Samsung | SAMSUNG L201 | Samsung L201 Vartotojo vadovas

Instrukcijos
Susipažinimas su fotoaparatu
Fotoaparatu naudokitơs taip, kaip nurodyta toliau.
Programǐ sąranka
Norint naudoti fotoaparatą su kompiuteriu
pirmiausia reikia Ƴdiegti programinĊ
Ƴrangą. Paskui naudojantis vaizdǐ taisos
programa vaizdus iš fotoaparato galima
Ƴkelti Ƴ kompiuterƳ. (83 p.)
Nufotografuokite
Nufotografuokite (18 p.)
Ʋkiškite USB kabelƳ
Pateiktą USB kabelƳ Ƴkiškite Ƴ
kompiuterio USB prievadą ir
fotoaparato USB jungtƳ. (85 p.)
Patikrinkite, ar
fotoaparatas Ƴjungtas
Patikrinkite, ar fotoaparatas
Ƴjungtas. Jei fotoaparatas išjungtas,
Ƴjunkite jƳ paspausdami mygtuką.
Susiraskite išimamąją
laikmeną [Removable Disk]
Atverkite „Windows EXPLORER“
ir susiraskite išimamąją laikmeną)
[Removable Disk]. (86 p.)
Dơkojame, kad Ƴsigijote „Samsung“ skaitmeninƳ fotoaparatą.
Prieš pradedant naudotis šiuo fotoaparatu bnjtina atidžiai perskaityti
naudotojo vadovą.
Jei jums reikơs priežinjros po pardavimo, nuvežkite fotoaparatą kartu
su gedimo priežastimi (pvz., akumuliatorius, atmintinơs kortelơ ar kt.) Ƴ
centrą, kuriame atliekama priežinjra po pardavimo.
Prieš naudodamiesi fotoaparatu patikrinkite, ar jis veikia tinkamai (pvz.,
rengdamiesi Ƴ svarbǐ renginƳ), kad nebnjtǐ nemaloniǐ netikơtumǐ. „
Samsung“ neprisiima jokios atsakomybơs už nuostolius ar žalą, kuri
gali atsirasti dơl fotoaparato gedimǐ.
Laikykite šƳ vadovą saugioje vietoje.
Jei kopijuodami vaizdus iš atminties kortelơs Ƴ kompiuterƳ naudositơs
korteliǐ skaitytuvu, vaizdai gali bnjti sugadinti. Ʋkeliant Ƴ kompiuterƳ
vaizdus, gautus naudojantis fotoaparatu, reikia naudotis pateiktu USB
kabeliu ir su juo prijungti fotoaparatą prie kompiuterio. Atsiminkite,
kad gamintojas neprisiima jokios atsakomybơs už nuostolius ar žalą,
padarytą atminties kortelơje esantiems vaizdams, jeigu naudojamasi
korteliǐ skaitytuvu.
Tobulinant fotoaparato funkcijas, šio vadovo turinys ir iliustracijos gali
bnjti keiþiamos be išankstinio Ƴspơjimo.
Ä „Microsoft Windows“ ir „Windows“ logotipas yra JAV ir (arba)
kitose šalyse registruoti „Microsoft Corporation incorporated“
prekiǐ ženklai.
Ä Visi šiame vadove pateikti prekiǐ ženklai ir gaminiǐ pavadinimai
yra registruoti jǐ savininkǐ prekiǐ ženklai.
1
Pavojus
Perspơjimas
PAVOJUS – tai vienareikšmiškai pavojinga situacija, kurioje gali
Ƴvykti rimtas susižalojimas ar net mirtis.
PERSPƠJIMAS reiškia potencialiai pavojingą situaciją, kurioje gali
Ƴvykti rimtas susižalojimas ar net mirtis.
Nemơginkite kaip nors modifikuoti šio fotoaparato. Bandant tai
atlikti, gali kilti gaisras, galite gauti elektros smnjgƳ arba rimtai
apgadinti savo fotoaparatą. Vidinơs patikros, techninơs priežinjros
ir remonto darbus turi atlikti tik jnjsǐ pardavimǐ atstovas arba „
Samsung“ fotoaparatǐ serviso centras.
Nesinaudokite šiuo aparatu šalia degiǐjǐ arba sprogiǐjǐ dujǐ, nes
taip padidơja sprogimo rizika.
Jei Ƴ fotoaparatą pateko kokiǐ nors skysþiǐ ar pašaliniǐ daiktǐ,
nesinaudokite juo. Išjunkite fotoaparatą ir atjunkite maitinimo
šaltinƳ. Tada kreipkitơs Ƴ prekybos atstovą arba „Samsung“
fotoaparatǐ techninơs priežinjros centrą. Nesinaudokite fotoaparatu, nes galite sukelti gaisrą arba patirti elektros smnjgƳ.
Per prieigos taškus (pzv., atmintinơs korteliǐ lizdą ar akumuliatoriaus
skyriǐ) nekiškite ir nemeskite Ƴ fotoaparatą metaliniǐ ar degiǐ pašaliniǐ
daiktǐ. Taip galite sukelti gaisrą arba patirti elektros smnjgƳ.
Nesinaudokite fotoaparatu šlapiomis rankomis. Padidơja rizika
patirti elektros smnjgƳ.
Nesinaudokite blykste prie pat žmoniǐ ar gyvnjnǐ. Jei blykstơ
veiks pernelyg arti akiǐ, akys gali bnjti pažeistos.
Saugumo sumetimais šis gaminys ir jo priedai turi bnjti laikomi
vaikams ar gyvnjnams nepasiekiamoje vietoje, kad neƳvyktǐ
nelaimingǐ atsitikimǐ, pzv.:
- Nebnjtǐ praryjamas akumuliatorius ar smulknjs fotoaparato
priedai. Ʋvykus nelaimingam atsitikimui nedelsiant kreipkitơs Ƴ
gydytoją.
- gali sužeisti judamosios fotoaparato dalys.
Naudojantis ilgą laiką akumuliatorius ir fotoaparatas Ƴkaista, dơl to
fotoaparatas gali sugesti. Tokiu atveju nesinaudokite fotoaparatu
kelias minutes – leiskite jam atvơsti.
Nepalikite fotoaparato tokiose vietose, kuriose gali bnjti labai
aukšta temperatnjra, pvz., uždarytame automobilyje, tiesioginiuose
saulơs spinduliuose ar kitur, kur bnjna karšta. Aukšta temperatnjra
gali neigiamai paveikti vidines fotoaparato dalis, dơl to gali net kilti
gaisras.
Naudojamo fotoaparato ar kroviklio negalima niekuo uždengti.
Uždengus kaupiasi šiluma, dơl kurios gali deformuotis fotoaparato
korpusas arba kilti gaisras. Fotoaparatu su priedais naudokitơs
tiktai gerai vơdinamoje aplinkoje.
2
Atsargiai
Žodis ATSARGIAI reiškia potencialiai pavojingą situaciją, kurioje gali
Ƴvykti nedidelis ar vidutinis sužalojimas.
Dơl akumuliatorius, iš kurio teka skystis, kuris perkaito ar yra
pažeistas, gali kilti gaisras ar Ƴvykti sužalojimas.
- Su fotoaparatu naudokite tiktai jam tinkanþius akumuliatorius.
- Nesukelkite akumuliatoriaus trumpojo jungimo, nekaitinkite jo ir nemeskite Ƴ ugnƳ.
- Kišdami akumuliatoriǐ žinjrơkite poliǐ taisyklingumo.
Jei neketinate ilgesnƳ laiką naudotis fotoaparatu, ištraukite
akumuliatoriǐ. Kitaip iš akumuliatoriaus gali ištekơti korozinis
elektrolitas ir nepataisomai sugadinti fotoaparato dalis.
Nesinaudokite blykstơs, kol laikote ją rankose arba ji lieþiasi su kitais
daiktais. Nelieskite blykstơs po to, kai ji veikơ ilgą laiką. Galite nusideginti.
Jei naudojatơs KS krovikliu, nejudinkite Ƴjungto fotoaparato. BaigĊ naudotis
visada išjunkite fotoaparatą, o paskui ištraukite kabelio kištuką iš sieninio
elektros lizdo. Prieš nešdami fotoaparatą Ƴ kitą vietą patikrinkite, ar nuo jo
atjungti visi laidai ir kiti prietaisai. Kitaip galite pažeisti laidus arba kabelius
ir sukelti gaisrą ar patirti elektros smnjgƳ.
Nelieskite objektyvo ir jo dangtelio, nes fotografuojami vaizdai gali
išeiti neryšknjs arba net sugesti fotoaparatas.
Fotografuodami stenkitơs netrukdyti objektyvui judơti, o blykstei – apšviesti vaizdą.
Jei šalia fotoaparato paliksite mokơjimo kortelĊ, ji gali
išsimagnetinti. Šalia fotoaparato nelaikykite korteliǐ su
magnetinơmis juostelơmis.
20 klemmiga pistiku ühendamine arvuti USB-pordiga võib suure
tõenäosusega põhjustada arvuti rikkeid. Ärge kunagi ühendage 20
klemmiga pistikut arvuti USB-pordiga.
Turinys
PARENGTIS 007 Sistemos diagrama
07
008
008
009
010
010
011
011
011
012
014
015
Savybiǐ identifikavimas
Priekis ir viršus
Galinơ pusơ
Dugnas
Penkiǐ funkcijǐ mygtukas
Laikmaþio lemputơ
Fotoaparato bnjsenos lemputơ
Veiksenos piktograma
Prijungimas prie maitinimo šaltinio
Atmintinơs kortelơs dơjimas
Atmintinơs kortelơs naudojimo instrukcijos
ƲRAŠYMAS 017 SKE monitoriaus indikatorius
17
018
018
018
019
019
020
021
021
022
Ʋrašymo veiksenos paleidimas
Kaip naudotis automatine veiksena
Kaip naudotis programuojama veiksena
Kaip naudotis rankine veiksena
Kaip naudotis dvejopo vaizdo
stabilizavimo (DIS) veiksena
Naudojimasis pagalbos veiksena
„Photo help guide"
Kaip naudotis portreto veiksena
Kaip naudotis paveikslǐ veiksenomis
Kaip naudotis vaizdo klipǐ veiksena
3
Turinys
022
022
023
024
024
024
024
026
027
028
029
030
032
033
034
034
035
035
035
036
036
037
037
038
4
Vaizdo klipo Ƴrašymas be balso
Pauzơ Ƴrašant vaizdo klipą (nuoseklus Ƴrašymas)
Ʋ ką reikia atkreipti dơmesƳ fotografuojant
Fotoaparato nustatymas mygtukais
Maitinimo mygtukas
Užrakto mygtukas
Artinimo/tolinimo mygtukas
Veido aptikimo (FD) mygtukas
Funkcijǐ aprašymo / informacijos /
AUKŠTYN mygtukas
Mygtukas MAKRO / Žemyn
Fokuso fiksavimas
Blykstơs mygtukas / Ʋ kairĊ
Laikmaþio mygtukas / Ʋ dešinĊ
Meniu/OK mygtukas
E (efekto) mygtukas
E (efekto) mygtukas: SPALVA
E (efekto) mygtukas: RYŠKUMAS
E (efekto) mygtukas: KONTRASTAS
E (efekto) mygtukas: GRYNIS
Mygtukas Fn
Kaip naudotis meniu Fn
Dydis
Kokybơ / kadrǐ greitis
Matavimas
038
039
039
040
Fotografavimo veiksena
ISO
Baltos spalvos balansas
Ekspozicijos išlaikymas
SĄRANKA 041 Fotoaparato nuostatǐ nustatymas
41
041
041
042
042
043
043
044
044
045
045
045
045
045
046
046
046
046
047
naudojantis skystǐjǐ kristalǐ ekranu
Ʋrašymas
Kaip naudotis meniu
Automatinio fokusavimo tipas
ACB
Balso Ƴsiminimas
Balso Ƴrašymas
Vaizdo klipo Ƴrašymas be balso
Paveikslǐ veiksena (SCENE)
Garso meniu
Garsas
Garsumas
Ʋjungimo garsas
Užrakto garsas
Pyptelơjimo garsas
Automatinio fokusavimo garsas
Autoportretas
Sąrankos meniu
Ekranas
Turinys
047
048
048
048
049
049
049
049
050
050
051
051
052
052
Kalba
Datos, laiko ir datos rodmens nustatymas
Paleisties vaizdas
Rodyti šviesiai („Display Bright")
Sparþioji peržinjra
Rodyti saugiai („Display SAVE")
Nuostatos
Atmintinơs formavimas
Paleidimas
Rinkmenos pavadinimas („File Name“)
Ʋrašymo datos spausdinimas
Automatinis išjungimas
Vaizdo išvesties tipo pasirinkimas
Automatinio fokusavimo lemputơ
RODYMAS 053 Leidimo veiksenos Ƴjungimas
53
053
053
054
054
054
055
055
055
057
Nuotraukǐ leidimas
Vaizdo klipo leidimas
Nuotraukos išgavimas iš vaizdo klipo
Ʋrašyto balso leidimas
Balso atmenos leidimas
SKE monitoriaus indikatorius
Fotoaparato nustatymas mygtukais
Miniatinjrǐ / Padidinimo mygtukas
Informacijos mygtukas / Aukštyn
057
058
058
058
059
060
060
061
061
061
062
062
062
063
064
064
065
065
066
066
066
066
067
067
Leidimo ir pauzơs mygtukas / Žemyn
Mygtukas Ʋ kairĊ / Ƴ dešinĊ / meniu / OK
Spausdintuvo mygtukas
Trynimo mygtukas
E (efekto) mygtukas: dydžio keitimas
E (efekto) mygtukas: vaizdo pasukimas
E (efekto) mygtukas: spalva
E (efekto) mygtukas: vaizdǐ taisa
ACB
„Raudonǐ akiǐ“ efekto šalinimas
Ryškumo valdymas
Kontrasto valdymas
Grynio valdymas
Leidimo funkcijos nustatymas su SKE monitoriumi
Skaidriǐ rinkinio pateikties paleidimas
Daugeriopos skaidriǐ peržinjros pradžia
Vaizdǐ pasirinkimas
Daugeriopos skaidriǐ peržinjros
efektǐ sąranka
Leidimo intervalo nustatymas
Fono muzikos nustatymas
Leidimas
Balso Ƴsiminimas
Vaizdǐ trynimas
Vaizdǐ apsaugojimas
5
Turinys
068
070
071
072
072
073
073
075
076
078
DPOF
Kopijavimas Ƴ kortelĊ
“PictBridge”
“PictBridge”: vaizdǐ pasirinkimas
“PictBridge”: spausdinimo nuostata
“PictBridge”: atstata ("Reset")
Svarbios pastabos
Perspơjimo rodmenys
Prieš kreipiantis Ƴ techninơs priežinjros centrą
Techniniai duomenys
PROGRAMINƠ 081 Pastabos dơl programinơs Ƴrangos
ƲRANGA 081 Reikalavimai sistemai
81
6
082
083
085
088
089
092
092
093
Apie programinĊ Ƴrangą
Programǐ sąranka
Kompiuterio veiksenos paleidimas
Išimamojo disko atjungimas
"Samsung Master"
USB tvarkyklơs nustatymas MAC aplinkoje
USB tvarkyklơs naudojimas MAC aplinkoje
DUK
Sistemos diagrama
Prieš pradơdami naudotis gaminiu, patikrinkite, ar jis tinkamai sukomplektuotas. Turinys gali skirtis – tai priklauso nuo prekybos regiono. Jei
norite Ƴsigyti pasirenkamąją Ƴrangą, kreipkitơs Ƴ artimiausią „Samsung“ prekybos atstovą arba „Samsung“ serviso centrą.
Ʋtraukti elementai
Fotoaparatas
Ʋkraunama baterija
(SLB-0837(B))
Kompaktinis diskas su
programine Ƴranga (žr. 82 p.)
Naudotojo vadovas,
gaminio garantija
Kintamosios srovơs adapteris
(SAC-47) / USB kabelis (SUC-C3)
AV kabelis
Fotoaparato dirželis
Pasirenkamieji elementai
SD/SDHC/MMC
atmintinơs kortelơ (žr. 14 p.)
Fotoaparato dơklas
7
Savybiǐ identifikavimas
Priekis ir viršus
Maitinimo mygtukas
Ratukas veiksenai nustatyti
Blykstơ
Užrakto mygtukas
USB / AV jungþiǐ
skyrius
laikmaþio lemputơ /
Automatinio fokusavimo
jutiklis
Objektyvas /
objektyvo dangtelis
Mikrofonas
Garsiakalbis
8
Savybiǐ identifikavimas
Galinơ pusơ
Fotoaparato bnjsenos lemputơ
Priartinimo mygtukas
(T skaitmeninis priartinimas)
Tolinimo mygtukas (W miniatinjra)
E (efekto) mygtukas
Akutơ fotoaparato dirželiui
prikabinti
SKE monitorius
Veido aptikimo (FD) mygtukas
Fn/šalinimo mygtukas
Penkiǐ funkcijǐ mygtukas
Paleidimo veiksena /
spausdinimo mygtukas
9
Savybiǐ identifikavimas
Dugnas
Penkiǐ funkcijǐ mygtukas
Akumuliatoriaus skyriaus dangtelis
Akumuliatoriaus skyrius
Funkcinis aprašas / informacija
/ mygtukas AUKŠTYN
Meniu/OK mygtukas
Akumuliatoriaus
laikiklis
Blykstơ /
mygtukas Ʋ KAIRĉ
Laikmatis /
mygtukas Ʋ DEŠINĉ
Atmintinơs kortelơs lizdas
Lizdas trikojui prijungti
Ä Norơdami atidaryti akumuliatoriaus skyriaus dangtelƳ pastumkite jƳ
pirmiau parodyta kryptimi.
10
Makroveiksenos mygtukas / mygtukas
ŽEMYN / leidimo ir pauzơs mygtukas
Savybiǐ identifikavimas
Laikmaþio lemputơ
Piktograma
✢
Veiksenos piktograma
Bnjsena
Aprašymas
- Pirmąsias 7 sekundes lemputơ mirkþioja kas 1
sekundĊ.
Mirkþioja
- Paskutines 3 sekundes lemputơ mirkþioja greitai
(kas 0,25 sek.).
✡
Mirkþioja 2 sekundes lemputơ mirkþioja greitai (kas 0,25 sek.).
✣
Mirkþioja
Vaidas bus nufotografuotas maždaug po 10
sekundžiǐ, paskui po 2 sekundžiǐ – dar kartą
Mirkþioja
Paspaudus užrakto mygtuką vaizdas bus
nufotografuotas pagal tai, kaip juda objektas.
Žr. 18 p., kur pateikiama daugiau informacijos apie fotoaparato veiksenas.
VEIKSENA AUTOMATINIS PROGRAMINIS
PIKTOGRAMA
VEIKSENA
Fotoaparato bnjsenos lemputơ
Bnjsena
Ʋjungtas
Nufotografavus
Aprašymas
Lemputơ Ƴsižiebia ir užgĊsta tada, kai aparatas
pasirengia fotografuoti
Lemputơ mirkþioja, kol Ƴrašomi vaizdo duomenys,
o jai užgesus galima fotografuoti vơl.
Kai kraunamas akumuliatorius Lemputơ mirkþioja
Kai Ƴ kompiuterƳ
Ƴkišamas USB kabelis
Duomenǐ perkơlimas iš
aparato Ƴ kompiuterƳ
Kai Ƴ spausdintuvą
Ƴkišamas USB kabelis
Lemputơ Ƴsijungia
(paleidus ƳrenginƳ išsijungia SKE monitorius)
Š
DIS
✆
ÿ
SCENINIS
VAIZDO
KLIPAS
³
†
_
NAKTINIS
VAIKAI
PEIZAŽAS
IŠ ARTI
PIKTOGRAMA
VEIKSENA
TEKSTAS
SAULƠLYDIS
AUŠRA
FONIN. APŠV.
PIKTOGRAMA
VEIKSENA
FEJERVERKAI
SNIEG. IR
PAPLD.
-
-
PIKTOGRAMA
PIKTOGRAMA
VEIKSENA
PAVEIKSLǏ
Lemputơ mirkþioja (SKE monitorius išsijungia)
Lemputơ užgĊsta
‰
FOTOAPARATO
PAGALBOS PORTRETINIS
ŽINYNAS
RANKINIS
Spausdinant su spausdintuvu Lemputơ mirkþioja
Ʋsijungus automatiniam
fokusavimui
Lemputơ Ƴsižiebia (fokusuojama Ƴ objektą)
Lemputơ mirkþioja (nefokusuojama Ƴ objektą)
11
Prijungimas prie maitinimo šaltinio
Turi bnjti naudojamas kartu su fotoaparatu pateiktas Ƴkraunamas
akumuliatorius SSLB-0837(B). Prieš pradơdami naudotis fotoaparatu,
bnjtinai Ƴkraukite akumuliatoriǐ.
SLB-0837(B) akumuliatoriaus techniniai duomenys
Modelis
SLB-0837(B)
Tipas
Liþio jonǐ
Talpa
800mAh
Ʋtampa
3.7V
Krovimo laikas
Maždaug 150 min
Vaizdǐ skaiþius ir akumuliatoriaus veikimo trukmơ: Naudojant SLB-0837(B)
Akumuliatoriaus veikimo
trukmơ / vaizdǐ skaiþius
Sąlygos
Fiksuoti
vaizdai
Apie 120 min. /
Apie 240 kadrǐ
Naudojant visiškai Ƴkrautą
akumuliatoriǐ, automatinĊ veikseną, 10
M vaizdo dydƳ, aukštą vaizdo kokybĊ
bei kadras po kadro intervalą: 30 sek.
Po kiekvieno kadro perjunginơjant
tolinimą (W) ir priartinimą („Tele“).
Kas antram kadrui naudojant blykstĊ.
Naudojant fotoaparatą 5 minutes, tada
1 minutei išjungiant maitinimą.
Vaizdo
klipai
Apie 120 min.
Naudojant visiškai Ƴkrautą akumuliatoriǐ
ir 640x480 vaizdǐ dydƳ, 30 kadrǐ/sek.
kadrǐ dažnƳ
Ä Šie dydžiai nustatyti esant standartinơms bendrovơs „Samsung“
bei fotografavimo sąlygoms; naudojant kitaip, jie gali skirtis.
12
Svarbi informacija apie akumuliatoriaus naudojimą.
Išjunkite fotoaparatą, jeigu juo nesinaudojate.
Jei neketinate naudotis fotoaparatu ilgesnƳ laiką, išimkite
akumuliatoriǐ. Jei akumuliatorius bus laikomas fotoaparato viduje, laikui bơgant jis gali išsikrauti arba iš jo gali ištekơti skystis.
Esant žemai temperatnjrai (žemesnei kaip 0 °C) gali pablogơti
akumuliatoriaus veikimas ir sutrumpơti jo naudojimo laikas.
Normalioje temperatnjroje akumuliatoriaus paprastai vơl ima
veikti tinkamai.
Jei fotoaparatu ilgai naudojamasi, jo korpusas gali Ƴkaisti. Tai
visiškai normalu.
Ʋkraunamą akumuliatoriǐ (SLB-0837(B)) galima krauti naudojantis
SAC-47 rinkiniu, Ƴ kurƳ Ƴeina kintamosios srovơs adapteris (SAC-47)
ir USB laidas (SUC-C3). Jeigu sujungsite SAC-47 ir SUC-C3,
tokiu junginiu galơsite naudotis kaip kintamosios srovơs laidu.
- Kintamosios srovơs laido naudojimas:
Sujunkite kintamosios srovơs adapterƳ
su USB laidu.JƳ galima naudoti kaip
maitinimo laidą.
- USB laido naudojimas:
Ištraukite kintamosios srovơs
adapterƳ (SAC-47).Naudojantis
USB laidu, Ƴrašytus vaizdus galima
Ƴkelti Ƴ kompiuterƳ (85 p.) arba tiekti
fotoaparatui maitinimą.
Prijungimas prie maitinimo šaltinio
Svarbi informacija apie USB laido naudojimą.
Naudokitơs tinkamǐ techniniǐ duomenǐ USB laidu (SUC-C3).
Jeigu fotoaparatas prie kompiuterio jungiamas per USB
šakotuvą: fotoaparatą junkite tiesiai prie kompiuterio.
Jei prie kompiuterio vienu metu prijungtas fotoaparatas ir kiti
prietaisai: atjunkite kitą prietaisą.
Jei USB laidas Ƴjungiamas Ƴ prievadą, esantƳ kompiuterio priekyje:
atjunkite laidą ir Ƴjunkite Ƴ prievadą, esantƳ kompiuterio užpakalyje.
Jei kompiuterio USB prievadas neatitinka maitinimo standarto
(4,2 V, 400 mA), fotoaparato Ƴkrauti nepavyks.
Prieš jungiant bet kokius laidus ar kintamosios srovơs adapterƳ,
reikia patikrinti kryptis ir kišti nenaudojant jơgos. Taip galima
sugadinti laidą arba fotoaparatą.
Jeigu Ƴdơjus akumuliatoriǐ neƳsižiebia ir nepradeda mirkþioti
kintamosios srovơs adapterio krovimo šviesos diodas,
patikrinkite, ar taisyklingai Ƴdơjote akumuliatoriǐ.
Jei akumuliatoriǐ krausite ƳjungĊ fotoaparatą, jis iki galo
neƳsikraus. Kraudami akumuliatoriǐ išjunkite fotoaparatą.
Kintamosios srovơs adapterio krovimo šviesos diodas
Krovimo šviesos diodas
Kraunama
Kaip Ƴkrauti Ƴkraunamą akumuliatoriǐ (SLB-0837(B))
Švieþia raudonas šviesos diodas
Krovimas baigtas
Švieþia žalias šviesos diodas
Krovimas baigtas
Raudonas šviesos diodas nešvieþia arba mirkþioja
Iškraunama
(naudojant kintamosios
srovơs adapterƳ)
Švieþia oranžinis šviesos diodas
Jei kraunate visiškai išsikrovusƳ akumuliatoriǐ, nejunkite fotoaparato.
Taip daroma dơl to, kad akumuliatorius išsikrovĊs. Prieš pradơdami
naudotis fotoaparatu, akumuliatoriǐ kraukite ilgiau kaip 10 minuþiǐ.
Trumpai ƳkrovĊ visiškai išsikrovusƳ akumuliatoriǐ, nesinaudokite
dažnai blykste ir nefilmuokite. Net prijungus kroviklƳ, fotoaparatas
gali išsijungti, nes akumuliatorius bus vơl išsikrovĊs.
13
Prijungimas prie maitinimo šaltinio
Atmintinơs kortelơs dơjimas
Akumuliatoriǐ idơkite taip, kaip parodyta paveikslơlyje
Atmintinơs kortelĊ Ƴdơkite taip, kaip parodyta paveikslơlyje.
- Jeigu Ƴdơjus akumuliatoriǐ
fotoaparatas neƳsijungia,
patikrinkite, ar dơdami
nesupainiojote
akumuliatoriaus poliǐ (+ / -).
- Atidaryto akumuliatoriaus
skyriaus dangtelio
nespauskite labai stipriai.
Taip galite jƳ sugadinti.
- Prieš dơdami atmintinơs
kortelĊ
išjunkite fotoaparatą.
- ortelĊ dơkite priekine
dalimi Ƴ fotoaparato užpakalƳ
(skystǐjǐ kristalǐ ekraną), o
kontaktais – Ƴ aparato priekƳ
(objektyvą).
- Nekiškite kortelơs netaisyklinga kryptimi. Taip
galite sugadinti atmintinơs
korteliǐ lizdą.
SKE monitoriuje rodomi 4 galimi akumuliatoriaus Ƴkrovos rodmenys.
Akumuliatoriaus
indikatorius
i
h
g
Akumuliatorius
senka (pasiren-
Akumuliatorius
atsarginiu
akumuliatoriumi)
akumuliatoriumi)
Akumuliatorius
senka (pasirenkite
AkumuliatoAkumuliatorius kite jƳ Ƴkrauti arba
išseko (Ƴkraukite
jƳ Ƴkrauti arba
riaus
visiškai Ƴkrautas
arba Ƴdơkite
naudokitơs
naudokitơs atsarginiu
bnjsena
atsarginƳ)
Ä Fotoaparatą naudojant itin šaltose ar karštose vietose, SKE monitoriuje rodoma
akumuliatoriaus bnjsena gali skirtis nuo faktinơs bnjsenos.
14
Atmintinơs kortelơs naudojimo instrukcijos
Bnjtinai suformuokite atminties kortelĊ (žr. 49 p.), jei Ƴsigijote naują
ir naudojatơs pirmą kartą arba joje yra fotoaparato neatpažƳstamǐ
duomenǐ ar su kitu fotoaparatu padarytǐ nuotraukǐ.
Prieš dơdami ar išimdami atmintinơs kortelĊ išjunkite fotoaparatą.
Jei kortelơ bus ilgai naudojama kartotinai, jos naudojimo savybơs
galiausiai suprastơs. Tada reikơs Ƴsigyti naują atmintinơs kortelĊ.
Atminties kortelơs susidơvơjimui ar sugadinimui „Samsung“
garantija netaikoma.
Atmintinơs kortelơ yra tikslusis elektroninis Ƴtaisas.
Jos negalima lankstyti, mơtyti ir trankyti.
Nelaikykite atminties kortelơs aplinkoje, kurioje veikia stiprnjs
elektromagnetiniai laukai, pvz., šalia garsiakalbiǐ ar TV imtuvǐ.
Nenaudokite ir nelaikykite jos aplinkoje, kurioje smarkiai svyruoja
temperatnjra.
Žinjrơkite, kad atmintinơs kortelơ nebnjtǐ suteršta ir nesiliestǐ su
kokiu nors skysþiu. Jeigu taip Ƴvyktǐ, kortelĊ nuvalykite minkšta
medžiagos skiaute.
Nenaudojamą atmintinơs kortelĊ laikykite jos dơkle.
Ilgai naudojama kortelơ Ƴkaista ir paskui dar kurƳ laiką bnjna šiIta.
Tai visiškai normalu.
Nenaudokite atmintinơs kortelơs, jeigu ji buvo naudojama su kitu
fotoaparatu. Kad tokia kortelơ tinkamai veiktǐ naudojantis šiuo
fotoaparatu, iš pradžiǐ ją reikia suformuoti su šiuo aparatu.
Nenaudokite atminties kortelơs, suformuotos kitu skaitmeniniu
fotoaparatu arba atmintinơs korteliǐ skaitytuvu.
Toliau aprašomose situacijose gali bnjti sugadinti atmintinơs
kortelơje Ƴrašyti duomenys:
- Jei atminties kortelơ naudojama netinkamai.
- Jeigu tuo metu, kai atmintinơs kortelơje Ƴrašomi, šalinami
(formuojami) arba skaitomi duomenys, nutrnjksta maitinimas,
„Samsung“ neprisiima atsakomybơs už dingusius duomenis.
Patartina nukopijuoti svarbius duomenis Ƴ kitą laikmeną (atsargai),
pvz., lanksþiuosius diskelius, standžiuosius diskus, kompaktinius
diskus ar kt.
Jei nepakanka atminties:
atsiranda pranešimas [Memory Full!] (užpildyta visa atmintinơ) ir
fotoaparatas toliau neveikia. Tada Ƴdơkite kitą atmintinơs kortelĊ
arba ištrinkite iš naudojamos kortelơs nereikalingus vaizdus.
Neištraukite atminties kortelơs mirkþiojant fotoaparato bnjsenos
lemputei, nes taip galite sugadinti kortelơje laikomus duomenis.
15
Atmintinơs kortelơs naudojimo instrukcijos
Šiam fotoaparatui tinka SD / SDHC ir MMC tipo atmintinơs kortelơs.
C Kortelơs kontaktai
ard pins
Apsaugos nuo Ƴrašymo
jungiklis
Etiketơ
[SD („Secure Digital“) atmintinơs kortelơ]
SD/SDHC atminties kortelơje yra apsaugos nuo Ƴrašymo jungiklis,
kuris neleidžia ištrinti reikmenǐ ir formuoti kortelơs. Pastnjmus
SD/SDHC atminties kortelơs jungiklƳ žemyn duomenys bus
apsaugoti – jǐ bus neƳmanoma ištrinti. Pastnjmus SD/SDHC
atminties kortelơs jungiklƳ aukštyn duomenǐ apsauga atšaukiama.
Prieš pradơdami fotografuoti pastumkite SD/SDHC kortelơs
jungiklƳ aukštyn.
1 GB SD tipo kortelơje telpa toliau lentelơje nurodytas nuotraukǐ
skaiþius. Šie rodikliai yra apytiksliai, nes jiems turi Ƴtakos tam tikri
kintamieji veiksniai, pvz., subjektyvnjs dalykai ir atminties kortelơs tipas.
Super Fine
Ʋrašyto
(„Itin aukšta
vaizdo dydis
kokybơ“)
Maždaug
,
219
Maždaug
;
241
Maždaug
.
282
Maždaug
Nuotrauka +
290
Maždaug
✩
366
Maždaug
1089
Maždaug
1907
*Vaizdo
klipas
Fine
(„Aukšta
kokybơ“)
Maždaug
304
Maždaug
341
Maždaug
395
Maždaug
412
Maždaug
507
Maždaug
1458
Maždaug
2204
Normal
(„Ʋprastinơ
kokybơ“)
Maždaug
507
Maždaug
550
Maždaug
619
Maždaug
660
Maždaug
825
Maždaug
2204
Maždaug
2419
ì
-
-
-
❪
-
-
-
30FPS
(30 k/s)
15FPS
(15 k/s)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maždaug Maždaug
14'15"
28'02"
Maždaug Maždaug
51'32" 01:41'47"
Artinimo/tolinimo mygtukas neveikia Ƴrašant vaizdo klipą.
Ʋrašymo laikas gali bnjti kitoks, jei naudositơs artinimo/tolinimo funkcija.
Galite Ƴrašyti filmukus iki 4 GB dydžio arba 2 valandǐ trukmơ (kiekvienam
Ƴrašui).
16
SKE monitoriaus indikatorius
SKE monitoriuje pateikiama informacija apie fotografavimo funkcijas ir išrankas.
Nr.
Aprašymas
Piktogramos
Atmintinơs kortelơs piktograma
5
/ vidinơs atmintinơs piktograma
-
6
Akumuliatorius
14 p.
7
Vaizdo dydis
37 p.
8
Vaizdo kokybơ / kadrǐ sparta
37 p.
9
Matavimas
38 p.
10 Fotografavimo veiksena
38 p.
11
39 p.
ISO
12 Baltos spalvos balansas
Aprašymas
1
Ʋrašymo veiksena
2
Optinio / skaitmeninio artinimo juosta / skaitmeninio
artinimo koeficientas
3
Balso Ƴsiminimas / Be garso
Nuotraukǐ kurias dar galimǐ
padaryti, skaiþius
4
likĊs laikas
Piktogramos
13
Ekspozicijos išlaikymas
40 p.
14
Perspơjimas apie
fotoaparato virpơjimą
23 p.
42 p.
16
Grynis / Spalva
35 p.
17
Ryškumas
35 p.
18
Kontrastas
35 p.
19
Makro
28 p.
24 p.
20
Laikmatis
32 p.
43/44 p.
21
Blykstơ
Puslapis
18 p.
Ï/Ç
39 p.
15 Automatinio fokusavimo rơmelis
[vaizdas ir bnjsena]
Nr.
Puslapis
3
16 p.
00:00:00
16 p.
22 Diafragmos reikšmơ / Užrakto greitis
23
veido aptikimas /
autoportretas
30 p.
F3.0, 1/30
/
19 p.
26/27 p.
17
Ʋrašymo veiksenos paleidimas
Kaip naudotis automatine veiksena ( μ )
Kaip naudotis programuojama veiksena ( )
Šią veikseną rinkitơs tuo atveju, jeigu norite fotografuoti greitai ir
nesudơtingai, atlikdami mažiausiai veiksmǐ.
Pasirinkus automatinĊ veikseną išrenkamos optimalios fotoaparato
nuostatos. Taþiau jnjs galơsite rankiniu bnjdu konfignjruoti visas
funkcijas, išskyrus diafragmą ir išlaikymą.
1. Ʋdơkite akumuliatoriǐ (14 p.). Dơdami
akumuliatoriǐ nesupainiokite poliǐ (+ / -).
2. Ʋdơkite atmintinơs kortelĊ (14 p.).
Šis fotoaparatas turi 16 MB vidinĊ
atmintinĊ, todơl kortelơs dơti nebnjtina.
Jei atmintinơs kortelơs nơra, vaizdai
Ƴrašomi Ƴ vidinĊ atmintinĊ. Jei Ƴdơta
atmintinơs kortelơ, vaizdai Ƴrašomi Ƴ ją.
3. Uždarykite akumuliatoriaus skyriaus
dangtelƳ.
4. Paspauskite maitinimo mygtuką
fotoaparatui Ƴjungti.
5. Veiksenǐ pasirinkimo ratuku išrinkite automatinĊ veikseną (AUTO).
6. Nutaikykite fotoaparatą Ƴ objektą ir SKE monitoriuje kadruokite
vaizdą.
7. Tada paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite vaizdą.
Jeigu paspaudus užrakto mygtuką iki pusơs automatinio fokusavimo
rơmelis pasidaro raudonas, tai reiškia, kad fotoaparatas negali fokusuoti
objekto. Tokiu atveju fotoaparatas nepadarys aiškios nuotraukos.
Fotografuodami stenkitơs netrukdyti objektyvui judơti,
o blykstei – apšviesti vaizdą.
18
1. Veiksenǐ pasirinkimo ratuku išrinkite
programuojamą veikseną (PROGRAM).
2. PaspaudĊ mygtuką Fn galơsite iš
anksto konfignjruoti papildomas
funkcijas, pvz., vaizdo dydƳ (37 p.),
kokybĊ (37 p.), matavimą (38 p.),
Fotografavimo veiksena (38 p.), ISO
(39 p.), baltos spalvos balansą (39 p.),
ekspozicijos išlaikymą (40 p.).
Ʋrašymo veiksenos paleidimas
Kaip naudotis rankine veiksena ( ¸ )
Kaip naudotis dvejopo vaizdo stabilizavimo (DIS) veiksena ( )
Rankiniu bnjdu galite konfignjruoti visas
funkcijas, diafragmą ir išlaikymą.
Skaitmeninio vaizdo stabilizavimo (DIS) veiksena.
Esant šiai veiksenai sumažinamas fotoaparato krestelơjimo poveikis ir
padedamas išgauti tinkamos raiškos vaizdas esant blankioms aplinkos
sąlygoms.
1. Veiksenǐ pasirinkimo ratuku išrinkite
rankinĊ veikseną (MANUAL).
2. Paspaudus mygtuką Fn pateikiamas
išlaikymo ir diafragmos verþiǐ meniu.
Mygtukais aukštyn/žemyn
: keiþiama diafragmos vertơ
MygtukaisƳ kairĊ / Ƴ dešinĊ
: keiþiamas išlaikymas.
3. Du kartus paspauskite mygtuką Fn ir
nufotografuokite vaizdą.
Išrinkus mažesnĊ diafragmos vertĊ objektas bnjna ryškesnis, o
fonas – blankesnis. Išrinkus didesnĊ diafragmos vertĊ objektas ir
fonas bnjna ryšknjs.
Jeigu išlaikymas mažas, judantis objektas nuotraukoje atrodo kaip
nejudantis. Kai išlaikymas didelis, judantis objektas nuotraukoje
gaunamas su „judesio efektu“.
1. Su veiksenǐ pasirinkimo ratuku išrinkite
DIS veikseną.
2. Nutaikykite fotoaparatą Ƴ objektą ir skystǐjǐ
kristalǐ ekrane komponuokite vaizdą.
3. Paspauskite užrakto mygtuką vaizdui
nufotografuoti.
Pastabos apie naudojimąsi DIS veiksena
1. Nustaþius DIS veikseną neveikia skaitmeninio artinimo funkcija.
2. Jei apšvietimas aplinkoje intensyvesnis
negu dienos šviesos lempǐ, DIS veiksena
neƳsijungs.
3. Jei apšvietimo sąlygos prastesnơs
negu dienos šviesos lempǐ, atsiranda
perspơjimo apie fotoaparato virpơjimą rodmuo ( Ã ). Siekiant
geriausiǐ rezultatǐ rekomenduojama fotografuoti tiktai tada,
kai nơra Ƴspơjimo apie fotoaparato virpơjimą rodmens ( Ã ).
4. Jeigu objektas juda, nuotraukoje jis gali bnjti neryškus.
5. Kai ekrane atsiranda pranešimas apie fotografavimą [Capturing!],
stenkitơs nejudinti fotoaparato, tada rezultatai bus geresni.
6. Kadangi DIS funkcijai naudojamasi fotoaparato skaitmeniniu signalǐ
procesoriumi, vaizdǐ apdorojimas ir Ƴrašymas gali trukti ilgiau.
7. Jei vaizdo dydis yra (;) arba (.), DIS veiksenos pasirinkti
negalima.
19
Ʋrašymo veiksenos paleidimas
Naudojimasis pagalbos veiksena „Photo help guide” ( ` )
Pagalbos veiksenos funkcijos
Padeda išmokti taisyklingai fotografuoti ir sinjlo
sprendimus galimoms problemoms sprĊsti. Be
to, šia veiksena naudotojas išmoksta geriausiǐ
fotografavimo bnjdǐ.
Savybơs, kuriomis reikơtǐ naudotis tada, kai vaizdas nefokusuotas
Savybơs, mažinanþios fotoaparato virpơjimą
Savybơs, skirtos naudotis esant prastam apšvietimui
Savybơs, skirtos naudotis reguliuojant šviesumą
Savybơs, skirtos naudotis reguliuojant spalvas
Funkcijos, naudotinos, kai vaiz. Nesufokusuotas
Funkcijos fotoaparato drebơjimui kompensuoti
Funkcijos, naudotinos prasto apšviet. Sąlygomis
Ryškumo reguliavimo funkcijos
Spalvǐ reguliavimo funkcijos
PERKELTI
²
1/2
Norơd. fokusuoti, iki pusơs nus. užrakto mygtuką
Funkcijos, naudotinos, kai vaiz. Nesufokusuotas
FOTOAPARATO PAGALBOS ŽINYNAS
Norơd. fokusuoti, iki pusơs nus. užrakto mygtuką
Paspaudus mygtuką
Ƴ kairĊ / Ƴ dešinĊ
TOLIAU
Už 80 cm arba toliau esanþio objekto fokusavimas Už mažiau kaip 80 cm esanþio objekto fokusavimas Žmoniǐ veidǐ fokusavima
± ATGAL
²
Paspaudus mygtuką
Ƴ kairĊ / Ƴ dešinĊ
TOLIAU
Fokusavimo bnjseną galima patikrinti
iki pusơs nuspaudžiant užrakto
mygtuką
– Žalia: sufokusuoti pavyko
– Raudona: sufokusuoti nepavyko
± ATGAL
²
PRAKTIKA
Paspaudus meniu
mygtuką (MENU)
Paspaudus mygtuką
aukštyn/žemyn
2/2
Norơd. fokusuoti, iki pusơs nus. užrakto mygtuką
Paspaudus užrakto
mygtuką
MENU VADOVO TURINYS
Fotografuojate
paspausdami užrakto
mygtuką.
Paspaudus mygtuką Ƴ dešinĊ
MENU VADOVO TURINYS
[Funkcija, kuria galima naudotis tada, kai sunku fokusuoti]
20
Kai sufokusuoti pavyko, norơdami
fotografuoti, mygtuką nuspauskite
ligi galo.
Jei sufokusuoti nepavyko, dar kartą iki
pusơs nuspauskite mygtuką.
± ATGAL
²
PRAKTIKA
Ʋrašymo veiksenos paleidimas
Kaip naudotis portreto veiksena ( )
Pasirinkite šią veikseną, jeigu portretinĊ
nuotrauką norite padaryti greitai ir lengvai.
1. Veiksenǐ pasirinkimo ratuku išrinkite
portreto veikseną.
2. Paspauskite užraktą vaizdui
nufotografuoti.
Paveikslǐ veiksenos nurodytos toliau.
[NAKTINIS]
( ) : Šia veiksena naudokitơs
fotografuodami naktƳ arba tamsoje.
[VAIKAI]
( ) : Naudokitơs fotografuodami greitai
judanþius objektus, pvz., vaikus.
[PEIZAŽAS]
( ) : Naudokite fotografuodami tolimus
[IŠ ARTI]
( ) : Iš arti fotografuokite mažus objektus,
[TEKSTAS]
( ) : Šia veiksena naudokitơs
[SAULƠLYDIS]
( ) : Skirta naudoti fotografuojant
vaizdus.
pvz., augalus ir vabzdžius.
fotografuodami dokumentus.
Kaip naudotis paveikslǐ veiksenomis ( )
Naudodamiesi meniu galite lengvai
konfignjruoti optimalias nuostatas
Ƴvairiausioms fotografavimo sąlygoms.
1. Veiksenǐ pasirinkimo ratuku išrinkite
paveikslǐ veikseną. (44 p.)
2. Nutaikykite fotoaparatą Ƴ objektą ir SKE
monitoriuje kadruokite vaizdą.
3. Paspauskite užraktą vaizdui
nufotografuoti.
saulơlydžius.
[AUŠRA]
( ) : Skirta gamtovaizdžiams
fotografuoti auštant.
[FONIN. APŠV.]
( ) : Portretams be šešơliǐ, kurie
atsiranda dơl foninio apšvietimo.
[FEJERVERKAI]
( ) : Skirta fejerverkams fotografuoti.
[SNIEG. IR PAPLD.]
( ) : Fotografuoti jnjrai, ežerui,
paplnjdimiams ir sniego peizažams.
21
Ʋrašymo veiksenos paleidimas
Kaip naudotis vaizdo klipǐ veiksena ( ´ )
Galima Ƴrašyti tokio ilgumo vaizdo klipą, kiek laisvos vietos yra
atmintinơje.
1. Su veiksenǐ pasirinkimo ratuku išrinkite
vaizdo klipǐ veikseną. (Skystǐjǐ kristalǐ
ekrane bus rodoma vaizdo klipo
piktograma ir galima Ƴrašymo trukmơ. ).
2. Nutaikykite fotoaparatą Ƴ objektą ir SKE
monitoriuje kadruokite vaizdą.
3. Paspauskite užrakto mygtuką ir vaizdo
klipas bus pradơtas Ƴrašyti; kadre
rodoma, kokios trukmơs klipą galima
Ƴrašyti. Vaizdo klipas Ƴrašomas net ir
atleidus užrakto mygtuką. Jei norite
sustabdyti Ƴrašymą, paspauskite užrakto mygtuką dar kartą.
Ä Toliau nurodomi dydžiai ir tipai.
- Vaizdo dydis
: 640x480, 320x240 (pasirenkamas)
- Vaizdo klipo rinkmenos tipas : AVI (MJPEG)
- Kadrǐ greitis
: 30 k/s, 15 k/s (pasirenkamas)
Vaizdo klipo Ƴrašymas be balso
Vaizdo klipą galima Ƴrašyti ir be garso.
1-3 žingsniai tokie patys kaip atitinkamos
vaizdo klipo veiksenos.
4. Paspauskite mygtuką meniu mygtuką Menu.
5. Spausdami mygtukus Ƴ kairĊ / Ƴ dešinĊ
pasirinkite Ƴrašymo meniu [RECORDING]
(ƲRAŠYMAS).
22
6. Su mygtuku Žemyn pasirinkite balso išjungimo meniu
[Voice Mute] (BALSO NUTILD.) ir paspauskite mygtuką Ʋ dešinĊ.
7. Su mygtukais Aukštyn/žemyn pasirinkite [On] (Ƴjungti).
8. Paspauskite mygtuką OK. Dabar vaizdo klipą galite Ƴrašyti be garso.
Ä Išsamiau – 44 p.
Pauzơ Ƴrašant vaizdo klipą (nuoseklus Ƴrašymas)
Su šiuo fotoaparatu galima kuriam laikui sustabdyti filmavimą,
jeigu atsiranda nepageidaujamǐ vaizdǐ. Naudodamiesi šia funkcija
Ƴ vaizdo klipą galite Ƴrašyti reikiamus vaizdus ir paskui nereikơs „
karpyti“ filmo.
Naudojamasis nuoseklaus Ƴrašymo
funkcija
1-2 žingsniai tokie patys kaip atitinkamos
vaizdo klipo veiksenos.
3. Paspauskite užrakto mygtuką ir vaizdo
klipas bus pradơtas Ƴrašyti; kadre
ƲRAŠ.
SH SUSTABDYTI
rodoma, kokios trukmơs klipą galima
Ƴrašyti. Vaizdo klipas Ƴrašomas net ir atleidus užrakto mygtuką.
4. Filmavimui sustabdyti paspauskite Pauzơs mygtuką ( Ø ).
5. Filmavimui tĊsti paspauskite Pauzơs mygtuką ( Ø ) dar kartą.
6. Jei norite sustabdyti balso Ƴrašymą, paspauskite užrakto
mygtuką dar kartą.
Ʋ ką reikia atkreipti dơmesƳ fotografuojant
Užrakto mygtuko paspaudimas iki pusơs.
Nestipriai paspauskite užrakto mygtuką fokusui ir blykstơs Ƴkrovai
patvirtinti. PaspaudĊ užrakto mygtuką iki galo nufotografuosite
vaizdą.
[Nestiprus užrakto mygtuko
paspaudimas]
Tam tikrais atvejais automatinio fokusavimo sistema gali neveikti
taip, kaip tikimasi.
- Kai fotografuojamas mažo kontrasto objektas.
- Kai objektas intensyviai atspindi šviesą arba yra šviesus.
- Kai objektas juda dideliu greiþiu.
- Kai atspindima daug šviesos arba fonas labai šviesus.
- Kai objektas horizontaliai arba vertikaliai yra labai plonas (pvz.,
lenta ar vơliavos stiebas).
- Kai tamsu.
[Paspauskite užrakto mygtuką]
Laisvos vietos atmintinơje dydis gali skirtis, tai priklauso nuo fotografavimo
sąlygǐ ir fotoaparato nuostatǐ.
Esant prastam apšvietimui, kai blykstơ išjungta, išrinkta lơto sinchronizavimo arba DIS veiksena, skystǐjǐ kristalǐ ekrane gali bĦti
rodomas fotoaparato sudrebinimo perspơjamasis indikatorius ( Ã ).
Tokiu atveju rekomenduojama naudotis trikoju, padơti fotoaparatą ant
stabilaus paviršiaus arba Ƴjungti blykstơs veikseną.
Šviesos šaltinio fotografavimas: Nefotografuokite prieš saulĊ. Nuotraukos
bus tamsios. Norint fotografuoti prieš
šviesą, rekomenduojama naudotis scenǐ
veiksenos foninio apšvietimo parinktimi
[Backlight] (žr. 21 p.), papildoma blykste
(žr. 31 p.), taškiniu matavimu (žr. 38 p.),
ekspozicijos kompensavimu (žr. 40 p.)
arba ABC funkcija (žr. 42 p.).
Fotografuodami stenkitơs netrukdyti objektyvui judơti, o blykstei –
apšviesti vaizdą.
Vaizdą kadruokite naudodamiesi SKE monitoriumi.
23
Fotoaparato nustatymas mygtukais
Artinimo/tolinimo mygtukas
Ʋrašymo veiksenos funkciją galima nustatyti fotoaparato mygtukais.
Jei nerodomas meniu, šis mygtukas
atlieka OPTINIO arba SKAITMENINIO
ARTINIMO funkciją. Šiame fotoaparate
Ƴdiegtas 3X optinis ir 5X skaitmeninis
artinimas. Taikant abu artinimo bnjdus
bendras artinimo koeficientas bnjna 15X.
Maitinimo mygtukas
Naudojamas fotoaparatui Ƴjungti/išjungti.
Jei kurƳ laiką nesinaudojama Ƴjungtu
fotoaparatu, jis išsijungia automatiškai, kad
bnjtǐ taupoma akumuliatoriaus energija.
Žr. 51 p. ten rasite daugiau informacijos
apie automatinio išsijungimo funkciją.
Užrakto mygtukas
Naudojamas fotografuoti Ƴrašymo veiksena arba Ƴrašyti balsą.
Esant vaizdo klipo veiksenai Iki
galo paspaudus užrakto mygtuką
pradedamas vaizdo klipo Ƴrašymas.
Vieną kartą paspaudus užrakto mygtuką
vaizdo klipas bus Ƴrašomas tol, kol
atmintinơje bus laisvos vietos. Jei norite
sustabdyti Ƴrašymą, paspauskite užrakto
mygtuką dar kartą.
Esant nuotraukǐ veiksenai
Paspaudus užrakto mygtuką iki pusơs suaktyvinamas automatinis
fokusavimas ir patikrinama blykstơs bnjklơ. Paspaudus užrakto
mygtuką iki galo vaizdas nufotografuojamas ir Ƴrašomas. Jei
pasirinksite balso atmenos Ƴrašymą, jis prasidơs tada, kai
fotoaparatas baigs Ƴrašinơti duomenis.
24
Artinimas
Optinis artinimas
: Paspauskite artinimo mygtuką. Objektas
bus priartintas, t.y. atrodys esantis arþiau.
Skaitmeninis artinimas : Pasiekus maksimalǐ (3X) optinƳ priartinimą
artinimo mygtukas suaktyvina skaitmeninio
artinimo programą. Atleidus artinimo mygtuką
skaitmeninis artinimas sustabdomas ir lieka
toks, kaip nustatyta. Pasiekus maksimalǐ
skaitmeninio priartinimo (5X) lygƳ ir toliau
spaudžiant artinimo mygtuką daugiau niekas
nesikeiþia.
Artinimo
mygtuko T
paspaudimas
[Tolinimas]
Artinimo
mygtuko T
paspaudimas
[Artinimas]
[Skaitmeninis
priartinimas 5,0X]
Artinimo/tolinimo mygtukas
Tolinimas
Optinis tolinimas
Vaizdai, nufotografuoti naudojantis skaitmeniniu priartinimu, gali
: Paspauskite tolinimo mygtuką. Objektas bus
nutolintas, t. y. atrodys, kad jis yra toliau.
Paspaudus ir laikant tolinimo mygtuką
nustatomas minimalaus priartinimo
parametras, t. y. objektas atrodys esantis
toliausiai nuo fotoaparato.
Tolinimo
mygtuko W
paspaudimas
[Artinimas]
Tolinimo
mygtuko W
paspaudimas
[Optinis priartinimas 2X]
[Tolinimas]
Skaitmeninis tolinima : Veikiant skaitmeniniam priartinimui paspauskite
tolinimo mygtuką ir skaitmeninis priartinimas bus
laipsniškai sumažintas. Atleidus tolinimo mygtuką
skaitmeninis mastelio keitimas stabdomas.
Paspaudus tolinimo mygtuką dar kartą skaitmeninis
Skaitmeninis
priartinimas bus mažinamas toliau (tolinama),
artinimas
o pasiekus minimalią nuostatą prasidơs optinis
tolinimas.
Optinis artinimas
Tolinimo
mygtuko W
paspaudimas
[Skaitmeninis
priartinimas 5,0X]
bnjti apdorojami ilgiau. Leiskite fotoaparatui juos apdoroti.
Jeigu artinimo/tolinimo mygtukai bus paspausti filmuojant vaizdo
klipą, jis bus Ƴrašytas be garso.
Naudodamiesi skaitmeninio priartinimo funkcija galite pastebơti,
kad vaizdo kokybơ prastesnơ.
Kad skaitmeniniu bnjdu priartintas vaizdas bnjtǐ ryškesnis,
esant maksimaliam optiniam priartinimui užrakto mygtuką reikia
nuspausti iki pusơs ir dar kartą paspausti artinimo mygtuką.
Skaitmeninio priartinimo nepavyks suaktyvinti esant tam tikroms
veiksenoms (naktinio fotografavimo, vaikǐ, teksto, fotografavimo iš
arti, fejerverkǐ, snieg. ir papld.), DIS, vaizdo klipo ir veido aptikimo
veiksenoms.
Nelieskite objektyvo, nes fotografuojami vaizdai gali išeiti neryšknjs
arba net sugesti fotoaparatas. Jei vaizdas blankus, išjunkite
fotoaparatą ir vơl Ƴjunkite, kad pasikeistǐ objektyvo padơtis
Nespauskite objektyvo lĊšio, nes galite sugadinti fotoaparatą.
Kai fotoaparatas Ƴjungtas, nelieskite objektyvo judanþio lĊšio, nes
dơl to vaizdas bnjti išeiti blankus ir neryškus.
Nelieskite lĊšio spausdami artinimo/tolinimo mygtukus.
Tolinimo
mygtuko W
paspaudimas
[Artinimas]
[Tolinimas]
25
Veido aptikimo (FD) mygtukas
Veido aptikimo(FD)
Naudojant šią veikseną, žmogaus veido padơtis aptinkama automatiškai,
tada nustatomas fokusavimas ir ekspozicija. PasirinkĊ šią veikseną galơsite
padaryti portretines nuotraukas greitai ir lengvai.
Ä Pasirenkamos veiksenos: Auto (automatinơ), Program (programuojama),
Manual (rankinơ), DIS, Photo Help Guide (Fotografavimo), Portrait (portreto), Children (vaikǐ), Beach &
Snow (sniego ir paplĦdimio)
1. IšrinkĊ reikiamą veikseną
paspauskite FD (veido aptikimo)
( ) mygtuką. Kairơje ekrano
pusơje atsiranda FD piktograma.
2. Automatinio fokusavimo rơmelio
dydis ir padơtis automatiškai
nustatoma aplink objekto veidą.
3. Iki pusơs paspauskite užrakto mygtuką. Suaktyvinus fokusą
fokusavimo rơmelis pasidaro žalias.
4. Paspauskite užrakto mygtuką iki galo vaizdui nufotografuoti.
26
Ši funkcija gali aptikti iki 9 žmoniǐ.
Jei vienu metu atpažƳstama daug žmoniǐ, fokusuojama Ƴ
arþiausiai esantƳ veidą.
Esant šiai veiksenai priartinimo suaktyvinti negalima.
Veido aptikimo funkcija neveikia nustaþius efekto veikseną.
Fotoaparatui aptikus reikiamą veidą, jis apibrơžiamas baltu
fokusavimo rơmeliu, kiti veidai bnjna su pilkais fokusavimo
rơmeliais (iki 8). PaspaudĊ užrakto mygtuką iki pusơs
nustatysite fokusą Ƴ veidą ir baltas fokusavimo rơmelis
pasidarys žalias (iš viso 9).
Jei veido aptikimo funkcija nesuveikia, grƳžkite Ƴ ankstesnĊ
automatinio fokusavimo veikseną.
Tam tikromis sąlygomis ši funkcija negali veikti tinkamai.
- Jei žmogus su tamsiais akiniais ar uždengtos tam tikros veido
dalys.
- Kai fotografuojamas žmogus nežinjri Ƴ fotoaparatą.
- Fotoaparatas neaptinka veido, kai yra per tamsu ar per
šviesu.
- Atstumas tarp fotoaparato ir objekto yra per didelis.
Maksimalus galimas veidǐ aptikimo atstumas yra 3 m
(nutolinus).
Kuo objektas arþiau, tuo greiþiau fotoaparatas jƳ atpažƳsta.
Veido aptikimo (FD) mygtukas
Funkcijǐ aprašymo / informacijos (
Autoportretas
Kai rodomas meniu, mygtukas AUKŠTYN veikia kaip nurodymo mygtukas.
Kai meniu nerodomas, Ƴ SKE monitoriǐ galima iškviesti informaciją arba
dabartinio fotografavimo veiksenos funkcijǐ aprašymus paspaudus funkcijǐ
aprašymo/Informacijos (
) mygtuką.
Kai fotografuojami autoportretai, fotoaparatas automatiškai aptinka
objekto veidą, taip autoportretai padaromi greiþiau ir patogiau.
Ä Pasirenkamos veiksenos: Auto (automatinơ), Program (programuojama),
Manual (rankinơ), DIS, Photo Help Guide
(Fotografavimo), Portrait (portreto),
Beach & Snow (sniego ir paplnjdimio)
1. Veido aptikimo ekrane dar kartą spaudžiant veido aptikimo
mygtuką pasirodo autoportreto piktograma ( ).
Paspaudus
meniu FD
mygtuką
2. Norơdami filmuoti save, automatiškai nutaikykite fotoaparato
objektyvą Ƴ žmogaus veidą. Fotoaparatas automatiškai aptinka
žmogaus veidą ir pradeda skleisti informuojantƳ garsą.
3. Pradơkite filmuoti paspausdami užrakto mygtuką.
AptikĊs veidą ekrano centre fotoaparatas skleidžia greitesnƳ
garso signalą negu tada, kai veidas nơra centre.
OrientacinƳ garso signalą galima nustatyti naudojantis garso
nuostatǐ meniu (žr. 46 p.)
) / AUKŠTYN mygtukas
Rodyti visą info. apie fotografav.
Rodyti pagrindinĊ informaciją.
Rodyti kiekvienos funkcijos apraš.
[Fotografavimo ekranas]
[Informacijos ekranas]
[Funkcijǐ aprašymo ekranas]
Funkcijǐ aprašymas : Esant informacijos ekrano veiksenai paspauskite funkcijǐ aprašymo mygtuką ir bus
pateiktas išsamus funkcijǐ aprašymas.
Funkcijǐ aprašymą galima atšaukti
paspaudus funkcijǐ aprašymo mygtuką
dar kartą.
Funkcijǐ aprašymo
mygtuko
paspaudimas
Rodyti kiekvienos funkcijos apraš.
Paspauskite
mygtuką Fn
Nustatyti nuotraukos dydƳ.
DYDIS
3648X2736
[Funkcijǐ aprašymo pavyzdys]
27
Mygtukas MAKRO ( e ) / Žemyn
Kai rodomas meniu, paspauskite mygtuką ŽEMYN ir bus atvertas
smulkesnis meniu arba nukelta dar giliau Ƴ jƳ. Kai meniu nerodomas,
galima naudotis mygtuku MAKRO (e) / ŽEMYN ir daryti nuotraukas
iš labai arti. Atstumǐ intervalai nurodyti toliau. Spauskite mygtuką
MAKRO tol, kol SKE monitoriuje atsiras reikiama MAKRO veiksena.
Fokusavimo veiksenos ir fokusavimo intervalo diapazonas
(W : tolinimas, T : artinimas)
(Vienetai: cm)
Veiksena
Fokusavimo
intervalas
Veiksena
[Automatinis fokusavimas]
[MAKRO ( e )]
Automatinơ ( Š )
Fokusavimo Automatinơ MAKRO veiksena
tipas
(d)
W : 10 ~ begalybơ
T : 50 ~ begalybơ
Ʋprastinơ kokybơ
W : 80 ~ begalybơ
T : 80 ~ begalybơ
Programuojama ( ‰ )
Fokusavimo
tipas
Makro ( e )
Ʋprastinơ kokybơ
Fokusavimo
intervalas
W : 10 ~ 80
T : 50 ~ 80
W : 80 ~ begalybơ
T : 80 ~ begalybơ
Veiksena
Veiksena DIS ( ÿ )
Fokusavimo Automatinơ MAKRO veiksena
tipas
(d)
Fokusavimo
intervalas
W : 10 ~ begalybơ
T : 50 ~ begalybơ
Ʋprastinơ kokybơ
W : 80 ~ begalybơ
T : 80 ~ begalybơ
[Automatinis MAKRO ( d )]
PasirinkĊ veikseną MAKRO elkitơs itin atsargnjs, kad
nesujudintumơte fotoaparato.
Jei su veiksena MAKRO fotografuojate iš 40 cm (nutolinĊ) arba 50
cm (priartinĊ) atstumo, išjunkite blykstĊ.
Su veiksena MAKRO fotografuojant iš 10 cm atstumo fotoaparato
automatinio fokusavimo funkcijai reikia daugiau laiko vaizdui
fokusuoti.
28
Mygtukas MAKRO ( e ) / Žemyn
Fokuso fiksavimas
Galimas fokusavimo bnjdas, pagal Ƴrašymo režimą
( o : Pasirenkamas, : Fokusas Ƴ begalybĊ)
Norint nustatyti fokusą Ƴ objektą, kuris nơra vaizdo centre, reikia
naudotis fokuso fiksavimo funkcija.
Veiksena
Automatinơ MAKRO
veiksena
Š
o
Makro
o
‰
o
✆
o
ÿ
o
o
o
o
o
_
Ʋprastinơ kokybơ
o
o
o
†
Naudojimasis fokuso fiksavimo funkcija
1. Objektas turi bnjti automatinio fokusavimo rơmelio centre.
2. Iki pusơs paspauskite UŽRAKTO mygtuką. Kai atsiras žalias
automatinio fokusavimo rơmelis, tai reikš, kad fotoaparatas nustatơ
fokusą Ƴ tą objektą. Kad nebnjtǐ fotografuojama be reikalo, reikia
elgtis atsargiai ir nespausti užrakto mygtuko iki galo.
3. Kai UŽRAKTO mygtukas paspaustas iki pusơs, jeigu reikia,
kadruokite vaizdą ir paskui paspauskite UŽRAKTO mygtuką iki
galo, kad vaizdas bnjtǐ nufotografuotas. Jei atleisite UŽRAKTO
mygtuką, fokusavimo funkcija bus atšaukta.
o
Paveikslǐ
Veiksena
Automatinơ MAKRO
veiksena
Makro
Ʋprastinơ kokybơ
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1. Vaizdas, kurƳ reikia
nufotografuoti.
2. Paspauskite
UŽRAKTO mygtuką
iki pusơs, kad fokusas bnjtǐ nustatytas
Ƴ objektą.
3. Jeigu reikia, kadruokite
vaizdą, ir paskui
paspauskite UŽRAKTO
mygtuką iki galo.
29
Blykstơs mygtukas ( ) / Ʋ kairĊ
Kai SKE monitoriuje rodomas meniu, paspaudus
mygtuką Ʋ KAIRĉ žymiklis perkeliamas Ƴ kairĊ pusĊ.
Kai SKE monitoriuje meniu nerodomas, mygtukas Ʋ
KAIRĉ veikia kaip BLYKSTƠS mygtukas.
Blykstơs veiksenos nustatymas
Jei pasirinkĊ blykstĊ paspausite užrakto mygtuką, pirmą kartą
[Automatinơs blykstơs
pasirinkimas]
1. PaspaudĊ Veiksenos mygtuką išrinkite
Ƴrašymo veikseną (RECORDING) (išskyrus vaizdo klipo ir dvejopo
vaizdo stabilizavimo veiksenas). (18 p.)
2. Spauskite Blykstơs mygtuką tol, kol SKE monitoriuje atsiras
reikiamas blykstơs veiksenos rodmuo.
3. Blykstơs veiksenos rodmuo lieka SKE monitoriuje. Blykstơs
veiksena naudokitơs atsižvelgdami Ƴ aplinką.
(Vienetai: m)
Blykstơs intervalas
ISO
Ʋprastinơ kokybơ
Makro
Automatinơ MAKRO
veiksena
Tolinimas Artinimas Tolinimas Artinimas Tolinimas Artinimas
AUTOMATINIS 0.8 ~ 3.0 0.8 ~ 2.5 0.4 ~ 0.8 0.5 ~ 0.8 0.4 ~ 3.0 0.5 ~ 2.5
30
blykstơ suveiks tam, kad bnjtǐ patikrintos fotografavimo sąlygos
(blykstơs atstumas ir galia). Nejudinkite fotoaparato, kol blykstơ
suveiks antrą kartą.
Dažnai naudojantis blykste trumpơja akumuliatoriaus veikimo
laikas.
Normaliomis sąlygomis blykstơ Ƴkraunama per 4 sekundes.
Jei akumuliatorius beveik išsekĊs, blykstơs krovimas gali trukti
ilgiau.
Jeigu nustatoma DIS, Landscape(PEIZAŽAS), Close up(IŠ ARTI),
Text(TEKSTAS), Sunset(SAULƠLYDIS), Dawn(AUŠRA),
Firework(FEJERVERKAI) paveikslǐ veiksena arba vaizdo klipo
veiksena, blykstơ neveikia.
Fotografuokite atsižvelgdami Ƴ blykstơs atstumo nurodymus.
Jeigu objektas pernelyg arti arba pernelyg intensyviai atspindi
šviesą, gera vaizdǐ kokybơ negarantuojama.
Fotografuojant prastomis sąlygomis su blykste nuotraukoje
gali bnjti baltǐ taškeliǐ. Taškeliai atsiranda dơl atspindžiǐ nuo
atmosferos dulkiǐ.
Blykstơs mygtukas ( ) / Ʋ kairĊ
Blykstơs veiksenos rodmuo
Piktograma Blykstơs veiksena
^
]
Aprašymas
Œ
!
Veiksena
^
]
Automatinơ
blykstơs veiksena
Jei objekto fonas tamsus, fotoaparato
blykstơ suveikia automatiškai.
Š
o
o
‰
o
o
Automatinơ
blykstơs veiksena
ir „raudonǐ akiǐ“
efekto šalinimas
Jei objekto fonas tamsus, fotoaparato
blykstơ suveikia automatiškai, o specialia funkcija sumažina „raudonǐ akiǐ“
efektą.
✆
Blykstơ suveikia neatsižvelgdama Ƴ
Priverstinơ blykstơs apšvietimą. Blykstơs intensyvumas
veiksena
parenkamas atsižvelgiant Ƴ aplinkos
sąlygas.
ª
Blykstơs pasirinkimo galimybơs priklausomai nuo Ƴrašymo veikse( o : Pasirenkamas)
Lơtas blykstơs
sinchronizavimas
Išjungta blykstơ
„Raudonǐ akiǐ“
efekto šalinimas
Blykstơ suveikia esant ilgam išlaikymui
siekiant gerai subalansuotos
tinkamos ekspozicijos. Prasto apšvietimo
sąlygomis SKE monitoriuje atsiranda
perspơjimo apie fotoaparato virpơjimą
rodmuo ( Ã ).
Blykstơ išjungiama. Šią veikseną rinkitơs
tada, kai norite fotografuoti ten, kur
draudžiama naudotis blykste.
Fotografuojant prasto apšvietimo
sąlygomis SKE monitoriuje atsiranda
perspơjimo apie fotoaparato virpơjimą
rodmuo ( Ã ).
Jei aptinkama nuotrauka su „
raudonǐ akiǐ“ efektu, esant šiai
veiksenai minơtasis efektas šalinamas
automatiškai.
ª
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
†
Veiksena
Paveikslǐ
^
]
o
ª
Œ
!
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
!
o
o
‚
_
Œ
o
31
Laikmaþio mygtukas ( ✢ ) / Ʋ dešinĊ
Kai SKE monitoriuje rodomas meniu, paspaudus mygtuką Ʋ KAIRĉ
žymiklis perkeliamas Ƴ kairĊ pusĊ.
Kai SKE monitoriuje meniu nerodomas, mygtukas Ʋ DEŠINĉ veikia
kaip Laikmatis ( ✢ ). Šia funkcija naudojamasi tada, kai Ƴ kadrą nori
paklinjti ir fotografas.
Jei ƳjungĊ laikmaþio veikseną paspausite laikmaþio mygtuką dar
kartą, ši veiksena bus išjungta.
Kad fotoaparatas nevirpơtǐ, naudokitơs trikoju.
Esant vaizdo klipo veiksenai laikmaþio veikimo laikas – tiktai 10
sekundžiǐ.
Laikmaþio pasirinkimas
1. Sukdami veiksenos pasirinkimo ratuką
išrinkite reikiamą ƲRAŠYMO veikseną.
2. Spauskite laikmaþio mygtuką ( ✢ ) / Ʋ
DEŠINĉ, kol SKE monitoriuje
pasirodys reikiamos veiksenos rodmuo.
SKE monitoriuje pakaitomis atsiranda
10 sekundžiǐ, 2 sekundžiǐ, dvigubo
laikmaþio arba judesio laikmaþio
piktogramos.
3. Tada paspaudus UŽRAKTO mygtuką
aparatas fotografuos po nustatytos
pauzơs.
[10 sekundžiǐ laikmaþio
pasirinkimas]
Laikmaþio veiksenos rodmuo
Piktograma Veiksena
32
Aprašymas
✢
10 s
laikmatis
Po to, kai paspaudžiamas užrakto mygtukas,
prieš fotografuodamas aparatas palaukia 10
sekundes.
✡
2s
laikmatis
Po to, kai paspaudžiamas užrakto mygtukas,
prieš fotografuodamas aparatas palaukia 2
sekundes.
✣
Fotografuojama maždaug po 10 sekundžiǐ, paskui po 2
Dvigubas sekundžiǐ nufotografuojama dar kartą. Jei naudojama blykstơ,
laikmatis 2 sekundžiǐ laikmatis gali bnjti veikti ilgiau nei 2 sekundes –
tai priklauso nuo to, kiek laiko reikia blykstei Ƴkrauti.
Judesio
laikmatis
Fotoaparatas aptinka objekto judơjimą praơjus 6
sekundơms po to, kai paspaudžiamas užrakto
mygtukas, ir fotografuoja tada, kai nepatinka judesiǐ.
Laikmaþio mygtukas ( ✢ ) / Ʋ dešinĊ
Meniu/OK mygtukas
Judesio laikmatis
Meniu mygtukas
- Paspaudus meniu mygtuką MENU SKE monitoriuje pateikiamas
kiekvienos fotoaparato veiksenos meniu. Paspaudus šƳ mygtuką
dar kartą grąžinamas pradinis SKE vaizdas.
- Meniu parinktƳ ekrane galima sužadinti esant tokioms fotoaparato
veiksenoms: VAIZDO KLIPO ir NUOTRAUKǏ. Pasirinkus BALSO
ƲRAŠYMO veikseną meniu nepasiekiamas.
Judesys
Piktograma ir laikmaþio lemputơ
Užrakto mygtukas paspaudžiamas po Mirkþiojimas
to, kai nustatomas judesio laikmatis
(intervalas – 1 sekundơs)
Mirkþiojimas
Aptinkamas objekto judesys
(intervalas – 0,25 sekundơs)
Švieþia ištisai, po 2 sekundžiǐ
Judesys neaptinkamas
padaroma nuotrauka
Loginơ judesiǐ laikmaþio seka pateikiama toliau (išskyrus vaizdo klipo veikseną)
ƲRAŠYMAS
Judesiǐ laikmaþio pasirinkimas " Užrakto mygtuko paspaudimas "
Kadro patvirtinimas (per 6 s)*1 " Aptikimo pradžia (smarkiai mojuokite)*2
" Aptikimo sustabdymas (nejudơkite) " Fotografavimas (po 2 s)
*1: Fotoaparatas aptinka objekto judơjimą praơjus 6 sekundơms nuo Užrakto
mygtuko paspaudimo, tad kadrą reikia patvirtinti per 6 sekundes.
*2: Intensyviai judơkite ir mojuokite.
Judesio laikmatis gali neveikti toliau nurodytais atvejais.
Jei fokusavimo atstumas didesnis kaip 3 m.
Jei ekspozicija yra pernelyg šviesi ar tamsi.
Jei fono apšvietimas intensyvus.
Jei judơjimas nedidelis.
Judơjimas aptinkamas už centrinơs
FOKUS. ZONA
CENTRINIS AF
ACB
IŠJUNGTAS
BALSO ATMINT.
[Meniu mygtuko MENU
paspaudimas]
MENU BAIGTI
[Meniu išjungtas]
IŠJUNGTAS
BALSO ƲRAŠYMAS
PERKELTI
[Meniu Ƴjungtas]
Mygtukas OK (gerai)
- Kai SKE monitoriuje atsiranda meniu, su šiuo mygtuku žymiklƳ
galima perkelti Ƴ smulkesnƳ meniu arba patvirtinti duomenis.
Judesio laikmaþio
veikimo diapazonas
dalies (50 proc.) nuo jutiklio, kuris
atpažƳsta judesƳ.
Jei fotoaparatas per 30 sekundžiǐ
neaptinka jokiǐ judesiǐ arba jei po
judơjimo neaptinkama ramybơs
bnjsena.
33
E (efekto) mygtukas
Su šiuo mygtuku vaizdams galima suteikti
specialiǐjǐ efektǐ.
E (efekto) mygtukas: SPALVA
Naudojantis fotoaparato skaitmeniniu procesoriumi vaizdams
galima suteikti specialiǐjǐ efektǐ.
- Nuotraukos veiksena: Galite pasirinkti spalvǐ ir vaizdo koregavimo
meniu. Esant automatinei ir portreto
veiksenoms galima pasirinkti tiktai
[SPALVOTA] meniu.
Esant veiksenai, kuria galima Ƴrašyti,
reikia paspausti mygtuką E.
SPALVOTA
- Vaizdo klipo veiksena: Galite pasirinkti spalvǐ meniu.
Galimi efektai, pagal Ƴrašymo veikseną
( o : Pasirenkamas)
†
Š
‰
✆
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Šis mygtukas neveikia esant DIS, balso Ƴrašymo veiksenai ir kai
kurioms paveikslǐ veiksenoms (NAKTIES SCENA, TEKSTAS,
SAULƠLYDIS, AUŠRA, FONINIS APŠVIETIMAS, FEJERVERKAI,
SNIEGAS IR PAPLNjDIMYS).
Efekto nuostata išlieka net ir išjungus fotoaparatą.
Norint atšaukti specialǐjƳ efektą spalvǐ meniu [Color] (SPALVOTA)
reikia pasirinkti ( ä ) smulkesnƳ meniu, paskui – vaizdo koregavimo meniu [Image Adjust] (Vaizdo koregavimas) išrinkti
( å ) smulkesnƳ meniu.
E
BAIGTI
1. Mygtukais Aukštyn/žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnƳ meniu
ir paspauskite mygtuką OK (gerai).
Piktograma
ä
Û
Ü
Þ
ß
Ý
Aprašymas
Vaizdui negalima suteikti jokio efekto.
Nufotografuoti vaizdai bus Ƴrašyti nespalvoti.
Nufotografuoti vaizdai bus Ƴrašyti su sepijos atspalviais
(gelsvai rusvais).
Nufotografuoti vaizdai bus Ƴrašyti su raudonu atspalviu.
Nufotografuoti vaizdai bus Ƴrašyti su žaliu atspalviu.
Nufotografuoti vaizdai bus Ƴrašyti su mơlynu atspalviu.
Vaizdai Ƴrašyti inversijos bnjdu.
¼
Nufotografuoti vaizdai bus Ƴrašyti su RGB atspalviais.
2. Paspauskite užraktą objektui nufotografuoti.
34
PERKELTI
E (efekto) mygtukas
Pasirenkama spalva: Galite keisti vaizdo
R (raudonos),
G (žalios) ir B
(mơlynos) spalvǐ
vertes.
- Mygtukais aukštyn/žemyn : Pasirenkama
R, G, B
- Mygtukais Ʋ kairĊ / Ƴ dešinĊ : Keiþiamos
vertơs
E (efekto) mygtukas: KONTRASTAS
PASIRENKAMOJI
Galite keisti vaizdo kontrastą.
PERKELTI
OK NUSTATYTI
PASIRENKAMOJI
PERKELTI
KONTRASTAS
PERKELTI
OK NUSTATYTI
OK NUSTATYTI
E (efekto) mygtukas: RYŠKUMAS
Galite koreguoti fotografuojamo
vaizdo ryškumą. SKE monitoriuje
fotografuojamo vaizdo ryškumo
efekto poveikio nebus matyti, nes ši
funkcija taikoma tik tada, kai vaizdas
Ƴrašomas Ƴ atmintƳ.
1. Paspausdami mygtuką aukštyn/
žemyn išrinkite meniu Contrast
(KONTRASTAS) ( # ), pasirodys
juosta kontrastui išrinkti.
2. Kontrastas keiþiamas mygtuku Ƴ kairĊ
/ Ƴ dešinĊ.
3. Paspauskite užrakto mygtuką ir
nufotografuokite vaizdą.
E (efekto) mygtukas: GRYNIS
Galite keisti vaizdo grynƳ.
RYŠKUMAS
PERKELTI
OK NUSTATYTI
1. Paspausdami mygtuką aukštyn/ žemyn išrinkite meniu
Sharpness (RYŠKUMAS) (
), pasirodys juosta ryškumui
išrinkti.
2. Ryškumas keiþiamas mygtuku Ƴ kairĊ / Ƴ dešinĊ.
3. Paspauskite užrakto mygtuką ir nufotografuokite vaizdą.
1. Paspausdami mygtuką aukštyn /
žemyn išrinkite meniu Saturation
(GRYNIS) (
), pasirodys juosta
gryniui išrinkti.
2. Grynis keiþiamas mygtuku Ƴ kairĊ / Ƴ
dešinĊ.Left/Right button.
3. Paspauskite užrakto mygtuką ir
nufotografuokite vaizdą.
GRYNIS
PERKELTI
OK NUSTATYTI
35
Mygtukas Fn
Kaip naudotis meniu Fn
Mygtuku Fn galite nustatyti toliau nurodytus meniu.
( o : Pasirenkamas)
Š ‰ ✆ ÿ _ ³
†
Puslapis
DYDIS
o
o
o
o
o
o
o
37 p.
KOKYBƠ/
KADRǏ
GREITIS
o
o
o
o
o
o
o
37 p.
o
o
o
o
38 p.
MATAVIMAS
FOTOGRAFAVIMO
VEIKSENA
o
o
ISO
o
o
BALTOS
SPALVOS
BALANSAS
o
o
EV
o
o
*1
o
38 p.
o
1. Esant veiksenai, kuria galima Ƴrašyti, reikia paspausti mygtuką Fn.
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite reikiamą meniu. Apatiniame
kairiajame SKE monitoriaus kampe atsiranda smulkesnis meniu.
DYDIS
3648X2736
Mygtukais
Aukštyn / žemyn
KOKYBƠ
AUKŠTA
39 p.
o
o
o
39 p.
o
o
o
40 p.
3. Mygtukais Aukštyn/žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnƳ meniu
ir paspauskite mygtuką OK.
*1: Šis meniu pasiekiamas tik naudojantis „Children“ (Vaikai) veiksena ( ).
DYDIS
3648X2736
36
MygtukaisƲ
kairĊ / Ƴ dešinĊ
DYDIS
3648X2432
Mygtukas Fn
Kokybơ / kadrǐ greitis
Dydis
Vaizdo dydƳ galite pasirinkti savo nuožinjra.
(Vienetai: pixel)
PiktoNuograma
traukos
3648 x 3648 x 3648 x 3072 x 2592 x 1920 x 1024 x
veiksena Dydis
2736 2432 2056 2304 1944 1080 768
, ; . + ✩
Piktograma
Vaizdo
klipo
veiksena Dydis
ì
❪
640 x 480
320 x 240
DYDIS
DYDIS
3648X2736
640X480
[NUOTRAUKOS veiksena]
Galite pasirinkti tokƳ glaudinimo koeficientą, kuris tiks jnjsǐ
nufotografuotiems vaizdams. Kuo didesnis glaudinimo koeficientas,
tuo prastesnơ vaizdo kokybơ.
Veiksena
Piktograma
NUOTRAUKOS veiksena
V
Smulkesnis
ITIN
meniu
AUKŠTA
Rinkmenos
jpeg
formatas
W
VAIZDO KLIPO veiksena
X
$
¥
AUKŠTA
NORMALI
30 KADRǏ
PER SEK.
15 KADRǏ
PER SEK.
jpeg
jpeg
avi
avi
KOKYBƠ
KADRǏ GREITIS
AUKŠTA
30 KADRǏ PER SEK.
[VAIZDO KLIPO veiksena]
Kuo didesnơ raiška, tuo mažiau nuotraukǐ tilps atmintinơje, nes
[NUOTRAUKOS veiksena]
didesnơs raiškos vaizdams reikia daugiau vietos.
[VAIZDO KLIPO veiksena]
Šis rinkmenos formatas atitinka DCF (fotoaparatǐ rinkmenǐ
sistemos struktnjros taisyklĊ).
JPEG („Joint Photographic Experts Group"):
JPEG – tai vaizdǐ glaudinimo standartas, kurƳ suknjrơ „Joint
Photographic Experts Group“. Šis tipas dažniausiai naudojamas
glaudinant nuotraukas ir grafikos vaizdus, nes jis veiksmingai
sumažina rinkmenǐ dydƳ.
37
Mygtukas Fn
Matavimas
Fotografavimo veiksena
Jei nepavyksta pasiekti tinkamǐ ekspozicijos sąlygǐ, galite pakeisti
matavimo bnjdą ir padaryti šviesesnes nuotraukas.
Galite pasirinkti tĊstinio fotografavimo ir AEB (automatinio ekspozicijos
gretinimo) veikseną.
[DAUGERIOPAS] ( )
: Ekspozicija Ƴvertinama pagal
vaizdo apšvietimo vidurkƳ.
Taþiau skaiþiavimai bus tenMATAVIMAS
dencingai nukrypĊ vaizdo
centro link. Šis bnjdas tinka
DAUGERIOPAS
bendrajai paskirþiai.
[VIETOS] ( ) : Šviesos intensyvumas matuojamas tiktai
staþiakampyje, esanþiame SKE monitoriaus centre. Šis bnjdas tinka tada, kai centras eksponuojamas tinkamai (neatsižvelgiant Ƴ foninƳ apšvietimą).
[CENTRINIS ] ( ) : Ekspozicija Ƴvertinama pagal vaizdo apšvietimo
vidurkƳ. Taþiau skaiþiavimai bus tendencingai
nukrypĊ vaizdo centro link. Šis bnjdas tinkamas
fotografuoti nedidelius objektus (pvz., gơles ar
vabzdžius).
Ä Jei objektas nơra fokusavimo zonos centre, nesinaudokite vietos
matavimu, nes atsiras ekspozicijos paklaida. Tokiomis sąlygomis
geriau tinka ekspozicijos koregavimas.
38
[PAVIENIS] (
) : Nufotografuojamas tik vienas
vaizdas.
[TĉSTINIS FOTOGRAFAVIMAS] ( )
: Fotografuojama tol, kol
FOTOGRAFAVIMO VEIKSENA
atleidžiamas užrakto mygtukas.
PAVIENIS
[JUDN. OBJ. FOT.] ( )
: Naudojant šią veikseną ir laikant nuspaustą užrakto mygtuką,
padaroma 5 kadrǐ per sekundĊ. Maksimalus nuotraukǐ skaiþius –
30, o vaizdo dydis užfiksuojamas ties VGA.
[AEB] ( )
: Padaromos trys nuotraukos su skirtingomis ekspozicijos
vertơmis: trumpos ekspozicijos (-1/3EV), standartinơs
ekspozicijos (0.0EV), ir ilgos ekspozicijos (+1/3EV).
Didelơ raiška ir vaizdo kokybơ ilgina rinkmenos Ƴrašymo laiką, dơl to
reikia ilgiau laukti, kol fotoaparatas vơl bus pasirengĊs.
Jei pasirenkamas tĊstinio fotografavimo [Continuous] (TĉSTINIS
FOTOGRAFAVIMAS), automatinio ekspozicijos gretinimo [AEB] arba
judanþiǐ objektǐ fotografavimo [Motion Capture] (JUDANýIǏ OBJEKTǏ
FOTOGRAFAVIMAS) smulkesnis meniu, blykstơ automatiškai
išjungiama.
Jei atmintinơje lieka vietos mažiau kaip 3 nuotraukoms, [AEB]
(automatinio ekspozicijos gretinimo) veiksenos pasirinkti negalima.
Nustaþius automatinio ekspozicijos gretinimo veikseną [AEB] geriausia
naudotis trikoju, nes kiekvienos rinkmenos Ƴrašymas trunka ilgiau ir
vaizdai dơl virpơjimo gali bnjti neryšknjs.
Mygtukas Fn
ISO
Baltos spalvos balansas
Fotografuojant galima pasirinkti ISO jautrƳ. ISO vienetais matuojamas fotoaparato greitis arba specifinis jautrumas šviesai.
Su baltos spalvos balansu galima gauti
natnjralesnes spalvas.
[AUTOMATINIS] : Fotoaparato jautrƳ reguliuoja
automatika, tai priklauso nuo
tam tikrǐ kintamǐjǐ, pvz.,
apšvietimo lygio arba objekto
šviesumo.
BALTOS SPALVOS BALANSAS
AUTOMATINIS NESPALVOTAS
ISO
AUTOMATINIS
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 ] :
Didindami ISO jautrƳ galite sumažinti
išlaikymą esant tam paþiam apšvietimui. Taþiau vaizdas gali bnjti
sklidinas šviesos. Kuo didesnơ ISO vertơ, tuo didesnis fotoaparato
jautrumas šviesai ir geresnơs galimybơs Ƴrašyti vaizdus, nufotografuotus tamsioje aplinkoje. Taþiau didơjant ISO vertei didơja ir
triukšmo lygis vaizde, dơl to vaizdas atrodo „šiurkštus“.
Veiksena
Piktograma
Aprašymas
AUTOMATINIS
NESPALVOTAS
x
Fotoaparatas pagal apšvietimo sąlygas
automatiškai parenka tinkamas baltos
spalvos balanso nuostatas.
DIENOS ŠVIESA
z
Tinka fotografuoti lauke.
DEBESUOTA
%
Tinka fotografuoti lauke, kai yra debesuota arba apsiniaukĊ.
FLUORESCENCINƠ
H TIPO
&
Tinka fotografuoti švieþiant trijǐ apvijǐ
fluorescencinei lemputei.
FLUORESCENCINƠ
L TIPO
'
KAITRINƠ
PASIRENKAMA
Å
Tinka fotografuoti švieþiant dienos
šviesos lempoms.
Tinka fotografuoti švieþiant kaitrinơms
(standartinơms) lemputơms.
Naudotojas gali pasirinkti baltos spalvos
balansą pagal fotografavimo sąlygas.
Ä Dơl skirtingǐ apšvietimo sąlygǐ gali pasikeisti vaizdǐ atspalviai.
39
Mygtukas Fn
Baltos spalvos balansas
Naudojimasis pasirenkamuoju baltos spalvos balansu
Baltos spalvos balanso nuostatos gali šiek tiek skirtis, jos priklauso
nuo fotografavimo aplinkos. Galite pasirinkti tinkamiausią baltos
spalvos balanso nuostatą konkreþioje fotografavimo aplinkoje,
nustatydami pasirenkamąją baltos spalvos balanso vertĊ.
1. Išrinkite baltos spalvos balanso
PASIRENKAMĄJƲ ( Å ) meniu ir „
parodykite“ fotoaparatui balto
popieriaus lapą taip, kad bnjtǐ
užpildytas visas SKE.
2. Meniu/OK mygtukas: išrenkamas
Baltas popierius
ankstesnis
pasirenkamasis
baltos spalvos balansas.
Užrakto mygtukas : Ƴrašomas pasirenkamasis baltos spalvos balansas.
- Pasirenkamasis baltos spalvos balansas pritaikomas iš kitos
jnjsǐ padarytos nuotraukos.
- Nustatytas baltos spalvos balansas galioja tol, kol Ƴrašomas
naujas.
40
Ekspozicijos išlaikymas
Šis fotoaparatas automatiškai nustato ekspoziciją pagal aplinkos
apšvietimo sąlygas.
Ekspozicijos vertĊ taip pat galima išrinkti mygtuku Fn.
Ekspozicijos išlaikymas
1. Paspauskite mygtuką Fn ir su mygtukais
AUKŠTYN ir ŽEMYN pasirinkite
ekspozicijos išlaikymo piktogramą ( Â ).
2. Mygtukais Ʋ KAIRĉ ir Ʋ DEŠINƠ
nustatykite reikiamą ekspozicijos
EV
išlaikymo vertĊ.
3. Paspauskite mygtuką OK (GERAI) arba
Fn. Ši vertơ Ƴrašoma, o ekspozicijos išlaikymo sąrankos meniu
užveriamas. Pakeitus ekspozicijos vertĊ SKE monitoriaus
apaþioje atsiranda pateiktas ekspozicijos rodmuo ( Â ).
Ä Neigiamos ekspozicijos išlaikymo vertơs mažina ekspoziciją.
Turơkite omenyje, kad teigiama ekspozicijos išlaikymo vertơ
didina ekspoziciją ir SKE monitorius gali atrodyti baltas arba
nuotraukos gali bnjti prastos.
Fotoaparato nuostatǐ nustatymas naudojantis skystǐjǐ kristalǐ ekranu
Ʋrašymas (
Ʋrašymo funkcijas galima nustatyti naudojantis SKE monitoriaus meniu.
Pilka spalva
pažymơtos numatytosios nuostatos.
Kaip naudotis meniu
Veiksena
Meniu
Smulkesnis meniu
Galima veiksena Puslapis
)
1. Laikydami fotoaparatą paspauskite meniu mygtuką MENU.
Pateikiamas meniu kiekvienai fotoaparato veiksenai.
2. Meniu galite žvalgyti su mygtukais Ʋ KAIRĉ ir Ʋ DEŠINĉ.
FOKUS. ZONA CENTRINIS AF
MULTI AF
42 p.
ƲRAŠYMAS
ACB
IŠJUNGTAS
ƲJUNGTAS
42 p.
BALSO ATMINT. IŠJUNGTAS
ƲJUNGTAS
43 p.
BALSO
ƲRAŠYMAS
-
43 p.
( ƲRAŠYMAS ) BALSO NUTILD. IŠJUNGTAS ƲJUNGTAS
SCENINIS
NAKTINIS
VAIKAI
PEIZAŽAS
IŠ ARTI
TEKSTAS SAULƠLYDIS
AUŠRA
FONIN. APŠV.
FEJERVERKAI
SNIEG. IR
PAPLD.
FOKUS. ZONA CENTRINIS AF
IŠJUNGTAS
ACB
BALSO ATMINT. IŠJUNGTAS
BALSO ƲRAŠYMAS
MENU BAIGTI
PERKELTI
GARSAS
GARSUMAS ƲJUNGTI GARSĄ UŽRAK. GARS. PYPTEL. GARS. AF GARSAS MANO PORTR. MENU BAIGTI
VIDUTINIS
IŠJUNGTAS
1 GARSAS
1 GARSAS
ƲJUNGTAS
ƲJUNGTAS
PERKELTI
Paspauskite
mygtuką Ʋ
KAIRĉ arba
Ʋ DEŠINĉ.
EKRANAS
Language
DATA IR LAIKAS PALEISTI VAIZ. RODYTI ŠVIESIAI SPARý. PERŽ. RODYTI SAUGIAI MENU BAIGTI
IŠJUNGTAS
IŠJUNGTAS
AUTOMATINIS
0.5S
IŠJUNGTAS
PERKELTI
3. Su mygtukais AUKŠTYN ir ŽEMYN pasirenkamas smulkesnis meniu.
44 p.
ƲRAŠYMAS
FOKUS. ZONA CENTRINIS AF
IŠJUNGTAS
ACB
BALSO ATMINT. IŠJUNGTAS
BALSO ƲRAŠYMAS
44 p.
Paspauskite
mygtuką Ʋ
KAIRĉ arba
Ʋ DEŠINĉ.
PERKELTI
Paspauskite
mygtuką
AUKŠTYN
arba ŽEMYN.
ƲRAŠYMAS
FOKUS. ZONA CENTRINIS AF
IŠJUNGTAS
ACB
BALSO ATMINT. IŠJUNGTAS
BALSO ƲRAŠYMAS
²
KEISTI
PERKELTI
Paspauskite
mygtuką
AUKŠTYN
arba ŽEMYN.
ƲRAŠYMAS
FOKUS. ZONA CENTRINIS AF
IŠJUNGTAS
ACB
BALSO ATMINT. IŠJUNGTAS
BALSO ƲRAŠYMAS
²
KEISTI
PERKELTI
²
KEISTI
4. Pasirinkite smulkesnƳ meniu, tada jnjsǐ nustatyta vertơ bus
Ƴrašyta.Paspauskite meniu mygtuką MENU ir meniu išnyks.
Ä Meniu gali bnjti keiþiami be išankstinio Ƴspơjimo.
41
)
Automatinio fokusavimo tipas
ACB
ƲRAŠYMAS
FOKUS. ZONA
ACB
BALSO ATMINT.
Reikiamą fokusavimo sritƳ galite pasirinkti
atsižvelgdami Ƴ fotografavimo sąlygas.
CENTRINIS AF
MULTI AF
BALSO ƲRAŠYMAS
ATGAL
OK
Fotografuojant aplinkoje su dideliais ekspozicijos skirtumais, pvz.,
kai šviesos šaltinis yra už objekto arba esant dideliam kontrastui, ši
funkcija automatiškai koreguoja kontrastą. Ši funkcija automatiškai
koreguoja šviesumą, kad fotografuojamas objektas nuotraukoje bnjtǐ
ryškus.
NUSTATYTI
[Center AF] (centrinis automatinis fokusavimas) :
Fokusuojama Ƴ staþiakampĊ sritƳ SKE monitoriaus centre.
[Multi AF] (daugeriopas automatinis fokusavimas) :
Iš 9 AF taškǐ fotoaparatas parenka visus galimus AF taškus
- [ACB] smulkesni meniu: [Off] (IŠJUNGTAS),
[On] (ƲJUNGTAS)
ƲRAŠYMAS
FOKUS. ZONA
ACB
Ʋrašymas (
IŠJUNGTAS
BALSO ATMINT.
ƲJUNGTAS
BALSO ƲRAŠYMAS
ATGAL
OK
NUSTATYTI
Ä Naudojant [Program] (Programos) režimą, veiks ACB funkcija.
[Center AF]
(centrinis automatinis fokusavimas]
[Multi AF]
([daugeriopas automatinis fokusavimas])
Ä Kai fokusas nustatomas Ƴ objektą, automatinio fokusavimo rơmelis
pasidaro žalias. Jei fotoaparatas nenustato fokuso Ƴ objektą,
automatinio fokusavimo rơmelis pasidaro raudonas.
42
Ʋrašymas (
)
Balso Ƴsiminimas
Balsą galima Ƴrašyti tiek, kiek laisvos
vietos yra atmintinơje
(maks. 10 valandǐ).
ƲRAŠYMAS
FOKUS. ZONA
ACB
BALSO ATMINT.
Su Ƴrašyta nuotrauka galima Ƴrašyti ir
balso žymą (maks. 10 sekundžiǐ).
Balso Ƴrašymas
BALSO ƲRAŠYMAS
FOKUS. ZONA
ACB
CENTRINIS AF
IŠJUNGTAS
BALSO ATMINT.
IŠJUNGTAS
ƲJUNGTAS
BALSO ƲRAŠYMAS
OK
ATGAL
NUSTATYTI
- Jei SKE monitoriuje atsiranda balso
atmenos rodmuo, vadinasi, ji Ƴrašyta.
Balsui Ƴrašyti paspauskite užrakto mygtuką.
- Vieną kartą paspaudus užrakto
mygtuką galima Ƴrašyti balsą; Ƴrašymas
truks tol, kol atmintinơje bus laisvos
vietos (maks. 10 val.). Ʋrašymo laikas
rodomas SKE monitoriuje. Balsas
Ƴrašomas ir atleidus užrakto mygtuką.
- Jei norite sustabdyti balso Ƴrašymą,
paspauskite užrakto mygtuką dar kartą.
- Rinkmenos tipas : *.wav
- Paspauskite užrakto mygtuką ir
nufotografuokite vaizdą. Vaizdas
Ƴrašomas Ƴ atmintinơs kortelĊ.
- Ʋsimenamas balsas bus Ƴrašytas po
nuotraukos Ƴrašymo, tai truks dešimt
sekundžiǐ. Ʋsimenamo balso Ƴrašymas
sustabdomas paspaudus užrakto
mygtuką per Ƴrašymo vidurƳ.
SH
ƲRAŠYMAS
IŠJUNGTAS
PERKELTI
OK
SH
ƲRAŠ.
MENU BAIGTI
NUSTATYTI
[Balso Ƴrašymo veiksena]
SUSTABDYTI
43
)
Balso Ƴrašymo sustabdymas
Naudodamiesi šia funkcija galite Ƴrašyti
mơgstamus balso klipus Ƴ vieną rinkmeną
ir nereikơs kurti atskirǐ.
SH SUSTABDYTI
ƲRAŠ.
1. Filmavimui sustabdyti paspauskite
[Balso Ƴrašymo veiksena]
Pauzơs mygtuką ( Ø ).
2. Filmavimui tĊsti paspauskite Pauzơs
mygtuką ( Ø ) dar kartą.
3. Jei norite sustabdyti balso Ƴrašymą, paspauskite užrakto
mygtuką dar kartą.
Vaizdo klipo Ƴrašymas be balso
Vaizdo klipą galima Ƴrašyti ir be balso.
Esant vaizdo klipo veiksenai pasirinkite, kad
garso išjungimo nuostata [Voice Mute]
(BALSO NUTILD.) bnjtǐ Ƴjungta [On] (ƲJUNGTAS).
( Ç ) SKE monitoriuje atsiras piktograma.
PaspaudĊ Užrakto mygtuką Ƴrašysite vaizdo
klipą be balso; Ƴrašymas truks tol, kol atmintinơje
bus laisvos vietos.
ƲRAŠYMAS
BALSO NUTILD.
Ʋrašymas (
IŠJUNGTAS
ƲJUNGTAS
OK
ATGAL
NUSTATYTI
Geriausias atstumas Ƴrašant balsą – 40 cm tarp jnjsǐ ir fotoaparato
(mikrofono).
Jei fotoaparato maitinimas išjungiamas sustabdžius balso
Paveikslǐ veiksena (SCENE)
Naudodamiesi meniu galite lengvai
konfignjruoti optimalias nuostatas
Ƴvairiausioms fotografavimo sąlygoms.
Paspauskite meniu mygtuką MENU
pasirinkite reikiamą smulkesnƳ meniu.
Ä Žr. 21 p., ten pateikiama daugiau
informacijos.
44
ƲRAŠYMAS
SCENINIS
Ƴrašymą, balso Ƴrašymas atšaukiamas.
NAKTINIS
FOKUS. ZONA
BALSO ATMINT.
VAIKAI
BALSO ƲRAŠYMAS
PEIZAŽAS
IŠ ARTI
TEKSTAS
SAULƠLYDIS
ATGAL
OK
NUSTATYTI
Garso meniu
Garsas (  )
Šia veiksena galite parinkti garso nuostatas. Galite naudotis sąrankos
meniu visomis fotoaparato veiksenomis, išskyrus balso Ƴrašymo veikseną.
Pilka spalva
pažymơtos numatytosios nuostatos.
Garsumas
ƲJUNGTI GARSĄ
UŽRAK. GARS.

( GARSAS )
PYPTEL. GARS.
IŠJUNGTAS
MAŽAS
VIDUTINIS
DIDELIS
IŠJUNGTAS
1 GARSAS
2 GARSAS
3 GARSAS
IŠJUNGTAS
1 GARSAS
2 GARSAS
3 GARSAS
IŠJUNGTAS
1 GARSAS
2 GARSAS
3 GARSAS
Galima veiksena
Puslapis
45 p.
45 p.
45 p.
GARSUMAS
ƲJUNGTI GARSĄ UŽRAK. GARS.
PYPTEL. GARS. AF GARSAS
MANO PORTR.
IŠJUNGTAS
MAŽAS
VIDUTINIS
DIDELIS
OK
ATGAL
NUSTATYTI
- Ʋjungti garsą : [Off] (IŠJUNGTAS),
[Sound 1, 2, 3]
(1, 2, 3 GARSAS)
GARSAS
GARSUMAS
ƲJUNGTI GARSĄ
UŽRAK. GARS.
PYPTEL. GARS. AF GARSAS
MANO PORTR.
IŠJUNGTAS
1 GARSAS
2 GARSAS
3 GARSAS
OK
ATGAL
NUSTATYTI
Užrakto garsas
46 p.
Galite pasirinkti užrakto garsą.
- Užrakinimo garsas : [Off] (IŠJUNGTAS),
[Sound 1, 2, 3]
(1, 2, 3 GARSAS)
IŠJUNGTAS
46 p.
ƲJUNGTAS
GARSAS
Ʋjungimo garsas
46 p.
ƲJUNGTAS
MANO PORTR.
- Smulkesnis garsumo nustatymo
meniu [Volume](GARSUMAS):
[Off](IŠJUNGTAS), [Low](MAŽAS),
[Medium](VIDUTINIS),
[High](DIDELIS)
Galite pasirinkti garsą, kuris pasigirs Ƴjungus fotoaparatą.
IŠJUNGTAS
AF GARSAS
Galite pasirinkti paleisties, užrakto, pyptelơjimo ir automatinio
fokusavimo garsǐ stiprumą.
GARSAS
GARSUMAS
ƲJUNGTI GARSĄ UŽRAK. GARS.
GARSUMAS
Smulkesnis meniu
Meniu
Veiksena
PYPTEL. GARS. AF GARSAS
MANO PORTR.
ATGAL
IŠJUNGTAS
1 GARSAS
2 GARSAS
3 GARSAS
OK
NUSTATYTI
45
Garsas (  )
Sąrankos meniu
Pyptelơjimo garsas
Šiuo veiksena galite parinkti pagrindines nuostatas. Galite naudotis sąrankos
meniu visomis fotoaparato veiksenomis, išskyrus balso Ƴrašymo veikseną.
Pilka spalva
pažymơtos numatytosios nuostatos.
Jei [ON] (Ƴjungsite) garsą, spaudžiant mygtukus pasigirs pyptelơjimas,
kad žinotumơte apie fotoaparato darbinĊ bnjseną.
Veiksena
Automatinio fokusavimo garsas
Meniu
Smulkesnis meniu
Puslapis
GARSAS
GARSUMAS
ƲJUNGTI GARSĄ UŽRAK. GARS.
PYPTEL. GARS.
- Pyptelơjimo garso smulkesnis meniu
[Beep Sound](PYPTEL. GARS.):
[Off](IŠJUNGTAS),
[Sound 1, 2, 3] (1, 2, 3 GARSAS)
AF GARSAS
MANO PORTR.
IŠJUNGTAS
1 GARSAS
2 GARSAS
Language
3 GARSAS
OK
ATGAL
NUSTATYTI
47 p.
Jei Ƴjungsite automatinio fokusavimo garsą, jis pasigirs pusiau nuspaudus
užrakto mygtuką, kad žinotumơte fotoaparato veikimo bnjklĊ.
YYYY/MM/DD
GARSAS
GARSUMAS
ƲJUNGTI GARSĄ UŽRAK. GARS.
PYPTEL. GARS. MANO PORTR.
IŠJUNGTAS
ƲJUNGTAS
OK
ATGAL
NUSTATYTI
Autoportretas
Jis pasigirsta tada, kai fotografuojant autoportretą fotoaparatas
aptinka objekto veidą.
- JƳ galima nustatyti naudojantis meniu –
[Off](IŠJUNGTAS) ir [On](ƲJUNGTAS)
IŠJUNGTAS
London
(EKRANAS)
AF GARSAS
MM/DD/YYYY
DD/MM/YYYY
- Automatinio fokusavimo garso smulkesnis
meniu [AF Sound](AF GARSAS):
[Off](IŠJUNGTAS), [On](ƲJUNGTAS)
DATA IR
LAIKAS
Rome,Paris,Berlin
Athens, Helsinki
Moscow
Teheran
Abu Dhabi
Kabul
PASAULIO Mumbai, New Delhi
LAIKAS
Almaty
Tashkent
Kathmandu
Yangon
Bankok, Jakarta Beijing, Hong Kong
GARSAS
GARSUMAS
Seoul, Tokyo Darwin, Adelaide
ƲJUNGTI GARSĄ UŽRAK. GARS.
Guam, Sydney
Okhotsk
PYPTEL. GARS. 46
ATGAL
AF GARSAS
MANO PORTR.
IŠJUNGTAS
ƲJUNGTAS
OK
NUSTATYTI
Wellington, Auckland Samoa, Midway
48 p.
Ekranas (
Sąrankos meniu
Meniu
Smulkesnis meniu
Honolulu, Hawaii
Puslapis
LA, San Francisco Denver, Phoenix
DATA IR
LAIKAS
PASAULIO Chicago, Dallas New York, Miami
48 p.
LAIKAS Caracas, La Paz Newfoundland
Buenos Aires Mid-Atlantic
Cape Verde
(EKRANAS)
IŠJUNGTAS
LOGOTIPAS
-
AUTOMATINIS
NORMALUS
TAMSUS
ŠVIESUS
IŠJUNGTAS
0.5 S
1S
3S
RODYTI SAUGIAI
IŠJUNGTAS
ƲJUNGTAS
49 p.
FORMATAS
NUST. IŠ NAUJO
NE
NE
TAIP
TAIP
49 p.
50 p.
FAILAS
NUST. IŠ NAUJO
SERIJA
50 p.
IŠJUNGTAS
DATA
DATA IR LAIKAS
-
IŠJUNGTAS
3 MIN
1 MIN
5 MIN
10 MIN
-
RODYTI ŠVIESIAI
SPARý. PERŽ.
”
-
NAUDOTJ. VAIZD.
PALEISTI VAIZ.
ƲSPAUDAS
(NUSTATYMO
PARAMETRAI) IŠJ. MAITIN.
48 p.
48 p.
- Smulkesniame kalbos pasirinkimo
meniu LANGUAGE
: anglǐ, korơjieþiǐ, prancnjzǐ, vokieþiǐ,
ispanǐ, italǐ, tradicinơ kinǐ, rusǐ,
portugalǐ, olandǐ, danǐ, švedǐ,
suomiǐ, tajǐ, bahasa (malajǐ/
indonezieþiǐ), arabǐ, þekǐ, lenkǐ,
vengrǐ, turkǐ, Estǐ k., Lietuviǐ k.,
Latviǐ k. ir Farsi.
EKRANAS
Language
DATA IR LAIKAS PALEISTI VAIZ. RODYTI ŠVIESIAI SPARý. PERŽ.
RODYTI SAUGIAI ATGAL
OK
NUSTATYTI
49 p.
51 p.
51 p.
VAIZ. IŠVESTIS
NTSC
PAL
52 p.
AF LEMPA
IŠJUNGTAS
ƲJUNGTAS
52 p.
Ä Meniu gali bnjti keiþiami be išankstinio Ƴspơjimo.
Kalba
Galite pasirinkti kalbą, kuria bus rodomas tekstas SKE monitoriuje.
Kalbos nuostata išlieka net išơmus akumuliatoriǐ ir vơl jƳ Ƴdơjus.
Alaska
Veiksena
)
47
Ekranas (
)
Datos, laiko ir datos rodmens nustatymas
Paleisties vaizdas
Galite pakeisti datą ir laiką, kurie bus rodomi nufotografuotuose
vaizduose,ir nustatyti datos tipą. Nustaþius nuostatą [World Time]
(PASAULIO LAIKAS), AMOLED ekrane bus rodoma vietos data ir
laikas jums keliaujant užsienyje.
Galite pasirinkti pirmą vaizdą, kurƳ SKE monitorius rodys Ƴjungus
fotoaparatą.
Language
DATA IR LAIKAS
London
PALEISTI VAIZ.
2008/07/01
RODYTI ŠVIESIAI SPARý. PERŽ.
RODYTI SAUGIAI ATGAL
13:00
IŠJUNGTAS
OK
NUSTATYTI
Pasaulio laikas
- Galimi miestai:
Londonas, Žaliasis Kyšulys, Vidurio
EKRANAS
Atlantas, Buenos Airơs, Niufaundlendas,
Karakasas, La Pasas, Niujorkas, Majamis,
ýikaga, Dalasas, Denveris, Feniksas, Los
Andželas, San Franciskas, Aliaska, Hono- London
[ GMT ]
2008 /07 /01
13:00
OK NUSTATYTI
DST
lulu, Havajai, Samoa, Midvơjus, Velingtonas, Oklendas, Ochotskas, Guamas, Sidnơjus, Darvinas, Adelaidơ,
Seulas, Tokijas, Pekinas, Honkongas, Bankokas, Džakarta,
Rangnjnas, Almata, Katmandu, Mumbajus, Delis, Taškentas,
Kabulas, Abu Dabis, Teheranas, Maskva, Atơnai, Helsinkis, Roma,
Paryžius, Berlynas
Ä DST : vasaros laikas
48
Rodyti šviesiai („Display Bright")
Galite nustatyti SKE šviesumą.
- Smulkesnis meniu:
[Auto](AUTOMATINIS),
[Dark](TAMSUS),
[Normal](NORMALUS),
[Bright](ŠVIESUS)
EKRANAS
Language
DATA IR LAIKAS PALEISTI VAIZ.
RODYTI ŠVIESIAI
EKRANAS
Datos tipas : [yyyy/mm/dd] (metai/mơnuo/diena),
[mm/dd/yyyy] (diena/mơnuo/metai),
[dd/mm/yyyy] (diena/mơnuo/metai),
[Off] (IŠJUNGTAS)
- Smulkesnis meniu
EKRANAS
: [Off] (IŠJUNGTAS),
Language
[LOGO](LOGOTIPAS),
DATA IR LAIKAS PALEISTI VAIZ.
Off
[User Image] (NAUDOTJ. VAIZD.)
RODYTI ŠVIESIAI - Ʋrašytą nuotrauką Ƴjungimo vaizdu galima SPARý. PERŽ. RODYTI SAUGIAI paversti leidimo veiksena naudojantis
OK NUSTATYTI
ATGAL
dydžio keitimo meniu [RESIZE] (KEISTI
DYDƲ) paleisties vaizdo punktu [Start Image] (PALEISTI VAIZ.).
- Paleisties vaizdas neištrinamas nei su trynimo komanda [Delete]
(ŠALINTI), nei su formavimo [Format] (FORMATAS).
- Naudotojo vaizdai ištrinami tiktai naudojantis atstatos meniu
[Reset] (NUST. IŠ NAUJO).
SPARý. PERŽ.
RODYTI SAUGIAI ATGAL
AUTOMATINIS
TAMSUS
NORMALUS
ŠVIESUS
OK
NUSTATYTI
Ekranas (
Nuostatos ( ” )
)
Sparþioji peržinjra
Atmintinơs formavimas
Jei prieš fotografuodami Ƴjungsite sparþiosios peržinjros funkciją, galơsite
SKE monitoriuje peržinjrơti ką tik nufotografuotą vaizdą. Jis ten bus
rodomas tokƳ laiką, koks nustatytas sparþiosios peržinjros sąrankoje
[Quick View](SPARý. PERŽ.). Sparþioji peržinjra galima tik nuotraukoms.
Ši funkcija naudojama atmintinei formuoti. Jei paleisite formavimo
funkciją [Format](FORMATAS), iš atmintinơs dings visi vaizdai,
Ƴskaitant apsaugotus. Prieš formuodami atmintinĊ bnjtinai Ƴkelkite
svarbius vaizdus Ƴ kompiuterƳ.
EKRANAS
Language
DATA IR LAIKAS PALEISTI VAIZ. RODYTI ŠVIESIAI SPARý. PERŽ.
RODYTI SAUGIAI IŠJUNGTAS
0.5 S
1S
3S
OK
ATGAL
NUSTATYTI
Rodyti saugiai („Display SAVE")
Jei nustatysite SKE taupymo [Display SAVE] (RODYTI SAUGIAI)
Ƴjungimo parametrą [On](ƲJUNGTAS) ir su fotoaparatu nieko nedarysite
nurodytą laiką, SKE monitorius bus automatiškai išjungtas.
EKRANAS
Language
DATA IR LAIKAS PALEISTI VAIZ.
RODYTI ŠVIESIAI SPARý. PERŽ.
RODYTI SAUGIAI
- Smulkesnis meniu
[Off] (IŠJUNGTAS) : SKE monitorius
neišjungiamas.
[On] (ƲJUNGTAS) : Jei fotoaparatu nieko nedaroma
nurodytą laiko tarpą (apie 30
s), automatiškai išjungiamas jo
maitinimas (fotoaparato bnjsenos
lemputơ ima mirkþioti).
ATGAL
IŠJUNGTAS
ƲJUNGTAS
OK
NUSTATYTI
Ä SKE taupymo meniu [Display SAVE] (RODYTI SAUGIAI) negalima naudotis
esant Leidimo veiksenai.
- Smulkesnis meniu
[No] (NE) : Atmintinơ nebus suformuota.
[Yes] (TAIP) : Atveriamas langas pasirinkimui
patvirtinti. Pasirinkite [Yes]
(TAIP). Atsiras pranešimas apie
apdorojimą [Processing!](VYKSTA
APDOROJIMAS! ) ir atmintinơ bus
suformuota. Jei Ƴvykdysite komandą
FORMAT Leidimo veiksena, atsiras
pranešimas apie tai, kad vaizdǐ nơra
[No Image!] (NƠRA VAIZDO!).
NUSTATYMO PARAMETRAI
FORMATAS
- Smulkesnis meniu
[Off] (IŠJUNGTAS) : Sparþiosios peržinjros
funkcijos suaktyvinti
neƳmanoma.
[0.5, 1, 3 sec] (0,5; 1; 3 S) : Nufotografuotas
vaizdas rodomas
pasirinktą laiką.
NUST. IŠ NAUJO FAILAS
ƲSPAUDAS
IŠJ. MAITIN.
VAIZ. IŠVESTIS
ATGAL
NE
TAIP
OK
NUSTATYTI
Bnjtinai formuokite toliau nurodytǐ tipǐ atmintinơs korteles.
- Naują arba neformuotą kortelĊ.
- Atmintinơs kortelĊ, kurios šis fotoaparatas nepažƳsta, arba išimtą
iš kito fotoaparato.
- KortelĊ bnjtinai formuokite tiktai šiuo fotoaparatu. Jei Ƴdơsite
atmintinơs kortelĊ, kuri buvo suformuota su kitais fotoaparatais,
korteliǐ skaitytuvais ar kompiuteriais, atsiras pranešimas apie
kortelơs klaidą [Card Error!](KORTELƠS KLAIDA!).
49
Nuostatos ( ” )
Paleidimas
Rinkmenos pavadinimas („File Name“)
Visos kameros meniu ir funkcijǐ nuostatos bus vơl nustatytos kaip
numatytosios. Taþiau datos, laiko, kalbos ir vaizdo išvesties nuostatos
nepakeiþiamos.
Ši funkcija leidžia naudotojui pasirinkti pavadinimo formatą.
NUSTATYMO PARAMETRAI
FORMATAS
NUST. IŠ NAUJO
- Smulkesnis meniu
[No] (NE) : Nuostatoms neatkuriamos
nustatytosios vertơs.
[Yes] (TAIP) : Atveriamas langas pasirinkimui
patvirtinti. Pasirinkite Taip
[Yes](TAIP) ir visoms
nuostatoms bus grąžintos
numatytosios vertơs.
[Reset] (NUST. IŠ NAUJO) :
Pasinaudojus atstatos funkcija kitas
NUSTATYMO PARAMETRAI
FORMATAS
rinkmenos pavadinimas bus
NUST. IŠ NAUJO NUST. IŠ NAUJO
FAILAS
generuojamas nuo 0001 net ir po
ƲSPAUDAS
SERIJA
formavimo, ištrynus visus vaizdus ar
IŠJ. MAITIN.
VAIZ. IŠVESTIS Ƴdơjus naują atmintinơs kortelĊ.
OK NUSTATYTI
ATGAL
[Series] (SERIJA) :
Naujǐ rinkmenǐ pavadinimai bnjna skaiþiai, einantys po
ankstesnơs sekos – net ir naudojant naują atmintinơs kortelĊ, po
formavimo ar ištrynus visus vaizdus.
NE
FAILAS
TAIP
ƲSPAUDAS
IŠJ. MAITIN.
VAIZ. IŠVESTIS
ATGAL
OK
NUSTATYTI
- Pirmojo Ƴrašyto aplanko pavadinimas yra 100SSCAM, o pirmosios
rinkmenos – SDC10001.
- Rinkmenoms pavadinimai suteikiami nuosekliai, nuo SDC10001
" SDC10002 " ~ " SDC19999.
- Aplankams numeriai priskiriami nuosekliai, nuo 100 iki 999:
100SSCAM " 101SSCAM " ~ " 999SSCAM.
- Didžiausias rinkmenos aplanke numeris – 9999.
- Rinkmenos, naudojamos su atmintinơs kortele, atitinka DCF
(fotoaparatǐ rinkmenǐ sistemos struktnjros taisyklĊ). Jei pakeisite
vaizdo rinkmenos pavadinimą, ji gali bnjti nerodoma.
50
Nuostatos ( ” )
Ʋrašymo datos spausdinimas
Automatinis išjungimas
ýia galima Ƴ nuotraukas Ƴrašyti datą/laiką.
Šia funkcija po nurodyto laiko fotoaparatas išjungiamas, kad bnjtǐ
taupoma akumuliatoriaus energija.
FORMATAS
NUST. IŠ NAUJO FAILAS
ƲSPAUDAS
IŠJUNGTAS
IŠJ. MAITIN.
DATA
VAIZ. IŠVESTIS
DATA IR LAIKAS
ATGAL
OK
NUSTATYTI
Ä Data ir laikas Ƴspaudžiami apatiniame dešiniajame nuotraukos kampe.
Ä Ši Ƴspaudimo funkcija taikoma tik nuotraukoms.
Ä Priklausomai nuo gamintojo ir spausdinimo veiksenos vaizde
Ƴspausta data gali bnjti išspausdinta neteisingai.
- Smulkesnis meniu
[Off] (IŠJUNGTAS) : išjungimo funkcija
NUSTATYMO PARAMETRAI
neveiks.
FORMATAS
NUST. IŠ NAUJO IŠJUNGTAS
[1, 3, 5, 10 min] (1, 3, 5, 10 MIN)
FAILAS
1 MIN
ƲSPAUDAS
3 MIN
: Maitinimas
IŠJ. MAITIN.
5 MIN
automatiškai
VAIZ. IŠVESTIS 10 MIN
OK NUSTATYTI
ATGAL
išsijungs praơjus
nurodytam laiko tarpui.
NUSTATYMO PARAMETRAI
- Smulkesnis meniu
[Off] (IŠJUNGTAS) : Data ir laikas
nuotraukoje
nespausdinami.
[Date] (DATA)
: Nuotraukoje
Ƴspaudžiama tik data.
[Date&Time] (DATA IR LAIKAS) :
Nuotraukoje
Ƴspaudžiama data ir
laikas.
- Pakeitus akumuliatoriǐ maitinimo išjungimo nuostata nedingsta.
- Turơkite omenyje, kad automatinio išjungimo funkcija neveikia
esant kompiuterio/spausdintuvo veiksenai, daugeriopos skaidriǐ
peržinjros veiksenai, leidžiant balso Ƴrašą arba vaizdo klipą.
51
Nuostatos ( ” )
Vaizdo išvesties tipo pasirinkimas
Fotoaparatas gali išvesti NTSC arba PAL vaizdo išvesties signalą.
Jnjsǐ išvesties pasirinkimas priklausys nuo Ƴrenginio (monitoriaus,
televizoriaus ar kt.), prie kurio bus jungiamas fotoaparatas, tipo. PAL
veiksena remia tiktai BDGHI.
NUSTATYMO PARAMETRAI
FORMATAS
NUST. IŠ NAUJO FAILAS
ƲSPAUDAS
IŠJ. MAITIN.
VAIZ. IŠVESTIS
Prijungimas prie išorinio monitoriaus
Prijungus fotoaparatą prie išorinio
monitoriaus, vaizdai ir meniu, rodomi
SKE monitoriuje, bus matomi ir
išoriniame monitoriuje, ir fotoaparato
SKE monitoriuje.
ATGAL
NTSC
PAL
OK
NUSTATYTI
- NTSC : JAV, Kanada, Japonija, Pietǐ Korơja, Taivanas ir Meksika.
- PAL : Australija, Austrija, Belgija, Kinija, Danija, Suomija, Vokietija,
Jungtinơ Karalystơ, Nyderlandai, Italija, Kuveitas, Malaizija,
Naujoji Zelandija, Singapnjras, Ispanija, Švedija, Šveicarija,
Tailandas, Norvegija.
- Jei kaip išorinis monitorius naudojamas televizorius, jame reikơs pasirinkti
išorinƳ arba AV (garso/vaizdo) kanalą.
- Išoriniame monitoriuje bus skaitmeninio triukšmo, taþiau tai – ne gedimas.
- Jei vaizdas nepateikiamas ekrano centre, su TV valdikliais centruokite jƳ.
- Fotoaparatą prijungus prie išorinio monitoriaus gali bnjti nerodomos kai
kurios vaizdo dalys.
- Fotoaparatą prijungus prie išorinio monitoriaus, jame rodomi meniu, o
meniu funkcijos yra tokios paþios, kaip ir LCD ekrane.
Automatinio fokusavimo lemputơ
Automatinio fokusavimo lemputĊ galima Ƴjungti arba išjungti.
52
NUSTATYMO PARAMETRAI
NUST. IŠ NAUJO FAILAS
ƲSPAUDAS
IŠJ. MAITIN.
VAIZ. IŠVESTIS
AF LEMPA
Geltonas - vaizdas
Baltas - garsas
- Smulkesnis meniu
[Off] (IŠJUNGTA) : automatinio
fokusavimo
lemputơ esant
prastam apšvietimui
neƳsijungia.
[On] (ƲJUNGTA) : automatinio
fokusavimo lemputơ
esant prastam
apšvietimui Ƴsijungia.
ATGAL
IŠJUNGTA
ƲJUNGTA
OK
NUSTATYTI
Leidimo veiksenos Ƴjungimas
Ʋjunkite fotoaparatą ir pasirinkite Leidimo veikseną paspausdami
leidimo veiksenos mygtuką ( Î ). Fotoaparatas pradơs leisti
atmintinơje Ƴrašytus vaizdus.
Jei Ƴ fotoaparatą Ƴdơta atmintinơs kortelơ, visos fotoaparato funkcijos
bus taikomos tiktai jai.
Jei fotoaparate atmintinơs kortelơs nơra, visos fotoaparato funkcijos
taikomos tiktai vidinei atmintinei.
Nuotraukǐ leidimas
1. LEIDIMO veikseną pasirinkite
paspaudĊ leidimo režimo mygtuką
( Î ).
2. SKE monitoriuje pasirodo
paskutinơ Ƴ atmintinĊ Ƴrašyta
nuotrauka.
Vaizdo klipo leidimas
1. Su mygtukais Ƴ kairĊ / Ƴ dešinĊ pasirinkite
Ƴrašytą vaizdo klipą, kurƳ norite paleisti.
2. Vaizdo klipui paleisti paspauskite
mygtuką leidimas ir pauzơ( Ø ).
- Jei norite sustabdyti leidžiamą vaizdo
PALEISTI E ƲAMŽINTI
klipą, dar kartą paspauskite mygtuką
leidimas ir pauzơ (Ø).
- Paspaudus mygtuką leidimas ir pauzơ
(Ø) dar kartą vaizdo klipo rinkmena
bus paleista iš naujo.
- Jei norite atsukti leidžiamą vaizdo klipą
atgal, paspauskite mygtuką Ʋ kairĊ. Jei
norite greitai sukti leidžiamą vaizdo
klipą pirmyn, paspauskite mygtuką Ʋ
dešinĊ.
- Jei norite sustabdyti leidžiamą vaizdo klipą, paspauskite
mygtuką leidimas ir pauzơ (Ø), o paskui mygtuką Ʋ kairĊ
arba Dešinơn.
3. Su mygtukais Ƴ kairĊ / Ƴ dešinĊ
pasirinkite vaizdą, kurƳ norite žinjrơti.
Ä Paspauskite ir laikykite mygtuką
Ƴ kairĊ arba Ƴ dešinĊ, tada vaizdai
bus leidžiami greitai.
53
Leidimo veiksenos Ƴjungimas
Nuotraukos išgavimas iš vaizdo klipo
Ʋrašyto balso leidimas
Iš vaizdo klipo galite išgauti nuotraukas.
1. Su mygtukais Ƴ kairĊ / Ƴ dešinĊ pasirinkite
balso rinkmeną, kurią norite leisti.
2. Balso rinkmenai paleisti paspauskite
mygtuką leidimas ir pauzơ ( Ø ).
- Jei norite sustabdyti leidžiamą balso
rinkmeną, dar kartą paspauskite
PALEISTI
mygtuką leidimas ir pauzơ.
- Jei norite, kad balso rinkmena bnjtǐ leidžiama toliau,
paspauskite mygtuką leidimas ir pauzơ.
- Jei norite atsukti leidžiamą balso rinkmeną atgal, spauskite
mygtuką Ʋ kairĊ. Jei norite greitai sukti leidžiamą balso
rinkmeną pirmyn, paspauskite mygtuką Ʋ dešinĊ.
- Jei norite sustabdyti balso atmenos leidimą, paspauskite mygtuką
leidimas ir pauzơ, paskui – mygtuką MENU/OK (meniu/gerai).
Kaip išgauti nuotrauką iš vaizdo klipo
1. Leisdami vaizdo klipą paspauskite
mygtuką Leidimas / pauzơ ( Ø ).
Paskui paspauskite mygtuką E.
2. Sustabdytas vaizdo klipas Ƴrašomas
su nauju rinkmenos pavadinimu.
Ä Nauja vaizdo klipo rinkmena yra
tokio paties dydžio kaip originalas
(640x480, 320x240).
Ä Paspaudus mygtuką E vaizdo klipo
pradžioje kaip nuotrauka Ƴrašomas
pirmasis vaizdo klipo kadras.
PALEISTI E ƲAMŽINTI
[Sustabdyta]
Balso atmenos leidimas
[Paspauskite mygtuką E]
1. Pasirinkite nuotrauką, su kuria
Ƴrašyta balso atmena.
2. Balso atmenai paleisti paspauskite
mygtuką leidimas ir pauzơ ( Ø ).
- Jei norite sustabdyti leidžiamą balso
atmeną, dar kartą paspauskite
mygtuką leidimas ir pauzơ ( Ø ).
- Jei norite, kad balso atmena bnjtǐ
leidžiama toliau, paspauskite
mygtuką leidimas ir pauzơ.
PAUZƠ
54
SKE monitoriaus indikatorius
Fotoaparato nustatymas mygtukais
SKE monitoriuje pateikiama informacija apie rodomo vaizdo fotografavimą.
Leidimo veiksena galite naudotis fotoaparato mygtukais, kad bnjtǐ
patogiau nustatyti tos veiksenos funkcijas.
Miniatinjrǐ ( º ) / Padidinimo ( í ) mygtukas
Galite peržinjrơti kelis vaizdus, padidinti pasirinktą vaizdą, iškirpti ir
Ƴrašyti pasirinktą vaizdo dalƳ.
Nr.
Aprašymas
Piktograma
Puslapis
1
2
Leidimo veiksena
Aplanko ir rinkmenos pavadinimas
Î
100-0010
53 p.
50 p.
3
Atmintinơs kortelơs rodmuo
-
4
5
6
7
8
9
10
Akumuliatorius
ISO
Diafragma
Išlaikymas
Blykstơ
Vaizdo dydis
Ʋrašymo data
80 ~ 1600
F3.0 ~ F14.2
8 ~ 1/1,500
ON / OFF
3648x2736 ~ 320x240
2008/07/01
14 p.
39 p.
19 p.
19 p.
30 p.
37 p.
48 p.
11
DPOF
12
13
Apsaugoti
Balso atmena
Ñ
Ð
Ï
Miniatinjrǐ rodinys
1. Kai vaizdas rodomas per visą ekraną,
paspauskite miniatinjrǐ mygtuką.
2. Miniatinjrǐ rodinyje paryškinamas tas
vaizdas, kuris buvo rodomas pasirenkant
miniatinjrǐ veikseną.
3. Jei norite matyti pageidaujamą vaizdą,
paspauskite 5 funkcijǐ mygtuką.
4. Jei norite vaizdą pažinjrơti atskirai, paspauskite padidinimo
mygtuką.
Miniatinjros mygtuko
paspaudimas ( º )
Didinimo mygtuko
paspaudimas ( í )
Paryškintas vaizdas
[Paryškintas vaizdas]
[Miniatinjrǐ rodymo veiksena]
68 p.
67 p.
66 p.
55
Miniatinjrǐ ( º ) / Padidinimo ( í ) mygtukas
Maksimalus didinimo lygis pagal vaizdo dydƳ
Vaizdo didinimas
1. Pasirinkite vaizdą, kurƳ norite padidinti, ir
paspauskite didinimo mygtuką.
2. Atskiras vaizdo dalis galima pažinjrơti
paspaudus 5 funkcijǐ mygtuką.
3. Paspaudus miniatinjrǐ mygtuką vaizdas
vơl bus rodomas per visą ekraną.
- Tai, ar rodomas padidintas vaizdas,
galima matyti iš vaizdo didinimo
rodmens, atsiradusio viršutiniame
kairiajame SKE monitoriaus kampe
(jei vaizdas nepadidintas, šio rodmens
nebnjna). Be to, galite patikrinti, kuri
sritis rodoma padidinta.
- Vaizdo klipǐ ir WAV rinkmenǐ padidinti negalima.
- Padidinto vaizdo kokybơ gali bnjti prasta.
Vaizdo dydis
,
;
.
+
✩
Maksimalus
padidinimas
X11.4
X9.2
X7.7
X9.6
X7.3
X4.0
Kirpimas: Galite iškirpti kokią nors vaizdo dalƳ ir Ƴrašyti ją atskirai.
OK APKARPYTI
1. Pasirinkite vaizdą, kurƳ norite padidinti,
ir paspauskite didinimo mygtuką.
Paspauskite mygtuką MENU/OK
APKARPYTI?
(meniu/gerai) ir atsiras pranešimas.
NE
TAIP
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
reikiamą smulkesnƳ meniu ir
OK PATVIRTINTI
paspauskite mygtuką OK (gerai).
- [No] (NE) : Kirpimo meniu dings.
- [Yes] (TAIP) : Iškirptas vaizdas bus Ƴrašytas su nauju rinkmenos
pavadinimu ir parodytas SKE monitoriuje.
Ä Jei atmintinơje nepakanka vietos iškirptam vaizdui Ƴrašyti,
vaizdo kirpti negalima.
56
X3.2
Informacijos mygtukas ( î ) / Aukštyn
Leidimo ir pauzơs mygtukas ( Ø ) / Žemyn
Kai SKE monitoriuje rodomas meniu, mygtukas AUKŠTYN veikia
kaip krypties mygtukas.
Kai SKE monitoriuje meniu nerodomas, paspaudus mygtuką
Informacija SKE monitoriuje pateikiama informacija apie vaizdą.
Esant leidimo veiksenai mygtukas leidimas ir pauzơ / žemyn veikia taip:
Informacijos ( î )
mygtukas
Informacijos ( î )
mygtukas
- Jei rodomas meniu
PaspaudĊ mygtuką ŽEMYN pereisite Ƴ smulkesnƳ meniu arba
jame perkelsite žymiklƳ.
- Jei leidžiama nuotrauka su Ƴsimintu balsu, balso rinkmena ar vaizdo klipu
·Esant sustabdytai veiksenai : Leidžiama nuotrauka su Ƴsimintu
balsu, balso rinkmena ar vaizdo
klipu.
·Leidimo metu
: Leidimas laikinai sustabdomas.
·Esant pauzơs veiksenai
: Leidimas tĊsiamas
Informacijos ( î )
mygtukas
PALEISTI
[Balso Ƴrašymas sustabdytas]
PAUZƠ
PALEISTI
OK SUSTABDYTI
[Balso Ƴrašymas vyksta toliau] [Balso Ƴrašymas sustabdytas]
57
Mygtukas Ʋ kairĊ / Ƴ dešinĊ / meniu / OK
Trynimo ( Õ ) mygtukas
Su mygtuku Ʋ KAIRĉ / Ʋ DEŠINĉ / MENIU/ OK (gerai) vykdomos
toliau aprašytos funkcijos.
Šiuo mygtuku ištrinami vaizdai, Ƴrašyti Ƴ atmintinơs kortelĊ.
: kai rodomas meniu, mygtukas Ʋ KAIRĉ
atlieka krypties nurodymo mygtuko funkciją.
Kai meniu nerodomas, paspaudus mygtuką
Ʋ KAIRĉ pasirenkamas ankstesnis vaizdas.
- Mygtukas Ʋ DEŠINĉ : kai rodomas meniu, mygtukas Ʋ DEŠINĉ
atlieka krypties nurodymo mygtuko funkciją.
Kai meniu nerodomas, paspaudus mygtuką
Ʋ DEŠINĉ pasirenkamas kitas vaizdas.
- Meniu mygtukas MENU : Paspaudus meniu mygtuką MENU, SKE
monitoriuje pateikiamas leidimo veiksenos meniu.
Paspaudus šƳ mygtuką dar kartą SKE monitoriuje
rodomas pradinis vaizdas.
- Su mygtuku OK
: Kai SKE monitoriuje rodomas meniu, mygtukas
OK (gerai) skirtas patvirtinti duomenims, kurie
keiþiami su 5 funkcijǐ mygtuku.
- Mygtukas Ʋ KAIRĉ
Spausdintuvo ( » ) mygtukas
Prijungus fotoaparatą prie spausdintuvo „PictBridge“ ir paspaudus
spausdintuvo mygtuką Printer, galima spausdinti nuotraukas.
SPAUSDINTI OK MENIU
58
1. Mygtukais Ʋ kairĊ / Ƴ dešinĊ pasirinkite vaizdą, kurƳ norite ištrinti,
ir paspauskite mygtuką DELETE ( Õ ).
T
ŠALINTI?
ŠALINTI?
NE
TAIP
NE
TAIP
RINKTIS
OK PATVIRTINTI
OK PATVIRTINTI
[Vienas vaizdas]
[Miniatinjrǐ vaizdas]
2. Norint ištrinti vaizdus reikia spausti mygtuką T.
- Mygtukais Ƴ kairĊ / Ƴ dešinĊ :
pasirenkami vaizdai
- Mygtuku T : pažymimi trinti
- Mygtuku OK : pasirinkti vaizdai
ištrinami.
ATGAL
T
RINKTIS
TOLIAU
OK ŠALINTI
3. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite smulkesnio meniu vertes
ir paspauskite mygtuką OK.
- Pasirinkus [No](NE) : atšaukiamas vaizdo trynimas.
- Pasirinkus [Yes](TAIP) : pasirinkti vaizdai ištrinami.
E (efekto) mygtukas: dydžio keitimas
Galite pakeisti nufotografuotǐ vaizdǐ raišką (dydƳ). Jei pasirinktą vaizdą
norite padaryti paleisties vaizdu, pasirinkite paleisties vaizdą [Start image]
(PALEISTI VAIZD) ir paverskite vaizdą paleisties vaizdu.
1. Paspauskite leidimo veiksenos
mygtuką, o paskui – mygtuką E.
2. Paspauskite mygtuką Ʋ KairĊ / Ƴ dešinĊ
ir meniu pasirinkite dydžio keitimo
skirtuką [RESIZE](KEISTI DYDƲ) ( ).
3. Su mygtukais aukštyn/žemyn
pasirinkite reikiamą smulkesnƳ meniu
ir spauskite mygtuką OK (gerai).
Vaizdo dydžio keitimo tipai
,
+
✩
KEISTI DYDƲ
PERKELTI
BAIGTI
E
( o : pasirenkama)
✩
✨
✧
ð
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
- DidelƳ vaizdą galima padaryti mažesnƳ, taþiau padidinti mažo
vaizdo negalima.
- Keisti galima tiktai JPEG vaizdǐ dydƳ. Vaizdo klipǐ (AVI) ir balso
Ƴrašǐ (WAV) rinkmenǐ dydžio keisti negalima.
- Galima keisti tiktai JPEG 4:2:2 formatu suglaudintǐ vaizdǐ raišką.
- Pakeisto dydžio rinkmenos pavadinimas bus naujas. [Start Image]
(PALEISTI VAIZD) Ƴrašomas ne Ƴ atmintinơs kortelĊ, o Ƴ vidinĊ
atmintinĊ.
- Ʋrašius naują naudotojo vaizdą chronologine tvarka pašalinamas
vienas iš dviejǐ ankstesniǐ naudotojo vaizdǐ.
- Jei sumažintam vaizdui Ƴrašyti atmintinơje nepakanka vietos, SKE
monitoriuje atsiranda pranešimas apie visiškai užpildytą atmintinĊ
[Memory Full!](UŽPILDYTA VISA ATMINTINƠ!) ir pakeisto dydžio
vaizdo Ƴrašyti negalima.
o
ð
;
o
o
.
o
o
o
ð
o
o
59
E (efekto) mygtukas: vaizdo pasukimas
E (efekto) mygtukas: spalva
Ʋrašytus vaizdus galite pasukti Ƴvairiais laipsniais.
Šiuo mygtuku vaizdams galima suteikti spalviniǐ efektǐ.
1. Paspauskite leidimo veiksenos
mygtuką, paskui – spauskite mygtuką E.
2. Su mygtukais Ʋ KAIRĉ / Ʋ DEŠINĉ
meniu pasirinkite pasukimo skirtuką
[ROTATE](PASUKTI) ( ).
3. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
reikiamą smulkesnƳ meniu ir paspauskite mygtuką OK.
1. Paspauskite leidimo veiksenos
mygtuką, paskui – mygtuką E.
2. Pasirinkite meniu skirtuką (
)
spausdami mygtukus Ƴ kairĊ / Ƴ
dešinĊ.
90˚ KAMPU Ʋ DEŠINĉ
PASUKTI
90˚ KAMPU Ʋ KAIRĉ
PERKELTI
E
BAIGTI
E
ATGAL
[ ô : Right 90˚]
(90˚ KAMPU Ʋ DEŠINĉ )
: Vaizdas pasukamas pagal
laikrodžio rodyklĊ
OK NUSTATYTI
E
ATGAL
[ ó : Left 90˚]
(90˚ KAMPU Ʋ KAIRĉ)
: Vaizdas pasukamas prieš
laikrodžio rodyklĊ
HORIZONTALIAI
PERKELTI
E
BAIGTI
3. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite reikiamą smulkesnƳ meniu
ir paspauskite mygtuką OK.
180°
Piktograma
OK NUSTATYTI
SPALVOTA
OK NUSTATYTI
E
ATGAL
[ õ : 180˚]
: Vaizdas pasukamas
180 laipsniǐ kampu
VERTIKALIAI
Aprašymas
Û
Nufotografuoti vaizdai bus Ƴrašyti nespalvoti.
Ü
Nufotografuoti vaizdai bus Ƴrašyti su sepijos atspalviais
(gelsvai rusvais).
Þ
Nufotografuoti vaizdai bus Ƴrašyti su raudonu atspalviu.
ß
Nufotografuoti vaizdai bus Ƴrašyti su žaliu atspalviu.
Ý
Nufotografuoti vaizdai bus Ƴrašyti su mơlynu atspalviu.
Vaizdai Ƴrašyti inversijos bnjdu.
§
OK NUSTATYTI
E
ATGAL
[ ö : Horizontal] (HORIZONTALIAI)
: Vaizdas pasukamas horizontaliai
OK NUSTATYTI
E
[ ® : Vertical] (VERTIKALIAI)
: Vaizdas pasukamas vertikaliai
Jei pasuktas vaizdas bus rodomas SKE monitoriuje, kairơje ir
dešinơje jo pusơje gali bnjti tušþiǐ tarpǐ.
60
Nufotografuoti vaizdai bus Ƴrašyti su RGB atspalviais.
ATGAL
4. Pakeistas vaizdas Ƴrašomas su nauju rinkmenos pavadinimu.
E (efekto) mygtukas: spalva
E (efekto) mygtukas: vaizdǐ taisa
Pasirenkama spalva
1. Paspauskite Leidimo mygtuką, paskui – Emygtuką.
2. Pasirinkite (
) meniu skirtuką spausdami Ʋ kairĊ/Ƴ dešinĊ
mygtuką.
Galite keisti vaizdo R (raudonos),
G (žalios) ir B (mơlynos) spalvǐ
vertes.
PASIRENKAMOJI
ACB
PERKELTI
- Mygtuku OK (gerai) : juo išrenkama /
nustatoma
pasirenkamoji
spalva
- Mygtukais aukštyn/žemyn : Pasirenkama
R, G, B
- Mygtukais Ƴ kairĊ / Ƴ dešinĊ : keiþiamos
vertơs
OK NUSTATYTI
PASIRENKAMOJI
PERKELTI
OK NUSTATYTI
Galite automatiškai pakoreguoti nuotraukos su dideliais
ekspozicijos skirtumais ryškumą.
1. Pasirinkite (
) spausdami
Aukštyn/žemyn mygtukus ir
spauskite OK (gerai) mygtuką.
2. Pasirodys pranešimas [Processing!]
(VYKSTA APDOROJIMAS!) ir
vaizdas Ƴrašomas su nauju
rinkmenos pavadinimu.
ACB
OK NUSTATYTI
E
ATGAL
„Raudonǐ akiǐ“ efekto šalinimas
Iš nufotografuoto vaizdo galima pašalinti „raudonǐ akiǐ“ efektą.
1. Pasirinkite ( ! ) spausdami Aukštyn/
žemyn mygtukus ir spauskite OK
(gerai) mygtuką.
2. Pasirodys pranešimas [Processing!]
(VYKSTA APDOROJIMAS!) ir
vaizdas Ƴrašomas su nauju
rinkmenos pavadinimu.
RAUDONǏ AKIǏ EFEKTO PAŠALINIMAS
OK NUSTATYTI
E
ATGAL
61
E (efekto) mygtukas: vaizdǐ taisa
Ryškumo valdymas
Grynio valdymas
Galite keisti vaizdo ryškumą.
Galite keisti vaizdo grynƳ.
1. Pasirinkite (
) spausdami
mygtukus Aukštyn/žemyn ir atsiras
juosta ryškumui pasirinkti.
2. Ryškumas keiþiamas su Ʋ kairĊ/Ƴ
dešinĊ mygtukais.
3. Paspauskite OK (gerai) mygtuką ir vaizdas bus Ƴrašytas su nauju rinkmenos
pavadinimu.
RYŠKUMAS
PERKELTI OK NUSTATYTI
Kontrasto valdymas
Galite keisti vaizdo kontrastą.
1. Pasirinkite ( # ) spausdami Aukštyn/
žemyn mygtukus ir atsiras juosta
kontrastui pasirinkti.
2. Kontrastas keiþiamas su Ʋ kairĊ/Ƴ
dešinĊ mygtukais.
3. Paspauskite OK (gerai) mygtuką ir
vaizdas bus Ƴrašytas su nauju
rinkmenos pavadinimu.
62
KONTRASTAS
PERKELTI OK NUSTATYTI
1. Pasirinkite (
) spausdami
mygtukus Aukštyn/žemyn ir atsiras
juosta gryniui pasirinkti.
2. Grynis keiþiamas su Ʋ kairĊ/Ƴ dešinĊ
mygtukais.
3. Paspauskite OK (gerai) mygtuką ir vaizdas bus Ƴrašytas su nauju rinkmenos
pavadinimu.
GRYNIS
PERKELTI OK NUSTATYTI
Leidimo funkcijos nustatymas su SKE monitoriumi
LEIDIMO meniu funkcijas galima pakeisti naudojantis SKE monitoriumi.
Nustaþius LEIDIMO veikseną ir paspaudus meniu mygtuką MENU SKE
monitoriuje pateikiamas meniu. Meniu, kuriuos galite nustatyti esant Leidimo
veiksenai, nurodyti toliau. Jeigu pasirinkĊ leidimo meniu norite nufotografuoti
vaizdą, paspauskite leidimo veiksenos mygtuką PLAY arba užrakto mygtuką.
Meniu
skirtukas
Pagrindinis
Smulkesnis meniu
meniu
PRAD. PERŽINjRĄ LEISTI / LEISTI DAR KARTĄ
VAIZDAI
VISI
Antrinis meniu
Puslapis
-
64 p.
DATA
RINKTIS
SUDƠTINIS
SKAIDRIǏ
IŠJUNGTAS PAGR. FUNKC. KLASIKA
RODYMAS EFEKTAS
PRISIMINIMAI RITMIKA DŽIUGESYS
(
)
INTERVALAS
1, 3, 5, 10 S
IŠJUNGTA
PANORAMA
MUZIKA
PIRMOJI ŠYPSENA
ATSIMINIMAI
IŠJUNGTA
BALSO
ATMINT.
ƲJUNGTA
RINKTIS
ŠALINTI
VISI
NE / TAIP
RINKTIS
ATSUKIMAS APSAUGOTI
VISI
ATRAKINTI / UŽRAKINTI
ATGAL
RINKTIS / VISI /
STANDARTINIS
(
)
ATŠAUKTI
DPOF
INDEKSAS
NE / TAIP
RINKTIS / VISI /
DYDIS
ATŠAUKTI
NE
KOPIJ. Ʋ KORT.
TAIP
à
Šiuo meniu galima naudotis tada, kai fotoaparatas su USB kabeliu
(skirtu tiesioginiam prijungimui; parduodamas atskirai) prijungiamas
prie spausdintuvo, palaikanþio technologiją „PictBridge“.
Meniu
skirtukas
Pagrindinis
meniu
VAIZDAI
65 p.
65 p.
DYDIS
66 p.
66 p.
66 p.
❹
67 p.
67 p.
68 p.
~
69 p.
70 p.
IŠDƠSTYMAS
Smulkesnis meniu
Antrinis meniu
VIENAS KADRAS
-
VISI KADRAI
-
AUTOMATINIS
-
ATVIRUKAS
-
KORTELƠ
-
4X6
-
L
-
2L
-
Letter
-
A4
-
A3
-
AUTOMATINIS
-
VISOS FUNKCIJOS
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
INDEKSAS
-
Puslapis
72 p.
72 p.
63
Leidimo funkcijos nustatymas su SKE monitoriumi
Meniu
skirtukas
Pagrindinis
Smulkesnis meniu Antrinis meniu
meniu
TIPAS
KOKYBƠ
❹
DATA
FAILO PAVADIN.
NUST. IŠ NAUJO
AUTOMATINIS
-
PAPRASTAS
-
NUOTRAUKA
-
SPARý. NUOTR.
-
AUTOMATINIS
-
JUODRAŠTINƠ
-
NORMALI
-
AUKŠTA
-
AUTOMATINIS
-
IŠJUNGTA
-
ƲJUNGTA
-
AUTOMATINIS
-
IŠJUNGTA
-
ƲJUNGTA
-
NE
-
TAIP
-
Ä Meniu gali bnjti keiþiami be išankstinio Ƴspơjimo.
64
Puslapis
Skaidriǐ rinkinio pateikties paleidimas ( )
Vaizdai gali bnjti rodomi tolydžiai, iš anksto nustatytais intervalais.
Skaidres galite žinjrơti prijungĊ fotoaparatą prie išorinio monitoriaus.
1. Paspauskite leidimo veiksenos mygtuką play mode,
paskui – meniu mygtuką Menu.
2. Mygtukais Ʋ KAIRĉ / Ʋ DEŠINĉ pasirinkite meniu daugeriopą
skaidriǐ peržinjros skirtuką [MULTI SLIDE SHOW] (Daugeriopa
skaidriǐ peržinjra).
Daugeriopos skaidriǐ peržinjros pradžia
72 p.
Daugeriopą skaidriǐ peržinjrą pradơti galima tiktai peržinjros meniu [Show] (Peržinjra).
73 p.
1. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
SUDƠTINIS SKAIDRIǏ RODYMAS
peržinjros meniu [Show] (Peržinjra) ir
PRAD. PERŽINjRĄ
LEISTI
spauskite mygtuką Ʋ dešinĊ.
VAIZDAI
LEISTI DAR KARTĄ
EFEKTAS
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
INTERVALAS MUZIKA
reikiamą smulkesnƳ meniu.
[Play](LEISTI) : Po vieno ciklo daugeriopa
OK NUSTATYTI
ATGAL
skaidriǐ peržinjra užbaigiama.
[Repeat Play](LEISTI DAR KARTĄ)
: Daugeriopa skaidriǐ peržinjra kartojama tol, kol
bus atšaukta.
3. Paspauskite mygtuką OK (gerai) daugeriopai skaidriǐ peržinjrai pradơti.
- Jei norite sustabdyti leidžiamą daugeriopą skaidriǐ peržinjrą,
dar kartą paspauskite mygtuką leidimo ir pauzơs mygtuką
play & pause ( Ø ).
- Paspaudus mygtuką play & pause ( Ø )dar kartą vơl
paleidžiama daugeriopa skaidriǐ peržinjra.
- Jei norite sustabdyti daugeriopos skaidriǐ peržinjros leidimą,
paspauskite mygtuką play & pause ( Ø ), paskui - mygtuką
MENU / OK (meniu/gerai).
Skaidriǐ rinkinio pateikties paleidimas ( )
Vaizdǐ pasirinkimas
Daugeriopos skaidriǐ peržinjros efektǐ sąranka
Peržinjrai galite išrinkti pageidaujamus vaizdus.
Daugeriopai skaidriǐ peržinjrai galima taikyti ypatingus ekrano efektus.
1. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
SUDƠTINIS SKAIDRIǏ RODYMAS
vaizdǐ meniu [Image](VAIZDAI)
PRAD. PERŽINjRĄ ƠƠ
VAIZDAI
VISI
ir spauskite mygtuką Ʋ dešinĊ.
EFEKTAS
DATA
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
INTERVALAS
RINKTIS
ƠƠƠƠ
MUZIKA
reikiamą smulkesnƳ meniu.
OK NUSTATYTI
[All] (VISI)
: rodomi visi Ƴ atmintinĊ
ATGAL
Ƴrašyti vaizdai.
[Date] (DATA) : rodomi vaizdai, nufotografuoti konkreþią dieną.
Datai pasirinkti spauskite mygtuką Ʋ dešinĊ.
[Select] (RINKTIS) : Leisti tiktai išrinktus vaizdus. Paspaudus mygtuką
Ʋ dešinĊ galima išrinkti pageidaujamus vaizdus.
Pasirinkti vaizdai bus Ƴrašyti kaip išrankos [Select1]
(1 PARINKTIS), [Select2] (2 PARINKTIS) ir
[Select3] (3 PARINKTIS). Jei pasirinktą vaizdą
Ƴrašysite su naujos išrankos komanda [New Select]
(NAUJA PARINKTIS), jis bus Ƴrašytas kaip [Select1]
(1 PARINKTIS). Taþiau jei naujai išrankai [New
Select](NAUJA PARINKTIS) Ƴrašomas dar vienas
vaizdas, tada ankstesnis, turơjĊs pavadinimą
[Select1] (1 PARINKTIS), bus automatiškai
pervadintas [Select2] (2 PARINKTIS).
Galite pakeisti ir atšaukti vaizdus, Ƴrašytus su
pavadinimais [Select1] (1 PARINKTIS), [Select2]
(1 PARINKTIS) ir [Select3] (3 PARINKTIS).
3. Paspauskite mygtuką OK nuostatai Ƴrašyti.
4. Jei norite pradơti daugeriopą skaidriǐ peržinjrą, peržinjros meniu
[PRAD. PERŽINjRĄ] išrinkite leidimo [LEISTI] arba kartotinio
leidimo [LEISTI DAR KARTĄ] parinktƳ.
1. Mygtukais AUKŠTYN/ŽEMYN
pasirinkite smulkesnƳ efektǐ meniu
[Effect](EFEKTAS) ir spauskite
mygtuką Ʋ DEŠINĉ.
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
efekto tipą.
SUDƠTINIS SKAIDRIǏ RODYMAS
PRAD. PERŽINjRĄ IŠJUNGTAS
VAIZDAI
PAGR. FUNKC.
EFEKTAS
KLASIKA
INTERVALAS
PRISIMINIMAI
RITMIKA
MUZIKA
DŽIUGESYS
OK NUSTATYTI
ATGAL
[Off] (IŠJUNGTAS)
[Basic] (PAGR. FUNKC.)
: Be efektǐ.
: Pridedamas išnykimo/
atsiradimo efektas ir vaizdai
rodomi nustatytais intervalais.
[Classic] (KLASIKA)
: Vaizdui pridơti triukšmo
suteikiant klasikos ƳspnjdƳ.
[Memories] (PRISIMINIMAI) : Pridedama Ƴbrơžimǐ, tarsi bnjtǐ
senas filmas.
[Rhythmic] (RITMIKA)
: Vaizdai rodomi su
specialiaisiais efektais.
[Delight] (DŽIUGESYS)
: Vaizdai rodomi su
specialiaisiais efektais.
3. Paspauskite mygtuką OK (gerai) nuostatai patvirtinti.
65
Skaidriǐ rinkinio pateikties paleidimas ( )
Leidimas ( à )
Leidimo intervalo nustatymas
Balso Ƴsiminimas
Galite nustatyti skaidriǐ peržinjros leidimo intervalą.
Kartu su nuotrauka galimas balso Ƴsiminimas.
1. Mygtukais AUKŠTYN/ŽEMYN pasirinkite
smulkesnƳ intervalo meniu [Interval]
(INTERVALAS) ir spauskite mygtuką Ʋ
DEŠINĉ.
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
reikiamą intervalą.
3. Paspauskite mygtuką OK sąrankai Ƴrašyti.
SUDƠTINIS SKAIDRIǏ RODYMAS
PRAD. PERŽINjRĄ VAIZDAI
EFEKTAS
1S
INTERVALAS
3S
5S
MUZIKA
10 S
OK NUSTATYTI
ATGAL
Ʋkơlimo laikas priklauso nuo vaizdo dydžio ir kokybơs.
Per daugeriopą skaidriǐ peržinjrą rodomas tiktai pirmasis VAIZDO
KLIPO rinkmenos kadras.
Per daugeriopą skaidriǐ peržinjrą balso Ƴrašymo rinkmenos nerodomos.
Intervalo meniu funkcijomis galima naudotis tiktai tokiuose meniu:
Išjungta [Off](IŠJUNGTA), Pagrindinis [Basic] (PAGRINDINƠS
FUNKCIJOS).
Fono muzikos nustatymas
Galite nustatyti daugeriopos skaidriǐ peržinjros muziką.
1. Mygtukais AUKŠTYN/ŽEMYN
pasirinkite smulkesnƳ muzikos meniu
[Music] (MUZIKA) ir spauskite
mygtuką Ʋ DEŠINĉ.
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
norimą muziką.
3. Paspauskite mygtuką OK sąrankai Ƴrašyti.
66
SUDƠTINIS SKAIDRIǏ RODYMAS
PRAD. PERŽINjRĄ VAIZDAI
EFEKTAS
IŠJUNGTA
INTERVALAS
PANORAMA
MUZIKA
PIRMOJI ŠYPSENA
ATSIMINIMAI
OK NUSTATYTI
ATGAL
ATSUKIMAS ATGAL
BALSO ATMINT.
IŠJUNGTA
ƲJUNGTA
ŠALINTI
APSAUGOTI DPOF
KOPIJ. Ʋ KORT. ATGAL
OK NUSTATYTI
[Balso atmenos meniu]
SH PRADƠTI
[Pasirengta Ƴrašymui]
SH SUSTABDYTI
[Balsas Ƴrašomas]
- Nuotraukai padaryti paspauskite užrakto mygtuką. Vaizdai
Ƴrašomi Ƴ atmintinĊ. Ʋrašius vaizdą Ƴrašomas ir dešimties
sekundžiǐ trukmơs balso klipas.
- Jei norite sustabdyti Ƴrašymą, spauskite užrakto mygtuką.
Leidimas ( à )
Vaizdǐ trynimas
Vaizdǐ apsaugojimas
Šiuo mygtuku ištrinami vaizdai, Ƴrašyti Ƴ atmintinĊ.
Ši funkcija skirta apsaugoti konkreþioms nuotraukas, kad netyþia
nebnjtǐ ištrintos („užrakinama“). Su ja panaikinama ir vaizdǐ
apsauga („atrakinama“).
1. Mygtukais aukštyn/žemyn
meniu pasirinkite apsaugos skirtuką
ATSUKIMAS ATGAL
BALSO ATMINT. [Protect](APSAUGOTI). Paskui
ŠALINTI
paspauskite mygtuką Ʋ dešinĊ.
APSAUGOTI
RINKTIS
1. Mygtukais aukštyn/žemyn
ATSUKIMAS ATGAL
pasirinkite meniu trynimo skirtuką
BALSO ATMINT. [Delete](ŠALINTI). Paskui paspauskite
ŠALINTI
RINKTIS
APSAUGOTI VISI
mygtuką Ʋ dešinĊ.
DPOF
KOPIJ. Ʋ KORT. 2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
reikiamą smulkesnƳ meniu ir pasOK NUSTATYTI
ATGAL
pauskite mygtuką OK (gerai).
[Select] (RINKTIS) : Trinamam vaizdui
atveriamas
išrankos langas.
- Mygtukais aukštyn/žemyn / Ƴ kairĊ / Ƴ
dešinĊ: išrenkamas vaizdas
T RINKTIS
OK ŠALINTI
- Artinimo mygtuku T: Išrenkamas vaizdas,
kurƳ norima ištrinti. (Varnelơ).
- Mygtuku OK (gerai): Paspaudus mygtuką OK (geŠALINTI VISKĄ?
NE
rai) atsiranda patvirtinimo pranešimas.
TAIP
Pasirinkite meniu [Yes](TAIP) ir spauskite
mygtuką OK (gerai), tada bus ištrinti
OK PATVIRTINTI
varnele pažymơti vaizdai.
[All](VISI) : Atveriamas patvirtinimo langas. Pasirinkite meniu [Yes](TAIP) ir
spauskite mygtuką OK (gerai), tada bus ištrinti neapsaugoti vaizdai. Jei
apsaugotǐ vaizdǐ nơra, ištrinami visi vaizdai ir atsiranda pranešimas,
kad vaizdǐ nơra [No Image!](NƠRA VAIZDO!).
3. Ištrynus vaizdus vơl atsiranda leidimo veiksenos ekranas.
Iš visǐ atmintinơs kortelơje Ƴrašytǐ vaizdǐ bus ištrintos neapsaugotos smulkesnio DCIM aplanko rinkmenos. Turơkite omenyje, kad neapsaugoti vaizdai ištrinami negrƳžtamai. Prieš trinant vaizdus Ƴ kompiuterƳ
vertơtǐ Ƴkelti svarbias nuotraukas. Paleisties vaizdas laikomas fotoaparato vidinơje atmintinơje (ne
atmintinơs kortelơje), jis nebus trinamas net ištrynus visas rinkmenas, Ƴrašytas atmintinơs kortelơje.
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
reikiamą smulkesnƳ meniu ir
paspauskite mygtuką OK (gerai).
[Select] (RINKTIS) : Užrakintinam
/ atrakintinam
vaizdui pateikiamas
išrankos langas.
- Aukštyn/žemyn / Ƴ kairĊ / Ƴ dešinĊ:
Išrenkamas vaizdas
- Su artinimo/tolinimo mygtukais W / T
: PNustatoma/atšaukiama vaizdo apsauga
- Mygtuku OK (gerai): Pakeitimai Ƴrašomi
ir meniu dingsta.
[All](VISI) :Nustatoma/atšaukiama visǐ
Ƴrašytǐ vaizdǐ apsauga
- Jei apsaugosite vaizdą, SKE monitoriuje
atsiras apsaugos piktograma (nepasaugotas
vaizdas neturi jokios piktogramos).
- Vaizdas UŽRAKINIMO veiksena bus apsaugotas
nuo trynimo komandos [Delete](ŠALINTI), taþiau
NEBUS apsaugotas nuo formavimo komandos
[Format](FORMATAS).
DPOF
KOPIJ. Ʋ KORT.
VISI
ATGAL
TW
NUSTATYTI
OK
Unlock
OK
NUSTATYTI
SAUGOTI VISKĄ?
ATRAKINTI
UŽRAKINTI
OK PATVIRTINTI
67
Leidimas ( à )
DPOF (skaitmeninis spausdinimo tvarkos formatas) leidžia jums
Ƴterpti spausdinimo informaciją Ƴ savo atmintinơs kortelơs aplanką
MISC. Pasirinkite nuotraukas, kurias norite spausdinti, ir kopijǐ
skaiþiǐ.
Leidžiant vaizdą su DPOF informacija, SKE monitoriuje bnjna
DPOF rodmuo. Tada vaizdus galima spausdinti su DPOF
spausdintuvais arba daugelyje fotolaboratorijǐ.
Ši funkcija netaikoma vaizdo klipams ir balso Ƴrašams.
Kaip panoraminơ nuotrauka spausdinama kaip panoraminis
spaudinys, kartais neišspausdinama 8 proc. nuotraukos krašto
iš kairơs ir dešinơs. Patikrinkite, ar jnjsǐ spausdintuvas remia
panoraminiǐ vaizdǐ spausdinimą. Jei vaizdai bus spausdinami
fotolaboratorijoje, paprašykite, kad nuotrauka bnjtǐ spausdinama
kaip panoraminơ (kai kurios fotolaboratorijose panoraminiǐ
vaizdǐ spausdinimas gali bnjti neatliekamas).
68
Standartinis
Šia funkcija Ƴ Ƴrašytą vaizdą galima Ƴtraukti informaciją apie
spaudiniǐ skaiþiǐ.
1. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
ATSUKIMAS ATGAL
meniu skirtuką [DPOF]. Paskui
STANDARTINIS
RINKTIS
INDEKSAS
VISI
paspauskite mygtuką Ʋ dešinĊ.
DYDIS
ATŠAUKTI
2. Paspaudus mygtuką Ʋ dešinĊ dar kartą
atsiranda smulkesnis standartinis
ATGAL
OK NUSTATYTI
meniu [Standard](STANDARTINIS).
3. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
reikiamą smulkesnƳ meniu ir spauskite
mygtuką OK (gerai).
[Select] (RINKTIS) : vaizdui spausdinti
pateikiamas
W
0 Images
T
pasirinkimo langas.
OK NUSTATYTI
- Aukštyn/žemyn / Ƴ kairĊ / Ƴ dešinĊ: Parenkamas
spausdintinas vaizdas.
- Artinimo/tolinimo mygtukais W / T:
Parenkamas spaudiniǐ
W
0 Images
T
skaiþius.
[All Pics](VISI KADRAI) : Nustatomas
spaudiniǐ skaiþius visoms
OK NUSTATYTI
nuotraukoms, išskyrus vaizdo
klipus ir balso rinkmenas.
- Artinimo/tolinimo mygtukais W / T:
Parenkamas spaudiniǐ skaiþius.
[Cancel](ATŠAUKTI) : Atšaukiama spausdinimo sąranka.
4. Nuostatai patvirtinti paspauskite mygtuką OK (gerai).
Jei Ƴ vaizdą Ƴtrauktos DPOF instrukcijos, atsiranda rodmuo DPOF ( Ñ ).
DPOF
Leidimas ( à )
1. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
meniu skirtuką [DPOF]. Paskui
ATSUKIMAS ATGAL
STANDARTINIS paspauskite mygtuką Ʋ dešinĊ.
INDEKSAS
NE
DYDIS
TAIP
2. Pasirinkite [INDEKSAS] meniu ir dar
kartą spauskite mygtuką „Ʋ dešinĊ“.
Bus pateiktas smulkesnis meniu.
OK NUSTATYTI
ATGAL
3. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
reikiamą smulkesnƳ meniu.
Pasirinkus [No](NE) : Atšaukiama rodyklơs spausdinimo
nuostata.
Pasirinkus [Yes](TAIP) : Vaizdai išspausdinami rodyklơs formatu.
4. Paspauskite mygtuką OK nuostatai patvirtinti.
Spaudinio dydis
Spausdinant vaizdus, Ƴrašytus Ƴ atmintinơs kortelĊ, reikia nurodyti
spaudinio dydƳ. Dydžio meniu [Size](DYDIS) pateikiamas tiktai su
DPOF 1.1 suderinamuose spausdintuvuose.
1. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite meniu
ATSUKIMAS ATGAL
skirtuką [DPOF]. Paskui paspauskite
STANDARTINIS RINKTIS
INDEKSAS
VISI
mygtuką Ʋ dešinĊ.
DYDIS
ATŠAUKTI
2. Pasirinkite [DYDIS] meniu ir dar kartą
spauskite mygtuką „Ʋ dešinĊ“.
OK NUSTATYTI
ATGAL
Bus pateiktas smulkesnis meniu.
3. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite reikiamą
smulkesnƳ meniu ir paspauskite mygtuką OK (gerai).
[Select] (RINKTIS) : Pateikiamas pasirinkimo
langas, kuriame galima keisti
rodomo vaizdo spaudinio dydƳ. W
ATŠAUKTI
T
- Aukštyn/žemyn / Ƴ kairĊ / Ƴ dešinĊ:
OK NUSTATYTI
Parenkamas vaizdas.
- Artinimo/tolinimo mygtukais W / T:
Keiþiamas spaudinio dydis.
- Mygtuku OK (gerai) : Pakeitimai Ƴrašomi W
ATŠAUKTI
T
ir meniu dingsta.
[All Pics](VISI KADRAI) : Pakeiþiamas visǐ
OK NUSTATYTI
Ƴrašytǐ vaizdǐ spaudinio dydis.
- Artinimo/tolinimo mygtukais W / T: parenkamas spaudinio dydis.
- Mygtuku OK (gerai) : patvirtinama pakeista nuostata.
[Cancel](ATŠAUKTI) : atšaukiamos visos spaudinio dydžio nuostatos.
Rodyklơ
Vaizdai (išskyrus vaizdo klipus ir balso rinkmenas) spausdinami
kaip rodyklơ.
Ä Antrinis dydžio DPOF meniu [Size](DYDIS) meniu: Atšaukti („Cancel“),
3X5, 4X6, 5X7, 8X10
Priklausomai nuo spausdintuvo gamintojo ir modelio
spausdinimo atšaukimas gali bnjti apdorojamas šiek tiek ilgiau.
69
Leidimas ( à )
Kopijavimas Ƴ kortelĊ
Jei ÿis meniu iÿrenkamas neádëjus atmintinës kortelës,
Su šia funkcija nuotraukas, vaizdo klipus ir balso Ƴrašus galima kopijuoti Ƴ atmintinơs kortelĊ.
Jei atmintinơs kortelơje nepakanka vietos vaizdams iš vidinơs
1. Mygtukais aukštyn/žemyn meniu
pasirinkite kopijavimo Ƴ kortelĊ skirtuką
ATSUKIMAS ATGAL
BALSO ATMINT. [Copy To Card](KOPIJ. Ʋ KORT.). Paskui ŠALINTI
APSAUGOTI paspauskite mygtuką Ʋ dešinĊ.
DPOF
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
KOPIJ. Ʋ KORT.
NE
reikiamą smulkesnƳ meniu ir paspauskite ATGAL TAIP
OK NUSTATYTI
mygtuką OK (gerai).
- [No] (NE) : Atšaukiamas kopijavimas Ƴ kortelĊ.
- [Yes] (TAIP) : Visos nuotraukos, vaizdo klipai ir
balso Ƴrašai, Ƴrašyti vidinơje atmintinơje,
pasirodžius pranešimui apie apdorojimą
[Processing!](VYKSTA
APDOROJIMAS!) nukopijuojami Ƴ atmintinơs
kortelĊ. Baigus kopijuoti vơl atsiranda leidimo
veiksenos ekranas.
70
parodomas praneÿimas [No Card] (NËRA KORTELËS).
atmintinơs (Maždaug 16 MB) Ƴrašyti, su kopijavimo Ƴ kortelĊ
komanda [Copy To Card](KOPIJ. Ʋ KORT.) bus nukopijuoti tik
kai kurie vaizdai ir atsiras pranešimas apie tai, kad užpildyta
visa atmintinơ [Memory Full!](UŽPILDYTA VISA ATMINTINƠ!).
Tada sistema grƳš Ƴ leidimo veikseną. Prieš dơdami atmintinơs
kortelĊ Ƴ fotoaparatą ištrinkite visas
nereikalingas rinkmenas, kad bnjtǐ daugiau vietos.
Kopijavimo Ƴ kortelĊ komanda [Copy To Card](KOPIJ. Ʋ KORT.)
perkeliant vaizdus, Ƴrašytus Ƴ vidinĊ atmintinĊ, kortelơje sukuriami rinkmenǐ pavadinimai su kitais numeriais, kad rinkmenǐ
pavadinimai nebnjtǐ dubliuojami.
- Kai nustatytas rinkmenos sąrankos [File](FAILAS) meniu
atstatos parametras [Reset](NUST. IŠ NAUJO):
nukopijuotǐ rinkmenǐ pavadinimai prasideda nuo paskutinơs
Ƴrašytos rinkmenos pavadinimo.
- Kai nustatytas rinkmenos [File](FAILAS) sąrankos meniu
nuoseklumo parametras [Series](SERIJA): nukopijuotǐ rinkmenǐ
pavadinimai prasideda nuo paskutinio nufotografuoto vaizdo
rinkmenos pavadinimo. Baigus kopijuoti Ƴ kortelĊ SKE monitoriuje
parodomas paskutinis Ƴrašytas vaizdas.
“PictBridge”
Su USB kabeliu (jis parduodamas atskirai) šƳ fotoaparatą galite prijungti
prie spausdintuvo, palaikanþio technologiją „PictBridge“, ir tiesiogiai
spausdinti Ƴrašytus vaizdus. Vaizdo klipǐ ir balso rinkmenǐ taip spausdinti
negalima.
Fotoaparato jungties su spausdintuvu
nustatymas
1. USB kabeliu prijunkite fotoaparatą prie
spausdintuvo.
2. Pasirinkite spausdintuvo meniu [Printer]
(SPAUSDINT.) spausdami mygtukus
aukštyn/žemyn ir paspauskite mygtuką OK.
Fotoaparato prijungimas prie spausdintuvo
Ä Jei [USB] meniu yra nuostata „Ʋ kompiuterƳ“ [Computer]
(KOMPIUTERIS), prie fotoaparato nepavyks prijungti su „
Pictbridge“ suderinamo spausdintuvo USB kabeliu, kai atsiras
pranešimas apie jungimą su kompiuteriu [Connecting Computer]
(JUNGIAMASI PRIE KOMPIUTERIO). Tokiu atveju atjunkite
kabelƳ ir pakartokite 1 ir 2 veiksmą.
PASIRINKTI USB
KOMPIUTERIS
SPAUSDINT.
OK PATVIRTINTI
Paprastas spausdinimas
Jeigu nustatĊ leidimo veikseną prijungsite fotoaparatą prie spausdintuvo,
nuotraukas galơsite išspausdinti visai
paprastai.
- PaspaudĊ mygtukus Ʋ kairĊ / Ƴ dešinĊ
SPAUSDINTI OK MENIU
: pasirinksite ankstesnƳ/kitą vaizdą.
- Paspaudus spausdintuvo mygtuką
printer ( » ) : su numatytąja spausdintuvo
nuostata išspausdinamas tuo metu rodomas vaizdas.
71
“PictBridge”: vaizdǐ pasirinkimas
“PictBridge”: spausdinimo nuostata
Galite pasirinkti spausdintinus vaizdus.
Spausdinamiems vaizdams galima pasirinkti popieriaus formato,
spausdinimo išdơstymo, popieriaus tipo, spausdinimo kokybơs,
datos spausdinimo ir rinkmenos pavadinimo spausdinimo meniu.
1. Paspaudus meniu mygtuką Menu
atsiranda meniu „PictBridge“.
PICTBRIDGE
ƠƠ
VAIZDAI
AUTOMATINIS
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
DYDIS
ATVIRUKAS
vaizdǐ meniu [Image] ir spauskite
IŠDƠSTYMAS KORTELƠ
TIPAS
4x6
mygtuką Ʋ dešinĊ.
KOKYBƠ
L
3. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
DATA
2L
OK NUSTATYTI
ATGAL
reikiamą smulkesnƳ meniu ir spauskite
mygtuką OK (gerai).
Spausdinamǐ kopijǐ skaiþiaus pasirinkimas
1. Paspaudus meniu mygtuką Menu
atsiranda meniu „PictBridge“.
PICTBRIDGE
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
VAIZDAI
VIENAS KADRAS
DYDIS
VISI KADRAI
vaizdǐ meniu [Image](VAIZDAI) ir
IŠDƠSTYMAS TIPAS
spauskite mygtuką Ʋ dešinĊ.
KOKYBƠ
3. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
DATA
OK NUSTATYTI
ATGAL
reikiamą smulkesnƳ meniu ir spauskite
mygtuką OK (gerai).
- Pasirinkite vieną kadrą [One Pic](VIENAS KADRAS) arba
visus kadrus [All Pics](VISI KADRAI). Atsiranda ekranas,
kuriame galima nustatyti spausdintinǐ kopijǐ skaiþiǐ (žr. toliau).
Meniu
ATGAL SH BAIGTI
0
0
AUTOMATINIS, ATVIRUKAS,
KORTELƠ, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Nustatykite, kiek nuotraukǐ bus
spausdinama viename popieriaus lape
AUTOMATINIS, VISOS FUNKCIJOS,
1, 2, 4, 8, 9, 16, INDEKSAS
TIPAS
Pasirinkite spausdinimo
popieriaus kokybĊ
AUTOMATINIS, PAPRASTAS,
NUOTRAUKA, SPARý. NUOTR.
KOKYBƠ
Pasirinkite spausdinamo
vaizdo kokybĊ
AUTOMATINIS, JUODRAŠTINƠ,
NORMALI, AUKŠTA
Pasirinkite, ar spausdinti datą
AUTOMATINIS, IŠJUNGTA, ƲJUNGTA
IŠDƠSTYMAS
TOLIAU
OK NUSTATYTI
[Pasirinkus vieną kadrą
[One Pic](VIENAS KADRAS)]
SH BAIGTI
OK NUSTATYTI
[Pasirinkus visus kadrus
[All Pics](VISI KADRAI)]
- Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite spaudiniǐ skaiþiǐ.
- Jei pasirinkote vieną kadrą [One Pic](VIENAS KADRAS):
Mygtukais Ƴ kairĊ / Ƴ dešinĊ pasirinkite kitą vaizdą. Pasirinkite
kitą vaizdą, nustatykite jo spaudiniǐ skaiþiǐ.
- NustatĊ spaudiniǐ skaiþiǐ paspauskite mygtuką OK Ƴrašyti.
- Paspauskite Užrakto mygtuką, jei norite grƳžti Ƴ meniu neƳrašĊ
spaudiniǐ skaiþiaus.
4. Vaizdai išspausdinami paspaudus spausdinimo mygtuką Print ( » ).
72
Smulkesnis meniu
Pasirinkite spausdinimo
popieriaus formatą
DYDIS
Funkcija
DATA
Pasirinkite, ar spausdinti
FAILO PAVADIN.
rinkmenos pavadinimą
AUTOMATINIS, IŠJUNGTA, ƲJUNGTA
Ä Kai kuriǐ meniu parametrǐ tam tikri spausdintuvai gali nepalaikyti.
Jei tam tikras meniu nepalaikomas, jis rodomas SKE, taþiau jo
pasirinkti negalima.
“PictBridge”: atstata ("Reset")
Svarbios pastabos
Sužadina naudotojo pakeistas sąrankas.
Bnjtinai paisykite toliau pateikiamǐ atsargumo priemoniǐ!
1. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
atstatos meniu [Reset] (NUST. IŠ NAUJO).
Paskui paspauskite mygtuką Ʋ dešinĊ.
2. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
pageidaujamo smulkesnio meniu vertĊ
ir spauskite mygtuką OK.
Pasirinkus [No](NE)
PICTBRIDGE
IŠDƠSTYMAS
TIPAS
KOKYBƠ
DATA
FAILO PAVADIN.
NUST. IŠ NAUJO
ATGAL
NE
TAIP
OK
NUSTATYTI
: Nuostatos nebus
atkurtos.
Pasirinkus [Yes](TAIP) : Visos spausdinimo ir vaizdo nuostatos
bus atkurtos.
Ä Numatytosios spausdinimo nuostatos priklauso nuo
spausdintuvo gamintojo. Savo spausdintuvo numatytąją nuostatą
rasite naudojimo vadove, kuris pateikiamas su spausdintuvu.
Šiame Ƴrenginyje yra tiksliǐ elektroniniǐ detaliǐ. Nenaudokite jo ir
nelaikykite toliau nurodytose vietose.
- Vietose, kur bnjna dideli temperatnjros ir drơgmơs svyravimai.
- Itin dulkơtoje ir nešvarioje aplinkoje.
- Ten, kuriose krenta tiesioginiai saulơs spinduliai, arba automobilyje
esant karštam orui.
- Aplinkoje, kurioje veikia stiprnjs magnetiniai laukai ar intensyvi
vibracija.
- Zonose, kuriose yra sprogmenǐ ar itin degiǐ medžiagǐ.
Nepalikite šio fotoaparato vietose, kuriose yra daug dulkiǐ, chemikalǐ
(pvz., naftalino ar rutuliukǐ kandims naikinti), bnjna aukšta temperatnjra
ir drơgmơ. Jei ketinate nenaudoti šio fotoaparato ilgesnƳ laiką, laikykite jƳ
silikageliu hermetiškai užsandarintoje dơžơje.
Smơlis labai kenkia fotoaparatams.
- Žinjrơkite, kad Ƴ fotoaparatą nepatektǐ smơlio, kai fotografuojate
paplnjdimiuose, pakrantơs kopose ar kitoje smơlingoje aplinkoje.
- Jei Ƴ vidǐ pateks smơlio, gali nutikti triktis arba fotoaparatas gali
sugesti nepataisomai.
Fotoaparato naudojimas
- Nenumeskite fotoaparato, neleiskite jam patirti stipriǐ smnjgiǐ
ar vibracijos.
- Saugokite didelƳ SKE monitoriǐ nuo smnjgiǐ. Nenaudojamą
fotoaparatą laikykite tam skirtame krepšyje.
- Fotografuodami stenkitơs netrukdyti objektyvui judơti, o blykstei
– apšviesti vaizdą.
- Šis fotoaparatas NƠRA nelaidus vandeniui.
Siekdami išvengti pavojingǐ elektros smnjgiǐ, niekada nelaikykite
ir nenaudokite fotoaparato šlapiomis rankomis.
73
Svarbios pastabos
- Jei naudosite fotoaparatą drơgnoje aplinkoje, pvz., paplnjdimyje ar
baseine, žinjrơkite, kad Ƴ jƳ nepatektǐ drơgmơs ar smơlio. Jei taip nutiktǐ,
gali atsirasti triktis arba fotoaparatas gali sugesti nepataisomai.
Dideli temperatnjrǐ skirtumai gali sukelti problemǐ.
- Pernešus fotoaparatą iš šaltos aplinkos Ƴ šiltą ir drơgną, ant
jautriǐ elektroniniǐ grandiniǐ gali atsirasti kondensatas. Jei
taip nutiktǐ, išjunkite fotoaparatą ir palaukite bent 1 val., kad
išgaruotǐ visa drơgmơ. Drơgmơ gali kauptis ir ant atmintinơs
kortelơs. Jei taip nutiktǐ, išjunkite fotoaparatą ir ištraukite
atmintinơs kortelĊ. Palaukite, kol išgaruos drơgmơ.
Perspơjimai dơl objektyvo eksploatacijos
- Jei objektyvas bus nukreiptas tiesiai Ƴ saulĊ, gali išblukti ir
suprastơti vaizdo jutiklis.
- Pasirnjpinkite, kad ant objektyvo paviršiaus nebnjtǐ pirštǐ
atspaudǐ ar pašaliniǐ daiktǐ.
Jei skaitmeninis fotoaparatas nenaudojamas ilgą laiką, gali Ƴvykti
elektros iškrova. Jei ketinate nenaudoti fotoaparato ilgą laiką,
geriau bnjtǐ išimti akumuliatoriǐ ir atmintinơs kortelĊ.
Jei fotoaparatą paveiks elektroniniai trikdžiai, jis išsijungs, kad
apsaugotǐ atmintinơs kortelĊ.
Fotoaparato techninơ priežinjra
- Naudokitơs minkštu šepetơliu (jƳ Ƴsigysite fotoprekiǐ
parduotuvơse) ir juo švelniai valykite objektyvą bei SKE
agregatą. Jei tai nepadeda, galima naudoti lĊšiams skirtą valymo
popieriǐ su lĊšiǐ valymo skysþiu. Nuvalykite fotoaparato korpusą
minkštos medžiagos skiaute. Neleiskite fotoaparatui liestis su
tirpikliais, pvz., benzoliu, incekticidais, skiedikliais ir pan. Jie gali
sugadinti fotoaparato korpusą ir neigiamai paveikti jo darbines
savybes. Šiurkšþiai elgdamiesi galite pažeisti SKE monitoriǐ.
Stenkitơs vengti fotoaparato pažeidimǐ ir nenaudojamą visada
laikykite apsauginiame krepšyje.
Nemơginkite išrinkti ar modifikuoti fotoaparato.
Tam tikromis sąlygomis statinis krnjvis gali priversti blykstĊ
suveikti. Tai nepavojinga fotoaparatui ir tai nơra gedimas.
Nusiunþiant ar atsisiunþiant vaizdus duomenǐ perdavimą gali paveikti
statinis krnjvis. Tokiu atveju atjunkite ir vơl prijunkite USB kabelƳ, tada
bandykite iš naujo.
Prieš svarbǐ renginƳ ar ruošdamiesi Ƴ kelionĊ patikrinkite
fotoaparato bnjklĊ.
- Nufotografuokite juo vaizdą, išbandykite bnjklĊ ir paruoškite
papildomą akumuliatoriǐ.
- „Samsung“ neprisiima atsakomybơs už fotoaparato gedimus.
74
Perspơjimo rodmenys
SKE monitoriuje gali bnjti pateikiami keli perspơjimai.
[ Card Error !] (kortelơs klaida)
Atmintinơs kortelơs klaida
" Išjunkite akumuliatoriǐ ir vơl Ƴjunkite
" Vơl Ƴdơkite atmintinơs kortelĊ
" Ʋdơkite ir suformuokite atmintinơs kortelĊ (49 p.)
[ Card Locked! ] (užrakinta kortelơ)
Atmintinơs kortelơ užrakinta
" SD/SDHC atmintinơs kortelơ: Nustumkite apsaugos nuo
rašymo jungiklƳ link atmintinơs
kortelơs viršaus
[ File Error! ] (rinkmenos klaida)
Rinkmenos klaida
" Ištrinkite rinkmeną.
Atmintinơs kortelơs klaida
" Kreipkitơs Ƴ fotoaparatǐ serviso centrą.
[ Low Battery! ] (išseko akumuliatorius)
Išseko akumuliatorius
" Ʋdơkite naują akumuliatoriǐ
[ Low Light! ] (per mažai šviesos)
Pranešimas, atsirandantis fotografuojant tamsiose vietose
" Fotografuokite su blykste.
[ Memory Full! ] (užpildyta visa atmintinơ!)
Užpildyta visa atmintinơs kortelơ arba vidinơ atmintinơ.
" Ʋdơkite naują atmintinơs kortelĊ.
" pašalinkite nereikalingas vaizdǐ rinkmenas
[ No Image! ] (nơra vaizdo)
Atmintinơje nơra Ƴrašytǐ vaizdǐ
" Nufotografuokite juos
" Ʋdơkite atmintinơs kortelĊ, kurioje yra vaizdǐ
75
Prieš kreipiantis Ƴ techninơs priežinjros centrą
Žr. nurodymus toliau
Fotoaparatas neƳsijungia
Išseko akumuliatorius
" Ʋdơkite naują akumuliatoriǐ (14 p.)
Akumuliatorius Ƴdơtas netaisyklingai, supainioti poliai.
" Akumuliatoriǐ Ƴdơkite žinjrơdami poliǐ (+, -).
Naudojantis dingsta fotoaparato maitinimas
Išseko akumuliatorius
" Ʋdơkite naują akumuliatoriǐ
Fotoaparatas automatiškai išsijungia
" Ʋjunkite fotoaparatą.
Fotoaparatas nustojo veikti, nes aplinkos temperatnjra žemesnơ
negu fotoaparato eksploatacinơ temperatnjra.
" Fotoaparatą ir akumuliatoriǐ Ƴsidơkite Ƴ kišenĊ, kad jie
sušiltǐ, tada, prieš pat fotografuojant, akumuliatoriǐ Ƴdơkite Ƴ
fotoaparatą ir fotografuokite.
Paspaudus užrakto mygtuką, fotoaparatas nefotografuoja
Nepakanka vietos atmintinơje
" Ištrinkite nereikalingus rinkmenas
Nesuformuota atmintinơs kortelơ
" Suformuokite atmintinơs kortelĊ (49 p.)
Atmintinơs kortelơje neliko vietos
" Ʋdơkite naują atmintinơs kortelĊ
Atmintinơs kortelơ užrakinta
" Žr. klaidos pranešimą [Card Locked!] (kortelơ užrakinta)
Fotoaparatas išjungtas
" Ʋjunkite fotoaparatą
Išseko akumuliatorius
" Ʋdơkite naują akumuliatoriǐ (14 p.)
Supainioti akumuliatorius poliai.
" Ʋdơkite akumuliatoriǐ žinjrơdami poliǐ (+, -)
Naudojamas fotoaparatas staiga nustoja veikti
Fotoaparatas nustojo veikti dơl gedimo
" Išimkite akumuliatoriǐ, vơl Ƴdơkite ir Ƴjunkite fotoaparatą
Vaizdai neaišknjs
Objektas nufotografuotas nenustaþius atitinkamos veiksenos „
makro“
" Pasirinkite atitinkamą veikseną „makro“ ir vaizdas bus
ryškus.
Fotografuojama už blykstơs intervalo (atstumo) ribǐ
" Fotografuokite blykstơs intervalo (atstumo) ribose
Nešvarus ar suteptas objektyvas
" Nuvalykite objektyvą
76
Prieš kreipiantis Ƴ techninơs priežinjros centrą
Nesuveikia blykstơ
Pasirinkta išjungtos blykstơs veiksena
" Ʋjunkite blykstĊ
Šia fotoaparato veiksena blykste naudotis negalima
" Žr. blykstơs instrukciją (30 p.)
Rodoma netinkama data ir laikas
Netinkamai nustatyta data ir laikas arba atkurtos numatytosios
nuostatos
"Nustatykite tinkamą datą ir laiką
Neveikia fotoaparato mygtukai
Fotoaparato gedimas
" Išimkite ir vơl Ƴdơkite akumuliatoriǐ, Ƴjunkite fotoaparatą
Atmintinơs kortelei esant fotoaparate Ƴvyko kortelơs klaida.
Netinkamas atmintinơs kortelơs formatas
" Iš naujo suformuokite atmintinơs kortelĊ
Vaizdai neleidžiami
Netinkamas rinkmenos pavadinimas (DCF formato pažeidimas)
" Nekeiskite vaizdo rinkmenos pavadinimo
Per šviesnjs vaizdai
Pernelyg didelơ ekspozicija
" Atstatykite ekspozicijos išlaikymą
Išoriniame monitoriuje nematyti vaizdo
Išorinis monitorius netinkamai prijungtas prie fotoaparato
" Patikrinkite sujungimo kabelius
Atmintinơs kortelơje yra netinkamǐ rinkmenǐ
" Ʋdơkite atmintinơs kortelĊ su tinkamomis rinkmenomis
Naudojantis kompiuterio programa „Windows Explorer“, nematyti
išimamojo disko [Removable Disk]
Netinkamai prijungtas kabelis
" Patikrinkite jungtƳ
Fotoaparatas išjungtas
" Ʋjunkite fotoaparatą
Operacinơ sistema nơra iš þia pateiktǐ: „Windows“, 2000, XP, „
Vista“ / „Mac OS 10.3“. Arba kompiuteris neremia USB
" Ʋdiekite „Windows“, 2000, XP, „Vista“ / „Mac OS 10.3“ Ƴ
kompiuterƳ, kuris remia USB.
Vaizdo spalva skiriasi nuo tikro vaizdo
Netinkamai nustatytas baltos spalvos balansas arba efektas
" Parinkite tinkamą baltos spalvos balansą ir efektą
77
Techniniai duomenys
Vaizdo jutiklis
- Tipas : 1/2,33" CCD
- Veiksmingǐ vaizdo el. skaiþius : maždaug 10,2 mln.
- Bendrasis vaizdo el. skaiþius : maždaug 10,3 mln.
Objektyvas
- Židinio nuotolis : SAMSUNG objektyvas f = 6,3 ~ 18,9mm
(35mm juostelơs ekvivalentas : 35 ~ 105mm)
- F Nr. : F3,0(W) ~ F5,6(T)
- Skaitmeninis artinimas : ·Nuotraukǐ veiksena :1,0X ~ 5,0X
·Leidimo režimas : 1,0X ~ 11,4X
(priklauso nuo vaizdo dydžio)
SKE monitorius - 2,7" spalvotas TFT LCD (230,000 taškǐ)
Fokusavimas
- Tipas : TTL automatinis fokusavimas (Multi-AF(centrinis
automatinis fokusavimas), Center-AF(daugeriopas
automatinis fokusavimas), Face Detection
AF(Veido aptikimo AF))
- Intervalas
Ʋprastinơ kokybơ
Nutolinimas
Priartinimas
80cm ~ begalybơ
Makro
Automatinis makro
10cm ~ 80cm
10cm ~ begalybơ
50cm ~ 80cm
50cm ~ begalybơ
Užraktas
- Išlaikymas 1 ~ 1/1,500 s. (Rankinis : 8 ~ 1/1,500 s.)
Ekspozicija
- Valdymas : Programinơ AE, Rankinơ ekspozicija,
Veido aptikimo AE
- Matavimas : Multi(daugeriopas), Spot(taškinis),
Center Weighted (centrinis svertinis)
- Kompensacija : ±2EV (1/3EV žingsneliais)
- ISO : automatinis, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
78
Blykstơ
- Veiksenos : automatinơ, automatinơ ir „raudonǐ akiǐ“
efekto šalinimas, priverstinơ blykstơ,
lơtas sinchronizavimas, išjungta,
raudonǐ akiǐ efekto panaikinimo
- Atstumas : Nutolinimas : 0,4m ~ 3,0m,
Priartinimas : 0,5m ~ 2,5m
- Ʋkrovos laikas : maždaug 4 s
Ryškumas
- ITIN ŠVELNUS+, ITIN ŠVELNUS, NORMALUS,
RYŠKUS, RYŠKUS+
Spalvǐ efektai
- Normalus, nespalvotai, tamsiai rusva, raudona,
mơlyna, žalia, negatyvas, Pasirenkamos spalvos
Baltos spalvos balansas - Automatinis, dienos šviesa, debesuota,
fluorescencinơ H tipo, fluorescencinơ L tipo,
kaitrinơ, pasirenkama
Balso Ƴrašymas
- Balso Ƴrašymas (maks. 10 val.)
- Balso atmena su nuotraukǐ veiksena (maks. 10 s)
Datos Ƴspaudas - Data, data ir laikas, išjungta (gali pasirinkti naudotojas)
Fotografavimas - Nuotraukos
·Veiksena : automatinơ, programuojama, rankinơ,
DIS, pagalbinơ, portreto, paveikslǐ
·Paveikslǐ : naktinio vaizdo, vaikǐ, gamtovaizdžio,
fotografavimo iš arti, teksto,
saulơlydžio, aušros, foninio apšvietimo,
fejerverkǐ, sniego ir paplnjdimio
·Fotografavimas : Pavienis, tĊstinis, AEB,
judesio Ƴamžinimas
·Laikmatis : 10 s., 2 s., dvigubas, judesiǐ laikmatis
Techniniai duomenys
- Vaizdo klipai
·Su garsu ar be garso (pasirenka naudotojas,
Ƴrašymo laikas: maksimaliai 2 valandos)
·Dydis : 640x480, 320x240
·Kadrǐ greitis : 30 k/s, 15 k/s
·3X optinis mastelio keitimas ir nutildymas
keiþiant mastelƳ
·Vaizdo klipǐ taisa (Ƴterptinis)
: Pristabdymas Ƴrašymo metu,
nejudamo vaizdo fotografavimas
Saugykla
- Medija
·Vidinơ atmintinơ : Maždaug 16MB „flash“ tipo atmintinơ
·Išorinơ atmintinơ (papildomai) :
MMC kortelơ (garantuotai iki 1GB)
SD kortelơ (garantuotai iki 2GB)
SDHC kortelơ (garantuotai iki 8GB)
- Rinkmenos formatas
·Nuotrauka : JPEG (DCF), EXIF 2.2, DPOF 1.1,
PictBridge 1.0
·Vaizdo klipas : AVI (MJPEG)
·Garsas : WAV
- Vaizdo dydis
,
;
.
+
✩
3648X
2736
3648X
2432
3648X
2056
3072X
2304
2592X
1944
1920X
1080
1024X
768
- Telpa nuotraukǐ (1 GB dydžio kortelơje)
,
;
.
+
✩
Super Fine Maždaug Maždaug Maždaug Maždaug Maždaug Maždaug Maždaug
(„Itin aukšta kokybơ“) 219
241
282
290
366
1089
1907
Fine
Maždaug Maždaug Maždaug Maždaug Maždaug Maždaug Maždaug
(„Aukšta kokybơ“)
304
341
395
412
507
1458
2204
Normal
Maždaug Maždaug Maždaug Maždaug Maždaug Maždaug Maždaug
(„Ʋprastinơ kokybơ“) 507
550
619
660
825
2204
2419
Ä Šie rodikliai išmatuoti „Samsung“ standartinơmis sąlygomis ir gali
skirtis priklausomai nuo fotografavimo sąlygǐ ir fotoaparato nuostatǐ.
Mygtukas „E“
- Efektai : Spalvǐ, Vaizdo koregavimas
(ryškumas, kontrastas, koncentracija)
- Taisa : Dydžio keitimas, Pasukimas, Spalvǐ,
ACB, raudonǐ akiǐ panaikinimas,
Vaizdo koregavimas (ryškumas,
kontrastas, koncentracija)
Vaizdǐ leidimas - Tipas : vienas vaizdas, miniatinjros, daugeriopa
skaidriǐ peržinjra, vaizdo klipas
Sąsaja
- Skaitmeninơ išvesties jungtis : USB 2.0
- Garsas: monofoninis
- Vaizdo išvestis : NTSC, PAL (gali rinktis naudotojas)
- Nuolatinơs srovơs maitinimo Ƴvesties jungtis : 20pin
79
Techniniai duomenys
Maitinimo šaltinis
- Ʋkraunamas akumuliatorius
: SLB-0837(B), 3.7V (800mAh)
- Ʋkroviklis: SAC-47
Ä Pridedama baterija gali bĦti kitokia – tai
priklauso nuo pardavimo regiono.
Matmenys (plotis x aukštis x gylis) - 90,2 X 58 X 19,3mm (be iškyšǐ)
Svoris
- Maždaug 110g
(be akumuliatoriaus ir kortelơs)
Darbinơ temperatnjra
- 0 ~ 40°C
Darbinis drơgnumas
- 5 ~ 85%
Programinơ Ƴranga
- "Samsung Master", "Adobe Reader"
Techniniai duomenys gali bnjti keiþiami be išankstinio Ƴspơjimo.
Visi prekiǐ ženklai priklauso jǐ savininkams.
80
Pastabos dơl programinơs Ƴrangos
Prieš pradơdami naudotis bnjtinai perskaitykite naudojimo vadovą.
- Draudžiama atgaminti visą programinĊ Ƴrangą ar naudojimo
vadovą ir jǐ dalis.
- Programinơs Ƴrangos autoriǐ teisơs licencijuojamos tiktai naudoti
su fotoaparatu.
- Mažai tikơtinu gamybos gedimo atveju mes sutaisysime jnjsǐ
fotoaparatą arba jƳ pakeisime.
Taþiau mes jokiu bnjdu negalime bnjti atsakingi už bet kokią žalą,
kuri gali atsirasti netinkamai naudojantis šiuo fotoaparatu.
- „Samsung“ garantija netaikoma naudojantis savadarbiais
kompiuteriais ar kompiuteriǐ ir operaciniǐ sistemǐ, kuriems
gamintojas nesuteikia garantijos.
- Prieš pradedant skaityti šƳ vadovą reikơtǐ turơti nors pagrindiniǐ
žiniǐ apie kompiuterius ir operacines sistemas.
Reikalavimai sistemai
„Windows"
Kompiuteris su bent „Pentium
“ III 500 MHz procesoriumi
USB
(rekomenduojamas „Pentium“
jungties
800 MHz)
techniniai
Windows 2000 / XP / Vista
duomenys
Bent 256 MB darbinơs
atminties (rekomenduojama
daugiau nei 512 MB)
200 MB laisvos vietos
Programinơs standžiajame diske
(rekomenduojama daugiau nei 1 GB)
Ƴrangos
palaikymo 1024 x 768 vaizdo el., 16 bitǐ
techniniai spalvotas monitorius
duomenys (Rekomenduojamos 24 bitǐ
spalvos)
Microsoft DirectX 9.0C
„Macintosh"
"Power Mac G3" arba
naujesnis
Mac OS 10.3 ar naujesnơ
versija
Bent 256 MB darbinơs
atminties (rekomenduojama
daugiau nei 512 MB)
-
81
Apie programinĊ Ƴrangą
Ʋdơjus Ƴ kompaktiniǐ diskǐ ƳrenginƳ CD, pateikiamą su šiuo
fotoaparatu, turi automatiškai atsiverti toliau pavaizduotas langas.
"Samsung Master": Tai – „viskas viename“ tipo daugialypơs
terpơs programinis sprendimas.
Su šia programa jnjs galite atsisiǐsti, peržinjrơti, taisyti ir Ƴrašyti
savo skaitmenines nuotraukas ir vaizdo klipus. Ši programinơ
Ƴranga suderinama tiktai su „Windows“.
82
Priklausomai nuo jnjsǐ kompiuterio galimybiǐ, automatinei sąrankos
programai pasileisti reikơs 5-10 sekundžiǐ. Jei langas neatsivers,
paleiskite programą [Windows Explorer] ir pasirinkite [Installer.exe]
(rasite kompaktinio disko šakniniame aplanke).
Programǐ sąranka
Norint naudoti fotoaparatą su kompiuteriu pirmiausia reikia Ƴdiegti
programinĊ Ƴrangą. Paskui naudojantis vaizdǐ taisos programa
vaizdus iš fotoaparato galima Ƴkelti Ƴ kompiuterƳ.
2. Monitoriuje rodomu mygtuku Ƴdiekite „DirectX“, „Samsung
Master“ ir „Adobe Reader“. Jei jnjsǐ kompiuteryje Ƴdiegta
naujausia „DirectX“ versija, šios programos galima ir nediegti.
Galite apsilankyti „Samsung“ interneto svetainơje.
http: // www.samsungcamera.com : anglǐ kalba
http: // www.samsungcamera.co.kr : korơjieþiǐ kalba
1. Atsivers automatinơs paleisties
langas. Automatinơs paleisties
lange spustelơkite meniu
[Samsung Digital Camera
Installer] („Samsung“
skaitmeninio fotoaparato
diegiklis).
83
Programǐ sąranka
3. Iš naujo paleidus kompiuterƳ, reikia su USB kabeliu prijungti
fotoaparatą prie kompiuterio.
4. Ʋjunkite fotoaparato maitinimą.
Atsivers naujai aptiktos
aparatnjros vediklio langas
[Found New Hardware Wizard] ir
kompiuteris atpažins fotoaparatą.
Ä Jei jnjsǐ kompiuteryje veikia „
Windows XP“ / „Vista“, atsivers
vaizdǐ peržinjros programa.
84
Programǐ sąranka
Naudojimo vadovo PDF dokumentai Ƴtraukti Ƴ programinơs
Ƴrangos kompaktinƳ diską, pateikiamą su šiuo fotoaparatu. PDF
rinkmenas rasite su „Windows Explorer“.
Prieš jas atveriant reikia Ƴdiegti programą „Adobe Reader“, kurią
rasite programinơs Ƴrangos kompaktiniame diske.
Kad galima bnjtǐ tinkamai Ƴdiegti „Adobe Reader 6.0.1“,
reikalinga programa „Internet Explorer 5.01“ arba naujesnơ jos
versija. Apsilankykite svetainơje „www.microsoft.com“ ir
patobulinkite „Internet Explorer“.
Kompiuterio veiksenos paleidimas
Jei prie savo kompiuterio USB prievado prijungsite USB kabelƳ ir
Ƴjungsite maitinimą, fotoaparatas automatiškai persijungs Ƴ
„kompiuterio prijungimo veikseną“.
Šia veiksena USB kabeliu galima siǐsti Ƴrašytus vaizdus Ƴ
kompiuterƳ.
Fotoaparato nuostatos prijungimui atlikti
1. Ʋjunkite fotoaparatą.
2. Pateiktu USB kabeliu sujunkite
PASIRINKTI USB
fotoaparatą su kompiuteriu.
KOMPIUTERIS
3. Ʋjunkite kompiuterƳ. Fotoaparatas ir
SPAUSDINTUVAS
kompiuteris susijungia.
4. SKE monitoriuje pateikiama galimybơ
OK PATVIRTINTI
pasirinkti išorinƳ ƳrenginƳ.
5. Mygtukais aukštyn/žemyn pasirinkite
[Computer](KOMPIUTERIS) ir spauskite OK.
85
Kompiuterio veiksenos paleidimas
Fotoaparato prijungimas prie kompiuterio
Ʋrašytǐ vaizdǐ atsisiuntimas
Galite atsisiǐsti fotoaparate laikomas nuotraukas Ƴ kompiuterio
standǐjƳ diską ir išspausdinti jas arba taisyti su nuotraukǐ taisos
programa.
1. USB kabeliu prijunkite fotoaparatą
prie savo kompiuterio.
2. Savo kompiuterio darbalaukyje
pasirinkite [My computer] ir du
kartus spustelơkite [Removable
Disk " DCIM " 100SSCAM].
Bus pateiktos vaizdo rinkmenos.
Ä Jei 5 žingsnyje pasirinkote spausdintuvą [Printer](SPAUSDINTUVA
S), tada jungiant fotoaparatą prie kompiuterio pasirodys pranešimas
apie jungiamą spausdintuvą [Connecting Printer](JUNGIAMASI
PRIE SPAUSDINTUVO) ir ryšys nebus užmegztas. Tokiu atveju
reikia atjungti USB kabelƳ ir pakartoti procednjrą nuo 2 žingsnio.
Fotoaparato atjungimas nuo kompiuterio
Žr. 88 p. (išimamo disko atjungimas).
86
3. Pasirinkite vaizdą ir paspauskite
dešinƳjƳ pelơs mygtuką.
Kompiuterio veiksenos paleidimas
4. Pasirodys išskleidžiamasis meniu.
Spustelơkite iškirpimo [Cut] arba
kopijavimo [Copy] parinktƳ.
- [Cut] (iškirpti) : Pasirinkta
rinkmena
iškerpama.
- [Copy] (kopijuoti) : Rinkmenos
kopijuojamos.
5. Spustelơkite aplanką, Ƴ kurƳ norơtumơte Ƴkelti rinkmeną.
- Naudodamiesi programa [Samsung Master] atmintinơje Ƴrašytus
vaizdus galite matyti tiesiai kompiuterio monitoriuje, be to, galite
kopijuoti arba perkelti vaizdǐ rinkmenas.
Rekomenduojame pirmiausia nukopijuoti vaizdus Ƴ kompiuterƳ
ir tada juos žinjrơti. Atveriant vaizdus tiesiogiai išimamajame
diske Ƴrenginiai gali netikơtas atsijungti.
Jei nusiǐsite ne su šiuo fotoaparatu padarytą nuotrauką Ƴ
išimamąjƳ diską, SKE monitoriuje leidimo veiksena atsiras
pranešimas apie rinkmenos klaidą [File Error!](FAILO KLAIDA!)
ir MINIATINjRǏ veiksena nieko nematysite.
6. Spustelơkite dešinƳjƳ pelơs
mygtuką ir bus pateiktas
išskleidžiamasis meniu.
Spustelơkite [Paste] (Ƴkelti).
7. Vaizdas perkeliamas iš
fotoaparato Ƴ kompiuterƳ.
87
Išimamojo disko atjungimas
„Windows“ 2000 / XP / „Vista“
(langai gali skirtis nuo þia pateikiamǐ paveikslǐ, tai priklauso nuo
„Windows“ operacinơs sistemos).
1. Patikrinkite, ar fotoaparatas ir kompiuteris siunþia rinkmeną.
Jei mirkþioja fotoaparato bnjsenos lemputơ, palaukite, kol ji ims
šviesti nuolatos.
2. Du kartus spustelơkite aparatnjros
atjungimo arba pašalinimo
piktogramą [Unplug or Eject
Hardware], esanþią užduoþiǐ
juostoje.
5. Atsivers saugaus aparatnjros
pašalinimo langas [Safe to Remove
Hardware]. Spustelơkite mygtuką
[OK].
6. Atsivers aparatnjros atjungimo arba
pašalinimo langas [Unplug or Eject
Hardware]. Spustelơkite užvơrimo
mygtuką [Close] ir išimamasis
diskas bus saugiai atjungtas.
[Du kartus spustelơkite!]
7. Atjunkite USB kabelƳ.
3. Atsivers aparatnjros atjungimo arba
pašalinimo langas [Unplug or Eject
Hardware]. Pasirinkite [USB Mass
Storage Device] ir paspauskite
sustabdymo mygtuką [Stop].
4. Atsivers aparatnjros stabdymo
langas [Stop a Hardware device].
Pasirinkite [USB Mass Storage
Device] ir paspauskite sustabdymo mygtuką [OK].
88
"Samsung Master"
Šia programa galite atsisiǐsti, peržinjrơti, taisyti ir Ƴrašyti savo nuotraukas
ir vaizdo klipus. Ši programinơ Ƴranga suderinama tiktai su „Windows“.
Programai paleisti spauskite [Start (pradơti) " Programs (programos)
"Samsung "Samsung Master].
Vaizdǐ atsisiuntimas
1. Fotoaparatą prijunkite prie kompiuterio
2. Prijungus fotoaparatą prie
kompiuterio atsiveria langas,
skirtas vaizdams atsisiǐsti.
- Norint atsisiǐsti nufotografuotus
vaizdus reikia paspausti mygtuką
[Select All] (pasirinkti visus).
- Lange pasirinkite pageidaujamą
aplanką ir spustelơkite mygtuką [Select All] (pasirinkti visus).
Galite Ƴrašyti padarytas nuotraukas ir pasirinktą aplanką.
- Jei spustelơsite atšaukimo mygtuką [Cancel], siuntimas bus
atšauktas.
3. Spustelơkite mygtuką
[Next >] (toliau).
4. Pasirinkite paskirties vietą ir
sukurkite aplanką atsisiǐstiems
vaizdams ir aplankams Ƴrašyti.
- Aplankǐ pavadinimai gali bnjti
kuriami datos tvarka ir vaizdai
bus atsiǐsti.
- Aplanko pavadinimas bus
sukurtas pagal jnjsǐ pageidavimą
ir bus atsiǐsti vaizdai.
- Pasirinkus pirmiau sukurtą
aplanką bus atsiǐsti vaizdai.
5. Spustelơkite mygtuką
[Next >] (toliau).
6. Bus pateiktas šalia pavaizduotas
langas. Pasirinkto aplanko
paskirties vieta bus parodyta
lango viršuje. Spustelơkite
mygtuką [Start] (pradơti) ir
vaizdai bus atsisiǐsti.
7. Atsisiǐsti vaizdai bus
parodyti lange.
89
"Samsung Master"
Vaizdǐ žinjryklơ: þia galite peržinjrơti Ƴrašytus vaizdus.
- Vaizdǐ žinjryklơs funkcijos nurodytos toliau.
Ì Menu bar (Meniu juosta): Galite pasirinkti meniu. Rinkmena, taisa,
peržinjra , Ƴrankiai, funkcijǐ keitimas,
automatinis atsisiuntimas , pagalba ir kt.
Í Image selection window (Vaizdǐ pasirinkimo langas): šiame lange
galite pasirinkti pageidaujamus vaizdus.
3 Media type selection menu (Medijos tipo pasirinkimo meniu):
šiame meniu galima pasirinkti vaizdo žinjryklơs,
vaizdo taisos ir vaizdo klipǐ taisos funkcijas.
4 Preview window (Peržinjros langas): þia galite peržinjrơti vaizdą arba vaizdo klipą
ir susipažinti su daugialypơs terpơs informacija.
5 Zoom bar (Didinimo juosta): þia galima keisti peržinjros dydƳ.
6 Folder display window (Aplanko rodymo langas): þia matysite
pasirinkto vaizdo aplanko vietą.
7 Vaizdǐ rodymo langas: þia pateikiami pasirinktos rinkmenos vaizdai.
Ä Žr. „Samsung Master“ pagalbos meniu [Help], kuriame rasite
papildomos informacijos.
90
Vaizdǐ taisa: galite taisyti nuotraukas.
- Vaizdǐ taisos funkcijos nurodytos toliau.
Ì Edit menu (Taisos meniu)
: galite pasirinkti toliau pateikiamus meniu.
[Tools] (Ƴrankiai)
: Galima keisti pasirinkto vaizdo dydƳ arba
jƳ apkarpyti. Žr. pagalbos meniu [Help].
[Adjust] (koregavimas)
: Galite keisti vaizdo kokybĊ. Žr.
pagalbos meniu [Help].
[Retouch] (retušavimas)
: Galite keisti vaizdą arba pritaikyti jam
efektus. Žr. pagalbos meniu [Help].
Í Drawing tools (Piešimo Ƴrankiai): Ƴrankiai, skirti vaizdui taisyti.
3 Image display window (Vaizdǐ rodymo langas): šiame lange
rodomas pasirinktas vaizdas.
4 Preview window (Peržinjros langas): galite peržinjrơti pakeistą vaizdą.
Ä Su „Samsung Master“ taisytǐ nuotraukǐ fotoaparatas parodyti negalơs.
Ä Žr.„Samsung Master“ pagalbos meniu [Help], kuriame rasite
papildomos informacijos.
"Samsung Master"
Vaizdo klipǐ taisa: Ʋ vaizdo klipą galima Ƴdơti nuotraukas, vaizdo
klipus, pasakojimą ir muzikos rinkmenas.
Ä Kai kurie vaizdo klipai, suglaudinti naudojantis kodavimo
programa, kuri nesuderinama su „Samsung Master“.
Ä Žr. „Samsung Master“ pagalbos meniu [Help], kuriame rasite
papildomos informacijos.
- Vaizdǐ taisos funkcijos nurodytos toliau.
Ì Edit menu (Taisos meniu)
: galite pasirinkti toliau pateikiamus meniu.
[Add Media] (Ƴtraukti mediją) : Ƴ vaizdo klipą galite Ƴtraukti kitus
medijos elementus.
[Edit Clip] (taisyti vaizdo klipą) : Galite keisti šviesumą, kontrastą,
spalvas ir grynƳ.
[Effects] (efektai)
: Galite Ƴterpti efektą.
[Set Text] (nustatyti tekstą) : šiuo Ƴrankiu galima Ƴterpti tekstą.
[Narrate] (pasakoti)
: Galite Ƴterpti pasakojimą.
[Produce] (gaminti)
: Galite Ƴrašyti pataisytą daugialypơs terpơs
rinkmeną su nauju pavadinimu. * Galima
pasirinkti AVI, „Windows media“ („wmv“) ir
„Windows media“ („asf“) rinkmenǐ tipus.
Í Kadrǐ rodymo langas: Ƴ šƳ langą galima Ƴterpti daugialypơs terpơs objektǐ.
91
USB tvarkyklơs nustatymas MAC aplinkoje
USB tvarkyklơs naudojimas MAC aplinkoje
1. Programinơs Ƴrangos kompaktiniame diske MAC tvarkyklơs nơra,
nes MAC operacinơ sistema remia fotoaparato tvarkyklĊ.
2. Paleisties metu patikrinkite MAC operacinơs sistemos versiją.
Šis fotoaparatas suderinamas su MAC OS 10.3.
3. Prijunkite fotoaparatą prie „Macintosh“ kompiuterio ir Ƴjunkite jƳ.
4. Prijungus fotoaparatą prie MAC, darbalaukyje pasirodys nauja
piktograma.
1. Du kartus spustelơkite naują piktogramą darbalaukyje ir bus
pateiktas atmintinơje esantis aplankas.
2. Pasirinkite vaizdo rinkmeną ir nukopijuokite arba perkelkite Ƴ
MAC kompiuterƳ
92
Pirmiausia baikite kelti iš kompiuterio Ƴ fotoaparatą, o paskui su
ištraukimo komanda „Extract“ atjunkite išimamąjƳ diską.
DUK
Ʋvykus USB trikþiai patikrinkite toliau pateikiamą informaciją.
1 atvejis USB kabelis neprijungtas arba tai kitas USB kabelis.
" Prijunkite pateiktą USB kabelƳ.
2 atvejis
Jnjsǐ kompiuteris gali nepažinti fotoaparato. Kai kuriais
atvejais fotoaparatas Ƴrangos tvarkytuvơje („Device
Manager“) gali bnjti pateikiamas su nežinomais
Ƴrenginiais [Unknown Devices].
" Išjunkite fotoaparatą, ištraukite USB kabelƳ, vơl prijunkite
ir Ƴjunkite fotoaparatą.
3 atvejis Perkeliant rinkmenas Ƴvyko netikơta klaida.
" Išjunkite fotoaparatą ir vơl Ƴjunkite. Dar kartą Ƴkelkite
rinkmeną.
4 atvejis Naudojantis USB šakotuvu
" Jungiant fotoaparatą prie kompiuterio per USB šakotuvą gali
bnjti problemǐ (jei kompiuteris ir šakotuvas yra nesuderinami).
Jei Ƴmanoma, junkite fotoaparatą tiesiai prie kompiuterio.
5 atvejis Ar prie kompiuterio prijungti kiti USB kabeliai?
" Fotoaparatas gali veikti su triktimis, jei jis bnjna
prijungiamas prie kompiuterio kartu su kitais USB
kabeliais. Tokiu atveju atjunkite kitą USB kabelƳ ir prie
kompiuterio prijunkite tik vieną.
6 atvejis
Man atidarius „Device Manager“ (Ƴrangos tvarkytuvĊ)
(spustelơjus „Start“ (pradơti) " („Settings“ (nuostatos))
" „Control Panel“ (valdymo skydelis) " („Performance and
Maintenance“ (darbas ir techninơ priežinjra)) " „System“
(sistema) " („Hardware“ (aparatnjra)) " „Device Manager
“ (Ƴrangos tvarkytuvơ)), pateikiami nežinomi Ƴrenginiai arba
kiti Ƴrenginiai su geltonu klaustuku (?) arba šauktuku (!)
" Dešiniuoju pelơs mygtuku spustelơkite Ƴrašą su klaustuku (?) arba šauktuku (!) ir pasirinkite „Remove“ (šalinti).
Išjunkite ir Ƴjunkite kompiuterƳ ir fotoaparatą.
7 atvejis
Naudojantis kai kuriomis saugos programomis
(„Norton Anti Virus“, V3 ir kt.) kompiuteris gali nepažinti
fotoaparato kaip išimamo disko.
" Sustabdykite saugos programǐ veikimą ir prijunkite
fotoaparatą prie kompiuterio. Žr. saugos programǐ
instrukcijas, kaip jas laikinai išjungti.
8 atvejis
Fotoaparatas prijungiamas prie USB prievado, esanþio
kompiuterio priekyje.
" Prijungus fotoaparatą prie kompiuterio priekyje Ƴrengto
USB prievado, kompiuteris gali nepažinti fotoaparato.
Prijunkite fotoaparatą prie USB prievado, esanþio
kompiuterio gale.
93
DUK
Jei neƳdiegta „DirectX 9.0“ arba vơlesnơ versija
Ʋdiekite „DirectX 9.0“ arba vơlesnĊ versiją
1) Ʋkiškite su fotoaparatu pateiktą kompaktinƳ diską
2) Paleiskite „Windows Explorer“ ir pasirinkite aplanką [CD
diskas:\ DirectX] ir spustelơkite rinkmeną „DXSETUP.exe“.
Bus Ƴdiegta „DirectX“. Galite atsisiǐsti „DirectX“ adresu:
http://www.microsoft.com/directx
Jei kompiuteris, prie kurio prijungtas fotoaparatas, nustoja
reaguoti leidžiant „Windows“ sistemą.
Tokiu atveju atjunkite nuo kompiuterio fotoaparatą ir „Windows
“ ims veikti. Jei ši problema atsiranda dažnai, išjunkite senǐjǐ
USB Ƴrenginiǐ rơmimą ir paleiskite kompiuterƳ iš naujo. „Legacy
USB Support“ (senǐjǐ USB Ƴrenginiǐ rơmimas) pateikiamas BIOS
sąrankos meniu (BIOS sąrankos meniu skiriasi nuo kompiuteriǐ
gamintojǐ ir kai kuriuose BIOS meniu nepateikiamas senǐjǐ USB
Ƴrenginiǐ rơmimo punktas). Jei negalite pakeisti meniu patys,
kreipkitơs Ƴ kompiuterio arba BIOS gamintoją.
Jei nepavyksta ištrinti vaizdo klipo, ištraukti išimamojo disko arba
siunþiant rinkmeną atsiranda pranešimas apie klaidą.
Ʋdiegus tiktai „Samsung Master“ kartais bnjna pirmiau paminơtǐ
problemǐ.
- Užverkite programą „Samsung Master“ spustelơdami „Samsung
Master“ piktogramą užduoþiǐ juostoje.
- Ʋdiekite programas, pateikiamas programinơs Ƴrangos kompaktiniame
diske.
94
Tinkamas šio gaminio išmetimas
Tinkamas šio gaminio išmetimas (elektros ir elektronikos
Ƴrangos atliekos) (Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose
Europos valstybơse su atskiromis surinkimo sistemomis).
Ši žyma ant gaminio produkto arba su juo pateikiamuose dokumentuose rodo, kad pasibaigus naudojimo laikui jo negalima
išmesti kartu su buitinơmis atliekomis. Siekdami išvengti galimos
žalos aplinkai ar žmogaus sveikatai, kuri kyla dơl
nekontroliuojamo atliekǐ išmetimo, atskirkite šƳ prietaisą nuo kitǐ
rnjšiǐ atliekǐ ir perdirbkite jƳ pagal tvaraus medžiaginiǐ ištekliǐ
naudojimo principus. Namǐ njkiai turi kreiptis Ƴ prekybos atstovą, iš
kurio Ƴsigijo šƳ gaminƳ, arba vietos valdžios Ƴstaigos, kurios detaliai
informuos apie tai, kur ir kaip nugabenti šƳ prietaisą, kad jis bnjtǐ
saugiai perdirbtas. Verslo subjektai turi kreiptis Ƴ savo tiekơjus ir
patikrinti pirkimo sutarties sąlygas. Šis gaminys neturi bnjti
maišomas su kitomis komercinơmis atliekomis.
„Samsung“ eko ženklas
Tai „Samsung“ naudojamas simbolinis ženklas,
kuriuo norima vartotojams parodyti, kad „Samsung“
gamindama produktus skiria didelƳ dơmesƳ aplinkos
apsaugai. Šis ženklas reiškia nuolatines „Samsung“
pastangas kurti aplinką tausojanþius produktus.
Tinkamas šio produkto akumuliatoriǐ tvarkymas
Tinkamas šio produkto akumuliatoriǐ tvarkymas
(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse,
kuriose galioja atskiros akumuliatoriǐ grąžinimo sistemos.)
Šis ženklas yra pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje
ar ant pakuotơs nurodo, kad šio produkto akumuliatoriǐ, pasibaigus jǐ
tarnavimo laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinơmis atliekomis.
Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra
gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES
direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios
medžiagos gali sukelti žalos žmoniǐ sveikatai ar aplinkai.
Tam, kad bnjtǐ apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antriniǐ
žaliavǐ panaudojimas, pašome atskirti akumuliatoriǐ nuo kitǐ rnjšiǐ
atliekǐ ir atiduoti perdirbti vietinơje akumuliatoriǐ grąžinimo sistemai.
Ʋkraunamas akumuliatorius yra Ƴdơtas Ƴ ƳrenginƳ, vartotojas jo pakeisti
negali. Norơdami gauti informacijos apie jo pakeitimą, susisiekite su
savo paslaugǐ tiekơju.
95
ATMINTINƠ
96
Download PDF

advertising