Samsung | MM-E330D | Samsung Micro audio sistēma E330D Vartotojo vadovas

Samsung Micro audio sistēma E330D Vartotojo vadovas
MM-E320D
MM-E330D
ASMENINĖ MIKRO KOMPONENTŲ
SISTEMA
Naudojimo instrukcija
Įsivaizduokite galimybes
Dėkojame, kad įsigijote SAMSUNG produktą.
Jeigu norite gauti visapusišką aptarnavimą,
užregistruokite produktą
www.samsung.com/register
Saugumo informacija
Saugumo įspėjimai
KAD NEKILTŲ ELEKTROS ŠOKO PAVOJUS, NENUIMINĖKITE DANGTELIO (ARBA NUGARĖLĖS).
PRIETAISO VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI AR KEISTI VARTOTOJAS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHNINĖS
PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Šis simbolis rodo, kad prietaiso viduje yra
„pavojinga įtampa“, galinti sukelti elektros
šoką arba pavojų žmogaus sveikatai.
Šis simbolis rodo, kad naudojimo vadove
yra pateikiama svarbi informacija apie
prietaiso veikimą ir priežiūrą.
ĮSPĖJIMAS: KAD NESUKELTUMĖTE
ELEKTROS ŠOKO, PLAČIĄJĄ JUNGIKLIO
MENTELĘ JUNKITE Į PLAČIĄJĄ ANGĄ,
ĮKIŠDAMI JĄ IKI GALO.
ĮSPĖJIMAS:
Kad nekiltų gaisro ar elektros šoko pavojus, nenaudokite šio
prietaiso lietuje ar drėgmėje.
ĮSPĖJIMAS
Saugokite prietaisą nuo drėgmės ir nestatykite ant jo skysčių
pripildytų indų (pvz., vazų).
Maitinimo kištukas skirtas išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo,
todėl jis turi būti bet kuriuo metu lengvai pasiekiamas.
Šį prietaisą junkite tik prie apsauginį įžeminimą turinčio
kintamosios srovės kištukinio lizdo.
Įrenginio maitinimas išjungiamas pilnai, kai maitinimo kištukas
ištraukiamas iš elektros lizdo, todėl jis turi būti lengvai
pasiekiamas.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS
Šis kompaktinių diskų grotuvas klasifikuojamas kaip
1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS.
Neteisingas naudojimas, pakeitimas ar kitokių, nei nurodyta,
procedūrų atlikimas gali sukelti pavojingą radiacijos
spinduliavimą.
ĮSPĖJIMAS
LAZERIO SPINDULYS NEMATOMAS; KAI ĮRENGINYS
ATIDARYTAS IR TARPINIAI UŽRAKTAI NEVEIKIA, VENKITE
SPINDULIŲ POVEIKIO.
Priedai
Patikrinkite, ar pridėti visi žemiau nurodyti priedai.
FUNCTION
SOUND
DISC SKIP
EQ
DVD
1
2
DISC MENU
TITLE MENU
4
3
5
6
SYNC
8
7
9
VOL
VOL
0
RDS PTY
RDS DISPLAY
REPEAT
HOME
USB REC
TUNING
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
DISPLAY
A
CD REC
MO/ST TUNING
B
TIMER
SPEED ON/OFF
Vaizdo laidas
2
Lietuvių k.
FM antena
Naudojimo instrukcija
C
TIMER
D
SLEEP
CLOCK
Nuotolinio valdymo pultas/
Baterijos (AAA dydžio)
(nepridedamas)
Saugumo informacija
Diskų saugojimo ir laikymo įspėjimai
Maži įbrėžimai ant disko gali sumažinti garso ir
vaizdo kokybę ar netgi diskas gali būti nenuskaitomas.
Laikydami diską, būkite itin atsargūs, kad jo
nesubraižytumėte.
Disko laikymas
Nelieskite atkuriamos disko pusės.
Diską laikykite už kraštų taip, kad ant jo neliktų pirštų
antspaudų.
Neklijuokite popieriaus ar juostos ant disko.
Disko saugojimas
Nelaikykite disko tiesioginiuose saulės spinduliuose.
Laikykite diskus gerai vėdinamose patalpose.
Laikykite švariame apsauginiame
dėkle vertikalioje padėtyje.
PASTABA
Nesupurvinkite ar neleiskite kauptis purvui ant diskų.
Nebandykite atkurti sulūžusių ar subraižytų diskų.
Diskų laikymas ir saugojimas
Jeigu ant disko yra purvo ar išlikę pirštų antspaudai,
nuvalykite jį su vandeniu skiesta švelnia valymo priemone
bei po to nuvalykite su minkšta medžiaga.
Valydami švelniai braukite nuo disko vidaus į išorę.
Licencija
APIE „DIVX VIDEO“: „DivX“® yra skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas
kompanijos „DivX, Inc”. Tai yra oficialiai „DivX“ sertifikuotas įrenginys,
kuris atkuria „DivX“ formato vaizdą. Daugiau informacijos bei
programinės įrangos, konvertuojančios jūsų laikmenas į „DivX“ vaizdo
formatą, rasite apsilankę svetainėje www.divx.com.
Apie DIVX VIDEO-ON-DEMAND funkciją: Šį „DivX”® sertifikuotą įrenginį
būtina registruoti, kad galėtumėte matyti „DivX Video-on-Demand” (VOD)
turinį. Norėdami sugeneruoti registracijos kodą, įrenginio nustatymų
meniu suraskite „DivX“ VOD skyrių. Internetiniame puslapyje vod.divx.com
su šiuo kodu užregistruokite įrenginį bei sužinokite
daugiau apie „DivX“ VOD.
“Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”
DivX Certified® atkurti DivX ® formato vaizdus.
DivX ®,DivX Certified® ir susiję logotipai yra „DivX, Inc.“ prekės
ženklai ir naudojami su licencija.
Autorinės teisės
© 2012 „Samsung Electronics Co., Ltd.“ Visos teisės
saugomos.
Apsauga nuo kopijavimo
Dauguma DVD diskų užkoduoti, apsaugant juos nuo kopijavimo.
Todėl turėtumėte jungti DVD grotuvą tiesiai prie televizoriaus, o ne
prie įrašančiojo grotuvo. Priešingu atveju, iš apsaugotų nuo
kopijavimo DVD diskų atkuriamas vaizdas ekrane bus iškraipytas
Šiame gaminyje įmontuota autorinių teisių apsaugos technologija,
kurią saugo JAV patentai ir kitos intelektinės nuosavybės savininkų
teisės. Šios autorinių teisių apsaugos technologijos naudojimas turi
būti suderintas su „Macrovision“ ir yra skirtas tik buitinio ir kitokio
riboto žiūrėjimo reikmėms, jei kitaip nenustatė „Macrovision“.
Technologijos kopijavimas ir prietaiso ardymas yra draudžiami.
PASTABA
Jeigu įrenginio viduje esančios šaltos detalės kontaktuoja
su šiltu oru, gali susiformuoti kondensatas. Jeigu
kondensatas susiformuoja įrenginio viduje, gali sutrikti
įrenginio veikimas. Jeigu taip atsitinka, išimkite diską bei
įjungę grotuvą palikite jį 1 ar 2 valandoms.
Lietuvių k.
3
Turinys
SAUGUMO INFORMACIJA
2
3
3
3
3
3
Saugumo įspėjimai
Priedai
Diskų saugojimo ir laikymo įspėjimai
Licencija
Autorinės teisės
Apsauga nuo kopijavimo
PRADŽIA
5
5
6
9
9
9
10
11
Atsargumo priemonės
Naudojimo instrukcijoje esančios piktogramos
Diskų tipai ir savybės
Aprašymas
Priekinis skydelis
Viršutinis skydelis
Galinis skydelis
Nuotolinio valdymo pultas
JUNGTYS
12
13
14
15
15
Garsiakalbių prijungimas
Vaizdo išvesties („Video Out“) prijungimas prie televizoriaus
Išorinių komponentų prijungimas
FM antenos prijungimas
Ausinių prijungimas
NUSTATYMAI
16
16
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Prieš pradedant naudoti (Pradiniai nustatymai)
Nustatymų meniu nustatymas
Ekranas
TV vaizdo formatas
Garsas
DRC („Dinaminio diapazono suspaudimas“)
AUDIO-SYNC
Sistema
Pradiniai nustatymai
„DivX“(R) registracija
Kalba
Saugumas
Apsauga nuo vaikų
Slaptažodžio keitimas
Palaikymas
Gaminio informacija
PAGRINDINĖS FUNKCIJOS
19
19
20
20
25
26
26
27
27
29
29
30
Disko atkūrimas
Garso CD(CD-DA)/MP3/WMA atkūrimas
JPEG bylų atkūrimas
Atkūrimo funkcijos naudojimas
Garso režimas
Garso išjungimo funkcija
Ekrano funkcija
Radijo klausymas
Apie RDS transliavimą (pasirenkama)
Laikrodžio nustatymas
Laikmačio funkcija
Miego laikmačio funkcija
2
5
12
16
19
4
Lietuvių k.
USB funkcija
Įrašymo funkcija
KITA INFORMACIJA
33
34
35
Gedimų nustatymas
Kalbų kodų sąrašas
Techniniai duomenys
31
Pradžia
33
Atsargumo priemonės
Įsitikinkite, kad kintamosios srovės šaltinis jūsų namuose atitinka
parametrus, nurodytus įrenginio galinėje dalyje esančiame lipduke.
Statykite įrenginį horizontaliai, ant tinkamo pagrindo (baldų), kur
būtų pakankamai erdvės įrenginio vėdinimui (7.5~10cm).
Nestatykite įrenginio ant stiprintuvo ar kitos įrangos, kuri gali
įkaisti. Pasirūpinkite, kad vėdinimo angos nebūtų uždengtos.
Nieko nedėkite ant įrenginio viršaus.
Prieš pernešdami grotuvą, įsitikinkite, kad jame nėra disko.
Perkūnijos metu išjunkite pagrindinį maitinimo laidą iš
elektros lizdo. Įtampos šuoliai žaibo metu gali sugadinti
įrenginį.
Nestatykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar
arti šilumos šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti įrenginį.
Saugokite grotuvą nuo drėgmės ir šilumos šaltinių bei
įrenginių, sukuriančių stiprų magnetinį ar elektrinį lauką
(pvz.: garsiakalbių).
Jeigu įrenginys neveikia, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
Šis grotuvas neskirtas pramoniniam naudojimu.
Įrenginys skirtas tik asmeniniam naudojimui.
Jeigu grotuvas ar diskas buvo laikomas žemoje
temperatūroje, gali susidaryti kondensacija. Jeigu
grotuvas transportuojamas žiemos metu, palaukite apie
dvi valandas, kol įrenginys įšils iki kambario temperatūros
ir tada jį naudokite.
Šiame įrenginyje naudojamose baterijose yra aplinkai
pavojingų cheminių medžiagų. Neišmeskite jų su
bendromis namų apyvokos atliekomis.
Naudojimo instrukcijoje
esančios piktogramos
Būtinai peržiūrėkite toliau aprašytus terminus prieš
skaitydami naudojimo instrukciją.
Piktograma
Terminas
Aprašymas
DVD-VIDEO arba DVD±R/±RW
diskų, kurie buvo įrašyti ir užbaigti
vaizdo režime, funkcija.
d
DVD
B
CD
Duomenų CD (CD-DA,
CD-R/-RW) diskų funkcija.
A
MP3
CD-R/-RW diskų funkcija.
G
JPEG
CD-R/-RW diskų funkcija.
D
DivX
!
CAUTION
NOTE
LIETUVIŲ K.
Norėdami visiškai atjungti įrenginį nuo maitinimo šaltinio,
ištraukite pagrindinį laidą iš elektros lizdo, ypač jeigu ilgai
jo nenaudojate.
Pradžia
31
31
01
PAŽANGIOS FUNKCIJOS
MPEG4 diskų (DVD±R/±RW,
CD-R/-RW) funkcija.
Situacija, kai funkcija neveikia ar
atšaukiami nustatymai.
Instrukcijos ar patarimai puslapyje,
kurie padeda naudotis kiekviena
funkcija.
Šioje naudojimo instrukcijoje naudojamos iliustracijos ir brėžiniai pateikiami tik kaip pavyzdžiai ir gali skirtis nuo tikros įrenginio išvaizdos.
Administravimo mokestis gali būti skaičiuojamas, jeigu:
a. jūs iškvietėte aptarnavimo specialistą, tačiau įrenginys nėra sugedęs
(t.y. jūs neperskaitėte šios naudojimo instrukcijos)
b. jūs atnešėte įrenginį į aptarnavimo centrą, tačiau įrenginys nėra sugedęs
(t.y. jūs neperskaitėte šios naudojimo instrukcijos).
Prieš atliekant bet kokius darbus ar prieš apsilankant namuose, jūs būsite įspėti apie tokio administravimo mokesčio dydį.
Lietuvių k.
5
Pradžia
Diskų tipai ir savybės
Galimų atkurti diskų tipai
Disko tipas
ir logotipas
Regiono kodas
Tiek pats diskų grotuvas, tiek diskai yra koduojami pagal
regioną. Kad diskas būtų atkuriamas, turi sutapti disko ir
grotuvo regiono kodas. Jei kodai nesutampa, disko atkurti
negalima.
Įrašyti
signalai
Disko
dydis
VAIZDO
12 cm
GARSO
12 cm
74 min.
GARSO
+
VAIZDO
12 cm
-
DVD-VIDEO
Disko tipas
DVD-VIDEO
Regiono
kodas
Regionas
1
2
JAV, JAV teritorijos ir Kanada.
3
Taivanas, Korėja, Filipinai,
Indonezija, Honkongas.
4
Meksika, Pietų Amerika, Centrinė
Amerika, Australija, Naujoji
Zelandija, Ramiojo Vandenyno
salos, Karibai.
5
Rusija, Rytų Europa, Indija,
didžioji Afrikos dalis, Šiaurės
Korėja, Mongolija.
6
Kinija
Maks. atkūrimo
laikas
apie 240 min.
(vienpusis)
apie 480 min.
(dvipusis)
AUDIO-CD
Europa, Japonija, Vidurinieji Rytai,
Egiptas, Pietų Afrika, Grenlandija.
DivX
Nenaudokite šių tipų diskų!
LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM ir DVD-RAM
diskų negalima atkurti šiuo grotuvu.
Jeigu bandoma atkurti tokius diskus, TV ekrane
rodomas pranešimas <NETEISINGAS DISKO
FORMATAS> (<WRONG DISC FORMAT>).
Užsienyje įsigyti DVD diskai gali būti neatkuriami šiuo
grotuvu.
Jeigu bandoma atkurti tokius diskus, TV ekrane
rodomas pranešimas <Neteisingas regionas. Prašome
patikrinti diską> (<Wrong Region. Please check Disc.>)
Diskų tipai ir diskų formatai
Šis įrenginys nepalaiko apsaugotų (DRM) medija bylų.
CD-R diskai
Atsižvelgiant į disko įrašymo įrenginį (CD-įrašymo
įrenginys arba AK) ir disko būklę, kai kurie CD-R diskai
gali būti neatkuriami šiuo grotuvu.
Naudokite 650MB/74 minučių CD-R diskus.
Nenaudokite ilgesnių/didesnių nei 700MB/80 minučių
CD-R diskų, nes įrenginys gali jų neatkurti.
Kai kurios CD-RW (perrašomas) laikmenos gali būti
neatkuriamos.
Tik teisingai „užbaigti“ CD-R diskai gali būti pilnai
atkuriami. Jeigu CD-R disko įrašymo sesija buvo užbaigta,
tačiau diskas paliktas neužbaigtas, galimas nepilnas disko
atkūrimas.
6
Lietuvių k.
01
Galima atkurti tik CD-R diskus su MP3 bylomis,
įrašytomis ISO 9660 arba „Joliet“ formatu.
MP3 bylų pavadinimuose negali būti tarpų ar
ypatingų simbolių (. / = +).
Naudokite diskus, kurie įrašyti didesniu nei
128Kbps duomenų suspaudimo/išspaudimo lygiu.
Galima atkurti tik bylas su „.mp3" ir „.MP3"
plėtiniais.
Galima atkurti tik iš eilės įrašytus daugia-sesijinius
diskus. Jeigu daugia-sesijiniame diske yra tuščia
atkarpa, diskas bus atkurtas tik iki šios tuščios
atkarpos.
Jeigu diskas nėra „užbaigtas“, atkūrimo pradžia
užtruks ilgiau ir gali būti atkuriamos ne visos
įrašytos bylos.
Bylų, užkoduotų kintančio bitų lygio (VBR) formatu,
t.y. tiek žemo, tiek aukšto bitų dažnio lygio
(32Kbps ~ 320Kbps), atkūrimo metu garsas gali
būti praleistas.
Viename CD diske galima atkurti daugiausia 999
takelius.
Viename CD diske galima atkurti daugiausia 300
katalogų.
CD-R JPEG diskai
Galima atkurti tik bylas su „jpg" plėtiniu.
Jeigu diskas nėra „užbaigtas“, atkūrimo pradžia
užtruks ilgiau ir gali būti atkuriamos ne visos įrašytos
bylos.
Galima atkurti tik CD-R diskus su JPEG bylomis,
įrašytomis ISO 9660 arba „Joliet“ formatu.
JPEG bylų pavadinimai gali būti sudaryti daugiausia iš
8 simbolių ir juose negali būti tarpų ar ypatingų
simbolių (. / = +).
Galima atkurti tik iš eilės įrašytus daugia-sesijinius
diskus. Jeigu daugia-sesijiniame diske yra tuščia
atkarpa, diskas bus atkurtas tik iki šios tuščios atkarpos.
Kataloge gali būti išsaugoti daugiausiai 999 paveikslėliai.
Atkuriant „Kodak“/ „Fuji“ nuotraukų CD diską, galima
matyti tik kataloge esančius JPEG paveikslėlius.
Kitų, nei „Kodak“/ „Fuji“ nuotraukų CD diskų atkūrimas
gali ilgiau užtrukti arba jie gali būti iš viso neatkuriami.
DVD±R/±RW, CD-R/RW diskai
Nepalaikomi nesuderinamų formatų programinės
įrangos atnaujinimai.
(Pavyzdžiui : QPEL, GMC, didesnė nei 800 x 600
vaizdo taškų raiška ir pan.)
Pradžia
CD-R MP3 diskai
Jeigu DVD-R/-RW diskas nebuvo tinkamai
įrašytas DVD vaizdo formatu, jis nebus
atkuriamas.
„DivX“ („Digital internet video Express“)
„DivX“ yra vaizdo „Microsoft“ sukurtas bylų formatas,
pagrįstas MPEG4 suspaudimo technologija ir skirtas
garso bei vaizdo duomenų perdavimui Internetu
realiu laiku.
MPEG4 naudojamas vaizdo kodavimui, MP3 –
garso kodavimui, ir suteikia vartotojams galimybę
žiūrėti filmus, artimus DVD-kokybės vaizdui ir
garsui.
Palaikomi formatai („DivX“)
Šis įrenginys palaiko tik šiuos formatus. Jeigu
nepalaikomas tiek vaizdo, tiek garso formatas,
vartotojas gali matyti sutrikusius vaizdus ar negirdėti
garso.
Palaikomi vaizdo formatai
Formatas
AVI
WMV
Palaikomos versijos
DivX3.11~DivX5.1
V1/V2/V3/V7
Palaikomi garso formatai
Formatas
Bitų lygis
MP3
80~320kbps
WMA
56~128kbps
AC3
128~384kbps
Fragmentavimo
dažnis
44.1khz
44.1/48khz
Vaizdo formatas („Aspect Ratio“): nors standartinė
„DivX“ raiška yra 640x480 vaizdo taškų, šis grotuvas
palaiko iki 720X526 vaizdo taškų. Didesnės nei 800
TV ekrano raiškos nėra palaikomos.
Kai atkuriate diską, kurio fragmentavimo dažnis yra
didesnis nei 48khz arba 320kbps, atkūrimo metu
vaizdas gali drebėti.
Atkuriant „DivX“ bylas, gali būti neatkuriamos dalys
su aukštu kadrų lygiu.
Kadangi šis įrenginys pateikia tik „DivX Networks,
Inc.“ patvirtintus iškodavimo formatus, vartotojo
sukurta „DivX“ byla gali būti neatkurta.
Lietuvių k.
7
Pradžia
„USB Host“ specifikacija
- Jeigu įdėsite keletą atminties kortelių į keleto
kortelių skaitytuvą, gali iškilti problema.
„USB Host“ specifikacija
Palaikomi su USB 1.1 arba USB 2.0 suderinami
įrenginiai.
Palaikomi įrenginiai, prijungti naudojant USB A tipo
laidą.
Palaikomi su UMS („USB Mass Storage Device“)
V1.0 suderinami įrenginiai.
Palaikomas FAT (FAT, FAT16, FAT32) bylų sistemos
formatavimas.
Nesuderinamumas
Nepalaikomi įrenginiai, kuriems reikia AK įdiegti
atskiras tvarkykles. („Windows“).
Nepalaikomas prijungimas per USB skirstytuvą.
USB įrenginys, prijungtas per USB prailginimo laidą,
gali būti neatpažintas.
USB įrenginys, kuriam reikia atskiro maitinimo
šaltinio, prie šio įrenginio turi būti prijungtas su
atskiru maitinimo šaltiniu.
Veikimo apribojimai
Jeigu prijungtas įrenginys turi keletą diskų
(ar particijų), gali būti prijungtas tik vienas diskas
(ar particija).
Dėl įrenginio, palaikančio tik USB 1.1, gali matytis
skirtinga vaizdo kokybė, priklausomai nuo paties
įrenginio.
Su šiuo grotuvu gali būti naudojami šie
USB įrenginiai
USB atmintinė, MP3 grotuvas, skaitmeninė kamera
Išorinis HDD
- Palaikomi mažesni nei 160 Gigabaitų talpos
išoriniai HDD. Didesni nei 160 Gigabaitų talpos
išoriniai HDD gali būti neatpažįstami,
priklausomai nuo įrenginio.
- Jeigu prijungtas įrenginys neveikia dėl
nepakankamo maitinimo, galite naudoti atskirą
to įrenginio maitinimo laidą. USB laido jungtis
gali skirtis, priklausomai nuo USB įrenginio
gamintojo.
USB kortelių skaitytuvas: vienos jungties USB
kortelių skaitytuvas ir kelių jungčių USB kortelių
skaitytuvas.
- USB kortelių skaitytuvas gali būti nepalaikomas,
priklausomai nuo jo gamintojo.
8
Lietuvių k.
Palaikomi bylų formatai
Formatas
Nejudantis
vaizdas
Bylos
pavadinimas
JPG
Bylos plėtinys
JPG
.JPEG
–
Bitų lygis
Versija
–
Vaizdo taškai 640x480
Fragmentavimo
dažnis
–
Muzika
MP3
Filmas
WMA
WMV
DivX
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX5.1,
XviD
–
–
720x526
44.1kHz
44.1kHz
44.1KHz~ 48KHz
CBI („Control“/ „Bulk“/ „Interrupt“) nėra palaikomas.
Skaitmeninės kameros, naudojančios PTP protokolą
ar reikalaujančios papildomos programinės įrangos
įdiegimo prijungus prie AK, nėra palaikomos.
Kai kurie prie šio įrenginio prijungti MP3 grotuvai gali
neveikti, priklausomai nuo jų bylų sistemos sektoriaus
dydžio.
„USB host“ funkcija nepalaikoma, jeigu prijungtas
įrenginys perduoda medija bylas, naudodamasis jo
gamintojo specifine programa.
Įrenginys neveikia su „Janus“ MTP („Media Transfer
Protocol“) įrenginiais.
Šio gaminio „USB host“ funkcija nepalaiko visų
USB įrenginių.
01
Aprašymas
Pradžia
Priekinis skydelis
6
1
5V
500mA
AUX IN
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3
PHONES
4 5
EKRANAS
KOMPAKTINIŲ DISKŲ STALČIUS
USB LIZDAS
„AUX IN“ ĮVESTIS
AUSINIŲ LIZDAS
GARSO VALDYMO MYGTUKAS
Viršutinis skydelis
1. ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO (POWER)
MYGTUKAS
2. ĮRAŠYMO (USE REC) MYGTUKAS
3. FUNKCIJOS MYGTUKAS
4. PRALEIDIMO/PAIEŠKOS (SKIP/
SEARCH) FUNKCIJOS MYGTUKAS
5. RINKIMO REŽIMO (TUNING MODE)
ARBA SUSTABDYMO (STOP)
MYGTUKAS
USB REC
1 2 3 4 5 6 7 8
6. ATKŪRIMO/PAUZĖS (PLAY/PAUSE)
MYGTUKAS
7. PRALEIDIMO/PAIEŠKOS (SKIP/
SEARCH) FUNKCIJOS MYGTUKAS
8. ATIDARYMO/UŽDARYMO (OPEN/
CLOSE) MYGTUKAS
Lietuvių k.
9
Pradžia
Galinis skydelis
PB
Y
COMPONENT
OUT
5
ONLY FOR
SERVICE
PR
SPEAKERS
OUT 8
1
VIDEO OUT
2
3
4
1
2.0 KANALŲ GARSIAKALBIŲ
IŠVESTIES JUNGTYS
Priekinių garsiakalbių prijungimui.
2
TIK APTARNAVIMUI
Ši jungtis naudojama tik bandymo tikslams. Prašome jos nenaudoti.
3
FM ANTENOS LIZDAS
FM antenos prijungimui.
4
VAIZDO IŠVESTIES JUNGTIS
Televizoriaus vaizdo įvesties (VIDEO IN) lizdas, jungiamas su šio įrenginio
vaizdo išvesties lizdu.
5
KOMPONENTINIAI VAIZDO IŠVESTIES
LIZDAI
Jungiamos televizoriaus komponentinės vaizdo įvestys.
Kaip montuoti mikro komponentų sistemą
Jeigu norite pasinaudoti visais naujosios jūsų mikro komponentų sistemos privalumais, prieš surinkdami ją, vadovaukitės
šiomis diegimo instrukcijoms.
Sistemą montuokite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
Niekada nedėkite šio gaminio ant kiliminio audinio.
Niekada nestatykite šio gaminio lauke.
Sistemos vėdinimui reikia išlaikyti atvirą maždaug 15 cm erdvę sistemos šonuose ir iš galo.
Įsitikinkite, kad pakanka vietos lengvai atidaryti kompaktinių diskų stalčių.
Norėdami girdėti geros kokybės stereo garsą, statykite garsiakalbius tinkamu atstumu iš abiejų sistemos pusių.
Nukreipkite garsiakalbį klausymosi zonos link.
Optimalus veikimas užtikrinamas, kai abu garsiakalbiai pastatyti vienodu atstumu virš grindų.
10
Lietuvių k.
01
Pradžia
Nuotolinio valdymo pultas
Nuotolinio valdymo pulto aprašymas
Garso nutraukimo (MUTE) mygtukas
Įjungimo/Išjungimo
(POWER) mygtukas
FUNCTION
SOUND
DISC SKIP
EQ
Garso (SOUND) mygtukas
Disko meniu (DISC MENU) mygtukas
DVD
1
2
DISC MENU
TITLE MENU
4
5
3
6
SYNC
8
7
Garso mažinimo (VOL-) mygtukas
Praleidimo (SKIP) mygtukas
Praleidimo, RDS PTY (SKIP,
RDS PTY*) mygtukas
Sustabdymo (STOP) mygtukas
Atkūrimo (PLAY) mygtukas
9
VOL
VOL
0
RDS PTY
Funkcijos (FUNCTION) mygtukas
Balanso (EQ) mygtukas
DVD* mygtukas
Skaitmenų (0-9) mygtukai
Pavadinimų meniu (TITLE MENU)
mygtukas
Sinchronizavimo (SYNC*) mygtukas
Garso didinimo (VOL +) mygtukas
RDS DISPLAY
Paieškos (SEARCH) mygtukas
REPEAT
HOME
USB REC
Atkūrimo, RDS ekrano (PLAY ,RDS
DISPLAY*) mygtukas
Pauzės (PAUSE) mygtukas
Įrašymo į USB (USB REC) mygtukas
Pakartojimo (REPEAT) mygtukas
Pradžios (HOME) mygtukas
TUNING
Rinkimo (TUNING) mygtukas
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Įrankių (TOOLS) mygtukas
Informacijos (INFO) mygtukas
Krypties/Įvesties (Direction/ENTER)
mygtukas
Grįžimo (RETURN) mygtukas
Ekrano, A (DISPLAY, A) mygtukas
DISPLAY
MO/ST TUNING
A
MO/ST, B mygtukas
Įrašymo į CD greičio
(CD REC SPEED) mygtukas
CD REC
B
TIMER
SPEED ON/OFF
C
TIMER
D
SLEEP
CLOCK
Laikmačio įjungimo/išjungimo
(TIMER ON/OFF) mygtukas
Išėjimo (EXIT) mygtukas
Rinkimo (TUNING) mygtukas
D mygtukas
C mygtukas
Miego (SLEEP) mygtukas
Laikmačio/laikrodžio (TIMER/CLOCK)
mygtukas
* Šis įrenginys nepalaiko disko praleidimo/sinchronizavimo (DISC SKIP/SYNC) funkcijos su pažymėta [ * ].
* Šis įrenginys gali neturėti RDS funkcijos, priklausomai nuo regiono.
Kaip įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultą
* Baterijų dydis: AAA
PASTABA
Įdėkite baterijas į nuotolinio valdymo pultą taip, kad
jų poliškumas atitiktų: (+) su (+) ir (–) su (–).
Visuomet keiskite abi baterijas vienu metu.
Nelaikykite baterijų šalia karščio šaltinių ar ugnies.
Nuotolinio valdymo pultas gali būti naudojamas iki
maždaug 7 metų atstumu tiesioje linijoje.
Lietuvių k.
11
Jungtys
Prieš pernešdami ar jungdami įrenginį, įsitikinkite, kad atjungtas jo maitinimo laidas.
Garsiakalbių prijungimas
PB
Y
COMPONENT
OUT
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
PR
VIDEO OUT
Įrenginio išdėstymas
Pastatykite grotuvą ant staliuko ar spintelės, arba po televizoriaus stovu.
Klausymosi padėties pasirinkimas
Klausymosi atstumas turėtų būti nuo 2.5 iki 3 kartų didesnis už televizoriaus ekrano įstrižainę.
Pavyzdžiui : 32" įstrižainės televizorius, 2~2.4m, 55" įstrižainės televizorius 3.5~4m.
Priekiniai garsiakalbiai
Statykite šiuos garsiakalbius klausymosi vietos priekinėje dalyje, pakreiptus į vidų (maždaug 45°) link savęs.
Dėkite garsiakalbius taip, kad jų aukštų dažnių garsiakalbiai būtų jūsų ausų lygyje.
!
ATSARGIAI
Neleiskite vaikams žaisti šalia garsiakalbių. Jie gali susižeisti, jei garsiakalbiai nukris.
Jungdami laidus prie garsiakalbių, derinkite poliškumą (+/ –).
PASTABA
Jeigu pastatysite garsiakalbį šalia televizoriaus, garsiakalbio generuojami magnetiniai laukai gali iškraipyti
ekrano spalvas.
Jeigu taip atsitinka, patraukite garsiakalbį nuo televizoriaus.
12
Lietuvių k.
02
Jungtys
Jungtys
Vaizdo išvesties („Video Out“) prijungimas prie televizoriaus
Pasirinkite 1 prijungimo prie televizoriaus būdą.
PB
Y
COMPONENT
OUT
ONLY FOR
SERVICE
PR
SPEAKERS
OUT 8
VIDEO OUT
1 BŪDAS (nepridedamas)
2 BŪDAS (pridedamas)
TV
„COMPONENT IN“
VIDEO
VaizdoINPUT
įvestis
1 BŪDAS: Komponentinis vaizdas (GERESNĖ KOKYBĖ)
Jeigu jūsų televizorius turi komponentinio vaizdo įvestį, komponentinio vaizdo laidu (nepridedamas) sujunkite
įrenginio galinėje dalyje esančias komponentinio vaizdo išvesties (Pr, Pb ir Y) jungtis prie televizoriaus
komponentinio vaizdo įvesties jungčių.
2 BŪDAS: Kompozitinis vaizdas (GERA KOKYBĖ)
Prijunkite komplekte esantį vaizdo laidą nuo „VIDEO OUT“ jungties, esančios šio įrenginio galinėje dalyje, prie
televizoriaus „VIDEO IN“ jungties.
Lietuvių k.
13
Jungtys
Išorinių komponentų prijungimas
500mA
AUX IN
PHONES
Išorinio analoginio komponento prijungimas
Analoginio signalo komponentai tokie, kaip VCR.
1. Prijunkite įrenginio „AUX IN“ (garso) jungtį prie išorinio analoginio komponento garso išvesties („Audio Out”).
2. Paspauskite ( ) mygtuką ir pasirinkite „AUX“ įvestį.
„AUX“ galite pasirinkti paspaudę mygtuką FUNCTION nuotolinio valdymo pulte.
14
Lietuvių k.
02
Jungtys
Jungtys
FM antenos prijungimas
PB
FM antena
(pridedama)
ONLY FOR
SERVICE
SPEAKERS
OUT 8
Y
COMPONENT
OUT
PR
VIDEO OUT
1. Prijunkite kartu pridedamą FM anteną prie FM antenos lizdo.
2. Lėtai veskite antenos laidą aplink, kol rasite gero ryšio vietą, tada pritvirtinkite jį prie sienos ar kito
tvirto paviršiaus.
PASTABA
Šis įrenginys nepriima AM transliacijų.
Ausinių prijungimas
Prie savo mikro komponentų sistemos galite prijungti ausines ir klausytis muzikos ar radijo programų,
netrukdydami kitų kambaryje esančių žmonių. Ausinės turi turėti 3,5 mm lizdą ar atitinkamą adapterį.
500mA
AUX IN
PHONES
1. Prijunkite ausines prie ausinių (PHONES) lizdo priekiniame įrenginio skydelyje.
Garsas nebeišvedamas į garsiakalbius.
PASTABA
Ilgalaikis ausinių naudojimas dideliu garsu, gali pažeisti jūsų klausą.
Lietuvių k.
15
Nustatymai
Prieš pradedant naudoti
(Pradiniai nustatymai)
1. Pirmą kartą prijungę prie televizoriaus,
paspauskite POWER mygtuką.
Bus rodomas pradinių nustatymų langas.
Nustatymų meniu nustatymas
Prieigos žingsnis gali skirtis, priklausomai nuo
pasirinkto meniu. GUI (Grafinė vartotojo sąsaja) šioje
naudojimo instrukcijoje gali skirtis, priklausomai nuo
mikroprogramos („firmware“) versijos.
HOME
R E P E AT
Initial setting | On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays.
TOOLS
INFO
English
Nederlands
EXIT
RETURN
Français
Deutsch
TUNER
MEMORY
Italiano
Move
Select
HOME MYGTUKAS: rodomas pradinis („home“) meniu.
2
RETURN MYGTUKAS: grįžtama į ankstesnį
nustatymų meniu.
3
ENTER / DIRECTION MYGTUKAS:
Judinamas žymeklis ir pasirenkamas punktas.
Pasirenkamas dabar pažymėtas punktas.
Patvirtinamas nustatymas.
4
EXIT MYGTUKAS: išeinama iš nustatymų meniu.
2. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite norimą
kalbą bei paspauskite ENTER mygtuką.
3. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite norimą TV
vaizdo formatą bei paspauskite ENTER mygtuką.
PASTABA
MO/ST
1
Jeigu grįžtate į ankstesnį langą, paspauskite ir
palaikykite Raudoną (A) mygtuką.
Pasirinkę meniu kalbą, ją pakeisti galite paspaudę ir
5 sekundes palaikę STOP (  ) mygtuką
viršutiniame skydelyje, kai įrenginyje nėra disko.
Settings
Jeigu neatsiranda Pradinių nustatymų langas,
žiūrėkite Pradinių nustatymų aprašymą. (žiūrėti psl. 18)
Function
DVD/CD
1. Paspauskite POWER mygtuką NO DISC režime
(kai iš įrenginio išimtas diskas), arba atkūrimo metu
du kartus paspauskite mygtuką STOP.
2. Spauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite „Settings“ bei
paspauskite ENTER mygtuką.
3. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite pageidaujamą
meniu bei paspauskite ENTER mygtuką.
4. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite pageidaujamą
žemesnį meniu punktą bei paspauskite ENTER
mygtuką.
5. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite pageidaujamą
punktą bei paspauskite ENTER mygtuką.
6. Norėdami išeiti iš nustatymų meniu, paspauskite EXIT
mygtuką.
16
Lietuvių k.
03
Nustatymai
Ekranas
Garsas
Galite keisti tokius ekrano nustatymus, kaip TV
vaizdo formatas ir pan.
DRC („Dinaminio diapazono
suspaudimas“)
TV vaizdo formatas
Ši funkcija subalansuoja skirtumą tarp garsiausių ir
tyliausių garsų. Nakties metu žiūrėdami filmus žemu
garsu, galite naudotis šia funkcija ir mėgautis „Dolby
Digital“ garsu.
Priklausomai nuo jūsų turimo televizoriaus tipo, galite
keisti ekrano nustatymus.
Settings
Settings
Display
TV Aspect
Audio
System
: 0 Full
: 506/8
mSec
Display
DRC
4:3 Pan-Scan
Audio
Audio Sync
4:3 Letter Box
System
4/8
Language
2/8
16:9 Wide
Language
Security
Security
Support
Off
Support
Move
Move
Select
Select
Return
Return
Galite pasirinkti: pilnas („Full“), 6/8, 4/8, 2/8,
išjungta („Off“).
4:3 („Pan-Scan“)
Pasirinkite šį režimą, jei norite žiūrėti DVD
disko 16:9 vaizdo turinį be ekrano
šonuose ir viršuje/apačioje esančių
juodų juostų, net jeigu turite įprastinį 4:3
formato televizorių. (didelė dalis kairės ir
dešinės pusės vaizdo bus nukirpta).
AUDIO-SYNC
Vaizdo ir garso sinchronizacija skaitmeniniame
televizoriuje gali neatitikti. Jeigu taip atsitinka,
pritaikykite garso atidėjimo laiką taip, kad jis atitiktų
vaizdą.
Settings
4:3 („Letter Box“)
Pasirinkite šį režimą, jei norite 16:9
formato DVD diskų vaizdą žiūrėti įprasto
4:3 formato televizoriaus ekrane. Atsiras
juodos juostos ekrano viršuje ir apačioje.
Display
DRC
Audio
Audio Sync
: 0 0 mSec
mSec
: 5025mSec
50 mSec
System
Language
75 mSec
Security
100 mSec
Support
125 mSec
150 mSec
175 mSec
Move
Select
Return
16:9 („Wide“)
Galite žiūrėti vaizdą 16:9 formatu per
visą jūsų plačiaekranio televizoriaus
ekraną.
Galite nustatyti garso atidėjimo laiką nuo 0 msek.
iki 300 msek. Nustatykite optimalią būseną.
PASTABA
Jeigu DVD diskas yra 4:3 vaizdo formatu, jūs negalite žiūrėti šio
disko turinio plačiajame ekrane.
DVD diskai įrašomi įvairiais vaizdo formatais. Atsižvelgiant
į programinės įrangos, televizoriaus tipą bei TV vaizdo formato
nustatymus, DVD vaizdas atrodys skirtingai.
Televizoriaus rodomas vaizdas gali būti skirtingas, priklausomai
nuo jūsų turimo įrenginio tipo (NTSC ar PAL).
Lietuvių k.
17
Nustatymai
Saugumas
Sistema
Ši funkcija veikia kartu su DVD diskais, kurie turi priskirtą
reitingo lygį, leidžiantį valdyti šeimoje žiūrimus DVD diskų
tipus. Diske yra iki 8 reitingo lygių.
Pradinis nustatymas
Pradinių nustatymų metu galite nustatyti kalbą ir TV vaizdo
formatą.
„DivX“(R) registracija
Norėdami įsigyti ir atkurti „DivX“(R) „VOD“ turinį,
turėkite „DivX“(R) „VOD“ registracijos kodą.
Kalba
Galite pasirinkti pageidaujamą ekrane esančio meniu,
disko meniu ir kt. kalbą.
OSD Language
Audio
Disc Menu
System
Language
English
: ENGLISH
Korean
Audio
Chinese
: ENGLISH
Subtitle
Security
Dutch
: ENGLISH
French
Support
German
Pasirinkite reitingo lygį, kurį norite nustatyti. Didesnis
skaičius reiškia, kad programa skirta tik suaugusiems.
Pavyzdžiui, jeigu pasirenkate lygius iki 6, tai 7, 8 lygio
diskai nebus atkuriami.
Įveskite slaptažodį ir paspauskite ENTER mygtuką.
- Numatytasis slaptažodis yra „0000".
- Kai tik nustatymas bus baigtas, jūs grįšite į
ankstesnį langą.
Slaptažodžio keitimas
Norėdami nustatyti apsaugą nuo vaikų, pasirinkite
„Change“ ir, naudodami skaitmenų mygtukus
nuotolinio valdymo pulte, įveskite 4 skaitmenų
slaptažodį.
Settings
Display
Apsauga nuo vaikų
Settings
Italian
Japanese
Move
Select
Return
Display
Parental Rating
: Off
Audio
Password
: Change
System
Language
Security
Support
OSD kalba
Pasirinkite ekrano pranešimų kalbą.
Move
Disko meniu
Return
Pasirinkite rodomo disko meniu kalbą.
Garsas
Pasirinkite disko garso kalbą.
Subtitrai
Pasirinkite disko subtitrų kalbą.
Norėdami pasirinkti kitą kalbą, pasirinkite „OTHERS“
laukelį disko meniu, garso ir subtitrų meniu ir įveskite
savo šalies kalbos kodą. (žiūrėti psl. 34).
OSD kalbos meniu negalite pasirinkti laukelį
„OTHERS“.
PASTABA
Pasirinkta kalba bus rodoma, jeigu diskas ją
palaiko.
18
Select
Lietuvių k.
Jeigu pamiršote slaptažodį
„NO DISC" režime (kai diskas išimtas iš įrenginio),
paspauskite ir 5 sekundes ar ilgiau palaikykite
STOP (  ) mygtuką, esantį viršutiniame skydelyje.
Bus atstatyti gamykliniai nustatymai.
Palaikymas
Gaminio informacija
Pateikite kontaktinę informaciją jūsų produkto
palaikymui.
Garso CD(CD-DA)/MP3/WMA atkūrimas
BA
1. Paspauskite OPEN/CLOSE mygtuką.
2. Atsargiai įdėkite diską į stalčių lipduku aukštyn.
3. Disko stalčius užsidarys dar kartą paspaudus
OPEN/CLOSE mygtuką.
Pagrindinės funkcijos
Track01
1/17
PASTABA
Atnaujinimo („Resume“) funkcija: kai sustabdote
disko atkūrimą, įrenginys įsimena sustabdymo
vietą. Taigi, kai paspaudžiate PLAY mygtuką,
atkūrimas pradedamas nuo sustabdymo vietos.
(Ši funkcija veikia tik su DVD diskais).
Norėdami išjungti atnaujinimo funkciją, atkūrimo
metu du kartus paspauskite STOP mygtuką.
Jeigu nepaspaudžiamas joks mygtukas įrenginyje
ar nuotolinio valdymo pulte ilgiau nei 3 minutes,
kai įrenginys yra pauzės režime, įrenginys pereis
į atnaujinimo sustabdymo („Resume stop“) režimą.
Jeigu dar 5 minutes šiame režime nėra jokio
aktyvumo, įrenginys pereina į ekrano užsklandos
režimą.
Pradinis ekranas gali skirtis, priklausomai nuo disko
turinio.
Šis įrenginys neatkuria piratinių diskų, nes tai
pažeidžia CSS (Turinio kodavimo sistema:
apsaugos nuo kopijavimo sistema) rekomendacijas.
DTS garsas nepalaikomas.
pasirodys, jeigu paspaudžiamas neteisingas
mygtukas.
TV ekrano užsklandos/Energijos
taupymo funkcija
t Jeigu įrenginys paliekamas sustabdymo režime
ilgiau nei 5 minutes be jokios vartotojo sąsajos,
televizoriaus ekrane pasirodo ekrano užsklanda.
t Jeigu įrenginys paliekamas ekrano užsklandos
režime ilgiau nei 20 minučių, jis automatiškai
išsijungs.
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Įdėkite garso CD(CD-DA) arba MP3 diską į disko
stalčių.
t Garso CD diskų pirmasis takelis
pradedamas groti automatiškai.
- Spauskite ▲ mygtukus ir pereikite prie
ankstesnio/sekančio takelio.
t MP3/WMA diskams, spauskite ▲▼◄►
mygtukus ir pasirinkite „Music“ bei
paspauskite ENTER mygtuką.
- Spauskite ▲▼◄► mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą bylą bei paspauskite
ENTER mygtuką.
- Spauskite ▲▼◄► mygtukus ir pereikite
prie ankstesnio/sekančio puslapių.
2. Norėdami sustabdyti atkūrimą, paspauskite
STOP (  ) mygtuką.
PASTABA
Kai kurie MP3/WMA-CD diskai gali būti neatkuriami,
priklausomai nuo jų įrašymo režimo.
MP3-CD diskų turinys gali skirtis priklausomai nuo
diske įrašytų MP3/WMA takelių formato.
WMA-DRM bylų negalima atkurti.
Lietuvių k.
Nustatymai / 04
Disko atkūrimas
03
Pagrindinės funkcijos
19
Pagrindinės funkcijos
JPEG bylų atkūrimas
Atkūrimo funkcijos naudojimas
CD diske galima išsaugoti skaitmeniniu fotoaparatu ar
vaizdo kamera užfiksuotus vaizdus arba AK esančias
JPEG bylas ir šiuo įrenginiu jas atkurti.
Paieška į priekį/atgal
dBAD
1. Įdėkite JPEG diską į disko stalčių.
2. Spauskite ◄,► mygtukus ir pasirinkite
„Photos“ bei paspauskite ENTER mygtuką.
3. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite norimą
atkurti katalogą bei paspauskite ENTER mygtuką.
4. Spausdami ▲▼ mygtukus pasirinkite norimą
atkurti nuotrauką, bei paspauskite ENTER
mygtuką.
1 Bus atkuriama pasirinkta byla ir prasidės
skaidrių peržiūra.
Norėdami sustabdyti skaidrių peržiūrą,
paspauskite PAUSE (  ) mygtuką.
1 Skaidrių peržiūros metu spausdami ◄,►
mygtukus, galite matyti ankstesnę/
sekančią bylą.
../ PICTURES
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
Norėdami pasinaudoti paieškos funkcija, spauskite
 mygtukus.
 1 ‫ڵ‬ 2 ‫ڵ‬ 3 ‫ڵ‬ 4
 1 ‫ڵ‬ 2 ‫ڵ‬ 3 ‫ڵ‬ 4
PASTABA
Paieškos režime garsas neatkuriamas.
Scenų/dainų praleidimas
dBAD
Paspauskite #$ mygtukus.
1 Kiekvieną kartą atkūrimo metu paspaudus mygtuką,
atkuriamas ankstesnis ar sekantis skyrius, takelis ar
katalogas (byla).
1 Negalima praleisti skyrių iš eilės.
Atkūrimas lėtu judesiu
642 X 352
d
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Paspauskite PAUSE () mygtuką ir tuomet 
mygtuką.
Vaizdo pasukimo funkcija
G
Pauzės („PAUSE“) režime paspauskite ŽALIĄ(B) arba
GELTONĄ(C) mygtuką.
1 ŽALIAS(B) mygtukas: pasuka vaizdą 90° kampu
prieš laikrodžio rodyklę.
1 GELTONAS(C) mygtukas: pasuka vaizdą 90°
kampu pagal laikrodžio rodyklę.
PASTABA
Maksimali šio įrenginio palaikoma raiška yra
5120 x 3480 (arba 19.0 MP) vaizdo taškų
įprastoms JPEG byloms ir 2048 x 1536 (arba
3.0 MP) vaizdo taškų progresyvių vaizdų
byloms.
20
Lietuvių k.
d
1 ‫ڵ‬2 ‫ڵ‬3
PASTABA
Atkūrimo lėtu judesiu metu garsas negirdimas.
Negalima atkurti vaizdo atgal lėtu judesiu.
04
Disko meniu naudojimas
d
dD
Pakartotinai spauskite PAUSE mygtuką.
Galite matyti įgarsinimo kalbos, subtitrų kalbos,
Kiekvieną kartą atkūrimo metu paspaudus mygtuką, profilio ir pan. meniu.
vaizdas per vieną kadrą sukamas į priekį.
1. Atkūrimo metu palaikykite nuspaudę DISC
PASTABA
MENU mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
Atkūrimo po žingsnį metu nesigirdi garso.
2. Spauskite ▲▼◄► mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą punktą bei paspauskite
ENTER mygtuką.
PASTABA
Atsižvelgiant į disko tipą, meniu nustatymų
punktai gali skirtis arba šis meniu gali būti iš
vis neprieinamas.
5 minučių praleidimo funkcija
D
Atkūrimo metu paspauskite ◄,► mygtuką.
Paspaudus ► mygtuką, praleidžiamos 5 vaizdo
minutės į priekį.
Paspaudus ◄ mygtuką, praleidžiamos 5 vaizdo
minutės atgal.
PASTABA
Šią funkciją galite naudoti tik su „DivX“ diskais.
d
Pavadinimų meniu
naudojimas
DVD diskuose su keleto pavadinimų filmais, galite
pamatyti kiekvieno filmo pavadinimą.
1. Atkūrimo metu palaikykite paspaudę TITLE
MENU mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
2. Spauskite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite
pageidaujamą punktą ir paspauskite ENTER
mygtuką.
PASTABA
Atsižvelgiant į disko tipą, meniu nustatymų punktai
gali skirtis arba šis meniu gali būti iš vis
neprieinamas.
Lietuvių k.
21
Pagrindinės funkcijos
Atkūrimas po žingsnį
Pagrindinės funkcijos
Pakartotinis atkūrimas
A-B atkarpos kartojimas
dBAD
DVD/„DivX“ kartojimas
DVD/„DivX“ diskuose galite pakartotinai atkurti
pavadinimą, skyrių ar atkarpą (A-B).
Repeat
dB
Galite pakartotinai atkurti nustatytą DVD ar CD disko
dalį.
1. DVD ar CD disko atkūrimo metu paspauskite ir
palaikykite REPEAT mygtuką nuotolinio valdymo
pulte.
2. DVD diskui, spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
„A-“ tašką.
CD diskui – pakartotinai paspauskite ir palaikykite
REPEAT mygtuką, kol TV ekrane pasirodys
.
Off
3. Paspauskite ENTER mygtuką toje vietoje, nuo
kurios norite pradėti kartojimą (A).
1. DVD/“DivX“ atkūrimo metu paspauskite ir
palaikykite REPEAT mygtuką nuotolinio
valdymo pulte.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
norimą kartojimo režimą bei paspauskite
ENTER mygtuką.
3. Paspauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkite „Off“
ir, grįžimui į įprastą atkūrimą, paspauskite
ENTER mygtuką.
Z
D
Off
Title
Chapter
A-
Off
Title
Folder
All
CD/MP3 kartojimas
1. CD/ MP3 disko atkūrimo metu, pakartotinai
spauskite ir palaikykite REPEAT mygtuką bei
pasirinkite norimą kartojimo režimą.
B
A
22
(Įprastas („Normal“) Kartoti takelį („Repeat Track“)
Kartoti viską („Repeat All“) Atsitiktine tvarka
(„Random“) Kartoti A-B atkarpą („Repeat Section
A-B“))
(Įprastas („Normal“) Kartoti takelį („Repeat
Track“) Kartoti katalogą („Repeat DIR“)
Kartoti viską („Repeat All“) Atsitiktine tvarka
(„Random“))
Lietuvių k.
4. Paspauskite ENTER mygtuką toje vietoje, kur
norite sustabdyti kartojimą (B).
5. Norėdami grįžti į įprastą atkūrimą:
DVD diskams – palaikykite nuspaudę REPEAT
mygtuką ir pasirinkite „REPEAT OFF“.
CD diskams – palaikykite nuspaudę REPEAT
mygtuką ir pasirinkite .
PASTABA
A-B atkarpos kartojimo funkcija neveikia su „DivX“,
MP3 ar JPEG diskais.
04
d
03/04
001/001
0:00:21
KO 1/2
EN 02/02
1/1
Change
Select
D
2/3
KO 1/2
EN 02/02
Change
Select
Pavyzdžiui, jeigu DVD diske yra
daugiau nei vienas filmas, kiekvienas
filmas bus identifikuojamas, kaip
Pavadinimas.
Skyrius ( ): Dauguma DVD diskų
yra įrašyti skyriais, kad jūs galėtumėte
greitai surasti norimą skyrių.
Atkūrimo laikas ( ): leidžia atkurti
filmą nuo pageidaujamo laiko. Turite
įvesti pradžios laiką, kuris bus
naudojamas kaip nuoroda.
Su kai kuriais diskais neveikia laiko
paieškos funkcija.
Garsas ( ): nurodo filmo garso takelio
kalbą. DVD diske gali būti iki 8 garso
kalbų.
Subtitrai ( ): nurodo diske esančias
subtitrų kalbas. Galite pasirinkti subtitrų
kalbą arba, jei pageidaujate, išjungti jos
rodymą ekrane. DVD diske gali būti iki
32 subtitrų kalbų.
Kampas ( ): Kai DVD diske yra keletas
tos pačios scenos peržiūros kampų,
galite naudoti kameros kampo keitimo
(„Angle“) funkciją.
Įgarsinimo kalbos pasirinkimas
1. Atkūrimo metu paspauskite TOOLS mygtuką
nuotolinio valdymo pulte.
2. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą punktą.
3. Paspauskite ◄► mygtukus, atlikite norimą
nustatymo pakeitimą bei paspauskite ENTER
mygtuką.
- Norėdami valdyti kai kuriuos punktus, galite
naudoti skaitmenų mygtukus nuotolinio
valdymo pulte.
4. Jeigu norite, kad nebebūtų rodoma disko
informacija, dar kartą paspauskite TOOLS
mygtuką.
dD
1. Paspauskite TOOLS mygtuką.
2. Spauskite ▲▼mygtukus ir pasirinkite punktą
„GARSAS“
.
3. Spauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite norimą
įgarsinimo kalbą.
Atsižvelgiant į tai, koks skaičius kalbų yra DVD
diske, kiekvieną kartą paspaudus mygtuką,
pasirenkama skirtinga įgarsinimo kalba.
PASTABA
Jeigu atkuriate turinį iš įrankių („tools“) meniu, priklausomai
nuo disko, kai kurios funkcijos gali būti neaktyvios.
Kai kurie įrankių („tools“) meniu gali skirtis, priklausomai nuo
disko.
Įrankių („TOOLS“) meniu
Pavadinimas ( ): nustatyti norimą
pavadinimą, kai jų diske yra daugiau nei
vienas.
Lietuvių k.
23
Pagrindinės funkcijos
Disko informacijos rodymas
Pagrindinės funkcijos
Subtitrų kalbos pasirinkimas
Kameros kampo keitimo funkcija
d
dD
1. Paspauskite TOOLS mygtuką.
2. Spauskite ▲▼mygtukus ir pasirinkite punktą
„SUBTITRAI“
.
3. Spauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite norimą
subtitrų kalbą.
Atsižvelgiant į tai, koks skaičius kalbų yra DVD
diske, kiekvieną kartą paspaudus mygtuką,
pasirenkama skirtinga subtitrų kalba.
Ši funkcija leidžia žiūrėti tą pačią sceną skirtingais
kampais.
1. Paspauskite TOOLS mygtuką.
2. Paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite punktą
„KAMPAS“
.
3. Spauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite
pageidaujamą scenos peržiūros kampą.
PASTABA
Priklausomai nuo disko, subtitrų ir įgarsinimo
kalbos funkcijos gali neveikti.
„DivX“ bylų formate subtitrų kalbos gali būti
rodomos tik skaičiais.
Antraštės funkcija
D
Norėdami tinkamai naudotis šia funkcija, privalote turėti
šiek tiek patirties su vaizdo išgavimu ir redagavimu.
Norėdami naudoti antraštės funkciją, išsaugokite
antraštės bylą (*.smi) tuo pačiu pavadinimu, kaip ir
tame pačiame kataloge esančios „DivX“ bylos (*.avi)
pavadinimas.
Pavyzdys. Šaknis
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
Bylos pavadinime gali būti iki 60 raidžių, skaičių simbolių
arba 30 Rytų Azijos simbolių (2 baitų simboliai, kaip
Korėjietiški arba Kiniški).
„DivX“ subtitrų bylos yra *.smi, *.sub, *.srt. Didesnės nei
148 kbaitų bylos nepalaikomos.
24
Lietuvių k.
PASTABA
Kameros kampo keitimo („Angle“) funkcija veikia
tik su diskais, kuriuose yra įrašyta keletas tos
pačios scenos peržiūros kampų.
04
Jūsų mikro komponentų sistema turi žemų dažnių
sustiprinimo funkciją, vadinamą „Power Bass“. Ji
padaro garsą galingesnį ir tikroviškesnį.
EQ
Jūsų mikro komponentų sistema turi numatytą
balansatorių („equalizer“), kuris leidžia pasirinkti
tinkamiausią balansą tarp diskanto ir žemų
dažnių, atsižvelgiant į klausomos muzikos tipą.
1.
Spauskite EQ mygtuką tol, kol
pasirenkate reikalingą nustatymą.
EQ
OFF FLAT RANCHA SAMBA CUMBIA
HABANA
BOOMBA REGGAE PARTY
POP HIPHOP ROCK JAZZ CLASS
STA+EQ DYN+S MP3+ VIR+S .
Pasirinkite...
SOUND
1. Paspauskite ir palaikykite SOUND
mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
Rezultatas: rodomas pranešimas
“P BASS”.
2. Norėdami atšaukti šią funkciją, dar kartą
paspauskite šį mygtuką. Keletą sekundžių
rodomas pranešimas “P OFF”.
PASTABA
Kai įrašomas CD diskas, „POWER BASS“
funkcija negali veikti ir ji pereina į „OFF" režimą.
Išgausite...
OFF ......................... Įprastas balansas (linijinis)
RANCHA ................. Balansą, tinkantį „Rancha“ stiliaus muzikai.
SAMBA .................... Balansą, tinkantį „Samba“ stiliaus muzikai.
CUMBIA .................. Balansą, tinkantį „Cumbia“ stiliaus muzikai.
HABANA.................. Balansą, tinkantį „Habana“ stiliaus muzikai.
BOOM BA ............... Balansą, tinkantį „Boom Ba“ stiliaus muzikai.
REGGAE.................. Balansą, tinkantį „Reggae“ stiliaus muzikai.
PARTY ..................... Balansą, tinkantį „Party“ stiliaus muzikai.
POP ......................... Balansą, tinkantį „Pop“ stiliaus muzikai.
HIPHOP ................... Balansą, tinkantį „HipHop“ stiliaus muzikai.
ROCK ...................... Balansą, tinkantį „Rock“ stiliaus muzikai.
JAZZ ........................ Balansą, tinkantį „Jazz“ stiliaus muzikai.
CLASS..................... Balansą, tinkantį „Class“ stiliaus muzikai.
FLAT ........................ Balansą, tinkantį „Flat“ stiliaus muzikai.
STA+EQ................... Balansą, tinkantį „Stadium“ stiliaus muzikai.
DYN+S ....................... Balansą, tinkantį dinamiškos vietos muzikai.
MP3+ ...................... Balansą, tinkantį MP3 sustiprintai muzikai.
VIR+S ...................... Balansą, tinkantį virtualiai muzikai.
U1 B 0 ..................... Balansą, tinkantį Vartotojo 1 režimo muzikai.
U2 B 0 ..................... Balansą, tinkantį Vartotojo 2 režimo muzikai.
U3 B 0 ..................... Balansą, tinkantį Vartotojo 3 režimo muzikai.
PASTABA
Kai įrašomas CD diskas, EQ funkcija negali
veikti ir EQ automatiškai pereina į „OFF" režimą.
DVD disko atkūrimo metu ši funkcija neveikia.
Jeigu per 8 sekundes nepaspaudžiamas joks
mygtukas, nustatymas atšaukiamas automatiškai.
Išsaugomas ankstesnis nustatymas.
Lietuvių k.
25
Pagrindinės funkcijos
„P BASS“ funkcija
Garso režimas
Pagrindinės funkcijos
Garso išjungimo funkcija
Ekrano funkcija
Ši funkcija naudinga reaguojant į durų ar atsakant į
telefono skambutį.
Galite peržiūrėti visas su ekranu susijusias funkcijas,
suderinti ekrano šviesumą.
1. Paspauskite MUTE mygtuką:
1. Kiekvieną kartą nuotolinio valdymo pulte
paspaudus ir palaikius DISPLAY mygtuką,
ekrano režimas keičiasi:
Ekrane rodomas užrašas „MUTE“.
Norėdami vėl įjungti garsą, dar kartą paspauskite
MUTE mygtuką arba VOL-, + mygtuką.
Demonstracijos funkcija
Priekinio skydelio ekrane pasirodo visos sistemoje
esančios funkcijos.
Užtemdymo funkcija
Kai pasirenkama užtemdymo funkcija, ekranas
patamsėja.
Ekranas įjungtas („ON“)
Ekranas įsijungia.
Laikrodis įjungtas („ON“)
Rodomas jūsų nustatytas laikrodis.
26
Lietuvių k.
DISPLAY
A
04
Naudojant nuotolinio valdymo pulto mygtukus
1. Paspauskite FUNCTION mygtuką ir pasirinkite FM.
2. Parinkite norimą stotį.
Automatinis rinkimas 1: Paspauskite STOP
mygtuką ir pasirinkite PRE 01. Tuomet
spauskite TUNING
mygtukus ir pasirinkite
iš anksto nustatytą stotį.
Automatinis rinkimas 2: Paspauskite STOP
mygtuką ir pasirinkite „MANUAL“. Tuomet
paspauskite ir palaikykite TUNING
mygtuką. Bus automatiškai ieškomos aktyvios
transliavimo stotys.
Rankinis rinkimas: Paspauskite STOP mygtuką,
pasirinkite „MANUAL“ ir tuomet trumpai
spustelėdami TUNING
mygtuką palaipsniui
didinkite ar mažinkite dažnį.
Naudojant ant įrenginio esančius mygtukus
1. Paspauskite F ( ) mygtuką ir pasirinkite FM.
2. Pasirinkite transliavimo stotį.
Automatinis rinkimas 1: Paspauskite STOP
() mygtuką, pasirinkite „PRESET“ ir tuomet
spausdami # $ mygtukus, pasirinkite iš
anksto nustatytą stotį.
Automatinis rinkimas 2: Paspauskite STOP
() mygtuką, pasirinkite „MANUAL“ ir tuomet
palaikykite nuspaudę # $ mygtukus
automatinei stoties paieškai.
Rankinis rinkimas: Paspauskite STOP ()
mygtuką, pasirinkite „MANUAL“. Tuomet,
spausdami # $ mygtukus rinkite žemesnį
ar aukštesnį dažnį.
Mono/Stereo nustatymas
Paspauskite MO/ST mygtuką.
Kiekvieną kartą nuspaudus mygtuką, garsas
keičiasi tarp STEREO ir MONO.
Prasto priėmimo zonoje pasirinkite MONO –
girdėsite aiškią transliaciją be trukdžių.
Stočių nustatymas
Pavyzdys: FM 89.10 dažnių išsaugojimas atmintyje.
1. Paspauskite FUNCTION mygtuką ir pasirinkite
FM.
2. Paspauskite STOP () mygtuką viršutiniame
skydelyje ir pasirinkite <MANUAL> režimą.
) mygtuką ir pasirinkite
3. Spauskite TUNING (
<89.10>.
4. Paspauskite ENTER mygtuką.
Ekrane mirksi skaičius.
5. Spauskite # $ mygtukus, esančius
viršutiniame skydelyje, ir pasirinkite nustatymo
numerį.
Galite pasirinkti tarp 1 ir 15 pozicijų.
6. Dar kartą paspauskite ENTER mygtuką.
Prieš dingstant skaičiui iš ekrano,
paspauskite ENTER mygtuką.
Kai skaičius dingsta iš ekrano, stoties dažnis
išsaugomas atmintyje.
7. Norėdami nustatyti kitą stotį, kartokite 2-6
žingsnius.
Norėdami parinkti nustatytą stotį, spauskite
TUNING (
) mygtukus nuotolinio valdymo
pulte ir pasirinkite kanalą.
Apie RDS transliavimą
(pasirenkama)
RDS (Radijo duomenų sistema) naudojimas FM
stočių paieškai
RDS leidžia FM stotims siųsti papildomus signalus kartu su
įprastinių jų programų signalais. Pavyzdžiui, stotys siunčia savo
pavadinimus bei informaciją apie tai, kokio tipo programas jos
transliuoja – sportą, muziką ir pan. Įjungus FM stotį, kuri pateikia ir
RDS paslaugą, ekrane įsižiebia RDS šviesos indikatorius.
RDS funkcijos aprašymas
„PTY“ (Programų tipas): rodomas šiuo metu transliuojamos
programos tipas.
„PS NAME“ (Programos paslaugos pavadinimas): parodo
transliuojamos stoties pavadinimą ir susidaro iš 8 simbolių.
„RT“ (Radijo tekstas): iškoduoja stoties transliuojamą
tekstą (jeigu toks yra) ir susidaro daugiausia iš 64 simbolių.
PASTABA
Tai taikoma tik klausantis FM bangų stočių.
Lietuvių k.
27
Pagrindinės funkcijos
Radijo klausymas
Pagrindinės funkcijos
„CT“ (Laikrodžio laikas): iškoduoja realaus laiko laikrodį
iš FM bangų dažnio. Kai kurios stotys gali nesiųsti „PTY“,
„RT“ ar „CT“ informacijos, todėl ne visais atvejais gali būti
rodoma ši informacija.
„TA“ (Eismo pranešimas): „TA“ „ON“/“OFF“ parodo, kad
vykdomas pranešimas apie eismą.
PASTABA
RDS gali tinkamai neveikti, jeigu įjungta stotis
tinkamai nesiunčia RDS signalo arba signalas
yra silpnas.
RDS signalų rodymas
Ekrane galite matyti stoties siunčiamus RDS signalus.
Besiklausydami FM radijo stoties, paspauskite RDS
DISPLAY mygtuką.
Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, ekrane
keičiasi rodoma informacija: „PS NAME“ „RT“
„CT“ „Frequency“
„PTY“ (Programos tipo) indikacija ir
„PTY-SEARCH“ funkcija
Vienas iš RDS paslaugos privalumų yra tai, kad
jūs galite nustatyti tam tikro tipo iš anksto nustatytų
kanalų programą, nurodant PTY kodą.
Programos paieška naudojant PTY kodus
Prieš pradedant!
PTY paieška gali būti taikoma tik iš anksto nustatytoms
stotims.
Norint bet kuriuo proceso metu sustabdyti paiešką, jos
metu paspauskite STOP mygtuką.
Atliekant šiuos veiksmus yra tam tikros laiko ribos.
Jeigu nustatymas atšaukiamas prieš pabaigą, pradėkite
vėl nuo 1 žingsnio.
Spaudžiant mygtukus pirminiame nuotolinio valdymo
pulte, įsitikinkite, kad esate pasirinkę FM stotį.
1. Klausydami FM stoties, paspauskite RDS PTY
mygtuką.
„PS“
(Programos
paslauga)
RT (Radijo tekstas)
CT (Laikrodžio
laikas)
Dažnis
Paieškos metu pasirodo <PS> ir
pradedami rodyti stočių pavadinimai.
Jeigu nesiunčiamas signalas,
pasirodo užrašas <NO PS>.
Paieškos metu pasirodo <RT> ir
pradedamas rodyti stoties siunčiamas
tekstinis pranešimas. Jeigu
nesiunčiamas signalas, pasirodo
užrašas <NO RT>.
Iš FM dažnio iškoduojamas realaus
laiko laikrodis.
Kai kurios stotys gali neperduoti „PTY“,
„RT“ ar „CT“ informacijos, todėl šis
laikas ne visais atvejais gali būti
rodomas.
Stoties dažnis (ne RDS paslauga)
Apie ekrane rodomus simbolius
Kai ekrane rodomi „PS“ ar „RT“ signalai, naudojami šie
simboliai.
Ekranas negali skirti didžiųjų ir mažųjų raidžių, todėl
visada naudoja didžiąsias raides.
Ekranas negali rodyti raidžių su ženklais.
Pavyzdžiui <A,> gali būti žymimi simboliai <À, Â,
Ä, Á, Å ir Ã.>
28
Lietuvių k.
2. Spauskite TUNING (
) mygtuką tol, kol ekrane
pasirodys norimas PTY kodas.
Ekrane rodomi PTY kodai, rašomi į dešinę pusę.
3. Vėl paspauskite RDS PTY mygtuką, kol
ankstesniame žingsnyje pasirinktas PTY kodas vis
dar yra ekrane.
Centrinis įrenginys ieško 30 iš anksto nustatytų FM
stočių, sustoja suradęs jūsų pasirinktą stotį bei ją
įjungia.
PASTABA
* Priklausomai nuo jūsų regiono, šis įrenginys gali neturėti RDS
funkcijos.
04
Laikmačio funkcija
Atlikdami kiekvieną žingsnį, turite keletą sekundžių
kiekvieno parametro nustatymui. Jeigu nespėjate,
turite pradėti iš pradžių.
1. Įjunkite sistemą, paspaudę
POWER mygtuką.
Laikmatis leidžia nustatytu laiku automatiškai įjungti
arba išjungti sistemą.
Prieš nustatydami laikmatį, patikrinkite, ar teisingai
nustatytas dabartinis laikas.
Atlikdami kiekvieną žingsnį, parametro nustatymui turite
keletą sekundžių. Jeigu pavėluojate, turite pradėti iš
naujo.
Jeigu nebenorite automatiškai įjungti arba išjungti
sistemos tam tikru metu, būtina atšaukti laikmatį.
TIMER
CLOCK
2. Paspauskite ir palaikykite
TIMER/CLOCK mygtuką bei
paspauskite ENTER mygtuką.
Rezultatas: rodomas užrašas "CLOCK".
3. Paspauskite ENTER.
Rezultatas: mirksi valandos.
Mažina valandas: ◄
Didina valandas: ►
4. Kai rodoma teisinga valanda, paspauskite
ENTER.
Rezultatas: mirksi minutės.
Mažina minutes: ◄
Didina minutes: ►
5. Kai rodoma teisinga minutė, paspauskite
ENTER.
Rezultatas:
Ekrane rodomas užrašas „TIME".
Nustatytas esamas laikas.
PASTABA
Laiką galite pamatyti net naudodami kitą funkciją. Vieną
kartą paspauskite ir palaikykite TIMER/CLOCK mygtuką.
Taip pat galite naudoti viršutiniame skydelyje esančius #
arba $ mygtukus, vietoj 3 ir 4 žingsnyje naudojamų
mygtukų.
Pagrindinės funkcijos
Laikrodžio nustatymas
Pavyzdys: Jūs norite kiekvieną rytą nubusti su muzika.
1. Įjunkite sistemą, paspaudę POWER mygtuką.
2. Paspauskite ir palaikykite TIMER/CLOCK
mygtuką. Tuomet spauskite ◄ arba ►
mygtukus, kol
bus parodytas užrašas
„TIME“.
3. Paspauskite ENTER (
) mygtuką.
Rezultatas: Keletą sekundžių rodomas užrašas „ON“.
Galite nustatyti įjungimo laiką.
4. Nustatykite sistemos įjungimo laiką.
a
b
c
d
Paspauskite ◄ arba ► mygtuką.
Paspauskite ENTER (
) mygtuką.
Rezultatas: mirksi minutės.
Paspauskite ◄ arba ► mygtuką.
Paspauskite ENTER (
) mygtuką.
Rezultatas: Keletą sekundžių rodoma „OFF“.
Galite nustatyti išjungimo laiką.
5. Nustatykite sistemos išjungimo laiką.
a
b
c
d
Paspauskite ◄ arba ► mygtuką.
Paspauskite ENTER (
) mygtuką.
Rezultatas: mirksi minutės.
Paspauskite ◄ arba ► mygtuką.
Paspauskite ENTER (
) mygtuką.
Rezultatas: rodomas užrašas „VOL XX“, kur „XX“
atitinka dabar nustatytą garso lygį.
6. Paspauskite ◄ arba ► mygtuką, nustatykite
garso lygį ir paspauskite ENTER (
) mygtuką.
Rezultatas: rodomas pasirenkamas šaltinis.
7. Paspauskite ◄ arba ► mygtuką, pasirinkite norimą
šaltinį, kuris bus rodomas/grojamas įsijungus sistemai.
FM (radijas): a Paspauskite ENTER (
) mygtuką.
b Spausdami ◄ arba ► mygtukus,
pasirinkite iš anksto nustatytą stotį.
DVD/CD (kompaktinis diskas): Įdėkite vieną kompaktinį
diską.
USB: prijunkite USB įrenginį.
Lietuvių k.
29
Pagrindinės funkcijos
Miego laikmačio funkcija
SLEEP
8. Paspauskite ENTER (
) mygtuką.
Rezultatas: rodomas pranešimas „CHK REC“ (Ar norite
įrašyti?).
9. Paspauskite ENTER (
) mygtuką.
Rezultatas: rodomas pranešimas „REC N“, galite spausti
◄ arba ► mygtuką ir pasirinkti „REC Y“ arba „REC N“.
Paspauskite ENTER mygtuką.
1). Jeigu pasirinksite „REC N“, bus atšauktas radijo
imtuvo laiko įrašymas, net jeigu jau jį nustatėte.
Galite nustatyti laiką, kada turi
išsijungti DVD grotuvas.
1. Palaikykite nuspaudę SLEEP mygtuką:
Rezultatas: Pradedamas atkūrimas ir rodomas šis
indikatorius: 90MIN
2. Vieną ar keletą kartų paspauskite ir palaikykite
SLEEP mygtuką. Taip nustatysite, kiek ilgai
sistema dar veiks, kol išsijungs:
90MIN 60MIN
SLPOFF
2). Jeigu pasirinksite „REC Y“, galėsite nustatyti radijo
imtuvo laiko įrašymą.
a. Paspauskite ENTER (
) mygtuką.
) mygtuką.
Rezultatas: keletą sekundžių rodomas užrašas
„OFF“, galite nustatyti radijo imtuvo laiko įrašymo
išsijungimo laiką.
PASTABA
Maksimali radijo imtuvo laiko įrašymo trukmė yra 5 valandos.
Jeigu laikmačio įsijungimo ir išsijungimo laikai sutampa,
rodomas užrašas „ERROR“ („Klaida“).
Jeigu įsijungimo ir išsijungimo laikai yra tokie pat, kaip laiko
įrašymo laikas, galioja tik įsijungimo arba išsijungimo laikas
ir laiko įrašymo laikas netaikomas.
Jeigu neįdėtas diskas arba neprijungtas USB įrenginys, kai
pasirinksite “DVD/CD, USB“, nustatymas automatiškai
pasikeis į „TUNER”.
Laikmačio atšaukimas
Kai nustatysite laikmatį, jis pradės automatiškai veikti, o tai
rodys „TIMER“ indikatorius ekrane. Jeigu nebenorite naudoti
laikmačio, turite jį atšaukti.
1. Norėdami atšaukti laikmatį, vieną kartą
paspauskite ir palaikykite TIMER ON/OFF.
Rezultatas:
daugiau neberodomas.
2. Norėdami vėl aktyvuoti laikmatį, vėl paspauskite ir
palaikykite TIMER ON/OFF.
Rezultatas:
30
vėl rodomas.
Lietuvių k.
30MIN
15MIN
Bet kuriuo metu galite:
Patikrinti likusį laiką, paspaudus ir palaikius SLEEP
mygtuką.
Pakeisti likusį laiką, kartojant 1 ir 2 žingsnius.
Rezultatas: keletą sekundžių rodomas užrašas „ON“,
galite nustatyti radijo imtuvo laiko įrašymo įsijungimo
laiką.
b. Paspauskite ENTER (
45MIN
3.
Atšaukti miego laikmatį, paspaudus ir palaikius SLEEP
mygtuką, kol ekrane pasirodys užrašas „SLPOFF“.
04
Pažangios funkcijos
Medija bylų atkūrimas, naudojant
„USB Host“ funkciją
Į USB atmintinę galite įrašyti CD disko garsą, radijo
transliaciją arba garsą iš išorinio šaltinio.
1. Įjunkite sistemą, paspaudę POWER mygtuką.
2. Prijunkite išorinę USB atmintinę, kurioje norite
išsaugoti įrašą, prie pagrindinės sistemos USB
jungties
.
3. Atkurkite diską, nustatykite radijo dažnį ar prie
pagrindinio įrenginio prijunkite išorinį šaltinį.
CD (žiūrėti psl. 19)
500mA
PHONES
AUX IN
Paspauskite F(
) mygtuką pagrindiniame
įrenginyje ir pasirinkite DVD/CD funkciją.
Atidarykite disko stalčių, paspausdami
OPEN/CLOSE mygtuką.
Pažangios funkcijos
Prijungę atminties įrenginį prie šio gaminio USB
jungties, galite mėgautis tokiomis MP3 grotuve, USB
atmintinėje ar skaitmeninėje kameroje įrašytomis
aukštos kokybės vaizdo su 2.0 kanalų garsu medija
bylomis, kaip nuotraukos, filmai ar muzika.
B
Pagrindinės funkcijos / 05
Įrašymo funkcija
USB funkcija
Įdėkite diską ir uždarykite disko stalčių,
paspausdami OPEN/CLOSE mygtuką.
1. Prijunkite išorinį USB atminties įrenginį prie
pagrindinės sistemos USB jungties.
) mygtuką ant pagrindinio
2. Paspaudę F(
įrenginio, pasirinkite USB režimą.
USB režimą taip pat galite pasirinkti paspaudę
FUNCTION mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
3. Spauskite ◄► mygtukus ir pasirinkite „Videos“,
„Music“ arba „Photo“.
Pasirinkite bylą atkūrimui.
Saugus USB įrenginio ištraukimas
Norėdami apsaugoti UAB atmintinės atmintį nuo
pažeidimo, prieš ištraukdami USB laidą, atlikite
saugaus pašalinimo veiksmus.
Palaikykite nuspaudę GELTONĄ(C) mygtuką.
- Ekrane pasirodys užrašas „REMOVE“ („Ištraukite“).
Ištraukite USB laidą.
PASTABA
Atsargiai ištraukite USB laidą iš USB jungties.
Neatsargumas gali sąlygoti USB jungties
pažeidimą.
Norėdami pasirinkti pageidaujamą dainą, naudokite
CD pasirinkimo # arba $ mygtuką.
Radijo imtuvas (žiūrėti psl. 27)
Paspauskite F( ) mygtuką pagrindiniame įrenginyje
ir pasirinkite FM funkciją.
Nustatykite radijo dažnį, kurį norite įrašyti.
Išorinis šaltinis (žiūrėti psl. 14)
Prijunkite išorinį komponentą/MP3 grotuvą prie
pagrindinio įrenginio.
Paspauskite FUNCTION mygtuką ir pasirinkite „AUX“.
Paleiskite dainą iš išorinio įrenginio.
4. Paspauskite USB REC mygtuką
ir prasidės įrašymas.
CD
CD įrašymas pasideda, kai parodomas užrašas
„TRACK RECORDING” („Takelio įrašymas“).
Palaikykite nuspaudę USB REC mygtuką, jeigu
norite pradėti įrašyti visus diske esančius takelius.
Rodomas pranešimas “FULL CD RECORDING”
(„Pilnas CD įrašymas“).
Jeigu jūs įrašote MP3 diską, byla pilnai kopijuojama
į USB įrenginį.
TV ekrane rodomas pranešimas “PROCESSING
XX%” („APDOROJAMA XX%“). Kai įrašymas baigtas,
parodomas pranešimas „STOP”.
Jeigu jau yra tokio paties pavadinimo byla, TV ekrane
rodomas pranešimas "FILE EXISTED" („Byla egzistavo“),
o funkcija nutraukiama.
Radijo imtuvas/Išorinis šaltinis
Rodomas pranešimas „RECORDING” („Įrašoma“).
Lietuvių k.
31
Pažangios funkcijos
5. Norėdami sustabdyti įrašymą, paspauskite
STOP (  ) mygtuką. Tuomet automatiškai
sukuriama ir išsaugoma MP3 formato byla.
Baigus įrašymą, jūsų įrenginyje bus sukurtas
katalogas, kurio pavadinimas gali būti:
“RECORDING” (CD), “CD COPY” (MP3 CD),
“TUNER RECORDING” arba “AUX RECORDING”.
PASTABA
Įrašymo metu neatjunkite USB ar maitinimo laido, nes
galite sugadinti bylą.
Jeigu įrašymo metu atjungėte USB įrenginį, pagrindinis
įrenginys išsijungs ir negalėsite ištrinti įrašytos bylos.
Tokiu atveju, prijunkite USB įrenginį prie AK, išsaugokite
USB atmintinėje esančius duomenis į AK ir
suformatuokite USB atmintinę.
Jeigu nepakanka USB atminties, bus rodomas pranešimas
„NOT ENOUGH MEMORY” („Neužtenka atminties“).
Įrašymas veikia, jeigu USB įrenginys arba HDD yra
suformatuoti FAT bylų sistemoje. (NTFS bylų sistema
nepalaikoma.)
Kai naudojate CD sparčios paieškos funkciją, CD
įrašymas neveikia.
Su kai kuriais USB įrenginiais kartais įrašymo laikas gali
būti ilgesnis. (žiūrėti psl. 8)
CD įrašymo metu neveikia EQ funkcijos ir jos
automatiškai išsijungia („OFF“).
CD įrašymo metu neveikia REPEAT funkcija ir ji
automatiškai išsijungia („OFF“).
Negalima įrašyti radijo transliacijos, jeigu „Tuner“ režime
vyksta jos paieška ar nėra prieinamo dažnio.
Atsiminkite, kad nustačius per garsų įvesties lygį įrašant
muziką iš išorinio įrenginio per „AUX“ ir USB kanalą, įraše
gali girdėtis triukšmas. Tokiu atveju sumažinkite išorinio
įrenginio garso lygį.
32
Lietuvių k
Įrašymo greitis
1. Kiekvieną kartą nuotolinio valdymo pulte
paspaudus ir palaikius CD REC SPEED mygtuką,
keičiasi įrašymo greitis:
RECORDSPD x 1 RECORDSPD x 3
Įrašymo iš radijo imtuvo arba išorinio šaltinio metu,
įrašymo greičio keitimas nepalaikomas.
Kai pasirenkate „RECORDSPD“ x 3, garso signalas
nebus išvedamas.
05
Gedimų nustatymas
Jei iškiltų kokių problemų su įranga, žiūrėkite žemiau esančią lentelę. Jei jūsų problema neaprašyta šioje
lentelėje ir jei naudojimo instrukcija nepadeda jos pašalinti, išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo laidą ir
susisiekite su artimiausiu įgaliotu atstovu ar „SAMSUNG Electronics“ aptarnavimo centru.
Patikrinimas/Priemonė
t"SUJLSBJFMFLUSPTMBJEBTHFSBJJSTBVHJBJŃLJÝUBTŃFMFLUSPTMJ[Eį
t*ÝKVOLJUFJSWĹMŃKVOLJUFŃSFOHJOŃ
Nepradeda skaityti disko.
t1BUJLSJOLJUF%7%EJTLPSFHJPOPLPEį
6äTJFOZKFŃTJHZUJ%7%EJTLBJHBMJOFWFJLUJ
t$%30.JS%7%30.EJTLBJÝJBNFŃSFOHJOZKFOFBULVSJBNJ
tčTJUJLJOLJUFBSUFJTJOHBTSFJUJOHPMZHJT
Paspaudus paleidimo/sustabdymo
(„Play/Pause“) mygtuką, ne iš
karto pradedamas skaityti diskas.
t"SOFOBVEPKBUFQBäFJTUPBSTVCSBJäZUPEJTLP tÀWBSJBJOVWBMZLJUFEJTLPQBWJSÝJŠ
Nėra garso.
t(BSTPOFCŜOBMĹUBJHSFJUBJBULVSJBOUEJTLVTJSBULŜSJNPQPäJOHTOŃSFäJNF
t"SUJOLBNBJQSJKVOHUJHBSTJBLBMCJBJ "SUFJTJOHBJOVTUBUZUJHBSTJBLBMCJBJ
t"SEJTLBTOFTVHBEJOUBT
Neveikia nuotolinio valdymo pultas
t"SOBVEPKBUFOVPUPMJOJPWBMEZNPQVMUįKPWFJLJNPLBNQVJSBUTUVNV t"SOFJÝTJLSPWĹCBUFSJKPT
tDiskas sukasi, bet nėra vaizdo.
tVaizdo kokybė prasta ir jis dreba.
t"SŃKVOHUBTUFMFWJ[PSJVT
t"SUJOLBNBJQSJKVOHUJWBJ[EPMBJEBJ t"SEJTLBTOĹSBQVSWJOBTBSQBäFJTUBT
t#MPHPTLPLZCĹTEJTLBJHBMJOFWFJLUJ
Neveikia įgarsinimo kalba ir
subtitrai
tčHBSTJOJNPLBMCBJSTVCUJUSBJWFJLTUJLUVPTFEJTLVPTFLVSJVPTFKJFZSBŃSBÝZUJ
Meniu ekranas nepasirodo net ir
pasirinkus meniu funkciją.
t"SOBVEPKBUFEJTLįLVSJBNFŃSBÝZUBTNFOJV
Negalima pakeisti vaizdo formato
t(BMJUFäJŜSĹUJ%7%EJTLŠGPSNBUįv8*%&iSFäJNFv-&55&3#09i
SFäJNFBSCBv1"/4$"/iSFäJNFUBIJJBV%7%EJTLBJHBMJCŜUJäJŜSJNJUJL
GPSNBUPSFäJNF*OGPSNBDJKPTJFÝLPLJUFBOU%7%EJTLPEĹäVUĹTJSQBTJSJOLJUFUJOLBNį
GVOLDJKį
Lietuvių k.
Kita informacija
Simptomas
Disko dėklas neatsidaro.
Pažangios funkcijos/ 05
Kita informacija
33
Kita informacija
Simptomas
Patikrinimas/Priemonė
(Pavyzdžiui: išsijungia, neveikia viršutinio
skydelio mygtukai arba sklinda keisti
garsai.)
Ištraukite diską iš įrenginio ir kol ekrane rodomas pranešimas „NO DISC” („Nėra disko“),
paspauskite ir ilgiau nei 5 sekundes palaikykite STOP () mygtuką pagrindiniame
įrenginyje (perkrovimo funkcija).
Ištraukite diską iš įrenginio ir kol ekrane rodomas pranešimas „NO DISC” („Nėra disko“),
paspauskite ir ilgiau nei 5 sekundes palaikykite STOP () mygtuką pagrindiniame įrenginyje.
Ekrane pasirodo užrašas “INIT” ir atstatomos visų nustatymų numatytosios reikšmės.
Paspauskite
mygtuką.
Kalbų kodų sąrašas
Įveskite teisingą kodo numerį „OTHERS“ laukelyje disko meniu, garso ir subtitrų meniu. (žiūrėti psl.18).
Kodas
Kalba
Kodas
1027
Afarų
1142
Kalba
Kodas
Graikų
1239
Kalba
Kodas
Interlingue
1345
Kalba
Kodas
Kalba
Kodas
Malagasių
1482
Kirundi
1527
Kalba
Tadžikų
1028
Abchazų
1144
Anglų
1245
Inupiakų
Inupiak
1347
Maorių
1483
Rumunų
1528
Tajų
1032
Afrikiečių
Afrikkans
1145
Esperanto
1248
Indoneziečių
1349
Makedoniečių
1489
Rusų
152
Tingrinijos
1039
Amcherų
1149
Ispanų
1253
Islandų
1350
Malajos
gyventojų
Malajalamų
1491
Kinjaruanda
1531
Turkmėnų
1044
Aramų
1150
Estų
1254
Italų
1352
Mongolų
1495
Sanskrito
1532
Tagalogų
1045
Asemų
1151
Baskų
1257
Hebrajų
1353
Moldavų
1498
Sindų
1534
Tsvanų
1051
Aimarų
1157
Persų
1261
Japonų
1356
Maratų
1501
Sangro
1535
Tongo
1052
Azerbaidžaniečių
1165
Suomių
1269
Jidiš
1357
Malajiečių
1502
Serbų-kroatų
1538
Turkų
1053
Biharų
Baškirų
1166
Fidži
1283
Javiečių
1358
Maltiečių
1503
Sinhalų
1539
Tsonga
Totorių
1057
Baltarusių
1171
Fareriečių
1287
Gruzinų
1363
Birmos
1505
Slovakų
1540
1059
Bulgarų
1174
Prancūzų
1297
Kazachų
1365
Nauru
1506
Slovėnų
1543
Tvi
1060
Bihari
1181
Fryzų
1298
Grenlandų
1369
Nepalo
1507
Samoa
1557
Ukrainiečių
1069
Bislama
1183
Airių
1299
Kambodžos
1376
Olandų
1508
Šanų
1564
Urdu
1066
Bengalų
1186
Škotijos galų
1300
Kanadiečių
1379
Norvegų
1509
Somaliečių
1572
Uzbekų
1067
Tibetiečių
1194
Galisų
1301
Korėjiečių
1393
Oksitanų
Provansalų
1511
Albanų
1581
Vietnamiečių
1070
Bretanės
Bretonų
1196
Guarani
1305
Kašmirų
1403
Oromų
(Afan)
Oromo
1512
Serbų
1587
Volapukų
1079
Katalonų
1203
Gudžaratų
1307
Kurdų
1408
Orijų
1513
Svazių
Sisvati
1613
Volofų
1093
Korsikiečių
1209
Hausų
Hausa
1311
Kirgizų
1417
Pandžabų
1514
Šiaurės
SesotoSoto
1632
Kosų
1097
Čekų
1217
Hindi
1313
Lotynų
1428
Lenkų
1515
Sundų
1665
Jorubų
1103
Velsiečių
1226
Kroatų
1326
Lingala
1435
Puštūnų
Pušto
1516
Švedų
1684
Kinų
1105
Danų
1229
Vengrų
1327
Laosiečių
1436
Protugalų
Portugalų
1517
Swahili
1697
Zulų
1109
Vokiečių
1233
Armėnų
1332
Lietuvių
1463
Kečujų
1521
Tamilų
1130
Butano
1235
Interlingua
1334
Latvių
1481
RhaetoRetoromanų
1525
Tegulu
34
Lietuvių k
06
Kita informacija
Techniniai duomenys
Bendrieji
FM bangų imtuvas
Svoris
Matmenys
Veikimo terminų ribos
Veikimo drėgmės ribos
Signalo/triukšmo lygis
Naudojamas jautrumas
Bendras harmoninis iškraipymas
DVD („Digital Versatile“ diskas)
Diskas (1 diskas)
CD: 12 cm (KOMPAKTINIS DISKAS)
Vaizdas/Garsas
Komponentinis vaizdas
Stiprintuvas
1,68 kg (MM-E320D)/ 1,76 kg (MM-E330D)
200 (P) x 142 (A) x 207 (G) mm
+5°C~+35°C
10 % iki 75 %
55 dB
12 dB
0,6 %
Skaitymo greitis: 3,49 ~ 4,06 m/sek.
Apytikslis grojimo laikas (vienpusis, vieno sluoksnio diskas) : 135 min.
Skaitymo greitis: 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Maksimalus grojimo laikas: 74 min.
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω )
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω )
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω )
Priekinio garsiakalbio išvestis
10 W/K (8 Ω) x2 (MM-E320D)/35 W/K (8 Ω) x2 (MM-E330D)
Dažnio reakcija
20Hz~20KHz
G/T lygis
70dB
Kanalų atskyrimas
60dB
Įvesties jautrumas
(AUX)900mV
*: Formalūs techniniai duomenys
- „SAMSUNG Electronics Co., Ltd“ pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo.
- Svoris bei matmenys yra apytiksliai.
- Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Maitinimo šaltinio bei energijos suvartojimo informacijos ieškokite prie ant įrenginio priklijuotame lipduke.
Lietuvių k.
35
Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse
Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi
Valstybė
Latvijas Republika
Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas
Tinklalapis
Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267
www.samsung.lv
Lietuvos Respublika
Informacinės linijos telefonas: 880077777
www.samsung.lt
Eesti Vabariik
Informatsioonikeskus: 8007267
www.samsung.ee
Tinkamas šio prietaiso baterijų išmetimas
(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas.)
Toks baterijų, instrukcijų ar pakuočių žymėjimas rodo, kad su produktu naudojamos baterijos neturėtų būti išmetamos
su bendromis namų apyvokos atliekomis, pasibaigus jų galiojimo laikui. Žymėjimas cheminiais simboliais Hg, Cd ar Pb
rodo, kad baterijoje esanti gyvsidabrio, kadmio ir švino koncentracija yra didesnė, nei numatoma Europos Komisijos
direktyvoje 2006/66. Jei baterijos neteisingai utilizuojamos, šie elementai gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai.
Prisidėkite prie natūralių išteklių saugojimo ir remdami medžiagų perdirbimą, atskirkite baterijas nuo kitokių šiukšlių ir
atiduokite jas perdirbti per vietinę baterijų grąžinimo sistemą
Tinkamas šio prietaiso išmetimas (Elektros ir elektronikos įranga)
(Taikoma Europos Sąjungos ir kitoms Europos valstybėms, taikančioms atskiras baterijų grąžinimo sistemas.)
Toks produkto, priedų ar instrukcijų žymėjimas rodo, kad produktas ir jo elektroniniai priedai (pvz. kroviklis, ausinės,
USB kabelis), pasibaigus naudojimo laikui, neturėtų būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis.
Prisidėkite prie aplinkos ir žmonių sveikatos saugojimo, atskirkite tokio tipo atliekas ir atiduokite jas perdirbti,
skatindami medžiagų perdirbimą.
Dėl išsamesnės informacijos, kur ir kaip atiduoti tokius produktus saugiai perdirbti, kreipkitės į produkto pardavėją arba
vietinę valdžios įstaigą.
Įstaigos, naudojančios produktą, turėtų kreiptis į tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šis produktas ir jo
elektroniniai priedai neturėtų būti maišomi su kitomis komercinėmis atliekomis.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising