Samsung | SM-C710F/DS | Samsung Galaxy J7+ User Manual

SM-C710F/DS
အသံုးျပဳလမ္းညႊန္
Myanmar. 08/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
အခ်က္အလက္ဇယား
အေျခခံ
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
4
ဒီအရာကို အရင္ဆံုးဖတ္ပါ
46
6
Device အပူရွိန္တက္ျခင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္
ေျဖရွင္းနည္းမ်ား
အပ္စ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း(သို႕မဟုတ္)
ပယ္ဖ်က္ျခင္း
48
Bixby မူလေနရာ
10
Device အဆင္အျပင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
58
ဖုန္း
13
ဘက္ထရီ
63
အဆက္အသြယ္မ်ား
16
SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ (နာႏိုဆင္းကတ္)
66
မက္ေဆ့ခ်္မ်ား
19
မန္မိုရီကတ္(SD ကတ္ အေသး)
69
အင္တာနက္
22
Device ကို ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ျခင္း
71
အီးေမးလ္
23
ကနဦး ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ပံု
72
ကင္မရာ
26
Samsung account
86
ျပခန္း
27
ယခင္ device မွ ေဒတာမ်ားကို ကူးေျပာင္းျခင္း
90
Always On Display
31
စကရင္အား သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း
92
၀င္းဒိုးမ်ဳိးစံု
41
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel
95
Samsung Notes
43
စာသားမ်ားကို ရုိက္ထည့္ျခင္း
96
ျပကၡဒိန္
97
Samsung Health
101 အသံဖမ္းစက္
102 ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖုိင္မ်ား
103 နာရီ
104 ဂဏန္းတြက္စက္
105 ေရဒီယုိ
106 Game Launcher
109 အေၾကာင္းအရာ ေဝမွ်ျခင္း
110 Google အပ္စ္မ်ား
2
အခ်က္အလက္ဇယား
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေနာက္ဆက္တြဲ
112 မိတ္ဆက္
150 ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း
112 ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား
113Wi-Fi
115 ဘလူးတုသ္
117 ေဒတာ သံုးစြဲမႈ
118 ပ်ံသန္းအေနအထား
118 မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း
119 မုိဘုိင္း ကြန္ယက္မ်ား
120 SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ
120 တည္ေနရာ
121 ေနာက္ထပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
123 အသံမ်ားႏွင့္ တုန္ခါမႈ
124 သတိေပးခ်က္မ်ား
124 ျပ႐ုပ္
125 အျပာေရာင္ အလင္း စစ္ထုတ္ကိရိယာ
126 စခရင္ mode ကို
ေျပာင္းလဲျခင္း(သို႕မဟုတ္)ဖန္သားျပင္ေပၚ
အေရာင္ကို ခ်ိန္ၫွိျခင္း
127 ေနာက္ခံပံုရိပ္မ်ားနွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ား
128 အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
130 ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ
133 အက္ပ္မ်ား
133 ဖန္သားျပင္ ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး
134 မ်က္ႏွာ မွတ္မိျခင္း
136 လက္ေဗြ မွတ္မိျခင္း
140 စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲြ
144 ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား
145 အရန္သိမ္းရန္ႏွင့္ နဂိုေနရာျပန္ထားရန္
145 Google
146 ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္
147 အေထြေထြ စီမံခ်က္
148 ေဆာ့ဝဲ အပ္ဒိတ္
149 သံုးသူ လက္စြဲ
149 ဖုန္းအေၾကာင္း
3
အေျခခံ
ဒီအရာကို အရင္ဆံုးဖတ္ပါ
သင့္ေလ်ာ္လံုၿခံဳေသာ အသံုးျပဳမႈျဖစ္ေစရန္ device ကို အသံုးမျပဳခင္ လံုၿခံဳေရး အခ်က္အလက္အားလံုးကို ဖတ္ပါ။
•
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ device ၏ မူလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။
•
အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေဒသ၊ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းသူ၊ ေမာ္ဒယ္အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား(သို႕မဟု
တ္)device ေဆာ့ဖ္၀ဲေပၚကို မူတည္၍ သင္၏ device ႏွင့္ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။
•
CPU အျမင့္ႏွင့္ RAM အသံုးျပဳမႈ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္(အရည္အေသြးျမင့္ အခ်က္အလက္)သည္
device ၏ အလံုးစံုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လိမ့္မည္။ အခ်က္အလက္ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ
အပ္စ္မ်ားသည္ device ၏ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ပတ္၀န္းက်င္အေပၚမူတည္၍
မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္မလုပ္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
Samsung မွတစ္ပါး အျခားျဖည့္ဆည္းသူမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ အပ္စ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျပႆနာမ်ားအတြင္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွိေပ။
•
တည္းျဖတ္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား(သို႕မဟုတ္)ျပဳျပင္မြမ္းမံထားသည့္
လည္ပတ္ေရးစနစ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျပႆနာမ်ား(သို႕မဟုတ္)
အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္မႈမ်ားအတြက္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွိေပ။ လည္ပတ္ေရးစနစ္ကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္
အထူးျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ device(သို႕မဟုတ္)အပ္စ္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္မလုပ္သည္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•
ဒီ device အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲ၊ အသံရင္းျမစ္မ်ား၊ ေ၀ါေပပါမ်ား၊ ပံုမ်ားႏွင့္
အျခားမီဒီယာမ်ားသည္ အကန္႕အသတ္ႏွင့္အသံုးျပဳရန္ လိုင္စင္လုပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဒီ အရာမ်ားကို
စီးပြားေရး(သို႕မဟုတ္)အျခား ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဆြဲထုတ္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႕သည္ မူပိုင္ခြင့္ ဥပေဒကို
ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ တရားမ၀င္မီဒီယာအသံုးျပဳျခင္းအတြက္ လံုး၀တာ၀န္ရွိသည္။
•
သင္သည္ စာတိုေပးပို႕ျခင္း၊ အပ္ပ္လုပ္ႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ျခင္း၊ အလိုအေလ်ာက္ အခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားျခ
င္း(သို႕မဟုတ္)တည္ေနရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳျခင္းကဲ့သို႕ ေဒတာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင္၏
ေဒတာပလန္ေပၚမူတည္၍ က်ခံရႏိုင္သည္။ ႀကီးမားေသာ ေဒတာကူးေျပာင္းမႈအတြက္ ၀ိုင္ဖိုင္ေဆာင္ရြက္မႈကို
အသံုးျပဳေစခ်င္သည္။
•
Device ႏွင့္အတူပါလာေသာ မူလအပ္စ္မ်ားကို ျမွင့္တင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႕သည္ ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္းမရွိဘဲ
မေထာက္ပံ့ေတာ့သည္တို႕ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ Device တြင္ ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ အပ္စ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍
သိလိုသည္မ်ားရွိပါက Samsung Service Centre ကို ဆက္သြယ္ပါ။ အသံုးျပဳသူမွ ထည့္သြင္းထားေသာ
အပ္စ္မ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ေတာ့ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းသူမ်ားကို ဆက္သြယ္ပါ။
4
အေျခခံ
•
Device ၏ လည္ပတ္ေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း(သို႕မဟုတ္)တရား၀င္မဟုတ္ေသာ ရင္းျမစ္မ်ားမွ
ေဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္းသည္ Device ခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္းႏွင့္ ေဒတာမ်ား ပ်က္စီးျခင္း(သို႕မဟုတ္)ဆံုးရႈံးျခင္းမ်ား
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ သင္၏ Samsung လိုင္စင္သေဘာတူခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး
သင္၏ အာမခံခ်က္ကိုလည္း ပ်က္ျပယ္ေစလိမ့္မည္။
•
ေဒသႏွင့္ ေမာ္ဒယ္ေပၚမူတည္၍ အခ်ဳိ႕ device မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု ဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္(FCC)ထံမွ
ခြင့္ျပဳခ်က္ရရန္ လိုအပ္သည္။ သင္၏ device သည္ FCC ထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရလွ်င္ သင္သည္ device ၏ FCC ID ကို
ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ FCC ID ကို ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္အား အစပ်ိဳးၿပီး ဖုန္းအေၾကာင္း‌ → ဘက္ထရီ
အခ်က္အလက္‌ကို ႏွိပ္ပါ။
ညႊန္ၾကားခ်က္ သေကၤတမ်ား
သတိေပးခ်က္။ ။သင္(သို႕မဟုတ္)အျခားသူမ်ားကို ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား
ျဖစ္ပြားမႈ။ ။သင္၏ device(သို႕မဟုတ္)အျခားကိရိယာမ်ားကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ား
ႏႈိးေဆာ္ခ်က္။ ။မွတ္စု၊ အသံုးျပဳျခင္းအႀကံျပဳခ်က္မ်ား(သို႕မဟုတ္)အပိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
5
အေျခခံ
Device အပူရွိန္တက္ျခင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္
ေျဖရွင္းနည္းမ်ား
ဘက္ထရီကို အားသြင္းေနစဥ္ device အပူရွိန္ တက္ေသာအခါ
အားသြင္းေနစဥ္ device ႏွင့္ အားသြင္းႀကိဳးသည္ ပူလာႏိုင္သည္ ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းျခင္း(သို႔မဟုတ္)အလ်င္အျမန္
အားသြင္းျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ device သည္ ကိုင္လိုက္သည္ႏွင့္ ပိုပူေၾကာင္း ခံစားမိႏိုင္သည္ ၎သည္ device
၏ သက္တမ္း(သို႔မဟုတ္)စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိခိုက္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ device ၏ ပံုမွန္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း
အပိုင္းအျခားအတြင္း ရွိသည္။ ဘက္ထရီ အရမ္းပူလာလွ်င္ အားသြင္းႀကိဳးသည္ အားသြင္းျခင္းကို
ရပ္တန္႕သြားႏိုင္သည္။
Device အပူရွိန္တက္လာေသာအခါ ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ပါ။ ။
•
အားသြင္းႀကိဳးအား device မွ ျဖဳတ္ၿပီး အသံုးျပဳေနေသာ အက္ပလီေကးရွင္းတိုင္းကို ပိတ္ပါ။ Device
အပူရွိန္က်သည္အထိ ေစာင့္ၿပီးမွ device ကို ျပန္လည္အားသြင္းပါ။
•
Device ၏ ေအာက္ပိုင္းသည္ အပူရွိန္တက္ေနလွ်င္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ USB ႀကိဳး ပ်က္စီးေနေသာေၾကာင့္
ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ပ်က္စီးေနေသာ USB ႀကိဳးအား Samsung အသိအမွတ္ျပဳ အသစ္တစ္ခုျဖင့္ လဲလွယ္ပါ။
•
ႀကိဳးမဲ့ အားသြင္းပစၥည္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳေနစဥ္ device ႏွင့္ ႀကိဳးမဲ့ အားသြင္းပစၥည္းၾကားတြင္ သတၱဳ ပစၥည္းမ်ား၊
သံလိုက္မ်ားႏွင့္ သံလိုက္ဓာတ္ပါဝင္ေသာ စက္အတြင္းျဖတ္ ကဒ္မ်ားကဲ့သို႔ ျပင္ပ ပစၥည္းမ်ားကို မထားပါႏွင့္။
ႀကိဳးမဲ့အားသြင္းျခင္း(သို႕မဟုတ္)အျမန္အားသြင္းျခင္း က႑သည္ အေထာက္အပံ့ေပးထားေသာ
ေမာ္ဒယ္မ်ားတြင္သာ ရရွိသည္။
6
အေျခခံ
အသံုးျပဳေနစဥ္ device အပူရွိန္တက္လာေသာအခါ
ပါဝါ ပိုမိုလိုအပ္သည့္ က႑မ်ား(သို႔မဟုတ္)အပ္စ္မ်ားကို သင္ အသံုးျပဳေသာအခါ(သို႔မဟုတ္)၎တို႔ကို အခ်ိန္ ၾကာၾကာ
အသံုးျပဳေသာအခါ သင္၏ device သည္ ဘက္ထရီ အသံုးျပဳမႈ တက္လာေသာေၾကာင့္ ယာယီ အပူရွိန္တက္ႏိုင္သည္။
ဖြင့္ထားေသာ အပ္စ္မ်ားကို ပိတ္ၿပီး device ကို ခဏေလာက္ အသံုးမျပဳဘဲ ေနပါ။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔မွာ device အပူရွိန္တက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားဆိုင္ရာ ဥပမာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အပ္စ္ေပၚမူတည္၍ ဒီဥပမာမ်ားသည္ သင့္ေမာ္ဒယ္အေပၚ မသက္ေရာက္သည္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•
ဝယ္ယူၿပီးေနာက္(သို႔မဟုတ္)ေဒတာ ျပန္ထိန္းသိမ္းေသာအခါ ကနဦး တပ္ဆင္ေနစဥ္
•
ႀကီးမားေသာ ဖိုင္မ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲေသာအခါ
•
ပါဝါ ပိုမိုလိုအပ္သည့္ အပ္စ္မ်ားကို အသံုးျပဳေသာအခါ(သို႔မဟုတ္)အပ္စ္မ်ားကို အခ်ိန္ ၾကာၾကာ အသံုးျပဳေသာအခါ
–– အရည္အေသြးျမင့္ ဂိမ္းမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာၾကာ ကစားေသာအခါ
–– ဗီြဒီယိုမ်ားကို အခ်ိန္ၾကာၾကာ ႐ုိက္ကူးေသာအခါ
–– အျမင့္ဆံုးေသာ အလင္း သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳေနစဥ္ ဗြီဒီယိုမ်ားအား တိုက္႐ုိက္ၾကည့္႐ႈေနေသာအခါ
–– တီဗီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါ
•
အလုပ္မ်ားစြာတစ္ၿပိဳင္နက္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ (သို႔မဟုတ္ ေနာက္ခံတြင္ အပ္စ္အမ်ားအျပားကို ဖြင့္ထားေသာအခါ)
–– ဝင္းဒိုးမ်ဳိးစံု အသံုးျပဳေသာအခါ
–– ဗြီဒီယိုမ်ားကို ႐ုိက္ကူးေနစဥ္ အပ္စ္မ်ားကို အဆင့္ျမွင့္တင္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ထည့္သြင္းေနေသာအခါ
–– ဗြီဒီယိုျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုေနစဥ္ ႀကီးမားေသာ ဖိုင္မ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲေသာအခါ
–– လမ္းေၾကာင္းျပ အပ္စ္တစ္ခု အသံုးျပဳေနစဥ္ ဗြီဒီယိုမ်ားကို ႐ုိက္ကူးေသာအခါ
•
Cloud၊ အီးေမးလ္(သို႔မဟုတ္)အျခား အေကာင့္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားျခင္းအတြက္ ႀကီးမားေသာ ေဒတာ
ပမာဏကို အသံုးျပဳေသာအခါ
•
Device ကို တိုက္႐ိုက္ ေနေရာင္ေအာက္တြင္ ထားစဥ္ ကားအတြင္း လမ္းေၾကာင္းျပ အတ္ပ္တစ္ခုကို
အသံုးျပဳေသာအခါ
•
'မိုဘိုင္းေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ တယ္သားရင္း က႑ကို အသံုးျပဳေသာအခါ
•
အခ်က္ျပ အားနည္းေသာ(သို႔မဟုတ္)ဖုန္းလိုင္း ဖမ္းယူမႈ မရွိေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္ device ကို အသံုးျပဳေသာအခါ
•
ပ်က္စီးေနေသာ USB ႀကိဳးတစ္ခုျဖင့္ ဘက္ထရီကို အားသြင္းေသာအခါ
•
Device ၏ ဖုန္းအားသြင္းႀကိဳး တပ္သည့္ေနရာသည္ ပ်က္စီး(သို႔မဟုတ္)အရည္၊ ဖုန္၊ သတၱဳ ေပါင္ဒါႏွင့္ ခဲတံရွိ
ခဲဓာတ္ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပ အရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါ
•
သင္ roaming လုပ္ေနေသာအခါ
7
အေျခခံ
Device အပူရွိန္တက္လာေသာအခါ ေအာက္ပါအတိုင္း လုပ္ပါ။ ။
•
ေနာက္ဆံုးေပၚ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ျဖင့္ device အား ဆက္လက္ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားပါ။
•
ဖြင့္ထားေသာ အပ္စ္မ်ားအၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားသည္ device အား အပူရွိန္တက္ေစႏိုင္သည္။ Device ကို
ျပန္လည္စတင္ပါ။
•
၀ိုင္ဖိုင္၊ GPS ႏွင့္ Bluetooth က႑မ်ားကို အသံုးမျပဳေသာအခါ ၎တို႔ကို ပိတ္ထားပါ။
•
ဘက္ထရီအသံုးျပဳမႈ မ်ားေသာ အပ္စ္မ်ား(သို႔မဟုတ္)ေနာက္ခံတြင္ ဖြင့္ထားေသာ အပ္စ္မ်ားကို အသံုးမျပဳပါက
ပိတ္ပါ။
•
မလိုအပ္ေသာ ဖိုင္မ်ား(သို႔မဟုတ္)အသံုးမျပဳေသာ အပ္စ္မ်ားကို ဖ်က္ပါ။
•
မ်က္ႏွာျပင္ အလင္းေရာင္ကို ေလွ်ာ့ထားပါ။
•
Device အပူခ်ိန္ လြန္ကဲေနပါက(သို႕မဟုတ္)ၾကာရွည္စြာပူေနပါက ေခတၱခဏ အသံုးမျပဳဘဲ ထားပါ။ Device
ဆက္လက္၍ အပူခ်ိန္လြန္ကဲေနလွ်င္ Samsung Service Centre ကို ဆက္သြယ္ပါ။
Device အပူခ်ိန္လြန္ကဲေသာအခါ device အားနည္းခ်က္မ်ား
Device အပူခ်ိန္ တက္လာေသာအခါ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အကန္႕အသတ္ျဖစ္ေစသည္ သို႕မဟုတ္
device ကို ျပန္ေအးေစဖို႕ ပိတ္ထားရမည္။ ၄င္းက႑သည္ အေထာက္အပံ့ေပးထားေသာ ေမာ္ဒယ္မ်ားတြင္သာ
ရရွိသည္။
•
Device သည္ ပံုမွန္ထက္ ပိုပူလွ်င္ device အပူခ်ိန္လြန္ကဲမႈ စာတိုတစ္ေစာင္ ေပၚလာလိမ့္မည္။ Device ၏
အပူခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ စကရင္ အလင္းေတာက္ပမႈႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အရွိန္ကို အကန္႕အသတ္ ျဖစ္ေစၿပီး
ဘက္ထရီ အားသြင္းျခင္းသည္ ရပ္တန္႕သြားမည္။ ဖြင့္ထားေသာ အတ္ပ္မ်ားသည္ ပိတ္သြားၿပီး device
ျပန္ေအးလာသည္အထိ သင္သည္ အေရးေပၚ ဖုန္းေခၚဆိုမႈသာ လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္။
•
Device အပူခ်ိန္ လြန္ကဲေနပါက(သို႕မဟုတ္)ၾကာရွည္စြာပူေနပါက ပါဝါ ပိတ္ဖို႕ စာတိုတစ္ေစာင္ ေပၚလာလိမ့္မည္။
Device ကို ပိတ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ ျပန္ေအးသြားမည့္အထိ ေစာင့္ပါ။
8
အေျခခံ
အလုပ္လုပ္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ သတိေပးခ်က္မ်ား
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေျခအေနမ်ားရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ေၾကာင့္ သင္၏ device သည္ အပူခ်ိန္ လြန္ကဲႏိုင္သည္။ ဘက္ထရီ
သက္တမ္း တိုေတာင္းမႈ၊ device အား ထိခိုက္မႈ၊ သို႕မဟုတ္ မီးေလာင္မႈကို ေရွာင္ရွားရန္ သတိျပဳပါ။
•
သင္၏ device အား အလြန္ေအးေသာ(သို႔မဟုတ္)အလြန္ပူေသာ အပူခ်ိန္မ်ားတြင္ မထားပါႏွင့္။
•
သင္၏ device အား တိုက္႐ိုက္ေနေရာင္ႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ မထိေတြ႕ပါေစႏွင့္။
•
ေႏြရာသီတြင္ ကားအတြင္းကဲ့သို႔ေသာ အလြန္ပူသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ သင္၏ device အား အခ်ိန္ၾကာၾကာ
အသံုးမျပဳပါႏွင့္(သို႔မဟုတ္)မထားပါႏွင့္။
•
Device အား လွ်ပ္စစ္ အပူေပး အျပားကဲ့သို႔ေသာ အပူခ်ိန္လြန္ကဲႏိုင္သည့္ ေနရာတိုင္းတြင္ မထားပါႏွင့္။
•
သင္၏ device ကို အပူေပးကိရိယာမ်ား၊ မိုက္ခရုိေ၀့၊ အပူေပး ခ်က္ျပဳတ္ေရးပစၥည္းမ်ား(သို႕မဟုတ္)
ဖိအားမ်ားေသာ ကြန္တိန္နာမ်ားထဲတြင္(သို႕မဟုတ္)၄င္းတို႕အနီးအနားတြင္ သိမ္းဆည္းျခင္း မျပဳပါႏွင့္။
•
ပ်က္စီးေနေသာ အားသြင္းႀကိဳး(သို႕မဟုတ္)ဘက္ထရီကို ဘယ္ေတာ့မွ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။
9
အေျခခံ
Device အဆင္အျပင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ထုပ္ပိုးမႈ အခ်က္အလက္မ်ား
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္ဘူးကို စစ္ေဆးပါ။ ။
•
Device
•
USB ေကဘယ္ႀကိဳး
•
နားၾကပ္
•
ကတ္ထုတ္ရန္ ပင္
•
USB ပါဝါ အဒပ္တာ
•
အျမန္ စတင္အသံုးျပဳလမ္းညႊန္
•
Device အတြက္ ေထာက္ပံ့ထားေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ ရရွိႏိုင္ေသာ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားသည္
ေဒသ(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
ေထာက္ပံ့ထားေသာ အခ်က္မ်ားသည္ ဒီ device အတြက္သာ ဒီဇိုင္းျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အျခား device
မ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေပ။
•
ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ ႀကိဳတင္ႏႈိးေဆာ္မႈမရွိဘဲႏွင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ အပိုတြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ Samsung လက္လီဆိုင္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္။
မ၀ယ္ယူမီ ထိုပစၥည္းမ်ားသည္ သင္၏ device ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
တြဲဖက္ပစၥည္းအားလံုး ရရွိႏိုင္မႈသည္ ထုတ္လုပ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားေပၚတြင္ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
ရရွိႏိုင္ေသာ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက Samsung ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
10
အေျခခံ
Device အဆင္အျပင္
အေရွ႕ကင္မရာ
အနီးအနားရွိ အရာမ်ားကို
သတိျပဳႏိုင္သည့္
မိုက္ခရုိဖုန္း
အာရုံခံ/အလင္းအာရုံခ
ဖလက္ရွ္
စပီကာ
ပါ၀ါ ခလုတ္
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္
မူလခလုတ (လက္ေဗြ
အသိအမွတ္ျပဳ အာရုံခံ)
မၾကာေသးမီကခလုတ္
ေနာက္သို႕ ခလုတ္
မိုက္ခရုိဖုန္း
နားထည့္နားၾကပ္ အေပါက္
အားသြင္းရာေနရာ
11
အေျခခံ
စပီကာ
အေနာက္ ကင္မရာ (ႏွစ္လုးံ)
အသံခလုတ္
ဖလက္ရွ္
SIM ကတ္/မန္မိုရီကတ္
ထည့္သည့္ေနရာ
အဓိက အင္တာနာ
•
ဆက္သြယ္ခ်က္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီယိုစီးမႈသည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ။
–– သင္သည္ သတၳဳကပ္ခြာမ်ားကို device ၏ အင္တာနာဧရိယာတြင္ တပ္လွ်င္
–– သင္သည္ device တြင္ သတၳဳပစၥည္းႏွင့္လုပ္ထားေသာ device အဖံုးကို တပ္လွ်င္
–– သင္သည္ ဖုန္းေခၚျခင္း(သို႕မဟုတ္)မိုဘိုင္းေဒတာ ဆက္သြယ္မႈ ကဲ့သို႕ ေသခ်ာေသာ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳေနစဥ္ သင္၏ လက္(သို႕မဟုတ္)အျခားအရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္ device
အင္တာနာဧရိယာကို ဖံုးအုပ္မိလွ်င္
•
Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္အကာအကြယ္ကို အသံုးျပဳရန္ အႀကံျပဳသည္။
အတည္မျပဳထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္အကာအကြယ္မ်ားသည္ အာရုံခံ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
•
အနီးအနားရွိ အရာမ်ားကို သတိျပဳႏိုင္သည့္ အာရုံခံ/အလင္းအာရုံခံ ဧရိယာတို႕ကို
မ်က္ႏွာျပင္အကာအကြယ္(သို႕မဟုတ္)ကပ္ခြာမ်ားကဲ့သို႕ မ်က္ႏွာျပင္တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မဖံုးအုပ္ပါႏွင့္။
ထိုသို႕ျပဳလုပ္ပါက အာရုံခံ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
•
ထိေတြ႔မ်က္ႏွာျပင္ကို ေရႏွင့္ မထိေတြ႔ပါေစႏွင့္။ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္သည္ စိုထိုင္းေသာအေျခအေနတြင္(
သို႕မဟုတ္)ေရႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မလုပ္ေဆာင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
12
အေျခခံ
ေသာ့ခ်က္မ်ား
ေသာ့ခ်က္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ပါ၀ါ
မၾကာေသးမီက
မူလေနရာ
ေနာက္ျပန
•
Device ကို ဖြင့္(သို႕မဟုတ္)ပိတ္ရန္ ဖိၿပီး ကိုင္ထားပါ။
•
မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္(သို႕မဟုတ္)ေသာ့ခတ္ရန္ ဖိထားပါ။
•
မၾကာေသးမီက အသံုးျပဳထားေသာ အပ္စ္မ်ားစာရင္းကို ဖြင့္ရန္ ႏွိပ္ပါ။
•
မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ခတ္ထားစဥ္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ရန္ ႏွိပ္ပါ။
•
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာကို ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ။
•
Google‌ ကို စတင္ရန္ ဖိၿပီး ကိုင္ထားပါ။
•
ယခင္မ်က္ႏွာျပင္ေနရာကို ျပန္သြားရန္ ႏွိပ္ပါ။
•
ယခုမ်က္ႏွာျပင္အတြက္ အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွိပ္ၿပီး
ကိုင္ထားပါ။
အသံ
•
Device အသံကို ခ်ိန္ညွိရန္ ႏွိပ္ပါ။
ဘက္ထရီ
ဘက္ထရီကို အားသြင္းျခင္း
ဘက္ထရီကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသံုးမျပဳမီ အားသြင္းပါ(သို႕မဟုတ္)၄င္းသည္ အက်ဳံး၀င္ေသာ သက္တမ္းအတြက္
အသံုးမ၀င္ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။
Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ အားသြင္းႀကိဳး၊ ဘက္ထရီႏွင့္ ႀကိဳးမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳပါ။
အတည္မျပဴထားေသာ အားသြင္းႀကိဳး(သို႕မဟုတ္)ႀကိဳးမ်ားသည္ ဘက္ထရီ ေပါက္ကြဲျခင္း(သို႕မဟုတ္)device
ပ်က္စီးျခင္းတို႕ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
အားသြင္းႀကိဳးကို မွန္ကန္စြာ မခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသည္ device ကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ မွန္ကန္စြာ
အသံုးမျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ားသည္ အာမခံခ်က္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။
စြမ္းအင္ကို ေခြ်တာရန္ အားသြင္းႀကိဳးကို အသံုးမျပဳပါက ျဖဳတ္ထားပါ။ အားသြင္းႀကိဳးတြင္
ပါ၀င္အဖြင့္အပိတ္မပါေပ၊ ထို႕ေၾကာင့္ ပါ၀ါျဖဳန္းတီးျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ အသံုးမျပဳပါက ပလပ္ေပါက္မွ
အားသြင္းႀကိဳးကို ျဖဳတ္ထားရမည္။ အားသြင္းႀကိဳးသည္ ပလပ္ေပါက္ႏွင့္ နီးကပ္စြာ က်န္ရွိေနသင့္ၿပီး
အားသြင္းေနစဥ္ လြယ္ကူစြာ သံုးသင့္သည္။
13
အေျခခံ
1 USB ေကဘယ္ႀကိဳးကို USB ပါ၀ါအဒပ္တာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
2 USB ေကဘယ္ႀကိဳးကို သင့္ device ၏ အားသြင္းရာေနရာတြင္ တပ္ပါ။
3 USB ပါ၀ါ အဒပ္တာကို ပလပ္ေပါက္တြင္ ထိုးပါ။
4 အားအျပည့္သြင္းၿပီးပါက အားသြင္းႀကိဳးကို device မွ ျဖဳတ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ အားသြင္းႀကိဳးကို
လွ်ပ္စစ္ပလက္ေပါက္မွ ျဖဳတ္ပါ။
ဘက္ထရီသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
သင္၏ device သည္ ဘက္ထရီပါ၀ါကို ထိန္းသိမ္းရန္ သင့္အား ကူညီသည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းထားသည္။
•
Device ထိန္းသိမ္းျခင္းက႑ကို အသံုးျပဳ၍ device ကို သင့္ျမတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ပါ။
•
သင္သည္ device ကို အသံုးမျပဳပါက ပါ၀ါခလုတ္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ပိတ္ထားပါ။
•
ပါ၀ါေခြ်တာေရးပံုစံကို အသက္သြင္းပါ။
•
မလိုအပ္သည့္အပ္စ္ကို ပိတ္သည္။
•
Bluetooth ကို အသံုးမျပဳပါက ပိတ္ထားပါ။
•
၀ိုင္ဖိုင္ ကို အသံုးမျပဳပါက ပိတ္ထားပါ။
•
အီးေမးလ္ကဲ့သို႕ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားရန္လိုသည့္ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားသည့္ အပ္စ္ကို ပိတ္ထားပါ။
•
ေနာက္ခံအလင္းေရာင္ၾကာခ်ိန္ကို ေလွ်ာ့ထားပါ။
•
မ်က္ႏွာျပင္ အလင္းေရာင္ကို ေလွ်ာ့ထားပါ။
14
အေျခခံ
ဘက္ထရီအားသြင္းျခင္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား
•
ဘက္ထရီပါ၀ါ နည္းေနပါက ဘက္ထရီသေကၤတသည္ အလြတ္ပံုစံႏွင့္ ေပၚလိမ့္မည္။
•
အားသြင္းႀကိဳးကို ခ်ိတ္ဆက္လိုက္စဥ္ device သည္ ခ်က္ခ်င္းမပြင့္ပါက ဘက္ထရီကို လံုး၀အားမ၀င္ျခင္းျဖစ္သည္။
ေလ်ာ့နည္းေနေသာ ဘက္ထရီကို device မဖြင့္မီ မိနစ္အနည္းငယ္ အားသြင္းပါ။
•
တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ အပ္စ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို သင္ အသံုးျပဳလွ်င္(သို႕မဟုတ္)အျခား device ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ရန္လိုအပ္သည့္ အပ္စ္အသံုးျပဳလွ်င္ ဘက္ထရီ အလ်င္အျမန္ကုန္လိမ့္မည္။
ေဒတာကူးေျပာင္းေနစဥ္အတြင္း အားေလ်ာ့က်ျခင္းမွ ေရွာင္ရွားရန္ ဘက္ထရီ အားအျပည့္သြင္းၿပီးမွ
ထိုအပ္စ္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
•
အားသြင္းႀကိဳးမွလြဲ၍ ကြန္ပ်ဴတာကဲ့သို႕ ပါ၀ါရင္းျမစ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းနည္းမႈေၾကာင့္
အားသြင္းႏႈန္းကို ေႏွးေစႏိုင္သည္။
•
Device ကို အားသြင္းေနစဥ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္၊ သို႕ေသာ္ ဘက္ထရီအားအျပည့္ျဖစ္ရန္ေတာ့ ၾကာႏိုင္သည္။
•
အကယ္၍ device သည္ အားသြင္းေနစဥ္ မတည္ၿငိမ္ေသာ ပါ၀ါေထာက္ပံ့မႈကို ရရွိပါက ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္
အလုပ္မလုပ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ေပၚပါက အားသြင္းႀကိဳးကို device မွ ျဖဳတ္ထားပါ။
•
အားသြင္းေနစဥ္ device ႏွင့္ အားသြင္းႀကိဳး ပူလာႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ျခင္းမွာ ပံုမွန္ျဖစ္ၿပီး device ၏ သက္
တမ္း(သို႕မဟုတ္)ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို သက္ေရာက္မႈမရွိႏိုင္ေပ။ ဘက္ထရီသည္ ပံုမွန္ထက္ ပိုပူလာပါက
အားသြင္းႀကိဳးသည္ အားသြင္ျခင္းကို ရပ္တန္႕ေကာင္း ရပ္တန္႕လိမ့္မည္။
•
အားသြင္းရာေနရာ ေရစိုေနစဥ္ device ကို အားသြင္းပါက device ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ အားမသြင္းမီ
အားသြင္းရာေနရာကို လံုး၀ေျခာက္ေအာင္ လုပ္ပါ။
•
Device သည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အားမ၀င္ေတာ့ပါက device ႏွင့္ အားသြင္းႀကိဳးကို Samsung Service Centre သို႕
ယူလာပါ။
15
အေျခခံ
SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ (နာႏိုဆင္းကတ္)
SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းသည္။
မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္း ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကို ထည့္သြင္းပါ။
သင္သည္ SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ device တစ္ခု အတြက္
ဖုန္းနံပါတ္ ၂ခု(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူ ၂ ေယာက္ကို ရရွိႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ device
ထဲ၌ SIM ကတ္ ႏွစ္ခု အသံုးျပဳျခင္းသည္ SIM ကတ္ တစ္ခုတည္း သံုးသည္ထက္ ေဒတာကူးေျပာင္းမႈႏႈန္းသည္
ေႏွးႏိုင္သည္။
SIM(သို႕မဟူတ္)USIM အား မဆံုးရႈံးေစရန္၊ အျခားသူမ်ားအား သံုးစြဲျခင္းမွ ခြင့္မျပဳရန္ သတိေပးခ်က္ကို
အသံုးျပဳပါ။ ကတ္ဆံုးရႈံးျခင္း(သို႕မဟုတ္)ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးမႈမ်ား(သို႕မဟုတ္)
အဆင္မေျပမႈမ်ားအတြက္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွိေပ။
အခ်ဳိ႕ေသာ LTE ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရႏိုင္သည္လည္း
ရွိမည္ျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေရးရရွိမႈအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက သင္၏ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းသူကို ဆက္သြယ္ပါ။
1
2
3
4
5
16
အေျခခံ
1 အံ ထြက္လာေစရန္ အံေပၚရွိ အေပါက္ထဲသို႕ ကတ္ထုတ္ရန္ ပင္ကို ထည့္ပါ။
ကတ္ထုတ္ရန္ ပင္ကို အေပါက္ထဲတြင္ ေထာင့္မွန္က်ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ သို႕မဟုတ္လွ်င္
device သည္ ပ်က္စီးေကာင္း ပ်က္စီးႏိုင္သည္။
2 အံထည့္သည့္အေပါက္မွ အံကို ျဖည္းညင္းစြာ ဆြဲထုတ္ပါ။
3 ေအာက္ဘက္သို႕ မ်က္ႏွာမူေနသည့္ ေရႊေရာင္အဆက္ႏွင့္ အံတြင္ SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ကိုထားပါ။
ပထမ SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ကို အံ ၁ ( 1 ) တြင္ ထားၿပီးေနာက္ ဒုတိယ SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ကို
အံ ၂ ( 2 ) တြင္ ထားပါ။
1
2
အံ 1
အံ 2
4 SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ကို လံုၿခံဳေစရန္ အံထဲသို႕ ျဖည္းညင္းစြာ ထည့္ပါ။
ကတ္သည္ အံႏွင့္ ခိုင္ၿမဲစြာ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္ပါက SIM ကတ္သည္ အံထဲမွ ထြက္က်သြားႏိုင္သည္။
5 အံကို အံထည့္သည့္အေပါက္ထဲသို႕ ထည့္သြင္းပါ။
•
အံ ေရစိုေနစဥ္အတြင္း device ထဲသို႕ အံကို ထည့္ပါက သင္၏ device ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ အံ
ေျခာက္ေသြ႕ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ အၿမဲတမ္းလုပ္ပါ။
•
သင့္ device ထဲသို႕ အရည္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အံ့ထည့္သည့္အေပါက္ထဲသို႕ အံကို
လံုး၀၀င္ေအာင္ ထည့္ပါ။
17
အေျခခံ
ကတ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ထည့္ျခင္း
နာႏို SIM ကတ္ 1
နာႏို SIM ကတ္ 2
နာႏို SIM ကတ္
မိုက္ခရုိ SD ကတ္
•
နာႏို SIM ကတ္ တစ္ကတ္တည္းကို အသံုးျပဳပါ။
•
နာႏို SIM ႏွင့္ မိုက္ခရုိ SD ကတ္ကို အံ ၂ ထဲတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း ထည့္လို႕မရပါ။
SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္တစ္ခုကို ဖယ္ရွားျခင္း
1 အံ ထြက္လာေစရန္ အံေပၚရွိ အေပါက္ထဲသို႕ ကတ္ထုတ္ရန္ ပင္ကို ထည့္ပါ။
2 အံထည့္သည့္အေပါက္မွ အံကို ျဖည္းညင္းစြာ ဆြဲထုတ္ပါ။
3 SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္တစ္ခုကို ဖယ္ရွားသည္။
4 အံကို အံထည့္သည့္အေပါက္ထဲသို႕ ထည့္သြင္းပါ။
SIM ကတ္ ႏွစ္ကတ္(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းလွ်င္ သင္သည္ device တစ္ခု အတြက္ ဖုန္းနံပါတ္
၂ခု(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူ ၂ ေယာက္ကို ရရွိႏိုင္သည္။
SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္မ်ားကို အသက္သြင္းျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ ဖြင့္ပါ။
18
အေျခခံ
SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး ေအာက္ပါ
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ရယူဖို႕ SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ။
•
သေကၤတ‌။ ။SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္၏ သေကၤတကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
အမည္‌။ ။SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္၏ ေဖာ္ျပေသာအမည္ကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
ကြန္ယက္အေနအထား‌။ ။SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ ကြန္ယက္အမ်ဳိးအစားကို
ေရြးခ်ယ္သည္။
SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္
ကတ္ ၂ခု အသက္၀င္ပါက သင္သည္ အေသးစိတ္ကတ္မ်ားအတြက္ အသံေခၚဆိုမႈမ်ား၊ စာတိုေပးပို႕ျခင္းႏွင့္
ေဒတာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
သင့္ကတ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္သက္ရာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ဦးစားေပး SIM ကတ္‌တြင္ သတ္မွတ္ပါ။
မန္မိုရီကတ္(SD ကတ္ အေသး)
မန္မိုရီကတ္ကို ထည့္သြင္းျခင္း
သင့္ device မန္မိုရီကတ္၏ ဆံ့ေသာ ပမာဏသည္ အျခား ေမာ္ဒယ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားႏိုင္ၿပီး မန္မိုရီကတ္ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္
အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ မန္မိုရီ ကတ္အခ်ိဳ႕သည္ သင့္ deviceႏွင့္ တြဲဖက္မသံုးႏိုင္ပါ။ သင့္ device မန္မိုရီကတ္၏
အမ်ားဆံုး ဆံ့ေသာ ပမာဏကို ၾကည့္႐ႈဖို႕ Samsung ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ကို ၾကည့္ပါ။
•
မန္မိုရိကတ္အခ်ဳိ႕သည္ device ႏွင့္ လံုး၀ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္သည့္ ကတ္ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ device(သို႕မဟုတ္)မန္မိုရီကတ္ကို ပ်က္စီးေစျခင္း(
သို႕မဟုတ္)၄င္းထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေဒတာမ်ားကိုပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။
•
မန္မိုရီကတ္ကို ညာဘက္အထက္ပိုင္းတြင္ ထည့္သြင္းျခင္း သတိေပးခ်က္ကို အသံုးျပဳပါ။
•
Device သည္ မန္မိုရီကတ္မ်ားအတြက္ FATႏွင့္ exFAT ဖိုင္စနစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ မတူညီေသာ
ဖိုင္စနစ္တြင္ ေဖာမတ္လုပ္ထားေသာ ကတ္တစ္ခုကို ထည့္သြင္းေသာအခါ device သည္ ကတ္ကို
ေဖာမတ္ျပန္ခ်ရန္ ေမးလိမ့္မည္(သို႕မဟုတ္)ကတ္ကို မမွတ္မိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မန္မိုရီကတ္ကို
အသံုးျပဳရန္ သင္သည္ ၎ကို ေဖာမတ္ခ်ရမည္။ သင္၏ device သည္ မန္မိုရီကတ္အား ေဖာမတ္ မခ်ႏိုင္
(သို႕မဟုတ) မမွတ္မိႏိုင္ပါက မန္မိုရီကတ္ ထုတ္လုပ္သူ (သို႕မဟုတ)္ Samsung ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာကို
ဆက္သြယ္ပါ။
•
အႀကိမ္ႀကိမ္ေရးျခင္းႏွင့္ ေဒတာမ်ားကို ဖ်က္ျခင္းသည္ မန္မိုရီကတ္၏ သက္တမ္းကို တိုေစသည္။
•
Device ထဲသို႕ မန္မိုရီကတ္ ထည့္သြင္းသည့္အခါ မန္မိုရီကတ္ ဖိုင္လမ္းညႊန္သည္ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖုိင္မ်ား‌ → SD
ကတ္‌ ဖိုင္ ဟူ၍ ေပၚလာမည္။
19
အေျခခံ
1
2
3
4
5
1 အံ ထြက္လာေစရန္ အံေပၚရွိ အေပါက္ထဲသို႕ ကတ္ထုတ္ရန္ ပင္ကို ထည့္ပါ။
ကတ္ထုတ္ရန္ ပင္ကို အေပါက္ထဲတြင္ ေထာင့္မွန္က်ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ သို႕မဟုတ္လွ်င္
device သည္ ပ်က္စီးေကာင္း ပ်က္စီးႏိုင္သည္။
2 အံထည့္သည့္အေပါက္မွ အံကို ျဖည္းညင္းစြာ ဆြဲထုတ္ပါ။
Device မွ အံကို ဖယ္ရွားပါက မိုဘိုင္းေဒတာဆက္သြယ္ခ်က္ အလုပ္ မလုပ္ဘဲ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။
20
အေျခခံ
3 မန္မိုရီကတ္ကို ေအာက္သို႕မ်က္ႏွာမူေနသည့္ ေရႊေရာင္ပံုစံျဖင့္ အံ ၂ ထဲတြင္ ထည့္ပါ။
အံ 1
အံ 2
4 ကတ္ကို လံုၿခံဳေစရန္ အံထဲသို႕ ျဖည္းညင္းစြာ ထည့္ပါ။
ကတ္သည္ အံႏွင့္ ခိုင္ၿမဲစြာ အံဝင္ခြင္က် မျဖစ္ပါက မန္မိုရီကတ္သည္ အံထဲမွ ျပဳတ္က်(သို႕မဟုတ္)
ထြက္က်သြားႏိုင္သည္။
5 အံကို အံထည့္သည့္အေပါက္ထဲသို႕ ထည့္သြင္းပါ။
•
အံ ေရစိုေနစဥ္အတြင္း device ထဲသို႕ အံကို ထည့္ပါက သင္၏ device ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ အံ
ေျခာက္ေသြ႕ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ အၿမဲတမ္းလုပ္ပါ။
•
သင့္ device ထဲသို႕ အရည္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ အံ့ထည့္သည့္အေပါက္ထဲသို႕ အံကို
လံုး၀၀င္ေအာင္ ထည့္ပါ။
မန္မိုရီကတ္ကို ဖယ္ရွားျခင္း
မန္မိုရီကတ္ကို မဖယ္ရွားၿပီး လံုၿခံဳေသာ ဖယ္ရွားမႈျဖစ္ေစရန္ ၄င္းကို ထုတ္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ‌ → သုိေလွာင္ခန္း‌ →
→ သိုေလွာင္ခန္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → SD ကတ္‌ → အစမပ်ဳိးပါႏွင‌ ့္ ကို ႏွိပ္ပါ။
1 အံ ထြက္လာေစရန္ အံေပၚရွိ အေပါက္ထဲသို႕ ကတ္ထုတ္ရန္ ပင္ကို ထည့္ပါ။
2 အံထည့္သည့္အေပါက္မွ အံကို ျဖည္းညင္းစြာ ဆြဲထုတ္ပါ။
3 မန္မိုရီကတ္ကို ထုတ္ပါ။
4 အံကို အံထည့္သည့္အေပါက္ထဲသို႕ ထည့္သြင္းပါ။
Device သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ကူးေျပာင္းေနစဥ္(သို႕မဟုတ္)ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္၊ (သို႕မဟုတ္
)ေဒတာကူးေျပာင္းၿပီးေနာက္ မန္မိုရီကတ္ကဲ့သို႔ ျပင္ပသိမ္းဆည္းမႈကို ဖယ္ရွားပါ။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္
ျပင္ပသိမ္းဆည္းမႈ(သို႕မဟုတ္)device ထဲရွိ ေဒတာမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း(သို႕မဟုတ္)ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း(သုိ
႕မဟုတ္)ပ်က္စီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျပင္ပသိမ္းဆည္းမႈ device မ်ားကို လြဲမွားစြာအသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေဒတာဆံုးရႈံးမႈအပါအ၀င္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားအတြက္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွိေပ။
21
အေျခခံ
မန္မိုရီကတ္ကို ပံုစံျခင္း
ကြန္ပ်ဴတာေပၚတြင္ ပံုစံခ်ေသာ မန္မိုရီကတ္သည္ device ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္ႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။ Device
ေပၚတြင္ မန္မိုရီကတ္ကို ပံုစံခ်သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ‌ → သုိေလွာင္ခန္း‌ →
→ သိုေလွာင္ခန္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → SD ကတ္‌ → စီစဥ္ဖြဲ႔စည္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
မန္မိုရီကတ္ကို ပံုစံမခ်မီ ကတ္ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အေရးႀကီးသည့္ ေဒတာအားလံုးကို အရန္အျဖစ္
ကူးယူရန္ သတိရပါ။ ထုတ္လုပ္သူ အာမခံခ်က္သည္ အသံုးျပဳသူ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
ေဒတာေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေပ။
Device ကို ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ျခင္း
Device ကို ဖြင့္ရန္ ပါ၀ါခလုတ္ကို စကၠန္႕အနည္းငယ္ဖိၿပီး ကိုင္ထားပါ။
သင္၏ device ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ဖြင့္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)ေဒတာ ျပန္ခ်ိန္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ သင္၏ device ကို
ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ကို လိုက္နာပါ။
Device ကို ပိတ္ရန္အတြက္ ပါ၀ါခလုတ္ကို ္ ဖိ၍ ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ပါဝါပိတ္ပါ‌ကို ေရြးပါ။
ေလယာဥ္ႏွင့္ ေဆးရုံမ်ားကဲ့သို႕ ႀကိဳးမဲ့ device မ်ား အသံုးျပဳျခင္းကို ကန္႕သတ္ထားသည့္ ေနရာမ်ားတြင္
အာဏာပိုင္ အမႈထမ္းမ်ားမွ တင္ထားေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
Device ကို ျပန္လည္စတင္ျခင္း
အကယ္၍ သင္၏ device သည္ ရပ္ေနၿပီး တံု႕ျပန္မႈမရွိလွ်င္္ restart ျပန္လုပ္ရန္ ပါ၀ါ ခလုတ္ႏွင့္ အသံေလွ်ာ့ခလုတ္ကို
၇ စကၠန္႕ ထက္ၾကာေအာင္ ဆက္တိုက္ဖိၿပီး ႏွိပ္ထားရမည္။
အသံေလွ်ာ့ခလုတ္
ပါ၀ါ ခလုတ္
22
အေျခခံ
အေရးေပၚ အေနအထား
သင္သည္ ဘက္ထရီသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ အေရးေပၚပံုစံသို႕ device အား ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕အပ္စ္မ်ားႏွင့္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကန္႕သတ္လိမ့္မည္။ အေရးေပၚပံုစံတြင္ သင္သည္ အေရးေပၚ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင္၏
လက္ရွိတည္ေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အျခားသူမ်ားထံ ေပးပို႕ျခင္း၊ အေရးေပၚသတိေပးခ်က္ ျမည္ျခင္းႏွင့္
အျခားအရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
အေရးေပၚပံုစံကို အသက္သြင္းျခင္း
အေရးေပၚပံုစံကို အသက္သြင္းရန္ ပါ၀ါ ခလုတ္ ဖိၿပီး ႏွိပ္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ အ
္ ေရးေပၚ အေနအထား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အသံုးျပဳရန္ က်န္ရွိခ်ိန္သည္ ဘက္ထရီ ပါ၀ါမကုန္ခင္ က်န္ရွိေနေသာ အခ်ိန္ကို ျပသည္။ အသံုးျပဳရန္
က်န္ရွိခ်ိန္သည္ သင့္ device ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ေရး အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။
အေရးေပၚပံုစံကို ပိတ္ျခင္း
အေရးေပၚပံုစံကို ပိတ္ရန္
→ အေရးေပၚ အေနအထား ပိတ္ထားပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပါ၀ါ ခလုတ္ ဖိၿပီး
ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ အေရးေပၚ အေနအထား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကနဦး ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ပံု
သင္၏ device ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ဖြင့္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)ေဒတာ ျပန္ခ်ိန္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ သင္၏ device ကို
ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ကို လိုက္နာပါ။
ကနဦး ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ device၏ ေဆာ့ဝဲႏွင့္ သင္၏ နယ္ေျမေဒသအေပၚ
မူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏိုင္သည္။
1 Device ကို ဖြင့္ပါ။
23
အေျခခံ
2 Device အတြင္းရွိ သင္ ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
3 ဝိုင္ဖိုင္ ကြန္ရက္တစ္ခု ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၎ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
ဝိုင္ဖိုင္ ကြန္ရက္တစ္ခုႏွင့္ သင္ ခ်ိတ္ဆက္မထားပါက ကနဦး ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ေနစဥ္ သင္သည္ device ၏
အဂၤါရပ္အခ်ိဳ႕ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္စြမ္းရွိမည္ မဟုတ္ပါ။
4 ကနဦး ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္မႈကို ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာပါ။
24
အေျခခံ
5 သင္၏ device အား ကာကြယ္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို သတ္မွတ္ပါ။ အျခားသူမ်ားအား
သင့္ device အတြင္း ဝင္ေရာက္ျခင္းကို တားဆီးျခင္းျဖင့္ သင္သည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ အခ်က္အလက္ကို
ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို ေနာက္မွ သတ္မွတ္ဖုိ႕ မလုပ္ေတာ့ပါ၊
ေက်းဇူးတင္ပါသည္‌အား ႏွိပ္ပါ။
6 သင္၏ Samsung အေကာင့္ သို႕ ၀င္ပါ။ သင္သည္ Samsung ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေက်နပ္မႈ ရႏိုင္ၿပီး
သင့္ ေဒတာအား ေနာက္ဆံုးအေနအထား ျဖစ္ေနေအာင္ ထားကာ သင့္ device အားလံုး အသီးသီး၌
ကာကြယ္ထားႏိုင္သည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Samsung account ကို သြားပါ။
7 သင္ အသံုးျပဳလိုေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ကနဦး ဖြဲ႕စည္းစီစဥ္ပံုကို အၿပီးသတ္ပါ။
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ ေပၚလာလိမ့္မည္။
25
အေျခခံ
Samsung account
မိတ္ဆက္
သင္၏ Samsung အေကာင့္သည္ သင့္အား မိုဘိုင္း device မ်ား၊ တီဗီမ်ားႏွင့္ Samsung ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားမွ
ေထာက္ပံ့ထားေသာ Samsung ၀န္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ အေကာင့္
၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ သင့္ Samsung အေကာင့္ကို မွတ္ပံုတင္ၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ သင္သည္ သင့္ေဒတာကို
ေနာက္ဆံုးအေနအထားျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၿပီး Samsung Cloudျဖင့္ သင့္ Samsung device အသီးသီးတြင္
ကာကြယ္ႏိုင္သည္၊ သင္၏ ေပ်ာက္ဆံုး(သို႕မဟုတ္)အခိုးခံရေသာ device ကို ေျခရာခံကာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္၊ စသျဖင့္။
သင္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာျဖင့္ Samsung အေကာင့္ကို ဖြင့္ပါ။
သင္၏ Samsung အေကာင့္ႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားစာရင္းကို စစ္ေဆးရန္ account.samsung.com ကို
သြားပါ။ Samsung အေကာင့္မ်ားအေၾကာင္း ပိုမို သိရွိလိုပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အတ္ပ္ကို အစပ်ိဳးၿပီး ကေလာက္ႏွင့္
အေကာင့္မ်ား‌ → အေကာင့္မ်ား‌ → Samsung account‌ → အကူအညီ‌ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္၏ Samsung အေကာင့္ကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း
Samsung အေကာင့္သစ္ကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း
သင့္တြင္ Samsung အေကာင့္မရွိလွ်င္ တစ္ခု ဖန္တီးသင့္သည္။
1 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ ကို စတင္ၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား‌ → အေကာင့္မ်ား‌ → အေကာင့္ ထည့္သြင္းပါ‌ ကို
ႏွိပ္ပါ။
2 Samsung account‌ → အေကာင့္ ဖန္တီးပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 သင္၏ အေကာင့္ဖန္တီးျခင္းကို ၿပီးဆံုးေစရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ လိုက္နာပါ။
ရွိၿပီးသား Samsung အေကာင့္ကို မွတ္ပံုတင္ျခင္း
သင့္တြင္ Samsung အေကာင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးလွ်င္ ၄င္းကို device တြင္ မွတ္ပံုတင္ပါ။
1 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ ကို စတင္ၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား‌ → အေကာင့္မ်ား‌ → အေကာင့္ ထည့္သြင္းပါ‌ ကို
ႏွိပ္ပါ။
2 Samsung account‌ → ဆိုင္းအင္လုပ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
26
အေျခခံ
3 သင္၏ အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ရုိက္ထည့္ၿပီး ဆိုင္းအင္လုပ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္သည္ အေကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကုိ ေမ့ေနလွ်င္ သင့္ ID (သို႔) စကားဝွက္ ေမ့ေနပါသလား?‌ ကို
ႏွိပ္ပါ။ သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ျပသထားသည့္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကုတ္ကို
ရုိက္ထည့္ေသာအခါ သင့္အေကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရွာေဖြႏိုင္သည္။
4 သင္၏ Samsung အေကာင့္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းမႈ ၿပီးစီးရန္ ၿပီးပါၿပီ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္၏ Samsung အေကာင့္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း
သင္သည္ သင္၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ Samsung အေကာင့္ကို device မွ ဖယ္ရွားေသာအခါ အခ်က္အလက္ႏွင့္
ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကဲ့သို႕ ေဒတာမ်ားသည္ ဖယ္ရွားခံရလိမ့္မည္။
1 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ ကို စတင္ၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား‌ → အေကာင့္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 Samsung account‌ →
→ အေကာင့္ ဖယ္ရွားပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 အုိေက‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ သင့္ Samsung အေကာင့္ စကားဝွက္ကို ႐ိုက္ထည့္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ အေကာင့္ ဖယ္ရွားပါ‌ ကို
ႏွိပ္ပါ။
ယခင္ device မွ ေဒတာမ်ားကို ကူးေျပာင္းျခင္း
သင္၏ Smart Switch မွတဆင့္ ယခင္ device မွ(သို႕မဟုတ္) Samsung Cloud မွတဆင့္ သင္၏ အရန္ ေဒတာမွ
႐ုပ္ပံုမ်ား၊ အဆက္အသြယ္မ်ား၊ ႏွင့္ စာတိုမ်ားကဲ့သို႕ေသာ ပါဝင္အေၾကာင္းအရာကို သင္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္သည္။
•
အခ်ဳိ႕ေသာ device မ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားတြင္ ဒီက႑ကို အသံုးမျပဳႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား က်င့္သံုးသည္။ အေသးစိန္သိရွိလိုပါက www.samsung.com/smartswitch တြင္
သြားေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။ Samsung သည္ မူပိုင္ခြင့္ကို အလြန္အမင္း လုပ္ေဆာင္သည္။ သင္
ပိုင္ဆိုင္ေသာ(သို႕မဟုတ္)ကူးေျပာင္ရန္ အခြင့္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုသာ ကူးေျပာင္းႏိုင္သည္။
Smart Switch
သင္သည္ ယခင္ device မွ သင္၏ device သို႔ Samsung Smart Switch ကိုသံုးၿပီး ေဒတာမ်ား ကူးေျပာင္းႏိုင္သည္။
ေအာက္ပါ Samsung Smart Switch ဗားရွင္းမ်ားကို ရရွိႏုိင္ပါသည္။
•
မိုဘုိင္း ဗားရွင္း‌။ ။မိုဘိုင္း device မ်ားအၾကား ေဒတာကူးေျပာင္းျခင္း သင္သည္ အပ္စ္ကို Galaxy
Apps‌(သို႔မဟုတ္)Play စတိုး‌ မွ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏိုင္သည္။
•
ကြန္ပ်ဴတာ ဗားရွင္း‌။ ။သင္၏ device ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအၾကား ေဒတာကူးေျပာင္းျခင္း သင္သည္ အပ္စ္ကို
www.samsung.com/smartswitch မွ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ႏိုင္သည္။
27
အေျခခံ
၀ိုင္ဖိုင္တုက
ိ ္ရုိက္ မွတစ္ဆင့္ ႀကိဳးမဲ့ ေဒတာကူးေျပာင္းျခင္း
ယခင္ device မွ သင္၏ device သို႕ ၀ိုင္ဖိုင္တုက
ိ ္ရုိက္ မွတစ္ဆင့္ ႀကိဳးမဲ့ ေဒတာကူးေျပာင္းပါ။
1 Device ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ Smart Switch ကို Galaxy Apps‌(သို႔မဟုတ္)Play စတိုး‌ မွ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ၿပီး
ထည့္သြင္းပါ။
2 Device မ်ားကို တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု နီးကပ္စြာ ထားပါ။
3 Device ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ Smart Switch‌ ကို စတင္ပါ။
4 ယခင္ device တြင္ ႀကိဳးမဲ‌့ → ေပးပုိ႔ပါ‌ → ခ်ိတ္ဆက္ပါ‌ ႏွိပ္ပါ။
5 သင္၏ device တြင္ ႀကိဳးမဲ‌့ → လက္ခံရယူပါ‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး ယခင္ device အမ်ဳိးအစားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
6 ယခင္ device ထဲမွ ေဒတာမ်ား ကူးေျပာင္းရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
28
အေျခခံ
ကြန္ပ်ဴတာမွ အရန္အျဖစ္ကူးယူထားေသာ ေဒတာမ်ားကို ကူးေျပာင္းျခင္း
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ device ၾကား ေဒတာကူးေျပာင္းသည့္ ကြန္ပ်ဴတာ ဗားရွင္း။ သင္သည္
www.samsung.com/smartswitch မွ Smart Switch ကြန္ပ်ဴတာဗားရွင္းကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရမည္။ သင္၏ ယခင္
device မွ ေဒတာမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႕ အရန္အျဖစ္ကူးယူၿပီး သင္၏ device ထဲသို႕ ေဒတာမ်ားကို ပို႕ပါ။
1 ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Smart Switch ကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ www.samsung.com/smartswitch ကို သြားပါ။
2 ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Smart Switch ကို စတင္ပါ။
သင္၏ ယခင္ device သည္ Samsung device မဟုတ္ပါက device ထုတ္လုပ္သူမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ
ပရုိဂရမ္ကို အသံုးျပဳ၍ ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႕ ေဒတာမ်ားကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူပါ။ ထို႕ေနာက္ အဆင့္ ၅ဆင့္ကို
လုပ္ေဆာင္ပါ။
3 Device ၏ USB ႀကိဳးကို အသံုးျပဳ၍ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ ယခင္ device ကို ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
4 ကြန္ပ်ဴတာတြင္ device မွ ေဒတာကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
ထို႕ေနာက္ ကြန္ပ်ဴတာမွ သင့္ ယခင္ device ကို ျဖဳတ္ပါ။
5 USB ႀကိဳးကို အသံုးျပဳ၍ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ သင့္ device ကို ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
6 ကြန္ပ်ဴတာတြင္ device ထဲသို႕ ေဒတာမ်ား ကူးေျပာင္းရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
29
အေျခခံ
Samsung Cloud
သင္၏ ယခင္ device မွ ေဒတာမ်ားကို Samsung Cloud ထဲသို႕ အရန္အျဖစ္ကူးယူၿပီး သင္၏ deviceအသစ္ထဲသို႕
ေဒတာမ်ားကို ျပန္သိမ္းဆည္းပါ။ သင္သည္ Samsung Cloud ကို အသံုးျပဳရန္ သင္၏ Samsung အေကာင့္ကို
မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင့္ထဲသို႕ ၀င္ရမည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Samsung account
ကို သြားပါ။
ေဒတာ အရန္ထားရွိျခင္း
1 သင္၏ယခင္ device တြင္ သင့္ Samsung အေကာင့္ထဲသို႕ ဝင္ေရာက္ပါ။
2 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ အရန္အတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး သင့္ ေဒတာကို
အရန္အျဖစ္ထားပါ။
•
သင့္ device သည္ Samsung Cloud ကို ေထာက္ကူေပးထားပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား‌ → Samsung Cloud‌ → အရန္သိမ္းျခင္း ဆက္တင္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္
သင့္ ေဒတာကို အရန္အျဖစ္ထားပါ။
•
သင့္ ေမာ္ဒယ္ အေပၚမူတည္၍ ေဒတာ အရန္ထားျခင္း နည္းလမ္းသည္ ကြဲျပားႏိုင္သည္။
•
အခ်ဳိ႕ေဒတာမ်ားကို အရန္အျဖစ္ ကူးလို႔ရမည္မဟုတ္ေပ။ မည္သည့္ေဒတာကို အရန္အျဖစ္
ကူးေျပာင္းလို႔ရေၾကာင္း စစ္ေဆးရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား‌
→ Samsung Cloud‌ → အရန္သိမ္းျခင္း ဆက္တင္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေဒတာကို ျပန္သိမ္းဆည္းျခင္း
1 သင့္ device အသစ္တြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အတ္ပ္ကို အစပ်ိဳးၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား‌ → Samsung
Cloud‌ → ျပန္လည္ထားရွိပါ‌ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ကို ႏွိပ္ၿပီး ယခင္ device ကို device စာရင္းမွ ေရြးခ်ယ္ပါ။
3 သင္ ျပန္သိမ္းဆည္းလိုေသာ ေဒတာအမ်ဳိးအစားကို မွတ္သားၿပီး အခု ျပန္လည္ထားရွိပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
30
အေျခခံ
စကရင္အား သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
•
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို အျခား အီလက္ထရစ္ device မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါႏွင့္။
လွ်ပ္စစ္စီးေနမႈသည္ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
•
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ခြ်န္ျမေသာအရာမ်ားႏွင့္ ၄င္းကို မထိပါႏွင့္(သို႕မဟုတ္)
သင္၏ လက္ေခ်ာင္းထိပ္မ်ားႏွင့္ ၄င္းကို အရမ္းမဖိမိပါေစႏွင့္။
•
ထိေတြ႕ျဖည့္သြင္းမႈသည္ ၄င္းဧရိယာ၏ အျပင္ဘက္သို႔ ေရာက္ေနလွ်င္ Device သည္ မ်က္ႏွာျပင္အစြန္း
အနီးရွိ ထိေတြ႕ျဖည့္သြင္းမႈကို မမွတ္ႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
ထိေတြ႔မ်က္ႏွာျပင္ကို အလဟသအၾကာႀကီးထားလွ်င္အ
​ ေရာင္စိုလြင္မႈကို ထိခိုက္ျခင္း (မ်က္ႏွာျပင္​
အေရာင္ေပ်ာက္သ
​ ြားျခင္း)(သို႕မဟုတ္)ပံုရိပႏ
္​ ွစ္ထပ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ Device ကို
သင္အသံုးမျပဳသည့္အခါ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို ပိတ္ပါ။
•
သင္ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို သံုးသည့္အခါ လက္ေခ်ာင္းမ်ား အသံုးျပဳဖို႕ အႀကံျပဳသည္။
ႏွိပ္ျခင္း
စကရင္ကို ႏွိပ္ပါ။
31
အေျခခံ
ႏွိပ္ၿခင္းႏွင့္ ကိုင္ထားျခင္း
စကရင္အား ၂ စကၠန္႕ခန္႕ ဖိ၍ ႏွိပ္ပါ။
ဆြဲခ်ျခင္း
အိုင္တမ္ တစ္ခုကို ဖိ၍ ႏွိပ္ၿပီး ၎ကို ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေနရာသို႕ ဆြဲခ်ပါ။
ႏွစ္ႀကိမ္ ႏွိပ္ျခင္း
စကရင္အား ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။
32
အေျခခံ
ပြတ္ဆြဲျခင္း
အေပၚ၊ ေအာက္၊ ဘယ္ဘက္(သို႕မဟုတ္)ညာဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။
ျဖန္႕ျခင္းႏွင့္ ခ်ဳံ/ခ်ဲ႕ျခင္း
စကရင္ေပၚတြင္ လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဆြဲဆန္႕ပါ သို႕မဟုတ္ ပူးကပ္ပါ။
33
အေျခခံ
မူလမ်က္ႏွာျပင္ ေနရာ ႏွင့္ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာသည္ device က႑အားလံုးကို လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ စမွတ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္
ကိရိယာအေသး၊ အပ္စ္အားလံုးႏွင့္ အျခားအရာမ်ားကို ျပသသည္။
အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ အသစ္ထည့္သြင္းထားေသာ အပ္စ္မ်ားအပါအ၀င္ အပ္စ္အားလံုးအတြက္ သေကၤတမ်ားကို
ျပသသည္။
မ်က္ႏွာျပင္သည္ ေဒသ(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ ျခားနားစြာ ေပၚႏိုင္သည္။
ကိရိယာအေသးတစ္ခု
Bixby မူလ အၫႊန္း။ သင္၏ စိတ္ႀကိဳက္
အေၾကာင္းအရာကို ၾကည့္႐ႈပါ။
အႀကိဳက္ဆံုးအပ္စ္မ်ား
34
အေျခခံ
မူလ ႏွင့္ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအၾကား လွည့္ေျပာင္းျခင္း
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ရန္ အေပၚဘက္(သို႕မဟုတ္)ေအာက္ဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာသို႕ ျပန္သြားရန္ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အေပၚဘက္(သို႕မဟုတ္)ေအာက္ဘက္သို႕
တစ္နည္းအားျဖင့္ မူလခလုတ္(သို႕မဟုတ္)ေနာက္သို႔ ျပန္ထြက္သည့္ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ
အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္
အရာမ်ားကို ေရႊ႕ျခင္း
အိုင္တမ္တစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၄င္းကို တည္ေနရာအသစ္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။ အျခား panel သို႕ အရာမ်ားကို
ေရႊ႕ရန္ ၄င္းကို မ်က္ႏွာျပင္ေဘးသို႕ ဆြဲခ်ပါ။
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚရွိ အပ္စ္တစ္ခု၏ ေရွာ့ကတ္ကို ေပါင္းထည့္ဖို႕ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ အိုင္တမ္တစ္ခုကို
ႏွိပ္၍ ကိုင္ထားပါ၊ ၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာျပင္ ထိပ္(သို႕မဟုတ္)ေအာက္ဘက္သို႔ ၎ကို ဆြဲခ်ပါ။ အတ္ပ္၏ ေရွာ့ကတ္ကို
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ ေပါင္းထည့္လိမ့္မည္။
သင္သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ အသံုးျပဳထားေသာအပ္စ္ကို မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ ေအာက္ေျခရွိ ေရွာ့ကတ္ဧရိယာသို႕
ေရႊ႕ႏိုင္သည္။
35
အေျခခံ
ဖိုဒါမ်ား ဖန္တီးျခင္း
ဖိုဒါမ်ားကို ဖန္တီးပါ၊ ထို႕ေနာက္ အပ္စ္ကို လ်င္ျမန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စတင္ရန္ တူညီေသာ
အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို စုစည္းပါ။
1 မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚတြင္ အပ္စ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ အျခားအပ္စ္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
2 ဖိုဒါေဘာင္သည္ အပ္စ္ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေပၚလာေသာအခါ အပ္စ္ကို ဆြဲခ်ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အပ္စ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ ဖိုဒါအသစ္ကို ဖန္တီးပါ။ ဖိုင္တြဲ အမည္ျဖည့္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး ဖိုဒါအမည္ကို
ရုိက္ထည့္ပါ။
•
ေနာက္ထပ္ အတ္ပ္မ်ား ေပါင္းထည့္ျခင္း
ဖိုဒါေပၚရွိ အက္ပ္မ်ား ထည့္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ ေပါင္းထည့္ရန္ အတ္ပ္မ်ားကို အမွန္ျခစ္ၿပီး ထည့္ပါ‌ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္သည္
ဖိုဒါထဲသို႕ အတ္ပ္ကို ဆြဲခ်ျခင္းျဖင့္လည္း ေပါင္းထည့္ႏိုင္သည္။
•
ဖိုင္ဒါမွ အတ္ပ္မ်ားကို ေျပာင္းေရြ႕ျခင္း
အပ္စ္တစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားရန္ ၎ကို တည္ေနရာအသစ္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
•
ဖိုဒါတစ္ခုအား ဖ်က္ျခင္း
ဖိုဒါကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ၿပီးေနာက္ ဤဖိုင္တဲြကို ဖ်က္ပစ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ ဖိုဒါကိုသာ ဖ်က္လိမ့္မည္။ ဖိုဒါ၏
အပ္စ္မ်ားသည္ အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ျပန္လည္ေနရာယူလိမ့္မည္။
36
အေျခခံ
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာအား တည္းျဖတ္ျခင္း
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚတြင္ တည္းျဖတ္ေရး ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ေနရာအလြတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး
ကိုင္ထားပါ(သို႕မဟုတ္)သင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို အတူတကြ ခ်ဳံ/ခ်ဲ႕ပါ။ သင္သည္ ေဝါလ္ေပပါကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္၊
ဝတ္ဂ်က္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ႏိုင္သည္ စသျဖင့္။ သင္သည္ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ ပင္နယ္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ျခင္း၊
ဖ်က္ပစ္ျခင္း၊ သို႕မဟုတ္ ျပန္လည္ေနရာခ်ျခင္းကိုလည္း လုပ္ႏိုင္သည္။
•
Panel မ်ား ေပါင္းထည့္ျခင္း။ ။ဘယ္ဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲၿပီးေနာက္
•
Panel မ်ား ေရႊ႕ျခင္း။ ။panel ႀကိဳၾကည့္ျခင္းကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ တည္ေနရာအသစ္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
•
Panel မ်ား ဖ်က္ျခင္း။ ။panel ေပၚတြင္
•
ေနာက္ခံပုံရိပ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ဆင္ပုံမ်ား‌။ ။Device ၏ ေဝါေပပါ၊ ပံုစံ(သို႕မဟုတ္)သေကၤတကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
၀စ္ဂ်စ္တ္မ်ား‌။ ။ဝတ္ဂ်က္မ်ားသည္ သင္၏ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္
ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ။
အဆင္ေျပေသာ ဝင္ေရာက္မႈကို ျဖည့္ဆည္းရန္ တိက်ေသာ အတ္ပ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္
စတင္ေသာ အတ္ပ္အေသးစားမ်ား ျဖစ္သည္။ ဝတ္ဂ်က္္တစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာသို႕ ဆြဲခ်ပါ။ ဝတ္ဂ်က္ကို မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚသို႕ ေပါင္းထည့္လိမ့္မည္။
•
မူလ ဖန္သားျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌။ ။မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာရွိ အိုင္တမ္ ပိုမ်ားမ်ား(သို႕မဟုတ္)ပိုနည္းနည္း
ျပသဖို႕ ေလးေထာင့္ကြက္၏ အရြယ္အစားကို ေျပာင္းပါ၊ စသျဖင့္။
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚရွိ အတ္ပ္မ်ားအားလံုးကို ျပသျခင္း
သီးျခား အပ္စ္ မ်က္ႏွာျပင္ကို အသံုးမျပဳဘဲ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚရွိ အတ္ပ္မ်ားအားလံုးကို ျပသဖို႕ သင္သည္
device ကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚတြင္ ေနရာလြတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ မူလ
ဖန္သားျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → မူလ ဖန္သားျပင္ အျပင္အဆင္‌ → ပင္မဖန္သားျပင္ သီးသန္‌႔ → အသုံးျပဳပါ‌ကို ႏွိပ္ပါ။
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာေပၚတြင္ ဘယ္ဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲျခင္းျဖင့္ သင့္အတ္ပ္မ်ားအားလံုးကို သင္ ယခု ရယူႏိုင္ပါသည္။
37
အေျခခံ
သေကၤတအညႊန္း
သေကၤတအညႊန္းသည္ မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္ဘက္ရွိ အေျခအေနျပဘားေပၚတြင္ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ဇယားေအာက္တြင္
စာရင္းျပဳစုထားေသာ သေကၤတမ်ားသည္ အသံုးအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
အေျခအေနျပဘားသည္ အခ်ဳိ႕အပ္စ္မ်ားတြင္ မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္ဘက္၌ ေပၚမလာသည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
အေျခအေနျပဘားကို ျပသရန္ မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္ဘက္မွ ေအာက္ကို ဆြဲခ်ပါ။
သေကၤတ
အဓိပၸာယ္
အခ်က္ျပမရွိ
/
အခ်က္ျပအား
Roaming (ပံုမွန္၀န္ေဆာင္မႈ ဧရိယာအျပင္ဘက္)
/
ေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္ SIM(သို႔မဟုတ္)USIM ကို ေရြးခ်ယ္ပါ
GPRS ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
EDGE ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
UMTS nကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
HSDPA ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
HSPA+ ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
/
/
LTE ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း (LTE ရရွိေသာ ေမာ္ဒယ္မ်ား)
၀ိုင္ဖိုင္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
Bluetooth က႑ကို အသက္သြင္းျခင္း
အသံုးျပဳေနေသာ တည္ေနရာဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေခၚဆိုေနဆဲ
လြဲသြားေသာ ေခၚဆိုမႈမ်ား
စာသားအသစ္(သို႕မဟုတ္)မာလ္တီမီဒီယာ စာတို
အသံျဖင့္ အခ်က္ေပးမႈကို အသက္သြင္းျခင္း
အသံတိတ္ပံုစံကို အသက္သြင္းျခင္း
တုန္ခါမႈ ပံုစံကို အသက္သြင္းျခင္း
ေလယာဥ္ပံုစံကို အသက္သြင္းျခင္း
ေပၚလာေသာ အမွားမ်ား(သို႕မဟုတ္)လိုအပ္သည့္ သတိေပးခ်က္
ဘက္ထရီအားသြင္းျခင္း
ဘက္ထရီပါ၀ါအဆင့္
38
အေျခခံ
မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ခတ္ျခင္း
ပါ၀ါ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ျခင္းသည္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ပိတ္ၿပီး ေသာ့ခတ္ေစသည္။ Device သည္
အေသးစိတ္အခ်ိန္ထိၾကာေအာင္ အသံုးျပဳျခင္း မခံရလွ်င္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ ပိတ္သြားၿပီး အလိုအေလ်ာက္
ေသာ့ခတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
စကရင္ကို ေလာ့ဖြင့္ရန္
•
ပါဝါခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး မည္သည့္ဦးတည္ရာမဆို ပြတ္ဆြဲပါ။
•
စကရင္ကို ပိတ္ေသာအခါ (အၿမဲဖြင့္ ျပသမႈ အဂၤါရပ္ကို အသံုးျပဳစဥ္) မူလခလုတ္အား ခပ္ၾကာၾကာႏွိပ္ၿပီး
မည္သည့္ဦးတည္ရာမဆို ပြတ္ဆြဲပါ။
မ်က္ႏွာျပင္ ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲျခင္း
မ်က္ႏွာျပင္ေလာ့ခ်သည့္ နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အတ္ပ္ကို အစပ်ိဳးပါ၊ ဖန္သားျပင္
ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး‌ → ဖန္သားျပင္ေသာ့ အမ်ဳိးအစား‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ ေလာ့ခ်သည့္ နည္းလမ္းကို ပံုစံတစ္ခု၊ PIN၊ စကားဝွက္၊ မ်က္ႏွာ၊ (သို႔မဟုတ္)လက္ေဗြျဖင့္
သတ္မွတ္ေသာအခါ သင့္ device ကို အျခားသူမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္သည္။ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္သည့္ နည္းလမ္းကို သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္
device သည္ ၄င္းကို ေသာ့ျဖည္သည့္အခါတိုင္း ေသာ့့ျဖည္ကုတ္ကို လိုအပ္သည္။
•
ဆြဲပါ‌။ ။၄င္းကို ေသာ့ျဖည္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ပြတ္ဆြဲသည္။
•
အဆင္ဒီဇိုင္း‌။ ။မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ ေလးခု(သို႕မဟုတ္)ပိုမိုေသာ အစက္မ်ားျဖင့္ ပံုစံတစ္ခု ေရးဆြဲသည္။
•
PIN‌။ ။မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ အနည္းဆံုး နံပါတ္ေလးလံုႏွင့္ PIN ကို ရုိက္ထည့္သည္။
•
စကားဝွက‌။္ ။မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ အနည္းဆံုး အကၡရာေလးခု၊ နံပါတ္(သို႕မဟုတ္)သေကၤတႏွင့္
လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ရုိက္ထည့္သည္။
•
မရွိ‌။ ။မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ဖြင့္နည္းလမ္း တစ္ခုမွ မထားပါ။
39
အေျခခံ
•
မ်က္ႏွာ‌။ ။မ်က္ႏွာျပင္ကို ေလာ့ဖြင့္ရန္ သင့္မ်က္ႏွာကို မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းပါ။ ပိုမိုေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာ မွတ္မိျခင္း ကို သြားပါ။
•
လက္ေဗြမ်ား‌။ ။မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ သင့္လက္ေဗြကို မွတ္ပံုတင္သည္။ ပိုမိုေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လက္ေဗြ မွတ္မိျခင္း ကို သြားပါ။
သင္သည္ ေသာ့ျဖည္ကုတ္ကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွားယြင္း ရုိက္ထည့္ျခင္းႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းရန္ ကန္႕သတ္ခ်က္
ေရာက္သြားျခင္း ျဖစ္လွ်င္ သင့္ device ကို စက္ရုံထုတ္ေဒတာအတိုင္း ျပန္ျပင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ ကို စတင္ၿပီး ဖန္သားျပင္ ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး‌ → စိတ္ခ်ရေသာ ေသာ့ခတ္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ ႏွိပ္ၿပီး ၎ကို အသက္သြင္းရန္ အလိုအေလ်ာက္ စက္႐ုံထုတ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ခ်က္‌
ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
မ်က္ႏွာျပင္ ရုိက္ကူးျခင္း
Device ကို အသံုးျပဳေနစဥ္အတြင္း စခရင္ေရွာ့ရုိက္ကူးပါ၊ ထို႕ေနာက္ ရုိက္ကူးထားေသာ စခရင္ေရွာ့ေပၚတြင္
ေရးပါ၊ ပံုဆြဲပါ၊ ျဖတ္ပါ(သို႕မဟုတ္)ေ၀မွ်ပါ။ သင္သည္ လက္ရွိမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ အေပၚေအာက္ဆြဲ၍ရေသာ ဧရိယာကို
ရိုက္ကူးႏိုင္သည္။
စခရင္ေရွာ့ ရုိက္ကူးျခင္း
စခရင္ေရွာ့ရုိက္ကူးရန္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ ရုိက္ကူးထားေသာ စခရင္ေရွာ့မ်ားကို ျပခန္း‌ ထဲတြင္
သိမ္းဆည္းလိမ့္မည္။
•
ခလုတ္ျဖင့္ ရုိက္ကူးျခင္း။ ။အသံေလွ်ာ့ခလုတ္ႏွင့္ ပါဝါခလုတ္ကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ဖိၿပီး ကိုင္ထားပါ။
•
ပြတ္ဆြဲ ရုိက္ကူးျခင္း။ ။မ်က္ႏွာျပင္ကို ျဖတ္၍ ဘယ္(သို႕မဟုတ)ညာဘက္သို႕ သင့္လက္ကို ပြတ္ဆြဲပါ။
•
အခ်ဳိ႕အပ္စ္မ်ားႏွင့္ က႑မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း စခရင္ေရွာ့ ရုိက္ကူးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
•
ပြတ္ဆြဲျခင္းျဖင့္ စခရင္ေရွာ့ ရုိက္ကူးျခင္း အသက္မဝင္လွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အတ္ပ္ကို
အစပ်ိဳးပါ၊အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို အသက္သြင္းရန္ ဖမ္းယူရန္
ပြတ္ဆြဲျခင္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
စခရင္ေရွာ့တစ္ခု ႐ိုက္ကူးၿပီးေနာက္ မ်က္ႏွာျပင္ ေအာက္ေျခရွိ ကိရိယာဘားတြင္ ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကုိ
အသံုးျပဳပါ။ ။
•
ဆြဲခ် ႐ိုက္ကူးမႈ‌။ ။၀က္ဘ္ စာမ်က္ႏွာကဲ့သို႕ မ်က္ႏွာျပင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖတ္၍ အခ်က္အလက္ကို ရုိက္ကူးသည္။
ဆြဲခ် ႐ိုက္ကူးမႈ‌ကို သင္ ထိေသာအခါ မ်က္ႏွာျပင္သည္ အလိုအေလ်ာက္ ေအာက္ဘက္သို႕ဆြဲသြားၿပီး
ပိုမိုေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို ရုိက္ကူးလိမ့္မည္။
•
ေရးဆြဲပါ‌။ ။စခရင္ေရွာ့ေပၚတြင္ စာေရးသည္(သို႕မဟုတ္)ပံုဆြဲသည္။
40
အေျခခံ
•
ျဖတ္ညွိပါ‌။ ။စခရင္ေရွာ့မွ ပိုေနသည့္ အပိုင္းမ်ားကို ျဖတ္သည္။ လိုရာျဖတ္ထားသည့္ ဧရိယာကို ျပခန္း‌
သိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္သည္။
•
မွ်ေဝပါ‌။ ။အျခားသူမ်ားႏွင့္ စခရင္ေရွာ့ကို ေဝမွ်သည္။
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ႐ုိက္ကူးထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ မျမင္ရပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အတ္ပ္ကို အစပ်ိဳးပါ၊
အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို အသက္သြင္းရန္ စမတ္က်ေသာ ရုိက္ကူးမႈ‌
ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel
သင္သည္ စာတို(သို႕မဟုတ္)လြဲသြားေသာေခၚဆိုမႈကဲ့သို႕ အသစ္ရရွိေသာအခါ အညႊန္းသေကၤတသည္
အေျခအေနျပဘားတြင္ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ သေကၤတႏွင့္ပတ္သတ္၍ ပိုမိုသိရွိလိုပါက အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel
ကို ဖြင့္ၿပီး အေသးစိတ္ ၾကည့္ရႈပါ။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြင့္ရန္ အေျခအေနျပဘားကို ေအာက္သို႕ ဆြဲပါ။ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို
ပိတ္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္အေပၚဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။
သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ခတ္ထားလွ်င္ေတာင္မွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြင့္ႏိုင္သည္။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel တြင္ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
လန္ခ်ာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား။
အျမန္သတ္မွတ္ခ်က္ ခလုတ္မ်ား
SIM ႏွင့္ USIM ကတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္
ဦးစားေပးမႈမ်ား။ SIM ကတ္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္တစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး
စီမံခန္႕ခြဲမႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွိပ္သည္။
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား အားလံုးကို
ရွင္းပစ္သည္။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
သို႕ ဝင္ေရာက္သည္။
41
အေျခခံ
အျမန္သတ္မွတ္ခ်က္ ခလုတ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
တိက်ေသာက႑မ်ားကို အသက္သြင္းရန္ အျမန္သတ္မွတ္ခ်က္ ခလုတ္မ်ားကို ကို ႏွိပ္ပါ။ ပိုမိုေသာခလုတ္မ်ားကို
ၾကည့္ရန္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel တြင္ ေအာက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။
အဂၤါရပ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ ခလုတ္တစ္ခုခ်င္းစီေအာက္ရွိ စာသားကို ႏွိပ္ပါ။ ပိုမိုေသာ အေသးစိတ္
ဆက္တင္ကို ၾကည့္ရႈရန္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
ခလုတ္မ်ားကို ျပန္စီစဥ္ရန္
→ ခလုတ္စဥ္‌ကို ႏွိပ္ပါ၊ ခလုတ္တစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို
တည္ေနရာေနာက္တစ္ခုသို႕ ဆြဲခ်ပါ။
42
အေျခခံ
စာသားမ်ားကို ရုိက္ထည့္ျခင္း
ကီးဘုတ္ အဆင္အျပင္
သင္သည္ စာတိုေပးပို႕ရန္၊ မွတ္စုဖန္တီးရန္ႏွင့္ အျခားအရာမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ စာရုိက္ေသာအခါ ကီးဘုတ္သည္
အလိုအေလ်ာက္ ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။
စာသားရုိက္ထည့္ျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕ဘာသာစကားမ်ားတြင္ အေထာက္အပံ့ေပးမည္ မဟုတ္ေပ။
စာသားရုိက္ထည့္ရန္ သင္သည္ ထည့္သြင္းမည့္ ဘာသာစကားအား ေထာက္ပံ့ထားေသာ
ဘာသာစကားမ်ားထဲမွ တစ္ခုသို႕ေျပာင္းလဲရမည္။
စာလံုးအႀကီးကို ထည့္သည္။
ေရွ႕ေရာက္ေနသည့္ လကၡဏာမ်ားကို
အားလံုးအႀကီးျဖစ္ေစရန္ ၄င္းကို
ဖ်က္ပစ္သည္။
ႏွစ္ႀကိမ္ႏွိပ္သည္။
သေကၤတမ်ားကို ထည့္သည္။
ေနာက္တစ္ေၾကာင္းကို ဆင္းသည္။
ကီးဘုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
Space တစ္ခုကို ထည့္သည္။
ေျပာင္းလဲသည္။
ထည့္သြင္းမည့္ ဘာသာစကားကို ေျပာင္းလဲျခင္း
ထည့္သြင္းသည့္ ဘာသာစကားအမ်ားအၾကား ေရြးခ်ယ္ရန္္ ထည့္သြင္းသည့္ ဘာသာစကား ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
→ ဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား‌ → ျဖည့္သြင္းဘာသာစကားမ်ားကို စီမံပါ‌ ကို ႏွိပ္ၿပီးေနာက္ အသံုးျပဳရန္
ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ကီးဘုတ္ အဆင္အျပင္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း
→ ဘာသာစကားႏွင့္ အမ်ိဳးအစားမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ဘာသာစကားတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ အသံုးျပဳရန္
ကီးဘုတ္ အျပင္အဆင္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
၃x၄ ကီးဘုတ‌ ္ တြင္ ခလုတ္တစ္ခု၌ အကၡရာ သံုးခု(သို႕မဟုတ္)ေလးခု ပါ၀င္သည္။ အကၡရာတစ္ခုကို
ရုိက္ထည့္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားသည့္ အကၡရာေပၚလာသည္အထိ သက္ဆိုင္ရာခလုတ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႏွိပ္ပါ။
43
အေျခခံ
အပိုကီးဘုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ပါ။
•
။ ။အသံျဖင့္ စာသားရုိက္ထည့္သည္။
အသံျဖည့္သြင္းျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
အသံျဖင့္ စာရုိက္ျခင္းကို
စတင္သည္(သို႕မဟုတ္)ရပ္တန္႕သည္။
•
။ ။ကလစ္ဘုတ္မွ အရာတစ္ခုကို ေပါင္းထည့္သည္။
•
။ ။ခံစားမႈသေကၤတမ်ားကို ရုိက္ထည့္သည္။
•
။ ။လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ကီးဘုတ္ကို ေျပာင္းလဲပါ။
•
။ ။ကီးဘုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
ကူးယူျခင္းႏွင့္ paste လုပ္ျခင္း
1 စာသားကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
2 ဆံုးျဖတ္ထားေသာ စာသားကို ေရြးခ်ယ္ရန္
(သို႕မဟုတ္)
ကို ဆြဲခ်ပါ(သို႕မဟုတ္)စာသားအားလံုးရရန္
အားလံုးကို ေရြးခ်ယ္သည္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 ကူးပါ‌(သို႕မဟုတ္)ျဖတ္ေတာက္...‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စာသားသည္ ကလစ္ဘုတ္သို႕ ကူးယူမည္ျဖစ္သည္။
4 စာသား ထည့္သြင္းရမည့္ေနရာကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ကူးထည့္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ယခင္ကူးယူထားေသာ စာသားကို paste လုပ္ရန္ ကလစ္ဘုတ‌ ္ ကို ႏွိပ္ၿပီး စာသားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
44
အေျခခံ
အဘိဓာန္
၀က္ဘ္ စာမ်က္ႏွာ ေလွ်ာက္ၾကည့္ျခင္းကဲ့သို႕ တိက်ေသာက႑မ်ားကို အသံုးျပဳစဥ္ စကားလံုးမ်ားကို အဓိပၸာယ္ကို
ၾကည့္ပါ။
1 သင္ ၾကည့္လိုေသာ စကားလံုးကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
သင္ ၾကည့္လိုေသာ စကားလံုးသည္ ေရြးခ်ယ္မခံထားရလွ်င္ ဆံုးျဖတ္ထားေသာ စာသားကို ေရြးခ်ယ္ရန္
(သို႕မဟုတ္)
ကို ဆြဲခ်ပါ။
2 ေရြးခ်ယ္စရာစာရင္းတြင္ ေနာက္...‌ → အဘိဓာန္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အဘိဓာန္ကို device တြင္ ႀကိဳတင္ထည့္သြင္းထားျခင္း မရွိလွ်င္ ၎ကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ အဘိဓာန္ေဘးရွိ
Move to Manage dictionaries‌ →
ကို ႏွိပ္ပါ။
3 ေပၚလာေသာ အဘိဓာန္၀င္းဒိုးတြင္ အဓိပၸာယ္ကို ၾကည့္ရႈပါ။
မ်က္ႏွာျပင္အျပည့္ ျမင္ကြင္းကို ေျပာင္းရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။ ပိုမိုေသာ အဓိပၸာယ္ကို ၾကည့္ရႈရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ
အဓိပၸာယ္ကို ႏွိပ္ပါ။ အေသးစိတ္ျမင္ကြင္းတြင္ သင္၏ အႀကိဳက္ဆံုး စကားလံုးစာရင္း၌ စကားလံုးကို
ေပါင္းထည့္ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ(သို႕မဟုတ္)ရွာေဖြရန္စကားစုအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ Search Web‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
45
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အပ္စ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္း(သို႕မဟုတ္)ပယ္ဖ်က္ျခင္း
Galaxy Apps
အပ္စ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ျခင္း Samsung Galaxy device မ်ားအတြက္ သီးသန္႔အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ
အပ္စ္မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ႏိုင္သည္။
Galaxy Apps‌ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
ဒီအပ္စ္သည္ ေဒသ(သို႕မဟုတ္)ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
အပ္စ္ ထည့္သြင္းျခင္း
အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အတ္ပ္မ်ားကို ရွာေဖြပါ(သို႕မဟုတ္)အဓိက စကားလံုးတစ္ခု ရွာေဖြရန္ ရွာေဖြေရး အကြက္ကို ႏွိ္ပ္ပါ။
အပ္စ္တစ္ခုအေၾကာင္းကို ၾကည့္ရႈရန္ အပ္စ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ အခမဲ့ အပ္စ္မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ ထပ္ဆင္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေငြေၾကးကုန္က်မည့္ အပ္စ္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းကို ႏွိပ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း လိုက္နာပါ။
အလိုအေလ်ာက္ အပ္ဒိတ္ ဆက္တင္ကို ေျပာင္းလဲရန္
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → အလုိလုိ အပ္ဒိတ္
အက္ပ္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ေရြးပါ။
Play စတိုး
အပ္စ္မ်ား ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ျခင္း
Play စတိုး‌ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
အပ္စ္ ထည့္သြင္းျခင္း
အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အပ္စ္မ်ားကို ရွာေဖြပါ(သို႕မဟုတ္)ကီး စာလံုးမ်ားႏွင့္ အပ္စ္မ်ားကို ရွာေဖြပါ။
အပ္စ္တစ္ခုအေၾကာင္းကို ၾကည့္ရႈရန္ အပ္စ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ အခမဲ့ အပ္စ္မ်ားကို ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ သွင်းရန်‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေငြေၾကးကုန္က်မည့္ အပ္စ္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္ႏွင့္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းကို ႏွိပ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတုိင္း လိုက္နာပါ။
အလိုအေလ်ာက္ အဆင့္ျမွင့္တင့္ျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္
အော်တို-မွမ်းမံ အက်ပ်များ‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ေရြးပါ။
46
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ →
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အပ္စ္မ်ားကို ဖြင့္ျခင္း
အတ္ပ္မ်ားကို ျပန္မထည့္သြင္းေတာ့ျခင္းႏွင့္ အတ္ပ္ အသံုးျပဳရင္း အိပ္စက္ေရး နည္းအသြင္
အတ္ပ္တစ္ခုကို ဖိၿပီး ႏွိပ္ကာ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
ပိတ္ထားပါ‌။ ။Device မွ မပယ္ဖ်က္ႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ မူလ အတ္ပ္မ်ားကို ပိတ္ပါ။
•
အိပ္ခ်ိန‌။္ ။အပ္စ္မ်ား ေနာက္ခံတြင္ လည္ပတ္ေနျခင္းကို တားဆီးျခင္းျဖင့္ ဘက္ထရီကို ေခၽြတာရန္ အနားေပးျခင္း
နည္းအသြင္တြင္ အပ္စ္မ်ားကို ထားပါ။
•
ျဖဳတ္ရန္‌။ ။ေဒါင္းလုတ္ဆြဲထားေသာ အတ္ပ္မ်ားကို ျဖဳတ္ပါ။
အပ္စ္မ်ားကို ဖြင့္ျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ အက္ပ္မ်ား‌ →
→ ပိတ္ထားသည္‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ အပ္စ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊
ၿပီးေနာက္ ဖြင့္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အပ္စ္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္
အခ်ိဳ႕ေသာ အပ္စ္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ၄င္းတို႔သည္ သင့္ device တြင္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္(သို႕မဟုတ္)အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို လိုႏိုင္သည္။
အပ္စ္တစ္ခုကို ဖြင့္လုိက္ေသာအခါ ေပၚလာသည့္ ၀င္းဒိုးသည္ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ၿပီး ေသခ်ာေသာ က႑မ်ားႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္သည္။ အပ္စ္သို႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္ထားရန္
ေပၚလာသည့္ ၀င္းဒိုးေပၚတြင္ ခွင့်ပြုသည်‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
သင့္ အတ္ပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ဆက္တင္ကို ၾကည့္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အတ္ပ္ကို စတင္ၿပီး အက္ပ္မ်ား‌ကို ႏွိပ္ပါ။
အက္ပ္စ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္သည္ အပ္စ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား စာရင္းကို ၾကည့္ရႈႏိုင္ၿပီး
၄င္း၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
ခြင့္ျပဳခ်က္ အမ်ိဳးအစားျဖင့္ အတ္ပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ဆက္တင္ကို ၾကည့္ရန္(သို႕မဟုတ္)ေျပာင္းလဲရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌
အတ္ပ္ကို စတင္ၿပီး အက္ပ္မ်ား‌ →
→ အက္ပ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား‌ကို ႏွိပ္ပါ။ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရန္
အရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အပ္စ္မ်ားေဘးရွိ ခလုတ္မ်ားကို ႏွိပ္ပါ။
သင္သည္ အပ္စ္ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို မေလွ်ာက္လွ်င္ အပ္စ္၏ အေျခခံက႑မ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
47
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Bixby မူလေနရာ
မိတ္ဆက္
Bixbyသည္ သင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ အင္တာေဖ့စ္ အသစ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ သင့္ စမတ္ဖုန္းကို ပို၍
အဆင္ေျပေျပ အသံုးျပဳဖို႕ ကူညီေပးမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသည္။ သင္သည္ သတိေပးခ်က္အား Bixby မူလမွ
အစပ်ဳိးႏိုင္သည္။
•
Bixby မူလ။ ။သင္၏ အသံုးျပဳမႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ သင္၏ ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈကို အကဲျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ Bixby မွ ေပးေသာ
အႀကံဳျပဳထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
•
Reminder‌။ ။သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား(သို႕မဟုတ္)လုပ္ရမည့္ အရာမ်ားကို အစီအစဥ္ဆြဲႏိုင္သည္။
•
Bixby အဂၤါရပ္ကို အသံုးျပဳရန္ သင့္device ကို ၀ိုင္ဖိုင္(သို႕မဟုတ္)မိုဘိုင္း ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွရမည္။
•
Bixby အဂၤါရပ္ကို အသံုးျပဳရန္ သင္သည္ သင္၏ Samsung အေကာင့္ထဲသို႕ ဝင္ေရာက္ရမည္။
Bixby မူလကို ဖြင့္ရန္ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ညာဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။ Bixby မူလကို ပိတ္ရန္ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္
ဘယ္ဘက္သို႔ ပြတ္ဆြဲပါ။
Reminder
ေနာက္လာမည့္ သတိေပးခ်က္
Bixby မူလေနရာ
Bixby မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာသည္ ေဒသ(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ ျခားနားစြာ
ေပၚႏိုင္သည္။
48
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Bixbyအား စတင္ျခင္း
Bixbyသည္ သင္၏ အသံုးျပဳမႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဒတာကို သင့္ Samsung
အေကာင့္ထဲတြင္ သိမ္းထားၿပီး အႀကံျပဳထားေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ေပးသည္။
1 မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ညာဘက္ကို ပြတ္ဆြဲပါ။
2 Bixby သို႔ မိတ္ဆက္ကို ၾကည့္ရႈၿပီး ေနာက္ထပ္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 ဝင္ေရာက္ရန္‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး သင္၏ Samsung အေကာင့္ထဲသို႕ ဝင္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို
လိုက္နာပါ။
သင္သည္ ဝင္ေရာက္ထားပါက ဒီအဆင့္ ေပၚလာလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
4 စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈၿပီး သေဘာတူကာ၊
Bixby မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ ေပၚလာလိမ့္မည္။
49
→ ေနာက္ထပ္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Bixby မူလကို အသံုးျပဳျခင္း
Bixby မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာတြင္ သင္၏ အသံုးျပဳမႈ ပံုစံမ်ားႏွင့္ သင္၏ ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈကို အကဲျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္
Bixbyမွ ေပးေသာ အႀကံဳျပဳထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
သင္သည္ သတိေပးခ်က္အား Bixby မူလမွလည္း အစပ်ဳိးႏိုင္သည္။
Bixby မူလကို ဖြင့္ရန္ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ညာဘက္သို႔ ပြတ္ဆြဲပါ။
Reminder
အႀကံေပးထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ
•
ေနာက္လာမည့္ သတိေပးခ်က္
ကတ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အစဥ္လိုက္သည္ တိက်ေသာ ၾကားအခ်ိန္တြင္ အလိုအေလ်ာက္
အပ္ဒိတ္လုပ္သည္။ ကတ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ အဆင့္ျမွင့္တင္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေအာက္ဘက္သို႕
ပြတ္ဆြဲပါ။
•
Bixby မူလကို ပိတ္ရန္ မူလ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ဘယ္ဘက္သို႔ ပြတ္ဆြဲပါ။
50
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Reminder
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား(သို႕မဟုတ္)လုပ္ရမည့္ အရာမ်ားကို အစီအစဥ္ဆြဲပါ(သို႕မဟုတ္)တည္ေနရာ
သတိေပးခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြေနစဥ္အတြင္း ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို ေနာက္တခါ
ျပန္လည္ၾကည့္ရႈရန္ သတိေပးခ်က္ကို ဖန္တီးနိုင္သည္။
•
ဤအဂၤါရပ္ကို အသံုးျပဳရန္ device ကို ၀ိုင္ဖိုင္(သို႕မဟုတ္)မိုဘိုင္း ကြန္ရက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွရမည္။
•
တည္ေနရာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳရန္ GPS အဂၤါရပ္မ်ားကို အသက္ဝင္ေစရမည္။
•
ဤအဂၤါရပ္ကို အသံုးျပဳရန္ သင္သည္ သင္၏ Samsung အေကာင့္ထဲသို႕ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ဝင္ေရာက္ရမည္။
သတိေပးခ်က္ကို စတင္ျခင္း
သင္သည္ သတိေပးခ်က္အား Bixby မူလမွ စတင္ႏိုင္သည္။
1 မူလ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ညာဘက္ကို ပြတ္ဆြဲပါ။
Bixby မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ ေပၚလာလိမ့္မည္။
2 စတင္လုိက္ပါ‌ ကို လာမည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား‌ ကဒ္ေပၚတြင္ ႏွိပ္ပါ။
သတိေပးခ်က္ မိတ္ဆက္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚလာလိမ့္မည္။
51
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
3 အုိင္ကြန္ကို ပင္မဖန္သားျပင္တြင္ ထည့္ပါ‌ ေရြးခ်ယ္မႈသည္ အမွန္ျခစ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေဆာင္ရြက္ၿပီး စတင္ပါ‌
ကို ႏွိပ္ပါ။
သတိေပးခ်က္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းပံု မ်က္ႏွာျပင္ေနရာ ေပၚလာလိမ့္မည္။
သင္သည္ Reminder‌ အတ္ပ္ အိုင္ကြန္ (
) အား မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚ ထည့္ေပါင္းပါက သင္သည္
မူလမ်က္ႏွာျပင္မွ Reminder‌ အတ္ပ္ကို အစပ်ိဳးႏိုင္သည္။
သတိေပးခ်က္မ်ား ဖန္တီးျခင္း
သင္သည္ သတိေပးခ်က္ကို တိက်ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ တည္ေနရာ ဆက္တင္ျဖင့္ ဖန္တီးထားပါက သတိေပးခ်က္သည္
သင့္ကို ႏႈိးေဆာ္လိမ့္မည္။ တစ္ခုတည္းေသာ မီမို(သို႕မဟုတ္)ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာ လိပ္စာကဲ့သို႕ေသာ အေၾကာင္းအရာ
အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း သင္ သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို ေနာက္မွ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
သင္သည္ ေအာက္ပါတို႕ ကဲ့သို႕ေသာ သတိေပးခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဖန္တီးႏိုင္သည္။
•
ေဆးေသာက္ပါ။
•
ေခြးကို အစာေကၽြးပါ။
•
အားကစား႐ုံကို သြားပါ။
•
ကာယေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ပါ။
သတိေပးခ်က္ အတ္ပ္မွတဆင့္ သတိေပးခ်က္မ်ား ဖန္တီးျခင္း
ဥပမာအေနျဖင့္ 'ည ၉ နာရီတြင္ ေဆးေသာက္ဖို႕' သင့္ကို ႏႈိးေဆာ္ရန္ သတိေပးခ်က္တစ္ခု ဖန္တီးပါ။
1 Reminder‌ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
2 သတိေပးခ်က္တစ္ခု ေရးပါ‌ ကို ႏွိပ္၍ 'ေဆးေသာက္ပါ'ကို ႐ိုက္ထည့္ပါ။
52
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
3 အေျခအေနမ်ားကို သတ္မွတ္ပါ‌ → သတ္မွတ္ထားသည့္ ရက္စြဲႏွင့္အခ်ိန‌ ္ ကို ႏွိပ္ၿပီး 'ည ၉ နာရီ'အျဖစ္ အခ်ိန္ကို
သတ္မွတ္ပါ။
4 သတိေပးခ်က္ကို သိမ္းရန္ သိမ္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြေနစဥ္အတြင္း သတိေပးခ်က္မ်ား ဖန္တီးျခင္း
အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြေနစဥ္အတြင္း သတင္းႏွင့္ စာမ်က္ႏွာကဲ့သို႔ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေနာက္မွ
ျပန္လည္ၾကည့္ရႈရန္ သတိေပးခ်က္ကို ဖန္တီးႏို္င္သည္။
1 အင္တာနက္တြင္ ရွာေဖြေနစဥ္အတြင္း
→ မွ်ေဝပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 Reminder‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာလိပ္စာသည္ သတိေပးခ်က္အျဖစ္သို႔ အလိုအေလ်ာက္ သိမ္းဆည္းၿပီး ျဖစ္သြားလိမ့္မည္။
ေဒတာ၊ အခ်ိန္(သို႕မဟုတ္)တည္ေနရာကို ကိုယ္တိုင္ သတ္မွတ္ရန္
53
ကို ႏွိပ္ပါ။
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
သတိေပးခ်က္ အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္(သို႕မဟုတ္)တည္ေနရာတြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ေပါ့-အပ္ ဝင္းဒိုး
ေပၚလာလိမ့္မည္။ အၿပီးသတ္ပါ‌(သို႕မဟုတ္)အိပ္စက္ျခင္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
သတိေပးခ်က္မ်ား စာရင္းကို ၾကည့္႐ႈျခင္း
Reminder‌ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။ သင္၏ သတိေပးခ်က္မ်ား စာရင္းကို သင္ ၾကည့္ႏိုင္သည္။ သတိေပးခ်က္
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို ၾကည့္႐ႈရန္ သတိေပးခ်က္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
သတိေပးခ်က္ အေသးစိတ္ကို သတ္မွတ္ျခင္း
ႀကိမ္ႏႈန္း၊ ေန႕စြဲႏွင့္ အခ်ိန္(သို႕မဟုတ္)တည္ေနရာကဲ့သို႕ေသာ သတိေပးခ်က္ အေသးစိတ္ကို
ေပါင္းထည့္ပါ(သို႕မဟုတ္)တည္းျဖတ္ပါ။
1 တည္းျဖတ္ရန္ သတိေပးခ်က္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး တည္းျဖတ္ရန္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 အေျခအေနမ်ားကို တည္းျဖတ္ၿပီး သိမ္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္
ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စာရင္း
သတင္းအခ်က္အလက္
သတိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ား
တေက်ာ့ျပန္ျခင္း ၾကားကာလ
ဓာတ္ပံုတစ္ပံု ေပါင္းထည့္သည္။
54
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
သတိေပးခ်က္မ်ားကို အၿပီးသတ္ျခင္း
အၿပီးသတ္ၿပီဟု သင္ သတိေပးဖို႕ မလိုေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို မွတ္သားပါ။
သတိေပးခ်က္ စာရင္းတြင္ သတိေပးခ်က္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၿပီးေအာင္လုပ္ရန္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ (သို႕မဟုတ္)၊
သတိေပးခ်က္ ေပါ့-အပ္ ဝင္းဒိုး ေပၚလာေသာအခါ အၿပီးသတ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
သတိေပးခ်က္မ်ားကို ျပန္ရယူျခင္း
ၿပီးစီးသြားေသာ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ျပန္ရယူပါ။
1 သတိေပးခ်က္မ်ား စာရင္း
→ အၿပီးသတ္ထားေသာ အိုင္တမ္မ်ား‌ → တည္းျဖတ္ရန္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ျပန္လည္ရယူဖို႕ အိုင္တမ္မ်ားကို အမွန္ျခစ္ၿပီး ျပန္လည္ထားရွိပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
သတိေပးခ်က္ စာရင္းတြင္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ၿပီး သင့္ကို လက္ရွိ အခ်ိန္မ်ားတြင္ သတိေပးလိမ့္မည္။
သတိေပးခ်က္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
သတိေပးခ်က္ကို ဖ်က္ရန္ သတိေပးခ်က္ေပၚတြင္ ညာဘက္ကို ပြတ္ဆြဲၿပီး ဖ်က္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ သတိေပးခ်က္မ်ားစြာကို
ဖ်က္ရန္ သတိေပးခ်က္ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ဖ်က္ရန္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို အမွန္ျခစ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ဖ်က္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
55
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Bixby မူလေပၚရွိ အႀကံျပဳထားေသာ အေၾကာင္းအရာကို အသံုးျပဳျခင္း
Bixbyမူလကို သင္ ဖြင့္လိုက္ေသာအခါ Bixby ကတ္မ်ားအျဖစ္ မၾကာခဏ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ
အေၾကာင္းအရာကို သင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ Bixby ကတ္မ်ားကို ၾကည့္ရန္ အေပၚဘက္(သို႕မဟုတ္)ေအာက္ဘက္သို႕
ပြတ္ဆြဲပါ။
ဥပမာအားျဖင့္ မနက္ပိုင္းတြင္ ႐ုံးသြားရာ လမ္းေၾကာင္း၌ သင္သည္ Bixby မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သင္၏
ေန႕စဥ္ အစီအစဥ္ကို ၾကည့္ရႈၿပီး သင္ အႀကိဳက္ဆံုးသီခ်င္းကို ဖြင့္ႏိုင္သည္။ ညေနဘက္တြင္ သင္သည္ ႏိႈးစက္ကို
အခ်က္ေပးထားႏိုင္သည္၊ သင့္ ေန႕စဥ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးႏိုင္သည္၊ ထို႕ေနာက္ သင့္
သူငယ္ခ်င္းမ်ား၏ ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
Bixby ကတ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈျခင္း
သင့္ရဲ႕ မနက္ ႏႈိးစက္ကို စစ္ေဆးျခင္း
ညဘက္တြင္ Bixby မူလသည္ ေနာက္ေန႕ မနက္အတြက္ သင့္ရဲ႕ ႏႈိးစက္ကို ျပလိမ့္မည္။
သင့္ ႏိႈးစက္ အခ်က္အလက္ကို သင္ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ ကတ္ကို ႏွိပ္ျခင္းအားျဖင့္ ႏိႈးစက္ကိုလည္း သင္
တည္းျဖတ္ႏိုင္သည္။ ႏိႈးစက္ကို ပိတ္ရန္ ႏိႈးစက္ေဘးမွ ခလုတ္ကို အသက္ဝင္မႈ ပိတ္ဖို႕ ႏွိပ္ပါ။
56
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္ကို စစ္ေဆးျခင္း
သင္သည္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ထည့္ေပါင္းၿပီးပါက ေနာက္ဆံုးအျဖစ္ဆံုး သတိေပးခ်က္သည္ Bixby မူလ
မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေပၚလာလိမ့္မည္။
Bixby မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သတိေပးခ်က္ကတ္သို႕ ဆြဲခ်ရန္ အေပၚဘက္(သို႕မဟုတ္)ေအာက္ဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။
သတိေပးခ်က္ အခ်က္အလက္ကို သင္ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ သတိေပးခ်က္တြင္ ေဆာင္ရြက္စာရင္းတစ္ခု ရွိပါက
ေဆာင္ရြက္စာရင္းေပၚမွ အိုင္တမ္တစ္ခုခ်င္းကို သင္ အၿပီးသတ္ႏိုင္သည္။
သတိေပးခ်က္ စာရင္းကို ၾကည့္႐ႈရန္ လာမည့္ သတိေပးခ်က္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေနာက္ထပ္ Bixby ကတ္မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
•
သင္၏ အစီအစဥ္ဆြဲပစၥည္းတြင္ ဖန္တီးထားေသာ လတ္တေလာ အျဖစ္ဆံုး ပြဲအစီအစဥ္ကို ၾကည့္ပါ။
တစ္ရက္တည္းတြင္ အစီအစဥ္ဆြဲထားေသာ အျခား ပြဲမ်ားကို ၾကည့္ရန္ လုပ္ငန္းေအာက္ရွိ ၎၏
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ဖို႕(သို႕မဟုတ္)ဧရိယာကို ႏွိပ္ဖို႕ ကတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
•
တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သင္၏ လက္ရွိ ဧရိယာအတြက္ ယေန႕ ရာသီဥတုကို စစ္ေဆးၿပီး သင့္ တည္ေနရာ၏
အခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ပါ။
•
သင္ ႐ိုက္ထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ႀကိဳၾကည့္ပါ။
•
ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါ။
Bixby ကတ္မ်ား စာရင္းကို တည္းျဖတ္ျခင္း
•
ကတ္တစ္ခုကို Bixby မူလမ်က္ႏွာျပင္၏ ထိပ္တြင္ ပင္ထိုးရန္
ကတ္တစ္ခုကို ပင္ထိုးျဖဳတ္ရန္
→ ထိပ္ပိုင္းတြင္ ပင္ထိုးပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ။
•
စာရင္းမွ ကဒ္တစ္ခုကို ေဖ်ာက္ထားလိုလွ်င္
•
စာရင္းေပၚရွိ ကတ္တစ္ခု ျပသမႈကို ရပ္တန္႕ရန္
→ ယခု ေဖ်ာက္ထားပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
→ ထပ္မျပပါႏွင‌ ့္ ကို ႏွိပ္ပါ။
Bixby ကတ္မ်ားအျဖစ္ ျပဖို႕ အတ္ပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း
Bixby မူလ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ကတ္မ်ားအျဖစ္ ျပသဖို႕ အတ္ပ္မ်ားကို ထည့္ေပါင္းပါ(သို႕မဟုတ္)ဖ်က္ပါ။
Bixby မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္
→ ဆက္တင္မ်ား‌ → ကတ္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး အိုင္တမ္မ်ားကို ထည့္ေပါင္း(သို႕မဟုတ္)
ဖ်က္ရန္ ၎တို႕ ေဘးဘက္ရွိ ခလုတ္မ်ားကို ႏွိပ္ပါ။
အတ္ပ္တစ္ခုကို device တြင္ မထည့္သြင္းပါက ၎ကို အသံုးျပဳဖို႕ သင္ ထည့္သြင္းမွရမည္။ Bixby
မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္
→ ဆက္တင္မ်ား‌ → ကတ္မ်ားသံုးေသာ အက္ပ္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ၿပီးေနာက္
အတ္ပ္တစ္ခုကို ေဒါင္းလုတ္ဆြဲပါ။
57
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဖုန္း
မိတ္ဆက္
အသံႏွင့္ ဗီဒီယို ေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါ(သို႕မဟုတ္)ေျဖၾကားပါ။
ဖုန္းေခၚသည္။
1 ဖုန္း‌ ကို စတင္ၿပီး ဖုန္း နံပါတ္ကို ႐ုိက္ထည့္ပါ။
မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ကီးပတ္ေပၚမလာလွ်င္ ကီးပတ္ကို ဖြင့္ရန္
2 အသံျဖင့္ ေခၚဆုိမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ္
(သို႔မဟုတ္)
ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ(သို႕မဟုတ္)ဗီဒီယို ေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ရန္
ကို
ႏွိပ္ပါ။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
ဖုန္းနံပါတ္ကို ႀကိဳၾကည့္သည္။
ေရွ႕ေရာက္ေနသည့္ လကၡဏာမ်ားကို
ဖ်က္ပစ္သည္။
ကီးဘုတ္ကို ဖံုးထားသည္။
58
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေခၚဆိုမႈမွတ္တမ္း(သို႕မဟုတ္)ဆက္သြယ္ရန္စာရင္းမွ ေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း
မၾကာမီက‌(သို႕မဟုတ္)အဆက္အသြယ္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခု(သို႕မဟုတ္)
ဆက္သြယ္ရန္တစ္ခုေပၚတြင္ ညာဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။ ဤအဂၤါရပ္ကို အသက္ဝင္မႈပိတ္ပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌
အတ္ပ္ကို စတင္ပါ၊ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား‌ကို ႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ ၎ကို အသက္ဝင္ေစရန္ ေခၚဆိုရန္ (သို႕)
မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ပို႕ရန္အတြက္ ဆြဲပါ‌ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
အျမန္ေခၚဆိုမႈကို အသံုးျပဳျခင္း
ေခၚဆိုမႈမ်ားကို အျမန္ျပဳလုပ္ရန္ အျမန္ေခၚဆိုမႈကို သတ္မွတ္ပါ။
အျမန္ေခၚဆိုရန္ နံပါတ္ကို သတ္မွတ္ရန္
→ အျမန္ ေခၚဆုိမ‌ ႈ ကို ႏွိပ္ၿပီး အျမန္ေခၚဆုိရန္ နံပါတ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊
ထို႕ေနာက္ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို ေပါင္းထည့္ပါ။
ေခၚဆိုမႈတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ ကီးပတ္ေပၚတြင္ အျမန္ေခၚဆိုရန္ နံပါတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။ အျမန္ေခၚဆိုရန္ နံပါတ္ ၁၀
လံုးႏွင့္ အထက္အတြက္ နံပါတ္၏ ပထမဆံုးအလံုးကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ေနာက္ဆံုးအလံုးကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ နံပါတ္ 123 ကို အျမန္ေခၚဆိုရန္ နံပါတ္အျဖစ္ သတ္မွတ္လွ်င္ 1 ကို ႏွိပ္ၿပီး 2 ကို ႏွိပ္ပါ၊
ထို႕ေနာက္ 3 ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္မွ ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း
ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္
ကို စက္၀ိုင္းႀကီး အျပင္ဘက္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
ႏိုင္ငံတကာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း
1 ကီးပတ္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေပၚမလာလွ်င္ ကီးပတ္ကို ဖြင့္ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
2 + သေကၤတ ေပၚလာသည္အထိ 0 ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
3 ႏိုင္ငံကုတ္၊ ဧရိယာကုတ္ႏွင့္ ဖုုန္းနံပါတ္ကို ရုိက္ထည့္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
59
(သို႔မဟုတ္)
ကို ႏွိပ္ပါ။
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေခၚဆိုမႈမ်ားကို လက္ခံရရွိျခင္း
ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ေျဖၾကားျခင္း
ေခၚဆိုမႈတစ္ခု ၀င္လာေသာအခါ
ကို စက္၀ိုင္းအျပင္ဘက္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
ဖုန္းေခၚဆိုမႈတစ္ခုကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း
ေခၚဆိုမႈတစ္ခု ၀င္လာေသာအခါ
ကို စက္၀ိုင္းအျပင္ဘက္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
အ၀င္ေခၚဆိုမႈတစ္ခုကို ပယ္ဖ်က္ေသာအခါ စာတိုတစ္ေစာင္(သို႔မဟုတ္)စတစ္ကာတစ္ခု ေပးပို႕ရန္
စာတိုပယ္ဖ်က္ဘားကို အေပၚသို႕ ဆြဲပါ။
ျငင္းပယ္မႈ စာတို အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဖန္တီးရန္ ဖုန္း‌ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ၊
မက္ေဆ့ခ္်မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး စာတိုတစ္ေစာင္ကို ရုိက္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → အျမန္ျငင္းပယ္မႈ
ကို ႏွိပ္ပါ။
လြဲသြားေသာ ေခၚဆိုမႈမ်ား
ေခၚဆိုမႈတစ္ခုကို လြဲသြားလွ်င္
သေကၤတ သည္ စေတးတပ္ဘားတြင္ ေပၚလာသည္။ လြဲသြားေသာ
ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြင့္ပါ။ တနည္းအားျဖင့္ ဖုန္း‌ အတ္ပ္ကို စတင္ၿပီး လြဲခဲ့ေသာ
ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားကို ၾကည့္ရန္ မၾကာမီက‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဖုန္းနံပါတ္ကို ဘေလာ့ျခင္း
သင္၏ ဘေလာ့စာရင္းတြင္ ေပါင္းထည့္ထားေသာ အေသးစိတ္နံပါတ္မ်ားမွ ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ဘေလာ့သည္။
1 ဖုန္း‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
2
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → နံပါတ္မ်ား ပိတ္ဆီးပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ၊ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၿပီးပါၿပီ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
နံပါတ္တစ္ခုကို ကိုယ္တိုင္ ရုိက္ထည့္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ထည့္သည္ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
ကို ႏွိပ္ပါ။
ဘေလာ့ထားေသာ နံပါတ္မ်ားသည္ သင့္ကို ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားလာေသာအခါ သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား
ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။ ေခၚဆိုမႈမ်ားသည္ ေခၚဆိုမႈမွတ္တမ္းသို႕ ၀င္သြားလိမ့္မည္။
သင္သည္ ၄င္းတို႕၏ ေခၚဆိုသူ ID ကို မျပသထားေသာ လူမ်ား၏ အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ားကိုလည္း
ဘေလာ့ႏိုင္သည္။ အဂၤါရပ္ကို အသက္ဝင္ေစရန္ မသိေသာ ဖုန္းေခၚသူမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ပါ‌ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
60
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေခၚဆုိေနစဥ္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
အသံေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္
ေအာက္ပါ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္္။
•
။ ။အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
မွတ္တမ္းတင္ပါ‌။ ။ဖုန္းေျပာဆိုမႈ တစ္ခုကို အသံဖမ္းသည္။
•
အသံအပိ‌။ု ။အသံကို တိုးျမွင့္သည္။
•
ဘလူးတုသ‌။္ ။Bluetooth နားၾကပ္ကို device ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားလွ်င္ ၄င္းကို ဖြင့္သည္။
•
စပီကာ‌။ ။စပီကာဖုန္းကို အသက္သြင္းသည္(သို႕မဟုတ္)ပိတ္သည္။ စပီကာဖုန္းကို အသံုးျပဳေသာအခါ သင့္
နားမွ ေဝးရာတြင္ device ကို ထားပါ။
•
ကီးပက္‌ / ၀ွက္ပါ‌။ ။ကီးပတ္ကို ဖြင့္သည္(သို႕မဟုတ္)ပိတ္သည္။
•
အသံတိတ‌။္ ။မိုက္ခရုိဖုန္းကို ပိတ္သည္၊ သို႕မွသာ အျခားသူမ်ား သင့္အသံကို မၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
•
။ ။လက္ရွိေခၚဆိုမႈကို အဆံုးသတ္သည္။
ဗီဒီယို ေခၚဆိုမႈ ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း
ေအာက္ပါ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ႏွိပ္ပါ္။
•
။ ။အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ကင္မရာ‌။ ။ကင္မရာကို ပိတ္ပါ၊ သို႕မွသာ အျခားသူမွ သင့္ကို မျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
•
ေျပာင္းပါ‌။ ။အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ ကင္မရာအၾကား ခလုတ္ဖြင့္သည္။
•
။ ။လက္ရွိေခၚဆိုမႈကို အဆံုးသတ္သည္။
•
အသံတိတ‌။္ ။မိုက္ခရုိဖုန္းကို ပိတ္သည္၊ သို႕မွသာ အျခားသူမ်ား သင့္အသံကို မၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
•
စပီကာ‌။ ။စပီကာဖုန္းကို အသက္သြင္းသည္(သို႕မဟုတ္)ပိတ္သည္။ စပီကာဖုန္းကို အသံုးျပဳေသာအခါ သင့္
နားမွ ေဝးရာတြင္ deviceကို ထားပါ။
61
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဆက္သြယ္ရန္သို႕ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို ထည့္ျခင္း
ကီးပတ္မွ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားသို႕ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို ထည့္ျခင္း
1 ဖုန္း‌ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
2 နံပါတ္ကို ထည့္ၿပီး အဆက္အသြယ္မ်ားသို႔ ထည့္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ကီးပတ္ေပၚမလာလွ်င္ ကီးပတ္ကို ဖြင့္ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
3 အဆက္အသြယ္ ဖန္တီးပါ‌ ကို ႏွိပၿ႔ပီး ဆက္သြယ္ရန္ အသစ္ကို ဖန္တီးပါ(သို႕မဟုတ္)ရွိၿပီးသား ဆက္သြယ္ရန္ကို
နံပါတ္ေပါင္းထည့္ရန္ ရွိၿပီးသားကုိ အပ္ဒိတ္လုပ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဆယ္သြယ္ရန္စာရင္းမွ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားသို႕ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို ထည့္ျခင္း
1 ဖုန္း‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး မၾကာမီက‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခု → အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 အဆက္အသြယ္ ဖန္တီးပါ‌ ကို ႏွိပၿ႔ပီး ဆက္သြယ္ရန္ အသစ္ကို ဖန္တီးပါ(သို႕မဟုတ္)ရွိၿပီးသား ဆက္သြယ္ရန္ကို
နံပါတ္ေပါင္းထည့္ရန္ ရွိၿပီးသားကုိ အပ္ဒိတ္လုပ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
62
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အဆက္အသြယ္မ်ား
မိတ္ဆက္
Device တြင္ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ဖန္တီးပါ(သို႕မဟုတ္)စီမံခန္႕ခြဲပါ။
ဆက္သြယ္ရန္မ်ား ေပါင္းထည့္ျခင္း
ဆက္သြယ္ရန္အသစ္တစ္ခုကို ဖန္တီးျခင္း
1 အဆက္အသြယ္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊
ကို ႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ သိုေလွာင္မႈ တည္ေနရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
2 ဆက္သြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သည္။
သိမ္းဆည္းမည့္ေနရာတစ္ခုကို
ေရြးခ်ယ္သည္။
ဓာတ္ပံုတစ္ပံု ေပါင္းထည့္သည္။
ဆက္သြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္မ
်ားကို ထည့္သည္။
ပိုမိုေသာ
အခ်က္အလက္နယ္ပယ္မ်ားကို
စီးပြားေရးဆိုင္ရာကတ္မွ
ဖြင့္သည္။
ဆက္သြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အလက္မ
်ားကို စကန္ဖတ္သည္။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သိမ္းဆည္ရာေနရာအေပၚ မူတည္၍ သင္ သိမ္းဆည္းႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္
အမ်ဳိးအစားသည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
3 သိမ္းဆည္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
63
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို တင္ပို႕ျခင္း
အျခား သိမ္းဆည္းရာေနရာမ်ားမွ သင္၏ device သို႕ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို တင္ပို႕ျခင္းျဖင့္ ေပါင္းထည့္ပါ။
1 အဆက္အသြယ္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
→ အဆက္အသြယ္မ်ားကို စီမံပါ‌ → အဆက္အသြယ္မ်ားကို
သြင္းယူပါ/ျပင္ပသို႔ ေပးပို႔ပါ‌ → တင္သြင္းျခင္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို တင္သြင္းရန္ သိမ္းဆည္းထားသည့္ေနရာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
3 တင္ပို႕ရန္ VCF ဖိုင္မ်ား(သို႕မဟုတ္)ဆက္သြယ္ရန္မ်ား ကို မွတ္သားၿပီး ၿပီးပါၿပီ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
4 ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို သိမ္းဆည္းရန္ သိမ္းဆည္းမည့္ေနရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး တင္သြင္းျခင္း‌ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္၏ ၀တ္ဘ္အေကာင့္မ်ားႏွင့္အတူ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားသည္။
သင္၏ Samsung အေကာင့္ကဲ့သုိ႕ သင့္၀က္ဘ္အေကာင့္မ်ားတြင္ သိမ္းထားေသာ အြန္လိုင္းဆက္သြယ္ရန္မ်ားႏွင့္အတူ
သင့္ device ၏ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား‌ → အေကာင့္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး အေကာင့္
အမည္တစ္ခု ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားမည့္ အေကာင့္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ အဆက္အသြယ္မ်ား (Samsung
account)‌(သို႕မဟုတ္)အဆက်အသွယ်များ ဆင့္ခ္လုပ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္း
အဆက္အသြယ္မ်ား‌ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
ေအာက္ပါ ရွာေဖြေရးနည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ္။
•
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားစာရင္းေပၚတြင္ အေပၚ(သို႕မဟုတ္)ေအာက္ဘက္ကို ဆြဲပါ။
•
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အေပၚေအာက္ ေရႊ႕ရန္ လက္ေခ်ာင္း သံုးေခ်ာင္းျဖင့္ ဘယ္ဘက္(သို႕မဟုတ္)
ညာဘက္သို႕ပြတ္ဆြဲပါ။
•
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားစာရင္း၏ ထိပ္ဘက္ရွိ ရွာေဖြရန္ေနရာကို ႏွိပ္ၿပီး ရွာေဖြရန္စံႏႈန္းကို ရုိက္ထည့္ပါ။
ဆက္သြယ္ရန္၏ ပံုကို ႏွိပ္ပါ(သို႕မဟုတ္)ဆက္သြယ္ရန္အမည္ → အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ ထို႕ေနာက္
ေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ပါ္။
•
။ ။အႀကိဳက္ဆံုးဆက္သြယ္ရန္မ်ားထဲသို႕ ေပါင္းထည့္သည္။
•
/
•
။ ။စာတိုတစ္ေစာင္ကို ေရးသည္။
•
။ ။အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ကို ေရးသည္။
။ ။အသံ(သို႕မဟုတ္)ဗီဒီယို ေခၚဆိုမႈကို ျပဳလုပ္သည္။
64
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ေ၀မွ်ျခင္း
သင္သည္ ေ၀မွ်ေရးေရြးခ်ယ္စရာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ေ၀မွ်ႏိုင္သည္။
1 အဆက္အသြယ္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
→ မွ်ေဝပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး မွ်ေဝပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 ေ၀မွ်ေရး နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ပ႐ုိဖိုင္ သိမ္းျခင္းႏွင့္ ေဝမွ်ျခင္း
သင္၏ ဓာတ္ပံုႏွင့္ အေျခအေနျပ စာတိုကဲ့သုိ႕ သင္၏ ပရုိဖိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို သိမ္းၿပီး
ပရုိဖိုင္ေဝမွ်ေရးအဂၤါရပ္ကို အသံုးျပဳ၍ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေ၀မွ်ပါ။
•
ပ႐ုိဖိုင္ ေဝမွ်ေရး အဂၤါရပ္သည္ ေဒသ(သို႕မဟုတ္)ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍
မရရွိႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
ဤပ႐ုိဖိုင္ေဝမွ်ေရး အဂၤါရပ္ကို သူတို႕၏ device တြင္ ပ႐ုိဖိုင္ေဝမွ်ေရး အဂၤါရပ္ အသက္ဝင္ေစေသာ
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားအတြက္သာ ရရွိႏိုင္သည္။
1 အဆက္အသြယ္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး သင့္ ပ႐ုိဖိုင္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
2 တည္းျဖတ္‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ သင့္ပ႐ိုဖိုင္ကို တည္းျဖတ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္္ သိမ္းဆည္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3
→ ပ႐ိုဖိုင္ မွ်ေဝျခင္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို အသက္ဝင္ေစရန္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ပ႐ုိဖိုင္ ေဝမွ်ေရး အဂၤါရပ္ကို အသံုးျပဳရန္ သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို အတည္ျပဳရမည္။ သင္သည္
သင့္ဆက္သြယ္ရန္မ်ား၏ အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေသာ ပရုိဖိုင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အဆက္အသြယ္မ်ား‌
တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
ေဝမွ်ရန္ အပို အိုင္တမ္မ်ားကို သတ္မွတ္ဖို႕ မွ်ေဝထားသည့္ ပါဝင္သည့္အရာ‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး သင္
အသက္ဝင္ေစလိုေသာ အိုင္တမ္မ်ား ေဘးဘက္ရွိ ခလုတ္မ်ားကို ႏွိပ္ပါ။
သင့္ပရုိဖိုင္ကို ေ၀မွ်ရန္ ဆက္သြယ္ရန္အုပ္စုတစ္ခု သတ္မွတ္ရန္ ျဖင့္ မ်ွေဝပါ‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို
ေရြးခ်ယ္ပါ။
65
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဆက္သြယ္ရန္ ပံုတူမ်ားကို ေပါင္းျခင္း
သင္သည္ အျခားသိမ္းဆည္းရာေနရာမ်ားမွ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို တင္ပို႕ေသာအခါ(သို႕မဟုတ္)အျခားအေကာင့္မ်ားႏွင့္
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားေသာအခါ သင္၏ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားစာရင္းတြင္ ဆက္သြယ္ရန္ ပံုတူတို႕
ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ သင္၏ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားစာရင္းကို အသံုးျပဳရန္ ဆက္သြယ္ရန္ ပံုတူမ်ားကို တစ္ခုတည္းအျဖစ္ေပါင္းပါ။
1 အဆက္အသြယ္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
→ အဆက္အသြယ္မ်ားကို စီမံပါ‌ → အဆက္အသြယ္မ်ား ေပါင္းစပ္ပါ‌
ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ထို႕ေနာက္ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို မွတ္ၿပီး ေပါင္းစပ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
1 အဆက္အသြယ္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
→ ဖ်က္ပစ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဖ်က္ပစ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခုဖ်က္ရန္ ဆက္သြယ္ရန္စာရင္းကို ဖြင့္ၿပီး ဆက္သြယ္ရန္၏ ပံုကို
ႏွိပ္ပါ(သို႕မဟုတ္)ဆက္သြယ္ရန္အမည္ → အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား‌ကို ႏွိပ္ပါ။ ထို႕ေနာက္
မက္ေဆ့ခ်္မ်ား
မိတ္ဆက္
စကားေျပာျခင္းျဖင့္ စာတိုကို ေပးပို႕ျခင္းႏွင့္ ၾကည့္ရႈျခင္း
စာတိုကို ေပးပို႕ျခင္း
သင္သည္ roaming လုပ္သည့္အခါ စာတိုမ်ား ေပးပို႕ရန္အတြက္ အပိုေဆာင္းေငြ
ေပးေကာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
1 မက္ေဆ့ခ်္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
ကို စတင္ပါ။
2 လက္ခံရရွိသူကို ေပါင္းထည့္ၿပီး ေရးသားပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
66
→ ဖ်က္ပစ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
3 စာတိုတစ္ေစာင္ကို ရုိက္သည္။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
လက္ခံရရွိသူကို တည္းျဖတ္သည္။
လုပ္ေဆာင္သည္။
ဆယ္သြယ္ရန္စာရင္းထဲမွ
လက္ခံရရွိသူကို ေပါင္းထည့္သည္။
ဖိုင္မ်ားကို တြဲသည္။
စာတိုကို ေပးပို႕သည္။
စာတိုတစ္ေစာင္ကို ရုိက္သည္။
ခံစားမႈသေကၤတမ်ားကို
ရုိက္ထည့္သည္။
4 စာတို ေပးပို႕ရန္
(သို႕မဟုတ္)
ကို ႏွိပ္ပါ။
စာတိုမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း
စာတိုမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ရန္အရ စာတိုေသတၱာထဲတြင္ အုပ္စုဖြဲ႕ ရွိေနသည္။
သင္သည္ roaming လုပ္သည့္အခါ စာတိုမ်ား ရရွိျခင္းအတြက္ အပိုေဆာင္းေငြ
ေပးေကာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
1 မက္ေဆ့ခ်္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး စကားေျဟဆိုျခင္းမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 စာတုိမ်ားစာရင္းကို ဖြင့္ၿပီး ဆယ္သြယ္ရန္တစ္ခုကို ႏွိပ္ပါ။
3 သင္၏ မၾကာေသးမီက စကားစျမည္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။
စာတိုကို အေၾကာင္းျပန္ရန္ စာတိုတစ္ေစာင္ကို ရုိက္ၿပီး
67
(သို႕မဟုတ္)
ကို ႏွိပ္ပါ။
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
မလိုခ်င္ေသာ စာတိုမ်ားကို ဘေလာ့ျခင္း
သင္၏ ဘေလာ့စာရင္းတြင္ ေပါင္းထည့္ထားေသာ အေသးစိတ္နံပါတ္မ်ားမွ စာတိုမ်ားကို ဘေလာ့ပါ။
1 မက္ေဆ့ခ်္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → မက္ေဆ့ခ္်မ်ား ပိတ္ဆီးပါ‌ → နံပါတ္မ်ား ပိတ္ဆီးပါ‌
ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ၀င္စာပုံး‌(သို႕မဟုတ္)အဆက္အသြယ္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ဆက္သြယ္ရန္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
ကို
ႏွိပ္ပါ။
နံပါတ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ရုိက္ထည့္ရန န
္ ံပါတ္ ထည့္သြင္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကို ရုိက္ထည့္ပါ။
စာတိုအေၾကာင္းၾကားခ်က္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အသံ၊ ျပသမႈေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ အျခားအရာမ်ားကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
1 မက္ေဆ့ခ်္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → သတိေပးခ်က္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို
အသက္ဝင္ေစရန္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
2 အေၾကာင္းၾကားခ်က္သ​ တ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
အေၾကာင္းၾကားစာ အသံ‌။ ။အေၾကာင္းၾကားခ်က္အသံကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
အသံျမည္သည့္အခါ တုန္ခါပါ‌။ ။စာတိုမ်ားကို သင္ လက္ခံရရွိေသာအခါ တုန္ခါေစရန္ device ကို
သတ္မွတ္ပါ။
•
ေပါ့-အပ္ ျပ႐ုပ‌။္ ။ေပၚလာသည့္ ၀င္းဒိုးမ်ားတြင္ စာတိုမ်ားကို ျပသရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
မက္ေဆ့ခ်္ ၾကိဳတင္ၾကည့္ပါ‌။ ။ေသာ့ခတ္မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ေပၚလာသည့္ ၀င္းဒိုးမ်ားတြင္
စာတိုအခ်က္အလက္ကို ျပသရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
စာတို ႏႈိးေဆာ္ခ်က္တစ္ခု သတ္မွတ္ခ်က္
သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို မစစ္ေဆးရေသးေၾကာင္း သိရွိနိုင္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္တစ္ခုကို
အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း သတ္မွတ္နိုင္သည္။ ဤအဂၤါရပ္ အသက္မဝင္ပါက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ၊
ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခြင‌့္ → အသိေပးမႈ သတိေပးခ်က္‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို အသက္ဝင္ေစရန္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ထို႕ေနာက္ ၄င္းကို အသက္သြင္းရန္ မက္ေဆ့ခ်္မ်ား‌ ကုိ ႏွိပ္ပါ။
68
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အင္တာနက္
မိတ္ဆက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြရန္ အင္တာနက္ကို ေလွ်ာက္ၾကည့္ၿပီး သင္ႏွစ္သက္ေသာ
ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အဆင္ေျပေျပ လုပ္ေဆာင္နိုင္ရန္ မွတ္ထားပါ။
အင္တာနက္တြင္ ေလွ်ာက္ၾကည့္ျခင္း
1 Samsung‌ ဖိုဒါကို ဖြင့္ၿပီး အင္တာနက္‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
2 လိပ္စာေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
3 ၀က္ဘ္လိပ္စာ(သို႕မဟုတ္)ကီးစာလံုးတစ္ခုကို ရုိက္ထည့္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ သြားပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကိရိယာဘားကို ၾကည့္ရန္ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကို မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေအာက္ဘက္သို႔ ျငင္သာစြာ ဆြဲခ်ပါ။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
လက္ရွိ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
မွတ္ထားသည္။
လက္ရွိ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာကို
ျပန္လည္လန္းဆန္းေစသည္။
သင္၏ မွတ္ထားသည့္အရာမ်ား၊
သိမ္းဆည္းထားေသာ
မူလစာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္သည္။
၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္
မၾကာေသးမီက
မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္
ေလွ်ာက္ၾကည့္ထားသည္ မွတ္တမ္းကို
ေပၚေနေသာ မာတိကာသို႔
ၾကည့္ရႈသည္။
အလ်င္အျမန္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ခလုတ္
ဘေရာက္ဆာ တပ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈကို
စာမ်က္ႏွာမ်ားအၾကား ေရြ႕လ်ားသည္။
ဖြင့္သည္။
69
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
လွ်ိဳ႕ဝွက္ပံုစံကို အသံုးျပဳျခင္း
လွိ်ဳ႕ဝွက္ပံုစံတြင္ သင္သည္ ဖြင့္ထားေသာ တပ္ဘ္မ်ား၊ မွတ္ထားေသာ အရာမ်ားႏွင့္ သိမ္းဆည္းထားေသာ
စာမ်က္ႏွာမ်ားကို သီးျခားစီ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္သည္။ သင္သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္တစ္ခုႏွင့္ လက္ေဗြတစ္ခုကို အသံုးျပဳ၍
လွ်ိဳ႕ဝွက္ပံုစံကို ေသာ့ခတ္ႏိုင္သည္။
လွိ်ဳ႕ဝွက္ပံုစံကို အသက္သြင္းျခင္း
မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ေျခရွိ ကိရိယာဘားတြင္ တဘ္မ်ား‌ → လွ်ဳိ႕ဝွက္ အေနအတားကုိ ဖြင့္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ ဒီက႑ကို
ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသံုးျပဳေသာအခါ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပံုစံအတြက္ စကားဝွက္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ပါ။
လွ်ိဳ႕ဝွက္ပံုစံတြင္ သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ရိုက္ယူမႈကဲ့သုိ႔ အခ်ဳိ႕ေသာ က႑မ်ားကို အသံုးျပဳနိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
လွ်ိဳ႕ဝွက္ပံုစံတြင္ device သည္ ကိရိယာဘား၏ အေရာင္ကို ေျပာင္းလဲသြားလိမ့္မည္။
လံုၿခံဳေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း​
သင္သည္ လွ်ုိ႕၀ွက္နံပါတ္(သို႕မဟုတ္)ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → သီးသန္႔ရွိမ‌ႈ → လွ်ဳိ႕ဝွက္ အေနအထား လုံၿခဳံေရး‌ → စကားဝွက္ ေျပာင္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္၏
လက္ေဗြကို လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ႏွင့္အတူ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လက္ေဗြရာမ်ား‌ ကို အသက္သြင္းရန္
ႏွိပ္ပါ။ သင့္ လက္ေဗြ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္အတြက္ လက္ေဗြ မွတ္မိျခင္း ကို ၾကည့္ပါ။
လွ်ိဳ႕ဝွက္ပံုစံကို ပိတ္ျခင္း
မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ေျခရွိ ကိရိယာဘားတြင္ တဘ္မ်ား‌ → လွ်ဳိ႕ဝွက္ အေနအတားကုိ ့ပိတ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အလ်င္အျမန္ေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ မာတိကာ ကို အသံုးျပဳျခင္း
မ်က္ႏွာျပင္၏ ဘယ္ဘက္ ေအာက္ေထာင့္တြင္ ေပၚေနေသာ မာတိကာသို႔ အလ်င္အျမန္ေရာက္ရွိႏုိင္ေသာ ခလုတ္
ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ မာတိကာမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္။
•
မွ်ေဝပါ‌။ ။သင္ အသံုးျပဳေနသည့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ဒ္ လိပ္စာကို အျခားသူမ်ားထံသို႔ ေပးပို႔ျခင္း(သို႔မဟုတ္)Samsung
Notes‌(သို႔မဟုတ္)Reminder‌ ကဲ့သို႔ အပ္စ္မ်ားထဲသို႔ ထည့္သည္။
•
တဘ္အသစ္‌။ ။Tab အသစ္ တစ္ခု ဖြင့္သည္။
•
ဝဘ္မ်က္ႏွာ စာသားအ႐ြယ္အစား‌။ ။ဘားတန္းကို ဘယ္ဘက္(သို႔မဟုတ္)ညာဘက္သို႔ ဖိဆြဲျခင္းျဖင့္ ဝက္ဘ္
စာမ်က္ႏွာ စာလံုး အရြယ္အစားကို ခ်ိန္ညွိပါ။
မာတိကာသို႔ အလ်င္အျမန္သြားႏုိင္ေသာ ခလုတ္
ကို ရွာမေတြ႕ပါက
→ တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား‌ → အျမန္သံုး မီႏူး‌ ကို
ႏွိပ္၍ ခလုတ္ေပၚေစရန္ အဖြင့္အပိတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
တိက်သည့္ အလ်င္အျမန္သြားႏုိင္ေသာ မာတိကာကို ရွာမေတြ႕ပါက မာတိကာသို႔ အလ်င္အျမန္
သြားႏုိင္ေသာ ခလုတ္
→
ကုိ ႏွိပ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္အတြက္ အလ်င္အျမန္သြားႏုိင္ေသာ
မာတိကာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
70
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အီးေမးလ္
အီးေမးလ္အေကာင့္မ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း
အီးေမးလ္‌ ကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ဖြင့္သည့္အခါ အီးေမးလ္အေကာင့္ကို တည္ေဆာက္ပါ။
1 Samsung‌ ဖိုဒါကို ဖြင့္ၿပီး အီးေမးလ္‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
2 အီးေမးလ္ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ အီးေမးလ္လိပ္စာႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ရုိက္ႏွိပ္ၿပီး ဝင္ေရာက္ပါ‌ ကို
ႏွိပ္ပါ။
အီးေမးလ္အေကာင့္ကို ကိုယ္တိုင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ကိုယ္တိုင္ တပ္ဆင္ျခင္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 တည္ေဆာက္မႈကို ၿပီးေျမာက္ေစရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
→
ေနာက္ထပ္အီးေမးလ္အေကာင့္ကို တည္ေဆာက္ရန္
→ အေကာင့္ ထည့္သြင္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္သည္ အီးေမးလ္အေကာင့္တစ္ခုထက္ ပိုရွိလွ်င္ တစ္ခုကို မူလအေကာင့္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
→
→ အသင့္လုပ္ၿပီး အေကာင့္ သတ္မွတ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အီးေမးလ္မ်ား ေပးပို႕ျခင္း
1 အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ ေရးသားရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
2 လက္ခံရယူမည့္သူကို ထည့္ၿပီး အီးေမးလ္စာသားကို ရိုက္ထည့္ပါ။
3 အီးေမးလ္ ေပးပို႕ရန္ ပုိ႔ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အီးေမးလ္မ်ား ဖတ္ရႈျခင္း
အီးေမးလ္‌ ကို ဖြင့္သည့္အခါ device သည္ အီးေမးလ္အသစ္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ျပန္ထုတ္လိမ့္မည္။
အီးေမးလ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ျပန္ထုတ္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေအာက္ဘက္သို႔ ပြတ္ဆြဲပါ။
အီးေမးလ္တစ္ေစာင္ကို ဖတ္ရႈရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ႏွိပ္ပါ။
အီးေမးလ္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားျခင္းကို ပိတ္ထားလွ်င္ အီးေမးလ္အသစ္မ်ားကို ျပန္ထုတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
အီးေမးလ္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားရန္
→
→ သင့္အေကာင့္အမည္ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို
အသက္ဝင္ေစရန္ အေကာင့္ ဆင့္ခ္လုပ္ပါ‌ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
71
→
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကင္မရာ
မိတ္ဆက္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္းႏွင့္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ျခင္းကို
လုပ္ေဆာင္ပါ။ မွန္ဘီလူး ႏွစ္ခုပါေသာ ကင္မရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္ျဖင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ဓာတ္ပံုဆရာတစ္ဦး
ရိုက္ကူးထားသကဲ့သို႔ ဓာတ္ပံု ရိုက္ႏုိင္ပါသည္။
ကင္မရာက်င့္၀တ္မ်ား
•
ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲႏွင့္ အျခားလူမ်ား၏ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
•
ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)ဗီဒီယို မွတ္တမ္းယူျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
•
အျခားလူမ်ား၏ ကို္ယ္ေရးကိ္ုယ္တာကို ထိပါးေစနိုင္မည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)ဗီဒီယို
မွတ္တမ္းယူျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
ကင္မရာကို စတင္ျခင္း
ကင္မရာ ကို စတင္ရန္ ေအာက္ပါနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ ။
•
ကင္မရာ‌ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
•
မူလခလုတ္ကို ႏွစ္ခ်က္ ႏွိပ္ပါ။
•
ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္
•
ကို စက္၀ိုင္းႀကီး အျပင္ဘက္သို႕ ဆြဲခ်ပါ။
ေဒသႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္
မဟုတ္ေပ။
•
မ်က္ႏွာျပင္ ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို သတ္မွတ္စဥ္ ေသာ့ခတ္မ်က္ႏွာျပင္မွ ကင္မရာ‌ ကို
စတင္ေသာအခါ(သို႕မဟုတ္)မ်က္ႏွာျပင္ပိတ္ေနေသာအခါ အခ်ဳိ႕ကင္မရာက႑မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္
မဟုတ္ေပ။
•
သင္ ႐ုိက္ေသာ ဓာတ္ပံုမ်ား မႈန္ဝါးသည့္ ပံုေပၚပါက ကင္မရာ မွန္ဘီလူးကို သန္႕ရွင္းေစၿပီး ထပ္
ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
72
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ပြတ္ဆြဲ လႈပ္ရွားမႈကို အသံုးျပဳျခင္း
ဦးတည္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ပြတ္ဆြဲျခင္းျဖင့္ ႀကိဳၾကည့္သည္ ့မ်က္ႏွာျပင္ကို လ်င္ျမန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။ သင္သည္
ရုိက္ကူးမႈပံုစံ၊ ကင္မရာမ်ားအၾကား လွည့္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)filter (သို႕မဟုတ္)အျခား effect မ်ား ထည့္ျခင္းတို႕ကို
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
ကင္မရာမ်ား လွည့္ျခင္း
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ကင္မရာမ်ားအၾကား လွည့္ရန္ အေပၚဘက္(သို႕မဟုတ္)ေအာက္ဘက္သို႔
ပြတ္ဆြဲပါ။
အေနာက္ ကင္မရာ ျပန္ၾကည့္ျခင္း
အေရွ႕ကင္မရာ ျပန္ၾကည့္ျခင္း
ရုိက္ကူးသည့္ပံုစံမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ရုိက္ကူးသည့္ပံုစံမ်ား စာရင္းကို ဖြင့္ရန္ ညာဘက္သို႔ ပြတ္ဆြဲပါ။
သင္လိုခ်င္ေသာ ရုိက္ကူးသည့္ပံုစံတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
အေနာက္ ကင္မရာ
ရုိက္ကူးသည့္ပံုစံမ်ား
ျပန္ၾကည့္ျခင္း
73
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အေရာင္စစ္မ်ားႏွင့္ အျခား ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ filter ႏွင့္ အျခား effect မ်ား စာရင္းကို ဖြင့္ရန္ ဘယ္ဘက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ။ သင္၏
ဗီဒီယိုမ်ား(သို႕မဟုတ္)ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ တမူထူးျခားေသာ effectကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။
အေရာင္စစ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေနာက္ ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ႏွိပ္ၿပီး ဓာတ္ပံု(သို႕မဟုတ္)
ဗီဒီယို ရုိက္ကူးပါ။
အသံုးခ်ထားေသာ အေရာင္စစ္မ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ခ်က္ကို ဖယ္ရွာၿပီးေနာက္ အေရာင္စစ္မ်ားႏွင့္ အျခား
ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားစာရင္းကို ဖြင့္ၿပီး အထူးျပဳလုပ္ခ်က္ကို ဖယ္ရွားပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဒီက႑သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ရိုက္ကူးမႈပံုစံမ်ားတြင္သာ ရရွိႏိုင္သည္။
အေနာက္ ကင္မရာ
အေရာင္စစ္မ်ားႏွင့္ အျခား
ျပန္ၾကည့္ျခင္း
ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား
74
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အေျခခံရိုက္ကူးမႈ
ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း(သို႕မဟုတ္)ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ျခင္း
1 ကင္မရာ focus ထားသင့္ေသာ ႀကိဳၾကည့္သည့္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ပံုကို ႏွိပ္ပါ။
2 ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးရန္
ကို ႏွိပ္ပါ(သို႕မဟုတ္)ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ရန္
အတြဲလိုက္ရုိက္ကူးရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။ ဓာတ္ပံုမ်ား
ကုိ ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
လက္ရွိပံုစံ
Effects စာရင္း
ကင္မရာသတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်
လက္မ၏ လက္သည္းခြံ
ား
အရြယ္ပံုကို ႀကိဳၾကည့္ျခင္း
အျမန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရုိက္ကူးသ
ည္။
ဗီဒီယိုတစ္ခု
အေရွ႕ႏွင့္
ရုိက္ကူးသည္။
အေနာက္ကင္မရာမ်ားအ
လႈပ္ရွားေနေသာအရာအ
ၾကား ေျပာင္းသည္။
ား ဖိုးကပ္စ္ထား
ရိုက္သည့္ နည္း
•
ျမင္ကြင္းခ်ဲ႕ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ လက္ေခ်ာင္း ႏွစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ ျဖန္႕ၿပီး ျမင္ကြင္းခ်ံဳ႕ရန္္ အလယ္သို႔ ခ်ံဳ႕ပါ။
(သို႕မဟုတ္)၊ ျမင္ကြင္းဘားေပၚတြင္
•
(သို႕မဟုတ္)
ဆီသို႕
ကို ဆြဲခ်ပါ။
ပံုမ်ား(သို႕မဟုတ္)ဗီဒီယိုမ်ား၏ အလင္းေရာင္ ေတာက္ပမႈကို ခ်ိန္ညႇိရန္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ႏွိပ္ပါ။
ခ်ိန္ညိွဘားေပၚလာေသာအခါ ၄င္းဘားေပၚတြင္
ကို
(သို႕မဟုတ္)
ဆီသို႕ ဆြဲခ်ပါ။
•
႐ုပ္သံဖမ္းေနစဥ္ ဗီဒီယိုမွ ႐ုပ္ပံုတစ္ခုကို ရိုက္ယူရန္
•
ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတင္ေနစဥ္ focus ေျပာင္းရန္အတြက္ သင္ focus ေျပာင္းလဲလိုသည့္ ေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ။
အလိုအေလ်ာက္ ဆံုခ်က္ခ်ိန္ နည္းအသြင္ကို အသံုးျပဳရန္
•
ကို ႏွိပ္ပါ။
3D စတစ္ကာကို အသံုးျပဳရန္ စတစ္ကာမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး စတစ္ကာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ရိုက္ခံမည့္ သူေပၚသုိ႔
ဖိုးကပ္စ္ ခ်ိန္ထားသည့္အခါ ကင္မရာမွ မ်က္ႏွာကို သိရွိၿပီး 3D စတစ္ကာကို ခ်ိန္ညွိကာ ရိုက္ခံမည့္သူ၏
မ်က္ႏွာသို႔ တပ္ဆင္ေဖာ္ျပေပးလိမ့္မည္။ ထို႔အျပင္ 3D စတစ္ကာသည္ ရိုက္ခံမည့္ မ်က္ႏွာ၏ ဦးတည္ရာ
ဘက္ကို လိုက္၍ ေရြ႕လ်ားႏုိင္ၿပီး ေထာင့္မ်ားကို ခ်ိန္ညွိႏိုင္သည္။
75
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
•
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ ရိုက္ကူးမႈပံုစံႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ ကင္မရာအေပၚမူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
အသံုးမျပဳသည့္အခါ ကင္မရာသည္ အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္သြားမည္။
•
ကင္မရာ မွန္ဘီလူး မထိခိုက္ဖို႕ သို႕မဟုတ္ မညစ္ေပဖို႕ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္
ျမင့္မားေသာ ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြး လိုအပ္သည့္ အခ်ိဳ႕ ရိုက္ကူးမႈ ပံုစံမ်ားတြင္ device သည္
မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္မလုပ္သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ဆံုခ်က္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ အလင္းဖြင့္ အဂၤါရပ္မ်ား
Focus (AF) ႏွင့္ exposure (AE) ကို အေသသတ္မွတ္ျခင္း
သင္သည္ အရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္အလင္းရင္းျမစ္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈကို အလိုအေလ်ာက္ အေျခခံျခင္းမွ ကင္မရာကို
ကာကြယ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာဧရိယာေပၚတြင္ focus ႏွင့္ exposure ကို ေသာ့ခတ္ႏိုင္သည္။
Focus ထားမည့္ ဧရိယာကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ဧရိယာေပၚတြင္ AF/AE ေဘာင္ ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး focus
ႏွင့္ exposure သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေသသတ္မွတ္လိမ့္မည္။ သင္ ဓာတ္ပံုရိုက္သြားၿပီးလွ်င္ေတာင္မွ
သတ္မွတ္ခ်က္သည္ အေသသတ္မွတ္သည့္အတိုင္းက်န္ရွိေနမည္။
ဤအဂၤါရပ္ကို ေအာ္တ‌ ို ပံုစံတြင္သာ ရရွိႏုိင္သည္။
ရုိက္ကူးသည့္ပံုစံမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း
ရိုက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းကို ဖြင့္ရန္ ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ညာဘက္သို႔ ပြတ္ဆြဲၿပီး ရိုက္ကူးမႈ ပံုစံတစ္ခုကို
ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
•
ေအာ္တ‌။ို ။အလင္းဖြင့္ခ်ိန္ႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၏ အေရာင္အား အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ၫွိရန္ device ကို
သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုး ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ပါ။
•
ပ႐ုိ‌။ ။ဓာတ္ပံုရိုက္ေနစဥ္အတြင္း အလင္းစုပ္ယူမႈ ပမာဏ၊ ISO အာရံုခံႏုိင္မႈ နဲ႔ အျဖဴေရာင္ ခ်ိန္ညွိမွႈတို႔ကို
ကိုယ္တိုင္ ခ်ိန္ညွိပါ။
•
ျမင္ကြင္းက်ယ္‌။ု ။အလ်ားလိုက္ ျဖစ္ေစ၊ ေဒါင္လိုက္ ျဖစ္ေစ ဆက္တိုက္ ဓာတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ျခင္းျဖင့္
ျမင္ကြင္းက်ယ္ဓာတ္ပံုကို ဖန္တီးပါ။
•
ံHDR (ၾကြယ္ဝေသာ အေရာင္)‌။ ။ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား ကို ရိုက္ယူၿပီး လင္းေနေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္
ေမွာင္ေနေသာ ေနရာမ်ားကို စိုလြင္ေသာ အေရာင္မ်ားသို႔ အလိုအေလ်ာက္ ျပင္ဆင္ေပးသည္။
76
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
•
ည‌။ ။အလင္းေရာင္ နည္းပါးသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ဖလက္ရွ္ မီး မဖြင့္ဘဲ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား ကို
ရိုက္ယူသည္။
•
အစားအစားမ်ား‌။ ။အစားအစာ၏ အထင္းသား အေရာင္မ်ားကို အထူးျပဳသည့္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႐ိုက္ပါ။
•
ကိုယ္တိုင္ပံုတူ႐ုိက္ကူးျခင္း‌။ ။selfie ႐ိုက္ခ်က္မ်ား ႐ိုက္ၿပီး အေသးစိတ္ေရာင္စံုျပဳျပင္ effect ကဲ့သို႕ေသာ effect
အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳပါ။
•
က်ယ္ေသာ ကိုယ္တိုင္႐ုိက္ပ‌။ံု ။သင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားထဲတြင္ လူပို၍ ဆံ့ဝင္ရန္ ႐ႈေထာင့္က်ယ္ selfie ႐ိုက္ခ်က္မ်ားကို
႐ိုက္ကူးပါ။
Galaxy Apps‌မွ ပိုမိုေသာ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ ပံုစံမ်ားကို သင္ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲႏိုင္သည္။ ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္
ကို ႏွိပ္ပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ထားသည့္ ပံုစံမ်ားသည္ က႑တိုင္းတြင္ လုပ္ေဆာင္၍ ရမည္
မဟုတ္ေပ။
မွန္ဘီလူး ႏွစ္ခုပါေသာ ကင္မရာ
ပိုၿပီး ပရိုဆန္တဲ့ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုကို ရိုက္ယူလိုက္ပါ။ ဓာတ္ပံုဆရာမ်ားသည္ ရိုက္ခံမည့္ အရာဝတၳဳသည္ ဝါးေနေသာ
ေနာက္ခံ ပံုရိပ္မွ ထင္ရွားရွင္းလင္းေနေငာ ဖိုးကပ္စ္ အျပင္ဘက္မွ ဓာတ္ပံုကို ရႏိုင္ရန္ ၄င္းတို႔၏ ကင္မရာမ်ား၏
အလင္းဝင္ေပါက္ကို ခ်ိနည
္ ွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင္သည္ သင္၏ device တြင္ မ်က္လံုးကဲ့သို႔ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္
မွန္ဘီလူးခ်ဲ႕ႏုိင္သည့္ မွန္ဘီလူး ၂ ခု ပါေသာ ကင္မရာျဖင့္ ဖိုးကပ္စ္ အျပင္ဘက္မွ ဓာတ္ပံုကို အလြယ္တကူ
ရိုက္ႏိုင္သည္။ မွန္ဘီလူးတစ္ခုစီသည္ ရိုက္သည့္ အရာဝတၳဳႏွင့္ ေနာက္ခံ ကို မတူညီသည့္ ရႈေထာင့္မ်ားမွ
ရိုက္ကူးထားေသာေၾကာင့္ ဖိုးကပ္စ္ အျပင္ဘက္မွ ဓာတ္ပံုကို ရရွိႏုိင္သည္။
ေရြ႕လ်ားေနသာ ဖုိးကပ္စ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
လူကို ထင္ရွားေနေစရန္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံုတြင္ ေနာက္ခံကို မႈန္ဝါးေစသည္။ ဖိုးကပ္စ္ အျပင္ဘက္မွ ဓာတ္ပံုကို
သင္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ မရိုက္မီႏွင့္ ရုိက္ၿပီးသည့္ေနာက္ ျပခန္း‌တြင္ မႈန္ဝါးသည့္ သက္ေရာက္မႈ အဆင့္ကို
ခ်ိန္ညွိပါ။
•
သင္၏ device ႏွင့္ ရိုက္မည့္ အရာၾကား ၁.၂ မီတာ ခန္႔ အကြာအေဝး ရွိပါေစ။
•
ေနာက္ခံ နွင့္ ရိုက္မည့္ အရာအၾကား လံုေလာက္သည့္ အကြာအေဝး ရွိပါေစ။ ထိုအကြာအေဝးကို သင္၏
device ႏွင့္ ရိုက္မည့္ အရာဝတၳဳၾကား အကြာအေဝး ၏ ၃ ဆ ခန္႔ ထားရွိရန္ အႀကံျပဳထားပါသည္။
•
ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လံုေလာက္ေသာ အလင္းေရာင္ ရရွိသည့္ ေနရာတြင္ အသံုးျပဳပါ။
•
ဤအဂၤါရပ္ကို ေအာ္တ‌ို ပံုစံတြင္သာ ရရွိႏုိင္သည္။
1 အႀကိဳၾကည့္ရႈသည့္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ လႈပ္ရွားေနသာ ဖိုးကပ္စ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသက္သြင္းရန္
တုိက္႐ုိက္ဖုိးကပ္စ္ခ်ိန‌္ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ေနာက္ခံ မႈန္ဝါးမႈ အဆင့္ကို ခ်ိနည္ ွိရန္ မႈန္ဝါးမႈ ခ်ိနည္ ွိသည့္ ဘားကို ဖိဆြဲပါ။
3 ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရုိက္ကူးရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
77
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
4 ဖိုးကပ္စ္ အျပင္ဘက္မွ ဓာတ္ပံုကို စစ္ေဆးပါ။
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေနာက္ခံ မႈန္ဝါးမႈ အဆင့္ကို ေျပာင္းလဲလိုပါက ႀကိဳၾကည့္သည့္ လက္မ၏
လက္သည္းခြံအရြယ္ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ ေနာက္ခံ မႈန္ဝါးမႈ အဆင့္ကို ေျပာင္းလဲရန္ ေနာက္ခံမႈန္ဝါးမႈကုိ ခ်ိန္ညွိရန‌္
ကို ႏွိပ္ပါ။
ေနာက္ခံကို အနည္းငယ္ မႈန္ဝါးသည့္ အဆင့္
ေနာက္ခံကို မ်ားျပားစြာ မႈန္ဝါးသည့္ အဆင့္
ကြၽမ္းက်င္ပံုစံ
Exposure တန္ဖိုးႏွင့္ ISO တန္ဖိုး ကဲ့သို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ရိုက္ကူးမႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ခ်ိန္ညႇိေနစဥ္
ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးပါ။
ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ ပ႐ု‌ ိ ကို ႏွိပ္ပါ။ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေရြးၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ပါ၊
ထို႕ေနာက္ ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
ရရွိႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
•
။ ။Exposure တန္ဖိုးကို ေျပာင္းလဲသည္။ ဒီအရာသည္ ကင္မရာအာရံုခံမွ အလင္းမည္မွ် လက္ခံရရွိမည္ကို
ဆံုးျဖတ္သည္။ အလင္းနည္းေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္ ပိုျမင့္မားေသာ exposure ကို အသံုးျပဳပါ။
•
။ ။ISO တန္ဖိုးတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ဒီအရာသည္ ကင္မရာ အလင္းတံု႔ျပန္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ နိမ့္ေသာ
တန္ဖိုးမ်ားသည္ တည္ၿငိမ္ေနေသာ(သို႕မဟုတ္)ေတာက္ပေသာအလင္းေရာင္ရွိသည့္ အရာဝတၳဳမ်ားအတြက္
ျဖစ္သည္။ ပိုမိုျမင့္မားေသာ တန္ဖိုးမ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ ေ႐ြ႕လ်ားေနေသာ(သို႕မဟုတ္)အလင္းေရာင္မွိန္ေသာ
အရာဝတၳဳမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျမင့္မားေသာ ISO သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဓာတ္ပံုတြင္
အစက္အေျပာက္မ်ားကို ထြက္ေပၚေစႏိုင္သည္။
•
။ ။သင့္ေလ်ာ္ေသာ အျဖဴေရာင္ ခ်ိန္ညိွမႈကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ သို႕မွသာ ဓာတ္ပံုမ်ားတြင္ သဘာ၀ႏွင့္
ကိုက္ညီေသာ အေရာင္အပိုင္းအျခားကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သင္သည္ အေရာင္ အပူခ်ိန္ကို သတ္မွတ္နိုင္သည္။
78
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ျမင္ကြင္းက်ယ္ု
ျမင္ကြင္းက်ယ္ နည္းသြင္ကို အသံုးျပဳရင္း ဓာတ္ပံုမ်ားကို အတြဲလိုက္ ရိုက္ယူၿပီး က်ယ္ျပန္႔ေသာျမင္ကြင္း ဖန္တီးရန္
အတူတကြ တြဲစပ္ပါ။
ျမင္ကြင္းက်ယ္ပံုစံကို အသံုးျပဳၿပီး အေကာင္းဆံုး ရို္က္ခ်က္ကို ရရွိေစရန္ ဒီအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ
•
ကင္မရာကို အရပ္မ်က္ႏွာတစ္ခုတည္းသို႔ ျဖည္းညင္းစြာ ေ႐ြ႕လ်ားပါ။
•
ပံုရိပ္ကို ကင္မရာ၏ ျမင္ကြင္းရွာေဖြသည့္အရာေပၚမွ ေဘာင္အတြင္း ထားပါ။ ႀကိဳၾကည့္သည့္ ပံုရိပ္သည္
လမ္းၫႊန္ေဘာင္ အျပင္ဘက္ကို ထြက္သြားခဲ့လွ်င္(သို႕မဟုတ္)သင္သည္ ပစၥည္းကို မေရႊ႕လွ်င္ device
သည္ ဓာတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးေနမႈကို အလိုအေလ်ာက္ ရပ္တန္႔လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
•
ရွင္းလင္းေနေသာ ေကာင္းကင္တစ္ခု(သို႕မဟုတ္)ေျဗာင္ျဖစ္ေနေသာ နံရံကဲ့သို႔ ထင္ရွားမႈ မရွိေသာ
ေနာက္ခံမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရိုက္ကူးျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
1 ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမင္ကြင္းက်ယ္‌ ု ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ကို ႏွိပ္ၿပီး device ကို ဦးတည္ရာတစ္ခုသို႕ ျဖည္းညင္းစြာ ေရႊ႕ပါ။
3 ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးမႈ ရပ္တန္႕ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
ံHDR (ၾကြယ္ဝေသာ အေရာင္)
စိုလြင္ေသာ အေရာင္မ်ားျဖင့္ ဓာတ္ပံုရုိက္ၿပီး ေတာက္ပေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ေမွာင္မည္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ေတာင္မွ
အေသးစိတ္ကို ထုတ္လုပ္ပါ။
ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင ္ ံHDR (ၾကြယ္ဝေသာ အေရာင္)‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဒီက႑သည္ ေဒသ(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
Effect မပါဘဲႏွင့္
Effect ႏွင့္
79
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ည
အလင္းနည္းေသာ အေျခအေနတြင္ ဖလက္ရွ္မသံုးဘဲ ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးသည္။
ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ ည‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဒီက႑သည္ ေဒသ(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
အစားအစားမ်ား
ပိုမို စိုလြင္ေသာ အေရာင္အေသြးမ်ားႏွင့္ အစားအစာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ႐ုိက္ပါ။
1 ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ အစားအစားမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 မ်က္ႏွာျပင္ကို ႏွိပ္ၿပီး အသားေပးရိုက္ကူးရန္ ဧရိယာေပၚသို႕ ေဘာင္အ၀ိုင္းအား ဆြဲခ်ပါ။
ေဘာင္အ၀ိုင္း အျပင္ဘက္ရွိ ဧရိယာသည္ ၀ါးေနလိမ့္မည္။
ေဘာင္အ၀ိုင္းအား အရြယ္အစား ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္ ေဘာင္၏ အစြန္းကို ဆြဲခ်ပါ။
3
ကို ႏွိပ္ၿပီး အေရာင္အဆင့္ကို ခ်ိန္ညိွရန္ ခ်ိန္ညိွဘားကို ဆြဲခ်ပါ။
4 ဓာတ္ပံုတစ္ပံုရုိက္ကူးရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
80
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကိုယ္တိုင္ပံုတူ႐ုိက္ကူးျခင္း
အေရွ႕ကင္မရာျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးသည္။ သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ လွပေသာ effect အမ်ဳိးမ်ဳိးကို
ႀကိဳၾကည့္ႏိုင္သည္။
1 ႀကိဳၾကည့္သည္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ မိမိကိုယ္ကို ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးဖို႕ အေရွ႕ကင္မရာကို ဖြင့္ရန္
အေပၚ(သို႕မဟုတ္)ေအာက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ(သို႕မဟုတ္)
ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ ကိုယ္တိုင္ပံုတူ႐ုိက္ကူးျခင္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 အေရွ႕ကင္မရာ မွန္ဘီလူးကို မ်က္ႏွာမူပါ။
4 Device သည္ သင္၏ မ်က္ႏွာကို ရွာေတြ႕ေသာအခါ သင့္ကိုယ္သင္ ဓာတ္ပံုရုိက္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ထိပါ။
တစ္နည္းအားျဖင့္ အေရွ႕ကင္မရာေရွ႕တြင္ သင္၏ လက္၀ါးကို ျပသပါ။ သင္၏ လက္၀ါးကို ရွာေတြ႕ၿပီးေနာက္
ေရတြက္အခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ ေပၚလာလိမ့္မည္။ အခ်ိန္ျပည့္သြားေသာအခါ device သည္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု
ရုိက္ကူးလိမ့္မည္။
သင့္လက္ဝါးကို အသံုးျပဳၿပီး ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးရန္
→ ႐ုိက္ကူးရန္ နည္းလမ္းမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ ၄င္းကို
အသက္သြင္းရန္ လက္ဝါးကို ျပသပါ‌ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္႐ုိက္ဓာတ္ပံုသံုး လွ်ပ္တစ္ျပက္မီး အသံုးျပဳျခင္း
အလင္းေရာင္အားနည္းေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ အေရွ႕ကင္မရာႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို ရုိက္ကူးေသာအခါ
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဖလက္ရွ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္
သို႕ သင္ ေရာက္ရွိသည္အထိ
ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ႏွိပ္ပါ။ သင္ ဓာတ္ပံု
ရုိက္ကူးေသာအခါ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္သည္ အလင္းေရာင္ျဖင့္ အခ်က္ျပလိမ့္မည္။
81
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
လွပေသာ effect မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
သင္သည္ မိမိကိုယ္ကို မရုိက္ကူးခင္ မ်က္ႏွာပံုစံ(သို႕မဟုတ္)သင္၏ အသားအေရာင္အဆင့္ကဲ့သို႕
မ်က္ႏွာပိုင္းဆိုင္ရာက႑မ်ားကို ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း(သို႕မဟုတ္)spotlight effect မ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။
ဒီက႑သည္ ကိုယ္တိုင္ပံုတူ႐ုိက္ကူးျခင္း‌ ပံုစံတြင္သာ ရရွိႏုိင္သည္။
1 ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္
ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သင္၏ မ်က္ႏွာကို လွပေသာ effect မ်ား ထည့္သြင့္ရန္ ေအာက္ပါ
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေရြးၿပီး သင့္ကိုယ္သင္ ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးပါ။
•
အသားအေရာင္‌။ ။သင္၏ အသားအရာင္ကို ပိုမိုေတာက္ပစြာႏွင့္ ၾကည္လင္ပံု ေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည္။
•
မ်က္ႏွာ သြယ္သြယ‌။္ ။မ်က္ႏွာပံုစံကို ခ်ိန္ညိွၿပီး သင့္မ်က္ႏွာကို ပိုမိုသြယ္လ်ပံု ေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္သည္။
•
ႀကီးမားသည့္ မ်က္လံုးမ်ား‌။ ။သင္၏ မ်က္လံုးကို ပိုႀကီးပံု ေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္သည္။
က်ယ္ေသာ ကိုယ္တိုင္႐ုိက္ပံု
လူမ်ား အျပင္ဘက္ေရာက္ေနျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ seflie အက်ယ္ႏွင့္ ရုိက္ကူးၿပီး ဓာတ္ပံုထဲတြင္
လူမ်ားႏိုင္သေလာက္ မ်ားမ်ား ပါ၀င္ပါေစ။
1 ႀကိဳၾကည့္သည္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ မိမိကိုယ္ကို ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးဖို႕ အေရွ႕ကင္မရာကို ဖြင့္ရန္
အေပၚ(သို႕မဟုတ္)ေအာက္သို႕ ပြတ္ဆြဲပါ(သို႕မဟုတ္)
ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ရုိက္ကူးမႈပံုစံမ်ားစာရင္းတြင္ က်ယ္ေသာ ကိုယ္တိုင္႐ုိက္ပ‌ ံု ကို ႏွိပ္ပါ။
3 အေရွ႕ကင္မရာ မွန္ဘီလူးကို မ်က္ႏွာမူပါ။
4 Device သည္ သင္၏ မ်က္ႏွာကို ရွာေတြ႕ေသာအခါ သင့္ကိုယ္သင္ ဓာတ္ပံုရုိက္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ထိပါ။
တစ္နည္းအားျဖင့္ အေရွ႕ကင္မရာေရွ႕တြင္ သင္၏ လက္၀ါးကို ျပသပါ။ သင္၏ လက္၀ါးကို ရွာေတြ႕ၿပီးေနာက္
ေရတြက္အခ်ိန္တိုင္းကိရိယာ ေပၚလာလိမ့္မည္။ အခ်ိန္ျပည့္သြားေသာအခါ device သည္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု
ရုိက္ကူးလိမ့္မည္။
သင့္လက္ဝါးကို အသံုးျပဳၿပီး ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးရန္
→ ႐ုိက္ကူးရန္ နည္းလမ္းမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ ၄င္းကို
အသက္သြင္းရန္ လက္ဝါးကို ျပသပါ‌ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
82
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
5 Selfie အက်ယ္ကို ရုိက္ကူးရန္ device ကို ျဖည္းညင္းစြာ ဘယ္ဘက္သို႕ လွည့္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ညာဘက္သို႕
လွည့္ပါ(သို႕မဟုတ္)အျပန္အလွန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
အျဖဴေရာင္ေဘာင္သည္ ျမင္ကြင္းရွာေဖြမႈ ၀င္းဒိုး၏ အဆံုးတစ္ခုစီသို႕ ေရြ႕သြားေသာအခါ device သည္
အပိုဓာတ္ပံုမ်ားကို ရုိက္ကူးလိမ့္မည္။
•
ျမင္ကြင္းရွာေဖြမႈ ၀င္းဒိုးအတြင္း အျဖဴေရာင္ေဘာင္ကို သိမ္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
Selfie အက်ယ္ ရုိက္ကူးေနစဥ္ အရာ၀တၳဳမ်ားသည္ ဒီအတိုင္း က်န္ရွိသင့္သည္။
•
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ျပသထားေသာ ပံု၏ အထက္ႏွင့္ ေအာက္အပိုင္းမ်ားသည္ ရုိက္ကူးမႈ
အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍ ဓာတ္ပံုတြင္ ျဖတ္ခံလိုက္ရႏိုင္သည္။
83
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ကင္မရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အျမန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေအာက္ပါ အျမန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
ရရွိႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္ ရိုက္ကူးမႈပံုစံႏွင့္ အသံုးျပဳသည့္ ကင္မရာအေပၚမူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
•
။ ။ႀကိဳၾကည့္သည့္မ်က္ႏွာျပင္ အျပည့္ကို ဖြင့္ပါ၊ ပိတ္ပါ။
။ ။တိုင္းတာေရး နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ဒီအရာသည္ အလင္းတန္ဖိုး မည္ကဲ့သို႕
တြက္ခ်က္သည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။
အလယ္-အေလးခ်ိန‌ ္ သည္ ရုိက္ကူးမႈ၏ exposure ကို
တြက္ခ်က္ရန္ ရုိက္ကူးမႈ အလယ္ပိုင္းရွိ အလင္းကို အသံုးျပဳသည္။
စေပ႔ါ‌ သည္ ရုိက္ကူးမႈ၏ exposure ကို
တြက္ခ်က္ရန္ စုစည္းထားေသာ ရုိက္ကူးမႈ အလယ္ဧရိယာရွိ အလင္းကို အသံုးျပဳသည္။
မက္ထရစ္‌ သည္
ျမင္ကြင္းတစ္ခုလံုးကို ပ်မ္းမွ်ျဖစ္ေစသည္။
•
။ ။ဖလက္ရွ္ကို အသက္သြင္းသည္(သို႕မဟုတ္)ပိတ္သည္။
ဖလက္ရွ္ကို သင့္မ်က္လံုးႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ မ်က္စိအနီးတြင္ ဖလက္ရွ္ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္
အျမင္ယာယီဆံုးရႈံးျခင္း(သို႕မဟုတ္)မ်က္စိ ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•
။ ။ေဘာင္အ၀ိုင္းအတြင္းရွိ အရာ၀တၳဳကို focus ထားၿပီး ေဘာင္အျပင္ဘက္ရွိ ပံုကို ၀ါးေစသည္။
ကင္မရာသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ႀကိဳၾကည့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္
ကို ႏွိပ္ပါ။ ႐ိုက္ကူး နည္းသြင္အေပၚမူတည္၍ အခ်ဳိ႕ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
မရရွိႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
ေနာက္ ကင္မရာ‌
•
ရုပ္ပံု အရြယ္အစား‌။ ။ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ျမင့္မားေသာ
ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ပိုေကာင္းေသာ ဓာတ္ပံုအရည္အေသြးကို ရရွိေစသည္၊ သို႕ေသာ္
၄င္းတို႕သည္ မန္မိုရီတြင္ ေနရာပိုယူလိမ့္မည္။
•
ဗီဒီယိုအရြယ္အစား‌။ ။ဗီဒီယိုမ်ားအတြက္ ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ျမင့္မားေသာ
ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ပိုေကာင္းေသာ ဗီဒီယိုအရည္အေသြးကို ရရွိေစသည္၊ သို႕ေသာ္
၄င္းတို႕သည္ မန္မိုရီတြင္ ေနရာပိုယူလိမ့္မည္။
•
အခ်ိန္မွတ္စက္‌။ ။ကင္မရာမွ ဓာတ္ပံုကို အလိုအေလ်ာက္ မရုိက္ကူးမီ ၾကန္႕ၾကာခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္သည္။
84
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေရွ႕ကင္မရာ‌
•
ရုပ္ပံု အရြယ္အစား‌။ ။ဓာတ္ပံုမ်ားအတြက္ ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ျမင့္မားေသာ
ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ပိုေကာင္းေသာ ဓာတ္ပံုအရည္အေသြးကို ရရွိေစသည္၊ သို႕ေသာ္
၄င္းတို႕သည္ မန္မိုရီတြင္ ေနရာပိုယူလိမ့္မည္။
•
ဗီဒီယိုအရြယ္အစား‌။ ။ဗီဒီယိုမ်ားအတြက္ ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ျမင့္မားေသာ
ရုပ္ပံုထြက္အရည္အေသြးကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ပိုေကာင္းေသာ ဗီဒီယိုအရည္အေသြးကို ရရွိေစသည္၊ သို႕ေသာ္
၄င္းတို႕သည္ မန္မိုရီတြင္ ေနရာပိုယူလိမ့္မည္။
•
႐ုပ္ပုံမ်ားကို ႀကိဳတင္ၾကည့္ပုံစံအေနႏွင့္ သိမ္းဆည္းပါ‌။ ။အေရွ႕ကင္မရာျဖင့္ ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးေသာအခါ
မူလျမင္ကြင္း၏ ပံုရိပ္ကုိ ဖန္တီးရန္ ပံုကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
႐ုိက္ကူးရန္ နည္းလမ္းမ်ား‌။ ။အသံုးျပဳရန္အတြက္ ရုိက္ကူးေရးေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
အခ်ိန္မွတ္စက္‌။ ။ကင္မရာမွ ဓာတ္ပံုကို အလိုအေလ်ာက္ မရုိက္ကူးမီ ၾကန္႕ၾကာခ်ိန္ကို ေရြးခ်ယ္သည္။
သာမန္‌
•
ဂရစ္ မ်ဥ္းမ်ား‌။ ။အရာ၀တၳဳမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေသာအခါ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းမႈကို ကူညီရန္ ျမင္ကြင္းရွာေဖြမႈ
လမ္းညႊန္မ်ားကို ျပသသည္။
•
တည္ေနရာ တဂ္မ်ား‌။ ။ဓာတ္ပံုတြင္ တြဲကပ္ရန္ GPS တည္ေနရာတစ္ခုကို တြဲခ်ိတ္သည္။
•
GPS အခ်က္ျပအားသည္ အေဆာက္အဦးမ်ားၾကား(သို႕မဟုတ္)ေျမျပင္အေနအထားနိမ့္သ
ည့္ ဧရိယာမ်ား(သုိ႕မဟုတ္)ဆိုးရြားေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနတို႕ကဲ့သို႕ အခ်က္ျပအား
အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ တည္ေနရာမ်ားတြင္ ေလ်ာ့က်ႏိုင္သည္။
•
သင္၏ တည္ေနရာသည္ သင့္ဓာတ္ပံုမ်ားကို အင္တာနက္တြင္ တင္လိုက္သည့္အခါ ၄င္းတုိ႕ေပၚတြင္
ေပၚႏိုင္သည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ တည္ေနရာ တြဲကပ္ျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပိတ္ပါ။
•
႐ုပ္ပုံမ်ား ျပန္စစ္ပါ‌။ ။ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရုိက္ကူးၿပီးေနာက္ ၄င္းတို႕ကို ျပသရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
အျမန္ ပစ္လႊတ္ျခင္း‌။ ။မူလခလုတ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ ျမန္ျမန္ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ကင္မရာကို စတင္ရန္ device ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
ဒီက႑သည္ ေဒသ(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
သုိေလွာင္ခန္းေနရာ‌။ ။သိုေလွာင္မႈအတြက္ မန္မိုရီေနရာကို ေရြးခ်ယ္သည္။
•
ေရြ႕လ်ား ကင္မရာခလုတ‌။္ ။မ်က္ႏွာျပင္ေပၚ မည္သည့္ေနရာမဆို သင္ ထားႏိုင္ေသာ ကင္မရာ ခလုတ္တစ္ခုကို
ေပါင္းထည့္ပါ။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေအာ္တ‌ ို ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ပံုတူ႐ုိက္ကူးျခင္း‌ ပံုစံမ်ားတြင္သာ ရရွိႏိုင္သည္။
•
အသံအတိုးအက်ယ္ ခလုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္‌။ ။အလင္းတံခါးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္(သို႕မဟုတ္)ပံုရိပ္အနီးကပ္(သို႕မ
ဟုတ္)ေဝးကြာေစရန္ အသံခလုတ္ကို အသံုးျပဳဖို႕ device ကို သတ္မွတ္ပါ။
•
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပန္လည္သတ္မွတ္ပါ‌။ ။ကင္မရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္ျပင္သည္။
85
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ျပခန္း
မိတ္ဆက္
သင္၏ device တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ၾကည့္ရႈသည္။ သင္သည္ အျခားသူမ်ားႏွင့္
ေ၀မွ်ရန္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္သည္(သို႕မဟုတ္)ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို အယ္လ္ဘမ္ျဖင့္ စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္သည္။
ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း
ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း
1 ျပခန္း‌ အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး ႐ုပ္ပုံမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ပံုတစ္ပံုကို ေရြးပါ။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
သင့္ device ၏ ျပသထားေသာ
လုပ္ေဆာင္သည္။
အခ်က္အလက္ကို
အႀကိဳက္ဆံုးထဲသို႕ ပံုမ်ား ထည့္သည္။
ႀကိဳးမဲ့ခ်ိတ္ဆက္မႈမွတစ္ဆင့္ ပိုႀကီးေသာ
မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ၾကည့္ရႈသည္။
ပံုမ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေ၀သည္။
ပံုကို တည္းျဖတ္သည္။
ပံုကို ဖ်က္သည္။
86
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
သင္သည္ ဓာတ္ပံုအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ collage(သို႕မဟုတ္)GIF အန္နီေမးရွင္းအျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္သည္။
→ လႈပ္ရွားေစ
ပါ‌(သို႕မဟုတ္)ျဖတ္ညႇပ္ကပ္ပ‌ ုံ ကို ႏွိပ္ၿပီး ဓာတ္ပံုမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင္သည္ သင္၏ collage အတြက္ ပံု ၆
ပံု ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။
ဓာတ္ပံုမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း
ျပခန္း‌ ကို စတင္ၿပီး တည္ေနရာ၊ လူမ်ား၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ႐ိုက္ကူး ပံုစံႏွင့္ အျခားအရာမ်ားကဲ့သို႕
အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ခြဲထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
အဓိကစကားလံုးမ်ားကို ႐ိုက္ထည့္ျခင္းျဖင့္ ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ရွာရန္ ရွာေဖြေရး အကြက္ကို ႏွိပ္ပါ။
ဗီဒီယိုမ်ား ၾကည့္ရႈျခင္း
1 ျပခန္း‌ အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး ႐ုပ္ပုံမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ျပသရန္ ဗီဒီယိုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ားသည္ ႀကိဳၾကည့္သည့္ လက္မ၏ လက္သည္းခြံအရြယ္ေပၚတြင္
သေကၤတကို ျပသမည္ျဖစ္သည္။
ယခင္ဗီဒီယိုကို
ေက်ာ္သည္။ ျပန္ရစ္ရန္
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားသည္။
လုပ္ေဆာင္သည္။
သင့္ device ၏
ေနာက္ဗီဒီယိုကို
ျပသထားေသာ
ေက်ာ္သည္။ ေရွ႕သို႕
အခ်က္အလက္ကို
အျမန္ရစ္ရန္ ႏွိပ္ၿပီး
ႀကိဳးမဲ့ခ်ိတ္ဆက္မႈမွတစ္ဆင့္
ကိုင္ထားသည္။
ပိုႀကီးေသာ မ်က္ႏွာျပင္တြင္
ျပန္ဖြင့္သည္ကို
ၾကည့္ရႈသည္။
ရပ္ထားသည္၊
ျပန္ဖြင့္သည့္ မ်က္ႏွာျပင္ကို
ျပန္စသည္။
ေသာ့ခတ္သည္။
မ်က္ႏွာျပင္အခ်ဳိးကို
ဘားကို ဆြဲထားျခင္းျဖင့္
ေျပာင္းလဲသည္။
ျပန္ရစ္သည္(သို႕မဟုတ္)ေ
GIF အန္နီေမးရွင္းကို
ရွ႕သို႕ အျမန္ရစ္သည္။
ဖန္တီးသည္။
ေပၚလာမည့္ ဗီဒီယို
ဖြင့္ျခင္းကို ေျပာင္းသည္။
87
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေတာက္ပမႈကို ခ်ိန္ညိွရန္ ျပန္ဖြင့္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္၏ ဘယ္ဘက္ေပၚတြင္ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းအား
အေပၚ(သို႕မဟုတ္)ေအာက္ကို ဆြဲခ်ပါ(သို႕မဟုတ္)အသံကို ခ်ိန္ညိွရန္ ျပန္ဖြင့္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္၏
ညာဘက္ေပၚတြင္ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းအား အေပၚ(သို႕မဟုတ္)ေအာက္ကို ဆြဲခ်ပါ။
ျပန္ရစ္ရန္(သို႕မဟုတ္)ေရွ႕သို႕ ျမန္ျမန္ရစ္ရန္ ျပန္ဖြင့္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ဘယ္(သို႕မဟုတ္)ညာဘက္သို႕
ပြတ္ဆြဲပါ။
အယ္လ္ဘမ္မ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း
ဖိုဒါအလိုက(သို႕မဟုတ္)အယ္လ္ဘမ္အလိုက္ မ်ိဳးတူခြဲထားေသာ သင္၏ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗြီဒီယိုမ်ားကို သင္
ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။ သင္ ဖန္တီးထားေသာ အန္နီေမးရွင္းမ်ားႏွင့္ collage မ်ားကို အယ္လ္ဘမ္မ်ားစာရင္းရွိ သင္၏
ဖိုဒါမ်ားတြင္ စီလိမ့္မည္။
ျပခန္း‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး အယ္လ္ဘမ္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး အယ္လ္ဘမ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္း
သင္သည္ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ရုိက္ယူ(သို႕မဟုတ္)သိမ္းဆည္းေသာအခါ device သည္ ၄င္းတို႕၏ ရက္စြဲႏွင့္
တည္ေနရာ တြဲကပ္ျခင္းမ်ားကို ဖတ္ၿပီး ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို စီလိမ့္မည္၊ ထို႕ေနာက္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို
ဖန္တီးလိမ့္မည္။ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ဖန္တီးရန္ သင္သည္ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယို မ်ဳိးစံုကို
ရုိက္ကူး(သို႕မဟုတ္)သိမ္းဆည္းထားရမည္။
ဇာတ္လမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္း
အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဖန္တီးပါ။
1 ျပခန္း‌ အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2
→ အေၾကာင္းအရာ ဖန္တီးပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 ဇာတ္လမ္းထဲတြင္ ပါ၀င္ရန္ ဓာတ္ပံုမ်ား(သို႕မဟုတ္)ဗီဒီယိုမ်ားကို မွတ္သားၿပီး ၿပီးပါၿပီ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
4 ဇာတ္လမ္း ေခါင္းစဥ္ကို ရုိက္ထည့္ၿပီး ဖန္တီးပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ထဲသို႔ ပံုမ်ား(သို႕မဟုတ္)ဗီဒီယုိမ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ထပ္ထည့္ပါ‌
ကို ႏွိပ္ပါ။
ဇာတ္လမ္းမွ ဓာတ္ပံုမ်ား(သို႕မဟုတ္)ဗီဒီယိုမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို ေရြးၿပီး
ဖယ္ရွားရန္ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို မွတ္သားပါ၊ ထုိ႕ေနာက္
88
→ တည္းျဖတ္‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊
→ အေၾကာင္းအရာမွ ဖယ္ရွားပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ေ၀မွ်ျခင္း
သင္သည္ သင္၏ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ေ၀မွ်ႏိုင္သည္။
1 ျပခန္း‌ အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ေ၀မွ်ရန္ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
3
→ မွ်ေဝပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၿပီးပါၿပီ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေ၀မွ်ေရး ေတာင္းဆိုခ်က္ကို သင္၏ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားက လက္ခံလိုက္ေသာအခါ ဇာတ္လမ္းကို မွ်ေ၀လိမ့္မည္
ျဖစ္ၿပီး သင္၏ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားက ဇာတ္လမ္းတြင္ ပိုမိုေသာ ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ေပါင္းထည့္ႏိုင္သည္။
•
ဒီက႑ကို အသံုးျပဳရန္ သင္၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို အတည္ျပဳရမည္။
•
သင္သည္ မိုဘုိင္းကြန္ယက္မွတစ္ဆင့္ ဖိုင္မ်ား ေ၀မွ်ျခင္းအတြက္ အပိုေဆာင္းေငြ
ေပးေကာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
•
လက္ခံသူမ်ားသည္ ၄င္းတို႕၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို အတည္မျပဳထားလွ်င္(သို႕မဟုတ္)၄င္းတို႕၏ device
မ်ားသည္ ထိုက႑ကို အေထာက္အပံ့မေပးလွ်င္ ဖိုင္မ်ားမွ လင့္ကို စာတိုမွတစ္ဆင့္ ၄င္းတို႕ထံ
ေပးပို႕လိမ့္မည္။ လင့္လက္ခံရရွိသူမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕က႑မ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ေသခ်ာေသာ
အခ်ိန္တစ္ခုၿပီးေနာက္ လင့္သည္ သက္တမ္းကုန္သြားလိမ့္မည္။
ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
1 ျပခန္း‌ အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို ဖ်က္ရန္ ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ဖ်က္ပစ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
Samsung Cloud ျဖင့္ ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားျခင္း
သင္သည္ Samsung Cloud ႏွင့္အတူ ျပခန္း‌ တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားႏိုင္ၿပီး
၄င္းတို႕ကို အျခား device မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ Samsung Cloud ကို အသံုးျပဳရန္ သင္၏ Samsung
အေကာင့္ကို မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေကာင့္ထဲသို႕ ၀င္ရမည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
Samsung account ကို သြားပါ။
ျပခန္း‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး Samsung Cloud‌ ခလုတ္ကို အသက္ဝင္ေစရန္
ႏွိပ္ပါ။ Device တြင္ ရုိက္ကူးထားေသာ ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို Samsung Cloud တြင္ အလိုအေလ်ာက္
သိမ္းဆည္းလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
89
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
ဓာတ္ပံုတစ္ပံု(သို႕မဟုတ္)ဗီဒီယိုတစ္ခုကို ဖ်က္ျခင္း
ဓာတ္ပံုတစ္ပံု(သုိ႕မဟုတ္)ဗီဒီယိုတစ္ခုကို ဖ်က္ရန္ ေရြးခ်ယ္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ေအာက္ေျခရွိ
ကို ႏွိပ္ပါ။
ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ဳိးစံုကို ဖ်က္သည္။
1 ျပခန္းမ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု(သို႕မဟုတ္)ဗီဒီယိုတစ္ခုကို ဖ်က္ရန္ ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ။
2 ဓာတ္ပံုမ်ား(သို႕မဟုတ္)ဗီဒီယိုမ်ားကို ဖ်က္ရန္ ႏွိပ္ပါ။
3 ဖ်က္ပစ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
Always On Display
နာရီ(သို႕မဟုတ္)ျပကၡဒိန္ ကဲ့သို႕ေသာ အခ်က္အလက္ သင္ အၿမဲ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္၊(သို႕မဟုတ္)သီခ်င္းျပန္ဖြင့္ျပျခင္းကို
မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ပိတ္ထားေသာအခါ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။
စာတိုမ်ား(သို႕မဟုတ္)လြဲသြားေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ား ကဲ့သို႕ေသာ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အသစ္မ်ားကိုလည္း သင္
စစ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။
90
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
မ်က္ႏွာျပင္ ပိတ္ေနသည့္အခါ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ဖြင့္ျခင္း
သင္သည္ စာတို၊ လြဲသြားေသာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈ(သို႕မဟုတ္)အပ္စ္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား ရရွိေသာအခါ
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ သေကၤတမ်ားသည္ မ်က္ႏွာျပင္ပိတ္ေနေသာအခါ၌ပင္ ေပၚလာလိမ့္မည္။ ၄င္း၏
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ၾကည့္ရႈရန္ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ သေကၤတကို ႏွစ္ခ်က္ ႏွိပ္ပါ။
မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ခတ္ထားလွ်င္ သင္သည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္ ၎အား
ေသာ့ဖြင့္မွရမည္။
အၿမဲတမ္း ျပသမႈ က႑အတြက္ အခ်ိန္စာရင္း သတ္မွတ္ျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ဖန္သားျပင္ ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး‌ → Always On Display‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး
အၿမဲ ျပသပါ‌ ခလုတ္ကို အသက္မဝင္ေစဖို႕ ႏွိပ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ လုပ္ခန္းအစီအစဥ္ သတ္မွတ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး စတင္ခ်ိန္ႏွင့္
ၿပီးဆံုးခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ပါ။
မ်က္ႏွာျပင္ ပိတ္ေနသည့္အခါ သီခ်င္းျပန္ဖြင့္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ ပိတ္ေနသည့္အခါ ၄င္းကို မဖြင့္ဘဲႏွင့္ သီခ်င္း ျပန္ဖြင့္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။
1 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ ဖန္သားျပင္ ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး‌ → အခ်က္အလက္ႏွင့္
FaceWidgets‌ → FaceWidgets‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ ၄င္းကို အသက္သြင္းရန္ ေတးဂီတ ထိန္းခ်ဳပ္သ‌ခ
ူ လုတ္ကို
ႏွိပ္ပါ။
2 မ်က္ႏွာျပင္ ပိတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ သီခ်င္း ဖြင့္ထားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ နာရီကို ႏွစ္ခ်က္ ႏွိပ္ၿပီး
သီခ်င္းဖြင့္ထားမႈကို ေဖာ္ျပသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ မေပၚမလာမခ်င္း မ်က္ႏွာျပင္ကို ဘယ္ဘက္(သို႔မဟုတ္)ညာဘက္
သို႔ ပြတ္ဆြဲပါ။
3 ျပန္ဖြင့္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သေကၤတမ်ားကို ႏွစ္ႀကိမ္ႏွိပ္ပါ။
91
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
၀င္းဒိုးမ်ဳိးစံု
မိတ္ဆက္
၀င္းဒိုးမ်ဳိးစံုသည္ သင့္အား ကြဲျပားေနသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင္ကြင္းတြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း အပ္စ္ႏွစ္ခုကို လုပ္ေဆာင္ရန္
ခြင့္ျပဳသည္။
အခ်ဳိ႕အပ္စ္မ်ားသည္ ဒီက႑ကို အေထာက္အပံ့မေပးေပ။
ကြဲေနသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင္ကြင္း
1 မၾကာေသးမီက အသံုးျပဳထားေသာ အပ္စ္မ်ားစာရင္းကို ဖြင့္ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
2 မၾကာေသးမီက အပ္စ္၀င္းဒိုး ေပၚတြင္ အေပၚ(သို႕မဟုတ္)ေအာက္သို႕ ပြတ္ဆြဲၿပီး
ကို ႏွိပ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အပ္စ္သည္ အေပၚ၀င္းဒိုးတြင္ ေပၚလာလိမ့္မည္။
3 ေအာက္ဘက္ ဝင္းဒိုးတြင္ ဖြင့္ရန္ အျခား အတ္ပ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ဖို႕ အေပၚဘက္(သို႕မဟုတ္)ေအာက္ဘက္သို႕
ပြတ္ဆြဲပါ။
မၾကာေသးမီက အသံုးျပဳထားေသာ အတ္ပ္မ်ား စာရင္းတြင္ မရွိေသာ အတ္ပ္မ်ားကို စတင္ရန္ အက္ပ္ စာရင္း‌ ကို
ႏွိပ္ၿပီး အတ္ပ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
92
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
အပို ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ရယူဖို႕ အတ္ပ္ ဝင္းဒိုးမ်ားအၾကား ဘားကို ႏွိပ္ပါ။
၀င္းဒိုးအရြယ္အစားကို ခ်ိန္ညိွျခင္း
၀င္းဒိုးမ်ား၏ အရြယ္အစားကို ခ်ိန္ညိွရန္ အပ္စ္၀င္းဒိုး အေပၚ(သို႕မဟုတ္)ေအာက္ အၾကားရွိ ဘားကို ဆြဲခ်သည္။
အတ္ပ္ ဝင္းဒိုးမ်ားအၾကား ဘားကို မ်က္ႏွာျပင္၏ ထိပ္(သို႕မဟုတ္)ေအာက္ေျခသို႕ သင္ ဆြဲခ်ေသာအခါ ဝင္းဒိုးကို
အေကာင္းဆံုးအသံုးခ်လိမ့္မည္။
93
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အပိုင္းခြဲျပ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင္ကြင္းကို ေသးငယ္ေစျခင္း
အပိုင္းခြဲျပ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင္ကြင္းကို ေသးငယ္ေစရန္ မူလ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
သေကၤတသည္ အေျခအေနျပဘားတြင္
ေပၚလာလိမ့္မည္။ ေအာက္ဘက္ ဝင္းဒိုးရွိ အတ္ပ္သည္ ပိတ္သြားၿပီး အေပၚဘက္ ဝင္းဒိုးရွိ အတ္ပ္သည္ ေသးေအာင္
လုပ္ထားေသာ အပိုင္းခြဲျပ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင္ကြင္းတြင္ ဆက္လက္ ရွိေနလိမ့္မည္။
ေသးငယ္ေအာင္လုပ္ထားေသာ အပိုင္းခြဲျပ မ်က္ႏွာျပင္ ျမင္ကြင္းကို ပိတ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြင့္ၿပီး
ဝင္းဒိုးမ်ိဳးစံု အေၾကာင္းၾကားခ်က္ေပၚတြင္
သေကၤတကို ႏွိပ္ပါ။
ဝင္းဒိုးမ်ားအၾကား စာသား(သို႕မဟုတ္)႐ုပ္ပံုမ်ားကို ေဝမွ်ျခင္း
ဝင္းဒိုးတစ္ခုမွ အျခားဝင္းဒိုးသို႕ စာသား(သို႕မဟုတ္)ေကာ္ပီကူးထားေသာ ပံုမ်ားကို ဆြဲခ်ၿပီး ထားလိုက္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ၀င္းဒိုးရွိ အရာတစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ထုိ႕ေနာက္ ၄င္းကို အျခား၀င္းဒိုးရွိ တည္ေနရာတစ္ခုသို႕
ဆဲြခ်ပါ။
အခ်ဳိ႕အပ္စ္မ်ားသည္ ဒီက႑ကို အေထာက္အပံ့မေပးေပ။
94
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Samsung Notes
မိတ္ဆက္
ကီးဘုတ္မွ စာရုိက္ျခင္းျဖင့္(သို႕မဟုတ္)စာေရးျခင္းျဖင့္(သို႕မဟုတ္)မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ပံုဆြဲျခင္းျဖင့္ မွတ္စုမ်ားကို ဖန္တီးပါ။
သင္သည္ သင္၏ မွတ္စုမ်ားအတြင္းသို႕ ဓာတ္ပံုမ်ား(သို႕မဟုတ္)အသံသြင္း မွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။
မွတ္စု ဖန္တီးျခင္း
1 Samsung Notes‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး အားလုံး‌ →
ကို ႏွိပ္ပါ။
2 မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္ဘက္ရွိ ကိရိယာဘားမွ ထည့္သြင္းထားေသာ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး မွတ္စု ေရးသားပါ။
႐ုပ္ပ‌ ုံ မွ ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္(သို႕မဟုတ္)ဓာတ္ပံုရုိက္ျခင္းျဖင့္ ပံုတစ္ပံုကို အစားထိုးရန္ ျပခန္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အသံသြင္းမွတ္တမ္းကို သြင္းယူရန္ႏွင့္ ၄င္းကို မွတ္စုထဲတြင္ ထည့္ရန္ အသံ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ အသံသြင္း မွတ္တမ္းသည္
ခ်က္ခ်င္း စတင္လိမ့္မည္။
ကီးဘုတ္ကို အသံုးျပဳၿပီး စာရုိက္သည္။
ေဘာပင္ႏွင့္
အသံသြင္းမွတ္တမ္းကို အစားထိုးသည္။
ေရးသည္(သို႕မဟုတ္)ပံုဆြဲသည္။
စုတ္တံမ်ားႏွင့္ ေဆးေရာင္ျခယ္သည္။
3 မွတ္စု ေရးသားျခင္း ၿပီးဆံုးေသာအခါ
ပံုတစ္ပံု အစားထိုးသည္။
→ သိမ္းဆည္းပါ‌ကို ႏွိပ္ပါ။
မွတ္စုမ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
1 Samsung Notes‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး အားလုံး‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ သို႕မဟုတ္ စုစည္းမႈမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး အမ်ိဳးအစားကို
ေရြးခ်ယ္ပါ။
2 မွတ္စုတစ္ခုကို ဖ်က္ရန္ ႏွိပ္ၿပီး ကုိင္ထားပါ။
မွတ္စုမ်ဳိးစံုကို ဖ်က္ဖို႕ ဖ်က္ရန္ မွတ္တမ္းမ်ားကို မွတ္သားပါ။
3
ကို ႏွိပ္ပါ။
95
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ျပကၡဒိန္
မိတ္ဆက္
သင္၏ စီစဥ္ေရးဆြဲသည့္အရာတြင္ ေနာက္လာမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ အလုပ္မ်ားကို ရိုက္ထည့္ၿပီး သင့္အခ်ိန္စာရင္းကို
စီမံခန္႕ခြဲပါ။
အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း
1 ျပကၡဒိန‌ ္ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
ကို ႏွိပ္ပါ သို႕မဟုတ္ ေန႕စြဲတစ္ခုကို ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္ပါ။
ရက္စြဲသည္ အစီအစဥ္မ်ား(သို႕မဟုတ္)အလုပ္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားၿပီး ျဖစ္လွ်င္ ရက္စြဲကို ႏွိပ္ၿပီး
ကို
ႏွိ္ပ္ပါ။
2 အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကို ထည့္သည္။
ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အစႏွင့္
အဆံုး ရက္စြဲကို သတ္မွတ္သည္။
ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို ထည့္သည္။
ပြဲ၏ အေရာင္ကို ေျပာင္းပါ။
အခ်က္ေပးရန္ သတ္မွတ္သည္။
အခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားရန္(သို႕မဟုတ္)အ
သံုးျပဳရန္ ျပကၡဒိန္ကို ေရြးခ်ယ္သည္။
ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမည့္ တည္ေနရာကို
ထည့္သည္။
ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမည့္ တည္ေနရာကို
မွတ္စုတစ္ခုကို ထည့္သည္။
ျပမည့္ ေျမပံုတစ္ခုကို တြဲသည္။
ပိုမိုေသာ အေသးစိတ္ကို ထည့္သည္။
3 အစီအစဥ္ကို သိမ္းဆည္းရန္ သိမ္းဆည္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
96
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အလုပ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း
1 ျပကၡဒိန‌ ္ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ၾကည့္႐ႈပါ‌ → လုပ္ငန္းတာ၀မ်ာ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2
ကို ႏွိပ္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ႐ိုက္ထည့္ပါ။
3 အလုပ္ကို သိမ္းဆည္းရန္ သိမ္းဆည္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို သင္၏ အေကာင့္မ်ားျဖင့္
ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားသည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အတ္ပ္တြင္ က
္ ေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား‌ → အေကာင့္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ အေကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို
ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ ျပကၡဒိန္ (Samsung account)‌(သို႕မဟုတ္)ျပကၡဒိန္ ဆင့္ခ္လုပ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားဖို႔ အေကာင့္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ရန္ ျပကၡဒိန‌ ္ အတ္ပ္ကို စတင္ၿပီး
→ ျပကၡဒိန္မ်ားကုိ စီမံပါ‌ →
အေကာင့္ ထည့္သြင္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားရန္ႏွင့္ ၀င္ရန္ အေကာင့္တစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
အေကာင့္တစ္ခုကို ေပါင္းထည့္လုိက္ေသာအခါ ၄င္းသည္ စာရင္းတြင္ ေပၚလာလိမ့္မည္။
Samsung Health
မိတ္ဆက္
Samsung Health သည္ သင္၏ ႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ သန္စြမ္းမႈကို သင္ စီမံခန္႕ခြဲရန္ ကူညီသည္။ ႀကံ့ခိုင္မႈပန္းတိုင္ကို
သတ္မွတ္ပါ။ သင့္လုပ္ေဆာင္မႈကို စစ္ေဆးၿပီး သင္၏ အလံုးစံု ၾက့ံခိုင္မႈႏွင့္ သန္စြမ္းမႈ မွတ္တမ္းယူျခင္းကုိ
ဆက္လက္ထားရွိပါ။
Samsung Health ကို စတင္ျခင္း
ဒီအပ္စ္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)ေဒတာျပန္ျပင္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ၄င္းကို ျပန္လည္
စတင္ျခင္း ျပဳလုပ္ေသာအခါ တည္ေဆာက္မႈကို ၿပီးေျမာက္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
1 Samsung‌ ဖိုဒါ ကို ဖြင့္ၿပီး Samsung Health‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
2 တည္ေဆာက္မႈကို ၿပီးေျမာက္ေစရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
97
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Samsung Healthကို အသံုးျပဳျခင္း
သင္သည္ Samsung Health စာရင္းမွ အဓိက သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သင့္ႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ သန္စြမ္းမႈကို
ေစာင့္ၾကည့္ရန္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။ သင္သည္ သင္၏ ေျခလွမ္း အေရအတြက္ စံခ်ိန္မ်ားကို အျခား
Samsung Health အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္လည္း ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည္၊ သင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္သည္၊ ၿပီးေနာက္
က်န္းမာေရး အသံုးဝင္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။
Samsung‌ ဖိုဒါ ကို ဖြင့္ၿပီး Samsung Health‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
ေဒသအေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
သင္၏ ေျခလွမ္း အေရအတြက္
မွတ္တမ္းမ်ားအား အျခား Samsung
Health အသံုးျပဳသူမ်ားႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ(သို႕မဟုတ္) သင့္
သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ပါ။
သင္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ႀကံ့ခိုင္မႈကို
က်န္းမာေရး အႀကံေပးခ်က္မ်ားကို
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာပါ။
ၾကည့္႐ႈပါ။
သင္၏ ေန႕စဥ္ ပန္းတိုင္မ်ားကို
သတ္မွတ္ၿပီး သင္၏ တိုးတက္မႈကို
ၾကည့္ရႈပါ။
မွတ္တမ္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈၿပီး
စီမံခန္႕ခြဲပါ။
Samsung Healthမွ လမ္းၫႊန္
စာတိုမ်ား(သို႕မဟုတ္)အသိေပးခ်က္မ်ားကို
ၾကည့္႐ႈပါ။
Samsung Health မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အိုင္တမ္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ရန္
→ အရာဝတၳဳမ်ား စီမံပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
တပ္ဘ္တစ္ခုခ်င္းစီရွိ အိုင္တမ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား‌။ ။သင္၏ ေန႕စဥ္ ႀကံ႕ခိုင္ပန္းတိုင္ကို သတ္မွတ္ၿပီး သင္၏ တိုးတက္မႈကို ၾကည့္ရႈပါ။
•
အစီအစဥ္‌။ ။ကိုယ္တိုင္ ခ်ိန္ညွိႏုိင္ေသာ ေလ့က်င့္ခန္း ပရိုဂရမ္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။
•
ေျခရာခံကိရိယာ‌။ ။သင္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အစားအစာ သံုးေဆာင္မႈႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္အတိုင္းအတာကို
ေစာင့္ၾကည့္သည္။
•
ေလ့က်င့္ခန္း‌။ ။ေလ့က်င့္ခန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထည့္ၿပီး သင္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္
မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။
98
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အတူတကြ
Together သည္ ေျခလွမ္း အေရအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တည္ေဆာက္ၿပီး သင့္ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္
ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ သင့္ကို အခြင့္ေပးသည္။ အတူတကြ လမ္းေလွ်ာက္ဖို႕၊ ရည္မွန္း ေျခလွမ္း အေရအတြက္မ်ား
သတ္မွတ္ဖို႕၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႕ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို သင္ ဖိတ္ေခၚႏိုင္သည္၊ ၿပီးေနာက္ ဦးေဆာင္သူစာရင္း
ေျခလွမ္းမ်ား‌ေပၚတြင္ သင့္ အဆင့္ကို ၾကည့္ႏိုင္သည္။ Samsung Health မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အတူတကြ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေျခလွမ္းမ်ား
Device သည္ သင္ လွမ္းလိုက္ေသာ ေျခလွမ္းမ်ား အေရအတြက္ကို ေရတြက္ၿပီး ခရီးထြက္ခဲ့ေသာ အကြာအေဝးကို
တိုင္းတာသည္။
Samsung Health မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေျခလွမ္း မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္စက္ကို ႏွိပ္ပါ။
လက္ရွိ ေျခလွမ္း စုစုေပါင္း
•
ရည္မွန္းခ်က္
ေျခလွမ္း မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္စက္မွ သင့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးေနာက္ သင့္ ေျခလွမ္း
အေရအတြက္ကို ျပသေနစဥ္ ခဏတာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈကို သင္ ေတြ႕ႀကံဳရႏိုင္သည္။ သင့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို
ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီဟု ေပါ့-အပ္ ဝင္းဒိုးမွ မၫႊန္ျပမီ ခဏတာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈကို သင္ ေတြ႕ႀကံဳရႏိုင္သည္။
•
ကားျဖင့္(သို႕မဟုတ္)ရထားျဖင့္ ခရီးသြားစဥ္ ေျခလွမ္း မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္စက္ကို သင္
အသံုးျပဳပါက တုန္ခါမႈသည္ သင့္ ေျခလွမ္း ေရတြက္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္သည္။
99
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အပုိ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
•
Samsung Health သည္ ႀကံ့ခိုင္မႈႏွင့္ က်န္းမာသန္စြမ္းေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္သာ ရည္႐ြယ္ထားၿပီး
ေရာဂါရွာေဖြစမ္းသပ္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)အျခားေသာ အေျခအေနမ်ား(သို႕မဟုတ္)ကုသျခင္း၊ ကုသမႈ ၊
သက္သာေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာဂါကာကြယ္ျခင္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္း မဟုတ္ေပ။
•
Samsung Health အတြက္ ရရွိႏိုင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ က႑မ်ားႏွင့္ ထပ္ထည့္ႏို္င္သည့္
အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားသည္ မတူညီေသာ ျပည္တြင္းဥပေဒ ႏွင့္ နည္းဥပေဒ မ်ားေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ
ကြာျခားႏိုင္သည္။ က႑မ်ားႏွင့္ အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားသည္ သင့္ေဒသတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္သလားကို အသံုးမျပဳမီ
စစ္ေဆးသင့္သည္။
•
Samsung Health အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားႏွင့္ ၄င္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ဦးစားေပးသတိေပးခ်က္ မရွိဘဲႏွင့္
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္(သို႕မဟုတ္)ရပ္သြားႏိုင္သည္။
•
ေဒတာစုစည္းျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားသည္ အပိုသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးျခင္း၊ သင္၏ သန္စြမ္းမႈကို
ျမွင့္တင္ျခင္း၊ ေဒတာ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားျခင္း၊ ေဒတာခြဲျခားစိတ္ျဖာမႈႏွင့္ စာရင္းအင္း(သို႕မဟုတ္)ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္
ပိုေကာင္းေသ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းရန္တို႕ အပါအဝင္ သင္ေတာင္းခံသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးျခင္းကို
ကန္႔သတ္ထားသည္။ (သို႕ေသာ္ သင္သည္ Samsung Health မွ Samsung အေကာင့္ကို ဝင္ထားခဲ့လွ်င္
အရန္အျဖစ္ ကူးယူရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆာဗာတြင္ သိမ္းထားႏိုင္သည္။)
ထိုရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား မၿပီးေျမာက္ခင္အထိ ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားႏိုင္သည္။
သင္သည္ Samsung Health မွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးေဒတာမ်ားအား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားစာရင္းရွိ
ေဒတာေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဖ်က္ပစ္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ လူမႈကြန္ယက္မ်ား(သို႕မဟုတ္)
အျခားသိမ္းဆည္းသည့္ device မ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းထားေသည သင္ ေ၀မွ်ထားခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကို
သီးျခားစီ ဖ်က္ရမည္ ျဖစ္သည္။
•
Samsung ၏ အပိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ား(သို႕မဟုတ္)သင္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေသာ
အျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အျခားမည္သည့္ device မ်ားမဆို သင္၏ ေဒတာကို ေ၀မွ်သံုးစြဲျ
ခင္းႏွင့္(သို႕မဟုတ္)ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ အပိုဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား device မ်ားျဖင့္
Samsung Health သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူမႈကို သင္၏ အထူးခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ ခြင့္ျပဳလိမ့္မည္။
•
လူမႈကြန္ယက္(သို႕မဟုတ္)အျခားသူမ်ားသို႔ ကူးေျပာင္းထားသည့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
မွ်ေဝမႈအတြက္ တာဝန္ယူမႈ အျပည့္အဝရွိသည္ဟု သင္မွတ္ယူရမည္္။ အျခားသူမ်ားႏွင့္
ကုိ္ယ္ေရးကို္ယ္တာအခ်က္မ်ားကို မွ်ေဝေသာအခါ သတိေပးခ်က္ကို အသံုးျပဳပါ။
•
Device ကို တိုင္းတာသည့္ device မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါ မွန္ကန္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကို
အတည္ျပဳေသခ်ာေစရန္ ဆက္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္္ကို အတည္ျပဳပါ။ သင္သည္ Bluetooth ကဲ့သို႔
ႀကိဳးမဲ့ဆက္သြယ္မႈကို အသံုးျပဳေသာအခါ device သည္ အျခား device မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား
ကို ခံရႏိုင္သည္။ ေရဒီိယိုလိႈင္းမ်ား ထုတ္လႊင့္ေနသည့္ အျခား device မ်ား အနီးတြင္ device ကို အသံုးျပဳျခင္းမွ
ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
•
Samsung Health ကို အသံုးမျပဳခင္ ၄င္း၏ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးမူဝါဒမ်ားကို
ေသခ်ာစြာ ဖတ္ပါ။
100
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အသံဖမ္းစက္
မိတ္ဆက္
အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ကြဲျပားေသာ မွတ္တမ္းတင္မႈပံုစံမ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ Device သည္ သင့္အသံကို
စာသားအျဖစ္ ေျပာင္းႏိုင္သည္။
အသံမွတ္တမ္းတင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္း
1 Samsung‌ ဖိုဒါ ကို ဖြင့္ၿပီး အသံဖမ္းစက္‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
2 စတင္ အသံသြင္းရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။ မိုက္ခရုိဖုန္းကို စကားေျပာပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ။
အသံသြင္းျခင္းကို ေခတၱရပ္ရန္
အသံသြင္း မွတ္တမ္းျပဳလုပ္ေနစဥ္ မွတ္ထားရန္ စာညွပ‌ ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
မွတ္တမ္းတင္သည့္ပံုစံသို႕
ေျပာင္းလဲသည္။
စတင္ မွတ္တမ္းတင္သည္။
3 မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၿပီးဆံုးရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
4 ဖိုင္အမည္ကို ရုိက္ထည့္ၿပီး သိမ္းဆည္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
101
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အသံသြင္းသည့္ပံုစံကို ေျပာင္းလဲျခင္း
Samsung‌ ဖိုဒါ ကို ဖြင့္ၿပီး အသံဖမ္းစက္‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
အသံသြင္းစက္ မ်က္ႏွာျပင္အေပၚဘက္မွ ပံုစံတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
•
စံသတ္မွတ္ခ်က္‌။ ။ဒီအရာသည္ ပံုမွန္အသံသြင္းသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။
•
စကားမွ-စာသားေျပာင္းနည္း‌။ ။Device သည္ သင့္အသံကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ စာသားအျဖစ္
ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲေပးသည္။ အေကာင္းဆံုးရလဒ္မ်ားအတြက္ device ကို သင့္ပါးစပ္ အနီးတြင္ ထားၿပီး
တိတ္ဆိတ္ေသာေနရာတြင္ ပီပီသသႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ေျပာပါ။
အသံမွတ္တမ္းစနစ္ ဘာသာစကားသည္ သင္ေျပာေနေသာ ဘာသာစကားႏွင့္ မကိုက္ညီလွ်င္ device
သည္ သင့္အသံကို အသိအမွတ္ျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဒီက႑ကို အသံုးမျပဳခင္ အသံမွတ္ဉာဏ္စနစ္
ဘာသာစကားကို သတ္မွတ္ရန္ လက္ရွိဘာသာစကားကို ႏွိပ္ပါ။
ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖုိင္မ်ား
Device ထဲတြင္(သို႕မဟုတ္)cloud သိုေလွာင္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈကဲ့သို႔ အျခားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ
ဖိုင္အမ်ဳိးးမ်ဳိကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး စီမံခန္႕ခြဲသည္။
Samsung‌ ဖိုဒါ ကို ဖြင့္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖုိင္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
သိုေလွာင္မႈတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ဖိုင္မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။ သင္သည္ သင္၏ device(သို႕မဟုတ္)
မန္မိုရီကတ္တြင္ ဖိုင္မ်ားကို အမ်ဳိးအစားအလိုက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
Device ၏ သိမ္းဆည္းရာေနရာကို လြတ္ေစရန္
ဖိုင္မ်ား(သို႕မဟုတ္)ဖိုဒါမ်ားကို ရွာေဖြရန္
→ ေနာက္ထပ္ ေနရာလြတ္ ရယူပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကို ႏွိပ္ပါ။
102
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
နာရီ
မိတ္ဆက္
ႏိႈးစက္သတ္မွတ္သည္၊ ကမာတစ္ဝွမ္းရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္းမ်ားစြာမွ လက္ရွိအခ်ိန္ကုိ စစ္ေဆးသည္၊ အစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္
အခ်ိန္မွတ္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)တိက်သည့္ ၾကာခ်ိန္သတ္မွတ္သည္။
သတိေပးခ်က္
နာရီ‌ အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး သတိေပးခ်က္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ႏိႈးစက္မ်ား သတ္မွတ္ခ်က္
ႏႈိးစက္မ်ားစာရင္းတြင္
ကို ႏွိပ္ပါ၊ ႏႈိးစက္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ပါ ႏႈိးစက္ထပ္လုပ္ခ်င္ေသာ ရက္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ၊
အျခားႏႈိးစက္ ေရြးခ်ယ္စရာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို သတ္မွတ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ သိမ္းဆည္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ႏိႈးစက္အခ်ိ္န္ကို ရိုက္ထည့္ရန္အတြက္ ကီးပတ္ကိုဖြင့္ရန္ အခ်ိန္ထည့္သြင္းသည့္ ေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
ႏိႈးစက္မ်ားကို အသက္သြင္းရန္(သို႕မဟုတ္)ပိတ္ရန္ ႏိႈးစက္မ်ားစာရင္းထဲရွိ ႏိႈးစက္ေဘးမွ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ႏိႈးစက္မ်ားကို ရပ္ျခင္း
ႏႈိးစက္ကို ရပ္တန္႕ရန္ လႊတ္သည္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္သည္ တစ္္ေရးအိပ္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာကို ယခင္ ဖြင့္ထားလွ်င္
ေသခ်ာေသာ ၾကာခ်ိန္ၿပီးေနာက္ ႏႈိးစက္ကို ထပ္ခါထပ္ခါ ျမည္ေစရန္ အိပ္စက္ျခင္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ႏိႈးစက္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္း
ႏႈိးစက္ကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ဖ်က္ရန္ ႏႈိးစက္မ်ားကို မွတ္သားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ဖ်က္ပစ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကမၻာ့နာရီ
နာရီ‌ အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး ကမၻာ့နာရီ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
နာရီမ်ား ဖန္တီးျခင္း
ကို ႏွိပ္ၿပီး ကမၻာေပၚရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို ေရြးခ်ယ္ပါ(သို႕မဟုတ္)ၿမိဳ႕အမည္ကို ရုိက္ထည့္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ထည့္ပါ‌ ကို
ႏွိပ္ပါ။
နာရီမ်ားကို ဖ်က္သည္။
နာရီကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ဖ်က္ရန္ နာရီမ်ားကို မွတ္သားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ဖ်က္ပစ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
103
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
စံခ်ိန္ယူနာရီ
1 နာရီ‌ အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး စံခ်ိန္ယူနာရီ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 အစီအစဥ္တစ္ခုကို အခ်ိန္ကိုက္ရန စတင္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အစီအစဥ္ကို အခ်ိန္ကိုက္ေနစဥ္ ၾကာခ်ိန္ကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ လက္ပ‌ ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 အခ်ိန္ကိုက္ျခင္းကို ရပ္တန္႔ရန္ ရပ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အခ်ိန္ကိုက္ျခင္းကို ျပန္လည္စတင္ရန္ ျပန္စပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ၾကာခ်ိန္ကို ရွင္းလင္းရန္ ျပန္သတ္မွတ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အခ်ိန္မွတ္စက္
1 နာရီ‌ အပ္စ္မ်ားကို စတင္ၿပီး အခ်ိန္မွတ္စက္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ၾကာခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ စတင္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ၾကာခ်ိန္ကို ရိုက္ထည့္ရန္အတြက္ ကီးပတ္ကို ဖြင့္ရန္ ၾကာခ်ိန္ထည့္သြင္းမႈ ေနရာကို ႏွိပ္ပါ။
3 အခ်ိန္ကိုက္ ၿပီးသြားေသာအခါ လႊတ္သည္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဂဏန္းတြက္စက္
ရိုးရွင္းေသာ(သို႕မဟုတ္)ရႈပ္ေထြးေသာ ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို ေဆာင္႐ြက္သည္။
ဂဏန္းတြက္စက္‌ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
သိပၸံ ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို ျပသရန္ device ကို အလ်ားလိုက္မ်က္ႏွာသို႔ လွည့္ပါ။ အလိုအေလ်ာက္ လွည‌ ့္ ပိတ္ေနလွ်င္
သိပၸံ ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို ျပသရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
တြက္ခ်က္မႈရာဇ၀င္ကို ၾကည့္ရန္ မွတ္တမ္းေဟာင္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ တြက္ခ်က္မႈရာဇ၀င္ panel ကို ပိတ္ရန္ ကီးပတ္‌ ကို
ႏွိပ္ပါ။
ရာဇ၀င္ကို ရွင္းလင္းရန္ မွတ္တမ္းေဟာင္း‌ → မွတ္တမ္းေဟာင္းကို ရွင္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ယူနစ္ ေျပာင္းလဲေရး ကိရိယာကို အသံုးျပဳရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။ ဧရိယာ၊ အရွည္(သို႕မဟုတ္)အပူခ်ိန္ကဲ့သို႕
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စံတန္ဖိုးမ်ားကို အျခား ယူနစ္မ်ားအျဖစ္ သင္ ေျပာင္းႏိုင္သည္။
104
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေရဒီယုိ
FM ေရဒီယိုကို နားေထာင္ျခင္း
ေရဒီယ‌ ုိ အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
ဤအပ္စ္ကို သင္ အသံုးမျပဳခင္ သင္သည္ ေရဒီယိုအင္တာနာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ နားၾကပ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရမည္။
ပထမအႀကိမ္အသံုးျပဳျခင္းျဖစ္ပါက FM ေရဒီယိုသည္ ရရွိႏိုင္ေသာေရဒီယိုလိုင္းမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ရွာေဖြ
သိမ္းဆည္းေပးသည္။
FM ေရဒီယိုဖြင့္ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။ ေရဒီယုိလိုင္းစာရင္းမွ သင္နားေထာင္ခ်င္ေသာ ေရဒီယိုလိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
FM ေရဒီယိုမွ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို
ရရွိႏိုင္သည့္ ေရဒီယိုလိုင္း တစ္ခုကို
အသံဖမ္းထားသည္။
ရွာေဖြသည္။
FM ေရဒီယိုကို ပိတ္သည္ (သို႔)
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
ဖြင့္သည္။
လုပ္ေဆာင္သည္။
ေရဒီယို လိုင္းကို လက္ျဖင့္ ရွာေဖြ
လက္ရွိနားေထာင္ေနသည့္
ထည့္သြင္းသည္။
ေရဒီယိုလိုင္းကို အႀကိဳက္ဆံုးမ်ား
စာရင္းထဲသို႔သည္။
လိုင္းကို အေကာင္းဆံုးျဖစ္ရန္
ခ်ိန္ညွိသည္။
အႀကိဳက္ဆံုး ေရဒီယိုလိုင္းမ်ား စာရင္းကို
အႀကိဳက္ဆံုး ေရဒီယိုလိုင္းမ်ား စာရင္းကို
ၾကည့္သည္။
ၾကည့္သည္။
ရရွိႏုိ္င္သည့္ ေရဒီယိုလိုင္းမ်ားကို
အလိုအေလ်ာက္ ရွာေဖြၿပီး
သိမ္းဆည္းသည္။
105
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ေရဒီယိုလိုင္းမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း
ေရဒီယ‌ ုိ အပ္စ္ကို စတင္ပါ။
ရွာေဖြ‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ ရွာေဖြမႈေရြးခ်ယ္စရာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ FM ေရဒီယိုသည္ ရရွိႏိုင္ေသာေရဒီယိုလိုင္းမ်ားကို
အလိုအေလ်ာက္ ရွာေဖြ သိမ္းဆည္းေပးသည္။
ေရဒီယုိလိုင္းစာရင္းမွ သင္နားေထာင္ခ်င္ေသာ ေရဒီယိုလိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
Game Launcher
မိတ္ဆက္
ဂိမ္းလန္ခ်ာသည္ Play စတိုး‌ ႏွင့္ Galaxy Apps‌ မွ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ထားေသာ သင္၏ ဂိမ္းမ်ားအား လြယ္ကူစြာ
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစည္းသည္။ သင္သည္ ဂိမ္းမ်ားအား ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ကစားႏိုင္ရန္ device ကို
ဂိမ္းပံုစံသို႕ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
အပိုေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
အပ္စ္မ်ား ေပါင္းထည့္ပါ
စြမ္းေဆာင္ခ်က္ နည္းသြင္သို႕
ဂိမ္း ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား
ေျပာင္းလဲသည္။
သေကၤတကို
ဖြင့္(သို႕မဟုတ္)ပိတ္သည္။
အသံ ပါၿပီး(သို႕မဟုတ္)မပါဘဲ
ဂိမ္းမ်ားကို ဖြင့္ပါ။
106
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဂိမ္းလန္ခ်ာကို အသံုးျပဳျခင္း
1 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား‌ → ဂိမ္းမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး Game Launcher‌
ခလုတ္ကို အသက္ဝင္ေစရန္ ႏွိပ္ပါ။
Game Launcher‌ကို မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚသို႔ ေပါင္းထည့္လိမ့္မည္။
သင္သည္ ဒီက႑ကုိ ပိတ္ထားေသာအခါ Game Launcher‌ ကို မူလမ်က္ႏွာျပင္မွ ဖယ္ရွားလိမ့္မည္။
2 Game Launcher‌ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
3 ဂိမ္းမ်ားစာရင္းမွ ဂိမ္းတစ္ခုကို ႏွိပ္ပါ။
Play စတိုး‌ ႏွင့္ Galaxy Apps‌ မွ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ထားေသာ ဂိမ္းမ်ားကို ဂိမ္းလန္ခ်ာ မ်က္ႏွာျပင္တြင္
အလိုအေလ်ာက္ ျပသလိမ့္မည္။ သင္သည္ သင္၏ ဂိမ္းမ်ားကို မျမင္ရလွ်င္အက္ပ္မ်ား ထည့္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဂိမ္းလန္ခ်ာမွ ဂိမ္းတစ္ခုကို ဖယ္ရွားျခင္း
ဂိမ္းတစ္ခုကို ႏွိပ္ၿပီး ကိုင္ထားပါ၊ ၿပီးေနာက္ ဖယ္‌ကို ႏွိပ္ပါ။
စြမ္းေဆာင္ခ်က္ နည္းသြင္သို႕ ေျပာင္းလဲျခင္း
ဂိမ္း စြမ္းေဆာင္ခ်က္ နည္းအသြင္ကို သင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
Game Launcher‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ သာမန္စြမ္းေဆာင္မ‌ ႈ ကို ႏွိပ္ၿပီး သင္ လိုခ်င္ေသာ နည္းအသြင္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္
ခလုတ္ကို ထပ္ကာထပ္ကာ ႏွိပ္ပါ။
•
သာမန္စြမ္းေဆာင္မ‌။ႈ ။ပါဝါ ေခၽြတာေရး နည္းအသြင္(သို႕မဟုတ္)ျမွင့္တင္ေရး စြမ္းေဆာင္ခ်က္ နည္းအသြင္ကို
အသံုးမျပဳပါ။
•
အဆင့္ျမင့္စြမ္းေဆာင္မ‌။ႈ ။၎သည္ စနစ္၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို ပိုေကာင္းေစေသာ္လည္း ဘက္ထရီ ပါဝါ
သံုးစြဲမႈကို တက္ေစလိမ့္မည္။
•
ပါဝါေခၽြတာရန္‌။ ။၎သည္ ဘက္ထရီ ပါဝါ သံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးေသာ္လည္း စနစ္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို
ေလ်ာ့က်ေစလိမ့္မည္။
ဘက္ထရီပါ၀ါ လိုအပ္မႈသည္ ဂိမ္းေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
107
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ဂိမ္းကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း
ဂိမ္း ကစားေနစဥ္ ဂိမ္း ကိရိယာမ်ား panelရွိ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သင္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ ဂိမ္း ကိရိယာမ်ား panel
ကို ဖြင့္ရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
ဂိမ္းေလာင္ခ်ာ မ်က္ႏွာျပင္ကို
ဂိမ္း ကိရိယာတန္ဆာပလာ
ဝင္ၾကည့္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အသံမ်ားကို
ပိတ္ၿပီး အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္
မၾကာေသးမီခလုတ္ကို ေသာ့ခတ္သည္။
အေရးေပၚသတိေပးျခင္းမ်ားအတြက္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကိုသာ
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို ေလာ့ခ်သည္။
ေပၚေစသည္။
စခရင္ေရွာ့ ယူသည္။
ေနာက္သုိ႔ ျပန္ထြက္သည့္ ခလုတ္ကို
ေသာ့ခတ္သည္။
သင္၏ ဂိမ္း အပိုင္းကို
မွတ္တမ္းတင္သည္။
ဂိမ္း ကစားေနစဥ္အတြင္း အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ဘေလာ့ျခင္း
ကို ႏွိပ္ၿပီး ဂိမ္းကစားစဥ္အတြင္း သတိေပးခ်က္မ်ားမရွိပါ‌ ခလုတ္ကို အသက္ဝင္ေစဖို႕ ႏွိပ္ပါ။ အေၾကာင္းၾကားခ်က္
အသံမ်ားကို ပိတ္ရန္၊ အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ႏွင့္ အေရးေပၚ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုသာ ျပသရန္
device က အသံပိတ္လိမ့္မည္၊ သို႕မွသာ သင္သည္ ဂိမ္းမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာ ကစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
သင္သည္ အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ရရွိလွ်င္ မ်က္ႏွာျပင္ထိပ္ဘက္တြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အေသးေလး
ေပၚလာလိမ့္မည္။
108
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အေၾကာင္းအရာ ေဝမွ်ျခင္း
ေ၀မွ်ေရးေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ အသံုးျပဳၿပီး အခ်က္အလက္ကို ေ၀မွ်သည္။ ေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္
ပံုေ၀မွ်ျခင္း ဥပမာတစ္ခုျဖစ္သည္။
သင္သည္ မိုဘုိင္းကြန္ယက္မွတစ္ဆင့္ ဖိုင္မ်ား ေ၀မွ်ျခင္းအတြက္ အပိုေဆာင္းေငြ
ေပးေကာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
1 ျပခန္း‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ပံုတစ္ပံုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
2
ကို ႏွိပ္ၿပီး စာတိုႏွင့္ အီးေမးလ္ကဲ့သို႕ ေဝမွ်ေရးနည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင့္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး(သို႕မဟုတ္)မွ်ေ၀ေရး ရာဇ၀င္တစ္ခု ရွိလွ်င္ သင္ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ
လူမ်ားသည္ ေ၀မွ်ေရြးခ်ယ္စရာ panel တြင္ ေပၚလာလိမ့္မည္။ သက္ဆိုင္ရာအပ္စ္မွတဆင့္ ၄င္းတုိ႕ႏွင့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုက္ရုိက္ေ၀မွ်ရန္ လူတစ္ေယာက္၏ သေကၤတတစ္ခုကို ႏွိပ္ပါ။ ဤအဂၤါရပ္
အသက္မဝင္လွ်င္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ၊ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊
ထို႕ေနာက္ တိုက္႐ိုက္မွ်ေဝျခင္း‌ ခလုတ္ကို အသက္သြင္းရန္ ႏွိပ္ပါ။
အပို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳျခင္း
•
ကိရိယာတြင္ မွ်ေဝရန္‌။ ။သင့္ device ၏ ျပသထားေသာ အခ်က္အလက္ကို ႀကိဳးမဲ့ခ်ိတ္ဆက္မႈမွတစ္ဆင့္
ပိုႀကီးေသာ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ၾကည့္ရႈသည္။
ပံုကို လက္ခံရရွိသူ၏ device သို႕ ေပးပို႕ေသာအခါ အေၾကာင္းၾကားခ်က္တစ္ခုသည္ device တြက္ ေပၚလာလိမ့္မည္။
ပံုကို ၾကည့္ရႈရန္(သို႕မဟုတ္)ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ႏွိပ္ပါ။
109
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
Google အပ္စ္မ်ား
Google သည္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး၊ လူမႈကြန္ယက္ႏွင့္ စီးပြားေရးအပ္စ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့သည္။ သင္သည္
အခ်ဳိ႕ေသာ အပ္စ္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ Google အေကာင့္တစ္ခု လိုအပ္ႏိုင္သည္။ ပိုမိုေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Samsung Cloud ကို သြားပါ။
ပိုမိုေသာ အပ္စ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ အပ္စ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အကူအညီစာရင္းကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
အခ်ိဳ႕အပ္စ္မ်ားသည္ ေဒသႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍
မရရွိႏိုင္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)ေလဘယ္ မတူညီသည္တို႕ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
Chrome
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြၿပီး ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေလွ်ာက္ၾကည့္သည္။
Gmail
Google Mail ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ အီးေမးလ္မ်ား ေပးပို႔သည္(သို႕မဟုတ္)လက္ခံရရွိသည္။
မြေပုံများ
သင္၏ တည္ေနရာကို ေျမပံုေပၚတြင္ ရွာေဖြသည္၊ ကမၻာ့ေျမပံုကို ရွာေဖြသည္၊ သင့္ပတ္ပတ္လည္ရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ
ေနရာမ်ားအတြက္ တည္ေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရႈသည္။
Play Music
သင္၏ device တြင္ သီခ်င္းမ်ား ရွာေဖြ၊ နားေထာင္၊ မွ်ေဝသည္။ သင္၏ device တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ
သီခ်င္းစုစည္းမႈမ်ားကို cloud တြင္ တင္ႏိုင္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရယူႏိုင္သည္။
Play Movies & TV
ရုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ တီဗီပရုိဂရမ္မ်ားကဲ့သို႕ ဗီဒီယိုမ်ားကို Play စတိုး‌ မွ ၀ယ္ယူပါ(သို႕မဟုတ္)ငွားရမ္းပါ။
Drive
သင္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို cloud ေပၚတြင္ သိမ္းထားသည္၊ ၄င္းတို႕ကို မည္သည့္ေနရာမွမဆို လုပ္ေဆာင္ၿပီး
အျခားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝသည္။
110
အပ္စ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
YouTube
ဗီဒီိယိုမ်ားကို ဖန္တီး(သို႕မဟုတ္)ၾကည့္ၿပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္ မွ်ေဝသည္။
Photos
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရင္းျမစ္မ်ားမွ သင္၏ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို တစ္ေနရာထဲတြင္ ရွာေဖြ၊ စီမံခန္႕ခြဲၿပီး
တည္းျဖတ္သည္။
Google
Device တြင္(သို႕မဟုတ္)အင္တာနက္တြင္ အရာမ်ားကို အျမန္ရွာေဖြသည္။
Duo
႐ိုးရွင္းေသာ ဗီဒီယို ဖုန္းေခၚဆိုပါ။
111
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
မိတ္ဆက္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အပ္စ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။ သင္သည္
သင္၏ device ကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို သီးသန္႕စီစဥ္ထားရွိျခင္းျဖင့္ ပိုမို၍
ကိုယ္ပိုင္အမွတ္သညာအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
အဓိကစာလံုးမ်ား ရုိက္ထည့္ျခင္းျဖင့္ ဆက္တင္ကို ရွာေဖြရန္
ကို ႏွိပ္ပါ။
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ဝိုင္ဖိုင္ အဂၤါရပ္ႏွင့္ Bluetooth ကဲ့သို႕ေသာ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ ဆက္တင္ကို ေျပာင္းလဲပါ။
ဆက္တင္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
Wi-Fi‌။ ။ဝိုင္ဖိုင္ ကြန္ရက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ဝိုင္ဖိုင္ အဂၤါရပ္ကို အသက္ဝင္ေစၿပီး အင္တာနက္(သို႕မဟုတ္)အျခား
ကြန္ရက္ device မ်ားကို ရယူပါ။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Wi-Fi ကို သြားပါ။
•
ဘလူးတုသ‌။္ ။အျခား Bluetooth ရေသာ device မ်ားႏွင့္ ေဒတာ(သို႕မဟုတ္)မီဒီယာဖိုင္မ်ား
အလဲအလွယ္လုပ္ရန္ Bluetooth ကို အသံုးျပဳပါ။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဘလူးတုသ္ ကို
သြားပါ။
•
ေဒတာ သံုးစြဲမ‌။ႈ ။သင္၏ ေဒတာအသံုးျပဳမႈ ပမာဏကို ေျခရာခံၿပီး ကန္႕သတ္ခ်က္အတြက္ ဆက္တင္ကို
မိမိစိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ပါ။ မိုဘိုင္းေဒတာ အသံုးျပဳမႈ ပမာဏသည္ သင္၏ အေသးစိတ္ကန္႕သတ္ခ်က္ကို
ေရာက္ရွိေနသည့္အခါ device တြင္ မိုဘိုင္းေဒတာ ဆက္သြယ္ေရးကို အလိုအေလ်ာက္ပိတ္ေပးသည္ကို
လုပ္ေဆာင္ပါ။
•
ပ်ံသန္းအေနအထား‌။ ။သင့္ device တြင္ ႀကိဳးမဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို ပိတ္ဖို႕ device ကို သတ္မွတ္ပါ။
သင္သည္ ကြန္ယက္မလိုသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
ေလယာဥ္တက္ရန္ခ်ိန္ႏွင့္ ေျမျပင္ဆင္းသက္ေနစဥ္အတြင္း device ပိတ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
ေလယာဥ္တက္ၿပီးေနာက္ သင္သည္ ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ားမွ ခြင့္ျပဳထားလွ်င္ device ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
112
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
•
မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း‌။ ။ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရရွိႏိုင္ေသာအခါ အျခား device
မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းေဒတာ ေ၀မွ်ရန္ device ကို မိုဘိုင္းေဟာ့စေပါ့အျဖစ္ အသံုးျပဳပါ။ ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ ဝ
္ို ိုင္ဖိုင္၊
USB(သို႕မဟုတ္)Bluetooth မွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ မိုဘိုင္း
ေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း ကို သြားပါ။
•
မုိဘုိင္း ကြန္ယက္မ်ား‌။ ။သင္၏ မိုဘိုင္းကြန္ရက္ ဆက္တင္ကို သီးသန္႕စီစဥ္ထားရွိပါ။
•
SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ‌။ ။သင္၏ USIM ကို အသက္သြင္းၿပီး SIM ကတ္ ဆက္တင္ကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ပါ။
ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ ကို သြားပါ။
•
တည္ေနရာ‌။ ။တည္ေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ ဆက္တင္ကို ေျပာင္းလဲပါ။
•
ေနာက္ထပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌။ ။အျခားအဂၤါရပ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဆက္တင္ကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္
လုပ္ေဆာင္ပါ။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကို
သြားပါ။
Wi-Fi
၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္တစ္ခုကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ အင္တာနက္(သို႕မဟုတ္)အျခားကြန္ယက္ device မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္
၀ိုင္ဖိုင္လပ
ု ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသက္သြင္းပါ။
ဘက္ထရီကို ေခြ်တာရန္ အသံုးမျပဳပါက ၀ိုင္ဖိုင္ ကို ပိတ္ပါ။
၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
1 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → Wi-Fi‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ဖြင့္ပါ။
2 ၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္ စာရင္းမ်ားမွ ကြန္ယက္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္လိုအပ္ေသာ ကြန္ယက္သည္ ေသာ့ခတ္ထားသည့္ သေကၤတႏွင့္ ေပၚမည္ျဖစ္သည္။ စကားဝွက္ကို
ရုိက္ထည့္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
Device ကို ၀ိုင္ဖိုင္ ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးရုံႏွင့္ ေနာက္အႀကိမ္တိုင္းတြင္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္မလိုဘဲ
သံုးႏိုင္သည္။ ကြန္ယက္ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းမွ device ကို ကာကြယ္ရန္
ကြန္ယက္စာရင္းမွ ၄င္းကို ေရြးခ်ယ္၍ ေမ့လိုက္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
သင္သည္ ၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ မခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါက သင့္ device ၏ ၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္(သို႕
မဟုတ္)ႀကိဳးမဲ့ထုတ္လႊင့္စက္ကို ျပန္လည္စတင္ပါ။
113
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Wi-Fi Direct
ဝိုင္ဖိုင္တုက
ိ ္ရုိက္သည္ ၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ရက္မွတဆင့္ device မ်ားကို access point မလိုဘဲႏွင့္ တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္သည္။
1 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → Wi-Fi‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ဖြင့္ပါ။
2 Wi-Fi Direct‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ရွာေဖြေတြ႕ရွိေသာ device မ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားသည္။
သင္ခ်ိတ္ဆက္ခ်င္ေသာ device သည္ စာရင္းထဲတြင္ မပါ၀င္လွ်င္ device တြင္ ၀ိုင္ဖိုင္တုက
ိ ္ရုိက္ က႑ကို ဖြင့္ၿပီး
ေတာင္းပါ။
3 ခ်ိတ္ဆက္ရန္ device တစ္ခုကို ေရြးပါ။
အျခား device မွ ၀ိုင္ဖိုင္တုက
ိ ္ရုိက္ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံလိုက္လွ်င္ device သည္ ခ်ိတ္ဆက္သြားလိမ့္မည္။
ေဒတာေပးပို႕ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း
သင္သည္ အျခား device ႏွင့္ ဆယ္သြယ္ရန္မ်ား(သို႕မဟုတ္)မီဒီယာဖိုင္မ်ားကဲ့သို႕ ေဒတာမ်ားကို ေ၀မွ်ႏိုင္သည္။
ေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အျခား device တစ္ခုကို ပံုတစ္ပံုေပးပို႕ျခင္း ဥပမာျဖစ္သည္။
1 ျပခန္း‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ပံုတစ္ပံုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
2
→ Wi-Fi Direct‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး ပံု ကူးေျပာင္းလိုေသာ device ကို ေရြးပါ။
3 အျခား device တြင္ ၀ိုင္ဖုိင္တုကိ ္ရုိက္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံပါ။
Device သည္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသားျဖစ္ေနလွ်င္ ပံုသည္ အျခား device သို႕ ဆက္သြယ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မရွိဘဲ ေပးပို႕လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
Device ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အဆံုးသတ္ျခင္း
1 သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → Wi-Fi‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 Wi-Fi Direct‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
Device သည္ စာရင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ device မ်ားကို ျပသသည္။
3 Device မ်ား ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ရပ္တန္႕ရန္ device အမည္ကို ႏွိပ္ပါ။
114
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ဘလူးတုသ္
အျခား Bluetooth ရေသာ device မ်ားႏွင့္ ေဒတာ(သို႕မဟုတ္)မီဒီယာဖိုင္မ်ား အလဲအလွယ္လုပ္ရန္ Bluetooth ကို
အသံုးျပဳပါ။
•
Bluetooth မွတဆင့္ ေဒတာေပးပို႕ျခင္း(သို႕မဟုတ္)လက္ခံရရွိျခင္းကို မွားယြင္းစြာ
အသံုးျပဳျခင္း(သို႕မဟုတ္)ဆံုးရႈံးျခင္း၊ ၾကားျဖတ္ယူျခင္းတို႕အတြက္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွိေပ။
•
သင္ ေဒတာ မွ်ေ၀ေသာ၊ လက္ခံေသာ device မ်ားသည္ စိတ္ခ်ရၿပီး လံုၿခံဳေရးမွန္ကန္ေၾကာင္း
အၿမဲတမ္းေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ Device မ်ားအၾကားတြင္ အဟန္႕အတားရွိေနလွ်င္ လည္ပတ္သည့္
အကြာအေ၀း ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္သည္။
•
အခ်ဳိ႕ device မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ Bluetooth SIG မွ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း မျပဳထားေသာ(သို႕မဟုတ္)
အတည္မျပဳထားေသာ device မ်ားသည္ သင္၏ device ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
Bluetooth က႑ကို တရားမ၀င္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား(ဥပမာအားျဖင့္ ဖိုင္ေကာ္ပီမ်ားကို မူပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ
ခိုးခ်ျခင္း(သို႕မဟုတ္)စီးပြားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို တရားမ၀င္ေဖာ္ထုတ္ျခင္း)
အတြက္ အသံုးမျပဳရပါ။
Bluetooth က႑အား တရားမ၀င္အသံုးျပဳမႈဂယက္မ်ားအတြက္ Samsung တြင္ တာ၀န္မရွိေပ။
အျခား Bluetooth device မ်ားႏွင့္ တြဲခ်ိတ္ျခင္း
1 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → ဘလူးတုသ‌ ္ ကို ႏွိပ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ဖြင့္ပါ။
သိရွိအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ device မ်ားကို စာရင္းေဖာ္ျပေပးလိမ့္မည္။
2 တြဲခ်ိတ္ရန္ device တစ္ခုကို ေရြးပါ။
သင္ တြဲခ်ိတ္ခ်င္ေသာ device သည္ စာရင္းထဲတြင္ မပါ၀င္လွ်င္ device တြင္ ၄င္း၏ ျမင္သာေသာအသြင္
ေရြးခ်ယ္မႈကို ဖြင့္ၿပီး ေတာင္းပါ။ အျခား device အသံုးျပဳ လမ္းညႊန္မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။
Bluetooth သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္ ပြင့္ေနလွ်င္ သင္၏ device ကို အျခား device မ်ားတြင္
ျမင္ႏိုင္သည္။
3 အတည္ျပဳရန္ Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္ေရး ေတာင္းဆိုမႈကို သင္၏ device ေပၚတြင္ လက္ခံပါ။
အျခား device မွ Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္ေရး ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံလိုက္လွ်င္ device သည္
ခ်ိတ္ဆက္သြားလိမ့္မည္။
115
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေဒတာေပးပို႕ျခင္းႏွင့္ လက္ခံျခင္း
မ်ားစြာေသာ အပ္စ္မ်ားသည္ Bluetooth မွတစ္ဆင့္ ေဒတာကူးေျပာင္းျခင္းကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ သင္သည္ အျခား
Bluetooth device မ်ားႏွင့္ ဆယ္သြယ္ရန္မ်ား(သို႕မဟုတ္)မီဒီယာဖိုင္မ်ားကဲ့သို႕ ေဒတာမ်ားကို ေ၀မွ်ႏိုင္သည္။
ေအာက္ပါလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အျခား device တစ္ခုကို ပံုတစ္ပံုေပးပို႕ျခင္း ဥပမာျဖစ္သည္။
1 ျပခန္း‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ပံုတစ္ပံုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
2
→ ဘလူးတုသ‌ ္ ကို ႏွိပ္ၿပီး ပံု ကူးေျပာင္းလိုေသာ device ကို ေရြးပါ။
သင္၏ device သည္ အျခား device ႏွင့္ ယခင္က တြဲခ်ိတ္ထားဖူးလွ်င္ အလိုလိုလုပ္ေဆာင္ေသာ နံပါတ္ကို
အတည္ျပဳစရာမလိုဘဲ device အမည္ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္ တြဲခ်ိတ္ခ်င္ေသာ device သည္ စာရင္းထဲတြင္ မပါ၀င္လွ်င္ device တြင္ ၄င္း၏ ျမင္သာေသာအသြင္
ေရြးခ်ယ္မႈကို ဖြင့္ၿပီး ေတာင္းပါ။
3 အျခား device တြင္ Bluetooth ခ်ိတ္ဆက္ေရး ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံပါ။
Bluetooth device မ်ား တြဲခ်ိတ္ထားသည္ကို ျဖဳတ္ျခင္း
1 သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → ဘလူးတုသ‌ ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
Device သည္ စာရင္းတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ device မ်ားကို ျပသသည္။
2
တြဲခ်ိတ္ထားသည္ကို ျဖဳတ္လိုေသာ device အမည္ကို ႏွိပ္ပါ။
3 ယွဥ္တြဲအသုံးျပဳေနမႈ ရပ္ပါ‌ ကို ေရြးပါ။
116
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေဒတာ သံုးစြဲမႈ
သင္၏ ေဒတာအသံုးျပဳမႈ ပမာဏကို ေျခရာခံၿပီး ကန္႕သတ္ရန္အတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ျပဳလုပ္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → ေဒတာ သံုးစြဲမ‌ ႈ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
ေဒတာဆာဗာ‌။ ။ေနာက္ခံတြင္ အလုပ္ လုပ္ေနမည့္ အပ္စ္မ်ားအား မိုဘိုင္းေဒတာ ခ်ိတ္ဆက္ေရး အသံုးျပဳျခင္းမွ
ကာကြယ္သည္။
•
မိုဘိုင္း ေဒတာ‌။ ။မည္သည့္မိုဘိုင္းကြန္ယက္တြင္အဆို ေဒတာခ်ိတ္ဆက္ေရးကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ device ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
မိုဘိုင္းေဒတာအသုံးျပဳမႈ‌။ ။သင္၏ မိုဘိုင္းေဒတာ အသံုးျပဳမႈ ကို ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္ပါ။
•
ေငြေတာင္းခံသည့္ ကာလစက္ဝန္းႏွင့္ ေဒတာ သတိေပးခ်က္‌။ ။မိုဘိုင္းေဒတာ အသံုးျပဳမႈအတြက္ အကန္႔အသတ္
တစ္ခု သတ္မွတ္ထားရွိသည္။
•
ပိုမိုေဒတာေခၽြတာေရး အေနအထား‌။ ။ေနာက္ကြယ္တြင္ ပြင့္ေနသည့္ အက္ပ္မ်ားကို မိုဘိုင္းေဒတာ အသံုးျပဳမႈမွ
ကာကြယ္ျခင္းျခင့္ သင္၏ မုိဘိုင္းေဒတာ အသံုးျပဳမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ မိုဘိုင္းနက္္ဝက္ ျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္ ပံု၊ ဗီဒီယို
ႏွင့္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကဲ့သို႔ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဒတာ အသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္
လုပ္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
•
Wi-Fi ေဒတာအသုံးျပဳမႈ‌။ ။သင္၏ WIFI ေဒတာ အသံုးျပဳမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သည္။
•
ကြန္ယက္မ်ား ကန္႔သတ္ပါ‌။ ။ေနာက္ကြယ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ အက္ပ္မ်ားမွ WIFI ေဒတာ အသံုးျပဳမႈကို
ကာကြယ္ရန္ ဝိုင္ဖိုင္ နက္ခ္ဝ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ေစာင့္ၾကည့္ မွတ္တမ္းတင္သည့္ ကာလ၏ လစဥ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္သည့္ ရက္ကို ေျပာင္းရန္ ေငြေတာင္းခံသည့္
ကာလစက္ဝန္းႏွင့္ ေဒတာ သတိေပးခ်က္‌ → ေငြေတာင္းခံ စက္ဝန္းကုိ စတင္သည့္ရက္မွာ‌ ကိုိ ႏွိပ္ပါ။
ေဒတာ အသံုးျပဳမႈကို ကန္႕သတ္ျခင္း
မိုဘိုင္းေဒတာ အသံုးျပဳမႈ ပမာဏသည္ သင္၏ အေသးစိတ္ကန္႕သတ္ခ်က္ကို ေရာက္ရွိေနသည့္အခါ device တြင္
မိုဘိုင္းေဒတာ ဆက္သြယ္ေရးကို အလိုအေလ်ာက္ပိတ္ေပးသည္ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
1 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → ေဒတာ သံုးစြဲမ‌ႈ → ေငြေတာင္းခံသည့္ ကာလစက္ဝန္းႏွင့္
ေဒတာ သတိေပးခ်က္‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ ေဒတာ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ သတ္မွတ္ပါ‌ ကို အသက္သြင္းရန္ ႏွိပ္ပါ။
2 ေဒတာ အကန္႔အသတ္‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ကန္႔သတ္ပမာဏကို ရုိက္ထည့္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ သတ္မွတ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 ေဒတာသတိေပးခ်က္‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ေဒတာအသံုးျပဳမႈ သတိေပးခ်က္အဆင့္ကို ရုိက္ပါ၊ ထို႔ေနာက္ သတ္မွတ္ပါ‌ ကို
ႏွိပ္ပါ။
သတိေပးအဆင့္ကို ေရာက္ေသာအခါ device သည္ သင့္ကို သတိေပးလိမ့္မည္။
117
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ပ်ံသန္းအေနအထား
၄င္းသည္ သင္၏ device ရွိ ႀကိဳးမဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးကို ပိတ္ေပးလိမ့္မည္။ သင္သည္ ကြန္ယက္မလိုသည့္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ပ်ံသန္းအေနအထား‌ ကို အသက္သြင္းရန္
ႏွိပ္ပါ။
ေလယာဥ္တက္ရန္ခ်ိန္ႏွင့္ ေျမျပင္ဆင္းသက္ေနစဥ္အတြင္း device ပိတ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
ေလယာဥ္တက္ၿပီးေနာက္ သင္သည္ ေလယာဥ္အမႈထမ္းမ်ားမွ ခြင့္ျပဳထားလွ်င္ device ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ မရရွိႏိုင္ေသာအခါ အျခား device မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းေဒတာ ေ၀မွ်ရန္ device ကို
မိုဘိုင္းေဟာ့စေပါ့အျဖစ္ အသံုးျပဳပါ။ ခ်ိတ္ဆက္မႈသည္ ္ိုဝိုင္ဖိုင္၊ USB(သို႕မဟုတ္)Bluetooth မွတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဒီက႑ကို အသံုးျပဳေသာအခါ အပိုေဆာင္းေငြ ေပးေကာင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။
•
မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့‌။ ။ကြန္ပ်ဴတာ(သို႕မဟုတ္)အျခား device မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းေဒတာ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေ၀မွ်ရန္
မိုဘိုင္းေဟာ့စေပါ့ကို အသံုးျပဳသည္။
•
ဘလူးတုသ္ျဖင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း‌။ ။Bluetooth မွတစ္ဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာ(သို႕မဟုတ္)အျခား device မ်ားႏွင့္
မိုဘိုင္းေဒတာ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေ၀မွ်ရန္ Bluetooth တယ္သားရင္းကို အသံုးျပဳသည္။
•
USB ျဖင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း‌။ ။USB မွတစ္ဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ device ၏ မိုဘိုင္းေဒတာ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေ၀မွ်ရန္
USB တယ္သားရင္းကို အသံုးျပဳသည္။
118
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
မိုဘိုင္းေဟာ့စေပါ့ကို အသံုးျပဳျခင္း
အျခား device မ်ားႏွင့္ မိုဘိုင္းေဒတာ ေ၀မွ်ရန္ device ကို မိုဘိုင္းေဟာ့စေပါ့အျဖစ္ အသံုးျပဳပါ။
1 သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့ႏွင့္ မွ်ေဝအသံုးျပဳျခင္း‌ → မိုဘိုင္း
ေဟာ့စေပါ့‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ၄င္းကို အသက္သြင္းရန္ ႏွိပ္ပါ။
သေကၤတ သည္ စေတးတပ္ဘားတြင္ ေပၚလာသည္။ အျခား device မ်ားသည့္ သင့္ device
၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္မ်ား စာရင္းတြင္ ရွာေဖြႏိုင္သည္။
မိုဘိုင္းေဟာ့စေပါ့အတြက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ထားရန္
→ မိုဘိုင္း ေဟာ့စေပါ့ကို စီစဥ္ေပးပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
လံုၿခံဳေရး အဆင့္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ရုိက္ႏွိပ္ၿပီး သိမ္းဆည္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 အျခား device မ်ား၏ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ သင့္ device ကို ၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္မ်ား စာရင္းမွ ရွာေဖြေရြးခ်ယ္ပါ။
4 ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေသာ device တြင္ အင္တာနက္ကို လုပ္ေဆာင္ရန္ device ၏ မိုဘိုင္းေဒတာ ခ်ိတ္ဆက္မႈကို
အသံုးျပဳပါ။
မုိဘုိင္း ကြန္ယက္မ်ား
သင္၏ မိုဘိုင္းကြန္ယက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သီးသန္႕စီစဥ္ထားရွိပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → မုိဘုိင္း ကြန္ယက္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
လွည့္လည္သြားလာေနစဥ္ ေဒတာ‌။ ။သင္ ရြမ္းမင္းလုပ္ေနသည့္အခါ ေဒတာခ်ိတ္ဆက္မႈကို အသံုးျပဳရန္ device
ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ကြန္ယက္အေနအထား SIM 1‌ / ကြန္ယက္အေနအထား SIM 2‌။ ။ကြန္ယက္ပံုစံတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သည္။
•
၀င္ေရာက္ခြင့္ ပြဳိင့္ အမည္မ်ား‌။ ။လုပ္ေဆာင္မည့္အမွတ္အမည္ (APNs) ကို သတ္မွတ္သည္။
•
ကြန္ယက္ ေအာ္ပေရတာမ်ား‌။ ။ရရွိႏိုင္ေသာ ကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ ကြန္ယက္တစ္ခုကို ကိုယ္တိုင္ မွတ္ပံုတင္ရန္
ရွာေဖြသည္။
119
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ
သင္၏ SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကို အသက္သြင္းၿပီး SIM ကတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ပါ။
ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ SIM ကတ္ ႏွစ္ကတ္(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ကို အသံုးျပဳျခင္း ကို
သြားပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → SIM ကတ္ မန္ေနဂ်ာ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
ဖုန္းေခၚဆုိမႈမ်ား‌။ ။SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ကို အသံေခၚဆိုမႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္သည္။
•
စာသား မက္ေဆ့ခ်္‌။ ။စာတိုေပးပို႕ျခင္းအတြက္ SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကို ေရြးခ်ယ္သည္။
•
မိုဘိုင္း ေဒတာ‌။ ။SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ကို ေဒတာ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေရြးခ်ယ္သည္။
•
ႏွစ္မ်ိဳးသံုး SIM ကို အၿမဲဖြင့္ထားပါ‌။ ။ဖုန္းတစ္ခုေခၚဆိုေနစဥ္အတြင္း အျခား SIM(သို႕မဟုတ္)USIM မွ
အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
ဒီက႑ကို ဖြင့္ထားေသာအခါ ေဒသ(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ ေခၚဆိုမႈ
ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းအတြက္ အပိုအခေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ရႏိုင္သည္။
•
ဖုန္းကုမၸဏီ တြဲဖက္ညီမ‌။ႈ ။ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆိုိေနစဥ္ ကုန္က်စားရိတ္
သက္သာေစပါသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳ၏ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္
SIM ကတ္ျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္။
တည္ေနရာ
တည္ေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္ ခြင့္ျပဳခ်က္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → တည္ေနရာ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
ေနရပ္ေဒသ ရွာေသာ စနစ္‌။ ။သင္၏ device ကို တည္ေနရာသတ္မွတ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳဖို႕
နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္သည္။
•
မွန္ကန္တိက်မႈ ပုိမုိရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ‌။ ။သင္၏ တည္ေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္ တိက်မႈကို
တိုးျမွင့္ရန္ ၀ိုင္ဖိုင(္ သို႕မဟုတ္)Bluetooth က႑ကို ထိုက႑မ်ား ပိတ္ထားလွ်င္ေတာင္ အသံုးျပဳရန္ device ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
မၾကာမီက တည္ေနရာ ေတာင္းခံခ်က္မ်ား‌။ ။သင္၏ လက္ရွိတည္ေနရာ သတင္းအခ်က္ကို မည္သည့္အပ္စ္က
ေတာင္းဆိုထားသည္ကို ၾကည့္ရႈသည္။
•
တည္ေနရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား‌။ ။သင္၏ device အသံုးျပဳေနေသာ တည္ေနရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈသည္။
120
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေနာက္ထပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အျခားက႑မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → ေနာက္ထပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
အနီးဝန္းက်င္ရွိ ကိရိယာကို ရွာေဖြျခင္း‌။ ။အနီးအနားရွိ device မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ စကန္ဖတ္ရန္
device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ပံုႏွိပ္ျခင္း‌။ ။Device ေပၚတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ပရင္တာပလပ္အင္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္သည္။ သင္သည္ ရရွိႏိုင္ေသာ ပရင္တာမ်ား(သို႕မဟုတ္)ကိုယ္တိုင္
ပရင့္ထုတ္ရန္ ဖိုင္မ်ားအား ေပါင္းထည့္ရန္ ရရွိႏိုင္ေသာ ပရင္တာမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္သည္။ ပိုမိုေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ပံုႏွိပ္ျခင္း ကို သြားပါ။
•
MirrorLink‌။ ။ယာဥ္၏ ထိပ္ပိုင္းယူနစ္ေမာ္နီတာေပၚတြင္ သင့္ device ၏ MirrorLink အပ္စ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္
MirrorLink ကို အသံုးျပဳသည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ MirrorLink ကို သြားပါ။
•
VPN‌။ ။ပုဂၢလိက ကြန္ယက္မ်ား (VPN) ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။
ပံုႏွိပ္ျခင္း
Device ေပၚတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ ပရင္တာပလပ္အင္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ပါ။
သင္သည္ device ႏွင့္ ပရင့္တာကိ၀
ု ိုင္ဖိုင္(သို႕မဟုတ္)၀ိုင္ဖိုင္တုက
ိ ္ရုိက္ မွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ၿပီး ပံုမ်ား(သို႕မဟုတ္)
စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ပရင့္ထုတ္ႏိုင္သည္။
ပရင္တာအခ်ဳိ႕သည္ device ႏွင့္ လံုး၀ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
ပရင္တာပလပ္အင္မ်ား ေပါင္းထည့္ျခင္း
သင္ ခ်ိတ္ဆက္လိုေသာ device တြင္ ပရင္တာအတြက္ ပရင္တာပလပ္အင္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ပါ။
1 Play စတိုး‌ တြင္ ပရင္တာ ပလပ္အင္ကို ရွာေဖြပါ။
2 ပရင္တာ ပလပ္အင္ကို ေရြးခ်ယ္၍ ထည့္သြင္းပါ။
3 ပရင္တာ ပလပ္အင္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ ဖြင့္ပါ။
Device သည္ သင့္ device ႏွင့္ တူညီေသာ၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပရင္တာမ်ားကို ရွာေဖြသည္။
4 ေပါင္းထည့္ရန္ ပရင္တာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ပရင္တာကို ေပါင္းထည့္ရန္
→ ပရင္တာ ထည့္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
121
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အခ်က္အလက္ကို ပရင့္ထုတ္ျခင္း
ပံု(သို႕မဟုတ္)စာရြက္စာတမ္းမ်ားကဲ့သို႕ အခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရႈစဥ္တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ စာရင္းကို လုပ္ေဆာင္ပါ၊
ပုံႏွိပ္ပါ‌ →
→ ပရင္တာမ်ား အားလံုး‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထုိ႕ေနာက္ ပရင္တာကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ပရင့္ထုတ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ားသည္ အခ်က္အလက္အမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္၍ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
MirrorLink
ယာဥ္၏ ဦးေခါင္းပိုင္း ေမာ္နီတာေပၚတြင္ သင့္ device ကို သင္ ျပသႏိုင္သည္။
ယာဥ္၏ ယူနစ္ေမာ္နီတာေခါင္းရွိ MirrorLink အပ္စ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ယာဥ္ႏွင့္ device ကို ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → ေနာက္ထပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → MirrorLink‌ ကို
ႏွိပ္ပါ။
သင့္ device သည္ MirrorLink ဗားရွင္း 1.1(သို႕မဟုတ္)ပိုျမင့္သည္ကို ေထာက္ပံ့ေသာ သင္၏ ယာဥ္ႏွင့္
အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေပသည္။
သင္၏ device ႏွင့္ ယာဥ္ကို MirrorLink မွတစ္ဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
ဒီက႑ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အသံုးျပဳေသာအခါ device ကို ၀ိုင္ဖိုင္(သို႕မဟုတ္)မိုဘိုင္း ကြန္ယက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
1 သင္၏ device ႏွင့္ ယာဥ္ကို Bluetooth မွတစ္ဆင့္ တြဲခ်ိတ္ျခင္း
ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အျခား Bluetooth device မ်ားႏွင့္ တြဲခ်ိတ္ျခင္း ကို သြားပါ။
2 USB ႀကိဳးကို အသံုးျပဳ၍ ယာဥ္ႏွင့္ သင့္ device ကို ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
၄င္းတို႕ကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသြားေသာအခါ သင့္ device ၏ MirrorLink အပ္စ္ကို ယူနစ္ေမာ္နီတာေခါင္းတြင္
လုပ္ေဆာင္ပါ။
MirrorLink ခ်ိတ္ဆက္မႈကို အဆံုးသတ္ျခင္း
သင့္ device ႏွင့္ ယာဥ္ကို USB ႀကိဳးမွ ျဖဳတ္ပါ။
122
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အသံမ်ားႏွင့္ တုန္ခါမႈ
Device ရွိ အသံအမ်ဳိးမ်ဳိးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပါ။
ဆက္တင္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အသံမ်ားႏွင့္ တုန္ခါမႈ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
အသံ အေနအထား‌။ ။အသံပံုစံ၊ တုန္ခါမႈပံုစံ(သို႕မဟုတ္)အသံတိတ္ပံုစံကို အသံုးျပဳရန္ device ကို သတ္မွတ္ပါ။
•
ဖုန္းလာေနစဥ္တြင္ တုန္ခါပါ‌။ ။အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ားအတြက္ ဖုန္းသံစဥ္ဖြင့္ျခင္းႏွင့္ တုန္ခါမႈထားျခင္းအတြက္ device
ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
မီဒီယာအတြက္ အသံတုိးက်ယ္ ခလုတ္မ်ားကုိ သံုးပါ‌။ ။အသံခလုတ္ကို သင္ ႏွိပ္ေသာအခါ
မီဒီယာအသံအဆင့္ကို ခ်ိန္ညွိရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
အသံအတိုးအက်ယ္‌။ ။အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ား၊ သီခ်င္းႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ား၊ စနစ္အသံမ်ားႏွင့္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားအတြက္ အသံအဆင့္ကို ခ်ိန္ညိွသည္။
•
ဖုန္းျမည္သ‌။ံ ။ေခၚဆိုမႈမ်ား(သို႔မဟုတ္)အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားအတြက္ ဖုန္းသံမ်ားကို ေျပာင္းလဲပါ။
•
တုန္ခါမႈပုံစ‌။ံ ။တုန္ခါမႈပံုစံကို ေရြးခ်ယ္သည္။
•
အသိေပးခ်က္ အသံမ်ား‌။ ။အပ္စ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အသံ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
ေျပာင္းလဲသည္။
•
အေႏွာင့္အယွက္ မျပဳပါႏွင‌။့္ ။ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႁခြင္းခ်က္မ်ားမွ လြဲ၍ အဝင္ေခၚဆိုမႈမ်ား၊ အေၾကာင္းၾကားခ်က္
အသံမ်ားႏွင့္ မီဒီယာကို ပိတ္ရန္ device ကို သတ္မွတ္ပါ။
•
ထိျခင္း အသံမ်ား‌။ ။ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ အပ္စ္(သို႕မဟုတ္)ေရြးခ်ယ္စရာကို ေရြးေသာအခါ အသံထြက္ရန္
device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ဖန္သားျပင္က အသံမ်ားကို ေသာ့ခတ္သည္‌။ ။ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ခတ္(သို႕မဟုတ္)ေသာ့ဖြင့္ေသာအခါ
အသံထြက္ရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
အားသြင္းမႈ အသံ‌။ ။Device ကို အားသြင္းႀကိဳးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္သည့္အခါ အသံထြက္ေစရန္ device ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ကီးပက္ အသံမ်ား ေခၚဆိုျခင္း‌။ ။ကီးပတ္ေပၚရွိ ခလုတ္မ်ားကို သင္ ႏွိပ္ေသာအခါ အသံထြက္ရန္ device ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ကီးဘုတ္ အသံ‌။ ။ကီးတစ္ခုကို ႏွိပ္ေသာအခါ အသံထြက္ေစရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
အသံ အရည္အေသြးႏွင့္ အထူးျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား‌။ ။အပိုအသံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
အက္ပ္ အသံကို ခြဲျခားပါ‌။ ။အျခား အတ္ပ္မ်ား၏ အသံႏွင့္ သီးျခား အတ္ပ္တစ္ခုခုမွ မီဒီယာ အသံကို
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ Bluetooth စပီကာ(သို႕မဟုတ္)နားၾကပ္ျဖင့္ ဖြင့္ရန္ device ကို သတ္မွတ္ထားပါ။
ဥပမာအေနျဖင့္ ယာဥ္၏ Bluetooth စပီကာမွတဆင့္ သီခ်င္းဂီတ အတ္ပ္၏ ျပန္ဖြင့္ျပသည့္ သီခ်င္းကို
နားဆင္ေနရင္း သင့္ device ၏ စပီကာမွတဆင့္ လမ္းေၾကာင္းျပ အတ္ပ္ကို သင္ နားေထာင္ႏိုင္သည္။
123
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
သတိေပးခ်က္မ်ား
သင္သည္ အပ္စ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲႏုိင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သတိေပးခ်က္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳျပင္ရန္ အဆင့္ျမင္‌ ့ ကို ႏွိပ္ၿပီး အပ္စ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
သတိေပးခ်က္မ်ား ခြင့္ျပဳပါ‌။ ။ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အပ္စ္မွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳသည္။
•
အသံတိတ္ ျပပါ‌။ ။အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အသံမ်ား ပိတ္ရန္ႏွင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ႀကိဳတင္ၾကည့္႐ႈမႈမ်ားကို
ဖုံးကြယ္ထားရန္ device ကို သတ္မွတ္ပါ။
•
ေသာ့ခ်ထားေသာစခရင္‌။ ။device ေလာ့က်ေသာအခါ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အတ္ပ္မွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို
ျပသပါ(သို႕မဟုတ္)ဖံုးထားပါ။
•
ဦးစားေပးအျဖစ္ ထားပါ‌။ ။အေႏွာင့္အယွက္ မျပဳပါႏွင‌ ့္ အသက္ဝင္ေသာအခါ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel
ထိပ္တြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား ျပသၿပီး ခြင့္ျပဳစာရင္းထဲတြင္ ၎တို႕ကို ပါဝင္ေစပါ။
ျပ႐ုပ္
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
ျပသမႈႏွင့္ မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာ ဆက္တင္ကို ေျပာင္းလဲပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ျပ႐ုပ‌ ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
ေတာက္ပမႈ‌။ ။ျပသျခင္း အလင္းအေမွာင္ကို ခ်ိန္ညိွသည္။
•
ေအာ္တုိ ေတာက္ပနႈန္း‌။ ။သင္၏ အလင္းေတာက္ပမႈ ခ်ိန္ၫွိခ်က္မ်ားကို ေျခရာခံရန္ႏွင့္ ၎တို႕ကို တူညီသည့္
အလင္းေရာင္ ေအာက္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ အသံုးျပဳရန္ device ကို သတ္မွတ္ပါ။
•
အျပာေရာင္ အလင္း စစ္ထုတ္ကိရိယာ‌။ ။Filter သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲၿပီး အျပာေရာင္အလင္း filter
ကို အသက္သြင္းသည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အျပာေရာင္ အလင္း စစ္ထုတ္ကိရိယာ ကို
သြားပါ။
•
ဖန္သားျပင္အေနအထား‌။ ။ျပသမႈ အေရာင္ႏွင့္ ထင္ရွားမႈကို ခ်ိန္ညိွဖို႕ မ်က္ႏွာျပင္ပံုစံကို ေျပာင္းလဲသည္။
ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ စခရင္ mode ကို ေျပာင္းလဲျခင္း(သို႕မဟုတ္)ဖန္သားျပင္ေပၚ
အေရာင္ကို ခ်ိန္ၫွိျခင္း ကို သြားပါ။
•
ဖန္သားျပင္ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕မႈႏွင့္ စာလံုးေဖာင္‌။့ ။မ်က္ႏွာျပင္ ပံုရိပ္အနီးအေဝး ဆက္တင္(သို႕မဟုတ္)ပံုႏွိပ္စာလံုး
အရြယ္အစားႏွင့္ စတိုင္ကို ေျပာင္းပါ။
•
ပင္မ ဖန္သားျပင္‌။ ။မူလမ်က္ႏွာျပင္ရွိ အိုင္တမ္ ပိုမ်ားမ်ား(သို႕မဟုတ္)ပိုနည္းနည္း ျပသဖို႕ ေလးေထာင့္ကြက္၏
အရြယ္အစားကို ေျပာင္းပါ၊ စသျဖင့္။
124
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
•
လြယ္ကူ အေနအထား‌။ ။မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာတြင္ ပို၍ ရုိးရွင္းေသာ အဆင္အျပင္ကို သတ္မွတ္ၿပီး ပိုႀကီးေသာ
သေကၤတမ်ားသေကၤတမ်ားျပသရန္ လြယ္ကူေသာပံုစံသို႕ ေျပာင္းသည္။
•
သေကၤတ အကြက္မ်ား‌။ ။သေကၤတမ်ားအား ထင္ရွားေအာင္လုပ္ဖို႕ ေနာက္ခံအား အရိပ္က်ေနပံုအျဖစ္
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
LED အညႊန္း‌။ ။ဘက္ထရီကို သင္ အားသြင္းေနစဥ္၊ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား သင္
လက္ခံရရွိေသာအခါ(သို႕မဟုတ္)မ်က္ႏွာျပင္ကို ပိတ္ထားစဥ္ သင္ အသံသြင္းေနေသာအခါ LED ညႊန္ျပမႈ ဖြင့္ရန္
device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
အေျခအေနျပ ဘား‌။ ။အေျခအေနျပဘားေပၚတြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ား(သို႕မဟုတ္)ညႊန္ျပမႈမ်ားကို
ျပသျခင္းအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္သည္။
•
ဖန္သားျပင္ အားလပ္ခ်ိန‌။္ ။ျပသမႈ ေနာက္ခံအေရာင္မပိတ္မီ device ေစာင့္ဆိုင္းရန္ အခ်ိန္ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
မေတာ္တဆ ထိမိျခင္းမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ပါ‌။ ။အိတ္ကပ္ႏွင့္ လြယ္အိတ္ကဲ့သုိ႔ ေမွာင္မည္းေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနသည့္
အခ်ိန္ မ်က္ႏွာျပင္ကို မည္သည့္ ထိႏွိပ္မႈမွ မဆို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ device ကို သတ္မွတ္ထားပါ။
•
ဖန္သားျပင္ပုံရိပ‌။္ ။Device အားသြင္းေနေသာအခါ မ်က္ႏွာျပင္ထိန္းသိမ္းမႈအား စတင္ရန္ device ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
အျပာေရာင္ အလင္း စစ္ထုတ္ကိရိယာ
မ်က္ႏွာျပင္မွထြက္ေသာ အျပာေရာင္အလင္းပမာဏကို ကန္႕သတ္ျခင္းျဖင့္ မ်က္လံုးအားစိုက္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်သည္။
HDR အထူးသီးသန္႕ ဗီဒီယို၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွ HDR ဗီဒီယိုမ်ားကို သင္ ၾကည့္ရႈစဥ္တြင္ အျပာ အလင္း filter
ကို အသံုးျပဳလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
1 ဆက္တင္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ျပ႐ုပ‌္ → အျပာေရာင္ အလင္း စစ္ထုတ္ကိရိယာ‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၎ကို
အသက္ဝင္ေစဖို႕ အခုဖြင့္ပါ‌ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
2 Filter ၏ အလင္းပိတ္မႈကို ခ်ိန္ညွိရန္ ခ်ိန္ညိွဘားကို ဆြဲပါ။
3 မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အျပာေရာင္အလင္း filter အသံုးျပဳဖို႕ အခ်ိန္စာရင္း သတ္မွတ္ရန္ ၎ကို အသက္ဝင္ေစဖို႕
သတ္မွတ္ထားသည့္အခ်ိန္တြင္ ဖြင့္ပါ‌ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ေရြးပါ။
•
ေနဝင္မွ ေနထြက္မထိ‌။ ။သင္၏ လက္ရွိ တည္ေနရာေပၚ အေျခခံ၍ အျပာေရာင္အလင္း filter ကို ညတြင္
ဖြင့္ၿပီး မနက္တြင္ ပိတ္ရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
စိတ္ႀကိဳက္ စီစဥ္သတ္မွတ္ပါ‌။ ။အျပာေရာင္အလင္း filter ကို ျဖစ္ေစရန္ အခ်ိန္အတိအက် လုပ္ေဆာင္သည္။
125
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
စခရင္ mode ကို ေျပာင္းလဲျခင္း(သို႕မဟုတ္)ဖန္သားျပင္ေပၚ အေရာင္ကို
ခ်ိန္ၫွိျခင္း
႐ုပ္ရွင္မ်ား(သို႕မဟုတ္)႐ုပ္ပံုမ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္းအတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ စခရင္ နည္းသြင္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ(သို႕မဟုတ္)
သင့္ႏွစ္သက္သည့္အတိုင္း ဖန္သားျပင္ေပၚ အေရာင္ကို ခ်ိန္ၫွိပါ။
ညိႇႏႈိင္း ျပသမႈ‌ ကို ေရြးခ်ယ္ထားပါက ေဖာ္ျပသည့္ အေရာင္မွ်တမႈကို အေရာင္ပမာဏျဖင့္ ခ်ိန္ညွိႏုိင္သည္။
စခရင္ နည္းသြင္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း
ဆက္တင္ စခရင္တြင္ ျပ႐ုပ‌္ → ဖန္သားျပင္အေနအထား‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး သင္လိုခ်င္ေသာ နည္းသြင္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
ညိႇႏႈိင္း ျပသမႈ‌။ ။၎သည္ အေရာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အေရာင္စိုလြင္မႈႏွင့္ သင့္ ဖန္သားျပင္၏ ျပတ္သားၾကည္လင္မႈကို
အေကာင္းဆံုး ခ်ိန္ၫွိေပးသည္။ ေဖာ္ျပသည့္ အေရာင္မွ်တမႈကို အေရာင္ပမာဏျဖင့္လည္း ခ်ိန္ညွိႏုိင္သည္။
•
AMOLED စီနီမာ‌။ ။၎သည္ ဗြီဒီယိုမ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္းအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။
•
AMOLED ဓာတ္ပ‌။ံု ။၎သည္ ႐ုပ္ပံုမ်ား ၾကည့္႐ႈျခင္းအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။
•
အေျခခံ‌။ ။၎ကို နဂိုမူလအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး အေထြေထြ အသံုးျပဳမႈအတြက္ သင့္ေတာ္သည္။
•
သင္သည္ ဖန္သားျပင္ အေရာင္ကို ညိႇႏႈိင္း ျပသမႈ‌ နည္းသြင္တြင္သာ ခ်ိန္ၫွိႏိုင္သည္။
•
ညိႇႏႈိင္း ျပသမႈ‌ နည္းသြင္သည္ အျပင္ အတ္ပ္မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္မသံုးႏိုင္ပါ။
•
မီးျပာ အေရာင္စစ္ကိရိယာ (blue light filter) ကို အသံုးျပဳေနစဥ္ စခရင္ နည္းသြင္ကို သင္
မေျပာင္းႏိုင္ပါ။
စခရင္အျပည့္ အေရာင္ ညီမွ်မႈကို အေကာင္းဆံုး ခ်ိန္ၫွိျခင္း
သင့္ ႏွစ္သက္ရာ အေရာင္အေသြးကို ခ်ိန္ၫွိျခင္းျဖင့္ ဖန္သားျပင္ အေရာင္ကို အေကာင္းဆံုး ခ်ိန္ၫွိပါ။
အေရာင္ခ်ိန္ၫွိေရး ဘားကို အေအးေရာင္‌သို႕ ဆြဲခ်ေသာအခါ အျပာ အေရာင္အေသြး ျမင့္တက္လာမည္။
အေရာင္ခ်ိန္ၫွိေရး ဘားကို မပူမေအးေရာင္‌သို႕ ဆြဲခ်ေသာအခါ အနီ အေရာင္အေသြး ျမင့္တက္လာမည္။
1 ဆက္တင္ စခရင္ေပၚတြင္ ျပ႐ုပ‌္ → ဖန္သားျပင္အေနအထား‌ → ညိႇႏႈိင္း ျပသမႈ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ဖန္သားျပင္အျပည့္ အေရာင္ ခ်ိန္ညႇိမ‌ ႈ ေအာက္ရွိ အေရာင္ ခ်ိန္ၫွိေရး ဘားကို ခ်ိန္ၫွိပါ။
စခရင္၏ အေရာင္ ညီမွ်မႈကို အေကာင္းဆံုး ခ်ိန္ၫွိလိမ့္မည္။
126
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အေရာင္ စံႏႈန္းျဖင့္ စခရင္ အေရာင္အေသြးကို ခ်ိန္ၫွိျခင္း
အနီ‌၊ အစိမ္း‌(သို႕မဟုတ္)အျပာ‌ အေရာင္ စံႏႈန္းကို တစ္ခုခ်င္း ခ်ိန္ၫွိျခင္းျဖင့္ အေရာင္အေသြး တခ်ိဳ႕ကို ျမင့္တက္ေစပါ(
သို႕မဟုတ္)ေလွ်ာ့ခ်ပါ။
1 ဆက္တင္ စခရင္ေပၚတြင္ ျပ႐ုပ‌္ → ဖန္သားျပင္အေနအထား‌ → ညိႇႏႈိင္း ျပသမႈ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 အဆင့္ျမင့္ ေရြးခ်ယ္ရန္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 သင္ ႏွစ္သက္သည့္အတိုင္း အနီ‌၊ အစိမ္း‌(သို႕မဟုတ္)အျပာ‌ အေရာင္ဘားကို ခ်ိန္ၫွိပါ။
စခရင္၏ အေရာင္အေသြးကို ခ်ိန္ၫွိလိမ့္မည္။
ေနာက္ခံပံုရိပ္မ်ားနွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ား
မူလမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ေသာ့ခတ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္တို႔အတြက္ တြက္ ေဝါေပပါဆက္တင္ကို ေျပာင္းပါ(သို႕မဟုတ္)
device တြင္ သင္းမ္အမ်ဳိးမ်ဳိး သတ္မွတ္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေနာက္ခံပံုရိပ္မ်ားနွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
ေနာက္ခံပံုမ်ား‌။ ။မူလမ်က္ႏွာျပင္ေနရာႏွင့္ ေလာ့ခ်ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္အတြက္ ေဝါေပပါ ဆက္တင္ကို
ေျပာင္းပါ။
•
ေနာက္ခံျပင္ဆင္ပုံစံမ်ား‌။ ။Device ၏ သင္းမ္ကို ေျပာင္းပါ။
•
အိုင္ကြန္မ်ား‌။ ။သေကၤတ စတိုင္ကို ေျပာင္းပါ။
127
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အဆင့္ျမင့္က႑မ်ားကို အသက္သြင္းၿပီး ၄င္းတို႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အဆင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အလြန္လႈပ္ယမ္းျခင္း(သို႕မဟုတ္)device ေပၚ သက္ေရာက္ျခင္းသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ က႑မ်ားအတြင္
မရည္ရြယ္ေသာ ထည့္သြင္းမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။
•
စမတ္ စေတး‌။ ။Device ကို ၾကည့္ေနစဥ္တြင္ မ်က္ႏွာျပင္ ပိတ္သြားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ device ကို
သတ္မွတ္သည္။
•
ဂိမ္းမ်ား‌။ ။ဂိမ္း ေလာင္ခ်ာကို အသက္ဝင္ေစပါ။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Game Launcher
ကို သြားပါ။
•
လက္တစ္ဖက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မ‌။ႈ ။လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင္ device ကို အသံုးျပဳေနေသာအခါ သင္
အဆင္ေျပေစဖို႕ လက္တစ္ဖက္တည္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း နည္းအသြင္ကို အသက္ဝင္ေစသည္။
ဒီက႑သည္ ေဒသ(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
ကင္မရာ အျမန္ဖြင‌။့္ ။မူလခလုတ္ကို ၂ႀကိမ္ အျမန္ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ကင္မရာကို စတင္ဖို႕ device ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
ဒီက႑သည္ ေဒသ(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
Multi window‌။ ။ဝင္းဒိုးမ်ိဳးစံု စတင္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
စမတ္က်ေသာ ရုိက္ကူးမႈ‌။ ။လက္ရွိ မ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္ ေအာက္ဆြဲခ်ႏိုင္ေသာ ဧရိယာကို ရုိက္ကူးဖို႕ႏွင့္ စခရင္ေရွာ့ကို
ခ်က္ခ်င္း ျဖတ္ေတာက္ ေ၀မွ်ဖို႕ device ကို သတ္မွတ္ပါ။
•
ဖမ္းယူရန္ ပြတ္ဆြဲျခင္း‌။ ။မ်က္ႏွာျပင္ကိုျဖတ္၍ ဘယ္ဘက္(သို႕မဟုတ္)ညာဘက္သို႕ လက္၀ါးကို
ပြတ္ဆြဲေသာအခါ စခရင္ေရွာ့တစ္ခုကို ရုိက္ကူးရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။ ရုိက္ကူးထားေသာ ပံုမ်ားကို
ျပခန္း‌တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္။
အခ်ဳိ႕အပ္စ္မ်ားႏွင့္ က႑မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း စခရင္ေရွာ့ ရုိက္ကူးရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။
128
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
•
တုိက္ရိုက္ ေခၚမႈ‌။ ။ေခၚဆိုမႈ၊ စာတို(သို႕မဟုတ္)ဆက္သြယ္ရန္အေသးစိတ္ကို ၾကည့္ရႈေနစဥ္ သင့္နားအနီးသို႕
device ကို ကိုင္ထားျခင္းႏွင့္ ေကာက္ယူျခင္းျဖင့္ အသံေခၚဆိုမႈကို device တြင္ လုပ္ေဆာင္သည္။
•
စမတ္ အခ်က္ေပးသံ‌။ ။Device ကို ေကာက္ယူလိုက္သည့္အခါ သင္သည္ မစ္စ္ေကာ(သို႕မဟုတ္)စာတို
အသစ္မ်ား ရရွိေနပါက သင့္အား သတိေပးရန္ device တြင္ လုပ္ေဆာင္သည္။
မ်က္ႏွာျပင္ ပြင့္ေနလွ်င္(သို႕မဟုတ္)device သည္ ျပားေနသည့္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ မဟုတ္လွ်င္
၄င္းက႑သည္ အလုပ္မလုပ္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
လြယ္ကူစြာ အသံေဖ်ာက္‌။ ။Device မ်က္ႏွာျပင္ကို ေအာက္သို႕ စိုက္ထားျခင္း(သို႕မဟုတ္)လက္၀ါးျပ
လႈပ္ရွားမႈကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အ၀င္ေခၚဆိုမႈမ်ား(သို႕မဟုတ္)ႏႈိးစက္နာရီကို အသံပိတ္ရန္ device တြင္
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ေခၚဆိုရန္ (သို႕) မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ပို႕ရန္အတြက္ ဆြဲပါ‌။ ။အဆက္အသြယ္တစ္ခု(သို႕မဟုတ္)
ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုေပၚတြင္ သင္ ဘယ္ဘက္(သို႕မဟုတ္)ညာဘက္ ပြတ္ဆြဲေသာအခါ ဖုန္းေခၚဆိုဖို႕(သို႕မဟုတ္)
စာတို ေပးပို႕ဖို႕ device ကို သတ္မွတ္ပါ။
•
Dual Messenger‌။ ။မက္ဆင္ဂ်ာအပ္စ္တစ္ခုတည္းအတြက္ မတူညီသည့္ အေကာင့္ ႏွစ္ခုကို အသံုးျပဳပါ။
ယခု လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္သည့္ အပ္စ္ျဖင့္ ယခု လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသံုးျပဳသည့္အခါ ဒုတိယ
အေကာင့္အတြက္ အပ္စ္ပံုကို မူလမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ထည့္သြင္းေပးထားလိမ့္မည္။
•
SOS မက္ေဆ့ခ်္မ်ား ပို႔ျခင္း‌။ ။ပါ၀ါခလုတ္ကို ၃ ႀကိမ္ ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ စာတိုကို ကူညီေပးပို႕ရန္ device တြင္
လုပ္ေဆာင္သည္။ လက္ခံရရွိသူသို႕ စာတိုႏွင့္အတူ အသံသြင္းမွတ္တမ္းကိုလည္း ေပးပို႕ႏိုင္သည္။
•
တိုက္႐ိုက္မွ်ေဝျခင္း‌။ ။အခ်က္အလက္မ်ား တိုက္ရုိက္ေ၀မွ်ဖို႕ သင့္အား ခြင့္ျပဳရန္ ေ၀မွ်ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား panel
ေပၚတြင္ သင္ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ လူမ်ားကို ေဖာ္ျပရန္ device တြင္ လုပ္ေဆာင္သည္။
129
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ
Device ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ သင့္ device ၏ ဘက္ထရီ၊ သိမ္းဆည္းမႈ၊ မန္မိုရီႏွင့္ စနစ္လံုၿခံဳေရး
အေျခအေနအလံုးစံုကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ သင္သည္ device ကို သင့္လက္ေခ်ာင္းႏွင့္ ထိျခင္းျဖင့္ သင့္ျမတ္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
ဘက္ထရီ
ပိုမိုေဒတာ ေခၽြတာေရး
သုိေလွာင္ခန္း
ကိရိယာ လုံၿခဳံေရး
မွတ္ဥာဏ္
အျမန္သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက႑ကို အသံုးျပဳျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ‌ → ယခုျပင္ပါ‌(သို႕မဟုတ္)ယခု အေကာင္းဆံုးလုပ္ပါ‌ ကို
ႏွိပ္ပါ။
အျမန္သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက႑သည္ device လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ေအာက္ပါ လႈပ္ရွားမ်ားအျဖစ္
ျမွင့္တင္ေပးသည္။
•
မန္မိုရီအခ်ဳိ႕ကို ရွင္းလင္းျခင္း။
•
မလိုအပ္ေသာ ဖိုင္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ေနာက္ခံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အပ္စ္မ်ားကို ပိတ္ျခင္း။
•
ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ ဘက္ထရီအသံုးျပဳမႈကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္း။
•
ပ်က္သြားေသာ အတ္ပ္မ်ားႏွင့္ malwareအတြက္ စစ္ေဆးျခင္း
130
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ဘက္ထရီ
က်န္ရွိေနေသာ ဘက္ထရီပါ၀ါႏွင့္ device ကို အသံုးျပဳရန္ က်န္ရွိခ်ိန္ကို စစ္ေဆးပါ။ ဘက္ထရီအဆင့္နည္းေနေသာ
device မ်ားအတြက္ ပါ၀ါေခြ်တာေရး က႑ကို ကို အသက္သြင္းျခင္းျဖင့္ ဘက္ထရီပါ၀ါကို ထိန္းသိမ္းသည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ‌ → ဘက္ထရီ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
အသံုးျပဳရန္ က်န္ရွိခ်ိန္သည္ ဘက္ထရီ ပါ၀ါမကုန္ခင္ က်န္ရွိေနေသာ အခ်ိန္ကို ျပသည္။ အသံုးျပဳရန္
က်န္ရွိခ်ိန္သည္ သင့္ device ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ေရး အေျခအေနမ်ားေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။
•
ပါ၀ါေခြ်တာေရးပံုစံကို အသံုးျပဳေနေသာ အပ္စ္မ်ားမွ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို သင္ ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။
ပါ၀ါေခြ်တာေရး နည္းအသြင္
•
အလတ္‌။ ။ဘက္ထရီအသံုးျပဳခ်ိန္ကို ဆြဲဆန္႕ရန္ ပါ၀ါေခြ်တာေရးနည္းအသြင္ကို အသက္ဝင္ေစပါ။
•
အျမင္‌။့ ။အျမင့္ဆံုး ပါ၀ါ ေခြ်တာေရးနည္းအသြင္တြင္ device သည္ အေမွာင္ သင္းမ္ အသံုးျပဳျခင္း၊ အတ္ပ္မ်ားႏွင့္
ရရွိႏိုင္ေသာ အဂၤါရပ္မ်ားကို ကန္႕သတ္ျခင္းျဖင့္ ဘက္ထရီသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။ ဖုန္းလိုင္းမွလြဲ၍
အျခားကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ပိတ္ေပးလိမ့္မည္။
ဘက္ထရီကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
သင္သည္ ေနာက္ခံတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အသံုးမျပဳေနသည့္အပ္စ္မ်ား၏ ဘက္ထရီသံုးစြဲမႈကို ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္
ဘက္ထရီပါ၀ါကို ေခြ်တာႏိုင္သည္။ အပ္စ္စာရင္းမွ အပ္စ္မ်ားကို မွတ္သားၿပီး ပါဝါေခၽြတာပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ ထို႕အတူ
→
အဆင့္ျမင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး အက္ပ္ပါဝါ ေစာင့္ၾကည့္မ‌ ႈ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို သတ္မွတ္ပါ။
သုိေလွာင္ခန္း
အသံုးျပဳၿပီးသားႏွင့္ က်န္ရွိေနေသာ မန္မိုရီအဆင့္ကို စစ္ေဆးပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ‌ → သုိေလွာင္ခန္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
အတြင္းမန္မိုရီ၏ အမွန္တကယ္ ရရွိႏိုင္ေသာ ပမာဏသည္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားေသာ ပမာဏထက္
ပိုနည္းသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လည္ပတ္ေရးစနစ္ႏွင့္ မူလအပ္စ္မ်ားသည္ မန္မိုရီ၏
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေနရာယူထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရရွိႏိုင္ေသာ ပမာဏသည္ သင္ device ကို
ျမွင့္တင္ေသာအခါတြင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
Samsung ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ သင့္ device အတြက္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္ အပိုင္းအတြင္း အတြင္း
မန္မိုရီ၏ ရရွိႏိုင္ေသာ ဆံ့သည့္ပမာဏကို သင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
မန္မိုရီကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
Cache ကဲ့သို႕ ၾကြင္းက်န္ေသာ ဖိုင္မ်ားကို ဖ်က္ရန္ ယခု ရွင္းလင္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္ ေနာက္ထပ္ အသံုးမျပဳေတာ့ေသာ
ဖိုင္မ်ားကို ဖ်က္ရန္(သို႕မဟုတ္)အတ္ပ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ရန္ သံုးစြဲသူ အခ်က္အလက္မ်ား‌ အရ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုကို
ေရြးခ်ယ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ ေရြးခ်ယ္ရန္ အရာမ်ားကို အမွန္ျခစ္ၿပီး ဖ်က္ပစ္ပါ‌ သို႕မဟုတ္ တပ္ဆင္ထားမႈကို ျဖဳတ္ပါ။‌ကို
ႏွိပ္ပါ။
131
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
မွတ္ဥာဏ္
ဆက္တင္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ‌ → မွတ္ဥာဏ္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
လက္ရွိ အသံုးျပဳေနသည့္ မန္မိုရီကို ေလ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ device ကို အရွိန္ျမႇင့္ရန္ အပ္စ္စာရင္းမွ အပ္စ္မ်ားကို
အမွတ္အသားျခစ္ၿပီး ယခု ရွင္းလင္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ကိရိယာ လုံၿခဳံေရး
Device လံုၿခံဳေရး အဆင့္ကို စစ္ေဆးပါ။ ဒီက႑သည္ သင့္ device ကို မဲလ္၀ဲလ္အတြက္ စကန္ဖတ္ေပးသည္။
ဆက္တင္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ‌ → ကိရိယာ လုံၿခဳံေရး‌ → ဖုန္းကို စကန္ဖတ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ပိုမိုေဒတာ ေခၽြတာေရး
ေနာက္ကြယ္တြင္ ပြင့္ေနသည့္ အက္ပ္မ်ားကို မိုဘိုင္းေဒတာ အသံုးျပဳမႈမွ ကာကြယ္ျခင္းျခင့္ သင္၏ မုိဘိုင္းေဒတာ
အသံုးျပဳမႈကို ေစာင္ၾကည့္၊ ေလွ်ာ့ခ်ပါ။ မိုဘိုင္းနက္္ဝက္ျဖင့္ အသံုးျပဳသည့္ ပံု၊ ဗီဒီယို ႏွင့္ ဝက္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကဲ့သို႔
အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေဒတာ အသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
•
ဒီက႑သည္ ေဒသ(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း
ရွိႏိုင္သည္။
•
ယခု လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အသက္သြင္းထားစဥ္အတြင္း ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ(သို႔မဟုတ္)မိုဘိုင္းနက္္ဝက္
အေျခအေနမ်ားအေပၚ မူတည္၍ အခ်ိဳ႕ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အရာမ်ားကို
အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္းမ်ား ရွိေကာင္းရွိႏုိင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ကိရိယာ ထိန္းသိမ္းမႈ‌ → ပိုမိုေဒတာ ေခၽြတာေရး‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး အသက္သြင္းရန္ဖြင့္ပါ။
အသံုးျပဳထားသည့္ ပမာဏကို
ၾကည့္ရႈၿပီး ေစာင့္ၾကည့္လိုသည့္
အခ်ိိန္အတြက္ သတ္မွတ္ရန္
အင္တာနက္ အသံုးျပဳေနစဥ္
သိမ္းဆည္းပါ။
အင္တာနက္ ေဒတာ အသံုးျပဳမႈ
ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ Opera Max
အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ ေလွ်ာ့ခ်သည့္
ေနာက္ကြယ္တြင္ အင္တာနက္
ဝန္ေဆာင္မႈကို အသက္သြင္းပါ။
အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အပ္စ္ကို
ေရြးခ်ယ္ပါ။
သင္သည္ ေဒတာအသံုးျပဳမႈ ေစာင့္ၾကည့္ကာလကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္
ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား‌ → ေဒတာ သံုးစြဲမ‌ႈ → ေငြေတာင္းခံသည့္ ကာလစက္ဝန္းႏွင့္ ေဒတာ သတိေပးခ်က္‌ ကို
ႏွိပ္ပါ။
132
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အက္ပ္မ်ား
Device ၏ အပ္စ္မ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲၿပီး ၄င္းတို႕၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပါ။ သင္သည္ အပ္စ္မ်ား၏ အသံုးျပဳမႈ
သတင္းအခ်က္လက္ကို ၾကည့္ရႈႏိုင္သည္၊ ၄င္းတို႕၏ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္(သို႕မဟုတ္)
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္(သို႕မဟုတ္)မလိုအပ္ေသာ အပ္စ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)ပိတ္ျခင္းတို႕
လုပ္ႏိုင္သည္။
ဆက္တင္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အက္ပ္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဖန္သားျပင္ ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
Device ႏွင့္ SIM(သို႕မဟုတ္)USIM လံုၿခံဳေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ဖန္သားျပင္ ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ရရွိႏိုင္ေသာ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
ဖန္သားျပင္ေသာ့ အမ်ဳိးအစား‌။ ။မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
မ်က္ႏွာ မွတ္သားမႈ‌။ ။သင့္မ်က္ႏွာကို မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ device ကို သတ္မွတ္သည္။
ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာ မွတ္မိျခင္း ကို သြားပါ။
•
လက္ေဗြ စကန္နာ‌။ ။Device ကို လံုၿခံဳေစရန္(သို႕မဟုတ္)သင့္ Samsung အေကာင့္ထဲ ၀င္ရန္ device တြင္
သင့္လက္ေဗြကို မွတ္ပံုတင္သည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လက္ေဗြ မွတ္မိျခင္း ကို သြားပါ။
•
Smart Lock‌။ ။အခ်ိဳ႕ အေျခအေနမ်ားတြင္ သူ႕အလိုလို ေလာ့ပြင့္ရန္ device ကို သတ္မွတ္ပါ။
•
စိတ္ခ်ရေသာ ေသာ့ခတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌။ ။ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းအတြက္ မ်က္ႏွာျပင္
ေသာ့ခတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
Always On Display‌။ ။မ်က္ႏွာျပင္ ပိတ္စဥ္တြင္ ပံု(သို႕မဟုတ္)သတင္းအခ်က္အလက္ ျပသဖို႕ device ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Always On Display ကို သြားပါ။
•
အခ်က္အလက္ႏွင့္ FaceWidgets‌။ ။ပိတ္သြားေသာအခါ(သို႕မဟုတ္)ေလာ့ခ်လိုက္ေသာအခါ မ်က္ႏွာျပင္တြင္
ျပထားေသာ အိုင္တမ္မ်ား၏ ဆက္တင္ကို ေျပာင္းပါ။
•
သတိေပးခ်က္မ်ား‌။ ။ေလာ့ခ်ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ အေၾကာင္းအရာကို
ေဖာ္ျပမည္၊ မျပမည္ကို သတ္မွတ္ၿပီး ဘယ္အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ျပသမည္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
•
အက္ပ္ အျမန္သြားသေကၤတမ်ား‌။ ။ေလာ့ခ်ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အတ္ပ္မ်ား၏ ေရွာ့ကတ္မ်ားကို ျပရန္
၎တို႕ကို ေရြးပါ။
133
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
•
ကၽြႏု္ပ္၏မိုဘိုင္းကို ရွာပါ‌။ ။ကြ်ႏု္ပ္၏ မိုဘိုင္းကို ရွာေဖြသည္ က႑ကို အသက္သြင္း(သို႕မဟုတ္)ပိတ္သည္။
သင္၏ ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ(သို႕မဟုတ္)ခိုးယူခံလိုက္ရေသာ deviceကို ေျခရာခံၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္၏
မိုဘိုင္းကို ရွာေဖြပါ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္(findmymobile.samsung.com)ကို ဝင္ၾကည့္ပါ။
•
မသိေသာ ရင္းျမစ္မ်ား‌။ ။အမည္မသိ ရင္းျမစ္မ်ားမွ အပ္စ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳရန္ device ကို
လုပ္ေဆာင္သည္။
•
လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲြ‌။ ။သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ႏွင့္ အပ္စ္မ်ားကို အျခားသူမ်ားထံမွ ကာကြယ္ရန္
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါတစ္ခု ဖန္တီးသည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲြ ကို
သြားပါ။
•
စိတ္ခ်ရသည့္ စတင္မ‌။ႈ ။Device ကို ဖြင့္ေသာအခါ ေသာျဖည့္ကုတ္ လိုအပ္ရန္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ device
ကို ကာကြယ္ပါ။ သင္သည္ device ကို စတင္ရန္ႏွင့္ စာတိုမ်ားႏွင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရရွိရန္
ေသာ့ျဖည္ကုတ္ကို ရုိက္ထည့္ရမည္။
•
SD ကဒ္ ကုဒ္သြင္းျမႇဳပ္ပါ‌။ ။မန္မိုရီကတ္ေပၚတြင္ ဖိုင္မ်ားကို ကုတ္ေျပာင္းလဲရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
သင္သည္ ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ကို ဖြင့္ထားၿပီး စက္ရုံထုတ္မူလအတိုင္း device ကို ျပန္ျပင္လွ်င္ device
သည္ သင္၏ ကုတ္ ေျပာင္းလဲထားေသာ ဖိုင္မ်ားကို ဖတ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ Device ကို ျပန္မျပင္ခင္ ဒီ
သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပိတ္ပါ။
•
အျခား လုံၿခံဳေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌။ ။အပို လံုၿခံဳေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ေဆာင္သည္။
မ်က္ႏွာ မွတ္မိျခင္း
သင့္ မ်က္ႏွာကို မွတ္မိျခင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေလာ့ဖြင့္ရန္ device ကို သင္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
•
သင့္ device ကို တစ္စံုတစ္ေယာက္(သို႕မဟုတ္)သင့္ ႐ုပ္ပံုႏွင့္ ဆင္တူေသာ တစ္ခုခုက ေလာ့ဖြင့္ႏိုင္သည္။
•
မ်က္ႏွာမွတ္မိျခင္းသည္ ပံုစံ၊ PIN(သို႕မဟုတ္)စကားဝွက္ထက္ လံုၿခံဳေရ အားနည္းသည္။
•
မ်က္ႏွာမွတ္မိျခင္းကို အသံုးျပဳစဥ္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ။
–– မ်က္မွန္ တပ္ထားျခင္း၊ ဦးထုပ္ေဆာင္းထားျခင္း၊ မ်က္ႏွာဖံုးတပ္ထားျခင္း၊ မုတ္ဆိတ္ေမႊး(သို႕မဟုတ္)
ထူထဲလြန္းေသာ မိတ္ကပ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေသာအခါ ထည့္စဥ္းစားပါ။
–– မွတ္ပံုတင္ေနစဥ္အတြင္း အလင္းေရာင္ ေကာင္းမြန္စြာ လံုေလာက္ေသာေနရာတြင္ ရွိၿပီး
ကင္မရာမွန္ဘီလူး သန္႔ရွင္းေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
–– ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ တူညီေသာ ရလဒ္ျဖစ္ေစရန္ သင္၏ ပံု မႈန္ဝါးမေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
သင္သည္ သင္၏ မ်က္ႏွာကို မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳလွ်င္ သင္၏ မ်က္ႏွာအား
device ကို ဖြင့္ေသာအခါ မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ဖြင္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ Device ကို အသံုးျပဳရန္
သင္သည္ မ်က္ႏွာကို မွတ္ပံုတင္ေသာအခါ သင္ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ပံုစံ၊ PIN(သို႕မဟုတ္)
လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ျဖင့္ device ကို ေသာ့ဖြင့္ရမည္။ သင္၏ ပံုစံ၊ PIN(သို႕မဟုတ္)လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို
မေမ့ေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။
134
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
သင့္ မ်က္ႏွာအား မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းျခင္း
မ်က္ႏွာ ပိုေကာင္းေကာင္း မွတ္မိဖို႕ သင့္မ်က္ႏွာအား အိမ္အတြင္း၊ ၿပီးေနာက္ တိုက္႐ုိက္ ေနေရာင္ မထိဘဲ မွတ္ပံုတင္
စာရင္းသြင္းပါ။
1 ဆက္တင္မ်က္ႏွာျပင္တြင ဖန္သားျပင္ ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး‌ → မ်က္ႏွာ မွတ္သားမႈ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ပါ။
သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို မလုပ္ေဆာင္ရေသးလွ်င္ တစ္ခု ဖန္တီးပါ။
3 မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဖတ္ၿပီး ဆက္လုပ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
4 မ်က္ႏွာျပင္ကို သင့္ဘက္ မ်က္ႏွာမူေစၿပီး device ကို ကိုင္ကာ မ်က္ႏွာျပင္ကို ၾကည့္ပါ။
5 မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ စက္၀ိုင္းအတြင္း သင္၏ မ်က္ႏွာကို ေနရာခ်ပါ။
ကင္မရာသည္ သင့္မ်က္ႏွာကို စကင္ဖတ္လိမ့္မည္။
မ်က္ႏွာျဖင့္ ေလာ့ခ်ျခင္း ေပါ့-အပ္ ဝင္းဒိုး ေပၚလာေသာအခါ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ သင့္မ်က္ႏွာကို
အသံုးျပဳဖို႕ ဖြင့္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
သင့္မ်က္ႏွာျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ေလာ့ဖြင့္ျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္မလုပ္ပါက သင္၏
မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းထားေသာ မ်က္ႏွာကို ဖယ္ရွားဖို႕ မ်က္ႏွာ ေဒတာကို ဖယ္ရွားပါ‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး
သင့္မ်က္ႏွာကို ထပ္မံ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းပါ။
မ်က္ႏွာ မွတ္မိျခင္းျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေလာ့ဖြင့္ျခင္း
သင္သည္ ပံုစံ၊ PIN(သို႕မဟုတ္)လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို အသံုးျပဳမည့္အစား သင့္မ်က္ႏွာျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ကို
ေသာ့ဖြင့္ႏိုင္သည္။
1 ဆက္တင္မ်က္ႏွာျပင္တြင ဖန္သားျပင္ ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး‌ → မ်က္ႏွာ မွတ္သားမႈ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ပါ။
135
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
3 ၎ကို အသက္ဝင္ေစရန္ မ်က္ႏွာေသာ့ဖြင့္နည္း‌ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ဓာတ္ပံုမ်ား(သို႕မဟုတ္)ဗြီဒီယိုမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာမွတ္မိျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို သင္ ေလွ်ာ့ခ်လိုပါက ၎ကို ပိတ္ရန္
ပုိျမန္သည့္ မွတ္သားစနစ္‌ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ ၎သည္ မ်က္ႏွာ မွတ္မိႏိုင္သည့္ ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။
4 ေလာ့ခ်ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ မ်က္ႏွာျပင္ကို ၾကည့္ပါ။
သင့္ မ်က္ႏွာကို မွတ္မိေသာအခါ ေနာက္ထပ္ မ်က္ႏွာျပင္ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းတစ္ခုခု သံုးဖို႕မလိုဘဲ
မ်က္ႏွာျပင္ကို သင္ ေလာ့ခ်ႏိုင္သည္။ သင့္မ်က္ႏွာကို မမွတ္မိပါက ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ မ်က္ႏွာျပင္
ေလာ့ခ်ျခင္း နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳပါ။
လက္ေဗြ မွတ္မိျခင္း
လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ သင့္လက္ေဗြ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မွတ္ပံုတင္ၿပီး device တြင္
သိမ္းထားရန္ လိုအပ္သည္။ မွတ္ပံုတင္ၿပီးေနာက္ သင္သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑မ်ားအတြက္ လက္ေဗြကို
အသံုးျပဳရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။
•
မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ခတ္ျခင္း
•
၀က္ဘ္ထဲသို႕ ၀င္ျခင္း
•
Samsung အေကာင့္ကို အတည္ျပဳစစ္ေဆးပါ
•
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါ
•
ဒီက႑သည္ ေဒသ(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူအေပၚ မူတည္၍ မရရွိႏိုင္သည္လည္း
ရွိႏိုင္သည္။
•
လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ device လံုၿခံဳေရးကို ျမွင့္တင္ရန္ လက္ေဗြတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ထူးျခားေသာ
ပင္ကိုယ္လကၡဏာကို အသံုးျပဳသည္။ မတူညီေသာ လက္ေဗြႏွစ္ခုေၾကာင့္ လက္ေဗြအာရုံခံကို
ရႈပ္ေထြးေစသည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်သည္ အလြန္နည္းသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အလြန္ရွားပါးေသာ
အေျခအေနမ်ားတြင္ မတူညီေသာ လက္ေဗြမ်ား အလြန္ဆင္တူေနၿပီး အာရုံခံက ၄င္းတို႕ကို တူညီသည္ဟု
မွတ္ထားလိုက္ႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ သင္၏ လက္ေဗြကို မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳလွ်င္ သင္၏ လက္ေဗြအား
device ကို ဖြင့္ေသာအခါ မ်က္ႏွာျပင္ ေသာ့ဖြင္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ Device ကို အသံုးျပဳရန္
သင္သည္ လက္ေဗြကို မွတ္ပံုတင္ေသာအခါ သင္ လုပ္ေဆာင္ထားေသာ ပံုစံ၊ PIN(သို႕မဟုတ္)
လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ျဖင့္ device ကို ေသာ့ဖြင့္ရမည္။ သင္၏ ပံုစံ၊ PIN(သို႕မဟုတ္)လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို
မေမ့ေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။
•
သင္၏ လက္ေဗြကို မမွတ္မိလွ်င္ လက္ေဗြမွတ္ပံုတင္စဥ္က သင္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာ ပံုစံ၊
PIN(သို႕မဟုတ္)လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို အသံုးျပဳ၍ device အား ဖြင့္ပါ၊ ထုိ႕ေနာက္ လက္ေဗြကို
ျပန္မွတ္ပံုတင္ပါ။ သင္၏ ပံုစံ၊ PIN(သို႕မဟုတ္)လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ေမ့သြားလွ်င္ သင္သည္ device
ကို စက္ရုံထုတ္အတိုင္း ျပန္မျပင္ဘဲႏွင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ Samsung သည္ ကုတ္မ်ား
ေမ့သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အဆင္မေျပမႈမ်ား(သို႕မဟုတ္)ေဒတာေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားအတြက္
တာ၀န္မရွိေပ။
136
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ပိုေကာင္းေသာ လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအတြက္
သင္သည္ သင္၏ လက္ေဗြကုိ device တြင္ စကန္ဖတ္ေသာအခါ က႑၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ
သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားကို သတိထားပါ။
•
မူလခလုတ္တြင္ လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳ အာရုံခံ ပါ၀င္သည္။ မူလခလုတ္ကို ဒဂၤါး၊ ေသာ့ႏွင့္ လည္ဆြဲမ်ားကဲ့သို႕
သတၳဳအရာ၀တၳဳမ်ားႏွင့္ ျခစ္မိျခင္း(သို႕မဟုတ္)ပ်က္စီးေစျခင္းတို႕ မျပဳလုပ္မိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
လက္ေဗြဖတ္သည့္ေနရာကို စတစ္ကာမ်ား၊ မွန္ကပ္မ်ားႏွင့္ အျခား အပိုပစၥည္းမ်ား ကပ္ထားျခင္းသည္
လက္ေဗြဖတ္သည့္ အျမန္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့က်ေစႏုိင္သည္။ လက္ေဗြဖတ္သည့္ေနရာကို မွန္ကပ္ျဖင့္ မူလကတည္းက
ကပ္ထားပါက လက္ေဗြဖတ္သည့္ ဆင္ဆာ အသံုးမျပဳခင္ ထုိအရာကို ဖယ္ရွားပါ။
•
လက္ေဗြ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဧရိယာႏွင့္ သင့္လက္ေခ်ာင္းမ်ား ေျခာက္ေသြ႕သန္႕ရွင္းေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
Device သည္ အေရးေၾကာင္းမ်ား(သို႕မဟုတ္)အမာရြတ္မ်ားေၾကာင့္ သင့္လက္ေဗြကို မမွတ္မိႏိုင္သည္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•
Device သည္ ေသးငယ္ေသာ(သို႕မဟုတ္)ပါးေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားမွ လက္ေဗြမ်ားကို မမွတ္မိႏိုင္သည္လည္း
ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ သင့္လက္ေခ်ာင္းကို ေကြးထားျခင္း(သို႕မဟုတ္)လက္ေခ်ာင္းထိပ္ကို အသံုးျပဳျခင္းတို႕ ျပဳလုပ္လွ်င္
device သည္ သင့္လက္ေဗြကို မမွတ္မိႏိုင္သည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ မူလခလုတ္တစ္ခုလံုးကို သင့္လက္ေခ်ာင္းျဖင့္
ဖံုးအုပ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို တိုးျမွင့္ရန္ မၾကာခဏ အသံုးျပဳေသာ လက္၏ လက္ေဗြကို device တြင္
အလုပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ မွတ္ပံုတင္ပါ။
•
ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္ၿငိမ္မ်ားသည္ device ထဲသို႕ ၀င္ေရာက္ႏိုင္သည္။ ဒီက႑ကို
ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ(သို႕မဟုတ္)ဒီက႑ကို အသံုးမျပဳမီ
လွ်ပ္စစ္ၿငိမ္ ၀င္မေနေၾကာင္း ေသခ်ာရန္ သတၳဳအရာ၀တၳဳကို ထိၾကည့္ပါ။
လက္ေဗြမ်ားအား မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
1 ဆက္တင္မ်က္ႏွာျပင္တြင ဖန္သားျပင္ ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး‌ → လက္ေဗြ စကန္နာ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ပါ။
သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို မလုပ္ေဆာင္ရေသးလွ်င္ တစ္ခု ဖန္တီးပါ။
3 သင္၏ လက္ေခ်ာင္းကို မူလခလုတ္ေပၚတြင္ ထားပါ။
137
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
4 Device မွ သင္၏ လက္ေခ်ာင္းကို မွတ္သားၿပီးေနာက္ ၄င္းကို မၿပီး မူလခလုတ္ေပၚတြင္ တစ္ဖန္ ျပန္ထားပါ။
ဤလႈပ္ရွားမႈအား လက္ေဗြကို မွတ္တမ္းတင္သည့္အထိ ျပန္ေက်ာ့ပါ။ သင့္ လက္ေဗြ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းျခင္း
ၿပီးဆံုးေသာအခါ ၿပီးပါၿပီ‌ကို ႏွိပ္ပါ။
လက္ေဗြျဖင့္ ေလာ့ခ်ျခင္း ေပါ့-အပ္ ဝင္းဒိုး ေပၚလာေသာအခါ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ သင့္လက္ေဗြကို
အသံုးျပဳဖို႕ ဖြင့္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
လက္ေဗြကို ဖ်က္ျခင္း
သင္သည္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ လက္ေဗြကုိ ဖ်က္ႏိုင္သည္။
1 ဆက္တင္မ်က္ႏွာျပင္တြင ဖန္သားျပင္ ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး‌ → လက္ေဗြ စကန္နာ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ပါ။
3 တည္းျဖတ္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
4 ဖ်က္ရန္ လက္ေဗြကုိ မွတ္သားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ဖယ္ထုတ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
Samsung အေကာင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို အတည္ျပဳျခင္း
သင္၏ Samsung အေကာင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို အသံုးျပဳရန္ သင့္လက္ေဗြကို အသံုးျပဳပါ။ သင္သည္
သင့္လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ျဖင့္ ၀င္မည့္အစား သင္လက္ေဗြကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ Galaxy Apps‌ မွ
အခ်က္အလက္ကို ၀ယ္ယူသည့္အခါ။
1 ဆက္တင္မ်က္ႏွာျပင္တြင ဖန္သားျပင္ ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး‌ → လက္ေဗြ စကန္နာ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ပါ။
3 ၎ကို အသက္ဝင္ေစရန္ Samsung account‌ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
4 သင္၏ Samsung အေကာင့္ သို႕ ၀င္ပါ။
138
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
လက္ေဗြကို အသံုးျပဳ၍ အေကာင့္မ်ားထဲသို႕ ၀င္ပါ။
သင္သည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ သိမ္းထားျခင္းကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားထဲ ၀င္ရန္ သင့္လက္ေဗြကို
အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
ဒီက႑သည္ အင္တာနက္‌ အပ္စ္မွတဆင့္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာမ်ားအတြက္သာ
ရရွိႏိုင္သည္။
1 ဆက္တင္မ်က္ႏွာျပင္တြင ဖန္သားျပင္ ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး‌ → လက္ေဗြ စကန္နာ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ပါ။
3 ၄င္းကို အသက္သြင္းရန္ ဝဘ္ ဆိုင္းအင္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
4 သင့္လက္ေဗြႏွင့္ ၀င္လိုေသာ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုကို ဖြင့္ပါ။
5 သင္၏ အသံုးျပဳသူအမည္ႏွင့္ လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို ရုိက္ထည့္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာ၏ ၀င္သည့္ခလုတ္ကို
ႏွိပ္ပါ။
6 သင့္ လက္ေဗြမ်ား သံုး၍ ဝင္ေရာက္ပါ‌ ကို မွတ္သားၿပီး သတိရပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္သည္ သင္၏ အေကာင့္ကို အတည္ျပဳရန္ သင့္လက္ေဗြကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ၀က္ဘ္စာမ်က္ႏွာထဲသို႕ ၀င္ရန္
လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
မ်က္ႏွာျပင္ကို လက္ေဗြျဖင့္ ေသာ့ဖြင့္ျခင္း
သင္သည္ ပံုစံ၊ PIN(သို႕မဟုတ္)လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ကို အသံုးျပဳမည့္အစား သင့္လက္ေဗြျဖင့္ မ်က္ႏွာျပင္ကို
ေသာ့ဖြင့္ႏိုင္သည္။
1 ဆက္တင္မ်က္ႏွာျပင္တြင ဖန္သားျပင္ ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး‌ → လက္ေဗြ စကန္နာ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ပါ။
3 ၄င္းကို အသက္သြင္းရန္ လက္ေဗြ ေသာ့ဖြင‌ ့္ ကို ႏွိပ္ပါ။
4 ေသာ့ခတ္မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ မူလခလုတ္ေပၚတြင္ သင့္လက္ေခ်ာင္းကို ထားၿပီး သင့္လက္ေဗြကို စကန္ဖတ္ပါ။
139
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲြ
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါသည္ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ မွတ္စုမ်ားကဲ့သို႕ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ႏွင့္ အပ္စ္မ်ားကို အျခားသူမ်ား
၀င္ေရာက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးသည္။ သင္သည္ device ကို ေသာ့ဖြင့္ထားေသာအခါ၌ပင္ သင္၏ ပုဂၢလိက
အခ်က္အလက္ႏွင့္ အပ္စ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည္။
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါသည္ သီးျခား လံုၿခံဳေသာ သိမ္းဆည္းရာေနရာတစ္ခုျဖစ္သည္။ လံုၿခံဳေသာဖိုဒါထဲရွိ ေဒတာ
ကို၀ိုင္ဖိုင္တုက
ိ ္ရုိက္(သို႕မဟုတ္)USB ကဲ့သို႕ အတည္မျပဳထားေသာ ေ၀မွ်ေရးနည္းလမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အျခား
device မ်ားသို႕ ကူးေျပာင္းႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ လည္ပတ္ေရးစနစ္ကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားျခ
င္း(သို႕မဟုတ္)ေဆာ့ဖ္၀ဲ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္းတို႕သည္ လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါကို အလိုအေလ်ာက္ ေသာ့ခတ္ျခင္းႏွင့္
မလုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႕ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါထဲတြင္ ေဒတာ မသိမ္းမီ အျခားေနရာတြင္ ေဒတာကို
အရန္အျဖစ္ ကူးယူထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
လံုၿခံဳေသာဖိုဒါကို သတ္မွတ္ျခင္း
1 စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲြ‌ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
ဒါ့အျပင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ဖန္သားျပင္ ေသာ့ပိတ္ျခင္းႏွင္ လုံၿခံဳေရး‌ → လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္
ဖိုင္တဲ‌ကို ႏွိပ္ပါ။
2 စတင္ပါ‌ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
3 ဝင္ေရာက္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး သင္၏ Samsung အေကာင့္ထဲသို႕ ၀င္ပါ။
140
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
4 လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါအတြက္ အသံုးျပဳရန္ ေသာ့ခတ္နည္းလမ္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ၿပီးဆံုးရန္
မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါ၏ အမည္(သို႕မဟုတ္)သေကၤတ အေရာင္ကို ေျပာင္းရန္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲ‌ြ →
→
အိုင္ကြန္ကို စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲြ‌ အပ္စ္ကို သင္ စတင္ေသာအခါ သင္သည္ သင္၏ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ
ေသာ့ျဖည္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳ၍ အပ္စ္ကို ေသာ့ျဖည္ရမည္။
•
သင္၏ လံုၿခံဳေသာဖိုဒါ ေသာ့ျဖည္ကုတ္ကို ေမ့ေနလွ်င္ သင္သည္ Samsung အေကာင့္ကို အသံုးျပဳ၍
၄င္းကို ျပန္ျပင္ႏိုင္သည္။ ကုဒ္ ထည့္သြင္းသည့္ ေနရာေအာက္မွ ျပန္လည္ သတ္မွတ္မည္ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၿပီး
သင္၏ Samsung အေကာင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ပါ။
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါအတြက္ အလိုအေလ်ာက္ ေသာ့ခတ္ျခင္း သတ္မွတ္ခ်က္
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါကို အသံုးမျပဳေသာအခါ ၄င္းကို အလိုအေလ်ာက္ ေသာ့ခတ္ရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
1 စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲြ‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → စိတ္ခ်ရသည့္ဖိုင္တြဲကို အလိုအေလ်ာက္
ေသာ့ခတ္ရန္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ေသာ့ခတ္ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခုကို ေရြးပါ။
သင္၏ လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါကုိ ကိုယ္တိုင္ ေလာ့ခ်ရန္ ေသာ့ခ်ပါ‌ကို ႏွိပ္ပါ။
လုံၿခံဳေသာ ဖိုဒါသို႕ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း
ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္မ်ားကဲ့သို႕ အခ်က္အလက္ကို လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါထဲသို႕ ေရႊ႕ပါ။ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မူလ သိုေလွာင္မႈမွ လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါသို႔ ႐ုပ္ပံုတစ္ပံု ေရႊ႕ျခင္း ဥပမာတစ္ခု ျဖစ္သည္။
1 စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲြ‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး ဖိုင္မ်ား ထည့္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 ႐ုပ္ပုံမ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ေရႊ႕ရန္ ပံုကို မွတ္သားပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၿပီးပါၿပီ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 ေရႊ႕ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာအရာမ်ားကို မူရင္းဖိုဒါမွ ဖ်က္ပစ္ၿပီး လံုၿခံဳေသာဖိုဒါသို႕ ေရႊ႕လိမ့္မည္။ အရာမ်ားကို ကူးယူရန္
ကူးယူပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အေၾကာင္းအရာကို ေရႊ႕ရန္အတြက္ နည္းလမ္းသည္ အေၾကာင္းအရာအမ်ဳိးအစားေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
141
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
လုံၿခံဳေသာ ဖိုဒါမွ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း
လံုၿခံဳေသာဖိုဒါမွ မူလသိမ္းဆည္ရာေနရာရွိ သက္ဆိုင္ရာ အပ္စ္ထဲသို႕ အခ်က္အလက္ကို ေျပာင္းေရႊ႕ပါ။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါမွ မူလ သိုေလွာင္မႈသို႕ ႐ုပ္ပံုတစ္ပံု ေရႊ႕ျခင္း ဥပမာတစ္ခု
ျဖစ္သည္။
1 စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲ‌ ြ အတ္ပ္ကို စတင္ပါ။
2 ပံုတစ္ပံုကို ေရြးပါ။
3
→ စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တြဲ၏ အျပင္သုိ႔ ေရႊ႕ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အိုင္တမ္မ်ားကို မူလ သိုေလွာင္မႈထဲရွိ ျပခန္း‌ သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕လိမ့္မည္။
အပ္စ္မ်ား ေပါင္းထည့္ျခင္း
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါထဲတြင္ အသံုးျပဳရန္ အပ္္စ္တစ္ခုကို ေပါင္းထည့္ပါ။
1 စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲြ‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး အက္ပ္မ်ား ထည့္ပါ‌ကို ႏွိပ္ပါ။
2 Device ထဲတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ အပ္စ္မ်ား တစ္ခု(သို႔မဟုတ္)တစ္ခုထက္ပိုၿပီး အမွန္ျခစ္ၿပီးေနာက
ေပါင္းထည့္ပါ‌ ကို ေခါက္ပါ။
Play စတိုး‌(သို႕မဟုတ္)Galaxy Apps‌မွ အတ္ပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းရန္ ပေလး စတိုးမွ
ေဒါင္းလုတ္လုပ္ပါ‌(သို႕မဟုတ္)GALAXY APPS ထဲမွ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါမွ အပ္စ္မ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း
အက္ပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္တည္းျဖတ္ပါ‌ကို ႏွိပ္ပါ၊ အတ္ပ္မ်ားကို အမွန္ျခစ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ ျဖဳတ္ပါ‌ကို ႏွိပ္ပါ။
အေကာင့္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ျခင္း
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါထဲတြင္ အပ္စ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားရန္ သင္၏ Samsung ႏွင့္ Google အေကာင့္မ်ားႏွင့္
အျခားအေကာင့္မ်ားကို ေပါင္းထည့္ပါ။
1 စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲြ‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → အေကာင့္မ်ား‌ → အေကာင့္ ထည့္သြင္းပါ‌ ကို
ႏွိပ္ပါ။
2 အေကာင့္၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
3 အေကာင့္တည္ေဆာင္ျခင္း ျပီးေျမာက္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚရွိ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
142
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါကို ဖံုးဝွက္ထားျခင္း
သင္သည္ လံုၿခံဳေသာဖိုဒါ ေရွာ့ကတ္ကို မူလမ်က္ႏွာျပင္မွ ေဖ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲြ‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႕ေနာက္ ၄င္းကို ပိတ္ရန္
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ဖိုင္တြဲကို ျပသပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဒါ့အျပ င္အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ပင္နယ္ ဖြင့္ရန္ အေျခအေန ဘားကို ေအာက္ဘက္ ဆြဲခ်ပါ။ ထို႕ေနာ
က္အေၾကာင္းၾကားခ်က္ ပင္နယ္အား ေအာက္ဘက္ ပြတ္ဆြဲၿပီး အဂၤါရပ္ကို ပိတ္ရန္ စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲ‌ ြ ကို ႏွိပ္ပါ။
လံုၿခံဳေသာဖိုဒါကို အရန္အျဖစ္ကူးယူျခင္းႏွင့္ ျပန္သိမ္းဆည္းျခင္း
လံုၿခံဳေသာဖိုဒါထဲရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ရုပ္ရွင္မ်ားအား သင့္ Samsung အေကာင့္ကို အသံုးျပဳၿပီး Samsung Cloud
ထဲသို႕ အရန္အျဖစ္ ကူးယူပါ၊ ထို႕ေနာက္ ေနာက္မွ ၄င္းတို႕ကို ျပန္သိမ္းဆည္းပါ။
ေဒတာ အရန္ထားရွိျခင္း
1 စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲြ‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → အရံသိမ္းျခင္းနွင့္ နဂုိအတုိင္း
ျပန္လည္ထားရွိျခင္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 အေကာင့္ ထည့္သြင္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ၿပီး သင့္ Samsung အေကာင့္ထဲ ၀င္ၿပီး မွတ္ပံုတင္ပါ။
3 စိတ္ခ်ရသည့္ ဖုိင္တြဲ ေဒတာ အရန္သိမ္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
4 အရန္အျဖစ္ကူးယူလိုေသာ အရာမ်ားကို မွတ္သားၿပီး အခု အခုပဲ အရန္သိမ္းဆည္းပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေဒတာမ်ားကို Samsung Cloud တြင္ အရန္အျဖစ္ ကူးယူလိမ့္မည္။
ေဒတာကို ျပန္သိမ္းဆည္းျခင္း
1 စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တ‌ ဲ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → အရံသိမ္းျခင္းနွင့္ နဂုိအတုိင္း
ျပန္လည္ထားရွိျခင္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
2 နဂုိအတုိင္း ျပန္ထားပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
3 သင္ ျပန္သိမ္းဆည္းလိုေသာ ေဒတာအမ်ဳိးအစားႏွင့္ device ကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး ယခုပင္ ျပန္လည္ထားရွိပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
အရန္အျဖစ္ကူးယူထားေသာေဒတာကို သင့္ device တြင္ သိမ္းဆည္းလိမ့္မည္။
143
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
လံုၿခံဳေသာ ဖိုဒါအား ပယ္ဖ်က္ျခင္း
သင္သည္ လံုၿခံဳေရး ဖိုဒါထဲရွိ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အပ္စ္မ်ားအပါအ၀င္ ၄င္းကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိသည္။
စိတ္ခ်ရသည့္ ဖိုင္တဲ‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊
→ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ → ေနာက္ထပ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ →
ထည့္သြင္းမႈျဖဳတ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
လံုၿခံဳေသာဖိုဒါကို မပယ္ဖ်က္မီ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အရန္အျဖစ္ကူးယူရန္ မီဒီယာဖိုင္မ်ားကို
လုံျခံဳေရးကန္႔သတ္ထားသည့္ ဖိုင္တြဲထံမွ ေ႐ႊ႕ပါ‌ ကို မွတ္သားၿပီး ထည့္သြင္းမႈျဖဳတ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ လံုၿခံဳေသာဖိုဒါမွ
ကူးယူထားေသာ ေဒတာမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ Samsung‌ ဖိုဒါ ကို ဖြင့္ပါ၊ ကြ်ႏု္ပ္၏ ဖုိင္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ပါ၊ ထို႕ေနာက္
စက္တြင္း သုိေလွာင္ခန္း‌ → Secure Folder‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
Samsung Notes‌ တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ မွတ္စုမ်ားကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား
ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား
Samsung Cloud ကို အသံုးျပဳ၍ သင့္ device ၏ ေဒတာမ်ားကို ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားပါ၊ အရန္အျဖစ္ ကူးယူပါ(သို႕မဟု
တ္)ျပန္သိမ္းဆည္းပါ။ သင္သည္ သင္၏ Samsung အေကာင့္(သို႔မဟုတ္)Google အေကာင့္ကဲ့သို႔ အေကာင့္မ်ားကို
မွတ္ပံုတင္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။
ဆက္တင္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ က
္ ေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
သင္၏ ေဒတာမ်ားအား Samsung Cloud(သို႕မဟုတ္)ကြန္ပ်ဴတာကဲ့သို႕ လံုၿခံဳေသာေနရာတြင္ အရန္အျဖစ္
ကူးယူျခင္းကို ပံုမွန္ျပဳလုပ္ပါ၊ သို႕မွသာ မရည္ရြယ္ဘဲ စက္ရုံထုတ္အတိုင္း ေဒတာ ျပဳျပင္မိျခင္းေၾကာင့္
ေဒတာမ်ား ပ်က္စီး(သို႕မဟုတ္)ဆံုးရႈံးျခင္းျဖစ္လွ်င္ ျပန္သိမ္းဆည္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
•
Samsung Cloud‌။ ။Samsung Cloud ထဲတြင္ လံုၿခံဳစြာ သင္ သိမ္းဆည္းလိုေသာ အေၾကာင္းအရာကို
စီမံခန္႕ခြဲပါ။ သင္၏ Samsung Cloud သိုေလွာင္မႈ၏ အသံုးျပဳမႈ အဆင့္ကို စစ္ေဆးပါ၊ ထို႕ေနာက္ သင့္ေဒတာကို
ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားပါ၊ အရန္အျဖစ္ ကူးယူပါ၊ ျပန္သိမ္းဆည္းပါ။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
Samsung Cloud ကို သြားပါ။
•
ကြ်ႏု္ပ္၏ ပရုိဖုိင‌။္ ။သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ Samsung အေကာင့္အေသးစိတ္ကို
စီမံခန္႕ခြဲသည္။
•
အေကာင့္မ်ား‌။ ။ခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားရန္ Samsung ႏွင့္ Google အေကာင့္မ်ား(သို႕မဟုတ္)အျခား အေကာင့္မ်ားကို
ေပါင္းထည့္ပါ။
•
အရန္သိမ္းရန္ႏွင့္ နဂိုေနရာျပန္ထားရန္‌။ ။သင္၏ device တြင္ သင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ သတင္းအခ်က္အလက္၊
အတ္ပ္ေဒတာႏွင့္ ဆက္တင္ကို လုံၿခံဳစြာ သိမ္းပါ။ သင္သည္ သင္၏ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို
အရန္အျဖစ္ ကူးယူႏိုင္ၿပီး ၄င္းကို ေနာက္မွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ ေဒတာကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူ
ရန္(သို႕မဟုတ္)ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္ Google(သို႕မဟုတ္)Samsung အေကာင့္ကို ၀င္ရမည္။ ပိုမိုေသာ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အရန္သိမ္းရန္ႏွင့္ နဂိုေနရာျပန္ထားရန္ ကို သြားပါ။
144
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အရန္သိမ္းရန္ႏွင့္ နဂိုေနရာျပန္ထားရန္
သင္၏ device တြင္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အပ္စ္ေဒတာႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုံၿခံဳစြာ
သိမ္းပါ။ သင္သည္ သင္၏ အေရးႀကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူႏိုင္ၿပီး ၄င္းကို
ေနာက္မွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ ေဒတာကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူရန္(သို႕မဟုတ္)ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္
Google(သို႕မဟုတ္)Samsung အေကာင့္ကို ၀င္ရမည္။
Samsung အေကာင့္ကို အသံုးျပဳျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ Samsung အေကာင့္အတြက္ ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား‌ → အရန္သိမ္းရန္ႏွင့္
နဂိုေနရာျပန္ထားရန္‌ → အရန္သိမ္းျခင္း ဆက္တင္မ်ား‌ ကို ႏွိပ္ပါ၊ ၎တို႕ကို အသက္ဝင္ေစရန္ သင္ အရန္ထားလိုေသာ
အိုင္တမ္မ်ားေဘးတြင္ရွိေသာ ခလုတ္မ်ားကို ႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ ဘာက္အာပ္ကို ယခု လုပ္ပါ‌ကို ႏွိပ္ပါ။
ေဒတာမ်ားကို Samsung Cloud တြင္ အရန္အျဖစ္ ကူးယူလိမ့္မည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
Samsung Cloud ကို သြားပါ။
ေဒတာမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ အရန္အျဖစ္ ကူးယူရန္ device ကို သတ္မွတ္ဖို႕ ၄င္းကို အသက္သြင္းရန္ အလိုလို
အရန္သိမ္းျခင္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
Samsung အေကာင့္ကို အသံုးျပဳ၍ Samsung Cloud မွ အရန္အျဖစ္ကူးယူထားေသာ ေဒတာမ်ားကို
ျပန္လည္သိမ္းဆည္းရန္ ျပန္ေဖၚထုတ္ပါ‌ ကုိ ႏွိပ္ပါ။ သင္ ျပန္သိမ္းဆည္းလိုေသာ ေဒတာအမ်ဳိးအစားႏွင့္ device ကုိ
ေရြးခ်ယ္ၿပီး အခု ျပန္လည္ထားရွိပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေဒတာမ်ားကို device တြင္ ျပန္သိမ္းဆည္းလိမ့္မည္။
Google အေကာင့္ကို အသံုးျပဳျခင္း
ဆက္တင္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ကေလာက္ႏွင့္ အေကာင့္မ်ား‌ → အရန္သိမ္းရန္ႏွင့္ နဂိုေနရာျပန္ထားရန္‌
ကို ႏွိပ္ၿပီး အသက္ဝင္ေစဖို႕ Google အေကာင့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္၏ ေဒတာ အရန္သိမ္းပါ‌ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
သိမ္းဆည္းထားရန္အေကာင္‌ ့ ကို ႏွိပ္ၿပီး အရန္အျဖစ္ ကူးယူမည့္ အေကာင့္အျဖစ္ အေကာင့္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
Google အေကာင့္ကို အသံုးျပဳ၍ ေဒတာကို ျပန္လည္ သိမ္းဆည္းရန္ အလိုအေလ်ာက္ ျပန္လည္ရယူျခင္း‌ ကို
၄င္းအား အသက္သြင္းရန္ ႏွိပ္ပါ။ သင္သည္ အပ္စ္မ်ားအား ျပန္လည္ထည့္သြင္းေသာအခါ အရန္အျဖစ္ကူးယူျခင္း
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဒတာကို ျပန္လည္သိမ္းဆည္းလိမ့္မည္။
Google
Google မွ ျဖည့္ဆည္းေပးထားေသာ အခ်ဳိ႕က႑မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ေဆာင္သည္။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ Google‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
145
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခြင့္
Device အား လက္လွမ္းမီမႈကို တိုးတက္ေစဖို႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဆက္တင္ကို အထူးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ခြင‌ ့္ ကို ႏွိပ္ပါ။
ရရွိႏိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္ ေနရာေဒသႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးသူအေပၚ မူတည္၍
ကြဲျပားႏိုင္သည္။
•
အျမင္‌။ ။အျမင္အာရံု ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္ရွိသည့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေစရန္
အျပင္အဆင္္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ခ်ိန္ညွိႏိုင္သည္။
•
ၾကားျခင္း‌။ ။အၾကားအာရံု ခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေစရန္
အျပင္အဆင္္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ခ်ိန္ညွိႏိုင္သည္။
•
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ တုန္႔လွယ္မ‌။ႈ ။လက္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မႈတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈ ရွိသည့္ အသံုးျပဳသူမ်ား အတြက္
အသံုးျပဳႏိုင္မႈကို တိုးတက္ေစရန္ အျပင္အဆင္္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ ခ်ိန္ညွိႏိုင္သည္။
•
စာသား-မွ-စကား‌။ ။စာသား မွ စကား အျပင္အဆင္ကို ေျပာင္းသည္။
•
ဦးတည္ခ်က္ ေသာ့ခ်ထားသည္‌။ ။မ်က္ႏွာျပင္ကို ေသာ့ဖြင့္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ ဖြဲ႕စည္းမႈ အျပင္အဆင္မ်ားကို
ေျပာင္းလဲသည္။
•
တိုက္ရိုက္ ဝင္ေရာက္မ‌။ႈ ။မူလ ခလုတ္ကို (၃) ႀကိမ္ ဆက္တိုက္ အျမန္ ႏွိပ္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)ပါဝါ ခလုတ္ႏွင့္
အသံက်ယ္ ခလုတ္ကို တြဲႏွိပ္သည့္အခါ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ရရွိႏုိင္ေသာ မာတိကာမ်ားကို ဖြင့္ရန္ device ကို
သတ္မွတ္ထားသည္။
•
အသိေပးမႈ သတိေပးခ်က္‌။ ။ၾကားကာလတြင္ သင္ မစစ္ေဆးထားေသာ အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို သင့္အား
သတိေပးရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ေခၚဆိုမႈမ်ား ေျဖျခင္းႏွင့္ ရပ္ျခင္း‌။ ။ဖုန္းကိုင္သည့္ (သုိ႔) ဖုန္းခ်သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
•
တစ္ခ်က္ႏွိပ္ အေနအထား‌။ ။ခလုတ္ကို ဖိဆြဲျခင္း အစား ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ အဝင္ေခၚဆိုမႈမ်ားႏွင့္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ device ကို သတ္မွတ္သည္။
•
ဝင္သံုးခြင့္ ဆက္တင္မ်ား အရံသိမ္းမႈ‌။ ။လုပ္ေဆာင္မႈ အျပင္အဆင္မ်ားကို ထည့္ျခင္း(သို႔မဟုတ္)အျခားသို႔
ပို႔ျခင္း(သို႔မဟုတ္)အျခား device မ်ားသုိ႔ မွ်ေဝျခင္း ျပဳလုပ္ပါ။
•
၀န္ေဆာင္မႈမ်ား‌။ ။Device တြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ။
146
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
အေထြေထြ စီမံခ်က္
သင့္ device ၏ စနစ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ ျပဳလုပ္ပါ(သို႕မဟုတ္)device ကို ျပန္ျပင္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အေထြေထြ စီမံခ်က္‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
ဘာသာစကားႏွင့္ ထည့္သြင္းမႈ‌။ ။ကီးဘုတ္ႏွင့္ အသံထည့္သြင္းျခင္း အမ်ဳိးအစားမ်ားကဲ့သို႕ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
ေျပာင္းလဲၿပီး device ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာစကားေပၚမူတည္၍
အခ်ဳိ႕ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား မရရွိႏိုင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။ ပိုမိုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Device
ဘာသာစကားမ်ားကို ေပါင္းထည့္ျခင္း ကို သြားပါ။
•
ေန႔စြဲ ႏွင့္အခ်ိန‌။္ ။Device မွ အခ်ိန္ႏွင့္ ရက္စြဲကို မည္ကဲ့သုိ႕ျပမည္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္
ေအာက္ပါသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ပါ။
ဘက္ထရီသည္ အားျပည့္ေနလွ်င္(သို႕မဟုတ္)device မွ ဖယ္ရွားထားလွ်င္ အခ်ိန္ႏွင့္ ရက္စြဲသည္
ျပန္ျပင္သြားလိမ့္မည္။
•
ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြမႈ အခ်က္အလက္ကုိ အစီရင္ခံပါ‌။ ။Device ၏ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ႏွင့္ အသံုးျပဳမႈ
သတင္းအခ်က္အလက္ကို Samsung သို႕ အလိုအေလ်ာက္ ေပးပို႕ရန္ device ကို သတ္မွတ္သည္။
•
ေဈးကြက္ရွာေဖြထူေထာင္ျခင္း အခ်က္အလက္‌။ ။အထူးကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား၊ အဖြဲ႕၀င္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားႏွင့္
သတင္းမ်ားကဲ့သို႕ Samsung မာကတ္တင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ခံရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။
•
ျပန္လည္သတ္မွတ္ပါ‌။ ။သင့္ device ၏ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္ျပင္ပါ(သို႕မဟုတ္)စက္ရုံထုတ္ေဒတာအတိုင္း
ျပန္ျပင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ပါ။ သင္၏ ဆက္တင္ႏွင့္ ကြန္ရက္ ဆက္တင္အားလံုးကို သင္ ျပန္သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
Device ၏ လည္ပတ္ အသံုးျပဳေနမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ device ကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္
စတင္ရန္ သတ္မွတ္ထားႏုိင္သည္ (သို႔) ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ အဖြင့္အပိတ္
လုပ္ႏုိင္ရန္ device ကို သတ္မွတ္ထားႏုိင္သည္။
Device ဘာသာစကားမ်ားကို ေပါင္းထည့္ျခင္း
သင္သည္ သင့္ device တြင္ အသံုးျပဳရန္ ဘာသာစကားမ်ားကို ေပါင္းထည့္ႏိုင္သည္။
1 ဆက္တင္မ်က္ႏွာျပင္တြင္ အေထြေထြ စီမံခ်က္‌ → ဘာသာစကားႏွင့္ ထည့္သြင္းမႈ‌ → ဘာသာစကား‌ →
ဘာသာစကားကို ထည့္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေပါင္းထည့္ႏိုင္ေသာ ဘာသာစကားမ်ားအားလံုးကို ၾကည့္ရန္
2 ေပါင္းထည့္ရန္ ဘာသာစကားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
147
→ ဘာသာစကားအားလံုး‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
3 ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာစကားအား နဂိုမူလ ဘာသာစကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ မူရင္းပါပံုစံအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါ‌
ကို ႏွိပ္ပါ။ လက္ရွိ ဘာသာစကား ဆက္တင္ကို ထားရန္ လက္ရွိအတိုင္း ဆက္သုံးပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာစကားကို သင့္ဘာသာစကားစာရင္းတြင္ ေပါင္းထည့္လိမ့္မည္။ နဂိုမူလ
ဘာသာစကားကို သင္ ေျပာင္းခဲ့ပါက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာစကားကို စာရင္း၏ ထိပ္ဆံုးတြင္
ေပါင္းထည့္လိမ့္မည္။
သင့္ ဘာသာစကား စာရင္းထဲမွ နဂိုမူလ ဘာသာစကားကို ေျပာင္းရန္
ကို ဘာသာစကား ေဘးသို႕ ဆြဲခ်ၿပီး ၎ကို
စာရင္း၏ ထိပ္ဆံုးသို႕ ေရႊ႕ပါ။ ထို႕ေနာက္ ၿပီးပါၿပီ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ အတ္ပ္သည္ မူလ ဘာသာစကားကို မေထာက္ကူေပးပါက
စာရင္းထဲရွိ ေထာက္ကူေပးထားေသာ ေနာက္ ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳလိမ့္မည္။
ေဆာ့ဝဲ အပ္ဒိတ္
Firmware over-the-air (FOTA) ဝန္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ သင့္ device ၏ ေဆာ့ဖ္ဝဲကို အပ္ဒိတ္လုပ္ပါ။ ေဆာ့ဖ္ဝဲ
အပ္ဒိတ္မ်ားကိုလည္း သင္ အစီအစဥ္ဆြဲႏိုင္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဆာ့ဝဲ အပ္ဒိတ‌ ္ ကို ႏွိပ္ပါ။
အေရးေပၚေဆာ့ဖ္၀ဲ အဆင့္ျမွင့္တင္မႈကို သင့္ device လံုၿခံဳေရးအတြက္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈ
အမ်ဳိးအစားသစ္မ်ားကို ပိတ္ဆို႕ရန္အတြက္ ထုတ္လွ်င္ ၄င္းတို႕ကို သင့္သေဘာတူညီမႈ မပါဘဲႏွင့္
အလိုအေလ်ာက္ ထည့္သြင္းလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
•
အပ္ဒိတ္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္အားျဖင့္ေဒါင္းလုတ္လုပ္ပါ‌။ ။ျမွင့္တင္မႈမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ စစ္ေဆးၿပီး ထည့္သြင္းသည္။
•
အပ္ဒိတ္မ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ေဒါင္းလုတ္လုပ္ပါ‌။ ။၀ိုင္ဖိုင္ကြန္ယက္ ကို ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါ အပ္ဒိတ္မ်ားကို
အလိုအေလ်ာက္ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ရန္ device ကို သတ္မွတ္သည္။
•
အခ်ိန္စီစဥ္ထားေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပ္ဒိတ္မ်ား‌။ ။ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ထားေသာ ျမွင့္တင္မႈမ်ားကို အေသးစိတ္အခ်ိန္၌
ထည့္သြင္းရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္သည္။
လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္တင္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္
သင့္ device လံုၿခံဳေရးအားေကာင္းရန္ႏွင့္ သင့္ပုဂၢိဳလ္ေရးသတင္းအခ်က္အလက္ကို ကာကြယ္ရန္
လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္တင္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ သင့္ေမာ္ဒယ္အတြက္ လံုၿခံဳေရးအဆင့္ျမွင့္တင့္မႈအေၾကာင္း
သိရွိႏိုင္ရန္ security.samsungmobile.com သို႕ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈပါ။
၀က္ဘ္ဆိုဒ္သည္ အခ်ဳိ႕ဘာသာစကားမ်ားကိုသာ ေထာက္ပံ့ေပးသည္။
148
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
သံုးသူ လက္စြဲ
Device ႏွင့္ အပ္စ္ကို မည္ကဲ့သို႕ အသံုးျပဳသည္(သို႕မဟုတ္)အေရးႀကီးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိစိတ္ႀကိဳက္ မည္ကဲ့သို႕
လုပ္သည္ကို ေလ့လာရန္ အကူအညီ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရႈပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သံုးသူ လက္စြဲ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
ဖုန္းအေၾကာင္း
သင့္ device ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ဖုန္းအေၾကာင္း‌ ကို ႏွိပ္ပါ။
•
ကၽြႏု္ပ္၏ဖုန္းနံပါတ္‌။ ။သင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ၾကည့္ပါ။
•
အေျခအေန‌။ ။SIM ကတ္ အေျခအေန၊ ဝိုင္ဖုိင္ MAC လိပ္စာႏွင့္ ဆီရီယယ္နံပါတ္ကဲ့သို႔ေသာ device
အခ်က္အလက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ၾကည့္ပါ။
•
တရားဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္‌။ ။လံုၿခံဳေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ပြင့္လင္းေသာ အရင္းအျမစ္
လိုင္စင္ကဲ့သို႕ device ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ တရား၀င္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရႈသည္။
•
စက္ကိရိယာ အမည္‌။ ။Bluetooth၊ ဝိုင္ဖိုင္တုက
ိ ္႐ုိက္ႏွင့္ အျခား နည္းလမ္းမ်ားမွတဆင့္ အျခား device မ်ားႏွင့္
သင့္ device ကို ခ်ိတ္ဆက္ေသာအခါ ျပသမည့္ အမည္ကို ၾကည့္ၿပီး တည္းျဖတ္ပါ။
•
ေမာ္ဒယ္ နံပါတ္‌။ ။Device ၏ ေမာ္ဒယ္နံပါတ္ကို ၾကည့္ရႈသည္။
•
ေဆာ့ဖ္ဝဲ အခ်က္အလက္‌။ ။လည္ပတ္ေရးစနစ္ဗားရွင္းႏွင့္ firmware ဗားရွင္းတို႕ကဲ့သို႕ device ၏ ေဆာ့ဖ္၀ဲ
သတင္းအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရႈပါ။
•
ဘက္ထရီ အခ်က္အလက္‌။ ။Device ၏ ဘက္ထရီအေျခအေနႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရႈပါ။
149
ေနာက္ဆက္တြဲ
ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ျခင္း
Samsung Service Centre သို႕ မသြားခင္ ေအာက္ပါေျဖရွင္းခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ သင္၏ device သည္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္လည္း ရွိႏုိင္သည္။
သင့္ device ကို ဖြင့္ေသာအခါ(သို႕မဟုတ္)device ကို အသံုးျပဳေနစဥ္တြင္
ေအာက္ပါကုတ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုသို႕ ၀င္ေရာက္ရန္ သင့္ကို ႀကိဳးပမ္းလိမ့္မည္။
•
လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္။ ။Device ေသာ့ခတ္သည့္က႑ကို ဖြင့္ထားေသာအခါ သင္သည္ device ကို လုပ္ေဆာင္ရန္
လွ်ဳိ႕၀ွက္နံပါတ္ ရုိက္ႏွိပ္ရမည္။
•
PIN။ ။ပထမဆံုးအႀကိမ္အတြက္ device အသံုးျပဳျခင္း(သို႕မဟုတ္)PIN လိုအပ္ခ်က္ကို လုပ္ထားေသာအခါ
သင္သည္ SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ထားေသာ PIN ကို ရုိက္ႏွိပ္ရမည္။ သင္သည္ ဒီက႑ကို LOCK
SIM ကတ္ စာရင္းကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ပိတ္ႏိုင္သည္။
•
PUK။ ။သင္၏ PIN ကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ မွားႏွိပ္၀င္ေရာက္မိပါက သင္၏ SIM(သို႕မဟုတ္)USIM
ပိတ္ခံရမည္။ သင္၏ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ PUK ကို ရုိက္ထည့္ရမည္။
•
PIN2။ ။သင္သည္ PIN2 အား လိုအပ္ေသာ စာရင္းကို လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ SIM(သို႕မဟုတ္)USIM ကတ္ႏွင့္
ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ PIN2 ကို ရုိက္ထည့္သည္။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက သင္၏ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းသူကို
ဆက္သြယ္ပါ။
သင္၏ device သည္ ကြန္ယက္အမွား(သို႕မဟုတ္)၀န္ေဆာင္မႈ အမွားစာတိုမ်ားကို
ျပသေနလွ်င္
•
သင္သည္ အခ်က္ျပမႈ အားနည္းေသာ(သို႕မဟုတ္)လက္ခံမႈ အားနည္းေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနပါက လက္ခံမႈကို
သင္ ဆံုးရႈံးႏိုင္သည္။ အျခားေနရာသို႕ ေရႊ႕ၿပီး ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ေရႊ႕ေနစဥ္အတြင္း အမွားစာတိုမ်ား
အႀကိမ္ႀကိမ္ ေပၚႏိုင္သည္။
•
သင္၏ အသင္း၀င္ေၾကးမရွိဘဲႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက
သင္၏ ၀န္ေဆာင္မႈျဖည့္ဆည္းသူကို ဆက္သြယ္ပါ။
သင္၏ device မပြင့္လွ်င္
သင္၏ ဘက္ထရီ လံုး၀အားကုန္ေနသည့္အခါ device သည္ ပြင့္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ Device ကို မဖြင့ခ
​္ င္ ဘက္ထရီကို
အားအျပည့္သ
​ ြငး္​ပါ။
150
ေနာက္ဆက္တြဲ
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္သည္ ေႏွးေကြးစြာ(သို႕မဟုတ္)မမွန္မကန္ တံု႕ျပန္ေနလွ်င္
•
သင္သည္ မ်က္ႏွာျပင္ အကာအကြယ္(သို႕မဟုတ္)ေရြးခ်ယ္စရာ တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ားအား ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္တြင္
တပ္ထားလွ်င္ ထိေတြ႕ မ်က္ႏွာျပင္သည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မလုပ္ေဆာင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ကို ထိေနစဥ္ လက္အိတ္၀တ္ထားေသာအခါ၊ သင့္လက္မ်ား
မသန္႕ရွင္းေသာအခါ(သို႕မဟုတ္)မ်က္ႏွာျပင္ကို ခြ်န္ျမေသာအရာ၀တၳဳမ်ား(သို႕မဟုတ္)လက္ေခ်ာင္းထိပ္မ်ားျဖင့္
ထိလွ်င္ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္သည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ မလုပ္ေဆာင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္သည္ စိုထိုင္းေသာအေျခအေနတြင္(သို႕မဟုတ္)ေရႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္
မလုပ္ေဆာင္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
•
အျခားယာယီ ေဆာ့ဖ္၀ဲ bug မ်ား ကို ရွင္းလင္းရန္ device ကို ျပန္လည္စတင္ပါ။
•
သင့္ device ၏ ေဆာ့ဖ္၀ဲကို ေနာက္ဆံုးဗားရွင္း အဆင့္ျမွင့္တင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
သင္၏ ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္သည္ ပြန္းပဲ့ေနလွ်င္(သို႕မဟုတ္)ပ်က္စီးေနလွ်င္ Samsung Service Centre သို႕
သြားပါ။
သင္၏ device သည္ ရပ္တန္႕ေနလွ်င္(သို႕မဟုတ္)ဆိုးဆိုးရြားရြား အမွားမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ႀကံဳေနရလွ်င္
ေအာက္ပါေျဖရွင္းနည္းမ်ားကို ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ျပႆနာကို ေျဖရွင္း၍ မရပါက Samsung Service Centre သို႕
သြားပါ။
Device ကို ျပန္လည္စတင္ျခင္း
သင္၏ device သည္ ရပ္တန္႕(သို႕မဟုတ္)ဟန္းေနပါက သင္သည္ အပ္စ္မ်ားကို ပိတ္(သို႕မဟုတ္)device ကို ပိတ္၍
တဖန္ျပန္ဖြင့္ရန္ လိုအပ္သည္။
ျပန္လည္စတင္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္း
အကယ္၍ သင္၏ device သည္ ရပ္ေနၿပီး တံု႕ျပန္မႈမရွိလွ်င္္ restart ျပန္လုပ္ရန္ ပါ၀ါ ခလုတ္ႏွင့္ အသံေလွ်ာ့ခလုတ္ကို
၇ စကၠန္႕ ထက္ၾကာေအာင္ ဆက္တိုက္ဖိၿပီး ႏွိပ္ထားရမည္။
Device ကို ျပန္ျပင္ျခင္း
အထက္ပါ နည္းလမ္းျဖင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္း၍ မရပါက စက္ရုံထုတ္ေဒတာအတိုင္း ျပန္ျပင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ပါ။
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား‌ အပ္စ္ကို စတင္ၿပီး အေထြေထြ စီမံခ်က္‌ → ျပန္လည္သတ္မွတ္ပါ‌ → ဖုန္းအသစ္ကဲ႔သို႔
ျပန္လည္ျပဳလုပ္ျခင္း‌ → ျပန္သတ္မွတ္ပါ‌ → အားလုံးဖ်က္ပစ္ပါ‌ ကို ႏွိပ္ပါ။ စက္ရုံထုတ္ေဒတာအတိုင္း ျပန္မျပင္ခင္
device တြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အေရးႀကီးသည့္ ေဒတာအားလံုးကို အရန္အျဖစ္ ကူးယူရန္ သတိရပါ။
သင္သည္ device တြင္ Google အေကာင့္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့လွ်င္ device ကို ျပန္ျပင္ျခင္း ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တူညီေသာ
Google အေကာင့္ကို ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။
151
ေနာက္ဆက္တြဲ
ေခၚဆိုမႈမ်ား မခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္လွ်င္
•
သင္သည္ မွန္ကန္ေသာ ဆယ္လူလာ ကြန္ယက္ကို လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
သင္သည္ သင္ ေခၚဆိုေနေသာ ဖုန္းနံပါတ္မွတစ္ပါး အျခားဖုန္းမ်ားကို မေခၚဆိုေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
•
သင္သည္ အ၀င္ဖုန္းနံပါတ္မွတစ္ပါး အျခားဖုန္းမ်ားကို မေခၚဆိုေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
ဖုန္းေခၚဆိုမႈတြင္ အျခားသူမ်ားမွ သင္ ေျပာသည္ကို မၾကားရလွ်င္
•
သင္သည္ မိုက္ခရုိဖုန္းကို ဖုံးအုပ္မထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
မိုက္ခရုိဖုန္းသည္ သင့္ ပါးစပ္ႏွင့္ နီးကပ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
•
နားထည့္နားၾကပ္ကို အသံုးျပဳေနလွ်င္ ၎ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
ဖုန္းေခၚေနစဥ္အတြင္ အက္ခိုးအသံမ်ား ထြက္ေနလွ်င္
အသံခလုတ္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္(သို႕မဟုတ္)အျခားဧရိယာကို ေရႊ႕ျခင္းျဖင့္ အသံကို ခ်ိန္ညွိပါ။
ဆယ္လူလာကြန္ယက္(သို႕မဟုတ္)အင္တာနက္ကို မၾကာခဏ
ခ်ိတ္ဆက္မရျဖစ္ေနပါက(သို႕မဟုတ္)အသံအရည္အေသြး ညံ့ေနပါက
•
Device ၏ အတြင္းအင္တာနာကို သင္ မပိတ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
•
သင္သည္ အခ်က္ျပမႈ အားနည္းေသာ(သို႕မဟုတ္)လက္ခံမႈ အားနည္းေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနပါက လက္ခံမႈကို
သင္ ဆံုးရႈံးႏိုင္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူ၏ အေျခစိုက္ေနရာႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္
ခ်ိတ္ဆက္မႈျပႆနာမ်ား ရွိႏိုင္သည္။ အျခားေနရာသို႕ ေရႊ႕ၿပီး ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
•
ေရႊ႕ေနစဥ္ device ကို အသံုးျပဳပါက ႀကိဳးမဲ့ကြန္ယက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူႏွင့္
ပတ္သတ္သည့္ ကြန္ယက္ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ အသံုးျပဳမရ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
ဘက္ထရီသေကၤတ အလြတ္ျဖစ္ေနလွ်င္
သင္၏ ဘက္ထရီ အားေလ်ာ့ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဘက္ထရီကို အားသြင္းျခင္း
152
ေနာက္ဆက္တြဲ
ဘက္ထရီသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အားမ၀င္ပါက (Samsung မွ အတည္ျပဳထားေသာ
အားသြင္းႀကိဳးမ်ားအတြက္)
•
အားသြင္းႀကိဳးသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
Samsung Service Centre သို႕ သြားၿပီး ဘက္ထရီကို အစားထိုးပါ။
ပထမဆံုး ၀ယ္ယူၿပီးေနာက္ ဘက္ထရီ အားကုန္ ျမန္လာလွ်င္
•
သင္သည္ device ကို အလြန္ေအးေသာ(သို႕မဟုတ္)အလြန္ပူေသာ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ထိေတြ႕ပါက အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ
ဘက္ထရီအားသည္ ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ ဂ်ီပီအက္စ္၊ ဂိမ္း(သို႕မဟုတ္)အင္တာနက္ကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕သာက႑မ်ား(သို႕မဟုတ္)အပ္စ္ကို
အသံုးျပဳသည့္အခါ ဘက္ထရီသံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္လာလိမ့္မည္။
•
ဘက္ထရီအသံုးျပဳမႈ မ်ားလာပါက အသံုးျပဳႏိုင္ေသာအားသည္ အခ်ိန္နည္းလာလိမ့္မည္။
ကင္မရာကို စတင္ေသာအခါ အမွားစာတိုမ်ား ေပၚလာပါက
သင္၏ device သည္ ကင္မရာအပ္စ္ကို လည္ပတ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ မန္မိုရီႏွင့္ ဘက္ထရီပါ၀ါ ရွိရမည္။ သင္သည္
ကင္မရာကို စတင္ေနေသာအခါ အမွားစာတိုမ်ားကို လက္ခံရရွိလွ်င္ ေအာက္ပါတို႕ကို ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။
•
ဘက္ထရီကို အားသြင္းျခင္း
•
ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႕ ဖိုင္မ်ားကို ကူးေျပာင္းျခင္း(သို႕မဟုတ္)သင့္ device မွ ဖိုင္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ မန္မိုရီအခ်ဳိ႕ကို
လြတ္ေအာင္လုပ္ပါ။
•
Device ကို ျပန္လည္စတင္ပါ။ ဒီအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ႀကိဳးစားၾကည့္ၿပီးေနာက္တြင္ေတာင္မွ
ကင္မရာအပ္စ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ျပႆနာရွိေနေသးလွ်င္ Samsung Service Centre ကို သြားပါ။
ဓာတ္ပံုအရည္အေသြးသည္ ႀကိဳၾကည့္သည္ထက္ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္သည္။
•
သင့္ဓာတ္ပံုမ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ သင္အသံုးျပဳသည့္ နည္းစနစ္ႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ေပၚ မူတည္၍
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•
သင္သည္ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ေမွာင္သည့္ေနရာမ်ား၊ ညအခ်ိန္(သို႕မဟုတ္)အိမ္အတြင္းတြင္ ရုိက္ကူးပါက
ဓာတ္ပံုျဖဳတ္မ်ား ေပၚျခင္း(သို႕မဟုတ္)ဖုိးကပ္စ္မျပတ္သည္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။
153
ေနာက္ဆက္တြဲ
မာလ္တီမီဒီယာဖိုင္မ်ား ဖြင့္ေသာအခါ အမွားစာတိုမ်ား ေပၚလာပါက
သင္၏ device တြင္ မာလ္တီမီဒီယာဖိုင္မ်ားကို ဖြင့္ေသာအခါ အမွားစာတိုမ်ား ရရွိျခင္း(သို႕မဟုတ္)၄င္းဖိုင္မ်ား အလုပ္
မလုပ္ျခင္းတို႕ ျဖစ္လွ်င္ ေအာက္ပါအတိုင္း ႀကိဳးစားပါ။
•
ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႕ ဖိုင္မ်ားကို ကူးေျပာင္းျခင္း(သို႕မဟုတ္)သင့္ device မွ ဖိုင္မ်ားကို ဖ်က္ျခင္းျဖင့္ မန္မိုရီအခ်ဳိ႕ကို
လြတ္ေအာင္လုပ္ပါ။
•
Music ဖိုင္သည္ Digital Rights Management (DRM) ျဖင့္ ကာကြယ္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္
လုပ္ပါ။ ဖိုင္သည္ DRM ျဖင့္ ကာကြယ္ထားျခင္း ျဖစ္လွ်င္ သင့္တြင္ သင့္ေလ်ာ္ေသာလိုင္စင္(သို႕မဟုတ္)ဖိုင္ကို
ဖြင့္ရန္ ကီးရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
ဖိုင္ပံုစံမ်ားကို device မွ ေထာက္ပံ့ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။ ဖိုင္ပံုစံသည္ ေထာက္ပံ့ျခင္း
မခံရပါက DivX(သို႕မဟုတ္)AC3 ကဲ့သို႕ ၄င္းကို ေထာက္ပံ့ေသာအပ္စ္ကို ထည့္သြင္းပါ။ သင့္ device အား
ေထာက္ပံ့ထားေသာ ဖိုင္ပံုစံမ်ားကို အတည္ျပဳသိရွိလိုပါက www.samsung.com တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
•
သင္၏ device သည္ device ႏွင့္ ရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ အျခား
device ႏွင့္ ရုိက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္မလုပ္သည္လည္း
ရွိႏုိင္သည္။
•
သင့္ device သည္ သင္၏ ကြန္ယက္၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူ(သို႕မဟုတ္)အပို၀န္ေဆာင္မႈ ျဖည့္ဆည္းသူမ်ားမွ
ခြင့္ျပဳထားေသာ မာလ္တီမီဒီယာဖိုင္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ ဖုန္းသံစဥ္၊ ဗီဒီယိုမ်ား(သို႕မဟုတ္)ေ၀ါေပ
ပါမ်ားကဲ့သို႕ အင္တာနက္တြင္ အဆင့္ဆင့္ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာ အခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္မွန္ကန္ကန္
အလုပ္မလုပ္သည္လည္း ရွိႏိုင္သည္။
အျခား Bluetooth device မတည္ရွိေနလွ်င္
•
Bluetooth ႀကိဳးမဲ့စနစ္သည္ သင့္ device တြင္ အသက္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
Bluetooth ႀကိဳးမဲ့စနစ္သည္ သင္ ခ်ိတ္ဆက္လိုေသာ device တြင္ အသက္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း
ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
သင့္ device ႏွင့္ အျခား Bluetooth device သည္ အမ်ားဆံုး Bluetooth အကြာအေ၀း (၁၀ မီတာ) အတြင္း
ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
အကယ္၍ အထက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ Samsung Service Centre ကို
ဆက္သြယ္ပါ။
ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ device ကို ခ်ိတ္ဆက္သည့္အခါ ခ်ိတ္ဆက္မႈ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္
•
သင္ အသံုးျပဳေနေသာ USB ႀကိဳးသည္ သင့္ device ႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ မွန္ကန္ေသာ ဒရုိင္ဘာကို ထည့္သြင္းထားၿပီး အဆင့္ျမွင့္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
•
သင္သည္ Windows XP အသံုးျပဳသူ ျဖစ္လွ်င္ သင့္ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Windows XP Service Pack 3(သို႕မဟုတ္)
ပိုျမင့္သည္ကို ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
154
ေနာက္ဆက္တြဲ
သင္၏ လက္ရွိတည္ေနရာကို သင့္ device မွ မရွာေဖြႏိုင္လွ်င္
GPS အခ်က္ျပသည္ အိမ္တြင္းကဲ့သို႕ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ အဟန္႕အတား ရွိႏိုင္သည္။ ဒီအေျခအေနမ်ားတြင္ သင္၏
တည္ေနရာကို ရွာေဖြရန္ ၀ိုင္ဖိုင(္ သို႕မဟုတ္)မိုဘိုင္းကြန္ယက္တစ္ခုကို အသံုးျပဳရန္ device ကို လုပ္ေဆာင္ပါ။
Device ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေဒတာမ်ား ဆံုးရႈံးသြားလွ်င္
Device ထဲတြင္ သိမ္းဆည္းထားေသာ အေရးႀကီးေဒတာအားလံုးကို အၿမဲတမ္း အရန္ေကာ္ပီယူထားပါ။
သို႕မဟုတ္လွ်င္ ေဒတာ ပ်က္စီး(သို႕မဟုတ္)ဆံုးရႈံးပါက သင္သည္ ျပန္မရႏိုင္ေပ။ Samsung သည္ device ထဲတြင္
သိမ္းဆည္းထားေသာ ေဒတာ ဆံုးရႈံးမႈအတြက္ တာ၀န္မရွိေပ။
Device အဖံုးအျပင္ဘက္တစ္၀ိုင္တြင္ ကြက္လပ္ေသးေသးေလးတစ္ခု ျဖစ္လာလွ်င္
•
ဒီကြက္လပ္သည္ လိုအပ္သျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ က႑ျဖစ္ၿပီး အေသးစာလႈပ္ယမ္းမႈတစ္ခ်ဳိ႕(သို႕မဟုတ္)
အစိတ္အပိုင္းမ်ား တုန္ခါမႈတို႕ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
•
ဒါ့အျပင္ ဒီကြက္လပ္ကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဆြဲဆန္႕လွ်င္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအၾကား ပြတ္တိုက္မႈလည္း
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
Device ၏ သိမ္းဆည္းမႈတြင္ ေနရာ မလံုေလာက္ေတာ့လွ်င္
Cache ကဲ့သို႕ မလိုအပ္ေသာေဒတာမ်ားကို ဖ်က္ပစ္ပါ၊ device ထိန္းသိမ္းျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို
အသံုးျပဳပါ(သို႕မဟုတ္)အသံုးမျပဳေသာ အပ္စ္မ်ားကို ဖ်က္ပစ္ပါ(သို႕မဟုတ္)သိမ္းဆည္းရာေနရာကို ပိုခ်ဲ႕ပါ။
မ်က္ႏွာျပင္ေတာက္ပမႈ ခ်ိန္ညိွဘားသည္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel တြင္ မေပၚလာေပ
အေျခအေနျပဘား ေအာက္ဘက္ကို ဆြဲခ်ျခင္းျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ဖြင့္ပါ၊ ထို႔ေနာက္
အေၾကာင္းၾကားခ်က္ panel ကို ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်ပါ။ ေတာက္ပမႈခ်ိန္ညိွဘား ေဘးရွိ
ကို ႏွိပ္ပါ၊ ထို႔ေနာက္
ထိန္းခ်ဳပ္ကြက္ကို ထိပ္ပိုင္းတြင္ ျပပါ‌ ခလုတ္ကို အသက္သြင္းရန္ ႏွိပ္ပါ။
Samsung Cloud အလုပ္မလုပ္ေပ။
•
သင္သည္ ကြန္ယက္တစ္ခုကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•
Samsung Cloud ၏ ၀န္ေဆာင္မႈကို စစ္ေဆးေနစဥ္ သင္သည္ Samsung Cloud ကို အသံုးမျပဳႏိုင္ေပ။ ေနာက္မွ
ထပ္ႀကိဳးစားပါ။
155
မူပိုင္ခြင့္
Copyright © 2017 Samsung Electronics
ဒီအသံုးျပဳလမ္းညႊန္ကို ႏိုင္ငံတကာမူပိုင္ခြင့္ဥပေဒမ်ားအရ ကာကြယ္ထားသည္။
Samsung အီလက္ထေရာနစ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲႏွင့္ ဒီအသံုးျပဳလမ္းညႊန္မွ အစိတ္အပိုင္းတစ္စံုတစ္ရာကို
အီလက္ထေရာနစ္(သို႕မဟုတ္)စက္ပစၥည္းႏွင့္ဆိုင္ေသာအရာမ်ား၊ ဖိုတိုေကာ္ပီ၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း(သို႕မဟုတ္)
သတင္းအခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ျပန္အဖတ္ဆယ္သည့္စနစ္တြင္ သိမ္းဆည္းျခင္း စေသာ မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မွ
ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ျခင္းျဖစ္ေစ၊ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းျဖစ္ေစ၊ ဘာသာျပန္ျခင္းျဖစ္ေစ(သို႕မဟုတ္)ထုတ္လႊင့္ျခင္းျဖစ္ေစ
ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိေပ။
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္
•
SAMSUNG ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ SAMSUNG လိုဂိုကို Samsung အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား၏
ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားသည္။
•
•
® သည္ Bluetooth SIG, Inc. worldwide ၏ မွတ္ပံုတင္ၿပီး ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည္။
Wi-Fi®၊ Wi-Fi Protected Setup™၊ Wi-Fi Direct™၊ Wi-Fi CERTIFIED™ ႏွင့္ Wi-Fi လိုဂိုတို႕ကို မဟာမိတ္
Bluetooth
Wi-Fi ၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးသားျဖစ္သည္။
•
အျခားကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ မူပိုင္ခြင့္မ်ားသည္ ၄င္းတို႕သက္ဆိုင္ရာပိုင္ရွင္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈျဖစ္သည္။
HEVC တိုးတက္မႈအေၾကာင္း
ဤကုန္ပစၥည္းကို ကန္႔သတ္လိုင္စင္တစ္ခုႏွင့္ ေရာင္းခ်၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္
သံုးခုႏွင့္ကိုက္ညီေသာ HEVC အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိမွသာ အသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳပါသည္။ (၁)
တစ္ကိုယ္ရည္သံုးအတြက္သာ HEVC အေၾကာင္းအရာ၊ (၂) ေရာင္းခ်ရန္ မဟုတ္သည့္ HEVC အေၾကာင္းအရာ၊ ႏွင့္ (၃)
ထုတ္ကုန္၏ ပိုင္ရွင္မွ ဖန္တီးထားသည့္ HEVC အေၾကာင္းအရာ။
အေၾကာင္းအရာကို လိုင္စင္ယူေရာင္းခ်သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ကုန္ကို ယင္းအေၾကာင္းအရာျဖင့္ အသံုးျပဳရန္
သီးျခားအခြင့္ကို အသံုးျပဳသူမွ ရရွိထားသည့္အခါမွလြဲ၍ တတိယပါတီတစ္ခုမွ ဖန္တီးထားေသာ၊ ယင္းတတိယပါတီထံမွ
အသံုးျပဳသူက မွာယူထားေသာ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူထားေသာ HEVC ကုဒ္လုပ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္
ဤထုတ္ကုန္ကို ဆက္စပ္၍ အသံုးမျပဳရပါ။
ဤထုတ္ကုန္ကို HEVC ကုဒ္လုပ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္၍ သင္အသံုးျပဳပါက
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အသံုးျပဳရန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္အခြင့္ကို သင္လက္ခံေၾကာင္း
မွတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။
Download PDF

advertising