Samsung | 400UXN-2 | Samsung 400UXN-2 Vartotojo vadovas

SyncMaster 400UXN-UD2,460UXN-UD2
LCD ekranas
Vartotojo vadovas
Saugos instrukcijos
Žymėjimas
Pastaba
Šių saugos instrukcijų reikia laikytis, kad užtikrintumėte savo saugumą ir apsaugotumėte turtą
nuo žalos.
Įsitikinkite, kad atidžiai perskaitėte instrukcijas ir tinkamai naudokite gaminį.
Perspėjimas / dėmesio
Nepaisant šiuo simboliu paženklintų nurodymų, galima susižeisti pačiam arba sugadinti įrangą.
Pastaba
Draudžiama
Visuomet būtina perskaityti ir
suprasti
Neardykite
Ištraukite kištuką iš el. lizdo
Nelieskite
Įžeminkite, kad išvengtumėte elektros smūgio
Maitinimas
Jei ilgesnį laiką nenaudosite kompiuterio, perjunkite jį į DPM režimą.
Jei naudojate ekrano užsklandą, nustatykite ją į aktyvaus ekrano režimą.
Vaizdai pateikti tik siekiant informuoti, jie nėra taikytini visais atvejais (arba visose šalyse).
Nuoroda į funkcijos, saugančios nuo neryškaus vaizdo įsijungus ekraną,
naudojimo instrukcijas
Nenaudokite pažeisto maitinimo laido ar kištuko arba pažeisto
ar atsilaisvinusio maitinimo lizdo.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Nelieskite maitinimo laido kištuko šlapiomis rankomis ištraukdami jį iš lizdo ar kišdami į lizdą.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį.
Maitinimo laidą junkite tik į įžemintą maitinimo lizdą.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba susižeisti.
1
Saugos instrukcijos
Maitinimo laido kištuką į lizdą įkiškite tvirtai ir teisingai.
•
Priešingu atveju gali kilti gaisras.
Draudžiama per jėgą lankstyti ar traukti maitinimo laido kištuką
ir dėti ant jo sunkius daiktus.
•
Priešingu atveju gali kilti gaisras.
Nejunkite kelių prietaisų į tą patį maitinimo lizdą.
•
Priešingu atveju dėl perkaitimo gali kilti gaisras.
Neatjunkite maitinimo laido, kai gaminys naudojamas.
•
Antraip elektros smūgis gali sugadinti gaminį.
Norint atjungti prietaisą nuo pagrindinio bloko, kištuką reikia ištraukti iš pagrindinio bloko lizdo, todėl pagrindinio bloko kištukas
turi būti lengvai pasiekiamas.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Naudokite tik mūsų bendrovės pateiktą maitinimo laidą. Nenaudokite kito gaminio maitinimo laido.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Diegimas
Būtinai kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros centrą, jei montuosite savo monitorių labai dulkėtoje, aukštos arba žemos temperatūros, didelės
drėgmės vietose, kur gali atsirasti cheminių medžiagų ir kur jis veiks 24
valandas, pvz., oro uostuose, traukinių stotyse ir pan.
To nepaisant galima stipriai sugadinti monitorių.
Kelti gaminį leidžiama ne mažiau kaip dviem asmenims.
•
Kitaip jis gali nukristi ir sužeisti asmenį ir (arba) būti sugadintas.
Montuodami gaminį spintoje arba stove užtikrinkite, kad neišsikištų priekinė gaminio apačios dalis.
•
Kitaip jis gali nukristi ar sužeisti.
•
Naudojamos spintos ar stovo dydis turi tikti gaminiui.
ŠALIA GAMINIO NELAIKYKITE ŽVAKIŲ, PRIEMONIŲ NUO
UODŲ, CIGAREČIŲ IR JOKIŲ ŠILDYMO PRIETAISŲ.
•
Priešingu atveju gali kilti gaisras.
2
Saugos instrukcijos
Šildymo prietaisai turi būti kiek galima toliau nuo maitinimo laido
ir gaminio.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Nemontuokite gaminio blogai ventiliuojamoje vietoje, pvz.,
knygų lentynoje ar spintelėje.
•
Priešingu atveju padidėjus vidinei temperatūrai gali kilti gaisras.
Prietaisą dėkite atsargiai.
•
Antraip galite sugadinti ekraną.
Nedėkite priekinės gaminio dalies ant grindų.
•
Antraip galite sugadinti ekraną.
Užtikrinkite, kad įgaliotoji montavimo bendrovė įmontuotų sieninį laikiklį.
•
Kitaip jis gali nukristi ir sužeisti asmenį.
•
Įsitikinkite, kad montuosite nurodytą sieninį laikiklį.
Gaminį montuokite gerai ventiliuojamoje vietoje. Užtikrinkite,
kad tarpas tarp gaminio ir sienos būtų bent 10 cm.
•
Priešingu atveju padidėjus vidinei temperatūrai gali kilti gaisras.
Plastmasines pakavimo medžiagas saugokite nuo vaikų.
•
Antraip su jomis žaisdami vaikai gali sunkiai susižaloti (uždusti).
Jei jūsų monitoriaus aukštis reguliuojamas, nedėkite jokių
daiktų ant stovo, kai jis nuleidžiamas, nekiškite į tarpą galūnių.
•
Taip galima sugadinti gaminį arba sužeisti jį nešantį asmenį.
Valymas
Valydami monitoriaus korpusą arba TFT-LCD ekrano paviršių, šluostykite šiek tiek sudrėkintu minkštu audiniu.
Nepurkškite valiklio tiesiai ant gaminio paviršiaus.
•
Antraip konstrukcija gali prarasti spalvą ir deformuotis arba atsilups ekrano paviršius.
Maitinimo laido kištuko kontaktus arba maitinimo lizdą valykite
sausa šluoste.
•
Priešingu atveju gali kilti gaisras.
3
Saugos instrukcijos
Valydami gaminį būtinai atjunkite maitinimo laidą.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Valydami gaminį atjunkite maitinimo laidą ir atsargiai nuvalykite
jį sausu audiniu.
•
(Nenaudokite jokių cheminių medžiagų, pvz., vaško, benzeno,
alkoholio, skiediklio, priemonės nuo uodų, lubrikanto ar valiklio). Dėl jų gali pakisti gaminio išvaizda ir atsilupti ant gaminio
esančios etiketės.
Gaminio korpusą lengva įbrėžti, todėl naudokite tik nurodytą
šluostę.
Valydami gaminį nepurkškite vandens tiesiai ant gaminio pagrindinės dalies.
•
Užtikrinkite, kad vandens nepatektų į gaminį, kad gaminys nesudrėktų.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį, gali kilti gaisras,
gaminys gali sugesti.
Kita
Tai yra aukštos įtampos gaminys. Neišmontuokite, neremontuokite ir nekeiskite produkto patys.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras. Jei gaminį reikia remontuoti, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Pajutę neįprastą kvapą, išgirdę triukšmą ar pamatę iš gaminio
sklindančius dūmus, nedelsdami atjunkite maitinimo laido kištuką
ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Nelaikykite šio gaminio vietoje, kurioje jį gali veikti drėgmė,
dulkės, dūmai ar vanduo, taip pat automobilyje.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Jei numetėte gaminį arba įskilo jo korpusas, išjunkite maitinimą
ir atjunkite maitinimo laidą. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Jei žaibuoja ar griaudi perkūnija, nelieskite maitinimo laido ar
antenos kabelio.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
4
Saugos instrukcijos
Nemėginkite traukti monitoriaus, tempdami už laido arba signalo kabelio.
•
Antraip gaminys gali nukristi, sugesti, galite patirti elektros
smūgį arba dėl kabelio pažeidimo gali kilti gaisras.
Nekelkite gaminio, nejudinkite jo pirmyn ir atgal arba kairėn ir
dešinėn, jei laikote tik jo maitinimo laidą arba signalo kabelį.
•
Antraip gaminys gali nukristi, sugesti, galite patirti elektros
smūgį arba dėl kabelio pažeidimo gali kilti gaisras.
Užtikrinkite, kad stalas ar užuolaidos negalėtų užkimšti ventiliacijos angų.
•
Priešingu atveju padidėjus vidinei temperatūrai gali kilti gaisras.
Ant gaminio nedėkite jokių indų su vandeniu, vazų, vazonų, vaistų ir jokių metalinių daiktų.
•
Jei į gaminį pateks vandens ar pašalinių medžiagų, atjunkite
maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
•
Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą.
Nenaudokite ir nelaikykite degių purškalų arba kitų medžiagų
šalia gaminio.
•
Priešingu atveju galimas sprogimas arba gaisras.
Nekiškite į gaminį jokių metalinių daiktų, pvz., valgomųjų lazdelių, monetų, kaiščių ir plieninių daiktų, taip pat degių daiktų, pvz.,
degtukų ar popieriaus (pro ventiliacijos angas, įėjimo ir išėjimo
terminalus ir pan.).
•
Jei į gaminį pateks vandens ar pašalinių medžiagų, atjunkite
maitinimo laidą ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Jei ilgą laiką ekrane bus rodomas tas pats vaizdas, gali jis pasidaryti neryškus ar dėmėtas.
•
Jei ilgą laiką nenaudosite gaminio, perjunkite jį į miegojimo režimą arba naudokite judančią vaizdo užsklandą.
Nustatykite gaminiui tinkamą skiriamąją gebą ir dažnį.
•
Antraip gali pablogėti jūsų rega.
Naudodami uždedamas ar įkišamas ausines, nenustatykite per
didelio garsumo.
•
Pernelyg stiprus garsas gali pakenkti klausai.
Kad akys nepersitemptų, nesėdėkite per arti produkto.
5
Saugos instrukcijos
Panaudoję monitorių vieną (1) valandą padarykite mažiausiai
penkių (5) minučių pertraukėlę.
Taip sumažinsite akių nuovargį.
Nemontuokite jo nestabilioje vietoje, pvz., ant nestabilios lentynos ar nelygaus paviršiaus, arba vietoje, kurioje galimos vibracijos.
•
Kitaip jis gali nukristi ir sužeisti asmenį ir / arba būti sugadintas.
•
Jei naudojate gaminį vietoje, kur galimos vibracijos, tai gali jį
sugadinti ir sukelti gaisrą.
Perkeldami gaminį išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laido kištuką,
antenos kabelį ir visus kitus prie gaminio prijungtus kabelius.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Užtikrinkite, kad vaikai nekabėtų ant gaminio ir nelaipiotų ant jo.
•
Gaminys gali nukristi ir sužeisti asmenį (ir mirtinai).
Jei ilgai nenaudosite gaminio, ištraukite maitinimo laido kištuką
iš maitinimo lizdo.
•
Antraip dėl dulkių jis gali perkaisti ir kils gaisras; gaisrą taip pat
gali sukelti elektros smūgis ar nuotėkis.
Nelaikykite ant gaminio jokių sunkių daiktų, taip pat žaislų ar
saldumynų, galinčių patraukti vaikų dėmesį.
•
Jūsų vaikai gali mėginti lipti ant gaminio ir jį numesti; tai gali
juos sužeisti (taip pat mirtinai).
Iš nuotolinio valdymo pulto išėmę maitinimo elementus, užtikrinkite, kad vaikai neįsidėtų jų į burną. Maitinimo elementus laikykite vaikams ir kūdikiams nepasiekiamoje vietoje.
•
Jei vaikai įsidėjo į burną maitinimo elementą, nedelsdami
kreipkitės į gydytoją.
Keisdami maitinimo elementus nesupainiokite jų polių (+, -).
•
Antraip, ištekėjus jų viduje esančiam skysčiui, maitinimo elementai gali sugesti arba sukelti gaisrą, sužeisti ar sugadinti
gaminį.
Naudokite tik nurodytas standartizuotas baterijas, nenaudokite
naujos ir senos baterijos vienu metu.
•
Priešingu atveju baterijos gali būti pažeistos arba sukelti gaisrą, sužeisti arba gali būti pažeistos, iš vidaus išsiliejus skysčiui.
Maitinimo elementai (ir įkraunami elementai) nėra įprastinės
buitinės atliekos, juos reikia grąžinti perdirbimui. Klientas privalo
grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus perdirbimui.
•
Klientas gali grąžinti panaudotus ar įkraunamus maitinimo elementus artimiausiam perdirbimo centrui arba parduotuvei,
6
Saugos instrukcijos
prekiaujančiai to paties tipo maitinimo elementais ar akumuliatoriais.
Nelaikykite gaminio vietoje, kurioje jį pasieks tiesioginiai saulės
spinduliai, arba šali šilumos šaltinio, pvz., ugnies ar šildytuvo.
•
Tai gali sumažinti gaminio eksploatacijos laiką ir sukelti gaisrą.
Nenumeskite ant gaminio jokių daiktų, saugokite jį nuo smūgių.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Šalia produkto nenaudokite drėkintuvo.
•
Priešingu atveju galite patirti elektros smūgį arba gali kilti gaisras.
Jei prateka dujos, nelieskite gaminio ir maitinimo laido kištuką,
pirmiausiai nedelsdami išvėdinkite patalpą.
•
Kibirkščiavimas gali sukelti sprogimą ar gaisrą.
jo.
Jei gaminys įjungtas ilgą laiką, ekrano pultas įkaistą. Nelieskite
Smulkius priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Būkite atsargūs, kai reguliuojate gaminio kampą arba stovo
aukštį.
•
Įstrigus jūsų rankai ar pirštams galite susižeisti.
•
Be to, jei pakreipsite gaminį per daug, jis gali nukristi ir sužeisti.
Neįrenkite prietaiso žemoje, vaikams pasiekiamoje vietoje.
•
Kitaip, jis gali nukristi ir jus sužeisti.
•
Priekinė prietaiso dalis yra sunki, todėl instaliuokite jį ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
Nedėkite ant prietaiso sunkių daiktų.
•
Dėl šios priežasties galite susižeisti ir / arba prietaisas gali būti
sugadintas.
7
Įvadas
Pakuotės turinys
Pastaba
Įsitikinkite, kad toliau išvardyti elementai yra LCD ekrano pakuotėje.
Jei trūksta bet kurio daikto, kreipkitės į savo prekybos atstovą.
Susisiekite su vietiniu prekybos atstovu ir įsigykite pasirinktinių priedų.
Pakuotės turinio tikrinimas
Nuimkite nuo pakuotės dėžutės užraktą, kaip parodyta toliau esančiame paveiksle.
Pakelkite pakuotės dėžutę Patikrinkite pakuotės tu- Nuimkite polistireno ir vinilaikydami už griovelių
rinį.
lo dangą.
abiejose pusėse.
Pastaba
•
Išpakavę patikrinkite pakuotės turinį.
•
Išsaugokite pakuotės dėžę transportuoti produktą ateityje.
Išpakavimas
LCD ekranas
8
Įvadas
Vadovai
Greito parengimo vadovas
Garantijos kortelė
Vartotojo vadovas
(Ne visose pardavimo vietose)
Programinės įrangos Magic Wall CD, Magic Wall vadovo CD
Kabeliai
Maitinimo laidas
Kita
Nuotolinio valdymo pultas Maitinimo elementai (AAA
x 2)
(BP59-00138A)
(Ne visose pardavimo vietose)
Parduodamas atskirai
„D-Sub“ kabelis
Sieninio montavimo komplektas
DVI kabelis
RGB prie BNC kabelis
9
LAN (vietinio kompiuterių
tinklo) kabelis
„Component to D-sub“ kabelis
Įvadas
Parduodamas atskirai
Laikinojo stovo komplektas
Jūsų LCD ekranas
Iš priekio
MENU mygtukas [MENU]
Atidaromas ekrano meniu ir iš jo išeinama. Taip pat naudojamas, norint
išeiti iš OSD meniu ir grįžti į ankstesnį meniu.
Navigacijos mygtukai (mygtukai aukštyn – žemyn)
Vertikaliai judama iš vieno meniu į kitą arba reguliuojama pasirinktas meniu
reikšmes.
Reguliavimo mygtukai (kairysis – dešinysis mygtukai) / garso mygtukai
Horizontaliai judama iš vieno meniu į kitą arba reguliuojama pasirinktas
meniu reikšmes. Kai ekrane nerodomas OSD meniu, norėdami reguliuoti
garsumą paspauskite mygtuką.
ENTER mygtukas [[ENTER]
Suaktyvina paryškintą meniu elementą.
SOURCE mygtukas [[SOURCE]
Perjungia iš PC (kompiuterio) režimo į Video (vaizdo) režimą. Parenka
įvesties šaltinį, prie kurio prijungtas išorinis įrenginys.
[PC] → [DVI] → [AV] → [Component] → [HDMI] → [MagicInfo]
10
Įvadas
Mygtukas PIP
Paspauskite mygtuką PIP PIP ekraną įjungti / išjungti.
•
PC : DVI / AV / HDMI
•
DVI / AV : PC
•
HDMI : PC
Maitinimo mygtukas [
]
Šiuo mygtuku įjunkite ir išjunkite LCD ekraną.
Šviesumo jutiklis (papildomas)
Automatiškai aptinka aplinkos ryškumą.
Pastaba
Ši funkcija suaktyvinta tik modeliuose su automatiniu ryškumo jutikliu.
Maitinimo indikatorius
Mirksi žalia spalva, o tai reiškia, kad monitorius veikia režimu „PowerSaver“ (energijos taupymas).
Pastaba
Norėdami gauti daugiau informacijos apie energijos taupymo funkcijas, žr.
vadove aprašytą „PowerSaver“. Norėdami taupyti energiją, IŠJUNKITE
LCD ekraną, kai jis nereikalingas arba kai ilgai paliekamas be priežiūros.
Nuotolinio valdymo pulto daviklis
Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į šį LCD ekrano tašką.
Galinis
Pastaba
Išsamesnės informacijos apie kabelių jungtis žr. „Kabelių sujungimas“ skyriuje „Nustatymai“.
LCD ekrano galinės sienelės konfigūracija gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo modelio.
11
Įvadas
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
Įjungia / išjungia LCD ekraną.
POWER
Maitinimo laidas įkišamas į LCD ekraną ir
sieninį kištuką.
RS232C OUT/IN (nuoseklusis PRIEVADAS RS232C)
MDC (kelių vaizdų valdymo) programos prievadas
RGB / COMPONENT IN (PC ryšio terminalas (Įvestis))
•
Naudoti „D-Sub“ kabelį (15 kontaktų „Dsub“) – PC režimas (analoginis PC)
•
D-SUB prie COMPONENT kabeliu prijunkite monitoriaus prievadą [RGB/COMPONENT IN] prie išorinio įrenginio
„COMPONENT“ prievado.
•
RGB prie BNC kabeliu prijunkite monitoriaus prievadą [RGB / COMPONENT IN]
prie kompiuterio BNC prievado.
DVI IN (PC vaizdo ryšio terminalas)
Naudoti DVI kabelį (DVI-D į DVI-D) – DVI režimas (skaitmeninis PC)
DVI/RGB/HDMI AUDIO IN(PC/DVI/
HDMI garso ryšio terminalas (įvestis))
R]
AV/COMPONENT AUDIO IN [L- AUDIO-
Sujunkite DVD grotuvo, vaizdo įrenginio
(DVD / DTV signalo konverterio) lizdą su
LCD ekrano [L- AUDIO - R]lizdu.
DVI OUT
12
Įvadas
•
Prijunkite monitorių prie kito monitoriaus
DVI kabeliu.
•
DVI prie HDMI kabeliu prijunkite monitoriaus prievadą [DVI OUT] prie kito monitoriaus prievado HDMI IN.
•
DVI, HDMI ir tinklo signalai, perduodami
prievadu [DVI OUT], rodomi antrame ekrane, kuriame yra DVI IN prievadas.
Pastaba
Galima prijungti iki 6 aukščiausio HD arba 10
HD kokybės monitorių (priklauso nuo produkto).
AV IN [VIDEO]
Naudodami VAIZDO kabelį sujunkite[ VIDEO ]monitoriaus lizdą su išorinio įrenginio
vaizdo išvesties lizdu.
AUDIO OUT
Ausinių išėjimo lizdas.
HDMI IN
Sujunkite LCD ekrano nugarinėje dalyje
esantį [HDMI] lizdą su skaitmeninės išvesties įrenginio [HDMI] lizdu, naudodami
[HDMI] kabelį.
Gali būti palaikomas kabelis HDMI iki 1.0.
RGB OUT
LAN (LAN (vietinio kompiuterių tinklo) ryšio terminalas)
USB1,USB2(USB ryšio terminalas)
Klaviatūra / pelė, suderinamas talpiosios atminties įrenginys.
13
Įvadas
Kensington Lock
„Kensington“ užraktas – tai prietaisas, kuris
fiziškai užblokuoja sistemą, kai ji naudojama
viešose vietose. Užrakinimo prietaisas įsigyjamas atskirai. Priklausomai nuo gamintojo
išvaizda ir užrakinimo būdas gali būti kitokie
nei paveikslėlyje. Žr. vadovą, pateikiamą su
„Kensington“ užraktu, dėl tinkamo naudojimo. Užrakinimo prietaisas įsigyjamas atskirai.
Pastaba
„Kensington“ užrakto vieta gali skirtis priklausomai nuo modelio.
Nuo
vagysčių
apsaugančio
Kensingtono užrakto naudojimas
1.
Įkiškite užraktą į Kensingtono užrakto
ir jį pasukite į už-
lizdą LCD ekrane
rakinimo padėtį
.
2.
Prijunkite Kensingtono užrakto kabelį.
3.
Pritvirtinkite Kensingtono užraktą prie
stalo arba kito sunkaus nejudamo daikto.
Pastaba
Norėdami gauti daugiau informacijos apie kabelių jungtis, žr. „Kabelių sujungimas“.
Nuotolinio valdymo pultas
Pastaba
Nuotolinio valdymo pulto veikimui įtakos gali turėti televizorius arba kitas elektroninis įrenginys, veikiantis šalia LCD ekrano ir sukeliantis triktis dėl dažnio trukdžių.
14
Įvadas
POWER
OFF
Skaičių mygtukai
Mygtukas DEL
/ GUIDE
+ VOL SOURCE
D.MENU
TOOLS
Rodyklių aukštyn-žemyn ir kairėn-dešinėn
mygtukai
INFO
SPALVŲ MYGTUKAI
TTX/MIX
MTS/DUAL
ENTER/PRE-CH
MUTE
CH/P
TV
MENU
RETURN
EXIT
MagicInfo
1.
POWER
Gaminį įjungia.
2.
OFF
Gaminį išjungia.
3. Skaičių mygtukai
4. Mygtukas DEL
GUIDE
Spauskite, norėdami pakeisti kanalą.
/
Mygtukas „-" naudojamas pasirinkti skaitmeninius kanalus.
Elektroninio programų vadovo (EPG) ekranas.
– ši funkcija neveikia naudojant šį LCD ekraną.
5. + VOL 6.
SOURCE
Reguliuojamas garso įrašų garsumas.
Paspauskite mygtuką, jei norite pakeisti įvesties signalo
SOURCE.
Keisti SOURCE galima tik tuose išoriniuose įrenginiuose,
kurie tuo metu yra prijungti prie LCD ekrano.
7.
D.MENU
DTV meniu ekranas
– ši funkcija neveikia naudojant šį LCD ekraną.
15
Įvadas
8. TOOLS
Naudokite jį greitai pasirinkti dažnai naudojamas funkcijas.
– ši funkcija neveikia naudojant šį LCD ekraną.
9. Rodyklių aukštyn-žemyn ir
kairėn-dešinėn mygtukai
INFO
10.
11. SPALVŲ MYGTUKAI
Horizontaliai ir vertikaliai judama iš vieno meniu į kitą, arba
reguliuojamas pasirinktas meniu reikšmes.
Dabartinio paveikslėlio informacija rodoma viršutiniame
kairiajame ekrano kampe.
Paspauskite, jei norite įtraukti arba pašalinti kanalus ir įrašyti
kanalus į mėgstamiausių kanalų sąrašą meniu „Channel
List“.
– ši funkcija neveikia naudojant šį LCD ekraną.
12.
TTX/MIX
Televizijos kanalai teikia rašytinės informacijos paslaugas
teleteksto pagalba.
– Teleleteksto mygtukai
– ši funkcija neveikia naudojant šį LCD ekraną.
13. MTS/DUAL
– ši funkcija neveikia naudojant šį LCD ekraną.
MTSGalite pasirinkti MTS (daugiakanalės stereotelevizijos) režimą.
FM stereo
Garso signalo MTS/S_režimas
tipas
Numatytasis
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔ Stereo
Rankinis keitimas
SAP
Mono ↔ SAP
Mono
DUALSTEREO / MONO, DUAL l / DUAL ll ir MONO / NICAM
MONO / NICAM STEREO gali veikti priklausomai nuo transliavimo tipo, televizoriaus žiūrėjimo metu paspaudus mygtuką DUAL (dvejopas), esantį nuotolinio valdymo pulte.
ENTER/PRE-CH
14.
Šis mygtukas naudojamas norint grįžti į prieš tai buvusį kanalą.
– ši funkcija neveikia naudojant šį LCD ekraną.
15.
MUTE
Laikinai sustabdo (nutildo) garso išėjimą. Tai rodoma apatiniame kairiame ekrano kampe. Garsas atnaujinamas, jei
veikiant begarsiu režimu paspaudžiama MUTE arba - VOL
+.
16.
CH/P
TV režimu parenka televizijos kanalus.
– ši funkcija neveikia naudojant šį LCD ekraną.
17. TV
Tiesiogiai parenka TV režimą.
16
Įvadas
– ši funkcija neveikia naudojant šį LCD ekraną.
18.
MENU
Atidaromas ekrano meniu ir iš jo išeinama arba uždaromas
reguliavimo meniu.
19.
RETURN
Grąžina į ankstesnį meniu.
20.
EXIT
Išeina iš meniu ekrano.
21. MagicInfo
MagicInfo greito paleidimo mygtukas.
17
Sujungimai
Kompiuterio prijungimas
Yra keletas būdų prijungti kompiuterį prie monitoriaus. Pasirinkite vieną šių
parinkčių.
Vaizdo plokštės „D-sub“ (analoginės) jungties naudojimas.
•
Prijunkite „D-sub“ prie 15 kontaktų [RGB / COMPONENT IN] prievado
galinėje LCD ekrano dalyje ir prie 15 kontaktų „D-sub“ prievado kompiuteryje.
Vaizdo plokštės DVI (skaitmeninės) jungties naudojimas.
•
Prijunkite DVI kabelį prie [DVI IN] prievado galinėje LCD ekrano dalyje
ir prie DVI prievado kompiuteryje.
18
Sujungimai
HDMI (skaitmeninė) išvestis grafikos plokštėje.
•
HDMI kabeliu prijunkite monitoriaus prievadą [HDMI IN] prie kompiuterio HDMI prievado.
Pastaba
Kad būtų rodomas įprastas kompiuterio ekranas ir gaunamas įprastas
garsas, jungdami HDMI kabelį prie kompiuterio įsitikinkite, kad HDMI pasirinkote ir Source List (šaltinių sąraše), ir Edit Name (redaguoti pavadinimą) – tai darykite prieš pasirinkdami PC arba DVI įrenginį. Atkreipkite
dėmesį, kad garsas prieinamas tik prijungus pagal toliau esančią
inktį.
par-
Prijunkite LCD ekrano garso prievadą prie LCD ekrano gale esančio garso
prievado.
Prijunkite LCD ekrano maitinimo laidą prie LCD ekrano gale esančio maitinimo prievado. Įjunkite maitinimo jungiklį.
Pastaba
•
Įjunkite ir kompiuterį, ir LCD ekraną.
•
Kreipkitės į vietinį „SAMSUNG Electronics“ techninio aptarnavimo centrą, jei norite nusipirkti atskirai įsigyjamų priedų.
19
Sujungimai
Jungimas prie kitų įrenginių
•
AV įvesties įrenginius, pvz., DVD grotuvus, VCR arba vaizdo kameras bei kompiuterį galima prijungti prie LCD ekrano. Jei reikia išsamesnės informacijos, kaip prijungti AV
įvesties įrenginius, žr. turinio skyrių „Jūsų LCD ekrano reguliavimas“.
•
LCD ekrano galinės sienelės konfigūracija gali šiek tiek skirtis atsižvelgiant į LCD ekrano
modelį.
AV įrenginių prijungimas
1.
DVD grotuvo vaizdo ir garso R-AUDIO-L prievadą, VCR arba DTV priedėlį prijunkite prie
LCD ekrano vaizdo ir garso [R-AUDIO-L] prievado.
2.
Paleiskite DVD grotuvą, vaizdo grotuvą arba vaizdo kamerą su įdėtu DVD disku arba
kasete.
3.
Pasirinkite AV mygtuku SOURCE LCD ekrano priekyje arba nuotolinio valdymo pulte.
„Component“ kabelio prijungimas
1.
Sujunkite garso kabelių rinkinį tarp LCD ekrano [AV/COMPONENT AUDIO IN [L- AUDIO- R] ir DVD grotuvo arba kito išorinio įrenginio AUDIO OUT lizdų.
2.
Prijunkite „Component“ / „D-sub“ kabelį prie monitoriaus prievadų [RGB/COMPONENT
IN].
20
Sujungimai
Pastaba
Mygtuku SOURCE, esančiu priekiniame LCD skydelyje arba nuotolinio valdymo pultelyje,
pasirinkite „Component“.
Tada įdėkite DVD diską ir įjunkite DVD grotuvą.
Pridėtinis kabelis yra pasirenkamas.
Paaiškinimo apie „Component“ vaizdo įrašą ieškokite savo DVD grotuvo arba išorinio įrenginio vartotojo vadove.
Vaizdo kameros prijungimas
1.
Raskite vaizdo kameroje A/V išvesties kištukų vietą. Dažniausiai jie būna vaizdo kameros šone arba galinėje pusėje. Sujunkite garso kabelius su GARSO IŠVESTIES
lizdais vaizdo kameroje ir [AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]] LCD ekrane.
2.
Sujunkite vaizdo kabelius su VAIZDO IŠVESTIES lizdu vaizdo kameroje ir [AV IN [VIDEO]] LCD ekrane.
3.
Norėdami prijungti vaizdo kamerą, pasirinkite AV, naudodami mygtuką Source, esantį
LCD ekrano priekyje arba nuotolinio valdymo pulte.
4.
Tada įdėkite kasetę ir įjunkite vaizdo kamerą.
Pastaba
Čia parodyti garso ir vaizdo kabeliai įprastai parduodami kartu su vaizdo kamera. (Jeigu ne,
ieškokite jų vietinėje elektronikos parduotuvėje.) Jeigu jūsų vaizdo kameroje yra stereo funkcija, reikia prijungti du kabelius.
21
Sujungimai
Prijungimas DVI kabeliu
1.
Junkite vieną DVI kabelio galą prie [DVI OUT] prievado LCD monitoriuje, o kitą – prie
kito monitoriaus įvesties prievado.
2.
Junkite vieną stereokabelio galą prie [AUDIO OUT] prievado LCD monitoriuje, o kitą –
prie kito monitoriaus įvesties prievado.
3.
Mygtuku SOURCE, esančiu priekiniame LCD skydelyje arba nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite DVI.
Pastaba
DVI OUT nepalaiko HDCP.
Prijungimas naudojant HDMI kabelį
1.
HDMI kabeliu prijunkite įvesties įrenginius, pvz., „Blu-Ray“ / DVD grotuvą, prie LCD ekrano HDMI IN terminalo.
2.
Mygtuku SOURCE, esančiu priekiniame LCD skydelyje arba nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite „HDMI“.
Pastaba
HDMI režime palaikomas tik PCM formato garsas.
22
Sujungimai
Prijungimas naudojant DVI į HDMI kabelį
1.
Skaitmeninio išvesties įrenginio DVI išvesties lizdą sujunkite su LCD ekrano [HDMI IN]
lizdu naudodami DVI į HDMI kabelį.
2.
Sujunkite raudoną ir baltą RCA lizdus su stereokabeliu (kompiuteriui) su tokios pat spalvos skaitmeninio išvesties įrenginio garso išvesties lizdu, o priešingą lizdą sujunkite su
LCD ekrano [DVI / RGB /HDMI AUDIO IN] lizdu.
3.
Mygtuku SOURCE, esančiu priekiniame LCD skydelyje arba nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite „HDMI“.
DTV signalų (kabelinės televizijos / palydovo) konverterio prijungimas
1.
„Component“ / „D-sub“ kabeliu prijunkite monitoriaus prievadus [RGB/COMPONENT IN]
prie signalų konverterio prievadų PR, Y, PB.
2.
Sujunkite garso kabelių rinkinį su [AV/COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]] LCD ekranu ir AUDIO OUT lizdais skaitmeninės televizijos imtuve.
23
Sujungimai
Pastaba
Mygtuku SOURCE, esančiu priekiniame LCD skydelyje arba nuotolinio valdymo pultelyje, pasirinkite „Component“.
Paaiškinimo apie elemento vaizdą ieškokite savo Skaitmeninės televizijos žinyne.
Prijungimas prie garso sistemos
1.
Sujunkite garso kabelius su AUX L, R lizdais, esančiais GARSO SISTEMOJE, ir [AUDIO
OUT] LCD ekrane.
LAN (vietinio kompiuterių tinklo) kabelio prijungimas
LCD ekrano galinės sienelės konfigūracija gali šiek tiek skirtis atsižvelgiant į LCD ekrano
modelį.
Prijunkite LAN (vietinio kompiuterių tinklo) kabelį.
USB įrenginio prijungimas
•
Galite prijungti USB įrenginius, pvz., pelę ar klaviatūrą.
24
Sujungimai
25
Progr įr. naud.
Monitoriaus tvarkyklė
Pastaba
Kai monitoriaus tvarkyklės paprašys operacinė sistema, įdėkite su šiuo monitoriumi pateiktą CD-ROM. Tvarkyklės diegimas truputį skiriasi vienoje operacinėje sistemoje nuo kitos. Vadovaukitės nurodymais, kurie tinka jūsų
operacinei sistemai.
Paruoškite tuščią diską ir atsisiųskite tvarkyklės programos failą iš čia pateiktos interneto svetainės.
Interneto svetainė:
http://www.samsung.com/
Monitoriaus tvarkyklės diegimas (automatinis)
1.
Kompaktinį diską įdėkite į CD-ROM įrenginį.
2.
Spragtelėkite „Windows“.
3.
Modelių sąraše pasirinkite jūsų monitoriaus modelį, tada spragtelėkite mygtuką
„OK“ (Gerai).
4.
Jei galite matyti toliau pateiktą pranešimo langą, tada spragtelėkite mygtuką „Continue
Anyway“ (Tęsti bet kuriuo atveju). Tada spragtelėkite mygtuką „OK“ (Gerai) („Microsoft® Windows® XP/2000“ operacinė sistema).
26
Progr įr. naud.
Pastaba
Ši monitoriaus tvarkyklė yra sertifikuota „Microsoft“, ją įdiegę nepažeisite sistemos.
Sertifikuota tvarkyklė bus pateikta Samsung monitoriaus pagrindiniame puslapyje.
http://www.samsung.com/
Monitoriaus tvarkyklės diegimas (rankiniu būdu)
„Microsoft® Windows Vista™“, operacinė sistema
1.
Vadovo kompaktinį diską įdėkite į CD-ROM įrenginį.
2.
(pradėti) ir „Control Panel“ (valdymo skydas). Tada du kartus spragteSpragtelėkite
lėkite „Appearance and Personalization“ (Išvaizda ir personalizavimas).
3.
Spragtelėkite „Personalization“ (Personalizavimas) ir tada „Display Settings“ (Ekrano
parametrai).
4.
Spragtelėkite „Advanced Settings...“ (Išplėstiniai parametrai...).
5.
Skirtuke „Monitor“ (Monitorius) spragtelėkite „Properties“ (Ypatybės). Jei mygtukas
„Properties“ (Ypatybės) yra išaktyvintas, tai reiškia, kad monitoriaus konfigūravimas yra
baigtas. Monitorių galima naudoti.
27
Progr įr. naud.
Jei parodomas pranešimas „Windows needs...“ („Windows“ reikia...), kaip pateikta paveikslėlyje toliau, spragtelėkite „Continue“ (Tęsti).
Pastaba
Ši monitor driver yra pažymėta sertifikuojančiu MS logotipu, ją įdiegę nepažeisite sistemos.
Sertifikuota tvarkyklė bus pateikta Samsung monitoriaus pagrindiniame puslapyje.
6.
Skirtuke „Driver“ (Tvarkyklė) spragtelėkite „Update Driver...“ (Naujinti tvarkyklę...).
7.
Pažymėkite „Browse my computer for driver software“ (Kompiuteryje ieškoti programos
tvarkyklės) ir spragtelėkite „Let me pick from a list of device drivers on my computer“ (Leisti pasirinkti iš mano kompiuteryje esančių įrenginių tvarkyklių sąrašo).
8.
Spragtelėkite „Have Disk...“ (Naudoti diską...) ir pasirinkite aplanką (pvz., D:\Drive), kuriame yra tvarkyklės sąrankos failas ir spragtelėkite „OK“ (Gerai).
28
Progr įr. naud.
9.
Ekrane, monitoriaus modelių sąraše pasirinkite modelį, kuris atitinka jūsų monitorių, ir
spragtelėkite „Next“ (Toliau).
10. Toliau pateiktuose ekranuose spragtelėkite seką „Close“ (Uždaryti) → „Close“ (Uždaryti)
→ „OK“ (Gerai) → „OK“ (Gerai).
29
Progr įr. naud.
„Microsoft® Windows® XP“ operacinė sistema
1.
Kompaktinį diską įdėkite į CD-ROM įrenginį.
2.
Spragtelėkite „Start“ (Pradėti) → „Control Panel“ (Valdymo skydas), tada spragtelėkite
piktogramą „Appearance and Themes“ (Išvaizda ir temos).
3.
Spragtelėkite piktogramą „Display“ (Ekranas) ir pasirinkite skirtuką „Settings“ (Parametrai), tada spragtelėkite „Advanced...“ (Išplėstinis...).
4.
Spragtelėkite mygtuką „Properties“ (Ypatybės), esantį skirtuke „Monitor“ (Monitorius) ir
pasirinkite skirtuką „Driver“ (Tvarkyklė).
5.
Spragtelėkite „Update Driver...“ (Naujinti tvarkyklę...) ir pasirinkite „Install from a list
or...“ (Įdiegti iš sąrašo arba...), tada spragtelėkite mygtuką „Next“ (Toliau).
30
Progr įr. naud.
6.
Pasirinkite „Don't search, I will...“ (Neieškoti, aš...), tada spragtelėkite „Next“ (Toliau) ir
tada spragtelėkite „Have disk“ (Naudoti diską).
7.
Spragtelėkite mygtuką „Browse“ (Naršyti), tada pasirinkite A:(D:\Driver) ir modelių sąraše pasirinkite savo monitoriaus modelį bei spragtelėkite mygtuką „Next“ (Toliau).
8.
Jei galite matyti toliau pateiktą pranešimo langą, spustelėkite mygtuką Continue Anyway
(tęsti bet kuriuo atveju). Tada spragtelėkite mygtuką „OK“ (Gerai).
Pastaba
Ši monitoriaus tvarkyklė yra sertifikuota „Microsoft“, ją įdiegę nepažeisite sistemos.
Sertifikuota tvarkyklė bus pateikta Samsung monitoriaus pagrindiniame puslapyje.
31
Progr įr. naud.
http://www.samsung.com/
9.
Spragtelėkite mygtuką „Close“ (Uždaryti), tada kelis kartus spragtelėkite mygtuką
„OK“ (Gerai).
10. Monitoriaus tvarkyklės diegimas yra pabaigtas.
„Microsoft® Windows® 2000“ operacinė sistema
Kai monitoriuje pamatysite „Digital Signature Not Found“ (Nerastas skaitmeninis parašas),
atlikite toliau pateiktus veiksmus.
1.
Lange „Insert disk“ (Įdėti diską) pasirinkite mygtuką „OK“ (Gerai).
2.
Lange „File Needed“ (Reikalingas failas) spragtelėkite mygtuką „Browse“ (Naršyti).
3.
Pasirinkite A:(D:\Driver), tada spragtelėkite mygtuką „Open“ (Atidaryti) ir tada spragtelėkite mygtuką „OK“ (Gerai).
Diegimas
1.
Spragtelėkite „Start“ (Pradėti), „Setting“ (Parametras), „Control Panel“ (Valdymo skydas).
2.
Du kartus spragtelėkite piktogramą „Display“ (Ekranas).
3.
Pasirinkite skirtuką „Settings“ (Parametrai) ir spragtelėkite mygtuką „Advanced Properties“ (Išplėstinės ypatybės).
4.
Pasirinkite „Monitor“ (Monitorius).
1 atvejis: jei mygtukas „Properties“ (Ypatybės) yra neaktyvus, reiškia, kad monitorius yra
sukonfigūruotas tinkamai. Sustabdykite diegimą
2 atvejis: jei mygtukas „Properties“ (Ypatybės) yra aktyvus, spragtelėkite mygtuką „Properties“ (Ypatybės), tada be pertraukos atlikite toliau pateiktus veiksmus.
5.
Spragtelėkite „Driver“ (Tvarkyklė) ir tada spragtelėkite „Update Driver...“ (Naujinti tvarkyklę...), tada spragtelėkite mygtuką „Next“ (Toliau).
32
Progr įr. naud.
6.
Pasirinkite „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver“ (Rodyti šio įrenginio žinomų tvarkyklių sąrašą, kad galėčiau pasirinkti
specifinę tvarkyklę), tada spragtelėkite „Next“ (Toliau) ir tada spragtelėkite „Have
disk“ (Naudoti diską).
7.
Spragtelėkite mygtuką „Browse“ (Naršyti), tada pasirinkite A:(D:\Driver).
8.
Spragtelėkite mygtuką „Open“ (Atidaryti), tada spragtelėkite mygtuką „OK“ (Gerai).
9.
Pasirinkite monitoriaus modelį ir spragtelėkite mygtuką „Next“ (Toliau), tada spragtelėkite mygtuką „Next“ (Toliau).
10. Spragtelėkite mygtuką „Finish“ (Baigti), tada spragtelėkite mygtuką „Close“ (Uždaryti).
Jei galite matyti langą „Digital Signature Not Found“ (Nerastas skaitmeninis parašas),
tada spragtelėkite mygtuką „Yes“ (Taip). Ir spragtelėkite mygtuką „Finish“ (Baigti), tada
mygtuką „Close“ (Uždaryti).
„Microsoft® Windows® Millennium“ operacinė sistema
1.
Spragtelėkite „Start“ (Pradėti), „Setting“ (Parametras), „Control Panel“ (Valdymo skydas).
2.
Du kartus spragtelėkite piktogramą „Display“ (Ekranas).
3.
Pasirinkite skirtuką „Settings“ (Parametrai) ir spragtelėkite mygtuką „Advanced Properties“ (Išplėstinės ypatybės).
4.
Pasirinkite skirtuką „Monitor“ (Monitorius).
5.
Srityje „Monitor Type“ (Monitoriaus tipas) spragtelėkite mygtuką „Change“ (Keisti).
6.
Pasirinkite „Specify the location of the driver“ (Nurodyti tvarkyklės vietą).
7.
Pasirinkite „Display a list of all the driver in a specific location...“ (Rodyti tvarkyklių sąrašą
nurodytoje vietoje...), tada spragtelėkite mygtuką „Next“ (Toliau).
8.
Spragtelėkite mygtuką „Have Disk“ (Naudoti diską).
9.
Nurodykite A:\(D:\driver), tada spragtelėkite mygtuką „OK“ (Gerai).
10. Pasirinkite „Show all devices“ (Rodyti visus įrenginius) ir pasirinkite monitorių, kuris atitinka prie kompiuterio prijungtą monitorių ir spragtelėkite „OK“ (Gerai).
11. Pasirinkite mygtuką „Close“ (Uždaryti) ir mygtuką „OK“ (Gerai) tol, kol uždarysite dialogo
langą „Display Properties“ (Ekrano ypatybės).
„Microsoft® Windows® NT“ operacinė sistema
1.
Spragtelėkite „Start“ (Pradėti), „Settings“ (Parametrai), „Control Panel“ (Valdymo skydas) ir tada du kartus spragtelėkite piktogramą „Display“ (Ekranas).
2.
Lange „Display Registration Information“ (Ekrano registracijos informacija) spragtelėkite
skirtuką „Settings“ (Parametrai) ir tada spragtelėkite „All Display Modes“ (Visi ekrano
režimai).
3.
Pasirinkite režimą, kurį norėsite naudoti (skiriamoji geba, spalvų skaičius ir Vertikalios
skleistinės dažnis), ir tada spragtelėkite „OK“ (Gerai).
33
Progr įr. naud.
4.
Spragtelėkite mygtuką „Apply“ (Taikyti), jei matote normaliai veikiantį ekraną spustelėjus
„Test“ (Testas). Jei ekranas yra neįprastas, pakeiskite režimą (sumažinkite skiriamąją
gebą, spalvų skaičių ar dažnį).
Pastaba
Jei visuose ekrano režimuose nepasirinktas režimas, pasirinkite skiriamosios gebos lygį ir
vertikalios skleistinės dažnis, žr. Iš anksto nustatyti sinchronizavimo režimai, pateiktą vartotojo vadove.
Linux Operacinė sistema
Norėdami paleisti X-Window, turite sukurti X86Config failą, kuris yra sistemos nustatymo failo
tipas.
1.
Paleidę X86Config failą pirmame ir antrame ekranuose paspauskite „Enter“ (Įvesti).
2.
Trečiame ekrane nustatoma pelė.
3.
Nustatykite kompiuteriui skirtą pelę.
4.
Kitame ekrane pasirenkama klaviatūra.
5.
Nustatykite kompiuteriui skirtą klaviatūrą.
6.
Kitame ekrane nustatomas monitorius.
7.
Visų pirmą, nustatykite monitoriaus horizontalios skleistinės dažnį. (dažnį galite įvesti
tiesiogiai.)
8.
Nustatykite monitoriui skirtą vertikalios skleistinės dažnis. (dažnį galite įvesti tiesiogiai.)
9.
Įveskite monitoriaus modelio pavadinimą. Ši informacija neturės įtakos tikrajam X-Window vykdymui.
10. Pabaigėte savo monitoriaus nustatymą. Nustatę kitą užklaustą techninę įrangą paleiskite
X-Window.
MDC (Multi-Display Channel)
Diegimas
1.
Į CD-ROM įrenginį įdėkite diegimo kompaktinį diską.
2.
Spustelėkite MDC diegimo failą.
34
Progr įr. naud.
Pastaba
Jei nerodomas pagrindinio lango programinės įrangos diegimo iškylantysis langas, tęskite diegimą naudodami CD esantį MDC paleidimo failą.
3.
Kai bus parodytas langas „Installation Shield Wizard“ (Diegimo vedlys), spragtelėkite
„Next“ (Toliau).
4.
Pasirinkite „I agree to the terms of the license agreement“ (Aš sutinku su licencijos sutarties sąlygomis), kad patvirtintumėte sutikimą su naudojimo sąlygomis.
5.
Spragtelėkite „Install“ (Įdiegti).
6.
Parodomas langas „Installation Status“ (Diegimo būsena).
7.
Spustelėkite „Finish“ (Baigti).
8.
Pabaigus diegti, darbalaukyje atsiranda paleidžiamo failo piktograma MDC. Du kartus
spragtelėkite piktogramą, kad paleistumėte programą.
MDC paleidžiamo failo piktograma gali neatsirasti dėl kompiuterio sistemos arba
monitoriaus specifikacijų. Jei taip atsitinka, paspauskite klavišą F5.
Diegimo problemos
MDC diegimui gali turėti įtakos vaizdo plokštė, pagrindinė plokštė ir tinklo aplinka.
Šalinimas
MDC programą galima pašalinti tik naudojant parinktį „Add or Remove Programs“ (Pridėti
arba šalinti programas), kurį yra „Windows®“ „Control Panel“ (Valdymo skydas).
Atlikite toliau pateiktus veiksmus, kad pašalintumėte MDC.
Meniu „Start“ (Pradėti) pasirinkite „Setting/Control Panel“ (Parametras / valdymo skydas) ir
tada du kartus spragtelėkite „Add/Delete a program“ (Pridėti / šalinti programą).
Sąraše pasirinkite MDC ir tada spragtelėkite mygtuką „Add/Delete“ (Pridėti / šalinti).
MDC naudojimas
35
Įžanga
Kelių monitorių valdymas (MDC) - tai programa, kurios pagalba vienu metu kompiuteriu galima dirbti su keliais
skirtingais monitoriais. RS-232C, nuosekliojo ryšio standartas, naudojamas ryšiui tarp AK ir monitoriaus. Todėl AK
nuosekliojo ryšio prievadą reikia sujungti nuosekliojo ryšio kabeliu su monitoriaus nuosekliojo ryšio prievadu.
Main Screen
Spragtelėkite Start > Program > Samsung > MDC System , kad paleistumėte programą.
Pažymėkite įrenginį, kad pamatytumėte jo garsumo nustatymą pagal slankiklį.
Pagrindinės piktogramos
Pasirinkimo mygtukas
Remocon
Informacinis tinklelis
Safety Lock
Monitoriaus pasirinkimas
Port Selection
Valdymo priemonės
1. Pagrindinių piktogramų pagalba galite pereiti prie reikiamo ekrano.
2. Galite leisti arba uždrausti signalo priėmimo iš nuotolinio valdymo pulto funkciją monitoriuje.
3. Nustato blokavimo funckiją.
Lock function (blokavimo funkcija) nustatyti galima su maitinimo ir blokavimo mygtukais, esančiais ant nuotolinio
valdymo pulto.
4. PC nuosekliojo prievado nuostata gali būti kitokia. Pradinė reikšmė yra COM1.
5. Spragtelėkite Pažymėti visus arba Panaikinti, jei norite pažymėti arba panaikinti visus esamus monitorius.
6. Tinklelio pagalba galite pamatyti trumpą informaciją apie pasirinktą monitorių.
7. Pasirinkite norimą monitorių skyrelyje Monitoriaus pasirinkimas.
8. Valdymo priemonių pagalba galite valdyti monitorius.
<Pastaba> Nuotolinio valdymo leidimo/uždraudimo funkcija veikia nepriklausomai nuo to, ar įjungtas
maitinimas, ir tai taikoma visiems prie MDC prijungtiems monitoriams, tačiau, nepriklausomai nuo
uždarant MDC esančios būsenos, uždarius MDC, nuotolinio valdymo signalo priėmimo funkcija
visuose monitoriuose įjungiama.
Port Selection
1. Kelių monitorių valdymo nuostatos pradinė reikšmė yra COM1.
2. Jei naudojamas bet koks kitas nei COM1 prievadas, „Port Selection Menu“ (prievadų pasirinkimo meniu) galima
pasirinkti COM1 – COM4.
3. Jei nenurodysite tikslaus prievado, prie kurio nuosekliojo ryšio kabeliu prijungtas monitorius, pavadinimo, ryšio
užmegzti nepavyks.
4. Programa įsimena pasirinktą lizdą, tad jį naudojama ir kita programa.
Power Control
1. Pagrindinių piktogramų meniu spragtelėkite Maitinimo valdymas, tuomet atsidarys Maitinimo valdymo ekranas.
Informaciniame tinklelyje nurodyta tam tikra pagrindinė informacija, reikalinga maitinimo valdymui.
1)
(Power Status(Maitinimo būsena))
2) Input
3) Image Size
4) On Timer
5) Off Timer
2. Naudokitės Pažymėti visus mygtuku arba žymos langeliais, kad pasirinktumėte norimą monitorių.
Maitinimo valdymo pagalba galite valdyti kai kurias pasirinkto monitoriaus funkcijas.
1) Power On/Off
- Įjungia arba išjungia pasirinkto monitoriaus maitinimą.
2) Volume
- Nustato pasirinkto monitoriaus garsumą.
Juo priimamas pasirinkto monitoriaus garsumo signalas ir atvaizduojamas slankikliu.
(Jei atšaukiate pasirinkimą arba pasirenkate Pažymėti visus, tuomet sugrąžinama numatytoji reikšmė 10)
3)
(Mute On/Off (Nutildymo įjungimas/išjungimas) )
- Įjungia arba išjungia pasirinkto monitoriaus nutildymą.
Jei pasirenkama po vieną komplektą, ir pasirinktas komplektas jau NUTILDYTAS, turite monitoriaus NUTILDYMĄ
pažymėti.
(Jei atšaukiate pasirinkimą arba pasirenkate Pažymėti visus, tuomet sugrąžinamas numatytasis reikšmių
nustatymas.)
Maitinimo valdymas taikomas visiems monitoriams.
Garsumo ir Nutildymo funkcijos galimos tik tiems monitoriams, kurių maitinimo būsena Įjungtas.
Input Source
1. Pagrindinių piktogramų meniu spragtelėkite Įėjimo signalo šaltinis, tuomet atsidarys Įėjimo signalo šaltinio valdymo
ekranas.
Pažymėkite norimą valdyti monitorių, spragtelėdami Select All (pažymėti visus) arba naudodamiesi žymos langeliu.
• TV Mode
• PC Mode
Informaciniame tinklelyje nurodyta tam tikra pagrindinė informacija, reikalinga įėjimo signalo šaltinio valdymui.
1)
PC
- Perjungia pasirinkto monitoriaus įėjimo signalo šaltinį į PC.
2)
BNC
- Perjungia pasirinkto monitoriaus įėjimo signalo šaltinį į BNC.
3)
DVI
- Perjungia pasirinkto monitoriaus įėjimo signalo šaltinį į DVI.
4)
TV
- Perjungia pasirinkto monitoriaus įėjimo signalo šaltinį į TV.
5)
DTV
- Perjungia pasirinkto monitoriaus įėjimo signalo šaltinį į DTV.
6)
AV
- Perjungia pasirinkto monitoriaus įėjimo signalo šaltinį į AV.
7)
S-Video
- Perjungia pasirinkto monitoriaus įėjimo signalo šaltinį į S-Video.
8)
Component
- Perjungia pasirinkto monitoriaus įėjimo signalo šaltinį į Component.
9)
MagicInfo
- MagicInfo įėjimo signalo šaltinis veikia tik su MagicInfo modeliu.
10) HDMI
- Perjungia pasirinkto monitoriaus įėjimo signalo šaltinį į HDMI.
11) Channel
- Kai Input Source (įvesties šaltinis) yra TV, pasirodo kanalo rodyklė.
TV šaltinį galima parinkti tik gaminiuose su TV, o kanalus valdyti galima tik kai įvesties šaltinis yra TV.
Įėjimo signalo šaltinio valdymas taikomas tik tiems monitoriams, kurių maitinimo būsena Įjungtas.
Image Size
PC, BNC, DVI
1. Spragtelėkite Image Size (vaizdo dydžio) piktogramą pagrindinių piktogramų srityje, kad pamatytumėte vaizdo dydžio
valdymo priemonių ekraną.
Informaciniame tinklelyje nurodyta tam tikra pagrindinė informacija, reikalinga vaizdo dydžio nustatymui.
1)
(Power Status(Maitinimo būsena))
- Parodo esamo monitoriaus maitinimo būseną.
2) Image Size
- Parodo esamą pasirinkto monitoriaus vaizdo dydį.
3) Input
- Informaciniame tinklelyje nurodyti tik tie monitoriai, kurių įėjimo signalo šaltinis yra PC, BNC, DVI.
4) PC Source
- Kai spragtelite Image Size (vaizdo dydis), iš pradžių parodomos PC, BNC, DVI kortelės.
- Image Size (vaizdo dydis) valdymo mygtuku nustatomas PC, BNC, DVI režimuose galimas vaizdo dydis.
5) Video Source
- Norėdami valdyti atitinkamą įvesties šaltinio vaizdo dydį, spauskite ant vaizdo šaltinio skirtuko.
MagicInfo įėjimo signalo šaltinis veikia tik su MagicInfo modeliu.
TV įėjimo signalo šaltinis veikia tik su TV modeliu.
Image Size (vaizdo dydžio) valdymo priemonė galima tik tiems monitoriams, kurių maitinimo būsena
ON (įjungtas).
Image Size
TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV.
1. Spragtelėkite Image Size (vaizdo dydžio) piktogramą pagrindinių piktogramų srityje, kad pamatytumėte vaizdo dydžio
valdymo priemonių ekraną.
Informaciniame tinklelyje nurodyta tam tikra pagrindinė informacija, reikalinga vaizdo dydžio nustatymui.
1) Spragtelėkite AV, S-Video, Component kortelę, jei norite sureguliuoti AV, S-Video, Component , HDMI, DTV vaizdo
dydį.
Pažymėkite norimą valdyti monitorių, spragtelėdami Select All (pažymėti visus) arba naudodamiesi žymos langeliu.
2) Informaciniame tinklelyje nurodyti tik monitoriai, kurių įėjimo signalo šaltinis AV, S-Video arba Component, HDMI,
DTV.
3) Pasirinkto monitoriaus vaizdo dydis perjungiamas atsitiktine tvarka.
Pastaba: Funkcijų „Zoom1“ ir „Zoom2“ pasirinkti negalima, kai „Component“ ir DVI (HDCP) įėjimo
signalo tipas yra „720p“ arba „1080i“.
4) Ekrano režimus galima reguliuoti tik tada, kai TV yra prijungtas (tik PAL) ir punkto Image Size (Vaizdo dydis) reikšmė
yra Auto Wide (Automatinis plotis).
MagicInfo įėjimo signalo šaltinis veikia tik su MagicInfo modeliu.
TV įėjimo signalo šaltinis veikia tik su TV modeliu.
Image Size (vaizdo dydžio) valdymo priemonė galima tik tiems monitoriams, kurių maitinimo būsena
ON (įjungtas).
Time
1. Pagrindinių piktogramų meniu spragtelėkite Laikas, tuomet atsidarys Laiko nustatymo ekranas.
Informaciniame tinklelyje nurodyta tam tikra pagrindinė informacija, reikalinga laiko nustatymui.
1) Current Time
- Nustatomas pasirinkto monitoriaus esamas laikas (AK laikas)
- Kad nustatytumėte esamą laiką, iš pradžių nustatykite AK laiką.
2) On Time Setup
Parinktame ekrane On Time Setup (įjungimo laiko nustatymas), Status (būsena), Source (šaltinis), Volume
(garsas) parinktims nustatykite Hour (valanda), Minute (minutė), AM/PM (AM/PM).
3) Off Time Setup
- Nustatomas pasirinkto monitoriaus išjungimo laikmačio laikas: valanda, minutė ir AM/PM.
4) Parodo Įjungimo laikmačio nustatymus.
5) Parodo Išjungimo laikmačio nustatymus.
MagicInfo įėjimo signalo šaltinis veikia tik su MagicInfo modeliu.
TV įėjimo signalo šaltinis veikia tik su TV modeliu.
Laiko nustatymas galimas tik tiems monitoriams, kurių maitinimo būsena Įjungtas.
On Time Setup (įjungimo laiko nustatymas), TV Source (TV šaltinis) nustatymo metu veikia tik su TV
modeliu.
On Time Setup (įjungimo laiko nustatymas), MagicInfo Source (MagicInfošaltinis) nustatymo metu
veikia tik su MagicInfo modeliu.
PIP
PIP Size
1. Pagrindinių piktogramų srityje spragtelėkite PIP piktogramą, kad pamatytumėte PIP valdymo ekraną.
Pažymėkite norimą valdyti monitorių, spragtelėdami Select All (pažymėti visus) arba naudodamiesi žymos langeliu.
Informaciniame tinklelyje nurodyta tam tikra pagrindinė informacija, reikalinga PIP dydžio nustatymui.
1) PIP Size
- Parodo esamą naudojamo monitoriaus PIP dydį.
2) OFF
- Išjungia pasirinkto monitoriaus PIP (vaizdas vaizde) funkciją.
3) Large
- Įjungia pasirinkto monitoriaus PIP (vaizdas vaizde) funkciją ir pakeičia vaizdo dydį į Large.
4) Small
- Įjungia pasirinkto monitoriaus PIP (vaizdas vaizde) funkciją ir pakeičia vaizdo dydį į Small.
5) Double 1
- Įjungia pasirinkto monitoriaus PIP (vaizdas vaizde) funkciją ir pakeičia vaizdo dydį į Double 1.
6) Double 2
- Įjungia pasirinkto monitoriaus PIP (vaizdas vaizde) funkciją ir pakeičia vaizdo dydį į Double 2.
7) Double3 (Picture By Picture)
–Įjungia pasirinkto monitoriaus PIP (vaizdas vaizde) funkciją ir pakeičia vaizdo dydį į Double 3.
MagicInfo įėjimo signalo šaltinis veikia tik su MagicInfo modeliu.
TV įėjimo signalo šaltinis veikia tik su TV modeliu.
PIP (vaizdas vaizde) dydį galima reguliuoti įjungiant monitoriaus maitinimą.
PIP
PIP Source
1. Pagrindinių piktogramų srityje spragtelėkite PIP piktogramą, kad pamatytumėte PIP valdymo ekraną.
Informaciniame tinklelyje nurodyta tam tikra pagrindinė informacija, reikalinga PIP signalo šaltinį nustatymui.
1) PIP Source
- PIP (vaizdas vaizde) signalo šaltinį galima nustatyti įjungiant monitoriaus maitinimą.
2) PC
- Perjungia pasirinkto monitoriaus PIP (vaizdas vaizde) signalo šaltinį į PC.
3) BNC
- Perjungia pasirinkto monitoriaus PIP (vaizdas vaizde) signalo šaltinį į BNC.
4) DVI
- Perjungia pasirinkto monitoriaus PIP (vaizdas vaizde) signalo šaltinį į DVI.
5) AV
- Perjungia pasirinkto monitoriaus PIP (vaizdas vaizde) signalo šaltinį į AV.
6) S-Video
- Perjungia pasirinkto monitoriaus PIP (vaizdas vaizde) signalo šaltinį į S-Video.
7) Component
- Perjungia pasirinkto monitoriaus PIP (vaizdas vaizde) signalo šaltinį į Component.
8) HDMI
- Perjungia pasirinkto monitoriaus PIP (vaizdas vaizde) signalo šaltinį į HDMI.
Pastaba: Kai kurių „PIP Sources“ (vaizdo vaizde signalo šaltinių) pasirinkti negalima, priklausomai nuo
„Main Screen“ (pagrindiniame ekrane) nurodyto įėjimo signalo šaltinio tipo.
MagicInfo įėjimo signalo šaltinis veikia tik su MagicInfo modeliu.
„PIP Control“ (PIP valdymo) funkcija galima tik tiems monitoriams, kurių maitinimo būsena ON
(įjungtas) ir PIP funkcijos būsena ON (įjungta).
Settings
Picture
1. Pagrindinių piktogramų meniu spragtelėkite Nustatymai, tuomet atsidarys Nustatymų ekranas.
Informaciniame tinklelyje nurodyta tam tikra pagrindinė informacija, reikalinga nustatymams.
Pažymint kiekvieną iš funkcijų, nustatyta reikšmė parodoma slankikliu. Pasirinkus Pažymėti visus, sugrąžinama
numatytoji reikšmė (50). Pakeičiant reikšmę šiame ekrane, režimas automatiškai pasikeičia į „CUSTOM“ (vartotojo
nustatytas).
1) Picture
- Galima TV, AV, S-Video, Component, HDMI, DTV.
2) Contrast
- Reguliuoja pasirinkto monitoriaus kontrastą.
3) Brightness
- Reguliuoja pasirinkto monitoriaus ryškumą.
4) Sharpness
- Reguliuoja pasirinkto monitoriaus vaizdo aštrumą.
5) Color
- Reguliuoja pasirinkto monitoriaus spalvas.
6) Tint
- Reguliuoja pasirinkto monitoriaus atspalvį.
7) Color Tone
- Koreguoja pasirinkto monitoriaus atspalvį.
8) Color Temp
- Pasirinktame ekrane reguliuoja Color Temp.
9) Brightness Sensor
- Pasirinktame ekrane reguliuoja Brightness Sensor.
10) Dynamic Contrast
- Pasirinktame ekrane reguliuoja Dynamic Contrast.
MagicInfo įėjimo signalo šaltinis veikia tik su MagicInfo modeliu.
Ši funkcija įjungiama tik Color Tone nustačius Off.
TV įėjimo signalo šaltinis veikia tik su TV modeliu.
Šią funkciją galima naudoti tik ekranuose, kurių maitinimo būsena yra ON (Įjungta); jei niekas
nepasirenkama, rodomas numatytasis gamyklinis vaizdo nustatymas.
Settings
Picture PC
1. Pagrindinių piktogramų meniu spragtelėkite Nustatymai, tuomet atsidarys Nustatymų ekranas.
Informaciniame tinklelyje nurodyta tam tikra pagrindinė informacija, reikalinga nustatymams. Pasirinkus funkciją
nustatytoji jos vertė rodoma skaidrėje. Pasirinkus, kiekviena funkcija iškviečia įrenginio vertę ir rodo ją skaidrių
juostoje. Pasirinkus Pažymėti visus, sugrąžinama numatytoji reikšmė (50). Pakeičiant reikšmę šiame ekrane, režimas
automatiškai pasikeičia į „CUSTOM“ (vartotojo nustatytas).
1) Picture PC
- Galima PC, BNC, DVI.
2) Contrast
- Reguliuoja pasirinkto monitoriaus kontrastą.
3) Brightness
- Reguliuoja pasirinkto monitoriaus ryškumą.
4) Red
- Koreguoja pasirinkto monitoriaus spalvų temperatūrą.(Red)
5) Green
- Koreguoja pasirinkto monitoriaus spalvų temperatūrą.(Green)
6) Blue
- Koreguoja pasirinkto monitoriaus spalvų temperatūrą.(Blue)
7) Color Tone
- Pasirinktame ekrane reguliuoja Color Tone.
8) Color Temp
- Pasirinktame ekrane reguliuoja Color Temp.
9) Brightness Sensor
- Pasirinktame ekrane reguliuoja Brightness Sensor.
10) Dynamic Contrast
- Pasirinktame ekrane reguliuoja Dynamic Contrast.
MagicInfo įėjimo signalo šaltinis veikia tik su MagicInfo modeliu.
TV įėjimo signalo šaltinis veikia tik su TV modeliu.
Ši funkcija įjungiama tik Color Tone nustačius Off.
Šią funkciją galima naudoti tik ekranuose, kurių maitinimo būsena yra ON (Įjungta); jei niekas
nepasirenkama, rodomas numatytasis gamyklinis vaizdo nustatymas.
Settings
Audio
1. Pagrindinių piktogramų meniu spragtelėkite Nustatymai, tuomet atsidarys Nustatymų ekranas.
Informaciniame tinklelyje nurodyta tam tikra pagrindinė informacija, reikalinga nustatymams. Pasirinkus funkciją
nustatytoji jos vertė rodoma skaidrėje. Pasirinkus, kiekviena funkcija iškviečia įrenginio vertę ir rodo ją skaidrių
juostoje. Pasirinkus Pažymėti visus, sugrąžinama numatytoji reikšmė (50). Pakeičiant reikšmę šiame ekrane, režimas
automatiškai pasikeičia į „CUSTOM“ (vartotojo nustatytas).
1) Audio
- Valdo visų įėjimo signalo šaltinių garso nustatymus.
2) Bass
- Reguliuoja pasirinkto monitoriaus žemus tonus.
3) Treble
- Reguliuoja pasirinkto monitoriaus aukštus tonus.
4) Balance
- Reguliuoja pasirinkto monitoriaus garso balansą.
5) SRS TS XT
- Įjungia arba išjungia SRS TS XT Sound.
6) Sound Select
- Kai įjungta PIP (vaizdas vaizde) funkcija, galite pasirinkti Main (pagrindinį) arba Sub (įterptą).
MagicInfo įėjimo signalo šaltinis veikia tik su MagicInfo modeliu.
TV įėjimo signalo šaltinis veikia tik su TV modeliu.
Šią funkciją galima naudoti tik ekranuose, kurių maitinimo būsena yra ON (Įjungta); jei niekas
nepasirenkama, rodomas numatytasis gamyklinis vaizdo nustatymas.
Settings
Image Lock
1. Pagrindinių piktogramų meniu spragtelėkite Nustatymai, tuomet atsidarys Nustatymų ekranas.
Informaciniame tinklelyje nurodyta tam tikra pagrindinė informacija, reikalinga nustatymams.
1) Image Lock
- Galima PC, BNC.
2) Coarse
- Reguliuoja pasirinkto monitoriaus vaizdo Coarse.
3) Fine
- Reguliuoja pasirinkto monitoriaus vaizdo Fine.
4) Position
- Reguliuoja pasirinkto monitoriaus vaizdo padėtį.
5) Auto Adjustment
- Paspauskite, kad monitorius automatiškai prisiderintų prie gaunamo iš AK signalo.
MagicInfo įėjimo signalo šaltinis veikia tik su MagicInfo modeliu.
TV įėjimo signalo šaltinis veikia tik su TV modeliu.
Nustatymai galimi tik tiems monitoriams, kurių maitinimo būsena Įjungtas.
Maintenance
Lamp Control
1. Spragtelėkite „Maintenance“ (priežiūra) piktogramą „Main Icon“ (pagrindinės piktogramos) stulpelyje, kad būtų
atvaizduotas „Maintenance“ (priežiūros) ekranas.
Parodomas „Info Grid“ (informacinis tinklelis), kuriame nurodyti kai kurie pagrindiniai duomenys.
1) Maintenance
Suteikia galimybę naudotis „Maintenance Control“ (priežiūrai skirtų valdymo priemonių) funkcija visiems įėjimo
signalo šaltiniams.
2) Auto Lamp Control
- Automatiškai koreguoja pasirinkto monitoriaus fono apšvietimą nustatytu laiku.
„Auto Lamp Control“ (automatinio lempos valdymo) funkcija automatiškai išjungiama, jei reguliuojate apšvietimą
naudodamiesi „Manual Lamp Control“ (rankinio lempos valdymo) funkcija.
3) Manual Lamp Control
- Suteikia galimybę reguliuoti pasirinkto monitoriaus fono apšvietimą bet kuriuo metu.
„Auto Lamp Control“ (automatinio lempos valdymo) funkcija automatiškai išjungiama, jei reguliuojate apšvietimą
naudodamiesi „Manual Lamp Control“ (rankinio lempos valdymo) funkcija.
„Maintenance Control“ (priežiūrai skirtų valdymo priemonių) funkcija galima tik tiems monitoriams,
kurių maitinimo būsena ON (įjungtas).
MagicInfo įėjimo signalo šaltinis veikia tik su MagicInfo modeliu.
TV įėjimo signalo šaltinis veikia tik su TV modeliu.
Maintenance
Scroll
1. Spragtelėkite „Maintenance“ (priežiūra) piktogramą „Main Icon“ (pagrindinės piktogramos) stulpelyje, kad būtų
atvaizduotas „Maintenance“ (priežiūros) ekranas.
1) Scroll
- Ši funkcija yra naudojama liekamųjų vaizdų šalinimui, kai pasirinktame ekrane ilgą laiką rodomas nejudantis
vaizdas.
2) Pixel Shift
- Tai leidžia tiksliai pajudinti vaizdą nurodytu laiko intervalu.
3) Safety Screen
- Funkcija Safety Screen (Saugos ekranas) neleidžiama rodyti liekamųjų vaizdų, kai ekrane ilgą laiką rodomas
nejudantis vaizdas. Interval (Intervalas) yra naudojamas pasikartojimo ciklo valandomis nustatymui, o punktas
Time (Laikas) yra naudojamas laiko, kai turi būti atlikta funkcija Safety Screen (Saugos ekranas) nustatymui.
Punktui Type (Tipas) gali būti nustatomos šios vertės: Scroll (Slinktis), Pixel (Taškelis), Bar (Juosta), Eraser
(Trintukas), All White (Viskas baltos spalvos) arba Pattern (Šablonas).
4) Safety Screen2
- Šia funkcija neleidžiama rodyti liekamųjų vaizdų. Yra penki (5) types (tipai), kuriuos galite pažymėti ir valdyti,
naudodami šią funkciją.
Scroll type (Slinkties tipas) punktui Time (Laikas) gali būti nustatomos šios vertės: 1, 2, 3, 4 arba 5. Bar
(Juosta) ir Eraser type (Trintuko tipas) šiam punktui galima priskirti šias vertes: 10, 20, 30, 40 arba 50.
All White (Viskas baltos spalvos) arba Pattern type (Šablono tipas) šiam punktui galima priskirti šias
vertes: 1, 5, 10, 20 arba 30.
MagicInfo įėjimo signalo šaltinis veikia tik su MagicInfo modeliu.
TV įėjimo signalo šaltinis veikia tik su TV modeliu.
„Maintenance Control“ (priežiūrai skirtų valdymo priemonių) funkcija galima tik tiems monitoriams,
kurių maitinimo būsena ON (įjungtas).
Maintenance
Video Wall
1. Spragtelėkite „Maintenance“ (priežiūra) piktogramą „Main Icon“ (pagrindinės piktogramos) stulpelyje, kad būtų
atvaizduotas „Maintenance“ (priežiūros) ekranas.
1) Video Wall
- Video Wall (videosienelė) – tai komplektas vienas su kitu sujungtų vaizdo ekranų, kurių kiekvienas rodo bendro
vaizdo dalį arba kartoja tą patį vaizdą kiekviename ekrane.
2) Video Wall (Screen divider)
- Ekraną galima padalinti.
Dalindami galite pasirinkti ekranų skaičių ir jų išdėstymą .
z Screen divider (ekrano dalintuvas) pasirinkite režimą.
z Display Selection (ekrano pasirinkimas) pasirinkite ekraną.
z Vieta bus nustatyta paspaudžiant skaičių pasirinktu režimu.
z MDC programa tiekiama „Samsung“ palaiko iki 5x5 LCD ekranų.
3) On / Off
- Įjungia ir išjungia pasirinkto ekrano Video Wall (videosienelė) funkciją.
4) Format
- Norint matyti padalintą ekraną, galima pasirinkti formatą.
z
Full
z
Natural
Su MagicInfo
i funkcija gali neveikti.
TV įėjimo signalo šaltinis veikia tik su TV modeliu.
„Maintenance Control“ (priežiūrai skirtų valdymo priemonių) funkcija galima tik tiems monitoriams,
kurių maitinimo būsena ON (įjungtas).
Troubleshooting
1. Monitoriaus, kurį norite valdyti, nematyti Maitinimo valdymo Informaciniame tinklelyje
- Patikrinkite RS232C prievado prijungimą. (Patikrinkite, ar jis tinkamai prijungtas prie Com1 prievado)
- Patikrinkite, ar kiti prijungti monitoriai nepažymėti tuo pačiu identifikatoriumi. Jei daugiau nei vienas monitorius turi
tą patį identifikatorių, šių monitorių programa negalės teisingai aptikti dėl duomenų konflikto.
- Patikrinkite, ar Monitoriaus identifikatorius yra skaičius nuo 1 iki 25. (Pakoreguokite per Monitoriaus meniu)
Pastaba: Monitoriaus identifikatorius turi būti skaitinė reikšmė nuo 1 iki 25.
Jei reikšmė yra už šio diapazono ribų, MDC sistema negalės valdyti monitoriaus.
2. Monitoriaus, kurį norite valdyti, nematyti kituose Informaciniuose valdymo tinkleliuose
Patikrinkite, ar monitoriaus maitinimo būsena yra Įjungtas. (Tą galite patikrinti Maitinimo valdymo Informaciniame
tinklelyje)
- Patikrinkite, ar galite pakeisti monitoriaus įėjimo signalo šaltinį.
3. Nuolat atsidaro dialogo langas.
- Patikrinkite, ar pažymėtas monitorius, kurį norite valdyti.
4. Nustačius abu - Įjungimo ir Išjungimo - laikmačius, rodomas kitas laikas.
- Nustatykite esamą laiką, kad suderintumėte monitorių laikrodžius.
5. Nuotolinis valdymas gali neveikti, kai išjungiate nuotolinio valdymo funkciją, atjungiate RS-232C kabelį arba baigiate
programos darbą netinkamu būdu. Paleiskite programą iš naujo ir vėl įjunkite nuotolinio valdymo funkciją, kad
nuotolinis valdymas vėl veiktų normaliai.
<Pastaba> Šios programos veikimas gali sutrikti dėl problemų ryšio grandinėse arba trikdžių iš netoliese esančių
kitų elektroninių prietaisų.
Nustatymų reikšmių atvaizdavimas keleto monitorių režime
Kai prijungta daugiau nei vienas monitorius, nustatymų reikšmės vaizduojamos kaip nurodyta toliau.
1. Niekas nepažymėta: Nurodoma numatytoji gamyklinė reikšmė.
2. Pažymėtas vienas monitorius: Nuskaitomos ir atvaizduojamos pasirinkto monitoriaus nustatymų reikšmės.
3. Yra pažymėtas vienas monitorius (ID1) ir pažymimas kitas monitorius (ID3): Programa, kuri nurodė ID 1 nustatymų
reikšmes, nuskaito ir parodo ID3 reikšmę.
4. Pažymėti visi monitoriai mygtuku Pažymėti visus: Sugrąžinama numatytoji gamyklinė reikšmė.
LCD ekrano reguliavimas
Input
Galimi režimai
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Source List
MENU → ENTER →
→
,
→ ENTER →
→ ENTER
Naudokite PC, DVI ar kitiems išoriniams, prie LCD ekrano prijungtiems šaltiniams pasirinkti.
Naudojamas norimam ekranui pasirinkti.
1.
PC
2.
DVI
3.
AV
4.
Component
5.
HDMI
6.
MagicInfo
PIP
Pastaba
Galimi režimai PIP ON
Kai tokie išoriniai AV įrenginiai, kaip vaizdo ar DVD grotuvai, yra prijungiami prie LCD ekrano,
PIP funkcija leidžia žiūrėti vaizdo medžiagą iš tų įrenginių mažame lange, perkeltame ant PC
vaizdo medžiagos signalo. (Off/On)
MENU → ENTER →
→
→ ENTER →
36
LCD ekrano reguliavimas
Pastaba
•
Jei pasirinksite
aktyvintos.
,
,
funkcijoje Size, Position ir Transparency funkcijos nebus
PIP
MENU → ENTER →
→
,
→
→ ENTER →
→ ENTER →
→
→ENTER →
→
→ ENTER
Įjungia PIP Ekranas Off/On.
•
Off
•
On
Source
MENU → ENTER →
→
,
→ENTER →
→ ENTER
Parenka PIP funkcijai įvesties šaltinį.
•
DVI : PC
•
AV : PC
•
HDMI : PC
Swap
MENU → ENTER →
→
→ENTER →
37
→ →
→ENTER →
LCD ekrano reguliavimas
Sukeičia vietomis PIP ekrano vaizdą ir pagrindinio ekrano vaizdą.
PIP ekrano lango vaizdas bus rodomas pagrindiniame ekrane, o pagrindinio ekrano vaizdas
bus rodomas PIP ekrano lange.
Size
MENU → ENTER →
→
,
→
→ENTER →
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
PIP lango dydžio keitimas.
Position
MENU → ENTER →
→
,
→
→ENTER →
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
PIP lango vietos keitimas.
Transparency
MENU → ENTER →
→
→ ENTER →
38
→
→
→
→
→
→ ENTER →
LCD ekrano reguliavimas
→
,
→ ENTER
Reguliuoja PIP langų skaidrumą.
•
High
•
Medium
•
Low
•
Opaque
Pastaba
•
PIP langas išsijungia, kai LCD ekranas perjungiamas prie išorinio šaltinio.
•
Jis yra neaktyvus PC irDVI, jeigu kabelis atjungtas.
Edit Name
MENU → ENTER →
→
,
→ ENTER →
→
→
→ ENTER
Suteikite įrenginiams, įjungtiems į įvesties lizdus, pavadinimus, kad būtų lengviau rinktis
įvesties šaltinius.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game /
Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / HDMI / Component / AV / DVI
Pastaba
•
Rodomi įrenginiai skiriasi priklausomai nuo išorinio įrenginio įvesties režimo.
•
Prijungiant kompiuterį prie HDMI arba DVI jungties, nustatykite Edit Name į PC. Kitais
atvejais, nustatykite Edit Name į AV. Tačiau, kadangi 640x480, 720P (1280x720) ir 1080p
(1920x1080) yra įprasti AV ir PC signalai, būtinai nustatykite Edit Name pagal įvesties
signalą.
•
Picture meniu pasikeis, priklausomai nuo įvesties signalo ir Edit Name nustatymų.
39
LCD ekrano reguliavimas
Picture [PC / DVI / MagicInfo režimas]
Galimi režimai
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
MagicBright
MENU →
→
,
→ ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER
MagicBright yra nauja funkcija, kuria suteikiama optimali peržiūros aplinka atsižvelgiant į
žiūrimo vaizdo turinį. Galimi keturi skirtingi režimai: Entertain, Internet, Text ir Custom. Kiekvienam režimui būdinga iš anksto sukonfigūruota ryškumo reikšmė.
Negalima, kai „Dynamic Contrast“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į On (įjungta).
1.
Entertain
Didelis šviesumas
Skirta žiūrėti judančius vaizdus, pvz., rodomus DVD grotuvo arba vaizdo grotuvo.
2.
Internet
Vidutinis šviesumas
Dirbant su vaizdų, pvz., tekstai ir grafika, mišiniu.
3.
Text
Įprastas šviesumas
Peržiūrint dokumentus arba dirbant su dideliu teksto kiekiu.
4.
Custom
Nors reikšmes atidžiai parinko mūsų inžinieriai, dėl iš anksto sukonfigūruotų reikšmių
vaizdas gali būti nepriimtinas jūsų akims.
Šiuo atveju, naudodamiesi OSD meniu sureguliuokite ryškumą ir kontrastą.
40
LCD ekrano reguliavimas
Custom
Naudodami ekrano meniu galite keisti kontrastą ir šviesumą pagal savo poreikius.
MENU →
→ ENTER →
→ ENTER →
→
Negalima, kai „Dynamic Contrast“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į On (įjungta).
Pastaba
Jei reguliuosite vaizdą pasirinkę funkciją Custom, MagicBright pasikeis į režimą Custom.
Contrast
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER →
→
→ ENTER→
→ ENTER
Reguliuojamas kontrastas.
Brightness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER →
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Reguliuojamas šviesumas.
Sharpness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER →
→
→ ENTER
Reguliuojamas ryškumas.
Color Tone
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→ ENTER
41
→ENTER →
→
→
→ ENTER →
LCD ekrano reguliavimas
Galima keisti spalvų atspalvius.
Negalima, kai „Dynamic Contrast“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į On (įjungta).
1.
Off
2.
Cool
3.
Normal
4.
Warm
5.
Custom
Pastaba
Jei nustatote Color Tone ties Cool, Normal, Warm arba Custom, Color Temp funkcija išjungiama.
Jei nustatote Color Tone ties Off, Color Control funkcija išjungiama
Color Control
Atskirai reguliuojamas raudonos, žalios, mėlynos spalvų balansas.
MENU →
→ ENTER →
→
→
→ → ENTER →
Negalima, kai „Dynamic Contrast“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į On (įjungta).
Pastaba
Jei reguliuosite vaizdą pasirinkę funkciją Color Control, Color Tone pasikeis į režimą Custom.
Red
MENU →
→
→ ,
→ ENTER →
→
→
→ → ENTER →
→ ENTER
→ ENTER
Green
MENU → → ENTER →
→
→ ,
→ → → → ENTER →
→ → ENTER
→ ENTER
Blue
MENU → → ENTER →
ENTER →
→ ,
→
→
→ ENTER
42
→ → ENTER →
→
→
→
LCD ekrano reguliavimas
Color Temp.
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→
→
→ → ENTER →
→ ENTER
Color Temp yra paveikslėlio spalvų „šiltumo“ matas.
Negalima, kai „Dynamic Contrast“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į On (įjungta).
Pastaba
Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai Color Tone nustatyta ties Off.
Image Lock
Image Lock naudojamas sureguliuoti ir rodyti geriausią vaizdą pašalinus triukšmą, kuris sukuria nestabilius vaizdus su tūkčiojimu bei virpėjimu. Jei naudojant „Fine“ reguliavimą nepasiekiami norimi rezultatai, naudokite „Coarse“ reguliavimą, o tada vėl naudokite „Fine“.
(Galimas tik PC režimu)
MENU →
→ ENTER →
→
→
→
→ → → ENTER →
Coarse
MENU → → ENTER →
ENTER →
→ ,
→
→
→
→ → → ENTER →
→
→ ENTER
Pašalina triukšmą, tokį kaip vertikalios juostos. Reguliuojant stambumą, gali pasislinkti ekrano centras. Jį galite iš naujo nustatyti į centrą, naudodamiesi horizontalaus valdymo meniu.
Fine
MENU → → ENTER →
→ ENTER →
→ ,
→
→
→ → →
→ ENTER →
→
→ ENTER
Pašalina triukšmą, pvz., horizontalias juostas. Triukšmas lieka net po tikslaus reguliavimo,
pakartokite tai, kai sureguliuosite dažnį (laikrodžio greitį).
Position
MENU → → ENTER →
→ → ENTER →
→
→
43
→ → →
→ ENTER →
→
LCD ekrano reguliavimas
→
,
,
,
→ ENTER
Reguliuojama horizontali ir vertikali ekrano padėtis.
Auto Adjustment
MENU →
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
Fine, Coarse ir Position vertės sureguliuojamos automatiškai. Valdymo skydelyje keičiant
skiriamąją gebą, atliekama automatinė funkcija.
(Galimas tik PC režimu)
Signal Balance
Naudojamas kompensuoti silpną RGB signalą, perduotą ilgu ryšio kabeliu.
MENU →
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→
(Galimas tik PC režimu)
Signal Balance
MENU → → ENTER →
→ ENTER →
→
,
→ → → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Parenka, ar signalo valdymas yra On, ar Off.
Signal Control
MENU → → ENTER →
→ ENTER → →
→ → → → → → → → ENTER →
44
→ ENTER →
LCD ekrano reguliavimas
1.
R-Gain
MENU →
→ ,
2.
→
→
→
→ → → →
→ ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER → →
→ → → →
→ ENTER→
→ ENTER →
→
B-Gain
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER → →
→
→
→ → → → → → ENTER →
→ → → ENTER→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER
R-Offset
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER →
→
→ → → →
→ →
→
→ ENTER →
→ ENTER→
→ ENTER
G-Offset
MENU →
→ ,
6.
→
→ ENTER
MENU →
5.
→
G-Gain
→ ,
4.
→
→
→ ENTER
MENU →
3.
→ ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER → →
→ → →
→ → →
→ → ENTER →
→ → ENTER→
→ ENTER
B-Offset
MENU →
→ ENTER →
→ ENTER → →
→
→ ,
→ ENTER
45
→ → → → → ENTER →
→ → → → → → ENTER
LCD ekrano reguliavimas
Size
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→ → → → → → ENTER →
→
→ ENTER
Size galima perjungti.
1.
16:9
2.
4:3
HDMI Black Level
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Kai žiūrite per DVD arba kitą grotuvą, prijungtą prie gaminio per HDMI, priklausomai nuo
prijungto išorinio įrenginio vaizdas (juodos lygmuo, žemesnės kokybės kontrastingumas,
šviesesni pustoniai ir kita) gali pablogėti.
1.
Normal
2.
Low
Pastaba
•
Laikmačiui, kuris gali būti naudojamas ir kompiuteryje, ir DTV režimuose DVI, HDMI,
suaktyvinamas HDMI Black Level (HDMI tamsumo lygis).
PIP Picture
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→ ENTER
Reguliuojami PIP ekrano parametrai.
46
→
→
→ → → → → → → ENTER →
LCD ekrano reguliavimas
Pastaba
•
1.
Galimi režimai PIP ON
Contrast
MENU →
→
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER→
→
→
→
→ → → → → → → ENTER
→ ENTER
Skirtas reguliuoti ekrane rodomo PIP ekrano lango kontrastą.
2.
Brightness
MENU →
→
→ ,
→ ENTER →
→ → ENTER →
→
→
→
→ → → → → → → ENTER
→ ENTER
Skirtas reguliuoti ekrane rodomo PIP ekrano lango šviesumą.
3.
Sharpness
MENU →
→
→ ,
→ ENTER →
→
→ → → ENTER →
→
→
→ → → → → → → ENTER
→ ENTER
Skirtas reguliuoti ekrane rodomo PIP ekrano lango ryškumą Sharpness.
4.
Color
MENU →
→
→ ,
→ ENTER →
→ →
→ → → → ENTER →
→
→ → → → → → → ENTER
→ ENTER
Reguliuojama ekrane rodomo PIP lango spalva.
Pastaba
Įjungta tik tada, jei PIP įvesti yra pasirinkta AV, HDMI ar Component“ režime.
5.
Tint
MENU →
→
→ ENTER →
→ → →
→ → → → → ENTER →
47
→ → → → → → → ENTER
LCD ekrano reguliavimas
→ ,
→ ENTER
PIP langui suteikia natūralų atspalvį.
Pastaba
Įjungta tik tada, jei PIP įvesti yra pasirinkta AV, HDMI ar Component“ režime. Veikia tik
jei vaizdo signalas yra NTSC.
Dynamic Contrast
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→ → → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Dynamic Contrast automatiškai nustato vaizdo signalo pasiskirstymą ir sureguliuoja jį taip,
kad būtų sukurtas optimalus kontrastas.
1.
Off
2.
On
Lamp Control
MENU →
→
→ ,
→ ENTER →
→
→
→
→ → → → → → → → → ENTER
→ ENTER
Reguliuojama inverterio lempa, norint sumažinti energijos sąnaudas.
Pastaba
Funkcija neveikia, kai Dynamic Contrast yra nustatyta ties On, kai yra PC, DVI, AV, HDMI,
Component, MagicInfo režimai.
Picture [ AV / HDMI / Component režimas]
Galimi režimai
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
48
LCD ekrano reguliavimas
•
MagicInfo
Mode
MENU →
,
→
→ ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER
LCD ekrane yra keturi automatiniai vaizdo nustatymai („Dynamic“, „Standard“, „Movie“ ir
„Custom“), kurie nustatomi gamykloje.
Gali būti suaktyvintas Dynamic (Dinaminis), Standard (Standartinis), Movie (Filmo) arba
Custom (Pasirinktinis) režimas.
Negalima, kai „Dynamic Contrast“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į On (įjungta).
1.
Dynamic
2.
Standard
3.
Movie
4.
Custom
Custom
Naudodami ekrano meniu galite keisti kontrastą ir šviesumą pagal savo poreikius.
MENU →
→ ENTER →
→
→ ENTER →
Negalima, kai „Dynamic Contrast“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į On (įjungta).
Contrast
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→ ENTER→
→ ENTER
Reguliuojamas kontrastas.
Brightness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ ENTER
49
→ ENTER →
→
→ ENTER →
LCD ekrano reguliavimas
Reguliuojamas šviesumas.
Sharpness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER →
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Reguliuojamas vaizdo ryškumas.
Color
MENU →
→
→ ,
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→
→
→
→ ENTER
→ ENTER
Reguliuojamos vaizdo spalvos.
Tint
MENU →
→
→ ,
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→
→
→ → → ENTER
→ ENTER
Vaizdą ekrane papildo natūraliu atspalviu.
Color Tone
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Galima keisti spalvų atspalvius. Atskiri spalvų komponentai taip pat gali būti reguliuojami
naudotojo.
Negalima, kai „Dynamic Contrast“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į On (įjungta).
1.
Off
2.
Cool2
50
LCD ekrano reguliavimas
3.
Cool1
4.
Normal
5.
Warm1
6.
Warm2
Pastaba
Jei nustatote Color Tone ties Cool2, Cool1, Normal, Warm1 arba Warm2, Color Temp. funkcija išjungiama.
Color Temp.
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ → → ENTER →
→ ENTER
Color temp yra paveikslėlio spalvų „šiltumo“ matas.
Negalima, kai „Dynamic Contrast“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į On (įjungta).
Pastaba
Šia funkcija galima naudotis tik tada, kai Color Tone nustatyta ties Off.
Size
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→ → ENTER →
→ ENTER
Size galima perjungti.
1.
16:9 – vaizdas nustatomas 16:9 pločio režimu.
2.
Zoom 1: Padidina vaizdo dydį ekrane.
3.
Zoom 2: Padidina vaizdo dydį daugiau nei Zoom 1.
4.
4 : 3 - Vaizdas nustatomas 4:3 normaliu režimu.
5.
Screen Fit: Rodo įvesties scenas be apkarpymų, kai įvedami HDMI 720p, 1080i, 1080p
signalai.
Negalima, kai „Dynamic Contrast“ (dinaminis kontrastas) nustatytas į On (įjungta).
51
LCD ekrano reguliavimas
Pastaba
•
Kai kurie išoriniai įrenginiai gali nusiųsti ekranui nesuderinamą signalą, kuris gali sukelti
apkarpymus naudojantis ypatybe Screen Fit.
•
Zoom 1 (1 priartinimas), Zoom 2 (2 priartinimas) neprieinami HDMI režime.
•
Position ir Reset funkcijos veikia tik ájungus Zoom 1 arba Zoom 2.
Digital NR (Digital Noise Reduction)
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→ → → ENTER →
→ ENTER
Skaitmeninę triukšmo slopinimo funkciją Off/On. Skaitmeninio triukšmo mažinimo funkcija
leidžia matyti aiškesnį ir ryškesnį vaizdą.
1.
Off
2.
On
Pastaba
Funkcija Digital NR (Skaiteminis NR) galima ne visomis skyromis.
HDMI Black Level
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Kai DVD arba televizijos kanalų dekoderis prijungtas prie jūsų televizoriaus per HDMI, gali
pablogėti vaizdo kokybė, pvz., juodos spalvos lygio padidėjimas, mažas kontrastingumas
arba spalvų išblukimas ir kt. – tai priklauso nuo prijungto išorinio įrenginio. Tokiu atveju savo
televizoriaus vaizdo kokybę sureguliuokite konfigūruodami HDMI black level.
1.
Normal
52
LCD ekrano reguliavimas
2.
Low
Pastaba
Laikmačiui, kuris gali būti naudojamas ir kompiuteryje, ir DTV režimuose DVI, HDMI, suaktyvinamas HDMI Black Level (HDMI tamsumo lygis).
Film Mode
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Funkcija Film Mode siūlo jums teatro kokybės žiūrėjimo patirtį.
(Kai įvesties signalas yra kintančio nuskaitymo, režime HDMI ši funkcija gali būti neprieinama;
ji neprieinama, kai atliekamas progresyvus nuskaitymas).
1.
Off
2.
On
PIP Picture
MENU →
→
,
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Reguliuojami PIP ekrano parametrai.
Pastaba
•
1.
Galimi režimai PIP ON
Contrast
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ ENTER→
→
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Skirtas reguliuoti ekrane rodomo PIP ekrano lango kontrastą.
2.
Brightness
MENU →
→ ENTER →
→ → ENTER→
→
53
→
→
→
→
→
LCD ekrano reguliavimas
→ ,
→ ENTER
Skirtas reguliuoti ekrane rodomo PIP ekrano lango šviesumą.
3.
Sharpness
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ → → ENTER→
→
→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Reguliuojama ekrane rodomo PIP lango spalva.
4.
Color
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→
→ → → → ENTER→
→
→
→ ENTER
Reguliuojama ekrane rodomo PIP lango spalva.
Pastaba
Įjungta tik tada, jei PIP įvesti yra pasirinkta AV, HDMI ar Component“ režime.
5.
Tint
MENU →
→ ,
→ ENTER →
→ →
→ → → → → ENTER→
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
PIP langui suteikia natūralų atspalvį.
Pastaba
Įjungta tik tada, jei PIP įvesti yra pasirinkta AV, HDMI ar Component“ režime. Veikia tik
jei vaizdo signalas yra NTSC.
Dynamic Contrast
MENU →
→ ENTER →
→
→
54
→
→
→ → → →
→ → ENTER →
LCD ekrano reguliavimas
→
,
→ ENTER
Dynamic Contrast automatiškai nustato vaizdo signalo pasiskirstymą ir sureguliuoja jį taip,
kad būtų sukurtas optimalus kontrastas.
1.
Off
2.
On
Lamp Control
MENU →
→
→ ,
→ ENTER →
→
→
→
→ → → → → →
→
→ ENTER
→ ENTER
Reguliuojama inverterio lempa, norint sumažinti energijos sąnaudas.
Pastaba
Funkcija neveikia, kai Dynamic Contrast yra nustatyta ties On, kai yra PC, DVI, AV, HDMI,
Component, MagicInfo režimai.
Sound
Galimi režimai
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Mode
MENU →
→
,
→ → ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER
LCD ekrane integruotas didelio labai tikslus stiprintuvas.
1.
Standard
Parenka Standard, esant įprastiems gamykliniams nustatymams.
55
LCD ekrano reguliavimas
2.
Music
Parenka Music, kai žiūrimi muzikiniai vaizdo įrašai arba koncertai.
3.
Movie
Parenka Movie, kai žiūrimi filmai.
4.
Speech
Parenkama Speech, kai žiūrima laida, kur daugiausia kalbama (pvz., žinios).
5.
Custom
Parenka Custom, jeigu norite reguliuoti nustatymus pagal savo poreikius.
Custom
Garso nustatymus galima reguliuoti pagal savo poreikius.
MENU →
→ → ENTER →
→ → ENTER →
Pastaba
•
Garsą galite girdėti ir tada, kai nustatyta garso vertė lygi 0.
•
Jei garsą reguliuojate naudodami funkciją Custom (pasirenkamas), Mode (reţimas) pasikeis á reţimŕ Custom (pasirenkamas).
Bass
MENU →
→ ,
→ → ENTER →
→ → ENTER →
→ENTER→
→ ENTER
Pabrėžiamas žemų dažnių garsas.
Treble
MENU →
→ ,
→
→ ENTER →
→ → ENTER →
→
→ ENTER →
→ ENTER
Pabrėžiamas aukštų dažnių garsas.
Balance
MENU →
→ ,
→ → ENTER →
→ → ENTER →
→ ENTER
Reguliuojamas kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių garso balansas.
56
→
→
→ ENTER →
LCD ekrano reguliavimas
Auto Volume
MENU →
→
,
→ → ENTER →
→ → → ENTER →
→ ENTER
Sumažina skirtingų transliuotojų garsumo reguliatoriaus skirtumą.
1.
Off
2.
On
SRS TS XT
MENU →
→
,
→ → ENTER →
→ → → → ENTER →
→ ENTER
SRS TS XT yra patentuota SRS technologija, kuri išsprendžia 5.1 daugiakanalio turinio grojimo per du garsiakalbius problemą. „TruSurround XT“ sukuria patrauklų, tikrą stereo garsą
naudojant bet kokią atkūrimo dviem garsiakalbiais sistemą, įskaitant ir vidinius televizoriaus
garsiakalbius. Ši technologija yra visiškai suderinama su visais daugiakanaliais formatais.
1.
Off
2.
On
Sound Select
MENU →
→
,
→
→ ENTER →
→
→ ENTER
57
→ →
→
→ ENTER →
LCD ekrano reguliavimas
Parenka funkciją „Main“ (pagrindinis) arba „Sub“ (po), kai PIP yra On.
Pastaba
Galimi režimai PIP ON
1.
Main
2.
Sub
Speaker Select
MENU →
→
,
→
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Kai savo gaminį jungiate prie namų kino, išjunkite TV garsiakalbius, kad galėtumėte klausytis
garso iš namų kino (išorinių) garsiakalbių.
1.
Internal
Garsas skleidžiamas ir iš Internal (vidinio) garsiakalbio, ir iš External (išorinių) garsiakalbių, bet garsumas reguliuojamas tik iš Internal (vidinio ) garsiakalbio.
2.
External
Kai garsas skleidžiamas tik iš External (išorinių) garsiakalbių, garsumas reguliuojamas
tik iš External (išorinių) garsiakalbių.
Setup
Galimi režimai
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Language
MENU →
→ → → ENTER →
→ ENTER →
58
LCD ekrano reguliavimas
→
,
→ ENTER
Galite riktis vieną iš 13 kalbų.
Pastaba
Pasirinkta kalba turi įtakos tik OSD kalbai. Ji neturi įtakos jokiai kompiuteryje veikiančiai programinei įrangai.
Time
Parenka vieną iš 4 laiko nustatymų: Clock Set (Laikrodis), Sleep Timer (Perėjimo į išsijungimo
režimą laikmatis), On Timer (Įsijungimo laikmatis) ir Off Timer (Išsijungimo laikmatis).
MENU →
→ → → ENTER →
→
→ ENTER →
Clock Set
MENU →
→
,
→ ,
→
→
→ ENTER →
→
→ ENTER →
→ ENTER→
→ ENTER
Dabartinio laiko nustatymas.
Sleep Timer
MENU →
→ → → ENTER →
→
59
→ ENTER →
→
→ ENTER→
LCD ekrano reguliavimas
→
,
→ ENTER
Tam tikru metu automatiškai išjungia LCD ekraną.
1.
Off
2.
30
3.
60
4.
90
5.
120
6.
150
7.
180
On Timer
MENU →
→
,
/ ,
→ → → ENTER →
→
→ ENTER →
→ →
→ ENTER→
→ ENTER
Nustatytu laiku automatiškai įjungia LCD ekraną. Reguliuoja režimą ir garso lygį, kai LCD
ekranas įsijungia automatiškai.
Off Timer
MENU →
→
→
,
/ ,
→ → → ENTER →
→
→ ENTER →
→ ENTER
Nustatytu laiku automatiškai išjungia LCD ekraną.
Menu Transparency
MENU →
→ → → ENTER →
→ →
60
→ ENTER →
→ → →
→ ENTER
LCD ekrano reguliavimas
→
,
→ ENTER
Keičia OSD fono skaidrumą.
1.
High
2.
Medium
3.
Low
4.
Opaque
Safety Lock
Pakeiskite PIN kodą
MENU → → → → ENTER →
→
→ → → → ENTER →
→ ENTER
→ [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]
Slaptažodį galima keisti.
Pastaba
Iš anksto nustatytas LCD ekrano slaptažodis yra „0000“.
Lock On
MENU → → → → ENTER →
ENTER →
→ → →
→ [0~9] → [0~9] → [0~9] → [0~9]
61
→ ENTER →
→
→
LCD ekrano reguliavimas
Tai yra funkcija, kuri užblokuoja OSD, kad išsaugotų esamus nustatymus arba neleistų kitiems reguliuoti nustatymų.
Energy Saving
MENU →
→
,
→ → → ENTER →
→ → → →
→ ENTER →
→ ENTER
Šita funkcija reguliuoja įrenginio energijos sunaudojimą tam, kad būtų taupoma energija.
1.
Off
2.
On
Video Wall
Video Wall - tai komplektas vienas su kitu sujungtų vaizdo ekranų, kurių kiekvienas rodo
bendro vaizdo dalį arba kartoja tą patį vaizdą kiekviename ekrane.
Kai Video Wall įjungta, galite reguliuoti Video Wall ekrano nustatymus.
MENU →
→
→
→ ENTER →
→
→
→
→
→
→
→ ENTER →
Pastaba
Kai veikia Video Wall, funkcijų Auto Adjustment, Image Lock ir Size naudoti negalima. Video
Wall neveikia dirbant MagicInfo režimu.
Video Wall
MENU → → → → ENTER →
→ ENTER →
→
,
→ → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Įjungia / išjungia pasirinkto ekrano Video Wall funkciją „Off/On“ (Įjungta/Išjungta).
1.
Off
62
LCD ekrano reguliavimas
2.
On
Format
MENU → → → → ENTER →
→ → ENTER →
→
,
→ → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Norint matyti padalintą ekraną, galima pasirinkti Format.
1.
Full
Užimamas visas ekranas nepaliekant paraščių.
2.
Natural
Rodomas natūralus vaizdas, kurio pradinis padėties koeficientas nepakeistas.
Horizontal
MENU → → → → ENTER →
→ → → ENTER →
→
,
→ → → → → → → ENTER →
→ ENTER
Nustatykite, į kiek dalių horizontaliai turėtų būti padalintas ekranas.
Penki reguliavimo lygiai: 1, 2, 3, 4, ir 5.
Vertical
MENU → → → → ENTER →
→ → → → ENTER →
→ → → → → → → ENTER →
63
LCD ekrano reguliavimas
→
,
→ ENTER
Nustatykite, į kiek dalių vertikaliai turėtų būti padalintas ekranas.
Penki reguliavimo lygiai: 1, 2, 3, 4, ir 5.
Screen Divider
MENU → → → → ENTER →
→ → → → → ENTER →
→ → → → → → → ENTER →
Ekraną galima padalinti į kelis vaizdus. Dalindami galite pasirinkti ekranų skaičių ir jų išdėstymą.
•
„Screen divider“ (ekrano dalintuvas) pasirinkite režimą.
•
„Display Selection“ (ekrano pasirinkimas) pasirinkite ekraną.
•
Pasirinkimas bus nustatytas paspaudus pasirinkto režimo skaičių.
Safety Screen
Funkcija Safety Screen naudojama siekiant iđvengti neryđkaus vaizdo, liekančio ekrane, jei
ilgŕ laikŕ rodomas nejudantis vaizdas, atsiradimo.
•
Funkcija Safety Screen (saugos užsklanda), išvynioja užsklandą nurodytam laiko tarpui.
•
Ši funkcija neveikia, jei maitinimas išjungtas.
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → →
→
→
→ → → ENTER →
→ ENTER →
→ → → →
→ ENTER →
→
→ → → ENTER →
→ , → ENTER
→
→ ENTER →
Pixel Shift
Pixel Shift
MENU →
Galite naudoti šią funkciją norėdami pašalinti liekamuosius vaizdus iš ekrano, kad visi LCD
taškai būtų perkeliami horizontaliai arba vertikaliai.
64
LCD ekrano reguliavimas
1.
Off
2.
On
Pastaba
Funkcija Pixel Shiftnegalima, kai Video Wall nustatyta ties On.
Horizontal
MENU →
→ → → ENTER →
→ ENTER →
→
→ → ENTER →
→ , → ENTER
→
→ → ENTER →
→ , → ENTER
→ → → → → →
→ → → → ENTER →
→ → ENTER →
→ , → ENTER
→ → → → →
→ → ENTER →
Nustato, kiek pikselių ekranas pajuda horizontalia kryptimi.
Penki reguliavimo lygiai: 0, 1, 2, 3, ir 4.
Vertical
MENU →
→ → → ENTER →
→ ENTER →
→ → → → →
→ → → ENTER →
Nustato, kiek pikselių ekranas pajuda vertikalia kryptimi.
Penki reguliavimo lygiai: 0, 1, 2, 3, ir 4.
Time
MENU →
→ → → ENTER →
→ ENTER →
Nustatykite laiko intervalus atitinkamai horizontaliam ir vertikaliam perkėlimui atlikti.
65
LCD ekrano reguliavimas
Timer
Timer
MENU →
→ → → ENTER →
→ → ENTER →
→ → → →
→ ENTER →
→ → → → ENTER →
→ , → ENTER
Galite nustatyti laikmatį apsaugai nuo ekrano išdegimo.
Jei pradėsite operaciją liekamiesiems vaizdams ištrinti, ji bus atliekama nustatytą laiko periodą ir tada automatiškai baigsis.
1.
Off
2.
On
Mode
MENU →
→ → → ENTER →
→ → ENTER →
→
→ → → →
→ ENTER →
→
→
→ → → → →
→ → ENTER →
→ → → ENTER →
→ , → ENTER
Galite pakeisti Safety Screen tipą.
1.
Scroll
2.
Bar
3.
Eraser
Period (laikotarpis)
MENU →
→ → → ENTER →
→ → ENTER →
66
→
→ → ENTER →
→ , → ENTER
LCD ekrano reguliavimas
Naudokite šią funkciją kiekvieno laikmatyje įvesto režimo vykdymo laikotarpiui nustatyti.
Time
MENU →
→ → → ENTER →
→ → ENTER →
→ → → → → →
→ → → → ENTER →
→ → ENTER →
→ , → ENTER
Per nustatytą laiko tarpą nurodykite vykdymo laiką.
•
Mode-Scroll : 1~5 sec
•
Mode-Bar, Eraser : 10~50 sec
Scroll
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → ENTER →
→ → → →
→
→
→
→ ENTER →
Ši funkcija, perkeldama LCD taškus pagal vaizdą, padeda pašalinti liekamuosius vaizdus iš
ekrano.
Naudokite šią funkciją, jei ekrane yra liekamųjų vaizdų ar simbolių, ypač tada, kai ekrane ilgą
laiką rodėte nejudantį vaizdą.
Bar
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → →
→ → → →ENTER →
→
→
→
→ ENTER →
Ši funkcija pašalina liekamuosius vaizdus iš ekrano perkeldama ilgas juodas ir baltas vertikalias linijas.
67
LCD ekrano reguliavimas
Eraser
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → →
→ → → → →ENTER →
→
→
→
→ ENTER →
Ši funkcija pašalina liekamuosius vaizdus iš ekrano perkeldama stačiakampį vaizdą.
Side Gray
MENU →
→
,
→ → → ENTER →
→ → → → →
→ → → →
→ENTER →
→
→
→
→ ENTER →
→ ENTER
Pasirinkite ekrano fono pilkos spalvos ryškumą.
1.
Off
2.
Light
3.
Dark
Resolution Select
MENU →
→
→
,
→ → → ENTER →
→ → → →
→
→
→
→
→ENTER
→ ENTER
Jei paveikslėlis ekrane rodomas netinkamai, o kompiuterio grafinės kortos raiška nustatyta
1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 768 @ 60 Hz, 1360 x 768 @ 60 Hz ,1366 x768 @ 60 Hz
naudodamiesi šia funkcija („Resolution Select“) galite nurodyti paveikslėlio raišką ekrane.
68
LCD ekrano reguliavimas
Pastaba
Galimas tik PC režimu
1.
Off
2.
1024 X 768
3.
1280 X 768
4.
1360 x 768
5.
1366 X 768
Pastaba
Pasirinkti meniu galima tik jei nustatyta vaizdo skiriamoji geba yra 1024 x 768 @ 60Hz, 1280
x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz ,1366 x768 @ 60Hz.
Power On Adjustment
MENU →
→
→
,
→ → → ENTER →
→ → → →
→
→
→
→
→ → ENTER
→ ENTER
Nustato ekrano „Power On time“ (maitinimo įjungimo laikas).
OSD Rotation
MENU →
→ → → ENTER →
→ → → →
→ → → ENTER →
→
,
→ ENTER
OSD sukimas
1.
Landscape
2.
Portrait
69
→
→
→
→
→ → →
LCD ekrano reguliavimas
Reset
Grąžinami numatytieji gamykliniai gaminio nustatymai. Nustatymo iš naujo funkcija galima,
kai naudojamas PC / DVI.
MENU → → → → ENTER →
→ ENTER →
→ → → →
→
→
→
→
→ → →
→ → → →
→
→
→
→
→ → →
→
→ → →
Image Reset
MENU → → → → ENTER →
→ ENTER →
→ ENTER →
→ , → ENTER
Pastaba
Galimas tik PC režimu
Pastaba
Funkcija „Reset“ (nustatyti iš naujo) negalima, kai Video Wall yra ties On.
Color Reset
MENU → → → → ENTER →
→ ENTER →
→ → ENTER →
→ ,
→ ENTER
Multi Control
Galimi režimai
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
70
→ → → →
→
→
→
LCD ekrano reguliavimas
•
HDMI
•
MagicInfo
Multi Control
Monitoriui priskiriamas individualus ID.
MENU →
→
•
,
→ → →
→ ENTER →
→ ENTER
→ [0~9]
ID Setup
Monitoriui priskiriami atskiri ID.
•
ID Input
Skirtas pasirinkti konkretaus monitoriaus siųstuvo funkcijas. Suaktyvinamas tik tas monitorius, kurio ID atitinka siųstuvo nustatymus.
MagicInfo
Galimi režimai
•
PC / DVI
•
AV
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Pastaba
•
MagicInfo galima pasirinkti nuotolinio valdymo pulteliu. Tačiau, kad naudotumėte MagicInfo pilnai, rekomenduojama naudoti atskirą USB klaviatūrą.
•
MagicInfo yra „įrenginio“ režime, judinant išorinius įrenginius, kol jie kraunasi, galima sukelti klaidų. Išorinius įrenginius nustatykite tik tuo atveju, jei įsijungia LCD ekranas.
•
Neatjunkite LAN (vietinio kompiuterių tinklo) kabelio, naudojamo tinklui (pvz., rodant vaizdą). Priešingu atveju gali išsijungti programa (MagicInfo). Jei atjungėte kabelį, iš naujo
paleiskite sistemą.
•
Neatjunkite LAN (vietinio kompiuterių tinklo) kabelio, naudojamo USB sąsajai (pvz., rodant vaizdą). Priešingu atveju gali išsijungti programa (MagicInfo).
71
LCD ekrano reguliavimas
•
Jei norite pasiekti kitus šaltinius, paspauskite mygtuką SOURCE dirbdami MagicInfo režimu.
•
Iš anksto nustatytas LCD ekrano slaptažodis yra „000000“.
•
Serverio programos parinktis „Power-On“ (maitinimo įjungimas) veikia tik tada, kai LCD
ekrano maitinimas visiškai išjungtas.
Įsitikinkite, kad nenaudojate „Power-On“ (maitinimo įjungimas) parinkties tuo metu, kai
LCD ekranas išsijungia, nes dėl to gali įvykti LCD ekrano sistemos klaidų.
•
Naudodamiesi MagicInfo su MagicInfo Server programa: įjunkite tinklo režimą.
•
Kai naudojate MagicInfo su įrenginiu, tiesiogiai prijungtu prie LCD ekrano: įjunkite įrenginio režimą.
•
Spauskite ESC, jeigu norite iš karto pereiti prie lango MagicInfo ekrano.
•
Jeigu norėsite nustatyti MagicInfo „Windows“ sistemos ekrane, jums reikės klaviatūros ir
pelės.
•
Norėdami nustatyti MagicInfo „Windows“ sistemos ekrane, remkitės „MagicInfo Server“
žinynu.
Labai nerekomenduojama darbo metu išjungti kintamosios srovės šaltinio.
•
Apsukamuose LCD ekranuose nepalaikomas telekso skaidrumas.
•
Žiūrint filmus per apsukamus LCD ekranus palaikoma iki 720*480(SD) ekrano skiriamoji
geba.
•
EWF nėra taikomas D: diskui.
•
Norėdami išsaugoti pakeistą sąrankos turinį, kai EWF būsena yra Enable (įjungta), turite
turinį Commit (taikyti).
•
Pasirinkus Disable, Enable arba Commit, sistema paleidžiama iš naujo.
72
Trikčių diagnostika
Savipatikros funkcijos tikrinimas
Pastaba
Prieš kreipdamiesi pagalbos galite patys patikrinti šiuos dalykus. Kreipkitės į techninės priežiūros centrą, jei turite problemų, kurių negalite patys išspręsti.
Savipatikros funkcijos tikrinimas
1.
Išjunkite ir kompiuterį, ir LCD ekraną.
2.
Nuo kompiuterio galinės sienelės atjunkite vaizdo kabelį.
3.
Įjunkite LCD ekraną.
Toliau pateiktas paveikslėlis („Check Signal Cable“) rodomas juodame fone, kai LCD
ekranas veikia įprastai, net jei neaptiktas vaizdo signalas: Savipatikros režimu LED maitinimo indikatorius toliau dega žaliai, o iliustracija juda ekrane.
4.
Išjunkite LCD ekraną ir vėl prijunkite vaizdo kabelį; tada įjunkite ir kompiuterį, ir LCD
ekraną.
Jei atlikus šią procedūrą LCD ekranas lieka juodas, patikrinkite vaizdo reguliatorių ir kompiuterio sistemą; LCD ekranas veikia tinkamai.
Perspėjimo pranešimai
Jūs netgi galite peržiūrėti ekraną 1920 x 1080 skiriamąja geba. Tačiau minutei jūs gausite
šią žinutę; Galite rinktis pakeisti ekrano skiriamąją gebą arba palikti tuo metu esantį režimą.
Ir jei skiriamoji geba yra didesnė nei 85 Hz, matysite juodą ekraną, nes LCD ekranas nepalaiko didesnės nei 85 Hz skiriamosios gebos.
Pastaba
Žr. Specifikacijos > Iš anksto nustatyti sinchronizavimo režimai, jei norite sužinoti LCD ekrano
palaikomas skiriamąsias gebas ir dažnius.
Priežiūra ir valymas
1) LCD ekrano bloko priežiūra.
Atjungę maitinimo laidą, nuvalykite minkšta šluoste.
73
Trikčių diagnostika
•
Nenaudokite benzolo, skiediklio ar kitų degių medžiagų arba šlapios šluostės.
•
Rekomenduojame naudoti SAMSUNG valymo priemonę, kad nesugadintumėte ekrano.
2) Plokščiosios panelės vaizdo ekrano priežiūra.
Švelniai valykite minkšta šluoste (iš medvilninės flanelės).
•
Niekada nenaudokite acetono, benzolo arba skiediklio.
(Jie gali sukelti ekrano paviršiaus sudarkymus ir
iškraipymus.)
•
Naudotojas turės sumokėti už padarytos žalos atitaisymą ir padengti susijusias išlaidas.
Simptomai ir rekomenduojami veiksmai
Pastaba
LCD ekrane atkuriami iš kompiuterio gauti vaizdo signalai. Todėl, jeigu kyla problemų dėl
kompiuterio ar vaizdo plokštės, LCD ekranas gali tapti juodas, netinkamai rodyti spalvas,
jame gali atsirasti triukšmų, gali būti nepalaikomas vaizdo režimas ir pan. Tokiu atveju pirmiausiai patikrinkite problemos priežastį, o tada kreipkitės į techninės priežiūros centrą arba
savo prekybos atstovą.
1.
Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo kabelis ir prie kompiuterio tinkamai prijungti
vaizdo kabeliai.
2.
Patikrinkite, ar paleidimo metu kompiuteris supypsi daugiau kaip 3 kartus.
(Jei taip, paprašykite, kad būtų atlikta kompiuterio pagrindinės plokštės techninė priežiūra.)
3.
Jeigu įdiegėte naują vaizdo plokštę arba surinkote kompiuterį, patikrinkite, ar įdiegtas
adapteris (vaizdo).
4.
Patikrinkite, ar vaizdo ekrano nuskaitymo koeficientas yra nustatytas nuo 50 iki 85 Hz.
(Kai naudosite maksimalią skiriamąją gebą, neviršykite 60 Hz.)
5.
Jei adapterio (vaizdo) tvarkyklės diegimo metu iškilo problemų, paleiskite kompiuterį
saugiu režimu, pašalinkite vaizdo adapterį „Control Panel“ (Valdymo skydas) −> „System“ (Sistema) −> „Device Administrator“ (Įrenginio administratorius), o tada iš naujo
paleiskite kompiuterį, kad iš naujo įdiegtumėte adapterio (vaizdo) tvarkyklę.
Patikrinimo sąrašas
Pastaba
•
Toliau pateiktoje lentelėje išvardytos galimos problemos ir jų sprendimo būdai. Prieš
skambindami dėl pagalbos, patikrinkite šiame skyriuje pateiktą informaciją, kad pabandytumėte problemą išspręsti patys. Jei reikia pagalbos, paskambinkite telefono numeriu,
pateiktu informacijos dalyje, arba susisiekite su savo prekybos atstovu.
•
Daugiau informacijos, susijusios su tinklu, ieškokite MagicInfo Trikčių diagnostikos skyriuje.
74
Trikčių diagnostika
Su įdiegimu susijusios problemos.
Pastaba
Pateikiamos problemos, susijusios su LCD ekrano įdiegimu, ir jų sprendimo būdai.
Q:
LCD ekranas mirksi.
A:
Patikrinkite, ar signalo laidas tarp kompiuterio ir LCD ekrano yra tvirtai prijungtas.
(Žr. Kompiuterio prijungimas)
Q:
Šešėliai ekrano pakraščiuose yra dėl techninių apribojimų.
A:
Šešėliai ekrano pakraščiuose atsiranda dėl vidinio sluoksnio, kuris matomas per ploną
viršutinį ekrano sluoksnį. Tai nėra defektas, tačiau techniniai plono dizaino ekrano ribojimai.
Problemos, susijusios su ekranu
Pastaba
Pateikiamos problemos, susijusios su LCD ekrano vaizdu, bei jų sprendimo būdai.
Q:
Ekranas tuščias, o maitinimo indikatorius nedega.
A:
Įsitikinkite, kad maitinimo laidas tvirtai prijungtas ir LCD ekranas įjungtas.
(Žr. Kompiuterio prijungimas)
Q:
"Check Signal Cable" pranešimas.
A:
Patikrinkite, ar ryšio kabelis yra tinkamai sujungtas su kompiuteriu ar kitu vaizdo šaltiniu.
(Žr. Kompiuterio prijungimas)
A:
Įsitikinkite, kad kompiuteris ar kitas vaizdo šaltinis yra įjungtas.
Q:
"Not Optimum Mode" pranešimas.
A:
Patikrinkite maksimalią vaizdo adapterio skiriamąją gebą ir dažnį.
A:
Palyginkite šias reikšmes su schemos Iš anksto nustatyti sinchronizavimo režimai duomenimis.
Q:
Paveikslėlis paverčiamas vertikaliai.
A:
Patikrinkite, ar tvirtai prijungtas ryšio kabelis. Jeigu reikia, prijunkite iš naujo.
(Žr. Kompiuterio prijungimas)
Q:
Vaizdas neaiškus, paveikslėlis susiliejęs.
A:
Reguliuoti dažnio Coarse ir Fine.
A:
Pašalinę visus priedus (vaizdo ilgintuvą ir t. t.), įjunkite dar kartą.
A:
Nustatykite rekomenduojamo diapazono skiriamŕjŕ gebŕ ir daţná.
Q:
Paveikslėlis nestabilus, vaizdas virpa.
75
Trikčių diagnostika
A:
Patikrinkite, ar nustatyta kompiuterio vaizdo plokštės skiriamoji geba ir dažnis patenka
į LCD ekrano palaikomą diapazoną. Jei ne, atstatykite juos pagal esamąją informaciją meniu LCD Display ir Preset Timing Modes.
Q:
Ekrane rodomi dvigubi vaizdai.
A:
Patikrinkite, ar nustatyta kompiuterio vaizdo plokštės skiriamoji geba ir dažnis patenka
į LCD ekrano palaikomą diapazoną. Jei ne, atstatykite juos pagal esamąją informaciją meniu LCD Display ir Preset Timing Modes.
Q:
Vaizdas per šviesus arba per tamsus.
A:
Reguliuoja brightness ir contrast.
(Žr. Brightness, Contrast)
Q:
Ekrano spalva nevienoda.
A:
Reguliuokite spalvą naudodami Custom, esantį OSD spalvų reguliavimo meniu.
Q:
Spalvotas vaizdas iškreiptas dėl tamsių šešėlių.
A:
Reguliuokite spalvą naudodami Custom, esantį OSD spalvų reguliavimo meniu.
Q:
Balta spalva rodoma netinkamai.
A:
Reguliuokite spalvą naudodami Custom, esantį OSD spalvų reguliavimo meniu.
Q:
Mirksi maitinimo indikatorius.
A:
LCD ekranas šiuo metu įrašo OSM atminties nustatymų pakeitimus.
Q:
Ekranas tuščias, o maitinimo indikatoriaus lemputė mirksi kas 0,5 arba 1 sekundę.
A:
LCD ekranas naudoja maitinimo valdymo sistemą.
Klaviatūroje paspauskite bet kurį klavišą.
Q:
Ekranas tuščias ir mirksi.
A:
Jei ekrane matote pranešimą „TEST GOOD“, kai spaudžiate mygtuką MENU, patikrinkite, ar tinkamai prijungtas kabelis, jungiantis LCD ekraną ir kompiuterį.
Su garsu susijusios problemos
Pastaba
Patiekiamos problemos, susijusios su garso signalais, bei jų sprendimai.
Q:
Nėra garso.
A:
Įsitikinkite, kad garso kabelis gerai prijungtas ir prie garso signalo įėjimo prievado LCD
ekrane, ir prie garso signalo išėjimo prievado garso plokštėje.
(Žr. Kompiuterio prijungimas)
A:
Patikrinkite garsumo lygį.
Q:
Garso lygis per žemas.
A:
Patikrinkite garsumo lygį.
76
Trikčių diagnostika
A:
Jei garsumas vis dar ţemas po to, kai garso valdikliu nustatëte maksimalř garsumŕ,
patikrinkite garso valdymŕ kompiuterio garso plokđtëje arba programinëje árangoje.
Q:
Garsas per aukštas arba per žemas.
A:
Sureguliuoja tinkamą Treble ir Bass lygį.
Problemos, susijusios su nuotolinio valdymo pultu
Pastaba
Pateikiamos problemos, susijusios su nuotolinio valdymo pultu, bei jų sprendimai.
Q:
Nuotolinio valdymo pulto mygtukai nereaguoja.
A:
Patikrinkite maitinimo elementų poliškumą (+/-).
A:
Patikrinkite, ar maitinimo elementai neišsikrovė.
A:
Patikrinkite, ar įjungtas maitinimas.
A:
Patikrinkite, ar tvirtai prijungtas maitinimo laidas.
A:
Patikrinkite, ar netoliese nėra fluorescentinės ar neoninės lempos.
Klausimai ir atsakymai
Q:
Kaip pakeisti dažnį?
A:
Dažnį galima pakeisti iš naujo sukonfigūruojant vaizdo plokštę.
Pastaba
kad vaizdo kortos palaikymas gali skirtis priklausomai nuo naudojamos tvarkyklės versijos. (Daugiau informacijos ieškokite kompiuterio arba vaizdo kortos vadovuose.)
Q:
Kaip reguliuoti skiriamąją gebą?
A:
Windows XP:
Skiriamąją gebą nustatykite „Control Panel“ (Valdymo skydas) → „Appearance and
Themes“ (Išvaizda ir temos) → „Display“ (Ekranas) → „Settings“ (Parametrai).
A:
Windows ME/2000:
Skiriamąją gebą nustatykite „Control Panel“ (Valdymo skydas) → „Display“ (Ekranas)
→ „Settings“ (Parametrai).
* Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į vaizdo plokštės gamintoją.
Q:
Kaip nustatyti energijos taupymo funkciją?
A:
Windows XP:
Skiriamąją gebą nustatykite „Control Panel“ (Valdymo skydas) → „Appearance and
Themes“ (Išvaizda ir temos) → „Display“ (Ekranas) →„Screen Saver“ (Ekrano užsklanda).
Funkciją nustatykite kompiuterio BIOS SĄRANKOJE. (Žr. „Windows“ / kompiuterio vadovą).
A:
Windows ME/2000:
77
Trikčių diagnostika
Skiriamąją gebą nustatykite „Control Panel“ (Valdymo skydas) → „Display“ (Ekranas)
→ „Screen Saver“ (Ekrano užsklanda).
Funkciją nustatykite kompiuterio BIOS SĄRANKOJE. (Žr. „Windows“ / kompiuterio vadovą).
Q:
Kaip valyti išorinį korpusą / LCD pultą?
A:
Atjunkite maitinimo laidą ir tada LCD ekraną valykite švelnia šluoste, naudodami valymo
tirpalą arba paprastą vandenį.
Ant korpuso nepalikite valymo priemonės arba įbrėžimų. Neleiskite, kad į LCD ekraną
patektų vandens.
Q:
Kaip galima leisti vaizdo įrašus?
A:
Vaizdo įrašai palaiko tik MPEG1 ir WMV kodekus. Norėdami leisti vaizdo įrašą, įdiekite
atitinkamą kodeką. Įsidėmėkite, kad kai kurie kodekai gali būti nesuderinami.
Pastaba
Prieš skambindami dėl pagalbos, patikrinkite šiame skyriuje pateiktą informaciją, kad pabandytumėte problemą išspręsti patys. Jei reikia pagalbos, paskambinkite telefono numeriu,
pateiktu informacijos dalyje, arba susisiekite su savo prekybos atstovu.
78
Specifikacijos
Bendrieji duomenys
Bendrieji duomenys
Modelio pavadinimas SyncMaster 400UXN-UD2
SyncMaster 460UXN-UD2
LCDpultas
Dydis
SyncMaster
40 colių (101 cm) įstrižainė
400UXN-UD2
SyncMaster
46 colių (116 cm) įstrižainė
460UXN-UD2
Ekrano sritis
SyncMaster
885,6 mm (horizontaliai) x 498,15 mm (vertika400UXN-UD2 liai)
SyncMaster
1018,08 mm (horizontaliai) x 572,67 mm (verti460UXN-UD2 kaliai)
Pikselių žingsnis SyncMaster
0,46125 mm (horizontaliai) x 0,46125 mm (ver400UXN-UD2 tikaliai)
SyncMaster
0,53025 mm (horizontaliai) x 0,53025 mm (ver460UXN-UD2 tikaliai)
Sinchronizavimas
Horizontalus
30 ~ 81 kHz
Vertikalus
56 ~ 85 Hz
Ekrano spalva
16,7 M
Skiriamoji geba
Optimali skiria- SyncMaster
1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
moji geba
400UXN-UD2
SyncMaster
1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
460UXN-UD2
Maksimali skiria- SyncMaster
1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
moji geba
400UXN-UD2
SyncMaster
1920 x 1080 @ 60 Hz (RB)
460UXN-UD2
Įvesties signalas, kabelio galas
Analoginis RGB, su DVI (Digital Visual Interface – skaitmeninė vaizdo sąsaja) suderinamas skaitmeninis RGB
0,7 Vp-p ± 5 %
Atskiras H/V sinchronizavimas, sudėtinis, SOG
TTL lygis (V aukštas ≥ 2,0 V, V žemas ≤ 0,8 V)
79
Specifikacijos
Maksimalus pikselių sinchronizavimas
148,5 MHz (analoginis, skaitmeninis)
Maitinimo šaltinis
Šis produktas palaiko 100-240 V.
Kadangi standartinė įtampa skirtingose šalyse gali skirtis, patikrinkite etiketę produkto galinėje pusėje.
Signalo kabelis
D-sub, DVI-D, AV(Composite,CVBS), HDMI, RS232C In/Out,PC Audio(Stereo)
In,Audio Out , DVI OUT,
LAN, USB(3port), VGA OUT, Component
Matmenys (plotis x aukštis x gylis ) / svoris
SyncMaster
400UXN-UD2
914 x 118 x 526 mm (be stovo) / 23,0 kg
SyncMaster
460UXN-UD2
1049 x 662 x 311 mm (be stovo) / 22,2 kg
914 x 311 x 585 mm (su stovu)
1049 x 603 x 118 mm (su stovu)
VESA Tvirtinimo sąsaja
600 x 400 mm
Aplinkos apžvalga
Naudojimas
Temperatūra: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Drėgmė: 10 % ~ 80 %, be kondensacijos
Laikymas
Temperatūra: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Drėgmė: 5% ~ 95%, be kondensacijos
Galimybė „Plug and Play“ (įjunk ir dirbk)
Šį LCD ekraną galima įdiegti bet kurioje sistemoje, kuri palaiko „Plug and
Play“ (įjunk ir dirbk). LCD ekrano ir kompiuterio sistemų sąveikos metu bus gauti
geriausios būsenos ir geriausi LCD ekrano nustatymai. Daugeliu atveju, LCD ekrano diegimas vykdomas automatiškai, nebent naudotojas nori pasirinkti alternatyvius nustatymus.
Taškų priimtinumas
TFT-LCD pultai yra pagaminti, šiam gaminiui naudojant pažangią puslaidininkių
technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1 ppm (viena milijoninė dalis). Bet kartais gali būti matomi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos
arba juodi pikseliai. Tai neatsiranda dėl blogos kokybės ir galite naudotis be jokių
problemų.
Pvz., TFT-LCD antrinių pikselių, esančių šiame gaminyje, skaičius yra 6.220.880.
Pastaba
Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
80
Specifikacijos
Pastaba
A klasės įranga
„PowerSaver“
Šiame LCD ekrane yra integruota energijos valdymo sistema, vadinama „PowerSaver“. Ši
sistema taupo energiją, LCD ekrane įjungiant mažai energijos naudojantį režimą, kai ekranas
nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą. LCD ekrane automatiškai grąžinamas įprasto veikimo
režimas, kai paspaudžiamas klaviatūros klavišas. Norėdami taupyti energiją, IŠJUNKITE
LCD ekraną, kai jis nereikalingas, arba kai ilgai paliekamas be priežiūros. Sistema „PowerSaver“ veikia su VESA DPM palaikančia jūsų kompiuteryje įdiegta vaizdo plokšte. Šią funkciją
nustatykite naudodamiesi kompiuteryje įdiegta programinės įrangos paslaugų programa.
„PowerSaver“
Būsena
Įprastas veikimas
Energijos taupy- Maitinimas išjungmo režimas
tas
(Maitinimo jungiklis)
Maitinimo indikatorius
Įjungtas
Energijos su- 400UXNnaudojimas UD2
190 vatų
Mažiau nei 5 va- Mažiau nei 5 vatas
tas
460UXNUD2
250 vatų
Mažiau nei 5 va- Mažiau nei 5 vatas
tas
Mirksi
išjungtas
Iš anksto nustatyti sinchronizavimo režimai
Jeigu iš kompiuterio perduodamas signalas yra toks pats, kaip toliau pateikti iš anksto nustatyti sinchronizavimo režimai, ekranas bus reguliuojamas automatiškai. Tačiau, jeigu signalas skiriasi, ekranas bus tuščias, o maitinimo indikatoriaus LED švies. Žr. vaizdo plokštės
vadovą ir sureguliuokite ekraną taip, kaip nurodyta toliau.
Ekrano režimas
Horizontalios Vertikalios
Pikselių
Sinchronizaviskleistinės
skleistinės sinchroniza- mo poliškudažnis (kHz) dažnis (Hz) vimas (MHz) mas (H / V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 848 x 480
31,020
60,000
33,750
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
81
Specifikacijos
Ekrano režimas
Horizontalios Vertikalios
Pikselių
Sinchronizaviskleistinės
skleistinės sinchroniza- mo poliškudažnis (kHz) dažnis (Hz) vimas (MHz) mas (H / V)
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 768
47,776
59,870
79,500
-/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1920 x 1080
66,587
59,934
138,500
+/-
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Horizontalios skleistinės dažnis
Laikas, kuris skirtas nuskaityti vieną liniją, horizontaliai jungiančią dešinįjį ir kairįjį ekrano kraštus, vadinamas horizontaliu ciklu, o horizontaliam ciklui
atvirkščiai proporcingas skaičius vadinamas horizontaliu dažniu. Matavimo vienetas: kHz
Vertikalios skleistinės dažnis
Kaip fluorescencinė lempa, ekranas turi pakartoti tą
patį vaizdą daug kartų per sekundę, kad vartotojui
parodytų vaizdą. Šio pakartojimo dažnis vadinamas
vertikalios skleistinės dažniu arba atnaujinimo dažniu. Matavimo vienetas: Hz
82
Informacija
Kad būtų geriau rodoma
Kompiuteryje sureguliuokite kompiuterio skiriamąją gebą ir pateikimo ekrane
dažnį (atnaujinimo dažnį) kaip aprašyta toliau, kad mėgautumėtės geriausia vaizdo
kokybe. Ekrane galite pastebėti nevienodą vaizdo kokybę, jei TFT-LCD nepateiktas geriausios kokybės paveikslėlis.
•
Skiriamoji geba: 1920 x 1080
•
Vertikalios skleistinės dažnis (atnaujinimo dažnis): 60 Hz
TFT-LCD pultai pagaminti, šiam gaminiui naudojant pažangią puslaidininkių
technologiją, kurios tikslumas didesnis nei 1 ppm (viena milijoninė dalis). Bet kartais gali būti matomi ryškūs RAUDONOS, ŽALIOS, MĖLYNOS ir BALTOS spalvos
arba juodi pikseliai. Tai neatsiranda dėl blogos kokybės ir galite naudotis be jokių
problemų.
•
Pvz., TFT-LCD antrinių pikselių, esančių šiame gaminyje, skaičius yra
6.220.880.
Kai iš išorės valote monitorių ir jo korpusą, valymo audeklą lengvai sudrėkinkite
vandeniu. Valydami LCD trinkite švelniai. Naudodami jėgą galite palikti dėmę.
Jei netenkina paveikslėlio kokybė, galite gauti geresnę kokybę, atlikdami Auto
Adjustment funkciją ekrano rodiniu, kuris parodomas, kai paspaudžiamas mygtukas „Auto“. Jei po automatinio reguliavimo vis dar matomas triukšmas, naudokite
reguliavimo funkciją Fine / Coarse.
Ilgai peržiūrint fiksuotą vaizdą, gali atsirasti liekamųjų vaizdų arba pablogėti
vaizdo kokybė. Jei reikia ilgam pasitraukti nuo monitoriaus, įjunkite energijos taupymo režimą ar nustatykite ekrano užsklandą su judančiu paveikslėliu.
INFORMACIJA APIE GAMINĮ (be liekamojo vaizdo efekto)
Kas yra liekamojo vaizdo efektas?
Liekamojo vaizdo efektas gali nepasireikšti, jeigu LCD ekranas veikia įprastai.
Įprastos sąlygos apibrėžiamos kaip nuolat besikeičiantis vaizdas. Kai skystųjų kristalų (LCD) ekranas ilgą laiką rodo tą patį vaizdą (daugiau nei 12 valandų), gali
atsirasti tam tikras įtampos skirtumas tarp elektrodų, veikiančių skystuosius kristalus (SK) pikselyje. Įtampos skirtumas tarp elektrodų ilgainiui didėja, todėl skystieji
kristalai suplonėja. Kai taip atsitinka, ankstesnį vaizdą galima matyti tik perjungus
vaizdą. Kad taip neatsitiktų, susidariusį įtampos skirtumą reikia sumažinti.
83
Informacija
Maitinimas išjungtas, ekrano užsklanda, arba energijos taupymo režimas
•
Po 20 valandų naudojimo, išjunkite maitinimą 4 valandoms
•
Po 12 valandų naudojimo, išjunkite maitinimą 2 valandoms
•
Išjunkite monitorių, naudodamiesi asmeninio kompiuterio ekrano ypatybių maitinimo schema.
•
Jeigu įmanoma, naudokite ekrano užsklandą - rekomenduojama vienos spalvos arba judančio paveikslėlio ekrano užsklanda.
Periodiškai keiskite spalvinę informaciją.
Pastaba
Naudokite 2 skirtingas spalvas
84
Informacija
Pakeiskite spalvos informaciją naudodami 2 spalvas kas 30 minučių.
•
Venkite naudoti labai skirtingo ryškumo simbolius ir fono spalvos kombinacijas.
Stenkitės nenaudoti pilkų atspalvių – jos gali lengvai sukelia liekamojo vaizdo
efektą.
Venkite: labai skirtingo ryškumo spalvos (balta ir juoda, pilka)
Periodiškai keiskite simbolių spalvą
•
Naudokite šviesias spalvas, kurių ryškumas nedaug skiriasi.
- Ciklas: Kas 30 minučių keiskite simbolių ir fono spalvą
•
Kas 30 minučių simbolius keiskite į judesį.
•
Periodiškai turi būti rodomi vaizdai ir logotipas.
- Ciklas: Periodiškai, po 4 valandų naudojimo, visame ekrane 60 sekundžių
rodyti judantį vaizdą su logotipu.
•
Geriausias būdas apsaugoti asmeninio kompiuterio monitorių nuo liekamojo
vaizdo efekto – išjungti maitinimą arba nustatyti kompiuterį ar sistemą, kad nesinaudojant kompiuteriu, įsijungtų ekrano užsklandos programa. Jei šių nuorodų nesilaikoma, galite netekti garantijos.
Gaminiui taikykite funkciją „Screen Scroll“ (ekrano poslinkis)
•
Taikykite funkciją „Screen Scroll“ (ekrano poslinkis)
- Požymis: Horizontali juodos spalvos juosta juda aukštyn ir žemyn.
85
Informacija
- Pasirinkite metodą
•
Naudojimo instrukcijos: OSD Menu (OSD meniu) -> Set Up (nustatyti) ->
Safety Screen (ekrano apsauga) -> Screen Scroll (ekrano poslinkis) .
•
Laiko intervalas: apytiksliai nuo 1 iki 10 valandų (rekomenduojama: 1 )
•
Laiko periodas: apytiksliai nuo 1 iki 5 sekundžių (rekomenduojama: 5 )
Gaminiui taikykite funkciją „Screen Pixel“ (ekrano pikseliai)
•
Taikykite funkciją „Screen Pixel“ (ekrano pikseliai)
- Požymis: juodos spalvos taškas juda aukštyn ir žemyn.
- Pasirinkite metodą
•
•
Naudojimo instrukcijos: OSD Menu (OSD meniu) -> Set Up (nustatyti) ->
Safety Screen (ekrano apsauga) -> Pixel (pikselis)
•
Laiko intervalas: apytiksliai nuo 1 iki 10 valandų (rekomenduojama: 1 )
•
Laiko periodas: apytiksliai nuo 10 iki 50 sekundžių (rekomenduojama: 50 )
Gaminiui taikykite funkciją „Screen Bar“ (ekrano juosta)
- Požymis: horizontali / vertikali juodos spalvos juosta juda aukštyn ir žemyn.
- Pasirinkite metodą
•
Naudojimo instrukcijos: OSD Menu (OSD meniu) -> Set Up (nustatyti) ->
Safety Screen (ekrano apsauga) -> Bar (juosta)
•
Laiko intervalas: apytiksliai nuo 1 iki 10 valandų (rekomenduojama: 1 )
•
Laiko periodas: apytiksliai nuo 10 iki 50 sekundžių (rekomenduojama: 50 )
Gaminiui taikykite funkciją „Screen Erasing“ (ekrano valymas)
•
taikykite funkciją „Screen Erasing“ (ekrano valymas)
- Požymis: valant ekraną juda 2 vertikalūs blokai
86
Informacija
- Pasirinkite metodą
•
Naudojimo instrukcijos: OSD Menu (OSD meniu) -> Set Up (nustatyti) ->
Safety Screen (ekrano apsauga) -> Eraser (trintukas)
•
Laiko intervalas: apytiksliai nuo 1 iki 10 valandų (rekomenduojama: 1 )
•
Laiko periodas: apytiksliai nuo 10 iki 50 sekundžių (rekomenduojama: 50 )
87
Priedas
Kreipkitės į SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG PASAULYJE)
Pastaba
Jei turite kokių nors klausimų ar pastabų apie „Samsung“ gaminius, kreipkitės į SAMSUNG
vartotojų aptarnavimo centrą.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/us
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINA
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/latBAGO
in
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/at
€ 0.07/min)
88
Priedas
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
(Dutch)
http://www.samsung.com/
be_fr (French)
CZECH REPUBLIC 800
(800-726786)
SAMSUNG http://www.samsung.com/cz
DENMARK
8 - SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
30 - 6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
01 4863 0000
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805
SAMSUNG http://www.samsung.de
(7267864,€ 0.14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG
http://www.samsung.com/nl
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
3 - SAMSUNG (7267864)
POLAND
0 801 1SAMSUNG (172678) http://www.samsung.com/pl
http://www.samsung.com/no
022 - 607 - 93 - 33
PORTUGAL
808
(7267864)
20-SAMSUNG http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 http://www.samsung.com/es
678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG) http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, http://www.samsung.com/ch
CHF 0.08/min)
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
BELARUS
810-800-500-55-500
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
MOLDOVA
00-800-500-55-500
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/
kz_ru
http://www.samsung.ru
http:// www.samsung.com/ua
89
Priedas
CIS
http://www.samsung.com/
ua_ru
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com/
kz_ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com/cn
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/
hk_en/
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com/in
1-800-3000-8282
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG(0800 726 http://www.samsung.com/nz
786)
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/za
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com/tr
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ae
8000-4726
Terminai
Taško žingsnis
Vaizdas monitoriuje yra sudarytas iš raudonų, žalių ir mėlynų taškų. Kuo arčiau išdėstyti taškai, tuo didesnė skiriamoji geba. Atstumas tarp dviejų tos pačios spalvos taškų
vadinamas „taško žingsniu“. Matavimo vienetas: mm
90
Priedas
Vertikalios skleistinės dažnis
Vaizdas turi būti piešiamas iš naujo keletą kartų per sekundę, norint sukurti ir vartotojui parodyti vaizdą. Šio pakartojimo per sekundę dažnis vadinamas vertikalios skleistinės dažniu arba atnaujinimo dažniu. Matavimo vienetas:
Hz
Pavyzdys: Jei ta pati šviesa kartojama 60 kartų per sekundę, tai laikoma kaip 60 Hz.
Horizontalios
dažnis
skleistinės
Laikas, kuris skirtas nuskaityti vieną liniją, horizontaliai jungiančią dešinįjį ir kairįjį ekrano kraštus, vadinamas horizontaliu ciklu. Horizontaliam ciklui atvirkščiai proporcingas
skaičius vadinamas horizontalios skleistinės dažniu. Matavimo vienetas: kHz
Vaizdavimo pakaitomis ir
nuoseklaus vaizdavimo būdai
Horizontalių linijų iš eilės rodymas ekrane nuo viršaus iki
apačios vadinamas nuoseklaus vaizdavimo būdu, kai rodant nelygines linijas ir tada lygines linijas pakaitomis vadinamas vaizdavimo pakaitomis būdu. Nuoseklaus vaizdavimo būdas naudojamas daugelyje monitorių, norint užtikrinti
aiškų vaizdą. Vaizdavimo pakaitomis būdas naudojamas
televizoriuose.
„Įjunk ir dirbk“
Šis funkcija vartotojui suteikia geriausios kokybės vaizdą,
leisdama kompiuteriui ir monitoriui automatiškai keistis informacija. Šis monitorius leidžia naudoti VESA DDC tarptautinį standartą, skirtą funkcijai „Įjunk ir dirbk“.
Skiriamoji geba
Horizontalių ir vertikalių taškų, kuriais sudaromas ekrano
vaizdas, skaičius yra vadinamas „skiriamąja geba“. Šis skaičius parodo ekrano tikslumą. Didelė skiriamoji geba labai
tinka atliekant kelias užduotis, nes ekrane galima matyti
daugiau vaizdinės informacijos.
Pavyzdys: Jei skiriamoji geba yra 1920 x 1080, tai reiškia,
kad ekranas sudarytas iš 1920 horizontalių taškų (horizontalioji skiriamoji geba) ir 1080 vertikalių linijų (vertikalioji
skiriamoji geba).
Tinkamas išmetimas
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektroninės įrangos atliekos) – tik
Europoje
Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo,
kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo
atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus
nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.
Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į
vietos valdžios institucijas.
Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties
sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima
maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.
91
Priedas
Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas – tik Europoje
Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar
ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.
Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos
gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.
Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų
panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinėje akumuliatorių grąžinimo sistemai.
Pastaba
Įkraunamas akumuliatorius yra įdėtas į įrenginį, vartotojas jo pakeisti negali. Norėdami gauti
informacijos apie jo pakeitimą, susisiekite su savo paslaugų tiekėju.
Įgaliojimai
Šiame dokumente pateikiama informacija gali pasikeisti neįspėjant.
© „Samsung Electronics Co., Ltd.“, 2009. Visos teisės saugomos.
Bet koks atkūrimas prieš tai negavus rašytinio „Samsung Electronics Co., Ltd.“ leidimo yra
griežtai draudžiamas.
„Samsung Electronics Co., Ltd.“ nebus atsakinga už bet kokias čia pateiktas klaidas arba už
netyčinę arba pasekminę žalą, kuri atsirado dėl šios medžiagos teikimo, veikimo arba naudojimo.
Samsung yra registruotasis prekės ženklas, priklausantis „Samsung Electronics Co., Ltd.“;
„Microsoft“, „Windows“ ir „Windows NT“ yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Microsoft Corporation“; VESA, DPM ir DDC yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Video
Electronics Standard Association“; ENERGY STAR® pavadinimas ir logotipas yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „U.S. Environmental Protection Agency“ (EPA). Visi kiti
šiame dokumente paminėti gaminių pavadinimai gali būti prekių ženklai arba registruotieji
prekių ženklai, priklausantys atitinkamiems jų savininkams.
92
Download PDF

advertising