Samsung | SM-T210 | Samsung SM-T210 Användarmanual

SM-T210
Bruksanvisning
www.samsung.com
Använda den här handboken
Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med
Samsungs höga strandard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskriva
detaljerna när det gäller enhetens funktioner.
• Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert
och riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
• Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som
tillhandahålls av tjänsteleverantören eller operatörer och kan ändras utan föregående
meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs
webbplats, på adressen www.samsung.com.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Program med anknytning till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
• Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller
operatör.
• Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller
maskinvarupspecifikationer. Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program
från andra leverantörer än Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller felaktigheter som orsakats av att
användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det
göra att enhten inte fungerar som den ska ska eller programmen inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
2
Använda den här handboken
• Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av
enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett
Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
• Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella
källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och att data blir korrupt eller förloras.
Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin ogiltig.
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.
Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning.
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation.
Upphovsrätt
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del av den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon
form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och
lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke
från Samsung Electronics.
3
Använda den här handboken
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Logotypen för Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google
Play™ Store och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är
registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är
varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess
dotterbolag och används inom ramen för licens.
INFORMATION OM DIVX VIDEO
DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi
Corporation. Detta är en officiell DivX Certified®-enhet som har godkänts i grundliga tester för
att verifiera att den spelar upp DivX-video. På www.divx.com kan du få mer information och
hämta programverktyg för att konvertera filer till DivX-videor.
INFORMATION OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND
Denna DivX Certified®-enhet måste registreras för att du ska kunna spela upp DivX Videoon-Demand-filmer (VOD). För att få din registreringskod ska du söka upp DivX VOD-avsnittet
i enhetens inställningsmeny. Gå till vod.divx.com för mer information om hur du slutför din
registrering.
DivX Certified® för att spela upp DivX®-video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.
Tillverkad med licens från Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Digital Plus och dubbel-D-symbolen är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
4
Innehållsförteckning
Komma igång
Kommunikation
7Enhetslayout
8Knappar
9 Förpackningens innehåll
10 Ladda batteriet
12 Sätta i ett minneskort
14 Slå på och av enheten
14 Hålla i enheten
15 Låsa eller låsa upp enheten
15 Ställa in volymen
15 Byta till tyst läge
34Kontakter
37E-post
39Google Mail
40Talk
41Google+
41Messenger
42ChatON
Webb och nätverk
43Internet
44Chrome
45Bluetooth
46AllShare Play
47Gruppvisning
Grunder
16Indikatorikoner
17 Använda pekskärmen
20 Rotera skärmen
21Meddelanden
22Hemskärm
24 Använda program
25Programskärm
26Hjälp
26 Ange text
28 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
29 Ställa in konton
30 Överföra filer
31 Säkra enheten
33 Uppgradera enheten
Media
48Musikspelare
49Kamera
55Galleri
58Videospelare
59YouTube
61Flipboard
5
Innehållsförteckning
Program- och mediebutiker
Inställningar
62Play Butik
63Samsung Apps
63Game Hub
64Music Hub
64Play Books
65Play Movies
65 Play Musik
65Play Magazines
66Video Hub
66Learning Hub
82 Om inställningarna
82Wi-Fi
83Bluetooth
83Dataanvändning
83Fler inställningar
84Blockeringsläge
84Ljud
85Display
85Lagring
86Energisparläge
86Batteri
86Programhanterare
86Platstjänster
87Låsskärm
88Säkerhet
89Språk och inmatning
92Säkerhetskopiera och återställ
92Lägg till konto
92Tillbehör
92Datum och tid
93Tillgänglighet
94Utvecklaralternativ
95Om enheten
Verktyg
67Memo
68S Kalender
70Polaris Office
73Dropbox
73Alarm
74Världsklocka
75Kalkylator
75S Voice
76Google
77Röstsökning
77Mina filer
78Nedladdningar
Felsökning
Resa och lokalt område
79Maps
80Lokalt
81Navigation
6
Komma igång
Enhetslayout
Främre kamera
Mikrofon för
högtalartelefon
Ljussensor
Strömknapp
Volymknapp
Pekskärm
Hemknapp
Bakåtknapp
Menyknapp
Mikrofon
Flerfunktionsuttag
Uttag för headset
GPS-antenn
Bakre kamera
Minneskortplats
Högtalare
Högtalare
7
Komma igång
Mikrofonen längst upp på enheten är bara aktiverad när du använder högtalartelefonen eller
spelar in videor.
• Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till
problem med anslutningen eller till att batteriet urladdas.
• Använd inte skärmskyddet. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
• Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när
det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
Knappar
Knapp
Funktion
• Håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.
Energilägen
• Håll nedtryckt i 8-10 sekunder för att starta om enheten om
allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser.
Meny
• Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i
låsläge när pekskärmen slås av.
• Tryck här för att öppna en lista över alternativ som är
tillgängliga på den aktuella skärmen.
• Håll nedtryckt på hemskärmen för att starta Google Search.
• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.
Hem
• Håll nedtryckt för att öppna en lista över de senast använda
programmen.
• Tryck två gånger för att starta S Voice.
Åter
• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Volym
• Tryck här för att justera enhetens volym.
8
Komma igång
Förpackningens innehåll
Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:
• Enhet.
• Snabbstartsguide.
Använd endast program som är godkända av Samsung. Piratprogram eller olagliga
program leda till skada eller funktionsfel som inte omfattas av garantin.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och kanske
inte är kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsungåterförsäljare. Kontrollera att
de är kompatibla med enheten före köpet.
• Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av
användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
• Tillgängligheten för alla tillbehör kan ändras beroende på tillverkningsföretag. För
mer information om tillgängliga tillbehör, gå till webbplatsen för Samsung.
9
Komma igång
Ladda batteriet
Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen.
Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Ej godkända
laddare eller kablar kan leda till att batteriet exploderar eller skada enheten.
• När batterinivån är låg larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande
om låg batterinivå visas.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts.
Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
Ladda med laddaren
Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan änden av USB-kabeln till
flerfunktionsuttaget.
Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som
orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan
batteriet blir fulladdat.
• Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att
pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
• Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens
livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att
ladda.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas
korrekt.
10
Komma igång
När batteriet är fulladdat ska du koppla från enheten från laddaren. Koppla först ur laddaren från
enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att
undvika att slösa med ström. Enheten ska vara nära eluttaget under laddningen.
Kontrollera batteriladdningsstatus
Om du laddar batteriet när enheten är avstängd visas batteriets laddningsstatus med följande
ikoner:
Laddar
Fulladdat
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa
alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan
laddningarna:
• När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
• Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen.
• Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
• Inaktivera automatisk synkronisering av program.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
11
Komma igång
Sätta i ett minneskort
Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 32 GB. Beroende på tillverkare och typ
av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.
• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett
inkompatibelt kort kan enheten, kortet eller informationen på kortet skadas.
• Var försiktig så du sätter i minneskortet med framsidan upp.
• Enheten stöder bara FAT-filstrukturen för minneskort. Om du sätter i ett kort som
formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om
minneskortet.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen
extSdCard under internminnet.
1 Öppna luckan till minneskortplatsen.
2 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.
3 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
4 Stäng luckan till minneskortplatsen.
12
Komma igång
Ta ut minneskortet
Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På
hemskärmen trycker du lätt på Prog. → Inställningar → Lagring → Avinstallera SD-kort.
Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det
kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller att minneskortet eller enheten
skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning
av skadade minneskort, inklusive dataförlust.
Formatera minneskortet
Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera
minneskortet på enheten.
På hemskärmen trycker du lätt på Prog. → Inställningar → Lagring → Formatera SD-kort →
Formatera SD-kort → Radera alla.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet.
Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.
13
Komma igång
Slå på och av enheten
När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att
konfigurera enheten.
Håll strömknappen nedtryckt några sekunder för att slå på enheten.
• Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
• Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på Flygläge för att inaktivera trådlösa
funktioner.
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och välj Stäng av.
Hålla i enheten
Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med
anslutningen eller till att batteriet urladdas.
14
Komma igång
Låsa eller låsa upp enheten
När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker
på strömknappen stängs skärmen av och försätter enheten i låst läge. Enheten låses automatiskt
om den inte används under en angiven period.
Tryck på strömknappen eller hemknappen för att låsa upp enheten när pekskärmen är avstängd,
tryck lätt var som helst på skärmen och snärta till med fingret i valfri riktning.
Ställa in volymen
Tryck på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera
ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.
Byta till tyst läge
Använd ett av följande sätt:
• Hålll volymknappen nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
• Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på Ljud av.
• Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och välj Ljud.
15
Grunder
Indikatorikoner
Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna
som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.
Ikon
Betydelse
Wi-Fi anslutet
Bluetooth-funktion aktiverad
GPS aktiverat
Synkroniserad med Internet
Ansluten till dator
Larm aktiverat
Tyst läge aktiverat
Flygläge aktiverat
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriets laddningsnivå
16
Grunder
Använda pekskärmen
Använd bara fingrarna när du pekar på skärmen.
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när
det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• Undvik skador på pekskärmen genom att inte trycka på den med vassa föremål och
inte trycka för hårt på den med fingertopparna.
• Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända
bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.
Fingerrörelser
Tryck lätt
Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en
skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.
17
Grunder
Dra
Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, trycker du lätt
på den och drar den till målpositionen.
Dubbeltryck
Dubbeltryck på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå
tillbaka.
18
Grunder
Snärta
Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel.
Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för
kontakter.
Nyp
För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att
zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.
19
Grunder
Rotera skärmen
Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör
det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.
För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och
avmarkerar Skärmrotation.
• Vissa program tillåter inte skärmrotation.
• Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas
till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.
20
Grunder
Meddelanden
Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen och informerar om nya
meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Dra nedåt från statusfältet för
att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare meddelanden. Om du
vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet som är placerat längst ned på skärmen.
På meddelandepanelen kan du visa enhetens aktuella status och använda följande alternativ:
• Wi-Fi: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
• GPS: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
• Ljud: Aktivera eller inaktivera Tyst läge.
• Skärm rotation: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
• Bluetooth: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
• Energi sparläge: Aktivera eller inaktivera energisparläge.
• Blocker.- läge: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar
enheten meddelanden. Välj vilka meddelanden som ska blockeras genom att trycka lätt på
Inställningar → Blockeringsläge.
• Synka: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av program.
• Billäge: Aktivera eller inaktivera billäge.
De tillgängliga alternativen kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
21
Grunder
Hemskärm
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. Den visar
indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.
Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.
Sortera om objekt
Lägga till en programikon
På hemskärmen trycker du lätt på Prog., håller en programikon lätt nedtryckt och drar den till
panelförhandsgranskningen.
Lägga till ett objekt
Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till widgetar, mappar eller sidor.
Håll det tomma området nedtryckt på hemskärmen och välj en av följande kategorier:
• Program och widgetar: Lägg till widgetar eller program på hemskärmen.
• Mapp: Skapa en ny mapp.
• Sida: Skapa en ny sida.
Flytta ett objekt
Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar
du det till sidan på skärmen.
22
Grunder
Ta bort ett objekt
Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på
hemskärmen. Släpp objektet när papperskorgen blir röd.
Sortera om panelerna
Lägga till en ny panel
Tryck lätt på
→ Redigera sida →
.
Flytta en panel
→ Redigera sida, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den
Tryck lätt på
sedan till en ny plats.
Ta bort en panel
→ Redigera sida, håll en panelförhandsgranskning nedtryckt och dra den sedan
Tryck lätt på
till papperskorgen längst ned på skärmen.
Ställa in bakgrund
Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.
På hemskärmen trycker du lätt på
följande alternativ:
→ Ange bakgrund → Hemskärm, och väljer sedan ett av
• Galleri: Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från Internet.
• Livebakgrunder: Visa animerade bilder.
• Bakgrunder: Visa bakgrundsbilder.
Välj sedan en bild och tryck lätt på Ange bakgrund. Du kan också markera en bild, ändra storlek
för den genom att dra i ramen och sedan trycka lätt på Klar.
23
Grunder
Använda widgetar
Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information
på hemskärmen. För att använda dem lägger du till widgetar från widgetpanelen på
hemskärmen.
• Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan
det leda till tilläggskostnader.
• Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller
hos din operatör.
Lägga till widgetar på hemskärmen
På hemskärmen trycker du lätt på Prog. → Widgetar. Bläddra åt vänster eller höger på
widgetpanelen och håll en widget lätt nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen.
Använda inställningen för genvägswidget
På hemskärmen trycker du lätt på Prog. → Widgetar och sedan håller du Inställningsgenväg
lätt nedtryckt för att öppna en lista över inställningsalternativ. Välj ett inställningsalternativ för att
lägga till det som en genväg på hemskärmen.
Använda program
Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till
Internetprogram.
Öppna ett program
På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.
Öppna från nyligen använda program
Håll hemknappen nedtryckt för att öppna listan över de senast använda programmen.
Välj en programikon som ska öppnas.
24
Grunder
Stänga ett program
Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.
Håll hemknappen nedtryckt och tryck lätt på , och sedan Avsluta intill ett program för att
stänga det. För att stänga alla progam som körs tryck lätt på Avsluta alla. Du kan även hålla
hemknappen nedtryckt och trycka lätt på .
Programskärm
På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som installerats.
På hemskärmen väljer du Prog. för att öppna programskärmen.
Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.
Sortera om program
→ Redigera, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För
Tryck lätt på
att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Sortera mappar
Placera program med anknytning till varandra i en mapp för ökad bekvämlighet.
→ Redigera, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till Skapa mapp.
Tryck lätt på
Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på OK. Dra programmen till den nya mappen och tryck
sedan lätt på Spara för att spara ordningen.
Sortera om panelerna
Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och
dra den sedan till en ny plats.
Installera program
Använd Play Butik och Samsung Apps för att hämta och installera program.
25
Grunder
Avinstallera program
Tryck lätt på
→ Avinstallera och markera ett program för att avinstallera det.
Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.
Dela program
Dela de hämtade programmen med andra användare via e-post, Bluetooth eller på andra sätt.
→ Dela program, markera programmen och tryck sedan lätt på Klar, och välj en
Tryck lätt på
delningsmetod. De nästkommande stegen varierar beroende på vald metod.
Hjälp
Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller
konfigurerar viktiga inställningar.
Tryck lätt på Hjälp på programskärmen. Välj ett objekt för att visa tips.
Ange text
Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Ändra tangentbordstypen
Tryck lätt på valfri arkiverad text, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på Välj
inmatningsmetod och välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.
26
Grunder
Använda Samsung-tangentbordet
Ange inställningar för
Samsung-tangentbordet.
Radera ett föregående tecken.
Hoppa till nästa rad.
Ange versal.
Ange versal.
Ange siffror och skiljetecken.
Lägg till ett objekt från urklipp.
Infoga ett blanksteg.
Skriva versaler
Tryck lätt på
gånger.
innan du anger ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken trycker du lätt två
Ändra språk för tangentborden
Lägg till språk på tangentbordet, och dra mellanslagstangenten åt vänster eller höger för att
ändra språk för tangentborden.
Ange text med rösten
Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.
Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj
ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.
Ändra språk eller lägg till språk för röstigenkänningen genom att trycka lätt på det aktuella
språket.
Kopiera och klistra in
Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra eller för att markera mer eller mindre text och
tryck sedan lätt på Klipp ut för att klippa ut eller → Kopiera för att kopiera. Den markerade
texten kopieras till urklipp.
För att klistra in en text i inmatningsfältet trycker du lätt på och håller in på den punkt där texten
ska infogas och trycker sedan lätt på Klistra in.
27
Grunder
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda Internet eller dela mediefiler med andra
enheter. (sid. 82)
Se till att Wi-Fi-anslutningen är aktiv innan du använder Internetprogram.
Slå på och av Wi-Fi
Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på Wi-Fi för att slå på eller av funktionen.
• Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla
europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas inom EU utan begränsningar
inomhus, men inte utomhus.
• Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.
Ansluta till Wi-Fi-nätverk
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Wi-Fi och drar sedan Wi-Fi-reglaget åt
höger.
Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk ange ett lösenord om det behövs och
tryck sedan lätt på Anslut. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten
anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.
Lägga till Wi-Fi-nätverk
Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan trycker du lätt på Lägg till Wi-Fi-nätverk
längst ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i Nätverks-SSID, välj säkerhetstyp och ange
lösenordet om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på Spara.
Glömma bort Wi-Fi-nätverk
Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten
inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på Glöm.
28
Grunder
Ställa in konton
Google-program, såsom Play Butik, kräver ett Google-konto och Samsung Apps kräver ett
Samsung-konto. Skapa Google-och Samsung-konton för att få en optimal upplevelse med
enheten.
Lägga till konton
Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in
ett Google-konto.
Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto går du till programskärmen och
trycker lätt på Inställningar → Lägg till konto → Google. Efter detta trycker du lätt på Nytt för
att registrera dig, eller på Befintligt och följer sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra
kontoinstallationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.
Installera även ett Samsung-konto.
Ta bort konton
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar, väljer ett kontonamn under Konton, väljer
kontot du vill ta bort och trycker lätt på Ta bort konto.
29
Grunder
Överföra filer
Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn, eller vice versa.
Följande filformat stöds av vissa program. Vissa filformat stöds inte beroende på
enhetens programvaruversion eller datorns operativsystem.
• Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, och flac
• Bild: bmp, gif, jpg och png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, asf, och mkv
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, och txt
Ansluta med Samsung Kies
Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar mediebibliotek, kontakter och kalendrar och
synkroniserar dem med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från
webbplatsen för Samsung.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska
du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
2 Överför filer mellan enheten och datorn.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.
Ansluta till Windows Media Player
Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.
30
Grunder
Ansluta som medieenhet
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på Ansluten som medieenhet →
Medieenhet (MTP).
Tryck lätt på Kamera (PTP) om datorn saknar stöd för Media Transfer Protocol (MTP) eller inte
har någon lämplig drivrutin installerad.
3 Överför filer mellan enheten och datorn.
Säkra enheten
Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som
finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en
upplåsningskod när den ska låsas upp.
Ställa in upplåsning med ansikte
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Låsskärm → Skärmlåsning → Lås upp
med ansikte.
Passa in ansiktet i ramen för fotografering. Ställ sedan in en PIN-kod eller ett mönster i reserv för
att låsa upp skärmen om ansiktsupplåsningen misslyckas.
Ställ in ansikts- och röstupplåsning
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Låsskärm → Skärmlåsning → Ansikte
och röst.
Passa in ansiktet i ramen för fotografering och ställ sedan in ett röstkommando. Ställ sedan in
en PIN-kod eller ett mönster i reserv för att låsa upp skärmen om ansikts- och röstupplåsningen
misslyckas.
31
Grunder
Ställa in ett mönster
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Låsskärm → Skärmlåsning → Mönster.
Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att
verifiera det. Ange en reserv-PIN-kod för att låsa upp skärmen när du glömt mönstret.
Ställa in en PIN-kod
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Låsskärm → Skärmlåsning → PIN.
Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.
Ställa in ett lösenord
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Låsskärm → Skärmlåsning → Lösenord.
Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta
det.
Låsa upp enheten
Slå på skärmen genom att trycka på ström- eller hemknappen och ange upplåsningskoden.
Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsungservicecenter för att återställa den.
32
Grunder
Uppgradera enheten
Enheten kan uppgraderas till senaste programvaran.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Uppgradera med Samsung Kies
Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt
enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på
knappen Uppdatera i dialogrutan för att starta uppgraderingen. Se hjälpavsnittet för Samsung
Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.
• Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
• När du uppgraderar enheten får du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om
du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.
Uppgradera trådlöst
Enheten kan uppgraderas direkt till senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air
(FOTA).
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Om enheten →
Programvaruuppdatering → Uppdatera.
33
Kommunikation
Kontakter
Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med
mera.
Tryck lätt på Kontakter på programskärmen.
Hantera kontakter
Skapa en kontakt
Tryck lätt på
och ange kontaktinformation.
• : Lägg till en bild.
• /
: Lägg till eller radera ett kontaktfält.
Redigera en kontakt
Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på
.
Radera en kontakt
Tryck lätt på
.
Söka efter kontakter
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner på kontaktlistan.
• Bläddra snabbt genom att dra ett finger längs med indexet på vänster sida av kontaktlistan.
• Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
34
Kommunikation
När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:
• : Lägg till i favoritkontakter.
• : Skriv ett e-postmeddelande.
Importera och exportera kontakter
Synkronisera med Google Contacts
Tryck lätt på
→ Slå samman med Google.
Kontakter som synkroniserats med Google Contacts visas med
i kontaktlistan.
Om en kontakt läggs till eller raderas på enheten läggs den även till i eller raderas från Google
Contacts och vice versa.
Synkronisera med Samsung Contacts
Tryck lätt på
→ Slå samman med Samsung-konto.
Kontakter som synkroniserats med Samsung Contacts visas med
i kontaktlistan.
Om en kontakt läggs till på eller raderas från enheten läggs den även till i eller raderas från
Samsung Contacts och vice versa.
Importera kontakter
Tryck lätt på
lagring.
→ Importera/Exportera → Importera från SD-kort eller Importera från USB-
Exportera kontakter
Tryck på
→ Importera/Exportera → Exportera till SD-kort eller Exportera till USB-lagring.
Dela kontakter
→ Importera/Exportera → Dela namnkort via, välj kontakter, tryck lätt på
Tryck lätt på
och välj sedan en delningsmetod.
35
Kommunikation
Favoritkontakter
Tryck lätt på
och vidta sedan en av följande åtgärder:
• Sök: Sök efter kontakter.
• Lägg till i favoriter: Lägg till kontakter i favoriter.
• Ta bort från Favoriter: Ta bort kontakter från favoriter.
• Ikonvy / Listvy: Visa kontakter som ikoner eller i en lista.
Kontaktgrupper
Lägga till kontakter i en grupp
Välj en grupp och tryck sedan på
och tryck sedan lätt på .
→ Lägg till medlem. Välj de kontakter som ska läggas till
Hantera grupper
Tryck lätt på
och vidta sedan en av följande åtgärder:
• Sök: Sök efter kontakter.
• Redigera: Ändra gruppinställningarna.
• Lägg till medlem: Lägg till medlemmar i gruppen.
• Ta bort medlem: Ta bort medlemmar från gruppen.
• Skicka e-post: Skicka e-post till medlemmarna i en grupp.
• Ändra ordning: Tryck lätt på
och tryck sedan lätt på .
intill gruppnamnet, dra upp eller ned till en annan position,
Radera grupper
Tryck på , välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan på Radera. Standardgrupper
kan inte raderas.
Skicka e-post till medlemmarna i en grupp
Välj en grupp, tryck lätt på
→ Skicka e-post, välj medlemmar och tryck sedan lätt på
36
.
Kommunikation
Visitkort
Skapa ett visitkort och skicka det till andra.
Tryck lätt på Ställ in profil, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och
postadress och tryck sedan på . Om användarinformationen har sparats när du konfigurerade
enheten markerar du visitkortet i MIG och trycker sedan lätt på för att redigera.
Tryck lätt på
→ Dela namnkort via, och välj sedan en delningsmetod.
E-post
Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Ställa in e-postkonton
Ställ in ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.
Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på Nästa för ett privat e-postkonto, exempelvis
Google Mail, eller tryck lätt på Manuell inst. för ett e-postkonto för företag. Följ sedan
instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.
Om du vill installera ett annat e-postkonto trycker du lätt på
konto.
→ Inställningar → Lägg till
Skicka meddelanden
Tryck lätt på det e-postkonto som ska användas och tryck sedan lätt på längst upp på
skärmen. Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på Sänd.
Tryck lätt på
för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.
Tryck lätt på +Kopia/hemlig kopia för att lägga till fler mottagare.
Tryck lätt på +Mig för att lägga till dig själv som mottagare.
Tryck lätt på
för att bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.
Tryck på
för att infoga bilder, händelser, kontakter, platsinformation och annan information i
meddelandet.
37
Kommunikation
Skicka schemalagda meddelanden
När du skriver ett meddelande trycker du lätt på . Markera Schemalägg sändning, ställ in
tid och datum och tryck lätt på Klar. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet
datum.
• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket,
eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
• Den här funktionen är baserad på den tid som är anvigen och det datum som är
angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner
och nätverket inte uppdaterar informationen.
Läsa meddelanden
Välj ett e-postkonto som du vill använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya
meddelanden manuellt trycker du lätt på .
Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.
Svara på meddelandet.
Skriv ett meddelande.
Skicka meddelandet.
Radera meddelandet.
Lägg till den här e-postadressen i
kontaktlistan.
Markera meddelandet som en
påminnelse.
Öppna bilagorna.
Gå till föregående eller nästa
meddelande.
Tryck lätt på bilagefliken för att öppna bilagor och tryck sedan lätt på
spara den.
38
intill en bilaga för att
Kommunikation
Google Mail
Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.
Tryck lätt på Google Mail på programskärmen.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.
Skicka meddelanden
I en brevlåda trycker du lätt på
sedan lätt på SKICKA.
, anger mottagare, ett ämne och ett meddelande och trycker
Tryck lätt på +KOPIA/HEMLKOP för att lägga till fler mottagare.
Tryck lätt på
för att bifoga bilder.
Tryck lätt på
→ Spara utkast för att spara meddelandet för senare leverans.
Tryck lätt på
→ Bifoga video för att bifoga videor.
Tryck lätt på
→ Släng för att börja om.
Läsa meddelanden
Radera meddelandet.
Behåll det här meddelandet länge.
Sätt en etikett på meddelandet.
Markera meddelandet som oläst.
Lägg till den här e-postadressen i
kontaktlistan.
Vidarebefordra det här
meddelandet till andra.
Svara till alla mottagare.
Markera meddelandet som en
påminnelse.
Svara på det här meddelandet.
Förhandsgranska bilaga.
39
Kommunikation
Etiketter
I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startas visas
meddelanden med etiketten inkorg.
För att lägga till en etikett till ett meddelande, markerar du meddelandet, trycker lätt på
väljer sedan etiketten som ska tilldelas.
och
Talk
Använd programmet för att chatta med andra via Google Talk.
Tryck lätt på Talk på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Allmän profil
Tryck lätt på konto-ID:t längst upp i vänlistan för att ändra tillgänglighetsstatus, bild eller
statusmeddelande.
Lägga till vänner
Tryck lätt på
, ange e-postadressen för vännen du vill lägga till och tryck sedan lätt på KLAR.
Chatta med vänner
Välj en vän från vänlistan, ange ett meddelande i fältet längst ned på skärmen och tryck lätt på
.
För att lägga till en vän i chatten trycker du lätt på
Avsluta chatten genom att trycka lätt på
→ Lägg till i chatt.
→ Avsluta chatt.
40
Kommunikation
Växla mellan chattar
Bläddra åt vänster eller höger.
Radera chatthistoriken
Chattar sparas automatiskt. För att radera chatthistoriken trycker du lätt på
chatthistoriken.
→ Rensa
Google+
Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.
Tryck lätt på Google+ på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Tryck lätt på Alla cirklar för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa
publiceringar från dina cirklar.
Messenger
Använd programmet för att chatta med andra via Google+.
Tryck lätt på Messenger på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en vän från vänlistan, ange ett meddelande i fältet längst ned på skärmen och tryck lätt på
.
41
Kommunikation
ChatON
Använd programmet för att chatta med en enhet. För att använda det här programmet måste du
först logga in på ditt Samsung-konto.
Tryck lätt på ChatON på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Skapa en kompislista genom att ange telefonnummer eller e-postadresser för Samsung-konton,
eller genom att välja kompisar från listan över förslag. Du kan också trycka på Synkronisera
kontakter för att synkronisera kontakter manuellt från enheten.
Tryck på Chatt → Börja chatta och välj en kompis för att börja chatta.
42
Webb och nätverk
Internet
Använd programmet för att surfa på Internet.
Tryck lätt på Internet på programskärmen.
Visa webbsidor
Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på Gå.
Tryck på
om du vill dela, spara eller skriva ut en webbsida som du tittar på.
Öppna en ny sida
Tryck lätt på
.
För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger i titelfältet och trycker lätt på
sidan för att välja den.
Söka på webben med röststyrning
Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på
nyckelord som visas.
säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Bokmärken
För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke trycker du lätt på
För att öppna en bokmärkt webbsida trycker du lätt på , och väljer sedan en.
43
.
Webb och nätverk
Historik
Tryck lätt på → Historik för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta webbsidor.
→ Rensa historik.
Radera historiken genom att trycka lätt på
Tryck lätt på → Historik → Mest besökt för att öppna en webbsida från listan över oftast
besökta webbsidor.
Länkar
Tryck på en länk på en webbsida och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara eller
kopiera.
Om du vill visa sparade länkar trycker du lätt på
→ Nedladdningar.
Dela webbsidor
Om du vill dela en webbsidesadress med andra trycker du lätt på
→ Dela sida.
Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på den önskade texten och håll den nedtryckt
och tryck lätt på → Dela.
Chrome
Använd programmet för att söka efter information och surfa på nätet.
Tryck lätt på Chrome på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Visa webbsidor
Tryck lätt på adressfältet och ange sedan en webbadress eller sökkriterier.
Öppna en ny sida
Tryck lätt på → Ny flik.
För att gå till en annan webbsida bläddrar du åt vänster eller höger på titelfältet och trycker lätt
på sidan för att välja den.
44
Webb och nätverk
Söka på webben med röststyrning
Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på
nyckelord som visas.
säg ett nyckelord och välj sedan ett av de föreslagna
Synkronisera med andra enheter
Synkronisera öppna flikar och bokmärken som ska användas med Chrome på en annan enhet
när du är inloggad med samma Google-konto.
Om du vill visa öppna flikar på andra enheter trycker du lätt på → Andra enheter. Välj en
webbsida som ska öppnas.
Du visar bokmärken genom att trycka på → Bokmärken.
Bluetooth
Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd.
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.
• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras,
avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopiering av
filer eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
För att aktivera Bluetooth går du till programskärmen, trycker lätt på Inställningar → Bluetooth
och drar sedan skjutreglaget för Bluetooth åt höger.
45
Webb och nätverk
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Bluetooth → Sök så listas upptäckta
enheter. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den automatiskt genererade
lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.
Skicka och ta emot data
Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är Galleri. Öppna Galleri,
välj en bild, tryck lätt på → Bluetooth och välj sedan en av Bluetooth-enheterna. Sedan
godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot bilden.
Den överförda filen sparas i mappen Bluetooth. Om en kontakt tas emot läggs den automatiskt
till i kontaktlistan.
AllShare Play
Med programmet kan du spela upp innehåll som har sparats på olika enheter via Internet. Du
kan spela upp och skicka en fil på en enhet till en annan enhet eller webblagringsserver.
För att använda programmet måste du logga in på ditt Samsung-konto och registrera två
eller fler enheter som filservrar. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av
→ Vanliga frågor.
enhetstypen. För mer information, tryck lätt på
Tryck lätt på AllShare Play på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Skicka filer
Välj en enhet eller webblagring, välj en fil och tryck lätt på
.
Dela filer
Välj en enhet eller webblagring, välj en fil och tryck lätt på
och gör sedan något av följande:
• Gruppvisning: Dela skärmar med flera enheter som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
• Skicka till närliggande användare: Dela filer med enheter i närheten där AllShare Play är
aktiverat.
• Facebook / Twitter / Flickr / Picasa: Ladda upp filer till ett socialt nätverks webbplats.
46
Webb och nätverk
Spela upp filer på en fjärrenhet
Välj en enhet eller webblagring, välj en fil och tryck lätt på
och välj sedan en enhet.
• Vilka filformat som stöds kan variera beroende på vilka enheter som anslutits som
mediespelare.
• Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
Använda Gruppvisningsfunktionen
Dela skärmar med flera enheter som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
Välj en mediekategori, välj filer genom att markera dem och tryck sedan på → Gruppvisning.
Ange en PIN-kod och tryck lätt på Klar för att starta Gruppvisning. Anslut till Gruppvisning med
PIN-koden på en annan enhet.
Hantera innehåll på en webblagringsserver
Välj en webblagringsserver och visa och hantera dina filer.
Gruppvisning
Använd programmet för att dela bilder, dokument och musik med andra enheter som är
anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
Tryck lätt på Gruppvisning på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Dela filer
1 Tryck lätt på Börja → Dela bilder, Dela dokument, eller Dela musik, välj de filer som ska
delas och tryck lätt på Klar.
2 Ange en PIN-kod och tryck lätt på Klar.
Gå med i annan Gruppvisning
Tryck lätt på Anslut → en annan enhet, ange PIN-koden och tryck sedan lätt på Klar.
47
Media
Musikspelare
Använd programmet för att lyssna på musik.
Tryck lätt på Musikspelare på programskärmen.
• Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.
Spela musik
Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.
Tryck på albumbilden för att öppna musikspelarskärmen.
Öppna spellistan.
Ange filen som din favoritlåt.
Visa fildetaljer.
Stäng av ljudet.
Välj en ljudeffekt.
Ställ in volymen.
Slå på slumpvis uppspelning.
Ändra upprepningsläge.
Starta om den valda låten eller
hoppa till den föregående låten.
Tryck lätt på och håll nedtryckt för
att gå snabbt bakåt.
Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och
håll nedtryckt för att gå snabbt
framåt.
Pausa eller återuppta
uppspelningen.
48
Media
Skapa spellistor
Gör ditt eget urval av låtar.
Tryck på → Skapa spellista. Ange en titel och tryck lätt på OK. Välj de låtar som ska läggas till
och tryck sedan lätt på Klar.
För att lägga till den låt som spelas trycker du lätt på
→ Till spellista.
Spela upp musik efter humör
Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten. När en ny låt
läggs till trycker du lätt på Musikväljare → .
Tryck lätt på Musikväljare och välj en humörscell. Eller markera flera celler genom att dra med
fingret.
Kamera
Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.
Använd Galleri för att visa bilder och videor som har tagits med enhetens kamera. (sid. 55)
Tryck på Kamera på programskärmen.
Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
Kameraetik
• Ta inte bilder och spela inte in människor utan deras samtycke.
• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
49
Media
Ta foton
Ta en bild
Tryck på
för att ta ett foto.
Använd det här läget
för senarelagda
fotograferingar.
Indikerar vilken
lagring som används.
Växla mellan den
främre och den bakre
kameran.
Växla mellan stillbildsoch videoläge.
Ändra fotoläge.
Avgör hur mycket ljus
kamerans sensor tar
emot.
Öppna bildvisaren för
att visa foton.
Ändra
kamerainställningarna.
Välj bland de olika
effekter som finns
tillgängliga.
Motivläge
Fördefinierade inställningar gör det enklare att ta ”tryck-och-fotografera”-bilder.
Tryck lätt på
→ Scenläge.
• Landskap: Använd den här inställningen för att ta bilder av blå himmel och natur med mer
mättade färger.
• Sport: Använd den här inställningen för snabbt rörliga motiv.
• Fest/Inomhus: Använd den här inställningen för inomhusmiljöer med god belysning.
• Strand/snö: Använd den här inställningen för utomhusmiljöer med stark belysning eller
soliga platser.
50
Media
• Solnedgång: Använd den här inställningen för djupare färger och skarpare kontraster.
• Gryning: Använd den här inställningen för mycket finstämda färger.
• Höstfärger: Använd den här inställnignen för bakgrunder som skiftar i röda toner.
• Levande ljus: Använd den här inställningen för bilder med starkt ljus mot en mörk
bakgrund.
• Fyrverkeri: Använd den här inställningen för scener med hög kontrast.
• Bakgr.-belysning: Använd den här inställningen för motiv i starkt motljus.
• Natt: Använd den här inställningen för bilder som tas i mörka miljöer.
Fotograferingsläge
Flera bildeffekter är tillgängliga.
Tryck lätt på
→ Fotoläge.
• En bild: Ta en enstaka bild.
• Panorama: Ta en bild som komponerats av många bilder som sammanfogats.
• Dela bild: Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct.
• Dela foto med kompis: Ställ in enheten på att identifiera en persons ansikte som du har
taggat i en bild och skicka den till den personen. Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar
beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek, hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller
accessoarer som motivet har på sig.
• Leendebild: Ta ett foto när motivet ler.
Panoramabilder
En panoramabild är en bred landskapsbild som består av flera bilder.
Tryck lätt på
→ Fotoläge → Panorama.
Tryck lätt på
och flytta kameran i valfri riktning. När två panoramaguideramar ligger i
linje med varandra tar kameran automatiskt en ny bild i panoramasekvensen. För att stoppa
fotograferingen trycker du lätt på
igen.
51
Media
Spela in video
Spela in en video
Skjut reglaget för stillbild-video mot videoikonen och tryck sedan lätt på
video. Avsluta inspelningen genom att trycka på .
för att spela in en
Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i den högsta upplösningen.
Inspelningsläge
Använd det här läget
för senarelagda
fotograferingar.
Indikerar vilken
lagring som används.
Växla mellan den
främre och den bakre
kameran.
Ändra
inspelningsläge.
Växla mellan stillbildsoch videoläge.
Välj bland de olika
effekter som finns
tillgängliga.
Starta videospelen för
att spela upp videor.
Ändra
kamerainställningarna.
Avgör hur mycket ljus
kamerans sensor tar
emot.
52
Media
Tryck lätt på
för att ändra inspelningsläge.
• Normal: Använd det här läget för normal kvalitet.
• Gräns för e-post: Använd det här läget för att sänka kvaliteten vid sändning av e-post.
Zooma in och ut
Använd ett av följande sätt:
• Tryck på volymknappen om du vill zooma in eller ut.
• För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in och för dem närmare varandra för
att zooma ut.
• Zoomfunktionen kanske inte är tillgänglig när du spelar in i högsta upplösningen.
• Zoom in/ut är tillgängligt när du använder zoomfunktionern samtidigt som du spelar
in video.
53
Media
Konfigurera inställningar för kameran
Tryck lätt på för att konfigurera inställningarna för kameran. Samtliga följande alternativ är
inte tillgängliga för både stillbildsläge och videoläge. Tillgängliga alternativ kan variera på grund
av valt läge.
• Redigera genvägar: Redigera genvägar till ofta använda alternativ.
• GPS-tagg: Koppla en GPS-platstagg till bilden.
• För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen
kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt
väder.
• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till Internet. Inaktivera GPStagginställningarna för att undvika detta.
• Självporträtt: Ta en bild av dig själv.
• Självinspelning: Spela in en video av dig själv.
• Fotoläge: Ändra fotoläge.
• Inspelningsläge: Ändra inspelningsläge.
• Effekter: Välj bland de olika effekter som finns tillgängliga.
• Scenläge: Ändra motivläge.
• Ljusstyrka: Ändra ljusstyrka.
• Självutlösare: Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
• Upplösning: Välj en upplösning. Använd högre upplösning för bättre kvalitet. Det kräver
dock mer minne.
• Vitbalans: Välj en lämplig vitbalans, så att bilderna får en verklighetstrogen färgskala.
Dessa inställningar är utformade för specifika ljusförhållanden. Dessa inställningar liknar
värmeområdet för vitbalansexponering i professionella kameror.
• Mätning: Välj en mätningsmetod. Detta avgör hur ljusvärden beräknas. Mittviktad mäter
bakgrundsljuset i mitten av motivet. Punkt mäter ljusvärdet vid en viss plats. Matris
tillämpar ett genomsnitt för hela skärmen.
54
Media
• Riktlinjer: Visa riktlinjer för sökaren för att hjälpa dig med komponeringen när du väljer
motiv.
• Bildkvalitet: Ställ in kvalitetsnivån för foton. Bilder av högre kvalitet kräver mer lagringsplats.
• Videokvalitet: Ange kvalitetsnivån för videor.
• Lagring: Välj minnesplatsen för lagring.
• Nollställ: Återställ kamerainställningarna.
Genvägar
Omorganisera genvägar för enkel åtkomst till kamerans olika funktioner.
Tryck lätt på
→ Redigera genvägar.
Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en plats som visas till vänster på skärmen. De övriga
ikonerna kan flyttas inom listan genom att man trycker lätt på dem och dra dem.
Galleri
Använd programmet för att visa bilder och videor.
Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
• Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.
Visa bilder
När du startar Galleri visas tillgängliga mappar. När ett annat program, såsom E-post, sparar en
bild skapas mappen Download automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På liknande sätt
skapas mappen Screenshots automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska
öppnas.
I mappen visas bilder utifrån det datum de skapades. Markera en bild för att visa den i
helskärmsläge.
Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.
55
Media
Zooma in och ut
Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:
• Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
• För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot
varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.
Spela upp videor
Videofiler visas med ikonen
tryck lätt på .
i förhandsgranskningen. Välj en video som du vill titta på och
Redigera bilder
Under visning av en bild trycker du lätt på
och använder följande funktioner:
• Ansiktsmärkn.: Registrera ansikten i bilden som ansiktstaggar.
• Kopiera till Urklipp: Kopiera till urklipp.
• Rotera moturs: Rotera motsols.
• Rotera medurs: Rotera medsols.
• Beskär: Ändra storlek på den blå ramen för att beskära och spara bilden i den.
• Redigera: Starta programmet Photo Editor.
• Använd som: Ange bilden som bakgrund eller kontaktbild.
• Dela foto med kompis: Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
• Skriv ut: Skriv ut bilden via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Din enhet är endast kompatibel
med vissa Samsung-skrivare.
• Byt namn: Döp om filen.
• Sök efter närliggande enheter: Sök efter enheter med aktiverad mediedelning.
• Detaljer: Visa bilddetaljer.
Favoritbilder
När du tittar på en bild trycker du lätt på
för att lägga till bilden till favoritlistan.
56
Media
Radera bilder
Använd ett av följande sätt:
• I en mapp trycker du lätt på
sedan lätt på .
→ Välj objekt, väljer bilder genom att markera och trycker
• Vid visning av en bild trycker du lätt på
.
Dela bilder
Använd ett av följande sätt:
• I en mapp trycker du lätt på
→ Välj objekt, väljer bilder genom att markera och trycker
sedan lätt på för att skicka dem till andra.
• Vid visning av en bild trycker du lätt på
sociala nätverkstjänster.
för att skicka den till andra eller dela den via
Ställa in som bakgrund
Vid visning av en bild trycker du lätt på
eller tilldela den till en kontakt.
→ Använd som för att använda bilden som bakgrund
Tagga ansikten
→ Ansiktsmärkn. → På. En gul ram visas runt det
Vid visning av en bild trycker du lätt på
identifierade ansiktet. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på Lägg till namn och välj en kontakt eller
lägg till en kontakt.
När ansiktstaggen visas på en bild trycker du lätt på taggen och använder tillgängliga alternativ,
till exempel skicka meddelanden.
Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek,
hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.
57
Media
Videospelare
Använd programmet för att spela upp videofiler.
Tryck lätt på Videospelare på programskärmen.
• Undvik att låsa enhetens skärm när du spelar upp en DivX Video-On-Demand.
Varje gång du låser skärmen när du spelar upp en DivX Video-On-demand, minskas
nedräkningen med ett steg.
• Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av hur de är kodade.
Spela upp videor
Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
Ställ in volymen.
Välj en ljudeffekt.
Ändra
videoskärmens
storlek.
Stäng av ljudet.
Flytta framåt eller
bakåt genom att dra
skjutreglaget.
Hoppa till nästa
video. Tryck lätt på
och håll nedtryckt för
att gå snabbt framåt.
Ändra
skärmförhållande.
Starta om den valda
videon eller hoppa
till den föregående
videon. Tryck lätt på
och håll nedtryckt för
att gå snabbt bakåt.
Infoga ett bokmärke.
Pausa eller återuppta
uppspelningen.
58
Media
Radera videor
Tryck lätt på
→ Radera, välj videor genom att markera dem och tryck sedan lätt på Radera.
Dela videor
Tryck lätt på
Dela.
→ Dela via, välj en delningsmetod, markera videorna och tryck sedan lätt på
Använda Popup Video-spelaren
Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid
visning av videor trycker du lätt på
för att använda popup-spelaren.
För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra
för att förminska den. Tryck lätt på och dra spelaren för att flytta den till en annan plats.
YouTube
Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.
Tryck lätt på YouTube på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
59
Media
Titta på videor
Tryck lätt på
och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.
Rotera enheten till liggande läge för att visa helskärm.
Sök efter videor.
Skicka en URL till
andra.
Pausa eller återuppta
uppspelning.
Lägg till videon i
spellistan.
Flytta framåt eller
bakåt genom att dra
skjutreglaget.
Rotera skärmen till
stående riktning.
Ändra visningskvalitet.
Dela videor
Välj den video du vill visa, tryck lätt på
och välj sedan en delningsmetod.
Överföra videor
Välj kontot, tryck lätt på
LADDA UPP.
, välj en video, ange information för videon och tryck sedan lätt på
60
Media
Flipboard
Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.
Tryck lätt på Flipboard på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Starta Flipboard genom att snärta åt vänster på välkomstsidan, välj nyhetsämnen och tryck
sedan på Build Your Flipboard.
Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att
läsa den.
Medan du läser en artikel kan du använda följande ikoner:
• : Gå till föregående sida.
• : Visa andras kommentarer om artikeln.
• : Dela artikeln med andra.
61
Program- och mediebutiker
Play Butik
Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.
Tryck lätt på Play Butik på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera program
Sök efter program via kategori eller tryck lätt på
för att söka med ett nyckelord.
Välj ett program för att visa information. För att hämta det trycker du lätt på Installera. Om det
finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att
slutföra köpet.
• När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en
uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen.
Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
• För att installera program som du hämtat från andra källor går du till programskärmen,
trycker lätt på Inställningar → Säkerhet → Okända källor.
Avinstallera program
Avinstallera program som köpts från Play Butik.
Tryck lätt på , välj ett program som ska tas bort i listan över installerade program och tryck lätt
på Avinstallera.
62
Program- och mediebutiker
Samsung Apps
Använd programmet för att köpa och ladda ner Samsung-program. För mer information, gå till
sidan www.samsungapps.com.
Tryck lätt på Samsung Apps på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera program
Sök efter program via kategori. Tryck lätt på
för att välja en kategori.
För att söka efter ett program trycker du lätt på
nyckelord i sökfältet.
längst upp på skärmen och anger ett
Välj ett program för att visa information. För att hämta det trycker du lätt på Hämta eller Köp.
När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon
längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna
meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
Game Hub
Använd programmet för att öppna spel.
Tryck lätt på Game Hub på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Bläddra åt vänster eller höger och välj ett spel som ska hämtas från Samsung Apps.
63
Program- och mediebutiker
Music Hub
Använd programmet för att hämta och ladda ner låtar.
Tryck lätt på Music Hub på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord att söka efter. Välj ett från listan över
sökresultat.
Om du vill köpa ett album väljer du prislappen och följer anvisningarna på skärmen.
Play Books
Använd programmet för att läsa och ladda ner bokfiler.
Tryck lätt på Play Books på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en bokfil genom att bläddra åt vänster eller höger. Vid läsning av en bokfil, tryck lätt på
för att få tillgång till ytterligare alternativ.
För att köpa bokfiler, tryck lätt på
.
64
Program- och mediebutiker
Play Movies
Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.
Tryck lätt på Play Movies på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en kategori längst upp på skärmen och välj sedan en film, ett TV-program eller en video som
ska spelas upp eller hyras.
Play Musik
Använd programmet för att lyssna på musik på enheten eller strömma musik från Googlemolntjänsten.
Tryck lätt på Play Musik på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Spela musik genom att välja en musikkategori eller dela låtar med andra genom att överföra
dem till Google-molntjänsten.
Play Magazines
Använd programmet för att läsa och ladda ner tidskrifter.
Tryck lätt på Play Magazines på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en kategori och tidskrifter.
65
Program- och mediebutiker
Video Hub
Använd programmet för att öppna och köpa videor.
Tryck lätt på Video Hub på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en kategori och en video.
Learning Hub
Använd programmet för att öppna utbildningsmaterial.
Tryck lätt på Learning Hub på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en kategori och en videoföreläsning eller bok.
66
Verktyg
Memo
Använd programmet för att anteckna viktig information för att spara och visa senare.
Tryck på Memo på programskärmen.
Skapa memon
Tryck lätt på
, ange ett memo och tryck lätt på Klar.
→ Färg. Varje kategori har olika bakgrundsfärg.
Ändra bakgrundsfärgen genom att trycka på
→ Lås.
Om du vill låsa memot så att andra inte kan visa det trycker du lätt på
Söka bland memon
Sök bland miniatyrbilder för memon genom att bläddra upp eller ned.
Sök bland memon genom att trycka på
.
För att ändra visningsläge trycker du lätt på
Ta bort memon genom att trycka på
.
.
→ Sortera efter.
Sortera memon efter datum genom att trycka på
Skicka texten i memon till andra genom att trycka på
Skicka memon till andra genom att trycka på
→ Dela text via.
→ Dela via.
Skriv ut memon via USB- eller Wi-Fi-anslutning genom att trycka på
endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
Synkronisera memon med ett Google-konto genom att trycka på
→ Skriv ut. Din enhet är
→ Synka memo.
Visa ett memo
Tryck på miniatyrbilden för memot för att öppna det. Bläddra till vänster eller höger för att visa
fler memon.
Redigera memot genom att trycka lätt på det.
67
Verktyg
Radera memot genom att trycka lätt på
→ Radera.
→ Färg.
Ändra bakgrundsfärgen genom att trycka på
Ange en PIN-kod för att låsa eller låsa upp memot genom att trycka på
Skriv ut memot via USB- eller Wi-Fi-anslutning genom att trycka på
endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
→ Lås.
→ Skriv ut. Din enhet är
→ Dela text via.
Skicka texten till andra genom att trycka på
→ Dela via.
Skicka memot till andra genom att trycka på
S Kalender
Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Skapa händelser eller uppgifter
Tryck lätt på
och vidta sedan en av följande åtgärder:
• Lägg till händelse: Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
• Lägg till uppgift: Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.
För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare trycker du lätt på ett datum för att välja det
och trycker sedan lätt på det igen.
68
Verktyg
Ange en titel och specificera vilken kalender du vill använda eller synkronisera med. Tryck sedan
lätt på Redigera händelseinfo. eller Redigera uppgiftsinfo. för att lägga till fler detaljer, till
exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger rum.
Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet Plats, tryck lätt på intill
fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.
Bifoga en bild. Tryck lätt på Bilder, och ta sedan ett foto eller välj en av de befintliga bilderna.
Synkronisera med Google Calender
På programskärmen trycker du lätt på Inställningar → Google under Konton → ett Googlekonto → Synkronisera Kalender → Synk. nu. Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering
→ Synka.
går du till programskärmen och trycker lätt på S Kalender →
→ Inställningar →
Om du vill visa en synkroniserad händelse eller uppgift trycker du lätt på
Visa inställningar → Kalendrar, väljer Google-kontot och trycker sedan lätt på OK.
Ändra kalendertyp
Tryck överst till vänster på skärmen och välj sedan någon av olika typerna av kalendrar, inklusive
månad, vecka etc. En nyprörelse kan användas för att ändra kalendertypen. Exempelvis kan du
nypa för att byta från månadskalender till årskalender och om du för fingrarna ifrån varandra
ändras årskalender tillbaka till månadskalender.
Söka efter händelser
Tryck lätt på
, och ange ett nyckelord som du vill söka efter.
För att visa dagens händelser trycker du lätt på Idag längst upp på skärmen.
Radera händelser
Välj en händelse och tryck sedan på Radera.
Dela händelser
Välj en händelse, tryck lätt på
→ Dela via, och välj sedan en delningsmetod.
69
Verktyg
Polaris Office
Använd programmet för att redigera dokument i olika format, inklusive kalkylblad och
presentationer.
Tryck lätt på Polaris Office på programskärmen.
Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga beroende på filtyp.
Skapa ett dokument.
Bläddra till vänster eller höger för
att visa de senast använda
dokumenten.
Bläddra efter dokumentformat.
Visa och hantera dokument
online.
Visa favoritdokument.
Bläddra bland mappar.
Skapa dokument
Tryck lätt på
och välj sedan en dokumenttyp.
Använd redigeringsverktygsfältet högst upp på skärmen för att redigera dokumentet.
Avsluta genom att trycka på
sedan på Spara.
→ Spara, ange ett filnamn, välj en mapp att spara till och tryck
70
Verktyg
Läsa dokument
Tryck på en fil. Eller tryck på Browser, Clouds, Formulärtyp eller Favoriter och välj sedan en fil att
öppna.
Tryck på
och använd sedan någon av följande funktioner:
Dokument
• Spara som: Spara dokumentet med ett annat namn.
• PDF-export: Spara dokumentet som en PDF-fil.
• Sök&Ersätt: Sök efter eller ersätt text.
• Sidlayout: Ändra layouten för sidor.
• Helbreddsläge: Visa bara dokumentets innehåll utan marginaler.
• Zooma in/ut: Ändra visningsstorleken.
• Omkalkulera: Ordna om texten så den passar på skärmen.
• PM på: Visa kommentarer i dokumentet.
• TTS: Läs dokumentet via funktionen text-till-tal.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Din enhet är endast
kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
Presentation
• Bildspel: Starta ett bildspel.
• Spara som: Spara dokumentet med ett annat namn.
• PDF-export: Spara dokumentet som en PDF-fil.
• Sök&Ersätt: Sök efter eller ersätt text.
• En-bilds-läge: Visa bilder en i taget.
• Zooma in/ut: Ändra visningsstorleken.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Din enhet är endast
kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
71
Verktyg
Kalkylblad
• Spara som: Spara dokumentet med ett annat namn.
• Sök&Ersätt: Sök efter eller ersätt text.
• Skrivskydda: Lås dokumentet så att andra inte kan redigera det.
• Frysa: Håll den markerade raden på plats.
• Beräkna: Beräkna om funktionerna på bladet.
• Sortera: Sortera celler efter specifika villkor.
• Filter: Visa celler som filtrerats efter specifika villkor.
• Zooma in/ut: Ändra visningsstorleken.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Din enhet är endast
kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
Text
• Spara som: Spara dokumentet med ett annat namn.
• TTS: Läs dokumentet via funktionen text-till-tal.
• Skriv ut: Skriv ut dokumentet via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Din enhet är endast
kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
72
Verktyg
Dropbox
Använd programmet för att spara och dela filer med andra via monlagringen för Dropbox. När
du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra
datorer med Dropbox.
Tryck lätt på Dropbox på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
När du kör Dropbox för första gången ska du trycka lätt på Start för att aktivera programmet. Följ
anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
När Dropbox har aktiverats överförs bilder och videor som har tagits med enhetens kamera
automatiskt till Dropbox. Visa de överförda fotona eller videorna genom att trycka på .
→ Upload here → Photos or
Om du vill överföra filer till Dropbox trycker du lätt på →
videos eller Other files. Välj en fil för att öppna filer i Dropbox.
När du visar bilder eller videor trycker du lätt på
öppna filer i favoritlistan trycker du lätt på .
för att lägga till den till favoritlistan. För att
Alarm
Använd det här programmet för att ställa in väckning och alarm för viktiga händelser.
Tryck lätt på Alarm på programskärmen.
Slå på eller av alarmet.
73
Verktyg
Ställa in alarm
Tryck lätt på , ange en tid då alarmet ska aktiveras och de dagar då alarmet ska upprepas och
tryck sedan lätt på Spara.
• Platsalarm: Ange en plats. Alarmet aktiveras bara när du är på den platsen.
• Snooze: Ange ett intervall och antalet gånger som alarmet ska upprepas efter den
förinställda tiden.
• Smart larm: Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras före den förinställda tiden.
Stoppa alarm
Dra utanför cirkeln när du vill stoppa ett alarm. Dra ut
alarmet efter en viss tidsperiod.
utanför cirkeln när du vill upprepa
Radera alarm
Håll alarmet lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på Radera.
Världsklocka
Använd det här programmet för att se tiden på valfri plats i världen.
Tryck lätt på Världsklocka på programskärmen.
Skapa klockor
Tryck lätt på
, ange namnet på en stad eller välj en stad från jordgloben och tryck sedan på
.
Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka nedtryckt och välja DST-inställningar.
Radera klockor
Tryck lätt på
, välj klockor och tryck sedan lätt på Radera.
74
Verktyg
Kalkylator
Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.
Tryck lätt på Kalkylator på programskärmen.
Vrid enheten till liggande vy för att visa den avancerade kalkylatorn. Om Skärmrotation är
→ Vetenskaplig kalkylator.
inaktiverat trycker du lätt på
Om du vill se beräkningshistoriken trycker du lätt på
Radera historiken genom att trycka lätt på
för att dölja tangentbordet.
→ Rensa historik.
För att ändra teckenstorlek för historiken trycker du lätt på
→ Textstorlek.
S Voice
Använd programmet för att skicka ett meddelande, skriva ett memo och mycket annat med hjälp
av rösten.
Tryck lätt på S Voice på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Nedan följer flera exempel på talade kommandon:
• Öppna musik
• Starta kalkylator
• Kontrollera schema
Tips för bättre röstidentifiering
• Tala tydligt.
• Tala på platser i tyst miljö.
• Använd inte kränkande ord eller slang.
• Undvik att tala med dialektal brytning.
Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende
på omgivningen och hur du pratar.
75
Verktyg
Google
Använd programmet inte bara för att söka på Internet, utan även för att söka efter efter program
och deras innehåll på enheten.
Tryck lätt på Google på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Sök i enheten
Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Alternativt trycker du lätt på , säger ett
nyckelord och väljer sedan ett av de föreslagna nyckelorden som visas.
Om sökningen inte ger något resultat, visas webbläsaren med sökresultaten.
Sökområde
För att välja vilka program du ska söka i, tryck på
markera sedan alternativen du vill söka efter.
→ Inställningar → Pekdatorsökning, och
Google Nu
Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, information om
kollektivtrafik, ditt kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.
Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. För att ändra
→ Inställningar → Google Nu.
inställningarna för Google Nu, tryck lätt på
76
Verktyg
Röstsökning
Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.
Tryck lätt på Röstsökning på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Säg ett nyckelord eller en fras när Prata nu visas på skärmen. Välj ett av de föreslagna
nyckelnorden som visas.
Mina filer
Använd programmet för att få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten,
inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.
Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.
Välj en mapp som ska öppnas. För att gå tillbaka till den överordnade mappen trycker du lätt på
. Om du vill gå tillbaka till rotkatalogen trycker du lätt på .
Använd någon av följande funktioner i en mapp:
• : Sök efter filer.
• : Ändra visningsläget.
• : Skapa en mapp.
• Tid: Sortera filer eller mappar.
Välj en fil eller mapp genom att markera den och använd sedan någon av följande funktioner:
• : Kopiera filer eller mappar till en annan mapp.
• : Flytta filer eller mappar till en annan mapp.
• : Radera filer eller mappar.
• : Skicka filer till andra.
• → Byt namn: Ändra namn på en fil eller en mapp.
• → Detaljer: Visa fil- eller mappdetaljer.
77
Verktyg
Nedladdningar
Använd programmet för att se vilka filer som hämtas via programmen.
Tryck lätt på Nedladdningar på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
För att se filerna som hämtats från Internet, tryck lätt på Internethämtningar, annars kan du
trycka lätt på Andra hämtningar för att se filerna som laddats ned från andra program, till
exempel E-post.
Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.
78
Resa och lokalt område
Maps
Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar.
Tryck lätt på Maps på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Söka efter platser
Tryck lätt på Sök i Maps, ange en adress och tryck lätt på . Välj en plats du vill visa detaljerad
→ Lokalt för att söka efter närliggande platser.
platsinformation för. Tryck lätt på
När du har hittat platsen trycker du lätt på
och använder en av följande funktioner:
• Rensa karta: Rensa kartan.
• Gör tillgängligt offline: Spara en karta över ett visst område och visa den sedan offline.
• Lokalt: Sök efter platser i närheten.
• Lager: Lägg på flera lager inklusive satellitbilder, trafikinformation och mycket mer.
• Latitude: Dela platsinformation med vänner.
• Mina platser: Visa offlinekartor, stjärnförsedda platser, tidigare platser och mer.
• Inställningar: Ändra kartinställningarna.
• Hjälp: Visa information om användning av kartan.
För att visa aktuell plats trycker du lätt på
.
För fingrarna ifrån varandra på skärmen för att zooma in på kartan och för dem närmare varandra
för att zooma ut.
79
Resa och lokalt område
Få väganvisningar till en plats
1 Tryck lätt på
2 Tryck lätt på
.
och välj sedan en metod för att ange start- och slutpunkter:
• Min aktuella position: Använd aktuell plats som utgångspunkt.
• Kontakter: Välj från kontaktlistan.
• Punkt markerad på kartan: Välj en punkt genom att trycka på kartan.
• Mina platser: Välj från listan över favoritplatser.
3 Välj ett resesätt, exempelvis köra, kollektivtrafik eller gå och tryck sedan lätt på Skicka.
4 Välj en av rutterna som visas.
Lokalt
Använd programmet för att söka efter närliggande restauranger, banker, busshållplatser och
mycket mer.
Tryck lätt på Lokalt på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en platskategori och välj sedan en plats från listan över sökresultat.
• Kartor: Peka ut platsen på kartan.
• Vägbeskr.: Sök efter en väg till platsen.
→ Lägg till sökning i kategorilistan och
För att lägga till en platskategori trycker du lätt på
anger sedan ett nyckelord som du vill söka efter i textfältet.
80
Resa och lokalt område
Navigation
Använd programmet för att söka efter vägen till en destination.
Tryck lätt på Navigation på programskärmen.
• Navigeringskartor, din aktuella plats och annan navigeringsinformation kan skilja
sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden,
trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen. Följ alla
säkerhetsvarningar och regler under körningen.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Ange destination genom att använda en av följande metoder:
• Tala in destinationsadressen.
• Ange destinationsadressen.
• Välj destinationsadressen i kontaktlistan.
• Välj destination från listan med stjärnförsedda platser.
När en rutt har hittats följer du anvisningarna på skärmen för att navigera till destinationen.
81
Inställningar
Om inställningarna
Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till
konton.
Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-Inätverk och öppna Internet eller andra
nätverksenheter.
För att använda alternativen trycker du lätt på
.
• Avancerat: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
• WPS-tryckknapp: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
• Ange WPS PIN: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-PIN-kod.
Ställa in Wi-Fi-vilopolicy
På inställningsskärmen trycker du lätt på Wi-Fi →
→ Avancerat → Behåll Wi-Fi i viloläge.
Ställa in nätverksmeddelande
Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de
är tillgängliga.
→ Avancerat och markerar alternativet
På inställningsskärmen trycker du lätt på Wi-Fi →
Nätverksmeddelande för att aktivera den här funktionen.
82
Inställningar
Wi-Fi Direct
Med Wi-Fi Direct ansluts två enheter direkt via ett Wi-Fi-nätverk utan användning av en
åtkomstpunkt.
På inställningsskärmen trycker du lätt på Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.
För att använda fler alternativ trycker du lätt på
.
• Byt namn på enhet: Ange ett Bluetooth-namn för enheten.
• Timeout för synlighet: Ange under hur lång tid enheten ska vara synlig.
• Mottagna filer: Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
Dataanvändning
Håll ordning på dataanvändningen.
Fler inställningar
Anpassa inställningarna för att kontrollera anslutningarna till andra enheter eller nätverk.
Flygläge
Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna
tjänster.
VPN
Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).
83
Inställningar
Enheter i närheten
• Fildelning: Aktivera mediedelning för att tillåta att andra DLNA-certifierade enheter öppnar
mediefiler på enheten.
• Delat innehåll: Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
• Enhetsnamn: Ange ett medieservernamn för din enhet.
• Lista över tillåtna enheter: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
• Lista med ej tillåtna enheter: Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
• Hämta till: Välj en minnesplats för att spara mediefiler.
• Överför från andra enheter: Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra
enheter.
Kies via Wi-Fi
Anslut din enhet till Samsung Kies via ett Wi-Fi-nätverk.
Blockeringsläge
Välj vilka meddelanden som ska blockeras och hur länge de ska blockeras.
Ljud
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
• Volym: Justera volymnivån för musik och videoklipp, varningssignaler och signaler för
meddelanden.
• Standardmeddelanden: Välj en ringsignal för händelser, t.ex. inkommande meddelanden
och alarm.
• Tryckljud: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på
pekskärmen.
• Ljud för skärmlås: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör
pekskärmen.
84
Inställningar
Display
Ändra skärmens inställningar.
• Bakgrundsbild:
– – Hemskärm: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
– – Låsskärm: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
– – Hem- och låsskärmar: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
• Meddelandepanel: Anpassa vilka objekt som ska visas på meddelandepanelen.
• Ljusstyrka: Ställ in ljusstyrkan för displayen.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
• Teckenstil: Ändra teckensnitt för skärmtexten.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorleken.
• Visa batteriprocent: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
Lagring
Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.
Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.
Intentminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på
grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet.
85
Inställningar
Energisparläge
Aktivera energisparläge och ändra inställningar för energisparläge.
• CPU-energisparläge: Ställ in en gräns för systemresursanvändning.
• Skärmenergisparläge: Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
• Lär dig om energisparläget: Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.
Batteri
Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.
Programhanterare
Visa och hantera programmen på enheten.
Platstjänster
Ändra inställningar för behörighet för platsinformation.
• Använd trådlösa nätverk: Ställ in enheten på att använda Wi-Fi för att hitta din plats.
• Använd GPS-satelliter: Ställ in enheten på att använda GPS-satellit för att hitta din plats.
• Plats- och Google-sökning: Ställ in enheten på att använda din nuvarande plats för Googlesökning och andra Google-tjänster.
86
Inställningar
Låsskärm
Ändra inställningar för den låsta skärmen.
• Skärmlåsning: Aktivera skärmlåsfunktionen.
• Alternativ för låsskärm: Ändra inställningarna för den låsta skärmen. Dessa inställningar
gäller bara när du ställer in alternativet lås genom att dra.
– – Genvägar: Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta
skärmen.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
– – Rullande informationstext: Ställ in enheten på att visa nyheter eller aktieinformation på
den låsta skärmen.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
– – Klocka: Ställ in enheten på att visa klockan på den låsta skärmen.
– – Väder: Ställ in enheten på att visa väderinformation på den låsta skärmen och ändra
inställningarna för vädervisningen.
– – Hjälptext: Ställ in enheten att visa hjälptext på den låsta skärmen.
– – Uppvakning med låsskärm: Ställ in enheten på att identifiera ditt
uppvakningskommando när skärmen är låst.
– – Ange uppvakningskommando: Ange ett uppvakningskommando för att starta S Voice
eller utföra en viss funktion.
• Ägarinformation: Ange din information som visas på den låsta skärmen.
87
Inställningar
Säkerhet
Ändra inställningar för att säkra enheten.
• Kryptera enhet: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste
ange lösenordet varje gång du slår på enheten.
Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta
mer än en timme att kryptera enheten.
• Kryptera externt SD-kort:
– – Kryptera: Ställ in enheten på att kryptera filer när du sparar dem på ett minneskort.
– – Fullständig kryptering: Ställ in enheten på att kryptera alla filer på ett minneskort.
– – Uteslut multimediefiler: Ställ in enheten på att kryptera alla filer på ett minneskort,
förutom mediefiler.
Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad
kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du
återställer enheten.
• Fjärrkontroller: Ställ in enheten på att göra det möjligt för dig att styra din försvunna eller
stulna enhet via fjärrstyrning på Internet. För att använda den här funktionen måste du först
logga in på ditt Samsung-konto.
– – Kontoregistrering: Lägg till eller visa ditt Samsung-konto.
– – Använd trådlösa nätverk: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata och
fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi.
• Webbp. Hitta min mob. enh: Öppna webbplatsen för SamsungDive
(www.samsungdive.com). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet på
webbplatsen för SamsungDive.
• Gör lösenord synliga: Enligt standard döljer enheten lösenord av säkerhetsskäl. Ställ in
enheten på att visa lösenord medan du anger text.
88
Inställningar
• Enhetsadministratörer: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan
tillåta enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
• Okända källor: Välj för att installera program från valfri källa. Om alternativet inte valts
hämtar du bara program från Play Butik.
• Tillförlitliga uppgifter: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av
olika program.
• Installera från enhetslagring: Installera krypterade certifikat som lagrats i USB-minnet.
• Rensa uppgifter: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.
Språk och inmatning
Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på det
valda språket.
Språk
Välj ett displayspråk för alla menyer och program.
Standard
Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.
Googles röstinmatning
För att ändra inställningarna för röstinmatning trycker du lätt på
.
• Välj inmatningsspråk: Välj språk för textinmatning.
• Blockera stötande ord: Ställ in enheten för att hindra att den identifierar stötande ord i
röstinmatningar.
• Hämta taligenkänning f. offlineanv.: Hämta och installera språkdata för offlineröstinmatning.
89
Inställningar
Samsung-tangentbord
För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet trycker du lätt på
.
De tillgängliga alternativen kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
• Inmatningsspråk: Välj språk för textinmatning.
• Förutsedd text: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag.
Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
• Kontinuerlig inmatning: Ställ in enheten så att du kan ange text genom att svepa över
tangentbordet.
• Avancerat:
– – Stor bokstav automatiskt: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter
skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och
utropstecken.
– – Automatiska mellanrum: Ange att enheten automatiskt ska infoga blanksteg mellan ord.
– – Interpunktera automatiskt: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två
gånger på blanksteget.
– – Förhandsgranska tecken: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av
varje bokstav du trycker på.
– – Ljud vid knapptryckning: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
• Självstudie: Lär dig skriva text med Samsung-knappsatsen.
• Återställ inställningar: Återställ inställningarna för Samsung-knappsatsen.
90
Inställningar
Röstsökning
• Språk: Välj språk för röstigenkänning.
• Talutdata: Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella
åtgärden.
• Blockera stötande ord: Dölj stötande ord från röstsökningsresultaten.
• Hämta taligenkänning f. offlineanv.: Hämta och installera språkdata för offlineröstinmatning.
• Bluetooth-mikrofonlurar: Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetoothheadset när ett sådant är anslutet till enheten.
Utdata för text-till-tal
• Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer
genom att trycka på .
• Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
• Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
• Billäge: Aktivera billäge för att ställa in enheten på att läsa upp innehåll högt och specificera
de program som ska användas i billäget.
Pekarhastighet
Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.
91
Inställningar
Säkerhetskopiera och återställ
Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.
• Säkerhetskopiera data: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och
programinformation till Google-servern.
• Säkerhetskopieringskonto: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
• Automatisk återställning: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata
när programmen installeras om på enheten.
• Återställning till fabriksdata: Återställ inställningarna till standardvärdena och radera alla
data.
Lägg till konto
Lägg till e-post- eller SNS-konton.
Tillbehör
Ändra tillbehörsinställningarna.
• Dockningsljud: Ställ in enheten på att spela upp ljud när den ansluts till eller tas bort från en
skrivbordsdocka.
• Ljudutgångsläge: Ställ in enheten på att använda dockningsenhetens högtalare när den är
ansluten till en skrivbordsdocka.
Datum och tid
Öppna och ändra följande inställningar för att kontrollera hur tid och datum visas på enheten.
Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.
• Ställ in datum: Ange dagens datum manuellt.
• Ställ in tid: Ange aktuell tid manuellt.
• Välj tidszon: Ange den tidszon du bor i.
• Använd 24-timmarsformat: Visa tiden i 24-timmarsformat.
• Välj datumformat: Välj ett datumformat.
92
Inställningar
Tillgänglighet
Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och
modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.
• Rotera skärm automatiskt: Ställ in att gränssnittet ska rotera automatiskt när du roterar
enheten.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
• Säg lösenord: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt
med TalkBack.
• Genväg för tillgänglighet: Lägg till en genväg till Tillgänglighet på snabbmenyn som visas
när du trycker på på strömknappen och håller den nedtryckt.
• TalkBack: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorleken.
• Utdata för text-till-tal:
– – Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer
genom att trycka på .
– – Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
– – Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
– – Billäge: Aktivera körläget för att ställa in enheten på att läsa upp innehåll högt och
specificera de program som ska användas i körläget.
• Förbättra webbtillgängligheten: Ställ in program på att installera webbskript för att göra
webbinnehållet mer åtkomligt.
• Monoljud: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
• Stäng av alla ljud: Tysta alla enhetsljud.
• Fördröjning för tryck och håll kvar: Ange identifieringstid för att trycka lätt och hålla
nedtryckt på skärmen.
93
Inställningar
Utvecklaralternativ
Ändra inställningarna för programutveckling.
• Lösenord för säkerhetskopiering av skrivbord: Ange ett lösenord för att säkra dina
säkerhetskopieringsdata.
• Håll dig vaken: Ställ in skärmen på att vara på när du laddar batteriet.
• Skydda SD-kortet: Ställ in enheten på att begära en bekräftelse när du läser in data från ett
minneskort.
• USB-felsökning: Aktivera USB-felsökningsläget genom att ansluta enheten till en dator med
en USB-kabel.
• Tillåt falska platser: Tillåt att falska platser och serviceinformation skickas till Location
Manager-tjänsten i testsyfte.
• Välj program som ska felsökas: Välj vilka program du vill felsöka och förhindra fel när du
pausar felsökning.
• Vänta på felsökning: Ställ in enheten på att förhindra det valda programmet från att laddas
fram tills det att felsökningen är slutförd.
• Visa tryckningar: Ställ in enheten på att visa pekaren när du trycker på skärmen.
• Visa pekarplats: Ställ in enheten på att visa koordinater och spår för pekaren när du trycker
på skärmen.
• Visa layoutgränser: Ställ in enheten på att visa gränser.
• Visa GPU-visningsuppdateringar: Ställ in enheten för blinkningar på områden på skärmen
vid GPU-uppdateringar.
• Visa skärmuppdateringar: Ställ in enheten för blinkningar på områden på skärmen vid
uppdateringar.
• Skala för fönsteranim.: Välj en hastighet för att öppna och stänga popup-fönster.
• Skala för övergångsanimation: Välj en hastighet för att växla mellan skärmar.
• Skala för animationsvaraktighet: Välj hur länge popup-fönstren ska visas.
• Inaktivera maskinvaruöverlappningar: Ställ in enheten på att dölja
maskinvaruöverlappningar.
94
Inställningar
• Tvinga GPU-rendering: Ställ in enheten på att använda 2D-maskinvaruacceleration för att
förbättra grafikprestandan.
• Strikt läge: Ställ in enheten på att skärmen ska blinka när programmen utför långvariga
åtgärder.
• Visa CPU-användning: Ställ in enheten på att lista alla aktiva processer.
• GPU-återgivningsprofil: Ställ in enheten på att kontrollera tiden för GPU-rendering.
• Aktivera spår: Ställ in enheten på att lagra spår av program och systemprestanda.
• Behåll inte aktiviteter: Ställ in enheten på att stänga ett program när du startar ett nytt.
• Begränsa bakgrundsprocesser: Ställ in enheten på att begränsa antalet processer som kan
köras i bakgrunden.
• Visa alla ANR:er: Ställ in enheten på att varna dig för program inte svarar som körs i
bakgrunden.
Om enheten
Komma åt enhetsinformation och uppdatera enhetsprogramvara.
95
Felsökning
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du skriva in det lösenord du har angett för enheten.
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en abonemang. Kontakta din tjänsteleverantör
för mer information.
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du prova något av
följande:
• Ta bort skyddstejpen från pekskärmen. Skyddstejpen kan hindra enheten från att känna av
dina inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
• Se till att händerna är rena och torra när du trycker lätt på pekskärmen.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter.
Din enhet fryser eller har allvarliga fel
Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga dina program eller återställa enheten
för att återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och
hålla den nedtryckt i 8-10 sekunder. Enheten startar om automatiskt.
Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. På programskärmen trycker
du lätt på Inställningar → Säkerhetskopiera och återställ → Återställning till fabriksdata →
Återställ enhet → Radera alla.
96
Felsökning
Enheten avger en signal och batteriikonen blir tom
Batterinivån är låg. Ladda batteriet eller byt det för att fortsätta använda enheten.
Batteriet laddas inte korrekt eller så stängs enheten av
Batteriet i enheten går inte att byta ut. Om du har problem med batteriet eller behöver byta ut
det, ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter.
Enheten kan vara mycket varm vid beröring
När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en
längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller
prestanda.
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din Samsung-enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera
kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter dessa tips, ska du kontakta
Samsungs servicecenter.
Felmeddelanden visas när jag öppnar musikfiler
Vissa musikfiler kanske av olika anledningar inte går att spela upp på Samsung-enheten. Om du
ser felmeddelanden när du öppnar musikfiler på enheten, ska du göra följande:
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filtypen.
97
Felsökning
En annan Bluetooth-enhet hittas inte
• Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
• Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till, om
detta behövs.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det maximala avståndet för
Bluetooth (10 m).
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du bara Samsung-servicecenter.
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att USB-kabeln du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att rätt drivrutiner har installerats och uppdaterats på datorn.
• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre
installerat på datorn.
• Se till att du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på
datorn.
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
98
En del innehåll kan skilja sig åt från din enhet beroende på region, operatör eller
programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på "SUPPORT"=>"Hjälp & felsökning"
och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
Swedish. 06/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising