Samsung | 400UXN | Samsung 400UXN Kasutusjuhend

SyncMaster 400UXn,460UXn
LCD-monitor
Kasutusjuhend
Ohutusjuhised
Tähised
Märkus
Toodud ohutusjuhiste järgimine on vajalik teie ohutuse tagamiseks ja varakahjustuste vältimiseks.
Lugege ohutusjuhised hoolikalt läbi ja kasutage seadet õigesti.
Hoiatus/Ettevaatust
Selle sümboliga tähistatud juhiste eiramine võib kaasa tuua kehavigastusi või
kahjustada seadet.
Olulised tähised
Keelatud
Oluline lugeda ja aru saada
Ärge võtke seadet lahti
Eemaldage pistik pistikupesast
Ärge puutuge
Maandage elektrilöögi vältimiseks
Toide
Kui arvutit pikemat aega ei kasutata, lülitage sisse režiim DPM.
Ekraanisäästja kasutamisel seadke see aktiivsesse režiimi.
Siintoodud pildid on ainult illustratiivsed ja ei pruugi alati (vői igas riigis) kohaldatavad olla.
Otsetee järelkujutise ärahoidmise juhistele
Ärge kasutage katkist toitejuhet või pistikut ega katkist või logisevat
pistikupesa.
•
Vastasel korral võib see põhjustada lühise või tulekahju.
Märgade kätega ei tohi toitepistikut seinakontakti ühendada või sealt
eemaldada.
•
See võib põhjustada elektrilöögi.
Veenduge, et ühendate toitejuhtme maandatud pistikupessa.
•
Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi või tekitada kehavigastusi.
Veenduge, et sisestate pistiku pistikupessa lõpuni ja õigesti.
•
Vastasel korral kujutab see tulekahjuohtu.
Ohutusjuhised
Ärge väänake pistikut või tõmmake seda liiga tugevasti ega asetage
sellele raskeid esemeid.
•
Vastasel korral kujutab see tulekahjuohtu.
Ärge ühendage ühte pistikupessa mitut erinevat seadet.
•
Tekkiv ülekuumenemine võib põhjustada tulekahju.
Ärge eemaldage toitejuhet ajal, kui seadet kasutate.
•
See võib tekitada lühise ja sel moel seadet kahjustada.
Seadme eemaldamiseks toitevőrgust tuleb eemaldada pistik pistikupesast. Seetőttu peab pistik olema hőlpsasti ligipääsetav.
•
See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
Kasutage ainult tootja poolt pakutavat toitejuhet. Ärge kasutage mõne
teise toote juurde kuuluvat toitejuhet.
•
Vastasel korral võib see põhjustada lühise või tulekahju.
Installimine
Võtke kindlasti ühendust volitatud teeninduskeskusega, kui paigaldate seadme
tolmusesse, kõrge või madala temperatuuriga, suure niiskusega või keemilisi
ühendeid sisaldavasse keskkonda või kohta, kus seadet kasutatakse ööpäevaringselt (lennujaamad, raudteejaamad jne).
Vastasel juhul võib see kaasa tuua monitori tõsiseid kahjustusi.
Seadet peaks tõstma ja kandma vähemalt kaks inimest.
•
Vastasel korral võib seade maha kukkuda ja tekitada kandjale kehavigastusi ja/või ise puruneda.
Kui paigutate seadme riiulisse või vitriini, siis jälgige, et seadme alustoe serv ei ulatuks üle riiuli ääre.
•
Vastasel korral võib seade maha kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.
•
Riiul või vitriin, kuhu seadme paigutate, peab olema piisavalt suur.
ÄRGE PAIGUTAGE TOOTE LÄHEDUSSE KÜÜNLAID, SÄÄSETÕRJEVAHENDIT, SIGARETTE EGA KÜTTESEADMEID.
•
Vastasel korral kujutab see tulekahjuohtu.
Hoidke kütteseadmed toitejuhtmest ja seadmest võimalikult kaugel.
•
Vastasel korral võib see põhjustada lühise või tulekahju.
Ohutusjuhised
Ärge paigutage seadet halva ventilatsiooniga kohta (raamaturiiulisse
või kappi).
•
Vastasel korral võib sisetemperatuuri tõus põhjustada tulekahju.
Kui paigutate seadme põrandale, siis asetage see kohale õrnalt.
•
Vastasel korral võib ekraanipind kahjustuda.
Ärge asetage seadet ekraanipidi põrandale.
•
Vastasel korral võib ekraanipind kahjustuda.
Seinakronsteini peaks kindlasti paigaldama selleks volitatud ettevõte.
•
Vastasel korral võib seade maha kukkuda ja põhjustada kehavigastusi.
•
Kasutage kindlasti ettenähtud seinakronsteini.
Paigutage seade hästiventileeritud kohta. Jälgige, et seade jääks seinast
vähemalt 10 cm kaugusele.
•
Vastasel korral tekib sisetemperatuuri tõus, mis võib põhjustada tulekahju.
Jälgige, et pakendis kasutatav vinüülmaterjal ei satuks laste kätte.
•
Laste kätte sattudes võib see kaasa tuua tõsised tagajärjed (lämbumise).
Reguleeritava kõrgusega monitori puhul jälgige, et te allalastavat tuge
ei puutuks või et ükski ese toe vastu ei läheks.
•
See võib kahjustada monitori või tekitada vigastusi selle kandjale.
Puhastamine
Monitori korpuse või TFT-LCD-ekraani pinna puhastamiseks kasutage pehmet,
kergelt niisutatud lappi.
Ärge pihustage puhastusvahendit otse seadme pinnale.
•
See võib tekitada heledamaid laike ja struktuurikahjustusi ning ekraani pind võib maha kuluda.
Kasutage pehmet lappi ja üksnes monitori jaoks mõeldud puhastusvahendit. Kui peate kasutama muud puhastusvahendit, siis lahustage see
veega vahekorras 1:10.
Pistiku harude puhastamiseks või tolmu pühkimiseks seinakontaktilt
tuleb kasutada kuiva lappi.
•
Vastasel korral kujutab see tulekahjuohtu.
Ohutusjuhised
Seadme puhastamise ajaks tuleb toitejuhe kindlasti vooluvõrgust eemaldada.
•
Vastasel korral võib see põhjustada lühise või tulekahju.
Seadme puhastamisel eemaldage toitejuhe vooluvõrgust ja puhastage
ka seda kuiva pehme lapiga.
•
(Ärge kasutage keemilisi vahendeid (vaha, benseeni, alkoholi, lahustajat, putukatõrjevahendit, määret või puhastusvahendit). Sellised
vahendid võivad kahjustada seadme pinda ning tootemärgised maha
kulutada.
Kuna seadme korpus on kergesti kriimustatav, tuleb puhastamisel
kindlasti kasutada ettenähtud lappi.
•
Kasutage selleks ette nähtud lappi ja väheses koguses vett. Et puhastamise käigus seadmele kriimustusi ei tekiks, tuleks enne puhastama
asumist lappi põhjalikult kloppida.
Puhastamisel ärge pihustage vett otse seadme korpusele.
•
Jälgige hoolikalt, et vesi seadmesse ei satuks või et see märjaks ei
saaks.
•
Vastasel korral võib see põhjustada elektrilöögi, tulekahju või häireid
seadme töös.
Muu
Tegemist on kõrgepingeseadmega. Kasutajad ei tohi seadet mingil juhul ise lahti võtta, parandada ega muuta.
•
Vastasel korral võib see põhjustada lühise või tulekahju. Kui seade
vajab remonti, võtke ühendust teeninduskeskusega.
Kui märkate, et seadmest tuleb imelikku lõhna või kostab ebatavalist
heli, siis eemaldage toitejuhe kiiresti seinakontaktist ja võtke ühendust
teeninduskeskusega.
•
Vastasel korral võib see põhjustada lühise või tulekahju.
Ärge paigutage seadet kohta, kus esineb niiskust, tolmu, suitsu või
vett, ega ka mitte autosse.
•
Vastasel korral võib see põhjustada lühise või tulekahju.
Kui juhtute seadme maha pillama või kui korpus puruneb, lülitage
seade kohe välja ja eemaldage toitejuhe. Võtke ühendust teeninduskeskusega.
•
Vastasel korral võib see põhjustada lühise või tulekahju.
Äikese ajal ärge toitejuhet ega antennikaablit puutuge.
•
Vastasel korral võib see põhjustada lühise või tulekahju.
Ohutusjuhised
Ärge nihutage monitori, sikutades seda üksnes juhtmest või signaalikaablist.
•
Nii võib monitor maha kukkuda ja põhjustada lühise; seade võib
kahjustuda või kaabli purunemise tõttu süttida.
Ärge tõstke või nihutage seadet ette- või tahapoole ega paremale või
vasakule, hoides kinni ainult toitejuhtmest või signaalikaablist.
•
Nii võib monitor maha kukkuda ja põhjustada lühise; seade võib
kahjustuda või kaabli purunemise tõttu süttida.
Veenduge, et laud või kardin ei kataks ventilatsiooniava.
•
Vastasel korral tekib sisetemperatuuri tõus, mis võib põhjustada tulekahju.
Ärge asetage seadmele veeanumaid, vaase, lillepotte või ravimeid ega
metallist esemeid.
•
Kui vesi või mõni võõrkeha satub seadmesse, eemaldage toitejuhe
vooluvõrgust ja võtke ühendust teeninduskeskusega.
•
See võib põhjustada häireid seadme töös, tekitada lühise või tulekahju.
Ärge kasutage ega hoidke seadme läheduses aerosoole ega muid kergestisüttivaid materjale.
•
Vastasel korral võib see põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Ärge lükake seadmesse (ventilatsiooniavade, portide jm kaudu) metallesemeid (vardaid, münte, nõelu või traadijuppe) ega süttivaid materjale (paberit, tikke).
•
Kui vesi või mõni võõrkeha satub seadmesse, eemaldage toitejuhe
vooluvõrgust ja võtke ühendust teeninduskeskusega.
•
Vastasel korral võib see põhjustada lühise või tulekahju.
Kui kasutate pikemat aega liikumatut ekraani, võib tekkida järelkujutis
või laik.
•
Kui te monitori pikemat aega ei kasuta, lülitage sisse puhkerežiim
või rakendage tööle liikuv ekraanisäästja.
Valige seadme jaoks sobiv eraldusvõime ja sagedus.
•
Vastasel korral mõjub see silmadele halvasti.
Kõrvaklappe või peakomplekti kasutades ärge keerake heli liiga valjuks.
•
Liiga tugev heli võib kuulmist kahjustada.
Kui te end ekraanile pidevalt lähemale kallutate, mõjub see silmadele
halvasti.
Ohutusjuhised
Iga ühe (1) tunni tagant tuleks anda silmadele vähemalt viis (5) minutit
puhkust.
Nii hoiate ära silmade punetuse tekkimise.
Ärge asetage seda ebakindlale alusele, näiteks logisevale riiulile või
ebatasasele pinnale ega kohta, kus esineb vibratsiooni.
•
Vastasel korral võib seade maha kukkuda ja tekitada kehavigastusi
ja/või puruneda.
•
Seadme kasutamine kohas, kus esineb vibratsiooni, võib kaasa tuua
seadme purunemise ja põhjustada seetõttu tulekahju.
Seadme viimisel ühest kohast teise tuleb see kõigepealt välja lülitada
ning seejärel eemaldada toitejuhe, antennikaabel ja kõik ülejäänud seadmega ühendatud kaablid.
•
Vastasel korral võib see põhjustada lühise või tulekahju.
Jälgige, et lapsed seadme küljes ei ripuks ega selle otsa ei roniks.
•
Seade võib alla kukkuda ja tekitada kehavigastusi või isegi surma.
Kui te seadet pikemat aega ei kasuta, võtke toitejuhe seinakontaktist
välja.
•
Vastasel korral võib kogunenud tolm põhjustada ülekuumenemise
ning lühis või õhenenud isolatsioon võivad põhjustada tulekahju.
Ärge asetage seadmele raskeid esemeid või laste jaoks ahvatlevaid
asju (mänguasju, kompvekke vm).
•
Lapsed võivad ahvatleva asja kättesaamiseks üritada seadme otsa ronida, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või isegi surma.
Kaugjuhtimispuldi patareide vahetamisel jälgige, et lapsed väljavõetud patareisid endale suhu ei topiks. Asetage patareid kohta, kust lapsed
neid kätte ei saa.
•
Kui lapsed on patarei siiski jõudnud suhu panna, pöörduge kiiresti
arsti poole.
Patareide vahetamisel jälgige, et sisestate need õige polaarsusega (+,
-).
•
Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks; patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua süttimise või kehavigastuse.
Kasutage ainult spetsiaalseid standardseid patareisid; ärge kasutage
korraga uusi ja vanu patareisid.
•
Vastasel korral võivad patareid muutuda kasutuskõlbmatuks või põhjustada tulekahju; patareist väljavalgunud vedelik võib kaasa tuua
kehavigastuse.
Patareid (ja laetavad patareid) ei ole tavalised olmejäätmed ning need
tuleb viia vastavatesse jäätmekogumispunktidesse. Kasutajana vastutab
klient kasutatud või laetavate patareide jäätmekogumispunkti toimetamise eest.
Ohutusjuhised
•
Klient võib kasutatud või laetavad patareid viia selleks ette nähtud
jäätmekogumispunkti või kauplusse, kus müüakse sama tüüpi patareisid või laetavaid patareisid.
Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate
(kamin, radiaator) lähedusse.
•
See lühendab seadme eluiga ja võib viia tulekahjuni.
Ärge pillake seadmele esemeid; hoidke seda mis tahes löökide eest.
•
Vastasel korral võib see põhjustada lühise või tulekahju.
Ärge paigutage seadme lähedusse õhuniisutajat ega köögilauda.
•
Vastasel korral võib see põhjustada lühise või tulekahju.
Gaasilekke korral ärge puudutage seadet ega toitepistikut; õhutage
ruum kiiresti.
•
Sädeme tekkimine võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
Kui seade on olnud pikka aega sisse lülitatud, muutub ekraanipaneel
kuumaks. Ärge seda puutuge.
•
Hoidke väiksed lisatarvikud kohas, kust lapsed neid kätte ei saa.
Olge seadme kaldenurga või toe kõrguse reguleerimise juures ettevaatlik.
•
Kui käsi või sõrmed seejuures kuhugi vahele jäävad, võivad tagajärjeks olla vigastused.
•
Kui te seadet liiga palju ettepoole kallutate, võib see alla kukkuda ja
põhjustada kehavigastusi.
Ärge paigutage seadet nii madalale, et lapsed pääseksid sellele kergesti
ligi.
•
Vastasel korral võib seade maha kukkuda ja tekitada kehavigastusi.
•
Kuna seadme esiosa on raske, tuleb see paigutada sirgele ja kindlale
alusele.
Ärge paigutage seadmele raskeid esemeid.
•
See võib kaasa tuua kehavigastusi või kahjustada seadet.
Tutvustus
-- 400UXn -Pakendi sisu
Märkus
Veenduge, et monitoriga oleksid kaasas järgmised esemed.
Kui mõni ese on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga.
Valikuliste tarvikute ostmiseks võtke ühendust edasimüüjaga.
Märkus
Ärge asetage seadet põrandale.
Lahtipakkimine
LCD-kuvar
Juhendid
Kiirjuhend
Garantiikaart
(Kõigis asukohtades pole saadaval)
Kaablid
D-Sub-kaabel
Toitejuhe
Kasutusjuhend
Tutvustus
Muu
Kaugjuhtimispult
patareid (AAA-tüüpi, 2 tk)
Pistik BNC/ pesa RCA
(Kõigis asukohtades pole saadaval)
Müüakse eraldi
DVI-kaabel
Seinapaigalduskomplekt
Ajutine alus mplekt
Kalibreerija
BNC-kaabel
-- 400UXn -Teie monitor
Esikülg
Nupp MENU [MENU]
Kohtvõrgu kaabel
Lisateavet kalibreerija kasutamise kohta leiate Natural
Color Expert'i spikrist.
Tutvustus
Avab ekraanimenüü ja väljub menüüst. Võimaldab väljuda ekraanimenüüst või
eelmisse menüüsse tagasi pöörduda.
Up-Down (üles-alla) nupp
Vertikaalselt ühelt menüü elemendilt teisele liikumiseks või menüüs valitud elemendi häälestamiseks.
Left-Right (vasakule-paremale) nupp
Selle nupu abil saate horisontaalsuunas ühelt menüükäsult teisele liikuda või valitud menüüväärtust reguleerida. Kui ekraanimenüüd ei kuvata, kasutage helitugevuse reguleerimiseks seda nuppu.
Nupp ENTER [ENTER]
Aktiveerib esiletõstetud menüüvaliku.
Nupp SOURCE [SOURCE]
PC režiimist videorežiimi lülitumiseks. Allika vahetamine on lubatud ainult nende
välisseadmete puhul, mis on ühendatud monitoriga.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]
→ [MagicInfo]
>> Klõpsake siin, et vaadata animatsiooniklippi
PIP
Vajutage PIP nuppu, et PIP kuva sisse/välja lülitada.
Kuna BNC ja komponent kasutavad sama terminali, ei ole ekraanil võimalik üle
katta rohkem kui ühte ekraani siseakent ("pilti pildis").
>> Klõpsake siin, et vaadata animatsiooniklippi
•
PC
AV / S-Video / Component / HDMI Režiim
•
BNC
AV / S-Video / HDMI Režiim
•
DVI
AV / S-Video / Component Režiim
•
AV / S-Video
PC / BNC / DVI Režiim
•
Component
PC / DVI Režiim
•
HDMI
PC / BNC Režiim
Toitenupp [
]
Selle nupu abil saate monitori sisse ja välja lülitada.
Tutvustus
Toiteindikaator
Süttib toite sisselülitamisel.
Märkus
Energiasäästurežiimi funktsioonide kohta leiate lisateavet kasutusjuhendi jaotises
Energiasäästja. Kui te monitori ei kasuta või kui te selle juurest pikemaks ajaks
lahkute, siis lülitage see energia kokkuhoidmiseks VÄLJA.
Kaugjuhtimispuldi andur
Suunake kaugjuhtimispult kuvaril selle koha poole.
Tagaosa
Märkus
Üksikasjalikumat teavet kaabliühenduste kohta leiate peatüki "Töökorda seadmine" alajaotusest "Kaablite ühendamine". Kuvari tagaosa konfiguratsioon võib sõltuvalt mudelist mõnevõrra erineda.
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
Lülitab monitori sisse ja välja.
POWER IN
Toitejuhe, ühendab monitori ja pistikupesa.
Tutvustus
REMOTE OUT/IN
Võite kasutada juhtmega kaugjuhtimispulti,
ühendades selle monitoriga.
RS232C OUT/IN (RS232C jadaport)
MDC (Multiple Display Control) mitme seadmega programmjuhtimissisend
DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO
IN] (PC/DVI/BNC/HDMI Heliseadme ühendusliides (sisend))
DVI / PC / HDMI IN [HDMI]
Ühendage monitori tagaküljel asuv HDMI-liidesepesa digitaalse väljundseadme HDMI-i liidesepesaga HDMI-kaabli abil.
DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC Video ühendusplokk)
Kasutades videokaardil 15 kontaktiga D-pistik PC režiim (Analog PC)
DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (PC
Video ühendusplokk)
Kasutades videokaardil DVI-D -> DVI-D - DVI
režiim (Digital PC)
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]
(Komponentide Heliseadme ühendusliides (sisend))
BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/
PB, H, V] (BNC Video ühendusplokk / komponentide ühendusplokk (Väljund))
BNC (Analog PC) : Anschluss von R, G, B, H, V
Port
Component-Anschluss: Anschluss von PR, Y, PB
Port
BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB,
H, V](BNC Video ühendusplokk / komponentide
ühendusplokk (Sisend))
Tutvustus
AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (AudioMONITOR ühendusplokk (Sisend))
AV OUT [VIDEO](Video ühendusplokk)
AV režiim (Väljund)
AV IN [VIDEO](Video ühendusplokk) (Sisend)
AV OUT [S-VIDEO] (S-Video ühendusplokk)
S-VIDEO režiim (Väljund)
AV IN [S-VIDEO](S-Video ühendusplokk)
(Sisend)
EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (Kõlarijuhtme pesa(8 Ω)
AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Monitori helisüsteemi ühendusliides (väljund))AUDIO OUT
on arvuti, DVI või BNC heliväljundi liides.
LAN(LAN ühendusplokk)
USB(USB ühendusplokk)
Klaviatuur/ hiir, ühilduv massmäluseade.
Märkus
Monitoride arv, mida saab väljundkontuuriga
ühendada, voib erineda nt kaablite, signaaliallika
jms tottu. Kaabliga, kus puudub sumbumine voi
signaaliallikaga saab ühendada kümme monitori.
Märkus
Kaabliühenduste kohta leiate lisateavet jaotisest Kaablite ühendamine.
-- 400UXn -Kaugjuhtimispult
Märkus
Kaugjuhtimispuldi toimivust võivad mõjutada nii teler kui ka muud elektroonilised seadmed, mis töötavad monitori lähedal, põhjustades segavate sageduste tõttu talitlushäireid.
Tutvustus
ON / OFF
MagicInfo
MDC
LOCK
Nupp MagicInfo
+100 DEL
VOL
MUTE
TTX/MIX
MENU
ENTER
P.MODE
AUTO
ENTER/PRE-CH
CH/P
SOURCE
INFO
EXIT
Ues-alla vasakule-paremale nupud
S.MODE
STILL
FM RADIO
P.SIZE
SRS
DUAL/MTS
PIP
SOURCE
SWAP
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
1. ON / OFF
Selle nupu abil saate kuvari sisse või välja lülitada.
2. MagicInfo
MagicInfo kiirkäivituse nupp.
Tutvustus
3. MDC
MDC kiirkäivituse nupp.
4. LOCK
See nupp aktiveerib või deaktiveerib kõik funktsiooninupud nii
kaugjuhtimispuldil kui ka monitoril, välja arvatud toitenupu ja lukustusnupu LOCK.
5. MagicInfo nupud
MagicInfo kiirkäivituse nupp.
6. +100 DEL
•
Tähed ja numbrid: Kasutage neid nuppe veebilehe aadressi
sisestamiseks.
•
DEL: Kasutage naasmisnupuna (Back Space).
•
SYMBOL: Kasutage märkide sisestamiseks. (.O_-)
•
ENTER: Kasutage sisestamiseks.
Vajutage, kui valite kanalit, mille number on üle 100. Näide: selleks, et valida 121 kanalit, vajutage "+100", seejärel vajutage "2"
ja "1".
- Selle monitori korral kõnealune funktsioon ei tööta.
7. VOL
Reguleerib helitugevust.
8.
Vaigistab ajutiselt audioväljundi. See kuvatakse ekraani alumises
vasakpoolses nurgas. Heli peatatakse, kui režiimis Mute (Vaigista) on vajutatud nuppu MUTE või - VOL +.
MUTE
9.
TTX/MIX
TV kanalid edastavad teleteksti kaudu kirjalikku informatsiooni.
- Selle monitori korral kõnealune funktsioon ei tööta.
10.
MENU
Kui ekraanireguleerimismenüü on välja lülitatud: selle nupu abil
pääsete OSD-sse (ekraanikuvale) ja saate aktiveerida esiletõstetud
menüükäsu.
11.
ENTER
Aktiveerib esiletõstetud menüüvaliku.
12.
P.MODE
Seda nuppu vajutades kuvatakse kasutusel olev režiim ekraani
alumises osas, keskel.
AV / S-Video / Component : P.MODE
Monitoril on neli automaatset, tehases eelhäälestatud pildiseadet.
Seejärel vajutage uuesti nuppu, et käia läbi eelkonfigureeritud režiim id. ( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC / DVI / BNC : M/B (MagicBright)
MagicBright on uus funktsioon, mis pakub optimaalseimat vaatamiskeskkonda sõltuvalt vaadatava kujutise sisust. Seejärel vajutage uuesti nuppu, et käia läbi eelkonfigureeritud režiim id.
(Entertain → Internet → Text → Custom )
13. AUTO
Ekraanikuva automaatseks häälestamiseks.(PC) Kui te muudate
eraldusvõimet kontrollpaneelilt, käivitub Auto Adjustment funktsioon.
Tutvustus
14.
ENTER/PRE-CH
Seda nuppu kasutatakse selleks, et kohe eelmisele kanalile naasta.
- Selle monitori korral kõnealune funktsioon ei tööta.
15.
CH/P
TV- režiim is TV-kanalite valimiseks.
- Selle monitori korral kõnealune funktsioon ei tööta.
16.
SOURCE
Muudab videoallikat.
17.
INFO
Praegune ekraaniinfo kuvatakse ülemises vasakpoolses nurgas.
18.
EXIT
Väljub menüüekraanilt.
19.Ues-alla vasakule-paremale
nupud
Horisontaalselt või vertikaalselt ühelt menüü elemendilt teisele
liikumiseks või menüüs valitud elemendi häälestamiseks.
20.
Seda nuppu vajutades kuvatakse kasutusel olev režiim ekraani
alumises osas, keskel. Monitor on varustatud siseehitatud hi-fi
stereovõimendiga. Seejärel vajutage uuesti nuppu, et käia läbi
eelkonfigureeritud režiim id. ( Standard → Music → Movie →
Speech → Custom )
S.MODE
21. STILL
Ekraani "külmutamiseks” vajutage nuppu üks kord. Ekraani liikuvaks tegemiseks vajutage nuppu uuesti.
22. FM RADIO
Lülitab FM-raadio (FM Radio) sisse/välja. PC/DVIre¸iim is ainult
HELI seadmine FM Radio jaoks Piirkondades, kus antenni kaablit
ei kasutata, tuleb kõigepealt ühendada pistik TV-antenniga. Video
SOURCE üldre¸iim is FM RADIO'le lülitumine, ekraani väljalülitamine.
- Selle monitori korral kõnealune funktsioon ei tööta.
23. P.SIZE
Vajutage alla, et muuta ekraani suurust.
24.
SRS
25.
SRS
DUAL/MTS
DUALKui telerivaatamise ajal kaugjuhtimispuldi DUAL nuppu kasutada, toimivad STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll ja MONO/
NICAM MONO/NICAM STEREO režiim id, sõltuvalt leviedastuse tüübist.
MTSTe võite valida MTS (Multichannel Television Stereo) režiim i.
FM Stereo
Helitüüp
MTS/S_režiim
Vaikimisi
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔Stereo
Käsitsi
mine
SAP
Mono ↔SAP
Mono
- Selle monitori korral kõnealune funktsioon ei tööta.
26.
PIP
Vajutage PIP nuppu, et PIP kuva sisse/välja lülitada.
muut-
Tutvustus
27.
SOURCE
28. SWAP
Video allika valimiseks.(PIP)
PIP (pilt-pildis) aknas oleva ja pohiekraani kujutise vahetamine.
PIP aknas olnud kujutis ilmub põhiekraanile ja põhiekraanil olnud
kujutis ilmub PIP aknasse.
29.
SIZE
Te võite aktiveerida funktsiooni 'Pildi suurus'.
30.
REW
Tagasikerimine
31.
32.
33.
STOP
PLAY / PAUSE
FF
Seiskamine
Taasesitus/ paus
Kiire edasikerimine
-- 400UXn -Mehaaniliste detailide paigaldusskeem
Mehaaniliste detailide paigaldusskeem
VÕRGUMUDELI SUURUS
Tutvustus
Monitori ülaosa
VÕRGUMUDELI SUURUS
VESA Bracket'i (Vesa liidesetugede) paigaldamine
•
VESA installimisel järgige kindlasti rahvusvahelisi VESA standardeid.
•
VESA Bracket'i (Vesa liidesetugede) soetamine ja paigaldamise informatsioon: Ekraani tellimiseks votke ühendust lähima SAMSUNGi toodete müüjaga. Kui tellimus on esitatud, külastab Teid
paigaldusspetsialist ja paigaldab toed.
•
LCD ekraani liigutamiseks vajatakse vähemalt kahte inimest.
•
SAMSUNG ei vastuta tootele voi isikutele põhjustatud vigastuste eest, kui paigaldamine toimub
tellija poolt.
Tutvustus
Mootmed
Märkus
Liidesetugede kinnitamiseks seinale kasutage ainult 6 mm läbimooduga ja 8 kuni 12 mm pikkuseid
kinnituskruvisid.
Seinakronsteini paigaldamine
•
Võtke seinakronsteini paigaldamiseks ühendust tehnikuga.
•
SAMSUNG Electronics ei vastuta seadmele tekkinud kahjude ega kliendi vigastuste eest, kui klient
on seadme ise paigaldanud.
•
Käesolev seade on mõeldud paigaldamiseks tsementseinale. Seade ei pruugi krohv- ega puuseinale
korralikult kinnituda.
Osad
Kasutage vaid seadmega kaasas olnud osi ja tarvikuid.
Seinakronstein (1)
Hinged
(Vasak- Plastikk- Kruvi
Kruvi (B) Tüübel
poolne : 1, Parem- ronstein (A) (11) (4)
(11)
poolne : 1)
(4)
Seinakronsteini paigaldamine
Märkus
Seadmega on kaasas kaks hinge (vasak- ja parempoolne). Palun kasutage õiget.
1.
Sisestage küljespüsiv kruvi ja keerake noolega näidatud suunas kinni.
Tutvustus
Seejärel paigutage seinakronstein seinale.
Seadmega on kaasas kaks hinge (vasak- ja parempoolne). Palun kasutage õiget.
2.
A-
Küljespüsiv kruvi
B-
Seinakronstein
C-
Hing (vasakpoolne)
D-
Hing (parempoolne)
Enne augu puurimist seina kontrollige, kas kahe seadme taga oleva fiksaatoraukude vaheline
kaugus on sobiv.
Kui kaugus on liiga väike või suur, keerake kauguse reguleerimiseks mõned või kõik 4 seinakronsteinil olevat kruvi lõdvemaks.
A-
3.
Kahe fiksaatoraugu vaheline kaugus.
Kontrollige paigaldusjoonist ja märkige seinal puurimisaugud. Kasutage sügavamate kui 35 mm
aukude puurimiseks 5,0 mm puuritera. Asetage iga tüübel vastavasse auku. Sobitage kõik kronsteinid ja hingeaugud vastavatesse tüübliaukudesse ning kinnitage 11 kruvi Aabil.
Tutvustus
Seadme paigaldamine seinakronsteinile
Seadme kuju võib sõltuvalt mudelist erineda. (Plastikkronsteini ja kruvi kokkupanemine on sama)
1.
Eemaldage seadme tagant 4 kruvi.
2.
Asetage kruvi B plastikkronsteini sisse
Märkus
3.
•
Paigaldage seade seinakronsteinile ja veenduge, et see oleks korralikult vasak- ja parempoolse
plastikkronsteini taha kinnitatud.
•
Olge seadme kronsteinile paigaldamisel ettevaatlik, kuna sõrmed võivad aukudesse kinni
jääda.
•
Veenduge, et seinakronstein oleks korralikult seinale kinnitatud, vastasel juhul ei püsi seade
pärast paigaldust korralikult kohal.
Kinnitage 4 kruvi (plastikkronstein + kruvi B)seadme taga asuvatesse aukudesse.
Tutvustus
4.
Eemaldage kaitse (3) ja sisestage 4 seadme pidet vastavatesse kronsteiniaukudesse (1). Seejärel
asetage seade (2) korralikult kronsteinile. Veenduge, et kaitse oleks kõvasti kinnitatud ning hoiaks
seadet kronsteinil.
A-
LCD-kuvar
B-
Seinakronstein
C-
Sein
Seinakronsteini reguleerimine nurga all
asetage kronstein enne seinale paigaldamist -2˚alla.
1.
Kinnitage seade seinakronsteinile.
2.
Nurga reguleerimiseks hoidke seadet ülaserva keskelt ja tõmmake ettepoole (noole suunas).
3.
Kronsteinivahelist nurka saab reguleerida -2˚kuni 15˚.
Tutvustus
Zorg ervoor dat u het midden van het product gebruikt om de stand aan te passen, en niet de linker- of
rechterkant.
-- 460DXn -Pakendi sisu
Märkus
Veenduge, et monitoriga oleksid kaasas järgmised esemed.
Kui mõni ese on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga.
Valikuliste tarvikute ostmiseks võtke ühendust edasimüüjaga.
Märkus
Ärge asetage seadet põrandale.
Lahtipakkimine
LCD-kuvar
Juhendid
Kiirjuhend
Garantiikaart
(Kõigis asukohtades pole saadaval)
Kasutusjuhend
Tutvustus
Kaablid
D-Sub-kaabel
Toitejuhe
Kaugjuhtimispult
patareid (AAA-tüüpi, 2 tk)
Muu
Pistik BNC/ pesa RCA
(Kõigis asukohtades pole saadaval)
Müüakse eraldi
DVI-kaabel
Seinapaigalduskomplekt
Ajutine alus mplekt
Kalibreerija
BNC-kaabel
Kohtvõrgu kaabel
Lisateavet kalibreerija kasutamise kohta leiate Natural
Color Expert'i spikrist.
Tutvustus
-- 460DXn -Teie monitor
Esikülg
Nupp MENU [MENU]
Avab ekraanimenüü ja väljub menüüst. Võimaldab väljuda ekraanimenüüst või
eelmisse menüüsse tagasi pöörduda.
Up-Down (üles-alla) nupp
Vertikaalselt ühelt menüü elemendilt teisele liikumiseks või menüüs valitud elemendi häälestamiseks.
Left-Right (vasakule-paremale) nupp
Selle nupu abil saate horisontaalsuunas ühelt menüükäsult teisele liikuda või valitud menüüväärtust reguleerida. Kui ekraanimenüüd ei kuvata, kasutage helitugevuse reguleerimiseks seda nuppu.
Nupp ENTER [ENTER]
Aktiveerib esiletõstetud menüüvaliku.
Nupp SOURCE [SOURCE]
PC režiimist videorežiimi lülitumiseks. Allika vahetamine on lubatud ainult nende
välisseadmete puhul, mis on ühendatud monitoriga.
[PC] → [BNC] → [DVI] → [AV] → [S-Video] → [Component] → [HDMI]
→ [MagicInfo]
>> Klõpsake siin, et vaadata animatsiooniklippi
PIP
Vajutage PIP nuppu, et PIP kuva sisse/välja lülitada.
Kuna BNC ja komponent kasutavad sama terminali, ei ole ekraanil võimalik üle
katta rohkem kui ühte ekraani siseakent ("pilti pildis").
>> Klõpsake siin, et vaadata animatsiooniklippi
Tutvustus
•
PC
AV / S-Video / Component / HDMI Režiim
•
BNC
AV / S-Video / HDMI Režiim
•
DVI
AV / S-Video / Component Režiim
•
AV / S-Video
PC / BNC / DVI Režiim
•
Component
PC / DVI Režiim
•
HDMI
PC / BNC Režiim
Toitenupp [
]
Selle nupu abil saate monitori sisse ja välja lülitada.
Toiteindikaator
Süttib toite sisselülitamisel.
Märkus
Energiasäästurežiimi funktsioonide kohta leiate lisateavet kasutusjuhendi jaotises
Energiasäästja. Kui te monitori ei kasuta või kui te selle juurest pikemaks ajaks
lahkute, siis lülitage see energia kokkuhoidmiseks VÄLJA.
Kaugjuhtimispuldi andur
Suunake kaugjuhtimispult kuvaril selle koha poole.
Tagaosa
Märkus
Üksikasjalikumat teavet kaabliühenduste kohta leiate peatüki "Töökorda seadmine" alajaotusest "Kaablite ühendamine". Kuvari tagaosa konfiguratsioon võib sõltuvalt mudelist mõnevõrra erineda.
Tutvustus
POWER S/W ON [ │ ] / OFF [O]
Lülitab monitori sisse ja välja.
POWER IN
Toitejuhe, ühendab monitori ja pistikupesa.
REMOTE OUT/IN
Võite kasutada juhtmega kaugjuhtimispulti,
ühendades selle monitoriga.
RS232C OUT/IN (RS232C jadaport)
MDC (Multiple Display Control) mitme seadmega programmjuhtimissisend
DVI / PC / HDMI IN [PC/DVI/BNC AUDIO
IN] (PC/DVI/BNC/HDMI Heliseadme ühendusliides (sisend))
DVI / PC / HDMI IN [HDMI]
Ühendage monitori tagaküljel asuv HDMI-liidesepesa digitaalse väljundseadme HDMI-i liidesepesaga HDMI-kaabli abil.
DVI / PC / HDMI IN [RGB](PC Video ühendusplokk)
Kasutades videokaardil 15 kontaktiga D-pistik PC režiim (Analog PC)
DVI / PC / HDMI IN [DVI(HDCP)] (PC
Video ühendusplokk)
Kasutades videokaardil DVI-D -> DVI-D - DVI
režiim (Digital PC)
Tutvustus
COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIO-R]
(Komponentide Heliseadme ühendusliides (sisend))
BNC/COMPONENT OUT [R/PR, G/Y, B/
PB, H, V] (BNC Video ühendusplokk / komponentide ühendusplokk (Väljund))
BNC (Analog PC) : Anschluss von R, G, B, H, V
Port
Component-Anschluss: Anschluss von PR, Y, PB
Port
BNC/COMPONENT IN [R/PR, G/Y, B/PB,
H, V](BNC Video ühendusplokk / komponentide
ühendusplokk (Sisend))
AV AUDIO IN [L-AUDIO-R] (AudioMONITOR ühendusplokk (Sisend))
AV OUT [VIDEO](Video ühendusplokk)
AV režiim (Väljund)
AV IN [VIDEO](Video ühendusplokk) (Sisend)
AV OUT [S-VIDEO] (S-Video ühendusplokk)
S-VIDEO režiim (Väljund)
AV IN [S-VIDEO](S-Video ühendusplokk)
(Sisend)
EXT SPEAKER(8 Ω)[- - L - +, - - R - +] (Kõlarijuhtme pesa(8 Ω)
AUDIO OUT [L-AUDIO-R] (Monitori helisüsteemi ühendusliides (väljund))AUDIO OUT
on arvuti, DVI või BNC heliväljundi liides.
Tutvustus
LAN(LAN ühendusplokk)
USB(USB ühendusplokk)
Klaviatuur/ hiir, ühilduv massmäluseade.
Märkus
Monitoride arv, mida saab väljundkontuuriga
ühendada, voib erineda nt kaablite, signaaliallika
jms tottu. Kaabliga, kus puudub sumbumine voi
signaaliallikaga saab ühendada kümme monitori.
Märkus
Kaabliühenduste kohta leiate lisateavet jaotisest Kaablite ühendamine.
-- 460DXn -Kaugjuhtimispult
Märkus
Kaugjuhtimispuldi toimivust võivad mõjutada nii teler kui ka muud elektroonilised seadmed, mis töötavad monitori lähedal, põhjustades segavate sageduste tõttu talitlushäireid.
Tutvustus
ON / OFF
MagicInfo
MDC
LOCK
Nupp MagicInfo
+100 DEL
VOL
MUTE
TTX/MIX
MENU
ENTER
P.MODE
AUTO
ENTER/PRE-CH
CH/P
SOURCE
INFO
EXIT
Ues-alla vasakule-paremale nupud
S.MODE
STILL
FM RADIO
P.SIZE
SRS
DUAL/MTS
PIP
SOURCE
SWAP
SIZE
REW
STOP
PLAY/PAUSE
FF
1. ON / OFF
Selle nupu abil saate kuvari sisse või välja lülitada.
2. MagicInfo
MagicInfo kiirkäivituse nupp.
Tutvustus
3. MDC
MDC kiirkäivituse nupp.
4. LOCK
See nupp aktiveerib või deaktiveerib kõik funktsiooninupud nii
kaugjuhtimispuldil kui ka monitoril, välja arvatud toitenupu ja lukustusnupu LOCK.
5. MagicInfo nupud
MagicInfo kiirkäivituse nupp.
6. +100 DEL
•
Tähed ja numbrid: Kasutage neid nuppe veebilehe aadressi
sisestamiseks.
•
DEL: Kasutage naasmisnupuna (Back Space).
•
SYMBOL: Kasutage märkide sisestamiseks. (.O_-)
•
ENTER: Kasutage sisestamiseks.
Vajutage, kui valite kanalit, mille number on üle 100. Näide: selleks, et valida 121 kanalit, vajutage "+100", seejärel vajutage "2"
ja "1".
- Selle monitori korral kõnealune funktsioon ei tööta.
7. VOL
Reguleerib helitugevust.
8.
Vaigistab ajutiselt audioväljundi. See kuvatakse ekraani alumises
vasakpoolses nurgas. Heli peatatakse, kui režiimis Mute (Vaigista) on vajutatud nuppu MUTE või - VOL +.
MUTE
9.
TTX/MIX
TV kanalid edastavad teleteksti kaudu kirjalikku informatsiooni.
- Selle monitori korral kõnealune funktsioon ei tööta.
10.
MENU
Kui ekraanireguleerimismenüü on välja lülitatud: selle nupu abil
pääsete OSD-sse (ekraanikuvale) ja saate aktiveerida esiletõstetud
menüükäsu.
11.
ENTER
Aktiveerib esiletõstetud menüüvaliku.
12.
P.MODE
Seda nuppu vajutades kuvatakse kasutusel olev režiim ekraani
alumises osas, keskel.
AV / S-Video / Component : P.MODE
Monitoril on neli automaatset, tehases eelhäälestatud pildiseadet.
Seejärel vajutage uuesti nuppu, et käia läbi eelkonfigureeritud režiim id. ( Dynamic → Standard → Movie → Custom )
PC / DVI / BNC : M/B (MagicBright)
MagicBright on uus funktsioon, mis pakub optimaalseimat vaatamiskeskkonda sõltuvalt vaadatava kujutise sisust. Seejärel vajutage uuesti nuppu, et käia läbi eelkonfigureeritud režiim id.
(Entertain → Internet → Text → Custom )
13. AUTO
Ekraanikuva automaatseks häälestamiseks.(PC) Kui te muudate
eraldusvõimet kontrollpaneelilt, käivitub Auto Adjustment funktsioon.
Tutvustus
14.
ENTER/PRE-CH
Seda nuppu kasutatakse selleks, et kohe eelmisele kanalile naasta.
- Selle monitori korral kõnealune funktsioon ei tööta.
15.
CH/P
TV- režiim is TV-kanalite valimiseks.
- Selle monitori korral kõnealune funktsioon ei tööta.
16.
SOURCE
Muudab videoallikat.
17.
INFO
Praegune ekraaniinfo kuvatakse ülemises vasakpoolses nurgas.
18.
EXIT
Väljub menüüekraanilt.
19.Ues-alla vasakule-paremale
nupud
Horisontaalselt või vertikaalselt ühelt menüü elemendilt teisele
liikumiseks või menüüs valitud elemendi häälestamiseks.
20.
Seda nuppu vajutades kuvatakse kasutusel olev režiim ekraani
alumises osas, keskel. Monitor on varustatud siseehitatud hi-fi
stereovõimendiga. Seejärel vajutage uuesti nuppu, et käia läbi
eelkonfigureeritud režiim id. ( Standard → Music → Movie →
Speech → Custom )
S.MODE
21. STILL
Ekraani "külmutamiseks” vajutage nuppu üks kord. Ekraani liikuvaks tegemiseks vajutage nuppu uuesti.
22. FM RADIO
Lülitab FM-raadio (FM Radio) sisse/välja. PC/DVIre¸iim is ainult
HELI seadmine FM Radio jaoks Piirkondades, kus antenni kaablit
ei kasutata, tuleb kõigepealt ühendada pistik TV-antenniga. Video
SOURCE üldre¸iim is FM RADIO'le lülitumine, ekraani väljalülitamine.
- Selle monitori korral kõnealune funktsioon ei tööta.
23. P.SIZE
Vajutage alla, et muuta ekraani suurust.
24.
SRS
25.
SRS
DUAL/MTS
DUALKui telerivaatamise ajal kaugjuhtimispuldi DUAL nuppu kasutada, toimivad STEREO/MONO, DUAL l / DUAL ll ja MONO/
NICAM MONO/NICAM STEREO režiim id, sõltuvalt leviedastuse tüübist.
MTSTe võite valida MTS (Multichannel Television Stereo) režiim i.
FM Stereo
Helitüüp
MTS/S_režiim
Vaikimisi
Mono
Mono
Stereo
Mono ↔Stereo
Käsitsi
mine
SAP
Mono ↔SAP
Mono
- Selle monitori korral kõnealune funktsioon ei tööta.
26.
PIP
Vajutage PIP nuppu, et PIP kuva sisse/välja lülitada.
muut-
Tutvustus
27.
SOURCE
28. SWAP
Video allika valimiseks.(PIP)
PIP (pilt-pildis) aknas oleva ja pohiekraani kujutise vahetamine.
PIP aknas olnud kujutis ilmub põhiekraanile ja põhiekraanil olnud
kujutis ilmub PIP aknasse.
29.
SIZE
Te võite aktiveerida funktsiooni 'Pildi suurus'.
30.
REW
Tagasikerimine
31.
32.
33.
STOP
PLAY / PAUSE
FF
Seiskamine
Taasesitus/ paus
Kiire edasikerimine
-- 460DXn -Mehaaniliste detailide paigaldusskeem
Mehaaniliste detailide paigaldusskeem
VÕRGUMUDELI SUURUS
Tutvustus
Monitori ülaosa
VÕRGUMUDELI SUURUS
VESA Bracket'i (Vesa liidesetugede) paigaldamine
•
VESA installimisel järgige kindlasti rahvusvahelisi VESA standardeid.
•
VESA Bracket'i (Vesa liidesetugede) soetamine ja paigaldamise informatsioon: Ekraani tellimiseks votke ühendust lähima SAMSUNGi toodete müüjaga. Kui tellimus on esitatud, külastab Teid
paigaldusspetsialist ja paigaldab toed.
•
LCD ekraani liigutamiseks vajatakse vähemalt kahte inimest.
•
SAMSUNG ei vastuta tootele voi isikutele põhjustatud vigastuste eest, kui paigaldamine toimub
tellija poolt.
Mootmed
Tutvustus
Märkus
Liidesetugede kinnitamiseks seinale kasutage ainult 6 mm läbimooduga ja 8 kuni 12 mm pikkuseid
kinnituskruvisid.
Seinakronsteini paigaldamine
•
Võtke seinakronsteini paigaldamiseks ühendust tehnikuga.
•
SAMSUNG Electronics ei vastuta seadmele tekkinud kahjude ega kliendi vigastuste eest, kui klient
on seadme ise paigaldanud.
•
Käesolev seade on mõeldud paigaldamiseks tsementseinale. Seade ei pruugi krohv- ega puuseinale
korralikult kinnituda.
Osad
Kasutage vaid seadmega kaasas olnud osi ja tarvikuid.
Seinakronstein (1)
Hinged
(Vasak- Plastikk- Kruvi
Kruvi (B) Tüübel
poolne : 1, Parem- ronstein (A) (11) (4)
(11)
poolne : 1)
(4)
Seinakronsteini paigaldamine
Märkus
Seadmega on kaasas kaks hinge (vasak- ja parempoolne). Palun kasutage õiget.
1.
Sisestage küljespüsiv kruvi ja keerake noolega näidatud suunas kinni.
Seejärel paigutage seinakronstein seinale.
Seadmega on kaasas kaks hinge (vasak- ja parempoolne). Palun kasutage õiget.
Tutvustus
2.
A-
Küljespüsiv kruvi
B-
Seinakronstein
C-
Hing (vasakpoolne)
D-
Hing (parempoolne)
Enne augu puurimist seina kontrollige, kas kahe seadme taga oleva fiksaatoraukude vaheline
kaugus on sobiv.
Kui kaugus on liiga väike või suur, keerake kauguse reguleerimiseks mõned või kõik 4 seinakronsteinil olevat kruvi lõdvemaks.
A3.
Kahe fiksaatoraugu vaheline kaugus.
Kontrollige paigaldusjoonist ja märkige seinal puurimisaugud. Kasutage sügavamate kui 35 mm
aukude puurimiseks 5,0 mm puuritera. Asetage iga tüübel vastavasse auku. Sobitage kõik kronsteinid ja hingeaugud vastavatesse tüübliaukudesse ning kinnitage 11 kruvi Aabil.
Seadme paigaldamine seinakronsteinile
Seadme kuju võib sõltuvalt mudelist erineda. (Plastikkronsteini ja kruvi kokkupanemine on sama)
1.
Eemaldage seadme tagant 4 kruvi.
Tutvustus
2.
Asetage kruvi B plastikkronsteini sisse
Märkus
•
Paigaldage seade seinakronsteinile ja veenduge, et see oleks korralikult vasak- ja parempoolse
plastikkronsteini taha kinnitatud.
•
Olge seadme kronsteinile paigaldamisel ettevaatlik, kuna sõrmed võivad aukudesse kinni
jääda.
•
Veenduge, et seinakronstein oleks korralikult seinale kinnitatud, vastasel juhul ei püsi seade
pärast paigaldust korralikult kohal.
3.
Kinnitage 4 kruvi (plastikkronstein + kruvi B)seadme taga asuvatesse aukudesse.
4.
Eemaldage kaitse (3) ja sisestage 4 seadme pidet vastavatesse kronsteiniaukudesse (1). Seejärel
asetage seade (2) korralikult kronsteinile. Veenduge, et kaitse oleks kõvasti kinnitatud ning hoiaks
seadet kronsteinil.
Tutvustus
A-
LCD-kuvar
B-
Seinakronstein
C-
Sein
Seinakronsteini reguleerimine nurga all
asetage kronstein enne seinale paigaldamist -2˚alla.
1.
Kinnitage seade seinakronsteinile.
2.
Nurga reguleerimiseks hoidke seadet ülaserva keskelt ja tõmmake ettepoole (noole suunas).
3.
Kronsteinivahelist nurka saab reguleerida -2˚kuni 15˚.
Zorg ervoor dat u het midden van het product gebruikt om de stand aan te passen, en niet de linker- of
rechterkant.
Ühendused
Arvutiga ühendamine
Kui toitejuhe on maandatud
•
Eksimuse korral võib maandusjuhe põhjustada elektrilöögi. Enne vahelduvvoolu sisselülitamist veenduge, et maandusjuhe oleks õigesti paigaldatud.
Samuti tuleb vahelduvvool välja lülitada enne maandusjuhtme eemaldamist.
Märkus
Kuvariga saab ühendada AV-sisendseadmeid (nt DVD-mängijad, videomakid või kaamerad) ning ka
arvuti. Üksikasjalikumat teavet AV-sisendseadmete ühendamise kohta leiate peatüki "Kuvari reguleerimine" alajaotusest "Juhtelemendid".
Ühendage monitori toitejuhe seadme tagaküljel asuvasse toiteporti. Lülitage toide
sisse.
D-sub-kaabli ühendamiseks monitoriga on 3 võimalust Valige üks alljärgnevatest:
Videokaardi D-sub-liidese (analoog) kasutamine.
•
Ühendage D-sub-kaabel monitori tagaküljel asuva 15-pin RGB-pordi ning arvuti 15 pin D-sub-pordiga.
Videokaardi DVI- (digitaal-) konnektori kasutamine.
•
Ühendage DVI-kaabel monitori tagaküljel asuva DVI(HDCP)-pordi ning arvuti DVI pordiga.
Ühendused
Kasutades videokaardil (analoog-) BNC-kabel
•
Ühendage BNC-kaabli abil BNC/COMPONENT IN - R, G, B, H, V pordid
LCD-kuvari tagaküljel ja arvuti 15-pin D-sub-port.
Ühendage monitori helikaabel arvuti tagaküljel asuvasse heliporti.
Märkus
•
Lülitage arvuti ja kuvar sisse.
•
DVI- või BNC-kaabel on fakultatiivne.
•
Lisatarvikute ostmiseks pöörduge kohalikku SAMSUNG Electronicsi teeninduskeskusse.
Teiste seadmetega ühendamine
Kui toitejuhe on maandatud
•
Eksimuse korral võib maandusjuhe põhjustada elektrilöögi. Enne vahelduvvoolu sisselülitamist veenduge, et maandusjuhe oleks õigesti paigaldatud.
Samuti tuleb vahelduvvool välja lülitada enne maandusjuhtme eemaldamist.
Märkus
Kuvariga saab ühendada AV-sisendseadmeid (nt DVD-mängijad, videomakid või kaamerad) ning ka
arvuti. Üksikasjalikumat teavet AV-sisendseadmete ühendamise kohta leiate peatüki "Kuvari reguleerimine" alajaotusest "Juhtelemendid".
Ühendused
Arvutiga ühendamine
AV-sisendseadmed (nt videomakid või kaamerad) ühendatakse S-VHS- või BNCkaabli abil kuvari AV IN [VIDEO] või AV IN [S-VIDEO] pessa.
Ühendage videomaki või kaamera heli (L ja R) pesad helikaablite abil kuvari AV
AUDIO IN [L-AUDIO-R].
Märkus
•
Valige kuvari esiküljel asuva nupu SOURCE abil AV või S-Video, vastavalt videomaki või kaamera ühendusele.
•
Seejärel käivitage videomakk või kaamera, kuhu on kassett juba sisestatud.
•
S-VHS- või BNC-kaabel on fakultatiivne.
DVD-mängijaga ühendamine
Ühendage helikaablite komplekt kuvari COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIOR] ning DVD-mängija heliväljundi (AUDIO OUT) liidestega.
Ühendage videokaabel kuvari BNC/COMPONENT IN - PR, Y, PB pordi ühendused ning DVD-mängija PR, Y, PB liidestega.
Ühendused
Märkus
•
Valige kuvari esiküljel asuva nupu SOURCE abil Component, vastavalt DVD-mängija.
•
Seejärel käivitage DVD-mängija, kuhu on plaat juba sisestatud.
•
Component-kaabel on fakultatiivne.
•
Komponentvideo kohta leiate ülevaate oma DVD-mängija kasutusjuhendist.
Videokaamera ühendamine
Otsige üles videokaamera A/V-väljundliidesed. Enamasti asuvad need kaamera
küljel või tagaküljel. Ühendage videokaabli abil videokaamera AUDIO OUTPUT
ja monitori videosisendi liides AV AUDIO IN [L-AUDIO-R].
Ühendage videokaabli abil videokaamera VIDEO OUTPUT ja monitori videosisendi liides AV IN [VIDEO].
Märkus
•
Valige kuvari esiküljel asuva nupu SOURCE abil AV, vastavalt Videokaamera.
•
Seejärel käivitage kaamera, kassett juba sisestatud.
•
Joonisel kujutatud heli- ja videokaablid on enamasti kaameraga kaasas.
(Kui neid pole kaamerakomplektis, küsige neid lähimast elektroonikakauplusest.)
•
Kui teie videokaameral on stereoheli, peate ühendama kaks kaablit.
D-TV tuuneri ühendamine
Ühendused
Ühendage videokaabel kuvari BNC / COMPONENT IN - PR, Y, PB pordi ühendused ning tuuneri PR, Y, PB liidestega.
Ühendage helikaablite komplekt kuvari COMPONENT AUDIO IN [L-AUDIOR] ning tuuneri heliväljundi (AUDIO OUT liidestega.
Märkus
•
Valige kuvari esiküljel asuva nupu SOURCE abil Component, vastavalt D-TV tuuneri.
•
Komponentvideo kohta leiate ülevaate oma tuuneri kasutusjuhendist.
Helisüsteemi ja bassikõlariga ühendamine
Märkus
Ühendage helikaablite komplekti abil helisüsteemi liidesed AUX L, R ning monitori liidesed AUDIO
OUT [L-AUDIO-R].
Juhtmega kaugjuhtimispuldiga ühendamine
Märkus
•
Monitori on võimalik juhtida, võimaldades sel vastu võtta teiste seadmete kaugjuhtimispuldi signaale terminali REMOTE OUT kaudu.
•
Seadet on võimalik juhtida, võimaldades sel vastu võtta teiste seadmete kaugjuhtimispuldi signaale
terminali REMOTE IN kaudu.
•
Piirangud: saadaval vaid juhul, kui teised seadmed toetavad juhtmega kaugjuhtimispuldi I/O terminale.
Ühendused
Ühendamine HDMI-kaabli abil
Märkus
•
Sisendseadmed, näiteks digitaalsed DVD-mängijad, ühendatakse monitori HDMI IN-liidesepesaga HDMI-kaabli abil.
•
Te ei saa ühendada arvutit HDMI IN pesasse.
Ühendamine DVI-HDMI-kaabli abil
Märkus
•
Ühendage digitaalse väljundseadme DVI-väljundi liidesepesa monitori HDMI IN-liidesepesaga,
kasutades selleks DVI-HDMI-kaablit.
•
Ühendage arvuti stereokaabli punane ja valge RCA-pistik digitaalse väljundseadme sama värvi
heliväljundi liidestega ja teises otsas olev pistik monitori liidesega HDMI / PC / DVI-D AUDIO
IN.
Ühendage kohtvõrgu kaabel
Kui toitejuhe on maandatud
•
Eksimuse korral võib maandusjuhe põhjustada elektrilöögi. Enne vahelduvvoolu sisselülitamist veenduge, et maandusjuhe oleks õigesti paigaldatud.
Samuti tuleb vahelduvvool välja lülitada enne maandusjuhtme eemaldamist.
Märkus
Kuvariga saab ühendada AV-sisendseadmeid (nt DVD-mängijad, videomakid või kaamerad) ning ka
arvuti. Üksikasjalikumat teavet AV-sisendseadmete ühendamise kohta leiate peatüki "Kuvari reguleerimine" alajaotusest "Juhtelemendid".
Ühendused
Märkus
Ühendage kohtvõrgu kaabel.
USB kaabli ühendamine
Kui toitejuhe on maandatud
•
Eksimuse korral võib maandusjuhe põhjustada elektrilöögi. Enne vahelduvvoolu sisselülitamist veenduge, et maandusjuhe oleks õigesti paigaldatud.
Samuti tuleb vahelduvvool välja lülitada enne maandusjuhtme eemaldamist.
Märkus
Kuvariga saab ühendada AV-sisendseadmeid (nt DVD-mängijad, videomakid või kaamerad) ning ka
arvuti. Üksikasjalikumat teavet AV-sisendseadmete ühendamise kohta leiate peatüki "Kuvari reguleerimine" alajaotusest "Juhtelemendid".
Märkus
On võimalik ühendada USB-seadmeid, näiteks hiirt või klaviatuuri.
Tarkvara kasutamine
MagicInfo Pro installimine
Installimine
1.
Sisestage CD-plaat CD-ROM-draivi.
2.
Klõpsake programmi MagicInfo Pro installifaili.
3.
Kui avaneb InstallShield Wizard'i aken, klõpsake "Next".
4.
Kasutustingimustega nõustumiseks klõpsake valikut "I agree to the terms of the license agreement" (Nõustun litsentsilepingu tingimustega).
Tarkvara kasutamine
5.
MagicInfo Pro-serverprogrammi käivitamisel nõutakse sellesse sisselogimist. Sisselogimiseks
tuleb sisestada parool. Kui olete sisse loginud, ei ole parooli võimalik muuta.
6.
Valige kaust, kuhu soovite programmi MagicInfo Pro installida.
7.
Klõpsake valikut "Install" (Installi).
Tarkvara kasutamine
8.
Kuvatakse aken "Installation Status" (Installi olek).
9.
MagicInfo Pro-serverprogrammi normaalseks töötamiseks on soovitatav süsteem uuesti käivitada. Klõpsake nuppu Next.
Tarkvara kasutamine
10. Avaneb dialoogiaken "Installimise staatus" ("Installation Status") Kui installimine on lõpetatud,
ilmub töölauale täitmisikoon MagicInfo Pro.
11. Programmi käivitamiseks topeltklõpsake ikooni.
Süsteeminõuded
CPU
RAM
Ethernet
Operatsioo- Rakendunisüsteem
sprogramm
Minimaalne P1.8GHz
256M
100M/1G
Soovitatav
512M
Windows XP WMP 9 või
Windows
uuem
2000 (Service Pack 4)
P3.0GHz
Monitori häälestamine
Otsefunktsioonid
Available Režiim
•
PC / BNC / DVI
•
AV
•
S-Video
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
MagicInfo
Liikuge MagicInfoi ekraanimeüü-ekraanile.
Monitori häälestamine
MDC
Suundumine multijuhtimise OSD ekraanile.
LOCK
Selle funktsiooniga lukustatakse ekraanimenüü, et olemasolevad sätted säilitada ning takistada teistel
kasutajatel neid muutmast.
Märkus
•
Lukustusfunktsiooni saab seada vaid kaugjuhtimispuldi või seadme nuppude power (toide) ja lock
(lukk) abil.
•
Parooli lähtestamine funktsiooniklahvi lukustamiseks lock. Vajutage MUTE → 1 → 8 → 6 → On.
Parooliks seatakse uuesti ‘0000’. Parooli lähtestamiseks tuleb kasutada kaugjuhtimist.
Lock On
ekraanimenüü lukustusfunktsiooni aktiveerimiseks hoidke vähemalt viis (5) sekundit all nuppu
MENU.
Monitori häälestamine
Lock Off
ekraanimenüü lukustusfunktsioonist vabastamiseks hoidke vähemalt viis (5) sekundit all nuppu
MENU.
Input
Available Režiim
•
PC / BNC / DVI
•
AV
•
S-Video
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Monitori häälestamine
Source List
Kasutage PC, BNC või teise monitoriga ühendatud välise sisendallika valimiseks. Kasutage teile sobiva kuva valimiseks.
1.
PC
2.
BNC
3.
DVI
4.
AV
5.
S-Video
6.
Component
7.
HDMI
8.
MagicInfo
Märkus
•
Kaugjuhtimispuldi otsenupp on 'SOURCE'-nupp.
•
Kui monitor lülitatakse välisallikale, lülitub ekraani siseaken välja.
•
Valikute PC ja DVI puhul see deaktiveeritakse, kui juhe eemaldada.
MENU → ENTER → ENTER →
,
→ ENTER
PIP
Märkus
Available Režiim: PIP ON
Kui välised A/V seadmed (videomagnetofon või DVD) on monitoriga ühendatud, võimaldab PIP teil
vaadata videot nendelt seadmetelt väikeses aknas, mis on superponeeritud PC videosignaaliga. (Off/
On)
Monitori häälestamine
Märkus
•
Kuna BNC ja Component kasutavad sama terminali, ei ole ekraanil võimalik üle katta rohkem
kui ühte ekraani siseakent ("pilti pildis").
•
Kui te valite
,
,
ei aktiveerita Size , Position ja Transparency funktsioone.
PIP
Lülitab üksuse PIP Screen Off/On.
•
Off
•
On
Märkus
Kaugjuhtimispuldi otsenupp on 'PIP'-nupp.
MENU → ENTER →
Source
,
→ ENTER → ENTER →
,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Valige PIP jaoks sisendallikas.
•
PC : AV / S-Video / Component / HDMI Režiim
•
BNC : AV / S-Video / HDMI Režiim
•
DVI : AV / S-Video / Component Režiim
•
AV / S-Video : PC / BNC / DVI Režiim
•
Component : PC / DVI Režiim
•
HDMI : PC / BNC Režiim
Märkus
Kaugjuhtimispuldi otsenupp on 'SOURCE'-nupp.
MENU → ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Swap
PIP (pilt-pildis) aknas oleva ja pohiekraani kujutise vahetamine.
PIP aknas olnud kujutis ilmub põhiekraanile ja põhiekraanil olnud kujutis ilmub PIP aknasse.
Märkus
Kaugjuhtimispuldi otsenupp on 'SWAP'-nupp.
MENU → ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Size
PIP akna suuruse muutmine.
Märkus
Kaugjuhtimispuldi otsenupp on 'SIZE'-nupp.
MENU → ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Position
Muutke PIP akna asukohta.
MENU → ENTER →
,
Monitori häälestamine
Transparency
Kohandage PIP (pilt pildis) akende selgust.
•
High
•
Medium
•
Low
•
Opaque
MENU → ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Edit Name
Määrake sisendseade, mis on ühendatud sisendpistikutega, et teha sisendallika valimine lihtsamaks.
1.
PC
2.
BNC
Monitori häälestamine
3.
DVI
4.
AV
5.
S-Video
6.
Component
7.
HDMI
MENU → ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Picture [PC / BNC / DVI ]
Available Režiim
•
PC / BNC / DVI
•
AV
•
S-Video
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
MagicBright
MagicBright on uus funktsioon, mis pakub optimaalseimat vaatamiskeskkonda sõltuvalt vaadatava
kujutise sisust. Praegu on saadaval 4 neli erinevat režiimi: Entertain, Internet, Text ja Custom. Igal
režiimil on oma eelnevalt konfigureeritud heledusaste. Hõlpsasti saate 4 sätte valida, kui vajutate nuppu
'MagicBright'.
1.
Entertain
Tugev heledus
Dokumentide või rohkelt teksti sisaldavate materjalide jaoks.
Monitori häälestamine
2.
Internet
Keskmine heledus
Erinevaid kujutisi (teksti ja jooniseid) sisaldavate materjalide jaoks.
3.
Text
Normaalne heledus
Dokumentide või rohkelt teksti sisaldavate materjalide jaoks.
4.
Custom
Ehkki meie insenerid on kõik väärtused hoolikalt valinud, võivad mõned eelkonfigureeritud
väärtused teie silmade jaoks sobimatud tunduda.
Sel juhul kohandage heledust ja kontrastsust ekraanimenüü abil.
Märkus
Kaugjuhtimispuldi otsenupp on 'M/B'-nupp.
MENU →
,
→ ENTER → ENTER →
,
→ ENTER
Custom
Te võite kasutada ekraanimenüüsid, et kontrastsus ja heledus sobivaks reguleerida.
1.
Contrast
Saate reguleerida kontrastsust.
2.
Brightness
Saate reguleerida eredust.
Märkus
Kui te reguleerite pilti, kasutades Custom funktsiooni, siis lülitub MagicBright reiim Custom reiimi.
Monitori häälestamine
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ENTER →
,
/ ,
→ ENTER
Color Tone
Värvitooni võib muuta.
1.
Off
2.
Cool
3.
Normal
4.
Warm
5.
Custom
(Saadaval vaid PC, BNC-režiimis)
Märkus
Kui teil on funktsiooni Color Tone jaoks valitud seadistus Cool, Normal, Warm või Custom, siis
lülitatakse funktsioon Color Temp välja.
Kui teil on funktsiooni Color Tone jaoks valitud seadistus Off, lülitatakse funktsioon Color Control välja.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Color Control
Reguleerib punase, rohelise ja sinise värvi individuaalset tasakaalu.
(Saadaval vaid PC, BNC-režiimis)
1.
Red
2.
Green
3.
Blue
Märkus
Kui te reguleerite pilti, kasutades funktsiooni Color Control, siis lülitub Color Tone reiim Custom
reiimi.
MENU →
Color Temp
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ENTER → ,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Color Temp on suurus pildivärvide “soojuse” mõõtmiseks.
Märkus
Seda funktsiooni saab kasutada vaid juhul, kui funktsiooni Color Tone jaoks on valitud seadistus
Off.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ,
→ ENTER
Image Lock
Image Lock kasutatakse selleks, et saavutada parimat ja stabiilset kujutise kvaliteeti, eemaldades müra,
mis põhjustab pildi värinat ja virvendust. Kui peenhäälestus ei anna rahuldavat tulemust, kasutage
tavalist häälestust ja seejärel uuesti peenhäälestust.
(Saadaval vaid PC, BNC-režiimis)
Coarse
Eemaldab müra, näiteks vertikaaljooned. Coarse-seadistus võib ekraani pildiala nihutada. Pildi saate
uuesti keskele nihutada horisontaaljuhtimise menüü abil.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ENTER → ,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Fine
Eemaldab müra, näiteks horisontaaljooned. Kui müra ei kao ka pärast Fine-häälestust, korrake häälestamist pärast sageduse (taktsageduse) reguleerimist.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ,
→ ENTER
Position
Reguleerib kuva asukohta horisontaalselt ja vertikaalselt.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
/ ,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Auto Adjustment
Väärtused Fine, Coarse, Position häälestatakse automaatselt. Kui te muudate eraldusvõimet kontrollpaneelilt, käivitub Auto Adjustment funktsioon.
(Saadaval vaid PC, BNC-režiimis)
Märkus
Kaugjuhtimispuldi otsenupp on 'AUTO'-nupp.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Signal Balance
Kasutatakse nõrga, pika signaalikaabli kaudu edastatud RGB signaali kompenseerimiseks.
(Saadaval vaid PC, BNC-režiimis)
Signal Balance
Võite lülitada signaalijuhtimise kas On (sisse) või Off (välja).
Monitori häälestamine
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ENTER →
,
→ ENTER
Signal Control
Reguleerige väärtused Gain ja Sharpness käsitsi.
MENU → , → ENTER →
→ , → , → ENTER
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ENTER →
Size
Te võite aktiveerida funktsiooni 'Pildi suurus'.
1.
16:9
2.
4:3
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
,
→ ENTER
Monitori häälestamine
PIP Picture
Kui režiim PIP (pilt pildis) on sisse lülitatud, saate reguleerida PIP-i ekraanisätteid.
Märkus
Available Režiim: PIP ON
1.
Contrast
PIP akna kontrastsuse reguleerimine ekraanil.
2.
Brightness
PIP akna heleduse reguleerimine ekraanil.
3.
Sharpness
Seadistage ekraanil olevas PIP aknas asuva pildi teravus.
4.
Color
Seadistage ekraanil olevas PIP aknas asuva pildi värvid.
5.
Tint
Lisab PIP-aknale loomuliku tooni.
Märkus
PIP-ekraan võimaldab PC, BNC ja DVIrežiimis vaadata AV, S-Video pilti. Töötab ainult juhul,
kui videosignaal on NTSC.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ,
Picture [ AV / S-Video / Component / HDMI Režiim]
Available Režiim
•
PC / BNC / DVI
→ ENTER
Monitori häälestamine
•
AV
•
S-Video
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Mode
Monitoril on neli automaatset, tehases eelhäälestatud pildiseadet ("Dynamic", "Standard", "Movie"
ja "Custom") .
Aktiveerida saab režiime Dynamic, Standard, Movie või Custom.
1.
Dynamic
2.
Standard
3.
Movie
4.
Custom
Märkus
Kaugjuhtimispuldi otsenupp on 'P.MODE'-nupp.
MENU →
,
→ ENTER → ENTER →
,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Custom
Te võite kasutada ekraanimenüüsid, et kontrastsus ja heledus sobivaks reguleerida.
1.
Contrast
Lisab PIP-aknale loomuliku tooni.
2.
Brightness
Saate reguleerida eredust.
3.
Sharpness
Seadistage pildi teravus.
4.
Color
Seadistage pildi varvid.
5.
Tint
Seadistage pildi Tint.
Märkus
Töötab ainult AV- ja S-Video-režiimil. Töötab ainult juhul, kui videosignaal on NTSC.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ENTER →
,
→ ,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Color Tone
Värvitooni võib muuta. Kasutaja saab reguleerida ka üksikuid värvikomponente.
1.
Off
2.
Cool2
3.
Cool1
4.
Normal
5.
Warm1
6.
Warm2
Märkus
Kui teil on funktsiooni Color Tone jaoks valitud seadistus Cool1, Cool2, Normal, Warm1 või
Warm2, siis lülitatakse funktsioon Color Temp välja.
MENU →
Color Temp
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Color temp näitab kujutise värvide 'soojust'.
Märkus
Seda funktsiooni saab kasutada vaid juhul, kui funktsiooni Color Tone jaoks on valitud seadistus
Off.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ,
→ ENTER
Size
Te võite aktiveerida funktsiooni 'Pildi suurus'.
1.
16:9
2.
Zoom 1
3.
Zoom 2
4.
4:3
Märkus
Zoom1, Zoom2 ei ole 1080i puhul (või üle 720p) Component ja HDMI jaoks kättesaadavad.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Dynamic Contrast
Dynamic Contrast tuvastab automaatselt sissetuleva signaali ja kohandab seadet optimaalseima kontrastsuse saavutamiseks.
1.
Off
2.
On
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Digital NR (Digital Noise Reduction)
Te võite müravähenduse funktsiooni aktiveerida (Off/On). Digitaalne müravähenduse funktsioon võimaldab teil nautida selgemaid ja teravamaid kujutisi.
1.
Off
2.
On
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Film Mode
Te võite aktiveerida või deaktiveerida funktsiooni Film Mode.
Film Mode funktsioon pakub teile pildikvaliteedi osas kinoteatriga võrreldavat vaatamiskogemust.
(Pole saadaval HDMI-režiimis)
1.
Off
2.
On
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
PIP Picture
Kui režiim PIP (pilt pildis) on sisse lülitatud, saate reguleerida PIP-i ekraanisätteid.
Märkus
Available Režiim: PIP ON
Monitori häälestamine
1.
Contrast
PIP akna kontrastsuse reguleerimine ekraanil.
2.
Brightness
PIP akna heleduse reguleerimine ekraanil.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ,
Sound
Available Režiim
•
PC / BNC / DVI
•
AV
•
S-Video
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Mode
Monitor on varustatud siseehitatud hi-fi stereovõimendiga.
1.
Standard
Valige Standard, et valida standardsed tehaseseaded.
2.
Music
Valige Music, kui vaatate muusikavideoid või kontserte.
3.
Movie
→ ENTER
Monitori häälestamine
Valige Movie, kui vaatate filme.
4.
Speech
Valige Speech, kui vaatate jutusaateid, millest põhilise osa moodustab dialoog (näiteks uudised).
5.
Custom
Valige Custom, kui soovite muuta seaded teile sobivaks.
MENU →
,
→ ENTER → ENTER →
,
→ ENTER
Custom
Heliseaded võib reguleerida teile sobivaks.
1.
Bass
Madalsagedusliku audio rõhutamiseks.
2.
Treble
Madalsagedusliku heli rõhutamiseks.
3.
Balance
Võimaldab seada heli balanssi vasaku ja parema kõlari vahel.
Märkus
•
Te võite kuulda heli isegi siis, kui helitugevuse väärtus on seatud 0-ks.
•
Heli reguleerimisel funktsiooni Custom (Kohandatud) abil lülitub valik Mode (Režiim) väärtusele
Custom (Kohandatud).
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Auto Volume
Vähendab helitugevuse erinevusi erinevate kanalite vahel.
1.
Off
2.
On
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
SRS TS XT
SRS TS XT on patenteeritud SRS-tehnoloogia, mis lahendab probleemi 5.1 mitmekanalilise sisu esitamisel kahest kõlarist. TruSurround edastab väga head ja puhast ruumilist heli kahekõlarilise esitussüsteemi kaudu, mille hulka kuuluvad ka teleri sisemised kõlarid. See on täiesti võrreldav kõigi
mitmekanaliliste vormingutega.
1.
Off
2.
On
Monitori häälestamine
Märkus
Kaugjuhtimispuldi otsenupp on 'SRS'-nupp.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Sound Select
Kui PIP on aktiveeritud, võite te valida Main (põhi-) või Sub (ala-).
Märkus
Available Režiim: PIP ON
1.
Main
2.
Sub
MENU →
,
→ ENTER →
Setup
Available Režiim
•
PC / BNC / DVI
•
AV
•
S-Video
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Language
Saate valida 11 keele vahel.
Märkus
Valitud keel mõjutab üksnes ekraanimenüü keelt. Muudele arvutis leiduvatele programmidele see mõju
ei avalda.
MENU →
,
→ ENTER → ENTER →
,
→ ENTER
Time
Kasutage neljast ajasättest ühe valimiseks: Clock Set, Sleep Timer, On Timer, Off Timer.
Märkus
Kui valite jaotises On Timer, Off Timer seadistuseks Yes ilma, et oleksite kellaaega seadistanud
(Clock Set), "Set the clock first.".
Monitori häälestamine
Clock Set
Jooksva aja seadmine.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ENTER → ,
→ ENTER
Sleep Timer
Kasutage ekraaniseadet kuvari automaatseks väljalülitamiseks eelnevalt seadistatud minutite jooksul.
(Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)
MENU → , → ENTER →
→ , → ENTER
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ,
→
,
→ ENTER → ,
Monitori häälestamine
On Timer
Lülitab LCD-kuvari eelseadistatud kellaajal automaatselt sisse. Reguleerib režiimi ja helitugevuse taset
LCD-kuvari automaatsel sisselülitamisel.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ,
→
,
→ ENTER
→
,
→ ENTER
Off Timer
Lülitab LCD-kuvari eelseadistatud kellaajal automaatselt välja.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ,
Monitori häälestamine
Menu Transparency
Reguleerib ekraanimenüü tausta läbipaistvust.
1.
High
2.
Medium
3.
Low
4.
Opaque
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
,
→ ENTER → [0∼ 9] → [0∼ 9] → [0∼ 9]
Safety Lock PIN
Teil on võimalik parooli muuta.
MENU →
,
→ ENTER →
Monitori häälestamine
Energy Saving
See funktsioon reguleerib seadme energiatarbimist, et seda kokku hoida.
1.
Off
2.
On
Märkus
Kui soovite puhkerežiimis energiatarbimist vähendada, seadke valiku Energy Saving väärtuseks
On. Kui aga energiasäästurežiimi väärtuseks on On, ei saa te kasutada MDC funktsiooni Power On
ega ka MagicInfo funktsiooni WOL (Wake On LAN).
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → MENU
HDMI Black Level
Kui DVD-mängija või digiboks on teie teleriga ühendatud HDMI kaudu, võib see ekraani kvaliteeti
halvendada, suurendades näiteks musta värvi osakaalu, vähendades kontrastsust, kaotades värve jne,
Monitori häälestamine
sõltuvalt ühendatud välisseadmest. Sel juhul parandage oma teleripildi kvaliteeti HDMI musta värvi
taset konfigureerides.
1.
Normal
2.
Low
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ENTER→
,
→ ENTER → MENU
Video Wall
Videosein on ühendatud Video Wall komplekt, mille iga üksik ekraan võib kuvada ühe suure tervikpildi üksikut osa või korrata igal ekraanil iseseisvalt sedasama tervikpilti.
Kui režiim Video Wall on sisse lülitatud, saate reguleerida Video Wall ekraanisätteid.
Märkus
Kui funktsioon Video Wall töötab, siis pole funktsioonid PIP, Auto Adjustment, Image Lock ja
Size kättesaadavad. Kui videosein Video Wall käivitatakse PIP-režiimis (pilt pildis-režiimis), siis
lülitub see režiim välja (PIP Off). Funktsioon Video Wall ei tööta režiimis MagicInfo.
Video Wall
Lülitab valitud ekraanil funktsiooni Video Wall sisse/välja.
1.
Off
2.
On
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ENTER → ,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Format
Jaotatud ekraani kuvamiseks võib valida formaadi.
1.
Full
Võimaldab ilma äärteta täisekraani.
2.
Natural
Kuvab loomuliku kujutise ilma esialgset kuvasuhet muutmata.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
,
→ ENTER
Horizontal
Määrab, kui mitmeks osaks ekraan peaks olema horisontaalselt jaotatud.
Video Wallil on viis reguleerimistaset: 1, 2, 3, 4 ja 5.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
Monitori häälestamine
Vertical
Määrab, kui mitmeks osaks ekraan peaks olema vertikaalselt jaotatud.
Video Wallil on viis reguleerimistaset: 1, 2, 3, 4 ja 5.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Screen Divider
Ekraani saab jaotada mitmeks osaks. Jaotamisel võite valida mitme erineva ekraanide hulga vahel.
•
Valige ekraanijaotuse valikust sobiv režiim.
•
Valige ekraanivalikust sobiv ekraan.
•
Valik kinnitatakse numbrile vajutamisega valikurežiimis.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Safety Screen
Kerimisfunktsiooni Safety Screen kasutatakse järelkujutise ärahoidmiseks, mis võib liikumatu kujutise pikaaegsel kuvamisel tekkida.
•
Kerimisfunktsiooni Screen Scroll puhul keritakse ekraani teatud kindla ajavahemiku järel.
•
See funktsioon pole saadaval, kui toide on välja lülitatud.
Safety Screen
Määrab kindlaks, kas lülitada kerimisfunktsioon Screen Scroll sisse (On) või välja (Off).
1.
Off
2.
On
MENU →
Interval
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ENTER →
,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Määrab ajavahemiku, mille järel ekraani kerimisfunktsioon Screen Scroll sisse lülitatakse. (1~10
Hours)
Ajavahemik arvutatakse vastavalt sisselülitatud toite ajale.
Vaikimisi on selleks ajaks 10 tundi.
1.
1~10 Hour
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Second
Määrab ajavahemiku, mille jooksul kaua kerimisfunktsiooni Screen Scroll rakendatakse. (1~5 sekundit)
Vaikimisi on selleks 5 sekundit.
•
Type-Scroll : 1~5 Second
•
Type-Pixel, Bar, Eraser : 10~50 Second
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Type
Safety Screen Type (turvaekraani tüüp) on muudetav.
1.
Scroll
2.
Pixel
3.
Bar
4.
Eraser
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Resolution Select
Kui ekraanikujutist õigesti ei kuvata ja arvuti graafikakaardi resolutsiooniks on seatud 1024 x 768 @
60Hz, 1280 x 768 @ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz või 1366 x768 @ 60Hz, siis võimaldab funktsioon
(Resolution Select) ekraanipilti kuvada etteantud sätete alusel.
Monitori häälestamine
Märkus
Saadaval vaid PC/ BNC-režiimis
1.
Off
2.
1024 X 768
3.
1280 X 768
4.
1360 X 768
5.
1366 X 768
Märkus
Menüüd saab valida vaid juhul, kui graafikaresolutsiooniks on seatud 1024 x 768 @ 60Hz, 1280 x 768
@ 60Hz, 1360 x 768 @ 60Hz või 1366 x768 @ 60Hz.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Lamp Control
Võite kasutada taustavalguse reguleerimiseks, et vähendada energiatarbimist.
Märkus
See funktsioon ei tööta, kui funktsioon Dynamic Contrast on AV, S-Video, Component ja DVIVideo-režiimis sisse lülitatud (On).
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ENTER → ,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Power On Adjustment
Reguleerib funktsiooni Power On time (ekraani toite sisselülitamise aeg).
Tähelepanu: ülepinge vältimiseks seadke Power On time (toite sisselülitamise aeg) pikemaks.
MENU →
,
→ ENTER →
FAN
Reguleerib ventilaatorit.
1.
Normal
2.
Pivot
,
→ ENTER → ENTER →
,
→ ENTER
Monitori häälestamine
Märkus
Monitori pööramisel kontrollige, et FANi (ventilaatori) puhul oleks valitud funktsioon PIVOT.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER
Reset
Taastab toote algsed vaikesätted. DVI-allika puhul on funktsioon Reset (lähtestamine) saadaval vaid
režiimi PC / DVI kasutamisel.
Märkus
Funktsioon Reset (lähtestamine) ei ole saadaval, kui funktsioon Video Wall on sisse lülitatud ehk
režiimil On.
Image Reset
Märkus
Saadaval vaid PC/ BNC-režiimis
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ENTER → , → ENTER
Monitori häälestamine
Color Reset
Märkus
Saadaval vaid PC/ BNC-režiimis
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ENTER →
Multi Control
Available Režiim
•
PC / BNC / DVI
•
AV
•
S-Video
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Multi Control
Seadmele omistatakse personaalne ID (identifikaator).
,
→ ENTER
Monitori häälestamine
ID Setup
Seadmele omistatakse erinevad ID-d.
MENU →
,
→ ENTER →
,
→ ENTER → ENTER → [0~9]
ID Input
Kasutatakse antud seadme saatja funktsiooni valikute tegemiseks. Aktiveeritakse ainult see seade,
mille ID on vastavuses saatja seadetele.
MENU →
,
→ ENTER →
MagicInfo
Available Režiim
•
PC / BNC / DVI
•
AV
,
→ ENTER → ENTER → [0~9]
Monitori häälestamine
•
S-Video
•
Component
•
HDMI
•
MagicInfo
Märkus
•
Selle seadme operatsioonisüsteem toetab ainult inglise keelt, mistõttu muudes keeltes teksti võidakse ekraanil kuvada ebakorrektselt.
•
MagicInfo võimaldab selle operatsiooni korral rakendada kaugjuhtimist. On siiski soovitatav kasutada spetsiaalset USB-klaviatuuri.
•
Kui Device(seadmerežiimis) ühendada alglaadimise ajal lahti mõni lisaseade, võidakse anda veateade. Ühendage lisaseadmeid lahti ainult siis, kui nende toide on välja lülitatud või kui taasesitusprogramm töötab normaalrežiimis.
•
Ärge ühendage lahti USB-seadme poolt kasutatavat LAN-kaablit (näiteks videokuvar). Vastasel
korral võib programm (MagicInfo) seisma jääda. Kui olete kaabli lahti ühendanud, tuleb süsteem
uuesti käivitada.
•
Ärge eemaldage LAN-kaablit, mida kasutab USB-seade (nt videokuvar). Vastasel korral võib programm (MagicInfo) seisma jääda.
•
Muudele allikatele juurdepääsuks vajutage nuppu SOURCE režiimis MagicInfo.
•
Monitori password (salasõna) on vaikimisi "000000".
•
Serveriprogrammi sisselülitamisfunktsioon Power-On töötab vaid siis, kui monitor on täielikult
välja lülitatud.
Ärge kasutage sisselülitamisfunktsiooni Power-On, kui monitor pole veel täielikult välja lülitunud,
kuna see võib põhjustada monitori süsteemivigu.
•
Programmi MagicInfo korral on ekraanil kuvatav abiinformatsioon Network(võrgu-) ja Device
(seadmerežiimis) ühesugune.
•
Kasutades rakendust MagicInfo koos MagicInfo Proi serveriprogrammiga: võimalik kasutada
Network(võrgurežiimis)
•
Kui programmi MagicInfo kasutatakse monitoriga otse ühendatud seadme korral: võimalik kasutada Device(seadmereþiimis)
•
Et minna otse MagicInfoi ekraanile, vajutage klahvikombinatsiooni ALT + F12.
•
MagicInfoi häälestamiseks Windowsis läheb tarvis klaviatuuri ja hiirt.
•
Teavet MagicInfoi häälestamise kohta Windowsis leiate MagicInfo Pro Serveri spikrist.
Selle toimingu ajal on tungivalt soovitatav voolu mitte välja lülitada.
•
Vertikaalpaigutusrežiimi puhul läbipaistvust ei toetata.
•
Pööratud monitoride puhul toetatakse filmide jaoks kuni 720*480(SD) ekraani eraldusvõimet.
•
Draivi D puhul ei ole funktsioon EWF rakendatav.
Monitori häälestamine
•
Kui Setup (häälestuse) seadeid on muudetud siis, kui funktsiooni EWF puhul on rakendatud käsku
Enable (võimalda), tuleb muutuste kettale salvestamiseks kasutada käsku Commit (teosta).
•
Käskude Disable, Enable või Commit valimisel süsteem taaskäivitatakse.
Photo
On toetus JPEG, BMP vormingule.
Auto
Sobitab kujutise automaatselt aknasse.
Original
Kuvab originaalfaili tegelikke parameetreid.
Monitori häälestamine
Slide Show
Kuvab ükshaaval failikogumis registreeritud pildifaile.
Interval
Kontrollib pildifailide slaidiprogrammis üksikute piltide vahelist ajaintervalli. (5 Sec, 10 Sec, 20
Sec, 30 Sec, 60 Sec)
Monitori häälestamine
Rotation
Kuvab pildifaili, pöörates seda päripäeva 90˚.
Zoom
Kuvab suurendatud pilti.
Monitori häälestamine
Close
Suleb pildifaili kuvamise akna ja väljub programmist.
Music
Toetus MP3 failivormingule.
Movie
On toetus MEPG1, WMV failivormingule.
Monitori häälestamine
Play
Sobitab kujutise automaatselt aknasse.
Full Size
Esitab filmifaili üle kogu ekraani.
Monitori häälestamine
OFFICE / HTML
Kuvatakse PPT(Power Point), DOC(MS Word), XLS(MS Excel), PDF, HTML, HTM failid.
Märkus
•
MS Office’i (Wordi, Exceli, Power Pointi) või PDF-dokumentide kuvamiseks installige sobiv
programm.
Internet
Ühendab süsteemi Internetti.
Setup
Te võite MagicInfo režiimis seada erinevaid funktsioone. Juurdepääsuks režiimile Setup sisestada
parool.
Monitori häälestamine
Schedule View
Kuvab graafikut.
TCP/IP
On võimalik muuta TCP/IP-seadistusi.
Monitori häälestamine
Connection
On võimalik muuta võrguseadistusi.
Password
Teil on võimalik parooli muuta.
•
Parool peaks koosnema 6 kuni 12 numbrimärgist.
(Peaksite sisestama 6 kuni 12 numbrimärgist koosneva parooli)
•
Kui olete kolm korda sisestanud vale parooli, siis muudetakse sättekonfiguratsiooni ja kuvatakse
serveripoolne hoiatussõnum.
Monitori häälestamine
•
Kui olete parooli unustanud, siis vajutage selle lähtestamiseks kaugjuhtimispuldi nuppu Info ja
valige numbrid 8, 2 ja 4. Sellega taastatakse režiimi Setup endised sätted.
File
Local : Faile saate kustutada või kopeerida nii kohaliku kui ka irdketta puhul.
Play Option
Faile saate kustutada või kopeerida nii kohaliku kui ka irdketta puhul.
Repeat : Määrab kordusesitusvõimaluse filmidele või muusikale.
•
None - Valige Ära korda, kui soovite loendis asuvat filmi või muusikapala esitada vaid ühe korra.
Monitori häälestamine
•
File Repeat - Valige Korda faili, kui soovite loendis asuvat filmi või muusikapala esitada korduvalt.
•
List Repeat - Valige Korda loendit, kui soovite loendis asuvaid filme või muusikapalu järjestikku
korrata.
Rotation - Seadistab pildi paigutuse.
•
Landscape - Määrab ekraani eraldusvõimeks 1366x768 pikslit.
•
Portrait - Määrab ekraani eraldusvõimeks 768x1366 pikslit.
EWF(Enhanced Write Filter) : Takistab kettale salvestatud andmete muutmist
või kaotamist.
•
Disable - EWF deaktiveeritakse, et lubada salvestatud andmete muutmist kaitstud kettal (draiv C).
Lülitudes käsult Enable (võimalda) ümber käsule Disable (keela), võite valida käsu Commit
(teosta).
•
Enable - EWF deaktiveeritakse, et takistada salvestatud andmete muutmist kaitstud kettal (draiv
C).
•
Commit - Kui EWF-i puhul on valitud käsk Enable (võimalda), viiakse muudetud andmed käsu
Commit (teosta) abil kaitstud kettale (C-draivile). Käsk Commit (teosta) pole saadaval, kui funktsioon EWF puhul on valitud käsk Enable (võimalda). Käsk Commit (teosta) pole saadaval, kui
funktsioon EWF puhul on valitud käsk Disable (keela).
Tõrkeotsing
Enesetesti funktsiooni kontroll
Märkus
Kontrollige järgmisi punkte ise, enne kui teenindusse pöördute. Võtke teeninduskeskusega ühendust
siis, kui te ei suuda tekkinud probleeme ise lahendada.
Enesetesti funktsiooni kontroll
1.
Lülitage välja nii arvuti kui ka monitor.
2.
Eemaldage videokaabel arvuti tagaküljelt.
3.
Lülitage monitor sisse.
Allpool esitatud joonis ("Check Signal Cable") kuvatakse mustal taustal, kui monitor töötab
tavapäraselt, kuigi ei tunne ära signaali: Enesetestimise reiimis jääb LED toiteindikaator roheliseks ja kujutis liigub ekraanil ringi.
4.
Lülitage monitor välja ja ühendage videokaabel uuesti; seejärel lülitage nii arvuti kui monitor
sisse.
Kui ka pärast seda toimingut jääb monitoriekraan pimedaks, siis kontrollige oma videokontrollerit ja
arvutisüsteemi, sest viga ei ole monitoris.
Hoiatused
Ekraani saab kuvada ka kõrgema eraldusvõimega kui 1360 x 768. Siiski kuvatakse mõni hetk järgnevat
sõnumit; selle aja jooksul võite te ekraani eraldusvõimet muuta või jääda olemasoleva režiimi juurde.
Kui kuvari värskendussagedus on kõrgem kui 85 Hz, siis kuvatakse must ekraan, sest kuvar ei toeta
kõrgemat sagedust kui 85 Hz.
Märkus
Täpsemat informatsiooni eraldusvõimete või värskendussageduste kohta leiate alajaotusest 'Specifications > Preset Timing Modes'.
Hooldus ja puhastamine
Monitori korpuse hooldus.
Puhastage pehme lapiga pärast seda, kui olete lahti ühendanud toitejuhtme.
Tõrkeotsing
•
Ärge kasutage benseeni, vedeldit ega teisi tuleohtlikke aineid ega niisket lappi.
•
Soovitame kasutada SAMSUNG puhastusvahendit, et vältida ekraani kahjustamist.
2) Puhastage ekraani ettevaatlikult puhta pehme lapiga (puuvill, flanell).
Puhastage õrnalt pehme (flanell-) lapiga.
•
Ärge kasutage kunagi atsetooni, benseeni või vedeldit.
(See võib tekitada ekraani pinnale mõrasid või deformatsioone).
•
Kasutajalt võidakse nõuda nende kulude tasumist, mis on
seotud tema poolt tekitatud rikete kõrvaldamisega.
Vead ja soovitatavad meetmed
Märkus
Monitor taasloob arvutist tulevaid visuaalseid signaale. Probleemide puhul arvuti või videokaardiga
võib monitori ekraan muutuda mustaks; värvid võivad tuhmistuda, võib tekkida müra, videorežiimi
võidakse mitte toetada jne. Sel juhul selgitage kõigepealt välja probleemi allikas ning võtke seejärel
ühendust teeninduskeskuse või edasimüüjaga.
1.
Kontrollige, kas toitejuhe ja videokaablid on arvutiga korralikult ühendatud.
2.
Kontrollige, kas arvuti piiksub käivitamisel rohkem kui kolm korda.
(Kui jah, siis vajab arvuti emaplaat hooldust.)
3.
Kui te installisite uue videokaardi või koostasite arvuti, kontrollige kas te installisite adapteri
(video) draiveri ja monitori draiveri.
4.
Vaadake, kas videoekraani laotussagedus jääb vahemikku 50 Hz ~ 85 Hz.
(Ärge kasutage kõrgemat sagedust kui 60 Hz, kui kasutate maksimaalset eraldusvõimet.)
5.
IKui teil on probleeme adapteri (video) draiveri installimisega, buutige arvuti safe mode-is, eemaldage monitori adapter "Control Panel → System → Device Administrator" alt ja seejärel
rebuutige arvuti, et reinstallida adapteri (video) draiver.
Kontroll-loend
Märkus
•
Järgnevas tabelis on loetletud võimalikud probleemid ja nende lahendused. Enne teeninduskeskusse pöördumist tutvuge antud lõigus toodud informatsiooniga, et kontrollida, kas suudate
tekkinud probleemi ise kõrvaldada. Kui vajate abi, valige telefoninumber, mille leiate infosektsioonist või võtke ühendust oma edasimüüjaga.
•
Lisateavet võrguühenduste kohta leiate jaotisest MagicInfo tõrkeotsing.
Installimisega seotud probleemid [PC]
Märkus
LCD-kuvari paigaldamisega seotud probleemid ja lahendused on eraldi välja toodud.
Q:
Ekraanil olev pilt väreleb.
Tõrkeotsing
A:
Kontrollige, kas signaalikaabel arvuti ja monitori vahel on kindlalt ühendatud.
(Lugege lõiku Arvutiga ühendamine)
Ekraaniga seotud probleemid
Märkus
Allpool on loetletud ekraaniga seotud probleemid ja vastavad lahendused.
Q:
Ekraan on tühi ja toiteindikaator on väljas
A:
Veenduge, et toitejuhe on kindlalt ühendatud ja LCD monitor on sisse lülitatud.
(Lugege lõiku Arvutiga ühendamine)
Q:
""Check Signal Cable" teade
A:
Veenduge, et signaalikaabel on kindlalt ühendatud PC või video allikatega.
(Lugege lõiku Arvutiga ühendamine)
A:
Veenduge, et PC või video allikad on sisse lülitatud.
Q:
" "Selle režiimi toetus puudub (Not Optimum Mode)" teade
A:
Kontrollige maksimaalset eraldusvõimet ja video adapteri sagedust.
A:
Võrrelge neid väärtusi andmetega, mis on esitatud tabelis Preset Timing Modes.
Q:
Pilt kerib vertikaalselt.
A:
Kontrollige, kas signaalikaabel on kindlalt ühendatud. Ühendage see uuesti kindlalt.
(Lugege lõiku Arvutiga ühendamine)
Q:
Kujutis ei ole selge. Pilt on hägune.
A:
Käivitage sageduse Coarse ja Fine tuning (tavaline ja peenhäälestus).
A:
Lülitage uuesti sisse, kui olete eemaldanud kõik tarvikud (video pikenduskaabel jts).
A:
Seadke eraldusvõime ja sagedus soovitatud vahemikesse.
Q:
Kujutis on ebastabiilne ja vibreerib.
A:
Kontrollige, kas videokaardile seatud eraldusvõime ja sagedus langevad vahemikku, mida toetab
monitor. Kui mitte, nullige need, toimides lõigus Informatsioon monitori menüü ja Preset Timing
Modes. all toodud juhistest.
Q:
Ekraanipilt on nihkes (jääkkujutis).
A:
Kontrollige, kas videokaardile seatud eraldusvõime ja sagedus langevad vahemikku, mida toetab
monitor. Kui mitte, nullige need, toimides lõigus Informatsioon monitori menüü ja Preset Timing
Modes. all toodud juhistest.
Q:
Kujutis on liiga hele või tume.
A:
Reguleerige funktsioone brightness(heledus) ja contrastkontrastsus).
(Vaadake lõiku Brightness ja Contrast.)
Q:
Värvid ekraanil ei ole ühtlased
Tõrkeotsing
A:
Värviline kujutis on mustade varjudega moonutatud. Valge värv on ebapuhas.
Q:
Värviline kujutis on mustade varjudega moonutatud.
A:
Värviline kujutis on mustade varjudega moonutatud. Valge värv on ebapuhas.
Q:
Valge värv on ebapuhas.
A:
Värviline kujutis on mustade varjudega moonutatud. Valge värv on ebapuhas.
Q:
Toiteindikaator vilgub rohelisena.
A:
Monitor salvestab praegu muudatusi, mis tehti OSD mälu seadetes.
Q:
Ekraan on tühi ja toiteindikaator on püsivalt roheline või vilgub iga 0,5 või 1 sekundi järel.
A:
Monitori toite kontrollsüsteem toimib.
A:
Vajutage klahvi klaviatuuril.
Q:
Ekraan on tühi ja vilgub.
A:
Kui näete MENU nupu vajutamisel ekraanil teadet "TEST GOOD", kontrollige kaabliühendust
monitori ja arvuti vahel, et kontrollida, kas pistik on korralikult ühendatud.
Heliga seotud probleemid
Märkus
Helisignaalidega seotud probleemid ja vastavad lahendused on loetletud allpool.
Q:
Pole heli.
A:
Veenduge, et helikaabel on korralikult ühendatud nii monitori helisisend- kui ka helikaardi heliväljundporti.
(Lugege lõiku Arvutiga ühendamine)
A:
Kontrollige helitugevust.
Q:
Helitase on liiga madal.
A:
Kontrollige helitugevust.
A:
Kui helitase on liiga madal ka pärast helinupu seadmist maksimaalsele tugevusele, kontrollige
helitugevust ka arvuti helikaardi ja tarkvaraprogrammi puhul.
Q:
Kõrgeid helisid on liiga palju või madalaid helisid on liiga palju.
A:
Seadke Treble ja Bass sobilikule tasemele.
Kaugjuhtimispuldiga seotud probleemid.
Märkus
Allpool on loetletud kaugjuhtimispuldiga seotud probleemid ja vastavad lahendused.
Q:
Kaugjuhtimispuldi nupud ei toimi.
A:
Kontrollige patarei polaarsust (+/-).
A:
Kontrollige, kas patareid on tühjad.
Tõrkeotsing
A:
Kontrollige, kas toide on sees.
A:
Kontrollige, kas toitekaabel on kindlalt ühendatud.
A:
Check if a special fluorescent or neon lamp is on in the vicinity.
MagicInfoiga seotud probleemid
Märkus
Buuditava USB-välkmäluseadme valmistamine
Q:
Buuditava USB-välkmäluseadme valmistamine
A:
1) Te võite tavalise 512-MB või suurema USB salvestusseadme muuta buuditavaks seadmeks,
kasutades selleks USB buuditava seadme loomise tööriista. (Näiteks tööriista HP USB Disk
Storage Format Tool)
A:
2) Kopeerib OS-i kujutised ja rakendused teie USB-seadmele.
A:
3) Sisestage oma seadme BIOS-menüü, vajutades klahvi F2 BIOS-i logoekraanil. Seejärel valige
käsk USB Boot First ja vajutage menüüs Boot klahvi Enter.
A:
4) Lülitage oma seade sisse, kui USB-seade on ühendatud ja teostage buutimine DOS-režiimis.
A:
5) Käivitage C:\ghost.exe ja valige menüüst Local → Partition → From Image . Valige kujutis,
millega USB-seadet värskendada ja valige sihtseade.
A:
6) Kui kujutise värskendamine lõpeb, taaskäivitub seade automaatselt.
Küsimused ja vastused
Q:
Kuidas muuta sagedust?
A:
Videokaardi ümberhäälestamisel võib sagedus muutuda.
Märkus
Arvestage asjaoluga, et videokaardi tugi võib varieeruda, sõltuvalt kasutatava draiveri versioonist. (Täpsemat teavet leiate arvuti või videokaardi kasutusjuhendist.)
Q:
Kuidas reguleerida eraldusvõimet?
A:
Windows XP:
Eraldusvõime määramiseks valige käsud Control Panel (Juhtpaneel) → Appearance and Themes
(Ilme ja kujundused) → Display (Kuva) ja → Settings (Sätted).
A:
Windows ME/2000:
Eraldusvõime määramiseks valige käsud Control Panel (Juhtpaneel) → Display (Kuva) → Settings (Sätted).
* Üksikasjade kohta küsige teavet videokaardi tootjalt.
Q:
Kuidas lülitada sisse energiasäästurežiim?
A:
Windows XP:
Funktsiooni sisselülitamiseks valige käsud Control Panel (Juhtpaneel) → Appearance and
Themes (Ilme ja kujundused) → Display (Kuva) ja → Screen saver (Ekraanisäästja).
Tõrkeotsing
Lülitage funktsioon sisse arvuti BIOS-SETUPis. (Vt. sellekohast infot Windowsi/arvuti kasutusjuhendist).
A:
Windows ME/2000:
Funktsiooni sisselülitamiseks valige käsud Control Panel (Juhtpaneel) → Display (Kuva) →
Ekraanisäästja.
Lülitage funktsioon sisse arvuti BIOS-SETUPis. (Vt. sellekohast infot Windowsi/arvuti kasutusjuhendist).
Q:
Kuidas puhastada väliskorpust/LCD-ekraani?
A:
Eemaldage toitejuhe ja puhastage monitori pehme lapiga, mis on niisutatud kas puhastusvahendi
või puhta veega.
Ärge jätke pinnale puhastusvahendijääke ega tekitage kriimustusi. Jälgige, et monitori sisemusse
ei satuks vett.
Q:
Kuidas muuta sagedust?
A:
Video toetab üksnes MPEG1 ja WMV koodekeid. Video taasesitamiseks installige sobiv koodek. Ärge unustage, et kõik koodekid ei pruugi olla ühilduvad.
Märkus
Enne abi otsimist vaadake läbi järgnev teave, et võimaluse korral probleemile ise lahendus leida. Kui
vajate abi, valige telefoninumber, mille leiate infosektsioonist või võtke ühendust oma edasimüüjaga.
Tehnilised andmed
Üldandmed
Üldandmed
Mudeli nimi
SyncMaster 400UXn
LCD-paneel
Suurus
40-tolline diagonaal (101 cm)
Ekraani mõõtmed
885.168 mm (H) x 497.664 mm (V)
Punktisamm
0,648 mm (H) x 0,648 mm (V)
Sünkroonimine
Horisontaalne:
30 ~ 81 kHz
Vertikaalne:
56 ~ 85 Hz
Ekraanivärvid
16,7 M
Eraldusvõime
Optimaalne
võime
eraldus- 1360 x 768 @ 60 Hz olenevalt kasutatavast graafikakaardist
Maksimaalne eraldus- 1360 x 768 sagedusel 60 Hz
võime
Sisendsignaal, lõpetatud
RGB Analog, DVI Compliant Digital RGB
0,7 Vp-p ±5 %
eraldi H/V sünkroonimine, komposiit, SOG (valikuline)
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0 V, V madal ≤ 0,8 V)
Maksimaalne pikslisagedus
140MHz (analoog-, digitaal-)
Toiteallikas
AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60Hz ± 3 Hz
Signaalikaabel
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
DVI-D/DVI-D liides, eemaldatav (valikuline)
Mõõtmed (L x K x S) / kaal
914 x 118 x 526 mm (ilma toeta)
914 x 311 x 585 mm (koos toega) / 22,5 kg
Tehnilised andmed
VESA paigaldustugi
600 x 400 mm
Keskkonna-alased kaalutlused
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Õhuniiskus: 10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv
Audiosüsteemi parameetrid
Audiosisend 1
RCA-pesa punane (R) valge (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audiosisend 2
RCA-pesa punane (R) valge (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Arvuti audiosisend
3,5 Ø stereopesa, 0,5 Vrms (-9 dB)
Sagedus
RF: 80 Hz ~ 15 kHz (-3 dB
Tundlikkus
A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (-3 dB
Plug and Play-funktsiooni kasutamine
Seda monitori saab kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug &
Play. Monitori ja arvutisüsteemi omavaheline sobivus tagab parimad kasutustingimused ja
monitori häälestuse. Enamasti käivitub monitori installimine automaatselt, välja arvatud
juhul, kui kasutaja soovib valida alternatiivsed seadistused.
Lubatud punktid
Selle seadme puhul on tegu TFT-LCD-paneeliga, mille valmistamisel on kasutatud täiustatud pooljuhttehnoloogiat täpsusega üle 1ppm (ühe miljondiku). Mõnikord võivad PUNASED, ROHELISED, SINISED ja VALGED pikslid olla erksamad; näha võib olla
üksikuid musti piksleid. Tegemist ei ole kvaliteediprobleemiga ja te võite seadet rahulikult
edasi kasutada.
Näiteks on selle toote puhul TFT-LCD alapikslite arv 3.133.440.
Märkus
Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma eelneva teadaandeta.
B-klassi seade (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Käesolev seade on kooskõlas elektromagnetilise ühilduvuse direktiividega kodukasutajaile ja seda võib
kasutada kõigis piirkondades, sealhulgas tavalistes elamupiirkondades. (B-klassi seade emiteerib vähem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)
MagicInfo - KLIENT
Nimetus
Andmed
Kohtvõrk (LAN)
USB
Sisu
Foto
Märkused
1 Gbps
Klaviatuur/ hiir, ühilduv
massmäluseade
Toetatakse ka USB salvestusseadmeid.
Toetatav failiformaat: BMP/
JPEG
2274 x 1704 või vähem
Tehnilised andmed
Nimetus
Andmed
Märkused
Music
Toetatav failiformaat: MP3
Heliriba laius: 50 Hz kuni 15
kHz
Movie
- MPEG1, WMV
- Maks. 1280 x 720 30 fps
Fail
MS Office(Word, Excel, - Olenevalt vormingust või verPower Point), HTML, PDF sioonist ei pruugi mõned failid
olla toetatavad.
- MS Office’i (Wordi, Exceli,
Power Pointi) või PDF-dokumentide kuvamiseks installige
sobiv programm.
Internetibrauser
MS Internet Explorer
Keel
inglise
Operatsioonisüsteem
Windows XP on manustatud
Toetatavad ei ole: Flash, Java
Applet, Security Sites
MagicInfo Pro - Süsteemsed nõuded serverile
CPU
RAM
Ethernet OperatRakendusioonisüs- sprogramm
teem
Minimaalne
P1,8 Ghz 256 M
100 M / 1 Windows WMP 9 või
G
XP
uuem
Soovitatav
P3,0 Ghz 512 M
100 M / 1 Windows WMP 9 või
G
XP
uuem
Energiasäästja
Sellel monitoril on sisseehitatud toitehaldussüsteem Energiasäästja. Süsteem hoiab energiat kokku nii,
et lülitab monitori energiasäästurežiimi sisse, kui seadet pole teatud kindla ajavahemiku jooksul kasutatud. Kui vajutate mõnda klaviatuuriklahvi, naaseb monitor automaatselt tavapärasesse töörežiimi.
Kui te monitori ei kasuta või kui te selle juurest pikemaks ajaks lahkute, siis lülitage see energia
kokkuhoidmiseks VÄLJA. Energiasäästurežiim Energiasäästja toimib koos teie arvutisse installitud
VESA DPMiga ühilduva videokaardiga. Selle funktsiooni häälestamiseks kasutage oma arvutisse installitud tarkvarautiliiti.
PowerSaver (Kasutades võrgumonitor)
Olek
Tavaline töörežiim Energiasäästurežiim
Toide väljas
EPA/ENERGY 2000
Toiteindikaator
Roheline
Roheline, vilkuv
Punane
Energiatarve
280 W
Vähem kui 1 vatti
1 vatti
PowerSaver (Kasutades tavalise monitorina)
Olek
Toiteindikaator
Tavaline töörežiim Energiasäästurežiim
Roheline
Roheline, vilkuv
Toide väljas
EPA/ENERGY 2000
Punane
Tehnilised andmed
Olek
Tavaline töörežiim Energiasäästurežiim
Energiatarve
220 W
Toide väljas
EPA/ENERGY 2000
Vähem kui 1 vatti
1 vatti
Eelseadistatud ajastusrežiimid
Kui arvuti edastatud signaal kattub järgmiste eelseadistatud ajastusrežiimidega, häälestatakse ekraan
automaatselt. Kui signaal on erinev, võib ekraanipilt kaduda, hoolimata sellest, et toite LED-tuli põleb.
Teavet ekraani häälestuse kohta leiate videokaardi kasutusjuhendist; vaadake alltoodud andmeid.
Kuvarežiim
Horisontaal- Vertikaalsa- Pikslisagedus Sünkr. polaarsagedus
gedus (Hz)
(MHz)
sus (H/V)
(kHz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
Horisontaalsagedus
Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat äärt vasakuga - skannimiseks, nimetatakse
horisontaaltsükliks; horisontaaltsükli ümberpööratud näitu nimetatakse horisontaalsageduseks. Ühik: kHz
Vertikaalsagedus
Sarnaselt päevavalguslambiga peab ekraan kordama sama
kujutist palju kordi ühes sekundis, kuvamaks kasutaja
jaoks ekraanile kujutist. Selle korduva protsessi toimumise sagedust sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks
või värskendussageduseks. Ühik: Hz
Tehnilised andmed
Üldandmed
Üldandmed
Mudeli nimi
SyncMaster 460UXn
LCD-paneel
Suurus
46-tolline diagonaal (116 cm)
Ekraani mõõtmed
1.018,353 mm (H) x 572.544 mm (V)
Punktisamm
0,7455 mm (H) x 0,7455 mm (V)
Sünkroonimine
Horisontaalne:
30 ~ 81 kHz
Vertikaalne:
56 ~ 85 Hz
Ekraanivärvid
16,7 M
Eraldusvõime
Optimaalne
võime
eraldus- 1360 x 768 @ 60 Hz olenevalt kasutatavast graafikakaardist
Maksimaalne eraldus- 1360 x 768 sagedusel 60 Hz
võime
Sisendsignaal, lõpetatud
RGB Analog, DVI Compliant Digital RGB
0,7 Vp-p ±5 %
eraldi H/V sünkroonimine, komposiit, SOG (valikuline)
TTL-tase (V kõrge ≥ 2,0 V, V madal ≤ 0,8 V)
Maksimaalne pikslisagedus
140MHz (analoog-, digitaal-)
Toiteallikas
AC 100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60Hz ± 3 Hz
Signaalikaabel
15pin - 15pin D-sub-kaablile, eemaldatav
DVI-D/DVI-D liides, eemaldatav (valikuline)
Mõõtmed (L x K x S) / kaal
1049 x 118 x 603 mm (ilma toeta)
1049 x 311 x 662 mm (koos toega) / 29 kg
VESA paigaldustugi
600 x 400 mm
Tehnilised andmed
Keskkonna-alased kaalutlused
Kasutamine
Temperatuur: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Õhuniiskus: 10 % ~ 80 %, mittekondenseeruv
Hoidmine
Temperatuur: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Õhuniiskus: 5% ~ 95%, mittekondenseeruv
Audiosüsteemi parameetrid
Audiosisend 1
RCA-pesa punane (R) valge (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Audiosisend 2
RCA-pesa punane (R) valge (L), 0,5 Vrms (-9 dB)
Arvuti audiosisend
3,5 Ø stereopesa, 0,5 Vrms (-9 dB)
Sagedus
RF: 80 Hz ~ 15 kHz (-3 dB
Tundlikkus
A/V: 80 Hz ~ 20 kHz (-3 dB
Plug and Play-funktsiooni kasutamine
Seda monitori saab kasutada kõikide süsteemidega, mis ühilduvad funktsiooniga Plug &
Play. Monitori ja arvutisüsteemi omavaheline sobivus tagab parimad kasutustingimused ja
monitori häälestuse. Enamasti käivitub monitori installimine automaatselt, välja arvatud
juhul, kui kasutaja soovib valida alternatiivsed seadistused.
Lubatud punktid
Selle seadme puhul on tegu TFT-LCD-paneeliga, mille valmistamisel on kasutatud täiustatud pooljuhttehnoloogiat täpsusega üle 1ppm (ühe miljondiku). Mõnikord võivad PUNASED, ROHELISED, SINISED ja VALGED pikslid olla erksamad; näha võib olla
üksikuid musti piksleid. Tegemist ei ole kvaliteediprobleemiga ja te võite seadet rahulikult
edasi kasutada.
Näiteks on selle toote puhul TFT-LCD alapikslite arv 3.133.440.
Märkus
Kujundus ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma eelneva teadaandeta.
B-klassi seade (infokommunikatsiooniseade kodutarbijale)
Käesolev seade on kooskõlas elektromagnetilise ühilduvuse direktiividega kodukasutajaile ja seda võib
kasutada kõigis piirkondades, sealhulgas tavalistes elamupiirkondades. (B-klassi seade emiteerib vähem elektromagnetlaineid kui A-klassi seade.)
MagicInfo - KLIENT
Nimetus
Andmed
Kohtvõrk (LAN)
USB
Sisu
Märkused
1 Gbps
Klaviatuur/ hiir, ühilduv
massmäluseade
Toetatakse ka USB salvestusseadmeid.
Foto
Toetatav failiformaat: BMP/
JPEG
2274 x 1704 või vähem
Music
Toetatav failiformaat: MP3
Heliriba laius: 50 Hz kuni 15
kHz
Movie
- MPEG1, WMV
Tehnilised andmed
Nimetus
Andmed
- Maks. 1280 x 720 30 fps
Fail
Märkused
MS Office(Word, Excel, - Olenevalt vormingust või verPower Point), HTML, PDF sioonist ei pruugi mõned failid
olla toetatavad.
- MS Office’i (Wordi, Exceli,
Power Pointi) või PDF-dokumentide kuvamiseks installige
sobiv programm.
Internetibrauser
MS Internet Explorer
Keel
inglise
Operatsioonisüsteem
Windows XP on manustatud
Toetatavad ei ole: Flash, Java
Applet, Security Sites
MagicInfo Pro - Süsteemsed nõuded serverile
CPU
RAM
Ethernet OperatRakendusioonisüs- sprogramm
teem
Minimaalne
P1,8 Ghz 256 M
100 M / 1 Windows WMP 9 või
G
XP
uuem
Soovitatav
P3,0 Ghz 512 M
100 M / 1 Windows WMP 9 või
G
XP
uuem
Energiasäästja
Sellel monitoril on sisseehitatud toitehaldussüsteem Energiasäästja. Süsteem hoiab energiat kokku nii,
et lülitab monitori energiasäästurežiimi sisse, kui seadet pole teatud kindla ajavahemiku jooksul kasutatud. Kui vajutate mõnda klaviatuuriklahvi, naaseb monitor automaatselt tavapärasesse töörežiimi.
Kui te monitori ei kasuta või kui te selle juurest pikemaks ajaks lahkute, siis lülitage see energia
kokkuhoidmiseks VÄLJA. Energiasäästurežiim Energiasäästja toimib koos teie arvutisse installitud
VESA DPMiga ühilduva videokaardiga. Selle funktsiooni häälestamiseks kasutage oma arvutisse installitud tarkvarautiliiti.
PowerSaver (Kasutades võrgumonitor)
Olek
Tavaline töörežiim Energiasäästurežiim
Toide väljas
EPA/ENERGY 2000
Toiteindikaator
Roheline
Roheline, vilkuv
Punane
Energiatarve
330 W
Vähem kui 1 vatti
1 vatti
PowerSaver (Kasutades tavalise monitorina)
Olek
Tavaline töörežiim Energiasäästurežiim
Toide väljas
EPA/ENERGY 2000
Toiteindikaator
Roheline
Roheline, vilkuv
Punane
Energiatarve
270 W
Vähem kui 1 vatti
1 vatti
Tehnilised andmed
Eelseadistatud ajastusrežiimid
Kui arvuti edastatud signaal kattub järgmiste eelseadistatud ajastusrežiimidega, häälestatakse ekraan
automaatselt. Kui signaal on erinev, võib ekraanipilt kaduda, hoolimata sellest, et toite LED-tuli põleb.
Teavet ekraani häälestuse kohta leiate videokaardi kasutusjuhendist; vaadake alltoodud andmeid.
Kuvarežiim
Horisontaal- Vertikaalsa- Pikslisagedus Sünkr. polaarsagedus
gedus (Hz)
(MHz)
sus (H/V)
(kHz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1360 x 768
47,712
60,015
85,500
+/+
Horisontaalsagedus
Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat äärt vasakuga - skannimiseks, nimetatakse
horisontaaltsükliks; horisontaaltsükli ümberpööratud näitu nimetatakse horisontaalsageduseks. Ühik: kHz
Vertikaalsagedus
Sarnaselt päevavalguslambiga peab ekraan kordama sama
kujutist palju kordi ühes sekundis, kuvamaks kasutaja
jaoks ekraanile kujutist. Selle korduva protsessi toimumise sagedust sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks
või värskendussageduseks. Ühik: Hz
Teave
Paremaks kuvamiseks
Parima pildikvaliteedi saamiseks reguleerige arvuti eraldusvõimet ja ekraani värskendussagedust nii, nagu allpool kirjeldatud. Ekraanipilt võib jääda ebaühtlaseks, kui TFTLCD kvaliteet pole parim.
•
Eraldusvõime: 1360 x 768
•
Vertikaalsagedus (värskendussagedus): 60 Hz
Selle seadme puhul on tegu TFT-LCD-TFT-LCD-ekraaniga, mille valmistamisel on
kasutatud täiustatud pooljuhttehnoloogiat täpsusega üle 1ppm (ühe miljondiku) ja üle selle.
Mõnikord võivad PUNASED, ROHELISED, SINISED ja VALGED pikslid olla erksamad;
näha võib olla üksikuid musti piksleid. Tegemist ei ole kvaliteediprobleemiga ja te võite
seadet rahulikult edasi kasutada.
•
Näiteks on selle toote puhul TFT-LCD alapikslite arv 3.133.440.
Monitori ja selle korpuse väliseks puhastamiseks kasutage väheses soovitatud koguses
puhastusvahendit ning pehmet lappi. Ärge LCD pinda hõõruge, vaid pühkige õrnalt. Liiga
tugev nühkimine võib jätta hõõrumisjälje.
Kui pildikvaliteet teid ei rahulda, saate seda parandada, käivitades funktsiooni "Auto
Adjustment", mis kuvatakse ekraanile automaatse nupu klõpsamisel. Kui müra ei kao ka
pärast automaatset häälestust, kasutage häälestusfunktsiooni Fine/Coarse.
Liikumatu ekraanipildi pikemaajalisel kuvamisel võib tekkida järelkujutis või hägusus.
Kui peate monitori juurest pikemaks ajaks lahkuma, lülitage sisse energiasäästurežiim või
kasutage liikuvat ekraanisäästjat.
TOOTETEAVE (säilkuvamoonutuseta)
Mis on säilkuva?
Säilkuva ei teki, kui LCD-ekraani kasutatakse normaaltingimustes. Normaaltingimuste all
mõeldakse pidevas muutumises olevat videokujutist. Kui LCD-ekraanil esitatakse pikemat
aega (üle 12 tunni) liikumatut kujutist, võib vedelkristalli piksleid töötlevate elektroodide
vahel tekkida kerge elektrilaengute erinevus. Aja jooksul elektroodide vaheline elektrilaengute erinevus suureneb, põhjustades vedelkristallide kallet. Sel juhul võib kujutise
vahetumisel näha ka eelmist kujutist. Selle ärahoidmiseks tuleks vähendada kogunenud
elektrilaengute erinevust.
Teave
Toide väljas, Ekraanisäästja või energiasäästurežiim
•
Pärast 20-tunnist kasutamist lülitage toide 4 tunniks välja
•
Pärast 12-tunnist kasutamist lülitage toide 2 tunniks välja
•
Aktiveerige arvuti kuvaatribuutide toiteskeemis monitori väljalülitamise funktsioon.
•
Kui võimalik, kasutage ekraanisäästjat - Soovitatav on kasutada ühevärvilist ekraanisäästjat või liikuvat kujutist.
Muutke perioodiliselt värviskeemi
Märkus
Kasutage kahte erinevat värvi
Näide) Vaheldage värviskeemi 2 värviga iga 30 minuti järel.
Teave
•
Vältige märkide ja taustavärvide kombinatsiooni, mille heleduse vahe on väga suur.
Vältige halle toone, sest need võivad hõlpsasti säilkuvamoonutust tekitada.
Vältige: väga erineva heledusastmega värve (must ja valge, hall)
Muutke perioodiliselt märkide värvi
•
Kasutage heledaid värve, mille heleduse erinevus pole väga suur
- Tsükkel: Muutke märkide ja tausta värvi iga 30 minuti järel
•
Muutke liikuvaid märke iga 30 minuti järel.
•
Ala, mis kuvab perioodiliselt liikuvat kujutist ja logo.
- Tsükkel: pärast 4-tunnist kasutamist kuvage 60 sekundiks liikuv pilt koos logoga.
•
Parim viis monitori kaitsmiseks säilkuva vastu on lülitada toide välja või aktiveerida
arvuti või süsteemi ekraanisäästja, kui te monitori ei kasuta. Ekraanisäästja mittekasutamise tagajärgede puhul on ka garantii piiratud (vt kasutusjuhendit).
Ekraani kerimisfunktsiooni rakendamine
•
Kerimisfunktsiooni kasutamine
- Sümptom: mustad horisontaalribad liiguvad üles-alla.
- Valige meetod
•
Kasutusjuhend : Ekraanimenüü -> Häälestamine -> Ekraanisäästja -> Ekraani kerimine
•
Intervall : 1 ~ 10 tundi ( soovitatav : 1 )
•
Periood : 1 ~ 5 sekundit ( soovitatav : 5 )
Teave
Märkus
( Palun vaadake CD kasutusjuhendi jaotist "Ekraanisäästja funktsioonid"; mõne mudeli
puhul pole kättesaadav)
Ekraanipikslite funktsiooni rakendamine
•
Ekraanipikslite funktsiooni rakendamine
- Sümptom: must punkt liigub üles-alla.
- Valige meetod
•
•
Kasutusjuhend : Ekraanimenüü -> Häälestamine -> Turvaekraan -> Piksel.
•
Intervall : 1 ~ 10 tundi ( soovitatav : 1 )
•
Periood : 10 ~ 50 sekundit ( soovitatav : 50 )
Ekraaniriba funktsiooni rakendamine
- Sümptom: horisontaalne / vertikaalne musta värvi triip liigub üles-alla.
- Valige meetod
•
Kasutusjuhend : Ekraanimenüü -> Häälestamine -> Turvaekraan -> Riba
•
Intervall : 1 ~ 10 tundi ( soovitatav : 1 )
•
Periood : 10 ~ 50 sekundit ( soovitatav : 50 )
Märkus
( Palun vaadake CD kasutusjuhendi jaotist "Ekraanisäästja funktsioonid"; mõne mudeli
puhul pole kättesaadav) )
Ekraani kustutusfunktsiooni rakendamine
•
Ekraani kustutusfunktsiooni rakendamine
- Sümptom: 2 vertikaalset plokki liiguvad ekraanil, kustutades pildi
Teave
- Valige meetod
•
Kasutusjuhend : Ekraanimenüü -> Häälestus -> Turvaekraan -> Kustutaja
•
Intervall : 1 ~ 10 tundi ( soovitatav : 1 )
•
Periood : 10 ~ 50 sekundit ( soovitatav : 50 )
Märkus
( Palun vaadake CD kasutusjuhendi jaotist "Ekraanisäästja funktsioonid"; mõne mudeli
puhul pole kättesaadav)
Lisa
Võtke ühendust SAMSUNGIGA KOGU MAAILMAS ( SAMSUNG WORLDWIDE)
Märkus
Kui teil on Samsungi toodete kohta küsimusi või kommentaare, siis pöörduge palun SAMSUNGI
klienditeeninduse poole.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
00-1800-5077267
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864)
BAGO
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
http://www.samsung.com/latin
0-800-100-5303
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC 844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) http://www.samsung.com
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
Lisa
Europe
GERMANY
01805 - SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com
(€ 0,14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
0900 SAMSUNG (726-7864 € http://www.samsung.com/nl
0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.uz
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com
Lisa
Asia Pacific
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
8000-4726
Terminid
Punktisamm
Monitoril olev kujutis koosneb punastest, rohelistest ja sinistest
punktidest. Mida lähemal on punktid üksteisele, seda kõrgem on
eraldusvõime. Vahemaad kahe sama värvi punkti vahel nimetatakse punktisammuks (dot pitch). Ühik: mm
Vertikaalsagedus
Ekraani tuleb mitmeid kordi sekundis värskendada, et ekraanil
kujutis luua ja see vaataja jaoks kuvada. Selle korduva protsessi
toimumise sagedust sekundis nimetatakse vertikaalsageduseks
või värskendussageduseks. Ühik: Hz
Näide. Kui sama tuli vilgub 60 korda sekundis, on tegu sagedusega
60 Hz.
Horisontaalsagedus
Aega, mis kulub ühe rea - mis ühendab horisontaalis ekraani paremat äärt vasakuga - skannimiseks, nimetatakse horisontaaltsükliks. Horisontaalse tsükli ümberpööratud näitu nimetatakse
horisontaalsageduseks. Ühik: kHz
"Interlace"- ja "Non-Interlace"meetodid
Ekraani horisontaalridade näitamist järjest ülalt alla nimetatakse
"Non-Interlace"-meeetodiks; paaritute ridade ja seejärel paaris ridade näitamist nimetatakse "Interlace"-meetodiks (nn. ülerealaotus). Enamikus monitorides kasutatakse "Non-Interlace"-meeetodit, tagamaks kujutise selgust. "Interlace"-meetod on kasutusel
televiisorites.
Plug & Play
See on funktsioon, mis tagab kasutajale parima kvaliteediga kujutise, võimaldades arvutil ja monitoril omavahel automaatselt
infot vahetada. Antud monitor vastab rahvusvaheliselt aktsepteeritud Plug & Play-funktsiooni standardile VESA DDC.
Eraldusvõime
Horisontaalsete ja vertikaalsete punktide arvu, mis moodustavad
ekraanipildi, nimetatakse “eraldusvõimeks”. See arv tähistab ekraanipildi täpsust. Kõrgem eraldusvõime sobib väga erinevate
toimingute puhul, kuna ekraanil kuvatakse rohkem pilditeavet.
Näide. Kui eraldusvõime on 1360 x 768, tähendab see, et kuva
koosneb 1360 horisontaalpunktist (horisontaalne eraldusvõime) ja
768 vertikaalpunktist (vertikaalne eraldusvõime).
Lisa
Õige kõrvaldamisviis
Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete
jäätmed) - Ainult Euroopa
Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et
toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos
muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada
materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage
toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusse.
Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.
Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima
ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna
muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.
Volitused
Käesolevas dokumendis esitatud teave võib muutuda eelnevalt ette teatamata.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Kõik õigused reserveeritud.
Selle materjali mis tahes viisil reprodutseerimine ilma ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. loata
on rangelt keelatud.
Samsung Electronics Co., Ltd. ei võta endale vastutust selles materjalis esinevate vigade eest ega
juhuslike või muude kahjustuste eest, mis on seotud antud materjali hankimise või kasutamisega.
Samsung on ettevõtte Samsung Electronics Co., Ltd. registreeritud kaubamärk; Microsoft, Windows
ja Windows NT on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärgid; VESA, DPM ja DDC
on organisatsiooni Video Electronics Standard Association registreeritud kaubamärgid; ENERGY
STAR® nimi ja logo on USA Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) registreeritud kaubamärgid. Kõik ülejäänud mainitud tootenimed võivad olla kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad
nende omanikele.
Download PDF

advertising