Samsung | SM-G850F | Samsung SM-G850F User Manual (Lollipop)

SM-G850F
Упатство за корисникот
Macedonian. 04/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Содржина
Најпрво, прочитајте го
ова
Мрежно поврзување
Почнуваме
7
Содржина на пакетот
8
Изглед на уредот
10
Користење на SIM или USIM-картичка
и батерија
15
Вклучување и исклучување на уредот
16
Заклучување и отклучување на
екранот
Користење на екранот на допир
20
Распоред на Почетен екран
25
Известувања и панели за брзо
нагодување
28
Отворање апликации
29
Инсталирање или деинсталирање
апликации
31
Внесување текст
33
Слика на екран
34
Мои фајлови
36
37
Мобилни податоци
38
Wi-Fi
39
Засилувач на преземања
40
Споделување и Мобилен хотспот
42
Интернет
Движења и корисни
одлики
Основни информации
17
38
44
Движења и гестови
48
Воздушен преглед
48
Повеќе прозорци
53
Комплет алати
54
Зголемување на чувствителноста на
екран на допир
Персонализирање
55
Управување со Почетниот екран и
екранот со апликации
58
Поставување тапет и тонови на
ѕвонење
59
Промена на метод за заклучување
екран
Одлика за штедење енергија
60
Скенер за прсти
Преглед на информации за помош
63
Приватен режим
64
Лесен режим
65
Префрлување податоци од Вашиот
претходен уред
66
Поставување сметки
2
Содржина
Телефон
Мултимедиуми
67
Упатување повици
102 Музика
70
Примање повици
105 Видео
71
Опции во тек на повици
S Health
Контакти
107 Информации за S Health
73
Додавање контакти
108 Поставување кориснички профил
74
Управување со контакти
109 Главен екран на S Health
111 Пријател за пешачење
113 Пријател за вежбање
Пораки и е-пошта
77
Пораки
80
Е-пошта
120 Документирање на внесувањето храна
122 Управување со тежина
124 Инсталирање дополнителни
апликации за S Health
125 Нагодувања на S Health
Камера
83
Основно сликање
87
Режими за сликање
91
Нагодувања на камерата
Одлики за безбедност
127 Режим за итни случаи
128 Порака за помош
129 Екстремни временски услови (Geo
News)
Галерија
94
Прикажување фотографии и видеозаписи
96
Нагодувања на Галерија
Корисни апликации и
одлики
131 S Finder
132 S Planner
Студио
97
Фото-студио
98
Колаж студио
99
Сним. и пов.
135 S Voice
136 Часовник
138 Калкулатор
138 Белешка
100 Студио за видео-запис
140 Диктафон
101 Видео отсекувач
142 Dropbox
143 Flipboard
3
Содржина
Пристапност
144 Светилка
144 Лупа
189 Во врска со пристапноста
145 Google апликации
190 Користење на копчето Дома за
отворање на менијата за пристапност
190 Говорни повратни информации
(TalkBack)
Поврзување со други
уреди
201 Промена на големината на фонтот
201 Зголемување на екранот
147 Bluetooth
201 Поставување потсетници за
известувања
149 Wi-Fi Direct
151 NFC
202 Менување на боите на екран
153 S Beam
202 Прилагодување на бои
154 Брзо поврзување
203 Поставување на Известувања со блиц
156 Screen Mirroring
203 Исклучување на сите звуци
158 Мобилно печатење
203 Нагодувања за краток текст
204 Прилагодување на баланс на звук
204 Моно-аудио
Управувач со уред и
податоци
204 Автоматски тактилно
205 Мени за помошник
207 Поставување опции за одложување на
допри и држи
159 Надградба на уредот
160 Префрлување фајлови помеѓу уредот
и компјутер
207 Контрола на интеракција
161 Правење резервна копија и
обновување податоци
208 Одговарање и завршување повици
162 Изведба на ресетирање на податоци
209 Управување со нагодувања за
пристапност
208 Користење на режим со еден допир
210 Користење други корисни одлики
Нагодувања
163 Во врска со нагодувања
Решавање проблеми
163 Брзи поставки
163 Мрежни поврзувања
167 Поврзи и сподели
168 Звук и приказ
172 Персонализација
173 Движење
174 Корисник и резервна копија
175 Системски
182 Апликации
4
Најпрво, прочитајте го ова
Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да го користите уредот за да се
осигурате за неговата безбедна и правилна употреба.
• Описите се засновани на стандардните нагодувања на уредот.
• Некои содржини може да се разликуваат од Вашиот уред во зависност од регионот или
операторот или софтверот на уредот.
• Содржините (содржини со висок квалитет), за кои е потребен силен CPU и многу
RAM меморија, ќе имаат влијание врз изведбата на уредот. Апликациите поврзани со
содржината може да не работат правилно во зависност од спецификациите на уредот и
средината во која тој се користи.
• Samsung не е одговорен за проблеми во изведбата предизвикани од апликации од кои
било други набавувачи, освен Samsung.
• Samsung не е одговорен за проблеми со перформансите или некомпатибилностите
предизвикани со менувањето на нагодувањата на регистарот или менувањето на
софтверот на оперативниот систем. Обидите да се прилагоди оперативниот систем може
да предизвикаат неправилно функционирање на Вашиот уред или на апликациите.
• Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и другите медиумски содржини
понудени во овој уред се лиценцирани за ограничена употреба. Преземањето и
користењето на овие материјали за комерцијални или други цели е прекршување
на законите за авторски права. Корисниците се целосно одговорни за незаконско
користење на медиумите.
• Може да настанат дополнителни трошоци за податочни услуги, како што се
разменување пораки, поставување и преземање, автоматска синхронизација или
користење услуги за лоцирање во зависност од Вашиот договор за податоци. За
пренесување на големи фајлови, се препорачува да ја користите одликата Wi-Fi.
• Стандардните апликации што доаѓаат со уредот подлежат на ажурирања и постои
можност веќе да не се поддржуваат без претходно известување. Ако имате прашања
за апликација испорачана со уредот, контактирајте сервисен центар на Samsung. За
апликации инсталирани од корисникот, контактирајте со операторите.
• Модификувањето на оперативниот систем на уредот или инсталирањето софтвер од
неофицијални извори може да резултира со неправилно функционирање на уредот
и оштетување или загуба на податоци. Овие дејства претставуваат прекршување на
Вашиот договор за лиценца со Samsung и Вашата гаранција веќе нема да важи.
5
Најпрво, прочитајте го ова
Икони за инструкции
Предупредување: Ситуации кои можат да предизвикаат Ваша повреда и повреда на
другите
Внимание: Ситуации кои можат да предизвикаат оштетување на Вашиот уред или на
друга опрема
Забелешка: Белешки, совети за употреба или дополнителни информации
6
Почнуваме
Содржина на пакетот
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
• Уред
• Батерија
• Брз водич за употреба
• Опремата испорачана со уредот и достапните додатоци можат да се разликуваат
во зависност од регионот или операторот.
• Испорачаната опрема е наменета само за овој уред и може да не биде
компатибилна со други уреди.
• Изгледите и спецификациите можат да се променат без претходно известување.
• Можете да купите дополнителни додатоци од Вашата локална продавница на
Samsung. Осигурете се дека тие се компатибилни со уредот пред да ги купите.
• Користете само додатоци одобрени од Samsung. Користењето неодобрени
додатоци може да предизвика проблеми со изведбата и неисправно работење
што не се покриени со гаранцијата.
• Достапноста на додатоци може да подлежи на промени, а тоа сосема зависи од
производствените компании. За повеќе информации за достапната дополнителна
опрема, посетете ја интернет-страницата на Samsung.
7
Почнуваме
Изглед на уредот
Сензор за близина/
светлина
Светло за известување
Слушалка
Предна камера
Копче за вклучување/
ресетирање/исклучување
Екран на допир
Копче Дома
Копче за назад
Копче за неодамнешни
апликации
Микрофон
Звучник
Повеќенаменски
приклучок
Микрофон
GPS-антена
Приклучок за слушалки
Блиц
Копче за јачина на звук
Задна камера
Антена за NFC
(на батеријата)
Заден капак
Главна антена
8
Почнуваме
• Не покривајте ја антената со Вашите раце или други предмети. Тоа може да
предизвика проблеми во поврзувањето или да ја потроши батеријата.
• Се препорачува користење заштитник на екран одобрен од Samsung.
Неодобрените заштитници на екран може да предизвикаат неправилна работа на
сензорите.
• Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со вода. Екранот на допир
може да функционира неправилно во влажни услови или кога е изложен на вода.
Копчиња
Копче
Функција
Вклучување/
ресетирање/
исклучување
Неодамнешни
апликации
Дома
• Држете го притиснато за вклучување или исклучување на
уредот.
• Притиснете за да го вклучите или заклучите екранот.
• Допрете за да се отвори списокот со неодамнешни
апликации.
• Задржете допрено за пристап во дополнителни опции за
тековниот екран.
• Притиснете за да го вклучите екранот додека екранот е
заклучен.
• Притиснете го за да се вратите на почетниот екран.
• Притиснете го два пати за стартување на S Voice.
• Држете го притиснато за стартување на Google.
Назад
• Допрете го за да се вратите на претходниот приказ.
Јачина на тон
• Притиснете го за прилагодување на јачината на тонот на
уредот.
9
Почнуваме
Користење на SIM или USIM-картичка и
батерија
Инсталирање SIM или USIM-картичка и батерија
Вметнете ја SIM или USIM-картичката добиена од Вашиот мобилен оператор и вклучената
батерија.
• Само nano-SIM картички работат со овој уред.
• Некои услуги LTE може да не бидат достапни во зависност од операторот.
За повеќе информации за достапноста на услугата, контактирајте со Вашиот
оператор.
1 Отстранете го задниот капак.
Внимавајте да не ги оштетите ноктите кога го отстранувате задниот капак.
Немојте прекумерно да го виткате или тегнете задниот капак. Тоа може да
предизвика оштетување на уредот.
10
Почнуваме
2 Вметнете ја SIM или USIM-картичката со златно-обоените контакти свртени надолу.
Внимавајте да не ја изгубите, или не дозволувајте други да ја користат SIM или
USIM-картичката. Samsung не е одговорен за никакви штети или неправилности
предизвикани од изгубени или украдени картички.
3 Вметнете ја батеријата.
2
1
11
Почнуваме
4 Затворете го задниот капак.
Отстранување SIM или USIM-картичка и батерија
1 Отстранете го задниот капак.
2 Извлечете ја батеријата.
3 Притиснете ја SIM или USIM-картичката со Вашиот прст и потоа извлечете ја.
12
Почнуваме
Полнење на батеријата
Пред првата употреба, употребете го полначот за да ја наполните батеријата. Исто така,
може да се употреби компјутер за полнење на батеријата со нивно поврзување со USBкабел.
Користете само полначи, батерии и кабли што се одобрени од Samsung.
Неодобрените полначи или кабли, може да предизвикаат експлозија на батеријата
или оштетување на уредот.
• Кога енергијата на батеријата е на ниско ниво, иконата за батеријата се прикажува
празна.
• Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не може да се вклучи веднаш кога ќе
се поврзе полначот. Оставете ја целосно празната батерија да се наполни неколку
минути пред да го вклучите уредот.
• Ако користите повеќе апликации истовремено, мрежни апликации или апликации
што бараат поврзување со друг уред, батеријата брзо ќе се испразни. За да
избегнете исклучување од мрежата или трошење енергија за време на пренос
на податоци, секогаш користете ги овие апликации после целосно полнење на
батеријата.
Поврзете го USB-кабелот со USB-адаптерот за напојување и потоа вклучете го крајот на USBкабелот во повеќенаменскиот приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување
на уредот. Штетите предизвикани од неправилно користење не се покриени со
гаранцијата.
13
Почнуваме
• Можете да го користите уредот во текот на полнењето, но целосното полнење на
батеријата може да потрае подолго.
• Ако уредот прима нестабилно напојување додека се полни, екранот на допир
може да не функционира. Доколку тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
• При полнење, уредот може да се загрее. Ова е вообичаена појава и не би требало
да влијае врз работниот век или функционирањето на уредот. Ако батеријата се
загрее повеќе од вообичаеното, полначот може да запре со полнење.
• Ако уредот не се полни правилно, однесете ги уредот и полначот во сервисен
центар на Samsung.
Откако целосно ќе се наполни, исклучете го уредот од полначот. Прво откачете го полначот
од уредот, а потоа откачете го од електричниот приклучок.
Не отстранувајте ја батеријата пред да го извадите полначот. Тоа може да го оштети
уредот.
За штедење енергија, исклучете го полначот кога не е во употреба. Полначот нема
прекинувач за вклучување / исклучување и затоа мора да го исклучите полначот од
електричниот приклучок кога не е во употреба, за да избегнете непотребно трошење
електрична енергија. Полначот треба да остане во близина на електричниот
приклучок и да е лесно достапен додека трае полнењето.
Намалување на потрошувачката на батеријата
Вашиот уред нуди опции што Ви помагаат да ја заштедите енергијата на батеријата. Со
прилагодување на овие опции и деактивирање одлики во заднина, можете да го користите
уредот подолго помеѓу полнењата:
• Кога не го користите уредот, префрлете на режим на спиење со притискање на копчето
за вклучување/ресетирање/исклучување.
• Затворете ги непотребните апликации користејќи го уредувачот на задачи.
• Деактивирајте ја одликата Bluetooth.
• Деактивирајте ја одликата Wi-Fi.
• Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликации.
• Деактивирајте го времето на исклучување на заднинското светло.
• Намалете ја осветленоста на екранот.
14
Почнуваме
Вклучување и исклучување на уредот
Држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/исклучување неколку секунди за
да го вклучите уредот.
Кога го вклучувате уредот првпат или откако сте извеле ресетирање на податоци, следете ги
упатствата на екранот за да го поставите Вашиот уред.
За да го исклучите уредот, држете го притиснато копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување и потоа допрете Исклучување.
Следете ги поставените предупредувања и насоки од службениот персонал кога се
наоѓате во области каде што користењето безжични уреди е ограничено, како на
пример авиони и болници.
15
Почнуваме
Заклучување и отклучување на екранот
Со притискање на копчето за вклучување/ресетирање/исклучување се исклучува екранот
и се заклучува. Исто така, екранот се исклучува и автоматски се заклучува ако уредот не се
употребува одреден период.
За да го отклучите екранот, притиснете го копчето за вклучување/ресетирање/исклучување
или копчето Дома, и благо удрете со прстот во која било насока во делот за отклучување на
екран.
Можете да го измените кодот за отклучување за да го отклучите екранот. Осврнете се на
Промена на метод за заклучување екран за повеќе информации.
16
Основни информации
Користење на екранот на допир
• Не дозволувајте екранот на допир да дојде во контакт со други електрични уреди.
Електричните празнења може да предизвикаат неисправност на екранот на допир.
• За да избегнете оштетување на екранот на допир, не допирајте го со остри
предмети и не притискајте пресилно со Вашите прсти.
• Уредот може да не ги препознае внесувањата со допир во близина на рабовите на
приказот кои се вон областа за внесување со допир.
• Ако го оставите екранот на допир во мирување подолг временски период, тоа
може да резултира со пост-слики (разобличеност на приказот) или заматеност.
Исклучете го екранот на допир кога не го користите уредот.
• За користење на екранот на допир се препорачува да ги користите Вашите прсти.
Допирање
За да отворите апликација, да изберете ставка од мени, да притиснете копче на екранот, или
за да внесете знак со помош на тастатурата на екранот, допрете го со прст.
17
Основни информации
Допирање и задржување
Држете допрено една ставка на екранот подолго од 2 секунди за пристап до достапните
опции.
Влечење
За преместување ставка, држете ја допрено задржете и одвлечете ја до целната позиција.
Двојно допирање
Допрете двојно на интернет-страница или слика за зумирање. Повторно допрете двојно за
да се вратите назад.
18
Основни информации
Лизгање
Благо удрете лево или десно на почетниот екран или екранот со апликации, за да видите
друг панел. Благо удрете нагоре или надолу за движење низ интернет-страница или список,
на пр. контакти.
Ширење и спојување
Раздалечувајте два прста на интернет-страница, мапа или слика за зумирање во делот. Спојте
ги брзо за одзумирање.
19
Основни информации
Распоред на Почетен екран
Почетен екран
Почетниот екран е почетната точка за пристап во сите одлики на уредот. Прикажува виџети,
кратенки до апликации и др. Виџетите се мали апликации кои стартуваат специфични
функции на апликации за да обезбедат информации или згоден пристап во Вашиот почетен
екран.
За да прикажете други панели, лизгајте лево или десно, или допрете еден од индикаторите
во долниот дел на екранот. За да го прилагодите почетниот екран, осврнете на Управување
со почетниот екран.
Виџет
Една папка
Една апликација
Индикатори на екран
Омилени апликации
20
Основни информации
Опции на почетен екран
На почетниот екран, задржете допрено некоја празна област или спојте ги прстите на
екранот за да пристапите во достапните опции.
21
Основни информации
Користење Мои списанија
Мое списание прикажува ажурирани социјални мрежи во живо и новини кои Ве
интересираат.
За да го активирате Мое списание, задржете допрено една празна област на почетниот
екран. Потоа, допрете Опции за почетниот екран и штиклирајте Мое списание.
На почетниот екран, допрете
или лизгајте надесно за да отворите Мое списание.
Пристапете до
дополнителни
опции.
За да ја изберете содржината која сакате да се прикажува, допрете → Опции, и потоа
изберете ги категориите кои Ве интересираат.
За автоматско ажурирање на содржина кога се отвора Мое списание, допрете → Опции, и
потоа штиклирајте Автоматско ажурирање при отворање.
За да го деактивирате Мое списание, задржете допрено една празна област на почетниот
екран. Потоа, допрете Опции за почетниот екран и откажете го изборот на Мое списание.
22
Основни информации
Екран со апликации
Екранот со апликации прикажува икони за сите апликации, вклучувајќи ги
новоинсталираните апликации.
На почетниот екран, допрете Аплик. за да се отвори екранот со апликации. За да прикажете
други панели, лизгајте лево или десно, или изберете еден зелен индикатор во долниот дел на
екранот. За да го прилагодите екранoт со апликации, осврнете се на Управување со екран со
апликации.
Пристапете до
дополнителни
опции.
Една апликација
Индикатори на
екран
23
Основни информации
Икони на индикатор
На статусната лента во горниот дел на екранот се покажуваат иконите на индикатор. Во
долната табела се наведени најчестите икони.
Можно е статусната лента да не се појавува во горниот дел на екранот во некои
апликации. За да ја прикажете статусната лента, влечете надолу од горниот дел на
екранот.
Икона
Значење
Нема сигнал
Јачина на сигнал
Роаминг (надвор од нормалната област на покриеност со услугата)
Мрежата GPRS е поврзана
Мрежата EDGE е поврзана
Мрежата UMTS е поврзана
Мрежата HSDPA е поврзана
HSPA+ мрежата е поврзана
/
Мрежата LTE е поврзана
Wi-Fi поврзан
Одликата Bluetooth е активирана
GPS е активиран
Повик во тек
Пропуштен повик
Одликите Паметно застанување или Паметна пауза се активирани
Синхронизиран со Интернет
Нова текстуална или мултимедијална порака
Алармот е активиран
Тивкиот режим е активиран
Режимот за вибрации е активиран
Режимот за летало е активиран
24
Основни информации
Икона
Значење
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на батеријата
Известувања и панели за брзо нагодување
Користење на панелот за известувања
Кога добивате нови известувања, како пораки или пропуштени повици, иконата на
индикаторот се појавува на статусната лента. За да видите повеќе информации за иконите,
отворете го панелот за известувања и прикажете ги деталите.
За да го отворите панелот за известувања, влечете ја статусната лента надолу. За да го
затворите панелот за известувања, влечете ја лентата од долниот дел на екранот нагоре.
25
Основни информации
Можете да ги употребите следниве функции на панелот за известувања.
Стартување Нагодувања.
Активирајте ги или деактивирајте
ги опциите. Задржете допрено
едно копче за да прикажете
повеќе детални нагодувања.
Прикажете ги сите копчиња за
брзо нагодување.
Стартување на S Finder.
Стартување Брзо поврзување.
Допрете известување и изведете
разни дејства.
Прилагодете ја светлината.
Исчистете ги сите известувања.
Преуредување на копчиња за брзо нагодување
За брзо преуредување на копчињата за брзо нагодување на панелот за известувања, допрете
→ , задржете допрено ставка, и потоа одвлечете ја ставката на друга локација.
26
Основни информации
Користење на панелот за брзо нагодување
Можете да активирате или деактивирате некои одлики во панелот за известувања. За да
активирате или деактивирате повеќе одлики, отворете го панелот за брзо нагодување.
За да го отворите панелот за брзо нагодување, влечете ја статусната лента надолу со два
прста. Алтернативно, допрете
на панелот за известувања. За да го затворите панелот за
брзо нагодување, влечете ја лентата од долниот дел на екранот нагоре.
Допрете ги следните опции за да ги активирате или деактивирате. Можете да прикажете
повеќе детални нагодувања ако допрете и задржите едно копче.
• Wi-Fi: Осврнете се на Wi-Fi за повеќе информации.
• Локација: Осврнете се на Локација за повеќе информации.
• Звук / Вибрации / Исклучи звук: Изберете режим на звук.
• Вртење екран: Дозволете или спречете приказот да се ротира кога го вртите уредот.
Некои апликации не дозволуваат ротирање на екранот.
• Bluetooth: Осврнете се на Bluetooth за повеќе информации.
• Мобилни податоци: Осврнете се на Користење податоци или Мобилни мрежи за
повеќе информации.
• Засил.на презем.: Осврнете се на Засилувач на преземања за повеќе информации.
• Улт.штед. енергија: Осврнете се на Ултра режим за штедење енергија за повеќе
информации.
• Повеќе прозорци: Осврнете се на Повеќе прозорци за повеќе информации.
• Комплет алати: Осврнете се на Комплет алати за повеќе информации.
27
Основни информации
• Мобилен хотспот: Осврнете се на Споделување и Мобилен хотспот за повеќе
информации.
• Screen Mirroring: Осврнете се на Screen Mirroring за повеќе информации.
• NFC: Осврнете се на NFC за повеќе информации.
• Синхрон.: Кога ќе ја активирате оваа одлика, уредот автоматски синхронизира
апликации, како календар или е-пошта.
• Паметно мирув.: Кога ќе ја активирате оваа одлика, екранот останува вклучен онолку
долго колку што го гледате.
• Паметна пауза: Кога ја активирате оваа одлика, емитувањето се паузира кога ќе
погледнете настрана од екранот.
• Штедење енергија: Осврнете се на Режим за штедење енергија за повеќе информации.
• Режим за летало: Осврнете се на Режим за летало за повеќе информации.
• Приватен режим: Осврнете се на Приватен режим за повеќе информации.
• Допирна чувств.: Осврнете се на Зголемување на чувствителноста на екран на допир за
повеќе информации.
Отворање апликации
На почетниот екран или на екранот со апликации, изберете икона на апликација за да ја
отворите.
За да го отворите списокот со апликации кои сте ги користеле неодамна, допрете
изберете една икона на апликација за да ја отворите.
и
Затворање апликација
→
Допрете
и потоа допрете КРАЈ веднаш до апликацијата за да ја затворите. За да ги
→ .
затворите сите активни апликации, допрете ЗАВРШИ СЀ. Алтернативно, допрете
28
Основни информации
Инсталирање или деинсталирање
апликации
Samsung Galaxy Apps
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации.
Допрете Galaxy Apps на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Инсталирање апликации
Прегледувајте апликации според категорија или допрете
за пребарување на клучен збор.
Изберете апликација за да ги прикажете нејзините информации. За преземање бесплатни
апликации, допрете Инсталирај. За да купите и преземете апликации за кои се плаќа,
допрете го копчето што ја прикажува цената на апликацијата.
За да го измените нагодувањето за автоматско ажурирање, допрете → Опции →
Автоматско ажурирање апликации, и потоа изберете една опција.
Play Store
Користете ја оваа апликација за купување и преземање апликации.
Допрете Play Store на екранот со апликации.
Инсталирање апликации
Прегледувајте апликации според категорија или допрете
за пребарување на клучен збор.
Изберете апликација за да ги прикажете нејзините информации. За преземање бесплатни
апликации, допрете INSTALL. За да купите и преземете апликации за кои се плаќа, допрете ја
цената и следете ги упатствата на екранот.
За да го измените нагодувањето за автоматско ажурирање, допрете
→ Auto-update apps, и потоа изберете една опција.
29
→ Settings
Основни информации
Преземање препорачани апликации
Можете да прикажувате и да преземате апликации наменети за уред Galaxy.
На екранот со апликации, допрете → GALAXY Essentials. Или, на почетниот екран допрете
го виџетот GALAXY Essentials и потоа допрете
веднаш до една апликација.
Управување со апликации
Деинсталирање или деактивирање апликации
За да исклучите стандардна апликација, отворете го екранот со апликации и допрете
→ Одинсталирај/исклучи апликации. се појавува на апликацијата што можете да ја
деактивирате. Изберете една апликација и допрете ИСКЛУЧИ.
За да ги деинсталирате преземените апликации, отворете го екранот со апликации и допрете
→ Преземени апликации → → Деинсталирај. Алтернативно, на екранот со апликации,
допрете Нагодувања → Управител со апликацијата, изберете една апликација, и потоа
допрете ДЕИНСТАЛИРАЈ.
Активирање апликации
На екранот со апликации, допрете → Прикажи исклучени апликации, изберете
апликации, и потоа допрете ГОТОВО. Алтернативно, на екранот со апликации, допрете
Нагодувања → Управител со апликацијата, лизгајте до ИСКЛУЧЕНО, изберете една
апликација и потоа допрете ВКЛУЧИ.
• Криење апликации: Скријте апликации само на екранот со апликации. Можете да
продолжите да ги користите скриените апликации.
• Деактивирање апликации: Деактивирајте избрани стандардни апликации кои
не можат да се деинсталираат од уредот. Не можете да користите деактивирани
апликации.
• Деинсталирање апликации: Деинсталирајте преземени апликации.
30
Основни информации
Внесување текст
Распоред на тастатура
Кога внесувате текст за да испратите порака, кога креирате белешки и др., тастатурата се
појавува автоматски.
Внесувањето текст не поддржува одредени јазици. За внесување текст, треба да го
измените работниот јазик на еден од поддржаните јазици.
Променете ги нагодувањата за
тастатура.
Избришете го претходниот знак.
Внесувајте големи букви. За сите
букви да бидат големи, допрете
два пати.
Внесете интерпункциски знаци.
Започнете нов ред.
Внесете празно место.
Измена на работниот јазик
→ Изберете јазици за внесување и потоа изберете ги јазиците кои ќе ги
Допрете
користите. Ако изберете два или повеќе јазици, можете да се префрлате меѓу јазиците за
внесување со лизгање на копчето за празно место налево или надесно.
Промена на распоредот на тастатура
Допрете , изберете јазик во Работни јазици и потоа изберете распоред на тастатура што
ќе го употребувате.
На тастатурата Тастатура 3x4, секое копче има по три или четири знака. За да
внесете знак, допирајте го постојано соодветното копче сѐ додека не се појави
саканиот знак.
31
Основни информации
Користење на дополнителни функции на тастатура
Задржете допрено
за да ги употребувате разните функции. Може да се појавуваат други
икони наместо иконата
во зависност од последната функција која била користена.
• : Внесување текст преку говор.
Изменете го јазикот.
Отворете ја тастатурата.
Започнете или паузирајте со
внесување текст преку говор.
• : Префрлете во ракописен режим.
Префрлете се на стандардна
тастатура.
Префрлете се меѓу режим на
број и знак.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• : Додајте ставка од клип-таблата.
• : Променете ги нагодувањата за тастатура.
• : Внесете емотикони.
32
Основни информации
• : Префрлете се во лебдечка тастатура. Можете да ја преместите тастатурата на друга
локација со влечење на картичката.
Префрлете се на стандардна
тастатура.
Копирање и пресликување
1 Задржете допрено преку текст.
2 Влечете или за да го изберете саканиот текст, или допрете Избери ги сите за да го
изберете целиот текст.
3 Допрете Копирај или Исечи. Избраниот текст се копира во посредната меморија.
4 Поставете го покажувачот во точката каде што сакате да го внесете текстот, и потоа
допрете
допрете
→ Пресликај. За да пресликате текст што сте го ископирале претходно,
→ Посредна меморија и изберете го текстот.
Слика на екран
Доловете слика на екран додека го користите уредот.
Држете го притиснато копчето Дома и копчето за вклучување/ресетирање/исклучување
истовремено. Сликата на екранот се зачувува во папката Галерија → → Албум →
Screenshots. Откако сте доловиле слика на екран, можете да ја уредите сликата и да ја
споделувате со други.
Исто така, можете да доловувате слики на екран користејќи други методи. Осврнете се на
Поминете со дланката за доловување за повеќе информации.
Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени апликации.
33
Основни информации
Мои фајлови
Во врска со Мои фајлови
Користете ја оваа апликација за пристап до разни фајлови зачувани во уредот или на други
локации, на пр. услугите за складирање во облак.
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Пребарајте датотеки или папки.
Пристапете до дополнителни
опции.
Прикажете фајлови според
категории.
Прикажете ја историјата на
преземање.
Прикажете фајлови зачувани во
уредот.
Прикажете фајлови зачувани во
услугите за складирање во облак.
Допрете и користете ги следниве нагодувања:
• Додај кратенка: Додадете една кратенка на папка во главниот екран на Мои фајлови.
• Додај сервер FTP: Додадете една кратенка за сервер FTP во главниот екран на Мои
фајлови.
• Скенирај за блиски уреди: Пребарајте уреди што имаат активирано споделување
медиуми.
• Опции: Променете ги нагодувањата за управувачот со фајлови.
34
Основни информации
Прегледување фајлови
Допрете Мои фајлови на екранот со апликации.
Изберете папка за да се отвори. За да се искачите едно ниво во директориумот, допрете
За да се вратите на главниот екран на Мои фајлови, допрете .
Изберете една папка, допрете , и потоа употребете една од следниве опции:
• Избери: Изберете фајлови или папки за да примените опции.
• Избриши: Избришете фајлови или папки.
• Направи папка: Направете папка.
• Прег.како: Променете го режимот за преглед.
• Подреди според: Подредете ги фајловите или папките.
• Додај кратенка: Додадете една кратенка на папка во главниот екран на Мои фајлови
или на почетниот екран.
• Опции: Променете ги нагодувањата за управувачот со фајлови.
Допрете и задржете фајл или папка, и потоа употребете една од следниве опции:
• : Споделете фајлови со други.
• : Избришете ги фајловите или папките.
• → Премести: Преместете фајлови или папки во друга папка.
• → Копирај: Копирајте фајлови или папки во друга папка.
• → Премести во Приватно: Преместете фајлови во Приватна папка. Оваа опција се
појавува штом го активирате Приватен режим. Осврнете се на Приватен режим за
повеќе информации.
• → Преименувај: Преименувајте фајлови или папки.
• → Додај кратенка: Додадете една кратенка на папка во главниот екран на Мои
фајлови или на почетниот екран.
• → Зип: Компресирајте фајлови или папки за да создадете фајл zip.
• → Детали: Видете детали за фајловите или папките.
35
.
Основни информации
Одлика за штедење енергија
Режим за штедење енергија
Заштедете енергија на батеријата со ограничување на функциите на уредот.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Штедење енергија → Режим за
штедење енергија, и потоа допрете го копчето Режим за штедење енергија за да го
активирате. Алтернативно, отворете го панелот за брзо нагодување и допрете Штедење
енергија за да го активирате.
Изберете од следните опции:
• Огран. податоци во заден план: Спречете ги апликациите кои се извршуваат во
заднината да ја користат врската за мобилни податоци.
• Ограничи перформанси: Ограничете разни опции, како на пример исклучување на
заднинско осветлување на копчето Неодамнешни апликации и копчето Назад.
• Режим на сиви тонови: Прикажете бои на екранот во сиви тонови.
Ултра режим за штедење енергија
Користете го овој режим за продолжување на животниот век на батеријата. Во режим за
ултра-заштеда на енергија уредот го изведува следното:
• Прикажува бои на екранот во сиви тонови.
• Ги ограничува апликациите само на основни и избрани.
• Ја деактивира врската за мобилни податоци кога ќе се исклучи екранот.
• Ги деактивира одликите Wi-Fi и Bluetooth.
36
Основни информации
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Штедење енергија → Ултра режим
за штедење енергија, и допрете го копчето Ултра режим за штедење енергија надесно.
Алтернативно, отворете го панелот за брзо нагодување и допрете Улт.штед. енергија за да
го активирате.
За да додадете една апликација на почетниот екран, допрете
и изберете една апликација.
За да отстраните една апликација од почетниот екран, допрете → Отстрани, изберете една
апликација со
и потоа допрете ОК.
За да измените нагодувања за ултра-заштеда на енергија, како на пр. мрежно поврзување
или звук, допрете → Опции.
За да ја деактивирате одликата за ултра-заштеда на енергија, допрете → Исклучи Ултра
режим за штедење.
Приближното максимално време на подготвеност е времето што е потребно
на батеријата да се испразни целосно, ако уредот не се употребува. Времето на
подготвеност зависи од опциите на уредот и условите на работа.
Преглед на информации за помош
За да прикажете информации за помош и да дознаете како да го користите уредот и
апликациите, отворете го екранот со апликации и допрете Нагодувања → Помош.
За да пристапите во информации за помош за една апликација додека ја користите таа
апликација, допрете → Помош.
Можно е некои апликации да не вклучуваат информации за помош.
37
Мрежно поврзување
Мобилни податоци
Поврзете го уредот со мобилна мрежа за да користите Интернет или да споделувате
медиумски фајлови со други уреди. Погледнете на Користење податоци за дополнителни
опции.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Користење податоци, и потоа
штиклирајте Мобилни податоци. Алтернативно, отворете го панелот за брзо нагодување и
допрете Мобилни податоци за да го активирате.
Wi-Fi
Поврзете го уредот со мрежа Wi-Fi за да користите Интернет или да споделувате медиумски
фајлови со други уреди. Погледнете на Wi-Fi за дополнителни опции.
• Вашиот уред користи нехармонизирана фреквенција и е наменет за употреба
во сите европски држави. WLAN може се користи во ЕУ без ограничувања за
затворени простории, но не може да се користи на отворен простор.
• Исклучете го Wi-Fi за да ја заштедите енергијата на батеријата кога не го
користите.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Wi-Fi, и потоа допрете го копчето
Wi-Fi за да го активирате.
2 Изберете една мрежа од списокот со Wi-Fi мрежи. Мрежите за кои е неопходна лозинка
се прикажуваат со заклучена икона.
3 Допрете ПОВРЗИ.
Штом уредот ќе се поврзе со Wi-Fi мрежа, уредот ќе се поврзува повторно со таа
мрежа секогаш кога е достапна, без да му треба лозинка.
За да се спречи автоматско поврзување на уредот со мрежата, изберете ја од
списокот со мрежи и допрете ЗАБОРАВИ.
38
Мрежно поврзување
Додавање Wi-Fi мрежи
Ако посакуваната мрежа не се појавува во списокот со Wi-Fi мрежи, допрете Додај мрежа
Wi-Fi на дното на списокот со мрежи. Внесете го името на мрежата во Мрежен SSID,
изберете го типот на безбедност и внесете ја лозинката доколку мрежата не е отворена, и
потоа допрете ПОВРЗИ.
Користење на паметно копче за мрежа
Користете ја оваа одлика за да одржите стабилна врска со мрежа кога прелистувате
интернет-страници, кога преземате содржина и друго.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Wi-Fi, и потоа штиклирајте Паметно
менување мрежи. Уредот автоматски ќе се префрла од Wi-Fi мрежа на мобилна мрежа
кога тековната Wi-Fi мрежа е слаба или нестабилна. Кога сигналот на Wi-Fi мрежата ќе стане
појак, уредот ќе се врати од мобилната мрежа на Wi-Fi мрежата.
Засилувач на преземања
Користете ја оваа одлика за побрзо истовремено преземање големи фајлови преку Wi-Fi и
мобилни мрежи. Посилниот Wi-Fi сигнал ќе овозможи поголема брзина на преземање.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Засилувач на преземања, и потоа
допрете го копчето Засилувач на преземања за да ја активирате. Алтернативно, отворете
го панелот за брзо поставување и допрете Засил.на презем. за да го активирате.
• Може да настанат дополнителни трошоци кога преземате фајлови преку мобилна
мрежа.
• Кога преземате големи фајлови, можно е уредот да се загрее. Ако уредот ја
премине поставената температура, одликата ќе се исклучи.
• Ако сигналот на мрежата е нестабилен, тоа може да влијае врз брзината и
изведбата на оваа одлика.
• Ако Wi-Fi и врската на мобилна мрежа имаат значително различна брзина на
пренесување податоци, уредот може да ја користи само најбрзата врска.
• Оваа одлика го поддржува само Протоколот за пренос на хипертекст (HTTP) 1.1.
Одликата не може да се користи со други протоколи, како на пример FTP.
39
Мрежно поврзување
Споделување и Мобилен хотспот
Во врска со споделување и мобилни хотспотови
Користете ја оваа одлика за да ја споделувате мобилната врска за податоци на уредот
со компјутери и други уреди, ако не е достапна интернет-врска. Врската може да биде
воспоставена преку одликите Wi-Fi, USB, или Bluetooth.
Може да настанат дополнителни трошоци кога ја користите оваа одлика.
Користење мобилен хотспот
Користете го уредот како мобилен хотспот за да ја споделувате мобилната врска за податоци
на Вашиот уред со други уреди.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Споделување и Мобилен хотспот
→ Мобилен хотспот.
2 Допрете го копчето Мобилен хотспот за активирање.
• се појавува на статусната лента. Други уреди можат да го најдат Вашиот уред на
списокот со Wi-Fi мрежи.
• За да поставите лозинка за преносниот хостпот, допрете → Конфигурирај хотспот
и изберете го нивото на безбедност. Потоа, внесете лозинка, и допрете СОЧУВАЈ.
3 На екранот на другиот уред, пребарајте и изберете го Вашиот уред од списокот со Wi-Fi
мрежи.
4 На поврзаниот уред, употребете ја мобилната врска за податоци на уредот за да
пристапите на Интернет.
40
Мрежно поврзување
Користење на споделување преку USB-кабел
Споделувајте ја мобилната врска на уредот со други уреди преку USB кабел.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Споделување и Мобилен хотспот.
2 Поврзете го Вашиот уред со компјутер преку USB-кабел.
3 Штиклирајте Делење преку USB.
се појавува на статусната лента кога двата уреда ќе се поврзат.
4 На компјутерот, користете ја мобилната врска за податоци на Вашиот уред.
Користење на споделување преку Bluetooth
Споделувајте ја мобилната врска на уредот со други уреди преку Bluetooth. Уверете се дека
компјутерот со кој се поврзувате ја поддржува одликата Bluetooth.
1 Спојте го Вашиот уред со друг уред преку Bluetooth. Осврнете се на Спојување со други
уреди со Bluetooth за повеќе информации.
2 На екранот со апликации на Вашиот уред, допрете Нагодувања → Споделување и
Мобилен хотспот.
3 Штиклирајте Делење опсег Bluetooth.
4 На поврзаниот уред, отворете го екранот со нагодувања за Bluetooth, допрете
→
Пристап на интернет.
се појавува на статусната лента кога двата уреда ќе се поврзат.
5 На поврзаниот уред, употребете ја мобилната врска за податоци на уредот за да
пристапите на Интернет.
Методите за поврзување може да се разликуваат во зависност од поврзаните уреди.
41
Мрежно поврзување
Интернет
Прегледување интернет-страници
1 Допрете Интернет на екранот со апликации.
2 Допрете го полето за адреса. За да го промените пребарувачот, допрете ја иконата на
пребарувачот веднаш до полето за адресата.
3 Внесете ја веб-адресата или клучен збор, и потоа допрете Оди. За да пребарувате на
интернет со глас, допрете
.
За да ги прикажете алатниците, благо влечете го Вашиот прст надолу по екранот.
Обележете ја тековната
интернет-страница.
Отворете го управувачот на
прозорец на интернет-страница.
Пристапете до дополнителни
опции.
Читајте напис во режим за
читање.
Освежете ја тековната
интернет-страница.
Отворете ја почетната страница.
Прикажете зачувани страници.
Префрлете се на страница што ја
посетивте претходно.
Прикажете обележани
интернет-страници.
42
Мрежно поврзување
Поставување почетна страница
Допрете Интернет на екранот со апликации.
Допрете → Опции → Одреди почетна страница, и потоа изберете едно од следниве:
• Брз пристап: Поставете го список за брз пристап како Ваша почетна страница.
• Тековна страница: Поставете ја тековната интернет-страница на уредот како Ваша
почетна страница.
• Најпосетувани сајтови: Поставете го списокот со најпосетени интернет-страници како
Ваша почетна страница.
• Друго: Поставете една претходно одредена интернет-страница како Ваша почетна
страница.
Додека прикажувате интернет-страница, допрете
за да ја отворите почетната страница.
Управување со списокот за брз пристап
Можете брзо да пристапувате во Вашите најчесто посетувани инетрнет-страници со нивно
додавање во списокот за брз пристап.
За да додадете една интернет-страница во списокот за брз пристап, допрете ја инернетстраницата што сакате да ја додадете. Потоа, допрете → Додај во Брз пристап.
За да избришете една интернет-страница од списокот за брз пристап, задржете ја допрено
иконата на интернет-страницата што сакате да ја избришете. Потоа, одвлечете ја во
Избриши во горниот дел на екранот.
Управување со историјата на интернет-страницата
Допрете Интернет на екранот со апликации.
Допрете → Бележник за да отворите интернет-страница од списокот со неодамна
посетени интернет-страници.
За да избришете интернет-страници, допрете → Бриши историја.
43
Движења и корисни одлики
Движења и гестови
Прекумерното тресење или удирање на уредот може да резултира со ненамерни
внесувања. Контролирајте ги движењата правилно.
Директен повик
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Движења и гестови → Директен
повик, и потоа допрете го копчето Директен повик за да го активирате.
Додека прегледувате повик, порака или детали за контакт, подигнете го уредот и држете го
до Вашето уво за да упатите повик.
44
Движења и корисни одлики
Паметно известување
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Движења и гестови → Паметно
известување, и потоа допрете го копчето Паметно известување за да го активирате.
Ако сте пропуштиле повици или нови пораки, уредот ќе вибрира кога ќе го подигнете.
Оваа одлика може да не функционира ако екранот е вклучен или уредот не се наоѓа
на рамна површина.
Искл. звук/паузирај
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Движења и гестови → Искл. звук/
паузирај, и потоа допрете го копчето Искл. звук/паузирај за да го активирате.
Поставување дланка на екранот
Покријте го екранот со Вашата дланка за да го исклучите звукот на дојдовни повици или
аларми, или да паузирате емитување на медиум.
45
Движења и корисни одлики
Превртување на уредот
Превртете го уредот за да го исклучите звукот на дојдовни повици или аларми, или да
паузирате емитување на медиум.
Паметно паузирање
Автоматски паузирајте емитување кога го тргате погледот од екранот. Емитувањето
продолжува кога повторно ќе погледнете во екранот.
46
Движења и корисни одлики
Поминете со дланката за доловување
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Движења и гестови → Поминете
со дланката за доловување, и потоа допрете го копчето Поминете со дланката за
доловување за да го активирате.
Ставете ја раката странично на екранот и поминете по екранот од десно кон лево или
обратно за да сликате екран. Сликата на екранот се зачувува во папката Галерија → →
Албум → Screenshots. Откако сте доловиле слика на екран, можете да ја уредите сликата и
да ја споделувате со други.
Не е возможно да се слика екранот додека се користат одредени апликации.
47
Движења и корисни одлики
Воздушен преглед
Преминете преку една ставка со прстот за да ја прегледате нејзината содржина или за да ги
видите информациите во скокачки прозорец.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Воздушен преглед, и потоа допрете го
копчето Воздушен преглед за да го активирате.
Повеќе прозорци
Во врска со Повеќе прозорци
Користете ја оваа одлика за истовремено работење со две апликации на екранот. Можете
да ја користите оваа одлика за да прикажувате е-пораки или да користите Интернет додека
истовремено репродуцирате видео-запис.
Стартување Повеќе прозорци
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Повеќе прозорци, и потоа допрете
го копчето Повеќе прозорци за да ја активирате. Алтернативно, отворете го панелот за
брзо нагодување и допрете Повеќе прозорци за да го активирате.
48
Движења и корисни одлики
2 Допрете и задржете за да ја отворите фиоката на Повеќе прозорци.
3 Допрете и задржете една икона на апликација и одвлечете ја од фиоката во екранот.
Потоа, одвлечете друга икона на апликација во нова локација на екранот.
Иконите на апликации означени со
прозорци на екранот.
можат да се стартуваат истовремено во одделни
49
Движења и корисни одлики
Креирање комбинација на Повеќе прозорци
Користете ја оваа одлика за да ја зачувате комбинацијата на апликации Повеќе прозорци
што се извршуваат во моментот.
1 Стартувајте две апликации во поделен екран на Повеќе прозорци.
2 Отворете ја фиоката на Повеќе прозорци и допрете → Ново.
Комбинацијата Повеќе прозорци е додадена во горниот дел на фиоката Повеќе
прозорци.
За да избришете комбинации на Повеќе прозорци, отворете ја фиоката на Повеќе прозорци,
→ Смени, изберете комбинација на Повеќе прозорци и потоа допрете
допрете
ИЗБРИШИ.
Прилагодување на големината на прозорецот
Повлечете го кругот помеѓу прозорците на апликациите нагоре или надолу за
прилагодување на големината на прозорците.
50
Движења и корисни одлики
Користење опции на Повеќе прозорци
Кога ги користите апликациите Повеќе прозорци, изберете го прозорецот на апликацијата и
околу него ќе се појави сина рамка. Допрете го кругот помеѓу прозорците на апликацијата за
пристап во следните опции:
• : Префрлајте се во локации помеѓу апликациите Повеќе прозорци.
51
Движења и корисни одлики
• : Влечете и отпуштајте текст или ископирани слики од еден прозорец во друг.
Допрете и задржете една ставка во избраниот прозорец и влечете ја на локација во друг
прозорец.
Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.
• : Затворете ја апликацијата.
Преуредување на апликациите во фиоката на Повеќе
прозорци
Можете да ги преуредите апликациите во фиоката на Повеќе прозорци.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Повеќе прозорци, и потоа допрете
го копчето Повеќе прозорци за да ја активирате. Алтернативно, отворете го панелот за
брзо нагодување и допрете Повеќе прозорци за да го активирате.
2 Отворете ја фиоката на Повеќе прозорци и допрете
→ Смени.
Уредот ги прикажува достапните апликации кои можете да ги користите во фиоката на
Повеќе прозорци.
52
Движења и корисни одлики
3 Допрете и задржете една апликација и одвлечете ја во фиоката на Повеќе прозорци.
4 Допрете ГОТОВ.
Комплет алати
Лесно можете да стартувате разни апликации од алатникот додека користите други
апликации.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Комплет алати, и потоа допрете го
копчето Комплет алати за да го активирате. Алтернативно, отворете го панелот за брзо
нагодување и допрете Комплет алати за да го активирате.
се појавува на екранот.
За да стартувате една апликација, допрете
и изберете една апликација.
За преместување на алатникот, допрете и задржете
локација.
, и потоа одвлечете го на друга
За да ги измените апликациите во алатникот, задржете допрено
Изм.
За да го скриете алатникот, задржете допрено
53
, и потоа одвлечете го во
, и потоа одвлечете го во Отстрани.
Движења и корисни одлики
Зголемување на чувствителноста на екран
на допир
Користете ја оваа одлика за да ракувате со екранот кога носите ракавици.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Екран, и потоа штиклирајте Зголеми
допирна чувств. Алтернативно, отворете го панелот за брзо нагодување и допрете
Допирна чувств. за да ја активирате.
• Користете кожени ракавици за подобро препознавање на Вашите допири врз
екранот. Другите видови материјали може да не бидат препознати.
• За најдобри резултати, допрете го екранот цврсто додека носите ракавици.
• Оваа одлика може да не работи правилно кога користите S view.
54
Персонализирање
Управување со Почетниот екран и екранот
со апликации
Управување со почетниот екран
Додавање ставки
Задржете допрено една апликација или папка од екранот со апликации, и потоа одвлечете
го во почетниот екран.
За да додадете виџети, отворете го почетниот екран, задржете допрено една празна област,
допрете Виџети, задржете допрен еден виџет и потоа одвлечете го на почетниот екран.
Преместување и отстранување ставка
Задржете допрено ставка на почетниот екран и одвлечете ја на нова локација.
За преместување на ставката во друг панел, влечете ја кон страната на екранот.
Исто така, можете да преместите често користени апликации во областа со кратенки во
долниот дел на почетниот екран.
За да преместите една ставка, задржете ја допрено. Потоа, одвлечете ја во Отстрани што се
појавува во горниот дел на екранот.
Создавање папка
1 На почетниот екран, задржете допрено една апликација, и потоа одвлечете ја до
Направи папка што се појавува во горниот дел од екранот.
2 Внесете име на папка.
3 Допрете , изберете ја апликацијата што ќе ја преместите во папката, и потоа допрете
ГОТОВО.
55
Персонализирање
Управување со папки
За да преименувате папка, изберете една папка и потоа допрете го постоечкото име на
папката. Внесете ново име за папката и допрете Гот.
За да ја измените бојата на папката, изберете една папка, допрете , и потоа изберете боја.
За да преместите повеќе апликации во папка, држете допрено една апликација и потоа
одвлечете ја во папката.
За да преместите една апликација од папка, изберете папка, држете ја допрено апликацијата
и потоа одвлечете ја во нова локација.
Управување со панели
На почетниот екран, задржете допрено една празна област за да додадете, пренесете или
отстраните еден панел.
За да додадете панел, лизгајте налево до последниот панел и потоа допрете
.
За да преместите панел, задржете допрено преглед на панел и потоа одвлечете го во нова
локација.
За да отстраните панел, допрете и задржете го прегледот на панел и потоа одвлечете го во
Отстрани во горниот дел од екранот.
За да поставите панел како главен почетен екран, допрете
.
Управување со екран со апликации
Промена на методот за подредување
На екранот со апликации, допрете → Прикажи како и изберете метод на подредување.
Криење апликации
Сокријте апликации што не сакате да ги гледате на екранот со апликации.
На екранот со апликации, допрете → Скриј апликации, изберете апликации, и потоа
допрете ГОТОВО.
За да прикажете скриени апликации, допрете → Прикажи скриени апликации, изберете
апликации, и потоа допрете ГОТОВО.
56
Персонализирање
Преместување ставки
На екранот со апликации, допрете → Измени. Допрете и задржете ставка и одвлечете ја на
нова локација.
За преместување на ставката во друг панел, влечете ја кон страната на екранот.
За да преместите една ставка во нов панел, одвлечете ја во Направи страница што се
појавува во горниот дел на екранот.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Создавање на папки
1 На екранот со апликации, допрете
→ Направи папка. Алтернативно, допрете →
Измени, држете допрена една апликација, и потоа одвлечете ја до Направи папка што
се појавува во горниот дел од екранот.
2 Внесете име на папка.
3 Допрете , изберете ја апликацијата што ќе ја преместите во папката, и потоа допрете
ГОТОВО.
Управување со папки
За да преименувате папка, изберете една папка и допрете го постоечкото име на папката.
Внесете ново име за папката и допрете Гот.
За да ја измените бојата на папката, изберете една папка, допрете , и потоа изберете боја.
За да преместите повеќе апликации во папка, допрете → Измени, држете допрено една
апликација и потоа одвлечете ја во папката.
За да преместите една апликација од папка, допрете → Измени, изберете папка, држете ја
допрено апликацијата и потоа одвлечете ја во нова локација.
57
Персонализирање
Поставување тапет и тонови на ѕвонење
Поставување заднина
Поставете слика или фотографија зачувани во уредот како заднина за почетниот екран или
заклучениот екран.
1 На почетниот екран, држете допрено една празна област и потоа допрете Заднини.
Алтернативно, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → Заднина.
2 Изберете екран на кој ќе ја промените или на кој ќе ја примените заднината.
3 Лизгајте лево или десно и изберете од слики прикажани во долниот дел на екранот.
За да изберете фотографии кои сте ги сликале со камерата на уредот или други слики,
допрете Од Галерија.
4 Допрете ПОСТАВЕНО КАКО ЗАДНИНА или СОЧУВАЈ.
Измена на тон на ѕвонење
Изменете го тонот на ѕвонење за дојдовни повици и известувања.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Звуци и известувања.
За да поставите тон на ѕвонење за дојдовни повици, допрете Тонови на ѕвонење, изберете
тон на ѕвонење и потоа допрете ОК. За да употребите песна зачувана во уредот или на
Вашата сметка како тон на ѕвонење, допрете ДОДАЈ.
За да поставите тон на ѕвонење за известувања, допрете Ѕвонење за известување, изберете
тон на ѕвонење и потоа допрете ОК.
58
Персонализирање
Промена на метод за заклучување екран
Можете да го измените начинот на кој го заклучувате екранот за да спречите други да
пристапуваат до Вашите лични информации.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Заклучување на екранот →
Заклучување на екранот, и потоа изберете метод за заклучување екран. При отклучување,
уредот бара код за отклучување.
Доколку го заборавите кодот за отклучување, однесете го уредот во сервисен центар
на Samsung за негово ресетирање.
Шара
Нацртајте шара со поврзување четири или повеќе точки и потоа повторно нацртајте ја
шарата за потврда. Поставете резервен PIN за отклучување екран кога ќе ја заборавите
шарата.
PIN
Еден PIN се состои само од бројки. Внесете најмалку четири броја и потоа повторно внесете
ја лозинката за верификација.
Лозинка
Лозинката се состои само од знаци и броеви. Внесете најмалку четири знака вклучувајќи
броеви и симболи, и потоа повторно внесете ја лозинката за верификација.
Отпечаток на прст
Регистрирајте ги Вашите отпечатоци од прсти за да го отклучувате екранот. Осврнете се на
Скенер за прсти за повеќе информации.
59
Персонализирање
Скенер за прсти
За подобро препознавање на отпечатоци
Кога ги скенирате Вашите отпечатоци на уредот, треба да знаете дека следните услови може
да влијаат врз изведбата на одликата:
• Копчето Дома содржи сензор за препознавање отпечатоци. Осигурете се дека копчето
Дома не е изгребано од метални предмети, како метални пари, клучеви и ѓердани.
• Заштитникот на екран доставен со уредот може да предизвика неправилно
функционирање на сензорот за отпечатоци. Отстранете го заштитникот на екранот за да
ја подобрите чувствителноста на отпечатоци.
• Осигурете се дека областа за препознавање отпечатоци и Вашите прсти е чиста и сува.
• Уредот може да не препознава отпечатоци на кои има бразди или лузни.
• Уредот може да не ги препознае отпечатоците од многу малечки или тенки прсти.
• За да ја подобрите изведбата на препознавање, регистрирајте ги отпечатоците од раката
што ја користите најмногу за да изведувате задачи на уредот.
• Не влечете го Вашиот прст пребрзо или преспоро. Влечете го прстот со умерена брзина
за да му овозможите на уредот да го препознае.
• Во суви средини, во уредот може да се појави статички електрицитет. Избегнувајте да ја
користите оваа одлика во суви средини или пред да ја користите одликата испразнете го
статичкиот електрицитет со допирање метален предмет.
Регистрирање отпечатоци
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Скeнер за прсти → Управување со
отпечатоци.
2 Прочитајте ги информациите на екранот и допрете ОК.
60
Персонализирање
3 Поставете го Вашиот прст во областа за отпечатоци во долниот централен дел на
екранот.
4 Задржете го допрено екранот во областа за отпечаток и потоа одвлечете го прстот
надолу преку копчето Дома.
Повторете го ова дејство со истиот прст сѐ додека не се регистрира отпечатокот.
Ако го свиткате прстот или ако го користите врвот на прстот, уредот може да не ги
препознае отпечатоците.
5 Допрете ГОТОВО за да го завршите скенирањето на Вашиот отпечаток. Или, допрете
РЕГИСТРИРАЈ за да го регистрирате отпечатокот од Вашиот палец за случаи кога го
држите уредот со една рака.
6 Кога ќе се појави екран во кој се бара да регистрирате резервна лозинка, внесете ја
резервната лозинка и потоа допрете ПРОДОЛЖИ.
7 Внесете ја повторно резервната лозинка за да ја потврдите и потоа допрете ОК.
Можете да ја употребите резервната лозинка наместо да ги скенирате Вашите
отпечатоци.
8 Кога ќе се појави скокачки прозорец за заклучување на отпечаток, допрете ОК. Можете
да употребите каков било отпечаток за да го отклучите екранот.
Управување со регистрирани отпечатоци
Можете да ги избришете или да ги преименувате Вашите регистрирани отпечатоци.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Скeнер за прсти → Управување со
отпечатоци.
За да избришете отпечатоци, допрете → Одрегистрирање, изберете отпечатоци и потоа
допрете ГОТОВО → ОК.
За да преименувате отпечаток, држете допрено еден отпечаток, допрете
име, и потоа допрете ОК.
61
, внесете ново
Персонализирање
Промена на алтернативна лозинка
Можете да ја измените лозинката што ја користите како алтернативна за скенирање на
Вашите отпечатоци.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Скенер за прсти → Смени
резервна лозинка.
2 Скенирајте регистриран отпечаток или допрете
3 Внесете нова лозинка и допрете ПРОДОЛЖИ.
4 Внесете ја лозинката повторно и допрете ОК.
.
Отклучување на екранот со отпечатоци
Можете да го отклучите екранот со регистрираните отпечатоци.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Скенер за прсти → Заклучување
на екранот → Отпечаток на прст. Алтернативно, на екранот со апликации, допрете
Нагодувања → Заклучување на екранот → Заклучување на екранот → Отпечаток на
прст.
Проверка на лозинката на сметката Samsung
Користете отпечатоци за да ја верификувате лозинката на Вашата сметка Samsung. Можете
да употребите отпечаток наместо да ја внесувате Вашата лозинка, на пример кога купувате
содржина од Galaxy Apps.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Скенер за прсти → Потврди сметка
Samsung, и потоа допрете го копчето Потврди сметка Samsung за да го активирате.
Користење отпечатоци за плаќања преку PayPal
Можете да купувате со скенирање на Вашите отпечатоци.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Скенер за прсти → Плати со PayPal.
2 Штиклирајте Поддршка FIDO Ready™ и PayPal, и потоа допрете ИНСТАЛИРАЈ.
62
Персонализирање
3 Кога инсталирањето ќе заврши, допрете ПОВРЗИ СМЕТКА PAYPAL.
4 Следете ги упатствата на екранот за да се најавите на интернет-страницата на PayPal и да
ги регистрирате Вашите отпечатоци.
Приватен режим
Во врска со приватен режим
Користете ја оваа одлика за да спречите други да користат или да пристапуваат во
специфични содржини, како слики и документи, складирани во уредот. Можете да зачувате
содржина во специфична локација и да го деактивирате приватниот режим за да скриете
ставки безбедно.
Сокривање содржина
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Приватен режим, и потоа допрете
го копчето Приватен режим за да го активирате. Алтернативно, отворете го панелот за
брзо нагодување и допрете Приватен режим за да го активирате.
Кога го активирате приватниот режим првпат, поставете еден код за отклучување и
резервен PIN.
2 Внесете ја шифрата за отклучување на приватен режим.
Кога се активира овој режим,
се појавува во горниот дел на екранот.
3 За да изберете ставка што сакате да ја скриете, држете допрена една ставка во списокот,
штиклирајте ставки што сакате да ги изберете и потоа допрете → Премести во
Приватно.
Ставките што ќе се префрлат во приватен режим, се појавуваат со
на нив.
4 Кога сте ги избрале ставките што сакате да ги скриете, отворете го екранот со апликации,
допрете Нагодувања → Приватен режим, и потоа допрете го копчето Приватен
режим за да го деактивирате. Алтернативно, отворете го панелот за брзо нагодување и
допрете Приватен режим за да го деактивирате.
Избраните ставки ќе исчезнат од екранот.
63
Персонализирање
Прикажување скриена содржина
Можете да прикажете скриени ставки само кога приватниот режим е активиран.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Приватен режим, и потоа допрете
го копчето Приватен режим за да го активирате. Алтернативно, отворете го панелот за
брзо нагодување и допрете Приватен режим за да го активирате.
2 Внесете ја шифрата за отклучување на приватен режим.
3 На екранот со апликации, допрете Мои фајлови → Приватно.
Сите ставки префрлени во приватен режим се појавуваат на екранот.
Лесен режим
Лесниот режим Ви овозможува полесно корисничко искуство со користење на поедноставен
распоред и поголеми икони на почетниот екран. Можете да пристапите во најпопуларните
апликации и често користените нагодувања и да додадете кратенки на Вашите омилени
контакти.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Лесен режим → Лесен режим,
изберете апликации кои ќе ги користите и потоа допрете ИЗВРШЕНО.
За да се вратите во стандарден режим, отворете го почетниот екран, допрете Лесни
поставки → Лесен режим → Стандарден режим → ИЗВРШЕНО.
Управување со кратенки
За да додадете кратенка на една апликација на почетниот екран, лизгајте надесно, допрете
и потоа изберете една апликација.
За да додадете кратенка на контакт на почетниот екран, лизгајте налево и допрете
.
За да избришете кратенка од почетниот екран, допрете → Измени. Потоа, изберете една
апликација со
или контакт со .
64
Персонализирање
Префрлување податоци од Вашиот
претходен уред
Користење резервни сметки
Можете да префрлувате резервни податоци од Вашиот претходен уред во Вашиот нов уред
со помош на сметката Google или Samsung. Осврнете се на Правење резервна копија и
обновување податоци за повеќе информации.
Користење на Samsung Smart Switch
Можете да префрлувате податоци од претходниот уред на нов уред преку Samsung Smart
Switch (за мобилни и компјутери). Посетете ја страницата www.samsung.com/smartswitch за
повеќе информации.
Samsung Smart Switch не е поддржано на некои уреди или компјутери.
Користење на Smart Switch за мобилни
Користете ја оваа апликација за да преместувате контакти од Вашиот претходен iPhone или
Android уред на Вашиот нов уред. Апликацијата можете да ја преземете од Galaxy Apps или
Play Store.
1 На Вашиот уред, допрете Smart Switch.
2 На Вашиот уред, изберете една опција во зависност од типот на претходниот уред и
следете ги упатствата на екранот.
Ако претходниот уред е Android уред, обезбедете дека на уредот е инсталирана
апликацијата Smart Switch Mobile. Повеќе информации побарајте во информациите за
помош.
Користење на Smart Switch со компјутери
Користете ја оваа одлика за да увезете резервна копија од Вашите податоци (од избрани
мобилни уреди на произведувачот) од компјутер на Вашиот уред. Можете да ја преземете
апликацијата од www.samsung.com/smartswitch.
1 Направете резервна копија на податоци од претходен уред на компјутерот. За повеќе
информации, контактирајте со произведувачот на уредот.
2 На компјутерот, стартувајте ја Smart Switch.
65
Персонализирање
3 Поврзете го Вашиот тековен уред со компјутерот преку USB кабелот.
4 На компјутерот, кликнете на производителот на претходниот уред и следете ги
упатствата на екранот за да ги префрлите податоците во Вашиот уред.
Користење на Samsung Kies
Увезете резервна копија од Вашите податоци преку Samsung Kies за да ги обновите
податоците на Вашиот уред. Исто така, можете да направите резервна копија од податоците
на компјутерот преку Samsung Kies. Осврнете се на Поврзување со Samsung Kies за повеќе
информации.
Поставување сметки
Додавање сметки
За некои од апликациите кои ги користите на Вашиот уред, неопходни се регистрирани
сметки. Креирајте сметки за да го имате најдоброто искуство со Вашиот уред.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Сметки → Додај сметка и изберете
една сметка на служба. Потоа, следете ги упатствата на екранот за комплетирање на
поставувањето сметка.
За да синхронизирате содржина со Вашите сметки, изберете една сметка и штиклирајте
ставки за синхронизација.
Отстранување сметки
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Сметки, изберете една и потоа допрете
→ Избриши сметка.
66
Телефон
Упатување повици
Допрете Телефон на екранот со апликации.
Допрете Тастатура, внесете телефонски број и потоа допрете за да упатите говорен
повик или допрете
за да упатите видео-повик. Исто така, можете да упатувате повици до
телефонски броеви наведени во Дневници, Омилени или Контакти.
Прикажете дневници на повици
и пораки.
Прикажете омилени контакти.
Внесете го бројот со помош на
тастатурата.
Прикажете го списокот со
контакти.
Пристапете до дополнителни
опции.
Додајте го бројот во списокот со
контакти.
Прегледајте го телефонскиот
број.
Избришете го претходниот знак.
67
Телефон
Упатување повици од дневници на повици или списоци на контакти
Допрете Дневници или Контакти, и потоа одвлечете контакт или телефонски број надесно
за да упатите повик.
За да го деактивирате повикот со влечење на иконата надесно до десната одлика, допрете
→ Опции → Контакти, и потоа поништете избор на Помин.за повик или порака.
Упатете повици од списокот со омилени
Лесно можете да повикате контакти со кои комуницирате често, додавајќи ги во списокот со
омилени контакти.
За да додадете контакти во списокот со омилени, допрете Контакти, изберете еден контакт и
потоа допрете .
За да упатите повик до контакт од омилените, допрете Омилени и изберете контакт.
68
Телефон
Предвидување број
Допрете Тастатура.
Кога внесувате броеви на тастатурата, се појавуваат автоматски предвидувања. Изберете
едно од нив за да упатите повик.
Броеви за брзо бирање
Допрете Тастатура.
За броеви за брзо бирање, задржете ја допрено соодветната цифра.
За да назначите контакт на број за брзо бирање, задржете допрен еден достапен број за
брзо бирање на тастатурата, допрете ОК, и потоа изберете еден контакт. Или, допрете →
Брзо бирање, изберете број и потоа изберете еден контакт.
Упатување меѓународен повик
Допрете Тастатура.
Допрете и задржете 0 сѐ додека не се појави знакот +. Внесете го кодот за државата,
подрачје и телефонскиот број и потоа допрете .
За да блокирате дојдовни меѓународни повици, допрете → Опции → Повик →
Повеќе параметри → Забрана на повици. Потоа, изберете тип на повик и штиклирајте
Меѓународни повици.
69
Телефон
Примање повици
Одговарање на повик
Кога доаѓа повик, одвлечете го
надвор од големиот круг.
Ако на екранот се појави скокачки прозорец додека користите една апликација, допрете
ОДГОВОРИ во скокачкиот прозорец.
Ако услугата за повик на втора линија е активна, можете да одговорите на уште еден повик.
Кога се воспоставува вториот повик, првиот повик се става на чекање.
Одбивање повик
Кога доаѓа повик, одвлечете го
надвор од големиот круг.
Ако на екранот се појави скокачки прозорец додека користите една апликација, допрете
ОТФРЛИ во скокачкиот прозорец.
За праќање порака при одбивање дојдовен повик, повлечете ја лентата за одбивање порака
нагоре.
За да креирате разни пораки за одбивање, на екранот со апликации, допрете Телефон →
→ Опции → Повик → Одбивање повик → Пораки за одбивање → .
Автоматско одбивање повици од непожелни броеви
1 Допрете Телефон на екранот со апликации.
2 Допрете → Опции → Повик → Одбивање повик → Режим за автоматско
одбивање → Броеви за автом. одбивање.
3 Допрете Листа за автоматско одбивање →
, внесете број, и потоа назначете една
категорија.
4 Допрете СОЧУВАЈ.
Пропуштени повици
Доколку се пропушти повик, на статусната лента се појавува . Отворете го панелот за
известување за преглед на список со пропуштени повици. Алтернативно, на екранот со
апликации, допрете Телефон → Дневници за да прикажете пропуштени повици.
70
Телефон
Опции во тек на повици
Во тек на гласовен повик
Достапни се следниве дејства:
• : Зголемете ја јачината на тонот.
• Дод. повик: Упатете втор повик.
• Тастатура: Отворете ја тастатурата.
• Крај: Прекинете го тековниот повик.
• Звучник: Активирајте го или деактивирајте го звучникот. Кога го употребувате звучникот,
зборувајте во микрофонот во горниот дел на уредот и држете го уредот подалеку од
Вашите уши.
• Искл.мик.: Исклучете го микрофонот за да не Ве слуша соговорникот.
• Bluetooth: Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана на уредот.
• → На чекање: Задржете повик. Допрете Продолжи повик за да го воспоставите
задржаниот повик.
• → Именик: Отворете го списокот со контакти.
• → Белешка: Креирајте белешка.
• → Порака: Пратете порака.
• → Персонализирај звук за повици: Изберете го или прилагодете го квалитетот на
звукот што се користи во тек на повици кога слушалките се вклучени.
• → Опции: Изменете ги нагодувањата за повик.
Кога стартувате апликации за време на повик, ќе се појави скокачки прозорец за екранот на
повикот ( ). Можете да го продолжите Вашиот телефонски разговор додека употребувате
апликации.
За преместување на скокачкиот прозорец, одвлечете го во друга локација.
За да го избришете скокачкиот прозорец, задржете го допрен и потоа допрете ОК.
За да се вратите во екранот на повик, допрете го скокачкиот прозорец.
71
Телефон
Во тек на видео-повик
Достапни се следниве дејства:
• → Сокриј ме: Сокријте ја Вашата слика од соговорникот.
• → Излезна слика: Изберете една слика што ќе му се прикажува на соговорникот.
• → Долови слика: Доловете ја сликата на соговорникот.
• → Сними видео-запис: Снимете видео-запис од сликите на соговорникот.
• → Белешка: Креирајте белешка.
• → Порака: Пратете порака.
• → Тастатура: Отворете ја тастатурата.
• → Исклучи звучник / Вклучи звучник: Активирајте го или деактивирајте го
звучникот. Кога го употребувате звучникот, зборувајте во микрофонот во горниот дел на
уредот и држете го уредот подалеку од Вашите уши.
• → Префрли на слушалка: Префрлете се на слушалка Bluetooth ако е поврзана со
уредот.
• → Вклучете двојна камера / Исклучете двојна камера: Вклучете ја или исклучете
ја одликата двојна камера. Користете ги и предната и задната камера, така што другата
страна да може да Ве види и да го види Вашето опкружување.
Видео-повик во режим на двојна камера ќе биде овозможен до 3 минути. По
3 минути уредот ќе ја исклучи задната камера за оптимална изведба.
Допрете го екранот за да ги употребите следниве опции:
• : Применете емотикони на Вашата слика.
• Префрли: Префрлете се помеѓу предната и задната камера.
• Искл.мик.: Исклучете го микрофонот за да не Ве слуша соговорникот.
• Крај: Прекинете го тековниот повик.
72
Контакти
Додавање контакти
Префрлање контакти од други уреди
Можете да префрлите контакти од други уреди на Вашиот уред. Осврнете се на
Префрлување податоци од Вашиот претходен уред за повеќе информации.
Рачно креирање контакти
1 На екранот со апликации, допрете Контакти → Контакти.
2 Допрете и внесете информации за контактот.
• : Додајте слика.
• /
: Додајте или избришете поле за контакт.
3 Допрете СОЧУВАЈ.
За да додадете телефонски број во списокот со контакти преку тастатурата, допрете
Тастатура, внесете го бројот и допрете Додај во Контакти.
Креирање контакти од визит-картички
Сликајте една фотографија на визит-картичка и извлечете информации од неа.
1 На екранот со апликации, допрете Контакти → Контакти.
2 Допрете → Визит-картички → .
За да изберете или да додадете јазици за препознавање, допрете → Целен јазик.
73
Контакти
3 Поставете ја визит-картичката на рамна површина и ротирајте го уредот во пејзажен
приказ.
4 Прилагодете го уредот, така што картичката да одговара во внатрешниот дел на
рамките на екранот. Кога рамката ќе се обои со зелена боја, уредот автоматски слика
фотографија. Уредот, исто така, ги чита информациите за контакт од визит-картичката и
ги претвора во запис за контакт.
• Ако уредот не ја слика фотографијата автоматски, допрете
.
• За рачно сликање фотографии на визит-картички, допрете → Автоматско
скенирање → Исклучено.
• За да извлечете текст од зачувана слика, допрете → Вчитај слика.
5 Уредете или додадете повеќе информации и допрете СОЧУВАЈ.
Управување со контакти
Менување контакт
1 На екранот со апликации, допрете Контакти → Контакти.
2 Изберете контакт за уредување и потоа допрете .
3 Уредете ги информациите на контактот или допрете ДОДАЈ ДРУГО ПОЛЕ за да
додадете повеќе информации за контакт.
4 Допрете СОЧУВАЈ.
Бришење контакт
Изберете контакт за бришење и потоа допрете → Избриши.
Споделување контакт
Изберете контакт за споделување, допрете → Сподели визит-картичка и потоа изберете
метод за споделување.
74
Контакти
Управување со групи
На екранот со апликации, допрете Контакти → Контакти.
Допрете
.
Креирање нова група
Допрете
, внесете име на група, и потоа допрете СОЧУВАЈ.
Додавање контакти во група
Изберете група и потоа допрете
ГОТОВО.
. Изберете контакти за додавање и потоа допрете
Бришење група
Допрете → Избриши група, изберете групи додадени од корисникот и потоа допрете
ГОТОВО.
Спојување на контакти со сметки
Спојте контакти што се зачувани во уредот со Вашите сметки.
На екранот со апликации, допрете Контакти → Контакти.
Допрете → Премести контакти на уредот на → Google или Samsung Аccount.
Увезување и извезување контакти
Увезете контакти на уредот од услуги за складирање или извезете контакти од уредот во
услуги за складирање.
На екранот со апликации, допрете Контакти → Контакти.
Допрете → Опции → Контакти → Увези/Извези контакти и потоа изберете една опција
за увезување или извезување.
75
Контакти
Пребарување контакти
На екранот со апликации, допрете Контакти → Контакти.
Користете еден од следниве методи за пребарување:
• Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
• Влечете го прстот вдолж индексот на десната страна на списокот со контакти за да го
прелистате брзо.
• Допрете го полето за пребарување на врвот од списокот со контакти и внесете
критериуми за пребарување.
Штом се избере контакт, преземете едно од следниве дејства:
• : Додајте во омилени контакти.
• /
: Воспоставете гласовен или видео-повик.
• : Составете порака.
• : Составете порака на е-пошта.
Додавање кратенки за контакти на почетниот екран
Додајте на почетниот екран кратенки на контакти со кои комуницирате често.
1 На екранот со апликации, допрете Контакти → Контакти.
2 Изберете контакт.
3 Допрете → Додај кратенка на почетниот екран.
76
Пораки и е-пошта
Пораки
Праќање пораки
Испратете текстуални пораки (SMS) или мултимедијални пораки (MMS).
Може да настанат дополнителни трошоци при праќање или примање пораки додека
се наоѓате во роаминг.
1 Допрете Пораки на екранот со апликации.
2 Допрете .
3 Додадете приматели и внесете порака.
Пристапете до дополнителни
опции.
Внесете приматели.
Изберете контакти од списокот
со контакти.
Приложете фајлови.
Испратете ја пораката.
Внесете емотикони.
Внесете порака.
4 Допрете
за да ја испратите пораката.
77
Пораки и е-пошта
Кога составувате порака, допрете за да употребите една од следниве опции:
• Брзи одговори: Изберете урнек за порака и внесете порака.
• Вметни смешко: Внесете емотикони.
• Додај наслов: Внесете тема.
• Додај слајд: Додајте слајдови на порака.
• Закажи порака: Поставете конкретно време и датум за испраќање на пораката.
• Отфрли: Откажете го пишувањето порака.
• Големина на букви: Изменете ја големината на фонтот во текстуалното поле.
Праќање закажани пораки
Додека пишувате порака, допрете → Закажи порака. Поставете време и датум, и допрете
ГОТОВО.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Пораките може да се испратат во неточно време ако се движите низ временските
зони или ако мрежата не ги ажурира информациите.
Додавање контакти во листата со приоритетни контакти
Поставете контакти со кои комуницирате често како приоритетни контакти. Пратете им
порака со избирање икона на контакт од погорните на списокот со контакти.
Допрете Допрете за да додадете приоритетни испраќачи. → ВЛЕЗНО САНДАЧЕ или
ИМЕНИК, изберете контакти за додавање и потоа допрете ГОТОВО. За да додадете повеќе
контакти, допрете .
За да отстраните контакти од списокот со приоритетни контакти, држете допрен еден
контакт, допрете
на секој контакт, и потоа допрете ГОТОВО.
78
Пораки и е-пошта
Преглед на дојдовни пораки
Дојдовните пораки се групирани во низи пораки по контакти. Изберете контакт за да ги
видите пораките на лицето.
Може да настанат дополнителни трошоци при праќање или примање пораки додека
се наоѓате во роаминг.
Кога прикажувате порака, допрете за да употребите една од следниве опции:
• Видео повик: Упатете видео-повик до контактот.
• Прикажи број: Прикажете ги информациите на контактот.
• Додај во Контакти: Додајте го контактот во списокот на контакти.
• Брзи одговори: Внесете порака со избирање на еден од урнеците за пораки.
• Додај примател: Додајте приматели на кои ќе им испратите порака.
• Вметни смешко: Внесете емотикони.
• Додај наслов: Внесете тема.
• Додај слајд: Додајте слајдови на порака.
• Закажи порака: Поставете конкретно време и датум за испраќање на пораката.
• Додај на приоритетни испраќачи / Отстр. од Приор. испраќачи: Додајте контакти
или отстранете ги од списокот со приоритетни испраќачи.
• Додај на спам броеви / Отстрани од броевите спам: Идентификувајте еден
телефонски број како спам или отстранете еден телефонски број од спам списокот.
• Отфрли: Откажете го пишувањето порака.
• Големина на букви: Изменете ја големината на фонтот во текстуалното поле.
79
Пораки и е-пошта
Управување со пораки
Додека го прикажувате списокот со пораки, допрете и употребете ги следниве опции:
• Избери: Изберете фајлови или папки на кои ќе примените опции.
• Недовршени пораки: Прикажете пораки зачувани за подоцнежно испраќање.
• Заклучени пораки: Прикажете заклучени пораки.
• Закажани пораки: Прикажете закажани пораки.
• Спам-пораки: Прикажете спам-пораки.
• Големина на букви: Изменете ја големината на фонтот во текстуалното поле.
• Опции: Изменете ги нагодувањата на пораки.
• Помош: Прикажете помошни информации за испраќање и управување со пораки.
Е-пошта
Поставување сметка на е-пошта
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Поставете сметка на е-пошта кога отворате Е-пошта првпат.
Внесете ги адресата на е-пошта и лозинката. Допрете СЛЕДНО за лична сметка на е-пошта,
или допрете РАЧНО ПОСТАВУВАЊЕ за службена сметка на е-пошта. Потоа, следете ги
упатствата на екранот за да го комплетирате поставувањето.
За поставување друга сметка на е-пошта, допрете
→ УПРАВУВАЊЕ СО СМЕТКИТЕ →
.
Ако имате повеќе од една сметка за е-пошта, можете да ја поставите едната како стандардна
сметка. Допрете → УПРАВУВАЊЕ СО СМЕТКИТЕ → → Постави основна сметка.
80
Пораки и е-пошта
Праќање пораки
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Допрете
во долниот дел на екранот за да составите порака.
Сочувајте ја пораката за
подоцнежна испорака.
Отфрлете ја пораката.
Прикачете слики, видео-записи
и др.
Испратете ја пораката.
Пристапете до дополнителни
опции.
Додајте примачи.
Додајте CC или BCC.
Внесете тема.
Внесете фајлови во пораката или
користете опции за уредување.
Додајте примачи од списокот со
контакти.
Внесете порака.
Пристап до дополнителните опции
Додека составувате порака, допрете и пристапете во дополнителни опции.
• Прати си себеси е-пошта: Испратете си ја пораката себеси.
• Закажи е-пошта: Испратете ја пораката во програмирано време.
• Ако уредот се исклучи во закажаното време, не е поврзан на мрежа или мрежата
е нестабилна, пораката нема да биде пратена.
• Оваа одлика се заснова на времето и датумот што се поставени на уредот.
Пораките може да се испратат во неточно време ако се движите низ временските
зони или ако мрежата не ги ажурира информациите.
• Приоритет: Изберете ниво на приоритет на порака.
• Безбедносни опции: Поставете опции за безбедност за пораката.
81
Пораки и е-пошта
Читање пораки
Допрете Е-пошта на екранот со апликации.
Допрете , изберете сметка на е-пошта што ќе се користи и ќе се вчитуваат новите пораки.
За рачно вчитување нови пораки, допрете .
Допрете порака за да ја прочитате.
Избришете ја пораката.
Пристапете до дополнителни
опции.
Додајте ја оваа адреса на
е-пошта во списокот со контакти
или прикажете други опции.
Отворете прилози.
Означете ја пораката како
потсетник.
Препратете ја пораката.
Одговорете на сите приматели.
Одете на претходната или
следната порака.
Одговорете на пораката.
Додавање контакти во листата со приоритетни контакти
Поставете контакти со кои комуницирате често како приоритетни контакти.
Допрете → Приоритетни испраќачи → Допрете за да додадете приоритетни
испраќачи. → ВНЕС.Е-ПОШТА или ИМЕНИК, внесете адреси или изберете контакти што ќе
ги додадете и потоа допрете ОК или ГОТОВО.
За да додадете контакти во списокот со приоритетни контакти, допрете
.
За да отстраните контакти од списокот со приоритетни контакти, држете допрен еден
контакт, допрете
на секој контакт, и потоа допрете ГОТОВО.
82
Камера
Основно сликање
Сликање фотографии или снимање видео-записи
1 Допрете Камера на екранот со апликации.
2 Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата.
3 Допрете за да сликате фотографија или за да снимате видео-запис.
• Раздалечувајте два прста на екранот за зумирање и спојте ги брзо за одзумирање.
• За да направите слика од видео-записот додека снимате, допрете
.
• За да го промените фокусот додека снимате видео-запис, допрете онаму каде што
сакате да фокусирате. За да се фокусирате на центарот од екранот, допрете .
Прикажете тековен
режим.
Префрлете помеѓу
предните и задните
камери.
Започнете снимање
на видео-запис.
Кратенки за камера
Сликајте фотографија.
Променете го
режимот за сликање.
Променете ги
нагодувањата за
камерата.
Прикажете фотографии
и видео-записи што сте
ги направиле.
83
Камера
• Камерата автоматски се исклучува кога не се користи.
• Проверете дали е чиста леќата. Ако не е, уредот може да не работи како што треба
во одредени режими за кои се потребни високи резолуции.
• Леќата на предната камера е соодветна за сликање фотографии под широк агол.
Кај фотографиите сликани под широк агол може да се појави мало изобличување
и не покажува проблеми во изведбата на уредот.
• Максималното време на снимање може да се намали кога снимате видео-запис со
висока резолуција.
Стартување камера на заклучен екран
За да сликате брзо фотографии од специјални моменти, стартувајте Камера на заклучениот
екран.
На заклучениот екран, повлечете
надвор од големиот круг. Ако
не се прикажува,
отворете го екранот со апликации, допрете Нагодувања → Заклучување на екранот, и
потоа штиклирајте Кратенка за фотоапарат.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Реорганизација на кратенки на камера
Можете да ги реорганизирате кратенките на камерата за брз и лесен пристап на екранот за
приказ. Допрете на екранот за преглед. Допрете и задржете ставка и потоа одвлечете ја
до отворот на левиот дел на екранот.
84
Камера
Правила на однесување при користење на камерата
• Не сликајте фотографии или снимате видео-записи од други луѓе без нивна дозвола.
• Не сликајте фотографии или снимајте видео-записи каде што е забрането со закон.
• Не сликајте фотографии или снимајте видео-записи на места каде што може да ја
загрозите приватноста на други луѓе.
Селективен фокус
Користете го ефектот надвор од фокус за да ја заматите заднината и да го истакнете
предметот.
Без ефект
Со ефект
1 Допрете Камера на екранот со апликации.
2 Допрете → Селективен фокус за да го активирате.
3 Допрете ја сликата на приказот за преглед каде што треба да се фокусира камерата.
4 Допрете за да фотографирате.
5 Допрете го прегледот на минијатурниот приказ во долниот десен дел на екранот за да ја
уредите фотографијата.
85
Камера
6 Допрете
и потоа изберете едно од следниве:
• Близок фокус: Направете предметот да се истакне и заматете ја заднината околу
предметот.
• Далечен фокус: Заматете го предметот и направете да се истакне заднината околу
предметот.
• Панорамски фокус: Направете предметот и неговата заднина да се истакнуваат.
7 Допрете
.
• Се препорачува да ги поставите предметите на 10–50 см од уредот. Поставете го
предметот на којшто сакате да се фокусирате во близина на уредот.
• Кога сликате фотографии, уверете се дека постои доволно растојание меѓу
предметот и заднината. Растојанието треба да биде повеќе од два пати поголемо
од растојанието меѓу уредот и предметот.
• Врз квалитетот на фотографии сликани со уредот може да влијаат следниве
услови:
– – Уредот или предметот се движи.
– – Постои силно заднинско светло, ниско ниво на светлина или сликате во
затворен простор.
– – Предметот или заднината немаат шаблон или се состојат од обична боја.
86
Камера
Режими за сликање
Автоматски
Користете го овој режим за да овозможите камерата да го процени опкружувањето и да го
одреди идеалниот режим за фотографијата.
На екранот со апликации, допрете Камера → Режим → Автоматски.
Убаво лице
Користете го овој режим за да направите фотографии со разведрени лица за понежни слики.
На екранот со апликации, допрете Камера → Режим → Убаво лице.
Сним. и пов.
Користете го овој режим за да сликате серија фотографии и да ги модифицирате
применувајќи разни ефекти со помош на режимите за сликање. Уредот ги идентификува
фотографиите со
во Галерија.
Одликата зум не е достапна кога сликате фотографии во овој режим.
1 Допрете Камера на екранот со апликации.
2 Допрете Режим → Сним. и пов.
3 Допрете .
Уредот слика серија слики и ги прикажува достапните режими за сликање.
87
Камера
4 Изберете режим за сликање и применете ефект врз фотографиите.
• Најдобра фотографија: Направете серија фотографии и потоа зачувајте ја
најдобрата од нив. За да прикажете други фотографии од серијата, лизгајте налево
или надесно. Уредот ја препорачува најдобрата фотографија и ја означува со .
• Најдобро лице: Сликајте повеќе групни слики истовремено и комбинирајте ги за
да ја креирате најдобрата можна слика. Допрете ја жолтата рамка на секое лице
и изберете ја најдобрата индивидуална поза за секој предмет од позите кои се
појавуваат во долниот дел на екранот. Уредот ја препорачува најдобрата фотографија
и ја означува со .
• Драмска снимка: Направете серија фотографии и комбинирајте ги за да создадете
слика што прикажува траги од движење. Продолжете ја трагата од движење во
сликата со избирање повеќе фотографии од долниот дел на екранот. За да ги уредите
трагите од движење на избраните фотографии, допрете
и изберете слика. Допрете
за да ги прикажете трагите од движење на предметот или допрете
за да ги
избришете трагите од движење. Уредете ја фотографијата како што сакате и допрете
ГОТОВО.
• Гумичка: Избришете несакани движечки предмети. Допрете
за да избришете
несакани движечки објекти. Допрете за да ја обновите оригиналната фотографија.
• Панорамска снимка: Применете ефект на заднината на предметот која го прави
предметот да изгледа дека се движи брзо. Допрете Објекти за да изберете еден
предмет. Допрете Матн.движ. за да го промените аголот на заматување кој ќе се
примени врз заднината. Допрете
и нацртајте круг со Вашиот прст околу големиот
круг за да го прилагодите аголот на заматување. За да го прилагодите нивото на
заматување на заднина, одвлечете ја лентата лево или десно.
5 Кога ќе завршите со уредување на фотографиите, допрете
.
Панорама
Користете го овој режим за да направите фотографија составена од повеќе фотографии
сложени заедно. Уредот ја идентификува фотографијата со
во Галерија.
На екранот со апликации, допрете Камера → Режим → Панорама.
За најдобра снимка, следете ги овие совети:
• Бавно движете ја камерата во една насока.
• Зачувајте ја сликата во внатрешноста на рамката на далечинскиот визир на
камерата.
• Избегнувајте да сликате фотографии со неодредени заднини, како на пример
празно небо или обичен ѕид.
88
Камера
Вирт.обикол.
Користете го овој режим за сликање за да сликате фотографии во простор преку движење
нанапред и со вртење налево или надесно. Фотографиите на просторот се сликани од
различни агли. Можете да ги прикажете фотографиите во слајд-шоу и да симулирате
вистинско движење низ простор. Уредот ја идентификува фотографијата со
во Галерија.
1 Допрете Камера на екранот со апликации.
2 Допрете Режим → Вирт.обикол.
3 Движете се заедно со уредот за да ја поставите точката во големиот круг во центарот на
приказот на екран.
Кога границата на кругот добива сина боја, уредот започнува да слика.
4 Движете се споро нанапред или вртете се налево или надесно додека сликате
фотографии.
Секогаш кога точката се наоѓа во големиот круг, уредот автоматски слика фотографија.
89
Камера
5 Повторете го ова дејство за да сликате повеќе фотографии.
За да прикажете преглед на фотографијата, допрете во долниот лев дел на екранот.
Правецот во кој беа сликани фотографиите се прикажува на секој минијатурен приказ.
За да ја избришете последната фотографија што ја сликавте, допрете Отправи.
6 За завршување, допрете
.
Двојна кам.
Кога сликате некој пејзаж со задната камера, сликата или видео-записот сликани со предната
камера се прикажуваат во вметнат прозорец или обратно. Користете ја оваа одлика за
фотографирање прекрасни пејзажи и автопортрет, истовремено.
На екранот со апликации, допрете Камера → Режим → Двојна кам. за да се префрлите во
режим на двојна камера. Допрете
за да сликате фотографија или за да снимате видеозапис.
Префрлете помеѓу
предните и задните
камери.
Допрете за промена
на големината или
промена на
локацијата.
Изберете од
различните достапни
стилови.
• Можете да снимате видео-записи во режим на двојна камера со времетраење до
5 минути во Full HD и до 10 минути во HD или VGA.
• Додека снимате видео-записи во овој режим, звукот се снима преку внатрешниот
микрофон.
90
Камера
Управување со режими за сликање
Изберете ги режимите за сликање што ќе се појават на екранот за избор на режим.
На екранот со апликации, допрете Камера → Режим → Реж. за упр.
Преземање режими за сликање
Преземете повеќе режими за сликање од Galaxy Apps.
На екранот со апликации, допрете Камера → Режим → Преземи.
Нагодувања на камерата
На екранот со апликации, допрете Камера → . Не сите од следниве опции се достапни во
двата режима - фиксна камера и видео-камера.
• Големина на сликата / Големина на видеото: Изберете резолуција. Користете
повисока резолуција за поголем квалитет. Но на тој начин се зафаќа поголема меморија.
• Рафални снимки: Направете серија фотографии на објекти во движење.
• Автоматско откривање ноќ: Поставете уредот автоматски да детектира потемни услови
и да ја прилагодува светлината на фотографијата без блицот.
Оваа опција не е достапна кога снимате видео-записи.
• Откривање лице: Поставете го уредот да ги препознава лицата на луѓето и да Ви
помогне да направите фотографија со нив.
• ISO: Изберете вредност за ISO. Со ова се контролира чувствителноста за светлина
на камерата. Се мери во еквивалент на камера со филм. Ниските вредности се за
фиксни или силно-осветлени објекти. Високите вредности се за брзодвижечки или
слабоосветлени објекти.
• Режими за мерење: Изберете метод за мерење. Ова утврдува како се пресметуваат
вредностите на светлината. Центрирано ја мери светлината на заднината во центарот
на приказот. Точка ја мери вредноста на светлината на конкретна локација. Матрична
снимка прави просек од целата сцена.
91
Камера
• Допрете за сликање: Допрете ја сликата на приказот за преглед за да сликате
фотографии.
• Селективен фокус: Користете го ова за да сликате фотографија со ефект вон фокус.
Осврнете се на Селективен фокус за повеќе информации.
• Режим за снимање: Изменете го режимот за снимање.
• Стабил. видео: Активирајте го или деактивирајте го стабилизаторот. Стабилизаторот
помага во фокусирањето кога камерата се движи.
• Ефекти: Изберете ефект на филтер што ќе го употребите за сликање фотографии или
снимање видео-записи. За да преземете повеќе ефекти, допрете Преземи. За да го
измените редоследот на ефекти или за да скриете ефекти од списокот, допрете Упр.со
ефек.
• Блиц: Активирајте го или деактивирајте го блицот.
• Тајмер: Користете го за одложени снимки.
• HDR (Богат тон): Користете го овој режим за да сликате фотографии со богати бои, и
репродуцирајте ги деталите дури и во светли и темни области.
Без ефект
Со ефект
• Ознаки за локација: Прикачете GPS ознака на фотографијата.
• За подобрување на GPS-сигналите, избегнувајте снимање на локации каде што
сигналот може да биде попречен, како што е меѓу згради или ниски подрачја или
во лоши временски услови.
• Вашата локација може да се прикаже на Вашите фотографии кога ќе ги објавите на
Интернет. За да го избегнете тоа, деактивирајте ја поставката за GPS-ознака.
92
Камера
• Разгледај слики/видеа: Поставете уредот да прикажува фотографии или видео-записи
по нивното сликање.
• Баланс на бело: Изберете соодветен баланс на бело, така што сликите да имаат опсег на
реални бои. Овие нагодувања се дизајнирани за конкретни услови на осветлување. Овие
нагодувања се слични на опсегот за експозиција на баланс на бело кај професионалните
камери.
• Експозиција: Сменете ја вредноста на експозицијата. Со ова се одредува колку
светлина да прима сензорот на камерата. За слабоосветлени ситуации, користете висока
експозиција.
• Мрежа: Прикажете водилки во визирот што ќе Ви помагаат во создавање композиција
кога избирате субјекти.
• Копчето за јачина: Поставете уредот да го користи копчето за јачина на звук за да ги
контролира функциите на копчето за фотографирање или зумирање.
• Говорна контрола: Поставете уредот да фотографира со говорни команди.
• Помош: Прикажете информации за помош за користење на камерата.
• Ресетирај поставки: Ресетирајте ги нагодувањата за камерата.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од режимот што се користи.
93
Галерија
Прикажување фотографии и видео-записи
Прикажување на содржината во уредот
На екранот со апликации, допрете Галерија и изберете една слика или видео-запис.
Видео-фајловите ја прикажуваат иконата
во минијатурниот приказ.
За да ја сокриете или прикажете лентата со мени и минијатурниот приказ, допрете го
екранот.
Испратете ја сликата на други.
Модифицирајте ја сликата.
Префрлете се на претходниот
екран.
Пристапете до дополнителни
опции.
Пребарајте други уреди за да ја
прикажете сликата.
Избришете ја сликата.
Минијатури за преглед на слика
и видео-запис
94
Галерија
Прикажување содржина зачувана во други уреди
Пребарајте содржина што е зачувана во други уреди и прикажете ја на Вашиот уред.
Допрете Галерија на екранот со апликации.
Сите уреди мора да поддржуваат Wi-Fi Direct, или да бидат поврзани на истата
пристапна точка.
Пристапување во содржина на близок уред
За да ја користите оваа одлика, на екранот со апликации допрете Нагодувања → Уреди во
близина, и потоа допрете го копчето Уреди во близина за да го активирате. Погледнете на
Уреди во близина за повеќе нагодувања.
Допрете и изберете еден уред во Уреди во близина за да пристапите во содржина.
Можете да прикажувате содржина на уредите на кои е активирана одликата за споделување
содржина.
Промена на методот за подредување
Сликите или видео-записите на Вашиот уред може да се подредат според време или албум.
Исто така, можете да филтрирате слики и видео-записи според категорија, како на пр. луѓе
или предел.
На екранот со апликации, допрете Галерија → , и потоа изберете го методот за
подредување.
Пристап до дополнителните опции
На екранот со апликации, допрете Галерија и изберете една слика или видео-запис. Допрете
и користете ги следниве нагодувања.
• Повеќе информации: Прикажете повеќе информации за фајлот.
• Студио: Уредете слики или видео-записи во режим студио. Осврнете се на Студио за
повеќе информации.
• Ротирај лево: Ротирајте во спротивен правец од стрелките на часовникот.
• Ротирај десно: Ротирајте во правец на стрелките на часовникот.
• Потсечи: Отсечете дел од сликата.
• Преименувај: Преименувајте го фајлот.
95
Галерија
• Слајдови: Започнете слајд-шоу со сликите во тековната папка.
• Постави како: Поставете ја сликата како заднина или како слика за контакт.
• Печати: Отпечатете ја сликата преку поврзување на уредот со печатач. Осврнете се на
Мобилно печатење за повеќе информации.
• Премести во Приватно: Преместете фајлови во приватна папка. Оваа опција се
појавува штом го активирате Приватен режим. Осврнете се на Приватен режим за
повеќе информации.
• Опции: Променете ги опциите за Галеријата.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од избраниот фајл.
За да изберете повеќе фајлови од списокот со фајлови, држете допрено еден фајл и потоа
допрете ги другите фајлови. Кога сте ги избрале фајловите, можете да ги споделите или да ги
избришете истовремено или да допрете за пристап во дополнителни опции.
Нагодувања на Галерија
1 Допрете Галерија на екранот со апликации.
2 Допрете → Опции.
3 Користете ги следните опции:
• Синхр. само преку Wi-Fi: Поставете уредот да синхронизира содржина само кога
Wi-Fi врската е активирана.
• Другар за ознаки: Означете фотографии со информации, како на пр. датум и
локација. За да уредите ознаки, допрете ги информациите на една слика, допрете
уредете ги деталите и потоа допрете ГОТОВО.
,
• Ознака за лице: Назначете ознаки на лица во една слика. Кога ќе се детектира некое
лице, околу него ќе се појави жолта рамка. Изберете го лицето, допрете Додај име,
и потоа изберете контакт за да ја идентификувате ознаката за лице. Кога ознаката
за лице ќе се појави на слика, допрете ја и пристапете во разни опции, како што се
повикување или праќање порака на тоа лице.
Кога употребувате Ознака за лице, препознавањето лица може да не успее во
зависност од аголот на лицето, големината на лицето, бојата на кожата, изразот на
лицето, условите на осветлување или од додатоците што ги носи субјектот.
96
Студио
Фото-студио
Уредете слики применувајќи разни ефекти.
1 Допрете Студио на екранот со апликации.
2 Допрете Фото-студио.
3 Изберете една слика за уредување.
4 Уредете ја сликата применувајќи разни ефекти.
Применете ефекти врз сликата.
Применете ефекти врз една
слика од лице.
Прилагодете ги заситеноста или
светлината на сликата.
Украсете ја сликата со додавање
лепенки, внесување рамка или
цртање на сликата.
Отсечете ја, ротирајте ја или
променете ја големината на
сликата.
5 Кога ќе завршите со уредување на сликата, допрете ГОТОВО →
97
.
Студио
6 Изберете опција за зачувување и допрете СОЧУВАЈ.
Уредената фотографија ќе се зачува во папката Studio. За да ја отворите папката,
допрете Галерија → → Албум → Studio.
Колаж студио
Комбинирајте неколку слики заедно за да креирате колаж.
1 Допрете Студио на екранот со апликации.
2 Допрете Колаж студио.
3 Изберете слики што ќе ги комбинирате и допрете ГОТОВО.
4 Уредете ја сликата применувајќи разни ефекти.
Прилагодете ги маргините или
заобленоста на аглите.
Измешајте ги Вашите слики и
користете случајно избран
распоред и заднина.
Изберете распоред.
Изменете го соодносот
ширина/висина.
Изберете заднина.
5 Кога ќе завршите со уредување на сликите, допрете
.
Уредената фотографија ќе се сочува во папката Studio. За да ја отворите папката,
допрете Галерија → → Албум → Studio.
98
Студио
Сним. и пов.
Применете разни ефекти на сликите што сте ги сликале.
Можете да изберете само фотографии сликани во режим Снимка и повеќе.
1 Допрете Студио на екранот со апликации.
2 Допрете Сним. и пов.
3 Изберете една слика за уредување.
4 Уредете ја сликата применувајќи разни ефекти.
Креирајте слика што покажува
траги од движење.
Креирајте ја најдобрата можна
слика.
Избришете ги движечките
објекти во заднината.
Зачувајте ја најдобрата
фотографија.
Направете предметот да изгледа
дека се движи брзо.
5 Кога ќе завршите со уредување на сликата, допрете
.
Уредената фотографија ќе се сочува во папката Studio. За да ја отворите папката,
допрете Галерија → → Албум → Studio.
99
Студио
Студио за видео-запис
Уредете или создадете видео-записи со повеќе слики и видео-записи.
За да ја користите оваа одлика, треба да ја преземете и инсталирате неопходната
апликација.
1 Допрете Студио на екранот со апликации.
2 Допрете Студио за видео-запис.
3 Изберете видео-записи за уредување и допрете ГОТОВО.
Исто така, можете да изберете слики за да создадете видео-запис.
4 Уредете го видео-записот применувајќи разни ефекти.
Изберете музика на заднина.
Отфрлете го видео-клипот.
Зачувајте го видео-клипот.
Изменете го редоследот на
видео-записи или слики во
видео-клипот, или додајте
повеќе фајлови.
Прегледајте го видео-клипот.
Репродуцирајте го видео-клипот.
Прилагодете ја должината на
видео-клипот.
Применете ефекти на
видео-клипот.
100
Студио
5 Кога ќе завршите со уредување на видео-записот, допрете
6 Изберете опција за зачувување и допрете СОЧУВАЈ.
.
Уредениот видео-запис ќе се зачува во Studio папката. За да ја отворите папката,
допрете Галерија → → Албум → Studio.
Видео отсекувач
Отсечете сегменти од видео-запис.
1 Допрете Студио на екранот со апликации.
2 Допрете Видео отсекувач.
3 Изберете видео-запис за уредување.
4 Преместете ја почетната заграда на саканата почетна точка, преместете ја крајната
заграда на саканата крајна точка и потоа допрете ГОТОВО.
Тековна позиција
Започнете заграда
Завршете заграда
5 Внесете име на фајл и потоа допрете ОК за да го зачувате видео-записот.
101
Мултимедиуми
Музика
Емитување музика
Допрете Музика на екранот со апликации.
Изберете музичка категорија и потоа изберете песна за емитување.
Побарајте други уреди за да го
емитувате фајлот.
Пристапете до дополнителни
опции.
Прилагодете ја јачината на тонот.
Поставете го фајлот како Ваша
омилена песна.
Вклучете произволен режим.
Променете го режимот за
повторување.
Отворете ја музичката листа.
Додајте ја песната во музичка
листа.
Скокнете на претходната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување наназад.
Скокнете на следната песна.
Задржете допрено за брзо
премотување нанапред.
Паузирајте го или продолжете го
емитувањето.
102
Мултимедиуми
За да слушате песни на исто ниво на јачина на звук, допрете → Опции, и потоа
штиклирајте Паметна јачина.
Кога Паметна јачина е активирано, јачината на звукот може да биде повисока
отколку нивото на јачина на звук на уредот. Користете го внимателно за да избегнете
долготрајно изложување на гласни звуци со што ќе се спречи оштетување на Вашиот
слух.
Паметна јачина може да не е активирана за некои фајлови.
За поставување персонализиран звук додека слушате песни преку слушалки, допрете →
Опции → Adapt Sound → Вклучено.
Кога ја активирате оваа опција првпат, допрете ПОЧНИ за да го прилагодите звукот. Уредот
започнува една серија на тестови за звук за да го прилагоди нивото на звук и почнува да
испушта звучни сигнали. Допрете ДА ако можете да го слушнете звучниот сигнал или НЕ ако
не го слушате. Повторете го овој чекор за секој тест сѐ додека не заврши прилагодувањето
на звук. Потоа, штиклирајте Музички звук за да ја промените опцијата кога слушате музика.
Кога ќе ја зголемите јачината на звук до 14 или повисоко, опцијата за адаптирање на
звукот не се применува врз емитувањето. Ако ја намалите јачината на звукот на ниво
13 или пониско, опцијата повторно се применува.
Поставување песна како тон на ѕвонење или тон на аларм
За да ја употребите песната која ја слушате во моментот како тон на ѕвонење или тон на
аларм, допрете → Постави како → Од почетокот или Автоматски препораки, изберете
една опција и потоа допрете ГОТ.
Креирање музички листи
Направете сопствен избор на песни.
Допрете Музика на екранот со апликации.
Допрете МУЗ. ЛИСТИ → → Нова музичка листа. Внесете име и допрете НОВО. Допрете
, изберете песни за додавање и потоа допрете ГОТ.
За да ја додадете песната што моментално се емитува во музичка листа, допрете
изберете ја музичката листа.
103
и
Мултимедиуми
Емитување музика според расположение
Користете ја оваа одлика за да емитувате музика која одговара на Вашето расположение.
Допрете Музика на екранот со апликации.
Допрете → Музички плоштад. Песните се категоризираат автоматски според
расположение. Допрете ќелија за расположение или одвлечете повеќе ќелии за да слушате
музика во ќелии.
Категориите на песни се базираат врз достапни информации за песната. Некои песни
можеби нема да се категоризираат во ќелии за расположение.
Емитување музика зачувана во други уреди
Пребарајте музика што е зачувана на други уреди и емитувајте ја на Вашиот уред.
Допрете Музика на екранот со апликации.
Сите уреди мора да поддржуваат Wi-Fi Direct, или да бидат поврзани на истата
пристапна точка.
Пристапување во музика на близок уред
За да ја користите оваа одлика, на екранот со апликации допрете Нагодувања → Уреди во
близина, и потоа допрете го копчето Уреди во близина за да го активирате. Погледнете на
Уреди во близина за повеќе нагодувања.
Допрете УРЕДИ и изберете еден уред во Уреди во близина за да пристапите во музиката и
да ја емитувате. Можете да ја емитувате песната на уредите на кои е активирана одликата за
споделување содржина.
104
Мултимедиуми
Видео
Емитување видео-записи
Допрете Видео на екранот со апликации.
Изберете видео-запис за емитување.
Побарајте други
уреди за да го
емитувате фајлот.
Прилагодете ја
јачината на тонот.
Пристапете до
дополнителни
опции.
Движете се нанапред
или наназад со
влечење на лентата.
Паузирајте го или
продолжете го
емитувањето.
Променете го
размерот на приказот.
Префрлете се на
скокачкиот плеер за
видео-записи.
Скокнете на
претходниот
видео-запис.
Задржете допрено за
брзо премотување
наназад.
Скокнете на
следниот
видео-запис.
Задржете допрено за
брзо премотување
нанапред.
За да ја прилагодите локацијата на контролниот панел во текот на емитување, допрете →
Опции, штиклирајте Мини контроли, и потоа допрете ЗАТВОРИ. Потоа, допрете или
за да го преместите контролниот панел на една од двете страни на екранот.
Оваа одлика е достапна само во пејзажен приказ.
Користење на скокачкиот видео-плеер
Користете ја оваа одлика за да користите други апликации без да го затворате видеоплеерот. Додека гледате видео-записи, допрете
за користење на скокачкиот плеер.
Раздалечувајте два прста на екранот за зголемување на плеерот или спојте ги брзо за
намалување. За преместување на плеерот, одвлечете го до друга локација.
105
Мултимедиуми
Снимање слики
За да ја користите оваа одлика, за време на емитување, допрете → Опции, штиклирајте
Снимање, и потоа допрете ЗАТВОРИ.
Допрете
за да снимите една слика од видеото во тек на емитување.
Споделување или бришење видео-записи
Допрете Видео на екранот со апликации.
Допрете и задржете еден видео-запис, допрете
, и потоа изберете метод за споделување.
Допрете → Избриши, изберете видео-записи и потоа допрете ГОТ.
Уредување видео-записи
Допрете Видео на екранот со апликации.
Изберете видео-запис, допрете → Измени → Студио → Видео отсекувач. Преместете
ја почетната заграда на саканата почетна точка, преместете ја крајната заграда на саканата
крајна точка и потоа допрете ГОТОВО, внесете име на фајл и потоа допрете ОК за да го
зачувате видео-записот.
За да уредите видео-записи со апликација за уредување на видео-запис, изберете еден
видео-запис и допрете → Измени → Видео обработка.
Емитување видео-записи зачувани во други уреди
Пребарајте видео-записи што се зачувани на други уреди и емитувајте ги на Вашиот уред.
Допрете Видео на екранот со апликации.
Сите уреди мора да поддржуваат Wi-Fi Direct, или да бидат поврзани на истата
пристапна точка.
Пристапување во видео-запис на близок уред
За да ја користите оваа одлика, на екранот со апликации допрете Нагодувања → Уреди во
близина, и потоа допрете го копчето Уреди во близина за да го активирате. Погледнете на
Уреди во близина за повеќе нагодувања.
Допрете УРЕДИ и изберете еден уред во Уреди во близина за да пристапите во видеозаписот и да го емитувате. Можете да го емитувате видео-записот на уредите со активирана
одлика за споделување содржина.
106
S Health
Информации за S Health
Користете ја оваа апликација за да го поставите внесувањето калории и нивото на
согорување калории врз основа на Вашите физички податоци. Можете да ја користите
за документирање на фактичките калории кои ги внесувате и согорувате. Исто така,
апликацијата препорачува вежби и обезбедува совети за здравје за да Ви помогне да
одржите еден урамнотежен стил на живеење.
Допрете S Health на екранот со апликации.
Одлики на S Health
Додека ја користите S Health, можете да пристапите во следните одлики:
• Педометар: Ги брои чекорите што ги правите.
• Вежбање: Поставува и управува со целите на Вашите вежби. Можете да документирате
и проверувате информации за вежби, како количина, брзина и согорени калории. Исто
така, кога вежбате надвор можете да ја користите одликата за вежбање за да сликате
фотографии, да слушате музика и да ја проверувате Вашата локација.
• Храна: Управувајте го внесувањето калории.
• Тежина: Документирајте и управувајте со промени на тежина.
107
S Health
Поставување кориснички профил
Кога ќе ја стартувате оваа апликација првпат, прочитајте ги и согласете се со одредбите и
условите, и потоа поставете кориснички профил.
1 Допрете S Health на екранот со апликации.
2 Прочитајте ги информациите на екранот за апликацијата и допрете СЛЕДНО.
3 Допрете и согласете се со одредбите и условите и потоа допрете СЛЕДНО.
4 Најавете се на Вашата сметка Samsung. Или, допрете ПРЕСК. за да ја прескокнете оваа
постапка.
5 Внесете корисничко име и датум на раѓање, изберете го полот и потоа допрете СЛЕДНО.
За да спречите Вашиот профил да го гледаат други корисници на S Health, штиклирајте
Криј ги информациите за мојот профил од другите корисници на S Health.
6 Внесете ги Вашите физички податоци и допрете СЛЕДНО.
7 Изберете ниво на активност и допрете СЛЕДНО.
Кога сте готови со поставувањето на профилот, се појавуваат информациите на профил
кои ги внесовте.
Врз основа на Вашите физички податоци, уредот го пресметува Вашиот основен
метаболизам (BMR) и препорачува дневна доза на калории што треба да ги внесете.
Препораката може да не биде точна за сите возрасти, телесни конституции или
нутритивни потреби.
8 Проверете ги информациите за Вашиот профил и допрете ПОЧНИ.
Се појавува главниот екран на S Health.
108
S Health
Главен екран на S Health
Погледнете резиме кое Ви го покажува тековниот број на чекори и калориите кои сте ги
согориле или конзумирале. Исто така, можете да ги реорганизирате кратенките за лесен
пристап во менијата на S Health и да ја промените сликата на заднина на главниот екран на S
Health.
На главниот екран на S Health, допрете → Измени омилени и потоа допрете
додадете кратенки на главниот екран на S Health.
За бришење кратенки, допрете
за да
.
Пристапете во екранот на менито
на S Health.
Пристапете до дополнителни
опции.
Кратенки до менија на S Health
Допрете и потоа употребете една од следниве функции:
• Измени омилени: Додајте или уредете кратенки на менито на S Health.
• Постави заднина: Изберете слика за заднина.
• Резервна копија и обновување: Направете резервна копија или обновете ги Вашите
податоци од S Health.
• Опции: Конфигурирајте ги нагодувањата за S Health.
• Помош: Прикажете информации за помош во врска со користењето на S Health.
109
S Health
Користење менија на S Health
Допрете
за да пристапите во различни менија.
Мојот профил
Пристапете во главниот екран на
S Health.
Изберете за да користите менија.
• Педометар: Избројте го бројот на чекори и проверете ги согорените калории. Осврнете
се на Пријател за пешачење за повеќе информации.
• Вежбање: Го документира времетраењето на вежбите и ги проверува согорените
калории. Осврнете се на Пријател за вежбање за повеќе информации.
• Храна: Документирајте го и управувајте со внесувањето калории. Осврнете се на
Документирање на внесувањето храна за повеќе информации.
• Тежина: Документирајте и управувајте со промени на тежина. Осврнете се на
Управување со тежина за повеќе информации.
• Партнерски апликации: Пребарајте и преземете ги апликациите што можат да се
синхронизираат со S Health.
Достапни се повеќе информации за функциите или апликациите на S Health што се
преземени преку Партнерски апликации. За да пристапите во повеќе информации
за една функција или апликација, отворете ја. Потоа, допрете → Помош.
110
S Health
Пријател за пешачење
Уредот ги брои чекорите што сте ги направиле и го мери растојанието што сте го поминале.
Исто така, ги мери калориите што сте ги согориле со помош на сензор.
Допрете
→ Педометар.
Уредот ги мери бројот на чекори, поминатото растојание и согорените калории и ги
прикажува во реално време.
Мерењата се зачувани.
Погледнете ги дневниците од
Вашето дневно пешачење.
Пристапете до дополнителни
опции.
Прикажете ги и управувајте со
поврзувањата на дополнителен
уред.
Префрлете се на одреден датум
од записите за број на чекори.
Бројач на чекори
Одредете целен број на чекори
Растојание што сте прочекориле
Калории што сте ги согориле
Проверете ја Вашата позиција во
заедницата.
Прикажете го бројот на чекори
во графикон.
111
S Health
Допрете и потоа употребете една од следниве функции:
• Дневна цел за чекори: Изменете го целниот број на чекори.
• Сподели преку: Пратете ја тековната страница на други.
• Опции: Конфигурирајте ги нагодувањата за S Health.
• Помош: прикажете повеќе информации за помош во врска со користењето на оваа
одлика.
• Можно е да се соочите мало временско закаснување додека педометарот ги
следи Вашите чекори и потоа го прикажува Вашиот број на чекори.
• Ако го користите педометарот додека патувате со автомобил или воз, вибрациите
може да влијаат врз Вашиот број на чекори.
Прикажување на бројот на чекори во графикон
Прикажете го бројот на чекори за одреден период во графикон.
На главниот екран на Педометар, допрете
.
Погледнете ги дневниците од
Вашето дневно пешачење.
Пристапете во екранот на менито
на S Health.
Прикажете ги и управувајте со
поврзувањата на дополнителен
уред.
Прикажете едночасовни, дневни
или месечни записи во графикон.
Вкупен број на чекори
Прикажете го бројот на чекори
во графикон.
Вратете се на претходниот приказ.
112
S Health
Ресетирање на дневните записи за чекори
Уредот акумулира записи за секојдневните чекори.
За да го ресетирате бројот на дневни чекори, допрете → Опции → Ресетирање на
податоците и потоа штиклирајте Педометар.
Пријател за вежбање
Документирајте ги информациите за вежби и согорени калории со помош на одликата
за вежбање на S Health. Можете да ги прикажете информациите за вежбање и согорени
калории во графикон и да ги споделувате податоците со други.
Допрете
→ Вежбање.
• Пред да ја користите оваа одлика, на бремените жени, постарите лица и мали
деца, корисниците со разни болести како хронични срцеви заболувања или висок
крвен притисок, им се препорачува да побараат совет од медицинско лице.
• Ако чувствувате вртоглавица, болка или имате тешкотии во дишењето за време
на вежбањето, прекинете да ја користите оваа одлика и побарајте совет од
медицинско лице.
Започнете со вежбање
1 Поставете го типот на вежби, активирајте го или деактивирајте го гласовниот водич,
изберете музика во заднина и потоа допрете ПОЧНИ.
Уредот го документира времетраењето на вежбите и го прикажува напредокот кон
извршувањето на целта на вежбите.
113
S Health
2 Започнете со вежбање и користете разни одлики на екранот.
Допрете за да го заклучите екранот и прикажете само информации за вежби. За да го
отклучите екранот, допрете и задржете .
Сликајте локација на вежбање.
Погледнете карта од местата каде
што сте вежбале.
Тип на вежбање
Прикажете ги и управувајте со
поврзувањата на дополнителен
уред.
Информации прикажани за
време на вежбањето, како
брзина, време и друго. Допрете
за да прикажете повеќе ставки.
Активирајте ја или деактивирајте
ја одликата аудио-инструктор.
Контролирајте повторување на
музика.
3 За да завршите со вежбање, допрете ПАУЗА → СТОП.
Информациите за вежби, растојанието и фотографиите што сте ги сликале се
прикажуваат на екранот.
4 Внесете дополнителни информации и допрете СОЧУВАЈ.
Уредот ги зачувува информациите за вежбање.
114
S Health
Допрете и потоа употребете една од следниве функции:
• Одредете максимален пулс: Поставете го уредот автоматски да го ажурира срцевиот
ритам врз основа на Вашиот профил и претходните мерења на ритам на срце. Или,
поставете рачно ажурирање на срцевиот ритам и внесете ги сами.
• Опции: Конфигурирајте ги нагодувањата за S Health.
• Помош: прикажете повеќе информации за помош во врска со користењето на оваа
одлика.
Користење на одликата тренер додека вежбате во режим на трчање
Користете ја одликата на личен тренер за да вежбате безбедно и ефективно. Ќе добиете
совет од тренер во вистинско време што ќе Ве води низ безбедна и ефективна програма за
вежбање што ќе Ве одржи во добра форма.
Поврзете го уредот со екранот за срцев ритам за да ја користите одликата инструктор.
За да ги прикажете достапните екрани за срцев ритам, допрете → Опции →
Соодветни додатоци → Вежбање.
Во врска со одликата инструктор
Одликата инструктор ја вклучува технологијата Firstbeat за да овозможи персонализирано
советување за вежбање. Firstbeat употребува анализа на Ефект на вежбање (TE) која го мери
акумулираниот физички товар за време на вежбање и го оценува влијанието врз Вашата
физичка подготвеност. Нивоата на Ефект на вежбање се базираат врз Вашиот физички
профил и информациите за срцев ритам, документирани додека вежбате. Вашето ниво на
Ефект на вежбање се зголемува кога изведувате ефективни вежби и одликата Вежбање го
употребува Ефектот на вежбање за да Ви обезбеди повратни информации.
Одликата обезбедува повратни инормации преку наредбите „забрзајте“, „држете го овој
ритам“ и „успорете“. Кога ќе почнете да ја употребувате одликата Вежбање, таа ќе оцени
едно соодветно ниво на Ефект на вежбање врз основа на Вашиот профил. Додека вежбате,
ќе ја анализира Вашата историја на вежбање и ќе обезбеди поперсонализирано советување.
Едно типично вежбање може да започне со помал интензитет и нагло ќе се зголемува во
интензитет кон крајот.
Посетете ја страницата www.firstbeat.fi/te за повеќе информации.
Додека вежбате, екранот за срцев ритам може да не работи исправно ако уредот е
изложен на прекумерна пот или неговата позиција се промени.
115
S Health
1 Носете го екранот за срцев ритам.
2 На главниот екран на Вежбање допрете
→ СКЕНИРАЈ.
3 Изберете го екранот на срцеви ритам од списокот со детектирани уреди.
4 Следете ги упатствата на екранот за да го поврзите екранот за срцев ритам со Вашиот
уред.
116
S Health
5 Кога ќе се воспостави врска, допрете Трчање на главниот екран на Вежбање.
Прикажете го статусот на врска.
6 Допрете ОДР. ЦЕЛ ЗА ВЕЖБАЊЕ → Цел за вежбање.
7 Допрете АВТОМ. во скокачкиот прозорец за автоматско поставување на максимален
срцев ритам.
Максималниот срцев ритам е најбрзиот срцев ритам што едно лице може да го
постигне додека вежба. Ако го знаете Вашиот максимален срцев ритам, внесете го
рачно. Ако поставите автоматско мерење на максималниот срцеви ритам, уредот ќе
пресметува со помош на формулата „210–0,65 x возраст“.
117
S Health
8 Поставете го интензитетот на вежбање и потоа допрете СЛЕДНО.
Поставете го интензитетот на
тренирање на едно од трите
достапни нивоа.
9 Поставете го времетраењето на вежбањето и потоа допрете Гот. → ГОТОВО.
Ако поставите времетраење на вежбање пократко од препорачаното времетраење,
интензитетот на вежбање ќе се зголеми за да се постигне Ефект на вежбање.
10На главниот екран на Вежбање, активирајте го или деактивирајте го гласовниот водич,
изберете музика за заднина и потоа допрете ПОЧНИ.
11Започнете со вежбање.
Ако чувствувате болка или непријатност додека вежбате, веднаш прекинете и
советувајте се со медицинско стручно лице.
12За да завршите со вежбање, допрете ПАУЗА → СТОП.
13Проверете ја должината на вежбање, растојанието и согорените калории и допрете
СОЧУВАЈ за да ги зачувате информациите од вежбање на уредот.
118
S Health
Прикажување дневник со согорени калории
Споредете ги дневниците со Вашите согорени калории за еден период, прикажувајќи го во
графикон.
На главниот екран на Вежбање допрете
.
Погледнете ги дневниците од
Вашето дневно вежбање.
Прикажете ги и управувајте со
поврзувањата на дополнителен
уред.
Пристапете во екранот на менито
на S Health.
Прикажете едночасовни, дневни
или месечни записи во графикон.
Вкупно согорени калории
Прикажете ги Вашите согорени
калории во графикон.
Вратете се на претходниот приказ.
119
S Health
Документирање на внесувањето храна
Документирајте го дневното внесување храна и управувајте со потрошувачката на калории.
1 Допрете → Храна.
2 Допрете веднаш до оброкот.
3 Внесете ја информацијата за оброк и допрете ГОТОВО.
• За да пребарате храна, допрете Пребарување и потоа изберете ја од резултатите на
пребарувањето.
• За да изберете од списокот со храна подреден според категории, допрете
КАТЕГОРИЈА.
• За да изберете од храната која ја јадете често, допрете ЧЕСТИ.
• За да изберете од списокот Моја храна, допрете МОЈА ХРАНА.
4 Внесете дополнителни информации за храна и потоа допрете СОЧУВАЈ.
Информациите за храна се документирани како доза на калории за оброкот.
Погледнете ги дневниците со
дневно внесените калории.
Пристапете до дополнителни
опции.
Префрлете се на одреден датум
од записите за внесени калории.
Вкупно внесени калории
Целни калории
Прикажете ги или уредете ги
информациите за оброк.
Додадете информации за оброк.
Изберете од списокот Моја храна.
Прикажете ја количината на
внесени калории во графикон.
120
S Health
Допрете и потоа употребете една од следниве функции:
• Дневни цели за калории: Изменете ја Вашата цел за дневно внесени калории.
• Моја храна: Внесете ја храната што ја јадете често.
• Сподели преку: Пратете ја тековната страница на други.
• Опции: Конфигурирајте ги нагодувањата за S Health.
• Помош: прикажете повеќе информации за помош во врска со користењето на оваа
одлика.
Користете ги информациите за калории во Храна само за лична референца.
Обезбедените податоци можеби не се секогаш прецизни и подлежат на промени.
Некои информации за храна може да се разликуваат од фактичките нивоа на
калории.
Прикажување на внесени калории во графикон
Споредете ги записите со Вашите внесени калории за еден период, прикажувајќи ги во
графикон.
На главниот екран на Храна допрете
.
Погледнете ги дневниците со
дневно внесените калории.
Пристапете во екранот на менито
на S Health.
Прикажете едночасовни, дневни
или месечни записи во графикон.
Вкупно внесени калории
Прикажете ја количината на
внесени калории во графикон.
Вратете се на претходниот приказ.
121
S Health
Внесување податоци за храна што ја јадете често
Зачувајте информации за храна што ја јадете често. Можете брзо да го ажурирате
внесувањето калории со додавање информации за храна наместо да внесувате информации
секој пат кога ја јадете.
1 Допрете → МОЈА ХРАНА.
2 Допрете Додај запис на храна, внесете го името на храната и нејзините информации за
калории и потоа допрете СОЧУВАЈ.
3 Внесете ја количината што ја конзумирате и допрете ГОТОВО.
Информациите за храна се додадени на списокот Моја храна.
4 За да го документирате внесувањето информации за храна од списокот со храната која
ја јадете често, допрете МОЈА ХРАНА, изберете ја додадената храна, и потоа допрете
ГОТОВО.
5 Допрете СОЧУВАЈ.
Управување со тежина
Документирајте ги информациите за тежина и следете ги промените на тежина.
1 Допрете → Тежина.
2 Допрете АЖУРИРАЈ.
122
S Health
3 Внесете ја Вашата тежина и допрете СОЧУВАЈ.
Кога и да сакате да ја измените Вашата тежина, уредот ќе ја примени на Вашиот профил.
Погледнете ги дневниците од
Вашата дневна тежина.
Прикажете ги и управувајте со
поврзувањата на дополнителен
уред.
Пристапете до дополнителни
опции.
Префрлете се на одреден датум
за да прикажете записи за
тежина.
Информации за тежина
Информации за висина
Ажурирајте ги Вашите
информации за тежина.
Прикажете записи за тежина во
графикон.
Допрете и потоа употребете една од следниве функции:
• Сподели преку: Пратете ја тековната страница на други.
• Опции: Конфигурирајте ги нагодувањата за S Health.
• Помош: прикажете повеќе информации за помош во врска со користењето на оваа
одлика.
Внесување податоци со користење на дополнителни уреди
Увезете податоци за тежина од поврзаниот уред.
→ СКЕНИРАЈ, изберете уред од списокот на детектирани уреди. Следете ги
Допрете
упатствата на екранот за да го поврзите уредот со Вашиот уред.
Ресетирање на запис за тежина
За да го ресетирате бројот на дневни чекори, допрете → Опции → Ресетирање на
податоците и потоа штиклирајте Тежина.
123
S Health
Прикажување на документираната тежина во графикон
Споредете ги дневниците за тежина за еден период, прикажувајќи ги во графикон.
Допрете
на главниот екран на Тежина.
Погледнете ги дневниците од
Вашата дневна тежина.
Прикажете ги и управувајте со
поврзувањата на дополнителен
уред.
Пристапете во екранот на менито
на S Health.
Прикажете едночасовни, дневни
или месечни записи во графикон.
Информации за тежина
Прикажете ги Вашите записи за
тежина во графикон.
Вратете се на претходниот приказ.
Инсталирање дополнителни апликации за S
Health
Можете да преземете и да инсталирате разни апликации компатибилни со оваа апликација.
1 Допрете → Партнерски апликации.
2 Изберете една апликација.
3 Следете ги упатствата на екранот и инсталирајте ја апликацијата.
124
S Health
Нагодувања на S Health
На главниот екран на S Health, допрете → Опции, и потоа изберете едно од следниве:
• Измени профил: Изменете ги Вашите физички параметри.
• Сметки: Најавете се на Вашата сметка Samsung за да управувате со податоците на S
Health преку Интернет.
• Лозинка: Поставете PIN за да ја заклучувате или исклучувате S Health.
• Опции за мерни единици: Поставете ги опциите за мерна единица.
• Известување: Поставете уредот да ги прикажува новите настани и достигнувања.
• Мои додатоци: Прикажете ги и управувајте со поврзувањата на дополнителен уред.
• Соодветни додатоци: Прикажете ги дополнителните уреди кои се компатибилни со
уредот или управувајте со поврзаните дополнителни уреди.
• Ресетирање на податоците: Ресетирајте ги податоците на S Health.
• Провери дали има ажурирања: Проверете ја тековната верзија на S Health.
• Рокови и услови: Прикажете ги условите и роковите, вклучувајќи правила за заштита на
личните податоци.
• За S Health: Прикажете информации во врска со S Health.
125
S Health
• Личните информации што ги собира S Health се зачувуваат во уредот само
за информативни цели. Samsung не ги прима, не ги чува и не ги пренесува
Вашите лични податоци. (Но, ако се пријавите на Вашата сметка Samsung од
S Health, податоците може да се зачуваат на серверот за создавање резервна
копија.) Личните информации може да се зачувуваат до завршувањето на тие
цели. Можете да ги избришите личните податоци зачувани од апликацијата
S Health преку опцијата Ресетирај податоци во менито со Нагодувања или со
деинсталирање на апликацијата. Со ресетирањето на податоци ќе се избришат
сите информации зачувани на серверот. За да избришете какви било податоци
кои сте ги споделиле преку социјалните мрежи или сте ги пренеле во уреди за
складирање, ќе мора да ги избришете поединечно.
• Вие ја прифаќате целата одговорност за несоодветната употреба на податоците
споделени на социјалните мрежи или пренесени на други лица. Обратете големо
внимание кога ги споделувате Вашите лични податоци со другите.
• За да ги обезбедите Вашите лични информации, на главниот екран на S Health
допрете → Опции → Лозинка, штиклирајте Постави лозинка, и потоа
поставете лозинка.
• Ако уредот е поврзан со уред за мерење, верификувајте го протоколот на
комуникација за да потврдите исправно дејство. Ако користите безжична врска, на
пример Bluetooth или ANT+, врз уредот може да влијаат електронски пречки од
други уреди. Избегнувајте да го користите уредот во близина на други уреди што
емитуваат радиобранови.
• Содржината која се користи во апликацијата S Health може да се разликува
во зависност од верзијата на софтверот на апликацијата. Услугите кои се
обезбедуваат со апликацијата подлежат на промени или откажување на поддршка
без претходно известување.
126
Одлики за безбедност
Режим за итни случаи
Во врска со режимот за итни случаи
Користете го овој режим за да го продолжите времето на подготвеност на уредот кога се
наоѓате во ситуација на итен случај. Кога овој режим е активиран, се намалува светлината на
екранот и потрошувачката на батерија со ограничување на некои одлики. Исто така, можете
да вклучите блиц, звучни аларми и да им испраќате на други порака со информации за
Вашата локација.
Активирање на режим за итни случаи
Држете го притиснато Копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и потоа допрете
Итен режим. Алтернативно, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → Поддршка
за безбедност → Итен режим, и потоа допрете го копчето Итен режим за да го
активирате.
Пристапете до дополнителни
опции.
Вклучете го блицот.
Звучни аларми.
Испратете ја информацијата за
Вашата тековна локација во
порака.
Воспоставување повик.
Прелистувајте на Интернет.
Додајте повеќе апликации за да
ги користите.
Преостанат капацитет на
батерија и приближно
времетраење на подготвеност
Упатете повик за итен случај.
127
Одлики за безбедност
Приближното максимално време на подготвеност е времето што е потребно
на батеријата да се испразни целосно, ако уредот не се употребува. Времето на
подготвеност зависи од опциите на уредот и условите на работа.
Деактивирање на режим за итни случаи
За да го деактивирате режимот за итни случаи, држете го притиснато копчето за вклучување/
ресетирање/исклучување и потоа допрете Итни режим. Алтернативно, допрете →
Исклучи итен режим. Режимот за итни случаи е деактивиран.
Порака за помош
За пораката за помош
Можете да поставите претходно контакти на кои ќе им испратите порака во итни случаи.
Испратете порака кај Вашите примарни контакти со брзо притискање пати Копчето за
вклучување/ресетирање/исклучување три пати.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Поддршка за безбедност.
Додавање примарни контакти
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Поддршка за безбедност.
2 Допрете Уреди примарни контакти → Направи примарен контакт.
3 Допрете Нов запис и внесете информации за контакт или допрете Изберете од
контакти за да додадете еден постоечки контакт како примарен контакт.
Поставување пораки за помош
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Поддршка за безбедност → Прати
пораки за помош, и потоа допрете го копчето Прати пораки за помош за да го
активирате. Изберете содржина која ќе ја вклучите во пораките за помош.
128
Одлики за безбедност
Испраќање пораки за помош
Во итен случај, притиснете го брзо три пати копчето за вклучување/ресетирање/
исклучување. Уредот им испраќа пораки на Вашите примарни контакти. Во пораките се
вклучени информациите за Вашата локација.
Екстремни временски услови (Geo News)
За известувања за екстремни временски услови (Geo
News)
Користете ја оваа одлика за да добивате известувања за екстремни временски услови во
близина на Вашата моментална локација.
• Одликата ја препознава Вашата локација и Ви обезбедува информации
за екстремни временски услови доколку се случуваат во Вашата област.
Информациите кои се обезбедуваат може да се разликуваат во зависност од
операторот во Вашата тековна локација.
За да прикажете информации за екстремни временски услови и регионите
и јазиците на кои се достапни информациите, посетете ја страницата
www.samsung.com/geonews.
• За да добивате известувања за екстремни временски услови, поврзете го уредот
со Wi-Fi или мобилна мрежа.
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
Примање известувања
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Поддршка за безбедност → Geo News,
и потоа допрете го копчето Гео-вести за да го активирате.
Скокачки известувања
Штиклирајте Појавни известувања Гео-вести.
Уредот прикажува известувања за екстремни временски услови во скокачки прозорец.
Можете да упатите итен повик или да испратите порака за итен случај кај претходно
поставени контакти од скокачкиот прозорец.
129
Одлики за безбедност
Користење на виџетот geo news
Можете да ја прикажете Вашата сегашна локација и информациите за екстремни временски
услови во Вашиот регион во виџетот Гео-вести.
На почетниот екран, лизгајте налево и допрете го виџетот Гео-вести.
Пристапете до
дополнителни опции.
Тековна локација
Информации за
екстремни временски
услови во Вашата
тековна локација
130
Корисни апликации и
одлики
S Finder
Користете ја оваа апликација за да пребарувате содржина на уредот. Можете да примените
разни филтри и да ја прикажете историјата на пребарување.
Отворете го панелот за известувања и допрете S Finder.
Пребарување содржина
Допрете го полето за пребарување и внесете клучен збор, или допрете
клучен збор.
и изговорете
За да добиете попречистени резултати, допрете филтри под полето за пребарување.
Можете да поставите параметри за пребарување со помош на достапните филтри или да
изберете категории на пребарување. Допрете → Опции → Изб.катег. за пребарување.
Управување со историјата на пребарување
Можете да ги прикажете или да ги избришете Вашите минати пребарувања. Изберете ставка
од претходно пребарување за да го изведете повторно пребарувањето.
За да избришете историјата на пребарување, допрете
веднаш до ставка.
За да поставите уредот да не ја зачувува историјата од пребарување, допрете → Опции, и
потоа понишетете го изборот Користи истор.на пребар.
131
Корисни апликации и одлики
S Planner
Започнување со S Planner
Користете ја оваа апликација за управување со настани и задачи.
Допрете S Planner на екранот со апликации.
Променете го режимот за
преглед.
Пристапете до дополнителни
опции.
Одете на денешен датум.
Создајте настани или задачи.
Допрете и користете ги следниве:
• Изберете датум за преглед: Одете на назначен датум.
• Избриши: Избришете настани или задачи.
• Пребарување: Пребарајте настани или задачи.
• Календари: Изберете ги календарите што сакате да се прикажуваат.
• Синхронизирај: Синхронизирајте настани и задачи со Вашите сметки.
• Опции: Изменете ги нагодувањата за S Planner.
132
Корисни апликации и одлики
Креирање настани или задачи
1 Допрете S Planner на екранот со апликации.
2 Допрете . Алтернативно, изберете датум на кој нема настани или задачи и допрете го
повторно датумот.
3 Изберете настан или задача и внесете детали.
• Додај настан: Поставете датум на започнување и завршување на настан. Можете да
поставите изборна опција за повторување.
• Додај задача: Додајте една задача што треба да ја направите на специфичен датум.
Можете да поставите изборна опција за приоритет.
Изберете ставка.
Изберете еден календар за да го
употребувате или со кој ќе се
синхронизирате.
Внесете наслов.
Прикачете мапа со приказ на
локацијата на настанот.
Поставете датум на започнување
и завршување на настанот.
Додадете повеќе детали.
4 Допрете СОЧУВАЈ за да ги зачувате настанот или задачата.
133
Корисни апликации и одлики
Синхронизација на настани и задачи со Вашите сметки
Допрете S Planner на екранот со апликации.
За синхронизација на настани и задачи со Вашите сметки, допрете → Синхронизирај.
За да додаде сметки со кои ќе се синхронизира, допрете → Календари → Додај сметка.
Потоа, изберете една сметка со која ќе се синхронизира и најавете се. Кога ќе се додаде
сметка, веднаш до името на сметката ќе се прикаже зелен круг.
За да ја измените опцијата за синхронизирање на сметка, отворете го екранот со апликации,
допрете Нагодувања → Сметки, и потоа изберете една сметка на служба.
Бришење настани или задачи
Допрете S Planner на екранот со апликации.
За да избришете настани или задачи, допрете → Избриши, изберете ги настаните или
задачите и потоа допрете ГОТОВО → ИЗБРИШИ.
За да избришете еден настан или задача додека ги прикажувате, допрете
→ ИЗБРИШИ.
За да означите задача како завршена, допрете еден датум во кој има задачи и штиклирајте ги
завршените задачи.
Споделување настани или задачи
Допрете S Planner на екранот со апликации.
За да споделите настан или задача додека ги прикажувате, допрете
метод за споделување.
134
и потоа изберете
Корисни апликации и одлики
S Voice
Во врска со S Voice
Користете ја оваа апликација за да управувате со уредот преку говор за извршување разни
активности.
Допрете S Voice на екранот со апликации. Алтернативно, притиснете го копчето Дома
двапати.
Можете да го деактивирате пристапот со притискање на Копчето Дома допрете → Settings,
и потоа поништете го изборот Open via the home key.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Поставување на јазикот
Допрете → Settings → Language, и потоа изберете јазик.
Избраниот јазик ќе се примени само врз S Voice, а не врз јазикот што се прикажува
на уредот.
Користење S Voice
Кога ја стартувате S Voice, уредот започнува со препознавање говор и иконата на
микрофонот станува сина.
Изговорете говорна команда.
Ако изговорите команда и уредот ја препознае, иконата на микрофонот во долниот дел на
екранот трепка со зелена боја. Потоа, уредот ја извршува командата.
Совети за подобро гласовно препознавање:
• Зборувајте јасно.
• Зборувајте на тивки места.
• Не користете навредливи зборови или жаргон.
• Избегнувајте да зборувате на дијалект.
Уредот може да не ги препознае Вашите наредби или може да изврши несакани наредби, во
зависност од Вашето опкружување или начинот на кој зборувате.
135
Корисни апликации и одлики
Будење на S Voice во режим на подготвеност
Ако S Voice не се користи подолго време, автоматски се префрла во режим на подготвеност.
Допрете ја иконата на микрофонот или изговорете „Hi Galaxy“ и уредот ќе продолжи со
препознавање говор.
Менување на командата за будење
Можете да ја измените командата за будење „Hi Galaxy“. Командата за будење се користи за
да ја стартува S Voice кога уредот се наоѓа во режим на подготвеност.
Допрете → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Деактивирање на говорни повратни информации
Допрете → Disable Voice feedback. Уредот престанува да обезбедува говорни повратни
информации кога ја изговарате командата.
Поправка на несакани говорни команди
Можете да ги уредите говорните команди ако уредот не ги препознава точно.
За да поправите говорна команда, допрете го последното балонче за говор кое го содржи
изговорениот текст и уредете го текстот преку тастатурата.
Часовник
Аларм
На екранот со апликации, допрете Часовник → Аларм.
Поставување аларми
Допрете во списокот со време за аларм, изберете го денот на кој алармот ќе се повтори,
поставете разни други опции за аларм и потоа допрете ГОТОВО. За да активирате или
деактивирате аларми, допрете
до алармот во списокот со аларми.
• По 5 мин.: Поставете интервал и колку пати да се повтори алармот по поставеното
време.
136
Корисни апликации и одлики
• Паметен аларм: Поставете време и тон за паметниот аларм. Паметниот аларм
започнува со ниска јачина на звук неколку минути пред времето во кое е програмиран
да се огласи претходно поставениот аларм. Јачината на звук на паметниот аларм се
покачува постепено сѐ додека не го исклучите или не се огласи претходно поставениот
аларм.
Стопирање аларми
Одвлечете го
надвор од големиот круг за да го стопирате алармот. Ако претходно сте
ја вклучите опцијата за одложување, одвлечете го
надвор од големиот круг за да го
повторите алармот по одредено време.
Бришење аларми
Допрете → Бриши, изберете аларми и потоа допрете ГОТОВО.
Светски Часовник
На екранот со апликации, допрете Часовник → Светски Часовник.
Креирање часовници
Допрете
, и потоа внесете име на град или изберете град од списокот со градови.
За примена на летно време, допрете и задржете часовник и потоа допрете
.
Бришење часовници
Допрете → Бриши, изберете часовници и потоа допрете ГОТОВО.
Стоперица
На екранот со апликации, допрете Часовник → Стоперица.
Допрете ПОЧЕТОК за мерење на времето на некој настан. Допрете КРУГ за забележување
на времињата на поминат круг.
Допрете ЗАПРИ за да го запрете мерењето. За да го исчистите борјот на кругови, допрете
РЕСЕТИРАЈ.
Тајмер
На екранот со апликации, допрете Часовник → Тајмер.
Поставете го времетраењето и потоа допрете ПОЧЕТОК.
Одвлечете го
надвор од големиот круг кога ќе истече тајмерот.
За да ги измените опциите на тон на ѕвонење на аларм, допрете → Опции.
137
Корисни апликации и одлики
Калкулатор
Користете ја оваа апликација за прости или сложени пресметки.
Допрете Калкулатор на екранот со апликации.
Завртете го уредот во пејзажен приказ за користење научен дигитрон. Ако Вртење екран е
деактивирано, допрете → Научен дигитрон.
За да ја видите историјата на пресметки, допрете
За да ја избришете историјата, допрете
за сокривање на тастатурата.
→ Избриши историја.
Белешка
Користете ја оваа апликација за да создавате белешки и организирајте ги според категорија.
Допрете Белешка на екранот со апликации.
Составување белешки
Допрете
на списокот со белешки и внесете белешка. Додека составувате белешка,
употребете една од следните опции:
• : Креирајте или поставете категорија.
• : Внесете слики.
• : Направете гласовна снимка која ќе ја внесете.
За да ја сочувате белешката, допрете СОЧУВАЈ.
За да уредите белешка, допрете една белешка и потоа допрете ја содржината на белешката.
Пребарување белешки
Допрете
на списокот со белешки и внесете клучен збор за пребарување белешки кои го
вклучуваат клучниот збор.
138
Корисни апликации и одлики
Додавање и управување со категории
Креирајте категории за да ги подредите и да управувате со Вашите белешки.
На списокот со белешки, допрете
→ УПРАВУВАЊЕ СО КАТЕГОРИИТЕ.
За да додадете нова категорија, допрете
За да избришите категорија, допрете
, внесете име на категорија и потоа допрете ОК.
веднаш до категоријата.
За да преименувате категорија, задржете допрено има на категорија, внесете ново име за
категоријата и потоа допрете ПРЕИМЕНУВАЈ.
За да го промените редоследот на категории, допрете
негоре или надолу во друга позиција.
веднаш до категоријата и влечете ја
Пристап до дополнителните опции
Можете да пристапите во дополнителни опции на списокот со белешки и додека
прикажувате белешки.
На списокот со белешки, допрете и потоа користете ги следните опции:
• Избери: Изберете белешки на кои ќе примените опции.
• Избриши: Избришете белешки.
• Сметка: Синхронизирајте белешки со Вашата сметка на Samsung.
Додека прикажувате белешка, допрете и употребете ги следниве опции:
• Избриши: Избришете ја белешката.
• Сподели преку: Споделете ја белешката со други.
• Печати: Отпечатете ја белешката преку поврзување на уредот со печатач. Осврнете се
на Мобилно печатење за повеќе информации.
139
Корисни апликации и одлики
Диктафон
Снимање гласовни белешки
Допрете Диктафон на екранот со апликации.
Допрете
за започнување со снимање. Зборувајте во микрофонот. Допрете за
паузирање на снимањето. За откажување на снимање, допрете . Допрете
за
завршување на снимањето.
Додека снимате гласовна белешка, допрете
за да внесете обележувач на содржина.
Пристапете до дополнителни
опции.
Поминато време во снимање
Започнете го снимањето.
Променете го режимот за
снимање.
Приказ на список со гласовни
белешки.
За да поставите уредот да ја отстранува заднинската бучава, допрете → Опции, и потоа
штиклирајте Намалување нејаснотии.
Зачувување фајлови со контекстуални ознаки
Додајте контекстуални ознаки, како локации и датуми, на имиња на фајлови кога зачувувте
гласовни белешки.
Допрете → Опции, и потоа штиклирајте го Контекстуално име на фајл. Уредот го додава
датумот на снимање на име на фајл. За да ја додадете локацијата на снимање на гласовна
белешка, допрете → Опции, и потоа штиклирајте Ознаки за локација.
140
Корисни апликации и одлики
Емитување гласовни белешки
Допрете Диктафон на екранот со апликации.
Допрете
и изберете гласовна белешка за емитување.
• : Потсечете ја гласовната белешка.
• : Одредете дел од гласовната белешка за повторно емитување.
: Прилагодете ја брзината на емитување.
• • : Прескокнете дел со тишина во гласовната белешка.
• : Внесете обележувачи во гласовната белешка.
• /
• /
: Паузирајте или продолжете го емитувањето.
: Скокнете на претходната или следната гласовна белешка.
Користење на листа со обележувачи на содржина
Можете да означите специфични точки во гласовна белешка со обележувачи на содржина.
Секој обележувач на содржина е означен со икона на обележувач на содржина на
гласовната белешка.
За да прикажете детали на обележувачот на содржина се емитува гласовна белешка, допрете
→ Сочувани адреси. Изберете обележувач на содржина од списокот со обележувачи на
содржина за да ја емитувате гласовната белешка од таа позиција.
Управување со гласовни белешки
На екранот со апликации, допрете Диктафон →
Допрете
за да пребарате гласовни белешки.
Допрете
за да избришете гласовни белешки.
.
Допрете и потоа изберете едно од следниве:
• Избери: Изберете гласовни белешки на кои ќе примените опции.
• Подреди според: Променете го методот за подредување.
• Филтрирај по категорија: Прикажете белешки филтрирани според категорија.
• Измени категории: Додајте, избришете или преименувајте категории.
• Опции: Променете ги нагодувањата за гласовниот снимач.
141
Корисни апликации и одлики
Преименување на гласовни белешки
Допрете и задржете ја гласовната белешка, допрете → Преименувај, внесете едно ново
име за гласовната белешка и потоа допрете ПРЕИМЕНУВАЈ.
Управување со категории
Допрете → Измени категории →
допрете ОК.
, внесете име на категорија, изберете боја и потоа
За да измените или да назначите категории на гласовни белешки, во списокот со гласовни
белешки, држете ја допрена гласовната белешка. Потоа, допрете → Смени категорија, и
потоа изберете ја категоријата.
За да филтрирате гласовни белешки според категорија, допрете → Филтрирај по
категорија, и потоа изберете ја категоријата.
Dropbox
Користете ја оваа апликација за зачувување и споделување фајлови со други преку услугата
за складирање Dropbox. Кога складирате фајлови во Dropbox, Вашиот уред автоматски се
синхронизира со интернет-серверот и со сите останати уреди со инсталирана Dropbox.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Допрете Dropbox на екранот со апликации.
Кога ја стартувате оваа апликација првпат или сте ја рестартирале откако сте извеле
ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.
Користете ги следните функции:
• : Поставете или отворете фајлови. Допрете → Upload here за да поставите фајлови.
• : Прикажете ги поставените фотографии или видео-записи. Допрете
споделите или да избришете фајлови, или да креирате албуми.
• : Отворете фајлови во списокот со омилени.
• : Прикажете известувања.
142
за да
Корисни апликации и одлики
Flipboard
Користете ја оваа апликација за да прикажувате во живо ажурирања од социјални мрежи и
новости во персонализиран формат на списание.
Допрете Flipboard на екранот со апликации.
Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или операторот.
Кога ја стартувате оваа апликација првпат или сте ја рестартирале откако сте извеле
ресетирање на податоци, следете ги упатствата на екранот за да го завршите поставувањето.
На главниот екран на Flipboard, изберете од разни вести, написи и претплати.
Уредување претплати
На главниот екран на Flipboard, допрете
за да ги прикажете Вашите претплати.
За да избришете претплати или да ја измените нивната локација, задржете допрена една
ставка. Потоа, одвлечете ја ставката во корпата за отпадоци или во нова локација.
За да додадете повеќе претплати, допрете
, изберете претплата и потоа допрете Follow.
Креирање персонализирани списанија
Зачувајте разни содржини со креирање Ваше лично списание што ќе го читате подоцна или
ќе го споделувате со други. За да ја користите оваа одлика, најавете се на Вашата сметка
Flipboard или SNS.
Додека читате содржина, допрете
за да креирате едно списание. Можете да креирате
ново списание или да ја зачувате избраната содржина во постоечко списание.
За да ги прикажете Вашите списанија, допрете
.
→
→ Help & Feedback.
За да прикажете информации за помош, допрете
Можете да ја посетите интернет-страницата на Flipboard за повеќе информации.
143
Корисни апликации и одлики
Светилка
Користете го овој виџет за да го вклучувате или исклучувате блицот и да ја подобрувате
видливоста.
За да го додадете на почетниот екран, отворете го Почетниот екран, задржете допрено една
празна област, допрете Виџети, задржете го допрен виџетот Светилка и потоа одвлечете го
на почетниот екран.
Допрете го виџетот Светилка на почетниот екран за да го вклучувате или исклучувате.
Лупа
Користете го овој виџет за да зголемувате текст или предмети со задната камера.
За да го додадете на почетниот екран, отворете го почетниот екран, задржете допрено една
празна област, допрете Виџети, задржете го допрен виџетот Лупа и потоа одвлечете го на
почетниот екран.
Допрете го виџетот Лупа на почетниот екран.
Допрете
или
за прилагодување на зголемувањето.
За да се фокусирате на центарот од екранот, допрете . Исто така, можете рачно да го
прилагодите фокусот со допирање на точката на која сакате да фокусирате.
За да го вклучите блицот за да гледате текст или предмети во темни услови, допрете
За да сликате фотографија од текст или предмет, допрете
144
.
.
Корисни апликации и одлики
Google апликации
Google пружа забава, социјални мрежи и апликации за бизнис. Може да Ви биде потребна
сметка на Google за пристап во некои апликации. Осврнете се на Поставување сметки за
повеќе информации.
За да прикажете повеќе информации за апликација, пристапете во менито за помош на
секоја апликациа.
Некои апликации може да бидат недостапни или означени различно во зависност од
регионот или операторот.
Chrome
Пребарувајте информации и прегледувајте интернет-страници.
Е-пошта
Праќајте или примајте е-пошта преку услугата Google Mail.
Google+
Споделувајте ги Вашите новости и следете ажурирања што ги споделува Вашето семејство,
пријатели и други. Исто така, можете да направите резервни копии од Вашите фотографии и
видео-записи и друго.
Maps
Најдете ја Вашата локација на мапата, пребарувајте локации и прикажувајте информации за
локации на разни места.
Play Music
Откријте, слушнете и споделете музика на Вашиот уред.
Play Movies
Гледајте видео-записи зачувани на Вашиот уред и преземајте содржина за гледање од Play
Store.
Play Books
Преземајте разни книги од Play Store и читајте ги.
145
Корисни апликации и одлики
Play Newsstand
Читајте весници и списанија што Ве интересираат на пријатно место.
Play Games
Преземајте игри од Play Store и играјте ги со други.
Drive
Складирајте ја Вашата содржина во облак, пристапувајте во неа од каде било и споделувајте
ја со други.
YouTube
Гледајте и креирајте видео-записи и споделувајте ги со други.
Photos
Управувајте со фотографии, албуми и видео-записи што сте ги зачувале на уредот и
поставиле на Google+.
Hangouts
Разговарајте со Вашите пријатели, индивидуално или во група, и користете слики, емотикони
и видео-повици додека разговарате.
Google
Пребарувајте брзо ставки на Интернет на Вашиот уред.
Гласовно пребарување
Пребарувајте брзо ставки изговарајќи клучен збор или фраза.
Поставки за Google
Конфигурирајте нагодувања за некои одлики обезбедени од Google.
146
Поврзување со други уреди
Bluetooth
Во врска со Bluetooth
Bluetooth создава директна безжична врска помеѓу два уреда на кратки растојанија.
Користете Bluetooth за разменување податоци или медиумски фајлови со други уреди.
• Samsung не е одговорен за загуба, крадење или злоупотреба на податоци што се
испратени или примени преку Bluetooth.
• Секогаш уверете се дека споделувате и примате податоци од уреди на коишто
им верувате и коишто се соодветно обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу
уредите, досегот на брановите може да се намали.
• Некои уреди, особено тие што не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG,
може да бидат некомпатибилни со Вашиот уред.
• Не користете ја одликата Bluetooth за нелегални намени (на пример, правење
пиратски копии на фајлови или незаконско прислушување комуникации за
комерцијални потреби).
Samsung не е одговорен за последиците од незаконското користење на одликата
Bluetooth.
147
Поврзување со други уреди
Спојување со други уреди со Bluetooth
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Bluetooth, допрете го копчето
Bluetooth за да го активирате и потоа допрете СКЕНИРАЈ.
Детектираните уреди се наведени во список.
За да го поставите уредот да биде видлив за други уреди, допрете го името на уредот.
2 Изберете уред за спојување.
Ако Вашиот уред бил претходно споен со истиот уред, допрете го името на уредот без да
ја потврдите автоматски генерираната лозинка.
Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја
вклучи опцијата за видливост.
3 За да потврдите, прифатете го барањето за авторизација на Bluetooth на обата уреда.
Примање и праќање податоци
Многу апликации поддржуваат пренос на податоци преку Bluetooth. Можете да споделувате
податоци, како контакти или медиумски фајлови со други Bluetooth уреди. Следните дејства
се пример за испраќање слика на друг уред.
Испраќање слика
1 На екранот со апликации, допрете Галерија.
2 Изберете една слика.
3 Допрете → Bluetooth, и потоа изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.
Ако уредот со кој сакате да се споите не се наоѓа во списокот, побарајте уредот да ја
вклучи опцијата за видливост. Или, поставете Вашиот уред да биде видлив за други
уреди.
4 Прифатете го барањето за авторизација на Bluetooth на другиот уред.
148
Поврзување со други уреди
Примање слика
Кога друг уред Ви праќа слика, прифатете го барањето за авторизација на Bluetooth.
Примената слика се зачувува во папката Галерија → Download.
Разделување на Bluetooth уреди
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Bluetooth.
Уредот ги прикажува споените уреди на списокот.
2 Допрете веднаш до името на уредот кој сакате да го разделите.
3 Допрете Прекини поврзување.
Wi-Fi Direct
Во врска со Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct директно поврзува уреди преку Wi-Fi мрежа без да бара пристапна точка.
Поврзување со други уреди
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Wi-Fi, и потоа допрете го копчето
Wi-Fi за да го активирате.
2 Допрете
→ Wi-Fi Direct.
Детектираните уреди се наведени во список.
3 Изберете уред со кој ќе се поврзете.
За да го промените името на уредот, допрете → Преименувај го уредотс.
4 Прифатете го барањето за авторизација на Wi-Fi Direct на другиот уред за да потврдите.
149
Поврзување со други уреди
Примање и праќање податоци
Можете да споделувате податоци, како контакти или медиумски фајлови со други уреди.
Следните дејства се пример за испраќање слика на друг уред.
Испраќање слика
1 На екранот со апликации, допрете Галерија.
2 Изберете една слика.
3 Допрете → Wi-Fi Direct, и потоа изберете уред на кој сакате да ја префрлите сликата.
4 Прифатете го барањето за авторизација на Wi-Fi Direct на другиот уред.
Примање слика
Кога друг уред Ви праќа слика, прифатете го барањето за авторизација на Wi-Fi Direct.
Примената слика се зачувува во папката Галерија → Download.
Исклучување на врска на уредот
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Wi-Fi.
2 Допрете → Wi-Fi Direct.
Уредот ги прикажува поврзаните уреди во списокот.
3 Допрете ПРЕКИНИ ПОВРЗУВАЊЕ → ОК за да ја исклучите врската на уредите.
150
Поврзување со други уреди
NFC
Во врска со NFC
Уредот Ви овозможува да прочитате ознаки за комуникација (NFC) што содржат информации
за производи. Исто така, можете да ја користите оваа одлика за да плаќате и купувате карти
за превоз или за настани, по преземање на потребните апликации.
Батеријата содржи вградена антена за NFC. Внимателно ракувајте со батеријата за да
избегнете оштетување на антената за NFC.
Користење на одликата NFC
Користете ја NFC одликата за испраќање пораки или контакти кај други уреди и за читање
информации за производи од NFC ознаки. Ако внесете SIM или USIM-картичка што има
одлики за плаќање, можете да го употребите уредот за згодно плаќање.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → NFC, и потоа допрете го копчето NFC за
да ја активирате. Алтернативно, отворете го панелот за брзо нагодување и допрете NFC за да
го активирате.
Поставете го делот на задниот дел од уредот, каде што се наоѓа антената за NFC, во близина
на NFC-ознака. Ќе се појави информацијата од ознаката.
Уверете се дека екранот на уредот е отклучен. Во спротивно, уредот нема да ги чита
NFC ознаките или да прима податоци.
151
Поврзување со други уреди
Купување со одликата NFC
Пред да ја користите одликата NFC за да плаќате, мора да се регистрирате за услугата
плаќање со мобилен. За да се регистрирате или да добиете повеќе детали за услугата,
контактирајте со Вашиот оператор.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → NFC, и потоа допрете го копчето NFC за
да ја активирате. Алтернативно, отворете го панелот за брзо нагодување и допрете NFC за да
го активирате.
Допрете го делот на задниот дел од уредот, каде што се наоѓа антената за NFC, до читач на
NFC-картички.
За да ја поставите стандардната апликација за плаќања, допрете Допри и плати и изберете
една апликација.
Списокот на услуги за плаќање може да не ги вклучува сите достапни апликации.
Испраќање податоци
Вклучете ја одликата Android Beam за да испраќате податоци, како што се интернет-страници
и контакти, на уреди со овозможен NFC.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → NFC, и потоа допрете го копчето NFC
за да ја активирате. Алтернативно, отворете го панелот за брзо нагодување и допрете
NFC за да го активирате.
2 Допрете Android Beam и допрете го копчето Android Beam за да ја активирате.
3 Изберете една ставка и допрете ја антената за NFC со антената за NFC на Вашиот уред.
4 Кога на екранот ќе се појави Допрете за сноп на светлина. допрете го екранот на
уредот за да ја испратите ставката.
152
Поврзување со други уреди
S Beam
Користете ја оваа одлика за да праќате податоци како што се видео-записи, слики и
документи.
1 Активирајте ја одликата S Beam на уредот-приемник.
2 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → NFC, и потоа допрете го копчето NFC
за да ја активирате. Алтернативно, отворете го панелот за брзо нагодување и допрете
NFC за да го активирате.
3 Допрете S Beam и допрете го копчето S Beam за да ја активирате.
4 Изберете фајл и допрете ја антената за NFC на другиот уред со антената за NFC на
Вашиот уред.
5 Кога на екранот ќе се појави Допрете за сноп на светлина. допрете го екранот на
уредот за да го испратите фајлот.
• Не праќајте податоци со заштитени авторски права преку S Beam. На тој начин
може да ги прекршите законите за авторски права. Samsung не е одговорен за
какви било штети предизвикани од незаконското користење на податоци со
авторски права.
• Ако двата уреда се обидат да пратат податоци истовремено, пренесувањето на
фајлот може да не успее.
153
Поврзување со други уреди
Брзо поврзување
Во врска со Брзо поврзување
Користете ја оваа одлика за брзо пребарување и поврзување со блиски уреди. Исто така,
можете лесно да споделувате содржини зачувани на Вашиот уред со компјутери.
• Методите за конекција може да се разликуваат во зависност од типот на поврзани
уреди или содржината која се споделува.
• Името на уредот може да се разликува во зависност од Bluetooth уредите со кои
се спојува. На пример, името на уредот може да се прикаже како BT MAC.
Пред да ја употребите оваа одлика
• Кога се поврзувате со уред што ја поддржува одликата Брзо поврзување, вклучете го
екранот на уредот за да може да се детектира.
• Кога се поврзувате со уред што не ја поддржува одликата Брзо поврзување, осигурете се
дека се активирани одликите Wi-Fi Direct или Bluetooth.
Поврзување со други уреди
1 Отворете го панелот за известувања и допрете Брзо поврзување.
Кога ќе се отвори панелот, одликите Wi-Fi и Bluetooth се активираат автоматски и уредот
пребарува блиски уреди.
2 Изберете уред со кој ќе се поврзете.
Следните чекори може да се разликуваат во зависност од поврзаниот уред. Следете ги
упатствата на екранот за да го завршите поврзувањето на уредите.
За да дозволите блиски уреди да го пребаруваат Вашиот уред и да се поврзуваат со него,
допрете → Одреди видливост на уредот → Направ. го уредот видлив, и потоа
изберете една опција.
154
Поврзување со други уреди
Повторно пребарување на уреди
Ако саканиот уред не се појави на списокот, пребарајте го уредот.
Допрете
и изберете го уредот од списокот со детектирани уреди.
Исклучување на уреди
За да ја исклучите одликата Брзо поврзување, допрете
Алтернативно, допрете
.
во горниот дел на екранот.
Споделување содржина
Споделете содржина со поврзаните уреди.
1 Отворете го панелот за известувања и допрете Брзо поврзување.
2 Изберете уред од списокот со детектирани уреди.
3 Изберете категорија на медиум.
4 Изберете ја содржината за споделување и допрете ГОТОВО.
Вашиот уред ја испраќа содржината во поврзаниот уред.
Приклучување на Group Play
Споделете содржина со други уреди со помош на одликата Group Play. Инсталирајте ја
апликацијата Group Play на обата уреди. Апликацијата можете да ја преземете од Galaxy
Apps или Play Store.
1 Отворете го панелот за известувања и допрете Брзо поврзување.
2 Изберете уред од списокот со детектирани уреди.
На списокот се појавуваат само уредите кои ја вдомуваат одликата Group Play сесии.
3 Изберете Group Play сесија за да се приклучите.
4 Следете ги упатствата на екранот за да го завршите поврзувањето на уредите.
155
Поврзување со други уреди
Истражување на компјутери
Стартувајте ја апликацијата Samsung Link за да користите содржина зачувана на далечински
поврзани компјутери. За да ја користите оваа одлика, мора да се најавите на Вашата сметка
на Samsung. Инсталирајте ја апликацијата Samsung Link на обата уреда. Апликацијата можете
да ја преземете од Galaxy Apps или Play Store.
1 Отворете го панелот за известувања и допрете Брзо поврзување.
2 Изберете компјутер од списокот со детектирани уреди.
На списокот се јавуваат само достапните компјутери.
3 Изберете медиумска категорија и изберете ја содржината во која сакате да пристапите.
Screen Mirroring
Во врска со Screen Mirroring
Користете ја оваа одлика за да го поврзете Вашиот уред на голем екран со приклучок за
AllShare Cast или HomeSync уред, и потоа споделувајте ги Вашите содржини.
Уреди со можност за
рефлексија на екран
(AllShare Cast dongle,
HomeSync)
156
Поврзување со други уреди
• Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од
операторот.
• Емитувањето на некои фајлови може да е со прекини во зависност од мрежната
конекција.
• За да заштедите енергија, деактивирајте ја оваа одлика кога не е во употреба.
• Ако зададете фреквенција за Wi-Fi, приклучоците за AllShare Cast или HomeSync
може да не се детектираат или поврзат.
• Ако емитувате видео-записи или игри на телевизор, изберете соодветен ТВ режим
за да добиете најдобро искуство.
Прикажување содржина на ТВ
Пред да го поврзете ТВ со Вашиот уред, поврзете го ТВ и уредот со вклучена одлика
рефлексија на екран. За да ја поставите врската, осврнете се на упатството за корисникот на
уредот. Следните дејства се пример за прикажување содржина на ТВ поврзан преку AllShare
Cast приклучок.
1 Поврзете го уредот со вклучена одлика рефлексија на екран со ТВ со помош на HDMIкабел.
2 На ТВ, изберете режим на поврзување, како на пример HDMI режим, за да поврзете
еден надворешен уред.
3 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Screen Mirroring.
Детектираните уреди се наведени во список.
4 Изберете уред со кој ќе се поврзете.
Екранот на Вашиот уред ќе се појави на екранот на ТВ.
Ако го поврзувате уредот првпат, држете го допрено името на електронскиот уред
(донгл) во списокот и внесете го PIN кој се прикажува на екранот на ТВ.
5 Отворете или емитувајте фајл и потоа контролирајте го екранот со копчињата на Вашиот
уред.
Прекинување на прикажување на содржина
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Screen Mirroring.
157
Поврзување со други уреди
Мобилно печатење
Поврзете го уредот со печатач преку Wi-Fi или Wi-Fi Direct, и печатете слики или документи.
Некои печатачи може да не бидат компатибилни со уредот.
Додавање приклучоци за печатач
Додадете приклучоци за печатачи со кои сакате да го поврзете уредот.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Печатење → Преземи додаток, и
пребарајте приклучок на печатач во Play Store. Изберете додаток за печатач и инсталирајте
го.
Поврзување со печатач
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Печатење, изберете додаток за печатач и
потоа допрете го копчето што се наоѓа во горниот десен дел на екранот за да го активирате.
Уредот пребарува печатачи што се поврзани со истата Wi-Fi мрежа како Вашиот уред.
Изберете печатач што ќе го користите како стандарден печатач.
За рачно додавање печатачи, изберете еден приклучок за початач, допрете → Додај
печатач → ADD PRINTER, внесете детали, и потоа допрете ОК.
За да ги измените нагодувањата за печатење, изберете приклучок за печатач и допрете →
Опции.
Печатење содржина
Додека прикажувате содржина, како слики или документи, допрете → Печати, и потоа
изберете печатач.
158
Управувач со уред и
податоци
Надградба на уредот
Уредот може да се надгради со најновиот софтвер.
Безжична надградба
Овој уред може директно да се надгради со најновиот софтвер со фирмвер-сервисот FOTA
(фирмвер безжична надградба).
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → За уредот → Софтверски ажурирања
→ Ажурирај сега.
Надградба со Samsung Kies
Преземете ја последната верзија на Samsung Kies од интернет-страницата на Samsung.
Стартувајте го Samsung Kies и поврзете го уредот со компјутерот. Samsung Kies автоматски
го препознава уредот и прикажува достапни ажурирања во рамката за дијалог доколку
има такви. Кликнете го копчето за ажурирање во рамката за дијалог за да започне
надградувањето. За повеќе информации за начинот на надградба, осврнете се на
информациите за помош за Samsung Kies.
• Не исклучувајте го компјутерот и не откачувајте го USB-кабелот додека уредот се
надградува.
• Додека уредот се надградува, не поврзувајте други медиумски уреди на
компјутерот. Во спротивно може да дојде до пречки во процесот на ажурирање.
159
Управувач со уред и податоци
Префрлување фајлови помеѓу уредот и
компјутер
Пренесувајте аудио-записи, видео-записи, слики и други видови фајлови од уредот на
компјутер или обратно.
Не исклучувајте го USB-кабелот од уредот кога пренесувате фајлови. Во спротивно,
тоа може да предизвика загуба на податоци или оштетување на уредот.
• Не исклучувајте го уредот од компјутерот кога емитувате фајлови зачувани во
уредот на поврзаниот компјутер. Откако ќе завршите со емитувањето на фајлот,
исклучете го уредот од компјутерот.
• Уредите може да не бидат поврзани соодветно ако се поврзани преку USB-хаб.
Поврзете го уредот директно во USB-портата на компјутерот.
Поврзување како медиумски уред
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
2 Отворете го панелот за известување и потоа допрете Поврзано како медиумски уред
→ Медиумски уред (MTP).
Допрете Камера (PTP) ако Вашиот компјутер не поддржува Media Transfer Protocol
(MTP) или нема инсталирано соодветни драјвери.
3 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
160
Управувач со уред и податоци
Поврзување со Samsung Kies
Samsung Kies е компјутерска апликација што управува со медиумските содржини и личните
податоци со уреди Samsung. Преземете ја најновата Samsung Kies од интернет-страницата на
Samsung.
1 Поврзете го уредот со компјутер со USB-кабел.
Samsung Kies автоматски се стартува на компјутерот. Ако Samsung Kies не стартува
автоматски, кликнете двојно на иконата на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
2 Префрлајте фајлови помеѓу Вашиот уред и компјутерот.
Повеќе информации за помош побарајте во информациите за Samsung Kies.
Правење резервна копија и обновување
податоци
Чувајте ги безбедни Вашите лични информации, податоци од апликации и нагодувања на
уредот. Можете да направите резервна копија од Вашите чувствителни информации на
сметка за резервни копии и да пристапувате во неа подоцна.
Користење на сметка Google
1 Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
2 Допрете Резервна копија и ресетирање и штиклирајте Рез. копија на податоци.
3 Допрете Сметка за резервна копија и изберете една сметка како сметка за резервни
копии.
За да обновите податоци, најавете се на Вашата сметка на Google преку волшебникот
за поставување. Можете да го стартувате и отворите волшебникот со изведба на
фабричко ресетирање на податоците. Ако се најавите на Вашата сметка на Google
преку волшебникот за поставување, нема да можете да ги обновите податоците од
резервната копија.
161
Управувач со уред и податоци
Користење сметка Samsung
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Сметки → Додај сметка → Сметка
Samsung, и потоа најавете се на Вашата сметка Samsung.
2 Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
3 Допрете Облак → Резервна копија, изберете ги ставките од кои сакате да направите
резервна копија и потоа допрете НАПРАВИ РЕЗ. КОП. СЕГА → РЕЗЕРВНА КОПИЈА.
За да обновите податоци, отворете го екранот со апликации, допрете Нагодувања
→ Облак → Обнови првобитни, изберете ги ставките и потоа допрете ОБНОВИ
СЕГА.
Изведба на ресетирање на податоци
Избришете ги сите нагодувања и податоци на уредот. Пред да извршите ресетирање на
фабричките вредности, обезбедете дека сте направиле резервни копии од сите важни
податоци зачувани на уредот. Осврнете се на Правење резервна копија и обновување
податоци за повеќе информации.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Резервна копија и ресетирање →
Ресетирање на фабричките нагодувања → РЕСЕТИРАЈ УРЕД → ИЗБРИШИ СЀ. Уредот ќе
се рестартира автоматски.
162
Нагодувања
Во врска со нагодувања
Користете ја оваа апликација за конфигурирање на уредот, поставување опции на апликации
и додавање сметки.
Допрете Нагодувања на екранот со апликации.
За пребарување нагодувања со помош на клучен збор, допрете
.
Можете да го измените режимот за преглед во мрежен распоред, поединечни картички или
список. Допрете → Прикажи како и изберете еден режим на преглед.
Брзи поставки
Прикажете го списокот со Вашите омилени опции на нагодување.
За да го уредите списокот со Вашите омилени опции за нагодување, допрете → Измени
брзи поставки, изберете опција за нагодување и потоа допрете ИЗВРШЕНО.
Мрежни поврзувања
Wi-Fi
Активирајте ја одликата Wi-Fi за поврзување на Wi-Fi мрежа и пристап до Интернет или до
други мрежни уреди.
на екранот Нагодувања, допрете Wi-Fi, и потоа допрете го копчето Wi-Fi за да го активирате.
Уредот може да одржи стабилна врска со мрежа преку автоматско избирање или Wi-Fi или
мобилна мрежа за да го употребувате најсилниот сигнал. За автоматско префрлање помеѓу
мрежи, штиклирајте Паметно менување мрежи.
163
Нагодувања
За користење на опциите, допрете .
• Скенирај: Пребарајте достапни мрежи.
• Wi-Fi Direct: Активирајте Wi-Fi Direct и поврзете уреди директно преку Wi-Fi за
споделување фајлови.
• Дополнително: Прилагодете ги опциите за Wi-Fi.
• Копче за WPS: Поврзете се на безбедна Wi-Fi мрежа со копчето за WPS.
• Внесување WPS PIN: Поврзете се на безбедна Wi-Fi мрежа со WPS PIN.
• Помош: Прикажете информации за помош за Wi-Fi.
Поставување правило за спиење на Wi-Fi
Допрете → Дополнително: → Остави Wi-Fi вклучено за време на спиење.
Кога е исклучен екранот, уредот автоматски ги исклучува врските Wi-Fi. Кога ќе се
случи тоа, уредот автоматски пристапува во мобилни мрежи ако е поставено да
ги користи. Тоа може да предизвика дополнителни трошоци за трансфер. За да
избегнете дополнителни трошоци, поставете ја оваа опција на Секогаш.
Поставување Мрежно известување
Уредот може да детектира отворени мрежи Wi-Fi и ќе прикаже икона на статусната лента за
да Ве извести кога се достапни.
Допрете → Дополнително: и штиклирајте го полето Мрежно известување за да ја
активирате оваа одлика.
Засилувач на преземања
Поставете го уредот истовремено да презема фајлови, како преку Wi-Fi, така и преку
мобилни мрежи.
на екранот Нагодувања, допрете Засилувач на преземања, и потоа допрете го копчето
Засилувач на преземања за да го активирате.
Може да настанат дополнителни трошоци кога преземате фајлови преку мобилната
мрежа.
164
Нагодувања
Bluetooth
Активирајте ја одликата Bluetooth за размена на информации на кратко растојание.
На екранот со нагодувања, допрете Bluetooth, и потоа допрете го копчето Bluetooth за да го
активирате.
За користење повеќе опции, допрете .
• Истечено време на видливост: Поставете колку време уредот да биде видлив.
• Примени фајлови: Видете ги фајловите примени преку Bluetooth.
• Преименувај го уредот: Променете го името на уредот.
• Помош: Прикажете информации за помош за Bluetooth.
Споделување и Мобилен хотспот
Користете го уредот како мобилен хотспот за да ја споделувате конекцијата со мобилна
мрежа на Вашиот уред со други уреди. Осврнете се на Споделување и Мобилен хотспот за
повеќе информации.
На екранот Нагодувања, допрете Споделување и Мобилен хотспот.
• Мобилен хотспот: Користете го мобилниот хотспот за споделување на мобилната
податочна врска на уредот со компјутери или други уреди преку Wi-Fi мрежа. Можете да
ја користите оваа одлика кога конекцијата на мрежата не е достапна.
• Делење преку USB: Користете споделување со USB за да ја споделувате мобилната
податочна врска на уредот со компјутер преку USB. Кога ќе се поврзете со компјутер,
уредот се користи како безжичен модем за компјутерот.
• Делење опсег Bluetooth: Користете споделување со Bluetooth за да ја споделувате
мобилната податочна врска на уредот со компјутери или со други уреди преку Bluetooth.
Режим за летало
Ова ги деактивира сите безжични функции на Вашиот уред. Може да користите услуги што
не зависат од мрежата.
На екранот Нагодувања, допрете Режим за летало.
165
Нагодувања
Користење податоци
Следете го количеството искористени податоци и приспособете ги нагодувањата за
ограничување.
На екранот Нагодувања, допрете Користење податоци.
• Мобилни податоци: Поставете уредот да користи податочни врски на која било
мобилна мрежа.
• Одреди ограничување за мобилни податоци: Поставете ограничување за користење
на мобилни податоци.
За користење повеќе опции, допрете .
• Огран. податоци во заден план: Поставете уредот да ја деактивира синхронизацијата
во заднина додека користите мобилна мрежа.
• Покажи употреба на Wi-Fi: Поставете уредот да ја прикажува Вашата искористеност на
податоци преку Wi-Fi.
• Мобилни пристапни точки: Изберете мобилни хотспотови за да спречите апликациите
што работат во заднина да ги користат.
Локација
Променете ги нагодувањата за дозволите за локациските информации.
На екранот со Нагодувања, допрете Локација, и потоа допрете го копчето Локација за да го
активирате.
• Режим: Изберете метод за собирање на податоци за Вашата локација.
• Последни барања за локација: Прикажете кои апликации бараат информациите за
Вашата тековна локација и нивната потрошувачка на батерија.
• Услуги за локација: Прикажете ги службите за локација што ги користи Вашиот уред.
• Мои места: Поставете профили кои ќе се користат за конкретни локации кога користите
GPS, Wi-Fi, или Bluetooth одлики за пронаоѓање на Вашата моментална локација.
Уште мрежи
Прилагодете ги нагодувањата за контролирање на мрежите.
На екранот Нагодувања, допрете Уште мрежи.
Основна апликација за размена на пораки
Изберете ја стандардната апликација за размена на пораки.
166
Нагодувања
Мобилни мрежи
• Мобилни податоци: Поставете уредот да користи податочни врски на која било
мобилна мрежа.
• Роаминг за податоци: Поставете уредот да ги користи податочните врски додека сте во
роаминг.
• Имиња на пристапната точка: Поставете имиња на пристапна точка (APN).
• Мрежен режим: Изберете вид мрежа.
• Мрежни оператори: Пребарувајте достапни мрежи и регистрирајте рачно мрежа.
VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи (VPN).
Поврзи и сподели
NFC
Вклучете ја одликата NFC за да прочитате или напишете NFC-ознаки што содржат
информации.
На екранот со Нагодувања, допрете NFC, и потоа допрете го копчето NFC за да го
активирате.
• Android Beam: Вклучете ја одликата Android Beam за да испраќате податоци, како што се
интернет-страници и контакти, на уреди со овозможен NFC.
• S Beam: Вклучете ја одликата S Beam за да испраќате податоци, како што се: видеозаписи, слики и документи, на уреди што поддржуваат NFC и Wi-Fi Direct.
• Допри и плати: Поставете ја стандардната апликација за плаќање за мобилни плаќања.
Списокот на услуги за плаќање може да не ги вклучува сите достапни апликации.
167
Нагодувања
Уреди во близина
Изменете ги нагодувањата за содржина за споделување кога го поврзувате уредот со уреди
во близина.
На екранот со Нагодувања, допрете Уреди во близина, и потоа допрете го копчето Уреди
во близина за да го активирате.
• Име на уредот: Прикажете го името на медија серверот за Вашиот уред.
• Содржина за делење: Изберете содржина што ќе ја споделувате со други уреди.
• Дозволени уреди: Прикажете ја листата со уреди што можат да пристапат до Вашиот
уред.
• Попречени уреди: Видете ја листата на уреди на кои им е блокиран пристапот до
Вашиот уред.
• Примај фајлови од други уреди: Поставете уредот да прифаќа поставувања од други
уреди.
Печатење
Конфигурирајте ги нагодувањата за додатоците за печатач што се инсталирани на уредот.
Можете да пребарувате достапни печатачи или да додадете печатач рачно за печатење
фајлови преку Wi-Fi.
На екранот Нагодувања, допрете Печатење.
Screen Mirroring
Активирајте ја одликата за рефлексија на екранот и споделувајте го Вашиот екран со други.
На екранот со опции, допрете Screen Mirroring.
Звук и приказ
Звуци и известувања
Променете ги нагодувањата за различните звуци на уредот.
На екранот со Нагодувања, допрете Звуци и известувања.
• Режим за звук: Поставете уредот да употребува режим со звук или тивок режим.
• Интензитет на вибрациите: Прилагодете го интензитетот на вибрациите за
известување.
• Вибрации при ѕвонење: Поставете уредот да вибрира и емитува звук на ѕвонење за
дојдовните повици.
168
Нагодувања
• Тонови на ѕвонења: Додадете или изберете звук на ѕвонење за дојдовни повици.
• Вибрации: Додајте или изберете шема за вибрации.
• Ѕвонење за известување: Изберете некој звук за ѕвонење за настани како што се
дојдовни пораки и пропуштени повици.
Екран
Променете ги нагодувањата на екран.
На екранот Нагодувања, допрете Екран.
• Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
• Фонт:
– – Тип букви: Променете го типот на фонт за приказ на текстот.
– – Големина на букви: Променете ја големината на фонтот.
• Вртење екран: Поставете содржината автоматски да се заврти кога ќе се заврти уредот.
– – Паметно вртење: Поставете интерфејсот да не се ротира според ориентацијата на
Вашето лице.
• Паметно останување: Поставете на уредот да се спречи заднинското светло на екранот
да се исклучува додека гледате во екранот.
• Истечено време за екранот: Поставете временски период пред уредот да го исклучи
заднинското светло на екранот.
• Екрански режим:
– – Приспособлив екран: Кога ја активирате оваа одлика, екранот автоматски се
оптимизира за разни апликации.
– – Кино AMOLED: Користете го овој режим за затемнети опкружувања, како на пример
во темна соба.
– – Фото AMOLED: Користете го овој режим за да го направите тонот на екранот да
изгледа како вистински бои.
– – Основно: Користете го овој режим за нормални опкружувања.
• Автом. тон на екранот: Поставете уредот да штеди енергија преку прилагодување на
светлината на екранот.
• Денски сон: Поставете уредот да стартува заштитник за екран кога Вашиот уред се
полни или е поврзан на лежиште за на биро.
169
Нагодувања
• LED-индикатор:
– – Полнење: Поставете уредот да го вклучи светлото за известување кога батеријата се
полне.
– – Батеријата е празна: Поставете уредот да го вклучи светлото за известување кога
батеријата е на ниско ниво.
– – Известувања: Поставете уредот да го вклучи светлото за известување кога имате
пропуштени повици, пораки или известувања.
– – Гласовна снимка: Поставете уредот да го вклучи светлото за известување кога
снимате гласовни белешки.
• Траење на осветлување на допирното копче: Поставете го временскиот рок во кој
заднинското светло на неодамнешни апликации и копчето Назад ќе бидат вклучени.
• Зголеми допирна чувств.: Поставете уредот да дозволи користење на екранот на
допир со ракавици.
Во зависност од видот материјал што го носите додека го допирате уредот, некои
команди може да не бидат препознати.
Заднина
Променете ги нагодувањата за тапет.
На екранот Нагодувања, допрете Заднина.
• Почетен екран: Изберете слика на заднина за почетниот екран.
• Заклучување на екранот: Изберете слика на заднина за заклучениот екран.
• Почетен и екран за заклучување: Изберете слика на заднина за почетниот екран и за
заклучениот екран.
Заклучување на екранот
Изменете ги опциите за заклучениот екран.
На екранот со Нагодувања, допрете Заклучување на екранот.
• Заклучување на екранот: Изменете го методот за заклучување на екран. Следниве
опции може да се разликуваат во зависност од избраниот метод за заклучување на
екран.
• Двоен часовник: Поставете уредот да го прикажува двојниот часовник.
170
Нагодувања
• Големина на часовникот: Променете ја големината на часовник.
• Покажи датум: Поставете уредот да го прикажува датумот заедно со часовникот.
• Кратенка за фотоапарат: Поставете уредот да прикажува кратенка на камера на
заклучениот екран.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
• Инфо. за сопств.: Внесете ги Вашите информации што ќе се прикажуваат со часовникот.
• Ефект на отклучување: Изберете ефект што ќе го гледате кога го отклучувате екранот.
• Дополнителни информации: Поставете уредот да прикажува информации на
заклучениот екран за да прикаже временски услови или број на чекори кога го
користите пријателот за пешачење во S Health.
• Текст за помош: Поставете уредот да прикажува текст за помош на заклучениот екран.
Повеќе прозорци
Поставете уредот да користи Повеќе прозорци.
На екранот Нагодувања, допрете Повеќе прозорци, и потоа допрете го копчето Повеќе
прозорци за да ја активирате.
• Отв.во прегл.на пов.проз.: Поставете уредот да ја активира одликата Повеќе прозорци
кога отворате фајлови од Мои фајлови или Видео. Исто така, уредот ја активира оваа
одлика кога прикажувате прилози во пораки.
Табла за известувања
Прилагодете ги ставките што се појавуваат на панелот за известување.
На екранот Нагодувања, допрете Табла за известувања.
• Прилагодување на осветленоста: Поставете уредот да ја прикажува лентата за
прилагодување на осветленоста на панелот за известувања.
• Препорачани апликации: Одредете уредот да прикажува листа со препорачани
апликации на панелот за известувања, врз основа на Вашите дејства, како на пример,
поврзување на слушалки со уредот.
• Пост.копч.за брзи пост.: Преуредете ги копчињата за брзо нагодување прикажани на
панелот за известувања.
171
Нагодувања
Комплет алати
Поставете уредот да користи Алатник.
На екранот со Нагодувања, допрете Комплет алати, и потоа допрете го копчето Комплет
алати за да го активирате.
Прикажете го списокот со апликации што ќе се прикажува во алатникот. За да го уредите
списокот со апликации, допрете ИЗМЕНИ.
Персонализација
Лесен режим
Поставете го уредот во лесен режим.
На екранот Нагодувања, допрете Лесен режим.
• Стандарден режим: Поставете го уредот во стандарден режим.
• Лесен режим: Поставете го уредот во лесен режим.
• Лесни апликации: Изберете апликации за да примените поедноставни распореди.
Пристапност
Користете ја оваа одлика за да ја подобрите пристапноста до уредот. Осврнете се на Во врска
со пристапноста за повеќе информации.
На екранот Нагодувања, допрете Пристапност.
Приватен режим
Поставете уредот да спречува други да пристапуваат во Вашите лични содржини со
активирање на приватниот режим.
На екранот Нагодувања, допрете Приватен режим, и потоа допрете го копчето Приватен
режим за да го активирате.
• Вид пристап за прив.режим: Поставете или изменете го методот за отклучување за да
активирате приватен режим.
• Исклучи автоматски: Поставете уредот автоматски да излегува од приватен режим кога
екранот се исклучува.
172
Нагодувања
Скенер за прсти
Регистрирајте ги Вашите отпечатоци на прсти на уредот за да го обезбедите уредот или да се
најавувате на Вашата сметка Samsung.
На екранот Нагодувања, допрете Скенер за прсти.
• Управување со отпечатоци: Регистрирајте или избришете информации за отпечатоци.
• Смени резервна лозинка: Изменете ја алтернативната лозинка ако уредот не го
препознава отпечатокот.
• Заклучување на екранот: Изменете го методот за заклучување на екран.
• Најавување со интернет: Поставете уредот да се најавува во интернет-страници.
• Потврди сметка Samsung: Поставете уредот да ја верификува Вашата сметка Samsung
со отпечатоци од прсти.
• Плати со PayPal: Поставете уредот да ја потврдува Вашата PayPal сметка и да одобрува
набавки со користење на Вашите отпечатоци на прсти.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
Движење
Движења и гестови
Активирајте ја одликата за препознавање движења и променете ги нагодувањата кои го
контролираат препознавањето на движења на Вашиот уред.
На екранот Нагодувања, допрете Движења и гестови.
• Директен повик: Поставете уредот да упати гласовен повик со кревање и доближување
на уредот до увото додека ги гледате деталите за повик, порака или контакт.
• Паметно известување: Поставете уредот да Ве известува ако имате пропуштени
повици или нови пораки кога ќе го подигнете уредот.
173
Нагодувања
• Искл. звук/паузирај: Поставете уредот да го исклучува звукот на дојдовни повици,
аларми или да го паузира емитувањето од медиуми со движења на дланка или гледање
настрана од екранот.
– – Поставување дланка на екранот: Поставете уредот да ги исклучува дојдовните
повици или аларми, или да го паузира емитувањето од медиуми кога ќе го покриете
екранот со Вашата дланка.
– – Превртување на уредот: Поставете уредот да го исклучува звукот на дојдовни
повици, аларми или да паузира емитување на медиуми со поставување на уредот
завртен надолу.
– – Паметно паузирање: Поставете уредот да го паузира емитувањето видео-запис кога
ќе погледнете настрана од екранот.
• Поминете со дланката за доловување: Поставете уредот да направи слика од екранот
кога со дланката ќе поминете лево или десно преку екранот.
Воздушен преглед
Преминете преку една ставка со прстот за да ја прегледате нејзината содржина или за да ги
видите информациите во скокачки прозорец.
На екранот Нагодувања, допрете Воздушен преглед, и потоа допрете го копчето Воздушен
преглед за да го активирате.
Корисник и резервна копија
Сметки
Додајте е-пошта или SNS-сметки.
На екранот Нагодувања, допрете Сметки.
Облак
Променете ги нагодувањата за синхронизирање податоци или фајлови со Вашата сметка на
Samsung или меморијата Dropbox cloud.
На екранот Нагодувања, допрете Облак.
174
Нагодувања
Резервна копија и ресетирање
Променете ги нагодувањата за управување со Вашите нагодувања и податоци.
На екранот со Нагодувања, допрете Резервна копија и ресетирање.
• Рез. копија на податоци: Поставете уредот да прави резервни копии од Вашите опции
и податоци за апликации на серверот Google.
• Сметка за резервна копија: Поставете или изменете ја Вашата сметка на Google за
резервни копии.
• Автоматско обновување: Поставете уредот да ги обнови Вашите нагодувања и
податоци за апликации кога апликациите ќе се преинсталираат на уредот.
• Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги нагодувањата на фабричките
стандардни вредности и избришете ги сите податоци.
Системски
Јазик и внесување
Променете ги нагодувањата за внесување текст. Некои опции може да не бидат достапни во
зависност од избраниот јазик.
На екранот со Нагодувања, допрете Јазик и внесување.
Јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
Основно
Изберете стандарден тип тастатура за внесување текст.
175
Нагодувања
Тастатура Samsung
Променете ги нагодувањата на Samsung тастатура.
Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или операторот.
• English(UK) / Македонски: Изберете стандарден распоред на тастатура.
• Изберете јазици за внесување: Изберете јазици за внесување текст.
• Предвидување текст: Активирајте го режимот за предвидлив текст за предвидување
зборови на основа на Вашето внесување и приказ на предлози за зборови. Исто така,
може да ги прилагодите нагодувањата за предвидување текст.
• Автоматска замена: Поставете уредот да врши корекција на грешно напишани и
нецелосни зборови со допирање на копчето за празно место или за интерпункциски
знак.
• Мои жешки копчиња: Поставете кратенки со број за често употребуван текст. Можете
да задржите допрено едно копче со број за да внесете однапред поставен текст.
• Автоматски големи букви: Поставете уредот автоматски да ја поставува првата буква
голема по краен интерпункциски знак, како што е: точка, прашалник или извичник.
• Автоматски празни места: Поставете уредот автоматски да поставува празно место
помеѓу зборовите.
• Автоматска интерпункција: Поставете уредот да внесува точка кога допирате двојно на
копчето за празно место.
• Поминување по тастатура:
– – Ништо: Поставете го уредот да ја деактивира одликата за лизгање преку тастатура.
– – Постојано внесување: Поставете уредот да внесува текст со лизгање преку тастатура.
– – Контрола на покажувачот: Активирајте ја одликата за паметна тастатура за
навигација на покажувачот со лизгање на тастатурата.
• Звук: Поставете уредот да се огласи кога ќе се допре копче.
• Вибрации: Поставете го уредот да вибрира кога ќе се допре копче.
• Преглед на ликот: Поставете уредот да прикажува голема слика на секој знак што се
внесува.
• Ресетирај параметри: Ресетирајте ги нагодувањата на тастатурата Samsung.
176
Нагодувања
Гласовно пишување на Google
Променете ги опциите за говорно внесување.
• Избери влезни јазици: Изберете работни јазици за внесување текст.
• Блокирај навредливи зборови: Поставете уредот да спречи да препознава
навредливи зборови при внесувањето со говор.
• Препознавање говор без мрежа: Преземете и инсталирајте јазични податоци за
говорен влез без мрежа.
Опции за текст во говор
• Пожелен TTS погон: Изберете погон за синтеза на говор. За промена на нагодувањата
за погоните за синтеза на говор, допрете .
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример.
• Сост. на основниот јазик: Погледнете го статусот на стандардниот јазик за одликата
текст во говор.
Чит. известувања на глас
Поставете уредот да чита на глас известувања кога имате дојдовни повици, пораки или
настани.
Брзина на покажувачот
Прилагодете ја брзината на покажувачот за глушецот или на подлошката поврзани со
Вашиот уред.
177
Нагодувања
Датум и време
Пристапете и изменете ги следниве нагодувања за контрола на тоа како уредот ги прикажува
датумот и времето.
На екранот Нагодувања, допрете Датум и време.
Ако батеријата целосно се испразни или се отстрани од уредот, времето и датумот ќе
се ресетираат.
• Автоматски датум и време: Автоматско ажурирање на времето и датумот кога се
движите низ временски зони.
• Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
• Постави час: Поставете го моменталното време рачно.
• Автоматска временска зона: Поставете уредот да прима информации за временската
зона од мрежата кога се движите низ временските зони.
• Изберете временска зона: Поставете ја матичната временска зона.
• Користи 24-часовен формат: Прикажете го времето во 24-часовен формат.
• Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
Поддршка за безбедност
Активирајте го режимот за итни случаи и поставете примарни контакти и пораки. Осврнете
се на Режим за итни случаи за повеќе информации.
На екранот Нагодувања, допрете Поддршка за безбедност.
• Итен режим: Поставете уредот да го активира режимот за итни случаи и да ја намалува
потрошувачката на батерија преку користење на основните функции, како повикување.
• Гео-вести: Поставете уредот да добива предупредувања за екстремни временски
услови.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
178
Нагодувања
• Прати пораки за помош: Поставете уредот да испраќа пораки за помош со притискање
на Копчето за вклучување/ресетирање/исклучување три пати.
– – Прати слики: Поставете уредот да испраќа слики сликани со предната и задната
камера заедно со пораката за помош.
Оваа одлика може да биде недостапна во зависност од регионот или од операторот.
– – Прати звучна снимка: Поставете уредот да снима звук и да го испраќа кај
примателите заедно со пораката.
• Уреди примарни контакти: Изберете ги или уредете ги примателите на пораки за
помош.
Батерија
Приказ на количината на потрошена батерија од Вашиот уред.
На екранот Нагодувања, допрете Батерија.
• Прикажи проценти на бат.: Поставете на уредот да се гледа преостанатата енергија на
батеријата.
Штедење енергија
Активирајте го режимот за штедење енергија и променете ги нагодувањата на режимот за
штедење енергија. Осврнете се на Одлика за штедење енергија за повеќе информации.
На екранот со Нагодувања, допрете Штедење енергија.
• Режим за штедење енергија: Активирајте го режимот за штедење енергија и
променете ги нагодувањата на режимот за штедење енергија.
– – Огран. податоци во заден план: Поставете уредот да ги спречува апликациите кои
се извршуваат во заднина да ја користат врската за мобилни податоци.
– – Ограничи перформанси: Поставете уредот да ограничува разни опции, како на
пример исклучување на заднинско осветлување на неодамнешни апликации и
копчето Назад.
– – Режим на сиви тонови: Поставете уредот да прикажува бои на екранот во сиви
тонови.
179
Нагодувања
• Ултра режим за штедење енергија: Продолжете го времето на подготвеност и
намалете ја потрошувачката на батерија со прикажување на поедноставен распоред и
дозволување ограничен пристап во апликација.
Приближното максимално време на подготвеност е времето што е потребно
на батеријата да се испразни целосно, ако уредот не се употребува. Времето на
подготвеност зависи од опциите на уредот и условите на работа.
Меморија
Прикажете ги информациите за меморијата на Вашиот уред.
На екранот Нагодувања, допрете Меморија.
Вистинскиот достапен капацитет на внатрешната меморија е помал од назначениот
капацитет, бидејќи оперативниот систем и стандардните апликации заземаат дел од
меморијата. Достапниот капацитет може да се промени кога ќе го надградите уредот.
Сигурност
Променете ги опциите за безбедност на уредот и за SIM или USIM-картичката.
На екранот Нагодувања, допрете Сигурност.
• Администратори на уредот: Погледнете ги администраторите на уредот инсталирани
на уредот. Можете да дозволите администратори на уредот за примена на нови правила
за уредот.
• Непознати извори: Поставете уредот да дозволува инсталација на апликации од
непознати извори.
• Шифрирање на уредот: Поставете лозинка за шифрирање на податоците зачувани на
уредот. Лозинката морате да ја внесувате при секое вклучување на уредот.
Наполнете ја батеријата пред да ја овозможите оваа опција бидејќи може да биде
потребно повеќе од еден час за да се шифрираат податоците.
• Далечински контроли: Поставете уредот да овозможи контрола на Вашиот изгубен или
украден уред далечински, преку Интернет. За користење на оваа одлика, морате да се
најавите на Вашата сметка на Samsung.
– – Регистрација на сметка: Додајте или погледнете ја Вашата сметка на Samsung.
– – Услуга за лоцирање Google: Поставете уредот да дозволува собирање податоци за
локација или да ја одредува локацијата на Вашиот изгубен или украден уред преку
Wi-Fi или мобилни мрежи.
180
Нагодувања
• Извест. за замена на SIM: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата Најди го мојот
мобилен која помага во лоцирање на уредот кога е изгубен или украден.
• Отвори сајт: Пристапете до интернет-страницата Find my mobile
(findmymobile.samsung.com). Можете да го следите и контролирате Вашиот изгубен или
украден уред на интернет-страницата Find my mobile.
• Закл. за реактивирање: Поставете уредот да ја бара Вашата сметка Samsung откако
уредот бил ресетиран, за да спречи други да го реактивираат Вашиот уред.
• Постави заклучување на SIM-картичката:
– – Заклучување на SIM-картичка: Активирајте или деактивирајте ја одликата за
заклучување на PIN за да бара PIN пред користење на уредот.
– – Смени PIN за SIM-от: Сменете го PIN-от што се користи за пристап до податоците од
SIM или USIM-картичката.
• Лозинките да се видливи: Поставете уредот да ги прикажува лозинките како што се
внесуваат.
• Ажур.на полит. за безб.: Поставете го уредот автоматски да проверува и презема
безбедносни ажурирања.
• Праќај безбедносни извештаи: Поставете уредот автоматски да ги испраќа
ажурираните извештаи за безбедност кај Samsung.
• Вид складирање: Поставете тип на складиште за фајлови-акредитиви.
• Доверливи препораки: Користете сертификати и препораки за да осигурате безбедна
употреба на разни апликации.
• Инсталирај од мем. на уредот: Инсталирајте шифрирани сертификати кои се зачувани
во USB-меморијата.
• Избриши препораки: Избришете ја содржината на препораките од уредот и повторно
поставете ја лозинката.
Помош
Прикажете информации за помош за да дознаете како да го користите уредот и апликациите,
или да конфигурирате важни нагодувања.
На екранот Нагодувања, допрете Помош.
За уредот
Пристапете кон информациите на уредот, уредете го името на уредот или ажурирајте го
софтверот.
На екранот Нагодувања, допрете За уредот.
181
Нагодувања
Апликации
Управител со апликацијата
Прикажете ги и уредувајте ги апликациите на Вашиот уред.
На екранот Нагодувања, допрете Управител со апликацијата.
Основни апликации
Изберете стандардно нагодување опции за користење апликации.
На екранот Нагодувања, допрете Основни апликации.
Повик
Прилагодете ги Нагодувања за одликите за повикување.
На екранот Нагодувања, допрете Повик.
• Одбивање повик: Одбијте ги повиците од одредени телефонски броеви автоматски.
Додајте телефонски броеви во листата за одбивање.
• Одговарање и завршување повици:
– – Притискање на копчето дома: Поставете уредот да одговара на дојдовен повик
кога го притискате копчето Дома.
– – Користење говорни команди: Поставете уредот да одговара или да одбива
дојдовен повик со говорни команди.
– – Притискање на копчето за вклучување: Поставете уредот да одговара на дојдовен
повик кога го притискате копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
182
Нагодувања
• Појавни пораки за повици:
– – Појавни известување за повик: Поставете уредот да прикажува скокачки прозорец
кога добивате дојдовен повик додека користите апликации.
– – Појавни состојби на повик: Поставете уредот да прикажува скокачки прозорец што
го прикажува статусот на повик додека користите апликации.
• Прикаж. инфо.за повикувач: Поставете уредот да ја прикажува неодамнешната
активност на повикувачот на социјалните мрежи кога имате дојдовен повик.
• Известувања при разговор:
– – Вибр. кога ќе се одговори: Поставете уредот да вибрира кога другата страна ќе
одговори на повик.
– – Вибр. при крај на повик: Поставете уредот да вибрира кога другата страна го
завршува повикот.
– – Тон при поврзување повик: Активирајте го или деактивирајте го тонот за
поврзување повик.
– – Потсетник на траењето: Активирајте го или деактивирајте го тонот за потсетување
на секоја минута.
– – Тон за крај на повик: Активирајте го или деактивирајте го тонот за завршување
повик.
– – Известувај при повици: Поставете уредот да Ве известува за настани во тек на
повик.
• Додатоци за повици:
– – Автом. одговарање: Поставете го уредот да одговори автоматски кога се поврзани
слушалки.
– – Тајмер за автом. одгов.: Одредете колку време уредот да почека пред да одговори
на некој повик.
– – Услови за појдовен повик: Поставете уредот да дозволи појдовни повици со
слушалка Bluetooth кога уредот е заклучен.
– – Видови појдовни повици: Изберете го видот појдовни повици што ќе се
воспоставуваат кога се користи слушалка Bluetooth.
183
Нагодувања
• Повеќе параметри:
– – Прик.мој идент.на повик.: Прикажете го Вашиот ID на повикувач на другите страни
при појдовните повици.
– – Препраќање повици: Пренасочете ги дојдовните повици на друг број.
– – Автоматски префикс: Поставете уредот автоматски да вметнува префикс (подрачен
код или код за државата) пред телефонскиот број.
– – Забрана на повици: Блокирајте дојдовни или појдовни повици.
– – Повик на 2-ра линија: Дозволете прием на известувања за дојдовни повици додека
има повик во тек.
– – Автом. повторно повикување: Активирајте го автоматско повторно бирање за
повици кои не се поврзале или биле прекинати.
– – FDN броеви: Активирајте го или деактивирајте го FDN-режимот за ограничување на
повиците кон броеви што се во FDN-листата. Внесете го PIN2 испорачан со Вашата
SIM или USIM-картичка.
• Ѕвон. и тонови на тастат.:
– – Ѕвонења: Додадете или изберете звук на ѕвонење за дојдовни повици.
– – Вибрации: Додајте или изберете шема за вибрации.
– – Вибрации при ѕвонење: Поставете уредот да вибрира и емитува звук на ѕвонење за
дојдовните повици.
– – Тон на таст. за бирање: Поставете уредот да се огласи кога се допираат копчињата
на тастатурата.
• Персонализирај звук за повици: Изберете го или прилагодете го квалитетот на звукот
што се користи во тек на повици кога слушалките се вклучени.
• Намалување бучава: Поставете го уредот да ја отстранува заднинската бучава за
другата страна да може да Ве слуша појасно.
• Сокриј мое видео: Изберете слика што ќе се прикаже на другата страна.
• Оператор: Изберете го или поставете го Вашиот оператор за говорна пошта.
• Опции за говорна пошта: Внесете го бројот за пристап до услугата за говорна пошта.
Овој број можете да го добиете од Вашиот оператор.
• Звук за известување: Изберете тон на ѕвонење за нови пораки во гласовна пошта.
• Вибрации: Поставете уредот да вибрира кога имате нови пораки во говорната пошта.
184
Нагодувања
Именик
Изменете ги опциите за користење контакти.
На екранот Нагодувања, допрете Именик.
• Увези/Извези контакти: Увезете или извезете контакти.
• Контакти за прикажување: Изберете кои контакти ќе се прикажуваат.
• Помин.за повик или порака: Поставете уредот да упатува повик или да испраќа
порака кога влечете еден контакт налево или надесно во листата со контакти.
• Само контакти со телефони: Поставете уредот да прикажува контакти за кои имате
зачувано само телефонски број.
• Подреди според: Избери една опција за подредување контакти.
• Прикажи контакти според: Изберете една опција за прикажување на имињата на
контактите.
• Праќај пов. визит-карт.: Изберете метод за споделување контакти.
• Сметки: Додадете или уредете сметка со која ќе ги синхронизирате контактите.
Е-пошта
Изменете ги нагодувањата за управување и испраќање е-пошта.
На екранот Нагодувања, допрете Е-пошта.
• Управување со сметките: Управувајте со постоечките сметки за е-пошта или додајте
нови сметки.
• Приказ: Изменете го нагодувањето за прикажување е-пошта.
• Основен приказ: Поставете уредот да отвора конкретен екран откако бришете е-пошта.
• Поставки за приоритетен испраќач: Изменете ги нагодувањата за приоритетни
испраќачи.
• Адреси спам: Додајте адреси на е-пошта за блокирање.
• Одложи праќање е-пошта: Поставете го времето на чекање пред праќање на е-пошта
откако сте го допреле копчето за испраќање.
185
Нагодувања
Галерија
Изменете ги нагодувањата за користење Галерија.
На екранот Нагодувања, допрете Галерија.
• Синхр. само преку Wi-Fi: Поставете уредот да синхронизира содржина само кога Wi-Fi
врската е активирана.
• Другар за ознаки: Поставете уредот да прикажува контекстуални ознаки.
• Ознака за лице: Регистрирајте ги лицата на сликата како ознаки на лица.
Интернет
Изменете ги нагодувањата за користење Интернет.
На екранот Нагодувања, допрете Интернет.
• Одреди почетна страница: Поставете стандардна почетна страница.
• Приватност: Управувајте со лични податоци кога посетувате интернет-страници.
Пораки
Изменете ги нагодувањата за користење пораки.
На екранот Нагодувања, допрете Пораки.
• Основна апликација за размена на пораки: Изберете ја стандардната апликација која
ќе ја користите за размена на пораки.
• Екран: Изменете ги нагодувањата за прозорецот за размена на пораки, како големината
на фонт, боја на заднина и друго.
• Брзи одговори: Додајте или уредете урнек за порака.
• Текст пораки: Изменете ги нагодувањата за текстуални пораки.
• Мултимед. пораки: Изменете ги нагодувањата за мултимедијални пораки.
• Избриши стари пораки: Поставете уредот да ги брише старите пораки кога се
надминува максималниот број пораки.
• Приоритетни испраќачи: Поставете уредот да прикажува список со приоритетни
испраќачи.
• Push пораки: Поставете интервал за скокачки известувања кои Ве предупредуваат за
нови пораки.
• Инфо-пораки: Поставете уредот да прима пораки за емитување ќелии.
186
Нагодувања
• Известувања: Поставете уредот да Ве известува за нови пораки.
• Потпис: Поставете уредот да го прикажува Вашиот потпис на пораката.
• Филтер за спам: Поставете уредот да ги блокира пораките од конкретни броеви или
пораките кои содржат одредени зборови.
• Одложи праќање порака: Поставете го времето на чекање пред праќање на пораки
откако сте го допреле копчето за испраќање.
S Planner
Изменете ги нагодувањата за користење S Planner.
На екранот Нагодувања, допрете S Planner.
• Прв ден на седмицата: Изберете го првиот ден во неделата.
• Прикаж. бр. на седмицата: Поставете уредот да го прикаже бројот на недели во
годината.
• Сокриј одбиени настани: Поставете уредот да сокрива настани ако сте ги одбиле
поканите за нив.
• Сокриј завршени задачи: Поставете уредот да ги крие задачите кои сте ги извршиле.
• 7-дневна врем. прогноза: Поставете уредот да ја прикажува временската прогноза.
• Заклучи временска зона: Поставете уредот да ги остава опциите за временската зона
непроменети кога се движите низ временски зони.
• Изберете временска зона: Изберете ја временската зона.
• Види денеска според: Поставете го календарот да ја употребува Вашата матична или
избрана временска зона.
• Изберете вид известување: Изберете го нагодувањето за известување за настани.
• Звук за известување: Изберете тон на ѕвонење за настани или задачи.
• Вибрации: Поставете уредот да вибрира за да Ве предупредува за настани или задачи.
• Брзи одговори: Создадете шаблони за испраќање пораки кај учесници во настани.
187
Нагодувања
S Voice
Изменете нагодувања за препознавање говор.
На екранот за Нагодувања, допрете S Voice.
• Language: Изберете јазик за препознавање говор.
• Hide offensive words: Сокријте ги навредливите зборови од резултатите на говорното
пребарување.
• About S Voice: Прикажете информации за верзијата.
• Open via the home key: Поставете уредот да ја стартува апликацијата S Voice со двојно
притискање на копчето Дома.
• Voice wake-up: Поставете уредот да стартува препознавање говор со изговарање на
команда за будење додека ја користите S Voice.
• Auto start speakerphone: Поставете уредот автоматски да го вклучува интерфонот кога
воспоставувате повици со S Voice.
• Show body of message: Поставете уредот да го прикажува текстот на нова порака.
• Check missed events: Поставете уредот да ја стартува S Voice и да Ве предупредува
за пропуштени известувања кога сте поврзале слушалки и го притискате копчето за
слушалки.
• Personal briefing: Поставете уредот да прикажува настани зачувани во S Planner додека
користите S Voice.
• Erase S Voice data: Избришете ги податоците што ги употребува S Voice од серверот S
Voice.
• Home address: Внесете ја Вашата домашна адреса за користење на локациските
информации со одликата за говорна команда.
• Log in to Facebook: Внесете ги информациите за користење на Facebook преку S Voice.
• Sign in to Twitter: Внесете ги Вашите информации за користење Twitter со S Voice.
188
Пристапност
Во врска со пристапноста
Менијата за пристапност се специјални одлики за оние со oдредена физичка попреченост,
како на пример лош вид или слаб слух.
Користење на копчето Дома за отворање на менијата за пристапност
Говорни повратни информации (TalkBack)
Промена на големината на фонтот
Зголемување на екранот
Поставување потсетници за известувања
Менување на боите на екран
Прилагодување на бои
Поставување на Известувања со блиц
Исклучување на сите звуци
Нагодувања за краток текст
Прилагодување на баланс на звук
Моно-аудио
Автоматски тактилно
Мени за помошник
Поставување опции за одложување на допри и држи
Контрола на интеракција
Одговарање и завршување повици
Користење на режим со еден допир
Управување со нагодувања за пристапност
Користење други корисни одлики
За да ги користите менијата за пристапност, на екранот со апликации допрете Нагодувања
→ Пристапност.
189
Пристапност
Користење на копчето Дома за отворање на
менијата за пристапност
Можете да пристапите во следните менија за пристапност со брзо притискање на копчето
Дома три пати.
• Пристапност
• TalkBack
• Негативни бои
• Контрола на интеракција
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Директен пристап, и
потоа допрете го копчето Директен пристап за да го активирате. Потоа, изберете едно мени
за пристапност што сакате да го отворите со брзо притискање на копчето Дома три пати.
Ако изберете повеќе од едно мени, уредот ќе прикаже скокачки прозорец во кој ќе
бидете прашани кое мени да се употребува секој пат кога брзо ќе го притиснете три пати
копчето Дома. За да ја вклучите Контролата на интеракција на менијата за пристапност,
активирајте ја одликата. На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност
→ Подвижност и интеракција → Контрола на интеракција, и потоа допрете го копчето
Контрола на интеракција за да го активирате.
Говорни повратни информации (TalkBack)
Активирање или деактивирање на TalkBack
Кога ја активирате TalkBack, уредот го чита на глас текстот на екранот или избраните одлики.
Оваа одлика е корисна ако имате тешкотии со гледањето на екранот.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид → TalkBack.
2 Допрете го копчето TalkBack за да ја активирате.
За да ја деактивирате TalkBack, допрете TalkBack и потоа допрете два пати каде било на
екранот.
3 Допрете OK.
За да ја деактивирате TalkBack, допрете ОК и потоа допрете брзо два пати каде било на
екранот.
190
Пристапност
Кога ќе ја активирате TalkBack, уредот ќе Ви овозможи говорни повратни информации и ќе
ги чита на глас одликите кои ќе ги изберете. Исто така, уредот овозможува говорни повратни
информации кога екранот се исклучува, кога имате нови известувања и друго.
Кога ја активирате Explore by touch додека користите TalkBack, уредот ги чита избраните
ставки на глас. Најпрво, уредот ги чита на глас ставките на екранот кога ги допирате. Потоа,
уредот ќе ја изведе функцијата или ќе ја отвори апликацијата ако допрете брзо два пати каде
било на екранот. Ако Explore by touch е деактивирана, уредот не може да изведува разни
одлики за кои се неопходни гестови со прсти.
За да ја активирате Explore by touch, отворете го екранот со апликации, допрете
Нагодувања → Пристапност → Вид → TalkBack → ОПЦИИ и потоа штиклирајте Explore
by touch.
Некои одлики не се достапни додека користите TalkBack.
Контролирање на екран со гестови на прсти
Можете да користите разни гестови со прсти за да го контролирате екранот додека ја
употребувате TalkBack. Ако Explore by touch е деактивирана, уредот не може да изведува
некои одлики за кои се неопходни гестови со прсти.
За да ја активирате Explore by touch, отворете го екранот со апликации, допрете
Нагодувања → Пристапност → Вид → TalkBack → ОПЦИИ и потоа штиклирајте Explore
by touch.
• Истражување на екран: Поставете еден прст на екранот и движете го за да го
истражувате екранот. Изберете и држете една ставка и уредот ќе ја прочита ставката на
глас. Кога ќе го отпуштите прстот, ставката под него ќе биде избрана.
• Избирање ставки: Допрете една ставка за да ја изберете. Или, изберете и држете една
ставка додека го истражувате екранот и потоа отпуштете го Вашиот прст.
• Отворање на избрана ставка: Додека избраните ставки се читаат на глас, кога ќе ја
слушнете ставката што ја сакате, отпуштете го Вашиот прст од ставката. Потоа, допрете
брзо два пати каде било на екранот.
• Избирање на претходната ставка: Лизгајте брзо на екранот нагоре или налево со еден
прст.
191
Пристапност
• Избирање на следната ставка: Лизгајте брзо на екранот надолу или надесно со еден прст.
• Прелистување списоци: Лизгајте го екранот нагоре или надолу со два прста.
• Враќање на претходна страница: Лизгајте го екранот надесно со два прста.
• Префрлање на следна страница: Лизгајте го екранот налево со два прста.
• Отклучување на екранот: Лизгајте го екранот во кој било правец во заклучената област
на екранот со два прста.
• Отворање на панелот за известувања: Влечете го горниот дел на екранот надолу со два
прста.
Можете да ги конфигурирате нагодувањата за гестови со прсти за TalkBack во Manage
gestures. Осврнете се на Конфигурација на нагодувања за гестови со прсти за повеќе
информации.
Конфигурација на нагодувања за гестови со прсти
Кога ја користите TalkBack, можете да изведувате дејства со помош на гестови со прсти.
Можете да изведувате дејства, како на пример враќање на претходен екран, отворање на
почетен екран и друго. Пред да употребите гестови со прсти, треба да ги конфигурирате.
Конфигурација на нагодувања за вертикални гестови
Можете да употребите вертикални гестови во два дела со влечење на прстите нагоре и
надолу од долниот дел на екранот или обратно.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид → TalkBack
→ ОПЦИИ → Manage gestures → Two part vertical gestures. Потоа, изберете една од
следниве одлики:
• Move to the first and last items on screen: Кога ги влечете прстите по екранот нагоре
и потоа надолу, се избира првата ставка на горниот дел на екранот. Кога ги влечете
прстите по екранот надолу и потоа нагоре, се избира последната ставка на долниот дел
на екранот.
• Cycle through reading granularities: Кога ги влечете Вашите прсти нагоре и потоа
надолу по екранот, се менува единицата за читање. Единицата за читање се менува во
страница, параграф, ред, збор, знак и стандардна. Кога ги влечете прстите по екранот
надолу и потоа нагоре, единицата за читање се менува во обратен редослед.
192
Пристапност
Конфигурација на нагодувања за кратенки на гестови
Користете ја оваа одлика за да конфигурирате осум кратенки за гестови. Можете да
конфигурирате гестови како на пример, влечење на Вашиот прст нагоре и потоа десно без да
го отпуштате и друго. Можете да измените кратенките за гестови или да назначите одлики на
празни кратенки.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид → TalkBack →
ОПЦИИ → Manage gestures. Изберете категорија и потоа назначете една одлика.
Достапни се следниве одлики:
• Back button: Притиснете го за да се вратите на претходниот екран.
• Home button: Отворете го почетниот екран.
• Recent apps button: Отворете го списокот со неодамнешно употребени апликации.
• Open notifications: Отворете го панелот за известувања.
• Open global context menu: Отворете го глобалното контекстуално мени. Допрете
и задржете го екранот за да го отворите кружното глобално контекстуално мени.
Можете да користите одлики како на пример Quick navigation, Read from top, Spell
last utterance, и Read from next item. Потоа, истражете ги менијата со цртање круг со
Вашиот прст без да го отпуштите. Кога ќе го најдете менито што Ви треба, отпуштете го
прстот од менито за да го изберете.
Допрете Pause feedback во горниот лев дел на екранот за да паузирате говорни
повратни информации.
Допрете TalkBack Settings во горниот десен дел на екранот за да пристапите во
нагодувањата на TalkBack. Осврнете се на Конфигурирање нагодувања за TalkBack за
повеќе информации.
• Open local context menu: Отворете го локалното контекстуално мени. Можете да
изберете единица за читање текст на екранот. Кога ја користите оваа одлика додека
внесувате текст, достапни се контекстуалните менија, како на пример менито за контрола
на покажувач. Допрете и задржете го екранот за да го отворите кружното контекстуално
мени. Потоа, истражете ги менијата со цртање круг со Вашиот прст без да го отпуштите.
Кога ќе го најдете менито што Ви треба, отпуштете го прстот од менито за да го изберете.
• Read from top: Ги чита ставките на глас од првата ставка до последната по ред.
• Read from next item: Ги чита ставките на глас од ставката веднаш по избраната ставка.
193
Пристапност
Измена на единиците за читање
Кога ја користите TalkBack, можете да го слушате текстот на екранот. Можете да го
влечете Вашиот прст нагоре, надолу, лево или десно за да го изберете текстот што сакате.
Стандардно, уредот го чита на глас текстот во избраната област. Или, можете да го поставите
уредот да чита текст во други единици за читање, како редови или параграфи.
Измена на единиците за читање со користење локално контекстуално
мени
1 Изберете некој текст за читање.
2 Влечете ги Вашите прсти нагоре и потоа десно без да го отпуштате локалното
контекстуално мени.
3 Допрете и задржете го екранот и нацртајте круг со прстот за да истражите менија. Потоа,
отпуштете го Вашиот прст кога ќе слушнете Change granularity.
4 Допрете и задржете го екранот повторно и нацртајте круг со прстот за да истражите
менија. Потоа, отпуштете го Вашиот прст кога ќе ја слушнете единицата за читање што ја
сакате.
За да ја измените кратенката за гестови да отвора локално контекстуално мени, погледнете
на Конфигурација на нагодувања за кратенки на гестови.
Измена на единици за читање со користење вертикални гестови во
два дела
Кога ги влечете прстите по екранот нагоре и потоа брзо надолу, единицата за читање се
менува. Единицата за читање се менува во страница, параграф, ред, збор, знак и потоа во
стандардна. Кога ги влечете прстите по екранот надолу и потоа нагоре, единицата за читање
се менува во обратен редослед.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид → TalkBack →
ОПЦИИ → Manage gestures → Two part vertical gestures → Cycle through reading
granularities.
Можете да го слушате текстот што се наоѓа веднаш до тековно избраниот текст со помош на
тековната единица за читање. За да го слушате следниот текстуален дел, влечете го прстот
надолу или надесно на екранот. Исто така, можете да го слушате текстот што се наоѓа пред
тековно избраниот текст со помош на тековната единица за читање. За да го слушате текстот
во претходната единица за читање, влечете го прстот нагоре или налево на екранот.
194
Пристапност
Паузирање на TalkBack
Отворете го глобалното контекстуално мени со влечење на Вашиот прст надолу и потоа
надесно на екранот без да го отпуштате. Кога избирате Pause feedback во горниот лев дел
од екранот, се паузира TalkBack.
Кога TalkBack е паузирана, можете да ја продолжите со вклучување на екранот или други
методи. За да го измените методот на продолжување на TalkBack, отворете го екранот
со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид → TalkBack → ОПЦИИ →
Resume from suspend. Потоа, изберете една опција.
За да ја измените кратенката за гестови да отвора глобално контекстуално мени, погледнете
на Конфигурација на нагодувања за кратенки на гестови.
Користење на одликата за брза навигација
Со одликата брза навигација, можете да пристапите во менија со цртање круг на екранот, без
да лизгате нагоре или надолу за да изберете ставка.
Отворете го глобалното контекстуално мени со влечење на Вашиот прст надолу и потоа
надесно на екранот без да го отпуштате. Допрете и задржете го екранот и нацртајте круг со
прстот околу менито за да ги истражите менијата. Потоа, отпуштете го Вашиот прст кога ќе
слушнете Quick navigation. Допрете го екранот повторно и нацртајте круг со прстот околу
менито за да ги истражите менијата. Потоа, отпуштете го Вашиот прст кога ќе го слушнете
менито што го сакате.
Додавање и управување со етикети на слика
Можете да назначите етикети на сликите на екранот. Уредот ги чита на глас етикетите кога
сликите се избрани. Додадете етикети на слики кои немаат етикети користејќи го локалното
контекстуално мени.
Отворете го локалното контекстуално мени со влечење на Вашиот прст нагоре и потоа
надесно на екранот без да го отпуштате. Допрете и задржете го екранот и нацртајте круг
со прстот околу менито за да ги истражите менијата. Кога го слушате менито за додавање
етикети, отпуштете го Вашиот прст за да додадете етикети.
За да ги прикажете етикетите, отворете го екранот со апликации, допрете Нагодувања →
Пристапност → Вид → TalkBack → ОПЦИИ → Manage custom labels.
195
Пристапност
Конфигурирање нагодувања за TalkBack
Конфигурирајте ги нагодувањата за TalkBack за Ваша погодност.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид → TalkBack →
ОПЦИИ. Алтернативно, отворете го глобалното контекстуално мени со влечење на Вашиот
прст надолу и потоа надесно на екранот без да го отпуштате. Потоа, одвлечете го Вашиот
прст во горниот десен дел на екранот и отпуштете го кога ќе слушнете TalkBack Settings.
• Speech volume: Прилагодете го нивото на јачината на тонот за говорни повратни
информации.
Јачината на тон на говорни повратни информации може да варира во зависност од
јачината на тонот на медиумот. За да ја прилагодите јачината на тонот на медиумот,
притискајте го копчето за јачина на звук нагоре или надолу, додека слушате говорни
повратни информации. Или, на екранот со апликации, допрете Нагодувања → Звуци
и известувања и потоа одвлечете ја лентата за прилагодување на јачина на тон за
медиумската содржина налево или надесно.
• Use pitch changes: Поставете уредот да чита на глас текст на ниска стапка кога се
внесува со помош на тастатура.
• Keyboard echo: Поставете уредот да чита на глас текст што внесувате користејќи ја
тастатурата кога го притискате копчето за празен простор.
• Speak when screen is off: Поставете уредот да обезбедува говорни повратни
информации кога екранот е исклучен.
• Use proximity sensor: Поставете уредот да ги паузира говорните повратни информации
кога ја ставате раката над сензорот на горниот дел на уредот. За да продолжите со
говорните повратни информации, допрете го екранот.
• Shake to start continuous reading: Поставете уредот да започне со читање на глас текст
прикажан на екранот кога го затресувате уредот. Можете да изберете разни брзини на
тресење.
• Speak caller ID: Поставете уредот да го чита на глас името на повикувачот кога имате
дојдовен повик.
• Vibration feedback: Поставете уредот да вибрира кога го истражувате екранот.
• Sound feedback: Поставете уредот да емитува звук кога го контролирате екранот, како
на пример кога го прелистувате екранот и друго.
196
Пристапност
• Focus speech audio: Поставете уредот да ја намалува јачината на тон на медиумот кога
уредот чита една ставка на глас.
• Sound volume: Прилагодете ја јачината што ја емитува звукот кога го допирате екранот
за да го контролирате. Оваа одлика е достапна кога Sound feedback се избрани.
• Explore by touch: Уредот ќе ги прочита на глас ставките под Вашиот прст. Кога ја слушате
ставката што Ви треба, отпуштете го Вашиот прст и допрете брзо два пати на екранот
за да ја отворите. Можете да одите на саканата страницата со лизгање на екранот
налево или надесно со два прста. За да дознаете повеќе за контролирање на екранот со
користење на одликата Истражување со допир, погледнете на Контролирање на екран
со гестови на прсти за повеќе информации.
• Automatically scroll lists: Поставете уредот автоматски да го прелистува остатокот од
списокот што не се прикажува на екранот и да ги чита ставките на глас.
• Single-tap selection: Поставете уредот да ја отвора избраната ставка со еден допир.
• Launch “Explore by touch” tutorial: Прикажете го упатството за користење на одликата
Истражување со допир.
• Manage gestures: Назначете дејства што ќе се изведуваат со кратенки на гестови со
прсти. Осврнете се на Конфигурација на нагодувања за гестови со прсти за повеќе
информации.
• Manage custom labels: Прикажете ги етикетите што сте ги додале.
• Resume from suspend: Изберете еден метод за да продолжите со говорни повратни
информации.
• Developer settings: Поставете опции за програмирање на апликација.
Користење на уредот со исклучен екран
Поставете уредот да го исклучува секогаш екранот за да ја зачува содржината на Вашиот
екран приватна. Екранот не се вклучува кога притискате надворешни копчиња или кога го
допирате екранот. Исто така, не се исклучуваат и одликите кои се користат во моментот.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид, и потоа
штиклирајте Темен екран. Можете да ја активирате или деактивирате оваа одлика со
притискање два пати на Копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
197
Пристапност
Користење на одликата Брзо внесување со копче
Поставете уредот да внесува знак кога го отпуштате Вашиот прст од знакот на тастатурата.
Можете да ја користите оваа одлика за да внесувате знаци наместо да го отпуштате Вашиот
прст и да допирате двојно на екранот.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид, и потоа
штиклирајте Брзо внесување со тастери.
Читање лозинка на глас
Поставете уредот да ја чита на глас лозинката кога ја внесувате додека е активирана TalkBack.
Користете ја оваа одлика за да обезбедите дека ја внесувате точната лозинка.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид, и потоа
штиклирајте Изговарај лозинки.
Поставување одлики за текст во говор
Изменете ги нагодувањата за одликите текст во говор кога е активирана TalkBack, како на
пример јазици, брзина и друго.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид → Опции за текст
во говор, и потоа користете ги следните функции:
• Погон за текст во говор Samsung / Софтвер на Google „Текст-во-говор“: Изберете
еден погон за одликата текст во говор.
• Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во говор.
• Слушни пример: Слушнете го изговорениот текст за пример. Ако уредот не може да ги
→ Инсталирај говорни податоци за преземање и
чита на глас примерите, допрете
инсталирање говорни податоци за одликата текст во говор.
• Сост. на основниот јазик: Погледнете го статусот на тековниот стандарден јазик
поставен за одликата текст во говор.
198
Пристапност
Внесување текст со помош на тастатура
За да ја прикажете тастатурата, допрете го полето за внесување текст и потоа допрете брзо
два пати каде било на екранот.
Кога ќе ја допрете тастатурата со Вашиот прст, уредот ќе ги чита на глас копчињата под
Вашиот прст. Кога ќе го слушнете знакот што Ви треба, отпуштете го прстот од екранот за да
го изберете. Знакот ќе се внесе и уредот ќе го чита на глас внесениот текст.
Ако Брзо внесување со тастери не е активирана, отпуштете го Вашиот прст од знакот што
го сакате и потоа допрете брзо два пати каде било на екранот. За да ја активирате одликата
за брзо внесување, на екранот со апликации допрете Нагодувања → Пристапност → Вид,
и потоа штиклирајте Брзо внесување со тастери.
Внесување дополнителни знаци
Допрете и задржете копче на тастатурата. Ако постојат дополнителни достапни знаци преку
копчето, над тастатурата ќе се појави скокачки прозорец кој ги прикажува знаците. За да
изберете еден знак, влечете го Вашиот прст на екранот сѐ додека не го слушнете знакот што
го сакате и потоа отпуштете го.
Измена на работниот јазик
За да додадете јазици за внесување, отворете го екранот со апликации, допрете Нагодувања
→ Јазик и внесување. Потоа, допрете Тастатура Samsung → Изберете јазици за
внесување и изберете го јазикот што сакате да го употребите.
За промена на работниот јазик, допрете
.
Уредување на текст
Користете го локалното контекстуално мени за да го движите покажувачот и за да копирате
и лепите текст.
Отворете го локалното контекстуално мени со влечење на Вашиот прст нагоре и потоа
надесно на екранот без да го отпуштате. Допрете и задржете го екранот и нацртајте круг со
прстот околу менито за да го истражите менито. Потоа, отпуштете го Вашиот прст кога ќе
слушнете Change granularity. Допрете го екранот повторно и нацртајте круг околу менито за
да ги истражите менијата. Потоа отпуштете го Вашиот прст кога ќе ја слушнете единицата за
читање што ја сакате.
Кога уредувате текст, поставете ја единицата за читање или на збор или на знак за Ваша
погодност. Во режим на избор, уредот го избира текстот согласно единицата за читање што
сте ја избрале.
199
Пристапност
Влечете го Вашиот прст горе, долу, лево или десно за да го читате текстот. Кога текстот што
сакате да го уредите се чита на глас, користете ги следните дејства:
• Бришење текст: Допрете го копчето за бришење на тастатурата.
• Избирање текст со режим за избор: Активирајте го режимот за избор за да го изберете
и слушате текстот. За да го активирате режимот за избор, отворете го локалното
контекстуално мени и изберете Cursor control → Start selection mode. Прелистајте
налево или надесно за да го слушнете текстот пред или по тековниот избран текст. За
да го деактивирате режимот за избор, отворете го локалното контекстуално мени и
изберете Cursor control → End selection mode.
• Избери цел текст: Отворете го локалното контекстуално мени и изберете Cursor control
→ Select all. Ќе биде избран цел текст во документот.
• Копирање или отсекување текст: Изберете го текстот користејќи го локалното
контекстуално мени. Потоа, отворете го локалното контекстуално мени и изберете
Cursor control. Изберете Copy за да го копирате избраниот текст или изберете Cut за да
го отсечете избраниот текст. Избраниот текст се копира во посредната меморија.
• Лепење на текст: Поставете го покажувачот на точката каде треба да се внесе текстот,
отворете го локалното контекстуално мени и потоа изберете Cursor control → Paste.
Внесување текст преку говор
Можете да внесете текст со говор. За да ја прикажете тастатурата, допрете го полето за
внесување текст и потоа допрете брзо два пати каде било на екранот.
Допрете и задржете , уредот ќе прикаже скокачки прозорец во кој се прикажуваат
опциите за тастатура. Повлечете го Вашиот прст на екранот без да го отпуштате. Кога ќе
изберете , отпуштете го Вашиот прст. Потоа, изговорете ги зборовите што сакате да ги
внесете во полето за текст. Изговорените зборови ќе се појават на екранот како текст и
уредот ги чита на глас.
За да внесете дополнителен текст, изберете го копчето на микрофонот и изговорете ги
зборовите.
Измена на работниот јазик
Додека внесувате текст со говор, изберете English (Generic) и изберете јазик за да го
измените јазикот на внесување.
За да додадете јазици во списокот, изберете English (Generic) → Додајте повеќе јазици,
поништете го изборот Автоматски, и потоа изберете ги јазиците што ќе ги користите.
200
Пристапност
Промена на големината на фонтот
Користете ја оваа одлика за да ја измените големината на фонт. Уредот пружа разни
големини на фонт за да го направи користењето на уредот позгодно за корисниците што
имаат проблеми со видот. Поставувањето на големината Огромни може да не е достапна во
некои апликации.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид → Големина на
букви.
Зголемување на екранот
Користете ја оваа одлика за да го зголемите екранот и да зумирате на конкретна област.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид → Гестови за
зголемување, и потоа допрете го копчето Гестови за зголемување за да ја активирате.
• Зумирање и одзумирање: Допрете го брзо три пати екранот за зумирање на конкретна
област. Допрете го повторно екранот брзо три пати за враќање.
• Истражување на екран со лизгање: Користете два прста за лизгање низ зголемениот
екран.
• Прилагодување на соодносот на зум: Допрете го екранот со два прста на зголемениот
екран. Потоа, раширете ги двата прста или спојте ги за да го прилагодите соодносот.
• Тастатурите на екранот не се зголемуваат.
• Кога оваа одлика е активирана, може да влијае врз изведбата на некои апликации,
како Телефон и Калкулатор.
Поставување потсетници за известувања
Користете ја оваа одлика за да Ве предупредува за известувања што не сте ги провериле во
меѓувреме.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид → Потсетник за
известување, и потоа допрете го копчето Потсетник за известување за да го активирате.
За да поставите временски интервали помеѓу предупредувањата, допрете Интервал на
потсетување.
201
Пристапност
Менување на боите на екран
Користете ја оваа одлика за да ја подобрите видливоста на екранот и да им помогнете на
корисниците да го препознаваат текстот на екранот полесно. Кога оваа одлика е активирана,
уредот прикажува негативна слика која ги менува боите на екранот. Менувањето на боите го
зголемува контрастот меѓу белата и црната.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид, и потоа
штиклирајте Негативни бои.
Прилагодување на бои
Користете ја оваа одлика за да прилагодите како се прикажуваат боите на екранот ако имате
проблеми да разликувате бои. Уредот ги менува боите во бои кои се препознаваат полесно.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Вид →
Прилагодување бои.
2 Допрете го копчето Прилагодување бои за активирање.
3 Допрете ПОЧНИ.
4 Уредете ги плочките со бои според сличност, започнувајќи од основната боја.
5 Кога ќе завршите со прилагодувањето на бои, допрете ГОТ.
Ако можете да ги разликувате боите, не е потребно да продолжите со прилагодување.
6 Ако тешко ги препознавате боите, допрете Камера или Слика.
7 Одвлечете ја лентата за прилагодување налево или надесно и допрете ГОТ.
За да ја прилагодите повторно бојата, допрете → Повторно прилагодување бои.
202
Пристапност
Поставување на Известувања со блиц
Поставете блицот да трепка кога имате дојдовни повици, нови пораки или известувања.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Слух, и потоа
штиклирајте Известувањe со блиц.
Исклучување на сите звуци
Поставете уредот да ги исклучува сите звуци на уредот, како медиумските звуци, вклучувајќи
го и гласот на повикувач во тек на повик.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Слух, и потоа
штиклирајте Исклучи ги сите звуци.
Нагодувања за краток текст
Краток текст Samsung
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Слух → Титли Samsung
(CC), и потоа допрете го копчето Титли Samsung (CC) за да го активирате.
Користете ги следните опции:
• Поставеност: Променете ја позицијата на краткиот текст.
• Фонт: Променете го типот на фонт.
• Големина на букви: Променете ја големината на фонт.
• Раб: Изменете го работ на текстот на титлот.
• Фонт: Изменете ја бојата и проѕирноста на текстот.
• Заднина: Изменете ја бојата и проѕирноста на заднината на кутијата за краток текст.
• Прозорец за натписи: Изменете ја бојата и проѕирноста на заднината на прозорецот за
краток текст.
203
Пристапност
Google краток текст
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Слух → Титли Google
(CC), и потоа допрете го копчето Титли Google (CC) за да го активирате.
Користете ги следните опции:
• Јазик: Изберете јазик на екран за краток текст.
• Големина на текстот: Променете ја големината на фонт.
• Стил на титл: Изменете го стилот на титлот.
Прилагодување на баланс на звук
Поставете уредот да го прилагодува балансот на звукот кога користите слушалки.
За да го прилагодите балансот на звук, поврзете слушалки со уредот. На екранот со
апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Слух → Баланс на звукот. Одвлечете
ја лентата за прилагодување налево или надесно и прилагодете го балансот на звук, и потоа
допрете ОК.
Моно-аудио
Поставете уредот да го вклучува излезниот звук од стерео во моно кога се поврзани
слушалки. Моно излезот комбинира стерео звук во еден сигнал што се емитува низ сите
главни слушалки. Користете го ова ако имате оштетен слух или ако една слушалка за во уво
Ви е позгодна.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Слух, и потоа
штиклирајте Моно-аудио.
Автоматски тактилно
Поставете уредот да вибрира кога емитува звуци во преземени апликации, како на пример
игри.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Слух, и потоа
штиклирајте Автоматски тактилно.
Некои апликации може да не ја поддржуваат оваа одлика.
204
Пристапност
Мени за помошник
Прикажување на иконата на помошна кратенка
Поставете уредот да ја прикажува иконата на помошната кратенка. Можете да ја користите
иконата за да пристапите во апликации, одлики и нагодувања со допирање на помошните
менија на иконата. Контролирајте го уредот со допирање на помошните менија во иконата
без истражување на екранот. Кога стартува оваа одлика, се активира Режим со еден допир.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Подвижност и
интеракција → Мени за помошник.
2 Допрете го копчето Мени за помошник за активирање.
Иконата на помошната кратенка се појавува во долниот десен дел на екранот.
3 Допрете Доминантна рака за да ја пренесете иконата на помошната кратенка на згодна
локација.
Пристап до помошните менија
Иконата на помошните менија се појавува како лебдечка икона за да пружа лесен пристап
во помошните менија од било кој екран.
Кога ја допирате иконата на помошните менија, иконата ќе се зголеми незначително и на
иконата ќе се појават помошните менија. Допрете ја стрелката за горе или за долу за да
одите во други панели или лизгајте го екранот нагоре или надолу за да изберете други
менија.
205
Пристапност
Користење покажувач
На помошното мени, допрете Покажувач. На екранот се прикажува покажувачот и
допирната област каде покажувачот може да се контролира. Можете да го контролирате
екранот со мали движења на Вашиот прст во областа чувствителна на допир. Влечете го
Вашиот прст во областа чувствителна на допир за да го движите покажувачот. Исто така,
допрете го екранот за да изберете ставки под покажувачот.
Користете ги следните опции:
• /
: Изберете една ставка или лизгајте лево или десно на екранот.
• /
: Лизгајте нагоре или надолу по екранот.
• : Преместете ја допирната област на друга локација.
• : Затворете ја допирната област.
За да ги измените нагодувањата на покажувачот, отворете го екранот со апликации, допрете
Нагодувања → Пристапност → Подвижност и интеракција → Мени за помошник,
допрете го копчето Мени за помошник за да го активирате. Потоа, употребете ги опциите
под Пост.за доп.подлога и покажув.
Користење на подобрени помошни менија
Поставете уредот да прикажува подобрени помошни менија за избрани апликации.
На пример, кога стартувате Пораки, на помошното мени се појавуваат функциите за
пребарување и составување.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Подвижност и
интеракција → Мени за помошник → Помошник плус, допрете го копчето Помошник
плус за да го активирате и потоа изберете апликации.
Уредување на помошните менија
Можете да ја користите оваа одлика за да уредувате менија на иконата на помошната
кратенка.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Подвижност и
интеракција → Мени за помошник, допрете го копчето на Мени за помошник за да го
активирате и потоа допрете Измени. За додавање или бришење менија, допрете
или .
206
Пристапност
Поставување опции за одложување на
допри и држи
Поставете го времето на препознавање при допирање и задржување на екранот.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Подвижност и
интеракција → Одложување на допри и држи, и потоа изберете една опција.
Контрола на интеракција
Активирајте го режимот за контрола на интеракција за да ја ограничите реакцијата на уредот
врз внесувања додека употребува апликации. Користете го овој режим кога сакате да им
дозволите на други само ограничен пристап и контрола на Вашите медиуми или податоци.
1 На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Подвижност и
интеракција → Контрола на интеракција.
2 Допрете го копчето Контрола на интеракција за да ја активирате.
3 Држете го притиснато копчето Дома и копчето за јачина на звук надолу истовремено
додека користите една апликација.
4 Прилагодете ја големината на рамката или нацртајте линија околу една област што
сакате да ја ограничите.
5 Допрете ГОТ.
Уредот ќе ја прикаже ограничената област. Ако го допрете екранот или притиснете
копчиња, како на пример копчето Дома, тие нема да работат во оваа област.
За да го деактивирате режимот за контрола на интеракција, притиснете и задржете го
копчето Дома и копчето за јачина на звук истовремено.
207
Пристапност
Одговарање и завршување повици
Изменете го методот за одговарање или завршување повици.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Одговарање и
завршување повици.
Користете ги следните опции:
• Притискање на копчето дома: Поставете уредот да одговара на дојдовен повик кога го
притискате копчето Дома.
• Користење говорни команди: Поставете уредот да одговара на повик со говорни
команди.
• Притискање на копчето за вклучување: Поставете уредот да завршува повик кога го
притискате Копчето за вклучување/ресетирање/исклучување.
Користење на режим со еден допир
Поставете го ова за да ги контролирате дојдовните повици или известувања со допирање
на копчето наместо влечење. Кога се огласува еден аларм или добивате повик, допрете го
копчето за да го прекинете алармот или одговорете на повикот наместо да го одвлекувате
копчето.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност, и потоа штиклирајте
Режим со еден допир.
208
Пристапност
Управување со нагодувања за пристапност
Зачувување на нагодувања за пристапност во фајл
Извезете ги тековните опции за пристапност во фајл.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Управување со
пристапност → Увоз/Извоз, и потоа изберете опција за извезување. Фајлот со нагодувања
за пристапност е зачуван во избраната локација за складирање.
Увезување фајл со нагодувања за пристапност
Увезете фајл со нагодувања за пристапност и ажурирајте ги тековните нагодувања.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Управување со
пристапност → Увоз/Извоз, и потоа изберете опција за увезување. Изберете фајл за
увезување и допрете ГОТОВО → ОК. Нагодувањата за пристапност ќе бидат ажурирани
согласно увезениот фајл.
Споделување фајл со нагодувања за пристапност
Споделете нагодувања за пристапност со други преку е-пошта, Wi-Fi Direct, Bluetooth и друго.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност → Управување со
пристапност → Сподели преку. Потоа, изберете фајлови за пристапност и допрете
ГОТОВО. Изберете метод за споделување и следете ги упатствата на екранот за да ги
споделите фајловите.
Прикажување услуги за пристапност
Прикажете услуги за пристапност инсталирани на уредот.
На екранот со апликации, допрете Нагодувања → Пристапност, и прикажете го списокот
на услуги за пристапност достапни во Услуги.
209
Пристапност
Користење други корисни одлики
• Користење S Voice: Можете да ја користите S Voice за да изведувате разни функции
со користење на говорни команди. Стартувајте ја S Voice и воспоставувајте повици,
праќајте пораки и прикажувајте задачи. Осврнете се на S Voice за повеќе информации.
• Пребарување со говор: Користете говорни команди за да пребарувате интернетсодржина. Користете ја оваа одлика кога сте во движење и не можете да ги употребувате
рацете за да внесувате текст.
• Користење на панелот за известувања: Влечете ја статусната лента надолу за да го
отворите панелот за известувања. Можете да прикажете пропуштени повици, нови
пораки, да ја прилагодите светлината на екранот и друго. Осврнете се на Известувања и
панели за брзо нагодување за повеќе информации.
• Префрлање во лесен режим: Лесниот режим користи поедноставен распоред и
големи икони кои овозможуваат полесно корисничко искуство. Можете да додавате
често употребувани апликации или кратенки до почетниот екран за полесен пристап.
Осврнете се на Лесен режим за повеќе информации.
• Користење на движења за контрола: Контролирајте го уредот со движења на дланка или
гестови. Осврнете се на Движења и гестови за повеќе информации.
• Користење скенер за прсти: Регистрирајте ги Вашите отпечатоци на прсти во уредот за да
го отклучувате екранот или да ја потврдите лозинката на сметката Samsung. Осврнете се
на Скенер за прсти за повеќе информации.
• Користење на кратенки за контакти: Додајте кратенки за контакти на почетниот екран за
да воспоставувате повици или да испраќате пораки позгодно. Осврнете се на Додавање
кратенки за контакти на почетниот екран за повеќе информации.
• Користење гласовен снимач: Снимајте или емитувајте гласовни белешки. Осврнете се на
Диктафон за повеќе информации.
210
Решавање проблеми
Пред да се обратите до сервисен центар на Samsung, Ве молиме обидете се со следниве
решенија. Некои ситуации може да не бидат применливи на Вашиот уред.
Кога ќе го вклучите Вашиот уред или додека го користите, уредот
бара да се внесе еден од следниве кодови:
• Лозинка: Кога е овозможено заклучувањето на уредот, Вие ќе морате да ја внесете
лозинката што сте ја поставиле за уредот.
• PIN: Кога го користите уредот за првпат или кога е овозможено барањето PIN, мора да
го внесете PIN-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. Можете да ја деактивирате
оваа одлика преку менито Заклучување на SIM-картичка.
• PUK: Вашата SIM или USIM-картичка е блокирана, најчесто како резултат на внесување
погрешен PIN неколку пати. Морате да го внесете PUK-кодот испорачан од Вашиот
оператор.
• PIN2: Кога пристапувате кон мени за кое е потребен PIN2-код, морате да го внесете PIN2
-кодот испорачан со SIM или USIM-картичката. За повеќе информации, контактирајте со
Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата или
услугата
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Преместете
се во друго подрачје и обидете се повторно. Додека се движите, може да се појават
пораки за грешка неколку пати.
• Не можете да пристапите до некои од опциите без претплата. За повеќе информации,
контактирајте со Вашиот оператор.
Вашиот уред не се вклучува
• Кога батеријата е целосно испразнета, Вашиот уред нема да се вклучи. Целосно
наполнете ја батеријата пред да го вклучите уредот.
• Батеријата е можеби неправилно вметната. Повторно вметнете ја батеријата.
• Избришете ги златно-обоените контакти и повторно вметнете ја батеријата.
211
Решавање проблеми
Екранот на допир реагира бавно или неправилно
• Ако поставите заштитен капак или изборен додаток на екранот на допир, екранот на
допир може да не функционира правилно.
• Ако носите заштитни ракавици, ако Вашите раце не се чисти додека го допирате екранот
на допир или ако го допирате екранот на допир со остри предмети или со врвовите на
Вашите прсти, екранот на допир може да не функционира исправно.
• Екранот на допир може да функционира неправилно во влажни услови или кога е
изложен на вода.
• Рестартирајте го Вашиот уред за да се исчистат сите евентуални софтверски грешки.
• Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е надграден со најновата верзија.
• Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, однесете го во сервисен центар на
Samsung.
Вашиот уред се блокира или јавува фатални грешки
Ако уредот се блокира или прекинува повици, можеби ќе треба да ги затворите сите
апликации, или повторно да ја вметнете батеријата и да го вклучите уредот за да ја поврати
својата функционалност. Ако Вашиот уред се закочил и не реагира, држете ги притиснати
копчето за вклучување/ресетирање/исклучување и копчето за јачина на звук истовремено
повеќе од 7 секунди за да го рестартирате.
Ако со тоа не се реши проблемот, извршете фабричко ресетирање на податоците. На
екранот со апликации, допрете Нагодувања → Резервна копија и ресетирање →
Ресетирање на фабричките нагодувања → РЕСЕТИРАЈ УРЕД → ИЗБРИШИ СЀ. Пред
да извршите ресетирање на фабричките вредности, не заборавајте да направите резервни
копии од сите важни податоци зачувани во уредот.
Ако проблемот и натаму останува нерешен, обратете се до сервисен центар на Samsung.
Повиците не се поврзуваат
• Осигурете се дека сте пристапиле до точната мобилна мрежа.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за телефонскиот број што го
бирате.
• Осигурете се дека не сте поставиле забрана за повици за дојдовниот телефонски број.
Другите не можат да Ве слушаат при разговорот
• Осигурете се дека не го покривате вградениот микрофон.
• Осигурете се дека микрофонот е блиску до Вашата уста.
• Ако користите слушалки, oсигурете се дека се правилно поврзани.
212
Решавање проблеми
Се слуша ехо од звукот за време на разговорот
Прилагодете ја јачината на звукот со притискање на копчето за јачина на звук или
преместете се во друга област.
Доаѓа до чести прекини во врската со мобилната мрежа или со
Интернет
• Осигурете се дека не ја блокирате внатрешната антена на уредот.
• Кога сте во подрачја со слаб сигнал или лош прием, може да изгубите прием. Може да
имате проблеми со поврзувањето заради проблеми со базната станица на операторот.
Преместете се во друго подрачје и обидете се повторно.
• Кога го користите уредот додека се движите, услугите на безжична мрежа може да бидат
деактивирани заради проблеми со мрежата на операторот.
Иконата за батеријата е празна
Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ја или заменете ја батеријата.
Батеријата не се полни правилно (за полначи одобрени од
Samsung)
• Уверете се дека полначот е правилно поврзан.
• Ако терминалите на батеријата се нечисти, батеријата може да не се полни правилно
или уредот може да се исклучи. Избришете ги двата златно-обоени контакта и повторно
обидете се да ја наполните батеријата.
• Батериите на некои уреди немаат можност за замена од страна на корисникот. За замена
на батеријата, посетете сервисен центар на Samsung.
Батеријата се троши побрзо од периодот кога била купена
• Кога ја изложувате батеријата на многу високи или многу ниски температури, корисниот
капацитет може да се намали.
• Потрошувачката на батеријата се зголемува кога ги користите одликите за размена на
пораки или некои апликации, како што се игри или Интернет.
• Батеријата е потрошен дел и корисниот капацитет ќе се намалува со текот на времето.
213
Решавање проблеми
Вашиот уред е презагреан при допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или користите апликации на уредот
подолго време, Вашиот уред може да биде презагреан при допир. Ова е вообичаена појава
и не би требало да влијае врз животниот век или функционирањето на уредот.
Се појавуваат пораки за грешка кога се стартува камерата
Вашиот уред мора да има доволно количина слободна меморија и енергија на батеријата
за да работи апликацијата за камерата. Ако добивате пораки за грешка кога ја стартувате
камерата, обидете се со следново:
• Наполнете ја батеријата или заменете ја со батерија што е целосно наполнета.
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Рестартирајте го уредот. Ако сѐ уште имате проблеми со апликацијата за камерата по
обидите со овие совети, контактирајте со сервисен центар на Samsung.
Квалитетот на фотографиите е понизок од оној на прегледот
• Квалитетот на Вашите фотографии може да се разликува во зависност од околината и
фотографските техники што ги користите.
• Ако фотографирате во темни области, ноќе или во затворена просторија, може да се
јават пречки на сликата или сликите може да бидат вон фокус.
Се појавуваат пораки за грешка при отворање мултимедијални
фајлови
Ако добивате пораки за грешка или мултимедијалните фајлови не се емитуваат кога ги
отворате на Вашиот уред, обидете се со следново:
• Ослободете меморија со префрлување на некои од фајловите на компјутер или нивно
бришење од уредот.
• Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со DRM (Управување со дигитални
права). Ако фајлот е заштитен со DRM, обезбедете дека ја имате соодветната лиценца
или клуч за емитување на фајлот.
• Осигурете се дека уредот ги поддржува форматите на фајлови. Ако некој формат на
фајл не е поддржан, како на пример DivX или AC3, инсталирајте една апликација што го
поддржува. За да ги потврдите форматите на фајлови што ги поддржува Вашиот уред,
посетете ја www.samsung.com.
214
Решавање проблеми
• Вашиот уред поддржува фотографии и видео-записи снимени со уредот. Фотографиите и
видео-записите снимени со други уреди може да не работат правилно.
• Вашиот уред поддржува мултимедијални фајлови што се овластени од Вашиот мрежен
оператор или од операторите за дополнителни услуги. Некои содржини кои кружат
по Интернет, како што се тонови за ѕвонење, видео-записи или заднини, може да не
работат правилно.
Другиот уред со Bluetooth не може да се лоцира
• Осигурете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на Вашиот уред.
• Уверете се дека безжичната одлика Bluetooth е активирана на уредот на кој сакате да се
поврзете.
• Бидете сигурни дека Вашиот уред и другиот Bluetooth се во максимален Bluetooth опсег
(10 м).
Ако со горенаведените совети не се реши проблемот, контактирајте сервисен центар на
Samsung.
Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер
• Осигурете се дека USB-кабелот што го користите е компатибилен со Вашиот уред.
• Осигурете се дека го имате инсталирано правилниот драјвер на Вашиот компјутер и дека
го имате ажурирано.
• Ако сте корисник на Windows XP, обезбедете дека на Вашиот компјутер сте инсталирале
Windows XP Service Pack 3 или понова верзија.
• Осигурете се дека на Вашиот компјутер сте инсталирале Samsung Kies или Windows
Media Player 10 или понова верзија.
Вашиот уред не може да ја пронајде Вашата моментална
локација
Сигналите на GPS може да се попречени во некои локации како на пример во затворен
простор. Поставете уредот да користи Wi-Fi или мобилна мрежа за пронаоѓање на Вашата
локација во вакви ситуации.
215
Решавање проблеми
Загубени се податоци зачувани на уредот
Секогаш правете резервни копии на сите важни податоци зачувани во уредот. Во спротивно,
нема да може да ги вратите податоците ако дојде до нивна загуба или оштетување. Samsung
не е одговорен за губењето какви било податоци зачувани во уредот.
Се појавува мала празнина околу надворешноста на уредот
• Оваа празнина е неопходна производна одлика и може да дојде до одредени мали
протресувања или вибрации на некои делови.
• Со тек на време, триењето помеѓу деловите може да предизвика оваа празнина малку
да се прошири.
216
Авторско право
Авторско право © 2015 Samsung Electronics
Овој водич е заштитен според меѓународните закони за авторски права.
Ниеден дел од ова упатство за корисникот не смее да биде копиран, дистрибуиран, преведен
или пренесен во која било форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било складиште за информации и
систем за пронаоѓање, без претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
Трговски марки
• SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски марки на Samsung Electronics.
®
• Bluetooth е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. ширум светот.
®
™
™
™ и логото Wi-Fi се
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
• Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни
сопственици.
Download PDF

advertising