB-mäluseadmesse.
Saate kloonida USB-seadmesse salvestatud telerisuvandite väärtused telerisse.
Kui seadete automaatne lähtestamine on sisse lülitatud ning teler lülitatakse
välja ja uuesti sisse või peatoide lülitatakse välja ja uuesti sisse, taastatakse
andmed kloonitud väärtustele. Kui seadete automaatne lähtestamine on sisse
lülitatud, kuid kloonitud väärtusi pole, siis lähtestamist ei toimu ja teler reageerib,
nagu seadete automaatne lähtestamine oleks välja lülitatud.
Eesti
21
Kategooria
REACH
Solution
Hotelliteleri funktsioon
Üksus
Algväärtus
OFF
REACH IP Mode
…
Kui see on lubatud, töötab Reach RF-i asemel IP kaudu.
Server IP Setting
…
Reachi IP-serveri URL, näiteks https:\\192.168.1.2:443.
REACH Channel
…
REACH Update Time
…
REACH Update
Immediate
…
Group ID
…
Room Number
REACH Config
Version
…
Saate määrata digitelevisiooni kanalinumbri värskendatud REACH-i andmete
talletamiseks. See kanalinumber peab ühtima REACH-i serveris määratud
numbriga.
Saate määrata, millal toimub andmete, nagu tarkvaravärskenduste, kloonfailide
ja S-LYNC REACH-i sisu, allalaadimine REACH-i serverist telerisse.
1hour: iga tunni järel
2hour: iga kahe tunni järel
12:00 AM: iga päev kell 12:00:00
2:00 AM: iga päev kell 2:00
12:00 PM: iga päev kell 12.00.
2:00 PM: iga päev kell 14:00
•• ON: kui teler lülitub ooterežiimi (toitejuhe on ühendatud ja toide välja lülitatud),
värskendatakse teleris REACH-i andmeid.
•• OFF: REACH-i andmeid värskendatakse teleris ainult REACH-i serveri
värskendamise ajal.
Valige REACH-i serveri suvand Group ID. (Lisateavet vaadake REACH-i
serverijuhendist.)
Saate määrata toanumbri.
…
Kuvatakse REACH-i versioon.
Saate määrata IP-aadressi Interneti-ühenduse loomiseks.
Soft AP: selle funktsiooni abil saate ühendada teleri mobiilsideseadmetega. Saate
seadistada suvandid Wi-Fi-seadme ühendamiseks.
yy Soft AP: saate funktsiooni Soft AP sisse või välja lülitada. Kui Soft AP on seatud
olekusse Sees, saavad mobiilsideseadmed leida teleri nime Wi-Fi-ühenduste
loendist.
yy Security key: saate määrata turvavõtme, mille peate sisestama teistesse
seadmetesse, et need saaksid teleriga ühenduse luua.
–– Sisestage genereeritud turvavõti seadmesse, mille soovite ühendada.
–– Kui võrk ei tööta korralikult, kontrollige uuesti turvavõtit. Vale turvavõti
võib põhjustada talitlushäire.
✎✎ Soft AP ei pruugi saadaval olla, kui mudel seda ei toeta.
✎✎ Ühendatavate seadmete maksimaalne arv: 4 seadet.
✎✎ Bitikiirus: 10 Mbit/s seadme kohta.
✎✎ Ülaltoodud tehnilised andmed põhinevad meie sisetestidel. Tegelik jõudlus
võib erineda olenevalt teie traadiga/traadita võrgu keskkonnast.
Network
SmartHub Model
Setting
SmartHub Setting
Service Discovery
Eesti
•• ON: funktsioon REACH on teleris saadaval.
•• OFF: funktsioon REACH ei ole teleris saadaval.
REACH
Network Setup
22
Kirjeldus
Saate määrata Smart Hubi mudeli.
On
Saate seadistada Smart Hubi.
Kui see suvand on sisse lülitatud, saate jagada sisu teiste seadmetega, nagu
nutitelefonid, DLNA-režiimis.
Kategooria
Widget
Solution
Hotelliteleri funktsioon
Üksus
Algväärtus
Widget Mode
ON
Solution Type
Vendor Server
Server URL Setting
License Server IP
…
Setting
IPTV Mode
ON
Virtual Standby
OFF
Room Num Setting
Virtual
Standby
Security Mode
DRM
PHY Sleep Mode
OFF
Virtual Standby
Mode
OFF
Reboot Time
...
Factory Lock
OFF
Password Input
...
Password Setting
Password Reset
...
...
Password Popup
...
Security Mode
...
USB
...
HDMI
...
TTX Security
...
DRM Mode
OFF
Kirjeldus
Saate vidinarežiimi sisse või välja lülitada.
Saate valida lahenduse tüübi (Vender Server/SINC Server).
Saate määrata serveri URL-i.
Saate määrata serveri IP.
Saate IPTV-režiimi sisse või välja lülitada.
Saate virtuaalse ooterežiimi sisse või välja lülitada.
Kui virtuaalne ooterežiim on sisse lülitatud, on teleri energiatarve 9,5–17,4 W
(olenevalt teleriekraani suurusest).
Saate määrata toanumbri.
•• ON: WOL on aktiveeritud.
•• OFF: WOL on inaktiveeritud. (Vaikeseade)
Teler saab ooterežiimis anda toidet põhifunktsioonile, kui teleri režiimiks on
valitud virtuaalne ooterežiim.
•• ON: virtuaalne ooterežiim on lubatud.
•• OFF: virtuaalne ooterežiim on keelatud.
Kui virtuaalne ooterežiim on sisse lülitatud, on teleri energiatarve 9,5–17,4 W
(olenevalt teleriekraani suurusest).
Selle funktsiooniga saate määrata teleri taaskäivitumise intervalli pärast seda,
kui teler on sisenenud virtuaalsesse ooterežiimi.
Saate kustutada seadmete loendi, kui toide on sisse- või väljalülitatud.
•• ON: enne tehasemenüü avamist on vaja parooli.
•• OFF: see funktsioon inaktiveeritakse.
Kui see suvand on lubatud, avaneb hüpikaken, kus teil palutakse sisestada
kaheksast märgist koosnev turvaparool. Administraator peab sisestama parooli
enne turvaeelistuste rakendamist või värskendamist. Kui sisestatud on õige
parool, on saadaval suvandid, nagu Parooliseade, Parooli lähtestamine ja
Turvarežiim.
Kasutaja saab parooli muuta.
Parooliks lähtestatakse 00000000.
Saate parooli hüpikakna lubada/keelata. Kui see suvand on välja lülitatud, ei kuva
teler tehasemenüü avamisel parooli sisestamise hüpikakent. Kui see on sisse
lülitatud, kuvatakse parooli sisestamise hüpikaken.
Turvarežiim pakub parooliga kaitstud administreerimisfunktsioone hotelliteleri
funktsioonide, nagu HDMI, USB ja teletekst, lubamiseks või keelamiseks.
Kasutage seda suvandit turvarežiimi sisse- või väljalülitamiseks. Pärast
turvarežiimi sisselülitamist lubatakse turvalisuse alammenüüs automaatselt
suvandid, nagu USB, HDMI ja Teleteksti turvalisus. Hotellimenüüs keelatakse
suvandid USB-st telerisse kloonimine ja Teleri lähtestamine.
Saate USB-juurdepääsu lubada/keelata. Kui see on keelatud, on juurdepääs USBandmekandjale blokeeritud.
Saate HDMI-juurdepääsu lubada/keelata. Kui see on keelatud, ei pääse kasutaja
Anyneti, HDMI allikale ega HDMI-tüüpi välistele kanalitele juurde.
Kui see suvand on keelatud, siis teletekstifunktsioon ei tööta, kui
kaugjuhtimispuldil vajutatakse nuppu TTX.
Saate konfigureerida DRM-i tuge.
OFF: lülitab DRM-i toe välja.
LYNK DRM: valige ainult S-LYNK DRM CAS-i toe sisselülitamiseks.
Pro:idiom: valige ainult Pro:Idiom CAS-i toe sisselülitamiseks.
LYNK DRM,PI: valige, et teler toetaks nii S-LYNK DRM CAS-i kui ka Pro:Idiom CAS-i.
Eesti
23
Kategooria
Hotelliteleri funktsioon
Üksus
Algväärtus
Self Diagnosis for TV
Self Diagnosis for
HTV
System
SW Update
Service Pattern
OFF
Sound Bar Out
OFF
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
24
Eesti
ON
Kirjeldus
Saate avada enesediagnostika menüü.
•• Picture Test: kasutage seda pildiga seotud probleemide kontrollimiseks. Kui
testpildil ilmneb probleem, valige Jah ja järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.
•• Sound Test: kasutage sisseehitatud meloodiat heliga seotud probleemide
kontrollimiseks. Kui testi ajal ilmneb probleem, valige Jah ja järgige ekraanil
kuvatavaid suuniseid.
HD-funktsiooni kontrollimise menüü ekraanimenüü üksuse käivitamisel
kuvatakse ProIdiom DTV
Channel Key Loss: OK/nurjus, (Hotel US) STB süsteemikoostaja
Setting: süsteemiintegratsiooni nimi, OK/nurjus
Bathroom AMP: OK/nurjus (Hotel EU)
RTC: OK/nurjus (Hotel EU)
PC Audio Test: OK/nurjus
PC Self Test: OK/nurjus
Saate värskendada tarkvara USB kaudu.
Sama funktsioon SVC hooldusmustriga
ON: telerikõlari heli vaigistatakse. Heli väljastatakse HDMI kaudu.
Peate ühendama heli kuulamiseks heliriba.
OFF: heli väljastatakse tavapäraselt telerikõlarite kaudu.
Saate kuvada seotud Samsungi hoolduskeskuse veebisaidi, tarkvaraversiooni ja
MAC-aadressi teabe.
Kui teler on ooterežiimis, saate konfigureerida välise LED-i seadeid.
•• ON: LED on sees.
•• OFF: LED on väljas.
Saate taastada kõigi teleriseadete tehase vaikeväärtused.
¦¦ Welcome Message
Tervitusteksti kasutatakse teleriekraanil kohandatud teadete kuvamiseks, kui külaline lülitab hotellitoas teleri sisse.
‒‒ Tervitusteksti seaded asuvad hotellisuvandite menüüs.
‒‒ Tervitusteksti kuvamiseks toite sisselülitamisel peab see funktsioon olema sisse lülitatud.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
Security Mode
DRM
OFF
Power On
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
r
External Source
Eco Solution
ON
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
‒‒ Tervitusteksti pikkus võib olla kuni 25 tähemärki ja seda saab muuta hotelli teenindusmenüüs.
‒‒ Järgnevalt on toodud tervitusteksti puhul kasutatavate tähemärkide loend.
✎✎ Suurtähed A–Y
‒‒ Tervitusteksti saab muuta kaugjuhtimispuldi noole- ja värvinuppudega ning sisestusnupuga ekraanimenüüs Edit
Welcome Message.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
‒‒ Tervitustekst ja hotelli logo ei saa olla korraga aktiveeritud.
Eesti
25
¦¦ Hotel Logo
Hotelli logo funktsioon kuvab teleri algsel sisselülitamisel hotelli piltkujutise.
‒‒ Hotelli logo seaded asuvad hotellirežiimi menüüdes.
‒‒ Hotelli logo funktsiooni sisselülitamisel saab kasutada logo allalaadimise ja logo kuvamise menüü-üksust.
‒‒ Kui mällu on salvestatud logo pilt ja hotelli logo funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse teleri sisselülitamisel
hotelli logo.
‒‒ Hotelli logo ei kuvata, kui hotelli funktsioon on välja lülitatud, isegi kui selle pilt on telerisse laaditud.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
External Source
Eco Solution
Logo/Message
r
Hospitality Logo
OFF
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
•• Hospitality Logo
‒‒ Siin saate valida, kas hotelli logo kuvatakse või mitte.
‒‒ Algne olek on OFF.
‒‒ Saab seada valikule BMP, AVI või MÕLEMAD.
‒‒ Valiku BMP, AVI või MÕLEMAD korral muutuvad juurdepääsetavaks menüüelemendid Logo Download ja Logo
Time Display.
•• Hospitality Logo DL
‒‒ Siin saate laadida logo pildi USB-seadmest telerisse.
‒‒ Pildi kopeerimise ajal telerisse kuvatakse teade, mis palub oodata.
‒‒ Kui kopeerimine on edukalt lõppenud, kuvatakse teade „Completed“.
‒‒ Kui kopeerimine ebaõnnestus, kuvatakse teade „Failed“.
‒‒ Kui USB-seadmeid pole ühendatud, siis neid ei kuvata.
‒‒ Kui USB-seadmes ei ole ühtegi kopeeritavat faili või fail on vales vormingus (peab olema BMP-fail), kuvatakse
teade „Faili ei leitud“. Kui ilmub teade „Faili ei leitud“, kuid USB-seadmes on logofail olemas, kontrollige faili
vormingut.
•• Logo File Format
‒‒ Teler toetab ainult BMP- ja AVI-vormingut.
‒‒ Faili nimi peab olema samsung.bmp või samsung.avi.
‒‒ BMP-faili maksimaalne eraldusvõime on 960 × 540.
‒‒ AVI-faili maksimaalne suurus on 30 MB.
‒‒ Teler ei muuda faili suurust ega skaleeri pilti.
26
Eesti
¦¦ USB Cloning
USB-kloonimise funktsiooni kasutatakse kasutaja konfigureeritud seadete allalaadimiseks (Pilt, Heli, Sisend, Kanal,
Seadistus ja Hotel Setup) ühest telerist ja üleslaadimiseks teistesse teleritesse.
Kõik kasutaja määratud seaded saab kopeerida telerist (põhiseade) USB-seadmesse.
✎✎ Pärast kloonimist rakendatakse kindlaid funktsioone, kui teler uuesti sisse lülitatakse.
•• Clone TV to USB: salvestatud andmed kopeeritakse telerist USB-seadmesse.
1. Ühendage USB-seade teleri tagaküljel olevasse USB-pessa.
2. Saate avada interaktiivse menüü, vajutades järjest järgmisi nuppe.
•• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Vajutage nuppu ▲ või ▼, et valida suvand Clone TV to USB, seejärel vajutage
nuppu ENTER.
Logo/Message
Cloning
4. Teate „Clone TV to USB“ kuvamisel vajutage nuppu ENTER.
5. Saate kontrollida USB-kloonimise käitumist.
•• In Progress: andmete kopeerimine USB-seadmesse.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
•• Completed: kopeerimine on edukalt lõppenud.
•• Failed: kopeerimine nurjus.
•• No USB: USB ei ole ühendatud.
•• Clone USB to TV: USB-seadmesse salvestatud andmed laaditakse telerisse alla.
1. Ühendage USB-seade teleri tagaküljel olevasse USB-pessa.
Logo/Message
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
2. Saate avada interaktiivse menüü, vajutades järjest järgmisi nuppe. MUTE → 1 → 1
→ 9 → ENTER
3. Vajutage nuppu ▲ või ▼, et valida suvand Clone USB to TV, seejärel vajutage
nuppu ENTER.
4. Teate „Clone USB to TV“ kuvamisel vajutage nuppu ENTER.
5. Saate kontrollida USB-kloonimise käitumist.
•• In Progress: andmete kopeerimine telerisse.
•• Completed: kopeerimine on edukalt lõppenud.
•• Failed: kopeerimine nurjus.
•• No USB: USB ei ole ühendatud.
•• No File: USB-seadmes pole kopeeritavat faili.
✎✎ Aktiveerige kopeerimine USB-seadmest telerisse, vajutades nuppu ENTER 5 sekundit.
✎✎ Hotellitelerite tootepere ei toeta funktsiooni CLONE satelliidi/T2 kasutamist toetavate ja mittetoetavate
mudelite vahel.
Kiireks kloonimiseks installimise ajal ühendage esimese teleri põhiseadetega USB-seade ja vajutage sisestusnuppu 5
sekundit.
Kloonimise eeltingimus (kontrollpunkt)
–– Kloonimine peab toimuma samade mudelite vahel (sama versioon).
–– Enne kloonimist tuleb kõik monitorid uusimale versioonile (sama versioon) värskendada.
Eesti
27
¦¦ Setting Auto Initialize
Seadete kloonimisel ühest telerist teise kloonite nii külastaja küljemenüü kui ka hotelli küljemenüü seaded. Pilt, Heli,
Sisend, Kanal, Seadistus ja Hotel Setup). See võimaldab seadistada hotelliteleris peaaegu kõik menüüväärtused samadele
standardseadetele. Kui lubate külastajatel pääseda juurde külastaja küljemenüüdele (nt menüüle Pilt), saavad nad muuta
nende menüüde seadeid, nii et need pole enam standardsed. Kui funktsioon Setting Auto Initialize on sisse lülitatud ning
teler lülitatakse välja ja siis uuesti sisse, lähtestab teler automaatselt kõik külastaja küljemenüü väärtused kloonitud
standardväärtustele. Pange tähele, et funktsioon Setting Auto Initialize toimib ainult kloonitud külastaja küljemenüü väärtuste
puhul. Kloonimata seadeid eiratakse.
Allolevas tabelis on toodud seaded, mille kloonitud väärtused funktsiooni Setting Auto Initialize sisselülitamisel taastatakse.
Menüü
Pilt
Heli
28
Menüü-üksus
Pildirežiim
Taustavalgus
Kontrastsus
Heledus
Teravus
Värv
Toon (R/P)
Pildirežiimi rakendamine
Pildi suurus
Pildi suurus
Suumimine/paigutus
Kuva suurus 4:3
Automaatreguleerimine
Arvutikuva reguleerimine
Jäme
Peen
Asend
Pildi lähtestamine
PIP
Täpsemad seaded
Dünaam. kontr.
Must tonaalsus
Nahatoon
Ainult RGB-režiim
Värvikooslus
Valge tasakaal
Gamma
Liikumisvalgustus
Pildivalikud
Värvitoon
Digitaalne puhas vaade
MPEG-i mürafilter
HDMI musta tase
Filmirežiim
LED-ide selge liik.
Pilt välja
Pildi lähtestamine
Helirežiim
Heliefekt
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog
Ekvalaiser
Kõlari seaded
Lisasätted
DTV helitase
HDMI Heli vorming
Heli vorming
Audio viivitus
Dolby Digitali kmp
Autom. helitugevus
Heli lähtest.
Eesti
Menüü
Süsteem
Menüü-üksus
Juurdepääsetavus
Voice Guide
Heli kirjeldus
Subtiitrid
Men. läbipaistvus
Kõrge kontrastsus
Suurenda
Spordirežiim
Menüü keel
Smart Controli seaded
Liikumistundlikkus
Puutetundlikkus
Ekraanil kuvatava puldi suurus
Hääljuhtimine
Keel
TV hääl
Hääle sugu
Seadmehaldur
Klaviatuuri seaded
Hiire seaded
Aeg
Kell
Unetaimer
Äratustaimer
Eco-lahendus
Energiasääst
Eco Sensor
Vaikne puhkerežiim
Autom. välja
Nutikad turvaseaded
Nutikad turvaseaded
Skanni
Isoleeritud üksuste loend
Lub. üksuste loend
Seaded
Automaatkaitse aeg
Muutke PIN-i
Üldine
Mängurežiim
Heli kaja
Boot-logo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Automaatne väljalülitus
Seadme otsing
DivX® Video On Demand
¦¦ Plug & Play
Hotelli Plug & Play teeb automaatselt hotellirežiimi valiku, riigi seadistuse, kella seadistuse ja pildirežiimi seadistuse.
‒‒ Hotelli Plug & Play on saadaval ainult üks kord toite esmakordsel sisselülitamisel.
‒‒ See on saadaval pärast teleri esmakordset seadistamist ja kloonteleri andmete edastamist USB-draivi.
‒‒ Järgmise teleri kasutamiseks peate väljuma funktsioonist Hotelli Plug & Play, ühendama USB-seadme ja seejärel
kloonima USB-seadmes olevad seaded telerisse.
‒‒ Olenevalt mudelist ja piirkonnast ei pruugi kõik menüüd saadaval olla.
Teleri enesediagnostika
Kui valite suvandi Tehaseseadete lähtestamine, lähtestab teler
kõik väärtused tehase vaikeseadetele ja seejärel kuvab menüü
Hotelli isehäälestus. Minge funktsiooni Hotelli Plug & Play
esimesele alltoodud kuvale.
HTV enesediagnostika
Tarkvara värskendamine
Hooldusmuster
Väljas
Heliriba väljas
Väljas
Võtke Samsungiga ühendust
Ooterežiimi LED
Sees
Teleri lähtestamine
E+P
Kui muudate
praeguse asukoha
riiki
Teler lülitub automaatselt
välja ja sisse.
E
EU
EU_ITALY
EU_GER
EU_FRANCE
Kui te praeguse asukoha riiki
ei muuda
Kui valite suvandi
Kloonimisrežiim
Saate kopeerida süsteemi seaded USB-lt või
serverist telerisse.
E
Kui valite
suvandi Teleri
põhiseadistus
Kui valite
suvandi
Tehasemenüü
E
Lõpetage seadistus ja minge
otse tehasemenüüsse.
E
E
Їϩͱťθͱ˝θɇ͔
English
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Please select your country.
Both
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels
and Satellite channels.
Terrestrial/Cable
Eesti
Satellite
Suomi
E
Français
Deutsch
Valige keel
E
Valige Riik ja Pildirežiim
Valige kanal, mida
soovite funktsiooniga
Automaathäälestus kasutada
E
Auto Tuning
Auto tuning is finding channels for you...
Channel 7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Vajutage väljumiseks nuppu Toide
välja.
0
0
0
0
0
Stop
Pärast kanalite
otsimist
E
E
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
Avaneb hotellisuvandite
menüü.
E
E
Done
Valige Kellarežiim, Suveajafun. ja
oma Ajavöönd
Eesti
29
•• Asukohaseade
‒‒ Algselt esile tõstetud: EU
‒‒ Riiki saate muuta, valides suvandi Muuda ja vajutades klahvi Enter.
‒‒ Kui riik on muudetud, lülitub teler automaatselt välja ja sisse.
‒‒ Kui valite vale riigi, avage uuesti hotellimenüü jaotis System ja käivitage TV Reset.
•• Menüü keel Ekraanimenüü
‒‒ Kui valite ekraanimenüüst Teleri paigaldustüüp suvandi Teleri põhiseadistus, avaneb ekraanimenüü Menüü keel.
‒‒ Algselt esile tõstetud: English
‒‒ Klahvi Enter vajutamisel avaneb ekraanimenüü Pildirežiim.
•• Pildirežiim Ekraanimenüü
‒‒ Algselt esile tõstetud: Standardne
‒‒ Teleris kuvatakse ekraanimenüü Pildirežiim, kus saate valida pildirežiimi Dünaamiline või Standardne.
•• Automaatsalvestus Ekraanimenüü
‒‒ Klahvi Enter vajutamisel otsib teler automaatselt kanaleid.
•• Seadistage ekraanimenüüd Kellarežiim, Suveajafun. ja Ajavöönd
‒‒ Algselt esile tõstetud: Kellarežiim : Automaatne, Suveajafun. : Väljas, Ajavöönd : Idaosa
‒‒ Kui teler häälestatakse digitaalkanalitele ning need edastavad kuupäeva- ja kellaajateavet, valige suvandi
Kellarežiim seadeks Automaatne. Teler seadistab kuupäeva ja kellaaja automaatselt.
‒‒ Kui telerit ei häälestata digitaalkanalitele, valige suvandi Kellarežiim seadeks Käsitsi ning seejärel seadistage
teleri kuupäev ja kellaaeg käsitsi.
‒‒ Olenevalt sellest, kas soovite telerile suveaega rakendada või mitte, seadke suvand Suveajafun. olekusse Sees
või Väljas.
‒‒ Valige kuvatavalt kaardilt ajavöönd.
30
Eesti
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon on spetsiaalne saatja, mida kasutades saate juhtida iga telerit ühe kaugjuhtimispuldiga.
See on kasulik, kui ühes asukohas on rohkem kui üks teler, näiteks haiglas. Määratud ID-kood kuvatakse allika
ekraanimenüüs. See kaugjuhtimispult toetab kuni üheksa erineva seadme juhtimist.
Iga teleri algkood on „0“.
‒‒ ID-koodi saab määrata ja lähtestada teleri analoog- või arvutirežiimis. (Ei saa kasutada teleteksti ega
digitelevisiooni kanalite puhul.)
‒‒ ID-kood võib olla number 0 kuni 9.
‒‒ Vajutage korraga nuppe MUTE ja RETURN ning hoidke neid kauem kui 7 sekundit vajutatuna, seejärel valige
koodi määramiseks numbrinupp.
‒‒ Kuvatakse ID määramise ekraanimenüü.
‒‒ Kuvatakse järgmine teade: „Kaugjuhtimispuldi koodiks on määratud X. Kui soovite koodi muuta, sisestage
valitud number.” X on number.
✎✎ Seda ekraanimenüüd kuvatakse, kuni vajutate nuppu Välju.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
‒‒ Näiteks määratakse teleri ja kaugjuhtimispuldi ID-koodiks 1, kui kasutaja vajutab nuppu 1.
‒‒ Kuvatakse järgmine teade: „Kaugjuhtimispuldi koodiks määrati 1“. Seejärel saab telerit juhtida ainult teleriga
ühtiva ID-koodiga kaugjuhtimispuldiga.
‒‒ Teleris kuvatakse järgmine teade. „Teleri ID on X”. (X on teleri ID-kood.)
‒‒ ID-koodi lähtestamiseks vajutage korraga nuppe MUTE ja EXIT kauem kui 7 sekundit. Kui lõpetate nuppude
vajutamise, lähtestatakse nii teleri kui ka kaugjuhtimispuldi ID-kood väärtusele „0“. Kuvatakse teade
„Kaugjuhtimispuldi koodiks määrati 0“.
Eesti
31
¦¦ CH Bank Editor (ainult Smoovie TV puhul)
Channel Bank Editor võimaldab muuta kanaleid kolme erineva pangavalikuga.
Olenevalt pangakaardist saavad hotellikülastajad nautida kindlaid kanaleid.
Funktsiooni CH Bank Editor seadistamine eraldiseisvas režiimis
1. Sisenege hotelli eraldiseisvasse menüüsse, vajutades nuppe MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
2. Valige süsteemikoostaja: “Smoovie”
3. Leidke uus menüüsuvand Channel Bank Editor
4. Avage Channel Bank Editor
Hospitality Mode
Standalone
OFF
SI Vendor
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Mõned menüü-üksused ei pruugi olla olenevalt mudelist ja piirkonnast saadaval.>
32
Eesti
5.
a.
b.
c.
Muutke kanalipanka alltoodud näite alusel.
BANK1 (tasuta kanal): valige kanal, mida kasutatakse, kui kaugjuhtimispuldil pole kaarti.
BANK2 (perekaart – roheline): valige kanal, mida kasutatakse, kui kaugjuhtimispuldil on ROHELINE KAART.
BANK3 (täiskasvanute kaart – punane): valige kanal, mida kasutatakse, kui kaugjuhtimispuldil on PUNANE KAART.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
c
9
S2
c
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Teave SMOOVIE kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta
1. Kui valite süsteemikoostajaks SMOOVIE, peaksite kasutama SMOOVIE kaugjuhtimispulti.
2. Kaugjuhtimispuldi numbrinuppudega saavad kasutajad valida ainult valiku BANK1 kanaleid.
Kanali vahetamiseks rohelise või punase kaardiga kasutage kanalites üles-/allaliikumise nuppu.
3. Kanalijuhendis või kanaliloendis näevad kasutajad ainult valiku BANK1 kanaliloendit.
Eesti
33
¦¦ Channel Editor
Funktsiooni Channel Editor kasutades saate muuta kanalinumbrit ja -nime.
Kasutage funktsiooni Channel Editor kanalite sortimiseks kasutaja soovitud kanalinumbrite järgi.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Power On
Security Mode
DRM
System
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
r
External Source
Eco Solution
Channel Editor
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Network
Widget Solution
Vitual Standby
<Mõned menüü-üksused ei pruugi olla olenevalt mudelist ja piirkonnast saadaval.>
Lihtsad sammud redaktori kasutamiseks eraldiseisvas režiimis
Samm
Üldkirjeldus
1
Käivitage funktsioon Channel Auto Store hotellisuvandite menüüs.
2
Avage Channel Editor hotellisuvandite menüüs.
3
Koostage soovitud lõplike kanaliloendite tabel.
4
Korraldage kanaleid koostatud tabeli põhjal nuppu TOOLS kasutades ümber.
5
Vajutage väljumiseks nuppu EXIT või RETURN
<vaadake järgmisi üksikasju>
34
Eesti
Smoovie järjestikused toimingud
Kasutatav Smoovie TV (antenn/kaabel)
Ühine kanalikaart sisse lülitatud (kasutatakse nii
antenni kui ka kaablit)
Kasutatakse ainult antenni või kaablit
Kui isehäälestamine on
juba tehtud
1
Kui teler käivitub hotelli
isehäälestamise režiimis
Tehke isehäälestamine,
v.a kanalite salvestamine
Kui teler käivitub hotelli
isehäälestamise režiimis
Tehke kogu isehäälestamine (antenni
või kaabli automaathäälestus)
2
Pärast isehäälestamist
kuvab teler hotellimenüü
Lülitage ühine
kanalikaart sisse
3
Lülitage ühine
kanalikaart sisse
Lülitage toide välja ja
sisse
4
Lülitage teler välja ja sisse
Avage hotellimenüü
5
Avage hotellimenüü
Valige hotellimenüüst
suvand Smoovie TV
6
Valige hotellimenüüst
suvand Smoovie TV
Valige suvand Kanali
seadistus
7
Valige suvand Kanali
seadistus
8
Valige
automaathäälestamiseks
suvand Antenn + kaabel
Valige
automaathäälestamiseks
suvand Antenn + kaabel
9
Seadistage kanalipanga
redaktor
10
Pärast toite välja- ja
sisselülitamist saate
telerit kasutada
Samm
Avage hotellimenüü
Pärast isehäälestamist kuvab teler
hotellimenüü
Seadistage kanalipanga
redaktor
Valige kanali tüüp
- ATV või ADTV antenni puhul
- CATV või CDTV kaabli puhul
Valige hotellimenüüst suvand
Smoovie TV
Valige suvand Kanali seadistus (võite
selle vahele jätta)
Valige automaathäälestamiseks kas
Antenn või Kaabel (võite selle vahele
jätta)
Seadistage kanalipanga redaktor
Kasutatakse ainult antenni või
kaablit
Kui isehäälestamine on juba
tehtud
Avage hotellimenüü
Valige kanali tüüp
- ATV või ADTV antenni puhul
- CATV või CDTV kaabli puhul
Valige hotellimenüüst suvand
Smoovie TV
Valige suvand Kanali seadistus
Valige automaathäälestamiseks
kas Antenn või Kaabel
Seadistage kanalipanga redaktor
Pärast toite välja- ja
sisselülitamist saate telerit
kasutada
Pärast toite välja- ja sisselülitamist
saate telerit kasutada
Pärast toite välja- ja
sisselülitamist saate
telerit kasutada
Kasutatav Smoovie TV (satelliit)
Ühine kanalikaart sisse lülitatud (kasutatakse satelliiti ja
antenni või kaablit)
Kasutatakse ainult satelliiti
Kui teler käivitub hotelli
isehäälestamise režiimis
Kui isehäälestamine on
juba tehtud
Kui teler käivitub hotelli
isehäälestamise režiimis
Kui isehäälestamine on juba
tehtud
1
Tehke isehäälestamine, v.a
kanalite salvestamine
Avage hotellimenüü
Tehke kogu isehäälestamine
(antenni või kaabli
automaathäälestus)
Avage hotellimenüü
2
Pärast isehäälestamist
kuvab teler hotellimenüü
Lülitage ühine kanalikaart
sisse
Pärast isehäälestamist kuvab
teler hotellimenüü
Valige kanali tüüp
- ATV või ADTV antenni puhul
- CATV või CDTV kaabli puhul
3
Lülitage ühine kanalikaart
sisse
Lülitage teler välja ja sisse
Valige kanali tüüp
- ATV või ADTV antenni puhul
- CATV või CDTV kaabli puhul
Valige hotellimenüüst suvand
Smoovie TV
4
Lülitage teler välja ja sisse
Avage hotellimenüü
Valige hotellimenüüst suvand
Smoovie TV
Valige suvand Kanali seadistus
5
Avage hotellimenüü
Valige hotellimenüüst
suvand Smoovie TV
Valige suvand Kanali seadistus
(võite selle vahele jätta)
Valige automaathäälestamiseks
suvand Satelliit
6
Valige hotellimenüüst
suvand Smoovie TV
Valige suvand Kanali
seadistus
Valige automaathäälestamiseks
suvand Satelliit (võite selle
vahele jätta)
Seadistage kanalipanga
redaktor
7
Valige suvand Kanali
seadistus
Valige
automaathäälestamiseks
suvand Satelliit
Seadistage kanalipanga
redaktor
Pärast toite välja- ja
sisselülitamist saate telerit
kasutada
8
Valige
automaathäälestamiseks
suvand Satelliit
Seadistage kanalipanga
redaktor
Pärast toite välja- ja
sisselülitamist saate telerit
kasutada
9
Seadistage kanalipanga
redaktor
Pärast toite välja- ja
sisselülitamist saate
telerit kasutada
10
Pärast toite välja- ja
sisselülitamist saate
telerit kasutada
Samm
Eesti
35
Kanaliloend
Saate vaadata kanaliteavet ning suvandeid Kõik, TV, Raadio, Teave/muu, Analoog ja Lemmikud 1~5.
✎✎ Kui vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu CH.LIST, avaneb kohe kuva Kanaliloend.
•• Kõik: kuvab kõik saadaolevad kanalid.
•• TV: kuvab kõik saadaolevad telekanalid.
•• Raadio: kuvab kõik saadaolevad raadiokanalid.
•• Teave/muu: kuvab kõik saadaolevad MHP- või muud kanalid.
•• Analoog: kuvab kõik saadaolevad analoogkanalid.
•• Lemmikud 1~5: kuvab kõik lemmikkanalid.
✎✎ Kui soovite vaadata lisatud lemmikkanaleid, vajutage nuppu CH.LIST ja liikuge nupuga L (Ch. Mode) suvandite
Lemmikud 1~5 vahel.
✎✎ Juhtnuppude kasutamine jaotises Kanaliloend.
•• T (Tööriistad): kuvab suvandite menüü.
•• L (Ch. Mode / Kanal): saate avada jaotise Kõik, TV, Raadio, Teave/muu, Analoog või Lemmikud 1~5.
•• Kui valite menüüs T (Tööriistad) suvandi Progr. vaade, saate liikuda teistele kanalitele, kasutades nuppu L
(Kanal).
•• E (Vaata / Information): saate vaadata valitud kanalit / kuvab valitud saate üksikasjad.
•• k (Lehekülg): saate liikuda järgmisele või eelmisele lehele.
36
Eesti
Funktsiooni Vaatamise ajakava kasutamine jaotises Kanaliloend
(ainult digitaalkanalite puhul)
Kui seadistate jaotises Kanaliloend funktsiooni Vaatamise ajakava, saate määrata ainult jaotises Progr. vaade oleva saate.
1. Vajutage nuppu CH.LIST, seejärel valige soovitud digitaalkanal.
2. Vajutage nuppu TOOLS ja seejärel valige suvand Progr. vaade. Kuvatakse selle kanali saateloend.
3. Vajutage nuppe ▲ / ▼, et valida soovitud saade, seejärel vajutage nuppu ENTERE (Information) või INFO.
4. Valige suvand Vaatamise ajakava, seejärel vajutage nuppu ENTERE.
✎✎ Kui soovite funktsiooni Vaatamise ajakava tühistada, järgige samme 1 kuni 3. Seejärel valige suvand Tühista
Ajakava.
Suvandite menüü kasutamine t
Saate seadistada iga kanali, kasutades menüü Kanaliloend suvandeid (Progr. vaade, Muuda lemmikuid, Lock/Unlock,
Kanali nime muutmine, Muuda kanali number, Kustuta, Information, Sordi, Redig.-rež.).
Suvandite menüü üksused võivad olenevalt kanali olekust erineda.
1. Valige kanal ja vajutage nuppu TOOLS.
2. Valige funktsioon ja muutke selle seadeid.
•• Progr. vaade: kuvab saate, kui valitud on digitaalkanal.
•• Muuda lemmikuid: saate määrata sageli vaadatavad kanalid lemmikuteks. Saate valitud kanali jaotisesse Lemmikud
1~5 lisada või sealt kustutada.
1. Valige suvand Muuda lemmikuid, seejärel vajutage nuppu ENTERE.
2. Vajutage nuppu ENTERE, et valida suvand Lemmikud 1~5, seejärel vajutage nuppu OK.
✎✎ Ühe lemmikkanali saab lisada mitmesse lemmikute loendisse (Lemmikud 1~5).
•• Lock/Unlock: saate kanali lukustada, nii et seda ei saa valida ega vaadata.
✎✎ Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi Kanalilukk seadeks on valitud Sees.
✎✎ Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage oma neljakohaline PIN-kood. PIN-koodi muutmiseks kasutage
suvandit Muutke PIN-i.
•• Kanali nime muutmine (ainult analoogkanalite puhul): saate kanalile nime määrata.
•• Muuda kanali number(ainult digitaalkanalite puhul): saate numbrit muuta, vajutades numbrinuppe.
✎✎ Mõnes piirkonnas ei pruugita suvandeid Kanali nime muutmine ja Muuda kanali number toetada.
•• Kustuta: saate kanali kustutada, et kuvada ainult soovitud kanalid.
•• Information: kuvab valitud saate üksikasjad.
•• Sordi: muudab loendi järjestust kanalinumbri või -nime alusel.
•• Redig.-rež.: saate valida soovitud kanaleid ja neid muuta.
Eesti
37
Suvandite menüü kasutamine t
Saate seadistada iga kanali, kasutades menüüsuvandeid (Muuda lemmikuid, Lukusta/Ava, Kustuta, Tühista valik, Vali
kõik).
1. Vajutage kuval Kanaliloend nuppu TOOLS, seejärel valige suvand Redig.-rež.. Kanali kõrvale vasakule ilmub
märkeruut.
2. Vajutage nuppe ▲ / ▼, et valida soovitud kanal, seejärel vajutage nuppu ENTERE. Linnuke (c) tähistab valitud
kanalit.
✎✎ Saate valida ka mitu kanalit.
✎✎ Valiku tühistamiseks vajutage uuesti nuppu ENTERE.
3. Vajutage nuppu TOOLS, seejärel valige funktsioon ja muutke selle seadeid.
•• Muuda lemmikuid: saate määrata sageli vaadatavad kanalid lemmikuteks.
✎✎ Kuval Muuda lemmikuid on viis rühma (Lemmikud 1, Lemmikud 2 jne). Saate lisada lemmikkanali ükskõik
millisesse rühma. Vajutage rühma valimiseks nuppe ▲/▼.
•• Lock/Unlock: saate kanali lukustada, nii et seda ei saa valida ega vaadata.
✎✎ Funktsioon on saadaval ainult juhul, kui suvandi Kanalilukk seadeks on valitud Sees.
✎✎ Ilmub PIN-koodi sisestamise ekraan. Sisestage oma neljakohaline PIN-kood. PIN-koodi muutmiseks kasutage
suvandit Muutke PIN-i.
•• Kustuta: saate kanali kustutada, et kuvada ainult soovitud kanalid.
•• Tühista valik: saate kanalite valiku tühistada.
•• Vali kõik: saate valida kõik kanaliloendis olevad kanalid.
38
Eesti
¦¦ My Channel
Määrab hotelli pakutavate kanalite riigi ja žanri ning näitab riigi ja žanri valimisel vastavaid kanaleid.
•• Esmalt tuleb valida riik, muidu ei saa žanrit määrata.
•• Kui valite žanri ilma kanaleid lisamata, kuvatakse kanaliloendis kõik saadaolevad kanalid.
•• Funktsioon Minu kanal töötab ainult eraldiseisvas režiimis.
•• SI Vendor eraldiseisvas režiimis: see ei tööta, kui valitud on Smoovie.
•• Sellele pääseb juurde, kui valite Hotellimenüü > Teenindusrežiim ja seejärel Hotellisuvandid ning selle saab sisse või
välja lülitada.
•• See suvand töötab ainult siis, kui see on sisse lülitatud.
Kanalikuva (žanri režiim)
Standardne
Hotell
Kategooria
Õhk/kaabel
Satelliit
Kõik (vaikimisi)
O
O
Uudised
O
O
Raadio
O
O
Meelelahutus
O
O
Sport
O
O
Hotell
O
O
Žanr
2
1
3
Antennirežiimi aktiveerimine
Kanalirežiim
Praegune olek: Austria/sport
Määrake žanri kanalirežiim iga riigi puhul, mida
süsteemihaldur on tehaserežiimis lubanud.
Minu kanal
4
5
Riik
6
Kirjeldus
Žanr
Kõik riigid
kõik
Austria
Uudised
Belgia (hollandi)
Raadio
Belgia (prantsuse)
Meelelahutus
Tšehhi
Sport
Prantsusmaa
Hotell
Saksamaa
▼
7
Sinine – eelmise säilitamine, Ü/A/V/P – liikumine, Enter – valimine 8
* Loendis kuvatavate üksuste arvu vaadake disainidokumendist.
Eesti
39
Põhijuhend
Nupp
Toiming
Navig. abi
BLUE
Naaseb eelmisele ekraanile. (Žanri seadistus: viimane riik ja žanr)
Hoia viimast
ENTER
Valib üksuse.
Sisesta
Ch. Up/Down
Esiletõstu liigutamine lehekülje kaupa.
Puudub
UP/DOWN
Navigeerib kõigi riigi- ja žanriloendi üksuste vahel (ringis).
RIGHT
Valib esiletõstetud üksuse ja seejärel liigutab esiletõstu žanriloendisse.
RETURN
Naaseb eelmisele ekraanile. (Žanri seadistus: viimane riik ja žanr)
Puudub
EXIT
Naaseb eelmisele ekraanile. (Žanri seadistus: viimane riik ja žanr)
Puudub
Nihuta
✎✎ MÄRKUS
•• Siin jaotises kirjeldatakse eessüsteemi paigutust, mis kuvatakse teleri sisselülitamisel. (Tehaserežiim > Žanri
režiim: luba)
•• Žanr on iga riigi alamloend.
•• Ülekande ekraan, mis kuvati viimase mällu salvestatud kanali puhul.
‒‒ Kui soovite hoida alles eelmise riigi ja žanri kanalikaardi, vajutage kaugjuhtimispuldi sinist nuppu ning nuppe
RETURN ja EXIT, et sulgeda eessüsteem.
✎✎ Muu
•• Vaikimisi esiletõst: viimased mäluüksused (riik, žanr)
•• Ajalõpp (60 s)
Elemendid
Nr
Nimi
Kirjeldus
1
Taustakuva
Kuvab viimati mällu salvestatud kanali, mis kuvatakse teleri sisselülitamisel.
2
Funktsiooni pealkiri
See on funktsiooni nimi.
3
Praegune olek
Kuvatakse praegused riigi/žanri seaded.
4
Riigi üksused
Kuvatakse riigiloendi üksus.
Kuvatakse viimati valitud riik.
5
Žanri üksused
Kuvatakse žanriloendi üksus.
Kuvab saadaolevad žanri üksused iga riigi puhul, mida süsteemihaldur tehaserežiimis on
lubanud (alati tuleb lubada üksus Kõik).
Kuvatakse viimati valitud žanr.
6
Esiletõst
Kui üksuse pealkiri on väljal kuvamiseks liiga pikk, hakkab tööle automaatne teksti liikumine.
7
Näidik
Kuvatakse, kui on saadaval eelmine või järgmine lehekülg.
8
Navig. abi
Põhijuhend on joondatud paremale.
40
Eesti
Esiletõstu toimingud (riigi üksused)
•• See lehekülg on mõeldud ainult võimalike toimingute näitamiseks. Tegelikud ekraanid võivad siin näidatust erineda.
✎✎ MÄRKUS
•• Kasutajad saavad navigeerida riigi- ja žanriloendi kõigi üksuste vahel, vajutades kaugjuhtimispuldi üles- ja
allanoole nuppe.
1
•• Toetatud on ringis liikumine.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Riik
Genre
▲
ALLA x 4
Riik
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
ÜLES x 4
Germany
Germany
▼
▼
ÜLES x 4
ALLA x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Riik
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
ALLA
ÜLES
ÜLES
ALLA
My Channel
Current status : All Country/Sports
Riik
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
ALLA × N
ÜLES × N
LÕPP
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Riik
Genre
▲
Riik
Genre
▲
Slovakia
All
Slovakia
All
Spain
News
Spain
News
Switzerland
Radio
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
Other
Hotel
▼
▼
Eesti
41
Esiletõstu toimingud (vaikežanr)
•• See lehekülg on mõeldud ainult võimalike toimingute näitamiseks. Tegelikud ekraanid võivad siin näidatust erineda.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Riik
Genre
Riik
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ENTER / PAREMALE
VASAKULE
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Praegu valitud riik tõstetakse esile.
•• Vaikimisi esiletõst: praegu valitud žanr.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Riik
Genre
Riik
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / PAREMALE
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
VASAKULE
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
•• Tundub olevat allika viga, peaks olema
„Esile on tõstetud riigi teine üksus“. Palun
kinnitage. (nt Prantsusmaa)
42
Genre
▲
Eesti
Navigation Help Area
•• Vaikimisi esiletõst: kõik
Režiimi muutmise toimingud 1 (1/2)
•• See lehekülg on mõeldud ainult võimalike toimingute näitamiseks. Tegelikud ekraanid võivad siin näidatust erineda.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Riik
Genre
Riik
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
ENTER / PAREMALE
VASAKULE
Germany
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Praegune žanrirežiim: kõik riigid / sport
ENTER / PAREMALE
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Riik
Genre
Riik
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
ÜLES
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
ALLA
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Riigi valimisel liigub esiletõst automaatselt
žanriloendisse.
ENTER / PAREMALE
6
Eesti
43
Režiimi muutmise toimingud 1 (2/2)
•• See lehekülg on mõeldud ainult võimalike toimingute näitamiseks. Tegelikud ekraanid võivad siin näidatust erineda.
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
Riik
1
Genre
▲
Teave
ENTER
Genre Mode change to Austria/News.
OK
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Kuvatakse teade žanrirežiimi muutmise
lõpetamise kohta.
•• Ajalõpp (5 s)
ENTER / RETURN / ajalõpp
Current Status : Austria / News
44
Eesti
•• Vajutades žanriloendis vasaknoole nuppu,
liigub esiletõst riigiloendisse eelnevalt valitud
riigi üksusele.
Režiimi muutmise toimingud 1 (1/2)
•• See lehekülg on mõeldud ainult võimalike toimingute näitamiseks. Tegelikud ekraanid võivad siin näidatust erineda.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Riik
Genre
Riik
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ALLA
ÜLES × 5
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
•• Praegune žanrirežiim: kõik riigid / sport
ENTER / PAREMALE
My Channel
Current status : All Country/Sports
Riik
101
Genre
▲
Teave
Genre Mode change to Austria/News.
OK
SININE
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
ENTER
/
RETURN
/
Ajalõpp
•• Riigi valimisel liigub esiletõst automaatselt
žanriloendisse.
5
Current Status : Austria / News
Eesti
45
Sisselülitamise stsenaarium [viimane mälusissekanne]
•• See lehekülg on mõeldud ainult võimalike toimingute näitamiseks. Tegelikud ekraanid võivad siin näidatust erineda.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Toite väljalülitamine
•• Praegune žanrirežiim: kõik riigid / sport
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Riik
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
•• Praegune žanrirežiim: Austria/uudised
46
Eesti
Žanriredaktor: sellega saate konfigureerida kõigi hotelli telekanalite žanrid.
•• Seda saab kasutada hotellimenüü kaudu (tehaserežiim).
•• Toetatud žanrid on järgmised: Uudised, Raadio, Meelelahutus, Sport ja Hotell.
•• Igale kanalile saab valida korraga rohkem kui ühe žanri.
Riigiredaktor (kanaliredaktor): selle redaktoriga saate konfigureerida kõigi hotelli telekanalite riigi.
•• Toetatud riigid (20): Austria, Belgia, Hiina, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Itaalia, Jaapan, Holland,
Norra, Portugal, Venemaa, Lõuna-Korea, Hispaania, Rootsi, Türgi, Ameerika Ühendriigid.
•• Kui mõnele riigile on määratud rohkem kui üks kanal, registreeritakse see riik kategooriana ja kasutajad saavad
vaadata kanaleid riigi järgi.
•• Igale kanalile saab määrata rohkem kui ühe riigi. Kui kasutaja valib mõne kategooria, kuvatakse kanaliloendis ainult
riigile vastavad kanalid.
•• Kui kanaliloendist valitakse mis tahes kanal, millele on määratud riik, lisandub tööriistamenüüsse üksus Muuda riike.
Muudel juhtudel on tööriistamenüüs üksus Lisa riikidesse.
•• *Vastava funktsiooni käivitamisel saab valitud kanali puhul riigi määrata või tühistada.
•• Eessüsteem
•• Avab kuva, kus kasutaja saab valida riigi või žanri, mis rakendub toite sisselülitamisel.
Vasaku paani paigutus
Põhijuhend
Nupp
Toiming
Navig. abi
ENTER
Saate valida või avada vastava kanalibrauseri ala.
Puudub
RETURN
Saate valida või avada vastava kanalibrauseri ala.
Naasmine
UP/DOWN
Saate liigutada esiletõstu üles või alla.
Puudub
RIGHT
Saate liigutada esiletõstu kanalibrauseri alale.
Puudub
INFO
Kuvab teabe kategooria kohta.
Puudub
TOOLS
Kuvab utiliidifunktsiooni menüüd.
Tööriistad
EXIT
Tühistab ja naaseb eelmise sammu juurde (tehaserežiim).
Puudub
✎✎ MÄRKUS
•• See on vasaku paani komponent (riigikategooriad).
✎✎ Muu
•• Vaikimisi esiletõst: parasjagu valitud riik
Eesti
47
Elemendid
Nr
Nimi
Kirjeldus
•• Kui kasutaja avab selle kuva, on parasjagu valitud vaikeüksus esile tõstetud.
•• Kuvatakse riigi ikoon ja kategooria nimi. (Kui esiletõst asub põhipaanil, kuvatakse
ainult ikoon.)
•• Esiletõstu nihutamine
‒‒ Üles- või allanupu vajutamine liigutab esiletõstu.
1
‒‒ Kui üksused ei mahu ühele lehele ära, kuvatakse üles- ja allanool.
‒‒ Kui esiletõst on liigutatud kategooriale, laaditakse põhipaanil vastava
kategooria kanaliloend.
Vasak paan [riigikategooriad]
Standardne
Hotell
Kategooria
Kanalirežiim
Algne
häälestus
Riik
Antennirežiimi aktiveerimine
Õhk/kaabel
Satelliit
Registreeritud
O
O
Kõik riigid
O
O
Riik 1
O
O
Riik 2
O
O
.
O
O
Kirjeldus
•• Loetleb kõik automaathäälestusega
registreeritud kanalid.
•• Kuvatakse loend registreeritud kanalite
loendis määratud kanalitest ja allikatest.
•• Suvand Kõik riigid sisaldab kõiki igale
riigile registreeritud kanaleid. (See
kuvatakse ainult lõppkasutajatele.)
Tööriistad [kategooriad Registreeritud/Riigid]
•• Kanalihaldur > Kanalikategooria > Tööriistad > Teave
48
•• Üksused kuvatakse ilma sõnata „kanal“.
•• Kui vasakul paanil on üksus Registreeritud/Riik esile tõstetud,
saate vastava akna lubada, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu
INFO.
•• Kuvatakse kõik riigid.
•• Riikides navigeerimiseks kasutage üles- ja allanoolt. Kuvatakse
näidikud.
Eesti
✎✎ MÄRKUS
•• See on vasaku paani kategooria tööriistamenüü definitsioon.
•• Saadaval on ainult iga kategooria Registreeritud/Riik teabeüksus.
Elemendid
Kategooria
Tööriistamenüü
Kirjeldus
Registreeritud, riik
Teave
Registreeritud kanalid. Iga riigi kanalite arv.
•• Üksused kuvatakse ilma sõnata „kanal“.
Tõrkejuhtumid
✎✎ MÄRKUS
•• Teade, kui registreeritud kanalite loendisse pole salvestatud ühtki kanalit.
Elemendid
Nr
1
Nimi
Kirjeldus
Teade
•• Kui brauseri avamisel on üksus Registreeritud kanalid tühi,
kuvatakse hüpikteade, mis võimaldab kasutajatel siseneda menüüsse
Automaatsalvestus (saade).
•• Kui kellaaeg ega kanal pole konfigureeritud ja kasutaja siseneb
kanalihaldurisse, kuvatakse samamoodi teade, mis võimaldab
kasutajal lülituda automaathäälestusele (automaatsalvestus).
•• Teade, kui kellaaeg pole konfigureeritud.
‒‒ Kui kellaaeg pole konfigureeritud, kuvatakse enne kanalihaldurisse sisenemist tehaserežiimis teade.
Eesti
49
✎✎ MÄRKUS
•• Komponent, kui riigikategooriasse pole registreeritud ühtki kanalit.
Elemendid
Nr
Kirjeldus
Kirjeldus
See teade kuvatakse, kui valitud riik ei sisalda ühtki üksust.
Põhipaan [kanalibrauser]
50
Eesti
Põhijuhend
Nupp
Toiming
Navig. abi
CH UP/DOWN
Liigutab lehte.
Leht
ENTER
Saate valida või avada vastava kanalibrauseri ala.
Vali
RETURN
Naaseb eelmise sammu juurde (tehaserežiim).
Naasmine
UP/DOWN
Saate liigutada esiletõstu üles või alla.
Puudub
RIGHT
Saate liigutada esiletõstu kanalibrauseri alale.
Puudub
INFO
Kuvab teabe kategooria kohta.
Puudub
TOOLS
Kuvab utiliidifunktsiooni menüüd.
Tööriistad
EXIT
Tühistab ja naaseb eelmise sammu juurde (tehaserežiim).
Puudub
✎✎ MÄRKUS
•• See on põhipaani komponent (kanalibrauser).
•• Algselt on tõstetud esile kanal enne tehaserežiimi sisenemist või välise sisendi ühendamist.
Elemendid
Nr
Nimi
Kirjeldus
1
Põhipaan
2
Kerimisriba
3
Navigeerimisspikri
ala
See kuvatakse alati, kui kasutaja siseneb kanalihaldurisse. (Kui kasutaja väljub
kanalihaldurist ja siseneb uuesti, kuvatakse see jälle.)
See kaob teatud aja (5 s) järel või kui kasutaja vajutab mõnd nuppu.
4
Navigeerimisspikri
ala
Konfigureeritud riigiteave ja PUNASED nupud on vasakule joondatud. Neid kuvatakse ja
neis navigeeritakse graafiliselt grupi kaupa. Põhijuhend on joondatud paremale.
Kuvab valitud kategooria kanali või allikaloendi.
Kuvab praeguse lehe asukoha kõigi lehtede hulgas.
Eesti
51
Kanalite ühised elemendid [ikooni + meetod]
Kanaliloendi esituse reeglid
Standardne
Üksus
Ehitus
Digitaalkanalid
•• Märkeruut + olekuikoon + digitaalkanali number + kanali nimi
•• Kanalinumbri esitusvorming: ###-### (kanalinumbrit tähistab märk
„-“).
Analoogkanalid
•• Märkeruut + analoogiikoon + analoogkanali number + kanali nimi
•• Kanalinumbri esitusvorming: ### (analoogkanalite numbri
esitamiseks ei kasutata märki „-“).
Digitaalkanalid
•• Märkeruut + olekuikoon + digitaalkanali number + kanali nimi
•• Kanalinumbri esitusvorming: ### (kanalinumbri maksimumpikkust
vaadake piirkonna tehnilistest andmetest).
Analoogkanalid
•• Märkeruut + analoogiikoon + analoogkanali number + kanali nimi
•• Kanalinumbri esitusvorming: ### (kanalinumbri maksimumpikkust
vaadake piirkonna tehnilistest andmetest).
ATSC
DVB (CHEM)
Kanaliloendi ikoonide esituse reeglid
Üksus
Näide
Dynamic
SI –
ikoon
Dünaamilise
süsteemiintegratsiooniga
kustutatud kanalid
Dünaamilise
süsteemiintegratsiooniga
lisatud kanalid
Analoogkanali ikoon
Antenn
Satelliit
Šifreeritud kanali ikoon
52
Eesti
1
NNNNNNNN KANALI NIMI
•• Kanalid, mille on
lisanud dünaamiline
süsteemiintegratsioon, mitte
kasutaja.
2
•• Kuvatakse analoogkanali ikoon.
3
•• Kanal, mis on sisendallikas.
4
•• Tähistab otsekanaleid antennist.
Antenni, kaabli ja satelliitantenni
ikoonid kuvatakse madalaima
prioriteedi järgi.
5
NNNNNNNN KANALI NIMI
Kaabel
Video vaigistus
NNNNNNNN KANALI NIMI
•• Kanalid, mille on
kustutanud dünaamiline
süsteemiintegratsioon, mitte
kasutaja.
NNNNNNNN KANALI NIMI
(muudetud kanalinimi)
Lähtekanali ikoon
Antenniikoon
Prioriteet
NIMI
NIMI
NIMI
NNNNNNNN KANALI
NNNNNNNN KANALI
NNNNNNNN KANALI
NNNNNNNN KANALI NIMI
•• Šifreeritud kanali ikoon. See kuvatakse
satelliitantenni puhul.
-
NNNNNNNN KANALI NIMI
•• Vaigistatud kanali puhul kuvatakse heli- ja
kanaliteave.
-
Lisa riikidesse / Muuda riike (1/2)
•• Kanalihaldur > Brauser > Tööriistad > Lisa riikidesse
Põhijuhend
Nupp
Toiming
Navig. abi
ENTER
Valib esiletõstetud üksuse.
Sisesta
RETURN
Tühistab ja naaseb eelmisele kuvale (tööriistad).
Naasmine
UP/DOWN
Liigutab esiletõstu riigiüksustel.
Nihuta
LEFT/RIGHT
Liigutab esiletõstu.
Nihuta
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Suleb praeguse akna ja kuvab tööriistamenüü.
Puudub
EXIT
Tühistab ja naaseb eelmise sammu juurde (tehaserežiim).
Puudub
✎✎ MÄRKUS
•• See on suvandi Lisa riikidesse definitsioon.
•• Esiletõstetud kanal või rohkem kui üks valitud kanal lisatakse riigikategooriasse.
✎✎ Muu
•• Ajalõpp (60 s)
Eesti
53
Elemendid
Nr
Nimi
1
Aken Lisa riikidesse
2
Telekava
Kirjeldus
•• Kui valitud kanalite puhul pole riigiloendisse ühtki kanalit
registreeritud, kuvatakse pealkirjana „Lisa riikidesse“.
•• Olenevalt sellest, kas kuvale sisenemisel valitud riik on
registreeritud või mitte, kuvatakse märkeruut.
•• Seerianumber või valitud kanali nimi.
3
Valiku teave
4
Lõpetamisteade
5
Valikumärk
‒‒ Kanali nimi kuvatakse, kui valitud on üks kanal. Valitud kanal:
NNNN-NNN ABC
‒‒ Valitud kanalite arv kuvatakse, kui valitud on rohkem kui üks kanal.
Valitud kanaleid: N
•• Teade kuvatakse, kui toiming on lõpetatud. (See teade kuvatakse
alati nupu OK valimisel.)
•• Mitme kanali valikumärkide tähendused on järgmised.
•• : kõik üksused on registreeritud.
•• : ainult osa üksustest on registreeritud.
•• : ükski üksus pole registreeritud.
Lisa riikidesse / Muuda riike (2/2)
•• Kanalihaldur > Brauser > Tööriistad > Lisa riikidesse
54
Eesti
Põhijuhend
Nupp
Toiming
Navig. abi
ENTER
Valib esiletõstetud üksuse.
Sisesta
RETURN
Tühistab ja naaseb eelmisele kuvale (tööriistad).
Naasmine
UP/DOWN
Liigutab esiletõstu riigiüksustel.
Nihuta
LEFT/RIGHT
Liigutab esiletõstu.
Nihuta
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Suleb praeguse akna ja kuvab tööriistamenüü.
Puudub
EXIT
Tühistab ja naaseb eelmise sammu juurde (tehaserežiim).
Puudub
✎✎ MÄRKUS
•• See on suvandi Muuda riike definitsioon.
•• Esiletõstetud kanaliüksus või rohkem kui üks valitud kanaliüksus lisatakse riigikategooriasse või kustutatakse
sellest.
•• Ajalõpp (60 s)
Elemendid
Nr
Nimi
1
Lisa riikidesse
2
Telekava
3
Lõpetamisteade
Kirjeldus
•• Kui valitud kanalite seas on mõni registreeritud kanal, kuvatakse
pealkirjana suvand Muuda riike.
•• Olenevalt sellest, kas valitud riik on registreeritud või mitte,
kuvatakse märkeruut.
•• Teade kuvatakse, kui toiming on lõpetatud. (See teade kuvatakse
alati nupu OK valimisel.)
Muuda kanalinumbrit [vahetamistüüp]
•• Kanalihaldur > Brauser > Tööriistad > Muuda kanalinumbrit
Eesti
55
Põhijuhend
Nupp
Toiming
Navig. abi
ENTER
Rakendab muudatused ja suleb akna.
Sisesta
RETURN
Tühistab ja naaseb eelmisele kuvale (tööriistad).
Naasmine
▲/▼
Saate muuta valitud kanali numbrit.
Reguleerimine
0~9
Saate sisestada numbri.
Number
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Suleb praeguse akna ja kuvab tööriistamenüü.
Puudub
EXIT
Tühistab ja naaseb eelmise sammu juurde (tehaserežiim).
Puudub
✎✎ MÄRKUS
•• Selle funktsiooniga saate muuta kanalinumbreid (vahetamistüüp).
•• Kanalinumbreid saab muuta kõigis kanaliloendites ja muudatused rakenduvad kõigile kanalitele.
•• Kui uus kanalinumber pole eraldatud teisele kanalile, määratakse kanalile uus number ja loend sorditakse uuesti
kanalinumbrite kasvavas järjestuses.
•• Kui uus kanalinumber on juba teisele kanalile eraldatud, järgige hotelli spetsifikatsioone.
✎✎ Muu
•• Toetatakse vertikaalset ringlust.
Elemendid
Nr
Nimi
Kirjeldus
•• Toetatakse nii numbrinuppe kui ka üles-/allanuppu.
Kanali muutmine
Numbriaken
1
‒‒
‒‒
‒‒
‒‒
Valitud kanal: kuvab praegu valitud kanali nime.
Number: kuvab uue kanalinumbri.
(Kuvatakse ka praegu eraldatud kanalinimi.)
Nimi: kuvab praegu eraldatud kanalinime. (Kui kanaleid pole,
kuvatakse teade „(Tühi)“.) : Kui kanal on olemas, kuid sel pole nime,
kuvatakse nimi kujul „-----“.
•• Kui valitakse juba eraldatud kanal
2
56
Hoiatusteade
Eesti
‒‒ Kui uus kanalinumber on juba teisele kanalile eraldatud, kuvatakse
kinnitusteade. (Vt alltoodud joonist.)
‒‒ Kui kasutaja soovib valida kanali numbriks mõnele muule kanalile
juba eraldatud numbri, vahetatakse kanalite numbrid omavahel ja
salvestatakse.
Muuda kanalinumbrit [väline sisend] (3/3)
•• Kanalihaldur > Brauser > Tööriistad > Muuda kanalinumbrit
Põhijuhend
Nupp
Toiming
Navig. abi
RED
Kui kasutaja vajutab seda nuppu, lähtestatakse kanali number.
Lähtestamine
ENTER
Rakendab muudatused ja suleb akna.
Sisesta
RETURN
Tühistab või naaseb eelmisele kuvale (tööriistad).
Naasmine
▲/▼
Saate muuta valitud kanali numbrit.
Reguleerimine
0–9T
Saate sisestada numbri.
Number
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Suleb praeguse akna ja kuvab tööriistamenüü.
Puudub
EXIT
Tühistab ja naaseb eelmise sammu juurde (tehaserežiim).
Puudub
✎✎ MÄRKUS
•• Selle funktsiooniga saate eraldada välisele sisendallikale kanalinumbri. (Muudatused rakenduvad kõigile
kanalitele.)
•• Kui uus kanalinumber on juba teisele kanalile eraldatud, järgige hotelli spetsifikatsioone.
✎✎ Muu
•• Vaikimisi esiletõst: kanalinumbri ala.
•• Toetatakse vertikaalset ringlust.
•• Ajalõpp (60 s)
Eesti
57
Elemendid
Nr
Nimi
Kirjeldus
•• Kanalinumbri ala.
‒‒ Toetatakse nii numbrinuppe kui ka üles-/allanuppu.
‒‒ Kui väärtust pole eraldatud, kuvatakse numbrite arvu jagu märke „-“.
1
Kanalinumbri ala
2
Allika nimi
3
Navig. Spikriala
▲
-▼
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•• Välise sisendi nimi
‒‒ Üksused, mida ei saa konfigureerida, on keelatud.
•• Kui kasutaja vajutab punast nuppu, lähtestatakse kanali number.
Kanalinime muutmine
•• Kanalihaldur > Brauser > Tööriistad > Muuda kanalinime
Põhijuhend
Nupp
Toiming
Navig. abi
GREEN
Salvestab muudatused ja naaseb kanalihaldurisse.
Valmis
ENTER
Salvestab kanali nime ja viib kursori järgmisele väljale.
Sisesta
RETURN
Tühistab ja naaseb eelmisele kuvale (tööriistad).
Naasmine
▲/▼/◄/►
Saate klaviatuuril navigeerida.
Nihuta
0~9
Saate sisestada numbri.
Puudub
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Suleb praeguse akna ja kuvab tööriistamenüü.
Puudub
EXIT
Tühistab ja naaseb eelmise sammu juurde (tehaserežiim).
Puudub
✎✎ MÄRKUS
•• See on funktsiooni Muuda kanalinime jaoks kasutatava klahvistiku definitsioon.
✎✎ Muu
•• Ajalõpp (60 s)
58
Eesti
Elemendid
Nr
Nimi
Kirjeldus
1
Kanalinime muutmise aken
2
Kanali nimi
•• Kursor ja parasjagu sisestatav märk on sama värvi kui esiletõst.
•• Maksimaalse märkide arvuni jõudmisel kursor kaob.
3
Klaviatuur
•• Üksikasjalikud suunised leiate klahvistiku dokumendist.
Tööriistad [redigeerimisrežiim]
Redigeerimisrežiim
Sisu esiletõst (kui märgitud üksuste arv on 0 või 1)
Kui märgitud on rohkem kui üks üksus
Lisa riikidesse
Muuda riike (kui märgitud on juba registreeritud üksus)
Muuda kanalinime
Muuda kanalinumbrit
Video vaigistus
Kopeeri kanal (Astra HD +)
Järjesta ümber (satelliit)
Vali kõik
Tühista kõige valik (see kuvatakse ainult siis, kui valitud on
vähemalt üks üksus)
Kustuta
Lisa riikidesse
Muuda riike (kui märgitud on juba registreeritud üksus)
Video vaigistus
Järjesta ümber (satelliit)
Vali kõik
Tühista kõige valik
Kustuta
✎✎ MÄRKUS
•• Hüpikmenüü asukoht: jaotise Kanaliloend vasakus veerus kuvatava üksuse tööriistamenüü → see kuvatakse
paremal. Jaotise Kanaliloend paremas veerus kuvatava üksuse tööriistamenüü → see kuvatakse vasakul.
•• Kui esiletõstetud üksus pole valitud ja kasutaja vajutab nuppu TOOLS, märgitakse üksus automaatselt valituks.
•• Leiate iga funktsiooni üksikasjalikud spetsifikatsioonid NEO kanalihaldurist.
Eesti
59
Kanali ribareklaam [kui kanalinumber on eraldatud välisele sisendile]
✎✎ MÄRKUS
•• Rakenduvad telekanali ribareklaami spetsifikatsioonid.
•• Toetuseta üksuse või vastava teabe puudumise korral ei kuvata üksuse väärtusi.
•• Kanalinimi esitatakse välise sisendi nimena.
Elemendid
Nr
Nimi
1
Välise sisendi nimi
Kirjeldus
Kanaliloend annab juurdepääsu GenreTV-ga seotud funktsioonidele.
•• Riigirežiim
•• Saate muuta žanrirežiimi.
¦¦ Mixed Channel Map
Ühine kanalikaart on funktsioon antenni-, kaabli- ja satelliidikanalite ühiseks kasutamiseks.
[V.a Austraalia, Singapuri ja Uus-Meremaa mudelite puhul]
‒‒ Antenni-, kaabli- ja satelliidikanalite ühiseks kasutamiseks peab ühise kanalikaardi funktsioon olema sisse
lülitatud.
‒‒ Kasutage kanaliredaktorit kanalite sortimiseks pärast ühise kanalikaardi funktsiooni sisselülitamist
hotellisuvandite menüüs.
60
Eesti
¦¦ Sound Bar
•• Samsungi heliribad ja hotelliteler
‒‒ Kasutage Samsungi heliribasid ja hotellitelereid, mis toetavad ARC-funktsiooni HDMI-ga. Kui ühendate ühilduva
Samsungi heliriba ühilduva Samsungi hotelliteleriga, kasutades üht HDMI-kaablit, saavad külastajad kuulata
teleri heli heliriba kaudu.
‒‒ ARC-funktsiooni toetavad mudelid on loetletud allpool.
•• Heliribad: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550
HW-K450/K550
•• Heliribade seadistamine hotellirežiimis kasutamiseks
1. Seadistage järgmised hotellimenüü suvandid.
‒‒ Hotel option > System > Sound Bar Out = On.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
‒‒ Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
‒‒ Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Ühendage HDMI-kaabel heliriba tagaküljel asuvasse pessa HDMI OUT ja hotelliteleri pessa HDMI IN 1 (mis toetab
ARC-d).
3. Kui heliriba on ühendatud hotelliteleriga ja teler lülitatakse sisse, tuvastab heliriba automaatselt teleri ning lülitub
hotellirežiimi.
Heliriba hotellirežiimi funktsionaalsed näitajad
•• Toite sisse-/väljalülitamine on teleriga sünkroonis.
•• HDMI_CEC vaikeseadistuseks on Sees.
•• Funktsioonid toimivad ainult pesa HDMI OUT kaudu.
•• VFD sisendrežiimi nupp keelatakse, et vältida heliallika soovimatut muutmist.
•• Suvandite Helitugevus sisselülitamisel ja Max helitugevus reguleeritavad seaded tuuakse teleri hotellisuvandite
menüüst. Heliriba suvandite Helitugevus sisselülitamisel ja Max helitugevus väärtused on aga teleri
hotellisuvandite menüü sisselülitamise ja max helitugevuse väärtusest poole võrra väiksemad.
Näide. Kui teleri helitugevus sisselülitamisel on 20 ja max helitugevus 90, on heliriba helitugevus
sisselülitamisel 10 ja max helitugevus 45.
* See funktsioon võib olenevalt mudelist erineda.
Eesti
61
¦¦ Turvarežiim
Spetsifikatsioonid
•• Selle eesmärk on piirata teatud asutustes, näiteks kinnipidamiskohtades, mõningaid funktsioone, nagu teletekst
ja välise allika (HDMI, USB) sisend.
•• Turvamenüü on parooliga kaitstud. Juurdepääs turvamenüüle on ilma paroolita keelatud.
•• Turvaseade
‒‒ Turvaseadeks saab valida suvandi ON või OFF.
‒‒ Vaikeseade on OFF.
‒‒ Turvaseade: selle seadmisel olekusse Sees keelatakse välise allika (HDMI, USB) sisend ja
teletekstifunktsioon.
•• Parooliseade
‒‒ See võimaldab kasutajatel parooli vahetada.
‒‒ Kasutajad peavad sisestama praeguse parooli, uue parooli ja uue parooli kinnituse.
•• Parooli lähtestamine
‒‒ Sellega saab parooli lähtestada.
‒‒ Vaikeparool on 00000000.
‒‒ Parooli lähtestamine on nähtav ainult tehasemenüüs, kasutades suvandite Teave ja Tehaseseaded
klahvikombinatsiooni.
See peidetakse klahvikombinatsiooniga MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
•• Turvaseade: Kui see on seatud olekusse Sees, pole funktsioon SIRCH saadaval.
•• Tehaseseadete lähtestamine ei lähtesta turvaseadet.
62
Eesti
Seinakinnituse paigaldamine
Seinakinnituskomplekti (müüakse eraldi) abil saate teleri seina külge kinnitada. Täpsemat teavet seinakinnituse kohta
leiate seinakinnituse juurde kuuluvast juhendist. Seinakinnituse paigaldamisel pöörduge abi saamiseks tehniku poole. Me
ei soovita teil seda ise teha.
Samsung Electronics ei vastuta mis tahes tootekahjustuste ega kehavigastuste eest, mis on tekkinud teleri paigaldamisel
ilma spetsialisti abita.
Seinakinnituskomplekti tehnilised andmed (VESA)
✎✎ Seinakomplekt ei ole tootega kaasas, see on müügil eraldi.
Paigaldage seinakinnituskomplekt kindlale seinale, mis on põranda suhtes täisnurga all. Muude materjalide külge
kinnitamisel võtke esmalt ühendust lähima edasimüüjaga. Lakke või kaldus seinale kinnitamisel võib see kukkuda ja
põhjustada raskeid kehavigastusi.
✎✎ MÄRKUS
••
••
••
••
••
Seinakinnituskomplektide standardmõõtmed on toodud alljärgnevas tabelis.
Seinakinnituskomplekti ostmisel saate kaasa üksikasjaliku paigaldusjuhendi ja kõik seadme kinnitamiseks vajalikud tarvikud.
Ärge kasutage kruvisid, mis ei vasta VESA kruvispetsifikatsioonide standarditele.
Ärge kasutage standardmõõtmetest pikemaid kruvisid, kuna need võivad teleri sisemust kahjustada.
Seinakinnituste puhul, mis ei vasta VESA kruvide tehniliste andmete standardile, võivad kruvide pikkused olenevalt seinakinnituse
tehnilistest andmetest erineda.
•• Ärge keerake kruvisid liiga tugevasti kinni. See võib seadet kahjustada või põhjustada selle mahakukkumist ja tekitada seetõttu
kehavigastusi. Samsung ei vastuta kirjeldatud õnnetusjuhtumite eest.
•• Samsung ei vastuta toote kahjustuste või kehavigastuste eest, mis võivad tekkida juhul, kui kasutatakse VESA standarditele
mittevastavat või mittemääratletud seinakinnitust või kui tarbija ei järgi toote paigaldamisel suuniseid.
•• Ärge kallutage telerit paigaldamisel rohkem kui 15 kraadi.
Seinakinnituse
kronstein
Seinakinnituse adapter
Teler
C
Seinakinnituse
kronstein
Seinakinnituse adapter
Teler
C
tolli
VESA spets. (A x B)
C (mm)
Standardkruvi
Kogus
55 ~ 65
400 X 400
43 ~ 45
M8
4
Ärge paigaldage seinakinnituskomplekti, kui teler on sisse lülitatud.
Vastasel juhul võib tekkida elektrilöök.
Eesti
63
Teleri kinnitamine seinale
Hoiatus! Teleri tõmbamine, lükkamine või selle otsa ronimine võib põhjustada teleri allakukkumise. Eriti oluline on tagada,
et lapsed ei ripuks teleri otsas ega muudaks seda ebastabiilseks. Selle tagajärjel võib teler ümber kukkuda, põhjustades
tõsiseid vigastusi või surma. Järgige kõiki teleri ohutuslehel toodud ettevaatusabinõusid. Täiendava stabiilsuse huvides
võite paigaldada kukkumisvastase seadme allpool kirjeldatud viisil.
Teleri kukkumise ärahoidmine
1. Asetage kruvid klambritesse ja kinnitage need tugevasti seina külge. Veenduge, et kruvid oleks seina küljes kõvasti
kinni.
✎✎ Olenevalt seina tüübist võib minna vaja täiendavaid tarvikuid, nt ankruid.
✎✎ Kuna vajalikud klambrid, kruvid ja nöör pole seadmega kaasas, tuleb need eraldi osta.
2. Eemaldage teleri tagaosa keskel asuvad kruvid, paigutage need klambritesse ja seejärel keerake need uuesti teleri
külge kinni.
✎✎ Kruvid ei pruugi tootega kaasas olla. Sel juhul ostke ise järgmiste näitajatega kruvid.
3. Ühendage teleri külge kinnitatud klambrid tugevat nööri kasutades seina külge kinnitatud klambritega ja siduge nöör
korralikult kinni.
✎✎ MÄRKUS
•• Paigaldage teler seina lähedale nii, et see ei jää tahapoole kaldu.
•• Turvaline on ühendada nöör nii, et seina külge kinnitatud klambrid oleksid teleri külge kinnitatud klambritega
samal kõrgusel või veidi madalamal.
•• Enne teleri liigutamist siduge nöör lahti.
4. Veenduge, et kõik ühendused oleksid korralikud. Ühenduskohtade lõdvenemise või lahtitulemise ennetamiseks tuleb
neid korrapäraselt kontrollida. Kui teil on ühenduskohtade ohutuse osas kahtlusi, võtke ühendust professionaalse
paigaldajaga.
Vargusvastane Kensingtoni lukk
Samsung Kensingtoni lukke ei tarni. See on seade süsteemi füüsiliseks
kinnitamiseks, kui seda kasutatakse avalikus kohas. Välimus ja
lukustusmeetod võivad olenevalt tootjast joonisel kujutatust erineda.
Kensingtoni luku õigesti kasutamise kohta leiate täiendavat teavet sellega
kaasas olevast juhendist.
Toote lukustamiseks toimige järgmiselt.
Leidke teleri tagaküljelt ikoon K. Kensingtoni pesa asub ikooni K kõrval.
1. Keerake Kensingtoni luku kaabel ümber suure statsionaarse eseme, nagu
laud või tool.
1
<Valikuline>
2. Suunake Kensingtoni luku kaabli lukuga ots läbi kaabli aasaga otsa.
3. Sisestage lukustusseade toote Kensingtoni luku avasse (1).
4. Lukustage lukk.
✎✎ Need on üldised suunised. Täpsemad juhised leiate lukustusseadmega kaasas olevast kasutusjuhendist.
✎✎ Lukustusseade tuleb soetada eraldi.
✎✎ Kensingtoni luku asukoht võib olenevalt mudelist erineda.
64
Eesti
Tehnilised andmed
Keskkonnaga seotud andmed
Töökeskkonna temperatuur
Töökeskkonna niiskustase
Hoiustamiskeskkonna
temperatuur
Hoiustamiskeskkonna niiskustase
Mudeli nimi
10 kuni 40 °C (50 kuni 104 °F)
10–80%, mittekondenseeruv
-20 kuni 45°C (-4 kuni 113°F)
5–95%, mittekondenseeruv
HG55EE890W
Ekraani eraldusvõime
HG65EE890W
3840 x 2160
Ekraani kumerus
Ekraani suurus (diagonaal)
4200R
55 tolli
Heli (väljundvõimsus)
Mõõtmed (L × K × S)
Korpus
Koos alusega
Kaal
Ilma aluseta
Koos alusega
65 tolli
10 W × 2
1232,0 x 714,5 x 97,3 mm
1232,0 x 786,1 x 334,1 mm
1450,8 x 839,9 x 114,9 mm
1450,8 x 923,4 x 378,7 mm
17,2 kg
19,2 kg
23,6 kg
27,2 kg
✎✎ Kujundus ja tehnilised andmed võivad ette hoiatamata muutuda.
✎✎ Toitenäitajate ja elektritarbe kohta leiate teavet tootel olevalt sildilt.
✎✎ Teabe saamiseks Samsungi keskkonnaga seotud panuse ja tootepõhiste regulatiivsete kohustuste, nagu REACH,
WEEE ja akud, kohta külastage aadressi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Eesti
65
Mõõtmed
Vaade eest / vaade küljelt
7
1
2
3
5
6
4
8
(Ühik: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG55EE890W
1232,0
1208,6
683,4
947,5
714,5
786,1
97,3
334,1
HG65EE890W
1450,8
1425,1
806,5
1061,3
839,9
923,4
114,9
378,7
Ühenduspaneeli joonis / vaade tagant
✎✎ Üksikasjalikku teavet saate vaadata veebisaidilt Displaysolutions.samsung.com.
66
Eesti
Tugialuse joonis
•• HG55EE890W
(Ühik: mm)
248,2
947,5
334,1
334,1
•• HG65EE890W
(Ühik: mm)
276,9
1061,3
378,7
378,7
✎✎ MÄRKUS. Kõik joonised ei pruugi olla õiges mõõtkavas. Mõned mõõtmed võivad ette teatamata muutuda. Enne
teleri paigaldamist vaadake mõõtmed üle. Me ei vastuta kirja- ega trükivigade eest.
Eesti
67
Litsents
Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja kahekordse D-ga
sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS
Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks
of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS
Studio Sound are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States
and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
68
Eesti
Samsungi kontaktandmed kogu maailmas
Kui teil on Samsungi toodete kohta küsimusi või kommentaare, võtke ühendust SAMSUNGi klienditeeninduskeskusega.
Riik
Klienditeeninduskeskus
Veebisait
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Kõik õigused reserveeritud.
EE890W-EU-EST-02
Download PDF

advertising