Samsung | SM-T531 | Samsung SM-T531 User Manual (LL)

SM-T531
Пайдаланушы
нұсқаулығы
www.samsung.com
Осы нұсқаулық туралы
Бұл құрылғы Samsung компаниясының жоғары стандарттары мен технологиялық біліктілігін
пайдаланып жоғары сапалы мобильді байланыс пен ойын-сауықты қамтамасыз етеді. Бұл
пайдаланушы нұсқаулығы құрылғының функциялары мен мүмкіндіктері туралы егжейтегжейлі мәліметтерді береді.
• Қауіпсіз әрі дұрыс пайдалану үшін құрылғыны пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты
оқып шығыңыз.
• Сипаттамалар құрылғының әдепкі параметрлеріне негізделген.
• Суреттер мен скриншоттардың сыртқы түрі нақты өнімнен ерекшеленуі мүмкін.
• Мазмұн соңғы өнімнен я болмаса қызмет көрсетушілер немесе байланыс операторлары
қамтамасыз еткен бағдарламадан басқаша болуы мүмкін, әрі алдын ала ескертусіз
өзгертілуі мүмкін. Нұсқаулықтың соңғы нұсқасын Samsung веб-сайтында қараңыз:
www.samsung.com.
• Орталық процессорды және ЖЖҚ көп пайдалануды қажет ететін мазмұн (жоғары
сапалы мазмұн) құрылғының жалпы өнімділігіне әсер етеді. Құрылғының техникалық
сипаттамаларына және пайдаланылатын ортаға байланысты мазмұнға қатысты
қолданбалар дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
• Қол жетімді мүмкіндіктер мен қосымша қызметтер құрылғы, бағдарламалық жасақтама
немесе қызмет көрсетуші бойынша ерекшеленуі мүмкін.
• Бағдарламалар мен олардың функциялары ел, аймақ немесе аппараттық жасақтама
сипаттамалары бойынша ерекшеленуі мүмкін. Samsung компаниясынан басқа кез келген
провайдерден алынған қолданбалар тудырған өнімділік мәселелеріне Samsung жауапты
емес.
• Samsung өңделген тізбе параметрлері немесе өзгертілген операциялық жүйе
бағдарламасы тудырған өнімділік мәселелеріне немесе үйлесімсіздіктерге жауапты емес.
Операциялық жүйені реттеуге тырысу құрылғының немесе қолданбалардың қате жұмыс
істеуін тудыруы мүмкін.
• Бұл құрылғымен бірге берілген бағдарламалық жасақтама, дыбыс көздері, түсқағаздар,
суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Бұл
материалдарды шығарып алып, коммерциялық немесе басқа мақсаттарға пайдалану
авторлық құқық туралы заңдарды бұзғандық болып саналады. Мультимедианы заңсыз
пайдалануға толығымен пайдаланушылар жауапты.
• Хабар алмасу, кері жүктеу және жүктеу, авто синхрондау немесе орынды анықтау
қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтері үшін қосымша ақылар алынуы
мүмкін. Қосымша ақыларды болдырмау үшін тиісті деректер тарифтік жоспарын
таңдаңыз. Мәліметтерді алу үшін қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз.
2
Осы нұсқаулық туралы
• Құрылғымен бірге келетін әдепкі қолданбалар жаңартылуы керек және алдын ала
ескертусіз енді қолдау көрсетілмеуі мүмкін. Егер құрылғымен бірге берілген қолданба
туралы сұрағыңыз болса, Samsung сервис орталығына хабарласыңыз. Пайдаланушы
орнатқан қолданбалар үшін қызмет көрсетушілерге хабарласыңыз.
• Құрылғының операциялық жүйесін өзгерту немесе ресми емес көздерден
бағдарламаларды орнату құрылғының дұрыс жұмыс істемеуіне және деректердің
бүлінуіне немесе жоғалуына әкелуі мүмкін. Бұл әрекеттер Samsung лицензиялық
келісімін бұзу болып табылады және кепілдікті жоюы мүмкін.
Нұсқаулық белгішелер
Ескерту: өзіңіздің немесе басқалардың жарақат алуына әкелуі мүмкін жағдайлар
Абайлаңыз: құрылғыны немесе басқа жабдықты зақымдауы мүмкін жағдайлар
Ескерім: ескертулер, пайдалану туралы кеңестер немесе қосымша ақпарат
Авторлық құқық
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Бұл нұсқаулық халықаралық авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалған.
Samsung Electronics компаниясының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз, бұл нұсқаулықтың
ешбір бөлігін кез келген түрде немесе кез келген әдіс, электрондық немесе механикалық,
соның ішінде, фотокөшіру, жазу немесе кез келген ақпараттық қоймада және шығарып алу
жүйесінде сақтау арқылы көшіруге, таратуға, аударуға немесе тасымалдауға болмайды.
3
Осы нұсқаулық туралы
Сауда белгілері
• SAMSUNG және SAMSUNG логотипі — Samsung Electronics компаниясының тіркелген
сауда белгілері.
®
• Bluetooth — Bluetooth SIG корпорациясының дүние жүзінде тіркелген сауда белгісі.
®
™
™
™ және Wi-Fi логотипі —
• Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
Wi-Fi Alliance ассоциациясының тіркелген сауда белгілері.
• Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтар сәйкес иелерінің меншігі болып
табылады.
4
Мазмұны
Жұмысты бастау
36
Wi-Fi желісіне қосылу
38
Есептік жазбаларды орнату
39
Файлдарды тасымалдау
40
Құрылғыны қорғау
41
Құрылғыны жаңарту
7
Құрылғының орналасуы
8
Түймелер
9
Орама құрамы
10
SIM немесе USIM картасын орнату
11
Батареяны зарядтау
14
Жад картасын салу
16
Құрылғыны қосу және өшіру
Байланыс
16
Құрылғыны ұстау
42
Телефон
17
Құрылғыны құлыптау және құлпын
ашу
47
Контактілер
51
Хабарламалар
17
Дыбыс деңгейін реттеу
52
Эл. пошта
17
Үнсіз режимге ауысу
53
Злектрондық пошта
54
Hangouts
55
Google+
55
Photos
Негіздер
18
Индикаторлық белгішелер
19
Сенсорлық экранды пайдалану
23
Экранды бұру
Веб және желі
23
Алақан қозғалыстары
56
Шолушы
25
Көп терезені пайдалану
58
Chrome
28
Хабарл-р
59
Bluetooth
29
Бастапқы экран
60
Screen Mirroring
32
Қолданбалар экраны
33
Қолданбаларды пайдалану
34
Анықтама
34
Мәтінді енгізу
5
Мазмұны
Мультимедиа
Саяхат және жергілікті
61
Музыка
90
63
Камера
68
Галерея
72
Бейне
73
YouTube
Қон-лар
Қолданба және
мультимедиа дүкендері
74
Play Store
75
Galaxy Apps
75
Play Books
76
Play Movies
76
Play Music
76
Play Games
76
Play Newsstand
Жад
78
S Planner
80
Dropbox
81
Cloud
81
Drive
82
Hancom Office Viewer
84
Дабыл
85
Әлемдік уақыт
86
Калькулятор
86
S Voice
87
Google
87
Дауыспен іздеу
88
Менің файлдарым
91
Параметрлер туралы
91
ҚОСЫЛЫМДАР
95
ҚҰРЫЛҒЫ
100 БАСҚПАРМ
102 ЖАЛПЫ
105 Google параметрлері
Ақаулықтарды жою
Утилиталар
77
Maps
6
Жұмысты бастау
Құрылғының орналасуы
Дыбыс деңгейі
түймесі
Қуат түймесі
Алдыңғы камера
Динамик
Сенсорлық экран
Соңғы қолданбалар
түймесі
Бастапқы түймесі
Артқа түймесі
SIM картасының ұясы
Жад картасының
слоты
Бас антеннасы
Құлақаспап ұясы
Артқы камера
Динамик
GPS антеннасы
Микрофон
Көп мақсатты ұя
7
Жұмысты бастау
• Антенна аумағын қолдармен немесе басқа заттармен жаппаңыз. Бұл байланыс
мүмкіндігі мәселелерін тудыруы немесе батареяны тауысуы мүмкін.
• Samsung бекіткен экран қорғағышын пайдалану ұсынылады. Бекітілмеген экран
қорғағыштары сенсорлардың ақаулығын тудыруы мүмкін.
• Сенсорлық экранға судың тиюіне жол бермеңіз. Сенсорлық экран ылғалды
жерлерде немесе су тигенде дұрыс істемей қалуы мүмкін.
Түймелер
Түйме
Функция
• Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін басып тұрыңыз.
Қуат
• Жөнделмес қателер немесе тұрып қалулар болса я болмаса
қатып қалса, құрылғыны қалпына келтіру үшін 7 секундтан
көбірек басып тұрыңыз.
• Құрылғыны құлыптау немесе құлпын ашу үшін басыңыз.
Сенсорлық экран өшкенде құрылғы құлыптау режиміне
өтеді.
Соңғы
қолданбалар
• Соңғы қолданбалар тізімін ашу үшін түртіңіз.
• Бастапқы экранға оралу үшін басыңыз.
Бастапқы
• Google search қызметін іске қосу үшін бастапқы экранда
басып, ұстап тұрыңыз.
Артқа
• Алдыңғы экранға оралу үшін түртіңіз.
Дыбыс
деңгейі
• Құрылғының дыбыс деңгейін реттеу үшін басыңыз.
8
Жұмысты бастау
Орама құрамы
Өнім қорабында мына заттар бар екенін тексеріңіз:
• Құрылғы
• Жылдам бастау нұсқаулығы
• Құрылғымен бірге берілген элементтер және кез келген қол жетімді қосалқы
құралдар аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
• Берілген элементтер тек осы құрылғыға арналған және басқа құрылғылармен
үйлесімді болмауы мүмкін.
• Сыртқы түр мен техникалық сипаттамалар алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
• Қосымша қосалқы құралдарды жергілікті Samsung сатушысынан сатып алуға
болады. Сатып алу алдында олардың құрылғымен үйлесімді екенін тексеріңіз.
• Басқа қосалқы құралдар құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.
• Тек Samsung бекіткен қосалқы құралдарды пайдаланыңыз. Бекітілмеген қосалқы
құралдарды пайдалану тудырған ақаулықтар кепілдік қызметімен қамтылмайды.
• Барлық қосалқы құралдардың қол жетімділігі толығымен өндіруші компанияларға
байланысты өзгеруі мүмкін. Қолжетімді қосалқы құралдар туралы қосымша
ақпаратты Samsung веб-сайтынан қараңыз.
9
Жұмысты бастау
SIM немесе USIM картасын орнату
Ұялы телефон қызмет көрсетушісі қамтамасыз еткен SIM немесе USIM картасын салыңыз.
Бұл құрылғыда тек microSIM карталары жұмыс істейді.
1 SIM картасы слотының қақпағын ашыңыз.
2 SIM немесе USIM картасын сары контактілерін төмен қаратып салыңыз.
3 SIM немесе USIM картасын ұяға орнында шырт етіп орнатылғанша итеріңіз.
• Жад картасын SIM картасының ұясына салмаңыз. Егер жад картасы SIM
картасының ұясында тұрып қалса, жад картасын шығару үшін құрылғыны Samsung
қызмет орталығына апарыңыз.
• SIM немесе USIM картасын жоғалтып алмаңыз немесе басқалардың пайдалануына
жол бермеңіз. Samsung жоғалған немесе ұрланған карталар тудырған қандай да
зақымдарға немесе ыңғайсыздықтарға жауапты емес.
4 SIM картасы ұясының қақпағын жабыңыз.
10
Жұмысты бастау
SIM немесе USIM картасын алу
1 SIM картасы слотының қақпағын ашыңыз.
2 SIM немесе USIM картасын құрылғыдан ажырағанша итеріңіз, содан кейін шығарыңыз.
3 SIM картасы ұясының қақпағын жабыңыз.
Батареяны зарядтау
Бірінші рет пайдалану алдында зарядтағышты пайдаланып батареяны зарядтаңыз.
Тек Samsung бекіткен зарядтағыштарды, батареяларды және кабельдерді
пайдаланыңыз. Бекітілмеген зарядтағыштар немесе кабельдер батареяның
жарылуына немесе құрылғының зақымдалуына әкелуі мүмкін.
• Батарея қуаты төмен болған кезде батарея белгішесі бос көрінеді.
• Егер батарея заряды толығымен таусылса, зарядтағышты жалғағаннан кейін
құрылғыны бірден қосуға болмайды. Құрылғыны қосудан бұрын таусылған
батареяның бірнеше минут зарядталуына мүмкіндік беріңіз.
• Егер бір уақытта бірнеше қолданбаны, желілік қолданбаларды немесе басқа
құрылғыға байланысты қажет ететін қолданбаларды пайдалансаңыз, батарея тез
таусылады. Деректерді тасымалдау кезінде желіден ажырауды немесе қуаттың
үзілуін болдырмау үшін әрқашан бұл қолданбаларды батареяны толығымен
зарядтағаннан кейін пайдаланыңыз.
11
Жұмысты бастау
Зарядтағышпен зарядтау
USB кабелін USB адаптеріне жалғаңыз, содан кейін USB кабелінің соңын көп мақсатты
ұяшыққа жалғаңыз.
Зарядтағышты дұрыс жалғамау құрылғыны қатты зақымдауы мүмкін. Дұрыс
пайдаланбау тудырған ешбір зақымды кепілдік қамтымайды.
• Құрылғыны зарядталып жатқанда пайдалануға болады, бірақ батареяны толық
зарядтауға ұзағырақ уақыт кетуі мүмкін.
• Зарядтау барысында құрылғы тұрақты емес ток қабылдаса, сенсорлық экран
жұмыс істемеуі мүмкін. Солай болса, зарядтағышты құрылғыдан ажыратыңыз.
• Зарядтау кезінде, құрылғы қызып кетуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және
құрылғыңыздың қызмет мерзіміне немесе өнімділігіне әсер етпеуі тиіс. Егер
батарея әдеттегіден көбірек қызса, зарядтағыш зарядтауды тоқтатуы мүмкін.
• Құрылғыңыз дұрыс зарядталмай жатса, құрылғы мен зарядтағышты Samsung
қызмет орталығына апарыңыз.
Толығымен зарядтағаннан кейін құрылғыны зарядтағыштан ажыратыңыз. Алдымен
зарядтағышты құрылғыдан ажыратыңыз, содан кейін электр розетка ұясынан ажыратыңыз.
Қуатты үнемдеу үшін пайдаланылмаған кезде зарядтағышты желіден ажыратыңыз.
Зарядтағыштың қуат қосқышы жоқ, сондықтан қуатты ысыраптауды болдырмау үшін
пайдаланбаған кезде зарядтағышты электр розетка ұясынан ажырату керек. Зарядтау
кезінде зарядтағыш электр розетка ұясына жақын және оңай қол жетімді болуы
керек.
12
Жұмысты бастау
Батареяның зарядталу күйін тексеру
Батареяны құрылғы өшірулі кезде зарядтағанда, келесі белгішелер батареяның ағымдағы
зарядталу күйін көрсетеді:
Зарядталуда
Толығымен зарядталған
Батареяны тұтынуды азайту
Құрылғы батарея қуатын үнемдеуге көмектесетін опцияларды қамтамасыз етеді. Бұл
опцияларды реттеу және фондағы мүмкіндіктерді өшіру арқылы құрылғыны зарядтаулар
арасында ұзағырақ пайдалануға болады:
• Құрылғыны пайдаланып жатпағанда, Қуат түймесін басу арқылы ұйқы режиміне
ауысыңыз.
• Тапсырмалар басқарушысы көмегімен қажет емес қолданбаларды жабыңыз.
• Bluetooth мүмкіндігін өшіріңіз.
• Wi-Fi мүмкіндігін өшіріңіз.
• Қолданбаларды авто синхрондауды өшіріңіз.
• Артқы жарық уақытын азайтыңыз.
• Дисплей ашықтығын азайтыңыз.
13
Жұмысты бастау
Жад картасын салу
Құрылғы ең көп сыйымдылығы 64 Гб дейінгі жад карталарын қолдайды. Жад картасының
өндірушісіне және түріне байланысты кейбір жад карталары құрылғымен үйлесімді болмауы
мүмкін.
• Кейбір жад карталары құрылғымен толығымен үйлесімді болмауы мүмкін.
Үйлесімді емес картаны пайдалану құрылғыны немесе жад картасын зақымдауы
мүмкін немесе онда сақталған деректерді бүлдіруі мүмкін.
• Жад картасын абайлап оң жағын жоғары қаратып салыңыз.
• Құрылғы жад карталары үшін тек FAT және exFAT файлдық жүйелеріне қолдау
көрсетеді. Басқа файлдық жүйемен пішімделген картаны салсаңыз, құрылғы жад
картасын қайта пішімдеуді сұрайды.
• Деректерді жиі жазу және өшіру жад карталарының қызмет көрсету мерзімін
қысқартады.
• Жад картасын құрылғыға салғанда жад картасының файлдар каталогы SD карта
қалтасында көрсетіледі.
1 Жад картасы слотының қақпағын ашыңыз.
2 Жад картасының сары түсті байланыстарын төмен қаратып салыңыз.
3 Жад картасын ұяға орнында құлыпталғанша басыңыз.
4 Жад картасы слотының қақпағын жабыңыз.
14
Жұмысты бастау
Жад картасын алу
Жад картасын алмай тұрып, қауіпсіз алу үшін алдымен босатып алыңыз. Бастапқы экранда
→ Қон-лар → ЖАЛПЫ → Сақтау орны → SD картасын босату тармағын түртіңіз.
1 Жад картасы слотының қақпағын ашыңыз.
2 Жад картасын құрылғыдан ажырағанша итеріңіз, содан кейін шығарыңыз.
3 Жад картасы слотының қақпағын жабыңыз.
Құрылғы ақпаратты тасымалдап немесе оған қол жеткізіп жатқанда жад картасын
алмаңыз. Бұлай істеу деректердің жоғалуына немесе бүлінуіне әкелуі я болмаса
жад картасын немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін. Samsung зақымдалған
жад карталарын дұрыс пайдаланбаудан туындаған жоғалтуларға, соның ішінде,
деректердің жоғалуына жауапты болмайды.
Жад картасын пішімдеу
Компьютерде пішімделген жад картасы құрылғымен үйлесімді болмауы мүмкін. Жад
картасын құрылғыда пішімдеңіз.
→ Қон-лар → ЖАЛПЫ → Сақтау орны → SD картасын пішімдеу →
Бастапқы экранда
SD КАРТАСЫН ПІШІМДЕУ → БӘРІН ЖОЮ тармағын түртіңіз.
Жад картасын пішімдеу алдында құрылғыда сақталған барлық маңызды деректердің
сақтық көшірмелерін жасауды ұмытпаңыз. Өндіруші кепілдігінде пайдаланушы
әрекеттері нәтижесінен деректердің жоғалуы қамтылмайды.
15
Жұмысты бастау
Құрылғыны қосу және өшіру
Құрылғыны бірінші рет қосқанда, құрылғы параметрлерін орнату үшін экрандық
нұсқауларды орындаңыз.
Құрылғыны қосу үшін Қуат түймесін бірнеше секунд бойы басып тұрыңыз.
• Ұшақтар мен ауруханалар сияқты сымсыз құрылғыларды пайдалану шектелген
жерлерде өкілетті қызметкерлердің барлық ескертулері мен нұсқауларын
орындаңыз.
• Сымсыз мүмкіндіктерді өшіру үшін, Қуат түймесін басып тұрып, Ұшу режимі
опциясын түртіңіз.
Құрылғыны өшіру үшін, Қуат түймесін басып тұрып, Өшіру опциясын түртіңіз.
Құрылғыны ұстау
Антенна аумағын қолдармен немесе басқа заттармен жаппаңыз. Бұл байланыс мүмкіндігі
мәселелерін тудыруы немесе батареяны тауысуы мүмкін.
16
Жұмысты бастау
Құрылғыны құлыптау және құлпын ашу
Пайдаланылмаған кезде қалаусыз жұмыс істеуін болдырмау үшін құрылғыны құлыптаңыз.
Қуат түймесін басу экранды өшіреді және құрылғыны құлыптау режиміне орнатады.
Көрсетілген кезең бойы пайдаланылмаса, құрылғы автоматты түрде құлыпталады.
Құрылғының құлпын ашу үшін, сенсорлық экран өшкенде, Қуат түймесін немесе Бастапқы
түймесін басыңыз да, экранның кез келген жерін түртіп, саусақпен кез келген бағытта
шертіңіз.
Дыбыс деңгейін реттеу
Рингтонның дыбыс деңгейін реттеу үшін я болмаса музыканы немесе бейнені ойнатқанда
дыбыс деңгейін реттеу үшін дыбыс деңгейі түймесінің сол немесе оң жағын басыңыз.
Үнсіз режимге ауысу
Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:
• Дыбыс деңгейі түймесінің сол жағын құрылғы үнсіз режимге ауысқанша басып тұрыңыз.
• Экранның жоғарғы жағындағы хабарландыру тақтасын ашып, Дыбыс немесе Дірілдеу
опциясын түртіңіз.
17
Негіздер
Индикаторлық белгішелер
Экранның жоғарғы жағында көрсетілген белгішелер құрылғының күйі туралы ақпаратты
береді. Төмендегі кестеде тізілген белгішелер ең жиі кездеседі.
Белгіше
Мағынасы
Сигнал жоқ
Сигнал күші
Роуминг (қалыпты қызмет көрсету аясынан тыс)
GPRS желісі қосылған
EDGE желісі қосылған
UMTS желісі қосылған
HSDPA желісі қосылған
HSPA+ желісі қосылған
Wi-Fi функциясы қосылған
Bluetooth мүмкіндігі белсендірілген
GPS іске қосылған
Қоңырау шалынуда
Қабылданбаған қоңырау
Интернетпен синхрондалған
Жаңа мәтіндік немесе мультимедиалық хабар
Дабыл қосылған
Дыбыссыз режим іске қосылған
Діріл режимі іске қосылған
18
Негіздер
Белгіше
Мағынасы
Ұшақ режимі қосылды
Қате пайда болды немесе сақ болу талап етіледі
Батарея зарядының деңгейі
Сенсорлық экранды пайдалану
Сенсорлық экранды пайдалану үшін тек саусақтарды пайдаланыңыз.
• Сенсорлық экранның басқа электр құрылғыларға тиюіне жол бермеңіз.
Электростатикалық разрядтар сенсорлық экранның дұрыс жұмыс істемеуіне себеп
болуы мүмкін.
• Сенсорлық экранды зақымдап алмау үшін, оны ешбір үшкір нәрсемен түртпеңіз
немесе саусақ ұштарымен оған шамадан тыс қысым түсірмеңіз.
• Құрылғы түртумен енгізу аумағынан тыс экранның жиектеріне жақын түрту
енгізулерін танымауы мүмкін.
• Сенсорлық экранды күту режимінде ұзақ уақытқа қалдыру суреттің тұрып қалуына
(экранның күйіп кетуіне) немесе жанама суреттердің болуына әкелуі мүмкін.
Құрылғыны қолданбағанда сенсорлық экранды өшіріп қойыңыз.
19
Негіздер
Саусақ қимылдары
Түрту
Қолданбаны ашу, мәзір элементін таңдау, экрандық түймені басу немесе экрандық
пернетақта арқылы таңбаны енгізу үшін, оны саусақпен түртіңіз.
Түртіп, ұстап тұру
Қол жетімді опцияларға қол жеткізу үшін, элементті 2 секундтан артық түртіп, ұстап тұрыңыз.
20
Негіздер
Сүйреу
Белгішені, кіші суретті немесе алдын ала көруді жаңа орынға жылжыту үшін, түртіп, ұстап
тұрып, оны қажетті орынға сүйреп апарыңыз.
Екі рет түрту
Бөлікті үлкейту үшін, веб-бетте немесе суретте екі рет түртіңіз. Оралу үшін қайтадан екі рет
түртіңіз.
21
Негіздер
Шерту
Басқа тақтаны көру үшін бастапқы экранда немесе қолданбалар экранында солға немесе
оңға шертіңіз. Веб-бетте немесе контактілер сияқты тізімде жылжу үшін жоғары немесе
төмен шертіңіз.
Шымшу
Бөлікті үлкейту үшін веб-бетте, картада немесе суретте екі саусақты бір бірінен
алшақтатыңыз. Кішірейту үшін шымшыңыз.
22
Негіздер
Экранды бұру
Көп қолданбалар кітаптық немесе альбомдық бағдарда көрсетуге мүмкіндік береді.
Құрылғыны бұрғанда, дисплей жаңа экран бағдарына қиыстыру үшін автоматты түрде
реттеледі.
Дисплейдің автоматты түрде бұрылуын болдырмау үшін хабарландыру тақтасын ашып,
Экран бұру опциясынан таңдауды алыңыз.
• Кейбір қолданбалар экранды бұру мүмкіндігін бермейді.
• Кейбір қолданбалар бағдарға байланысты басқа экранды көрсетеді.
Алақан қозғалыстары
Экранды түрту арқылы құрылғыны басқару үшін, алақан қозғалыстарын пайдаланыңыз.
Қозғалыстарды пайдаланбай тұрып алақан қозғалысы мүмкіндігі іске қосылғанын тексеріңіз.
→ Қон-лар → БАСҚПАРМ → Алақан қимылы тармағын түртіп,
Бастапқы экранда
Алақан қимылы қосқышын оңға қарай сүйреңіз.
23
Негіздер
Жанап өту
Скриншотты түсіру үшін бүкіл экранды алақанмен жанап өтіңіз. Сурет Галерея →
Screenshots тармағында сақталады. Кейбір қолданбаларды пайдаланып жатқанда
скриншотты түсіру мүмкін емес.
Жабу
Экранды алақанмен жабу мультимедианы ойнатуды кідіртеді.
24
Негіздер
Көп терезені пайдалану
Бұл мүмкіндікті экранда бір уақытта бірнеше қолданбаны іске қосу үшін пайдаланыңыз.
• Тек көп терезе тақтасындағы қолданбаларды іске қосуға болады.
• Бұл мүмкіндік аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
→ Қон-лар → ҚҰРЫЛҒЫ → Көп терезе
Көп терезені пайдалану үшін бастапқы экранда
тармағын түртіп таңдаңыз да, Көп терезе қосқышын оңға сүйреңіз.
Экран бөлінген көп терезені пайдалану
Бұл мүмкіндіктерді қолданбаларды бөлінген экранда іске қосу үшін пайдаланыңыз.
Экран бөлінген көп терезеде қолданбаларды іске қосу
1 Саусақты экранның оң жиегінен экранның ортасына қарай сүйреңіз. Я болмаса,
опциясын түртіп, ұстап тұрыңыз.
Көп терезе тақтасы экранның оң жағында көрсетіледі.
Көп терезе тақтасы
25
Негіздер
2 Көп терезе тақтасында қолданба белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін оны
экранға сүйреңіз.
Экран көк түске боялғанда қолданба белгішесін жіберіңіз.
3 Көп терезе тақтасында басқа қолданба белгішесін түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін оны
жаңа орынға сүйреңіз.
26
Негіздер
Қолданбалар арасында мазмұнды бөлісу
Сүйреп апарып тастау арқылы Эл. пошта және Шолушы сияқты қолданбалар арасында
мазмұнды оңай бөлісуге болады.
Кейбір қолданбалар осы мүмкіндікке қолдау көрсетпеуі мүмкін.
1 Экран бөлінген Көп терезеде Эл. пошта және Шолушы қолданбаларын іске қосыңыз.
Көп терезе
опцияларына
қатынасу
2 Қолданба терезелері арасындағы шеңберді түртіңіз де,
опциясын түртіңіз.
Келесі опцияларға қол жеткізу үшін қолданба терезелерінің арасындағы шеңберді
түртіңіз:
• : көп терезе қолданбалары арасындағы орынды ауыстыру.
• : сүйреп апарып тастау арқылы қолданба терезелері арасында кескіндер, мәтін
немесе сілтемелер сияқты элементтерді бөлісу.
• : терезені үлкейту.
• : қолданбаны жабу.
27
Негіздер
3 «Интернет» қолданбасының терезесінде элементті түртіп, ұстап тұрып, «Электрондық
пошта» қолданбасының терезесіндегі орынға сүйреңіз.
Хабарл-р
Қабылданбаған қоңыраулар, жаңа хабарлар, күнтізбе оқиғалары, құрылғы күйі және
т.б. туралы есеп беру үшін экранның жоғарғы жағындағы күй тақтасында хабарландыру
белгішелері көрсетіледі. Хабарландыру тақтасын ашу үшін күй тақтасынан төмен сүйреңіз.
Қосымша ескертулерді көру үшін тізімді айналдырыңыз. Хабарландыру тақтасын жабу үшін
экранның төменгі жағындағы жолақты жоғары сүйреңіз.
Хабарландыру тақтасынан құрылғының ағымдағы параметрлерін көруге болады. Мына
опцияларды пайдалану үшін күй тақтасынан төмен сүйреп апарып,
опциясын түртіңіз:
• Wi-Fi: Wi-Fi мүмкіндігін іске қосу немесе өшіру.
• Орны: GPS мүмкіндігін белсендіру немесе ажырату.
• Дыбыс: үнсіз режимді іске қосу немесе өшіру. Үнсіз режимде құрылғыны дірілдейтін
етуге немесе үнін өшіруге болады.
• Экран бұру: құрылғыны бұрғанда интерфейстің бұрылуына рұқсат ету немесе тыйым
салу.
• Bluetooth: Bluetooth мүмкіндігін іске қосу немесе өшіру.
28
Негіздер
• Ұялы деректер: деректер байланысын іске қосу немесе өшіру.
• Бірнеше терезе: құрылғыны көп терезе қолданбасын пайдалану үшін реттеу.
• Ұялы жед. нүк.: Wi-Fi кіру нүктесі ретінде пайдалану мүмкіндігін белсендіру немесе
өшіру.
• Screen Mirroring: экран көшірмесі мүмкіндігін белсендіру немесе өшіру.
• Синхрон.: қолданбаларды автоматты синхрондауды іске қосу немесе өшіру.
• Смарт қалу: смарт қалу мүмкіндігін белсендіру немесе өшіру.
• Қуат үнемдеу: қуатты үнемдеу режимін іске қосу немесе өшіру.
• Мазаламау: бұғаттау режимін іске қосу немесе ажырату. Бұғаттау режимінде құрылғы
барлық хабарландыруларды бұғаттайды. Бұғатталатын хабарландыруларды таңдау үшін
Қон-лар → ҚҰРЫЛҒЫ → Дыбыс-р мен хабарланд-р → Мазаламаңыз тармағын
түртіңіз.
• Ұшу режимі: ұшу режимін белсендіру немесе өшіру.
Аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді опциялар өзгеріп
отыруы мүмкін.
Хабарландыру тақтасындағы опциялардың ретін өзгерту үшін хабарландыру тақтасын
→
опциясын түртіңіз, элементті түртіп ұстап тұрыңыз, содан кейін басқа
ашыңыз,
орынға сүйреп апарыңыз.
Бастапқы экран
Бастапқы экран — құрылғының барлық мүмкіндіктеріне қол жеткізудің бастапқы нүктесі.
Ол көрсеткіш белгішелерді, виджеттерді, қолданбалардың таңбашаларын және басқаларды
көрсетеді.
Бастапқы экранда бірнеше тақта болуы мүмкін. Басқа тақталарды көру үшін солға немесе
оңға қарай жылжытыңыз.
Элементтерді қайта реттеу
Қолданба белгішесін қосу
Бастапқы экранда
опциясын түртіңіз, қолданба белгішесін түртіп, ұстап тұрып, тақтаны
алдын ала көруге сүйреңіз.
29
Негіздер
Элементті жылжыту
Элементті түртіп, ұстап тұрып, жаңа орынға сүйреп апарыңыз. Басқа тақтаға жылжыту үшін
оны экранның бүйіріне сүйреңіз.
Элементті жою
Элементті түртіп, ұстап тұрыңыз да, бастапқы экранның жоғарғы жағында көрсетілетін қоқыс
себетіне сүйреп апарыңыз. Қоқыс себеті қызыл болып жанғанда, элементті босатыңыз.
Тақталарды қайта реттеу
Жаңа тақтаны қосу
Экранды шымшып,
опциясын түртіңіз.
Тақтаны жылжыту
Экранда шымшып, тақтаны алдын ала көруді түртіп, ұстап тұрыңыз да, жаңа орынға сүйреңіз.
Тақтаны жою
Экранды шымшыңыз, тақтаны алдын ала қарауды түртіп, ұстап тұрыңыз да, экранның төменгі
жағындағы қоқыс себетіне сүйреңіз.
30
Негіздер
Түсқағазды орнату
Құрылғыда сақталған суретті немесе фотосуретті бастапқы экранның тұсқағазы ретінде
орнатыңыз.
1 Бастапқы экранда бос аумақты түртіп, ұстап тұрып, Түсқағаз → Бейнебеттің өзіндік
беті тармағын түртіңіз.
2 Солға немесе оңға айналдырыңыз және экранның төменгі жағында көрсетілген
кескіндерден таңдаңыз.
Құрылғының камерасымен түсірілген фотосуреттерді немесе басқа кескіндерді таңдау
үшін Гале-реядан опциясын түртіңіз.
3 Суретті таңдаңыз, қажет болса, жақтау өлшемін өзгертіп, оны тұсқағаз ретінде
орнатыңыз.
Виджеттерді пайдалану
Виджеттер — бастапқы экранда қолайлы функциялар мен ақпаратпен қамтамасыз ететін
шағын қолданбалар. Пайдалану үшін виджеттерді виджеттер тақтасынан бастапқы экранға
қосыңыз.
• Кейбір виджеттер веб-қызметтерге қосылады. Веб-виджетті пайдалануға қосымша
ақы алынуы мүмкін.
• Аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді виджеттер өзгеріп
отыруы мүмкін.
Бастапқы экранда бос аумақты түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін Виджет опциясын түртіңіз.
Виджеттер тақтасында солға немесе оңға айналдырыңыз, содан кейін оны бастапқы экранға
қосу үшін, виджетті түртіп, ұстап тұрыңыз. Оны қажет орынға қойып, жақтауды сүйреу
арқылы өлшемін өзгертіңіз, содан кейін қажет болса виджеттің орнын сақтау үшін экранның
кез келген жерінде түртіңіз.
31
Негіздер
Қолданбалар экраны
Қолданбалар экраны барлық қолданбалардың, соның ішінде, кез келген жаңадан орнатылған
қолданбалардың белгішелерін көрсетеді.
Бастапқы экранда қолданбалар экранын ашу үшін,
опциясын түртіңіз.
Басқа тақталарды көру үшін солға немесе оңға қарай жылжытыңыз.
Қолданбаларды қайта реттеу
Бұл мүмкіндік тек теңшелетін тор көрінісінде қол жетімді.
→ Өзгерту тармағын түртіңіз, қолданбаны түртіп, ұстап тұрыңыз да, жаңа орынға сүйреңіз.
Басқа тақтаға жылжыту үшін оны экранның бүйіріне сүйреңіз.
Қалталар көмегімен реттеу
Ыңғайлылық үшін байланысты қолданбалады қалтада орналастырыңыз.
→ Өзгерту тармағын түртіңіз, қолданбаны түртіп, ұстап тұрыңыз да, Қалтаны құру
опциясына сүйреңіз. Қалта атауын енгізіңіз де, Аяқ. опциясын түртіңіз. Сүйреу арқылы
қолданбаларды жаңа қалтаға орналастырыңыз да, ретті сақтау үшін
опциясын түртіңіз.
Тақталарды қайта реттеу
Экранда шымшып, тақтаны алдын ала көруді түртіп, ұстап тұрыңыз да, жаңа орынға сүйреңіз.
Қолданбаларды орнату
Қолданбаларды жүктеу және орнату үшін Galaxy Apps сияқты қолданбалар сайттарын
пайдаланыңыз.
Қолданбаларды жою
→ Бағдарламаларды жою/өшіру опциясын түртіңіз де, жою үшін қолданбаны таңдаңыз.
Құрылғымен бірге келген әдепкі қолданбаларды жою мүмкін емес.
32
Негіздер
Қолданбаларды ажырату
→ Бағдарламаларды жою/өшіру опциясын түртіңіз де, ажыратылатын қолданбаны
таңдаңыз.
Қолданбаны қосу үшін қолданбалар экранында → Өшірілген бағдарламаларды көрсету
тармағын түртіңіз, қолданбаларды таңдап, ДАЙЫН опциясын түртіңіз.
• Құрылғымен бірге келген жүктеу қолданбаларын және кейбір әдепкі
қолданбаларды жою мүмкін емес.
• Бұл мүмкіндікті пайдаланған кезде, ажыратылған қолданбалар Қолданбалар
экранынан жоғалады, бірақ құрылғыда сақталған күйде қалады.
Қолданбаларды пайдалану
Бұл құрылғыда көптеген қолданба түрлері жұмыс істей алады, мультимедиалықтан интернет
қолданбаларына дейін.
Қолданбаны ашу
Бастапқы экранда немесе қолданбалар экранында ашу үшін қолданба белгішесін таңдаңыз.
Кейбір қолданбалар қалталарға топталады. Қалтаны түртіңіз де, ашылатын
қолданбаны таңдаңыз.
Жақында пайдаланылған қолданбалар ішінен ашу
Соңғы пайдаланылған қолданбалар тізімін ашу үшін
опциясын түртіңіз.
Ашу үшін бағдарламаны таңдаңыз.
Қолданбаны жабу
Батарея қуатын үнемдеу және құрылғыны өнімділігін сақтау үшін пайдаланылып жатпаған
қолданбаларды жабыңыз.
→ Тапс. рет. тармағын түртіп, жабу үшін қолданбаның жанындағы АЯҚТАУ опциясын
түртіңіз. Барлық іске қосылған қолданбаларды жабу үшін БӘР АЯҚ опциясын түртіңіз.
→ Бәрін жабу тармағын түртіңіз.
Немесе
33
Негіздер
Анықтама
Құрылғыны және қолданбаларды пайдалану немесе маңызды параметрлерді реттеу туралы
мәліметтер алу үшін анықтама ақпаратына қол жеткізіңіз.
Қолданбалар экранында Көмек опциясын түртіңіз. Кеңестерді көру үшін санатты таңдаңыз.
Санаттарды әліпбилік ретпен сұрыптау үшін
түртіңіз.
Кілтсөздерді іздеу үшін,
→ Атауы бойынша сұрыптау тармағын
опциясын түртіңіз.
Мәтінді енгізу
Мәтінді енгізу үшін Samsung пернетақтасын немесе дауыспен енгізу мүмкіндігін
пайдаланыңыз.
Кейбір тілдерде мәтінді енгізуге қолдау көрсетілмейді. Мәтін енгізу үшін енгізу тілін
қолдау көрсетілетін тілдердің біреуіне өзгерту керек.
Пернетақта түрін өзгерту
Кез келген мәтін өрісін түртіп, хабарландыру тақтасын ашып, Пернетақта таңдау опциясын
түртіңіз де, пайдаланатын пернетақта түрін таңдаңыз.
Samsung пернетақтасын пайдалану
Келесі жолға өту.
Samsung пернетақтасының
опцияларын орнату.
Алдыңғы таңбаны жою.
Бас әріптерді енгізу.
Бас әріптерді енгізу.
Жүгіргіні жылжыту.
Тыныс белгілерін енгізу.
Бос орын енгізу.
34
Негіздер
Үлкен әріптерді енгізу
Таңбаны енгізу алдында
түртіңіз.
опциясын түртіңіз. Барлығын бас әріппен енгізу үшін оны екі рет
Пернетақта түрін өзгерту
опциясын түртіп, ұстап тұрыңыз да, пернетақта түрін өзгерту үшін,
опциясын түртіңіз.
Қалқымалы пернетақтада қойындыны түртіп, ұстап тұрыңыз да, қалқымалы пернетақтаны
басқа орынға жылжытыңыз.
Тіл пернетақталарын өзгерту
Пернетақтаға тілдерді қосыңыз, содан кейін тіл пернетақталарын өзгерту үшін бос орын
пернесін солға немесе оңға сырғытыңыз.
Қолмен жазу
опциясын түртіп, ұстап тұрып,
опциясын түртіңіз де, саусақпен сөзді жазыңыз.
Таңбаларды енгізгенде ұсынылатын сөздер көрсетіледі. Ұсынылатын сөзді таңдаңыз.
Бұл мүмкіндік аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
35
Негіздер
Дауыспен мәтін енгізу
Дауыспен енгізу мүмкіндігін іске қосыңыз да, микрофонға сөйлеңіз. Құрылғы сөйлегеніңізді
көрсетеді.
Егер құрылғы сөздеріңізді дұрыс танымаса, асты сызылған мәтінді түртіп, ашылмалы тізімнен
баламалы сөзді немесе фразаны таңдаңыз.
Дауысты тану үшін тілді өзгерту немесе тілдерді қосу үшін ағымдағы тілді түртіңіз.
Көшіру және қою
Мәтін үстінде түртіп, ұстап тұрыңыз, көбірек немесе азырақ мәтінді бөлектеу үшін немесе
белгішесін сүйреңіз де, көшіру үшін Көшіру опциясын, қию үшін Қию опциясын түртіңіз.
Бөлектелген мәтін буферге сақталады.
Оны мәтінді енгізу өрісіне қою үшін, кірістіру керек орында түртіп, ұстап тұрыңыз да,
Қою тармағын түртіңіз.
→
Wi-Fi желісіне қосылу
Интернетті пайдалану немесе басқа құрылғылармен мультимедиалық файлдарды бөлісу үшін
құрылғыны Wi-Fi желісіне қосыңыз. (91-б.)
Wi-Fi функциясын қосу және өшіру
Хабарландыру тақтасын ашып, қосу немесе өшіру үшін Wi-Fi опциясын түртіңіз.
• Құрылғы гармониялық емес жиілікті пайдаланады және барлық еуропалық
елдерде пайдалануға арналған. WLAN желісін Еуропалық Одақта іште шектеусіз
пайдалануға болады, бірақ сыртта пайдалануға болмайды.
• Пайдаланылмаған кезде батареяны үнемдеу үшін Wi-Fi функциясын өшіріңіз.
36
Негіздер
Wi-Fi желілеріне қосылу
Қолданбалар экранында Қон-лар → ҚОСЫЛЫМДАР → Wi-Fi тармағын түртіп, Wi-Fi
қосқышын оңға қарай сүйреңіз.
Анықталған Wi-Fi желілері тізімінен желіні таңдап, қажет болса құпия сөзді енгізіңіз де, ҚОСУ
опциясын түртіңіз. Құпия сөзді қажет ететін желілер құлып белгішесімен көрсетіледі. Wi-Fi
желісіне қосылғаннан кейін құрылғы қол жетімді болған кез келген уақытта желіге автоматты
түрде қосылады.
Wi-Fi желілерін қосу
Егер қажет желі желілер тізімінде көрсетілмесе, желілер тізімінің төменгі жағында Wi-Fi
желісін қосу опциясын түртіңіз. Желілік SSID өрісінде желі атауын енгізіңіз, қауіпсіздік түрін
таңдаңыз және бұл ашық желі болмаса құпия сөзді енгізіңіз, содан кейін ҚОСУ опциясын
түртіңіз.
Wi-Fi желілерін ұмыту
Қашан да болсын пайдаланылған кез келген желіні, соның ішінде, ағымдағы желіні құрылғы
оған автоматты түрде қосылмауы үшін ұмытуға болады. Желілер тізімінде желіні таңдап,
ҰМЫТУ опциясын түртіңіз.
37
Негіздер
Есептік жазбаларды орнату
Play Store сияқты Google қолданбалары Google есептік жазбасын және Galaxy Apps сайты
Samsung есептік жазбасын қажет етеді. Құрылғыдан ең жақсы тәжірибені алу үшін Google
және Samsung есептік жазбаларын жасаңыз.
Есептік жазбаларды қосу
Google есептік жазбасын орнату үшін кірусіз Google қолданбасын ашқанда көрсетілген
нұсқауларды орындаңыз.
Google тіркелгісіне кіру немесе оған тіркелу үшін қолданбалар экранында Қон-лар →
ЖАЛПЫ → Есептік жазбалар → Тіркелгі қосу → Google тармағын түртіңіз. Содан
кейін, кіру үшін электрондық пошта мекенжайын енгізіңіз немесе Or create a new account
опциясын түртіңіз, содан кейін есептік жазбаны реттеуді аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды
орындаңыз. Құрылғыда бірнеше Google есептік жазбасын пайдалануға болады.
Samsung есептік жазбасын да орнатыңыз.
Есептік жазбаларды жою
Қолданбалар экранында Қон-лар → ЖАЛПЫ → Есептік жазбалар тармағын түртіңіз,
Менің жазбаларым астында тіркелгі атауын таңдаңыз, жою керек тіркелгіні таңдап, содан
кейін → Синхрондаудан бас тарту опциясын түртіңіз.
38
Негіздер
Файлдарды тасымалдау
Дыбыс, бейне, сурет немесе басқа файл түрлерін құрылғыдан компьютерге немесе керісінше
жылжытыңыз.
Samsung Kies арқылы қосылу
Samsung Kies — мультимедиалық мазмұндарды және жеке мәліметтерді Samsung
құрылғыларымен басқаратын компьютерлік қолданба. Samsung веб-сайтынан соңғы
Samsung Kies қолданбасын жүктеңіз.
1 Құрылғыны компьютерге USB кабелін пайдаланып қосыңыз.
Samsung Kies компьютерде автоматты түрде қосылады. Егер Samsung Kies іске
қосылмаса, компьютердегі Samsung Kies белгішесін екі рет басыңыз.
2 Құрылғы мен компьютер арасында файлдарды тасымалдаңыз.
Қосымша ақпарат алу үшін Samsung Kies анықтамасын қараңыз.
Windows Media Player көмегімен қосылу
Windows Media Player бағдарламасы компьютерде орнатылғанына көз жеткізіңіз.
1 Құрылғыны компьютерге USB кабелін пайдаланып қосыңыз.
2 Windows Media Player бағдарламасын ашып, музыкалық файлдарды синхрондаңыз.
Мультимедиалық құрылғы ретінде қосылу
1 Құрылғыны компьютерге USB кабелін пайдаланып қосыңыз.
2 Хабарландыру тақтасын ашыңыз да, Мультимедиалық құрылғы ретінде қосылды →
Мультимедиалық құрылғы (MTP) тармағын түртіңіз.
Компьютер мультимедианы тасымалдау протоколын (MTP) қолдамаса немесе ешбір
тиісті драйвер орнатылмаған болса, Камера (PTP) опциясын түртіңіз.
3 Құрылғы мен компьютер арасында файлдарды тасымалдаңыз.
39
Негіздер
Құрылғыны қорғау
Қауіпсіздік мүмкіндіктерін пайдалана отырып басқалардың құрылғыда сақталған жеке
деректерді және ақпаратты пайдалануын немесе оларға қол жеткізуін болдырмаңыз. Құлпын
ашқанда құрылғы құлыпты ашу кодын қажет етеді.
Үлгіні орнату
Қолданбалар экранында Қон-лар → ҚҰРЫЛҒЫ → Экранды құлыптау → Экранды
құлыптау → Үлгі тармағын түртіңіз.
Төрт немесе одан көп нүктені қосу арқылы үлгіні салыңыз да, тексеру үшін үлгіні қайтадан
салыңыз. Үлгіні ұмытқанда экран құлпын ашатын сақтық құлыпты ашу PIN кодын орнатыңыз.
PIN кодын орнату
Қолданбалар экранында Қон-лар → ҚҰРЫЛҒЫ → Экранды құлыптау → Экранды
құлыптау → PIN тармағын түртіңіз.
Кемінде төрт санды енгізіңіз де, тексеру үшін құпия сөзді қайтадан енгізіңіз.
Құпия сөзді орнату
Қолданбалар экранында Қон-лар → ҚҰРЫЛҒЫ → Экранды құлыптау → Экранды
құлыптау → Кілтсөз тармағын түртіңіз.
Сандар мен таңбаларды қамтитын кемінде төрт таңбаны енгізіңіз де, тексеру үшін құпия сөзді
қайтадан енгізіңіз.
40
Негіздер
Құрылғы құлпын ашу
Қуат түймесін немесе Бастапқы түймесін басу арқылы экранды қосып, құлыпты ашу кодын
енгізіңіз.
Егер құлыпты ашу кодын ұмытып қалсаңыз, құрылғыны қалпына келтіру үшін оны
Samsung сервис орталығына апарыңыз.
Құрылғыны жаңарту
Құрылғыны ең соңғы бағдарламалық жасақтамаға жаңартуға болады.
Бұл мүмкіндік аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Samsung Kies арқылы жаңарту
Samsung Kies қолданбасын іске қосып, құрылғыны компьютерге қосыңыз. Samsung Kies
құрылғыны автоматты түрде таниды және бар болса, қол жетімді жаңартуларды диалогтық
терезеде көрсетеді. Жаңартуды бастау үшін диалогтық терезеде “Жаңарту” түймесін басыңыз.
Жаңарту жолы туралы мәліметтерді Samsung Kies анықтамасында қараңыз.
• Құрылғы жаңартылып жатқанда, компьютерді өшірмеңіз немесе USB кабелін
ажыратпаңыз.
• Құрылғыны жаңарту кезінде компьютерге басқа мультимедиалық құрылғыларды
жалғамаңыз. Бұлай істеу жаңарту процесіне кедергі келтіруі мүмкін.
Сымсыз жаңарту
Микробағдарламаны сымсыз алу (FOTA) қызметі арқылы құрылғыны соңғы бағдарламалық
жасақтамаға тікелей жаңартуға болады.
Қолданбалар экранында Қон-лар → ЖАЛПЫ → Құрылғы туралы → Бағдарлама
жаңартулары → Қазір жаңарту тармағын түртіңіз.
41
Байланыс
Телефон
Бұл қолданбаны қоңыраулар шалу немесе оларға жауап беру үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Телефон опциясын түртіңіз.
Қоңыраулар шалу
Қоңырау шалу
Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:
• ТЕЛЕФОН: пернетақтаны пайдаланып нөмірді енгізіңіз де,
опциясын түртіңіз.
• ТОПТАР: контакт топтары тізімінен қоңырау шалыңыз.
• ТАҢДАУЛЫЛАР: таңдаулы контактілер тізімінен қоңырау шалыңыз.
• КОНТАКТІЛЕР: контактілер тізімінен қоңырау шалыңыз.
Жылдам теру нөмірлері
Жылдам теру нөмірлері үшін сәйкес цифрды түртіп, ұстап тұрыңыз.
Нөмірді болжау
Пернетақтада нөмірлерді енгізгенде, автоматты болжаулар көрсетіледі. Қоңырау шалу үшін
солардың біреуін таңдаңыз.
42
Байланыс
Контактілерді табу
Контактілер тізімінде контактіні табу үшін атты, телефон нөмірін немесе электрондық пошта
мекенжайын енгізіңіз. Таңбалар енгізілу барысында болжалған контактілер көрсетіледі.
Қоңырау шалу үшін біреуін таңдаңыз.
Халықаралық қоңырау шалу
+ белгісі көрсетілгенше 0 пернесін түртіп ұстап тұрыңыз. Ел кодын, аймақ кодын және
телефон нөмірін енгізіп, опциясын түртіңіз.
Қоңырау кезінде
Келесі әрекеттер қол жетімді:
• : дыбыс деңгейін реттеу.
• Қоңы. қосу: екінші қоңырауды теру.
• Пернетақ.: пернетақтаны ашу.
• Қоңырау соңы: ағымдағы қоңырауды аяқтау.
• Қосым. дыбыс: дыбыс деңгейін арттыру.
• Дыбыссыз: екінші тарап сізді естімеуі үшін микрофонды өшіру.
• Bluetooth: құрылғыға қосылған болса, Bluetooth құлақаспабына ауысу.
• → Ұстау: қоңырауды ұстау. Ұсталып тұрған қоңырауды шығарып алу үшін Қоңырауды
қалпына келтіру опциясын түртіңіз.
• → Контактілер: контактілер тізімін ашу.
• → Хабарлама: хабар жіберу.
Контактілерді қосу
Телефон нөмірін контактілер тізіміне пернетақтадан қосу үшін, нөмірді енгізіп, Кітапшаға
қосыңыз опциясын түртіңіз.
Хабар жіберіңіз
Дисплейдегі нөмірге хабар жіберу үшін
→ Хабарлама жіберу тармағын түртіңіз.
43
Байланыс
Бекітілген теру нөмірі
Құрылғыны шығыс қоңырауларды тек көрсетілген префикстері бар шығыс қоңыраулармен
шектеуге орнатуға болады. Бұл префикстер SIM немесе USIM картасында сақталады.
→ Шақыру қоңырауларын реттеу → Шақыру қоңырауларын реттеу → Қосымша
параметрлер → Тұрақты терілетін нөмірлер → FDN нөмірін қосу тармағын түртіп, SIM
немесе USIM картасымен бірге берілген PIN2 кодын енгізіңіз. FDN тізімі опциясын түртіп,
нөмірлерді қосыңыз.
Қоңырауларға тыйым салу
Құрылғыны белгілі бір қоңырауларды шалуды болдырмауға орнатуға болады. Мысалы,
халықаралық қоңырау шалуды өшіруге болады.
→ Шақыру қоңырауларын реттеу → Шақыру қоңырауларын реттеу → Қосымша
параметрлер → Қоңырауға тыйым салу тармағын түртіп, қоңырау түрін таңдаңыз,
қоңырауға тыйым салу опциясын таңдап, құпия сөзді енгізіңіз.
Қоңырауларды қабылдау
Қоңырауға жауап беру
Қоңырау келгенде
белгішесін үлкен дөңгелек сыртына сүйреңіз.
Егер қоңырауды күту қызметі белсенді болса, екінші қоңырауға жауап беруге болады. Екінші
қоңырауға жауап бергенде, бірінші қоңырау ұстауға қойылады.
Қоңырауды қабылдамау
Қоңырау келгенде
белгішесін үлкен дөңгелек сыртына сүйреңіз.
Кіріс қоңыраудан бас тартқанда хабар жіберу үшін қабылдамау хабары жолағын жоғары
сүйреп апарыңыз. Қабылдамау хабарын жасау үшін → Шақыру қоңырауларын реттеу
→ Шақыру қоңырауларын реттеу → Қоңырауды қабылдамау → Қабылдамау тур.
хабарлар тармағын түртіңіз.
Қалаусыз нөмірлерден қоңыраулардан автоматты түрде бас тарту
→ Шақыру қоңырауларын реттеу → Шақыру қоңырауларын реттеу → Қоңырауды
қабылдамау → Автоматты бас тарту режимі → Авто. қабыл-мау нөмірлері → Авто
бас тарту тізімі тармағын түртіңіз.
опциясын түртіңіз, нөмірді енгізіп, санатты белгілеңіз,
содан кейін САҚТАУ опциясын түртіңіз.
44
Байланыс
Қабылданбаған қоңыраулар
Егер қоңырау қабылданбаса, күй жолағында
көрсетіледі. Қабылданбаған қоңыраулар
тізімін көру үшін хабарландыру тақтасын ашыңыз.
Қоңырауды күту
Қоңырауды күту — қызмет көрсетуші қамтамасыз ететін қызмет. Пайдаланушы бұл қызметті
ағымдағы қоңырауды кідірту және кіріс қоңырауға ауысу үшін пайдалана алады. Бейне
қоңыраулар үшін бұл қызмет қол жетімді емес.
Бұл қызметті пайдалану үшін, → Шақыру қоңырауларын реттеу → Шақыру
қоңырауларын реттеу → Қосымша параметрлер → Қоңырауды күту тармағын түртіңіз.
Қоңырау бағытын өзгерту
Құрылғыны кіріс қоңырауларды көрсетілген нөмірге жіберуге орнатуға болады.
→ Шақыру қоңырауларын реттеу → Шақыру қоңырауларын реттеу → Қосымша
параметрлер → Қоңырау бағытын өзгерту түртіп, қоңырау түрі мен шартын таңдаңыз.
Нөмірді енгізіп, ҚОСУ опциясын түртіңіз.
Бейне қоңыраулар
Бейне қоңырау шалу
Нөмірді енгізіңіз немесе контактілер тізімінен контактіні таңдаңыз, содан кейін
түртіңіз.
опциясын
Бейне қоңырау кезінде
Келесі әрекеттер қол жетімді:
• : құрылғыға қосылған болса, Bluetooth құлақаспабына ауысу.
• : алдыңғы және артқы камералар арасында ауысу.
• Дыбыссыз: екінші тарап сізді естімеуі үшін микрофонды өшіру.
• Соңы: ағымдағы қоңырауды аяқтау.
• СУРЕТТІ ТҮСІРУ: екінші тараптың суретін түсіру.
• БЕЙНЕ ЖАЗУ: екінші тарап суреттерінің бейнесін түсіру.
Көптеген елдерде екінші тараптың алдын ала рұқсатынсыз қоңырауды жазып алу
заңсыз болып табылады.
45
Байланыс
• МЕНІ ЖАСЫРУ: суретті екінші тараптан жасыру.
• ШЫҒЫС СУРЕТ: екінші тарапқа көрсететін суретті таңдаңыз.
• → Пернетақта: пернетақтаны ашу.
• → Безендіру: суретке көңіл-күй белгішелерін қолдану.
Суреттерді ауыстыру
Суреттерді ауыстыру үшін бір тараптың суретін екінші тараптың суретіне сүйреп апарыңыз.
Дауыстық хабарды тыңдау
Пернетақтада 1 пернесін түртіп, ұстап тұрыңыз да, қызмет көрсетушінің нұсқауларын
орындаңыз.
46
Байланыс
Контактілер
Бұл қолданбаны контактілерді, соның ішінде, телефон нөмірлерін, электрондық пошта
мекенжайларын және басқаларды басқару үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Контактілер опциясын түртіңіз.
Контактілерді басқару
КОНТАКТІЛЕР опциясын түртіңіз.
Контактіні жасау
опциясын түртіп, контакт мәліметтерін енгізіңіз.
• : суретті қосыңыз.
• /
: контакт өрісін қосыңыз немесе жойыңыз.
Контактіні өңдеу
Өңдейтін контактіні таңдаңыз да,
опциясын түртіңіз.
Контактіні жою
опциясын түртіңіз.
Жылдам терілетін нөмірлерді орнату
→ Жылдам теру параметрі тармағын түртіп, жылдам терілетін нөмірді таңдаңыз да, ол
үшін контактіні таңдаңыз. Жылдам теру нөмірін жою үшін
опциясын түртіңіз.
Контактілерді іздеу
КОНТАКТІЛЕР опциясын түртіңіз.
Келесі іздеу әдістерінің біреуін пайдаланыңыз:
• Контактілер тізімімен жоғары немесе төмен жылжыңыз.
• Бойымен саусақты сүйреп апару арқылы жылдам жылжу үшін контактілер тізімінің сол
жағындағы индексті пайдаланыңыз.
• Контактілер тізімінің жоғарғы жағындағы іздеу өрісін түртіп, іздеу шарттарын енгізіңіз.
47
Байланыс
Контакт таңдалғаннан кейін келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:
• : таңдаулы контактілерге қосу.
• /
: дауыстық немесе бейне қоңырау шалу.
• : хабар жасау.
• : электрондық хабарды жасау.
Контактілерді көрсету
КОНТАКТІЛЕР опциясын түртіңіз.
Әдепкі параметр бойынша, бұл құрылғы барлық сақталған контактілерді көрсетеді.
→ Қондырғылар → Көрсетілетін контактілер тармағын түртіңіз де, контактілер
сақталатын орынды таңдаңыз.
Контактілерді жылжыту
КОНТАКТІЛЕР опциясын түртіңіз.
Контактілерді Google тіркелгісіне жылжыту
→ Құрылғыдағы контактілерді жылжыту → Google опциясын түртіңіз.
Контактілерді Samsung тіркелгісіне жылжыту
→ Құрылғыдағы контактілерді жылжыту → Samsung account опциясын түртіңіз.
Контактілерді импорттау және экспорттау
КОНТАКТІЛЕР опциясын түртіңіз.
Контактілерді импорттау
→ Қондырғылар → Контактілерді импорттау/экспорттау тармағын түртіп, импорттау
пәрменін таңдаңыз.
48
Байланыс
Контактілерді экспорттау
→ Қондырғылар → Контактілерді импорттау/экспорттау тармағын түртіп, экспорттау
пәрменін таңдаңыз.
Контактілерді бөлісу
→ Таңдау тармағын түртіңіз, контактілерді таңдаңыз,
бөлісу әдісін таңдаңыз.
опциясын түртіңіз, содан кейін
Таңдаулы контактілер
ТАҢДАУЛЫЛАР опциясын түртіңіз.
Контактілерді таңдаулыларға қосу үшін
опциясын түртіңіз.
опциясын түртіңіз де, келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:
• Таңдаулылардан жою: контактілерді таңдаулылардан жою.
• Көмек: контактілерді пайдалану туралы анықтамалық ақпаратқа қатынасу.
Контактілер топтары
ТОПТАР опциясын түртіңіз.
Топ жасау
опциясын түртіңіз, топ деректерін орнатыңыз, контактілерді қосып, САҚТАУ опциясын
түртіңіз.
Контактілерді топқа қосу
Топты таңдаңыз да, → Мүше қосу тармағын түртіңіз. Қосатын контактілерді таңдаңыз да,
ДАЙЫН опциясын түртіңіз.
49
Байланыс
Топтарды басқару
опциясын түртіңіз де, келесі әрекеттердің біреуін орындаңыз:
• Топтар жою: пайдаланушы қосқан топтарды таңдаңыз да, ДАЙЫН опциясын түртіңіз.
Әдепкі топтарды жою мүмкін емес.
• Топты жөндеу: топ параметрлерін өзгерту.
• Мүше қосу: топқа мүшелерді қосу.
• Топтан жою: топтан мүшелерді жою.
• Хабарлама жіберу: топ мүшелеріне хабар жіберу.
• Еmail жіберу: топ мүшелеріне электрондық хабар жіберу.
• Орнын ауыстыру: топ атауының жанындағы белгішесін түртіп тұрып, басқа орынға
жоғары немесе төмен сүйреп апарыңыз, содан кейін ДАЙЫН опциясын түртіңіз.
• Көмек: контактілерді пайдалану туралы анықтамалық ақпаратқа қатынасу.
Топ мүшелеріне хабар немесе электрондық хабар жіберу
Топты таңдаңыз, → Хабарлама жіберу немесе Еmail жіберу тармағын түртіңіз, мүшелерді
таңдап, содан кейін ДАЙЫН опциясын түртіңіз.
Визитка
КОНТАКТІЛЕР опциясын түртіңіз.
Визитканы жасап, басқаларға жіберіңіз.
Профильді орнату опциясын түртіңіз, телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы
және пошталық мекенжай сияқты мәліметтерді енгізіңіз де, САҚТАУ опциясын түртіңіз. Егер
құрылғыны орнатқанда пайдаланушы ақпараты сақталса, визитканы таңдаңыз да, өңдеу үшін
опциясын түртіңіз.
→ Визит картасын бөлісу тармағын түртіңіз де, бөлісу әдісін таңдаңыз.
50
Байланыс
Хабарламалар
Бұл қолданбаны мәтіндік хабарларды (SMS) немесе мультимедиалық хабарларды (MMS)
жіберу үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Хабарламалар опциясын түртіңіз.
Үйдің қызмет көрсету аумағынан тыс кезде хабарларды жіберу немесе алу үшін
қосымша ақылар алынуы мүмкін. Мәліметтерді алу үшін қызмет жеткізушісіне
хабарласыңыз.
Хабарлар жіберу
опциясын түртіп, алушыларды қосыңыз, хабарды енгізіңіз, содан кейін
түртіңіз.
опциясын
Алушыларды қосу үшін келесі әдістерді пайдаланыңыз:
• Телефон нөмірін енгізіңіз.
• опциясын түртіп, контактілерді таңдаңыз, содан кейін ДАЙЫН опциясын түртіңіз.
Мультимедиалық хабарды жасау үшін келесі әдістерді пайдаланыңыз:
• опциясын түртіп, суреттерді, бейнелерді, контактілерді, жазбаларды, оқиғаларды және
басқаларын тіркеңіз.
• Тақырыпты енгізу үшін,
→ Нысанды үстеу тармағын түртіңіз.
Жоспарланған хабарларды жіберу
Хабарды жасап жатқанда, → Кесте хабары тармағын түртіңіз. Уақыт пен күнді орнатыңыз,
содан кейін ОРНАТУ опциясын түртіңіз. Құрылғы хабарды көрсетілген уақыт пен күнде
жібереді.
• Егер құрылғы жоспарланған уақытта өшірулі, желіге қосылмаған немесе желі
тұрақсыз болса, хабар жіберілмейді.
• Бұл мүмкіндік құрылғыда орнатылған уақыт пен күнге негізделеді. Уақыт
белдеулерінде жылжысаңыз, уақыт пен күн қате болуы мүмкін және желі
ақпаратты жаңартпайды.
Кіріс хабарларды көру
Кіріс хабарлар контакт бойынша хабарлар тізбектеріне топталады.
Адамның хабарын көру үшін контактіні таңдаңыз.
51
Байланыс
Эл. пошта
Бұл қолданбаны электрондық пошта хабарларын жіберу және көру үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Эл. пошта опциясын түртіңіз.
Электрондық пошта есептік жазбаларын орнату
Эл. пошта қолданбасын бірінші рет ашқанда электрондық пошта есептік жазбасын
орнатыңыз.
Электрондық пошта мекенжайын және құпия сөзді енгізіңіз. Google Mail сияқты электрондық
пошта есептік жазбасы үшін СОСЫН опциясын түртіңіз немесе компанияның электрондық
пошта есептік жазбасы үшін ҚОЛМЕН ОРНАТУ опциясын түртіңіз. Содан кейін орнатуды
аяқтау үшін экрандық нұсқауларды орындаңыз.
Басқа электрондық пошта тіркелгісін орнату үшін,
тармағын түртіңіз.
→ Қондырғылар → Тіркелгі қосу
Хабарлар жіберу
Пайдаланылатын электрондық пошта есептік жазбасын түртіңіз де, экранның жоғарғы
жағында
опциясын түртіңіз. Алушыларды, тақырыпты және хабарды енгізіңіз де,
опциясын түртіңіз.
Контактілер тізімінен алушыны қосу үшін,
опциясын түртіңіз.
Суреттерді, бейнелерді, контактілерді, оқиғаларды және басқаларын тіркеу үшін,
опциясын түртіңіз.
Хабарға суреттерді, оқиғаларды, контактілерді, орын туралы ақпаратты және басқа
нәрселерді кірістіру үшін, →
опциясын түртіңіз.
Жоспарланған хабарларды жіберу
Хабарды жасап жатқанда → Жіберуді белгілеу тармағын түртіңіз. Жіберуді белгілеу
құсбелгісін қойыңыз, уақыт пен күнді орнатып, ДАЙЫН опциясын түртіңіз. Құрылғы хабарды
көрсетілген уақыт пен күнде жібереді.
• Егер құрылғы жоспарланған уақытта өшірулі, желіге қосылмаған немесе желі
тұрақсыз болса, хабар жіберілмейді.
• Бұл мүмкіндік құрылғыда орнатылған уақыт пен күнге негізделеді. Уақыт
белдеулерінде жылжысаңыз, уақыт пен күн қате болуы мүмкін және желі
ақпаратты жаңартпайды.
52
Байланыс
Хабарларды оқу
Пайдаланатын электрондық пошта есептік жазбасын таңдаңыз, сонда жаңа хабарлар
алынады. Жаңа хабарларды қолмен алу үшін,
опциясын түртіңіз.
Оқитын хабарды түртіңіз.
Хабар жасау.
Хабарды қайта жіберу.
Хабарды жою.
Экран орналасуын өзгерту.
Қосымша опцияларға қол
жеткізу.
Осы электрондық пошта
мекенжайын контактілер
тізіміне қосу.
Хабарға еске салғыш
белгісін қою.
Тіркемелерді ашу.
Хабарға жауап беру.
Тіркеме қойындысын түртіп, тіркемелерді ашыңыз да, сақтау үшін САҚТАУ опциясын түртіңіз.
Злектрондық пошта
Бұл қолданбаны Google Mail қызметіне тез және тікелей қол жеткізу үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Злектрондық пошта опциясын түртіңіз.
• Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
• Аймаққа немесе қызмет көрсетушіге бұл қолданбаның белгісі басқаша болуы
мүмкін.
Хабарлар жіберу
Кез келген пошта жәшігінде
опциясын түртіп, алушыларды, тақырыпты және хабарды
енгізіңіз, содан кейін
опциясын түртіңіз.
Хабарды кейінірек жеткізу мақсатында сақтау үшін,
түртіңіз.
Қайтадан бастау үшін,
→ Жоба жазбаны сақтау тармағын
→ Жою тармағын түртіңіз.
Google Mail баптауларын өзгерту үшін
→ Параметрлер опциясын түртіңіз.
53
Байланыс
Хабарларды оқу
Хабарға оқылмаған
белгісін қою.
Хабарды жою.
Хабарды басқа пошта
жәшігіне жылжыту.
Хабарды ұзақ мерзім бойы
сақтау үшін қалдыру.
Қосымша опцияларға қол
жеткізу.
Осы электрондық пошта
мекенжайын контактілер
тізіміне қосу.
Хабарды басқаларға қайта
жіберу.
Хабарға жауап беру.
Тіркемені алдын ала қарау.
Хабарға еске салғыш
белгісін қою.
Белгілер
Google Mail нақты қалталарды емес, олардың орнына белгілерді пайдаланады. Google Mail
іске қосылғанда «Кіріс» деген белгісі бар хабарларды көрсетеді.
Басқа белгілердегі хабарларды көру үшін,
опциясын түртіңіз.
Хабарға белгіні қосу үшін хабарды таңдаңыз, → Қалталарды өзгерту тармағын түртіңіз,
содан кейін тағайындайтын белгіні таңдаңыз.
Hangouts
Бұл қолданбаны адамдармен сөйлесу үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Hangouts опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Сөйлесуді бастау үшін достар тізімінен досты таңдаңыз немесе іздеу үшін деректерді енгізіңіз
және нәтижелерден досты таңдаңыз.
54
Байланыс
Google+
Бұл қолданбаны Google корпорациясының әлеуметтік желі қызметі арқылы адамдармен
байланыста болуы үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Google+ опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Everything опциясын түртіп, санатты өзгертіңіз де, шеңберлердегі жазбаларды көру үшін
жоғары немесе төмен жылжыңыз.
Photos
Бұл қолданбаны Google корпорациясының әлеуметтік желі қызметтері арқылы суреттерді
немесе бейнелерді қарау және бөлісу үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Photos опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Келесі санаттардың біреуін таңдаңыз:
• ALL: құрылғыға түсірілген немесе жүктелген барлық суреттерді немесе бейнелерді
қараңыз.
• HIGHLIGHTS: күні немесе альбомы бойынша топталған суреттерді немесе бейнелерді
қараңыз. Топтағы барлық суреттерді немесе бейнелерді қарау үшін опциясын түртіңіз.
Содан кейін суретті немесе бейнені таңдаңыз.
Оны қараған кезде мына белгішелердің біреуін пайдаланыңыз:
• : суретті жою.
• : суретті немесе бейнені басқалармен бөлісу.
• : суретті немесе бейнені жою.
55
Веб және желі
Шолушы
Бұл қолданбаны интернетті шолу үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Шолушы опциясын түртіңізз.
Веб-беттерді көру
Мекенжай өрісін түртіңіз, веб-мекенжайды енгізіңіз, содан кейін Өту опциясын түртіңіз.
Веб-бетті қараған кезде қосымша опцияларға қатынасу үшін ҚОСЫМША опциясын түртіңіз.
Іздеу жүйесін өзгерту үшін ҚОСЫМША → Қондырғылар → Әдепкі іздеу жүйесі тармағын
түртіңіз.
Жаңа бетті ашу
опциясын түртіңіз.
Басқа веб-бетке өту үшін, тақырып өрісінде солға немесе оңға жылжыңыз, сөйтіп таңдау үшін
атауды түртіңіз.
Вебте дауыспен іздеу
→ опциясын түртіңіз, кілт сөзді айтыңыз, содан кейін
Мекенжай өрісін түртіңіз,
көрсетілген ұсынылған кілт сөздердің біреуін таңдаңыз.
Бұл мүмкіндік аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
56
Веб және желі
Бетбелгілер
Ағымдағы веб-бетке бетбелгі қою үшін БЕТБЕЛГІЛЕР → ҚОСУ тармағын түртіңіз.
Бетбелгі қойылған веб-бетті ашу үшін БЕТБЕЛГІЛЕР опциясын түртіп, біреуін таңдаңыз.
Журнал
Соңғы кірген веб-беттер тізімінен веб-бетті ашу үшін БЕТБЕЛГІЛЕР → ЖУРНАЛ тармағын
түртіңіз. Журналды тазалау үшін ҚОСЫМША → Журналды тазарту тармағын түртіңіз.
Сақталған беттер
Сақталған веб-беттерді қарау үшін БЕТБЕЛГІЛЕР → САҚТАЛҒАН БЕТТЕР тармағын түртіңіз.
Сілтемелер
Жаңа бетте ашу, сақтау немесе көшіру үшін веб-беттегі сілтемені түртіп ұстап тұрыңыз.
Сақталған сілтемелерді қарау үшін, қолданбалар экранында Менің файлдарым → Құр.
қоймасы → Download тармағын түртіңіз.
Веб-беттерді бөлісу
Веб-бет мекенжайын басқалармен бөлісу үшін ҚОСЫМША → Байланысқа жол тармағын
түртіңіз.
Веб-беттің бөлігін бөлісу үшін, қажет мәтінді түртіп, ұстап тұрыңыз да, Байланысқа жол
опциясын түртіңіз.
57
Веб және желі
Chrome
Бұл қолданбаны ақпаратты іздеу және веб-беттерді шолу үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Chrome опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Веб-беттерді көру
Мекенжай өрісін түртіңіз де, веб-мекенжайды немесе іздеу шарттарын енгізіңіз.
Жаңа бетті ашу
→ New tab тармағын түртіңіз.
Басқа веб-бетке өту үшін, тақырып өрісінде солға немесе оңға жылжыңыз, сөйтіп таңдау үшін
атауды түртіңіз.
Бетбелгілер
Ағымдағы веб-бетке бетбелгі қою үшін
Бетбелгі қойылған веб-бетті ашу үшін
таңдаңыз.
→ Save тармағын түртіңіз.
→ Bookmarks опциясын түртіңіз де, веб-бетті
Вебте дауыспен іздеу
опциясын түртіп, кілт сөзді айтыңыз, содан кейін көрсетілген ұсынылған кілт сөздердің
біреуін таңдаңыз.
Басқа құрылғылармен синхрондау
Бір Google есептік жазбасымен кіргенде, Chrome қолданбасын басқа құрылғыда пайдалану
үшін ашық қойындылар мен бетбелгілерді синхрондаңыз.
Ашық қойындыларды басқа құрылғыларда көру үшін,
Ашатын веб-бетті таңдаңыз.
Бетбелгілерді көру үшін,
→ Recent tabs тармағын түртіңіз.
→ Bookmarks тармағын түртіңіз.
58
Веб және желі
Bluetooth
Bluetooth қысқа қашықтықтардағы екі құрылғы арасында тікелей сымсыз байланысты
жасайды. Bluetooth функциясын басқа құрылғылармен деректер немесе мультимедиалық
файлдар алмасу үшін пайдаланыңыз.
• Samsung корпорациясы Bluetooth мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе алынған
деректердің жоғалуына, ұрлануына немесе дұрыс пайдаланылмауына жауапты
емес.
• Деректерді әрдайым сенімді әрі дұрыс қорғалған құрылғылармен
ортақтасқаныңызға және алғаныңызға көз жеткізіңіз. Егер құрылғылар арасында
кедергілер болса, олардың пайдалану қашықтығы қысқаруы мүмкін.
• Кейбір құрылғылар, әсіресе Bluetooth SIG сынақтан өткізбеген немесе бекітпеген
құрылғылар құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.
• Bluetooth мүмкіндігін заңсыз мақсаттарға (мысалы, ұрлап көшіру немесе
байланыстарға коммерциялық мақсаттармен заңсыз қол сұғу) пайдаланбаңыз.
Samsung компаниясы Bluetooth мүмкіндігін заңсыз пайдаланудан болған
зардаптар үшін жауап бермейді.
Bluetooth функциясын іске қосу үшін, қолданбалар экранында Қон-лар → ҚОСЫЛЫМДАР
→ Bluetooth тармағын түртіп, Bluetooth қосқышын оңға қарай сүйреңіз.
Басқа Bluetooth құрылғыларымен жұптастыру
Қолданбалар экранында Қон-лар → ҚОСЫЛЫМДАР → Bluetooth → ҚАР. ШЫҒУ тармағын
түртіңіз, сонда анықталған құрылғылар тізіледі. Жұптастыру керек құрылғыны таңдаңыз да,
растау үшін екі құрылғыда да авто жасалған рұқсат сөзді қабылдаңыз.
Деректерді жіберу және алу
Кқп қолданбалар Bluetooth арқылы деректерді тасымалдауды қолдайды. Мысалы Галерея.
→ Bluetooth тармағын түртіп, содан
Галерея қолданбасын ашып, суретті таңдаңыз да,
кейін Bluetooth құрылғыларының біреуін таңдаңыз. Содан кейін суретті алу үшін екінші
құрылғыда Bluetooth авторизация сұрауын қабылдау керек.
Басқа құрылғы сізге деректер жіберген кезде басқа құрылғы жасаған Bluetooth
авторизациясын қабылдаңыз. Қабылданған файлдар Download қалтасына сақталады. Егер
контакт алынса, контактілер тізіміне автоматты түрде қосылады.
59
Веб және желі
Screen Mirroring
Бұл мүмкіндікті пайдаланып құрылғыны AllShare Cast кілт құрылғысының немесе HomeSync
көмегімен үлкен экранға қосыңыз да, мазмұнды бөлісіңіз. Сондай-ақ, бұл мүмкіндікті Wi-Fi
Miracast мүмкіндігін қолдайтын басқа құрылғылармен бірге пайдалануға болады.
• Бұл мүмкіндік аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
• HDCP 2.X мүмкіндігін қолдамайтын Miracast қолдауы бар құрылғылар бұл
мүмкіндікпен үйлесімді болмауы мүмкін.
• Ойнату кезінде желілік байланысқа байланысты кейбір файлдар буферге сақталуы
мүмкін.
• Қуатты үнемдеу үшін пайдаланылмайтын кезде бұл мүмкіндікті өшіріп қойыңыз.
• Wi-Fi жиілік ауқымын көрсетсеңіз, AllShare Cast кілт құрылғылары немесе
HomeSync табылмауы немесе қосылмауы мүмкін.
• Егер теледидарда бейнелерді немесе ойындарды ойнатсаңыз, ең жақсы тәжірибені
алу үшін тиісті теледидар режимін таңдаңыз.
Қолданбалар экранында Қон-лар → ҚОСЫЛЫМДАР → Screen Mirroring тармағын
түртіңіз. Құрылғыны таңдаңыз, файлды ашыңыз немесе ойнатыңыз, содан кейін құрылғыдағы
пернелер көмегімен дисплейді басқарыңыз. Құрылғыға PIN кодын пайдаланып қосылу
мақсатында PIN кодын енгізу үшін, құрылғы атауын түртіп, ұстап тұрыңыз.
60
Мультимедиа
Музыка
Бұл қолданбаны музыканы тыңдау үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Музыка опциясын түртіңіз.
Музыканы ойнату
Музыка санатын таңдаңыз да, ойнатылатын әнді таңдаңыз.
Музыка ойнатқышының экранын ашу үшін, экранның төменгі жағындағы альбом суретін
түртіңіз.
Файлды ойнату үшін басқа
құрылғыларды іздеу.
Қосымша опцияларға қол
жеткізу.
Дыбыс деңгейін реттеу.
Файлды таңдаулы ән
ретінде орнату.
Қайталау режимін өзгерту.
Кездейсоқ режимді қосу.
Қазіргі уақытта ойнатылып
жатқан әннің негізінде
ұсынылатын әндердің
тізімін көру.
Әндер тізімін ашу.
Қазіргі уақытта ойнатылып
жатқан әнді қайта бастау
немесе алдыңғы әнге өту.
Артқа қарай тез жылжу
үшін, түртіп, ұстап тұрыңыз.
Келесі әнге өту. Алға қарай
тез жылжу үшін, түртіп,
ұстап тұрыңыз.
Ойнатуды уақытша тоқтату
және жалғастыру.
61
Мультимедиа
Әндерді бірдей дыбыс деңгейлерінде тыңдау үшін → Қондырғылар → Қосымша →
Смарт дауыс тармағын түртіңіз.
Смарт дауыс белсендірілгенде, дыбыс деңгейі құрылғының дыбыс деңгейінен
жоғарырақ болуы мүмкін. Естудің нашарлауын болдырмау үшін қатты дыбыстарды
ұзақ уақыт бойы тыңдамаңыз.
Смарт дауыс кейбір файлдар үшін іске қосылмауы мүмкін.
Әндерді құлақсаппен тыңдаған кезде жекелендірілген дыбысты орнату үшін →
Қондырғылар → Қосымша → Adapt Sound → Қосылған тармағын түртіңіз. Дыбыс
деңгейін 13 немесе одан жоғары деңгейге көтерсеңіз, дыбысты бейімдеу опциясы музыканы
ойнатуға қолданылмайды. Дыбыс деңгейін 12 немесе одан төмен деңгейге түсірсеңіз, опция
қайта қолданылады.
Әнді рингтон ретінде орнату
Қазіргі уақытта ойнатылып жатқан әнді рингтон ретінде пайдалану үшін
Телефонның қоңырау үні → АЯҚ. тармағын түртіңіз.
→ Орнату →
Әндер тізімдерін жасау
Жеке әндер тізімін жасаңыз.
ӘНДЕР ТІЗ-РІ тармағын, содан кейін → Әндер тізімін жасау тармағын түртіңіз.
Тақырыпты енгізіп, OK опциясын түртіңіз.
опциясын түртіңіз, қосу керек әндерді таңдаңыз
да, АЯҚ. опциясын түртіңіз.
Қазіргі уақытта ойнатылып жатқан әнді әндер тізіміне қосу үшін,
тармағын түртіңіз.
→ Ән. тізіміне қосу
Көңіл-күй бойынша музыканы ойнату
Көңіл-күй бойынша топталған музыканы ойнатыңыз. Құрылғы әндер тізімін автоматты түрде
жасайды.
МУЗЫКА. КВАДРАТ опциясын түртіңіз және көңіл-күй ұяшығын таңдаңыз. Я болмаса
саусақты сүйреп апару арқылы бірнеше ұяшықты бөлектеңіз.
62
Мультимедиа
Камера
Бұл қолданбаны суреттер мен бейнелерді түсіру үшін пайдаланыңыз.
Галерея қолданбасын құрылғының камерасымен түсірілген суреттерді және бейнелерді көру
үшін пайдаланыңыз. (68-б.)
Қолданбалар экранында Камера опциясын түртіңіз.
• Пайдаланылмаған кезде камера автоматты түрде өшеді.
• Объектив таза екенін тексеріңіз. Әйтпесе, құрылғы жоғары ажыратымдылықтарды
қажет ететін кейбір режимдерде дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
Камера этикеті
• Басқа адамдардың суреттерін немесе бейнелерін рұқсатын алмай түсірмеңіз.
• Заңмен тыйым салынған жерде суреттерді немесе бейнелерді түсірмеңіз.
• Басқа адамдардың жеке өміріне қол сұғуыңыз мүмкін орындарда суреттерді немесе
бейнелерді түсірмеңіз.
Суреттер түсіру
Сурет түсіру
Сурет түсіру үшін,
опциясын түртіңіз.
Алдыңғы және артқы
камералар арасында ауысу.
Ағымдағы режимді
көрсетіңіз.
Камера параметрлерін
өзгерту.
Қозғалыссыз және бейне
режим арасында ауысу.
Қосымша опцияларды
көру.
Түсіру режимін өзгерту.
Түсірілген фотосуреттерді
және бейнелерді көру.
Қол жетімді әр түрлі
әсерлер арасында таңдау.
63
Мультимедиа
Түсіру режимі
Бірнеше сурет әсері қол жетімді.
Күйі опциясын түртіңіз, содан кейін экранның оң жағындағы экранда жоғары немесе төмен
жылжыңыз.
• Авто: мұны камераға қоршаған ортаны бағалауға және сурет үшін тамаша режимді
анықтауға мүмкіндік беру үшін пайдаланыңыз.
• Әдемі түр: жұмсағырақ суреттер үшін беттер жарықтандырылған суреттер түсіріңіз.
• Дыбыс және кадр: мұны дыбыс бар сурет түсіру үшін пайдаланыңыз.
Сурет түсіру үшін,
опциясын түртіңіз. Құрылғы суретті түсіргеннен кейін бірнеше
секунд дыбысты жазады.
Осы режимде суреттерді түсіру кезінде ішкі микрофон дыбысты жазады.
• Панорама: біріктірілген көп суреттен тұратын суретті түсіріңіз.
Ең жақсы суретті алу үшін төмендегі кеңестерді орындаңыз.
– – Камераны бір бағытта баяу жылжытыңыз.
– – Камераның көріністапқышын бағыттау жақтауынан шығармаңыз.
– – Ашық аспан немесе кәдімгі қабырға сияқты танылмайтын фондарда нысан суреттерін
түсірмеңіз.
• Спорт: бұл параметрді тез қозғалатын нысандар үшін пайдаланыңыз.
• Түн: бұл параметрді күңгірттеу жағдайларда түсірілген суреттер үшін пайдаланыңыз.
Панорамалық суреттер
Панорамалық сурет — бірнеше кадрдан тұратын кең табиғат көрінісінің суреті.
Күйі → Панорама тармағын түртіңіз.
опциясын түртіп, камераны бір бағытта жылжытыңыз. Екі панорама бағыттауыш
жақтаулары тураланғанда, камера панорамалық реттегі тағы бір кадрды автоматты түрде
түсіреді. Түсіруді тоқтату үшін,
опциясын түртіңіз.
Егер көріністапқыш бағыттан ауытқыса, құрылғы түсіруді тоқтатады.
Сүзгі әсерлерін қолдану
Бірегей фотосуреттер немесе бейнелер түсіру үшін сүзгі әсерлерін қолданыңыз.
опциясын түртіп, сүзгі әсерін таңдаңыз. Қол жетімді опциялар режимге қарай әр түрлі
болады.
64
Мультимедиа
Бейнелерді түсіру
Бейнені түсіру
Қозғалыссыз бейне қосқышын бейне белгішесіне сырғытыңыз да, бейнені түсіру үшін
опциясын түртіңіз. Жазуды кідірту үшін,
опциясын түртіңіз. Жазуды тоқтату үшін,
опциясын түртіңіз.
• Бейне режимінде қолмен фокустау қол жетімді емес.
• Ең жоғары ажыратымдылықпен жазған кезде масштабтау функциясы қол жетімді
болмауы мүмкін.
Жазу режимі
Ағымдағы режимді
көрсетіңіз.
Камера параметрлерін
өзгерту.
Қозғалыссыз және бейне
режим арасында ауысу.
Алдыңғы және артқы
камералар арасында ауысу.
Қосымша опцияларды
көру.
Түсірілген фотосуреттерді
және бейнелерді көру.
Жазу режимін өзгерту үшін
Қол жетімді әр түрлі
әсерлер арасында таңдау.
→
опциясын түртіңіз.
• Қалыпты: бұл режимді қалыпты сапа үшін пайдаланыңыз.
• MMS шектеуі: бұл режимді хабар алмасу арқылы жіберу үшін жазу сапасын төмендету
үшін пайдаланыңыз.
65
Мультимедиа
Үлкейту және кішірейту
Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:
• Үлкейту немесе кішірейту үшін дыбыс деңгейі түймесін пайдаланыңыз.
• Үлкейту үшін экранда екі саусақты бір бірінен алшақтатыңыз және кішірейту үшін
шымшыңыз.
Бейнені түсіру кезінде масштабтау мүмкіндігін пайдаланғанда үлкейту/кішірейту әсері
қол жетімді болады.
Суретті бөлісу
→
тармағын түртіңіз де, келесілердің біреуін таңдаңыз:
• Түсіруді бөлісу: Wi-Fi Direct арқылы суретті тікелей екінші құрылғыға жіберіңіз.
• Жолдас фотосуретін бөлісу: құрылғыны суретте тег қойған адамның бетін тануға және
оны сол адамға жіберуге орнатыңыз.
• Қашықтағы бейнеіздегіш: құрылғыны камераны қашықтан басқаруға реттеңіз.
Камераны қашықтан басқару
Құрылғыны камераны қашықтан басқару үшін көріністапқыш ретінде орнатыңыз.
→
→ Қашықтағы бейнеіздегіш тармағын түртіңіз де, құрылғы мен камераны Wi-Fi
Direct көмегімен жалғаңыз. Құрылғыны көріністапқыш ретінде пайдаланып, қашықтан сурет
түсіру үшін,
опциясын түртіңіз.
66
Мультимедиа
Камера параметрлерін теңшеу
Камера параметрлерін теңшеу үшін
опциясын түртіңіз. Қозғалыссыз камера және бейне
камера режимдерінің екеуінде келесі опциялардың кейбіреулері қол жетімді болмайды. Қол
жетімді опциялар пайдаланылған режимге байланысты өзгеріп отырады.
• Фотосурет көлемі / Бейне өлшемі: ажыратымдылықты таңдаңыз. Жоғарырақ сапаны
алу үшін жоғарырақ ажыратымдылықты пайдаланыңыз. Бірақ ол көбірек жадты алады.
• Өлшеуім: өлшеу әдісін таңдаңыз. Бұл жарық мәндері қалай есептелетінін анықтайды.
Орталықтанған көрініс ортасындағы фондық жарықты өлшейді. Нүкте белгілі бір
орындағы жарық мәнін өлшейді. Матрица бүкіл көріністі орташа мәнге келтіреді.
• Орын тегі: GPS орын тегін фотосуретке тіркеу.
• GPS сигналдары анық болуы үшін сигнал құрсаулануы мүмкін орындарда
(ғимараттар арасында, төмен орналасқан аумақтарда немесе нашар ауа райы
болған кезде) суретке түсірмеңіз.
• Интернетке кері жүктегенде орныңыз суреттерде көрсетілуі мүмкін. Осының алдын
алу үшін, GPS тег параметрлерін ажыратыңыз.
• Суреттерді/бейнелерді қарап шығу: фотосуреттерді немесе бейнелерді түсіргеннен
кейін оларды көрсетуді орнатыңыз.
• Дыб. қат-ғы пер.: құрылғыны ысырма немесе масштабтау функциясын басқару үшін
дыбыс деңгейі түймесін пайдалануға реттеңіз.
• Таймер: мұны уақыты кідіртілген кадрлар үшін пайдаланыңыз.
• Ақ түстің тепе-теңдігі: суреттердің түстер ауқымы шынайы болуы үшін тиісті ақ түстің
тепе-теңдігін таңдаңыз. Бұл параметрлер белгілі бір жарық жағдайларына арналған. Бұл
параметрлер кәсіби камералардағы ақ түстің тепе-теңдігі экспозициясының жылулық
ауқымына ұқсайды.
• Ашықтығы: жарықтықты өзгерту.
67
Мультимедиа
• Директива: нысандарды таңдағанда құрастыруға көмектесу үшін көріністапқыш
бағыттауыштарын көрсету.
• Контексттік файл аты: камераны мәтінмәндік тегтерді көрсетуге теңшеу. Мұны Галерея
және ішінде тег көмекшісін пайдалану үшін белсендіріңіз.
• Аударылған етіп сақтау: бастапқы көріністің айна суретін жасау үшін суретті аудару.
• Сақтау орны: сақтау орны үшін жад орнын таңдау.
• Алып тастау: камера параметрлерін алып тастау.
• Анықтама: камераны пайдалану туралы анықтама ақпаратына қол жеткізу.
Тіркесімдер
Камераның әр түрлі опцияларына оңай қол жеткізу үшін тіркесімдерді қайта реттеңіз.
опциясын түртіңіз және таңбаша белгішесін түртіп ұстап тұрыңыз.
Опцияны түртіп, ұстап тұрып, экранның жоғарғы жағындағы ұяға сүйреп апарыңыз.
Галерея
Бұл қолданбаны суреттер мен бейнелерді көру үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Галерея опциясын түртіңіз.
Суреттерді көру
Галерея қолданбасын іске қосу қол жетімді қалталарды көрсетеді. Эл. пошта сияқты басқа
қолданба суретті сақтағанда, суретті қамтитын Download қалтасы автоматты түрде жасалады.
Осы сияқты, скриншотты түсіру Screenshots қалтасын автоматты түрде жасайды. Ашу үшін
қалтаны таңдаңыз.
Қалтада суреттер жасау күні бойынша көрсетіледі. Толық экранда көру үшін суретті таңдаңыз.
Келесі немесе алдыңғы суретті көру үшін солға немесе оңға жылжыңыз.
68
Мультимедиа
Үлкейту және кішірейту
Суретті үлкейту үшін келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:
• Үлкейту үшін кез келген жерде екі рет түртіңіз.
• Үлкейту үшін кез келген орында екі саусақты бір бірінен алшақтатыңыз. Кішірейту үшін
шымшыңыз немесе оралу үшін екі рет түртіңіз.
Бейнелерді ойнату
Бейне файлдар алдын ала қарауды
опциясын түртіңіз.
белгішесін көрсетеді. Көру үшін, бейнені таңдап,
Бейненің бөлімдерін кесу
Бейнені таңдап, опциясын түртіңіз. Бастау жақшасын қажет басталу нүктесіне
жылжытыңыз, аяқталу жақшасын қажет аяқталу нүктесіне жылжытыңыз, содан кейін бейнені
сақтаңыз.
Суреттерді өңдеу
Суретті көргенде,
опциясын түртіп, келесі функцияларды пайдаланыңыз:
• Сүйікті: таңдаулылар тізіміне қосу.
• Слайдшоу: ағымдағы қалтадағы суреттермен слайдшоуды бастау.
• Басып шығару: құрылғыны принтерге қосып, суретті басып шығарыңыз. Кейбір
принтерлер құрылғымен үйлесімді болмауы мүмкін.
• Атын өзгерту: файлдың атын өзгерту.
• Жолдас фотосуретін бөлісу: суретті суретте бетіне тег қойылған адамға жіберу.
• Солға бұру: сағат тіліне қарсы бұру.
69
Мультимедиа
• Оңға бұру: сағат тілімен бұру.
• Қию: қию және ішінде суретті сақтау үшін ақ жақтау өлшемін өзгерту.
• Орнату: суретті тұсқағаз немесе контакт суреті ретінде орнату.
• Өзгешеліктері: сурет өзгешеліктерін көру.
• Параметрлер: галерея параметрлерін өзгерту.
Таңдаулы суреттер
Суретті көріп жатқанда суретті таңдаулылар тізіміне қосу үшін,
→ Сүйікті тармағын түртіңіз.
Суреттерді жою
Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:
• Қалтада → Элементті таңдау тармағын түртіңіз, суреттерді таңдаңыз, содан кейін
опциясын түртіңіз.
• Суретті көргенде,
опциясын түртіңіз.
Суреттерді бөлісу
Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:
• Қалтада → Элементті таңдау тармағын түртіңіз, суреттерді таңдаңыз, содан кейін
оларды басқаларға жіберу немесе оларды әлеуметтік желі қызметтері арқылы ортақ
пайдалану үшін
опциясын түртіңіз.
• Суретті көргенде оны басқаларға жіберу немесе әлеуметтік желі қызметтері арқылы
бөлісу үшін,
опциясын түртіңіз.
Тұсқағаз ретінде орнату
Суретті көргенде суретті тұсқағаз ретінде орнату немесе контактіге тағайындау үшін,
Орнату тармағын түртіңіз.
70
→
Мультимедиа
Беттерге тегтер қою
Суретті қараған кезде → Параметрлер → Тегтер тармағын түртіп, Бет тегі опциясын
белгілеңіз. Танылған беттің айналасында сары жақтау көрсетіледі. Бетті түртіңіз, Атын қосу
опциясын түртіңіз де, контактіні таңдаңыз немесе қосыңыз.
Суретте бет тегі көрсетілгенде, бет тегін түртіңіз және қоңыраулар шалу немесе хабарлар
жіберу сияқты қол жетімді опцияларды пайдаланыңыз.
Бетті көрсету беттің бұрышына, беттің өлшеміне, тері түсіне, бет әлпетіне, жарық
жағдайына немесе нысан киген киімдерге байланысты сәтсіз аяқталуы мүмкін.
Tag Buddy қолданбасын пайдалану
Сурет ашылып жатқанда мәтінмәндік тегті (ауа-райы, орын, күн және адамның аты) көрсету
үшін → Параметрлер → Тегтер → Жолдастар тегі түртіп, Жолдастар тегі қосқышын
оңға қарай сүйреңіз.
Қалталар көмегімен реттеу
Құрылғыда сақталған суреттерді немесе бейнелерді реттеу үшін қалта жасаңыз. Файлдарды
бір қалтадан екіншісіне көшіруге немесе жылжытуға болады.
Жаңа қалта жасау үшін
опциясын түртіңіз. Қалта үшін атауды енгізіңіз, OK опциясын
түртіңіз және суреттерді немесе бейнелерді белгілеңіз. Таңдалған суретті немесе бейнені
түртіп, ұстап тұрып, оны жаңа қалтаға сүйреп апарыңыз және ДАЙЫН опциясын түртіңіз.
Көшіру үшін КӨШІРУ немесе жылжыту үшін ОРНАЛАСТЫРУ опциясын түртіңіз.
71
Мультимедиа
Бейне
Бұл қолданбаны бейне файлдарды ойнату үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Бейне опциясын түртіңіз.
Бейнелерді ойнату
Ойнатылатын бейнежазбаны таңдаңыз.
Файлды ойнату үшін басқа
құрылғыларды іздеу.
Қалқымалы экран
режиміне ауысу.
Дыбыс деңгейін реттеу.
Қосымша опцияларға қол
жеткізу.
Жолақты сүйреп апару
арқылы алға қарай немесе
артқа қарай жылжу.
Келесі бейнеге өту. Алға
қарай тез жылжу үшін,
түртіп, ұстап тұрыңыз.
Басқару тақтасын солға
қарай жылжыту.
Басқару тақтасын оңға
қарай жылжыту.
Экран қатынасын өзгерту.
Әндер тізімін ашу.
Ағымдағы бейнені қайта
бастау немесе алдыңғы
бейнеге өту. Артқа қарай
тез жылжу үшін, түртіп,
ұстап тұрыңыз.
Ойнатуды уақытша тоқтату
және жалғастыру.
Бейнелерді жою
→ Жою опциясын түртіңіз, бейнелерді таңдаңыз, содан кейін АЯҚ. опциясын түртіңіз.
72
Мультимедиа
Бейнелерді бөлісу
→ Таңдау тармағын түртіңіз, бейнелерді таңдаңыз,
бөлісу әдісін таңдаңыз.
опциясын түртіңіз, содан кейін
Қалқымалы бейне ойнатқышын пайдалану
Бұл мүмкіндікті бейне ойнатқышын жабусыз басқа қолданбаларды пайдалану үшін
пайдаланыңыз. Бейнелерді көргенде қалқымалы ойнатқышты пайдалану үшін,
опциясын
түртіңіз.
Ойнатқышты үлкейту үшін экранда екі саусақты бір бірінен алшақтатыңыз және кішірейту
үшін шымшыңыз. Жылжыту үшін ойнатқышты басқа орынға сүйреп апарыңыз.
YouTube
Бұл қолданбаны YouTube веб-сайтындағы бейнелерді көру үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында YouTube опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Бейнелерді көру
опциясын түртіңіз де, кілт сөзді енгізіңіз. Бейнені көру үшін қайтарылған іздеу
нәтижелерінің біреуін таңдаңыз.
Экранды түртіңіз, содан кейін толық экранды көрсету үшін
опциясын түртіңіз.
Бейнелерді бөлісу
Көретін бейнені таңдап,
опциясын түртіңіз, содан кейін бөлісу әдісін таңдаңыз.
Бейнелерді кері жүктеу
→ Жүктеп салынған бейнелер →
тармағын түртіңіз, бейнені таңдаңыз, бейне
мәліметтерін енгізіп, UPLOAD опциясын түртіңіз.
73
Қолданба және
мультимедиа дүкендері
Play Store
Бұл қолданбаны құрылғыда іске қосуға болатын қолданбалар мен ойындарды сатып алу
және жүктеу үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Play Store опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Қолданбаларды орнату
Қолданбаларды санат бойынша шолыңыз немесе кілт сөз көмегімен іздеу үшін іздеу өрісін
түртіңіз.
Ақпаратты көру үшін қолданбаны таңдаңыз. Жүктеу үшін, INSTALL опциясын түртіңіз. Егер
қолданба үшін ақы алынатын болса, бағаны түртіп, сатып алу процесін аяқтау үшін, экрандық
нұсқауларды орындаңыз.
Кез келген орнатылған қолданба үшін жаңа нұсқа қол жетімді болғанда, жаңарту
туралы ескерту үшін экранның жоғарғы жағында жаңарту белгішесі көрсетіледі.
Хабарландыру тақтасын ашып, қолданбаны жаңарту белгішесін түртіңіз.
Қолданбаларды жою
Play Store дүкенінен жүктелген қолданбаларды жойыңыз.
→ My apps тармағын түртіп, орнатылған қолданбалар тізімінде жоятын қолданбаны
таңдаңыз да, UNINSTALL опциясын түртіңіз.
74
Қолданба және мультимедиа дүкендері
Galaxy Apps
Бұл қолданбаны арнайы Samsung қолданбаларын сатып алу және жүктеу үшін
пайдаланыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін apps.samsung.com сайтына кіріңіз.
Қолданбалар экранында Galaxy Apps опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Қолданбаларды орнату
Қолданбаларды санат бойынша шолыңыз немесе кілт сөз көмегімен іздеу үшін ТІЗІМ
опциясын түртіңіз.
Ақпаратты көру үшін қолданбаны таңдаңыз. Тегін қолданбаларды жүктеу үшін ОРНАТУ
опциясын түртіңіз. Ақы алынатын кезде қолданбаларды сатып алу және жүктеу үшін бағаны
түртіңіз және экрандық нұсқауларды орындаңыз.
Автоматты түрде жаңарту параметрлерін өзгерту үшін Galaxy Apps →
Қондырғылар → Автоматты жаңарту бағдарламалары тармағын түртіңіз, содан
кейін опцияны таңдаңыз.
Play Books
Бұл қолданбаны кітап файлдарын оқу және жүктеу үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Play Books опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
75
Қолданба және мультимедиа дүкендері
Play Movies
Бұл қолданбаны фильмдерді немесе ТД шоуларын көру, жүктеу және жалдау үшін
пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Play Movies опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Play Music
Бұл қолданбаны құрылғыдағы музыканы тыңдау немесе Google бұлт қызметінен музыка
ағынын жіберу үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Play Music опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Play Games
Бұл қолданбаны ойындарды жүктеу және ойнату үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Play Games опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Play Newsstand
Бұл қолданбаны соңғы жаңалықтарды оқу үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Play Newsstand опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
76
Утилиталар
Жад
Бұл қолданбаны сақтау және кейінірек бір күні көру үшін маңызды ақпаратты жазу үшін
пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Жад опциясын түртіңіз.
Санаттарды қосу және басқару
Жазбаларды сұрыптау және басқару үшін санаттар жасаңыз.
→ САНАТТАРДЫ БАСҚАРУ тармағын түртіңіз, ҚОСУ опциясын
Жаңа санатты қосу үшін
түртіңіз, санат атауын енгізіп, OK опциясын түртіңіз.
Санатты жою үшін
опциясын түртіңіз.
→ САНАТТАРДЫ БАСҚАРУ тармағын түртіп, санаттың жанындағы
Санат атауын өзгерту
опциясын түртіңіз, санатты таңдаңыз, → Санат атын өзгерту
тармағын түртіңіз, санат үшін жаңа атауды енгізіп, БСҚШ АТАУ опциясын түртіңіз.
→ САНАТТАРДЫ БАСҚАРУ тармағын түртіңіз, содан кейін
Санат ретін өзгерту үшін
санат жанындағы опциясын түртіңіз және оны басқа орынға жоғары немесе төмен
сүйреңіз.
Жазбаларды жазу
Жазбалар тізімінде
опциясын түртіп, жазбаны енгізіңіз. Жазбаны жазу кезінде келесі
опцияларды пайдаланыңыз:
• : санатты жасау немесе орнату.
• : кескіндерді кірістіру.
• : кірістіретін дауыстық жазбаны жазу.
Жаднаманы сақтау үшін САҚТАУ опциясын түртіңіз.
Жазбаны өңдеу үшін жазбаны түртіңіз, содан кейін жазбаның мазмұнын түртіңіз.
77
Утилиталар
Жазбаларды шолу
Жоғары немесе төмен жылжу арқылы жазба кіші суреттерін шолыңыз.
Жазбаны іздеу үшін
опциясын түртіңіз.
Жазбаны басқаларға жіберу үшін
опциясын түртіңіз.
→ Таңдау тармағын түртіңіз, жазбаны таңдап,
Құрылғыны принтерге жалғап, жазбаларды басып шығару үшін → Таңдау тармағын
түртіңіз, жазбаларды таңдап,
опциясын түртіңіз. Кейбір принтерлер құрылғымен үйлесімді
болмауы мүмкін.
Жазбаларды жою үшін
түртіңіз.
→ Таңдау тармағын түртіңіз, жазбаларды таңдап,
опциясын
Жазбаны көру
Ашу үшін жазба нобайын түртіңіз.
Жазбаны жою үшін
опциясын түртіңіз.
Жазбаны басқаларға жіберу үшін
опциясын түртіңіз.
Құрылғыны принтерге жалғап, жазбаны басып шығару үшін
принтерлер құрылғымен үйлесімді болмауы мүмкін.
опциясын түртіңіз. Кейбір
S Planner
Бұл қолданбаны оқиғалар мен тапсырмаларды басқару үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында S Planner опциясын түртіңіз.
Оқиғаларды немесе тапсырмаларды жасау
опциясын түртіңіз де, келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:
• ОҚИҒА: міндетті емес қайталау параметрі бар оқиғаны енгізіңіз.
• ТАПСЫРМА: міндетті емес басымдылық параметрі бар тапсырманы енгізіңіз.
78
Утилиталар
Оқиғаны немесе тапсырманы қысқарақ етіп қосу үшін, күнді түртіп таңдаңыз және оны
қайтадан түртіңіз.
Тақырыпты енгізіңіз және пайдаланылатын немесе синхрондалатын күнтізбені көрсетіңіз.
Содан кейін оқиғаның қайталану жиілігі, оның алдын ала ескерту уақыты немесе оның орын
алатын жері сияқты қосымша мәліметтерді қосу үшін ҚОСЫМША ОПЦИЯЛАРДЫ КӨРУ
опциясын түртіңіз.
Оқиғаның орнын көрсететін картаны тіркеңіз. Орналасу орны өрісінде орынды енгізіңіз,
өріс жанында опциясын түртіңіз, содан кейін көрсетілген картада түртіп, ұстап тұру арқылы
дәл орынды көрсетіңіз.
Google күнтізбесімен синхрондау
Қолданбалар экранында Қон-лар → ЖАЛПЫ → Есептік жазбалар → Менің жазбаларым
астындағы Google опциясын түртіңіз, Google тіркелгісін таңдап, Күнтізбе синхрондау
опциясын белгілеңіз.
Жаңарту мақсатында қолмен синхрондау үшін қолданбалар экранында S Planner →
Қәзір синхрондау тармағын түртіңіз.
Синхрондалған оқиғаларды немесе тапсырмаларды көрсету үшін
опциясын түртіп, Google тіркелгісін белгілеңіз.
→
→ Күнтізбелер
Күнтізбе түрін өзгерту
Экранның жоғарғы жағында жылдық, айлық, апталық және басқа күнтізбелердің түрлері
арасынан біреуін таңдаңыз.
79
Утилиталар
Оқиғаларды немесе тапсырмаларды іздеу
опциясын түртіңіз де, іздейтін кілт сөзді енгізіңіз.
Бүгінгі оқиғаларды немесе тапсырмаларды көру үшін экранның жоғарғы жағында БҮГІН
опциясын түртіңіз.
Оқиғаларды немесе тапсырмаларды жою
Күнді → оқиғаны немесе тапсырманы таңдап, → Жою тармағын түртіңіз.
Оқиғаларды немесе тапсырмаларды бөлісу
Күнді → оқиғаны немесе тапсырманы таңдаңыз, → Бөлісу тармағын түртіп, бөлісу әдісін
таңдаңыз.
Dropbox
Бұл қолданбаны Dropbox бұлт қоймасы арқылы файлдарды сақтау және басқалармен бөлісу
үшін пайдаланыңыз. Файлдарды Dropbox қоймасына сақтағанда, құрылғы веб-сервермен
және Dropbox орнатылған барлық басқа компьютерлермен автоматты түрде синхрондалады.
Қолданбалар экранында Dropbox опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Dropbox есептік жазбасына кіріңіз. Жоқ болса, есептік жазбасын жасаңыз.
Dropbox белсендірілгеннен кейін құрылғының камерасымен түсірілген фотосуреттер мен
бейнелерді Dropbox қызметіне автоматты түрде жүктеу үшін Turn on Camera Upload
опциясын түртіңіз. Кері жүктелген суреттерді немесе бейнелерді көру үшін,
опциясын
түртіңіз. Файлдарды бөлісу, жою немесе альбомдарды жасау үшін,
опциясын түртіңіз,
содан кейін файлдарды таңдаңыз.
→ → Upload here → Photos or videos
Файлдарды Dropbox қызметіне кері жүктеу үшін,
немесе Other files тармағын түртіңіз. Файлдарды Dropbox қызметінде ашу үшін файлды
таңдаңыз.
Суреттерді немесе бейнелерді көріп жатқанда оларды таңдаулылар тізіміне қосу үшін,
опциясын түртіңіз. Таңдаулылар тізіміндегі файлдарды ашу үшін,
опциясын түртіңіз.
80
Утилиталар
Cloud
Бұл мүмкіндікті Samsung есептік жазбасымен немесе Dropbox қызметімен файлдарды
синхрондау немесе қолданба деректерінің сақтық көшірмесін жасау үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Қон-лар → ЖАЛПЫ → Cloud тармағын түртіңіз.
Бұл мүмкіндік аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Samsung есептік жазбасымен синхрондау
Файлдарды синхрондау үшін Samsung есептік жазбасын немесе Синхрондау баптаулары
опциясын түртіңіз.
Деректердің сақтық көшірмесін жасау немесе қалпына
келтіру
Samsung тіркелгісінің көмегімен деректердің сақтық көшірмесін жасау немесе оларды
қалпына келтіру үшін, Сақтық көшірме немесе Қалпына келтіру опциясын түртіңіз.
Dropbox қоймасымен синхрондау
Dropbox есептік жазбас. байл-у опциясын түртіңіз де, Dropbox тіркелгісін енгізіңіз.
Орнатуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
Кіргеннен кейін Allow опциясын түртіңіз, сонда құрылғы өзгертулер енгізген сайын
файлдарды Dropbox қоймасымен автоматты түрде синхрондайды.
Drive
Құжаттар жасап, өңдеу және оларды басқалармен Google Drive сақтау орны арқылы бөлісу
үшін осы қолданбаны пайдаланыңыз. Құжаттар жасау немесе файлдарды Google Drive ішіне
жүктеу кезінде құрылғы веб-сервермен және Google Drive орнатылған кез келген басқа
компьютермен синхрондалады. Тасымалдамай немесе жүктемей файлдарға кіріңіз.
Қолданбалар экранында Drive опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
81
Утилиталар
Hancom Office Viewer
Бұл қолданбаны әр түрлі пішімдердегі құжаттарды, соның ішінде, электрондық кестелерді
және көрмелерді көру үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Hancom Office Viewer қолданбасын түртіңіз.
Құжаттарды іздеу
Құжатты шолу үшін Ашу опциясын түртіңіз.
Құжатты шолу үшін келесі опциялардың біреуін пайдаланыңыз:
• : қалта жасау.
• : жаңа құжаттарды шығарып алу.
• : құжаттарды және қалталарды сұрыптау.
• : көрініс режимін өзгерту.
• : құжаттарды немесе қалталарды таңдау.
Жақында пайдаланылған құжаттарды іздеу үшін Соңғы құжаттар опциясын түртіңіз.
Құжаттарды оқу
Соңғы құжаттар тармағында немесе қалтада құжатты түртіңіз.
немесе опциясын түртіңіз, содан кейін келесі функциялардың біреуін пайдаланыңыз:
Мәтіндік процессор
• Табу: мәтінді іздеу.
• Масштабтау: көрініс өлшемін өзгерту.
• Құжат туралы мәліметтер: аты, күн және автор сияқты құжат мәліметтерін көру.
• Басып шығару: құжатты құрылғыны принтерге жалғау арқылы басып шығару. Кейбір
принтерлер құрылғымен үйлесімді болмауы мүмкін.
• Жіберу: құжатты басқаларға жіберу немесе бөлісу.
82
Утилиталар
Көрме
• Табу: мәтінді іздеу.
• Масштабтау: көрініс өлшемін өзгерту.
• Құжат туралы мәліметтер: аты, күн және автор сияқты құжат мәліметтерін көру.
• Слайдтарды көрсету: слайдшоуды бірінші беттен бастау.
• Ағымдағы слайдтан: слайдшоуды ағымдағы беттен бастау.
• Баяндамашы көрінісін көрсету: сыртқы мониторға қосылған болса, құрылғыда көрме
құралдарын көрсету.
• Басып шығару: құжатты құрылғыны принтерге жалғау арқылы басып шығару. Кейбір
принтерлер құрылғымен үйлесімді болмауы мүмкін.
• Жіберу: құжатты басқаларға жіберу немесе бөлісу.
Электрондық кесте
• Табу: мәтінді іздеу.
• Масштабтау: көрініс өлшемін өзгерту.
• Құжат туралы мәліметтер: аты, күн және автор сияқты құжат мәліметтерін көру.
• Сұрыптау: ұяшықтарды белгілі бір шарттар бойынша сұрыптау.
• Формулаларды көрсету: ұяшықтардың ішінде есептелген нәтижелерінің орнына
формулаларды көру.
• Бөліктерді бекіту: таңдалған жолды орнында сақтау.
• Тор сызықтар: тор сызықтарын көрсету немесе жасыру.
• Барлық түсініктемелерді көрсету: құжатта жазбаларды жасыру немесе көрсету.
• Басып шығару аумағы: басып шығарылатын аумақты таңдау.
• Басып шығару: құжатты құрылғыны принтерге жалғау арқылы басып шығару. Кейбір
принтерлер құрылғымен үйлесімді болмауы мүмкін.
• Жіберу: құжатты басқаларға жіберу немесе бөлісу.
83
Утилиталар
PDF
• Іздеу: мәтінді іздеу.
• Жіберу: құжатты басқаларға жіберу немесе бөлісу.
• Сипаттар: аты, күн және автор сияқты құжат мәліметтерін көру.
• Масштабтау: көрініс өлшемін өзгерту.
• Түсініктемелерді жасыру: құжатта аңғартпаларды жасыру немесе көрсету.
• Бетті тігінен жылжыту / Үздіксіз көрініс / Бетті көлденең жылжыту: көрініс режимін
өзгерту.
• Қайта пішімдеу көрінісі / Бастапқы көрініс: құжатты үлкейтілген нұсқа түрінде немесе
бір бет түрінде көрсету.
• Бетке өту: көрсетілген бетке өту.
• Бетбелгі: құжатта бетбелгілерді көру.
• б.шығ: құжатты құрылғыны принтерге жалғау арқылы басып шығару. Кейбір принтерлер
құрылғымен үйлесімді болмауы мүмкін.
Дабыл
Маңызды оқиғалар үшін дабылдар орнату үшін осы қолданбаны пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Дабыл опциясын түртіңіз.
Осы дабылды қосу немесе
өшіру.
84
Утилиталар
Дабылдарды орнату
опциясын түртіңіз, дабыл өшетін уақытты орнатыңыз, дабыл қайталануы керек күндерді
таңдаңыз, содан кейін САҚТАУ опциясын түртіңіз.
• Тоқтатып қою: алдын ала орнатылған уақыттан кейін дабыл үшін аралықты және
қайталау санын орнату.
• Смарт дабыл: дабылдың алдын ала орнатылған уақыттан қанша уақыт бұрын өшуі
керектігін орнату.
Дабылдарды тоқтату
Дабылды тоқтату үшін
белгішесін үлкен шеңбер сыртына сүйреп апарыңыз. Дабылды
көрсетілген уақыттан кейін қайталау үшін
белгішесін үлкен шеңбер сыртына сүйреп
апарыңыз.
Дабылдарды жою
→ Жою тармағын түртіңіз, дабылдарды таңдап,
опциясын түртіңіз.
Әлемдік уақыт
Дүниежүзіндегі көптеген ірі қалалардың уақытын тексеру үшін осы қолданбаны
пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Әлемдік уақыт опциясын түртіңіз.
Сағаттарды жасау
опциясын түртіңіз және қала атауын енгізіңіз немесе қаланы қалалар тізімінен таңдаңыз.
Жазғы уақытты қолдану үшін, сағатты түртіп, ұстап тұрыңыз, содан кейін
түртіңіз.
Сағаттарды жою
Сағатты түртіп, ұстап тұрып,
опциясын түртіңіз.
85
опциясын
Утилиталар
Калькулятор
Бұл қолданбаны қарапайым және күрделі есептеулер үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Калькулятор опциясын түртіңіз.
Журналды тазалау үшін ЖУРНАЛДЫ ТАЗАЛАУ опциясын түртіңіз.
S Voice
Бұл қолданбаны түрлі мүмкіндіктерді орындау үшін құрылғыны дауыспен басқару үшін
пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында S Voice опциясын түртіңіз. Я болмаса, Бастапқы түймесін екі рет
басыңыз.
• Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
• Кейбір тілдерде бұл қолданбаға қолдау көрсетілмейді.
Мұнда ауызша пәрмендердің бірнеше мысалы берілген:
• Музыканы ашу
• Калькуляторды іске қосу
• Lulu mobile қызметіне қоңырау шалу
• Lulu жұмыс нөміріне қоңырау шалу
• Кестені тексеру
Жақсырақ дауысты тану туралы кеңестер
• Анық сөйлеңіз.
• Тыныш орындарда сөйлеңіз.
• Дөрекі немесе сленг сөздерді пайдаланбаңыз.
• Диалект акцентпен сөйлемеңіз.
Құрылғы айналаға немесе сөйлегеніңізге байланысты пәрмендерді танымауы немесе қажет
емес пәрмендерді орындауы мүмкін.
86
Утилиталар
Google
Бұл қолданбаны интернетте ғана емес, құрылғыдағы қолданбаларда және олардың
мазмұндарында іздеу үшін де пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Google опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Құрылғыда іздеу
Іздеу өрісін түртіңіз де, кілт сөзді енгізіңіз. Я болмаса,
сөйлеңіз.
опциясын түртіңіз де, кілт сөзді
Google Now
Google іздеуін іске қосып, қажет кезде ағымдағы ауа райын, қоғамдық көлік ақпаратын,
келесі кездесуді және т.б. көрсететін Google Now карталарын көріңіз.
Google Now қызметіне Google іздеуін бірінші рет ашқанда қосылыңыз. Google Now
параметрлерін өзгерту үшін экранның сол жақ жиегінен ортасына қарай саусақпен жүргізіп,
Параметрлер тармағын түртіп, Google Now ауыстырып-қосқышын солға немесе оңға қарай
жылжытыңыз.
Дауыспен іздеу
Бұл қолданбаны веб-беттерді сөйлеу арқылы іздеу үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Дауыспен іздеу опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Экранда Speak now хабары көрсетілгенде, кілт сөзді немесе фразаны айтыңыз.
87
Утилиталар
Менің файлдарым
Бұл қолданбаны құрылғыда сақталған барлық файл түрлеріне, соның ішінде, суреттерге,
бейнелерге, әндерге және дыбыстық клиптерге қол жеткізу үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Менің файлдарым опциясын түртіңіз.
Файлдарды көру
Құрылғыда сақталған файлдар шарттар бойынша сұрыпталады. Экранның сол аймағынан
мына санаттардың біреуін таңдаңыз:
• Уақыт шкаласы: күні бойынша топталған файлдарды қараңыз.
• Таңдаулы қалталар: қалталарға таңбашаларды қараңыз.
• Қалталар: ішкі жадта немесе жад картасында сақталған файлдарды және FTP
серверлеріне таңбашаларды қараңыз.
• Санаттар: түрлері бойынша сұрыпталған файлдарды қараңыз.
• Бағдарламалар: белгілі бір қолданбаларда сақталған немесе жасалған файлдарды
қараңыз.
Санатты таңдаңыз да, оны ашу үшін файлды немесе қалтаны таңдаңыз.
Санатты таңдағаннан кейін
опциясын түртіп, мына опциялардың біреуін пайдаланыңыз:
• Таңдау: файлдарды немесе қалталарды таңдаңыз.
• Таңдаулы қалталарға қосу: таңбашаны Таңдаулы қалталар ішіндегі қалтаға қосыңыз.
• Баст. режим тірк-мін қосу: бастапқы экранға файл немесе қалта таңбашасын қосыңыз.
• FTP қосу: FTP серверінің таңбашасын Қалталар ішіне қосыңыз.
• Жақын құрылғыларды тексеру: мультимедиа бөлісу белсендірілген құрылғыларды
іздеңіз.
• Бейнелеу параметрлеры: файлды көрсету опцияларын өзгертіңіз.
→ Таңдау тармағын түртіп, файлды немесе қалтаны таңдап, мына функциялардың біреуін
пайдаланыңыз:
• : файлдарды басқаларға жіберу немесе олармен бөлісу.
• : файлдарды немесе қалталарды жою.
• : файлдарды немесе қалталарды басқа қалтаға жылжыту.
• : файлдарды немесе қалталарды басқа қалтаға көшіру.
88
Утилиталар
• → Бсқш атау: файлдың немесе қалтаның атын өзгерту.
• → Баст. режим тірк-мін қосу: бастапқы экранға файл немесе қалта таңбашасын
қосыңыз.
• → Zip: zip файлын жасау үшін файлдарды немесе қалталарды сығу.
• → Өзгешеліктері: файл немесе қалта туралы мәліметтерді көру.
Файлды іздеу
түртіп, іздеу шарттарын енгізіңіз.
Сақтау мәліметтерін қарау
Құрылғының және жад картасының жад мәліметтерін қарау үшін
опциясын түртіңіз.
Көрініс режимін өзгерту
Көрініс режимін өзгерту үшін
опциясын түртіңіз.
Қалталар жасау
опциясын түртіңіз, қалта атауын енгізіп, ҚҰРУ опциясын түртіңіз.
Қалталарға тіркесімдерді қосу
Жиі пайдаланылатын қалталарға таңбашаны Таңдаулы қалталар ішіне қосыңыз. Қалтаны
таңдаңыз және → Таңдаулы қалталарға қосу тармағын түртіңіз.
FTP серверінің тіркесімдерін құрылғыға қосу
FTP серверінің таңбашасын Қалталар ішіне қосыңыз. → FTP қосу тармағын түртіңіз, FTP
серверінің деректерін енгізіп, ДАЙЫН опциясын түртіңіз.
89
Саяхат және жергілікті
Maps
Бұл қолданбаны құрылғының орнын көрсету, орындарды іздеу және бағыттарды алу үшін
пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Maps опциясын түртіңіз.
Бұл қолданба аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
Орындарды іздеу
Мекенжайды немесе кілт сөзді енгізіп, орындарды іздеңіз. Орын табылған кезде толық
мәліметтерді көру үшін орынды таңдаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін анықтаманы қараңыз.
Мақсатты орын үшін бағыттарды алу
Бастапқы мен соңғы орындарды орнату үшін
опциясын түртіп, саяхат әдісін таңдаңыз.
Құрылғы тағайындалған орынға апаратын бағыттарды көрсетеді.
90
Қон-лар
Параметрлер туралы
Бұл қолданбаны құрылғыны теңшеу, қолданба параметрлерін орнату және есептік
жазбаларды қосу үшін пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Қон-лар опциясын түртіңіз.
ҚОСЫЛЫМДАР
Wi-Fi
Wi-Fi желісіне қосылу және интернетке немесе басқа желілік құрылғыларға қол жеткізу үшін
Wi-Fi мүмкіндігін іске қосыңыз.
Опцияларды пайдалану үшін
опциясын түртіңіз.
• Қосымша: Wi-Fi параметрлерін теңшеу.
• WPS баспалы түймесі: WPS баспалы түймесінің көмегімен қорғалған Wi-Fi желісіне
қосылыңыз.
• WPS PIN енгізу: WPS PIN енгізу көмегімен қорғалған Wi-Fi желісіне қосылыңыз.
• Анықтама: Wi-Fi үшін анықтама ақпаратына қатынасу.
Wi-Fi ұйқы саясатын орнату
Параметрлер экранында ҚОСЫЛЫМДАР → Wi-Fi →
Wi-Fi желісін қосулы ұстаңыз тармағын түртіңіз.
→ Қосымша → Ұйқы режимінде
Экран өшірілгенде құрылғы Wi-Fi байланыстарын автоматты түрде өшіреді. Бұл
орын алғанда құрылғы пайдалануға орнатылған болса, деректер желілеріне
автоматты түрде қол жеткізеді. Бұған деректерді тасымалдау ақылары алынуы мүмкін.
Деректерді пайдалану шоттарын алмау үшін бұл опцияны Әрқашан деп орнатыңыз.
91
Қон-лар
Желілік мәлімдемені орнату
Құрылғы ашық Wi-Fi желілерін анықтап, қол жетімді болғанда хабардар ету үшін күй
жолағында белгішені көрсете алады.
Бұл мүмкіндікті іске қосу үшін, параметрлер экранында ҚОСЫЛЫМДАР → Wi-Fi →
Қосымша тармағын түртіп, Желілік мәлімдеме құсбелгісін қойыңыз.
→
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct екі құрылғыны тікелей Wi-Fi желісі арқылы, кіру нүктесінің қажеттілігінсіз қосады.
Параметрлер экранында ҚОСЫЛЫМДАР → Wi-Fi →
→ Wi-Fi Direct тармағын түртіңіз.
Bluetooth
Қысқа қашықтықтарда ақпарат алмасу үшін Bluetooth мүмкіндігін іске қосыңыз.
Қосымша опцияларды пайдалану үшін
опциясын түртіңіз.
• Көріну уақыты бітті: құрылғы көрінетін ұзақтықты орнату.
• Алынған файлдар: алынған файлдарды Bluetooth мүмкіндігі арқылы көру.
• Құрылғы атын өзгерту: құрылғының атын өзгерту.
• Анықтама: Bluetooth үшін анықтама ақпаратына қатынасу.
Байланыстыру мен ұялы жедел нүктесі
• Ұялы жедел нүктесі: жылжымалы мобильді жедел нүктесін құрылғының мобильді желі
қосылымын компьютерлермен немесе басқа құрылғылармен Wi-Fi желісі арқылы бөлісу
үшін пайдаланыңыз.
• USB модем: құрылғының ұялы желі байланысын компьютермен USB арқылы бөлісу үшін
USB тіркеу мүмкіндігін пайдаланыңыз. Компьютерге жалғанғанда, құрылғы компьютерге
сымсыз модем ретінде пайдаланылады.
• Bluetooth бекіту: құрылғының ұялы желі байланысын компьютермен немесе
басқа құрылғылармен Bluetooth арқылы бөлісу үшін Bluetooth бекіту мүмкіндігін
пайдаланыңыз.
Ұшу режимі
Бұл құрылғыдағы барлық сымсыз функцияларды өшіреді. Сіз желілік емес қызметтерді ғана
пайдалана аласыз.
92
Қон-лар
Деректер пайд-у
Деректерді пайдалануды бақылаңыз және шектеу параметрлерін реттеңіз.
• Ұялы деректер: құрылғыны деректер қосылымдарын кез келген ұялы желіде пайдалану
үшін реттеу.
• Ұялы деректер шегін белгілеу: ұялы деректерді пайдаланудың шегін орнатыңыз.
Қосымша опцияларды пайдалану үшін
опциясын түртіңіз.
• Фондық деректерді шектеу: құрылғыны ұялы желіні пайдаланып жатқанда фонда
синхрондауды өшіру үшін реттеу.
• Wi-Fi пайдалануды көрсету: құрылғыны Wi-Fi арқылы деректерді пайдалануды көрсету
үшін реттеу.
• Ұялы жедел нүктелер: өңде орындалып жатқан қолданбалардың пайдалануын
болдырмау үшін мобильді хотспотты таңдаңыз.
Орны
Орын туралы ақпарат рұқсаттарының параметрлерін өзгертіңіз.
• Артқы камера: орын деректерін жинау әдісін таңдаңыз.
• Соңғы орын сұраулары: ағымдағы орналасқан жеріңіз туралы ақпаратты қай
қолданбалар сұрайтынын көріңіз және олардың батареяны пайдалану деңгейін
орнатыңыз.
• Орын қызметтері: құрылғы пайдаланып жатқан орынды анықтау қызметтерін көру.
• Менің орындарым: GPS, Wi-Fi немесе Bluetooth мүмкіндіктерін ағымдағы орынды табу
үшін пайдаланғанда белгілі бір орындар үшін пайдаланылатын профильдерді орнату.
Қосымша желілер
Басқа құрылғылармен немесе желілермен байланыстарды басқару үшін параметрлерді
теңшеңіз.
Әдепкі хабар алмасу қолданбасы
Хабар алмасу үшін пайдаланылатын әдепкі қолданбаны таңдаңыз.
Басып шығару
Құрылғыда орнатылған принтердің қондырмалары үшін параметрлерді теңшеңіз. Файлдарды
Wi-Fi немесе бұлт қызметтері арқылы басып шығару үшін қол жетімді принтерлерді іздеуге
болады немесе оны қолмен қосуға болады.
93
Қон-лар
Ұялы желілер
• Ұялы деректер: желілік қызметтер үшін пакеттік коммутация деректер желілеріне
рұқсат ету үшін пайдаланыңыз.
• Деректер роумингі: құрылғыны роуминг кезінде деректер қосылымдарын пайдалану
үшін реттеу.
• Қатынас нүктелерінің атаулары: қатынас нүктелерінің атауларын (APN) орнатыңыз.
• Желі режимі: желі түрін таңдаңыз.
• Желі операторлары: қолжетімді желілерді іздеңіз және желіні қолмен тіркеңіз.
VPN
Виртуалды жеке желілерді (VPN) орнатыңыз және оларға қосылыңыз.
Ethernet
Ethernet параметрі құрылғыға Ethernet адаптері қосылған кезде қол жетімді. Бұл параметрді
Ethernet мүмкіндігін белсендіру және желілік параметрлерді реттеу үшін пайдаланыңыз.
Жақын құрылғылар
• Құрылғы аты: құрылғы атауын қараңыз.
• Бөлісуге арналған мазмұн: құрылғыны мазмұнды басқа құрылғылармен бөлісу үшін
реттеу.
• Рұқсат етілген құрылғылар: құрылғыға қол жеткізе алатын құрылғылар тізімін көру.
• Бас тартылған құрылғылар: құрылғыға қол жеткізуге тыйым салынған құрылғылар
тізімін қараңыз.
• Жүктеу: мультимедиалық файлдарды сақтайтын жад орнын таңдаңыз.
• Файлдарды басқа құрылғылардан алу: құрылғыны басқа құрылғылардан жүктеулерді
қабылдау үшін реттеу.
Screen Mirroring
Экран көшірмесі мүмкіндігін іске қосып, дисплейді басқалармен бөлісіңіз.
94
Қон-лар
ҚҰРЫЛҒЫ
Дыбыс-р мен хабарланд-р
Құрылғыдағы әр түрлі дыбыстардың параметрлерін өзгертіңіз.
• Интенсивтік дірілдеу: дірілдеу хабарландыруының күшін реттеңіз.
• Әуендер: кіріс қоңыраулар туралы ескертетін рингтонды қосыңыз немесе таңдаңыз.
• Дірілдер: діріл үлгісін қосу немесе таңдау.
• Мәлімдеменің қоңырау үні: кіріс хабарлар және қабылданбаған қоңыраулар сияқты
оқиғалар үшін рингтонды таңдау.
• Бағдарлама хабарландырулары: әрбір қолданба үшін хабарландыру параметрлерін
өзгерту.
• Adapt Sound: музыканы тыңдау кезінде ең жиі пайдаланатын құлаққа арналған дыбысты
жекелендіріңіз.
Дисплей
Дисплей параметрлерін өзгертіңіз.
• Ашықтығы: дисплей ашықтығын орнатыңыз.
• Экранның уақыты бітті: құрылғы дисплейдің артқы жарығы өшпей тұрып күтетін уақыт
ұзақтығын орнатыңыз.
• Экран сақтағыш: құрылғыны жұмыс үстелі док-станциясына қосылғанда немесе
зарядталып жатқанда экран сақтағышты іске қосуға реттеу.
• Батар. пайыз. көрс-н көрсету: құрылғыны қалған батарея зарядын көрсетуге реттеу.
Көп терезе
Бір уақытта экранда бірнеше қолданбаны іске қосу үшін Көп терезе мүмкіндігін белсендіріңіз.
• Бірн.терезе көр-де ашу: файлдарды Менің файлдарым немесе Бейне ішінен ашқан
кезде құрылғыны Көп терезе мүмкіндігін іске қосуға орнатыңыз. Сондай-ақ, құрылғы
хабарларда тіркемелерді көргенде осы мүмкіндікті белсендіреді.
95
Қон-лар
Экранды құлыптау
Құлыпталған экран параметрлерін өзгерту.
• Экранды құлыптау: экранды құлыптау мүмкіндігін іске қосыңыз. Таңдалған экранды
құлыптау мүмкіндігіне байланысты келесі опциялар әр түрлі болуы мүмкін.
• Сағат виджетінің опциялары: сағат виджетінің баптауларын теңшеу.
– – Қос сағат: құрылғыны қос сағатты көрсетуге реттеу.
– – Сағат өлшемі: сағаттың өлшемін өзгерту.
– – Күн-айды бейнелеу: құрылғыны сағатпен бірге күнді көрсетуге реттеу.
• Жедел пернелер: құрылғыны құлыпталған экранда тіркесімдерді көрсетуге және
өңдеуге реттеу.
Бұл мүмкіндік аймағыңызға немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді
болмауы мүмкін.
• Жеке хабар: құрылғыны құлыпталған экранда жеке хабарды көрсетуге реттеу.
– – Жеке жабарды өзгерту: жеке хабарды өңдеу.
• Иесі туралы ақпарат: сағатпен бірге көрсетілетін ақпаратты енгізіңіз.
• Әсер құлпын ашу: экран құлпын ашу кезіндегі әсерді таңдау.
• Анықтама мәтіні: құрылғыны құлыпталған экранда анықтама мәтінін көрсету үшін
реттеу.
Түсқағаз
Түсқағаз баптауларын өзгерту.
• Бейнебеттің өзіндік беті: бастапқы экран үшін фондық суретті таңдаңыз.
• Экранды құлыптау: құлыпталған экран үшін фондық суретті таңдаңыз.
• Бастапқы және құлып экраны: бастапқы экран және құлыпталған экран үшін фондық
суретті таңдаңыз.
Қаріп
Қаріп баптауларын өзгерту.
• Шрифт стилі: дисплей мәтіні үшін қаріп түрін өзгертіңіз.
• Қаріп өлшемі: қаріп өлшемін өзгерту.
96
Қон-лар
Хабарландыру тақтасы
Хабарландыру тақтасында көрсетілетін элементтерді теңшеу.
• Ұсынылған бағдарламалар: құрылғыны құлақаспапты құрылғыға жалғау сияқты
әрекеттер негізінде хабарландыру тақтасында ұсынылған бағдарламалар тізімін
көрсетуге орнатыңыз.
• Жылд. парам. түйм. орнату: хабарландыру тақтасында көрсетілетін жылдам баптау
түймелерін қайта реттеу.
Қол жетімділік
Қол жетімділік қызметтері белгілі бір физикалық мүмкіндіктері шектелгендерге арналған
арнайы мүмкіндіктер. Құрылғының қол жетімділігін жақсарту үшін төмендегі параметрлерге
қол жеткізу және ескерту.
• Қоңырауларға жауап беру және қабылдамау:
– – Бастапқы пернесін басу: құрылғыны Бастапқы түймесін басқан кезде қоңырауға
жауап беруге орнатыңыз.
– – Қуат пернесін басу: қуат түймесін басқан кезде құрылғыны қоңырауды аяқтауға
теңшеу.
• Бір рет түрту режимі: мұны кіріс қоңырауларды немесе хабарландыруларды түймені
сүйреудің орнына түртіп басқару үшін орнатыңыз.
• Қол жетімділікті басқару: басқа құрылғылармен бөлісу үшін қол жетімділік
параметрлерін экспорттау немесе импорттау.
– – Бөлісу: арнайы мүмкіндіктер баптаулары файлын басқаларға жіберу.
Қоңырау
Шақыру қоңырауларын ретту
• Қоңырауды қабылдамау: көрсетілген телефон нөмірлерінен келген қоңырауларды
автоматты түрде қабылдамау. Телефон нөмірлерін қабылдамау тізіміне қосу.
• Қоңырауларға жауап беру және қабылдамау:
– – Бастапқы пернесін басу: құрылғыны Бастапқы түймесін басқан кезде қоңырауға
жауап беруге орнатыңыз.
– – Қуат пернесін басу: қуат түймесін басқан кезде құрылғыны қоңырауды аяқтауға
теңшеу.
97
Қон-лар
• Қоңырау ескертулері:
– – Жауап бергенде дірілдеу: құрылғыны екінші тарап қоңырауға жауап бергенде
дірілдеуге реттеу.
– – Қоңырау соңында дірілдеу: құрылғыны екінші тарап қоңырауды аяқтағанда
дірілдеуге реттеу.
– – Қоңырауды байланыстыру үні: қоңырауды байланыстыру үнін белсендіру немесе
өшіру.
– – Белгі беруші сигнал: белгі беруші сигнал үнін белсендіру немесе өшіру.
– – Қоңырауды аяқтау үні: қоңырауды аяқтау үнін белсендіру немесе өшіру.
– – Қоңырау кезінде хабарлау: құрылғыны қоңырау кезінде оқиғалар туралы ескертуге
реттеу.
• Қоңырау аксессуарлары:
– – Автоматты жауап беру: құрылғыны көрсетілген уақыттан кейін қоңырауға
автоматты түрде жауап беруге реттеу (тек құлақаспап қосулы кезде қол жетімді).
– – Авто жауап беру таймері: құрылғы қоңырауға жауап бермей тұрып күтетін уақыт
ұзақтығын орнатыңыз.
– – Шығыс қоңырауы шарттары: құрылғыны тіпті құрылғы құлыпталған болса да,
Bluetooth құлақаспап көмегімен шығыс қоңырауларға рұқсат етуге реттеу.
– – Шығыс қоңырау түрлері: Bluetooth құлақаспабын пайдалану кезіндегі шығыс
қоңыраулардың түрін таңдау.
• Қосымша параметрлер:
– – Қоңырау шалушы ИД көрсету: шығыс қоңыраулар үшін екінші тараптар үшін
қоңырау шалушы идентификаторын көрсету.
– – Қоңырау бағытын өзгерту: кіріс қоңырауларды басқа нөмірге бұру.
– – Авто аймақ коды: құрылғыны телефон нөмірінің алдында префиксті (аумақ немесе
ел коды) автоматты түрде кірістіруге реттеу.
– – Қоңырауға тыйым салу: кіріс немесе шығыс қоңырауларды бұғаттау.
– – Қоңырауды күту: қоңырау орындалып жатқанда кіріс қоңырау туралы ескертулерге
рұқсат ету.
– – Бірден қоңырау шалу: қосылмаған немесе үзілген қоңыраулар үшін автоматты
қайта теруді белсендіру.
– – Тұрақты терілетін нөмірлер: тұрақты терілетін нөмірлер тізіміндегі нөмірлерге
қоңырауларды шектеу үшін тұрақты терілетін нөмірлер режимін белсендіру немесе
өшіру. SIM немесе USIM картасымен бірге берілген PIN2 кодын енгізіңіз.
98
Қон-лар
Қоңырау үндері және дыбыстар
• Рингт-р мен пернет. үндері:
– – Рингтондар: кіріс қоңыраулар туралы ескертетін рингтонды қосыңыз немесе
таңдаңыз.
– – Дірілдер: діріл үлгісін қосу немесе таңдау.
– – Қоңырау кезінде дірілдеу: құрылғыны кіріс қоңыраулар үшін дірілдеу және
рингтонды ойнатуға орнатыңыз.
– – Теретін пернетақта дыбысы: құрылғыны пернетақтадағы түймелерді түрткенде
дыбыс шығаруға реттеу.
Бейне қоңыраулар
• Менің бейнемді жасыру: екінші тарапқа көрсетілетін суретті таңдау.
Дауыс поштасы
• Қызмет жеткізушісі: дауыстық пошта қызмет көрсетушісін таңдау немесе орнату.
• Дауыс. пошта параметрлері: дауыстық пошта қызметіне қатынасу нөмірін енгізу. Бұл
нөмірді қызмет жеткізушісінен алыңыз.
• Сигнал дыбысы: жаңа дауыстық пошта хабарлары туралы ескертетін рингтонды таңдау.
• Дірілдеу: құрылғыны дауыстық пошта хабарлары алынғанда дірілдеуге реттеу.
Интернет қоңырауы
• Қоңырау есептік жазбасының параметрлері: IP қоңырауының параметрлерін теңшеу.
99
Қон-лар
БАСҚПАРМ
Тіл және енгізу
Мәтінді енгізу параметрлерін өзгертіңіз. Таңдалған тілге байланысты кейбір опциялар қол
жетімді болмауы мүмкін.
Тіл
Барлық мәзірлер мен қолданбалар үшін дисплей тілін таңдаңыз.
Өздігінен
Мәтінді енгізу үшін әдепкі пернетақта түрін таңдаңыз.
Samsung пернетақтасы
Samsung пернетақтасы параметрлерін өзгерту.
Аймаққа немесе қызмет көрсетушіге байланысты қол жетімді опциялар өзгеріп
отыруы мүмкін.
• Енгізу тілдерін таңдау: мәтінді енгізу үшін тілдерді таңдаңыз.
• Болжайтын мәтін: енгізуге байланысты сөздерді болжау және сөз ұсыныстарын көрсету
үшін болжалды мәтін режимін іске қосыңыз. Сондай-ақ, сөздерді болжау параметрлерін
теңшеуге болады.
• Автоматты ауыстыру: құрылғыны бос орын пернесін немесе тыныс белгісін түртіп қате
жазылған және толық емес сөздерді түзетуге теңшеу.
• Бас әріптерді автоқолдану: құрылғыны нүкте, сұрақ белгісі немесе леп белгісі сияқты
соңғы тыныс белгісінен кейін бірінші таңбаны автоматты түрде бас әріп етуге орнатыңыз.
• Бос орынды автоматты түрде қосу: құрылғыны сөздердің арасында бос орынды
автоматты түрде кірістіруге реттеу.
• Авто тыныс белгі қою: құрылғыны бос орын пернесін екі рет түрткенде нүктені
кірістіретін етіп орнатыңыз.
• Дыбыс: құрылғыны пернені нұқығанда дыбыс шығаратын етіп орнатыңыз.
• Діріл: құрылғыны пернені нұқығанда дірілдеуге реттеу.
• Таңбаларды қарап шығу: құрылғыны түртілген әр таңбаның үлкен суретін көрсетуге
орнатыңыз.
• Параметрлер қалп. келтіру: Samsung пернетақтасының параметрлерін алып тастау.
100
Қон-лар
Google дауыспен теру
Дауыспен енгізу параметрлерін өзгерту.
• Енгізу тілдерін таңдау: мәтінді енгізу үшін енгізу тілдерін таңдаңыз.
• Тіл тигізетін сөзд. бөгеу: құрылғыны дауыспен енгізулерде дөрекі сөздерді танымайтын
ету үшін реттеу.
• Желіден тыс сөз тану: дербес күйде дауыспен енгізу үшін тіл деректерін жүктеу және
орнату.
Дауыс енгізу
Дауысты танығыш параметрлерін өзгерту.
Мәтіннен сөйлеуге опция
• Таңдаулы TTS механизмі: сөзді синтездеу механизмін таңдаңыз. Сөзді синтездеу
механизмдерінің параметрлерін өзгерту үшін
опциясын түртіңіз.
• Сөйлеу жылдамдығы: мәтінді сөзге түрлендіру мүмкіндігі үшін жылдамдықты
таңдаңыз.
• Мысал тыңдау: мысал үшін сөйленген мәтінді тыңдаңыз.
• Әдепкі тіл күйі: мәтіннен сөзге мүмкіндігі үшін әдепкі тіл күйін қараңыз.
Меңзер жылдамдығы
Құрылғыға қосылған тінтуірдің немесе трекпадтың меңзер жылдамдығын реттеу.
Алақан қимылы
Экранды түрту арқылы құрылғыны басқару үшін алақан қозғалысы мүмкіндігін іске қосу.
• Экранды суретке түсіру: құрылғыны қолмен экран үстінде солға немесе оңға жанап
өткенде экран суретін түсіру үшін реттеу.
• Дыбыс. өшіру/үзіліс: құрылғыны экранды алақанмен түрткенде мультимедианы
ойнатуды кідіртуге реттеу.
Смарт-экран
• Смарт- қалыс: құрылғыны дисплейге қарап тұрғанда дисплей артқы жарығының өшуін
болдырмау үшін реттеу.
101
Қон-лар
ЖАЛПЫ
Есептік жазбалар
Электрондық пошта немесе SNS есептік жазбаларын қосыңыз.
Cloud
Samsung есептік жазбасымен немесе Dropbox бұлт қоймасымен деректерді немесе
файлдарды синхрондау параметрлерін өзгертіңіз.
Сақтық көшірме және қалпына келтіру
Параметрлерді және деректерді басқару параметрлерін өзгертіңіз.
• Дер-імнің сақ. көш. жасау: құрылғыны Google серверіне параметрлердің және
қолданба деректерінің сақтық көшірмесін жасау үшін реттеу.
• Есептік жазбаның сақтық көшірмесін жасау: Google сақтық көшірме есептік
жазбасын орнату немесе өңдеу.
• Автоматты қалпына келтіру: құрылғыны құрылғыда қолданбаларды қайта орнатқанда
параметрлерді және қолданба деректерін қалпына келтіру үшін реттеу.
• Зауыттық деректер қалпына келтірілген: параметрлердің зауыттық әдепкі мәндерін
қалпына келтіру және барлық деректерді жою.
Күні және уақыты
Құрылғының уақыт пен күнді көрсету жолын басқару үшін келесі параметрлерге қол жеткізіп,
өзгертіңіз.
Батарея толығымен таусылған немесе құрылғыдан алып тасталған күйде қалса, уақыт
пен күн алып тасталады.
• Автоматты күн мен уақыт: уақыт белдеулері арқылы өткенде, уақыт пен күнді
автоматты түрде орнату.
• Күнді орнату: ағымдағы күнді қолмен орнату.
• Уақытты орнату: ағымдағы уақытты қолмен орнату.
• Автоматты уақыт белдеуі: құрылғыны уақыт белдеулері арқылы өткенде желіден уақыт
белдеуі туралы ақпаратты алу үшін реттеу.
102
Қон-лар
• Уақыт белдеуін таңдау: жергілікті уақыт белдеуін орнату.
• 24 сағаттық пішімді пайдалану: уақытты 24 сағаттық пішімде көрсету.
• Күн пішімін таңдау: күн пішімін таңдау.
Аксессуарлар
Қосалқы құрал параметрлерін өзгертіңіз.
• Блок дыбысы: құрылғы жұмыс үстелі док-станциясына қосылғанда немесе алынғанда
құрылғыны дыбыс ойнататын етіп орнатыңыз.
• Дыбыс шығару режимі: құрылғыны жұмыс үстелі док-станциясына қосқанда докстанция динамигін пайдалану үшін реттеу.
• Автоматты құлпын ашу: құрылғыны қақпақты ашқанда автоматты түрде құлыпты
ашуға реттеу.
Қосымша реттегіші
Құрылғыдағы бағдарламаларды қараңыз және басқарыңыз.
Әдепкі бағдарламалар
Қолданбаларды пайдалану үшін әдепкі баптауды таңдаңыз.
Батарея
Құрылғы тұтынған батарея қуатының мөлшерін көріңіз.
• Батар. пайыз. көрс-н көрсету: құрылғыны қалған батарея зарядын көрсетуге реттеу.
Қуат үнемдеу режимі
Қуатты үнемдеу режимін іске қосыңыз және қуатты үнемдеу режимінің параметрлерін
өзгертіңіз.
• CPU өнімділігі: құрылғыны кейбір жүйелік ресурстарды пайдалануды шектеуге
орнатыңыз.
• Экран шығысы: құрылғыны дисплей ашықтығын азайтуға орнатыңыз.
• Сенсорлық кері байланысты өшіру: құрылғыны пернелерді нұқығанда дірілді өшіруге
орнатыңыз.
• Қуат үнемдеу туралы оқып біліңіз: батареяны тұтынушы азайту жолын біліңіз.
103
Қон-лар
Сақтау орны
Құрылғының жад және жад картасы туралы ақпаратын көріңіз немесе жад картасын
пішімдеңіз.
Жад картасын пішімдеу ондағы деректердің барлығын біржолата жояды.
Ішкі жадтың нақты қолжетімді сыйымдылығы көрсетілгеннен аз, себебі операциялық
жүйе мен әдепкі бағдарламалар жад орнының бір бөлігін алады. Қол жетімді бос
орын құрылғыны жаңартқанда өзгеруі мүмкін.
Қауіпсіздік
Құрылғыны және SIM немесе USIM картасын қорғау үшін параметрлерді өзгертіңіз.
• Құрылғы әкімшілері: құрылғыда орнатылған құрылғы әкімшілерін көру. Құрылғы
әкімшілеріне құрылғыға жаңа саясаттарды қолдануға рұқсат етуге болады.
• Белгісіз көздер: құрылғыны белгісіз көздерден қолданбаларды орнатуға рұқсат етуге
реттеу.
• Құрылғыны шифрлау: құрылғыда сақталған деректерді шифрлау үшін құпия сөзді
орнатыңыз. Құрылғыны қосқан сайын құпия сөзді енгізу керек.
Бұл параметрді қосу алдында батареяны зарядтаңыз, өйткені деректерді шифрлау бір
сағаттан көбірек уақыт алуы мүмкін.
• Сыртқы SD картасын шифрлаңыз: құрылғыны жад картасында файлдарды шифрлау
үшін реттеу.
Осы параметр қосулы кезде құрылғының зауыттық параметрлерін қалпына
келтірсеңіз, құрылғы шифрланған файлдарды оқи алмайды. Құрылғының
параметрлерін қалпына келтіру алдында бұл параметрді өшіріңіз.
• Қашықтағы басқару элемен.: құрылғыны интернет арқылы жоғалған немесе ұрланған
құрылғыны қашықтан басқаруға рұқсат ету үшін реттеу. Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін
Samsung есептік жазбасына кіру керек.
– – Есептік жазбаны тіркеу: Samsung есептік жазбасын қосу немесе көру.
– – Google орын қызметі: құрылғыны орын туралы деректерді жинауға немесе Wi-Fi
немесе мобильді желі арқылы жоғалған немесе ұрланған құрылғының орнын
анықтауға рұқсат етуге реттеу.
• SIM өзгерту сигналы: жоғалған немесе ұрланған кезде құрылғыны табуға көмектесетін
“Мобильді телефонымды табу” мүмкіндігін белсендіріңіз немесе өшіріңіз.
104
Қон-лар
• Веб-сайтқа өту: “Ұялы телефонымды табу” веб-торабына кіру
(findmymobile.samsung.com). “Ұялы телефонымды табу” веб-сайтында жоғалған немесе
ұрланған құрылғыны бақылауға және басқаруға болады.
• SIM картасының құлпын реттеу:
– – SIM картасын кілттеу: құрылғыны пайдалану алдында PIN кодын талап ету үшін PIN
құлып мүмкіндігін іске қосу немесе өшіру.
– – SIM картасының PIN кодын өзгерту: SIM немесе USIM деректеріне қол жеткізу үшін
пайдаланылатын PIN кодын өзгерту.
• Құпиясөздерді көрінетін ету: құрылғыны енгізген кезде құпия сөздерді көрсетуге
орнатыңыз.
• Қауіпсіз. саясаты жаңа-ры:
– – Автоматты жаңартулар: құрылғыны қауіпсіздік жаңартуларын автоматты түрде
тексеруге және жүктеуге орнатыңыз.
– – Қалаулы желіні таңдауы: қауіпсіздік жаңартуларын автоматты түрде тексеру және
жүктеу үшін желі қосылымының түрін таңдаңыз.
– – Жаңаруды тексеру: қауіпсіздік жаңартуларын тексеріңіз.
• Қауіпсіздік есептерін жіберу: құрылғыны Wi-Fi желісіне қосылған кезде қауіпсіздік
есептерін автоматты түрде жіберуге орнатыңыз.
• Қойма түрі: тіркелгі деректері файлдары үшін сақтау түрін орнатыңыз.
• Сенімді ес. жазба мәліметтері: әр түрлі қолданбаларды қауіпсіз пайдалануды
қамтамасыз ету үшін куәліктер мен есептік жазба мәліметтерін пайдалану.
• Құрылғы жадынан орнату: USB жадында сақталған шифрланған куәліктерді орнату.
• Есеп. жазба мәліметтерін өшіру: құрылғыдан есептік жазба мәліметтері мазмұнын
өшіру және құпия сөзді алып тастау.
Құрылғы туралы
Құрылғы ақпаратына кіру, құрылғы атауын өңдеу немесе құрылғының бағдарламалық
құралын жаңарту.
Google параметрлері
Бұл қолданбаны Google қамтамасыз еткен кейбір мүмкіндіктердің параметрлерін реттеу үшін
пайдаланыңыз.
Қолданбалар экранында Google параметрлері опциясын түртіңіз.
105
Ақаулықтарды жою
Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын мына шешімдерді пайдаланып
көріңіз. Кейбір жағдайлар құрылғыға қолданылмауы мүмкін.
Құрылғыны қосқанда немесе құрылғыны пайдаланып жатқанда,
ол келесі кодтардың біреуін енгізуді сұрайды:
• Құпия сөз: құрылғыны құлыптау мүмкіндігі іске қосылған кезде, сіз құрылғы үшін
орнатылған құпия сөзді енгізуіңіз керек.
• PIN коды: құрылғыңызды алғаш қолданар алдында немесе PIN кодының талабы іске
қосылған кезде сіз SIM немесе USIM картасымен бірге берілген PIN кодын енгізуіңіз
керек. Бұл мүмкіндікті SIM картасын құлыптау мәзірін пайдалана отырып өшіруге
болады.
• PUK: сіздің SIM немесе USIM картаңыз бұғатталса, әдетте бұл PIN кодыңызды бірнеше
мәрте дұрыс енгізбегендіктен болады. Сіз қызмет көрсетуші берген PUK кодын енгізуіңіз
керек.
• PIN2: PIN2 кодын қажет ететін мәзірге қол жеткізгенде, SIM немесе USIM картасымен
бірге берілген PIN2 кодын енгізу керек. Мәліметтерді алу үшін қызмет жеткізушісіне
хабарласыңыз.
Құрылғы желілік немесе қызмет қатесі туралы хабарларды
көрсетеді
• Сигналдар әлсіз немесе қабылдау нашар аумақтарда болғанда қабылдау жоғалуы
мүмкін. Басқа аумаққа жылжып, әрекетті қайталаңыз. Жылжытқан кезде қате хабарлары
қайта-қайта пайда болуы мүмкін.
• Жазылымсыз кейбір опцияларға қол жеткізу мүмкін емес. Мәліметтерді алу үшін қызмет
жеткізушісіне байланысыңыз.
Құрылғы қосылмайды
• Батарея заряды толығымен таусылған кезде құрылғы қосылмайды. Құрылғыны қоспас
бұрын батареяны толық зарядтаңыз.
• Батарея дұрыс салынбаған болуы мүмкін. Батареяны қайта салыңыз.
• Сары түсті контактілерді сүртіңіз және батареяны қайта салыңыз.
106
Ақаулықтарды жою
Сенсорлық экран баяу немесе дұрыс емес жауап береді
• Егер сенсорлық экранға қорғағыш қаптаманы немесе қосымша қосалқы құралдарды
тіркесеңіз, сенсорлық экран дұрыс істемеуі мүмкін.
• Егер қолғап кисеңіз, сенсорлық экранды ұстаған кезде қолыңыз таза болмаса немесе
егер экранды үшкір затпен немесе тырнағыңыздың ұшымен түртсеңіз, сенсорлық экран
дұрыс істемеуі мүмкін.
• Сенсорлық экран ылғалды жерлерде немесе су тигенде дұрыс істемей қалуы мүмкін.
• Барлық уақытша бағдарлама қетелерін жою үшін құрылғыны қайта іске қосыңыз.
• Құрылғының бағдарламалық жасақтамасы соңғы нұсқаға дейін жаңартылғанына көз
жеткізіңіз.
• Сенсорлық экран сызылса немесе зақымданса, Samsung қызмет көрсету орталығына
алып барыңыз.
Құрылғы тұрып қалады немесе жөнделмейтін қателер орын
алады
Егер құрылғы тұрып қалса, қайтадан жұмыс істеуі үшін бағдарламаларды жабу немесе
батареяны қайта салып, құрылғыны қосу қажет болуы мүмкін. Құрылғы тұрып қалса және
жауап бермей жатса, қайта іске қосу үшін Қуат түймесін 7 секундтан көбірек басып тұрыңыз.
Егер бұл мәселені шешпесе, зауыттық деректерді қалпына келтіруді орындаңыз. Қолданбалар
экранында Қон-лар → ЖАЛПЫ → Сақтық көшірме және қалпына келтіру → Зауыттық
деректер қалпына келтірілген → ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ → БӘРІН ЖОЮ
тармағын түртіңіз. Зауыттық деректер ысыруын орындамас бұрын құрылғыда сақталған
барлық маңызды деректердің сақтық көшірмелерін жасауды ұмытпаңыз.
Егер ақаулық бәрібір шешілмесе, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Қоңыраулар қосылмайды
• Тиісті ұялы желіге кіргеніңізді тексеріңіз.
• Теріп жатқан телефон нөмірі үшін қоңырауға тыйым салуды орнатпағаныңызға көз
жеткізіңіз.
• Кіріс телефон нөмірі үшін қоңырауға тыйым салуды орнатпағаныңызға көз жеткізіңіз.
Басқалар қоңырауда сөздеріңізді естімейді
• Ендірілген микрофонды жауып тұрмағаныңызға көз жеткізіңіз.
• Микрофон аузыңызға жақын екенін көз жеткізіңіз.
• Егер құлақаспапты пайдаланып жатсаңыз, оның дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
107
Ақаулықтарды жою
Қоңырау кезінде дыбыс жаңғырығы естіледі
Дыбыс деңгейі түймесін басып дыбыс деңгейін реттеңіз немесе басқа аумаққа жылжыңыз.
Ұялы желі немесе Интернет жиі ажыратылады немесе дыбыс
сапасы нашар
• Құрылғының ішкі антеннасын жауып тұрмағаныңызға көз жеткізіңіз.
• Сигналдар әлсіз немесе қабылдау нашар аумақтарда болғанда қабылдау жоғалуы
мүмкін. Қосылым ақаулықтары қызмет көрсетушінің негізгі стансасындағы ақаулықтарға
байланысты болуы мүмкін. Басқа аумаққа жылжып, әрекетті қайталаңыз.
• Жылжытқанда құрылғыны пайдаланған кезде сымсыз желі қызметтері қызмет
көрсетушінің желісіндегі ақаулықтарға байланысты ажыратылуы мүмкін.
Батарея белгішесі бос
Батарея заряды аз. Батареяны зарядтаңыз немесе ауыстырыңыз.
Батарея дұрыс зарядталмайды (Samsung рұқсат еткен
зарядтағыш үшін)
• Зарядтағыш дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
• Егер батарея түйіспелері лас болса, батарея дұрыс зарядталмауы мүмкін немесе құрылғы
өшуі мүмкін. Сары түсті контактілерді сүртіңіз және батареяны қайта зарядтаңыз.
• Кейбір құрылғылардағы батареяларды пайдаланушы ауыстыра алмайды. Батареяны
ауыстырту үшін Samsung қызмет көрсету орталығына алып барыңыз.
Батарея қуаты сатып алған кезден жылдамырақ бітеді
• Батареяға өте суық немесе өте ыстық температуралар әсер еткен кезде пайдалы заряды
азаюы мүмкін.
• Батареяны тұтыну хабар алмасу мүмкіндіктерін немесе ойындар немесе Интернет сияқты
кейбір бағдарламаларды пайдаланған кезде ұлғаяды.
• Батарея шығындалады және пайдалы заряды уақыт өте келе қысқарады.
108
Ақаулықтарды жою
Құрылғыны түрткен кезде, ол ыстық
Көбірек қуатты қажет ететін қолданбаларды пайдаланғанда немесе құрылғыдағы
қолданбаны ұзақ уақыт бойы пайдаланғанда, құрылғыны түрткенде, ол ыстық болуы мүмкін.
Бұл қалыпты жағдай және құрылғының қызмет мерзіміне немесе өнімділігіне әсер етпеуі
тиіс.
Камераны іске қосқанда қате туралы хабарлар көрсетіледі
Камера қолданбасын пайдалану үшін құрылғыда жеткілікті қол жетімді жад және батарея
қуаты болуы керек. Егер камераны іске қосқанда қате туралы хабарларды алсаңыз, келесі
әрекеттерді орындап көріңіз:
• Батареяны зарядтаңыз немесе толығымен зарядталған батареямен ауыстырыңыз.
• Файлдарды компьютерге көшіру немесе құрылғыдан жою арқылы орын босатыңыз.
• Құрылғыны қайта іске қосыңыз. Егер осы кеңестерді қолданып көргеннен кейін камера
қолданбасында әлі мәселе бар болса, Samsung сервис орталығына хабарласыңыз.
Фотосурет сапасы алдын ала қараудан нашарлау
• Фотосуреттердің сапасы қоршаған ортаға және пайдаланылатын фотосурет түсіру
әдістеріне қарай әр түрлі болуы мүмкін.
• Егер фотосуретті қараңғы жерде, түнде немесе сыртта түсірсеңіз, кескін бұрмалануы
орын алуы мүмкін немесе кескіндер фокустан тыс болуы мүмкін.
Мультимедиалық файлдарды ашқанда қате туралы хабарлар
пайда болады
Егер қате хабарларын алсаңыз немесе құрылғыда ашқан кезде мультимедиалық файлдар
ойнатылмаса, келесі әрекеттерді орындап көріңіз:
• Файлдарды компьютерге көшіру немесе құрылғыдан жою арқылы орын босатыңыз.
• Музыка файлы DRM арқылы қорғалмағанынан көз жеткізіңіз. Егер файл DRM арқылы
қорғалған болса, файлды ойнату үшін тиісті лицензия немесе кілт бар екеніне көз
жеткізіңіз.
• Құрылғы файл пішімдеріне қолдау көрсететініне көз жеткізіңіз. DivX немесе AC3 сияқты
файл пішіміне қолдау көрсетілмесе, оны қолдайтын қолданбаны орнатыңыз. Құрылғы
қолдау көрсететін файл пішімдерін растау үшін www.samsung.com торабына кіріңіз.
109
Ақаулықтарды жою
• Құрылғы құрылғымен түсірілген фотосуреттерге және бейнелерге қолдау көрсетеді.
Басқа құрылғылар арқылы түсірілген фотосуреттер және бейнелер дұрыс істемеуі мүмкін.
• Құрылғы желілік қызмет көрсетуші немесе қосымша қызметтер көрсетушілері рұқсат
еткен мультимедиалық файлдарға қолдау көрсетеді. Рингтон, бейне немесе тұсқағаз
сияқты Интернетте таралатын кейбір мазмұн дұрыс істемеуі мүмкін.
Екінші Bluetooth құрылғысы анықталмады
• Құрылғыда Bluetooth сымсыз мүмкіндігі іске қосылғанына көз жеткізіңіз.
• Қосылғыңыз келетін құрылғыда Bluetooth сымсыз мүмкіндігі іске қосылғанына көз
жеткізіңіз.
• Құрылғы мен екінші Bluetooth құрылғысы ең үлкен Bluetooth ауқымының (10 м) ішінде
екеніне көз жеткізіңіз.
Егер жоғарыдағы кеңестер мәселені шешпесе, Samsung сервис орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыны компьютерге қосқан кезде байланыс орнатылмайды
• Қолданып жатқан USB кабелінің құрылғыңызбен сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.
• Компьютердегі тиісті драйвердің орнатылғанына және жаңартылғанына көз жеткізіңіз.
• Егер Windows XP пайдаланушысы болсаңыз, компьютерде Windows XP 3 жаңарту бумасы
немесе одан жоғары нұсқа орнатылғанына көз жеткізіңіз.
• Компьютерде Samsung Kies я болмаса Windows Media Player 10 немесе одан жоғары
нұсқасы орнатылғанын тексеріңіз.
Құрылғы ағымдағы орынды таба алмайды
GPS сигналдарына сырттағы кейбір орындарда кедергі келтірілуі мүмкін. Осы жағдайларда
ағымдағы орынды табу үшін құрылғыны Wi-Fi немесе ұялы желіні пайдалануға теңшеңіз.
Құрылғыда сақталған деректер жоғалған
Құрылғыда сақталған барлық маңызды деректердің сақтық көшірмелерін жасаңыз. Әйтпесе,
егер деректер бүлінсе немесе жоғалса, оларды қалпына келтіру мүмкін емес. Samsung
компаниясы құрылғыда сақталған деректердің жоғалуы үшін жауап бермейді.
110
Ақаулықтарды жою
Құрылғы корпусының сыртының айналасында шағын саңылау
пайда болады
• Бұл саңылау — өндіру мүмкіндігі үшін қажет және біраз аздаған шайқалу немесе
бөліктердің дірілдеуі орын алуы мүмкін.
• Уақыт өте келе, бөліктер арасындағы сүйкелу саңылауды біраз кеңейтуі мүмкін.
111
Аймаққа, қызмет көрсетушіге немесе бағдарламаға байланысты құрылғыдағы кейбір мазмұн
басқаша болуы мүмкін, әрі алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
www.samsung.com
Kazakh. 07/2015. Rev.1.0
Download PDF