Samsung | GT-I8190 | Samsung GT-I8190N Snelstartgids

GT-I8190
Snelstartgids
Voor meer informatie kunt u de volledige
gebruiksaanwijzing raadplegen. Zie
‘De gebruiksaanwijzing weergeven’ in deze snelstartgids
voor meer informatie over het openen van de
gebruiksaanwijzing.
www.samsung.com
www.sar-tick.com
Dit product voldoet aan de van
applicatie zijnde nationale SAR-limieten
van 2,0 W/kg. U kunt de specifieke
maximale SAR-waarden vinden in het
gedeelte met SAR-informatie van deze
gebruiksaanwijzing.
Wanneer u het product meeneemt
terwijl u het op uw lichaam draagt,
moet u zorgen voor een afstand van
1,5 cm tussen het product en uw
lichaam om ervoor te zorgen dat
wordt voldaan aan de vereisten voor
blootstelling aan radiogolven.
Dit apparaat biedt hoogwaardige mobiele communicatie
en amusement dankzij de uitzonderlijke technologie en
hoge normen van Samsung.
• De inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product,
of van de software die door serviceproviders wordt
geleverd, en is onderhevig aan wijzigingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
• Welke onderdelen bij het apparaat worden geleverd en
welke accessoires beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw
regio of serviceprovider.
2
• De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit
apparaat ontworpen en zijn mogelijk niet compatibel
met andere apparaten.
• Bij de plaatselijke Samsung-dealer kunt u extra
accessoires kopen. Controleer of ze compatibel zijn met
het apparaat voordat u ze aanschaft.
• Andere accessoires zijn mogelijk niet compatibel met uw
apparaat.
• Samsung is niet aansprakelijk voor prestatie- of
compatibiliteitsproblemen die worden veroorzaakt door
het bewerken van de instellingen in het register of door
het gebruik van aangepaste besturingssysteemsoftware.
Wanneer u probeert het besturingssysteem aan
te passen, kan dit ertoe leiden dat uw apparaat en
applicaties niet correct werken.
3
Symbolen in deze
gebruiksaanwijzing
Waarschuwing: situaties die letsel kunnen
veroorzaken bij u of anderen
Let op: situaties die schade aan het apparaat of
andere apparatuur kunnen veroorzaken
Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of
aanvullende informatie
Copyright
Copyright © 2012 Samsung Electronics
Deze gebruiksaanwijzing is beschermd onder internationale
auteursrechtwetten.
Geen enkel onderdeel van deze gebruiksaanwijzing mag
worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of
verzonden in welke vorm dan ook of op welke elektronische
of mechanische wijze dan ook, inclusief door deze te
fotokopiëren, op te nemen of op te slaan in een systeem
voor het opslaan en ophalen van informatie, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Samsung
Electronics.
4
Handelsmerken
• SAMSUNG en het SAMSUNG-logo zijn gedeponeerde
handelsmerken van Samsung Electronics.
• Het Android-logo, Google™, Google Maps™, Google
Mail™, YouTube™, Google Play™ Store en Google
Talk™ zijn handelsmerken van Google, Inc.
• Bluetooth® is wereldwijd een gedeponeerd handelsmerk
van Bluetooth SIG, Inc.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi
CERTIFIED™ en het Wi-Fi-logo zijn gedeponeerde
handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
Het apparaat gebruikt een niet-geharmoniseerde
frequentie en is bedoeld voor gebruik in alle Europese
landen. Het WLAN mag in de EU zonder beperkingen
binnenshuis worden gebruikt, maar mag niet buitenshuis
worden gebruikt.
• Alle overige handelsmerken en auteursrechten zijn het
eigendom van de betreffende eigenaren.
5
Aan de slag
Indeling
Camera aan de
voorzijde
Nabijheidssensor
Luistergedeelte
Aan/uit-toets
Aanraakscherm
Starttoets
Menutoets
Terugtoets
Microfoon
6
Multifunctionele
aansluiting
Aan de slag
Headsetaansluiting
Luidspreker
GPS-antenne
Flitser
Camera aan de
achterzijde
Volumetoets
Achterklep
Hoofdantenne
Bedek het antennegedeelte niet met uw
handen of andere voorwerpen. Dit kan
connectiviteitsproblemen veroorzaken of de
batterij kan leegraken.
7
Aan de slag
Toetsen
Toets
Functie
• Ingedrukt houden om het apparaat in
of uit te schakelen.
Aan/uit
Menu
• 8-10 seconden ingedrukt houden
om het apparaat te resetten als er
onherstelbare fouten optreden, de
verbinding wordt verbroken of het
apparaat vastloopt.
• Indrukken om het apparaat te
vergrendelen of ontgrendelen.
Het apparaat wordt vergrendeld
wanneer het aanraakscherm wordt
uitgeschakeld.
• Tik hierop om een lijst met opties te
openen die beschikbaar zijn voor het
huidige scherm.
• Blijven aanraken op het startscherm
om Google Search te starten.
• Druk hierop om terug te keren naar het
startscherm.
Start
8
• Ingedrukt houden om de lijst met
recente applicaties te openen.
Aan de slag
Toets
Functie
Terug
Volume
• Tik hierop om terug te keren naar het
vorige scherm.
• Druk hierop om het volume van het
apparaat aan te passen.
De SIM- of USIM-kaart en de batterij
plaatsen
Plaats de SIM- of USIM-kaart die door de serviceprovider
van de mobiele telefoon is geleverd en de bijgeleverde
batterij.
1 Verwijder de achterklep.
Beschadig uw vingernagels niet wanneer u de
achterklep verwijdert.
9
Aan de slag
2 Plaats de SIM- of USIM-kaart met de goudkleurige
contactpunten naar beneden gericht.
3 Plaats de batterij.
2
1
4 Plaats de achterklep terug.
10
Aan de slag
De batterij opladen
Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt of wanneer
de batterij lange tijd niet is gebruikt, moet u de batterij
opladen.
Gebruik alleen opladers, batterijen en kabels die
zijn goedgekeurd door Samsung. Bij gebruik van
niet-goedgekeurde opladers of kabels bestaat het
risico dat de batterij ontploft of dat het apparaat
schade oploopt.
Steek het kleine uiteinde van de oplader in de
multifunctionele aansluiting van het apparaat, en steek het
grote uiteinde van de oplader in het stopcontact.
Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit
aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken.
Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt
niet onder de garantie.
11
Aan de slag
Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u het apparaat
los van de oplader. Koppel de oplader eerst los van het
apparaat en vervolgens van het stopcontact.
Verwijder de batterij niet voordat u de oplader
hebt verwijderd. Hierdoor kan het apparaat
beschadigd raken.
Om stroom te besparen moet u de oplader
loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De
oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar.
U moet daarom de oplader loskoppelen van het
stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te
voorkomen dat u energie verspilt. Het apparaat
moet in de buurt van het stopcontact blijven
tijdens het opladen.
De oplaadstatus van de batterij
controleren
Wanneer u de batterij oplaadt terwijl het apparaat is
uitgeschakeld, geven de volgende pictogrammen de
huidige oplaadstatus van de batterij aan:
Opladen
12
Volledig opgeladen
Aan de slag
Het apparaat in- en uitschakelen
Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, moet
u de instructies op het scherm volgen om uw apparaat in
te stellen.
Houd de aan/uit-toets een aantal seconden ingedrukt om
het apparaat in en uit te schakelen.
13
Basisfuncties
Meldingen
Meldingspictogrammen worden weergegeven op de
statusbalk om gemiste oproepen, nieuwe berichten,
agendagebeurtenissen, de apparaatstatus en meer aan
te geven. Open het meldingenvenster, bekijk de huidige
status van uw apparaat en gebruik de beschikbare opties.
Sleep omlaag vanaf de statusbalk om het meldingenvenster
te openen. Als u het meldingenvenster wilt sluiten, sleept
u de balk omhoog die onder aan het scherm wordt
weergegeven.
De beschikbare opties kunnen afwijken,
afhankelijk van de regio of serviceprovider.
14
Basisfuncties
Bellen of een oproep aannemen
Oproepfuncties gebruiken, zoals bellen of oproepen
beantwoorden, opties gebruiken die beschikbaar zijn
tijdens een oproep, of functies met betrekking tot bellen
aanpassen en gebruiken.
Bellen
Geef het nummer in met het toetsenbord en tik op .
Een oproep aannemen
Sleep
buiten de cirkel bij een inkomende oproep.
Contacten beheren
Contacten beheren, waaronder telefoonnummers,
e-mailadressen, enzovoort. U kunt contacten groeperen
om deze eenvoudiger te kunnen doorzoeken en u kunt
contacten naar anderen verzenden of ze delen.
Berichten verzenden
Tekstberichten of multimediaberichten verzenden door
afbeeldingen of video's toe te voegen.
Er kunnen extra kosten in rekening worden
gebracht voor het verzenden of ontvangen van
berichten als u zich buiten uw eigen servicegebied
bevindt. Neem contact op met uw serviceprovider
voor informatie.
15
Basisfuncties
Applicaties gebruiken
Op het scherm Applicaties worden pictogrammen
weergegeven voor alle applicaties, waaronder nieuwe
applicaties die zijn geïnstalleerd.
Open het venster Applicaties en selecteer een
applicatiepictogram om de applicatie te openen. Tik op
om applicaties te sluiten.
Verbinding maken met internet
Maak verbinding met internet via de Wi-Fi-functie of het
mobiele netwerk. Open de internetapplicatie en geef
webpagina's weer.
Er kunnen extra kosten in rekening worden
gebracht wanneer u verbinding maakt met
internet en mediabestanden downloadt.
Neem contact op met uw serviceprovider voor
informatie.
16
Basisfuncties
De gebruiksaanwijzing weergeven
De gebruiksaanwijzing bevat alle informatie over het
bedienen van uw apparaat.
Er kunnen extra kosten in rekening worden
gebracht wanneer u verbinding maakt met
internet en mediabestanden downloadt.
Neem contact op met uw serviceprovider voor
informatie.
Vanaf uw apparaat
1 Open de internetapplicatie.
2 Tik op om de lijst met favorieten te openen.
3 Selecteer de favoriet voor de gebruiksaanwijzing.
Als u de gebruiksaanwijzing op een eenvoudigere manier
wilt openen, kunt u een snelkoppeling of widget voor de
gebruiksaanwijzing op het startscherm plaatsen.
De gebruiksaanwijzing is mogelijk niet
beschikbaar, afhankelijk van de webbrowser of
serviceprovider.
Vanaf uw computer
Ga naar www.samsung.com en zoek naar de
gebruiksaanwijzing op de modelnaam van uw apparaat.
17
Veiligheidsinformatie
Deze veiligheidsinformatie heeft betrekking op mobiele apparaten.
Sommige informatie is mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.
Om letsel aan uzelf en anderen of schade aan het apparaat te
voorkomen, moet u de veiligheidsinformatie over uw apparaat lezen
voordat u het apparaat gebruikt.
Waarschuwing: voorkom elektrische schokken,
brand of explosies
Gebruik geen beschadigde elektriciteitssnoeren of stekkers of losse
elektrische aansluitingen
Raak het netsnoer niet aan met natte handen en koppel de oplader niet
los door aan het snoer te trekken
Buig of beschadig het elektriciteitssnoer niet
Gebruik het apparaat niet terwijl het wordt opgeladen en raak het
apparaat niet aan met natte handen
Veroorzaak geen kortsluiting in de oplader of het apparaat
Laat de oplader of het apparaat niet vallen en zorg dat het nergens
tegenaan stoot
Laad de batterij niet op met een oplader die niet is goedgekeurd door
de fabrikant
Maak geen gebruik van het apparaat tijdens een onweersbui
Er kan een storing optreden in uw apparaat en het risico van een elektrische
schok wordt verhoogd.
18
Veiligheidsinformatie
Raak een beschadigde of lekkende Li-Ion-batterij (Lithium Ion) niet aan
Neem contact op met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecenter voor
informatie over het weggooien van uw Li-ion-batterij volgens de geldende
voorschriften.
Ga zorgvuldig om met het apparaat en de oplader en gooi deze weg
volgens de geldende voorschriften
• Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en opladers
die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele
batterij en oplader gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw
apparaat veroorzaken.
• Gooi de batterij of het apparaat nooit in het vuur. Volg alle lokale
voorschriften wanneer u gebruikte batterijen of apparaten wilt
weggooien.
• Plaats de batterij of het apparaat nooit op of in verwarmingsapparaten,
zoals magnetrons, ovens of radiatoren. Het apparaat kan ontploffen als
het oververhit raakt.
• U mag het apparaat nooit samenpersen of doorboren. Stel het apparaat
niet bloot aan hoge externe druk, omdat dit kan leiden tot een interne
kortsluiting en oververhitting.
Voorkom dat het apparaat, de batterij of de oplader beschadigd raakt
• Stel het apparaat en de batterij niet bloot aan zeer lage of zeer hoge
temperaturen.
• Extreme temperaturen kunnen het apparaat beschadigen en de
oplaadcapaciteit en levensduur van het apparaat en de batterij
verminderen.
• Zorg dat de batterij niet in contact komt met metalen objecten, omdat
dit een verbinding tussen de + en de – polen van de batterij tot stand
kan brengen en kan leiden tot tijdelijke of permanente beschadiging
van de batterij.
• Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.
19
Veiligheidsinformatie
Let op: volg alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het apparaat in een
gesloten ruimte
Gebruik het apparaat niet in de buurt van andere elektronische
apparaten
De meeste elektronische apparaten gebruiken RF-signalen (radio frequency).
Het apparaat kan storing veroorzaken op andere elektronische apparaten.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van een pacemaker
• Vermijd indien mogelijk het gebruik van het apparaat binnen 15 cm
van een pacemaker omdat het apparaat storing kan veroorzaken op de
pacemaker.
• Om mogelijke storing van een pacemaker te minimaliseren, moet u
het apparaat alleen gebruiken aan de kant van uw lichaam waar de
pacemaker zich niet bevindt.
Gebruik het apparaat niet in een ziekenhuis of in de buurt van medische
apparatuur die gevoelig is voor RF-signalen (radio frequency)
Als u medische apparatuur gebruikt, moet u contact opnemen met de
fabrikant van de apparatuur voordat u het apparaat gebruikt om te bepalen
of de apparatuur wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden
uitgezonden door het apparaat.
Als u een hoorapparaat gebruikt, moet u contact opnemen met de
fabrikant voor informatie over radiostoring
De radiofrequentie die wordt uitgezonden door uw apparaat, stoort wellicht
met sommige hoorapparaten. Voordat u uw apparaat gebruikt, moet u
contact opnemen met de fabrikant om te bepalen of uw hoorapparaat
wordt beïnvloed door de radiofrequenties die worden uitgezonden door
het apparaat.
Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar
• Schakel het apparaat uit in omgevingen met explosiegevaar in plaats van
het verwijderen van de batterij.
• Houd u aan alle voorschriften, instructies en informatie in omgevingen
met potentieel explosiegevaar.
20
Veiligheidsinformatie
• Gebruik uw apparaat niet bij benzinepompen, in de buurt van
brandstoffen of chemische middelen of op locaties waar explosies
plaatsvinden.
• Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal
in dezelfde ruimte als het apparaat of de onderdelen of accessoires van
het apparaat.
Schakel uw apparaat uit wanneer u aan boord van een vliegtuig bevindt
Uw apparaat stoort mogelijk de elektronische navigatie-instrumenten van
het vliegtuig.
Uw apparaat stoort mogelijk apparatuur in auto’s
Er kan wellicht een storing optreden in de elektronische apparatuur in uw
auto vanwege de radiostoring van het apparaat. Neem contact op met de
fabrikant voor meer informatie.
Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en
regelgeving bij het gebruik van het apparaat tijdens
het besturen van een motorvoertuig
Terwijl u rijdt, is het veilig besturen van het motorvoertuig uw eerste
prioriteit. Gebruik tijdens het rijden uw mobiele apparaat niet, als dit wettelijk
is verboden. Gebruik voor uw veiligheid en die van anderen uw verstand en
volg deze tips:
• Oefen u in het gebruik van het apparaat en de handige functies zoals
snelkiezen en automatisch herhalen. Met deze functies kunt u sneller
oproepen starten of aannemen op uw mobiele apparaat.
• Houd het apparaat binnen handbereik. Zorg ervoor dat u uw draadloze
toestel kunt gebruiken zonder dat uw blik afwendt van de weg. Als u een
inkomende oproep ontvangt op een moment dat het niet uitkomt, kunt u
de voicemail de oproep laten beantwoorden.
• Onderbreek gesprekken in druk verkeer of gevaarlijke
weersomstandigheden. Regen, hagel, sneeuw, ijzel en druk verkeer
kunnen gevaarlijk zijn.
• Maak geen notities en zoek geen telefoonnummers op. Als u een notitie
maakt of door een agenda bladert, wordt uw aandacht afgeleid van veilig
rijden, wat toch uw primaire verantwoordelijkheid is.
21
Veiligheidsinformatie
• Bel verstandig en schat de verkeersdrukte in. Start een gesprek wanneer
u stilstaat of voordat u zich in het verkeer begeeft. Probeer gesprekken te
plannen tijdens perioden dat uw auto stilstaat.
• Begin niet aan stressrijke of emotionele gesprekken waardoor uw
aandacht kan verslappen. Laat de persoon met wie u spreekt weten dat
u achter het stuur zit en stel gesprekken uit die mogelijk uw aandacht
kunnen afleiden van de weg.
• Gebruik uw apparaat om hulp in te schakelen. Bel een alarmnummer in
het geval van een brand, verkeersongelukken of medische noodgevallen.
• Gebruik uw apparaat om anderen in noodsituaties te helpen. Als u ziet
dat er een auto-ongeluk plaatsvindt, ziet dat er een misdaad wordt
gepleegd, of een zwaar ongeval ziet waarbij levens in gevaar zijn, moet u
het alarmnummer bellen.
• Bel indien nodig het nummer van een hulpdienst of een speciaal nietalarmnummer voor verdere hulp. Als u een voertuig met pech ziet dat
geen gevaar oplevert, een verkeersbord dat kapot is, een verkeersongeval
waarbij niemand gewond lijkt te zijn of een voertuig ziet waarvan u weet
dat dit is gestolen, moet u een nummer bellen dat hiervoor bedoeld is.
Het mobiele apparaat goed onderhouden en
gebruiken
Houd het apparaat droog
• Vocht en vloeistoffen kunnen de onderdelen of elektronische circuits in
uw apparaat beschadigen.
• Schakel het apparaat niet in als dit nat is. Als het apparaat al is
ingeschakeld, schakelt u het uit en verwijdert u de batterij onmiddellijk
(als u het apparaat niet kunt uitschakelen of de batterij niet kunt
verwijderen, laat u dit zo). Maak het apparaat vervolgens met een
handdoek droog en breng het naar een servicecenter.
• Door de vloeistof verandert de kleur van het label dat de waterschade in
het apparaat aangeeft. Waterschade aan het apparaat kan de garantie van
de fabrikant laten vervallen.
22
Veiligheidsinformatie
Gebruik uw apparaat niet op plaatsen met hoge concentraties stof of
deeltjes in de lucht en bewaar uw apparaat ook niet op deze plaatsen
Stof of vreemde materialen kunnen zorgen voor een storing in uw apparaat
en kunnen resulteren in brand of een elektrische schok.
Bewaar uw apparaat alleen op een vlakke ondergrond
Als uw apparaat valt, kan het beschadigd raken.
Bewaar uw apparaat niet op zeer warme of koude locaties. U kunt het
apparaat het beste gebruiken bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C
• Uw apparaat kan exploderen als het wordt achtergelaten in een
afgesloten voertuig, omdat de interne temperatuur kan oplopen tot 80 °C.
• Stel het apparaat niet gedurende lange tijd aan direct zonlicht bloot
(bijvoorbeeld op het dashboard van een auto).
• Bewaar de batterijen bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C.
Bewaar uw apparaat niet met metalen objecten, zoals sleutels en
kettingen
• Er kunnen krassen op het apparaat komen of dit kan defect raken.
• Als de batterijpolen in contact komen met metalen voorwerpen, kan dit
mogelijk brand veroorzaken.
Bewaar het apparaat niet in de buurt van magnetische velden
• Het apparaat kan worden beschadigd of de batterij kan worden ontladen
bij blootstelling aan magnetische velden.
• Kaarten met magnetische strips, waaronder credit cards, telefoonkaarten,
bankpasjes en OV-kaarten kunnen beschadigd raken door magnetische
velden.
• Gebruik geen draagtassen of accessoires met magnetische sluitingen en
voorkom dat uw apparaat gedurende langere perioden in contact komt
met magnetische velden.
Bewaar het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur,
magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcompartimenten
• De batterij kan lekken.
• Het apparaat kan oververhit raken en brand veroorzaken.
23
Veiligheidsinformatie
Laat het apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan plotselinge
schokken
• Het scherm van het apparaat kan beschadigd raken.
• Als het apparaat wordt verbogen of vervormd, kan het beschadigd raken
of functioneren onderdelen wellicht niet meer goed.
Gebruik uw apparaat of applicaties enige tijd niet als het apparaat
oververhit is
Als u uw huid langdurig blootstelt aan een oververhit apparaat, kan dit
symptomen van lichte brandwonden veroorzaken, zoals rode vlekken en
pigmentatie.
Als uw apparaat beschikt over een flitser, moet u de flitser niet te dicht
in de buurt van de ogen van mensen of dieren gebruiken
Het gebruik van de flitser dichtbij de ogen kan tijdelijke verblinding of
schade aan de ogen veroorzaken.
Wees voorzichtig wanneer u wordt blootgesteld aan flikkerend licht
• Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u enkele lampen laten branden in
de kamer en het scherm niet te dicht bij uw ogen houden.
• Epileptische aanvallen of black-outs kunnen optreden wanneer u langere
tijd wordt blootgesteld aan flikkerend licht terwijl u video’s bekijkt of
Flash-games speelt. Als u enig ongemak bespeurt, moet u onmiddellijk
ophouden het apparaat te gebruiken.
Het risico op RSI verkleinen
Wanneer u herhaaldelijk dezelfde acties uitvoert, zoals drukken op toetsen,
tekens met uw vingers schrijven op een aanraakscherm of games spelen,
kunt u af en toe enig ongemak bespeuren in uw handen, nek, schouders of
andere delen van uw lichaam. Wanneer u het apparaat langere tijd gebruikt,
moet u het apparaat losjes vasthouden, de toetsen licht indrukken en
regelmatig pauze nemen. Als u ongemak ondervindt tijdens of na dergelijk
gebruik, moet u het apparaat niet meer gebruiken en contact opnemen
met een arts.
24
Veiligheidsinformatie
Zorg voor een optimale levensduur van batterij en oplader
• Laat uw apparaat niet langer dan een week opladen, omdat de levensduur
van de batterij kan afnemen als gevolg van overladen.
• Een niet-gebruikt apparaat raakt op den duur ontladen en moet opnieuw
worden opgeladen voordat het kan worden gebruikt.
• Haal de stekker van de oplader uit het stopcontact wanneer u de oplader
niet gebruikt.
• Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze is bestemd.
Gebruik door de fabrikant goedgekeurde batterijen, opladers,
accessoires en benodigdheden
• Als u een merkloze batterij of oplader gebruikt, kan de levensduur van uw
apparaat afnemen of kan een storing in het apparaat optreden.
• Samsung kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de veiligheid
van de gebruiker wanneer de gebruikte accessoires of onderdelen niet
door Samsung zijn goedgekeurd.
Kauw of zuig niet op het apparaat of de batterij
• Hierdoor kan het apparaat beschadigd raken of kan een explosie worden
veroorzaakt.
• Als kinderen gebruik maken van het apparaat, zorg er dan voor dat zij het
op de juiste wijze gebruiken.
Steek het apparaat en de bijgeleverde accessoires niet in uw ogen,
oren of mond
Als u dit wel doet, kan dit leiden tot verstikking of ernstig letsel.
Bij gebruik van het apparaat:
• Houd het apparaat rechtop zoals u bij een normale telefoon zou doen.
• Spreek uw boodschap rechtstreeks in de microfoon in.
• Raak de interne antenne van het apparaat niet aan. Als u dit wel doet,
kan de oproepkwaliteit afnemen of kan het apparaat onbedoelde
hoeveelheden RF-signalen (radiofrequentie) uitzenden.
25
Veiligheidsinformatie
Uw gehoor beschermen wanneer u een headset gebruikt
• Overmatige blootstelling aan harde geluiden kan leiden tot
gehoorbeschadiging.
• Blootstelling aan harde geluiden onder het rijden, kan de aandacht
afleiden en een ongeval veroorzaken.
• Zet het geluidsvolume altijd laag voordat u de oortelefoon in de
geluidsbron steekt. Gebruik alleen het minimale geluidsniveau dat nodig
is om uw gesprek of muziek te kunnen horen.
• In droge omgevingen kan statische elektriciteit zich verzamelen in de
headset. Vermijd het gebruik van headsets in droge omgevingen of raak
een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen voordat u
een headset aansluit op het apparaat.
Wees voorzichtig als u het apparaat gebruikt tijdens het wandelen of
wanneer u zich verplaatst
• Wees u altijd bewust van uw omgeving om letsel voor uzelf of anderen
te vermijden.
• Zorg ervoor dat de headset-kabel niet verstrikt raakt in uw armen of
nabijgelegen voorwerpen.
Draag het apparaat niet in een achterzak of om uw middel
U kunt gewond raken of het apparaat beschadigen wanneer u valt.
Haal uw apparaat nooit uit elkaar, breng er geen wijzigingen in aan en
probeer het niet te repareren
• Door wijzigingen of aanpassingen van het apparaat kan de garantie van
de fabrikant vervallen. Als uw apparaat onderhoud nodig heeft, moet u
uw apparaat naar een Samsung Servicecenter brengen.
• Haal de batterij niet uit elkaar en probeer deze niet te doorboren omdat
hierdoor explosie- of brandgevaar ontstaat.
26
Veiligheidsinformatie
Verf het apparaat niet en plak geen stickers op het apparaat
Verf en stickers kunnen ervoor zorgen dat de bewegende onderdelen
vastlopen, waardoor het apparaat niet correct kan werken. Als u allergisch
bent voor verf of metalen onderdelen van het apparaat, kunt u last krijgen
van jeuk, eczeem of zwelling. Als dit gebeurt, moet u stoppen met het
gebruik van het apparaat en contact opnemen met uw arts.
Als u het apparaat schoonmaakt, gaat u als volgt te werk:
• Veeg het apparaat of de oplader met een doek of een gum schoon.
• Reinig de batterijpolen met een watje of een handdoek.
• Gebruik geen chemicaliën of schoonmaakmiddelen.
Gebruik het apparaat niet als het scherm gebarsten of gebroken is
Gebroken glas of plastic kan leiden tot letsel aan uw handen en gezicht.
Breng het apparaat naar een Samsung Servicecenter voor reparatie.
Gebruik het apparaat voor geen ander doel dan waarvoor het bedoeld
is
Probeer andere mensen niet te storen wanneer u het apparaat in het
openbaar gebruikt
Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen
Het apparaat is geen speelgoed. Laat kinderen niet spelen met het apparaat
omdat ze zichzelf en anderen kunnen verwonden of het apparaat kunnen
beschadigen.
Installeer mobiele apparatuur zorgvuldig
• Zorg ervoor dat mobiele apparaten of daaraan verwante apparatuur naar
behoren zijn bevestigd in uw voertuig.
• Plaats uw apparaat en de accessoires niet op of in de buurt van plaatsen
waar een airbag zich kan ontvouwen. Onjuist geïnstalleerde draadloze
apparaten kunnen leiden tot ernstig letsel wanneer airbags zich snel
ontvouwen.
27
Veiligheidsinformatie
Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door gekwalificeerd
personeel
Als u het apparaat laat repareren door niet-gekwalificeerd personeel kan
het apparaat beschadigd raken en is de garantie van de fabrikant niet meer
geldig.
Wees voorzichtig met SIM-kaarten of geheugenkaarten
• Verwijder een kaart niet als het apparaat bezig is met de overdracht of het
ophalen van gegevens. Dit kan leiden tot gegevensverlies en/of schade
aan de kaart of het apparaat.
• Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en
elektrische storing van andere apparaten.
• Raak geen goudkleurige contactpunten of polen aan met uw vingers of
met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon
met een zachte doek.
Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft
In sommige gebieden of omstandigheden kan het voorkomen dat bellen
met het apparaat niet mogelijk is, dus ook niet in noodgevallen. Voordat
u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom
een alternatieve manier plannen om contact op te kunnen nemen met
nooddiensten.
Uw persoonlijke en belangrijke gegevens beveiligen
• Wanneer u het apparaat gebruikt, moet u een back-up van belangrijke
gegevens maken. Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van
gegevens.
• Wanneer u het apparaat weggooit, moet u een back-up van alle gegevens
maken en het apparaat vervolgens resetten om misbruik van uw
persoonlijke gegevens te voorkomen.
• Lees het machtigingsscherm zorgvuldig wanneer u applicaties downloadt.
Wees vooral voorzichtig met applicaties die toegang hebben tot veel
functies of tot een aanzienlijk deel van uw persoonlijke gegevens.
28
Veiligheidsinformatie
• Controleer uw accounts regelmatig op niet-goedgekeurd of verdacht
gedrag. Als u enig teken van misbruik van uw persoonlijke gegevens
constateert, neemt u contact op met uw serviceprovider om uw
accountgegevens te verwijderen of te wijzigen.
• In het geval dat u uw apparaat kwijtraakt of dit wordt gestolen, wijzigt
u de wachtwoorden voor uw accounts om uw persoonlijke gegevens te
beschermen.
• Gebruik geen applicaties die afkomstig zijn van onbekende bronnen en
vergrendel uw apparaat met een patroon, wachtwoord of PIN-code.
Verspreid auteursrechtelijk beschermd materiaal niet
Verspreid geen materiaal met copyright zonder de toestemming
van de inhoudseigenaars. Als u dit wel doet, kan dit in strijd zijn met
de auteursrechtwetgeving. De fabrikant is niet aansprakelijk voor
juridische problemen die worden veroorzaakt door illegaal gebruik van
auteursrechtelijk beschermd materiaal door de gebruiker.
Informatie over het SAR-certificaat (Specific
Absorption Rate)
DIT APPARAAT VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR
BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN
Uw mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat
is zo ontworpen dat de limieten voor blootstelling aan radiogolven
(radiofrequente elektromagnetische velden) die door internationale
richtlijnen worden aanbevolen, niet worden overschreden. De richtlijnen
zijn ontwikkeld door een onafhankelijke wetenschappelijke organisatie
(ICNIRP) en omvatten een aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid
van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of
gezondheidstoestand.
29
Veiligheidsinformatie
De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven gebruiken de maateenheid
SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet voor mobiele apparaten
is 2,0 W/kg. Tests voor SAR worden uitgevoerd met de standaard
gebruiksposities, waarbij het apparaat het hoogst toegestane energieniveau
gebruikt in alle geteste frequentiebanden. De hoogste SAR-waarden onder
de ICNIRP-richtlijnen voor dit apparaatmodel zijn:
Maximale SAR-waarde voor dit model en omstandigheden waaronder
deze is vastgelegd
SAR-waarde indien gedragen op
het hoofd
0,522 W/kg
SAR-waarde indien gedragen op
het lichaam
0,584 W/kg
Tijdens gebruik liggen de daadwerkelijke SAR-waarden voor dit apparaat
meestal ver beneden de hierboven vermelde waarden. Uit oogpunt
van systeemefficiëntie en minimale storing op het netwerk wordt het
energieverbruik van het mobiele apparaat automatisch verlaagd, zodat er
nooit meer energie wordt gebruikt dan nodig is. Hoe minder energie het
apparaat uitvoert, hoe lager de bijbehorende SAR-waarde.
Het testen van de SAR-waarde terwijl het toestel wordt gedragen op het
lichaam, is uitgevoerd op het toestel met een scheidingsafstand van 1,5 cm.
Om te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven terwijl
het toestel op het lichaam wordt gedragen, moet het toestel zich ten minste
op een afstand van 1,5 cm van het lichaam bevinden.
Organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en de
Amerikaanse Food and Drug Administration hebben voorgesteld dat als
personen zich zorgen maken en hun blootstelling aan radiogolven willen
beperken, ze een handsfree accessoire kunnen gebruiken om het draadloze
apparaat tijdens gebruik uit de buurt van het hoofd en het lichaam te
houden of de hoeveelheid tijd kunnen beperken dat ze het apparaat
gebruiken. Ga voor meer informatie naar www.samsung.com/sar en zoek op
het modelnummer van uw apparaat.
30
Veiligheidsinformatie
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Deze markering op het product, accessoires of de documentatie geeft aan
dat het product en de elektronische accessoires (bijvoorbeeld oplader,
headset, USB-kabel) niet mogen worden weggeworpen bij het huishoudelijk
afval.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door
ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen
van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen,
zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar
ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om
te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten
recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product
en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
31
Veiligheidsinformatie
Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit
dit product
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan
dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen
met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische
symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte
in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen
deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het
hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen
te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het
gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.
Vrijwaring
Bepaald materiaal en bepaalde services die via dit apparaat beschikbaar zijn,
zijn het eigendom van derden en worden beschermd door het auteursrecht,
patenten, handelsmerken en/of andere wetgeving met betrekking tot
intellectueel-eigendomsrecht. Dergelijke inhoud en diensten worden alleen
geleverd voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Het is verboden
om materiaal of services te gebruiken op een manier die niet door de
eigenaar van het materiaal of de leverancier van de service is toegestaan.
Zonder het voorafgaande te beperken, is het verboden om enig materiaal
of enige services die via dit apparaat worden weergegeven, via welk
medium en op welke manier dan ook aan te passen, te kopiëren, opnieuw te
publiceren, te uploaden, op het web te plaatsen, te verzenden, te verkopen,
daarvan afgeleide werken te maken, het te exploiteren of te distribueren,
tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de desbetreffende materiaaleigenaar of
serviceleverancier.
32
Veiligheidsinformatie
“MATERIAAL EN SERVICES VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE
STAAT WAARIN DEZE VERKEREN. SAMSUNG GEEFT MET BETREKKING
TOT HET MATERIAAL EN DE SERVICES DIE WORDEN GELEVERD GEEN
ENKELE GARANTIE WAT BETREFT GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL,
UITDRUKKELIJK NOCH GEÏMPLICEERD. SAMSUNG ONTKENT UITDRUKKELIJK
ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT
GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD
DOEL. SAMSUNG GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING
TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, ACTUALITEIT, LEGALITEIT OF
VOLLEDIGHEID VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DIE VIA DIT
APPARAAT BESCHIKBAAR WORDT GESTELD EN SAMSUNG KAN ONDER
GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF NALATIGHEID, AANSPRAKELIJK
WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE
OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA,
ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT, OF IN
VERBAND STAAT MET, ENIGE INFORMATIE HIERIN, OF ALS GEVOLG VAN HET
GEBRUIK VAN ENIG MATERIAAL OF ENIGE SERVICE DOOR U OF EEN DERDE,
ZELFS NIET WANNEER WIJ VAN DE KANS OP DERGELIJKE SCHADE OP DE
HOOGTE ZOUDEN ZIJN GESTELD.”
Services van derden kunnen op elk gewenst moment door Samsung
worden beëindigd en Samsung geeft geen enkele garantie dat enig
materiaal of enige service gedurende een bepaalde periode beschikbaar zal
zijn. Materiaal en services worden door derden verzonden via netwerken
en verzendfaciliteiten waarover Samsung geen controle heeft. Zonder
de algemeenheid van deze verklaring van vrijwaring te beperken, wijst
Samsung uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de
hand met betrekking tot enige onderbreking of staking van enig materiaal of
enige service die via dit apparaat beschikbaar wordt gesteld.
Samsung is verantwoordelijk noch aansprakelijk voor klantenservice met
betrekking tot het materiaal en de services. Alle vragen en serviceverzoeken
met betrekking tot het materiaal of de services dienen rechtstreeks aan de
leveranciers van het materiaal of de services te worden gericht.
33
Verklaring van overeenstemming
Productgegevens
Voor het volgende
Product : GSM WCDMA BT/Wi-Fi Mobiele telefoon
Model(len) : GT-I8190
Verklaring en toepasselijke normen
Wij verklaren hierbij dat het bovenstaande product voldoet aan de essentiële bepalingen van
de R&TTE-richtlijn (1999/5/EG) door toepassing van:
VEILIGHEID
EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAREN 50360 : 2001 / AC 2006
EN 62479 : 2010
EN 62311 : 2008
EN 62209-1 : 2006
EN 62209-2 : 2010
EMCEN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIOEN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
EN 301 908-2 V5.2.1 (07-2011)
EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010)
EN 301 908-1 V5.2.1 (05-2011)
EN 301 893 V1.6.1 (11-2011)
EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010)
en de richtlijn (2011/65/EU) betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke
stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
De in Artikel 10 genoemde en in Annex [IV] van richtlijn 1999/5/EG nader beschreven
procedure voor evaluatie van de overeenstemming is gevolgd met betrokkenheid van de
volgende aangemelde instantie(s):
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identificatie: 0168
In de EU vertegenwoordigd door
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2012.10.11
Joong-Hoon Choi / Lab Manager
(Plaats en datum van uitgifte)
(Naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Voor het adres of telefoonnummer van het
Samsung Servicecenter raadpleegt u de garantiekaart of neemt u contact op met de winkel waar u
het product hebt gekocht.
* Bepaalde inhoud kan afwijken van uw apparaat,
afhankelijk van de regio of serviceprovider.
* Drukfouten voorbehouden.
Over Samsung Kies
Samsung Kies is een applicatie die mediabibliotheken
en contacten beheert en synchroniseert met Samsungapparaten.
Download de nieuwste versie van Samsung Kies op de
website van Samsung (www.samsung.com/kies) en
installeer het op uw computer.
Printed in Korea
GH68-37816F
Dutch. 10/2012. Rev. 1.0
Download PDF

advertising